Page 1

Podpora výskumu a vývoja 7. rámcový program

© Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network

1


Ste malým alebo stredným podnikateľom a hľadáte nové riešenia pre svoje produkty, riešenie technologických problémov, príp. vyvinutie a otestovanie nového komerčného produktu? Prečo sa nezapojiť do projektov 7. rámcového programu a tak získať financovanie výskumných činností?

7. rámcový program je nástrojom Európskej Únie na financovanie výskumu a vývoja, ktorý pozostáva zo 4 programov: spolupráca, myšlienky, ľudia a kapacity. Zámerom je posilniť vedecký a technologický základ európskeho priemyslu a posilniť jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť, a pritom propagovať výskum, ktorý je v súlade s politikami EÚ. Ktoré programy sú vhodné pre MSP? Pre malé a stredné podniky je určený predovšetkým program „Kapacity“. V rámci tohto programu je cieľom podporiť projekty, ktoré sú zamerané na riešenie spoločných problémov malých a stredných technicky stredne vyspelých podnikov. Skupina MSP navrhne a zadá výskumný problém, ktorý je riešený skupinou výskumných organizácií, a po ukončení projektu sú MSP vlastníkmi výsledku výskumu. Tento druh spolupráce teda spája dve skupiny účastníkov: • •

MSP, ktoré sú užívateľmi výsledkov výskumu, a výskumné organizácie (univerzity, inštitúty, príp. podnikateľské subjekty), ktoré vykonávajú samotný výskum.

Okrem toho sa MSP môžu zúčastniť projektov v rámci programu „Spolupráca“, ktoré sú oveľa rozsiahlejšie a teda náročnejšie na výskumné kapacity účastníkov. Sú teda vhodnejšie pre MSP s významnými expertnými poznatkami a výskumným potenciálom. Účasť MSP na tomto programe je však podporovaná, pretože až 15% z rozpočtu programu je určených pre MSP. Účastníci sa pritom môžu zamerať na jednu z tematických oblastí programu, podľa svojho zamerania: zdravie; potraviny, poľnohospodárstvo, rybolov a biotechnológie; informačné a komunikačné technológie; nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie; energetika; životné prostredie; doprava; spoločensko-ekonomické a humanitné vedy; vesmír; bezpečnosť. V neposlednom rade môžu malé a stredné podniky využiť možnosti v rámci programu „Ľudia“, ktorý je zameraný na podporu ľudského potenciálu vo výskume. Podporovaná je predovšetkým spolupráca akademickej obce s podnikateľským prostredím, a to najmä prostredníctvom výmeny pracovníkov, stáži, a pod.

© Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network

2


Prečo sa zapojiť? Účasť na medzinárodných projektoch prináša niekoľko výhod pre participujúcich: • pokrytie nákladov na výskum, • nové riešenia pre produkty, príp. riešenie technologického problému, • medzinárodné kontakty pre ďalšiu spoluprácu, • prístup k informáciám a znalostiam, • možnosť kultúrnej interakcie.

Aké podmienky musí MSP spĺňať pre zapojenie sa do projektu? 1. Projektu sa musia zúčastniť minimálne 3 právne subjekty. 2. Každý zo subjektov je založený v členskej, alebo asociovanej krajine EÚ. 3. Každý zo subjektov pochádza z inej členskej, alebo asociovanej krajiny EÚ. Ako sa môžu MSP zapojiť do 7RP?

Krok 1: V prvom rade je dôležité identifikovať relevantnú výzvu na stránke CORDIS-u (http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm). Krok 2: Získať potrebné dokumenty a formuláre pre danú výzvu. Tie sú obsiahnuté v informačných balíkoch, ktoré zverejňuje Európska komisia pri každej výzve. Nájdete v nich komplexné informácie, praktické rady a návod, ako postupovať pri príprave a predkladaní žiadosti. Krok 3: Založenie konzorcia zloženého z výskumníkov, vývojárov a konečných užívateľov. Partnerov je možné vyhľadať aj prostredníctvom bezplatnej on-line služby „Partner Search“ na stránke CORDIS-u (http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html). Krok 4: Príprava žiadosti. Žiadatelia by mali využívať elektronický systém komisie pre predkladanie žiadostí (EPSS), ktorý poskytuje bezpečný on-line priestor pre členov konzorcia na prípravu a predkladanie spoločných žiadostí. Krok 5: Predloženie žiadosti Komisii pred termínom uzávierky, ktorý je striktne stanovený a je jasne napísaný na prvej strane manuálu pre žiadateľov. Žiadosti doručené po uzávierke nie sú hodnotené. S kompletizovaním žiadosti môže byť nápomocný aj národný kontaktný bod pre 7RP (ich zoznam je zverejnený na stránke http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html). Ak hľadáte ďalšie informácie a materiály kontaktujte RPIC Prešov alebo najbližšieho partnera siete Enterprise Europe 6etwork. RPIC Prešov – Enterprise Europe Network Reimanova 9 (tzv. bývalá Vojenská nemocnica) 080 01 Prešov Tel.: 051/ 75 60 330, 329 Fax: 051/ 77 33 552 E-mail: een@rpicpo.sk www.rpicpo.sk © Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network

3

Podpora výskumu a vývoja - 7. rámcový program  

7. rámcový program je nástrojom Európskej Únie na financovanie výskumu a vývoja, ktorý pozostáva zo 4 programov: spolupráca, myšlienky, ľudi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you