Page 1

Vol.1, Issue 3 | Price ` 35 | Annual Subscrip ion ` 420

@NewsRotary

BPìm 2018

Wrapper Front and F Inside - August 2018 - Tamil.indd 1

/RotaryNewsIndia

{³ì

31-Jul-18 12:25:39 PM


With Best compliments from PDG John Daniel Secretary, South Asia Reception, Rotary Convention, Toronto


EÒ@Í 12

TRFUS

¹100 ÷Põi u¢u P¼²P Pºnß!

TRF°ØS $100 @Põi

u¸® RC ö£[PѸ BºaŒºmì°ß uø»Áº D μÂŒ[Pø쨣ØÔ £i²[PÒ.

20

12

öhõμõs÷hõ ©õ|õmiÀ ÷μõmh› #Í~}y¯'­>Ê2ƒ

25,000 @μõmh›°Úº £[@PØÓ @μõmh› PßöÁßåøÚ¨£ØÔ öu›¢xUöPõÒÐ[PÒ.

24

24 $372-.6

ªÀ¼¯ß Á`À: ̊ÊOJr.x™UÌJº´>ÊWͯ

TRFAÓ[PõÁ»ºPÒ uø»Áº £õÀ ö|méÀ @hõμs@hõ PßöÁßåÛÀ TRF°ß uØ@£õøu¯ öŒ¯ÀvÓß SÔzx ÂÁ›zuõº.

36 m›Ûhõm, £ÓøÁPÎß §ª öÁÛ”@¯»õ A¸QÀ EÒÍ m›Ûhõm £ØÔ AÔ¢xUöPõÒÍ»õ®. 56

Áõmhº ÃÀPÒ uspº Gk¨£øu GÎuõUSQÓx-

20

£õ®@£ @í[Q[ Põºhß Œ[PzvÚº ©íõμõèmμ Qμõ©[PÎÀ uspº @ŒP›US® ÁÈø¯ GÎuõUSQßÓÚº.

56

36

64

–UP~„~ʯ#Š757 Í2—ͯ#wZ—Mƒ]͐…• öá#§›ß £õ쮣›¯ Pø»¯õÚ AμUS @Áø»¨£õkPÒ £ØÔ J¸ Pmkøμ 70

W–¨Ê¯xœ72\ÍW—OM Âk[PÒ!

öPmh £ÇUP[PøÍ öu›¢@u ÁÇUP©õP öPõsi¸¨£x SÈ°À Cʨ£uØS Œ©®. #CזÊX„~ʯyŠØWÖ\X‘wZ˖£Ø„¨? ÁÈ•øÓPÒ. 72 '§¢=2£´>=2~ƒ ¦zuP[PÒ G¨£i |® öŒõ¢u P¸zxPÎhª¸¢x ~Ê«xOMm­©“ƒ{X„Ø2ÊP\ÍW2ÊUy73¨Z Gߣøu¨ £ØÔ AÔ¯»õ®.

64

£h[PÒ: @hõμs@hõ ©õ|õmiß Z–72—œÊ—•-^J¯72ÊO? xJƒ ø©U uõß BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 3


©hÀPÒ

ø» ©õu CuÈß, ¦v¯ Aø©¨¦, Amøh¨ £UP® ~­«ƒ#W´5©}yJ\W72 Pmkøμ BQ¯øÁ ªPa]Ó¨£õP EÒÍx. ÷μõmh›°ß EÒ÷Ͳ®, öÁÎ÷¯²® £õ¼Ú \©ß£õmøh #X2~Ê2–‘‡«\Zƒ$?r„r´ SÔ¨¦,÷μõmh›°À AvP©õÚ ËxU'«}y¯2Í¢Ì>72 ̖UK„W´#–?„\ÍW ÂÁ›UQÓx. %wW$UK´2\Z'wZ \Uv¯õP C¸[PÒ BS®. ÷©¾® £íõª¯ß |À¼¯À¦ ©ØÖ® EÖv¯õÚ uø»ø©US® >r„ʯ>~]͐̈́–‘‡«\X #\WÍ2„,x„²§¢ 2\ÍWÌWwËWM\WW­2Ê2 |õ® RIW͐–ÌxrŠÊ¿²75 Phø©£mi¸UQ÷Óõ®. #–,ËWÊ͐Ì^Ê75} xʏ͖‡§¢]–Ê3~­«ƒ AÁμx vÓø©¯õÚ uø»ø©°ß RÌ, ÷μõmh› ¦v¯ E¯μ[PøÍ Gmh¸UQÓx. Š¼WÊx2\X´ËxU2¥75 ]ÓSPÒ öPõkUP¨£kQÓx GßÓ Pmkøμ, }v£v ìÁõv \ÁõøÚ , “—–Ê2Š\Wʯ ËxU2¥75#X2ʊƒ #£}xW­2ʯ,{ZÍ~„ʯ XOJ\ÍW’’˖£C>\Z75 Ë2ÊUM–Š͖\Z§¢Z ]C>„~Ê2%wWXOJ\ÍW~­¨ >=2=2¢Ê“ƒy´x­¨mK‡ƒ £ÒΨ£i¨ø£U øPÂmh

J¸ vmh¨£o v¸®£a ö\#¯¨£k®

Cø»z umk vmh¨ £o°ß (©Pκ ÁõÌÁõuõμzøu ÷©® £kzxuÀ) Pøuø¯ öÁΰmhuØS RC ©si E[PÐUS |ßÔ öu›ÂzxU öPõÒQÓx. CUPøuø¯ Qμs öáðμõ A¸ø©¯õP öÁΨ£kzv²ÒÍõº,

4 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

@NewsRotary

Vol.1, Issue 2 | Price ` ϯϱͮŶŶƵĂů^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ` 420

áü

|À» Aø©¨¦, ]Ó¢u EÒÍhUP®, £õ¼Ú \©E›ø© Pmhaö\#v

áüø» 2018

//RotaryNewsIndia RotaryNewsIndia

{³ì

PõmhUTi¯x. |À»xUPõP ^ʃ^ƒÍ~{Z}y\Z7Ë2ÊUÌJ %}Ìxʃ'=2¥75ƒ'=2§ mŸ5Ÿ—­5ƒ–Ê¡\Z72§ DG A VxXnD 3201

B uø»Áº @£› μêÝhß AÁμx ©øÚ Gìuº RI

áüø» 2018 ÷μõmh› {³ì 3

?«2¥75~«–Ê}{)´¨ CßöÚõ¸ Pøu, RC A[P÷ÍèÁμõÀ –œ=2}xMƒ,X¨²§¢~­«ƒ £¯ß£hUTi¯ vmh¨£o¯õS®. ~­¨#ͯ\Z2OM͊2¥ƒxK72\ uS¢uøÁ. M Ty‘}RC v¸ÁÚ¢u¦μ® {¨^2nD 3211

ª

2™ƒ&72\W72{X„ –K–Í~}{J´6K„m´x72\X­5–Ê¡\Z72§^~Z̊ÊOJr x„P\X´–Z–J\ÍW –ŠÌ–­2%Z, ]Ó¢u ÁÈ. ¦v¯ ÷uõØÓ® ÷μõmh› {³øé öuÎÁõP, ]Ó¨£õP ©ØÖ® ªPÄ® W°\Z–~Ê2™ƒ2ÊOM3¨Z #ZW°C?¨}{72,%J\ÍW Aøh¯¨ ÷£õQÓx GßÖ |õß ^ƒ{3̨´#Z^~Z#Í~}y´ ËxÊZ\ÌWÊ­¨\ÍWÌ~ƒxM\X7

C¢u _ØÖa `ǾU÷PØÓ Cø»z umkPÒ B÷μõUQ ¯zvØS |ßø© £¯US® Gߣøu²® AÁº |ßS ÂÍUQ²ÒÍõº. vmhzvß ÂÁμ[ PøÍ ÁÇ[S®£i ©õÁmhzvÀ EÒÍ £» \[P[PÒ GßøÚU ÷PmkÒÍÚº, AøuU öPõsk AÁºPЮ AÁºPÐøh¯ \‰PzvÀ AzuøP¯

]›¯›ß SÔ¨¦® ËxU2¥75 #X2ʊ~£}xZ5©\Z{̯…´ _XxXÁ–ÊX>–Ê´̖—~´ $3–´—=7Á ËxU2¥75 ]ÓSPÒ ÁÇ[P¨£k® Ch® %Z #–2£´Ì^2ÊP“ƒ WÊ´5©}yOMCË>ʕ ÷Ásk®. ^~Z>mWʄƒ#Í~X„ʯ ©ØÖ® {ø»¯õÚ ÁõÌUøP ÁõǨ ÷£õμõk® AØ£o¨¦ÒÍ ©ØÖ® ußÚ»©ØÓ ö£sPÒ C¸¨£uõÀ $@–X72}xOM§¢Z̖͐ ~­«ƒ˜M%ŠUK“ƒ%–2§ ?¨wW˖­©„Ê¢2¢Ê2 W=2Í¢]Žy73´¨¯#–2§ X¨Í~‡§¢–2§~­«ƒ #ͯ\ZB¡]͐2Í¢‡ƒ >~]͐…•͖\X727 6K„–2§̊ÊOJr…• >€x\X„$UM2£•~ʖOJ ~­«ƒ>=2\W͐Í~̈́ HØÖÒÍ £»¨ ö£sPøÍ |õ® |À» Euõμn[PÍõPU Põn»õ®. ÷μõmh›°À ©mkªÀ»õ©À y¨–­©“ƒ'§¢ËxU2Í¢} x­©‡ƒ~­«ƒ#–2¥ÍJ„ ?¨}{\X¨Í~2Í¢}x­©‡ƒ _Áõμ쯩õÚ PmkøμPøÍ

vmh¨£oø¯z öuõh[P»õ®. _÷μ¢uº ÷©õPß, RC ©si — D 3070 RI uø»Áº ©ØÖ® RID ö\#v Esø©°À FUP©ÎUPU Ti¯uõP C¸UQÓx. ÷μõmh›°ß AøÚzx ÷\øÁ ÁÈPξ® ÷μõmh›US¨ £[PΨ¦ AÎUP,

¦v¯ ©ØÖ® £øǯ '«}y¯2Í¢ FUSÂUP AøÚzx öμõm÷h›¯ßPЮ Phø©¨£mi¸UQÓõºPÒ GߣvÀ \¢÷uP® %•Í>=2yŠ?ËJ´O •ßÛø»°À C¸¢x ÁÈ|hzu ÷Ásk®. Dr NRUK Pºzuõ RC v¸ÁÚ¢u¦μ® ¦Ó|Pº — D 3211


©hÀPÒ

ËWÊJC?„Ê2%JƒËx¨C Ë>W$?r„75^´© R ^ÛÁõ\ß, RC ©xøμ OJ™´nD 3000

}

XxXÁ–ÊX>–ʲJ¯Ê¯ Ì^2ÊP•A–ÊŠÁ„~Ê2™ƒ uPÁÀ {øÓ¢uuõPÄ®, FUP ~£75ƒ,´¨Ê2™ƒ%wWZ >mWʄ\X•'§¢*~Ê­¨}xOJ ~­«ƒ—–Ê2Š\ZË>„}xOJ ËxU2£´yŠC?ͯ2Í¢_XxX ËW£™xM\Z3¨Ê¸–¯Êƒ> ,Ÿ=Í2^ÍJmͨ}xM\Z–ÌW %=5yŠWʯyŠC?ͯ$U2§ —–Ê2Š\Wʯ~ͯ—2¥75 xŠÊ~r}{ËWÊÍ2Ë>“\WÊ~• AuØS £v»õP ]øÓUS ö\À»U 6JW„ÊŠÊ2%}xWÊ2#– AOK72ÊOK‡§¢Ê%wWC Bœ‘•Á–„ƒ?\Wʗ´ —–Ê2Š\ZCË>„}xOJ ËxU2¥72ʯ?x„²§¢ ̖͐–Ê}{2£•x…­? ¯ÎUP¨£k® ¦xø©¯õÚ XOJ}xQ„Ê•#–2§ _u¢vμ©õP ©ØÖ® Aø©v¯õP ÁõÇUTk®. PRIP PÀ¯õs xʯ·6OJ\X•xrwZ͊\W xK—–Ê2Š\WʯËxU2¥72ʯ %wW^ÍJmͨ\XOJ}xQ…• %wX„ÊmŸ–X“ƒ'§¢ ÷μõmh›a \[P[PÒ £[öPkUP m´–Š̖UMƒ S »ô©nß RC#ƒxÊ>m\XŠƒnD 3212

ö£s uø»ÁºPÒ ÷uøÁ

£õ¼Ú \©zxÁzøu ÷©®£kzxÁuØPõÚ E[PÒ m„­?xʊÊOM75r„Z–ƒ BskPÎÀ, uø»Á¸UPõÚ ÷£õmi°À £»¨ ö£sPÒ ©õÁmh PÁºÚºPÍõP C¸US® J¸ `Ì{ø»ø¯ ÷μõmh›°À |õ® AÝ£ÂUP¨ ÷£õQ÷Óõ®. ‘ö£sPÒ Âø»ø¯¨ £ØÔ¯

EnºÄÒÍÁºPÒ’ GßÓ E[PÒ AÔUøP £μÁ»õP J¨¦U öPõÒͨ£mkÒÍx. £õ¼Ú >~]͐Ë~y72}xOJ'J´ \‰PzvÀ uØ÷£õx {»Ä® SǨ£® ©ØÖ® AμõáP® •iÄUSU Á¸®. A¸s S©õº hõè RC £›£õhõ — D 3262

öμõm÷h›¯ÚõP ö£¸ªu®

÷μõmh› J¸ öPõøh¯õÎUS ªPa ?¨}xÊ2~r„ÊÍW#£73¨Z GßÓ Pmkøμ°À (áüß ©õu CuÌ), |õß PRIP PÀ¯õs £õÚºâ°ß J¸ AÔUøPø¯ PÁÛzu÷£õx Ba\›¯©õP C¸¢ux, AvÀ AÁº, “J¸ Czuõ¼¯ öμõm÷h›¯ß, ªP¨ö£›¯ §P®£zuõÀ ÷\u¨ £kzu¨£mh Pma (Kutch)ß {Áõμn £oUPõP $1 ªÀ¼¯ÝUPõÚ J¸ Põ÷\õø»ø¯ EhÚi¯õP AÎzuõº. AÁº £n® G¨£i ö\»ÁÈUP¨£mhx GßÖ GßÛh® ÷PmPĪÀø», C¢v¯õÄUS ö\À»Ä® CÀø». Cx ÷μõmh›°À ©mk÷© |hUS®.” GßÖ TÔÚõº. öμõm÷h›¯ÚõP C¸¨£x ö£¸ø©US›¯ Â審õS®. N áPw\ß, RC H¾¸ — D 3020

E»Pz uμ® Áõ#¢u EÒÍhUP®

÷μõmh› {³ì CuÈß J¸ ÁÇUP©õÚ Áõ\Pº. E»Pz uμ® Áõ#¢u EÒÍhUP®, PmkøμPÒ ©ØÖ® ©õÁmh[PÎÀ ö\#¯¨£k® ÷μõmh› vmh¨

£oPÎß £mi¯À BQ¯ÁØøÓU öPõsh J¸ CuøÇ öÁΰmhuØS E[PøͲ® '=2§$?r„5ŸÍ–‡ƒ £õμõmkQ÷Óß. JÆöÁõ¸ ©õu•® 10&¢ ÷uv |õß CuøǨ ö£ØÓÄhß, ö£¸®£õ»õÚ PmkøμPÒ Dk£õmøh HØ£kzuUTi¯øÁ¯õPÄ® _Áõμ쯩õÚøÁ¯õP C¸¨£uõÀ, AøuU R÷Ç øÁUP •iÁvÀø». {¦ß £m÷hÀ, RC. P[Põ›¯õ Aí©uõ£õz — D3054

\‰P FhP[PÎÀ ÷μõmh›ø¯ ÂÍ®£μ¨£kzu!

öμõm÷h›¯ßPÍõQ¯ |® AøÚÁ¸US®, \‰P[PÎÀ |® \[P[PÒ \õvzu ÷Áø»PÒ £ØÔ¯ Aئu©õÚ ¡ØÖUPnU PõÚ PøuPÒ EÒÍÚ. JÆöÁõ¸ \[P•®, ÷μõmh›a \[P[PÎß ËWÊJy­5#}xʕ>i2 FhP[PøÍ vÓ®£h £¯ß£kzv |À» ö£¯øμ¨ £μ¨£a ö\#²® ÷|μªx. \[P[PÒ, vmh¨£oPÒ ~­«ƒ]2¡C?2Í¢̊ÊOJr AÀ»õu Cøn¯uÍ[PÒ ©ØÖ® Ë^O˖ʏ73=5Ÿ72£• |À» £h[P÷Íõk £vÄ ö\#¯ ÷Ásk®. J¸ \[P®, \•uõ¯zvÀ ÷μõmh› £ØÔ¯ J¸ ÷|º©øÓ¯õÚ ö£õxz ÷uõØÓzøu Cuß ‰»® vÓ®£h E¸ÁõUP •i²®. R •μÎ Q¸ènõ RC ö£ºíõ®§º — D 3262

AÓUPmhøÍUS ¹.100 ÷Põi RC Ëx=2¦$C>ʏOÁD 3190yŠ?ËJ´Jʯ ŠÊy•JÁ]«–¯ˊÊOÌJr„´DŠ—>=2 TRF75ŽÌ2ÊK^´Ë2ÊÍJ#£\Z§¢Ê Ì~“ƒ,?¨wW'2\X­5̖͐Ë>„TRFUS

'W™ƒ,'´¯W~ʯ2ʊP\X­2Ê2#–#£\W ö£¸® |ßöPõøhUS uø»Án[SQ÷Óß. ÂÁm7xÌJ•RC {̯˖ÁËJUOnD 3131

'=2¥ÍJ„2\Z72Í¢^Ê=2§–ŠÌ–­3̨ʃ$?r„75)ŸZ=2§rotarynews@rosaonline.org ; rushbhagat@gmail.com BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 5


Governors Council RI Dist 2981 RI Dist 2982 RI Dist 3000 RI Dist 3011 RI Dist 3012 RI Dist 3020 RI Dist 3030 RI Dist 3040 RI Dist 3053 RI Dist 3054 RI Dist 3060 RI Dist 3070 RI Dist 3080 RI Dist 3090 RI Dist 3100 RI Dist 3110 RI Dist 3120 RI Dist 3131 RI Dist 3132 RI Dist 3141 RI Dist 3142 RI Dist 3150 RI Dist 3160 RI Dist 3170 RI Dist 3181 RI Dist 3182 RI Dist 3190 RI Dist 3201 RI Dist 3202 RI Dist 3211 RI Dist 3212 RI Dist 3231 RI Dist 3232 RI Dist 3240 RI Dist 3250 RI Dist 3261 RI Dist 3262 RI Dist 3291

DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG

S Piraiyon Nirmal Prakash A RVN Kannan Vinay Bhatia Subhash Jain Guddati Viswanadh Rajiv Sharma Gustad Anklesaria Priyesh Bhandari Neeraj Sogani Pinky Patel Barjesh Singhal Praveen Chander Goyal Dr Vishwa Bandhu Dixit Deepak Jain Arun Kumar Jain Stuti Agrawal Dr Shailesh Palekar Vishnu S Mondhe Shashi Sharma Dr Ashes Ganguly Ramesh Vangala Konidala Muni Girish Ravikiran Janradan Kulkarni Rohinath P Abhinandan A Shetty Suresh Hari S A Venkatachalapathy Dr E K Ummer E K Luke K Raja Gopalan C R Chandra Bob Babu Peram Dr Sayantan Gupta Kumar Prasad Sinha Nikhilesh M Trivedi Bhabani Prasad Chowdhury Mukul Sinha

Printed by P T Prabhakar at Rasi Graphics Pvt Ltd, 40, Peters Road, Royapettah, Chennai - 600 014, India, and published by P T Prabhakar on behalf of Rotary News Trust from Dugar Towers, 3 rd Flr, 34, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008. Editor: Rasheeda Bhagat.

Board of Permanent Trustees & Executive Committee PRIP PRIP PRID PRID PRID PRID PRID PRID PRID PRID RID TRF Trustee RIDE RIDE

Rajendra K Saboo Kalyan Banerjee Sudarshan Agarwal Panduranga Setty Sushil Gupta Ashok Mahajan Yash Pal Das Shekhar Mehta P T Prabhakhar Dr Manoj D Desai C Basker Gulam A Vahanvaty Dr Bharat Pandya Kamal Sanghvi

RI Dist 3080 RI Dist 3060 RI Dist 3011 RI Dist 3190 RI Dist 3011 RI Dist 3141 RI Dist 3080 RI Dist 3291 RI Dist 3232 RI Dist 3060 RI Dist 3000 RI Dist 3141 RI Dist 3141 RI Dist 3250

Executive Committee Members (2018–19) DG Rajiv Sharma RI Dist 3030 Chair – Governors Council

DG Pinky Patel

RI Dist 3060

Secretary – Governors Council

DG Subhash Jain

RI Dist 3012

Secretary – Executive Committee

DG A Venkatachalapathy

RI Dist 3201

Treasurer – Executive Committee

DG Shashi Sharma

RI Dist 3141

Member – Advisory Committee

ROTARY NEWS / ROTARY SAMACHAR Editor Rasheeda Bhagat

Senior Assistant Editor Jaishree Padmanabhan

Send all correspondence and subscriptions to ROTARY NEWS TRUST 3rd Floor, Dugar Towers, 34 Marshalls Road, Egmore Chennai 600 008, India. Phone : 044 42145666 e-mail: rotarynews@rosaonline.org Website : www.rotarynewsonline.org

The views expressed by contributors are not necessarily those of the Editor or Trustees of Rotary News Trust (RNT) or Rotary International (RI). No liability can be accepted for any loss arising from editorial or advertisement content. Contributions – original content – is welcome but the Editor reserves the right to edit for clarity or length. Content can be reproduced, but with permission from RNT.


B]โ€บยฏยบ ยฃUPยฎ Kยบ FIFA รยธzuโ€ขยฎ, Kยบ รถยฃยธยขuรŸรธยฉ ยฉQรŒa]ยฒยฎ

IFA EยปPU รทPรตยจรธยฃ Aร€ยปx ฮผรจยฏรต 2018ยผยธยขx Aรธhยฏรตรa ]รŸรšยฉรตรš ย—ยƒyยงJยดย–รยŠย…ย•)M\Z7ร‹2รŠยงยขยรŠยƒ C[S uรตรŸ รถhรŸร›รฌ ร‚รธรยฏรตmiรŸ ฮผรตรกรต รทฮผรตรกยบ Lรถยฃhฮผยบ, Cฮผsk รถ\m โ€ขรŸรšoยฐร€ ยฉร˜ร–ยฎ ,ยรŒxรŠOK{ยงยฃรย„ร‹WยดยฏรŠ}yr72ย˜ยŠย ร‹2ย—ยด$UJย>ยฐJยƒ%ยœwZรŒxรŠOKย…ย‘ยwZ รถรรŽรทยฏร˜ร“ยจยฃmhรตยบ. CรŸร– รรธฮผ Lรถยฃhฮผยบ ,ยย—ยƒyยงJยดรŒxรŠOKย…ย•6JรŒWรŠย•ย—รย„\ uรŠร‚ยฏvร€รธยป, Bรšรตร€ Gvโ€บร€ Cยธยขu รŒxรŠOKย„รŠยขrยด^ยƒy7ร2ย…ยด>7Xร‹ย–ยดยซย—OJZ $ยดJย>ยดyยดยฏยโ€œ^รŠยด^ยƒy7ร2รŒย„รŠM CยธUP รทรskรถยฉรŸร– GรŸร›hรทยฉ รถ\รตร€ยผU รถPรตsiยธยขรทuรŸ. CรŸร– Gรšx |รตรรตP CยธUPยจ รทยฃรตQร“x GรŸร– รถ\รตร€ยผรถPรตsรทhรŸโ€™โ€™ GรŸร“รตยบ. Lรถยฃhฮผยบ HรŸ รทuรตร˜ร–รทยฃรตรšรตยบ, Hรถรšร›ร€ โ€œuร˜Pรตยจยฆ, Piรšยฉรตรš รถhรŸร›รฌ ร‚รธรยฏรตiรšรตฮผรต Aร€ยปx Aรฮผx ร‚รธรยฏรตmk รทยฃรต#ร‚mhuรต'' GรŸร– ยฏรตรทฮผรต mร‚mhโ€บร€ Pยธzx รถuโ€บร‚zux รทยฃรตยป, Guรšรตร€ Aรยบ รทuรตร˜ร“รตยบ GรŸร– |ยฉUSz รถuโ€บยฏรตx. Pรตร€ยฃยขvร€ รถฮผรตรšรตร€รทhรต ยฉร˜ร–ยฎ รถยฉรฌรช รทยฃรตรŸร“ Pรตร€ยฃยขx รกรตยฎยฃรรตรŸPร’ u[Pร’ vร“รธยฉ ยฉร˜ร–ยฎ {ยฆnzxรยฎ ยชPร„ยฎ รทuรธรยจยฃmh รทยฃรตx Cยธรยธยฎ โ€ขUQยฏยฉรตรš รถยฃรšรตร€i รฅรตm AiUPz uรร”รšยบ ยฉร˜ร–ยฎ รร€ยปรธยฉยชUP รถยฉรฌรช Cยขuz รถuรตhยบ โ€ขรŠรxยฎ Jรทฮผ Jยธ รทPรตร€ ยฉmkรทยฉ Aizvยธยขuรตยบ. รทยฉยพยฎ รยผรธยฉยฏรตรš AยบรถรกรŸiรšรต ยฉร˜ร–ยฎ yรŒยŠ?ย•รŒxรŠยCA2ย•~ยญยซยƒรร‹xย…ยฒยƒ6J รถuรตhUPa _ร˜ร–UPรŽรทยปรทยฏ รถรรŽรทยฏร”ยฏx. $ยฏรŠย•yยดยฏยรŒย–ยซXยจร~ย„รŠย•รŒ~ยดร~ AรธhQรŸร“รšยบ. EuรตฮผnยฉรตP Lรถยฃhฮผรธฮผ GkzxUรถPรตร’ร[Pร’. รทยฉ 3, 2016ร€, โ€œรทฮผรตรกยบ Lรถยฃhฮผยบ HรŸ CรŸรถรšรตยธ Qฮผรตsm รฌยปรตยฎ ยฃmhzรธu Cร› Gยจรทยฃรตxยฎ รถรร€ยป ยฉรตmhรตยบโ€™โ€™ GรŸร“ Wรย}yย•%=3ยรŠwZ^รŠยฃWยœรŠยฏXร‹Jย‘3ยŠรŠ}ย•

F

|ยฎยฃzuSยขu ร‚รรตu[Pรธร โ€ขรŸรธรzx โ€œLรถยฃhฮผยบ K#ร„ รถยฃร–รuร˜S โ€ขรŸยฆ, uรšx 17 รฌยปรตยฎPร’ ยฃmh[PรhรŸ ร‚รธรยฏรตmรธh โ€ขiUP รรต#ยจยฆร’รxโ€™โ€™ GรŸร“x. Gร›รยฎ, รกรšรโ€บ 2018ร€ Bรฌvรทฮผยผยฏ Kยฃร›ร€ uรšx 20รx Qฮผรตsm รฌยปรตยฎ ยฃmhzรธu Lรถยฃhฮผยบ รถรรŸร“รตยบ. Lรถยฃhฮผโ€บhยฎ APยขรธu Cร€ยปรตยฉร€ Cยธยจยฃuรตร€ WรŠยด#ย–ย#ยดyยญ5rย„ย–ยŠรŠ2%ย73ยจรŠย ยฉร˜ร–ยฎ Cxรทร รทฮผรตmhโ€บยฐยพยฎ PรตnยจยฃkQร“x. \ยซยฃzvร€ |รตรŸ Jยธ รถฮผรตmรทhโ€บยฏร›hยฎ รทยฃ]รทรšรŸ, Aรยบ uรŸรธรš โ€œยฃรตยฉฮผรŸ GรŸร–ยฎ \ฮผรต\โ€บUSยฎ Sรธร“รรตรš Aร”ร„รธhยฏรยบ GรŸร–ยฎ'' ร‚รโ€บUQร“รตยบ. Bรšรตร€ TRFUS ยน.100 รทPรตi($14.7ยชร€ยผยฏรŸ) |รŸรถPรตรธh AรŽzuuรŸ โ€ฐยปยฎ รทฮผรตmhโ€บ EยปPzรธu ร‚ยฏยจยฆUSร’รรตUQยฏรยบ RC รถยฃ[Pร‘ยบ $ยC>ยOรyยŠ?ร‹JยดOD ฮผร‚\[Pยบ. ""รถPรตรธh รร’รร€'' Snยฎ รทยฃรตรŸร“ รรตยบzรธuPรธร โ€œรถยฃโ€บยฏ รรตยบzรธuโ€™โ€™ GรŸร– Tร”, โ€œ|รตรŸ 4ยฎ ย–5}yย•%ยwWรŒxรŠZ%ยœwW)ยฏZWwรWย„รŠ2 Gso GรŸรรธhยฏ ยฃnzรธu Cยขu \โ€ฐPzvร˜S รถPรตkUQรทร“รŸโ€™โ€™ GรŸร– Aรยบ รรยบยขx รยธยฎ รทยฃรตx Phยขx รยขu Pkรธยฉยฏรตรš {รธยปรธยฉรธยฏ ร‚รโ€บUQร“รตยบ. Cยขu Cuรˆร€ Aรฮผx Pรธuรธยฏยจ ยฃiยฒ[Pร’, Cยขu ยฉร›uร›รŸ ยฃoรธรU Psk }[Pร’ A\ยขx รทยฃรตรƒยบPร’. ยฃร’รŽUTh[Pรธร 2OMย–Zร2ย—J}xOJ5ยœwรW2ยฅ75 _Pรตuรตฮผยฎ ยฉร˜ร–ยฎ ยฉยธzxร Pรร›ยจยฆ AรŽยจยฃx รทยฃรตรŸร“รร˜รธร“ Cยขvยฏรตร‚ร€ ยฉmkยฉร€ยปรตยฉร€, ยฃรตQรฌuรตร›ร€ Qฮผรตยฉยจยฆร“ ยฃร’รŽยฐยพยฎ ย–ยœ=5ย–Wยญ5#ย–ยŠZ,ยย—ยŠย•#ร>ย—ยด โ€ฐยปยฎ, Aรฮผx Pรšร„Pรธร {รธร“รทรร˜ร–รuร˜PรตP 100 รทPรตi ยนยฃรต# รถPรตkUP โ€ขiยฒยฎ... โ€œ*ร‹ยฏยฐย•yrย—รยฏ)=2รยขyr}xWยญ5mยด |รตยฎ Gร€รทยปรตยธยฎ Jรทฮผ ยฉUPรรตPz uรตรŸ Cยธยขรทuรตยฎ.โ€™โ€™

ฮผรงuรต ยฃPz BPรฌm 2018 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 7


RI

uø»Á›hª¸¢x

Á¾ÁõÚ Aø©¨ø£ E¸ÁõUP E[PÒ Ãmi¼¸¢x öuõh[SPÒ

#´{§¢̊ÊOJr^Ux2Ì¢ 'Í2~Ê­¨̖UM~Ê"mW‘•˜OM75} ÌxÊ5Mƒx\ÍWÌ^?‡=2§)´¨ xœË~ʝ'UM#}xK„ʯʕ˜OM75 ˖£Ì„'§¢'2\ÍWm­©“~Ê2} {¨72Q72̖UMƒ)´xW•~ʨÊ2 W¯ZÌW͖2£•2–¯ƒË>“\W̖UMƒ )´xZWÊ´#W´#\Wƒ Ì>͖~OMÌ~^~Z5©7Ì2ʧ)´« )M\Z7Ë2ʧ¥ƒÌxÊZ'r„–2¥75 x´3ÍJ75ƒ–Í2…Ê¯XOJ=2§ ËxwXOJ=2£•&MxJ\ÌWÊ´«ƒ$¯Ê• #ÍWCË>ƒÍ~„Ê2CË>„̖UM~ʯʕ ^~Z˜OÍJ,Ÿ=2Ê2͖\Z7Ë2ʧ¢ ̖UMƒ̊ÊOJrË2ʧÍ22¥75 *­xË>„•xM–Z)´¨Ê•̊ÊOJr…• y¨ÍŠ~X\ZCË>„•xM–ZXOJOMC Ë>„•xM–Z^~Z$Wʊ=2Í¢C>r„Ê2} x„´xM\ZW•$3„Í–$5ƒ$­¨•72 Ë>„•xMƒ$̊Ê73„)UPm§¢̊ÊOJr '«}y¯2Í¢7Ë2ÊUJWÊ2̊ÊOJr#Í~}{ $̊Ê73„~Ê2%72CË>„Ì–UMƒ ̊ÊOJr'«}y¯2£´)UQ7Í22JwW $UM2¢Ê2'2#¢—•O>ƒÌx )´Ì¨%73¨Z–¢C?#ÍJ„—•Í '«}y¯2¥7Ì2Ê–„WÊ3–3¨Zx ÷μõmh› \[P[PÒ C¸UQßÓÚ. BÚõÀ, WÊ72\ÍW*­xM\Zƒ–Í2…•5©7Ì2ʧ (72ƒ%•Í'2¢—•Ë>„•xM3̨ʃ

GßÖ®, ÷μõmh› L£Äs÷håÛß vmh[PÒ SÔzx® AÔ¯õu ÷μõmh› \[P[PÒ £» C¸UQßÓÚ. AÁØÔÀ G¨£i Ch®ö£ÖÁx GßÖ Thz öu›¯õ©À C¸UQßÓÚ. '«}y¯2£•Ëxƒxʓƒ$U2§~OMÌ~ '§¢¯Ì>͖{r„—ƒ{ƒËxU2¥72ʯ #Í~}xÊ2CË>„•xM–Z5©\WËW£™ƒ %•Í •u¼À ÷μõmh› \[P® Gߣx '«}y¯2Í¢Í~„~Ê27Ë2ÊUM%„=5ƒ #Í~}xÊ5ƒ^ʃ–575ƒ%75Í22Í¢ #ÍJ„̖UM~ʯʕmW‘•'«}y¯2§ ÌW͖'«}y¯2Í¢&MxM\W̖UK„Z ^~Z)•ÌÊŠZ2JÍ~‡ƒ$5ƒ$72m§¢ '«}y¯2Í¢CÌ>}xZ~OM~• ̊ÊOJr„Ê•~X}{3ÍJ}xÍW'Pƒ –Í2…•{X„'«}y¯2Í¢‡ƒ%JƒËx¨C Ë>„̖UMƒ ¯õμõÁx ÷μõmh› TmhzvØS Á¢x, W„=5x–75#–2¥756OJ\X•x=5 %}xÍW'«XË>„̖UMƒ̊ÊOJr XOJƒ5©\Z_=2§$–~Ê2%wWʕ #ÍW75©\Z'=2¢Z̊ÊOJr>=2ƒ #©wX}xZJ´#X•&MxM–ÍW‡ƒ #©wX72̖UMƒ'=2¢Z>mWʄ\X­5 ,ÌW͖%wWʕ%wW–ÊŠ7 6OJ\X̐̄—–ÊX‡=2§^~Z̊ÊOJr >=2ƒ–“–Ê2%72̖UMƒ)´¨Ê• #ÍW˜OK‘wZËWÊJ=5=2§̊ÊOJr #Í~}y•[UMÌ2ʐÊ2%=2§

@£› μêß W͐–̊ÊOJr%UJÌ^º¯• 8 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018


RI %„75¯rJwZ

'«}y¯2Í¢W72͖72 #–2Í¢؊ÊOJrxQ…• &MxM\Zؖʃ AߦÒÚ öμõm@h›¯ßP@Í, PÀ¿› Põ»[PÎÀ ‘30 |õmPÒ’{\W2=2§yŠx~Ê2 %wWZ]ͯ™75–3¨Z)wWË~ʝ̈́‡ƒ m}xÌW^ÊO2£•#WʖZ,̊~ÊW\X•2­«\ ÌWwZ—JÊƒ)´xZWÊ´#W´?¨}{#ÍW}Ìxʕ ,—º„\ÍWCË>ʕ̖UMƒ̊ÊOJr$UK• ,~ÊWƒmKwZ—OJZ%´²ƒ~ÊW=2§WÊ´ EÒÍÚ. #Ë~r722—DŠÊxO.}ŠÊÁK´'¨=5–W­5§ ^Ê´Ë>•̖UK„xÊÍW˖5[Šƒ(Miles to go before I sleep){2¡Ëx­¨2—ÍW–r2§]ͯ™75 –3´¨¯]ͨ„Ë>„̖UK‡§¢Z2ʐƒ ^~72Ê272Ê\X72ÊZ {ZÍ~…´$Wʊƒx´m2\W´Í~#\ZJ´ ̊ÊOJr…´m73„—Ÿ„=2£•#Z,´¨Ê5ƒ x•Ì–«%¯Ë~ʝxUxÊOM}y´¯Q…• '§¢–2Í¢7Ë2ÊUJ̊ÊOJr>=2=2§ >mWʄ\X­5}xŠwZxOJ{rW͐#£73´¨¯ #\ZJ´>–Ê•2§#W­2ʯY™2§$3„Í–5©\W {rW͐‡ƒ#£73´¨¯–¢C?‡J´#ÍW\W72 ͖\Z7Ë2ʧ¢̖UMƒ̊ÊOJr>=2=2£‘wZ '«}y¯2§#UÍ~…•—5–Z5©\Z'2 #¢—•—r–ʯ$™^J\W}xOJZ '«}y¯2§̊ÊOJr…•Ì>wZ-ŠÊUM75§ —5–W­572ʊPƒ'«}y¯$–W­5m´{ #–2¢ZËxÊ«}{2§—¢72}xJ—•Í)´xZƒ '«}y¯$¯y¨5̊ÊOJr5©\Zmͨ„Ê2\ ËWr—72}xM–X•Í)´xZƒ#wW$—´iƒ öu›¯Á¢ux. #ÌW>~„ƒ{2¡Ëx­¨?>=2=2£• '«}y¯2§ËWÊJwZ_K}xZ#X2~Ê2'§¢Z

2ʊPƒW=2¢Z~X}{#=Ì2#©„}xM–ÍW 'P3¨Ê2§Ì~“ƒ#–2¢Zx=2£}{ ~Ê­¨\Z75––573¨Z)´xÍW‡ƒ'P3¨Ê2§ Ì~“ƒ#wWwW^2Š=2£•'§¢Ëxʍ¢ÊWʊ ËWʝ•Ì~ƒxÊM2£•{X„–Í2}xÊM2Í¢‡ƒ E¸ÁõUSQÓõºPÒ. %´«x•Ì–«Zͨ2£•ËWʝ•–\W2ƒ —r–ÍJwZ–ƒBœ‘•–ÊŠwÌWÊ«ƒ{Z}{Z –Í2}xÊM'–Ê3–3¨Z'«}y¯2Í¢\ W72͖75ƒ˖­©)´xZ'«}y¯2§ËWÊJwZ _K}xZƒ#–2§Ë>„•xM–Zƒ~OM~• #›–Ê«_K75ƒ'«}y¯2§>=2\X´ ^J–K7Í2…•X¯mƒ'­>Ê2~Ê2&MxM–ZWÊ´ %~ÊW=2¥75,mͨ6KXOJ=2Í¢ –5}xZ#X•'«}y¯2§,Ë–ʍ75,– 2wZ͊„ÊM–Z$3„Í–XOJJ}xJ̖UMƒ ,–75,–W=2¢Zxƒ~­«ƒx˜¯=2Í¢ #©wZË2ÊUM#W­Ì2­x˖­©2Š~ʯ5Ÿ #Í~„%Z'W™ƒ $72}|–~ʯ'«}y¯2Í¢>=2\X´ 6OJ=2§Ì>͖\XOJ=2§>mWʄ]2¡™2§ –Š–Íœ}xÍW(75—72̖UMƒ#}ÌxÊZWÊ´ >mWʄ\Z75'=2¢Z̊ÊOJr>=2ƒ'W–mK‡ƒ 2JwW$UM2¢Ê2̊ÊOJr%„72ƒ–ŠÊ« xÍJ\Z––ZJ´'2\ÍW%ÍP\Z–3¨Z ̊ÊOJrË^I?•'«}y¯2Í¢‡ƒ '«}y¯2§Ë^I?•̊ÊOJr̈́‡ƒ]͐„Ê2 ͖\X}Ìxʃ)´¨mœ72\X´iƒ ̊ÊOJr̈́–“}xM\Z̖ʃ̊ÊOÌJr„´2§ ,›Ë–ʍ–75ƒ'\̖2ƒ#£‡=2§#ͯ–ƒ %ÍPwZ'2\ÍW~Ê­«Ì–ʃ

C xÊÁ2 %„75^̊ÊOJr%´JÌ^º¯• BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 9


TRF

uø»Á›hª¸¢x...

@í®£ºU ©õ|õk

A[PõiPЮ EnÁP[PЮ: 2UMÊ„WÌ2

E[PÒ L£Äs@håÝUS }[PÒ @uøÁ TRF•]X%•Ê~•^~ZxxQ2§^JwX72ÊZ '2ƒmŸ–Zƒ̊ÊOJr…´x•Ì–«m„­?2§ Ë>„•2¥75#¨72OJÍ¢y´{~Ê2%73¨Z ƒ$UK•TRF…´]Ẍ́y•‘„´ JʐŠÊ2 A~ʏŽÌ2ÊK '„\W%75 ]P…72}xOM§¢Z%wW$UM]XXŠOMW­2ʯ %75•‘„´JʐŠÊ2 A~ʏŽ Ì2ÊK ]P…72}xOM§¢Z%Z^~75}Ëxr„ >–ʐÊ5ƒ 2JwW$UM2£•̊ÊOJrË>WÌ>͖2§ ,›Ë–ʴͨ‡ƒ'=2¢Z]X'W—>Ê\X„~Ê73„Z #W­5%ÍP„Ê2'=2¢Zx=2£}{ƒ2™ƒ m73„~ʯZ_=2§%•Ê~•̊ÊOJr,´«ƒ %•Í.x™UÌJº²75_=2§ÌW͖'=2¢Z ]X$WŠ™Ìxʐ̖xÍJ}xÊ­¨“ƒX¨Í~‡ƒ ÌW͖}xM3¨Z 2JwW~ÊWƒ̊ÊOJr75ƒ)¯75ƒ'UJʯ '¨Í–}x­©75©}yMÍ2…•>ÊWʊP'«}y¯ŠÊ2 %wW^Ê´2OK\W͐Í~}xW—Í„*­¨y¨5 )}xK5©7Ì2Ê¥J´Ë>„•xJ$Šƒy\ÌW´ )´xÍW76©…wÌW´$¯Ê•#W­2Ê2'=2¢Z ̊ÊOJr–Ê¡7Í2̈́~Ê­«ƒ–Í2…•„ÊŠÊ–Z '=2Í¢72OKW͐–ŠÊ2̖Ê>=2]–Ê3„Ê2̖Ê ~Ê­¨̖UMƒ)´«ƒ2Ê\X72̖UJʃ'=2§ )•ÌÊ75ƒm´Ì¯­¨ƒ2ÊP™ƒË>„•˜ŠŠÊ2 ~Ê«–W­5ƒ̊ÊOJr…•W°%Jƒ'UM ~ʖOJ,Z74OM]X72ʯW5Ẍ́}Ëx«ƒ Ì>͖\XOJ=2£•'=2¢Z̊ÊOJr>=2\ZJ´ &MxM–Z,–Í2$5ƒ'=2¢Z>=2\X´ *WʖZXOJƒ—}x~ʯWÊ2%•Ê—OJʕ{X„ XOJ\ÍW}Ëx«–W­5CË>„•xM=2§'=2¢Z $­¨Í72UJ©‡ƒ{X„–mͨ75–Ê}xÊ2 ,›Ë–ʍ6OJ\ÍW‡ƒ2Z=2§^•'2\ÍW #Í~}xW­2Ê2)}xK%ÍPwZË>„•xJÊƒ)´xZ 5©\Z'=2Í¢}ÌxÊ´¨?wWͯ‡§¢>2̊ÊOJr '«}y¯2¥J´Y—Š—–ÊW\ÍWÌ~­Ë2ʧ¥=2§

μõß DxJ´.x™UÌJº´ #¨72OJÍ¢\W͐– 10 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

öá

º©Û @í®£ºU |P›À Ph¢u 15 BskPÎÀ 2Êy„2=2§#=2ʊ72ÍJ2§*ŠÊ¢~Ê2 vÓUP¨£mkÂmhÚ. 2019® Bsk RI ©õ|õk áüß ƒÌWXmW•ƒÌWX–ÍŠ…•^ÍJËx«3¨Z Ì2ÊÍJ72ʐ\X•^ÍJËx«ƒ~Ê^ÊOK´ÌxÊZ%W~ʯ Br„˖£C>\X•(Auenalster)#•ÁËJ*r72͊…• #•ÁËJ7£.}(AlsterCliff))´¨'P–2\X• 2Ê͐C?­«UK̈́%„­Í2؄ÊMŠ?\Z7Ë2ÊUÌJ #wWÊƒ2ƒ{yˊOK•Ì~͐^ÊOMmOÍJ} ËxÊr„•5OK%¨Ê•'P͖72wZ>Ê}yJÊƒ #=3wZÌxÊ˾•Jʏ.}(Poseldorf) GßÓ %J\X­5^JwZË>•Êƒ'P–2=2§2͐} ËxʍO2§xœ=2ʐ}ËxʍO2§ËxU2§#œ5 >ÊW¯72ÍJ2§'§¢¯.xʏJʃ(Fahrdamm) W¢\X‘wZ_ŠÊ—}xJ3•^2r´Í~„}x5X…• #Í~wZ§¢–ŠÊ­«C?¨}{72#2~ʯ ËW72§Ë2ÊUJ^2ŠÊ¯¶=7.Ëx´ÁL7 (Jungfernstieg)Ë>´«–ŠÊƒ %wWËW72£•Ë^Ê«75\Y°2Í¢'UP *ŠÊ¢~ʯ2ÍJ2§'UM#Z~OM´©Apple, Herm’s, GucciÌxÊ´¨>–ÌW>2ÍJ2§'§¢¯ #\ZJ´>Ê7Ì2Ê̐J̐˾.Ëx(Chocolaterie Leysieffer)–Q2]͐„mƒ'2}{2¡Ëx­¨ ËJKy„(teddy bear)W„Êr}{75}Ëx„Ìxʯ ÁËJ.}(Steiff)Ë>•\W–¨Ì–UJʃË>=2• '­x\X–¢Ê2~ʯ̐–´KÂÊÁ(Levantehaus) GßÓ %J\Z75ƒË>•̖UMƒy¨5yŠx2OJJ7 2͐–•“^ÂÊKËJËŠʰ(Hadi Teherani) –K–Í~\W+̊Ê}y„xÊÍẄ́‡ƒ2ÊP̖UMƒ {X„–K–Í~}{#=2ʊ}ËxʍO2¥75 2Ê̊ʑ˯—Ë„ËJ•(Karolinenviertel) GßÓ %J\Z75CË>•Ì–UMƒ#͖mŸ72mŸ72 '§¦%¢ƒ–K–Í~}xÊ¢2§^J\Zƒ–Q2 –¢Ê2~Ê5ƒy´¯7ˊË>´Á—•Ê Gretchens Villa))´¨%J\X•˶~°…´yŠ\̄2xʐÊÍJ7 ÷PU (cheesecake)A͖\Z}xʍ=2§ 2019® Bsk ÷μõmh› ~Ê^ÊOM75}xX™Ë>Z Ë2ʧ¢%ÍP„W¢ƒ Hamburgriconvention.org


öuØPõ]¯ @μõmh› Cßhº@|åÚÀ A¾Á»Pzvß öŒ#v z

z

÷μõmh› \[P ©ØÖ® ©õÁmh A¾Á»ºPÒ u[PÍx ªßÚg\À •PÁ›PøÍ MyRotary GßÓ Áø»uÍzvÀ £vÄ ö\#²®£i ÷PmkU öPõÒͨ£kQßÓÚº.

Tmh®, £°Ø], Cøn¯ ÁÈU P¸zuμ[S |hzxÁuØPõÚ vmh®, \[P¨ £°Ø]¯õÍ›ß £oPÒ u쨣mkÒÍÚ. Bßø»ß ÁȨ£°Ø] Tmh[PÒ EÒÎmh £» ÂÁμ[PÒ Cøn¯uÍzvÀ Ch®ö£ØÖÒÍÚ.

÷μõmh› \[P ©ØÖ® ©õÁmh A¾Á»ºPÒ u[PÍx \[P ©ØÖ® ©õÁmh¨ £oPøÍ ÷©ØöPõÒÁuØPõÚ Âsn¨£¨ £iÁ[PÒ, BÁn[PøÍ https://my.rotary.org/en/manage/ club-district-administration/clubadministration GßÓ Cøn¯zvÀ

z

RI (C¢v¯õ) 26 ö£¸{ÖÁÚ[ PÐhß Cøn¢x AU÷hõ£º 2016 •uÀ ö©õzu® $1.36 ªÀ¼¯ß Põº¨£÷μm \‰P¨ ö£õÖ¨¦ {v¯õP (CSR Fund) ö£ØÔ¸UQÓx. 2017&18® BsiÀ ö©õzu® $0.93 ªÀ¼¯ß {vø¯ 19 ö£¸{ÖÁÚ[PÎhª¸¢x ö£ØÖÒÍx. z

Bm÷hõ÷©õiÆ %wX„Êy̖͊O‘O

(D3131).

HöμL¨ CßâÚ¯ºì y̖͊O‘O (D3012). ™ø|Û S¹¨ (D3110) BQ¯øÁ AiUPi |ßöPõøh ÁÇ[Q²ÒÍÚ )´xZ5©}yJ\W72Z

£°Ø]UPõÚ Buõμ[PÒ

(https://my.rotary.org/en/learning-

öÁØÔUS EuÄ® \‰P B#Ä •øÓ x•Ì–«~°WÊy~ʯ'W— PÐUPõPÄ® öuõÈÀ£°Ø]U S® E»PÍõ¯ ©õÛ¯zxUS —UP}y75ƒ>=2=2§ ©õÁmh Aø©¨¦PÒ •u¼À Pmhõ¯©õP \•uõ¯ AÍÂÀ B#Ä |hzv •iÄPøÍ Âsn¨£[PÐhß Cønzx Aݨ£ ÷Ásk®.

™

HuõÁx £°Ø]U Tmh® |hzu Eu ÷uøÁ¯õ? RI #Í~}y´%ÍP„W¢\X•

©ØÖ® Cuμ ö\#v ©hÀPÒ

z

{vUPõÚ £o¯õͺ BuμÄ

E»PÚõ¯ ©õÛ¯zxUS —UP}y75ƒÌxÊZRI

People of ActionyŠ>ʊƒ

‰»® Pøu ö\õÀ¾uÀ

÷μõmh› \[P[PÒ ÷©Ø öPõÒЮ ]Ó¢u £oPøÍ ©UPÎøh÷¯ Gkzxa ö\À ÁuØSa ]Ó¢u ÁÈ \®£¢u¨£mh uPÁÀPøÍa ÷\P›zx E›¯ ÁøP°À Põm]U PøuPÍõPÄ® u¯õ›zx ÁÇ[SÁxuõß. ©UPÒ Ë>„•xÊOMyŠ>ʊƒ(People of Action) Gߣuß Ai¨£øh°À Aø©¯ ÷Ásk®.

©õÁmh Aø©¨¦PЮ ÷μõmh› \[P[PЮ G¨£i¨ £[÷PØP»õ®? z

https://my.rotary.org/en/ news-features/newsletters.

 ™öPìhõ®¨

z

z

Membership Minute

Membership Mnute GßÓ ö\#v ©hÀ ªßÚg\À ÁȯõP Aݨ£¨£kQÓx. AvÀ, £» '«}y¯Ì~ƒxÊOM72ʯ uPÁÀPÒ Ch®ö£ØÖÒÍÚ. ̊ÊOJr'«}y¯5©\W Asø©UPõ» B#Ä®, W5X„ʯ'«}y¯2Í¢ Aøh¯õÍ® Põs£uØPõÚ ÷¯õ\ ͯ2¥ƒ{X„'«}y¯ PøÍ Ez÷ÁP® AΨ£uØPõÚ –2¥ƒ'«}y¯2Í¢\W72 øÁzxU öPõÒЮ ÷¯õ\øÚ PЮ Ch®ö£ØÖÒÍÚ. C¢u ö\#v ©hÀPøͨ ö£ÖÁuØS £vÄ ö\#¯ Cøn¯uÍ®:

£vÂÓUP® ö\#x öPõÒÍ»õ®. ~ʖOJ]–Ê32§'«}y¯ PÎß ÂÁμ[PÒ, AÔUøPPÒ, {¾øÁPÒ, |ßöPõøhPÒ SÔzu uPÁÀPÒ, ¦v¯ \[P® BQ¯ ÂÁμ[Pøͨ £v÷ÁØÓ® ö\#¯»õ®.

z

uø»ø©°hzvß £o¯õͺøÍ AqP»õ®. AÁºPÒ B쮣 Pmh B#ÄPøÍ |hzu»õ®. L£Äs÷håß {v ö£Ó vmh[PøÍz u¯õ›UP EuÁ»õ®. Cx öuõhº£õP ÷©¾® AÔ¢x öPõÒÍ ªßÚg\À: grants@rotary.org

reference/learn& role/trainers) For Trainers )´¨yr—•—–Š=2§

z

z

ö\¯À£õmk¨ £o¯õͺ (People of Action) SÔzu PøuPøÍ v ÷μõm÷h›¯ß ©ØÖ® ÷μõmh› {³ì (The Rotarian and Rotary News) £zv›UøPUS Brand Centre ‰»® EÒÍ Œ[Pzvß Œ‰P @ŒøÁz vmh[PøÍ ÂÍ®£μ¨ £kzx[PÒ. People of Action (öŒ¯À£õmk £o¯õͺPÒ) ÂÍ®£μ[PÐUS Brand Centre À £õºUP»õ®. CÁØøÓ E[PÒ Œ[P '«}y¯2¥J´x3=2§ ©õÁmh uPÁÀ {¦nºPÒ öuõhº¢x £oö\#¯mk®. AÁºPÒ E[PÒ \[P® SÔzx |À» £øh¨¦PøÍ E¸ÁõUPmk®. AøÁ ÷μõmh› Cßhº÷|åÚÀ öuØPõ]¯ A¾ÁP® (RISAO), ÷μõmh› Cßhº÷|åÚÀ (RI) BQ¯ÁØÖhß £Qº¢x öPõÒͨ £h÷Ásk®.„ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 11


Rtn D μÂŒ[Pº ©øÚ ö£Í»õÄhß.

TRFUS `100 ÷Põi u¢u P¼²P Pºnß! μçuõ £Pz

12 ÷μõmh› {³ì ì BPìm Pìm 201 2018 8


TRFUS

¹.100 ÷Põiø¯ AÒÎU öPõkzx A\zv°¸UQÓõº RC ö£[PѺ Bº\ºmì uø»Áº D μÂ\[Pº. Aøu¨ £ØÔU ÷PmhõÀ, 50 Á¸hzxUS •ß uß ÁõÌUøPa \®£Ázøu {øÚÄTº¢x TÖQÓõº: ªPÄ® ÁÖø©°À Aμ_¨ £ÒΰÀ £izu GßÛh® Gß B]›¯º “GÆÁÍÄ •i²÷©õ #Z–ÍŠ…•y¨757Ë2ÊM\Z EuÄ.” GßÓõº. Axuõß Gß ©ÚzvÀ BÇ©õP¨ £v¢xÂmhx GßÓõº. öuõhº¢u AÁº, 90 \uÃu® ÷£¸US |õß C¨£i AΨ£x yK72—•Í)Z–Ê2%wWʓƒ \›, SÇ¢øuPÐUS® E[PÍx GvºPõ»zxUS® øÁzv¸¨£x ÷£õP AÍÄUS ÷©À ÷\ºzx øÁzuõÀ, Ax Âå® ÷£õ»zuõß GßÓõº μÂŒ[Pº. J¸ •øÓ Á¸©õÚ Á› Bøn¯μõÚ Gß |s£º, “Hß CÆÁÍÄ £nzøu AÒÎU öPõkUQÓõ#” GßÖ ÷Pmhõº. AuØS |õß “ö£›¯ Aμ]¯ÀÁõv÷¯õ, £nUPõμ÷Úõ \®£õvzu £nzøu¨ ÷£õS®÷£õx G[÷P Gkzxa ö\ÀQÓõº GßÖ ö\õÀ. A[÷P Gß £nzøu¨ ÷£õmk øÁUQ÷Óß” GÚ £v»Îz÷uß GßÖ ]›zu£i TÖQÓõº μÂ\[Pº. μÂ\[P›ß uzxÁ® GÎø©¯õÚx. ÷uøÁUS ÷©À SÇ¢øuPÐUS ö\ÀÁzøu Âmka ö\ßÓõÀ, Ax AÁºPøÍU öPkzxÂk®. A÷u \©¯® ©Ö¦Ó® EnÂßÔ £]÷¯õk £» HøÇPÒ \õQÓõºPÒ. GßÛh® EÒÍ ö\ ÀÁzxUS |õß Põ¨£õÍßuõ÷Ú

|õß ÷μõmh› \[Pzvß uø»ÁμõPU P¸vU öPõÒÁvÀø», \P £o¯õͺ Gß÷Ó {øÚzxU öPõÒ÷Áß. JÆöÁõ¸ ÷μõm÷h›¯Ý® uø»Áºuõß.

£] GkzuõÀ, ¯õμÁx |s£ß ÃmkUS¨ £]UQÓx Gß÷£ß. AÁºPЮ öμõmi÷¯õ HuõÁ÷uõ öPõk¨£õºPÒ.

Jȯ ö\õ¢uUPõμß CÀø». Ax \‰PzxUSa ö\õ¢u® GßÖ |®¦Q÷Óß. AøuU |õß öPõsk ÁμÄ® CÀø», öPõsk ÷£õPÄ® •i¯õx GßÖ TÖQÓõº. ©õÁmh BÐ|μõP _÷μè í› {¯ªUP¨£mh {PÌa]°À CÆÁÍÄ ö£›¯ öuõøPø¯ AΨ£x SÔzx D μÂ\[Pº AÔÂzuõº. A¨÷£õx, ¦v¯ ©õÁmh BÐ|º, μ Kº Aئu©õÚ ~°W#X“ƒ2JwW% BskPÍõP AÁº Âzv¯õ\©õÚ ©ÛuμõP E¸ÁõQ²ÒÍõº GßÖ ¦PÌ¢uõº. C¢u |ßöPõøh öuõhº£õP ©õÁmh uø»ÁºPÒ ÷uº¢öukUP¨£mh {PÌøÁ¯kzx, Ph¢u KμõshõP÷Á ÂÁõvzx Á¸ÁuõPU TÔ¯ _÷μè í›, Akzukzx |h¢u Tmh[PÎÀ ]Ô¯ AÍÂÀ PhÝÁuÂz vmh®, ÁõPõ GÀø»°À Aø©vz ys {ÖÄÁx, •v÷¯õº CÀ»® Aø©zuÀ, Aø©v&wºÄUPõÚ ÷μõmh› ø©¯® (Rotary Peace Centre) öuõh[SÁx BQ¯øÁ SÔzx ÷£] Á¢uõº GßÖ® TÔÚõº. C¨£iö¯À»õ® TÔ¯ AÁº, A¢uU TmhzvÀ, 2018&19® Bsk £» vmh[PÐUPõP ¹.100 ÷Põi AÎUP¨ ÷£õÁuõP AÔÂzx Cߣ Avºa]°À BÇzvÂmhõº. A¨÷£õx, A¢u {vø¯ uÚx vmh[PøÍa ö\¯À£kzxÁuØPõP L£Äs÷håÝUPõP AÎUP»õ® GßÖ ÷¯õ\øÚ TÔ÷Úß GßÓõº _÷μè í›. μÂ\[P›ß uõμõÍ ©Úzøu¨ £õμõmi¯ RID C £õìPº, J¸ £›ø\U öPõkUS®÷£õx, ©ÚuõμU öPõkUP ÷Ásk®. AxÄ® \›¯õÚ |£¸US, \›¯õÚ ÷|μzvÀ, BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 13


\โ€บยฏรตรš Chzvร€ Gรธuยฒยฎ GvยบยฃรตยบUPรตยฉร€ รถPรตkUPรทรskยฎ GรŸร– ยฃPรzRรธu Aร”ร„ร–zxQร“x. ยฃยป |รตkPรŽร€ ยฉUPร’ Aiยจยฃรธhz รทuรธรPรยฎ Cร€ยปรตยฉร€ uร‚UQร“รตยบPร’. ยฉร–ยฆร“ยฎ Aรร„US AvPยฉรตP รธรzvยธUQร“รตยบPร’. AรยบPร’ u[PรŽhยฎ Cยธยจยฃรธuยจ ยฃQยบยขx รถPรตshรตรทยป, EยปQร€, ยฃ], รŒ^รŠxยyยŠC?รยฏ2ยง wยบยขxร‚kยฎ GรŸร“รตยบ.

ฮผร‚\[Pโ€บรŸ Cรรธยฉยจ ยฃยธรยฎ

ฮผร‚\[Pโ€บรŸ uzxรzรธu Aร”ยขx รถPรตร’รU รทPmSยฎรทยฃรตx, Aรยบ รถรรŽยจยฃรธhยฏรตรš EsรธยฉPรธรU Tร”รšรตยบ. Aรฮผx uยขรธu Pรตรทยฉรจ _uยขvฮผยจ รทยฃรตฮผรตmh vยฏรตQ. ร‚รทรšรตยฃรต ยฃรทรยฐรŸ ยงuรตรŸ CยฏUPzuรตร€ DยบUPยจยฃmhรยบ. uรŸร›hยฎ Cยธยขu _ยฉรตยบ 8 HUPยบ {ยปzรธuz uรตรšยฉรตPU รถPรตkzxร‚mhรตยบ. Gรšx uยขรธu รถยฃรตร”ยฐยฏร€ ยฃiยจรธยฃ โ€ขiUSยฎ \ยฉยฏzvร€ yrOKยฝ$O?รย„7 PsiUSยฎ รรธPยฐร€ yrOKยฝ#ยŠ?ยดxรŠJ} ยฆzuP[Pรธรz wยฐmk Gโ€บzuรตยบ. รธPuรตQ 4 Bsk ]รธร“ยฐร€ Cยธยขuรตยบ. ร‚kuรธยปUSยจ yยจ5#ย–ยŠZXย„รŠ2\Z7 14 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ BPรฌm 2018

PรตP uรตยชฮผยจ ยฃzvฮผยฎ รร‡[Pยจยฃmhx. รถยฃรตร” ยฏรตรยบ รทรรธยปยฒยฎ Qรธhzux. HรŠ EhรŸ yยจ}{2ยฅยƒย–>Xย„รŠ2 รรตรŒยข@uรตยฎ. Bรšรตร€, |รตรŸ 4รx ยฃiUSยฎรทยฃรตx, vjรถฮผรŸร– uยขรธu Pรตรทยฉรจ Cร“ยขxร‚mhรตยบ. Skยฎยฃรทยฉ uzuรŽzux. Aยฎยฉรต HรŠ รทยฃรธฮผยฒยฎ รรยบUP ]ฮผยฉยจยฃmhรตยบ. Aยจยฃรต รทรรธยป รถ\#u Pยฎรถยฃร›ยฐร€ Cฮผsk \รทPรตuฮผยบPรUS รทรรธยป Qรธhzux GรŸร“รตยบ ฮผร‚\[Pยบ.

\โ€ฐPรทยฉ uยขรธuยฏรตรšx!

uยขรธuรธยฏ Cร‡ยขx รรตiยฏ G[PรUSz uยขรธuรธยฏยจ รทยฃรตร€ Euร‚ยฏx Cยขu \โ€ฐPยฎuรตรŸ. AยจยฃiยฐยธUP Gรšx uยขรธuรธยฏยจ รทยฃรตรŸร“ \โ€ฐPzxUS ยน. 100 รทPรตi uยธรvร€ GรŸรš CยธUQร“x? GรŸร“รตยบ Enยบa] รทยฉยผh. Aรยบ Tร–รx Eยฏยบร„ |ร‚ร˜]ยฏรตPz รทuรตรŸร“U Tkยฎ. Bรšรตร€, Aรฮผx รรตรŒUรธP ยชPร„ยฎ รถ|QรŒa]ยฏรตรšx. ฮผร‚\[Pยบ B.A. โ€ขizxร‚mk, รoP รทยฉยปรตsรธยฉ, \ยขรธu รทยฉยปรตsรธยฉยฐร€ iยจรรทยฉรต xK\WรŠย)ยดยจรŠย“ยƒ#Z GรŽvร€ รธPThร‚ร€รธยป. Aรรทฮผ รถuรตhยบยขx Tร”รšรตยบ: |รตรŸ Aยขu Aรร„US |รŸร“รตPยจ

ยฆzv\รตยผzuรšzvร€ |รตรŸ \ฮผรต\โ€บUSยฎ Rรทร‡ Eร’รรรŸ. Jยธรยบ รถยฃรต#ยฏรšรตPรทรรต, vยธhรšรตPรทรรต CยธUP รทรskยฉรตรšรตร€, ยฆzv\รตยผzuรšยฎ รถPรตg\ยฎ รทuรธร.

ยฆzv\รตยผzuรšzvร€ |รตรŸ \ฮผรต\โ€บUSยฎ Rรทร‡ Eร’รรรŸ. Jยธรยบ รถยฃรต#ยฏรšรตPรทรรต, vยธhรšรตPรทรรต CยธUP รทรskยฉรตรšรตร€, ยฆzv\ รตยผzuรšยฎ รถPรตg\ยฎ รทuรธร. |รตรŸ Jยธ \รตuรตฮผnยฉรตรšรรŸ. 1980ร€ Jยธ \รตuรตฮผn Pยฎรถยฃร›ยฐร€ ยน.105 \ยฎยฃรzvร€ รทรรธยปUSa รท\ยบยขรทuรŸ. รƒmiยผยธยขx AvPรตรธยป 5 ยฉoUรทP ยฆร“ยจยฃmk โ€ฐรŸร– xร2รยข}yK\Z ~Q75#ย“ย–ย2ยƒ รถ\ร€รทรรŸ. โ€ขรŸvรšยฎ ยฃรธร‡ยฏรท\รตร– Aร€ยปx Pg]uรตรŸ ยฉvยฏ ยปga. Cรธhยฐร€ ยฃรฌรฉรบUSU PรตzvยธUSยฎรทยฃรตx Jยธ รรตรธร‡ยจยฃร‡ยฎuรตรŸ Enร„. Pรธh]ยฐร€ โ€บยฏร€ Gรฌรทhm รฟuยบ ยฃรตฮผv

yย•รŒ2OรรŒยŠรŠOJr.xย™UรŒJยบยฒ75 |รŸรถPรตรธh AรŽzuรตร€ Gร€รทยปรตยธยฎ |ร€ยปx GรŸร– รถ\รตร€รรตยบPร’. \รตuรตฮผn ยฉร›uรšรตรš Bร’ Cยจยฃi uรŸ รถ\รตยขu รยธรรตยฐร€ 70 \uรƒuzรธuU รถPรตkzxร‚mhรตร€, โ€œBรญรต, Aร˜ยฆuยฎโ€ GรŸรถร“ร€ยปรตยฎ รทยฃรตร˜ร”ยจ ยฆPรŒQร“รตยบPร’.

ยฃiยจยฃรรŸ Cร€รธยป. 10ยฎ ย–5}yย•%ยŠUMmรยจ รทuรตร€ร‚ยฏรธhยขรทuรŸ. #}xรŠ%ยจwWyยจ5 รทยฉรต\ยฉรตรš \Pรรต\zvร€ ร‚รŠยขรทuรŸ. vยธiรทรšรŸ. Pร’ร ]ร›ยฉรต iUรถPm ย—ยญรŒยจยดyยดยฏย Aยฎยฉรตร‚รŸ AรŠรธPยฒยฎ @ล’รตPโ€ขยฎ GรŸรธรš ยฉรตร˜ร”ยฏx. 1972ร€ รถยฃ[Pร‘ยบ รท|รฅรšร€ Pร€ยฟโ€บยฐร€ B.A. รถยฃรตยธรรตuรตฮผยฎ ยฃizรทuรŸ. A[รทPuรตรŸ GรŸ B]โ€บยฏยบ hรตUhยบ |ฮผ]ยฎรธยฉยฏรต GรŸร“ vยฏรตQยฏรตร€ DยบUPยจ ยฃmรทhรŸ. AรยบuรตรŸ yยญ2รŠย\Xย•ร‹x=2ยฆย ยฃร€PรธยปUPร‡PzvรŸ xรธnรทรยขuฮผรตPร„ยฎ Eยฏยบยขuรตยบ. รร–รธยฉ PรตฮผnยฉรตP 50 Pรต_US รทรยบUPhรธยป vรŸรทร“รŸ. ยฃ] Gkzuรตร€, ยฏรตฮผรx |sยฃรŸ รƒmkUSa รถล’รŸร– Aยฎยฉรต ยฃ]UQร“x GรŸรทยฃรŸ. AรยบPรยฎ รถฮผรตmiรทยฏรต Huรตรรทuรต รถPรตkยจยฃรตยบPร’. Cยจยฃi \โ€ฐPยฎuรตรŸ G[PรธรU Pรตยจยฃรตร˜ร”ยฏx. |ร€ยป ยฉร›uยบPร’uรตรŸ ยฃ]รธยฏ Bร˜ร”รšยบ. AรยบPรŽร€ ยฃยปยบ Cร“ยขxร‚mhรšยบ. #ย–ย2ยฅ75^รŠยดXย}yC ร‹>ย“\Xย„รŠ2รŒย–UMยƒ Cรถuร€ยปรตยฎ uzxรยฎ GรŸร– {รธรšUQร•ยบPรรต.


รถuรตรˆยผร€ Cร“[QรทรšรŸ.

รถuรตรˆยผร€ รถรร˜ร”

โ€บยฏร€ Gรฌรทhm รถuรตรˆยผร€ ยฃยป Cรธhยณร–Pรธรa \ยขvzรทuรŸ. \ยฉรตรŽUPร„ยฎ ยฃร‡QU รถPรตsรทhรŸ. รทยฉรต\ ยฉรตรšรยบPร’ Th GรšUS |ร€ยปx รถ\#uรตยบPร’. ฮผร‚\[PยธUSz vยธยฉnยฎ BQ ยฉรธรšร‚ ย–wWyยจ5Wยดยฏยƒy7ร2 AvPโ€บzux. Aรฮผx Pรตuร€ PรธuรธยฏU Tร”รšรตยบ. 1980ยฎ BskPรŽร€ Pร€ยฟโ€บ ยฉรตnร‚ยฏรตP รถยฃรยปรตร‚รŸ Aร‡S Pรยบยขux. รทPรตรรตรธรa รท\ยบยขuรร’ Aรร’. Bรšรตร€, Aรรธร Aรธhยฏ |รตรŸ JรŸร–ยฎ รฅรตยธUPรตรทรšรต Aยฎยฃรตร›รทยฏรต Aร€ยป. |รตรทรš Aรรธร Aรธhยฏ โ€ขiยขuรตร€, GรŸรšรตร€

ยฏรตรธฮผยฒยฎ โ€ขmhรตรรตUP โ€ขiยฒยฎ GรŸร– {รธรšzxU รถPรตsรทhรŸ. Pรธh]ยฐร€ 1988ร€ Aรรธรz vยธยฉnยฎ รถ\#x รถPรตsรทhรŸ GรŸร– Tร”ยฏยฃi ]โ€บzuรตยบ. ฮผร‚\[Pโ€บรŸ รถuรตรˆร€ รถยฉร€ยป รรยบยขux. GรŸ Aยจยฃรต _uยขvฮผยจ รทยฃรตฮผรตmh รƒฮผยบ GรŸยฃuรตร€, Aยจรทยฃรตรธuยฏ โ€ขuยปรธยฉa\ยบ ฮผรตยฉQยธรจn รถรญUรทhร„US )ยดรยฏ}yK\Z}รŒxรŠ2 ยฃยป Euร‚Pร’ รถ\#uรตยบ. Aรธuยฏkzx, รธยฉ`ยบ รทยฃยจยฃยบ ยชร€รฌ {ร–รรšzvร€ รทรรธยป รถ\#u B H N รญโ€บยฐรŸ |mยฆ Qรธhzux. Aรยบ TmhรตรŽยฏรตรšรตยบ. รญฮผรต รญร„][ GรŸร“ Gรšx {ร–รรšยฎ Aรรธฮผ รท\ยบzx ร‹2รŠUJyยดร‚r& ฮผร‚ รญร„][ GรŸร– ยฉรตร”ยฏx.

GรšUS ยฆzv\รตยผยฏรตรšรรธฮผ ร‚h รท|ยบรธยฉยฏรตรšรยบuรตรŸ รทuรธรยจยฃmhx. ยฆzv \รตยผยฏรตรšรยบ \รตuรตฮผnยฉรตรš GรŸรธรš Hยฉรตร˜ร”ร‚kรรตยบ GรŸยฃxuรตรŸ Pรตฮผnยฎ GรŸร“รตยบ.

รทฮผรตmhโ€บ รรตรŒUรธP

รทฮผรตmhโ€บยฐร€ ฮผร‚\[Pยบ รท\ยบยขux HรŸ? Gร€รทยปรตยธยฎ Gรšx รถuรตรˆรธยปยจ ยฃร˜ร”รทยฏ Huรตรx รทPmk รถuรตร€รธยป รถ\#uรšยบ. GรšUS รถรร–zxยจ รทยฃรตรšx. JรŠ7JrJยƒรŒxรŠยฏรŠย“ยƒ \โ€บ, โ€ขiรถรmkยฃรโ€บhยฎ รŒxรŠยฏรŠย“ยƒ>r*ยด Pรˆรรธร“USยจ รทยฃรตรšรตร€ Th, โ€œโ€บยฏร€ Gรฌ@hm ยฉรตยบUรถPm Gยจยฃi รทยฃรตSx \รตยบ? GรŸรš Ba_?โ€ GรŸร– รถuรตรˆรธยปยจ ยฃร˜ร”

Sร‡ยขรธuPรUSยฎ E[Pรx GvยบPรตยปzxUSยฎ รธรzvยธยจยฃx รทยฃรตP Aรร„US รทยฉร€ รท\ยบzx รย–\WรŠย•#Zย—ยบยƒ รทยฃรตยปzuรตรŸ GรŸร“รตยบ Gรธuยฏรตรx รทPmk ยฃkzvรšรตยบPร’. Rtn ฮผรทยฉรจ \รตโ€บรธยฏa \ยขvz@uรŸ, โ€œCยจยฃi รถuรตรˆร€ ยฃร˜ร”รทยฏ รทPmk Eยฐรธฮผ รรต[SQร“รตยบPร’. รถรร–ยจยฃรตP CยธUQร“x. \โ€ขuรตยฏzxUS Huรตรx รถ\#ยฏยปรตยฎ GรŸร– {รธรšUQรทร“รŸโ€ GรŸร– Tร”รทรšรŸ. Aรยบ Auร˜S

RCร‹x=2ยฆย$ยCร–ยOร uรธยปรยบ D ฮผร‚ล’[Pยบ ยฉร˜ร–ยฎ Aรยบ ยฉรธรšร‚ รถยฃรยปรต AรยบPรธร DG โ€@ฮผรจ รญโ€บ (Chvร€) PDG$ยบรŠ ยจฮผล’รŸรšSยฉรตยบ โ€ขรŸร›รธยปยฐร€ รถPรฮผร‚UQร“รตยบ.

BPรฌm BPรฌ B Pรฌ P รฌm 2 2018 018 0 18 1 8 รท รทฮผรตmhโ€บ ฮผฮผรตรตm mhโ€บ hโ€บ h โ€บ{ {ยณ {ยณรฌ ยณรฌ ยณ รฌ 15 1


μÂ\[P›ß ©øÚ ö£Í»õ ÷£_QÓõº:

166 ÷μõm ÷μõmh› {³ì ì BPìm Pìm 2018 2018

2JwW¶Ñ´ƒÌWX>ÊWʊP^M\WŠ ÁS¨¦U Sk®£zvß ©Ú {øÓÄhß Põø»°À GÊ¢÷uß. AßøÓ¯ vÚ® ©õø»°À ÷μõmh› {PÌa]°À £õμõmk ÂÇõ. A[÷Puõß Avºa] Põzv¸¢ux. Gß PnÁº h÷Põáú μÂ\[Pº ¹.100 ÷Põi {vø¯ TRF |ßöPõøh¯õP ÁÇ[QÚõº. C¢u A›¯ ö\¯ø»¨ £õμõmk® ÁøP°À, |õ[PÒ C¸Á¸® ÷©øhUS AøÇUP¨£m÷hõ®. J¸ Pn® Cx PÚÁõ, {á©õ öu›¯ÂÀø». GßøÚ |õ÷Ú QÒΨ £õºzxU öPõs÷hß. μ G¨÷£õx® £÷μõ£Pμ EÒÍ® öPõshÁº. AÁ¸U÷P E›¯ £õo°À Bh®£μªßÔ, ÁÇ[Q EuÄÁõº. •¨£x BskPÐUS •ß G[PÒ C¸Á¸US® v¸©n® BÚ÷£õx, \õuõμn ìTmhº uõß øÁzv¸¢uõº. ÁõhøP ÃmiÀuõß Si°¸¢÷uõ®. Pkø©¯õP EøÇzx \®£õvzuøuU öPõsk ö£[PѸÂÀ uÚx ö£Ø÷Óõº ö£¯›À •v÷¯õº CÀ»zøuU 2OK¯Ê#Zm­©“ƒ%–>~Ê2 ^J\W}xM3¨Z%wWʓƒWŠ~ʯ'P™ \P» Á\vPÐhß uõß C¯[Q Á¸QÓx. Ax ©mk©À». ÁhQÇUS ©õ{»¨ £Sv°À SÇ¢øuPÎß PÀÂUPõP £ÒÎUTh[PøͲ® ÂkvPøͲ® Pmiz u¢v¸UQÓõº. AxÄ® C»Á\®uõß. A÷u \©¯® AÁ¸US¨ ö£›¯ PÚÄ C¸¨£øu²® AÔ÷Áß. £» BskPÍõP C¨£i EøÇUQÓõ÷μ, CßÝ® EøÇzxU öPõsi¸UQÓõ÷μ AöuÀ»õ® Cx÷£õßÓ |À» Põ›¯[PÐUPõPzuõß ö\#QÓõ÷μõ GßÖ {øÚzx ¯¨£øh÷Áß. μÂUS G¨÷£õx® ÷Áø», ÷Áø», ÷Áø»uõß. vÚ•® 18 ©o ÷|μzxUS ÷©À EøÇUQÓõº. C¨÷£õx Th ÷|ØÖ AvPõø» 4 ©oUS Ãmøh Âmk¨ ¦Ó¨£mk ÷PõÁõ ÁȯõP ©íõμõèiμ ©õ{»® ©õÀÁõß |P¸USa ö\ßÓõº. A[÷P ÷Áø»ø¯ •izxÂmk, CßÖ 2Ê͐~Q75\Xƒy–wWʏ'J̯ Ì^ŠK„Ê2Ì2ʐʏW=2–„“75C ö\ßÖ A[÷P ©μUPßÖPÒ |k® {PÌa]°À £[÷PØQÓõº. ÷Põ»õº u[P Á¯À £Sv°À \¯øÚk μ\õ¯Ú® Põμn©õP {»® ©õ_£mkÒÍx. A¨£Sv ©UPÒ EhÀ |»® £õvUP¨£mkÒÍx. Aøu ©õØÔ, £_ø©¯õÚ {»©õP ©õØÖÁuØPõP AÁº £õk£mk Á¸QÓõº. AÁ¸US® AuÚõÀ EhÀ |»® £õvUP¨£kQÓx. Bìx©õÂÚõÀ AÁv¨£mk Á¸QÓõº. BÚõÀ, ö£õx©UPÒ B÷μõUQ¯©õP ÁõÇ ÷Ásk® Gߣ÷u AÁμx »m]¯©õP C¸UQÓx GßÖ ö£¸ø© ö£õ[PU TÖQÓõº ö£Í»õ.


Rtn D μÂŒ[Pº ©øÚ ö£Í»õ ©ØÖ® ©PÒPÒ HUuõ ©ØÖ® Œ®uõ Ehß.

©QÌa] Aøh¢x, “÷£\õ©À ÷μõmh›°À ÷\º¢xÂk[PÒ” GßÖ ÷¯õ\øÚ TÔÚõº. AÁºuõß ÷μõmh›°À GßøÚ Cønzuõº. ÷μõmh› GÚUS GßÚ ö\#ux GßÖ ÷PmQÕºPÍõ? ÷μõmh› Gߣx GßøÚ¨ ö£õÖzuÁøμ°À |À» AÝ£Á® u¢ux. J¸ £L÷£ ¸¢x ÷£õ». E[PÐUS Gx yK75Ì~Ê#ÍW\ÌWwËWM\Z7 öPõsk £o¯õØÓ»õ®. uÛø©°À %}x–ŠÊ2%wWʓƒ -–Ê2%72—ƒy¯Ê“ƒ AøÚÁøμ²® CønUS® uÍ©õS®. ÁõÌUøPø¯ ©õØÓU Ti¯x® BS®. £» |À» Põ›¯[PøÍa ö\#¯ Áõ#¨£ÎUS® Ch•® ÷μõmh›uõß GßÓõº μÂ\[Pº.

μÂ\[P›ß ©PzuõÚ £oPÒ ÷μõmh› £oPÎÀ μÂ\[Pº Dk£hz öuõh[Q¯øu Akzx AÁº ©PzuõÚ öuõskPøÍ {øÓ÷ÁØÔ°¸UQÓõº. Pº|õhPzvÀ •v÷¯õº CÀ»® Pmiz u¢ux, ÁhQÇUS ©õ{»[PÎÀ £ÒÎPøÍ

Aø©zxz u¢ux GßÖ AkUQU öPõs÷h ÷£õP»õ®. AÁμx £oPÒ GÀø» Ph¢uøÁ. £õQìuõß »õTº, Cì»õ©õ£õz £SvPÎÀ Qμõ©¨¦Ó[PÎÀ £ÒÎPøÍU Pmiz uμ EÒÍõº. Ax ©mkªßÔ, £õQìuõÛÀ EÒÍ ÷μõmh› ©õÁmh BÐ|ºPÐhß öuõhº¦PøͲ® –“}xM\X‡§¢Ê AÁºPÎh® ÷£_®÷£õx, xÊ3ÁWÊ´yr—ͯ^ƒÍ~} yr\X72Êƒ$¯Ê•^ʃ C¸Á¸® J÷μ μzu®. ©UPÒ %ÍPwWʕ#Š>Ê=2ƒyr72̖Ê ukUP÷Áõ •i¯õx. ©μn¨ xM7Í2…•%wWʓƒ%\WÍ2„ £oPøÍa ö\#x öPõs÷h C¸¨÷£ß. Põμn® ©uzvß ö£¯μõÀ ÷uøÁ°À»õ©À ]UPÀPøÍ HØ£kzv Á¸Q÷Óõ® GßÖ TÔ²ÒÍõº. Cx ªP¨ ö£›¯ \©õuõÚ¨ £o°ß Aøh¯õÍ®. μÂ\[Pº uØ÷£õx ÷Põ»õº, ]UP£À»§º BQ¯ Ch[PÎÀ J¸ ÷Põi ©μUPßÖPøÍ |k® £oø¯z öuõh[Q²ÒÍõº. K#Äö£ØÓ IAS, AvPõ› A©º |õμõ¯s CuØS

Eu Á¸QÓõº. AÁ›h® |õ® Cøn¢x £o¯õØÓ»õ® GßÖ TÔ÷Úß. AÁº Cø\¢uõº. |õß ÷μõmh› \[Pzvß uø»ÁμõPU P¸vU öPõÒÁvÀø», \P £o¯õͺ Gß÷Ó {øÚzxU öPõÒ÷Áß. JÆöÁõ¸ ÷μõm÷h›¯Ý® uø»Áºuõß. |õß uø»ÁºPøÍ ÁÈ|hzu •i¯õx. AÁºPÐhß Cøn¢xuõß ö\¯À£h •i²®. C¨÷£õx Aμ\õ[Pzøu²® CzvmhzvÀ Cønzxa ö\¯À£h C¸UQ÷Óõ®. Cx I¢uõsk Põ»z vmh©õS®. £ÒÎPÐUS ©μUPßÖPøÍU öPõkzx ©õnÁºPøÍ |ha ö\#x, uø»ø© B]›¯ºPÒ Aøu¨ £μõ©›UPa ö\#¯¨ ÷£õQ÷Óõ®.

\‰P ©¢vμ®

Gß ©PÒPÒ HUuõ, \©uõ C¸Á¸® 9, 5 Á¯x ]ÖªPÍõP C¸¢u÷£õx AÁºPÎh®, “|õß \•uõ¯zv¼¸¢x {øÓ¯ \®£õvzxÂm÷hß. BøP¯õÀ, \•uõ¯zvØS ^Ê´X}y\WŠ̖UK…73¨Z” GßÖ TÖ÷Áß. A¢ua ]Ô¯ –„X“ƒ#–2§“|õÚõ (A¨£õ), BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 17


รฟuยบ ยฃรตฮผv

รทฮผรตmhโ€บรธยฏz รทuยบยขรถukzux HรŸ? ยชPยจ รถยฃโ€บยฏ รถuรตรธPรธยฏ |รŸรถPรตรธhยฏรตP AรŽUP, รทฮผรตmhโ€บ .xย™UรŒJยบรยฏ\ รทuยบยขรถukzux HรŸ? GรŸร– รทPmhuร˜S, ฮผร‚\[Pยบ, |รตรŸ ยฃยป รทยฉรต\iUPรตฮผยบPร’, Hยฉรตร˜ร–ยจ รทยฃยบรรˆPรhรŸ รรยบยขuรรŸ. |ร€ยปรรŸ ยฏรตยบ รถPmhรรŸ ยฏรตยบ GรŸร– Aร”ยขxรถPรตร’ร โ€ขiยฒยฎ. รทฮผรตmhโ€บ รถรรŽยจ ยฃรธhยฏรตรš รท|ยบรธยฉยฏรตรš uรŸรšรตยบรz รถuรตsk {ร–รรšยฎ. ]ยป uรŸรšรตยบร AรธยฉยจยฆPร’ รทยฉรต\iยฏรตรšรธร. ยฃnzรธu โ€ขรธร“รทPhรตPยจ ยฃยฏรŸยฃkzxQร“รตยบPร’. Auรšรตร€uรตรŸ ยฉUPร’ Pรจhยจยฃmk \ยฎยฃรตvzu ยฃnzรธu |รŸรถPรตรธhยฏรตP AรŽUPz uยฏ[SQร“รตยบPร’. Bรšรตร€, รทฮผรตmhโ€บ รท|ยบรธยฉยฏรตรš Esรธยฉยฏรตรš CยฏUPยฎ GรŸร“รตยบ ฮผร‚\[Pยบ. รŒยŠรŠOJr5ยฉ\ZยŠย—>=2ย6ยฉย„%ยดร‹ยฏรŠยย—ยบย„mยƒ ~ยฏ\รW\ร‹WรŠOJZ^รŠยด~W^ยƒy7ร2#ย•ยรŠWย–ยด Sร–Qยฏ \รตv, ยฉu รร‡UPยฎ รทยฃรตรŸร“ รถ\ยฏร˜รธPยฏรตรš uรธh2ยฃยดย€Z^ยƒy7ร2?ยฉZยƒ%ย•รยรŒWย–รŠยย„=2ยฃย• yยŠรŠย\Wรยฏ75ยƒรŒxรŠรŒย–ยด)ยฏZiยดยซ>รŒ2รŠW2r2ยฃย• %ยย–ยmรย‘ยƒ2ยง,ยย–ย5ยถยŠรŠ\X#ย–ย2ยงiย–ยย€Zยƒ Aรรร˜ร“ ยฃรต\ยฎ Esk GรŸร“รตยบ. ^รŠยด%wW}xP\รW72UรPiK7ร‹2รŠUM AรŽUQรทร“รŸ. Pรตฮผnยฎ, ยฉรตรmh Bร|ยบ _รทฮผรจ รญโ€บ, รŒ^ยร~ย„รŠยฏ~ยฐWย#ย–ยย€Z5wW^ยƒy7ร2'UM Cยขuยจ ยฃnzรธu Guร˜รถPร€ยปรตยฎ ยฃยฏรŸยฃkzu รทรskยฎ GรŸร– Aรธhยฏรตรยฎ PsiยธUQร“รตยบ. Pร€ร‚, _Pรตuรตฮผยฎ, _ร˜ร–ยจยฆร“ BรทฮผรตUQยฏยฎ, ยฃร‡[Siยฐรšยบ รทยฉยฎยฃรตk, ] ร– {vยฒuร‚, ยฉu |ร€ยผnUPz รถuรตsk, Aiยจยฃรธhยฐร€ ยฉQรŒa]ยจ ยฃร’รŽPร’ Gรš |ร€ยป Pรตโ€บยฏ[PรUSยจ ยฃยฏรŸยฃkzu รทรskยฎ GรŸยฃxuรตรŸ vmhยฎ GรŸร“รตยบ. Cยขu {v โ€ขรธร“ยฏรตPยจ ยฃยฏรŸยฃkzuยจยฃkQร“uรต GรŸร– PsPรตoยจยฅยบPรรต GรŸร– รทPmhuร˜S, {a\ยฏยฉรตP. Pรตฮผnยฎ, Jร†รถรรตยธ Pรต_ยฎ ร‚ยฏยบรธร ]ยขv \ยฎยฃรตvzux. Jยธ รทรรธร Gvยบยฃรตฮผรตu ร‚uยฉรตP Cยขu {v uรร“รตรšรยบPรŽรŸ รธPPรUSยจ รทยฃรต#ร‚mhรตร€, Ehรทรš รทฮผรตmhโ€บรธยฏ ร‚mk รถรรŽรทยฏร“ร„ยฎ uยฏ[PยฉรตmรทhรŸ GรŸร– vhยฉรตPยจ ยฃvยปรŽzuรตยบ ฮผร‚\[Pยบ. uรŸรธรša \รตuรตฮผnยฉรตรšรฮผรตU Tร”U รถPรตsh Aรยบ PยฎยฅฮผยฉรตP Eยฏยบยขx รถuรŸยฃmhรตยบ.

18 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ BPรฌm 2018

_=2ยงย—ยยƒyย„xKรŒย„ รถ\#ยฒ[Pร’. |รต[Pร’ ยฃizx G[Pรx รถ\รตยขuU Pรตยผร€ {ร˜Qรทร“รตยฎ. PรรธยปยจยฃhรตwยบPร’ _=2ยงย—ยยƒyย„xKรŒย„ร‹>ย‡=2ยง |รต[Pร’ ยฃizx G[Pรx รถ\รตยขuU Pรตยผร€ {ร˜Qรทร“รตยฎ. PรรธยปยจยฃhรตwยบPร’โ€ GรŸร– รถ\รตร€ รรตยบPร’. Cยจรทยฃรตx #ย–ย2ยฅ75ย–ย„Z$3ยจZ Aยขu Gsnzรธuz xรŽยฒยฎ ยฉรตร˜ร”U รถPรตร’รร‚ร€รธยป GรŸQร“รตยบ ฮผร‚\[Pยบ. AรยบPรx vยธยฉnยฎ Sร”zx รทPmhuร˜S, ฮผร‚\[Pโ€บรŸ ยฉรธรšร‚ รถยฃรยปรต, AรยบPร’ โ€œรถ\รตยขuU Pรตยผร€ {ร˜Qรทร“รตยฎ. Aยจรทยฃรตx ยฃรตยบzxU รถPรตร’รยปรตยฎโ€ GรŸร– รถ\รตร€Qร“รตยบPร’. โ€ฐzuรร’ รทรรธยป ยฃรตยบzx \ยฎยฃรตvzx, Pร€ร‚U PhรŸ รถยฃร˜ร–, Bรฌvรทฮผยผยฏรต รถยฉร€ยฃร›ร€ รทยฉร˜ยฃiยจยฆ ยฃiUQร“รตร’. Bรšรตร€, Aยจยฃรตร‚hยฎ รรต[Qยฏ xP\รW\Xย}y\Wยย–Wยญ2รŠ2 Cยจรทยฃรตx A[รทP ยฃSvรท|ฮผ รทรรธยป รถ\#xรยธQร“รตร’ GรŸร“รตยบ. Cรธรยฏ ยฉPร’ \ยฉuรต uรšx Pร€ยฟโ€บยจ ยฃiยจยฆUรทPรต, Cยฉยฏยฉรธยป \รตP\ยจ ยฃยฏnzxUSz รทuรธรยฏรตรš EยฃPฮผn[Pรทรรต รรต[P รŒย–UM~รŠยฏรŠย“ยƒxPยƒย—ยบย„\Xย• ยชPร„ยฎ PรรšยฉรตP CยธUQร“รตร’. AยจยฃizuรตรŸ AรยบPรธร รรยบzvยธUQรทร“รตยฎ. |รต[Pร’ GรŽรธยฉยฏรตรš |kzuฮผU Skยฎยฃ รรตรŒUรธPรธยฏz รทuยบยขรถukzx รรตรŒQรทร“รตยฎ. รรตรŒUรธPยฐร€ รทuรธร uรร”ร€รธยป. รทยฃฮผรตรธ\uรตรŸ uรร–. Aรทu \ยฉยฏยฎ GรŸ ยฉรธรšร‚USยฎ ยฉPร’PรUSยฎ Huรตรx uฮผรทรskยฎ Gรš ร‚ยธยฎยฆQรทร“รŸ. Gรšx EรธhPร’ Th \รตuรตฮผnยฉรตรšรธร. Gรšx |sยฃยบPร’ Bhยฎยฃฮผยฉรตรšรธu Aoยขuรตร€ Pรรธยปยจยฃkรvร€รธยป. ยฃยป BskPรรตP รรตhรธP รƒmiร€uรตรŸ ร]zxรยขรทuรŸ. AยฎยฉรตuรตรŸ, โ€œฮผร‚, EรŸ Aยจยฃรต Pรธh] รรธฮผยฐร€ รถ\รตยขuยฉรตP รƒk Th รรต[Pร‚ร€รธยป. Aรธuยจ รทยฃรตร€ |รตรยฎ รรตhรธP รƒmiร€uรตรŸ \รตPยจ รทยฃรตQรทร“รทรšรต...?โ€ GรŸร– รยธzuzxhรŸ Tร–รรตยบ. Auรšรตร€, AรยธUS ยฉQรŒa] uยธรuร˜PรตP 1997ยฎ Bsk รถ\รตยขuยฉรตP รƒk รรต[QรทรšรŸ.


AzxhรŸ Skยฎยฃzvรšโ€บhยฎ AรŸยฆ Pรตmkรuร˜PรตP รถยฃรŸรฌ Bhยฎยฃฮผ Pรตยบ รรต[QรทรšรŸ. Cร›รทยฉร€ Cxยฉรตvโ€บ Pรตยบ รรต[P ยฉรตmรทhรŸ. ยฃรธร‡ยฏ PรตยบuรตรŸ รรต[SรทรรŸ. ยฆvยฏ PรตยธUSa รถ\ยปร‚kยฎ ยฃnzvร€ รhQร‡US ยฉรต{ยป[PรŽร€ โ€ฐรŸร– ยฃร’รŽUTh[Pร’ Pmhยปรตยฎ GรŸร“รตยบ ฮผร‚\[Pยบ. ฮผร‚\[Pยบ Hร˜รถPรšรทร ]ยป ยฃร’รŽU Pmhh[PรธรU PmiยฐยธUQร“รตยบ. ยฉoยจยงยบ Qฮผรตยฉzvร€ ยชยฏรตรŸยฉยบ )ย•รย}x5Xย…ย• ยฉรตnรยบPรUPรตP ยน. 27 ยปm\zvร€ Cฮผsk HUPยบ {ยปzvร€ ยฃร’รŽรธยฏU PmiยฐยธUQร“รตยบ. Aรธu uรŸรšรตยบร Aรธยฉยจรธยฃ |hzv รยธยฎ K#ร„รถยฃร˜ร“ ฮผรตqร AvPรตโ€บ {ยบรQzx รยธQร“รตยบ. #ย–ยŠZ#ร~}yยดร‹xย„ย โ€œPร€ร‚ยฐรŸ โ€ฐยปยฎ Aรธยฉvโ€ (Peace through Education) BSยฎ. รhQร‡US ยฉรต{ยปa ]ร–รยบPร’ wร‚ฮผรรตuzvร€ ]UQU รถPรตร’รรตยฉร€ CยธUP Pร€ร‚ 2ยญy72mย„ยดยซย–ย3ยจรŠย#ย–ย Aรธuยจ รทยฃรตร€ รทยฃรตรธuยจ ยฃร‡UPzxUS BรรตQ, HIV ยฃรตvzuรยบPรŽรŸ Sร‡ยขรธuPรUPรตP Jยธ ยฃร’รŽ PmiยฐยธUQรทร“รŸ GรŸร“รตยบ ฮผร‚\[Pยบ. Cx ยฃรตฮผรตmhz uUP รถยฃโ€บยฏ ยฃรทฮผรตยฃPรตฮผa รถ\ยฏร€ GรŸร– รถ\รตรŸรšxยฎ, \mรถhรŸร– ยฉร–zu ฮผร‚\[Pยบ, Aยจยฃiรถยฏร€ยปรตยฎ รถยฃโ€บยฏ รรตยบzรธu Tร“รตwยบPร’. Cx \รตuรตฮผnยฎ. \โ€ฐPzxUS |รตรŸ รถ\#ยฏ รทรsiยฏรธua รถ\#Qรทร“รŸ. Aร†รรร„uรตรŸ GรŸร– uรŸรšhUPzxhรŸ Tร”รšรตยบ.

ยน.100 รทPรตi

\โ€บ, vjรถฮผรŸร– ยน. 100 รทPรตi AรŽยจยฃuรตPU Tร”ร‚mjยบPรทร, E[Pร’ ยฉรธรšร‚ GรŸรš รถ\รตรŸรšรตยบ GรŸร– รทPmรทhรตยฎ. |รตรŸ Gรธuยฒรทยฉ รถยฃโ€บuรตPzuรตรŸ {รธรšยจรทยฃรŸ. Cx ]ร– รยฏvยผยธยขรทu CยธUSยฎ Snยฎ. โ€ขuยผร€ Cยจยฃi |รŸรถPรตรธh ยฃร˜ร” Aร”ร‚zuรทยฃรตx, Cฮผsk รถยฃsPรUSz uรตยฏรตรš Aรร’ Pรรธยปยจยฃkรvร€ {ยฏรตยฏยฎ CยธUPzuรตรŸ รถ\#Qร“x. Bรšรตร€, GรŸ ยฉPร’uรตรŸ AรรŽhยฎ, โ€œAยจยฃรต Czuรธรš BskPรรตP |ยฎรธยฉ |รŸร“รตPzuรตรทรš Pรร›zxU รถPรตskรยขuรตยบ? รรตรŒUรธP Jยธ

โ€ขรธร“uรตรทรš รรตร‡ โ€ขiยฒยฎ? Aรยบ ร‚ยธยฎยฆรรธua รถ\#ยฏmkยฎโ€ GรŸร– \ยฉรตuรตรšยฎ รถ\#uรตร’. AzxhรŸ, โ€œAยจยฃรต, E[Pร’ ยฉรšzxUS GรŸรš รทuรตรŸร–Qร“รทuรต Aรธuรทยฏ รถ\#ยฒ[Pร’. G[Pรธรยจ ยฃร˜ร”ยฏ Pรรธยป รทรshรตยฎ. |รต[Pร’ G[Pรธรยจ ยฃรตยบzxU รถPรตร’Qรทร“รตยฎโ€ GรŸร– Tร”รšรตร’. ยฉรธรšร‚ยฒยฎ Pรธh]ยฐร€ \ยฉรตuรตรšยฎ Aรธhยขuรตร’. Aร˜ยฆuยฉรตรš รถยฃs Aรร’. รถยฃรตร“รตรธยฉรทยฏรต รทยฃฮผรตรธ\รทยฏรต Qรธhยฏรตx. |รธP |mk รทPmhvร€รธยป. ยฆรŸรšรธPuรตรŸ. Cรธรยฏ ยฉPรยฎ Bรฌvรทฮผยผยฏรตร‚ร€ รทยฉร€ xK}yยญ2รŠ2}xP\รWCรŒ>\Z รยธQร“รตร’. Aรร’ Cยขu รƒmiรŸ ยซxยฎ Eโ€บรธยฉ รถPรตshรตhร‚ร€รธยป. Aรร’, โ€œ}[Pร’ Cยขu รƒmรธh ร‚mkร‚mkยจ รทยฃรตรšรตร€, Aรธu ร‚ร˜ร–ร‚mk, Aยขuยจ ยฃnzvร€ Pรตรจยซโ€บร€ ยฃร’รŽU Thยฎ PmkรทรรŸโ€ GรŸร– Tร”ยฐยธUQร“รตร’. Cยจยฃiยจยฃmh Skยฎยฃzรธuยจ รถยฃร˜ร“uร˜PรตP |รตรŸ

รถ|QรŒยขxรทยฃรตรทรšรŸ! GรŸร– Enยบa] รทยฉยผhU Tร”รšรตยบ. }[Pร’ RI AรŽUSยฎ ร‹WรŠร2ร‹~ย‘wWรŠyย•รŒ2Oร Aร“UPmhรธรUS Akzx รถยฃโ€บยฏ |รŸรถPรตรธhยฏรตSยฎ GรŸร– ฮผร‚\[Pโ€บhยฎ Tร”ยฏรทยฃรตx, Cx ยฉรตvโ€บ ยฆร’รŽ ร‚รฮผzรธu Aร”ยฏร‚ร€รธยป. Cvร€ Gยขu Ezvยฒยฎ GรšUSz รถuโ€บยฏรตx. รถPรตkUPรทรskยฎ GรŸร– โ€ขiร„ รถ\#xร‚mรทhรŸ, Aร†รรร„uรตรŸ GรŸร– ยฃvยปรŽzuรตยบ. รถuรตhยบยขx Tร”ยฏ รถยฃรยปรต ยŠย—>=2ยyย•รŒ2Oร~รŠXrร‹xrย„ yยŠm2ยรŒยŠรŠOJr.xย™UรŒJยบยฒ75 |รŸรถPรตรธh AรŽzuรตร€ Gร€รทยปรตยธยฎ |ร€ยปx GรŸร– รถ\รตร€รรตยบPร’. Bรšรตร€, \รตuรตฮผn ยฉร›uรšรตรš hรทPรตรกรบ ฮผร‚\[Pยบ ยฉรตvโ€บ Bร’ Cยจยฃi uรŸ รถ\รตยขu รยธรรตยฐร€ 70 \uรƒuzรธuU รถPรตkzxร‚mhรตร€, โ€œBรญรต, Aร˜ยฆuยฎโ€ GรŸรถร“ร€ยปรตยฎ รทยฃรตร˜ร”ยจ ยฆPรŒQร“รตยบPร’. Aยขu Avยบa]ยฐยผยธยขx CรŸรยฎ |รตรŸ รถรรŽรทยฏ รฮผร‚ร€รธยป 2GรŸร– Tร” ]โ€บzuรตยบ ฮผร‚\[Pยบ.ย„ BPรฌm 2018 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 19


öhõμõs÷hõ ©õ|õk

öhõμõs÷hõ ©õ|õmiÀ ÷μõmh› #Í~}y¯'­>Ê2ƒ öá¯ÿ HuõÁx J¸ |õmøha ÷\º¢u ¯õμõÁx J¸Áº AÔ•P® BQ, C¢v¯õÄUS Á¢uøu¨ £ØÔ÷¯õ ÷μõmh› ©õ|õmiß AÝ£Ázøu÷¯õ ÷£_Áõº. ©õ|õmiÀ RIPN ©õºU ö©÷»õÛ, E»Qß HuõÁx £Sv°¼¸¢x Á¸® £›a\¯ªÀ»õ uÁ›ß AÔ•P® ö£ÓÄ®, E›ø©@¯õk AøÇUPÄ® ÷μõmh› EuÄQÓx GßÓõº. AvP©õÚ ©õ|õkPÒ |øhö£ØÓ vÀ ]Põ÷PõÄUS Akzu Ch® öhõμõs÷hõÄUS. C[S I¢uõÁx

•øÓ¯õP ÷μõmh› ©õ|õk |øhö£ÖQÓx. •uÀ •øÓ¯õP 94 BskUS •ß |h¢ux. Aøuz öuõhº¢x 1942, 1964, 1983® BskPÎÀ |h¢v¸UQÓx. 2018® Bsk ©õ|õk, 178 |õkPÒ £[÷PØÓ Ásn©õÚ öPõi AoÁS¨¦hß öuõh[Q¯x. Aøu¯kzx, ÷μõmh› Cßhº÷|åÚÀ uø»ÁμõPz ÷uº¢öukUP¨£mh ©øÓ¢u \õ® K÷Áõ›UPõÚ \ºÁ÷u\ ]Ó¨¦ ¸vøÚ RI uø»Áº C¯õß ›ì¼ ÁÇ[QÚõº. Aøu K÷Áõ›°ß

uø»Áº C¯õß ›ì¼ öPÍμÁ ¸øu {³]»õ¢vß •ßÚõÒ yŠW~ː´7Ê73­5–œ=53¨Ê RI RI

Rotary International

÷μõ

mh›°ß 109BÁx ©õ|õk |øhö£ØÓ PÚhõ uø»|Pº öhõμõs÷hõÄUS E»Qß £» £SvPμ¸¢x® 25,652 ÷£º Á¢v¸¢uÚº. ©õÚ {ø»¯® •uÀ EnÁP[PÒ, ö£õx Ch[PÒ GÚ GÀ»õ Ch[Pξ® ÷μõmh› ©õ|õk £ØÔ¯ ÷£a_uõß! ©õÚ {ø»¯zv¼¸¢x ©õ|õmk A©ºÄPÒ |øhö£ØÓ ø©¯[PÎÀ G[÷P ö\ßÓõ¾®, ̊ÊOJr#Í~}y¯ÍŠ72ÊP •i¢ux. |õß ÷£õQÓ ÁÈ°À


GÊa]²øμ ÷μõmh› Cßhº÷|åÚÀ uø»ÁμõPz ÷uº¢öukUP¨£mh

RIPEØxrŠ¿´

©õ°U @uõºß

©øÚ ÷|õμõÄ®, ©PÝ® ö£ØÖU öPõshÚº. ›ì¼°ß ÷£a_ Ph¢u Põ» {PÌÄPøÍ Aø\÷£õkÁuõPÄ® ußÝhß £o¯õØÔ¯ÁºPøÍU 5©}yM–WÊ2™ƒ#Í~wWZ |õß AUPÄshßm ÁμÄ, ö\»Ä ÂÁμ[PøÍU \›¯õÚ ÷£»ßì çmuõß Â¸®¦÷Áõ®. ÷μõmh›°À Bsk CÖv°À ÷£»ßì çmøh Âh, |õ® ö\#u £oPÍõÀ \‰PzvÀ |À» £»ß HØ£mkÒÍuõ GߣøuU Põs£xuõß GßÓõº. Aö©›UPõ CÁõßìhß |P›À EÒÍ RI uø»Áº A¾Á»P® SÔzx¨ ÷£]¯ ›ì¼, A[÷P ËxÊ«}y•%wWÌxÊZ E»öP[S® vÚ¢ ÷uõÖ® ̊ÊOJr#Í~}y¯*­xM\Zƒ ©õØÓ[PøÍ PÁÛz@uõ®. C¨÷£õx E»P® •ÊÁx® 35 B°μ® ÷μõmh› \[P[PÒ ‰»® O>ƒ'«}y¯2§>i2} £o¯õØÔ Á¸QßÓÚº GßÓõº. ©μUPßÖPøÍ |kÁx ÷μõmh› ©μ£õP C¸¢uõ¾®, CxÁøμ |m¦ÓÄUPõP ©μUPßÖ |mk Á¢÷uõ®. CÛ, _ØÖa`Çø»¨ £õxPõ¨£øu ÷μõmh› uÚx \‰P¨ £oPÎÀ JßÓõPa ÷\ºzxU öPõskÒÍx. |©x ¦Âø¯²® `Çø»²® Põ¨£vÀ PÁÚ® ö\¾zu ÷Ásk® GßÓõº ›ì¼. C¯õß ›ì¼ 60 |õkPÎÀ £¯n® ö\#x, 180US® ÷©Ø £mh ©μ[PøÍ |mi¸UQÓõº. ÷μõmh›°À GßÚ ©õØÓ[PøÍ HØÖU öPõshõ¾® ÷μõmh›°ß |õßS Âʪ¯[PøÍ, uÚUS ªg]¯ ÷\øÁ ©Ú¨£õßø©, »m]¯® BQ¯ ÂÊ©°[PÒ Áøμ ¯ÖUP¨£h ÷Ásk®. Axuõß ÷μõmh›°ß uÛzußø©²® |®ø© Âzv¯õ\¨£kzxÁx® BS® GßÓõº ›ìöé¼. ÷μõmh›¯ß uÛzxa ö\¯À £h•i¯õx. |©x £[PΨ¦ uÛzxa ö\#Áøu Âh Cøn¢x ö\#²®÷£õxuõß 5©}yJ\W72WÊ2%75ƒ)´« Eøμø¯ {øÓÄ ö\#uõº.

@£› μêß ÷£_øP°À, ©õØÓzxUS E›¯ÁμõP }[PÒ ©õÖÁuØPõP E[PÐU÷P \ÁõÀ ÂkzxU öPõÒÐ[PÒ. A¢u EØ\õP® AøÚÁøμ²® öuõØÔU öPõÒÍmk® GßÖ AøÇzuõº. uspº¨ £g\® uø»Â›zuõk® øív |õmk ©UPÐUSU Si} º ÁÇ[P ÁøP ö\#¯ A¢|õmk Aμ_hß ÷©ØöPõÒЮ JzxøǨ¦ EÒÎmh A®\[PøÍ AÁº 5©}yOM}Ìx?¯Ê Ez÷ÁP©õP C¸[PÒ GßÓ uõμP ©¢vμ® ÷μõm÷h›¯ßPÒ, ÷μõmhμõUkPÒ, ÷μõmh›¯Úº AÀ»õ÷uõº, Cøͯ uø»•øÓ °Úº GÚ AøÚÁ¸US® EØ\õP® Fmk®. \‰P FhP[PÎÀ ö\õÀÁxhß {ÖzuõwºPÒ. ö\¯À£k[PÒ GßÓõº. ÷μõmhμõUm C¯UP® SÔzx ÷£]¯ μêß, E»P® •Êx® 10 B°μ® ÷μõmhμõUm \[P[PЮ, Cμshøμ »m\® ÷μõmhμõUm '«}y¯2¥ƒ'§¢¯$¯Ê• AÁºPÎÀ öPõg\® ÷£ºuõß ÷μõmh› \[PzvÚμõP Á¸QÓõºPÒ. ÷μõmh› \[P[PÎÀ 27 \uÃu®uõß ÷μõmhμõUm \[P[PÐUS BuμÄ AÎUQßÓÚ. CøÁö¯À»õ® C¸ ©h[PõP E¯μ ÷Ásk®. 2019® Bsk |øhö£Ó C¸US® £ßÚõm-

kU TmhzvÀ ÷uº¢öukUP¨£mh ~ʖOJ̊ÊOJŠÊ7OyŠX]X2§ (DRRs) £[÷PØP Áõ#¨¦ u쨣k® GßÖ AÔÂzuõº. μêß ÷£_øP°À E»P® •ÊÁx® |® \•uõ¯zv¾® |©USÒЮ {ø»¯õÚ EÖv¯õÚ ©õØÓzxUPõP ©UPÒ Cøn¢x ö\¯À£k® E»Pzøu |õ® Põn¨ ÷£õQ÷Óõ® GßÓ ¦v¯ öuõø»÷|õUS AÔUøPø¯ öÁΰmhõº. J÷μ Á›°À ö\õÀ»¨ ÷£õÚõÀ, Axuõß ÷μõmh›. |õ® ]¢uøÚ¯õͺP÷Íõ, PÚÄ Põs£ÁºP÷Íõ ©mk©À». ö\¯ÀÃμºPÒ Gߣøu |©x ËWÊ͐Ì^Ê75}yŠ2J¯ƒ öu›ÂUQÓx. |©x CÖv¯õÚ {ø»¨£õk }shPõ»zxUPõÚx. E»Pzøu ©õØÓ SÔU÷PõÒ Gx GßÖ ÷μõmh›°Úº, ÷μõmh› AÀ»õ÷uõº ¦›¢xöPõÒÍ EuÄÁx BS® GßÓõº. GÀ»õz vmhzv¾® }izu ußø© ªP •UQ¯® Gߣøu ÂÁ›zu AÁº, C¢uU TmhzvÀ _=2§Ëx­¨'­>Ê2\ÍW\XƒyC ö\À¾®÷£õx öPõsk ö\ßÖ, |À» E»P® Aø©¯ E[PÍx ÷μõmh› Aø©¨¦Pξ® Aøu HØ£kzx[PÒ GßÓõº. BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 21


ยฉPรŽยบ \Uv Aรถยฉโ€บUP โ€ขรŸรšรตร’ Avยฃยบ ยถรŠยยน{ยฝ~รยฏย—ยรŠยŠรŠ{ยฝ Sร‡ยขรธuPรŽรŸ Pร€ร‚ Sร”zx รทยฃ]รšรตยบ. ยฉPรŽยบUS AvPรตฮผยฉรŽUPร„ยฎ รถยฃรตยธรรตuรตฮผ _uยขvฮผzvร˜Sยฎ Sร‡ยขรธu Pร€ร‚uรตรŸ โ€ขUQยฏยฎ GรŸร“รตยบ. รท|รต#US Gvฮผรตรš ยฃo, _zuยฉรตรš Si}ยบ AรŽzuร€, Pร€ร‚, Aรธยฉv BQยฏรร˜ร”ร€ รทฮผรตmhโ€บยฐรšยบ ยฃoPรUS |รŸร” GรŸร“รตยบ. CรŸรยฎ 22 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ BPรฌm 2018

ยฉรตยฐU @uรตยบรŸ

รถhรตฮผรตsรทhรต GรšUSa รถ\รตยขu Fยบ รทยฃรตยป GรŸร– รทยฃ]ยฏ รทฮผรตmhโ€บ CรŸhยบรท|รฅรšร€ uรธยปรฮผรตP {ยฏยฉรšยฎ รถยฃร˜ร“ ยฉรทยปรตร›, Aรธรšzx รยฏvรšยธยฎ รท\รธร ยฆโ€บรxhรŸ uรธยปรธยฉยฒยฎ uรต[P รทรskยฎ. CรŸรธร“ยฏ Skยฎยฃ[Pรธรยฒยฎ CรธnUP รทรskยฎ. รŒยŠรŠOJยŠรŠ7O#ร~}yยฏย#X2ยƒ Dkยฃhรทรskยฎ GรŸร“รตยบ. รทฮผรตmhโ€บ CรŸhยบรท|รฅรšร€ รถยฃรตxa รถ\ยฏยปรตรยบ รกรตรŸ รฏยฒรทPรต รทยฃ_รธPยฐร€, Cฮผshรตยฎ EยปPยจ รทยฃรตโ€บรŸรทยฃรตx, uรšx รถยฃร˜รทร“รตยบ EUรธฮผรŸ |รตmiยผยธยขx Aรถยฉโ€บUPรตร„US APvPรรตP รยขu รรตรŒUรธPa \ยฎยฃร[Pรธร {รธรšร„Tยบยขuรตยบ. รƒk รรต\ร€ Cร‡ยขx รถรกยบยฉร›ยฐร€ APvPรรตPz u[Qยฏ xยฏฮผยฉรตรš รรตรŒUรธPรธยฏยจ รถยฃร˜รทร“รตยบ GรšUSa รถ\รตร€รรตยบPร’. G[Pรธร รฮผรทรร˜ร– รรตร‡รธรzu #ร‹~r72รŠย™75\Xย}yCร‹>ย„ รทรskยฎ GรŸยฃx GรŸ Bรธ\. AxuรตรŸ \โ€ฐP รท\รธรUSz ysiยฏx GรŸร“รตยบ. 'ย3ยดxย•รŒย–ยซyยŠC?รยฏ2ยง Sร”zxยจ รทยฃ]ยฏ uรธยปรยบPร’ ?ยจ}y72}xOJยฏยรร‚X^รŠOM} yยŠW~ยยƒรŒยŠรŠOรŒJrย„ยฒ~รŠยฏยถรŠ7 รธP ยปรตLรทยฃรตรŸhรŸm uรšx |รตmiร€ 5K_ยA2รŠWรŠยŠyยŠC?รยฏ75\ wยบร„ Pรตsยฃuร˜PรตP รธP PรŠร„ (HANDWASH) GรŸร“ vmhzรธua รถ\ยฏร€ยฃkzu uรšx Aฮผ_USยฎ รทฮผรตmhโ€บUSยฎ Cรธhยฐยปรตรš Jzxรธร‡ยจยฆ Sร”zx Aร”ร‚zuรตยบ. %ยขยƒyยงรยขย–รŠW,ย}yย• รทฮผรตmhโ€บ รทยฉร˜รถPรตsk รยธยฎ xQ2รยขyrOKยฝ%ยขย–ยŠ?$ยฐ ยฃรตฮผรตmiรšรตยบ.

RIPN ~รŠย7~ร˜ยรŠยฐ

{รธร“ยฏ รถ\#ยฏรทรsiยฐยธUQร“x )ยดยซยƒ#ย–ย5ยฉ}yOJรŠย ]ยˆ?ยรŠwZmยดยฏรŠยงyยŠW~ย รถรญยปรŸ QรรตยบUSยฎ, โ€บรฌยผยฒยฎ I|รต \รธยฃ }izu รทยฉยฎยฃรตmk %ย7575ยŸย—ยดyยŠX]Xย‡ยƒ Pยปยขxรธฮผยฏรตiรšยบ. Avร€, ยฃรตยผรš \ยฉzxรยฎ Sร”zxยฎ `ร‡ร€, รร–รธยฉ, ยฃ], Aรธยฉv BQยฏรร˜ร–US %รJย…ยรŠยฏm73ย„yยŠC?รยฏ2ยง BQยฏรธร Chยฎรถยฃร˜ร“รš. รถยฃรตx รรตรŒร‚ร€ รถยฃsPรŽรŸ ยฃ[PรŽยจยฆ Sร”zxยจ รทยฃ]ยฏ รถรญยปรŸ, |รตรŸ {ยณ]ยปรตยขx |รตhรตรยฉรŸร“zxUS 1981ยฎ Bsk รทuยบยขรถukUPยจยฃmhรทยฃรตx, ร‹~รŠ\Wยƒ'ยซ}yยฏย2ยฃย•รŒxย ยฉmkรทยฉ รถยฃsPร’. CzuรธรšUSยฎ 125 BskPรUS โ€ขรŸ รทยฃรตฮผรตmhยฎ |hzv, รถยฃsPรUS รรตUSโ€บรธยฉรธยฏยจ รถยฃร˜ร–z uยขu โ€ขuร€ |รตk {ยณ]ยปรตยขx GรŸร“รตยบ. I|รต \รธยฃยฐรŸ 10Bรx uรธยปรธยฉa รถ\ยฏยปฮผรตP รยธยฃรยบ รถยฃsnรตP Cยธยจยฃรตยบ. Aยจยฃi รยพรรตรšรรธฮผ Buโ€บยจรทยฃรตยฎ GรŸร– 5ยฉ}yOJรŠย>~\Zย–ยƒ_K\W รรยบa]UPรตPยจ ยฃรตkยฃkยฎ {ยณ]ยปรตยขx mยดยฏรŠยงyยŠW~ยร‹ร‚ยยฒ75RI Pร„ฮผร ร‚ยธvรธรš โ€บรฌยผ AรŽzx ?ยจ}y\WรŠย

Cยขu ยฉรต|รตmiรŸ {PรŒa]ยฐร€, EยปP _Pรตuรตฮผ {ร–รรšzvรŸ (WHO) uรธยปรธยฉ CยฏUS|ยบ hรตUhยบ รถhmรทฮผรตรฌ Auรšยฎ รถPยจโ€บยฏ_รฌ, ย‡ยฐร‹>}$?ย„รŠyrย—ยด uรธยปรยบ hรตUhยบ Pรตรธฮผร€ รฌรถhรŸ, .yรMยรŠย—ย‘ยwZย—MWรย GรŸร“ {ร–รรšzvรŸ (Freedom from Fistula Foundation) {ร–รรšยบ BรŸ SรทรรตU BQรทยฏรตยบ รทยฃ]รšยบ. Cยขu ยฉรต|รตmรธh Jmi, รทฮผรตmhฮผรตUm \[PzvรŸ 50Bรx Bsk ร‚ร‡รตร„ยฎ, รทฮผรตmhฮผรตUhยบPรรตP Cยธยขx รทฮผรตmรทhโ€บยฏรŸPรรตP Eยฏยบร„ รถยฃร˜ร“รยบPรŽรŸ SรŠ Aยฉยบร„ยฎ |รธhรถยฃร˜ร“รš. AยขuU SรŠ Aยฉยบรธร รทฮผรตmhโ€บ CรŸhยบรท|รฅรšยปรตPz รทuยบยขรถukUPยจยฃmh (RIDE) JยปยฐรŸPรต ยฃรตยจ @ยปรตยปรต รถ|ร”ยจยฃkzvรšรตยบ. รทฮผรตmhโ€บ โ€ขรŸรšรตร’ EยปPรรตร‚ยฏ รท\รธร ร‚ยธvรธรš {ยณ รถรกยบ] โ€ฐยบรฌhร„รŸ รทฮผรตmhโ€บ \[Pยฎ Buฮผร„ รถยฃร˜ร“ Pร€ร‚ยฏรตรยบ รกรตรŸ Pร„ร€Lยฅร€kUS โ€บรฌยผ, รทฮผรตmhโ€บ Lยฃร„sรทhรฅรŸ Aร“[Pรตรร€ SรŠz uรธยปรยบ ยฃรตร€ รถ|mรถรฉร€ BQรทยฏรตยบ ย–ยœ=3C?ยจ}y\WยฏรŠย รiรรธยฉยจยฆ: N3ยยฝPiย\X


©xøμ ÷μõmh› \[PzvÚº ^Úõ ÷μõmh› \[PzvØS¨ £¯n® )ƒ)ÁAwWŠÌ–•

÷μõ

@μõmh› Œ[Pz uø»ÁºPÒ CÁõß íúÁõ[, S B μõäS©õº u[PÒ Œ[PUöPõiPøÍ £›©õ›U öPõÒQÓõºPÒ. ”©v μõäS©õ¸®, Rtn. M S ”¢uμ@ÁÀ AÁºPЮ Ehß EÒÍÚº.

mh› \[PzvØS ^ÚõÂÀ }sh Áμ»õÖ Esk. 1919® Bsk ^ÚõÂÀ •uÀ ÷μõmh› \[P® åõ[Põ# |P›À öuõh[P¨£mhx. B]¯õÂ÷»÷¯ CμshõÁx ÷μõmh› \[P©õS®. B[Q»® ÷£_® Aö©›UPºPÒ, yrOK½2ʊ2Í¢7Ë2ÊUM %„=3„>=2ƒx^ÊOJ–2Í¢ %ÍP\Z7Ë2ÊUM@¯Ê—´ m´¯Q–\W22Í¢7 öPõshuõP ©õÔ¯x. ^ÚõÂÀ ÷μõmh› Œ[P® ]Ó¨£õP C¯[Q¯x. 1949® Bsk @¯}{ŠO?–ÍŠ…•̊ÊOJr >=2=2§'–Ê…¯ƒ $UM75}y¨5̊ÊOJr >=2\X¯6M–Z2K¯~Ê3 Âmhx. Ch®ö£ØÔ¸¢u £» '«}y¯2§˖£^ÊM2¥75C Ë>´«—OJ¯€WwW̊ÊOJr >=2=2Í¢ƒ$UMRI #Í~}{2͐\Z—OJZ 2006® Bsk ÷μõmh› >=2=2§{\Z…Ëx­¨¯Ì~­5 ºÊ=2ʅ•'§¢̊ÊOJr

\[PzvØS RI#Í~}{• K>ƒxr•#=42Šƒ#£\WZRI W͐–ŠÊ2%wWÌ2rÂϖÊ= {X„>=2\ÍWƒ$UMÌ~ ~ÊWƒ#Í~\Wʏ@¯Ê—•Ì~­5 ºÊ=2Ê̊ÊOJr>=2ƒ~Ê´Ot´ Ë~ʝ…•%„=5ƒmW•̊ÊOJr \[P©õPz vPÌ¢ux. 1948® Bsk |Á®£º 16® ÷uv E¸ÁõUP¨£mh x͜„Ì~­5ºÊ=2Ê̊ÊOJr >=2\X´–mͨ2Í¢} y´x­©„Z @¯Ê—´W°\W´Í~2ʊP~Ê2 #wW#Í~}{?¨}{}yŠX]X …´$¥Í274¡%„=5ƒ ~ʖOJ\ÍW(defacto district) ÌxÊ´¨#Í~}xÊ272W}xOJZ #wWyŠX]X̄~ʖOJ\X´ $¥^ŠÊ2(defacto District Governor) C¯[QÚõº. ~Z͊Ì~­5̊ÊOJr >=2\ÍWCÌ>wW̊ÊOÌJr„´ 2§ºÊ=2Ê^275}x„P ~Ê̯ʃW­ÌxÊÍW„?¨}{} yŠX]X̊ÊOÌJr„´ ºÊ=2Ê ̊ÊOJr>=2\X´m´¯Ê§ W͐–.}ŠÊ=7†Í„C>wX75ƒ

–Ê}{3ÍJ\WZÌ~­5ºÊ=2Ê ̊ÊOJr>=2\X´W͐– ̊ÊOÌJr„´rC>O ƒ $UK•$¥^ŠÊ2%}xʏ ÷©ØS åõ[Põ# \[PzvÚº ~Z͊'«}y¯2¥75 '­>Ê2~ʯ–ŠÌ–­Íx#£\W¯ Áμ÷ÁئU SÊÂÀ Ch®ö£ØÓ ÌŠÊOÌJr„´2§>=2\W͐– %–Ê´ A= ´ÂϖÊ=Ë>„ Ì>Ê…´Ë>=xOJ„\W͐– W­ÌxÊÍW„ZÍP$¥^(AG), –Š—75ƒ~ʖOJ$¥^ (DG)̊ÊOÌJr…´)ƒ~ÊXOJ\ W͐–3•ºÐŠÊBZÍP .Ëx̐ʻ}W͐–̊ÊOÌJr„´ ͐´¯Ê–Ê=%JƒËx­©wW¯ #–WÊ´Ë~ʝËx„}xÊ¢ŠÊ2 C¸¢x EuÂÚõº. ~Z͊>=2\W͐–ŠÊ¹ 5~ʍƒºÊ=2Ê>=2\W͐– %–Ê´ÂϖÊ=5ƒ̊ÊOJr Ë2ÊK2Í¢‡ƒW=2¢Z~3¡C? ̈́‡ƒxr~Ê©7Ë2ÊUJ¯ 2OM͊$?r„Ì~­5~Z͊ ̊ÊOJr>=2\X´(D 3000) m´¯Ê§W͐–

BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 23


öhõμõs÷hõ ©õ|õk

$372-.6

ªÀ¼¯ß Á`À:

÷μõmh› L£Äs÷håß \õuøÚ öá#ÿ

TRF AÓ[PõÁÀ SÊz uø»Áº

£õÀ ö|möéÀ

÷μõ

mh› L£Äs÷håÝUS Ph¢u KμõsiÀ ö©õzu® $372.6 ªÀ¼¯ß {v vμmh¨£mkÒÍx. Cx E»P® •Êx® EÒÍ ÷μõmh› \[Pzv Ú¸US |ßÔ GßÖ EØ\õP©õP AÔÂzuõº L£Äs÷håÛß AÓ[PõÁÀ SÊz uø»Áº £õÀ ö|möéÀ. PÚhõ uø»|Pº öhõμõs÷hõÂÀ |øhö£ØÓ ÷μõmh› ©õ|õmiÀ ]Ó¨¦øμ°À AÁμx AÔ¨¦ A[÷P £»©õÚ øPzumhø»¨ ö£ØÓx. C¢u $UM%¢ƒy§Í¢–ÊW JȨ¦US $150 ªÀ¼¯ß, Bsk {vUS $135 ªÀ¼¯ß EÒ£h ö©õzu® $360 ªÀ¼¯ß Á`¼¨£x GßÓ C»UøP Cx Âg]Âmhx. ö\ßÓ Bsk ÷μõmh›°ß ¡ØÓõsk. Aøuö¯õmi $304.00 ªÀ¼¯ß vμmh¨£mhx. C¢u Bsk AÆÁÍÄ Á`»õS©õ GßÓ Gsn® C¸¢uõ¾® 2017&18® BsiÀ Tku»õP C¸UP ÷Ásk® GÚ •iÄ ö\#¯¨£mhx. }[PÒ (÷μõm÷h›¯ßPÒ) A¢u \Áõø» HØÖ ö\¯À£kúPÒ GßÓ ^ƒy7Í2%wWZ2ʊPƒ E»P® •Êx® AuØPõÚ ÷uøÁ C¸UQÓx GßÓõº ö|möéÀ.

P

h¢u ¡ØÓõsiÀ

24 ÷ 24 ÷μõmh› ÷μõ μμõõm mh› mh h› h ›{ {³ì ³ì ³ ì B BPìm BP BPì Pì P ìm 2 2018 018 01 0 18 1 8


$4.4•‘„´~°WÊy~ʯ}

£oPÐUPõP¨ £¯ß£kzu¨£mhx. C¢u Bsk E»PÍõ¯ {vø¯U ÷Põ› 168 |õkPμ¸¢x Á¢u 1,200 Âsn¨£[PÒ HØÖU öPõÒͨ£mhÚ. ÷μõmh› L£Äs÷håß G¨£i £À÷ÁÖ ÷\øÁPøÍ ÷©ØöPõsk, E»QÀ ÷ÁP©õÚ ©õØÓzøuU öPõskÁ¸QÓx GßÖ £»º •ß¦ ¯¨£øh¢uÚº. £ßÚõmk¨ ¦›u¾UPõÚ £» {ÖÁÚ[PÒ 1930® BskPÎÀ öuõh[P¨£mhÚ. £mhuõ›PÐUS PÀ EuÂz vmh[PÒ1940® $UM2£•$Šƒy72}xOJ¯ Cøu¯kzx 1945® Bsk >Ê´yŠÊÁÌ2Ê^2r•+^Ê >ÍxyŠ2J¯ƒÍ2˄Ÿ\WÊ5ƒ {PÌÂÀ Ch•® Qøhzux. 1960® BskPÎÀ \ºÁ÷u\ AÍÂÀ ÷μõmh› \[P[PЮ ©õÁmh[PЮ TmhõPa ö\¯À£h $Šƒy\W¯ 2000® BskPÎ÷»õ E»Qß £» £SvPøÍa ÷\º¢u ©õnÁºPÒ #Í~XyŠC?ͯ\W—}{Y™ƒ Y~ʯmƒ$3„–­Í¨\W=2¢Z £o¯õP HØ£uØPõÚ ÷μõmh›

%wX„Ê—´$X\„yÊ >i2Ì~ƒxÊM (Š2 –¢C?5Ÿ~\W͐– ŠÊ¶ÔyÊ—´ Wʊʢ~ʯ~¯}xÊ´Í~ xʊÊOJ\W72Z

xʕË^O˾• AÓ[PõÁÀ SÊz uø»Áº

TRF

Aø©v ø©¯[PÒ (Rotary Peace Centres) EuÁz öuõh[QÚ. CßøÓUS 1,162 £mhuõ›PЮ ¡ØÖUS® ÷©Ø£mh ¦v¯ ÷μõmh› Aø©vz yuºPЮ (Rotary Peace Fellows) Cøn¢xÒÍÚº GßÖ ö|möéÀ TÔÚõº.

÷£õ

¼÷¯õ ÷|õ# JȨ¦¨ £o°À ÷μõmh› #Í~}y´x=5m73„\Z–ƒ Ë2ÊUJZ)´«5©}yOJ#– Cøua \õv¨£uØS öhõμõs÷hõ ö£›x® Eu¯x GßÓõº. 1950® BskPÎÀ hõUhº ÷áõÚì \ÀU ÷£õ¼÷¯õ JȨ¦UPõÚ ©¸¢x PshÔ¢uõº. BÚõÀ, ö£›¯ AÍÂÀ EØ£zv ö\#ÁuØS AÁº AÔ¯ •i¯ÂÀø». öhõμõs÷hõÂÀ PÚi¯ ÂgbõÛ hõUhº ¼÷¯õß L£õºöμÀ ""öhõμõs÷hõ ©õv›'' GßÖ £μÁ»õP AÔ¯¨£k® B#ÂÀ Dk£mhõº. ÷£õ¼÷¯õÄUPõÚ ‰»Q¸ªUS GvμõÚ ©¸¢øu AÁº PshÔ¢uõº. Auß Ai¨£øh°À ÷|õ#zuk¨ø£ \ÀU PshÔ¢x, Aö©›UPõ, PÚhõ, .y´ÊwZ$3„^ÊM2£• »m\® SÇ¢øuPÐUS 1954&55® BskPÎÀ ÷£õ¼÷¯õ uk¨¦ ©¸¢x AÎUP •i¢ux. %´«JÊ7J>•7yŠx~Ê2 AÔ¯¨£kQÓõº. hõUhº L£õºöμÀ AÔ¯¨£kÁvÀø». ÷£õ¼÷¯õ ,}y•#–ÍŠ}Ìxʕ˖£C \zvØS Áμõu ÷©øuPÒ £»º Esk. BÚõÀ ÷£õ¼÷¯õ CÀ»õu E»P÷© AÁ¸US |õ® ö\¾zx® ©›¯õøu BS®. Ph¢u KμõsiÀ ÷μõmh›²® £À÷ÁÖ E»PÍõ¯ #Í~}y¯ƒÌxʑ̄Ê͖ •ØÔ¾©õP JȨ£uØPõP $1.5 ªÀ¼¯ß AÎzxÒÍÚº. AvÀ $450 ªÀ¼¯ß ÷μõmh› #Í~}y´x=5$5ƒ%wW Bsk $50 ªÀ¼¯ß C»US BS®. ̊ÊOJr.x™UÌJº²75y•& ö©¼ßhõ @Pm L£Äs÷håß $1 ªÀ¼¯ß AÎUP C¸UQÓx GßÖ ö|möéÀ TÔÚõº.

@£õ¼@¯õ CÀ»õu E»øP Aø©US® £o°À Cøn¯ ØxʖWÊ22¯JÊyŠW~ '«X#£\Z§¢Ê

C¯õß ›ì¼ RI uø»Áº

C

wX„Ê—´$X\„yÊ \‰P ÷©®£õk & FμP Áͺa] 5Ÿ~\W͐–ŠÊ¶ÔyÊ—´ uõμõÍ©õÚ ©Ú¨ £õßø©ø¯ L£Äs÷håÛß AÓ[PõÁÀ SÊz uø»Áº £õÀ ö|möéÀ £õμõmiÚõº. A¢{ÖÁÚ® Asø©°À ÷£õ¼÷¯õ JȨ¦UPõP ö©õzu® $11 ªÀ¼¯ß AÎzxÒÍøu Áμ÷ÁØÓõº. 2JwW+wWÊUM2¢Ê2Ìxʑ̄Ê %•ÊW^ÊOÍJCÌ>wWyÊ C¢{vø¯ AÎzxÒÍx |©x Avºèh® GßÓõº AÁº. 2025® BsiÀ $2.025 y•‘„°•-#¨72OJÍ¢ {ÖÁ ÷Ásk® Gߣx ÷μõmh› L£Äs÷håÛß PÚÄ »m]¯®. BskUS $100 ªÀ¼¯ß Ãu® vμmiÚõÀ Th Ax {øÓ÷ÁÔÂk®. AøuU öPõsk, GvºPõ»zvÀ ÷μõmh› Aø©¨¦PÒ u[PÍx vmh[PøÍ {øÓ÷ÁØÓ»õ® GßÓõº ö|möéÀ. C¢v¯õÄUS Á¢u÷£õx uÚUS ÷|º¢u ö|QÌa]¯õÚ AÝ£Ázøu {øÚÄTº¢u AÁº, ÷£õ¼÷¯õÄUS BÍõÚ £ŸU GßÓ 9 Á¯x ]ÖÁÝ® AÁÚx ö£Ø÷Óõ¸® Gß Põø»z ËWÊOM75ƒyOJÌxÊZ,2Pƒ EøÓ¢x ÷£õ÷Úß. BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 25


AรธรšzxUSยฎ รทยฉยปรตรšx รŒ>รย–)ยดยจ#K}xรJ7รŒ2รŠOxรŠM '=2ยขZ#ย}xQ}รx~OMยƒ ย—ยข75ย–Xย•รย^รŠยƒ)ย•รŒยรŠยยƒ Cรธnยขuรตร€ \รตvUPยปรตยฎ GรŸยฃรธu 'ย575)M\Z72รŠOM3ยจZ %Z^~Z5ยœwรW2ยงรŒxรŠย‘รŒย„รŠ %ย•ยรŠW'ย2\Xย•ย–รŠยœรŒย–UMยƒ

ยถรKยดOยŽร˜JรŠ 2ยฏJรŠyยŠW~ย

2ยฏJรŠyยŠ~ยยถรKยดOยŽร˜JรŠ~ยญยซยƒRIWรยย–ย%ย„รŠยดrรย‘ย‡ยƒ

A

x GรŸ ยฉรšzvยผยธยขx APยปร‚ร€รธยป. รทฮผรตmhโ€บ Lยฃร„sรทhรฅรUS |รŸรถPรตรธh AรŽUSยฎรทยฃรตx Cรธuรถยฏร€ยปรตยฎ {รธรšร‚ร€ รถPรตร’ร[Pร’. |รŸร” GรŸร– Tร” uรšx Eรธฮผรธยฏ {รธร“ร„ รถ\#uรตยบ. {PรŒa]รธยฏ Jmi รทยฃรตยผรทยฏรต Jรˆยจยฆ รท\รธรUPรตรš ?ยจ}{ย—ยZ2ยฏJรŠyยŠW~ย รกรฌiรŸ mยนรทhรตร„US รทฮผรตmhโ€บ %ยดJยรŒ^ยบยฏย•#ร~}yยด uรธยปรยบ CยฏรตรŸ โ€บรฉยผยฒยฎ \ยบรรทu\ รŒxรŠย‘รŒย„รŠyยขร2OKย…ยด uรธยปรยบ รธยฉUรทPร€ รถยฉUPรยบรยฎ AรŽzuรšยบ. Pรšhรตร‚ร€ รทยฃรตยผรทยฏรต 20 BskPรUS โ€ขรŸรทยฃ JรˆUPยจยฃmkร‚mhx. Cยธยขuรตยพยฎ CAD $750 ยชร€ยผยฏรŸ AรŽzxร’รx. รทยฃรตยผรทยฏรต JรˆยจยฆUPรตP EยปP Aรร‚ร€ {vยฏรตP $100 ยชร€ยผยฏรŸ 2017ยฎ Bsk AรŽUPยจยฃmhx. ยฃรตQรฌuรตร›ร€ 26 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ BPรฌm 2018

$20 ยชร€ยผยฏรŸ AรŽUPยจยฃm-

hx. รกรผรŸ ยฉรตu รถuรตhUPzvร€ Pรšhรต รข 7 Ea] ยฉรต|รตmkUS Hร˜ยฃรตk รถ\#u Pรšhรต |รตk รข 7 |รตkPรธรยฒยฎ Cยขuยจ ยฃoยฐร€ Dkยฃkzuz รถuรตh[Qยฏx. Pรšhรต ^รŠOMรŒยŠรŠOJr#ร~}yยฏย $66.6 ยชร€ยผยฏรŸ AรŽzxร’รรšยบ. AzxhรŸ รทยฃรตยผรทยฏรต ยฃรตvยจยฆ AvPโ€ขร’ร |รตkPรUSa รถ\รŸร– Euร‚ รยธQร“รตยบPร’. รทยฃรตยผรทยฏรต Cร€ยปรตu EยปรธP Aรธยฉยจยฃx Sร”zu CยฏUPzvร€ Pรšhรต รŒยŠรŠOJr#ร~}yยฏยmWย‘ย• Chยฎรถยฃร˜ร“รšยบ. Cยขuยจ ยฃoยฐร€ Cรธnยฏยจ รŒxรŠย–WรŠ22ยฏJรŠyยŠW~ย Eร–vยฏรŽzxร’รรตยบ GรŸร– โ€บรฌยผ รถuโ€บร‚zuรตยบ. ยฃรตฮผรตmkPรธร Hร˜ร–U รถPรตsh yยŠW~ยรŒxAร2ย…ย•2ยฏJรŠย—ย• G[S รถ\รŸร“รตยพยฎ รทฮผรตmhโ€บ ยฃoPรŽร€ ยฉUPร’ DkยฃkรรธuU Pรตnยปรตยฎ. Bskรทuรตร–ยฎ 16 ยชร€ยผยฏรŸ รถuรตshยบPร’ Dkยฃkรuร˜S ยฃรตฮผรตmkPร’.

รทฮผรตmhโ€บ \[Pยฎ ยฉmkยฎ $2 yย•ย‘ย„ยดxย„ยดxM\Wย—ย•รย Aฮผ\รต[Pzรธuยฒยฎ ยฉUPรธรยฒยฎ รถล’ยฏร€ยฃh รร˜ยฆร–zvยฒร’รรšยบ. AxuรตรŸ ยฉรตร˜ร“zxUS รรˆรทยฏร˜ยฃkzvยฏx, รทยฃรตยผรทยฏรต Jรˆยจยฆ โ€ขรŸรทรšรตi ร‚ยธx Qรธhยจยฃx GรŸร“รตร€, E[PรUSzuรตรŸ (รถยฃรตxยฉUPร’) |รŸร” Tร“รทรskยฎ GรŸร“รตยบ. AรธรšzxUSยฎ รทยฉยปรตรšx รท\รธร GรŸร“ AiยจยฃรธhU รทPรตmยฃรตk E[Pรx Aยบยจยฃoยจรธยฃ ยฉmkยฎ ร‚รUSรvร€รธยป. |รตยฎ Gร€รทยปรตยธยฎ Cรธnยขuรตร€ \รตvUPยปรตยฎ GรŸยฃรธu EยปSUS GkzxU PรตmkQร“x Cx. |ยฉx Sร‡ยขรธuPร’ รทยฃรตยผรทยฏรต Cร€ยปรตu EยปPzvร€ รรตร‡รทรskยฎ. ยฃรตยผรš \ยฉzxรยฎ Eร’ร EยปPยฎ EยธรรตP รทรskยฎ. Gร€รทยปรตยธรทยฉ รถรร˜ร” รถยฃร“ รรˆยฒsk. PkรธยฉยฏรตP Eรธร‡zx ]ร“ยขu EยปรธPยจ ยฃรธhUP รทรskยฎ. AรธรšรยธUSยฎ ยชPร„ยฎ |รŸร” (Merci beaucoup) GรŸร“รตยบ. Cยขu ร‚ยธvรธรšยจ รถยฃร–ยฎ 2ยฏJรŠย—ยดiยดยจรŠย–ZyยŠW~ย ยถรKยดOยŽรŒJ$ย–รŠยyยŠW~ย2ยง รทรกรŸ UรถฮผiรถยฏรŸ, รฌjยฃรŸ รญรตยบยจยฃยบ BQรทยฏรตยบ Cuร˜S โ€ขรŸ ร‚ยธx รถยฃร˜ร–ร’รรšยบ. CรยบPรธรz Wย—ยŠยถ}xรŠยดyยŠW~ยยปยดรŒยพรŠ Bรทยฃ, รถรกยบยฉร› uรธยปรยบ (Chancellor) Bg]ยปรต รถยฉยบUรถPร€ Eร’รŽmh ยฃยป |รตmkz uรธยปรยบPร’, ยฃ[รทPร˜ร“รšยบ. ย„


p

e

eopl

of

ac

t ion

£ÒÎ ©õnÂPÐUS

øŒUQÒ £›” Qμs öáðμõ

RIDE £μz £õsi¯õ ©ØÖ® PDG Œõ® £i£sm»õ Kº ©õnÂUS øŒUQÒ ÁÇ[S® Põm]. RIDE £μz £õsm¯õ •ßÛø»°À RC øíuμ£õz Pa]£Ä¼ (D 3150) Œ[Pz uø»ÁμõP T S \]P»õ ö£õÖ¨÷£ØÓõº. £μz £õsm¯õ C¢v¯õÂß ö£sPÎß uø»ø©ø¯ FUS¨£Áº. £õsm¯õøÁ AøÇzx Áμ GkzxU öPõsh •¯Ø]US PDG \õ® £i£shõ»õ, TVR ‰ºzv BQ÷¯õ¸US £uÂ÷¯Ø¦ {PÌa]°À

T S \]P»õ |ßÔ TÔÚõº. £ÒΰÀ ÷uºa] ö£ØÖ, ÁS¨¦PÐUSz uÁÓõ©À Á¢u ©õn PÐUS ø\UQÒ £›ŒõP ÁÇ[P¨£mhx. C¢u ©õnÂPÒ u[PÒ Ãmi¼¸¢x 7, 8 Q.«. yμ® £ÒÎUSa |h¢÷u ö\À» ÷Ásk®. AvÀ J¸ |õЮ uÁÔ¯vÀø». A¢u Aº¨£o¨¦ EnºøÁ¨ £õμõmi÷¯

øŒUQÒ £›” GßÓõº. ø\UQÒ £›_UPPõP Œ[P® ¹.45,000 £¯ß£kzv¯x. B¯zu Bøh öuõÈØ\õø»PÎÀ £Sv÷|μ¨ £o¯õP øu¯À ÷Áø» ö\#²® HøǨ ö£sPÎß Á¸Áõø¯ AvP›¨£uØPõP Ca\[P® ¹.30 B°μ® ö\»ÂÀ 6 øu¯À C¯¢vμ[PøÍ ÁÇ[QÚº.

©Pκ PÀÂ, ©ØÖ® ©PκUS AvPõμ©ÎzuÀ öuõhº£õÚ £À÷ÁÖ vmh[PÎÀ C¢ua \[P® 2008® Bsk •uÀ Dk£mk Á¸QÓx. •Ø÷£õUSa ]¢uøÚPÒ, ÷ŒøÁ ©Ú® BQ¯øÁ÷¯ '«}y¯2£´W5X2§ BS®. £õμ£m\ªßÔ £o¯õØÔ Á¸Q÷Óõ® GßÖ ö£¸ø©²hß T S \]P»õ TÔÚõº.„ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 27


öhõ÷μõs÷hõ ©õ|õk

J¸ Cu©õÚ Ÿ³Û¯ß öá#ÿ \õ¦ RI uø»ÁμõP C¸¢u 1991&92 Bsiß BÐ|ºPÎß Ÿ³Û¯øÚ öPõshõh öhõμõs÷hõ ©õ|õmiÀ, J¸ ©v¯ ¸¢x |øhö£ØÓx. PRIP KR μâvμß ©ØÖ® ÁõÚv, RIPE @£› μêß ©ØÖ® Gìuº, RID C £õìPº ©ØÖ® ©õ»v, PRID YP uõì ©ØÖ® PRID áõß ÷£õU ©ØÖ® \õ¦Âß öŒõ¢u ©õÁmh® D3080ß •ßÚõÒ BÐ|ºPÒ CvÀ ¸¢vÚμõPU P»¢xöPõshÚº. μâvμß ©ØÖ® μêß PÁºÚºPÍõP C¸¢u ÷£õx, £õìPº ©ØÖ® öhõμõs÷hõ ©õ|õmkz uø»Áº ÷Põºhß R ö©UÚõÀ¼ Uͨ ¨öμ]öhßmhõP C¸¢uõºPÒ. ø|㛯õøÁa ÷\º¢u RIDE Kø»°ßPõ £õ£õ÷»õ»õ J¸ ÷μõmhμõUm BÐ|μõP C¸¢uõº GßÖ {øÚÄ Tº¢u \õ¦, “|õ® AøÚÁ¸® GÆÁÍÄ Á¯uõÚÁºPÒ Gߣøu Cx PõmkQÓx GßÓõº!’’ JÆöÁõ¸ Bsk® C¢u {PÌÄ ÷μõmh› ©õ|õmiß ÷£õx |øhö£ÖQÓx. •ßÚõÀ PÁºÚºPÒ ©ØÖ® ‰zu uø»ÁºPÐUSUQøh÷¯ C¸¢u ÷uõÇø©²nºa] ©ØÖ® \õ¦Âh® AÁºPÐUS C¸¢u Aߦ® ©›¯õøuø¯²® C¢u ö|¸UP©õÚ TmhzvÀ Enμ•i¢ux. 28 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

J¸ {v vμmk® {PÌÁõP ©õÔ¯ Ÿ³Û¯ß ""CvÀ J¸ _Áõμ쯩õÚ Pøu C¸UQÓx,'' GßÖ μâvμß TÔÚõº.1998® BsiÀ, \õ¦ ©ØÖ® Eåõ \siP›À AÁºPÐøh¯ ÃmiØS μâvμß EÒ£h ]» PDGPøÍ AøÇzv¸¢uÚº, öhÀ¼°¼¸¢x AÁºPÒ £¯n® ö\#¯ μ°¼À •ß£vÄ® ö\#x C¸¢uÚº.

“%wW}yŠ„ÊP\X´ÌxÊZ A¢u u®£vPÐUS GßÚ £›_ öPõkUP»õ® GßÖ G[PÒ uø»ø¯ EøhzxU öPõsi¸¢÷uõ®, A¨÷£õx ¿ (©õº]¯õ÷Úõ) J¸ ]Ó¨£õÚ ÷¯õ\øÚø¯a ö\õßÚõº. |õ® GÀ÷»õ¸® BÐUSU öPõg\® £n® ÷£õmk, ö©õzu©õP AÁºPÎh® Ë2ÊM}Ìxʃ#–2§—ƒy„xK A¢u £nzøu AÁºPÒ £¯ß£kz-

PRIP μõ@á¢vμ Œõ¦ ©ØÖ® Eåõ Œõ¦ D 3080 •ßÚõÒ BÐ|ºPÐhß. PRID YP uõì

AÁºPЮ Ehß EÒÍõº.


vU รถPรตร’รmkยฎ, Jยธรทรรธร AรยบPร’ Aรธu Jยธ รท\รธร vmhzvร˜Sยจ ยฃยฏรŸยฃkzuยปรตยฎ GรŸร– Aรยบ รถ\รตรŸรšรตยบ.โ€ Gรšรทร AรยบPร’ 20 รทยฃยธยฎ uยปรต 50 hรตยปยบPร’ ยฃ[PรŽzuรตยบPร’, รทยฉยพยฎ ยฉร˜รถร“รตยธ ร‚ยธยขvรšยบ รถPรตkzu $20 รธยฏยฒยฎ รท\ยบzx, รถยฉรตzuยฉรตP $1,020 AรŽUPยจยฃmhx. \รตยฆ Aยขuยจ ยฃโ€บรธ\ ยฃรตฮผรตmiยฏxhรŸ, Cยขu รทยฏรต\รธรš EยปPยฎ โ€ขรŠรxยฎ CยธUQร“ Aรธรšzx โ€ขรŸรšรตร’ PรยบรšยบPรUSยฎ รถPรตsk รถ\ร€ยปยจยฃhรทรskยฎ GรŸร–ยฎ Cยขu รทยฏรต\รธรšรธยฏ 1991&92 โ€ขรŸรšรตร’ PรยบรšยบPร’ AรธรšรยธUSยฎ รถuโ€บร‚zx $25,000 {v vฮผmkยฎยฃiยฒยฎ ยฉรตยบ]ยฏรทรšรตร‚ร˜S Bรทยปรต\รธรš รถ\รตรŸรšรตยบPร’. \รตยฆ ยฃร€รทรร– รถยฉรตรˆPรŽร€ รถยฉรตรˆรถยฃยฏยบzxU รถPรตkzu Piuzรธu ยฉรตยบ]ยฏรตรทรšรตร„ยฎ Aรฮผx ยฉรธรšร‚รธยฏยฒยฎ AรธรšรยธUSยฎ #ยฒ}yยฏรŠย2ยงโ€œG[PรUS รยขu โ€ขuร€ Pรตรท\รตรธยป $20,000 ยฉร˜ร–ยฎ Akzux $1,000 BSยฎ.โ€™โ€™ รถยฉรตzuยฎ $25,000-30,000 ยฃยป Pรตรท\รตรธยปPรธร ยŠย˜wXยŠยด#ยฒ}yยฏรŠยโ€œPDG ฮผร‚ รmยปรตยฉo ยฉร˜ร–ยฎ Aรฮผx ยฉรธรšร‚ ฮผรตรข (ฮผรตรกยปm_ยช) Th... AรยบPร’ )=2ยง5ยŸย—ย•'ยซ}yยฏย2ยง Aร€ยป, Cยธยขuรตยพยฎ Phยขu 6&7 BskPรรตP, Jร†รถรรตยธ Bskยฎ $1000 Pรตรท\รตรธยป AรยจยฆQร“รตยบPร’โ€ GรŸร– Aรยบ รถ\รตรŸรšรตยบ. Cยขua

รถ\ยฏรธยป รถPรฮผรยจยฃkzu, ฮผร‚ ยฉร˜ร–ยฎ ฮผรตรกยปmโ€ยช รmยปรตยฉร›รธยฏ รถPรฮผร 'ยซ}yยฏย2ยขรŠ2ร˜ร–ย\Z7ร‹2รŠUJยฏย PรตยปยจรทยฃรตUQร€, Cยขu {v รทฮผรตmhโ€บ ยฅรฌ รถ\รŸhยบPร’ 2002, 2009, 2014 ยฉร˜ร–ยฎ 2018 BQยฏ BskPรŽร€ |รตรŸS ยฅรฌ รถยฃร€รทยปรตรฌPรUS {vยฏรŽUSยฎ Aรร‚ร˜SU Po\ยฉรตรš ยฉvยจรธยฃ Aรธhยขx ร‚mhx. AรยบPรŽร€ โ€ฐรŸร– รทยฃยบ ยฃiยจรธยฃ โ€ขizx ร‚mhรตยบPร’, ร‚รธฮผร‚ร€ ยฉร˜รถร“รตยธรยบ ยฃmhยฎ รถยฃร“ CยธUQร“รตยบ. โ€œ^รŠ=2ยงยŠย…ย•ย–UKย…ย•$ยŠยƒy\W Cยขu {vยฐรŸ uร˜รทยฃรตรธuยฏ ยฉvยจยฆ $561,804 ยฉร˜ร–ยฎ \ยขรธu ยฉvยจยฆ $740,846 BSยฎ. Cยขu {vยฏzรธuU Sรธร“ยขu ยฃm\ยฎ Jยธ ยชร€ยผยฏรŸ hรตยปยบPร’ รรธฮผ Eยฏยบzu รทรskยฎโ€™โ€™ GรŸร– ฮผรƒยขvฮผรŸ Tร”รšรตยบ. รทฮผรตmhโ€บรธยฏ Jร†รถรรตยธ ยฉรตรmh[PรUSยฎ ]ร“ยจยฃรตP Gkzxa รถ\ร€ยป \รตยฆ Gร†รรตร– PรยบรšยบPรธร Dkยจยฃkzvรšรตยบ GรŸร– ฮผรชรŸ {รธรšร„ Tยบยขuรตยบ. รทยฉยพยฎ Aรยบ โ€œ|ยฉx \โ€ฐPzรธu JรŸร“รตP CรธnUSยฎรทยฃรตx, Cยขu EยปPzรธu Jยธ ]ร“ยขu ChยฉรตP ยฉรตร˜ร–รuร˜S Gร€ยปรต รรˆPรยฎ |ยฉUSU QรธhUSยฎ.โ€™โ€™ GรŸร–ยฎ, ฮผรƒยขvฮผรUS Euร‚ยฏรตรฮผP ยฃoยฆโ€บยขuรทยฃรตx, Jยธ EยปP ยจรถฮผ] รถhรŸm Gยจยฃi CยธUP รทรskยฎ GรŸร–ยฎ EnยบยขxรถPรตsรทhรŸ. โ€œ|รตรŸ, ฮผรตรกรต ยฉร˜ร–ยฎ ฮผร‚ รทยฃรตรŸร“ Jยธ |ร€ยป ยจรถฮผ]รถhรŸmhรตP CยธUP รทรskยฎ

Gรš ร‚ยธยฎยฆQรทร“รŸ,โ€™โ€™ GรŸร–ยฎ Aรยบ Tร”รšรตยบ. Cรธรยฏ uรธยปโ€ขรธร“ยฐรšรธฮผ PรยบยขvรŠUSยฎยฃi Aรธรšzxa \[P ยจรถฮผ]รถhรŸmPรธรยฒยฎ Aรยบ รทPmkUรถPรตshรตยบ. Jร†รถรรตยธ \[Pโ€ขยฎ GvยบPรตยปยฎ Gยจยฃi CยธUSยฎ GรŸร– ยณQzx, A[S |รตยฎ Gยจยฃiยจ รทยฃรตPยจ รทยฃรตQรทร“รตยฎ GรŸร– ]ยขvUPรทรskยฎ. Jร†รถรรตยธ \[Pโ€ขยฎ xiยจยฃรตPร„ยฎ, รยพรรตรš \[Pยฎ GรŸยฃรธuยฒยฎ Eร–v รถ\#ยฏ Jยธ ร‚ยฏUPzuUP ยฉรตร˜ร“รธu รถPรตsk รฮผ รทรskยฎ. |รตยฎ Jร†รถรรตยธรยธยฎ |ยฎรธยฉz uรตsi ยฃรตยบUP รทรskยฎ, |ยฎรธยฉa _ร˜ร” CยธยจยฃรยบPร’, |sยฃยบPร’ ยฉร˜ร–ยฎ \โ€ขuรตยฏzvร˜S Jยธ Eยขx\UvยฏรตP CยธUP รทรskยฎ. Aยจยฃi Cยธยขuรตร€ |รตยฎ Cยธยจยฃvร€ Aรธรšรยธยฎ รท\ฮผร‚ยธยฎยฆรรธu Eร–vยจ ยฃkzuยปรตยฎ GรŸร– Sร”ยจยฃรตP, %wWย–5}yย•'ยงยขย–ย2รยข รทPmkUรถPรตร’Qรทร“รŸ GรŸร“รตยบ. Jยธ {รธร“รรตรš ยฉรš{รธยปยฐร€ >รŠ{yยŠX]X2ยฅ75^ยดยฉร‹Wrย—\Z รทยฃ]รšรตยบ. 1991ร€ CรŸhยบรท|รฅรšร€ #ร‹>ยƒyยฃย…ย•^รŠยดmWย•mรยจ Eรธฮผยฏรตร˜ร–ยฎ รรธฮผ, Cยขvยฏรต รทยฃรตรŸร“ รรยธยฎ |รตmiร€ Cยธยขx รยธยฎ Jยธ Sร’ร ยฉร›uรธรš 'ย3ยดyยจx5X2ยฃย•%ย73ยจ รทฮผรตmรทhโ€บยฏรŸPรŽรŸ Cuยฏ[Pร’ Hร˜ร–UรถPรตร’รยฉรต? GรŸร“ \ยขรทuPยฎ Cยธยขux. |รตรŸ Gรšx Pยธzรธuยจ ยฃร˜ร”ยจ รทยฃ]ยฏรทยฃรตx, |รตรŸ Jยธ Eร“รธร EยธรรตUQยฒร’รทรรŸ GรŸร– GรšUSยจ ยฆโ€บยขux & AรยบPร’ GรšUS รถ\รตยขuยฉรตรšรยบPร’ ยฉร˜ร–ยฎ |รตรŸ AรยบPรUSa รถ\รตยขuยฉรตรšรรŸ GรŸร“ Eร“ร„ Ax. AยจรทยฃรตxuรตรŸ |รตรŸ 1991&92 |ยฎ Aรธรšรโ€บรŸ {รธรšร‚ร€ CยธUSยฎ Jยธ BshรตP CยธUSยฎ GรŸร– EnยบยขรทuรŸ. |รตยฎ รท\รธร รถ\#รuร˜Sยฎ ยซskยฎ ยซskยฎ Cยจยฃi ลธยณร›ยฏร›ร€ \ยขvยจยฃuร˜Sยฎ |ยฉUS }sh Bยฒร’ CยธUSยฎ GรŸร– |ยฎยฆQรทร“รŸ, รทยฉยพยฎ ^~Zร‹WรŠJย{2รยข}{Z}y\Z7 รถPรตร’ร GรธuยฏรตQยพยฎ รถ\#ยฏ รทรskยฎ, AยจรถยฃรตรŠuรตรŸ |รตยฎ JยธรยธUรถPรตยธรยบ Jยธ Eยขx\UvยฏรตP Cยธยจรทยฃรตยฎ, Phร„ร’ E[Pรธร B]ยบ รvยจยฃรตฮผรตP.โ€™โ€™ ยฆรธPยจยฃh[Pร’: รถรกยฏรฟ รiรรธยฉยจยฆ: N Qยธรจnโ€ฐยบzv BPรฌm 2018 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 29


รทยฃ

ฮผรต]โ€บยฏยบ ยฉยปรต# โ€ขรทPรตยฃรตzยฏรต |vPรธร ยฃร˜ร”ยฏ B#ร„ รถ\#ยฒยฎ B#รรตรยบ. ร‚รจร ยฃรตฮผv ยฃร€PรธยปUPร‡PzvรŸ ยฆร‚ยฐยฏร€ xรธร“ รทยฃฮผรต]โ€บยฏฮผรตรš Cรยบ, |ยฉx รรตรŒUรธPยฐร€ |vPรธรยจ ยฃร˜ร” Jยธ ร‚รˆยจยฆnยบรธร Hร˜ยฃkzuร„ยฎ, |vUPรธฮผยฐร€ รรตรŠยฎ ยฉUPร’, |vPรธร Gยจยฃiยจ ยฃรตxPรตUP รทรskยฎ GรŸยฃรธu Enยบzuร„ยฎ, รทuยฎรฌ Eร’รŽmh Iยขx |vUPรธฮผรทยฏรตฮผยฎ |hยขx รถ\รŸร– CยธUQร“รตยบ. i\ยฎยฃยบ 2017ร€, Aรโ€บรŸ RรŠร’ร Bฮผรต#a] ยฉรตnรยบPรŽรŸ Euร‚ยฒhรŸ, BรŒยขu $ยŠรŠC?75}yยจ5ร‹2รŠ}รx

|vUPรธฮผรทยฏรตฮผยฎ, Aรยบ uรธยปรธยฉยฐร€ 40 |รตรŽร€, 110 Q.ยซ. ยฃยฏnยฎ รทยฉร˜รถPรตshรšยบ. Aรยบ |vPรธร Jยธ Eยฐรทร“รตmhยฎ Eร’ร รฃรรšรตP ยฃรตยบUQร“รตยบ รทยฉยพยฎ Aรร˜ร–US Cรธร‡UPยจยฃkยฎ Gยขuz w[Sยฎ, AรยธUS รทรuรธรšรธยฏz uยธQร“x. รท|รตยฃร€ ยฃโ€บ_ รถยฃร˜ร“, ยŠย˜wXยŠ^รŠ\WรŠ6ย$ยŠยƒy\W ร‚รจร ยฃรตฮผv ยฃร€PรธยปUPร‡PzvรŸ Eรธร“ร‚hยฉรตรš \รตยขv{รทPuร›ร€ CยธUSยฎ RC uรตTยบ รทยปรŸm >=2\Xยด'ยซ}yยฏย%ย–ย%wW \[Pzvร€ Aยขu ยฃร€PรธยปUPร‡PzvรŸ xยรŒxยŠรŠ?rย„ย2ยง'ยซ}yยฏย2ยขรŠ2 CยธQร“รตยบPร’, Aรยบ ยฉUPรŽรŸ Pรรšzรธu DยบUSยฎ Cยขuz uร›zuรŸรธยฉยฏรตรš vmhzรธu รทยฉร˜รถPรตshรตยบ GรŸร– D 3240, PDG Aรท\รตU Sยฉรตยบ APยบรรตร€ Tร”รšรตยบ.

ฮผรงuรต ยฃPz 30 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ BPรฌm 2018

Aรโ€บรŸ uรธยปรธยฉยฐร€ ]ยป >=2'ยซ}yยฏย2ยง'Jยด ยฃoยฏรตร˜ร–ยฃรยบPร’, ยฉรตnรยบPร’ ยฉร˜ร–ยฎ รถรกยบยฉรŸ |รตmรธha รท\ยบยขu ]ยปยธยฎ, Jยธ รรตฮผPรตยปยฉรตP, Cยขu Sร”UรทPรตร’ รถPรตsh, 110 Qรทยปรตยซmhยบ ยฃยฏnzรธu รถPรตยจรธยฃ |v Bฮผยฎยฃยฎ โ€ขuร€ \[Pยฉยฎ รรธฮผ รทยฉร˜รถPรตshรšยบ. \รตยขv{รทPuรŸ รh ยฃSvยฐร€ CยธUSยฎ รท\รตh|รตUยฆยบ ยฉรธยป AiรรตฮผzvรŸ รทยฉร˜Qร€ รทuรตรŸร”, Qร‡UQร€ ยฃรต#ยขx, Pรธh]ยฐร€ ยฉยณฮผรฒ |vยฐร€ \[P ยชUQร“x Cยขu รถPรตยจรธยฃ |v. RC uรตTยบ รทยปรŸmiรŸ Bฮผยฎยฃ 'ยซ}yยฏยŠรŠยฏรŒxยŠรŠ?rย„ย โ€ขรทPรตยฃรตzยฏรต, HรŸ CยขuU รถPรตยจรธยฃ |vรธยฏz รทuยบร„ รถ\#uรตยบ GรŸยฃuร˜Pรตรš Pรตฮผnยฎ, ]ร“ยขu Pร‚bยบ uรตTยธUS 2ย™ยƒyK\W^Xโ€œAiUPi รถรร’ร รถยฃยธUS Gkzx ยฉUPรธร ยฃยฏโ€ขร–zxยฎ Cยขu |vUS, รถPรตยจรธยฃ GรŸร“ รถยฃยฏยบ ยฉรตร˜ร”รšรตยบโ€™โ€™. Bรšรตยพยฎ


ร‚ร\รตยฏzvร˜PรตP AvPยฉรตรš uspยบ รถPรตkUSยฎ ยฉร˜ร–ยฎ A[S ร]USยฎ ยฉUPร’ Avร€ {รธร“ยฏa \h[SPร’ รถ\#รรตยบPร’. Esรธยฉยฐร€ uรตTยบ Cยขu |vยฐรŸ รทยฉร€ ยฉยฏ[Q, Aรธuยจ ยฃร˜ร” GรŠv CยธUQร“รตยบ: โ€œAยฉรตรทuยบ รถ\รตmh |v \รทยป AรŸรทP ยฃรตรŸรถP#, รธยฃ\U ยฉรถ\# hรตยบ รญรŸk รกยป uรตUรทP. (G[Pรรธhยฏ Cยขua ]รŸรš }รทฮผรตmhยฎ รรธรร„PรŽร€ โ€ขรŸรทรšร–ยฎ, รธยฃ\U ยฉรตuzvร€ โ€ขร‡[Pรตร€ Aรร„ uspยบ CยธUSยฎ).โ€™โ€™ uรตTยบ ยฉยฏ[Qยฏuร˜S ยฉร˜รถร“รตยธ Pรตฮผnยฎ Cยขu |vยฐรŸ ยฃPmhรตรš Aร‡S, Aรยบ yยŠ?\Xร‹xยญยจ^X$ย–รŠยขย Dr. Bยบzuยบ รถPรถhรฌรธ\, Cยขu |vรธยฏยจ ยฃร˜ร” B#ร„ รถ\#ยฏ Aรธร‡zuรตยบ. โ€˜|รตรŸ 30 BskPรUS โ€ขรŸ Cยขu ร‚รจร ยฃรตฮผv ยฃร€PรธยปUPร‡Pzvร€ รท\ยบยขรทuรŸ, AยจรถยฃรตรŠรทu Cยขu |vรธยฏยจ ยฃร˜ร” $ยŠรŠC?ร‹>ย„$ยŠยƒy\Zyยจ5

]ร”x Pรตยปยฎ Pรˆzx |vUPรธฮผรทยฏรตฮผยฎ, Gรšx ยฉรธรšร‚ ยฉร˜ร–ยฎ 3 รยฏx ยฉPร’ Pรตยฏzvโ€บยฒhรŸ ยฃยฏnยฎ รทยฉร˜รถPรตsรทhรŸ, Aรร’ รถยฃยฏยบ QรŸรšรฌ EยปP \รตuรธรš ยฆzuPzvร€ Chยฎ รถยฃร˜ร– CยธUQร“xโ€™ GรŸร– รทยฃฮผรต]โ€บยฏยบ Tร”รšรตยบ.

|รธh ยฃยฏnยฎ

รทยฃฮผรต]โ€บยฏยบ โ€ขรทPรตยฃรตzยฏรตยฐรŸ Bฮผรต#a] ยฉรตnรยบPรŽร€ Jยธรฮผรตรš \g_uรต ยฃรตร›U, Cยขu ยฃยฏn Hร˜ยฃรตkPรธรยจ ยฃร˜ร” ร‚รUQรšรตยบ, CยขuU 5ยŸย—ย•]ยŠwWยŠ'ยซ}yยฏย2ยง CยธยขuรตยบPร’, AรยบPรŽร€ 6 รทยฃยบPร’ รถยฃsPร’ รทยฉยพยฎ AรยบPร’ โ€ขรŠรธยฉยฏรตP Cยขu 110 Qรทยปรตยซmhยบ yฮผzรธu |hยขuรตยบPร’. รทยฃฮผรต]โ€บยฏโ€บรŸ 7 รถรกยบยฉรŸ \PรตUPรยฎ Cยขu ยฃยฏnzvร€ รท\ยบยขxรถPรตshรšยบ. ยฉร˜ร“รยบPร’ ยฃยฏnzvรŸ รถรร†รทรร– ยฃSvยฐร€ JรŸร– Aร€ยปx Cฮผsk |รตmPรUSa

|รต[Pร’ รถ\รŸร“ Gร€ยปรตU Qฮผรตยฉzvยพยฎ, AรยบPร’ Jยธ vยธร‚ร‡รตรธร รถPรตshรตkรx รทยฃรตร€ |รต[Pร’ Enยบยขรทuรตยฎ. AรยบPร’ G[PรUSz รทu}ยบ, Enร„ รถPรตsk รยขx รถPรตkzx, G[PรUS รŒย–ยซ*WรŠย–ZyยŠC?รยฏ2ยง %ยwWรŠย•WรŠยฏรŠ2รŒย– G[PรUS Euร‚ รถ\#ยฏ โ€ขรŸ รยขuรตยบPร’ .

ร˜xยŠรŠ?rย„ย~ยรŠmร˜2รŠxรŠ\ย„รŠ $ยŠรŠC?~รŠPย–ย2ยฅJยดร‹2รŠ}รx |vยฐรŸ ยฃรตรธuยฐร€.

BPรฌm 2018 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 31


÷\º¢xöPõshÚº, C¢u ÁøP°À 15 •uÀ 20 ö£sPÒ C¸¢uÚº. C¢u 8 |õÒ £¯n®, AvÀ £[÷PØÓÁºPÐUS ªPÄ® ]쩪ßÔ Aø©UP¨£mk C¸¢ux, C¢uU SÊ 8 Qμõ©[PÐUS A¸÷P |v Pøμ÷¯õμ[PÎÀ Thõμ[PÎÀ u[Q, |vPøÍa _zu©õPÄ® E°÷μõmhzxhÝ® øÁzv¸¨£uß •UQ¯zxÁzøuU Qμõ©Áõ]PÐUS Gkzx ö\õßÚõºPÒ. £¯n® ©ØÖ® ö£sPÎß £[÷Pئ ©ØÖ® AÁºPÒ \¢vzu \ÁõÀPøͨ £ØÔ ÂÁ›US® ÷£õx, “JÆöÁõ¸ |õЮ 30 Q÷»õ«mhº Ph¨£x J¸ ªP¨ ö£›¯ \Áõ»õP C¸¢ux ©ØÖ® SÊÂÀ 4 •uÀ 82 Á¯x EÒÍÁºPÒ C¸¢uõºPÒ, #wW–„Z]Šƒy„– ÷£μõ]›¯º •÷Põ£õz¯õ°ß ‰zu \÷Põuμº” CμÄ ÷|μzvÀ G[PÒ £¯n SÊ Qμõ©[PÎÀ uØPõ¼P Thõμ[PÒ Aø©zx u[Q÷Úõ®, ©ØÖ® “|õ[PÒ yUP¨ ø£PÎÀ y[Q÷Úõ®.’’ PȨ£øÓ

3322 ÷ ÷μõ ÷μõmh› μμõõm mh mh› h› { {³ì ³ì B BPìm BPì Pì P ìm 2 2018 018 01 0 18

–>X2§ËxU2¥75,yŠC> øÚ¯õP C¸UPÂÀø», “HöÚÛÀ ö£¸®£õ»õÚ Ch[PÎÀ |õ[PÒ £ÒÎ ø©uõÚzvÀ uõß G[PÒ Thõμ[PøÍ Aø©z÷uõ®, A[Q¸US® PÈÁøÓPøÍ £¯ß£kzvU öPõs÷hõ®. £ÒÎPÎÀ y[SÁx G[PÐUS £õxPõ¨¦® öPõkzux,” GßÖ AÁº TÔÚõº. ÷£μõ]›¯º •÷Põ£õz¯õ, J¸ CμÄ AÁºPÎß ÷μõmh› \[P ÁÍõPzvÀ u[Q÷Úõ® ÷©¾® A[S |õ[PÒ 13 Thõμ[PÒ Aø©z÷uõ® GßÖ ö\õßÚõº. P`› GßÓ Qμõ©zvÀ C¢u |v $Šƒy75ƒ%J\X•%wW75Ÿ J¸ SÔUPÀ |mk øÁzuõºPÒ, A¢u SÔUPÀ¼À ÷μõmh› ]ßÚ® ö£›uõP¨ ö£õÔUP¨£mi¸UQÓx. C¢u¨ £¯n® £À÷ÁÖ Qμõ© ©UPÐUS, |©x ÁõÌUøP°À |vPÎß •UQ¯zxÁ® £ØÔ¯ ÂȨ¦nºøÁ ©mk® HØ£kzuÂÀø», |vPÒ AÈ¢x


CμÄ u[SÁuØS |vUPøμ°À Thõμ[PÒ.

BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 33


÷£õPõ©À G¨£iz uk¨£x GßÖ® Enºzu¨£mhx. ©ÛuºPÎß ÷£μõø\¯õÀ C¯ØøP |©US #£\W–Š}yŠ>ÊW=2¥ƒA­«}{¨ `Ǿ® G¨£i AÈQÓx GßÓ Gsnzøu, C¢u¨ £¯nzvÀ |h¢u ÷μõm÷h›¯ßPÎß ©ÚvÀ Gsn Aø»PøÍ Kh Âmhx GßÖ AÁº ÷©¾® TÔÚõº. AÁ›ß AøǨø£ HØÖ C¢u¨ x„P\X•%wX„Ë•y)´¨ NGOøÁ ÷\º¢u öẩۯºPЮ P»¢xöPõshõºPÒ.

©Ú•Á¢u Áμ÷Áئ 3ŠÊ~–Ê?2£´–ŠÌ–­y•x„P SÊÂÚº \¢÷uõå® Aøh¢uõºPÒ GßÓõº \g_uõ. |õ[PÒ ö\ßÓ GÀ»õU Qμõ©zv¾®, AÁºPÒ J¸ v¸ÂÇõøÁ öPõshõkÁx ÷£õÀ |õ[PÒ Enº¢÷uõ®. G[PÐUSz ÷u}º ©ØÖ® EnÄ öPõkzx, ÷ÁÖ *ÌW²ƒyŠC?ͯ2§%wWʕ uõÚõP÷Á G[PÐUS Eu ö\#¯ •ß Á¢uõºPÒ . “Cx÷Á C¢u¨ £¯nzvß ]Ó¢u £Sv¯õS®.’’ C¢uU SÊÂÀ ]»¸US, Qμõ©Áõ]PÎh® £›a]¯®

$UM2¥75m´{^Ẍ́7Ë2ÊUJÊJÌxŠÊ?r„ ]«–}xOJ2•%Z)´«]ͯ™xM\X„?3ŠÊ~–Ê? PøÍ \¢vzu÷£õx ªPÄ® EØ\õP® Aøh¢÷uõ®. #–2¢Ê•]C>„~Ê2#–ÍŠ#ÍJ„Ê¢ƒ2ÊP mK„—•Í$¯Ê•ÌxŠÊ?r„$UM2¥75}y¨5 6J#–ŠZx„Pƒ]ͯ™6¨}xOJZ2UM?‘\Z} Ìxʯʏ%W´iƒ%„­Í2–¢=2Í¢72Ê}xÊ­«ƒ m„­?2§2–°72}xJÊ~•ÌxÊ2ÊZ C¸¢ux, HöÚßÓõÀ C¢u¨ £¯n vmhzvØS _©õº BÖ ©õuzvØS •ß÷£ ÷£μõ]›¯º •÷Põ£õz¯õ, \g_uõ EÒ£h ]» ©õnÁºPÒ C¢u |vUPøμ°À J¸ B#Ä |hzvÚõºPÒ, A¢u B#ÁõÚx £¯nzvß ÷£õx CμÄ u[P HØÓ Qμõ©zøu ÷uºÄ ö\#¯Ä® ©ØÖ® Qμõ©Áõ] PøÍ \¢vzx |vPøͨ £ØÔ¯ AÁºPÎß ¦»ÚÔøÁ öu›¢xöPõÒÁuØS® GßÖ AÁº TÔÚõº.

*´5©}yOM%wW^Ẍ́\ ÷uºÄ ö\#wºPÒ, Cx AÈ¢x öPõsk C¸UQÓuõ GßÓ ÷PÒÂUS, AÁº, “A¨£i CÀø», öPõ¨ø£ J¸ Âzv¯õ\©õÚ 110 Q÷»õ«mhº }Í©õÚ ]ßÚ |v. 25 BskPÐUS •ß, 1991 &À uõß G[PÒ ÷£μõ]›¯º C¢u |v Pøμ÷¯õμ® |h¢x ö\ßÓõº; 2017 Auß öÁÒÎ ÂÇõ BshõS®, AuÚõÀ C¢u |vø¯U öPÍμÁ £kzx® Âu©õP J¸ SÊÄhß |øh¨ £¯n® ÷©ØöPõshõº.’’ |v°À ÷£õv¯ AÍÄ uspº C¸¢uuõ GßÓ ÷PÂUS, AÁº, ]» £Sv°À ÁÓsk®, ]» £SvPÎÀ •øÓ÷PkPЮ |h¢x öPõsi¸¢ux GßÓõº. “Euõμn©õP, \õ¢v{÷Puß A¸QÀ BØÖ¨ £kUøP •ÊÁx® PõßQŸm ÷£õmkU öPõsi¸¢uõºPÒ.’’

ö£sPÎß ©Ú £õ[S

|vPøͨ £ØÔ¯ ö£sPÎß ©Ú¨£õ[S ©ØÖ® P¸zx BsPøÍ Âh ªPÄ® Âzv¯õ\©õP C¸UQÓx. A¢u |vPøͨ £ØÔ Qμõ©¨¦Ó ö£sPÎß P¸zxPøÍ B#Ä ö\#Áx® C¢u Bμõ#a]°ß J¸ £Sv¯õS®. “•ßö£À»õ® Qμõ©zx ö£sPÎß ÁõÌÂß J¸ A[P©õP C¢uU öPõ¨ø£ |v C¸¢ux, BÚõÀ C¨ö£õÊx AÁºPÒ |vU Pøμ°À C¸¢x »Q ö\ßÖ ÂmhõºPÒ. AÁºPÒ |vø¯ BskUS K›¸ •øÓ HuõÁx >ƒyŠWʄ\X­5W—Š̖« 34 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018


$UM2¥75m´2Õr3ŠÊ~\X•^X72͊…•5©72•Í€UMƒ%wW75ŸËÖ´«xʏ\W¯ GuØS® |õkÁvÀø» Gߣøu |õß öu›¢xöPõs÷hß, Cx ªPÄ® Á¸zu©õÚ Â\¯® GßÓõº.’’ Ì~“ƒ^X$Šƒy75ƒ Chzvß A¸÷P •ØÔ¾® —3‡ƒ#•ZyrwZƒ C¸¨£x öu›¢xöPõs÷hß; “|v°ß }÷μõmhzxhß |õ[PÒ |h¢x ö\õÀ¾®÷£õx, öPõg\® CønUP¨£mi¸UQÓõºPÒ, BÚõÀ Ax ªPÄ® ö\õØ£©õÚ÷u, m´¯%wWZJ´,}yOM} £õºUS®÷£õx.’’ ö£sPÒ BsPøÍÂh ªPÄ® Enºa] Ÿv¯õP CønUP¨£mi¸¨£øu²®, Qμõ©Áõ]PÎh® ÷£_®÷£õx AÁº PshÔ¢uõº. “BsPÒ £køP°À C¸¢x ©s GkUS® ÷Áø» AÀ»x A[S |hUS® ]» Pmk©õÚ¨ £o, MNREGA 100 |õmPÐUS ÷Áø»z vmh® AÀ»x Ax ÷£õ» ÷ÁÖ vmh[PÎß Áõ°»õPU QøhUS® £nzvØPõP ªPÄ® \¢÷uõ\©õP C¸UQÓõºPÒ, |v ÁÓsk ÷£õÁøu £ØÔ÷¯õ AÀ»x AÈ¢x ÷£õÁøu £ØÔ÷¯õ AÁºPÒ PÁø»¨£hÂÀø». BÚõÀ ©Ö¦Ó®, |vPÎß AÈøÁ¨

£ØÔ ö£sPÒ Esø©°À PÁø»¨£kÁøu |õß Ps÷hß. AÁºPÎß SÇ¢øu £¸ÁzvÀ |v G¨£i Auß •Ê Á¼ø©²hß £õ#¢ux Gߣøu²®, Auß ]» £SvPÒ C¨÷£õx ÁÓsk ÷£õ# C¸¨£øu¨ £ØÔ²® Pøu ö\õßÚõºPÒ. ö£sPÐUS |v°ß ÷©À AvP EnºÄ C¸UQÓx...”

•UQ¯ Pmh®

÷u®ì |v°À C¸¨£øu ÷£õ» J¸ SÔUPÀø», 25 BskPÐUS •ß¦ ÷£μõ]›¯º •÷Põ£õz¯õ# {Ö¯ Chzøu Aøh¢ux C¢u¨ £¯nzvß •UQ¯ Pmh©õS®. “Cx ¶Ê2UK•,5©}yOJ%J\X• |v°ß Buõμzøu Aøh¯õÍ® 2ÊUy75ƒ,#ÍJ„Ê¢ SÔUPÀ. |õ[PÒ A¢u Chzøu Aøh¢u÷£õx, £» BskPÐUS •ß¦&SÔ¨£õP 25 BskPÐUS •ß¦ J¸ ÷£μõ]›¯º Á¢x, |vø¯U öPõshõh {ÖÁ¨£mh PÀ Cx GßÖ {øÚÄ £kzv¯ ]» Qμõ©Áõ]PøÍ \¢vzu÷£õx ªPÄ® EØ\õP® Aøh¢÷uõ®. AÁºPÍõÀ {a\¯©õP AÁøμ Aøh¯õÍ® Põn •i¯ÂÀø»,

BÚõÀ ÷£μõ]›¯º 25 Bsk2¥75}y¨56J#–ŠZx„Pƒ {øÚÄTÓ¨£mhx Psk ]¼ºzx÷£õÚõº, Cuß ‰»® |©x C¯ØøP ÁÍ[PøÍU Põ¨£õØÖ® •¯Ø]PÒ PÁÛUP¨£hõ©À ÷£õPõx” GßÖ \gáúUuõ TÔÚõº. C¢u |v÷¯õμ |øh¨ £¯nzvß J¸ EÒÍh[Q¯ SÔU÷PõÒ, |v°ß A¸QÀ EÒÍ ]» _ØÖ»õzu»® ©ØÖ® £õ쮣›¯ Ch[PÒ&]Ô¯ ÷Põ°ÀPÒ ©ØÖ® Áμ»õØÖ AÀ»x £s£õmk ©v¨¦ÒÍ ©ØÓ _ØÖ»õ uÍ[PøÍ Aøh¯õÍ® Põs£x. Ax £mi¯¼h¨£mk, A¢u AÔUøPø¯ C¨÷£õx INTACH&QØS Aݨ£¨£mk C¸UQÓx, C¢u¨ £¯nzvß ]» A®\[PÐUS A¢u {ÖÁÚ® {v¯ÎzxÒÍx, GßÖ ÷£μõ]›¯º •÷Põ£õz¯õ# TÔÚõº. Akzu £¯n® Aá# |v°ß Pøμ÷¯õμ©õP |h¨£x, C¢u |v B#ÁõÍ›ß Aá# |v°ß Pøμ÷¯õμ® «sk® öÁÒÎ ÂÇõ öPõshõh¨£k®. ÁiÁø©¨¦:

N

Qèn‰ºzv

BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 35


โ€œรธยปยฎ รทรskยฉรต?โ€ Gรšx mโ€บร›hรตm รรˆPรตmi รทPmh โ€ขuร€ รทPร’ร‚. โ€œรธยปยฎ? รทรshรตยฎ.โ€ GรšUS JรŸร–ยฎ Sยฉmhร€ รฮผร‚ร€รธยปรทยฏ, yยจ5)Wยญ5)ยดยจรŠย“ยƒ3ย€ yฮผยฎ รทPรตรรต โ€ขuร€ รทยฃรตยบm BLยจ รร‹xย…ยดย–รยŠ^รŠยดxยจwZย–wWZ GรŸรšรทรรต รรตรฌxรยฎ uรตรŸ. โ€œ'=2ยง%M}รx3tร ร‹>ย‰3ยชย2ยขรŠ"โ€ Akzu รทPร’ร‚ >Oร‹Jยฏย–wWZ)ยด2รŠZ2ยฃย• Hรทuรต ยฉoยฏizuรทuรต? CNNร€ รถuรตรธยปUPรตm], mโ€บร›hรตm รทยฃa_a >รŠย„รย'ย3รŒยรŒย„$ย–Z ร^Pฮผยฉรตรš รทยฃa_a \รตยฏร€ GรŸร– WยŠย–rร>}xM\Xย„Z$ยฏรŠย“ยƒ %M}{75ย„รŠย3tรWJย™ย–รŠย2ยง" 3tรWJย™ย–Wยญ5)ยฏZ^M'Jยƒ{ JรŸร–ยฎ รทยฉรตmhรทฮผรต, Dmiยฉฮผa \รตยฉรตรทรšรต Aร€ยปรทร. โ€œ\โ€บ, |รตยฎ %ยŠย™>รŠ}xรŠOM75xร#}

รฅรตm Sรธhรทรรตยฉรต?โ€ รรˆPรตmi GuรตยบzuยฉรตP CรŸรถรšรตยธ mโ€บร›hรตm รถ\รตร€รธยป รƒ]รšรตยบ, GรŸ ยฉรšx รทยฃรตยบm $.}รร‹xย…ยฐย•รŒ~ย“ยƒ?737 ร‹2รŠUJZ#Z2tyย„72Jย‘ย• 'ยงยข,ย5OK72ย…ยซ รŒxรŠยดยจYย™ #Xย•mWยดmWย‘ย•2ยฃ~Uย˜M2รŒยขย–รŠยกรย–\ร‹WรŠJ=3ย„ยฏyยจ5 ^รŠยขรJย—ย•#ZOrยฐJรŠO#ยดO รทhรตยฃรตรทPรต (T&T))ยดยจ%ยŠOรJ\ Yย™2ยฃยดWรย^2ยŠ~รŠ2mKBOK7 รถPรตshx. #ยดยฉยŠย™OrยฐJรŠKย• ^รŠยด#ย–ย2ยฃยดย—รŒยฏรŠW~รŠยฏ ร‹>รŠยญ2รยข\XยŠOK7 ร‹2รŠUKยwรŒWยดโ€˜รธยปยฎ Aร€ยปx รธยปยช[โ€™GรŸยฃx, โ€˜JรŸร–Tia >wX}xZโ€™ Aร€ยปx โ€˜รŒ>ยwZ Aยญยซย–Zโ€™ GรŸร– Aยบzuยฎ; โ€˜%M}รx3tรร‹>ย‰ย–Zโ€™)ยดยจรŠย• ^Jยฏ~รŠMxย–ย2ยฃยด%M}{ Gsรถnยด uhร‚ยฏx รทยฃรตยป

mโ€บร›hรตm, ยฃร“รธรPรŽรŸ ยงยช yt\Xย–ย~รŠยรŠย•

36 รทฮผรตmhโ€บ 36 รทฮผรต รท ฮผรตm mhโ€บ hโ€บ {ยณรฌ {ยณรฌ BPรฌm {ยณ BP BPรฌ B Pรฌm Pรฌ P รฌm 2 2018 018 01 0 1 18 8

ยปรตรPยฉรตP Aรธ\รx; โ€˜ยฃรฌ Aยจ รฅรตmโ€™)ยดยจรŠย•Aยญยฉ~K\Z73ย\W ,ยWOรJย„รŠยฏyร‹ยŠO)ยฏรŒย–#Z #ย=รŒ2รŠย~รŠ2ร‹>Xย• ร‹>XยรŠยฏ ร‹>รŠยŠร‹>รŠยŠ}{Jยด3ยwWL ยบยO รทยฃรตยปz รทuรตรŸร–ยฎ. %ยดยฒยƒ%wW}xOKย„ย‘ย• รถยฃรฌ (A\zuร€), รญmhรต (รถ\ยดยฏ รทรskยฎ), F ยณ (}[Pร’ GรŸรš?), 5ยฒmยฒ ,ยmOJรŠยง )ยดยจ ย–รŠย\รW2รยขย‡ยƒรŒ>ย\Z7 ร‹2รŠยงยขยรŠยƒ)ยฐยฒยƒ%Wยญ5} ยฃvยปรตP |รตรŸ Jยธ รท|รตยฃร€ ยฃโ€บ >รŠยขrJยwZย–รŠย\รW2รยข ย–รŠ=37ร‹2รŠยงยข)UQรŒยฏยด#ย–ย Wยด5ยœwรW}xยย–\รWOrยฐJรŠO Wรย^2ยŠ\Xย•WรŠยด2ย\WรŠยyยจ5 %ย•$7รรŒxรŠยM75C ร‹>ยดยจรŠยOrยฐJรŠOxยญยฉย„)ยฏZ mWย•2ยญxรยฏ2ยง%ยƒ~ยฐWrยด 2รWย…ย‘ยwรŒWย–wWZiJ ^ยƒy7ร2ย„รŠยฏ$U2ยฅยƒ


)rC>”OMƒËxU2¥ƒ#ÍJwZÌxʯ˜M#X•W´Ë>ÊwW ˜OM72Ê2*=3\W—75ƒ, ~°W%Z^Ê´mW´mW‘• m›Ûhõøh Põn Eu¯, Sr V S Í^xʑ´{2¡Ëx­¨^ʖ•X yÁ–ʾÏ75,˜M *™Á .xʏÁJyÁ–ÊÁ #Z,2­xͯ‘ÃhõP’ C¸UP»õ®, BÚõÀ T T Põºi¯ß )Ÿ\WÊ¢ƒ)Ÿ\WÊ?r„ʍ~ʯ @x>ÊOÍ^xʓƒ~ͯ— Xˊ¢xX‡ƒ V SÍ^xʑ´ Ëx­Ì¨Ê2§ –?\W5Mƒx %•~ʯ˖§Í¢˜M%´«ƒ uø»|Pμzvß ö\ß ÷á®ì x5X…•]͐„ʉ]­3¨Z Í^xʑ´Or°JÊO–Ê>ƒ2ʐ= 2JwZ—OJZ%´«#–ÍJ„ 5œwÍW}x–˜M˖©C Ì>ÊK73J73¨Z|OM}yÍP\W %ƒ{72W™%«72~Ê2#ÍJ\W Psnõi áßÚÀPÒ, _Á÷μõμU

yŠxxÊJ2xÊ} ~ʏ‘…´m2 #Í~}y•ŠƒxÊOK•

BP BPì B BPìm Pìm 2 2018 018 0 18 1 8 ÷μõmh› ÷μμõm ÷μõ ÷ mh› h› h › {³ì {³ì 37


Í2}yK2£´Ì~•#=Ì2ʐ~ʉ ËWÊ=5ƒ2}{´2ƒy2§ #wW]>}Wƒ*~Ê­«–WÊ2%wWZ #W´˖§Í¢CA–2¥75§ J¸ ]UP»õÚ Pøu ÂìÁ¹£® )M}xÍW72­xͯË>‰„)¯75\ ËWƒÌx%•Í$¯Ê“ƒÍ^xʕ yr„2Ì¢Ê%wWÌ^Êx•xr >Ê¢75~r„ÊÍWË>“\Zƒ ]\W~Ê2#wW,­Í¨–} xÊÍW\ËW—•{5wZ^2wW¯ -)Ÿ\WÊ¢r´–ʏ\ÍW2§ ©mk÷© Á¸iU öPõk¨£uõ°Àø»,

Or°JÊK•#wW2ty„Ê—´ ËW­57Ì2ÊK…̐˖°BÊ™75 ˖5#Ì2 ˖«ƒ3€ ,…Ê2'O2ʏwXwWY—• Bv°À Si÷¯Ô¯ÁºPÒ #Ë~rwX„2§#–2Ì¢#W­5 ̯̐m²m²}{}x¨Í–2£´ |)´«Ëx„rOJ¯#–2§ m²m²}{}x¨Í–Í„ {°W~Ê2}ÌxÊ­©¯#W¯Ê• )–ˊʍ–#ÍW7Ë2Ê´¨Ê“ƒ AÁº |μPzvÀ GÔ¯¨£kÁx '«X)´«^ƒy¯%´«ƒ6J m²m²}{}x¨Í–…´ •ÚPÀ m›ÛhõkUS J¸ Cø\a

BœÍ7Ë2ÊM73¨Z̄ŠOÌJ m²m²}{}x¨Í–>ŠPʐ„\X• ~ʏ2Áx§¢\WÊ75 v­«72P72ʯm²m²}{} x¨Í–2§?¨2K\Z7Ë2ÊUM '§Ì¢‡ƒ˖£Ì„‡ƒ^2wZ X̄Ê~­«ƒ5Ì¢Êr„Ê.Ëx5 \Ûß EÀ»õ\ Âkv°À ]Á¨¦z Y°76UM2£‘wZ~ÌWͯ '©I?75K\Z7Ë2ÊUKwW¯ 17 ÁøP¯õÚ •Ý•Ý¨¦¨ x¨Í–2£•5ͨwWZ ÁøP¯õÁx ÷¯μm÷hÂÀ Põn mK3¨Z#͖#\ZÍP #–>Š~Ê24CË>ʑ)Ÿ}y7 Ë2ÊUMƒ?¨2K\Z7Ë2ÊUMƒ %wW¯)¯Ì–?¨52£´ ~I>§xCÍ>_–UP=2£´ ]¨}yrÍ2—͖͢2US¨7 2K¯~Ê2%wWZ

#¯ÊOØJÊ)´²ƒ%¢I?–}{]¨xœƒ

388 ÷μõmh› ÷μõ ÷ μõmh mh› m h› {³ì {³ { ³ì ³ ì BPìm BP BPì B Pì P ìm 2 2018 018 01 0 18 1 8


ªP¨ö£¸® PhÀ Bø©PÎÀ JßÓõÚ 800&£Äßk ÷uõÀ•xS Bø©US ªÀ¼¯ß PnUPõÚ Á¸h® m›Ûhõ÷h uõ¯P©õP C¸¢xÁ¸QÓx. ©õö£¸® ÁÚ»[SU Põ¨¦z vmhzvß RÌ AøÁ £õxPõUP¨£kQßÓÚ.

m²m²}{}x¨Í–2£´ 4CË>ʑ̈́2͊\Z—Mƒ,̊ -Í>ÁL•Ìx°´(ƒxÊÌ~¢ƒ WÊ´%Z$ƒv­¨ÊUK• 2UMyK72}xOJ,̊%Í>7 2—xW>Ê}W=2¥75m´{ „Ê̊Ê,– 2ʐ´Š> ʄ¯72´,´Í¨\[73 mW•AẌ́,‘\WʏO–Ê= ÷£ß Áõ]¨£Á¸US¨ £μÁ\® Fmi°¸UP ÷Ásk®. ÂøμÂÀ, #wW˜?˄©„}xOJ2ʐ´2£´ %W„=2Í¢#K\Z'§¤J­¨WÊ2 $73Š}xmͯ‡§¢Ì^7 5C?2§iƒ%Í>–Ê?72} x„´xM\W}xOJZ%wWÌ~¢ƒ )›–¢™&}{Ë2ÊUKwWZ )´¨Ê•?©Z2ʐ\Z75§ Or°JÊK´Í2ÌWwWÌx´ –Ê?}x–2§ËWʝ­>Ê͐

KŠƒ2Í¢͖\Z2CÌ>r^J\W\ ËWÊJ=3¯Ê2§%´«Or°JÊO )´¨Ê̐ÁL• Ìx´%Í>)´« #ZËx„Ëx­«§¢Z#=Ì2 ÁL•%Í>75Ÿ72§%Í>—œÊ7 2CÌ>r2¥72Ê2#›–J\X´ 2ʑ}Ì>Ê͖%„­©7 Ë2ÊUKwW¯Or°JÊK•y¨wW CßöÚõ¸ Cø\ ÁøP, \mÛ ÷\õPõ, %Z$=3ƒ%wXÃ=3’½ ~­«ƒÌxʹ|r,´©ÍPwW J¸ÁøP¯õÚ Cø\, CvÀ –œ72\Z75~ʨʯ%´°Í>‡ƒ xÊJ•–r2¥ƒÌ>wZ%wX„ %Í>72—2£´,2Wƒx~Ê2 2ÊZ75—w[OM3¨Z

Aø©v ÷|μ® ,^ʧ%Š™Or°JÊK•^Ê´ Cø\ø¯ ÂmkÂmk, Aø©v¯õP BPì B BPìm Pì ìm 2 2018 018 0 18 ÷μõmh› {³ì {³ì 39 39


m›Ûhõm xqUSa ö\´vPÒ ŠÊ}xÊJ2ƒxÊJÊ?r„ƒ xÊJ2~ʯ]73¯Ê¹Ë>´ ̶ƒ¿•WÊ´y¨wZ+wZ –„Z–ÍŠW´xÊOK‡J´ –Ê¡wWʏy¨5W´ Ëx­Ì¨Ê2¥J´]ˆ„ʏ7 ^27575KËx„wWʏ Or°JÊO#´OËJÊxÊÌ2Ê ~OMÌ~%´Ë¯Ê^ÊOK´ Ëx„ÍŠW´W͐^2Š~Ê27 Ë2ÊUJ,̊^ÊMÌxʏO$.} ÁËx…´ Or°JÊK•'§¢yOC*rWÊ´ '3̐̄2}Ëxr„ %„­Í2„ʯ$ÁxʕOxK~ƒ Ë2ÊUJ%Jƒ#ZA~ʏ *72xŠ}{ƒ#K$œmƒ Ë2ÊUJZ 40 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

Ì^Š\ÍW7272—ƒy̯´ ~ONŠÊ2J­2͊…•- C¸Ò PƯ CμÂß {\¨uz vÀ A›uõÚ ÷uõÀ•xSU PhÀBø© Am»õsiU Ëx=2J‘•_wX72͊̄ʊƒ Jx[SÁøuU Ps÷hß, Ax ˖Z˖Z}xʯOr°~P‘• Ë~´-MmOÍJ2Í¢%OJZ 2}Ëxƒ2J•$Í~2£• ,´¨Ê¯ x™´MÌWʕmZ5 $Í~75•‘„´2P72ʯ Á¸h® m›Ûhõ÷h uõ¯P©õP %wZ–3¨Z#´©Š™ ©mlμõÂÀ øP°À ]Á¨¦ JʏC͐O*wX7Ë2ÊUM ˖«=2ʑ•^JwW–¯Ê2 #wW2¯\W2}x~ʯWʉ Bø©ø¯z ÷ui÷Úß. AÁÒ uß y´{¨\ZM}{2¢Ê•X¨Í~„Ê2\ ÌWÊUK7Ë2ÊUKwWZy¨5 mOÍJ…M–W­5}ÌxÊX„ %Jƒ3ÍJ\WZƒ*¨75ͨ„ Ë~´-MmOÍJ2Í¢%OM #–­Í¨~PÊ•iK—OM _wXCË>´«—OJZy¨5Xƒy Áμ÷Á CÀø». Bø©U Sg_PÒ

^Ê£•ËxÊ©72}xMƒ ÌWʕmZ5\Wʉ $Í~ #–­Í¨%°,ÌxÊZƒ £õºUP¨ ÷£õÁvÀø». BÚõÀ m›ÛhõiÀ, Bø©U Sg_PÒ £õxPõ¨£õP C¸US®. ©õö£¸® ÁÚ»[SU Põ¨¦z vmhzvß 4¡#͖xÊZ2Ê72}xM3´¨¯ “Or°JÊO?72•5wW%Jƒ Ìxʐ\ÌWÊ´¨Êƒ$¯Ê• #ÍW\ËWrwW–2¥75#Z -)£„2ʐ°„2͐^„~­¨ \•uõ¯®,” GßÖ GÊvÚº V S ø|´£õÀ. S°ßì £õºU >ʖ´¯Ê—•'3´~ÊËxƒ ÷£õUSÁμzxU SÖUS\õø» #Ì2^Ê´#wWÌ^Êx•xr >Ê¢J´˖OKC>UÍJ…• Dk£m÷hß. B®, m›Ûhõm -)£„2ʐ°„%JƒWÊ´ $¯Ê•#Z2͐^„~­¨ \•uõ¯® AÀ». E[PÒ P¸zøuz X\X7Ë2ʧ¢̖UMƒX Í^‰xʕ#–2Ì¢ ¦øP¨£h[PÒ: yt\X–~ʐʕ ÁiÁø©¨¦: N.3½Pi\X


£õ¿mk® uõ#©õºPÎß

uÛ²›ø©²® Pso¯•®

©

¸zxÁ©øÚ°À A¢uU Põm]ø¯¨ £õºzu (D 3011) RC öμÁõ› ö©°ß uø»Áº yŠY}^Ê™ƒË>„Ê¢ #U5}WʙƒË^3¡wW¯ {¨Ì^ʄʣ2¥72ʯ%J\X• X¨wW˖£…•?WÊ~ʏ2§ W=2¢Z5œwÍW2¥75} xʔOK7Ë2ÊUKwW¯? WÊ~ʏ2§Ì>͐mwWÊͯ…• ©øÓzxU öPõsk £õ¿miU Ë2ÊUKwW¯

—m\Z75~Š´ ̖«?˖O2}xOMm2\ÍW\ X}y7Ë2ÊUJ¯%}xK ~\Z–~ͯ75–ƒÌxÊZ xʔOMƒWÊ~ʏ2¥75>=2Jƒ Ì^ŠÊ~•%75ƒ–Í„72ÊP mK™Ë>ÌWʃ)´¨Ê#U 5}WÊ xʔOMƒWÊ~ʏ2¥75 –>X„Ê2~2}Ìx«#ͨ(Matritiv Kaksh)XOJ\X´4¡~\Z– ~ͯ…´{¨Ì^ʄʣ2§x5X…• #K75#KxŠ}{§¢?©„ #ͨ…•X͊C@͐2§Ì~Í> ^Ê­2ʑ2§2OK•)¯A\W~Ê2™ƒ A2ÊWʊ~Ê2™ƒ#Í~72} £mh A¢u AøÓ°À ,̊Ì^Š\X•$« ËxU2§W=2§ 5œwÍW2¥75xʔOJ Êƒ5œwÍW2¥75 ]}y§2¥ƒ–œ=2} xOJ¯Í275œwÍW 2Í¢7)}xKÍ2„ʧ–Z ÌxÊ´¨Ë>X2Í¢7 Ë2ÊUJxJ=2¥ƒ ͖72}xOM§¢¯ WÊ Ì>xwWƒ^ƒ ,´Ì¨^~Z5©7Ì2ʧ 5œwÍW2Í¢75»

xM\W´—?©…•2ʏON´ xJ=2§͖72}xOM§¢¯ )´¨Ê5}WÊ ?­¨Í¨5œwÍW2¥72ʯ xJ=2§A–ËŠÊOK2¥J´ #=2r72}xOM§¢Z #\ZJ´5œwÍW2¥75C Ë>„Ì–UK„ZË>„7 6JÊWÊWZ)´¯)´xÍW %wX…•—¢75ƒË>X2§ %JƒËx­«§¢¯WÊ~ʏ2§ ~3¡C?‡J´%72–Í2Ë>„} xOM§¢Z)´«^Ê6©¯Ê %wWC?­¨Í¨Í„\X¨75ƒ ]2¡C?…•x=Ì2­¨~ʖOJ $¥^Š—>™\r̊ÊOJr >=2\X´{ZÍ~„ʯ~72¥75\ ÌW͖„ʯË>„•xÊM2Í¢} xʊÊOK¯Ê%\XOJƒWÊ~ʏ 2¥75}ËxrZƒ'W™ƒ)´¨Ê WÊ~ʏ2§xʔOM–W­2ʯ ?­¨Í¨Í„#Í~}xW­2Ê2Ž $…ŠƒË>—J}xOM§¢Z)´« 6©„#U5}WÊ%ÍW}Ìxʕ )X2ʐ\X•Š…•]͐„=2§ xÁ]͐„=2£“ƒ#Í~72\ XOJJ}xOM§¢Z)´¨Ê ÁiÁø©¨¦:

N.3½Pi\X

BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 41


42 ROTARY NEWS AUGUST 2018


AUGUST 2018

ROTARY NEWS 43


@hõμs@hõ ©õ|õk

RI uø»Áº C¯ß ›ì¼ House of Friendship xÁUP

ÂÇõÂÀ.

44 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018


μõ£ºm ìPõm, TRF Trustee uø»Áº £õÀ ö|mŒÀ ©ØÖ® PRIP μõ@á¢vμ Œõ¦. PRIP

TRF Trustee Elect S»õ® ÁíßÁv, RID C £õìPº ©ØÖ® ©õ»õ £õìPº.

RIDNs P©À

Œ[UÂ, £μz £õsi¯õ ©ØÖ® ©õu £õsi¯õ.

BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 45


áú¼¯m ›ì¼

2¯JÊyŠW~~wXr áìiß m¹@hõ.

uø»Áº C¯ß ›ì¼ ©øÓ¢u uø»Áº Œõ® K@Áõ›°ß ©øÚ @|õμõ K@Áõ› ©ØÖ® ©PÝUS K@Áõ›°ß {øÚÁõP RI ¸x ÁÇ[QÚõº.

RI

46 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

AÓUPõÁ»ºPÒ — AÓ[PõÁ»º ”æÀ S¨uõ ©ØÖ® AÁº ©øÚ ÂÛuõ AÔ•P¨£kzu¨£kQÓõºPÒ.

TRF


A@åõU ©Põáß ©ØÖ® Y P uõì.

PRIDs

uø»Áº C¯ß ›ì¼°ß @£μU SÇ¢øuPÒ. RI

@u]¯ öPõiPÎß AoÁS¨¦. ¦øP¨£h[PÒ: öá#ÿ, ø©U @uõμß ©ØÖ® Rotary International BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 47 ÁiÁø©¨¦: S Q¸èn¨μwè


\ÁõÀPÒ AÁ¸US ˊʃx}yK75ƒ y=3xOÌJ• ø©U÷μõhÚ¼[ ©ØÖ® PÈÄ ÷©»õsø©, RC £÷μõhõ ö©m@μõ, D 3060

A

Á¸øh¯ ø©U÷μõhÚ¼[ öuõÈÀ ö£sPÐUS \ØÖ C¯À£õÚuÀ»÷Á )´«Ì2O5ƒÌxÊZy=3xOÌJ• {´¯Í2‡J´xXKË2ÊM73¨Ê “\ÁõÀPÒ G¨÷£õx÷© GÚUS ˊʃx}yK75ƒ” C¢v¯õÂÀ ̊ÊOJrKÁOr7O2–¯xW—75 '„wW#r„ËxU~Q2£´ xOJÊ¢\X•%JƒyK\WZƒ {a\¯©õP A¨£i¨£mh J¸ \Áõ»õPz uõß C¸¢v¸UP ̖UMƒ%–W¯75\WÊ̯ HØ£kzvU öPõsh CßöÚõ¸ >–Ê•)´¯Ë–´¨Ê•

\[P[PЮ 4,300US® ÷©Ø£mh '«}y¯2¥ƒË2ÊUJW¯Z iìm›UiÀ ÷©¾® 1,000 '«}y¯2Í¢CÌ>72} ÌxÊ3¨ÊŠÊƒ%wWC>–Ê‘• %´²Ë~ʍ>–Ê“ƒ,£wZ§¢Z %–2£•5ͨwWZxÊX}Ìx ËxU'«}y¯2¢Ê2%72 ÷Ásk©õ®! 2–¯)´¨–Í2…•%wW –Jƒy=3…´m´²rÍ~2§ GÊzuÔÄ, ö£s AvPõμ® ©ØÖ® ËxU2¥75CA2ÊWʊƒ• #–̊ÊOJr…•%ÍPwWW­57 l2ʊPƒ^Ê´>mWʄ\Z75 HuõÁx ö\´¯ ÷Ásk® GßÖ —ƒy̯´$¯Ê•#ÍW\ uÛ¯õP GßÚõÀ ö\´v¸UP mK„ÊZ

>r–J\Z75 m´{̊ÊOJr…•Ì>wWÌxÊZ #Z™ƒ#wWC>=2\X´mW• ËxU'«}y¯ŠÊ2`͜wW ÌxÊZ>=2'«}y¯2£Jƒ )}xK}xOJ–ŠÌ–­{73ÍJ\WZ GßÖ AÁ›h® ÷Pm÷hõ®, “$Šƒx\X•#–2§>­«\ W„72ƒ2ÊOK¯Ê2§$¯Ê• 6K„@73Š\X•#Z~Ê©—OJZ” _Áõμ쯩õÚ J¸ Â寮 )´¯Ë–´¨Ê•W´Í¯$U öμõm÷h›¯ßPÒ ÂøμÂÀ “HØÖUöPõÒÁuØS”,>ÊZ„ ~ʯ‡7Ẍ́7Í2„ÊUJʏ“^Ê´ >=276OJ=2£•–œ72~Ê27 P»¢x öPõÒ÷Áß, Tmh® ËWÊJ=5ƒm´>r„ʯÌ^Š\X• ÌxʉCÌ>Ì–´y¨5 —wZ75m´¯Ø„ 3¢ƒy—M̖´$U2¥757 öPõkUP ÷Ási¯ Chzøu #–2¥757Ë2ÊM\ÌW´” AÁ¸øh¯ ²Uv ÷Áø»ö\´ux,

E[PÒ BÑ|ºPÐhß J¸ Œ¢v¨¦ μçuõ £Pz, öá´ÿ 48 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

“~­¨–2§W´Í¯—Ì>

º~Ê2^J\W̖UMƒ)´« ]ͯ73¨ËxUP•%–§ )´«#–2¥75}{rwWZƒ #–2§)´Í¯*­«7Ë2ʧ¢ $Šƒy\Wʏ2§^Ê´5–Jƒ ^Ê´~OMÌ~)=2§>=2\X•,̊ ËxU'«}y¯” BP, AÁ¸US ÷μõmh› Gøu –œ=3„Z"“K, ÷μõmh› GÚUS ]ͨ„\WwWZ>mWʄ\Z75C ÷\øÁ ö\´¯ J¸ uÍzøu –œ=3„Z#\ÌWÊM )¯Z$¥Í~…•mŸ ~Ê­¨ƒ*­xOJZ^Ê´, Põ»zvÀ C¸¢uøuÂh CßÖ )›–¢Ì–Ê~Ê©…73̨´ 5wWËxÊ«Í~‡ƒ]ͨ„ W´¯ƒy7Í2‡ƒ?¨wW]–Ê2 ~­«ƒW͐Í~\Z–X¨´2Í¢‡ƒ –¢\Z7Ë2ÊUÌJ´” #Z~OM~•~­¨–2£´ Ì2ÊP\X•—º„=2Í¢} xʏ72™ƒ)¯75̊ÊOJr2­«\ WwWZ)´3¨Ê#– >rKÁOr7O2–¯xW—Í„ Aøh¯ GÆÁÍÄ Pèhzøua >wX\Y2§"“Esø©¯õPa ö\õÀ» ̖UMË~´¨Ê•#W­2Ê2^Ê´ 2½J}xJ̖%•ÍËxU2£´ ©ÚvÀ, ‘^Ê´,ËxU #W¯Ê•~­¨–2§)´Í¯̖« —W~Ê2^J\W̖UMƒ#•Z GÚUS AvPU PÁÚ® ö\¾zu ÷Ásk®’)´¨~¯}xÊ´Í~ %•Ê—OJʕy¨'=2Í¢ %5–Ê2*­«7Ë2ʧ–ʏ2§ ˊʃxC>ÊW2~Ê2™ƒ^OÌxÊMƒ xœ5–ʏ2§” AÁ¸øh¯ TRF C»US )›–¢™"“^Ê´)¯75ƒ)´ iìm›UkUS® öμõ®£ AvP©õÚ %7Í2#Í~\Z7Ë2ÊUÌJ´ %Z–ÍŠ^Ê=2§)OJÊW$1 •‘„ͯXŠOJ—ƒ{3̨´ #ÍWCË>‰„mK‡ƒ)´¨ ^ƒy7Í2)¯75%73¨Z” )´3¨Ê#–#W­572ʊPƒ “^Ê´,ËxUPÊ2%}xWʕ Ax~Ê2}xPƒÌ2O2mK3¨Z ˊÊOÌJr„´2£Jƒ˖«~̯ “W„™Ë>‰Z]X–œ=5=2§#Z GÚUSz ÷uøÁ!” GßÖ ö\õßÚõÀ ÌxÊZƒ)´«6©mK\Wʏ


“Av\¯¨ £õøu”°À º»º~ÊËxʍ§Ë2ʧmW• RC £õ®÷£ Dìm, D 3141

\

i2\Z75^•ZË>‰„̖UMË~´«• ̊ÊOJr…•%ÍPwWʏTRFÀ ‘E»Pa \õuøÚø¯’xÍJ72-#>ŠÍ–75ƒ 5©7Ì2ÊÍ¢–5\Z§¢Ê'3•Ì~“ƒ^´Í~ ö\´¯ TRFUS EuÄÁuØPõP $7 ªÀ¼¯øÚz XŠOM–ÌW#wÌ^Ê72ƒË>´¨–JƒW¯Z iìm›UiÀ $2.5•‘„´XŠOJ}xOJZ)´3¨Ê %wW\ËWÊÍ2̈́i´«~J=2Ê2'„\WmK‡ƒ )´«#–75\W´¯ƒy7Í2'§¢Z '«}y¯2Í¢76OM–W­5*­2¯Ì–,XOJƒ YOK‡§¢Ê“^ʃ̊ÊOJr…•'«}y¯x­©} ÷£_®÷£õx ©UPÒ ÷μõmh› C¯UPzxUS Â_Áõ\©õP %}xX•Í)´¨#72ͨ5©}xÊ2)´~¯ÍW '«\X„Z#wW—º„\X•^~Z‡7X'͊„ÊJ• $3„%ŠUÍJ‡ƒ~Ê­¨̖UMƒ~Ê­¨mK‡ƒ )´¨W´¯ƒy7Í2%73¨Z” XOJ}xQ2Í¢}ËxÊ«\W–ÍŠ“̊ÊOJr…´ $«?¨}{72–¯#ƒ>=2£“ƒ_K\WW´Í~ ˖£}xÍJ\W´Í~)¯%ŠUMƒ'§¢ XOJ}xQ2Í¢CË>‰„—ƒ{3¨Ê)´¨Ê“ƒ

_]͐2§Ì~ƒxJC Ë>„•xMƒŠÊ¶Ì2Êxʕ KŠÊ¶Ì2Êxʐ´

2OJJ\ËWʝXxRC5­¨ÊƒD 3212 ƒ$UM^Ux2§Ì2OM7Ë2ÊUJWʕ ̊ÊOJr>=2\X•Ì>Šm„´¨ÌxÊZ%–ŠZ —UP}x\ÍW#}ÌxÊÍW„̊ÊOJr~ʖOJ$¥^ ]ŠÊ2r\Z—OJʏ#}ÌxÊZ—X2§2MÍ~„Ê2} y´x­¨}xOJ¯ËWÊJwZÌxʊÊK'«}y¯ $3—OÌJ´ ƒ$UM~ÊP–ŠÊ2%wWÌxÊZ̊ÊOJŠÊ7O '«}y¯ŠÊ2™ƒ(Rotaractor),y¨5$UM2§ ̶?(Jaycee)'«}y¯ŠÊ2™ƒ%wWŠÊ¶Ì2Êxʐ´ ˖£^ÊOK•^Ê´5$UM2§%wZ—OMW­ÌxÊZ ^ÊMXƒẙÊOJr…•%ÍPwZ§¢Ê —–>ʄ\X´€Z#72ͨ Ë2ÊUM§¢#– _]͐2Í¢‡ƒ PõÀÁõ#PøͲ® {Z}y75ƒXOJ\X• %¨=3‡§¢Ê)=2§ (–ʯƒxʏ\W |#=Ì2–¨UJ ]\ÍW}xʏ\Wʕ –\W~Ê2%73¨Z )´3¨Ê %W„Ø^ʄʕ £õvUP¨£mh

,´Í¨}x­©ËW£–Ê2 %73¨Ê“^ʃ)ÍWC ö\´uõ¾®, AvÀ J¸ _Ák £vzxa ö\À» ÷Ásk® Gߣx EÖv¯õÚ 5©7Ì2ʧ*­2¯Ì–)=2§ KÁOr7O5œwÍW2¥75 %W„#«Í–?3CÍ>…• Ì>͖$­©–3¨Z 400US® ÷©Ø£mh 5œwÍW2¥72ʯ#«Í– ?3CÍ>̄ÊM]«\X7Ë2ʧ¢Ê~• ^Ê´5%75)UPÊ2'„\W̖UMƒ” TRF]X\XŠOJ•_K\Z͜75ƒXOJ}xQ2§ )´¨%ŠUM75ƒ‡7X2Í¢͖\Z§¢º~Ê CSRiƒË>–}xW­2Ê22ʏx̊O2¥J´ Í2Ì2ʏ}xW­Ë2´Ì¨W°75ŸÍ–#Í~\Z§¢Ê mƒÍx…•WÊ´?Ëxƒ2ʏx̊O]«–¯=2£´ W͐Í~„2=2§%JƒËx­«§¢¯“Â÷\åU PÁÚ® Ë>“\X¯Êːʝ„~­¨–2¥75ƒËxÊ«}Íx} yr\Z7Ë2ÊM\Z#X2ʊƒ#£\WÊːʝ„x´2§ 3ÍJ72ÊZ`S72~Ê2\XOJM–ÌW)¯75§¢ W°xƒ)•ÊXOJ=2Í¢‡ƒ–5\Z—OÌJ´ \‰PzxUS®, ÷μõmh›US®, GÚUS® Th Esø©¯õÚ —\X„Ê>\ÍW*­xM\W—ƒ{3̨´” )´3¨Ê 5œwÍW2¥75?3CÍ>#£}xW­2Ê2ƒ$UM u[P Cu¯ vmh® (Golden Heart project)#©m2}xM\X 5œwÍW2¥75?3CÍ>#£72}xOM§¢Z 5œwÍW2¥75C?3CÍ>#£72%75 ]P…72}xOM§¢Z)´¨Ê ~Ê­«\X¨¯Ê£2¥72Ê2Ì>͖{rwZ–ƒ #~Ì>–Ê>=2ƒW´¯Ê–%„72\Z75Br„>7X '­x\X}yr͖#Í~72'2¢Ê—„]X3ÍJ\WZ 5©\Z~3¡C?#ÍJwZ§¢ÊŠÊ¶Ì2Êxʕ%ZÌxÊ´¨xQ2¥72Ê2̶ÊÌÂÊ2ʏ}x̊º´(Zoho Corporation))´¨]«–¯\X´]X}x=2£}Íx}Ëx¨ m„´«–3¨Ê TRF75O>ƒJʐ A~ʏŽ Ì2ÊK #£72%75]P…\Z§¢Êm}xZ ̊ÊOJr'«}y¯2§#X2~Ê2^´Ë2ÊÍJ WŠ'«X#£\Z§¢¯$…Š~Ê2'§¢ '«}y¯2£´)UQ7Í2̈́$…Š~Ê2'„\W\ XOJOM§¢Êx•Ì–«2ʊP=2¥72Ê2̊ÊOJr…´Ë>™#X2r\Z§¢Wʓƒ%ZËxr„>–ʐÊ2 '§¢Z)´¨ÊŠÊ¶Ì2Êxʐ´ #ͯ\Z~2£̊ÊOJr>=2=2£•Ë~Ê\Wƒ ËxU'«}y¯2§'§¢¯ŠÊ¶Ì2Êxʑ´ ~ͯ—–ÊA3ÌW—5­¨Êƒ>7X#ͯ\Z ~2£̊ÊOJr>=2\X•'«}y¯$–ʏ ,73{„Ê•xÊX72}xOJ–2¥75#wW #Í~}y¯xʊÊOJ\W72ËWÊUKͯ $­©…73¨Ê2§)´¨Ê ̊ÊOJr6OJ=2£•~Zxʯƒ–œ=5–Z ËxU2§x=Ì2­xW­5%ÍJˆ¨Ê2%73¨Z BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 49 )´¨ÊŠÊ¶Ì2Êxʐ´


÷μõ

öÁÒÎÂÇõU 2ÊSƒ2UP´ RVN2UP´

÷£õUSÁμzx ÁõPÚ[PøÍ %„75x–RC ©xøμ öhÍßhÄs D 3000

OJr…• ƒ$UM %ÍPwZ$UM2§ xQ̈́}|\XË>Z˖§£—œÊ7 öPõshõk® C¢u Bsk ÷μõmh› ~ʖOJ$¥^ŠÊ2}ËxÊ«}Ìx­5ƒ #–x{X„XOJ=2Í¢CË>„•xM\W %73¨Ê̊ÊOJr…´iƒ *ŠÊ¢~ʯ^Ux2§3ÍJ\Z§¢¯ SÔ¨£õP 2009® Bsk EhÀ {ø» £õvUP¨£mh÷£õx, Gß ©øÚÂUS BÖuø»²®, øu›¯zøu²® ËWr—\W¯ C¢u ©õÁmhzvØS Em£mh ,›Ë–ʍ>=2mƒ,3ŠÊ~\ÍW uzöukzxU öPõsk, AuØPõÚ XOJ\ÍWCË>„•xM\W̖UMƒ $UM%«X…•x“̊ÊOJr…´ ~3¡C?3ŠÊ~=2§” E¸ÁõUP¨£k® )´¨Ê2UP´>–ÌW>~­«ƒ #ͯ\Z~ʖOJ^O{¨™}xr~Ê­¨\ XOJ=2§̊ÊOJr%¢ƒW͐– ¸xPÒ (RYLAs), >ʏ7^ÊM2¥72ʯ “#Í~XyŠ>ʊ%„72=2§”$3„x

¦vuõP u»ì몯õ E¸ÁõÁøu ,}xÌW#–ŠZÌ^Ê72ƒ $ºÁ2=5‘#¯Ê‘OK2•%´ÁOŽË~UOÁ ~ʏË2OK=RC uõ÷Ú îÀì, D 3142 W¯ZKÁOr7K•'§¢'«}y¯ )UQ7Í2̈́5ͨwWZ>W˜Wƒ#•Z%´²ƒ '«}y¯2Í¢#X2r72—ƒ{3¨ÊÌ~“ƒ “^Ê=2§Ì>75ƒ*Ÿ'«}y¯2£•5ͨwWZ ,–ŠÊ–ZËxUPÊ2%}xÍW‡ƒ'«XË>‰„ —ƒ{3̨´” L£Äß÷håøÚ ö£õÖzuÁøμ, C»US $1 •‘„´ Bæì P[S¼ 1998® Ask IIT 2Š7|r•xK75ƒ ÌxÊZ?^Ux2¥J´Ì>wZË2ʕ2\Wʗ‘wZ A~ʏ3€[Šƒ'§¢ŠÊQ2I?•̊ÊOJr 6OJ\X•2wZË2ÊUJʏ#X•2–Š}xOMy¨5 ̊ÊOJr…•%ÍPwWʏ •yŠ?ËJ´JÊ2 ËxÊ«}Ìx­¨#–ËWÊUM}xQ2¥72Ê2$10,000 #¢™75]XXŠOK¯Ê '=2¥75̊ÊOJr)´¯–œ=3„Z)´« ÷Pmh ÷£õx, iâ ¦ßÚøPzx, “mW´mW‘• ËxÊ«Í~̈́‡ƒ~°W2Í¢\)}xK#Š–ͯ\Z Ë֕–Z)´xÍW‡ƒW´ËWʝ̐–Ê¡7Í275C >2mƒ#•)´xÍW‡ƒ2­«7WwWZW­ÌxÊZ %wX„´#¯Ê‘OK2•%´ÁOŽË~UOÁ#Ì>Ê? ̄º´W͐–)´xZ5©}yJ\W72Z“̊ÊOJr…• ^Ux2§–OJ\ÍW—>ʐ~Ê72–ʉ}{\WwWZ ̊ÊOJr„Ê•~\Z–2§–œ72©D2§)¯x ^Ux2§'§¢¯” 50 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

vmh[PÐUS E»PÍõ¯ {v²u 3ÍJ\WW­5'­>Ê2ƒ#ÍJwZ§¢Ê –ʯ—•XOJ\X´4¡#ͯ\Z ÷μõmh› \[P[PЮ HÊ vmh[PøÍ ©õu¢÷uõÖ® ö\¯À£kzx® GßÖ 6©„#–̊ÊOJr>=2=2¥75 %ÍJ…•^O{¨Í––“}xM\W%Z, –„Ê5ƒ)´¨Ê ~ʖOJ̊ÊOJr…´'«}y¯2£´ )UQ7Í2̈́>W˜Wƒ#X2r72\ XOJOM§¢Ê̊ÊOJr…•#X2 ËxU'«}y¯2Í¢CÌ>72 —ƒ{3¨Ê#\ZJ´X̊ÊOJr .x™UÌJº²75•‘„´Jʐ A~ʏŽÌ2ÊK x=2£72%75 ]P…\Z§¢Ê 2UP°´~ͯ—>Š¢Ê#ͯ\Z ~2£#Í~}xʯ~Z͊~•‘Í2 ̊ÊOJr>=2\X•'«}y¯ŠÊ2 %73¨Êx̊ÊOJr>=2\ W͐–2£´~ͯ—„̊ÊOJrXOJ} xQ2£•&MxJ\[UMÌ2ʐÊ2>Š¢Ê %73¨Ê)´¨Ê2UP´

2–¯ŠÊ2}ËxÊ«}xÊ­«ƒ Á¸hzvÀ, iìm›Uøh £_ø©¯õUP, “5ͨwWZ ~Š=2Í¢^J} ÌxÊ3̨ʃ” AkzuuõP, u»ì몯õ uk¨£uß ÌW͖x­©—}{P™ *­xM\Z–W­2ʯY—Š}yŠC \õμzvß ‰»® “KμõskUS¨ y¨5RID 3142À ¦vuõP J¸Á¸USU Th u»ì몯õ E¸ÁõPõ©À C¸¨£øu EÖvö\´¯ —ƒ{3¨Ê%wW^´Ì¯Ê72\ÍW m´°OMx•Ì–«>ʊʏ2£ÍJ̄ 5©}xÊ272•”r~ÊP–2£ÍJ̄2}Ëxr„ #¢—•—}{P™}yŠC>ʊƒ^J\W}xMƒ%wW Ì^Ê̈́W—}xW­5Ë^=3„Ë>ÊwW\Z75§ X~PƒË>‰–ÍW72UK}xÊ2\W—\XJ™ƒ~­¨ m´Ë¯C>r7Í22Í¢‡ƒ)M\Z%Z{XWÊ2\W͐[75–ÍW,\XJ̖UMƒ)´«%Í¢D2¥75 ˊÊOÌJr„´2§2•—ˆOM–ʏ2§ ~­Ë¨Ê´XOJ}xQ…•2Uxʏ͖„­¨ ~ÊP–2¥75“—CA–•Eye” vmhzvß ‰»® 2Q°72•—–œ=2}xOMÍ2]ͨ„C>ƒxÊX73¨ ̖͐–ʉ}{75\W5X‡§¢–2¢Ê2~Ê­«ƒ XOJ}xQ72Ê22ʏx̊O]«–¯\ZJ´Í2Ì2ʏ72\ XOJOM§¢Ê“%wWXOJ}xQ2¥75ŽmW• Ì2ÊKÌW͖}xMƒ%}y²ƒ^Ê=2§%wW ]Ẍ́\XŠOM̖ʃ2ʏx̊O2¥J´6OMCÌ>wZ CSR]X2Í¢}Ëx­«7Ë2ʧ̖ʃ” –K–Í~}{N3½Pi\X


Vol.69, Issue 1 | Price ` ϯϹ͎ŜŜƾĂů^ĆľÄ?Ć?Ä?ĆŒĹ?ƉĆ&#x;ŽŜ` 420

Subscribe

NOW! @NewsRotary

July 2018

Meet the new RI President Barry Rassin and his wife Esther

/RotaryNewsIndia

for Rotary News Print Version & e- Version

For the Rotary year 2018 – 2019

As concerned citizens of the world, those of you who are alarmed at the degradation of the environment and slaughter of trees, kindly opt for our e-Version.

Annual Subscription

India

Rs.420 Print version

e- Version No. of copies

Rotary News (English) Rotary Samachar (Hindi)

For every new member the pro-rata is Rs 35 a month. Please attach the TYPED list of individual members with their complete address and PIN Code. Intimate language preference (English / Hindi) against each member’s name. Please do not send the Semi-annual Report for address list.

Rotary Club of .......................................................................................................... RI District ................................ Name of the President/Secretary ............................................................................................................................... Address ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... City ............................................. State ................................................................ PIN 45% $PEF 1IPOF 0Ä› 3FT Mobile ...........................................................E-mail ...............................................................................................

Cheque/DD No. ............................................. Dated .............................................. for Rs. ............................................ Drawn on ..................................................................................................................................................................... in favour of “ROTARY NEWS TRUST� payable at CHENNAI is enclosed. Date:

President/Secretary Mail this form to: Rotary News Trust, Dugar Towers, 3rd Floor, 34, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008. Tamil Nadu, India. Ph: 044 4214 5666, e-mail: rotarynews@rosaonline.org


öuØPõ]¯ ¸¢x ÂÇõ

RI uø»ÁºPÎß

£õμõmk ©øÇ°À C¢v¯õ öá´ÿ

öhõ

μõs÷hõ ©õ|õmiÀ RID C £õìP¸® AÁμx ©øÚ ©õ»v²® AÎzu Ásn©¯©õÚ öuØPõ]¯ ¸¢x ÂÇõÂÀ, ÷μõmh›°ß ÷©À©mhz uø»ÁºPÒ u[PÍx £À»õskPõ» }sh, ©ÓUP•i¯õu ÷μõmh› £¯nzvß AÝ£Á[PÒ, £_ø©¯õÚ {øÚÄPÒ, \õuøÚPÒ ©ØÖ® \ÁõÀPøÍ £Qº¢xöPõshÚº. “Czuøn ‰zu uø»ÁºPÒ C¢{PÌa]US Á¸øP u¢xÒÍx E[PÒ £õUQ¯®. öuØPõ]¯õÂÀ E[PÒ ÷\øÁUS ÷μõmh› uø»ø©zxÁ® Gzuøn ©v¨¦ AÎUQÓx Gߣøu Cx PõmkQÓx. '=2§yŠÊwX„\X•$­¨}xOJ ]» uø»]Ó¢u öuõsk¨ £oPÒ GßøÚ²® áü¼¯møh²®

PRIP μõ@á¢vμ Œõ¦ RIPE @£› μêøÚ öPÍμÁ¨£kzxQÓõº. RID C £õìPº ©ØÖ® öuØPõ]¯ Áμ@Áئ {PÌÂß uø»Áº R wÚaŒ¢vμÝ® EÒÍÚº.

52 ÷ 52 ÷μõmh› ÷μõ μμõõmh› m › {³ mh› {³ì ³ì ³ ì BPìm Pìm 2018 2018


ย—ย„}yย•$ยก\Xย—OJยฏโ€ GรŸร“รตยบ RIyยŠ?ร‹JยดO%ย„รŠยดrรย’#ย–ย Cยขvยฏรตร‚ยพยฎ ยฃรตQรฌuรตร›ยพยฎ รทยฉร˜รถPรตsh uรšx ยฃยฏnzรธuยจ ยฃร˜ร”, Sร”ยจยฃรตP EzuฮผPรตsm ร‹ย–ยงยข\Z75}yยจ5~ยซ@ยŠร~}{ รถ\ยดยฏยจยฃmh ยฃร’รŽPร’ ยฃร˜ร” Aรยบ 5ยฉ}yOM}รŒx?ยฏรŠย Cยขvยฏรตร‚ร€ Jยธ]ยป PETS {PรŒa]PรŽร€ PยปยขxรถPรตshx ยฉรšvร€ BรŒยขu uรตUPzรธu Hร˜ยฃkzvยฒร’รx, A[รทP \[P uรธยปรยบPร’ ยชSยขu _ร–_ร–ยจยฆยฎ, Aร˜ยฆuยฉรตรš รทยฏรต\รธรšPรยฎ รถPรตsk ยฃoยฏรตร˜ร”ยฏรธuU Pshรตยบ. รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ ยฃร˜ร” ย—รŒ>ยบ~รŠ275ยฉ}yOJrรย’ Tร”ยฏuรตรx: โ€œCยขuยจ ยฃzvโ€บUรธP yยŠยƒ~รŠW~รŠ2%ย„=53ยจZ'=2ยง Gร€รทยปรตยธUSยฎ รรตรŒzxUPร’.โ€

Cuร˜S โ€ขรŸยฆ, รถuร˜Pรต]ยฏ โ€บ\ยจรฅรŸ Pยชmi uรธยปรยบ Bยบ wรša\ยขvฮผรŸ ยฃ[รทPร˜ยฃรตรยบPรธร รฮผรทรร˜ร–, Cยข{PรŒa] Jร†รทรรตยบ Bskยฎ |รตยฎ BรยปรตPU PรตzvยธUSยฎ Jยธ uยธnยฎ, Cx EยปQรŸ ยฉร–ยฃUPzvยผยธยขx รยธยฎ {ยฆnยบPรhรŸ Pยปยขxยฃร‡Q, รทยฉยพยฎ ]ร“ยขu Eร“รธร รรยบzxUรถPรตร’ร Euร„Qร“x GรŸร– Tร”รšรตยบ. PRIP ฮผรตรทรกยขvฮผ \รตยง uรšx ยฉรšยฉรตยบยขu รฮผรทรร˜ยฆรธฮผยฐร€, โ€œCรŸร– C[รทP รทฮผรตmhโ€บยฐรŸ รทยฉร€ยฉmhz uรธยปรธยฉ |ยฎยชรธhรทยฏ Cยธยจยฃx |ยฉUรถPร€ยปรตยฎ Esรธยฉยฐรทยปรทยฏ Jยธ รถPรฮผรยฉรตรš \ยขuยบยจยฃยฎโ€ GรŸร“รตยบ; รทยฉยพยฎ, Gยจยฃi Cยขu ยฉรต|รตmkUPรตรš ยฃvร„ 1983ร€ 16,000 GรŸยฃvยผยธยขx Cร†รยธhยฎ 25,000 Gรš Eยฏยบยขxร’รx GรŸยฃรธu ร‚ยฏยขx รทยฃ]รšรตยบ. uรตรŸ RI uรธยปรฮผรตP Cยธยขu รทยฃรตx 1991--&92ร€ PรยบรšฮผรตP รถยฃรตร–ยจยฆ รQzu รทยฃโ€บ ฮผรตรฌรชรทรš Cยจรทยฃรตx RI uรธยปรฮผรตP ยฃuร‚รทยฏร˜Pยจ รทยฃรตQร“รตยบ GรŸยฃx uรšUSยจ รถยฃยธรธยฉยฏรตP Eร’รx GรŸร“รตยบ. โ€œรทฮผรตmhโ€บยฐร€ G[Pร’ ยฃยฏnzรธu ยฉร“UPโ€ขiยฏรตu, ร‚รธยปยฉvยจยฃร˜ร“ JรŸร“รตP BUQยฏ Gร€ยปรต โ€ขรŸรšรตร’ yยŠ?ร‹JยดO2ยฅ75ยƒi\W uรธยปรยบPรUSยฎ |รตรยฎ Eรฅรตร„ยฎ |รŸร”UPhรŸ ยฃmiยธUQรทร“รตยฎ. Aรธu bรตยฃPยจยฃkzvยจ ยฃรตยบUSยฎ รทยฃรตx, รทฮผรตmhโ€บ Gยจยฃi Czxรธn ยฉร›uยบPรŽรŸ รรตรŒUรธPยฐร€ Jยธ ยฆxยฉรตร˜ร“zรธu Hร˜ยฃkzu G[PรUS รรตยดยจยฆ AรŽzux GรŸร– Gso Ba\โ€บยฏยจยฃkQรทร“รŸ, ยฆxยฉรตร˜ร“zvรŸ Jยธ รถ\[PยปรตP Cยธยจยฃvร€ G[PรUSยจ ยฃoรรตรš ยฉQรŒa].โ€ ร‹Wยญ2รŠ?ย„yยŠรŠwXย„\Xย• รทยฃรตยผรทยฏรต Jรˆยจยฆ \ยขvzu \รตuรธรšPรยฎ \รรตร€Pรยฎ ยฃร˜ร” รทยฃ_ยฎ รทยฃรตx, \รตยง AรยบPร’ PRIP KR ฮผรƒยขvฮผรธรšยจ ยฃรตฮผรตmiรšรตยบ; Aรยบ, รทยฃรตโ€บร€ ]UQzuร‚zu รฟยป[Pรตร‚ร€ รทยฃรตยบ {ร–zuzรธuU รถPรตskรฮผU Pรตฮผnยฉรตยฐยธยขx โ€œ(\sรธhยจ ยฃSvPรŽร€ ร]USยฎ) Sร‡ยขรธuPร’ รทยฃรตยผรทยฏรต ukยจยง] รถยฃร“ รรˆรถ\ยดuรยบ.โ€ รทยฉยพยฎ, ร[Pรทu\ รถฮผรตmรทhโ€บยฏรŸPรธรยฒยฎ Aรยบ ยฃรตฮผรตmiรšรตยบ, AรยบPร’ โ€œCยจยฃSvยฐรŸ รŒxรŠย‘รŒย„รŠ,ย}yย•W=2ยง^รŠรŒJ

Pรธh]ยฏรตP CยธUSยฎ GรŸร“ G[Pร’ Gvยบยฃรตยบยจรธยฃยจ รถยฃรตยดยฏรตUQ ร‚mhรตยบPร’. Esรธยฉรธยฏa รถ\รตร€ยป รทรskรถยฉรŸร“รตร€, AรยบPร’ รŒxรŠย‘รŒย„รŠ,ย}yย•%wXย„รŠรย– โ€ขยขvร‚mhรšยบ. ยชP ร‚รธฮผร‚ร€ ยฃรตQรฌuรตรยฎ รทยฃรตยผรทยฏรต Cร€ยปรตu |รตhรตP EยธรรตSยฎ GรŸร– GรšUS ^ยƒy7ร2%ย73ยจZ)ยดยจรŠย TRF mฮผรฌj uรธยปรยบ ยฃรตร€ รถ|mรฉร€ Cร†รยธhยฎ Cยขvยฏรต, ยฃรตQรฌuรตรŸ ยฉร˜ร–ยฎ ร[Pรทu\zxU5Cร‹>ยดยซย–wWyยจ5ร‹Wยญ2รŠ?ย„ รทฮผรตmhโ€บยฐรŸ xiยจรธยฃยฒยฎ \Uvรธยฏยฒยฎ GรŸรร’ uรตยบยซPยฉรตP EnยบยขรทuรŸ GรŸร“รตยบ. โ€œรถยฉรตzu |รŸรถPรตรธhยฏรตP $19.1 ยชร€ยผยฏรธรš รร‡[Qยฒร’ร Cยขvยฏรต, TRF |รŸรถPรตรธhยฐร€ EยปQรทยปรทยฏ 2ยฎ Chzvร€ CยธUQร“x. $1.5 ยฉvยจยฆร’ร CSR ยฃ[รทPร˜รธยฃ รถยฃร˜ร–zuยขu E[Pร’ โ€ขยฏร˜] ร‚ยฏยจยฆUSโ€บยฏxโ€ GรŸร“รตยบ Aรยบ, uรšx Cยขvยฏยจ ยฃยฏnzรธua _miUPรตmi; รทยฉยพยฎ, รถ\รŸร“ Bsk TRF Aร”โ€ขPยจยฃkzvยฏ โ€ขรŸรทรšรตmhz vmhzxUS |รตmiร€ |ร€ยป รฮผรทรร˜ยฆU Qรธhzxร’รx GรŸร– รถ\รตรŸรšรตยบ. รถ|mรฉร€ รทยฉยพยฎ, RC Pฮผรตa] ร‹~OรŒยŠรŠxรŠย‘Jยด'ยซ}yยฏย ฮผLยฅU M รญยฅยฆUS, รทฮผรตmhโ€บUPรตรš Aรฮผx ร‚รท\รฅยจ ยฃ[PรŽยจยฆUPรตP |รŸร” รถuโ€บร‚zuรตยบ. รธ|รฃโ€บยฏรต EzรทรPzxhรŸ รถuรตh[Qยฐยธยขuรตยพยฎ, Aรธuร‚h ร‚รธฮผร‚ร€ ยฃรตQรฌuรตรŸ รทยฃรตยผรทยฏรต Cร€ยปรตu |รตhรตP ยฉรตร“ AvP รรตยดยจยฆร’รx GรŸร– Tร”รšรตยบ. 207 รทฮผรตmhโ€บ \[P[PรŽร€ 5,000 รถฮผรตmรทhโ€บยฏรŸPรhรŸ, ร[Pรทu\z vร€ รทฮผรตmhโ€บยฐรŸ GvยบPรตยปยฎ, 'ย3ยดyยจx5X2รยข}รŒxรŠยรŒย– yยŠ2รŠ>~รŠ2%ย73ยจZ)ยดยซยƒ 5ยฉ}yOJรŠยร‹^Oยพย•~รŠย–OJ\Xย• 10 AKS'ยซ}yยฏย2ยง%ย73ยจรŠย2ยง GรŸยฃรธuU รทPร’ร‚ยจยฃmk A\ยขxรทยฃรตรทรšรŸ.โ€ ยฆvยฏ mฮผรฌj uรธยปรยบ ฮผรตรŸ ยฃยบhรŸ Jยธ รทรskรทPรตรธร รธรzuรตยบ: โ€œยฃรตร€ (รถ|mรฉร€) AรยบPร’ ยฆยธรzรธu Eยฏยบzxยฎ Aรร„US }[Pร’ Gร†รรร„ รถยฃโ€บยฏ ยฃoPรธรa รถ\ยดvยธยขuรตยพยฎ \โ€บ, Cยจรทยฃรตx Aรธuร‚hยจ รถยฃโ€บยฏ \รตuรธรšPรธรยจ ยฃรธhzx GรšUS CรŸรยฎ ]ร“ยจยฃรตรš ยฆรŸรšรธPรธยฏU รถPรตk[Pร’โ€ GรŸร“รตยบ. BPรฌm 2018 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 53


TRF AÓ[PõÁ»º uø»Áº £õÀ ö|möéÀ TRF AÓ[PõÁ»º ”æÀ S¨uõ ©ØÖ®

ÂÛuõ S¨uõ öPÍμÂUQßÓÚº. uÚx \«£ C¢v¯¨ £¯n® £ØÔ {øÚÄTÔ¯ RIPE ÷£› μõìêß, ußøÚ “Gmk |õmPÎÀ Gmk iìm›UmPÐUS” AøÇzxa ö\ßÓuØPõP £õìPøμ £õμõmiÚõº; ÷©¾®, Á¸QÓ BskPÎÀ C¢v¯õ÷Á L£Äß÷håÛß ö|®£º 1 |ßöPõøh¯õÍμõP C¸US® GßÓ uÚx •¢øu¯ P¸zøu «sk® Á¼²ÖzvÚõº. C¢v¯õÂÀ AÁº ö\ßÓ ]» x§£2£•~ÊP–2§y´x­©„ øPPÊÄ® £ÇUP® AÁ¸US ˊʃx}yK\Z}Ìxʉ—OJZ “SÇ¢øuPÒ øPPÊÄ® öuõmiPÎß C¸ £UP•® Á›ø\¯õP {ßÖ, Tmh©õP¨ £õiU öPõs÷h øPPøÍU PÊÂÚõºPÒ. Az÷uõk {ßÖÂhÂÀø». A¢u¨ £õmøh ÃmkUS® öPõsk÷£õ´, Sk®£zvÚ¸US® A¢u¨ £õm÷hõk ÷\ºzx øPPÊÄ® £ÇUPzøu²® PØÖzu¢uõºPÒ. Cx, \‰P[PÎÀ |hzøu ©õØÓ[PøÍ AÔ•P¨£kzu Kº Aئu©õÚ ÁÈ•øÓ.” ©õÁmh PÁºÚμõP C¸¢u ÷£õx \õ§Âß uø»ø©uzx54 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

Chx¦Ózv¼¸¢x : 2018-19 TRF uø»Áº μõß £ºhß, TRF uø»Áº £õÀ ö|möéÀ, PRID ¨øμß ìøhÀì, RIDNs P©À Œ[P ©ØÖ® £μz £õsi¯õ.


PRIP K ฮผรƒยขvฮผรŸ RI uรธยปรยบ CยฏรŸ โ€บรฌยผ ยฉร˜ร–ยฎ รกรผยผยฏm AรยบPรธร รถPรฮผร‚UQร“รตยบ. RID C ยฃรตรฌPยบ ยฉร˜ร–ยฎ ร‚ร‡รต รถล’ยฏยปรตรยบ รกรตรŸ @hร›ยฏร€ AรยบPรยฎ Eร’รรšยบ.

ย–\รW5ยฉ}yOM}รŒxAร2ย…ย• โ€œuรŸรธรšz uรตsi รถรรŽรทยฏ รยธรx GรŸร“รตร€ GรŸรš GรŸยฃรธu Aรยบ Esรธยฉยฐรทยปรทยฏ G[PรUSU Pร˜ร–zuยขuรตยบ. โ€˜Eยขx \UvยฏรตP Cยธยจรทยฃรตยฎโ€™ GรŸร“ Gรšx รธยฉยฏU PยธzvรŸ Jยธ xsk Avร€ JmiUรถPรตsk CยธUQร“xโ€ GรŸร“รตยบ ฮผรตรฌรชรŸ รŒ~ย“ยƒWรŠยดyร‹ยŠ?ร‹JยดOKยด 'Wย—ย„รŠยขยŠรŠ2%ยwWรŒxรŠZyร‹ยŠ? รถhรŸm ยฃuร‚ รQzu ฮผรƒยขvฮผรŸ ยซx ยฃรตฮผรตmk ยฉรธร‡รธยฏ รถยฃรตรˆยขuรตยบ, Aรยบ รฟยป[Pรตร‚ร€ HPV Jรˆยจยฃuร˜S Eร˜\รตPยฉรตPz uรธยปรธยฉuรต[Qยฏx ยฃร˜ร” _miUPรตmiรšรตยบ. โ€œG[Pร’ Cร“UรธPPรUS Cร“SPรรตP Cยธยขu E[PรUS |รŸร”, GรŸร– โ€ขรŸรšรตร’ uรธยปรยบPรธร รท|รตUQU Tร”รšรตยบ. โ€œLยฃร„รŸรทhรฅรUS |ยฉx |รŸรถPรตรธh AvPโ€บzx, |ยฉx \[P[Pรธร รยพยจยฃkzv, \โ€ฐP[PรŽรŸ รทuรธรPรธรยจ ยงยบzvรถ\ยดยฏ ]ยป Aยบzuโ€ขร’ร vmhยจยฃoPรธร |รธhโ€ขรธร“ยจยฃkzvโ€ Aยธรธยฉยฏรตรš Bsรธh EยธรรตUQz uยขu ยฉshยป รถฮผรตmรทhโ€บยฏรŸPรธร

CยฏUS|ยบ ยฃรตรฌPยบ รรตรŒzvรšรตยบ. Cยข{PรŒa]ยฐร€ ยชยฏรตรŸยฉยบ, ][Pยจยงยบ, ยฉรทยป]ยฏรต, ยฃรตQรฌuรตรŸ, รท|ยฃรตรยฎ ยฉร˜ร–ยฎ ยงmhรตร›ยผยธยขx รยขu ยฃ[รทPร˜ยฃรตรยบPรยฎ, Cยขvยฏรตร‚ยผยธยขx รยขu Jยธ รถยฃโ€บยฏ Aoยฒยฎ PยปยขxรถPรตshรšยบ. ร‚ยธยขx ร‚ร‡รตร‚ร€ PยปยขxรถPรตsh รทฮผรตmhโ€บ uรธยปรยบPร’, Auร˜Sยจ ยฃโ€บยฃUSรยฉรตP Hร˜ยฃรตkPร’ รถ\ยดvยธยขu {PรŒa]z uรธยปรยบ R wรša\ยขvฮผรŸ, รถ\ยฏยปรตรยบ รกรตรŸ รทhร›ยฏร€, RID C ยฃรตรฌPยบ ยฉร˜ร–ยฎ ยฉรตยปv, PRIP KR ฮผรƒยขvฮผรŸ ยฉร˜ร–ยฎ รรตรšv, PRIP รทPโ€บ รญรบรรต[ ยฉร˜ร–ยฎ รทPรตโ€บรŸรšรต, PRIP รกรตรŸ รถรกยบยฎ ยฉร˜ร–ยฎ รกรผi, TRF mฮผรฌj _รฆร€ Sยจuรต ยฉร˜ร–ยฎ ร‚ร›uรต, PRIDPร’ Aรท\รตU ยฉรญรตรกรŸ ยฉร˜ร–ยฎ YP uรตรฌ, RIDNPร’ ยฃฮผz ยฃรตsiยฏรต ยฉร˜ร–ยฎ ยฉรตuร‚, Pยฉร€ \[ร‚, ยฆvuรตPz รทuยบยขรถukUPยจยฃmh mฮผรฌj Sยปรตยฎ รรตรญรŸรv, ยฉร˜ร–ยฎ EยปQรŸ Cuฮผ ยฃSvPรŽยผยธยขxยฎ รยธรธPuยขu Hฮผรตรยฉรตรš RI รธhฮผUhยบPร’ ยฉร˜ร–ยฎ TRF mฮผรฌjUPร’. ยฆรธPยจยฃh[Pร’: รถรกยฏรฟ รiรรธยฉยจยฆ: N Qรจnโ€ฐยบzv BPรฌm 2018 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 55


p

e

eopl

of

ac

t ion

Áõmhº ÃÀPÒ

uspº Gk¨£øu GÎuõUSQÓx

S

Çõ#PÒ Aø©zuÀ, }º {ø»PøÍz yº Áõ¸uÀ ÷£õßÓ }º vmh¨£oPÒ |õk •ÊÁx® |hzu¨£k® ÷Áø»°À, RC £®£õ# íõ[Q[ Põºhß D 3141À |hzu¨£mh J¸ B#ÂÀ, “C¢u vmh¨£oPÎÀ ÁÇUP©õÚ £μõ©›¨¦, ªß\õμ® AÀ»x uÍÁõh[PÒ ÷£õßÓ øÁPÎÀ Á쮦PÒ EÒÍÚ’’ GßÖ Psk yK72}xOJZÌ~“ƒ

5566 ÷ ÷μõmh› ÷μ ÷μõ μμõõm mh mh› h› h › {³ {³ì { ³ì ³ ì B BPìm BP BPì Pì Pìm P ìm 2 2018 018 01 0 18

V •zxS©μß Qμõ©¨¦Ó ö£sPÒ CßÚ•® Pkø©¯õÚ Pèh[PÐUS EÒÍõ QÓõºPÒ, HöÚÛÀ AÁºPÍx Ãmkz ÷uøÁPÐUS JÆöÁõ¸ •øÓ²® 1,5-25 ¼mhº uspøμ GkUP SøÓ¢u£m\® J¸ |õøÍUS Cμsk mͨ„Ê–Z3€ ^J72̖UMƒ C¢u ö£sPÎß AÁ»zøuU P¸zvÀ öPõsk, vmh¨£oz

uø»Áº A®Ÿè uL¨uõ› uø»ø©°»õÚ I¢x '«}y¯2Í¢7Ë2ÊUJ SÊ, Áõmhº ÃÀPøÍ Ë2ʧmW•Ë>–X“ƒ —]̄Ê3}xX“ƒ Dk£mkÒÍx & }º \UPμ® Gߣx E¯º #J\Xy¢ÊÁK72ʕ ö\#¯¨£mk, %Ÿ}xW­5,Í2}yK Ëxʍ\W}xOK75ƒ J¸ ]Ô¯ \UPμ®, CvÀ 45 ¼mhº vÓß öPõÒÍÍÄ öPõshx

~2ʊʽKŠÊ—´ K7ŠÊÁ2¶\~­«ƒ #Ì2ʐÊWʓ2ʗ• EÒÍ Sk®£[PÐUPõP Ë>„}xOJZ–ÊOJ ÃÀ vmh¨£o°À CxÁøμ Ph¢x Á¢u EØ\õP©õÚ £¯nzøu {øÚÄ TÖøP°À,’’J¸ Aö©›UP ö£s ]¢v¯õ öPõ°ÛU u¯õ›zu J¸ uÛzxÁ©õÚ u¯õ›¨ø£ wellowater. org. GßÓ Áø»zuÍzvÀ £õºzx, AÁ¸øh¯


u¯õ›¨¦US Põ¨¦›ø© ö£ØÔ¸¨£uõÀ |õß AÁøμ öuõhº¦ Ë2ÊUÌJ´–Êy…• EÒÍ EÒѺ EØ£zv¯õÍμõÚ ªm_÷P•US AÁº GßøÚ AÔ•P¨£kzvÚõº, AÁ›h® C¸¢x C¨÷£õx |õ[PÒ Áõmhº ÃÀPøÍ Áõ[Q –3̨ʃ” GßQÓõº W.}WÊr,›Ë–ʍ –ÊOJ˜“ƒ ŽxÊ$3¨Z ©õºa 2016 •uÀ, C¢u SÊ 21 Qμõ©[PÎÀ 1,000 Áõmhº ÃÀPøÍ 4,000 £¯ÚõÎPøÍ Ë2ÊM\Z§¢¯ HöÚÛÀ J¸ ö£s |õßS |£º öPõsh J¸ Sk®£zvØS uspº

vmh¨£oz uø»Áº A®Ÿè uL¨uõ› ©ØÖ® Rtn AÛ»õ £ÒøÍ AÚ¢zÁõi Qμõ© ©UPÐUS Áõmhμº ÃÀ ÁÇ[Q¯@£õx.

öPõskÁ¸ÁuõPU 2Z3´¨¯–ÊOJ˜• 2¢Ê¯Z˜OK­5#Ì2 }º BuõμªÀ»õ©À #=3wZ 3€[Š\X•x„Pƒ ö\#x vÚ•® uspº öPõskÁμ ̖UK…75ƒ ö£sPÐUS ©mk÷© –œ=2}xM3´¨¯ uø»°À _©¨£øu Áμ»õÓõP BUS[PÒ uø»°À _©¨£øu Áμ»õÓõPa ö\#÷Áõ®, GßÓ öPõÒøP÷¯õk ÷Áø» ö\#²® C¢ua \[P® CxÁøμ Áõmhº ÃÀPøÍ Â{÷¯õQ¨£uØPõP ŽO>ƒË>—OM§¢Z^´Ë2ÊÍJ2§ ~­«ƒ'«}y¯ £[PΨ¦ ‰»® {v XŠOJ}xOJZ“Akzu

Bsk 65 Qμõ©[PøÍU Ë2ÊUJ2¶\ Wʓ73•–ÊOJ ÃÀPøÍ Â{÷¯õQUP E»PÍõ¯ ©õÛ¯zvØS —UP}y72^Ê=2§ vmhªmkÒ÷Íõ®,’’ )´3¨ÊW.}WÊr CuØS Aøh¯õÍ©õP, K7ŠÊÁWʓ2ʗ• P¨÷»èÁº Qμõ©zvß £¯ÚõÎPÐUS 50 Áõmhº ÃÀPøÍ AΨ£uØPõP, RC ‰ºìhÄß, D 7500, ]ˆ˶?#Ë~r72Ê $1,500I |ßöPõøh¯õP –œ=3‡§¢Z'2 ©õÛ¯ vmhzvØPõP C¢u\[P®, EÒѺ \[Pzxhß ÷\º¢x £o¯õØÓ EÒÍx “y¢ÊÁK7–ÊOJ ÃÀPøÍ öuõø»zyμ Ch[Pμ¸¢x usp øμU öPõskÁ¸®

AÁºPÐøh¯ vÚ\› Z„Š\X­5mK™ 2OK‡§¢Z’’ GßQÓõº >=2\X´yŠ?ËJ´O ˊÊOÌJr„´X‘}ºÊ •®ø£°À |øhö£ØÓ ÷μõmh› E»P uspº vÚ P¸zuμ[QÀ Áõmhº ÃÀ vmh¨£o ]Ó¢u vmh¨£o ¸øu ˖´¨Z“G[PÒ ©õÁmhzvÀ }º¨£õ\Ú vmh[PÎÀ ÂÍUPU Põm] AÎzu 12 SÊUPÎÀ, AvP £m\ £¯ÚõÎPÒ, {ø»z ußø© ©ØÖ® uÛa]Ó¨¦ GßÓ ‰ßÖ ÂvPÎß #K}xÍJ…•?¨wW ¸xUPõP |õ[PÒ ÌWwËWM72}xOÌJʃ ^Ê=2§+^Ê AvPõ›PÎß •ßÛø»°À £õμõmkU PÒ ö£Ø÷Óõ®’’ GßQÓõº W.}WÊr„ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 57


E[PÐUSz öu›²©õ?

]uÓÀPÒ

ᨣõß PõnÁ¢÷uõ›ß Cu¯[PøÍ öÁßÓx ᨣõÛ¯ PõÀ£¢x Ao²®, μ]PºPЮ E»öP[S® EÒÍ PõÀ£¢x μ]PºPÎß ©ÚøuU öPõÒøÍ öPõshÚº, ᨣõß Bmhzvß •ß÷|μ÷© C¸ ÷PõÀPøÍ Aizx •ßÛø» ÁQzu÷£õv¾®, Pøh] u¸nzvÀ ö£Àâ¯zvß ÷Põø» u¨£Âmkz ÷uõØÖ¨ ÷£õ°Úº, BÚõÀ AÁºPÎß Pso¯ |hzøu°À uõß Gß÷Ú AÇS. ᨣõß E»PU ÷Põ¨ø£°À CÖv Gmk AoPÎß Chzøuz W–¨—M–Z%Zi´¨Êƒmͨ%}y²ƒ#–2§ yŠƒ~ÊW~Ê2—Í¢„ÊK¯ ö£À⯮ Kº ¯UPøÁUS® ÷Põø» Aizx ¶}xÊ°„2ʕxwZ˜Š2Í¢ÁWƒy72͖\WZ Avºa]¯øh¢u £» ÃμºPÒ ©si°mk®, Psp›À |øÚ¢uÚº. uõ¯P® v¸®¦® •ß, ᨣõÛ¯ºPÎß ,Ÿ72mƒ^´¯J\ÍW‡ƒm´²WʊPƒxÍJ\Z E»SU÷P ÁÈPõmiÂmka ö\ßÓÚº, Eøh©õØÖ® AøÓø¯ uõ[P÷Í _zu® ö\´x, μæ¯ E£\›¨£õͺ PÐUS ‘|ßÔø¯’ öu›ÂzxÂmk ÷\õPzvß ©zv°¾® ì÷hi¯zøu _zu® ö\´uÚº! 60 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

•uÀ E»PU÷Põ¨ø£ PõÀ£¢uõmh® 13 áüø» 1930 AßÖ xÁ[Q¯x, AvÀ Ë~7¿Ì2Ê͖yŠÊ´A )¯ ÃÌzv¯x. •uÀ E»PU÷Põ¨ø£°À 13 AoPÒ —Í¢„ÊK¯ '5̖#Ë¶´K¯Ê Ëx•·„ƒẙ?•Ëxʑ—„Ê?‘ yŠÊ´AË~7¿Ì2ÊxʊÊ5̖ËxŽ ÷μõ©õÛ¯õ, IUQ¯ Aö©›UPõ ©ØÖ® ²÷Põì»õ¯õ. C¸ Psh[PøÍa ÷\º¢u |õkPÒ ©mk÷© E»PU ÷Põ¨ø£ø¯ öÁßÓÚ: öuß Aö©›UPõ 9 •øÓ²®, I÷μõ¨£õ; 12 •øÓ²® öá°zuÚ. '27Ì2Ê}Íx˖­©„Ê¢2§ ẙ? •˶~°%\Wʑ'5̖ #Ë¶´K¯Ê%=3ÊwZyŠÊ´A ©ØÖ® ìö£°ß 1. Cμshõ® E»P¨ ÷£õº Põμn©õP, 1938 •uÀ 1950 Áøμ E»PU ÷Põ¨ø£ ÷£õmiPÒ |øhö£ÓÂÀø». AuÚõÀ %\Wʑ–Jƒ mW• –ÍŠ '27Ì2Ê}Íx>ʃy„¯Ê2\ vPÌ¢x \õuøÚ £øhzux. •>OÍJ̈́xr~Ê©7Ë2ʧ–Z AvPõ쨧ºÁ©õPz uøhö\´¯¨£mhx, HöÚßÓõÀ ÃμºPÒ ø©uõÚzvÀ u[PÒ öÁØÖ ©õº¦PøÍU PõmhU Thõx Gߣx FIFAÂß Â¸¨£©õP C¸¢ux.


S÷μæ¯õ Av£›ß öPõshõmh® Asø©°À E»PU ÷Põ¨ø£ PõÀ£¢x¨ ÷£õmi |h¢x •i¢ux. Auß Aøμ CÖv¨ ÷£õmi°À C[Q»õ¢xhß S÷μæ¯õ ÷©õv¯x. A¢u¨ ÷£õmiø¯U 2ÊP5̊»„#Xx#XxÌ2ʑwWÊ3ŠÊx3OJÊ̊ʗ7>ÊWʊPŠ?2͊} ÷£õÀ £[÷PØÓõº. Azxhß AÁº ÃμºPÐUS EØ\õP® FmiÚõº. CøÁ £»¸US —„}Íx*­xM\X¯+ƒxZ–„Z}ËxU#XxÌ2ʑwWÊ$Šƒx\X•>ÊWʊP xʏ͖„Ê¢2¥J´#~wXwWʏy¨5m73„}yŠm22¥72ʯ~ÊJ\ZUS AøÇUP¨£mhõº. A[÷P C¸¢u£i ÷£õmiø¯ μ]zuõº. S÷μæ¯õ ÷PõÀ ÌxÊMƒÌxÊZ'­>Ê2~ÍJwWÍW‡ƒy´¯ÍJ™*­xMƒÌxÊZ^2\ÍW72K\WxK C¸¢uøu²® GÀ÷»õ¸® PshÚº. Aøμ CÖv¨ ÷£õmi°À S÷μæ¯õ öÁßÓÄhß ÂÖÂÖöÁßÖ ÃμºPÎß AøÓUSa ö\ßÖ Pmiz uÊ £õμõmiÚõº.

“쨣º ]UPß” S÷μõæ¯õÄhß Aøμ CÖv¨ ÷£õmi°À ÷©õxÁuØS •ß C[Q»õ¢x ÃμºPÒ Â÷|õu©õÚ £°Ø]°À Dk£mhÚº. PõÀ £¢xUS¨ £v»õP “쨣º ]UPß” GÚ¨£k® 쨣›À ÁiÁø©UP¨£mh ÷PõÈ ö£õ®ø©ø¯¨ £¢x ÷£õÀ P¸v øPPÍõÀ Ã] ÂøͯõiÚº. C¢u ÷ÁiUøP Âøͯõmk AÁºPÒ CÖv¨ ÷£õmiUS HØÓ ©Ú{ø»USz u¯õμõÁuØSzuõß GßQÓõºPÒ. Ax\› S÷μ毺PÐUS GßÚ u쨣mhx? C[Q»õ¢x ÷P¨hß íõ› ÷Pßuõß AÔÁõ÷μõ?

ö©ìêUS BÖuÀ AÎzu ©øÚ #Q2£´A­©•#Ë¶´K¯ÊyŠÊ´?Jƒ2ʑ«X…•~UÍP72›—„ y¨52ʕxwZ>2Ê}Wƒ‘̄ʯ•Ë~Á¿…´~ͯ—$´ÌJÊË^•Ê ÷μõUS÷éõ uÚx ©Ú•øh¢u PnÁøμ £õº]÷»õÚõ ©õÚ {ø»¯zvÀ >wX\Z$«W•#£\Wʏ#Ë¶´K¯Ê#Q…•~­¨)•ÌÊƒ ~QÌ^Š ©õÚ¨ £¯nzvÀ ¦°÷Úõì Hºì ÷|õUQa ö\À», 31 Á¯x ö©ìê ©mk® £õº]÷»õÚõÄUS¨ £Ó¢uõº, A[÷P PÁø» •Pzxhß Põm]¯Îzu PõÀ£¢x |m\zvμ® {¸£ºPÎh® ÷£\ ©Özuõº, AÁº \«£Põ»z ÷uõÀÂPøͯkzx K´Ä ö£ÖÁx £ØÔz wÂμ ÷¯õ\øÚ ö\´ÁuõP Áu¢v²® £μ²ÒÍx. C¢u¨ ÷£õmiPÎÀ J÷μö¯õ¸ ÷PõÀ ©mk÷© Aizx, ö£ÚõÀiø¯²® Th uÁÓÂmk, +ÁÊwZJ´ >~]͐7572ʊP~ʯʏ#ÍW„M\Z5̊ʻ„Ê™J´ )¯}xMÌWʕ—#ÍJwWZ˜¡\WmK„ÊW#Ë¶´K¯Êy¨5yŠÊ´?´ ZM72ʯ–„ZÍ2‘„Ê´xÊ}Ìx…´%Ì2ʕ2¢Ê•#Ë¶´K¯Ê'27 Ì2Ê}Íx}ÌxÊOK2£‘wZ˖£Ì„­¨}xOJZ

J¸[Qøn¨¦: μçuõ £Pz ÁiÁø©¨¦: S Q¸èn¨μwè BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 61


eopl

e

p

÷©¾® C¸ £ÒÎPÒ:

of

ac

t ion

SÁõ¼¯º C®¥›¯À ÷μõmh› \[P® öuõhUP®

S

Áõ¼¯º ]÷μõ¼À EÒÍ Aμ_ öuõhUP ©ØÖ® |k{ø»¨ £ÒÎPÎß £›uõ£©õÚ {ø»ø¯ ©õØÔ, ÷©®£kzx®£i £» •øÓ ÷Ásk÷PõÒ Âkzx®, ¦PõºPÒ TÔ²® Aμ_¨ £ÒÎ AvPõ›PÒ ö\ \õ#UPÂÀø». BÚõÀ, SÁõ¼¯º C®¥›¯À ÷μõmh› \[P® (D 3053) A¢u C¸ £ÒÎPøͲ® •ØÔ¾©õP ©õØÔ, ÷©®£kzvÂmhx. C¸

Â. •zxUS©μß £ÒÎPЮ Akzukzx EÒÍÚ. £ÒÎPÎß ]v»©øh¢v¸¢u 2OJJ=2§{Z}y\Z Ásn® §\¨£mk, _ØÖa _ÁºPÒ Gʨ£¨£mhÚ. HØöPÚ÷Á |õPõ \¢vμÁuÛ GßÓ ChzvÀ C¸ £ÒÎPøÍU Ph¢u $UM{Z}y\Z~Ê­©„ AÝ£Á® SÁõ¼¯º C®¥›¯À ÷μõmh› \[PzxUS EÒÍx. C¢u C¸ £ÒÎPøÍ ²® B÷Ó ©õu[PÎÀ •ØÔ¾©õP ©õØÔ

Aø©zxÂm÷hõ®. Ai¨£øh Á\vPÒ ÷©®£kzu¨£mhÚ. ©õnÁºPÎß PÀÂUS EuÄÁuØPõP ¦vuõP ÷©ø\, |õØPõ¼PÒ, ÁS¨£øÓPÎÀ P¸® £»øPPÒ AÎUP¨£mhÚ. £ÒΰÀ AøÚÁ¸® ©QÌa] AøhQÓõºPÒ GßÖ Ca\[Pz uø»Áº Aªz μv TÔÚõº. C¢u¨ £ÒÎPÒ yŠWʯ>Ê͐…• Aø©¢v¸¨£uõÀ, _ØÖa _Áº CÀ»õux

£ÒÎ {ºÁõQPÐUSz öuõÀø»¯õP C¸¢ux. C¨÷£õx ”ØÖ _Áº Aø©UP¨£mhuõÀ, ©õnÁºPÐUS¨ £õxPõ¨¦ QøhzxÒÍx. 8 ÁS¨£øÓPÎß W͊2¥ƒ{Z}y72} £mkÒÍÚ. _ÁºPÎÀ |À» P¸zxÒÍ £h[PÒ AÇPõP Áøμ¯¨ £mkÒÍÚ. ÷£õºkPÒ, LED £À¦PÒ, S¨ø£U TøhPÒ Aø©UP¨£mk |À» `ǼÀ PÀ PØP ÁÈ ö\#¯¨£mkÒÍx GßÓõº μv.

_PõuõμzvÀ PÁÚ®

]@μõ¼À J¸ £ÒΰÀ ©õnÁºPÒ uøμ°À A©º¢xÒÍÚº. SÁõ¼¯º C®¥›¯À Œ[P Eu²hß ©õnÁºPÐUS @©øá |õØPõÎPÒ C¨@£õx ÁÇ[P¨£mhx. 62 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

£ÒÎ ÁÍõPzvÀ £õuõÍ PÈÄ}º¨ £õøu Aø©UP¨£mk, |õßS PÈÁøÓPЮ {Z}y72}xOJ¯ _PõuõμU ÷PmkUSU Põμn©õÚ P]ÄPøÍ AøhzxÂm÷hõ®. ©õnÂPÎß _Põuõμz xUPõP \õÛh› |õ¨Qß PÒ ÁÇ[P¨£kQßÓÚ GßÖ® μv öu›Âzuõº. ]÷μõ¼À £ÒÎPøÍ ©õØÔ¯ø©UP \[P® ¹.6 »m\® ö\» ÂmkÒÍx. >=2'«}y¯2¥ƒ {vø¯z vμmiU öPõkzxÒÍÚº. ÷©ø\, |õØPõ¼PÐUPõP ©õÁmh {v JxURmi ¼¸¢x (DDF) 1,000 hõ»º £¯ß£kzu¨£mhx GßÓõº μv. £ÒÎPøÍ •ØÔ¾©õP¨


{Z}y\WWʕ#wW–¢Ê2\X• 250 ©õnÁºPÒ PÀ PØP |À» `ǼÀ EØ\õP©õP¨ £iUP EuÄ® GßÖ ©QÌa]²hß TÔÚõº ]÷μõÀ, Aμ” öuõhUP £Ò롧 uø»ø© B]›¯º μõ®£õ¦ ][ μõnõ. \[P® uØ÷£õx A¢u¨ £ÒΰÀ ÷uõmhzøu²®, Âøͯõmkz vhø»²® Aø©US® £o°À Dk£mk Á¸QÓx.

öuõhº £oPÒ

|õPõ \¢vμÁuÛ°À EÒÍ |k{ø»¨ £ÒΰÀ RC SÁõ¼¯º C®¥›¯À Si}ºz öuõmiø¯²®, {μ¢uμ ªß\õμ Á\v²® ö\#x u¢xÒÍx. JÆöÁõ¸ ÁS¨£øÓ°¾® C¸ ªß Â]ÔPÒ ö£õ¸zu¨ £mkÒÍÚ. {øÓ¯ ¦zuP[PÒ öPõsh ¡»P•® Aø©UP¨£mkÂmhx GßÓõº μv. PÈÁøÓPÎÀ |õÒ •ÊÁx® uspº QøhUS® ÁøP°À SÇõ# Aø©UP¨£mkÒÍx. |õPõ

\¢vμÁuÛ £ÒÎø¯ "©QÌa]¨ £ÒίõP' ©õØÖÁuØS ÷μõmh› \[P® ¹.6 »m\® £¯ß£kzv ²ÒÍx. CuÚõÀ, A[÷P £iUS® 275 ©õnÁºPÒ £¯ÚøhÁº.

μzu £›÷\õuøÚ C¯¢vμ[PÒ

A¢u¨ £Sv ©UPÎh® |hzv¯ B#Ä Ai¨£øh°À, ©UPÐUS EuÄuØPõP ö©õμõº

¦PõºPÒ TÔ²® Aμ_¨ £ÒÎ AvPõ›PÒ ö\ \õ#UPÂÀø». BÚõÀ, SÁõ¼¯º C®¥›¯À ÷μõmh› \[P® (D 3053) A¢u C¸ £ÒÎPøͲ® •ØÔ¾©õP ©õØÔ, ÷©®£kzvÂmhx.

Aμ_ Civil ©¸zxÁ©øÚ°¾® GR ©¸zxÁU PÀ¿› ©ØÖ® JR SÊ© ©¸zxÁ©øÚPÎß μzu Á[Q°¾® ö©õzu® ¹.9 »m\® ö\»ÂÀ S¸v°¯À £S¨£õ#Ä \õuÚ[PÒ (Hematology analysers) AÎUP¨ £mhÚ. Cx |¼¢uÁºPÐUS EuÄ®. Civil ©¸zxÁ©øÚ°À EÒÍ μzu ÷\õuøÚUPõÚ P¸ÂPÒ ‰»® ©õu¢÷uõÖ® 20,000 ÷|õ¯õÎPЮ, μzu Á[Q°À EÒÍ P¸ÂPÒ ‰»® @©¾® 20,000 @£º Cμzu uõÚ® öŒ#¯•i²® GßÓõº μv. μzu B#ÁPzvß ‰»® ÷μõmh› \[PzvØS |À» ö£¯¸® ¦PÊ® QøhzxÒÍx. C¢u ÷μõmh› \[PzvÀ $2%wW'«}y¯ GsoUøP 156 BP E¯º¢xÒÍx. Cx 24 \uÃu Áͺa]¯õS® Cøu¯kzx, ÷μõmh› ©õÁmh BÐ|º μõäS©õº ¦m÷hõ›¯õÂß A[RPõμzøu Ca\[P® ö£ØÖÒÍx. „ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 63


Ásn©¯©õÚ AμUSU øPÂøÚ AÈ¢xÂk® {ø»°À... AÝ£õ APºÁõÀ

»

íõ›¯õ £õo°¾®, Ásn[Pξ® QøhUS® ¦PÌö£ØÓ öá´§º AμUS ÁøͯÀPÒ «x CßøÓUS CÍ® ö£sPÒ AvP ÷©õP® öPõskÒÍÚº. CÍg ]Á¨¦ |Pμ©õÚ Ásn©¯©õÚ Pø»¨£øh¨¦PÒ, SÔ¨£õP AμUS B£μn[PЮ ªPa

6644 ÷ ÷μõmh› ÷μõ μõmh mh› h› {³ì {³ì B BPìm BPì Pì P ì ìm m 2018 201 018 8

\«£zvÀ öuõh[P¨£mh AÇQ¯ AμUSa _Á÷μõ¯[PЮ, C¢v¯õ •ÊUP ©UPÍõÀ ËxrZƒ—ƒyŠ?72} £kQßÓÚ. BU÷hß


รทยฃรตรŸร“ รsnยฉยฏยฉรตรš PsnรตiU Pร˜Pรยฎ, @ยฏรŠ$รXรŒยŠย‘ย„รŠ ^รŠM2ยฃย‘ยwZ%ยจ75~X รถ\ยดยฏยจยฃmh Pร˜Pรยฎ ยฉoPรยฎ ยฃvzu ยฃยปรยบn PรŠzuoPร’, PรตuoPร’, รถรร†รทรร– รiรU Pรตx รรธรยฏ[Pร’, AฮผUS รรธรยฏร€Pร’ Gร€ยปรตยฎ ยฃรตฮผยฎยฃโ€บยฏ Bยฃฮผn[PรUS Aร‡Sรท\ยบUQรŸร“รš. \ยซยฃ Pรตยป[PรŽร€, ยกuรš ~mยฃโ€ขรธร“Pร’ โ€ฐยปยฎ CzuS |ยฏยฉรตรš uยฏรตโ€บยจยฆPร’ รถ\ยจยฆ, 'ย75%ยดยฏyยจ~รŠยญยซ โ€ฐยปยจรถยฃรตยธmPรรตร€ Pรธยปzvร“รทรšรตk รธPร‚รธรšยฏรตUPยฎ รถ\ยดยฏยจยฃkรuรตร€, รถยฃยธยฎยฃรตยปรตรš \ยฉยฏzvร€ A\ร€ AฮผUSz Wย„รŠr}{2ยฃย‘ยwZ

%ย–ยญรยจ}yr\ZC รถ\รตร€รx ยชPร„ยฎ ]ฮผยฉยฉรตQร‚kQร“x. ยฃรตฮผยฎยฃโ€บยฏ CยขvยฏU Skยฎยฃ[PรŽร€, AฮผUS รรธรยฏร€Pรธร _รญรตU, SยปรตรŽ Aร€ยปx รญฮผรต `hรต GรŸร“ Aรธhยฏรตรzuรตยพยฎ รทยฃรตร˜ร“ยจยฃkQรŸร“รš, ยฉnยฉรตรš ยฆxยจ รถยฃsPร’ 5ยฉ}yOJร‹WรŠย PรตยปzxUS AoQร“รตยบPร’. Cรg]รยจยฆ รsn ย–รยขย„ย•2ยงรŒร‚รŠย‘ ยฃsiรธPยฐรŸ รทยฃรตx AoยฏยจยฃkQร“x. Jmk รถยฉรตzuzvร€, Cยขu รรธรยฏร€Pร’ ยชPร„ยฎ _ยฃยฉ[PรยฉรตรšuรตPU PยธuยจยฃkQร“x. Sร”ยจยฃรตP wรค, P[Pร„ยบ, Pยบรรต ร‹>ยข\~ยญยซยƒ%ยดยฏyยจ ร‚รท\รฅ รธรยฃร[PรUS รรต[PยจยฃkQร“x. AฮผUSยจ รถยฃรตยธmPรธรz

uยฏรตโ€บUSยฎ Pรธยป 300 BskUS ยฃร‡รธยฉยฏรตรšx. ฮผรตรกรฌuรตร›ร€ AฮผUSU Pรธยปzรถuรตรˆรธยป รถuรตh[P, รถรกยดยงยบ ยฉรญรตฮผรตรกรต #รŒยŠyย„รŠย—ย‘ยwZยƒ Cยขvยฏรตร‚รŸ Cuฮผ ~รŠ]ย=2ยฃย‘ยwZยƒ รธPร‚รธรšU PรธยปbยบPรธร รฮผรรธร‡zuรตยบ. รถรกยดยงยบ |Pฮผยฎ Eยธรรตรš รทยฃรตx, Cฮผshรตยฎ ยฉรญรตฮผรตรกรต รถรกยด][ AฮผUSz รถuรตรˆร€ รธPร‚รธรš รร€ยพ|ยบPรธร #ยนย€rย‘ยwZ รถรกยดยงยธUS ยฉรตร˜ร”รšรตยบ, CรŸร– รถรกยดยงยบ AฮผUSz ร‹WรŠยย‘ยดรŒ2wXยŠ~รŠ2 Eยธรถรkzxร’รx. ฮผรตรกรฌuรตร›ร€ รถยฃรตxรรตP ยปรตรทPฮผรต GรŸร“ CยขxU Skยฎยฃ[Pรยฎ, ยฉร›รญรตยบ รทPรตzvฮผ[Pร’ )ยดยจmรย‘ยƒ2ยง#ยŠ75} รถยฃรตยธร’ รoPzvร€ Dkยฃmkร’รรšยบ. ยฉร›รญรตรทฮผรตรŸ Pรต ฮผรตรฌuรต GรŸยฃx Cรg]รยจยฆ |Pโ€บร€ รธPร‚รธรšbยบPร’ Siยฏยฉยบzuยจยฃmh รถuยธ, CรŸร– รทu]ยฏรร‚ร€ AฮผUSz รถuรตรˆยพUSยจ รถยฃยฏยบรทยฃรตรš ChยฉรตP

ร‚ร[SQร“x. ยฃรธร‡ยฏ รถรกยดยงยบ ยฉรต|Pโ€บรŸ XrรŒxรŠย‘ย„รŠxยถรŠrย• รƒร˜ร–ร’ร ยฉร›รญรตรทฮผรตรŸ Pรต ฮผรตรฌuรต Jยธ Sร–Pยปรตรš, รถ|โ€บ\ยปรตรš รถuยธ, A[รทP ยกร˜ร–UPnUPรตรš AฮผUSz รถuรตรˆร€ รธPร‚รธรšbยบPร’ uร›zxรยฉรตรš Pรธยปยจ รถยฃรตยธร’PรUS Eยธรยฎ รถPรตkzx Eร’ร‘ยบ ร‚ร˜ยฃรธรšUSยฎ, รถยฉรตzu Hร˜ร–ยฉvUSยฎ รรˆ รร‡[SQรŸร“รšยบ. Cx Aยพรร€ ยชSยขu Jยธ รถuยธ, รรต[P รยธยฃรยบPรŽรŸ Tmh รถ|โ€บ\ยพยฎ, Fร–ยฎ รรตPรš[PรŽรŸ รญรตฮผรŸ \ยจuยฎ Gรš Kรธ\U PuยฎยฃzxhรŸ รถuยธรธรU Phยขx รถ\ร€ยฃรยบPร’ รฮผรทรร˜PยจยฃkQร“รตยบPร’. รธPร‚รธรšbยบPรŽรŸ EรธยปPร’ Aร€ยปx ยฉฮผ AkยจยฆPรŽร€ Gโ€บยฒยฎ wยฒยฎ รท\ยบยขxรถPรตร’Qร“x, CยจยฃiยฏรตP Hฮผรตรยฉรตรš AฮผUSยจ รถยฃรตยธร’ PรธhPร’ {รธร“ยขu Cยขuz รถuยธรทร Jยธ uร› Puรตยฃรตzvฮผzรธuยจ รถยฃร–Qร“x. AฮผUSยจ รถยฃรตยธร’ Pรธรz uยฏรตโ€บยจยฃvร€ รถPรตvUP รธรzuร€, BPรฌm 2018 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ รฌ 65


,´«Ì>\W•yÍ>W• A\X„‘•WOMW•~­«ƒ Áõº¨¦PÒ AÀ»x øPPÒ ‰»® ÁiÂzuÀ GÚ £» Pmh[PÒ Dk£mkÒÍÚ. CuØPõÚ ‰»¨ ö£õ¸Ò AÀ»x AμUS Gߣx, ]Ö §a]PÎß xøn¨ ö£õ¸ÍõP/ PÈÁõPU QøhUQÓx, ÷©¾® Aμ\©μ®, #ƒ{y¢ÊÁ~Ê ÌxÊ´¨–­©‘wZƒ QøhUQÓx. AμUS yÂʏ'\WŠyŠÌW>ƒ x5X2£‘wZ%¨75~X ö\´¯¨£kQÓx. C¢uU PÈøÁ _zu® ö\´u y¨5#ZËxr„ P»ßPÎÀ öPõvUP

66 ÷μõmh› {³ì ì BPìm Pìm 201 2018 8

øÁUP¨£mk, PiÚ©õÚ Ámhz umkUPÍõP Aø©UP¨£kQÓx. Eø»°À öPõvzu AμUS Jmkzußø© ÷£õßÖ C¸US®. ]Á¨¦, £aø\, ©g\Ò ÷£õßÓ C¯ØøP¯õÚ Ásn[P÷Íõk®, ]» ÷ÁøÍPÎÀ ᨣõÜì ö£õßÛÓ AÀ»x öÁÒÎ{Ó ªÝªÝ¨¦¨ ö£õ¸÷Íõk® P»UP¨£kQÓx. _zu©õÚ AμUSPÍõÀ ÁøͯÀPÒ, ÷£ÚõUPÒ, Bøh FUSPÒ ÷£õßÓ ö£õ¸mPøÍ ÁiÁø©UP»õ®. ]» \©¯[PÎÀ Cx PõQuU

£õ쮣›¯ C¢v¯U Sk®£[PÎÀ, AμUS ÁøͯÀPøÍ _íõU, S»õÎ AÀ»x íμõ `hõ GßÓ Aøh¯õÍzuõ¾® ÷£õØÓ¨£kQßÓÚ.

TÌ ö©õzøu°À P»UP¨£mk, AÇQ¯ Pø»ö£õ¸mPÍõP ÁiÁø©UP¨£kQÓx. ÷Áø»¨£õmkUS 5wWZ•‘„mƒ Pø»zvÓÝ®, Põ» AÁPõ\•® ÷Ásk®, A÷u÷£õÀ ö£õ¸ÐUS¨

ö£õ¸Ò AμUQß ÂQu® ©õÖ£k®. y´¯W„ʊʯ ö£õ¸mPøÍ ©oPÒ AÀ»x Ásn©¯©õÚ PsnõiPÍõÀ A»[P›UQßÓÚº, C¢u ÷Áø»¨£õmkUS ~so¯ |¯® ÷uøÁ, GÚ÷Á ö£¸®£õ¾® ö£sP÷Í ö\´QßÓÚº. C¢u A»[Põμ ÷Áø»ø¯ ]£õ° Gߣº. `hõUQ¯ AμUøP |ÎÚ©õP¨ ¦øÚ¢x, |õ`UPõP Áõº¨£x ‰»® ÁøͯÀPøÍ C»SÁõP ©õØÔ¯ø©UP»õ®; AÀ»x H÷uÝ® ]Ö öÁi¨¦PÒ C¸¢uõ¾® Aøua \›ö\´¯»õ®. C¢uU øPÂøÚbºPÒ ö£soß øPPøͨ £õºz÷u Áøͯ¾UPõÚ AÍøÁa TÔ ÂkÁõº, #›–¢™X¨Í~>ʑ2§ %}y²ƒ#Š75} ö£õ¸ÒPÒ `mkUS E¸PUTi¯x, GÚ÷Á μõáìuõÛß öÁ¨£a ^÷uõèn® C¢uU Pø»US ö£¸¢uøh¯õP EÒÍx. Cøͯ øPÂøÚU Pø»bºPÒ uØPõ»zvÀ £À÷ÁÖ Âu©õP AμUS¨ ö£õ¸ÒPøÍ ÁiÁø©UQßÓÚº. C¢u¨ ö£õ¸ÒPÎß Âø» ¹10 •uÀ ¹2 »m\® Áøμ GÚ GÀ»õ ©mhzv¾® C¸UQÓx GßQÓõº æÀ¨ S¸Ä®, 2013 ÷u]¯


¸x ö£ØÓ BÁõì •í®©x®. BÁõì •í®©z, AÁμx ©øÚ AßÁº áíõß, ©PßPÒ, ©PÒPÒ GÚU Sk®£® \Qu•® AμUS ÷Áø»¨£õmiÀ Dk£mk Á¸QÓx. £» ¸xPøͨ ö£ØÖ, E»öP[S® _ØÔ¯Áº GßÓ ÁøP°À 57 Á¯x •í®©z C¨£iU TÖQÓõº, “|õß IIJ, •®ø£, Aªmi, CßÚ y¨~Ê]NGOPÎß øPÂøÚbºPÐUS® £°Ø] AÎzv¸UQ÷Óß.” “Aμ_ ÷£õv¯ÍÄ FUSÂUPõu Põμnz

uõ¾®, CuØS DhõÚ ÷ÁÖ ö£õ¸ÒPÎß ÷£õmi¯õ¾®, CßøÓUS AμUS ÷Áø»¨£õmkUS •ßø£¨ ÷£õ» |À» Áμ÷Áئ CÀø». Á¸QÓ Põ»zvÀ Enø©¯õÚ, A\À AμUS ÷Áø»¨£õk ©øÓ¢xÂk÷©õ GßÓ AaŒ® C¸UQÓx.” •í®©z å®çº J¸ øPÂøÚ ÁÀ¾|º, AÁ¸øh¯ ‰uõøu¯ºPÒ 200 Á¸hzxUS •ß¦ C¢uz öuõÈø»z öuõh[QÚº, C¨÷£õx AÁμx Sk®£•® AμUS¨ ö£õ¸Ò ¯õ £õμzvÀ Dk£mkÒÍx,

Cøͯ øPÂøÚU Pø»bºPÒ C¨ö£õÊx ¹. 2 »mŒ® •uÀ 10 »mŒ® Áøμ £» ©mh[PÎÀ £À@ÁÖ Âu©õÚ AμUS¨ ö£õ¸mPøÍ ÁiÁø©UQßÓÚº.

‘Cx J¸ Â÷\å Põ» ÷Áø», C¢u¨ ö£õ¸ÒPÎß ÂØ£øÚ £siøPU Põ»[Pξ® •TºzuU Põ»[Pξ® AvP›UQÓx’ GßQÓõº. “Aμ\º Põ»zvÀ |õ[PÒ S»õÀ ÷Põmhõ GßÓ uÛzxÁ©õÚ AμUSU Pø»ö£õ¸øÍa ö\´÷Áõ®, SÔ¨£õP ÌÂʑxUKÍ275 S»õÀ ÷Põmhõ Gߣx, Ë~•‘„#Š75\W2OK• –UPi‘Í22§ ]Š}y#ÍW7Ë2ÊUM ö\´¯¨£kQÓ J¸ ]Ô¯ £¢x AÀ»x ÌxÊO‘ÌÂʑ £siøPø¯ ÷©¾® SyP»©õPU öPõshõh, C¢u Ásn©¯©õÚ BÚõÀ w[PØÓ ÌxÊO‘2Í¢)©wZ ÂøͯõkÁõºPÒ.” AμUSU Pø»z ËWʝ‘´)X2ʐƒ yŠ2Ê>~Ê2%•Í

GÚ {øÚUS® CÁº, AuÚõÀuõß “Gß Sk®£zøu²® £iUP øÁz÷uß. )=2§y§Í¢2§ ÌxŠ}y§Í¢2§ BQ¯ GÀ÷»õ¸US® uÁÓõ©À •øÓ¯õÚ PÀÂø¯ öPõkz÷uõ®. Av¸¨v¯õÚ {ø»ø©PÒ C¢uU Pø»zöuõÈø»¨ £õvUQÓx, ÷Áø»USz ÷uøÁ¯õÚ EøǨ÷£õ ªPÄ® PiÚ©õÚx, Á¸Áõ÷¯õ AuØS DhõP CÀø», Cøuö¯À»õ® £õºUS® ÷£õx, G[PÒ Á¸[Põ»z uø»•øÓPÒ %wW\ËWʝ‘•&MxJ ©õmhõºPÒ Gß÷Ó {øÚUPz ÷uõßÖQÓx,” GßÖ ö£¸‰a_ ÂkQÓõº. £h[PÒ: AÝ£õ APºÁõÀ RC öá#§º, D 3054 ÁiÁø©¨¦: S Q¸èn¨μwè BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì ì 67


PRID @ŒPº RILM

@©zuõ uø»Áº

RILM uø»Áº

÷\Pº ÷©zuõ, •ußø© C¯USÚº A¾Á»º (COO) Dr A¨Põ ][, vmhzvß xøn C¯USÚº ã»® μõ# \Äz› BQ÷¯õº ©zv¯ ©Ûu ÁÍ ÷©®£õmkz Zͨ#Í~C>yŠ2ʽ áÁ÷hPøμa \¢vzuÚº. A¨÷£õx, ja (T-E-A-C-H) vmhzøu •ßöÚkzxa ö\ÀÁx SÔzx ÂÁ›zuÚº. RILM ªßÁÈU PÀ¯õÚ C&]ôõ vmhzøu ©zv¯ Aø©a\º öÁSÁõP¨ £õμõmiÚõº. ÷PõÀPzuõ \õìv› £ÁÛÀ |øhö£Ö® C¯US iâmhÀ Áõ›¯U RILM uø»Áº @ŒPº @©zuõ, Aø©aŒº ¨μPõè áõÆ@uUPº ©ØÖ® ã»® μõ# öŒÍz›. TmhzvÀ £[÷PØS®£i RILM uø»Áº ÷\Pº ÷©zuõÄUS Aø©a\º AøǨ¦ Âkzuõº. C÷u ÷£õßÖ ¦›¢xnºÄ ‰ßÓõskPÐUS ªßÁÈU PÀÂUS £õμu £ÒÎU PÀ ]Ó¨¦a ö\¯»º ŸÚõ |øh•øÓ°À C¸US®. ì÷hm Á[Q BuμÄ μõ²hß \¢v¨¦ |h¢ux. •v÷¯õº Cuߣi £ÒÎPÐUS J¼&JÎ RILM uõ÷Ú îÀ ÷μõmh› PÀÂUPõÚ ö\¯À£õkPÒ SÔzx \õuÚ[PЮ, \õL¨m÷Á¸® \[Pzvß AÓUPmhøͯõÚ v¸¨v Aøh¢u AÁº, £°Ø] •øÓ ÁÇ[P¨£k®. Aμ_ Bsmμõ#m møμ¯®L¨ L£Äs÷håÝhß SÔzu Ãi÷¯õøÁ Aݨ¦©õÖ P¸Â²hß iÂ, ¦öμõöáUhº BQ¯ (TRIUMPH Foundation) Cøn¢x ÷PmkU öPõshõº. •v÷¯õº P¸ÂPøÍ ÁÇ[Q, £ÒÎPÎÀ ~2ʊʽKŠÊ'\WŠ}yŠÌW>ƒ GÊzuÔÄz vmh[PÐUS ©õÁmh B#ÁPzøu Aø©US®. RILM 2^ÊJ2ƒ$3„~Ê]=2£• Bm]¯ºPÒ {v JxUS®£i Aμ_ ©õ{»U PÀ vmhzxUS HØÓ £ÒÎPÎÀ ªßÁÈU PÀÂUPõÚ FUS¨£uõPÄ® AÁº TÔÚõº. ´–72•—72ʯ'§¢J72ƒ Á\vPøÍ HØ£kzv²ÒÍx. ÁÇ[S®. |ÃÚ P¸ÂPøÍ Czvmh® £õμu ì÷hm Á[Q £g\õ¨ £ÒΰÀ C¯USÁuØS B]›¯ºPÐUS¨ ]«–¯\X´]X$WŠ—• ªßÁÈU PØÓÀ £°Ø] u¸®. ªßÁÈU PÀ £ÒÎPÎÀ iâmhÀ ÁS¨£øÓz xI>Êy•'§¢#ŠA ö\¯À£kÁx SÔzx® ©õnÁº vmhzvß RÌ ÷©Ø öPõÒͨ£mhx. ~­«ƒ#ŠA'W—Ëx«ƒW°„ʏ ÷uºa] SÔzx® ©v¨¥k Cøu¨ ÷£õÀ ©ØÓ £ÒÎPξ® £ÒÎPÎÀ ªßÁÈU PØÓ¾UPõÚ ö\#²®. uØ÷£õøu¯ {»Á쨣i, £oPÒ |øhö£ØÖ Á¸QßÓÚ. Á\vPøÍ HØ£kzxÁuØPõP ©õ{»zvÀ Aμ_ ©ØÖ® Aμ_ ªßÁÈU PØÓÀ ÁŒv ©õ{» Aμ_hß RILM ö\¯À£mk 'W—Ëx«ƒx§£2£• Pº|õhPzvÀ 50 £ÒÎPξ® Á¸QÓx. öuõhUPzvÀ CuØPõÚ ö\¯À£kzu¨£kQÓx. ~2ʊʽKŠ\X•x§£2£“ƒ 68 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018


D 3090 @μõmh›°Úº J¸ £ÒΰÀ ¡»P® {ÖÂÚº.

 Í~72}xOM—OJ¯'\WŠ} # yŠÌW>\X•'§¢x§£2£• x§£2£•K·OJ•2­¨• Á\v Aø©UP¨£mkÂmhx. x§£2£•'§¢{ˊÊ˶7J2£• ©õ{» £õhz vmhzvØS HØ£ A¢u¢u ö©õÈ°À £À¿hP '§¢J72=2§(Multi-media content) ÁiÁø©zx Aø©UP¨£mkÒÍÚ. ÷©¾®, CuØPõP Cøn¯Á\v ²® (online portal)'–Ê73 RILMß Cøn¯zxhß CønUP¨£mkÒÍx. C¢u Cøn¯zøu (portal) ÷μõmh› ~­«ƒ%´¯˜•'«}y¯2¥ƒ \®£¢u¨£mhÁºPЮ ©mk÷© vÓUP C¯¾®. ̊ÊOJr…´ ~­«ƒ$3„ ©õÁmh[PÐUS Áõ› ÁÇ[Q¯ |m\zvμ |ßöPõøh¯õͺPÒ ÷μõm÷h›¯ßPÒ Q÷åõº ¾À»õ, Âá# |õ©÷uÆ, I S ÷uõ©º, D N øμéõ÷h, _ÜÀ APºÁõÀ, »¼z ÷©õPß S¨uõ, PDGs R S |õPõºáúÚõ, D S μÂ, μg]z ][, ©õÁmh GÊzuÔÄU Pªmiz

uø»ÁºPÒ (DLCC) yŠºÊwWÊ μõ©a\¢vμõ, ìÁõv S¨uõ, BÚ¢z m2·$3̄ʏ5©}yJ\ uUPÁºPÒ.

öhõμõs÷hõÂÀ ja vmh®

öhõμõs÷hõ ÷μõmh› Cßhº÷|åÚÀ ©õ|õmiß |m¦ÓÄU Tmh Aμ[QÀ C¢v¯ ÷μõmh›°ß RILM uÚx ja vmhzøu (T-E-A-C-H) ÂÍUQ¯uß iƒ5©}yJ\W72xQ̈́ BØÔ°¸UQÓx. A¢u ìhõ¼À ‰zu ÷μõmh› uø»ÁºPЮ, ©õ|õmk¨ ÌxŠÊ¢2¥ƒ]Šƒy…wW¯ Aö©›UPõ, Czuõ¼, ö©U]÷Põ, Í^¸r„Ê'2ÊUJÊ2ʯÊ ÷|£õÍ®, Á[P ÷u\®, £õQìuõß BQ¯ |õkPμ¸¢x HμõÍ©õ÷Úõº A[S Á¢v¸¢uÚº. ja vmh® SÔzx AÔ¢xöPõÒÍ AÁºPÒ ö£›x® BºÁ® PõmiÚº. GÊzuÔÄ CÀ»õu £SvPÎÀ Azvmhzøua ö\¯À£kzu •ßÁ¢uÚº. C¢v¯ ÷μõmh›°ß ©QÌa]¨ £ÒÎz vmhzvØS |À» Áμ÷Áئ C¸¢ux. Azxhß,

•v÷¯õº GÊzuÔÄz vmh®, ªßÁÈU PÀ BQ¯ÁØÖUS® Áμ÷Áئ C¸¢ux. '2#¢—Ê¯)Ÿ\W©™ PÀ°À T-E-A-C-H ¦μm]ø¯ HØ£kzx® GßÖ ÷μõmh›°Úº ^ƒy7Í2ËWr—73¨Ê2§

£i¨÷£õ® £õμu® & GÊzuÔÄ vmh®

RC ©ßéõ (D 3090)xI>Êy• 200 Aμ” £ÒÎPÎÀ ¡»P[PøÍ #Í~\Z§¢Z#ŠA'W— ö£Ö® £ÒÎPÎÀ ¡»P[PøÍ Aø©¨£uØPõP D 3120 Aø©¨¦ RILMÛhª¸¢x 13,500 B[Q» Pøu¨ ¦zuP[PøÍ ÁÇ[Q²ÒÍx. RILM hª¸¢x IWD (314) #Í~}{75{\W2=2Í¢ AÎzx; ÷©¾®, 16 ÷μõmh› >=2=2§x§£2¥75 ¦zuP[PÐhß ¦v¯ ¡»P[PøÍ '–Ê73‡§¢¯ %´¯˜• ~ʖOJ\Z75 5000 ¦zuP[PÒ JxUP¨£mkÒÍÚ. ̊ÊOJr>=2=2§x§£ 2£•Ë~Ê\Wƒv•2Í¢ Â{÷¯õP® ö\#xÒÍÚ.„ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 69


uÁÓõÚ £ÇUPzøu Âmk Âk[PÒ! £õμz ©ØÖ® åõ»ß \ź

£

ÇUPÁÇUP[PøÍ ÂmkzuÒÐÁx ªPÄ® PiÚ®, CÀø»¯õ? |õ® AÁØÖÒ EÒ÷Íõ® ©ØÖ® AøÁ |®•Ò C¸UQÓx, |õ® Qmhzumh yr72mK„ÊW–2§#•Z A¨£iz öu›QÓx. |®•øh¯ |ÀÁõÌÄUS w[S ÂøÍÂUS® J¸ £ÇUPzvÀ |õ® C¸US®÷£õx, ö£¸®£õ¾® |õ® J¸ SÈUSÒ C¸UQ÷Óõ® Gߣx ^~7Ì2ËWr–X•Í€UMƒ €UMƒË>‡ƒÌxÊZ#wW7 SÈ J¸ Á\v¯õÚ Ch©õP ©õÔ ÂkQÓx. |õß Gß _¯ £a\õuõ£zvÀ ªPÄ® Á\v¯õP C¸UQ÷Óß, Euõμn©õP, J¸ ^´—ƒy^Ê´*«–W­5'W– •¯Ø]US® ÷£õx, |õß GzuøP¯ `Ì{ø»°À C¸UQ÷Óß GßÖ _=2§{rwZË2ʧ¢—•Í _=2§'PC?„­¨–)´«^Ê´ AÁ›h® PzxQ÷Óß. Gß ÷Põ£zvß ‰»® |õß 'UÍ~…•Ë>ʕ––Z GßÚöÁßÓõÀ: GßÛh® PÛÁõP %=2§~­«ƒ)´Í¯{rwZ öPõÒÐ[PÒ. E[PÒ wº¨¦ & |õß öÁÎ÷¯ CÊUP¨£h ̖UMƒ)´¨)´–‘…• WŸƒ{*­xM\Z3¨Z)¯75} {r3¨Z)´«~­¨–rJwZ Á¸® Áõºzøu, |® ©Ú® ©ØÖ® 'J‘•,A„?3CÍ>mͨ C¯UPzøu öuõh[SQÓx. |õ® BuμÄ ©ØÖ® ÷£nø» 70 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

En¸®÷£õx, |õ÷© |®ø© Sn¨£kzvU öPõÒQ÷Óõ®. |®£ øÁzu¼ß \Uv: ¦›uÀ ^ƒÍ~,%J\X­5Ë2ÊUM –3¨Z#=5#wW, xÊC>͐^ƒ~¯X´Ë>ÊwW} {rW͐7Ë2ÊUM,Ì~ƒxOJ B÷μõUQ¯©õÚ ÁõÌUøP¯õP ^ƒ~ʕ~Ê­¨mK‡ƒ {Í2yK}xZ$̊Ê73„\X­5 Y=2ʯZ)´xÍW#©wXwZƒ {Í2yK}xWʕ)¯75~¯ AÊzu® SøÓQÓx GßÖ |õß ^ƒy¯Ê•^ÍJmͨ…•#ÍW Âmk öÁÎ÷¯Ó |õß \Uv¯ØÓÁÚõQ÷Óß. GÚ÷Á, ^Ê´^ƒy7Í2̈́~Ê­¨ ̖UMƒ)}xK"iÍ¢75 vÚ\› {øÚÅmhÀPÒ ÷uøÁ. ‰øͯõÚx íõº÷©õßPÒ ©ØÖ® ^Šƒy„72J\X2§iƒmŸ Eh¾hß öuõhº¦öPõÒQÓx. GÚ÷Á, AuøÚ GkzxU öPõÒÁøu {Özv¯ ©UPÒ ©ØÖ® AÁºPÐøh¯ ~øμ±μÀ AÁºPÐUS |ßÔ ö\õÀÁx ÷£õßÓ Euõμn[PøÍ vÚ\›

³i³¨ (J¸ EuõμnzvØS) ‰»©õP ‰øÍ ö£ØÓõÀ, E[PÐÒ J¸ £Sv AÁºPÐøh¯ 5P~ÍJ‡ƒ#²x–=2§iƒ ÁõÇz öuõh[SQÓx... }[PÒ —OM—J̖UMƒ)´¨'=2§ ©Ú EÖv ö©xÁõP ÁͺQÓx. ©Ú EÖvø¯ Á¾¨£kzxuÀ: %}y²ƒ)´~¯'«X £»ÃÚ©õP EÒÍx GßÖ |õ® Ë>ʕ“̖ʃ^ʃÌ2‘„Ê2 ^Ê´)wWÌ^Š\X“ƒ%°}{2Í¢ —OM—JmK‡ƒ^Ê´%ÍW} xmͨË>X73̨´)´« Ë>ʕ̖ʃ'UÍ~ GßÚöÁßÓõÀ: ©Ú EÖv Gߣx J¸ ©Ú uø\. |õ® AuØS GÆÁÍÄ SøÓÁõP £°Ø] öPõkUQ÷Óõ÷©õ, Aøu AÆÁÍÄ AvP©õP £»ÃÚ¨£kzxQ÷Óõ®. ©ØÖ® |® ÁõÌUøP°À ©ØÓ £SvPøÍ |õ® £õºUS®÷£õx, ^ʃ2Í¢\ZÌxʅwWʓƒ J¸ vmhzøu •iUP |õ® |®ø© G¨£i Pmhõ¯¨£kzxQ÷Óõ® GßÖ £õºUQ÷Óõ®, |® £o°hzvØSz ÌxʖW­5m´Ë>„̖UK„


2Êr„=2Í¢CË>„^ʃ)}xK Âi¯ØPõø»°À £kUøPø¯ Âmk Pèh¨£mk GÊQ÷Óõ® GßÖ £õºUQ÷Óõ®. JÆöÁõ¸ •øÓ |õ® %ÍWCË>WÌxÊZƒ^ʃ^ƒ~¯ '«Ẍ́x}xM\X‡§Ì¢Êƒ A÷u÷£õÀ, A÷u wº©õÚzxhß 'UÍ~„Ê2%°}{2Í¢—OM —Mƒ%wWmK͖)M=2§ÌWÊOhzvÀ ö\iø¯ |kÁx |õøÍø¯ ^ƒx̖UMƒ)´xW­2Ê2 GßÖ |iøP Bm› öí¨£ºß 6©‡§¢ÊÌWÊOJ\X´,?« £Sv°À CÀø»PÒ GߣÁØøÓ |k[PÒ, ©ØÖ® •Êz ÷uõmJ\X“ƒËWÊJwZ'J­x…­? Ë>–W­5$̊Ê73„~ʯ 'P͖>Ê}yM–W­5 5P}xM\Zƒ)UP=2Í¢ ÁͺzxUöPõÒÁuØS, ©ØÓÁº PÐhß |À» EÓÄPøÍ ÁͺzxU öPõÒÁuØS® B©õ®PÒ GߣÁØøÓ |k[PÒ. E[PÒ W´¯ƒy7Í2–¢ƒÌxÊZ'=2§ B÷μõUQ¯•® AvP›US®. 'UÍ~…•)•ÌÊƒ {X„xœ72=2Í¢2ÍJyK72 ¸®¦QÓõºPÒ. AÁºPÐUS

%W´Ì^Ê72mƒËWr‡ƒ)´ y§Í¢2¥75^Ê´,AÍ~„Ê2 C¸UP ¸®£ÂÀø». |õß )ÍJ̈́75ͨ72̖UMƒ^Ê´ $̊Ê73„~Ê2%72̖UMƒ $…²ƒ6J)›–¢™^• )UPƒ%wWʓƒ)›–¢™ {\X>ʑ\W¯~ʯÌ^Ê72~Ê2 %wWʓƒ#Z%´²mƒ £ÇUPzvØS ÁμÂÀø». Cøu {øÚÂÀ öPõÒÐ[PÒ: JÆöÁõ¸ ÷|õUPzvØS® J¸ ö\¯À•øÓ ©ØÖ® J¸ •iÄ ÷uøÁ. Euõμn©õP, }[PÒ J¸ ©õμzuõÛÀ -MƒÌxÊZ_=2§2ÍJ?„Ê2–wZ •iÄU ÷Põmøh öuõk® J÷μ -OJ72ʊŠÊ2%wWʓƒ _=2§%´²ƒ,˖­©„Ê¢ŠÊ2 Ë2ÊUJÊJ}xM3ª2§_ =2§%´²ƒ,˖­©„Ê¢ Ìxʕ'P3ª2§%wWË>„• mͨ…•*ÌWÊ,`Ox~ʯ –…•{X„%´²ƒ'«X„ʯ '=2£´?¨wWxX}Íx_=2§ 2UJ©wZ§¤2§%ÌWÌxʐWÊ´ J¸ ¦v¯, B÷μõUQ¯©õÚ xœ72\ÍW*­«7Ë2ʧ–Zƒ J¸ EnÄz vmhzvÀ, }[PÒ —ƒy„#¢™)ÍJ5ͨ„Ê~• C¸UP»õ®, BÚõÀ E[PÒ •¯Ø]US A[RPõμ® AÎzx, '=2§m´Ì¯­¨\ÍW‡ƒ~­¨ ~72£´xʊÊOM2Í¢‡ƒ'­>Ê P¨£kzxÁx AÁ]¯®. E[PÒ •¯Ø]PøÍ uõÌzuõwºPÒ, ©õÓõP AÁØøÓ E¯ºzx[PÒ. E[PÒ m„­?'=2§'§–‘Í~ ~­«ƒm´Ì¯­¨\ÍWËWÊJwZ Ë2ÊUJÊM=2§'=2§m„­? 2§#ͯ\ÍW‡ƒ€©_=2§ ÂøÍøÁ Aøh¯z uÁÔÂmhõÀ, _=2§~Ê­¨}xOM–¢wZ'§ ˖­©2Í¢#ÍJwZ—OL2§ )´«#©wZË2ʧ¥=2§ AuõÁx, }[PÒ E[PÒ Ë>ÊwWË>„~™2Í¢^J\W $Šƒy}z2§'=2§W͐}{ {v, ©õºUöPmi[ ©ØÖ® x–­Í¨}x­©mKwW–­Í¨ _=2§#©wZË2ʧ˜2§ E[PÒ ö\¯»©ºÄPÒ •ß÷ÚÓ —•Í)´¨Ê“ƒ_=2§%´²ƒ #©wX73ª2§Ì~“ƒ{X„ #©™ƒ_=2§Ë>‡ƒ)wW

,Ë>„‘“ƒx„´xJ76K„ X¨´2Í¢‡ƒËx­«§¤2§ }[PÒ ¦PÌ ©ØÖ® Avºèh® ]ͨwWBr„¯Ê2%•Ê~• C¸UP»õ®, BÚõÀ }[PÒ Ë>‡ƒ#ͯ\ZË>„•2£“ƒ ËWÊJwZ˶ʑ75ƒ^O>\XŠ~Ê2 C¸UP»õ®. EhØ£°Ø]°À |s£ºPøÍ 2UMyK‡=2§ Cx ªPÄ® AÁ]¯®. E[PÎh® JßÓõP 'J­x…­?Ë>–Wʓƒ JßÓõP EnÄz vmhzøuU 2ÍJyK}xWʓƒ^Ux2§$¯ ,5Ÿ%wWʕ#ÌWÊM 'J´%=2§)ÍJ5ͨ}{ 5ͨwWË2ʟ}{§¢'P™2Í¢ EmöPõÒÁx, ÷|º©øÓ¯õP )US–Zx͜„xœ72=2Í¢ ÂmkÂmk, ¦v¯ •øÓPøÍ y´x­«–ZÌxÊ´¨,–ÌŠÊM J¸Áº £Q쨣k® ö£õx C»USPÒ Âø»©v¨£ØÓøÁ. E›ø©, £›a\¯®, _Põuõμ SÔ¨¦PÒ ©ØÖ® ?r}Íx}x3wZ,–7Ë2ʍ– $WŠ™W–X•*ÌWÊ,>7X %73¨Z#œ5–‘Í~~­«ƒ öPÍμÁ•® CvÀ Ah[S®. BÛ .yŠÊ=72™ƒ)£Í~„Ê2)M\Zkøμzuøu¨ ÷£õ»: |õ® GÀ÷»õ¸® ~3¡C?„Ê2%72̖UMƒ GßÓ ÷|õUPz ÷uõk ÁõÌQ÷Óõ®; |® ÁõÌUøP Âzv¯õ\©õÚøÁ, %}y²ƒ,̊~ÊXr„ʯ͖ CÖv°À, EhØ£°Ø] ©ØÖ® GÊzxUPõP Aº¨£oUP¨£mh Gß –Ê¡7Í2…•^Ê´2­«7Ë2ÊUJZ %ZWÊ´^´©‡P™'=2Í¢ ,£ŠCË>3¨Z'J­x…­? E[PøÍ Á¾ÁõP øÁzv¸UQÓx. E[PÒ SøÓ£õkPÒ E[PøÍ ©ÛuÚõP øÁzv¸UQßÓÚ. Gx •UQ¯® GßÓ EnºøÁ uUP øÁUP E[PÒ ÷uõÀÂPÒ EuÄ®. ˖­©‡ƒ^•xœ72mƒ'=2Í¢ –ʜ͖\Z7Ë2ÊUK73´¨¯ %W´)Ÿ\WÊ¢2§.yO¯Á .xʏ͐.}~­«ƒ?ƒ}£ÁyrOA –• ‡$Ì^CAŠ•‘K͖´ v•2£´$?r„2§~­«ƒ .yO¯Á.xʏ͐.}XOJ\X­2ʯ $?r„2§ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 71


Wordsworld

EÒÍ[PÎß \[P©® Œ¢v¯õ μõÆ Cxuõß G¨÷£õx® ]Ó¢u ¦zuP[PÒ BØÖ® £[S. AÁØøÓ Áõ]US® ÷£õx, ÷ÁÖ£mh ÷¯õ\øÚPЮ BÌ¢u P¸zxUPЮ Ah[Q¯ ©ØÖö©õ¸ E»Pzøu |õ® _ØÔ Á¸Q÷Óõ®

}

[PÒ £iUS® £ÇUP® EÒÍÁμõP C¸¢uõ¾®, CÀ»õÂmhõ¾®, ¦zuP[PøÍ G¨£ia ]Ó¢u |s£ºPÍõP P¸u •i²® Gߣøu ¦›¢xöPõÒú. Áõ]¨¦ Gߣx ö£¸®£õ¾® Aø©v¯õP ÷©ØöPõÒͨ£k® Eøμ¯õh÷», BÚõÀ }[PÒ EμUP Áõ]¨£ÁμõP C¸¢uõÀ Ax ö\ÂUS® ¸¢uõP Aø©¯ •i²®. ]Ó¢u |s£ºPÒ GßÓõ÷», u¯UPªßÔ GÀ»õÁØøÓ²® ÂÁõvUP»õ® Gߣxuõ÷Ú Aºzu®. }[PÒ Eø쨣øuö¯À»õ® AÁºPÒ Ì2Oxʏ2§y¨5#–2§ Evº¨£øuö¯À»õ® }[PÒ PõvÀ Áõ[QU öPõÒúPÒ. \«£zvÀ |õß G¼L¨ åL£õU GÊv¯ HÁõÎß •¨¦uÀÂPÒ (zŸ hõmhμì BL¨ DÆ) GßÓ ¦zuPzøu Áõ]z÷uß. åL£õU »shÛÀ Á]US® J¸ x¸UQ GÊzuõͺ, AÁº ö£¯›À £» ¦øÚÄ C»UQ¯[PЮ, {uº\ÚU PmkøμPЮ öÁÎÁ¢xÒÍÚ. •uÀ E»P¨ ÷£õ›À Ex©õÛ¯ \õ® μõä¯zvß RÌ x¸UQ AvPõ›PÒ Aμ[÷PØÔ¯ Bº÷©Û¯ Tmk¨ £köPõø»PøÍ •ßÛÖzvU 72 ÷μõmh› ÷μõmh ÷μ h› {³ì ³ì ì BPìm BPìm m 2018 2018

Põmk® ªPa ]»›À J¸ÁμõÚ CÁº, uÚx CìuõߦÀ ÷Á]©Pß (£õìhºm BL¨ CìuõߦÀ) GßÓ {\W2\X•%ÍW75©}yM3¨Ê J¸ ¦zuPzxUS, Hß vø쨣h®, K¯®, AÀ»x Cø\US® Th, QøhUS® Áμ÷Áئ AÁμÁøμ¨ ö£õÖzux. BP, HÁõÎß •¨¦uÀÂPÒ |õÁ¼ß {øÓPÒ £ØÔ •μs£mh P¸zxUPÒ C¸UQßÓ ÷£õv¾®, Ax Aμ]¯À, \©¯, uzxÁ AUPøÓPøÍ Gʨ¦QÓx GߣvÀ I¯® C¸UP •i¯õx, ÷©¾® JÆöÁõ¸ Áõ]¨£õ͸US® Gx _Áõμ쯩õP C¸US® Gߣx AÁμÁ›ß ©Ú¨£õ[øP¨ ö£õÖzux. C¢u |õÁ¼ß ø©¯¨ £õzvμ®, |õìö£› GßÓöÓõ¸ ©[øP, AÁÒ J¸£UP® •Ø÷£õUS Áõv¯õÚÁÒ.

BÚõÀ _P÷£õP[PÎÀ ‰ÌQ¯ AÁÎß u¢øu²®, ©Ö£UP® Psi¨¦® AÍÄUPvP©õÚ IwP•® Ti¯ uõ²® `Ç Áͺ¢uÁÒ. AÁºPÒ C¸Á¸® uzu©US›¯ ÂuzvÀ u[PÒ ö\À» ©PÐUS Aߦ ö\¾zvÚº GßÓõ¾®, Ãmka `ÇÀ GßÚ÷Áõ _‰P©õP C¸UPÂÀø». ö£› BUì÷£õºkUS £iUPa ö\À¾® \õUQÀ #=3wZW}y\Z7Ë2ʧ3¨Ê§ A[÷P C¸ ÷uõÈPøÍ |m£õUQU öPõÒQÓõÒ, ÷©¾® Kº BÐø©²® Dº¨¦® ªUP ÷£μõ]›¯º |hzx® ‘CøÓÁß’ )´¨xK}y•Ì>3¨Ê§#Z ‘©u®’ AÀ», ‘CøÓÁß’ Gߣøu ÷£μõ]›¯÷μ ©õnÁºPÐUS {øÚÅmkQÓõº, Cx£ØÔ G¼L¨ GÊx®÷£õx: “A¢uU


Pรตยป[PรŽร€ uzxรยฐยฏยปรตรยบPร’ ยฉuzรธu ร‚h Cรธร“รรŸ ยฃร˜ร”ยฏ Pยธzรทuรตmhzรธuรทยฏ AvPยฎ Aยป]รšยบ, Bรšรตร€ Cยจรทยฃรตx Cx uรธยปRร‡รตQร‚mhx.โ€ CยขuU Pยธzxa`ร‡ยผร€ uรตรŸ รทยฃฮผรต]โ€บยฏยบ AยฎยฉรตnรยบPรธร, โ€˜{a\ยฏzuรŸรธยฉ GรŸร“ ^USโ€™ Sร”zx Ga\โ€บUQร“รตยบ. GยผLยจ Cรธu Cยจยฃi GรŠxQร“รตยบ, โ€œIPรตฮผรชรŸ ]ร“SUS `โ€บยฏรŸ Gยจยฃiรทยฏรต, AยจยฃizuรตรŸ ร‚รšร„ยฎ BยบรzxUS {a\ยฏzuรŸรธยฉยฒยฎ. ,ยดยซyยŠ2รŠ>~รŠ2ร‹ยถรŠย‘75ยƒ รŒxรŠZ~ยญร‹ยจรŠยดยซyรยœ72 โ€ขiยฏรตx. {a\ยฏzuรŸรธยฉ PยบรzxUS รรˆรSUSยฎ; Pยบรยฎ SยธmkzuรšzxUS รรˆรSUSยฎ; Sยธmkzuรšยฎ CยธรUS รรˆรSUSยฎ; Cยธร’ รถยฉรŸรทยฉยพยฎ {a\ยฏzuรŸรธยฉUS รรˆรSUSยฎ. Cรธuรทยฏ, {a\ยฏ ^ยƒy7ร22ยฃยดmยŠUWยดร~ GรŸร– Aรยบ Aรธร‡zuรตยบ. Aยขu ร‚โ€บร„รธฮผ รSยจยฆPรŽร€ AรยบPร’ Gรธuยจ ยฃร˜ร”ยฒยฎ {a\ยฏzuรŸรธยฉยฒhรŸ CยธUPยจ รทยฃรตรvร€รธยป, Pยธzuฮผ[QรŸ ยฃรตhzvmhยฎ Emยฃh, HรถรšรŸร“รตร€ Axร„ยฎ Th Gร€ยปรตรร˜รธร“ยฒยฎ รทยฃรตยป ยฉรตร˜ร“zxUS Emยฃmhx uรตรŸ...โ€ โ€œ#ย–ย2ยงyยŠย„รŠQ2รŒยข ยฃรตรธuยฐรŸ ยฉร›uยบPรทร, Auรตรx ,ย5ยฉ}yOJ%J\รW%ยดยฒยƒ รถ\รŸร“รธhยฏรตuรยบPร’, Aรท|PยฉรตP Jยธรทยฃรตxยฎ Aร†ร‚hzรธu รถ\รŸร“รธhยฏรตยฉรทยป รถuรตhฮผยปรตยฎ. AรยบPร’ ยฃรตkยฃkยฃรยบPรทร, รทukuยผร€ DkยฃkยฃรยบPรทร. Bยฎ, ยฆโ€บยฏรตu ยฆvฮผรตP ]UPร€ร‚รŠยขu EยปPzvร€ Cx JรŸร– ยฉmkรทยฉ รถuรŽรรตP CยธUQร“x: _ยฎยฉรต Cยธยจยฃรธuร‚h _ร–_ร–ยจยฆ รทยฉร€ uรตรทรš, Aยปm]ยฏzรธuร‚h Bยบรz xiยจยฆnยบร„ ]ร“ยขux uรตรทรš. ยฃvร€Pร’ โ€ขUQยฏยฉร€ยป, รทPร’ร‚Pร’ uรตรŸ; {a\ยฏzuรŸรธยฉ Eยฏยบยขuuร€ยป, ร‚รšร„ยฎ Bยบรยฎ uรตรŸ.โ€ Cยขu Cยธ ยฃzvPรธร รรต] zu รทยฃรตx, GรšUS Aยขu JรŸยฃx รยฏxa ]ร–รรŸ รถ\รตรŸรš PยธzvรŸ ร‚ยฏรตUQยฏรตรšยฎ ยฉรšvร€ Kiยฏx. รSยจยฃรธร“ยฐร€ ร‚รรตvzu รทยฃรตx AรรŸ รถ\รตรŸรšรตรŸ, โ€œG[PรUS ยฃvร€Pร’ รถ\รตร€ยปz รถuโ€บยฒยฎ, Bรšรตร€ รทPร’ร‚Pร’ รทPmPz รถuโ€บยฏรตxโ€ GรŸร–. GยผLรธยฃ รรต]UรธPยฐร€

AยขuU Pยธzรทuรตmhยฎ รถรรŽa\zxUS รยขux, |ยฉUS Gร†รรร„ AvPยฉรตPz รถuโ€บยฒยฎ GรŸร– GsqQรทร“รตรทยฉรต Esรธยฉยฐร€ Aร†รรร„ Sรธร“รรตPรทร |รตยฎ Aร”Qรทร“รตยฎ, Cยขu Aiยจยฃรธh Esรธยฉรธยฏ EnยบยขxรถPรตร’ร Kยบ BยฒmPรตยปรทยฉ GkUPยปรตยฎ, Aร€ยปx Aรธu Enฮผรตยฉรทยป รทยฃรตPยปรตยฎ. Jยธ ยฆรธรšPรธuยฐรŸ ยฃzvรทยฏ GรšUSร’ Cยขu _ยฏ&ร‚รˆยจยฆnยบรธร WOKร‹ย„ยŸ}yย„ZW\ZรยฐยฏยปรตรยบPร’ Eฮผzu Sฮผยผร€ Cรธuรทยฏ PzvU รถPรตsiยธยขuรตยบPร’ GรŸร“รทยฃรตvยพยฎ, Ax GรŸ PรตxUS ร‚ร‡รทร Cร€รธยป. Jยธ ยฆzuPยฎ uรตรŸ Aรธu Enฮผรธรzux. ~รŠย2รยถร>รŠ7)ยŸXย„{\W2\ vยธhรŸ (v ยฆU wLยจ) GรŸร“ xรJ}yย•รŒ~7ร)ยดยจร‹WรŠย 2WรŠxรŠ\XยŠยƒ^รŠยท72ยฃยด2UQย• ยฃmkร‚kรทรรตรทยฉรต GรŸร“ Aa\zuรตร€ รƒmiรŸ Eร’ โ€ฐรธยปยฐร€ JรŽยขx โ€ขh[QUQhยขuรตรŸ. Aยจรทยฃรตx, #ย›ย˜OKยด~2ยงย’ร‹>ย•#ย–ยฒ75 Bร–uร€ AรŽUSยฎ รsnยฎ รถรรŽยฒยปPzvยผยธยขx รถยฃรตยธmPรธร รรต[Qz uยขuรตร’: โ€œJยธรยธUS Gยจยฃi Cยฏร˜รธP รรตรšzvรŸ Pร˜ยฃรธรšรธยฏ ยฉรšvร€ yskรx? โ€œy}ยŠย–rย…ยดyยญx5Xย…ย• Aรร’ ยชยณร›U |Pฮผz รถuยธUPรŽร€ {รŸร–, Kยบ Jร˜รธร“ Cฮผรตm\\ รทยฉPยฎ ยฉรธยปPรŽรŸ ยซx uรรŒยขx รถรร’รธรยจ ยงuยฎ รทยฃรตยป รยธรรธuU Psk PรŽzuรตร’. Ax ยฉรธยปรทยฏร”ยฏx. `โ€บยฏรŸ ยฉรธร“ยขxรทยฃรตรšรตรŸ, AuรŸ Chzvร€, ยฃรŠยจยฆ Cuยฏโ€ขยฎ รถรร’รธรz รทuรตยพยฎ รถPรตsh ยชยธPยฎ Rรทร‡ |Pฮผzรธu รท|รตmhยชmhx. โ€œAรทuรต ยฃรตยธ[PรทรรŸ?โ€™ GรŸร“รตร€ Aยจยฃรตร‚hยฎ. โ€œรทรญรŸรฌ uรธยปยฏรธ\zx, uรšUSยจ ยฆโ€บยขuรธu รรตยบzรธuยฏรตP รถรรŽยจยฃkzvรšรตยบ. โ€˜} Cรธu รทยฉUรชhยฎ รถPรตkUP รทรskยฎ, ยฝรถ\ร€. ยฉร˜ร“ \รตยฉรตรŸPรธรยจ รทยฃรตยป Cรธuยฒยฎ ยฃkUรธPรทยฏรตฮผ รทยฉรธ\ ยซx ร‚mkรฮผ โ€ขiยฒยฉรต GรŸร– ยฃรตยบ.โ€™ โ€œAรยธUSยจ รธยฃzvยฏยฎ yK\Zย—OJZรŒxรŠย#ย–รยŠ} ยฃรตยบzuรตร€ ยฝรถ\ร€. โ€˜Bรšรตร€ Gยจยฃi?โ€™ โ€œuรŸ ร‚ฮผร€Pรธร ยฉhUQ รทยป\รตP Aรร’ uรธยปยฐร€ รถPรตmiรšรตยบ. โ€˜Aรธu

~ยฏ}xรŠJยƒร‹>ย‰yยจ5)ยŸXรย–โ€™ GรŸร“รตยบ.โ€ |รตรŸ \ยซยฃzvร€ รรต]zu CรŸรถรšรตยธ ยฆรธรšร„ยจ ยฃรธhยจยฆ, รถยปร‚\รŸ ร„m GรŠvยฏ รฎยฉรตยปยฏ |รธhยจยฃยฏnยฎ (รรตUQ[ v รฎยฉรตยปยฏรตรฌ). Avร€ B]โ€บยฏยบ, ยฃmkยจ ยฃรตรธu รรˆรทยฏ รยขu uรšx ^รJ}xย„P#ยฒxย–\รW)ยŸ\Xย• รizvยธUQร“รตยบ. รทรฅยบ Aยผ GรŸร“, รญรŸรฉรตรธรa รท\ยบยขu Jยธ ยฃร€Pรธยปยจ รทยฃฮผรต]โ€บยฏยบ ร‹>รŠย•ย–รWย™OxX}y73ยจรŠย โ€œC[รทP |รต[Pร’ ร‚zvยฏรต\ยฉรตรšรยบPร’. |รต[Pร’ รญรŸรฉรตTz & รญรŸรฉรตร‚รŸ ยฉUPร’. ยกร˜ร“รตskPรรตP ยฃรธhรถยฏkยจยฃรยบPรธรz ukzx Cยขuยจ ยฃร’รzuรตUรธP ยฃรตxPรตzx รยธQรทร“รตยฎ & โ€ขรฌยผยฎPรยฎ Th Jยธ ยกร˜ร“รตskUS โ€ขรŸยฆuรตรŸ C[รทP รยขuรตยบPร’.โ€ รญรŸรฉรตTz, รถuรตรธยปyฮผยจ ยฃSvยฐร€ ร]U Qร“รตยบPร’ ยฉร˜ร–ยฎ Pร€ร‚ AรยบPรUS |g_ รทยฃรตรŸร“x Gรšยจ ยฃฮผรยปรตP {รธรšUPยจยฃmhรตยพยฎ, HรŸ AรยบPร’ ร‚zvยฏรต\ยฉรตรšรยบPร’ GรŸยฃรธu รทรฅยบ Aยผ รถuร’รz รถuรŽรรตPU Tร–Qร“รตยบ: โ€œ|รต[Pร’ ยชPร„ยฎ uรตฮผรตรยฉรตรšรยบPร’ GรŸยฃuรตรทยปรทยฏ G[Pรรตร€ รถ\รˆzรทuรต[P โ€ขiยขux. ยฃรตQรฌuรตร›รŸ GรŠzuร”ร„ ร‚รŠUPรตk GรŸรš รถuโ€บยฒยฉรต?โ€ yยจ5%ย–ย รถ\รตร€รรธuร„m รทยฉร˜รถPรตร’ Pรตmk Qร“รตยบ: โ€œCx รทu\zvร€ ยฃiยขu Pรธร“. |รต[Pร’ รถยฃsPรธรยจ ยฃiUP ร‚hรตร‚mhรตร€ Gยจยฃi โ€ขรŸรทรšร”ยฏ |รตkPร’ ยฃmiยฏยผร€ รท\ฮผ โ€ขiยฒยฎ? ... G[Pร’ ยฉzvยฐร€ Ax รถuรตsrร˜ร– Iยขx ร‚รŠUPรตk. Gร€ยปรต yยงรยข2ยฅยƒxยงยฃ75C รถ\ร€Qร“รตยบPร’, ยกร˜ร–UPnUPรตรšรยบ Pรธร |รต[Pร’ ยฃร€PรธยปU Pร‡PzxUS #ยฒ}{3รŒยจรŠยƒ)ย•ยรŠ?ยจwW Aร–รธร]Qaรธ\ {ยฆnยบPรยฎ ร‚ยฉรตรšยจ รธยฃยปmPรยฎ รญรŸรฉรตรธรa รท\ยบยขuรยบPรทร.โ€ Cx GรšUS โ€ขรŸรทยฃ รถuโ€บยฒยฎ, %ย}yยฒยƒย–รŠย\รW2ยขรŠย•%wW7 5ยฉ}yOJ-ย—ย„\รW\YOKย„Wยญ5 B]โ€บยฏรธฮผยจ ยฃรตฮผรตmkQรทร“รŸ. Cx ^ยƒy7ร2#ยฃ73ยจZ*ร‹ยฏยดยจรŠย• Cx Jยธ uยจรถยฃsnzรธuU Pรธยปzx, ยฆx รรˆรธยฏ vร“UQร“x.ย„ BPรฌm 2018 BPรฌm 8 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ {ยณรฌ รฌ 733


Membership Summary

As on July 2, 2018

RI RI Rotary No of Women Rotaract Interact Zone District Clubs Rotarians Rotarians Clubs Clubs

Rotary at a glance Rotarians

: 12,00,031

Clubs

:

35,678

Districts

:

543

Rotaractors

: 2,57,669*

Clubs

:

Interactors

: 5,28,563*

Clubs

:

11,203*

22,981*

RCC members: 2,28,528* RCC

:

9,936*

* As on July 1, 2018

5 2981 5 2982 5 3000 4 3011 4 3012 5 3020 4 3030 4 3040 4 3053 4 3054 4 3060 4 3070 4 3080 4 3090 4 3100* 6 3110 6 3120 4 3131 4 3132 4 3141 4 3142 5 3150 5 3160 5 3170 5 3181 5 3182 5 3190 5 3201 5 3202 5 3211 5 3212 5 3231 5 3232 6 3240 6 3250 6 3261 6 3262 6 3291 India Total 3220 5 3271 6 3272 6 3281 6 3282 6 3292 6 S Asia Total *Non-districted.

113 68 126 79 85 77 89 96 71 127 98 103 77 76 68 113 74 129 97 90 89 98 71 124 73 83 128 141 129 139 99 72 107 87 97 68 90 145 3,696 65 77 161 204 141 117 4,461

4,553 2,882 4,995 3,414 3,389 3,786 4,653 2,118 2,784 5,841 4,100 2,899 3,241 2,048 1,647 3,893 3,169 5,121 3,655 5,152 3,135 3,485 2,436 5,353 3,015 3,150 4,758 5,224 4,800 4,420 3,967 2,902 4,297 2,910 3,717 2,525 3,283 3,665 1,40,382 1,799 1,351 2,847 5,494 3,984 4,369 1,60,226

186 127 416 693 650 204 534 215 469 910 482 274 216 56 81 316 381 1,054 353 1,102 514 328 122 387 235 232 564 327 232 267 347 156 632 329 631 321 391 672 15,406 231 233 403 797 433 632 18,135

63 65 296 58 41 117 84 62 19 94 62 68 73 32 11 51 38 114 66 120 72 93 27 61 35 36 155 104 105 14 114 56 150 65 51 16 47 82 2,817 85 54 46 237 133 123 3,495

228 112 670 110 129 466 304 124 56 319 123 158 216 37 72 49 61 284 211 254 195 229 48 310 181 274 359 132 436 89 280 203 320 151 209 102 73 132 7,706 200 16 37 92 48 118 8,217

RCC

170 46 195 25 56 351 164 138 95 469 137 57 108 122 146 104 52 90 149 83 65 109 81 161 105 94 51 49 46 124 142 239 80 154 183 42 75 594 5,151 76 13 38 187 41 108 5,614

Source: RI South Asia Office


RC v¸Ásnõ©ø» ÷£ºÀì (D 3231) Ph¢u Bsk 11

¸xPøͨ ö£ØÖ \õuøÚ ¦›¢ux. uØ÷£õx ¦v¯ BsiÀ ÷©¾® 12 ö£s '«}y¯2§Ø֏72}xOJ¯ ö\ßøÚ°À C¸ Fμõm]¨ x§£2£´5œÊ2Í¢} £Êx£õºzx, _ØÖa A–2Í¢}{Z}y}xW­2Ê2 ¹.50 B°μzøu ÷μõmh› >=2'«}y¯2§#£\Z 'W—‡§¢¯ ~ʖOJm´¯Ê§$¥^ >ƒx\5~ʏ#–2£´ uø»ø©°À ]» ©õØÖz X¨¯Ê£2¥75i´«>72Š Í>73§2Í¢^´Ë2ÊÍJ„Ê2 –œ=3¯Ê#\ZJ´ X–UPÊ~͐#Ì2 %wW£)´¨%J\X• ~Š72´«2Í¢%CÖ=2\X¯ ^OK73´¨¯„

v¸Ásnõ©ø» @£ºÀêß @ŒøÁzvmh[PÒ ÌŠÊOJrË>X75Ÿ

2ʑœwW,–75i´«Ö72Š–Ê2¯'W—

2ʏ}؊O'W—‡J´{Zy}{xQ2§ öPõ

DG}؊ÊضÊ5UM{Z}y\Wx§£Í„ Z–73͖\Wʏ

•2\WÊÂÑ7£ ©õÁmh® Ë>Šƒ|3ŠÊ~}x5X…• RC öPõÀPzuõ ²Âì (D 3291) Ph¢u áÚÁ› •[Í~}xQ\ vmh® (WinS project) 5©\W2¢}xQË>Z öPõsi¸¢u÷£õx Põ¯z› ÃwX—\„ʐ„Êx§£…´ ]øu¢u Pmhh®, uμ©ØÓ –5}xͨ2§2–ͨ…´ 2™_˖£Ø„© A2ÊWʊ7Ì2M HØ£mi¸¢ux. \[Pz uø»Áº Ã÷μ¢vμ >™\rW͐Í~…• x§£Í„{Z}y75ƒ xQZ–=2}xOJZ ˶„ÔËJ7ÁÍJ•Á {ÖÁÚzvß Põº¨£÷μm >i2}x=2£}{}yr–ʯ $X\„yÊ¶¯Ì>–Ê Âhª¸¢x ¹.20 »m\® Ëx¨}xOMx§£72OJJƒ

{Z}y\Z2–ͨ2§ @ŠÍ~72}xOM–UPƒ |>}xOJZ5K_ ËWÊOK2§#Í~72}xOJZ {XWÊ2Ø~Ͷ2§ ^Ê­2ʑ2§–œ=2}xOJ¯ $?r„2¥756MW• –>X2§#£72}xOM –5}xͨ2£•2ƒ xÍ22§Ëxʍ\W} £mhÚ. %ÍW„M\Z{Z}y72} xOJx§£Í„~ʖOJ $¥^}̊Ê̶ÊÌ2Êxʕ 5UMX¨wZ͖\Wʏ ÷μõmh› & Põº¨£÷μm Eu ‡J´%ÍPwZË>‡ƒ xQ2§5œwÍW2§WŠ~ʯ 2•—Í„}Ëx«–W­5ƒ >ÊW2~ʯBœ• #Í~–W­5'W—‡§¢Z {Z}y72}xOM§¢ x§£…•xK\Zx„´ Ëx«–ʏ2§)´«Ö=2\ uø»Áº öu›Âzuõº.„ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 75


p

e

eopl

of

ac

t ion

RC |õP¨£miÚ®

@μõmh› Â[ì — D 2981

÷Põøh Põ»zøua \©õΨ£uØPõP¨ ö£õx©UPÐUS }º÷©õº, £Ça\õÖ BQ¯øÁ Â{÷¯õP® ö\#¯¨£mhÚ. |P›ß ø©¯zvÀ '§¢>wÍW}x5X…•%¢ƒy§Í¢–ÊWÌ^Ê WM}{5©\W—}{P™yŠ>ʊ\Z72ʯËxr„ £uõøP (÷£Úº) øÁUP¨£mhx. Cx÷£õßÓ |Ø£oPÍõÀ \[Pzvß ¦PÌ AvP›zux.

RC |õ©UPÀ

÷PõȨ£søn — D 2982

|õ©UPÀ A¸÷P A»[Põ|zu® GßÓ Qμõ©zvÀ PõÀ|øhPÎß |»ÝUPõP ªP¨ ö£›¯ ©¸zxÁ •Põ® |hzu¨£mhx. AvÀ 70US® ÷©Ø£mh PõÀ|øhPÐUS ©¸zxÁ¨ £›÷\õuøÚ |hzu¨£mhx.

RC

÷\õÛ¨£m ªm hÄs — D 3012

B»ß jéÀ C¢v¯õ {ÖÁÚzvß Põº¨£÷μm \‰P¨ ö£õÖ¨¦ |ßöPõøh°ß Eu²hß í›¯õÚõ ÷\õÛ¨£m ÷μõmh› \•uõ¯ |»U ThzvÀ ¹. 5.05 »m\® ö\»ÂÀ 5 Q÷»õÁõm >7X‡§¢Br„´>7X'­x\X}yr™ #Í~72}xOJZ%wW}yr͖~ʖOJ$¥^ _£õè öá°ß vÓ¢xøÁzuõº.

RC ¦xU÷Põmøh — D 3000

HøǨ ö£sPÐUS \ø©¯À G›Áõ² Ak¨¦PÒ ÁÇ[P¨£mhÚ. Azxhß ¦xU÷Põmøh A¸QÀ EÒÍ Qμõ©zvÀ Kº Aμ_¨ £ÒΰÀ Si}º ÁiPmk® \õuÚ® Aø©zxz u쨣mhx. ÷©¾®, A¨£ÒÎ ö£sPÎß ÷|¨QßPøÍ AȨ£uØPõÚ G›öuõmi²® AÎUP¨£mhx. C¨£oPÐUPõP ¹.75 B°μ® £¯ß£kzu¨£mhx. 76 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018


Œ[P @ŒøÁPÒ RC ©¸uμõ — D 3053 RC ~WŠÊy2Ê°Š™UOÌJy§~­«ƒ

Aø©¨¦PÐhß Cøn¢x ©íõuõß GßÓ W͐}y•Š\WWʯm2ÊÍ~^J\X„Z ÷£›hª¸¢x μzu ©õv›PÒ ÷\P›UP¨£mhÚ. C¢u μzu uõÚ •Põø© ©zv¯ Aø©a\º Aºáúß μõ® ÷©UÁõÀ öuõh[QøÁzuõº.

RC £÷μõhõ

RC ©zv¯

\siPº — D 3080

]ÂÀ iìö£ß\›°À ©¸zxÁ¨ £›÷\õuøÚ, Ps £›÷\õuøÚ²® |hzu¨£mhÚ. Q›UöPm Ãμº ²Áμõä ][ |hzx® ²Ã÷Pß L£Äs÷håß •PõªÀ ¦ØÖ÷|õ# £›÷\õuøÚPøÍ |hzvÚº. JP Ps ~\Z–~ͯ…‘wZ~\Z–2§Ì>͖{rwW¯

\õ¯õâ |Pº — D 3060

SÇ¢øuPÎh® £iUS® £ÇUPzøu FUSÂUP £÷μõhõ \õ¯õâ |Pº ©ØÖ® A¸QÀ EÒÍ 3ŠÊ~=2£•>=2ƒ>ʏy•xK}{#ͨ2§ Aø©UP¨£mhÚ. ]» ußÚõºÁz öuõsk {ÖÁÚ[PÐhß Cøn¢x HøÇa ]ÖÁºPÐUPõP uÛ£°Ø] AÎUPÄ® vmhªh¨£mkÒÍx.

RC ©zv¯ ö©õμõuõ£õz — D 3100 RC Ë~ʊÊWÊxÊ\>ʏy•#}x5X…•x§£…• øPPÊÄ (WinS) •Põ® |hzu¨£mhx. øPPÊÄÁuß

AÁ]¯®, _Põuõμzvß •UQ¯zøu Enºzx® ÁøP°À ö£sPÒ, SÇ¢øuPÐUS ÷\õ¨¦PÒ ÁÇ[P¨£mhÚ.

RC ᮕ

ªm hÄs ÷μõmh› \[P® — D 3070

̊ÊOJr>=2\X´>ʏy•#72ƒx72\X•'§¢^‘wW Sk®£[PøÍa ÷\º¢u SÇ¢øuPøͨ £ÒΰÀ ÷\μ FUSÂUS® ÁøP°À, |® £ÒÎUSa ö\À÷Áõ® GßÓ yŠ>ʊƒÌ~­Ë2ʧ¢}xOJZÌ~“ƒ#}x5X…• Ai¨£øh GÊzuÔÄ, _Põuõμ¨ £°Ø], B÷μõUQ¯ |hÁiUøP BQ¯øÁ²® PØÖz u쨣mhÚ. BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 77


p

e

eopl

of

ac

RC Q÷μmhº

t ion

@μõmh›

Lø£éõ£õz — D 3120

S¸|õÚU ¦μõ GßÓ ChzvÀ S¸zÁõμõ S¸ ][ \£õÄUS Sιmk® \Á¨ö£miø¯ hõUhº %wXŠÊQ•xʯ·W¯ZWwÍWJÊ7Jy £õÚºâ°ß {øÚÁõP |ßöPõøh¯Îzuõº. \h»[Pøͨ £õxPõUP @©¾® 100 ö£miPøÍ ÁÇ[SÁuØS \[P® •iÄ öŒ#xÒÍx.

RC îμ|¢uõÛ

Gì÷hm — D 3142

÷£õUSÁμzx ÷£õ½\õ¸US 300 ©øÇU ÷PõmkPÒ ÁÇ[P¨£mhÚ. CuØPõÚ {PÌa]°À ©õ|Pμ ÷£õUS Áμzx Cøn Bøn¯º ©xPº £õs÷h, \[Pz uø»Áº £Àâ¢uº ][ S©õº BQ÷¯õº £[÷PØÓÚº.

RC ¦÷Ú

öÁìm Gsm — D 3131

öμõm÷h›¯ß Bvz¯ ÷hÂuõº ÷¯õ\øÚ £i ¦÷Ú°À Kº E¯º{ø»¨ £ÒΰÀ 80 •uÀ 100 ©õnÁºPÒ A©¸® ÁøP°À ¹.18 »m\® ö\»ÂÀ AÔ¯À P»¢xøμ¯õhÀ ø©¯® Aø©UP¨£mhx. C¢u ø©¯zvÀ 60 vmh[PÒ EÒÍÚ. RC ©zv¯

©[PѺ — D 3181

~=2¦^2̊ÊOJr>ʏy•^ÍJËx­¨ ]2¡C?…•yŠxZ¥^K2ÌW–WÊÁ2Êy2O |Ãß D. £iÀ BQ÷¯õ¸US ¸xPÒ ÁÇ[P¨£mJ¯~Ê^2ŠÌ~„xÊÁ2Ì~ʑ?¨}{ ¸¢vÚμõP¨ £[÷PØÓõº.

RC •»ßm

îÀì — D 3141

©õÚÆ ÷\Áõ BuμÁØ÷Óõº CÀ»zøu ÷\º¢u 150 SÇ¢øuPøÍ ©QÌa]³mk® ÁøP°À }º ÷PÎUøP ø©¯zvØS ”ØÖ»õ AøÇzx öŒÀ»¨£mhÚº. _zu® _Põuõμ® SÔzx ÂȨ¦nºÄUS EuÄ® ]Ö ø£PЮ (hygiene kit) ÁÇ[P¨£mhÚ. ©õ¯õáõ»U Põm]PЮ |hzu¨£mhÚ. 78 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018


Œ[P @ŒøÁPÒ RC Ek©ø»¨÷£møh

÷uáì — D 3202

PõÁÀ xøÓ°ß xøn÷¯õk \õø»¨ ÷£õUSÁμzx Áõμzøu Jmi, iøμÁºPÐUPõP μzu uõÚ® ©ØÖ® Ps £›÷\õuøÚ •Põ® |hzu¨£mhx. CvÀ 200US® ÷©Ø£m÷hõº £¯ßö£ØÓÚº.

RI District 3211 Ì2Š¢~Ê]ƒ̊ÊOJr>ʏy•—Í¢„ÊOM\ vÓß ÷©®£kÁuØPõÚ ÷μõmh› •ß•¯Ø] (RISE) {PÌa]ø¯ Aø©a\º PhP®£ÒÎ _÷μ¢vμõ öuõh[QøÁzuõº. ¹.10 »m\® ö\»ÂÀ 134 \[P[PÎß |À¾ÓøÁ ÁͺUP ö\ì, £õmªshß, Q›UöPm Âøͯõmk @£õmiPÒ |hzu¨£mhÚ.

RC ö\ßøÚ

ªm hÄs — D 3232

ÿ μõ©Q¸èn ©h® AÓUPmhøÍ ©¸zxÁ ©øÚ°À, E»PÍõ¯ {v²u°À ¹.22,60,428 ö\»ÂÀ £À ©ØÖ® uø\ C¯UPzxUPõÚ P¸ÂPÒ ÁÇ[P¨£mhÚ. \ºÁ÷u\ AÍÂÀ ©÷»]¯õÂß RC ÷©»õÁmi (D 3300) Eu¯x. PDG R ÿ{Áõ\ß, ©hzvß uø»Áº _Áõª PÄu©õÚ¢uº, ©UPÒ |ÀÁõÌÄz xøÓ •ußø©a ö\¯»º Dr. J μõuõQ¸ènß BQ÷¯õº £[÷PØÓÚº.

RC SÁõízv

]mi — D 3240

SÁõízv°À öå®L÷£õºk L¨³a\›ìiU £Òβhß Cøn¢x 60 ©μUPßÖPøÍ ©õnÁºPÒ, B]›¯ºPÒ, \[PzvÚº |mhÚº. GÚx £_ø© ¯õÚ E»P® (My green world))´¨W͐}y• SÇ¢øuPÐUPõÚ K¯¨ ÷£õmi²® |hzu¨£mhx.

RC á£À§º

öuØS — D 3261

\õø»°À |h¢xö\À÷Áõ¸US EuÄÁuØPõP |øh£õøuPÎÀ uspº¨ £¢uÀPÒ Aø©UP¨£mhÚ. Cuß ‰»® ÷μõmh› \[PzxUS ©UPÎøh÷¯ |À» Áμ÷Áئ Qøhzux. J¸[Qøn¨¦: V •zxS©μß, ÁiÁø©¨¦: L Sn@ŒPμß BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 79


¦zuP[PÒ £»Âu®, JÆöÁõßÖ® J¸Âu® TCA

ÿÛÁõ\μõPÁß

]

» |õmPÐUS •ß J¸ |s£º uõß |õÁÀ, ]ÖPøu ÷£õßÓ ¦zuP[Pøͨ £i¨£vÀø» GßÖ 5©}yOKwWʏ#Z)¯75 ^Ê­xZ$UM75m´*­xOJ #²x–\ÍW]ͯ™xM\X„Z |õß |õÁÀPÒ, ]ÖPøuPÒ xK}xX•^ÊOJ•ÊW–´%ÍW #©wW)¯ZÌWʝ^Ê´*ÌWÊ WÊ6>Š\>wXŠ¸´xʕ>Ê\̊ ÷£õß÷Óõ›ß ¡ÀPøͨ ÷£õÀ –“–ʯ2ÍW2Í¢}xʏ\Z} x„wZÌxÊ2ÍW}{\W2=2Í¢} xK}xX•Í)´«]ͯ\Z7 Ë2ÊUJʧ^Ê̯Ê#–£Jƒ )¯75^ʖ•2Í¢}xK}xW­Ì2 —ƒx—•Í)´«6©—OÌJ´ _UJ[ŠŠ…•x„P\X•̶ƒÁ ÂÊO‘Ì>Á5•º´^wWÊ ÷£õß÷Óõ›ß |õÁÀPøͨ £iUPz WwWÌxÊZ~«\Z—OÌJ´#–§ ˖«\Z}Ìxʯʧy´¯ ^Ê¢ÍJ—•{\W2ƒxK75ƒ xœ72\Z75~ʩ̯´ %Z%}ÌxÊZ>ÊWʊP~Ê2\ ÌWÊ´¨Êƒ#wW72ʐ\X•

A¢uU Põ»zvÀ ¦zuP[PÒ GÎvÀ QøhUPõx. ©ØÓ ö£õ¸mPøͨ ÷£õÀ ¦zuP[PЮ ö£›uõQ Á¸QßÓÚ.

80 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

{\W2=2§)£X•3ÍJ72ÊZ $¯Ê•%}ÌxÊËW•Êƒ]ͨ„ {\W2=2§3ÍJ73´¨¯#Z ~OM~•~­¨ËxʍO2Í¢} Ìxʕ{\W2=2¥ƒËxrWÊ3 –3´¨¯i´Ì¨^ÊO2£• x72v•2Í¢}xK\ZmK}xZ ~Ê©—OJZ[73CË>•mK„ÊW x72{\W2=2§%J\ÍW} yK\Z7Ë2ÊUJZ%ËW•Êƒ m´Ì¯­¨\X´x´)´«mK™ Ë>ZË2ÊUÌJ´%ËW•Êƒ #Ë~r722£´–Ëxr„ {\W2=2§%wWʕ#W­5}xP ~X}{)´«$3‡§¢Z

ui©ß ¦zuP[PÒ 5œwÍW2¥72ʯ{\W2=2§ x72\Z75Ì~•%72ÊZ *´#ÍW—J75ͨ–Ê2\WÊ´ xv•2§%75ƒ#W­5 ~ʨÊ2J K μƼ[ GÊv 1997À ˖£„ʯÂÊrÌxÊOJmW• xÊ2Ì~x72=2§#ÍW„M\Z ˖£„ʯxÊ2=2£´x72=2¥ƒ #X2~Ê2̖%73´¨¯ M—OJ.ÌxÁ{7ÌxÊ´¨ >i2–͐W¢=2£•i¡3…75ƒ %wW72ʐ\X•5œwÍW2£´ 2–¯ƒXƒy…73¨WÊ)´« —„}xÊ2̄Ê?\ÌW´#•Z #–2§2ÍW72Ê2}xK73¨Ê2¢Ê {\W2\ÍW}xK72̖UMƒ)´¨ Ì^Ê73•xK73¨Ê2¢Ê)´«ƒ ËWr„—•Í J KŠ›‘=5œwÍW2¥75 ~OM~•Ëxr„–2¥75ƒ μõ£ºm PõÀ¨øμz GßÓ {ͯËx„r•2ÍW2Í¢)ŸZ3¨Ê #}xK)ŸX„mW•{\W2Ì~ x72=2§̶.}r$C>ƒ %ÌW~ÊXrWÊ´#–$Šƒx\X•

)ŸX„{\W2=2§x72=2§ Ë2ÊUJ͖W­ÌxÊZWÊ £UP[PÒ öPõsh BÖ £õP[PøÍ )ŸZ3¨Ê *´{2¡Ëx­¨)Ÿ\WÊ¢2¥ƒ %}xK\WÊ´)ŸZ3¨Ê2§ )´xÍW}xʏ72Êƒ x„P\X´ÌxÊËW•Êƒ %}xK2¯~ʯ{\W2=2Í¢\ [737Ë2ÊUMÌxÊ2mK„ÊZ xM7Í2…•%wWxKxK72™ƒ mK„ÊZ,̊iC?•xK\Z—J™ƒ %„ÊZ #W¯Ê•WÊ̯Ê)´¯Ì–Ê %wX„)Ÿ\WÊ¢2§%W­5 ~ʨÊ2Ëxr„Ëxr„{\W2=2Í¢ )ŸZ–X•ÍAx~Ê2)M\ZC Ë>•™ƒ—ÍŠ–Ê2}xK\Z mK72™ƒ)ŸZ3¨Ê2§ %wX„v•2£•Ë~ʝËx„}{ v•2§?¨}yJƒËx«3´¨¯ %wX„Ë~ʝ2£‘wZ Ë~ʝ„Ê72ƒË>„}xMx͖ v­«72P73•'§¢¯ #­{W~ʯ2ÍW2¥ƒ'§¢¯ ,?v•2§#“}{\WOJ7 6Mƒx%wX„Ë~ʝv•2£´ $=3Ë~ʝ„Ê72ƒ^´¨Ê2̖ %73´¨¯#W¯Ê•$=3ƒ ^ÊOK´xUxÊOÍJ%ÍP75ƒ Ë~ʝ„Ê2̖ÌWÊ´«3¨Z $¯Ê•#\WÍ2„v•2§ 3ÍJ}xZ2K¯~Ê2%73¨Z {\W272ÍJ2£•#͖ %}xX•Í*´#͖x­©„ #©—}{}xÍ22§6J%•Í 2ʊPƒ#–­«75}ÌxÊX„ 2º´3ÍJ}xX•Í #wWv•2§)•ÊÌ~%}ÌxÊZ $´Í´–„Ê2~‘–ʯ —͐…•3ÍJ\Z—M3´¨¯ )´xZ%}ÌxÊZ^•Ë>X„


ö£ÀPõ°À ÷£õ½\õ¸US ~øμ±μÀ £›@ŒõuøÚ ÷μõmh› ö\#vUSÊ RC ö£ÀPõ® ªm hÄs (D 3170) >ʏy•^2r•

EÒÍ ÷£õUSÁμzx¨ ÷£õ½\õ¸US ~øμ±μÀ £›÷\õuøÚ •Põ® ^J\W}xOJZ ÷£õUSÁμzx¨ £o°À Dk£mkÒÍ ÷£õ½\õ›ß B÷μõUQ „\X­2Ê2m2ʃ^J\W} xOJZ$̊Ê73„~Ê2 C¸¢uõÀuõß Sk®£[ PÐhß AÁºPÍõÀ ~3¡C?‡J´%72 mK‡ƒ)´«>=2C ö\¯»õͺ S M^ʄ7 5©}yOJʏ ~\Z–m2Ê• BsPÒ, ö£sPÒ )´«75ƒÌ~­ £mh ÷£õUSÁμzx Ìxʒ>ʏx=Ì2­¨¯ 2ʖ2£´^°• AUPøÓ öPõsk HØ£õk ö\#¯¨£mhx Cxuõß mW•mͨ)´«, ØxʒÖʏ6©¯Ê Aμ\õ[P® Cx ÷£õÀ Ë>„—•Í)´xZ 5©}yJ\W72Z

@£õ½éõº J¸Áøμ ©¸zxÁº £›@ŒõvUQÓõº. ^2Š2ʖ•Zͨ xøn Bøn¯õͺ DC μõᨣõ, Eu Bøn¯º OA^ʊʄP´ $3̄ʏ]2¡C?̈́ ,=3ÍP\ZxQ „Ê­©¯̊ÊOJr \[Pz uø»Áº »õì £uõª, vmhz uø»Áº

hõUhº Âá# ¦áõº $3̄ʏ~\Z– m2ʃ˖­©2Š~Ê2 ^ÍJËx«–W­2ʯ *­xÊM2Í¢CË>W¯ ÷£õUSÁμzxU 2ʖ2¥75~\Z– m2ʃ^J\Zƒ ̄Ê>ͯ̈́ÌxŠÊ?r„

'W?=Š¹{\ ËWr—\WʏØxÊ75–Š\Z @£õ½éõº ö£ÀPõ°À A­«CBœ•~Ê>ÍJwW ËW72£•X¯wÌWÊ«ƒ ~QÌ^Š\Z75ƒÌ~• ÷£õUSÁμzx¨ £o°À Dk£mk Á¸QÓõºPÒ )´«5©}yOJʏ„

íõ®£ºU @μõmh› ©õ|õmiÀ ÂÁõu A©ºÄ ˶~°Âʃx7^2r• ^ÍJËx«ƒ̊ÊOJr ~Ê^ÊOK•Breakout #~™2£•x=Ø2­2 —ƒ{ƒ'«}y¯2§ %}ØxÊZ—UP}y72Êƒ u[PÍx P¸zxPÒ, vmh[Pøͨ £Qº¢xöPõÒЮ ÁøP°À Cx #Í~‡ƒ ̊ÊOJr#Í~}y¯ {X„XOJ=2§]X‡W— '«}y¯2§)UQ7Í2̈́ #X2r\W•ÌxÊ´¨–­«72ʯ

(Breakout)

¦v¯ ÷¯õ\øÚPøͨ £Qº¢x öPõÒÍÄ® A¢uU PÍ® xøn {r‡ƒ%C>wX}{$=3ƒ yˊIC˶~´%\Wʑ„´ ÌxʏCA4ÁÁxÊ°½$3„ Ë~ʝ2£•^ÍJËx«ƒ%Z öuõhº£õP AÔ¢xöPõÒÍ Cøn¯uÍ® : https://on.rotary. org/IC19-sessions.

vmh® SÔzu Âsn¨£[ 2§$´Í´–„Ê2 –wZÌ>Š̖UK„2ÍJ? ^ʧDʅ­«73œÍ~ Ë>}Jƒx„ BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 81


SAJ BY THE LAKE

82 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018


PßöÁßåÝUS ›Uåõ ŒÁõ› RC L@£ºÆ³ øímì (CÀ¼Úõ#) uø»Áº Rtn μõÀL¨ ‹U @μõmh› PßöÁßåÝUS 1,285 Q.«. ªöŒÍ› öŒ#ßm ¿°°¼¸¢x öhõμß@hõ Á¢uøh¢uõº. 22 |õmPÒ £¯ozx, $22,000 TRF @£õ¼@¯õ {v°ØPõP Á‹À öŒ#u CÁøμ RI uø»Áº C¯õß ›ì¼ ©õ|õmiØS Áμ@ÁØÖ öPÍμÂzõº. £h® :@μõmh› Cßhº@|åÚÀ

BPìm 2018 ÷μõmh› {³ì 83


84 ÷μõmh› {³ì BPìm 2018

Rotary News Tamil August 2018  
Rotary News Tamil August 2018  
Advertisement