Page 1

Jaarverslag 2013 including English summary


Jaarverslag 2013 North S ea Roun

d Town


World Fo o

d Festiv al - Mus eumpar

k

INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Profiel Rotterdam Festivals 5 Festivals 6 Cultuurparticipatie 16

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

Bedrijfsvoering 21

4

English summary 22 Bijlage • Personeel in 2013

24

• Adviesraad

25

• Raad van Toezicht

25

• Dank aan alle samenwerkingspartners 26


Een goed jaar Met de festivals vieren we de stad. Dat

opgegaan. Het nieuwe festival startte

verandert niet na de bezuinigingen waar

veelbelovend. Het unieke, swingende

veel festivals 2013 mee ingingen. Net zo min

optreden van Manu Chao op een vol

als onze beleidsuitgangspunten daardoor

Hofplein positioneerde het in een keer als

wijzigen. Wij zetten ons ervoor in om de

belangrijk evenement met internationale

Van onze partners kregen wij ook veel

evenementen nog veel meer voor de stad

potentie. Datzelfde geldt voor het World

waardering voor onze kennisuitwisselings-

te laten betekenen door duidelijke keuzes te

Food Festival dat alle verwachtingen

programma’s. Hierin koppelen we kennis

maken, samenwerking tussen festivals en

overtrof en warm werd ontvangen door

uit ons nationale en internationale netwerk

tal van andere partijen te stimuleren,

80.000 bezoekers en de betrokken

aan de Rotterdamse organisatoren en

festivals zichtbaarder te maken en de

ondernemers in de stad. De nationale- en

instellingen.

bekendheid buiten de stad te vergroten.

internationale pers schreef uiterst positief over het festival én over Rotterdam.

Zoals verwacht tasten de bezuinigingen

De externe visitatie van eind 2012 en een in 2013 door de gemeente Rotterdam

onze resultaten aan. Het bezoekersaantal

Het Rotterdamse Uitburo maakte, na een

uitgevoerde audit bevestigde dat de bedrijfs-

is licht gedaald, net zo als het bereik onder

stevige bezuinigingsslag, een geslaagde

voering degelijk en op orde is. In 2013 is

Rotterdammers. Toch is er ook veel goeds

transitie naar een ledenorganisatie, die zo

onder meer verder gewerkt aan de automa-

te melden. In 2013 vond de eerste editie

veel mogelijk Rotterdammers in aanraking

tisering van bedrijfsprocessen waardoor de

plaats van Robin Rotterdam Unlimited,

brengt met het cultuuraanbod in de stad.

informatiestromen en de service aan externe

waarin Dunya en Zomercarnaval zijn

De collectieve aanpak in dit eerste jaar was

partijen op een hoger niveau is gebracht.

Motel M

ozaïque

stimulerend, de resultaten positief. In de pagina’s hierna gaan wij verder in op Kunstha l

Rotterdam en

de resultaten, met minder tekst en meer VollaersZ wart

visualisaties dan in voorgaande jaren. We hopen dat dat het inzicht in onze werkzaam-

WAARDERING VANUIT VAKKRINGEN Op de jaarlijkse conferentie van de International Festivals & Events

heden en resultaten verder verdiept. Samengevat kunnen we stellen dat 2013 uitgroeide tot een goed jaar. Een jaar waarin

PROFIEL ROTTERDAM FESTIVALS Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek

Association (IFEA) kregen wij drie

opnieuw werd aangetoond hoeveel onze

festivalaanbod met evenementen die gedragen worden door de Rotterdammers, de

Pinnacle Awards uitgereikt, waaronder

activiteiten betekenen voor de stad.

thema’s van de stad weerspiegelen en diep doordringen in de stad en in de wereld.

een voor het citydressing project rondom de tentoonstelling van de mode-icoon Jean Paul Gaultier en onze

Johan Moerman

Onder de vlag van het Rotterdams Uitburo en in samenwerking met de culturele instellingen werken we aan het bereiken van een zo groot en divers mogelijk publiek

postercampagne ‘’Altijd bijzondere

Directeur/bestuurder Rotterdam Festivals

voor het cultuuraanbod van Rotterdam. De (publieks)kennis die we opbouwen tijdens

festivals in Rotterdam!’’.

Maart 2014

ons werk delen wij actief met de sector.

5


Met een gevarieerd festivalaanbod bereiken we een groot en breed publiek

51

financieel ondersteunde evenementen

Festivals brengen mensen samen en maken de stad levendig en attractief.

waarvan 18 nieuwe evenementen*

We stellen een gevarieerd aanbod samen dat zoveel mogelijk mensen trekt en door het publiek gewaardeerd wordt.

- 8 t.o.v. 2012 De Were

ld van h

MEER DAN 2,2 MILJOEN

lijkt het gevolg te zijn van de economische

BEZOEKEN

situatie, waarbij zowel bezoekers als

In 2013 hebben we 51 evenementen

opdrachtgevers bezuinigen op hun uitgaven.

ondersteund, tegenover 59 in 2012.

Rotterdam Festivals streeft er naar om 2/3

Ruim 20% van ons programmabudget

van de Rotterdammers te bereiken.

et Witte

de With

kwartie r

61% VAN ROTTERDAMMERS BEZOEKT

ééN OF MEER VAN ONZE EVENEMENTEN - 4% t.o.v. 2011

werd besteed aan nieuwe festivals*, of nieuwe initiatieven bij bestaande

PUBLIEKSBELEVING

festivals. Met de ondersteunde festivals

Publiekswaardering en -beleving zijn

hebben we naar schatting 2,2 miljoen

belangrijke succesfactoren voor de

bezoeken bereikt, ruim boven de

Rotterdamse festivals. Wij verzamelen

gestelde ondergrens van 1,5 miljoen,

daarom actief informatie over de wensen

maar ruim 100.000 minder dan de

en het gedrag van het publiek. Naast het

2,3 miljoen** uit 2012.

kwantitatieve bezoekersonderzoek, dat

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

profiel van de bezoekers, waardering en

6

61% VAN DE

economische spin off in kaart brengt is, in

ROTTERDAMMERS

samenwerking met de NHTV uit Breda, de

BEZOEKT EEN OF

‘visitor’s journey’ ontwikkeld. Een instrument

MEERDERE VAN ONZE

dat de bezoekersbeleving uitgebreid in kaart

EVENEMENTEN

brengt. In 2013 is deze methode gebruikt bij

De Vrijetijdsomnibus 2013 geeft aan

Robin Rotterdam Unlimited en cabaret-

Zo doorgaan. Rotterdam

dat de belangrijkste festivals bezocht

festival Cameretten. Dit leidt tot inzichten

heeft een hele goede naam

worden door 61% van de Rotterdammers.

die de organisatoren verwerken in de plan-

als het over festivals/

In 2011 was dat nog 65%. Deze daling

vorming voor komende edities.

evenementen gaat.”

* Festivals die minder dan drie jaar worden ondersteund. ** Voor vergelijkingsdoeleinden gecorrigeerd met de door gemeente Rotterdam aan ons overgedragen bestaande evenementen waaronder VKV City Racing Rotterdam.

Respondent onderzoek CG selecties naar bekendheid Rotterdam Festivals


2,2

8 ,0 7 ,1

waardering Programma miljoen waardering bezoeken andere aspecten - 100.000 t.o.v. 2012

**

= gelijk aan 2012

+ 0,1 t.o.v. 2012

Waardering van bezoekers op basis van onderzoek bij 15 van de 51 festivals

ECONOMISCHE EFFECTEN

WAARDERING PUBLIEK

De evenementensector vormt een vitaal

De festivalprogrammering wordt onveranderd

onderdeel van de Rotterdamse economie.

hoog gewaardeerd. Op andere aspecten

In 2011 is voor het eerst onderzoek*** uit-

zoals gastvrijheid en informatievoorziening

gevoerd naar het economische belang van

zien wij de komende jaren nog ruimte voor

de sector. Uit de studie, waarin incidentele

verbetering. Aangetekend moet worden dat

evenementen niet werden meegenomen,

de selectie van festivals per jaar verschilt.

7,0 7,2 6,9 6,8

Locatie

(aankleding inrichting)

andere bezoekers gastvrijheid informatievoorziening

! eft .Le

g.. we en

inn

B we

eu Ni

bleek dat omzet van de Rotterdamse organisatoren ruim € 37 miljoen bedroeg, terwijl de bezoekers daarnaast meer dan € 190 miljoen in de stad uitgaven. Wellicht nog belangrijker dan dit directe economische rendement zijn de positioneringseffecten. Alle positieve aandacht die de festivals krijgen benadrukken de sterke punten van de stad en positioneren Rotterdam als een aantrekkelijke stad om te wonen of te verblijven.

*** Festivals and Rotterdam ‘A view on the public event sector in Rotterdam’, Erasmus Universiteit/Hofman november 2011.

7


Rotterdamse festivals 2013

Internatio Film Festi nal Rotterdamval

m a t d r A tter ro k wee

*

Maritieme stad (Inter)nationale cultuurstad Architectuurstad Jonge stad

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

(inter)nationale sportstad

8

vallen, in het overzicht is het meest dominante

rs

China Ligh

85.000

42 bezo e

kers

t Rotterd

bezoeke

rs

Rotterd se Museumnam a c ht 15.000

am

thema van een evenement weergegeven.

bezoeke

rs

Betreft horizontale kleinschalige programmering in de binnenstad door het jaar heen op één plek of van lokaal belang op een niet afgesloten evenemententerrein. * Bezoekersaantallen opgenomen in verslag dienst Sport&Cultuur. ** Bezoekersaantallen opgenomen in verslag Stichting Rotterdam Topsport.

Slide Fact ory 10.0

bezoeke

overig Evenementen kunnen onder meerdere thema’s

ABN AMR World TeOn Tourname nis nt **

IV Flame BiënnalenNco ederland 2.459

Chinees Nieuwjaar Rotterdam

81

2.4

ed al R

Ear

tiv kers Fes6 bezoe

9 8.3

Parfum de BoemBoem

Programma Schouwburgplein 65.500 bezoekers

februari

el ker s Mot0 bezoe ule R 0 6 . l 4 o Skol w Ne tiva kers Fes bezoe

Stadspodium Specials

13.000 bezoekers

januari

**

rs eke o z e 2b 5 am 0 . 76 e erd r t t o Fai hous R t Ar Art Ware rld ier W e o RA t th on W ault G i ta Ar Fash Paul , m e n Th f Jea terda t o ot Ar R n i l p te Ho ake u ue W aïq z o M s

THEMA

Multiculturele stad

ABN AMR marathoOn rotterdam

maart

april

1.700 bezoekers

2.623 bezoekers


n am i b Ro terd rotimited unl s ker

00

0.0 65

zoe be

y t i c V VKcing am ra t terd ro .0 100

Port of Rotterdam North Sea Jazz 160.350

Operadage

Circussta

20.963

10.433 b ezo

d Festival

n Rotterd

ekers

bezoeke

ekers

rs

Metropolis 42.000 b

am

8

0 bezoe

bezoeke

kers

BoomDox Dag van Romantisdce Muziek he

film p l e tu rodtivalskers n Rij e fes bezoe pd 77 do 1.3 l o ing ers Rhebezoek

Dag van 24UUR Hode Architectuur fpoort 8.500 b ezo

0 7.0

Festival

ezoekers

72

1.7

rs

izel

Du 0

0 6.0

0 6.2

e ek

3.500 b

ezoekers

oop Rotte

bezoeke

rs

7.391 be zoekers

rdam

851 bezo

rs

ekers

CAMERA Festival JAPAN

Katendrec

ht

De Were van het lWd de Withkwitte artier 25.0

6.000 b ezoekers

Baroeg Op e 6.261 be zo

ZomerZondagen

11.650 bezoekers

mei

3.800 b

0 4.5

e ams d r te en ROt elDAgkers org bezoe 93

3.9

ezoekers

t feskers d r Bi zoe

7 70

be

7.000 b ezoekers

ale ht ionrsnac t a N de uwjaaoekers Nie bez 0

.00 20

Street Scie

nce

700 bezo

ekers

Songbird

toe Tap

5.500 b

Festival

ezoekers

aleekers n o i at ezo

N

Buma Ro Beats tterdam

0b

.00 60

OVG Veerhaven concert

Festival van de Rotterdamse Geschiedenis

5.000 bezoekers

10.000 bezoekers

Verborgen Tuinen Rotterdam

60 jaar lijnbaan

1.700 bezoekers

juni

Cabaret Cameretfteestival n

n Air

ekers

ekers

Nieuwe Binnenweg...Leeft!

Film

ival

t fes

0

Discove y Festival Rotterdram

uur

bezoeke

Ronde van oude ha festivalven

Pleinbiosc 34.000

12.500

ur ctu e t h m Arctterdaekers Ro bezo

de keuze

24 uur (sub) cul t 1.800 b ezoekers

ezo

0b

rs

4.000 b ezoekers

ocks t s r h

t Boo

ekers

bezoeke

World P Classic orts

rk t Pa

e in h

rotterd Gergiev aFem Philharmonic stival 9.000 b ezo

400 be zoekers

00 bezo

EURO+ music generations 40.000 bezoekers

b

endagen

30.000

0b

446.05

0

0 0.0

Maritie m kwar tier Shanty Festiva l Rotter De Nac dam ht van d e Kaap Fabriqu e Moza 誰que

azz

te ke Rou ezoe

zo be

s ker

e ezo

Wereldhav

North S ea Roun d Town Europe an Jazz C ompetit Hotel R ion otterda m, Wak e up in J

d Nor u d rs

maritiem weekend

rs eke

00

d l r wood fo tival fes

12.000 bezoekers

Sint Nicolaas Intocht Rotterdam 20.000 bezoekers

500 bezoekers

juli

augustus

september

oktober

november

december


Jonge stad VEELZIJDIG WORLD FOOD FESTIVAL

Wat een geweldige

De toegenomen aandacht voor de culinaire kwaliteiten, food-

en oud, autochtoon en

initiatieven en kennisontwikkeling op het gebied van voeding

allochtoon, rijk en arm,

happening voor jong

en gezondheid in Rotterdam en omstreken is voor Rotterdam

kortom voor iedereen die

Festivals de aanleiding geweest om zich in 2013 met het World Food Festival als stad te onderscheiden. In het najaar

Djemaa

el Fna

iets heeft met eten of er

Festivals sluiten aan bij de thema’s van de stad

heeft Rotterdam Festivals samen met programmaleider Ellen

wat meer over wil weten.

Scholtens een multidisciplinaire manifestatie gerealiseerd

We realiseren een karakteristiek programma dat past bij

Bovendien een geweldige

Rotterdam en de Rotterdammers en onderscheidend is

rondom het thema eten. Ruim vijf weken lang lieten horeca, voedselproducenten, wetenschappers en topkoks de actuele ontwikkelingen zien, horen en proeven. Kloppend hart van het festival was het Future Food House in het Museumpark. Met demonstraties van topkoks als Jonnie Boer, François Geurds

promotie voor de stad Rotterdam.” Bezoeker World Food Festival

ten opzichte van andere steden. We geven prioriteit aan evenementen die de thema’s van de stad benadrukken.

en Robert Kranenborg en de interactieve tentoonstelling van Marije Vogelzang kregen bezoekers een beeld van ons eten in de toekomst. De eerste edities van Rauwkost, Marokkaans eetplein Djemaa el Fna en RotterdamseKost mochten rekenen op een Robin R otterda m

groot publiek.

Unlimit ed

FEITEN: · Meer dan 120 evenementen en activiteiten. · Meer dan 100 aanhakende horeca-ondernemingen en winkels.

STEDELIJKE THEMA’S STAAN CENTRAAL

· Ruim 80.000 bezoekers.

Haven, internationaal, architectuur, jong en multicultureel zijn

· Gemiddeld cijfer van bezoekers: 8-. · Gemiddelde uitgave per bezoeker: € 65,-.

belangrijke Rotterdamse thema’s die in onze keuzes terug te vinden

Met het concert van Manu Chao op het Hofplein als spectaculair

· Aandacht in meer dan 200 artikelen in lokale, nationale

zijn. Via evenementen als Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival,

hoogtepunt, naast de bekende parade van het Zomercarnaval,

het International Film Festival Rotterdam en de Art Rotterdam

lanceerde Robin Rotterdam Unlimited zich in één keer als aan-

Week positioneren we de stad als een cultuurstad op internationaal

sprekend evenement. Het trok een jong en nieuw publiek naar de

niveau. Onze collega’s van Rotterdam Topsport doen hetzelfde voor

stad. De samenwerking met verschillende kunstinstellingen leverde

de sportevenementen.

het beoogde, beter gelaagde evenement op, waaraan opvallend

en internationale printmedia (mediawaarde van meer dan € 1.3 miljoen). · Negen van de tien bezoekers ervaarden de stad tijdens dit festival als zeer gastvrij. · Vier van de vijf bezoekers vonden dit festival goed, of zelfs uitstekend.

meer aandacht werd besteed door de kwaliteitskranten.

· Bijna driekwart van de bezoekers vinden dat het festival

Er is in 2013 met succes gewerkt aan de versterking van de Art

Rotterdam heeft gepromoot als ‘food stad’. · Driekwart van de bezoekers gaven aan door dit festival een positiever beeld te hebben van Rotterdam.

Art Rotterdam Week - The Fashion World of Jean Paul Gaultier (Kunsthal Rotterdam)

(INTER)NATIONALE CULTUURSTAD

Rotterdam Week door het ondersteunen van initiatieven rondom

Het actief stimuleren van de samenwerking tussen jonge, urban

de verschillende beurzen en het als één geheel te presenteren aan

(festival) organisaties resulteerde in een samenwerking rondom

het publiek. Onderdeel daarvan was de aankleding van de stad,

het Central District: 24 uur SUBcultuur en intensieve samenwerking

een opvallend project van VollaersZwart dat aansloot bij The

tussen Buma Rotterdam Beats en Street Science. Indirect

Fashion World of Jean Paul Gaultier tentoonstelling in de Kunsthal

leverde onze inzet ook nieuwe ambitieuze plannen op voor meer

Rotterdam.

grootschalige festivals in 2014, zoals voor BIRDfest.


maritieme stad

Wereldhavendagen

Zowel de uitwerking van het meerjarenplan van de Wereldhavendagen als de uitkomsten van een eerder uitgevoerd visitor’s journey traject zorgden voor een grotere zichtbaarheid van het festival in de stad. Door meer samen te werken met centrumondernemers en onderwijsinstellingen vergrootte de Wereldhavendagen haar reikwijdte. Het evenement groeide ten opzichte van eerdere edities in media-aandacht. Bij de ambitie om het Maritiem Weekend te verbreden in programmering en publieksbereik werd, door de toevoeging van Fabrique Mozaïque aan het programma, een eerste stap gezet.

KLEINSCHALIGE PROGRAMMERING IN DE

architectuurstad

Dag van de Architectuur / 24uur Hofpoort

World Food Festival

MULTICULTURELE stad

BINNENSTAD

evenementenlocatie. De algemene waardering voor het Future

Programmering van de binnenstand, de zogenoemde city

Food House (World Food Festival) in het Museumpark stemde in

lounge, kan een belangrijke rol spelen in de verlevendiging van

het bijzonder tot tevredenheid. Voor het eerst werd bij belangrijke

de binnenstad. Wij doen dat met kleinschalige programmering.

evenementen ook de hal van het nieuwe Rotterdam Centraal

Wij ontvangen daar steeds meer plannen voor waarbij met name

benut. Van zowel de hal als van het ervoor gelegen gebied zullen

het Schouwburgplein en Museumpark steeds meer in trek zijn als

we de komende jaren een aantrekkelijke entree van de stad maken.

11


Festivals dringen dieper door in de stad en verder in de wereld Nog niet alle potentie van festivals wordt door de stad benut. We streven er naar om ze nog meer voor de stad te laten opleveren. Bij beeldbepalende evenementen (de zogenaamde iconen) investeren we, samen met ondernemers en scholen, meer in omringende activiteiten. De internationale persbewerking wordt versterkt en de aankleding van de stad naar een hoger niveau getild.

I’ve been to Rotterdam a number of times, usually for art or jazz, but I always make time to visit its vibrant food markets and restaurants. The fact that it’s a port means that all sorts of people come and go but many stay and have a major influence on the food culture of the city. It seems only natural to stage a World Food Festival here.� Rupert Parker, blogger Huffington Post lifestyle UK

SAMENWERKING MET ONDERNEMERS EN ONDERWIJS Rotterdam Festivals ontwikkelde in 2013

tussen festivals en centrumondernemers.

verschillende vormen van samenwerking

Een zeer bevredigend resultaat dat

tussen festivalorganisatoren en centrum-

vertrouwen geeft voor de komende jaren.

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

ondernemers. Met als doel de festival-

12

beleving te vergroten, en daarmee ook het

Ook brachten we onderwijsinstellingen

rendement van de evenementen, waren

en festivalorganisatoren op verschillende

er volop arrangementen, acties en side-

momenten bij elkaar. Dit leverde al in 2013

events tijdens de evenementenweekenden.

een aantal inspirerende samenwerkingen

De Bijenkorf plaatste tijdens de VKV City

op. Zo verzorgden leerlingen van het

Racing Rotterdam een Formule 1-wagen

Zadkine College in het restaurant van

in de winkel en bood een geslaagd VIP-

de school de Wereldweken tijdens het

arrangement aan. Een persoonlijke en

World Food Festival en organiseerde de

inhoudelijke aanpak, goede communicatie

Wereldhavendagen met Hogeschool

en voldoende voorbereidingstijd bleken

Rotterdam een educatieprogramma op

essentieel om succesvol te zijn. Dit jaar

de vrijdag van het evenement.

waren er meer dan 275 samenwerkingen

Parfum d

e BoemB

oem


al tiv es

F od

o

F rld Wo

Heel tof om deel te mogen nemen aan zo’n groot internationaal festival (World Food INTERNATIONALE PERS

Festival). Niet alleen

Festivals positioneren Rotterdam als een aantrekkelijke

goed voor mijn restaurant

stad. We streven er naar om de bekendheid van de

maar ook voor de stad

topevenementen in het buitenland te vergroten.

Rotterdam.�

Rotterdam Marketing heeft in 2013 op ons verzoek voor het derde achtereenvolgende jaar extra internationale

Restaurateur

persbewerking verzorgd voor de belangrijkste Rotterdamse evenementen. In totaal zijn ruim 160 artikelen (121 in 2012) gerealiseerd in onder andere The Huffington Post, Vogue Italia, Daily Telegraph, Der Tagesspiegel, Madame Figaro en Svenska Dagbladet. Het gezamenlijk bereik van deze artikelen was meer dan 410 miljoen, iets meer dan de 400 miljoen in 2012.

13


Ondersteuning, kennisdeling Rotterdam Festivals is het evenementen kenniscentrum. We dragen bij aan een sterke

FILM COMMISSIONER

evenementensector door het creëren van een uitnodigend klimaat voor organistoren,

De film commission-taak van de

het samenstellen van een evenwichtige evenementenkalender en het actief delen van

Rotterdam Media Commission (RMC) verhuisde in oktober naar Rotterdam Festivals. De film commissioner

kennis met ervaren en minder ervaren organisatoren in de stad.

verleent services aan binnen- en buitenlandse producenten die willen filmen en werken in de regio Rotterdam, een rol die nauw aansluit op die van

ONDERSTEUNING

RUIMTEGEBREK BLIJFT

Festivalorganisatoren kunnen rekenen op

Er begint wel een steeds nijpender tekort

uitstekend op elkaar ingespeelde stedelijke

aan evenementenlocaties in het centrum

partijen. Bij het maken van de kalender zorgt

te ontstaan. Bestaande terreinen zijn de

de evenementencoördinatorBbij Rotterdam ooth stock

afgelopen jaren kleiner geworden en de stad

Festivals ook voor de aansluiting met de

zal de komende jaren verder verdichten.

Directie Veiligheid, de verkeersmarinier,

De positieve effecten van evenementen zijn

brandweer, politie en tal van andere betrokken

het grootst in de binnenstad. Oplossingen

partijen. Veel aandacht was nodig voor

kunnen gevonden worden door beter

intensieve geplande wegwerkzaamheden,

en eerder rekening te houden met de

een groot knelpunt bij het maken van de

evenementen bij de stedenbouwkundige

kalender voor 2014. Door de goede samen-

planning in de stad. Helaas is er op dit punt

werking tussen de betrokken partijen

in 2013 geen vooruitgang geboekt.

zijn voor alle knelpunten acceptabele

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

oplossingen gevonden.

14

DUURZAAMHEID Baroeg Open Air deed met ondersteuning van Roteb en Rotterdam Festivals mee aan een pilot voor vermindering van afval op evenementen. Daardoor werd een halvering

De kennisbijeenkomsten

bereikt aan het aantal schoonmaakuren en

van Rotterdam Festivals

–kosten na afloop van het festival.

zijn erg nuttig, leerzaam en zeer nodig.” Anthon Groeneweg, Rotterdamse Museumnacht

de evenementencoördinator bij Baroeg

Rotterdam Festivals.

Open A

ir


De meest waardevolle presentatie tijdens de kennisbijeenkomst was voor mij die van Tessa van Asselt over generatietrends. Leuk, leerzaam, inspirerend en goed gebracht.” Janneke Starink, International Film Festival Rotterdam

Kennis b

ijeenko m

st

am erd ott lR

ilm

lF

na

o ati ern Int

Pleinbio scoop R otterdam

KENNISUITWISSELING Via de International Festivals and Events Association (IFEA) zijn wij aangesloten op een wereldwijd netwerk van festivalprofessionals. Wij blijven zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en positioneren Rotterdam als een stad met een aantrekkelijk

va sti Fe

festivalklimaat. De internationale belangstelling voor het Rotterdamse event support model leidde tot uitnodigingen voor presentaties bij de British Arts Festivals conference Fabriqu

in Edinburgh en de Host Cities summit in Dubai.

e Mozaïq

ue

Naast de hiervoor al genoemde inzet op het opbouwen en delen van kennis over het publiek wordt ook op tal van andere onderwerpen kennis gedeeld met de sector.

We willen je nog bedanken voor

We doen dat via gesprekken, nieuwsbrieven en kennisuitwisselingsbijeenkomsten.

het fijne gesprek. De informatie

• Acht Rotterdamse festivalorganisatoren namen deel aan een op ons initiatief

was erg zinvol voor ons. In de toekomst zouden we graag gebruik maken van advies. Met name de begroting laten we een graag een keer klankborden bij professionals uit het vak.” Lisa en Charlotte, Salone della moda / stravaganta PR

opgezet propositie-traject door de Proposition Company. Men leerde de kern van het evenement en de daaruit volgende propositie aan publiek, media en zakelijke samenwerkingspartners scherp te formuleren. • In een ‘pressure cooking’ marketing training, waaraan zes organisatoren meededen, dachten de festivalorganisatoren samen na over succesvolle marketingstrategieën; waar wil ik zijn met mijn festival over drie jaar? Welke marketingstrategieën zijn het meest geschikt om dit te bereiken? • In de loop van het jaar werden twee kennisbijeenkomsten over publieksonderzoek en –ontwikkeling aangeboden. Bij beide bijeenkomsten waren meer dan twintig festivalorganisatoren aanwezig.

15


Rotterdams Uitburo presenteert het totale

Oude L uxor Th

eater

culturele aanbod aan een breed publiek Het Rotterdams Uitburo biedt een volledige en

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

betrouwbare presentatie van het totale cultuur-

16

website

24.520 gemiddeld aantal bezoeken per maand

Realisatie 2013

Realisatie 2013

scala aan producten.

7.928 volgers

2012 237.660

METRO

Realisatie 2013

functie kunnen lid worden van het Uitburo met bijbehorende ledenvoordelen. Een grote meerderheid van 40 culturele instellingen werd, ondanks de ook voor hen uitdagende tijden,

Externe Media

wekelijkse uitgaanstips (De Havenloods/ RTV Rijnmond)

lid. Een mooie erkenning van de waarde van onze producten. Door de nieuwe collectieve aanpak kunnen verschillende marketingmiddelen van het Uitburo zoals de Uitagenda, Kids Uitagenda en Metro Uit in Rotterdam-bijlage blijven bestaan.

Realisatie 2013

▲ 38.333

Begroting 2013 265.000

=

Begroting 2013 30.000 2012 28.750

▲ 73.584

Begroting 2013 1.360.000

uitapp

23.170 gemiddeld aantal Rotterdamse views per maand

Realisatie 2013

▲ 1.366.417 Begroting 2013 1.225.000 2012 1.225.000

Realisatie 2013

▲ 23.170 Begroting 2013 15.000 2012 18.650

UITAGENDA

10x p.j., gratis verspreiding op 700 locaties oplage 55.000

kids UITAGENDA 4x per jaar oplage 115.000

Realisatie 2013

1.360.000

Begroting 2013 70.000

2012 1.360.000

Vanaf 2013 werkt het Rotterdams Uitburo met een contributiemodel. Culturele instellingen met een publieks-

2012 109.000

▲ 338.559

11.755 fans

109.000 Begroting 2013 109.000

2012 23.039

facebook twitter

wekelijkse uitgaansbijlage 8 pagina’s

=

Begroting 2013 22.500

aanbod via rotterdamsuitburo.nl en een breed

ROTTERDAMS UITBURO EN LIDMAATSCHAP

Realisatie 2013

▲ 24.520

2012 63.345

Realisatie 2013

+ 234.000

▲ 1.647

Begroting 2013 1.500 2012 1.245

t.o.v. begroting 2013

+ 264.000 t.o.v. 2012

Realisatie 2013 *

▼ 5.343

Begroting 2013 5.800 2012 5.135

uitmail wekelijks 16.981 abonnees

kids uitmail 6x per jaar 3.294 abonnees

Museum uitmail maandelijks 5.343 abonnees

* Groei is te danken aan hogere stijging sociale media en samenwerking met MOOIS.


NIEUW IN 2013 In 2013 werd de ondersteuning van het cultureel TV magazine MOOIS TV door de gemeente Rotterdam aan ons overgedragen. Daarmee is ook televisie toegevoegd aan het Uitburo pakket. MOOIS verzorgde dertien afleveringen met gemiddeld 131.000 kijkers.

Rotterdam se

IFFR

Museum

nacht

Wij zijn allemaal gekort en om mee te kunnen doen met

24 uur cultuur

het Uitburo om in collectieve uitingen te kunnen blijven verschijnen moet je lid worden. Iedereen doet mee, want het kan niet anders. Het doet wel pijn, want je voelt het op je begroting. En dan paar maanden later krijg je een brief van Rotterdam Festivals dat ze je korting verlenen op dit en dat waardoor je bijna in één keer weer je lidmaatschap eruit hebt. Dat vind ik dan zo’n sympathiek gebaar.” Mijke Loeven, Directeur Jazz International

UITBURO NETWERK Het Rotterdams Uitburo werkt in het Nederlands Uitburo netwerk samen met Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht en Groningen en VVV Nederland. Samen wordt gewerkt aan een duurzaam exploitatiemodel voor de culturele informatievoorziening en de benodigde ict-infrastructuur. 17


Rotterdams Uitburo werkt doelgroep Slide Fa ctory

gericht en effectief Het Rotterdams Uitburo richt zich op aanvullend publiek voor de culturele instellingen door in te zetten op kansrijke doelgroepen en te meten of de inspanningen succesvol zijn. Metropo

lis Festiv al

KANSRIJKE DOELGROEPEN

en de Actieve Families. De Stadse Alleseters worden

Met onze productenmix (website, Uitagenda, Kids

door instellingen individueel goed bereikt maar wij

Uitagenda, Metro Uit in Rotterdam-bijlage, De

zien mogelijkheden hen nog beter te bedienen. Ook de

Havenloods, social media en verschillende Uitmails)

Actieve Families kunnen nog meer verleid worden om

bereiken we alle Rotterdamse doelgroepen. In 2013

in het vrijetijdsaanbod van cultuur gebruik te maken.

hebben we ons ingespannen voor het extra bereiken

Dit zijn bovendien doelgroepen die de Gemeente

van de kansrijke doelgroepen de Stadse Alleseters

Rotterdam graag beter wil bereiken.

STADSE ALLESETERS Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

De Uitagenda is in 2013 persoonlijker, diverser en

18

jonger geworden. Er is fors op het blad bezuinigd, terwijl tegelijkertijd de nadruk is verlegd naar de voorkeuren van jonge, kansrijke doelgroepen. Het blad richt zich meer op de doelgroep Stadse Alleseters van 25-45 jaar door onder andere samenwerkingen aan te gaan met partners als Vers Beton (stad), Hotterdan (lifestyle) en Cineville (film). De eerste resultaten van deze aanpak zijn zichtbaar, de gemiddelde leeftijd van de abonnees van de Uitagenda is gedaald. Voor de Actieve Families, de tweede doelgroep waar we ons extra voor inspannen, is er een speciale kidspagina opgenomen.


BS UI ITE TM MU AIL SE KI UM DS U UI UI ITM TB TM AI UI URO AIL L TA S UI PP OCI TA AL G ME KI EN DS DA DI A ME UI TR TAG EX O B EN TE IJ DA RN LA E M GE ED IA

(D R eH TV a v R en ijn lo dm o d on s/ d)

Slide Factory

RELATIE DOELGROEPEN EN MIDDELEN

cultuur als ongebruikelijk (light users)

cultuur als optie (medium users)

cultuur als vanzelfsprekend (heavy users)

VAN ROTTERDAMS UITBURO

kost

WE

Rotterd amse

STADSE ALLESETERS ELITAIRE CULTUURMINNAARS ACTIEVE FAMILIES

KLASSSIEKE KUNSTLIEFHEBBERS

Tijdens o.a. 24 uur cultuur hebben we actief nieuwe

ACTIEVE FAMILIES

abonnees geworven voor onze Kids Uitmail met een

RANDSTEDELIJKE GEMAKZOEKERS

leuke fotoactie en speciale Kids Uitmail bidons. Verder is er een

DIGITALE KIJKERS

familie kerstactie opgezet in samenwerking met

KLEURRIJKE KNOKKERS

de Doelen, Luxor Theaters, Theater Zuidplein, MAAS en Theater Hofplein. Ook hier heeft de directe aanpak geleid tot goede resultaten, het aantal abonnees

MODALE CULTUURMIJDERS

van onze Kids Uitmail is sterker gestegen dan verwacht.

PRIMAIRE DOELGROEP

SECUNDAIRE DOELGROEP

EFFECTIVITEIT VAN DE VERSCHILLENDE MIDDELEN VAN HET ROTTERDAMS UITBURO Sinds 2012 meten we eens in de 2 jaar de effectiviteit van al onze middelen. Dit zijn resultaten van metingen in 2012 (print) en 2013 (digitaal). Het percentage geeft weer hoe vaak men één of meerdere activiteiten per jaar heeft bezocht naar aanleiding van middelen van het RUB.

66%

kids kalender

73%

82%

84%

94% 19


Ik heb aan een tweetal workshops meegedaan, beiden waren motiverend

De besluitvorming voor het cultuurplan 2013-2016 maakt het voor ons niet meer mogelijk om

om meer mee te gaan doen.”

sectorbreed publieksonderzoek uit te voeren. Een ongelukkig en onverstandig besluit voor

Sabine Parmentier, Kunsthal

een sector waarin het oordeel van het publiek een steeds belangrijkere succesfactor wordt.

Binnen de budgettaire beperkingen hebben we ons ingezet om het onderwerp op de agenda te houden en individuele culturele instellingen te adviseren over hun aanpak. Zo is de Doelen

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

met kennis en MOSAIC* data ondersteund bij hun campagne voor het lichte aanbod en

20

Ondersteuning, kennisdeling

hebben we Villa Zebra geholpen bij het maken van een MOSAIC analyse van hun publiek.

cultuurparticipatie

potentiële Rotterdamse doelgroepen.

Ook hebben we groepsgesprekken begeleid voor Museum Rotterdam met een drietal

Ook buiten Rotterdam wordt onze kennis en expertise op het gebied van publiek

Om cultuurparticipatie te verhogen is kennis van het publiek onontbeerlijk.

gewaardeerd. Zo spraken we op het Congres Cultuur in Beeld (Utrecht), Congres

Rotterdam Festivals ondersteunt, verzamelt en deelt publieksonderzoek

Podiumkunsten (Assen) en in ArtLab 13 (Lecce, Italië).

en –kennis over cultuurpubliek met de culturele sector.

MOSAIC is een programma dat marketeers inzicht in demografie (locatie, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling), socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen), levensstijl (normen en waarden), cultuur en gedrag geeft. In 2012 is met behulp van MOSAIC het Rotterdamse doelgroepenmodel samengesteld bestaande uit acht doelgroepen. Dit model vormt voor alle culturele instellingen een hulpmiddel bij het bereiken van (nieuw) publiek.

*


BIJEENKOMSTEN

Ik vond het zeer

Eind 2012 is het Cluster Jongerenmarketing wegbezuinigd. In januari vond de laatste

inspirerende sprekers

bijeenkomst plaats (50 deelnemers). Bij deze bijeenkomst is de publicatie “Cluster

met veel expertise en

Jongerenmarketing; Oog voor het verleden, blik naar de toekomst” uitgereikt.

ben ook echt iets wijzer geworden.”

In oktober vond het eerste kennis café plaats over free publicity (20 deelnemers), in november organiseerden we het congres ‘Publieksontwikkeling, de breedte of de diepte in?’ waarbij

Annette ter Haar, Het Nieuwe Instituut

verschillende sprekers presentaties en workshops gaven (90 deelnemers). Uit reacties bleek

Een solide bedrijfsvoering Om onze ambities te verwezenlijken is de kwaliteit van de bedrijfsvoering van groot belang. Het verbeteren van de bedrijfsvoering is voor Rotterdam Festivals dan ook een continu proces.

dat beide bijeenkomsten zeer gewaardeerd werden door de deelnemers. Rotterdam Festivals heeft in 2012 deelgenomen aan een visitatie pilot van de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur, met als doel een beter, completer en extern

KENNIS DELEN OP EUROPEES

gevalideerd inzicht te krijgen in de kracht en zwaktes van de organisatie. De sterke

NIVEAU

punten van de organisatie en een aantal aanbevelingen om de organisatie verder te

Rotterdam Festivals neemt als lid van

versterken zijn daarin beschreven.

Audiences Europe Network (AEN) In 2013 hebben we op basis van deze visitatie de volgende zaken opgepakt;

voor de tweede keer deel aan een

·O  m de continuïteit van de organisatie bij het tijdelijk wegvallen van medewerkers te

Europees kennisuitwisselingsprogramma

waarborgen hebben we, in samenspraak met de raad van toezicht, de vervanging op

gefinancierd door het Life Long Learning

alle niveaus binnen de organisatie geformaliseerd. · I n 2013 is een nieuw intern communicatieplan opgesteld. Hierdoor is de kwaliteit en

programma van de Europese Unie, Grundtvig.

effectiviteit van de zowel individuele overleggen als die van de informatiestromen

Open all Areas is een programma waarin

binnen de organisatie verbeterd.

gezocht wordt naar manieren om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Bij elk

De bedrijfsprocessen aan de festivalkant hebben we de laatste drie jaar grotendeels

bezoek nodigt Rotterdam Festivals relevante

geautomatiseerd, in 2013 heeft een evaluatie plaats gevonden. Dit heeft geleid tot

gasten uit voor wie de projecten interessant

aanpassingen in de database applicaties waardoor zowel de kwaliteit van rapportages, de procesbeheersing als de gebruiksvriendelijkheid verder is verbeterd.

zijn en die tegelijkertijd ook relevante kennis

Sinds oktober 2013 is de taak van Film Commissioner ondergebracht bij Rotterdam

kunnen inbrengen. In 2013 zijn zes collega’s

Festivals. We hebben dit aangegrepen om de processen van aanvragen van

van Rotterdamse culturele instellingen

mediaproducenten en afstemming met gemeentelijke diensten verder te automatiseren.

mee geweest naar Kopenhagen (juni),

Wat ik opvallend vond, is dat in alle aanwezige landen

Hierdoor wordt het proces beter beheerst en de service naar externe partijen op een

Oslo (oktober) en Barcelona (november).

vrijwel dezelfde vragen en uitdagingen leven als bij ons.

hoger niveau is gebracht.

De onderzoeksresultaten waren dan wel Noors, maar een groot deel van de informatie is voor ons en onze instellingen ook leerzaam… Wat dat betreft besefte ik mij dankzij de conferentie ook dat wij ons als cultuurscouts steeds bewust moeten blijven van de omslag die het werken met andere groepen vraagt van de instellingen” Marieke Bongaards, Cultuurscout Prins Alexander naar aanleiding van Europees kennisuitwisselingsprogramma, Oslo

21


English summary

SERVICES Rotterdam Festivals is the festival knowledge centre for all organisations that would like

In 2013 nearly 2.2 million people visited the

In addition to our annual international art

FESTIVALS

51 festivals that we supported, 18 of them

festivals such as Port of Rotterdam North

With the festivals we celebrate the city.

were new festivals. This year 61% of the

Sea Jazz Festival, and International Film

Rotterdam Festivals:

Despite budget cuts we stayed committed

Rotterdammers visited one or more events.

Festival Rotterdam there were several other

• is responsible for the annual festival calendar of the city;

to our goals: delivering meaningful events

Our visitors highly appreciate the Rotterdam

highlights:

by making clear choices and encouraging co-

festivals with a score of 8.1 for the

• The first edition of Robin Rotterdam

operation between festivals and other parties.

programme. Other aspects, such as venues

Unlimited, a merge of Dunya and

• serves as liaison with government agencies such as the permit department;

and hospitality are rated an average of 7.0.

Zomercarnaval, attracted a young and

• serves as liaison with the city marketing organisation;

new audience to Rotterdam. The unique swinging action by Manu Chao on one of

The Fash

ion Worl d of Jean

Paul Gau

ltier

the city’s most crowded squares, Hofplein, positioned it immediately as a major event with international potential. • The extensive city dressing surrounding The Fashion World of Jean Paul Gaultier exhibition in Kunsthal Rotterdam was one of the prestigious projects supporting our Art Rotterdam Week. •W  orld Food Festival took place over a period of more than five weeks in September and October and received great critical acclaim, both by visitors and the international press. With extensive

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

programming and more than a hundred

22

to produce their event in Rotterdam. It is also the fastest and most efficient way to all

A GOOD YEAR FOR

PROFILE ROTTERDAM FESTIVALS Rotterdam Festivals coordinates Rotterdam’s events policy and encourages cultural participation of the citizens of Rotterdam. We realize a distinctive festival program with

collaborators, current developments in food were presented by caterers, food producers, chefs and food scientists. Over

events that are embraced by Rotterdammers and are known all over the world. Festivals

80.000 visitors saw, heard and tasted our

that reflect the themes of the city: maritime, young, multicultural, modern architecture,

(future) food.

(international) culture and (international) sports. Under the umbrella of Rotterdams Uitburo and in collaboration with the cultural

Overall, we can say that 2013 was a good

institutions we aim to reach a wide and divers public for culture in Rotterdam. The

year. A year in which it was once again

knowledge we gain during our activities we share actively with the sector.

demonstrated how much our activities mean to the city.

other festival related services in the city.

• provides information and assistance in finding appropriate locations; • provides Information and assistance in finding production partners; • provides and offers assistance in collaborative marketing;

• serves as liaison with side program partners; • makes available data on the wishes and/or thresholds of festival audiences; • provides financial support when needed; • communicates the festivals and events calendar to the general public.


Robin R otterdam Un

limited

A SUCCESSFUL TRANSITION

social media and various Uitmails) we

We are also active in the Audiences Europe

SOLID BUSINESS STRUCTURE

Rotterdams Uitburo made a successful

reached 3.3 million people each month in all

Network (AEN), a European network that

The external assessment at the end

transition to a membership organization,

target groups with focus on the 25-45 year

brings together specialists in audience

of 2012 and an audit carried out by

maintaining its aim to reach as many people

age bracket and (young) families.

development. Within the AEN we carry

as possible for culture in Rotterdam. This

responsibility for a European knowledge

the municipality of Rotterdam in 2013 confirmed that the business is solid. In 2013 work continued on the automation

led to very positive results and enabled

KNOWLEDGE EXCHANGE

exchange program funded by the Lifelong

of business processes ensuring that

the collaborative marketing resources of

Through the International Festivals

Learning Programme of the European

the flow of information and services to

the Uitburo such as the Uitagenda, Kids

and Events Association (IFEA) we are

Union, Grundtvig.

external parties is efficient.

Uitagenda and Metro supplement to be

connected to a global network of festivals

maintained. With our product mix (website,

professionals. International interest in the

We share our knowledge with the festival

magazine Uitagenda, event calendar for

Rotterdam event support model led to

organizers and cultural institutions in

Kids, Metro supplement, local newspaper,

presentations at the British Arts Festivals

Rotterdam through newsletters and

conference in Edinburgh and the Host Cities

expert meetings on public research and

summit in Dubai.

development.

World Fo od

Festival

FILM COMMISSIONER In October the film commission task of the Rotterdam Media Commission (RMC) moved to Rotterdam Festivals. The Film Commissioner provides services to domestic and foreign producers who want to film and work in Rotterdam, a role that closely matches that of our Event Commissioner.

23


bijlage

Personeel

MEDEWERKERS Tamara Bakker

Mariska Hulspas - Oosterman

projectmedewerker onderzoek & expertise,

online marketing manager

corporate communicatie

Monisha Poeran

Kim van Beek

medewerker bedrijfsbureau

MANAGEMENTTEAM

medewerker marketing en communicatie

Marije Schot

Cynthia Dekker

Franc Faaij

medewerker marketing en communicatie

senior projectleider Rotterdams Uitburo

projectleider coördinatie stedelijke

Renee Schouwenburg

Heleen Hulshof

evenementen

redactiemanager en hoofdredacteur

senior projectleider festivalteam

Alexander Haan

Uitagenda

Nevenfunctie: Stichting DOENK, bestuurslid

projectmedewerker festivalteam

Jeanette Kooter

Eva van der Horst

UIT DIENST

senior projectleider marketing- en

marketing- en bladmanager

Floor van Beek

communicatie team

Sanne Jongma

ondersteunend medewerker marketing

Johan Moerman

bureaumedewerker festivalteam

en communicatie

directeur/bestuurder

Saskia Kagchèl

Eelke Bosman

Nevenfuncties:

Rotterdam film commissioner

projectmedewerker onderzoek & expertise /

Petra Kalkman

musea

office manager en projectleider CAR

Myrthe Hogenelst

in 2013

- International Festivals & Events Association, Co-chair of the IFEA World Global Development Committee & member of the IFEA Global Roundtable Council

Rheingo

ld op de

Rijn

North S ea Jazz

Festival

ondersteunend medewerker marketing en communicatie

- CultuurNet Vlaanderen, bestuurslid

Marieke Muller

- Audiences Europe Network, chairman

interim office manager

of the board

Melanie van Zweeden

- Stichting Nederlands Uitburo, bestuurslid

ondersteunend medewerker marketing

- Stichting Merk Uitburo, bestuurslid

en communicatie

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

- Stichting Erasmus: Icoon van Rotterdam,

24

bestuurslid - Stichting “Beatrix - met hart en ziel”, bestuurslid

STAGIAIRE Melanie Bahlman

Mark Oskam

bedrijfsbureau

hoofd bedrijfsvoering

Eline Bode

Nevenfunctie:

marketing en communicatie

Hotel Modern (stichting de Bende),

Kelly de Wit

voorzitter bestuur

festivalteam

Reinier Weers

Iris Zwinkels

senior projectleider festivalteam

marketing en communicatie


bijlage

Raad van toezicht De stichting Rotterdam Festivals onderschrijft de principes en best practice bepalingen zoals deze in de Code Cultural Governance worden beschreven en past deze ook toe. De statuten, het directie reglement en raad van toezicht reglement van de stichting zijn gebaseerd op de voorbeeldstatuten en –reglementen van de Code Cultural Governance. In 2013 hadden de volgende leden zitting in de raad van toezicht van de stichting Rotterdam Festivals;

Micky Teenstra (voorzitter)

Jos Hooyschuur

Voormalig gemeenteraadslid Rotterdam en

Directeur Tappan Communicatie,

voormalig voorzitter van de Rotterdamse

adviesbureau voor corporate en

Raad voor Kunst & Cultuur.

beleidscommunicatie.

Nevenfuncties: diverse bestuursfuncties onder

Adviesraad

andere Stichting Luxor Theater Rotterdam,

Richard van der Eijk

Jeugdcultuurfonds, Stichting Maas dans en

Communications Director

theater en Stichting Villa Zebra.

Unilever Europe & Benelux.

Operad

agen Ro tterdam

Wednes day

RAAD VAN ADVIES

Cor Geluk Night Ska te

Directeur Juurlink + Geluk, ontwerpbureau

COLLECTIEVE

Ocker van Munster

CULTUURMARKETING

SKVR (tot juni 2013)

Bas Kwakman

Thomas Smit

Frits Gompen

Poetry International (tot juni 2013)

Conny Janssen Danst

Onafhankelijk financieel consultant.

Doro Siepel

Ruud Visschedijk

Nevenfuncties: diverse bestuursfuncties van

Theater Zuidplein (tot december 2013)

Nederlands Fotomuseum

stichtingen van algemeen maatschappelijk

Liesbeth Diepenhorst

Sandra van Dongen

nut, onder andere Stichting Volkskracht

Maritiem Museum Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen

Natuurmonumenten, Stichting Arboretum

Ruben Israel

Matthijs Bouwman

Trompenburg en Vereniging Vrienden van het

Rotterdamse Schouwburg

de Doelen

Rotterdams Philharmonisch Orkest.

MariĂŤtte Maaskant

Femke Ijsinga

Kunsthal Rotterdam

Ro Theater (tot december 2013)

Francien Rense

Jackie van der Vlis

Anouk Glaudemans

Advocaat en partner Leijnse Artz.

Luxor Theaters (tot maart 2013)

SKVR

Nevenfunctie: toezichthoudend lid bestuur

stedenbouw en landschap.

Stichting Rotterdamse Schoolvereniging. 25


bijlage

Dank aan alle samenwerkingspartners De mooie resultaten van de afgelopen jaren zijn alleen mogelijk door een uitstekende en stimulerende samenwerking met evenementenorganisatoren, (culturele) instellingen en fondsen, kunstenaars, ondernemers en hun federaties, onderwijsinstellingen, Rotterdam Marketing, Rotterdam Topsport, Directie Veiligheid, politie, gemeentelijke diensten, Port of Rotterdam, Unilever Nederland en alle anderen die kunst en cultuur in Rotterdam een warm hart toedragen. Wij zijn al deze partijen zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid bij het Rotterdamse evenementenbeleid. Ook hebben wij zeer veel waardering voor de heel heel vaak intensieve inzet van de meer dan 4.500 vrijwilligers die de sector rijk is. Naast de structurele ondersteuning van de gemeente Rotterdam ontvingen wij dit jaar steun in geld of in natura van het Lifelong Learning Programme van de Europese Unie, Het Havenbedrijf Rotterdam, SNS Reaal Fonds, Stichting Bevordering Volkskracht, Stichting Swart-van Essen, Stichting Doen, Unilever Nederland, Verstegen Specerijen, dagblad Metro, Mainport Inntel, RET, Kookpunt, Koppert Cress, Bram Ladage, Zegro, De Tenders en Rungis.

Stadspo diu

m Specia

COLOFON Samenstelling en redactie Rotterdam Festivals

Rotterdam Festivals | jaarversslag 2013

Vormgeving

26

0to9 Cross Creative Agency Drukwerk Platform P Fotografie Bas Czerwinski, Ossip van Duivenbode, Fred Ernst, Gregory Joha, Joost Maaskant, Marco de Swart en VollaersZwart. Oplage 900

ls


Rotterdam Festivals Postbus 21362 3001 AJ Rotterdam T (010) 433 25 11 F (010) 213 11 60 info@rotterdamfestivals.nl www.rotterdamfestivals.nl

Š Rotterdam Festivals, maart 2014

Jaarverslag 2013  
Jaarverslag 2013  
Advertisement