Page 1

Vol.18, Issue 2 ͮŶŶƵĂů^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ` 420

@NewsRotary

//RotaryNewsIndia RotaryNewsIndia

December 2018


{df¶gyMr EH$ amo B© Aܶj H$s M§S>rJ‹T> ¶mÌm amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a EñWa H$s M§S>rJ‹T> H$r `mÌm Ho$ Hw$N> nb& 12

12

amoQ>ar ‘oam VZmd Xÿa H$aVr h¡: gwerb Jwám RIPN gwerb JwßVm H$m nm±M amo B© _§S>bmo Zo A{^Z§XZ {H$`m& 20

20

H$m°’$s gwerb Ho$ gmW PRID eoIa _ohVm Zo {H$`o RIPN gwerb JwßVm, PRIP H$ë`mU ~oZOu Am¡a RIDE JU ^aV nm§S>çm Am¡a H$_b g§Kdr go Hw$N> gdmb& 26

‘¢Zo H$moB© ~hþV ~‹S>m H$m‘ Zht {H$¶m h¡: a{d e§H$a MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ> _| _§S>b 3190 Ho$ S>rOr gwaoe har Am¡a CZH$s nËZr A{ZVm, a{de§H$a Am¡a CZH$s nËZr nmAmobm go MMm© H$aVo hþE& 34

56

MoÞB© B§ñQ>rQ>çyQ> ‘| OrdZg§{J{Z¶m| H$s VmH$V MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ> _|, {Zdm©{MV JdZ©am| H$s npËZ`m| Zo amoQ>ar _| CZHo$ n{V`m| H$s àJ{V H$m g_W©Z H$aZo H$s ~mar{H$`m± grIr& 56

nmo{b`mo-_wº$ g§gma Ho$ {bE ^maV Ho$ AÝ` _§S>b {dœ nmo{b`mo {Xdg _ZmVo h¢& 60

62 boh H$m Zamonm CËgd {h_mb` _| boh Ho$ nm§M {Xdgr` g_mamoh Ho$ ~mao _| Om{ZE&

34

70 ~¡MoZr Ho$ g‘¶ ’$‹S>’$‹S>mZm nm{H$ñVmZ Ho$ eham| Ho$ A{^OmV dJ© na _moZr _moh{gZ H$s {H$Vm~m| Ho$ ~mao_| g§Ü`m amd Ho$ {dMma&

60

62

H$da na … amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a EñWa, àdmgr l{_H$m| Ho$ ~ÀMm| Ho$ gmW& {MÌ _| _§S>b 3080 Ho$ S>rOr àdrU Jmo`b Am¡a ~mgw ^r em{_b h¢&

{MÌ … aerXm ^JV {Xg§~a 2018  amoQ>ar g_mMma  3

Inside_December 2018_Hin.indd 3

12/5/2018 5:02:24 PM


AmnHo$ nÌ amoQ>ar Ûmam Ho$ab H$s ‘XX {H$¶o OmZo na Jd© AŠQy>~a Ho$ A§H$ ‘| O¶lr Ûmam {bpIV EH$ AØþV boI Wm Ho$ab H$s ‘XX Ho$ {bE amoQ>ar H$s Ëd[aV H$m¶©dmhr {Og‘| CÝhm|Zo ghm¶H$ Vñdram| Ho$ gmW ~m‹T> J«ñV Ho$ab H$s nyar Vñdra noe H$s& g§nmXH$ H$m g§Xoe Ho$ab ‘| g~go AmJo amoQ>ar H$s ‘mZdr¶ ^mdZmE± emZXma Wm& Q>r_ amoQ>ar ݶyμO H$mo ~YmB¶m±& S>o{Z¶b {MÎmrbmpßnbr amoQ>ar Šb~ H$bya - ‘§S>b 3201

dm{f©H$ ê$n go ¶moJXmZ XoH$a {H$¶m Om gH$Vm h¡& Q>rAmaEμ’$ H$s Vah h‘ àmH¥${VH$ AmnXmAm| H$mo g§~mo{YV H$aZo hoVw YZ EH${ÌV H$aZo Ho$ {bE EH$ Aݶ à¶mg H$a gH$Vo h¡& ‘¢ amo B© go Bg gwPmd na Jm¡a H$aZo H$m AmJ«h H$aVm hÿ±& AéU Hw$‘ma Xmg amoQ>ar Šb~ ~marnXm - ‘§S>b 3262

g§nmXH$s¶ Am¡a CgHo$ g§~pÝYV boI Ho$ab H$s ‘XX Ho$ {bE amoQ>ar H$s Ëd[aV H$m¶©dmhr Zo Ho$ab Ûmam Pobr JB© AmnXm Am¡a amoQ>o[a¶Zm| Ûmam {XImB© JB© ghmZw^y{V na àH$me S>mbm& amoQ>ar Ho$ {bE ¶h àM{bV h¡ {H$ O~ ^r H$moB© àmH¥${VH$ AmnXm OrdZ Ed§ g§n{Îm H$m gm‘y{hH$ {dZme H$aVr h¡ Vmo dh amhV H$m¶m] ‘| g{H«$¶ ê$n go em{‘b hmoVr h¡& AmnXm Ho$ AmZo go H$m’$s nhbo hr h‘ n¡gm BH$Æ>m Š¶m| Zht H$a gH$Vo Vm{H$ h‘ {H$gr ^r g§^m{dV n[apñW{V ‘| Ëd[aV H$m¶©dmhr H$a gHo$? Eogm A§Vam©ï´>r¶ ñVa na EH$ ݶmg ~ZmH$a Am¡a g^r 1.2 {‘{b¶Z amoQ>o[a¶Zm| Ûmam Xþ{Z¶m ^a ‘| AmnXmAm| H$s MwZm¡{V¶m| H$mo nyam H$aZo hoVw

Ho$ab na boI n‹T>H$a ‘wPo amoQ>o[a¶Z hmoZo na ~hþV Jd© ‘hgyg hþAm& Ho$ab ‘| hmb hr ‘| AmB© ~m‹T> Ho$ ~mX Oê$aV‘§Xm| Ed§ nr{‹T>Vm| H$mo {X¶m J¶m gm‘{¶H$ ZoV¥Ëd Am¡a godm C„oIZr¶ h¡& S>rOr B© Ho$ ë¶yH$, amoQ>o[a¶Z Q>rZm E§Q>moZr, {dO¶bú‘r Zm¶a Am¡a Aݶ nrS>rOr¶m| Zo ~Mmd A{^¶mZ ‘| AmJo ahH$a ‘mJ©Xe©Z {H$¶m& CÝhm|Zo Zm Ho$db ñd¶§ go ~‹T>H$a godm Ho$ amo B© Ho$ {gÕmÝV H$m CXmhaU {X¶m ~pëH$ Oê$aV Ho$ g‘¶ amoQ>ar H$s ^y{‘H$m H$mo ^r gwÑ‹T> ~Zm¶m& CZHo$ {Z… ñdmW© H$m¶© amoQ>ar ‘| A{YH$ godm-CÝ‘wI bmoJm| H$mo bmE±Jo& S>m° NRUK H$aWm amoQ>ar Šb~ {ÌdoÝБ g~A~©Z - ‘§S>b 3211

amoQ>ar H$s AÀN>mB©, ~wamB© Am¡a ~XgyaVr

H$m gd©loð> Am¡a g~go Iam~ ‘| {XE JE {~ÝXþ

MoÞB© B§ñQ>rQ>çyQ> H$s Wr‘ godm H$m OwZyZ, g~go A{YH$ Cn¶wº$ Wr, Š¶m|{H$ ¶h Eogo g‘¶ ‘| AmB© O~ ^maV H$s Va’$ go Q>rAmaEμ’$ ‘| S>r a{de§H$a Am¡a CZH$s nËZr nmAmobm Ûmam g~go ~‹S>m ¶moJXmZ {H$¶m J¶m Wm& boI Ho$ab H$m nwZ{Z©‘m©U amoMH$ Wm& ‘wPo ¶h OmZH$ma amhV {‘br H$s amoQ>ar H$s YmZ n[a¶moOZm Ho$ab ‘| hmb hr ‘| AmE H$ha go ~M JB©& MH$mMm¢Y MoÞB© ZmBQ> H$s Vñdra| emZXma h¡& ‘¢ RIPN gwerb Jwám H$mo CZHo$ ZE H$m¶©^ma Ho$ {bE ~YmB© XoVm hÿ±& {H$aU μOoham Ûmam {bIm J¶m boI ZE O‘mZo H$s nad[ae H$s H$bm A{^^mdH$m| Ho$ {bE Am±I| Imob XoZo dmbm h¡& amo B© Aܶj ~oar ao{gZ H$m ^mfU (n[adV©Z Ho$ amOh§g ~{ZE: ~oar ao{gZ) Am¡a erf©H$ amoQ>ar

dmñVd ‘| ܶmZ XoZo ¶mo½¶ h¡& Amem h¡ {H$ amoQ>ar Ho$ ^{dî¶ Ho$ Im{Va Cn¶wº$ gwYma {H$E JE h¡& Zd§~a A§H$ ‘| a§J{~a§Jr Vñdra| nmR>H$m| H$mo AmH${f©V H$aVr h¡& g§nmXH$s¶ Xb H$mo CZHo$ ~{‹T>¶m H$m‘ Ho$ {bE ~YmB¶m±& E‘ Q>r {’${bn amoQ>ar Šb~ {ÌdoÝБ g~A~©Z - ‘§S>b 3211

4

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

‘¢ {nN>bo 15 dfm] go amoQ>ar ݶyμO n‹T> ahm hÿ±, Am¡a BgHo$ boIm| Ed§ H$hm{Z¶m| go ào[aV hmo ahm hÿ±& bo{H$Z ¶h nhbr ~ma h¡ O~ ‘¢ IV {bI ahm hÿ±, Š¶m|{H$ ‘¢ EH$ boI amoQ>ar H$m gd©loð> Am¡a g~go Iam~ (Zd§~a A§H$) Ho$ {bE à{V{H«$¶m XoZm MmhVm hÿ± {Og‘| amoB© Aܶj ~¡ar ao{gZ Zo

amoQ>ar ‘| CZHo$ AZw^d H$mo VrZ {hñgm| ‘| dJuH¥$V {H$¶m h¡ - AÀN>m, ~wam Am¡a ^Ôm& "AÀN>o' ‘| amoQ>ar H$s godm n[a¶moOZmE§ h¡ Omo Xþ{Z¶m H$mo ~ohVa ‘| ~XbVr h¡& "^Ôm' EH$ Z¡{VH$ ‘wÔo go g§~pÝYV Wm {Ogo Ho$db V^r gwbPm¶m Om gH$Vm h¡ O~ g^r ì¶{º$ amoQ>ar Ho$ AmXem] H$m nmbZ H$a|& "~wao' go ‘¢ g~go A{YH$ AmhV hþAm - Š¶m|{H$ ‘wPo bJVm h¡ BgH$m g‘mYmZ AmgmZr go {H$¶m Om gH$Vm h¡, Ho$db Wmo‹S>r gr OmJê$H$Vm Ho$ ‘mܶ‘ go& ""amoQ>aoŠQ>a H$hVo h¡ {H$ Eogm H$moB© amoQ>ar Šb~ Zht h¡ Omo CÝh| MmhVm hmo&'' amoQ>aoŠQ>a H$ho OmZo dmbo ¶wdm bmoJm| Ho$ Bg A˶§V CËgmhr g‘yh H$mo {Z¶wº$ H$aZo Ho$ g§^m{dV bm^m| na ‘¢ A{YH$ μOmoa Zht Xo gH$Vm& à˶oH$ n[a¶moOZm ‘| CÝh| ~marH$s go gpå‘{bV H$aHo$ h‘ Zm Ho$db ^{dî¶ Ho$ g‘{n©V


AmnHo$ nÌ amoQ>o[a¶Zm| H$m g‘yh V¡¶ma H$a aho h¡, ~pëH$ g~go A{YH$ ‘hËdnyU©, h‘ AmO Ho$ ¶wdmAm| H$s D$Om© H$mo gm‘m{OH$ ‘wÔm| H$s Amoa {Xem XoH$a CÝh| AmH$ma Xo aho h¡& do h‘mar ~¡R>H$m| ‘| {hñgm boVo h¡ Am¡a ~{‹T>¶m {dMma àñVwV H$aVo h¡& gnZo XoIZo dmbo Ed§ CÝh| nyam H$aZo dmbo ¶o ¶wdm bmoJ h‘ g^r H$mo ~ohVa amoQ>o[a¶Z ~ZZo Ho$ {bE ào[aV H$aVo h¡& ‘oam ha EH$ amoQ>o[a¶Z go {dZ‘« {ZdoXZ h¡ {H$ do amoQ>aoŠQ>>am| H$mo CZHo$ Šb~ H$s g^r J{V{d{Y¶m| ‘| em{‘b H$aZm ewê$ H$a|& ¶h EH$ emZXma, nmañn[aH$ bm^ XoZo dmbm AZw^d h¡& gr gwaoÝÐZ amoQ>ar Šb~ ‘XþaB© Zm°W© - ‘§S>b 3000 ‘wPo ¶h OmZH$ma A’$gmog hþAm {H$ {nN>bo Xmo dfm] ‘| bJ^J 3,00,000 gXñ¶m| Zo amoQ>ar N>mo‹S> Xr h¡& g§ñWmZ Ho$ {hV ‘| ‘m¡OyXm gXñ¶m| H$mo amoH$Zo Ed§ ZE gXñ¶m| H$s g§»¶m ~‹T>mZo Ho$ {bE amoQ>o[a¶Zm| H$mo R>mog àñVmd bmZo Mm{hE& ¶h CZ Oê$aV‘ÝX bmoJm| H$s godm H$aZo ‘| ^r ‘XX H$aoJm Omo naoemZr ‘| h¡& Q>rgrE lr{Zdmg amKdZ Ûmam {bpIV LBW boI (EH$ J–o ‘| pñWa J|X S>mbZo dmbm ‘yI©VmnyU© Iob) Zo ‘wPo Hw$N> nb Ho$ {bE àgÞ H$a {X¶m& S>m° S>r EM am‘m amoQ>ar Šb~ AZ§Vnwa ‘oZ - ‘§S>b 3160 RID

H$m àoaH$ gå~moYZ

EH$ ~hþAm¶m‘r amoQ>ar ݶyμO bmZo Ho$ {bE ~YmB¶m±& AŠQy>~a A§H$ ‘| n‹T>Zo Ed§ AÀN>m ‘hgyg H$aZo Ho$ {bE ~hþV Hw$N> h¡, bo{H$Z {OgZo ‘oao {Xb H$mo g~go A{YH$ Nw>Am dh g‘wXm¶m| H$mo geº$ ~ZmZo na amoB© {ZXoeH$ gr ^mñH$a H$m g§Xoe Wm& ‘¢Zo MoVZm H$s dr{S>¶mo H$Wm XoIr Am¡a Cg‘| CZ MwZm¡{V¶m| H$mo XoIm {OgH$m gm‘Zm CÝh| ‘mU Xoer ‘{hbm ghH$mar ~¢H$, ^maV Ho$ g~go ~‹S>o bKw-H«o${S>Q> ~¢H$m| ‘| go EH$, H$s ñWmnZm H$aZo ‘| H$aZm n‹S>m& g^r amoQ>o[a¶Zm| H$mo

¶h OmZZo Ho$ {bE Bg AmR> {‘ZQ> Ho$ dr{S>¶mo H$mo XoIZm Mm{hE {H$ EH$ Ñ‹T>-g§H$pënV ‘{hbm Š¶m H$a gH$Vr h¡& ‘oar Am±Im| ‘| Iwer Ho$ Am±gy Am JE& MoVZm Jmbm {gÝhm H$s Eogr à^mdr H$hmZr {bIZo Ho$ {bE YݶdmX AmaAmB©S>r ^mñH$a& am°~Q>© ’«|$H${bZ arJmo amoQ>ar Šb~ ~mOno - ‘§S>b 3181 amoQ>ar Šb~ ‘Ðmg B©ñQ> Zo AmR> ¶wdm d¡km{ZH$N>mÌm| H$mo NASA ^oOH$a EH$ AØþV H$m¶© {H$¶m h¡& Amem h¡ {H$ ¶o g^r ¶wdm ^{dî¶ ‘| ‘hmZ AÝV[aj ¶mÌr Ed§ d¡km{ZH$ ~Z|Jo& ñHy$bm| ‘| CÝh| B§Q>aoŠQ>a ~ZmH$a Am¡a H$m°boO ‘| amoQ>aoŠQ>a ~ZmH$a CZH$s ^mdZm H$mo àmoËgm{hV {H$¶m OmZm Mm{hE& AmZo dmbo {XZm| ‘| RCME CÝh| EH$ AÀN>o amoQ>o[a¶Z ‘| n[ad{V©V H$a gH$Vm h¡& Eg ‘mohZ amoQ>ar Šb~ ‘XþaB© doñQ> - ‘§S>b 3000

‘wHw$Q> ‘| ‘{U ha ‘mh Eogr AØþV n{ÌH$m àH$m{eV H$aZo Ho$ {bE ¶h nÌ gamhZm H$m EH$ àVrH$ h¡& ‘¢ Bgo {Z¶{‘V ê$n go n‹T> ahm hÿ± Am¡a ‘wPo AmnH$mo ¶h ~VmH$a A˶§V Iwer hmo ahr h¡ {H$ Amn EH$ emZXma H$m‘ H$a aho h¡, Am¡a Bg‘| bJmE JE à¶mg {XIVo h¡& n{ÌH$m Ho$ ‘mܶ‘ go h‘ {dñ‘¶ Ho$ gmW amoQ>ar Ûmam Xþ{Z¶m ^a ‘| {H$E Om aho CZ g^r AÀN>o H$m‘m| H$mo XoIVo h¡, {Oggo hOmam| bmoJ BgH$s {d{dY n[a¶moOZmAm| go bm^mpÝdV hmo aho h¡& Bg àH$meZ H$mo EH$ ZB© D$±MmB© VH$ bo OmZo Ho$ {bE AmnHo$ Am¡a AmnHo$ Xb Ûmam {H$E Om aho CËH¥$ï> H$m¶© H$s h‘ gamhZm H$aVo h¡& amoQ>ar ݶyμO H$mo ‘wHw$Q> H$m EH$ ‘{U ~ZmZo Ho$ {bE AmnH$mo ~YmB¶m±& H«y$Umb ‘ohVm amoQ>ar Šb~ gyaV doñQ> - ‘§S>b 3060

amoQ>ar ^maV-nmH$ g§~ÝYm| H$mo ~ohVa ~Zm gH$Vr h¡ A~ VH$ amoQ>ar CgHo$ N>h em§{V Ho$ÝÐm| ‘| 1,000 go A{YH$ em§{V {dÛmZm| H$mo à{e{jV H$a MwH$s h¡& g^r g§Kfm] Ho$ J§^ra ‘m‘bm| H$mo gwbPmZo ‘| gj‘ h¡& Š`m amoQ>ar AmJo AmH$a amï´>m| Ho$ ‘ܶ g§Kf© H$m g‘mYmZ H$aZo ‘| ‘XX H$a gH$Vm h¡? h‘ ^maV Am¡a nm{H$ñVmZ Ho$ amoQ>o[a¶Z O~ ^r amoQ>ar H$m¶©H«$‘m| ‘| {‘bVo h¡ Vmo EH$ Xÿgao H$m A{^dmXZ H$aVo h¡, hmW {‘bmVo h¡, ~YmB¶m± XoVo h¡ Am¡a Jbo {‘bVo h¡& h‘mao ‘ܶ EH$ AÀN>m gmhM¶©, ~ohVa g‘P Am¡a {‘ÌVm h¡& na§Vw gmV XeH$m| go O~ ^maV-nmH$ g§~Y§ {~J‹S> aho h¡ Vmo h‘ Ho$db ‘yH$ Xe©H$ ~Zo hþ¶o h¡& H$moB© Eogr g§ñWm H$m hmoZm Amdí¶H$ h¡ Omo XmoZm| Xoem| H$mo ñdrH$m¶© hmo Vm{H$ dh XmoZm| Xoem| H$mo MMm© na ~¡R>m gHo$ Am¡a em§{V dmVm© Xmo~mam ewê$ H$a gHo$& amoQ>ar ‘| dh g§ñWm ~ZZo H$s j‘Vm h¡& M{b¶o amoQ>ar H$mo em§{V H$m EH$ d¡{œH$ Am§XmobZ ewê$ H$aZo Xo, h‘mao em§{V H$m¶©H«$‘ H$mo ~‹T>mdm XoZo H$m EH$ R>mog VarH$m& am‘H¥$îU Ho$ amoQ>ar Šb~ nwÎmwa - ‘§S>b 3181

amoQ>ar ݶyμO - A§J«oOr ¶m V{‘b amoQ>ar ݶyμO V{‘b ‘| ^r N>n ahr h¡& O¡gm {H$ amo B© ‘§S>b 2981, 2982, 3000, 3202, 3212 Am¡a 3231 Ho$ 2017-18 S>rOr¶m| Ûmam AZwamoY {H$¶m J¶m Wm, BZ ‘§S>bm| Ho$ g^r gXñ¶m| H$mo n{ÌH$m V{‘b ‘| {‘boJr& {OÝh| A§J«oOr à{V H$s Amdí¶H$Vm h¡ do rotarynewsrosaonline.org na AnZr gXñ¶ AmB©S>r Am¡a ZdrZV‘ S>mH$ nVo Ho$ gmW AZwamoY H$a gH$Vo h¡&

AnZo {dMma g§nmXH$ H$mo ^oO|: rotarynews@rosaonline.org; rushbhagat@gmail.com na B©-‘ob H$a|& {Xg§~a 2018 amoQ>ar g_mMma 5


Governors Council RI Dist 2981 RI Dist 2982 RI Dist 3000 RI Dist 3011 RI Dist 3012 RI Dist 3020 RI Dist 3030 RI Dist 3040 RI Dist 3053 RI Dist 3054 RI Dist 3060 RI Dist 3070 RI Dist 3080 RI Dist 3090 RI Dist 3100 RI Dist 3110 RI Dist 3120 RI Dist 3131 RI Dist 3132 RI Dist 3141 RI Dist 3142 RI Dist 3150 RI Dist 3160 RI Dist 3170 RI Dist 3181 RI Dist 3182 RI Dist 3190 RI Dist 3201 RI Dist 3202 RI Dist 3211 RI Dist 3212 RI Dist 3231 RI Dist 3232 RI Dist 3240 RI Dist 3250 RI Dist 3261 RI Dist 3262 RI Dist 3291

DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG

S Piraiyon Nirmal Prakash A RVN Kannan Vinay Bhatia Subhash Jain Guddati Viswanadh Rajiv Sharma Gustad Anklesaria Priyesh Bhandari Neeraj Sogani Pinky Patel Barjesh Singhal Praveen Chander Goyal Dr Vishwa Bandhu Dixit Deepak Jain Arun Kumar Jain Stuti Agrawal Dr Shailesh Palekar Vishnu S Mondhe Shashi Sharma Dr Ashes Ganguly Ramesh Vangala Konidala Muni Girish Ravikiran Janradan Kulkarni Rohinath P Abhinandan A Shetty Suresh Hari S A Venkatachalapathy Dr E K Ummer E K Luke K Raja Gopalan C R Chandra Bob Babu Peram Dr Sayantan Gupta Kumar Prasad Sinha Nikhilesh M Trivedi Bhabani Prasad Chowdhury Mukul Sinha

Printed by P T Prabhakar at Rasi Graphics Pvt Ltd, 40, Peters Road, Royapettah, Chennai - 600 014, India, and published by P T Prabhakar on behalf of Rotary News Trust from Dugar Towers, 3 rd Flr, 34, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008. Editor: Rasheeda Bhagat.

Board of Permanent Trustees & Executive Committee PRIP PRIP RIPN PRID PRID PRID PRID PRID PRID PRID RID TRF Trustee RIDE RIDE

Rajendra K Saboo Kalyan Banerjee Sushil Gupta Sudarshan Agarwal Panduranga Setty Ashok Mahajan Yash Pal Das Shekhar Mehta P T Prabhakar Dr Manoj D Desai C Basker Gulam A Vahanvaty Dr Bharat Pandya Kamal Sanghvi

RI Dist 3080 RI Dist 3060 RI Dist 3011 RI Dist 3011 RI Dist 3190 RI Dist 3141 RI Dist 3080 RI Dist 3291 RI Dist 3232 RI Dist 3060 RI Dist 3000 RI Dist 3141 RI Dist 3141 RI Dist 3250

Executive Committee Members (2018–19) DG Rajiv Sharma RI Dist 3030 Chair – Governors Council

DG Pinky Patel

RI Dist 3060

Secretary – Governors Council

DG Subhash Jain

RI Dist 3012

Secretary – Executive Committee

DG A Venkatachalapathy

RI Dist 3201

Treasurer – Executive Committee

DG Shashi Sharma

RI Dist 3141

Member – Advisory Committee

ROTARY NEWS / ROTARY SAMACHAR Editor Rasheeda Bhagat

Senior Assistant Editor Jaishree Padmanabhan

Send all correspondence and subscriptions to ROTARY NEWS TRUST 3rd Floor, Dugar Towers, 34 Marshalls Road, Egmore Chennai 600 008, India. Phone : 044 42145666 e-mail: rotarynews@rosaonline.org Website : www.rotarynewsonline.org

The views expressed by contributors are not necessarily those of the Editor or Trustees of Rotary News Trust (RNT) or Rotary International (RI). No liability can be accepted for any loss arising from editorial or advertisement content. Contributions – original content – is welcome but the Editor reserves the right to edit for clarity or length. Content can be reproduced, but with permission from RNT.


g§nmXH$ H$m g§Xoe

qZXm hQ>mZo Ho$ \$m`X|

gm H$s Bg ‘hrZo Ho$ ñV§^ "AmnHo$ nÌ ' ‘| Amn XoI gH$Vo h¢, MoÞB© B§pñQ>Q>çyQ> ‘| amo B Aܶj ~¡ar a¡grZ Ûmam {XE JE EH$ Odm~ H$s Jy§O H$B© nmR>H$m| go gwZmB© n‹S>Vr h¡, ¶o MoÞB© B§pñQ>Q>çyQ> ‘| nyd© amo B Aܶj Ho$ Ama aqdÐZ Ûmam CR>mE JE àý ""amoQ>ar ‘| gd©loð> Am¡a g~go Iam~'' na CZH$s à{V{H«$¶m Wr& AnZo Odm~ H$mo VrZ {hñgm| ‘| ~m§Q>Vo hþE - AÀN>m, ~wam Am¡a ^Ôm - ao{gZ Zo H$hm {H$ AÀN>m ~VmZm Vmo ~hþV AmgmZ Wm& bmoJm| Ho$ OrdZ ‘| n[adV©Z bmZo Ho$ {bE Xþ{Z¶m ^a Ho$ amoQ>o[a¶Zm| Ûmam CËH¥$ï> n[a¶moOZmE§ H$s JBª& Am¡a ~wam Wm amoQ>a¡ŠQ>g© H$m ¶o H$hZm {H$ H$moB© amoQ>ar Šb~ CÝh| ng§X Zht H$aVm! bo{H$Z amoQ>ar Ho$ ""g~go ~wao'' {hñgo Ho$ ~mao ‘| ~VmVo hþE amo B Aܶj Zo AnZr ‘Zmoì¶Wm 춺$ H$s& ""amoQ>ar H$m nhby Omo g~go Á¶mXm VH$br’$Xoh h¡ Am¡a ‘oar amVm| H$s ZtX C‹S>m XoVm h¡, Cg nhby H$m gå~ÝY Z¡{VH$Vm go h¡& dmo {eH$m¶V| {OZH$s Om§M n‹S>Vmb Amdí¶H$ h¡, én¶o go gå~§{YV, {Og‘| én¶o {XE Vmo n[a¶moOZmAm| Ho$ {bE JE Wo, bo{H$Z dmo, ¶m Vmo n[a¶moOZmAm| VH$ nhþ§Mo Zht ¶m bmoJm| Zo J~Z H$a {bE& h‘| ¶h gw{Z{üV H$aZm hmoJm {H$ Eogo bmoJm| H$mo ¶Wmo{MV X§S> {‘bo&'' BgH$m EH$ Am¡a VH$brμ’$Xoh nhby MwZmdr {eH$m¶V| Wt {OZ na H$B© K§Q>o Zï> hmo OmVo h¢, {g’©$ Bg{bE {H$ ""{Zdm©{MV Zht hmo gH$Zo Ho$ H$maU H$moB© AàgÞ Wm&'' Bgr joÌ ‘| AnZr ¶mÌm Ho$ Xm¡amZ EH$ Aݶ ~¡R>H$ H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE, a¡{gZ Zo ¶mX {H$¶m {H$ H¡$go CÝh| amoQ>ar Zo OrV Ho$ gmW - gmW hma H$mo ñdrH$ma H$aZm {gIm¶m Wm& CÝhm|Zo ~Vm¶m {H$ dmo ^r EH$ ‘hËdnyU© MwZmd hma JE Wo; ~hþV Xþ…I hþAm Wm , bo{H$Z {’$a CÝhm|Zo EH$ bå~r Jhar gm§g br, ¶o ñdrH$ma {H$¶m {H$ ~ohVa ì¶{º$ OrVm h¡, Am¡a {’$a Cg ì¶{º$ H$mo ~YmB© XoZo {ZH$b JE& ܶmZ XoZo ¶mo½¶ ~mV ¶o h¡ {H$ amoQ>ar B§Q>aZoeZb H$m gdm}ƒ ZoVm Bg OmoZ ‘| I‹S>m hmo H$a Am¡a BZ ‘hËdnyU© q~XþAm| H$mo ~Vm ahm Wm&

Am¡a ¶h H$moB© nhbr ~ma Zht h¡, {nN>bo Hw$N> dfm] go, ‘¢Zo d[að> ZoVmAm| H$mo ¶o qMVm OVmVo hþE nhbo ^r XoIm h¡& CZHo$ H$hZo Ho$ VarHo$, CZH$m bhOm Am¡a CZH$s ^md^±{J‘m AbJ hmo gH$Vr h¡, bo{H$Z ~mV dhr h¡& n[a¶moOZmAm| Ho$ {ZînmXZ ‘| ^«ï>mMma Am¡a MwZmdr {ddmX g~go {ZH¥$ï>V‘ MrO| h¢ Omo h‘mao OmoZ ‘| amoQ>ar Ho$ {bE A˶§V H$ï>àX h¢& {nN>bo Mma dfm] go bJmVma ‘¢Zo amo B Aܶjm| H$mo - Ho$ Ama aqdÐZ, Om°Z O‘©, B¶mZ amBñbo Am¡a A~ ~oar ao{gZ - Bgr ~mV Ho$ {bE qM{VV hmoVo hþE XoIm h¡& AmaAmB©nrEZ gwerb Jwám, O~ dmo Q>rAmaE’$ Q´>ñQ>r Wo, (30 OyZ, 2018 VH$), Am¡a dV©‘mZ ‘| Q´>ñQ>r Jwbm‘ dmhZdQ>r g{hV amo B {ZXoeH$ gr ^mñH$a ^r {d{^Þ ‘§M go Bgr qMVm H$mo CR>mVo aho h¢, N>m¶m Šb~m| H$s e‘©ZmH$ àWm Am¡a ~‹S>r VmXmX ‘| amoQ>ar ‘| em{‘b hmoZo Am¡a CVZr hr VmXmX ‘| N>mo‹S>Zo dmbo gXñ¶mo± H$s dOh go h‘mao OmoZ H$s N>{d, {deof ê$n go ^maV H$s N>{d Iam~ hmoVr h¡& gm¡^m½¶ go, O¡gm{H$ BZ d[að> ZoVmAm| Zo ~Vm¶m h¡ {H$ Eogo e‘©ZmH$ H$m‘ H$aZo dmbo {JZo MwZo hr h¢& à˶oH$ amoQ>o[a¶Z H$mo, Omo Jd© Ho$ gmW amoQ>ar {nZ YmaU H$aVm h¡, Cgo AmË‘{ZarjU H$s μOéaV h¡ {H$ Bg joÌ ‘| μÁ¶mXmVa amoQ>o[a¶Z, AnZo Amg nmg , bmoJm| Ho$ OrdZ ‘| n[adV©Z bmZo Ho$ {bE {H$VZr ‘ohZV H$aVo h¢, {’$a {g’©$ Hw$N> Xþï> Am¡a ZrM bmoJm| H$s dOh go AnZr N>{d H$bw{fV Š¶m| hmoZo XoVo h¢& d¡go hr O¡go Aܶj a¡{gZ Zo ¶o H$h H$a g‘má {H$¶m Wm {Zñg§Xoh Hw$N> OJhm| na h‘ amoQ>ar H$s Zr{V Ho$ AZwgma H$m‘ Zht H$a aho h¢& Eogo g‘¶ ‘| Ohm§ ~|Jbwê$ Ho$ amoQ>o[a¶Z S>r a{d e§H$a Zo Q>rAmaE’$ H$mo `100 H$amo‹S> (14 {‘{b¶Z S>m°ba go A{YH$) H$m {dbjU Cnhma, JoQ²g ’$mC§S>oeZ Ho$ ~mX Xÿgam g~go ~‹S>m XmZ Xo H$a h‘mao {Va§Jo H$mo Am¡a D$§Mm ’$ham¶m h¡ Am¡a Ohm§ 2020-21 ‘| Mm¡Wm ^maVr¶, amoQ>ar B§Q>aZoeZb Ho$ gdm}ƒ nX na AmgrZ hmoJm, ^maV Eogr Im{‘¶m| Am¡a Adm§N>Zr¶ VËdm| H$mo ~Xm©íV Zht H$a gH$Vm h¡& EH$ AÀN>m ~mμJ~mZ Adm§{N>V Ia nVdma CIm‹S>Zo Ho$ ’$m¶Xo ~Iy~r OmZVm h¡ ...

aerXm ^JV {Xg§~a 2018 amoQ>ar g_mMma 7


AÜ`j H$s μO~mZr

EH$ ~ohVa amñVm ~ZmE

{චgmWr amoQ>o[a¶Zm|, ¶h na§nam h¡ {H$ amoQ>ar df© H$s nhbr amoQ>o[a¶Z n{ÌH$m ‘| Zd{Zdm©{MV amoB© Aܶj Ed§ CZHo$ n[adma H$m EH$ àmboI hmoVm h¡& ‘¢Zo h‘oem CZ àmboIm| H$mo é{M Ho$ gmW n‹T>m h¡, Bg ~mV H$s g§^mdZm na H$^r ܶmZ Zm XoVo hþE {H$ EH$ {XZ, n{ÌH$m Ho$ EH$ boIH$ H$mo ‘oao amoQ>ar Šb~ H$s ~¡R>H$ ‘| bmZo dmbm ‘¢ hmo gH$Vm hÿ±! ‘wPo Á¶mXm Vd‚mmo H$^r ng§X Zht Wr Am¡a n{ÌH$m Ho$ ‘w»¶ n¥ð> na ‘oar Vñdra Ho$ {dMma Zo ‘wPo Wmo‹S>m ~¡M¡Z H$a {X¶m Wm& bo{H$Z O~ ‘¢Zo g§nmXH$ H$s MwZr hþB© Vñdra XoIr, Vmo ‘¢ ‘wñHw$am {X¶m& Š¶m|{H$ Cg Vñdra H$m H|$Ð {Z{üV ê$n go ‘¢ Zht Wm, Am¡a Zm hr ‘oar nËZr EñWa& dh amOh§gm| H$m EH$ PwÊS> Wm, {OZ‘| go {H$gr H$mo amoQ>ar H$s nadmh Zht Wr, Am¡a g^r EH$ hr {Xem ‘| OmZo H$s OÔmoOhX H$a aho Wo& EH$ H$mo N>mo‹S>H$a, g^r& amoQ>o[a¶Zmo H$mo Omo g§Xoe ‘¢ XoZm MmhVm Wm Cgo XoZo Ho$ {bE Bggo A{YH$ Cn¶wº$ H$moB© Vñdra ‘wPo Zht gyPr& dh EH$ amOh§g, Omo Xÿgar {Xem ‘| Om ahm Wm, CZ ~hþV gr MrOm| H$mo Xem©Vm h¡ {OZH$s h‘| amoQ>ar ‘| Amdí¶H$Vm h¡& dh amOh§g OmZVm h¡ {H$ g~ EH$ {Xem ‘| Om aho h¡& Cgo ¶h nVm h¡& na§Vw Cgo ¶h ^r {XI ahm h¡ {H$ em¶X {Og amñVo do Om aho

h¡ dh g~go AÀN>m amñVm Zht h¡& em¶X, dhm± Xÿgam ~ohVa amñVm h¡, Am¡a dh AnZo XmoñVm| Ho$ gmW AmJo ~‹T>Zo go nyd© Cgo XoIZm MmhVm hmo& Am¡a éH$H$a XoIZo na ¶{X dh Z¶m amñVm ~ohVa bJo, Vmo dh AnZo ~mH$s gm{W¶m| H$mo ~wbmH$a Cgo {XImEJm& Am¡a em¶X, Eogm hmo gH$Vm h¡ {H$ do g^r EH$ gmW Cg ~ohVa amñVo H$mo MwZ|Jo& n[adV©Z H${R>Z h¡& Am¡a {OVZm A{YH$ g‘¶ VH$ h‘ EH$ hr {Xem ‘| MbVo h¡, CVZo A{YH$ {‘Ì h‘mao gmW hmoVo h¡& H${R>Z V~ hmoVm h¡ O~ h‘ ‘w‹S>Vo h¡ Am¡a Cgo AbJ T>§J go H$aVo h¡& na§Vw n[adV©Z AnZr Im{Va n[adV©Z Zht, ~pëH$ gVH©$, gw{dMm[aV, bú¶ {ZX}{eV n[adV©Z - ha Cg g§JR>Z Ho$ {bE Amdí¶H$ h¡ Omo {dH$mg H$aZm, àmg§{JH$ ahZm, Am¡a ghr {Xem ‘| AmJo ~‹T>Zm MmhVm h¡& Bg{bE Cg Vñdra H$mo XopI¶o, na§Vw ‘oar Va’$ ‘V XoIZm& H$da H$s Vñdra ‘oao ~mao ‘| Zht h¡& dh H$da amOh§g Ho$ ~mao ‘| h¡& ¶h CZ AbJ amñVm| H$s Amoa CËgwH$Vm, gmhg, Am¡a Ñ‹T> {Zü¶ go XoIZo Ho$ ~mao ‘| h¡ Omo ~ohVa hmo gH$Vo h¡ - {’$a Mmho Amn ~hm‘mg ‘| EH$ gwhmdZr gw~h ‘| Q>hb aho hmo, ¶m h‘mao g§JR>Z H$s {Xem V¶ H$aZo ‘| ‘XX H$a aho hmo&

~oar ao{gZ AÜ`j, amoQ>ar B§Q>aZoeZb 8

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018


amo B© {ZXoeH$ H$m g§Xoe

V§XéñVr H$mo ~‹T>mdm X| {චamoQ>o[a¶Zm|, ñdmñ϶ àmoËgmhZ Am¡a amoJ {ZdmaU H$m¶©H«$‘ bmoJm| H$mo ñdñW aIZo na ܶmZ H|${ÐV H$aVo h¡& ""V§XéñVr'' ñdmñ϶ àmoËgmhZ Ed§ amoJ {ZdmaU H$mo gånyU© emar[aH$ Ed§ ‘mZ{gH$ V§XéñVr Ho$ ñVa VH$ CR>mVr h¡& V§XéñVr H$mo EH$ ì¶{º$ Ho$ ad¡¶o Am¡a CgHo$ Ûmam {bE JE {ZU©¶m| go g‘Pm Om gH$Vm h¡ Omo gH$mamË‘H$ ñdmñ϶ ì¶dhmam| Ed§ n[aUm‘m| ‘| ghm¶H$ hmoVo h¡& WHO Ho$ AZwgma, ""ñdmñ϶ Ho$db ~r‘m[a¶m| H$m Zm hmoZm hr Zht hmoVm h¡, ~pëH$ ¶h g§nyU© emar[aH$, ‘mZ{gH$ Am¡a gm‘m{OH$ V§XéñVr H$s AdñWm hmoVr h¡&'' ñdmñ϶ àmoËgmhZ bmoJm| Ûmam CZHo$ ""ñdmñ϶ na {Z¶§ÌU H$mo ~‹T>mZm XoZo Ed§ CgH$mo ~ohVa H$aZo H$s à{H«$¶m hmoVr h¡&'' bmoJm| H$mo ñdñW aIZo ‘| n¶m©daU Ed§ ghr OrdZ e¡br Ah‘ ^y{‘H$m {Z^mVo h¡& XþIX ê$n go, Xþ{Z¶m ^a ‘| hmoZo dmbr ha N>h ‘¥Ë¶w ‘| go EH$ ‘¥Ë¶w àXÿfU Ho$ H$maU hmoVr h¡, Am¡a A{YH$m§eV… Eogm {dH$mgerb Xoem| ‘| hmoVm h¡& {Xg§~a 2017 ‘| lrb§H$m Am¡a ^maV Ho$ ‘ܶ Iobo Om aho EH$ Q>oñQ> {H«$Ho$Q> ‘¡M H$mo H$B© ~ma Bg{bE amoH$Zm n‹S>m Š¶m|{H$ lrb§H$mB© pIbm{‹S>¶m| H$mo ""gm§g boZo ‘| VH$br’$'' hmo ahr Wr O~{H$ Hw$N> pIbm{‹S>¶m| Zo {X„r H$s Iam~ dm¶w JwUdÎmm Ho$ H$maU ‘¡XmZ na CpëQ>¶m§ ^r H$s& ^maV H$s amOYmZr hmoZo Ho$ ~mdOyX ^r {X„r H$s dm¶w JwUdÎmm A§Vam©ï´>r¶ ‘mZH$m| go ~hþV ZrMo h¡ - Omo Xþ^m©½¶de ^maV Ho$ ~hþV go eham| H$s gƒmB© h¢& dm¶w ‘| ‘m¡OyX àXÿfH$m| H$m ñVa, {Og‘| Oharbr J¡go Am¡a gyú‘ H$U em{‘b h¡, ñdmñ϶ g‘ñ¶mE± bmZo Ho$ {bE n¶m©á h¡, {dfoeê$n go ~ƒm| Am¡a ~wOwJm] O¡go A{Vg§doXZerb bmoJm| Ho$ {bE& h‘mao gm‘Zo ‘m¡OyX EH$ Am¡a qMVm OrdZe¡br go g§~pÝYV ~r‘m[a¶m| Ho$ CËnÞ hmoZo H$s h¡& {dH${gV Xoem| ‘| ‘moQ>mnm EH$ A{ddm{XV ñdmñ϶ OmopI‘ h¡& {dH$mgerb Xoem| ‘| ‘Yw‘oh, Aݶ OrdZe¡br ~r‘mar, ~‹S>r ñdmñ϶ g‘ñ¶mAm| Ho$ ê$n ‘| VoOr go C^a ahr h¡ Am¡a ‘hm‘mar H$m ê$n bo ahr h¡&

gmd©O{ZH$ ñdmñ϶ g‘ñ¶mAm| H$mo gwbPmZo Ho$ {bE à^mdr g§Mma H$mo EH$ Cn¶moJr Ed§ {H$μ’$m¶Vr gmYZ g‘Pm OmVm h¡ Am¡a ¶h à‘m{UV ^r h¡& A~ g‘¶ h¡ {H$ h‘ V§XéñVr H$mo EH$ OrdZ n[adV©H$ {gÕmÝV Ho$ ê$n ‘| ~‹T>mdm XoZo H$s ¶moOZm ~ZmE§& ~hþV go amoQ>ar Šb~ g‘¶-g‘¶ na {M{H$Ëgr¶ {e{da Am¶mo{OV H$aVo h¡& BZ {e{dam| Ho$ Abmdm, amoQ>ar Šb~m| H$mo g§Mma aUZr{V¶m| H$m {Z¶moOZ Ed§ àmoËgmhZ ^r H$aZm Mm{hE {OZ‘| gmd©O{ZH$ godm KmofUmE±, ñdmñ϶ àmoËgmhH$ H$m¶©H«$‘, OZ g§Mma A{^¶mZ, Am¡a gyMZm nÌ em{‘b h¡& M{b¶o amoQ>aoŠQ>am|, B§Q>aoŠQ>am| Am¡a RCC Ho$ gXñ¶m| H$mo CZHo$ g‘wXm¶m| ‘| ¶h g§Xoe àgm[aV H$aZo X| {H$ do N>moQ>r gr emar[aH$ J{V{d{Y H$mo CZHo$ X¡{ZH$ OrdZ H$m {hñgm ~Zm H$a ^r CZHo$ ñdmñ϶ Ed§ OrdZ H$s JwUdÎmm H$mo ~‹T>m gH$Vo h¡& WHO Ho$ AZwgma gm‘m{OH$ {ZYm©aH$ do Am{W©H$, gm‘m{OH$, gm§ñH¥${VH$ Ed§ amOZ¡{VH$ n[apñW{V¶m§ hmoVr h¡ {OZ‘| bmoJ OÝ‘ boVo h¡, ~‹S>o hmoVo h¡ Am¡a OrVo h¡ Am¡a Omo ñdmñ϶ AdñWm H$mo à^m{dV H$aVr h¡& CZHo$ {M{H$Ëgr¶ {e{dam| ‘| V§XéñVr-g§~pÝYV ñdmñ϶ àmoËgmhH$m| Ed§ amoJ {ZdmaU H$m¶©H«$‘m| H$mo gpå‘{bV H$aHo$, Šb~ BZ gm‘m{OH$ {ZYm©aH$m| H$mo ^r g§~mo{YV H$a gH$Vo h¡& WHO Ed§ {dœ Am{W©H$ ‘§M Ûmam g§¶wº$ ê$n go V¡¶ma H$s JB© EH$ [anmoQ>© Ho$ AZwgma ^{dî¶ ‘| ^maV Añdmñ϶H$a OrdZe¡br Ed§ XmofnyU© Amhma H$s dOh go H$B© hμOma {~{b¶Z én¶o H$s g§{MV hmZr PoboJm, ¶{X A^r gwajmË‘H$ H$X‘ Zht CR>mE JE Vmo& ¶h ghr g‘¶ h¡ {H$ emar[aH$ Ed§ ‘mZ{gH$ XmoZm| ê$n go ñdñW OrdZ OrH$a OrdZ H$s JwUdÎmm H$mo ~‹T>mZo hoVw V§XéñVr H$m¶©H«$‘m| H$mo ~‹T>mdm {X¶m OmE& ¶hr h‘mao Amgnmg ‘m¡OyX g‘wXm¶ H$s dmñV{dH$ godm Ed§ gƒr àoaUm hmoJr& àoaUm ~{ZE &

gr ^mñH$a {ZXoeH$, amoQ>ar B§Q>aZoeZb {Xg§~a 2018 amoQ>ar g_mMma 9


District Wise TRF Contributions as on October 2018 (in US Dollars)

District Number

APF

PolioPlus

Other Restricted

Total Endowment EREY Donors Contributions (in numbers) Fund

EREY %

India 2981 2982 3000 3011 3012 3020 3030 3040 3053 3054 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3131 3132 3141 3142 3150 3160 3170 3181 3182 3190 3201 3202 3211 3212 3231 3232 3240 3250 3261 3262 3291 India Total 3220 Sri Lanka 3271 Pakistan 3272 Pakistan 3281 Bangladesh 3282 Bangladesh 3292 Nepal South Asia Total World Total

17,777 20,169 9,467 34,657 106,925 8,029 7,730 2,009 36,457 (22,796) (3,851) 56,316 18,418 17,779 14,348 21,508 19,183 131,885 5,732 417,937 184,122 28,928 3,842 30,812 31,206 31,233 43,751 28,739 7,364 14,725 52,038 4,565 79,722 33,231 368 8,983 7,228 46,104 1,556,641 47,528 22,758 3,895 74,467 14,443 37,224 1,756,955 30,553,881

2,576 59 1,000 278 50 37,107 0 0 0 0 53 300 3,856 0 475 1,087 0 1,021 0 7,892 50 0 580 2,169 691 0 3,512 1,472 565 0 6,377 991 178 208 0 1,000 1,000 0 74,546 1,000 13,330 2,069 2,900 610 5,162 99,617 7,573,442

0 0 5,265 26,482 193,250 0 0 9,930 0 30,714 83,132 0 15,527 0 0 16,887 148,015 145,680 3,500 553,387 (438) 60,437 0 4,679 0 6,516 9,987 131,539 0 0 0 0 34,280 525 6,444 100 900 29,919 1,516,657 1,650 1,050 0 22,834 0 73,509 1,615,700 5,858,094

8,000 243 4,265 15,072 8,800 5,000 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 33,203 20,000 1,000 0 235,467 0 0 0 0 1,449,359 0 0 1,515 12,000 0 1,000 0 0 2,000 3,000 800 1,818,724 6,000 0 0 12,000 1,000 0 1,837,724 6,746,996

28,353 20,471 19,997 76,489 309,025 50,136 7,730 11,939 36,457 7,918 97,333 56,616 37,801 17,779 14,823 39,482 167,198 311,789 29,232 980,215 183,734 324,831 4,422 37,659 31,897 37,750 1,506,609 161,750 7,928 16,240 70,414 5,556 115,181 33,964 6,812 12,083 12,128 76,823 4,966,568 56,178 37,137 5,964 112,201 16,053 115,894 5,309,996 50,732,413

139 270 58 59 68 32 3 4 2 19 436 162 30 50 37 38 31 393 49 551 378 333 13 143 120 201 269 83 9 176 99 117 80 65 6 7 24 98 4,652 204 8 17 97 38 117 5,133

3 9 1 2 2 1 0 0 0 0 11 6 1 2 2 1 1 8 1 11 12 10 1 3 4 6 6 2 0 4 3 4 2 2 0 0 1 3 3 11 1 1 2 1 3 3

Source: RI South Asia Office


amo B© Aܶj H$s M§S>rJ‹T> ¶mÌm aerXm ^JV

S>rJ‹ T > ‘| EH$ n[a¶mo O Zm {Og‘| amoB© Aܶj ~oar ao{gZ Zo A{YH$ é{M {XImB© Am¡a bm^m{W©¶m|, ImgH$a ~ƒm|, go ~mVMrV H$aZo ‘| Hw$N> g‘¶ ì¶VrV {H$¶m, dh Wr M§S>rJ‹T> Ho$ gmHo$Ìr H$s EH$ ~ohX Jar~ Am¡a N>moQ>r gr ~ñVr ‘| bmJy H$s JB© EH$ àm¶mo{JH$ n[a¶moOZm& ¶hm± M§S>rJ‹T> H$m amoQ>ar Šb~, ‘§S>b 3080, Iam~ ñdmñ϶ Am¡a ñdÀN>Vm gw{dYmAm| dmbo EH$ COm‹S> BbmHo$ ‘| ahZo dmbo H$ar~ 500 bmoJm| H$s qOX{J¶m| H$mo ZmQ>H$s¶ T>§J go ~XbZo hoVw EH$ àm¶mo{JH$ {H«$¶mH$bmn ‘| {bá h¡& EH$ df© nhbo VH$, BZ ~ƒm| Ho$ nmg {H$gr ^r {b{n ‘| Ajam|

H$mo g‘P nmZo H$m H$moB© Adga Zht Wm, bo{H$Z O~ Aܶj ao{gZ Am¡a EñWa BZ ~ƒm|, {OÝh| A~ amoQ>o[a¶Zm| Ûmam H$s JB© {deof ì¶dñWm Ho$ ‘mܶ‘ go {e{jV {H$¶m Om ahm h¡, H$s àñVw{V XoIZo Ho$ {bE AmE, V~ VH$ Xmo b‹S>{H$¶m± A§J«oOr ‘| AnZm nhbm ^mfU XoZo ‘| gj‘ hmo MwH$s Wr& ¶h ~hþV Jd© H$s ~mV h¡ {H$ amoB© Aܶj Zo BZ ^mfUm| H$m dr{S>¶mo ~Zm¶m Am¡a ^maV ‘| CZHo$ Ûmam ^mJ {bE JE Aݶ H$m¶©H«$‘m| ‘| CÝhm|Zo ImgVm¡a na Bg AZw^d Ho$ ~mao ‘| ~mV H$s& ~mX ‘| CÝhm|Zo H$hm: h‘| Bg n[a¶moOZm Ho$ ‘mܶ‘ go ¶h XoIZo H$m Adga àmá hþAm {H$ H¡$go amoQ>ar bJ^J 150 n[admam| H$s ñdmñ϶ Am¡a ñdÀN>Vm, gmjaVm,

em§{V a¡br _| amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a EñWa, PRIP amOoÝÐ gm~y Am¡a S>rOr àdrU gr Jmo`b&

12

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

B˶m{X go ‘XX H$a ahr h¡& O~ h‘ ñHy$b JE Vmo h‘Zo ~hþV hr AZwem{gV ~ƒm| Ho$ EH$ g‘yh H$mo XoIm Am¡a ~ƒm| go {‘bH$a Am¡a CÝh| n‹T>Vo hþE XoIH$a ~hþV AÀN>m bJm& Om{ha h¡, do {ejm J«hU H$aZm MmhVo h¡ Am¡a do ~hþV hr ‘ohZVr h¡& ‘wPo Xmo ~ƒm| H$mo A§J«oOr ‘| CZHo$ Ûmam {X¶m J¶m CZH$m nhbm ^mfU gwZZo H$m gm¡^m½¶ {‘bm, Am¡a dh {Xb H$mo Ny> boZo dmbm Wm& {OZ Xmo b‹S>{H$¶m| Zo amoB© Aܶj Am¡a EñWa Ed§ Aݶ amoQ>o[a¶Zm| H$m A§J«oOr ‘| ñdmJV {H$¶m do {Z{üV ê$n go K~amB© hþB© Wr, Wmo‹S>r h‹S>~‹S>mB© hþB© Wr Am¡a ~hþV A{YH$ h±gZo Ho$ gmW hr CÝhm|Zo Wmo‹S>r Jb{V¶m± ^r H$s Wr& bo{H$Z Omo AmË‘{dœmg


CÝhm|Zo {XIm¶m Cggo ¶h ñnï> hmo J¶m {H$ CÝhm|Zo Ajam| H$s OmXþB© Xþ{Z¶m ‘| AnZr ¶mÌm ewê$ H$a Xr h¡ Am¡a do naV Xa naV BgH$s g§^mdZmAm| Ho$ gmW AmJo ~‹T>Zo H$mo boH$a CËgm{hV Wo&

EH$ g‘J« gm‘wXm{¶H$ {dH$mg n[a¶moOZm amoQ>ar Šb~ M§S>rJ‹T> Zo Cfm gm~y H$s nhb na Bg ~ñVr Ho$ nyU©V… Cno{jV Am¡a ^wbm {XE JE 500 bmoJm| - {OZ‘| go A{YH$Va àdmgr l{‘H$ Am¡a CZHo$ n[adma h¡ - H$s qOX{J¶m| ‘| EH$ n[adV©Z bmZo Ho$ {bE Bg n[a¶moOZm H$s ewéAmV H$s& AnZo n{V PRIP amOoÝÐ gm~y Ho$ gmW H$‹S>mHo$ H$s R>ÊS> H$s EH$ em‘ Ho$ Xm¡amZ g‹S>H$m| Am¡a Pmon{‹S>¶m| ‘| ahZo dmbo bmoJm| H$mo H$å~b {dV[aV H$aVo g‘¶, do g§¶moJde gmHo$Ìr BbmHo$ H$s Bg ~ñVr ‘| AmE Wo& dh {deofê$n go Bg ~ñVr Ho$ qZXZr¶ OrdZ H$mo XoIH$a ì¶mHw$b hþB© Am¡a CÝhm|Zo Bg Pw½Jr Ho$ ~ƒm| Ho$ Moham| H$mo EH$Q>H$ XoIVo hþE CZHo$ ^{dî¶ na JhamB© go {dMma {H$¶m {OZH$s ñdmñ϶ godm, ~w{Z¶mXr ñdÀN>Vm Am¡a gmjaVm VH$ ~hþV hr H$‘ ¶m {~ëHw$b ^r nhþ±M Zht Wr&

B§Q>a {gQ>r ~¡R>H$ _| S>rOr àdrU Jmo`b Am¡a ~mgw Xrn àH$m{eV H$aVo hþE& {MÌ _| amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a EñWa, PRIP amO|Ð gm~y ^r em{_b h¢&

Šb~ Ho$ gXñ¶m| Zo {Zü¶ {H$¶m {H$ CÝh| ¶hm± Ho$ bmoJm| Ho$ OrdZ H$mo n[ad{V©V H$aZo hoVw {d{^Þ joÌm| go noedo a godmAm| H$m EH$ gw{Z¶mo{OV JwbXñVm àXmZ H$aZo Ho$ {bE EH$ g‘J« Ñ{ï>H$moU Ho$ gmW EH$ XrK©H$m{bH$ n[a¶moOZm ewê$ H$aZm Mm{hE& nrS>rOr ‘YwH$a ‘ëhmoÌm Zo g‘Pm¶m {H$ Šb~ Zo n[a¶moOZm H$m {ZarjU H$aZo Ho$ {bE (goë’$ Eånbm°¶S> dw‘Ýg Egmo{gEeZ) go hmW {‘bm¶m Am¡a ^maVr¶ {dÚm ^dZ ñHy$b, goŠQ>a 27, M§S>rJ‹T>, ""h‘| ñHy$b Ho$ g‘¶ Ho$ ~mX {ejm àXmZ H$aZo hoVw {ejH$ CnbãY H$admZo Ho$ {bE EH$ gmPoXma Ho$

ê$n ‘| AmJo Am¶m& SEWA Zo Hw$nmofU Aܶ¶Z {H$¶m Am¡a nm¶m {H$ ~ƒo J§^ra ê$n go Hw$nmo{fV Wo&'' BgHo$ ñd¶§godH$m| Zo Bg Cno{jV ~ñVr Am¡a ¶hm± na ahZo dmbo bmoJm| Ho$ ñdmñ϶, ZmJ[aH$ gw{dYmAm|, ge{º$H$aU, {ejm, Jar~r CÝ‘ybZ na Am¡a CZ‘| ì¶mdhm[aH$ n[adV©Z bmZo Ho$ {bE g‘J« ê$n go H$m¶© H$aZo H$m dmXm {H$¶m h¡& SEWA Ho$ n[a¶moOZm g‘Ýd¶H$ à{V{XZ Bg OJh H$m Xm¡am H$aVo h¡& EH$ nm§M-dfu¶ n[a¶moOZm, {OgH$s g‘rjm Am¡a ZdrZrH$aU Bg Ad{Y Ho$ A§V ‘| {H$¶m OmEJm, ""‘| h‘mao Šb~ Ho$ gXñ¶m| H$s ~‹S>r ^mJrXmar h¡ Am¡a {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 13


¶h h‘| amoQ>o[a¶Zm| Ho$ ê$n ‘| J{d©V ‘hgyg H$admVm h¡ Am¡a gmW hr ¶h Aܶj ~oar Ho$ Zmao àoaUm ~{ZE Ho$ g‘H$mbZ ‘| ^r h¡,'' ‘ëhmoÌm Zo AmJo H$hm& Bg ‘hËdmH$m§jr n[a¶moOZm, {OgH$s bmJV bJ^J 47,000 S>m°ba à{V df© h¡, H$m CÔoí¶ amoJ amoH$Wm‘, ì¶{º$JV ñdÀN>Vm, An{eï> {ZnQ>mZ, ñHy$b N>mo‹S>Zo dmbm| Ho$ {bE {deof H$jmE§, H$m¡eb AmYm[aV VH$ZrH$s à{ejU, H¡$[a¶a nam‘e©, dμOZ Am¡a D$±MmB© H$s Om±M, g§Vw{bV Amhma, gaH$mar ¶moOZmAm| na gyMZm Ed§ OmJê$H$Vm A{^¶mZ, ñWmZr¶ ZoV¥Ëd {dH$mg, gm¡a n¡Zbm| Ho$ Cn¶moJ na àmoËgmhZ, B˶m{X h¡& Aܶj ao{gZ Am¡a EñWa Zo EH$ Amd{YH$ ñdmñ϶ {e{da H$m Xm¡am {H$¶m Ohm± S>m°ŠQ>am| Am¡a nam{M{H$ËgH$m| Zo ‘arμOm| H$s Om±M H$s Am¡a CÝh| XdmE§ XoH$a AmJo {Z{X©ï> {H$¶m& ñdmñ϶ joÌ go g§~§{YV hmoZo Ho$ H$maU, amo B© Aܶj Zo H$m’$s {XbMñnr {XImB© Am¡a Cg ñWb na ñd¡pÀN>H$ godm XoZo dmbo ñdmñ϶ noeodam| go ~mVMrV ^r H$s&

1144

amomoQ>ar gg_ aam g_mMma _mM mMma ma {X {{Xg§ Xg§ g§~~aa 2018 200118

amoQ>ar em§{V ñ‘maH$ O~ h‘ ñHy$b JE Vmo h‘Zo ~hþV hr AZwem{gV ~ƒm| Ho$ EH$ g‘yh H$mo XoIm& ‘wPo Xmo ~ƒm| H$mo A§J«oOr ‘| CZHo$ Ûmam {X¶m J¶m CZH$m nhbm ^mfU gwZZo H$m gm¡^m½¶ {‘bm, Am¡a dh {Xb H$mo Ny> boZo dmbm Wm&

amo B© AÜ`j ~oar

ao{gZ

Aܶj ao{gZ Zo amoQ>ar em§{V ñ‘maH$ H$m ^r Xm¡am {H$¶m {Ogo amoQ>o[a¶Zm| Ûmam ñWm{nV {H$¶m J¶m Wm Š¶m|{H$ df© 2003 ‘| M§S>rJ‹T> H$mo ^maV H$m Xÿgam amoQ>ar em§{V eha Kmo{fV {H$¶m J¶m Wm; nhbm eha MoÞB© Wm& S>rOr àdrU Jmo¶b Ho$ ‘wVm{~H$, amoQ>ar ‘§S>b em§{V g‘wXm¶m| H$s AdYmaUm H$m {dMma dmJm-dmJm, ݶy gmCW doëg, Am°ñQ´>o{b¶m ‘| amoQ>o[a¶Z Q>moZr {¹$pÝbdZ H$mo Am¶m Wm, Am¡a dh eha 1993 ‘| nhbm em§{V g‘wXm¶ ~Zm& V~ go, Xþ{Z¶m Ho$ {d{^Þ {hñgm| ‘| em§{V g‘wXm¶ Kmo{fV {H$¶o Om aho h¡& nrS>rOr ‘ëhmoÌm Zo AmJo H$hm {H$ O~ {dO¶ dmYdZ amoQ>ar Šb~ M§S>rJ‹T> Ho$ Aܶj Wo, Vmo PRIP amOoÝÐ gm~y Ho$ ‘mJ©Xe©Z ‘|, Šb~ Zo eha Ho$ g~go à{gÕ Am¡a hao-^ao n¶©Q>H$ ñWb, gwIZm Prb, na EH$ amoQ>ar em§{V ñ‘maH$ ñWm{nV H$aZo H$s ¶moOZm ~ZmB©& Bg ñ‘maH$ H$m {S>μOmBZ dmñVwH$ma Omo‹S>o amoQ>o[a¶Z g§Xrn byWam Am¡a CZH$s nËZr


gw{MVm Ûmam V¡¶ma {H$¶m J¶m Wm& Bg ñ‘maH$ Ho$ ‘mܶ‘ go g‘wXm¶ H$mo ^oOm J¶m gÝXoe {~Zm {H$gr ^oX^md Am¡a njnmV Ho$ g^r H$mo gå‘mZ Am¡a B‚mμV àXmZ H$aZm; qhgm H$m ~{hîH$aU H$aZm, g§Kf© H$m g‘mYmZ H$aZm, A{^ì¶{º$ H$s ñdV§ÌVm Am¡a ‘V^oXm| H$mo gwbPmZm Ed§ gm§ñH¥${VH$ gØmd Am¡a {d{dYVm H$mo AnZmZm h¡&

AéU Hw$‘ma Jwám, {dÎm g{Md AOm°¶ Hw$‘ma {gÝhm, n§Om~ Ho$ ‘w»¶‘§Ìr Ho$ ‘w»¶ àYmZ g{Md gwaoe Hw$‘ma, n§Om~ Ho$ ‘w»¶‘§Ìr Ho$ ‘w»¶ g{Md VoOdra qgh, ITBP go AmB©Or Aa{dÝX Hw$‘ma, M§S>rJ‹T> nw{bg Ho$ S>rOr g§O¶ ~¡Zrdmb, h[a¶mUm gaH$ma Ho$ A{V[aº$ ‘w»¶ g{Md {dO¶ dY©Z, à‘wI ݶm¶mYre, CÚmoJn{V, gO©Z, Am¡a g‘mMma nÌm| Ho$ g§nmXH$ em{‘b Wo&

gm~y Ûmam Am¶mo{OV EH$ {deof am{Ì ^moO

EH$ WinS n[a¶moOZm Am¡a ãbS> ~¢H$

M§S>rJ‹T> ‘| h¶mV arO|gr ‘| gm~y n[adma Ûmam amoQ>ar Ho$ nhbo Omo‹S>o Ho$ Xm¡ao H$mo {MÝhm§{H$V H$aZo Ho$ {bE EH$ ^ì¶ am{Ì ^moO Am¶mo{OV {H$¶m J¶m, {Og‘| PRID dm¶ nr Xmg Am¡a ‘§Oy Ho$ Abmdm, ‘§S>b ZoV¥ËdH$Vm©Am| Am¡a CZH$s npËZ¶m|, eha Ho$ AZoH$ d[að> XâVaemhm| Am¡a noeodam| Zo ^r {eaH$V H$s& Hw$N> J¡a-amoQ>o[a¶Z A{V{W¶m| ‘| àemgH$ Ho$ gbmhH$ma n[a‘b am¶, Omo M§S>rJ‹T> àemgZ ‘| amÁ¶nmb Ho$ ~mX g~go d[að> ì¶{º$ h¡; J¥h g{Md

amoQ>ar Šb~ M§S>rJ‹T> {‘S>Q>mCZ Ûmam gaH$mar ‘m°S>b ñHy$b, ‘Zr‘mOam, ‘| H$s JB© EH$ ì¶mnH$ WinS n[a¶moOZm, {OgH$m Aܶj ao{gZ Zo Xm¡am {H$¶m Wm Am¡a {Z{‘©V em¡Mmb¶m| H$s JwUdÎmm H$m ì¶{º$JV {ZarjU H$aZo Ho$ {bE Hw$N> g‘¶ ^r {~Vm¶m Wm, H$m EH$ amoMH$ B{Vhmg h¡& nrS>rOr emOy Om°Z Zo g‘Pm¶m {H$ Xmo df© nyd© Šb~ Ho$ EH$ gå‘obZ ‘| amoQ>ar Šb~ AbmñH$m Ho$ amoQ>o[a¶Z Om°Z Xo¶ea Zo ^mJ {b¶m Wm& dh {Z¶{‘V ê$n go ^maV H$m Xm¡am

M§S>rJ‹T> _| em§{V ñ_maH$ Ho$ nmg amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a EñWa, PRIP amOoÝÐ gm~y Am¡a Cfm, S>rOr àdrU Jmo`b Am¡a ~mgw, AÝ` PDG Am¡a CZHo$ OrdZgmWr&

{H$¶m H$aVo Wo Am¡a ^maV Ho$ NID H$m¶©H«$‘m| ‘| ^mJ boZo ‘| {XbMñnr aIVo Wo& H$ÞZ XodmZ, h‘mao EH$ nrS>rOr Ho$ n{V, Šb~ Ho$ Aܶj Wo, Am¡a Xo¶ea Zo H$hm {H$ CZH$m Šb~ h‘mao Šb~ Ho$ gmW EH$ g§¶wº$ n[a¶moOZm ‘| ^mJ boZm MmhVm h¡& CZH$s EH$‘mÌ eV© ~g ¶h Wr {H$ dh n[a¶moOZm ñHy$bm| ‘| n‹T>Zo dmbr b‹S>{H$¶m| go g§~§{YV hmoZm Mm{hE Am¡a dh Ho$ݶm ‘| Cn¶moJ H$s OmZo dmbr EH$ VH$ZrH$ Ho$ ‘mܶ‘ go H$‘ bmJV dmbo goZoQ>ar Z¡n{H$Z ~ZmZm Am¡a {dV[aV H$aZm MmhVo Wo,'' nrQ>a ¶mX H$aVo h¡& dh n[a¶moOZm Vmo Zht hmo gH$s, bo{H$Z H$ÞZ Zo ñHy$bm| ‘| b‹S>{H$¶m| Ho$ {bE n¥WH$ em¡Mmb¶ ~ZdmZo H$m {dMma àñVwV {H$¶m; Xo¶ea AmJo AmE Am¡a b‹S>{H$¶m| Ho$ 10 ñHy$bm| ‘| 42,000 S>m°ba Ho$ AZwXmZ Ho$ ‘mܶ‘ go em¡Mmb¶m| Ho$ {Z‘m©U H$s EH$ g§¶wº$ n[a¶moOZm ewê$ H$s JB©& em¡Mmb¶m| Ho$ gmW-gmW, hmWm| H$s YwbmB© Ho$ ñQ>oeZm| H$m {Z‘m©U ^r {H$¶m J¶m Am¡a ~ƒm| Ho$ gmW g§JrV Am¡a JrV go ^ao hmWm| H$s YwbmB© gÌ ‘| ao{gZ Am¡a EñWa Zo ^mJ {b¶m& Bg nhbo Omo‹S>o Zo M§S>rJ‹T> ‘| amoQ>o[a¶Zm| Ûmam MbmE Om aho ãbS> ~¢H$ H$m ^r Xm¡am {H$¶m, Omo Bg eha H$s EH$ à{V{ð>V n[a¶moOZm h¡& S>rOr Jmo¶b Zo g‘Pm¶m {H$ ¶h ãbS> ~¢H$ - amoQ>ar ãbS> ~¢H$ gmogmBQ>r [agmog© g|Q>a - ãbS> ~¢H$ gmogmBQ>r Ho$ gh¶moJ go, EH$ 3H AZwXmZ Ho$ ‘mܶ‘ go V~ ewê$ hþB© O~ dh 2000-01 ‘| amoQ>ar Šb~ M§S>rJ‹T> Ho$ Aܶj Wo& g§nUy © n[a¶moOZm H$s bmJV H$ar~ `3.5 H$amoS‹ > h¡&

B§Q>a{gQ>r ~¡R>H$ EH$ B§Q>a{gQ>r Šb~ ~¡R>H$ ‘| Aܶj ao{gZ Zo Hw$N> hëH$s Am¡a ^mdZmË‘H$ ~mVo H$hr O~ CÝhm|Zo nrN>o ‘w‹S>H$a 1991 H$s OZdar H$mo ¶mX {H$¶m O~ ‘oao {ga na ~mb hþAm H$aVo Wo, ‘oar nËZr EH$ {H$emoar H$s Vah {XIVr Wr... dh A^r ^r {XIVr h¡... Am¡a h‘Zo H¡${bμ’$mo{Z©¶m ‘| A§Vam©ï´>r¶ g^m ‘| ^mJ {b¶m Wm& h‘mar emXr H$mo V~ Xmo ‘mh ^r Zht hþ¶o Wo Vmo ¶h hZr‘yZ Ho$ O¡gm hr Wm, Am¡a h‘mao {bE dh EH$ emZXma ‘wbmμH$mV Wr Ohm± h‘ amoB© Aܶj amOm (gm~y) Am¡a Cfm go {‘bo Wo& ‘¢Zo Cg g‘¶ ¶h OmZm {H$ EH$ ‘hmZ Aܶj ~ZZo Ho$ {bE Š¶m H$aZm n‹S>Vm h¡& Bg emZXma Omo‹S>o Zo Omo {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 15


Hw$N> ^r {H$¶m h¡ ""AJa ‘¢ CgHo$ O¡gm Wmo‹S>m ^r Hw$N> H$a nmD$§ Vmo ‘wPo bJoJm h‘ g’$b hþE& ‘oao Jwé, ‘oao ZoV¥ËdH$Vm© ~ZZo Ho$ {bE amOm ‘¢ AmnH$m YݶdmX H$aVm hÿ±&'' S>rOr Jmo¶b Ûmam nyd© ‘| MbmE JE EH$ dr{S>¶mo {Og‘| n[a¶moOZmAm| H$s EH$ à^mdembr l¥§Ibm PRIP amOm gm~y H$m A’«$sH$m H$m {M{H$Ëgm {‘eZ; h¡ßnr ñHy$b n[a¶moOZm H$aZo Ho$ {bE amÁ¶ Ho$ g^r amoQ>ar Šb~m| H$m {h‘mMb àXoe gaH$ma Ho$ gmW EH$ g‘Pm¡Vm kmnZ hñVmj[aV H$aZm; gw{dYmAm| go d§{MVm| H$mo `10 ‘| ñdñW Am¡a nm¡{ï>H$ ^moOZ àXmZ H$aZm; EH$ ZoÌXmZ n[a¶moOZm; H$‹S>r Yyn ‘| ~¡R>Zo dmbo d¥Õ M‘©H$mam| H$mo amoQ>ar Ho$ bmoJmo dmbr N>Var àXmZ H$aZm; amoQ>ar Šb~ XohamXÿZ Ûmam 12 B§Q>aoŠQ> Šb~m| H$s ñWmnZm H$aZm; amoQ>ar Šb~ Aå~mbm B§S>pñQ´>¶b {gQ>r Ûmam EH$ Eogo amoQ>maoH$Q> Šb~ H$m {Z‘m©U H$aZm {OgHo$ g^r gXñ¶ Ñ{ï>~m{YV h¡,

Am¡a ^r AZoH$ n[a¶moOZmE§ - gyMr~Õ Wr, H$m {OH«$ H$aVo hþE ao{gZ Zo A˶§V Amü¶© 춺$ {H$¶m& ""dr{S>¶mo H$mo XoIH$a, ‘¢Zo AmnHo$ S>rOr go nyN>m {H$ Š¶m do ¶o g^r n[a¶moOZmE§ 1 OwbmB© go nhbo H$a aho Wo, Am¡a CÝhm|Zo H$hm Zht ¶o g^r n[a¶moOZmE§ 1 OwbmB© Ho$ ~mX H$s JB© h¡& Amn bmoJ EH$ AØþV

1,000 S>m°ba Ho$ {Zdoe Ho$ gmW h‘ EH$ 75,000 S>m°ba H$s Orn boZo ‘| gj‘ hmo nmE&

H$m¶© H$a aho h¡ Am¡a AmnH$mo AmnHo$ Ûmam H$s Om ahr ñWmZr¶ n[a¶moOZmAm| na Jd© ‘hgyg H$aZm Mm{hE&'' bo{H$Z EH$ g§JR>Z Ho$ ê$n ‘| amoQ>ar H$mo ~‹S>r n[a¶moOZmAm| go AnZr ZμOa| Zht hQ>mZm Mm{hE, {Og‘| go EH$ Wr Xþ{Z¶m go nmo{b¶mo CÝ‘ybZ H$aZm& ""gmbmZm 350,000 bmoJm| go, Bg df© h‘mao nmg Ho$db Eogo 18 ~ƒo h¡ Omo nmo{b¶mo dm¶ag go J«{gV h¡ bo{H$Z A^r ^r 18 ~ƒo ~m{H$ h¡ Am¡a h‘| Xþ{Z¶m^a Ho$ ~ƒm| go {H$E JE nmo{b¶mo {‘Q>mZo Ho$ AnZo dmXo H$mo Zht ^ybZm h¡&''

H$m¡Zgm {Zdoe ~¢H$a Bg Vah H$m à{Vbm^ Xo gH$Vm h¡? h‘mam TRF H$a gH$Vm h¡... 1,000 S>m°ba H$mo 75,000 S>m°ba ‘| ~Xb gH$Vm h¡!

amo B© AÜ`j ~oar

ao{gZ

EH$ n[adV©ZH$mar n[a¶moOZm amoQ>o[a¶Zm| H$mo CZHo$ Ûmam {H$¶o Om aho H$m¶m] Am¡a {OZ qOX{J¶m| H$mo CÝhm|Zo Nw>Am Ed§ n[ad{V©V {H$¶m h¡ Cg na CÝh| Jd© ‘hgyg H$admZo Ho$ {bE, Aܶj ao{gZ Zo EH$ H$hmZr gwZmB© {H$

_Zr_mOam Ho$ gaH$mar ñHy$b _| amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a EñWa, S>rOr Jmo`b Am¡a Hw$N> amoQ>o[a`Zm| Ho$ gmW& 16

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018


gmHo$Var H$m°bmoZr _| EH$ {M{H$Ëgm {e{da _| amo B© AÜ`j ao{gZ Am¡a EñWa, PRIP gm~y Am¡a S>rOr Jmo`b&

gmHo$Var H$m°bmoZr _| ~ÀM|&

H¡$go h¡Vr ‘| AmE ^yH§$n Ho$ ~mX h‘Zo Cg n[a¶moOZm H$m g‘W©Z H$aZo dmbo 60 Xoem| Ho$ gmW, 6.5 {‘{b¶Z S>m°ba H$s 105 n[a¶moOZmE§ H$s Wr& amoQ>ar Eogm H$a gH$Vr h¡ Š¶m|{H$ amoQ>ar EH$ n[a¶moOZm ¶m EH$ g‘wXm¶ H$s ghm¶Vm hoVw EH$ gmW {‘bH$a H$m¶© H$aVr h¡&'' Cg g‘¶, EH$ ‘mV¥ Ed§ {eew ñdmñ϶ n[a¶moOZm ‘|, XmB¶m| Ho$ EH$ g‘yh Zo amoQ>o[a¶Zm| go H$hm {H$ J«m‘rU BbmH$m| ‘| n[adhZ H$s H$‘r Ho$ MbVo do H$B© ‘mVmAm| H$s Cg Vah go ‘XX Zht H$a nm ahr h¡ O¡gm do H$aZm MmhVr h¡& ""Vmo h‘Zo H$hm h‘ AmnH$s ‘XX H$a|Jo& g~go nhbo, h‘ ñWmZr¶ amoQ>ar Šb~ ‘| JE Vm{H$ dh h‘| 1,000 S>m°ba Xo gHo$& h¡Vr Ho$ Šb~m| Ho$ nmg A{YH$ n¡gm Zht hmoVm, bo{H$Z do OmZVo Wo {H$ ¶h n[a¶moOZm ‘hËdnyU© h¡ Bg{bE CÝhm|Zo h‘| 1,000 S>m°ba {XE& BgHo$ ~mX CZHo$ ‘§S>b Ho$ Šb~m| Zo amer H$m {‘bmZ {H$¶m, Am¡a {’$a Aݶ ‘§S>bm| Am¡a Xoem| - 54 {d{dY ‘§S>b - gm‘Zo AmE Am¡a 75,000 S>m°ba H$m EH$ d¡{œH$ AZwXmZ EH${ÌV

hþAm& Bg Vah go h‘mam g§ñWmZ H$m¶© H$aVm h¡; 1,000 S>m°ba Ho$ {Zdoe Ho$ gmW h‘ EH$ 75,000 S>m°ba H$s Orn boZo ‘| gj‘ hmo nmE& H$m¡Zgm {Zdoe ~¢H$a Bg Vah H$m à{Vbm^ Xo gH$Vm h¡? h‘mam TRF H$a gH$Vm h¡... 1,000 S>m°ba H$mo 75,000 S>m°ba ‘| ~Xb gH$Vm h¡!'' Orn H$mo IarXm J¶m, Am¡a EH$ Jwbm~r amoQ>ar MH«$ n|Q> H$aHo$ XmB¶m| H$mo {X¶m J¶m& Hw$N> gmbm| ~mX, O~ EH$ Xb h¡Vr ‘| à˶oH$ n[a¶moOZm H$m {ZarjU H$aZo hoVw J¶m, ""h‘| XmB¶m| Ûmam amoH$ {b¶m J¶m Am¡a CÝhm|Zo h‘ go H$hm: "AmnHo$ Ûmam Xr JB© Orn Ho$ H$maU, h‘| {dœmg h¡ {H$ h‘Zo ‘mV¥ Ed§ {eew ‘¥Ë¶w Xa H$mo 50 à{VeV VH$ H$‘ H$a {X¶m h¡&' Oam BgHo$ ~mao ‘| gmo{M¶o!'' ao{gZ Zo ^maVr¶ amoQ>o[a¶Zm| H$mo CZH$s AZoH$ gm‘wXm{¶H$ H$ë¶mU n[a¶moOZmAm| Ho$ {bE ~YmB© Xr; ""AmnZo gXñ¶Vm ‘| Vrd« d¥{Õ, g§ñWmZ H$mo XoZo ‘| Vrd« d¥{Õ {XImB© h¡ Am¡a ‘wPo {dœmg h¡ {H$ g§ñWmZ H$mo XoZo ‘| Amn Zå~a EH$ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 17


amoQ>ar ãb‹S> ~¢H$ _| AÜ`j ao{gZ Am¡a PRIP gm~y&

ñWmZ na Am gH$Vo h¡& AmnHo$ nmg EH$ geº$ amoQ>maoH$Q> Am§XmobZ ^r h¡&'' bo{H$Z, CÝhm|Zo AmJo H$hm, ""h‘| A^r ^r Im{‘¶m§ h¡, Bg{bE h‘| IwX H$mo ~marH$s go XoIZm hmoJm Am¡a IwX go ¶h nyN>Zm hmoJm {H$ h‘ H¡$go ~Xb gH$Vo h¡? h‘ H¡$go Eogm amoQ>ar Šb~ ~Z gH$Vo h¡ Omo CVZm hr à{V{Z{YH$ hmo {OVZm h‘| hmoZm

¶h h‘mao {bE ~hþV hr gm¡^m½¶ H$s ~mV h¡ {H$ ~oar Am¡a EñWa h‘mao ‘§S>b ‘| h¡, {OÝh| ‘¢ EH$ emZXma OmoS‹ >m H$hVm hÿ,± Š¶m|{H$ do {H«$¶merb amoQ>[o a¶Z h¡& ¶o do bmoJ h¡ {OÝhm|Zo AnZr H$‘a H$g br h¡ Am¡a h¡Vr Am¡a Aݶ OJhm| na JE h¡, Am§{Y¶m| Am¡a Vy’$mZm| H$m gm‘Zm {H$¶m h¡, Am¡a dhm± na Ho$db nwZdm©g Ho$ {bE hr Zht ~pëH$ amhV H$m¶m] Ho$ {bE ^r H$m¶© {H$¶m h¡& PRIP amOoÝÐ

18

amoQ>ar g_mMma

gm~y

{Xg§~a 2018

Mm{hE, ¶wdmAm| Ho$ {bE, hmb hr ‘| godm{Zd¥Îm hþE bmoJm| Ho$ {bE Am¡a h‘mao g‘mO H$s g^r Om{V¶m| Ed§ g^r dJm] Ho$ {bE A{YH$ àmg§{JH$ hmo? h‘mao Šb~m| H$mo nyN>Zm hmoJm: Š¶m h‘ AmO H$s Xþ{Z¶m Am¡a g^r dJm] Ho$ {bE àmg§{JH$ h¡?''

EH$ CËH¥$ï> Omo‹S>m AnZo g§~moYZ ‘|, PRIP amOoÝÐ gm~y Zo H$hm, ""¶h h‘mao {bE ~hþV hr gm¡^m½¶ H$s ~mV h¡ {H$ ~oar Am¡a EñWa h‘mao ‘§S>b ‘| h¡, {OÝh| ‘¢ EH$ emZXma Omo‹S>m H$hVm hÿ±, Š¶m|{H$ do {H«$¶merb amoQ>o[a¶Z h¡& ¶o do bmoJ h¡ {OÝhm|Zo AnZr H$‘a H$g br h¡ Am¡a h¡Vr Am¡a Aݶ OJhm| na JE h¡, Am§{Y¶m| Am¡a Vy’$mZm| H$m gm‘Zm {H$¶m h¡, Am¡a dhm± na Ho$db nwZdm©g Ho$ {bE hr Zht ~pëH$ amhV H$m¶m] Ho$ {bE ^r H$m¶© {H$¶m h¡& ao{gZ H$s Wr‘ H$s à{VH¥${V na ~Zo EH$ emZXma {MÌnQ> H$mo nhbo Omo‹S>o H$mo Cnhmañdê$n {X¶m J¶m& S>rOr Jmo¶b Zo ZdrZV‘ A{YH¥$V ApIb ‘{hbmAm| dmbo Šb~ amoQ>ar Šb~ ghmaZnwa doìg Ho$ gXñ¶m| H$m n[aM¶ {X¶m&

amoQ>ar hmB©do Aܶj ~oar Zo M§S>rJ‹T> ‘| EH$ amoQ>maoH$Q> gå‘obZ ‘| ^mJ {b¶m Am¡a amoQ>[o a¶Zm| Ed§ amoQ>maoH$Q>am| XmoZm| go ¶h gw{Z{üV H$aZo Ho$ {bE H$hm {H$ amoQ>maoH$Q>am| H$m amoQ>[o a¶Zm| ‘| 100 à{VeV ê$nm§VaU hmo& ¶{X Eogm g~ OJh hmoVm h¡, O¡gm {H$ CZHo$ J¥h Šb~ ‘| hþAm h¡, Vmo ""h‘| KQ>Vr gXñ¶Vm H$mo boH$a qMVm Zht H$aZr n‹S>Jo r Am¡a h‘mao nmg amoQ>maoH$Q> Šb~ hm|Jo Omo h‘mao g§ñWmZ H$mo nmo{fV H$aZm Omar aI|J&o ‘¢ O~ ^r amoQ>aŠo Q>am| Am¡a B§Q>aŠo Q>am| go {‘bVm hÿ± Vmo ‘¢ CZgo H$hVm hÿ± {H$ do amoQ>ar Ho$ hmB©do na h¡ Am¡a AnZm H$mog© nyam H$aZo Ho$ ~mX do ~mha Om gH$Vo h¡ na§Vw do EH$ amoQ>maoH$Q> Šb~ go OwS‹ >Zo Ho$ {bE nwZ… ¶y{Zd{g©Q>r ‘| Am gH$Vo h¡ Am¡a {’$a ¶y{Zd{g©Q>r Ho$ ~mX EH$ g‘wXm¶-AmYm[aV amoQ>ar Šb~ go OwS‹ >Zo Ho$ {bE àñWmZ H$a gH$Vo h¡& CÝh| Cg hmB©do na dmng AmVo ahZm hmoJm Vm{H$ do CZH$s nyar qμOXJr amoQ>ar ¶mÌm H$mo Omar aI gH|$&''

{MÌ: aerXm ^JV EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm


’$mC§So>eZ Ý`mgr AÜ`j H$m g§Xoe

gå_obZ

Xmo-n{h`m na EH$ {Za§Va à{V~ÕVm

ñQ>r\$Z å`yga

h

_ _o§ go A{YH$m§e bmoJmo§ Ho$ {bE, {Xg§~a H$m _hrZm g_má hmoZo Ho$ H$Jma na IμSo df© _o§ {H$E JE H$m`©m§o na {dMma _§WZ H$aZo H$m g_` h¡& h_ CZ ~mVmo§ Ho$ ~mao _o§ gmoMVo h¡§ {Ogo nyam H$aZo H$m g§H$ën h_Zo {b`m Wm Am¡a CgH$r VwbZm dmñVd _o§ {H$E JE H$m`©m§o Ho$ gmW H$aVo h¡& AZoH$ ~ma h_ Bg ~mV go Amü`©M{H$V ah OmVo h¡§ O~ h_o§ nVm MbVm h¡ {H$ h_Zo Cå_rX go ^r H$hr A{YH$ àmá {H$`m h¡& h_ Zd df© Ho$ ~mao _o§ ^r gmoMZm ewê H$aVo h¡§ Am¡a, gd©lðo _Zgy~o Ho$ gmW, ñd`§ H$mo Am¡a A{YH$ Cnb{ãY`m§ àmá H$aZo Ho$ {bE à{V~Õ H$aVo h¡&§ `h EH$ Eogm g_` h¡ O~ h_mam {dMma CZ ~mVmo§ H$r Amoa AmH${f©V hmoVm h¡§ Omo h_mao {bE _hËdnyU© h¡§ - Am¡a n{adma go A{YH$ _hËdnyU© H$wN ^r Zhr§ hmoVm h¡& h_ CZ bmoJmo§ Ho$ à{V Am^mar h¡§ {OÝho§ h_ ß`ma H$aVo h¡§ Am¡a Omo h_o§ ß`ma H$aVo h¡&§ amoQ{o a`Z Ho$ {bE, Bg_o§ g§nUy © g§gma go ~Sμr g§»`m _o§ bmoJ em{_b h¡,§ Š`mo{§ H$ n{adma H$r h_mar AdYmaUm _o§ Z Ho$db h_mao aº$-g§~Y§ dmbo {aíVoXma em{_b h¡§ ~{ëH$ amoQar H$mo gmPm H$aVo hwE df©m§o Ho$ Xm¡amZ ~ZmE JE AZoH$ {_Ì ^r em{_b h¡& h_ g^r EH$ Vmbm~ _o§ \$oH§ $o OmZo dmbo H$§H$μS Ho$ NmoQo QwH$μSmo§ Ho$ g_mZ h¡, Omo Vmbm~ _o§ NmoQr bhamo§ H$m {Z_©mU H$aVm h¡&§ O~ h_mao bhao§ h_mao n{adma Am¡a {_Ìmo§ Ho$ bhamo§ _o§ àdoe H$aVr h¡,§ Vmo h_ dmñVd _o§ AnZo g§gma na à^md H$m g¥OZ H$aVo h¡&§ h_ CZ g§JRZmo§ Ho$ ~mao _o§ ^r gmoMVo h¡§ Omo h_mao {bE _hËdnyU© h¡§ Am¡a Omo h_mar Am¡a AÝ` bmoJmo§ H$r CXmaVm Ho$ H$maU AnZm A{ñVËd ~ZmE§ aIZo _o§ gj_ h¡&§ h_ ñdoÀNm go BZ g§JRZmo§ Ho$ gmW gh`moJ H$aVo h¡§ Am¡a CZHo$ H$m`© H$mo AmJo ~TμmZo Ho$ {bE CXmaVm Ho$ gmW AnZm g_`, à{V^m Am¡a Am{W©H$ gh`moJ XoVo h¡§ Vm{H$ Bg g§gma H$mo g^r bmoJmo§ Ho$ {bE EH$ ~ohVa Xw{Z`m _o§ n{ad{V©V {H$`m Om gHo$& Am¡a Bg H$m`© Ho$ _mÜ`_ go, h_mam n{adma Am¡a ^r {demb hmoVo OmVm h¡& amoQar \$mC§Seo Z H$mo {Za§Va gh`moJ XoZo H$r h_mar à{V~ÕVm Am¡a g_W©Z Ho$ H$maU à{V df© h_mam n{adma Am¡a h_mam à^md ~TμVm hr OmVm h¡& EH$ gmW {_bH$a H$m`© H$aZm gh{H$«`Vm H$m ^md CËnÞ H$aVm h¡ Omo EH$ ì`{º$ H$mo dmñVd _o§ ~ohVa H$aZo Ho$ {bE ào{aV H$aVm h¡& Am¡a O~ h_ g^r EH$ gmW {_bH$a H$m`© H$aVo h¡§ Am¡a ñd`§ EH$ {deof H$m`© Ho$ {bE à{V~Õ H$aVo h¡,§ Vmo h_ Omo H$wN àmá H$aVo h¡§ dh Agr{_V hmoVm h¡& Cg à{H$«`m _o§ h_ EH$ gmW ~§Yo hmoVo h¡§ Am¡a Bggo EH$ _O~yV n{adma H$m {Z_©mU hmoVm h¡&§ Bg{bE df© Ho$ Bg {deof g_` na, O~ Amn AnZo n{adma Am¡a AnZo OrdZ _o§ AÀNr ~mVmo§ na _§WZ H$aVo h¡,§ Cgr g_` AnZr amoQar {damgV Ho$ ~mao _o§ {dMma H$ao&§ A~ AmnHo$ {bE `h ñWm`r à{V~ÕVm ì`º$ H$aZo H$m g_` h¡ Vm{H$ h_mao \$mC§Seo Z H$m _hËdnyU© H$m`© {MañWm`r ~Z gHo$&

å~J© H$r EH$ gmB{H$b dmbo eha Ho$ ê n _o§ _O~yV na§nam ahr h¡& AnZo A{YH$m§e gnmQ BbmHo$ Am¡a ~mB{H$§J Ho$ {bE ~ohVa AmYa^yV gw{dYmAmo§ H$r _m¡OXy Jr Ho$ gmW, gmB{H$b H$r gdmar H$aVo hwE eha ^«_U H$aZo Ho$ {bE `h EH$ AmXe© ñWmZ h¡, Am¡a 1 go 5 OyZ 2019 amoQar B§QaZoeZb H$Ýdoe§ Z Ho$ {bE AmZo dmbo amoQ{o a`Z AZoH$ _mÜ`_mo§ H$m Cn`moJ H$a eha ^«_U H$a gH$Vo h¡&§ NmoQr `mÌmAmo§ Ho$ {bE, Amn 120 ñWmZmo§ _o§ go {H$gr ^r ñWmZ go StadtRAD (stadtrad.hamburg.de), `m {gQr ~mBH$ go `mÌm ewê H$a gH$Vo h¡§ Am¡a J§Vì` ñWmZ na nhwM± Zo na EH$ {Z`V ñWmZ na dhm± NmoSμ H$a AmJo ~μT gH$Vo h¡&§ nhbo 30 {_ZQ Ho$ {bE H$moB© ewëH$ Zhr§ {b`m OmVm h¡; BgHo$ ~mX, Amngo à{V {_ZQ 8 `yamo goQ§ `m à{V {XZ £12 H$m ewëH$ dgyb {H$`m OmEJm& StadtRAD {gñQ_ H$m Cn`moJ H$aZo Ho$ {bE, AmnH$mo nhbo H$«{o SQ H$mS© Ho$ gmW Am°ZbmBZ n§OrH$aU H$aZm hmoJm, Am¡a AmnHo$ nmg EH$ _mo~mBb \$moZ hmoZm Mm{hE Omo `yamon _o§ H$m`© H$aZo _o§ gj_ hmo& AZoH$ ~mBH$ aoQ§ b em°n eha Ho$ Xe©Zr` ñWbmo§ Ho$ ^«_U Ho$ gmW-gmW J«m_rU joÌmo§ _o§ ^«_U H$aZo H$r noeH$e H$aVo h¡&§ hhcitycycles.de/en `m Hamburg-radtour.de (O_©Z _o)§ AmOμ_mE§& b§~r `mÌmAmo§ Ho$ {bE, komoot.com Zm_H$ Eon H$m BñVo_mb H$ao§ Omo AmnH$mo AnZo `mÌm H$r `moOZm ~ZmZo _o§ _XX H$a gH$Vm h¡& EH$ bmoH${à` Z`m {dH$ën {H$amE na Bbo{ŠQ—H$ ~mBH$ boZm h¡, Omo EH$ NmoQr Bbo{ŠQ—H$ _moQa go b¡g h¡ Am¡a {Ogo noSb go ^r Mbm`m Om gH$Vm h¡& eha ^«_U H$aZo dmZo dmbo g¡bm{Z`mo§ H$mo nVm hmoZm Mm{hE {H$ h¡å~J© gmB{H$b MmbH$ VoO gmB{H$b MbmVo h¡§ Am¡a AnZo amñVo Ho$ {bE hRr hmoVo h¡&§ n¡Xb MbZo dmbmo§ H$mo h_oem gmB{H$b MmbH$mo§ Ho$ à{V gVH$© ahZm Mm{hE Am¡a gmBSdmH$ Am¡a gmPo \$wQnmW XmE§ {H$Zmao MbZm Mm{hE& K§Qr H$r AmdmO gwZ;§o AJa AmnHo$ nrNo go K§Qr H$r AmdmO Am ahr h¡,§ Vmo em`X Amn JbV {H$Zmao na Mb aho h¡!§

www.riconvention.org

am°Z S>r ~Q>©Z \$mC§SoeZ Ý`mgr AÜ`j

na h¡å~J© _o§ 2019 amoQar gå_obZ _o§ em{_b hmoZo Ho$ {bE n§OrH$aU H$a|&


PRIP H$ë`mU ~oZOu Am¡a RIPN gwerb JwßVm&

amoQ>ar ‘oam VZmd Xÿa H$aVr h¡: gwerb Jwám aerXm ^JV

H$mo

bH$mVm ‘| df© 2020-21 Ho$ {bE amoB© Aܶj Ho$ ê$n ‘| AnZm Zm‘m§H$Z hmoZo H$s ~YmB¶m| Ho$ Odm~ ‘|, RIPN gwerb Jwám Zo H$hm {H$ CZH$m H$mobH$mVm Ho$ gmW ~hþV hr ~hþ‘yë¶ [aíVm h¡; ""EH$ {ZXoeH$ Ho$ ê$n ‘| ‘oar nhbr ~¡R>H$ ¶hm± na PRID eoIa ‘ohVm Ûmam H$s JB©, Am¡a ¶hm± na ‘oao AZoH$ XmoñV h¡& bo{H$Z ¶hm± ‘wPo BVZm gå‘mZ {X¶m J¶m h¡ {H$ ‘¢ gmoM ahm hÿ± {H$ ‘oar ‘§{Ob H$hm± h¡&'' ¶h H$m¶©H«$‘ ‘§S>b 3250, 3261, 3262, 3291 Am¡a 3292 Ûmam Am¶mo{OV {H$¶m J¶m Wm& EH$ Omoerbo hmB©H$a Am¡a CËgmhr nd©V ào‘r hmoZo Ho$ ZmVo CÝhm|Zo H$hm nd©V H$s M‹T>mB© H$aVo g‘¶ EH$ ì¶{º$ MmoQ>r H$s Amoa XoIVm ahVm h¡, Am¡a H$hVm h¡, ""‘wPo dhm± na nhþ±MZm h¡, Am¡a Amn M‹T>mB© H$aVo ahmo& AnZo ‘Z ‘| dhr ^mdZm Am¡a g§H$ën Ho$ gmW, ‘¢ amo B© Ho$ {eIa VH$ H$s ¶mÌm H$ê$§Jm& bo{H$Z ¶h H$moB© AmgmZ ¶mÌm Zht hmoZo dmbr h¡; {Zñg§Xoh PRIP amOoÝÐ gm~y Am¡a PRIP H$ë¶mU ~oZOu H$s OJh boZm EH$ MwZm¡VrnyU© H$m¶© h¡, bo{H$Z ‘wPo ¶H$sZ h¡ B©œa H$s H¥$nm Am¡a ‘oao JwéOZm| Ho$ Amerdm©X go, ‘¢ AmnH$s Cå‘rXm| na Iam CVê$§Jm&'' ""amoQ>ar ‘oam VZmd Xÿa H$aVr h¡,'' d{U©V H$aVo hþE, Jwám Zo H$hm {H$ amoQ>ar ‘| ¶h CZH$m 41dm§ df© h¡ Am¡a Bg ¶mÌm ‘|, ""‘¢ ~Vm Zht gH$Vm {H$ g‘wXm¶ H$s godm H$aZo Ho$ {bE ‘wPo {H$VZm ߶ma Am¡a Adga {‘bm h¡& eoIa (‘ohVm), Bg ~ƒr (6-dfu¶ dfm© à‘m{UH$) H$mo bmH$a, AmnZo dmñVd ‘| ‘oao {Xb H$mo Nw>Am h¡&'' dh ‘ohVm Ho$ H$WZ H$m {OH«$ H$a aho Wo {H$ RIPN H$s dOh go {JâQ> Am°μ’$ bmB’$ H$m¶©H«$‘ Ho$ A§VJ©V ~ƒm| H$s nm§M {Xb H$s gO©[a¶m§ H$s JB© Wr, Am¡a dfm© H$mo Jwám go {‘bdm¶m J¶m Wm&


CgHo$ ~mX CÝhm|Zo CXmhaU {X¶m {H$ amoQ>ar H¡$go H$m¶© H$aVr h¡& df© 2006 ‘|, O~ dh H$monoZhoJoZ gå‘obZ ‘| em{‘b hmo aho Wo, Vmo CZH$m μ’$moZ ~Om& ""CX¶nwa ‘| h‘Zo EH$ õX¶ {e{da bJm¶m Wm Am¡a Cg‘| {Xb H$s ~r‘mar go nr{‹S>V 20 ‘arOm| H$s nhMmZ H$s JB© {OZ‘| go 12 ~ƒm| H$mo gO©ar H$s Amdí¶H$Vm Wr& ‘¢Zo CZgo nyN>m A~ Š¶m, Am¡a CÝhm|Zo H$hm {H$ n[a¶moOZm/{e{da IË‘ hmo J¶m h¡& Am¡a ‘¢Zo H$hm ¶h H¡$go IË‘ hmo gH$Vm h¡; ¶h Vmo A^r ewê$ hþAm h¡& A~ Omo bmoJ OmZVo h¡ {H$ CÝh| {Xb H$s ~r‘mar h¡ - nhbo CÝh| H$moB© A§XmOm Zht Wr - do AmJo H$s H$m¶©dmhr na Amü¶© H$a|Jo& Mmho do Am°naoeZ H$admZo ‘| gj‘ hmo ¶m Zm hmo; ¶{X hm±, Vmo do n¡go H$hm± go bmE±Jo& A~ go ha {XZ do bmoJ EH$ ‘m¡V ‘a|Jo&'' Bg Vah dh {JâQ> Am°μ’$ bmB’$ H$m¶©H«$‘ ‘| em{‘b hþE Omo ~ƒm| H$s {Xb H$s gO©ar H$aVm h¡& ""A^r VH$ h‘ 100 à{VeV g’$bVm H$s Xa Ho$ gmW 3,000 Am°naoeZ H$a MwHo$ h¡& Bgr Vah amoQ>ar H$mo AnZr n[a¶moOZmE§ H$aZr Mm{hE; CÝh| CZHo$ Vm{H©$H$ {ZîH$f© na bo OmH$a&''

Bg gå‘mZ H$mo ""CZ g^r amoQ>o[a¶Zm| H$mo g‘{n©V H$aVo hþE {OÝhm|Zo amoQ>ar Ho$ {bE H$‹S>r ‘ohZV H$s h¡ Am¡a {Og dOh go ‘wPo ¶h nX {‘bm h¡, Jwám Zo H$hm ¶h CZHo$ ‘yë¶m| Am¡a H$‹S>r ‘ohZV H$m ^r gå‘mZ h¡&'' CÝhm|Zo hmoQ>b ì¶dgm¶ ‘| àdoe {H$¶m {~Zm ¶h OmZo {H$ ¶h CÚmoJ h¡ Š¶m& ""V~ VH$ ‘¢Zo H$moB© {ZOr H§$nZr ^r Zht MbmB© Wr& bo{H$Z AJa AmnHo$ nmg OyZyZ h¡ {H$ ‘wPo ¶h grIZm hr h¡ Am¡a Eogm H$aZo Ho$ {bE ‘¢ H$‹S>r ‘ohZV H$ê$§Jm Am¡a g’$b hmoD$§Jm; ¶{X Amn AmË‘{dœmg Am¡a {hå‘V Ho$ gmW AmJo ~‹T>Vo h¡, Vmo g~ Hw$N> ghr hmoJm&'' Omo ‘yë¶ CÝhm|Zo AnZo ‘mVm-{nVm go grI| h¡, {deofê$n go Z¡{VH$Vm, do CÝh| g’$bVm H$s Amoa bo JE& gmW hr CZH$s nËZr {dZrVm H$m g‘W©Z ""dh em§V h¡, Á¶mXm Hw$N> Zht H$hVr ¶m H$^r-H$^r H$hVr h¡ {H$ ¶h Hw$N> Á¶mXm hmo J¶m h¡, bo{H$Z O~ Eogm hmoVm h¡, Vmo ‘wPo CgH$m nyU© g‘W©Z àmá hmoVm h¡... dh 100 à{VeV hmoVm h¡ Cg‘| EH$ à{VeV H$s ^r H$‘r Zht hmoVr&'' ~¡R>H$ H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE, nyd© amo B© Aܶj H$ë¶mU ~oZOu Zo H$hm: ""‘¢ Bg AØþV {dMma H$m

^maV go Mm¡Wo amoB© Aܶj EH$ ~hþV AÀN>o ZoV¥ËdH$Vm© hm|Jo& CZH$s amoQ>ar à{V~ÕVm Am¡a AZw~§Y ~oOmo‹S> h¡& Am¡a EH$ ‘oμO~mZ, Am¡a EH$ hmoQ>b ì¶dgm¶r hmoZo Ho$ ZmVo, CZH$m Am¡a CZH$s nËZr {dZrVm H$m Am{V϶ A{ÛVr¶ h¡, Am¡a CVZr hr A{ÛVr¶ h¡ CZH$s Iwbr h±gr& nyd© amo B© AÜ`j H$ë`mU

~oZOu

AmXr hmoZo H$m à¶mg H$a ahm hÿ± {H$ ^maV go Mm¡Wm amo B© Aܶj nX^ma g§^mbZo H$s XohbrμO na I‹S>m h¡&'' ^maV Zo AnZm nhbm Aܶj 1962-63 ‘| {X¶m Wm O~ {ZVre bmhar, H$bH$Îmm go EH$ amoQ>o[a¶Z, H$mo MwZm J¶m Wm& ""CZ {XZm|, Aܶj gå‘obZ ‘| MwZo OmVo Wo Am¡a 1960-61 gå‘obZ ‘|, d[að> amoQ>o[a¶Z ~g CZHo$ nmg AmE Am¡a H$hm, "{ZVre, h‘ MmhVo h¡ {H$ Amn amoQ>ar Aܶj ~Z|,'

PRIP H$ë`mU ~oZOu {d{ZVm H$m A{^dmXZ H$aVo hþE {MÌ _| RIDE JU ^aV nm§S>çm, H$_b g§Kdr, RIPN gwerb JwßVm Am¡a gmoZb ^r em{_b h¢& {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 21


{d{ZVm "{JâQ> Am°\$ bmB\$' Ho$ bm^mWu - ~aem àm_m{UH$ go ~mVMrV H$aVo hþE& {MÌ _| (~mE§ go) PRID eoIa _ohVm, RIDE JU ^aV nm§S>çm H$_b g§Kdr, RIPN gwerb JwßVm, PRIP H$ë`mU ~oZOu Am¡a gmoZb ^r em{_b h¢&

Am¡a dh dhm± Wo& Am¡a CZH$s AØþV Wr‘ H$m {OH«$ A^r ^r AŠga {H$¶m OmVm h¡: AnZo A§Xa EH$ qMJmar gwbJmBE&'' Xÿgam ^maVr¶ Aܶj 1991-92 ‘| ~Zm, 30 gmb ~mX& ""amOoÝÐ gm~y, amoQ>ar OJV ‘| amOm Ho$ Zm‘ go àM{bV, gmW hr H$mobH$mVm ‘| OÝ‘|, h‘mam ZoV¥Ëd H$aZo Ho$ {bE AmE Am¡a CÝhm|Zo AnZo ZoV¥Ëd Am¡a AnZr Wr‘ ñd¶§ go nao XopI¶o Ho$ ‘mܶ‘ go EH$ ~‹S>r N>mn N>mo‹S>r& ~rg gmb ~mX, ‘¢Zo AnZo ZoV¥ËdH$Vm© H$m AZwgaU {H$¶m& ‘¢ ^r, H$mobH$mVm ‘| OÝ‘m hÿ±, Am¡a g^r H$hVo h¡ {H$ EH$ amo B© Aܶj ~ZZo Ho$ {bE, AmnH$m H$mobH$mVm go [aíVm hmoZm Oê$ar h¡!'' bo{H$Z amoQ>ar ‘|, Amn h‘oem AZno{jV H$s Anojm H$a gH$Vo h¡, Am¡a gwerb Jwám, Omo n§Om~ ‘| OÝ‘| h¡ H$mo A~ MwZm J¶m h¡, ""bo{H$Z CZH$s nËZr {dZrVm H$mobH$mVm ‘| OÝ‘r h¡& ‘oao ~mX, Ho$db 8 df© Ho$ nümV hr, dh nX^ma g§^mb|Jo& Vmo Amn XoI gH$Vo h¡ {H$ h‘ VoOr go AmJo ~‹T> aho h¡ - nhbo 22

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

29 gmb, {’$a, 20 gmb Am¡a A~ 8 gmb& Am¡a em¶X, ^maV go AJbm ZoV¥ËdH$Vm© 5 ¶m 6 dfm] ‘| hr Am OmE& Am¡a h‘ nwZ… AnZo H$mobH$mVm g§~§Y H$s Va’$ bm¡Q> gH$Vo h¡!'' AmpIaH$ma, amoQ>ar 1919 ‘| ^maV ‘| Bgr eha ‘| AmB© Wr, CÝhm|Zo AmJo H$hm& Jwám H$s ""‘O~yV amoQ>ar n¥ð>^y{‘'' na ‘moQ>o Vm¡a na MMm© H$aVo hþE, ~oZOu Zo CÝh| ""^maV Ho$ nmo{b¶mo CÝ‘ybZ àdV©H$ Ho$ ê$n ‘| d{U©V {H$¶m& h‘Zo nmo{b¶mo CÝ‘ybZ n[a¶moOZm Ho$ {bE 1980 Ho$ XeH$ Ho$ CÎmamY© ‘| Am¡a 90 Ho$ XeH$ ‘| EH$ gmW H$m¶© {H$¶m Wm& CÝhm|Zo Xþ{Z¶m^a Ho$ Xoem| ‘| ñdÀN>, gwa{jV Ob àXmZ H$aZo hoVw amoQ>ar H$s amo‘m§MH$ ¶mÌm H$m ‘mJ© Xe©Z {H$¶m h¡&'' gmW hr, amoQ>o[a¶Zm| H$mo ¶h nVm hmoZm Mm{hE {H$ Jwám Zo RAGS - amoQ>ar EŠeZ J«wßg - H$s g§H$ënZm H$aZo ‘| ‘XX H$s Wr& Am¡a {’$a Mmho dh CSR Ho$ ‘mܶ‘ go H$m°nm}aoQ> Ho$ gmW H$m‘ ewê$ H$aZm hmo, ¶m TRF à~§YZ... ""Jwám h‘oem go g{H«$¶ ê$n go BgH$m {hñgm aho h¡&''

~oZOu Zo Iwbmgm {H$¶m {H$ ""O~ Jwám Zo H$hm dh Zm Ho$db N>moQ>r nhbm| ~pëH$ amoQ>ar A§Vam©ï´>r¶ H$m ^r g{H«$¶ ê$n go {hñgm ~ZZm MmhVo h¡, h‘ g~Zo H$hm, "AmAmo gwerb - dhm± OmZo H$m amñVm dh h¡&' amoQ>ar ‘| Aܶj Ho$ {bE Zm‘m§H$Z g{‘{V EH$ AØþV g{‘{V h¡& BgZo Xþ{Z¶m^a Ho$ 34 μOmoZm| ‘| go 17 go à{V{Z{Y¶m| H$mo MwZm h¡ Am¡a do g^r nyd© {ZXoeH$ h¡ Ed§ AZw^dr Am¡a A{^k amoQ>o[a¶Z h¡& Am¡a gwerb H$m A‘oarH$m Am¡a ¶yamon XmoZm| Ho$ gmW à{VñnYu joÌ h¡&'' ~oZOu Zo d{U©V {H$¶m {H$ Jwám Ho$ gmW H$B© ~ma μ’$moZ na ~mV H$aZo Am¡a amV ‘| (^maV ‘|) OmJH$a {hgm~-{H$Vm~ H$aZo ‘| H$B© K§Q>| {~VmZo Ho$ ~mX, CÝh| AmpIaH$ma PRID eoIa ‘ohVm, Omo Zm‘m§H$Z g{‘{V Ho$ gXñ¶ h¡, H$m μ’$moZ Am¶m Am¡a CÝhm|Zo H$hm {H$ Jwám MwZo JE h¡& {’$a CÝhm|Zo AmJo H$hm: ""‘¢ OmZVm hÿ± {H$ ^maV go Mm¡Wo amoB© Aܶj EH$ ~hþV AÀN>o ZoV¥ËdH$Vm© hm|Jo& CZH$s amoQ>ar à{V~ÕVm Am¡a AZw~§Y ~oOmo‹S>


h¡& Am¡a EH$ ‘oμO~mZ, Am¡a EH$ hmoQ>b ì¶dgm¶r hmoZo Ho$ ZmVo, CZH$m Am¡a CZH$s nËZr {dZrVm H$m Am{V϶ A{ÛVr¶ h¡, Am¡a CVZr hr A{ÛVr¶ h¡ CZH$s Iwbr h±gr& ^JdmZ H$ao {H$ dh h‘oem Eogo hr h±gVo ah| Am¡a {dZrVm, Omo ~hþV hr Img B§gmZ h¡, Ho$ gmW {‘bH$a ZE ‘mZX§S> ñWm{nV H$a|& {dZrVm amoQ>ar H$s nhbr ‘{hbm Ho$ ê$n ‘| gwerb H$s AܶjVm ‘| ~hþV ¶moJXmZ H$a|Jr& Am¡a h‘ CZHo$ H$mobH$mVm go g§~§{YV hmoZo Ho$ {bE CZH$m YݶdmX H$aVo h¡! AnZo df© Ho$ {bE V¡¶ma hmoZo Ed§ ¶moOZm ~ZmVo g‘¶, ~¡ZOu Zo Jwám go ¶h ܶmZ ‘| aIZo Ho$ {bE H$hm, A^r Vmo Agbr ‘§{μOb nmZm ~m{H$ h¡& A^r Vmo BamXm| H$m BpåVhmZ ~m{H$ h¡& A^r Vmo Vmobr h¡ ‘wÆ>r ^a μO‘rZ& A^r VmobZm Amg‘mZ ~m{H$ h¡& Bg{bE, gwerb, ¶moOZm ~ZmE§ Am¡a H$m¶© H$a| Am¡a ZoV¥Ëd H$a| Vm{H$ Amn, Amngo nhbo AmE h‘ g^r go AmJo {ZH$b gH|$, h‘go loð> Am¡a ~ohVa hmo gH|$&

nyd© amo B© {ZXoeH$ Am¡a ~¡R>H$ Ho$ g§¶moOH$ eoIa ‘ohVm Zo H$hm dh dmñVd ‘| ~hþV Iwe h¡ Š¶m|{H$ amoQ>ar ‘| CZHo$ Xmo Jwé, H$ë¶mU ~¡ZOu Am¡a gwerb Jwám hm°b ‘| ‘m¡OyX h¡& ""JdZ©a ~ZZo Ho$ nyd© hr Omo nhbm ~‹S>m H$m¶©H«$‘ ‘¢Zo {H$¶m Wm dh ~¡ZOu Ho$ gmW Wm Am¡a Omo nhbm ~‹S>m H$m¶© ‘wPo {‘bm Wm, dmo Jwám Ho$ H$maU {‘bm Wm, {OÝhm|Zo ‘oam Zm‘ EH$ à{ejU ZoV¥ËdH$Vm© Ho$ ê$n ‘| {X¶m Wm, Am¡a CgHo$ ~mX ha H$X‘ na ‘oam ‘mJ©Xe©Z {H$¶m&'' CÝhm|Zo H$hm {H$ Zm‘m§H$Z g{‘{V Ho$ Xmo ^maVr¶ gXñ¶m| Ho$ ê$n ‘|, CÝhm|Zo Am¡a PRID ‘ZmoO XogmB© Zo à{H«$¶m H$s {Z¶‘mdbr Ho$ AZwgma ""h‘mam H$m¶© H$aZm ewê$ {H$¶m Omo H$hVr h¡ {H$ AmnH$mo Bg nX Ho$ {bE gd©loð> AmX‘r MwZZm hmoJm& ‘¢ AmnH$mo ¶H$sZ {XbmVm hÿ± h‘Zo {~ëHw$b d¡gm hr {H$¶m... h‘Zo CÝh| {g’©$ Bg{bE hr Zht MwZm Š¶m|{H$ dh EH$ ^maVr¶ h¡ ~pëH$ Bg{bE Š¶m|{H$ h‘Zo à{H«$¶m H$s {Z¶‘mdbr Ho$ à˶oH$ eãX H$m {Xb go nmbZ {H$¶m h¡& dh AZw^d ‘| ‘rbm| AmJo h¡ Am¡a {d{^Þ àH$ma Ho$ H$m¶© H$a MwHo$ h¡, Hw$N> 20 ¶m 25 amoB© g{‘{V¶m| ‘| godm Xo MwHo$ h¡, {OZ‘| go AmYr g{‘{V¶m| ‘| dh ¶m Vmo Aܶj Wo ¶m Cnmܶj Wo!'' ‘ohVm Zo AmJo H$hm, ""IoX h¡ {H$, Aݶ, ~oeH$ g^r CËH¥$ï> amoQ>o[a¶Z, CZHo$ H$m¶© Am¡a AZw^d H$m ‘wH$m~bm Zht H$a nmE&'' Jwám H$mo CZHo$ Zm‘m§H$Z na ~YmB© XoVo hþE, RIDE ^maV n§S>çm Zo H$hm {H$ ""{OÝhm|Zo Xþ{Z¶m Ho$ B{Vhmg na EH$ N>mn N>mo‹S>r h¡ do dmo bmoJ h¡ {OÝhm|Zo ZoVË¥ dH$Vm© ~ZZo Ho$ {bE IwX H$mo ¶mo½¶ gm{~V {H$¶m h¡ Am¡a Omo Ñ‹T> g§H$ën, AmË‘-{dœmg, H$‹S>r ‘ohZV Am¡a AQ>bVm Ho$ àdU ~b go ào[aV H$aVo h¡& Jwám CZ‘| go EH$ h¡&

dh AZw^d ‘| ‘rbm| AmJo h¡ Am¡a {d{^Þ àH$ma Ho$ H$m¶© H$a MwHo$ h¡, Hw$N> 20 ¶m 25 amoB© g{‘{V¶m| ‘| godm Xo MwHo$ h¡, {OZ‘| go AmYr g{‘{V¶m| ‘| dh ¶m Vmo Aܶj Wo ¶m Cnmܶj Wo! nyd© amo B© {ZXoeH$ eoIa

_ohVm

¶h H$moB© AmgmZ ¶mÌm Zht hmoZo dmbr h¡; {Zñg§Xoh PRIP amOoÝÐ gm~y Am¡a PRIP

H$ë¶mU ~oZOu H$s OJh boZm EH$ MwZm¡VrnyU© H$m¶© h¡&

{Zdm©{MV amo B© AÜ`j gwerb

JwßVm

Jwám Ho$ gmW AnZo 20 df© nwamZo g§~Y§ H$mo ¶mX H$aVo hþE, n§S>çm Zo H$hm dh CZgo nhbr ~ma ""h‘mao ‘§S>b gå‘obZ ‘| EH$ RPIC Ho$ ê$n ‘| {‘bo Wo Ohm± ‘¢Zo GSE Q>r‘ na EH$ àñVw{VH$aU {X¶m Wm Am¡a A§V ‘| CÝhm|Zo ‘wPgo hmW {‘bm¶m Am¡a H$hm "~hþV ~{‹T>¶m&' Hw$N> df© ~mX dh amoB© {ZXoeH$ ~Zo Am¡a ‘¢ S>rOr ‘ZmoZrV ~Zm& S>rOr Ho$ ê$n ‘|, ‘oao ܶmZmH$f©U joÌm| ‘| go EH$ Wm Ob g§ajU Am¡a à~§YZ, Am¡a ~oeH$ ‘oar àoaUmAm| ‘| go EH$ Wm gwerb Jwám Ûmam Bg joÌ ‘| {H$¶o JE ‘hmZ H$m¶©&'' ~mX ‘| XmoZm| Zo gXñ¶Vm g{‘{V ‘| H$m¶© {H$¶m; amo B© g{‘{V ‘| ¶h ‘oam nhbm AZw^d Wm Am¡a CÝhm|Zo ‘oam hmW Wm‘m Am¡a ‘oam ‘mJ© Xe©Z {H$¶m {H$ amoB© g{‘{V ‘| H¡$go AÀN>m H$m¶© H$aZm h¡& BVZo dfm] ‘|, CÝhm|Zo OmZm h¡ {H$ Jwám Ho$ g~go AÀN>o JwUm| ‘| go EH$ h¡ CZH$m g§JR>ZmË‘H$ H$m¡eb& Mmho dh ‘w§~B© Am¡a H$mobH$mVm ‘| amoQ>ar g§ñWmZm| H$m Am¶moOZ H$aZm hmo {OZ‘| ‘¢ em{‘b hþAm Wm, ¶m Ob {eIa gå‘obZ ¶m Aܶjr¶ gå‘obZ hmo, CÝhm|Zo AnZo O~X©ñV g§JR>ZmË‘H$ H$m¡ebm| H$m àXe©Z {H$¶m h¡& Š¶m|{H$ dh Ñ‹T>Vm Ho$ gmW ¶h ‘mZVo h¡ {H$ {H$gr ^r g§JR>Z ‘| g’$bVm H$moB© BÎmμ’$mH$ Zht hmoVr ~pëH$ h‘oem CËH¥$ï>Vm Ho$ {bE à{V~ÕVm, ~w{Õ‘Îmm go {H$¶m J¶m {Z¶moOZ Am¡a C{MV {ZînmXZ H$m n[aUm‘ hmoVr h¡& Am¡a dh Omo ^r MrμO ewê$ H$aVo h¡ Cg‘| ¶hr H$aVo h¡& ‘¢Zo Jwám ‘| VrZ Cs H$s nhMmZ H$s h¡: H${‘Q²‘oÝQ> (à{V~ÕVm), H$m°pÝμ’$S|>g (AmË‘ {dœmg) Am¡a H$mpånQ>oÝg (¶mo½¶Vm)& CÝhm|Zo Omo ^r H$m¶© AnZo hmWm| ‘| {b¶m CgHo$ à{V dh à{V~Õ aho; ha MrμO Omo CÝhm|Zo H$s Cg‘| dh ¶mo½¶ aho, Mmho dh àm{UH$ CnMma hmo, Ob g§ajU hmo, {h‘mb¶r Q´>ñQ> hmo ¶m amoQ>ar& {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 23


Jwám Ho$ nmg EH$ Ho$pÝÐV Ñ{ï>H$moU ^r h¡; ""dh Omo ^r H$m‘ ewê$ H$aVo h¡ Cgo nyao ܶmZ Am¡a VÝ‘¶Vm Ho$ gmW H$aVo h¡& Ho$ÝÐU ‘| Agr‘ e{º$ hmoVr h¡; gy¶© D$Om© H$m EH$ e{º$embr ómoV h¡ Am¡a ha K§Q>o gy¶© n¥Ïdr H$mo {~{b¶Zm| {H$bmodmQ> D$Om© go ^a XoVm h¡ bo{H$Z EH$ Q>monr Am¡a YynamoYH$ Ho$ gmW Amn K§Q>m| Yyn ‘| {Za§Va ~¡R> gH$Vo h¡ dmo ^r {~Zm {H$gr Xþîà^md Ho$&'' Xÿgar Va’$, boμOa D$Om© H$m ~hþV hr H$‘μOmoa ómoV h¡, bo{H$Z dh Ho$db Hw$N> {H$bmodmQ> D$Om© H$m BñVo‘mb H$aHo$ Cgo àH$me H$s EH$ A{déÕ Ymam ‘| Ho$pÝÐV H$aVm h¡ Am¡a boμOa H$m Cn¶moJ H$aHo$ Amn H¢$ga H$mo R>rH$ H$a gH$Vo h¡, H$m§M H$mo H$mQ> gH$Vo h¡ Am¡a hrao, ‘mZd Om{V ‘| ‘mZm J¶m g~go H${R>Z nXmW©, ‘| EH$ N>oX H$a gH$Vo h¡& ""Ho$ÝÐU ‘| Agr‘ e{º$ hmoVr h¡ Am¡a Bgo hr Jwám Cg ha MrμO ‘| bmVo h¡ Omo dh H$aVo h¡,'' nm§S>çm Zo AmJo H$hm& nm§S>çm H$hVo h¡, Jwám Ho$ g~go àr{VH$a JwUm| ‘| go EH$ h¡ CZH$s ""XoI^mb H$aZo H$s àd¥{V Am¡a CXmaVm, {Ogo n§S>çm Zo hmb hr ‘| OmZm O~ EH$ XþK©Q>Zm ‘| CZH$s nËZr ‘mYdr Ho$ H§$Yo H$s hÈ>r Qy>Q> JB© Wr& Aà¡b 2018 ‘|, Xmo Zd{Zdm©{MV {ZXoeH$m| Ho$ {bE EH$ ~YmB© g‘mamoh Ho$ Xm¡amZ, Jwám Zo ‘mYdr H$s Agw{dYm na ܶmZ {X¶m Am¡a Hw$N> àm{UH$ CnMma H$aZo H$s noeH$e H$s& bo{H$Z g‘¶ H$s H$‘r Ho$ MbVo ¶h hmo Zht nm¶m& bo{H$Z ~mX ‘|, OyZ ‘| Am¶mo{OV Q>moa§Q>mo gå‘obZ ‘|, CÝh| AnZm dmXm ¶mX Am¶m Am¡a CÝhm|Zo ‘mYdr na àm{UH$ CnMma {H$¶m& dh H$‘ XX© ‘| h¡ Am¡a A~ CgHo$ H§$Yo ‘| A{YH$ J{VerbVm h¡; bo{H$Z g~go ‘hËdnyU© ~mV ¶h h¡ {H$ Bggo CZH$s XoI^mb H$aZo H$s àd¥{Îm H$m

ZoV¥ËdH$Vm© ~ZZo Ho$ {bE IwX H$mo ¶mo½¶ gm{~V {H$¶m h¡ Am¡a Omo Ñ‹T> g§H$ën, AmË‘-{dœmg, H$‹S>r ‘ohZV Am¡a AQ>bVm Ho$ àdU ~b go ào[aV H$aVo h¡& Jwám CZ‘| go EH$ h¡& nyd© amo B© {ZXoeH$ ^aV

24

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

nm§S>çm

gmoZb g§Kdr Am¡a amer _ohVm&

nVm Mbm& H$‘b Am¡a ‘¢ Jwám Ho$ gmW H$m‘ H$aZo Ho$ {bE ^m½¶embr hm|Jo, O~ h‘ {ZXoeH$m| Ho$ ê$n ‘| amo B© ‘§S>b ‘| godm X|Jo Am¡a dh amoB© Ho$ erf© na hm|Jo (2020-21 ‘|)&'' PRIP H$ë¶mU ~oZOu Ho$ H$WZ H$mo ¶mX H$aVo hþE {H$ 2011-12 ‘| O~ dh amo B© Aܶj Wo Am¡a dm¶ nr Xmg Am¡a eoIa ‘ohVm amo B© {ZXoeH$ Wo, Vmo Aݶ {ZXoeH$ CÝh| "^maVr¶ ‘m{μ’$¶m' H$hH$a ~wbmVo Wo& ""‘¢ {Zíe§H$ hmoH$a H$h gH$Vm hÿ± {H$ erf© na Jwám Ho$ hmoZo Ho$ H$maU, h‘ ^maVr¶ ‘m{μ’$¶m Zht ~pëH$ ^maVr¶ {VH$‹S>r hm|Jo! ‘¢ AmnH$mo ¶H$sZ {XbmVm hÿ± {H$ 2020-21 ‘| h‘ nyam à¶mg H$a|Jo {H$ ^maV Am¡a h‘mao μOmoZm| Ho$ ÜdO amoB© ‘| erf© na bhamE± Vm{H$ Amn Jd© Ho$ gmW AnZm ga D$na CR>m gH|$ Am¡a H$h gH|$ {H$ EH$ ^maVr¶ Aܶj Ho$ ê$n ‘|, ^maVr¶ amoQ>ar dhm± erf© na ‘m¡OyX h¡! '' OZg‘yh H$m ñdmJV H$aVo hþE, A{^ZÝXZ Ho$ g§¶moOH$, RIDE H$‘b g§Kdr, Zo H$hm CÝh| ¶mX h¡ {H$ dh H¡$go {dñ‘¶ go {X„r H$s emZXma OJ‘mVr hþB© Am¡a ~«m§S> ݶy h¶mV arO|gr (Jwám H$s nhbr hmoQ>b) H$mo XoI aho Wo Am¡a AnZo {nVm go dhm± na EH$ ~ma ImZo Ho$ {bE nyN> aho Wo& ""Am¡a ‘oao {nVm Zo H$hm 90 à{VeV A§H$ bmAmo Am¡a Vwåh| Vwåhmam am{Ì^moO {‘boJm& ‘¢Zo H$‹S>r ‘ohZV H$s bo{H$Z Ho$db 85 à{VeV hr bm nm¶m, bo{H$Z {’$a ^r ‘wPo Cg AmbremZ hmoQ>b ‘| am{Ì^moO H$aZo H$mo {‘bm&''

~mX ‘|, O~ dh amoQ>ar go Ow‹S>o, Vmo RIPN Jwám CZHo$ AZwH$aUr¶ ì¶{º$¶m| ‘| go EH$ Wo Am¡a CÝhm|Zo ha Vah go CZHo$ O¡gm ~ZZo H$s H$mo{ee H$s, {OZ‘| ñ‘mQ>© gyQ> nhZZm ^r em{‘b h¡! ""O~ ‘¢ EH$ DGE ~Zm Am¡a GETS Ho$ à{ejU Ho$ {bE {X„r J¶m, Vmo ‘wPo Ehgmg hþAm {H$ {Og ñHy$b ‘| ‘¢ em{‘b hmo ahm Wm CgHo$ hoS>‘mñQ>a gwerb Jwám Wo (Jwám 2003-05 VH$ amo B© {ZXoeH$ Wo) Am¡a A~ O~ ‘¢ EH$ {ZXoeH$ ~ZZo Om ahm hÿ±, dh H$m°boO {Og‘| ‘¢ àdoe bo ahm hÿ±, CgHo$ boŠMaa Jwám h¡& (O~ 2020-21 ‘| Jwám amo B© Aܶj hm|Jo V~ g§Kdr {ZXoeH$ Ho$ ê$n ‘| AnZo {ÛVr¶ df© ‘| godm Xo aho hm|Jo)& H$m¶©H«$‘ Ho$ Aܶj PDG g§O¶ Io‘H$m Zo H$hm {H$ CÝhm|Zo Jwám Ho$ Jwé ñdm‘r {Zb§OZ gañdVr H$mo Bg g‘mamoh ‘| bmZo Am¡a CZgo RIPN H$mo Amerdm©X {XbdmZo Ho$ {bE ~hþV A{YH$ à¶ËZ {H$¶o& ""h‘ AmnH$mo {dpñ‘V H$aZm MmhVo Wo; dh V¡¶ma hmo JE Wo, bo{H$Z A§{V‘ jU na CZH$m gÝXoe {‘bm {H$ CZH$s V{~¶V R>rH$ Zht h¡&'' Jwám H$s à{V{H«$¶m: ""AJa Amn ñdm‘rOr H$mo ¶hm± bmZo ‘| H$m‘¶m~ hmo OmVo, ‘oao {bE Vmo {Xdmbr AmO hr hmo OmVr!''

{MÌ: aerXm ^JV Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

amoQ>aoŠQ>am| H$s Aܶj ao{gZ go ‘wbmμH$mV Am{e‘m AJ«dmb

amo

Q>ar μOmoZ B§ñQ>rQ>çyQ> H$s gmBS>bmBZ na ‘§S>b 3232 Zo brS>g© ‘rQ> brS>a H$m¶©H«$‘ H$m Am¶moOZ {H$¶m, Ohm± godmaV, Zd{Zdm©{MV Ed§ nyd© DRR Zo amoB© Aܶj ~oar ao{gZ Am¡a amoB© {ZXoeH$ gr ^mñH$a Ho$ gmW EH$ {deof ‘wbmμH$mV H$s& B§ñQ>rQ>çyQ> Ho$ Aܶj nrS>rOr ISAK ZμOa Ho$ Abmdm, amo B© amoQ>aoŠQ> Am¡a B§Q>aoŠQ> g{‘{V Ho$ gXñ¶ H$m{V©H$ {H$Åz>, DRR {Jare dbgbm, DRCC gmo b mo ‘ Z {dŠQ>a Am¡ a amo Q > o [ a¶Z am‘Hw$‘ma amOy ^r CnpñWV Wo& X{jU E{e¶m Ho$ 22 ‘§S>bm| go AmE 40 à{V{Z{Y¶m| Zo ~¡R>H$ ‘| {hñgm {b¶m& Aܶj ao{gZ Zo g§dmXmË‘H$ Xe©H$m| H$s àe§gm H$s Am¡a CZH$mo amoQ>aoŠQ> H$m¶©H«$‘ H$mo àmoËgm{hV H$aZo

Ho$ AnZo gnZo go AdJV H$am¶m& OZdar ‘| g¡Z {S>EJmo ‘| hmoZo dmbr amoB© g^m ‘| em{‘b hmoZo hoVw MwZo JE à{V{Z{Y¶m| H$mo CÝhm|Zo ~YmB© Xr Am¡a gmW hr h¡‘~J© ‘| hmoZo dmbo amoB© gå‘obZ ‘| em{‘b hmoZo Ho$ {bE g^r amoQ>aoŠQ>am| H$m J‘©Omoer go ñdmJV {H$¶m& CÝhm|Zo XoIm {H$ O~{H$ amoQ>aoŠQ>am| H$mo amoQ>ar H$m ^{dî¶ g‘Pm OmVm h¡, Ho$db 4 à{VeV amoQ>aoŠQ>a hr amoQ>o[a¶Z ~ZZo Ho$ {bE AmJo AmVo h¡& amoQ>o[a¶Zm| Ho$ ê$n ‘| amoQ>ar go Ow‹S>Zo hoVw A{YH$ amoQ>aoŠQ>am| H$mo ào[aV H$aZo Ho$ {bE, Xþ{Z¶m ^a go 60 amoQ>aoŠQ>a g^m ‘| CnpñWV ah|Jo Am¡a do EH$ ~«oH$AmCQ> gÌ H$m {hñgm hm|Jo& {ZXoeH$ ^mñH$a Zo à{V{Z{Y¶m| go ^maV ‘| amoQ>aoŠQ> Am§XmobZ H$mo

‘O~yV ~ZmZo H$s Anrb H$s Am¡a DRR H$mo rotary.org na amoQ>aoŠQ> Šb~m| H$m n§OrH$aU H$aZo Ed§ amoQ>aoŠQ> ݶyμO H$mo [anmoQ>© O‘m H$aZo H$s ‘hÎmm na àH$me S>mbm& {H$Åz> Zo g^m H$mo ¶h H$hH$a CËgm{hV {H$¶m {H$ amoQ>aoŠQ> EH$ E‘~rE H$m¶©H«$‘ H$s Vah h¡ Am¡a ¶h amoQ>ar H$m OrdZ ~r‘m h¡& Cg Am‘ g^m ‘| AZoH$ gwPmd Ed§ {dMma AmE& IPDRR Amo‘ Mmdbm Zo g^r MDIO (‘ëQ>r {S>pñQ´>ŠQ> BÝ’$m°‘}eZ AmJ}ZmB©OoeÝg) H$mo Omo‹S>Zo Ho$ gmWgmW Bg ~mV H$m ^r gwPmd {X¶m {H$ MDIO amo B© g{‘{V Ho$ gmW EH$ Cn-g{‘{V Ho$ ê$n ‘| CgHo$ ZOXrH$ ahH$a H$m‘ H$a gH$Vo h¡& ~mX ‘| DRR AZ‘mob qgKb Zo gwPmd {X¶m {H$ DRR amoQ>aoŠQ>

Šb~ Ho$ MmQ>©a ’$m°‘© na gmW ‘| hñVmja H$a gH$Vo h¡ Vm{H$ DRR H$mo {H$gr ^r amoQ>aoŠQ> Šb~ Ho$ IwbZo H$s gyMZm aho& PDRR gw^Ðm ‘m[a‘wÏWw Zo gÌ H$m g‘mnZ {H$¶m Am¡a Aܶj ao{gZ go Aܶj Ho$ ê$n ‘| CZHo$ ì¶{º$JV AZw^d Am¡a MwZmd Ho$ {XZ go boH$a H$m¶©^ma g§^mbZo VH$ H$s CZH$s ¶mÌm Ho$ ~mao ‘| nyN>m& nyN>o JE g^r àým| H$m Odm~ XoH$a ao{gZ àgÞ Wo Am¡a amoQ>ar H$s d¡~gmBQ>, MmQ>©a go g§~pÝYV àým| Am¡a n[a¶moOZm {ZYr¶Z Ho$ g§X^© ‘| amoQ>aoŠQ> ZoV¥ËdH$Vm©Am| Ûmam {X¶o JE gmܶ àñVmdm| H$mo CÝhm|Zo ñdrH$ma {H$¶m& CÝhm| Z o l¥ § I bm à{H« $ ¶m B§Q>aoH$Q>-amoQ>aoŠQ>-amoQ>ar H$s ‘hÎmm na ^r μOmoa {X¶m Am¡a Bg ~mV H$s H$m‘Zm H$s {H$ amoQ>aoŠQ> gX¶m| H$s amoQ>aoŠQ> Ad{Y g‘má hmoZo Ho$ nümV à˶oH$ amoQ>aoŠQ>a amoQ>o[a¶Z ~Z OmE&

boIH$ ‘§S>b 3011 H$s ‘§S>b amoQ>aoŠQ> à{V{Z{Y h¡&

amoQ>aoŠQ> A{YH$m[a`m| Am¡a DRR JU Ho$ gmW amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a RID gr ^mñH$a&

{Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 25


H$m°’$s gwerb Ho$ gmW aerXm ^JV

H$m°

’$s na RIPN gwerb Jwám Am¡a {dZrVm Ho$ gmW EH$ AZm¡nMm[aH$ MMm© ‘| PRID eoIa ‘ohVm Zo Bg OmoS‹ >o Ho$ gmW PRIP H$ë¶mU ~oZOu Am¡a Xmo AmJm‘r {ZXoeH$m| ^maV n§S>çm Am¡a H$‘b g§Kdr na àým| H$s P‹S>r bJm Xr& eoIa ‘ohVm: g~go nhbo AmnH$mo Š¶m ‘hgyg hþAm, O~ AmnH$mo nVm Mbm {H$ AmnH$mo 2020-21 Ho$ {bE amo B© Aܶj ‘ZmoZrV H$a {X¶m J¶m h¡& gwerb Jwám: ‘¢Zo nhbm g§Xeo {dZrVm Am¡a ‘oao Xm‘mX H$mo ^oOm Wm "JwéOr Zo Amerdm©X {X¶m h¡&' {dZrVm H$s à{V{H«$¶m Wr: "Amoh ‘mB© Jm°S>!' SM: AmnHo$ gmjmËH$ma ‘| (Zm‘m§H$Z g{‘{V Ho$ gmW)

AmnZo Xþ{Z¶m go nmo{b¶mo IË‘ H$aZo, nm{H$ñVmZ Ho$ àYmZ ‘§Ìr B‘amZ ImZ Ho$ gmW H$m‘ H$aZo Am¡a Aݶ ‘hËdnyU© ‘wÔm| na AnZm ì¶mnH$ Ñ{ï>H$moU aIm Wm& Š¶m Amn BgHo$ ~mao ‘| ~VmE±J&o

gH$Vr h¢& h‘| Oμ éaV h¡ Bg eVmãXr Ho$ ewéAmV ‘| ¶wdm hþE bmoJm| H$s ^r Š¶m|H$ do 35 - 40 df© Ho$ h¢, CZHo$ nmg A{V[aº$ g‘¶ Am¡a YZ XmoZm| CnbãY h¡, Bg Vah h‘ AnZr gXñ¶Vm ~‹T>m gH$Vo h¢& {Og {XZ go ‘wPo Zm‘m§{H$V {H$¶m J¶m, V~ go ha dμŠV gmoMVm ahVm hÿ± {H$ h‘ Xþ{Z¶m go nmo{b¶mo IË‘ H$aZo Ho$ {bE Am¡a Š¶m-Š¶m H$a gH$Vo h¢& B‘amZ ImZ {g’©$ EH$ amOZr{Vk Zht h¢ Am¡a h‘| Bg H$m¶© ‘| CÝh| em{‘b H$aZm hr h¡& ‘¢Zo BgH$m ^r {μOH«$ {H$¶m Wm {H$ grEZ~rgr Zo {dœ ‘| n[adV©Z bm aho 10 g§JR>Zm| ‘| amoQ>ar H$mo ^r MwZm h¡ Am¡a ‘oam gnZm h¡, Xþ{Z¶m ‘| gh¶moJr Ho$ ê$n ‘| amoQ>ar H$mo g~go nhbo dar¶Vm Xr Om¶o& AHo$bo Amn {g’©$ BVZm hr H$a gH$Vo h¢, bo{H$Z O~ {‘b H$a H$m‘ H$aVo h¢ Vmo h‘ dmñVd ‘| Xþ{Z¶m ‘| n[adV©Z bm gH$Vo h¢& ¶o H$hm Wm ‘¢Z!o SM:

(H$ë¶mU ~oZOu go) Amn CZHo$ ~S>o ^mB© H$s Vah h¢& Jwám H$s {H$g {deofVm H$s Amn g~go Áμ ¶mXm àe§gm H$aVo h¢?

SG:

‘oam ì¶mnH$ Ñ{ï>H$moU? amoQ>ar ‘| Am¡gV Am¶w H$‘ H$aZo Am¡a b¢{JH$ Ag‘mZVm R>rH$ H$aZo H$s H$m’$s JwO§ mBe h¡& h‘mao ¶hm§ ‘{hbmE§ Ho$db 20-22 à{VeV h¢ ... ‘{hbmE§ amoQ>ar ‘| em{‘b hm|Jr ¶m Zht, ¶h V¶ H$aZo ‘| g‘¶ Oμ ê$a boVr h¢ {H$ bo{H$Z EH$ ~ma {ZU©¶ H$a {b¶m Vmo do nwéfm| go H$ht A{YH$ à{V~Õ {gÕ hmoVr h¢& do amoQ>ar ‘| H$m’$s ¶moJXmZ H$a 26

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

SG: ‘¢ Bg ~mV H$s g~go Á¶mXm Vmarμ’$ H$aVm hÿ§ {H$ dmo Omo ^r H$aVo h¢ Cg‘| nyar Vah Sy>~ OmVo h¢& h‘ ‘| ~hþV go amoQ>[o a¶Z Eogo h¢ Omo ~mV| Vmo ~‹S>r ~‹S>r H$aVo h¢ bo{H$Z H$m‘ ~hþV H$‘ H$aVo h¢& ¶o CZ‘| go h¢ Omo ~mV| H$‘ Am¡a H$m‘ Áμ ¶mXm H$aVo h¢& h‘mao g§JR>Z H$mo Eogo hr ZoVmAm| H$s Oê$aV h¡&

SM:

Amn ‘{‘S>mg Q>M’ ( {Ogo ^r hmW bJmAmo gmoZm ~Z OmVm h¡) dmbo ì¶{º$ h¢, Xþ{Z¶m Ho$ ~ohVarZ hmoQ>bm| ‘| go EH$ AmnHo$ nmg h¡, n¶m©daU, {M{H$Ëgm, {h‘mb¶, Ob g§ajU Ho$ ~mao ‘| Amn ^mdwH$ Am¡a g§dXo Zerb h¢... Am¡a {’$a g~go D$na h¡ Jmoë’$& Amn BZ g~ Ho$ gmW ݶm¶ H¡$go H$a nmVo h¢; Amn {XZ H¡$go ì¶VrV H$aVo h¢ ? SG:

(h§gVo hþE) ‘oao {bE VZmd ‘w{º$ H$m Oμ [a¶m amoQ>ar h¡&

PRIP H$ë`mU ~oZOu Am¡a PRID

eoIa _ohVm&


{dZrVm… (hñVjon H$aVr h¢) ‘¢Zo H$hm Wm ~mH$s g~ N>mS‹o > Xmo! SG: ‘¢ gw~h 4.45 ~Oo CR>Vm hÿ,§ ¶moJmgmZ H$aVm hÿ§

Am¡a {’$a Jmoë’$ IobZo {ZH$b OmVm hÿ&§ 35 gmb go ¶moJ H$a ahm hÿ,§ ~m~m am‘Xod Ho$ ^r nhbo go! Jmoë’$ go dmngr Ho$ ~mX ZmíVm bo H$a Am°{’$g OmVm hÿ&± ‘¢Zo H$^r {H$gr Ho$ {bE g‘¶ Amd§{Q>V Zht {H$¶m& Omo Hw$N> ^r gm‘Zo AmVm h¡, CgHo$ AZwgma ‘¢ AnZm g‘¶ Am¡a ܶmZ XoVm hÿ&§ ‘¢ nhbo go g‘¶ {ZYm©[aV

Zht H$aVm na ‘wPo {dœmg h¡ {H$ AmJo Mb H$a, ¶o hmo OmEJm& hm±, bo{H$Z AmnHo$ nmg EH$ MrO Oμ ê$a hmoZr Mm{hE, dmo h¡ {H$gr ^r n[apñW{V H$m gm‘Zm H$aZo H$m gm‘϶©& ha EH$ H$mo {dn{Îm Am¡a H${R>ZmB¶m| H$m gm‘Zm H$aZm n‹S>Vm h¡& Amn Omo Mmh| dmo hm{gb H$a gH$Vo h¢, AJa AmnHo$ A§Xa {dnarV n[apñW{V H$m gm‘Zm H$aZo H$s j‘Vm h¡& SM: RIDE

H$‘b gm§Kdr, Jwám H$s dmo H$m¡Z gr {deofVm h¡ {OgH$s dOh go Amn CZHo$ gmW H$m‘ H$aZm Mmh|J?o

SM:

nrS>rOr a‘oe AJ«dmb, AmnZo Jwám Ho$ gmW ~hþV H$m‘ {H$¶m h¡, CZHo$ gmW H$m‘ H$aHo$ AmnH$mo Š¶m àoaUm {‘bVr h¡?

RA: dh Amem Zht N>mS‹o >V;o O~ h‘ {dÝg (WinS)

na H$m‘ H$a aho Wo, Vmo ‘¢ AŠga hVme hmo OmVm Wm Am¡a H$hVm {H$ JdZ©a H$moB© Odm~ Zht Xo ahm, Am¡a do H$hVo : "Y¡¶© aImo a‘oe, H$m¶©H«$‘ g’$b hmoJm&' dmo Omo H$hVo h¢ H$a Ho$ {XImVo h¢ ; dh AmnH$mo Eogm Hw$N> ^r H$aZo Ho$ {bE Zht H$h|Jo Omo IwX Zht H$a gH$Vo& Am¡a hm±, H$m‘ H$aZo dmbm| H$mo dh AÀN>r Vah nhMmZVo h¢&

KS:

Bg AgmYmaU B§gmZ H$s {Og {deofVm H$s ‘¢ g~go A{YH$ àe§gm H$aVm hÿ,§ dh h¡ bmoJm| ‘| CZH$m ¶H$sZ, CZH$m AQy>Q> {dœmg {H$ amoQ>[o a¶Z H$moB© ^r H$m‘ H$a gH$Vo h¢; Am¡a dmo à˶oH$ amoQ>[o a¶Z H$mo {H$gr Zm {H$gr n[a¶moOZm go OmoS‹ > H$a Cgo AmJo ~‹T>Zo H$m nyam Adga XoVo h¢ &

SM: RIDE

^aV nm§S>çm?

BP: do AnZr YwZ Ho$ n¸o$ h¢ Am¡a Omo Hw$N> ^r H$aVo h¢

Cg‘| CZH$m OwZZy Am¡a CËH¥$ï>Vm XmoZm| ZμOa AmVr h¢ & O¡gm H$‘b Zo ~Vm¶m {H$ dh amoQ>[o a¶Zm| H$mo H$mo H$B© Adga XoVo h¢ bo{H$Z gmW hr Cgo nyam H$aZo Ho$ {bE ^r àmoËgm{hV H$aVo h¢& CZH$m ¶hr àmoËgmhZ g~go ~‹S>r {deofVm h¡&

SM:

AmnH$m Š¶m »¶mb h¡, PDG AμOrμO ‘o‘Z (nm{H$ñVmZ go)?

SM:

‘¢Zo CZHo$ gmW ~hþV H$ar~ go b§~o g‘¶ VH$ H$m‘ {H$¶m h¡ Am¡a ¶hm§ Omo ^r H$hm J¶m h¡ ‘¢ CgH$s VgXrμH$ H$aVm hÿ§; dh H$‘©erb h¡, Zm‘m§H$Z H$s I~a {‘bZo na O~ ‘¢Zo CÝh| ~YmB© XoZo Ho$ {bE ’$moZ {H$¶m, Vmo CÝhm|Zo H$hm, ""AμOrμO, ‘wPo nmo{b¶mo - ‘wº$ Xþ{Z¶m Mm{hE Am¡a ¶h ~mVMrV A^r ^r Omar h¡&'' h‘ EH$ hr C‹S>mZ na {X„r go H$mobH$mVm Am aho Wo Am¡a Xmo K§Q>o VH$ nyao g’$a ‘| Bgr {df¶ na ~mV hmoVr ahr {H$ {dœ H$mo nmo{b¶mo ‘wº$ H$aZo Ho$ {bE nm{H$ñVmZ Am¡a A’$Jm{ZñVmZ ‘| Š¶m H$aZm Mm{hE,! CZ H$m Ñ‹T> {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 27


SG:

(hgVo hþE) ^JdmZ² Zo Omo {X¶m h¡ d¡gm hr aIVm hÿ!§

RIDE H$_b g§Kdr

Am¡a ^aV nm§S>çm& SM:

AmnH$s ng§XrXm OJh ?

SG:

{h‘mb¶&

SM:

AmnH$s ng§XrXm Zm{¶H$m?

SG: dmo ‘oao ~Jb ‘| ~¡R>r h¡! ‘¢ ~hþV H$‘ {’$ë‘| XoIVm hÿ± &

SM:

amoQ>ar ‘| AmnHo$ amob ‘m°S>b?

SG:

g§H$ën Am¡a brH$ go hQ> H$a gmoM, dmñVd ‘| ‘hmZ h¡& SM:

{dZrVm, AmnH$mo amoQ>ar ‘| g~go Áμ ¶mXm Š¶m ng§X h¡?

SG:

CÎma nyd© Am¡a BgHo$ OZOmVr¶ joÌm| Ho$ {bE ‘oam {Xb V‹S>nVm h¡& ‘oam ‘mZZm h¡ {H$ CZHo$ gmW ZmB§gm’$s hþB© h¡ Am¡a CZ joÌm| H$m g‘w{MV {dH$mg Zht {H$¶m & AJa ‘m¡H$m {‘bm Vmo dhm§ Om H$a ‘¢ CZ bmoJm| H$s godm H$aZm MmhÿJ§ m&

{H$gr EH$ H$m Zm‘ Zht bo gH$Vm ... bo{H$Z hm§, H$ë¶mU (~ZOu) Am¡a ‘¢ ~hþV AÀN>o XmoñV h¢& ‘wPo CZH$m H$m‘ ng§X h¡, CZHo$ H$m‘ H$m g‘W©Z H$aVm hÿ§ Am¡a gamhZm H$aVm hÿ§ ... Š¶m|{H$ dmo Omo ^r H$aVo h¡, {eÔV go H$aVo h¢& ‘¢ {g’©$ BVZm hr H$hÿJ§ m&

SM:

{dZrVm: amoQ>ar ‘| ~hþV gr MrO| AÀN>r h¢ bo{H$Z ‘wPo Omo g~go Áμ ¶mXm ng§X h¡ dmo ¶o {H$ ‘| Amn gmar Xþ{Z¶m ‘| XmoñV ~ZmVo h¢& CXmhaU Ho$ {bE, O~ ¶o JdZ©a Wo, H$amMr Ho$ S>rOr Am¡a CZH$s nËZr go h‘mar XmoñVr hþB&© S>rOr H$s ‘¥Ë¶w hmo MwH$s h¡ na ‘¢ Am¡a CZH$s nËZr A^r ^r ~mV H$aVo ahVo h¢& {H$VZo gmb ~rV JE bo{H$Z XmoñVr ~aH$ama h¡& nm{H$ñVmZ Am¡a ^maV Ho$ Iam~ [aíVm| Ho$ MbVo h‘ {‘b Vmo Zht nmVo na hm± {Xdmbr na dmo h‘oem ‘wPo ~YmB© XoVr h¢ Am¡a ‘oao Eogo XmoñV gmar Xþ{Z¶m ‘| h¢&

SM:

‘§S>b 3240 Ûmam CÎma nyd© go AmnHo$ ào‘ H$m à{V’$b XopI¶o ; em‘ Ho$ Am¶moOZ ‘| BVZr VmXmX ‘| bmoJ Am¶o {H$ h‘| n§OrH$aU amoH$Zm n‹S>m& h‘| dhm§ go 20 H$s Cå‘rX Wr Am¡a dmo 65 nma H$a JE! Amn ^moOZ Ho$ nmaIr h¢; AmnH$m ng§XrXm 춧OZ Š¶m h¡?

KK: ~hþV go amoQ>[o a¶Z Zht OmZVo {H$ Jwám ^maV Ho$

SM:

28

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

ng§XrXm Zm¶H$?

SG:

nrS>rOr H$ënZm Im¡ÊS>, Š¶m Amn RIPN go àý nyN>Zm Mmh|Jr?

g~go XÿaXamO BbmHo$ AéUmMb àXoe ‘| Am¶mo{OV h‘mao {M{H$Ëgm {e{da ‘| Am¶o Wo& dh EH$ ~hþV XþJ‘© BbmH$m Wm; Am¡a dhm§ nhþM± Zo Ho$ {bE ¶mVm¶mV Ho$ Aݶ gmYZmo Ho$ Abmdm Zmd H$m à¶moJ ^r H$aZm n‹S>m Wm& XÿadVu BbmH$m| H$s ~mV N>mS‹o >m,o bmoJ Vmo CÎma nyd© hr Zht OmVo & AmnH$mo dhm§ OmZo Ho$ {bE {H$gZo ào[aV {H$¶m...

{dZrVm: ‘¢ ~Vm Vmo XÿJ§ r, bo{H$Z BgH$m ‘Vb~ ¶h Zht h¡ {H$ Amn ‘wPo ha g‘¶ dhr pIbmVo ah|! ‘wPo BS>br Am¡a S>mgo m ng§X h¡! SM:

‘wPo ~{‹T>¶m ImZm ng§X h¡, ‘wPo XoI H$a bJoJm Zht Š¶m|{H$ ‘¢ IwX na {Z¶§ÌU aIVm hÿ!§ ‘wPo ^maVr¶ 춧OZ ~ohX ng§X h¡ Am¡a BgH$m H$moB© Odm~ Zht& gmar Xþ{Z¶m ‘| ^maVr¶ 춧OZm| H$mo ~‹T>mdm XoZm ^r ‘oao H$m¶©H$« ‘m| ‘| em{‘b h¡& ‘wPo BQ>m{b¶Z ImZm ^r ng§X h¡, na {~Zm ‘gmbo Ho$, ñdmXhrZ ImZm Zht Im gH$Vm ‘¢, Bg ‘m‘bo ‘| ~hþV ZH$M‹T>m hÿ§ ‘¢&

SM:

{dZrVm, AmnH$m ng§XrXm 춧OZ?

AmnHo$ H$m¶©H$mb H$s Wr‘ Š¶m hmoJr? SG: Bg na H$m‘ Mb ahm h¡ Am¡a ¶o OZdar 2020 VH$ Omar ahoJm! (O~ A§Vam©ï>´ r¶ Ag|~br ‘| AmJm‘r amï´>n{V H$s Wr‘ H$m AZmdaU {H$¶m OmVm h¡)& bo{H$Z EH$ ~mV ‘¢ AmnH$mo ~Vm gH$Vm hÿ§ {H$ Bg‘| AmܶmpË‘H$ gÝX^© ^r hmoJm& SM:

Amn AnZo ~mb Š¶m| Zht a§JVo?

{d{ZVm: Ho$db EH$? SM:

AmnH$s ng§XrXm OJh?

{d{ZVm: ‘w~§ B©& SM:

A§V ‘|, RIPN Ho$ ê$n ‘| ^maV ‘| amoQ>[o a¶Zm| H$mo Amn Š¶m gÝXoe XoZm Mmh|J?o SG:

{g’©$ EH$ g§Xeo : Amn Omo ^r H$a|, {Xb go H$a| Am¡a Bgo AnZo ݶm¶g§JV {ZîH$f© na bo OmE§& hmo gH$Vm h¡& ^bo hr Amn {g’©$ EH$ n[a¶moOZm H$a|, bo{H$Z Bgo ^br ^m±{V go H$a|&

{MÌ: aerXm ^JV Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm


I/We Rtn.......................... of Rotary Club of ......................... .................................... District ............................... confirm my/our pledge to donate homes costing Rs.3,50,000/each to a deserving family affected by the recent floods as our contribution to helping them rebuild their lives by providing them a roof to live under. On receiving details relating to the beneficiary, we shall transfer an amount of Rs........................... (towards the cost of building the shelter) to the following bank account: Trust Account Name

Rotary Kerala Disaster Relief Fund

Bank

State Bank of India

Branch

Kaloor Deshabhimani Junction, Kaloor, Ernakulam, Kerala

Type

Current

Account No.

37991066583

IFSC Code

SBIN0070327

Let us ‘Be the Inspiration’ to rebuild the lives of our brothers and sisters who have lost their homes! Let us rekindle Hope! Yours sincerely, Signature Name: Date: Email ID:

Mobile: Rotary Club of .........................

Please send the filled form immediately to: projecthope@vncgroup.com


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

dJuH$aU {d{dYVm gw{Z{üV H$aVm h¡ Am¡a Bgo ~Zo ahZm Mm{hE:

AmJm‘r amo B©© {ZXoeH$ nm§S>çm aerXm ^JV

pñQ>Q>çQy > H$m EH$ {XbMñn gÌ dmo ahm {Og‘| nyd© amo B© Aܶj amO|Ð gm~y Zo dJuH$aU àUmbr, bMrbmnZ, amoQ>ar H$s gmd©O{ZH$ N>{d, H$‘Omoa Šb~ B˶m{X Ho$ gÝX^© ‘| amo B© {ZXoeH$ gr ^mñH$a Am¡a AmJm‘r {ZXoeH$m| ^aV nm§S>çm Am¡a H$‘b gm§Kdr go àý {H$¶o Wo& nrAmaAmB©nr gm~y Ho$ nyN>Zo na {H$ amoQ>ar ‘| dJuH$aU àUmbr H$mo ~ZmE aIZm Mm{hE ¶m Zht, Š¶m|{H$ Hw$N> joÌm| ‘| bmoJm| H$s am¶ h¡ {H$ Bgo hQ>m XoZm Mm{hE, AmJm‘r amo B© {ZXoeH$ nm§S>çm Zo H$hm {H$ EH$ MrμO Omo amoQ>ar H$mo Aݶ g§JR>Zm| go ñnï>V¶m AbJ H$aVr h¡, dmo dJuH$aU h¡& ""Bggo Šb~ ‘| {d{dYVm AmVr h¡; O¡gm {H$ Aܶj ~¡ar Zo H$hm Wm, h‘mar nm§M ‘yb^yV ‘mݶVmAm| ‘|, g~go H$‘ ‘hËd {d{dYVm H$mo {X¶m OmVm h¡&'' dJuH$aU H$mo ""{Zhm¶V μOê$ar'' ~VmVo hþE, CÝhm|Zo H$hm, ""{Og g‘¶ h‘ bmoJ amoQ>ar ‘| em{‘b hþE Wo, Cg dμŠV em¶X dJuH$aU H$s dOh go ZE gXñ¶m| H$mo bmZo ‘| A‹S>MZ hmoVr Wr, bo{H$Z dJuH$aU ‘| hþB© d¥{Õ H$s dOh go Am¡a {Og àH$ma go ZE ì¶dgm¶ Am¡a CÚ‘ gm‘Zo Am aho h¢, AmO 30

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

Eogm Zht h¡&'' gXñ¶Vm ‘| Am¡a A{YH$ {d{dYVm bmZo Ho$ {bE amoQ>o[a¶Zm| H$mo ZE noem| H$m Cn¶moJ H$aZm Mm{hE& bMrbonZ H$s ~mV H$aVo hþE, CÝhm|Zo H$hm ""em¶X h‘Zo bMrbonZ H$s AdYmaUm H$mo hr JbV g‘Pm h¡& BgH$m ‘Vb~ ¶h {~bHw$b Zht h¡ {H$ Šb~ AnZr ‘Z‘mZr H$a gH$Vm h¡& dJuH$aU bMrbonZ go Ow‹S>m hþAm h¡&'' nm§S>çm Zo H$hm, O~ CoL Zo bMrbonZ H$s AZw‘{V Xr hmoJr Vmo ""‘oao »¶mb go CoL à{V{Z{Y¶m| Ho$ {X‘mJ ‘| Amdí¶H$Vm Ho$ AZwê$n Šb~ H$s H$m¶© àUmbr ‘| ’o$a ~Xb H$aZo H$m {dMma ahm hmoJm& bo{H$Z A‘o[aH$m ¶m O‘©Zr ‘| Omo bmJy hmoVm h¡ μOê$ar Zht {H$ dmo ^maV ¶m ݶyOrb¢S> ‘| ^r àmg§{JH$ hmo& h‘mao ‘yb ‘| dJuH$aU h¡ bo{H$Z bMrbonZ H$m ‘Vb~ ¶h Zht h¡ {H$ Šb~ EH$ {XZ ‘| Xmo ‘rqQ>J H$a gH$Vm h¡& d[að> ZoVmAm| Ûmam Šb~m| H$mo ¶hr ~mV g‘PmZo H$s Oê$aV h¡&'' V~ gm~y Zo n¡Z{bñQ>m| go nyN>m {H$ 2019 ‘| àñVm{dV CoL ‘| dJuH$aU àUmbr hQ>mZo Ho$ àñVmd Ho$ ~mao ‘| CÝhm|Zo Š¶m gmoMm h¡& nm§S>çm Zo Odm~ {X¶m hmbm§{H$ dh

Am¡a gm§Kdr n¶©dojH$m| Ho$ ê$n ‘| ^mJ b|Jo, ""‘wPo ¶H$sZ h¡ {H$ g^r CoL à{V{Z{Y, Omo{H$ amoQ>ar Ho$ d[að> ZoVm h¢, {dÛmZ h¢ Am¡a OmZVo h¢ {H$ dJuH$aU amoQ>ar Ho$ ‘yb ‘| h¡ Am¡a h‘| Bgo g‘má Zht H$aZm Mm{hE&'' {ZXoeH$ ^mñH$a Zo H$hm {H$ {nN>br CoL ‘| ^r H$B© gwPmd

{XE JE Wo, ""bo{H$Z à{V{Z{Y¶m| Zo H$B© ‘m‘bm| H$mo ñdrH¥${V XoZo ‘| ~hþV {ddoH$ go H$m‘ {b¶m& ¶hm§ h‘mao {bE dJuH$aU ~hþV ‘hËdnyU© h¡& h‘| B§VμOma H$aZm nS>oJm, XoIVo h¢ {H$ Xþ{Z¶m Bgo {H$g ZμO[a¶o go XoIVr h¡; Bg H$m A§XmμOm bJmZm Vmo ‘wpíH$b h¡, bo{H$Z ¶o ~hg {XbMñn μOê$a hmoJr!''


BgHo$ ~mX gm~y Zo ^mñH$a go h‘mao μOmoZ ‘| amoQ>ar Šb~m| Ho$ H$m‘H$mO H$m ‘yë¶m§H$Z H$aZo Ho$ ~mao ‘| nyN>m Am¡a H$hm {H$ Š¶m A^r VH$ AnZmB© JB© nÕ{V - gXñ¶ g§»¶m Am¡a Q>rAmaE’$ ‘| Xr JB© YZam{e H$s H$gm¡Q>r na Šb~ Ho$ àXe©Z H$m AmH$bZ Omar aIZm Mm{hE& CÎma ‘| ^mñH$a Zo H$hm: ""‘oao »¶mb go h‘mao Oμ moZ ‘| 80 à{VeV Šb~ H$m’$s AÀN>m H$m‘ H$a aho h¢ na ~mH$s AnojmH¥$V H$‘Omoa h¢& {nN>bo df© go, ‘mZX§S>m| ‘| Aܶj CÕaU (President Citation) ‘|, Šb~ {H$g Vah H$s n[a¶moOZmE| H$a ahm h¡ Am¡a gmW hr CZ n[a¶moOZmAm| H$s [anmo{Qª>J em{‘b h¡& ‘mZm H$s gXñ¶Vm Am¡a Q>rAmaE’$ ‘| XmZ, XmoZm| hr ‘hËdnyU© h¢, {’$a ^r dV©‘mZ ‘| {g’©$ Bgr ‘mZX§S>

Ho$ AmYma na Šb~ Ho$ àXe©Z H$m ‘yë¶m§H$Z Zht {H$¶m Om ahm&'' Šb~ Ho$ àXe©Z H$m ‘yë¶m§H$Z H$aZo Ho$ {bE EH$ ì¶dñWm ~ZmB© JB© h¡ Am¡a BgHo$ Am§H$‹S>o ‘§S>b dma S>rOr Ho$ gmW gmPm {H$¶o JE h¢ ""Vm{H$ do AnZo ‘§S>bm| ‘| ‘O~yV Am¡a H$‘Omoa XmoZm| Šb~m| Ho$ ~mao ‘| OmZ b|& gmW hr S>rOr H$mo H$‘Omoa Šb~m| na ܶmZ H|${ÐV H$aZo Ho$ {bE H$hm J¶m h¡&'' Bg ‘m‘bo na AnZr am¶ XoVo hþE, AmJm‘r amo B© {ZXoeH$ nm§S>çm Zo H$hm {H$ Xþ{Z¶m ‘| H$ht ^r O~ dh EH$ A{V{W amoQ>[o a¶Z Ho$ ê$n ‘| ~¡R>H$ H$j ‘| àdoe H$aVo h¢, dhm§ ‘wPo D$Om© ‘hgyg hmoVr h¡& A§Xa OmZo Ho$ ~mX ‘wPo EH$ nb Ho$ {bE ^r AHo$bm Zht N>mS‹o >m OmVm Am¡a Zm hr AZXoIm {H$¶m OmVm h¡& ~¡R>H$ R>rH$ g‘¶ na ewê$ hmoVr h¡; Aܶj Zo g{Md go H$m¶©H$« ‘ H$m EO|S>m

gmPm {H$¶m hþAm h¡ Vm{H$ g§MmbZ ‘| H$moB© g§e¶ Zm aho ; ~¡R>H$ ‘| ^mJ boZo dmbo bmoJm| H$s g§»¶m n¶m©á h¡; dº$m AnZo g‘¶ H$m ܶmZ aIVo h¢ Am¡a h‘ Bg g§VmofàX ^mdZm Ho$ gmW {ZH$bVo h¢ {H$ h‘ Zo AnZo g‘¶ H$m C{MV Cn¶moJ {H$¶m & ‘oao {dMma go, dh Šb~ ~{‹T>¶m H$m‘ H$a ahm h¡&'' amoQ>ar Ho$ ~mao ‘| OmJê$H$Vm ~‹T>mZo Ho$ {bE nyN>Zo na, AmJm‘r amo B© {ZXoeH$ gm§Kdr Zo H$hm {H$ My{§ H$ amoQ>[o a¶Z Xþ{Z¶m ‘| n[adV©Z bmZo Ho$ {bE amoQ>ar ‘| em{‘b hþE h¢, CÝh| IwX go hr ¶h nyN>Zm hmoJm {H$ ""Omo Hw$N> h‘ H$a aho h¢ Š¶m ¶o n¶m©á h¡?'' Ohm§ Hw$N> Šb~m| Zo ""emZXma H$m‘ {H$¶m h¡,'' dht H$m’$s Šb~m| Zo Hw$N> Áμ ¶mXm H$m‘ Zht {H$¶m h¡ dmo ^r {g’©$ Bg{bE Š¶m|{H$ do AnZo gm‘϶© H$mo ^br

^m§{V Zht OmZVo& EH$ CXmhaU XoVo hþE, CÝhm|Zo H$hm {H$ EH$ Šb~ ‘| 20 amoQ>[o a¶Zm| H$s gån{Îm H$m Am¡gV ‘yë¶, H$‘ go H$‘ `20 H$amoS‹ > Vmo hmoJm& Eogo Šb~ ‘| 20 CEO ¶m erf© na nhþM § o noedo a,O¡go ì¶mnmar, CÚmoJn{V, S>mŠ° Q>a,MmQ>S© >© EH$mC§Q>Q| > B˶m{X Vmo hm|Jo hr& ""‘¢ MmhVm hÿ§ {H$ Amn ‘| go à˶oH$ AnZm AmË‘{ZarjU H$ao& h‘mao nmg H$m‘ H$aZo H$m {dbjU gm‘϶© h¡, na ‘wPo Zht bJVm {H$ h‘ BgH$m Cn¶moJ H$a aho h¢& H¥$n¶m AmË‘{ZarjU H$s{O¶o ... BVZm gm‘϶© hmoZo Ho$ ~mdOyX, h‘ H$a Š¶m aho h¢, h‘ A^r ^r {g’©$ {H$Vm~| Am¡a n|{gb Xo aho h¢? h‘| CZ ñHy$bm| H$mo I‹S>m H$aZo H$s Oê$aV h¡, Z {H$ CZH$mo Ho$db {H$Vm~| Am¡a n|{gb XoZo H$s& AmBE ~‹S>r godm n[a¶moOZmE§ b|& amoQ>ar H$mo Xþ{Z¶m

XmE§ go … RID gr ^mñH$a, RIDE JU H$_b g§Kdr Am¡a ^aV nm§S>çm&

EH$ A{V{W amoQ>[o a¶Z Ho$ ê$n ‘| ~¡R>H$ H$j ‘| àdoe H$aVo h¢, dhm§ ‘wPo D$Om© ‘hgyg hmoVr h¡& A§Xa OmZo Ho$ ~mX ‘wPo EH$ nb Ho$ {bE ^r AHo$bm Zht N>mS‹o >m OmVm Am¡a Zm hr AZXoIm {H$¶m OmVm h¡& ~¡R>H$ R>rH$ g‘¶ na ewê$ hmoVr h¡& RIDE ^aV

{Xg§~a 2018

nm§S>çm

amoQ>ar g_mMma 31


~mdOyX, h‘ H$a Š¶m aho h¢, h‘ A^r ^r {g’©$ {H$Vm~| Am¡a n|{gb Xo aho h¢? h‘| CZ ñHy$bm| H$mo I‹S>m H$aZo H$s Oê$aV h¡& RIDE H$_b

~XbZo H$s Oê$aV h¡ Am¡a Bg Ho$ {bE h‘| ~hþV ~‹S>r {μOå‘oXmar boZr hmoJr, ^anya Vm{b¶m| Ho$ ~rM CÝhm|Zo H$hm& ¶o ^r H$hm, ‘r{S>¶m H$mo Ho$db B§ñQ>mb° eo Z ‘rqQ>½g ¶m n[a¶moOZmAm| Ho$ nyam hmoZo na hr Am‘§{ÌV Zht {H$¶m OmZm Mm{hE& CÝh| nhbo go Am‘§{ÌV ¶m gy{MV H$a|; CÝh| ~VmE§ {H$ h‘ 10 ~ƒm|

ZrMo … RIDE JU ^aV nm§S>çm Am¡a H$_b g§Kdr, _mYdr nm§S>çm Am¡a gmoZb g§Kdr Ho$ gmW&

3322

amomoQ>ar g_ aam gg_mMma _mM mMmmaa {Xg {X {Xg§ Xgg§§~~aa 2018 201 018

g§Kdr

H$mo Am°naoeZ Ho$ {bE bo Om aho h¢; AmAmo, h‘mao gmW Mbmo& Bggo EH$ ~ohVa g§Xeo OmVm h¡ Am¡a Eogo nÌH$ma ^r h¢ Omo AmnHo$ gmW Mb|J&o dht nm§S>çm Zo H$hm, Xÿgam ‘wÔm ¶h h¡ {H$ h‘mao Šb~m| ‘| 70 à{VeV amoQ>[o a¶Zm| H$mo nVm hr Zht h¡ {H$ CZHo$ Šb~ H$m‘ Š¶m H$a aho h¢; h‘| CÝh|

Ho$. {dœZmWZ

H¥$n¶m AmË‘{ZarjU H$s{O¶o ... BVZm gm‘϶© hmoZo Ho$

^r em{‘b H$aZm hmoJm& gmW hr, ZoVm Ho$ ê$n ‘| h‘| AnZo {dMma ‘| Am¡a AmMaU ‘|, MwZmdm| g{hV EH$ B©‘mZXma N>{d ~ZmZr n‹S>Jo r& ^m¡Jmo{bH$ H$maUm| go Hw$N> ‘§S>bm| H$m g§MmbZ H$aZm S>rOr Ho$ {bE ~hþV H${R>Z h¡ Am¡a {OgH$s dOh go CZH$m àXe©Z à^m{dV hmoVm h¡, {OZ‘| gm~y Zo ^mñH$a go ‘§S>bm| Ho$ {d^mOZ na hmo aho {damoY H$m g‘mYmZ nyN>m& BgHo$ H$maU ^mdZmË‘H$ h¢ Am¡a ¶hm§ VH$ {H$ EH$ ‘§S>b ‘| 130 - 140 Šb~ h¢ & ‘oam gnZm h¡ {H$ EH$ {XZ ^maV ‘| 50 go A{YH$ ‘§S>b hm|J!o Bg H$s Amdí¶H$Vm na gh‘{V OVmVo hþE ^mñH$a Zo H$hm, CÎma

D$na … DG JU JwÈ>Q>r {dœZmY (~mE§) Am¡a {dœ ~§Yw Xr{jV (XmE§) PRIP amOoÝÐ gm~w H$mo gå_m{ZV H$aVo hþE, RIDE JU ^aV nm§S>çm, H$_b g§Kdr Am¡a RID gr ^mñH$a ñ_aU nÌ Ho$ gmW&


Am¡a nydu joÌm| H$s VwbZm ‘| ^maV Ho$ X{jUr Am¡a n{ü‘r ^mJ ‘| AnojmH¥$V gXñ¶Vm ~hþV A{YH$ h¡& ¶{X ‘§S>b H$m ^m¡Jmo{bH$ joÌ ~‹S>m h¡ Vmo ^mfmAm| H$s {^ÞVm ^r EH$ A{V[aº$ g‘ñ¶m h¡& ""¶hr H$maU h¡ {H$ A~ àemg{ZH$ CÔoí¶m| Ho$ {bE h‘| ^m¡Jmo{bH$ Am¡a ^mfm Ho$ AmYma na ‘§S>bm| H$m nwZ{Z©‘m©U H$aZo H$s Amdí¶H$Vm h¡&'' Šb~ H$s CnbpãY Am¡a àXe©Z H$mo gwYmaZo ‘| S>rOr H$s ^y{‘H$m na, nm§S>çm Zo H$hm {H$ H$‘Omoa ¶m {dH$mgerb Šb~ {g’©$ S>rOr Ho$ ‘mJ©Xe©Z go hr AnZo àXe©Z ~ohVa H$a gH$Vo h¢& ""¶o {Oå‘oXmar ‘§S>b Aܶjm| H$s h¡ {H$ CZ Šb~m| H$mo ~ohVa ~ZmZo Ho$ {bE aUZr{V ~ZmE§, Am¡a Bg‘| S>rOr H$mo S>rOrB© Am¡a S>rOrEZ Ho$ gmW {‘b H$a H$m‘ H$aZm Mm{hE&'' AmJm‘r {ZXoeH$ Zo H$hm {H$ gmV dfm] VH$ gXñ¶Vm Ho$ Am§H$‹S>m|

H$m {dûcofU H$aZo Ho$ ~mX ""‘¢Zo OmZm {H$ h‘mao 25 à{VeV Šb~m| ‘| 20 go ^r H$‘ gXñ¶ h¢& hmbm§{H$ gXñ¶Vm EH$‘mÌ ‘mZX§S> Zht h¡ na ¶h ‘hËdnyU© Oμ ê$a h¡& BgHo$ Abmdm, H$ar~ 10-12 à{VeV Šb~m| ‘| nm§M go ^r H$‘ gXñ¶ h¢! ¶hm§ B§pñQ>Q>çQy > ‘| ‘m¡OXy g^r OmZVo h¢ {H$ do ApñVËd ‘| Š¶m| h¢ Am¡a Bg g‘ñ¶m go {ZnQ>Zo Ho$ {bE H$m g‘mYmZ {ZH$mbZo Ho$ {bE h‘| d[að> ZoVmAm| go ghm¶Vm Am¡a à{V~ÕVm H$s Amdí¶H$Vm h¡& CZ Šb~m| H$mo ~§X H$aZm ~hþV ‘wpíH$b h¡ Š¶m|{H$ CZHo$ nrN>o H$moB© Z H$moB© Oμ ê$a h¡& bo{H$Z h‘ BZ Šb~m| H$mo ~§X H$aZo Ho$ {bE AJa ‘§S>b ñVa na ZoVË¥ d H$m g‘W©Z H$a gH|$, Vmo ¶h h‘mao joÌm| (μOmoÝg) ‘| amoQ>ar Ho$ {bE A˶§V {hVH$a hmoJm&'' nm§S>çm Ho$ H$WZ go gh‘V, ^mñH$a Zo AmJo H$hm: ""O~ VH$ H$moB© Šb~ AnZo amo B© S>¶Oμy

(~H$m¶m) MwH$m ahm h¡ V~ VH$ ‘§S>b Aܶj ¶m amo B© {ZXoeH$ Ho$ {bE {H$gr ^r Šb~ H$mo ~§X H$aZm ~hþV ‘wpíH$b h¡& ¶{X ~H$m¶m H$m ^wJVmZ hmo ahm h¡ Vmo amo B© ~moS>© ^r Bgo ~§X H$aZo H$s ‘§Oay r Zht XoJm Am¡a BZ‘| go A{YH$Va Šb~, Omo Aݶ à¶moOZm| Ho$ {bE ~ZmE JE h¢, do ~H$m¶m ^wJVmZ H$aZo ‘| A˶§V VËna Am¡a {Z¶{‘V h¢! Bg{bE ‘oao ‘§S>b Aܶj bmMma h¢ Am¡a h‘mao {bE ¶h àemg{ZH$ {ZU©¶ boZm ~hþV ‘wpíH$b h¡&'' O~ nrAmaB©nr Zo gm~y H$s MwQ>H$s br {H$ C‘« Ho$ {bhmO go Šb~ H$mo ¶wdm H¡$go ~Zm¶m OmE, Am¡a ¶{X bmoJ ""Omo 55 gmb ‘| ~hþV g{H«$¶ h¢ Am¡a CZHo$ nmg AÀN>m AZw^d Am¡a g‘¶ h¡ Vmo amoQ>ar ‘| àdoe Ho$ {bE ¶h Cn¶wº$ g‘¶ h¡, gm~y Zo Odm~ {X¶m: ‘oam Ñ‹T> {dœmg h¡ {H$ h‘| XmoZm| Ho$ {‘lU H$s Oμ ê$aV h¡, AJa Amn Eogo bmoJm| H$mo Šb~

‘| bmVo h¢ {OZHo$ nmg g‘¶ h¡ Am¡a àMwa AZw^d ^r Vmo ¶wdmAm| Ho$ Omoe Ho$ gmW Amn Šb~ H$mo ghr {Xem ‘| bo Om¶|J&o ... CoL ‘| EH$ àñVmd {X¶m Om ahm h¡ {H$ amoQ>aŠ¡ Q> Šb~ grYo amoQ>ar Šb~ ~Z gH$Vo h¢ - Am¡a 55 dfu¶ bmoJm| Ho$ AZw^d go, amoQ>ar H$mo Vmo ’$m¶Xm hr hmoJm&'' gm§Kdr Zo H$hm {H$ ¶wdm gXñ¶m| H$mo bmZo H$m EH$ AmgmZ VarH$m h¡, ""hmb hr hþB© EH$ Šb~ ñWmnZm ‘|, ‘¢ AM§på^V ah J¶m O~ ‘wPo nVm bJm {H$ g^r 40 ñWm{nV gXñ¶ amoQ>[o a¶Zm| Ho$ ~ƒo Wo Am¡a CZH$s C‘« 36-38 gmb Ho$ ~rM Wr! Am¡a {’$a ‘wPo Ehgmg hþAm {H$ AJa Amn ñd¶§ Ho$ ~ƒo H$mo amoQ>[o a¶Z ~ZZo Ho$ {bE amμOr Zht H$a gH$Vo Vmo {H$gr Aݶ Ho$ ~ƒo H$mo H¡$go amμOr H$a|J?o h‘mar Am¡gV Am¶w H$‘ H$aZo H$m ¶h AmgmZ VarH$m h¡&''

{MÌ: aerXm ^JV {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 33


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

‘¢Zo H$moB© ~hþV ~‹S>m H$m‘ Zht {H$¶m h¡:

a{d e§H$a aerXm ^JV MoÞB© B§ñQ>rQ>çyQ> ‘|, Amagr ~¢Jbmoa Am°M©S²g© Ho$ Aܶj S>r a{de§H$a g^r Ho$ AmH$f©U H$m H|$Ð Wo, {OÝhm|Zo hmb hr ‘| "X amoQ>ar ’$mC§S>oeZ' H$mo `100 H$amo‹S> XmZ {H$E h¢& dhm§ CnpñWV A{YH$m§e amo B A{YH$m[a¶m| Zo CÝh| ~YmB© Xr Am¡a CZHo$ gmW ’$moQ>mo qIMdmZo Ho$ {bE EH$ bmBZ ‘| I‹S>o hmo JE bo{H$Z a{de§H$a Zo gmar dmhdmhr H$mo Xa{H$Zma {H$¶m Am¡a H$hm {H$ dh H$moB© hramo Zht h¢& ‘wPo g~go Á¶mXm Amü¶© V~ hþAm O~ EH$ K§Q>o Mbr h‘mar ~mVMrV ‘| CÝhm|Zo `100 H$amo‹S> H$m C„oI {g’©$ EH$ ~ma {H$¶m Am¡a dh ^r gagar Vm¡a no& _§S>b 3190 Ho$ S>rOr gwaoe h[a Am¡a AZrVm Ho$ gmW ~mVMrV ‘| a{de§H$a Am¡a nmAmobm Zo AnZo CÎmam| go Xe©H$m| H$m ‘Z ‘moh {b¶m&

Hw$N> A§e… 34

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

gwaoe h[a: h‘| ‘{Unwa ‘| AnZo ñHy$b Ho$ ~mao ‘| ~VmE§ Am¡a gr‘mdVu BbmH$m| ‘| AmnH$m H¡$go OmZm hþAm?

{‘b H$a Am¡a CZH$m »¶mb aI H$a h‘| CÝh| {dœmg {XbmZm hmoJm {H$ do h‘mao AnZo h¢&

a{d e§H$a: O~ ‘oar ‘Ou Ho$ pIbm’$ ‘wPo Aܶj ~ZZo na ‘O~ya {H$¶m J¶m ... V~ VH$ ‘¢ AmYm AYyam amoQ>o[a¶Z hr ~Zm Wm Am¡a ‘wPo Zht nVm Wm {H$ ‘¢ AnZo ’¡$gbo H$mo A§Om‘ H¡$go Xÿ± (`100 H$amo‹S> {H$g Vah XmZ H$ê$§), ‘¢Zo gmoMm {H$ gmao n¡go ‘wPo EH$ gmb ‘| IM© H$aZo n‹S>|Jo! ‘¢ nyao Xoe ‘| Ky‘m Am¡a gmoMm H$s ¶o H$m‘ ‘wPo IwX hr H$aZm Mm{hE& BVZo gmao n¡go XoZo Ho$ {bE ‘wPo{H$gr na ^r {dœmg Zht hmo ahm Wm! Bg{bE ‘¢ nydm}Îma Ho$ gr‘mdVu BbmHo$ ‘| Mbm J¶m, ‘wPo ¶o H$hVo hþE Xþ…I hmo ahm h¡ {H$ ‘¢Zo CÝh| ~hþV μÁ¶mXm Cno{jV nm¶m, H$maU Hw$N> ^r hmo& BZ amï´>r¶ gr‘mAm| ‘| gwamIh¢, dhm§ ~hþV H$‘ {dH$mg hþAm h¡; do bmoJ Am{Xdmgr h¢ Am¡a BZ g^r ZH$mamË‘H$ ~mVm| Ho$ ~mdOyX AmO VH$ ‘¢Zo {OÝh| ^r XoIm h¡ do ~hþV hr n{dÌ AmË‘m h¢& ~ƒo BVZo gab, {ZXm}f Am¡a {~bHw$b ANy>Vo h¢& Xþ^m©½¶de, do AnZo AmnH$mo ^maVr¶ Zht ‘mZVo& CÝhm|Zo ‘wPgo nyN>m {H$ Š¶m Amn ^maVr¶ h¢? ‘¢Zo H$hm {H$ Amn ^r ^maVr¶ h¢& CÝhm|Zo ‘wP na EH$ ZμOa S>mbr ... CZH$s {Z‘©bVm A˶§V ‘m{‘©H$ Wr& dhm§ ‘¢Zo H$Z©b {H«$ñQ>mo’$a aoJmo Ûmam Mbm¶o Om aho gZ~S>© Q´>ñQ> Ho$ gmW H$m‘ H$aZm ewê$ H$a {X¶m& h‘| ¶o ܶmZ aIZm hmoJm {H$ CÎma-nyd© O¡go Aem§V Am¡a VZmdnyU© joÌm| ‘| {dH$mg H$aVo g‘¶, ¶hm§ Ho$ ‘mgy‘ ~ƒo AZOmZo ‘| hr, OrdZ ‘| {‘bZo dmbo Adgam| H$s H$‘r H$s dOh go {dÐmohr ¶m AmV§H$dmXr Zht ~Z OmE§ & CZgo

SH: Š¶m Amn Eogr n[a¶moOZmAm| H$s

‘XX H$a aho h¢ Omo EMAmB©dr g§H$« {‘V ~ƒm| H$mo ’$m¶Xm nhþ§MmVr h¢? RS: hm±;

¶h EH$ ~hþV hr g§doXZerb Am¡a qMVm H$m {df¶ h¡& 1 go 10 gmb Ho$ BZ {ZXm}f ~ƒm| H$s H$moB© JbVr Zht h¡, Am¡a ¶o EMAmB©dr / ES²g go nr{‹S>V h¢& ‘¢ ‘{Unwa gr‘m na J¶m Wm Am¡a IwX Zerbo nXmWm] H$s VñH$ar Am¡a Zerbr XdmAm| Ho$ Xþén¶moJ H$mo XoIm, Omo {H$ EH$ ~‹S>r g‘ñ¶m h¡& O~ Zeo Ho$ {bE ‘mVm{nVm Amng ‘| gwB¶m| H$s AXbm ~Xbr H$aVo h¢ Vmo Bg go EMAmB©dr g§H«$‘U hmo OmVm h¡ Am¡a ¶o ~ƒo EMAmB©dr / ES²g Ho$ Cnhma Ho$ gmW n¡Xm hmoVo h¢& ^mB© am‘ Am¡a gZ~S>© Q´>ñQ> BZ ~ƒm| H$m »¶mb aIVo h¢ Am¡a ‘¢ CZH$s ‘XX H$a ahm hÿ§& A{ZVm h[a: nmAmobm, Š¶m Amn BZ EMAmB©dr ~ƒm| H$mo XoI H$a ~hþV μÁ¶mXm {Zame hþE Wo? nmAmobm: Zhr Zht, ~pëH$ h‘| Vmo Vmo BZ ~ƒm| go ~hþV Hw$N> grIZm h¡& CZ‘| go H$B© AZmW h¢, {~Zm ‘m± ~mn Ho$, ¶m qgJb noa|Q> Ho$, ¶m {’$a {OZHo$ ‘mVm{nVm CZH$s XoI^mb H$aZo ‘| Ag‘W© h¢& h‘| XoI H$a dmo Vmo do BVZo CËgm{hV hþE {H$ EH$-Xÿgao H$m hmW nH$‹S>H$a Iwer go CN>b n‹S>o Š¶m|{H$ CZHo$ gmW h‘ Hw$N> AZ‘mob jU {~VmZo AmE Wo, CZHo$ gmW JmZo Am¡a ZmMZo AmE Wo& g~ Hw$N> hmoVo hþE ^r Xþ{Z¶m ‘| ~hþV go bmoJ CXmg Am¡a {Zame ahVo h¢& BZ ~ƒm| Ho$ nmg


{Xgยง~a 2018

amoQ>ar g_mMma 35


Vmo Hw$N> ^r Zht h¡ Am¡a {’$a ^r do {H$VZo Iwe h¢& CZHo$ gmW ahZm ~hþV AÀN>m bJm& SH:

a{d, O~ Amn ~ƒo Wo, AmnH$s ~hZ| AmnH$m μOéaV go μÁ¶mXm ܶmZ aIVr Wt; Eogm Š¶y±? Am¡a Amn H¢$ga godm ‘| H$m‘ Š¶m| H$aZm MmhVo h¢?

RS:

‘oar ~hZm| H$m »¶mb AmVo hr ‘oao Mohao na ‘wñH$mZ Am OmVr h¡& OÝ‘ go hr ‘¢ ‘mZ{gH$ ê$n go {dH$bm§J Wm ... Am¡a ‘wPo {dœmg h¡ {H$ ‘¢ Eogm hr Wm ‘¢Zo Bgr Vah go ~Vm©d {H$¶m! h‘ EH$ Mm°b ‘| ahVo Wo, EH$ Vah go {ZåZ ‘ܶ‘ dJ© g‘wXm¶ Ho$ bmoJm| Ho$ ahZo H$s OJh & ‘¢ R>rH$ go ~mV Zht H$a nmVm Wm, O~ ‘¢ ~mV H$aVm Vmo ‘oao ‘w§h go bma Q>nH$Vr Wr& ‘wPo ËdMm H$s EbOu Wr Am¡a ËdMm na ’$mo‹S>o hmo OmVo Wo {OgH$s dOh go ~ƒo ‘oam ‘OmH$ ~ZmVo Wo& ‘oar VrZm| ~hZm| Zo EH$ {deof ~ƒo H$s Vah

36

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

ܶmZ aIm Am¡a ’$[aíVm| H$s Vah ‘oam g§ajU {H$¶m; do H$‘m§S>mo H$s Vah ‘oar ajm H$aVr Wt& ‘oar ~hZm| Ho$ ~mX, dmo OJh nmAmobm Zo bo br h¡! O~ ‘¢ H$hVm hÿ§ {H$ ‘¢ ZmpñVH$ hÿ§, nmAmobm ~rM ‘| Hy$XVr h¡: ‘Zht, dh ZmpñVH$ Zht h¡, dh AZrœadmXr h¡& hmo gH$Vm h¡ dmo ˜am~ {XIVm h¡, ˜am~ ~mV H$a gH$Vm h¡, ~war MrO| H$a gH$Vm h¡ bo{H$Z dh ZmpñVH$ Zht h¡! ‘ ¶hm§ VH$ {H$ ‘oao {bE dmo ^JdmZ² go ^r ‘mob VmobH$a boVr h¡ {H$ ‘¢ AÀN>m hÿ±! ‘oar EH$ ~hZ H$s ‘¥Ë¶w H¢$ga go hþB© Wr, ‘oar ‘m§ H$mo ^r H¢$ga Wm bo{H$Z dmo R>rH$ hmo JB© & ‘wPo bJVm h¡ {H$ H¢$ga EH$ ‘hm‘mar h¡ Am¡a My±{H$ A~ nmo{b¶mo {Z¶§ÌU ‘| h¡, amoQ>ar H$mo ¶h H$m‘ AnZo hmW ‘| bo boZm Mm{hE& SH: h‘

Cg g‘mO ‘| ahVo h¢ Ohm§ ¶o AmnH$s g§n{Îm, YZ Am¡a AmnH$s Jm‹S>r na {Z^©a H$aVm

h¡ {H$ AmnHo$ gmW H¡$gm ì¶dhma {H$¶m Om¶o & Š¶m H$hZm Mmh|Jo& RS: {g’©$

¶h {XImZo Ho$ {bE {H$ dh EH$ ~‹S>m Am¡a A{YH$ gånÞ AmX‘r h¡, ‘¢Zo XoIm h¡ {H$ bmoJ H$ma H$s Mm^r ’|$H$ H$a H$hVo h¢ "A~ ~mobmo&' Xÿgao ì¶{º$ go Áμ ¶mXm gånÞ OVmZo H$s ¶o VaH$s~ ~hþV nwamZr h¡ Am¡a H$B© ~ma BñVo‘mb H$s JB© h¡& ‘¢Zo ‘h§Jr H$mam| ¶m H$n‹S>m| na H$^r {dœmg Zht {H$¶m h¡& ¶wdmAm| H$mo XoImo; do ’$Q>r hþB© Otg Am¡a Q>r eQ>© nhZVo h¢, Am¡a AmnH$mo Hw$N> Eogo ^r {‘b|Jo Omo ñQ>mQ>©-An H$s V¡¶mar ‘| OwQ>o h¢& ‘¢Zo nwamZo μO‘mZo Ho$ nwéfm| H$mo ñQ>mQ>©-An H$s ewéAmV H$aVo hþE Zht XoIm h¡; Š¶m|{H$ d¥Õ bmoJm| ‘| {dœmg H$s H$‘r h¡& Bg{bE AnZr h¡{g¶V {XImZo Ho$ {bE CÝh| Aa‘mZr gyQ²g ¶m ~rE‘S>ãë¶y H$ma H$s μOéaV n‹S>Vr h¡ & ~ƒo, ¶wdm, h‘mao ZoVm ... h‘ g^r AmYo AYyao , An[an¹$ B§gmZ h¢&

amoQ>ar Šb~ ~¢Jbmoa Am°M©S²>g Ho$ AÜ`j S>r a{d e§H$a Am¡a CZH$s nËZr nmAmobm Am¡a PRIP Ho$ Ama adtÐZ B§pñQ>Q>çyQ> _|& {MÌ _| PRID eoIa _ohVm, RIDE H$_b g§Kdr Am¡a gmoZb ^r em{_b h¢&


SH:

XmZ XoZo na, {Og Vah go bmoJ XmZ XoVo h¢, Amn CgHo$ ~‹S>o AmbmoMH$ h¢, {deofH$a n‹T>o {bIo bmoJm| Ûmam&

amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a EñWa, amoQ>o[a`Z S>r a{d e§H$a Am¡a CZH$s nËZr Amnmobm H$mo gå_m{ZV H$aVo hþE&

RS:

n‹T>o {bIo bmoJ? do ‘oao {bE OmoH$a h¢, Omo AŠga AnZo Amn H$mo gä¶, gwg§ñH¥$V g‘PVo h¢& CÝh| bJVm h¡ {H$ Xÿgam| H$mo ~odHμ $y ’μ $ ~ZmZo ‘| do ~hþV MVwa h¢ Am¡a {~Zm Hw$N> {XE hr ’$m¶Xm CR>m gH$Vo h¢& h‘mao Jm¡adembr amï´> ‘| ~hþV AÀN>o emgH$ hþE h¢ Am¡a h‘Zo Xþ{Z¶m H$mo ~hþV Hw$N> {X¶m h¡ bo{H$Z ~mX ‘| h‘ na {dXo{e¶m| Zo emgZ {H$¶m Am¡a h‘mar pñW{V EH$ {^Imar O¡gr hmo J¶r& ¶h Vmo OrdZ H$m MH«$ h¡& {’$a h‘Zo EH$ e{º$embr h{W¶ma Aqhgm Am§XmobZ Ho$ ‘mܶ‘ go AnZr AmOmXr H$s OrV hm{gb H$s {Og H$s ewéAmV ‘hmË‘m Jm§Yr Zo H$s Wr& Bg Ho$ ~mX h‘mam Xoe bå~r N>bm§J bJmVo hþE VoOr go AmJo ~‹T> J¶m Am¡a AmO Bg H$s JUZm e{º$embr amï´>m| ‘| hmoVr h¡, bo{H$Z Xþ^m©½¶de, {e{jV bmoJ ~hþV hr {Zame H$aVo h¢, CZH$s ‘m§JZo H$s Am¡a O‘mImoar H$s AmXV A^r ^r Zht JB© h¡& do Agwa{jV ‘hgyg H$aVo h¢ Am¡a XmZ XoZo Ho$ {bE CZH$m {Xb ~‹S>m Zht h¡& SH: hmb

hr ‘| AmnZo A‘o[aH$m ‘| EH$ ao{S>¶mo M¡Zb H$mo gmjmËH$ma {X¶m Wm Ohm§ AmnZo EZAmaAmB© Ûmam XmZ XoZo Ho$ ~mao ‘| MMm© H$s Wr& h‘| BgHo$ ~mao ‘| ~VmB¶o& RS: ‘OμÁ~m’,

¶o E’$E‘ M¡Zb Aàdmgr ^ma{V¶m| Ho$ {bE h¡& CÝhm|Zo nyN>m Wm {H$ A‘o[aH$m ‘| H$B©

"àoaUm' EH$ ~hþV ~‹S>m eãX h¡ Am¡a Amn ‘oao {bE Bg H$m à¶moJ Zht H$a gH$Vo! Bg eãX

EZAmaAmB© ^maV H$s godm H$aZm MmhVo h¢; dh H¡$go H$a gH$Vo h¢& ‘oam ‘mZZm h¡ {H$ Amn {Og ^r Xoe ‘| ahVo h¢, Mmho ’«$m§g ¶m A‘o[aH$m, Cg Xoe Ho$ à{V B©‘mZXma ah| Am¡a CgHo$ {Z¶‘m| H$m nmbZ H$a|& Am¡a Amn ¶{X dmñVd ‘| godm H$aZm MmhVo h¢, Vmo godm Vmo EH$ dmo dmhZ h¡ Omo noQ´>mob ¶m drμOm Ho$ {~Zm hr ¶mÌm H$s gw{dYm XoVm h¡& amo B Aܶj ~¡ar a¡{gZ Zo H$hm h¡, amoQ>ar 200 go A{YH$ Xoem| ‘| ‘m¡OyX h¡, Bg{bE amoQ>ar ‘| em{‘b hmo H$a Amn Xþ{Z¶m Ho$ {H$gr ^r H$moZo go ‘mZdr¶ H$ï> H$‘ H$aZo ‘| ‘XXJma hmo gH$Vo h¢&

H$m Cn¶moJ Ho$db V^r {H$¶m OmZm Mm{hE, O~ Amn Hw$N> AgmYmaU ¶m Aà˶m{eV XoI|&

S>r a[d e§H$a AÜ`j, amoQ>ar Šb~ ~¢Jbmoa

H$moB© àoaUm Zht; H$moB© M‘ËH$ma Zht SH: AmnZo XmZ Xo H$a Bg gmb H$s XmoZm| Wr‘ H$mo gpå‘{bV H$a {X¶m h¡ - àoaUm ~Z| (Be the inspiration)- Am¡a M‘ËH$ma Ho$ aM{¶Vm (Miracle Makers) - ‘§S>b Aܶjm| Ho$ Bg ~¡M Ho$ {bE amo B© {ZXoeH$ Ûmam {X¶m J¶m erf©H$&

RS:

amo B© Aܶj ~¡ar a¡{gZ Zo BVZr Iy~gyaVr go g‘Pm¶m {H$ CZHo$ Wr‘ H$m bmoJmo Š¶m B§{JV H$aVm h¡ gy¶m©ñV Ho$ a§J, g‘wÐ Am¡a ~hm‘mg H$s aoV& bo{H$Z "àoaUm' EH$ ~hþV ~‹S>m eãX h¡ Am¡a Amn ‘oao {bE Bg H$m à¶moJ Zht H$a gH$Vo! Bg eãX H$m Cn¶moJ Ho$db V^r {H$¶m OmZm Mm{hE, O~ Amn Hw$N> AgmYmaU ¶m Aà˶m{eV XoI|& ‘¢Zo Š¶m {H$¶m? ‘wPo bJVm h¡ {H$ ¶o Cgr Vah h¡ O¡go H$moB© AnZo Q>Š¡ g MwH$mE ¶m {nVm H$s XoI^mb H$ao Am¡a Bg H$m‘ Ho$ {bE Amn Cgo nwéñH¥$V H$a|& ‘¢Zo H$moB© ~hþV ~‹S>m H$m‘ Zht {H$¶m& ‘¢ g‹S>H$ go Am¶m Wm Am¡a {VZH$m {VZH$m Omo‹S>m h¡& {H$gZo H$s ‘oar ‘XX? Bg‘| H$moB© àoaUm ¶m H$moB© M‘ËH$ma Zht h¡ ... O~ ‘oao {nVm H$s ‘¥Ë¶w hþB©, g‘mO ‘oao gmW I‹S>m Wm& ¶h ‘oam μ’$μO© h¡ {H$ ‘¢ g‘mO H$mo dmng bm¡Q>mD$§& ¶h ‘oao H§$Ym| na EH$ F$U h¡& AJa ‘¢ F$U MwH$mE {~Zm hr ‘a J¶m, Vmo BgH$m ‘Vb~ hmoJm H$s ‘¢ AnZr AÝVamË‘m H$s AmdmμO go ^mJ ahm hÿ± {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 37


a{d e§H$a Zo Q>rAmaE’$ H$mo hr Š¶m| MwZm

MoU na hñVmja H$aZo Ho$ ~mX - a{d e§H$a Am¡a AÜ`j ao{gZ& {MÌ _| nmAmobm, TRF Q´>ñQ>r _mBH$ do~, S>rOr gwaoe h[a Am¡a TRF Q´>ñQ>r Jwbm_ dmhZdQ>r ^r em{_b h¢&

gwaoe h[a: Amn {OZH$s ghm¶Vm H$aZm MmhVo h¢, bJ^J EH$ gmb nhbo AmnZo CZ Ho$ ~mao ‘| ~VmZm ewê$ H$a {X¶m Wm& AmnZo AnZm n¡gm Q>rAmaE’$ H$mo gm¢nZo H$m {ZU©¶ H¡$go {b¶m? a{de§H$a: ‘¢Zo AmnH$mo ~Vm¶m {H$ ‘¢ AmYm-AYyam amoQ>[o a¶Z hÿ,§ ‘¢ Q>rAmaE’$ H$s g§aMZm Ho$ ~mao ‘| Zht OmZVm Wm Am¡a O¡go hr ‘¢ BgHo$ ^rVa J¶m, ¶h Abr~m~m-qgX~mX H$s Jw’$m H$s Vah Iwb ahm h¡! bJ^J 20-25 gmb nhbo, ‘¢Zo ’¡$gbm {H$¶m Wm {H$ ‘wPo g‘mO go Omo {‘bm h¡ Cgo dmng bm¡Q>mZm Mm{hE& g‘mO Zo ‘wPo g~ Hw$N> {X¶m h¡, Omo ‘wP na H$O© h¡ Am¡a ‘oam H$V©ì¶ h¡ {H$ BgH$mo dmng bm¡Q>mD$§& Vmo ‘¢ ha Va’$ hm{eE na n‹S>o bmoJm| H$s, Am{Xdm{g¶m| Am{X H$s Vbme ‘| J¶m Wm& O~ ‘¢ bJ^J WH$ J¶m, h[a Zo ‘wPgo nyN>m {H$ ‘¢ Š¶m MmhVm hÿ&§ ‘¢Zo H$hm {H$ EH$ H¢$ga AñnVmb ~ZmZm MmhVm hÿ§ gmW hr CÎma nyd© Ho$ OZOmVr¶ joÌm| ‘| Am¡a V{‘bZmSw> ‘| Q>mSo >m Om{V Ho$ {bE EH$ - EH$ ñHy$b Am¡a Xmo ñHy$b nm{H$ñVmZ ‘| ~ZmZm MmhVm hÿ,§ {g’©$ ¶o ~VmZo Ho$ {bE H$s h‘ g~ ^mB© - ^mB© h¢ EH$ hr S>rEZE gmPm H$aVo h¢& h‘mao ~rM, {H$gr Ho$ {g’©$ EH$ aoIm ItM XoZo go, h‘mam S>rEZE ~Xb Zht OmVm h¡& ‘oam IyZ Am¡a CZH$m IyZ (nm{H$ñVmZ ‘|) EH$ hr h¡& h‘| bmoJm| Ho$ ~rM nwbm| H$m {Z‘m©U H$aZm Mm{hE Am¡a amOZr{VH$ ì¶dñWm go Eogr Cå‘rX Zht H$s Om gH$Vr& h[a Zo H$hm, ‘a{d, Q>rAmaE’$ Zm‘ H$s EH$ MrμO h¡, Am¡a AnZo én¶o, Amn CÝh| XmZ H$a gH$Vo h¢ Am¡a 38

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

ha gmb Omar aI gH$Vo h¢& Bg Vah Mmam| Va’$ Ky‘ Ky‘ H$a Amn AnZo AmnH$mo WH$m aho h¢&' ‘‘¢Zo ’¡$gbm H$a {b¶m Am¡a nyao EH$ gmb ~mX, Cg {XZ, ‘¢ AÀN>r Vah go gmo¶m Am¡a ha amV gmoVm hÿ&§ Bg Ho$ {bE S>rOr h[a Am¡a Q>rAmaE’$ H$mo YݶdmX& SH:

a{d, Bg Ho$ {bE AmnH$mo YݶdmX, bo{H$Z AmOH$b R>rH$ go ‘¢ Zht gmo nm ahm! amoQ>ar H$s Am¡a Q>rAmaE’$ Q´>ñQ>r Jwbm‘ dhZdVr H$s Am¡a amo B {ZXoeH$ ^mñH$a H$s à{V{H«$¶m Š¶m Wr? RS:

S>rOr, {g’©$ Bg g‘¶ ‘¢ AmnHo$ AmXoem| H$s nmbZm Zht H$ê$§Jm! Q>rAmaE’$ ‘|, Amn Omo à{H«$¶m AnZmVo h¢, {Og Vah H$s nmaX{e©Vm aIVo h¢ Am¡a nyam ܶmZ aIVo h¢ {H$ XmZ XmVm H$s ha BÀN>m nyar hmo, Bg ~mV Zo ‘wPo A˶{YH$ à^m{dV {H$¶m& Eogm ‘¢Zo H$ht ^r Zht XoIm& h[a, Xmo ‘hrZm| VH$ AmnZo MoH$ AnZo hr nmg aIm, ~¢H$ ‘| O‘m Zht {H$¶m! Amn H¡$go ^maVr¶ h¢? Am¡a {’$a H$hm {H$ O~ VH$ Amn gÝVwï> Zht hm|Jo, h‘ ¶h n¡gm Zht b|J&o ‘¢Zo Aݶ J¡a gaH$mar g§JR>Zm| (NGO) ‘| ^r XoIm h¡, O¡go hr CZH$mo nVm MbVm h¡ {H$ Amn XoZm MmhVo h¢, do AmVo h¢ Am¡a Bgo bnH$ boVo h¢& Jwbm‘ Or, ‘¢ CÝh| EH$ gyQ> nhZo hþE EH$ g§V Ho$ ê$n ‘| XoIVm hÿ§ ... do ñdm^m{dH$ ê$n go gy’$s h¢, dh ~hþV AmܶmpË‘H$ h¢ & Am¡a ^mñH$a Or, dmo EH$ S>mZ° Ho$ ê$n ‘|, g~ na ZμOa aIVo h¢ {H$ Hw$N> JbV Vmo Zht hmo ahm& BgH$m

g§MmbZ H$a aho bmoJ, {dœmg OJmZo Ho$ {bE àoaUm h¢& dhZdVr Zo nyar à{H«$¶m H$m AZwgaU {H$¶m& h‘mam S>rOr, dmo ‘wPo bmoH$b ~g go hdmB© AÈo> bo H$a J¶m Wm & ‘¢Zo amoQ>[a¶Zm| H$s Iwbo {Xb go Oý ‘ZmZo dmbr Hw$N> S>amdZr H$hm{Z¶m§ gwZr hþB© Wt; EH$ g§ñWmnZ ‘| ‘¢Zo XoIm H$s S>rOr H$mo hmWr na bm¶m J¶m Wm Am¡a EH$ Am¡a S>rOr H$s ñWmnZm Vmo hobrH$m°ßQ>a go ’y$bm| H$s dfm© go H$s JB© Wr& ¶h godm H$aZm Zht h¡! I¡a, dhZdVr ~|Jbwê$ AmE, h‘Zo gmYmaU gm b§M {b¶m Wm, Am¡a 2 go 3 K§Q>o VH$, CÝhm|Zo ha ~mV Ho$ ~mao ‘| ñnï> ê$n go Iwb H$a ~Vm¶m& ‘¢ 200 à{VeV g§Vïw > hmo J¶m Wm Am¡a BgHo$ ~mX hr MoH$ O‘m {H$¶m J¶m& ¶h h¡ amoQ>ar ’$mC§S>eo Z! SH: AmnZo

~hþV gmao XñVmdoOμ rH$aU na Omoa {X¶m; ~hþV naoemZ {H$¶m AmnZo!

RS: ¶h XmZ ~hþV gmoM g‘P H$a, V¡¶mar Ho$ ~mX {X¶m J¶m h¡ Am¡a dmo ^r Cg g‘¶ O~ h‘mam Xoe emZXma àXe©Z H$a ahm h¡ Am¡a AmO h‘ Xÿgam| go ^rI Zht ‘m§J aho& XñVmdoOμ rH$aU ~hþV Oê$ar h¡& Amn ‘Zwî¶m| Ho$ M§Mb {X‘mJ H$mo Vmo OmZVo hr h¢& Am¡a OrdZ H$s ^r H$moB© Jma§Q>r Zht h¡, Bg{bE dgr¶V n§OrH¥$V H$s JB© Wr, Am¡a XmZ Ho$ XñVmdoO na nmAmobm Am¡a ‘oao gmPoXma h[a Zo, {Ogo ‘¢ ^mB© H$s Vah ‘mZVm hÿ,± hñVmja {H$¶o Wo Vm{H$ ¶h bmJy hmo gHo$& ‘oao nmg Ho$db `10 H$amoS‹ > Wo (Omo CÝhm|Zo nhbo hr Xo {XE ), eof g§n{Îm Ho$ ê$n ‘| h¡ {Ogo ~oM H$a n¡gm {X¶m OmEJm& ‘oar EH$ Anrb h¡; O~ emXr hmoVr h¡, b‹S>H$s Ho$ {bE CgH$m n{V hramo hmoVm h¡ Am¡a ¶o gmoM H$a {H$ dh CgH$s, ~ƒm| H$s Am¡a ‘mVm-{nVm H$s XoI^mb H$aoJm, CgH$s Am±Im| ‘| M‘H$ Am OmVr h¡& bo{H$Z ‘¢Zo XoIm h¡, AnZo XmoñVm| ‘| ^r, O~ ^r n{V Hw$N> AÀN>m H$aZo H$m ’¡$gbm H$aVm h¡, nËZr Cgo amoH$ XoVr h¡& Cg g‘¶ dh Cgo ‘yI© g‘PVr h¡& ‘{hbmAm| go ‘oam AZwamoY ¶o h¡ {H$ H¥$n¶m Bg ~mV H$mo g‘P| {H$ EH$ ì¶{º$, g~ Hw$N> H$aZo Ho$ ~mX, Amn Ho$ g^r dmXm| H$mo {Z^mZo Ho$ ~mX, AJa dh g‘mO Ho$ {bE Hw$N> H$aZm MmhVm h¡, Vmo H¥$n¶m Cgo amo{H$¶o ‘V& SH: AmnZo ^mñH$a Ho$ ì¶mdhm[aH$ Ñ{ï>H$moU H$m C„oI

{H$¶m Wm, dh H$^r hñVjon Zht H$aVo... RS:

S>mZ° Hw$N> H$aVm Zht, dh Ho$db XoIVm h¡, Am¡a H$m‘ nyam H$admVm h¡! (Xe©H$m| H$s OmoaXma Vm{b¶m§)& „


amo B© AÜ`j Am¡a a{d e§H$a Jbo {_bVo hþE& {MÌ _| nmAmobm, RID gr ^mñH$a, PRIP Ho$ Ama adtÐZ Am¡a TRF Q´>ñQ>r Jwbm_ dmhZdQ>r ^r em{_b h¢&

Am¡a AnZr hr ZμOam| ‘| JwZhJma hmo OmD$§Jm& ‘¢ AnZo Mohao na EH$ ‘wñH$amhQ> {bE hramo H$s Vah ‘aZm MmhVm hÿ§ Š¶m|{H$ g‘mO Zo ‘oam hmW Wm‘m Am¡a ‘wPo ¶hm§ VH$ bm¶m h¡& Zm Vmo ‘¢ H$moB© àoaUm hÿ§ Am¡a Zm hr ‘¢Zo H$moB© M‘ËH$ma {H$¶m h¡& A{ZVm: nmAmobm, AnZr ~oQ>r H$mo Cƒ {ejm Ho$ {bE Am°ñQ´>o{b¶m ^oOZo go nhbo Cg Ho$ gmW hþB© {XbMñn ~mVMrV Ho$ ~mao ‘| h‘| ~VmE§& nmAmobm: OmZo go EH$ {XZ nhbo, h‘Zo Cggo nyN>m {H$ dh H$~ dmng AmZm MmhVr h¡& CgZo H$hm {H$ em¶X dh dmng Zht Am¶o& h‘Zo H$hm, BVZo ߶ma go h‘Zo Vwåhmao {bE hr ¶o Iy~gyaV Ka ~Zm¶m h¡ H$s EH$ {XZ Vw‘ Am¡a Vwåhmar ~hZ Bg‘| ahmoJr& CgZo H$hm {H$ ‘wPo Bg Ka H$s μOéaV Zht h¡ ‘¢ Bgo ~oM Xÿ§Jr& Ka ‘| 30 gmb ahZo Ho$ ~mX ¶o gwZ H$a, h‘| ~hþV VH$br’$ hþB©& Vmo a{d Zo nyN>m, ‘ ~oM X| Bgo, {’$a Š¶m H$a| ‘? CgZo H$hm: "H$í‘ra ‘| ñHy$bm| H$m {Z‘m©U H$amo&' h‘ M{H$V ah JE& ‘oar XmoZm| ~o{Q>¶m| ‘| CZHo$ {nVm Ho$ d§emUw h¢ Am¡a {OVZr OëXr

Merc IarX|, Q>rAmaE’$ H$s ‘XX H$a| A{ZVm h[a: a{d, AmnZo H$hm {H$ nmAmobm AmnHo$ {bE Jwé H$s Vah h¡& Š¶m Amn Iwb H$a ~Vm gH$Vo h¢& ¶o ^r H$hm {H$ dh AZ‘mob aËZ h¡& Cggo Amn Š¶m VmËn¶© h¡? AmaEg: ‘oao {bE dh dmñVd ‘| EH$ {e{jH$m h¡ Am¡a H$^r-H$^r, AZOmZo ‘| hr ‘wPo ~hþV Hw$N> grIm OmVr h¡& CgZo H$^r ^r ‘wP go YZ, Am^yfU ¶m {dbm{gVm H$s MrO| Zht ‘m±Jr& dh Omo ^r nhZVr h¡ dh Am^yfU H¥${Ì‘ h¡ Am¡a Bg‘| dh ~hþV gw§Xa {XIVr h¡& CgH$m EH$ μOoda Omo H$moB© ^r Zht Mwam gH$Vm h¡, g~go AÀN>m μOoda Omo dmo h‘oem nhZo aIVr h¡, dmo h¡ CgH$s ‘wñHw$amhQ>& AJa ‘¢ Bg ‘wñH$amhQ> H$s ajm H$a gH$Vm hÿ±, Vmo ‘¢ hramo hÿ§!... EH$ X’$m CgZo ‘wPo grI Xr Am¡a amoQ>ar ݶyO H$s aerXm ^JV Bg H$s Jdmh h¢, gmjmËH$ma H$aVo g‘¶ aerXm Zo ‘wPgo nyN>m Wm {H$ Š¶m ‘oao nmg EH$ bŠOar H$ma h¡& ‘¢Zo H$hm

Wm hm± Am¡a ‘wPo IoX h¡ {H$ ‘oao nmg h¡, Am¡a ¶h AmpIar ~ma h¡ O~ ‘¢ EH$ bŠOar H$ma IarX ahm hÿ§& dmo H$ma ‘¡Z| `72 bmI ‘| IarXr; Cg n¡go go ‘¢ Xmo ñHy$bm| H$m {Z‘m©U H$a gH$Vm Wm, Omo H$B© XeH$m| VH$ ~hþV gmao ~ƒm| H$mo {e{jV H$aVo& AJbo {XZ, ‘¢ AnZr Iy~gyaV nËZr Ho$ gmW ZmíVm H$a ahm Wm ... ‘¢ AŠga h‘mar Eg¶ydr H$m BñVo‘mb H$aVm hÿ§ Am¡a CgZo H$hm {H$ Š¶m AmnH$mo ¶mX h¡ {H$ ~|O dhm§ I‹S>r h¡, Am¡a Amn BgH$s Va’$ XoIVo ^r Zht h¢& ‘wPo bJm dh {’$a go ‘wPo Hw$N> {gIm ahr Wr, Am¡a dh Wm: ‘ T>mJ| r ‘V ~Zmo, Omo H$hm h¡, H$a Ho$ {XImAmo& {~Zm EH$ eãX ~mobo, CgZo ‘wPo g~H$ {gIm {X¶m& (ñH«$sZ na EH$ Vñdra {XImVo hþE) ¶h H$ma, Omo 3,000 {H$‘r ^r Zht Mbr, EH$ Iy~gyaV H$ma h¡, ‘¢ Zrbm‘ H$aZm MmhVm hÿ§ Am¡a BgH$m n¡gm Q>rAmaE’$ H$mo OmEJm& aerXm, ‘oao ^rVa ¶h {dMma Vw‘Zo OJm¶m h¡! „ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 39


~mE§ go … B§pñQ>Q>çyQ> AÜ`j ISAK ZmμOa, TRF Q´>ñQ>r Jwbm_ dmhZdQ>r, PRIP Ho$ Ama adtÐZ, EñWa, nmAmobm, S>r a{d e§H$a, AÜ`j ao{gZ, TRF Q´>ñQ>r _mB©H$ do~, AbrgZ, RID gr ^mñH$a, A{ZVm, S>rOr gwaoe h[a, RID `yZ-gy _yZ, øyZ Oy `m±J Am¡a RISAO go TRF à~§YH$ g§O` nma_ma&

amoQ>o[a`Z a{d e§H$a, AÜ`j ao{gZ, S>rOr gwaoe h[a Am¡a PDG Ho$ed Hw§$~a ~mVMrV H$aVo hþE& CZHo$ AmJo TRF Q´>ñQ>r _mBH$ do~ ~¡R>o h¢&

hmo gHo$ do ^r Bg N>moQ>r C‘« ‘|, g‘mO H$mo dmng bm¡Q>Zm MmhVr h¢! ‘¢ Amn g^r go XoZo Ho$ {bE AZwamoY H$aVr hÿ§ ... Mmho Wmo‹S>m hmo ¶m H$‘ hmo& B©‘mZXmar go H$hÿ± Vmo ‘oao n{V Zo AnZr Am¶ H$m 75 ¶m 80 à{VeV Xo {X¶m h¡; ‘wPo {dœmg h¡ {H$ CgZo h‘mao {bE ^r Hw$N> N>mo‹S>m hmoJm ! SH: AmnZo H$hm Wm {H$ Šb~ Aܶj ahVo hþE,

AmnH$m ¶h gmb, bm¡Q>mZo H$m gmb hmoJm& BgHo$ ~mao ‘| Am¡a A{YH$ ~VmE±& RS: h‘

‘m§ Ho$ noQ> go Hw$N> ^r boHo$ n¡Xm Zht hþE h¢ Am¡a Eogm ^r Zht h¡ {H$ h‘ g^r ‘hmZ bmoJ h¢& O~ h‘ ‘a OmE§Jo Vmo h‘ h‘mao gmW Hw$N> ^r gmW Zht bo OmE§Jo& h‘mao Šb~, Ama gr ~¢Jbmoa Am°M©S²g© Zo VrZ n[a¶moOZmE§ bm°ÝM H$s h¢& nhbr, eha H$mo dmng bm¡Q>mZo H$s h¡& h‘ g~go Jar~ dJ© Ho$ 800 ~ƒm| Ho$ {bE EH$ gaH$mar ñHy$b ~Zm aho h¢& ‘¢ ^r EH$ gaH$mar ñHy$b ‘| hr n‹T>m hÿ± Am¡a Cg ñHy$b ‘| OmZo go ‘wPo Iwer Zht {‘bVr Wr& 40

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018


Xÿgar, eha go Xÿa; h‘Zo 125 ñHy$bm| H$mo JmoX {b¶m h¡ Am¡a CÝh| amoQ>ar h¡ßnr ñHy$b Ho$ Zm‘ go ~wbmE§Jo Am¡a h‘ BZ ñHy$bm| H$mo Eogm ~Zm aho h¢ Ohm§ ~ƒo OmZm Mmh|Jo ... grIZm Mmh|Jo Am¡a dhm§ Iwe ah|J&o Bg Vah h‘ g‘mO H$mo dmng bm¡Q>mE§J&o Vrgar n[a¶moOZm n¶m©daU H$mo dmng bm¡Q>mZo go g§~{§ YV h¡& hmb hr ‘| Ho$ab Am¡a H$Zm©Q>H$ ‘| ~m‹T> go Zï> hþE Kam| Ho$ nwZ{Z©‘m©U Ho$ {bE ^mñH$a Zo Anrb H$s Wr, Omo C{MV h¡& bo{H$Z Ho$ab ‘| Omo hþAm dh àmH¥${VH$ AmnXm Zht ~pëH$ ‘Zwî¶ {Z{‘©V ÌmgXr Wr& h‘Zo AnZo bmbM Ho$ {bE noS‹ > H$mQ> {XE ; O~{H$ noS‹ > YaVr H$s {‘Å>r H$mo amoH$o aIVo h¢, ^yOb Ho$ ñVa ‘| gwYma H$aZo Am¡a YaVr H$mo ‘O~yV aIZo Ho$ {bE, O‹S>| ~m[ae Ho$ nmZr H$mo ZrMo bo OmVr h¢& ‘Zwî¶m| Ho$ Bg bmbM H$mo Xÿa H$aZo Ho$ {bE, h‘Zo H$Zm©Q>H$ Ho$ H$mobma A§Mb Ho$ gpå‘{bV joÌ ‘| nhm{‹S>¶m| na EH$ H$amoS‹ > nm¡Yo bJmZo Am¡a 10 H$amoS‹ > ~rO amonZo H$s EH$ n[a¶moOZm ewê$ H$s h¡& ¶h bmoJm| H$m EH$ ‘hmZ Am§XmobZ h¡ Am¡a d¥jmamonU Xmo {Obm| Ho$ bJ^J 13,000 dJ© {H$‘r ‘| ’¡$bo joÌ ‘| {H$¶m

OmEJm& ¶h àH¥${V H$mo dmng bm¡Q>mZm h¡& àH¥${V Ho$ {~Zm h‘mam H$moB© ApñVËd Zht h¡& ‘¢ g^r amoQ>[a¶Zm| go AZwamoY H$aVm hÿ§ H$s dmo h‘go OwS‹ >| Am¡a gmW hr gmW h‘ ‘àH¥${V H$mo dmng XoZ’o H$m EH$ ‘O~yV Am§XmobZ ewê$ H$a|! SH:

a{d Zo d¥jmamonU n[a¶moOZm Ho$ {bE 4 H$amoS‹ > én¶o A{V[aº$ XmZ XoZo H$m dMZ {X¶m h¡& Amn H$mo gbm‘; ‘wPo Zht nVm {H$ ¶h g~ H$aZo H$s e{º$ AmnH$mo {‘bVr H$hm§ go h¡& RS:

BZ VrZ n[a¶moOZmAm| Ho$ {bE ‘¢Zo Am¡a nmAmobm Zo `2.5 H$amoS‹ > H$s ewéAmVr nyO§ r Xr h¡, Am¡a ’$mC§S>eo Z ‘| {XE JE `100 H$amoS‹ > Ho$ Abmdm ‘oao nmQ>Z© a Am¡a ‘oao bmB’$ gnmoQ>© {gñQ>‘, ~r Eg EZ h[a Zo ^r `50 bmI {XE h¢& ‘wPo CZ na Jd© h¡& h‘mao ¶hm§ Eogo amoQ>[o a¶Z ^r h¢ {OÝh| ‘¢ H$m°ñ‘o{Q>H$ amoQ>[o a¶Z H$hVm hÿ&§ do d¥Õml‘ OmE§J,o Hw$N> Mm°H$boQ> X|J,o ’$moQ>mo ItM H$a ’o$g~wH$ na S>mb X|Jo & Bgo ~‹T>mdm Zht {X¶m OmZm Mm{hE&

SH: H¥$n¶m

AnZo OrdZ Ho$ {dμOZ Am¡a {‘eZ Ho$ ~mao ‘| ~VmE§? RS:

O¡gm {H$ ‘¢Zo ~Vm¶m, ‘mZ{gH$ ê$n go ‘¢ MwZm¡VrnyU© ~ƒm Wm Am¡a ‘oam gnZm ^r Eogm hr h¡& ‘wPo Zht nVm {H$ ¶h H$~ VH$ nyam hmoJm bo{H$Z Hw$N> ^r Ag§^d Zht h¡& ‘¢ Bg Xþ{Z¶m ‘| Ho$db Xmo gr‘mAm| H$mo XoIZm MmhVm hÿ,§ g‘wÐ Am¡a AmH$me Ho$ ~rM, Aݶ g^r, Y‘©, ^mfm, Om{V B˶m{X Ho$ AmYma na ~ZmB© JB© gr‘mE§ ‘mZd {Z{‘©V h¢& ‘oam gnZm h¡ {H$ {dœ H$s EH$ hr gaH$ma hmo Ohm§ Xoe amÁ¶ ~Z OmE§Jo Am¡a h‘ g^r {dœ ZmJ[aH$ ~Z OmE§J&o ‘oam ‘mZZm h¡ {H$ amoQ>ar EH$ Eogr {Z~m©Y Xþ{Z¶m H$m {Z‘m©U H$a gH$Vr h¡, Ohm§ ajm ~OQ> ˜Ë‘ H$a {X¶m Om¶o Am¡a Bg go g§{MV AWmh gån{Îm H$m Cn¶moJ Xþ…I Am¡a Jar~r H$mo {‘Q>mZo Ho$ {bE {H$¶m OmE&

{MÌ: aerXm ^JV Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 41


M§S>rJ‹T> ‘| Aܶj

(D$na go X{jUmdV©) Xm¡am H$aZo AmE amo B© Aܶj ~oar ao{gZ Ho$ {bE emgH$s¶ ‘m°S>b ñHy$b ‘{Z‘mOam H$s N>mÌmE§ ^m§J‹S>m àñVw{V XoVr h¡; Aܶj ao{gZ, EñWa Am¡a PRIP amO|Ð gm~y hmWm| H$s YwbmB© Ho$ ghr VarHo$ H$m àXe©Z XoIVo h¡; b‹S>{H$¶m± AÜ`j ao{gZ H$mo ^m§J‹S>m H$s Hw$N> ñQ>oßg {gImVr h¡; EñWa ^m§J‹S>m H$s Hw$N> ñQ>oßg H$aZo H$s H$mo{ee H$aVr h¡; Cfm gm~y, PRIP gm~y Am¡a ‘§Oy Xmg Ho$ ~rM ‘| ~¡R>r, EH$ amoQ>o[a¶Z H$s nËZr H$m ñdmJV H$aVr h¡; eha Ho$ amoQ>ar em§{V ñ‘maH$ na ao{gZ Am¡a EñWa&

42

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018


~oar

{Xgยง~a 2018

amoQ>ar g_mMma 43


(D$na go X{jUmdV©) EH$ A§Va-ehar amoQ>ar Šb~ ~¡R>H$ ‘| amo B© Aܶj ~oar ao{gZ Am¡a EñWa H$mo EH$ {MÌnQ> na ~wZr hþB© CZH$s Wr‘ àoaUm ~{Z¶o Cnhma ñdê$n Xr JB©& S>rOr àdrU Jmo¶b (~mE±) Am¡a nrS>rOr a‘Z AZoOm Am¡a ~gw Jmo¶b ^r {MÌ _| em{_b h¢& em§{V a¡br ‘| H$bmH$mam| Zo n§Om~ H$s nma§n[aH$ ’w$bH$mar H$‹T>mB© H$mo {M{ÌV {H$¶m; gm~y n[adma Ûmam Am¶mo{OV EH$ am{Ì^moO ‘| amoQ>o[a¶Zm| H$s npËZ¶m| Ho$ gmW Cfm gm~y; Aܶj ao{gZ Am¡a EñWa Ed§ PRIP amO|Ð gm~y Am¡a Cfm Ed§ S>rOr àdrU Jmo¶b Ho$ gmW ‘§S>b 3080 Ho$ AÝ` PDG Am¡a CZHo$ OrdZgmWr; em§{V a¡br ‘| B§Q>aoŠQ>a em§{V nmoñQ>a Wm‘o hþ¶o; gm~y n[adma Ûmam Am¶mo{OV am{Ì^moO ‘| Aܶj ao{gZ, EñWa Am¡a PRIP gm~y, Ed§ nrS>rOr ‘YwH$a ‘ëhmoÌm Aݶ Am‘§{ÌVJUm| Ho$ gmW&

44

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018


{MÌ: aerXm ^JV; EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 45


_Zmo{ZV amo B© AÜ`j H$m ‘w§~B© Am¡a O`nwa _| A{^Z§XZ Qr_ amoQar Ý`yμO


X{jUmdV© … ~mE§ go … DGN hare _moQ>dmUr, DG JU a{d{H$aU Hw$bH$Uu, amOrd e_m©, e¡bof nmboH$a, PRIP H$ë`mU ~oZOu, {~ZmoQ>m, RIDE ^aV nm§S>çm, RIPN gwerb JwßVm, {d{ZVm, _mYdr, PRID AemoH$ _hmOZ, Z`ZVmam, TRF Q´>ñQ>r Jwbm_ dmhZdQ>r, DG JU eer e_m© Am¡a Efg J§Jwbr; RIDE nm§S>çm, RIPN gwerb JwßVm H$mo {d{ZVm Am¡a _mYdr H$s CnpñW{V _| gå_m{ZV H$aVo hþE; _mYdr, {d{ZVm H$mo nmJ‹S>r nhZmVo hþE& RIPN gwerb JwßVm, RIDE ^aV nm§S>çm Am¡a DGN gw{Zb _oham ^r {MÌ ‘| em{_b h¢&


RIPN JwßVm, RIDE ^aV nm§S>çm Am¡a _§S>b ZoVmAm| H$s CnpñW{V _| MoU hñVmja H$aZo Ho$ ~mX

amoQ>ar Šb~ ~m°å~o E`anmoQ>© Ho$ AÜ`j gwHo$Vw Omardmbm Am¡a S>rOr e{e e_m©&

R

IPN

gwerb Jwám Am¡a {dZrVm Ho$ {bE ‘§S>b 3030, 3131, 3132, 3141, 3142, 3170 Ûmam ‘w§~B© ‘| Am¶mo{OV EH$ A{^Z§XZ g^m ‘|, g§¶moOH$ Ed§ RIDE ^maV nm§S>çm Am¡a ‘mYdr Zo nma§n[aH$ noedmB© nJ‹S>r XoH$a Omo‹S>o H$m A{^dmXZ {H$¶m& A{^dmXZ g^m ñ’y${V©Xm¶H$ Wr Am¡a PRIP H$ë¶mU ~oZOu, Q>rAmaEμ’$ ݶmgr Jwbm‘ dmhZdQ>r, PRID AemoH$ ‘hmOZ Am¡a nm§S>çm Zo Bgo g§~mo{YV {H$¶m Wm& g^r N>h ‘§S>b JdZ©am| Zo Jwám H$mo ~YmB© Xr Am¡a

2020-21 ‘| CZHo$ Aܶjr¶ H$m¶©H$mb Ho$ Xm¡amZ CZHo$ gnZm| Ed§ bú¶m| Ho$ {bE AnZm nyam g‘W©Z XoZo H$m dmXm {H$¶m& O`nwa _|, EH$ Am¡a g_mamoh _| BZH$m ñdmJV PDG JU AemoH$ JwßVm Am¡a AOamdmbm Zo {H$`m& AnZo Omdm~ ‘|, RIPN Jwám Zo AnZo gnZo Ed§ n[aH$ënZmE± gmPm H$s Am¡a BZ ‘§S>bm| Ûmam {H$E JE AÀN>o H$m¶m] H$s àe§gm H$aZo Ho$ gmW hr, CÝhm|Zo CZ g^r H$mo 30 OyZ, 2021 VH$

^maV Ho$ 10,000 Jm±dm| H$mo n[ahm¶© A§YonZ go ‘wº$ H$aZo Ho$ CZHo$ gnZo Ho$ {bE H$m¶© H$aZo hoVw MwZm¡Vr Xr& H$m¶©H«$‘ ‘| amoQ>ar Šb~ ~m°å~o E¶anmoQ>© Ho$ Aܶj gwHo$Vw Oardmbm Am¡a ‘§S>b 3141 Ho$ S>rOr e{e e‘m© Ho$ ~rM VrZ dfm] Ho$ {bE EH$ g‘Pm¡Vm kmnZ hñVmj[aV {H$¶m J¶m {OgHo$ VhV dmS>m {μObo ‘| Oardmbm Ûmam XmZ H$s JB© EH$ EH$‹S> ^y{‘ na EH$ ì¶mdgm{¶H$ H|$Ð ñWm{nV {H$¶m OmZm h¡& „

RIPN JwßVm, DGN JU g§J«m_ nm{Q>b, g§Xrn H$X_, harf _moQ>dmUr Am¡a gw{Zb _oham go nmVMrV H$aVo hþE& {MÌ _| PDG bVm gw~«m`wSw> ^r em{_bV h¢& 48

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm


Ñ{ï> ~m{YV b‹S>{H$¶m± OyS>mo grIVr h¡ Qr_ amoQar Ý`yμO

amo

Q>ar Šb~ Oå‘y AmñWm, ‘§S>b 3170, Zo Oå‘y Ho$ bwB ~«ob ñHy$b ‘| 30 Ñ{ï> ~m{YV b‹S>{H$¶m| Ho$ {bE EH$ AmR>-{Xdgr¶ OyS>mo H$moqMJ {e{da H$m Am¶moOZ {H$¶m& Bg H$m¶©H«$‘ H$m ‘H$gX CÝh| EH$ ‘μOXo ma J{V{d{Y ‘| {bá H$aZo Ed§ gm‘m{OH$ AbJmd go b‹S>Zo ‘| CZH$s ‘XX H$aZo Ho$ gmW CÝh| AmË‘ ajm VH$ZrH$m| go geº$ H$aZm Wm, n[a¶moOZm Ho$ {ZXoeH$ gyaO ^mZ qgh H$hVo h¡ Omo Oå‘y Am¡a H$í‘ra Iob g{‘{V ‘| OyS>mo Ho$ à{ejH$ h¡& AnZo à{ejU Ho$ ~mX b‹S>{H$¶m| Zo à{V¶mo{JVmAm| ‘| {hñgm {b¶m& a§OrV H$mbam, Oå‘y Am¡a H$í‘ra ãbmB§S> E§S> n¡am OyS>mo Egmo{gEeZ Ho$ Aܶj, ‘w»¶ A{V{W Wo& {nN>bo df© Mma b‹S>{H$¶m| Zo Bg ñHy$b ‘| ZoeZb n¡am OyS>mo M¢{n¶Z{en ‘| {hñgm {b¶m Wm& CZ‘| go H$moB© Zht OrVm, bo{H$Z ""h‘Zo OmZm {H$ ¶{X h‘| OrVZm h¡, Vmo h‘| Xe©H$m| H$s Vm{b¶m| Ed§ O¶H$mam| na ܶmZ Zht XoZm Mm{hE& AJbo gmb h‘ Oê$a

b‹S>{H$`m± AnZo Ow‹S>mo H$m¡eb àX{e©V H$aVo hþE&

MbZo-{\$aZo _o§ gj_ ~ZmZm

PDG S>m° a{d AßnmOr bm^mWu`m| Ho$ gmW&

Iw

OrV|Jo,'' ñHy$b H$s EH$ n¡am OyS>mo pIbm‹S>r, ^y{‘H$m H$hVr h¡& ""CZH$s {dH$bm§JVm Ho$ H$maU, CÝh| emar[aH$ Ed§ ¶m¡Z emofU H$m ~‹S>m IVam h¡& CZ‘| go ~hþV gr b‹S>{H$¶m§ {~Zm {H$gr gmWr Ho$ Ka go ~mha Zht {ZH$b gH$Vr& ¶h H$bm CÝh| ~mha {ZH$bH$a EH$ nyU©V… ZB© Xþ{Z¶m H$m AmqbJZ H$aZo H$m Adga àXmZ H$aVr h¡, H$moM H$hVo h¡&'' ^y{‘H$m H$hVr h¡ {H$ O~ Xmo df© nyd© CgH$m n[aM¶ Bg Iob go H$am¶m J¶m, ‘wPo bJ ahm Wm {H$ Š¶m ‘¢ Bgo H$a nmD$±Jr& ga Zo h‘| Y¡¶© Ho$ gmW {gIm¶m Am¡a {Z¶‘m| H$mo g‘Pm¶m Am¡a h‘| ~Vm¶m {H$ H¡$go AnZm dOZ g§Vw{bV H$aZm h¡& A~ h‘ EH$ hâVo ‘| VrZ {XZ Aä¶mg H$aVo h¡& ""Ñ{ï>-~{YVm| Ho$ gmW H$m‘ H$aZm ewéAmV ‘| ‘wpíH$b hmo gH$Vm h¡, bo{H$Z Omo à¶mg Ed§ ‘Zmo^md do ‘¡XmZ ‘| bmVo h¡ dh O~X©ñV Am¡a g§VmofOZH$ hmoVm h¡,'' qgh H$hVo h¡& „

ehmbZJa H$Z©mQH$ Ho$ H$moSmJw _§Sb Ho$ _¡gya Am¡a _{XHo$ar Ho$ ~rM {ñWV EH$ AØwV Am¡a em§V eha h¡& BgH$m OwSμdm§ eha ~`bmHw ßno g~go ~μSo {Vã~Vr ~{ñV`mo§ _o§ go EH$ h¡ Ohm± ~m¡Õ Zm_S—mo{b§J _R EH$ g¡§Sb J«mod Ho$ ~rM {ñWV h¡ {Ogo ñdU© _§{Xa ^r H$hm OmVm h¡& IwehmbZJa Ho$ amoQar Šb~, _§Sb 3181, df© 1975 go hr BZ Xmo ehamo§ _o§ _mZdr` n{a`moOZmAmo§ O¡go Amg-nmg H$r ~{ñV`mo§ _o§ {M{H$Ëgm {e{da, no`Ob gw{dYmE±, em¡Mmb`mo§ H$m {Z_©mU H$admVm ahm h¡§ Am¡a ñHy bmo§ _o§ AmYma^yV g§aMZmE± CnbãY H$amVm ahm h¡§&

hmb hr _o§, Šb~ Zo amoQar Šb~ H$mo ` § ~ Qy a {_SQmCZ, _§ S b 3201 Ho$ gh`moJ go nrSrOr a{d AßnmOr H$r Cn{ñW{V _o§ emar{aH$ ê n go {dH$bm§J 50 bmoJmo§ Ho$ ~rM H¥ {Ì_ A§Jmo§ H$m {dVaU {H$`m& Šb~ Ho$ g{Md ào_M§X H$hVo h¡, ""`h {dJV N: df©mo§ go h_mao Šb~ Ûmam {Za§Va g§Mm{bV H$r OmZo dmbr n{a`moOZm h¡§&'' EH$ AÝ` H$m`©H« _ Ho$ A§VJ©V amoQo{a`Z Zo `65 bmI Ho$ EH$ d¡{œH$ AZwXmZ Am¡a `yEg Ho$ 22 Šb~ Am¡a QrAmaE\$ H$r _XX go _{XHo$ar _o§ A{œZr AñnVmb H$mo AmYw { ZH$ {M{H$Ëgm g§ ` § Ì ñWm{nV {H$`m& „ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 49


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

EH$ ñdU© O`§Vr Šb~ H$mo gå_m{ZV H$aZm O`lr h_mar Oê$aV h¡ Am¡a h_mao amoQo{a`Z H$_a H$g H$a V¡`ma h¡§ Am¡a H$hVo h¡§, ‘hm±, h_ `hm± h¡§ Am¡a h_ EH$ ~Xbmd bmZo Om aho h¡§&’ Am¡a _¡§ CZ g^r bmoJmo§ H$r Amoa go YÝ`dmX XoVm hy± {OZHo$ OrdZ H$mo AmnZo ñne© {H$`m Am¡a ì`mnH$ ~Xbmd {H$`m&'' {ZXoeH$ ^mñH$a Zo Šb~ go AmJ«h {H$`m {H$ ""H$m°n©moaoQ Ho$ gmW _O~yV gmPoXmar H$ao§ Am¡a {demb n{a`moOZmE± {Zînm{XV H$ao§& AmnHo$ Šb~ H$mo AmJm_r 50 df©mo§ VH$ godm-H$m`© Omar aIZm Mm{hE Am¡a eVmãXr H$m CËgd _ZmZm Mm{hE&'' AmaAmB©SrB© nm§S>çm Zo H$hm, ""h_ EH$ gw§Xa OJV _o§ ahVo h¡,§ bo{H$Z O~ h_ g_mMma nÌ ImobVo h¡§ `m Qrdr H$m {ñdM Am°Z H$aVo h¡,§ Vmo h_ Omo Ho$db ^«ïmMma, ^wI_ar, Xwì`©dhma Am¡a ~bmËH$ma O¡gr

amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ, EZ am_w, X {hÝXÿ àH$meZ Ho$ AÜ`j H$mo à{V{ð>V ZmJ[aH$ nwañH$ma àXmZ H$aVo hþE& {MÌ _| (~mE§ go) PDG Or Amo{bdÊUZ, amoQ>ar Šb~ _Ðmg ZmW© Ho$ AÜ`j EZ d|H$Q>oe, RID gr ^mñH$a, RID BZ gw-_wZ Am¡a RIDE ^aV nm§S>çm ^r em{_b h¢& 50

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

ZH$mamË_H$ ™~ao§ n‹T>Zo H$mo {_bVr h¡§& Am¡a _¡§ h_oem gmoMVm hy± {H$ amoQar Ho$ _mÜ`_ go {Zînm{XV H$r OmZo dmbr NmoQr n{a`moOZmAmo§ _o§ dmñVd _o§ Š`m H$moB© ~μSm ~Xbmd {H$`m Om gH$Vm h¡& Amn dmñVd _o§ A§Yoao H$mo Xya H$a aho h¡,§ Cå_rXmo§ H$m XrnH$ Obm aho h¡§ Am¡a bmoJmo§ H$mo gnZo XoIZo H$m gmhg Xo aho h¡§&'' n§S²`m Zo Xe©H$mo§ go CZ g^r A{YH$m{a`mo§ Ho$ H$Sμr _ohZV H$mo `mX aIZo H$m ^r AmJ«h {H$`m {OÝhmo§Zo Šb~ H$mo BVZo b§~o g_` go g\$bVmnyd©H$ g§Mm{bV H$aZo _o§ `moJXmZ {X`m h¡& Šb~ Zo àH$meZ Ho$ {h§Xy g_yh Ho$ AÜ`j EZ am_ H$mo "JmoëSZ O`§Vr à{V{ðV ZmJ{aH$ nwañH$ma' XoH$a gå_m{ZV {H$`m& am_ Zo nmo{b`mo Ho$ g\$b CÝ_ybZ Am¡a VÝ_`Vm go Bg H$m`© H$mo {Zînm{XV

O`lr

amo

B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a AmaAmB© {ZXoeH$ gr ^mñH$a MoÞB© g§ñWmZ Ho$ H$m`©H«$_ Xm¡amZ amoQar Šb~ _Ðmg Zm°W©, _§Sb 3232 Ho$ ñdU© O`§Vr H$m`©H«$_ _o§ ^mJ {b`m& Bg Adga na AmaAmB©SrB© ^aV nm§S>çm _w»` A{V{W Wo Am¡a AmaAmB© {ZXoeH$ B©Z-gy _yZ ^r Cn{ñWV Wo& nrSrOr Or Amo{bdmZZ Am¡a AÜ`j do§H$Qoe Zo {dJV 50 dfm] Ho$ Xm¡amZ AnZo Šb~ H$r _hËdnyU© Cnb{ãY`mo§ H$mo aoIm§{H$V {H$`m, {Og_o§ eha Ho$ ~mhar joÌ _o§ {ñWV Zmnmb`_ J«m_ H$m EH$ ~ohVa {dH$mg em{_b Wm& Amo{bdmZZ Zo H$hm, ""h_Zo Jm±d H$mo _mo{V`m{~§X a{hV H$a {X`m&'' AÜ`j ao{gZ Zo Šb~ Ho$ à`mgmo§ H$r gamhZm H$r& CÝhmo§Zo H$hm, ""h_ OmZVo h¡§ {H$ dhm± bmoJmo§ H$mo


O`lr

gmB{H$b a¡br _| AÜ`j ~oar ao{gZ, RIDE gr ^mñH$a, RIDE JU ^aV nm§S>çm Am¡a H$_b g§Kdr&

H$aZo Ho$ {bE {H$E JE à`mg Ho$ {bE amoQar H$r gamhZm H$r& CÝhmo§Zo H$hm, ""{H$gr go {~Zm H$moB© g_Pm¡Vm {H$E {~Zm Bg H$moëS MoZ H$mo ~ZmE aIZm Am¡a Bgo J«m_rU BbmH$mo§ _o§ nhw±MmZm - dmñVd _o§ `h H$m`© {H$gr AÝ` Xoe go ~ohVa ahm h¡&'' CÝhmo§Zo {à§Q _r{S`m na {S{OQb _r{S`m Ho$ à^md Am¡a _r{S`m Ûmam gm_Zm H$r OmZo dmbr {d{^Þ MwZm¡{V`mo§ na ^r àH$me Smbm& ""^«ïmMma Zo g_mMma _r{S`m Am¡a nÌH$m{aVm H$mo ^r à^m{dV {H$`m h¡& O~ VH$ Bg joÌ _o§ H$m`©aÎm bmoJmo§ BZ MwZm¡{V`mo§ H$mo nhMmZ Zhr§ boVo h¡§, V~ VH$ h_ Ho$db EH$-Xygao na XmofmamonU H$aVo aho§Jo&'' `X{n, g_mMma _r{S`m _o§ H$m`© H$aZo dmbo AZoH$ bmoJmo§ H$m _mZZm h¡§ {H$ Á`mXmVa {dH$mgerb

Xoemo§ H$r VwbZm _o§ ^maV _o§ àog H$r ñdV§ÌVm Cƒ ñVa H$r h¡, VWm{n dV©_mZ n{aÑí` _o§, gmoM H$r `h Vñdra ~hwV H$_ C‚db {XImB© XoVr h¡& Eogm Xmo H$maH$mo§ H$r dOh go Wm - H$mZyZmo§ H$r AZw{MV ê$n go ì`m»`m H$r JB© Am¡a AŠga CZH$m Xwén`moJ {H$`m J`m Vm{H$ ñdV§Ì ^mfU H$mo g_má {H$`m Om gHo$ Am¡a g_mO _o§ Ag{hîUwVm H$r d¥{Õ H$m Ñí` gm\$-gm\$ {XImB© Xo§& `h H$hZo Ho$ OêaV Zhr§ h¡ {H$ ""ñdV§ÌVm gm_m{OH$ {Oå_oXmar Ho$ gmW AmVr h¡ Am¡a `h àog Am¡a AÝ` g_mMma _r{S`m na ^r bmJy hmoVr h¡ {OVZm {H$ `h àË`oH$ ZmJ{aH$ na bmJy hmoVr h¡&'' Šb~ Zo AnZo gXñ` gwaeo H¥$îU H$mo "g~go _yë`dmZ ZmJ{aH$ nwañH$ma' XoH$a gå_m{ZV {H$`m&

RCME Ho$ AÜ`j Ama E_ Zmam`UZ, AÜ`j ~oar ao{gZ, AmCQ>arM ½bmo~b Ho$ CSR à_wI à^w _Å>r Am¡a RID gr ^mñH$a H$m°\$s Q>o~b ~wH$ Ho$ bm°ÝM na&

nwZ{Z©_m© U 25 am{gZ Zo amoQar Šb~ _Ðmg B©ñQ H$r "Rebuild 25' n{a`moOZm ^r ewê {H$`m& 25 gaH$mar ñHy$bmo§ Ho$ nwZ{Z©_m© U Ho$ {bE à_wI AmB©Qr H$§nZr Ho$ grEgAma {d§J, H$m°{¾Oo§Q AmCQarM, Ûmam {dÎm nmo{fV Bg $550,000 S>m°ba H$r n{a`moOZm Ho$ {bE Šb~ {Zînm{XV H$aZo dmbm ^mJrXma h¡& Šb~ Ho$ AÜ`j Ama E_ Zmam`UZ H$hVo h¡, ""n{a`moOZm Ho$ {bE RoH$o Xmamo§ H$m M`Z, {ZînmXZ Am¡a JwUdÎmm {Z`§ÌU Ho$ {bE Šb~ O{μå_oXma Wm& ZmJamOZ Ho$ ZoVË¥ d _o§ EH$ Qr_, h_mao gXñ` Am¡a EH$ {deofk n{a`moOZm à~§YH$ H$m`© H$mo ~ohVa VarHo$ go nyam H$aZo _o§ g_W© h¡&'' am{gZ Am¡a ^mñH$a Zo 25 ñHy$bmo§ _o§ 8,000 NmÌmo§ Ho$ {bE grIZo H$r à{H« `m H$mo ~ohVa ~ZmZo Ho$ {bE Šb~ Ho$ à`mgmo§ H$r gamhZm H$r& Bg Adga na Bg n{a`moOZm Ho$ {bE EH$ H$m°\$r Qo~b ~wH$ Omar {H$`m J`m& amoQar Šb~ _Ðmg {_SQmCZ Ûmam Am`mo{OV EH$ gmB{H$b a¡br _o§ 3,000 amoQaoŠQ>amo§ Am¡a amoQo{a`Z em{_b hwE, Am¡a CÝhmo§Zo gSμH$ gwajm Ho$ g§Xoe H$mo \$¡bm`m, Am¡a MoÞB© _oamH$r Ûmam Am`mo{OV EH$ A{Ib _{hbm H$ma a¡br H$mo g§ñWmZ Ho$ {hñgo Ho$ ên _o§ AmaAmB© AÜ`j Am¡a {ZXoeH$ Ûmam ÜdO {XImH$a admZm {H$`m J`m& Bg a¡br H$m CÔoí` _{hbmAmo§ Ho$ ~rM gmjaVm, _{hbmAmo§ Ho$ ge{º$H$aU, n`©mdaU g§ajU Am¡a gSμH$ gwajm Ho$ g§Xoe H$mo àgm{aV H$aZm Wm&„ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 51


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

H¥${Ì‘ n[afX ‘§S>b à{V{Z{Y¶m| H$mo CoL 2019 H$m AZw^d àXmZ H$aVr h¡

CoL gÌ AÜ`j Q>r EZ gw~«_Ê`Z

à{V{Z{Y`m| H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE&

{H$aZ μOoham

Oμ mo

Z 4,5 Am¡a 6E Ho$ ‘§S>b à{V{Z{Y¶m| Zo 2019 ‘| Bd|gQ>Z ‘| Am¶mo{OV hmoZo dmbr {dYmZ n[afX (CoL) H$m EH$ H¥${Ì‘ gÌ ‘| AZw^d {b¶m Omo Oμ moZ B§pñQ>Q>çQy > H$m {hñgm Wm& à{ejU Ho$ gmW, Bg gÌ Zo n[afX H$m g§{já {ddaU àñVwV {H$¶m Am¡a ZE à{V{Z{Y¶m| H$mo {dYmZ n[afX Ho$ nyd© à{V{Z{Y¶m| go nam‘e© Am¡a ~mVMrV H$aZo H$m Adga àXmZ {H$¶m& nrS>rOr Q>r EZ gw~‘« ʶZ, nrS>rOr nr Q>r am‘Hw$‘ma Am¡a amo B© go {S>ßQ>r OZab A{Ydº$m, ‘m°arZ {ZÞo‘Z Zo {dñVma ‘| g‘Pm¶m {H$ Š¶m H$aZm h¡ Am¡a Š¶m Zht H$aZm h¡ Am¡a CoL ‘| {H$g H$m¶© {d{Y Ho$ ‘wVm{~H$ MbZm h¡& g‘¶ H$s nm~§Xr go ewéAmV H$aVo hþE, {dYmZ n[afX ‘| gmO]Q> g»V h¡, ""Amn AnZo gmWr Ho$

gmW A§{V‘ {‘ZQ> H$s H$m°μ’$s nrZo ‘| g‘¶ Zï> Zht H$a gH$Vo, gw~«‘ʶ‘ Zo MoVmdZr Xr&'' ‘m°arZ Zo ~Vm¶m {H$ O~ VH$ n[afX Aܶj Ûmam Ny>Q> Zm Xr OmE, V~ VH$ amoQ>ar Ûmam CZHo$ n[afX Ho$ IMm] Ho$ {ZYr¶Z Ho$ {bE {dYmZ n[afX Ho$ à{V{Z{Y¶m| H$m μOmoZ B§pñQ>Q>çyQ> ‘| ^mJ boZm Am¡a ZdrZ Am°ZbmBZ à{ejU H$mog© H$mo nyam H$aZm Amdí¶H$ h¡& {OZ à{V{Z{Y¶m| Zo à{ejU nyU© Zht {H$¶m h¡ do ^r n[afX ‘| em{‘b hmo gH|$Jo, ‘Ja do AnZo IMm] Ho$ ñd¶§ hr {Oå‘oXma hm|Jo& Bg gÌ ‘| à{V{Z{Y¶m| Zo àñVm{dV {dYmZ 2019, {OgH$s EH$-EH$ à{V g^r ^mJrXmam| H$mo gm¢nr JB© Wr, ‘| ‘w{ÐV ^maVr¶ A{Y{Z¶‘m| H$s MMm©, Aä¶mg Am¡a g‘rjm H$s& ‘m°arZ Zo μOmoa {X¶m

PDG JU Or dgrH$aZ Am¡a XrnH$ nwamo{hV& 52

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

{H$ g^r à{V{Z{Y¶m| H$mo {dYmZ n[afX ‘| ^mJ boZo go nhbo Cg {dYmZ H$mo n‹T>Zm Mm{hE Am¡a {dYmZ n[afX ‘| à¶moJ H$s Om gH$Zo dmbr ¶moOZmE§ V¡¶ma H$a boZr Mm{hE& ""CoL En S>mCZbmoS> H$a|, Š¶m|{H$ ¶h AmnHo$ E§Q´>r nmg, b§M Q>moH$Z Am¡a AZwñ‘maH$ Ho$ ê$n ‘| H$m¶© H$aoJr& En Ho$ ‘mܶ‘ go AmnH$mo g^r A{YgyMZmE§ ^oOr OmE§Jr,'' CÝhm|Zo H$hm& {Z¶‘m| na AmVo hþE CÝhm|Zo à{V{Z{Y¶m| H$mo ¶mX {Xbm¶m, ""AmnH$mo VrZ ~hþ‘yë¶ {‘ZQ> {XE OmE±Jo& Amn Omo ^r H$ho dh g§{já Am¡a VWmË‘H$ hmoZm Mm{hE&'' bo{H$Z BZ g~go ^r nhbo, ""‘§S>b ~¡R>H$m| ¶m Aݶ ~¡R>H$m| ‘| àñVm{dV {dYmZ H$s MMm© H$a| Am¡a AnZo ‘§S>b Ho$ ^rVa amoQ>o[a¶Zm| Ho$ {d{^Þ Ñ{ï>H$moUm| H$mo g‘P| Am¡a gw{Z{üV H$a| {H$ Amn amoB© Ho$ {Zînj {dYm¶H$ Ho$ ê$n ‘| H$m¶© H$aVo h¡&'' CÝhm|Zo CZgo ¶h ^r gw{Z{üV H$aZo Ho$


{bE H$hm {H$ do n[afX H$s g§nyU© ~¡R>H$ ‘| ^mJ b| Omo àñVmdm| H$s g§»¶m Ho$ AmYma na, nm§M {XZm| VH$ gw~h 8.30 ~Oo go em‘ 6 ~Oo VH$ {‘bVr h¡& EH$ g§dmXmË‘H$ Xm¡a ‘|, H$m¶© {d{Y Ho$ {Z¶‘m| - H¡$go EH$ àñVmd H$mo àñVwV H$aZm/ dmng boZm, àñVmd H$m g§MmbZ H¡$go H$aZm, H$m¡Z go àñVmd h¡ Omo ~hg H$aZo ¶mo½¶/g§emo{YV H$aZo ¶mo½¶ h¡, H$s MMm© H$s JB©& ""Xmo Vah Ho$ àñVmd hmoVo h¡: nhbm A{Y{Z¶‘, Omo amoB© ¶m {H$gr Šb~ Ho$ g§{dYmZ ¶m Cn {Z¶‘m| ‘| g§emoYZ H$aVm h¡, Am¡a Xÿgam àñVmd, Omo EH$ {dMma 춺$ H$aVm h¡ ¶m amoB© ‘§S>b go {gμ’$m[ae H$aVm h¡,'' gw~«‘ʶZ Zo g‘Pm¶m& ~pëH$ ¶{X Amn {H$gr A{Y{Z¶‘ Ho$ "g‘W©Z' ¶m "{damoY' ‘| h¡, V~ ^r AmnH$mo {H$gr {ZîH$f© na nhþ±MZo Ho$ {bE ~hg IË‘ hmoZo VH$ H$m B§VOma H$aZm hmoJm& H$B© ~ma, ~hg Ho$ ~mX

AmnHo$ {dMma ~Xb gH$Vo h¡ Š¶m|{H$ Amn Aݶ à{V{Z{Y¶m| H$s am¶ ^r OmZ boVo h¡& Omo EH$X‘ C{MV h¡, CÝhm|Zo AmJo H$hm& H$mS>© Ho$ à¶moJ na ‘m°arZ Zo g‘Pm¶m {H$, ""ham dmbm àñVmd Ho$ "g‘W©Z' Ho$ {bE h¡, bmb dmbm ~VmVm h¡ {H$ Amn àñVmd Ho$ "{damoY' ‘| h¡ Am¡a Amn BZ H$mS>© H$m BñVo‘mb Ho$db MMm© MaU Ho$ Xm¡amZ H$a|Jo&'' nrbo H$mS>© H$m BñVo‘mb H$aZo H$m AW© h¡ {H$ Amn ""{H$gr g§emoYZ H$mo AmJo bo OmZm MmhVo h¡ ¶m CgH$m BñVo‘mb OmZH$mar Ho$ q~Xþ Ho$ ê$n ‘| H$aZm MmhVo h¡& àñVmdm| go g§~§{YV AnZr e§H$mAm| H$mo ܶmZ ‘| aI| Am¡a Aܶj go {ZS>a hmoH$a CZHo$ ~mao ‘| nyN>o& nrbo Am¡a Zrbo YmarXma H$mS>© H$m Cn¶moJ {deofê$n go g‘mnZ Ho$ {bE {H$¶m OmVm h¡& Amn Bgo {XImE§Jo Am¡a Aܶj ~rM ‘| hr ~hg IË‘ H$a X|Jo& Bg{bE, H$mS>© H$mo g‘Po {~Zm BZH$m Cn¶moJ Zm H$a|&''

nrS>rOr aoIm eoÅ>r, {dYmZ n[afX 2019 Ho$ {bE ‘§S>b 3232 H$s à{V{Z{Y Zo H$hm {H$ ¶h grIZo H$m EH$ emZXma AZw^d Wm Am¡a Bggo MrμOm| H$mo g‘PZo ‘| ‘XX {‘br&'' 2016 CoL Ho$ ‘w»¶ A§em| na ^r MMm© H$s JB©& {dYmZ n[afX H$s ‘hËdnyU© ^y{‘H$m H$mo g‘PmVo hþE ‘m°arZ Zo H$hm, ""XeH$m| go, n[afX Zo amoB© Zr{V H$s bJ^J g^r ~mar{H$¶m| Am¡a gXñ¶Vm, CnpñW{V {Z¶‘m| Ed§ ~H$m¶m am{e¶m| go Ow‹S>r ha OmZH$mar na {dMma {H$¶m h¡ Am¡a ~hg H$s h¡& hmbm±{H$ à˶oH$ amoQ>o[a¶Z BgHo$ {ZU©¶m| go h‘oem gh‘V Zht hmo gH$Vo, {’$a ^r ¶h n[afX ~Xbmd Ho$ {bE amoQ>ar H$s à‘wI EO|Q> h¡, Omo OrdZe¡{b¶m|, àmW{‘H$VmAm|, VH$ZrH$m|, Am¡a ì¶mnma ‘| n[adV©Zm| H$mo Xem©Vo hþ¶o g§ñWmZ H$mo AmO H$s VoOr go ~XbVr hþB© Xþ{Z¶m ‘| AnZr àmg§{JH$Vm H$m Am§H$bZ H$aZo XoVr h¡&''„ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 53


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

Or{dV AZwH$aUr` ì`{º$`mo§ H$r {ZY©ZVm O`lr

Mo

ÞB© g§ñWmZ H$mo g§~mo{YV H$aVo hwE àoaH$ dº$m _hm{Ì`m am Zo amo B© AÜ`j H$r Wr_ - àoaUm ~Zo§ - H$mo EH$ Z`m n{aàoú` {X`m& amoQar Šb~ ~¡§Jbmoa Am°M©S²g© Ho$ AÜ`j _§Sb a{de§H$a Ûmam `100 H$amo‹S> Ho$ CXma `moJXmZ H$m C„oI H$aVo hwE, CÝhmo§Zo Cn{ñWV OZ-g_yh H$mo g§~mo{YV H$aVo hwE H$hm, ""AmnH$mo g§»`mAmo§ Ho$ Xm¡μS _o§ ~hZo H$r Oê$aV Zhr§ h¡§& àoaUmXm`H$ g§»`mE± Zhr§ h¡& Amn gmoMVo h¡§ {H$ CgHo$ nmg BVZm n¡gm Wm, Bg{bE CgZo `100 H$amo‹S> {X`m h¡§, Am¡a Eogm H$aZo go do EH$ _hmZ B§gmZ Zhr§ ~Z OmVo h¡§& dmñVd _o§ CZHo$ öX` _o§ XoZo H$m ^md Wm Am¡a `hr ~mV CÝho§ _hmZ ~ZmVr h¡& a{de§H$a Ho$ XmZ H$m CÔoí` bmoJmo§ H$mo AnZr gr{_V gmYZmo§ Ho$ ^rVa, Omo ^r g§^d hmo, XoZo Ho$ {bE àmoËgm{hV H$aZm h¡&'' ZoÌmo§ go _{ñVîH$ VH$ OmZo dmbr Zgmo§ H$r g§»`m H$mZ Am¡a _{ñVîH$ H$mo Omo‹S>Zo dmbmo§ H$r VwbZm _o§ H$m\$r A{YH$ h¡& ""g§gma _o§ g~go ~Sμr {ZY©ZVm Or{dV AZwH$aUr` ì`{º$`mo§ H$r {ZY©ZVm h¡& h_ A^r ^r bmoJmo§ H$mo àmoËgm{hV H$aZo Ho$ {bE _hmË_m Jm±Yr, B©gm _grh `m _Xa Qoaogm H$m CXmhaU Š`mo§ XoVo h¡§? Am{Ia bmoJmo§ H$mo àmoËgm{hV

H$aZo Ho$ {bE Eo{Vhm{gH$ g§X^©mo§ H$m C„oI Š`mo§ {H$`m OmZm Mm{hE?'' CÝhmoZ§ o AmJo H$hm, ""AJa h_ ñd`§ Ho$ à{V gƒo h¡§ Vmo h_ _o§ go àË`oH$ EH$ AZwH$aUr` ì`{º$ ~Z gH$Vo h¡& AmnH$mo Adí` hr OmZZm Mm{hE {H$ amoQar Zo AmnH$mo {d{^Þ àH$ma Ho$ bmoJmo§ go {_bZo-OwbZo H$m Adga XoH$a g~go ~Sμm Cnhma {X`m h¡& `{X h_o§ a§J, Om{V `m amï«r`Vm go hQH$a ‘EH$ Xw{Z`m, EH$ _mZdVm’ H$m {Z_©mU H$aZm h¡, Vmo amoQar hr gƒm amñVm h¡ Am¡a BgH$m Ho$db EH$ CÔoí` h¡ - _mZdVm H$r godm H$aZm&'' gd©mJ§ rU OrdZ Ho$ {bE _mJ© H$r AZweg§ m H$aVo hwE, am Zo AnZo OrdZ Ho$ nm±M Am`m_mo§ - ñdmñÏ`, YZ, ào_, AmZ§X Am¡a AmÜ`m{Ë_H$Vm _o§ g§VwbZ àmá H$aZo na Omoa {X`m& ""BVZm hm{gb H$aZo Ho$ ~mdOyX, h_ g^r _o§ AnyU©Vm H$m ^md _m¡OyX h¡& h_ Zhr§ OmZVo {H$ h_ Š`m ImoO aho h¡§, bo{H$Z h_ {Za§Va ImoO aho h¡§&'' à{V{Z{Y`mo§ go g§Vw{bV OrdZ OrZo H$m AmJ«h H$aVo hwE, CÝhmo§Zo H$hm: ""AnZo eara H$mo Amam_ H$r n{a{Y go AmJo ~μTVo hwE WmoSμm Am¡a A{YH$ ~μTo§& AnZo Amhma H$m _yë`m§H$Z H$ao§ - Š`m `h gwIX `m ñdñW h¡& grIZm Am¡a

aerXm ^JV

amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ Am¡a _hm{Ì`m am&

5544

amomoQ>ar gg_ aam g_mMma _mM mMmmaa {X {{Xg§ Xg§ g§~~aa 2018 200118

ñd`§ H$mo {dH${gV H$aZo H$r à{H«$`m H$mo H$^r Zhr§ amoHo$§&'' CÝhmo§Zo H$hm, ""BZ g^r H$mo H$aHo$ Amn AnZo Amg-nmg Ho$ bmoJmo§ H$mo gd©m§JrU àoaUm XoZo _o§ g\$b hmo§Jo&'' lrb§H$m Ho$ {dÎm Am¡a g§Mma _r{S`m _§Ìr B©amZ {dH«$_aËZo Zo Bg VÏ` H$mo aoIm§{H$V {H$`m {H$ gaH$ma Am¡a amoQar ñdñW amï´> Ho$ {Z_©mU Ho$ {bE g_Ýd` H$aVo hwE H¡$go H$m_ H$a gH$Vo h¡§& CÝhmo§Zo nrAmaAmB©nr Ho$ Ama a{d§ÐZ H$r àe§gm H$r Omo Cg g_` _§Sb 3220 (lrb§H$m) Ho$ SrOr Wo, Am¡a {OÝhmo§Zo EbQrQrB© Ho$ gmW `wÕ{dam_ H$r dmVm© H$a Ûrn amï´> Ho$ {h§gm-J«ñV joÌmo§ _o§ nmo{b`mo QrH$mH$aU Omar aIZo _o§ `moJXmZ {H$`m Wm& "Omo Ag§^d {XImB© Xo ahm Wm, Cgo a{d§ÐZ Zo g§^d H$a {XIm`m& CÝhmo§Zo H$hm, ‘g§Kf© Ho$ ~mao _o§ {M§Vm Zhr§ H$ao§& h_ BgH$m »`mb aIo§Jo&' Cg Ad{Y Ho$ Xm¡amZ gaH$ma Ho$ nmg CZ joÌmo§ _o§ nhw±M `m {Z`§ÌU Zhr§ Wm&'' lrb§H$m _o§ amoQar H$m `moJXmZ ""Ho$db Aì`dhm{aH$ namonH$ma Zhr§ Wm,'' CÝhmo§Zo H$hm Am¡a df© 2004 _o§ gwZm_r Ho$ Xm¡amZ amoQo{a`Z H$r VoO H$m`©dmhr Am¡a CgHo$ ~mX {Z{_©V ñHy bmo§ Am¡a àgy{V AñnVmbmo§ H$m C„oI {H$`m& CÝhmo§Zo g§nyU© {dœ _o§ gaH$mamo§ Ho$ nyaH$ Ho$ ê$n _o§ H$m`© H$aZo Ho$ {bE amoQo{a`Z H$mo Xmo gwPmd {X`m; d¥Õmo§ H$mo gh`moJ CnbãY H$amZm, Am¡a n`©mdaU H$r XoI^mb H$aZm& df© 2014 VH$ {dœ _o§ Am¡gVZ 40 n`©mdaU g§H$Qmo§ H$m gm_Zm H$aZm nSμm, `h g§»`m ~‹T>H$a 300-400 àmH¥ {VH$ AmnXmE± hmo JB©& _§Ìr Zo H$hm, ""`h ZB© gm_mÝ` {ñW{V h¡&'' gwZm_r, gyIm, ~m‹T> - BZ g^r _o§ YZ Am¡a OZ H$r hm{Z hmoVr h¡& CÝhmo§Zo H$hm, ""h_o§ Ob à~§YZ, {_År g§ajU, H¥${f Am{X H$m`©m§o Ho$ {bE AmnHo$ gh`moJ H$r Oê$aV h¡&'' gÌ H$r AÜ`jVm H$aVo hwE, nrAmaAmB©Sr AemoH$ _hmOZ Zo H$hm, ""amoQar H$r e{º$ `h h¡ {H$ `h {H$gr gr_m H$mo Zhr§ _mZVr h¡ Am¡a _mZd Om{V H$r godm Ho$ {bE amoQo{a`Z H$hr§ ^r OmZo Ho$ {bE gX¡d VËna ahVo h¡§&''„


Rotary News Subscription Remittances You can pay the Rotary News / Rotary Samachar subscription online Our Bank details: Bank

: HDFC Bank SB Account

Branch

: Egmore, Chennai

A/c Name : Rotary News Trust A/c No.

: 50100213133460

IFSC Code : HDFC0003820 E mail us following details: Name of Club President/Secretary’s name Amount/Date of transfer/UTR Number For physical payment by cheque or cash in bank, write Club Name only without prefixing “Rotary club of”. Eg. Rotary Club of Delhi Central should be written: Delhi Central.

RI Exchange Rate - December 2018

$1 = `70

Rotary at a glance Rotarians

: 1,224,591

Clubs

:

35,911

Districts

:

538

*Rotaractors

: 217,189

Club

:

*Interactors

: 539,074

Clubs

:

9,443

23,438

*RCC members : 230,322 RCC

:

*Estimated

As of Nov. 20, 2018

10,037

Membership Summary RI District

Rotary Clubs

2981 114 2982 69 3000 129 3011 81 3012 89 3020 78 3030 90 3040 97 3053 72 3054 130 3060 103 3070 103 3080 79 3090 77 3100 76 3110 116 3120 76 3131 130 3132 99 3141 93 3142 94 3150 98 3160 71 3170 127 3181 75 3182 84 3190 131 3201 142 3202 130 3211 139 3212 99 3231 78 3232 113 3240 89 3250 101 3261 72 3262 90 3291 148 India Total 3,782 3220 68 3271 84 3272 163 3281 206 3282 146 3292 119 S Asia Total 4,568

As on November 1, 2018

No of Women Rotarians Rotarians

4,782 3,135 5,253 3,486 3,681 4,088 4,875 2,168 3,137 6,104 4,355 3,107 3,325 2,006 1,836 3,937 3,308 5,479 3,778 5,520 3,464 3,620 2,431 5,680 3,356 3,292 5,112 5,347 5,002 4,487 4,198 3,323 4,677 3,084 3,975 2,626 3,457 3,784 148,275 1,946 1,479 2,942 5,683 4,151 4,559 169,035

228 154 469 747 802 234 591 238 564 1,049 546 320 263 52 108 347 411 1,209 368 1,296 634 352 130 599 287 237 683 344 257 295 379 272 717 366 703 348 433 714 17,746 273 271 418 828 452 684 20,672

Rotaract Clubs

37 64 229 46 46 54 74 33 9 73 59 44 67 35 9 22 25 85 38 104 68 56 19 55 36 23 117 91 73 6 92 46 107 37 48 3 37 82 2,149 75 49 46 217 108 120 2,764

Interact Clubs

RCC

232 113 676 115 130 466 311 124 56 321 130 162 219 37 75 49 62 303 214 260 204 236 48 335 224 275 364 134 437 89 280 214 329 157 210 102 74 134 7,901 202 17 37 93 48 125 8,423

189 52 199 25 56 349 165 140 95 471 141 57 108 122 146 104 52 90 150 84 65 109 81 164 109 95 50 49 46 124 142 245 80 163 176 43 75 600 5,211 72 13 38 188 42 111 5,675

Source: RI South Asia Office


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

MoÞB© B§ñQ>rQ>çyQ> ‘| OrdZg§{J{Z¶m| H$s VmH$V {H$aU μOoham

Mo

ÞB© B§ñQ>rQ>çyQ> ‘|, Zd{Zdm©{MV JdZ©am| H$s npËZ¶m| Zo amoQ>ar ‘| CZHo$ n{V¶m| H$s àJ{V H$m g‘W©Z H$aZo H$s ~mar{H$¶m§ grIr& npËZ¶m| H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE Cfm gm~y Zo 1976 ‘| S>rOrEZ Ho$ ê$n ‘| CZHo$ AZw^d H$mo gmPm {H$¶m, O~ dh âbmo[aS>m ‘| CZH$s nhbr A§Vam©ï´>r¶ g^m ‘| em{‘b hþB© Wr, ""h‘| H$moB© OmZH$mar Zht Wr {H$ dhm± Š¶m H$aZm h¡& EH$ g§H$moMr ^maVr¶ J¥{hUr hmoZo Ho$ ZmVo, ‘¢ Xþ{Z¶m ^a go AmE BVZo gmao bmoJm| H$mo EH$ Xÿgao go Jbo {‘bVo Ed§ My‘Vo XoI M{H$V Wr& O~ ‘wPo EH$ nyU©V… AOZ~r Ûmam Jmb na My‘m J¶m, V~ ‘oam amoQ>ar H$s ñZohr gä¶Vm go n[aM¶ hmoZm ~mH$s Wm! na Amn Iwe{H$ñ‘V h¡ {H$ AmnHo$ nmg EH$ à{ejU H$m¶©H«$‘ h¡ Am¡a Amn grI gH$Vr h¢&''

5566

aamommooQ>ar g_m am g_mMma g_ _mMma mMma mM ma {{X {Xg§ Xg§ g~~aa 2018 201 018

godm na àH$me S>mbVo hþ¶o CÝhm|Zo AmJo H$hm {H$ AŠQy>~a 1998 ‘| O~ dh AnZo n{V PRIP amOm gm~y Ho$ gmW CZHo$ nhbo {M{H$Ëgr¶ {‘eZ na ¶yJm§S>m JB©, Vmo ""‘oao {bE OrdZ H$s Xmo~mam ewéAmV hþB© Wr& ‘¢ {‘eZ ‘| Ho$db EH$ ñd¶§gdo r Wr& na ‘¢Zo EH$ ‘m± - hm°pñnQ>b ‘| AnZr ~mar H$m B§VOμ ma H$aZo Ho$ Xm¡amZ amoVo hþE EH$ ~ƒo H$mo Mwn H$amH$a, EH$ Zg© - S>mŠ° Q>am| H$s ghm¶Vm H$aHo$, Am¡a H$m°’$s XoH$a EH$ doQ>a H$s ^y{‘H$mE± AXm H$s& ¶hm± AmË‘-‘{h‘mJmZ H$s H$moB© OJh Zht h¡& AmnH$mo amoQ>ar Ho$ A{^àm¶ hoVw H$m¶© H$aZm hmoJm& Vm{b¶m| H$s J‹S>JS‹ >mhQ> Ed§ ~‹S>r ‘wñHw$amhQ>m| Ho$ ~rM CÝhm|Zo npËZ¶m| go nyN>m: Š¶m EH$ amoQ>ar nËZr hþ¶o {~Zm ‘¢ ¶h g~ hm{gb H$a gH$Vr Wr? Bg{bE {චOrdZg§{J{Z¶m|, ñd¶§ H$mo amoQ>ar Ho$ {bE V¡¶ma H$s{O¶o& ñd¶§ H$mo n[ad{V©V H$s{O¶o&''

~mE± go … Aμ\$ObwÝZrgm ZmμOa, gmoZb g§Kdr, _mYdr nm§S>çm Am¡a _mbm ^mñH$a&


{Zdm©{MV JdZ©am| H$s npËZ`m±&

Amn e{º$ h¡ MoÞB© Ho$ drEMEg S>m¶{b{gg H|$Ð H$m {OH«$ H$aVo hþE, PRID nrQ>r à^mH$a H$s nËZr Z{bZr à^mH$a Zo H$hm {H$ ì¶{º$JV Vm¡a na H$moB© ^r EH$ ¶m Hw$N> ‘wâV S>m¶{b{gg H$s bmJV H$mo àm¶mo{OV H$a gH$Vm h¡& ""na§Vw amoQ>ar Ho$ gmW h‘ EH$ S>m¶{b{gg BH$mB© ñWm{nV H$a gH$Vo h¡ Am¡a à{V {XZ Jar~m| H$mo 4,000 ‘wâV S>m¶{b{gg àXmZ H$a gH$Vo h¡& amoQ>ar Ho$ ‘mܶ‘ go godm H$s e{º$ ~‹T> OmVr h¡ Am¡a ~‹S>o n¡‘mZo na g‘wXm¶ bm^mpÝdV hmoVm h¡&'' CÝhm|Zo ~Wm© ~|μO, Am°Q>mo‘mo~mBb Am{dîH$maH$ H$mb© ~|μO H$s nËZr Ed§ ì¶mnm[aH$ gmPoXma, H$m EH$ amoMH$ dr{S>¶mo gmPm {H$¶m, {OZHo$ n{V H$mo CZHo$ nhbo Am°Q>mo‘mo~mBb Am{dîH$ma ‘| H$moB© ¶H$sZ Ed§ {dœmg Zht Wm& CZHo$ n{V H$mo ¶h gm{~V H$aZo H$m {Zü¶ boH$a {H$ CZH$m Am{dîH$ma, {Og‘| CZ XmoZm| Zo {Zdoe {H$¶m Wm EH$ {dÎmr¶ g’$bVm hmoJm, CÝhm|Zo 1888 ‘| Cgr Jm‹S>r go 106 {H$ ‘r H$m g’$a V¶ H$aVo hþ¶o nhbr joÌnma Am°Q>mo‘mo~mBb ¶mÌm H$s& CÝhm|Zo Zm Ho$db Xþ{Z¶m^a H$m ܶmZ ~|μO noQ>|Q>‘moQ>ad¡JZ H$s Amoa AmH${f©V {H$¶m, ~pëH$ CÝhm|Zo CZHo$ n{V Ho$ AmË‘{dœmg H$mo ^r Ñ‹T> {H$¶m {H$ CZHo$ Am{dîH$ma H$m EH$ ^{dî¶ h¡& ""~Wm© Zo Ho$db EH$ H$ma hr Zht MbmB©... CÝhm|Zo EH$ CÚmoJ Mbm¶m Wm& Cgr àH$ma, AmnHo$ n{V ‘ÊS>b H$m ZoV¥Ëd H$a

gH$Vo h¡ na Amn CZH$s e{º$ h¡ Am¡a dh Amn hr h¡ Omo AmnHo$ ‘ÊS>b ‘| godm H$a|Jr&'' ‘mbm ^mñH$a Zo npËZ¶m| H$mo ¶mX H$am¶m {H$ ""AmnH$m ì¶ñV g‘¶ A~ ewê$ hmoVm h¡& AJ«g{H«$¶ ê$n go ^mJ br{O¶o Am¡a Xþ{Z¶m ^a H$s Ed§ AnZo ‘ÊS>b Ho$ ^rVa H$s amoQ>ar OrdZg§{J{Z¶m| H$s àoaUm ~ZZo H$m H$moB© ^r ‘m¡H$m ‘V My{H$E& Amn g^r H$mo AmnHo$ df© Ho$ {bE ‘oar ew^H$m‘ZmE±&'' CgHo$ ~mX npËZ¶m| H$mo nyam {XZ {dMma-{d‘e© Ed§ J{V{d{Y¶m| ‘| ì¶ñV aIm J¶m Vm{H$ do Aܶjr¶ Wr‘ Ed§ àmW{‘H$VmAm|, godm ‘| CZH$s ^y{‘H$m Ho$ gmW-gmW Bg ~mV H$mo g‘P gH|$ {H$ H¡$go do A§Vam©ï´>r¶ g^m ‘| grIo JE g~μH$m| go ‘ÊS>b gå‘obZm| H$mo A{YH$ AW©nyU© ~Zm gH$Vr h¡&

gå‘obZ ‘| Ed§ CgHo$ ~mX ""A§Vam©ï´>r¶ g^m H$m CÔoí¶ AnZo n{V H$s ghm¶Vm hoVw kmZ Ed§ H$m¡ebm| H$mo àXmZ H$aZm Ed§ AmnH$mo à^mdr Ed§ H$m¶©gmYH$ VËnaVm {gImZm h¡,'' ‘§S>b 3232 Ho$ PDG Oo ~r H$m‘Xma H$s nËZr, ‘{b©Z H$m‘Xma Zo H$hm& Ag|~br Qy> EŠeZ gÌ Ho$ ‘mܶ‘ go npËZ¶m| H$mo ‘mJ©X{e©V H$aVo hþ¶,o CÝhm|Zo CZ g^r go CZHo$ Ûmam grIr JB© grI H$mo ‘ÊS>b Ho$ Šb~m| H$s àW‘ ‘{hbmAm| go gmPm H$aZo Ho$ {bE H$hm& ""AmnHo$ H$hZo go do CVZm A{YH$ Zht grIVo {OVZm do AmnHo$ Ûmam {H$E JE H$m‘m| go grIVo h¡&

do AmnH$mo XoIVo h¡& Bg{bE, CnXoe ‘V Xr{O¶o& AnZo H$m¶m] H$mo CÝh| {gImZo Xr{O¶o&'' gmoZb g§Kdr Am¡a S>m°ŠQ>a ‘mYdr nÊS>çm, RIDE H$‘b g§Kdr Am¡a RIDE ^maV nm§S>çm H$s OrdZgm{W¶m|, Zo A§Vam©ï>´ r¶ g^m ‘| OrdZgm{W¶m| Ho$ H$m¶©H«$‘ hoVw V¡¶mar Ed§ gh^m{JVm na {dñVmanyd©H$ ~mV H$s& ""¶h EH$ qμOXJr ~Xb XoZo dmbm AZw^d hmoJm,'' gmoZb Zo H$hm& ‘mYdr Zo npËZ¶m| H$mo ¶mX {Xbm¶m {H$ ""g^r gÌm| ‘| CnpñW{V A{Zdm¶© h¡ Am¡a Ag|~br En S>mCZbmoS> H$aZm gw{Z{üV H$a|&'' A§Vam©ï´>r¶ g^m ‘| npËZ¶m| H$m H$mC§Q>a g~go AmH$f©H$ {deofVm h¡& ""AŠga h‘mao μOmoZm| Ho$ H$mC§Q>a h‘oem ^ao hþE hmoVo h¡ Š¶m|{H$ h‘mam a§J{~a§Jm àXe©Z hmoVm h¡ Am¡a h‘ Xe©H$m| H$mo {H$gr J{V{d{Y ‘| ì¶ñV aIVo h¡ ¶m h‘mao nma§n[aH$ Z¥Ë¶m| ‘| go EH$ H$m àXe©Z H$aVo h¡& Bg{bE H¥$n¶m dV©‘mZ S>rOr¶m| H$s npËZ¶m| go MMm© H$s{OE Am¡a {dMma àmá H$s{OE,'' gmoZb Zo AmJo H$hm& nrS>rOr a{d Mm¡Yar H$s nËZr [aVw Mm¡Yar; nrS>rOr Or Amo{bdÞZ H$s nËZr Z{bZr Amo{bdÞZ Am¡a nrS>rOr à’w$b e‘m© H$s nËZr {dÚmoÎm‘ e‘m© Aݶ {deofk Wr {OÝhm|Zo gmWr gXñ¶m| Ho$ {bE ewëH$m| ‘| [a¶m¶V go boH$a amoQ>ar ‘| BZaìhrb gXñ¶m| Ho$ {bE Xmohar gXñ¶Vm Ed§ gåàofU H$m¡ebm| H$mo ~‹T>mZo VH$ {d{^Þ {df¶m| na MMm©E± H$s&

{MÌ … Ho$ {dœZmWZ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 57


MoÝZB© B§pñQ>Q>çyQ>

nm{H$ñVmZ ‘| nmo{b¶mo Q>rH$mH$aU Ho$ à{VamoY ‘| ^mar H$‘r aerXm ^JV

O

hm± amoQ>ar {dœ, A’$Jm{ZñVmZ Am¡a nm{H$ñVmZ ‘| nmo{b¶mo Ho$ A§{V‘ ‘m‘bm| H$s g‘már na ZμOa| {Q>H$m¶o hþE h¡ dht MoÞB© B§pñQ>Q>çQy > ‘| AmE nm{H$ñVmZ ZoeZb nmo{b¶moßbg H$‘oQ>r Ho$ Mo¶a S>rOr AμOrμO ‘o‘Z Ho$ nmg gmPm H$aZo Ho$ {bE Hw$N> AÀN>r I~a| Wt& ""AmBE nm{H$ñVmZ Ho$ (FATA-g§Kr¶ àem{gV OZOmVr¶ joÌ) FATA àm§V na ZμOa S>mb|, Omo nd©Vr¶ joÌ h¢, ¶ht Vm{b~mZ H$m J‹T> ^r h¡, {H$gr g‘¶ nm{H$ñVmZ ‘| nmo{b¶mo Ho$ 306 ‘| go 182 ‘m‘bo Vmo AHo$bo ’$mQ>m ‘| hr Wo& bo{H$Z {nN>bo Xmo dfm] ‘|, FATA go nmo{b¶mo H$m EH$ ^r ‘m‘bm gm‘Zo Zht Am¶m h¡&'' CÝhm|Zo nm{H$ñVmZ Am¡a A’$Jm{ZñVmZ ‘| nmo{b¶mo AnS>Qo > na EH$ gÌ H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE H$hm, A’$Jm{ZñVmZ Am¡a nm{H$ñVmZ XmoZm| H$s ~mV H$a| Vmo, ""h‘ 2013-14 ‘| 306 Ho$ ‘wHμ $m~bo {g’©$ 19 ‘m‘bm| na nhþM± JE h¢ (Xþ^m©½¶ go H$b em‘ A’$Jm{ZñVmZ go EH$ E ‘m‘bm Am¡a XO© X hþAm h) h¡) - 4 nm{H$ñVmZ Am¡a 15 A’$Jm{ZñVmZ go&''

dhm§ H$s ~‹S>r MwZm¡{V¶m| ‘| go EH$ Wm, H$amMr, 23 {‘{b¶Z bmoJm| H$m eha, {Og‘| H$m’$s VmXmX ‘| J§Xr ~ñVr¶m§, Mmam| Va’$ J§XJr Ho$ T>ao Am¡a ñdÀN> no¶Ob H$s H$‘r Wr& ""h‘Zo ¶hm§ ^r AÀN>m H$m‘ {H$¶m Am¡a {nN>bo 20 ‘hrZm| ‘| H$amMr go nmo{b¶mo H$m H$moB© ‘m‘bm XμO© Zht hþAm h¡&'' ¶hm± VH$ {H$ {nN>bo gmb ^r, nm{H$ñVmZ ‘| AmR> ‘m‘bo nmE JE Wo, bo{H$Z 2018 ‘| ¶o Mma ah JE, dht A’$Jm{ZñVmZ ‘| 15 ‘m‘bm| H$s gyMZm {‘br h¡, bo{H$Z AÀN>r I~a ¶h h¡ {H$ ""ZmBOr[a¶m ‘| Xmo gmb go H$moB© Z¶m ‘m‘bm Zht Am¶m h¢ Am¡a dhm§ ~hþV OëX hr H$m‘ nyam hmo OmZm Mm{hE Š¶m|{H$ {Z¶{‘V Q>rH$mH$aU ‘| ZmBOr[a¶m Zo H$m’$s CÞ{V H$s h¡&'' ‘o‘Z Zo dm{ng nm{H$ñVmZ na H$hm {H$ EH$ NID ‘|, gm‘m{OH$ H$m¶©H$Vm©Am| Am¡a Q>rH$m bJmZo dmbm| H$s ‘XX go, 37.7 {‘{b¶Z ~ƒm| H$mo Q>rH$m bJm¶m OmVm h¡& ""Bggo nhbo nmo{b¶mo Q>rH$m bJmZo dmbm| H$mo à{V{XZ X `250 H$m ^wJw VmZ {H$¶m OmVm Wm;; ¶h H$m¶© A~ Cgr g‘wXm¶ Ho$ ñWmZr¶ ñd¶§gdo H$m|

~mE§ go … TRF Q´>ñQ>r _mBH$ do~, nm{H$ñVmZ ZoeZb nmo{b`mo ßbg Ho$ AÜ`j AμOrμO _o_Z, PRID nm§Sw>a§Jm goÅ>r, INPPC AÜ`j XrnH$ H$nya&

5588

amomoQ>ar g_ aam gg_mMma _mMMmmaa {{X _mM {Xg§ XXg§ g§~~aa 2018 g§ 200118

H$mo Xo {X¶m J¶m h¡, {OÝh| A~ `15,000 H$m ‘m{gH$ doVZ {‘bVm h¡& Bggo H$m’$s Aga n‹S>m h¡ Am¡a A~ nm{H$ñVmZ Ho$ g^r Cƒ OmopI‘ dmbo joÌm| ‘| H$m¶©aV ñd¶§gdo H$ ñWmZr¶ g‘wXm¶ Ho$ h¢&'' amoQ>ar-gaH$ma ^mJrXmar nm{H$ñVmZr amoQ>[o a¶Z AnZo nmo{b¶mo CÝ‘ybZ A{^¶mZ ‘| gaH$ma Ho$ gmW H§$Yo go H$ÝYm {‘bm H$a H$m‘ H$a aho h¢& nm{H$ñVmZ Ho$ àYmZ ‘§Ìr B‘amZ ImZ H$s 18 ‘hrZo nhbo H$s EH$ Vñdra {XImVo hþE, {Og‘| do nm{H$ñVmZ Ho$ I¡~a n»VwZ»dm joÌ ‘|, Ohm§ Cg dμŠV CZH$s nmQ>u gÎmm ‘| Wr, ~ƒo H$mo nmo{b¶mo H$s IwamH$ {nbm aho h¢, ‘o‘Z Zo H$hm, ""h‘ AmO ^r CZgo g§nH©$ ‘| h¢; h‘Zo ZE amOZr{VH$ ZoVË¥ d Ho$ gmW ~mVMrV ewê$ H$a Xr h¡ Am¡a ‘¢ AmnH$mo AmœñV H$a gH$Vm hÿ§ {H$ do nyar Vah go V¡¶ma h¢ Am¡a h‘ Zo R>mZ {b¶m h¡ {H$ nm{H$ñVmZ go nmo{b¶mo H$mo nyar Vah go IË‘ H$a {X¶m OmEJm&'' ""PRID AemoH$ ‘hmOZ Ho$ ‘mJ©Xe©Z ‘| h‘Zo EH$ Cbo‘m g{‘{V ~ZmB© h¡ Omo {Z¶{‘V ê$n go


{‘bVr h¡, h‘ CZHo$ {bE H$m¶©embmE§ H$aVo h¢ Vm{H$ do AmJo g‘mO H$mo ~Vm gH|$, ‘¢ AmnH$mo ~Vm gH$Vm hÿ§ {H$ CZHo$ ~ƒm| Ho$ Q>rH$mH$aU Ho$ {damoY ‘| CR> aho ñdam| ‘| μO~aXñV H$‘r AmB© h¡ Am¡a Ohm§ {damoY Ho$ ñda CR> aho h¢ dhm§ ‘Zm H$aZo H$m AmYma Hw$N> Am¡a h¡ {H$ h‘mao ¶hm§ nrZo H$m nmZr Zht h¡, h‘mao nmg {~Obr Zht h¡, ha OJh J§XJr hr J§XJr h¡, h‘ Cg joÌ ‘| ^r ‘XX H$aZo H$s H$mo{ee H$aVo h¢& bo{H$Z Cbo‘m g{‘{V Ho$ H$m¶© H$mo YݶdmX, CZHo$ H$m‘ Ho$ ~mX, bmoJ A~ nhbo H$s Vah BZH$ma Zht H$aVo h¢&'' H$moH$ Ho$ gmW ^mJrXmar amoQ>ar H$s H$m°nm}aoQ> H$ån{Z¶m| Ho$ gmW H$s JB© gmPoXm[a¶m| ‘|, H$moH$m H$mobm Ho$ gmW H$s JB© gmPoXmar ~hþV H$m‘¶m~ ahr h¡, {OgZo 20,000 n[admam| H$mo ewÕ no¶Ob Ho$ {bE {μ’$ëQ>a ßbmÝQ> bJmE h¢& ""BgZo Vmo H$‘mb H$a {X¶m h¡, {nN>bo g§¶§Ì Ho$ CÓmQ>Z Ho$ {bE ^oOr àog {dk{á H$mo 32 g‘mMma nÌm| Zo Bg erf©H$ Ho$ gmW N>mnm Wm "amoQ>ar Am¡a H$moH$ H$s gmPoXmar nrZo H$m nmZr ‘wh¡¶m H$amVr h¡&' ¶h amoQ>ar H$s gmd©O{ZH$ N>{d ~‹T>mZo ‘| ^r ‘XX H$a ahm h¡&'' ‘o‘Z Zo H$hm {H$ nmH$-A’$JmZ gr‘m na Ohm§ g^r nmaJ‘Z ñWb (Q´>m§{OQ> nm°B§Q²g) A˶§V XþJ©‘ h¢, BZ nmB nm°B§Q²g na Ohm Ohm§ Ohm Ohm§ ~gm ~gm| H$s OmM Om§M HHo$ {bE h, goZm ¶m nw{bg H$s Mm¡H$s h¡ dhm§ dhm§ ""h‘Zo ^r

nmH$-Aμ\$JmZ gr_m na ~ƒm| H$mo EH$ amoQ>ar nmo{b`mo nmaJ_Z nmoñQ> na Q>rH$m XoZo Ho$ ~mX&

nmo{b¶mo Q>rH$mH$aU Ho$ {bE amoQ>ar Q´>m§{OQ> nmoñQ> ~Zm Xr h¡& {nN>bo gmb h‘Zo EH$ ñdV§Ì g§ñWm Ûmam AmH$bZ H$adm¶m Wm Am¡a nm¶m {H$ amoQ>ar Ûmam ~ZmB© JB© BZ amoQ>ar Q´>m§{OQ> nmoñQ> Ho$ ‘mܶ‘ go 3.5 {‘{b¶Z ~ƒm| H$mo OPV nmo{b¶mo H$s IwamH$ Xr JB© Wr&'' A’$Jm{ZñVmZ ‘| h‘| nmo{b¶mo ‘m‘bm| H$s gyMZm H§$Yma O¡go joÌm| go {‘br Wr Ohm§ gwajm EH$ ~hþV ~‹S>r g‘ñ¶m Wr, Am¡a {nN>bo gmV ‘hrZo go EH$ gr‘m§V J{b¶mao ‘| Vmo h‘ {H$gr ~ƒo H$mo nmo{b¶mo H$s EH$ ~y§X ^r Zht {nbm gHo$& hm{b¶m ‘m‘bo H$s gyMZm ^r H§$Yma go hr {‘br h¡, Am¡a Hw$b 10 ‘m‘bo Bg AHo$bo H§$Yma go hr {‘bo h¢& CÝhm|Zo H$hm ""O~ ^r A’$JmZ H$s gr‘m go H$moB© ‘m‘bm XO© hmoVm h¡ Vmo h‘mao {bE IVao H$s K§Q>r ~O OmVr h¡ Š¶m|{H$ 2,450 {H$bmo‘rQ>a VH$ h‘mar gr‘m A’$Jm{ZñVmZ gr‘m Ho$ gmW bJr hþB© h¡, {Og‘| H$B© gwamI h¢ Am¡a {OZgo Ad¡Y ê$n go AmZm OmZm bJm ahVm h¡, Bg{bE EH$ Xoe go Xÿgao Xoe Om aho à˶oH$ ~ƒo VH$ nhþ±M nmZm ~hþV ‘wpíH$b H$m‘ h¡&'' A§V ‘| ‘o‘Z Zo ¶h H$hm {H$ nm{H$ñVmZ ‘| A~ VH$ 187 Q>rH$m bJmZo dmbm| H$mo OmZ go ‘ma {X¶m J¶m h¡, AmpIar X’$m OZdar 2018 ‘|& ""¹o$Q>m Ho$ ~mha, g{H$Zm (40) Am¡a CZH$s ~oQ>r (15) H$mo Jmobr ‘ma Xr JB© Am¡a Vwa§V CZH$s ‘¥Ë¶w hmo JB©& dh A˶§V Jar~ n[adma go Wr, CgH$m n{V Q>¡Šgr

MmbH$ h¡, Am¡a nrN>o nm§M ~ƒm| H$mo N>mS‹o > JB© h¡, g~go N>moQ>m {g’©$ 9 ‘hrZo H$m h¡& h‘Zo Vwa§V `5,000 H$m nhbm MoH$ {X¶m, ~mX ‘| Aݶ XmZ XmVmAm| H$s ‘XX go h‘Zo Bg n[adma Ho$ {bE Ka ~Zdm {X¶m&'' CÝhm|Zo H$hm {H$ PRIP Ho$ Ama aqdÐZ Zo Aܶj H$mb Ho$ Xm¡amZ nm{H$ñVmZ H$m Xm¡am {H$¶m Wm Am¡a gwPmd {X¶m Wm {H$ EH$ ~ma amoQ>ar ‘| nmo{b¶mo H$m H$m‘ ˜Ë‘ hmoZo Ho$ gmW BZ Q>rH$m H$aZo dmbm| H$mo ^wbm {X¶m OmEJm, Bg Ho$ {bE Hw$N> R>mog {H$¶m OmZm Mm{hE& Bg{bE BZ H$s ^bmB© Ho$ {bE gmd©O{ZH$ ñdmñ϶ joÌ ‘| amoQ>ar nmo{b¶moßbg ‘o‘mo[a¶b Ho$ Zm‘ go nm§M N>mÌd¥{Îm¶m§ Xr OmE§Jr& g‘¶ H$s H$‘r Ho$ H$maU {g’©$ 10 {‘ZQ> {‘bZo na INPPC Mo¶a XrnH$ H$nya Zo AnZo g§~moYZ ‘| Amü¶© 춺$ {H$¶m {H$ dh {Zamem, ""CnbpãY¶m§ Am¡a g’$bVm Ho$ VrZ XeH$ Ho$ g§Kf© H$s H$hmZr BVZo H$‘ g‘¶ ‘| H¡$go g‘oQ>|Jo&'' bo{H$Z amoQ>o[a¶Zm| Am¡a Aݶ bmoJm| Ûmam {H$E JE H$m¶m] na nmZr ’o$aZo ‘| ‘r{S>¶m H$mo 10 {‘ZQ> go ^r H$‘ g‘¶ bJoJm, Omo ^maV ‘| nmo{b¶mo H$s dmngr H$s JbV I~a ’¡$bm gH$Vm h¡ O¡gm {H$ AŠQy>~a H$s ewéAmV ‘| hþAm Wm& CÝhm|Zo lmoVmAm| H$mo {dMma Xo H$a dº$ì¶ g‘má {H$¶m: ""ha 10 {‘ZQ> ‘|, amOlr {~‹S>bm 1,700 én¶o go A{YH$ H$m ¶moJXmZ XoVr h¡, gmb Xa gmb Xo ahr h¢ Am¡a XoVr ah|Jr O~ VH$ CZH$m ¶moJXmZ 12 {‘{b¶Z S>m°ba go A{YH$ Zht hmo OmVm&''

{MÌ: aerXm ^JV {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 59


nmo{b`mo-_wº$ g§gma Ho$ {bE Qr_ amoQar Ý`yμO

nm

{H$ñVmZ Am¡a A\$Jm{ZñVmZ H$mo Nmo‹S>H$a, g§nUy © {dœ Ho$ nmo{b`mo-_wº$ hmoZo Ho$ ~mdOyX, amoQo{a`Z bmoJmo§ go AZwamoY H$aVo ahVo h¡§ {H$ CÝho§ AnZo ~ƒmo§ Ho$ {bE Bg ^`mZH$ {dfmUw go ~MmZo Ho$ {bE QrH$mH$aU H$mo Omar aIZm Mm{hE& `X{n _mM© 2014 go, ^maV Am{YH$m{aH$ ê n go nmo{b`mo-_wº$ h¡, VWm{n h_mao n‹S>mgo r Xoemo§ _o§ {dfmUwAmo§ Ho$ _m¡OXy hmoZo Ho$ H$maU A^r ^r Jwá hmoZo h_mao ~ƒmo§ H$mo Bggo g§H«${_V hmoZo H$m Omo{I_ ~Zm hwAm h¡& h_mao amoQar ZoVm Omoa XoH$a H$hVo h¡§ {H$ {dfmUwAmo§ Ho$ {bE H$moB© ~m°S©a Zhr§ hmoVm h¡§ Am¡a `h CZ Xoemo§ go AmZo dmbo nmo{b`mo à^m{dV ì`{º$`mo§ Ho$ _mÜ`_ go \$¡b gH$Vm h¡& 24 AŠQy~a, {Ogo {dœ nmo{b`mo {Xdg Ho$ ê$n _o§ _Zm`m OmVm h¡, OmoZmg gmëH$ Ho$ OÝ_{XZ Ho$ Cnbú` _o§ Am`mo{OV {H$æ`m OmVm h¡ {OÝhmo§Zo ~ƒmo§ 60

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

H$mo nmo{b`mo go ~MmZo Ho$ {bE BgH$m QrH$m {dH${gV {H$`m Wm& Bg {XZ, AZoH$ Šb~ a¡{b`mo§ Am¡a H$m`©H« _mo§ Ho$ _mÜ`_ go nmo{b`mo§ Ho$ {déÕ OZ-OmJê$H$Vm H$m {Z_©mU H$aZo, bmoJmo§ go EZAmB©Sr na AnZo ~ƒmo§ H$m QrH$mH$aU H$amZo Am¡a AnZo Amgnmg Ho$ ñWmZmo§ H$mo gm\$-gwWam aIZo H$m AmJ«h H$aVo h¡§& Bg Adga na Am`mo{OV H$m`©H« _mo§ H$r Hw$N Pb{H$`m± Bg àH$ma h¡§: _§Sb 3011 MoMH$, ê$~obm Am¡a nmo{b`mo Ho$ ~mao _o§ bmoJmo§ Ho$ _Ü` OmJê$H$Vm \$¡bmZo Ho$ {bE EH$ H$ma a¡br H$m Am`moOZ g§`wº$ ê$n go INPPC, amo B© _§Sbmo§ 3011, 3012 Am¡a BZa ìhrb _§Sb 301 Ûmam {H$`m J`m& INPPC Ho$ AÜ`j XrnH$ H$nya Am¡a SrOr {dZ` ^m{Q`m Zo


$X{jUmdV© … H$mobH$mVm _| EH$ H$ma a¡br _| _{hbm à{V^m{J`m±; _w§~B© _| EH$ a¡br _| AemoH$ _hmOZ; {Xëbr _| EH$ a¡br _| INPPC AÜ`j XrnH$ H$nya&

{d{^Þ ñWmZmo§ na a¡br H$mo ÜdO {XImH$a admZm {H$`m& RIPN gwerb Jwám Am¡a RIDE gr ^mñH$a Zo a¡br H$r g_m{á na EH$ {demb g^m H$mo g§~mo{YV {H$`m& BgHo$ A{V{aº$ Sãë`yEMAmo Am¡a `y{Zgo\$ Ho$ A{YH$m{a`mo§ Zo ^r H$m`©H«$_ _o§ ^mJ {b`m& _§Sb 3141 PRID AemoH$ _hmOZ Zo _wbw§S, _w§~B© _o§ EH$ H$ma a¡br H$mo ÜdO {XImH$a admZm {H$`m, {Og_o§ 125 amoQo{a`Z Am¡a AZoH$ amoQ>aoŠQ>amo§ Zo ^mJ {b`m& _§Sb 3291 RIPN gwerb Jwám Am¡a {dZrVm Omo EH$ A{^ZÝXZ g_mamoh _o§ em{_b hmoZo Ho$ {bE H$mobH$mVm _o§ Wo, Zo amoQar gXZ go EH$ H$ma a¡br H$mo ÜdO {XImH$a admZm {H$`m& H$m`©H« _ _o§ 72 gw§Xa VarHo$ go gwg{ÁOV H$mamo§ Ho$ gmW 26 Šb~mo§ Ho$ bJ^J 300 à{V^m{J`mo§ Zo H$m`©H« _ Ho$ {bE n§OrH$aU H$am`m& nrAmaAmB©Sr eoIa _ohVm, SrOr _wHw$b {gÝhm, nrSrOr Xo~m{ef {_Ìm, a{d ghJb Am¡a a_oe AJ«dmb (_§Sb 3011) ^r _m¡OyX Wo& a¡br H$m Am`moOZ amoQar Šb~ ~obay , H$bH$Îmm, H$bH$Îmm goQ§ b— Am¡a H$bH$Îmm _o\o$`a Ûmam {H$`m J`m Wm& „ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 61


boh H$m Zamonm CËgd àrVr d‘m© bmb

g

‘wÐ Vb go 11,562 ’$sQ> D$±MmB© na, ’o$’$‹S>o gm±g boZo Ho$ {bE hm±’$Zo bJVo h¡& BÝh| ~hþV A{YH$ ‘mÌm ‘| Am°ŠgrOZ H$s Amdí¶H$Vm hmoVr h¡& Zm {H$ {ZX}em| H$s H$H©$e AmdmμOm| H$s& bo{H$Z boh Ho$ Hw$emoH$ ~mHw$bm [aånmoMo E¶anmoQ>© na, H¡$amogb na ~¡J Ho$ AmZo go nyd© MoVmd{Z¶m± AmVr h¡& H$‘ go H$‘ 24 K§Q>o Amam‘ H$amo& ZμOmao XoIZo Ho$ {bE ~mha ‘V OmAmo& {XZ ‘| ‘V gmo& Amn ^Q>H$ gH$Vo h¡& ¶{X AmnH$s ZmH$ go IyZ ~h ahm hmo, {gaXX© ¶m CëQ>r O¡gm ‘hgyg hmo ahm hmo, Vmo S>m°ŠQ>a H$mo {XImE§& eam~ Am¡a H¡$’$sZ go Xÿa aho& ‘¢ AnZo {Xb ‘| ^{º$ {bE 5-{Xdgr¶ Zamonm CËgd ‘| em{‘b hmoZo Ho$ {bE Xþ{Z¶m Ho$ 22d| g~go D$±Mo E¶anmoQ>© na nhþ±M MwH$s Wr& bo{H$Z dh Ib~br Wr {Oggo ‘oar g~go nhbo ‘wbmμH$mV hþB©& Šbm§V ¶mÌr Bg ~mV na ~hg H$a aho Wo {H$ Š¶m H$aZm h¡ Am¡a Š¶m Zht H$aZm h¡, Y‹S>„o go AnZo Irgo ‘| aIr XdmB¶m| Ho$ Zm‘ ~mobo Om aho Wo - EH$ ì¶{º$ Zo R>hmH$m bJmH$a

ho{_g _R>&

622

amomoQ>ar g_ aam gg_mMma _mM mMmmaa {X {{Xg§ Xg§ g§~~aa 2018 201 018

h±gVo hþE ñdrH$ma {H$¶m {H$ dh nyam “XdmImZm’ AnZo gmW boH$a Mb ahm h¡& Amn Zht OmZVo... ICE& AmnmVH$mbrZ ‘m‘bm| ‘|& ‘¢Zo Cgo K~amVo hþE EH$ g§jonU H$hVo gwZm, CgZo AnZm gm‘mZ CR>m¶m Am¡a R>ÝS>o ao{JñVmZ ‘| VoμOr ‘| {ZH$b n‹S>m& ‘oam {X‘mJ 1,000 gmb nrN>o Mbm J¶m& Zht, ‘¢ {Xem^«{‘V Zht hþB© Wr& ‘¢ EH$ N>moQ>o b‹S>Ho$ Zamonm (1016-1041) Ho$ ~mao ‘| gmoM ahr Wr Omo ~mX ‘| Zmb§Xm {dœ{dÚmb¶ Ho$ CÎmar Ûma H$m

ajH$ ~Zm, kmZ A{O©V {H$¶m Am¡a CgZo N>h ¶moJm| H$mo g§a{MV {H$¶m Omo A~ dO«¶mZ ~m¡Õ Y‘© H$m A{^Þ A§J h¡& dO«¶mZ Ho$ 84 ‘hm{gÕm| ‘| go EH$ ‘| ‘mZm OmVm h¡ {H$ Cg {XZ O~ Zamonm Zo kmZ àmá {H$¶m Vmo S>m{H$Zr Zo Zamonm H$mo h{È>¶m| Ho$ N>h Am^yfU Cnhma ‘| {XE Am¡a AmH$me ‘| C‹S> JB©& ¶h h{È>¶m| Ho$ N>h Adeof Wo {OgZo ‘wPo boh Ho$ 2018 Zamonm CËgd ‘| em{‘b hmoZo Ho$ {bE AmH${f©V {H$¶m& ho{‘g ‘R> H$mo OmZo dmbr g‹S>H$ JÈ>m| go ^ar hþB© Wr, dhm± {MZma Ho$ bå~obå~o d¥j Wo Am¡a dh BbmH$m COm‹S> Wm& Jwá ê$n go goZm Ho$ H$B© OdmZ ‘m¡OyX Wo, CVZr hr am°¶b EZμ’$sëS²g Am¡a bmb dóYmar gݶmgr Wo& amñVo ‘| a|Mmo H$m ñHy$b n‹S>m (Omo qhXr {’$ë‘ 3 B{S>¶Q²g ‘| {XIm¶m J¶m Wm) Am¡a H¡$bme I¡a, gmoZy {ZJ‘ Am¡a ñdam§e {‘lm Ho$ Moham| Ho$ gmW N>no CËgd Ho$ Ag§»¶ nmoñQ>a {MnHo$ Wo& CZ n[a{MV Moham|, àmMrZ ‘R>m|, J‹S>J‹S>mhQ> Ho$ gmW ~hVr {gÝYw ZXr, hbMb ^ao Jm±d go


Zamonm Ë`mohma _| EH$ nma§n[aH$ Z¥Ë`&

JwOaH$a ‘¢ VoOr go 17dt eVmãXr Ho$ ho{‘g H$s Amoa Mbr JB©& ˶m¡hma, {Ogo AŠga ""{h‘mb¶ H$m Hw§$^'' H$hm OmVm h¡, Ho$ ‘w»¶ ñWb na ^r‹S> Mmam| Va’$ ¶hm±-dhm± ^Q>H$ ahr Wr& bo{H$Z ¶h ~‹S>m Zamonm Zht Wm Omo ha 12 gmb ‘| EH$ ~ma AmVm h¡& ¶h nhbr ~ma Wm, O~ Bg CËgd Zo 12 df© Ho$ {Z¶‘ H$mo Vmo‹S>H$a 2016 Ho$ {demb CËgd Ho$ Xmo gmb ~mX hr Xmo~mam Am¶moOZ H$a {b¶m& bmb H$mbrZ na ~¡R>H$a ‘¢Zo Adeofm| H$m B§VOma {H$¶m {OZ‘| nmOo~, My{‹S>¶m±, ‘wHw$Q>, H$mZ H$s ~m{b¶m±, hma Am¡a goaëIm em{‘b h¡& ^º$JU Eogm ‘mZVo h¡ {H$ BZ Am^yfUm| Ho$ Xe©Z ‘mÌ go hr BVZm Amerdm©X àmá hmoVm h¡ {H$ VrZ {ZMbo bmoH$ - new, ^yIo ^yV, Am¡a ZaH$ - Ho$ XadmOo ~§X hmo OmVo h¡& ‘¢ ‘moj ¶m {ZMbo bmoH$m| Ho$ XadmOo ~§X H$aZo Ho$ {bE BZ Am^yfUm| H$mo Zht XoI ahr Wr& ‘¢ dhm± Zamonm go {H$gr ^r MrμO Ho$ {bE ‘Zwhma {H$¶o {~Zm ~¡R>r Wr& hm± na nyar Xþ{Z¶m Ho$ {bE Amerdm©X Oê$a Mmhm& O~ J|Xo Ho$ ’y$b Ho$ a§J H$s gmQ>Z N>Var Ho$ gmW nmbH$s nmg AmB© Am¡a O~ Pm§P-‘§Oram| H$s AmdmO CZHo$ Ma‘ ñVa na nhþ±M JB©, Vmo ‘¢ dhm±

^JX‹S> ‘| ’§$g JB©& BÝgmZm| Ho$ EH$ g‘w§Xa ‘|& ¶wdm gݶmgr AnZo b~m| na àmW©Zm H$hVo hþ¶o I‹S>o aho& S>moëMo E§S> Jã~mZm Ho$ ZH$br gZ½bmgog nhZm hþAm EH$ AmX‘r àmW©Zm MH«$ H$mo hmWm| ‘| {bE Yrao-Yrao Mb ahm Wm& Jwbm~r D$Z Ho$ dó nhZo EH$ b‹S>H$s ^mJH$a JB© Am¡a nmbH$s Ho$ {XIZo na CËgwH$Vmnyd©H$ {M„mZo bJr& gmYwJU Ñ‹T>Vmnyd©H$ dhm± Bg ‘mݶVm Ho$ gmW ~¡R>o Wo {H$ Zamonm CÝh| Amerdm©X X|Jo& ^bo hr do CZgo {H$VZm ^r Xÿa hmo& ‘¢ CËgwH$, Xe©H$m|, gmYwAm| Ed§ Ako¶dm{X¶m| Ho$ gmW bmb H$mbrZ na ~¡R> JB©& BÌ H$s PH$moam|

go hdm gwJ§{YV hmo JB© Wr Am¡a Amo~mC, T>mob, Vwahr Ed§ ‘§Oram| H$s Üd{Z¶m| go AmH$me Jw§Om¶‘mZ hmo ahm Wm& J^©-J¥h ‘| àdoe gr{‘V Wm Am¡a ’$moQ>moJ«m’$s H$s g»V ‘Zmhr Wr& g»V gwajmH$‘u ^r‹S> H$mo AmJo bo Om aho Wo Am¡a Am^yfUm| H$mo XoIZo Ho$ {bE EH$ nb ^r A{YH$ Zht {‘bm& ‘wPo ~g EH$ PbH$ {XIr& ~g BVZm hr& na Am¡a ^r ~hþV Hw$N> ~mH$s Wm& nma§n[aH$ Z¥Ë¶, AmܶmpË‘H$ àdMZ, Zamonm gXñ¶Vm H$m Am{YH$m[aH$ bmoH$mn©U, bÔmI H$s nhbr B©S>rE‘ grS>r H$s [abrμO Am¡a Mmdb Ed§ gpãO¶m| Ho$ ‘oao

nma§n[aH$ nmoemH$ _| bÔmIr _{hbmE±& {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 63


Š¶m ImE§: WwH$nm : C~br hþB© gpãO¶m|, {MH$Z, gyAa Ho$ ‘m§g, ~r’$ ¶m ‘Q>Z Ho$ Qw>H$‹S>m| dmbm EH$ ZyS>b gyn& {VJ‘mo : I‘rarH¥$V ~«¡S> S>bm hþAm gpãO¶m| ¶m ‘m§g H$m EH$ ñQ>çy& I§~ra : ‘moQ>r ~«¡S>& ‘moH$Rw>H$ : gyn ‘| ‘mo‘mog& ñŠ¶y

: ‘m§g/gpãO¶m| Ho$ gmW nH$m¶m J¶m A§JyR>o Ho$ AmH$ma H$s J|hÿ H$s Jmo{b¶m| dmbm ñQ>çy&

Mm§J

: ñWmZr¶ Vm¡a na V¡¶ma H$s JB© eam~&

Mwnar

: ¶mH$ Ho$ XÿY go ~Zm nZra

gmYw N>h hÈ>r dmbo JhZo Ho$ B§VμOma _|&

H$Q>moam| H$mo KyaVo hþ¶o ~’©$ go T>§Ho$ nd©Vm| Ho$ gmW EH$ ~‹S>o go Vå~y ‘| ^moOZ& XþH$mZ| ñWmZr¶ hñV{eënm| go bXr hþB© Wr Am¡a noMrXo Am^yfU nhZo ‘{hbmE§ {demb gwamhr go ¶mH$ Ho$ XÿY H$s Z‘H$sZ Mm¶ S>mb ahr Wr&

na‘nmdZ ½¶mbdm§J ÐþH$nm, Zamonm Ho$ 12d| AdVma Am¡a ÐþH$nm d§e Ho$ dV©‘mZ à‘wI, CnpñWV Zht Wo& na§Vw ‘¢ {hg E{‘Z|g WwH$go [a¨nmoMo Ho$ MaUm| ‘| ~¡R> JB© O~ CÝhm|Zo ghmZw^y{V, n¶m©daU H$mo ~MmZo H$s Oê$aV, Am¡a ~m¡Õ AmXoe J§XJr ~§X, ßbmpñQ>H$ ~§X nhb Ho$ ~mao ‘| ~mV H$s& hmoQ>b bm¡Q>Vo g‘¶, ‘¢ na‘dmZ ½¶mbdm§J ÐþH$nm Ûmam ñWm{nV Amdmam new ~Mmd Ed§ à~§YZ H|$Ð ‘| JB© Ohm± na Km¶b Ed§ N>mo‹S>o

ho{_g _R> _| ~wÕ H$s _y{V©& 64

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

hþ¶o Hw$Îmo, D$§Q>, JYo, Kmo‹S>o, ‘w{J©¶m| H$s XoI^mb H$s OmVr h¡& R>§S>o ao{JñVmZ ‘|, ghmZw^y{V Zo Ka Ty>§T> {b¶m h¡& Xÿgao {XZ, {’$a go D$~‹S>-Im~‹S> amñVm| go ¶mÌm H$aZo Ho$ ~mX h‘ ~wÕ A{‘Vm^ Ho$ Wm§H$m H$mo XoIZo Ho$ {bE ho{‘g JE& Xþ{Z¶m Ho$ g~go ~‹S>o Wm§H$mAm| ‘| EH$, aoe‘ H$s H$‹T>mB© {H$¶m hþAm ~wÕ A{‘Vm^ Ho$ 60 ’$sQ> Ho$ μOar dó H$mo Zamonm CËgd Ho$ Xÿgao {XZ ’$ham¶m J¶m& EH$ YmVw Ho$ ‘MmZ na bQ>Ho$ hþ¶o Wm§H$m H$mo gw~h 8 go Xmonha 12 ~Oo VH$ Mma {XZm| Ho$ {bE bmoJ XoI gH$Vo Wo& O¡go hr ‘¢ ho{‘g Ho$ ‘w»¶ ‘R> H$s gr{‹T>¶m± VoOr go M‹T> ahr Wr, Zrbo Amg‘mZ go EH$ ~’©$ H$m Pm|H$m ZrMo Am¶m& {dkmZ Bgo EH$ hëH$s ~’©$~mar H$hoJm {Oggo ~hþV hr H$‘ ¶m H$moB© ~’©$ H$m O‘md Zht hmoVm h¡& ho{‘g ‘|, ‘oam ‘mZZm Wm {H$ dh hdm H$m Pm|H$m Zamonm H$m EH$ Amerdm©X h¡& em¶X CÝhm|Zo VrZ {ZMbo bmoH$m| Ho$ Ûma ‘oao {bE ~§X H$a {X¶o hmo& em¶X CÝhm|Zo nyao {dœ H$mo Amerdm©X {X¶m hmo& ‘¢ ~’©$ go ~MZo H$ht Zht JB©& Zamonm CËgd ‘|, ‘¢Zo ~’©$ Ho$ Pm|H$mo H$mo ñd¶§ H$mo gμ’o$X a§J go T>§H$Zo {X¶m&

Eg H¥$îU àVre Ûmam ê$naoIm {MÌ : àrVr d‘m© bmb


BE THE INSPIRATION


CZH$m Ü`mZ g§dhZr` n[a`moOZmAm| na h¢& JwñVmX A§H$bogm{a`m Am°Qmo_mo~mBb {dVaU, amoQar Šb~ aVbm_, _§Sb 3040

Vr

gar nrTμr Ho$ amoQo{a`Z, JwñVmX A§H$bogm{a`m Ho$ Zgmo§ _o§ amoQar H$m aº$ àdm{hV hmoVm h¡& df© 1989 _o§ amoQar _o§ em{_b hmoZo go nhbo CÝhmo§Zo EH$ B§Qa¡ŠQa Am¡a amoQmaoH$Qa aho h¡§& O~{H$ CZHo$ {nVm Qr Eg A§H$bogm{a`m EH$ ^yVnyd© _§Sb JdZ©a aho h¡§, Am¡a CZHo$ XmXm Or Sr A§H$bogm{a`m Zo df© 1962 _o§ aVbm_ _o§ 4,000 dJ© \$rQ _o§ \$¡bo hwE amoQar hm°b H$r ñWmnZm _o§ _hËdnyU© ^y{_H$m {Z^mB© Wr& SrOr H$mo `h gmPm H$aVo hwE Iwer hmo ahr h¡ {H$ CZHo$ Šb~ Ho$ H$wb 111 gXñ`mo§ _o§ go 65 à{VeV amoQar _o§ em{_b hmoZo go nhbo amoQmaoH$Qa aho h¡§& CÝho§ àgÞVm h¡§ {H$ CÝho§ AnZr Qr_ Ûmam {Zînm{XV {H$E Om aho {d{^Þ ñWm`r n{a`moOZmAmo§ H$m àË`j AZw^d hmo ahm h¡& ""h_ CÁO¡Z _o§ Zm¡ Sm`{b{gg Ho$§Ð, EH$ ãbS ~¡§H$, Xg {\${O`moWoaonr Ho$§Ð Am¡a AZoH$ ^moOZ Ho$§Ðmo§ H$mo g§Mm{bV H$a aho h¡§, Ohm± h_ {g\$© 5 én`o _o§ Xmonha H$m ^moOZ / amV H$m ImZm CnbãY H$amVo h¡§&'' Mmby df© Ho$ Xm¡amZ CÝhmo§Zo 5 go 7 ZE Sm`{b{gg Ho$§Ð, EH$ Am¡a aº$ ~¡§H$, newAmo§ Ho$ XoI^mb Ho$ {bE Eå~wbo§g, EH$ _¡_moJ«m\$r d¡Z Am¡a 100 B©-b{Z©§J Ho$§Ð ñWm{nV H$aZo H$r `moOZm ~ZmB© h¡& gXñ`Vm Ho$ _m_bo _o§, CÝhmo§Zo 25 à{VeV H$r d¥{Õ àmá H$aZo H$r `moOZm ~ZmB© h¡ Am¡a do 10 à{VeV _{hbm gXñ`mo§ H$mo nhbo hr em{_b H$a MwHo$ h¡& do H$hVo h¡§ {H$ g~go ~Sμr MwZm¡Vr _§Sb _o§ {~Zm-{anmoQ© {H$E JE amoQmaoH$Q Šb~mo§ H$m A{YH$ g§»`m _o§ hmoZm h¡& ""h_ A~ BZ Šb~mo§ go g§~§{YV AmH$μSmo§ H$mo gwì`d{ñWV H$a aho h¡§,'' do AmJo H$hVo h¡§& A§H$bogm{a`m H$mo QrAmaE\$ _o§ AnZo _§Sb go df© Ho$ Am¡gV g§J«h 100,000 Sm°ba go {VJwZm `moJXmZ XoZo H$r Amem h¡§&

AmnHo$ JdZ©amo| go {‘bo§ O`lr 66

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018


TRF

H$mo {XE OmZo dmbo `moJXmZ _| gwYma

~O©e o {g§Kb ñQm°H$ ~«mHo $a, amoQar Šb~ Ob§Ya, _§Sb 3070

do

df© 1992 go EH$ amoQ{o a`Z h¡&

~O©eo {g§Kb CËgm{hV h¡§ {H$ CÝhmoZ§ o A^r VH$ 200 ZE gXñ` OmoSoμ h¡§ Am¡a _{hbm gXñ`, ""`X{n H$wb gXñ`mo§ _o§ CZH$r g§»`m Ho$db 10 à{VeV h¡,§ VWm{n do _§Sb _o§ godm H$m`©m§o _o§ g{H«$` ê$n go ^mJ boVr h¡&§ _¡§ Bg g§»`m H$mo 10 à{VeV Am¡a ~TμmZo Ho$ {bE H$m`© H$a ahm hy&± '' do Bg ~mV H$mo boH$a Am¡a ^r A{YH$ Iwe h¡§ {H$ g^r amoQar Šb~mo§ Zo Rotary Club Central _o§ AnZo bú`mo§ H$mo AnbmoS {H$`m h¡ Am¡a A~ CÝhmoZ§ o df© H$r g_m{á go nhbo _mB© amoQar _o§ Šb~mo§ Ho$ 100 à{VeV n§OrH$aU H$m bú` {ZY©m{aV {H$`m h¡&§ QrAmaE\$ _o§ `moJXmZ XoZo Ho$ {df` na, {g§Kb H$hVo {H$ A~ VH$ \$mC§Seo Z _o§ Šb~mo§ Ûmam 30 à{VeV Am¡a amoQ{o a`Z Ûmam 70 à{VeV XmZ XoZo H$r àd¥{Îm ahr h¡,§ Bg df© do Bg àd¥{Îm H$mo CbQZo H$r V¡`mar H$a aho h¡§ Vm{H$ Šb~mo§ Ûmam 97 à{VeV Am¡a amoQ{o a`Z Ûmam 70 à{VeV `moJXmZ QrAmaE\$ _o§ {X`m Om gHo$&§ ""`hm± VH$ {H$ `{X `h 50 Sm°ba `m 100 Sm°ba h¡, Vmo `hr ghr h¡& `hm± _w»`

{df` `h h¡ {H$ g^r amoQ{o a`Zmo§ H$mo g§ñWm Ho$ {bE `moJXmZ H$aZm Mm{hE& Bg ~mV H$mo _§Sb _o§ AÀNr Vah go ñdrH$ma {H$`m J`m h¡& Bg{bE _¡ OmZVm hy± {H$ _¡§ EH$ C{MV `moJXmZ H$r Anojm H$a gH$Vm hy&± Bg df© h_mao nmg nm±M ZE à_wI XmVm h¡&§ '' godm n{a`moOZmAmo§ H$r CZH$r H$m`©gMy r _o§ grEgAma Ho$ gh`moJ go WinS n{a`moOZmAmo§ H$mo {H« `m{ÝdV H$aZm Am¡a 2022 VH$ ^maV-nm{H$ñVmZ gr_m na EH$ em§{V nmH$© ñWm{nV H$aZm em{_b h¡& Bg bú` H$mo àmá Ho$ {bE _§Sb 5080 Ho$ nrSrOr H$rμO H$r AÜ`jVm _o§ Zm¡ gXñ`r` g{_{V H$m JRZ {H$`m J`m h¡& CZH$m bú` df© Ho$ g_má hmoZo VH$ g§nUy © _§Sb _o§ 25,000 nm¡Yo bJmZm h¡&§ ""n{a`moOZmAmo§ Ho$ Xm¡amZ Qr_ H$mo àmoËgm{hV {H$`m J`m h¡ {H$ do em°b Am¡a \$yb XoZo go ~Mo&§ BgHo$ ~Om`, CÝho§ nm¡Yo XoZm Mm{hE,'' do H$hVo h¡&§ {g§Kb `h ~VmVo hwE ™wmer _hgyg H$a aho h¡ {H$ CÝhmoZ§ o Ho$ab ~m‹T> amhV Ho$ {bE AnZo _§Sb go SrOrB© Ho$ ë`yH$ H$mo ghm`Vm Ho$ ê$n _o§ `13 bmI {XE h¡&

Xmo gßVmh H$s MwZm¡Vr Ho$ μO[aE Q>r_ H$m CËgmh ~‹T>m`m& àdrU Jmo`b {g{db dH$rb, amoQar Šb~ M§SrJTμ, _§Sb 3080

C

Ýhmo§Zo AnZr n{a`moOZmAmo§ H$r aUZr{V H$mo Bg Vah go V¡`ma {H$`m h¡ g^r amoQo{a`Z Bg ""Xmo gámh H$r MwZm¡Vr'' Zm_H$ Bg H$m`©H«$_ _o§ {hñgm boZo Ho$ {bE àmoËgm{hV hmo§Jo& OwbmB© Ho$ H$m`©H«$_mo§ _o§ g_wXm`mo§ _o§ ~S© ~mW ñWm{nV H$aZm, g‹S>H$ Ho$ {H$Zmao ì`dgm` H$aZo dmbo \$oardmbo, _moMr Am{X Ho$ {bE ~‹S>o AmH$ma H$m NmVm CnbãY H$amZm em{_b h¡§& ""`o n{a`moOZmE± amoQar H$r gmd©O{ZH$ N{d H$mo ~ohVa ~ZmE§Jr,'' àdrU M§Xa Jmo`b H$hVo h¡§& CZH$r "MwZm¡Vr' H$m`©H«$_ Ho$ A§VJ©V AÝ` n{a`moOZmAmo§ _o§ Zd`wdH$mo Ho$ {bE ñdmñÏ` XoI^mb Am¡a g‹S>H$ gwajm n{a`moOZmE± em{_b h¡§& df© 1988 _o§ amoQar _o§ em{_b hmoZo go nhbo, Jmo`b df© 1985-86 Ho$ Xm¡amZ B§Q>aoŠQa Am¡a EH$ Sr Ama Ama Ho$ ê$n _o§ H$m`© {H$`m& do gXñ`mo§ H$r g§»`m _o§ 10 à{VeV VH$ d¥{Õ

H$aZm MmhVo h¡ Am¡a "{anmoQ©' {H$E JE amoQaoH$Q Šb~mo§ H$r g§»`m H$mo 30 go 60 VH$ XmoJwZm H$aZm Am¡a 10 à{VeV Am¡a _{hbm gXñ`mo§ H$mo em{_b H$aZm MmhVo h¡& CÝho§ `h H$hVo hwE Iwer h¡ {H$ CZHo$ _§Sb Zo _§X Ñ{ï dmbo gXñ`mo§ Ho$ {bE EH$ {deof amoQaoH$Q Šb~ ñWm{nV {H$`m h¡ Am¡a Zd§~a _o§ Xygao Šb~ H$mo ñWm{nV {H$`m OmEJm& ""Ama AmB© Ho$ AÜ`j ~oar ao{gZ Zo Šb~ H$mo MmQ©a à_mUnÌ {X`m Am¡a do ~hwV A{YH$ à^m{dV hwE,'' do AmJo H$hVo h¡§& CZH$m bú` QrAmaE\$ _o§ 600,000 Sm°ba H$m `moJXmZ H$aZm h¡, bo{H$Z ""_¡§ ~hwV H$wN H$aZo _o§ gj_ Zhr§ hy±& _oam AJbo Xmo gámh H$r MwZm¡Vr àË`oH$ gXñ` H$mo g§ñWm _o§ `moJXmZ XoZo Ho$ {bE àmoËgm{hV H$ao§Jr,'' dh _wñH$wamVo hwE H$hVo h¡& CZHo$ nmg WinS Ho$ {bE d¡{œH$ AZwXmZ n{a`moOZm Am¡a CgHo$ ~mX df© Ho$ Xm¡amZ ñHy$bmo§ _o§ \$ZuMa CnbãY H$amZo H$r n{a`moOZm H$mo bmJy {H$`m OmEJm& {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 67


amoQ>ar H$s gmd©O{ZH$ N>{d H$mo àmoËgmhZ Eg {namB¶m| {g{db B§Or{Z¶a amoQ>ar Šb~ Hw$È>mbmoa H$moñQ>b {g{Q> ‘§S>b 2981

amo

Q>ar H$s gmd©O{ZH$ N>{d H$mo ~‹T>mZo Ho$ {bE CÝhm|Zo Mma n[a¶moOZmE§ V¡¶ma H$a aIr h¡& ""amoQ>o[a¶Z hmoZo Ho$ ZmVo h‘ Omo H$aVo h¡ Cg na h‘| Jd© hmoZm Mm{hE& ¶{X h‘ h‘mao ‘hmZ g§JR>Z Ho$ AÀN>o H$m‘m| H$mo àX{e©V Zht H$a|Jo, Vmo Am¡a H$m¡Z H$aoJm? {namB¶m| nyN>Vo h¡& amoQ>ar Ho$ 113d| df© H$m CËgd ‘ZmZo Ho$ {bE, nyao ‘§S>b ‘| 113,000 nm¡Yo am¡no Om aho h¡& {dMma Bg joÌ ‘| EH$ KZm O§Jb ~ZmZo H$m h¡ {OgHo$ Hw$N> BbmHo$ MH«$dmV H$s MnoQ> ‘| ahVo h¡& Bg gmjmËH$ma Ho$ g‘¶, dh JmμOm MH«$dmV H$mo boH$a qM{VV àVrV hmo aho Wo Omo Hw$È>mbmoa Am¡a ZmJn{Å>Z‘ Ho$ ‘ܶ ^yñIbZ bm gH$Vm Wm& H$m¶©-gyMr ‘| AJbm H$m¶© 750 Aghm¶ ‘{hbmAm| H$mo {gbmB© ‘erZ àXmZ H$aZo H$m h¡& Bg ~mV H$mo gw{Z{üV H$aZo Ho$ {bE {H$ do Cgo ~oM Zm X|, bm^m{W©¶m| H$mo ha gmb ‘erZ| Šb~ H$mo bm¡Q>mZr hmoJr Am¡a CgH$m ZdrZrH$aU H$admZm n‹S>oJm& nyOm Ho$ à{gÕ ñWmZm| Ho$ {ZH$Q> n[aîH¥$V em¡Mmb¶m| H$m {Z‘m©U H$aZm Am¡a {e{jV J«m‘rU ¶wdmAm| H$mo amoOJma Ho

Adga àXmZ H$aZo hoVw nyao ‘ÊS>b ‘| amoOJma ‘obm| H$m Am¶moOZ H$aZm Aݶ Xmo n[a¶moOZmE§ h¡& BgHo$ Abmdm, CÝhm|Zo 12 n[a¶moOZmE§ {MpÝhV H$s h¡ Omo ha ‘mh Šb~m| Ûmam H$s OmZr h¡& ‘ÊS>b Zo A~ VH$ 1,000 ñHy$bm| H$mo WinS gw{dYmAm| go Ed§ 114 ñHy$bm| H$mo "ñ‘mQ>© H$jmAm|' go gwgp‚mV {H$¶m h¡& gXñ¶Vm na, {namB¶m| H$hVo h¡ {H$ df© H$s ewéAmV ‘| gXñ¶Vm 4,545 go ~‹T>H$a A~ 4,782 hmo MwH$s h¡ Am¡a 25 à{VeV ZE gXñ¶m| ‘| ‘{hbmE§ em{‘b h¡& 50 amoQ>maoH$Q> Šb~m| Ho$ bú¶ Ho$ {bE A~ VH$ 20 ZE amoQ>maoH$Q> Šb~; 60 RCC Ho$ bú¶ Ho$ {bE 22 RCC Am¡a 12 B§Q>aoH$Q> Šb~ A~ VH$ Omo‹S>o Om MwHo$ h¡& Q>rAmaE’$ Ho$ {bE CZH$m bú¶ 400,000 S>m°ba BH$Æ>m H$aZo H$m h¡& ¶h JdZ©a, 1995 go EH$ amoQ>[o a¶Z h¡ Am¡a CZH$s nËZr JrVm ^r EH$ amoQ>[o a¶Z h¡&

CZH$m ܶmZ Z{X¶m| Ho$ g§ajU na h¡ S>m° gm¶§VZ Jwám óramoJ {deofk, amoQ>ar Šb~ ‘mb‹T>m g|Q´>b ‘§S>b 3240

Šb

~ Ho$ MmQ>©a Aܶj Ho$ ê$n ‘| dh df© 2003 ‘| amoQ>ar go Ow‹S>o& dh amoQ>o[a¶Zm| Ho$ ‘Z ‘| amoQ>ar H$mo ~¡R>mZm MmhVo h¡ Am¡a amoQ>ar na CZHo$ kmZ H$mo ~‹T>mZo Ho$ {bE CÝhm|Zo {d{^Þ H$m¶©H«$‘m| H$s ¶moOZm ~ZmB© h¡& gm¶§VZ Jwám joÌ H$s Z{X¶m| H$s hmbV H$mo gwYmaZo H$mo boH$a CËgwH$ h¡ Am¡a ""amoQ>o[a¶Zm| ‘| Bg g‘P H$mo ~‹T>mZo Ho$ {bE CÝhm|Zo ~hþV go ‘ÊS>b H$m¶©H«$‘m| H$m Zm‘ Z{X¶m| Ho$ Zm‘ na aIm h¡& Z{X¶m| Ho$ {H$Zmam| na nm¡YamonU H$aZo, Z{X¶m| Ho$ àXÿfU H$mo g§~mo{YV H$aZo dmbr a¡{b¶m| Ed§ OmJê$H$Vm H$m¶©H«$‘m| H$mo Am¶mo{OV H$aZo O¡gr n[a¶moOZmAm| na ^r h‘ H$m‘ H$a aho h¡,'' dh H$hVo h¡& Jwám gXñ¶Vm H$mo H$‘ go H$‘ 300 go ~‹T>mZm MmhVo h¡, {Og‘| A{YH$ ܶmZ ‘{hbm gXñ¶m| H$mo Omo‹S>Zo na hmoJm, {dfoeê$n go amoQ>o[a¶Zm| H$s npËZ¶m| H$mo& ""CZHo$ {bE Šb~/‘§S>b ewëH$ H$mo hQ>m {b¶m J¶m h¡& A~ ha ‘mh, h‘ ZB© amoQ>o[a¶Z-npËZ¶m| H$mo em{‘b H$aVo h¡&'' amoQ>ar go Ow‹S>Zo Ho$ {bE dh amoQ>aoŠQ>>am| Ho$ {bE Xmohar gXñ¶Vm H$mo ^r ~‹T>mdm Xo aho h¡& Eogo gXñ¶m| Ho$ {bE Šb~/‘§S>b

ewëH$m| H$mo hQ>m boZo Ho$ Abmdm, ‘oam J¥h Šb~ amoB© Ho$ ewëH$ H$m EH$ ~‹S>m {hñgm gmPm H$a ahm h¡, dh H$hVo h¡& dh amoQ>aoŠQ> Šb~m| H$m amoB© ‘| n§OrH$aU H$aZo na μOmoa Xo aho h¡ Ed§ Am^mgr Šb~m| H$mo hVmoËgm{hV H$a aho h¡& CÝh| amoQ>ar ‘| gmhM¶© A{YH$ ng§X h¡; EH$ S>m°ŠQ>a hmoZo Ho$ ZmVo, ""‘¢ H$ht ^r godm àXmZ H$a gH$Vm Wm, na§Vw amoQ>ar ‘| g§~§Y EH$ Eogr MrμO h¡ Omo ‘wPo AÀN>r bJVr h¡&'' A§J«oOr Ed§ ~§Jmbr ‘| H${dVmE§, Cnݶmg Ed§ ZmQ>H$ {bIZm CZHo$ em¡H$ h¡& CÝhm|Zo {H$Vm~| àH$m{eV H$s h¡ {Og‘| ~§Jmbr Cnݶmg, ‘oKZmX dY H$mì¶, H$m A§J«oOr AZwdmX em{‘b h¡ {OgH$m bmoH$mn©U ^maV Ho$ nyd© amï´>n{V àU~ ‘wIOu Ûmam {H$¶m J¶m Wm& Jwám H$s nËZr nwpînVm ^r Cgr Šb~ H$s MmQ>©a gXñ¶ h¡ Am¡a CÝh| Amem h¡ {H$ CZH$s N>moQ>r ~oQ>r ^r EH$ gXñ¶ ~ZoJr&

EZ H¥$îU‘y{V© Ûmam ê$naoIm 68

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018


amoQar gmB{H$b nwUo H$s b‹S>{H$`m| Ho$ {bE Qr_ amoQar Ý`yμO

amoQ>o[a`Zm| Ho$ gmW ñHy$b Ho$ ~ƒ|&

amo

Qar H$ë~ nwUo H$¡n§ , _§Sb 3131, à{V df© AnZr gmjaVm Am¡a gm_wXm{`H$ {dH$mg nhb H$r ^mJrXmar Ho$ ê n _o,§ CZ bSμ{H$`mo§ Ho$ {bE ZdrZrH¥ V {H$`m hwAm Am¡a ZB© gmB{H$bo§ CnbãY H$amVm h¡ {OZ bSμ{H$`mo§ H$mo ñHy b OmZo Ho$ {bE AnZo Ka go b§~r Xyar V` H$aZr n‹S>Vr Wr&

df© 2013 _o§ Bg n{a`moOZm H$mo ewê H$aZo ~mX go Šb~ Zo A~ VH$ Bg joÌ _o§ b‹S>{H$`mo§ H$mo 500 go A{YH$ gmB{H$bo§ CnbãY H$am`m h¡& Bg df© AJñV _o,§ Šb~ Zo nwUo Ho$ Zmam`Unwa VmbwH$m Ho$ {^dSr Jm§d Ho$ gÒwé Zmam`U _hmamO _mÜ`{_H$ {dÚmb` _o§ AÜ``ZaÎm 30 b‹S>{H$`mo§ H$mo gmB{H$bo§ CnbãY H$am`t&

""b‹S>{H$`mo§ H$mo ñHy b OmZo Ho$ {bE 5 {H$bmo_rQa H$r `mÌm H$aVr n‹S>Vr Wr& `X{n EH$ gmd©O{ZH$ n{adhZ H$m gmYZ CnbãY h¡, Omo A{Z`{_V h¡ Am¡a em`X hr dh H$^r g_` na ñHy b nhwM± nmVr Wr,'' gmjaVm Am¡a gm_wXm{`H$ n{a`moOZmAmo§ Ho$ Šb~ Ho$ {ZXoeH$ O`Xrn EZ _mb{d`m H$hVo h¡&§ „

AmË_-ajm Ho$ {bE _{hbmAmo§ H$mo geº$ ~ZmZm

amo

Qar Šb~ nyUO _§Sb 3131 Ûmam `wdm _{hbmAmo§ H$mo ñd`§ H$mo No‹S>Nm‹S> Am¡a CËnr‹S>H$mo§ go ~MmZo Ho$ {bE EH$ à{ejU H$m`©embm H$m Am`moOZ {H$`m J`m Wm& Bg H$m`©embm _o§ amï´>r` ñVa Ho$ noeodamo§ H$r EH$ Qr_ Zo à{V^m{J`mo§ H$mo ì`dhm{aH$ à{ejU àXmZ {H$`m& ""`wdm _{hbmAmo§ H$mo NoS‹ >Nm‹S Am¡a CËnrSμH$mo§ go ~MmZo VWm CZ_o§ AmË_{dœmg CËnÞ H$aZo Ho$ {bE CÝho§ h{W`ma-a{hV bμSmB© Ho$ {bE à{e{jV H$aZo H$r Oê aV H$mo h_mao Šb~ Ûmam _hgyg {H$`m J`m Wm Am¡a Bg{bE, h_Zo Bg n{a`moOZm H$mo EH$ Wr_ ñd`§ gwajm _o§ hr AnZr ajm Ho$ gmW bm°ÝM {H$`m h¡,'' Šb~ AÜ`j H$Z©b ào_ AmZ§X H$hVo

h¡&§ EH$ ~ma O~ CÝho§ Hw N ~w{Z`mXr _me©b AmQ²g© {gIm`m OmEJmm, ""_{hbmE§ gmd©O{ZH$ ñWmZ na {~Zm Xygamo§ Ho$ _XX H$r Cå_rX {H$E {~Zm AnamYr H$mo g~H$ {gIbmZo _o§ gj_ hmoJ§ r&'' Hw b 90 {_ZQ H$r Ad{Y dmbo, Bg à{ejU H$mo ñHy bmo,§ H$m°bOo mo§ `m Amdmgr` g_mOmo§ _o§ {H$gr ^r ñWmZ `m Iwbo _¡XmZ na AmË_ajm Ho$ {bE Am`mo{OV {H$`m Om gH$Vm h¡& AmZ§X H$hVo h¡§ {H$ ì`{º$JV ê n go _mJ©Xe©Z XoZm gw{Z{üV H$aZo Ho$ {bE ~¡M _o§ A{YH$V_ 30 à{ejwAmo§ H$mo em{_b {H$`m OmVm h¡, CÝhmoZ§ o AmJo H$hm h¡ {H$ à{ejU gm_J«r {ñW{V na AmYm{aV h¡ Am¡a Cgo MMm©, àXe©Z Am¡a {\$a Aä`mg Ho$ _mÜ`_ go {Zînm{XV {H$`m OmVm h¡& „ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 69


eãXm| H$s Xþ{Z¶m

~¡MoZr Ho$ g‘¶ ’$‹S>’$‹S>mZm g§Ü¶m amd AmnH$mo h§gm-h§gm H$a bmoQ>-nmoQ> H$a XoZo dmbm amOZ¡{VH$ 춧½¶ {bIZm H$moB© ‘μOmH$ Zht h¡&

‘¢

Am{YH$m[aH$ ê$n go bJ^J 40 dfm] VH$ EH$ “H$m‘H$mOr ‘{hbm’ ahr hÿ±, ‘Vb~ ‘¢ gw~h CR>Vr Wr Am¡a “XâVa’ OmVr Wr& μÁ¶mXmVa {XZm| ‘|, ‘oao h¢S>~¡J ‘| Xÿgar Oê$ar MrOm| Ho$ gmW, EH$ {H$Vm~ hmoVr Wr& {’$a ^r, BVZo gmbm| Ho$ ~mX, ‘¢ AnZo hmWm| H$s C±J{b¶m| na {JZ gH$Vr hÿ± {H$ {H$VZr ~ma ‘¢Zo H$m‘ Ho$ dº$ {H$Vm~ n‹T>r& O~ VH$ {H$ ‘oar XmoñV VrUm© Zo ‘wPo Vmoh’o$ Ho$ ê$n ‘| ‘moZr ‘mohgrZ Ûmam {bpIV X [aQ>Z© Am°’$ X gmoeb ~Q>aâbmB Zht Xr& ""hå‘!'' H$da H$mo XoIH$a ‘¢Zo ‘Z ‘| gmoMm& ""‘{hbm àYmZ gm{h˶! ‘oao ~g H$s ~mV Zht h¡!'' na§Vw ‘¢ YݶdmX Ho$ Vm¡a na ‘wñHw$am¶r& BgHo$ Abmdm, VrUm© H$s {H$Vm~m| H$s ng§X ~hþV AÀN>r h¡& {H$Vm~m| go ߶ma H$aZo H$m Xmdm H$aZo dmbr ‘¢ Bg ~mV H$mo ñdrH$ma H$aVr hÿ± {H$ Cg AZH$hr {Q>ßnUr ‘| njnmV H$s ~y AmVr h¡& EH$ {H$Vm~ ~g EH$ {H$Vm~ Zht hmoVr: dh EH$ M‘ËH$ma hmoVr h¡& Amn {H$gr Aݶ M‘ËH$ma H$s ~Om¶ Xÿgao M‘ËH$ma 70

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

H$s Am^m ‘| A{YH$ ghOVm go AmZ§X bo gH$Vo h¡& ¶m, hmo gH$Vm h¡ {H$ M‘ËH$ma {~ëHw$b ^r AmnHo$ {bE Zm hmo, dh JbV {Xem-{ZX}e hmo gH$Vo h¡& bo{H$Z Cg M‘ËH$ma Ho$ H|$Ð ‘| EH$ {H$Vm~ h¡, Am¡a {H$Vm~ H$m Cnhmg Zht {H$¶m OmZm Mm{hE, CZHo$ Ûmam Vmo {Z{üV ê$n go Zht Omo {H$Vm~m| go ߶ma H$aVo h¡& EH$ AHo$br, Jwbm~r, D$§Mr hrb H$s g¢S>b H$s Vñdra H$mo àX{e©V H$aVo hþ¶o H$da na, B§{S>¶m Qw>S>o H$m EH$ CÕaU Wm: ""½b¡‘ag b‹S>{H$¶m| H$m Cnݶmg e¡Zob AmÀN>m{XV 춧J ‘| {dH${gV hmoVm h¡&'' g‘P Am¶m? ñnï> ê$n go ‘{hbm àYmZ gm{h˶& ñnï> ê$n go ‘oao ~g H$m Zht, ñdrH$ma H$aZo ‘| H$moB© g§H$moM Zht& hmbm§{H$, ‘oao A§Xa Ho$ nmR>H$ Zo Ame§H$mAm| na {dO¶ àmá H$s Bg{bE EH$ {XZ, H$m‘ na EH$ {dam‘ Ho$ Xm¡amZ, ‘¢Zo ‘oao h¢S>~¡J go {H$Vm~ {ZH$mbr, ‘oar Ky‘Zo dmbr Hw$gu na ~¡R>r, Am¡a nhbm nÞm Imobm& ewéAmVr n§{º$¶m± n‹T>H$a ‘wP‘o Hw$Vyhb CËnÞ hþAm na ‘¢ nyar Vah ‘§Ì‘w½Y Zht hþB©& 14d| nÞo VH$, ‘¢ A{dab R>hmHo$

bJmE Om ahr Wr, {~Zm CZ bmoJm| na ܶmZ {X¶o Omo ‘oao H$m¶©ñWb go JwμOa aho Wo& Am¡a dhm± go JwμOa aho {OZ A^mJm| na ‘oar ZμOa n‹S>r, CÝhm|Zo ñd¶§ H$mo H¡$X nm¶m Š¶m|{H$ ‘¢ CÝh| {H$Vm~ go n‹T>H$a gwZm ahr Wr& Zm¡H$a H$s g‘ñ¶mAm| Am¡a {H$Q>r nm{Q©>¶m| Am¡a {Za§Va ~XbVo ahZo dmbm amOZ¡{VH$ n[aÑí¶ Ohm± H$moB© Zht OmZVm {H$ do H$hm± Om aho h¡ ¶m Am aho h¡, Ho$ gmW nm{H$ñVmZr D$nar dJ© H$s ~mVyZr aB©g hmoZo H$s Anma g‘ñ¶mAm| H$s ~mar{H$¶m| ‘| ‘¢ nyar Vah {bá hmo JB©& na§Vw, gVH©$ a{hE& Hw$N> hmñ¶mñnX n‹T>Zo H$m EH$ ~‹S>m g§~§Y Bg ~mV go ^r hmoVm h¡ {H$ AmnH$s hmñ¶d¥{Îm JwXJwXmB© h¡ ¶m Zht& Cg {XZ, ‘oar hmñ¶d¥{Îm A˶{YH$ g{H«$¶ Wr& Bg{bE, O~ ‘¢ {ZåZ JÚm§e na nhþ±Mr, Vmo ‘oao Jmbm| na go Am§gy ~h aho Wo: ""ñnï> ê$n go A§Xê$Zr Iob ¶h h¡: ZdmμO, ‘wea©’$ go Nw>Q>H$mam MmhVo h¡ Omo ñnï> ê$n go A~ ^r amï´>n{V h¡ Š¶m|{H$ MwZmd Ho$ ~mdOyX ^r, CZH$m amï´>n{V H$m¶©H$mb AJñV VH$ g‘má Zht hmo ahm h¡& Vmo V~ VH$ ‘wea©’$ h‘mam Jbo H$m


hma hmoZo dmbm h¡&'' ¶hm± na, ‘wPo Q>moH$Zm Mm{hE& {’$bhmb ‘oar hmñ¶d¥{Îm H$m’$s {ZpîH«$¶ h¡, bo{H$Z ‘wea©’$ H$s ""Jbo Ho$ hma'' Ho$ ê$n ‘| H$ënZm H$aZm ha ~ma ‘wPo h§gm XoVm h¡& ¶h dhm± na IË‘ Zht hmoVm: ""Vmo ZdmμO gmoM aho h¡ {H$ ¶{X dh ‘w»¶ ݶm¶mYre BpâVIma Mm¡Yar, {OÝh| ‘wea©’$ Zo ~mha H$a {X¶m Wm, H$mo dmng bm gH|$ Vmo CZHo$ dmng AmVo hr dh ‘wea©’$ Ho$ gmW O¡go H$mo V¡gm H$aVo hþE Cgo ~mha H$a X|Jo& {’$a ZdmμO ‘w»¶ ݶm¶mYre go PPP gaH$ma go Nw>Q>H$mam nmZo H$m AmJ«h H$a|Jo Vm{H$ dh, ZdmμO, {’$a go nm{H$ñVmZ H$m ~mXemh ~Z gH|$& bo{H$Z BgHo$ gmW Š¶m JbV h¡, OmZy (OmZy ~Q>aâbmB H$m n{V h¡)? ‘¢Zo nyN>m& ‘wPo bJVm h¡ {H$ ZdmμO Zo gD$Xr Aa~ ‘| JwμOmao AnZo dº$ Ho$ Xm¡amZ XoIm hmoJm {H$ ~mXemh ~ZZm g~go AÀN>m hmoVm h¡& Zm H$moB© MwZmd, Zm H$moB© OZ‘V g§J«h, Zm H$moB© g§gX, Zm H$moB© àñVmd& ~g Ho$db Amn Am¡a Amn&'' ¶h dmH$B© ‘| ‘μOoXma h¡& ‘mo{Z ‘moh{gZ, AmnH$mo gbm‘& Ho$db {XbMñn boIZ Ho$ {bE hr Zht ~pëH$ amOZ¡{VH$ H$Qy>nhmg H$s Hw$emJ« {Z^uH$Vm Ho$ {bE ^r: "S>m¶ar' à{d{ï>¶m± {Og‘| X [aQ>Z© Am°’$ X ~Q>aâbmB Ho$ A§e ‘m¡OyX h¡ ‘yb ê$n go bmhm¡a AmYm[aV ݶyμOdrH$br, X ’«$mBS>o Q>mBåg, ‘| àX{e©V hþB© Wr& {H$Vm~ Ho$ erf©H$ ‘| "[aQ>Z©'

eãX H$m Cn¶moJ àUoVm H$mo Xem©Vm h¡, Bg{bE ‘¢ Am°ZbmBZ JB© Am¡a ‘wPo ‘moZr ‘moh{gZ Ho$ H$m°b‘m|, Omo X S>m¶ar Am°’$ A gmoeb ~Q>aâbmB Ho$ ê$n ‘| g§H${bV hþAm Wm, H$m nhbm g§H$bZ {‘bm& Cg‘|, ~Q>aâbmB IwX H$m n[aM¶ H$admVr h¡: ""Š¶m? Š¶m ‘Vb~ h¡ Vwåhmam, "‘¢ H$m¡Z hÿ±?' ¶{X Vw‘ ‘wPo Zht OmZVo, ~m~m, Vmo ‘¢ ~g BVZm H$h gH$Vr hÿ± {H$ Vw‘ {H$gr ~mhar Xþ{Z¶m Ho$ hmao hþE ì¶{º$ hmo& g~ ‘wPo OmZVo h¡& nyam bmhm¡a, nyam H$amMr, nyam Bgby - Amohmo, ~m~m, Bñbm‘m~mX AmYm Xþ~B©, AmYm b§XZ, nyam ImZ ~mμOma, Am¡a B§nr[a¶b hmoQ>b Ho$ g^r AÀN>o-AÀN>o nXm{YH$mar ^r ... ‘¢ bmhm¡a ‘| ahVr hÿ±& EH$ ~‹S>r, AmbremZ H$moR>r ‘|, Jwb~J© ‘| EH$ ~‹S>o go AmbremZ ~JrMo Ho$ gmW, Ohm± g^r ImZXmZr, ImVo-nrVo bmoJ ahVo h¡... ‘¢ ~hþV hr Hw$VH$s©, MVwa Am¡a gm‘m{OH$ hÿ±& H$moB© ^r Z¥Ë¶g^m, H$moB© ^r nmQ>u, H$moB© ^r am{Ì^moO, H$moB© ^r H$m°’$s ‘m°{ZªJ, H$moB© ^r AÝ˶o{ï>, H$moB© ^r GT - Cμ’$, A~ ‘wPo AmnH$mo GT ^r g‘PmZm n‹S>oJm? JoQ> Qw>JoXa (‘ob-{‘bmn), ~m~m - ‘oao {~Zm AYyam ahVm h¡& ñd^m{dH$ ê$n go, ¶{X Amn BVZo Á¶mXm gm‘m{OH$ hmoZo Om aho h¡, Vmo AmnH$mo AÀN>o H$n‹S>m| Am¡a AÀN>m {XIZo H$s ^r Amdí¶H$Vm h¡& Vmo ‘wPo ‘oao {S>μOmBZa Omoamg Am¡a AnZo gm¢X¶© {M{H$ËgH$ Am¡a ‘oao Om¡har, dJoah go {‘bZm n‹S>oJm Zm& nm{H$ñVmZ H$s AW©ì¶dñWm H$m g‘W©Z H$aZo H$m ¶h {g’©$ ‘oam {ZñdmW© VarH$m h¡& OmZy Ho$ {dnarV, Omo EH$ qμOXm bme h¡, ‘¢ ~hþV hr Iwe {‘μOmO hÿ&± '' ‘wPo ¶h ‘¡S>‘ ~Q>aâbmB ng§X h¡ Omo BVZr Iwe{‘OmμO h¡ Am¡a Omo ‘mZVr h¡ {H$ g^r CZgo Oo h¡ - Aao ~m~m, Oo ‘Vb~ Oobg (ObVo) h¡, Zm - Am¡a Omo AnZo VarHo$ go g‘ñ¶mAm| go {ZnQ>Vr h¡& O¡go, CXmhaU Ho$ {bE, Vrgar {H$Vm~, Q>|S>a hÿŠg go: ""à{V{XZ Xm‹S>r dmbo AOr~ AmX{‘¶m| go CgHo$ (AnZo b‹S>H$o Hw$bMy H$m {OH«$ H$aVo hþE) ñHy$b H$s Amoa IVam ~‹T> ahm h¡ Omo H$hVo h¡ do Bgo ~‘ go C‹S>m X|Jo& b‹S>{H$¶m| Ho$ "ñHy$b' Ho$ ‘w»¶ {ejH$m| H$mo {XZ Am¡a amV S>am¶m Om ahm h¡ {H$ do CZH$s B‘maVm| H$mo Obm X|Jo Am¡a b‹S>{H$¶m| Ho$ Moham| na VoμOm~ ’|$H$ X|Jo Š¶m|{H$ CZH$s ¶y{Zμ’$m‘© Bñbm‘r Zht h¡& Oam CÝh| XoIm|!

EH$ {H$Vm~ ~g EH$ {H$Vm~ Zht hmoVr: dh EH$ M‘ËH$ma hmoVr h¡& Amn {H$gr Aݶ M‘ËH$ma H$s ~Om¶ Xÿgao M‘ËH$ma H$s Am^m ‘| A{YH$ ghOVm go AmZ§X bo gH$Vo h¡&

dh H$‘rμO Omo AmnHo$ Q>H$Zo go ZrMo AmVr hmo Am¡a EH$ ew„z {Og‘| VrZ grQ>m| dmbo gmoμ’o$ go A{YH$ H$n‹S>m hmoVm h¡, go A{YH$ Bñbm‘r Š¶m hmoJm? VoμO AmdmμO ‘| ~mobVr h¡&'' ~oMmar ~Q>aâbmB& g^r Xm‹S>r dmbo AOr~ bmoJm| Am¡a AOr~ go {XIZo dmbo ‘moQ>o-VmOo AmË‘KmVr h‘bmdam| Ho$ N>V na Ky‘Zo Ho$ H$maU, dh AnZo ng§XrXm nm±M {gVmam g¡byZ ‘| ’o${e¶b Ho$ {bE ^r Zht Om gH$Vr& Cgo Ka na hr CgH$m ’o${e¶b H$amZo Ho$ {bE {H$gr H$mo ~wbmZm n‹S>Vm h¡: ""gmW hr CgHo$ eara go J§Y ^r AmVr h¡& dmñVd ‘|, Vm{b~mZm| Zo h‘| {H$g pñW{V ‘| S>mbm h¡! Vmo O~ H$moB© H$hVm h¡ {H$ BZ g^r IyZ-Iam~o Ho$ nrN>o A‘oarH$s h¡, Vmo ‘¢ H$hVr hÿ± ~m~m, ‘¢ AnZo ’o${e¶b Ho$ {bE EñQ>a bm¡S>a CËnmXm| H$m à¶moJ H$aVr hÿ±& Am¡a EñQ>a bm¡S>a, O¡gm g^r OmZVo h¡, A‘oarH$s h¡& Vmo nm{H$ñVmZ ‘| ¶o g^r h˶mE± H$admH$a A‘oarH$s AnZo hr n¡am| na Hw$ëhm‹S>r Š¶m| ‘ma|Jo Vm{H$ H$moB© EñQ>a bm¡S>a ’o${e¶b boZo AnZo Kam| go ~mha Zm Om gHo$, hm±? {H$gr ^r gyaV ‘| ’o${e¶b Ho$ pIbm’$ H$m¡Z hmoJm? Š¶m do A‘oarH$s h¡? Zht& Š¶m do ^maVr¶ h¡? Zht& Š¶m do Vm{b~mZr h¡? hm±& hm±& hm±& Am¡a H$moB© Zht ~pëH$ Vm{b~mZr& C{MV VH©$&'' hm±& h‘ na 춧½¶mË‘H$ ê$n go h‘bm H$aZo dmbm ‘moZr ‘moh{gZ H$s Vah Am¡a H$moB© Zht h¡& Am¡a ~ohVa hmoJm {H$ Amn ~MH$a aho Š¶m|{H$ Amn CZH$s gyMr ‘| Am gH$Vo h¡& Am¡a {’$a Amn h±g-h±g H$a bmoQ>-nmoQ> hmo OmE§Jo&

ñV§^H$ma ~ƒm| H$s bopIH$m Am¡a d[að> nÌH$ma h¢& Eg H¥$îUàVre Ûmam ê$naoIm {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 71


nwñVH$ g‘rj

nmo{b¶mo, X Amo{S>gr Am°μ’$ Bao{S>Ho$eZ Or H¥$îUZ

Westland Publications 252 pages; `699

Mo

MH$ Ho$ ~mX, H¡$go nmo{b¶mo Zo B{Vhmg H$m g~go ~‹S>m OZ Q>r H$mH$aU H$m¶©H«$‘ ~ZZo Ho$ {bE Xþ{Z¶m Ho$ Ñ{ï>H$moU H$mo AmH${f©V {H$¶m? Wm°‘g A~«mh‘ nmo{b¶mo, X Amo{S>gr Am°μ’$ Bao{S>Ho$eZ ‘| ^yamOZ¡{VH$, {ZajaVm, Am¡a ~hþV gmao n¡go H$s ^y{‘H$m H$s H$hmZr ~VmZo Ho$ {bE XeH$m| H$s AnZr nÌH$m[aVm {ZnwUVm H$m BñVo‘mb H$aVo h¡& 1980 Ho$ XeH$ VH$, A‘oarH$m OmoZmg gm°H$ Ûmam {dH${gV {ZpîH«$¶ nmo{b¶modm¶ag Q>rHo$ H$mo Hw$N> 1.5 {‘{b¶Z ~ƒm| ‘| B§OoŠQ> H$aHo$ nhbo hr nmo{b¶mo H$mo {Z¶§{ÌV H$aZo ‘| Vrd« àJ{V H$a MwH$m 72

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

Wm& ¶h à¶mg {d’$b hmo OmVo AJa nmo{b¶mo CZ Xoem| go AmZo OmZo dmbo ¶m{̶m| Ho$ ‘mܶ‘ go nwZ… àH$Q> hmo OmVm {OZ Xoem| ‘| ¶h V~ ^r ‘m¡OyX Wm& Bg{bE, Xþ{Z¶m H$m nmo{b¶mo ‘wº$ hmoZm Oê$ar Wm& bo{H$Z H$ht Am¡a nmo{b¶mo gdm}ƒ àmW{‘H$Vm Zht Wr& ñWmZr¶ Amdí¶H$VmAm| Ho$ AmYma na à˶oH$ Xoe H$m AnZm ñd¶§ H$m Q>rH$mH$aU H$m¶©H«$‘ Wm& A‘oarH$m Ho$ ~‹S>o {dÎmr¶ ómoVm| dmbo gmd©O{ZH$ Am¡a {ZOr g§JR>Zm| Ho$ EH$ Ñ‹T> g§H$ënr JR>~§YZ Zo Xþ{Z¶m H$mo EH$ hr ~r‘mar na d¡{œH$ A{^¶mZ ewê$ H$aZo Ho$ {bE amOr {H$¶m& 1988 ‘|, d¡{œH$ nmo{b¶mo CÝ‘ybZ nhb H$m OÝ‘ hþAm& Bg ~ma, ¶h B§OoŠeZ Ho$ ~OmE Aë~Q>© g{~Z Ûmam {dH${gV Cn¶moJ ‘| AmgmZ ‘m¡pIH$ Q>rHo$ na {Z^©a Wm& ¶y{Zgo’$ Am¡a ¶yEg g|Q>a ’$m°a {S>μOrμO H§$Q´>mob Ho$ gh¶moJ go {dœ ñdmñ϶ g§JR>Z Ûmam ¶h A{^¶mZ bmJy {H$¶m J¶m& amoQ>ar A§Vam©ï´>r¶ Am¡a {~b E§S> ‘oqbS>m JoQ²g ’$mC§S>oeZ Ûmam YZamer àXmZ H$s JB© (~w{Z¶mXr ñVa na bmoJm| Ho$ gmW Vm{H$ g§nyU© Q>rH$mH$aU H$daoO H$mo gw{Z{üV {H$¶m Om gHo$)& JR>~§YZ Zo KmofUm H$s {H$ nmo{b¶mo df© 2000 VH$ IË‘ hmo OmZm Mm{hE& Cgo A{^¶mZ H$s dmñV{dH$ O{Q>bVm H$m A§XmμOm Zht Wm& ^maV Ho$ nmg AnZr ñd¶§ H$s àmW{‘H$VmE§ Wr bo{H$Z A§VV… CgZo ^r hma ‘mZ br& 1992 ‘|, hμOmam| amoQ>o[a¶Z gaH$mar ñdmñ϶ H$m¶©H$Vm©Am| Ho$ gmW, Xþ{Z¶m Ho$ g~go ~‹S>o EH$b OZ Q>rH$mH$aU Ho$ A§VJ©V, Xoe^a ‘| 90 {‘{b¶Z ~ƒm| Ho$ ‘w±h ‘| ‘m¡pIH$ nmo{b¶mo Q>rHo$ H$s Xmo ~y±X S>mbZo Ho$ {bE {ZH$bo& EH$ Jar~ Am¡a ñdmñ϶ godmAm| Ho$

{d{^Þ ñVam| dmbo Xoe ‘|, ¶h H$m¶©H«$‘ Om{ha Vm¡a na CbP H$a ah J¶m& EH$ D$îUH${Q>~§Yr¶ Obdm¶w ‘| Bg Q>rHo$ Zo Ano{jV ê$n go H$m‘ Zht {H$¶m& {~Obr A{Z¶{‘V Wr Am¡a AŠga Q>rH$m C{MV ê$n go g§J«hrV Zht {H$¶m OmVm Wm& AZoH$ ñdmñ϶ H$‘©Mm[a¶m| Zo grYo Vm¡a na Xm¡ao Zht {H$¶o, AŠga CÝhm|Zo Amdí¶H$ 100 ~ƒm| H$m Q>rH$mH$aU H$aZo Ho$ ~OmE Ho$db EH$ ~ƒo H$m hr Q>rH$m {H$¶m& CZHo$ nmg nhbo go hr H$aZo Ho$ {bE EH$ ~hþ-amoJ Q>rH$mH$aU H$m¶©H«$‘ Wm, {OgH$m AW© Wm A{V[aº$ H$m¶©& Q>rHo$ Ho$ à^mdr hmoZo Ho$ {bE BgH$s H$B© IwamH$ {XE OmZo H$s Amdí¶H$Vm Wr& CÎmaàXoe Am¡a {~hma ‘|, ~hþV hr ˜am~ ñdmñ϶ godmE± Am¡a ì¶mnH$ ê$n go ’¡$br {ZajaVm


Zo àJ{V ‘| ~mYm S>mbr& OëX hr ¶h A’$dmh μ’¡$b JB© {H$ ¶h Q>rH$m ~ƒm| H$mo Znw§gH$ ~Zm XoJm Am¡a BgHo$ {ZemZo na ‘wpñb‘ bmoJ h¡& Bggo ~hþV H$‹S>m {damoY XoIZo H$mo {‘bm& ñWmZr¶ ZoVmAm| Am¡a amOZoVmAm| Ûmam bmoJm| H$mo AnZo ~ƒm| H$mo Q>rHo$ bJdmZo hoVw ‘ZmZo Ho$ {bE H$B© dfm] H$m g‘¶ bJm& Ho$db 2011 ‘| ^maV H$mo nmo{b¶mo ‘wº$ Kmo{fV {H$¶m J¶m& Bg bú¶ H$mo àmá H$aZo dmbo Xþ{Z¶m Ho$ A§{V‘ Xoem| ‘| go ^maV EH$ Wm& bo{H$Z dm¶ag A^r ^r Hw$N> Xoem| ‘| μ’¡$b ahm h¡& {nN>bo df©, nm{H$ñVmZ, Aμ’$Jm{ZñVmZ, gr[a¶m, ZmBOr[a¶m Am¡a H$m§Jmo ‘| Hw$N> 100 ‘m‘bo gm‘Zo AmE Wo& H$B© g§emoYZm| H$s Vah, nmo{b¶mo

CÝ‘ybZ Ho$ {bE df© 2000 H$s Xr JB© ‘yb g‘¶ gr‘m ~hþV nhbo hr IË‘ hmo JB© h¡& A~ Vmo, df© 2021 H$s g‘¶ gr‘m ^r H$mën{ZH$ bJVr h¡& amOZ¡{VH$ hbMb Am¡a ¶wÕ, Q>rHo$ go hmoZo dmbr g‘ñ¶mE±, Am¡a gmd©O{ZH$ ñdmñ϶ H$‘©Mm[a¶m| H$s WH$mdQ> {OÝh| gmb Xa gmb Q>rH$mH$aU H$aZo Ho$ {bE ~mܶ {H$¶m OmVm h¡, ¶o g^r Bg H$m¶©H«$‘ H$mo j{V nhþ±Mm aho h¡& ñnï> ê$n go, {dœ ñdmñ϶ g§JR>Z Zo g‘ñ¶mAm| H$mo H$‘ Am§H$m& Bg H$m¶©H«$‘ ‘| Hw$N> 15 {~{b¶Z S>m°ba bJmE Om MwHo$ h¡& nm{H$ñVmZ ‘|, Vm{b~mZ Ho$ gmW hR>rbo ¶wÕ Zo Bg H$m¶©H«$‘ H$mo nQ>ar go CVma {X¶m& Vm{b~mZ Zo n{ü‘r nm{H$ñVmZ ‘| ~ma-~ma XμO©Zm| ‘{hbm Q>rH$mH${U©¶m| H$mo Jmobr ‘mar& g§Xoh ì¶mnH$ ñVa

na ’¡$bm h¡ {H$ Q>rH$mH$Uu A‘oarH$s EO|Q> h¡& ¶h g§Xoh V~ CËnÞ hþAm O~ EoãQ>m~mX ‘| Q>rH$mH$aU H$m¶©H«$‘ ‘| em{‘b EH$ S>m°ŠQ>a H$s ‘XX go Zodr grb Zo Amogm‘m {~Z bmXoZ H$mo Ty>±T> {ZH$mbm Am¡a ‘m¡V Ho$ KmQ> CVma {X¶m& nm{H$ñVmZr goZm Zo Vm{b~mZ na H$‹S>r H$m¶©dmhr H$s Am¡a ^Jm¡‹S>o nR>mZ {’$a go nmo{b¶mo H$mo Aμ’$Jm{ZñVmZ H$s gr‘m ‘| bo JE& gr[a¶m ‘| nmo{b¶mo H$s ewéAmV Ho$ {bE àdmgr nm{H$ñVm{Z¶m| H$mo {μOå‘oXma R>ham¶m J¶m& H$B© ñdmñ϶ {deofk ~ma-~ma ¶h H$hVo h¡ {H$ {Zamoܶ amoJm| na ì¶mnH$ ê$n go ܶmZ Ho$pÝÐV H$aZo Ho$ ~OmE, Xoem| H$mo AmH«$m‘H$ T>§J go Ho$db EH$ hr ~r‘mar Ho$ nrN>o n‹S> OmZo Ho$ {bE ~mܶ {H$¶m Om ahm h¡& Ohm± Aݶ ~r‘m[a¶m| na A{YH$ ܶmZ XoZo H$s Amdí¶H$Vm hmo Š¶m dhm± na nmo{b¶mo CZH$s àmW{‘H$Vm hmoZr Mm{hE? Š¶m CÝh| nmo{b¶mo na Ho$db Bg{bE ܶmZ XoZm Mm{hE Š¶m|{H$ YZmT>ç Xoem| Zo Bgo CÝ‘y{bV H$a {X¶m h¡ Am¡a CÝh| à^m{dV ñWmZm| go CZHo$ Xoe ‘| BgHo$ Xmo~mam μ’¡$b OmZo H$m S>a h¡? boIH$ {bIVo h¡, ""AJa BZ g~go ^{dî¶ Ho$ d¡{œH$ ñdmñ϶ H$m¶©H«$‘m| Ho$ {bE H$moB© g~H$ {‘bVm h¡ Vmo dh ¶h h¡ {H$ CZH$m H$m¶© ~hþV AmgmZ hmo gH$Vm h¡ ¶{X do bmoJm| H$s Oê$aVm| Ho$ à{V A{YH$ CÎmaXm¶r hmo {OÝh| do godm XoZo Ho$ {bE ~mܶ h¡, ~OmE CZH$s n[a¶moOZmAm| H$mo {dÎmnmo{fV H$aZo dmbo ~‹S>o XmZH$Vm©Am| Ho$ à{V&'' A~«mh‘ H$mo nmo{b¶mo ‘| {XbMñnr V~ hþB© O~ dh {OZodm ‘| {dœ ñdmñ϶ g§JR>Z Ho$ gmW EH$ g§Mma A{YH$mar Ho$ ê$n ‘| H$m¶© H$a aho Wo Am¡a nmo{b¶mo Xb H$s D$Om© Am¡a Ñ‹T>Vm H$mo XoIH$a à^m{dV hþE& O~ CÝhm|Zo ñd¶§ H$mo Bg {df¶ ‘| V„rZ {H$¶m Vmo dh Bg H$m¶©H«$‘ H$s O{Q>bVmAm|, CgH$s Ag’$bVmAm|, CnbpãY¶m| Am¡a Z¡{VH$ Añnï>VmAm| go ñVãY Wo Am¡a Bg ~mV na h¡amZ hþE {H$ Š¶m| ¶h CÝ‘ybZ H$m¶©H«$‘ BVZr gmar g‘¶ gr‘mE§ MyH$ ahm h¡ Am¡a CÝhm|Zo Bg {H$Vm~ na AJbo EH$ XeH$ VH$ H$m¶© {H$¶m&)

boIH$ EH$ nÌH$ma Am¡a gånmXH$s¶ à{ejH$ h¡& {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 73


Star Performers (Membership and Zone 4 Award Category

IPDG

District

Highest Membership Growth

B M Sivarraj

3142

Highest % of Membership Growth

B M Sivarraj

3142

Highest growth in women members

B M Sivarraj

3142

Zone 5 Award Category

IPDG

District

Highest Membership Growth

R Srinivasan

3232

Highest % of Membership Growth

Jawarilal Jain

3231

Highest growth in women members

R Srinivasan

3232

Zone 6A Award Category

IPDG

District

Highest Membership Growth

Ranjeet Singh

3120

Highest % of Membership Growth

Harjit Singh Hura

3261

Highest growth in women members

Ranjeet Singh

3120

RID C Basker and RI President Barry Rassin present awards to IPDG Chinnadurai Abdullah and his wife Fathima.

IPDG P Gopalakrishnan and Neela receive award from President Rassin in the presence of RID Basker.

IPDG Vyankatesh Vithal Channa and Lata receive award from President Rassin as RPICs Ashish Desai and Rajadurai G Michael look on.

President Rassin presents an award to IPDG Sunil Saraf and Jyoti.


Public Image) — Zones 4, 5 and 6A Zone 5

Zone 4 Award Category

IPDG

District

Public Image Award

B M Sivarraj

3142

AV Media Award

Ravi Choudhary

3011

Social Media Award

B M Sivarraj

3142

Print Media Award

Vyankatesh Channa

3132

Zone 6A Award Category

IPDG

IPDG

District

P Gopalakrishnan

3000

R Srinivasan

3232

Suresh Mathew

3211

Jawarilal Jain

3231

District

Public Image Award

Ajay Agrawal

3262

Chinnadurai Abdullah

3212

AV Media Award

Sanjay Giri

3292

G N Prakash

3182

Social Media Award

Sunil Saraf

3240

Print Media Award

Harjit Singh Hura

3261

Asha Prasanna Kumar

3190

IPDG B M Sivarraj and Manonmani receive award from President Rassin. From L: RPIC Ashish Desai, RID C Basker, RCs Ashok Gupta and Rajendra Rai are also present.

IPDG Ranjeet Singh and Kiranjeet receive award from President Rassin.

President Rassin and RID Basker present an award to IPDG G N Prakash and Vijaya.

Pictures: K Vishwanathan


‘{hbmAm| Ed§ ~ƒm| Ho$ {bE AmZ§XmoËgd {H$aU μOoham

Mo

ÞB© Ho$ CnZJa, dbmOnoQ>, H$m ~«mBQ> ‘mBÊS²g {dÚmoX¶ ñHy$b H$m n[aga ~mVm|, R>hmH$m| Am¡a hf© go Jw§Om¶‘mZ Wm Š¶m|{H$ ‘§S>b 3231 Zo nhbr ~ma Ho$db ‘{hbm amoQ>o[a¶Zm|, amoQ>ar EÝg Am¡a EZoQ²g Ho$ {bE EH$ CËgmhnyU© g‘mamoh H$m Am¶moOZ {H$¶m Wm& Bg H$m¶©H«$‘ Zo CZH$s à{V^m H$mo COmJa {H$¶m Am¡a ‘§S>b ‘| amoQ>ar npËZ¶m| H$s VmH$V H$mo àX{e©V {H$¶m& ‘Jbra >_Åx>‘ (Ho$db ‘{hbmAm| Ho$ {bE) Zm‘H$ ¶h EH$ {Xdgr¶ H$m¶©H«$‘ J{V{d{Y¶m|, μ’¡$eZ, ImZo Ed§ ‘μOo go n[anyU© Wm& ""‘wPgo h‘oem Šb~ Aܶjm| Ed§ Aݶ amoQ>o[a¶Zm| H$s npËZ¶m| Ûmam nyN>m J¶m h¡ {H$: h‘mao {bE amoQ>ar ‘| Hw$N> h¡ Š¶m? ‘{hbmAm| H$mo ì¶ñV aIZo H$m ¶h ‘oam N>moQ>m-gm {dMma h¡,'' ‘§S>b 3231 Ho$ S>rOr MÝÐ ~m°~ H$s nËZr Am¡a H$m¶©H«$‘ H$s Am¶moOH$ gwOmVm MÝÐ ~m°~ H$hVr h¡& CZHo$ ñdmJV gå~moYZ ‘| S>rOr M§Ð ~m°~ Zo npËZ¶m| H$m ñdmJV {H$¶m Am¡a CZHo$ amoQ>o[a¶Z n{V¶m| H$m g‘W©Z H$aZo Ho$ {bE CZH$m YݶdmX {H$¶m& ""h‘| g‘PZo Ed§ g‘mO H$s godm H$aZo hoVw AnZm gd©loð> H$aZo ‘| h‘mar ‘XX H$aZo Ho$ {bE AmnH$m YݶdmX,'' CÝhm|Zo H$hm& gwOmVm, amoQ>ar B©-Šb~ MoÞB© H$s nyd© Aܶj, ""‘§S>b ‘| ‘{hbmAm| H$mo gmhM¶© Ed§ ‘ob-Omob ‘| ì¶ñV H$aZm MmhVr h¡& O~ ‘{hbmE§ gmW AmVr h¡ Am¡a amoQ>ar Ho$ ~mao ‘| gmW©H$ ~mVo H$aVr h¡, Vmo ¶h CZ‘| amoQ>ar go Ow‹S>Zo Ed§ EH$ gmW AØþV H$m¶© H$aZo H$s é{M OmJ¥V H$aVm h¡&'' ‘{hbmAm| Ho$ {bE EH$ {XZ H$s Nw>Å>r hmoZo Ho$ gmW hr Bg H$m¶©H«$‘ Ho$ ‘mܶ‘ go CZ g^r ‘mVmAm| H$s à{V^m gm‘Zo AmB© {OÝh| H$^r ^r AnZr à{V^mAm| H$mo {XImZo ¶m 76

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

\¢$gr S´>og à{V`mo{JVm Ho$ {bE V¡`ma ~ƒ|&

àX{e©V H$aZo Ho$ {bE H$moB© ‘§M Zht {‘bm,'' dh AmJo H$hVr h¡& μ’¡$Ýgr S´o>g à{V¶mo{JVm Ho$ {bE ~ƒo CZHo$ ng§XrXm H$mQy>©Z nmÌm| H$s Vah V¡¶ma hþ¶o Wo, ¶hm± VH$ {H$ CZH$s ‘mVmE± ‘§M Ho$ nrN>o go CZHo$ Ûmam ^ybr JB© n§{º$¶m| H$mo ¶mX {XbmZo ‘| ghm¶Vm H$a ahr Wr& ""Cgo V¡¶mar Ho$ {bE A{YH$ g‘¶ Zht {‘bm, EH$ ‘mVm Zo ‘§M Ho$ nrN>o go MwQ>H$s br&'' {d{dY à{V¶mo{JVmAm| ‘| ^mJ bo aho ~ƒm| H$m ‘oH$-An H$aZo Am¡a CÝh| H$n‹S>o nhZmZo go boH$a CZH$m CËgmhdY©Z H$aZo VH$, EÝg Am¡a ‘{hbm

amoQ>o[a¶Z à{V¶mo{JVm S>oñH$ na erK«Vm go nhþ±M ahr Wr Am¡a AnZm H$m‘ g‘¶ na nyam H$a ahr Wr& ""{OgH$m ‘Vb~ ¶h h¡ {H$ h‘ nhbo go hr g‘¶ à~§YZ Ed§ ~hþH$m¶©U H$m¡ebm| ‘| g‘¥Õ h¡& H$ënZm H$s{O¶o ¶{X h‘ BZ H$m¡ebm| H$mo amoQ>ar ‘| bm gHo$ Vmo& ~hþV gr ‘{hbmAm| H$mo ¶h ^r Zht nVm {H$ CZHo$ nmg nhbo go hr Eogo H$m¡eb h¡&'' ¶h H$m¶©H«$‘ CÝh| ¶h g‘PZo ‘| ‘XX H$aoJm, H$m¶©H«$‘ à‘wI Z§{XZr {Z‘©b Zo H$hm& a§J{~a§Jr nÅx> (aoe_) gm‹S>r nhZo hþ¶o ‘{hbmE§ ñHy$b Ho$ ‘¡XmZ ‘| ñWm{nV {H$E JE ~hþV go


ñQ>mbm| H$mo ^r‹S> go JwOaH$a XoI ahr Wr& H$n‹S>o, g‘mZ Ed§ ‘oh±Xr Ho$ ñQ>m°bm| na CZH$s ^r‹S> Wr, dht EZoQ²g ImZo Ed§ Iob Ho$ ñQ>m°bm| Ho$ Amgnmg Ky‘ ahr Wr& {‘Å>r Ho$ ~V©Zm| Am¡a Kaoby EŠgogarμO Ho$ ñQ>m°bm| na AÀN>r g§»¶m ‘| bmoJ AmE& ""g^r ñQ>m°b amoQ>o[a¶Zm| ¶m CZH$s npËZ¶m| Ûmam CZHo$ ì¶dgm¶ H$mo ~‹T>mZo Ed§ ‘ob-{‘bmn hoVw bJmE JE Wo,'' gwOmVm Zo H$hm&

~mE§ go … gwOmVm MÝÐm ~m°~, Cfm A{OV àgmX Am¡a H$m`©H«$_ H$s AÜ`j Z§{XZr {Z_©b&

`50

‘| ’o${e¶b EH$ H$mC§Q>a na gm¡ÝX¶© gm‘{J«¶m± {~H$ ahr Wr Am¡a BgHo$ Abmdm CÝhm|Zo EH$ ’o${e¶b H$mC§Q>a ^r bJm¶m Ohm± `50 ‘| ’o${e¶b {H$¶m Om ahm Wm& H$mC§Q>a H$s à^mar C‘m ‘Joœar Zo ~ma§~ma μOmoa-μOmoa go ""`50 ‘| ’o${e¶b'' H$hH$a ^r‹S> H$mo bw^m¶m& O~ CZgo nyN>m J¶m {H$ Š¶m H$mC§Q>a na AÀN>m ì¶dgm¶ hmo ahm h¡, Vmo dh h§gr Am¡a Odm~ {X¶m ""ewéAmV ‘| bmoJ {PPH$ aho Wo& na§Vw EH$ ‘{hbm H$m ’o${e¶b hmoZo Ho$ ~mX, ~hþV go H$Vma ‘| bJ JE&'' em‘ VH$ H$mC§Q>a na 60 go A{YH$ ’o${e¶b hmo MwHo$ Wo, O~{H$ ‘oh±Xr H$m EH$ ñQ>m°b 120 hmWm| Ho$ ì¶dgm¶ Ho$ gmW ~§X hþAm& ‘§M na, Xe©H$m| Ûmam AŠga Z¥Ë¶ ewê$ {H$E OmZo Ho$ H$maU ZμOmam Jm¶Z go Z¥Ë¶ à{V¶mo{JVm ‘| VãXrb hmo ahm Wm& goëμ’$s ItMH$a Magalirmattum Ho$ gmW CÝhm|Zo Bgo Am°ZbmBZ nmoñQ> H$s& gpãO¶m| H$s Z¸$mer Ho$ ñQ>m°b na à{V^m{J¶m| Ûmam {e‘bm {‘M© H$s [aãg dmbm h{È>¶m| H$m T>m§Mm, JmOa Ho$ ’y$bm|

amoQ>ar ‘| ‘{hbmE§ amoQ>ar npËZ¶m| go ì¶{º$JV ê$n go {‘bo Am¡a CZgo amoQ>ar H$s AÀN>mB© H$s ~mVo H$ao, Am¡a ¶hr ‘Jbra ‘Åx>‘ H$m bú¶ Wm&

gwOmVm MÝÐ ~m°~

go ^ar H$Ôÿ H$s Q>moH$ar, ߶mO Ed§ Irao go ~Zr Jw{‹S>¶mE±, go~ H$s ~VI Am¡a Aݶ ’$b Ed§ gãOr Ûmam O{Q>b AmH¥${V¶m± ~ZmB© JB© Wr& g^r H$mo AmH${f©V H$aZo dmbm ‘§M go ~mha EH$ Aݶ H$m¶©H«$‘ Wm Hw$Ww{db¸w$ (H$m§go H$m XrnH$) gOmdQ>& {hÝXÿ g§ñH¥${V ‘|, Hw$Ww{db¸w$ H$m Ym{‘©H$ ‘hËd h¡ Am¡a ¶h X¡{ZH$ nyOZ H$m {hñgm h¡& ""Bg{bE, Bg à{V¶mo{JVm Zo à{V^m{J¶m| Ed§ Xe©H$m| H$mo Ka na AmO‘mZo Ho$ {bE ZdrZ {dMma {X¶o,'' amoQ>ar Šb~ Vm§~a‘ g|Q´>b, ‘§S>b 3231, H$s nyd© Aܶj Cfm AOrV àgmX H$hVr h¡& O{Q>b g‘m¶moOZ go boH$a gmYmaU amYm Am¡a H¥$îU VH$, XrnH$m| H$mo EH$ gr{‘V g‘¶md{Y ‘| à{V^m{J¶m| Ûmam gOm¶m J¶m Wm& AmZ§XmoËgd ‘| ^moOZ ^r EH$ ì¶mnH$ KQ>Zm Wr& g^r emH$mhmar ""Š¶m|{H$ ¶h nwamQ>mgr H$m n{dÌ V{‘b ‘hrZm h¡ Am¡a h‘ ‘| go

~hþV go ‘m§gmhma ImZo go nahoO H$aVo h¡& na§Vw emH$mhmar ~wμ’o$ go MwZmd Ho$ {bE EH$ {d{dYVm Wr,'' gwOmVm Zo AmJo H$hm& ^moOZ Ho$ ~mX, ‘{hbmAm| Zo a¡ån dm°H$ {H$¶m Am¡a gmW ‘| Z¥Ë¶ {H$¶m& {dOoVmAm| H$m A{^Z§XZ {H$¶m J¶m Am¡a {dXmB© na§nam Ho$ ê$n ‘|, ‘{hbmAm| H$mo H§$JZ Ed§ Hw$‘Hw$‘ {X¶m J¶m& ""¶{X h‘ MmhVo h¡ {H$ ‘{hbmE§ amoQ>ar go Ow‹S>o Vmo h‘| CÝh| EH$ {‘Ì XoZm hmoJm& ¶h Ho$db V^r g§^d h¡ O~ amoQ>ar ‘| ‘{hbmE§ amoQ>ar npËZ¶m| go ì¶{º$JV ê$n go {‘bo Am¡a CZgo amoQ>ar H$s AÀN>mB© H$s ~mVo H$ao, Am¡a ¶hr ‘Jbra ‘Åx>‘ H$m bú¶ Wm,'' gwOmVm Zo H$hm {OÝh| Amem h¡ {H$ ¶h EH$ dm{f©H$ Am¶moOZ hmoJm Ohm± ‘{hbmE§ {‘b gH$Vr h¡, ~mV H$a gH$Vr h¡, AmZ§X bo gH$Vr h¡ Am¡a A§VV… amoQ>ar go Ow‹S> gH$Vr h¡&

{MÌ: {H$aU μOoham {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 77


ñdmñ϶

qMVm H$aZo H$s H$moB© ~mV Zht ^aV Am¡a embZ gdwa

Am

nH$mo bJm hmoJm, dh ~hþV hr J§^ra jU Wm& Xþ{Z¶m Ho$ Xmo g~go A{YH$ gå‘m{ZV Am¡a à{V{ð>V ì¶{º$ - XbmB© bm‘m Ed§ àYmZnmXar S>ño ‘§S> Qy>Qy> EH$gmW ‘§M na MbZo Ho$ {bE V¡¶ma Wo Am¡a à˶oH$ H$mo Bg ~mV na ~mobZm Wm {H$ H$éUm, em§{V, ߶ma Am¡a g§doXZm H¡$go Xþ{Z¶m H$mo ~Mm gH$Vr h¡& O¡go hr do Hw$N> H$X‘ Mbo, AMmZH$ go ‘Om{H$¶m ‘yS> ‘| AmH$a XbmB© bm‘m Zo AnZo gmWr dº$m H$mo amoH$Zo H$m {XImdm {H$¶m& ""Aao!'' àYmZnmXar Zo {damoY {H$¶m, ""H¡$‘a| h‘mar Amoa h¡, EH$ gmYy ì¶{º$ H$s Vah ì¶ìhma H$amo!'' ¶h dh Ñí¶ h¡ Omo ‘oao {X‘mJ ‘| ~ma-~ma MbVm ahVm h¡ Am¡a ¶h H$^r ^r ‘oao hmoR>m| na ‘wñH$mZ bmZo ‘| {d’$b Zht hþAm, Omo {’$a ‘oao nyao ApñVËd ‘| μ’¡$b OmVr h¡&

H$moB© g‘ñ¶m Zht& BZ Xmo ‘hmZ bmoJm| Ho$ à‘moX Am¡a eamaV Ho$ nrN>o Š¶m ahñ¶ h¡? g~go nhbo, do “‘hmZ’ Ho$ ê$n ‘| d{U©V {H$¶o OmZo na {Xb go h±go hm|Jo& àYmZnmXar Zo H$^r ^r nmX[a¶m| H$m à‘wI hmoZo H$m Xmdm Zht {H$¶m Am¡a XbmB© bm‘m ñd¶§ H$mo EH$ gmYmaU bm‘m H$s Vah XoIVo h¡& A~ ‘¢ Cg g‘¶ Ho$ ~mao ‘| gmoMVm hÿ± O~ ‘¢ ñd¶§ H$mo "d[að> boIH$' Ho$ ê$n ‘| d{U©V H$aVm Wm, Vmo ‘¢ e‘© go bmb hmo OmVm hÿ±! Cμ’$! A~ EH$ gmYmaU gm boIH$ ~ZZo Ho$ ~mX ‘¢ ~hþV hr hëH$m ‘hgyg H$aVm hÿ±! h‘mao ~rM ‘m¡OyX {X½JOm| Ho$ ZμO[a¶o Am¡a ì¶ìhma H$m AdbmoH$Z H$aZm, CÝh| AmË‘gmV H$aZm Am¡a CZH$m AZwH$aU H$aZm ‘hËdnyU© h¡& ¶h g˶ h¡, g‘ñ¶mE§ h‘| qMVmJ«ñV H$aVr h¡ Š¶m|{H$ do h‘mar ñdm^m{dH$ ê$n go ‘wº$ {dMmaYmam na ^ma hmoVr h¡& Bgr Vah h‘mar qMVm H$m ñVa ~‹T>Vm h¡& Am¡a h‘ "pñWa {Zamem H$m OrdZ' OrZo bJVo h¡& EH$ qM{VV ì¶{º$ H$s {ZemZr h¡ CgH$m AYra emar[aH$ hmd-^md, EH$ AmË‘-gwajm H$dM 78

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

‘| ñd¶§ H$mo ItMZm ¶m, AmH«$m‘H$ T>§J go A{V à{V{H«$¶m H$aZm& Zm‹S>r ñn§XZ 95 à{V {‘ZQ> go ^r A{YH$ H$s Xa go hmoVm h¡ (78-84 H$mo gm‘mݶ ‘mZm OmVm h¡), gm§go H$‘ Jhar Am¡a VoμOr go MbVr h¡& H$mobmhb go Xÿa ah|& Yr‘r, gMoV gm±g H$mobmhb H$mo IË‘ H$aZo Ed§ qMVm H$mo YwY§ bm H$aZo Am¡a h‘mar àmH¥${VH$ em§{VnyU© Vmb Ho$ gmW Vmb‘ob Ho$ {bE Oê$ar h¡& Am±I| ~§X H$aHo$ Amam‘ go ~¡{R>¶o& AnZr ZmH$ go Jhar gm±g b|; AnZo ‘wh± go b§~r gm±g N>mS‹o >&o gm±g boVo g‘¶ noQ> H$m ’y$bZm Am¡a gmg gm±g N>mo‹S>Vo g‘¶ noQ> H$m {gHw$‹S>Zm ‘hgyg H$a|& AÀN>o CÔoí¶ Ho$ {dMmam| go AnZo {X‘mJ H$mo em§V H$s{O¶o: g^r Iwe, ñdñW Am¡a em§V ah|& 10 {‘ZQ> VH$ Yr‘r Am¡a gMoV gm±g boZo Ho$ ~mX Amn dmñVd ‘| AnZo Zm‹S>r ñn§XZ H$s Xa H$mo 95 go KQ>mH$a 80 à{V {‘ZQ> H$a gH$Vo h¡& AmZo dmbo {XZm| ‘|, ¶{X Amn AnZo {ga Ho$ nrN>o {ghaZ haZ ‘hgyg H$aVo h¡, Vmo BgH$m ‘Vb~ ¶h h¡ {H$ Amn EH$ em§V ñdê$n ‘| àdoe H$a aho h¡& AmnH$m ‘pñVîH$ S>am XoZo dmbr Am¡a Hw${nV à{V{H«$¶mAm|m| go EH$ gwJ‘ Am¡a AmZ§{XV ñdrH¥${V Ho$ n[adV©Z ‘| g‘m¶moOZ H$a ahm h¡& ¶h gM ‘|, {‘R>mg H$s EH$ {ghaZ h¡& Am¡a {{‘R> ‘Rmmg {H ‘R {H$gr gr ^r nn[apñW{V [a[apñpñW{ W{VV ‘|‘ VZmd go ~ohVa hVa h¡, h¡ Zm? VZmd qMVm H$mo ~‹T>mVm h¡, Bg{bE H¥¥$n¶m Bgo H$aZo H$m à¶mg Zm H$a|& ñd¶§ H$mo ZH$mamË‘H$Vm, ZmQ>H$, Ambmnm| bmnm| go Xÿa aI|& X¶mbw ~Z|, AnZo Am¡a Xÿgam| Ho$ {bE H$R>moa Zm ah|& AJa Hw$N> JbV bJVm h¡¡, VVmoomo CCgogoo Zm H$a|& AJa Hw$N> ghr bJVm h¡, Vmo Cgo H$a|& EH$ b‹‹S>H$m h¡, Omo ha ~ma {H$amZo H$s XþH$mZ go Xmb Am¡a Mmdb Ho$ A{V[aº$ W¡bobo IarXVm h¡ Am¡a CÝh| Q´>{¡ ’$H$ bmBQ>Q> ‘| ~¡R>Zo dmbo {^Im[a¶m| H$mo Xo XoVm h¡& dh Eogm H$aVm h¡

Š¶m|{H$ Cgo ¶h ghr bJVm h¡& Ho$db CgHo$ ~mao ‘| n‹T>Zo go hr AmnHo$ A§Xa {‘R>mg Am JB©, h¡ Zm? AnZo {X‘mJ H$mo qμOXJr Ho$ ~mao ‘| g‘PmBE& ‘pñVîH$ gwZVm h¡& CgH$s nadmh H$s{O¶o& g‘¶g‘¶ na ܶmZ X| {H$ dh R>rH$ h¡ ¶m Zht& ¶{X dh XþIr h¡, Vmo Cgo Aݶ ì¶{º$ H$m Ñ{ï>H$moU g‘PmBE& O¡gr {H$ EH$ àmMrZ E{‘f H$hmdV h¡, ""Xÿgam| H$mo AnZr OJh aIZo Ho$ ~OmE, ñd¶§ H$mo CZH$s OJh na aI|& ¶{X AmnH$m {X‘mJ Jwñgo ‘| h¡,'' Vmo Cgo g‘PmE§ {H$ qμOXJr g^r àH$ma H$s KQ>ZmAm| H$mo g‘m¶mo{OV H$aZo Ed§ ^mdZmAm| H$mo {Z^mZo Ho$ {bE n¶m©á b§~r h¡& Cgo ߶ma Xr{O¶o, Cgo g‘P Xr{OE,


Cgo ‘hmZ bmoJm| Ûmam H$hr JB© ~mV| gwZmE Vm{H$ ¶h CZHo$ n§Im| na V~ VH$ C‹S> gH|$ O~ VH$ ¶h ñd¶§ Ho$ n§Im| na C‹S>Zm Zm grI b|& {X‘mJ H$mo nmo{fV H$a| Š¶m|{H$ ¶h AmnHo$ [aíVm| H$mo à~§{YV H$aVm h¡& ¶h ‘V^oXm| Ho$ {ZamemOZH$ {dVb H$mo AZw‘moXZ H$s ‘rR>r M‘H$ go X‘H$m gH$Vm h¡& ñdrH¥${V H$s Bg ^mdZm ‘| AnZo {X‘mJ H$mo ~ma-~ma ’¡$gbm ñW{JV H$aZo Ho$ {bE H$h|& {ZU©¶ ‘| Xoar qMVm H$mo Xÿa H$aVr h¡ O¡gm {H$ ¶h N>moQ>r gr Cn‘m {gImVr h¡: EH$ ~ƒr Ho$ hmW ‘| Xmo go~ Wo& CgH$s ‘m± Yrao go MbH$a AmB© Am¡a Cggo ߶mar gr ‘wñHw$amhQ> Ho$ gmW nyN>m, ""hobmo, ‘oar ߶mar ~ƒr, Š¶m AmnH$s ‘m± EH$ go~ bo gH$Vr h¡?'' Cg N>moQ>r ~ƒr Zo CZH$s Amoa XoIm, Am¡a {’$a go~m| H$s Amoa XoIm, Am¡a {’$a OëXr go EH$ go~ XmV Xm§V ggo H$mQ> {b¶m Ama Am¡a CVZr hr OëXr Xÿgam g~ go~ ^r Xm§V go H$mQ> {b¶m... ‘m± H$s ‘wñH$mZ ’$sH$s n‹S> JB©& CgZo {Zame Zm hmoZo Ho$ {bE ~hþV H$mo{ee H$s& Am¡a b‹S>H$s Zo

EH$ H$Q>m hþAm go~ ‘m± H$mo {X¶m Am¡a H$hm, ""¶h bmo ‘m±& ¶h dmbm Á¶mXm ‘rR>m h¡&'' ¶{X Cg EH$ nb ‘| ’¡$gbo H$mo ñW{JV H$a {X¶m OmE, Vmo Cg‘| em§{V, ñdrH¥${V Am¡a Amü¶© Ho$ {bE A˶{YH$ g§^mdZmE§ h¡& Š¶m|{H$ {dœmg H$s Vrd« H$‘r go qMVm ^r CËnÞ hmoVr h¡& naoemZ dmo h¡ Omo ¶h ‘mZVm h¡ {H$ CgHo$ {ga na h‘oem ~ÝXÿH$ aIr h¡& àgÞ dmo h¡ Omo ¶h ‘mZVm h¡ {H$ CgHo$ hmoR>m| na h‘oem EH$ ~m§gwar aIr h¡& {Og Vah go bmoJ ¶m n[apñW{V¶m± AmVr h¡, CgH$s dOh go h‘ ‘| go à˶oH$ ì¶{º$ Ho$db EH$ ~ma Zht ~pëH$ AZoH$ ~ma gwIX ê$n go M{H$V hþAm h¡& A~, h‘| ~g BVZm H$aZm h¡: h‘mao AZw^dm| Ho$ à{V d’$Xma ahZm h¡& qMVm H$m V~ H$moB© {dñVma Zht hmoVm, O~ {ZamemAm| Ho$ gmW, h‘ ^amogo‘§X bmoJm| H$m H$mo ^r AnZr qμOXJr ‘‘| bJmVma ñdrH$ma H$aV H$aVo h, h¡, Eogo g‘¶ O~ MrO| ghr hmoZo bJVr h¡& Bgr Vah h‘ {dœmg Ho$ {bE AnZo {Xb Am¡a {X‘mJ H$mo ImobVo h¡&

Mma n[apñW{V¶m| H$m ñWmZm§VaU& qMVm Mma Am§V[aH$ n[apñW{V¶m| H$m {‘lU h¡ Omo h‘| Cg Vah gmoMZo Ho$ {bE ~mܶ H$aVr h¡ O¡go h‘ gmoMVo h¡ Am¡a Cg Vah go H$m¶© H$aZo Ho$ {bE ~mܶ H$aVr h¡ O¡go h‘ H$aVo h¡& do Mma h¡ AmË‘ àH$mon, H«$moY, bmbM, S>a& AmË‘ àH$mon bJ^J nyar Vah go ñd¶§ Ho$ {dMmam| Am¡a {dœmgm| go g§~{§ YV h¡& Bggo ~mha AmZo Ho$ {bE, h‘ gmoMZo Ho$ ZE VarH$m| H$mo ImoOVo h¡, AnZo {X‘mJ H$mo Aݶ Ñ{ï>H$moUm| Ho$ {bE Iwbm aIVo h¡, ¶h H$hH$a, grIZo Ho$ {bE h‘oem Hw$N> Zm Hw$N> hmoVm h¡& z H«$moY OrdZ Ho$ àdmh H$mo AdéÕ H$aZo go CËnÞ hmoVm h¡& bmoJm| Ho$ gmW gh¶moJ H$aZo Am¡a A{YH$V‘ n[apñW{V¶m| Ho$ gmW àdm{hV hmoZo H$m {Zü¶ H$aHo$ Bgna H$m~y nm¶m Om gH$Vm h¡& z bmbM AmË‘-{Z¶§ÌU H$s H$‘r go AmVm h¡, O¡go Mm°H$boQ> Ho$H$ H$mo XoIH$a IwX H$mo Zm amoH$ nmZm Ed§ A{YH$ H$s MmhV H$aZm& ¶hm± h‘mar ‘yë¶m| H$s ^mdZm H$mo OmoS‹ >H$a AmË‘-{ZnwUVm H$mo {dH${gV {H$¶m Om gH$Vm h¡ O¡go - ‘¢ AnZo ñdmñ϶ H$mo ‘hËd XoVm hÿ,± Bg{bE ‘¢ Cg Ho$H$ H$mo Zht Nw>D$§Jm& z S>a OrdZ H$s {H$gr n[apñW{V ‘| e{º$hrZ ‘hgyg H$aZo na ^¶ bJVm h¡& ¶hm±, Amdí¶H$Vm h¡ {H$ {μOå‘oXmar H$m Aä¶mg H$aHo$ - {deofkm| go gbmh boH$a, {H$gr ^r g§H$Q> go {ZnQ>Zo Ho$ {bE AmgmZ amñVm| H$m {Z‘m©U H$aHo$ - n[apñW{V na ‘hmaV hm{gb H$s OmE Am¡a e{º$ H$s ^mdZm H$mo nwZ… àmá {H$¶m OmE& A§VV…, à˶oH$ {XZ H$mo EH$ qMVm ‘wº$ {Xdg Kmo{fV H$s{OE Am¡a Cgo d¡gm ~ZmB¶o& nmH©$ ‘| ¶h OmZVo hþE Mb| {H$ à˶oH$ H$X‘ em§{V Am¡a pñWaVm bmVm h¡& AnZr Mm¶ H$mo em§{V Ho$ gmW CgH$s ha MwñH$s H$m AmZ§X boVo hþE Am¡a CgH$s AmgmZ CnbãYVm na Amü¶© H$aVo hþE nr{O¶o& BZ g~go D$na, qμOXJr H$mo BVZm A{YH$ J§^raVmnydH© $ ‘V br{OE& ¶hm± VH$ {H$ XbmB© bm‘m ^r Zht boV&o Am¡a, dh Vmo EH$ gmYy ì¶{º$ h¡!

boIH$ {’$Q>Zog ’$m°a bmB’$, Am¡a ~r {gånbr pñn[aMwAb - ¶y Ama Z¡Mwabr {S>dmBZ Ho$ boIH$ h¡ Am¡a {’$Q>Zog

’$m°a bmB’$ H$m¶©H«$‘ Ho$ {ejH$ h¡& {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 79


nr

AmaAmB©S>r Am¡a amoQ>ar B§{S>`m gmjaVm {_eZ (RILM) Ho$ AÜ`j eoIa _oh>Vm Zo àdmgr ^maVr` Ho$§Ð, {X„r _o§ A§Va©mï´>r` gmjaVm {Xdg Ho$ Cnbú` _o§ HRD _§Ìmb` Ho$ ñHy b {ejm Am¡a gmjaVm {d^mJ Ho$ amï´>r` gmjaVm {_eZ àm{YH$aU (NLMA) Ûmam Am`mo{OV EH$ n¡Zb n{aMM©m H$m ZoV¥Ëd {H$`m& Bg H$m`©H«$_ _o§ HRD _§Ìr àH$me Omd‹S>oH$a Zo {d{eï A{V{W; _mZd g§gmYZ {dH$mg amÁ` _§Ìr (ñHy$b {ejm Am¡a gmjaVm) Cno§Ð Hw$edmh; g{Md (ñHy$b {ejm Am¡a gmjaVm {d^mJ) arZm ao; g§`wº$ g{Md, (EB©) Am¡a _h>m{ZXoeH$ - NLMA g{MZ {gÝh>m Am¡a X{jU E{e`m Ho$ g§Mma gbmh>H$ma, `yZoñH$mo H$m`©mb`, {X„r Ho$ Ab A_rZ `ygw\$ em{_b hwE& _ohVm Zo aoIm§{H$V {H$`m {H$ amoQ>ar Zo, AÝ` g§JR>Zmo§ Ho$ gmW gh>`moJ H$aVo hwE, nmo{b`mo H$mo g_má H$aZo _o§ g\$b ah>r h>¢& CÝh>mo§Zo gwPmd {X`m {H$ gmjaVm `moOZm Ho$ g\$b H$m`©mÝd`Z Ho$ {bE, Bgo àYmZ_§Ìr Ûmam ì`mnH$ àMma Am¡a gmd©O{ZH$ Ü`mZmH$f©U Ho$ gmW ewê {H$`m OmZm Mm{h>E& gmjaVm `moOZm H$r g\$bVm Ho$ {bE ~OQ> {ZU©m`H$ H$maH$mo§ _o§ go EH$ h>¡& n¡Zb Zo d`ñH$ gmjaVm na AZoH$ {df`mo§ na MM©m H$r, Am¡a CZ_o§ nrS>rOr a§OZ {T>§J«m& amoQo>{a`Z AO` Hw$_ma {g§h> em{_b Wo& amï´> {Z_m©Vm nwañH$ma AZoH$ amoQ>ar Am¡a BZa ìh>rb Šb~mo§ Zo ZoeZ {~ëS>a Adm°Sg© (NBA) Ho$ {bE Hw eb gaH$mar {ejH$mo§ H$mo CËgmh>nyd©H$ nh>MmZ H$r Am¡a CÝho>§ gå_m{ZV {H$`m& 11 AŠQy~a VH$, g§nyU© Xoe _o§ 31,708 {ejH$mo§ H$m _yë`m§H$Z {H$`m J`m, {Og_o§ go 6,709 {ejH$mo§ H$mo nwañH$ma XoH$a gå_m{ZV {H$`m J`m& g§»`m ~T>Vr Om ah>r h>¡§ Š`mo§{H$ Bg H$m`©H«$_ Zo 80

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

RILM AÜ`j eoIa _ohVm

{Xëbr _| noZb MMm© na&

A{YH$ go A{YH$ Šb~mo§ H$mo àmoËgm{h>V {H$`m h>¡& `h> nwañH$ma Xoe Ho$ {Z_©mU _o§ {ejH$mo§ Ho$ `moJXmZ H$r nh>MmZ H$aVm h>¡ Am¡a _yë`m§H$Z à{H« `m AmaAmB©EbE_ H$mo AnZo {ejH$ à{ejU joÌ Ho$ {bE _h>ËdnyU© OmZH$mar àXmZ H$aVr h¡& Bg df© EZ~rE H$r g§nyU© à{H« `m AmaAmB©EbE_ do~gmBQ> Ho$ _mÜ`_ go Am°ZbmBZ H$r {Zînm{XV H$r JB© Wr& EZ~rE _m°S>b H$r H$Z©mQ>H$ gaH$ma Ûmam gamh>Zm H$r JB© h>¡; {ejm {d^mJ Zo amÁ` _o§ gaH$mar ñHy b {ejH$mo§ Ho$ AmH$bZ Ho$ {bE H$m`©H«$_ go ñd`§ H$mo Omo‹S>Zo _o§ é{M {XImB© h>¡& _§S>bmo§ _o§ gmjaVm amoQ>ar Šb~ H$mbrånmo§J, _§S>b 3240 Am¡a amoQ>ar Šb~ _wμO\$anwa _§S>b 3250 Zo 25 gaH$mar ñHy$b {ejH$mo§ H$mo amoQ>ar amï´> {Z_©mVm nwañH$ma XoH$a gå_m{ZV {H$`m& amoQ>ar Šb~ J«rZb¡§S> {gbMa, _§S>b 3240 Zo 32 {ejH$mo§ H$mo EZ~rE à_mU nÌ {X`m Am¡a amoQ>ar Šb~ ~moH$mamo {_S>Q>mCZ, _§S>b 3250 Zo 17 {ejH$mo§ H$mo nwañH$ma XoH$a gå_m{ZV {H$`m& amoQ>ar Šb~ ~m°å~o Zm°W© doñQ> Zo ^r {ejH$m| H$mo gå_m{ZV {H$`m&

BZa ìh>rb Šb~ XodZma, {Véƒr _bmBH$moÅ>¡, J`m, ~bam_nwa Am¡a ~m°å~o H§${Xdbr Zo ^r {ejH$m| H$mo gå_m{ZV {H$`m& H$moëhmnwa Šb~ Zo 10,000 {ejH$mo§ H$mo à{e{jV {H$`m amoQ>ar Šb~ H$moëhmnwa gZamBO, _§S>b 3170, Zo nrS>rOr AmZ§X Hw bH$U©r H$r Cn{ñW{V _o§, 10,000 gaH$mar ñHy$b {ejH$mo§ H$mo à{e{jV H$aZo Ho$ {bE H$moëh>mnwa Ho$ {Obm n{afX Ho$ gmW; {Obm n{afX H$moh>nwa Ho$ grB©Amo Hw Umb Io_Zma; S>rEbgrgr àgÞm Xo{e§JH$a Am¡a g§gX gXñ` YZ§O` _h>m{S>H$ H$r Cn{ñW{V _o§ EH$ g_Pm¡Vm kmnZ na h>ñVmja {H$`m& à{ejU H$m Am`moOZ A§J«oOr _o§ {ejH$mo§ Ho$ H$m¡eb H$mo AnJ«oS> H$aZo Am¡a ~oh>Va ~ZmZo Am¡a {ejU _o§ VH$ZrH$ H$m Cn`moJ H$aZo Ho$ {bE _§S>b B§ñQ>rQ`yQ> Am°\$ EOwHo$eZb H$m°{ÝQ>{Z`g àmo\$oeZb So>dbn_o§Q> (DIECPD) H$r _XX go {H$`m J`m Wm& A^r VH$ AmaAmB©EbE_ Zo Bg H$m`©H« _ Ho$ A§VJ©V 32,000 {ejH$mo§ H$mo à{e{jV {H$`m h>¡ Am¡a 14,000 {ejH$mo§ H$mo gå_m{ZV {H$`m J`m h>¡&

Eb JwZmeoH$aU Ûmam énm§H$Z


n{h`mo§ na Q—m§g\$m_©a >Qr_ amoQ>ar Ý`yμO

amo

Qo{a`Z H$r ZdrZVm Am¡a VH$ZrH$r {deofkVm amoQar Šb~ ~Km nwamZm, _§Sb 3090 Ho$ gmW V~ gm_Zo AmB©, O~ CÝhmo§Zo 15-20 {H$bmo_rQa Ho$ Xm`ao _o§ AmnmVH$mbrZ {ñW{V`mo§ go {ZnQZo Ho$ {bE EH$ Q—m°br na 300 Ho$dr H$m _mo~mBb B©~r Q—mg§ \$m_©a V¡`ma {H$`m& `h godm n§Om~ Ho$ _moJm _§Sb _o§ Bg Vhgrb Ho$ H$_ go H$_ 25-30 Jm§dmo§ VH$ nhw§MoJr& Bg Q—m°br H$mo eha _o§ V¡`ma {H$`m J`m Wm, O~{H$ nmda {J«S H$m°anmoaoeZ go VH$ZrH$r gh`moJ Ho$ gmW 28 gXñ`r` amoQar Qr_ Zo nmoQ©o~b Q—m§g\$m_©a H$mo {SOmBZ {H$`m Wm, ""{Ogo 4 Zd§~a H$mo Mmby {H$`m J`m Wm Am¡a A~ VH$ nm§M g_ñ`mAmo§ go {ZnQZo _o§ _XX H$r h¡,'' Šb~ Ho$ AÜ`j {d_b JJ© H$hVo h¡§& `70,000 H$r bmJV go Q—m°br IarXr

AÝ` amoQ>o[a`Z Q´>mÝg\$m_©a Ho$ gmW&

JB© Wr, O~{H$ nmoQ©o~b B©~r {SdmBg H$mo V¡`ma H$aZo _o§ amoQo{a`Z Zo `2.7 bmI {Zdoe {H$`m& ""`h J«m_rUmo§ Ho$ {bE {H$gr daXmZ go H$_ Zhr§ h¡ Š`mo§{H$ XmofnyU© Q—m§g\$m°_©a Ho$ H$maU {dÚwV H$r H$Qm¡Vr

Am¡a dmoëQoO _o§ CVma-MTμmd gm_mÝ` g_ñ`m h¡§& JJ© AmJo H$hVo h¡§ {H$ Q—m§g\$m°_©a Q—m°br H$mo {dÚwV g_ñ`m CËnÞ hmoZo dmbo ñWmZ na aIm OmEJm O~ VH$ {H$ {ZJ_ Ho$ bmBZ_oZ Ûmam g_ñ`m H$m g_mYmZ Zhr§ {H$`m OmVm

ñn¡_ Ho$ {bE MoVmdZr

amo

Qar H$mo hmb hr _o§ OmZH$mar {_br h¡ {H$ ñH$¡_amo§ Zo AZoH$ g§Mma Am¡a gmoeb _r{S`m ImVo§ Imob aIm h¡ Omo amo B© AÜ`j ~oar ao{gZ, AmaAmB©nrB© _mH$© _mbmoZr, _hmg{Md Om°Z øyH$mo Am¡a em`X AÝ` amoQar ZoVmAmo§ H$m ê$n `m ^of YmaU H$aVo h¡§& g§Mma ImVmo§ _o§ B©_ob, ìhmQ²gEn Am¡a dr~a em{_b h¡§& BgHo$ gmW, ñH$¡_amo§ Zo {b§ŠSBZ, {Q²dQa Am¡a \$og~wH$ na gmoeb _r{S`m ImVo Imob aIo§ h¡§& `o g^r amoQar Ûmam g§Mma Ho$ àm_m{UH$ gmYZ Zhr§ h¡§& do aH$_ Am¡a ì`{º$JV gyMZm àmá H$aZo Ho$ {bE \${μ{e§J Am¡a ñny{\$§J H$a aho h¡§& H$m`©H«$_mo§, à{V^m{J`mo§ Am¡a H$_©Mm{a`mo§ Ho$ SoQm H$mo gwa{jV aIZo

h¡§&'' g_` na ~«oH$SmCZ dmbo ñWmZ VH$ nhw§MH$a dmhZ nmda {J«S Ho$ A{YH$m{a`mo§ Ho$ {bE ghm`H$ H$r ^y{_ H$m {Z^m ahm h¡ Am¡a XmofnyU© Q—mg§ \$m°_a© H$mo gwYmaZo VH$ {Z~©mY {dÚwV Amny{V© gw{Z{üV H$a ahm h¡& „

nr Q>r à^mH$a

Ho$ {bE amoQar Ho$ gXñ`JU {Za§Va BZH$r {ZJamZr Ho$ {bE à`mgaÎm ahVo h¡§& amoQar gXñ`mo§ H$mo gmdYmZ ahZm Mm{hE: {H$gr ^r g§{X½Y g§Xoe Omo aH$_ H$r _m§J H$aVm h¡, aH$_ XoZo H$r noeH$e H$aVm h¡, `m AmnH$r ì`{º$JV gyMZm _m§JVm h¡, Cgo {_Qm Xo§& g§{X½Y g§Xoemo§ _o§ g§b¾H$ `m em{_b {b§H$ H$mo Zhr§ Imobo§& àofH$ H$mo gË`m{nV H$aZo Ho$ {bE B©_ob nVo Am¡a {g¾oMa ãbm°H$ Ho$ {ddaU na gmdYmZr go Ü`mZ Xo§& AJa AmnH$mo bJVm h¡§ {H$ `h EH$ g§{X½Y h¡, Vmo H¥$n`m Bgo fraudreport@rotary.org na ^oOo§ Am¡a {\$a Bgo Vwa§V {_Qm Xo§& © Rotary.org

ZE d¡{œH$ WinS AÜ`j Q´ ñQ>r Mo`a amoZ ~Q>©Z Zo PRID nr Q>r à^mH$a H$mo WinS - Q>maJoQ> MwZm¡Vr g{_{V AÜ`j Ho$ ê$n _| {Z`wŠV {H$`m h¢& BZ H$s {Z`wŠVr H$s Ad{Y Xmo gmb H$s h¢, OyZ 2020 VH$& RIPN gwerb JwßVm Omo Bg g{_{V Ho$ nhbo AÜ`j Wo Ho$ ~mX nr Q>r à^mH$a H$mo Bg nX Ho$ {bE MwZm J`m h¢& „ {Xg§~a 2018

amoQ>ar g_mMma 81


bKw H$Wm {H$VZr ~‹S>r hmoZr Mm{hE? Q>r gr E lr{Zdmgm amKdZ

Vr

Z df© nyd©, {~¶a nrH$a H$s JB© ‘yI©Vm Ho$ EH$ Xm¡ao ‘|, ‘¢Zo Hw$N> XmoñVm| H$mo CZ bmoJm| Ho$ ‘hmZ JwUm| Ho$ ~mao ‘| ~Vm¶m Omo AI~mam| ‘| {bIVo h¡, {deofVH$a nÌH$ma& ‘oar AmË‘g§Vmofr ~mVm| go Hw${nV hmoH$a, EH$ {‘Ì Zo ‘wPo EH$ Cnݶmg Am¡a/¶m bKw H$WmE± {bIZo H$s MwZm¡Vr Xr& CgHo$ CnojmnyU© Ed§ CnhmgH$ eãXm| Zo ‘wPo naoemZ H$a {X¶m& Bg{bE, EH$ ‘yI© H$s Vah, ‘¢Zo Cnݶmg Ho$ gmW-gmW bKw H$WmE±, XmoZm| {bIZo H$m ’¡$gbm {H$¶m& Cnݶmg A^r àH$m{eV hþAm h¡ Am¡a, ‘oao Ûmam {bIr JB© 20 bKw H$WmAm| ‘| go A~ VH$ Ho$db 4 Ho$ àH$m{eV hmoZo H$m H$maU ¶h h¡ {H$ CZH$m ~mμOma Zht h¡& ^maV ‘| AI~ma Am¡a n{ÌH$mE± A~ bKw H$WmE± Zht N>mnVo h¡, H$‘ go H$‘ A§J«oOr ‘| Vmo Zht& ¶h EH$ ‘OoXma AZw^d ahm& ‘¢Zo ¶h OmZm {H$ ¶{X Amn 1,000 eãX à{V {XZ H$s aâVma go {bIVo h¡, Vmo EH$ Cnݶmg {bIZm BVZm ^r H${R>Z Zht h¡ Omo, gM H$ho Vmo, g˶ Ho$ gma Ho$ Amgnmg H$hr JB© ~ZmdQ>r ~mVm| go A{YH$ Zht hmoVm& R>rH$ Eogm hr bKw H$WmAm| Ho$ gmW hmoVm h¡& {Og àH$meH$ Zo Cnݶmg ñdrH$ma {H$¶m CgZo g§emoYZ Ho$ {bE VrZ eãX H$ho: 20,000 eãX Omo‹S>mo& {’$a Hw$N> hâVm| ~mX EH$ Am¡a gwPmd Am¶m, Bg ~ma N>h eãXm| H$m: O‘mZo H$s ^mdZm H$mo H¡$X H$amo& {H$Vm~ 1970 Ho$ XeH$ Ho$ CÎmamY© H$s {X„r Ho$ ~mao ‘| h¡& Ohm± VH$ bKw H$WmAm| H$s ~mV h¡, g§nmXH$ ~hþV ¶wdm Wm Am¡a CgZo ‘wPo ~hþV gr Omoerbr gbmh Xr& {Og‘| go ~hþV gr H$mo ‘¢Zo ZμOa A§XmO H$a {X¶m&

82

amoQ>ar g_mMma

{Xg§~a 2018

O¡go-O¡go ‘¢ AmJo ~‹T>m, ¶h ~mV ‘wPo ñnï> hmo JB© {H$ XmoZm| hr AbJ àH$ma H$s H${R>ZmB¶m± noe H$aVo h¡& g~go H${R>Z {hñgm ewéAmV ‘| AmVm h¡: b§~mB© V¶ H$aZm& Amn EH$ 800 nÞm| H$m Cnݶmg {bI gH$Vo h¡, ¶m 400 nÞm| Ho$ Xmo, ¶m 250 nÞm| Ho$ VrZ& Cgr àH$ma, Amn 10,000 eãXm| H$s ¶m 5,000 eãXm| H$s, ¶m 1,000 eãXm| H$s EH$ bKw H$Wm {bI gH$Vo h¡& ¶m, ¶{X Amn Mmho Vmo, Cggo ^r N>moQ>r {bI gH$Vo h¡& ‘¢Zo Cnݶmg Ho$ {bE 250 nÞm| H$mo MwZm Š¶m|{H$ ‘¢ 300 nÞo na nhþ±MH$a ¶h ^ybZm Zht MmhVm Wm {H$ 50d| nÞo na ‘¢Zo Š¶m {bIm Wm& bKw H$WmAm| Ho$ {bE ‘¢Zo 1,000 eãXm| H$m MwZmd {H$¶m {Og‘| EH$ amoMH$ Ed§ à{gÕ ì¶wËn{Îm Wr& Om°Z Amo hmam Zo gQ>S}> B©dqZJ nmoñQ> Ho$ {bE g¡H$‹S>m| bKw H$WmE± {bIr Wr& ‘¢ h‘oem go CZH$m AZwgaU H$aZm MmhVm Wm, Am¡a ^bo hr ‘¢ Eogm H$hÿ§, ‘¢ gmoMVm hÿ± {H$ JwUdÎmm Ho$ ‘m‘bo ‘| ‘¢ Eogm H$aZo ‘| g’$b ahm hÿ±& O~ AZw~§Y V¡¶ma hþAm, ‘¢Zo XoIm {H$ CÝhm|Zo g^r g§^m{dV AmH$pñ‘H$VmAm| H$mo gpå‘{bV {H$¶m Wm& Cg‘| àH$meH$ Ûmam CÎma H$WmAm| Ho$ A{YH$mam|, {’$ë‘ A{YH$mam|, Q>rdr A{YH$mam|, ao{S>¶mo A{YH$mam| H$m A{YJ«hU em{‘b Wm, Am¡a H$Xm{MV h‘ ~«ob {b{n H$mo ^yb JE Wo& CZHo$ Ûmam Hw$N> Aݶ {dH$ën ^r {bE JE Wo& Mmbrg df© nyd©, O~ ‘¢ EH$ àH$meZ J¥h ‘| H$m‘ H$a ahm Wm, ‘¢ ^r boIH$m| Ho$ gmW R>rH$ Eogm hr ì¶dhma H$aVm Wm& CÝh| am°¶ëQ>r, Omo Á¶mXm Zht hmoVr Wr, ˶mJZo Ho$ {bE V¡¶ma

H$aZo ‘| EH$ {deof AmZ§X AmVm Wm& na§Vw {’$a ^r, S>amZo-Y‘H$mZo H$m AnZm ‘μOm hmoVm h¡& A~ ‘oao gmW Eogm {H$¶m Om ahm Wm& ‘Ja J§^raVmnyd©H$ ~VmB¶o, EH$ Cnݶmg H$mo {H$VZm ~‹S>m ¶m N>moQ>m hmoZm Mm{hE? H$m¡Z V¶ H$aVm h¡: àH$meH$, boIH$ ¶m, ^JdmZ Zm H$ao, nmR>H$? ‘moQ>o Cnݶmg CZHo$ dOZ Ho$ H$maU n‹T>Zo ‘| ‘wpíH$b hmoVo h¡& gmW hr ‘Zmoa§OZ Ho$ Aݶ à{VñnYu ómoVm| Ho$ gmW, CÝh| nyam n‹T>Zm ‘wpíH$b hmoVm h¡& EH$ b§~r bKw H$Wm ^r nyU©V¶m H$m‘ Zht H$aVr h¡& nmR>H$ H$mo nVm hmoVm h¡ {H$ ¶h EH$ bKw H$Wm h¡ Am¡a dh Amü¶© H$aVm h¡ {H$ ¶h MbVr hr Š¶m| Om ahr h¡& ~hþV go boIH$ bKw H$WmAm| H$s l¥§IbmAm| H$mo Omo‹S> XoVo h¡ Am¡a Cgo EH$ Cnݶmg H$hVo h¡& ‘¢ Bgo “EH$ Ho$ ~mX EH$ aÔr H$m¶©’ àmê$n H$hVm hÿ±& na§Vw dhm± ahH$a Eogm H$aHo$, ‘¢ Hw$N> gbmh Xo gH$Vm hÿ± ¶{X Amn ^r EH$ bKw H$Wm ¶m Cnݶmg {bIZm Mmho Vmo& ‘¢ gmoMVm hÿ± {H$ Eogm {H$¶m OmZm Mm{hE& na§Vw ¶mX apIE, ¶moOZm H$mo H$m¶m©pÝdV H$aZo Ho$ {bE AmnH$mo Ñ‹T> g§H$pënV hmoZm hmoJm& Bg{bE, nhbo, àH$meH$m| H$mo ZμOaA§XmO H$s{O¶o& Xÿgam, AnZo Cnݶmg H$mo gr{‘V Amoda dmbo ‘¡M H$s Vah ~ZmB¶o ¶m {H$gr C‹S>mZ H$s Vah -50 nÞm| go EH$ AÀN>r ewéAmV, {’$a ~rM ‘| {dhma H$aZm Am¡a CgHo$ ~mX 50 nÞm| H$m EH$ AÀN>m g‘mnZ& Am¡a Vrgam, ¶{X dh EH$ bKw H$Wm h¡, Vmo CgHo$ A§V ‘| h‘oem M{H$V H$a Xr{O¶o& ¶h EH$ H${R>Z H$m¶© h¡& na§Vw H$mo{ee H$s{O¶o& Bg‘| H$m’$s ‘Om AmVm h¡& „


ADVT

Regn. No. TN/CCN/359/2018-2020 Total number of pages in this monthly Licensed to post WPP No.TN/PMG(CCR)/WPP-421/2018-2020 issue, including cover, 84. Price: `35 Registered with Registrar of News Papers for India TNHIN/2001/05271 Rotary Samachar Published on 1st of every month

Rotary Samachar - December 2018  
Rotary Samachar - December 2018  
Advertisement