Hållbarhetspolicy 2021/2022

Page 1

THE LOVE OF S U S TA I N A B I L I T Y HÅLLBARHETSPOLICY 2021/2022

Mer inspiration på ROWICO.COM

3


- Vi vill inspirera och designa trämöbler med hjärta även för kommande generationer. Sedan 2017 är vi FSC®-certifierade* och arbetar varje dag med skogen som vår ledstjärna. FSC-certifierat trä kommer från ett kontrollerat skogsbruk som värnar om natur, djur och människa. Rowico Home är därför en del i en noga kontrollerad kedja som tar ansvar och strävar efter att göra hållbara val, menar Fredrik Hammargren, inköpschef. * Rowico Homes certifikatsnummer BV-COC-135942 och licensnummer FSC-C135942.

FAMILJ ENKELHET T RYG G H E T

4

Mer inspiration på ROWICO.COM


FA M I L J E F Ö R E TA G E T I 50 år, sedan starten 1971, har vi inspirerats av orden enkelhet, trygghet och familj. Tre ord som vägleder oss i våra beslut och som guidar oss in i framtiden. Trä är vårt viktigaste material och FSC-certifierade möbler har blivit vårt signum när vi utvecklar våra kollektioner. Rowico Home är ett familjeägt halländskt möbelföretag som startades av Roland Hammargren 1971. Idag är det tredje generationen som driver Halmstadföretaget, med drygt 40 anställda, framåt. Jessica Hammargren är VD och Fredrik Hammargren inköpschef. Möblerna säljs via utvalda distributionskanaler runt om i Sverige och resten av Europa. - Hos Rowico Home finner ni möbler i välarbetad skandinavisk design med ett hållbarhetstänk. Att värna om miljön och tänka till i valen av material och tillverkningsmetod ser vi som en självklarhet. Vi ritar och designar våra möbler med hjälp av våra egna formgivare i Halmstad med vårt signum - The love of home. Här i vår hållbarhetspolicy har vi samlat våra tankar och mål för vårt hållbarhetsarbete fram till 2022. Vi tycker att det är viktigt att vara med och ta vårt ansvar för att göra vår bransch mer hållbar, säger Jessica Hammargren, VD. Genom hållbara val, skandinaviskt formspråk och välarbetade möbler i tiden möblerar ROWICO HOME även för nästa generation. Välkommen till vår värld av möbler med skogen som ledstjärna!

Mer inspiration på ROWICO.COM

5


HÅLLBARHET FÖR OSS För oss är det viktigt att ta vårt ansvar. Vi vill göra allt vi kan för att som företag påverka människor och miljö positivt genom vår värdekedja. Därför har vi bestämt oss för att vara en del av arbetet för en hållbar värld. Vår uppdaterade hållbarhetspolicy för 2021 syftar till att stödja FN:s mål. Vi har också valt att fokusera ytterligare på de områden där vi kan bidra positivt. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. En universell agenda innehållande 17 Globala mål för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. De Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra positiva saker till år 2030: • • • •

Att avskaffa extrem fattigdom Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen Att främja fred och rättvisa Att lösa klimatkrisen

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan de här fyra punkterna förhoppningsvis bli verklighet. I alla länder och för alla människor! Vi på Rowico Home har genomfört en väsentlighetsanalys internt där vi har tittat på vilka utmaningar och möjligheter vi står inför, i förhållande till de Globala målen. Baserat på det och efter en kartläggning över vilka utmaningar och möjligheter som Rowico Home står inför i förhållande till de Globala målen. Baserat på detta och efter en kartläggning över vilka frågor som är högst prioriterade för vår egen verksamhet har vi funnit att tre av de sjutton målen är särskilt relevanta.

6

Mer inspiration på ROWICO.COM


J Ä M N S TÄ L D H E T

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Läs mer om Rowicos arbete med jämställdhet på sida 24.

A N S TÄ N D I G A A R B E T S V I L L K O R & E K O N O M I S K T I L LVÄ X T

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar. Ofta med dålig lön och vistandes i dålig arbetsmiljö. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, samt en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Vi ställer höga krav på våra leverantörer så att möblerna alltid ska tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden. Vi har som krav i våra samarbetsavtal att vår nedskriva code of conduct är genomgånget och påskrivet av leverantörerna och sedan följs. Läs mer om detta på sida 16.

B E K Ä M PA K L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R N A

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för oss och kommande generationer. För att arbeta mot detta mål ser vi över de material som används i produktionen, för att göra ännu bättre val och reducera koldioxidutsläppen. Under de kommande åren vill vi även utöka antalet FSC®-märkta varor i vårt sortiment, för att på så sätt uppmuntra till en hållbar konsumtion och produktion. Rowico Home mäter också effekterna av affärsresor, ingående transporter och energiförbrukning för att öka medvetenheten och ha möjlighet att göra sina utsläpp av koldioxid minimalt och minska sin negativa miljöpåverkan. Läs mer om våra produkter på sida 14, samt om våra koldioxidutsläpp på sida 19.

Mer inspiration på ROWICO.COM

7


SÅ HÄR SKA VI NÅ DIT För att mäta utvecklingen av detta hållbarhetsarbete har ett antal specifika mål tagits fram. Dessa mål är uppsatta för att arbeta mot de tre utvalda globala mål som anses vara mest relevanta för Rowico Homes verksamhet: jämställdhet, anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt samt att bekämpa klimatförändringarna

J Ä M N S TÄ L L D H E T

• Ledningsgruppen hos Rowico Home ska representeras av lika andel kvinnor som män. • Rowico Home ska uppnå en jämn könsfördelning inom de olika avdelningarna. • Samarbete med organisationen ROKS påbörjades under 2021. A N S TÄ N D I G A A R B E T S V I L L K O R & E K O N O M I S K T I L LVÄ X T

• Rowico Home kontrollerar kontinuerligt att skyddsutrustning finns och används hos leverantörer, för att säkerställa och bidra till att arbetsförhållandena förbättras. • Rowico Home fortsätter att utöka produktionen i FSC-certifierade fabriker och jobbar aktivt med att hjälpa våra leverantörer att bli FSC-certifierade. Sedan 2019 har ytterligare 3 av våra leverantörer erhållit FSC-certifiering.

B E K Ä M PA K L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R N A

• Rowico Home strävar efter att förpackningsmaterialet som används ska vara återvinningsbart och byter kontinuerligt ut plast och frigolit mot kartong. Detta är ett pågående arbete. • Flera av våra leverantörer har idag installerat solceller på taket för att minska sin miljöpåverkan och CO2 utsläpp. En viktig leverantör i Europa är helt självförsörjande på el. Vårt arbete att uppmuntra och hjälpa våra fabriker fortsätter. • Rowico Home har som mål att årligen öka andelen FSC-certifierade möbler för att i framtiden endast erbjuda FSC-certifierat trä. • Vi ska fortsätta arbetet med att flytta produktion från icke FSC-certifierade fabriker till FSC-certifie­ rade. Vi ska också fortsätta att hjälpa befintliga leverantörer med att bli FSC-certifierade. Målet är att årligen öka andelen FSC-produkter, och vid nya produktkategorier är det FSC-certifierade leverantörer som väljs. Vår nyaste produktkategori soffor är FSC-certifierade och produceras i Europa. Detta dels för att utöka FSC-certifierade produkter men också för att minska utsläpp vid transporter. • Tillsammans med våra fabriker ska vi minska koldioxidutsläppen. För Huvudkontoret i Halmstad har vi minskat utsläppen genom att dels installera led armaturer men även rörelsedetektorer. Detta har lett till en minskning av elförbrukningen med 20% och ca 3,1 ton CO2e 2021 mot 2019. • Laddstoplar installerades på huvudkontoret under 2021 för att förenkla för personalen att byta till el/laddhybrid privat. Redan nu har fler bytt och det har minskat CO2 utsläppen för pendling med nästan 30%. • Vid byte av tjänstebil ska laddhybrid eller elbil väljas. Detta arbete påbörjades under 2020 och fram till 2022 har 75% av alla tjänstebilar bytts ut mot el och laddhybrider. Detta har lett till en minskning av CO2 utsläpp med ca 40%. 8

Mer inspiration på ROWICO.COM


” V I V I L L VA R A M E D O C H TA VÅ RT A N S VA R F Ö R AT T G Ö R A VÅ R B R A N S C H M E R H Å L L B A R”

Mer inspiration på ROWICO.COM

9


10

Mer inspiration på ROWICO.COM


INTRESSENTER Vi är ett ansvarstagande möbelföretag som för en tät dialog med alla intressenter. För oss är det viktigt att möblerna hanteras korrekt genom hela kedjan. Våra främsta grupper av intressenter är medarbetare, konsumenter, återförsäljare, ägare, leverantörer samt övriga intressenter som ni kan läsa mer om nedan.

M E D A R B E TA R E

ÄGARE

Våra anställda är vår familj. Vi satsar stort på att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt där hälsa och friskvård är en naturlig del av arbetsveckan. Det är viktigt att alla mår bra och trivs. Vi har nolltolerans mot all typ av mobbing. Vi är också övertygade om att ett integrerat hållbarhetsarbete är en viktig del för att vara en attraktiv arbetsgivare i tiden.

God lönsamhet är en förutsättning för att driva företaget framåt. Vi är övertygade om att företagets utveckling är beroende av ett ansvarsfullt arbete med hållbarhetsfrågor för att även fortsatt under lång tid vara ett attraktivt företag på marknaden.

LEVERANTÖRER KONSUMENTER

Vi sätter högt värde i att vara i nära kontakt med våra konsumenter. Har man som konsument någon fråga ska man lätt kunna nå oss och få snabba svar. Det ska alltid vara enkelt att göra affärer med oss. Vi finns tillgängliga via chatt och mail samt via sociala medier.

Vi har ett nära samarbete och god daglig kommunikation med våra leverantörer. Med hög närvaro av egen personal i fabrikerna säkerställs kvalitén på produkterna och att våra krav som vi har på våra leverantörer följs.

ÖVRIGA INTRESSENTER ÅT E R F Ö R S Ä L J A R E

Vi vill vara lättillgängliga för våra återförsäljare runt om i Europa. Vi lägger stort fokus på att ha en nära och kunnig kunddialog med snabba leveranser och återkoppling i olika ärenden. Det ska alltid vara positivt, enkelt och tryggt att ha med oss att göra.

För att ta vårt ansvar och för att göra vår bransch mer hållbar krävs även ett nära samarbete med bland annat bank, myndigheter och samhället i stort. Oavsett vilken intressent så har vi alltid en ärligt och rak kommunikation där våra värdeord ENKELHET, TRYGGHET och FAMILJ avspeglas.

Mer inspiration på ROWICO.COM

11


12

Mer inspiration på ROWICO.COM


VÄ S E N T L I G H E T S A N A L Y S

MYCKET VIKTIGA FRÅGOR

För att definiera vilka som är våra mest väsentliga hållbarhetsområden har en väsentlighetsanalys genomförts och sammanställts. Genom att sortera företagets och intressenternas frågor efter dess betydelse ges en bra överblick över hållbarhetsaspekterna. Det går då att identifiera vilka frågor som bör prioriteras, men också hur vi skapar värde för samhället och för olika intressenter. Väsentlighetsanalysen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner inom Rowico Home. Frågor har också ställts till slutkonsumenter via Instagram där de har kunnat ta ställning till olika hållbarhetsområden. Vi har även haft en öppen dialog med ägare och återförsäljare för att få deras syn på olika hållbarhetsområden. Genom detta tillvägagångssätt har de viktigaste områdena fångats upp och det är inom dessa områden vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete.

• • • • • • • • • • • •

Ekonomisk tillväxt Hållbara material (FSC) Förändringsbenägenhet Effektiv resursanvändning

R E L E VA N S F Ö R R O W I C O H O M E

• • • •

Energiförbrukning på huvudkontor Transparens i värdekedjan

• • • •

Hållbara affärserbjudanden med hög etik Pris Tillgänglighet Stöd till välgörenhet

VIKTIGA FRÅGOR

• •

Jämställdhet Minimering av kemikalier Produkternas modegrad Arbetsmiljö och hälsa Minskad miljöpåverkan vid transport Arbetsförhållanden i fabrik Hög produktkvalitet Bra kundservice Trygg samarbetspartner Stabil ekonomi Kompetensutveckling för anställda Hållbara förpackningsmaterial

R E L E VA N S F Ö R I N T R E S S E N T E R VIKTIGA FRÅGOR

MYCKET VIKTIGA FRÅGOR

Mer inspiration på ROWICO.COM

13


PRODUKT Våra möbler är designade för människor som uppskattar välarbetade, trendiga möbler med fokus på kvalité istället för kvantitet. Vi skapar möbler med fokus på genomarbetad design och hög användarvänlighet. Möbler som kommer att användas och älskas under många år framöver. När man köper en möbel från oss är det starten på en långsiktig relation.

PRODUKTUTVECKLING

PÅG Å E N D E A R B E T E

Största delen av våra möbler designas internt av oss på huvudkontoret i Halmstad. Interna produktutvecklare arbetar med att kunna utveckla idéer till färdiga produkter. Egen design och interna produktutvecklare skapar goda förutsättningar att kunna påverka företagets hållbarhetsarbete i en positiv riktning. Detta gör att vi ständigt kan välja väl genomtänkta material- och leverantörsval samt ställa bestämda krav på produktionens utformning. För oss är det viktigt att möblerna hanteras korrekt genom hela kedjan även när de hamnat i olika hem. Vi vill ge bästa möjliga förutsättning för att möblerna sköts om på rätt sätt. När man handlar en möbel från oss ingår alltid ett skötselråd och en monteringsanvisning. Det är viktigt att möbeln sedan monteras rätt och att skötselrådet läses igenom innan användning.

• Materialet PU ska på sikt fasas ut till förmån för svanenmärkt och miljövänligt material.

Våra produkter är tillverkade i flera olika material, beroende på design och konstruktion. Trä är den största andelen i våra produkter, där en betydande del är i FSC®-certifierat trä. Andra material som används är metall, tyg, PU, läder, HPL, rotting, färg, lack och glas. Valet av material har en stor påverkan på kvalitet, modegrad, pris, kemikalieinnehåll och inte minst på miljön. Därför är det en självklarhet för Rowico Home att ta sitt ansvar vid val av material och välja det bättre alternativet ur ett hållbart perspektiv. Vi ställer höga krav på materialet som väljs, vilket medför att vissa material väljs bort om de inte uppfyller våra krav. Dels är det konstruktionsmässiga krav som att materialen håller en hög kvalitet och hållfasthet för en långsiktig användning. Dels krav på slitstyrka och resistens vid bland annat val av tyg och behandling av bordsytor. Utöver det utgår vi ifrån de rent lagstadgade kraven som spårbarhet för material och REACH-förordningen för kemikalier. Slutligen har vi estetiska krav som kan göra att vi väljer eller väljer bort ett material. Vi väljer i första hand miljövänliga och FSC®-certifierade material.

14

Mer inspiration på ROWICO.COM

• Vi strävar efter att använda tyger med miljömärkning och återvunna material. • Vi undersöker nya tekniker och miljövänligare alternativ genom ett utökat kvalitetssäkringssystem, mer naturmaterial som tex sten och miljövänligare ytbehandlingar. Fler produkter i oljat utförande vilket ger större underhållsmöjligheter. Även utbytbara sitsar och omonterade produkter. • 100% lösningsmedelfria oljor. • Till varje produkt ska det finnas en tydlig instruktion om hur produkten är tillverkad, hur den återvinns eller återställs genom att kläs om, slipas och lagas. Samt hur den säljs vidare eller skänks bort. • Till varje produkt ska det finnas ett förtydligande för sortering av möbel och emballage efter att de har förbrukats. • Under de kommande åren kommer vi utöka antalet FSC-märkta varor i vårt sortiment. Genom att öka vår efterfrågan på FSC-certifierat trä bland våra leverantörer, vill vi skapa ringar på vattnet och bidra till en minskad klimatpåverkan. Vi tror att vi på så sätt uppmuntrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Har du frågor gällande våra materialet i våra produkter så kan du kontakta oss på sustainability@rowico.com


VI PLANTERAR TRÄD

Hösten 2017 blev vi godkända för att sälja FSC-certifierade varor från vårt lager i Halmstad. Genom att erbjuda FSC-certifierade möbler kan vi bidra till en minskad negativ klimatpåverkan och gynna ett mer ansvarsfullt skogsbruk. FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Att en möbel är FSC-certifierad innebär att allt trä kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Där man också planterar nya träd i skogar som avverkas. Genom att köpa en möbel som är FSCcertifierad gör du ett bättre miljöval. För att man som företag skall kunna titulera sig som FSC-certifierad behöver man ha 100% kontroll över sina leverantörskedjor och sin lagerhållning. Man granskas regelbundet av en extern part. Rowico Home granskades och blev godkända senast i maj 2021. Är du intresserad kan du läsa om vårt certifikat på se.fsc.org/se-sv och söka på vårt certifikatnummer BV-COC-135942 eller licensnummer FSC-C135942.

Mer inspiration på ROWICO.COM

15


PRODUKTION Vi producerar möbler hos en rad leverantörer i ett nära samarbete. För att uppnå en lyckad produktion är det viktigt för oss att samarbeta med rätt leverantör vid rätt tillfälle. När vi inleder ett nytt samarbete med en leverantör är det vissa fastställda faktorer som ska gås igenom och godkännas av båda parter. Våra möbler är alltid skapade med ett socialt ansvarstagande och en miljömedvetenhet. VA L AV L E V E R A N T Ö R

Vi ställer höga krav på våra leverantörer för att säkerställa att möblerna tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden. En leverantörsbas i både Asien och Europa medför sociala, miljömässiga och affärsetiska risker då produktionen av varor kan ha påverkan på vår omgivning ur flera olika aspekter. För att kontrollera dessa risker måste alla våra leverantörer acceptera vissa specifika krav vid avtalssignering. Rowico Home arbetar aktivt med att hjälpa befintliga leverantörer med deras FSC certifiering, sedan 2019 har 3 leverantörer FSC-certifierats. Vid val av nya leverantörer är FSC-certifiering ett krav. I samarbetsavtalet med leverantören bekräftas att de följer internationella, nationella och lokala lagar och regler för sociala frågor, miljöfrågor och kemikalier. Det bekräftas också att denne ska följa REACH-förordningen och Rowico Homes Code of conduct. I avtalet godkänner leverantören också att förse Rowico med uppdaterad och korrekt information gällande deras leveranskedja, träets ursprung och andra dokument som är relaterade till den europeiska timmerförordningen, EUTR.

16

Mer inspiration på ROWICO.COM


ROWICO HOME HAR NOLLTOLERANS MOT BARNARBETE, TVÅNGSARBETE OCH DISKRIMINERING.

CODE OF CONDUCT

Vår uppförandekod är en viktig del av vårt samarbetsavtal med alla leverantörer. Rowico Homes Code of conduct är baserad på Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner, Förenta Nationernas (FN) mänskliga rättigheter, Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, europeiska timmerförordningen (EUTR) samt REACH-förordningen. Rowicos Code of conduct är ett omfattande dokument och innehåller flertalet delar för socialt ansvarstagande, där fokus ligger på arbetsförhållanden vid produktion. REACH-FÖRORDNING

REACH är en kemikalielagstiftning som trädde i kraft i hela EU år 2007. Den innebär är att alla kemikalier inom EU ska vara identifierade och väl utredda, i syfte att garantera och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö. Inom REACH finns bland annat regler om vad företagare har för ansvar och skyldigheter rörande sina produkter och sin verksamhet. Vi lägger stort fokus på att undvika oönskade kemikalier i produktion av våra möbler. K R AV PÅ L E V E R A N T Ö R

Ett grundläggande krav för oss är att fabrikerna ska hålla en hög standard. Därför tas inga risker om osäkerhet uppstår kring den potentiella leverantörens arbetsförhållanden och sociala ansvarstagande. Rowico har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Fabriker som visar indikation på det, som inte följer lagstiftning eller har brist i säkerhet sorteras omedelbart bort och inget samarbete är någonsin aktuellt. REGELBUNDNA UPPFÖLJNINGAR

För att säkerställa att våra leverantörer efterföljer våra krav enligt samarbetsavtalet har vi ständigt hög närvaro hos leverantör. Vi har egna anställda kvalitetskontrollanter som både via annonserade och oannonserade besök, säkerställer kvaliteten på våra produkter och ser så att leverantörerna följer lokala arbetsmiljöregler och vår uppförandekod. Extra kvalitetskontroller görs också varje gång en leverantör startar produktion av en ny vara eller köper in nya material för att säkerställa att allt går rätt till. Skulle en leverantör på något sätt avvika från de krav som vi ställt sätts omedelbart en åtgärdsplan in, där leverantören får en chans att förbättra sig. Om leverantören misslyckas med att följa åtgärdsplanen avslutas samarbetet.

Mer inspiration på ROWICO.COM

17


HÅLLBAR DRIFT Lägre energiförbrukning, reducerade utsläpp och minskad mängd avfall ingår i Rowico Homes dagliga drift. Genom att tillämpa försiktighetsprincipen och arbeta tillsammans med medarbetare, leverantörer och kunder strävar Rowico Home efter att bli mer klimat-och resurseffektiva. Till hjälp har vi vår miljöpolicy för medarbetare och miljökrav samt Code of Conduct för leverantörer. ELFÖRBRUKNING

El används till största delen till belysning, truckar, cirkulationspumpar och ventilation. Vi följer kontinuerligt upp energiförbrukningen och vidtar åtgärder som är möjliga. Som en del i målet att spara energi har vi sedan 1988 använt fjärrvärme. Fjärrvärmen i Halmstad kommer från energi som annars skulle gått till spillo, främst spillvärme från industrin och avfall. En översyn av belysning gjordes 2019 för att ytterligare minska elförbrukningen. Efter analys har man kommit fram till att en stor besparing skulle göras genom att byta ut alla lysrör i fastigheten till LED-lysrör, vilket nu har genomförts och besparingen uppgår till ca 20%. TJÄNSTERESOR

Tack vare besparingsprogram i kombination med fortsatt ökade videomöten, har andelen tjänsteresor fortsatt sjunka under året. Om ett möte kan hållas digitalt, ska det alltid hållas digitalt. Vid byte av tjänstebil ska laddhybrid eller elbil väljas. Detta arbete påbörjades under 2020 och fram till 2022 har 75% av dieselbilar bytts ut mot el och laddhybrider. Detta har lett till en minskning av CO2 utsläpp med ca 40%. Utöver detta så har laddstoplar installerats på huvudkontoret under 2021 för att förenkla för personalen att byta till el/laddhybrid. Redan nu har fler bytt och det har minskat CO2 utsläppen för pendling med nästan 30%. INGÅENDE TRANSPORTER

Transporter står för majoriteten av vår klimatpåverkan och består främst av inkommande transporter från leverantör till vårt lager i Halmstad. För att minska koldioxidutsläppen tas stor hänsyn redan vid produktutvecklingen och när fabriken fastställs, genom att bland annat välja fler FSC®-märkta samt europeiska produkter. En stor del av våra flöden av ingående transporter hanteras av ramavtalsleverantörer, som till övervägande del förekommer med väg- och sjöfrakt. Sedan 2019 har vi lyckats minska utsläppen räknat per omsatt krona med nästan 25%.

18

Både i Asien och Europa ligger fokus på att konsolidera sändningar för att minska antalet transporter.

Vid val av ramavtalsleverantörer tas hänsyn till rederiernas klimatpåverkan och miljömedvetenhet.

Sedan 2019 har vi ökat våra FSCcertifierade produkter från att i princip enbart innefatta bord till att nu under 2022 även innefatta flertalet stolar, förvaring och alla soffor. Detta trots de utmaningar som varit under 2020 och 2021.

Ett grundläggande krav vid sjöfrakt är att transportören är medlem i Clean Shipping Index (CSI), som är en miljöorganisation som verkar för en renare havsmiljö.

Mer inspiration på ROWICO.COM


ROWICO HOMES UTSLÄPP FÖR 2021

Utsläpp har beräknats i enlighet med GHG-protokollet. Scope 1 avser utsläpp från källor som kontrolleras av företaget och detta innefattar utsläpp från egenägda fordon. Scope 2 avser indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. I scope 3 ingår utsläpp som genereras vid transport av inköpta varor samt företagets tjänsteresor. Ingående transporter avser leveranser från leverantör till huvudlaget i Halmstad. Tjänsteresor inkluderar utsläpp från pendlingsresor samt resor med flyg, tåg eller bil inom tjänsten.

Vår klimatpåverkan (utsläpp i ton CO2e) Scope 1 Egenägda fordon

15,8

Scope 2 Energiförbrukning

13,8

Scope 3 Ingående transporter 1528 Tjänsteresor 1,5 Pendling 29 ------------------------------------Totalt 1588,1

Mer inspiration på ROWICO.COM

19


AV FA L L & K L I M AT K O M P E N S AT I O N En viktig aspekt i vårt hållbarhetsarbete är att sträva efter en hög sorteringsgrad av avfall som genereras i verksamheten. För att ta vårt producentansvar är vi anslutna till FTI, en organisation som samlar in och återvinner förpackningar och tidningar. Allt avfall skickas idag till återvinning. Wellpapp är den största avfallsposten och har återvunnits sedan 2009. Även plast, glas, metall, trä och övrigt matavfall återvinns. Från 2019 har sorteringsgraden förbättrats. Mängden wellpapp som återvinns har ökat och är idag så nära 100% som det går. Återvinning av plast har varit fortsatt högt prioriterad och andelen sorterad plast har ökat avsevärt sedan 2019. För att jobba vidare med plaststrategin har Rowico Home förankrat ett nytt mål som kommer påbörjas under 2021. Målet innebär en 100-procentig återvinning av plastförpackningar till 2023.

AVFALL I TON

CO2e

WELLPAPP PLAST BRÄNNBART

122,8 3,9 19,4

-36,8 2,3 5,8

TOTAL

146,1

-28,7

Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner har beräknats enligt rapport från IVL svenska miljöinstitutet 2019, rapportnummer: B 2356. Tack vare att Rowico Home återvinner sitt material kompenserar vi för utsläpp från wellpapp och plast, samt minskar vår klimatpåverkan för brännbart avfall. Från 2021 har flera av våra fabriker installerat solceller på taket för att minska sin miljöpåverkan och CO2 utsläpp. Vår viktigaste och största leverantör av FSC-certifierade produkter i Europa är nu t.o.m helt självförsörjande på förnybar el. Vårt arbete att uppmuntra och hjälpa våra fabriker fortsätter, under 2022 för vi en dialog med 10st av våra leverantörer som har potential till en årlig minskning på ca 500-2 000 ton CO2 per leverantör. Målet är att hela vår verksamhet i framtiden ska vara koldioxidneutral. Det innebär att de årliga koldioxidutsläppen ska minska, andelen FSC-certifierade produkter öka samtidigt som kompensationen ska öka. Kompensation kommer fortsatt att ske dels genom trädplantering, som redan idag sker inom ramen för FSC-certifierat trä, samt genom solenergianläggningar hos våra leverantörer. För att vara med och bidra till en bättre miljö lokalt för de människor som jobbar hos våra leverantörer, kommer denna kompensation till en början läggas i de länder där vi har vår produktion.

20

Mer inspiration på ROWICO.COM


Mer inspiration på ROWICO.COM

21


MISSION

”Möbler med en själ, och ett skäl”. Möbler kan i sin genomtänkta design, sitt sociala ansvar och det gedigna hantverket skapa känslan av att ha en själ. En själ som i sin tur genererar rum där människor vill mötas och umgås. Rowico Home skapar sociala möbler i skandinavisk design.

VA L U E

Sociala möbler som skapar rum att umgås och trivas i. Rowico Home skapar värde genom att vara en trygg leverantör som tar socialt ansvar men också skapar produkter som är populära och som både har en själ och ett skäl.

22

Mer inspiration på ROWICO.COM


FA M I L J , H Ä L S A & A R B E T S M I L J Ö Som tvåbarnsmamma är det oundvikligt att inte tänka på vilken värld det är jag lämnar över till mina barn. Eftersom jag har privilegiet att vara VD för ett bolag så har jag också fördelen att kunna vara med och påverka våra framtida fokusområden. Vi på Rowico Home har valt att lägga extra kraft på att arbeta med vår värdekedja och försöka göra den så neutral som möjligt, både för oss själva men också för kommande generationer. När FN satte upp sina globala mål för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling bestämde vi oss för att vara med och bidra till en mer hållbar värld och se över vad vi på Rowico Home kan göra. Rowico Home grundades av min farfar 1971 och har varit familjedrivet sedan dess. Äkta kvalitet är inte bara utmärkt formgivning och först klassiga material, det är även rättvisa arbetsförhållanden, ansvarstagande ägare, medarbetare och leverantörer samt ett ärligt och gediget kundfokus. Med detta hållbarhetsarbete vill jag påminna omvärlden och oss själva om vad vi strävar efter. När vi samlar allting i en rapport blir det också tydligare och enklare för oss att arbeta med våra fokusområden och mot de globala målen. Vilka mål vi har valt att fokusera på kan ni läsa mer om i denna rapport. På Rowico Home arbetar vi utifrån utgångspunkten att allt hela tiden förändras. För att kunna driva ett lyckat förändringsarbete är jag övertygad om att nyckeln är att se till så att alla anställda har arbetsglädje. Därför är mitt fokus som VD inte bara att utmana varje person att växa och göra sitt bästa utan också att se till så att alla får rätt förutsättningar för det. Jag vill att våra anställda har en hälsosam ergonomisk arbetsmiljö, vågar ta egna initiativ och dessutom har roligt på arbetet. Vi lägger trots allt nästan en tredjedel av vårt liv på vår arbetsplats och då är det viktigt att man mår bra och att man trivs. Kan man dessutom vara med och påverka även för nästa generation så känner jag att det ger ytterligare en dimension av arbetsmotivation. Jessica Hammargren, CEO

Mer inspiration på ROWICO.COM

23


VÅ R A M E D A R B E T A R E Våra medarbetare är vår familj, med en stark kärna av gemensamma värderingar. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och helt avgörande för Rowico Homes framgång. Vi sätter stort värde i att alla medarbetare trivs och mår bra. Därför fokuserar vi mycket på att skapa arbetsglädje och en god arbetsmiljö med en inkluderande kultur, där hälsa och friskvård är en naturlig del av arbetsveckan.

J Ä M S TÄ L L D H E T & M Å N G FA L D

REKRYTERINGSPROCESSEN

Jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar och ska vara en självklar del av det dagliga arbetet. Målet är att nå en jämn könsfördelning inom de olika avdelningarna. Vi visar tilltro och respekt för varandra, tillåter och uppskattar olikheter, delar med oss av kunskap och erfarenheter, tänker nytt och är öppna för olika perspektiv.

I rekryteringsprocessen arbetar vi med tydliga mål gällande könsfördelning. Rowico Home strävar efter att alltid ha slutkandidater av båda kön och ger fördel till det kön som är underrepresenterat på den avdelning rekryteringen gäller. Kompetens går alltid före, men vid jämbördig kompetens ges fördel till det underrepresenterade könet. För att ge alla anställda samma möjlighet till utveckling så finns information om karriärvägar och lediga tjänster lättillgängliga för alla.

Jämställdhet för Rowico Home innebär att alla, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar att utvecklas och bidra till företagets utveckling. Målsättningen är att på bästa sätt ta tillvara på och respektera varje medarbetares kompetens, erfarenhet och värde. Det gör att man kan utvecklas som individ och i sin yrkesroll, och på så sätt bidra till företagets utveckling. Mångfald för oss innebär att alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, trosbekännelse och funktionshinder, behandlas lika och har samma möjligheter och rättigheter. Det råder nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier, något som nämns i en underliggande policy som alla anställda behöver följa. Rowico Home arbetar för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Alla medarbetare ska ha lika villkor och lön för arbete som betraktas som lika eller likvärdigt. Lönesättning baseras på kompetens, erfarenhet, prestation och arbetsuppgifter. Varje år görs en kartläggning av lönerna i företaget för att åtgärda de eventuella osakliga skillnader som har uppstått.

Lagret är en avdelning där det finns en stor skillnad i könsfördelning. Sammanlagt på de övriga avdelningarna är 47% av de anställda kvinnor och 53% män. Rowico Home har en kvinnlig VD sedan 2018. Ledningsgruppen består idag av två kvinnor och fyra män. Målet är att ledningsgruppen inom en snar framtid ska representeras av lika andel kvinnor som män. UTBILDNING

Kompetensutveckling är viktigt för de anställdas motivation och enskilda utveckling, och samtidigt avgörande för företagets konkurrenskraft. Alla medarbetare ges därför möjlighet till den utbildning som krävs för uppgifterna som den anställde ska utföra. Tillsammans med närmaste chef görs en kartläggning kring vad som bör förbättras för att kunna utvecklas på sin position. Rowico Home är en lärande organisation vilket innebär att vi hela tiden lär av varandra. Vi strävar därför efter att höja kompetensen inom företaget genom interna utbildningar av en kollega inom olika områden, allt från system till produkter, för att sprida vår kunskap. Samtliga medarbetare har fått utbildning om innebörden av en FSC®-certifiering. Vi har också medverkat på workshops som CSR Väst Sverige har arrangerat för att öka kunskapen kring hållbarhet inom organisationen.

24

Mer inspiration på ROWICO.COM


M E D A R B E TA R U N D E R S Ö K N I N G I R E A LT I D

Winningtemp är en modern medarbetarundersökning som drivs av Al. Varje vecka skickas det ut frågor till medarbetarna som sedan analyseras. Baserat på svaren får varje person unika följdfrågor som syftar till att hitta och reda ut avvikelser. Winningtemp mäter faktorer som påverkar medarbetarengagemang, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse för att ge konkreta förslag på åtgärder. Verktyget visar hur organisationen mår utifrån nio olika kategorier som tillsammans bildar en heltäckande definition av den optimala medarbetarupplevelsen. Genom att mäta medarbetarnas välmående i realtid samt analysera trender över tid, underlättar Winningtemp för ett proaktivt ledarskap och hjälper till att sätta upp ett kontinuerligt utvecklingsarbete som ger effekt. Med en tydlig helhetsbild av organisationens välmående går det att agera proaktivt för att ta tillvara på möjligheter och åtgärda eventuella problem i god tid. Det minimerar risken för att medarbetares missnöje upptäcks för sent. Målet är att med hjälp av detta verktyg skapa en välmående och produktiv organisation. Rowico har sedan maj 2019 valt att använda Winningtemp istället för det traditionella årliga medarbetarsamtalet. Istället har medarbetare och chef korta avstämningsmöten en gång per månad. Genom att arbeta på det här sättet tror Rowico Home att man lär känna organisationen bättre och kan agera snabbare när problem uppstår. Det här agila arbetssättet har hjälpt företaget mycket det senaste året och gett insikter i vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Medarbetarengagemanget i organisationen har ökat med 20% sedan Winningtemp började användas. HÄLSA

Rowico Home satsar helhjärtat på hälsa. Att alla anställda mår bra, är friska och trivs på jobbet betyder oerhört mycket. Att få in träning på arbetstid är viktigt när vardagen är så stressig som den är. Träning och återhämtning ett par gånger i veckan och att samtidigt ha roligt tillsammans som grupp lönar sig i längden. Hos oss känner man dagligen av all positiv energi som finns i huset vilket också bidrar till en bättre effektivisering av arbetet. Rowico Home uppmuntrar till välmående och en friskare vardag genom: •

Friskvårdsbidrag: Upp till 2000 kr/år.

Träningsrum: I lokalerna finns ett träningsrum som får nyttjas av anställd när som helst utanför arbets tid.

15 min träning: Uppmuntrar till 15 min träning varje dag på arbetstid.

Gruppass: Företaget håller gemensamt gruppass 1 gång per vecka.

Återhämtning: Rowico Home uppmuntrar sina medarbetare att använda Promas återhämtningsfåtölj som står i lokalerna.

Andning: En gång per vecka samlas organisatio nen tillsammans med Primal Health för en ledd andning och avslappning i 30 minuter.

Massage: Företaget erbjuder också sina anställda att använda friskvårdsbidraget till massage varan- nan vecka.

Balans mellan arbete och fritid bidrar till att skapa förutsättningar för en god hälsa. Alla medarbetare ska oavsett kön ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. För oss är familjen i fokus. Därför är det viktigt för Rowico Home att vara en enkel och flexibel arbetsgivare som hjälper till att underlätta familjelivet. Detta gör vi genom att erbjuda flexibla arbetstider och om behov finns tillåta arbete hemifrån. Vi uppmanar alla medarbetare oavsett kön att ta ut sin föräldraledighet. Vi kommunicerar medarbetarnas rättigheter och förmåner vid föräldraledighet och arbetar aktivt för att hitta lösningar. Friskvård syftar till att främja hälsa och är därmed en god investering för både individ och arbetsgivare. Rowico Home vill genom sin friskvårdspolicy uppmuntra sin personal till ett ökat hälsomedvetande samt ge möjlighet till ett aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. Friskvården innebär en strävan mot såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande och ska bedrivas utifrån var och ens individuella förutsättningar. Rowico Home subventionerar därför friskvård genom bidrag för samtlig personal.

Mer inspiration på ROWICO.COM

25


SAMHÄLLSENGAGEMANG För oss är det viktigt att vara med och stödja och bidra till ett bättre samhälle. Det är en självklarhet för oss att ta vårt ansvar och engagera oss i samhällsförbättrande och hållbarhetsfrämjande insatser och projekt. Här är några av de projekt och initiativ som vi stödjer.

Investering i bisamhälle Som en del i att främja det lokala djuroch växtriket investerar Rowico Home i bikupor. Vi gör detta för att stödja ekosystemen, samt för att ta ansvar för miljön och den biologiska mångfalden. Samarbetet görs tillsammans med ett lokalt företag som heter Kimber Bigård. De ger rådgivning och placerar ut bikuporna på platser där de gör mest nytta.

26

Mer inspiration på ROWICO.COM


Mer inspiration på ROWICO.COM

27


28

Mer inspiration på ROWICO.COM