Page 1

Jaarverslag 2014 including English summary


Afgelopen zondag bezocht ik met een vriendin uit Oostvoorne “De dag van de romantische muziek”, de Swan Market en we eindigden bij het muziekfestival bij de Oude Haven. We hebben genoten en voelden ons als “oud Rotterdammers” ook nog eens heel trots op onze stad, wat een evenementen op één dag! We hadden daarvan zonder uw uitagenda nóóit van genoten!” Lennie van Trirum, tevreden Uitagenda-gebruiker


Jaarverslag 2014 Djemaa

el fna

INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Festivals 6 Cultuurparticipatie 15 Bedrijfsvoering 21 English summary 22 Verslag Raad van Toezicht 24 Bijlage

25

• Personeel in 2014 • Adviesraad cultuurparticipatie Dankwoord 26

3


Rotterdam Festivals coÜrdineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod met evenementen die gedragen worden door de Rotterdammers, de thema’s in de stad weerspiegelen en diep doordringen in de stad en in de wereld. Onder de vlag van het Rotterdams Uitburo en in samenwerking met de culturele instellingen werken we aan het bereiken van een zo groot en divers mogelijk publiek voor het cultuuraanbod in Rotterdam. De (publieks)kennis die we opbouwen tijdens ons werk delen wij actief met de sector.

ltuur

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

24 uur cu

4

24uurcultuur


Trots Evenementen brengen mensen

Een tweede moment dat in gedachten

Beleving van het publiek is één van

Rotterdam figureerde in 2014

verleiden tot een bezoek maakt

samen en vergroten de saamhorig-

komt is een vroege zondagochtend

de pijlers voor een succesvol evene-

dankzij de inspanningen van de

mij ook trots. Maandelijks hebben

heid. Dat heb ik ook dit jaar weer

in februari. Ik sta samen met tien-

ment, daarom doet Rotterdam

Film Commissioner en gemeente-

we maar liefst 7,7 miljoen contact-

vele malen ervaren. Zomaar twee

tallen andere kunstminnaars op

Festivals daar gericht onderzoek

lijke diensten weer als decor voor

momenten met potentiele cultuur-

momenten: een vrijdag tijdens de

de Wilhelminapier in de rij om mij

naar, in 2014 op 17 festivals. De kennis

vele films en commercials, variërend

bezoekers met de middelen van het

Pleinbioscoop zomer 2014. De wind

per pendelbus te laten vervoeren

die wij hierbij opdoen delen we actief

van de nieuwste speelfilm van

Rotterdams Uitburo.

raast zichtbaar en voelbaar door het

naar één van de locaties van de

met organisatoren, zodat zij bij het

Jandino Aspiraat tot de auto-

Kortom het was een mooi jaar dankzij

Museumpark, de regen komt met

Art Rotterdam Week. Mensen

ontwikkelen van hun nieuwe plannen

commercial Lexus.

de inspanningen van velen. In dit jaar-

bakken uit de hemel. Organisator

praten met elkaar, de verwachting

de publieksbeleving een nog promi-

Joos Maaskant en zijn team van

van wat komen gaat is voelbaar.

nentere rol geven.

Stichting de Loodsen verstrekt

Het gezamenlijk reizen door het

regencapes en ondanks de barre

decor van Rotterdam en al het

omstandigheden zitten er die avond

schoons op de verschillende locaties

1000 mensen samen naar een film

maakt mij trots. Trots op al die

van de sector om Rotterdam als

Johan Moerman

met alleen de stem van Scarlett

organisatoren van evenementen,

aantrekkelijke cultuurstad te laten

Directeur/bestuurder

Johansson te kijken. Het is voelbaar

trots op de sfeer onder de bezoekers

zien en zo veel mogelijk mensen te

Februari 2015

dat iedereen beseft dat we iets

en trots op Rotterdam.

am

A

erd ott rt R

ek We

verslag lichten wij die inspanningen Sinds 2013 zijn meer dan veertig

en de resultaten daarvan toe. Ik hoop

culturele instellingen lid geworden

dat u, net als ik, trots zult zijn!

van het Rotterdams Uitburo. De gezamenlijke inspanningen

bijzonder meemaken met elkaar.

Evenementen zijn unieke ontmoetingsplekken. En het bieden van een actief platform voor nieuwe ontmoetingen spreekt de jury zeer aan. Deze innovatie is in die zin een waardevolle toevoeging voor elk evenement.” De jury Nationale Evenementenprijzen over Hotel Rotterdam, Wake Up in It

WAARDERING VANUIT VAKKRINGEN Tijdens het Nationaal Congres

winnaars

Innovat

ieprijs 20

14, Hote l Rotterd am, Wa ke Up in

It

Evenementen 2014 in Nijmegen zijn op 20 november de Nationale Evenementenprijzen uitgereikt. Als enige stad was Rotterdam genomineerd in alle drie de categorieën. Hotel Rotterdam, Wake Up in It is winnaar geworden van de Innovatieprijs 2014. 5


Met een gevarieerd festivalaanbod bereiken we een groot en breed publiek Festivals brengen mensen samen en maken de stad levendig en attractief. We stellen een gevarieerd aanbod samen dat zoveel mogelijk mensen trekt en door het publiek gewaardeerd wordt.

MEER EN BREDER AANBOD OP DE FESTIVALKALENDER

publiek werden we in 2014 geholpen

Rotterdam heeft prachtige evenementen waar de stad trots op mag zijn. De gemeente is een zwaargewicht in evenementenland, zowel met het evenementenaanbod, maar ook ten aanzien van de organisatie en aansturing vanuit Rotterdam Festivals, Rotterdam Topsport en de gemeente.” De jury Nationale Evenementenprijzen

ONDERSTEUNDE EVENEMENTEN

programmabudget werd besteed

De festivals hebben ook een sterke

door een forse toename van het

aan nieuwe (deel)evenementen*.

aantrekkingskracht op de bewoners

aantal initiatieven. De sterkste

In totaal zijn er 50 door Rotterdam

De financieel ondersteunde festivals

van de regio en ver daarbuiten.

Rotterdam Festival stelt de festival-

stijging deed zich voor in de dance-

Festivals financieel ondersteunde

hebben ruim 2,1 miljoen bezoekers

56% van de bezoekers komt van

kalender samen en ondersteunt een

scene. Het aantal commerciële

evenementen gerealiseerd tegen 51

getrokken, vrijwel gelijk aan 2013.

buiten Rotterdam, 29% hiervan is

deel daarvan ook financieel. In ons

dance-evenementen steeg van

in 2013, waaronder ook veel nieuwe

streven om een kalender samen te

drie naar tien. Ook het aantal

evenementen zoals International

stellen voor een zo breed mogelijk

kleinschalige evenementen in de

Nieuw in

2014: In

ternatio

nal Com

van buiten de regio. Port of North Sea Jazz Festival, Rotterdam Beats,

Comedy Festival Rotterdam,

29% VAN DE BEZOEKERS VAN BUITEN DE REGIO

binnenstad nam met een stijging van

Eendracht Festival en Verhalenbazaar.

Elke twee jaar wordt in de Vrijetijds-

Week trekken bovengemiddeld veel

20 naar 38 activiteiten fors toe.

Ruim 27% van ons vrij besteedbare

omnibus (VTO) gemeten hoeveel

landelijke bezoekers.

Songbird Festival en de Art Rotterdam

edy Fest

Rotterdammers de belangrijkste ival Rotte

rdam

festivals bezoeken. In 2013 was dit 61% van de Rotterdammers die

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

gemiddeld drie festivals bezochten.

6

50

financieel ondersteunde evenementen waarvan 18 nieuwe evenementen*

- 1 t.o.v. 2013

61% VAN ROTTERDAMMERS BEZOEKT

ééN OF MEER VAN ONZE EVENEMENTEN - 4% t.o.v. 2011

* Dit betreft evenementen of nieuwe initiatieven bij bestaande evenementen die minder dan drie jaar door Rotterdam Festivals worden ondersteund.


Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival

trekkelijke stad om te wonen en of te verblijven. Zo zijn festivals voor 61% van de Rotterdamse bezoekers bepalend of belangrijk voor hun woonplezier in Rotterdam. Dit ligt

RENDEMENT VOOR DE STAD

ruim boven het landelijk gemiddelde van 54%.

De evenementensector draagt bij het onderzoek van 2011 Festivals

PUBLIEKSWAARDERING ONVERANDERD HOOG

and Rotterdam, a view on the public

Publiekswaardering en -beleving

event sector in Rotterdam, bleek dat

zijn belangrijke succesfactoren

bezoekers 190 miljoen in de stad

voor de Rotterdamse festivals.

uitgaven. Uit cijfers van het Continue

Wij verzamelen daarom actief

Bezoekers Onderzoek, uitgevoerd

informatie over de wensen en het

onder een derde van de door ons in

gedrag van het publiek. Kijkend

2014 ondersteunde festivals blijkt dat

naar de waardering blijkt dat

bezoekers gemiddeld € 66,- uitgaven

de festivalprogrammering met

op het festival en in de stad.

een 8 onveranderd hoog scoort.

aan de Rotterdamse economie. Uit

Gastvrijheid en informatievoorziening

29% bezoekers

2,1

Minstens even belangrijks als dit

van buiten de regio 26% 2013

miljoen

bezoeken - 45.000 t.o.v. 2013

bieden kansen voor verbetering.

directe economische rendement

waardering Programma waardering andere aspecten

8 ,0 7 ,0

- 0,1 t.o.v. 2013

= gelijk aan 2013

Waardering bezoekers is gebaseerd op basis van onderzoek op 17 van de 50 ondersteunde evenementen die representatief en vergelijkbaar ten opzichte van vorige jaren. Herkomst bezoekers is gebaseerd op cijfers uit publieksonderzoek aangevuld met schattingen van organisatoren. Dit betreft een ongewogen gemiddelde.

zijn de positioneringseffecten. Alle

Naast dit kwantitatieve onderzoek

positieve aandacht die de festivals

is in 2012 in samenwerking met de

in de media krijgen benadrukken

NHTV Breda, de ‘visitors journey’

de sterke punten van de stad en

ontwikkeld. Een kwalitatief onder-

positioneren Rotterdam als een aan-

zoeksinstrument dat de bezoekersbeleving uitgebreid in kaart brengt. In 2014 is deze methode gebruikt

7 7,0 6,9 6,7

,3 Locatie

(aankleding inrichting)

andere bezoekers

bij Metropolis Festival en Festival De Keuze. Dit leidt tot inzichten die de organisatoren verwerken in de planvorming voor komende edities.

gastvrijheid informatievoorziening 7


Financieel ondersteunde Rotterdamse festivals 2014

ArAtrtetrdadmam RoRtkotter WeWe eek m rda

rs eke ezo rs eke ezo m 72 b 1 a 6e R7o2.t4t tterd am Artject RFoRaoirttertderdameint Ob AArrtt t Rot r Sch nt w jTec nFnaei Rb Srot Ra A hei it C O iw eA p in ne Sc E n T MRea eRuT on it Ak S Wo eTl EWCa eine up in t e Ho Wo M Wak tel Ho 1b .46

THEMA

Jonge stad Maritieme stad

Internatio FIILnMteFrEnSaTtIVinoanlal ROFITLTMERFDEASMTIAVLAL ROTTERDAM

*

*

*

Architectuurstad

ABN AMRO MaArBaNthAoMnRO RoMttaerradtahmon ** Rotterd am *

Multiculturele stad

ABN AMRO WoArBlNd AMRO TenWnois rld TouTernnnais ment ** Tournam ent *

RRootttterdam MMuusseuermdnaamssee nacchhtt - -SSppooeruem rn 13.00 en

*

(Inter)nationale cultuurstad

13.0000bezoe bezoekkers ers

MMootteel & P l & Pllaazzaa MMoozzaaïq ïquuee 8.0

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

(inter)nationale sportstad

8

8.00000bbezoe ezoekkeersrs

overig Festivals en evenementen kunnen onder meer-

mmuussic gen ic geneeratio 12 12.5.50000bezoerationnss

dere thema’s vallen, in het overzicht is het

bezoekkers ers

meest dominante thema van een evenement weergegeven.

Chinees Nieuwjaar 10.000 bezoekers

CITY LOUNGE Kleinschalige programmering in de binnenstad door het jaar heen.

Opening Rotterdam Centraal passanten

Stads

Parfum de BoemBoem 3.578 bezo

* Bezoekersaantallen opgenomen in verslag dienst Sport&Cultuur. ** Bezoekersaantallen opgenomen in verslag Stichting Rotterdam Topsport.

Eendracht Festival 4.000 bezoekers

januari

februari

maart

april


UCI BMX WoUrClIdBMX chWam orpliodns h ** champio ips nships **

rr u u t iteictectuue h c ArArch chitectur ture tec l Ar ona dam chi

rs eke ezo rs eke .0 ezo b 30 a.0t0i 0 ter l Ar ter3n0 Rot ona dam

in Robterdam Rotimited Unl

b 00

In nale nati tter BienInternyale Ro * nit in it gieC ZaB up

RRoonndde van KKaatteende rveacn ndrechhtt 22.0 .0000 bezo

*

160.200

0 bezoeekers kers

OOppeerradag RRootttteraddaagmeenn erdam 18

18.4 .42255bbeezoeke zoekersrs

Dutch Electronic Art Festival

625

amm eerrdda t t t RRoot oooopeprss c s io scekker inbbioezooe PPlle8e0in00bbez

bezoeke

rs

North Sea

Jazz Festi North S val ea Finale E Round Town BA Euro p Jazz Co ean mp Hotel W etition ake up in it

UUllttim aatte Bla GGoosspim eellFeFeesBtlivaccakk p stivall 3300 be 00 bezo zoekers

MMeettrropol o is 3300.000polisFFeessttiv ivaall .000bezoe

ekers

bezoekkers ers

8.000 b

ezoekers

. .80 14 14

amm eerrdda kersrs t t t RRoogttt ezooeeke ZZinin0g00bbez 44.0.00

l ivaal efesststiv f s inggskeer rs ijijddbienezzooeek r v BBee0vr0000 b 5. 0

0 bezoeekers kers

335.

Stand Out To Sea 1.500 bezoekers Rotterdamdag 1.500 bezoekers

Nieuwe Binnenweg...leeft! 9.000 bezoekers ZomerZondagen 20.000 bezoekers

100

DDuuizizel in el he 66.500 b in hettPPaarrkk .500 ezoe Boothsto 6.000 b

ck Festiva

ezoekers

l

505.200

bezoeke

rs

end

aaarr bbaakzzearsrs n e n haallezoeeke VVeer0r0h0bbeezo

agen 12e intern a Rotterd tionale Shantyfe am stival Nacht v an de K aap Maritiem Kwartie r Expedit ie Noord ereiland

DDeeWWereld vvaannWeitrteeld ddeeWWitWhitte KKwwaarrtitiehr t 40.00 ier

NNeewwHoriz FFeessttivHaolrizoonnss ival 9939 be 39 bezo zoeekkeersrs

40.0000bezo bezoeekkers ers

en l Havstivaers e k d e zieek Oumerf ezoek MMuuzi e b o Z 00 chhe vvaanannnttisieskceersrs 5.0 g a o g a DDaRoommbeezzoek ddee.0R0000 b 0 .0

bezoekkers ers

maritiem weekend

wereldhav

1.10.00

ssttaaddaan a ze 66.600 ban zeee .60 ezo

Woordnacht 900 bezoekers

.0

rs eke ezo b 0

rs eke ezo

b 00

.00

port of rotterdam north sea jazz

ke ity in it WaagC p teZl igZ ake u o H W l e t Ho Zig

g VKV racin city

220

2244uuur cu u l 2244.000r culttuuuurr .000bezo

bezoeekkers ers

e pttooers a T p aleTa ekers ionnalbeezzooeke Air t a o 0 e N i peners O N5a5t.0.0000 b k oeg zoe 55 Bar00 be

Gergiev Festival 8.564 b

ezoekers

st eKKoosrst s damseekers teerrdabmezzooeke t o R t 0e Rot.000 b

8.126 b

e Keuze

10.00 10

ezoekers

CAMERA JA Festival PAN

ekers

l ival essttiva f t areetfeten rs Caabbmarereetttzeonekkeers CCamerbezoe C3a.1500be ird 5 gb rs 3.1 Sontivalzoeke s e Fe 5 b .62

3

5.500 b

ezoekers s

A Festival

RRootttterdam PPiaiannoe3rddaaamssee o3 g 44.000 bdaagssee .000 ezo

bezoeekkers ers

Het Nationaal Vuurwerk 4 0.000 b

ezoekers

Downtown

ezoekers

OVG Veerhavenconcert 4.500 bezoekers

Verborgen Tuinen Rotterdam 14.125 bezoekers

inintteerrnatio ffeessttivanlatrionnaallccoommeeddy iv o y 1.1.2200 bal rotttteerrddaamm 00 beezo zoekers

3.700 b

ekers

Eendracht Festival 4.0 6.000 bezoekers

00

5.2

7.5

Festival D

DDjjeemmaa el EEeettppleaina eRlFFnnaa lein Rootttteerdam 15 15.0 .00000bbeezoeke rdam zo rs

e mse rddaams ers e t rottereek oekers rpooptpwwe0ekbeezzoek p1o50.0000 b am . 15 erd rs t t roats zoeke e e b b

Opening Markthal passanten Rotterdam Pride 15.000 bezoekers

spodium Buitensalons 5.500 bezoekers

Sinterklaasintocht 18.000 bezoekers

Sparkling Senses passanten

Dag van de Rotterdamse Geschiedenis 1.500 bezoekers

oekers

Schouwburgplein 75.000 bezoekers

mei

Electric Run 3.000 bezoekers

juni

juli

augustus

september

oktober

Nieuwe Binnenweg Licht Op 2.000 bezoekers

november

december


jonge stad VOORBEREIDINGEN CULTURELE MANIFESTATIE 2015/2016

Publieksbereik Rotterdamse Festivals

Festivals stralen de thema’s van de stad uit

Rotterdam Festivals heeft samen met de Doelen en Stichting Aan den Slag, het eerste half jaar van 2014 onderzoek gedaan naar de kansen voor een grote culturele manifestatie in 2015/2016. Een manifestatie

We realiseren een karakteristiek programma dat past bij Rotterdam en de Rotterdammers en onderscheidend is ten opzichte van andere steden. We geven prioriteit aan evenementen die de thema’s van de stad benadrukken.

die de stad en haar vitale cultuurklimaat presenteert én een sprong vooruit helpt. De viering van 75 jaar wederopbouw in 2015, de 50e verjaardag van de Doelen (start culturele wederopbouw) in 2016 en daarvoor. De meer dan 100 deelnemers aan de sessies waren uiterst enthousiast over de kansen voor zo’n manifestatie en ook het

INTERNATIONAL COMEDY FESTIVAL

SONGBIRD BIRDFEST

PARADE

GERGIEV

CIRCUSSTAD NORTH SEA ROUND TOWN CITY LOUNGE

DE WERELD VAN WITTE DE WITH KWARTIER METROPOLIS BAROEG OPEN AIR

ROTTERDAM UNLIMITED

NATIONALE NIEUWJAARSNACHT BEVRIJDINGSFESTIVAL

35

40

Het meest opvallende succes is de snelle ontwikkeling van

inspiratiebron brengen we een ode aan de stad van toen, vieren we de

cultuur zijn belangrijke Rotterdamse thema’s die we

de Art Rotterdam Week. De voor alle betrokkenen spannende

stad van nu en bouwen we aan de stad van de toekomst. Rotterdam

in onze programmering benadrukken. Daarom zijn de

verhuizing van de hoofdbeurs naar de Van Nelle Fabriek was

viert de stad.

Wereldhavendagen, de Inter-nationale Architectuur Biënnale

uiterst succesvol, wat zich uitte in toenemende internationale

www.rotterdamviertdestad.nl

Rotterdam, Robin Rotterdam Unlimited, het Internationale

waardering en 35% meer bezoekers. Rotterdam Festivals

Film Festival Rotterdam, de Art Rotterdam Week en Port of

investeerde extra in de zichtbaarheid in de stad en in busvervoer

Rotterdam North Sea Jazz Festival belangrijke pijlers in de

tussen de locaties. Daar maakten meer dan 6.000 bezoekers

jaarkalender. Het zijn evenementen met een internationale

gebruik van.

uitstraling die samen het karakter van Rotterdam representeren.

Ook met evenementen als Port of Rotterdam North Sea

Lex de H erder/ S tadsarchi ef

Rotterdam

jazz Festival, het International Film Festival Rotterdam positioneren we de stad als een cultuurstad op internationaal

50

55

Spreidingsdiagram festivals gebaseerd op data meest recente bij ons aanwezige publieksonderzoek.

60

niveau. Aansluitend bij de Internationale Architectuur Biënnale Unlimited

Rotterdam (IABR) vond de tweede editie van ZigZagCity het publieksfestival op gebied van architectuur plaats. Dit jaar stond

ROTTERDAM ZINGT

GEMIDDELDE LEEFTIJD PER FESTIVAL 2014 2013 2011

INTERNATIONALE GROEI ART ROTTERDAM

Haven, architectuur, jong, multicultureel en (internationale)

Robin R otterdam

WERELDHAVENDAGEN

45

STEDELIJKE THEMA’S STAAN CENTRAAL

de voorbereidingen van deze manifestatie. Met de wederopbouw als

DAG VAN DE ROMANTISCHE MUZIEK

CITY RACING

BOOTHSTOCK

organisaties in de stad en in de rest van het jaar is al hard gewerkt aan

fotografi e

24 UUR CULTUUR ZOMERZONDAGEN NACHT VAN DE KAAP MUSEUMNACHT BLUEGRASSFESTIVAL

30

OPERADAGEN

CAMERETTEN ART ROTTERDAM WEEK

PLEINBIOSCOOP

25

is een oproep om met plannen te komen gedaan aan alle culturele

DUIZEL IN HET PARK INTERNATIONAL FILM DEAF FESTIVAL ROTTERDAM

MOTEL MOZAIQUE

ROTTERDAM BEATS

gemeentebestuur reageerde positief op ons initiatief. In september

WOORDNACHT

het Laurenskwartier centraal, van de Luchtsingel tot het Blaakse Bos. Net als de eerste editie nodigden architecten tijdens het

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

GEMIDDELD OPLEIDINGSNIVEAU PER FESTIVAL

de huidige golf van culturele energie in de stad waren de aanleidingen

festival het publiek uit om met andere ogen naar de stad te kijken. Het evenement viel, in vergelijking met de zeer succesvolle eerste editie, iets minder op bij landelijke media en het publiek.

WAARDERING ROTTERDAM UNLIMITED STIJGT De tweede editie van Robin Rotterdam Unlimited startte de dag na de vliegramp met de MH17 boven de Oekraine. In overleg met de Burgemeester werd besloten het evenement op onderdelen aan te passen en alle dagen stil te staan bij de ramp. Een minuut

10

multiculturele stad

Nieuw in

2014: Een

AVL Mun d

dracht Fe stival

o’s Happy

Industry

in het ka der van

24uurcul tuur


Maritieme stad stilte in een zo’n massale gebeurtenis zorgde voor een aantal zeer indrukwekkende momenten. Wereldhavendagen

Rotterdam Unlimited begint langzaamaan haar vorm te vinden. Het evenement trok meer publiek van buiten Rotterdam dan vorig jaar, toen het duidelijk moest wennen aan de nieuwe naam en de nieuwe datum. Ook de waardering van het publiek voor de programmering steeg ten opzichte van het eerste jaar: 7,8 versus 7,3. De waardering voor de vrijdag en zaterdag ligt daarbij aanzienlijk hoger dan voor de zondagprogrammering. Hiermee zal in de editie van 2015 rekening gehouden worden.

WERELDHAVENDAGEN GROEIT De Wereldhavendagen wint nog ieder jaar aan betekenis,

MEER JONGERENFESTIVALS

onder meer door geslaagde samenwerkingsprojecten met het

Goed nieuws is er ook te melden over het aanbod voor jongeren.

onderwijs en ondernemers. Slim en breed programmeren het

Na een aantal moeizame jaren waarin ons relatief weinig aan-

hele weekend door heeft geleid tot een stijging van het aantal

sprekende plannen werden aangeboden, lijken onze inspanningen

bezoekers. Zo was er een specifiek jongerenprogramma op de

op dit punt vruchten af te werpen. We constateren veel drive

vrijdag en randprogramma in het centrum. De nieuwe ‘Kaapse

bij de organisatoren. Zo zagen we een verdrievoudiging in het

Havendagen’ op Katendrecht functioneerde met succes als brug

aantal aanvragen van commerciële dance-evenementen in de

tussen de havendagen en avondprogramma van bijvoorbeeld

buitenruimte. Daardoor vonden er succesvolle eerste edities

Nacht van de Kaap.

plaats van nieuwe concepten zoals het Vrije Volk Festival en

rF

ilm

u ctu ite ch r A

l va sti Fe

Rotterdam Outdoor. Tezamen goed voor een gevarieerd danceprogramma dat het aanbod voor jongeren heeft vergroot Opvallende nieuwkomer is het Eendracht Festival, een gratis Rotterdamse muziek festival dat twee keer per jaar een podium biedt aan creatieve Rotterdammers.

KLEINSCHALIGE PROGRAMMERING IN DE BINNENSTAD In 2014 is ook de kleinschalige programmering in de binnenstad uitgebreid. Uit publieksonderzoek blijkt dat 67% van de bezoekers van het programma het centrum daardoor prettiger vinden om te verblijven. Bijna 50% van de bezoekers zegt er ook langer door in de binnenstad te blijven. De programmering bereikt daarnaast relatief opvallend veel doelgroepen die relatief weinig gebruik maken van het culturele aanbod in de stad.

(Inter)nationale cultuurstad

Architectuurstad

11


Festivals dringen dieper door in de stad en verder in de wereld Grote gezichtsbepalende evenementen kunnen de stad (nog) meer rendement opleveren. Bij deze evenementen, de zogenaamde iconen, investeren we meer in zichtbaarheid in de stad en activiteiten met ondernemers en scholen. Daarnaast wordt internationale persbewerking versterkt.

ZICHTBAARHEID ROTTERDAM CENTRAAL EN CENTRUM Door de festivals met extra activi-

kunstprojecten in de openbare ruimte

en prachtige uitbreiding van onze

teiten en banieren zichtbaarder te

gerealiseerd.

mogelijkheden, die door de reizigers

maken in de binnenstad geven we

Voor het eerst werd in 2014 hiervoor

zeer op prijs wordt gesteld en de

de stad een feestelijk karakter. Zo is

ook de hal van het nieuwe Rotterdam

evenementen die elders in de stad

in samenwerking met Threesome

Centraal benut. We programmeerden

plaatsvinden onder de aandacht

(het stage traject van Mothership),

meer dan twintig activiteiten,

brengen. Zowel de hal als het ervoor

Hogeschool Rotterdam en Robin

variĂŤrend van live programmering

gelegen Stationsplein zullen we de

Rotterdam Unlimited de afgelopen

tot (kunst) objecten. Door ook te

komende jaren verder uitbouwen tot

editie opgeluisterd met kleurrijke

programmeren op het plein en

een aantrekkelijke entree van een

vlaggenmasten in de stad en zijn

gebruik te maken van het scherm

attractieve stad.

er met de Wereldhavendagen drie

buiten ontstaat als het ware een rode loper de stad in. Een opvallende

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

VKV City

12

Racing

North Sea

Round To wn

SAMENWERKING MET ONDERNEMERS EN ONDERWIJS Sinds 2013 stimuleert Rotterdam

van de evenementen, waren er

elkaar steeds beter. Dit jaar sloten

Festivals diverse vormen van samen-

volop arrangementen, acties en

grootwinkelbedrijven aan die eerder

werking tussen festivalorganisatoren

side-events rondom een aantal

nog niet meededen.

en centrumondernemers. Met als

iconische evenementen. Zowel

Bij vijf grote evenementen werden

doe de festivalbeleving te vergroten,

organisatoren als ondernemers

samenwerkingen gerealiseerd

en daarmee ook het rendement

zien het belang ervan in en vinden

die samen goed waren voor 125 activiteiten. Zoals de autospeurtocht van de VKV CityRacing en kostuum-

I truly appreciate the many activities and programs planned and produced by Rotterdam Festivals. I value our partnership and look forward to working together in the future when possible!� Marcus Wyss, Store Manager Bijenkorf

exposities in etalages van Rotterdam Unlimited.


ACTUS | VILLE

Now in its second year, the ZigZagCity architecture festival is an alternative tour of the city past some delightfully quirky interventions, with the 5km route marked out in purple ribbon by Studio VollaersZwart.”

reise

Date : 26/04/2014 Pays : FRANCE Page(s) : 97-100;102-104;106;108-110 Rubrique : LA CULTURE Diffusion : 268245 Périodicité : Hebdomadaire Surface : 948 %

achtereenvolgende jaar extra internationale persbewerking verzorgd voor de belangrijkste Rotterdamse evenementen.

ons hiermee op festival toeristen. Samen met elf andere Europese landen zijn wij zichtbaar op de mustlovefestivals-site. Hiermee zetten we in op de

architectures à vivre | www.avivremagazine.fr

rotter.indd 32

32

vergroten. Rotterdam Partners heeft op ons verzoek in 2014 voor het vierde

Het bereik van bloggers is kleiner maar meer doelgroepgericht. We richten

© Rotterdam Image Bank

32

er naar om de bekendheid van de topevenementen in het buitenland te

zichtbaarheid en de real time aanwezigheid op sociale media te vergroten.

reise

© Rotterdam Image Bank

par jordi patillon par jordi patillon

Date : 26/04/2014 Pays : FRANCE Page(s) : 97-100;102-104;106;108-110 Rubrique : LA CULTURE Diffusion : 268245 Périodicité : Hebdomadaire Surface : 948 %

Festivals positioneren Rotterdam als een aantrekkelijke stad. We streven

In 2014 is gekozen voor actievere inzet van bloggers om de online

Clare Dowdy op Wallpaper.com

ROTTERDAM ROTTERDAM : : TOUJOURS TOUJOURS PLUS HAUT ! PLUS HAUT !

VERDER IN DE WERELD

toenemende invloed van social media en hopen we de komende jaren verder te kunnen groeien.

24/06/14 15:05

Totale bereik van de evenementen in 2014 was 59 miljoen (410 miljoen

architectures à vivre | www.avivremagazine.fr

rotter.indd 32

in 2013) met 60 publicaties (160 in 2013) gerealiseerd in onder andere

24/06/14 15:05

wallpaper.com, huffingtonpost.co.uk, Le Monde, Die Tagenzeitung, El Pais, Gazet van Antwerpen en National Geographic. Deze daling is zonder

r ker ankean tt Kasas K RotteRdam i iRotteRdam

twijfel het gevolg van het ontbreken van een eenmalig bijzonder evenement zoals het World Food Festival in 2013.

Europas største havneby er moderne og full av liv og har en rekke spennende attraksjoner.

82

82

Europas største havneby er moderne og full av liv og har en rekke spennende attraksjoner.

Uke 29 2014

Uke 29 2014

Tous droits de reproduction réservés

Ook onderwijsinstellingen en

acht hoge scholen en vijftien festivals

festivals vinden elkaar steeds beter.

waaronder de ABN AMRO Marathon

We hebben een basis gelegd voor

Rotterdam (Hogeschool Rotterdam),

matchmaking tussen festivals

droits de reproduction réservés Metropolis FestivalTous (Hogeschool

en onderwijsinstellingen die zich

Rotterdam) en de Electric Run

in de praktijk heeft bewezen.

(Zadkine & Albeda College).

Deze matchmaking draagt bij aan de bewustzijn van zowel het onderwijs als bij de organisatoren en maakt behoeften en wensen zichtbaar. Dit heeft geresulteerd in samenwerkingsprojecten tussen

n age

end hav reld e W

Door intensieve samenwerking met basisscholen, hogescholen en universiteiten, leveren we een programma op maat voor alle opleidingsniveaus” Sabine Bruijnincx, directeur Wereldhavendagen

13


Praktische ondersteuning, services en kennisdeling

Extra charme was dat veel bezoekers niet bekend waren met het Roel Langerakpark en een onbekend park in Rotterdam werd ontdekt. Dit droeg bij aan de beleving van het festival.”

Rotterdam Festivals is het kenniscentrum voor festivals. Wij dragen bij aan een sterke evenementensector door het creëren van een uitnodigend klimaat voor organisatoren en het actief delen van kennis met organisatoren in de stad.

Frank Dros (Nino & Frankie)

VERBETERINGEN KALENDER DOOR COÖRDINATIE

collectiegebouw zou de situatie nog

Bij het maken van de kalender

geweest bij het agenderen en

zorgt de evenementencoördinator

opstellen van de collegevisie

bij Rotterdam Festivals voor de

Evenementenlocaties die eind van

aansluiting met de Directie Veiligheid,

het jaar werd vastgesteld. Rotterdam

de verkeersmarinier, brandweer,

Festivals is blij met de erkenning van

politie en tal van andere betrokken

de ruimteproblematiek en de inzet

partijen. Vrijwel alle bestaande

van het college om hier oplossingen

knelpunten kunnen door de goede

voor te vinden.

verder verslechteren. Rotterdam Festivals is intensief betrokken

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

samenwerking tussen deze partijen

14

in vroeg stadium worden opgelost.

VERKENNEN NIEUWE LOCATIES

VISIE EVENEMENTENLOCATIES

In 2014 zijn een aantal nieuwe

Verdichting en vergroening in de stad

waaronder het Kralingse Bos en

zorgen voor druk op de voor evene-

Roel Langerakpark. Ondanks het feit

menten beschikbare ruimte. Dit

dat beide plekken nog onvoldoende

bleek in 2014 meer dan ooit bij het

beschikten over de benodigde

samenstellen van de kalender.

voorzieningen waren publiek en

De mogelijke komst van een

organistoren blij verrast door de sfeer

evenementenlocaties getest,

op deze nieuwe locaties.

We hebben deze visie op evenementenlocaties opgesteld, omdat we hebben geconstateerd dat het door vorderingen op het gebied van vergroening en verdichting in combinatie met de verschillende wensen van organisatoren steeds lastiger wordt om evenementen te organiseren.” College van B&W, uit het voorwoord Collegevisie Evenementenlocaties

Nieuwe

locatie:

Roel Lang erakpark –

Blijdorp

Festival


Hierdoor konden drie festivals

regio Rotterdam, een rol die nauw

worden geprogrammeerd waar

aansluit bij de rol van de evene-

anders geen plek voor was geweest

mentencoördinator bij Rotterdam

in de stad.

Festivals. Dit jaar zijn er 372 van de 400 maximaal beschikbare

DUURZAAMHEID

draaidagen in Rotterdam gerealiseerd.

In 2014 hebben Het Bevrijdingsfestival,

Er was een duidelijke toename van

Boothstock Festival, Metropolis

commercials in Rotterdam in de

Festival, Duizel in het Park en de

eerste helft van het jaar. Er zijn in

Wereld van het Witte de Withkwartier

totaal 29 commercials gedraaid

op verschillende manieren meegedaan

in Rotterdam variërend van auto-

aan pilots tot afvalvermindering. Het

commercials van Volkswagen en

leverde een aanzienlijke afvalreductie

KiA tot Calvé en Q Music.

op, maar toonde ook aan dat er – om

Daarnaast is door de komst van de

onder meer wachtrijen te voorkomen

Cash Rebate (financiële stimuleringsmaatregel voor buitenlandse

KENNISUITWISELING FESTIVALSECTOR

bij de jaarlijkse IFEA Convention &

- nog geïnvesteerd dient te worden in faciliteiten.

filmmakers gelanceerd door het

We blijven op de hoogte van de

Cities 2014 in Dubai. Deze activiteiten

Nederlands Filmfonds in mei 2014)

laatste ontwikkelingen en delen

dragen bij aan de versterking van

FILM COMMISSIONER

in de tweede helft van het jaar een

onze expertise op het gebied van

de internationale positionering van

De Film Commissioner, sinds oktober

toename te zien van het aantal

festivals door deelname aan (inter)

Rotterdam. De kennis en ervaringen

2013 onderdeel van Rotterdam

speelfilms. Er zijn vanaf oktober 2014,

nationale netwerken en het bezoeken

die we opdoen helpen ons om de

Festivals, verleent services aan

vijf speelfilms in Rotterdam gedraaid.

van congressen. De internationale

evenementensector en de stad beter

binnen- en buitenlandse producenten

belangstelling voor het Rotterdamse

te bedienen.

die willen filmen en werken in de

model leidde in 2014 tot presentaties

Expo in Kansas City en tijdens Host

ilot olis n aerpin g Me troper ind m lv a v af

2014 or pilot olis voer ing Me troper d in m af valv 3 1 0 2

Op tal van andere onderwerpen delen we ook in Rotterdam kennis met de sector. We doen dat via gesprekken, nieuwsbrieven en kennisbijeenkomsten. Daarnaast

…De Japanners stonden versteld van de flexibiliteit en bereidwilligheid van de stad Rotterdam en de toeleveranciers.” Thijs Bolle, Locatiemanager Commercial Lexus

organiseerden we voor het derde jaar een succesvolle editie van een ‘pressure cooking’ marketing training, waaraan zeven festivals meededen. Hier dachten de festivalorganisatoren samen na over succesvolle marketingstrategieën.

15


Rotterdams Uitburo presenteert het totale culturele aanbod aan een breed, regionaal publiek Het Rotterdams Uitburo biedt een volledige en betrouwbare presentatie van het totale cultuuraanbod via een breed scala aan producten. SAMENWERKING

externe media

Het ledennetwerk van het Rotter-

maandelijkse KidsUitagenda-aan-

dams Uitburo is in 2014 uitgebreid

bieding en verzorgen we uitgaanstips

naar meer dan 40 deelnemers.

in het huis-aan-huis-blad Dichtbij.

Hierdoor konden we de collectieve

Dit zorgt voor 4,4 miljoen extra

aanpak en samenwerking blijven

contactmomenten met potentieel

uitbreiden. Zo is extra ingezet op

(cultuur) publiek per maand.

het versterken van partnerships

Belangrijke contactmomenten

wekelijkse uitgaansbijlage 8 pagina’s bereik 344.400 p.w. (sinds oktober, daarvoor 285.000 p.w.)

met externe media. Ondanks het

want uit onderzoek* blijkt dat nog

HAVENLOODS

wegvallen van Rotterdam Partners

steeds 30% van de Rotterdammers

als partner, is de wekelijkse Uitgaans-

huis-aan-huisbladen en 29% de

bijlage in de Metro Rotterdam in stand

Metro Rotterdam gebruiken als

gehouden. Daarnaast is het aanbod

informatiebron voor cultuur.

2014: 7 miljoen* = + 4,3 miljoen t.o.v. 2013

METRO ROTTERDAM

wekelijkse uitgaanstips bereik 1.000.000 p.w.

MOOIS

cultureel TV-magazine bereik 133.000 p.m.

uitagenda uitagenda plus Kidsuitagenda

UITAGENDA PLUS De Uitagenda Rotterdam heeft in 2014 een online editie gekregen: de Uitagenda Plus. Deze wordt de verrijkt met unieke content en video’s.

2014: 168.000 = + 30.500 t.o.v. 2013

Sinds mei zijn er bijna 10.000 bezoeken geweest van meer dan 7.500

UITAGENDA

gebruikers. In het magazine is de rubriek Eten & Drinken versterkt met

gratis cultuurmagazine verspreiding over 700 locaties oplage 55.000

samenwerkingspartner de Buik van Rotterdam. iPad

UITAGENDA PLUS

digitaal magazine gebruikers sinds mei 2014 7.664

KIDSUITAGENDA

6x per jaar huis-aan-huis verspreid en als bijlage Uitagenda Rotterdam oplage 115.000

9:45 AM

*Contactmomenten per maand afgerond 100% iPad

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

DICHTBIJ

wekelijkse uitgaanstips + maandelijkse kidsactie bereik 257.042 p.w.

in de Havenloods uitgebreid met een

* rapport Cultuurparticipatie Rotterdammers 2013

9:45 AM

Mo

r(

iPadck

d by: ZQ

Designe

to Free Vec

16

van 3,3 miljoen naar

Groei is vooral te danken aan de samenwerking met externe media.


social media

2014: 425.000 = + 86.500 t.o.v. 2013

FACEBOOK 19.869 fans

TWITTER

De Uitagenda is onmisbaar. Het meest complete overzicht van wat er aan boeiends in onze pracht-stad te beleven valt. Spannend én overzichtelijk vormgegeven. Gratis verkrijgbaar en voor een luttel bedrag elke maand in de bus. Ik zou ‘m, als actieve cultureel ondernemer en als beeldend kunstenaar voor geen goud willen missen!” Willem van Hest, lezer Uitagenda en kunstenaar

9.587 volgers

online

2014: 44.000 = - 3.900 t.o.v. 2013

UITAPP

18.333 gemiddeld aantal Rotterdamviews p.m.

WEBSITE

25.460 gemiddeld aantal bezoeken p.m.

VERSTERKING ONLINE Naast het versterken van samenwerkingen zijn we onze producten on- en offline beter aan elkaar gaan koppelen

Een van de winna ars van de Uitag enda Pak t Uit-cam pagne.

met als doel meer mensen te bereiken en ook actief te betrekken. Zo hebben we in de Uitagenda van december een grote ‘Uitagenda Pakt Uit’ actie gedaan. In het blad werd de actie aangekondigd en vierentwintig dagen lang

uitmails

2014: 72.500 = - 8.100 t.o.v. 2013

UITMAIL

14.312 abonnees

KIDSUITMAIL

9.858 abonnees

MUSEUMUITMAIL

5.546 abonnees

gaven we via onze sociale media hints weg waar culturele kado’s verstopt lagen in de stad. Hiermee hebben we online meer dan 300.000 mensen bereikt, hebben we onze leden betrokken en zijn vele mensen actief gaan zoeken. Ook is in 2014 gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe site gekoppeld aan

ns

jde

r ti ste

ek we op P e

d

en nV

e tar

n La

het magazine Uitagenda Rotterdam. Doel is om dè online uitgaansagenda te

UITBURO NETWERK

zijn die gidst, verleidt en

Het Rotterdams Uitburo werkt in het Nederlands

inspireert.

Uitburo netwerk samen met Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht en VVV Nederland. Met elkaar wordt gewerkt aan een duurzaam benodigde ictinfrastructuur voor culturele informatievoorziening.

17


Rotterdams Uitburo werkt doelgroep gericht en effectief Het Rotterdams Uitburo richt zich op aanvullend publiek voor de culturele instellingen door in te zetten op kansrijke doelgroepen en te meten of de inspanningen succesvol zijn.

ONZE DOELGROEPEN EN DE MEDIA WAARMEE WIJ HEN BEREIKEN

Met onze producten (website Rotterdams Uitburo, Uitagenda Rotterdam, Uitagenda Plus, Kids

Popweek

Uitagenda, Metro Rotterdam-bijlage,

WE

Havenloods, Dichtbij, Moois, social

18

Daarnaast biedt een magazine als de

inspannen voor het extra bereiken

Uitagenda Rotterdam de juiste mix

van de kansrijke doelgroepen de

om Stadse Alleseters te inspireren

Stadse Alleseters en de Actieve

om meer te gaan bezoeken. De eerste

Families, doelgroepen die ook de

resultaten van deze gerichte aanpak

Gemeente Rotterdam aan de stad

zijn zichtbaar. Het aantal abonnees

wil binden.

van onze KidsUitmail is sterk

Kansrijk in de zin dat wij hier aan-

gestegen van 1.647 naar 4.929 en de

vullend op de inspanningen van de

lezers van de Uitagenda Rotterdam

instellingen extra publiek kunnen

zijn meer cultuur gaan bezoeken.

genereren. Door het presenteren van Actieve Families met bijvoorbeeld de Kids Uitagenda worden ze eerder verleid tot een cultuurbezoek.

* In 2012 is het Rotterdamse doelgroepenmodel samengesteld bestaande uit acht doelgroepen. Dit model vormt voor alle culturele instelling een hulpmiddel bij het bereiken van (nieuw) publiek.

cultuur als vanzelfsprekend (heavy users)

groepen*. In 2014 zijn we ons blijven

STADSE ALLESETERS

cultuur als optie (medium users)

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

bereiken we alle Rotterdamse doel-

ACTIEVE FAMILIES

cultuur als ongebruikelijk (light users)

media en verschillende Uitmails)

het totale culturele jeugdaanbod voor

B UI SITE TM MU AIL S KI EUM DS U UI UI ITM TB TM AI UI URO AIL L TA S UI PP OCI TA AL ME KI GEN DS DA DI A ME UI T TR A EX O B GEN TE IJ DA RN LA E M GE ED IA

KANSRIJKE DOELGROEPEN

DIGITALE KIJKERS

ELITAIRE CULTUURMINNAARS KLASSSIEKE KUNSTLIEFHEBBERS RANDSTEDELIJKE GEMAKZOEKERS KLEURRIJKE KNOKKERS MODALE CULTUURMIJDERS PRIMAIRE DOELGROEP

SECUNDAIRE DOELGROEP


OV MILES In januari is OV Miles, het loyaliteitsprogramma van de RET gestart.

EFFECTIVITEIT VAN DE MIDDELEN VAN HET ROTTERDAMS UITBURO

Vanuit het Rotterdams Uitburo bieden we reizigers aan de Uitagenda

Sinds 2012 meten we eens in de twee jaar de effectiviteit van onze middelen.

drie maanden gratis thuis te ontvangen, en met succes. De actie

Dit zijn resultaten van metingen uit 2013 (digitaal) en 2014 (print).

staat in de top 3 van meest bestelde acties en leverde 384 abonnees op. Daarnaast was er een gezamenlijke actie rondom 24 uur cultuur,

Uit lezersonderzoek van de Uitagenda blijkt dat:

waarbij reizigers voor een culturele goodiebag konden sparen, die met

• Cultuurbezoek naar aanleiding van Uitagenda is gestegen

een respons van meer dan 60% zeer gericht en succesvol was.

van 84% in 2012 naar 89% in 2014; • Frequentie van bezoek naar aanleiding van Uitagenda is verhoogd.

kids kalender

VOOR KINDEREN

Verhalenb azaar

Door toenemende populariteit bij

73%

2014:

82%

89%

94%

2012:

84%

afnemers en aanbieders barstte de Kids Uitagenda uit haar jasje. In overleg met de instellingen is de uitgavefrequentie verhoogd en een restyle toegepast. Hij verschijnt nu iedere twee maanden. Om het verspreidingsgebied te testen hebben we in de zomer een speciale actieflyer verspreid in kinderrijke postcodegebieden. De actie was succesvol (84 kaarten zijn verkocht, respons van 20%) en bood goed overzicht van relevante en minder relevante postcodegebieden met Actieve Families.

25%

van de Rotterdammers gebruikt een van de middelen van het Rotterdams Uitburo voor hun culturele informatie (was 20%) Rapport cultuurparticipatie Rotterdammers 2013 19


Ondersteuning, kennisdeling Om cultuurparticipatie te verhogen is kennis van het publiek onontbeerlijk. Rotterdam Festivals ondersteunt, verzamelt en deelt publieksonderzoek en –kennis over cultuurpubliek met de culturele sector.

kennisb

ijeenkom st

in de Kun

sthal

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

Ondanks de sinds het nieuwe cultuur-

20

plan budgettaire beperkingen

publieksontwikkeling, onderzoek en

zijn we ons blijven inzetten om

expertise in kaart gebracht. Hieruit

publieksonderzoek op de agenda

blijkt dat er nog veel behoefte is

te houden binnen de sector en

aan (regionaal) inzicht in potentieel

over publieksbeleving. Deze waren

individuele culturele instellingen

cultuurpubliek, verdieping in het

drukbezocht met gemiddeld 45

te adviseren. We stimuleren het

Rotterdamse doelgroepenmodel en

deelnemers bij de kenniscafé ‘s

gebruik van het gezamenlijke

praktische vertaling en toepassing

en 140 bij de kennisbijeenkomst.

en voor de sector betaalbare

van publieksonderzoek en de

Tijdens het congres hebben we voor

doelgroepenanalysesysteem Mosaic*

Rotterdamse doelgroepen naar de

het eerst samengewerkt met ACMC,

en Rotterdamse doelgroepenmodel.

eigen marketingpraktijk.

een landelijke netwerkorganisatie cultuurmarketing. Zij verzorgden

In 2014 hebben we het doelgroepenmodel geactualiseerd met data uit

BIJEENKOMSTEN

een deelprogramma in de grote zaal.

de VrijeTijdsOmnibus 2013.

In 2014 hebben we kennis gedeeld

Uit reacties online en uit enquêtes

Daarnaast hebben we een inventari-

via een aantal kleinschalige thema

blijkt dat onze bijeenkomsten

satie gehouden onder de culturele

gerelateerde kenniscafé ’s en een

zeer gewaardeerd worden door de

instellingen en behoeften betreffende

grote kennisbijeenkomst in het najaar

deelnemers.

*Mosaic is een programma, dat marketeers inzicht in demografie (locatie, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling), socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen), levensstijl (normen en waarden), cultuur en gedrag geeft. In 2012 is m.b.v. Mosaic het Rotterdamse doelgroepenmodel samengesteld bestaande uit acht doelgroepen. Dit model vormt voor alle culturele instelling een hulpmiddel bij het bereiken van (nieuw) publiek.

Ik vond het interessant om een Europees netwerk operationeel te zien: samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het was leerzaam om te zien dat het Alzheimers programma relatief gemakkelijk te implementeren is in de eigen organisatie.” Sarah van der Tholen, Businesscoordinator bij Witte de With Center for Contemporary Art over uitwisselingsbezoek OAA aan Rome.


Waardevolle bijeenkomsten! Goede sprekers, goed om contact te leggen.” Mariska Verhulst, Duizel in het Park

KENNIS DELEN OP EUROPEES NIVEAU

Een solide bedrijfsvoering

Het zijn zeer stabiele, betrouwbare organisaties en vormen een stevige basis onder Rotterdamse culturele veld.” Quote Stakeholder over Rotterdam Festivals/ Rotterdams Uitburo

In 2014 vond de afronding plaats

waren en die tegelijkertijd ook

van het Europees kennisuitwisselings-

relevante kennis konden inbrengen.

programma Open All Areas (OAA)

In 2014 zijn zes collega’s van

gefinancierd door het Life Long

Rotterdamse culturele instellingen

Learning programma van de

mee geweest naar, Belfast (1),

Europese Unie, Grundtvig. OAA was

Rome (1) en Brussel (4). In juni 2014

In aanvulling op de deelname aan een visitatiepilot in 2012 van de Rotterdamse Raad voor

een programma waarin gezocht

organiseerden wij het afsluitende

Kunst & Cultuur die als doel had een beter, completer en extern gevalideerd inzicht te krijgen

werd naar manieren om cultuur

congres in theater Zuidplein

in de kracht en zwaktes van de organisatie heeft Rotterdam Festivals in 2014 een onderzoek

toegankelijk te maken voor iedereen.

waarbij afgevaardigden uit de zes

onder haar stakeholders uitgevoerd. Het doel hiervan was, door middel van evaluatie van

Dankzij Grundtvig waren wij in staat

deelnemende Europese landen met

de samenwerking, verbeterpunten te signaleren en te benoemen. Rotterdam Festivals en

om relevante gasten uit te nodigen

elkaar het slotdebat aangingen en de

het Rotterdams Uitburo blijken er goed op te staan, stakeholders zijn zeer te spreken over

voor wie de projecten interessant

resultaten samenvatten.

de prettige manier van samenwerken. De rol die Rotterdam Festivals vervult is helder en

Om onze ambities te verwezenlijken is de kwaliteit van de bedrijfsvoering van groot belang. Het verbeteren van de bedrijfsvoering is voor Rotterdam Festivals dan ook een continu proces.

Rotterdam Festivals zet Rotterdam als festivalstad bij een breed publiek op de kaart. Natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering, zoals bij het leveren van een (nog) beter dienstenaanbod. In 2014 hebben we op basis van de resultaten uit de visitatie en het stakeholdersondezoek de volgende zaken opgepakt;

kennisb

ijeenkom st

in de Kun

sthal

• Opstellen van een organisatie brede risico analyse en benodigde beheersmaatregelen in samenwerking met het Audit Team van de gemeente Rotterdam. • Aanpassing van de inrichting van ondersteuning binnen Rotterdam Festivals zodat, ondanks de overgehevelde extra taken van de gemeente en de daarmee toegenomen werkdruk, de kwaliteit van ons werk op een hoog niveau blijft. • Versterken data-analyse en interne rapportages bij het beoordelen van aanvragen voor financiële ondersteuning. • Herinrichting zakelijk gedeelte van de website www.rotterdamfestivals.nl. Daarbij zijn zowel de services die wij bieden, als de procedures en criteria die wij hanteren, eenvoudiger te vinden en helderder verwoord. • Lancering digitale bedrijvengids; waar zowel mediaproducenten als evenementenorganisatoren op een eenvoudige wijze in contact kunnen komen met (regionale) leveranciers van diensten en goederen. 21  


PROFILE ROTTERDAM FESTIVALS Rotterdam Festivals coordinates Rotterdam’s events policy and encourages culture participation of

ROTTERDAMS UITBURO

the citizens of Rotterdam. We realize

The Rotterdam Uitburo is a member-

a distinctive festival programme

ship organisation that aims to reach

with events that are embraced

as many people as possible for

by Rotterdammers, that reflect

culture in Rotterdam. Through the

the themes of the city and deeply

Rotterdam Uitburo, we distribute

penetrate throughout the city and

information about the full cultural

into the world.

programme on offer in the city. This is

Under the umbrella of Rotterdams

how we support all theatres, concert

Uitburo and in collaboration with

halls, museums, festivals, and other

the cultural institutions we aim to

culture providers in Rotterdam in

reach a wide and divers public as

reaching their audiences.

possible for culture in Rotterdam.

The Rotterdam Uitburo has many

The knowledge we gain during our

communication channels: a website

activities we share actively with

providing information and online

the sector.

ticket sales), digital newsletters (Uitmail, KidsUitmail, Museum

English Summary

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

FESTIVALS

22

Uitmail), a free monthly magazine (Uitagenda Rotterdam), social media and collaboration with several

OTHER ACTIVITIES

local newspapers including Metro

The 2014 event calendar showed

We supported 50 festivals including

In addition to our festival activities

Rotterdam. In 2014 we more than

a wide variety, from world famous

18 new ones that attracted 2.1 million

Rotterdam Festivals delivers several

doubled our reach from 3.3 million

artists at Port of Rotterdam North

people all together, which is almost

other services to filmmakers, cultural

in 2013 to 7.7 million contacts per

Sea Jazz Festival to upcoming local

the same as in 2013. 61% of the

institutions and audiences.

month. This was the result of new

talent at Eendracht Festival. We

Rotterdammers visited an average

presented international festivals

of three festivals, 56% of the visitors

FILM COMMISSIONER

and, to a smaller extent, the

events with a long tradition and new

came from outside Rotterdam.

The film commissioner provides

continuous growth of social media.

services to domestic and foreign

We reached potential audiences in

innovative festivals, festivals for

collaborations with local magazines

young and for old, for hipsters and

We are proud to mention that the

producers who want to film and

all target groups with focus on the

conservatives, for Rotterdammers

appreciation of the visitors remained

work in Rotterdam. Amongst other

25-45 year age bracket and (young)

and for tourists. Most of all our festi-

very high with a score of 8.0 out of

things the film commissioner assists

families.

vals celebrate the identity of our

10 for the programme. Other aspects,

in finding the best possible location,

city: festivals that celebrate the

such as venues, hospitality and other

connects to local film professionals

young, innovative and international

visitors are rated an average of 7.0.

and takes care of the permit. In 2014

atmosphere in the city, its cultural

the film commissioner facilitated

diversity, its port and its modern

372 shooting days for feature films,

architecture.

documentaries and commercials.

Art Rotterdam, one of the best art fairs of the moment.� Le Monde


2014 INTERNATIONAL HIGHLIGHTS FESTIVAL

THEME

VISITS

International Film Festival Rotterdam

(Inter)national culture city

280,000

Art Rotterdam week

(Inter)national culture city

72,461

ABN AMRO World Tennis Tournament*

(Inter)national sport city

102,000

ABN AMRO Marathon*

(Inter)national sport city

925,000

International Architecture Biennale Rotterdam

Architecture city

70,000

(100,000 for all architecture related events)

UCI BMX World Championships*

(Inter)national sport city

32,000

VKV City Racing

Other

100,000

Port of Rotterdam North sea Jazz Festival

(Inter)national culture city

70,000

(160,200 for all jazz related events during the festival)

Robin Rotterdam Unlimited

Multi-cultural city

625,000

Wereldhavendagen (World Port Days)

Maritime city

450,000

(505,200 for all Maritime related events during the World Port Days) *Sport events are supported by Rotterdam Topsport, our branche colleague for sport events.

KNOWLEDGE EXCHANGE Through the International Festivals

Within the AEN we carry respon-

and Events Association (IFEA),

sibility for a European knowledge

Audiences Network Europe (AEN)

exchange programme, Open All

SERVICES

and the European Festival Associa-

Areas, funded by the Lifelong

Rotterdam Festivals is the festival knowledge centre for all organisations

tion (EFA) we are connected to

Learning Programme of the European

that would like to produce their event in Rotterdam. It is also the fastest

a global network of festival and

Union, Grundtvig.

and most efficient way to all other festival related services in the city.

Audience development professionals.

The concluding session of this

Rotterdam Festivals:

We remain up to date on the latest

program was held in Rotterdam.

• is responsible for the annual festival calendar of the city;

developments and can position

• provides information and assistance in finding appropriate locations;

Rotterdam as a city with an attractive

We share our gained knowledge

• provides information and assistance in finding production partners;

festival environment. International

with festivals organizers and cultural

• provides and offers assistance in collaborative marketing;

interest in the Rotterdam event

institutions through interviews,

• serves as liaison with government agencies such as the permit department;

support model led to presentations

newsletters, exchange meetings, like

• serves as liaison with the city marketing organisation;

at the Host Cities summit in Dubai

pressure cooking marketing trainings

• serves as liaison with side programme partners;

and IFEA World convention in

and expert meetings on audience

• makes available data on the wishes and/or thresholds of festival audiences;

Kansas City.

research and development.

• provides financial support when needed; • communicates the festivals and events calendar to the general public.

23


Verslag Raad van toezicht De stichting Rotterdam Festivals hanteert het raad van toezicht model.

In 2014 hebben er vier vergaderingen met de raad van toezicht plaats-

Directeur Johan Moerman vormt het bestuur en geeft met zijn team vorm

gevonden. Daarnaast wordt de directie en het team regelmatig bijgestaan

aan de stichting.

door de leden op hun specifieke kennisgebied. De raad wordt vroegtijdig

RAAD VAN ADVIES COLLECTIEVE CULTUURMARKETING

betrokken door directie bij strategische ontwikkelingen en beslissingen.

De Raad van Advies bestaat uit

Rotterdam Festivals onderschrijft de principes en best practice bepalingen

Bij hun toezichthoudende taak baseert de raad zich, naast door het team

de volgende leden die namens

zoals deze in de Governance Code Cultuur worden beschreven en past deze

en directie versterkte informatie, op door derden uitgevoerd onderzoek naar

het Directeurenoverleg (DO) de

ook toe. De statuten en zowel het directie als het raad van toezicht reglement

de effecten van de activiteiten en de relatie met stakeholders. In 2014 is op

sector vertegenwoordigen:

van de stichting zijn gebaseerd op de voorbeeldstatuten en –reglementen van

initiatief van de raad van toezicht een integrale risicoanalyse uitgevoerd.

Ruud Visschedijk

deze code.

Nederlands Fotomuseum Al deze informatie bevestigt het beeld van een solide, goed geleide organisatie

(voorzitter)

De raad van toezicht bestaat eind 2014 uit zes leden waarbinnen ervaring uit

die zich, in nauwe samenwerking met tal van partners in de stad, met passie

Sandra van Dongen

het bedrijfsleven en het openbaar bestuur aanwezig is. De leden beschikken

richt op het leveren van een belangrijke bijdrage aan het verder versterken van

Museum Boijmans Van Beuningen

over specifieke kennis op het gebied van marketing & communicatie, juridische

de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners en bezoekers.

Anouk Glaudemans

en financiële zaken en stedelijke ontwikkeling. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun activiteiten een onkostenvergoeding van €500 per jaar.

SKVR Micky Teenstra

Mariëtte Maaskant

Voorzitter Raad van Toezicht

Kunsthal

Onderdeel van de Governance code is ook dat wij in dit verslag inzicht geven in

Matthijs Bouwman

de arbeidsvoorwaarden, inclusief die van de directeur bestuurder. Rotterdam

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

de Doelen

Festivals hanteert een eigen arbeidsvoorwaarden reglement. Bij de inschaling

Micky Teenstra (voorzitter)

lid bestuur Stichting Rotterdamse

Liesbeth Diepenhorst

van functies volgt de stichting Rotterdam Festivals de functieprofielen en

Voormalig gemeenteraadslid

Schoolvereniging. (Advocaten)lid

Maritiem Museum

salariëring van de gemeente Rotterdam. De directeur/bestuurder heeft een

Rotterdam en voormalig voorzitter

Raad van Advies Nederlandse Orde

Ruben Israel

contract voor onbepaalde tijd.

van de Rotterdamse Raad voor

van Advocaten

Luxor Theater (tot december

Kunst & Cultuur.

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

Motel M

24

ozaique

namens Rotterdamse

Nevenfuncties: diverse bestuurs-

Claus Verbrugge

Schouwburg)

functies onder andere Stichting

(per 1 december 2014)

Erik Pals

Luxor Theater Rotterdam,

Directeur Instellingen Regio Zuidwest

Ro Theater

Jeugdcultuurfonds, Stichting

Nederland bij ING Bank

Thomas Smit

Coolsingel en Stichting Villa Zebra.

Nevenactiviteiten: lid Raad van

Conny Janssen Danst

Toezicht bij de CED-Groep, Voorzitter

(tot december 2014)

Jos Hooyschuur

Commissie Gezondheidszorg bij

Sven Oytzen

Directeur bij Tappan Communicatie,

VNO-NCW, lid Raad van Toezicht

Luxor Theater

adviesbureau voor corporate en

Stichting Kinderopvang Barendrecht

(tot en met september 2014)

beleidscommunicatie.

en lid Commissie Zorg Ontzorgd met ICT bij ZonMW

Richard van der Eijk Director Communications & External

Evert Kolpa

Affairs bij Havenbedrijf Rotterdam

(per 1 december 2014) Eigenaar van Van Bergen Kolpa

Francien Rense

Architecten, Rotterdam

Advocaat en partner Leijnse Artz.

Nevenactiviteit: Lid Programmaraad

Nevenfunctie: toezichthoudend

bij Architectenplatform Rotterdam


MEDEWERKERS

Joyce Ruijs

Virginia Fortes

Tamara Bakker

directiesecretaresse

bedrijfsbureau

projectmedewerker onderzoek &

Renee Schouwenburg

Antoinette de Jong

expertise, corporate communicatie

redactiemanager en hoofdredacteur

festivalteam

Kim van Beek

Uitagenda

Céline Stekelenburg

medewerker marketing en

p

n de Kaa

Nacht va

UIT DIENST

Jessie in ’t Veen

Franc Faaij

Alexander Haan

marketing en communicatie

projectleider coördinatie stedelijke

projectmedewerker festivalteam

Kelly de Wit

evenementen

Marie Louise van der Steenstraten

festivalteam

Nevenfuncties:

medewerker marketing en

Tamara Zaidan

bestuurslid Le Guess who?

communicatie

bedrijfsbureau

Sanne van Geffen

Marije Schot

Iris Zwinkels

projectmedewerker festivalteam

ondersteunend medewerker

marketing en communicatie

Johan Moerman

Eva van der Horst

marketing en communicatie

directeur/bestuurder

marketing- en bladmanager

Nevenfuncties:

Sanne Jongma

STAGIAIRE

- International Festivals & Events

bureaumedewerker festivalteam

Melanie Bahlman

Association, Member of the World

Saskia Kagchèl

bedrijfsbureau

Board, Co-chair of the IFEA World

Rotterdam film commissioner

Inger van Dijk

Global Development Committee

Petra Kalkman

marketing en communicatie

& member of the IFEA Global

office manager en projectleider CAR

Roundtable Council

Davine Lambert

- CultuurNet Vlaanderen, bestuurslid

medewerker marketing en

Cynthia Dekker

- Audiences Europe Network,

communicatie

Uitburo Nevenfunctie: Theaterstudio

chairman of the board - Stichting Nederlands Uitburo, bestuurslid

online marketing manager

- Stichting Erasmus:

Monisha Poeran

Mark Oskam

bestuurslid

hoofd bedrijfsvoering

Jeanette Kooter

Nevenfuncties:

senior projectleider marketing

- Hotel Modern (stichting de Bende),

en communicatie team

am Rotterd

Mariska Hulspas - Oosterman

Heleen Hulshof Nevenfunctie: Stichting DOENK,

Festival

office manager (interim)

- Stichting Merk Uitburo, bestuurslid Icoon van Rotterdam, bestuurslid

onal Film

Internati

Marieke Müller

de Bakkerij, voorzitter bestuur senior projectleider festivalteam

marketing en communicatie

communicatie

MANAGEMENTTEAM senior projectleider Rotterdams

bijlage

Personeel in 2014

medewerker bedrijfsbureau

Nieuwe

eg leeft! Binnenw

voorzitter bestuur - CineNoord, bestuurslid Reinier Weers senior projectleider festivalteam

25


bijlage

Dank aan alle samenwerkingspartners Alle activiteiten van Rotterdam Festivals worden mede mogelijk gemaakt door de actieve inzet en betrokkenheid van talloze personen, instellingen en fondsen;

I have to write to you again, to tell you how amazing the festival was. My boyfriend and me, we had such a great time and enjoyed every single minute of it. ... We would like to tell you how well organized everything was. Food, drinks, entertainment, friendliness of staff.� Corinna Anastasiadis, Zwitserse bezoeker Songbird Festival

Naast de structurele ondersteuning van de gemeente Rotterdam ontvingen wij dit jaar steun in geld of in natura van het Lifelong Learning Programme van de Europese Unie, Het Havenbedrijf Rotterdam, Ahoy Rotterdam, dagblad Metro, Havenloods, Dichtbij en RET. Alle bijzondere en mooie resultaten zijn mede mogelijk gemaakt door de uitstekende en stimulerende samenwerking met evenementenorganisatoren, culturele instellingen, ondernemers en hun federaties, onderwijsinstellingen, Rotterdam Partners, Rotterdam Topsport, Directie Veiligheid, Politie Rotterdam en gemeentelijke diensten. Ook hebben wij zeer veel waardering voor de inzet van de meer dan 4500

COLOFON

vrijwilligers die de sector rijk is.

Samenstelling en redactie Rotterdam Festivals Vormgeving 0to9 Cross Creative Agency Drukwerk

Festival de

Keuze

Platform P Fotografie Bas Czerwinski (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 22, 23, 25, 26),

Rotterdam Festivals | jaarverslag 2014

Marco de Swart (4, 7),

26

Ken Phelan (5, Innovatieprijs), Jerry Lampen (10, 22), Thijs de Lange (10), Eddy Kaijser (11, Wereldhavendagen), Frank Hanswijk (11, Architectuur Filmfestival), Eric van Nieuwland (12), Eva de Korte (14), Ruben Hamelink (15), Makeyourmedia (16), Rotterdam Festivals (17, 19, 20, 21), Fred Ernst (18, 24), Nikki van Dijk (19). Oplage 875


It was then that I realised why Nacht van de Kaap is such a successful, celebrated and must-go-to part of World Port Days Festival; it plays into Rotterdam’s brilliant, everlasting and often self-deprecating sense of humour. And that is a timeless, wonderful quality for a city and its people to have.� Frankie Thompson, blogger Mustlovefestivals


Rotterdam Festivals Postbus 21362 3001 AJ Rotterdam Groothandelsgebouw Stationsplein 45 (Be. 041) T (010) 433 25 11 F (010) 213 11 60 info@rotterdamfestivals.nl www.rotterdamfestivals.nl

Š Rotterdam Festivals, maart 2015

Terugblik 2014  

Ruim 2,1 miljoen bezoekers hebben de 50 door Rotterdam Festivals financieel ondersteunde festivals bezocht in 2014. En met bijna 7,7 miljoen...

Terugblik 2014  

Ruim 2,1 miljoen bezoekers hebben de 50 door Rotterdam Festivals financieel ondersteunde festivals bezocht in 2014. En met bijna 7,7 miljoen...

Advertisement