Page 1

Universiteti Politeknik i Tiranës Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit Departamenti i Sizmologjisë

BULETINI SIZMOLOGJIK

BULETINI I TËRMETEVE TË RRJETIT SIZMOLOGJIK SHQIPTAR Shkurt 2013

PARAMETRIC DATA AND ALBANIAN’S EARTHQUAKE ANALYSIS February 2013


UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS INSTITUTI I GJEOSHKENCAVE, ENERGJISË, UJIT DHE MJEDISIT Departamenti i Sizmologjisë

BULETINI MUJOR I RRJETIT SIZMOLOGJIK TË SHQIPERISË

SHKURT 2013

MONTHLY BULLETIN OF THE ALBANIAN SEISMOLOGICAL NETWORK

February 2013

Përliluar nga: Compiled by: Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI Dr. Edmond DUSHI

Redaktor përgjegjës Redactor in Chief Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI

Drejtori i Institutit Director of Institute Prof. Marenglen GJONAJ

Tiranë, 2013


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013 INFORMACION I PERGJITSHEM Prezantim

GENERAL INFORMATION Introduction

TheBuletini Albanian i Rrjetit Seismologic Sizmologjik Network’s Shqiptar bulletin është is njëa periodic publication of earthquake wave data, source publikim periodik i parametrave valore, parameters and their magnitudes, for every parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve seismic event occurring inside the Albanian brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull saj, territory and its surroundings. This publication përpiluar nga Departamenti i Sizmologjisë i is compiled in the Department of Seismology of Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe the Institute of Geosciences, Energy, Water and Mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Environment under the Polytechnic University Tiranës. of Tirana. All the estimated values, of the Parametrat e vlerësuar i referohen kuadrantit parameters, refer to the geographic quadrant 0 gjeografik të kufizuar nga koordinatat: 39.0 confined by the coordinates: 390- 430N and 0 0 0 43.0 V dhe 18.5 -21.5 L. 18.50-21.50 E. Bulletin comprises a description Buletini përmban pjesën spjeguese të përbërë section, containing the most general nga informacioni i përgjithshëm, simbolet e information, the section of the used symbols përdorura për parametrat e vlerësuar, të dhënat corresponding to all the evaluated parameters, fazore valore për seicilin nga tërmetet e phases data for each of the recorded and located regjistruar dhe përpunuar, katalogu mujor i earthquakes. It contains also the event termeteve, informacionin makrosimik, catalogue, the macro- seismic information, the statistikor, mekanizmin vatror dhe hartën e statistical information, the focal mechanism shpërndarjes së epiqendrave. Në të përfshihen solutions and an aerial epicenter distribution disa kategori tërmetesh, bazuar në map. informacionin e regjistruar dhe përpunuar për Different earthquake information categories are secilen prej tyre. Ato jane: 1- tërmetet e included, depending on their recorded and lokalizuar; 2- tërmetet e regjistruar nga më elaborated information, for each of them. They shumë se një stacion lokal, por jo të lokalizuar are: 1- 1ocalized earthquakes; 2- earthquakes dhe 3- termete te regjistruar të paktën nga një recorded from more than one local station, but stacion lokal, por me më shumë se një fazë not located and 3- earthquakes recorded at least valore. by one station, but having more than one Të dhënat parametrike, si më siper, vlerësohen seismic phase. në mënyrë të pandërprerë nëpërmjet monitorimit The parametric data, as above, are permanently sizmologjik dhe bazohen në analizën sasiore të evaluated throughout the seismological regjistrimit instrumental valor. Llogaritja e monitoring routine, based upon quantitative vlerave të tyre është produkt i aplikimit të analyze of instrumental waveform recordings. metodave analitike të njohura, në menyrë Their computed values are the direct application


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013 iterative dhe interaktive, të aplikuara në programe llogarites të çertifikuar dhe të njohur globalisht. Kështu, për përcaktimin e të dhënave kohore valore hyrëse përdoret programi Atlas, ndërsa lokalizimi i tërmeteve kryhet nëpërmjet programit Hypoinverse. Në këtë analizë merret në konsideratë modeli lokal për strukturën e shpejtësisë së përhapjes së valëve sizmike (Ormëni 2007) (kryesisht atyre volumore, primare dhe sekondare, P dhe S). Vlerësimi i magnitudës realizohet duke aplikuar modele të njohur parametrik si ai Richter & Gutenberg (1956) dhe Eaton (1992). Analiza e të dhënave të publikuara realizohet nga grupi i punes i përbere nga punonjësit kërkues shkencor Rrapo Ormeni dhe Edmond Dushi si edhe ata ndihmës shkencor Ardian Minarolli dhe Ervin Kasa. Informacioni instrumental valor përftohet nëpërmjet një rrjeti stacionesh lokal, ku përfshihen: stacioni sizmologjik qëndror i Tiranës (TIR), B. Currit (BCI), Pukës (PUK), Peshkopisë (PHP), Vlorës (VLO), Tepelenës (TPE), Sarandës (SRN) dhe Korçës (KBN), te cilët janë të paisur me sensor me bandë të gjerë regjistrimi. Gjithashtu, rrjeti lokal përmban edhe një numër stacionesh me regjistrim me period të shkurtër, ku përfshihen: Shkodra (SDA), Laçi (LACI) dhe Leskoviku (LSK). Në analizë perfshihen edhe të dhënat valore të regjistruara e përcaktuara nga një numër stacionesh sizmologjik të rajonit dhe Mesdheut, të cilët i përkasin rrjetit sizmologjik të Universitetit “Aristotel” të Selanikut (AUTH), rrjetit sizmologjik Italian të menaxhuar nga Instituti Kombetar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), si edhe stacione të rrjetit sizmologjik të Observatorit Sizmologjik të Malit të Zi (MSO).

result of known analytical methods, iteratively and interactively, within certified and globally known computational programs. Hence, for the onset time data determination, the Atlas program is used, whereas the earthquake location is done by mean of Hypoinverse program. For this analyze, a local velocity model accounting for the local and accurate seismic wave paths, is used (Ormeni, 2007). Mainly body seismic waves are concerned, primary P-phases and secondary Sphases, within computation and location process. Magnitude determination is achieved through known parametric models as the one of Richter (1956) and Eaton (1992). Analyzes of the published data is undertaken from a dedicated working group, comprising by scientific staff RrapoOrmeni& Edmond Dushi and technical staff ArdianMinarolli& Ervin Kasa. Instrumental information is achieved through a network of local seismological stations, as listed: Tirana central station (TIR), B. Curri (BCI), Puka (PUK), Peshkopia (PHP), Vlora (VLO), Tepelena (TPE), Saranda (SRN) and Korça (KBN), which are equipped with broad band seismic sensors. Also, the local network enumerates some short period recording stations, situated at Shkodra (SDA), Laçi (LACI) and Leskoviku (LSK). In this analyze, data from a number of regional stations, are included as well. They are distributed along the Mediterranean coast and belong to the AUTH network of the “Aristotle” university of Thessaloniki, Italian National Seismological Network managed from National Institute of Geophysics and Volcanoes (INGV) as well as seismological stations of the Seismological Observatory of Montenegro (MSO).


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013 STACIONET E RRJETIT SIZMOLOGJIK( SEISMOLOGICAL NETWORK STATION)

Kodi Stacionit (Stn. Code)

Regjistrimi (po/jo) (Registered)

TIR BCI KKS PHP PUK SDA LACI KBN LSK TPE VLO SRN

Po (y) Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Koordinatat (Coordinates) V-J

L-P

(N-S)

(E-W)

41.3477 42.3666 42.0756 41.6847 42.0426 42.0519 41.6363 40.6236 40.1500 40.2952 40.4686 39.8800

19.8650 20.0675 20.4113 20.4408 19.8926 19.4986 19.7094 20.7874 20.6000 20.0109 19.4955 20.0005

Lartesia (Elevation)

198 500 300 670 900 80 40 800 920 240 80 20

Tipi Stacionit (Stn. Type) 3C-VBB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-SP 3C-SP 3C-BB 3C-SP 3C-BB 3C-BB 3C-BB

Sizmometri (Sensor Type STS-2 CMG-40T SM-4 (B) Trillium-40 Trillium-40 SM-4 (B) SM-4 (B) Trillium-40 SM-4 (B) CMG-40T Trillium-40 Trillium-40

Sistemi regjistrimit

Sistemi i komunikimit

Recording system

Comunication system

Quantera Trident GBD-x16 Trident Trident GBD-x16 GBD-x16 Trident GBD-x16 Trident Trident Trident

VSAT VSAT Dial Up VSAT VSAT Dial Up Dial Up VSAT Dial Up VSAT VSAT VSAT

Perioda natyrore e sensorit (Natural Sensor period 120 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 0.2 s 0.2 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 40 s

SIMBOLIKA E PERDORUR NE PERMBAJTJEN E BULETINIT SIZMOLOGJIK SYMBOLIC USED IN SEISMOLOGICAL BULLETIN CONTAIN Simboli (Symbol)

Parametri korrespondues (Corresponding parameter)

Y M D H M Sec

Viti (year) Muaji (month) Dita (day) Ora (hour) Minuta (minute) Sekonda (second)

Lat

Gjerësiagjeografike (latitude)

Lon

Gjatësiagjeografike (longitude)

Dep

Thellësia (depth)

Hor. err

Gabimi horizontal (horizontal error)

Ver. err

Gabimi vertikal (vertical error)

Gap

Mosmbulimi me stacione minitorimi (azimutal gap)

Rms

Gabimi mesatar kuadratik (Root mean squarre)

Mag

Magnituda (magnitude)

Net

Emërtimi i rrjetit sizmologjik (network code)

Pershkrimi (Description) Viti ndodhjes se ngjarjes (year of occurence) Muaji i ndodhjes së ngjarjes (month of occurence Data e ndodhjes së ngjarjes (date of occurence) Ora ne origjine (UTC) (origine time universal) Minuta (origine time minute) Sekonda (origine time second) Gjeresia gjeografike e epiqendrës Veri-Jug( 0) Geographical latitude N-S direction Gjatesia gjeografike e epiqendrës Lindje-Perendim( 0) Geographical longitude E-W direction Thellësiavatrore (focal depth)-km Gabimi ibërë në vlerësimin eepiqendres (km) Estimation error of epicentre Gabimi i bërë në vlerësimin e thellësisë (km) Depth estimation error Zona e sferës fokale (imagjinare),e pa mbuluar me stacione regjistrues Azimutal station gap Gabimi i pergjitshem (Total estimation error-sec) Madhesia e termetit sipas shkalles lokale te kalibruar (local calibrated measure of the earthquake size) Kodi nderkombetar i identifikimit te rrjetit ne FDSN (Federation of Digital seismologies network) eshte AC


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

Nr

Numuri i stacioneve (station’s number)

STAT

Kodi i stacionit (station code)

SP

Komponentja e regjistrimit (recording component)

IPHASW

Faza valore sizmike (seismic wave phase) Polariteti i hyrjes së parë në komponenten vertikale (first vertical honsent polarity) Ora, minuta dhe sekonda (time onsets for each phase)

D HRMM SECON AZIMU

Kendi azimutal (station-source azimuth angle)

RES

Diferenca kohore (time residual)

DIS

Largesia epiqendrore (epicentral distance)

DUR

Zgjatshmeria e sinjalit sizmik (signal time duration)

(International code of Network identification on FDSN is AC) Nr. Stacioneve te perdorur ne lokalizim (No. Of used stations) Kodi nderkombetar që përdoret për të identifikuar stacionin përkatës sizmologjik (tre karaktere) (international stn code) Kodimi i komponenteve te regjistrimit ne perputhje e orientimin gjeografik 3D (Z, N ose E) Component code acording to recording direction tipi i valës P (Pg / Pn) ose S (Sg / Sn) (wave phase type) Polariteti i vales renese ne statcion, ne komponenten Z (first onset polarity on Z) Te dhenat kohore per mbrritjen e seciles faze ne regjistrim Time data for each phases on recording Azimuti stacion- vater termeti Station-focus azimuthal angle Ndryshimi ndërmjet kohës teorike të llogaritur nga modeli dhe kohës faktike, nga regjistrimi Time residuals between calculated and observed times Largesia hoeizontale epiqender-stacion Distance from epicenter to the station Shpreh zgjatshmerinë e plotë të sinjalit sizmik ne sizmogram Total Signal Duration

INFORMACIONI PARAMETRIK FAZOR DHE LOKALIZIMI (PARAMETRIC PHASES INFORMATION AND LOCATION)

TËRMETE TËAFËRTA (NEAR EARTHQUAKE)

*** Y M

D

2013 2 2 GAP=138

HM 1859

Sec 27.49

Lat

Long

41.90 20.19 hor.err=0km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 1859 33.84 Puk SE ISG 1859 38.55 PHP SZ IPG 1859 33.95

AZIMU 302 302 140

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

23

ASN 5 0.2 3.5 ver.err=1KM

KLOS, KUKES

RES 0.1 0.1 0.1

DIS 29 29 31

DUR 65

Md 3.5

50

3.4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

PHP TIR TIR TPE TPE SRN SRN

SE SZ SE SZ SE SZ SE

ISG IPG ISG IPN ISN IPN ISN

Y

M

D

2013 2 3 GAP=345

1859 1859 1859 1859 1900 1900 1900 HM 0208

39.23 39.75 49.11 57.58 19.99 03.15 30.77

Sec 19.37

Lat

M

D

2013 2 3 GAP=316

HM 0337

Sec 22.84

Lat

M

D

2013 2 3 GAP=333

HM 1200

Sec 58.00

Lat

Long

Long

AZIMU 123 123 135 135 150 150

31 67 67 178 178 225 225

50

3.4

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

32

ASN 3 0.4 3.5 ver.err=7KM

BOSNJE

RES 0.4 0.2 -0.1 0.5 0.4 0.3

DIS 188 188 240 240 248 248

DUR 34

Md 3.3

48

3.6

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

10

ASN 3 0.3 3.6 ver.err=22KM

MONTENEGRO

AZIMU 268 268 258 258 224 224

43.13 18.54 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPN 1201 24.00 BCI SE ISN 1201 45.60 PHP SZ IPN 1201 37.20 PHP SE ISN 1202 05.90 TIR SZ IPN 1201 37.20 TIR SE ISN 1202 06.90

0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1

AZIMU 129 129 139 139 125 125

43.22 18.86 hor.err=16km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPN 0337 52.96 PHP SE ISN 0338 18.23 TIR SZ IPN 0337 51.85 TIR SE ISN 0338 17.31 SRN SZ IPN 0338 10.60 SRN SE ISN 0338 47.41 Y

Long

43.01 18.01 hor.err=11km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPN 0209 00.18 PUK SE ISN 0209 23.02 TIR SZ IPN 0209 08.37 TIR SE ISN 0209 35.41 PHP SZ IPN 0209 07.91 PHP SE ISN 0209 37.01 Y

140 205 205 186 186 185 185

RES 0.2 0.3 0.1 -0.3 0.2 -0.4

DIS 152 152 205 205 283 283

DUR 70

Md 3.6

69

3.6

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

3

ASN 3 0.4 4.0 ver.err=2KM

BOSNJE

RES 0.2 -0.3 0.3 -0.1 0.4 0.2

DIS 151 151 224 224 150 150

DUR 91

Md 3.8

121

4.1


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

Y

M

D

2013 2 4 GAP=355

HM 0429

Sec 53.00

Lat

42.26 16.89 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPN 0429 40.06 PUK SE ISN 0430 11.20 BCI SZ IPN 0430 42.10 BCI SE ISN 0431 15.20 TIR SZ IPN 0430 47.20 TIR SE ISN 0431 16.10 PHP SZ IPN 0430 48.10 PHP SE ISN 0431 23.40 Y

M

2013 2 GAP=

D

HM

4

2141

Sec

Lat

2013 2 GAP=

Epicenter

7

ASN 4 0.4 4.2 ver.err=3KM

KROACI

AZIMU 94 94 86 86 111 111 101 101 Long

RES 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 -0.3 -0.3 -0.4 Dep

D

HM 0905

D

HM

7

0417

DIS 249 249 262 262 267 267 301 301

DUR 154

Md 4.2

155

4.2

160

4.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter PHP

Sec 26.58

Lat

Sec

Lat

ver.err=KM

AZIMU

Long

40.70 19.86 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0905 34.66 TPE SE ISG 0905 41.30 VLO SZ IPG 0905 35.05 VLO SE ISG 0905 42.02 TIR SZ IPG 0905 39.72 TIR SE ISG 0905 49.02 SRN SZ IPG 0905 42.24 SRN SE ISG 0905 55.24 PHP SZ IPG 0905 46.10 PHP SE ISG 0906 02.69 M

Net Nr Rms Mag

hor.err=km

2013 2 5 GAP=147

Y

Dep

26.86

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2141 26.86 PHP SE ISG 2141 28.59 *** Y M

Long

AZIMU 176 176 238 238 355 355 176 176 19 19 Long

RES

DIS

Dep

Net Nr Rms Mag

3

ASN 6 0.2 3.4 ver.err=1KM RES 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Dep

DIS 45 45 46 46 72 72 90 90 116 116

ver.err=KM

Md

Epicenter BERAT

DUR 85

Md 3.5

80

3.4

78

3.5

82

3.4

81

3.4

Net Nr Rms Mag

53.29 hor.err=km

DUR

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0417 53.29 TIR SE ISG 0417 56.17 *** Y M

D

2013 2 9 GAP=192

HM 1237

Sec 00.82

Lat

M

D

2013 2 9 GAP=229

HM 1313

Sec 48.93

Lat

M

D

HM

Sec

Lat

RES

Long

AZIMU 259 259 234 234 210 210 272 272 317 317 341 341 348 Long

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

12

ASN 6 0.3 3.5 ver.err=4KM

11KM V-P VORE

AZIMU 126 126 70 70 19 19 187 187 166 166 170 170

40.45 21.01 hor.err=8km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 1314 03.26 TPE SE ISG 1314 16.01 SRN SZ IPG 1314 07.08 SRN SE ISG 1314 21.56 IGT SZ IPG 1314 10.60 IGT SE ISG 1314 26.66 VLO SZ IPN 1314 12.00 VLO SE ISN 1314 30.88 TIR SZ IPN 1314 14.58 TIR SE ISN 1314 33.30 PHP SZ IPN 1314 13.85 PHP SE ISN 1314 32.72 BCI SZ IPN 1314 28.78 Y

Long

41.47 19.64 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1237 05.54 TIR SE ISG 1237 09.40 PHP SZ IPG 1237 12.90 PHP SE ISG 1237 23.52 BCI SZ IPG 1337 20.05 BCI SE ISG 1337 35.56 VLO SZ IPG 1337 21.07 VLO SE ISG 1337 37.19 TPE SZ IPN 1337 22.57 TPE SE ISN 1337 50.32 SRN SZ IPN 1337 30.32 SRN SE ISN 1337 52.23 Y

AZIMU

RES 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1

DIS 23 23 70 70 105 105 112 112 134 134 179 179

DUR 89

Md 3.6

85

3.7

54

3.3

44

3.2

58

3.5

45

3.3

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

5

ASN 7 0.4 3.0 ver.err=3KM

BILISHT

RES 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.3 0.8 Dep

DIS 87 87 107 107 118 118 128 128 138 138 144 144 179

DUR 45

Md 3.1

37

3.0

29

2.8

36

3.0

56

3.2

Net Nr Rms Mag

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

2013 2 9 GAP=165

2356

58.70

41.15 20.16 hor.err=6km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2357 03.71 TIR SE ISG 2357 10.44 PHP SZ IPG 2357 09.51 PHP SE ISG 2357 19.78 TPE SZ IPG 2357 15.54 TPE SE ISG 2357 29.85 PUK SZ IPG 2357 15.85 PUK SE ISG 2357 31.70 BCI SZ IPN 2357 21.14 BCI SE ISN 2357 41.05 SRN SZ IPN 2357 23.43 *** Y M

D

HM

2013 2 12 1106 GAP=201

Sec 37.74

Lat

*** Y M

D

HM

2013 2 13 0207 GAP=275

Sec 15.03

AZIMU 312 312 21 21 188 188 348 348 357 357 186

Long

40.94 20.77 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1106 53.28 PHP SE ISG 1107 04.44 TIR SZ IPG 1106 54.21 TIR SE ISG 1107 05.36 TPE SZ IPG 1106 54.98 TPE SE ISG 1107 07.18 SRN SZ IPN 1107 02.04 SRN SE ISN 1107 20.19 BCI SZ IPN 1107 07.32 BCI SE ISN 1107 29.67

Lat

Long

AZIMU 94 94 173 173 147 147 179

ASN 6 0.4 2.8 ver.err=2KM

RES 0.1 -0.1 0.1 0.5 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

DIS 33 33 63 63 96 96 101 101 135 135 142

Md 2.8

30

2.7

30

2.8

30

2.8

55

3.3

Net Nr Rms Mag

6

ASN 5 0.2 3.5 ver.err=2KM RES 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

DIS 88 88 89 89 95 95 133 133 170 170

ELBASAN

DUR 34

Dep

AZIMU 340 240 302 302 233 233 280 280 341 341

42.38 19.84 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0207 26.17 BCI SE ISG 0207 34.48 PUK SZ IPG 0207 27.01 PUK SE ISG 0207 36.36 PHP SZ IPG 0207 33.18 PHP SE ISG 0207 45.17 TIR SZ IPG 0207 35.66

10

Epicenter OHRI LAKE

DUR 71

Md 3.6

70

3.6

61

3.4

72

3.6

72

3.6

Dep

Net Nr Rms Mag

6

ASN 4 0.1 3.4 THETH,B.CURRI ver.err=1KM RES 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1

DIS 18 18 38 38 92 92 115

Epicenter

DUR 28

Md 3.4

29

3.4

29

3.4

34

3.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

TIR Y

SE ISG M

D

0207 50.07 HM

2013 2 13 0626 GAP=201

Sec 41.05

Lat

M

D

2013 2 13 GAP=

HM 2153

Sec

Lat

M

D

2013 2 14 GAP=

M

D

2013 2 14 GAP=

Long

HM 0051

Net Nr Rms Mag

Epicenter

5

ASN 6 0.1 2.7 ver.err=2KM

V-P POGRADEC

RES 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 Dep

0202

DIS 81 81 83 83 92 91 132 132 137 137 165 165

DUR 18

Md 2.4

24

2.7

24

2.7

24

2.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

49.59 hor.err=km

HM

115

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0051 49.59 PHP SE ISG 0051 50.70 Y

AZIMU 303 303 347 347 219 219 207 207 322 322 343 343

0.1

57.68

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 2153 57.63 PUK SE ISG 2154 02.30 Y

Long

40.95 20.68 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0626 56.05 TIR SE ISG 0627 06.96 PHP SZ IPG 0626 55.50 PHP SE ISG 0627 07.59 TPE SZ IPG 0626 56.64 TPE SE ISG 0627 10.97 SRN SZ IPN 0627 05.87 SRN SE ISN 0627 22.65 PUK SZ IPN 0627 04.84 PUK SE ISN 0627 25.44 BCI SZ IPN 0627 11.30 BCI SE ISN 0627 35.56 Y

179

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

35.95 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0202 35.95

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

TIR Y

SE ISG M

D

0202 39.09 HM

2013 2 14 0239 GAP=203

Sec 17.07

Lat

40.05 20.56 hor.err=5km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0239 26.00 SRN SE ISG 0239 33.20 TPE SZ IPG 0239 26.45 TPE SE ISG 0239 34.74 IGT SZ IPG 0239 28.64 IGT SE ISG 0239 37.28 VLO SZ IPG 0239 35.49 VLO SE ISG 0239 49.75 TIR SZ IPN 0239 43.96 TIR SE ISN 0240 04.04 PHP SZ IPN 0239 47.92 PHP SE ISN 0240 08.43 PUK SZ IPN 0239 53.18 PUK SE ISN 0240 21.12 Y

M

D

2013 2 14 GAP=

HM 0355

Sec

Lat

M

D

2013 2 14 GAP=

M

D

Long

Net Nr Rms Mag

25

ASN 7 0.1 3.0 ver.err=2KM

RES -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 Dep

hor.err=km

HM 0400

Sec

Lat

2013 2 14 0930 GAP=287

LESKOVIKU

DUR 22

Md 2.7

33

3

44

3.4

33

3.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

hor.err=km

HM

DIS 51 51 54 54 60 60 102 102 156 156 182 182 228 228

Epicenter

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

21.56

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0400 21.65 SRN SE ISG 0400 25.34 Y

AZIMU 250 250 301 301 200 200 298 298 338 338 357 357 346 346

Dep

45.90

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0355 45.90 PUK SE ISG 0355 47.10 Y

Long

Sec 08.65

Lat

AZIMU

Long

41.19 20.05 hor.err=0km

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

22

ASN 3 0.1 2.6 ver.err=0KM

ELBASAN


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0930 13.93 TIR SE ISG 0930 17.99 PHP SZ IPG 0930 20.28 PHP SE ISG 0930 29.01 PUK SZ IPG 0930 25.33 PUK SE ISG 0930 37.83 Y

M

D

2013 2 15 GAP=

HM 0324

Sec

Lat

D

HM

Sec 0322

Lat

HM

2013 2 16 1046 GAP=143

Sec 49.88

AZIMU

Long

41.91 20.32 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1144 08.84 PHP SE ISG 1144 13.77 BCI SZ IPG 1144 12.44 BCI SE ISG 1144 21.35 TIR SZ IPG 1144 16.31 TIR SE ISG 1144 26.49 TPE SZ IPN 1144 34.87 TPE SE ISN 1144 57.06

D

Dep

hor.err=km

2013 2 15 1144 GAP=287

*** Y M

Long

RES 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

DIS 23 23 63 63 95 95

DUR 11

Md 2.6

19

2.6

23

2.8

Net Nr Rms Mag

Epicenter

47.91

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0324 47.91 PHP SE ISG 0324 49.93 *** Y M

AZIMU 317 317 30 30 352 352

Lat

AZIMU 158 158 358 358 338 338 212 212

Long

40.59 19.77 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPG 1046 54.70 VLO SE ISG 1046 59.99 TPE SZ IPG 1046 56.05 TPE SE ISG 1047 03.32 SRN SZ IPG 1047 04.92 SRN SE ISG 1047 15.92 TIR SZ IPG 1047 04.66

AZIMU 240 240 148 148 166 166 5

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

20

ASN 4 0.1 3.4 ver.err=1KM

VRRIN,KUKES

RES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

DIS 27 27 54 54 73 73 181 181

DUR 59

Md 3.4

72

3.7

59

3.4

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

12

ASN 6 0.2 3.3 ver.err=8KM

BALLSH

RES 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1

DIS 27 27 38 38 81 81 84

DUR 34

Md 2.8

42

3.1

40

3.1

53

3.4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

TIR PHP PHP BCI BCI

SE SZ SE SZ SE

ISG IPN ISN IPN ISN

Y

M

D

2013 2 GAP=

1047 1047 1047 1047 1047 HM

16 1158

16.95 11.45 32.04 22.01 47.00

Sec

Lat

M

2013 2 GAP=

M

D

HM

16 1732

D

HM

Sec

Lat

D

HM

47

3.3

48

3.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

AZIMU

Long

RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

07.09

Sec 04.41

Lat

Sec

AZIMU

Long

42.00 13.39 hor.err=11km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPN 2117 21.38 PUK SE ISN 2118 16.12 VLO SZ IPN 2117 20.30 VLO SE ISN 2118 21.71 TIR SZ IPN 2117 21.38 TIR SE ISN 2118 17.99 BCI SZ IPN 2117 23.90 BCI SE ISN 2118 22.25 PHP SZ IPN 2117 27.86 PHP SE ISN 2118 29.53 TPE SZ IPN 2117 25.70 TPE SE ISN 2118 28.65 SRN SZ IPN 2117 28.58 SRN SE ISN 2118 35.57 M

84 133 133 198 198

ver.err=KM

hor.err=km

2013 2 16 2116 GAP=330

Y

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1732 07.09 PHP SE ISG 1732 11.60 Y

Long

0.1 0.1 -0.1 0.1 0.1

32.91

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1158 32.91 PHP SE ISG 1158 36.62 Y

5 24 24 7 7

Lat

AZIMU 87 87 106 106 15 15 83 83 91 91 106 106 110 110 Long

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

21

ASN 7 0.4 5.1 ver.err=7KM

ITALI

RES 0.2 -0.3 0.4 0.3 0.2 -0.1 0.6 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 Dep

DIS 538 538 539 539 544 544 553 553 587 587 586 586 605 605

DUR 207

Md 5.2

225

5.3

222

5.3

161

5.0

206

5.2

216

5.3

220

5.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

2013 2 17 0312 GAP=341

56.83

37.87 21.42 hor.err=10km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 0313 38.89 SRN SE ISN 0314 10.70 TPE SZ IPN 0313 43.86 TPE SE ISN 0314 19.17 VLO SZ IPN 0313 49.65 VLO SE ISN 0314 29.98 TIR SZ IPN 0313 59.17 TIR SE ISN 0314 45.02 PHP SZ IPN 0314 02.89 PHP SE ISN 0314 51.59 PUK SZ IPN 0314 07.44 BCI SZ IPN 0314 11.16 BCI SE ISN 0315 13.34 Y

M

D

HM

2013 2 17 0542 GAP=342

Sec 13.73

Lat

Y

M

D

HM

2013 2 17 1206 GAP=345

Sec 47.20

AZIMU 332 332 337 337 338 338 342 342 350 350 345 348 348 Long

37.63 21.66 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 0543 00.40 SRN SE ISN 0543 35.61 TPE SZ IPN 0543 05.37 TPE SE ISN 0543 45.31 VLO SZ IPN 0543 10.25 VLO SE ISN 0543 52.36 TIR SZ IPN 0543 19.44 TIR SE ISN 0544 10.04 PHP SZ IPN 0543 23.22 PHP SE ISN 0544 15.27 PUK SZ IPN 0543 28.18 PUK SE ISN 0544 27.77 BCI SZ IPN 0543 33.15 BCI SE ISN 0544 32.47 Lat

Long

AZIMU 323 323

ASN 7 0.4 4.9 ver.err=8KM

RES 0.2 0.3 0.4 -0.2 0.2 0.2 0.2 -0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3

DIS 254 254 295 295 332 332 408 408 431 431 481 512 512

Md 4.7

262

4.8

248

4.8

265

4.9

246

4.9

265 180

5.0 4.8

Net Nr Rms Mag

17

ASN 6 0.6 4.9 ver.err=8KM

RES 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 -0.3 0.5 0.2 -0.4 0.5 0.4 0.4 -0.5 0.3 Dep 2

DIS 288 288 328 328 366 366 440 440 461 461 512 512 542 542

GREECE Md 4.8

224

4.7

232

4.8

248

4.9

250

4.9

233

4.9

161

4.6

ASN 5 0.6 3.7 ver.err=8KM DIS 120 120

Epicenter

DUR 271

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 0.1

GREECE

DUR 227

Dep

AZIMU 331 331 335 335 330 330 341 341 348 348 344 344 347 347

40.82 21.32 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1207 08.37 PHP SE ISG 1207 25.89

15

DUR 75

Epicenter GREECE Md 3.8


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

TIR TIR THE THE SRN SRN IGT IGT

SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

IPN ISN IPN ISN IPN ISN IPN ISN

Y

M

D

1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 HM

2013 2 17 1648 GAP=136

11.45 30.12 12.49 32.16 14.42 35.65 16.66 39.47

Sec 45.46

Lat

M

D

HM

Sec

2013 2 18 0359 41.92 GAP=175

Lat

M

D

HM

Sec

Lat

0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2

Long

AZIMU 56 56 231 231 326 326 348 348 Long

135 135 140 140 153 153 166 166

81

3.8

81

3.8

Dep

Net Nr Rms Mag

10

ASN 7 0.5 4.4 ver.err=6KM

AZIMU 317 317 248 248 294 294 233 233 218 218 259 259 325 325

41.61 20.29 hor.err=1Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0359 44.99 PHP SE ISG 0359 47.16 TIR SZ IPG 0359 50.26 TIR SE ISG 0359 58.19 PUK SZ IPG 0359 52.15 PUK SE ISG 0400 00.73 BCI SZ IPG 0359 57.78 BCI SE ISG 0400 10.15 Y

Long

40.81 21.56 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPN 1649 09.25 PHP SE ISN 1649 28.12 TPE SZ IPN 1649 09.78 TPE SE ISN 1649 31.12 TIR SZ IPN 1649 12.87 TIR SE ISN 1649 34.16 SRN SZ IPN 1649 15.64 SRN SE ISN 1649 37.16 IGT SZ IPN 1649 18.20 IGT SE ISN 1649 40.23 VLO SZ IPN 1649 14.82 VLO SE ISN 1649 40.59 BCI SZ IPN 1649 22.52 BCI SE ISN 1649 51.05 Y

296 296 98 98 228 228 211 211

RES 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.3 -0.3 0.2 0.2 -0.3 -0.4 -0.2 Dep 2

DIS 135 135 143 143 155 155 168 168 176 176 179 179 213 213

GREECE

DUR 166

Md 4.3

166

4.3

158

4.3

Net Nr Rms Mag ASN 4 0.1 2.6 ver.err=1Km

RES 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 Dep

Epicenter

DIS 15 15 44 44 58 58 86 86

Epicenter SELISHTE PESHKOPI

DUR 27

Md 2.6

29

2.8

29

2.8

Net Nr Rms Mag

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

2013 2 GAP=

18 0401

07.10 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0401 07.10 PHP SE ISG 0401 09.35 Y

M

2013 2 GAP=

D

HM

19 1818

Sec

Lat

M

D

HM

Sec 19.93

Lat

Dep

D

HM

2013 2 21 0646 GAP=191

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

Sec 12.30

Lat

Long

RES

Dep 2

AZIMU 299 299 324 324 315 315 341 341 356 356 347 347 352 Long

41.46 20.97 hor.err=4Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0646 22.72 PHP SE ISG 0646 28.96 FNA SZ IPG 0646 27.57 FNA SE ISG 0646 36.28 PUK SZ IPG 0646 31.56

ver.err=KM

AZIMU

39.58 20.68 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 0132 27.89 SRN SE ISN 0132 28.59 TPE SZ IPN 0132 33.90 TPE SE ISN 0132 47.73 VLO SZ IPN 0132 42.43 VLO SE ISN 0133 01.73 TIR SZ IPN 0132 51.91 TIR SE ISN 0133 18.59 PHP SZ IPN 0132 56.84 PHP SE ISN 0133 27.20 PUK SZ IPN 0133 01.48 PUK SE ISN 0133 38.69 BCI SZ IPN 0133 01.89 M

Long

RES

hor.err=km

2013 2 20 0132 GAP=297

Y

AZIMU

09.18

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 1818 09.18 PUK SE ISG 1818 14.61 Y

ver.err=KM

AZIMU 300 300 255 255 307

DUR

Net Nr Rms Mag ASN 7 0.5 3.2 ver.err=4KM

RES 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.2 0.3 -0.3 -0.2 -0.2 Dep 7

DIS

DIS 66 66 97 97 140 140 206 206 233 233 280 280 312

Md

Epicenter GREECE

DUR 46

Md 3.1

39

3

44

3.2

48

3.3

58

3.5

58

3.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.7 ver.err=3Km

MACEDONI

RES 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.1

DIS 50 50 83 83 120

DUR 23

Md 2.6

31

2.9


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

PUK BCI BCI Y

SE ISG SZ IPG SE ISG M

D

0646 45.84 0646 37.90 0646 53.48 HM

Sec

2013 2 21 2251 08.14 GAP=164

Lat

M

D

HM

2013 2 22 1903 GAP=215

M

D

HM

2013 2 23 2152 GAP=274

Lat

32.05

40.09 19.77 hor.err=1Km

Y

M

D

HM

Long

Lat

48.15

40.16 19.73 hor.err=1Km

Sec

Lat

Dep 6

Long

AZIMU 58 58 144 144 143 143 Long

120 125 125

35

ASN 4 0.1 2.6 ver.err=2Km

Dep 9

3.1

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

AZIMU 40 40 140 140 142 142

Sec

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 2152 54.50 TPE SE ISG 2152 57.87 SRN SZ IPG 2152 55.96 SRN SE ISG 2153 01.62 IGT SZ IPG 2153 04.11 IGT SE ISG 2153 16.81

-0.1 -0.1 -0.1

AZIMU 359 359 264 264 327 327 344 344

Sec

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 1903 38.25 TPE SE ISG 1903 41.90 SRN SZ IPG 1903 37.78 SRN SE ISG 1903 42.71 IGT SZ IPG 1903 45.71 IGT SE ISG 1903 56.27 Y

Long

41.47 20.43 hor.err=1Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2251 14.12 PHP SE ISG 2251 19.36 TIR SZ IPG 2251 18.97 TIR SE ISG 2251 25.48 PUK SZ IPG 2251 23.35 PUK SE ISG 2251 34.69 BCI SZ IPG 2251 28.69 BCI SE ISG 2251 43.15 Y

307 324 324

DIS 31 31 49 49 85 85 112 112

Epicenter LUBALESH DIBER

DUR 32

Md 2.9

35

3

35

3

Net Nr Rms Mag ASN 3 0.1 2.3 ver.err=4Km

RES -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Dep 7

QEPARO SARANDE

DUR 17

Md 2.2

19

2.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.1 2.6 ver.err=2Km

HIMARE

RES 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 Dep

DIS 30 30 31 31 77 77

Epicenter

DIS 27 27 39 39 87 87

DUR 24

Md 2.6

24

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

2013 2 24 0017 GAP=276

33.68

40.06 19.71 hor.err=1Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0017 39.18 TPE SE ISG 0017 43.40 SRN SZ IPG 0017 41.19 SRN SE ISG 0017 46.68 IGT SZ IPG 0017 49.52 IGT SE ISG 0018 00.92 Y

M

D

HM

2013 2 24 0312 GAP=295

Y

M

D

HM

Lat

58.16

39.53 20.49 hor.err=1Km

Sec

2013 2 26 0108 24.01 GAP=266

Lat

D

HM

2013 2 25 0809 GAP=171

Long

AZIMU 279 279 319 319 339 339 32 32 Long

41.50 19.52 hor.err=2Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0108 30.35 TIR SE ISG 0108 35.53 PUK SZ IPG 0108 36.14 PUK SE ISG 0108 45.98 PHP SZ IPG 0108 37.76 PHP SE ISG 0108 48.67 *** Y M

AZIMU 59 59 142 142 143 143

Sec

STAT SP IPHASW D HRMM SECON IGT SZ IPG 0313 07.81 IGT SE ISG 0313 15.02 SRN SZ IPG 0313 11.11 SRN SE ISG 0313 20.28 TPE SZ IPG 0313 19.35 TPE SE ISG 0313 28.55 FNA SZ IPN 0313 22.35 FNA SE ISN 0313 40.29

AZIMU 120 120 26 26 74 74

Sec

Lat

27.12

41.14 19.50 hor.err=1Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

7

Long

AZIMU

ASN 3 0.1 2.5 ver.err=1Km RES -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0

Dep 9

DIS 28 28 40 40 88 88

HIMARE

DUR 19

Md 2.4

26

2.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.2 3 ver.err=2Km RES 0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1

DIS 6 6 52 52 92 92 162 162

GREECE DUR

Md

32

3

32

3

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

11

ASN 3 0.1 2.3 ver.err=2Km

GJIRI LALEZ

RES 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Dep 25

DIS 33 33 67 67 79 79

DUR 15

Md 2.1

19

2.4

19

2.4

Net Nr Rms Mag ASN 6 0.1 3.3 ver.err=1Km

RES

DIS

DUR

Epicenter HAJDARAJ KAVAJE Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

TIR TIR VLO VLO PHP PHP TPE TPE BCI BCI SRN SRN

SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG

Y

M

D

0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0810 0809 0810 0809 0810 HM

2013 2 27 0152 GAP=142

34.92 41.35 40.61 51.71 44.78 58.37 46.64 00.02 51.65 11.13 52.89 12.79

Sec

Lat

00.24

40.80 21.66 hor.err=2Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPN 0152 24.47 PHP SE ISN 0152 43.22 PUK SZ IPN 0152 31.44 PUK SE ISN 0152 52.78 PUK SZ IPN 0152 34.97 PUK SE ISN 0153 02.06 Y

M

D

HM

2013 2 27 0214 GAP=245

Sec 42.03

Lat

M

D

HM

2013 2 27 1156 GAP=164

Sec 01.25

Long

Lat

Long

AZIMU 15 15 280 280 332 332 Long

42.03 19.73 hor.err=0Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1156 10.05 BCI SE ISG 1156 16.14

0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.1 -0.2 Dep 7

AZIMU 314 314 235 235 315 315

41.41 20.34 hor.err=0Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0214 48.04 PHP SE ISG 0214 52.01 TIR SZ IPG 0214 49.56 TIR SE ISG 0214 55.32 PUK SZ IPG 0214 55.49 PUK SE ISG 0215 07.11 Y

52 52 181 181 54 54 155 155 18 18 163 163

AZIMU 36 36

37 37 75 75 98 98 103 103 143 143 143 146

30

3

40

3.3

35

3.2

41

3.4

Net Nr Rms Mag ASN 3 0.2 2.8 ver.err=4Km

RES 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 Dep 6

DIS 142 142 175 175 202 202

Md 2.9

29

2.8

39

3.1

ASN 3 0.1 2.5 ver.err=1Km DIS 31 31 40 40 79 79

OKSHTUNI DIBER Md 2.4

20

2.5

28

2.8

Net Nr Rms Mag

15

ASN 4 0.1 2.7 ver.err=1Km DIS 46 46

Epicenter

DUR 19

Dep

RES 0.0 -0.1

GREECE

DUR 32

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0

Epicenter

DUR 25

Epicenter PUKE Md 2.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

PHP PHP TIR TIR FNA FNA

SZ SE SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPN ISN

Y

M

D

1156 1156 1156 1156 1156 1156 HM

2013 2 27 2207 GAP=265

14.30 23.51 14.84 25.60 34.25 59.15

Sec 16.54

Lat

M

D

HM

2013 2 28 2040 GAP=141

Long

36.58 20.48 hor.err=3Km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1156 10.05 SRN SE ISN 1156 16.14 IGT SZ IPN 1156 14.30 IGT SE ISN 1156 23.51 FNA SZ IPN 1156 14.84 FNA SE ISN 1156 25.60 Y

123 123 171 171 134 134

Lat

Long

23.96

40.70 19.61 hor.err=0Km AZIMU 203 203 143 143 16 16 160 160 32 32 11 11

70 70 77 77 196 196

26

2.7

26

2.7

Dep

Net Nr Rms Mag

10

ASN 3 0.6 4.3 ver.err=25Km

AZIMU 36 36 123 123 171 171

Sec

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPG 2040 29.82 VLO SE ISG 2040 33.87 TPE SZ IPG 2040 32.14 TPE SE ISG 2040 43.26 TIR SZ IPG 2040 37.45 TIR SE ISG 2040 48.95 SRN SZ IPG 2040 40.01 SRN SE ISG 2040 55.83 PHP SZ IPN 2040 46.07 PHP SE ISN 2041 05.48 BCI SZ IPN 2041 20.60 BCI SE ISN 2041 55.75

0.0 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1

RES 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 Dep 2

DIS 46 46 70 70 77 77

Md 2.7

26

2.7

26

2.7

ASN 6 0.1 3.0 ver.err=2Km

TERMETE TE LARGETA (LONG DISTANT EARTHQUAKE)

DIS 28 28 56 56 74 74 96 96 129 129 188 188

GREECE

DUR 25

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Epicenter

Epicenter FIER

DUR 41

Md 3

43

3.1

60

3.3

44

3.1

36

3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

Y

M

2013 2 JAPONI GAP=

D

HM

2

1429

Sec 12.41

Lat

Long

42.80

14.27

M

2013 2 GAP=

D

HM

6

0131

Sec

Lat

AZIMU

Long

47.26 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IP 0131 53.95 TPE SZ IP 0131 55.20 SRN SZ IP 0132 07.20 TIR SZ IP 0132 17.35 PHP SZ IP 0132 01.11 PUK SZ IP 0132 12.03 BCI SZ IP 0132 16.01

AZIMU

Net Nr Rms Mag 5

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IP 1429 42.21 TIR SZ IP 1429 40.88 PHP SZ IP 1429 44.56 SRN SZ IP 1429 50.23 VLO SZ IP 1429 50.10 Y

Dep

6.8

Epicenter HOKAIDO

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Md

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7 8.0 ver.err=KM

SANTA CRUIZ

RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

PĂ‹RSHKRIM MAKROSIZMIK I TĂ‹RMETEVE TĂ‹ NDJESHME NĂ‹ VENDIN TONĂ‹

MACROSEISMIC DESCRIPTION OF EARTHQUAKES FELT IN OUR COUNTR

Intensiteti i tĂŤrmetitnĂŤepiqendĂŤr I0ĂŤshtĂŤpĂŤrcaktuarme đ?‘€âˆ’1

formulĂŤnI0=

6

.Intensiteti I nĂŤqyteteĂŤshtĂŤ

determined by the formula I0=

pĂŤrcaktuarngainformacioni i marrĂŤmbindjeshmerinĂŤ e tĂŤrmetitngaemergjencatcivilesidheburimetĂŤtjera.

Data

KohĂŤndodhja

(D a t e)

(Origin time)

Nr

The epicentral Intensity of earthquake I0 is đ?‘€âˆ’1 6

. The felt

informacion of earthquakes in inhebitance zones provide by civil emergencies and other source is used to determine the Intensity I.

Epiqendradhe tĂŤ dhĂŤnamakrosizmike EMS-98 (Epicenter and macroseismic data EMS-98)

1

2.02.2013

18:59:27.4

Epiqendra: 41.90V; 20.19L nĂŤfshatinKlos24 km nĂŤJPtĂŤqytetitKukesit. Intensiteti i tĂŤrmetitnĂŤepiqendĂŤr I0=IVballe NdjerĂŤ: III-IVballĂŤ ne qytetin e BurrelitdheIIIballĂŤ nĂŤqytetin e Pukes, Kukesit (Epicentre: 41.90N; 20.19P in Klos village, S-W of Kukesi town. Epicentral Intensity I0=IV Felt: III-IV at Burreli city and III at Puka, Kukesi town)

2

5.02.2013

09:05:26.8

Epiqendra: 40.70V; 19.95L nĂŤqytetin e Beratit. Intensiteti i tĂŤrmetitnĂŤepiqender I0=IVballĂŤ NdjerĂŤ: IV nĂŤqytetin e Beratit, Kucovesdhe III nĂŤqytetin e Rroskovecit (Epicentre: 40.70N; 19.95E in Beratitown. Epicentral Intensity I0= IV Felt: IV at Berati, Kucovatowns and IV at Rroskoveci town)

3

09.02.2013 12:37:15.10

Epiqendra: 41.47V; 19.64L,ne fshatin MazheVore. Tirane. Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqender I0=IV ballĂŤ NdjerĂŤ: IVVore dhe III-IV ne qytetin e Tiranes.


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

(Epicentre: 41.47N; 19.64Ein Mazhe village, Vore, Tirane. Epicentral Intensity I0= IV Felt: IV at villages near Vora town and III-IV Tirana town) 4

12.02.2013 11:06:19.70

Epiqendra: 40.94V; 20.77L, ne perendim te qytetit te Pogradecitfshatin. Intensiteti i tërmetit në epiqender I0=IV ballë Ndjerë: III-IVne qytetin e Pogradecit. (Epicentre: 40. 94N; 20.77E in Pogradeci town. Epicentral Intensity I0= IV Felt: III-IV at Pogradeci town)

5

25.02.2013 08:09:15.40

Epiqendra: 41.14V; 19.50L, ne fshatin Hajdaraj 7 km ne J-P tëqytetit Kavajes. Intensiteti i tërmetit në epiqender I0=IV ballë Ndjerë: III-IV ballene qytetin e Kavajes. (Epicentre: : 41.14N; 19.50E in Hajdaraj village, 7 km in S-W of Kavaja town. Epicentral Intensity I0=I V Felt:III- IV at Kavajatown)

KATALOGU I TËRMETEVE MUJORE (THE MONTHLY EARTHQUAKE CATALOG) Data KohaGjer.GjatThell.Nr. St. Gab Mag. Vendndodhja Date Time Lat Long.Depth N0.St Rms vvvv/mm/ddhh:mm:ss(km) (MD) 2013 2 2 1859 2013 2 3 0337 2013 2 3 1200 2013 2 4 0429 2013 2 5 0905 2013 2 9 1237 2013 2 9 1313 2013 2 9 2356 2013 2 12 1106 2013 2 13 0207 2013 2 13 0626 2013 2 14 0239 2013 2 14 0930 2013 2 15 1144

27.49 22.84 58.00 53.00 26.58 00.82 48.93 58.70 37.74 15.03 41.05 17.07 08.65 0322

41.90 43.22 43.13 42.26 40.70 41.47 40.45 41.15 40.94 42.38 40.95 40.05 41.19 41.91

20.19 18.86 18.54 16.89 19.86 19.64 21.01 20.16 20.77 19.84 20.68 20.56 20.05 20.32

23 10 3 7 3 12 5 10 6 6 5 25 22 20

5 3 3 4 6 6 7 6 5 4 6 7 3 4

0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Location 3.5 3.6 4.0 4.2 3.4 3.5 3.0 2.8 3.5 3.4 2.7 3.0 2.6 3.4

KLOS BURREL-ALBANIA MONTENEGRO BOSNJE KROACIA BERAT-ALBANIA VORE-ALBANIA GREECE ELBASAN-ALBANIA POGRADEC-ALBANIA THETH, B.CURRI-ALBANIA POGRADECIT-ALBANIA LESKOVIKUT-ALBANIA ELBASAN-ALBANIA VRRIN,KUKES-ALBANIA


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 17 17 17 17 18 17 21 21 22 22 23 24 24 25 25 27 27 27 27 28

1046 0312 0542 1206 1648 0359 1693 0646 2251 1903 1903 2152 0017 0312 0108 0809 0152 0214 1156 2207 2040

49.88 56.83 13.73 47.20 45.46 41.92 19.93 12.30 08.14 32.05 32.05 48.15 33.68 58.16 24.01 27.12 00.24 42.03 01.25 16.54 23.96

40.59 37.87 37.63 40.82 40.81 41.61 39.58 41.46 41.47 40.09 40.09 40.16 40.06 39.53 41.50 41.14 40.80 41.41 42.03 36.58 40.70

19.77 21.42 21.66 21.32 21.56 20.29 20.68 20.97 20.43 19.77 19.77 19.73 19.71 20.49 19.52 19.50 21.66 20.34 19.73 20.48 19.61

12 15 17 2 10 2 2 7 6 9 9 7 7 9 11 25 7 6 15 10 2

6 7 6 5 7 4 7 4 4 3 3 3 3 4 3 6 3 3 4 3 6

0.2 0.4 0.6 0.6 0.5 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 0.1

3.3 4.9 4.9 3.7 4.4 2.6 3.2 2.7 2.6 2.3 2.3 2.6 2.5 3 2.3 3.3 2.8 2.5 2.7 4.3 2.0

BALLESH-ALBANIA GREECE GREECE GREECE GREECE SELISHTE,PESHKOPI-ALBANIA GREECE MACEDONI LUBALESH,DIBER-ALBANIA QEPARO,SARANDE-ALBANIA QEPARO,SARANDE-ALBANIA HIMARE-ALBANIA HIMARE-ALBANIA GREECE DURRES-ALBANIA HAJDARAJ,KAVAJE-ALBANIA GREECE OKSHTUNI,DIBER-ALBANIA PUKE-ALBANIA GREECE FIER-ALBANIA

STATISTIKA E NGJARJEVE SIZMIKE (STATISTICS OF SEISMIC EVENTS) Karakteristikat e pergjithshme (General Characteristics)  Ngjarje sizmike të ndodhura në kuadratin (39-43 V; 18.5-21.5 L) Events occured within quandrant  Ngjarje sizmike të ndodhura brenda kufijve shtetërore Events occured inside state boundaries  Thellësia mesatare e ngjarjeve sizmike Mean hypocenter depth  Thellësia maksimale Maximum hypocenter depth  Magnituda lokale minimale e regjistruar Minimum recorded local magnitude  Magnituda lokale maksimale e regjistruar Maximum recorded local magnitude  Intensiteti sizmik maksimal ne epiqendër Maximum seismic intensity

Vlerat (Data values) 27

21

10 25 2.0 3.7 IV-V


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

Grafiku i shpërndarjes së numurit të ngjarjeve sizmike mujore në vartesi të thellësisë (djathtas) magnitudës (majtas)

Distribution graphic of monthly seismic event number according to depth (right) magnitude (left)

Zgjidhja e mekanizmit vatror (ZMV)

Focal Mechanism Solution (FMS)

Për zgjidhjen e mekanizmit të vatres janë përdorur polaritetet e hyrjeve të para P (Pg/Pn), të përcaktuara mbi format valore që shprehin funksionin kohor të burimit sizmik perkatës, në fushën e shpejtësisë. Janë përdorur regjistrimet në bandë të gjere frekuenciale (0.2 – 30 Hz), të cilat janë modeluar nëpermjet filtrave bandpass: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz dhe 0.1-3.0 Hz. Për të arritur zgjidhjen optimale janë përdorur edhe raporti i amplitudave të valëve volumore AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), të cilat janë lexuar mbi komponentet e transformuara nga sistemi koordinativ gjeografik në atë sferik (vertikal, radial dhe transversal). Eshtë realizuar një kerkim në rrjetin koordinativ me interval 5.0 – 10 grad, duke vendosur kriteret për gabimin në polaritetet e përdorura.

For focal mechanism solution, the first onset polarity of P (Pg/Pn) are used, picked on the source time function respective waveforms. This is done for the velocity field recordings. Broadband recordings are used within the frequency range 0.2-30 Hz, witch are modeled by band-pass filtering in the ranges: 1.0-5.0 Hz, used. These amplitudes are red on rotated and corrected components, from the geographic system to the spherical one2.0-10 Hz and 0.13.0Hz. To achieve the optimum solution also the amplitude ratio of the type AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), are used.These amplitudes are red on rotated and corrected components, from the geographic system to the spherical one (vertical, radial and transversal). A grid search at the 5.0-10 degree was realised


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

Për zgjidhjen përfundimtare është përdorur programi FOCMEC (Snoke. et al., 1984), ndërsa për të optimizuar zgjidhjen është përdorur programi HASH (Hardebeck & Shearer, 2003).

Focmec programe has been used (Snoke. et al., 1984). Whereas, to optimize the solution HASHroutine(Hardebeck& Shearer, 2003), has been applied as well.

Identifikimi i ngjarjes (Event ID)

Parametrat e burimit (Source paremeters)

Magnituda (Magnitude)

2013.02.02.1859

41.90 (N) 20.19 (E) 23 (km)

3.5

2013.02.05.0905

40.70 (N) 19.86 (E) 3 (km)

3.4

Parametrat e Mekanizmit (Focal Mechanism parameters) P1: 91, 56, 78 P2: 250, 36, -107 T: 172, 10 P: 37, 76 P1: 191, 30, 80 P2: 22, 60, 96 T: 108, 15 P: 307, 74

Tipi (Focal Type)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shkurt (February)2013

Harta e epiqendrave tĂŤ tĂŤrmeteve (The map of earthquake epicenters)

26

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar Shkurt 2013  

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar Shkurt 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you