Page 1

Vol.19, Issue 2 ͮŶŶƵĂů^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ ͮŶŶƵĂů^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ`` 420

@NewsRotary /RotaryNewsIndia

December 2019


RIPN eoIa ‘ohVm Am¡a amer ÌmdUH$moa n¡bog ‘|

RIPN eoIa ‘ohVm Am¡a amer, ÌmdUH$moa emhr n[adma H$s Jm¡ar AgdVr Am¡a Jm¡ar ny¶‘ Ho$ gmW& {MÌ ‘| PDG Om°Z S>¡{Z¶b (XmE§ go Xÿgao), CZH$s nËZr ‘ram (~mE§ go Xÿgar) Am¡a amoQ>o[a¶Z {dO¶bú‘r Zm¶a ^r em{‘b h¢&

~mE§ go: Jm¡ar ny¶‘, amer, RIPN eoIa ‘ohVm Am¡a Jm¡ar AgdVr& {MÌ: aerX ^JV


{df¶gyMr 12

AmË‘h˶m ‘XX Ho$ {bE EH$ nwH$ma h¡ g‘¶ Am J¶m h¡ {H$ h‘ ¶wÕ ñVa na Bg gmBb|Q> {H$ba H$mo g§~mo{YV H$a|& 22

28

12

amoQ>ar ‘| g‘yh J{VerbVm g~go AÀN>r Vah H$m¶© H$aVr h¡: eoIa ‘ohVm RIPN eoIa ‘ohVm Ho$ {bE EH$ ~hÿ-‘§S>br¶ A{^Z§XZ&

nmo{b¶mo Ho$ A§{V‘ ‘rb Ho$ {bE {dœ ZoVmAm| Zo 2.6 {~{b¶Z S>m°ba H$m dMZ {X¶m Am~w Ym~r ‘|, {dœ ZoV¥ËdH$Vm© nmo{b¶mo CÝ‘ybZ H$s CZH$s à{Vkm H$mo ZdrZrH¥$V H$aVo h¡& 32

{~«Q>oZ Ho$ {b¶o H§$Q>oZa ‘| àdmgr¶m| H$s VñH$ar: âb¡e~¡H$ 25 df© nyd© Xmo nÌH$mam| Zo Ad¡Y àdm{g¶m| Am¡a CZHo$ Xbmbm| H$m gmjmËH$ma boZo Ho$ {bE eaU VbmeZo dmbm| H$m ê$n YmaU {H$¶m&

22

50

50

H$mobH$mVm ‘| H$ë¶mUH$mar H$m¶m] H$mo H$aVo hþE 100 df© Šb~ H$m eVmãXr df© ‘ZmZo Ho$ Xm¡amZ amoQ>ar Šb~ H$bH$Îmm Ho$ gXñ¶ ¶mXm| Ho$ J{b¶mao ‘| Mbo JE& 60 ‘m{gH$ Y‘© na n[aMMm© H$s ewê$AmV EH$ ~hþ-‘§S>br¶ g§Jmoð>r ~ohVa ‘m{gH$ Y‘© ñdmñ϶ à~§YZ na b‹S>{H$¶m| H$mo {e{jV H$aVr h¡& 64

EH$ amoQ>aoŠQ> Šb~ 19d| df© {deof ~ƒm| Ho$ {bE EH$ dm{f©H$ H$m¶©H«$‘ H$mo Omar aIVm h¡ {Z…eº$ ~ƒm| H$mo CZH$s à{V^m H$m àXe©Z H$aZo Ho$ {bE amoQ>aoŠQ>a bJmVma CÝh| EH$ ‘§M àXmZ H$aVo h¡&

64

60

H$da na: ߶ma Am¡a {Xbmgo H$s ImoO& {MÌ: Jo{~«¶b AmBμOoH$

28 {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 3


AmnHo$ nÌ CËH¥$ï> H$da ñQ>moar, ~{‹T>¶m boI RIPN

eoIa ‘ohVm na H$da ñQ>moar H$mo n‹T>H$a ~hþV AÀN>m bJm& gmW hr, H$da Vñdra Ed§ Aݶ n¥ð> ^r à^mdr h¡& AmnH$s gånmXH$s¶ ghr T>§J go h‘mao g‘mO ‘| An§J ì¶{º$¶m| Ûmam gm‘Zm H$s OmZo dmbr naoem{Z¶m| na amoeZr S>mbVr h¡& Hw$b {‘bmH$a, Zdå~a A§H$ ‘| n‹T>Zo Ho$ {bE CH¥$ï> gm‘J«r Wr& AmnHo$ gånmXZ Ho$ VhV CËH¥$ï> Q>r‘ dH©$ Ûmam amoQ>ar ݶyμO H$m ñVa ~‹T>mZo Ho$ {bE ~YmB©¶m±&

Ama. Ho$. ~w~Zm amoQ>ar Šb~ ~obya - amo B© ‘§S>b 3291 ‘wPo ¶h OmZH$a ˜wer hþB© {H$ amoQ>ar ݶyμO Zo hmb hr Ho$ dfm] ‘| n‹T>Zo hoVw amoMH$ gm‘J«r, EH$ ~ohVa boAmCQ> Am¡a {S>μOmBZ Ho$ ‘mܶ‘ go ~ohVa ê$nm§VaU {H$¶m h¡& Zdå~a A§H$ ‘| Eogo boI h¡ Omo amoQ>ar Ho$ ܶmZmH$f©U joÌ Am¡a ‘hmZ godm n[a¶moOZmAm| Ûmam g‘wXm¶ VH$ nhþ±MZo Ho$ BgHo$ AmBE TRF H$mo CXmaVmnyd©H$ X| Zdå~a A§H$ ‘| gånmXH$ H$m gÝXoe CZH$s Aj‘Vm Aeº$Vm go A{dM{bV EH$X‘ C{MV h¡, ¶{X OrdZ ‘| ~‹S>r MrμOm| H$mo hm{gb H$aZo Ho$ {bE {Xb ‘| AmJ h¡ Vmo Eogo ì¶{º$¶m| H$s emar[aH$ Aj‘VmAm| Ho$ ~mdOyX ^r CZHo$ amñVo ‘| Hw$N> Zht Am gH$Vm& amo B© {ZXoeH$ S>m° ^maV n§S>çm Am¡a H$‘b g§Kdr Zo Q>rAmaE’$ ¶moJXmZm| na μOmoa {X¶m {Oggo Šb~m| H$mo godm n[a¶moOZmAm| H$mo H$aZo ‘| ~hþV ‘XX {‘boJr& Q>rAmaE’$ EH$‘mÌ VarH$m h¡ {OgHo$ ‘mܶ‘ go h‘mao ¶moJXmZ Xþ{Z¶m ^a ‘| Jar~m| Ed§ ~r‘mam| VH$ nhþ±MVo h¡& h‘| AnZr j‘Vm Ho$ AZwgma Q>rAmaE’$ ‘| gd©lðo > ¶moJXmZ XoZm Mm{hE Š¶m|{H$ ¶h ~‹S>o n¡‘mZo na 4

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

CÔoí¶ na àH$me S>mbVo h¡& ¶h YmaUm {dMmaUr¶ h¡ {H$ O~ M¶Z g{‘{V amoB© Ho$ ZE Aܶj H$m MwZmd H$aZo hoVw {‘bVr h¡, Vmo dV©‘mZ amo B© Aܶj H$mo Bd|gQ>Z pñWV amo B© ‘w»¶mb¶ ‘| Zht hmoZm Mm{hE& RIPN eoIa ‘ohVm H$m {dñV¥V gmjmËH$ma, amoQ>ar Ho$ {bE CZHo$ {dMma Am¡a ¶moOZmE§, ~g amoQ>ar Ho$ EH$ ‘hmZ ZoVm Ho$ ê$n ‘| CZHo$ JwUm| H$m ~ImZ H$aVo h¡& ݶmgr à‘wI J¡ar hm§J H$m gÝXoe, boI {M{H$Ëgm XoI^mb Ho$ ~XbVo n[aàoú¶ Am¡a Aݶ boI n‹T>Zo Am¡a AmZ§X boZo Ho$ {bE {XbMñn h¡& Hw$b {‘bmH$a, ¶h A§H$ gyMZmàX boIm| H$m EH$ g§H$bZ h¡& g§nmXH$ Am¡a CZHo$ Xb H$mo YݶdmX&

Ama Vm¶w‘mZdZ amoQ>ar Šb~ H$È>bmoa {‘S>Q>mCZ - amo B© ‘§S>b 2981 Xoe Ho$ {d{^Þ {hñgm| ‘| Šb~m| Ûmam H$s Om ahr Hw$N> A{^Zd n[a¶moOZmAm| H$mo àH$m{eV H$aZo Ho$ {bE amoQ>ar ݶyμO H$mo gbm‘& Eogo H$daoO amoQ>o[a¶Zm| Ho$ {bE Am±I| Imob XoZo dmbo hmoVo h¡&

^yI go b‹S>Z,o ñdmñ϶ godm, gmjaVm àXmZ H$aZo, Am¡a nmo{b¶mo Ed§ Jar~r H$mo CÝ‘y{bV H$aZo ‘| ‘XX H$aoJm&

amO Hw$‘ma H$nya amoQ>ar Šb~ ê$nZJa - amo B© ‘§S>b 3080 ‘m°S>b n[a¶moOZm CSR J{V{d{Y Ho$ {bE amoQ>ar EH$ AÀN>m ‘§M h¡& ¶h

‘m°S>b n[a¶moOZm H$m°nm}aoQ>m| go àmá CSR amer H$m gdm}Îm‘ VarHo$ go Cn¶moJ H$aZm {XImVr h¡& Šb~ Ho$ ZoVË¥ dH$Vm© Am¡a ~r Eb EJ«mo Am°¶ëg Ho$ à~§Y {ZXoeH$ H$mo g‘mO Ho$ {bE EH$ Oê$aV-AmYm[aV n[a¶moOZm H$mo {Zînm{XV H$aZo Ho$ {bE ~YmB¶m±&

{MÝ‘¶ ‘hmnmÌ amoQ>ar Šb~ ^wdZoœa ho[aQ>oO - amo B© ‘§S>b 3262

CXmhaU Ho$ {bE, boI {S>Za BZ X S>mH©$ amoQ>ar Šb~ M§S>rJ‹T> {edm{bH$, amoB© ‘§S>b 3080, H$s n[a¶moOZm Ho$ ~mao ‘| ~VmVm h¡, {OgH$m CÔoí¶ amoQ>o[a¶Zm| Am¡a ~‹S>o g‘wXm¶m| H$mo Ñ{ï>~m{YV bmoJm| H$s Oê$aVm| Am¡a CZHo$ Ûmam gm‘Zm H$s OmZo dmbr H${R>ZmB¶m| Ho$ ~mao ‘| g§doXZerb ~ZmZo H$m h¡& Bg Šb~ H$mo gbm‘& h‘Zo hmb hr ‘| EH$ ñWmZr¶ H$m°boO ‘| Bgr Vah H$m EH$ H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV {H$¶m Wm& ¶h {n¶mZmodmXH$ A{Zb lr{ZdmgZ Am¡a CZHo$ Am°H}$ñQ´>m Ûmam àñVwV {H$¶m J¶m EH$ AbJ àH$ma H$m g§JrV-g‘mamoh Wm; Xe©H$m| H$mo Ñ{ï>~m{YV bmoJm| H$s Xþ{Z¶m H$mo ‘hgyg H$admZo Ho$ {bE EH$ K§Q>o VH$ nyar Vah A§{Y¶mao EH$ IMmH$M ^ao g^mJma ‘| ~¡R>m¶m J¶m& bo{H$Z BgHo$ gmW hr, CÝhm|Zo emór¶ JrVm| Ho$ ‘Ywa ñda H$m ^r AZw^d {H$¶m& Bg n[a¶moOZm Zo 60 Ñ{ï>~m{YV b‹S>{H$¶m| H$mo Aml¶ XoZo hoVw MoÞB© ‘| EH$ Ka ñWm{nV H$aZo Ho$ {bE YZ EH${ÌV {H$¶m& ¶h EH$ ¶mXJma Adga Wm {OgZo h‘| A§Yoam| ‘| ahZo dmbm| H$s {μOpÝX¶m| Ho$ ~mao ‘| gmoMZo na ‘O~ya H$a {X¶m&

Ama lr{ZdmgZ amoQ>ar Šb~ ‘XþaB© {‘S>Q>mCZ - amo B© ‘§S>b 3000

CËH¥$ï> g§nmXH$s¶ amoB© Aܶj ‘mH©$ ‘bmoZr Zo h‘go {dœ nmo{b¶mo {Xdg H$mo {MpÝhV H$aZo hoVw YZ OwQ>mZo Ho$ {bE H$hm h¡& {ejm H$s ‘hÎmm na h‘mao {dMma g§nmXH$ aerXm ^JV Ho$ g‘mZ h¡& CÝhm|Zo C{MV ê$n go H$hm {H$ Eogo bmIm| ~ƒ| h¡ {OZHo$ {bE ~w{Z¶mXr {ejm Ho$db EH$ ñdßZ h¡ Omo CZH$s nhþ±M go ~mha h¡& Ho$db 74 à{VeV H$s h‘mar gmjaVm Xa Ho$ gmW, ¶h ‘wÔm VH©$Zr¶ h¡ {H$ Š¶m h‘ h‘mao ~ƒm| H$mo JwUdÎmmnyU© {ejm àXmZ H$a aho h¡& EH$ 85-dfu¶-~yT‹ >o ZmJ[aH$ Ho$ ê$n ‘|, ‘¢Zo EH$ amoQ>[o a¶Z H$s Vah ‘oao OrdZ Ho$ 20 df© {~VmE h¡ Am¡a ‘wPo bJVm h¡ {H$ AŠQy>~a A§H$ H$m g§nmXH$s¶


AmnHo$ nÌ

RIPN

eoIa ‘ohVm Am¡a amer ‘ohVm H$s EH$ AmH$f©H$ H$da ’$moQ>mo dmbo Zdå~a A§H$ H$mo n‹T>H$a h‘ Iwe h¡& h‘ h‘mao ZoVm ‘ohVm H$s H$da ñQ>moar go ào[aV hþ¶o h¡ Š¶m|{H$ ¶h amoQ>ar ‘| A~ VH$ H$s CZH$s ¶mÌm Am¡a ^{dî¶ H$s CZH$s ¶moOZmAm| Ho$ ~mao ‘| {ddaU XoVr h¡&

ñdm{V qgh Am¡a aUOrV qgh R>mHw$a amoQ>ar Šb~ Ooåg {ZμOm‘m~mX amo B© ‘§S>b 3150 PRID

eoIa ‘ohVm H$mo 2021-22 Ho$ {bE amo B© Aܶj MwZo OmZo na hm{X©H$ ~YmB©& CËH¥$ï> H$da ’$moQ>mo, Undaunted by their disability Zm‘H$ AÀN>r Vah go {bIo g§nmXH$s¶ Am¡a Q´>ñQ>r Mo¶a BÝñnoŠQ> g{d©g àmoOoŠQ²g BZ amo B© ‘§S>b 3201 Trustee Chair inspects service projects in RID 3201

Ho$ CZHo$ boI Ho$ {bE am{eXm ^JV H$mo ‘oar {deof àe§gm& Amn AmJo ^r Eogm H$aVr ah|&

S>¡{Z¶b {M{Å>bmpßnbr amoQ>ar Šb~ H$„moa amo B© ‘§S>b 3201

g§nmXH$ Ûmam {bIm J¶m A~ VH$ H$m gdm}Îm‘ gånmXH$s¶ Wm& ~ƒm| H$m ~hamnZ Xÿa H$aZo Ho$ {bE amoQ>ar Šb~ ‘¡gya doñQ> H$m AJ«Ur à¶mg na H$da ñQ>moar {nN>bo 30 dfm] ‘| BZ {deof ~ƒm| VH$ nhþ±MZo ‘| Šb~ Ûmam {H$¶o JE à¶mgm| H$m {dñV¥V {ddaU XoVr h¡&

Eg ‘w{Z¶m§Xr amoQ>ar Šb~ qS>S>rJwb ’$moQ>© - amo B© ‘§S>b 3000 ^maV H$mo gmja ~ZmZm boI AmBE ^maV H$mo 2025 VH$ gmja ~ZmE§ amoMH$ h¡& ¶h dmH$B© ‘| amï´> H$mo amoQ>ar H$m EH$ Vmoh’$m hmoJm ¶{X h‘ Bg {demb {‘eZ H$mo nyam H$a gH|$& Š¶m|{H$, gmjaVm g‘mO ‘| {d{^Þ bú¶m| H$mo àmá

‘¢ Xmo AgmYmaU bmoJm| go {‘bm hÿ± Omo AÀN>o ZoVm h¡ Am¡a ~‹S>o gnZo XoIVo h¡& nhbo h¡, h‘mao àYmZ‘§Ìr Za|Ð ‘moXr, Am¡a Xÿgao h¡ RIPN eoIa ‘ohVm& Zd§~a A§H$ dmH$B© ‘| g§J«h H$aZo bm¶H$ h¡& RIPN Ho$ {dMmam|, H$m‘, H¡$[a¶a, MwZm¡{V¶m|, {dœmg Ed§ CÔoí¶m| na ܶmZ Ho$pÝÐV H$aVo hþ¶o CZH$m H$daoO AØþV h¡& ‘ohVm Zo C{MV H$hm h¡ {H$ ^maV amoQ>ar Ho$ VmO ‘| H$mo{hZya h¡ Am¡a amo B© Ho$ {bE Zmo~b em§{V nwañH$ma hm{gb H$aZo H$m CZH$m gnZm dmH$B© ‘| àe§gZr¶ h¡& Hw$N> hâVm| nhbo, ‘¢ CZgo ^modmZrnwa O¡Z ‘§{Xa ‘| {‘bm& AmaVr Ho$ ~mX, CÝhmoZ| ì¶{º$ Ho$ Y‘© ¶m joÌ na ܶmZ Zm XoZo H$s amoQ>ar H$s {dMmaYmam H$m nmbZ H$aVo hþ¶o ñWmZr¶ ì¶{º$¶m| H$s OmV ¶m Y‘© H$m I¶mb {H$E {~Zm CZgo ~mV H$s& ¶{X Amn EH$ amoQ>o[a¶Z h¡, Vmo AmnH$m ñdmJV h¡ hr h‘mam {gÕmÝV h¡ {Ogna aerXm ^JV Zo CZHo$ boI na àH$me S>mbm h¡&

nr¶yf Xmofr amoQ>ar Šb~ ~obya - amo B© ‘§S>b 3291

H$aZo H$m EH$ gmYZ h¡& ‘¢ RIPN eoIa ‘ohVm H$mo CZHo$ AWH$ à¶mgm| Ho$ {bE ~YmB© XoVm hÿ±&

S>m° àgZOrV Kmof amoQ>ar Šb~ J«rZ b¢S> {gbMa - amoB© ‘§S>b 3240

AmnHo$ gånmXH$s¶ ‘| {ejm na AmnHo$ {dMmam| go ‘¢ à^m{dV hÿ± Am¡a {H$g Vah EH$ Am‘ AmX‘r kmZ H$m ^yIm hmoVm h¡ Omo Ho$db {ejm go hr Am gH$Vm h¡& h‘mao nhbo àYmZ‘§Ìr Odmhabmb Zohê$ Zo {ejm na ~hþV μOmoa {X¶m Am¡a Bg{bE hr CÝhm|Zo nyao ^maV ‘| Eogo JwUdÎmmnyU© {ejm g§ñWmZm| H$mo ñWm{nV {H$¶m& AmO {ejm EH$ ì¶mnma h¡ Am¡a bmoJ V~ VH$ qM{VV Zht hmoVo O~ VH$ ¶h CÝh| naoemZ Zht H$aVm& ^m½¶ go, {X„r ‘|, {X„r Ho$ ‘w»¶‘§Ìr Aa{dÝX Ho$Oardmb Ho$ ZoV¥Ëd ‘| g^r Ho$ {bE {ejm na C{MV ê$n go μOmoa {X¶m J¶m h¡& ‘¢ AmnH$mo CZH$m Am¡a CZHo$ ghm¶H$ ‘Zrf {ggmo{X¶m H$m A~VH$ H$s CZH$s CnbpãY¶m| na EH$ nyU© gmjmËH$ma boZo Am¡a Cgo amoQ>ar ݶyμO ‘| àH$m{eV H$aZo H$m gwPmd XoVm hÿ±&

amo~Q>© ’«¢$H${bZ [aJmo amoQ>ar Šb~ ~mOno amo B© ‘§S>b 3181

gwYma boI ‘ohVm H$m gnZm amoQ>ar H$mo {‘bo Zmo~ob nwañH$ma (Zdå~a 2019) ‘| JbVr go ¶h ~Vm¶m J¶m {H$ nrS>rOr {dZ¶ Hw$bH$Uu Zo nmo{b¶mo H$mof ‘| `50,000 H$m ¶moJXmZ {X¶m Wm& ¶h RILM Ho$ {bE `500,000 Wo& Bg JbVr Ho$ {bE IoX h¡&

AnZo {dMma g§nmXH$ H$mo ^oO|: rotarynews@rosaonline.org;

‘¢ gånmXH$s¶ Ho$ Bg {dMma go nyar Vah gh‘V hÿ± {H$ Ho$db {ejm hr {d{^Þ joÌm| ‘| ~Xbmd bm gH$Vr h¡ Am¡a ^maV H$mo {dœ H$m g~go e{º$embr amï´> ~Zm gH$Vr h¡& Bg g§X^© ‘|, Ho$db amoQ>ar hr ^maV Ho$ Jar~ bmoJm| H$s AmH$m§jmAm| H$mo nyam H$a gH$Vr h¡ Š¶m|{H$ amoQ>ar ZoVm 2025 VH$ nyU© gmjaVm H$m gnZm XoIVo h¡&

AéU Hw$‘ma Xmg amoQ>ar Šb~ ~marnXm - amo B© ‘§S>b 3262

rushbhagat@gmail.com

na B©-‘ob H$a|& Click on Rotary News Plus in our website www.rotarynewsonline.org to read about more Rotary projects.

{Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 5


AÜ`j H$s μO~mZr

Abmohm, amoQ>ar!

{චgmWr amoQ>o[a¶Zm| Am¡a amoQ>ar n[adma Ho$ gXñ¶m|, amoQ>ar A§Vam©ï´>r¶ gå‘obZ ‘| em{‘b hmoZo O¡gm H$moB© AZw^d Zht h¡& hmoZmobyby ‘| 6 go 10 OyZ VH$ AnZo n[adma, {‘Ìm|, Am¡a gmWr amoQ>o[a¶Zm| Ho$ gmW Abmohm Ed§ amoQ>ar H$s gƒr ^mdZm H$m AZw^d H$s{OE& ¶h nyao amoQ>ar n[adma Ho$ {bE CËgd ‘ZmZo, EH$ gmW H$m‘ H$aZo Am¡a {‘bZo H$m EH$ Cn¶wº$ ñWmZ h¡& Xmo àH$ma Ho$ bmoJ hmoVo h¡ {OÝh| hdmB© OmZm ng§X hmoVm h¡ - nhbo do Omo dhm± H$^r Zht JE Am¡a {OÝh| AZmoIo Ed§ AØþV AZw^d {‘bZo dmbo hmoVo h¡, Am¡a Xÿgao do {OZH$s ¶mXm| ‘| nhbo go hr hdmB© H$s Pb{H$¶m± ~gr hþB© h¡ Am¡a Omo Hw$N> ZB© ¶mX| ~ZmZo Ho$ {bE Am¡a àVrjm Zht H$a gH$Vo h¡& AnZo Abmohm, Omo AmnH$mo OëX hr nVm MboJm {H$ EH$ A{^dmXZ go A{YH$ ~‹T>H$a h¡, H$mo ImoOZo Am¡a Cgo gmPm H$aZo Ho$ {bE gå‘obZ g~go AÀN>r OJh h¡& {Og àH$ma amoQ>o[a¶Zm| Ho$ {bE amoQ>ar OrZo H$m EH$ VarH$m h¡, Cgr àH$ma hdmB© dm{g¶m| Ho$ {bE Abmohm OrZo H$m EH$ VarH$m h¡ - {OgHo$ A§VJ©V hdmB© dmgr gØmd ‘| ahZo, Y¡¶© aIZo, g~H$m AmXa H$aZo, Am¡a AmnHo$ n[adma ¶m AmohmZm Ho$ gmW Iwer ~m§Q>Z| na ܶmZ Ho$pÝÐV H$aVo h¡& h‘mar ‘oO~mZ g{‘{V Zo AmnHo$ Am¡a AmnHo$ n[adma Ho$ {bE Hw$N> emZXma H$m¶©H$« ‘m| H$m Am¶moOZ {H$¶m h¡& Bg‘| hdmB© H$ëMa E§S> b§M ~moQ> H«$y O em{‘b h¡, Omo Xmo K§Q>o H$s EH$ g¡a h¡ {Og‘| Amn S>m¶‘§S> h¡S>, dmBH$sH$s, Am¡a H$mhmbm JmoëS> H$moñQ> Ho$ emZXma ZμOmam| H$mo XoI gH|$Jo& H«y$O na, Amn CHw$bobo IobZm grI gH$Vo h¡, hÿbm Z¥Ë¶ H$a gH$Vo h¡, Am¡a ñd¶§ hdmB© ’y$bm| H$m hma ~Zm gH$Vo h¡& N>moQ>o Am±JZ dmbo {nH${ZH$ go boH$a ~hþa§Jr nm[adm[aH$ ^moOZm| VH$, AmnHo$ nmg Ûrn Am{V϶ H$m¶©H«$‘m| H$s EH$ nyar l§Ibm H$m AmZ§X CR>mZo H$m Adga hmoJm& XoIZo Ho$ {bE dhm± emZXma godm n[a¶moOZmE§ hm|Jr, {OZ‘| Xmo àmMrZ

hdmB© ‘N>br nmbZo Ho$ Vmbm~ em{‘b h¡& Am¡a Ambm ‘moAmZm ~rM nmH©$ ‘| gy¶m}X¶ Ho$ gmW dm°H$ ’$m°a nrg hmoJr, EH$ 3-‘rb H$s g¡a Omo à{V{ð>V S>m¶‘§S> h¡S> H«o$Q>a Ho$ nmg hmoJr& gå‘obZ H$jm| Ho$ ^rVa Am¡a ~mha, h‘ amoQ>ar B{Vhmg H$m g~go n[admaAZwHy$b gå‘obZ Am¶mo{OV H$aZo Om aho h¡, {Og‘| EH$ n[adma Ho$pÝÐV CÓmQ>Z g‘mamoh Am¡a hmCg Am°’$ ’«|$S>{en ‘| n[adma-Ho$pÝÐV H$m¶©H«$‘ em{‘b h¡& ~oeH$, CÓmQ>Z gÌ ‘| h‘mam nma§n[aH$ ÜdOmamohU em{‘b hmoJm& 2020 H$m h‘mam gå‘obZ g§¶ºw $ amï´> Ho$ gmW amoQ>ar Ho$ Eo{Vhm{gH$ gå~ÝYm| H$m Oý ‘ZmZo H$m ^r g‘¶ hmoJm& O¡gm {H$ ‘¢Zo Zdå~a Ho$ ‘oao g§Xoe ‘| H$hm Wm, OyZ 2020 g§¶wº$ amï´> Ho$ g§{dYmZ H$s 75dt df©Jm§R> H$m àVrH$ hmoJm& gå‘obZ Ho$ ewê$ hmoZo go EH$ {XZ nyd©, amoQ>ar Am¡a g§¶wº$ amï´> 2019-20 Ho$ h‘mao nm±Md| g§¶wº$ H$m¶©H«$‘ H$s ‘oO~mZr H$a|Jo, Omo n¶m©daUr¶ g§dhZr¶Vm na Ho$pÝÐV hmoJm& BgHo$ gmW hr, h‘ amoQ>ar B{Vhmg H$m g~go h[aV gå‘obZ Am¶mo{OV H$aZo H$s ¶moOZm ~Zm aho h¡ - Am¡a AmJm‘r ‘hrZm| ‘| ‘¢ BgHo$ ~mao ‘| A{YH$ OmZH$mar gmPm H$ê$§Jm& bo{H$Z A^r, riconvention.org na OmH$a hmoZmobyby hdmB© 2020 Ho$ bmoJmo Ho$ R>rH$ ZrMo ‘m¡OyX REGISTER ~Q>Z na pŠbH$ H$s{O¶o& àmapå^H$ n§OrH$aU H$s [a¶m¶Vr Xa| 15 {Xg§~a H$mo IË‘ hmo OmE§Jr, Bg{bE Xoa Zm H$a|& amoQ>ar gå‘obZ go ~ohVa {H$gr Aݶ VarHo$ go amoQ>ar Xþ{Z¶m H$mo Omo‹S>Vr h¡& AnZo n[adma H$mo h‘mao n[adma go {‘bdmZo Ho$ {bE bmB¶o& hmoZmobyby ‘| {‘bVo h¡!

‘mH©$ S>o{Z¶b ‘bmoZr AÜ`j, amoQ>ar B§Q>aZoeZb 6

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


g§nmXH$ H$m g§Xoe

gw§XaVm Ho$ ‘m¶Zo ~Xb aho h¢ ...

C

ËH¥$ï> gm{h˶ n‹T>Zm Am¡a ~ma ~ma n‹T>Zm ‘oao {bE AmZÝX àm{á H$m EH$ ñWm¶r gmYZ h¡& gmb Xmo gmb ‘| O~-O~ ^r ‘¢ AnZr ng§XrXm {H$Vm~m| Ho$ nÞo nbQ>Vr hÿ,± Wm°‘g hmS>u Ho$ X ‘o¶a Am°’$ H$m°ñQ>a{~«O ¶m OoZ Am°pñQ>Z H$s àmBS> E§S> àoO{w S>g ; Om°O© E{b¶Q> H$s X {‘b Am°Z X âbm°g ; hmn©a br H$s Qy> {H$b E ‘m°qH$J ~S>;© Im{bX hþgZ¡ r H$s X H$mBQ> aZa Am¡a hm±, E{‘br ~«mQ| >o H$m {XbMñn Cnݶmg dwX[a¨J hmBQ²g {Ogo Amn ˜Ë‘ {H$¶o {~Zm Zht aI gH$Vo, BZ g~ H$s H$hmZr ha ~ma ‘oao {bE n[aàoú¶, Amü¶©, {dñ‘¶ Am¡a àe§gm H$s EH$ ZB© naV ImobVr h¡& BZ {XZm| ‘¢ EH$ AœoV bopIH$m H$m à{gÕ Cnݶmg n‹T> ahr hÿ§ ... {M‘m‘§Xm JmoOμ r AXrMo H$s {Xb Ny> boZo dmbr EH$ nwéñH¥$V H¥${V hm’$ Am°’μ $ E ¶obmo gZ ; Eo{bg dmH$a H$s ‘hmZ H¥${V X H$ba nn©b Am¡a Zmo~bo nwañH$ma {dOoVm Q>mZo r ‘m°[agZ H$s A{dñ‘aUr¶ X ãbyEñQ> AmB©, {OgHo$ ~mao ‘| X ݶy¶m°H$© Q>mBåg H$s g‘rjm ‘| {bIm Wm: ""Bg‘| BVZr A{YH$ ¶§ÌUm, ì¶Wm Am¡a CËgwH$Vm h¢, bJVm h¡ {H$ ¶o Cnݶmg H${dVm ~Z J¶m h¡&'' X ãbyEñQ> AmB© Ho$ EH$ hm{b¶m g§ñH$aU ‘| (AnZr ng§XrXm {H$Vm~m| Ho$ H$B© g§ñH$aU O‘m H$aZm ‘oar H$‘Omoar h¡!) boIH$ H$m H$hZm h¡ {H$ CZH$s {H$Vm~ H$s ewéAmV ~MnZ ‘| àmW{‘H$ {dÚmb¶ ‘| CZH$s XmoñV go hmoVr h¡ {OgZo EH$ ~ma H$hm Wm H$me, CgH$s ^r Am±I| Zrbr hmoVt& Zrbr Am±Im| dmbr H$mbr b‹S>H$s Ho$ {dMma Am¡a CgH$s H$ënZm go hr ‘m°[agZ H$mo Oμ ~aXñV PQ>H$m bJm , Am¡a CÝh| ~‹S>m Amü¶© hþAm {H$ Bg b‹S>H$s Ho$ nmg Omo Hw$N> ^r h¡ dmo Cggo Iwe Š¶m| Zht Wr Am¡a {Og Vah AnZo ~mhar ñdén H$mo ~XbZo H$s H$m‘Zm H$aVr Wr, dmñVd ‘| dmo Cgo Am¡a Hw$ê$n ~Zm XoJm& ‘m°[agZ Ûmam ""Zñbr¶ gwX§ aVm'' H$m C„oI Am¡a A‘o[aH$s ‘mZH$m| Ho$ AZwgma gm¢X¶© H$mo ""Jmoano Z'' gHo$ {àÁ‘ go hr XoIVo h¢ ... ""Jmoar ËdMm'' Am¡a Zrbr Am±I| ... AmO H$s Anojm ¶h YmaUm 1900 H$s eVmãXr ‘| Áμ ¶mXm ‘μO~yV Wr, ¶h h‘| JhamB© go gmoMZo H$mo ‘O~ya H$aVr h¡& Š¶m|{H$ ^maV Ho$ H$B© {hñgm| ‘|, AmO ^r, EH$ ‘{hbm H$s ˜y~gyaVr H$m AmH$bZ CgH$s Jmoar ËdMm Ho$ AmYma na {H$¶m OmVm h¡& {nN>bo Hw$N> XeH$m| ‘|

^maVr¶ ~mOmam| ‘| Jmoano Z H$s H«$s‘ H$s AmB© ~m‹T> H$mo Omo g‘W©Z {‘bm h¡, Am¡a ¶hm§ VH$ {H$ nwéfm| Zo ^r {Og Vah go Cgo AnZm¶m h¡, ¶h Jmoar M‘‹S>r Ho$ {bE ^maVr¶ ‘mZ{gH$Vm H$m à‘mU h¡& EH$ ~ma {’$a go à‘mU H$s nw{ï> H$aZo Ho$ {bE h‘| d¡dm{hH$ {dkmnZm| na {g’©$ ZμOa S>mbZo H$s Oμ éaV h¡, Ohm§ ^maVr¶ nwéf ¶m CgH$m gånyU© n[adma EH$ ""Jmoar XþëhZ'' H$s bmbgm aIVm h¡& Zmardm{X¶m| Zo hr Zht ~pëH$ ~w{Õ‘mZ d à~wÕ dJ© Zo ^r, ^maVr¶ b‹S>{H$¶m| na nr{‹T>¶m| go Mbo Am aho Bg X~md H$m nwaOμ moa {damoY {H$¶m h¡ bo{H$Z ñdñW Am¡a X‘H$Vr, ^yar ËdMm go g‘¥Õ hmoZo Ho$ ~mdOyX CÝh| AnZr "˜y~gyaVr' ‘| Bg H$s H$‘r IbVr h¡& Yrao-Yrao hr ghr bo{H$Z {Z{üV ê$n go ¶h gm¢X¶© {‘WH$ CZHo$ BX©{JX© AnZm Omb ’¡$bmVm h¡ Am¡a CÝh| Agwajm H$s ^mdZm OH$S> boVr h¡, {OgHo$ n[aUm‘ñdê$n Jmoar ËdMm Zht hmoZo Ho$ H$maU EH$ AZm‹S>r H$s Vah ‘yIV© mnyU© VarHo$ go IwX H$m hr {VañH$ma H$aZo bJVr h¡ ! bmIm| ‘{hbmAm| Ho$ {Xb Am¡a {X‘mJ ‘| AmË‘-gå‘mZ H$mo R>go nhþM± Zo Ho$ ~mX Omo j{V hmo gH$Vr h¡, CgHo$ n[aUm‘ BVZo ^¶mdh hmo gH$Vo h¢ {H$ CÝh| A§Xa VH$ VmoS‹ > gH$Vo h¢& Bg A§H$ H$s H$da ñQ>mao r Z¡amí¶ Am¡a AdgmX na h¡& ~mhar ê$n-a§J Ho$ H$maU IwX H$m {VañH$ma Am¡a dh ^r gm¢X¶© H$s JbV Am¡a {dH¥$V AdYmaUmAm| Ho$ AmYma na, g§^d h¡, ~pëH$, ‘wPo ¶H$sZ h¡ {H$ BgH$m n[aUm‘ AdgmX Am¡a Z¡amí¶ ‘| n[aUrV hmoVm h¡& ‘{hbmAm| Ho$ ê$n ‘| ... ‘mVmE§,nËZr, ~o{Q>¶m§, ~hZo, ‘m¡gr, Am{X, AmB¶o h‘ g~ {‘b H$a AnZo n[admam| H$s qμOXJr go Bg AZJ©b ê${‹T>dmXr YmaUm H$mo nyar Ñ‹T>Vm go {ZH$mb ~mha H$aZo H$m ~r‹S>m CR>m¶| ... {H$ Omo Jmoam h¡ gw§Xa h¡& AmBE h‘ Bg ~mV H$mo {’$a go gm{~V H$a| Am¡a ~ma ~ma XmohamE§ {H$ EH$ ^yar ¶m gm§dbr ËdMm ^r Aà˶m{eV ê$n go gw§Xa hmo gH$Vr h¡ Am¡a {H$gr ‘{hbm H$m ì¶{º$Ëd Ho$db CgHo$ ê$n a§J ‘| Zht h¡ ~pëH$ CgH$s ~w{Õ‘Îmm, MmVw¶©, CgH$s Am±Im| H$s M‘H$, CgHo$ {Xb ‘| ^ar H$éUm ... g¢H$‹S>m| Iy{~¶m§ Am¡a ^r h¢ Omo {H$gr ‘{hbm H$mo BVZm Img ~ZmVo h¢!

aerXm ^JV {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 7


Governors Council RI Dist 2981 RI Dist 2982 RI Dist 3000 RI Dist 3011 RI Dist 3012 RI Dist 3020 RI Dist 3030 RI Dist 3040 RI Dist 3053 RI Dist 3054 RI Dist 3060 RI Dist 3070 RI Dist 3080 RI Dist 3090 RI Dist 3100 RI Dist 3110 RI Dist 3120 RI Dist 3131 RI Dist 3132 RI Dist 3141 RI Dist 3142 RI Dist 3150 RI Dist 3160 RI Dist 3170 RI Dist 3181 RI Dist 3182 RI Dist 3190 RI Dist 3201 RI Dist 3202 RI Dist 3211 RI Dist 3212 RI Dist 3231 RI Dist 3232 RI Dist 3240 RI Dist 3250 RI Dist 3261 RI Dist 3262 RI Dist 3291

DG N Manimaran DG Natesan A K DG Dr A Zameer Pasha DG Suresh Bhasin DG Deepak Gupta DG M Veerabhadra Reddy DG Rajendra Madhukar Bhamre DG Dhiran Datta DG Harish Kumar Gaur DG Bina Ashish Desai DG Anish Shah DG Sunil Nagpal DG Jitendra Dhingra DG Rajeev Garg DG Hari Gupta DG Kishor Katru DG Sanjay Agrawal DG Ravee Dhotre DG Suhas Laxmanrao Vaidya DG Harjit Singh Talwar DG Dr Mohan Chandavarkar DG Pandi Sivannarayana Rao DG Nayan S Patil DG Dr Girish R Masurkar DG Joseph Mathew DG Ramesh B N DG Dr Sameer Hariani DG R Madhav Chandran DG A Karthikeyan DG Shirish Kesavan DG S Sheik Saleem DG Sridar Balaraman DG G Chandramohan DG Dr Debasish Das DG Gopal Khemka DG Ranjeet S Saini DG Debasish Mishra DG Ajay Agarwal

Printed by P T Prabhakar at Rasi Graphics Pvt Ltd, 40, Peters Road, Royapettah, Chennai - 600 014, India, and published by P T Prabhakar on behalf of Rotary News Trust from Dugar Towers, 3rd Flr, 34, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008. Editor: Rasheeda Bhagat.

The views expressed by contributors are not necessarily those of the Editor or Trustees of Rotary News Trust (RNT) or Rotary International (RI). No liability can be accepted for any loss arising from editorial or advertisement content. Contributions – original content – is welcome but the Editor reserves the right to edit for clarity or length. Content can be reproduced, but with permission from RNT.

amo B© {ZXoeH$m| grYr ~mV

A

ÀN>m ñdmñ϶ Am¡a AÀN>o {dMma h‘mao {bE g~go ~hþ‘ëy ¶ g§n{Îm h¡, {Og‘| AÀN>m ñdmñ϶ g~go ‘hËdnyU© h¡& bo{H$Z, O~ VH$ h‘ ~r‘ma Zht n‹S>Vo V~ VH$ h‘ AnZo ì¶ñV OrdZ ‘| AnZo ñdmñ϶ na ܶmZ Zht XoVo Am¡a {’$a h‘ S>mŠ° Q>am| VWm AñnVmbm| H$m M¸$a bJmVo ahVo h¢& ¶h OrdZ e¡br H$s ~r‘m[a¶m| H$m ~moP h¡, {Ogo EZgrS>r - J¡a-g§Mmar amoJ H$hm OmVm h¡& 60 à{VeV ‘m¡Vm| Ho$ {bE ^maV ‘| EZgrS>r g§H$« ‘U {Oå‘oXma h¡& ^maVr¶ hmoZm hr EH$ OmopI‘ ^am H$maH$ h¡& g~go A{YH$ ‘hËdnyU© ~mV ¶h h¡ {H$ ^maVr¶ OëX Am¡a g‘¶ go nhbo ‘a aho h¢& AmO BgH$m g~go ~‹S>m H$maU Iam~ ^moOZ h¡& Eogm ^moOZ Omo H¡$bmoar ‘| g‘¥Õ h¡, Am¡a Z‘H$, Vob VWm MrZr gm‘J«r ‘| Cƒ h¡! BgH$m EH$ Aݶ H$maH$ ì¶m¶m‘ H$s H$‘r Am¡a VZmdnyU© OrdZ e¡br ^r h¡& O¡gm {H$ h‘ {Xg§~a - amoJ {ZdmaU Am¡a CnMma ‘mh ‘| nhþM§ aho h¢, AmBE, n[a¶moOZm gH$mamË‘H$ ñdmñ϶- EZgrS>rEg n[a¶moOZm H$s h‘mar amoQ>ar B§{S>¶m nhb H$mo AmJo ~‹T>mZo hoVw H$‘a H$g b|& BgHo$ {bE VrZ-Am¶m‘r Ñ{ï>H$moU H$s Amdí¶H$Vm h¡: 1. EZgrS>r H$m ewéAmV ‘| hr nVm bJmZm - Zmo ¶moa Z§~g© H¢$noZ& 2. OrdZ e¡br ‘| n[adV©Z Ho$ {bE ào[aV H$aZm - EH$ M‘M H$‘, Mma H$X‘ AmJo A{^¶mZ& 3. EZgrS>r Ho$ IVam| Ho$ ~mao ‘| OmJê$H$Vm n¡Xm H$aZm - EH$ gmoeb ‘r{S>¶m A{^¶mZ ewê$ H$aZm& ñHy$bm| Am¡a H$m°bOo m| ‘| OmJê$H$Vm & 29 {gV§~a H$mo - {dœ öX¶ {Xdg Am¡a 14 Zd§~a - {dœ ‘Yw‘ho {Xdg Ho$ Adga na amoQ>ar Šb~ Am¡a amoQ>[o a¶Z nyao ^maV ‘| g¡H$‹S>m| OmJê$H$Vm H¢$n, a¡{b¶m§, Zw¸$‹S> ZmQ>H$, gmB{H$b a¡{b¶m§ Am¡a H$m¶©embmE§ Am¶mo{OV H$s Am¡a OmJê$H$Vm n¡Xm H$aHo$ Am¡a H$ma©dmB© H$aVo hþE hOmam| ZmJ[aH$m| VH$ nhþM§ &o g^r Šb~ Am¡a amoQ>[o a¶Z Am¡a amï´>r¶ g{‘{V Ho$ gXñ¶m| H$s àe§gm H$s OmZr Mm{hE& CnMma Ho$ ‘moM} na, ‘hmamï´> Ho$ amoQ>ar ‘§S>bm| Zo S>m¶{b{gg ‘erZm| H$s Amny{V© H$aHo$ S>m¶{b{gg H|$Ðm| H$s ñWmnZm hoVw ’o$¶a’¡$Šg B§{S>¶m M¡[aQ>~o b ’$mC§S>eo Z (FICF) Ho$ gmW EH$ g‘Pm¡Vm kmnZ na hñVmja {H$E& ‘oam Ñ‹T> {dœmg h¡ {H$ amoQ>ar Ho$ {bE ^{dî¶ H$s ^mJrXmar h¡ h‘| AnZr j‘Vm H$m bm^ CR>mZo Am¡a A{YH$ à^mdembr, ~ohVa H$m‘ H$aZo H$s gw{dYm XoVm h¡& FICF Ho$ gmW gmPoXmar BgH$m EH$ AÀN>m CXmhaU h¡& amoQ>ar Šb~ `4.15 bmI (bmJV H$m 75 à{VeV, 25 à{VeV FICF Ûmam dhZ {H$¶m Om¶oJm) H$s S>m¶{b{gg ‘erZ XmZ H$a gH$Vo h¢, {Og‘| 4 gmb H$m ì¶mnH$ aIaImd ^r em{‘b h¡& ‘hmamï´> ‘| EH$ nm¶bQ> Ho$ ê$n ‘| ewê$ H$aHo$ h‘ Cå‘rX H$a aho h¢ {H$ AmZo dmbo ‘hrZm| ‘| Bgo Aݶ ^mJm| ‘| ^r ewé {H$¶m OmEJm& AmBE h‘ g~ h‘mar godm ào‘ Am¡a H$éUm Ho$ gmW AnZm H$m‘ H$aHo$ ñdñW g‘mO H$s {Xem ‘| AnZm gd©lðo > à¶mg H$a|, Š¶m|{H$ h‘ gw{Z{üV H$aVo h¢ {H$ amoQ>ar Xþ{Z¶m H$mo OmoS‹ >Vr h¢&

S>m° ^aV nm§S>çm Sm° çm amo B© {ZXoeH$, 2019-21

8

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


Board of Permanent Trustees & Executive Committee

H$m g§Xoe AÀN>m ñdmñ϶ g^r H$m A{YH$ma h¡

h

‘mam ‘mZZm h¡ {H$ AÀN>r ñdmñ϶ XoI^mb g^r H$m A{YH$ma h¡& {’$a ^r Xþ{Z¶m ^a ‘| 400 {‘{b¶Z bmoJ ~w{Z¶mXr ñdmñ϶ XoI^mb H$mo ¶m Vmo dhZ Zht H$a gH$Vo ¶m CZH$s Cg VH$ nhþ±M Zht h¡& ~r‘mar Xþ{Z¶m ^a ‘| bmIm| bmoJm| Ho$ {bE XþI, XX© Ed§ Jar~r bmVr h¡& Cƒ {M{H$Ëgr¶ bmJV H$s dOh go ha gmb 100 {‘{b¶Z go A{YH$ bmoJ Jar~r Ho$ M§Jwb ‘| ’§$g OmVo h¡, Bg{bE ~r‘mar H$m BbmO Ed§ amoH$Wm‘ H$aZm h‘mao {bE BVZm ‘hËdnyU© h¡& ~‹S>o Ed§ N>moQ>o XmoZm| Vah Ho$ à¶mgm| go& amoQ>o[a¶Zm| H$m bú¶ Xþ{Z¶m Ho$ gw{dYmAm| go d§{MV BbmH$m| ‘| H$‘-bmJV dmbr Ed§ ‘wâV ñdmñ϶ gw{dYmAm| VH$ nhþ±M H$mo ~ohVa ~ZmZo Ed§ Cgo àgm[aV H$aZo H$m h¡& nmo{b¶mo, EMAmB©dr/ES²g, Am¡a ‘bo[a¶m O¡gr ~‹S>r ~r‘m[a¶m| Ho$ àgma H$mo amoH$Zo ‘| ‘XX H$aZo hoVw h‘ g‘wXm¶m| H$mo {e{jV Ed§ V¡¶ma H$aVo h¡& h‘ àH$monm| Ed§ ñdmñ϶ XoI^mb nhþ±M go OyP aho gw{dYmAm| go d§{MV g‘wXm¶m| ‘| AñWm¶r Šbr{ZH$m|, aº$ XmZ Ho$ÝÐm| Ed§ à{ejU gw{dYmAm| H$s ñWmnZm H$aVo h¡& h‘ Eogr AmYma^yV g§aMZm H$m {Z‘m©U H$aVo h¡ Omo S>m°ŠQ>am|, ‘arOm|, Ed§ gaH$mam| H$mo EH$ gmW H$m‘ H$aZo XoVr h¡& amoQ>ar H$s erf© àmW{‘H$Vm nmo{b¶mo H$m CÝ‘ybZ h¡& h‘mao gXñ¶ ‘bo[a¶m, EMAmB©dr/ES²g, S>m¶{b{gg godmAm| Ho$ ‘mܶ‘ go JwXm] H$s {d’$bVm, OÝ‘OmV öX¶ amoJ, AëOmB‘a, ‘ëQ>rnb ñŠboamo{gg, ‘Yw‘oh, Am{X O¡gr ~r‘m[a¶m| go {ZnQ>Zo Ho$ {bE ^r A{YH$ go A{YH$ {Oå‘oXm[a¶m§ {Z^mVo h¢& ~r‘mar H$s amoH$Wm‘ Ed§ CnMma Ho$ H$B© ê$n hmoVo h¡, Aܶ¶Zm| H$m g‘W©Z H$aZo go boH$a bmoJm| H$m Q>rH$mH$aU H$aZo ‘| ‘XX H$aZo go boH$a no¶Ob Ed§ ñdN>Vm ~w{Z¶mXr T>m§Mm| H$mo gwYmaZo VH$& BZ d¡{œH$ MwZm¡{V¶m| H$m gm‘Zm H$aZo, Am¡a Xÿgam| Ho$ AZwgaU H$aZo hoVw EH$ CXmhaU àñVwV H$aZo Ho$ {bE Xþ{Z¶m amoQ>ar na {Z^©a h¡& nwamZr H$hmdV amoH$Wm‘ BbmO go ~ohVa h¡, A^r ^r ghr gm{~V hmoVr h¡& BgH$s ‘hÎmm H$mo g‘PVo hþ¶o, amoB© {ZXoeH$ ^aV nÊS>çm Am¡a ‘¢Zo EH$ ZB© nhb H$s ewéAmV H$s h¡ - àmoOoŠQ> nm°{μO{Q>d h¡ëW& BgHo$ A§VJ©V, h‘mam bú¶ bmoJm| H$mo EH$ Må‘M H$‘ Am¡a Mma H$X‘ Á¶mXm, {OgH$m AW© h¡ AnZo X¡{ZH$ ^moOZ ‘| e¸$a, Z‘H$ Ed§ Vob H$s EH$ Må‘M H$‘ Am¡a Mma H$X‘ Á¶mXm, Ho$ gab gyÌ H$mo AnZmZo Ho$ {bE g§doXZerb ~ZmH$a J¡a-g§Mmar amoJm| H$mo IË‘ H$aZo H$m h¡& h‘ h‘mao ha EH$ amoQ>ar Šb~ go ñdmñ϶ Om§M {e{dam| H$mo g§Mm{bV H$aZo Ed§ ¶wdmAm| H$mo {e{jV H$aZo H$m AZwamoY H$aVo h¡& ¶mX apIE ñdmñ϶ hr YZ-Xm¡bV h¡&

H$‘b g§Kdr amo B© {ZXoeH$, 2019-21

PRIP Rajendra K Saboo PRIP Kalyan Banerjee RIPN Shekhar Mehta PRID Panduranga Setty PRID Sushil Gupta PRID Ashok Mahajan PRID Yash Pal Das PRID P T Prabhakar PRID Dr Manoj D Desai PRID C Basker TRF Trustee Gulam A Vahanvaty RID Dr Bharat Pandya RID Kamal Sanghvi

RI Dist 3080 RI Dist 3060 RI Dist 3291 RI Dist 3190 RI Dist 3011 RI Dist 3141 RI Dist 3080 RI Dist 3232 RI Dist 3060 RI Dist 3000 RI Dist 3141 RI Dist 3141 RI Dist 3250

Executive Committee Members (2019–20) DG Deepak Gupta Chair – Governors Council

RI Dist 3012

DG Nayan Patil Secretary – Governors Council

RI Dist 3160

DG Dhiran Datta RI Dist 3040 Secretary – Executive Committee DG Ajay Agarwal RI Dist 3291 Treasurer – Executive Committee DG Rajendra Madhukar Bhamre RI Dist 3030 Member – Advisory Committee

ROTARY NEWS / ROTARY SAMACHAR Editor Rasheeda Bhagat Senior Assistant Editor Jaishree Padmanabhan

ROTARY NEWS / ROTARY SAMACHAR ROTARY NEWS TRUST 3rd Floor, Dugar Towers, 34 Marshalls Road, Egmore Chennai 600 008, India. Phone : 044 42145666 e-mail: rotarynews@rosaonline.org Website: www.rotarynewsonline.org Now share articles from rotarynewsonline.org on WhatsApp. {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 9


District Wise TRF Contributions as on October 2019 (in US Dollars)

District Number

APF

PolioPlus

Other Restricted

Total Endowment EREY Donors Contributions (in numbers) Fund

EREY %

India 2981 2982 3000 3011 3012 3020 3030 3040 3053 3054 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3131 3132 3141 3142 3150 3160 3170 3181 3182 3190 3201 3202 3211 3212 3231 3232 3240 3250 3261 3262 3291 India Total 3220 Sri Lanka 3271 Pakistan 3272 Pakistan 3281 Bangladesh 3282 Bangladesh 3292 Nepal South Asia Total World Total

7,975 16,646 16,643 10,683 159,935 9,998 3,439 5,399 24,960 1,420 11,165 18,791 31,006 5,684 21,110 5,351 19,184 61,125 2,930 165,363 61,447 34,006 1,946 17,358 86,152 18,712 56,933 23,332 32,341 1,442 18,888 1,547 17,147 15,395 11,892 2,805 14,111 25,417 1,039,677 32,937 2,000 2,292 37,669 18,413 122,385 1,255,372 30,465,995

454 9,829 0 985 5,615 13,361 7 45 32 107 6,014 325 4,110 0 0 1,609 141 519 292 6,628 274 6,178 29 701 3,249 7,324 6,084 2,522 24,956 42 3,805 56 24,238 31,441 0 0 1,514 527 163,011 3,900 1,019 600 1,000 2,806 12,293 184,628 7,865,440

0 161,362 3,703 21,684 32,452 0 1,423 5,471 331 35,809 8,750 6,943 12,875 0 0 0 0 88,829 9,253 195,333 0 11,667 0 (4,006) 0 1,777 29,360 72,778 2,035 46,879 1,050 3,083 73,542 33,004 (85) 30,770 5,507 27,970 919,548 7,371 20 300 67,500 0 191,013 1,185,751 5,384,504

29 0 0 0 0 12,029 0 0 0 0 11,578 0 1,013 0 0 0 0 43,000 15,000 41,392 0 97,931 0 0 0 0 0 0 1,000 290 0 0 7,500 0 0 0 0 0 230,762 0 0 0 4,000 1,000 0 235,762 9,457,851

8,458 187,838 20,345 33,351 198,002 35,388 4,869 10,915 25,322 37,336 37,507 26,059 49,004 5,684 21,110 6,960 19,325 193,473 27,474 408,716 61,721 149,782 1,975 14,053 89,401 27,813 92,377 98,632 60,332 48,653 23,743 4,686 122,427 79,840 11,807 33,575 21,132 53,914 2,352,998 44,207 3,039 3,192 110,169 22,219 325,691 2,861,514 53,173,790

23 61 18 49 113 27 5 7 60 6 172 68 69 20 61 11 62 245 7 446 164 290 11 88 132 82 371 48 29 8 37 25 77 88 17 2 29 45 3,073 41 4 14 79 17 142 3,370

0.51 2.02 0.35 1.38 3.05 0.72 0.10 0.34 2.07 0.11 4.25 2.21 2.01 1.01 3.21 0.28 1.84 4.67 0.19 8.13 5.07 8.13 0.41 1.57 3.70 2.62 7.78 0.89 0.59 0.18 0.92 0.68 1.47 2.90 0.44 0.08 0.87 1.27 2.11 2.10 0.30 0.85 1.39 0.36 3.05 2.03

Source: RI South Asia Office


GROW YOUR WEALTH NiveshGuru, a one-stop solution for all your investment needs.


Jo{~«¶b AmB©μOoH$

AmË‘h˶m ‘XX Ho$ {bE EH$ nwH$ma h¡ O¶lr

{ddma H$s EH$ gw~h H$s em§{V, n‹S>mog ‘| ahZo dmbo EH$ JwñgmE {nVm H$s MrI go ^§J hmo JB©, Omo CgH$s 10-dfu¶ ~oQ>r H$mo H$h ahm Wm... ""Om Am¡a ‘a Om&'' {~pëS§>J Ho$ D$na go Hy$X Om dh Eogm AŠga H$hVm h¡; bo{H$Z ‘oam {Xb V~ Xhb J¶m O~ Cg Mwb~wbr ~ƒr Zo Yrao go ‘wPgo H$hm: EH$ {XZ ‘¢ Eogm hr H$ê$§Jr&'' AJbr gw~h, EH$ AI~ma H$s h¡S>bmBZ Wr: H$‘ A§H$

a

go CXmg IIT ‘Ðmg Ho$ 19-dfu¶ N>mÌ Zo H$s IwXHw$er& 2015 ‘| WHO Ûmam {H$E JE EH$ Aܶ¶Z ‘| nm¶m J¶m {H$ nm±M ‘| go EH$ ^maVr¶ CgHo$ OrdZH$mb ‘| AdgmX go nr{‹S>V hmo gH$Vm h¡; Am¡a Ho$db 10-12 à{VeV hr {M{H$Ëgr¶ ‘XX boVo h¡& {Xb H$s ~r‘m[a¶m| Ed§ ‘Yw‘oh Ho$ ~mX, AmË‘h˶m ^maV ‘| ‘m¡V H$m Vrgam H$maU h¡& AmË‘h˶m {deofk Am¡a b§XZ Ho$ am°¶b H$m°boO Am°’$ gmBHo${Q´>ñQ> Am¡a E{S>Z~J© go Xmo ‘mZX {ejmd¥{Îm àmá S>m°ŠQ>a bú‘r {dO¶Hw$‘ma H$hVr h¡, ""AmË‘h˶m H$B© H$bmË‘H$ H¡$[a¶am| Ho$ A§V H$m EH$ {dam‘ {MÝh h¡&'' BgHo$ H$maU AZoH$ hmoVo h¡ {OZ‘| ""‘mVm-{nVm, XmoñVm|, ¶m {‘Ìm| Ho$ gmW hþAm A§Vd£¶{º$H$ g§Kf© em{‘b h¡ Omo

15-29 df© Ho$ ¶wdmAm| H$mo A˶{YH$ AdgmX XoVm h¡& AH$mX{‘H$ naoem{Z¶m± ¶m gå~ÝYm| Ho$ VZmd ^r BgH$m H$maU hmo gH$Vo h¡& nyU©VmdmX ^r EH$ H$maU h¡ Omo ZH$mamË‘H$ VarHo$ go ì¶{º$ H$mo à^m{dV H$aHo$ VZmd XoVm h¡ Am¡a CZHo$ ‘Z ‘| AmË‘h˶m H$m {dMma bmVm h¡& d¥ÕOZm| ‘|, ¶h ‘w»¶V… Am{W©H$ naoem{Z¶m± hmoVr h¡&'' SCARF Ho$ dmBg Mo¶a‘oZ Am¡a Aܶj S>m°ŠQ>a Ama. Wmam H$hVo h¡ {H$ AmË‘h˶m H$m EH$ à‘wI H$maU h¡ AdgmX H$s Vrd«Vm H$mo Zm Pob nmZm& {ddeVm Am¡a {Zamem AdgmX Ho$ à‘mU {MÝh h¡& ""¶{X CÝh| bJVm h¡ {H$ CZH$m H$moB© ghmam Zht h¡, Vmo ì¶{º$ AmË‘h˶m H$aZo Ho$ {bE AmH${f©V hmoVm h¡& AŠga ¶h EH$ AmdoJr H$X‘ hmoVm h¡ Omo narjm ‘| Ag’$b hmoZo na, N>mÌ H$mo ‘Zng§X H$mog© Zm {‘bZo na, Am¡a {nVm Ûmam ~ƒo H$mo AmB©’$moZ ¶m ‘h§Jr ‘moQ>a~mBH$ Zm {XbmZo O¡go VwÀN> H$maUm| na CR>m¶m OmVm h¡&'' AmOH$b Ho$ ¶wdmAm| H$mo VËH$mb g§Vw{ï> Mm{hE& CZ‘| B§VμOma H$aZo ¶m ‘mVm-{nVm Ho$ Ñ{ï>H$moU H$mo g‘PZo H$m g~« Zht hmoVm h¡, dh AmJo H$hVr h¡& gmWr Ho$ X~md H$mo Im[aO H$aVo hþ¶o, dh H$hVr h¡, ""~pëH$ ¶h CZH$m ñd¶§ H$m X~md hmoVm h¡& gmWr CÝh| Zht {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 13


H$hVo {H$ ‘oao nmg AmB©’$moZ h¡ Vmo Vwåh| ^r boZm Mm{hE& ¶h Eogm hmoVm h¡ {H$ CgHo$ nmg AmB©’$moZ h¡ Vmo ‘oao nmg ^r EH$ hmoZm Mm{hE&'' Kaoby qhgm, eam~ H$m A˶{YH$ godZ {ZåZ dJ© ‘| AmË‘h˶m H$m H$maU ~Z gH$Vo h¡, {deofH$a dhm± Ohm± ‘{hbmE§ AmKmV H$mo ghZ Zht H$a nmVr Am¡a Bg{bE, AnZr OmZ bo boVr h¡& XhoO ‘¥Ë¶w Zah˶m ¶m AmË‘h˶m XmoZm| hmo gH$Vr h¡& S>m°ŠQ>a bú‘r H$hVr h¡ {H$ ^maV ‘|, ‘{hbmAm| go A{YH$ nwéf ˜wXHw$er H$aVo h¡& Ohm± d¥Õ nwéf (70 Am¡a Cggo D$na) AmË‘h˶m H$aVo h¡, dht Am‘ Vm¡a na 18-29 C‘« dJ© H$s ‘{hbmE§ AmË‘h˶m H$aVr h¡& 30 Ho$ ~mX, AmË‘h˶m H$s Xa grYr AmYr hmo OmVr h¡&

A{^^mdH$m| H$s ~‹ S >r Cå‘rX| , {ejH$m| H$s An‘mZOZH$ AmbmoMZmE±, Am¡a gå~ÝYm| H$s IQ>mg ¶wdmAm| ‘| AmË‘h˶m Ho$ {dMma S>mbVo h¡, {deofH$a V~ O~ CZH$s ghm¶H$ àUmbr H$‘Omoa hmoVr h¡& Ohm± A{YH$m§e {ddm{hV ‘{hbmAm| H$m 30 df© H$s C‘« VH$ ~ƒm hmo OmVm h¡, dh g§~§Y CÝh| g‘ñ¶mAm| na {dO¶ àmá H$aZo ‘| ‘XX H$aVm h¡& bo{H$Z ~mX ‘|, O~ ~ƒm Mbm OmVm h¡, Vmo CÝh| AHo$bo ñdmñ϶ Ed§ {dÎm H$s g‘ñ¶mAm| H$m gm‘Zm H$aZm n‹S>Vm h¡& S>m°ŠQ>a Wmam H$hVr h¡, Ymamdm{hH$ Am¡a {gZo‘m ^r ¶wdmAm| Ho$ ‘Z ‘| AmË‘h˶m Ho$ {dMma S>mbZo ‘| Ah‘ ^y{‘H$m {Z^mVo h¡& ""do gmoMVo h¡ {H$ qμOXJr IË‘ H$aZm AmgmZ hmoVm h¡ O¡gm Hw$N> {’$ë‘m| ‘|

AmOH$b Ho$ ¶wdmAm| H$mo VËH$mb g§Vw{ï> Mm{hE& CZ‘| B§VμOma H$aZo ¶m ‘mVm{nVm Ho$ Ñ{ï>H$moU H$mo g‘PZo H$m g~« Zht hmoVm h¡&

S>m° Ama Vmam Aܶj Am¡a Cnmܶj SCARF

14

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

^mdoe nQ>ob

‘Zmod¥{Îm

{XIm¶m OmVm h¡& CÝh| bQ>H$Zo ¶m N>V go ¶m Q´>oZ Ho$ gm‘Zo Hy$XZo, ¶m ñd¶§ H$mo ObmZo Ho$ XX© Ho$ ~mao ‘| H$moB© A§XmOm Zht hmoVm&'' ¶hm± VH$ {H$ H$mQy>©Z {’$ë‘| ^r ¶wdmAm| ‘| AmË‘KmVr {dMmam| H$mo OÝ‘ Xo gH$Vr h¡ Š¶m|{H$ 7 ¶m 8 gmb Ho$ ~ƒo “‘¢ ‘aZm MmhVm hÿ±’ O¡go g§dmX gwZVo h¡& nhbo 14 go H$‘ C‘« ‘| AmË‘h˶m H$aZo dmbo ~ƒm| H$s g§»¶m ZJʶ Wr& bo{H$Z A~ 10-14 gmb Ho$ ~ƒm| ‘| AmË‘h˶m XoIZo H$mo {‘b ahr h¡, S>m°ŠQ>a bú‘r H$hVr h¡&

‘¢Zo CZgo nyN>m, Š¶m AmnZo AmË‘h˶m H$m à¶mg H$aZo dmbo Cg C‘« Ho$ ~ƒm| H$m BbmO {H$¶m h¡& dh J§^raVm go H$hVr h¡, ""hm±& EH$ hmoZhma ~ƒm Wm {OgHo$ ‘mVm-{nVm CgH$m A˶{YH$ gh¶moJ H$aVo Wo, Am¡a Cgna n‹T>mB© ¶m {H$gr Aݶ ~mV Ho$ {bE X~md Zht S>mbVo Wo& bo{H$Z g^r Cggo ~ohVa àXe©Z H$aZo H$s Cå‘rX H$aVo Wo; ~ƒm K~am J¶m Am¡a ^¶^rV hmo J¶m, ¶h gmoMH$a {H$ ¶{X dh CZH$s Cå‘rXm| na Iam Zht CVam, Vmo dh CÝh| {Zame H$a XoJm&''


Ádmbm H$moQ>oe

Amerf dmîU}

O~ EH$ narjm Ho$ ~mX dh H$jm ‘| àW‘ Am¶m Am¡a {ejH$ Zo H$hm {H$ {Z{üV hr CgH$s amÁ¶ ñVa na a¢H$ bJoJr, dh VZmd ‘| Am J¶m Am¡a CgZo ¶h H$hVo hþ¶o EH$ AmË‘h˶m boI {bIm ""‘¢ ^bo hr hmoZhma hÿ±, bo{H$Z ‘wPo Zht nVm {H$ ‘¢ Amn g^r H$s Cå‘rXm| na Iam CVa nmD$±Jm ¶m Zht&'' CgZo 10 df© H$s C‘« ‘| ñd¶§ H$mo ’$m§gr bJm br! ñH$mCQ> ‘| hmoZo Ho$ H$maU, Cgo ghr VarHo$ go JR>mZ bJmZm AmVm Wm& Bg ‘m‘bo ‘| ¶h Ag’$bVm H$m CgH$m ñd¶§ H$m S>a Wm {OgHo$ n[aUm‘ñdê$n ¶h AmË‘h˶m hþB©& EH$ Aݶ ~ƒr {Ogo Q>mBμ’$mBS> Wm, dh CgH$s narjm Ho$ {bE V¡¶mar Zht H$a gH$s Am¡a ZH$b H$aVo nH$‹S>r JB© Am¡a AJbo {XZ CgHo$ ‘mVm-{nVm H$mo ~wbm¶m J¶m, Cg em‘ dh ñHy$b {~pëS§>J H$s N>V na M‹T>r Am¡a {JaH$a CgH$s ‘m¡V hmo JB©& H$moB© ^r MrμO Omo e{‘ªXm ¶m An‘m{ZV H$aVr h¡ dh ¶wdmAm| H$mo AmË‘h˶m H$aZo Ho$ {bE ào[aV H$aVr h¡& CZ‘| A^r VH$ nhMmZ H$s g‘P {dH${gV Zht hþB© h¡ ¶m do VZmd H$mo PobZo hoVw n¶m©á ê$n go n[an¹$

{Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 15


Jo{~«¶b AmB©μOoH$

¶wdmAm| ‘| AmË‘h˶m EH$ ghO à{VH¥$¶m hmoVr h¡& ¶{X CÝh| EH$ ‘m¡H$m {X¶m OmE Vmo do BgHo$ ~mao ‘| gmoM|Jo ^r Zht&

S>m°ŠQ>a bú‘r {dO¶Hw$‘ma

Zht hþ¶o h¡& ""¶wdmAm| ‘| AmË‘h˶m EH$ ghO à{VH¥$¶m hmoVr h¡& ¶{X CÝh| EH$ ‘m¡H$m {X¶m OmE Vmo do BgHo$ ~mao ‘| gmoM|Jo ^r Zht,'' dh AmJo H$hVr h¡& S>m°ŠQ>a Wmam H$hVr h¡ {H$ Ohm± n{ü‘r Xoem| ‘| AmË‘h˶m ~§XÿH$ ¶m S´>½g H$m A˶{YH$ godZ H$aHo$ H$s OmVr h¡, ^maV ‘|, {deofH$a V{‘bZmSy> ‘|, ‘{hbmE§ ñd¶§ H$mo ’$m§gr bJmH$a ¶m ObmH$a AnZr OmZ boVr h¡; n{ü‘ ‘| ñd¶§ H$mo ObmH$a ‘maZo H$s I~a Zht gwZr JB© h¡& H$maU ‘w»¶ ê$n go g‘mZ hmoVo h¡, {gdm¶ BgHo$ {H$ dhm± AHo$bmnZ A{YH$ h¡& ""gm‘m{OH$ AbJmd Am¡a gm‘m{OH$ g‘W©Z H$s H$‘r dhm± àM{bV h¡, Omo ^maV ‘| ~hþV A{YH$ qMVm H$m H$maU Zht h¡ na§Vw Yrao-Yrao ~‹T> ahm h¡& h‘ g^r n[admam| Ho$ gmW ahVo h¡& ¶{X h‘ h‘mao gm‘m{OH$ V§Ì H$m bm^ Zht CR>mVo h¡, Vmo ¶h EH$ g‘ñ¶m ~Z OmVm h¡, Omo AdgmX H$s Amoa bo OmVm h¡&'' dh H$hVr h¡ {H$ ^maV ‘| ãby ˆob MwZm¡Vr ""EH$ ‘r{S>¶m àMma A{YH$ Wm& Jo‘ go Ow‹S>m H$moB© ^r ‘m‘bm h‘| XoIZo H$mo Zht {‘bm&'' 1980 Ho$ XeH$ ‘| IIT ‘Ðmg ‘| gbmhH$ma hmoZo Ho$ ZmVo, S>m°ŠQ>a Wmam Bg ~mV na amoeZr S>mbVr h¡ {H$ Š¶m| hmoZhma N>mÌ Omo AmB©AmB©Q>r ‘Ðmg ‘| XmpIbm bo gH$Vo h¡, do CZH$m OrdZ BVZo X¶Zr¶ T>§J go IË‘ H$a boVo h¡& gm‘m{OH$ Am¡a Am{W©H$ Ag‘mZVm, {deofH$a CZ N>mÌm| Ho$ 16

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


hoënbmBZ ñZohm ŠQ>a bú‘r Ûmam ñWm{nV ñZohm gy B gmBS> {àd| e Z ho ë nbmBZ ñd¶§godH$m| Ho$ EH$ Xb Ho$ ‘mܶ‘ go df© 1986 go 24 K§Q>o ’$moZ na godm àXmZ H$a ahr h¡& g~go ewéAmVr hoënbmBZm| ‘| go EH$, ¶h eha ‘| AmË‘h˶m Ho$ amoH$Wm‘ ‘| ‘hËdnyU© ^y{‘H$m {Z^m ahr h¡& Bg hoënbmBZ H$s ewéAmV V~ hþB© ""O~ Bg ‘Z{ü{H$ËgH$ Zo ¶yHo$ ‘| g‘o[aQ>Ýg Ho$ H$m‘ H$mo XoIm& do AmË‘KmVr ì¶{º$¶m| go ~mV H$aZo Ho$ {bE ñd¶§godH$m| H$m BñVo‘mb H$aVo Wo& O~ ‘¢ EH$ A§Vam©ï´>r¶ gå‘obZ ‘| AmË‘h˶m na emoY nÌ àñVwV H$aZo Ho$ {bE {dEZm JB©, Vmo ‘¢ bmoJm| Ûmam AmË‘h˶m H$s amoH$Wm‘ hoVw {H$E JE H$m¶m] H$mo XoIH$a M{H$V ah JB©& ¶h 33 df© nhbo H$s ~mV h¡; h‘mao Xoe ‘| AmË‘h˶mAm| H$mo amoH$Zo H$s H$moB© ì¶dñWm Zht Wr&'' Bg {dMma na ~hþV g§e¶ hþ¶o& ""MoÞB© V~ ^r ‘Ðmg Wm Am¡a EH$ ~hþV hr ê${‹T>dmXr g‘wXm¶ Wm& bmoJm| Zo H$hm H$moB© ^r AmnHo$ nmg AmH$a ¶h Zht H$hoJm {H$ ‘¢ AmË‘h˶m H$aZm MmhVm hÿ±& ¶m, H¡$go Amn Ho$db ñd¶§godH$m| H$s ‘XX go EH$ g§JR>Z Mbm gH$Vr h¡& ‘¢ ~g AmJo ~‹T>r Am¡a 1986 ‘| ñZohm H$s ñWmnZm H$s&'' V~ go boH$a A~ VH$ hoënbmBZ gmb Ho$ 365 {XZ Mb ahr h¡ {gdm¶ Cg {XZ Ho$ O~ nyam eha ~m‹T> H$s MnoQ> ‘| Wm& hoënbmBZ H$mo MbmZo dmbo ñd¶§godH$ CZHo$ AmdmJ‘Z H$m IMm© ^r IwX CR>mVo h¡& ""O~ amOrd Jm§Yr H$s h˶m hþB©, Vmo h‘mao ñd¶§godH$m| ‘| go EH$, EH$ 60-dfu¶ AmX‘r, Zo H$m¶m©b¶ nhþ±MZo Ho$ {bE noa§~ya go nyao Xmo K§Q>o VH$ gmBH$b MbmB©& h‘mao nmg Bg Vah Ho$

S>m°

g‘{n©V ñd¶§godH$ h¡&'' Ohm± nhbo bmoJ CZH$s g‘ñ¶mAm| na MMm© H$aZo Ho$ {bE CZHo$ H$m¶m©b¶ ‘| AmVo Wo, ¶h gw{dYm A~ Q>obrμ’$moZ Ho$ ‘mܶ‘ go Xr Om ahr h¡& A~ ~hþV go ¶wdm B©‘ob H$aZm ng§X H$aVo h¡& à{V{XZ ñZohm ‘| Am¡gVZ 60 ’$moZ AmVo h¡, {OZ‘| go 80 à{VeV bmoJ A˶{YH$ AmË‘KmVr hmoVo h¡ ¶m AmË‘h˶m H$aZo hr dmbo hmoVo h¡: "" "‘¢Zo Mma Jmo{b¶m§ Im br h¡ Am¡a 10 ‘oao hmW ‘| h¡& ¶m ‘¢ ‘oao AnmQ>©‘|Q> H$s B‘maV H$s N>V na hÿ±,' BZ {XZm| h‘| Bg àH$ma Ho$ ’$moZ AmVo h¡,'' S>m°ŠQ>a H$hVo h¡& Vmo Eogr pñW{V¶m| H$mo dh {H$g àH$ma go g§^mbVr h¡? ""{H$gr ^r ‘Zwî¶ H$s ~w{Z¶mXr Amdí¶H$Vm h¡ ñdrH$aU, Mmho CgZo Omo ^r {H$¶m hmo& EH$ {^Imar ñZohm ‘| Am¶m Am¡a CgZo H$hm, "H¥$n¶m ‘wPo Hw$N> n¡go Xo Xr{O¶o& ‘¢ Hw$N> ImZm MmhVm hÿ±&' CZ‘| go EH$ ñd¶§godH$ Zo Cgo ~¡R>m¶m Am¡a h‘mam H$m‘ g‘Pm¶m& ~mV IË‘ hmoZo Ho$ ~mX, CgZo I‹S>o hmoH$a H$hm, ‘wPo n¡go ‘V Xr{O¶o& ¶h nhbr ~ma h¡ O~ {H$gr Zo ‘wPo Hw$gu na ~¡R>m¶m Am¡a ‘oao gmW BÝgmZm| O¡gm ì¶dhma {H$¶m&'' ¶h ì¶{º$ H$m nyU© ñdrH$aU h¡& AJbr Amdí¶H$Vm CnbãYVm h¡& h‘ 24x7

A˶{YH$ AmË‘KmVr ì¶{º$ Ho$ {bE, CgHo$ ’¡$gbm boZo go nhbo H$s h‘ em¶X AmpIar H$‹S>r hmo& dh H$‹S>r h‘mao {bE ~hþV H$s‘Vr h¡&

CnbãY h¡, nyar Vah go J¡a-amOZ¡{VH$, J¡a-Ym{‘©H$& Vrgar MrμO h¡ nyU© JmonZr¶Vm& Mmho Omo hmo OmE, Omo ~mV| h‘| nyU© {dœmg Ho$ gmW ~VmB© JB© h¡ Cgo h‘ {H$gr Ho$ ^r gmW gmPm Zht H$a|Jo& h‘| AmB©EEg A{YH$m[a¶m| Ed§ Aݶ ì¶{º$¶m| Ho$ ’$moZ AmVo h¡ Omo H$hVo h¡, "‘¢ Zm‘ Zht ~VmZm MmhVm ~g ~mV H$aZm MmhVm hÿ±&' g~go ‘hËdnyU© MrμO h¡ ghmZw^{y V& ì¶{º$ {Og ‘ZmopñW{V go JwμOa ahm h¡ Cgo g‘PH$a CZHo$ gmW ahZm& ""A˶{YH$ AmË‘KmVr ì¶{º$ Ho$ {bE, CgHo$ ’¡$gbm boZo go nhbo H$s h‘ em¶X AmpIar H$‹S>r hmo& dh H$‹S>r h‘mao {bE ~hþV H$s‘Vr h¡,'' S>m°ŠQ>a bú‘r H$hVr h¡& ñd¶§gdo H$m| H$mo à{e{jV {H$¶m OmVm h¡ Am¡a M¶Z Ho$ ‘mZX§S> H$R>mao hmoVo h¡& {nN>br ~ma h‘mao nmg 150 AmdoXZ AmE Am¡a Cg‘| go Ho$db 15 ì¶{º$¶m| H$m M¶Z hþAm& ¶h H${R>Z Ed§ ^mdZmË‘H$ ê$n go Zrag hmoVm h¡& EH$ ì¶{º$ H$mo ~hþV hr ñZohr hmoZm n‹S>Vm h¡ Am¡a gmW hr CÝh| A§Va H$aZm ^r AmZm Mm{hE& EH$ C{MV g§Vbw Z hmoZm Mm{hE& CÝh| 40 K§Q>m| H$m à{ejU {X¶m OmVm h¡ Am¡a do N>h ‘hrZm| VH$ n[adrjm ‘| ahVo h¡& à˶oH$ ñd¶§gdo H$ hâVo ‘| Mma K§Q>o XoVm h¡& ""Bg ~mV H$m ܶmZ aIm OmVm h¡ {H$ ñd¶§gdo H$ à^m{dV Zm hmo Š¶m|{H$ ^mdwH$ H$hm{Z¶m| H$mo gwZZm gwIH$a Zht hmoVm h¡& ‘arO bJ^J EH$ K§Q>o VH$ ~mobVo h¡ Am¡a H$m°b g‘ñV ^maV Ho$ Abmdm Xþ~B© Ed§ Am~w Ym~r O¡go Xoem| go ^r AmVo h¡& do ñH$mBn ¶m {H$gr gmoeb ‘r{S>¶m ‘mܶ‘m| go H$m°b H$aVo h¡& ¶{X Oê$aV n‹S>Vr h¡ Vmo, ñd¶§gdo H$ ’$moZ H$aZo dmbo H$mo {H$gr noedo a ‘mZ{gH$ ñdmñ϶ {M{H$ËgH$ Ho$ nmg nam‘e© boZo hoVw ^oOVo h¡&''„

{Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 17


{bE Omo XÿañW ¶m J«m‘rU BbmH$m| go AmVo h¡, ""Eogo N>mÌm| Ho$ {bE BVZo AbJ n[adoe ‘| g‘m¶moOZ H$aZm H${R>Z ~ZmVo h¡& A±J«oOr ~mobr OmVr h¡ Am¡a CZHo$ {bE n[adoe Ed§ CZHo$ Ûmam {bE OmZo dmbo ì¶mdgm{¶H$ nmR>çH«$‘ H$s Oê$aVm| Ho$ {hgm~ go g‘m¶moOZ H$aZm H${R>Z hmoVm h¡& CÝh| em¶X Bg ~mV H$m A§XmOm ^r Zht hmoVm {H$ AmB©AmB©Q>r ‘| nrEMS>r ‘| Š¶m hmoVm h¡, do X~md Zht Pob nmVo h¡ Am¡a BZ g§ñWmZm| ‘| gbmhH$ma hmoZo Ho$ ~mdOyX ^r, CÝh| Zht nVm hmoVm {H$ do ‘XX Ho$ {bE H$hm± OmE§& AŠga ¶h CZH$s j‘Vm Am¡a Cg nmR>çH«$‘ H$s Cå‘rXm| Ho$ ‘ܶ Ag‘mZVm hmoVr h¡&'' ""AmË‘h˶m nam‘e© ‘| g~go nhbo AmnH$mo ì¶{º$ H$mo g‘PZm n‹S>Vm h¡, hmbm±{H$ Amn CZH$s g‘ñ¶mAm| H$mo hb Zht H$a gH$Vo& CXmhaU Ho$ {bE EH$ eam~r n{V& h‘ CÝh| ‘mJ©X{e©V H$a gH$Vo h¡ {H$ g‘ñ¶m H$m gm‘Zm H¡$go H$a| Am¡a {H$gr CJ« H$m¶©dmhr go CÝh| Xÿa bo OmE±&'' S>m°ŠQ>a Wmam EH$ {e{jV AmB©Q>r-OmZH$ma ‘{hbm H$s H$mC§gqbJ H$mo ¶mX H$aVr h¡ Omo CgHo$ OrdZ Ho$ Vrgao XeH$ ‘| Wr, {OgH$s emXr 18 df© H$s C‘« ‘| hmo JB© Wr, bo{H$Z Cgo CgHo$ n{V Ed§ n[adma Zo H$m‘ H$aZo H$s BOmOV Zht Xr Wr& Hw§${R>V hmoH$a CgZo AnZr H$bmB© H$mQ> br, Cgo

18

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

hm°pñnQ>b ‘| ^Vu H$aHo$ CgH$m BbmO {H$¶m J¶m& bo{H$Z O~ CÝhmoZ| Cgo H$m‘ H$aZo H$s BOmOV Zht Xr, Vmo CgZo gm‹S>r go ’$m§gr bJmZo H$s H$mo{ee H$s& ""M‘ËH$manyU© T>§J go dh ~M JB© Am¡a Cgo ‘oao nmg bm¶m J¶m& ‘¢Zo CgHo$ n[adma H$mo Cgo A§eH$m{bH$ H$m‘ H$aZo XoZo Ho$ {bE amμOr {H$¶m& ~mX ‘| CgZo ‘wPo ’$moZ H$aHo$ ~Vm¶m {H$ Cgo Omo ng§X h¡ Cgo H$aZo Ho$ {bE Ka go ~mha OmH$a dh Iwe h¡, ^bo hr dh {XZ ‘| Hw$N> hr K§Q>m| Ho$ {bE H$m‘ H$aVr hmo&'' S>m°ŠQ>a bú‘r EH$ ~ƒr Ho$ ~mao ‘| ~mV H$aVr h¡ {OgH$s ‘m± H$s ‘¥Ë¶w H¢$ga Ho$ H$maU hmo JB© Wr Am¡a {OgHo$ {nVm Zo Xÿgar emXr H$a br Wr& CgH$s gm¡Vobr ‘m± go Zm nQ>Zo Ho$ H$maU, CgZo ‘ÀN>a ^JmZo H$s XdmB© nr br& Cgo CZHo$ nmg bm¶m J¶m Am¡a VrZ ‘hrZm| VH$ ‘mVm-{nVm Ed§ ~ƒr H$mo nam‘e© XoZo Ho$ ~mX, A~ dh R>rH$ h¡, S>m°ŠQ>a H$hVr h¡& Vmo {H$gr ~ƒo Ho$ AmË‘h˶m Ho$ à¶mg ‘| Or{dV ~MZo Ho$ ~mX ‘mVm-{nVm nam‘e© Ho$ {bE {H$VZo J«hUerb hmoVo h¡? ""A{YH$m§e A{^^mdH$m| H$mo nümVmn hmoVm h¡ Am¡a do ~ƒo Ûmam Pobo JE X~md H$mo ‘hgyg H$aVo h¡; Hw$N> A˶{YH$ H$gyadma ‘hgyg H$aVo h¡ Am¡a do CZHo$ ~ƒo H$mo gwIH$a ‘hgyg H$admZo Ho$ {bE {H$gr ^r hX VH$ OmVo h¡&

AmË‘h˶m nam‘e© ‘| g~go nhbo AmnH$mo ì¶{º$ H$mo g‘PZm n‹S>Vm h¡, hmbm±{H$ Amn CZH$s g‘ñ¶mAm| H$mo hb Zht H$a gH$Vo& h‘ CÝh| ‘mJ©X{e©V H$a gH$Vo h¡ {H$ g‘ñ¶m H$m gm‘Zm H¡$go H$a| Am¡a {H$gr CJ« H$m¶©dmhr go CÝh| Xÿa bo OmE±&

Aݶ “{Zînj’ hmoVo h¡ Am¡a hH$sH$V H$mo AnZmVo h¡ {H$ A~ Š¶m {H$¶m OmZm Mm{hE& bo{H$Z Hw$N> gmoMVo h¡ {H$ ~ƒo Zo n[adma H$s ~oB‚mVr H$s h¡, VZmd ‘| AmH$a do AmË‘h˶m H$aZo Ho$ {bE ~ƒo na Jwñgm hmoVo h¡& ¶h A˶mdí¶H$ h¡ {H$ Eogo ‘mVm{nVmAm| Ho$ gmW A{YH$ g‘¶ {~Vm¶m OmE± Am¡a CÝh| A{YH$ nam‘e© Ho$ ‘mܶ‘ go ¶h g‘Pm¶m OmE± {H$ ~ƒm {H$g n[apñW{V go JwμOam h¡&'' nam‘e© gÌm| Ho$ ~mdOyX ~ma§~ma {H$E OmZo dmbo à¶mgm| na, dh H$hVr h¡ {H$ AmË‘h˶m EH$ A˶{YH$ VZmdnyU© qgS´>mo‘ hmoVm h¡ Am¡a ¶h H${R>Z MaU 2-3 hâVm| VH$ MbVm h¡& ¶{X Bg Ad{Y ‘| CÝh| ghmam {‘bo, Vmo AmË‘h˶m H$mo amoH$m Om gH$Vm


Vmo ‘XX ‘m§{JE& ~hþV go bmoJ MwnMmn nr‹S>m ghVo h¡& H$b§H$ Ho$ S>a go do CZH$s g‘ñ¶mAm| Ho$ ~mao ‘| ~mV Zht H$aVo h¡& {H$gr ^r àH$ma H$s ‘mZ{gH$ ñdmñ϶ g‘ñ¶mAm| go {ZnQ>Zo Ho$ {bE n¶m©á CnMma Ed§ aUZr{V¶m§ CnbãY h¡& gmW hr, ¶mX apIE {H$ g‘ñ¶mE± AñWm¶r hmoVr h¡& AnZr MwZm¡{V¶m| H$m gm‘Zo H$aZo Ho$ {bE Ñ‹T>Vm Ed§ YraO aI|&'' V{‘bZmSy> gaH$ma Ûmam 2013 ‘| Z¡Xm{ZH$ ‘Zmod¡km{ZH$m| H$s ‘XX go AmË‘h˶m na {dMma H$aZo dmbm| H$mo nam‘e© XoZo Ho$ {bE 104 H$s EH$ Aݶ hoënbmBZ ewê$ H$s JB© h¡& Bg hoënbmBZ H$mo EH$ {ZOr H§$nZr GVK EMRI Ûmam g§Mm{bV {H$¶m OmVm h¡&

OrZo ¶m ‘aZo H$s H$m‘Zm CZHo$ {bE CVma-M‹T>md H$s pñW{V hmoVr h¡& ¶{X Amn OrZo H$s BÀN>m H$mo ~‹T>m Xo, Vmo AmË‘h˶m H$mo amoH$m Om gH$Vm h¡&

amoQ>ar Š¶m H$a gH$Vr h¡? amoQ>ar O¡go g§JR>Z Bg ‘wÔm| H$mo ~‹S>o n¡‘mZo na g§~mo{YV H$aZo ‘| ‘XX H$a gH$Vo h¡& ""CÝhm|Zo nmo{b¶mo Ed§ gmjaVm Ho$ {bE ~hþV Hw$N> {H$¶m h¡& ‘mZ{gH$ ñdmñ϶ EH$ ‘m¡OyXm, AmYw{ZH$ g§H$Q> h¡& dmñVd ‘|, h‘ ñZohmM¡Q> O¡gm Hw$N> ewê$ H$aZm MmhVo h¡, Š¶m|{H$ AmO Ho$ ì¶{º$¶m| Ho$ {bE B©‘ob ^r AàM{bV hmo J¶m h¡& Bg‘| A{YH$ g§gmYZm| H$s Amdí¶H$Vm hmoVr h¡& ¶{X amoQ>ar ‘XX H$a gH|$ Vmo ¶h A˶{YH$ bm^àX hmoJm& M¡Q> à{H«$¶m H$m {ZarjU H$aZo Ho$ {bE h‘| ñd¶§godH$m| H$s Amdí¶H$Vm h¡& h‘ ñZohm Ho$ ‘mܶ‘ go Eogm Zht H$a gH$Vo, Š¶m|{H$ h‘ na nhbo go hr A˶{YH$ ^ma h¡,'' S>m°ŠQ>a bú‘r H$hVr h¡& amoQ>ar AmË‘h˶m Ho$ ~mao ‘| OmJê$H$Vm ’¡$bm gH$Vr h¡ Am¡a ~ƒm| ‘| EH$ gH$mamË‘H$ ‘mZ{gH$Vm {dH${gV H$aZo Ho$ {bE CƒVa ‘mܶ{‘H$ ñHy$bm| ‘| EH$ H$m¶©H«$‘ ewê$ H$a gH$Vr h¡, S>m°ŠQ>a Wmam gwPmd XoVr h¡&

J«m‘rU AmË‘h˶mE± J«m‘rU BbmH$m| ‘| AmË‘h˶mE± amoH$Zo Ho$ {bE, Ohm± g~go gm‘mݶ VarH$m H$sQ>ZmeH$ nrZm h¡, bmoJm| H$mo CZH$m H$sQ>ZmeH$ aIZo Ho$ {bE bm°H$a àXmZ {H$E

Jo{~«¶b AmB©μOoH$

Jo{~«¶b AmB©μOoH$

h¡& ""hm±, EH$ gmb ~mX, ¶{X CÝh| Cgr àH$ma H$m VZmd {‘bVm h¡, Vmo ì¶{º$ AmË‘h˶m H$aZo Ho$ ~mao ‘| gmoM gH$Vm h¡& emoY ‘| gm‘Zo Am¶m h¡ {H$ AmË‘h˶m Ho$ {dMma dmbo 100 bmoJm| ‘| go, Ho$db 10 bmoJm| H$s ‘m¡V AmË‘h˶m go hþB© h¡& ¶h EH$ AmdoJr Am¡a C^¶^mdr KQ>Zm h¡& OrZo ¶m ‘aZo H$s H$m‘Zm CZHo$ {bE CVma-M‹T>md H$s pñW{V hmoVr h¡& do H$hVo h¡: "Eogm Zht h¡ {H$ ‘¢ Agb ‘| ‘aZm MmhVm hÿ±; bo{H$Z ‘| Bg Vah Or ^r Zht gH$Vm&' Cg g‘¶, ¶{X Amn OrZo H$s BÀN>m H$mo ~‹T>m Xo, Vmo AmË‘h˶m H$mo amoH$m Om gH$Vm h¡&'' AmË‘h˶m ‘XX Ho$ {bE EH$ nwH$ma h¡& ¶h g§Mma H$m EH$ ê$n h¡& AmË‘h˶m H$aZo dmbo ~hþV go bmoJ {H$gr Z {H$gr H$mo CZHo$ ‘aZo H$s BÀN>m Ho$ ~mao ‘| ~VmVo h¡ ¶m CÝh| g§Ho$V XoVo h¡& ""¶h h‘ hmoVo h¡ Omo CÝh| AÀN>r Vah Zht gwZVo& h‘ ~g CÝh| gbmh XoVo h¡ Am¡a H$hVo h¡, "qMVm ‘V H$amo& g~ R>rH$ hmo OmEJm&' AnZo go ~wao bmoJm| H$mo XoImo Am¡a Iwe ahmo& ¶m h‘ H$hVo h¡, EH$ hâVo H$s Nw>Å>r bmo Am¡a Ky‘Zo OmAmo&'' AmË‘KmVr {dMmam| go ~MZo Ho$ {bE, S>m°ŠQ>a bú‘r H$hVr h¡, ""n[adma, {‘Ìm| Ed§ g‘mO Ho$ gmW AÀN>o g§~§Y ~ZmE& V~ Amn AHo$bm ‘hgyg Zht H$a|Jo& ¶{X AmnH$mo ‘mZ{gH$ ñdmñ϶ naoem{Z¶m± h¡,


A{~a J§Jmonmܶm¶

‘¥Ë¶w OrdZ H$m ¶h H$hZo H$m VarH$m h¡ {H$ AmnH$mo {ZH$mb {X¶m J¶m h¡; AmË‘h˶m OrdZ go ‘wº$ hmoZo H$m AmnH$m VarH$m h¡&

JE h¡, Vm{H$ AmdoJ ‘| {bE JE ’¡$gbm| Ho$ Xm¡amZ do Cg VH$ nhþ±M Zm gH|$& ""h‘Zo H$S>bmoa {μObo Ho$ Xmo Jm§dm| ‘| Eogm {H$¶m h¡& {nN>bo N>h dfm] ‘| BZ Xmo Jm§dm| ‘| AmË‘h˶m go H$moB© ‘m¡V Zht hþB© h¡& ñWmZr¶ amoQ>ar Šb~ ^r Bgo CZH$s gm‘wXm{¶H$ n[a¶moOZmAm| Ho$ ê$n ‘| AnZm gH$Vo h¡& WHO Zo Bg nhb H$mo AmË‘h˶m amoH$Zo Ho$ g~go {H$μ’$m¶Vr VarH$m| ‘| go EH$ ‘mZm h¡,'' S>m°ŠQ>a bú‘r H$hVr h¡& A~ dh JwOamV Ho$ 54 Jm§dm| ‘| Bg à{Vê$n H$mo XmohamZo Ho$ {bE nyar Vah V¡¶ma h¡& ""h‘ 500 gm‘wXm{¶H$ ñdmñ϶ H${‘©¶m| H$mo à{e{jV H$aZo Om aho h¡& do à˶oH$ Jm±d ‘| AmË‘KmVr ì¶{º$¶m| H$s nhMmZ H$a|Jo Am¡a C{MV nam‘e© àXmZ H$a|Jo&'' 2017 Ho$ ‘|Q>b hoëWHo$¶a EŠQ> Zo AmË‘h˶m H$mo J¡a-H$mZyZr H$ama {X¶m h¡& Xmo df© nyd© VH$, ¶h g‘ñ¶m Wr {H$ AmË‘h˶m H$aZo dmbo H$mo gOm Xr OmVr Wr& AmË‘h˶m H$aZo dmbo ì¶{º$¶m| H$mo ~hþV H$‘ bmoJ ’y$b XoVo h¡& ‘¥Ë¶w OrdZ H$m ¶h H$hZo H$m VarH$m h¡ {H$ AmnH$mo {ZH$mb {X¶m J¶m h¡; AmË‘h˶m OrdZ go ‘wº$ hmoZo H$m AmnH$m VarH$m h¡& Bg{bE AmJo ~{‹T>E Am¡a ~hþV Xoa hmoZo go nyd© ‘XX br{O¶o, Š¶m|{H$, ha EH$ g‘ñ¶m H$m hb hmoVm h¡, S>m°ŠQ>a bú‘r H$hVr h¡&

Jo~«¶b AmBμOoH$ EH$ ñdr{S>e ’$moQ>moJ«m’$a h¡ , {OÝhmoZo AnZr {Zamem na μH$m~y nm¶m, Am¡a A~ dh CZH$m AZw^d H$m Cn¶moJ H$a, H$bm Am¡a {MÌVm Ho$ Ûmam ‘mZ{gH$ ñdmñ϶ Am¡a ~r‘mar H$m àMma H$aVo h¢& Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm 20

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


’$mC§S>oeZ Q´>ñQ>r Aܶj H$m g§Xoe

Q´>ñQ>r H$m g§Xoe

TRF H$mo

Cnhma X|

h‘mao nwamZo Ed§ ZE bú¶m| H$s àm{á

Zr hmAmo, amoQ>[o a¶Z! ¶h gmb IË‘ hmoZo na h¡, Am¡a ‘¢ OmZVm hÿ± {H$ Amn ¶moJXmZ XoZo Am¡a A§{V‘ jUm| ‘| XmZ XoZo Ho$ ~mao ‘| gmoM aho h¡& Amn gmoM aho h¡ {H$ {H$g Vah Amn AnZm Am^ma Ed§ ߶ma {XIm gH$Vo h¡& Odm~ ~ohX AmgmZ h¡ - amoQ>ar g§ñWmZ ‘| ¶moJXmZ Xr{O¶o& ‘¢Zo H$hm Ho$db Bg{bE Zht: EH$ ñdV§Ì {dûcofU ‘|, AmnHo$ amoQ>ar g§ñWmZ H$mo Xþ{Z¶m Ho$ g~go AÀN>o namonH$mar g§ñWmZm| ‘| gd©loð> MwZm J¶m h¡& bJmVma 12d| df©, amoQ>ar g§ñWmZ H$mo namonH$mar g§JR>Zm| Ho$ ñdV§Ì ‘yë¶m§H$ZH$Vm© M¡[aQ>r Zo{dJoQ>a go gdm}ƒ aoqQ>J - Mma {gVmao - hm{gb hþE h¡& M¡[aQ>r Zo{dJoQ>a H$s AJñV ‘mh H$s aoqQ>J ‘| ‘O~yV Am{W©H$ pñW{V Am¡a Odm~Xohr Ed§ nmaX{e©Vm Ho$ à{V à{V~ÕVm XmoZm| H$mo hr àX{e©V H$aZo Ho$ {bE g§ñWmZ Zo gdm©{YH$ 100 A§H$ A{O©V {H$E h¡& g§ñWmZ H$mo {bIo JE EH$ nÌ ‘|, M¡[aQ>r Zo{dJoQ>a Zo H$hm {H$ ""{OVZo namonH$mar g§JR>Zm| H$m h‘ ‘yë¶m§H$Z H$aVo h¡ CZ‘| go Ho$db EH$ à{VeV H$mo H$‘ go H$‘ 12 {gb{gbodma Mma-{gVmam aoqQ>J àmá hþB© h¡, {Oggo ¶h ñnï> hmoVm h¡ {H$ amoQ>ar g§ñWmZ A‘oarH$m Ho$ Aݶ bmoH$monH$mar g§JR>Zm| Ho$ ‘wμH$m~bo ~ohVa àXe©Z H$aVm h¡& M¡[aQ>r Zo{dJoQ>a go àmá ¶h AgmYmaU nXZm‘ g§ñWmZ H$mo CgHo$ g‘H$j g§JR>Zm| go AbJ aIVm h¡ Am¡a bmoJm| H$mo BgH$s {dœgZr¶Vm àX{e©V H$aVm h¡&'' ¶h gå‘mZ {nN>bo Hw$N> dfm] ‘| OrVo JE nwañH$mam| ‘| gdm}n[a h¡& Xþ{Z¶m ^a ‘| nmo{b¶mo CÝ‘ybZ Ho$ {bE amoQ>ar H$s à{V~ÕVm Zo dZ {~{b¶Z EŠQ²g Am°’$ nrg A{^¶mZ, Xþ{Z¶m Ho$ g~go ‘hËdnyU© ‘wÔm| go {ZnQ>Zo H$m EH$ A§Vam©ï´>r¶ d¡{œH$ ZmJ[aH$ Am§XmobZ, Ho$ hramo AdmS²g© ‘| ~oñQ> Zm°Zàm°{μ’$Q> EŠQ> H$m pIVm~ OrVm& Am¡a Agmo{eEeZ Am°’$ μ’§$S>aoqgJ àmo’o$eZëg - noeoda ê$n go AZwXmZ g§M¶Z H$aZo dmbm| H$m Xþ{Z¶m H$m g~go ~‹S>m ZoQ>dH©$ - Zo h‘mar XrK©H$m{bH$ CnbpãY¶m| H$mo gå‘m{ZV H$aVo hþ¶o amoQ>ar g§ñWmZ H$mo dëS>©g AmCQ>ñQ>¢qS>J μ’$mC§S>oeZ H$hm h¡& ¶h H$hZm ~hþV AmgmZ h¡ {H$ h‘ Xþ{Z¶m Ho$ g~go ~‹S>o namonH$mar g§JR>Zm| ‘| go EH$ go Ow‹S>o hþ¶o h¡& bo{H$Z gM ¶h h¡ {H$, AmnH$m amoQ>ar g§ñWmZ gd©loð> h¡& Bg{bE Xþ{Z¶m H$mo g~go ~‹S>m Cnhma XoH$a Bg df© H$m A§V H$a|& ‘wPo Vmbr Xr{O¶o Am¡a amoQ>ar g§ñWmZ H$mo AnZm g‘W©Z Xr{O¶o& {H«$g‘g H$s ~YmB¶m± Am¡a Zd df© H$s ew^H$‘ZmE±!

VrZ df© nyd©, amoB© ‘hmg{Md Om°Z hoìH$mo go hmd©S>© {~μOZog [aì¶y Zo nyN>m {H$ H¡$go amoQ>ar Am¡a amoQ>o[a¶Z VrZ XeH$m| VH$ nmo{b¶mo Ho$ pIbm’$ b‹S>mB© H$mo Omar aI nm¶o& CZH$m Odm~ Wm: z 1984 ‘|, O~ amoQ>ar Zo nmo{b¶mo CÝ‘ybZ nhb H$mo àmaå^ {H$¶m, Vmo ¶h ~r‘mar ~hþV go Xoem| ‘| ñWm{ZH$ Wr& Bg{bE, amoQ>[a¶Zm| H$mo ha OJh EH$ gm‘mݶ H$maU {‘bm& z ¶h Ho$db n¡gm| H$m ¶moJXmZ XoZo Ho$ ~mao ‘| hr Zht Wm& ~ƒm| Ho$ {bE amï´>r¶ Q>rH$mH$aU {Xdg na Xmo ~y§Xm| H$mo àem{gV H$aZo Ho$ {bE amoQ>o[a¶Z gpå‘{bV hþ¶o& z n[aUm‘ ‘mnZo ¶mo½¶ Wo& 1984 ‘| 350,000 ‘m‘bm| go boH$a, Ho$db nm{H$ñVmZ Am¡a Aμ’$μJm{ZñVmZ, bJ^J 100 ‘m‘bm| Ho$ gmW, A~ VH$ nmo{b¶mo ‘wº$ Kmo{fV Zht hþ¶o h¡& Bg{bE h‘mar à{V~ÕVm h¡ {H$ h‘| Cg AmpIar ‘rb H$mo nma H$aZm h¡& hmb hr ‘| hþB© EH$ MMm© ‘| ‘wPgo nyN>m J¶m {H$ ‘¢ 2030 ‘| amoQ>ar H$mo H$hm± XoIVm hÿ±& RIPN eoIa ‘ohVm Zo AmìhmZ H$a {X¶m h¡ {H$ amoQ>ar H$mo Zmo~ob em§{V nwañH$ma Adí¶ {‘bZm Mm{hE& ¶h bú¶ ha EH$ amoQ>o[a¶Z H$m ñdßZ hmoZm Mm{hE, Ho$db Bg{bE hr Zht {H$ Bggo h‘mar N>{d ‘| ~‹S>o n¡‘mZo na d¥{Õ hmoJr, ~pëH$ Bg{bE Š¶m|{H$ amoQ>ar dmñVd ‘| BgH$s hH$Xma h¡& ‘oao Ûmam ~Vm¶m J¶m Xÿgam bú¶ h¡ {H$ amoQ>ar H$s ghr ‘m¶Zm| ‘| d¡{œH$ CnpñW{V hmoZr Mm{hE& Ohm± ¶h gwZZm Iwer H$s ~mV h¡ {H$ amoQ>ar A{YH$m§e Xoem| ‘| ‘m¡OyX h¡, dht MrZ Am¡a Aa~ Xoem| ‘| amoQ>ar Šb~ J§^ra à{V~§Ym| ‘| H$m‘ aho h¡& BZ Xoem| ‘| amoQ>ar H$s pñW{V A{Z{üV h¡& ¶{X h‘ gaH$mam| H$mo Aݶ Xoem| H$s Vah hr H$m‘ H$aZo H$s AZw‘{V XoZo Ho$ {bE amμOr H$a gH|$, Vmo Bggo gXñ¶Vm ‘| ^mar d¥{Õ hmoJr Am¡a Q>rAmaEμ’$ H$mo Anma ghm¶Vm {‘boJr& AmgmZr go àmá hmoZo dmbo bú¶? Zht& hmbm§{H$, amoQ>ar Ho$ erf© ñVam| na EH$ g§J{R>V, Ho$pÝÐV à¶mg go h‘| BpÀN>V bm^m§e àmá hmo gH$Vo h¡& ¶{X AmnH$mo bJVm h¡ {H$ Hw$N> Eogo bú¶ h¡ {OZHo$ {bE h‘| à¶mg H$aZo Mm{hE, Vmo H¥$n¶m {bIH$a ~VmB¶o&

Joar gr Ho$ hþAm§J

Jwbm‘ E dmhZdVr

’$mC§S>oeZ Q´>ñQ>r Aܶj

Q´>ñQ>r, amoQ>ar B§Q>aZoeZb {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 21


amoQ>ar ‘| g‘yh J{VerbVm g~go AÀN>r Vah H$m¶© H$aVr h¡:

eoIa ‘ohVm aerXm ^JV

{H$

gr Aݶ g§JR>Z H$s VwbZm ‘| g‘yh J{VerbVm amoQ>ar ‘| ~ohVa H$m¶© H$aVr h¡& AmBO¡H$ ݶyQ>Z Zo H$hm Wm {H$ ""AJa ‘¢ Xÿa VH$ XoI nm ahm hÿ±, Vmo Ho$db Bg{bE Š¶m|{H$ ‘¢ {dembH$m¶ ‘Zwî¶m| Ho$ H$ÝYm| na I‹S>m hÿ±& ‘¢ H$h gH$Vm hÿ± {H$ ‘¢ ¶hm± Bg nX na ~hþV go bmoJm|

22 22

aamomoQ>ar g_ am gg_mMma _mM _mM m maa {X {Xg§ Xg§ g§~~aa 2019 20119

Ho$ g‘W©Z H$s dOh go hÿ±,'' amo B© Aܶj ‘ZmoZrV eoIa ‘ohVm Zo H$hm& ‘w§~B© ‘| amoQ>ar Šb~ ~m°å~o Am¡a amoB© ‘§S>b 3141, 3142 Ûmam Am¶mo{OV, Ed§ ‘§S>b 3030, 3131, 3132 Am¡a 3170, Ed§ ~m°å~o {hëg gmCW, ‘w§~B© S>mCZQ>mCZ gr b¢S> Am¡a ‘w§~B© ‘mbm~ma {hb

Ho$ amoQ>ar Šb~m| Ûmam gh Am¶mo{OV {H$E JE EH$ g‘mamoh H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE, dh CZH$s D$Om©, J{VerbVm, H$‹S>r ‘ohZV Am¡a Ñ{ï>H$moU na H$s JB© gH$mamË‘H$ Vmarμ’$m| na à{V{H«$¶m Xo aho Wo& ""Omo Hw$N> ^r ‘¢ hm{gb H$a nm¶m hÿ± dh J{VerbVm H$s dOh go h¡& O~ ‘¢ amoQ>o[a¶Zm| Ho$ g‘yh Ho$ gmW


~¡R>Vm hÿ± Vmo ‘oar ñd¶§ H$s j‘VmE§ Mma JwZm ~‹T> OmVr h¡& O~ ‘¢ Xÿgam| Ho$ gmW H$m¶© H$aVm hÿ± Vmo ‘wPo A{YH$ D$Om© {‘bVr h¡, ‘oam ‘pñVîH$ ~ohVa T>§J go H$m¶© H$aVm h¡& ‘wPo bmoJm| go {‘bZm Am¡a CZgo ~mV| H$aZm ~hþV ng§X h¡ Am¡a ‘¢ Ho$db V^r ~ohVa T>§J go H$m¶© H$a gH$Vm hÿ± O~ ‘oao Amgnmg bmoJ ‘m¡OyX hmo&'' ‘ohVm H$mo Xe©H$m| H$s dmhdmhr {‘br O~ CÝhm|Zo H$hm {H$ A{YH$m§e ~¡R>H|$ {OZ‘| dh em{‘b hmoVo h¡ EH$ {XZ ewê$ hmoVr ‘Ja do Cgr {XZ g‘má Zht hmoVr& Bg{bE Zht {H$ h‘mao D$na H$m‘ H$m {H$gr àH$ma H$m X~md h¡ ~pëH$ h‘ Bgr àH$ma H$m‘ H$aZm ng§X H$aVo h¡&

~mE§ go… RID ^aV nm§S>çm, PDG Eeg J§Jybr, Z¶ZVmam ‘hmOZ, PRIP H$ë¶mU ~oZOu, TRF Q´>ñQ>r-{Zdm©{MV AμOrμO ‘oZZ, PRID AemoH$ ‘hmOZ Am¡a Z§{XVm J§Jybr {MÌ ‘| em{‘b h¢&

O~ ‘¢ Xÿgam| Ho$ gmW H$m¶© H$aVm hÿ± Vmo ‘wPo A{YH$ D$Om© {‘bVr h¡, ‘oam ‘pñVîH$ ~ohVa T>§J go H$m¶© H$aVm h¡& ‘wPo bmoJm| go {‘bZm Am¡a CZgo ~mV| H$aZm ~hþV ng§X h¡ Am¡a ‘¢ Ho$db V^r ~ohVa T>§J go H$m¶© H$a gH$Vm hÿ± O~ ‘oao Amgnmg bmoJ ‘m¡OyX hmo& RIPN eoIa

dh Q>rAmaE’$ ݶmgr Jwbm‘ dmhZdVr H$s {Q>ßnUr na ^r à{V{H«$¶m Xo aho Wo {H$ H$ë¶mU ~¡ZOu Ûmam amo B© Aܶj Ho$ ê$n ‘| AnZm H$m¶©H$mb nyU© H$aZo Am¡a X{jU E{e¶m ‘| EH$ {demb gmjaVm n[a¶moOZm H$aZo H$m {dMma aIZo Ed§ EH$ kmnZ XñVmdoO H$mo A§{V‘ ê$n XoZo Ho$ ~mX, O~ bå~o g‘¶ VH$ H$m‘ H$aZo Ho$ ~mX CÝh| {‘bmH$a Hw$N> ‘yb^yV gXñ¶ hr ~Mo Wo, V~ ‘ohVm Hw$N> amoQ>o[a¶Zm| Ho$ gmW S>Q>o aho Am¡a àmê$n H$mo V¡¶ma H$aZo Ho$ {bE amV^a H$m‘ {H$¶m& ""Eogm H$m¶© Ho$db g‘{n©V amoQ>o[a¶Zm| Ho$ EH$ Xb Ho$ gmW hr g§^d Wm,'' RIPN Zo AmJo H$hm& AnZo Aܶjr¶ df© Ho$ {bE AnZo bú¶ Am¡a Ñ{ï>H$moU H$mo gmPm H$aVo hþE, ‘ohVm Zo H$hm {H$ CZHo$ Hw$N> bú¶m| H$mo hm{gb H$aZo Ho$ {bE dh CZHo$ μOmoZm| Ho$ amoQ>o[a¶Zm| Ho$ g‘W©Z na Am{lV h¡& {OZ‘| go EH$ à‘wI h¡ nmo{b¶mo na H$m¶© H$aZo Ho$ {bE Zmo~b em§{V nwañH$ma àmá H$aZm, ^bo hr ¶h Xþ{Z¶m go A^r VH$ nyar Vah go Zm {‘Q>m hmo& ""h‘ A§Om‘ VH$ nhþ±M MwHo$ h¡; ¶h EH$ {dœ ¶wÔ H$mo Q>mbZo O¡gm h¡& nhbo ha gmb 3.5 bmI ~ƒo nmo{b¶mo go J«ñV hmoVo Wo; AmO Ho$db 100 hmoVo h¡& ¶{X Amn Am§H$bZ H$a| Vmo, amoQ>ar H$s dOh go 40 go 50 bmI go A{YH$ ~ƒo Bg IVaZmH$ ~r‘mar go ~M JE h¡& Bg‘| h‘mao 1,100 em§{V {Z‘m©VmAm| H$mo Am¡a Omo‹S> Xr{O¶o {OÝh| Xþ{Z¶m ‘| g§Kf© H$mo H$‘ H$aZo/amoH$Zo Ho$ {bE à{e{jV {H$¶m J¶m h¡&'' h‘mao OmoZm| ‘| amoQ>o[a¶Zm| Ûmam H$s OmZo dmbr hOmam| godm n[a¶moOZmAm| H$m C„oI H$aVo hþE ‘ohVm Zo H$hm {H$ {dS§>~Zm ¶h h¡ {H$ Cg H$m¶© H$mo n[a‘m{UV H$aZo Ho$ {bE H$moB© Am§H$‹S>o ‘m¡OyX Zht h¡& bo{H$Z Á¶mXm g‘¶ VH$ Eogm Zht ahoJm; EH$ do~gmBQ> ~ZmB© JB© h¡ {OgH$m bmoH$mn©U B§Xm¡a

‘ohVm

B§pñQ>Q>çyQ> ‘| {H$¶m OmEJm Am¡a ¶hm± g^r Šb~m| H$mo CZHo$ Ûmam H$s OmZo dmbr n[a¶moOZmAm| Ho$ AmYma na S>oQ>m ^aZm hmoJm& amo B© ‘§S>b 3141 H$s àe§gm H$aVo hþE, CÝhm|Zo H$hm {H$ Bg AHo$bo ‘§S>b Zo AØþV H$m¶© {H$¶m h¡; ‘wPo AmnHo$ ‘§S>b ‘| AmZm ng§X h¡, Š¶m|{H$ O~ ^r ‘¢ ¶hm± AmVm hÿ± Hw$N> Z¶m grIVm hÿ±& (amoB© {ZXoeH$ ^aV n§S>çm Zo hñVjon H$aVo hþE H$hm {H$ Bg g‘mamoh Ho$ à‘wI Am¶moOH$ Šb~ - {d{eï> amoQ>ar Šb~ ~m°å~o Omo Bg df© 90 df© H$m hmo J¶m h¡, Zo AHo$bo {nN>bo df© 25 H$amo‹S> H$s bmJV H$s n[a¶moOZmE§ H$s Wr, Am¡a BgHo$ nmg [aH$m°S>© g§»¶m ‘| 11 EHo$Eg gXñ¶ h¡, Omo Xþ{Z¶m Ho$ {H$gr Šb~ ‘| gdm©{YH$ h¡&) amï´>r¶ ñVa na amoQ>o[a¶Zm| H$mo {demb Am¡a g§a{MV n[a¶moOZmE§ H$aZo hoVw ào[aV H$aVo hþ¶o, CÝhm|Zo H$hm gmjaVm H$m¶©H«$‘ Bg{bE g’$b hþAm Š¶m|{H$ dh g§a{MV Wm& Am¡a h‘ {ZdmaH$ ñdmñ϶ Ed§ WinS XmoZm| Ho$ {bE Eogm hr H$aZo Om aho h¡& Š¶m|{H$ h‘mao nmg EH$ g§aMZm h¡, ^maV gaH$ma h‘mao gmW gmjaVm ‘| gmPoXmar H$a ahr h¡ Am¡a Q>mQ>m Q>oŠZmobm°OrμO Zo h‘| CZH$m gbmhH$ma ~ZmZo hoVw h‘mao gmW EH$ g‘Pm¡Vm kmnZ hñVmj[aV {H$¶m h¡! h‘ WinS Am¡a ñdmñ϶ ‘| ^r Eogm H$a gH$Vo h¡& Bg ~mV na H$m¶‘ ahVo hþ¶o {H$ amoQ>ar Ho$ VmO ‘| ^maV H$mo{hZya h¡, RIPN Zo H$hm {H$ 2021-22 ‘| amoB© Ho$ ZoV¥Ëd H$s V¡¶mar H$aVo hþ¶o, CÝh| ^maVr¶ amoQ>o[a¶Zm| go ~hþV A{YH$ Amem h¡ {H$ do CZHo$ Xoe H$mo ZB© D$±MmB©¶m| VH$ bo OmE±Jo& O¡go {H$ gXñ¶Vm ‘| Zå~a EH$ ~ZZm; A^r h‘ H$ar~ 1.5 bmI h¡; VrZ dfm] ‘| ¶{X à˶oH$ amoQ>o[a¶Z H$mo EH$ ^r gXñ¶ {‘b J¶m, Vmo ¶yEg H$mo nrN>o N>mo‹S>Vo hþE, {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 23


Ohm± Xþ^m©½¶ go erf© nXm| na gXñ¶Vm H$‘ hmo ahr h¡, ^maV Ho$ nmg 2.5 bmI gXñ¶m| Ho$ Am§H$‹S>o H$mo nma H$aZo H$s j‘Vm hmoJr& ""Am¡a ¶{X h‘mao nmg 250,000 amoQ>o[a¶Z hm|Jo, Vmo h‘mam Q>rAmaE’$ AZwXmZ 40 {‘{b¶Z S>m°ba VH$ Om gH$Vm h¡; h‘mao nmg Xmo H$s OJh Mma {ZXoeH$ Am¡a Xmo ݶmgr hmo gH$Vo h¡! Am¡a {dYmZ n[afX ‘|, g~go à^mdr AmdmμO ^maVr¶ amoQ>o[a¶Zm| H$s hmoJr!'' ‘{hbm gXñ¶Vm H$mo ~‹T>mZm Am¡a amoQ>aoŠQ> AmÝXmobZ H$mo ~‹T>mdm XoZm CZH$s Aݶ àmW{‘H$VmE§ h¡, ""bo{H$Z BZ g~Ho$ {bE AmnH$mo H$‹S>r ‘ohZV H$aZr hmoJr& Ho$db ~YmB© XoZm H$m’$s Zht hmoJm,'' CÝhm|Zo AmJo H$hm& AnZo {dMma H$mo XmohamVo hþE {H$ ‘ohVm Am¡a amer 2021-22 Ho$ CZHo$ H$m¶©H$mb Ho$ Xm¡amZ amoB© ZoV¥Ëd na EH$ {^Þ N>mn N>mo‹S>|Jo, PRIP H$ë¶mU ~oZOu Zo EH$ {H$ñgm gwZmH$a Xe©H$m| H$mo ‘§Ì‘w½Y H$a {X¶m {H$ H¡$go dh 1995 ‘| nhbr ~ma ‘ohVm go EH$ ¶wdm Zm¡{gpI¶o Ho$ ê$n ‘| {‘bo, ""{Ogo bJVm Wm {H$ Cgo g~Hw$N> AmVm h¡!'' dh Zonmb ‘| EH$ A§Vam©ï´>r¶ go‘rZma H$m Am¶moOZ H$a aho Wo, {Og‘| VËH$mbrZ amoB© Aܶj Am¡a Zonmb H$s amZr em{‘b

¶h EH$ {dœ ¶wÔ H$mo Q>mbZo O¡gm h¡& nhbo ha gmb 3.5 bmI ~ƒo nmo{b¶mo go J«ñV hmoVo Wo; AmO Ho$db 100 hmoVo h¡& ¶{X Amn Am§H$bZ H$a| Vmo, amoQ>ar H$s dOh go 40 go 50 bmI go A{YH$ ~ƒo Bg IVaZmH$ ~r‘mar go ~M JE h¡& RIPN eoIa

‘ohVm

hmoZo dmbo Wo& CÝhm|Zo ñdJu¶ nrS>rOr AbmoH$ {‘Ìm go CZHo$ ‘§S>b, {Og‘| V~ Zonmb ^r em{‘b Wm, Ho$ Hw$N> ¶wdm ñd¶§godH$ XoZo Ho$ {bE H$hm& CÝh| eoIa Ho$ ZoV¥Ëd dmbo ""¶wdm Am¡a H$mobmhb nyU© amoQ>o[a¶Zm| H$m EH$ Xb Amd§{Q>V {H$¶m J¶m Wm, {OZ‘| go à˶oH$ H$mo bJVm Wm {H$ Cgo g~Hw$N> AmVm h¡& ¶h CZHo$ Am¡a ‘oao XmoZm| Ho$ {bE EH$ MwZm¡Vr Wr, ‘oao {bE Bg{bE Š¶m|{H$ ¶hm± ‘¢ CZ ¶wdmAm| Ho$ EH$ g‘yh Ho$ gmW Wm {OÝh| bJVm Wm

{H$ EH$ A§Vam©ï´>r¶ H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aZm EH$ ~hþV hr AmgmZ H$m¶© h¡ Am¡a Bg{bE ^r Š¶m|{H$ ‘wPo CZ D$Om©dmZ Am¡a g~Hw$N> OmZZo H$s gmoM aIZo dmbo ¶wdmAm| Ho$ gmW {‘bH$a Cg H$m¶©H«$‘ H$mo Am¶mo{OV H$aZm Wm& eoIa Zo g»Vr go Xb H$m ZoV¥Ëd {H$¶m; Zm ‘wPna Á¶mXm ܶmZ {X¶m Am¡a Zm ‘wPo gwZm {’$a ^r Amü¶©OZH$ ê$n go, h‘mam H$m¶©H«$‘ CËH¥$ï> hþAm Wm&'' V~ go, XmoZm| Zo EH$ Amngr ñdrH¥${V, ""AmXa Am¡a gå‘mZ H$mo {dH${gV {H$¶m Omo nƒrg dfm] go ~Zm hþAm h¡&'' BVZo dfm] ‘|, ~oZOu Zo AmJo H$hm, ""CÝhm|Zo OmZm {H$ ¶h Zm¡OdmZ b§~r aog H$m Kmo‹S>m h¡, EH$ AÀN>r Zñb H$m AJa ‘¢ Eogm H$hÿ§ Vmo, Omo H$moB© ^r aog OrV gH$Vm h¡&'' Am¡a CÝhm|Zo nhbo amoB© {ZXoeH$ ~ZH$a, CgHo$ ~mX à^mdr ê$n go gmjaVm H$m¶©H«$‘ H$m ZoV¥Ëd H$aHo$ Am¡a A~ amoB© Ho$ erf© ñWmZ na nhþ±MH$a ñd¶§ H$mo gm{~V {H$¶m h¡& ¶h g~ H$aVo hþE, CÝhm|Zo bmoJm| H$mo à{e{jV {H$¶m, emZXma Xb V¡¶ma {H$¶o Am¡a ZdrZ ZoV¥ËdH$Vm©Am| H$m {Z‘m©U {H$¶m, ""amer H$mo Iwe aIVo hþE CÝh| A{YH$Va CZHo$ g‘¶ H$m AmZ§X CR>mZo {X¶m Am¡a gmW hr AnZo ‘mVm-{nVm H$m Bg Vah ܶmZ

RIPN eoIa ‘ohVm Zo (~mE§ go) TRF Q´>ñQ>r Jwbm‘ dmhZdVr DG haOrV qgh Vbdma, RID JU ^aV nm§S>çm Am¡a H$‘b g§Kdr H$s CnpñW{V ‘| RID 3141 H$m GML Omar {H$¶m&

24

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


àmW©Zm H$s e{º$

~mE§ go… TRF Q´>ñQ>r Jwbm‘ dmhZdVr, RIPN eoIa ‘ohVm, PDG Am¡a TRF Q´>ñQ>r {Zdm©{MV AμOrμO ‘oZZ, RID JU ^aV nm§S>çm Am¡a H$‘b g§Kdr&

B

g ~mV H$mo ñdrH$maVo hþE {H$ dh ""Á¶mXm àmW©Zm H$aZo dmbo ì¶{º$'' Zht h¡, eoIa ‘ohVm Zo H$hm dh Am¡a amer ""^maV Am¡a X{jU E{e¶m Ho$ ~hþV gmao amoQ>o[a¶Zm| Ho$ AH$ënZr¶ ߶ma Am¡a ñZoh Ho$ {bE Am^mar h¡ {Ogo do h‘na {nN>bo VrZ ‘hrZm| go ~agm aho h¡&'' Am¡a dh CZHo$ amoB© Aܶj Ho$ ê$n ‘| Zm‘m§{H$V hmoZo Ho$ ~mX {d{^Þ ‘§S>bm| ‘| Am¶mo{OV {H$¶o JE AZoH$ gå‘mZ g‘mamohm| Ho$ Xm¡amZ CZ na ~agmB© JB© Cƒ àe§gm Ho$ ~mao ‘| ~mV Zht H$a aho Wo& ""BZ ‘| Vmo H$ht Zm H$ht Á¶mXVr hmo OmVr h¡& O~ Amn ‘wPo hm°b ‘| Bg ~¡R>H$ Ho$ {bE bmE Vmo AmnZo ‘oao gmW EH$ eh§emh H$s Vah ~Vm©d {H$¶m&'' H$b {H$gr Zo H$hm Wm ""Amn ¶moJ H$s{OE Am¡a eoIa H$m ܶmZ H$s{OE& Aao, hX ^r H$amo ¶ma,'' CÝhm|Zo H$hm, H$‘ J§^ra

~mV H$hVo hþE ‘wñH$amH$a CÝhm|Zo AmJo H$hm, ""Am¡a AmO AmnZo ‘oar VwbZm ^JdmZ am‘ Am¡a H¥$îU go H$s... ^JdmZ Ho$ {bE... bo{H$Z ~oeH$ ¶o g~ ߶ma Am¡a ñZoh H$s dOh go h¡, ‘¢ OmZVm hÿ±!'' J§^ra ~mV H$aVo hþE, ‘ohVm Zo H$hm {H$ AJñV ‘| CZHo$ Zm‘m§H$Z go nyd© amoQ>o[a¶Zm| Zo {Og àmW©Zm H$m ghmam {b¶m dh CgH$s gr‘m Am¡a A{YH$Vm H$mo XoI A{^^yV Wo& ""‘wPo ‘oao M¶Z go nhbo hOmam| gÝXoe {‘bo, Am¡a à˶oH$ ‘| ¶hr ~mV Wr {H$ h‘ AmnHo$ {bE àmW©Zm H$a aho h¡& nrS>rOr AμOrμO ‘oZZ (Q>rAmaE’$ ݶmgr ‘ZmoZrV) Zo EH$ {XZ ‘wPo μ’$moZ {H$¶m O~ ‘¢ Am¡a amer EH$ ‘ydr XoI aho Wo& ‘¢Zo CZgo H$hm ‘¢ Amngo ~mX ‘| ~mV H$aVm hÿ± bo{H$Z CÝhm|Zo H$hm H¥$n¶m EH$ {‘ZQ> Ho$ {bE ~mha AmB¶o&'' O~ CÝhm|Zo Eogm {H$¶m, ‘oZZ Zo CÝh| ~Vm¶m {H$ Xmo gmbm| go dh ha {XZ nm{H$ñVmZ Ho$ nmo{b¶mo ‘wº$ hmoZo H$s àmW©Zm H$a aho h¡&

""CÝhm|Zo ‘wPo ~Vm¶m {H$ A~ {nN>bo 15 {XZm| go CÝhm|Zo EH$ ZB© àmW©Zm H$aZm ewê$ {H$¶m h¡! Am¡a CÝhm|Zo H$hm {H$ A~ Amn AnZr {’$ë‘ XoIZo Ho$ {bE bm¡Q> gH$Vo h¡&'' nrS>rOr Ho$ E Hw$[a¶mMZ (amo B© ‘§S>b 3201) Zo H$hm {H$ O~{H$ M¶Z AJñV 5 Am¡a 6 H$s amV ‘| Wm (^maV ‘|), CÝhm|Zo AJñV 5,6 Am¡a 7 H$mo {deof àmW©Zm H$m Am¶moOZ {H$¶m Wm; Aݶ amoQ>o[a¶Z Zo CZHo$ Aܶj nX hoVw ‘ZmoZrV hmoZo na {Vén{V ‘§{Xa VH$ n¡Xb OmZo H$s ‘ÞV ‘m§Jr Wr& {H$gr Am¡a Zo Am^ma 춺$ H$aZo Ho$ {bE {eS>u OmZo H$m g§H$ën {b¶m& ""‘¢Zo EH$ ~ma ^r àmW©Zm Zht H$s {H$ ‘wPo ¶h nX {‘bZm Mm{hE, bo{H$Z hOmam| amoQ>[o a¶Zm| Zo Eogm {H$¶m Am¡a ‘wPo ¶H$sZ h¡ {H$ ‘¢ ¶hm± na CZH$s XþAmAm| H$s dOh go hr nhþ±Mm hÿ±& A~ ‘¢Zo àmW©Zm H$s e{º$ ‘| ¶H$sZ H$aZm ewê$ H$a {X¶m h¡&''

{Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 25


‘oam ‘mZZm h¡ {H$ CZ‘| EH$ ~mμO Ho$ ZoV¥Ëd JwU h¡; VrúU Am¡a XÿaJm‘r Ñ{ï>, g~go N>moQ>o {eH$ma H$mo ~hþV D$na go XoIH$a, EH$mEH$ ZrMo AmH$a Cgo CR>mHo$ bo OmZo H$s j‘Vm& amo B© {ZXoeH$

amoQ>ar ³b~ ~må~o Ho$ {Xbrn {nam‘b Zo 120,000 S>m°ba H$m MoH$ RIPN eoIa ‘ohVm H$mo {X¶m&

aIm O¡go CZHo$ nmg H$aZo Ho$ {bE dhr EH$bm¡Vm H$m¶© hmo&'' 2021-22 Ho$ {bE amoB© Aܶj Ho$ ê$n ‘| ‘ZmoZrV hmoZo na ‘ohVm H$mo ~YmB© XoVo hþE, amoB© {ZXoeH$ ^aV nm§S>çm Zo H$hm {H$ 2004 go, O~ dh ‘ohVm go nhbr ~ma {‘bo, Am¡a BgHo$ ’$bñdê$n CÝh| {demb H$m¶©H«$‘m| H$mo Am¶mo{OV H$aVo XoIm, ‘¢Zo nm¶m H$s CZH$s g§JR>ZmË‘H$ j‘VmE± ~hþV 26

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

emZXma h¡& O~ dh {H$gr MrμO H$m Am¶moOZ H$aVo h¡, Vmo dh Cg‘| g~Hw$N> S>mb XoVo h¡, Am¡a JhZ {Z¶moOZ, OyZyZ, CËgmh Am¡a {dewÕ H$‹S>r ‘ohZV Ho$ ‘mܶ‘ go gd©loð> XoZo H$m à¶mg H$aVo h¡&'' H$mobH$mVm B§pñQ>Q>çyQ> ‘|, ‘ohVm Zo ìhoa B©Jëg S>oa... na ~mV H$s Am¡a ""‘oam ‘mZZm h¡ {H$ CZ‘| EH$ ~mμO Ho$ ZoV¥Ëd JwU h¡; VrúU Am¡a XÿaJm‘r Ñ{ï>, g~go N>moQ>o {eH$ma H$mo ~hþV D$na go XoIH$a,

^aV nm§S>çm

EH$mEH$ ZrMo AmH$a Cgo CR>mHo$ bo OmZo H$s j‘Vm& ~mμO ~hþV D$na C‹S>Zo dmbo hmoVo h¡, Am¡a 10,000 ’$sQ> H$s D$±MmB© na C‹S>Vo h¡& {~ëHw$b ~mμO H$s Vah hr, ‘ohVm ~‹S>o gnZo XoIZo, ~‹S>m hm{gb H$aZo H$s {hå‘V H$aVo h¡& ~mμO {ZS>a hmoVo h¡, Am¡a O~ H$moB© Vyμ’$mZ AmVm h¡, do CgHo$ D$na C‹S>Vo h¡& Cgr àH$ma, eoIa MwZm¡{V¶m| H$m S>Q>H$a gm‘Zm H$aVo h¡ Am¡a dh Omo ^r H$m¶© hmW ‘| boVo h¡ Cgo g’$b ~ZmVo h¡&'' Bg g‘ê$nVm H$mo AmJo ~‹T>mVo hþE, n§S>çm Zo H$hm ~mμO ñd¶§ ‘| Z¶mnZ bmVo h¡ Am¡a AnZo ~ƒm| H$m nmbZ-nmofU H$aVo h¡; ""eoIa R>rH$ Eogm hr H$aVo h¡ Š¶m|{H$ CZH$m ‘mZZm h¡ {H$ gƒo ZoVm dh hmoVo h¡ Omo A{YH$ ZoVmAm| H$m {Z‘m©U H$aVo h¡ Zm {H$ A{YH$ AZw¶m{¶¶m| H$m&'' H$‘ J§^ra {df¶ na ~mV H$aVo hþE, {ZXoeH$ H$‘b g§Kdr Zo H$hm {H$ dº$mAm| Zo A~ VH$ EH$ Eogo ZoVm H$s N>{d H$mo {M{ÌV H$a {b¶m h¡ Omo EH$ ~hþV hr J§^ra ì¶{º$ h¡, {OZ‘| ZoV¥Ëd Ho$ ‘hmZ JwU h¡, g§J{R>V H$aZo H$s j‘Vm h¡, B˶m{X& ""bo{H$Z CZHo$ gmW AZoH$ df© {~VmZo, Am¡a CZHo$ gmW ~hþV H$ar~ go H$m¶© H$aZo Ho$ ~mX, ‘¢ AmnH$mo ~Vm gH$Vm hÿ± {H$ Bg ì¶{º$ H$m EH$ {^Þ nhby ^r h¡... dh EH$ AÀN>o {‘Ì h¡&'' CXÿ© Xmoho H$mo H$hZo H$s CZH$s àd¥{Îm ‘| ~hVo hþE, g§Kdr Zo ~hþV go Xmohm| H$m {OH«$ {H$¶m, Hw$N> Cg ‘m¡Ho$ Am¡a ‘ohVm Ho$ {bE VËH$mb V¡¶ma {H$¶o JE Wo, ¶h {XImZo Ho$ {bE {H$ ‘ohVm h‘oem AmnH$s na‘ {‘ÌVm, ào‘ Am¡a B©‘mZXmar Ho$ nmÌ hmoVo hþE Amn na EH$ A{‘Q> N>mn N>mo‹S>Vo h¡&


""gw~h go bmoJ ‘wPgo nyN> aho h¡ {H$ dh H¡$go h¡, Š¶m|{H$ ‘¢Zo CZHo$ gmW BVZo df© {~VmE h¡... ‘¢ Ho$db BVZm hr H$h gH$Vm hÿ± {H$ eoIa ¶mam| H$m ¶ma h¡ Am¡a ‘oao {bE g~Hw$N> h¡&'' ‘ohVm Ho$ ZoV¥Ëd JwUm| H$mo n¥ð>m§{H$V H$aVo hþE, Q>rAmaE’$ ݶmgr Jwbm‘ dmhZdQ>r Zo H$hm {H$ ¶h CZ bmoJm| H$mo ñnï> h¡ {OÝhm|Zo CZ AØþV n[a¶moOZmAm| H$mo XoIm Omo CZHo$ Šb~ amoQ>ar Šb~ ‘hmZJa Zo H$s, Am¡a {Og Vah go dh Cg joÌ Ho$ àmH¥${VH$ AmnXmAm| go nr{‹S>V bmoJm| H$mo amhV nhþ±MmZo Ho$ {bE AnZo Xb Ho$ gmW AmJo AmE& ¶h nyar Vah go ‘ohVm H$m ZoV¥Ëd hr Wm {OgZo 2025 VH$ X{jU E{e¶m go {ZajaVm H$mo {‘Q>mZo Ho$ {bE RILM H$mo e{º$embr gmYZ ~Zm {X¶m& amoQ>ar Ho$ {bE Zmo~ob em§{V nwañH$ma Ho$ CZHo$ bú¶ H$s àe§gm H$aVo hþE, dmhZdVr Zo ‘ohVm go AmJ«h {H$¶m {H$ dh amoQ>ar H$mo CZ joÌm| VH$ àgm[aV H$aZo H$m à¶mg H$a| Ohm± {d{^Þ H$maUm| go BgH$s nhþ±M gr{‘V h¡ - MrZ Am¡a Aa~ Xþ{Z¶m Ho$ {d{^Þ Xoem| XmoZm| ‘|& XmoZm| hr joÌm| ‘| n¶m©á YZ h¡ Am¡a BZ Xoem| ‘| ~‹T>Vr gXñ¶Vm go Q>rAmaE’$ H$mo ^r bm^ hmoJm Am¡a Bggo Xþ{Z¶m ‘| A{YH$ AÀN>m H$aZo ‘| ‘XX {‘boJr, CÝhm|Zo AmJo H$hm& ‘ohVm H$mo BpÀN>V nX Ho$ {bE ~YmB© XoVo hþE, PRID AemoH$ ‘hmOZ Zo H$hm {H$ CZHo$ ZoV¥Ëd ‘| amo B© ZB© ~wb§{X¶m| H$mo Nw>EJm& AZoH$ dfm] go CÝh| OmZZo Ho$ H$maU, dh Bg ~mV H$s Jma§Q>r Xo gH$Vo h¡ {H$ ""‘ohVm EH$ gwnañQ>ma Am¡a EH$ {Zînj Am¡a em§V ZoVm h¡ Omo H$^r ^r gÎmm Ho$ nrN>o Zht ^mJo; dh Bg ~mV H$m ~moY H$admVo h¡ {H$ dh h‘oem {Z¶§ÌU ‘| ahVo h¡& XÿaX{e©Vm Am¡a {dMmam| H$s ñnï>Vm aIZo dmbo dh ì¶{º$ {d{^Þ bmoJm| Ho$ gmW H$m‘ H$a gH$Vo h¡ Š¶m|{H$ dh {H$gr na ^r AnZo {dMmam| H$mo Zht WmonVo h¡&'' nm{H$ñVmZ go nrS>rOr AμOrμO ‘oZZ, amo B© ‘§S>b 3271, {OÝh| Q>rAmaE’$ ݶmgr Ho$ ê$n ‘| ‘ZmoZrV {H$¶m J¶m h¡, Zo H$hm {H$ CÝhm|Zo {d{^Þ joÌm| ‘| ‘ohVm Ho$ gmW AZoH$ dfm] VH$ H$m‘ {H$¶m h¡ Am¡a CÝhm|Zo nm¶m {H$ ""dh ‘hmZ XÿaX{e©Vm Am¡a ~mar{H$¶m| na ܶmZ XoZo dmbo EH$ CËH¥$ï> ZoVm h¡& AmnHo$ gmW {d{^Þ joÌm| ‘| H$m‘ H$aZm ‘oam gm¡^m½¶ hmoJm, Am¡a CZ‘| go EH$ Cg dmXo H$mo ~ZmE aIZm

Xþb©^ μ’$moZ H$m°b

R

IPN

eoIa ‘ohVm Zo H$hm {H$ amoQ>ar ‘| EH$ AmX‘r {OZH$s dOh go AmO dh Bg ‘wH$m‘ na nhþ§Mo dh h¡ nyd© amoB© Aܶj H$ë¶mU ~oZOu& ""ha ~ma O~ dh ~mobVo h¡, ‘¢ Hw$N> Z¶m grIVm hÿ±& CZH$s Vah H$moB© Am¡a ì¶{º$ eãXm| Am¡a ‘whmdam| H$m BVZr AÀN>r Vah Cn¶moJ Zht H$a gH$Vm, Am¡a ‘¢Zo CZgo ~hþV Hw$N> grIm h¡&'' ~o Z Ou CZHo $ OrdZ Ho $ ha ‘hËdnyU© Adga na ‘m¡OXy Wo& ""‘¢ ¶h H$^r Zht ^ybJ§y m {H$ O~ ‘¢Zo (S>rOr Ho$ ê$n ‘|) ‘oam gå‘obZ Am¶mo{OV {H$¶m, V~ CZH$s ~oQ>r H$s emXr hmo ahr Wr& bo{H$Z Xÿgao {XZ, g^r ‘oh‘mZm| H$mo Ka na N>mo‹S>H$a, dh em‘ H$s âbmBQ>

hmoJm Omo h‘Zo 40 gmb nhbo {H$¶m Wm {H$ H$moB© ^r ~ƒm nmo{b¶mo O¡gr Aeº$ ~ZmZo dmbr ~r‘mar H$m gm‘Zm Zht H$aoJm& AmnHo$ ZoV¥Ëd ‘| h‘ H$‹S>r ‘ohZV H$a|Jo Am¡a Xþ{Z¶m H$mo nmo{b¶mo ‘wº$ ~ZmZm gw{Z{üV H$a|Jo&'' RIPN Ho$ ‘w§~B© Xm¡ao H$m CËgd ‘ZmZo Ho$ {bE, {Xbrn {nam‘b, amoQ>ar Šb~ ~m°å~o Ho$ EH$ gXñ¶, Zo ‘ohVm H$mo 120,000 S>m°ba H$m EH$ MoH$ àXmZ {H$¶m& S>rOr haOrV qgh Vbdma (‘§S>b 3141), S>rOr ‘mohZ M§XmdaH$a (‘§S>b 3142), S>rOr gwhmg d¡Ú (3132), S>rOr {Jare ‘gyaH$a (3170), S>rOr amOoÝÐ ^m‘ao (‘§S>b 3030) Am¡a nrS>rOr àem§V Xoe‘wI (3131) Zo ‘ohVm H$mo CZH$s nXmoÞ{V Ho$ {bE ~YmB© Xr& ‘ohVm Zo S>rOr Vbdma Ûmam àH$m{eV OrE‘Eb H$m bmoH$mn©U {H$¶m& amoQ>ar Šb~ ~m°å~o H$s Aܶj àrVr ‘ohVm Am¡a Šb~ gXñ¶ g§Xrn AJ«dmb Zo ~¡R>H$ H$mo g§~mo{YV {H$¶m&

go H$mobH$mVm AmE, AnZm ^mfU {X¶m Am¡a nwZ… bm¡Q> JE&'' Bg ~mV H$m CXmhaU XoVo hþE {H$ H¡$go ~oZOu H$m ‘mJ©Xe©Z CZHo$ {bE H$^r "amo~rbm' Zht Wm, ‘ohVm Zo H$hm {H$ {nN>bo Hw$N> gmbm| go ~oZOu Am¡a ""dh ’μ $moZ na ~mV H$aVo Am aho h¡ ha Xÿgao ¶m Vrgao {XZ& 80 à{VeV g‘¶ Vmo dh hr ’μ $moZ H$aVo Wo& bo{H$Z {Og {XZ go ‘oam MwZmd hþAm V~ go CZH$m ’μ $moZ AmZm ~hþV H$‘ hmo J¶m& ¶h Cg BÝgmZ Ho$ ~mao ‘| ~hþV Hw$N> ~VmVm h¡& H$moB© Xÿgam hmoVm Vmo dh Á¶mXm ’$moZ H$aZo bJVm, bo{H$Z CÝhm|Zo H$‘ H$a {X¶m, Š¶m|{H$ dh ‘wPna CZH$s ‘m¡OXy Jr Ho$ hmoZo H$m amo~ Zht O‘mZm MmhVo, Am¡a BgHo$ {bE ‘¢ CÝh| gbm‘ H$aVm hÿ!± ''

‘§S>b 3131 ‘|, amoQ>ar Šb~ nwUo ñnmoQ²g© {gQ>r, Omo AnZr aOV O¶§Vr ‘Zm ahm h¡, Zo RIPN ‘ohVm Am¡a amer Ho$ A{^ZÝXZ H$m Am¶moOZ {H$¶m; {Og‘| go RIPN ‘ohVm ‘amR>r Zm¶H$ noedm ~mOramd Ho$ g‘¶ H$s nmoemH$ nhZo hþE Wo& Bg H$m¶©H«$‘ Ho$ nhbo, amoB© {ZXoeH$ H$‘b g§Kdr, S>rOr a{d YmoÌo, nrS>rOr ‘hoe H$moV~Jr, H$B© Aݶ nrS>rOr¶m| Am¡a amoQ>o[a¶Zm| Ho$ gmW ‘ohVm Zo 100 ñHy$bm| ‘| 100 hmWm| H$s YwbmB© Ho$ ñQ>oeZm| H$s ñWmnZm H$mo {MpÝhV H$aZo Ho$ EH$ H$m¶©H«$‘ ‘| ^mJ {b¶m& BgHo$ ~mX 40 H$m°nm}aoQ> erf© A{YH$mar¶m| Ho$ gmW EH$ ~¡R>H$ hþB© {OÝhm|Zo amoQ>ar H$s gmPoXmar Ho$ ‘mܶ‘ go nwUo Am¡a am¶J‹T> ‘§S>bm| H$mo 100 h¡ßnr ñHy$bm| H$mo {dÎmnmo{fV H$aZo H$m g§H$ën {b¶m& EH$ Q>rAmaE’$ go‘rZma ‘|, ‘§S>b 3131 go bJ^J 1.6 {‘{b¶Z S>m°ba BH$Ç>m H$aZo H$m g§H$ën {b¶m J¶m&

{MÌ… aerXm ^JV EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 27


{d

œ H$s AZoH$ gaH$mam| Am¡a namonH$mar ì¶{º$¶m| Zo EH$ d¡{œH$ nmo{b¶mo CÝ‘ybZ ¶moOZm Ho$ {dÎmnmofU Ho$ {bE 2.6 {~{b¶Z S>m°ba H$m dmXm {H$¶m h¡, {Ogo Cg ‘wH$m‘ VH$ nhþ±MZo ‘| XeH$m| bJ JE Ohm± nhþ±MH$a d¡{œH$ ñdmñ϶ {deofk Cgo A~ A§{V‘ n‹S>md H$h aho h¡&'' nmo{b¶mo H$mo IË‘ H$aZo H$s aUZr{V H$m g‘W©Z H$aZo Ho$ {bE Hw$b 3.27 {~{b¶Z S>m°ba H$s Amdí¶H$Vm h¡& {dÎmnmofU, {Og‘| JoQ²g ’$mC§S>oeZ go àmá 1.08 S>m°ba em{‘b h¡, H$m BñVo‘mb à{V df© 450 {‘{b¶Z ~ƒm| H$m Q>rH$mH$aU H$aZo Ho$ {bE {H$¶m OmEJm& H$m¶©H«$‘, {Og‘| d¡{œH$ ZoVmAm| Zo ^mJ {b¶m Wm, H$m gh-Am¶moOZ Am~w Ym~r Ho$ ¶wdamO eoI ‘mohå‘X {~Z μOm¶oX Am¡a {~b E§S> ‘oqbS>m JoQ²g μ’$mC§S>oeZ Ûmam AmbremZ byd« ‘| {H$¶m J¶m Wm Omo {H$ Aao{~¶mB© àm¶Ûrn H$m g~go ~‹S>m H$bm Ed§ gä¶Vm g§J«hmb¶ h¡ {Ogo ’«|$M byd« Ho$ gh¶moJ go ~Zm¶m J¶m Wm& ~¡R>H$ H$m Am¶moOZ arqMJ X bmñQ> ‘mBb Zm‘H$ Jmoð>r Ho$ ‘mܶ‘ go nmo{b¶mo CÝ‘ybZ Ho$ {bE ‘yV© ê$n ‘| g‘W©Z 춺$ H$aZo Ho$ {bE {H$¶m J¶m Wm& ""¶h EH$ em§V EH$-{Xdgr¶ H$m¶©H«$‘ Wm {Og‘| {Z‘§{ÌV {H$E JE ì¶{º$ Am gH$Vo Wo Am¡a Bgo ‘Zmoa§OZ Ed§ Aݶ {d{dYVmAm| O¡go Vm‘Pm‘ Ho$ {~Zm Am¶mo{OV {H$¶m J¶m Wm& ñdmñ϶ XoI^mb Am¡a nmo{b¶mo go g§~§{YV joÌm| na d¡{œH$ {deofkm| Ûmam Am{YH$m[aH$ àñVw{V¶m| Ed§ MMm©Am| Ho$ gmW nyao {XZ Ho$db Bg {df¶ na ܶmZ 28

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

nmo{b¶mo Ho$ A§{V‘ ‘rb Ho$ {bE {dœ ZoVmAm| Zo 2.6 {~{b¶Z S>m°ba H$m dMZ {X¶m aerXm ^JV

The Last Mile H$m¶©H«$‘ ‘| d¡{œH$ ZoVmAm| Ho$ gmW JoQ²g ’$mC§S>oeZ Ho$ Aܶj {~b JoQ²g Am¡a TRF Q´>ñQ>r Aܶj {Zdm©{MV Ho$ Ama adtÐZ&


{~b JoQ²g, A~y Ym~r H«$mCZ qàg eoI ‘mohå‘X {~Z μOm¶oX Ho$ gmW&

H|${ÐV {H$¶m J¶m Wm,'' PRIP Am¡a amoQ>ar g§ñWmZ Ho$ Aܶj{Zdm©{MV Ho$ Ama a{dÝÐZ Zo H$hm& CÝhm|Zo H$m¶©H«$‘ ‘| amo B© à{V{Z{Y ‘§S>b H$m ZoV¥Ëd {H$¶m Am¡a CZHo$ gmW IPPC à‘wI ‘mBH$ ‘¡H$JdZ© Am¡a gXñ¶ Oy{S>W {S>‘|Q>, Am¡a nmo{b¶mo {ZXoeH$ H¡$ab n|S>H$ Wo& ""~hþ-àVr{jV à{Vkm jU ‘| {dœ ZoVmAm| Zo Hw$b 2.6 {~{b¶Z S>m°ba H$s am{e XoZo H$m dMZ {X¶m&'' JoQ²g μ’$mC§S>oeZ Ûmam 1.08 {~{b¶Z S>m°ba Ho$ dMZ Ho$ Abmdm, eoI μOm¶oX Zo 160 {‘{b¶Z S>m°ba XoZo H$m dMZ {X¶m& ""Aݶ ~‹S>r am{e¶m± ¶yHo$ gaH$ma H$s 514.8 {‘{b¶Z S>m°ba H$s Ed§ ¶yEg gaH$ma H$s 215.92 {‘{b¶Z S>m°ba H$s à{VkmAm| go AmB©& amoQ>ar

njg‘W©Z Zo H$B© gaH$mam| H$mo Bg H$maU H$m g‘W©Z H$aZo Ed§ YZ XoZo Ho$ {bE amμOr H$aZo ‘| Ah‘ ^y{‘H$m {Z^mB© h¡,'' a{dÝÐZ Zo amoQ>ar ݶyμO H$mo ~Vm¶m& {~b JoQg ² amoQ>ar H$s nmo{b¶mo O§J H$m g‘W©Z H$aVo h¡ nmo{b¶mo H$mo IË‘ H$aZo H$s nhb ‘| amoQ>ar Ûmam {Z^mB© JB© Ah‘ ^y{‘H$m H$m g‘W©Z {H$gr Am¡a Zo Zht ~pëH$ {~b JoQ²g Zo ’$moãg© n{ÌH$m H$mo {X¶o JE EH$ gmjmËH$ma ‘| {H$¶m h¡ Ohm± CÝh| ""nmo{b¶mo Ho$ {bE à‘wI YZ XoZo dmbo Ed§ YZ EH${ÌV H$aZo dmbo'' XmoZm| Ho$ ê$n ‘| gå‘m{ZV {H$¶m J¶m Wm& nmo{b¶mo CÝ‘ybZ Ho$ {bE A§Vam©ï´>r¶ ñVa na AZwXmZ

g§M¶Z à¶mgm| H$m ZoV¥Ëd H$aZo H$m lo¶ amoQ>ar A§Vam©ï´>r¶ H$mo XoVo hþ¶o, JoQ²g Zo H$hm, ""bJ^J ha Xoe ‘|, amoQ>ar Ho$ gXñ¶ h¡& Am¡a ¶h h‘mao {bE ~hþV Cn¶moJr h¡& CZ gXñ¶m| H$s ¶h à{V~ÕVm 1988 go Mbr Am ahr h¡, Cg g‘¶ go H$m’$s nyd© go O~ JoQ²g μ’$mC§S>oeZ H$s nmo{b¶mo H$s b‹S>mB© ‘| H$moB© ^r ^mJrXmar Zht Wr&'' {deofVm¡a na ^maV, nm{H$ñVmZ, Am°ñQ´>o{b¶m, H$ZmS>m, ¶yZmBQ>oS> ñQ>oQ²g Am¡a ¶yZmBQ>oS> qH$JS>‘ Ho$ amoQ>o[a¶Z CZHo$ amOZ¡{VH$ ZoVmAm| H$mo {bIH$a Ed§ {‘bH$a ~mV H$aZo ‘| à^mdr aho h¡& ""Am¡a CZ ewéAmVr Hw$N> dfm] ‘|, ~oeH$, MrμO| ~hþV AÀN>r Vah hþB© Am¡a bmoJm| Zo gmoMm {H$ h‘ H$ar~ nhþ±M

aho h¡& Bg{bE, ¶h AÀN>r ~mV h¡ {H$ do Bg‘| bJo aho, BgHo$ ~mdOyX ^r {H$ Bg‘| h‘mar Anojm go ^r A{YH$ g‘¶ bJ ahm h¡&'' amo B© H$s Va’$ go 150 {‘{b¶Z S>m°ba H$s à{Vkm H$aVo hþ¶o, a{dÝÐZ Zo H$hm, ""d¡{œH$ nmo{b¶mo CÝ‘ybZ nhb Ho$ AJ«Ur gmPoXma Ho$ ê$n ‘|, amoQ>ar nmo{b¶mo H$mo IË‘ H$aZo Ho$ {bE bJ^J 30 dfm] go H$m‘ H$a ahr h¡& Xþ{Z¶m^a Ho$ amoQ>o[a¶Zm| Zo 122 Xoem| Ho$ 2.5 {~{b¶Z go A{YH$ ~ƒm| H$m Q>rH$mH$aU H$aZo Ho$ {bE 2 {~{b¶Z S>m°ba go A{YH$ H$m ¶moJXmZ {X¶m h¡& g^r amoQ>o[a¶Zm| H$s Va’$ go, ‘¢ h‘mao gVV, A{dMb gh¶moJ H$mo Kmo{fV H$aVo hþ¶o A˶§V CÎmo{OV hÿ± Am¡a nmo{b¶mo CÝ‘ybZ à¶mg Ho$ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 29


Am¶moOZ H$mo g§~mo{YV H$aVo TRF Q´>ñQ>r Mo¶a {Zdm©{MV Ho$ Ama aqdÐZ&

{bE A{V[aº$ 150 {‘{b¶Z S>m°ba XoZo H$m dmXm H$aVm hÿ±&'' Bggo nhbo, g|Q>a ’$m°a S>rgrg H§$Q´>mob E§S> {àd|eZ Ho$ {ZXoeH$ S>m°ŠQ>a amo~Q>© ao aoS>μ’$sëS> Oy{Z¶a Zo ¶yEg gaH$ma H$s Va’$ go ~mobVo hþ¶o amoQ>ar H$m ew{H«$¶m {H$¶m O~ CÝhmoZ| H$hm ""1985 ‘|, amoQ>ar A§Vam©ï´>r¶ Xþ{Z¶m Ho$ ha ~ƒo H$mo nmo{b¶mo H$m Q>rH$m bJmZo Ed§ EH$ nmo{b¶mo‘wº$ ¶wJ H$m gyÌnmV H$aZo Ho$ {bE à{V~Õ hþAm& CgZo g§^mdZm Vbmer Am¡a nmo{b¶mo H$mo IË‘ H$aZo hoVw Xþ{Z¶m H$m ZoV¥Ëd {H$¶m& CÝh| {dœmg Wm {H$ do ‘mZd AdñWm na EH$ AW©nyU© à^md S>mb gH$Vo h¡& CZHo$ {bE, ¶h EH$

AmH$m§jmnyU© bú¶ Zht Wm& ¶h EH$ {dMmaYmam Wr - EH$ AQ>b {dœmg {H$ Eogm hmoH$a ahoJm&'' Bg ‘hËdnyU© H$m¶©H«$‘ ‘| ^mJ boZo Ho$ Abmdm, a{dÝÐZ Am¡a CZHo$ Xb Zo JoQ²g μ’$mC§S>oeZ, WHO Ho$ ‘hm{ZXoeH$, nm{H$ñVmZ ({OgH$s gaH$ma Zo X bmñQ> ‘mBb Ho$ {bE 160 {‘{b¶Z S>m°ba XoZo H$m dmXm {H$¶m h¡) Am¡a Aμ’$μJm{ZñVmZ Ho$ ñdmñ϶ ‘§{̶m| Am¡a O‘©Zr, H$ZmS>m Am¡a Am°ñQ´>o{b¶m Ho$ à{V{Z{Y¶m| Ho$ Xbm| Ho$ gmW AmJm‘r MwZm¡{V¶m| na AZoH$ MMm©E± H$s& WHO Zo nhbo KmofUm H$s Wr {H$ VrZ àH$ma Ho$ nmo{b¶mo dm¶agm| ‘| go Xÿgam Xþ{Z¶m go

bJ^J ha Xoe ‘|, amoQ>ar Ho$ gXñ¶ h¡& Am¡a ¶h h‘mao {bE ~hþV Cn¶moJr h¡& CZ gXñ¶m| H$s ¶h à{V~ÕVm 1988 go Mbr Am ahr h¡, Cg g‘¶ go H$m’$s nyd© go O~ JoQ²g μ’$mC§S>oeZ H$s nmo{b¶mo H$s b‹S>mB© ‘| H$moB© ^r ^mJrXmar Zht Wr& ‘mBH«$mogm°âQ> Ho$ g§ñWmnH$ {~b

30

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

JoQ²>g

IË‘ hmo MwH$m h¡& EH$ à¡g ZmoQ> ‘|, CgZo H$hm {H$ O~{H$ 1988 go, O~ à{V df© 350,000 ‘m‘bo gm‘Zo Am aho Wo, d¡{œH$ nmo{b¶mo ‘m‘bm| ‘| 99 à{VeV VH$ H$s {JamdQ> AmB© h¡, Q>mBn 1 nmo{b¶mo dmBag A^r ^r nm{H$ñVmZ Am¡a Aμ’$μJm{ZñVmZ ‘| ñWm{ZH$ ~Zm hþAm h¡ Ohm± Bg df© CgZo 102 bmoJm| H$mo g§H«${‘V {H$¶m h¡& ¶h 2017 Ho$ 22 ‘m‘bm| Ho$ [aH$m°S>© {ZMbo d¡{œH$ dm{f©H$ Am§H$‹S>o ‘| AmB© EH$ ~‹T>V h¡& ZmBOr[a¶m - A’«$sH$m H$m AmpIar Xoe Ohm± IVaZmH$ nmo{b¶mo H$m ‘m‘bm gm‘Zo Am¶m Wm - ‘| 2016 go nmo{b¶mo H$m H$moB© ‘m‘bm gm‘Zo Zht Am¶m h¡ Am¡a nyam A’«$sH$s joÌ 2020 ‘| IVaZmH$ nmo{b¶mo go ‘wº$ à‘m{UV {H$¶m Om gH$Vm h¡& ""Xþ{Z¶m Ho$ g~go ~‹S>o ñdmñ϶ OZ~b H$s ghm¶Vm H$aZo go boH$a, ha EH$ ~ƒo VH$ Q>rH$m boH$a nhþ±MZo VH$, d¡{œH$ nmo{b¶mo CÝ‘ybZ nhb Zm Ho$db h‘| EH$ nmo{b¶mo-‘wº$ Xþ{Z¶m Ho$ H$ar~ bm ahr h¡, ~pëH$ ¶h Aݶ ñdmñ϶ Oê$aVm| H$mo g§~mo{YV H$aZo Ho$ {bE Amdí¶H$ ñdmñ϶ AmYm[aH$ g§aMZm H$m ^r {Z‘m©U H$a ahr h¡,'' WHO ‘hm{ZXoeH$ S>m°ŠQ>a Q>oS´>mog AmYmZmo‘ Ko~«o¶ogyg Zo H$hm& AnZo Xoedmgr Am¡a B{W¶mo{n¶m Ho$ M¡pån¶Z ‘¡amWZ YmdH$ A~o~o {~H$sbm H$m hdmbm XoVo hþ¶o, CÝhm|Zo A~y Ym~r H$m¶©H«$‘ ‘| H$hm {H$ O¡go ‘¡amWZ ‘| AmpIar ‘rb h‘oem g~go H${R>Z hmoVm h¡, Cgr Vah nmo{b¶mo Ho$ ‘m‘bo ‘| ^r Eogm hr h¡ Am¡a ""h‘ Cgr AmpIar ‘rb na h¡&'' ¶yEB© Ho$ A§Vam©ï´>r¶ ghH$m[aVm Ho$ amÁ¶ ‘§Ìr ar‘ Ab hme‘r Zo H$hm, ""h‘| A~y Ym~r ‘| GPEI à{Vkm nb H$s ‘oO~mZr H$aZo na Jd© h¡ Am¡a h‘ nmo{b¶mo Ho$ CÝ‘ybZ hoVw CZH$s {Za§Va à{V~ÕVm Ho$ {bE g^r CnpñWV bmoJm| H$m YݶdmX H$aVo h¡& 2014 ‘| ewê$ hmoZo Ho$ ~mX go, E{‘aoQ²g nmo{b¶mo H¡$ånoZ Zo nm{H$ñVmZ Ho$ g~go XÿaXamμO BbmH$m| ‘| 430 {‘{b¶Z go ^r A{YH$ nmo{b¶mo Ho$ Q>rHo$ nhþ§MmE h¡& h‘ ha AmpIar ~ƒo VH$ nhþ±MZo Ho$ AnZo {‘eZ na Ñ‹T> h¡ Am¡a h‘| {dœmg h¡ {H$ EH$ gmW {‘bH$a h‘ nmo{b¶mo H$mo AVrV Ho$ nÞm| ‘| nhþ§Mm gH$Vo h¡&'' „


{~«Q>oZ Ho$ {b¶o H§$Q>oZa ‘| àdmgr¶m| H$s VñH$ar:

âb¡e~¡H$ 25 df© nyd© {dZ¶ H$m‘W Po Am¡a gmWr nÌH$ma H$mo N>Ù doe ‘|, Xÿgao Xoe ‘| eaU MmhZo dmbm| H$s ^y{‘H$m ‘|, Ad¡Y àdm{g¶m| H$m gmjmËH$ma H$aZm Wm, Omo H§$Q>oZa ‘| ~opëO¶‘ go ¶yHo$ Om aho Wo& gwZZo ‘| Vmo ~hþV gab bJ ahm Wm na h‘| ‘mby‘ Zht Wm {H$ h‘ {H$g ‘wgr~V ‘| n‹S>Zo dmbo h¢& 23 AŠQy>~a H$mo EgoŠg Ho$ EH$ H§$Q>oZa ‘| 39 bmoJm| Ho$ ‘¥V nmE OmZo H$s XþIX I~a ¶mX {XbmVr h¡ {H$ ‘hmÛrn go {~«Q>oZ ‘| Ad¡Y àdm{g¶m| H$s VñH$ar A^r ^r Omar h¡& Bg ÌmgXr go 25 gmb nhbo H$s KQ>Zm ¶mX Am JB©, O~ ‘oar {Z¶w{º$ {~«Q>oZ Am¡a ~«wgoëg ‘| hþB© Wr, Ohm§ ‘wPo EH$ Eogo AZ¡{VH$ {Jamoh H$m nXm©’$me H$aZo H$m H$m‘ {‘bm Wm, Omo ‘mZd VñH$ar Ho$ {bE H§$Q>oZam| H$m à¶moJ H$a aho Wo& ~mV 1995 H$s h¡& ‘¢Zo Hw$H$ [anmoQ>© Ho$ ~mao ‘| H$^r Zht gwZm Wm Am¡a ¶h ^r ‘mby‘ Zht Wm {H$ ¶h EH$ Omgygr H$m¶©H$« ‘ Wm {Ogo ¶yH$o ‘| Q>bo r{dOZ

‘w

H$X© eaUmWu go g§~{YV, N>moQ>o EbZ Hw$Xu H$m ‘¥V eara ‘ܶ gmJa, VwH$s© Ho$ g‘¥Ð VQ> na&

32

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

na bmIm| bmoJ XoIVo Wo& g|Q´>b Q>obr{dμOZ Ûmam àgm[aV, B§{S>n|S|>Q> Q>obr{dμOZ ZoQ>dH©$ (ITN) H$m EH$ A§J, Bgo ~{‘ªK‘ pñWV Q>rdr ݶyμO M¡Zb na, am°Oa Hw$H$ Ûmam àñVwV {H$¶m OmVm Wm, dmo EH$ hÅ>m-H$Å>m, X~§J Am°ñQ´>o{b¶mB© Wm {OgHo$ ~o~mμH$ Am¡a ^‹S>H$mD$ VarHo$ go bmoJ AŠga Amdo{eV hmo OmVo Wo, Cg AmYo K§Q>o Ho$ H¡$ßgyb Zo ~hþV gmao Xe©H$m| H$mo AmH${f©V {H$¶m Wm& Hw$H$ H$m Omoa, AmbmoMZmË‘H$ na à^mdembr Am¡a g~go nhbo hmW bJZo dmbr I~am| na ahVm Wm, {Og‘| AŠga ^of ~Xb H$a Am¡a Jwá ê$n go CZ Aì¶dñWmAm| H$m {’$ë‘m§H$Z em{‘b hmoVm Wm, {OgHo$ A§V ‘| Hw$H$ ZmQ>H$s¶ ê$n go ‘g§{X½Y’ H$mo {’$ë‘ ‘| g~yV Ho$ gmW noe H$aVo Wo& Aà˶m{eV ê$n go, CÝh| AnZo H$m¶©H«$‘ ‘| {ZemZm ~Zm¶o JE bmoJm| Ûmam S>am¶m, Y‘H$m¶m J¶m Am¡a {nQ>mB© ^r H$s JB©& {~«{Q>e {dXoe ‘§Ìmb¶ H$s N>mÌd¥{Îm Ho$ VhV (eodoqZJ ¶§J OZ©{bñQ> ’¡$bmo{en) Bg bmoH${à¶

Q>rdr emo Ho$ gmW, ‘wPo Am¡a h[a¨Xa ~mdoOm H$mo, Cg g‘¶ B§{S>¶m Qw>S>o n{ÌH$m Ho$ gmW, Cg H$hmZr ‘| ghm¶Vm H$aZo Ho$ {bE h‘ XmoZm| H$mo AmB©Q>rEZ ‘| {Z¶wº$ {H$¶m J¶m Wm, {Og H$hmZr na Hw$H$ [anmoQ>© ‘hmÛrn go {~«Q>oZ ‘| Amd«OZ Ho$ Ad¡Y àdoe na H$m‘ H$a ahm Wm& BZ àdm{g¶m| ‘| A{YH$m§e E{e¶mB© Wo, bo{H$Z H$m’$s g§»¶m nydu ¶yamon go ^r Wr& A§J«oOr VQ> na S>moda Ho$ ‘mܶ‘ go {demb H§$Q>Zo a-Q´>bo am| na àdm{g¶m| H$s VñH$ar H$s OmVr Wr& Q´>obam| na {~«{Q>e S´>mBda Am¡a {~«{Q>e Zå~a H$m hmoZm μOê$ar Wr& ha amoμO, EH$ Ho$ ~mX EH$, hμOmam| Q´>H$m| Ho$ AmdmJ‘Z Ho$ H$maU, CÝh| amoH$Zo H$s g§^mdZm ~hþV H$‘ Wr& H$m¶©H«$‘ Ho$ AZwg§YmZ H$aZo dmbm| H$mo ~{‘ªK‘ ‘| Eogo hr EH$ ZoQ>dH©$ H$s C‹S>Vr I~a {‘br {Og‘o EH$ E§½bmo-H¡$[a{~¶Z Am¡a EH$ ^maVr¶ g§b¾ Wo& ITN Zo Xmo bmoJm| H$mo V¡¶ma {H$¶m, Omo S´>mBda ~Z H$a gr‘m nma go EH$ Q´>H$ bmZo Ho$ {bE amOr hmo JE&


¶moOZm Wr {H$ nyao Am°naoeZ H$mo {’$ë‘mZo Am¡a {~«{Q>e A{YH$m[a¶m| H$mo {XImZo Ho$ {bE Jwá H¡$‘am| Ho$ gmW EH$ Q´>H$ H$m à¶moJ {H$¶m Om¶o {Og‘| {Z~m©Y Mb aho ‘mZd ì¶mnma H$m nXm©’$me H$a|& à˶oH$ S´>mBda H$mo H$ar~ 6,000 nmC§S> H$s noeH$e H$s JB© Wr, O~{H$ àdm{g¶m| H$mo nma H$aZo Ho$ {bE 1,8002,000 nmC§S> VH$ XoZo n‹S>Vo Wo& g¡H$‹S>m| H$s VñH$ar H$s dOh go, R>Jr H$m ¶h Y§Ym ~{‹T>¶m Wm& ¶o Am¡a ~mV h¡ {H$ dhm§ nhþ±MZo VH$ Jar~ àdmgr¶m| H$m g~ Hw$N> N>rZ OmVm Wm {Ogo dmo ñdJ© g‘PVo Wo&

Cg gámh ~«wgoëg ‘| h‘Zo Xmohar qμOXJr Or & EH$ Agb ‘| AnZr Vah, Amam‘Xm¶H$ hmoQ>b ‘| Am¡a ~mha {ZH$bZo Ho$ ~mX Cg ’$Q>rMa àdmgr H$s Omo ¶yHo$ OmZo H$mo ~oVm~ h¡, Ohm§ h‘mao [aíVoXma ahVo Wo Am¡a Zm¡H$ar {XbdmZo ‘| h‘mar ‘XX H$a|Jo& Agbr {XIZo Ho$ {bE h[a¨Xa ^maVr¶ n[aYmZ ‘| ahVr Wr&, amV ‘| h‘ XþH$mZm| Ho$ M¸$a H$mQ>Vo Wo, μÁ¶mXmVa XþH$mZo nm{H$ñVm{Z¶m| H$s Wt Am¡a AnZr Xþ…I ^ar H$hmZr Omo ha ~ma gwZmZo Ho$ ~mX Am¡a gOrd hmoVr Om ahr Wr&

~«wgoëg ‘| gmh{gH$ H$maZm‘m X Hw$H$ [anmoQ>© MrOm| H$s Vh VH$ nhþ±MZo ‘| nmC§S> H$s H$moB© H$‘r Zht N>mo‹S> ahr Wr& BgZo EH$ {demb Q´>oba H$mo {H$am¶o na {b¶m {Ogo CgHo$ Ûmam àbmo^Z {XE JE S´>mBda {Jamoh Ho$ {bE MbmVo Wo& Q´>H$ ‘| Jwá H¡$‘ao Am¡a ‘mBH«$mo’$moZ bJo hþE Wo Am¡a A§Xa {ZJamZr aIZo Ho$ {bE S´>mBdam| Ho$ gm‘Zo ‘m°ZrQ>g© aIo Wo & My§{H$ Á¶mXmVa Aàdmgr nm{H$ñVmZr ¶m ^maVr¶ Wo, Bgr {bE h[a¨Xa Am¡a ‘¢ dhm§ nhþ±M JE& h‘| Aàdmgr H$s Vah {XIZm Wm, CnH$aUm| go b¡g Bg Q´>H$ na gdma hmo H$a Xÿgam| H$m gmjmËH$ma H$aZm Wm, V~ Bg na {’$ë‘ ~ZmB© OmVr& Bg H$m CX²Úoí¶ {Jamoh H$s A§Xê$Zr OmZH$mar boZm Wm, {OgHo$ Vma Xÿa VH$ nm{H$ñVmZ Am¡a ^maV ‘| ’¡$bo hþE Wo& gwZZo ‘| H$m’$s AmgmZ bJ ahm Wm& h‘| Zht nVm Wm {H$ h‘ {H$g MrO go Q>H$amZo dmbo Wo& h‘ ~«wgoëg, ~opëO¶‘ Ho$ {bE {ZH$b n‹S>o, Ohm± A{YH$m§e àdm{g¶m| H$mo Cg nma OmZo go nhbo BH$Æ>o hmoVo Wo& ¶yamonr¶ g§K H$s amOYmZr ^«m‘H$ ê$n go em§V ZμOa Am ahr Wr& eha ‘| ~r{g¶m| nm{H$ñVmZr Am¡a ^maVr¶ Wo (Á¶mXmVa n§Om~ Am¡a H$í‘ra go) {OÝh| amOZr{VH$ eaU {‘br hþB© Wr& BZ‘| go H$B© amV ‘| XþH$mZ| MbmVo Wo Omo Xoa VH$ Iwbr ahVr Wt, BgH$s gamhZm ~opëO¶Z bmoJ ^r H$aVo Wo& Bg{bE, EH$ gwa{jV {R>H$mZm Ty>§T>Zo ‘| μÁ¶mXm {X¸$V Zht hþB©, H$B© eaUmWu Hw$N> hμOma {¹$S> bo H$a AnZo A^mJo ^mB¶m| H$mo {~«Q>oZ ^oOZo H$m Y§Ym H$a aho Wo& ITN Zo h‘| {Og ZoQ>dH©$ {Jamoh go Omo‹S>Zm Mmh aho Wo, CgH$m gaJZm EH$ ~opëO¶Z ì¶{º$ Wm Omo O‘ H$a ‘moQ>m n¡gm H$‘m ahm Wm&

Xþ…I ^ar {dœgZr¶ H$hmZr ‘¢ EH$ X{jU ^maVr¶ Wm Omo ‘Ðmg go {X„r Am H$a, amO|Ð ßbog ‘| EH$ Xbmb Ho$ XâVa ‘| H$m‘ H$aVm Wm, Ohm± h[a¨Xa, EH$ n§Om~r, Q>mB{nñQ> H$s Zm¡H$ar H$aVr Wr& ‘m±-~mn Ho$ pIbm’$ Om H$a h‘Zo emXr H$a br Am¡a VH$br’$m| go ~MZo Ho$ {bE Ka go ^mJ {ZH$bo& h‘mao {‘Ì Zo h‘| ¶yHo$ ~wbm¶m Wm Am¡a Zm¡H$ar {XbmZo H$m dmXm {H$¶m Wm& na h‘mao drOm AmdoXZ {ZañV H$a {XE JE, Bg{bE h‘Zo VñH$ar Ho$ μO[a¶o ¶yHo$ nhþ±MZo H$m ’¡$gbm {H$¶m& h‘Zo EH$ H$mën{ZH$ EO|Q> M–m J‹T>m, nmob¢S> H$m EH$ {Z‘©‘ n§Om~r, amo‘m{Z¶m Ohm§ h‘ CVao Wo, dhm§ go Bg ‘hmÛrn VH$ dmo h‘| VñH$ar Ho$ μO[a¶o bm¶m Wm& Am¡a ~«goëg ‘|, CgZo μÁ¶mXmVa n¡go Am¡a h‘mao nmgnmoQ>© N>rZ {bE Wo, h‘| EH$ hmoQ>b ‘| N>mo‹S>Zo Ho$ ~mX CgZo H$hm {H$ dmo h‘| B§½b¢S> ^oOZo H$s ì¶dñWm H$aZo Om ahm Wm {’$a bm¡Q>m hr Zht, Jm¶~ hmo J¶m& Om{ha h¡ {H$ h‘mar Xþ…I ^ar XmñVm± Amam‘ go CZHo$ Jbo CVa JB©& {g’©$ ^maVr¶ hmoZo Ho$ ZmVo, ~«goëg ‘|, Eogo H$B© VWmH${WV EO|Q>m| go {‘bZm AmgmZ Wm Omo h‘mar VñH$ar H$aZo Ho$ {bE V¡¶ma Wo& CgH$m VarH$m ¶m Vmo Q´>oba ‘| VñH$ar H$aHo$ Wm ¶m {’$a ZH$br nmgnmoQ>© Ho$ gmW& Bg A{^¶mZ H$m nQ>mjon H$aZo Ho$ {bE, ‘oar H$‘rO H$s Oo~ ‘| EH$ nona‘oQ> H$m noZ n‹S>m Wm, Omo dmñVd ‘| EH$ ‘mBH«$mo’$moZ Wm Am¡a ~mVMrV [aH$m°S>© H$aZo Ho$ {bE O¡Ho$Q> ‘| EH$ N>moQ>m Q>on AQ>H$m aIm Wm& h‘| Zht bJVm Wm {H$ ¶o g~ BVZr OëXr g§^d hmo OmEJm& Bggo nhbo {H$ h‘ Bg Ho$ ~mao ‘| nyar OmZH$mar OwQ>mVo, g§X^m] Am¡a ’$moZ Z§~am| Ho$

‘mܶ‘ go, h‘ CZ EO|Q>m| go ~mV H$a aho Wo Omo h‘| 1,800 nmC§S> H$s ^mar ^aH$‘ am{e boH$a h‘| ^oOZo Ho$ CËgwH$ Wo, O~ VH$ CÝh| h‘mao nmg n¡go ZμOa AmE§& BgH$m VarH$m {~bHw$b grYm Wm - EH$ ~ma O~ EO|Q> H$mo ¶yHo$ ‘| {H$gr ì¶{º$ go nw{ï> {‘bVr Omo ‘moQ>r am{e XoZo Ho$ {bE V¡¶ma Wm, Vmo EO|Q> Aàdm{g¶m| H$mo EH$ gwa{jV Ka ‘| ^oO XoVm Wm Vm{H$ do ^mJ Zht gH|$& Am¡a EH$ ~ma O~ Cg nma Mbo JE, Vmo ¶yHo$ Ho$ XmoñV H$mo Eogo hr EH$ gwa{jV Ka ‘| AmZm n‹S>Vm, Omo n¡go Xo H$a àdmgr H$mo AnZo g§ajU ‘| bo boVm& ¶{X n¡go Zht {‘bVo Vmo dmo ~oMmao Amàdm{g¶m| na ^‹S>H$Vm Wm {OÝh| A§VV… {Zdm©{gV {H$¶m OmEJm& pñQ>§J Am°naoeZ h‘mam g~go AÀN>m Xm§d Wm E§Q>dn© H$m EH$ EO|Q> Vwgmda emh, {OgZo ~‹S>o {Z{b©á ^md go h‘| ~Vm¶m {H$ dh h‘| AmgmZr go ¶yHo$ ^oO gH$Vm h¡& OëX hr h‘ ~«goëg go EH$ H$ma ‘| E§Q>dn© ^mJo Omo X Hw$H$ [anmoQ>© H$s emoYH$Vm© {gpëd¶m OmoÝg Zo {H$amE na br Wr& {XZ ‘|, Bggo nhbo, ~{‘ªK‘ go (Ohm§ g|Q´>b Q>rdr pñWV h¡) EH$ VH$Zr{e¶Z, S>o{dS> amV ‘| S´>mBd H$aHo$ Am¶m Wm& S>o{dS> Zo ‘oar N>mVr na EH$ ‘mBH«$moμ’$moZ Q>on go ~m§Ym, Am¡a Yrao go ’w$g’w$gm¶m, ¶o ~mb ^ar N>mVr na H¡$go {MnHo$Jm& Vma ‘oar H$‘rO Ho$ A§Xa go {ZH$mbm Am¡a ~¡Q>ar ‘¢Zo AnZr Otg H$s Oo~ ‘| {N>nm Xr& S>o{dS> Ho$ nmg M‘‹S>o H$m ~¡J Wm {Og‘| Am¡a ^r CnH$aU Wo, BVZm ’$Q>m nwamZm {Og na H$moB© Xþ~mam ZOa ^r Zht S>mbo& ~¡J H$s EH$ Oo~ ‘| EH$ Qy>WnoñQ> Q>çy~ {OVZm N>moQ>m gm H¡$‘am Nw>nm aIm Wm, N>oX dmbr OJh b|g bJm Wm, BVZm N>moQ>m {H$ AmnH$mo b|g H$s PbH$ ^r Zht {‘b gHo$ ^bo hr Amn ~¡J go N>h B§M Xÿa I‹S>o hm|& ‘w»¶ ^mJ ‘| EH$ N>moQ>m gmoZr ‘m°{ZQ>a Am¡a [aH$m°S>©a Wm, EH$ K§Q>o H$s Q>on Ho$ gmW (¶h {S>{OQ>b ¶wJ go nhbo H$m μO‘mZm Wm) Am¡a Vrgao ^mJ ‘| [aH$m°S>©a Ho$ {bE ~¡Q>ar aIr Wr& [aH$m°S>©a ‘| EH$ N>moQ>m Q´>m§g‘rQ>a aIm Wm {Oggo H$ma ‘| ~¡R>H$a S>o{dS> h‘mar ~mVMrV gwZ gH$Vm Wm& Bg CnH$aU go b¡g hmo H$a, E§Q>dn© nhþ±MZo Ho$ ~mX h[a¨Xa Zo H$ma ’$moZ go emh H$mo ’$moZ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 33


{H$¶m Am¡a H$hm {H$ h‘ Q´>oZ go ~«goëg nhþ§M JE Wo& EH$ H¡$~ boH$a h‘ CgHo$ AnmQ>©‘|Q> nhþ§Mo& àdoe H$aZo go R>rH$ nhbo, ‘¢Zo [aH$m°S>©a Mmby H$a {X¶m Am¡a A§Xa go K~am¶o hþE, h‘ D$na JE& ^mobo ^mbo V‘memB© ~Z H$a ~mha I‹S>o {gpëd¶m Am¡a S>o{dS> Zo H$hm {H$ AJa bJo H$s ’§$g JE h¢ Vmo {g’©$ ‘mBH«$moμ’$moZ ‘| {M„mZm hmoJm& EH$ ~ma A§Xa nhþ±MZo Ho$ ~mX, emh Ho$ gmW h‘mar g~go {dñ’$moQ>H$ ~mVMrV hþB©& ‘oar qhXr na eH$ hmo gH$Vm Wm Bg{bE A{YH$Va ~mVMrV h[a¨Xa Zo H$s, emh O‘rZ na EH$ JÔo no ~¡R>m Wm Am¡a ‘oao {bE AnZo ~¡J H$mo AnZo KwQ>Zo na aI H$a H¡$‘ao H$m ‘w§h CgH$s Va’$ aIZm gab Wm& emh Zo H$hm {H$ dh nrAmoHo$ (nm{H$ñVmZ Ho$ H$ãOo dmbo H$í‘ra) go Am¶m Wm Am¡a Hw$N> gmb nhbo hr ~«goëg ‘| eaU br Wr& AJa ¶yHo$ ‘| h‘mao XmoñV n¡go XoZo H$mo V¡¶ma hm| Vmo dh h‘| Cg nma bo OmZo Ho$ {bE V¡¶ma Wm& h‘mar Xþ…I ^ar H$hmZr go à^m{dV hmoH$a CgZo 1,800 nmC§S> H$s ’$sg na Ny>Q> ^r Xr& ~mb ~mb ~Mo emh Zo ~ma ~ma AmœñV {H$¶m {H$ qMVm H$s H$moB© ~mV Zht, Q´>H$ ‘| h‘| H$moB© Zht nH$‹S>oJm& h‘mao A§Xa ~{‹T>¶m {eH$ma H$s ~y gy§KVo hþE, CgZo h‘| AnZo gmW ahZo H$m àñVmd ^r {X¶m& bo{H$Z emh IVaZmH$ bJ ahm Wm& H$ht Cgo nVm Mb J¶m {H$ ‘oao nmg EH$ Jwá H¡$‘am h¡, ~hþV g§^mdZm Wr {H$ h‘ XmoZm| Ho$ Jbo dht na H$mQ> XoJm& CgZo h‘| ~{‹T>¶m ImZm pIbm¶m gmW ‘| gyIo ‘odo ^r& Hw$N> VZmdnyU© jU ^r JwOao O~ CgZo ¶h OmZZo na Omoa {X¶m {H$ h‘ ~«goëg ‘| H$hm± R>hao Wo& h‘Zo hmoQ>b Ho$ Q>¡[a’$ H$s OmZH$mar Zht br Wr Am¡a dh h¡amZ Wm {H$ h‘| ~«goëg ‘| BVZm gñVm hmoQ>b H$hm± {‘b J¶m& I¡a, h‘ ghr gbm‘V {ZH$b Am¶o& ~mha {ZH$bZo Ho$ ~mX, ~hþV amhV ‘hgyg H$s, h‘ OëXr go Q>¡Šgr nH$‹S> H$a ñQ>oeZ nhþ§Mo, Ohm± {gpëd¶m Am¡a S>o{dS> go CZH$s H$ma ‘| ‘wbmμH$mV hmoZr Wr& CZ VZmdnyU© jUm| Ho$ ~mX, ‘wPo ~g EH$ n~ ‘| by Ho$ {bE OmZm Wm& O~ ‘¢ ~mha Am¶m, Vmo S>o{dS> Ho$ Mohao na ~‹S>r gr ‘wñHw$amhQ> Wr& ‘¢Zo AmnH$mo gwZm, CÝhm|Zo H$hm& 34

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

¶m nmZr Ho$ {hamgV ‘| aIm J¶m& g|Q´>b Q>rdr Zo ¶yHo$ ‘| EO|Q>m| go g§nH©$ ñWm{nV {H$¶m Am¡a CgH$s [ahmB© na 2,000 nmC§S> IM© {H$¶o& g¡H$‹S>m| H$s VñH$ar H$s dOh go, R>Jr H$m ¶h Y§Ym ~{‹T>¶m Wm& ¶o Am¡a ~mV h¡ {H$ dhm§ nhþ±MZo VH$ Jar~ àdmgr¶m| H$m g~ Hw$N> N>rZ OmVm Wm {Ogo dmo ñdJ© g‘PVo Wo&

‘¢ ‘mBH«$mo’$moZ Am¡a Q´>m§g‘rQ>a H$mo ~§X H$aZm Vmo ^yb hr J¶m Wm! ’$moZ na H$B© ~ma Q>on H$s JB© ~mVMrV Am¡a ~¡R>H$m| Ho$ ~mX, h‘ EH$ H$m’$s gwa{jV {Jamoh H$m nXm©μ’$me H$aZo ‘| H$m‘¶m~ hmo JE& n§Om~ go AdVma qgh amUm, {OgZo h‘| {dœmg {Xbm¶m {H$ {hÝXþñVmZr ^mB© hmoZo Ho$ ZmVo dh h‘mao {bE ZH$br nmgnmoQ>© H$s ì¶dñWm H$aoJm Vm{H$ h‘ Cg nma Mbo OmE§ (¶mX h¡, "M–m' h‘mao nmgnmoQ>© bo H$a ^mJ J¶m Wm!)& {gpëd¶m H$s »dm{he Wr {H$ emh h‘| Cg H§$Q>oZa na ^oOo Omo grYo ¶yHo$ Om ahm hmo Am¡a ITN emh Ho$ EO|Q> H$mo h‘mar gå^m{dV [ahmB© Ho$ n¡go Xo H$a h‘| Nw>‹S>dm bo& bo{H$Z, h‘ Eogm Zht H$a gH$Vo Wo Š¶m|{H$ h‘ {~«{Q>e gaH$ma H$s FCO N>mÌd¥{Îm na Wo Am¡a h‘mao ~opëO¶‘ H$m drOm bJ^J g‘m{á na Wm Am¡a V~ h‘ dmñVd ‘| Ad¡Y Aàdmgr ~Z OmVo! ~mX ‘|, h‘mao ~Vm¶o VarHo$ go, ITN ‘| EH$ nm{H$ñVmZr B§Or{Z¶a Wm, Omo {~«{Q>e ZmJ[aH$ Wm, CgZo ^r E§Q>dn© ‘| emh go g§nH©$ {H$¶m& AnZr XþI ^ar H$hmZr gwZm H$a, Cgo EH$ XmoñV Ho$ gmW EH$ Q´>H$ na VñH$ar go bm¶m J¶m, d¡go hr O¡go ITN Zo H¡$‘ao Am¡a Aݶ CnH$aU {’$Q> {H$¶o Wo Am¡a Ohm§ CgH$s OJh h‘| hmoZm Mm{hE Wm (dmo Am°naoeZ Omo Ag’$b ahm Wm)& nm{H$ñVmZr Vm[aH$, AnZo gmW EH$ Jwá H¡$‘am bo J¶m Wm, bo{H$Z Xþ^m©½¶ go ~¡Q>[a¶m§ ˜Ë‘ hmo JBª, Bg{bE CÝh| Q´>H$ H$s dmñV{dH$ H«$m°qgJ H$m H$moB© ’w$Q>oO Zht {‘b gH$m& bo{H$Z 22 K§Q>o VH$ XO©Zm| Aݶ àdm{g¶m| Ho$ gmW Cgo Q´>H$ ‘| {~Zm {H$gr ^moOZ

bmIm| Xe©H$m| Zo Q>obrH$mñQ> XoIm ¶yHo$ ‘| AmB©Q>rEZ ZoQ>dH©$ na Aàdm{g¶m| na Hw$H$ H$m H$m¶©H«$‘ 23 ‘B©, 1995 H$mo àgm[aV {H$¶m J¶m Wm& {~«Q>oZ ‘| H$ar~ gm‹T>o AmR> bmI Xe©H$m| Zo Bgo XoIm& BgHo$ ~mao ‘| ‘oar Ame§H$mAm| Ho$ ~mdOyX {H$ ¶h EH$ àdmgr {damoYr H$m¶©H«$‘ h¡ Omo H$hVm h¡ {H$ ‘¶o bmoJ Am aho h¢ Am¡a h‘mar Zm¡H$[a¶m§ Im aho h¢’ ¶h {~«Q>oZ ‘| AmE CZ àdm{g¶m| Ho$ {bE H$m’$s ghmZw^y{VnyU© Wm& BgZo ¶yHo$ ‘| CZHo$ emofU Am¡a ‘OXÿ ar H$s OJh Ho$ ~mao ‘| MMm© H$s Wr& CZHo$ ‘Z ‘| h‘oem {Zdm©{gV {H$¶o OmZo H$m S>a g‘m¶m ahVm Wm& {’$ë‘ na ~{‘ªK‘ ‘| AnZo A§XmμO ‘| Hw$H$, E§½bmo-H¡$ao{~¶Z Am¡a ^maVr¶ go {^‹S> JE& nhbo ì¶{º$ Zo ~‹S>r empÝV go à{V{H«$¶m Xr Am¡a H$hm {H$ g~yVm| Ho$ ~mao ‘| dh Hw$H$ go dmng g§nH©$ H$aoJm (O~ do XmoZm| S´>mBdam| Ho$ gmW ~mVMrV H$a aho Wo CÝhm|Zo XmoZm| H$mo Jwá ê$n go {’$ë‘m¶m Wm {Ogo ITN Zo J‹T>m Wm)& ^maVr¶ Zo Vmo ~‹S>r qhgH$ à{V{H«$¶m H$s Am¡a Y‘H$s Xr {H$ dh Hw$H$ H$mo XoI boJm& ‘oao Ûmam {bE JE Vwgmda emh Ho$ Hw$N> Jwá ’w$Q>Oo H$m¶©H$« ‘ ‘| {XImE JE Wo& bo{H$Z AOr~ ~mV h¡ {H$ A§JOo« r H$mZyZ Ho$ {dnarV, ~opëO¶‘ Ho$ H$mZyZ, nw{bg H$mo ‘r{S>¶m Ho$ gmW gh¶moJ H$aZo ¶m ‘r{S>¶m [anmoQ>m] H$m g§kmZ boZo H$s AZw‘{V Zht XoVm& ‘wPo Zht nVm {H$ CÝhm|Zo Vwgmda emh Ho$ pIbm’$ Om§M ewê$ H$s ¶m Zht& ‘oao {bE, IVam| go OyPZo Am¡a ~«wgoëg ‘| Xmohar qμOXJr JwOmaZo Ho$ ~mX, b§XZ ‘| ‘Ka nhþ§MZm’ Am¡a AnZr N>mÌd¥{Îm Omar aIZm ~‹S>r amhV H$s ~mV Wr& Vwgmda emh Zo Xmdm {H$¶m Wm {H$ CgHo$ hmW bå~o Wo& CgZo nmob¢S> ‘| h‘mao H$mën{ZH$ M–m go n¡go dmng {XbdmZo H$s noeH$e ^r H$s Wr& AJa dh A^r ^r Aàdmgr-VñH$ar Ho$ Y§Yo ‘| h¡, Vmo ‘wPo nyam ¶H$sZ h¡ {H$ CgHo$ bå~o hmW ^maV VH$ Zht nhþ§M|Jo!

© X qhXÿ {~OZogbmBZ; boIH$ AI~ma Ho$

d[að> gh-g§nmXH$ h¡&


nQ>Zm ‘| H¢$ga S>m¶¾mopñQ>H$ gw{dYm Qr_ amoQar Ý`yμO

n

Q>Zm {‘S>Q>mCZ Ho$ amoQ>ar Šb~, amo B© ‘§S>b 3250 Zo nQ>Zm Ho$ gdoam H¢$ga E§S> ‘ëQ>rñnoe{bQ>r hm°ñnrQ>b ‘| Ama.Eg. H¢$ga S>m¶¾mopñQ>H$ g|Q>a ñWm{nV {H$¶m& amo B© ‘§S>b H$‘b g§Kdr {OÝhm|Zo hmb hr ‘| gw{dYm H$m CÓmQ>Z {H$¶m, amoQ>o[a¶Z H$s Bg nhb Ho$ {bE CZH$s àe§gm H$s& CÝhm|Zo H$hm {H$ - ""AmnZo H¢$ga Ho$ g’$b BbmO Ho$ {bE CgH$s ewê$AmVr nhMmZ Ho$ ‘hËd H$mo g‘Pm h¡& ¶h ZB© gw{dYm {Z:g§Xoh H$B© bmoJm| H$s OmZ ~MmEJr Am¡a ¶h gw{dYm {deof ê$n CZ Am{W©H$ ê$n go H$‘Omoa g‘wXm¶m| Ho$ {bE daXmZ h¡ {OZHo$ {bE H¢$ga H$m {ZXmZ Am¡a CgH$m CnMma H$aZm EH$ Xÿa H$m gnZm h¡&'' nrS>rOr {ddoH$ Hw$‘ma Zo H$hm {H$ Bg ½bmo~b J«mÝQ> àmoOoŠQ> H$mo gZ² 2017-18 ‘| CZHo$ H$m¶©H$mb

RID H$‘b g§Kdr (H|$Ð) Ho$ gmW (~m¶| go): gwZrV M§Ðm, PDG {ddoH$ Hw$‘ma, DG Jmonmb

Io‘H$m, A{dVm Io‘H$m,Šb~ Ho$ Aܶj ‘ZmoO Jwám Am¡a S>m° Ama EZ qgh&

Ho$ Xm¡amZ Ama§^ Am¡a AZw‘mo{XV {H$¶m J¶m Wm Am¡a ¶h àmoOoŠQ> CZH$m EH$ S´>r‘ àmoOoŠQ> Wm& S>rOr Jmonmb Io‘H$m Zo {ddoH$ Am¡a Šb~ Ho$ {nN>bo Aܶj gwZrV M§Ðm H$mo Bg gw{dYm H$mo

dmñV{dH$Vm ‘| n[aUV H$aZo Ho$ {bE CZH$mo YݶdmX km{nV {H$¶m& H$m¶©H«$‘ ‘| S>rOrB© amOZ J§S>moÌm, S>rOrEZ à{V‘ ~ZOu, Šb~ Ho$ Aܶj ‘ZmoO Jwám, Am¡a g{Md Jm¡ad àem§V CZHo$ ~rM CnpñWV Wo&„

gå_obZ

{‘R>mB© dmbm Ûrn h¢H$ gm{Q©>Z

O

~ Amn 5-10 OyZ H$mo amoQ>ar B§Q>aZoeZb H$Ýd|eZ Ho$ {bE hmoZmobby y ‘| h¢ Vmo {‘R>mB© Ho$ {bE H$‘am gw{Z{üV H$ao b| Š¶m|{H$ hdmB© Ûrn ‘| AmnHo$ Ho$ {bE Hw$N> ‘rR>o nH$dmZ ({‘R>mB©) ñQ>moa H$aZo Ho$ {bE h¢& eod AmBg (Bgo eodS> AmBg ¶m ñZmo H$moZ H$hZm, Bgo àH$Q> H$aZo H$m EH$ {¹$H$ do h¡ {H$ Amn ¶hm§ go Zht h¢) H$mo OmnmZr àdm{g¶m| Ho$ Ûmam hdmB© Ho$ bmoJm| go n[a{MV H$adm¶m J¶m Wm& O‘o hþE OmnmZr nH$dmZ go ào[aV hmoH$a {Ogo H$mH$sJmoar H$hm OmVm h¡, ¶h hmW go H$mQ>o JE ~’©$ Ho$ Qw>H$‹S>o h¢, ZmOwH$ {H«$ñQ>b Ho$ ‘mC§S>g ~ZmZo Ho$ {bE Am¡a {’$a Cg‘| Q´>m°{nH$b ’«y$Q²g Ho$ agm| go âbodS>© {H$¶m OmVm h¡&

BZ {XZm|, Am‘Vm¡a na AmBg (~’©$) H$m eon ‘erZm| Ûmam {X¶m OmVm h¡ Am¡a AŠga Bgo AmBgH«$s‘ Ho$ gmW A{V[aº$ âboda H$s naV Ho$ gmW Bgo namogm OmVm h¡& âbodag ‘| ñWmZr¶ ng§XrXm ’$b O¡go nnrVm, brMr Am¡a AZmZmg go boH$a Am¡a A{YH$ {dXoer ’$b (hdmB© Ho$ {bE)

ãb¡H$ Moar, go~ Am¡a Mm°H$boQ> em{‘b hmoVo h¢& ¶{X AmnH$mo ’«$mBS> S>moZQ> ‘| A{YH$ ñdmX AmVm h¡ Vmo Amn ‘mbmgmXm H$m ñdmX bo gH$Vo h¢, Omo nwV©Jmb Ho$ àdm{g¶m| Ho$ Ûmam Ûrnm| ‘| bmB© JB© Wr& hdmB© Ûrn ‘|, BZ ñdm{Xï> ¶rñQ> S>moZQ> ‘| (~hþV go

A§S>o, ‘ŠIZ Am¡a H$^r-H$^r O‘m hþAm ¶m ’«o$e {‘ëH$ Ho$ gmW) H$ñQ>S>©, H$moH$moZQ> nwqS>J, Mm°H$boQ> nwqS>J Am¡a A‘ê$X nwqS>J ^ar OmVr h¡& Omo ^r {‘R>mB© ¶m nH$dmZ AmnH$mo ng§X h¡, Amn {d{^Þ XþH$mZm| go H$B© doam¶Q>r H$m Z‘yZm boZo H$s H$mo{ee H$a|& H$B© {‘R>mB¶m| ‘| AnZm {deof Om¶H$m Am¡a ^amd hmoVm h¡&

2020 hmoZmobb w w H$Ýd|eZ ‘| ^mJ boZo Ho$ {bE 15 {Xgå~a go nhb riconvention.org

na n§OrH$aU H$a|& {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 35


E{e¶m n¡{g{’$H$ amoQ>ar n{ÌH$m Ho$ g§nmXH$m| Zo aUZr{VH$ ‘wÔm| na H$s dr ‘wÎmwHw$‘maZ Q>o[a¶Zm| Ed§ Aݶ bmoJm| Ho$ ‘ܶ AnZr nhþ±M H$m {dñVma H$aZo hoVw joÌr¶ amoQ>ar n{ÌH$mAm| H$s {df¶ dñVw, {S>μOmBZ Am¡a Ñí¶ AmH$f©U na EH$ Am°{S>Q> [anmoQ>© H$mS>© Ho$ gm‘Zo AmZo H$s g§^mdZm h¡& amo B© H$s ½bmo~b H$å¶w{ZHo$eZ Q>r‘ Ho$ Aܶj S>o{dS> Ebo½O|S>a Zo H$hm {H$ dm{f©H$ [anmoQ>© ‘| 2020-21 ‘| H$am¶o OmZo dmbo EH$ nmR>H$ gd} jU go àmá à{Vnw{ï>¶m| na ^r {dMma {H$¶m Om¶oJm Vm{H$ A{^XmVmAm| Ho$ ‘Zmo^md Ed§ {dMmam| H$mo g‘Pm Om gHo$& amoQ>ar ݶyμO n{ÌH$m, ^maV, Ûmam MoÞB© ‘| Am¶mo{OV {H$¶o JE Xmo {Xdgr¶ E{e¶m-n¡{g{’$H$ arOZb E{S>Q>g© go‘rZma ‘| EH$ àñVwVrH$aU Ho$ Xm¡amZ CÝhmoZ| H$hm {H$ joÌr¶ n{ÌH$mAm| H$s AmJm‘r bmBg|qgJ g‘rjm Xmo gmb Ho$ H$m¶©H$mb dmbo EH$ gbmhH$ma ~moS>© H$mo gwPmd XoJr Omo n{ÌH$mAm| Ho$ ‘mܶ‘ go amoQ>ar H$s gmd©O{ZH$ N>{d H$mo ‘O~yV

amo

amoQ>ar n{ÌH$mAm| H$mo AmJo bo OmZo Ho$ {bE h‘| àmW{‘H$VmAm| H$s EH$ gm‘mݶ gyMr Ho$ gmW EH$ ghr g§Mma nhþ±M Ed§ gm‘J«r H$s aUZr{V H$s Amdí¶H$Vm h¡&

S>moZm H$moQ>a amo B© joÌr¶ n{ÌH$mAm| H$s g‘Ýd¶H$

36

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

H$aZo Ho$ {bE Zr{VJV {Xem{ZX}em| Ed§ nhbm| H$mo bmEJr& amoQ>ar H$s ZB© gm‘[aH$ H$m¶© Zr{V na àH$me S>mbZo dmbr EH$ g§Mma AnS>oQ> H$mo àñVwV H$aVo hþ¶o, CÝhmoZ| H$hm {H$ n{ÌH$mAm| H$mo {dñV¥V Ed§ ñWm¶r à^md dmbr n[a¶moOZmAm| na àH$me S>mbZo dmbr gm‘{J«¶m| Ho$ gmW ""~mhar Xe©H$m| H$mo AmH${f©V H$aHo$ ^r CZHo$ à^md Ed§ nhþ±M H$mo ~‹T>mZo H$s Amdí¶H$Vm h¡&'' ""amoQ>ar n{ÌH$mAm| H$mo AmJo bo OmZo Ho$ {bE h‘| àmW{‘H$VmAm| H$s EH$ gm‘mݶ gyMr Ho$ gmW

EH$ ghr g§Mma nhþ±M Ed§ gm‘J«r H$s aUZr{V H$s Amdí¶H$Vm h¡& VH$ZrH$, OZgm§p»¶H$s, gm‘m{OH$ Ed§ à{VñnYu H$maH$ O¡go ~mhar H$maH$m| Ho$ gmWgmW pñWa gXñ¶Vm, O{Q>b nXmZwH«$‘, H$m¶©H$mb AmYm[aV godm ~Zm‘ H$m¡eb AmYm[aV XjVm H$s {Û{dYVm, {Za§VaVm H$s H$‘r Am¡a EH$ nmo{b¶mo ‘wº$ {dœ Omo h‘| ~¡R>H$a AmJo H$s MwZm¡{V¶m| Ho$ {bE V¡¶ma hmoZo XoVm h¡, O¡go AmV§[aH$ MmbH$ ^r h¡,'' Ebo½O|S>a Zo {dñVmanyd©H$ H$hm& g§nmXH$m| go μOmoaXma VarHo$ go amoQ>o[a¶Zm| H$s "nrnb Am°μ’$ EŠeZ' H$s N>{d H$mo AnZmZo Ed§


{H$aU μOoham

àgm[aV H$aZo H$m AmJ«h H$aVo hþE, CÝhmoZ| H$hm: ""EH$ gmW {‘bH$a h‘ EH$ Eogr Xþ{Z¶m XoIVo h¡ Ohm± bmoJ {‘bH$a Xþ{Z¶m ^a ‘|, h‘mao g‘wXm¶m| ‘| Am¡a ñd¶§ ‘| EH$ ñWm¶r n[adV©Z bmZo hoVw H$m‘ H$aVo h¡&''

gm‘[aH$ àmW{‘H$VmE§ AmJo H$s MwZm¡{V¶m| na ܶmZ XoVo hþE, Ebo½O|S>a Zo H$hm {H$ BZ‘| gXñ¶Vm H$mo ~‹T>mZm, nmo{b¶mo {damgV H$m bm^ CR>mZm, à^mdnyU© n[a¶moOZmAm| H$s [anmo{Qª>J H$aZm; {d{dYVm, gXñ¶ ^mJrXmar Am¡a amoQ>ar ‘| ZE M¡Zbm| Ho$ {Z‘m©U na μOmoa XoVo hþE nhþ±M H$mo {dñV¥V H$aZm; Am¡a emoY, ZdàdV©Z H$mo AnZmZm Ed§ OmopI‘ boZm em{‘b h¡& aUZr{VH$ g{‘{V H$s {ddoMZmAm| Zo AmJ«h {H$¶m {H$ ""h‘| Šb~ ñVa go hr h‘mao ~w{Z¶mXr T>m§Mo H$mo ~XbZm hmoJm& h‘mao àW‘ df© H$s nhb| amoQ>aoŠQ> (Am¡a amoQ>aoH$Q>am|) H$mo D$na CR>mZo Am¡a Bg amoQ>ar df© Ho$ A§V VH$ à{ejU Ho$ {bE Am°ZbmBZ CnH$aUm| H$mo {dH${gV H$aZo na hmoJr& amoQ>aoH$Q>am| na EH$

amo B© H$s ½bmo~b H$å¶w{ZHo$eZ Q>r‘ Ho$ Aܶj S>o{dS> Abo½μO|S>a, Am¡a joÌr¶ n{ÌH$mAm| H$s g‘Ýd¶H$ S>moZm H$moQ>a&

à^mdr S>oQ>m~og hmoZo Ho$ Abmdm, h‘| CZ‘| go bJ^J 250,000 H$mo Šb~ ñVa na amoQ>ar ‘| ì¶ñV aIZo H$s Amdí¶H$Vm h¡,'' CÝhm|Zo H$hm& joÌr¶ n{ÌH$mAm| H$mo EH$ gmd©O{ZH$ N>{d Xb H$mo {Z¶wº$ H$aZo, CZH$s H$hm{Z¶m| ‘| nrnb Am°μ’$ EŠeZ Ho$ gÝXoe H$mo EH$ ‘hËdnyU© {‘eZ Ho$ ê$n ‘| AnZmZo Am¡a ~«m§S> g|Q>a na Am°ZbmBZ CnH$aUm| H$m ~ohVa Cn¶moJ H$aZo H$s Amdí¶H$Vm h¡, CÝhm|Zo

S>o{dS> AboŠO|S>a Am¡a S>moZm H$moQ>a, aerXm ^JV Ho$ gmW (g§nmXH$, amoQ>ar g‘mMma); ¶moWadwV dZrV (àYmZ g§nmXH$, amoQ>ar WmB©b¢S>); hoZar dmB© Q>r emAmo(g§nmXH$, VmBdmZ amoQ>ar); Jo {H$S>b (‘hmà~§YH$, amoQ>ar S>mCZ A§S>a Am°ñQ´>o{b¶m go); Á¶mo{V am¶, d[að> nrAma g‘Ýd¶H$, RISAO, Am¡a amoQ>ar ݶyμO ñQ>m’$ - Ho$ g|{XbHw$‘ma, Ho$ {dœZmWZ, dr ‘wÎmwHw$‘aU Am¡a {H$aU μOham&

n{ÌH$mAm| H$mo gm‘{J«¶m| Ho$ à{VnmXZ Ed§ {S>μOmBZ à{H«$¶mAm| Ho$ JwUdÎmm ‘mZH$m| H$m AZwnmbZ H$aZm hmoJm&

S>o{dS> Abo½μO|S>a amo B© ½bmo~b H$å¶w{ZHo$eZ Q>r‘ Aܶj

H$hm& ""amoQ>ar Ho$ gmW CgHo$ g§~§Y H$m {dñVma H$aZo Ho$ {bE JoQ²g ’$mC§S>oeZ Ho$ gmW ~mVMrV Mb ahr h¡ Am¡a AJbr A§Vam©ï´>r¶ g^m ‘| EH$ KmofUm H$s OmEJr& Am¡a 2020 Ho$ ‘ܶ VH$ {dœ ñdmñ϶ g§JR>Z Zo A’«$sH$m H$mo nmo{b¶mo ‘wº$ à‘m{UV H$aZo H$s nyar V¡¶mar H$a br h¡& amoQ>ar Šb~m| H$mo CZHo$ g‘wXm¶m| Ho$ gmW nmo{b¶mo H$s g’$bVm H$s H$hm{Z¶m| H$mo gmPm H$aZm Mm{hE&''

ZB© bmBg|g g‘rjm ZB© bmBg|g g‘rjm H$s EH$ à‘wI {deofVm ¶h h¡ {H$ amoB© ~moS>© go AZw‘{V {‘bZo Ho$ ~mX àH$meH$m| H$mo n{ÌH$mAm| H$mo IwXam XþH$mZm| na ~oMZo H$s AZw‘{V {‘boJr& ""n{ÌH$m H$s JwUdÎmm H$mo ~‹T>mZo Ho$ {bE gbmhH$ma ~moS>© {Xem{ZX}e Ed§ gyMZmE§ μOmar H$aoJm& S>mo‘¡Z Am¡a ¶yAmaEb ‘mZH$sH¥$V {H$¶o OmE±Jo&'' O~ ãbm°J Am¡a g‘mMma do~gmBQ>m| O¡go ~mhar ómoVm| go gm‘J«r br OmEJr, Vmo CZH$m AñdrH$aU H$aZm hmoJm, joÌr¶ n{ÌH$mAm| H$s g‘Ýd¶H$ S>moZm H$moQ>a H$hVr h¡& {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 37


ZE ~«m§qS>J ‘mZH$m| Ho$ bmJy hmoZo Ho$ ~mX, n{ÌH$mAm| H$mo gm‘{J«¶m| Ho$ à{VnmXZ Ed§ {S>μOmBZ à{H«$¶mAm| Ho$ JwUdÎmm ‘mZH$m| H$m AZwnmbZ H$aZm hmoJm& n{ÌH$mAm| H$s nhþ±M Ed§ JwUdÎmm H$mo ~‹T>mZo Ho$ {bE g^r n{ÌH$mAm| Ho$ {bE bJ^J 6-7 gdmbm| dmbm EH$ nmR>H$ gd}jU {H$¶m Om¶oJm& g§nyU© {S>μOmBZ H$mo amoQ>ar Ho$ aUZr{VH$ Ñ{ï>H$moU H$m g‘W©Z H$aZm Mm{hE Am¡a CgHo$ Vmb‘ob ‘| hmoZm Mm{hE, CÝhmoZ| H$hm& H$å¶w{ZHo$eÝg Q>r‘ Ûmam MMm© {H$¶m Om ahm Ed§ V¡¶ma {H$¶m Om ahm gd}jU A{^XmVmAm| go am¶ Ed§ à{V{H«$¶m àmá H$aZo H$m EH$ J¡a-S>amdZm VarH$m hmoJm, {OZHo$ nmg n{ÌH$mAm| H$mo ~ohVa ~ZmZo Ho$ VarH$m| na AnZr am¶ 춺$ H$aZo H$m EH$ Adga hmoJm& ""h‘mam AZwg§YmZ Xb gd}jUm| H$mo à^mdr ~ZmZo Ho$ {bE g§^m{dV àý V¡¶ma H$a ahm h¡ Am¡a n[aUm‘m| H$mo joÌr¶ g§nmXH$m| Ho$ gmW gmPm {H$¶m OmEJm,'' S>moZm Zo H$hm&

qàQ> ~Zm‘ {S>{OQ>b 74 à{VeV H$s gmjaVm Xa Ed§ ^maV Ho$ H$B© J«m‘rU ~mμOmam| ‘| qàQ> ‘r{S>¶m Ho$ A^r VH$ Zht nhþ±MZo Ho$ H$maU, AI~ma Am¡a n{ÌH$mE± ^maV ‘| H$‘ go H$‘ 20-30 dfm] VH$ ApñVËd ‘| ah|Jr& qàQ> go Ow‹S>o ^{dî¶dº$m JbV gm{~V hþE h¡ Š¶m|{H$ H$B© ""X¡{ZH$ g‘mMma nÌm| Zo hmb hr ‘| àgmaU ‘| CN>mb H$s gyMZm Xr h¡,'' amoQ>ar ݶyμO g§nmXH$ aerXm ^JV Zo H$hm& ""h‘mao qàQ> g§ñH$aU H$s nyVu EH$ g§dmXmË‘H$ do~gmBQ> Ûmam H$s OmVr h¡ {Og‘| ì¶{º$JV boI Ed§ Vñdra| nmoñQ> H$s OmVr h¡ Am¡a EH$ nrS>rE°μ’$ àmê$n ‘| Rotary.org Ed§ Aݶ ómoVm|

g^r g§nmXH$m| Ho$ gm‘Zo EH$ ~‹S>r MwZm¡Vr ¶h h¡ {H$ n{ÌH$mAm| H$mo g‘¶ na ZE ¶m {Zb§{~V gXñ¶m| Ho$ ~mao ‘| AnS>oQ> Zht {H$¶m OmVm h¡&

38

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

~mE§ go (~¡R>o hþE): {H$aU μOham, S>moZm H$m°Q>a, Á¶mo{V am¶, hoZar emAmo Am¡a Ho$ g|{WbHw$‘ma& I‹S>o hþE: eoamoZ hb}, dr ‘wÎmwHw$‘aU, Jo {H$S>b, aerXm ^JV, O¶lr Am¡a Ho$ {dœZmWZ ‘hm~brnwa‘ ‘|&

go àmá {Z¶{‘V Am°ZbmBZ AnS>Qo > dmbm B©-g§ñH$aU ‘m¡OyX hmoVm h¡&'' qàQ> H$s 1.28 bmI à{V¶m| Ho$ ‘wH$m~bo, Ho$db 4,000 amoQ>o[a¶Zm|, Omo {H$ ~‘wpíH$b VrZ à{VeV h¡, Zo {S>{OQ>b g§ñH$aU H$mo MwZm h¡& ""{Oggo h‘| ¶h nVm MbVm h¡ {H$ qàQ> H$s ~mXemhV A^r ^r H$m¶‘ h¡,'' CÝhm|Zo H$hm& gmW hr, Omo n[a¶moOZmE§ n{ÌH$m ‘| Zht N>nVr CÝh| amoQ>ar ݶyμO ßbg Zm‘H$ EH$ {d{eï> B©-g§ñH$aU ‘| N>mnm OmVm h¡, Omo ha ‘hrZo H$s 15 VmarI H$mo àH$m{eV hmoVm h¡& ""ha {V‘mhr ‘| h‘ amoQ>aoŠQ> ݶyμO ^r àH$m{eV H$aVo h¡, Hw$N> g¡H$‹S>m| à{V¶m| H$mo àH$m{eV H$aHo$ CÝh| DRR, DG Ed§ ^maV Am¡a Bd|ñQ>Z Ho$ d[að> amoQ>ar ZoV¥ËdH$Vm©Am| H$mo ^oOm OmVm h¡& ¶h Am°ZbmBZ CnbãY h¡&'' EH$ ‘r{S>¶m gd}jU ‘| gm‘Zo Am¶m h¡ {H$ ‘mM© go boH$a AJñV 2019 Ho$ ~rM ^maVr¶ A˜~mam| Ed§ n{ÌH$mAm| ‘| Ob Ed§ ñdÀN>Vm ‘wÔm| na 13,500 H$hm{Z¶m± Ed§ boI àH$m{eV hþE h¡, ZB© {X„r pñWV RISAO ‘| gr{Z¶a PR H$moAm°{S>©ZoQ>a Á¶mo{V am¶ Zo H$hm& ""Bggo Ho$db ¶h ~mV gm‘Zo AmVr h¡ {H$ bmoJ ‘mZd {dH$mg Ed§ nr‹S>mAm| H$s H$hm{Z¶m| go grYo Vm¡a na gå~Õ hmo gH$Vo h¡, ¶{X CÝh| AÀN>r Vah {bIm J¶m hmo Vmo&'' RISAO ‘| Á¶mo{V H$m Xb kmZ gmPm H$aZo, ZE {dMmam|, nhbm| na gh¶moJ H$aZo Am¡a à‘wI ‘wÔm|

na d[að> amoQ>ar ZoV¥ËdH$Vm©Am| Ho$ gmW EH$ g§¶wº$ ‘moMm© ~ZmZo Ho$ {bE H$m‘ H$a ahm h¡& ^maV ‘| amoQ>ar Ho$ eVmãXr df© H$m CËgd ‘ZmZo Ed§ g’$bVm H$s H$hm{Z¶m| H$mo gmPm H$aZo Ho$ {bE amoQ>ar g§ñWmZ (^maV) EH$ {deof do~gmBQ> ~Zm ahm h¡, Á¶mo{V Zo H$hm& ""OZVm Ed§ ‘r{S>¶m Ho$ gmW EH$ AÀN>m B§Q>aμ’o$g {dH${gV H$aZo Ho$ {bE h‘ EH$ PR EO|gr H$s ‘XX bo aho h¡&'' g^r g§nmXH$m| Ho$ gm‘Zo EH$ ~‹S>r MwZm¡Vr ¶h h¡ {H$ n{ÌH$mAm| H$mo g‘¶ na ZE ¶m {Zb§{~V gXñ¶m| Ho$ ~mao ‘| AnS>oQ> Zht {H$¶m OmVm h¡& CZHo$ dr{S>¶mo g§Xoem| ‘| amoB© {ZXoeH$ ^aV n§S>çm Am¡a H$‘b g§Kdr Zo amoQ>ar n{ÌH$mAm| H$s ‘hÎmm na àH$me S>mbm Š¶m|{H$ do EH$ ‘hËdnyU© g§Mma gmYZ h¡, Am¡a CÝhm|Zo g§nmXH$m| go {Za§Va CZH$s JwUdÎmm H$mo ~ohVa ~ZmZo H$m AmJ«h {H$¶m& Am°ñQ´>o{b¶m go amoQ>ar S>mCZ A§S>a Ho$ OZab ‘oZoOa Jo {H$S>b; VmBdmZ amoQ>ar Ho$ g§nmXH$ hoZar dm¶ Q>r emAmo; Am¡a amoQ>ar WmB©b¢S> Ho$ àYmZg§nmXH$ ¶moWmdw©Q> do{ZQ> Zo CZHo$ {dMmam| Ho$ gmWgmW amoQ>o[a¶Zm| Ûmam CZHo$ ewëH$m| H$m ^wJVmZ Zm H$aZo Ed§ gXñ¶Vm Am§H$‹S>m| H$s g‘¶ na [anmo{Qª>J Zm H$aZo Ho$ H$maU n{ÌH$m MbmZo ‘| AmZo dmbr ‘wpíH$bm| H$mo gmPm {H$¶m&

Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm


amo B© X{jU E{e¶m H$m¶m©b¶ go g§Xoe à‘w I XmZH$Vm© ‘mݶVm/d¡ { œH$ AZw X mZ bm^m{W©¶m| na {Xem-{ZX}e joÌ ‘| à‘wI XmZH$Vm© Ed§ à‘wI ¶moJXmZ ‘mݶVm Ho$ {Xem-{ZX}em| H$m nmbZ Zm H$aZo Ho$ H$B© ‘m‘bm| H$mo XoIVo hþ¶o, Bg Zr{V H$mo ¶hm± Xmo~mam ~Vm¶m Om ahm h¡:  O¡ g o - O¡ g ¶mo J XmZ g§ { MV hmo V o OmVo h¡ , XmZH$Vm©Am| Ûmam à˶oH$ H«${‘H$ ñVa na nhþM± Zo na CZH$s nhMmZ H$s Om gH$Vr h¡&  Ho$db à˶j ê$n go {H$E JE ì¶{º$JV ¶moJXmZ, {OZ‘| amoQ>ar g§ñWmZ H$mo Xr JB© dm{f©H$ amer, Aj¶ {Z{Y, Ed§ Aݶ à{V~§{YV ¶moJXmZ em{‘b h¡, hr à‘wI XmZH$Vm© ‘mݶVm Ho$ {bE nmÌ h¡&  à‘wI XmZH$Vm© ‘mݶVm ì¶{º$¶m|, Omo‹S>m|, J¡aamoQ>ar gå~Õ g§ñWmZm| Ed§ {ZJ‘m| Ho$ {bE Ama{jV h¡& XmZH$Vm©Am| Ho$ gm{W¶m| Ûmam {H$E JE ¶moJXmZm| H$mo Am‘Vm¡a na à‘wI XmZH$Vm© ‘mݶVm Ho$ {bE g§¶wº$ {H$¶m OmVm h¡, ¶{X do {bpIV ‘| AZwamoY H$aVo h¡ Vmo& H$moB© Šb~ ¶m ‘§S>b Bg ‘mݶVm Ho$ {bE nmÌ Zht h¡&

z

z

AKS

¶moJXmZ g{hV à‘wI XmZH$Vm©Am| Ûmam {X¶o JE ¶moJXmZ CZHo$ ì¶{º$JV ¶moJXmZ hmoVo h¡ Am¡a ‘§S>b H$mof ¶m {H$gr ^r Aݶ AZwXmZ g§M¶Z J{V{d{Y¶m|, bm^m{W©¶m|/gh¶moJr g§JR>Zm| go àmá ¶moJXmZm| H$m BñVo‘mb à‘wI XmZH$Vm© ‘mݶVmAm| Ho$ {bE ¶moJXmZm| Ho$ {‘bmZ hoVw ¶m d¡{œH$ AZwXmZ n[a¶moOZmAm| H$mo XoZo/H$m¶m©Ýd¶Z Ho$ {bE Zht {H$¶m OmZm Mm{hE& BgHo$ Abmdm, Šb~m| Ed§ ‘§S>b H$mo EH$ d¡{œH$ AZwXmZ Ho$ {bE AmdoXZ H$aVo g‘¶ bm^mWu nmÌVm, J{V{d{Y¶m|, ¶mo½¶Vm Ho$ ñVa B˶m{X go g§~pÝYV OmZH$mar H$mo ܶmZ ‘| aIZm Mm{hE: z TRF d¡{œH$ AZwXmZm| Ho$ {bE amoQ>ar Šb~m| Ed§ ‘§S>bm| Ûmam O‘m {H$E JE CÝht ¶moJXmZm| H$mo ñdrH$ma H$aoJm Omo amoQ>[o a¶Zm|, Šb~m| Ed§ ‘§S>bm|, Am¡a J¡a-amoQ>[o a¶Zm| Ed§ J¡a-amoQ>ar g§ñWmZm|

z

go àmá hm|Jo dmo ^r V~ VH$ O~ VH$ {H$ amoQ>ar ’μ $mC§S>eo Z H$moS> Am°’$ nm°{bgrg H$s Ymam 10,030 ‘| n[a^m{fV {hVm| ‘| Q>H$amd Zm hmo, ¶h {H$ n[a¶moOZm Ho$ {bE YZ n[a¶moOZm ‘| gpå‘{bV {H$gr bm^mWu ¶m gh¶moJr g§JR>Z go àmá Zm hþAm hmo, Am¡a ~eV} {H$ Bg {ZYr¶Z H$m Cn¶moJ amoQ>ar Šb~m| Ed§ ‘§S>bm| Ûmam V¡¶ma Ed§ H$m¶m©pÝdV H$s OmZo dmbr n[a¶moOZmAm| Ho$ {bE {H$¶m OmVm hmo, Omo g§ñWmZ à~§YZ Ed§ [anmo{Qª>J Amdí¶H$VmAm| Ho$ AYrZ hmoJm& J¡a-gXñ¶ ZH$X ¶moJXmZ - Aݶ g§JR>Zm| ¶m ì¶{º$¶m| ({OZ‘| gh¶moJr g§JR>Z ¶m n[a¶moOZm Ho$ bm^mWu gpå‘{bV Zht h¡) Ûmam n[a¶moOZm ImVo ¶m Q>rAmaEμ’$ ‘| {X¶o JE XmZ CZ n[a¶moOZmAm| Ho$ {bE {dœ H$mof go 50 à{VeV VH$ {‘bmZ H$aZo Ho$ nmÌ hm|Jo {OÝh| amoQ>ar Šb~m| Ed§ ‘§S>bm| Ûmam V¡¶ma Ed§ H$m¶m©pÝdV {H$¶m J¶m h¡, Am¡a Omo g§ñWmZ à~§YZ Ed§ [anmo{Qª>J Amdí¶H$VmAm| Ho$ AYrZ hm|Jo& amoQ>ar H$moS> Am°’$ nm°{bgrg H$s Ymam 26.080 ‘| Xem©¶o JE amoQ>arg àmBdgr ñQ>oQ>‘|Q> ’$m°a ng©Zb S>oQ>m H$m AZwgaU H$s{O¶o& AZwXmZ bm^m{W©¶m| H$s ì¶{º$JV OmZH$[a¶m| (Zm‘, C‘« ¶m OÝ‘{V{W, ¶m H$moB© ^r Aݶ nhMmZ H$s OmZH$mar) Am¡a CZH$s Vñdra H$mo AZwXmZ AmdoXZm| Ed§ [anmoQ>m] ‘| V~ VH$ em{‘b Zm H$a| O~ VH$ {H$ g§ñWmZ BZ OmZH$mar H$m AZwamoY Zm H$aVm hmo Am¡a AmnHo$ nmg bm^mWu (¶m CgHo$ A{^^mdH$ ¶m {d{YH$ g§ajH$) H$s {bpIV gh‘{V Zm hmo& AZwn¶wº$ VarHo$ go em{‘b H$s JB© BZ ì¶{º$JV OmZH$mar H$s dOh go AZwXmZ à{H«$¶m ‘| Xoar hmo gH$Vr h¡ Š¶m|{H$ h‘ amoQ>ar H$s àmBdgr nm°{bgr H$m AZwnmbZ gw{Z{üV H$aVo h¡& {H$gr EH$ bm^mWu, BH$mB©, ¶m g‘wXm¶ go {‘bZo dmbo bJmVma ¶m A˶{YH$ gh¶moJ ({Ogo VrZ gmb H$s Ad{Y ‘| {dœ H$mof ‘| 2 {‘{b¶Z S>m°ba ¶m Cggo A{YH$

z

àmá H$aZo dmbo {H$gr ^r gh¶moJr g§JR>Z Ho$ ê$n ‘| n[a^m{fV {H$¶m J¶m h¡) go ~MZm Mm{hE& AZwXmZ am{e H$mo J«m§Q> g|Q>a ‘| gyMr~Õ ImVm| ‘| ^oOm OmEJm Am¡a Cgo Cg ImVo ‘| V~ VH$ ahZm Mm{hE O~ VH$ {H$ CZH$m BñVo‘mb n[a¶moOZm 춶m| Ho$ à˶j ^wJVmZ Ho$ {bE Zm {H$¶m OmE& BgH$m AW© h¡ {H$ EH$ ^wJVmZ grYo EH$ n[a¶moOZm {dH«o$Vm ¶m gh¶moJr ¶m bm^mWu g§JR>Z H$mo {H$¶m OmZm Mm{hE& dmñV{dH$ IM© {H$E OmZo ¶m godmE§ XoZo go nhbo n[a¶moOZm am{e H$m ^wJVmZ {H$gr H$mo ^r Zht {H$¶m OmZm Mm{hE& n[a¶moOZm Ho$ {bE {OZ g§JR>Zm| Ho$ IMm] H$s à{Vny{V© Or Om ahr h¡ CZ g§JR>Zm| H$mo ^wJVmZ hmoZo go nyd© amoQ>o[a¶Z H$mo ‘yb MmbmZ ¶m agrX H$s n[a¶moOZm à¶moOH$m| H$s à{V¶m± XoZr Mm{hE& ~¢H$ ImVo ‘| hñVmja H$aZo H$m A{YH$ma aIZo dmbo bmoJm| H$mo àm¶moOH$ Šb~ ¶m ‘§S>b H$m gXñ¶ hmoZm A{Zdm¶© h¡&

bm^mWu H$s OmZH$mar Ho$ gmW ’$moQ>mo, g‘mMma nÌ H$s H$VaZm|, ¶m bm^mWu Ed§ bm^mWu g§JR>Zm| go àmá nÌm| ¶m àe§gmAm| H$mo A§{V‘ [anmoQ>© Ho$ gmW àXmZ H$a|& H$‘ bmJV dmbo Aml¶ ¶m gmYmaU ñHy$bm| H$s àm¶mo{JH$ n[a¶moOZm H$m g‘mnZ g§ñWmZ Zo 1 OZdar, 2017 go d¡{œH$ AZwXmZm| H$s ‘XX go H$‘ bmJV dmbo Aml¶m| ¶m gmYmaU ñHy$bm| Ho$ {Z‘m©U H$s àm¶mo{JH$ n[a¶moOZm ewê$ H$s Wr& dh àm¶mo{JH$ n[a¶moOZm 31 {Xg§~a, 2019 H$mo g‘má hmo ahr h¡& 31 {Xg§~a, 2019 Ho$ ~mX H$moB© ^r H$‘-bmJV dmbo Aml¶ ¶m gmYmaU ñHy$b Ho$ AmdoXZ O‘m Zht {H$E Om gH$Vo& Bg àH$ma H$s n[a¶moOZmAm| H$mo d¡{œH$ AZwXmZ Ho$ A§VJ©V ahZo XoZm h¡ ¶m Zht Bg ~mV H$m ’¡$gbm ݶmgr Aà¡b 2020 ‘| H$a|Jo& „ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 39


S>m¶{b{gg godm H$m {dñVma H$aZo Ho$ {bE ’o$¶aμ’¡$Šg μ’$mC§S>oeZ Ho$ gmW amoQ>ar Zo g‘Pm¡Vm kmnZ hñVmj[aV {H$¶m aerXm ^JV

Xo

e ^a Ho$ gaH$mar AñnVmbm| ‘| gw{dYmAm| go d§{MV bmoJm| H$s godm H$aZo Ho$ {bE ^maV ‘| amoQ>ar Zo ’o$¶aμ’¡$Šg B§{S>¶m M¡[aQ>o~b μ’$mC§S>oeZ Ho$ gmW, 75:25 H$s gmPoXmar ‘|, EH$ g‘Pm¡Vm kmnZ hñVmj[aV {H$¶m h¡& 40

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

hmb hr ‘| ‘w§~B© ‘| Bg μ’$mC§S>oeZ Ho$ grB©Amo A~«mh‘ AbnÅ> Ho$ gmW ‘hmamï´> amÁ¶ H$m à{V{Z{YËd H$aZo dmbo g^r ‘§S>b JdZ©am| Ho$ ~rM g‘Pm¡Vm kmnZ hñVmj[aV {H$¶m J¶m h¡& amoB© {ZXoeH$ ^aV n§S>çm, {OÝhmoZ| J¡ag§Mmar amoJm| H$s amoH$Wm‘ Ho$ {bE

àYmZ‘§Ìr Za|Ð ‘moXr Ho$ gmW hmb hr ‘| hþB© EH$ ~¡R>H$ ‘| àYmZ‘§Ìr Zo CZgo S>m¶{b{gg n[a¶moOZm H$aZo Ho$ {bE H$hm Š¶m|{H$ ^maV ‘| S>m¶{b{gg H$s ‘m§J Ed§ CnbãY gw{dYmAm| ‘| ~hþV ~‹S>m A§Va h¡&

A~«mh‘ AbnÅ> CEO, ’o$¶aμ’¡$³g

B§{S>¶m M¡[aQ>o~b ’$mC§S>oeZ


amoQ>o[a¶Zm| Ûmam EH$ S>m¶{b{gg ‘erZ H$s am{e EH${ÌV {H$E OmZo Ho$ ~mX, CgHo$ D$na amoQ>ar H$m {MÝh hmoJm Am¡a ¶{X EH$ H|$Ð ‘| A{YH$m§e ¶m g^r ‘erZ| amoQ>ar, ¶m {H$gr EH$b Ûmam àXmZ H$s OmEJr&

^aV nm§S>çm amo B© {ZXoeH$

~mE§ go… (I‹S>o hþE) TRF Q´>ñQ>r Jwbm‘ dmhZdVr, DG ‘mohZ MÝÐmdaH$a, RIPN eoIa ‘ohVm, RID ^aV nm§S>çm, μ’o$¶aμ’¡$³g μ’$mC§S>oeZ CDO A~«mh‘ AbnÅ>, DG JU gwhmg d¡Úm, {Jare ‘gyaH$a Am¡a RID H$‘b g§Kdr& ~¡R>o hþE… DG JU haOrV qgh Vbmda, amOoÝÐ ~m‘«o Am¡a PDG àemÝV Xoe‘wI&

Xoe^a ‘| EH$ ì¶mnH$ A{^¶mZ Mbm¶m h¡, Zo H$hm {H$ g§ñWmZ Zo {dH«o$VmAm| Ho$ gmW à^mdr bmJV na ~mVMrV H$s {OgHo$ VhV nm±M gmb H$s {dñVm[aV dma§Q>r Ho$ gmW EH$ S>m¶{b{gg ‘erZ `4.3 bmI H$s AmEJr& ewéAmV ‘|, amÁ¶ ‘| S>m¶{b{gg ‘erZm|

H$s ñWmnZm H$aZo Ho$ {bE ‘hmamï´> Ho$ ‘§S>b ’o$¶aμ’¡$Šg Ho$ gmW H$m‘ H$a|Jo; amoQ>ar 75 à{VeV am{e EH${ÌV H$aoJr Am¡a ~mH$s H$s am{e ’o$¶aμ’¡$Šg Ûmam Omo‹S>r OmEJr& AbnÅ> Zo g‘Pm¶m {H$ μ’$mC§S>oeZ Zo Xoe ^a ‘| 1,000 S>m¶{b{gg ‘erZ ñWm{nV H$aZo

H$s ewéAmV V~ H$s O~ ’o$¶aμ’¡$Šg B§{S>¶m Ho$ grB©Amo H$s àYmZ‘§Ìr Za|Ð ‘moXr Ho$ gmW hmb hr ‘| hþB© EH$ ~¡R>H$ ‘| àYmZ‘§Ìr Zo CZgo S>m¶{b{gg n[a¶moOZm H$aZo Ho$ {bE H$hm Š¶m|{H$ ^maV ‘| S>m¶{b{gg H$s ‘m§J Ed§ CnbãY gw{dYmAm| ‘| ~hþV ~‹S>m A§Va h¡& ""h‘ Xoe ^a ‘| A~ VH$ 500 ‘erZ| bJm MwHo$ h¡; h‘ H|$Ðr¶ ñdmñ϶ ‘§Ìmb¶ Ho$ gmW H$m‘ H$aVo h¡, Am¡a {μObm AñnVmbm| ‘| ‘erZ| ñWm{nV H$aVo h¡& ¶h ‘m°S>b gmd©O{ZH$-{ZOr ^mJrXmar na H$m‘ H$aVm h¡; gaH$ma B‘maV àXmZ H$aVr h¡ Am¡a h‘ ‘erZ| àXmZ H$aVo h¡&'' àYmZ‘§Ìr H$s ~r‘m ¶moOZm Ho$ VhV, S>m¶{b{gg, {OgH$s H$s‘V EH$ {ZOr AñnVmbm| ‘| H$‘ go H$‘ `2,000 ¶m Cggo A{YH$ h¡, ~rnrEb ‘arOm| Ho$ {bE nyU©V… {Z…ewëH$ h¡& Am‘ Vm¡a na, Bgo gmܶ ~ZmZo Ho$ {bE, EH$ BH$mB© ‘| 5 ‘erZm| H$s Amdí¶H$Vm hmoVr h¡; 90 H|$Ð nhbo go hr Bg ¶moOZm Ho$ VhV g§Mm{bV hmo aho h¡, CÝhm|Zo H$hm& S>m°ŠQ>a nm§S>çm Zo H$hm {H$ dV©‘mZ ‘| ‘hmamï´> ‘| 3,600

‘erZ| h¡ Am¡a A{YH$m§e ‘erZ| ~‹S>o eham| Ed§ H$ñ~m| ‘| h¡& ¶h n[a¶moOZm Bg godm go d§{MV BbmH$m| ‘| Jar~ ‘arOm| VH$ S>m¶{b{gg nhþ±MmZo ‘| ‘XX H$aoJr& h‘ Bg n[a¶moOZm H$mo g‘ñV ^maV ‘| bmJy H$aZm MmhVo h¡, ""bo{H$Z My§{H$ AmO ‘hmamï´> Ho$ S>rOr ‘m¡OyX h¡, Bg{bE h‘ Bg amÁ¶ go ewéAmV H$a|Jo&'' EH$ ~ma amoQ>o[a¶Zm| Ûmam EH$ S>m¶{b{gg ‘erZ H$s am{e EH${ÌV {H$E OmZo Ho$ ~mX, CgHo$ D$na amoQ>ar H$m {MÝh hmoJm Am¡a ¶{X EH$ H|$Ð ‘| A{YH$m§e ¶m g^r ‘erZ| amoQ>ar, ¶m {H$gr EH$b Šb~, O¡go {H$ amoQ>ar Šb~ ~m°å~o, Ûmam àXmZ H$s OmEJr, Vmo CgH$m Zm‘ H|$Ð Ho$ àdoe Ûma na àX{e©V {H$¶m OmEJm& Bg g‘Pm¡Vm kmnZ hoVw ‘yb H$m¶© H$aZo Ho$ {bE CÝhm|Zo amo B© ‘§S>b 3131 Ho$ amoQ>o[a¶Z amHo$e ^mJ©d H$mo YݶdmX {X¶m& AmaAmB©nrEZ eoIa ‘ohVm, amo B© {ZXoeH$ H$‘b g§Kdr Am¡a Q>rAmaEμ’$ ݶmgr Jwbm‘ dmhZdQ>r ^r g‘Pm¡Vm kmnZ Ho$ hñVmjaU Ho$ Xm¡amZ ‘m¡OyX Wo& „ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 41


^maV ‘|

RIPN eoIa ‘ohVm AnZr ‘m§ d„^ Hw$‘mar, nËZr amer Am¡a ~hÿ JrVm Ho$ gmW& PRIP H$ë¶mU ~oZOu, RID H$‘b g§Kdr, TRF Q´>ñQ>r Jwbm‘ dmhZdVr Am¡a PRID ‘ZmoO XogmB© {MÌ ‘| em{‘b h¢&

H$mobH$mVm ‘| RID ^maV nm§S>çm Am¡a ‘mYdr RIPN ‘ohVm Am¡a amer H$mo gå‘m{ZV H$aVo hþE& 42

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

RIPN

{eH$ma ‘ohVm Ho$ {bE


OeZ

PRID ìhmB© nr Xmg, RIPN ‘ohVm Ho$ gmW& {MÌ ‘| ‘§Oy Xmg, gmoZb g§Kdr Am¡a amer ‘ohVm

em{‘b h¢&

RIPN ‘ohVm, amo B© ‘§S>b 3240 Ho$ gËH$ma g‘mhamo ‘| ~mobVo hþE& DGE gw^m{fe MQ>Ou CZHo$ nrN>o I‹S>o h¢&

~m¶| go: Z¶ZVmam ‘hmOZ, PRIP H$ë¶mU ~oZOu, TRF Q´>ñQ>r-{Zdm©{MV Am{μOμO ‘o‘Z, PRID AemoH$ ‘hmOZ Am¡a PDG amhþb qV~m{S>¶m, ‘w§~B© ‘|& {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 43


D$na: ‘w§~B© ‘| RIPN eoIa ‘ohVm Am¡a amer& Xm¶|: RIPN ‘ohVm Am¡a amer TRF Q´>ñQ>r Jwbm‘ dmhZdVr Ho$ gmW H$mobH$mVm ‘|& 44

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


D$na: ‘w§~B© ‘| PDG {dO¶ OmbmZ Ho$ gmW RIPN ‘ohVm Am¡a amer& ~mE§: O¶nwa ‘| PDG JU§ (~mE§ go) AO¶ H$mbm, AemoH$ Jwám, PRID ‘ZmoO XogmB©, DGN AemoH$ ‘§Jb,DG ~rZm XogmB© Am¡a DGE amOoe AJ«dmb H$s CnpñW{V ‘| RIPN ‘ohVm Am¡a amer Xrn à‚d{bV H$aVo hþE& nwUo ‘| RIPN ‘ohVm Am¡a amer H$m Yy‘-Ym‘ go ñdmJV&

{Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 45


RIPN ‘ohVm Am¡a amer Ho$ gmW amo B© ‘§S>b 3232 Ho$ PDG Oo ~r H$m‘Xma, amo B© ‘§S>b 3131 Ho$ PDG ‘mYd ~moamQ>o Am¡a A{‘Vm, PDG amhþb qV~m{S>¶m H$s

nËZr&

nwUo ‘| RIPN ‘ohVm Am¡a amer RID H$‘b g§Kdr Am¡a gmoZb, PDG ‘hoe H$moQ>~mJr Am¡a A{‘Vm Ho$ gmW&

{X„r ‘| RIPN ‘ohVm Am¡a amer Ho$ gmW amo B© ‘§S>b 3012 Ho$ DG XrnH$ Jwám Am¡a CZH$s nËZr arZm&

46

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

{MÌ: aerX ^JV, O¶lr Am¡a {deof ì¶dñWm& Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm


‘{hbm amoQ>o[a¶Zm| Zo BSF OdmZm| Ho$ gmW ‘Zm¶m ajm~§YZ {H$aU μOoham

amo

Q>ar Šb~ S>m{| ~dbr {‘S>Q>mCZ, amo B© {S>pñQ´>ŠQ> 3141 Ho$ amoQ>o[a¶Zm| Zo JwOamV Ho$ H$ÀN> Ho$ Ymobmdram ‘| ~rEgE’$ Mm¡H$s na OdmZm| Ho$ gmW ajm~§YZ ‘Zm¶m& ‘{hbm amoQ>[o a¶Z Zo 125 go A{YH$ OdmZm| H$mo amIr ~m§Yr& Bg n[a¶moOZm Ho$ Mo¶a‘¡Z éVwOm nm{Q>b Zo H$hm, ""¶h EH$ ^mdZmË‘H$ jU

Wm O~ g¡{ZH$m| ‘| go EH$ Zo AnZr ~hZ go S>mH$ Ho$ ‘mܶ‘ go àmá amIr H$mo ‘wPo ~m§YZo H$m AZwamoY {H$¶m&'' ‘{hbmAm| H$mo ¶h OmZH$a Amü¶© hþAm {H$ amï´> H$s gwajm Ho$ AnZo H$V©ì¶ H$mo {Z^mVo hþE Á¶mXmVa g¡{ZH$ {H$gr ^r ˶mohma H$mo ‘ZmZo Ho$ {bE Ka Zht Om nmVo h¢&

Šb~ Ho$ Aܶj A{Zb Hw$bH$Uu Zo H$hm {H$, ""g¡{ZH$m| go {‘bZm Am¡a CZHo$ gmW ˶mohma ‘ZmZm h‘mao {bE ~hþV gm¡^m½¶ H$s ~mV Wr& CZHo$ Mohao na AmB© ‘wñH$mZ Zo ‘w§~B© go H$ÀN> VH$ H$s 850 ‘rb H$s h‘mar ¶mÌm H$mo nyar Vah go gmW©H$ ~Zm {X¶m&'' Am¡a CÝhm|Zo Šb~ ‘| ‘{hbmAm| H$mo OdmZm| Ho$ {bE Ka na amIr Am¡a {‘R>mB© ~ZmZo VWm OdmZm| H$mo ñHy$br N>mÌm| Ûmam nÌ {bIZo Ho$ {bE YݶdmX {X¶m& BZ nÌm| H$mo ~rEgE’$ OdmZm| H$mo {X¶m J¶m Wm Am¡a dmo amoQ>o[a¶Z Ho$ Bg ì¶dhma go A{^^yV hmo JE Wo& Šb~ Ho$ gXñ¶ {H$emoa AYmbH$a Zo ˶mohma ‘ZmZo Ho$ {bE ~rEgE’$ Mm¡H$s go AZw‘{V ‘m§Jr Wr& amoQ>o[a¶Z Zo OdmZm| Ho$ gmW ^moOZ {H$¶m Am¡a nmg Ho$ EH$ Jm§d H$s b‹S>{H$¶m| Ûmam Am¶mo{OV gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ H$m AmZ§X {b¶m& „

Help us in our campaign against cancer We seek your generous contribution to support our Dharmasala that provides food and shelter for patients and attenders. y  It sees 160-180 inmates a day. y  Our monthly expenses Rs 6 lakh y  Exemption for donations under 35 (I) (ii) (Research); 80 G

Dr V Shanta, Chairman Dr G Selvaluxmy, Director Cancer Institute (WIA) Adyar, Chennai – 600 020. Phone: +914424910754. Email: caninst@md2.vsnl.net.in

{Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 47


amoQ>ar ³b~ Zm{gH$@75

{H$gmZm| Ho$ {bE EH$ amoQ>ar ~mμOma aerXm ^JV

D$na: amoQ>ar Am°J}{ZH$ ~mμOma ‘| S>rOr amO|Ð ^m‘ao (H|$Ð),(~m¶| go) Šb~ g{Md lo¶m Hw$bH$Uu, pñ‘Vm Cne§H$a, ‘Ywbr AO¶, AG g§O¶ H$b§Ìr, Šb~ Ho$ Aܶj ‘Zrf qMM‹S>o Am¡a amï´>n{V-MwZmd ‘w½Ym bobo&

amo

Q>ar Ho$ Xmo ‘w»¶ joÌm| - AmOr{dH$m ~‹T>mZm Am¡a n¶m©daU g§ajU - H$mo {‘bmH$a EH$ n[a¶moOZm ~ZmH$a, Am¡a Cg‘| ì¶{WV ^maVr¶ {H$gmZm| Ho$ {bE EH$ Vrgao ‘hËdnyU© Am¶m‘ H$mo Omo‹S>H$a, amoQ>ar Šb~ Zm{gH$, amo B© ‘§S>b 3030, Zo g’$bVmnyd©H$ EH$ n[a¶moOZm H$s ewéAmV H$s h¡ {Oggo joÌ Ho$ {H$gmZm| Ho$ {bE O¡{dH$ IoVr bm^Xm¶H$ Ed§ g§dhZr¶ ~ZoJr& Šb~ CgHo$ 75d| df© H$m CËgd ‘Zm ahm h¡& {nN>bo df©, H¥${f {deofk ho‘amO amOnyV Ho$ ZoV¥Ëd ‘|, Omo Šb~ Ho$ EH$ gXñ¶ h¡ Am¡a ñWmZr¶ H¥${f {dœ{dÚmb¶ ‘| EH$ àmo’o$ga ^r h¡, Šb~ Zo eha Ho$ CZHo$ AnZo amoQ>ar hmb ‘| EH$ amoQ>ar O¡{dH$ ~mμOma H$s ewéAmV H$s h¡& Šb~ g{Md Am¡a Aܶj nX H$s Cå‘rXdma lo¶m Hw$bH$Uu H$hVr h¡ {H$ ¶h {dMma EH$ Eogr godm n[a¶moOZm H$mo H$aZo H$m h¡ Omo ""h‘mao {H$gmZm| H$mo bm^mpÝdV H$a| Š¶m|{H$ H¥${f ^maVr¶ AW©ì¶dñWm H$s ar‹T> h¡& h‘ g^r OmZVo h¡ {H$ {H$gmZm| H$s CnO H$m A{YH$m§e ‘wZm’$m {~Mm¡{b¶o bo OmVo h¡& gmW hr, My§{H$ ^maVr¶ H¥${f μÁ¶mXmVa ‘m¡g‘r dfm© na {Z^©a h¡, Bg{bE Bggo hmoZo dmbr Am¶ A{Z{üV Am¡a Aà˶m{eV XmoZm| h¡&'' amOnyV, {deofk Zo gwPmd {X¶m {H$ {H$gmZm| H$mo gpãO¶m| Ed§ ’$bm| O¡gr ZH$Xr ’$gbm| Ho$ {bE 48

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

H$sQ>ZmeH$m| H$m Cn¶moJ Zm H$aZo H$s gbmh Xr OmZr Mm{hE Am¡a Bg{bE O¡{dH$ {H$gmZm| H$mo MwZH$a CÝh| EH$ Eogm {dnUZ V§Ì XoZo H$m {ZU©¶ {b¶m J¶m {Og‘| do {~Mm¡{b¶m| Ûmam AnZr Am¶ H$Q>dmE {~Zm CnO H$mo ~oM gH|$& amoQ>ar O¡{dH$ ~mμOma H$m {dkmnZ gmoeb ‘r{S>¶m, âbm¶g© Am¡a n¡å’$boQ> Ho$ ‘mܶ‘ go {H$¶m J¶m Am¡a ewéAmV ‘| ~mμOma ha ‘§Jbdma H$mo bJVm Wm& Bgo A{YH$ Ord§V ~ZmZo Am¡a A{YH$ {H$gmZm| H$mo bm^ nhþ§MmZo Am¡a ""Bg nhb H$mo g§dhZr¶ ~ZmZo Ho$ {bE, Vwfma CJbo H$s AܶjVm ‘| Bg n[a¶moOZm Ho$ {bE EH$ g{‘{V J{R>V H$s JB©&'' g{‘{V Zo ’¡$gbm {H$¶m {H$ Bg nhb H$mo Am¡a ^r A{YH$ g’$b ~ZmZo Ho$ {bE Bgo eha

‘| A{YH$ J«mhH$-AZwHy$b Ed§ à‘wI ñWmZ na bo Om¶m OmZm Mm{hE Am¡a Bgo ‘hrZo Ho$ à˶oH$ Xÿgao Ed§ Mm¡Wo a{ddma H$mo Am¶mo{OV {H$¶m OmZm Mm{hE& amoQ>o[a¶Zm| Zo eha Ho$ ~rMm|-~rM pñWV EH$ à{gÕ hm°b H$m MwZmd {H$¶m Am¡a ""`5,000 ‘| H$ma nm{Hª$J H$mo {H$amE na boH$a Cg OJh H$mo {H$gmZm| Ûmam CZH$s CnO àX{e©V H$aZo dmbo EH$ ñWmZ ‘| VãXrb H$a {X¶m&'' EH$ amoMH$ ~mV Omo dh gmPm H$aVr h¡ dh ¶h h¡ {H$ O~ ‘hmamï´> Am¡a g‘ñV ^maV ‘| ߶mO H$s H$s‘V| ~‹T> ahr h¡, ""{nN>bo hâVo {H$gmZ O¡{dH$ ߶mO boH$a AmE {OgH$s H$s‘V CÝhmoZ| 30 à{V {H$bmo aIr& CZH$s JwUdÎmm ~hþV AÀN>r Wr Am¡a nyam ‘mb 30 {‘ZQ>m| ‘| hr {~H$ J¶m!''


n[a¶moOZm H$mo g§dhZr¶ ~ZmZo Ho$ {bE, g{‘{V Zo ~mμOma Ho$ AW©emóm| na H$m‘ {H$¶m Am¡a {dñV¥V {Xem-{ZX}em| H$mo V¡¶ma {H$¶m Am¡a A~ dm{f©H$ gXñ¶Vm AmYma na bJ^J 80 à{VeV ñWmZ nhbo go hr ~wŠS> h¡& A~ ~mμOma Am°Q>mo ‘moS> na Mb ahm h¡, gm‘wXm{¶H$ godm {ZXoeH$ Amo‘àH$me amdV H$hVo h¡& {H$gmZ ha àH$ma H$s gpãO¶m± Ed§ ’$b bmVo h¡& Šb~ gr‘m§V Ed§ Am{Xdmgr H¥$fH$m| H$mo ^r gpå‘{bV hmoZo Ho$ {bE àmoËgm{hV H$aVo h¡& lo¶m EH$ {XbMñn

{H$ñgm gmPm H$aVr h¡: {gV§~a-AŠQy>~a Ho$ Xm¡amZ, Am{Xdmgr {H$gmZ EH$ gãOr CJmVo h¡ Omo aU ^mÁ¶ (‘amR>r ‘| O§Jbr gãOr) H$hbmVr h¡& ""¶h ~hþV hr nm¡{ï>H$ Ed§ Am¶aZ Am¡a H¡$pëe¶‘ go ^anya hmoVr h¡ bo{H$Z ¶h AmgmZr go CnbãY Zht hmoVr Am¡a ~hþV go bmoJm| H$mo Bgo nH$mZm Zht AmVm&'' Bg{bE ~mμOma Ho$ {XZm| ‘|, Bg gãOr H$mo CJmZo Ed§ ImZo dmbo Am{Xdmgr {H$gmZm| Zo Bgo nH$mZo H$m VarH$m {XIm¶m& Bg àH$ma, ‘yë¶dY©Z {H$¶m OmVm h¡; H¥${f ‘| g§b¾ ñd-ghm¶Vm g‘yhm|

Xadm‹S>r Jm§d ‘| ~m{bH$mAm| Ho$ {bE gmB{H$b|&

H$s ‘{hbmAm| H$mo CZHo$ O¡{dH$ CËnmXm| Ho$ gmWgmW nmn‹S>, AmMma, B˶m{X O¡gr gyIr MrOm| H$mo ^r bmZo Ho$ {bE àmoËgm{hV {H$¶m OmVm h¡& ""Am¡a {Xdmbr Ho$ grμOZ Ho$ Xm¡amZ, h‘Zo CZgo Ka ‘| ~Zr nma§n[aH$ {‘R>mB¶m| H$mo àX{e©V H$aZo Ho$ {bE H$hm, Am¡a CÝhm|Zo ^r {d{^Þ àH$ma Ho$ gbmXm| H$mo ~ZmZo H$m EH$ àXe©Z aIm,'' lo¶m H$hVr h¡& Šb~ Aܶj ‘Zrf qMYm‹S>o AmJo H$hVo h¡ {H$ O¡{dH$ ~mμOma H$s g’$bVm H$mo XoIVo hþ¶o Šb~ gXñ¶ A~ Bgo EH$ gmám{hH$ H$m¶©H«$‘ ~ZmZo H$s ¶moOZm ~Zm aho h¡ Am¡a {H$gmZm| Ho$ {bE EH$ H$m¶©embm H$m ^r Am¶moOZ H$a aho h¡ Ohm± CÝh| ~ohVa {dnUZ VH$ZrH$m| Ed§ IoVr go A{YH$ bm^ àmá H$aZo go Ow‹S>r Aݶ {deofVmAm| na à{ejU {X¶m OmEJm& N>mÌmAm| Ho$ {bE gmB{H$b| B©JVnwar joÌ, Ohm± Ho$ {H$gmZm| H$mo S>¡‘ ~ZmZo Ho$ {bE {dñWm{nV {H$¶m J¶m Wm, Ho$ EH$ gwXÿa BbmHo$ ‘| pñWV Xmaodm‹S>r Jm±d ‘| H$s Om ahr EH$ Aݶ godm n[a¶moOZm ‘|, Šb~ N>mÌmAm| H$mo ñHy$b nhþ±MZo Ho$ {bE gmB{H$b| Xo ahm h¡& qMYm‹S>o H$hVo h¡, ""AmYm Jm±d nhm‹S>r H$s MmoQ>r na h¡ Am¡a AmYm Jm±d A^r ^r Vbo ‘| AñWm¶r Q>rZ Ho$ eoS> ‘| ah ahm h¡& Bg{bE ~hþV go àmW{‘H$ ñHy$br {dÚm{W©¶m| H$mo CZHo$ ñHy$b nhþ±MZo Ho$ {bE ‘rbm| H$m g’$a V¶ H$aZm n‹S>Vm h¡ Am¡a AmdmJ‘Z H$s gw{dYmAm| H$s H$‘r go ~hþV gr b‹S>{H$¶m§ ñHy$b N>mo‹S> XoVr h¡&'' Am¡a ^mar ~m[ae H$s dOh go ~ma-~ma hmoZo dmbo ^yñIbZ {dÚm{W©¶m| H$s ‘wpíH$b| ~‹T>mVo h¡& My§{H$ Jm±d EH$ ~hþV hr gw§Xa joÌ ‘| pñWV h¡, a{ddma H$s gw~h n¡Xb ¶mÌm Ho$ Xm¡amZ, amoQ>o[a¶Zm| Zo J«m‘rUm|, {deofH$a {dÚm{W©¶m| H$s H${R>ZmB¶m| H$mo g§¶moJde OmZm& Šb~ Ho$ gXñ¶m| Zo b‹S>{H$¶m| Ho$ {bE gmB{H$b, ~agmVr, OyVo, H$å߶yQ>a O¡gr Amdí¶H$VmAm| H$s nhMmZ H$s& 75 gmB{H$b| Am¡a 75 H$å߶yQ>a {dV[aV H$aZo H$m {ZU©¶ {b¶m J¶m, Am¡a gwYmar Ed§ ZdrZrH¥$V H$s JB© 25 nwamZr gmB{H$bm| H$mo b‹S>{H$¶m| H$mo {X¶m J¶m& Xmo H$å߶yQ>a {gñQ>‘ Am¡a OyVo, ~agm{V¶m±, d¥ÕOZm| Ho$ {bE H§$~b Am¡a {Xdmbr Ho$ Xm¡amZ {‘R>mB¶m± ^r àXmZ H$s JB©& „ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 49


amoQ>ar Šb~ H$bH$mVm@100

H$mobH$mVm ‘| H$ë¶mUH$mar H$m¶m] H$mo H$aVo O¶lr

H$

bH$Îmm Ho$ amoQ>ar Šb~ Ho$ ê$n ‘| amo B© ‘§S>b 3291, OZdar 2020 ‘| AnZo 100dm§ MmQ>©a {Xdg H$mo ‘ZmZo Om ahm h¡, BgHo$ gXñ¶ {nN>br gXr ‘| {d{^Þ n[a¶moOZmAm| go Ow‹S>r nwamZr ¶mXm| H$mo nwZ… ñ‘aU H$a aho h¢& Bg Šb~ H$mo {gVå~a 1919 ‘| ñWm{nV {H$¶m J¶m Wm Am¡a OZdar 1920 ‘| Bgo MmQ>©S>© {H$¶m J¶m Wm& 21 H$s ewéAmVr g§»¶m go AmO BgHo$ gXñ¶m| H$s g§»¶m 240 VH$ hmo JB© h¡, Am¡a BgZo ^maV, nm{H$ñVmZ Am¡a ~m§½bmXoe ‘| bJ^J 28 amoQ>ar Šb~m| H$mo àm¶mo{OV {H$¶m h¡& Bgo ZrVre bhar ‘| ^maV Ho$ nhbo amo B© Aܶj hmoZo Am¡a ‘hmË‘m Jm§Yr Ed§ XbmB© bm‘m amoQ>ar gXZ, H$mobH$mVm ‘|, Aݶ ‘§S>b à{V{Z{Y ZrVre bmhar bmB~«oar H$m Xm¡am H$aVo hþE&

5500

aamomoQ>ar gg_ am g_mMma _mMma mMma mM ma {{X {Xg§ Xg§ g§~~aa 2019 2019 019 01

O¡go ZoVmAm| H$mo Šb~ H$mo g§~mo{YV H$aZo H$m Jm¡ad àmá h¡& ¶hm§ Šb~ H$s Hw$N> OrdZ-n[adV©ZH$mar J{V{d{Y¶m| H$s Hw$N> PbH$ Xr JB© h¡& EZwAb {MëS´>Z Q´>rQ> H$m’$s b§~o g‘¶ go MbZo dmbr n[a¶moOZmAm| ‘| go EH$ h¡, {Ogo 1925 ‘| H$mobH$mVm Ho$ gr‘m§V n[admam| Ho$ ~ƒm| H$mo ‘Iwehmbr ^am {XZ (A S>o Am°’$ gZemBZ)’ XoZo Ho$ CÔoí¶ go ewê$ {H$¶m J¶m Wm& ¶h nm§M AZmWmb¶m| Ho$ 200 ~ƒm| Ho$ gmW ewê$ hþAm Am¡a Yrao-Yrao {d{^Þ AZmWmb¶m|, J¡a-gaH$mar g§JR>Zm| d Aݶ g§ñWmZm| Ho$ 1,750 ~ƒm| VH$ nhþ§M J¶m& Šb~ Ho$ gXñ¶ A{‘V

Kmof H$hVo h¢, ""{nH${ZH$ CZHo$ ‘Zmo~b VWm AmË‘{dœmg H$mo ~‹T>mZo ‘| ‘XX H$aVr h¡&'' do ha gmb {ZH$H$mo nmH©$ ‘| gw~h go em‘ VH$ nyao {XZ AmZ§X boVo h¢ Am¡a CÝh| Xmonha Ho$ ^moOZ VWm ZmíVm {X¶m OmVm h¡& do AÀN>r ¶mXm| Am¡a amoQ>o[a¶Z go àmá Cnhma boH$a AnZo Ka dmng OmVo h¢& Šb~ Ho$ gXñ¶ amOrd H$m¡b 40 EH$‹S> Ho$ nmH©$ ‘| 35 ‘m¡OyX AmH$f©Um| Ho$ ‘m{bH$ h¢, Am¡a CZH$m gh¶moJ Šb~ H$mo BVZo gmbm| go ~ƒm| Ho$ {bE H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aZo ‘| ‘XX H$a ahm h¡& nmH©$ H$mo Bg Adga na ~mhar bmoJm| Ho$ {bE ~§X H$a {X¶m OmVm h¡ Am¡a ¶h BZ ~ƒm| Ho$ AZݶ Cn¶moJ hoVw Ama{jV ahVm h¡&


hþE 100 df© 2009 ‘| hmd‹S>m Ho$ g|Q> Wm°‘g hmo‘ ‘| ewê$ hþB© ~ƒm| H$s Q>rH$mH$aU n[a¶moOZm Ho$ VhV 300,000 S>m°ba ‘yë¶ Ho$ d¡{œH$ AZwXmZ H$s l¥§Ibm Ho$ ‘mܶ‘ go 20 ~r‘m[a¶m| Ho$ pIbm’$ 75,000 ~ƒm| H$m Q>rH$mH$aU {H$¶m J¶m h¡& Kmof H$hVo h¢, ""h‘mam bú¶ Bg df© 25,000 ~ƒm| H$m Q>rH$mH$aU H$aZo H$m h¡&'' Q>rH$mH$aU Eogo Kam| ‘| ha Xmo ‘hrZo ‘| {H$¶m OmVm h¡, {OZ‘| Q>r~r amo{J¶m| H$mo CZHo$ n[admam| Ûmam N>mo‹S> {X¶m OmVm h¡& ""h‘ BZ amo{J¶m| Ho$ ~ƒm| Ho$ Q>rH$mH$aU na ܶmZ H|${ÐV H$aVo h¢ Am¡a 8-14 df© VH$ H$s b‹S>{H$¶m| Ho$ {bE J^m©e¶ J«rdm Ho$ H¢$ga H$m Q>rH$mH$aU Bg‘| em{‘b hmoJm&''

g|Q> Wm°‘g hmo‘ ‘| μOmo¶m Abr TB go bmS>Vr hþB©&

Šb~ 100,000 S>m°ba Ho$ d¡{œH$ AZwXmZ Ho$ ‘mܶ‘ go Ka na ‘{hbmAm| H$mo ì¶mdgm{¶H$ nmR>çH«$‘m| H$s gw{dYm àXmZ H$a ahm h¡& h‘| AnZo Ka na {~ñVa na boQ>o hþE ~YmB© XoVo hþE Omo¶m Abr H$hVr h¢ ""‘¢Zo noeoda H$s Vah {gbmB© H$aZm grI {b¶m h¡ Am¡a EH$ ’¡$eZ {S>OmBZa ~ZZm MmhVr hÿ§&'' N>h ‘hrZo nhbo Q>r~r Ho$ H$maU CZHo$ n[adma Zo CÝh| N>mo‹S> {X¶m Wm& BgHo$ {bE Šb~ H$mo YݶdmX, {OgH$s dOh go dmo H$B© Aݶ amo{J¶m| Ho$ gmW, {gbmB© H$aZm grI ahr h¢& O~ h‘Zo hmd‹S>m gmCW ßdmB§Q> hmo‘ Ho$ {demb n[aga ‘| àdoe {H$¶m, Vmo ¶hm§ h‘mam ñdmJV N>mQo >o ~ƒm| Ûmam JmE JE ~§Jmbr H${dVmAm| Ho$ gmW {H$¶m J¶m& Šb~ ¶hm§ ahZo dmbo {Z…eº$OZ ~ƒm| H$mo {M{H$Ëgm XoI^mb ‘whm¡¶m H$aVm h¡& eVmãXr n[a¶moOZm Ho$ {hñgo Ho$ ê$n ‘|, Šb~ Zo EH$ O‘©Z Šb~ Ho$ gmW d¡{œH$ AZwXmZ Ho$ ‘mܶ‘ go, ¶hm§ Ho$ d§{MV ~ƒm| Ho$ {bE EH$ {~«O ñHy$b H$m {Z‘m©U ewê$ {H$¶m h¡& Kmof ~VmVo h¢ {H$ Šb~ Zo 1927 ‘| hmd‹S>m {~«O Ho$ {Z‘m©U Ho$ {bE gaH$ma H$mo amOr H$aZo ‘| ^r ‘hËdnyU© ^y{‘H$m {Z^mB© Wr& ¶h nhbo EH$ OrU©-erU© nrno H$m nwb Wm& 1987 ‘| ~oJ‘nwa ‘| EH$sH¥$V J«m‘ {dH$mg H$m¶©H«$‘ ewê$ H$aZo Ho$ ~mX Šb~ Zo eha ‘| ~«moH$mobr ewê$ H$aZo {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 51


hmd‹S>m gmCW nm°BQ> hmo‘ ‘| ~ÀMm| Ho$ gmW amoQ>o[a¶Z&

hmd‹S>m gmCW nmBQ> hmo‘ ‘| EH$ ~ÀMr H$mo MbZo H$m à¶mg H$aVo XoI amoQ>o[a¶Z A{‘V Kmof& 52

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

‘| ‘hËdnyU© ^y{‘H$m {Z^mB© Wr, Am¡a Bgr Vah H$m H$m¶©H«$‘ {~ýwnwa ‘| Amagrgr H$s ‘XX go ewé {H$¶m J¶m Wm Omo dhm§ Ho$ g‘J« {dH$mg H$s {Xem ‘| H$m¶© H$aVm h¡& amoQ>ar gXZ EH$ à{V{ð>V ñ‘maH$ h¡, {OgH$m {ebmݶmg 1992 ‘| nr.Ama.AmB©.nr. amO|Ð gm~y Zo {H$¶m Wm& Bg‘| ZrVre bhar {MëS´>Z bmB~«oar ^r h¡ Am¡a A{^boImJma ‘| amoQ>ar Ho$ ñ‘¥{V go Ow‹S>r dfm] go BH$Æ>r H$s JB© dñVwE§ ^r h¢& Bg‘| EH$ ì¶mdgm{¶H$ à{ejU H|$Ð ^r h¡, Omo A{YH$mahrZ n[admam| H$s ‘{hbmAm| H$mo nmR>çH«$‘ àXmZ H$aVm h¡& adtÐZmW Q>¡Jmoa B§Q>aZoeZb B§ñQ>rQ>çyQ> Am°’$ H$m{S>©¶H$ gmB§goO Ho$ JR>Omo‹S> Am¡a d¡{œH$ AZwXmZ Ho$ gmW Šb~ H$mo 700 öX¶ amo{J¶m| H$mo ~MmZo ‘| ‘XX H$s h¡& g|Q>oZar H$‘oQ>r Ho$ Mo¶a‘¡Z gm¡‘oZ ao H$hVo h¢, ""h‘mam bú¶ gmb ^a ‘| 1,000 ì¶{º$¶m| H$s ‘XX H$aZm h¡,'' Am¡a dmo Bgo ‘rb H$m nËWa ‘mZVo hþE Aݶ n[a¶moOZmAm| Ho$ ~mao ‘| ~VmVo h¢& BZ‘| EH$ Am{Xdmgr ñHy$b Ho$ {bE N>mÌmdmg H$m {Z‘m©U,

A§YonZ go ~MZo Ho$ {bE 10,000 ~ƒm| H$s ñH«$sqZJ Am¡a 1,000 ~ƒm| H$m Am°naoeZ, Am¡a 1,000 d¶ñH$m| H$mo gmja ~ZmZm em{‘b h¡& dfm] go Šb~ Zo 1,000 em¡Mmb¶m|, 10 gmd©O{ZH$ em¡Mmb¶m| Am¡a 300 ~moadob Ho$ eVmãXr bú¶ Ho$ AZwgma ñHy$bm| ‘| 600 em¡Mmb¶m|, eha ^a ‘| VrZ no Am¡a Cn¶moJ em¡Mmb¶ Am¡a 200 ~moadob H$m {Z‘m©U {H$¶m h¡& ~mah Jm§dm| H$mo Iwbo ‘| em¡M go ‘wº$ ~Zm¶m J¶m h¡ VWm Bg df© 12 Am¡a Jm§dm| H$mo b{jV {H$¶m OmEJm& ""dmñV{dH$Vm ¶h h¡ {H$ Šb~ 100 dfm] H$m hmoZo Om ahm h¡ Am¡a BgZo h‘ g^r H$mo ZB© D$Om© Xr h¡ VWm h‘| ha {XZ {d{^Þ gXñ¶m| go ZE {dMma àmá hmoVo ahVo h¢, {OZ‘| go Hw$N> ~hþV hr AÀN>o h¢& ¶h df© ~ohX AÀN>m ahm h¡ Am¡a h‘ Bgo df© ^r ~hþV gmao H$m¶©H«$‘ H$aZo Ho$ {bE V¡¶ma h¢& Eogm Hw$N> ^r Zht h¡ {Oggo Šb~ Ho$ Aܶj nyU]Xþ Ho$ CËgmh ‘| H$‘r Am gHo$&'' ao Zo ‘wñHw$amVo hþE H$hm&

{MÌ: O`lr


¨ŹƵöƟǜ UŮĚŊö ġŮƵġŮŮŊöţӊ °ƽŬŬŊƵӊ ЂЀЂЀ

,1',$

<($56

‚ƽƟӊ-ƧƵġġŬġĚӊGƽġƧƵƧ

%ġöƟӊFƟŊġŮĚƧѽ ¨ŹƵöƟǜӊUŮĚŊöӊġŮƵġŮŮŊöţӊ°ƽŬŬŊƵӊЂЀЂЀӊŊƧӊƵńġӊēġţġĒƟöƵŊŹŮӊ ŹĻӊēŹŬƜţġƵŊŹŮӊŹĻӊЁЀЀӊǜġöƟƧӊŹĻӊ¨ŹƵöƟǜӊŊŮӊUŮĚŊö҂

uöƟşӊuöţŹŮġǜ

°ńġşńöƟӊuġńƵö

¥ƟġƧŊĚġŮƵ ¨ŹƵöƟǜӈUŮƵġƟŮöƵŊŹŮöţ

¥ƟġƧŊĚġŮƵӈwŹŬŊŮġġӈ ¨ŹƵöƟǜӈUŮƵġƟŮöƵŊŹŮöţ

¨ŹƵöƟǜӊ ƧƵöƟƵġĚӊ ŊŮӊ UŮĚŊöѽӊ ŊŮӊ Ƶńġӊ ēŊƵǜӊ ŹĻӊ hŹţşöƵöӊ ŹŮӊ ЁƧƵӊ eöŮƽöƟǜѽӊЁЉЂЀ҂ ¾ńŊƧӊ ƧƽŬŬŊƵӊ ǖŊţţӊ Ēġӊ Ƶńġӊ ēġţġĒƟöƵŊŹŮӊ ŹĻӊ ¨ŹƵöƟǜ҆Ƨӊ ŬŹƵƵŹӊ ҆°ġƟǕŊēġӊöĒŹǕġӊ°ġţĻ҆ӊöŮĚӊǖġӊƧńöţţӊĚŹӊƵńŊƧӊĒǜӊƧńŹǖēöƧŊŮļӊ ƵńġӊǖŹƟşӊŹĻӊ¨ŹƵöƟǜӊŊŮӊUŮĚŊöӊŊŮӊƵńġӊƧŊǛӊöƟġöӊŹĻӊĻŹēƽƧ҂ӊ-ǕġŮӊöƧӊ ǖġӊ ĚŹӊ ƵńöƵӊ ǖġӊ Ƨńöţţӊ öţƧŹӊ ĻŊļƽƟġӊ ŹƽƵӊ Ƶńġӊ ƜţöŮƧӊ ĻŹƟӊ Ƶńġӊ ĻƽƵƽƟġ҂ ¨ŹƵöƟǜӊ UŮĚŊöӊ ġŮƵġŮŮŊöţӊ °ƽŬŬŊƵӊ ŊƧӊ ġǛƜġēƵġĚӊ ƵŹӊ ńöǕġӊ ЅѽЀЀЀӊ ĚġţġļöƵġƧӊ Ļ ƟŹŬӊ ŬŹƟġӊ ƵńöŮӊ ЂЅӊ ēŹƽŮƵƟŊġƧ҂ӊ ¾ńġӊ ƜƟŹļƟöŬӊǖŊţţӊńöǕġӊēġţġĒƟŊƵǜӊƧƜġöşġƟƧӊöŮĚӊƵŹƜӊţġöĚġƟƧńŊƜӊ ŹĻӊƵńġӊ¨ŹƵöƟǜӊǖŹƟţĚ҂ӊUƵӊǖŊţţӊĒġӊöŮӊġǛēġţţġŮƵӊŹƜƜŹƟƵƽŮŊƵǜӊƵŹӊ ŬġġƵӊ ĻƟŊġŮĚƧӊ ĻƟŹŬӊ öēƟŹƧƧӊ Ƶńġӊ ļţŹĒġѽӊ Ŭöşġӊ Ůġǖӊ ĻƟŊġŮĚƧѽӊ ƧńöƟġӊƧƽēēġƧƧӊƧƵŹƟŊġƧӊöŮĚӊƵöşġӊĒöēşӊļƟġöƵӊŊĚġöƧӊĻƟŹŬӊƵńġӊ ġǕġŮƵ҂

höţǜöŮӊöŮġƟśġġ ¥öƧƵӈ¨Uӈ¥ƟġƧŊĚġŮƵ

¥¨U¥ӊGöƟǜӊOƽöŮļ

¥¨U¥ӊhӊ¨ӊ¨öǕŊŮĚƟöŮ

¥¨U¥ӊeŹńŮӊGġƟŬ

¨öĻöġţӊGöƟēŊö

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġӈńöŊƟӈЀϾҞЀϿ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġӈńöŊƟӈЀϿҞЀЀ

¨Uӈ%ŊƟġēƵŹƟ

eġŮŮŊĻġƟӊeŹŮġƧ

¥%GӊGƽţöŬӊÝöńöŮǕöƵŊ

°öŮļşŹŹӊäƽŮ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġ

¨öśöӊ°öĒŹŹ ¥öƧƵӈ¨Uӈ¥ƟġƧŊĚġŮƵ

¾ńġӊţöǕŊƧńӊĻŹŹĚӊēŹƽƟƵӊöŮĚӊƵńġӊŹƽƵƧƵöŮĚŊŮļӊġŮƵġƟƵöŊŮŬġŮƵӊ ǖŊţţӊöĚĚӊƽƜӊƵŹӊŬöşġӊƵńŊƧӊöӊw‚¾ӊ¾‚ӊ-ӊuU°°-%ӊġǕġŮƵ҂ äŹƽӊńöǕġӊƵŹӊĒġӊƵńġƟġ҂ӊ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġӈńöŊƟ

°ŊŮēġƟġţǜѽ

¨U%ӊhöŬöţӊ°öŮļńǕŊӊ ŹŮǕġŮŹƟѻӈ¨U°ӈЀϾЀϾӈ

¨U%ӊ%Ɵ҂ӊńöƟöƵӊ¥öŮĚǜö ŹҞēŹŮǕġŮŹƟѻӈ¨U°ӈЀϾЀϾ

ŮŮġӊuöƵƵńġǖƧ

eŹńŮӊOġǖşŹӊ

¥öƧƵӈ¨Uӈ%ŊƟġēƵŹƟ

GġŮġƟöţӈ°ġēƟġƵöƟǜѻӈ¨U

¾ńġӊÝġŮƽġ

¾ńġӊOŹƽƧġӊŹĻӊFƟŊġŮĚƧńŊƜ

¾ġƟŬġĚӊöƧӊŹŮġӊŹĻӊƵńġӊţöƟļġƧƵӊēŹŮǕġŮƵŊŹŮӊēġŮƵġƟƧӊŊŮӊ°ŹƽƵńӊƧŊöѽӊ ŊƧǖöӊöŮļţöӊŹŮǕġŮƵŊŹŮӊġŮƵġƟӊŊŮӊhŹţşöƵöѽӊÞġƧƵӊġŮļöţӊŊƧӊ öţţӊƧġƵӊƵŹӊńŹƧƵӊ¨U°ӊЂЀЂЀ҂ӊ¾ńġӊŬöļŮŊĻŊēġŮƵӊƜƟŹƜġƟƵǜӊŊƧӊöӊńŹŬġӊ ƵŹӊ öӊ ēŹŮǕġŮƵŊŹŮӊ ēġŮƵġƟӊ ǖńŊēńӊ ēöŮӊ ġĻĻŊēŊġŮƵţǜӊ öēēŹŬŬŹĚöƵġӊ ŬŹƟġӊƵńöŮӊЄѽЀЀЀӊļƽġƧƵƧӊöŮĚӊöӊēţƽƧƵġƟӊŹĻӊţŹǕġţǜӊĒöŮƞƽġƵӊńöţţƧ҂

-ŮśŹǜӊöӊēŹŮǕġŮƵŊŹŮӊƧƵǜţġӊO‚FѽӊǖńġƟġӊ¨ŹƵöƟǜӊǖŹƟţĚӊ ēŹŬġƧӊ ƵŹļġƵńġƟӊ öŮĚӊ ŊĚġöƧѽӊ ƧġƟǕŊēġƧӊ öŮĚӊ ƧƽēēġƧƧӊ ƧƵŹƟŊġƧӊ öƟġӊ ƜƟŹƽĚţǜӊ ƧńöƟġĚ҂ӊ GġƵӊ öӊ ēńöŮēġӊ ƵŹӊ ŮġƵǖŹƟşӊǖŊƵńӊƵŹƜӊ¨ŹƵöƟǜӊţġöĚġƟƧӊǖńŊţġӊġŮśŹǜŊŮļӊ ĚŊǕġƟƧġӊēƽŊƧŊŮġӊԡӊǖŹƟţĚӊēţöƧƧӊġŮƵġƟƵöŊŮŬġŮƵ҂

‡Ž…‘‡–‘‘Žƒ–ƒ ‘͕͘–Šǡ͕͙–ŠƬ͕͚–Š ‡„”—ƒ”›͖͔͖͔

¥%GӊÝŊŮŹĚӊ öŮƧöţ

¥%GӊŮŊƟƽĚńöӊ ¨ŹǜӊńŹǖĚńƽƟǜ

¥%GӊhŊƧńŹƟġӊhƽŬöƟ ńġƟƽşƽŬöţţŊ

ńöŊƟŬöŮ ¨U°ӈЀϾЀϾ

ŹҞńöŊƟŬöŮ ¨U°ӈЀϾЀϾ

°ġēƟġƵöƟǜ ¨U°ӈЀϾЀϾ

ӊkŹļӊŹŮӊƵŹӊǖǖǖ҂ƟŊēƧЂЀЂЀ҂ŹƟļӊĻŹƟӊŹŮţŊŮġӊƟġļŊƧƵƟöƵŊŹŮ


TRF

H$s ‘XX go AÀN>o H$m¶©

EH$ ZmBOr[a¶mB© ~ƒo H$m amoQ>ar Šb~ ~obya H$mo YݶdmX aerXm ae erXm ^JV Šga ZoH$s Ho$ H$m‘ ^wbm¶o Zht OmVo, BgH$s nw{ï> EH$ ZmBOr[a¶mB© b‹S>H$s, VrZ-dfu¶ {‘a¡H$b Ho$ ‘mVm-{nVm Ûmam ’o$g~wH$ na S>mbr JB© n oñQ>Q ggoo hm nm nmo hmomoVr h¡h,, Cgg Ho$ {Xb H$s g’$b gO©ar EH$ df Ho$ EH df©f© nyamay m hhmomommZoZo nna,a, {OgH$s ì¶dñWm {nN>bo

A

5544

amoQ>ar gg_ am amo g_mMma _mM mMma ma {X {{Xg§ g~~aa 2019 g§ 201 019

Zd§~a, H$mobH$mVm ‘| amo B© ‘§S>b 3291 Ho$ amo Šb~ ~obya, {deof ê$n go BgHo$ gXñ¶ Ama Ho$ ~w~Zm Ûmam H$s JB© Wr& Bg gmb, gmb, 2 Zd§ Z ~a H$mo Zd H mo, {‘a¡ H$ {‘‘a¡aH$ H$b ‘‘mmVm VmHH$ $bb HoH$$ ‘mVm{nVm AnZoZo {nVm,m, Omogo’$ MH MH$dydy‘mμOoOo A Am¡¡m¡maa CZH$s nËZr ZZoo An

~ƒo Ho$ AÀN>o ñdmñ϶ Ho$ MbVo ’o$g~wH$ na EH$ ~‹S>r ñZoh‘¶r Am¡a ߶ma ^ar nmoñQ> Ho$ μO[a¶o AnZr Iwer H$m BμOhma {H$¶m& CÝhm|Zo {bIm h¡ {H$ {nN>bo gmbb Bgr gm Bgr {XZ {XZ ""{‘a¡ ""{‘ {‘a¡a¡aHHH$b {‘ $b H$s H$s Amo AmnZ hmQ> hmQQ>Q>© gO© hm gOar,r, $b Zmam Zm amam¶U ¶U ggwwna ñn {bñQ ñQ> hm ñQ hm°°pñnQ> ñnQbb, hmd‹S>m, ^maV ‘| Zmam¶U ñnonoe{b {bñQ>


hþB© Wr& ‘¢ B©œa Am¡a Amn g^r H$mo YݶdmX XoVm hÿ§ {OÝhm|Zo CgH$m OrdZ ~MmZo ‘| ‘XX H$s& ‘wPo h‘mar ZmBOr[a¶m go ^maV nhþ±MZo H$s ¶mÌm AÀN>r Vah ¶mX h¡ (AkmV ^y{‘ Am¡a AZOmZ bmoJ), Bg ¶mÌm Ho$ Xm¡amZ h‘mam ‘w»¶ gm‘mZ Wm, BÝht AZOmZ bmoJm| H$s ^bmB© ‘| Amem Am¡a {dœmg& O¡go hr h‘ H$mobH$mVm hdmB© Q>{‘©Zb go ~mha AmE, S>¡S>r Ama Ho$ ~w~Zm Zo AmdmμO bJmB© "~o~r {‘a¡H$b&' CZH$s {MÝVm ˜Ë‘ hmo JB©& amoQ>ar H$m {demb n[adma AZOmZ bmoJm| H$mo {H$g J‘©Omoer go {g’©$ Bg{bE AmJmoe ‘| bo boVm h¡ Š¶m|{H$ CÝhm|Zo amoQ>ar H$m bo~b bJm aIm h¡, Bg nmoñQ> ‘| 춺$ Am^ma go ¶o gmμ’$ ZμOa AmVm h¡& Cg‘| d{U©V h¡ {H$ EH$ ZmBOr[a¶mB© n[adma H$mo {H$g àH$ma H$mobH$mVm Ho$ amoQ>o[a¶Zm| Zo ""emhr n[adma H$m XOm© {X¶m Wm, h‘| AñnVmb Ho$ {ZOr dmS>© ‘| aIm J¶m, h‘Zo O~ ^r AZwamoY {H$¶m {deof ^moOZ namogm J¶m Am¡a h‘mao g^r {M{H$ËgH$s¶ IMm] H$m ^wJVmZ CZHo$ Ûmam {H$¶m J¶m& {Og ߶ma Ho$ gmW AmnZo h‘mam ñdmJV {H$¶m, h‘ ^yb Zht gH$Vo& S>¡S>r Ama Ho$ ~w~Zm O~ ^r AmVo h‘oem dmo h‘mao {bE ñQ>moa go ImZm boH$a AmVo Wo Š¶m|{H$ dh h‘mar {dXoer n¥ð>^y{‘ Ho$ à{V g§OrXm Wo&'' amoQ>ar ݶyO (OZdar 2019) ‘| {nN>bo gmb {bIo JE boI H$mo ¶mX H$a|, H¡$go ’o$g~wH$ na EH$ nmoñQ> XoIZo Ho$ ~mX amo Šb~ ~obya, ZmBOr[a¶mB© ~ƒo H$s ‘XX Ho$ {bE CN>b H$a AmJo Am¶o Wo, {Og‘| amoQ>ar B© Šb~ dZ (øyñQ>Z, ¶yEg, ‘§S>b 5450) Ho$ gXñ¶ hf©X amdo{e¶m Zo AmnmVH$mbrZ {M{H$Ëgm ghm¶Vm H$s Jwhma bJmB© Wr Š¶m|{H$ ZmBOr[a¶m JE A‘o[aH$s S>m°ŠQ>am| H$s EH$ Q>r‘ AñnVmbm| ‘| n¶m©á CnH$aU Am¡a Aݶ gw{dYmAm| H$s H$‘r H$s dOh go {‘a¡H$b H$m Am°naoeZ Zht H$a nmE Wo& Bg nmoñQ> H$mo XoIZo Ho$ ~mX, ~w~Zm Zo amdo{e¶m go g§nH©$ {H$¶m Am¡a Cggo ~ƒo H$s ‘o{S>H$b [anmoQ>© ‘§Jdm H$a, hmd‹S>m Ho$ Zmam¶U gwna ñnoe{bQ>r AñnVmb ‘| S>mŠ° Q>am| H$mo {XImB©& amo Šb~ ~obay Zo Jar~ ~ƒm| Am¡a d¶ñH$m| Ho$ öX¶ CnMma Ho$ {bE Bg AñnVmb Ho$ gmW gmPoXmar H$s hþB© h¡& EH$ ~ma AñnVmb Zo nw{ï> H$a Xr {H$ {‘a¡H$b H$s eë¶{M{H$Ëgm hmo gH$Vr h¡, {OgHo$ öX¶ ‘| EH$ N>Xo Ho$ Abmdm, ~hþV N>mQo >r ~mBª Y‘Zr go gå~§{YV Hw$N> Am¡a O{Q>bVmE| ^r Wt&

2 Zd§~a, 2018 H$mo gO©ar H$s JB© Am¡a ~ƒo H$mo 8 Zd§~a H$mo Nw>Å>r Xo Xr JB© Wr& H$mobH$mVm ‘| a‘oe {Vdmar Am¡a {dîUw T>m§T>{Z¶m Zo n[adma Ho$ ahZo H$s ì¶dñWm H$m ܶmZ aIm& ¶h n[a¶moOZm Q>rAmaE’$ go d¡{œH$ AZwXmZ Ho$ VhV amoQ>ar B© Šb~ dZ Am¡a amo Šb~ J«oQ>a ZmBOr[a¶m, S>r 9125 H$s gmPoXmar ‘| H$s JB© Wr& ’o$g~wH$ H$s VmμOm nmoñQ> ‘|, {‘a¡H$b Ho$ ‘mVm-{nVm Zo BZ g^r amoQ>o[a¶Z H$m ì¶{º$JV ê$n go YݶdmX {H$¶m h¡& I~a H$m g~go ~{‹T>¶m {hñgm Vmo nmoñQ> Ho$ A§V ‘| h¡& {‘a¡H$b A~ R>rH$ hr Zht h¡ ~pëH$ ñHy$b OmVr h¡, bo{H$Z A~ CgH$m EH$ N>moQ>m ^mB© ^r

h¡& ‘mVm-{nVm Zo {‘a¡H$b H$s öX¶ H$s g‘ñ¶m Ho$ H$maU EH$ Am¡a ~ƒo H$s Amem ˶mJ Xr Wr , bo{H$Z Amn g^r H$m YݶdmX, A~ dh {~bHw$b R>rH$ h¡ Am¡a AnZo gm{W¶m| Ho$ gmW ñHy$b ‘| h¡& ^JdmZ AmnH$mo Am¡a AmnHo$ n[adma H$mo ^anya Amerdm©X Xo& A{^^yV hþE ~wãZm H$hVo h¢, ‘¢ ""VrZ XeH$ go amoQ>ar ‘| hÿ§ Am¡a H$B© godm n[a¶moOZmE± H$s h¢, A§Vaamï´>r¶ ^mJrXmam| g{hV& bo{H$Z ¶h n[a¶moOZm ‘oao OrdZ H$s g~go AÀN>r n[a¶moOZm h¡, Š¶m|{H$ B©œa H$s H¥$nm go, ‘¢ {‘a¡H$b H$mo Xÿgam OrdZ XoZo Am¡a CgHo$ ‘mVm-{nVm Ho$ Mohao na ‘wñH$mZ dmng bm¡Q>mZo ‘| ‘XXJma ahm Wm&'' „ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 55


amoQ>ar B§{S>¶m Zo {dœ nmo{b¶mo {Xdg ‘Zm¶m Q>r‘ amoQ>ar ݶyO

Xo

e ^a ‘| amoQ>ar Šb~m| Zo {dœ nmo{b¶mo {Xdg (24 AŠQy>~a) ‘Zm¶m Vm{H$ ~ƒm| H$mo OmZbodm ~r‘m[a¶m| go ~MmZo Ho$ à{V CÝh| OmJê$H$ {H$¶m OmE Ed§ BgHo$ Abmdm Q>rH$mH$aU Ho$ à{V J{V ~ZmE aIZo Ho$ {bE Omo {H$ A~ ^maV Ho$ Ûmam nmo{b¶mo ‘wº$ Kmo{fV {H$¶m J¶m h¡& {X„r ‘|, amo B© ‘§S>b gmCW E{e¶m Am°{’$g (RISAO) Zo B§{S>¶m ZoeZb nmo{b¶moßbg H$‘oQ>r (INPPC) Ho$ Aܶj XrnH$ H$nya Ho$ gmW, ‘hm{ZXoeH$ gwaoe ^grZ Am¡a Aݶ amoQ>o[a¶Z H$s CnpñW{V ‘|, nyao joÌ ‘| OmJê$H$Vm n¡Xm H$aZo Ho$ {bE {‘eZ BÝÐYZwf g§Xoe H$ma H$mo har P§S>r {XIm H$a admZm H$aZo Ho$ {bE hmW {‘bm¶m& 56

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

Jw‹S>Jm§d Ho$ amoQ>ar Šb~, amo B© ‘§S>b 3011 Zo S>rEbE’$ gmB~a {gQ>r ‘| EH$ amoQ>ar hoëW H$m{Z©db H$m Am¶moOZ {H$¶m& Bg‘| ‘¡‘moJ«m’$s Am¡a H¢$ga H$m nVm bJmZo, X§V {M{H$Ëgm, ‘Yw‘oh Am¡a ZoÌ Om§M Am¡a aº$XmZ {e{da Ho$ {bE EH$ ‘oJm ñdmñ϶ {e{da em{‘b Wm& nrS>rOr S>m°. gwerb IwamZm, S>rOrB© g§Ord am¶ ‘oham, Q>rAmaE’$ Ho$ h¡S> g§O¶ na‘ma Am¡a RISAO go nmo{b¶moßbg àmoJ«m‘ Ho$ H$m°{S>©ZoQ>a g§Xrn H$í¶n Jw‹S>Jm§d ‘| ‘oJm Bd|Q> ‘| CnpñW{V Wo& amo B© ‘§S>b 3190 {OgH$m ZoV¥Ëd S>rOr g‘ra {hamZr Ed§ amÁ¶ Ho$ nmo{b¶moßbg H°$‘oQ>r Ho$ Mo¶a‘oZ S>r ê$Š‘§JXm H$a aho Wo, CgZo

{dœ nmo{b¶mo {Xdg H$mo {M{•V H$aZo Ho$ {bE ~|Jbwé ‘| VrZ à‘wI H$m¶©H«$‘m| H$s ‘oO~mZr H$s& nmo{b¶mo H$ba-E-Wm°Z ‘| 4,500 go A{YH$ ~ƒm| Zo ^mJ

{b¶m, EH$ S´>mB§J à{V¶mo{JVm Omo 30 amoQ>ar Šb~m| Ûmam {Obo ^a ‘| Am¶mo{OV H$s JB© Wr&nmo{b¶mo d¡ŠgrZ Ho$ Am{dîH$maH$ S>m°ŠQ>a OmoZmg gmëH$ Am¡a S>m°ŠQ>a


ZrMo: amoQ>ar Šb~ {X„r arO|gr ZoŠñQ>, amo B© ‘§S>b 3011,Ho$ gXñ¶, RISAO H$‘©Mm[a¶m| Ho$ gmW& INPPC Ho$ Mo¶a‘¡Z XrnH$ H$nya

(~rM ‘|) A{^¶mZ H$mo ewê$H$aVo hþdo, TRF (RISAO) g§O¶ na‘ma (Ma‘ Xm¶|) {MÌ ‘| em{‘b h¢&

amo B© ‘§S>b 3190 Ûmam Am¶mo{OV EH$ S´>mB§J à{V¶mo{JVm Ho$ à{V^mJr&

Jw‹S>Jm§d Šb~ Ho$ amoQ>o[a¶Z, Jw‹S>Jm§d Ho$ DLF gmB~a {gQ>r ‘| Am¶mo{OV EH$ ñdmñ϶ {e{da ‘|& ~mE§: hmo{e¶manwa ‘| nmo{b¶mo a¡br Ho$ à{V^m{J¶m| Ho$ gmW DG gwZrb ZmJnmb&

Aë~Q>© gm{~Z Ho$ {MÌ ~|Jbwé ‘| dZ{dbmg AñnVmb Ho$ ~mb {M{H$Ëgm {d^mJ ‘| AZmdaU {H$E JE& Q>mM©bmBQ> nrg Ag|~br ‘| {gQ>r nw{bg H${‘ýa ^mñH$a

amd ‘w»¶ A{V{W Wo {Og‘| ~hþV go amoQ>ar brS>g©, amoQ>aoH$Q>a Ed§ OZVm Zo {hñgm {b¶m& nrg Ag|~br ‘| OZVm Ho$ EH$ AmH$f©H$ Z¥Ë¶, amoQ>ar g§Xoe

dmhZ Am¡a H¢$S>b bmBQ> à‘wI AmH$f©U aho& hmo{e¶manwa, n§Om~ ‘|, S>rOr gwZrb ZmJnmb, amo B© ‘§S>b 3070, Zo ñHy$br N>mÌmAm| Ûmam a¡br H$mo har

P§S>r {XImH$a admZm {H$¶m {OgH$m Am¶moOZ ñWmZr¶ Šb~m| Ho$ Ûmam ñdmñ϶ {d^mJ Ho$ gh¶moJ go {H$¶m J¶m Wm&

Eb JwZmeoH$aU Ûmam énm§H$Z {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 57


ZB© gmPoXm[a¶m§/{‘ÌVm ~ZmZo H$m EH$ AZmoIm {dMma aerXm ^JV ~ amo B© ‘§S>b 3201 Ho$ S>rOrB© Ho$ ê$n ‘| ‘mYd M§ÐZ EH$ amoQ>ar ZoV¥ËdH$Vm© Ho$ OrdZ H$s g~go CÎmoOH$ ¶mÌmAm| ‘| go EH$, OZdar 2019 ‘| g¡Z {S>EJmo ‘| gånÞ hþ¶o A§Vam©ï´>r¶ gå‘obZ, ‘| OmZo H$s V¡¶mar H$a aho Wo, Vmo A{YH$m§e {Zdm©{MV-JdZ©am| H$s Vah hr, dh ^r AnZm ga Bg ~mV H$mo boH$a IwOm aho Wo {H$ H$m¶©H«$‘ ‘| Am aho 500-{dbjU S>rOrB©¶m| Ho$ {bE Š¶m Cnhma bo Om¶m OmE& nhbo CÝh| Ho$abm go gå~Õ g^r àH$ma H$s {d{eï> ñ‘m[aH$mAm| H$m {dMma Am¶m, {OZ‘| hmWr Ed§ V¡aZo dmbo Ka em{‘b Wo& ""bo{H$Z {’$a ‘¢ Hw$N> ^r Eogm Zht bo OmZm MmhVm {Oggo ‘oam gm‘mZ ^mar hmo, Š¶m|{H$ gwOmVm Am¡a ‘¢ gr{‘V dOZ H$m gm‘mZ hr bo Om gH$Vo Wo& {’$a, ‘¢Zo gmoMm, g^r H$mo ñ‘m[aH$mE± XoZo Ho$ ~Om¶, Š¶m| Zm g§»¶m H$mo H$‘ {H$¶m OmE, Am¡a Ho$db CÝh| {X¶m OmE Omo h‘mao ‘§S>b go Ow‹S>o hþ¶o h¡&'' Am¡a amoQ>ar ‘| godm n[a¶moOZmAm| go AÀN>m Š¶m g§~§Y hmo gH$Vm h¡? Bg{bE M§ÐZ Zo {X„r ‘| RISAO go g§nH©$ {H$¶m Vm{H$ CZ g^r n[a¶moOZmAm| H$s OmZH$mar {ZH$mbr Om gHo$ Omo CZHo$ ‘§S>b (VËH$mbrZ amo B© ‘§S>b 320) Zo A§Vam©ï´>r¶ Šb~m| Ed§ ‘§S>bm| Ho$ gmW {H$E Wo& ""do ~hþV hr ghm¶H$ Wo Am¡a CÝhm|Zo EH$ EŠgob erQ> Xr {Og‘| df© 1990 go ewéAmV H$aVo hþ¶o CZ Šb~m| Ed§ ‘§S>bm| Ho$ Zm‘ Wo {OÝhm|Zo h‘mao ‘§S>b (320) Ho$ gmW g§¶wº$ n[a¶moOZmE§ H$s Wr'' dh ‘wñHw$amE& Omo OmZH$mar CZHo$ hmW bJr dh EH$ Am^mgr IOmZm Wr - 313 n[a¶moOZmE§, Omo 10.84 {‘{b¶Z S>m°ba H$s ~‹S>r am{e IM© H$aHo$

O

58

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

Xþ{Z¶m ^a Ho$ 104 ‘§S>bm| Ho$ gmW gmPoXmar ‘| H$s JB© Wr! A~ CZHo$ nmg 104 ‘§S>bm| H$s gyMr Wr Am¡a CÝhm|Zo V¶ {H$¶m {H$ CÝh| CZHo$ Zd{Zdm©{MV

JdZ©am| H$mo ì¶{º$JV Cnhma XoZo Mm{hE& g~go nhbo, S>rOrB© H$mo hmbmV go AdJV H$amZm Wm daZm dh Bg nyao Aä¶mg H$mo boH$a CbPZ ‘| ahVo& {’$a, ‘wPo ì¶{º$JV Cnhmam| H$mo V¡¶ma H$aZm


Wm, Vm{H$ hmoQ>b Ho$ H$‘ao ‘| ’|$H$Zo Ho$ ~Om¶ bmoJ CÝh| Ka bo Om gH|$& Bg{bE ‘¢Zo V¶ {H$¶m {H$ ¶{X ‘§S>b Ho$ Zm‘m| Ed§ H$s JB© n[a¶moOZmAm| Ho$ gmW S>rOrB© H$m Zm‘ Am¡a Vñdra Vmoh’o$ na hmoJr, Vmo CZHo$ Ka nhþ±MZo H$s g§^mdZm ~‹T> OmEJr&'' ¶h V¶ {H$¶m J¶m {H$ dh ha EH$ S>rOrB© H$mo EH$ ì¶{º$JV “gå‘mZ gyMrnÌ’ àñVwV H$a|Jo {OÝhmoZ| M§ÐZ Ho$ ‘§S>b Ho$ gmW n[a¶moOZmE§ H$s Wr& BgH$m ‘Vb~ Wm gyMrnÌ na S>rOrB© Am¡a CZHo$ gmWr H$s Vñdra bJmZm& Eogm H$hZm H$aZo go AmgmZ Wm; ""‘oao ‘§S>b g{Md OmoOmo O¡H$~ nyao EH$ hâVo VH$ ‘oao H$m¶m©b¶ ‘| ~¡R>H$a ‘oao gmW JyJb na Zd{Zdm©{MV JdZ©am| Am¡a CZHo$ gm{W¶m|

H$s Vñdra Ty>§T>Vo aho,'' dh h±gVo h¡& ¶h OmZH$a dh Amü¶©M{H$V ah JE {H$ Hw$N> ‘§S>b, {deofê$n go ¶yEg Ho$, Zo amo B© ‘§S>b 320 Ho$ gmW 10-14 n[a¶moOZmE§ H$s Wr& A§VV… g¡Z {S>EJmo ‘| ~hþ-àVr{jV JdZ©a à{ejU H$m¶©H«$‘ H$m g‘¶ Am¶m& S>rOrB© ‘mYd M§ÐZ Am¡a CZH$s nËZr gwOmVm 104 ì¶{º$JV Am^ma gyMrnÌm| Ho$ gmW âbmBQ> ‘| M‹T>o& S>rOr ¶mX H$aVo h¡: ""A§Vam©ï´>r¶ gå‘obZ dmñVd ‘| EH$ Eogm AZw^d Wm {Ogo ¶mX {H$¶m OmZm Mm{hE& J«m§S> ~m°b ê$‘ H$m d¡^d, ‘§M H$s ^ì¶Vm, K‹S>r H$s gwB© Ho$ gmW hmoZo dmbo H$m¶©H«$‘; dh g§ñH¥${V¶m|, nmoemH$m| Am¡a doe^yfmAm| H$m g§J‘

amo B© ‘§S>b 3201 Ho$ DG ‘mYd M§ÐZ Am¡a CZH$s nËZr gwOmVm, DG ~oW B© Q´>moba Am¡a CZH$s nËZr am°S>Zr H$mo Am^ma ñH$m°b XoVo hþE&

Omo OmZH$mar CZHo$ hmW bJr dh EH$ Am^mgr IOmZm Wr - 313 n[a¶moOZmE§, Omo 10.84 {‘{b¶Z S>m°ba H$s ~‹S>r am{e IM© H$aHo$ Xþ{Z¶m ^a Ho$ 104 ‘§S>bm| Ho$ gmW gmPoXmar ‘| H$s JB© Wr!

Wm& bo{H$Z 100-{dbjU S>rOrB©¶m| go {‘bH$a ¶h h‘mao {bE Am¡a ^r A{YH$ Img ~Z J¶m&'' O~ ¶wJb CZ ‘§S>bm|, Omo AVrV Ho$ {dœgZr¶ gmPoXma Wo, Ho$ S>rOrB©¶m| H$mo Ty>±T>Zo {ZH$bo Am¡a CÝh| gyMrnÌ àñVwVw {H$E, {Oggo Zm Ho$db nwamZo g§~§Y ‘O~yV hþ¶o ~pëH$ ZE g§~§Y ^r H$m¶‘ hþ¶o, Vmo gyMrnÌ MMm© Ho$ {df¶ ~Z J¶o! ""BVZr gmar n[a¶moOZmAm| Ho$ ~mao ‘| OmZH$a AM§^m hþAm {OÝhm|Zo ~ƒm| H$mo R>rH$ {H$¶m, d¥ÕOZm| H$mo ghmam {X¶m Am¡a ~‹S>r g§»¶m ‘| bm^m{W©¶m| H$mo ñdmñ϶bm^, {ejm Ed§ ñdÀN>Vm àXmZ H$s,'' M§ÐZ Zo H$hm, Bg ~mV H$mo ñdrH$ma H$aVo hþ¶o {H$ ""A§Vam©ï´>r¶ gå‘obZ 19 ‘| bJ^J 2000 à{V{Z{Y¶m| ‘| go 104 Moham| H$mo nhMmZZm EH$ ^¶mdh ñdßZ O¡gm Wm, bo{H$Z n[aUm‘ OmXþB© Wo&'' S>rOr AmJo H$hVo h¡ {H$ ¶yEg go EH$ S>rOr Zo nhbo hr CZgo 15,000 S>m°ba H$s EH$ M{bV ZoÌ Šbr{ZH$ n[a¶moOZm Ho$ {bE g§nH©$ {H$¶m h¡& Am¡a {’$a XmoñVr H$m ¶h A‘yë¶ ~§YZ h¡& hmb hr ‘|, ""AmoU‘ Ho$ Xm¡amZ, O~ ‘oao nmg Hw$N> Img H$m‘ Zht Wm Am¡a ‘¢Zo n[adma Ho$ gmW ‘m°areg ‘| Nw>Å>r {~VmZo H$m ’¡$gbm {H$¶m, Vmo ‘¢Zo EH$ S>rOr H$mo H$m°b {H$¶m {OÝh| ‘¢Zo Eogo hr EH$ gyMrnÌ go gå‘m{ZV {H$¶m Wm& hdmB©AÈo> na CZHo$ S>rOrB© Am¡a S>rOrEZ Ho$ gmW h‘mam ñdmJV H$aZo Ho$ {bE CnpñWV hmoH$a CÝhmoZ| ‘wPo A{^^yV {H$¶m& ‘¢Zo ^r CZHo$ Šb~ H$m Xm¡am H$aHo$ CZHo$ gXñ¶m| H$mo g§~mo{YV {H$¶m&'' „ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 59


‘m{gH$ Y‘© na n[aMMm© H$s ewê$AmV O¶lr

Mm

a {Obm| Ho$ à{V{Z{Y¶m| H$m ‘m{gH$ Y‘© ñdÀN>Vm à~§YZ (‘oZñQ´>b hmBOrZ ‘¡ZoO‘|Q>, E‘EME‘) Ho$ go{‘Zma Ho$ {bE BH$Æ>m hmoZm EH$ ~hþV hr emZXma ¶moOZm Wr {OgH$m Am¶moOZ amoQ>ar Šb~ godZ {hëg YmadmS>, amo B© ‘§S>b 3170 Ho$ Ûmam {H$¶m J¶m& go{‘Zma ‘| Bg ~mV na n[aMMm© hþB© {H$ nwê$fm| H$mo ‘m{gH$ Y‘© H$mo g‘PZo H$s Š¶m| Oê$aV h¡ AWm©V CÝh| Bgo Š¶m| g‘PZm Mm{hE Am¡a nwê$f Bgo ‘{hbmAm| Ho$ {bE AmgmZ ~ZmZo Ho$ {bE {H$g àH$ma go ‘XX H$a gH$Vo h¢ Am¡a {H$ Š¶m b‹S>{H$¶m| H$mo AnZo Ka ‘| {g’©$ Bg dOh

go hr AnZo H$mo ~§X aIZo H$s Amdí¶H$Vm h¡ {H$ dh ‘m{gH$ Y‘© ‘| h¢& O~ EH$ nwê$f à{V{Z{Y Zo nyN>m {H$ Bgo ""nr[a¶S>'' Š¶m| H$hm OmVm h¡ V~ EH$ ‘{hbm à{V{Z{Y Zo MwQ>H$s br - ""¶h Bg ~mV H$mo Xem©Vm h¡ {H$ h‘ H$‘ go H$‘ amoQ>ar ‘| H¡$go ‘m{gH$ Y‘© na {~Zm {H$gr amoH$Q>moH$ Ho$ Iwbo ê$n go Bg na MMm© H$aZo H$m EH$ b§~m amñVm V¶ H$a MwHo$ h¢ Am¡a ¶hm§ na h‘ nwê$fm| Ho$ gmW Bg {df¶ na MMm© H$aZo ‘| nyar Vah go ghO h¢& Bg {df¶ na ‘m¡Z H$mo ha OJh Vmo‹S> {XE OmZo H$s Amdí¶H$Vm h¡& YmadmS> Ho$ Amgnmg Ho$ gaH$mar ñHy$bm| Ho$ {ejH$ Am¡a N>mÌ CnpñWV Wo&''

ñHy$br ~ƒm| H$mo PDG JUoe ^Q> Am¡a S>m° ‘rZmjr ^maV go h¡ßnr {H$Q> ^|Q> ‘| {‘bo, {MÌ ‘| (~m¶| go) amoQ>ar Šb~ godZ {hëg Ymadm‹S> Ho$ g{Md àem§{V aoÈ>r, Šb~ Aܶj Jm¡ar VdaJmar, g§Ü¶m ‘gwaH$a, amo B© ‘§S>b 3160 Ho$ DG Z¶Z nm{Q>b, {eIm nm{Q>b, DGND d|H$Q>oe Xoenm§S>o, Bd|Q> gh Aܶj dmUr BaH$b Am¡a g§¶wº$ g{Md n„dr Xoenm§S>o em{‘b h¢& 60

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

~¡R>H$ ‘| {ejH$m| H$mo {e{jV H$aZo na ܶmZ H|${ÐV {H$¶m J¶m Vm{H$ do ‘m{gH$ Y‘© H$mo g‘PXmarnyd©H$ Am¡a ñdñW VarHo$ go ‘¡ZoO H$aZo Ho$ {bE N>mÌm| H$mo à{e{jV H$a|& ~ƒm| H$mo “h¡ßnr {H$Q>’ àXmZ {H$E JE, {Og‘| à˶oH$ ‘| Xmo H$m°Q>Z ar¶yOo~b go{ZQ>ar n¡S>, h¢S>dme bmoeZ H$s EH$ ~moVb, EH$ gm~wZ Am¡a Hw$N> Mm°H$boQ> Wo& nrS>rOr JUoe ^Q> Zo H$m¶©H«$‘ H$m Am¶moOZ {H$¶m Am¡a S>rOr {Jare ‘gwaH$a H$s nËZr g§Ü¶m ‘gwaH$a Zo BgH$m CÓmQ>Z {H$¶m& ‘oO~mZ Šb~ H$s Aܶj Jm¡ar VdaJmar Zo à{V{Z{Y¶m| H$m ñdmJV {H$¶m& S>rOr ‘gwaH$a, S>rOrEZS>r d|H$Q>oe Xoenm§S>o Am¡a


S>rOr Z¶Z nm{Q>b (amo B© ‘§S>b 3160) Zo go{‘Zma ‘| ^mJ {b¶m& ‘m{gH$ Y‘© h‘oem go hr ^«m§{V¶m| go {Kam hþAm {df¶ ahm h¡ Omo {H$ nr‹T>r Xa nr‹T>r go Eogm hr Mbm Am ahm h¡& Jm¡ar Zo H$hm {H$ ‘m{gH$ Y‘© nr[a¶S> dO©ZmE§ nyar Xþ{Z¶m ‘| h¢& ‘bmdr ‘| ‘m{gH$ Y‘© dmbr ‘{hbmE§ Z‘H$ dmbm ^moOZ Zht nH$m gH$Vr h¢ Š¶m|{H$ dhm§ na ¶h {dœmg {H$¶m OmVm h¡ {H$ Eogm H$aZo go CZHo$ Xm§V {Ja gH$Vo h¢! CÝhm|Zo ¶h ^r H$hm {H$ h‘mao Xoe ‘| ¶h ‘mZm OmVm {H$ ‘{hbmAm| H$mo ‘m{gH$ Y‘© Ho$ Xm¡amZ ñZmZ Zht H$aZm ¶m AMma H$mo Zht ñne© H$aZm Mm{hE& ‘m{gH$ Y‘© go Ow‹S>o hþE bm§N>Z g^r OJh J«m‘rU Am¡a {nN>‹S>o joÌm| ‘| {Za§Va ~aH$ama h¡& ¶h Ho$db AmBg~J© H$m EH$ AJ«^mJ h¡& ""h‘| ‘m{gH$ Y‘© Ho$ ñdÀN>Vm à~§YZ H$s {Xem ‘| H$m‘ H$aZm Mm{hE Vm{H$ H$moB© ^r b‹S>H$s CgHo$ ‘m{gH$ Y‘© Ho$ Xm¡amZ Ka na Z aho Ho$db Bg{bE {H$ dh ‘m{gH$ Y‘© ‘| h¡ Am¡a O¡go {H$ h‘Zo Kam| ‘| h¢S>dme Am¡a em¡Mmb¶m| Ho$ Cn¶moJ H$aZo H$s nhb H$s h¡, Cgr

Vah go ~m{bH$mAm| H$mo ^r Bg n[adV©Z Ho$ ~mao ‘| {e{jV H$aZm Mm{hE Vm{H$ dh dmng Ka OmH$a AnZr ‘mVmAm|, [aíVoXmam| Ed§ n‹S>mo{g¶m| H$mo CZHo$ ‘m{gH$ Y‘© nr[a¶S> H$mo gwa{jV Am¡a ñdÀN>Vmnyd©H$ ‘¡ZoO H$aZm {gIm gH|$&'' - ^Q> Zo H$hm, Omo {H$ amoQ>ar B§{S>¶m {dÝg [aH°$mJ{Zý H°$‘oQ>r Ho$ gXñ¶ h¢& CZhm|Zo Zo ~Vm¶m {H$ E‘EME‘ EH$ {hñgm {dÝg H$m Omo {H$ ñdmñ϶ Am¡a ñdÀN>Vm Ho$ ‘wÔm| na H|${ÐV h¡& {H$gr ^r ‘{hbm Ho$ {bE AnZo nr[a¶S> H$mo J[a‘m Ed§ AmË‘{dœmg Ho$ gmW ñdÀN>VmnydH© $ ‘¡ZOo H$aZo Ho$ {bE EH$ gnmoQ>© {gñQ>‘ H$s Oê$aV h¡, S>mŠ° Q>a ‘rZmjr ^maV Omo ór amoJ {deofk h¢ Am¡a amoQ>ar Šb~ ~¢Jbmoa doñQ>, amo B© ‘§S>b 3190 H$s gXñ¶ h¢ CÝhm|Zo H$hm {H$ - ""H$moB© OmZVm h¡ {H$ dh H¡$gm ‘hgyg H$aVr h¡&'' CÝhm|Zo ar¶wOo~b n¡S²g Am¡a ‘¡ZoñQ´>b H$n Ho$ ‘mܶ‘ go ghZo ¶mo½¶ ‘m{gH$ Y‘© H$s dH$mbV H$s& A~ h‘ Omo n¡S> BñVo‘mb H$aVo h¢, do CVZo hm{Za{hV Zht h¢ {OVZo {H$ do bJVo h¢& do Q>mpŠgH$ h¢, CÝhm|Zo H$hm Am¡a {S>ñnmoOo~b goZoQ>ar Z¡n{H$Z d|qS>J ‘erZm| Am¡a B§H¡$ZoQ>g© H$mo ~‹T>mdm XoZo Ho$ à{V

¶h Bg ~mV H$mo Xem©Vm h¡ {H$ h‘ H$‘ go H$‘ amoQ>ar ‘| H¡$go ‘m{gH$ Y‘© na {~Zm {H$gr amoH$Q>moH$ Ho$ Iwbo ê$n go Bg na MMm© H$aZo H$m EH$ b§~m amñVm V¶ H$a MwHo$ h¢ Am¡a ¶hm§ na h‘ nwê$fm| Ho$ gmW Bg {df¶ na MMm© H$aZo ‘| nyar Vah go ghO h¢&

Šb~m| H$mo hVmoËgm{hV {H$¶m& ar¶yOo~b H$m°Q>Z n¡S²g 2-3 df© VH$ MbVo h¢& ""BZ‘| H$moB© ^r H¡${‘H$b Zht hmoVm h¡ Am¡a ¶o n¶m©daU Ho$ AZwHy$b hmoVo h¢ Ed§ BZH$s H$s‘V `200 h¡& Ho$db Cg AÀN>mB© H$s H$ënZm H$a| Omo Amn dmVmdaU Ho$ à{V H$a aho hm|Jo d gmW hr gmW {H$gr Jar~ b‹S>H$s H$s ‘XX ^r H$a|J&o '' bmoJm| ‘| gdm}Îm‘ àWmAm| na BgHo$ à{V OmJê$H$Vm n¡Xm H$aZo Ho$ {bE Bg n¡Zb MMm© ‘| amoMH$ {dMma CËnÞ hþE& nrS>rOr AmZ§X Hw$bH$Uu H$s nËZr S>m°ŠQ>a amOoœar Hw$bH$Uu Zo ¶mX {H$¶m {H$ H¡$go 2017-18 ‘| CÝhm|Zo gXñ¶ Ho$ ê$n ‘| amoQ>o[a¶Z Ho$ n{V-nËZr Ho$ gmW EÝg Šb~ H$m JR>Z {H$¶m& ""h‘Zo {Obo Ho$ ñHy$bm| H$m Xm¡am {H$¶m Am¡a E‘EME‘ Ho$ ~mao ‘| {ejH$m| Am¡a {H$emoa b‹S>{H$¶m| go ~mV H$s, Am¡a S>mŠ° Q>am| H$s ‘XX Ho$ gmW A{^^mdH$m| H$mo gbmh XoZo Ho$ {bE {d{^Þ ñHy$bm| ‘| EH$ nrQ>rE ~¡R>H$ ~wbmB©&'' do Jm§dm| H$m Xm¡am H$aVo Am¡a ‘{hbmAm| H$mo g¡{ZQ>ar Z¡n{H$Z Am¡a CZHo$ {ZnQ>mZ Ho$ C{MV Cn¶moJ Ho$ ~mao ‘| CÝh| {e{jV H$aVo Wo& ñHy$bm| ‘| ~‹S>o ~ƒm| H$mo ‘m{gH$ Y‘© MH«$ na {df¶ Am¡a BgHo$ à~§YZ H$mo ¶wdmdñWm H$s XhbrO na bmZo Ho$ {bE à{e{jV {H$¶m J¶m& ñHy$bm| ‘| ‘m{gH$ Y‘© MH«$ Ed§ CgH$mo ‘¡ZoO H$aZo Ho$ à{V, ~‹S>o ~ƒm| H$mo CZHo$ Oy{Z¶g© Omo ¶m¡dZ Ama§^ H$s ewê$AmV na h¢, CZH$mo {e{jV H$aZo Ho$ à{V Q´>oqZJ Xr JB©& EH$ {ejH$ Zo E‘EME‘ Ho$ ~mao ‘| nrQ>rE gÌm| ‘| AnZo {nVm Ho$ em{‘b hmoZo Ho$ AnZo AZw^d H$mo gmPm {H$¶m, {Oggo {H$ H¡$go CÝh| O¡{dH$ à{H«$¶m {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 61


amoQ>ar Šb~ gm§Jbr Ho$ gXñ¶ {H$emoa bw„m (Xm¶| go Xÿgao), DG {Jare ‘gwaH$a H$mo MoH$ àXmZ H$aVo hþE, {MÌ ‘| (~mE§ go) àem§{V aoÈ>r, Jm¡ar VdaJmar, Bd|Q> Mo¶a‘¡Z aoUwH$m gmbw§Ho$, g§Ü¶m ‘gwaH$a Am¡a gwZrVm bw„m em{‘b h¡&

H$mo ~ohVa T>§J go g‘PZo Ed§ n[adma ‘| ^mdZmË‘H$ g§~§Ym| H$mo ~‹T>mZo ‘| ‘XX {‘br Wr& S>m° ‘rZmjr Zo ¶h ^r H$hm {H$ - ""nr[a¶S> Ho$ ~mao ‘| H$mZm’y$gr H$aZm ~§X H$a| Am¡a BgHo$ ~mao ‘| nwê$fm| H$mo geº$ ~ZmE§ Vm{H$ do ‘{hbmAm| Ho$ ‘Zmo{dkmZ H$mo g‘P gH|$ Am¡a do CÝh| gå‘m{ZV ZOa go XoI gH|$&'' amo B© ‘§S>b 3160, S>rOr Z¶Z nm{Q>b H$s nËZr {eIm nm{Q>b Zo ¶h ñdrH$ma {H$¶m {H$ E‘EME‘ EH$ ZB© AdYmaUm ({dMma) Wr Am¡a go{‘Zma Zo CÝh| AnZo {Obo ‘| {d{^Þ VarH$m| go Bg ‘wÔo H$m g‘mYmZ H$aZo Ho$ à{V ZB© amoeZr Ed§ kmZ {X¶m, ‘m{gH$ Y‘© H$n Ho$ {dMma g{hV Omo {H$ ‘m{gH$ Y‘© nr[a¶S> H$mo ‘¡ZoO H$aZo H$m EH$ à^mdr VarH$m h¡& J«m‘rU Am~mXr H$mo {e{jV H$aZo Ho$ à{V amoQ>ar Šb~ H$s ^y{‘H$m na àH$me S>mbm J¶m& ‘oO~mZ Šb~ H$s gXñ¶ S>m± JrVm Zo ¶h ^r H$hm {H$ ""RCC H$s ~ohVa nhþM± h¡ Am¡a EH$ AÀN>m Vmb‘ob ~Zm¶m h¡, ImgH$a J«m‘rUm| Ho$ gmW Bg{bE CZHo$ g§Xoe Am¡a gwPmd bmoJm| VH$ AmgmZr go g‘Po Ed§ Cn¶moJ ‘| bmE OmVo h¢&'' CÝhm|Zo H$hm {H$ amoQ>aoŠQ>am| Ho$ ê$n ‘|, ‘{hbmAm| Ho$ ~rM E‘EME‘ H$m¶©H«$‘ Ho$ {bE do AÀN>o g§XoedmhH$ ~Zo h¢& ór amoJ {deofk S>m° {à{gbm Wm°‘g Zo CZ XdmB©¶m| Ho$ ~mao ‘| ~Vm¶m Omo {H$ ‘m{gH$ Y‘© Ho$ 62

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

RCC

H$s ~ohVa nhþ±M h¡ Am¡a EH$

AÀN>m Vmb‘ob ~Zm¶m h¡, ImgH$a J«m‘rUm| Ho$ gmW Bg{bE CZHo$ g§Xoe Am¡a gwPmd bmoJm| VH$ AmgmZr go g‘Po Ed§ Cn¶moJ ‘| bmE OmVo h¢&

Xm¡amZ E|R>Z d XX© H$mo H$‘ H$aVr h¢& ""BZ XdmB©Am| H$mo boZo Ho$ à{V H$B© bmoJm| Ho$ ~rM Hw$N> g§Xoh h¢ bo{H$Z {’$a ^r ‘¢ BZ XdmB©¶m| H$mo boZo H$s gbmh XoVr hÿ±& Eogr H$pënV YmaUmE§ ({‘WH$) {H$ BZHo$ boZo go ~m§PnZ Am OmEJm& ‘m{gH$ Y‘© Ho$ Xm¡amZ Ho$ XX© Ho$ H$maU b‹S>{H$¶m| H$mo ñHy$b OmZm ~§X H$aZo H$s Amdí¶H$Vm Zht h¡&'' Xe©H$m| Zo Cg g‘¶ nañna ~mVMrV H$aVo aho O~ EH$ Q>rMa Zo Ym{‘©H$ Am¶moOZm| Ho$ Xm¡amZ Ho$ g‘¶ ‘| ‘m{gH$ Y‘© H$mo ñW{JV H$aZo Ho$ {bE XdmAm| Ho$ Cn¶moJ H$aZo H$s EH$ àM{bV àWm H$m C„oI {H$¶m& CZhm|Zo nyN>m {H$ - ""Bg ¶wJ ‘| Eogr àWm H$mo H$aZo H$s Š¶m Oê$aV h¡? Š¶m A~ ¶h

g‘¶ Zht h¡ {H$ h‘ Bg V϶ H$mo ñdrH$ma H$a| {H$ ¶h EH$ O¡{dH$ à{H«$¶m h¡ Am¡a Bgo Ym{‘©H$ àWmAm| ‘| hñVjon H$aZo H$s Amdí¶H$Vm Zht h¡&'' CËH$f© nm{Q>b, S>rOrB© g§J«m‘ nm{Q>b H$s nËZr Zo E‘EME‘ OmJê$H$Vm ’¡$bmZo Ho$ à{V BZa ìhrb Mo¶a Ho$ AnZo AZw^d H$mo gmPm {H$¶m& CÝhm|Zo H$hm {H$ ha OJh ‘{hbmAm| Ho$ ~rM à^mdr n¡R> ~ZmZo Ho$ {bE amoQ>ar H$mo BZa ìhrb go hmW {‘bmZm Mm{hE& CÝhm|Zo H$hm {H$ amoQ>ar ‘{hbmAm| Am¡a b‹S>{H$¶m| Ho$ ~rM ar¶yO~o b g¡{ZQ>ar n¡S> H$mo {dV[aV H$aZo Ho$ {bE H$m°nm}aoQ> ghm¶Vm bo gH$Vr h¡ Omo {H$ Omo hmBOo{ZH$ nr[a¶S> ‘¡ZoO‘|Q> H$mo gw{Z{üV H$aoJm& Bd|Q> H$s Mo¶a‘¡Z aoUwH$m gmbw§Ho$ Zo H$hm {H$ H$B© b‹S>{H$¶m§ ‘m{gH$ Y‘© Ho$ à{V OmJê$H$Vm H$s H$‘r Ho$ H$maU ñHy$b go Xÿa ah ahr h¢ Am¡a Bg Vah Ho$ H$B© go{‘Zmam| go g§Xoe ’¡$bmZo ‘| ‘XX {‘boJr& CÝhm|Zo H$hm - ""h‘ H$‘ go H$‘ 10,000 b‹S>{H$¶m| VH$ nhþ§MZm MmhVo h¢&'' dH©$em°n {H$emoa bw„m Ûmam àm¶mo{OV H$s JB©, Omo {H$ amoQ>ar Šb~ gm§Jbr Ho$ gXñ¶ h¢ Am¡a Am¶moOZ Ho$ Xm¡amZ CÝhm|Zo Q>rAmaE’$ Ho$ {bE `5 bmI H$m MoH$ DG ‘gyaH$a H$mo {X¶m& ghm¶H$ amÁ¶nmb g§O¶ B§Jbo Zo YݶdmX km{nV {H$¶m&

{MÌ: O`lr


O~ B§Q>aoŠQ>am| Zo amoQ>o[a¶Zm| H$mo ào[aV {H$¶m O¶lr

B§Q>ao³Q> Aܶj YaUrYaZ Zo PDG {MÝZmXþaB© AãXþëbm H$mo nmo{b¶mo ’§$S> Ho$ {bE MoH$ gm¡nm& PDG Ho$ amOJmonmbZ {MÌ ‘| em{‘b h¢&

O

~ AmB©nrS>rOr {MÞmXþa B© AãXþ „ mh Zo am‘ZmWZ Mo { Å>¶ma å¶y { Z{gnb hmB ñHy $ b (RMHS) Ho$ {dÚm{W©¶m| go nmo{b¶mo H$mo f ‘| `1 XmZ H$aZo Ho $ {bE H$hm, Vmo CÝh| Bg ~mV H$m μOam ^r A§XmOm Zht Wm {H$ Bggo `96,000 (1,070 S>m°ba) BH$Æ>m hmo OmE§Jo& AãXþ„mh Zo EH$ EAmaAmaEμ’$gr Ho$ ê$n ‘| ñHy$b Ho$ ZE B§Q>aoŠQ> Šb~ Ho$ g§ñWmnZ H$m¶©H«$‘ H$s AܶjVm H$s& CÝhmoZ| KmofU H$s {H$ ¶{X ñHy $ b, {Og‘| 1,300 {dÚmWu h¡, 1,500 XmZ H$a gH|$ Vmo dh CgH$m {‘bmZ CVZr hr am{e go H$a|Jo, Am¡a B§Q>aoŠQ> Šb~ Ho$ Zm‘ go nmo{b¶mo H$mof ‘| ¶moJXmZ X|Jo& bo{H$Z amoQ>o[a¶Zm| H$mo Amü¶©M{H$V H$aVo hþ¶o, B§Q>aoŠQ>am| Zo 35,000 BH$Æ>m {H$E&

""EH$ Z¶m Šb~ hmoZo Ho$ ZmVo, h‘ h‘mao nhbo H$m¶©^ma H$mo boH$a CËgm{hV Wo& {MÞmXþaB© ga Zo h‘go nmo{b¶mo Ed§ ^maV H$mo nmo{b¶mo ‘wº$ ~ZmZo ‘| amoQ>ar Zo H¡$go Ah‘ ^y{‘H$m {Z^mB© Bg ~mao ‘| ~mV H$s& CZHo$ gå~moYZ go ào[aV hmoH$a, h‘Zo Xmo Q>r‘| ~ZmB© Am¡a g^r H$jmAm| ‘| JE& h‘Zo {dÚm{W©¶m| go nmo{b¶mo Ho$ ~mao ‘| ~mV H$s Am¡a Xþ{Z¶m ^a go Bg ~r‘mar H$mo {‘Q>mZo hoVw ‘XX H$aZo Ho$ {bE ¶moJXmZ XoZo H$s Anrb

H$s& h‘mao XmoñV {OVZm Xo gH$Vo Wo CÝhmoZ| CVZm {X¶m Am¡a O~ h‘Zo h‘mao Ûmam EH${ÌV H$s JB© am{e H$s JUZm H$s, Vmo h‘ Cg ~‹S>r am{e H$mo XoIH$a M{H$V Ed§ àgÞ Wo {Ogo h‘Zo h‘mao nhbo hr à¶mg ‘| EH${ÌV H$s Wr,'' YamZrYaU H$hVo h¡ Omo H$jm IX Ho$ EH$ N>mÌ h¡ Am¡a RMHS Ho$ B§Q>aoŠQ> Šb~ Ho$ Aܶj h¡ {OgH$m àm¶moOZ H$amB©Hw$S>r nb© g§J‘‘, amoB© ‘§S>b 3212, Ûmam {H$¶m J¶m Wm&

h‘mao XmoñV {OVZm Xo gH$Vo Wo CÝhmoZ| CVZm {X¶m Am¡a O~ h‘Zo h‘mao Ûmam EH${ÌV H$s JB© am{e H$s JUZm H$s, Vmo h‘ Cg ~‹S>r am{e H$mo XoIH$a M{H$V Ed§ àgÞ Wo {Ogo h‘Zo h‘mao nhbo hr à¶mg ‘| EH${ÌV H$s Wr&

YaUrYaZ Aܶj,

RMHS

Ho$ B§Q>ao³Q>a ³b~

ñHy$b Ho$ àYmZmܶmnH$ nrQ>a amOm, Omo ‘yb amoQ>ar Šb~ Ho$ Aܶj ^r h¡, Zo EH$ Aݶ gXñ¶ PAG ‘ÎmwHw$‘ma Ho$ gmW {‘bH$a B§Q>aoŠQ>am| H$mo CZHo$ ¶moJXmZm| Ûmam ào[aV {H$¶m& H$hmZr ¶ht IË‘ Zht hmoVr& O~ B§Q>aoŠQ>am| Zo CZHo$ ¶moJXmZ H$mo ARRFC AãXþ„mh H$mo gm¢nm, Vmo amoQ>o[a¶Zm| Zo IwX H$mo gm{~V {H$¶m Am¡a AnZm ¶moJXmZ {X¶m, {Oggo Hw$b am{e `48,000 na Am JB©& AãXþ„mh Zo BgH$m {‘bmZ {H$¶m, Am¡a Bg g§¶wº$ à¶mg Ûmam Q>rAmaEμ’$ Ho$ nmo{b¶mo H$mof ‘| `96,000 H$m ¶moJXmZ {X¶m J¶m& CËgm{hV B§Q>aoŠQ>a A~ EH$ ~‹S>o n¡‘mZo na h[a¶mbr A{^¶mZ MbmZo Ed§ ñHy$b n[aga Am¡a CZHo$ Amgn‹S>mog ‘| Xoer nm¡Yo am¢nZo H$s ¶moOZm ~Zm aho h¡& „ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 63


amoQ>ao³Q> H$s Xþ{Z¶m go

EH$ amoQ>aoŠQ> Šb~ 19d| df© {deof ~ƒm| Ho$ {bE EH$ dm{f©H$ H$m¶©H«$‘ H$mo Omar aIVm h¡ aerXm ^JV

{X EH$ nwañH$ma àmá H$aZo Ho$ {bE g§dhZr¶Vm EH$ ‘hËdnyU© KQ>H$ h¡, Vmo AmnH$mo amoQ>aoH$Q> Šb~ AmH$me Ho$ nmg OmZm Mm{hE {OgH$m àm¶moOZ amoQ>ar Šb~ ‘Ðmg ’$moQ>©, amoB© ‘§S>b 3231, H$aVm h¡& ^maV ‘| ‘m¡OyX Hw$N> amoQ>aoH$Q> Šb~m| ‘| go EH$ {OgHo$ 45 gXñ¶m| ‘| go A{YH$m§e gXñ¶ ¶wdm noeoda h¡, Bg Šb~ H$s ñWmnZm 24 df© nyd© hþB© Wr, Am¡a 19d| df© ‘| ^r Bg Šb~ Zo hmb hr ‘| MoÞB© ‘| BgHo$ Ûmam bJmVma Am¶mo{OV {H$¶o OmZo dmbo BgHo$ g~go ng§XrXm dm{f©H$ H$m¶©H«$‘ H$m Am¶moOZ {H$¶m& 12 AŠQy>~a H$mo Bg df© ^r, MoÞB© Ho$ AgmZ ‘o‘mo[a¶b gr{Z¶a goH|$S>ar ñHy$b J{V{d{Y¶m|, ‘Zmoa§OZ Ed§ CËgmh go ^anya Wm, Š¶m|{H$ ¶hm± eha Ho$ {d{^Þ {deof ~ƒm| Ho$ ñHy$bm| go 600 ¶wdm AmJ§VwH$ AmE Wo& do ¶hm± JmZm JmZo, ZmMZo, {MÌH$mar H$aZo, g^r àH$ma Ho$ H$aV~ Ed§ H$bm~m{O¶m± {XImZo, Am¡a Am‘Vm¡a na ‘μOm H$aZo AmE Wo& O~ ‘wPo amoQ>aoH$Q> Šb~ H$s Aܶj ny{U©‘m gwXaa‘Z go nwÞmJB© (V{‘b ‘| ‘wñH$mZ) Ho$ ~mao ‘| g§{já {H$ÝVw ~hþV AÀN>r OmZH$mar {‘br, Vmo ‘¢Zo A{YH$ OmZH$mar Ho$ {bE Šb~ H$m 64

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


μ’o$g~wH$ noO XoIm& ¶hm± na, Xmo Vñdram| Ed§ EH$ dr{S>¶mo pŠbn Zo ‘oam ܶmZ AmH${f©V {H$¶m& nhbr Vñdra bmb, nrbo, hao Ed§ Zma§Jr O¡go Ord§V a§Jm| go

~Zr nwH$mob‘ (’y$bm| H$s {S>μOmBZ) H$s h¡ {OgH$m erf©H$ Wm ‘wPo ~MmAmo& ¶h ^maV H$s AmH¥${V Wr {Ogo ~ƒm ~MmZm MmhVm h¡; Xÿgar Vñdra H$m erf©H$ h¡ "àH¥${V

~MmAmo YaVr ~MmAmo&' BZ Xmo Vñdram| go ¶wdm nr‹T>r H$s n¶m©daU g§~§Yr qMVmAm| H$mo AÀN>r Vah àX{e©V {H$¶m J¶m h¡& ¶h dr{S>¶mo EH$ {H$emoa H$m h¡ {OgH$m EH$

n¡a Zht h¡ Am¡a dh ‘§M na AØþV Z¥Ë¶ Ed§ H$bm~mOr H$m àXe©Z H$a ahm h¡; CgH$m AmË‘{dœmg Am¡a ñQ>mBb AmnH$mo AMaO ‘| S>mb XoVm h¡! ny{U©‘m, Omo ì¶{º$JV H$maUm| go A^r ¶yEg ‘| h¡, H$hVr h¡ {H$ Šb~ ‘| 45 gXñ¶ h¡, bo{H$Z Ho$db 30 hr dmñVd ‘| g{H«$¶ h¡& nwÞmJB© EH$ dm{f©H$ H$m¶©H«$‘ h¡ {Og‘| Šb~ Ho$ amoQ>aoH$Q>a nyar Vah gpå‘{bV hmoVo h¡& Šb~ g{Md AOw©Z Eg. H$hVo h¡ {H$ Bg H$m¶©H«$‘ Ho$ {bE, CÝh| eha Ho$ {d{^Þ ñHy$bm| go 500 go 600 ~ƒo {‘bVo h¡& nyao {XZ MbZo dmbo Bg H$m¶©H«$‘ Ho$ {bE, ""~ƒo h‘mar {μOå‘oXmar hmoVo h¡& {d{^Þ ñHy$bm| go ~ƒm| H$mo bmZo, CÝh| ZmíVm, ^moOZ XoZo, CgHo$ ~mX EH$ Mm¶ XoZo go boH$a CÝh| gwa{jV T>§J go dmng CZHo$ ñHy$b N>mo‹S>Zo H$m H$m‘ h‘mam hmoVm h¡& ¶h g~ H$aVo hþ¶o h‘| Bg ~mV H$mo gw{Z{üV H$aZm hmoVm h¡ {H$ ~ƒm| Ho$ Mohao go ‘wñHw$amhQ> Zm OmE!'' dh H$hVr h¡& ¶h H$m°boO-AmYm[aV Šb~ hmoZo go A{YH$ EH$ g‘wXm¶AmYm[aV Šb~ h¡, {OgHo$ A{YH$Va gXñ¶ H$m‘H$mOr h¡& Ohm± ny{U©‘m EH$ S>oQ>m EZ{bñQ> h¡, dht AOw©Z EH$ H§$nZr ‘| H$m‘ H$aVo h¡& dh H$hVo h¡ {H$ ha gmb dh Bg H$m¶©H«$‘ H$mo ~‹S>o ê$n ‘| Am¶mo{OV H$aVo h¡ Am¡a Bg df© BgH$s bmJV Wr `4 bmI& ""H$m°nm}aoQ> àm¶moOZ Ed§ amoQ>o[a¶Zm| go XmZ boH$a h‘Zo YZ EH${ÌV {H$¶m Wm,'' AOw©Z H$hVo h¡& ny{U©‘m AmJo H$hVr h¡ {H$ Bg EH$-{Xdgr¶ gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 65


‘| XmoZm| emar[aH$ Ed§ ‘mZ{gH$ ê$n go An§J ~ƒo em{‘b hmoVo h¡& ""Bg {XZ, ha df©, h‘ BZ ~ƒm| H$mo ‘μOm-‘ñVr H$aZo H$m EH$ ‘§M àXmZ H$aVo h¡& do g§JrV, Z¥Ë¶, {MÌH$mar, a§Jmobr/H$mob‘ Ho$ gmWgmW Aݶ J{V{d{Y¶m| ‘| aMZmË‘H$ Ed§ A{^Zd e¡br ‘| {d{^Þ àXe©Z H$aVo h¡& ¶h CÝh| Xþ{Z¶m H$mo AnZr à{V^m àX{e©V H$aZo H$m EH$ A§Va{dÚmb¶r ‘§M àXmZ H$aVm h¡, Omo CZHo$ ‘Zmo~b Ho$ gmW-gmW CZH$s aMZmË‘H$ ^mdZmAm| H$mo CÎmo{OV H$aVm h¡,'' dh H$hVr h¡& 19 dfm] go EH$ amoQ>ao³Q> Šb~ Ûmam EH$ EH$b n[a¶moOZm H$mo H$aZo

Ed§ Cgo ~aH$ama aIZo go ^r ~‹T>H$a EH$ ~mV ¶h h¡ {H$ do H$bm Ed§ g§ñH¥${V OJV Ho$ ໶mV ì¶{º$¶m| H$mo Am‘§{ÌV H$aZo H$m ܶmZ aIVo h¡, Vm{H$ O~ ^r do {H$gr à{V^m H$mo XoI|, Vmo do CZ ~ƒm| H$mo EH$ ~‹S>o ‘§M Ho$ gmW-gmW ^{dî¶ ‘| g§^dV… EH$ AmOr{dH$m ^r Xo gH|$& ny{U©‘m AmJo H$hVr h¡, ""h‘| ¶h H$m¶©H«$‘ BVZm CÔoí¶nyU© Ed§ ‘Zmoa§OH$ bJVm h¡, h‘| Am¡a ~ƒm| XmoZm| H$mo hr, {H$ h‘ MmhVo h¡ {H$ h‘ Aݶ eham| ‘| ^r nwÞmJB© H$mo Xmoham gH|$ Vm{H$ A{YH$ {deof ~ƒm| H$mo ¶h ‘§M {‘b gHo$&'' gm‘wXm{¶H$ godm Ho$ à{V dmñVd ‘| CËgmhr, ¶h amoQ>aoH$Q> Šb~ EH$ Aݶ H$m¶©H«$‘ H$m Am¶moOZ H$a ahm h¡ {OgH$m erf©H$ g§J‘‘ h¡, Omo gaH$mar ñHy$bm| Ho$ {dÚm{W©¶m| ‘| ZoV¥Ëd Ho$ JwUm| H$mo {dH${gV H$aZo, Ed§ J«m‘rU ~ƒm| Ho$ {bE EH$ Iob Qy>Zm©‘|Q> H$amZo dmbm RYLA O¡gm hr EH$ H$m¶©H«$‘ h¡&

EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm 66

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


amoQ>ar ³b~ qJS>r@25

Ka na hr Am§Im| H$s XoI^mb O`lr

[J§

S>r H$m amoQ>ar Šb~, amo B© ‘§S>b 3232 AnZm aOV O¶§Vr df© ‘Zm ahm h¡, BgHo$ gXñ¶ AnZo àmoOoŠQ> "gmBQ> ZmD$' Ho$ ~mao ‘| CËgm{hV h¢ {Ogo Xmo gmb nhbo 87,500 S>m°ba H$s d¡{œH$ AZwXmZ n[a¶moOZm Ho$ ê$n ‘| 900 ‘mo{V¶mq~X H$s gO©ar Ho$ Ho$ {bE bm°ÝM {H$¶m J¶m Wm& amoQ>ar Šb~ ZmBëg ’«o$‘m|Q>, amo B© ‘§S>b 5170 ¶yEg Am¡a Q>rAmaE’$ A§Vam©ï´>r¶ nmQ>©Za h¢ Am¡a e§H$a ZoÌmb¶ Bgo {H«$¶mpÝdV H$aZo dmbm AñnVmb h¡& Xmo dmhZ, Omo {deof ê$n go AmB©AmB©Q>r-‘Ðmg Ûmam {S>OmBZ {H$E JE h¢, {OZH$m Cn¶moJ J«m‘rU Am¡a {nN>S‹ >o joÌm| Ho$ bmoJm| Ho$ BbmO Ho$ {bE {H$¶m Om ahm h¡ Ohm± {M{H$Ëgm gw{dYmAm| H$s H$‘r h¡& ZmJmå‘b (65) Omo H$m§Mrnwa‘ Ho$ nmg EH$ ’y$b {dH«o$Vm h¢& {nN>bo EH$ gmb go dh AnZo Ka VH$ hr gr{‘V Wt Š¶m|{H$ CZH$s XmoZm| Am§Im| ‘| ‘mo{V¶mq~X Wm Am¡a dh g^r Hw$N> Ho$ {bE AnZo ~oQ>o Ho$ n[adma na Am{lV Wt& ""O~ ‘wPo Bg ~g ‘| BbmO Ho$ {bE bo Om¶m J¶m, Vmo Cg g‘¶ ‘¢ ~hþV K~am¶r hþB© Wr, bo{H$Z A~, ‘¢ BZ amoQ>o[a¶Z H$mo YݶdmX XoVr hÿ± Š¶m|{H$ A~ ‘¢ dmng H$m‘ na OmZo ‘| gj‘ hÿ± Am¡a A~ ‘¢ AnZr XoI^mb IwX H$aZo ‘| Iwe hÿ± '' - dh ‘wñHw$amVr h¡& H$m§Mrnwa‘ ‘| bJ^J 120 gO©ar H$s JBª Am¡a BgHo$ ~mX Hw$È>bmoa {Obo Ho$ EH$ Jm§d ‘| H$s JB©& ""ZmJn{Å>Z‘ ‘| h‘Zo ñWmZr¶ amoQ>ar Šb~, amoQ>ar

Šb~ ZmJn{Å>Z‘, amo B© ‘§S>b 2981 Ho$ gmW 10 {Xdgr¶ ZoÌ {e{da Ho$ {bE H$ama {H$¶m Wm&'' Šb~ Ho$ Aܶj {edmam‘Z Zo ~Vm¶m {H$ - ""CZH$s ì¶mnH$ nrAma J{V{d{Y¶m§ 1000 ‘arOm| Ho$ {bE bmB© JBª&'' CÝhmoZ| H$hm {H$ bJ^J 150 gO©ar H$s JB© h¢ Am¡a 457 go A{YH$ gO©ar H$aZo H$s ¶moOZm Bg gmb Ho$ A§V VH$ Ho$ {bE ~ZmB© JB© h¡& Šb~ Ho$ nrAma Mo¶a‘¡Z H¥${VH$m‘mYw Zo H$hm {H$ Xmo ~g| - EH$ ñH«$sqZJ amo{J¶m| Ho$ {bE Am¡a Xÿgar BZ-{~ëQ> Am°naoeZ {W¶oQ>a Ho$ gmW - S>m°ŠQ>am| Ho$ gmW H¢$n gmBQ> na g§Mm{bV h¢& dmhZ AmaAmo ßbm§Q>, OoZgoQ>, E¶a H§$S>reZa Am¡a {M{H$Ëgm CnH$aUm| Ûmam gwgp‚mV h¢& {gdZr-bog-boOa Q´>rQ>‘Q| > Ho$ O[aE ‘mo{V¶mq~X H$mo hQ>m¶m OmVm h¡& Am‘Vm¡a na EH$ gO©ar Ho$ {bE bJ^J `30,000-40,000 VH$ H$m IM© AmVm h¡, bo{H$Z amoQ>ar Ho$ {bE ¶h `5,750 Ho$ AZwXm{ZV ewëH$ na h¡& n[a¶moOZm ‘| Am§Y« àXoe Am¡a H$Zm©Q>H$ Ho$ Hw$N> {hñgm| g{hV 600-700 {H$bmo‘rQ>a Ho$ Xm¶ao VH$ Ho$ bm^mWu em{‘b h¢& EH$ Am°ßWopë‘H$ Q>r‘ ’$m°bmoAn H$aZo Ho$ {bE EH$ gámh ~mX joÌ ‘| OmVr h¡& {edmam‘Z Zo ~Vm¶m {H$ Bg Vah H$s gw{dYmE§ Ho$db MoÞB© Am¡a N>ÎmrgJ‹T> ‘| CnbãY h¢ Am¡a Jm§d dmbm| H$mo ¶{X ¶mÌm H$aZr n‹S>o Vmo CZH$mo AnZr

~mE± go: ‘moV¶m{~X gO©ar Ho$ ~mX ‘[aμO {e{da ‘| RID 3232 DG Or MÝБmohZ, RID 2981 DG EZ ‘{U‘maZ ZmJn{Å>U‘ AmB© Ho$ån ‘| amoQ>[o a¶Z ZrbH§$Q>Z bmoJZmWZ qJS>r Ho$ amoQ>ar ³b~ ‘| ~mVMrV H$aVo hþE&

X¡{ZH$ ‘OXÿar H$m ZwH$gmZ CR>mZm n‹S>oJm& Bg{bE dh AnZr Am§Im| H$s Cnojm H$aVo h¢& S>rOr Or M§Ð‘mohZ (amo B© ‘§S>b 3232) Am¡a ‘{U‘maZ (amo B© 2981), Zo Am¶moOZ Ho$ ~mX Šb~ Ho$ gXñ¶m| H$mo ~YmB© Xr& Šb~ Zo H«$m°ånQ>Z J«rìg Ho$ gh¶moJ go J¡aH$m¶©H$mar ñHy$b H$mo amoQ>ar Šb~ qJS>r hmB© ñHy$b ‘| ê$nm§V[aV {H$¶m& 2009 ‘| ñWm{nV ì¶mdgm{¶H$ à{ejU H|$Ð, joÌ ‘| Jar~-d§{MV ‘{hbmAm| Ho$ {bE {gbmB©, Jw{‹S>¶m ~ZmZo, ã¶yQ>r{e¶Z H$mog© MbmZo Am¡a H§$߶yQ>a gmjaVm Ho$ {bE H$jmE§ àXmZ H$aVm h¡& Šb~ Zo EH$ gaH$mar ñHy$b Ho$ 30 ~ƒm| Ho$ {bE, Omo {H$ e¡j{UH$ ê$n go H$‘Omoa h¢, CZHo$ {bE H§$߶yQ>a {ejm, ñnmoH$Z B§p½be Am¡a J{UV H$s gw{dYm àXmZ H$s h¡& ""h‘ dhm§ OmVo h¢ Am¡a CÝh| h‘ Hw$N> bmB’$-pñŠb²g {gImVo h¢& EH$ ~¢H$a CZh| ~¢qH$J à{H«$¶m {gImVm h¡& hmb hr ‘| h‘ CÝh| EH$ aoñVam§ ‘| bo JE Am¡a dhm§ h‘Zo CÝh| ^moOZ H$aZo Ho$ {eï>mMma {gImE& do ha gámh h‘mao gmW {~VmE JE EH$ K§Q>o H$m AmZ§X CR>mVo h¢ Am¡a grIVo ^r h¢'' H¥${VH$m Zo ‘wñHw$amVo hþE ~Vm¶m& H$mo{Å>dm¸$‘ g|Q>a ’$m°a EŠ¶yQ> S|>Q>b Ho$¶a Šb~ H$s H$m EH$ Am¡a hm°b‘mH©$ àmoOoŠQ> h¡& ¶h gZ² 1988 ‘| amoQ>ar Šb~ bmoaÝo gH$moJ, Zm°d} Ho$ gh¶moJ go ñWm{nV {H$¶m J¶m Wm& {edmam‘Z Zo ~Vm¶m - ¶hm§ 20,000 go A{YH$ ‘arOm| H$m BbmO {H$¶m J¶m h¡& EH$ S>m¶{b{gg ¶y{ZQ> Am¡a EH$ hoëW g|Q>a Šb~ Ho$ Aݶ ñdmñ϶ g§~§Yr à¶mg h¢& „

{{Xg§ {X Xg§ g§~a ~a 22019 019 aam 01 amomoQ>ar g_mMma g_mM g_ mMmmaa 67 67


JmoëS>Z Ow~br JdZ©a AZre emh, nm°br‘g© {S>ñQ´>rã¶yQ>a, amoQ>ar Šb~ ~wbgma, amo B© ‘§S>b 3060 h Xÿgar nr‹T>r Ho$ amoQ>o[a¶Z h¡& CZHo$ {nVm, àÚw‘Z emh, 40 dfm] go EH$ amoQ>o[a¶Z Wo Am¡a CZH$s ‘m± h§gm~oZ Zo 1987-88 ‘| ‘§S>b BZaìhrb Aܶj Ho$ ê$n ‘| godm Xr& ""‘wPo ¶mX h¡ {H$ O~ 80 Ho$ XeH$ ‘| ‘¢ AnZo {nVm Ho$ gmW Šb~ H$s ~¡R>H$m| ‘| Om¶m H$aVm Wm, Vmo ‘¢ dhm± H$m’$s ¶wdm PRIP H$ë¶mU ~oZOu H$mo XoIVm Wm, AZre emh H$hVo h¡,'' AmJo H$hVo hþE {H$ g^r JdZ©am| H$mo CZHo$ {nVm OmZVo Wo& ""O~ 2010 ‘| CZH$m {ZYZ hþAm, Vmo PRIP ~¡ZOu (‘¢ CÝh| A§H$b Am¡a {~ZmoQ>mXr, H$mo Am§Q>r nwH$maVm hÿ±) CZHo$ A§{V‘ g§ñH$ma ‘| AmE Wo& dh V~ RIPE Wo& dh H$hVo Wo {H$ ‘oao {nVm EH$ JdZ©a Ho$ ê$n ‘| CZHo$ à{VÛ§Xr Wo& Cgr Vah, PRID ‘ZmoO XogmB© ^r h‘mao n[adma Ho$ H$ar~ h¡&'' EH$ JdZ©a Ho$ ê$n ‘| godm XoZm CZHo$ {nVm H$m gnZm Wm Am¡a emh CZHo$ gnZo H$mo nyam H$aHo$ Iwe h¡& dh CZHo$ ‘§S>b H$s ñdU© O¶§Vr H$m CËgd ‘ZmZo H$mo boH$a CËgm{hV h¡ Am¡a Bg df© Ho$ {bE 100 H$amo‹S> H$s 5,000 godm n[a¶moOZmAm| H$s ¶moOZm ~Zm MwHo$ h¡& ""h‘ A~ VH$ 1,500 n[a¶moOZmAm| H$mo {Zînm{XV H$a MwHo$ h¡, {OgZo H$‘ go H$‘ 15 bmI bmoJm| H$mo bm^mpÝdV {H$¶m h¡& h‘mam ܶmZ ‘mV¥ Ed§ {eew XoI^mb, WinS Am¡a gmjaVm na h¡&'' dh CZHo$ ‘§S>b H$s gXñ¶Vm, Omo A^r 4,045 na h¡, H$mo df© Ho$ A§V VH$ 5,000 VH$ bo OmZo H$mo boH$a AmœñV h¡& Šb~ Zo 600 ZE gXñ¶m| H$mo {Z¶wº$ {H$¶m h¡ bo{H$Z A^r VH$ ‘m¶ amoQ>ar na CZH$m n§OrH$aU Zht hþAm h¡& Q>rAmaE’$ AZwXmZ Ho$ {bE CZH$m bú¶ 1.5 {‘{b¶Z S>m°ba H$m h¡& ""¶moJXmZ Ho$ {bE ‘oam bú¶ 100 à{VeV amoQ>o[a¶Z-^mJrXmar H$m h¡& {nN>bo df© 39 à{VeV amoQ>o[a¶Zm| Zo hr ¶moJXmZ {X¶m Wm& ¶{X à˶oH$ gXñ¶ H$‘ go H$‘ 25 S>m°ba ^r ¶moJXmZ H$a|, Omo EH$ n[adma Ho$ am{Ì ^moO H$s ݶyZV‘ bmJV h¡, Vmo ¶h ‘§S>b [aH$mS²g© Vmo‹S> gH$Vm h¡,'' dh H$hVo h¡& ñdm{V, CZH$s nËZr, amoQ>ar Šb~ dbgmS> H$s EH$ amoQ>o[a¶Z h¡ Am¡a OëX hr Šb~ H$m ZoV¥Ëd H$aZo H$s Amem aIVr h¡&

d

AmnHo$ JdZ©amo| go {‘bo§ O¶lr 68

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


TRF

H$mo XmZ Am¡a ‘mo{V¶m{~X§ gO©[a¶m± na BZH$m ’$moH$g

a§OrV qgh g¡Zr, {dÚwV² CnH$aU, amoQ>ar Šb~ am¶nwa am°¶b, amo B© ‘§S>b 3261 h 1996 ‘| amoQ>ar go OwS‹ >&o a§OrV qgh g¡Zr ¶mX H$aVo h¡ {H$ H¡$go CÝhm|Zo {~Zm AnZo Šb~ H$m Z§~a ¶m Šb~ H$m Zm‘ OmZo EH$ J«rZ amoQ>[o a¶Z go EH$ JdZ©a H$m nX^ma g§^mbm& ¶h V~ hþAm O~ dh CZHo$ hZr‘yZ Ho$ {bE XmOuqbJ ‘| Wo& O~ dh Am¡a CZH$s nËZr a‚mmo EH$ hñV{eën H$s XþH$mZ na Wo, CÝhm|Zo dhm± Xrdma na Mma ‘mJ© narjU H$m BpíVhma XoIm, Am¡a XþH$mZ Ho$ ‘m{bH$ go nyN>m {H$ Š¶m dh EH$ amoQ>[o a¶Z h¡& CËgm{hV ‘m{bH$ Zo g¡Zr go CZHo$ Šb~ H$m Zm‘ Am¡a ‘§S>b H$m Z§~a nyN>m& ""V~ VH$ ‘¢ Šb~ Am¡a ‘§S>b Ho$ Zm‘ Ho$ gÝX^© ‘| Hw$N> Zht OmZVm Wm& ‘¢ Ho$db BVZm OmZVm Wm {H$ ‘¢ EH$ amoQ>[o a¶Z Wm,'' dh h±gVo h¡& ~mX ‘| XþH$mZ Ho$ ‘m{bH$ Zo Cg OmoS‹ >o Ho$ {bE J§JQ>mHo $ H$s ¶mÌm H$m à~§Y {H$¶m& g¡Zr H$mo μO‘rZr ñVa H$m H$m‘ ng§X h¡ ""O¡gm {H$ amoQ>o[a¶Z H$a aho h¡ Am¡a nX} Ho$ nrN>o Eogo ~hþV go amoQ>o[a¶Z h¡ Omo H$moB© ^r H$m¶© Zm‘ Am¡a emohaV Ho$ {bE Zht H$aVo& do godm n[a¶moOZmE§ Bg{bE H$aVo h¡ Š¶m|{H$ dh bmoJm| Ho$ gmW g‘mZw^y{V aIVo h¡,'' dh H$hVo h¡& bJ^J 12 à{VeV ZE gXñ¶ H$mo Omo‹S>H$a, CÝh| Jd© h¡ {H$ gXñ¶Vm ‘| CZHo$ ‘§S>b Zo ~hþV AÀN>m H$m¶© {H$¶m h¡& bo{H$Z dh Hw$N> Šb~m| Ûmam gXñ¶m| Ho$ ~mao ‘| [anmoQ>© Zm {H$¶o OmZo H$mo boH$a qM{VV h¡& ""Eogo ~hþV go gXñ¶ h¡ Omo 10 dfm] ¶m Cggo A{YH$ go amoQ>o[a¶Z h¡, bo{H$Z CZH$m

d

n§OrH$aU H«$‘m§H$ Zht h¡& Bg ‘wÔo H$mo gå~mo{YV H$aZo H$m g~go AÀN>m VarH$m ¶h h¡ {H$ amoQ>o[a¶Zm| H$mo amoB Ûmam {XE OmZo dmbo n§OrH$aU H«$‘m§H$ H$mo àmá H$aZo na μOmoa XoZm Mm{hE&'' Q>rAmaE’$ H$mo XoZo na, ‘§S>b H$m bú¶ 120,000 S>m°ba H$m Wm bo{H$Z ""h‘ nhbo hr A~VH$ 300,000 S>m°ba BH$Æ>o H$a MwHo$ h¡& ‘oao Šb~ Zo AHo$bo 110,000 S>m°ba {XE h¡ Am¡a 35,000 S>m°ba ‘oar {Z¶w{º$ Ho$ Xm¡amZ BH$Æ>o {H$¶o JE Wo,'' dh ‘wñH$amVo h¡& df© Ho$ {bE CZH$s ¶moOZmAm| ‘| `4 H$amo‹S> H$s bmJV dmbr ‘mo{V¶mq~X gO©[a¶m± H$aZm Am¡a am¶nwa Ho$ g˶ gmBª AñnVmb ‘| `2.9 H$amo‹S> H$s bmJV dmbo EH$ Am°naoeZ {WEQ>a H$mo ñWm{nV H$aZm em{‘b h¡, XmoZm| hr d¡{œH$ AZwXmZm| H$s ‘XX go& RAHAT {M{H$Ëgm {e{dam| H$mo Am¶mo{OV H$aZm ^r CZHo$ EO|S>o ‘| em{‘b h¡& ""h‘Zo ‘§S>bm ‘| EH$ {e{da Am¶mo{OV {H$¶m Wm {Oggo 100,000 bmoJ bm^mpÝdV hþE, Bg df© Ho$ A§V VH$ H$moa~m Am¡a O~bnwa ‘| Xmo Am¡a {e{dam| H$mo Am¶mo{OV H$aZo H$s ¶moOZm h¡&'' dh amÁ¶-ñVa Ho$ ~¡S>q‘Q>Z {dOoVm h¡ Am¡a CZH$s nËZr a‚mmo amoQ>ar Šb~ am¶nwa ¹$s¨g H$s EH$ gXñ¶ h¡&

amoQ>aoŠQ> H$mo ~‹T>mZm CZH$s àmW{‘H$Vm h¡ g§O¶ AJ«dmb, {dÚwV gm‘mZ Ho$ {dVaH$, amoQ>ar Šb~ H$mer, amo B© ‘§S>b 3120 dmAm| H$mo ¶h AZw^d H$aZo Ho$ {bE amoQ>ar go Ow‹S>Zm Mm{hE {H$ ¶h CZH$s qμOX{J¶m| H$mo H¡$go g‘¥Õ ~ZmVm h¡& ‘oao B§Q>a¡ŠQ> Am¡a amoQ>aoŠQ> Ho$ {XZm| go hr ‘oar qμOXJr ~hþV gwÝXa VarHo$ go à^m{dV hþB© h¡, Am¡a ‘¢ A^r ^r EH$ amoQ>o[a¶Z Ho$ ê$n ‘| grI ahm hÿ±,'' g§O¶ AJ«dmb CËgmhnyd©H$ H$hVo h¡& 1989 ‘| CZHo$ amoQ>ar Šb~ go Ow‹S>Zo go nhbo, dh 1970 Ho$ XeH$ ‘| EH$ B§Q>aoŠQ>a Am¡a 1982-88 ‘| amoQ>aoŠQ>a Wo& AJ«dmb d¶ñH$ gmjaVm Am¡a ~mb {dH$mg H$mo ~‹T>mdm XoZo H$mo boH$a CËgwH$ h¡& ""h‘ B©-{ejU H$jmAm| H$mo ñWm{nV H$aZo Ho$ {bE ^r ~hþV gmam H$m¶© H$a aho h¡,'' dh H$hVo h¡& dh MmhVo h¡ {H$ à˶oH$ gXñ¶ amoQ>ar ‘| H$‘ go H$‘ EH$ gXñ¶ H$mo OmoS‹ >o Am¡a CÝh| ""¶H$sZ h¡ {H$ ‘m¡OXy m 3,478 gXñ¶m| Ho$ gmW, h‘

¶w

Bg Am§H$‹S>o H$mo XmoJZw m H$a gH$Vo h¡&'' Q>rAmaE’$ Ho$ {bE YZ OwQ>mZo H$s ^r CZH$s ¶hr aUZr{V h¡: ""‘¢Zo à˶oH$ amoQ>[o a¶Z go 100 S>mb° a H$m ¶moJXmZ H$aZo Ho$ {bE H$hm h¡&'' dh Bg ~mV H$mo gmPm H$aVo hþE Iwe h¡ {H$ hmb hr ‘| dmamUgr ‘| Am¶mo{OV {H$¶o JE Q>rAmaE’$ go{‘Zma ‘| 130,000 S>m°ba BH$Ç>m hþE& CZH$s nËZr nyZ‘ amoQ>ar Šb~ dmamUgr d¥X§ m H$s EH$ gXñ¶ h¡ Am¡a EH$ nyd© ghm¶H$ JdZ©a h¡& dh amoQ>ar go Ow‹S>Zo Ho$ {bE amoQ>o[a¶Zm| H$s npËZ¶m| H$mo àmoËgm{hV H$a ahr h¡& {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 69


‘mZdr¶ n[a¶moOZmE§ amoQ>o[a¶Zm| H$mo ào[aV H$a gH$Vr h¡ YraZ XÎmm, hmoμOar ì¶mnmar, amoQ>ar Šb~ B©ñQ> ^monmb, amo B© ‘§S>b 3040 h 16 amoB gå‘obZm| ‘| Om MwHo$ h¡ Am¡a, CZH$s nËZr gwZrVm Ho$ gmW, CÝhm|Zo BZ‘| go Zm¡ gå‘obZm| ‘| ghm¶H$ gmO] Q>-EQ>-Amåg© Ho$ ê$n ‘| godm Xr& YraZ XÎmm ¶h H$hVo hþE Jd© ‘hgyg H$aVo h¡ {H$ CZH$m H$moQ> 380 {nZm| go gwemo{^V h¡, Omo Bg ~mV H$m gmú¶ h¡ {H$ CÝh| Xþ{Z¶m^a Ho$ amoQ>o[a¶Zm| go ~mVMrV H$aZm ng§X h¡& ""amoQ>ar go Ow‹S>Zo H$s àoaUm ‘wPo Ka go hr {‘br, dh H$hVo h¡, 1991 ‘| CZHo$ Šb~ go Ow‹S>Zo Ho$ nyd© B§Q>aoŠQ> Am¡a amoQ>aoŠQ> go Ow‹S>Zo Ho$ {bE AnZo amoQ>o[a¶Z {nVm Ûmam CËgm{hV {H$¶o OmZo na& Bg g§ñWmZ H$s A§Vam©ï´>r¶Vm Am¡a Oê$aV‘§Xm| H$s ‘XX H$aZo Ho$ {bE BgHo$ Ûmam àXmZ {H$¶o OmZo dmbo Adga ‘wPo ng§X h¡&'' dh EH$ GSE Am¡a GFE ZoVm ah MwHo$ h¡ Am¡a lrb§H$m Ho$ {bE IYE Xb H$m ZoV¥Ëd H$a MwHo$ h¡& XÎmm H$m {dMma h¡ {H$ O~ amoQ>ar H$s gmd©O{ZH$ N>{d ‘| d¥{Õ hmoJr, Vmo amoQ>o[a¶Z Q>rAmaE’$ ‘| CXmaVmnyd©H$ ¶moJXmZ XoZo Ho$ {bE ào[aV hm|Jo& ""hmb hr ‘| ^monmb Am¡a bIZD$ ‘| Am¶mo{OV {H$¶o JE LN-4 H¥${Ì‘ A§J {e{dam| go h‘mao gXñ¶m| H$s ‘mZ{gH$Vm CÞV

d

hþB© h¡& n§OrH¥$V 358 bmoJm| ‘| go bJ^J 320 bmoJ Bg {e{da go bm^mpÝdV hþE& h‘ g^r Bg emZXma H$m¶© go Iwe h¡ Am¡a ‘wPo ¶H$sZ h¡ {H$ ¶h AÀN>m ‘hgyg H$aZo dmbm Omo ‘Zmo^md h¡ dh EH$ ~‹S>o g‘mO H$mo bm^mpÝdV H$aZo ‘| n[ad{V©V hmoJm&'' Q>rAmE’$ H$mo XoZo Ho$ {bE CZH$m bú¶ 80,000 S>m°ba H$m h¡, dh H$hVo h¡, Omo àmá H$aZo ¶mo½¶ h¡, ""hmbm±{H$ ‘ܶàXoe VwbZmË‘H$ ê$n go EH$ Jar~ amÁ¶ h¡&'' dh ‘§S>b H$s gXñ¶Vm H$mo 20 à{VeV go ~‹T>mZo H$s ¶moOZm ~Zm aho h¡ Am¡a dh nm§M ZE Šb~m| Am¡a 10 amoQ>aoŠQ> Šb~m| H$mo Omo‹S>Zo H$m àñVmd ^r aIVo h¡& A^r VH$ VrZ amoQ>ar Šb~ àm{YH¥$V {H$¶o Om MwHo$ h¡& 40 ZB© ‘{hbm gXñ¶m| H$mo em{‘b H$aZm ^r CZHo$ EO|S>o ‘| h¡& dh ñHy$br ~ƒm| Ho$ {bE nm§M dfm] go ‘§S>b ‘| Am¶mo{OV H$s Om ahr EH$ {demb g§JrV à{V¶mo{JVm H$m Am¶moOZ H$aZo H$mo boH$a CËgm{hV h¡, ¶h df© A{YH$ Img h¡ Š¶m|{H$ Bg ~ma {dXoe go ^r à{V^m{J¶m| Zo n§OrH$aU H$adm¶m h¡& CZH$s nËZr gwZrVm ^r Bgr Šb~ H$s gXñ¶ h¡&

H$Mam à~§YZ na CZH$m ܶmZ {earf Ho$gdmZ, à~§YZ - gmd©O{ZH$ joÌ, amoQ>ar Šb~ {¹$bmoZ, amoB ‘§S>b 3211 arf Ho$gdmZ 2018 ‘| AmB© ~m‹T> go à^m{dV bmoJm| H$mo nwZdm©{gV H$aZo H$mo boH$a qM{VV h¡ {OgZo Ho$ab Ho$ {d{^Þ joÌm| H$mo V~mh H$a {X¶m& ""h‘ A^r ^r CZ bmoJm| Ho$ {bE Kam| H$m {Z‘m©U H$a aho h¡ Omo ~m‹T> ‘| AnZo Kam| H$mo Imo MwH$o h¡,'' dh H$hVo h¡& dh ‘§S>b H$mo H$Mam ‘wº$ H$aZm MmhVo h¡ Am¡a CÝhm|Zo ~‹S>r g§»¶m ‘| RCC¶m| H$mo em{‘b H$aHo$ joÌ Ho$ 200 ZJanm{bH$m dmS>m] H$mo AnZmH$a H$Mao H$mo à~§{YV H$aZo Ho$ {bE Šb~m| H$mo àmoËgm{hV {H$¶m& WinS H$m¶©H$« ‘ Ho$ A§VJ©V em¡Mmb¶m| H$m {Z‘m©U H$aZo na ^r CZH$m ܶmZ h¡&

{e

gXñ¶Vm ‘| 40 à{VeV H$s d¥{Õ H$aZo Ho$ gmW hr Ho$gdmZ H$s amoQ>aoŠQ> Am¡a B§Q>aoŠQ> Šb~m| H$s g§»¶m H$mo ~‹T>mZo H$s ¶moOZm h¡& ‘§S>b ‘| Ho$db Xmo amoQ>aoŠQ> Šb~ h¡& CZH$m bú¶ g§ñWmZ Ho$ {bE 10 {‘{b¶Z S>m°ba BH$Ç>m H$aZo H$m h¡& dh 1996 go EH$ amoQ>o[a¶Z h¡ Am¡a g§JR>Z Ho$ Am^mar h¡ {H$ CgZo A§Vam©ï´>r¶ ñVa na CÝh| ~hþV gmao XmoñV {XE h¡&

{MÌ… Ho$ {dídZmWZ; EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm 70

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


On the racks

Pangat, a Feast: Food and Lore from Marathi Kitchen Author

The Lean and Happy Home Author : Eva Jarlsdotter Publisher : Yellow Kite Pages : 128; `399

Nail in the pillow: Collection of Twisted Tales Author : Mohan Menon Publisher : Notion Press Pages : 200; `299

S

hock and surprise are the riveting guns of this short story collection. While the sun is shining and the birds are singing, you are abducted and plunged into a journey through the shadowy, quirky side of human nature. Complacency goes out of the window as you are swept along helplessly. Mohan Menon’s slim volume of short stories is a page-turner and comes with a caution ‘Do not Read After Dark’. All the 25 stories are relatable in terms of the scene and context in which they are set and have an unexpected twist in the end. Covered succinctly in 198 pages, these tales will leave you in a state of heightened surprise and uneasiness. Written in a simple style, the book is eminently readable.

I

n seven simple steps this book will help you remove waste: wasted money, energy and resources give you the gift of time. The book lists a set of principles embraced by the most creative and dynamic organisations around the world, and for the first time, Swedish social entrepreneur Eva Jarlsdotter applies them to family life. Embracing the Japanese ‘stream’ technique, the author shows you how to systematically create and maintain order. From kaizen (continuous improvement) to kanban (visual planning), these principles will bring harmony and a sense of flow to your home. No more time wasted searching for your keys, important paperwork or your internet banking password; no more throwing away food past its shelf life or arguing about the mess; no more feeling on the backfoot all the time. This transformative book will also empower children to take responsibility for their belongings and follow their schedules, thus lessening the burden on parents.

: Saee Koranne-Khandekar Publisher : Hachette India Pages : 360; `599

B

ringing together over 200 traditional recipes, this enriching book introduces food enthusiasts to special masalas, cooking techniques and elaborate meal spreads using a range of produce. Its delightful stories and anecdotes vividly detail the characteristic food traits of the several communities that inhabit the region. From the deeply-spiced Kolhapuri mutton sukka to the tamarind-based thecha, from a never-fail formula for frying fish to the wholesome chakolya ‘pasta’ and variants of karanji, the recipes in this book will at once enhance your culinary skills and palate. In this delectable compendium of recipes and stories, culinary researcher Saee Koranne-Khandekar debunks the myths surrounding the foods of Maharashtra and reveals the versatility and sheer variety of its food traditions. Endorsed by noted food writer Kunal Vijayakar and celebrated chef Ranveer Brar, the book is a treasure trove on the traditional recipes of the region. Compiled by Kiran Zehra Designed by Krishnapratheesh S


ñdmñ϶

H

$b, ‘¢Zo AmnH$mo gwZmB© XoZm ewé hmoZo H$s ghr C‘« Ho$ ~mao ‘| ~Vm¶m& Amn AnZo gob’$moZ go ^r Bgo gwZ gH$Vo h¢& Bgna Q>n¡ H$a|& EH$ bhamVr hþB© AmdmO gwZmB© XoVr AmVr h¡& AmdmO gwZmB© XoZm ~§X hmoZo Ho$ ~mX Amn {’$a go Bgna Q>n¡ H$a|& Am¡a Bggo AmnH$s gwZZo H$s C‘« ~‹T> Om¶oJr& ‘oar H$h gH$Vo h¢: 52 df© h¡& bo{H$Z, dmñVd ‘| ‘¢ 65 df© H$m hÿ,§ Bggo ‘oao Mohao na EH$ ~‹S>r gr ‘wñH$mZ Am JB© h¡& ‘¢ ‘yI© hmo gH$Vm hÿ,§ bo{H$Z ‘¢ {~H$ MwH$m hÿ&§ ¶h H$hm OmVm h¡ {H$ n¡go go Iwer Zht IarXr Om gH$Vr, bo{H$Z Eoßg AmnH$mo AÀN>m ‘hgyg H$aZo ‘| ‘XX H$a gH$Vo h¢& Bg{bE Amn H$B© gmar H$m¶©embmE§, ‘mB§S>’w$bZog Am{X H$a gH$Vo h¢& bmoJ H$m’$s VZmd ‘| h¢, H$ht Imo go JE h¢, XþIr h¢, Bg{bE dmo AnZo {nN>br bmB’$ Ho$ ~mao ‘| gmoMVo hþE, AnZo AdéÕ amñVm| H$mo ImobZo Ho$ {bE EH$ {XZ Ho$ ‘o{S>Q>oeZ, ‘Z ~XbZo Ho$ H$m‘m| Ho$ {bE AÀN>o n¡go XoZo H$mo V¡¶ma h¢.....Omo AŠga, CZH$s Iwer H$mo ~‹T>m ¶m Cg ZmIwer H$mo H$‘ H$a XoVr h¡, {Og‘| dmo dmng Am JE h¢& Am¡a ‘¢ dmH$B© ‘| H$m’$s ewH$« JwOma hÿ§ {H$ BVZr gmar VH$ZrH$m| Ho$ gmW-gmW nma§n[aH$ ‘Zmo{dkmZ VWm XdmAm| H$m ^r {dH$mg hþAm h¡& BgHo$ Abmdm, ‘wPo h‘oem Eogm bJVm Wm {H$ ‘oao ‘|Q>a aoda|S> Zm°‘b© qdg|Q> {nb gH$mamË‘H$ gmoM Ho$ EH$‘mÌ Q>rMa Wo Am¡a A~ ‘¢ ‘Zmodk¡ m{ZH$ S>m° ‘m{Q©>Z go{bJ‘¡Z Ho$ ~mao ‘|

gwZH$a àgÞ hÿ,§ {OÝhm|Zo 19 gmb nhbo Xþ{Z¶m H$mo gH$mamË‘H$ ‘Zmo{dkmZ go n[a{MV H$am¶m Wm& AÀN>m S>mŠ° Q>a Iwer H$mo ‘mZVm h¡ Am¡a Iwer na Aܶ¶Z AnZo Amn ‘| EH$ joÌ h¡ Am¡a Bgo ‘Zmo{dkmZ go Zht OmoS‹ >m OmZm Mm{hE& Iwer, gohV, g§Vmof go g§~{§ YV h¡, ¶hm§ VH$ {H$ g‘¥{Õ H$s ^mdZm go ^r& {XZ à{V {XZ Ho$ AmYma na OrdZ OrZo H$s ghOVm hmoZr Mm{hE, hm§! IwX ‘| Am°b-BO-dob& O~{H$ ‘Zmo{dkmZ {nëg VWm AZw^{y V H$mo {’$a go ñWm{nV H$aZo go g§~{§ YV h¡ Am¡a AmJo gH$mamË‘H$ ‘Zmo{dkmZ H$m {dOZ ì¶mnH$ h¡& ¶h AVrV H$m AnZmZo, ^{dî¶ Ho$ ~mao ‘| AmemdmXr hmoZo Am¡a dV©‘mZ H$mo àmoËgm{hV H$aVm h¡& S>m° go{bJ‘¡Z Bgo ‘§Ì XoVo h¢: ""¶h {ejm, H$m¶©, {ddmh Ho$ ~mao ‘| h¡ - ¶h Iob ^r h¡& ‘¢ ‘Zmodk¡ m{ZH$m| H$mo BZ g^r joÌm| ‘| AnZr j‘Vm ~‹T>mZo ‘| ‘XX H$aZo Ho$ H$m‘ H$aVo XoIZm MmhVm hÿ&§ '' ‘O~yV ‘hgyg H$a|& ‘μO~yV hmoZo go Áμ ¶mXm, ‘μO~yV hmoZm dh h¡ Omo h‘| {‘bVm h¡& IwX H$mo ‘O~wV H$aZm H$moB© ~‹S>r ~mV Zht h¡, ¶h H$m’$s N>mQo >r ~mV| h¢ - AnZo Ah§H$ma H$mo H$‘ H$aZo H$s j‘Vm, O~ g~ Hw$N> Zht AÀN>m Om ahm h¡ Am¡a Ah§H$mar Z ~ZZm h¡, O~ g~ Hw$N> AÀN>m Om ahm hmo, IwbmnZ, Y¡¶©, J«hUerbVm ~Zo ahZm& AnZo Ñ{ï>H$moU H$mo ~MmZo H$s Amdí¶H$Vm h¡, AmnHo$ AZw^d AmnH$mo

AÀN>m ‘hgyg H$a|, IwX H$mo ‘O~yV ‘hgyg H$a| ^aV Am¡a e¡bZ gmdya

g‘PXma ~ZmVm h¡...hm§, H$^r-H$^r, Xþ{Z¶m AmnHo$ Xmofm| Am¡a H$‘Omo[a¶m| H$mo COmJa H$aVr h¡& ¶{X AmnHo$ Amgnmg Eogo bmoJ h¢ Omo AmnH$mo CËgm{hV H$aVo h¢, CXmhaU Ho$ {bE, n[adma Am¡a Eogo {‘Ì Omo AmnH$mo àmoËgm{hV H$aVo h¢ Am¡a AŠga AmnH$s VmH$V, AmnHo$ gH$mamË‘H$, JwUm| H$mo ~VmVo h¢ Vmo ¶o AmnH$mo H$^r ZrMo Zht AmZo XoVr h¢& Am¡a ¶{X Amn‘| ha {XZ IwX Ho$ gmW AÀN>r hmoZo dmbr g^r MrOm| H$s gamhZm H$aZo H$s AmXV h¢, Vmo Amn AnZr Iwer Ho$ ^md (EMŠ¶y) H$mo Am¡a A{YH$ ~‹T>m gH$Vo h¢& IwX Ho$ A§Xa Iwer Ho$ ^md (EMŠ¶y) H$mo ~‹T>mZm h¢, Vmo AmnH$mo AnZo {X‘mJ go ì¶W© H$s ~mVm| H$mo hQ>mZm hmoJm& Bgr go OwS‹ >r EH$ ~hþV hr ߶mar gr H$hmZr h¡: ""EH$ ‘mñQ>a Zo ~ƒm| H$mo Xmo ~Šgo {XE, Am¡a H$hm, AnZr gmar Cå‘rXm| H$mo H$mbo ~m°Šg ‘| aImo& Am¡a AnZr gmar Iw{e¶m| H$mo gmoZo H$s ~m°Šg ‘| aImo&'' ~ƒm| Zo ‘mñQ>a Ho$ {ZX}e H$m nmbZ {H$¶m& {XbMñn ~mV ¶h h¡ {H$ CÝhm|Zo gmoZo Ho$ ~m°Šg ^mar Wo, O~{H$ H$mbo ~m°Šg hëHo$& dh BgH$m H$maU OmZZo Ho$ {bE CËgwH$ hmo JE Am¡a CÝhm|Zo H$mbo ~m°Šg H$mo Imobm Vmo XoIm H$s Cg‘| ZrMo EH$ N>Xo h¡ {Oggo CZH$s gmar Cå‘rX| ~mha {ZH$b JB© Wt& ~ƒm| Zo ‘mñQ>a go nyN>m& Vmo ‘mñQ>a Zo H$hm, ""‘oao ~ƒm|, gmoZm ¶m{Z JmoëS> AmnH$mo AmnHo$ nmg Omo h¡ CgHo$ à{V Iwe hmoZo ‘| gj‘ ~ZmVm h¡, O~{H$ H$mbm ~m°Šg AmnH$mo Omo AmnHo$ nmg Zht h¡ Cgo OmZo XoZo ‘| gj‘ ~ZmVm h¡&''


Cå‘rXm| Ho$ Omb ‘| ’§$gZm& ¶hm± EH$ Am¡a AØþV H$hmZr h¡: h‘mar AnojmE§ ¶m Cå‘rX| h‘| Aghm¶Vm Am¡a {Zamem H$s Amoa bo OmVr h¢& h‘mao {dMma Am¡a aMZmË‘H$Vm Cå‘rXm| Ho$ Omb ‘| ’§$g OmVo h¢& Hw$N> H$aZo ‘| h‘mar Iwer Am¡a g§V{w ï> h‘mar Cå‘rXm| Ho$ AmJo ’$s¨H$s n‹S> OmVr h¡& ¶hr H$maU h¡ {H$ ~w{Õ‘mZ ‘mñQ>a Zo ~ƒm| H$mo AnZo XþIm| H$mo H$mbo ~m°Šg ‘| S>mbZo Ho$ {bE Zht H$hm, CgZo {deof én ‘| AnZr Cå‘rXm| H$mo H$mbo ~m°Šg ‘| aIZo Ho$ {bE H$hm& ""‘oao ~w{Õ‘mZ {nVm Zo ‘wPo {gIm¶m Wm, O~ Amn AnZm Hw$N> ܶmZ H$m‘ na Am¡a Hw$N> ܶmZ Bggo {‘bZo dmbo BZm‘ aIVo h¢, {Ogo nmZo H$s AmnH$mo Cå‘rX h¢, Vmo AmnH$m H$m‘ Iam~ hmo OmVm h¡& Am¡a O~ Amn AnZm nyam ܶmZ H$m‘ na aIVo h¢, Vmo Amn CËH¥$ï>Vm hm{gb H$aVo h¢& ¶h EH$ Eogr grI h¡ {Ogna ‘¢Zo H$^r ܶmZ Zht {X¶m&'' ¶h boI {XZ-à{V-{XZ AnZo Amn H$mo Iwer aIZo Ho$ ~mao ‘| h¡& 10 Ho$ n¡‘mZo na, H$^r-H$^r, ¶h 7 hmo gH$Vm h¡, H$^r-H$^r 2...^r hmo gH$Vm h¡& AmnH$mo ha ~ma 10 H$m ñH$moa hr Zht hm{gb H$aZm

h¡& H$B© ~ma, Amn BVZo Iwe Zht hmo gH$Vo, bo{H$Z em§{V go {~Vm¶m hþAm {XZ AÀN>m hmoVm h¡& grIZo go AmnH$s n[an¹$Vm ~‹T>Vr h¡& O~ Amn g‘PVo h¢ {H$ Xþ{Z¶m H¡$go H$m‘ H$aVm h¡, Vmo AmnH$mo {OgHo$ ~mX EH$ Vah H$s Iwer Am¡a em§{V {‘bVr h¡, Omo AmgmZr go Zht OmVr h¡& BgH$m VarH$m ¶h h¡: MbVo ah|, H$m‘ H$aVo ah|, EH$ Eogm OrdZ ~ZmVo ah| Omo ~mhar ê$n go AÀN>m bJVm hmo, bo{H$Z Eogm OrdZ ~ZmZo H$s H$^r ^r Cnojm Z H$a|, {Og‘| Am§V[aH$ én go AÀN>m ‘hgyg hmoVm hmo& N>mQo >r MrO| H$a| Omo {XZ-à{V{XZ Ho$ OrdZ H$mo AmgmZ ~ZmVr h¢& Bg Vah go ~mV| H$a| {H$ AmnH$s gm§g AmnH$mo H$^r AmnH$m gmW Zht N>mS‹o >Zm Mmh|, BVZr AmgmZ ñQ´>mBS> Ho$ gmW Mb| {H$ AmnHo$ eara Ho$ g^r A§J AnZr VmH$V Am¡a bMrbonZ Ho$ gmW {’$a go Or{dV hmo OmE§, BVZo gab Am¡a AZwH$y b VarHo$ go ah| {H$ em§{V Am¡a gH$mamË‘H$ Amn na hmdr hmo OmE§& Bg ^mdZm ‘|, ‘¢ AmnH$mo OrdZ OrZo Ho$ Hw$N> AØþV VarHo$ ~Vm ahm hÿ:§ z XþI, emoH$, Ag§Vmof Am{X H$mo IË‘ H$aZm& EH$ Iw~gyaV Ahgmg h¡ - O¡go A§Yao o go COmbo ‘| AmZm& z AZmdí¶H$ AZwð>mZ Am¡a {XZM¶m© go Xÿa ah| Omo AmnH$mo Iwer Zht XoVr h¢& ‘Z ‘| ñnï>Vm H$m hmoZm Amerdm©X Ho$ O¡go h¡& z ¶{X AmnHo$ ‘Z ‘| {H$gr MrμO H$mo boH$a VrZ {XZm| VH$ g§Xho h¡, Vmo Amn Cg H$m‘ H$mo Z H$a|& O~ Amn ghr amñVo na hmoVo h¢, Vmo H$moB© ^r ~mYm AmnH$mo nrN>o Zht bm gH$Vr h¡& z {H$gr Xÿgao H$mo Xmof XoZo Ho$ ~Om¶, AnZo X‘ na {ZU©¶ b|& {Og‘| Amn é{M aIVo h¢, Cg‘| ‘hmaV hm{gb H$a|& grIZm OrdZ OrZo H$s emZXma d AmH$f©H$ AdñWm h¡& z O~ H$moB© ì¶{º$ Mwn hmo Am¡a ao{S>¶mo H$mo ~§X H$a Xo, Vmo AnZo {dMmam| H$mo A{Va§{OV {dMmam| H$s Amoa ‘moS‹ >| Am¡a Mmam| Amoa H$s em§{V H$m AmZ§X àmá H$a|& ¶o hr EH$‘mÌ amñVm h¡& z OrdZ ‘| ha MrμO H$mo MwZm¡Vr Ho$ ê$n ‘| Z XoI,| ~pëH$ Bgo aMZmË‘H$ hmoZo Ho$ g‘¶ Ho$ én ‘| XoI&o aMZmË‘H$Vm ‘pñVîH$ Ho$ {bE Xdm Ho$ O¡go h¡, Am§V[aH$ àH$me {Og‘| ‘Z em§{V go ah gH$Vm h¡&

Eogo ^moOZ H$a| Omo AmnHo$ eara Ho$ AZwHy$b hm|& ^moOZ H$mo AnZo ñdmñ϶ Ho$ {bE hm{ZH$maH$ Z hmoZo X|& Eogm ^moOZ Omo AmnHo$ ‘pñVîH$ H$mo W«mo~ ¶m pñnZ ~ZmVm h¡, AmnH$s ËdMm na XmZo {ZH$mbVm hmo, Omo AmnH$mo ^mar, Aåbr¶, ~oM¡Z H$aVm hmo, Cgg ~M|& ‘ܶ‘ ‘mÌm ‘| ^moOZ H$aHo$ AnZo A§Xê$Zr nmofU Am¡a àH$me H$mo ~ZmE aI|& z O~ AmnH$mo ~hþV Hw$N> H$aZm hmo, Vmo BgHo$ à{VamoY Ho$ VZmd go ~MZo Am¡a H«$moY d AmH«$moe H$s ^mdZmAm| H$mo Xÿa H$aZo Ho$ {bE Eogo {XZ H$mo AnZr IwX H$s Am§V[aH$ AmdmO H$mo ^yb OmVo h¢& CZ g^r H$m¶m] H$mo XoI| Omo AmnHo$ Ûmam ¶m AmnHo$ Ho$ {bE Xÿgam| Ho$ Ûmam MwZo JE h¢& z YraO go {ZU©¶ H$amo& Bggo CËgwH$Vm g‘má hmoVr h¡& z Xÿgam| H$mo nhMmZZm AnZo dmhZ H$mo Xÿgao Ho$ ñbm°Q> ‘| nmH©$ H$aZo O¡gm h¡& Xÿgao Ho$ ~mao ‘| g^r {ZU©¶ JbV h¢& A§VV: {Ogo Xÿa {H$¶m OmVm h¡ dh h¡ ‘Z Am¡a ñdmñ϶ H$s AmnH$s em§{V& z ~hg Z H$a|& VH©$ EH$ ¶wÕ Ho$ O¡go h¡& ¶wÕ H$m ‘¡XmZ ‘Z h¡& AJa H$moB© AmnH$mo Jmobr ‘maVm h¡, Vmo Amn dmng Jmobr ‘ma|& Jmobr Z MbmE§& AnZo K‘§S>, Ah§H$ma, H$mo IË‘ H$a| Am¡a AnZo Cƒ, ‘Ywa, ^Ð àd¥{Îm H$mo ~mha AmZo X|& Am¡a Bggo Amn‘| H$ë¶mU Ho$ VmμOo AZw^d Or{dV hmo OmE§Jo& gH$mamË‘H$ ‘Zmo{dkmZ V¡aZo H$m EH$ AØþV, g‘¥Õ ‘mZ{gH$ nyb h¡& ¶h h‘| dobZog go dob-q~J H$s Amoa bo OmVm h¡& Am¡a S>m° ‘m{Q©>Z go{bJ‘¡Z H$hVo h¢, ""‘oam ‘mZZm h¡ {H$ ¶h h‘mar j‘Vm Ho$ ^rVa h¡ {H$ df© 2051 VH$, 51 à{VeV ‘mZd Am~mXr ’$b-’y$b ahr hmoJr& ‘wPo {dœmg h¡ {H$ ¶h Bggo ^r OëX hmoJm&'' z

boIH$ {’$Q>Zgo ’$m°a bmB’$, Am¡a ~r {gånbr pñn[aMwAb - ¶y Ama Z¡Maw br {S>dmBZ Ho$ boIH$ h¡ Am¡a {’$Q>Zgo

’$m°a bmB’$ H$m¶©H$« ‘ Ho$ {ejH$ h¡& EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 73


eãXm| H$s Xþ{Z¶m

n‹T>Zo Ho$ ~mao ‘| Š¶m ng§X Z H$a|? g§Ü¶m amd Bg d¥ÎmmÝV na Wmo‹S>r AmH«$m‘H$Vm ~war MrμO Zht hmoJr

Amo

h, ‘¢ Zht n‹T>Vm&'' ‘mZmo, ¶h g‘¶ H$s ~~m©Xr hmo& ‘mZmo, Eogm H$aZm MbZ ‘| hmo& ‘mZmo, ^mB©, Eogm H$m¡Z H$aVm h¡! {nN>bo Hw$N> dfm] ‘| {Og Amd¥{Îm Am¡a ê$IonZ Ho$ gmW ‘¢Zo ¶h ~¶mZ gwZm CgHo$ H$maU ‘oar BÀN>m ^r IË‘ hmo OmZr Mm{hE Wr bo{H$Z Sy>~Vr hþB© ^mdZmAm| Ho$ D$na N>m OmZo dmbo A{Y^mdr AmemdmX Zo ‘wPo ~Mm {b¶m& {’$a ^r, ¶h hmñ¶mñnX Zht h¡ O~ EH$ Ho$ ~mX EH$ ¶wdm, {H$Vm~m| ¶hm± VH$ {H$ H$m°bOo /ñHy$br {H$Vm~-AmYm[aV AgmBÝ‘§Q> na Eogo eãXm| H$m BñVo‘mb H$aHo$ MMm© H$aVo h¡ Omo nmR>çnwñVH$m| ¶m, H$^r-H$^ma, àoaH$ gm‘{J«¶m| Ho$ Abmdm Hw$N> Am¡a n‹T>Zo H$m gwPmd Zht XoVr h¡& ‘oam ¶H$sZ ‘m{ZE, ~mE± ¶m Xm¶| hþH$ H$mo Zm ‘maZo ‘| ~hþV BÀN>me{º$ bJVr h¡! ¶{X ‘¢ EH$ ‘w¸o$~mO hmoVr, Vmo ‘¢ g‘PVr& bo{H$Z O~ ‘¢ CZ bmoJm| Ho$ ~mao ‘| gmoMVr hÿ± Omo BZ AØþV {H$Vm~m| H$mo Zht n‹T> aho h¡ Omo ~og~«r go n‹T>o OmZo Ho$ {bE CÝh| nwH$ma ahr h¡, Vmo ‘¢ A˶{YH$ naoemZ hmo OmVr hÿ±& Bg{bE, hm±, ‘oao O¡gm EH$ H$R>moa AmemdmXr ^r {Zame hmo OmVm h¡& hmbm§{H$, AÀN>r MrμO ¶h h¡ {H$ ¶{X AmnH$mo n‹T>Zm ng§X h¡, Vmo Amn Á¶mXm Xoa VH$ {Zame Zht ah gH$Vo Š¶m|{H$ Amn OmZVo

74

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019

h¡ {H$ h‘oem H$moB© Z H$moB© AÀN>r {H$Vm~ àVrjm ‘| hmoVr h¡& gdmb Ho$db Cgo Ty>±T>Zo H$m hmoVm h¡& Hw$N> bmoJ nyN>Vo h¡: AmnH$mo H¡$go nVm MbVm h¡ {H$ Amn H$moB© {deof {H$Vm~ H$mo n‹T>Zm MmhVr h¡? Odm~ AmgmZ h¡: ‘wPo Zht nVm hmoVm h¡& ¶h ‘oao A§Xa H$m Omgyg h¡ Omo gwamJm| H$mo ImoOVm h¡& g~go à˶j {H$Vm~ H$s g‘rjmE§ hmoVr h¡& AmnH$mo CZgo ~hþV Hw$N> nVm MbVm h¡, {Og‘| g‘rjH$ H$s ì¶{º$JV àmW{‘H$VmE± ^r hmoVr h¡ Š¶m|{H$ AmnHo$

Ûmam {H$E OmZo dmbo MwZmd A˶{YH$ ì¶{º$naH$ hmoVo h¡& ~oeH$, Eogr ^r {H$Vm~o hmoVr h¡ Omo ñd¶§ H$s AZwe§gm H$aVr h¡ Š¶m|{H$ do ~g H$‘mb hmoVr h¡ Am¡a ì¶{º$naH$Vm CZ na N>bmdaU Zht S>mb nmVr h¡& bo{H$Z {Z{üV ê$n go, {H$Vm~ g‘rjmE§ EH$ g§Ho$V hmoVr h¡& {’$a àH$meH$m| Ûmam àMma gm‘{J«¶m± bmB© OmVr h¡& hmbm§{H$, gMoV a{hE& BgH$m ‘H$gX {H$Vm~m| H$s {~H«$s H$aZm hmoVm h¡ Bg{bE ~odHy$μ’$ ‘V ~{ZE& Bg àH$ma H$s gm‘{J«¶m± Ho$db {df¶dñVwAm| H$m {ZîH$f© g‘PZo ¶m H$^r-H$^ma EH$ N>moQ>m {ZMmo‹S> OmZZo Ho$ {bE AÀN>r hmoVr h¡& n‹T>H$a IwX ’¡$gbm H$a|& Hw$N> Eogo ‘m‘b| ^r gm‘Zo AmE h¡ Ohm± CËnmX go ~ohVa àMma Wm, ‘Vb~ {H$Vm~ Ho$ A§Xa H$s gm‘mJ«r go H$B© ~ohVa {H$Vm~ H$m {dnUZ Wm& A~, à{VemoY Ho$ S>a go ‘¢ H$moB© Zm‘ Zht by±Jr, bo{H$Z Eogr {H$Vm~m| H$s g§»¶m ‘|, {Z{üV ê$n go ^maV ‘|, VoOr go d¥{Õ hþB© h¡, Eogm h‘ H$h gH$Vo h¡? Am¡a Eogm {~H«$s Ho$ Am§H$‹S>m| ‘| n[ab{jV hmoVo XoIm J¶m h¡& {’$a ^r, Omo ~mV ‘m¶Zo aIVr h¡ dh ¶h h¡ {H$ Bggo {H$gr ^r Xa na {H$Vm~m| H$mo n‹T>dm¶m - ¶m IarXdm¶m Om gH$Vm h¡! H$^r-H$^r, ñd¶§ {H$Vm~ go g§Ho$V {‘bVo h¡& nhbo Hw$N> nÞm| na ZμOa S>m{bE& Š¶m boIZ ‘| AmnH$s é{M hmo ahr h¡? H$^r-H$^r nhbr n§{º$ ‘| hr é{M hmo gH$Vr h¡& bo{H$Z Eogm H$aZo Ho$ {bE, AmnH$mo {H$Vm~ Ho$ A§Xa XoIZm hmoJm& {’$a, ‘¢ OmZVr hÿ± {H$ do H$hVo h¡ {H$ {H$gr ^r {H$Vm~ H$m {ZU©¶ CgHo$ AmdaU go Zm H$a| bo{H$Z {H$gr-{H$gr ‘m‘bo ‘|, Bggo ^r g§Ho$V {‘b gH$Vo h¡& hmbm§H$s, h‘oem Zht Š¶m|{H$ AmnZo H$hm Wm: {H$gr ^r {H$Vm~ H$m {ZU©¶ h‘oem CgHo$ AmdaU go Zm H$a|!

¶{X AmnH$mo n‹T>Zm ng§X h¡, Vmo Amn Á¶mXm Xoa VH$ {Zame Zht ah gH$Vo Š¶m|{H$ Amn OmZVo h¡ {H$ h‘oem H$moB© Z H$moB© AÀN>r {H$Vm~ àVrjm ‘| hmoVr h¡& gdmb Ho$db Cgo Ty>±T>Zo H$m hmoVm h¡&


{H$Vm~m| H$s XþH$mZm| ‘| h‘oem {H$Vm~| AmJo H$s Amoa àX{e©V H$s OmVr h¡& Eogm “AZwe§gmAm|’ Ho$ ‘mܶ‘ go hmoVm h¡, hmbm§{H$ ~hþV ~ma do Bg ~mV H$mo à{V{~på~V H$aVo h¡ {H$ àH$meH$ ¶m {dVaH$ {H$VZr AÀN>r Vah CZH$s {H$Vm~m| H$s {~H«$s ~‹T>m nm¶o h¡& Hw$N> {H$Vm~m| H$s XþH$mZm| ‘| ‘¢Zo Ab‘m[a¶m| ‘| “ñQ>m’$ H$s {gμ’$m[ae|’ Zm‘ go {H$Vm~m| H$mo àX{e©V hmoVo XoIm, AWm©V, ¶o do {H$Vm~| hmoVr h¡ Omo XþH$mZ ‘| H$m‘ H$aZo dmbm| Ho$ Ûmam ng§X H$s JB©& nwñVH$mb¶ ^r Eogm H$aVo h¡, bo{H$Z A{YH$Va dh {Zînj ê$n go Eogm H$aVo h¡ Am¡a AŠga {df¶dñVw na AmYm[aV hmoVo h¡& CXmhaU Ho$ {bE, Zdå~a H$mo ~ƒm| H$s {H$Vm~m| H$mo àX{e©V H$aZo Ho$ {bE g‘{n©V {H$¶m Om gH$Vm h¡ Š¶m|{H$ 14 Zdå~a H$mo ~mb {Xdg hmoVm h¡; ¶m AŠQy>~a ‘| ‘hmË‘m Jm§Yr H$s ¶m CZ na {bIr {H$Vm~m| H$mo ñnï> H$maUm| go àX{e©V {H$¶m Om gH$Vm h¡; {Xgå~a {H«$g‘g H$s ^mdZmAm| Ho$ ~mao ‘| hmo gH$Vm h¡ ¶m, dV©‘mZ àg§J ‘|, A¶moܶm, ~m~ar ‘pñOX Am¡a am‘ bbm na& Mmho Omo ^r H$maU ¶m H$m¶©àUmbr hmo (h‘ Omgyg H$m {H$aXma {Z^m aho h¡, ¶mX h¡?), A§{V‘ n[aUm‘ g‘mZ hmoVm h¡: n‹T>Zo Ho$ {bE AÀN>r {H$Vm~| ImoOZm& hmbm§{H$, g~go AÀN>r H$m¶©àUmbr H$hr hþB© ~mV| hmoVr h¡& H$moB©, AŠga EH$ {‘Ì, AmnH$mo CgHo$ Ûmam n‹T>r {H$Vm~ Ho$ ~mao ‘| ~VmVr h¡ Am¡a AmnH$mo ^r n‹T>Zo H$m gwPmd XoVr h¡& ¶m, ¶{X dh AmnH$s gƒr ghobr h¡, Vmo dh {H$Vm~ H$mo AmnHo$ D$na WmonVr h¡& Eogm EH$ ~ma hþAm& ‘¢Zo A{‘Vmd Kmof H$s X ½bmg n¡bog H$mo EH$ ߶mar ñHy$b H$s ghobr na Wmonm Omo gm‘mݶ ê$n go n‹T>Zo H$m em¡H$sZ Zht Wm& ewéAmV ‘| dh ~hþV CËgm{hV Wm bo{H$Z O¡go-O¡go {XZ hâVm| ‘| ~Xb JE, X~md ^r ~‹T>Zo

A{‘Vmd Kmof

bJm& n‹T>Zo ‘| é{M {dH${gV H$aZo H$s Mmh go, Cgo Eogm bJZo bJm {H$ CgHo$ nmg n‹T>Zo Ho$ Abmdm H$moB© Am¡a {dH$ën Zht h¡ Am¡a {’$a ¶h EH$ H$R>moa AnamY-~moY ‘| n[ad{V©V hmo J¶m& AmpIaH$ma, O~ hâVo ‘hrZm| ‘| ~Xb JE, Vmo ha ~ma O~ h‘ {‘bVo dh {H$Vm~ EH$ H${R>Z n[apñW{V I‹S>r H$a XoVr Am¡a O~, AmpIaH$ma CgZo Cgo dmng {H$¶m, Vmo CgZo EH$ ^r nÞm Zht nbQ>m Wm! ""‘wPo S>a Wm {H$ H$ht ‘¢ Bgo Imo Zm Xÿ!'' CgH$m ~hmZm Wm& g§¶moJ go, Kmof ‘oao ng§XrXm boIH$m| ‘| go EH$ h¡ Am¡a Bg{bE ‘oam ‘mZZm h¡ {H$ ¶{X AmnZo A~ VH$ CZH$s {H$Vm~| Zht n‹T>r h¡, Vmo Amn CZH$s {H$Vm~| bmE±Jo Am¡a Cgo n‹T>|Jo! ‘¢ n‹T>Vr hÿ± Š¶m|{H$ ‘wPo n‹T>Zm ng§X h¡& ¶h EH$ ì¶{º$JV ng§X h¡& {H$g AmYma na ‘wPo Xÿgam| go BgH$s AZwe§gm H$aZm Mm{hE? Bg ‘m‘bo ‘| ‘XX Ho$ {bE ‘¢Zo B§Q>aZoQ> H$m ghmam {b¶m& ~hþV gr gmBQ> h¡ Omo n‹T>Zo H$s ‘hÎmm Ho$ ~mao ‘| ~mV H$aVr h¡& ‘¢Zo Eogr hr EH$ gmBQ> H$mo Imobm& Cg‘| n‹T>Zo Ho$ {ZåZ bm^m| H$mo gyMr~Õ {H$¶m J¶m Wm: Bggo {X‘mJ VoμO hmoVm h¡; Bggo AmnH$m eãXH$moe ~‹T>Vm h¡; Bggo AmnH$m VZmd H$‘ hmoVm h¡; Bggo AmnH$m AdgmX H$‘ hmoVm h¡; Bggo AmnH$s ñ‘aUe{º$ Ed§ ܶmZ ~ohVa hmoVm h¡; Bggo AmnH$s H$ënZme{º$ ~‹T>Vr h¡; Bggo ZtX AÀN>r AmVr h¡; Bggo ‘Zmoa§OZ hmoVm h¡ Am¡a em§{V AmVr h¡; Bggo AmnH$m {XZ AmZ§X‘¶ hmo OmVm h¡& g^r X‘Xma H$maU h¡&

EH$ Aݶ do~gmBQ> na ¶h gm‘Zo Am¶m: ¶h AmnH$mo ñd¶§ H$mo ImoOZo ‘| ‘XX H$aVm h¡; ¶h dfm] Ho$ AZw^dm| go ‘yë¶dmZ AZw^d àXmZ H$aVm h¡; ¶h AmnHo$ ^mdZmË‘H$ ñdmñ϶ ‘| gwYma H$aVm h¡; ¶h àoaUm H$m EH$ ~‹S>m ómoV h¡; ¶h AmnHo$ kmZ H$mo ~‹T>mH$a AmnH$mo hmo{e¶ma ~ZmVm h¡; ¶h AmnH$s aMZmË‘H$Vm H$mo ~‹T>mVm h¡; ¶h AmnH$mo A{YH$ ghmZw^y{VnyU© ~ZmVm h¡; ¶h g‘rjmË‘H$ Ed§ {dûcofUmË‘H$ gmoM H$mo ~‹T>Vm h¡; ¶h Iwer Am¡a àgÞVm XoVm h¡; ¶h AmnH$mo {dZ‘« ~ZmVm h¡; ¶h ^mfm Ed§ g§Mma H$m¡ebm| ‘| gwYma H$aVm h¡; ¶h ‘pñVîH$ Ho$ H$m¶m] ‘| gwYma H$aVm h¡; Amn H$^r AHo$bo Zht hm|Jo; ¶h AmnH$mo EH$ ì¶{º$ Ho$ ê$n ‘| {dH${gV H$aVm h¡& OmZo go nhbo, ‘oao {Xb Ho$ H$ar~ dmbo EH$ Aݶ {df¶, Vñdram|, na {bpIV X e¡S>mo bmB§g go A{‘Vmd Kmof H$m AZw^d H$s{O¶o: Cg g‘¶ H$s Vñdram| H$s JwUdÎmm AgmYmaU ê$n go AbJ h¡& BgH$m C‘« ¶m a§J, ¶m H$mJO H$s AZw^y{V go H$moB© boZm-XoZm Zht h¡& ...AmYw{ZH$ nm[adm[aH$ Vñdram| ‘| H¡$‘am EH$ {‘Ì H$s Vah Ky‘Zo H$m A{^Z¶ H$aVo hþ¶o CZ nbm| ‘| eQ>a H$mo pŠbH$ H$aVm h¡ O~ CgHo$ g‘j ‘m¡OyX ì¶{º$ ñd¶§ H$mo Aì¶dpñWV H$aHo$ Eogo hmd-^md ~ZmVo h¡ Omo CÝh| AZm¡nMm[aH$ bJVo h¡& bo{H$Z Cg g‘¶ H$s Vñdram| ‘|, H¡$‘am A^r ^r EH$ gmd©O{ZH$ Ed§ AZOmZr {ZJmh h¡, {OgH$m gm‘Zm H$aZo na bmoJ ¶m Vmo {dÐmohr C„mg dmbr {d{MÌ ‘wÐmAm| Ûmam Kwgn¡R> H$mo MwZm¡Vr XoVo Wo, ¶m eŠb ~ZmZo, Am¡a H§$Yo grYo H$aZo bJVo Wo, h‘oem Am¡nMm[aH$ VarμHo$ go hr Zht, ~pëH$ Am‘ Vm¡a na H$R>moaVm H$m g§Ho$V XoZo dmbr ‘wÐm ‘| {Oggo EH$ gm‘mݶ Mohao H$m nVm MbVm Wm& h‘ ‘| go ~hþV go bmoJm| Ho$ nmg Cg g‘¶ H$s Vñdra h¡ Am¡a h‘ ‘| go ~hþV go bmoJ {Za§Va Vñdra| boVo h¡: h‘ nyar Vah g‘PVo h¡ {H$ CZH$m Š¶m ‘Vb~ h¡& ‘¢ ~g BVZm hr H$hZm MmhVr hÿ±&

ñV§^H$ma ~ƒm| H$s bopIH$m Am¡a d[að> nÌH$ma h¢& Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 75


‘§S>b J{V amoQ>ar Šb~ gob‘ ‘oQ´>monmo{bg - amo B© ‘§S>b 2982 no[a¶mnwSw>a Jm±d Ho$ EH$ gaH$mar ñHy$b ‘| EH$ B©EZQ>r {e{da H$m Am¶moOZ {H$¶m J¶m {Og‘| 120 go A{YH$ ì¶{º$¶m| H$s ~r‘m[a¶m| Ho$ {bE Om§M H$s JB©& BgHo$ nümV gbo‘ pñWV amoQ>ar hmb ‘| 80 go A{YH$ bm^m{W©¶m| H$mo ldU ghm¶H$ {dV[aV {H$E JE& {e{da H$m Am¶moOZ ñWmZr¶ RCC¶m| H$s ‘XX go {H$¶m J¶m Wm&

amoQ>ar Šb~ ‘XþaB© Zm°W© - amo B© ‘§S>b 3000 EH$ VrZ-{Xdgr¶ amoQ>aoH$Q> RYLA H$m ZoV¥Ëd H$m¶©H«$‘ Ho$ Aܶj Q>r. ‘bB¶mamgZ Ûmam {H$¶m J¶m& bJ^J 60 à{V^m{J¶m| Zo nm°pÊS>Moar pñWV noJmgg B§ñQ>rQ>çyQ> Am°’$ EŠgboÝg ‘| g§dmXmË‘H$ gÌm| ‘| {hñgm {b¶m& nrS>rOr Ama fÊ‘wJgw§Xa‘ Zo H$m¶©H«$‘ H$m CÓmQ>Z {H$¶m, O~{H$ S>rOr μO‘ra nmem Zo g‘mnZ ^mfU {X¶m&

amoQ>ar Šb~ ZmJnwa {dμOZ - amo B© ‘§S>b 3030 EH$ ‘mBH«$mo H«o${S>Q> H$m¶©H«$‘ Ho$ A§VJ©V, S>m|JaJm±d H$s 15 ‘{hbmAm| H$mo à˶oH$ H$mo `20,000 {X¶o JE& Šb~ Bg n[a¶moOZm H$mo {Zam‘¶ ~hÿ-CÔoer¶ godm g§ñWm Ho$ ‘mܶ‘ go Mbm ahm h¡ Vm{H$ ‘{hbmAm| H$s CZH$m ñd¶§ H$m ì¶mnma ewê$ H$aZo ‘| ‘XX H$s Om gH|$&

amoQ>ar Šb~ Jw‹S>Jm±d H$moñ‘monmo{bQ>Z - amo B© ‘§S>b 3011 Šb~ Zo ZmWwnwa Jm±d Ho$ EH$ àmW{‘H$ ñHy$b ‘| EH$ nwñVH$mb¶ H$s ñWmnZm H$s& Bg gw{dYm go bJ^J 135 ~ƒo bm^mpÝdV hm|Jo&

76

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


{d{Y¶m± amoQ>ar Šb~ B§Xm¡a ‘oKXÿV - amo B© ‘§S>b 3040 Zonm{Z¶m Ho$ EH$ gaH$mar ñHy$b ‘| EH$ X§V {e{da H$m Am¶moOZ {H$¶m J¶m, {Og‘| 350 ~ƒm| H$s ‘m¡pIH$ ñdÀN>Vm Ho$ {bE Om§M H$s JB©& gaH$mar S|>Q>b H$m°boO Ho$ S>m°ŠQ>am| H$s EH$ n¡Zb Zo ~ƒm| H$mo AnZo Xm§Vm| H$mo gm’$ Ed§ ñdñW aIZo H$s gbmh Xr&

amoQ>ar Šb~ Bbmhm~mX am°¶ëg - amo B© ‘§S>b 3120

amoQ>ar Šb~ H$Z©b {‘S>Q>mCZ - amo B© ‘§S>b 3080

AnZr gmd©O{ZH$ N>{d n[a¶moOZm Ho$ A§VJ©V S>rOr g§O¶ AJ«dmb Zo amoQ>ar MH«$ H$mo àX{e©V H$aZo dmbo EH$ amoQ>ar Mm¡H$ Ed§ eha Ho$ hdmB©AÈo> na EH$ J«rZ h~ H$m CÓmQ>Z {H$¶m& amoQ>ar Ho$ {ZemZ dmbr BZ ñWmnZmAm| go g‘wXm¶ ‘| Šb~ H$s N>{d ‘| ~‹T>moÎmar hmoJr&

{H$emo[a¶m| Ho$ {bE àVmn npãbH$ ñHy$b, OwX§ bm, ‘| ñd-ñdÀN>Vm na ~mVMrV Am¶mo{OV H$s JB©& Bg ñHy$b ‘| EH$ ZE B§Q>a¡ŠQ> Šb~ H$s ñWmnZm H$s JB©& E‘S>rS>r ~mb ^dZ AZmW Aml‘ ‘| {dÚm{W©¶m| H$mo ~¡R>Zo Ho$ {bE Šb~ Zo MQ>mB¶m± àXmZ H$s&

amoQ>ar Šb~ nZdob EbrQ> - amo B© ‘§S>b 3131 Šb~ Zo am°{~Z hþS> Am‘u, EH$ ñWmZr¶ EZOrAmo, Ho$ gh¶moJ go ^moOZ XmZ nhb H$m Am¶moOZ {H$¶m& noZ VmbwH$ Ho$ 30 Am{Xdmgr Jm§dm| ‘| bJ^J 10,000 {H$bmo ameZ, ‘ÀN>a H$m°Bb Ed§ EbB©S>r ~ë~ {dV[aV {H$E JE& Bg n[a¶moOZm go 1,000 go A{YH$ Am{Xdmgr n[adma bm^mpÝdV hþ¶o&

amoQ>ar Šb~ gwZm‘ - amo B© ‘§S>b 3090 n[a¶moOZm à‘wI dZrV JJ© Ho$ ZoV¥Ëd ‘| EH$ ~moZ S>¡pÝg{Q> Om§M {e{da H$m Am¶moOZ àmB‘ hm°pñnQ>b ‘| {H$¶m J¶m {Og‘| amoQ>o[a¶Z S>m°ŠQ>a amo{‘V Jwám Am¡a CZHo$ Xb Zo 120 go A{YH$ ‘arOm| H$s Om§M H$s&

{Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 77


‘§S>b J{V amoQ>ar Šb~ ‘w§~B© J«rZ{g{Q> - amo B© ‘§S>b 3141 nmbJ‹T> {μObo Ho$ gm§~m Jm±d ‘| Am{Xdmgr ~ƒm| Ho$ ñHy$b H$mo JmoX {b¶m J¶m& amoQ>o[a¶Zm| Zo {dÚm{W©¶m| H$mo n[aga ‘| nm¡Yo am¡nZo, nmZr ~MmZo Ed§ ßbmpñQ>H$ CËnmXm| Ho$ BñVo‘mb go ~MZo Ho$ {bE ào[aV {H$¶m& H$n‹S>o H$s W¡{b¶m± ^r {dV[aV H$s JB©&

amoQ>ar Šb~ BMbH$a§Or - amo B© ‘§S>b 3170 joÌ ‘| ñdÀN>Vm ~ZmE aIZo Ho$ {bE g‘{n©V à¶mg H$aZo hoVw Šb~ Zo g’$mB©H${‘©¶m| H$mo gå‘m{ZV {H$¶m& n¶m©daU H$mo ZwH$gmZ nhþ§MmZo dmbo IVaZmH$ BboŠQ´>m{ZH$ H$Mao H$mo EH${ÌV H$aZo Ho$ {bE B©-doñQ> {S>ã~o XmZ {H$E JE&

amoQ>ar Šb~ S>m|{~dbr B§S>pñQ´>¶b E[a¶m - amo B© ‘§S>b 3142 EH$ gØmdZm g§Ho$V Ho$ ê$n ‘| {VbH$ ZJa nmoñQ> Am°{’$g Ho$ 25 S>m{H$¶m| H$mo N>mV| {dV[aV {H$E JE& n[a¶moOZm H$m àm¶moOZ ‘§S>b g{Md àH$me emh Zo {H$¶m Wm&

amoQ>ar Šb~ H$modBnwXþa - amo B© ‘§S>b 3201 Šb~ Zo ñHy$b H$mo EH$ ~‹S>r Ob ^§S>maU Q>§H$s Ed§ Ab‘mar XmZ H$s& {dÚmWu àgÞ Wo Š¶m|{H$ A~ CÝh| ñHy$b ‘| nmZr H$s H$‘r H$m gm‘Zm Zht H$aZm n‹S>oJm&

amoQ>ar Šb~ Jw§VH$b - amo B© ‘§S>b 3160 nm¡YmamonU H$aZo hoVw amoQ>o[a¶Z {Wå‘mamOy H$s OmJra na ~rO J|X ~ZmZo Ho$ {e{da H$mo Am¶mo{OV H$aZo Ho$ {bE Šb~ Zo amoQ>aoH$Q>am| Ed§ BZa ìhrb Ho$ gXñ¶m| Ho$ gmW hmW {‘bm¶m& Bg H$m¶©H«$‘ ‘| AZoH$ amoQ>o[a¶Zm| Zo ^mJ {b¶m& 78

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2019


{d{Y¶m± amoQ>ar Šb~ VobrMoar - amo B© ‘§S>b 3202

amoQ>ar Šb~ ‘qhÐm B§S>pñQ´>¶b {g{Q> - amo B© ‘§S>b 3231

BbmHo$ ‘|, A{YH$m§e Vm¡a na ñHy$bm| ‘|, EH$ nm¡YmamonU n[a¶moOZm MbmB© JB©& EH$ h[aV n¶m©daU H$mo àmoËgm{hV H$aZo Ho$ {bE Šb~ Zo bmoJm| Ed§ ñHy$b àm{YH$m[a¶m| H$mo 500 nm¡Yo ^r àXmZ {H$E&

MoÞB© Ho$ {ZH$Q> ‘hm~brnwa‘ ‘| qgJb-¶yg ßbmpñQ>H$ Ho$ {déÕ EH$ OmJê$H$Vm ‘w{h‘ MbmB© JB©& ßbmpñQ>H$ àXÿfU Ho$ IVaZmH$ à^mdm| H$mo g‘PmZo Ho$ {bE amoQ>o[a¶Zm| Zo bmoJm| H$mo nM} ~m§Q>o&

amoQ>ar Šb~ ‘WmªX‘ - amo B© ‘§S>b 3212

amoQ>ar Šb~ ‘Ðmg MoÞm nQ>Zm - amo B© ‘§S>b 3232

^maV ‘| amoQ>ar Ho$ eVmãXr df© Ho$ CËgd Ho$ ê$n ‘|, Šb~ Zo AZnH$‘, EH$ d¥Õml‘ Omo ‘mZ{gH$ ê$n go nr{‹S>V bmoJm| H$mo ^r Aml¶ XoVm h¡, ‘| ImZm, XdmB¶m± Ed§ ~oS>erQ> O¡gr Amdí¶H$ gm‘{J«¶m± àXmZ H$s& dhm± na EH$ {M{H$Ëgr¶ {e{da H$m Am¶moOZ {H$¶m J¶m&

dmZm dmZr ‘¡{Q´>H$ hm¶a goH§$S>ar ñHy$b Am¡a {hÝXÿ gr{Z¶a goH§$S>ar ñHy$b Ho$ B§Q>a¡ŠQ> Šb~m| Zo Xmo nmo{b¶mo ~y§X n[a¶moOZm Ho$ {bE `25,000 go A{YH$ H$s am{e EH${ÌV H$s& EH$ g§¶wº$ ~¡R>H$ ‘| am{e H$mo Šb~ Aܶj gy¶©^mñH$a H$mo gm¢nm J¶m&

amoQ>ar Šb~ JwdmhmQ>r doñQ> - amo B© ‘§S>b 3240 Zm°W© bIr‘nwa {μObo Ho$ Jm§dm| ‘| ~m‹T> nr{‹S>Vm| Ho$ {bE Šb~ Zo 200 Aml¶ {H$Q>m| H$mo àm¶mo{OV {H$¶m& Aml¶ {H$Q>m| H$s H$s‘V `12 bmI h¡ Am¡a ha EH$ {H$Q> ‘| Mma bmoJm| Ho$ n[adma Ho$ nwZdm©g hoVw bJ^J 50 gm‘{J«¶m± h¡&

dr ‘wÎmwHw$‘maU Ûmam g§H${bV Eb JwUmeoH$aU Ûmam énm§H$Z {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 79


Rotary News Subscription Remittances You can pay the Rotary News / Rotary Samachar subscription online Our Bank details: Bank

: HDFC Bank SB Account

Branch

: Montieth Road Egmore, Chennai

A/c Name

: Rotary News Trust

A/c No.

: 50100213133460

IFSC Code

: HDFC0003820

E mail us following details: Name of Club President/Secretary’s name Amount/Date of transfer/UTR Number For physical payment by cheque or cash in bank, write Club Name only without prefixing “Rotary club of”. Eg. Rotary Club of Delhi Central should be written: Delhi Central.

Rotary at a glance Rotarians

: 1,221,067

Clubs

:

36,082

Districts

:

525

Rotaractors

: 165,900

Clubs

:

Interactors

: 245,755

Clubs

:

10,685

RCC

:

10,770

10,015

As on Nov 15, 2019 Please note Interact clubs that have not reported Interact Adviser in the past two Rotary years, are placed in “Suspended” status effective Oct 1, 2019. They will have until Dec 31, 2019 to report an Interact club adviser online or the Interact club will be automatically “Terminated”.

Membership Summary RI District

2981 2982 3000 3011 3012 3020 3030 3040 3053 3054 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3131 3132 3141 3142 3150 3160 3170 3181 3182 3190 3201 3202 3211 3212 3231 3232 3240 3250 3261 3262 3291 India Total 3220 3271 3272 3281 3282 3292 S Asia Total

Rotary Clubs

113 68 134 87 95 72 92 94 66 127 99 106 85 81 79 132 81 137 96 104 99 97 77 129 86 84 126 145 130 141 100 91 127 89 103 73 95 150 3,890 73 92 146 212 167 122 4,702

As on Nov 1, 2019

No of Women Rotarians Rotarians

4,878 3,204 5,789 3,695 3,850 4,250 4,974 2,132 2,854 5,952 4,383 3,187 3,538 2,026 1,982 4,175 3,428 5,535 3,751 5,766 3,442 3,773 2,676 5,764 3,815 3,230 5,100 5,580 5,182 4,596 4,139 4,091 5,292 3,135 3,975 2,694 3,455 3,799 153,087 2,089 1,483 1,903 5,896 5,294 4,843 174,595

246 168 570 897 983 239 661 239 493 1,018 610 445 345 57 119 437 462 1,217 400 1,365 699 390 187 700 387 240 721 429 301 336 331 507 906 418 699 414 429 782 19,847 294 256 326 911 682 741 23,057

Rotaract Clubs

Interact Clubs

RCC

43 76 181 47 51 53 94 32 15 76 53 42 82 36 12 27 38 100 32 108 77 55 27 66 59 36 129 98 72 8 96 49 123 48 59 14 42 84 2,340 79 60 51 220 134 126 3,010

0 41 118 53 45 14 80 40 35 88 39 16 49 0 0 0 14 102 48 78 44 70 0 120 141 36 76 0 0 0 55 56 103 355 26 14 27 41 2,024 73 5 7 27 24 48 2,208

220 55 210 25 57 350 261 143 96 475 141 58 111 122 146 105 53 97 157 88 64 116 83 165 115 97 58 50 47 131 145 355 86 190 181 43 77 614 5,587 73 18 43 193 44 115 6,073

Source: RI South Asia Office


Câ’$... dmo Xoa amV H$s âbmBQ²g! Q>rgrE lr{Zdmg amKdZ

na nmda (‘hme{º$) Ho$ ‘m¶Zo Š¶m h¢? AZw^dr ì¶{º$¶m| Zo BgH$s AbJ AbJ n[a^mfmE± ~VmB© h¢ - YZ, ^wO~b, g§ñH¥${V Am{X - bo{H$Z ‘oam ‘mnXÊS> {g’©$ EH$ h¡: AmnH$m {d‘mZ ^maV go {H$g g‘¶ na A§Vam©ï´>r¶ C‹S>mZ ^aVm h¡ Am¡a Bg Ho$ AZwgma ^maV EH$ gmYmaU e{º$ ^r Zht h¡, gwna nmda ~ZZm Vmo ~hþV Xÿa H$s ~mV h¡& Am¡a ‘¢ ‘OmH$ Zht H$a ahm, BgH$s dOh h¡ {H$ ^maVr¶ hdmB© AÈ>m| go {ZH$bZo dmbr 94 à{VeV A§Vaamï´>r¶ C‹S>mZ| amV H$mo 10 go 3 ~Oo Ho$ ~rM C‹S>mZ ^aVr h¢& BgH$m ‘Vb~ h¡ {H$ Á¶mXmVa g’$a Amn amV ‘| H$aVo h¢, ‘Õ‘ amoeZr dmbo Ho${~Z ‘| Ohm§ ha ì¶{º$ AnZm ImZm nMm ahm h¡ - O~ gw~h hmoVr h¡ Vmo AmnH$mo J§Xo em¡Mmb¶m| H$m Cn¶moJ H$aZm n‹S>Vm h¡ Am¡a ^JdmZ Z H$ao {H$ AmnH$m noQ> J‹S>~‹S> hmo ¶m Bggo ^r ~XVa, IVaZmH$ XñV& âbmBQ> ‘| ~¡R>Zo Ho$ Vwa§V ~mX, amV 2 ~Oo, do AmnH$mo ^moOZ Ho$ gmW eam~ Am¡a no¶ namogVo h¢

gw

Aݶ A§Vaamï´>r¶ C‹S>mZ| amV H$mo 10 go 3 ~Oo Ho$ ~rM C‹S>mZ ^aVr h¢& BgH$m ‘Vb~ h¡ {H$ Á¶mXmVa g’$a Amn amV ‘| H$aVo h¢, ‘Õ‘ amoeZr dmbo Ho${~Z ‘| Ohm§ ha ì¶{º$ AnZm ImZm nMm ahm h¡ - O~ gw~h hmoVr h¡ Vmo AmnH$mo J§Xo em¡Mmb¶m| H$m Cn¶moJ H$aZm n‹S>Vm h¡&

Š¶m|{H$ A§Vam©ï´>r¶ ZmJ[aH$ CÈ>¶Z Ho$ {Z¶‘ ¶hr h¢& amV Ho$ bJ^J 3 ~Oo h¡ Am¡a Amn Xoa VH$ Mbr gwajm Om§M Am¡a MoH$-BZ ‘| hþB© Jhar WH$mZ Ho$ ~mX O~ AmnH$s PnH$s bJVr hr h¡, V^r Ho${~Z H«y$ Ho$ WHo$ ‘m§Xo gXñ¶ ~ZmdQ>r ‘wñHw$amhQ> Ho$ gmW Am¡a bJ^J ^am©B© AmdmμO ‘| Amngo nyN>Vo h¢: ImZo nrZo Ho$ {bE Hw$N> b|Jo, ga? ZtX AmZo ‘| AmYm K§Q>m Am¡a bJ OmVm h¡ Am¡a ~‹S>m H$ï>Xm¶r {ZH$bVm h¡ ¶o g‘¶& A§{V‘ {VañH$ma A^r ~mH$s h¡& ‘{Xam Ho$ gmW EH$ Iam~ amob namogZo Ho$ {g’©$ VrZ K§Q>o ~mX, gw~h 6 ~Oo do nyam ZmíVm namog XoVo h¢& Amn IwX go H$hVo h¢, AJa YaVr na H$ht ZaH$ h¡ Vmo ¶hr hmoZm Mm{hE& H$moB© ’$H©$ Zht n‹S>Vm Bggo {H$ Amn ßboZ ‘| H$hm± ~¡R>o h¢ - BH$m°Z‘r àr{‘¶‘ BH$m°Z‘r ¶m {~μOZog Šbmg, ¶hm± VH$ {H$ àW‘ loUr, g~ EH$ O¡gr h¢& AJa AmnH$mo AmYr amV Am¡a gw~h 8 ~Oo Ho$ ~rM C‹S>mZ ^aZr h¡, Vmo {g’©$ VH$br’$ hr VH$br’$ h¡& ‘wPo {XZ H$s âbmBQ> ng§X h¢ Š¶m|{H$ Cg dμŠV Ho${~Z ‘| A§Yoam Zht hmoVm, em¡Mmb¶ gm’$ hmoVo h¢, hdmB© OhmO Ho$ CVaZo go nhbo Amn AnZo no¶, AnZo ^moOZ Am¡a {’$ë‘mo H$m AmZ§X CR>m gH$Vo h¢ Am¡a EH$ PnH$s ^r bo gH$Vo h¢& Mm¶, H$m°’$s Ho$ gmW ñZ¡Šg namogVo h¢ do Am¡a g^r ~hþV hr {eï> h¡& O~ Amn CVaVo h¢, gyaO Amg‘mZ na hmoVm h¡, CX¶ Zht hmo ahm hmoVm Am¡a AnZo hmoQ>b ¶m Ka ‘| J‘© ñZmZ boZo Ho$ ~mX EH$ no¶ Am¡a ñdm{Xï> ^moOZ Ho$ ~mX ~{‹T>¶m ZtX boZo Ho$ {bE Amn g‘¶ na nhþ±MVo OmVo h¢& n{ü‘r Xoem| ‘| A§Vaamï´>r¶ C‹S>mZ na ¶o bwËμ’$, bJ^J g^r ¶mÌr CR>mVo h¢& Eogm Zht h¡ {H$ Aݶ Xoem| ‘| amV H$s C‹S>mZ| Zht hmoVt& A‘o[aH$m ‘| BÝh| BÝh| aoS> AmB© âbmBQ>

H$hVo h¢ Cg dμŠV Amn Am§Im| ‘| ObZ Ho$ gmW CVaVo h¢ Omo ZtX H$s H$‘r H$s dOh go bmb hmo ahr h¢& Am¡a OmZVo h¢, ¶o g^r C‹S>mZ| ^maV ‘| AmVr àVrV hmoVr h¢, Xþ{Z¶m Ho$ H$ar~ H$ar~ ha H$moZo go& Amn amV ‘| b§XZ OmVo h¢ Am¡a {’$a dhm§ go amV ‘| hr ^maV bm¡Q>Vo h¢& O¡gm ‘¢Zo H$hm Wm, n¥Ïdr na ZaH$& gM Vmo ¶h h¡ {H$ Aݶ Xoe Bg ~mao ‘| ~hþV g»V h¢& do CZ C‹S>mZm| H$s g§»¶m H$‘ aIVo h¢ {Oggo CZHo$ ZmJ[aH$m| H$mo Agw{dYm hmoVr hmo& bo{H$Z O~ h‘mar ~mar AmVr h¡ Vmo h‘ H$‘Omoa n‹S> OmVo h¢& h‘ Bg ~mV na Omoa Zht XoVo h¢ {H$ h‘mao hdmB© AÈo> amV 11 ~Oo go gw~h 5 ~Oo Ho$ ~rM ~§X ah|Jo& H$moB© Q>oH$-Am°’$, Zht H$moB© b¢qS>J Zht& ‘mZ| ¶m Zm ‘mZ|& h‘ Zht H$h nmVo {H$ h‘mar E¶abmBZ| Cg g‘¶ C‹S>|Jr Omo h‘mao ZmJ[aH$m| Ho$ {bE gw{dYmOZH$ h¢, AmnHo$ Zht& O~ VH$ Eogm Zht hmoVm, H$‘ go H$‘ ‘oar ZμOa ‘| Vmo ^maV EH$ gmYmaU e{º$ ~Zm ahoJm& H$B© gmb nhbo, ‘oar ‘wbmH$mV h‘mao ZmJ[aH$ CÈ>¶Z ‘§Ìr go hþB© Wr, ‘¢Zo nyN>m {H$ Eogm Š¶m| h¡& Š¶m ^maVr¶ bmoJ Xþ{Z¶m ‘| Vrgao XO} Ho$ ZmJ[aH$ h¢? CZHo$ Odm~ Zo ‘wPo Mm¢H$m {X¶m& CÝhm|Zo H$hm, Bgo ¶y§ XoImo& amV ‘| g’$a H$a Ho$ Amn hmoQ>b H$s EH$ amV H$m IMm© ~MmVo h¢ Am¡a nhþ±MZo Ho$ ~mX H$m‘ H$aZo Ho$ {bE AmnH$mo bJ^J nyam {XZ {‘bVm h¡& ‘¢Zo CZgo nyN>m {H$ Š¶m ^maV H$mo bJVm h¡ {H$ ~mH$s Xþ{Z¶m ~odHy$’$ h¡ {OgZo ¶o Zht gmoMm hmoJm& CZH$m Odm~ Wm, hm§, h‘ ^maVr¶ bmoJ ~hþV MmbmH$ h¢& Am¡a AJa AmnZo Bggo ^r ~ohÿXm ~mV gwZr hmo Vmo H¥$n¶m ‘wPo μOê$a ~VmE§&„ {Xg§~a 2019

amoQ>ar g_mMma 81


B§Xm¡a H$m ñQ´>rQ> ’w$‹S>... ... OmoZ BpÝñQ>Q>çyQ> eha ‘| ¶h 춧OZ AnH$ B§VμOma H$a ahm h¡&

EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm


Regn. No. TN/CCN/359/2018-2020 Total number of pages in this monthly Licensed to post WPP No.TN/PMG(CCR)/WPP-421/2018-2020 issue, including cover, 84. Price: `35 Registered with Registrar of News Papers for India TNHIN/2001/05271 Rotary Samachar Published on 1st of every month

Profile for Rotary News

Rotary Samachar - December 2019  

Rotary Samachar - December 2019  

Advertisement