Page 1

Franchising ako forma medzinárodného podnikania Čo je to franchising? Franchising predstavuje „odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby, alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov – franchisingového poskytovateľa a franchisingových prijímateľov.“ Franchisingovým poskytovateľom je tzv. franchisor a prijímateľom je tzv. franchisee. Úspešný franchising je výsledkom spojenia profesionality silného podniku s flexibilitou malého podniku.

© Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network


Franchisor – je poskytovateľ franchisingu (dodávateľ), zakladateľ systému, jednotlivec alebo podnikateľský subjekt, ktorý predáva osvedčenú koncepciu podnikania a využitie svojich skúseností. Poskytuje práva na používanie obchodného mena, značky, výrobných technológií, know-how, foriem predaja a nákupu, marketingový systém. Franchisant/franchisee – je prijímateľom franchisingu (odberateľ), jednotlivec, alebo organizácia, ktorý preberá koncepciu, stáva sa súčasťou reťazca. Platí dohodnutú sumu poskytovateľovi franchisingu. Franchisa – právo, ktoré oprávňuje franchisanta k prevádzkovaniu koncepcie franchisora. Franchisingová zmluva tvorí základ vo franchisingovom podnikaní medzi franchisorom a franchisantom. Je obojstranným vyjadrením práv a povinnosti oboch partnerov. Nie je popísaná v žiadnom zákone. Je uzatváraná na dobu určitú, vo väčšine prípadov s možnosťou predlženia doby platnosti. Obsahuje prvky kúpnej, nájomnej, licenčnej zmluvy a zmluvy s obchodným menom.

Základná štruktúra franchisového reťazca

© Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network


Výhody a nevýhody pre franchisora

Výhody a nevýhody pre franchisee

Výhody

Výhody

• • • • • • •

rýchly rozvoj reťazca možnosť vplyvu na rozvoj reťazca relatívne nižšia kapitálová záťaž menšie riziko podnikania obsadenie nových trhov prostredníctvom franchisee istejší, rýchlejší tok produktov menej personálnych problémov

Nevýhody • • •

• • • • • •

do istej miery nezávislosť možnosť pre vlastnú iniciatívu istejšie, rýchlejšie obsadenie trhu menšie riziko pri podnikaní pomoc na začiatku, ale aj pri prevádzke rýchle nadviazanie kontaktov s ďalšími podnikateľmi

Nevýhody

riziko neúspechu podnikania franchisee franchisee je zároveň budúcim konkurentom riziko prezradenia tajomstiev franchisora

• • • •

určité obmedzenie samostatnosti neustála kontrola franchisorom závislosť od franchisora záväzok odvádzať poplatok

Franchisingom sa zaoberá • na úrovni Slovenskej republiky - Slovenská franchisingová asociácia SFA, • na európskej úrovni - Európska franchisingová federácia (EFF - European Franchise Federation) • na svetovej úrovni - Svetová franchisingová rada (WFC - World Franchise Council)

© Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network


Odporúčania pre budúcich franchisantov • Základom je kvalitná príprava, ktorá spočíva v realistickom seba hodnotení, správnom výbere systému a zhodnotení, či sú predstavy totožné s možnosťami zvoleného franchisového konceptu. • Franchising je vhodný pre zodpovedné, cieľavedomé osoby s vrodeným citom pre poriadok a rešpektovanie pravidiel. Nie je vhodný pre veľmi kreatívnych individualistov, ktorí sú skôr potenciálni franchisori, nie franchisanti. • Voľba správneho franchisingového konceptu. • Prenositeľnosť know-how z franchisora na franchisanta. • Istota dlhodobej spotreby produktu na trhu. • Zaistenie trvalej konkurenčnej výhody. • Podpora v podnikaní zo strany franchisora. Odporúčania pre budúcich franchisorov Analýza podnikateľského zámeru. Vypracovanie franchisového projektu. Príprava a realizácia pilotného projektu. Vyhodnotenie pilotného projektu. Dokončenie prevádzkovej príručky, grafického manuálu, náborového materiálu a franchisovej zmluvy pre franchisantov. • Vytvorenie franchisingovej siete (riadenie, spolupráca s franchisantmi a ich čiastočná kontrola, zdokonaľovanie know-how,...). • Riadenie a expanzia franchisového konceptu. • • • • •

Franchising je vhodné riešenie najmä pre firmy, ktoré sa chcú stať súčasťou medzinárodnej siete už zabehnutej a známej značky a tým efektívnejšie bojovať so silnou konkurenciou. Franchising patrí medzi formy podnikania, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Medzinárodný franchising zaznamenal vo svete mimoriadny rozvoj. Produkty, koncepty, služby a nápady umiestnené na trhoch sú šírené prostredníctvom franchisingových sietí po celom svete. Dnešný trend spočíva v medzinárodnej expanzií franchisingových sieti formou master – franchisingu.

Dôvody vzniku medzinárodného franchisingu • dobrý obchodný dôvod pre podnikanie v zahraničí • domáci trh je už dostatočne nasýtený • franchising je na domácom trhu už ustálený a je vhodný čas na jeho rozšírenie mimo krajiny • získať ďalšie finančné zdroje

© Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network


Obsah medzinárodnej franchisingovej zmluvy • • • • • • • • • • • •

Poskytnutie práv Teritórium Exkluzivita Plán výkonov Franchisingové poplatky Platenie daní a spôsob vykazovania hrubých príjmov Školenie Obchodné známky, priemyselné vzory know-how Predaj podniku Ochrana proti zneužitiu know-how a nečistej konkurencii Sankcie za neplnenie povinnosti Spôsoby riešenia sporov

Ak hľadáte ďalšie informácie a materiály kontaktujte RPIC Prešov alebo najbližšieho partnera siete Enterprise Europe Network:

RPIC Prešov Enterprise Europe Network Reimanova 9 080 01 Prešov

tel.: 051/ 75 60 330, 329 fax: 051/ 77 33 552 e-mail: een@rpicpo.sk www.rpicpo.sk

Spoločná web stránka slovenskej siete Enterprise Europe Network www.enterprise-europe-network.sk Obsah tejto publikácie nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie alebo RPIC Prešov. RPIC Prešov, Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v ich mene, nie je zodpovedná za využívanie informácií, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke.

© Leták vyhotovilo RPIC Prešov – Enterprise Europe Network

Franchising  

Franchising predstavuje „odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby, alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej...