Page 1


Inleiding: festivals vieren de stad

3

Trends en ontwikkelingen

4

Kennis van het publiek

4

Initiatief in de stad groeit

4

Samenwerking leidt tot meer rendement 

5

Spreiding in tijd en ruimte: lusten en lasten verdelen, draagvlak waarborgen

6

Parken als evenementenlocatie

6

Opbouw evenementenkalender

7

Nieuwe procedure

7

Nieuw

7

Hoogtepunten en jaarprogrammering

7

Iconische evenementen

7

Bijzondere culturele hoogtepunten in 2016 

8

Doorlopende zomerprogrammering

9

Spreiding in de rest van het jaar

9

De thema’s van Rotterdam

10

Maritieme stad

10

Multiculturele stad

10

Jonge stad

10

Dance

Djemaa el

Fna

11

Architectuurstad 

11

(Inter)nationale cultuurstad 

12

(Inter)nationale sportstad 

12

Centrumprogrammering City Lounge

12

Nieuwe hotspot

12

Evenementenkalender 2016

13

Tot slot

18

Bijlage Criteria 

19


North Sea

wn Round To

Festivals brengen mensen bij elkaar die in een feestelijke

Rotterdam een bezoek te brengen. Een festivalaanbod

sfeer hun identiteit ĂŠn die van de stad vieren. Niet voor

dat de eigenheid van Rotterdam benadrukt. De haven,

niets is het draagvlak voor de eigen evenementen

moderne architectuur, sport en -kunstevenementen op

nergens in Nederland groter dan in Rotterdam.

een internationaal niveau en een ruim aanbod voor een jong en divers publiek. DĂĄt is Rotterdam.

Ook buiten Rotterdam vallen onze festivals op: Roterdam werd gekozen tot World Festival and Events

Het samenstellen van die kalender wordt ieder jaar

city 2015 en ook de Lonely Planet en andere reisgidsen

lastiger en complexer: De beschikbare ruimte in de stad

noemen onze festivals als Port of Rotterdam North

neemt niet toe, de lusten en lasten moeten goed

Sea Jazz Festival, Motel MozaĂŻque, Rotterdam Unlimited

verspreid worden over de verschillende locaties en in de

en de Wereldhavendagen als voorbeeld van de leven-

tijd, terwijl het aantal plannen ook dit jaar fors gestegen

digheid en vitaliteit van Rotterdam. Iets waar we met

is. Toch zijn we er dit jaar weer in geslaagd een bijzonder

elkaar trots op kunnen zijn.

mooi programma samen te stellen met vertrouwde topfestivals, een aantal nieuwe evenementen, twee

Op basis van de aangedragen plannen stelt Rotterdam

wereldkampioenschappen, de MTV European Music

Festivals ieder jaar een evenementenkalender samen

Awards en een bijzondere manifestatie die viert

die het overgrote deel van de Rotterdammers bereikt en

wat Rotterdam de afgelopen 75 jaar allemaal heeft

steeds meer mensen van buiten de stad verleidt om

opgebouwd: Rotterdam viert de stad!

3


ROTTERDAMSE DAKENDAGEN Nieuw, prijswinnend* festival Rotterdamse Dakendagen zal in 2016 voor de tweede keer plaatsvinden. Award for Best Small Event

*

(International Festivals & Events Association)

gen se Dakenda Rotterdam

Wij signaleren enkele trends en ontwikkelingen in de

publieksdata, zowel kwantitatief als kwalitatief

samenleving, bij het publiek, in de evenementensector

(beleving).Deze data vormen een belangrijk onderdeel

die van invloed zijn bij het samenstellen van de

in de besluitvorming: kunnen organisatoren goed hun

evenementenkalender.

publiek omschrijven en bereiken, gebruiken ze de ervaringen van het publiek als ‘learnings’ in hun nieuwe aanvraag, dragen hun doelgroepen bij aan een breed

Kennis van het publiek

publieks­bereik voor de festivals etc.

De vraag: wat wil het publiek? speelt een steeds groter wordende rol in de kunst- en cultuursector, ook bij

Initiatief in de stad groeit

festivals. Met bij Rotterdam passende festivals bereiken we een breed en divers publiek. Zo bezoekt 61% van de

Wereldwijd stijgt het aantal festivals. Ieder weekend is er

Rotterdammers jaarlijks een of meer festival(s) en

in of om iedere stad wel een muziekfestival, kunstfestival,

komt de helft van de festivalbezoekers uit Rotterdam.

culinair festival of filmfestival. Festivalisering noemen ze

Daarnaast leveren festivals een belangrijke bijdrage

dit ook wel.

(57%) aan het woonplezier van de Rotterdamse

4

festivalbezoekers en zijn Rotterdammers

De aantrekkende kracht van festivals zien we ook terug

bovengemiddeld trots op het festivalaanbod in de stad

in Rotterdam. Initiatief in de stad blijft groeien. Ook dit

(70% van de Rotterdammers is trots versus 47% van

jaar ontvingen we een groot aantal nieuwe aanvragers

de stadsbewoners gemiddeld in de 30 grote steden).

voor een plek op de kalender, wederom vanuit de

Wij stimuleren en ondersteunen het verzamelen van

dance-scene, maar ook voor kleinschalige projecten


in het centrum. Daarnaast zien we dat verschillende evenementen zoals Baroeg Open Air, Djemaa el Fna en het Pijnackerplein Bluegrass Festival een groei doormaken.

Samenwerking leidt tot meer rendement Samenwerking met partijen van zowel binnen als buiten de evenementensector biedt kansen op een rijker, zichtbaarder aanbod met meer rendement voor de stad. Rotterdam Festivals heeft de laatste jaren extra ingezet op samenwerkingen tussen festivals en onderwijs­ instellingen en ondernemers in de stad. De resultaten van deze inspanningen worden steeds zichtbaarder. Dat merken wij aan de groei in het aantal samen­ werkingen en het initiatief dat ondernemers zelf ondernemen om aan te sluiten bij bestaande festivals (HEMA met speciale Wereldhavendagen tompouces) of door zelf evenementen te initiÍren (Turn on the Lights door de Bijenkorf).

k

dam Wee Art Rotter

ART ROTTERDAM WEEK Brede geclusterde programmering en collectieve communicatie rondom de Art Rotterdam Week bieden handvaten voor succesvolle internationale persbewerking en zorgt voor groei aantal (inter) nationale (meerdaagse) bezoekers


park el Langerak

stival in Ro Blijdorp Fe

Wij maken ons zorgen over gesteldheid van het gras in het Roel Langerakpark. De gemeente Rotterdam

Spreiding in tijd en ruimte: lusten en lasten verdelen, draagvlak waarborgen

onderzoekt op dit moment welke maatregelen getroffen moeten worden om de ondergrond structureel beter geschikt te maken voor evenementen. Inzet is dit gereed

Er is meer initiatief, terwijl de stad verdicht. Dat creĂŤert

te hebben voor de start van het Toffler Festival (21 mei).

knelpunten. Wij zijn, samen met de gemeente, op zoek naar nieuwe locaties en zorgen voor een goede spreiding

Wij zijn blij met de garantie van het gemeentebestuur

in tijd en ruimte. Dat zorgt ervoor dat de overlast die

dat het Museumpark, een volwaardige een aantrekkelijke

evenementen kunnen veroorzaken binnen de perken

locatie voor evenementen zoals De Parade kan blijven,

blijft. Positief is dat Rotterdam Festivals, sinds de

ook na de komst van het collectiegebouw. Dit staat of

vaststelling van de Collegevisie Evenementenlocaties,

valt met de verdere uitwerking van de buitenruimte.

een actieve adviesrol heeft bij relevante ontwikkelingen

De onzekerheid op dat punt is daarom nog niet weg-

voor pleinen, parken en straten in de stad.

genomen.

Parken als evenementenlocatie De afgelopen twee jaar is er geĂŤxperimenteerd in het gebruik van verschillende parken als evenementenlocatie. In het Kralingse Bos, Vroesenpark en Roel Langerakpark is dat over het algemeen succesvol verlopen. Het draagvlak onder omwonenden en gebruikers van de parken bleek fragiel, maar ook bleek dat de overlast beperkt kan blijven met een goede opstelling van het geluid en intensieve communicatie. De ervaringen op dit punt zijn meegenomen bij het samenstellen van deze evenementenkalender. In het Vroesenpark wordt in 2016 terughoudender geprogrammeerd en in het Kralingse Bos wordt beter gespreid.

6


Nieuwe procedure

november door Rotterdam Festivals bekendgemaakt. Hiermee zijn eigenlijk twee kalenders in een samen-

Rotterdam is de afgelopen jaren steeds populairder

gevoegd wat organisatoren eerder zekerheid biedt.

geworden als stad om een festival of evenement te

Organisatoren die een plek op de evenementenkalender

organiseren. Rotterdam Festivals is verantwoordelijk

hebben gekregen worden vervolgens door Directie

voor het samenstellen van een evenwichtige

Veiligheid uitgenodigd om voor 15 december een

evenementenkalender in tijd en ruimte en die goed

vergunning in te dienen.

aansluit bij de thema’s van de stad. Eerst kijken we of het evenement aansluit bij de criteria en doelstellingen

Nieuw

van het evenementenbeleid (zie bijlage). Daarna zoeken

Om een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod te

we in overleg met de organisator en de betrokken

waarborgen selecteert Rotterdam Festivals jaarlijks

diensten actief naar de beste locatie en datum.

‘nieuwe’* festivals in het evenementenaanbod (zowel op de kalender als voor financiële onder­

Omdat de evenementenkalender de afgelopen jaren

steuning). In 2016 zijn rond de vijftig ‘nieuwe ’

weer voller is geworden en de vraag nog steeds blijft

evenementen zoals Kids Arts Festival, Rave

groeien moeten er keuzes gemaakt worden. Daarom

Rotterdam, uitreiking Edison Jazz/World,

heeft Rotterdam Festivals samen met Directie Veiligheid

Buitensalons en Open doek Festival op de

de procedure rondom het samenstellen van de evenementenkalender van Rotterdam verbeterd. In de nieuwe procedure wordt de evenementenkalender, die

kalender opgenomen. Onder ‘nieuw’ wordt verstaan evenementen die nieuw of jonger dan drie jaar oud zijn.

*

door het College van B&W wordt vastgesteld, medio

Meer aanvragen in 2016 2016 2015

2015

179

235

AANVRAGEN KALENDER

93

2016

112

AANVRAGEN FINANCIËLE BIJDRAGE

Hoogtepunten en jaarprogrammering Iconische evenementen

Clustering

Iconische evenementen zijn de hoogtepunten in de

Rotterdam Festivals spant zich in om rond deze

jaarlijkse evenementenkalender. Ze vloeien voort uit de

iconische evenementen andere activiteiten aan te

thema’s van de stad, nemen een sterke internationale

trekken die het evenement of het thema versterken.

positie in én zijn opvallend zichtbaar in de binnenstad.

Door deze clustering bieden we als stad in een compacte

Ze positioneren Rotterdam als een aantrekkelijke,

periode een gevarieerd, gelaagd, mediawaardig en

internationale stad. De lijst wordt afgestemd met

aantrekkelijk programma voor een breed publiek. Zo

Rotterdam Partners en Rotterdam Topsport. Om de

ademt de stad jazz rondom Port of Rotterdam North Sea

potentie van deze evenementen ten volle te kunnen

Jazz Festival, met het stadsprogramma North Sea

benutten leggen we de data van de jaarlijks

Round Town, de Jazzdag, Boogieball en -nieuw in

terugkerende iconische evenementen voor meerdere

2016- de uitreiking van de Edison Jazz/World prijzen.

jaren vast.

7


orth tterdam N Port of Ro

stival Sea Jazz Fe

Bijzonder culturele hoogtepunten in 2016

Enkele highlights Rotterdam viert de stad!

JAN

Filmprogramma This is where reconstruction starts (IFFR)

Rotterdam viert de stad! Vanaf het najaar 2015 tot en met juli 2016 blikt Rotterdam terug op 75 jaar wederopbouw, viert het de stad van nu en kijkt het vooruit naar de stad van de toekomst. Tegen het decor van deze architectonische iconen zet de culturele manifestatie Rotterdam viert de stad! nu de mensen en haar bijzondere stadscultuur centraal middels een bloemlezing van verhalen van

VANAF

Tentoonstelling Een Nieuwe Stad in Museum Rotterdam

VANAF

Project Rotterdam in Museum Boijmans van Beuningen

MRT

Dominoes: 3 km lang dominoroute door de stad

FEB FEB

mensen die de stad hebben gemaakt, maken en zúllen maken. De manifestatie zal voelbaar en zichtbaar zijn in de stad. De stad en ook haar vitale en rijke culturele leven wordt gevierd. Met bijzondere programmering bovenop het bestaande aanbod: internationale topkunst en bijzondere programma’s die de wederopbouw als inspiratiebron hebben. Het publieke gesprek over de

VANAF

MRT

Head lights: laserprojecties op en routes langs wederopbouwgebouwen Versiering Erasmusbrug i.v.m. 20-jarig bestaan

MEI

Buitententoonstelling fotograaf Martin Parr

MEI

Programma viering 50 jaar de Doelen

JUL

Rotterdam Suite tijdens North Sea Round Town

toekomst van de stad moet ervoor zorgen dat er concrete vergezichten en visies voor en door een nieuwe generatie in Rotterdam gevormd worden.

samenwerking met ervoor te zorgen dat dit een onvergetelijke ervaring wordt

De MTV EMA’s passen goed bij Rotterdam en ons evenementenbeleid waar ‘Jonge stad’ een thema is. Daarnaast levert het de stad veel op, zowel economisch als publicitair.”

voor de artiesten, bezoekers en de bewoners van de stad.

Wethouder Pex Langenberg (Cultuur)

MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS Rotterdam is op 6 november 2016 voor de tweede keer gaststad van de MTV European Music Awards (EMA). De eerste editie vond in 1997, net als nu, in Ahoy plaats. De MTV EMA geldt als een van de grootste muziekshows ter wereld en trekt een groot en jong publiek. Rotterdam Festivals streeft ernaar om door


2016

Iconische evenementen

2017

2018

DATUM

TOT EN MET

DATUM

TOT EN MET

DATUM

TOT EN MET

International Filmfestival Rotterdam (IFFR)

27-01-2016

07-02-2016

25-01-2017

05-02-2017

24-01-2018

04-02-2018

Art Rotterdam Week

09-02-2016

14-02-2016

07-02-2017

12-02-2017

06-02-2018

11-02-2018

ABN AMRO World Tennis Tournament

08-02-2016

14-02-2016

06-02-2017

12-02-2017

05-02-2018

11-02-2018

10-03-2017

12-03-2017

ISU World Shorttrack Speed Skating Championships NN Marathon Rotterdam

10-04-2016

09-04-2017

Internationale Architectuur Biënnale (IABR)

22-04-2016

10-07-2016

Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival

08-07-2016

10-07-2016

WK Paratriathlon

23-07-2016

24-07-2016

Rotterdam Unlimited

26-07-2016

30-07-2016

Rotterdam viert de stad!

01-01-2016

31-07-2016

WK Roeien

21-08-2016

28-08-2016

Wereldhavendagen

02-09-2016

04-09-2016

EK Voetbal voor vrouwen

Voorjaar 07-07-2017

09-07-2017

06-07-2018

08-07-2018

16-07-2017

06-08-2017

25-07-2017

28-07-2017

27-07-2018

28-07-2018

01-09-2017

03-09-2017

07-09-2018

08-09-2018

september

WK Triathlon MTV European Music Awards (EMA)

08-04-2018

06 -11-2016

Doorlopende zomerprogrammering

Dit jaar voorzien wij geen grote knelpunten op dit vlak.

In de zomerperiode, waarin theaters gesloten zijn,

Een aandachtspunt is het samenvallen van

zorgt Rotterdam Festivals voor minimaal 13 weken

Bevrijdingsdag met Hemelvaartsdag. Dit betekent dat

aaneengesloten programmering in de buitenruimte.

het Bevrijdingsfestival tegelijkertijd zal plaatsvinden met

We realiseren daarbij een evenwichtige mix aan

de Opening van het Strandseizoen in Hoek van Holland.

grootschalige evenementen als Rotterdam Unlimited , Port of Rotterdam en North Jazz Festival, middelgrote festivals als Metropolis Festival en de Dag van de Romantische muziek, verschillende dancefestivals én een groot aantal kleinschalige programma’s op pleinen

KONINGSDAG IN ROTTERDAM

en in parken in de binnenstad.

Op Koningsdag is in Rotterdam komend jaar zeer veel te beleven. Dit is dan ook de enige keer dat we afwijken van

Spreiding in de rest van het jaar

het maximum aantal evenementen op een dag. Naast de

Voor de overige evenementen streven we naar een

vrijmarkten en het feest op het Stadhuisplein zijn er drie

spreiding in datum en plaats waarbij er maximaal twee

festivals in het centrum, één in het Kralingse Bos, één in het

grootschalige evenementen per weekend tegelijkertijd

Spinozapark en één in het park Euromast.

zijn. Op deze manier wordt de druk op de stad niet te groot en krijgen alle evenementen de ruimte die zij verdienen.

stival S’Oranje Fe


Festivals en evenementen in Rotterdam stralen de thema’s van de stad uit. De thema’s vertellen samen het verhaal van Rotterdam. De aansluiting bij het karakter en de bevolkingssamenstelling van de stad is daarbij van belang.

Maritieme stad

The battle of the drums op vrijdagavond en op zaterdag de straatparade van het Zomercarnaval. Op beide

Het weekend van de Wereldhavendagen trekt een groot

avonden zijn er optredens van internationale artiesten

publiek. De Wereldhavendagen vormt de spil in dit

op het Hofplein-podium.

maritieme cluster, met De Nacht van de Kaap -

Door het jaar heen zijn er natuurlijk meer evenementen

uitgeroepen tot beste Publieksevenement bij de

waarmee we de veelkleurigheid van Rotterdam vieren,

Nationale Evenementenprijzen, het Shanty Festival en

zoals met Djemaa el Fna.

sinds kort Fabrique Mozaïque. Door het samengaan van het Maritiem Museum Rotterdam en het Havenmuseum winnen de activiteiten in het cluster rondom de

Jonge stad

Wereldhavendagen verder aan eenheid. De Wereldhavendagen zijn goed aanwezig in het centrum van de

Hét hoogtepunt van de jonge stad in Rotterdam zal

stad, wat onder andere tot uiting komt in de zicht-

de uitreiking van de MTV European Music Awards in

baarheid in het stationsgebied en de groeiende

Ahoy Rotterdam zijn in november. Uit de vele

samenwerking met de binnenstadondernemers.

enthousiaste reacties na de bekendmaking, bleek dat de Rotterdammers trots zijn dat dit evenement in hún stad plaats zal vinden. Rotterdam Festivals spant

Multiculturele stad

zich in om, samen met diverse podia in de stad een feestelijk randprogramma samen te stellen.

Rotterdam als cultureel diverse stad vieren wij met het

Veel gewaardeerde muziekfestivals als Metropolis

meerdaagse evenement Rotterdam Unlimited. Vanwege

Festival, Motel Mozaïque, Songbird Festival en Baroeg

de zeer zware zomerstorm, moest de Zomercarnaval­

Open Air trekken ook een jong publiek aan.

parade afgelopen jaar helaas afgelast worden. Voor 2016 wordt er ingezet op een meerdaags programma met de kunstinstellingen die een opmaat vormen naar het festivalweekend. Het festivalweekend bestaat uit

ited

Unlim Rotterdam


ck Festival

Boothsto

Architectuurstad Rotterdam krijgt internationaal veel erkenning als moderne architectuurstad. Architectuur, stedenbouw en

DANCE

de manier waarop die het leven van bewoners en

Ondanks de toename in aanvragen zullen er in

bezoekers van de stad beïnvloeden, is terecht één van de

totaal niet meer dancefeesten zijn dan in 2015. De

centrale thema’s in ons evenementenbeleid.

dancefestivals zullen goed verspreid worden over de verschillende plekken in de stad.

In 2016 zal de tweejaarlijkse Internationale Architectuur

The Flying Dutch keert terug op parkeerterrein bij

Biënnale Rotterdam (IABR) plaatsvinden in onder

Ahoy. Dit evenement is de grootste publiekstrekker

andere de Fenixloods en andere locaties op Katendrecht

(40.000 bezoekers) op het gebied van dance in jaren.

met als thema ‘the next economy’. Rotterdam Festivals

Daarnaast zullen er een aantal nieuwe dancefestivals

ondersteunt daarnaast ook initiatieven in deze periode

plaatsvinden die goed bij het Rotterdamse karakter

die vanuit andere perspectieven die aansprekend zijn

passen: De Rotterdamse Rave op het Lloyd Multiplein,

voor een breder publiek de ontwikkelingen van de stad

Triangle Festival in het Sidelingepark en 1992 is 4 You!

onder de aandacht brengen. Naast het bouwplaatsen

in het Roel Langerakpark.

programma Parfum de Boem Boem, investeren we in de tweede editie van de Rotterdamse Dakendagen, winnaar van de ‘IFEA world gold medal’ als beste nieuwe ‘small event’ 2015 en in de Dag van de Architectuur.

11


(Inter)nationale cultuurstad

Centrumprogrammering City Lounge

Iconen

Rotterdam Festivals draagt bij aan de versterking van de

2016 gaat sterk van start met het International Film

binnenstad door behalve in de grote evenementen ook

Festival Rotterdam (IFFR) en de Art Rotterdam Week.

te investeren in kleinschaliger programma. Zo ontstaat

Ook het Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival

een aantrekkelijk en gevarieerd programma in de parken

heeft een internationale toppositie en behoort daarmee

en op de pleinen van de stad, en dat wordt gewaardeerd

tot de belangrijkste evenementen van de stad. In lijn

door de bezoekers zo blijkt uit publieksonderzoek.

met de evenementennota investeren we in de

In de nieuwe City Lounge plannen zien we een aantal

randprogrammering en zichtbaarheid van deze iconen.

ambities terug: meer zichtbaarheid door bijvoorbeeld previews op andere evenementen en locaties en

En meer

uitbreiding naar meerdaags programma en verbreding

In het voorjaar tonen Festival de Keuze, diverse projecten

van de programmering.

van Rotterdam viert de stad!, Operadagen Rotterdam en de internationale klassieke muziek conferentie

Het Schouwburgplein, het Grote Kerkplein, Museumpark

Classical: NEXT hoe Rotterdam binnen de kunsten

en ook Katendrecht profileren zich steeds meer als

steeds vernieuwend weet te zijn. In september onder-

podium voor de stad. Central District biedt dit jaar de

steunen we het Gergiev Festival in de Doelen en de

kans de cultuur en gastvrijheid van de stad nog

Nationale Taptoe in Ahoy. Daarnaast spannen we ons

prominenter te etaleren door het vernieuwde Kruisplein

in om, samen met de culturele sector, de festivals in het

optimaal te benutten.

kader van de Opening van het culturele seizoen meer te stroomlijnen.

(Inter)nationale sportstad Rotterdam positioneert zichzelf internationaal als City of

NIEUWE HOTSPOT?

Sports. Dat wordt onder meer zichtbaar via belangrijke

Wat opvalt is het toegenomen initiatief voor

sportevenementen als NN Marathon Rotterdam, het

programma’s in het Merwe-Vierhavensgebied.

CHIO Rotterdam en het ABN AMRO World Tennis

Steeds meer culturele ondernemers vestigen zich

Tournament. In 2016 zullen bovendien het WK

daar of kiezen het als podium voor hun projecten.

Paratriathlon en het WK Roeien plaatsvinden.

Een nieuwe hotspot in wording. Vooralsnog zijn het

Omdat Rotterdam Festivals verantwoordelijk is voor het

Art Rotterdam Week en Parfum de Boem Boem

coĂśrdineren van de gehele evenementenkalender, is de

die we daarbij kunnen ondersteunen.

agenda voor 2016 afgestemd met de voor dit onderwerp verantwoordelijke stichting Rotterdam Topsport. dam hon Rotter

NN Marat


Deze kalender is in november 2015 opgesteld en kan nog wijzigen. Kijk voor de actuele evenementenkalender op www.rotterdamfestivals.nl/zakelijk

Datum

Tot en met

Evenement

Locatie

07-01-16

12-01-16

Zesdaagse van Rotterdam

Ahoy Rotterdam

1 3 - 0 1 -1 6

13-0 1-16

Rotterdam Viert de Stad! Collegetour

Arminius

27-01-16

07-02-16

International Film Festival Rotterdam

Schouwburgplein, de Doelen, LantarenVenster, Pathé Schouwburgplein, Cinerama en anderen

29-01-16

30-01-16

Amateur Theater Festival Rotterdam (ATFR)

Ro Theater

06-02-16

06-02-16

Chinees Nieuwjaar

Stationsplein, West Kruiskade, Route door de binnenstad

07-02-16

28-08-16

Project Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen

08-02-16

14-02-16

ABN AMRO World Tennis Tournament

Ahoy Rotterdam

09-02-16

14-02-16

Art Rotterdam Week

Witte de Withstraat, Centraal Station, Van Nellefabriek, Katendrecht, Wilhelminapier, Museumpark, Keileweg

10-02-16

10-02-16

Rotterdam viert de stad! Collegetour

Arminius

10-02-16

14-02-16

Rotterdam Contemporary Art Fair

Nederlands Fotomuseum, Arminius, Wilhelminapier, HAL Cruiseterminal, De Rotterdam

10-02-16

14-02-16

TEC ART Rotterdam

Witte de Withstraat

13-02-16

13-02-16

De Grote Kunstshow

Rotterdamse Schouwburg

24-02-16

27-02-16

Kids Arts Festival

Museum Boijmans Van Beuningen, Coolsingel, Beursplein, Bibliotheek, Marconistraat en anderen

02-03-16

09-03-16

Olympisch Kwalificatie Toernooi Vrouwenvoetbal

Spartastadion Het Kasteel, Stadion Woudestein / Excelsior

05-03-16

05-03-16

Museumnacht010

Museum Boijmans Van Beuningen, Nederlands Fotomuseum, Kunsthal, Maritiem Museum, Natuurhistorisch Museum en anderen

10-03-16

10-03-16

Rotterdam viert de stad! Collegetour

Arminius

18-03-16

20-03-16

Festival De Keuze

Rotterdamse Schouwburg

20-03-16

20-03-16

Dominoes

Schouwburgplein, Erasmusbrug, Route door de binnenstad

26-03-16

28-03-16

Pasar Malam Istimewa Ahoy

Ahoy Rotterdam

28-03-16

28-03-16

Swan Market

Museumpark

07-04-16

09-04-16

Sportfilmfestival Rotterdam

Cinerama Filmtheater

08-04-16

09-04-16

Motel Mozaïque

Rotterdamse Schouwburg, Rotown, Arminius, Annabel

08-04-16

09-04-16

Parfum de BoemBoem

Route

09-04-16

10-04-16

Marathon Rotterdam

Coolsingel, route

13-04-16

13-04-16

Rotterdam viert de stad! Collegetour

Arminius

14-04-16

17-04-16

WIRED

Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg

15-04-16

30-09-16

Playing The Erasmus Bridge

Erasmusbrug

17-04-16

17-04-16

Swan Market

Museumpark

22-04-16

24-04-16

Westelijke Regatta / Aegon NK Klein (roeien)

Willem-Alexander Roeibaan

22-04-16

08-05-16

Koningskermis Rotterdam

Lloyd Multiplein

23-04-16

10-07-16

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam The Next Economy

Fenixloods II

24-04-16

24-04-16

KNVB Bekerfinale

Stadion Feijenoord / De Kuip

26-04-16

27-04-16

Koningsdag

Groene Hilledijk

27-04-16

27-04-16

Koningsdag

Stadhuisplein

27-04-16

27-04-16

Koningsdag Festival Rotterdam

Willemsplein

27-04-16

27-04-16

Kralingse Bos Festival

Kralingse Bos

27-04-16

27-04-16

Oranjebitter

Het Park (bij de Euromast)

27-04-16

27-04-16

S’Oranje Festival

Plein 1940

13


14

Datum

Tot en met

Evenement

Locatie

27-04-16

27-04-16

Sweetkingsday

Spinozapark

28-04-16

08-05-16

ZigZagCity

Hoogstraat

01-05-16

31-07-16

De Kracht van Rotterdam

Westersingel

05-05-16

05-05-16

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

Het Park (bij de Euromast)

05-05-16

05-05-16

Strandopening Hoek van Holland

Hoek van Holland strand

06-05-16

08-05-16

De wederop Bouw

Museumpark

07-05-16

07-05-16

Woordnacht

Witte de Withstraat, Westersingel, Centrale Bibliotheek, Groothandelsgebouw, Westzeedijk

08-05-16

08-05-16

Buitensalons

Grotekerkplein

11-05-16

11-05-16

Rotterdam viert de stad! Collegetour

Arminius

11-05-16

18-06-16

Kassa!

Zuidplein, Coolsingel

12-05-16

12-05-16

PDC Premier League Darts

Ahoy Rotterdam

13-05-16

16-05-16

30ste Nederlands Acrobatiek Festival

Merwe Vierhavensgebied

15-05-16

15-05-16

Buitensalons

Grotekerkplein

15-05-16

15-05-16

Swan Market

Museumpark

15-05-16

16-05-16

Rabobank CHIO Zuid Holland Cup Dressuur

Kralingse Bos

16-05-16

16-05-16

Roparun

Coolsingel, route

18-05-16

18-05-16

Code Groen

Schouwburgplein

18-05-16

22-05-16

AquaFair Kralingen/SkutjesilenHolland/ Bourgondisch Kralingen

Kralingse Bos, Kralingse Plas

20-05-16

21-05-16

Ronde van Katendrecht

Katendrecht

20-05-16

29-05-16

Operadagen Rotterdam

Ro Theater, Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg, de Doelen, Groothandelsgebouw en anderen

21-05-16

21-05-16

Nesseloop

Alexanderpolder, SiciliĂŤboulevard

21-05-16

21-05-16

Toffler festival

Roel Langerakpark

22-05-16

22-05-16

Buitensalons

Grotekerkplein

25-05-16

28-05-16

Classical:NEXT

de Doelen en anderen

27-05-16

29-05-16

Stadsfestival Op z’n Rotterdams

Lijnbaan, Binnenrotte, Beurstraverse/koopgoot, Binnenwegplein, Grotekerkplein en anderen

29-05-16

29-05-16

Buitensalons

Grotekerkplein

29-05-16

29-05-16

Ladiesrun Rotterdam

Ahoy Rotterdam, Zuiderpark

01-06-16

04-06-16

Kids Arts Festival

Museum Boijmans Van Beuningen, Beursplein, Bibliotheek, Marconistraat en anderen

03-06-16

05-06-16

Werelds Delfshaven

Delfshaven

04-06-16

04-06-16

Dogparade010

Westersingel, West Kruiskade, Tiendplein

04-06-16

04-06-16

The Flying Dutch

Parkeerterrein Ahoy

04-06-16

04-06-16

Vroes den Boel

Parklaan

04-06-16

05-06-16

Het Luchtkussenfestival

Museumpark

04-06-16

05-06-16

The Big Slide

Parkkade

05-06-16

05-06-16

010Moves!

Schouwburgplein

05-06-16

05-06-16

Buitensalons

Grotekerkplein

05-06-16

05-06-16

ZomerZondagen

Het Park (bij de Euromast)

08-06-16

08-06-16

Rotterdam viert de stad! Collegetour

Arminius

09-06-16

19-06-16

Charlois Speciaal

Charlois

10-06-16

12-06-16

Rotterdamse Dakendagen

Rotterdamse daken

10-06-16

12-06-16

Route du Nord

Hofpoort, Raampoortstraat

11-06-16

11-06-16

Boothstock Festival

Kralingse Bos

11-06-16

12-06-16

Verborgen Tuinen

Diverse tuinen in Rotterdam

12-06-16

12-06-16

Buitensalons

Grotekerkplein

12-06-16

12-06-16

Like2Swim Rotterdam

Entrepothaven


Datum

Tot en met

Evenement

Locatie

12-06-16

12-06-16

Swan Market

Museumpark

12-06-16

12-06-16

ZomerZondagen

Het Park (bij de Euromast)

16-06-16

19-06-16

Route du Nord

Hofpoort, Raampoortstraat

17-06-16

18-06-16

Muziek op de Rotte

Oude Noorden, Zaagmolenkade

17-06-16

19-06-16

Open Doek Festival

LantarenVenster

18-06-16

18-06-16

Urban Trail Rotterdam

route

19-06-16

19-06-16

Buitensalons

Grotekerkplein

19-06-16

19-06-16

ZomerZondagen

Het Park (bij de Euromast)

23-06-16

26-06-16

CHIO Rotterdam

Kralingse Bos

23-06-16

03-07-16

De Parade

Museumpark

24-06-16

26-06-16

Pijnackerplein Bluegrass Festival

Oude Noorden, Pijnackerplein

24-06-16

26-06-16

Jazzfestival Hillegersberg

Centrum Hillegersberg

24-06-16

10-07-16

North Sea Round Town

Lijnbaan, Centraal Station, Stadspodium, Bird, Biergarten en anderen

25-06-16

25-06-16

Erasmus MC - Tour de Rotterdam

Topsportcentrum Rotterdam, route

25-06-16

25-06-16

Nieuwe Binnenweg Leeft

Nieuwe Binnenweg

25-06-16

25-06-16

Parfum de BoemBoem

route

25-06-16

26-06-16

Fantastics Gymnastics (NK Turnen)

Ahoy Rotterdam

26-06-16

26-06-16

Buitensalons

Grotekerkplein

26-06-16

26-06-16

Kidz Dynamite Jazz Festival

Deliplein

26-06-16

26-06-16

Run for KiKa Rotterdam

Zuiderpark

26-06-16

26-06-16

Sao Joao festival

Heemraadsplein

26-06-16

26-06-16

ZomerZondagen

Het Park (bij de Euromast)

29-06-16

01-07-16

Het Ketikotifestival

de Doelen, Lloyd Multiplein, Stadspodium, Wijkpark Oude Westen

01-07-16

10-07-16

Rotte PICNIC ISLAND

Noordplein, De Rotte

02-07-16

03-07-16

Monster Jam

Stadion Feijenoord / De Kuip

03-07-16

03-07-16

Buitensalons

Grotekerkplein

03-07-16

03-07-16

Metropolis Festival

Zuiderpark

03-07-16

03-07-16

North Sea Jazz Kids

Ahoy Rotterdam, LantarenVenster

03-07-16

03-07-16

ZomerZondagen

Het Park (bij de Euromast)

06-07-16

06-07-16

Wednesday Night Skate

route

08-07-16

10-07-16

Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival

Ahoy Rotterdam

10-07-16

10-07-16

Buitensalons

Grotekerkplein

10-07-16

10-07-16

Swan Market

Museumpark

10-07-16

10-07-16

Verhalenbazaar

Wijkpark Oude Westen

13-07-16

13-07-16

Wednesday Night Skate

route

15-07-16

17- 07-1 6

Piccalilli Food Camp

Kralingse Bos

16-07-16

16-07-16

1992 is 4 you!

Roel Langerakpark

16-07-16

16-07-16

Rotterdam Zingt

Grotekerkplein

17- 07-1 6

17- 07-1 6

Buitensalons

Grotekerkplein

20-07-16

20-07-16

Wednesday Night Skate

route

23-07-16

23-07-16

Triangle Festival

Sidelingepark

23-07-16

24-07-16

WK Paratriathlon

Het Park (bij de Euromast), route

24-07-16

24-07-16

Buitensalons

Grotekerkplein

26-07-16

30-07-16

Rotterdam Unlimited

Schouwburgplein, de Doelen, Rotown, Coolsingel, Hofplein, Bird

27-07-16

27-07-16

Wednesday Night Skate

route

31-07-16

31-07-16

Buitensalons

Grotekerkplein

15


16

Datum

Tot en met

Evenement

Locatie

03-08-16

03-08-16

Wednesday Night Skate

route

05-08-16

07-08-16

Duizel in het Park

Vroesenpark

06-08-16

06-08-16

Crazy Sexy Cool Festival

Zuiderpark

06-08-16

06-08-16

Rotterdamse Rave Festival

Lloyd Multiplein

07-08-16

07-08-16

Buitensalons

Grotekerkplein

07-08-16

07-08-16

Swan Market

Museumpark

10-08-16

28-08-16

Pleinbioscoop Rotterdam

Museumpark

12-08-16

13-08-16

HOP

Wijkpark Oude Westen

13-08-16

13-08-16

Blijdorp Festival

Roel Langerakpark

13-08-16

14-08-16

Ketels aan de Kade

Historisch Delfhaven

14-08-16

14-08-16

Buitensalons

Grotekerkplein

15-08-16

18-08-16

Eurekaweek

Diverse locaties

15-08-16

19-08-16

Jeugdland Rozenburg

Molenveld

18-08-16

21-08-16

CuliNESSE

Zevenhuizerplas, Nesselande

19-08-16

28-08-16

MEGA Kika Kermis Ahoy’

Ahoy Rotterdam

20-08-16

20-08-16

Tegenstroom Festival

Lloyd Multiplein

20-08-16

21-08-16

Dag van de Romantische Muziek

Het Park (bij de Euromast)

21-08-16

21-08-16

Buitensalons

Grotekerkplein

21-08-16

21-08-16

City Racing Rotterdam

Blaak, Coolsingel, Willemsbrug, route

21-08-16

21-08-16

Oude Haven Zomerfestival

Oude Haven

21-08-16

28-08-16

WK Roeien

Willem-Alexander Roeibaan

26-08-16

28-08-16

Klassiek Hillegersberg

Centrum Hillegersberg

27-08-16

27-08-16

Veerhavenconcert

Veerhaven

27-08-16

27-08-16

Vrije Volk Festival

Vroesenpark

27-08-16

27-08-16

Welkom Thuis Straattheater Festival

Deliplein, Rijnhavenplein, Wilhelminahoofd, Rijnhavenbrug

28-08-16

28-08-16

Buitensalons

Grotekerkplein

02-09-16

02-09-16

Rotterdam Ontwaakt - Rotterdam Ontbijt!

Erasmusbrug

02-09-16

04-09-16

14e Internationale Shantyfestival Rotterdam

Leuvehaven, Plein 1940, Oude Haven, Wijnhaven

02-09-16

04-09-16

De Nacht van de Kaap

Katendrecht

02-09-16

04-09-16

Fabrique MozaĂŻque

Merwe Vierhavensgebied

02-09-16

04-09-16

Maritiem Kwartier

Maritiem Museum, Leuvehaven

02-09-16

04-09-16

Wereldhavendagen

Wilhelminapier, Willemsplein, Nieuwe Maas, Parkeerterrein ss Rotterdam en anderen

04-09-16

04-09-16

Buitensalons

Grotekerkplein

08-09-16

10-09-16

Gergiev Festival

de Doelen

10-09-16

10-09-16

Baroeg Open Air

Zuiderpark

10-09-16

11- 09 -16

Opening cultureel seizoen

Schouwburgplein, Wilhelminapier, Museumpark, Witte de Withkwartier en anderen

10-09-16

11- 09 -16

Parfum de BoemBoem

Route

10-09-16

11- 09 -16

Pop Festival Kralingen

Kralingse Bos

11-09-16

11- 09 -16

Buitensalons

Grotekerkplein

15-09-16

18-09-16

RotterdamseKost

Museumpark

17-09-16

18-09-16

Leontien Ladies Ride & Run

Kretalaan

18-09-16

18-09-16

Buitensalons

Grotekerkplein

19-09-16

25-09-16

Rotterdam Pride

Schouwburgplein, Wijnhaven, Van Oldenbarneveltstraat

21-09-16

25-09-16

Festival De Keuze

Rotterdamse Schouwburg

22-09-16

25-09-16

EK Wado Karate

Topsportcentrum Rotterdam

23-09-16

25-09-16

Djemaa el Fna - Eetplein Rotterdam

Museumpark


Datum

Tot en met

Evenement

Locatie

24-09-16

25-09-16

Geen Daden Maar Woorden Festival

Katendrecht

29-09-16

02-10-16

Nationale Taptoe

Ahoy Rotterdam, Coolsingel

07-10-16

08-10-16

International Comedy Festival Rotterdam

Katendrecht, Wilhelminapier

08-10-16

07-01-17

Simultaan Modernisme

Van Nellefabriek, Chabot Museum, Het Nieuwe Instituut

09-10-16

09-10-16

Harbourrun

Route

1 2-1 0 -1 6

23-10-16

Najaarskermis Rotterdam

Lloyd Multiplein

27-10 -16

30-10-16

Wildlife Film Festival Rotterdam

Cinerama Filmtheater

28-10-16

30-10-16

Festival Jazz International

LantarenVenster

06-11-16

06-11-16

MTV Europe Music Awards

Ahoy Rotterdam

17-1 1 -1 6

17-1 1 -1 6

Turn on the Lights

Coolsingel

19-11-16

19-11-16

Sinterklaasintocht

Willemsplein, Grotekerkplein

2 3 -1 1 -1 6

2 6 -1 1 -1 6

Cameretten Festival

Theater Zuidplein, Theater Walhalla, Het Nieuwe Luxor, Het Oude Luxor

2 5 -1 1 -1 6

2 7-1 1 -1 6

NK Boksen

Topsportcentrum Rotterdam

03-12-16

03-12-16

Blijdorp Winter Festival

11-12-16

11-12-16

DSW Bruggenloop Rotterdam

Stadion Feijenoord / De Kuip, route

1 3 -1 2 -1 6

1 8 -1 2-1 6

Lotto NK Tennis

Topsportcentrum Rotterdam

16-12-16

24-12-16

Xmas Lights

Historisch Delfhaven

27-12-16

30-12-16

Korfbal Challenge

Topsportcentrum Rotterdam

28-12-16

30-12-16

Piano3daagse

de Doelen

31-12-16

31-12-16

de Nationale Nieuwjaarsnacht

Boompjes

Legenda Thema Jonge stad Maritieme stad Architectuurstad Multiculturele stad (Inter)nationale cultuurstad

Evenementen kunnen onder meerdere thema’s vallen. Bij de beoordeling

(Inter)nationale sportstad

van de aanmeldingen voor een plek op de evenementenkalender bepaalt

Citylounge

Rotterdam Festivals welk thema dominant is. Dit is weerspiegeld in de

Rotterdam viert de stad!

kleurstelling in de kalender. De beoogde iconische evenementen zijn in dit overzicht vetgedrukt weergegeven.

17


Verhalen

Bazaar

Wij zijn niet in staat om alle initiatieven te ondersteunen, zelfs niet alle goede plannen. Niet ondersteunde plannen zijn dan ook lang niet altijd slechte plannen. We stellen, binnen de ruimtelijke en financiÍle mogelijkheden die er zijn, een kalender samen die evenwichtig is, goed gespreid over doelgroepen, tijd en ruimte. Een kalender die de thema’s van de stad optimaal tot haar recht laten komen en aantrekkelijk is voor zowel de inwoners van Rotterdam als voor haar bezoekers. Wij vinden het belangrijk te vermelden dat onze keuzes niets afdoen aan de waardering die we hebben voor de originaliteit en inzet die uit de ingediende plannen blijkt en daarmee ook voor de grote hoeveelheid gedreven plannenmakers in de stad.

18


A. Aansluiting evenementenbeleid: De stad

C. Aansluiting evenementenbeleid: het publiek

Rotterdam Festivals geeft prioriteit aan evenementen

Door het samenstellen van een evenwichtige

die nauw verbonden zijn met de stad en haar belangen.

evenementenkalender wil Rotterdam Festivals een

Evenementen weerspiegelen zoveel mogelijk het

breed publiek bereiken. We letten daarbij op het bereik

karakter van de stad. Het karakter van de stad is

onder de verschillende doelgroepen in de stad en het

samengevat in een zestal thema´s, te weten: Rotterdam

publieksbereik zowel nationaal als internationaal.

als maritieme stad, jonge stad, multiculturele stad, moderne architectuurstad, (inter)nationale cultuurstad en (inter)nationale sportstad.

B. Inhoudelijke beoordeling evenement: Rotterdam Festivals weegt de toegevoegde waarde van

D. Aansluiting bij het evenementen­ beleid: de organisator/deugdelijkheid van het plan De organisator toont aan dat hij een goed cultureel ondernemer is die in staat is het plan te realiseren.

het evenement mee in de beoordeling; in welke mate is het evenement onderscheidend ten opzichte van het

E. Praktische uitvoerbaarheid

overige aanbod zowel lokaal, nationaal als

De praktische uitvoerbaarheid van een evenement is

internationaal. Bij de beoordeling van de evenementen

onderdeel van beoordeling van Rotterdam Festivals. Een

kennen wij ook waarde toe aan de mate van vernieuwing

evenement heeft een groter rendement op het moment

en verrassing.

dat het evenement plaatsvindt op een locatie die bij het evenement past.

Aanvullende criteria financiële ondersteuning Rotterdam Festivals biedt organisatoren ook de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor hun evenement. Verzoeken voor financiële ondersteuning worden ook op de volgende criteria beoordeeld:

F. Bezoekersbeleving en kwaliteit

H. Financiën

De eisen die mensen stellen aan hun vrijetijdsbeleving

De organisator toont aan dat hij een goed cultureel

worden steeds hoger. De bezoekersbeleving speelt

ondernemer is die in staat is het plan te realiseren. Om

daarom een belangrijke rol bij de beoordeling van een

voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen,

plan. Daarnaast kennen we bij de beoordeling van de

moet worden aangetoond dat deze onontbeerlijk is om

evenementen waarde toe aan de mate van vernieuwing

het evenement te realiseren. De verhouding tussen de

en verrassing. Evenementen dienen bij te dragen aan een

gevraagde bijdrage en het rendement voor de stad

hoogwaardig verblijfsklimaat in de stad en zijn bij

weegt mee bij het vaststellen van de toe te kennen

voorkeur van (inter)nationaal belang.

bijdrage. NB: Rotterdam Festivals ondersteunt geen sportevenementen.

G. Marketing en Communicatie Een deugdelijk marketing- en communicatieplan is essentieel voor een succesvol evenement. Bij de beoordeling van aanvragen wordt dit dan ook meegewogen. Aspecten waar Rotterdam Festivals op let zijn onder andere;

r

Architectuu


ited

Unlim Rotterdam

Samenstelling en redactie Rotterdam Festivals Vormgeving 0to9 Cross Creative Agency Drukwerk Rijnja Repro Rotterdam Fotografie Bas Czerwinski, Frank Hanswijk, Jerry Lampen, Anne Reitsma, Desiree Schippers, Marco de Swart Oplage 400

Rotterdam Festivals coÜrdineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

Evenementenkalender 2016  
Evenementenkalender 2016  
Advertisement