Page 1

ͮŶŶƵĂů^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ` 420 Vol.2, Issue 7 Wrapper Front and F Inside Page - Tamil - December 2019.indd 1

@NewsRotary

/RotaryNewsIndia

iŒ®£º 2019

{³ì

02-Dec-19 4:26:49 PM


s ůϮ I

7

ͮ 

ů^ ď

ŝ Ɵ

` 420

v¸ÁÚ¢u¦μ® ©õÎøP°À RIPN @ŒPº @©zuõ ©ØÖ® μõæ

RIPN @ŒPº @©zuõ ©ØÖ® μõæ v¸ÁÚ¢u¦μ® μõáU Sk®£zøua @Œº¢u öPÍ› AìÁv ©ØÖ® öPÍ› §¯® AÁºPÐhß. PDG áõß @hÛ¯À, AÁº ©øÚ «μõ ©ØÖ® Rtn Âá¯»èª |õ¯º AÁºPЮ EÒÍÚº.

öPÍ› §¯®, μõæ, RIPN @©zuõ ©ØÖ® öPÍ› AìÁv. ¦øP¨£h[PÒ: μçuõ £Pz

Wrapper Front and F Inside Page - Tamil - December 2019.indd 2

02-Dec-19 4:27:10 PM


'ยงร˜ยข 12

uร˜รถPรตรธยป GรŸยฃx, Euร‚รธยฏ รทรskQร“ Jยธ TUSฮผร€

Cยขu Aรธยฉvยฏรตรš รถPรตรธยปยฏรตรŽรธยฏ Jยธ รทยฃรตยบ รทรPzvร€ |รตยฎ \ยขvUP รทรsiยฏ รท|ฮผยฎ Cx.

12

22 รทฮผรตmhโ€บยฐร€ SรŠ CยฏUPร‚ยฏร€

]ร“ยจยฃรตP รทรรธยปรถ\#Qร“x: รท\Pยบ รทยฉzuรต RIPN รท\Pยบ รทยฉzuรตร„US ยฃยป ยฉรตรmh[PรŽยผร€

รรตรŒzx ร‚ร‡รตUPร’.

28

รทยฃรตยผรทยฏรตร‚รŸ Pรธh] รธยฉยพUPรตP, $yย•ย‘ย„รยฏย–ยœ=5ย–WรŠ2'ยซX 6ยซ3ยจรŠย2ยง'ย2\Wรยย–ย2ยง

#{WรŠyย…ย•'ย2\Wรยย–ย2ยง รŒxรŠย‘รŒย„รŠรย–,ย}xWยญ2รŠยฏ'ยซXร‹~รŠยรย„ ยซskยฎ GkzxU รถPรตshรšยบ.

32 รถยฃโ€บยฏ รถยฃmiPรŽร€ Siรทยฏร”PรธรU UKUSU Phzxuร€: 25 BskPรUS

mwรWย„]รยฏย™2ยง

\mhร‚รทฮผรตuยฉรตP |รตmkUSร’ ~รธร‡ยฃรยบPร’ ~ยญยซยƒ#wWCร‹>ย„ย“75ZรPรŒxรŠ5ยƒ CรธhzuฮผPยบPรธร รทยฃmiU Pรตsยฃuร˜PรตP Cฮผsk ยฃzvโ€บรธPยฏรตรยบPร’ ยฆPยผhยฎ รทรskยฃรยบPร’ รทยฃรตร€ |izuรšยบ.

50

22

50

รถPรตร€Pzuรตร‚ร€ 100 BskPรรตPz ร‹WรŠJยยƒ^ยดร~2ยง RC2ย•2\WรŠ'ยซ}yยฏย2ยงW=2ยง ]รยฏย–รย2รยขyยดรŒ^รŠ73ร‹>ย“\Z3ยดยจย

60 ยฉรตuร‚ยปUSยฃร˜ร”ยฏ Kยบ Eรธฮผยฏรตhร€ xย~รŠย–OJ=2ยงx=รŒ2ยญยจ2ย\WยŠ=3ย•xยงยฃ ~รŠPย—2ยฅ75?ยจwW~รŠWย—JรŠA2รŠWรŠยŠ รŒ~ยรŠUร~xยญยฉ72ยญยซ7ร‹2รŠM}xWยญ2รŠ2 $?rย„ย2ยฅ75xย…ยญ? 64

60

64

?ยจ}{75ยœwรW2ยฅ72รŠยฏ$UM ย—ยœรŠรย–\ร‹WรŠJยwZ$UM2ยขรŠ2 ^J\Xย–ยยƒรŒยŠรŠOJยŠรŠ7O>=2ยƒ รŒยŠรŠOJยŠรŠ7Jย2ยงร‹WรŠJยwZ~รŠยญยซ\XยจยฏรŠยฃ 5ยœwรW2ยฅ75W=2ยงXยจร~รย„ร‹ย–ยฃ}xM\W ,ยWยข\รWย–ยœ=3ย–ย3ยดยจยฏย #OรJ}xJ\Xย•#ยดรxย‡ยƒ $ยซWรยย‡ยƒรŒWM3รŒยจรŠยƒ xJ=2ยง @Pยจโ€บยฏร€ Iล’U.

28 iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 3

Inside - Tamil - December 2019.indd 3

02-Dec-19 4:41:06 PM


©hÀPÒ ]Ó¢u Amøh¨£hU Pmkøμ, |À» PmkøμPÒ RIPN ÷\Pº ÷©zuõÂß Amøh¨£hU

Pmkøμ £i¨£uØS ]Ó¨£õP C¸¢ux. ÷©¾®, Amøh¨ {Í2}xJƒ~­«ƒy¨x72=2§ ªPÄ® _Áõμ쯩õP EÒÍÚ. '=2§W͐„=2ƒ^ƒ>i2\X• (¯m­Ì¨Ê)XË2ʧ¥ƒ yŠC?ͯ̈́>r„Ê2)M\Z7 2ÊOM3¨ZË~Ê\W\X•^–ƒx CuÈÀ £i¨£uØS {øÓ¯ ]Ó¢u PmkøμPÒ EÒÍÚ. Bº ÷P §¨Úõ RC ÷£¿º — RID 3291

?¨wW̊ÊOJrW͐–ŠÊ2 #–ŠZ5P=2Í¢ _miUPõmh EuÄQÓx. #¨=2ʖW͐– Ì2rÂϖÊ=3´ Ë>Ẍ́WÊ=3„ Pmkøμ ÁõÌUøP•øÓ ~\Z–ƒ~­«ƒy¨ PmkøμPÒ £izx #²x—72$– iOM–WÊ%wW¯ RWʇ~¯–´RC Ph¿º ªm hÄß — RID 2981

xK}xW­5A͖„ʯ—º„= 2¥J´%´²ƒÌ~ƒxOJ –K–Í~}{~­«ƒKÍ>²J´ >€x\X„$UM2£•̊ÊOJr ]ˆÁ2#X2#¢—•~Ê­¨ƒ 2UM§¢ÍWxʏ\Z^Ê´ ~3¡C?#ÍJ3̨´ÌW™75Ÿ RI…´{X„W͐–ÍŠÌW™ Ë>‡ƒÌxÊZW­ÌxÊÍW„RI ¶¯ÊXxXRI°ß uø»ø©¯P©õÚ D÷ÁßìhÛÀ C¸UP Thõx, )´¨2\WÊ72ƒ5©}yJ\W72Z RIPNÌ>2Ì~\Wʗ´—r–ʯ Ì^2ÊP•̊ÊOJr72ʯ#–ŠZ 2\Z72§~­«ƒXOJ=2§,

)=2§RIPN÷\Pº ÷©zuõ ©ØÖ® ŠÊ»Ì~\WÊ$3̄Êr´2–C? 2Š~ʯ#OÍJ}xJ\ÍW7Ë2ÊUJ ^–ƒx%W͜}xK}xX•^Ê=2§ ~3¡C?„ÍJ3̨ʃ ̊ÊOJr…•%Z–ÍŠ#– Ì~­Ë2ÊUJx„Pƒ~­«ƒ#–ŠZ )X2ʐ\XOJ=2Í¢—–r75ƒ –Í2…•#Í~wZ§¢̊ÊOJr75 Ì^Êx•xrA3ÍJ72̖UMƒ )´xX•^Ê=2§)=2§W͐–J´ ,´©ÍPwZ%73̨ʃ A–ÊX?=~­«ƒŠI?\?= uõUTº, RC˶ƒÁ {áõ©õ£õz — RID 3150

TRFÂØS

uõμõÍ©õP ÁÇ[S÷Áõ®

|Á®£º CuÈÀ uø»¯[P Pmkøμ ªPa \›¯õÚx, AuõÁx J¸ ©Ûu›h® Gøu¯õÁx \õvUP ÷Ásk® GßÓ w Aøn¯õx G›¢x öPõsi¸¢uõÀ AÁºPÐøh¯ EhÀ SøÓ£õkPÒ Th AÁºPÐøh¯ £õøu°À SÖU÷P {ØP •i¯õx. ÷£õ¼÷¯õÂÚõÀ £õvUP¨£mk «sh Síü uõì ©ØÖ® ‰øÍ £UPÁõuzvÚõÀ £õvUP¨£mh SøÓ£õkPÒ EÒÍÁºPÐUS EuÄ® ußÚõºÁ»μõÚ ãáõ ÷Põè C¸Á¸US® £õμõmkPÒ. RI C¯USÚºPÒ Dr £õμz £õsm¯õ ©ØÖ® P©À \[Â

BQ÷¯õº TRF £[PΨ¦PÐUS •UQ¯zxÁ® AÎzxÒÍÚº, Cx ÷\øÁ vmh[PøÍ ö\#ÁvÀ Qͨ¦PÐUS ö£›x® £¯ÚÎUS®. TRF JßÖ ©mk÷© G[PÒ £[PΨ¦PÒ E»P® •ÊÁv¾® EÒÍ HøÇ ©ØÖ® EhÀ |»® SßÔ¯ÁºPøÍ ö\ßÓøh¯ EuÄ®. μõä S©õº P§º RC ¹¨|Pº — RID 3080 RC £÷μ¼ \Äz, RID 3110, CSR

{vø¯ Auß vmhzvß ‰»® AUP®£UP•ÒÍ Qμõ©[PÎÀ öÁmhöÁΰÀ ©»® PÈUS® yŠC?ͯ75Y™2ÊPx„´xM\X Auß ÁÈ÷¯ A¢u {vø¯ x„´xM\Z–W­5,?¨wW

ißÚº Cß u hõºU GßÓ Pmkøμ >UK2r´RC æÁõ¼U XOJƒ̊ÊOJr„´2§ ~­«ƒ%wW>i2\X• EÒÍÁºPÒ £õºøÁ 5ͨxÊM'§¢–2£´ yŠC?ͯ2Í¢{rwZ Ë2ʧ¢͖}xWÊ5ƒ Qͨ¦US £õμõmkPÒ. %ÌWÌxÊ´¨, ]2¡C?̈́>€x\X•,'§¦ 2•”r…•^J\X̯ʃ#Z y„Ê̯Ê2͐D#°•@°–Ê> ²ƒ#–ŠZ%Í>75Ÿ™ƒ–œ=3„ —\X„Ê>~ʯ%Í>]2¡C?$5ƒ #Š=2ƒ]ͨwWxʏ͖„Ê¢2§ ,~QÌ^Šƒ2Êr£•#~Š øÁzx £õºøÁ SøÓ£õk '§¢–2£´'Í2{rwZ Ë2ʧ¢~­«ƒ'PŠ͖72} xOJʏ2§$¯Ê•#ÌWÌ^Š\X• #–2§3¢Ê?72•xÊJ•2£´ Ë~•‘„2Í–Í„#²x—\W¯ %wWXOJƒË>´Í¯…•60 xʏ͖75ͨxÊM§¢ËxU2¥75 ˜M2OJ]XXŠOJ'W—„Z%Z ,~¨72mK„ÊW>wW}x~Ê2 %wWZ2ʊPƒ%£• •ß©õv›ø¯ Aø©¢xU PõmiÚõº. CSR ö\¯À£õmiØS ÷μõmh› J¸ |À» uÍ©õS®. C¢u ©õv› vmh® Põº¨£÷μmkPÎhª¸¢x Á¸® CSR {vø¯¨ £¯ß£kzu ?¨wW–Í„72ÊOM3¨Z \•uõ¯zvØPõÚ ÷uøÁ Ai¨£øh°»õÚ vmhzøu {øÓ÷ÁØÔ¯ Qͨ uø»ÁºPÐUS® BL AU÷μõ B°Àêß {ºÁõP C¯USÚ¸US® ÁõÌzxUPÒ. ?´~„Ê~ÂÊx\ŠÊRC ¦Á÷ÚìÁº öí›m@hä — RID 3262

PÀ¯ÔøÁ @©®£kzxuÀ

2025USÒ C¢v¯õøÁ PÀ¯ÔÄÒÍ

^ÊJÊ75̖ʃ)´¨2OM͊?¨}{

4 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Letters to the Editor - Tamil.indd 4

28-Nov-19 2:26:37 PM


©hÀPÒ

%}x–2£´–Ê¡7Í2̈́} x­©)=2Í¢?wX72͖\WZ R @°–Ê>´RC ©xøμ ªm hÄß — RID 3000 ]Ó¢u Amøh¨ ¦øP¨ xJ\X­2Ê2Š¼WÊx2\Z75 GÚx ]Ó¨¦ £õμõmk, #–2£´%„ÊÍ~„Ê• ÷uõÀ Aøh¯õ©À C¸zuÀ )´¨^´5)ŸW}xOJ W͐„=2ƒ~­«ƒ#¨= PõÁ»º uø»Áº Pmkøμ RID 3201%•Ì>͖XOJ=2Í¢ $™Ë>3¨Z ÌJ°„•?OKÊ}y•‘ RC PÀ¿º — RID 3201 |À» uø»ÁºPÒ ©ØÖ® Ëxr„2¯™2ÊSƒ%ŠUM A\õuõμn ©ÛuºPøÍ |õß 2UK73̨´,´«^ƒ yŠW~^̊wXŠÌ~ÊK%ŠUM )=2§RIPN ÷\Pº ÷©zuõ. ^–ƒx%W¡Ì>2r}xÊ¢r´ %WœÊ5ƒ#–ŠZ)UP=2§ ̖͐ËWʝ•>–Ê•2§ ^ƒy7Í22§~­«ƒ̄ÊÖͯ 2Í¢Í~„~Ê27Ë2ÊUJ C¨£oø¯ |õ® {øÓ÷ÁØÓ •i¢uõÀ Esø©°À ÷μõmh›°ß £›\õP C¸US®. HöÚÛÀ, PÀ¯ÔÄ Gߣx \‰PzvÀ £À÷ÁÖ SÔU÷PõÒPøÍ AøhÁuØPõÚ ÁÈ•øÓ¯õS®. RIPN̺2 Ë~\Wʗ´#„ŠÊWm„­? PÐUS |õß ÁõÌzxQ÷Óß. Dr ¦÷μõö\ßâz ÷Põè RC QŸß ÷»sm ?•>ʏnRID 3240

$+y)´Í¯}x­©)ŸX‡§¢ —º„=2§$C>r„~Ê2 %73¨Z̊ÊOJr…´ 3tJ\X•%wX„ÊÌ2Êó GßÖ®, RI75#Í~X72ʯ Ì^Êx•xrAËx«–Z5©\W #–ŠZxʏ͖'UÍ~…• £õμõmhzuUPx GßÖ® ÷©zuõ >r„Ê276©‡§¢Ê ?–ÊŠ=2¥75m´{ |õß AÁøμ £ÁõÛ§º \©n Ì2ʗ‘•>wX\ÌW´$Š\X mKwWy¨5#–#=3wW ~72¥J´'͊„ÊK„ÌxÊZ ̊ÊOJr…´?\WÊwW~ʯ ,–r´~Wƒ#•Z yŠÊwX„ƒ$3„–­©• 2–¯ƒË>“\WÊ~• #=3wW–2£´¶ÊX~Wƒ x­©?wX72Ê~•Ìx?¯Ê Š¼WÊx2\W¯Z2OM͊…• m´°Í}xM\X…}xZ _=2§̊ÊOÌJr„´ )´¨Ê•'=2§y´¯Q x­©2–͐}xJÊ~•_=2§ Áμ÷ÁØP¨£kQÕºPÒ Gߣ÷u )=2§^ƒx2\W´Í~„Ê5ƒ yˆ½ÌWÊ» RC@£¿º — RID 3291

ªPa ]Ó¨£õÚ uø»¯[P®

PÀ塧 •UQ¯zxÁ® 5©\Z$?r„Š¼WÊx2\X´ EnºÄPøÍ |õ[PÒ £Qº¢x öPõÒQ÷Óõ®. Ai¨£øh PÀ¯ÔÄ Th PÚÁõP÷Á EÒÍ ÷PõiU PnUPõÚ SÇ¢øuPÒ EÒÍÚº GßÖ _miUPõmi²ÒÍõº. RC ø©`º öÁìiß ö\ÂzvÓß SøÓ£õkÒÍ SÇ¢øuPÐUPõÚ •ß÷Úõi¨

'=2¥ÍJ„2\Z72Í¢^Ê=2§–ŠØ–­3بʃ $?r„75)ŸZ=2§rotarynews@rosaonline.org;rushbhagat@gmail.com To revert to English or Hindi version please mail to us at rotarynews@rosaonline.org.

£o°øÚ¨ £ØÔ¯ Amøh¨ £hUPmkøμ Ph¢u 30 BskPÎÀ C¢u ?¨}{75œwÍW2Í¢#S5–X•3¢}y´ m„­?2Í¢—r–Ê2—¢753¨Z S •Û¯õsi, RC vskUPÀ ÷Põmøh — RID 3000 PÀ¯õÀ ©mk÷© £À÷ÁÖ xøÓPÎÀ ©õØÓ[PøÍ HØ£kzu •i²®, ÷©¾® C¢v¯õøÁ E»Qß ªP \UvÁõ#¢u |õhõP ~Ê­¨mK‡ƒ)´¨$?r„W͐„=2\X• '§¢?wWͯ‡J´^Ê´mŸÍ~„Ê2 EhߣkQ÷Óß. ÷μõmh› uø»ÁºPÒ 2025 USÒ ö©õzu PÀ¯ÔøÁU PÚÄ PõsøP°À, ÷μõmh›¯õÀ ©mk÷© %wX„Ê—•*͜~72£´#yÊͺ2Í¢ {øÓ÷ÁØÓ •i²®. A¸s S©õº uõè RC £›£õuõ — RID 3262 E[PÒ uø»¯[PzvÀ PÀ SÔzu E[PÒ Gsn[PÒ ©ØÖ® J¸ \õ©õÛ¯ ©Ûuß AÔÄUS G¨£i uÂUQÓõß Gߣx® Ax PÀ°À ©mk÷© ö£Ó •i²® )´¨—º„ƒ)´Í¯&\WZ^~ZmW• yŠW~¶–Ê•Ì^2•—75#X2 •UQ¯zxÁ® öPõkzuõº, AuÚõÀuõß AÁº C¢v¯õ •ÊÁx® Cx÷£õßÓ uμ©õÚ PÀ {ÖÁÚ[PøÍ Aø©zuõº. CßÖ PÀ Gߣx J¸ ÁoP©õS®, Ax AÁºPÐUS öuõ¢uμÄ AÎUPõu Áøμ ©UPÒ Ax£ØÔ PÁø»¨£hÂÀø». vÀ¼°À, vÀ¼ •uÀÁº Aμ¢z öPä›ÁõÀ uø»ø©°À AøÚÁ¸US® PÀÂUS \›¯õÚ E¢xuÀ ÁÇ[P¨£mkÒÍx. |õß }[PÒ AÁ¸hÝ® AÁ¸øh¯ 'W—„Ê¢~°½?Ì>ÊK„Ê™J²ƒ, BÇ©õÚ ÷£mi GkUP £›¢xøμ ö\#Q÷Óß. CxÁøμ°À PÀ»ÂzxøÓ°À AÁºPÒ ö\#u \õuøÚø¯ £ØÔ ÷Pmk Aøu ÷μõmh› {³êÀ öÁΰhÄ®. ŠÊxOyŠÊ=7£´ˊÌ2Ê RC £õä÷£ — RID 3181

y͜X\Wƒ

PDG ÂÚ# SÀPºÛ ÷£õ¼÷¯õ {vUS ¹.50,000 £[PÎzuuõP ÷©zuõÂß PÚÄ ÷|õ£À £›_ (|Á®£º 19) GßÓ Pmkøμ°À

PÁÚUSøÓÁõP öu›ÂUP¨£mhx. Ax RILMUS AÁº AÎzu öuõøP ¹.500,000 BS®. y͜75–\WƒËWr—72}xM3¨Z

iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 5

Letters to the Editor - Tamil.indd 5

28-Nov-19 2:26:37 PM


RI uø»Á›hª¸¢x...

PßöÁßåÝUS Áõ¸[PÒ

£õŒªS @μõmh› Sk®£zvÚºP@Í...

÷μõ

mh› £ßÚõmk ©õ|õöhõßÔÀ P»¢xöPõÒÁuØS Cøn¯õP ÷ÁöÓ¢u AÝ£Á•® CÀø». ÷μõmh›°ß Esø©¯õÚ EnºøÁ E[PÒ Sk®£zvÚº, ©ØÖ® \P ÷μõmh›¯ßPÐhß ÷íõÚ¿¾ÂÀ áüß 6 •uÀ 10Áøμ PshÔ²[PÒ. ÷μõmh› Sk®£® •ÊÁx® öPõshõkÁuØS, JßÓõP¨ £o¦›ÁuØS, Cøn¨¦PøÍ E¸ÁõUQUöPõÒÁuØS ªPa]Ó¢u Ch® Ax. íÁõ#¨ £¯n[PøÍ AÝ£ÂUQÓ ©UPÒ Cμsk ÁøP: A¢uz wÄPÐUS CxÁøμ ö\À»õuÁºPÒ, uÛzxÁ©õÚ, ªPa]Ó¢u AÝ£Á[Pøͨ ö£Ó¨÷£õQÓÁºPÒ J¸ÁøP; íÁõ# Pn[PÒ HØöPÚ÷Á u[PÒ {øÚÄPÎÀ £v¢x÷£õÚÁºPÒ, CßÝ® ]» ¦v¯ {øÚÄPøÍ E¸ÁõUP H[SQÓÁºPÒ CßöÚõ¸ ÁøP. G¨£i ÷μõmh› Gߣx ÷μõmh›¯ßPÐUS J¸ ÁõÌUøP•øÓ¯õP C¸UQÓ÷uõ, A¨£i íÁõ# ©UPÐUS A÷»õíõ J¸ ÁõÌUøP•øÓ¯õP C¸UQÓx: Jzvø\¢x ÁõÌÁx, ö£õÖø©¯õP C¸¨£x, AøÚÁøμ²® ©v¨¦hß |hzxÁx, E[PÒ Sk®£® AÀ»x ‘JíõÚõ&Ähß ©QÌa] ø¯¨ £Qº¢xöPõÒÁx. íÁõ#¨ £s£õk ©ØÖ® ©v¯ EnĨ £hS¨ £¯n®. C¢u Cμsk ©o÷|μ¨ £¯nzvÀ, øÁμz wÄ, øÁQQ ©ØÖ® Píõ»õ u[PU PhØPøμ°ß ]» ªPa]Ó¢u Põm]PøÍU

Põn»õ®. C¢u¨ £hQÀ }[PÒ ESö»ö» Cø\UPU PØÖUöPõÒÍ»õ®, íü»õ |hÚzvÀ £[÷PØPÍõ®, E[PÐøh¯ ö\õ¢u íÁõ# ©»º ö»#&I E¸ÁõUP»õ®. wÂß £»Âu©õÚ E£\›¨¦ {PÌÄPøÍ •Êø©¯õP AÝ£ÂUS® Áõ#¨¦® E[PÐUSU QøhUS®. }[PÒ ªPa]Ó¢u ÷\øÁz vmh[PøÍU Põn»õ®, íÁõ°¾ÒÍ Cμsk £øÇø©¯õÚ «ßSÍ[PЮ CÁØÔÀ Esk. AÇPõÚ A»õ ö©ÍÚõ PhØPøμ¨ §[PõÂÀ `›¯ Eu¯zvß÷£õx Kº Aø©v |øh¨£¯n•® |øhö£Ö®. ¦PÌö£ØÓ øÁμz uø»¨ £ÒÍzvØP¸QÀ C¢u 3&ø©À |øhUS HØ£õkö\#¯¨£mkÒÍx. IUQ¯ |õkPÐhÚõÚ ÷μõmh›°ß Áμ»õØÖ Cøn¨¦PøÍU öPõshõk® J¸ ÷|μ©õPÄ® |®•øh¯ 2020 ©õ|õk Aø©²®. IUQ¯ |õkPÒ \õ\Ú® øPö¯Êzvh¨£mk Á¸® áüß 2020Ehß 75 BskPÍõQßÓÚ. ©õ|õk öuõh[SÁuØS •¢øu¯ |õÒ, ÷μõmh›²® UN® 2019–20ß |®•øh¯ I¢uõÁx Cøn {PÌøÁ |hzx®. Cx A­«CBœ•_K}y•2–¯ƒË>“\Zƒ Czxhß, ÷μõmh› Áμ»õØÔ÷»÷¯ ªP¨ £_ ø©¯õÚ ©õ|õmkUS |õ® vmhªkQ÷Óõ®; ÷μõmh› E»øP CønUQÓx GߣuØPõÚ ªPa]Ó¢u \õßøÓ ÷μõmh› ©õ|õmiÀ Põn»õ®. E[PÒ Sk®£zvÚøμ AøÇzxÁõ¸[PÒ, AøÚzxU Sk®£zvÚ¸® J¸Áøμö¯õ¸Áº \¢v¨£uØPõP. ÷íõÚ¿¾ÂÀ \¢v¨÷£õ®!

©õºU ÷hÛ¯À ©÷»õÛ RI uø»Áº

6 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

President Message - Tamil.indd 6

02-Dec-19 1:02:30 PM


uø»¯[P®

“AÇS” £ØÔ¯ ö£õ#¯õÚ ^ƒy7Í2˄ʴͨË^Ê«75ؖʃ

ö\

ƯÀ £øh¨¦PøÍ Áõ]¨£x®, v¸®£ Áõ]¨£x® GÚUSz öuõhº¢u ©QÌa] ø¯z u¸QÓ Âå¯[PÒ. GÚUS¨ yK\Wv•2£•?WʃÁÂʏK…´XÌ~„ BL¨ Põìöhº¨›mä, ÷áß BìöhÛÛß ¨øμm Aßm ¨›áúiì, áõºä G¼¯õmiß v ªÀ Bß v .}¢ÊÁÂʏx’ …´M3•)~Ê73=ÌxO2’\ ËÂÊÁ˾°…´XÍ2OŠ´¯%–­«J´)‘ ¨öμõßöh GÊv¯ ªPa]Ó¨£õÚ, øP°À GkzuõÀ 4̜͖72%„ÊW{X¯~Ê3„™ËWr=ÍÂOÁ %}ÌxÊËW•Êƒ2}y¯}ËxU)Ÿ\WÊ¢2§ )ŸX„#©–ʏwW'͊^ÍJ2Í¢^Ê´—ƒy Áõ]UQ÷Óß ]©©ßhõ ¢÷Põâ Aia]°ß öPõkø© ]ͨ\W—ZËx­¨ÂÊ.}$.}))•ÌÊ>´ #’Á–Ê72ÍJ„Ë>›—„•xÍJ}xʯX2 x}y§~­«ƒÌ^Êx•xrAËx­¨ÌJÊ°~Êr \Ýøh¯ ©ÓUP C¯»õu ö\ƯÀ £øh¨£õÚ v ¨Ñö¯ìm I. X}¦Ë„ÁO+ …´>€x\X„xX}ËxÊ´©• $?r„,A͖„ʯ—º„\ÍWCË>ʕ QÓõº. AÁ¸øh¯ C¢u¨ ¦zuPzvß uø»¨¦, öuõhUP¨£ÒΰÀ AÁ¸øh¯ ]ÖÁ¯xz ÷uõÈ J¸Áº AÁ›h® ö\õßÚ J¸ Âå¯zøu Ai¨£øh¯õPU öPõshuõ®. uõß }» ÂÈPÐUPõP H[Q¯uõP A¢uz ÷uõÈ AÁ›h® J¨¦UöPõsi¸¢uõº. _72U2Í¢7Ë2ÊUJ,2}y¯} ö£søn¨£ØÔ¯ ]¢uøÚ²® Põm]²÷© ÷©õ›\øÚ Áß•øÓ¯õPz xμzv¯x. ußÛh® C¸¨£øuU öPõsk C¢u¨ ö£s Hß ©QÌa]¯øh¯ÂÀø» GßQÓ Â¯¨ø£ EshõUQ¯x, ußÝøh¯ öÁÎz ÷uõØÓzvÀ AÁº C¨£iö¯õ¸ ÷ÁÖ£mh ©õØÓzøu Hß Â¸®£÷Ásk®, Ax Esø©°À AÁøμU öPõlμ©õPz ÷uõßÓaö\#¯õuõ Gߣx÷£õßÓ ÷PÒÂPøÍU QÍÔÂmhx. CßøÓUS®, C¢v¯õÂß £» £SvPÎÀ J¸ ö£soß AÇPõÚx J¸ öÁÐzu ÷uõÀ {ÓzxUSa

\©©õP¨ ÷£\¨£kQÓx. ]Á¨£ÇS UŸ®PÒ, ©UPÒ AÁØÖUSz u¸QÓ BuμÄ, Ph¢u ]» BskPÍõP BsPЮ Cøu Bu›UPz öuõh[Q°¸¨£x BQ¯øÁ, öÁÒøÍz ÷uõø» ¸®¦® C¢v¯U QÖUSUS J¸ \õßÓõS®. C¢v¯ Bs, AÀ»x, AÁÝøh¯ Jmk ö©õzuU Sk®£•® J¸ öÁÐzu ©n¨ ö£sqUPõP H[SQÓõºPÒ. Cøu EÖv¨£kzvU öPõÒÍ÷Áskö©ßÓõÀ, |®•øh¯ ©n©PÒ ÷uøÁ ÂÍ®£μ[Pøͨ £õºzuõ÷» ÷£õx®. C¢v¯¨ ö£sPÒ B÷μõUQ¯©õÚ, £Í£Í¨£õÚ £Ê¨¦z ÷uõø» Áμ©õP¨ ö£ØÓÁºPÒ. BÚõÀ, “AÇS” GßQÓ ÷PÒÂUS›¯ xøÓ°À AÁºPÒ SøÓ£mi¸¨£uõPU P¸u¨£kQÓx. #œ5x­©„%wW\W–¨Ê¯^ƒy7Í2 ËxU2¥ÍJ„xÊZ2Ê}y•Ê'P—´€ZË>´« A©º¢xöPõÒQÓx. CuÚõÀ, A¢u¨ ö£sPÒ u[PøÍz uõ[P÷Í {μõP›zxUöPõÒQÓõºPÒ. ö£sPÒ GßÓ •øÓ°À, uõ#©õºPÍõP, ©øÚ¯μõP, \÷Põu›¯μõP, ©PÒPÍõP, AzøuPÍõP, CßÝ® £» EÓÄPÍõP C¯[QÁ¸QÓ |õ®, |®•øh¯ Sk®£ ÁõÌUøPPÎÀ JßÖTk÷Áõ®, “öÁÒøͯõP C¸¨£xuõß AÇS” GßQÓ C¢u •mhõÒuÚ©õÚ ö£õxø©¨ £kzuø» EÖv¯õPÄ® Pmhõ¯©õPÄ® ©Ö¨÷£õ®. £Ê¨£õÚ/P¸¨£õÚ ÷uõ¾® ¯UPøÁUS® AÍÄUS AÇPõP C¸UP»õ® GßÖ ö\õÀQÓ A÷u ÷|μzvÀ, J¸ ö£soß BÐø©ø¯z wº©õÛ¨£x AÁ¸øh¯ ÷uõØÓ®©mkªÀø» Gߣøu²® |õ® EÖv¨£kzx÷Áõ®, Á¼²Özx÷Áõ®. J¸ ö£sqøh¯ AÔÄ®, AÁ¸øh¯ ¦zvUTºø©²®, AÁ¸øh¯ PsPÎÀ C¸US® ªßÚ¾®, AÁ¸øh¯ ©ÚzvÀ C¸US® CμUP•® ö£sPøÍ ªPa ]Ó¨£õP BUS® ©ØÓ ¡Ö Sn[PЮuõß AÁ¸øh¯ Esø©¯õÚ BÐø©. Cøu EμUPa ö\õÀ÷Áõ®.

μçuõ £Pz iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 7

Editors Note - Tamil.indd 7

28-Nov-19 3:06:52 PM


Governors Council RI Dist 2981 RI Dist 2982 RI Dist 3000 RI Dist 3011 RI Dist 3012 RI Dist 3020 RI Dist 3030 RI Dist 3040 RI Dist 3053 RI Dist 3054 RI Dist 3060 RI Dist 3070 RI Dist 3080 RI Dist 3090 RI Dist 3100 RI Dist 3110 RI Dist 3120 RI Dist 3131 RI Dist 3132 RI Dist 3141 RI Dist 3142 RI Dist 3150 RI Dist 3160 RI Dist 3170 RI Dist 3181 RI Dist 3182 RI Dist 3190 RI Dist 3201 RI Dist 3202 RI Dist 3211 RI Dist 3212 RI Dist 3231 RI Dist 3232 RI Dist 3240 RI Dist 3250 RI Dist 3261 RI Dist 3262 RI Dist 3291

DG N Manimaran DG Natesan A K DG Dr A Zameer Pasha DG Suresh Bhasin DG Deepak Gupta DG M Veerabhadra Reddy DG Rajendra Madhukar Bhamre DG Dhiran Datta DG Harish Kumar Gaur DG Bina Ashish Desai DG Anish Shah DG Sunil Nagpal DG Jitendra Dhingra DG Rajeev Garg DG Hari Gupta DG Kishor Katru DG Sanjay Agrawal DG Ravee Dhotre DG Suhas Laxmanrao Vaidya DG Harjit Singh Talwar DG Dr Mohan Chandavarkar DG Pandi Sivannarayana Rao DG Nayan S Patil DG Dr Girish R Masurkar DG Joseph Mathew DG Ramesh B N DG Dr Sameer Hariani DG R Madhav Chandran DG A Karthikeyan DG Shirish Kesavan DG S Sheik Saleem DG Sridar Balaraman DG G Chandramohan DG Dr Debasish Das DG Gopal Khemka DG Ranjeet S Saini DG Debasish Mishra DG Ajay Agarwal

Printed by P T Prabhakar at Rasi Graphics Pvt Ltd, 40, Peters Road, Royapettah, Chennai - 600 014, India, and published by P T Prabhakar on behalf of Rotary News Trust from Dugar Towers, 3rd Flr, 34, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008. Editor: Rasheeda Bhagat.

The views expressed by contributors are not necessarily those of the Editor or Trustees of Rotary News Trust (RNT) or Rotary International (RI). No liability can be accepted for any loss arising from editorial or advertisement content. Contributions – original content – is welcome but the Editor reserves the right to edit for clarity or length. Content can be reproduced, but with permission from RNT.

RI C¯USÚº @|¸US @|º

|

À EhĂ€|Ž ÂŠĂ˜Ă–ÂŽ |À ]¢uøÚ BQ¯øà |Šx Šv¨Œ ÂŞUP EøhøŠPĂ’, AvĂ€ |À BáΟþUQÂŻÂŽ ÂŞP •UQ¯ŠþÚx. EhĂ€|Ž |Ă&#x;Ă“ĂľP C¸¢uþÀ ŠmkáŠ, ÂŠĂ˜Ă“ AøÚzxÂŽ |Ž•hĂ&#x; C¸USÂŽ. J¸ |À BáΟþUQ¯ŠþÚ EhĂ€ ŠÚøu ŠmkŠÀ, ÂŠĂ˜Ă“ GĂ€ÂťĂľĂ Ă˜Ă¸Ă“Â˛ÂŽ |Ă&#x;Ă“ĂľP øà zv¸UQĂ“x. BÚþÀ |þŽ Ă ĂľĂŒUøP°Ă&#x; KmhzvĂ€ |Ž•øhÂŻ EhĂ€|ÂťzvĂ&#x; ÂŤx, EhĂ€{ø \›°ÀþŠÀ á£þSÂŽ à øΟ Pà ڎ Ă‹>“\Z–X•Ă?Â?y´¯Â?^ĂŠÂƒ~Â?\Z–Â?2§~Â­ÂŤÂƒ~Â?\Z–~Ă?ÂŻ2Ă?¢ áui KkQáÓþŽ. Cx á£þuþÜuĂ&#x;Ă– CzxhĂ&#x;&ĂśuĂľĂ˜Ă– AÀþu á|Ăľ#PĂ’ GĂ&#x;Ă– AøÇUP¨£kÂŽ NCD á|Ăľ#PĂ’ áà Ö |ÂŽ Ă ĂľĂŒUøP •øÓø¯ ኞŽ _øŠ¯þUSQĂ“x. C¢v¯þÂÀ HĂ˜ÂŁkÂŽ 60% CÓ¨ŒPĂ?US J¸ NCD ĂśuĂľĂ˜Ă–Ăˇ|þᯠܣþÖ¨£þQĂ“x. CĂ&#x;Ă– Ü£›¯ ĂśPþø¯þÎ áŠþ\ŠþÚ EnĂ ĂľSÂŽ. Páþ›PĂ’ {øÓ¢v¸¨£áuĂľk E¨Œ, GsĂśn# ÂŠĂ˜Ă–ÂŽ \ÂşUPøΟ AvPŠþÚ EnĂ„! CáuĂľk EhĂ˜ÂŁÂ°Ă˜]°Ă&#x;øŠ ÂŠĂ˜Ă–ÂŽ ŠÚ AĂŠzu Ă ĂľĂŒUøP •øÓ á\º¢x ĂśPþÒQĂ“x. “J¸ AĂ„Ă&#x;ĂŹ uk¨Œ J¸ ÂŁĂ„sk Sn¨£kzxužUS {PΟþÚ ~X}{§¢Z’’)ÂŻĂŒÂ–^ĂŠÂƒĂŒ^Â?~Ă?¨A2ĂŠWĂŠÂŠÂƒ#WʖZyŠÊ˜7O £þêmiÆ ÜíÀz&NCD7Ă?¢]ÂŤ\Z–Z)´¨XOJ\Ă?Wm´Ë¯M\ZC Ăś\Àáà þŽ. ‰Ă&#x;Ă– •øÚ AqS•øÓ áuøà :  NCD2Ă?¢m´6OKĂŒÂ„2UJŠW• '=2§BP, Ĺ’ÂşUPøΟ, Gøh #¢™2Ă?¢#ŠwZĂ‹2ʧ¼=2§   –Ê¥7Ă?2mĂ?¨~Ê­¨=2Ă?¢(75—\W• ,Â?ĂŒW72ŠUK5Ă?¨™ ^Ê´5#K2§mÂ´ĂŒÂŻ)´¨yŠC>ĂŠÂŠÂƒ  NCD2£´#xʄ=2§5Š\W—Â?}{PÂ?Ă?–'Â?–Ê75W• ,Â? >i2(J2yŠC>ʊ\Ă?W\Ă‹WĂŠJ=5W•x§£2§~Â­ÂŤÂƒ2•”r2£• —Â?}{PÂ?™*­xM\ZW• 'Â?2%W„XÂŻ~ĂŠÂŻĂ‹>}JƒxÂ?~Â­ÂŤÂƒ^–ƒxÂ? 'Â?2_rÂ?™ XÂŻ\X•%wX„ÊmÂ&#x;–ZƒĂŒÂŠĂŠOJr3¢}{2§~Â­ÂŤÂƒĂŒÂŠĂŠOĂŒJr„´2§ v­72P72ĂŠÂŻm2ĂŠÂƒ2§ĂŒxŠQ2§Ă‹WÂ?^ĂŠJ2=2§~Â­ÂŤÂƒ xOJĂ?¨2Ă?¢^J\X$…Š72P72ĂŠÂŻ5K~72ÂĽ75—Â?}{PÂ?Ă?– 'Â?–Ê73^J–K7Ă?2)M75ƒm„­?…•%¨=3„Z RID 3141 ~2ʊʽKŠÊ .Ă˜xÂ?.Ă˜x7Ă .Ă‹xÂ˘Â´Ă˜Jº²J´ %Ă?PwZJʄ‘?Ă %„wXŠ=2§#Ă?~72'W™3¨Z%ZĂ˜xĂŠÂ?~­¨ ~ʖOJ=2ÂĽÂƒCSR'W—‡J´~Â?\Z––ÖX2Ă?¢Ă˜~ƒxM\WÂ?ĂŠÂƒ

Dr ÂŁÎźz

ÂŁĂľsmÂŻĂľ

RI C¯USÚº, 2019–21 8 áΟþmh› {³Ï iŒŽ£º 2019

Message from RI Directors - Tamil.indd 8

28-Nov-19 2:28:22 PM


PĂŽĂ&#x; ÜŒ#vPĂ’ BáΟþUQÂŻÂŽ AøÚà ›Ă&#x; E›øŠ

|

•Â?'J•^Â?ƒĂŒxSW•)´xZ#Ă?¯–r´'rĂ?~)´^ĂŠ=2§ ^ƒ{3ĂŒÂ¨ĂŠÂƒ%Â´Â˛Âƒ'Â?3••‘„´~72ÂĽ75#K}xĂ?J _PĂľuþΟ á\øà ø¯ Ü£Ó •iÂŻĂľu {ø C¸UQĂ“x. AvP Š¸zxĂ Ăś\Ä PþΟnŠþP JÆÜà þ¸ BskÂŽ 100 •‘„²75ƒ#X2~ĂŠÂŻ~72§–Ă?~…•W§¢}xM3¨ÊÂ?2§#W¯Ê• WÊ´ĂŒ^ĂŠ75?3CĂ?>„£}xZƒWM}xZƒ2™ƒm73„~ĂŠÂŻWĂŠ3¨Z 'Â?3´–¢Â?C?„Ă?J„ÊWx5X2£•5Ă?¨wW—Ă?Â?~Â­ÂŤÂƒ%Â?–> _PĂľuþΟzxUPþÚ AqPø ኎£kzxÂŽ á|ĂľUPzøu áΟþmh›°Úº Ă‹2ĂŠUM§¢¯Â?ĂŒxĂŠÂ‘ĂŒÂ„ĂŠHIV/G#mĂŹ, ÂŠĂ˜Ă–ÂŽ Šá›¯þ á£þĂ&#x;Ă“ •UQÂŻ ĂŒ^ĂŠ2§xŠ–Ê~•WM}xW­5>mWʄ\X­5xK}yĂ?ÂŻ–œ=5Â–ĂŒWĂŠM #–Â?2Ă?Â˘Â‡Âƒ%wWCĂ‹>„‘•&MxM\Z3ĂŒÂ¨ĂŠÂƒA2ĂŠWʊ}xĂŠZ2ĂŠ}{ 5Ă?¨xĂŠM2ÂĽJ´ĂŒxʊÊMƒ–>X5Ă?¨wW>i2=2£•%ƒ~ĂŠXr ĂŒ^ĂŠ2§WĂŠ75ÂƒĂŒxĂŠZW­2ʑ23£°752§%Š\WWĂŠÂŻĂ?~„=2§ ~Â­ÂŤÂƒx…­?–>X2Ă?¢^ĂŠ=2§#Ă?~\ZÂ§ĂŒÂ˘ĂŠÂƒ~Â?\Z–Â?2§ ĂŒ^ʄʣ2§~Â­ÂŤÂƒ#Š>ĂŠ=2=2§,´ŠĂ?PwZĂ‹>„•xJ#²~X75ƒ '§2OJĂ?~}Ă?x^ĂŠ=2§–K–Ă?~\Z'Â?–Ê753ĂŒÂ¨ĂŠÂƒ ĂŒÂŠĂŠOJr…´mW•m´²rĂ?~ĂŒxĂŠÂ‘ĂŒÂ„ĂŠĂ?–,Â?}xWĂŠ2'§¢Z )=2§'ÂŤ}yÂŻÂ?2§#X2Ă‹xĂŠÂŤ}{2§)M\Z~ĂŒÂ?r„ÊHIV/G#mĂŹ, ĂŒxÊ´¨ĂŒ^ĂŠ2§$3Â„Â–Â­ĂŒÂ¨ĂŠM?ÂŤ_Š2Ă‹>„‘œ}y•'W–J„Ê‘?Ă  ĂŒ>Ă?–2§%W„ĂŒ^ĂŠ2§#•Ă?>~Â?xÂ?%J=2£•XA72§Ă‹>„‘œwZ ĂŒxĂŠ5W•_rÂ?™ĂŒxÊ´¨ĂŒ^ĂŠ2ÂĽ75ĂŒWĂ?–„ʯ~Â?\Z–\X“ƒ 6MW•2Â–ÂŻÂƒĂ‹>“\Z3Ă˜Â¨ĂŠÂƒ Sn¨£kzxà øu Ă‚h á|þᯠà ΟþŠÀ uk¨£áu ]Ó¢ux GĂ&#x;Ă“ £øǯ Ă‹~ĂŠÂ?%´Ă?¨75ƒ#Â?\Wƒ'§¢WĂŠ3¨Z%W´m73„\Z–\Ă?W} Œ›¢xĂśPĂľsk, RI%„75^Â?xʊ\xĂŠUOÂ„ĂŠÂ™Âƒ^ĂŠÂ˛Âƒ,Â?{X„m„­? Ă?„\Ă‹WĂŠJ=3ĂŒÂŻĂŠÂƒ ĂŒ^Â?~Ă?¨$ĂŒÂŠĂŠ73„XOJƒ(Project Positive Health). %wW\XOJ\X´4ÂĄ)=2§ĂŒ^ĂŠ72ƒ~72Ă?¢%wW)ÂŁĂ?~„ʯ–Â?Ă?„ y´x­Š)´?K72Ă?¢]ÂŤ\Z–WĂŠ5ƒ,›Ë–ÊÂ?ĂŒÂŠĂŠOJr3¢}Ă?x‡ƒ 'J•^Â?xrĂŒ>ĂŠWĂ?ÂŻ6J=2Ă?¢^J\ZƒxK‡ƒ%Ă?¢DÂ?2ÂŁĂ?JĂŒÂ„ —Â?}{PÂ?™*­xM\WĂŒÂ–UMƒ)Â´ÂŤÂƒĂŒ2OM7Ă‹2ʧ3ĂŒÂ¨ĂŠÂƒ $ĂŒÂŠĂŠ73„ƒ)´xZĂ‹>•–ƒ)´xĂ?W]Ă?¯—•Ă‹2ʧ¼=2§

PŠÀ Œ[Â

RI C¯USÚº, 2019–21

Board of Permanent Trustees & Executive Committee PRIP Rajendra K Saboo PRIP Kalyan Banerjee RIPN Shekhar Mehta PRID Panduranga Setty PRID Sushil Gupta PRID Ashok Mahajan PRID Yash Pal Das PRID P T Prabhakar PRID Dr Manoj D Desai PRID C Basker TRF Trustee Gulam A Vahanvaty RID Dr Bharat Pandya RID Kamal Sanghvi

RI Dist 3080 RI Dist 3060 RI Dist 3291 RI Dist 3190 RI Dist 3011 RI Dist 3141 RI Dist 3080 RI Dist 3232 RI Dist 3060 RI Dist 3000 RI Dist 3141 RI Dist 3141 RI Dist 3250

Executive Committee Members (2019–20) DG Deepak Gupta Chair – Governors Council

RI Dist 3012

DG Nayan Patil Secretary – Governors Council

RI Dist 3160

DG Dhiran Datta RI Dist 3040 Secretary – Executive Committee DG Ajay Agarwal RI Dist 3291 Treasurer – Executive Committee DG Rajendra Madhukar Bhamre RI Dist 3030 Member – Advisory Committee

ROTARY NEWS / ROTARY SAMACHAR Editor Rasheeda Bhagat Senior Assistant Editor Jaishree Padmanabhan

ROTARY NEWS / ROTARY SAMACHAR ROTARY NEWS TRUST 3rd Floor, Dugar Towers, 34 Marshalls Road, Egmore Chennai 600 008, India. Phone : 044 42145666 e-mail: rotarynews@rosaonline.org Website: www.rotarynewsonline.org Now share articles from rotarynewsonline.org on WhatsApp. iŒŽ£º 2019 áΟþmh› {³Ï 9

Message from RI Directors - Tamil.indd 9

28-Nov-19 2:28:23 PM


District Wise TRF Contributions as on October 2019 (in US Dollars)

District Number

APF

PolioPlus

Other Restricted

Total Endowment EREY Donors Contributions (in numbers) Fund

EREY %

India 2981 2982 3000 3011 3012 3020 3030 3040 3053 3054 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3131 3132 3141 3142 3150 3160 3170 3181 3182 3190 3201 3202 3211 3212 3231 3232 3240 3250 3261 3262 3291 India Total 3220 Sri Lanka 3271 Pakistan 3272 Pakistan 3281 Bangladesh 3282 Bangladesh 3292 Nepal South Asia Total World Total

7,975 16,646 16,643 10,683 159,935 9,998 3,439 5,399 24,960 1,420 11,165 18,791 31,006 5,684 21,110 5,351 19,184 61,125 2,930 165,363 61,447 34,006 1,946 17,358 86,152 18,712 56,933 23,332 32,341 1,442 18,888 1,547 17,147 15,395 11,892 2,805 14,111 25,417 1,039,677 32,937 2,000 2,292 37,669 18,413 122,385 1,255,372 30,465,995

454 9,829 0 985 5,615 13,361 7 45 32 107 6,014 325 4,110 0 0 1,609 141 519 292 6,628 274 6,178 29 701 3,249 7,324 6,084 2,522 24,956 42 3,805 56 24,238 31,441 0 0 1,514 527 163,011 3,900 1,019 600 1,000 2,806 12,293 184,628 7,865,440

0 161,362 3,703 21,684 32,452 0 1,423 5,471 331 35,809 8,750 6,943 12,875 0 0 0 0 88,829 9,253 195,333 0 11,667 0 (4,006) 0 1,777 29,360 72,778 2,035 46,879 1,050 3,083 73,542 33,004 (85) 30,770 5,507 27,970 919,548 7,371 20 300 67,500 0 191,013 1,185,751 5,384,504

29 0 0 0 0 12,029 0 0 0 0 11,578 0 1,013 0 0 0 0 43,000 15,000 41,392 0 97,931 0 0 0 0 0 0 1,000 290 0 0 7,500 0 0 0 0 0 230,762 0 0 0 4,000 1,000 0 235,762 9,457,851

8,458 187,838 20,345 33,351 198,002 35,388 4,869 10,915 25,322 37,336 37,507 26,059 49,004 5,684 21,110 6,960 19,325 193,473 27,474 408,716 61,721 149,782 1,975 14,053 89,401 27,813 92,377 98,632 60,332 48,653 23,743 4,686 122,427 79,840 11,807 33,575 21,132 53,914 2,352,998 44,207 3,039 3,192 110,169 22,219 325,691 2,861,514 53,173,790

23 61 18 49 113 27 5 7 60 6 172 68 69 20 61 11 62 245 7 446 164 290 11 88 132 82 371 48 29 8 37 25 77 88 17 2 29 45 3,073 41 4 14 79 17 142 3,370

0.51 2.02 0.35 1.38 3.05 0.72 0.10 0.34 2.07 0.11 4.25 2.21 2.01 1.01 3.21 0.28 1.84 4.67 0.19 8.13 5.07 8.13 0.41 1.57 3.70 2.62 7.78 0.89 0.59 0.18 0.92 0.68 1.47 2.90 0.44 0.08 0.87 1.27 2.11 2.10 0.30 0.85 1.39 0.36 3.05 2.03

Source: RI South Asia Office

TRF Details - Tamil.indd 10

02-Dec-19 11:54:10 AM


GROW YOUR WEALTH NiveshGuru, a one-stop solution for all your investment needs.

iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 11

Nivesh Guru - Advt - Tamil.indd 11

02-Dec-19 11:56:42 AM


12 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 12

02-Dec-19 6:00:54 PM


@Pยจโ€บยฏร€ Iล’U

uร˜รถPรตรธยป GรŸยฃx, Euร‚รธยฏ รทรskQร“ Jยธ TUSฮผร€

A

รถรก#รฟ

รธยฉvยฏรตรš bรตยฐร˜ร–UQร‡รธยฉU Pรตรธยป. ยฃUPzx รƒmiร€ ]รšยฎ รถPรตsh uยขรธu Jยธรยธรธhยฏ Pzuร€ Aยขu Aรธยฉvรธยฏ Aรˆzxร‚mhx. Aรยบ uรŸรรธhยฏ ยฃzx รยฏx ยฉPรŽhยฎ Cร†รรตร– PzvUรถPรตsiยธยขuรตยบ, รทยฃรต#a รถ\zxร‚k. CยขuU PmhhzvรŸ Ea]ยฐยผยธยขx Svzxร‚k. Aรยบ AiUPi Cยจยฃia รถ\รตร€รxsk. CรธuU รทPmSยฎรทยฃรตรถuร€ยปรตยฎ |รตรŸ AvยบยขxรทยฃรตรทรรŸ. Bรšรตร€, Aรยธรธhยฏ Aร‡Qยฏ Sร‡ยขรธu Jยธโ€ขรธร“ AรธยฉvยฏรตP Cยจยฃia รถ\รตรŸรšรทยฃรตx, Aยขu Avยบa] CรŸรยฎ AvPโ€บzux: GรŸรธร“UPรตรx Jยธ|รตร’, |รตรŸ Aรธua รถ\#xร‚kรทรรŸ.โ€™โ€™ ยฉร–|รตร’ Pรตรธยป, Jยธ รถ\#vzuรตรŽรŸ uรธยปยจยฆaรถ\#v Cยจยฃi Aยปร”ยฏx: ยฉvยจ รถยฃsPร’ Sรธร“ยขuuรตร€ ยฉรšaรท\รตยบรรธhยขu 19 รยฏx IIT รถยฉmฮผรตรฌ ยฉรตnรยบ uร˜รถPรตรธยป รถ\#xรถPรตshรตยบ. Iยขvร€ Kยบ Cยขvยฏยบ uรŸรรธhยฏ รรตรŒ|รตรŽร€ ยฉรšaรท\รตยบรรตร€ Aรvยจยฃkรรตยบ GรŸQร“x 2015ร€ |รธhรถยฃร˜ร“ WHO B#รถรรตรŸร–. Cvร€ รถรร–ยฎ 10โ€“12 \uร‚Quzvรšยบ uรตรŸ ยฉยธzxร Euร‚รธยฏ |รตkQร“รตยบPร’. Cยขvยฏรตร‚ร€ ยฉฮผnz รธuz yskยฎ PรตฮผoPรŽร€, Cuยฏ รท|รต#Pร’ ~ยญยซยƒ_rยย™75}yยจ5iยดยจรŠย–Z%J\Xย• Eร’รx uร˜รถPรตรธยป. uร˜รถPรตรธยป GรŸยฃx, ยฃยป Pรธยปยฒnยบร„ รถPรตsh ยฃoรรตรŒUรธPPรŽรŸ {รธร“ร‚ร€ รยธQร“ โ€ขร˜ร–ยจยฆร’รŽยฏรตP Eร’รx GรŸQร“รตยบ hรตUhยบ ยปm_ยช ร‚รกยฏSยฉรตยบ. uร˜รถPรตรธยป ร‚รฅยฏ[PรŽร€ ]ร“ยจยฆU Pรรšยฎ รถ\ยพzxยฎ รร€ยพรšฮผรตรš Cรยบ, ยปshรŸ ยฉร˜ร–ยฎ GiรŸยฃยบU ฮผรตยฏร€ Pรตรทยปรค BLยจ รธ\U ยฏรตmโ€บรฌmรชร€ Cฮผsk ยฉvยจยฆร– B#ร„ยจ รถยฃรตร–ยจยฆPรธร รQยจยฃรยบ. Cuร˜Pรตรš Pรตฮผn[Pร’ ยฃยปร‚uยฉรตP AรธยฉQรŸร“รš. GkzxUPรตmhรตP, รถยฃร˜รทร“รตยธhรŸ, |sยฃยบPรhรŸ Aร€ยปx \P FรˆยฏยบPร’, \ยฉ รยฏvรšยธhรšรตรš uร›ยจยฃmh Eร“ร„PรŽร€ Hร˜ยฃkยฎ โ€ขฮผsPร’. Cรธร 15โ€“29

รยฏxร’ร CรธรbยบPรŽhยฎ ยชSยขu ยฉรšzxยฏรธฮผ EshรตUSQรŸร“รš. #รŒWรŒxรŠย•2ย•ย—}yยŠCรยฏ2ยง#ย•ยZ Eร“ร„ AรŠzuยฎ รทยฃรตรŸร“รธรยฒยฎ Cuร˜SU Pรตฮผn[PรรตQรŸร“รš. CรŸรถรšรตยธ Pรตฮผnยฎ, Gรธuยฒยฎ Pa]uยฉรตPa รถ\#ยฏรทรskยฎ GรŸร“ Gsnยฎ. Cxร„ยฎ ยฉUPรธร Gvยบยฉรธร“ยฏรตPยจ ยฃรตvUQร“x; AรŠzuยฎ uยธQร“x; uร˜รถPรตรธยป Gsnzรธu EshรตUSQร“x. รถยฃโ€บยฏรยบPรธรยจ รถยฃรตร–zuรรธฮผ, ร‹xยยƒxรŠย“ยƒร‹xรŠยยขรŠWรŠยŠ}yยŠCรยฏ2ยงWรŠยด Cuร˜SU PรตฮผnยฉรตQรŸร“รš.โ€™โ€™ ยฉรšaรท\รตยบร‚รŸ wร‚ฮผzรธuยจ รถยฃรตร–zxU รถPรตร’ร CยฏยปรตรธยฉuรตรŸ uร˜รถPรตรธยปUPรตรš Jยธ โ€ขUQยฏU Pรตฮผnยฎ GรŸQร“รตยบ SCARF Euร‚z uรธยปรยบ ยฉร˜ร–ยฎ uรธยปรธยฉยจรถยฃรตร–ยจยฃรตรยบ hรตUhยบ Bยบ uรตฮผรต. ยฉรšaรท\รตยบร‚รŸ ]ยป uร›zxรยฉรตรš Aรธhยฏรตร[Pร’, uรšUS ยฏรตฮผรตยพยฎ, Guรšรตยพยฎ Euร Cยฏยปรตx GรŸร“ Gsnยฎ, ^ยƒy7ร2ย…ยดร~W=2ยฅ75)wW$WยŠย™ยƒ Cร€รธยป GรŸร– EnยบQร“รยบPร’ uร˜รถPรตรธยปยฏรตร€ DยบUPยจยฃhUTkยฎ. ยฃยป รท|ฮผ[PรŽร€, ยฉรตnรยบPร’ Jยธ รทuยบร‚ร€ รทuรตร€ร‚ยฏรธhยฒยฎรทยฃรตx, uรตรŸ ร‚ยธยฎยฆยฎ xรŠJ}yrย™#ย–ย2ยฅ7573รJ72รŠWรŒxรŠZ {PรŠยฎ Aร›aรธ\ Gvยบร‚รธรšยฏรตP Cx AรธยฉQร“x. ]ยป รท|ฮผ[PรŽร€, Jยธ Sร‡ยขรธuUSz uยขรธu Kยบ ILรทยฃรตรทรšรต Eยฏยบ uฮผ รทยฉรตmhรตยบรธยฃUรทPรต รรต[Qzuฮผรตux รทยฃรตรŸร“ Aร˜ยฃU Pรตฮผn[Pรรตยพยฎ Cx {PรŒQร“x. CรŸรธร“ยฏ CรธรbยบPร’ Ehรši ยฉรš{รธร“รธร ร‚ยธยฎยฆQร“รตยบPร’. AรยบPรUSU PรตzvยธUSยฎ รถยฃรตร–รธยฉ Cร€รธยป; รถยฃร˜รทร“รตโ€บรŸ ยฃรตยบรธรUรทPรตnzรธuยจ ยฆโ€บยขxรถPรตร’รยฎ รถยฃรตร–รธยฉ Cร€รธยป GรŸร– รถuรตhยบยขx รถ\รตร€Qร“รตยบ Aรยบ. #รŒWย–ย„Xย‘ย75ยƒyยจยรJย„ AรŠzuzuรตร€ Cx {PรŒรvร€รธยป GรŸร– 5ยฉ}yMยƒ#ย–ย~รŠยจรŠ2#ย–ย2ยฅรJย„ รถ\รตยขu AรŠzuยฎuรตรŸ Cuร˜SU PรตฮผnยฉรตQร“x iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 13

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 13

02-Dec-19 6:00:54 PM


Eรร‚ยฏร€ รถยฃร˜รทร“รตยธรธhยฏ AvP GvยบยฃรตยบยจยฆPร’, B]โ€บยฏยบPรรธhยฏ AรยฉvUSยฎ PsiยจยฆPร’, ยฆรŽzxยจ รทยฃรตรš Kยบ Eร“ร„ รทยฃรตรŸร“รธร CรธรbยบPร’ ยฉรšzvร€ uร˜รถPรตรธยป Gsn[Pรธรz yskQรŸร“รš. Sร”ยจยฃรตP, AรยบPรรธhยฏ Buฮผร„ Aรธยฉยจยฆ รยพรร˜ร”ยธยขuรตร€ Cx AvPยฉรตP {PรŒQร“x. vยธยฉnยฉรตรš รถยฃยธยฎยฃรตยปรตรš รถยฃsPร’ 30 รยฏxUSร’ Jยธ Sร‡ยขรธuรธยฏยจ รถยฃร˜ร–ร‚kQร“รตยบPร’. #ย–ย2ยง>wX75ยƒyยŠCรยฏ2รยขC >~รŠยฃ}xWยญ5%wW}yรP}{ 'Wย™3ยจZ$ยฏรŠย•yยดยฏย#wW7 Sร‡ยขรธuPร’ vยธยฉnzuรตรทยปรต ยฃiยจยฆ, รทรรธยป PรตฮผnยฉรตPรทรรต รƒmiยผยธยขx รถรรŽรทยฏร–ยฎรทยฃรตx, AรยบPร’ u[Pรรธhยฏ Ehร€|ยปรธรšยฒยฎ {v {รธยปรธยฉรธยฏยฒยฎ uร›ยฏรตPa \ยฉรตรŽUPรทรsiยฐยธUQร“x.

ยฃ@รรจ ยฃm@hร€

GรŸQร“รตยบ. GรŸร›hยฎ Kยบ ILรทยฃรตรŸ Eร’รx, }ยฒยฎ Kยบ ILรทยฃรตรธรš รรต[S GรŸร– \P CรธรbยบPร’ AรยบPรŽhยฎ รถ\รตร€รvร€รธยป. CรยบPรรตPuรตรŸ Aรธu {รธรšUQร“รตยบPร’: Aรโ€บhยฎ Kยบ ILรทยฃรตรŸ Eร’รx. BPรทร, GรŸร›hโ€ขยฎ Kยบ ILรทยฃรตรŸ CยธUPรทรskยฎ. Aizumk ยฉUPรŽhยฎ Skยฎยฃ รรŸโ€ขรธร“, Awu ยฉxยจ ยฃยฏรŸยฃรตk BQยฏรธร uร˜รถPรตรธยปรธยฏz yshยปรตยฎ. Sร”ยจยฃรตP, CxรทยฃรตรŸร“ yยŠCรยฏ2ยฃยดAร~2รยข\WรŠ=2 Cยฏยปรตu รถยฃsPร’ uร˜รถPรตรธยปรธยฏ |รตkQร“รตยบPร’. รฮผum\รธn ยฉฮผn[Pร’ รถPรตรธยปPรรตPรทรรต uร˜รถPรตรธยปPรรตPรทรรต CยธUPยปรตยฎ. uร˜รถPรตรธยป รถ\#xรถPรตร’Qร“ CยขvยฏยบPรŽร€ รถยฃsPรธรร‚h BsPร’uรตรŸ AvPยฎ GรŸQร“รตยบ hรตUhยบ ยปm_ยช. Bรšรตร€, BsPรŽร€ uร˜รถPรตรธยป รถ\#xรถPรตร’Qร“รยบPร’ รถยฃยธยฎยฃรตยพยฎ รยฏuรตรšรยบPร’ (70 รยฏx Aร€ยปx Auร˜Sรทยฉร€). รถยฃsPรŽร€ 18โ€“29 รยฏuรตรšรยบPร’ uรตรŸ AvPยฎ uร˜รถPรตรธยป รถ\#x ร‹2รŠยง3ยจรŠย2ยง75}yยจ5 uร˜รถPรตรธยป ร‚Qu[Pร’ ยฃรตvยฏรตPU Sรธร“ยขxร‚kQรŸร“รš. รทยฉร˜Pzvยฏ |รตkPรŽร€ BsPร’, รถยฃsPร’ uร˜รถPรตรธยป ร‚Quยฎ 3:1BP Eร’รx.

Cรยฎ ยฉรš[PรŽร€ uร˜รถPรตรธยป Gsn[Pรธร FรŸร–รvร€ รถuรตรธยปUPรตm]z รถuรตhยบPร’, vรธฮผยจยฃh[Pรยฎ Jยธ ยฃ[S รQUQรŸร“รš GรŸQร“รตยบ hรตUhยบ uรตฮผรต. Jยธรยบ uรŸรรธhยฏ รรตรŒUรธPรธยฏ โ€ขizxUรถPรตร’รx GรŽxuรตรŸ GรŸยฃxรทยฃรตร€ ]ยป vรธฮผยจยฃh[Pร’ Pรตm]ยจยฃkzxQรŸร“รš. Cรธu AรยบPร’ Esรธยฉ GรŸร– {รธรšzxร‚kQร“รตยบPร’. yUQร€ รถuรต[Sรx Aร€ยปx Tรธฮผ Ea]ยฐยผยธยขx Svยจยฃx Aร€ยปx ยฆรธPรsiUSโ€ขรŸรšรตร€ Svยจยฃx Aร€ยปx uรŸรธรšzuรตรทรš รถPรตรzvUรถPรตร’รvร€ CยธUSยฎ รยผรธยฏยจยฃร˜ร” AรยบPรUS Gxร„ยฎ รถuโ€บยขvยธยจยฃvร€รธยป. PรตยบmlรŸ ยฃh[Pร’Th CรธรbยบPร’ ยฉรšzvร€ uร˜รถPรตรธยป Gsn[Pรธรz yshยปรตยฎ. Pรตฮผnยฎ, 7 Aร€ยปx 8 รยฏxร’ร Sร‡ยขรธuPร’Th, โ€œ|รตรŸ Cร“UP ร‚ยธยฎยฆQรทร“รŸโ€ GรŸยฃxรทยฃรตรŸร“ ร\รš[PรธรU รทPmP รท|ยบQร“x. Cuร˜Sโ€ขรŸรšรตร€, 14 รยฏรธuร‚hU Sรธร“รรตรš รยฏxร’ร Sร‡ยขรธuPร’ uร˜รถPรตรธยป รถ\#xรถPรตร’รx ยชP ยชPU Sรธร“รรตPรทร Cยธยขux. Bรšรตร€, \ยซยฃPรตยปzvร€ 10โ€“14 รยฏxร’ร Sร‡ยขรธuPร’Thz uร˜รถPรตรธยป รถ\#x-

รถPรตร’รรธuU PรตsQรทร“รตยฎ GรŸQร“รตยบ hรตUhยบ ยปm_ยช. Aยขu รยฏvร€ uร˜รถPรตรธยปUS โ€ขยฏรŸร“ Sร‡ยขรธuPรUS }[Pร’ ]Qaรธ\ยฏรŽzvยธUQร•ยบPรรต GรŸร– |รตรŸ AรรธฮผU รทPmQรทร“รŸ. ]Qaรธ\ยฏรŽzvยธUQรทร“รŸ GรŸร– รยธzuzxhรŸ ยฃvยปรŽUQร“รตยบ Aรยบ. GkzxUPรตmhรตP, Kยบ Aร”รรตรŽU Sร‡ยขรธu; AยขuU Sร‡ยขรธuยฐร€ รถยฃร˜รทร“รตยบ Sร‡ยขรธuUS ยชPร„ยฎ BuฮผรรตP CยธยขuรตยบPร’. Pร€ร‚ ร‚รฅยฏzvรทยปรต ยฉร˜ร“รร˜ร”รทยปรต Aรรธฮผ Gยขuร‚uzvยพยฎ Pmhรตยฏยจ ยฃkzuร‚ร€รธยป. Bรšรตร€, ยฉร˜ร“ Gร€ยปรตยธยฎ Aรยบ ยชPa]ร“ยจยฃรตPa รถ\ยฏร€ยฃhรทรskยฎ GรŸร– GvยบยฃรตยบzuรตยบPร’; Cuรšรตร€, AยขuU Sร‡ยขรธu vรธPzxยจรทยฃรตรšรตยบ; Aa\z vร€ รƒรŒยขuรตยบ; AรยบPรรธhยฏ Gvยบยฃรตยบยจรธยฃz uรŸรšรตร€ {รธร“ร„รถ\#ยฏ Cยฏยปรต ร‚mhรตร€, uรตรŸ AรยบPรธร Hยฉรตร˜ร”ร‚kรทรรตยฎ GรŸร– Enยบยขuรตยบ.โ€™โ€™ Jยธโ€ขรธร“, Aรยบ Jยธ รSยจยฆz รทuยบร‚ร€ โ€ขuร€ ยฉvยจรถยฃs รรต[Qรšรตยบ. Ehรทรš, Aรยธรธhยฏ B]โ€บยฏยบ, } {a\ยฏยฉรตP ยฉรต{ยป Aรร‚ร€ |ร€ยป ยฉvยจรถยฃs

14 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ iล’ยฎยฃยบ 2019

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 14

02-Dec-19 6:00:56 PM


รครรตยปรต @Pรตm@hรจ

Bรฆรจ รยบรจร›

รรต[Sรรต# GรŸร– รถ\รตรŸรšรตยบ. CรธuU รทPmh AยขuU Sร‡ยขรธu AรŠzuzxUS Bรรตรšรตยบ. |รตรŸ Aร”รรตรŽยฏรตP CยธUPยปรตยฎ; Bรšรตร€, E[Pร’ Aรธรšรยธรธhยฏ GvยบยฃรตยบยจยฆPรธร GรŸรšรตร€ {รธร“ร„รถ\#ยฏ Cยฏยพยฉรต GรŸร– GรšUSz รถuโ€บยฏร‚ร€รธยป GรŸร– Jยธ uร˜รถPรตรธยปU Sร”ยจรธยฃ )ยŸXรย–\WรŠย#Wยดyยจ5 รถรร–ยฎ 10 รยฏvร€ Aรยบ yUSยจ รทยฃรตmkUรถPรตsk Cร“ยขxร‚mhรตยบ! Aรยบ \รตฮผnยบ CยฏUPzvร€ Cยธยขuuรตร€, Auร˜S Gยขuร‚uยฉรตรš โ€ขia_ยจ รทยฃรตhรทรskยฎ GรŸร– AรยธUSa \โ€บยฏรตPz รถuโ€บยขvยธยขux. C[S, รทuรตร€ร‚รธยฏยจยฃร˜ร”ยฏ Aรยธรธhยฏ รถ\รตยขu Aa\z vรŸ ร‚รธรรรตP, uร˜รถPรตรธยป {PรŒยขux. CรŸรถรšรตยธ Sร‡ยขรธu, AรยธUS รธhLยฃรต#m Pรต#a\ร€ รยขvยธยขux. Aรฮผรตร€ uรŸรรธhยฏ รทuยบร„USa \โ€บยฏรตPยจ ยฃiUP Cยฏยปร‚ร€รธยป. BPรทร, CรŸรถรšรตยธ ยฉรตnรรธฮผยจ xรŠย\Z72รŠ}yย„K\WรŠย Cรธuยจ ยฃร’รŽ {ยบรรตPzvรšยบ ยฃรตยบzxร‚mhรตยบPร’. Sร‡ยขรธuรธยฏยจ yK\Zย—OJรŠย2ยง#wW7 Sร‡ยขรธuยฐรŸ รถยฃร˜รทร“รตรธฮผ ยฉร–|รตร’ ยฃร’รŽUS รยธยฉรตร– Aรธร‡zuรตยบPร’. AรŸร– ยฉรตรธยป, ยฃร’รŽU PmhhzvรŸ Ea]ยฐยผยธยขx Rรทร‡ ร‚รŠยขx AยขuU Sร‡ยขรธu Cร“ยขx ร‚mhรตยบ. |รตnยฎ Aร€ยปx AรยฉvยจรธยฃU รถPรตsk รยธQร“ Gxร„ยฎ, CรธรbยบPร’ ยฉzvยฐร€ uร˜รถPรตรธยป

รธยฏz yskยฎ โ€ขUQยฏU PรตฮผnยฉรตQร“x. AรยบPร’ CรŸรยฎ u[Pรรธhยฏ Aรธhยฏรตร Enยบรธร EยธรรตUQUรถPรตร’รร‚ร€รธยป; AรŠzuzรธuU รธPยฏรตรยฎ โ€ขvยบa] AรยบPรUS Cร€รธยป. CรธรbยบPร’ ยฉzvยฐร€ uร˜รถPรตรธยป GรŸยฃx Kยบ Ehรši Gvยบร‚รธรšยฏรตSยฎ. AรยบPรรตร€ CยฏรŸร“รตร€, AรยบPร’ Cรธuยจยฃร˜ร”a

]ยขvUPUTh ยฉรตmhรตยบPร’ GรŸร– รถuรตhยบยขx รถ\รตร€Qร“รตยบ Aรยบ. รทยฉร˜Pzvยฏ |รตkPรŽร€ uร˜รถPรตรธยป GรŸยฃx xยจยฃรตUQยฏรตร€ Aร€ยปx รทยฃรตรธuยจรถยฃรตยธmPรธร Aรร„UPvPยฉรตP EmรถPรตร’รuรตร€ {PรŒQร“x GรŸร– ร‚รUSQร“รตยบ hรตUhยบ uรตฮผรต. Bรšรตร€, Cยขvยฏรตร‚ร€, Sร”ยจยฃรตPz uยชรŒ|รตmiร€, ยฉUPร’ yUSยจ รทยฃรตmkUรถPรตร’รx Aร€ยปx u[Pรธรzuรต[Pรทร )r\Z7ร‹2รŠยงย–Wยดiยยƒ รถยฃsPร’ u[Pรรธhยฏ Eยฐรธฮผ ยฉรต#zxUรถPรตร’Qร“รตยบPร’. Cvร€, u[Pรธรzuรต[Pรทร Gโ€บzxUรถPรตร’รx GรŸยฃx รทยฉร˜Pzvยฏ |รตkPรŽร€ ]ร”xยฎ รทPร’ร‚ยจยฃhรตu JรŸร–. Cuร˜Pรตรš Pรตฮผn[Pร’ รถยฃยธยฉรร„ Jรทฮผยฉรตvโ€บยฏรตรšรธรuรตยฎ. Jรทฮผ รทรร–ยฃรตk, A[S ]ร”uรร„ #X2\Wยฐร~'ยงยขZ>i2\ uร›รธยฉยจยฃkzuยจยฃkuร€ ยฉร˜ร–ยฎ 5รยจย–รŠยฏ>i2$WยŠย™$3ย„รย– A[S AvPยฎ PรตnยจยฃkQรŸร“รš. Cยขvยฏรตร‚ร€ Cรธร Jยธ รถยฃโ€บยฏ PรตฮผnยฉรตP Cยธยจยฃvร€รธยป. Bรšรตร€, C[Sยฎ Ax รถยฉxรรตPยจ ยฃฮผร‚รยธQร“x. iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 15

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 15

02-Dec-19 6:00:58 PM


@P¨›¯À IŒU

|õ® GÀ»õ¸® Sk®£[PÐhß ÁõÌQ÷Óõ®. ^ʃ^ƒmÍJ„>i2 –͐}y´¯•2Í¢} £¯ß£kzvUöPõÒÍõ ÂmhõÀ, Ax J¸ yŠCͯ„Ê3¨Z~¯C ÷\õºÄUS ÁÈÁSUQÓx. C¢v¯õÂÀ ¨Ñ ÷ÁÀ \ÁõÀ Gߣx ö£¸®£õ¾® FhP[PÍõÀ ö£›uõUP¨£mh J¸ Â審õPuõß C¸¢ux. A¢u Âøͯõmk öuõhº£õÚ G¢u {PÌøÁ²® |õ[PÒ £õºUPÂÀø» GßQÓõº. 1980PÎÀ IIT ö©mμõêÀ Kº B÷»õ\PμõP C¸¢u hõUhº uõμõ, IITÀ ~øǯU Ti¯ AÔÁõÎU SÇ¢øuPÒ C¢u AÍÄ £›uõ£Pμ©õPz u[PÒ ÁõÌUøPø¯ •izxUöPõÒÁx Hß GßÓ ÷PÒÂUPõÚ £vø» öÁÎa\®÷£õmkU PõmkQÓõº. %=5>i2~­«ƒ ö£õ¸Íõuõμ ÷ÁÖ£õk EÒÍx; SÔ¨£õP, öuõø»yμzv¼¸¢x AÀ»x Qμõ©¨¦Ó[Pμ¼¸¢x Á¢uÁºPÒ C¢ua \©ªßø©ø¯ AvP® \¢vUQÓõºPÒ. C¨£i¨£mh ©õnÁºPÐUS, ªPÄ® ÷ÁÖ £mh J¸ `ǾUS HØ£z u[PøÍ ©õØÔUöPõÒÁx PiÚ©õQÓx. C[S B[Q»®uõß AvP® ÷£\¨£kQÓx. C¢ua `ÇÀ ©ØÖ® uõ[PÒ ÷uº¢öukzxÒÍ ËWʝ•mͨ}xK}y´ ÷uøÁPÐU÷PØ£z u[PøÍ ©õØÔUöPõÒÍ C¯»õ©À AÁºPÒ ]쩨£kQÓõºPÒ. A÷|P©õP, IITÀ PhD B#Ä Gߣx G¨£i¨ £mhx GßÖ AÁºPÐUSz öu›¢v¸¨£vÀø»; Auß AÊzu[PøÍ AÁºPÍõÀ \©õÎUP C¯¾ÁvÀø»; C¢u Aø©¨¦PÎÀ B÷»õ\ PºPÒ C¸¢u÷£õx®, G[S 16 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 16

02-Dec-19 6:00:59 PM


รฌรทรšPรต Euร‚z รถuรตรธยปรทยฃ]a รท\รธร Dr ยปm_ยช รถuรตh[Qยฏ โ€œรฌรทรšPรต uร˜รถPรตรธยปรธยฏz ukยจยฃuร˜Pรตรš Euร‚z รถuรตรธยปรทยฃ] Gsโ€, 1986 โ€ขuร€ uรŸรšรตยบรยปยบ SรŠรถรรตรŸร”รŸ Euร‚ยฒhรŸ 24 ยฉoรท|ฮผz รถuรตรธยปรทยฃ] Buฮผรธร รร‡[QรยธQร“x. รถuรตhUP Pรตยป Euร‚z รถuรตรธยปรทยฃ] GsPรŽร€ JรŸร“รตรš Cยขua รท\รธร, |Pโ€บร€ uร˜รถPรตรธยปรธยฏz ukUP โ€ขUQยฏยจ ยฃoยฏรตร˜ร”รยขxร’รx. UKร€ \ยฉรตโ€บmhรŸPรรธhยฏ ยฃoรธยฏU Psh Cยขu ยฉรš|ยป ~ย\Zย–ย#Wยดyยจ5%wW'Wย—\ รถuรตรธยปรทยฃ] Gsรธn {ร–ร‚รšรตยบ. uร˜รถPรตรธยป |รตmhยฎ รถPรตsh ยฉUPรhรŸ รทยฃ_รuร˜S Cยขua รท\รธร uรŸรšรตยบรยปยบPรธรยจ ยฃยฏรŸยฃkzxQร“x. ร‚ยฏรŸรšรตร‚ร€ Jยธ ยฃรŸรšรตmkU Pยธzuฮผ[Pzvร€ uร˜รถPรตรธยปยฃร˜ร”ยฏ -ย#ยฉ7ร2รย„C>~ย}y}xWยญ2รŠ2 |รตรŸ รถ\รŸร”ยธยขรทuรŸ. Aยจรทยฃรตx, uร˜รถPรตรธยปรธยฏz ukยจยฃuร˜PรตP ยฉUPร’ GรŸรถรšรŸรšร‚uยฉรตรš ยฃoPรธรรถยฏร€ยปรตยฎ รถ\#vยธU Qร“รตยบPร’ GรŸยฃรธuU Psk ร‚ยฏยขรทuรŸ. Cx 33 BskPรUS โ€ขรŸยฆ |hยขu ร‚รฅยฏยฎ; Aยจรทยฃรตx, |ยฎ |รตmiร€ uร˜รถPรตรธยปรธยฏz ukUP Gยขuร‚uยฉรตรš ร\vยฒยฎ CยธUPร‚ร€รธยป.โ€™โ€™ |รตรŸ โ€ขรŸรธรzu รทยฏรต\รธรš รถ\ยฏร€ยฃkยฎ GรŸร– ยฃยปยธยฎ |ยฎยฃร‚ร€รธยป. |รตรŸ uร˜รถPรตรธยป รถ\#xรถPรตร’ร ร‚ยธยฎยฆQรทร“รŸ GรŸร– E[PรŽhยฎ รยขx ยฏรตยธยฎ รทยฃ\ยฉรตmhรตยบPร’ GรŸร– ยฉUPร’ รถ\รตรŸรšรตยบPร’. CรŸรยฎ ]ยปยบ, รถรร–ยฉรทรš uรŸรšรตยบรยปยบPรธรยฉmkยฎ รธรzxU รถPรตsk Kยบ Aรธยฉยจรธยฃ E[Pรรตร€ Gยจยฃi |hzu Cยฏยพยฎ GรŸร“รตยบPร’. Gร›รยฎ, |รตรŸ GรŸรรธhยฏ vmhzรธua รถ\ยฏร€ยฃkzvรทรšรŸ. 1986ร€ รฌรทรšPรต&รธร {ร–ร‚รทรšรŸ.โ€™โ€™ Cยขu Euร‚z รถuรตรธยปรทยฃ] Gs รยธhzvร€ 365 |รตmPรยฎ รถ\ยฏร€ยฃkQร“x. ร‹WรŠJ72\Xย•yยŠCรยฏย‡ยงยข รยบPร’ Cยขu AยพรยปPzxUรทP รยขx

W=2ยฅรJย„yยŠCรยฏ2รยข}รŒx? ร‹2รŠUKยwWรŠย2ยง#Wยดyยจ5 Cยขu ร\v รถuรตรธยปรทยฃ]a รท\รธร ยฏรตP ยฉรตร”ร‚mhx. Cยจรทยฃรตx, ยฃยป CรธรbยบPร’ ยชรŸรšg\ร€ Aรยจยฆรรธu ร‚ยธยฎยฆQร“รตยบPร’. Jร†รถรรตยธ |รตรยฎ, รฌรทรšPรตร„USa \ฮผรต\โ€บยฏรตP 60 Aรธร‡ยจยฆPร’ รยธQรŸร“รš; Cรร˜ร”ร€ 80 \uร‚Qu Aรธร‡ยจยฆPร’ wร‚ฮผz uร˜รถPรตรธยป Gsnยฎ รถPรตsh ยฉUPร’ Aร€ยปx uร˜รถPรตรธยป {PรŒร‚รŸ |kร‚ร€ Eร’ร ยฉUPรŽhยชยธยขx รยธQรŸร“รš: โ€œ|รตรŸ 4~รŠ\XรยŠ2รยขC>รŠ}yOM ร‚mรทhรŸ. GรŸ รธPยฐร€ CรŸรยฎ 10 ยฉรตzvรธฮผPร’ Eร’รรš. Aร€ยปx, |รตรŸ GรŸรรธhยฏ AkUPPU Pmhhz vรŸ Ea]ยฐร€ {รŸร– รถPรตsiยธU Qรทร“รŸ...โ€ Cยจรทยฃรตรถuร€ยปรตยฎ G[PรUS รยธยฎ Aรธร‡ยจยฆPร’ Cยขuร‚uยฉรตP AรธยฉQรŸร“รš GรŸQร“รตยบ ยฉยธzxรยบ. Cยขua `รŒ{รธยปPรธร Aรยบ Gยจยฃia \ยฉรตรŽUQร“รตยบ? Gยขuรถรรตยธ ยฉร›uยธUSยฎ Aiยจยฃรธhยฏรตรš รทuรธร, Hร˜ร–U รถPรตร’รยจยฃkuร€uรตรŸ. Aรยบ GรŸรš ร‹>XยwWรŠย“ยƒ>ryยจยWยดรยฏ Hร˜ร–UรถPรตร’รรทรskยฎ GรŸร– Aรยบ ร‚ยธยฎยฆรรตยบ. yCร>72รŠยŠย,ยย–ย รฌรทรšPรตร„US รยขuรตยบ, โ€œuยฏร„รถ\#x GรšUSU รถPรตg\ยฎ ยฃnยฎ รถPรตk[Pร’. ^รŠยด>รŠ}yJย—ยยƒ{3รŒยจยดโ€GรŸร“รตยบ. G[Pรรธhยฏ uรŸรšรตยบรยปยบPรŽร€ Jยธรยบ Aรรธฮผ Aยฉฮผรธรzx, |รต[Pร’ รถ\#ยฒยฎ ยฃoรธยฏยจยฃร˜ร” AรยธUS ร‚รUQรšรตยบ. {รธร“รรตP, Aรยบ GรŠยขx {รŸร– รถ\รตรŸรšรตยบ, uยฏร„รถ\#x GรšUS Gยขuยจ ยฃnโ€ขยฎ uฮผรตwยบPร’, Aยฎยฉรต. GรŸรธรš Jยธรยบ Jยธ |รตร˜Pรตยผยฐร€ Aยฉฮผรธรzx, GรŸรธรš Jยธ ยฉร›uยจ yยจย—รย„}รŒxรŠย•^J\Xย„Z CxuรตรŸ โ€ขuร€โ€ขรธร“. AxuรตรŸ Jยธ |ยฃรธฮผ โ€ขรŠรธยฉยฏรตP Hร˜ร–UรถPรตร’รuร€. Akzu ร‚รฅยฏยฎ, รทรsiยฏ รทยฃรตx \mรถhรŸร– Qรธhzuร€. |รต[Pร’ 24x7 รถ\ยฏร€ยฃkQรทร“รตยฎ;

G[PรŽhยฎ Aฮผ]ยฏร€, ยฉua \รตยบยฆ Qรธhยฏรตx. โ€ฐรŸร“รตรx ร‚รฅยฏยฎ, โ€ขรŠรธยฉยฏรตP ฮผP]ยฏยฎ Pรตzuร€. G[PรŽhยฎ โ€ขรŠ ^ยƒy7ร2รŒย„รŠMร‹Wrย—72}xOJ)wW ร‚รฅยฏzรธuยฒยฎ |รต[Pร’ ยฏรตโ€บhโ€ขยฎ Gยขua `รŒ{รธยปยฐยพยฎ ยฃQยบยขxรถPรตร’รยฉรตmรทhรตยฎ. ยชP โ€ขUQยฏยฉรตรš ร‚รฅยฏยฎ, xC>รŠ\WรŠxยƒWรŠยดyยŠCรยฏรย„C \ยขvยจยฃรรธฮผยจ ยฆโ€บยขxรถPรตร’รx; AรยธUSร’ GรŸรš |hUQร“x GรŸยฃรธu Aร”ยขxรถPรตร’รx; AรยบPรรธhยฏ `ร‡ยผร€ AรยบPรhรŸ Cยธยจยฃx. ยชSยขu uร˜รถPรตรธยป Gsnยฎ รถPรตsh Jยธรยบ, uร˜รถPรตรธยป รถ\#xรถPรตร’รยปรตยฎ GรŸร“ wยบยฉรตรšzรธu Gkยจยฃuร˜S โ€ขยขรธuยฏ Pรธh] CรธnยจยฃรตP |รต[Pร’ CยธUPยปรตยฎ. Aยขu Cรธnยจยฆ G[PรUS ยชPร„ยฎ ยฉvยจยฆยชUPx GรŸQร“รตยบ hรตUhยบ ยปm_ยช. C[Sร’ร uรŸรšรตยบรยปยบPร’ ยฃยฐร˜] รถยฃร˜ร“รยบPร’, Piรšยฉรตรš รiPmhยผรŸ Aiยจยฃรธhยฐร€ รทuยบยขรถukUPยจยฃk Qร“รยบPร’. AรยบPรUS 40 ยฉoรท|ฮผยฎ xย…ยญ?ย„ยฃ72}xM3ยจZyยดยฏย Bร– ยฉรตu[Pร’ uSvPรตs {รธยปยฐร€ ยฃoยฏรตร˜ร–Qร“รตยบPร’. Jร†รถรรตยธ uรŸรšรตยบรยปยธยฎ รรตฮผzxUS |รตรŸS ยฉoรท|ฮผยฎ ยฃoยฏรตร˜ร–Qร“รตยบ. C[S ยฃoยฏรตร˜ร–ยฎ uรŸรšรตยบรยปยบPร’ Gยขuยจ ยฃรตvยจยฆUSยฎ BรรตPรตuยฃi PรรšยฉรตPยจ ยฃรตยบzxU รถPรตร’Qร“รตยบPร’. Hรถรšร›ร€, AรŠรธPU PรธuPรธรU รทPmยฃx ยฉQรŒa]ยฏรตP CยธUPรตx. ยฃรตvUPยจยฃmรทhรตยบ Sรธร“ยขux Jยธยฉoรท|ฮผzxUSยจ รทยฃ_Qร“รตยบPร’; Cยขvยฏรตโ€ขรŠรvยพยชยธยขxยฎ, ZxรŠ#{WรŠyรŒxรŠยดยจร‹ย–ยฃ^รŠMPรŽยผยธยขxยฎTh Aรธร‡ยจยฆPร’ รยธQรŸร“รš. AรยบPร’ รฌรธPยจ Aร€ยปx รทรรถร“รตยธ \โ€ฐP FhP โ€ขรธร“ยฐร€ Aรธร‡UQร“รตยบPร’. รทuรธรยจยฃmhรตร€, Cยจยฃi Aรธร‡UQร“รยบPรธรz uรŸรšรตยบรยปยบPร’ Jยธ รถuรตรˆร€โ€ขรธร“ ยฉรš |ยปยจยฃฮผรตยฉโ€บยจยฆ {ยฆnโ€บhยฎ AรยจยฆQร“รตยบPร’.

iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 17

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 17

02-Dec-19 6:00:59 PM


รถ\รŸร– Euร‚ รทPmยฃx GรŸร– AรยบPรUSz รถuโ€บรvร€รธยป. ยฃยป รท|ฮผ[PรŽร€, AรยบPรรธhยฏ >รŠ\Xย„\Z75ยƒ#wW}xK}yย• GรŸรš GvยบยฃรตยบUPยจยฃkQร“x GรŸยฃuร˜Sยฎ Cรธhยฐยพร’ร รŒย–ยซxรŠMWรŠยดyยŠCรยฏ757 PรตฮผnยฉรตQร“x.โ€™โ€™ uร˜รถPรตรธยป Gsnยฎ รถPรตsรทhรตยธUS Bรทยปรต\รธรš รร‡[SรuรŸ โ€ขuร€ ยฃi, AรยธUPรตP AรยธhรŸ CยธUPรทรskยฎ. #ย–ยรJย„yยŠCรยฏรย„ |ยฎยฉรตร€ wยบUP Cยฏยปรตร‚mhรตยพยฎ ยฃฮผรรตยฐร€รธยป, Aรรทฮผรตk Cยธยจยฃรทu ยชP โ€ขUQยฏยฉรตรš โ€ขรŸรทรšร˜ร“ยฎ. GkzxUPรตmhรตP, Jยธรยธรธhยฏ Pnรยบ ยฉxยจยฃร‡UPzxUS AiรธยฉยฏรตQยฐยธUPยปรตยฎ. Aยขuยจ yยŠCรยฏรย„^ยƒ~รŠย•Yย72 Cยฏยปรตยฉร€ รทยฃรตPยปรตยฎ. Aรทu\ยฉยฏยฎ, yยŠCรยฏรย„)}xK7ร2ย„รŠยงย–Z GรŸยฃuร˜S |รตยฎ รรˆPรตmhยปรตยฎ; Aร\ ฮผยจยฃmk รทยฉรต\ยฉรตรš รถ\ยฏร€ Gvยพยฎ Dkยฃhรตuยฃi AรยบPรธร รทรร– รรˆยฐร€ Aรธร‡zxa รถ\ร€ยปยปรตยฎ.โ€™โ€™ ITยฃร˜ร” Aร”ยขu Jยธ รถยฃsqUS 18 รยฏvร€ vยธยฉnยฉรตรšx. Bรšรตร€, Aรยธรธhยฏ Pnรยบ, ยฆSยขu รƒmhรตยบ Aรรธฮผยจ ยฃoUSa รถ\ร€ยป AรยฉvUPร‚ร€รธยป. Aรยบ 20PรŽรŸ โ€ขร˜ยฃSvยฐร€ Cยธยขuรทยฃรตx uรตรŸ AรยธUS Bรทยปรต\รธรš รร‡[Qยฏรธu {รธรšร„TยบQร“รตยบ hรตUhยบ uรตฮผรต. WยดยฒรJย„yยŠCรยฏ2ยขรŠย• Gโ€บa\ยปรธhยขu Aรยบ, โ€ขuยผร€ uรŸรรธhยฏ ยฉoUPmรธh รถรmiU รถPรตshรตยบ. Cuร˜PรตP Aรยบ ยฉยธzxรยฉรธรšยฐร€ รท\ยบUPยจยฃmhรตยบ, AรยธUSa ]Qaรธ\

รร‡[Pยจยฃmhx. Bรšรตร€ Aยจรทยฃรตxยฎ, AรยบPร’ Aรรธฮผยจ ยฃoUSa รถ\ร€ยป AรยฉvUPร‚ร€รธยป. BPรทร, Aรยบ uรŸรรธhยฏ รท\รธยปยฐร€ yUSยจ รทยฃรตmkU รถPรตร’ร โ€ขยฏรŸร“รตยบ. ร‚ยฏยจยงmkยฎ ร‚รฅยฏยฎ, Aยจรทยฃรตxยฎ Aรยบ Pรตยจยฃรตร˜ร“ยจยฃmk ร‚mhรตยบ. #Wยดyยจ5#ย–รยŠ)ยดยฐJยƒ Aรธร‡zxรยขuรตยบPร’. Aรรธฮผยจ ยฃSv รท|ฮผยจ ยฃo รถ\#ยฏ AรยฉvUSยฉรตร– |รตรŸ Aรยธรธhยฏ Skยฎยฃzvรšรธฮผa \ยฎยฉvUPรธรzรทuรŸ. yยดยฏย#ย–ย)ยดรยฏ#รยœ\Z} รทยฃ]รšรตยบ; Jยธ |รตรธรUSa ]ยป ยฉoรท|ฮผ[Pร’uรตรŸ GรŸร“รตยพยฎ, รƒmkUS รถรรŽยฐร€ รถ\รŸร–, uรตรŸ ร‹>ย„ย—ยยƒyย„รWCร‹>ย–WรŠย• uรตรŸ ยฉQรŒa]ยฒhรŸ CยธยจยฃuรตPa รถ\รตรŸรšรตยบ.โ€™โ€™ hรตUhยบ ยปm_ยช Jยธ Sร‡ยขรธuรธยฏ {รธรšร„TยบQร“รตยบ. AยขuU Sร‡ยขรธuยฐรŸ uรต# ยฆร˜ร–รท|รตยฏรตร€ Cร“ยขxรทยฃรตรšรตยบ; Sร‡ยขรธuยฐรŸ uยขรธu ยซskยฎ vยธยฉnยฎ รถ\#xรถPรตshรตยบ. AยขuU Sร‡ยขรธuยฏรตร€ uรŸรรธhยฏ ]ร˜ร“รŸรธรšยฒhรŸ JzxยจรทยฃรตP Cยฏยปร‚ร€รธยป. BPรทร, Aรยบ รถPรต_ ร‚ฮผmkยฎ รทรvยจรถยฃรตยธรถรรตรŸรธร“ 'Oร‹2รŠUMย—OJรŠย#Wยดyยจ5 Aรรธฮผ hรตUhยบ ยปm_ยชยฐhยฎ Aรธร‡zxรยขuรตยบPร’. Cรธuยฏkzx, รถยฃร˜รทร“รตยธUSยฎ 5ยœwรW75ยƒiยดยซ~รŠW=2ยง Bรทยปรต\รธรš รร‡[Pยจยฃmhx. #Wยดyยจ5%}รŒxรŠZ#wW7 Sร‡ยขรธu |รŸร“รตP CยธUQร“รตยบ GรŸQร“รตยบ ยฉยธzxรยบ. Jยธ Sร‡ยขรธu uร˜รถPรตรธยปUS mย„ยดยซ'ย…ยyรยœ\Wyยจ5

AยขuU Sร‡ยขรธuยฐรŸ รถยฃร˜รทร“รตยบ Gยขu Aรร„ Bรทยปรต\รธรšUSa รถ\ร‚รถPรตkUQร“รตยบPร’? รถยฃยธยฎยฃรตยปรตรทรšรตยบ รยธzuzvร€ Eร’รรตยบPร’; Sร‡ยขรธu \ยขvzxร’ร AรŠzuzรธu EnยบQร“รตยบPร’; ]ยปยบ ยชPร„ยฎ Sร˜ร“ร„nยบa]รธยฏ EnยบQร“รตยบPร’; u[Pรรธhยฏ Sร‡ยขรธuรธยฏ ร\vยฏรตP, |รŸร“รตP Enฮผaรถ\#รuร˜PรตP รยพUPmhรตยฏยฉรตP Hรทuรทuรต รถ\#Qร“รตยบPร’. ยฉร˜ร“รยบPร’ โ€œ\ยฉ{รธยปยฐร€โ€ Eร’รรตยบPร’; GรŸรš รถ\#ยฏรทรskยฎ GรŸยฃรธu Cยฏร€ยฃรตรšโ€ขรธร“ยฐร€ GkzxU รถPรตร’Qร“รตยบPร’. Bรšรตร€ ]ยปยบ, u[Pร’ Sร‡ยขรธu SkยฎยฃzxUS AรยฉvยจรธยฃU รถPรตskรยขxร‚mhuรตP {รธรšUQร“รตยบPร’; AรŠzuzรธua \ยขvUQร“รตยบPร’; uร˜รถPรตรธยปUS โ€ขยฏรŸร“uร˜PรตPU Sร‡ยขรธuยฐรŸยซx ]รšยฎ รถPรตร’Qร“รตยบPร’. Aยจยฃiยจยฃmh รถยฃร˜รทร“รตยธhรŸ AvP รท|ฮผยฎ รถ\ยปร‚kรx PmhรตยฏยฉรตSยฎ; u[Pร’ Sร‡ยขรธu \ยขvzxร’ร yยŠCรยฏ2รยข}{rwZร‹2รŠยงย–Wยญ2รŠ2 AรยบPรUS AvP Bรทยปรต\รธรšPร’ uฮผรทรsiยฐยธUSยฎ. Akzx, Bรทยปรต\รธรš ]2ยกย™2ยฅ75}yยจ5ยƒ uร˜รถPรตรธยปUPรตรš ysiPร’ ยซskยฎ รยธยฉรต GรŸยฃxยฃร˜ร”ยจ รทยฃ_Qร“รตยบ Aรยบ. uร˜รถPรตรธยป GรŸยฃx ยชPร„ยฎ Pkรธยฉยฏรตรš AรŠzuzรธuU รถPรตsh Aร”Sร” GรŸร–ยฎ, Pkรธยฉยฏรตรš Cยขu {รธยป 2&3 รรตฮผ[PรUS }iUSยฎ GรŸร–ยฎ รถ\รตร€Qร“รตยบ. CยขuU PรตยปPmhzvร€ AรยบPรUS

@Pยจโ€บยฏร€ Iล’U

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 18

02-Dec-19 6:01:01 PM


Eโ€บยฏ Buฮผร„ รร‡[Pยจยฃmhรตร€, uร˜รถPรตรธยปรธยฏz ukUPยปรตยฎ. Bยฎ, uร˜รถPรตรธยปUS โ€ขยฏรŸร“ JยธรยธUS Kฮผรตsk Pรˆzx AรทuรทยฃรตรŸร“ AรŠzuยฎ Eshรตรšรตร€, AรยธUS ยซskยฎ uร˜รถPรตรธยป Gsn[Pร’ รฮผยปรตยฎ. uร˜รถPรตรธยป Gsn[PรธรU รถPรตsh 100 รทยฃโ€บร€ 10 รทยฃยบuรตรŸ uร˜รถPรตรธยปยฐรšรตร€ Cร“ยขxร’รรตยบPร’ GรŸร– Bฮผรต#a]Pร’ รถuโ€บร‚UQรŸร“รš. Cx Enยบa]รยฏยจยฃmk {PรŒQร“ Jยธ ร‚รฅยฏยฎ, Aรทu รท|ฮผzvร€, ยฃยปร‚uยฉรตรš Enยบa]PรŽรŸ Pยปรธรยฐรšรตร€ {PรŒรxยฎ Th. รรตร‡รทรskยฎ GรŸร“ ร‚ยธยจยฃโ€ขยฎ \รตPรทรskยฎ GรŸร“ ร‚ยธยจยฃโ€ขยฎ AรยบPรUSร’ ^&\รต ยฃยปรธPรทยฃรตร€ รทยฉยพยฎ RรŠยฉรตP GรŠQรŸร“รš; รทยฃรตฮผรตmhยฎ |hzxQรŸร“รš. AรยบPร’ รถ\รตร€Qร“รตยบPร’: โ€œ|รตรŸ Esรธยฉยฐร€ \รตP ร‚ยธยฎยฆQรทร“รŸ GรŸร– รถ\รตร€ยป Cยฏยปรตx; Bรšรตร€, GรŸรšรตร€ รถuรตhยบยขx Cยจยฃi รรตรŒยขxรถPรตsiยธUP Cยฏยปรตx.โ€™ AยขuU Pnzvร€, รรตรŒรuร˜Pรตรš ร‚ยธยจยฃzรธu AvPยจยฃkzvรšรตร€, uร˜รถPรตรธยปรธยฏz ukUPยปรตยฎ.โ€™โ€™ uร˜รถPรตรธยป GรŸยฃx, Euร‚รธยฏ รทรskQร“ Jยธ TUSฮผร€. Ax Jยธ uPรร€ รถuรตhยบยฆ รiรยฎ. uร˜รถPรตรธยป Gsnยฎ รถPรตsh รถยฃยธยฎยฃรตยปรตรš ยฉUPร’, u[Pรรธhยฏ \รตSยฎ ร‚ยธยจยฃzรธuยจยฃร˜ร” ยฏรตโ€บhยฉรตรx รถ\รตร€Qร“รตยบPร’, Aร€ยปx, Sร”ยจยฃรตร€ EnยบzxQร“รตยบPร’. |รตยฎuรตรŸ Aรธu โ€ขรธร“ยฏรตPU รทPmยฃvร€รธยป. |รตยฎ AรยบPรUS รถรร–ยฉรทรš Aร”ร„รธฮผ รถ\รตร€ Qรทร“รตยฎ, โ€œPรรธยปยจยฃhรตรทu. Gร€ยปรตยฎ

@Pยจโ€บยฏร€ Iล’U

\โ€บยฏรตQร‚kยฎ. EรŸรธรšร‚h รทยฉรต\ยฉรตP CยธUSยฎ ยฉUPรธรยจ ยฃรตยบ, AรยบPรธรร‚h |รตยฎ ยฃฮผรรตยฐร€รธยป GรŸร– Gso ยฉQรŒa]ยฏรตP Cยธโ€ GรŸQรทร“รตยฎ. ยชg]ยจรทยฃรตรšรตร€, Jยธ รรตฮผยฎ ร‚kโ€ขรธร“ GkzxUรถPรตsk G[รทPยฏรตรx รถ\รŸร– vยธยฎยฆ GรŸร– รถ\รตร€รทรรตยฎ, Aร†รรร„uรตรŸ. uร˜รถPรตรธยป Gsn[Pรธรz ukยจยฃuร˜S, Skยฎยฃzvรšยบ, ^Uxย2ยง~ยญยซยƒ>i2\XยฏrรJรŒย„ E[PรUS BรทฮผรตUQยฏยฉรตรš CรธnยจยฆPร’ รทuรธร GรŸQร“รตยบ hรตUhยบ ยปm_ยช. Aยจยฃiยจยฃmh CรธnยจยฆPร’ Cยธยขuรตร€, }[Pร’ uร›รธยฉยฏรตP EnฮผยฉรตmjยบPร’. E[PรUS ยฉรš|ยปยจ yยŠCรยฏ2ยง%ยwWรŠย•Wย„ย™ รถ\#x Euร‚รธยฏ |รตk[Pร’. ยฃยปยบ รถยฉรรšยฉรตPz xรŸยฃzรธu Aรยฃร‚UQร“รตยบPร’. AรยบPร’ W=2ยฅรJย„yยŠCรยฏ2รยข}xยญยฉ} รทยฃ\ ร‚ยธยฎยฆรvร€รธยป. Pรตฮผnยฎ, #}xK}รŒx?ยฏรŠย•>i2ยƒ u[PรธรU Pร[PยฉรตPยจ ยฃรตยบUSยฎ GรŸQร“ Aa\ยฎuรตรŸ. Gยขuร‚uยฉรตรš ยฉรš |ยปยจ yยŠCรยฏรย„ย‡ยƒร2ย„รŠยงย–Wยญ5} รทยฃรตxยฉรตรš ]Qaรธ\Pร’, ร‚ยณP[Pร’ 'ยงยขยฏ#\ZJยดyยŠCรยฏ2ยง uรตร˜PรตยผPยฉรตรšรธร GรŸยฃรธuยฒยฎ {รธรšร‚ร€ รถPรตร’ร[Pร’. E[Pรรธhยฏ \รรตร€PรธรU Phยขx รยธรuร˜Sz รทuรธรยฏรตรš ร‚hรตโ€ขยฏร˜]รธยฏยฒยฎ รถยฃรตร–รธยฉรธยฏยฒยฎ รรยบzxUรถPรตร’ร[Pร’. 2013ยฎ Bsiร€, uร˜รถPรตรธยป Gsnยฎ รถPรตsรทhรตยธUS Bรทยปรต\ รธรš รร‡[Sรuร˜Pรตรš ยฉยธzxร Eรร‚ยฏยปรตรยบPรธรU รถPรตsh 104 GรŸQร“ CรŸรทรšรตยบ Euร‚z รถuรตรธยปรทยฃ] Gsรธn Aร”โ€ขPยจ

ยฃkzvยฏx uยชรŒ |รตmk Aฮผ_. Cยขu Euร‚z รถuรตรธยปรทยฃ] Gsรธn GVK EMRI GรŸร“ uร›ยฏรตยบ {ร–รรšรถยฉรตรŸร– CยฏUSQร“x. Cยขu ร‚รฅยฏzvร€ รทฮผรตmhโ€บ GรŸรš รถ\#ยฏยปรตยฎ? รทฮผรตmhโ€บรธยฏยจรทยฃรตรŸร“ #ร~}{2ยง%wW}yยŠCรยฏรย„7 รธPยฏรตร’รuร˜Sยจ รถยฃโ€บยฏ Aรร‚ร€ Euรยปรตยฎ. AรยบPร’ รทยฃรตยผรทยฏรต JรˆยจยฆUPรตPร„ยฎ GรŠzuร”ร„UPรตPร„ยฎ {รธร“ยฏ ร‚รฅยฏ[Pรธรa รถ\#vยธUQร“รตยบPร’. ยฉรš |ยปรŸ GรŸยฃx Cยจรทยฃรตรธuยฏ, |รƒรš รถ|ยธUPi. Esรธยฉยฐร€, |รต[Pร’ SnehaChat GรŸร“ รถยฃยฏโ€บร€ Jยธ |mยฆ Aฮผmรธha รท\รธรรธยฏz รถuรตh[P ร‚ยธยฎยฆQรทร“รตยฎ. Hรถรšร›ร€, CรŸรธร“ยฏ ยฉUPร’ ยฉzvยฐร€ ยชรŸรšg\ร€Thยจ ยฃรธร‡ยฏuรตQร‚mhx. Cuร˜S CรŸรยฎ AvP รร[Pร’ รทuรธร. Cยขu ร‚รฅยฏzvร€ รทฮผรตmhโ€บยฏรตร€ Euร Cยฏยพยฉรตรšรตร€, Ax ยชPยจรถยฃโ€บยฏ ยฃยปรŸ uยธยฎ. Aฮผmรธha รถ\ยฏร€โ€ขรธร“รธยฏU Pรร›ยจยฃuร˜S G[PรUSz uรŸรšรตยบรยปยบPร’ รทuรธร. |รต[Pร’ Aรธu รฌรทรšPรต&ร‚ยผยธยขx รถ\#ยฏ Cยฏยปรตx. Hรถรšร›ร€, |รต[Pร’ Hร˜รถPรšรทร ยชSยขu รทรรธยปยจยฃรร„UQรธhยฐร€ ยฃoยฏรตร˜ร”UรถPรตsiยธUQรทร“รตยฎ GรŸQร“รตยบ hรตUhยบ ยปm_ยช. uร˜รถPรตรธยปยฃร˜ร”ยฏ ร‚รˆยจยฆnยบรธร รทฮผรตmhโ€บ AvPโ€บUPยปรตยฎ; Eยฏยบ{รธยปยจ ยฃร’รŽPรŽร€ Eร’ร Sร‡ยขรธuPรธร รท|ยบร‚uยฉรตรš ยฉรš{รธยปรธยฏ รรยบzxUรถPรตร’ร FUSร‚USยฎรรธPยฐร€ Jยธ vmhzรธuz รถuรตh[Pยปรตยฎ GรŸร– Bรทยปรต\รธรš รถuโ€บร‚UQร“รตยบ Dr uรตฮผรต. Qฮผรตยฉยจยฆร“z uร˜รถPรตรธยปPร’ Qฮผรตยฉยจยฆร“[PรŽร€ ยชPยจ รถยฃรตxรรตรš uร˜รถPรตรธยป โ€ขรธร“, ยงa]ยฉยธยขxPรธรU Siยจยฃx. Cรธuz ukยจยฃuร˜PรตP, ยงa]ยฉยธยขxPร’, ยงa]UรถPรตร€ยผPรธรยจ ยงmiรธรยจยฃuร˜Pรตรš ยฃรตxPรตยจยฆยจ รถยฃmhP[Pร’ ยฉUPรUS รร‡[Pยจ xOMยงยขยฏ%Wยดiยยƒ ยฏรตรทฮผรยฎ vjรถฮผรŸร– Enยบa] รยฏยจยฃmkz uร˜รถPรตรธยป รถ\#ยฏz wยบยฉรตร›zuรตร€, Aยขu รท|ฮผzvร€ Cยขu ยฉยธยขxPร’ AรยบPรUSU QรธhUPรตx. iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 19

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 19

02-Dec-19 6:01:03 PM


$y2=Ø2ÊxÊ\„Ê

|õ[PÒ Ph¿º ©õÁmhzvÀ Cμsk Qμõ©[PÎÀ Cøua ö\#xÒ÷Íõ®. Ph¢u BÖ BskPÎÀ, C¢u C¸ Qμõ©[Pξ® G¢uz uØöPõø» ©μn[PЮ {PÇÂÀø». EÒѺ ÷μõmh› \[P[PЮ %–­Í¨\W=2¥ÍJ„>i2\ vmh[PÍõP |hzu»õ®. SøÓ¢u ö\»ÂÀ uØöPõø»ø¯ ªS¢u ö\¯ÀvÓ÷Úõk ukUPUTi¯ •øÓPÎÀ JßÓõP WHO C¢u •ßöÚk¨ø£¨ £õμõmi²ÒÍx GßQÓõº hõUhº »m_ª. C¨÷£õx AÁº C¢u ©õv›ø¯U Sáμõzv¾ÒÍ 54 Qμõ©[PÎÀ ö\¯À£kzu ™§¢Ê^Ê=2§>i2 |» FȯºPÐUS¨ £°Ø] ¯ÎUP¨÷£õQ÷Óõ®. JÆöÁõ¸ Qμõ©zv¾® uØöPõø» Gsn® öPõsh ©UPøÍ CÁºPÒ Aøh¯õÍ® Põs£õºPÒ; AÁºPÐUS B÷»õ\øÚ ÁÇ[S ÁuØPõÚ ÁÈPøÍ •øÓ¯õPa _miUPõmkÁõºPÒ.’’ 2017 ©Ú |»¨ £μõ©›¨¦a \mh®, uØöPõø» J¸ SØÓaö\¯À CÀø» GßÖ öu›ÂzxÒÍx. Cμsk BskPÐUS•ß¦Áøμ, uØöPõø»US •¯¾® GÁ¸US® ushøÚ ÁÇ[P¨£mkÁ¢ux. Cx ,yŠCͯ„Ê2%wWZ uØöPõø» ö\#xöPõsh J¸Á¸US ©UPÒ ©»ºPøÍU öPõskÁ¸QÓÁºPÒTh A›xuõß. ÁõÌUøP J¸Áøμ¨ £õºzx “} ÷Áø»}UP® ö\#¯¨£mhõ#” GßÖ ö\õÀÁx uõß ©μn®. uØöPõø» ö\#x öPõÒQÓÁºPÒ ÁõÌUøPø¯¨ £õºzx “|õß Â»QUöPõÒQ÷Óß” GßQÓõºPÒ. BP÷Á, ªPz uõ©u©õÁuØS m´¯Ê•y¨ÍŠ^ÊK'W— ö£Ö[PÒ. HöÚÛÀ, JÆöÁõ¸ yŠCͯ75ƒ,Y™%73¨Z GßÖ ¦ßÚøP ö\#QÓõº Dr »m_ª.

@P¨›¯À IŒU J¸ ìÃhß |õmk ¦øP¨£hUPõμº ÁiÁø©¨¦:

S.

Q¸èn¨μwè

20 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Suicide is a cry for help - Tamil.indd 20

02-Dec-19 6:01:03 PM


TRFI

C

Bu›²[PÒ

¢u Bsk Qmhzumh {øÓÁøh¢xÂmhx; }[PöÍÀ»õ® £›_PøÍz u¸Áx £ØÔ²® Pøh] ÷|μ¨ £[PΨ¦Pøͨ£ØÔ²® ]¢vzxUöPõsi¸¨¥ºPÒ GßÖ |õß AÔ÷Áß. E[PÐøh¯ £õμõmkuÀPøͲ® Aßø£²® PõmkÁuØSa ]Ó¢u ÁÈ GßÚ GßÖ }[PÒ ÷¯õ]zxUöPõsi¸¨¥ºPÒ. CuØPõÚ Âøh ªP Gίx: E[PÒ £›_PøÍ ÷μõmh› AÓUPmhøÍUS ÁÇ[S[PÒ. E»QÀ |ßS AÔ¯¨£mh öuõsk {ÖÁÚ[PÎÀ E[PÒ ÷μõmh› AÓUPmhøÍø¯ |®£º 1BPz ÷uº¢öukzv¸UQÓx Á¾ÁõÚ {v |»øÚ²® ö£õÖ¨¦øhø© ©ØÖ® öÁΨ£øhzußø©UPõÚ Aº¨£o¨¦nºøÁ²® Põmi¯uØPõP, \õ›mi |õÂ÷Pmh¸øh¯ BPìm ©v¨¥kPÎÀ AvP£m\¨ ¦ÒÎPÍõÚ 100 ¦ÒÎPøͨ ö£ØÖÒÍx C¢u AÓUPmhøÍ. \õ›mi |õÂ÷Pmhº |®•øh¯ AÓUPmhøÍUS )ŸX„2KW\X•%›–Ê«5©}yOM§¢Z^Ê=2§ ~X}yMƒËWÊUM]«–¯=2£•>W—3W\ËWÊUM {ÖÁÚ[PÒ uõß SøÓ¢ux 12 öuõhº |õßS&|m\zvμ ©v¨¥kPøͨ ö£ØÖÒÍÚ, ÷μõmh› AÓUPmhøÍ #Ë~r72ʗ“§¢y¨ËWÊUM]«–¯=2Í¢—JC ]Ó¨£õPa ö\¯À£kÁøu Cx PõmkQÓx. Ph¢u £» BskPÎÀ |õ® öÁßÖÒÍ Â¸x P÷Íõk C¢u A[RPõμ•® ÷\º¢xöPõÒQÓx. E»P AÍÂÀ ÷£õ¼÷¯õøÁ APØÖÁuØPõÚ ÷μõmh›°ß #}xQ}{P™72Ê2#Í~X72ʯ,y•‘„´ ö\¯À£õkPÒ £μ¨¦øμ°À ]Ó¢u »õ£÷|õUPØÓ ö\¯À ¸x Qøhzux. C¢u¨ £μ¨¦øμ, E»Qß ªP m73„~ʯyŠCͯ2Í¢7Í2„ʧ–W­2ʯ, £ßÚõmk E»PU Si©UPÒ C¯UP©õS®. BP÷Á, AøÚzøu²®Âh ªPa]Ó¢u J¸ £›ø\ C¢u E»SUSz u¸Áu߉»® E[PÒ Bsøh CÛuõP {øÓÄö\#²[PÒ. ÷μõmh› AÓUPmhøÍUS E[PÒ BuμøÁU Põmk[PÒ. CÛ¯ QÔìx©ì ÁõÌzxPÒ, ©QÌa]¯õÚ ¦zuõsk ÁõÌzxPÒ!

@P› C K íúÁõ[

TRF AÓ[PõÁ»º uø»Áº

£øǯ ©ØÖ® ¦v¯ C»USPøÍ §ºzv ö\#uÀ

ßÖ BskPÐUS •ß¦, ‰ßÖ u\õ¨u[PÐUS® ÷©»õP ÷£õ¼÷¯õÄUS GvμõÚ ÷£õμõmhzøu ÷μõmh› ©ØÖ® öμõm÷h›¯ßPÒ GÆÁõÖ uUP øÁzxU öPõÒÍ •i¢ux GßÖ RI ö£õxa ö\¯»õͺ áõß ÃˆØ2ʗJƒÂʏ–Oy?¯Ár—ˆ—¯Ê• ÷PmP¨£mhx, AÁμx £vÀ: * 1984 B® BsiÀ, ÷μõmh› ÷£õ¼÷¯õ JȨ¦ C¯UPPzvÀ CÓ[Q¯ ÷£õx, C¢u ÷|õ# ö£¸®£õ»õÚ |õkPÐUS Bsk •ÊÁx® £μ¯x. GÚ÷Á, öμõm÷h›¯ßPÒ, GÀ»õ Ch[Pξ®, J¸ ö£õxÁõÚ PõμnzøuU PshÔ¢uÚº. * Cx £nzøu £[PΨ£x ©mk©À». SÇ¢øuPÐUS NIDPÎÀ Cμsk ö\õmkPøÍ ÁÇ[SÁvÀ öμõm@h›¯ßPÒ £[÷PØÓÚº. * £»ßPÒ AÍÂhU Ti¯ÚÁõP C¸¢uÚ. 1984B® BsiÀ 350,000 ÁÇUSPÎÀ C¸¢x, £õQìuõß ©ØÖ® B¨PõÛìuõß BQ¯ |õkPÎÀ _©õº 100 ÁÇUSPÒ ©mk÷© CßÝ® ÷£õ¼÷¯õ CÀ»õu Ch[PÒ GÚ AÔÂUP¨£hõu {ø» E¸ÁõQ²ÒÍx. GÚ÷Á |õ® A¢uU Pøh] GÀø»ø¯²® PhUP ÷Ásk® Gߣx G[PÒ Aº¨£o¨¦ EnºÁõS®. 2030B® BsiÀ ÷μõmh›ø¯ |õß G[÷P £õºUQ÷Óß GßÖ \«£zv¯ ÂÁõuzvÀ GßÛh® ÷PmP¨£mhx. ÷μõmh› Aø©vUPõÚ ÷|õ£À £›ø\ öÁÀ» ÷Ásk® GßÖ RIPN ÷\Pº ÷©zuõ J¸ öuÎÁõÚ AøǨø£ ÁÇ[Q²ÒÍõº. A¢u SÔU÷PõÒ JÆöÁõ¸ öμõm@h›¯Ûß PÚÁõP C¸UP ÷Ásk®. |õß TÔ¯ CμshõÁx SÔU÷PõÒ GßÚöÁßÓõÀ, ÷μõmh› Esø©°÷»÷¯ E»P® •ÊÁx® C¸UP ÷Ásk®. ÷μõmh› Qͨ¦PÒ ^Úõ, Aμ¦ |õkPÎÀ Pkø©¯õÚ Pmk¨£õkPÎß RÌ C¯USQÓx. ©ØÓ |õkPøͨ ÷£õ»÷Á ö\¯À£h AÝ©vUP A¢u Aμ\ Ê=2=2Í¢^ʃ^ƒx͖72mKwWʕ#Z'«}y¯ ÷\ºUøP°À ö£¸® GÊa]US ÁÈÁSUS® ©ØÖ® TRFÂØS AizuÍzvÀ ö£¸® BuμÄ Qmk®. PÁÚzxhß •¯Ø]zuõÀ PØ£øÚ ö\#²® AÍøÁ Âh £» E¯μ[PøÍ ÷μõmh›°À öuõh •i²®.

S»õ® ÁíßÁv TRF AÓ[PõÁ»º

iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 21

Gulam A Vahanvaty + Gary C K Huang - Tamil.indd 21

02-Dec-19 1:31:36 PM


÷μõmh›°À SÊ C¯UP¯À ]Ó¨£õP ÷Áø»ö\#QÓx: ÷\Pº ÷©zuõ

S

Ê C¯UP¯À Gߣx, ÷μõmh›ø¯Âha ]Ó¨£õP ̖«)wW#Í~}y“ƒ ö\¯À£kÁvÀø». I\U {³mhß ö\õßÚõº, GßÚõÀ ö|k¢öuõø»Ä xʏ72%„“3¨Z)´¨Ê•#W­5 J÷μ Põμn®, |õß ªP¨ö£›¯ •ß÷ÚõiPÎß ÷uõÒPÎÀ ]´©73̨´2}xÍJ„ BuμÁõÀuõß |õß CßÖ C¢u ]͐…•%73̨´)´¨ÊRIPN ÷\Pº ÷©zuõ.

μçuõ £Pz •®ø£°À RCxƒxÊ~­«ƒ RID 3141~­«ƒ3142 |hzv¯, ©õÁmh[PÒ 3030, 3131, 3132~­«ƒ 3170, xƒxÊÕÁËW­5mƒÍx J™´J™´@Ê´O~­«ƒmƒÍx ©»£õº îÀ ÷μõmh› \[P[PÒ Cøn¢x |hzv¯ J¸ {PÌÂÀ Ìx?„#–#–ÍJ„$­¨• A«A«}{2K¯'͜}{~­«ƒ ËWÊ͐Ì^Ê7Í2}x­©„5wW £õμõmkPÐUS¨ £v»ÎUøP°À %›–Ê«5©}yOJʏ^Ê´

\õvUP C¯ßÖÒÍ AøÚzx®, SÊ C¯UP¯»õÀuõß. ÷μõmh›°Ú¸øh¯ J¸ SÊÄhß |õß A©º¢v¸US®÷£õx, GßÝøh¯ ö\õ¢uz vÓø© |õßS ~J=5#X2r73¨Z^Ê´y¨J´ xQ„Ê­«ƒÌxÊZ)¯75#X2 $­¨•3ÍJ73¨Z)´²ÍJ„ ‰øÍ CßÝ® ]Ó¨£õP¨ xQ„Ê­«3¨Z^Ê´~72£´ ~°W´)´Í¯CA­©~72§ C¸¢uõÀuõß GßÚõÀ CßÝ®

RID £μz £õsi¯õ, PDG Båì P[S¼, |¯ßuõμõ, PRIP P»¯õs £õÚºã, PDG Bëì @©©ß, PRID A@åõU ©íõáß ©ØÖ® |¢vuõ

P[S¼.

2222 ÷ ÷μõmh› ÷μõ ÷μ μμõõm mh› mh h› h › {³ì {³ ³ì i iŒ®£º iŒ iŒ® Œ® ®£ £ºº 20 2019 019 9

Group dynamics work best in Rotary Shekhar Mehta - Tamil.indd 22

02-Dec-19 6:18:10 PM


?¨}xÊ2}xQ„Ê­¨%„“ƒ

uõß £[Sö£Ö® ö£¸®£õ»õÚ Tmh[PÒ J¸ |õÎÀ ËWÊJ=53´¨¯$¯Ê•#ÌW ^Ê£•#͖mK–X•Í%W­57 Põμn® GßÚ GßÖ ÷¯õ]zuõÀ, |õ® A¨£i EøÇUP÷Ásk® GßÖ ¯õ¸® |©US AÊzu® u¸ÁvÀø». A¢u AÍÄUS |õ® |®•øh¯ xQ̈́Ì^?73̨ʃ)´«Ì~\WÊ 5©}yOJÌxÊZxʏ͖„Ê¢2§ ~3¡C?75Š•)Ÿ}y¯Ê2§ PÀ¯õs ÷£Úºâ RI uø»ÁμõPz ußÝøh¯ ËxÊ«}Íx]ͨ™Ë>Wy¨5 ËW­5$?„Ê—•, ªP¨ö£›¯ GÊzuÔÄz vmhzøuz öuõh[S® ÷¯õ\ ͯ̈́m´Í–\Wʏ#W­2Ê2 J¸ SÔ¨£õøn BÁnzøu

]ͨ™Ë>„Ì–UK…wWZ C¢u BÁnzxUPõP¨ £» ©o Ì^Šƒ'͜\Wy¨5#– '§xJC?Í~„'«}y¯2§ 3¢ƒy—OJʏ2§$¯Ê• ÷©zuõ ]» ÷μõmh›¯ßPÐhß CμÄ •ÊUP¨ £o¦›¢x ÁøμÄ BÁnzøu {øÓÄö\#uõº GßÖ TRF AÓ[PõÁ»º S»õ® ÁõíßÁi 5©}yOJʏ %W­5ƒÌ~\WÊ#}xQ}{§¢ ÷μõmh›¯ßPÐøh¯ SÊ C¸¢uõÀ uõß C¨£i¨£mh £oPÒ \õzv¯® )´«5©}yOJʏ ußÝøh¯ uø»ø© BskUPõÚ ußÝøh¯ C»USPÒ, öuõø»÷|õUS¨£õºøÁø¯¨ x3wZË2ÊUJÌ~\WÊ ußÝøh¯ C»USPÒ ?–­Í¨]̖ͨ­«–W­5 |®•øh¯ £SvPÎÀ EÒÍ ÷μõmh›°Ú›hª¸¢x ªP¨ö£›¯ BuμøÁ Gvº£õºzv¸¨£uõPU 5©}yOJʏ#–5©}yOJ C»USPÎÀ •ußø©¯õÚ JßÖ, ÷£õ¼÷¯õÂÀ ÷μõmh›°ß £oPÐUPõP, ÷£õ¼÷¯õ '3‘wZmŸÍ~„Ê2_72} xM–W­5m´xÊ2̖Ì^Êx• Aø©v¨ £›ø\¨ ö£ÖÁx. |õ® ÷£õ¼÷¯õÂß •iøÁ Ë^=3—OÌJʃ%Z'2} ÌxÊ͊\WM\WW­5C>~ƒ%W­5 •ß JÆ÷Áõμõsk® 3.5 »m\® SÇ¢øuPÒ ÷£õ¼÷¯õÁõÀ xÊX72}xOM7Ë2ÊUKwWʏ2§ C¨÷£õx A¢u GsoUøP öÁÖ® 100_=2§2P75}ÌxÊOM} £õºzuõÀ, ÷μõmh›°ß £oPÍõÀ 40¼¸¢x 50 »m\z Z75ƒÌ~­xOJ5œwÍW2§ C¢u Aa\‰mk® ÷|õ°¼¸¢x 2Ê}xÊ­¨}xOK73¨Ê2§ %\ZJ´'3•mŠÍP7 5ͨ72W—72}x…­? Ëx­«§¢^ƒmÍJ„ Aø©v AÔbºPøͲ® ÷\ºzxU Ë2ʧ¥=2§

|®•øh¯ £SvPÎÀ ̊ÊOJr…¯Ë>3¨ B°μUPnUPõÚ ÷\øÁz XOJ=2Í¢}x­©75©}yOJ ÷©zuõ, A¢u¨ £oø¯ #¢—M–W­2ʯ)U2§%•Í

Gߣxuõß ÷\õP® GßÓõº. $¯Ê•%Z]C>„ƒ~Ê«ƒ %W­2Ê2-%ÍP„\W¢ƒ '–Ê72}xOM§¢Z%Z%w[ Cßìim³miÀ öÁΰh¨£k®. #W´y¨5)•Ê>=2=2¥ƒ WÊ=2§Ë>3¨XOJ=2£´ ~X}Íx}x­©„WŠ™2Í¢%X• {쨣÷Ási°¸US®. RID 3141ß £oPøͨ £õμõmi¯ AÁº, C¢u J¸ ©õÁmh÷© ªPa]Ó¨£õÚ £oø¯a ö\#v¸¨£uõPa ö\õßÚõº: E[PÒ ©õÁmhzxUS Á¸Áx GÚUS¨ yK75ƒ*˯°•,›Ë–ʍmͨ C[S Á¸®÷£õx®, |õß *WʖZ,{X„—º„\ÍW7 2­«7Ë2ʧ3̨´(RID £μz xÊUO„Ê%wWÌ^Š\X•5«73OM “C¢u {PÌa]ø¯ ÁÇ[S® •ßÚo \[P©õÚ, £Ç®ö£¸ø© ªUP, C¢u Bsk 90 Á¯øuz ËWÊM3¨RC £®£õ# ©mk®, ö\ßÓ BsiÀ ¹ 25 ÷Põi ©v¨¦ÒÍ vmh[PøÍ {øÓ Ì–­©‡§¢Z%X•11 AKS '«}y¯2§%73¨Ê2§%Z- '2>ÊWͯ„Ê5ƒ'3•̖« )wW>=2\ÍW‡ƒ—J%Z#X2ƒ  GßÓõº.) ÷μõmh›°Úº ªP¨ö£›¯ ~­«ƒ2OJÍ~}{§¢ vmh[PøÍ |õkuʯ AÍÂÀ ö\#¯÷Ásk® GßÖ Á¼²Özv¯ AÁº, PÀ¯ÔÄz vmhzvß Ë–­©72ʯ2ʊPƒ#Z Pmhø©¨¦hß |hzu¨£mhxuõß )´¨ÊWM}{^´~­«ƒWinS $3„%ŠUM75ƒ^ʃ#ÍWC Ë>„}ÌxÊ3̨ʃ^ƒJƒ, Pmhø©¨¦ C¸¨£uõÀ, GÊzuÔĨ £oPÎÀ GoI |®•hß Cøn¢x Ë>„•xM3¨ZJÊJÊËJ7¯Ê¸Á ]«–¯ƒ^ƒmJ´-MoUÀ øPö¯Êzvmk, |®ø© AÁºPÐUS B÷»õ\PºPÍõP C¸US®£i Ì2O3¨ZWinS~­«ƒ^\ XOJ=2£“ƒ^ƒ~ʕ%ÍWC >ÊX72%„“ƒ

÷μõmh›°ß ©ShzvÀ %wX„ÊWÊ´,}x­¨͖Šƒ)´« öu›Âzu RIPN, 2021–22À uõß RIß uø»ø©USz u¯õμõS® C¢u ÷|μzvÀ C¢v¯ ÷μõmh›°Úº iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 23

Group dynamics work best in Rotary Shekhar Mehta - Tamil.indd 23

02-Dec-19 6:18:11 PM


u[PÒ |õmøh CßÝ® ]Ó¢u E¯μ[PÐUSU öPõskö\ÀÁõºPÒ GßÖ EÖv¯õP |®¦ÁuõPU 5©}yOJʏ GkzxUPõmhõP, C¢v¯õ '«}y¯)UQ7Í2…• mW‘J\ÍW}yK72̖UMƒ )´¨Ê#–W­ÌxÊZ^ʃA~ʏ 1.5 »m\® GßÓ GsoUøP°À '§Ì¢Êƒ#M\Wi´¨ÊUM2£• JÆöÁõ¸ öμõm@h›¯Ý® J÷μ ,–ÍŠ'«}y¯ŠÊ2CÌ>\Wʕ 6J%wX„Ê—´'«}y¯ GsoUøP 2.5 »m\® GßÓ )UQ7Í2̈́\WÊUKCË>•“ƒ \õzv¯® Esk. Cu߉»® |õ® USIz uõsiaö\ßÖ •u¼hzøu¨ yK72ÊƒZŠX½J–>~Ê2USÀ '«}y¯)UQ7Í25ͨwZ Ë2ÊUK73¨Z |®ªh® 250,000 ÷μõmh›°Úº C¸¢uõÀ, |®•øh¯ TRF £[PΨ¦ 40 •‘„´–ÍŠË>•Êƒ C¨÷£õx |®ªh® EÒÍ Cμsk C¯US|ºPÐUS¨£v»õP, |õßS C¯US|ºPÒ, Cμsk AÓ[ PõÁ»ºPøÍU öPõsi¸UP»õ®. Czxhß, CoLÀ, ªPÄ® ö\¯ÀvÓß Áõ#¢u SμÀ, C¢v¯ öμõm@h›¯ßPÐøh¯uõP %75ƒ ËxU'«}y¯2¥ÍJ„ GsoUøPø¯ AvP›¨£x,

÷μõmhμõUm C¯UPzøu Áͺ¨£x $3„Í–#–ÍJ„y¨ m73„\Z–=2¢Ê5ƒ$¯Ê• %͖#ͯ\Z75ƒ_=2§ ªPÄ® PiÚ©õP EøÇUP÷Ásk®. öÁÖ©÷Ú ÁõÌzxøμPøÍ –œ=3¯Ê•ÌxÊWÊZ)´« ËWÊJwZ5©}yOJʏ#– u[PÐøh¯ 2021–22 ö£õÖ¨¦UPõ»zv߉»® ÷©zuõÄ® μõæ²® RI uø»ø©°À J¸ 5©}yJ\W72m\X͊̈́} £v¨£õºPÒ GßÓ ußÝøh¯ P¸zøu Á¼²Özv¯ PRIP PÀ¯õs ÷£Úºâ, 1995À uõß •uß•u»õP Ì~\WÊ͖C>wX\WZx­©„, _øÁ¯õÚ SÔ¨ø£a ö\õÀ¼¨ xʏ͖„Ê¢2Í¢~3¡—\Wʏ A¨÷£õx AÁº J¸ xi¨¦ÒÍ SvøμUSmi¯õP C¸¢uõº, uÚUS GÀ»õ® öu›²® GßÖ {øÚzxU Ë2ÊUKwWʏ

 A¨÷£õx PÀ¯õs ÷£Úºâ ÷|£õÍzvÀ J¸ £ßÚõmkU 2\WŠ=2\Z75*­xÊMË>ZöPõsi¸¢uõº. AvÀ RI uø»Áº, ÷|£õÍ Aμ] P»¢xöPõÒÁuõP C¸¢ux. A¨÷£õx, ©øÓ¢u PDG A÷»õU ªzμõÄøh¯ ©õÁmhzvÀ Ì^xÊ¢ƒ%JƒËx­©wWZ

BP÷Á, A¢u ©õÁmhzv¼¸¢x ]» CÍ® ußÚõºÁ»ºPøÍ ÁÇ[S®£i AÁøμU ÷Pmhõº PÀ¯õs ÷£Úºâ. Cøu¯kzx, AÁ¸US J¸ SÊ ÁÇ[P¨£mhx. AvÀ CÍø©¯õÚ, P»P»öÁßÖ ÌxA3¨ˊÊOØJr„´2§ %JƒËx­©wWʏ2§Ì>2 uø»ø©°À ö\¯À£mh AÁºPÒ JÆöÁõ¸Á¸®, u[PÐUS GÀ»õ® öu›²® GßÖ {øÚzuõºPÒ. Cx AÁºPÐUS® \›, GÚUS® \›, J¸ \Áõ»õP÷Á C¸¢ux. *˯°•,x´¯ÊOM]2¡™75 *­xÊMË>–Z2)£Z)´« %wW%Í¢D5Ÿ]ͯ\WZ $­¨•5wW#ÌW>~„ƒ u[PÐUS GÀ»õ® öu›²® GßÖ ]ͯ73¨A«A«}xʯ%wW7 SvøμUSmiPøÍa \©õÎzx ]2¡C?75*­xÊMË>–Z GÚUSa \Áõ»õP Aø©¢ux. ÷\Pº A¢uU SÊøÁz wÂμ©õP –^J\X¯Ê^Ê´Ë>Ê´¯ÍW AÁº AvP® PÁÛUPÂÀø», ö£õ¸m£kzuÂÀø». BÚõÀ, Ax ,Ëxr„yŠCͯ„Ê2%•Í *˯°•#wW]2¡C?2C ?¨}xÊ2^ÍJËx­¨Z A¨÷£õv¼¸¢x, AÁºPÒ

RID 3141ß GMLI öÁΰk® RIPN @ŒPº @©zuõ. TRF AÓ[PõÁ»º S»õ® ÁíßÁv, DG íºãz ][ uÀÁõº, RIDs £μz £õsi¯õ ©ØÖ® P©À Œ[ BQ@¯õ¸® Ehß EÒÍÚº.

24 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Group dynamics work best in Rotary Shekhar Mehta - Tamil.indd 24

02-Dec-19 6:18:12 PM


รรˆยฃรตmiรŸ Bร˜ร“ร€ uรตรŸ รรˆยฃรตmiร€ AvPยฎ DkยฃkQร“รยบ Cร€รธยป GรŸร– JยจยฆUรถPรตsh รท\Pยบ รทยฉzuรต, uรตรยฎ ฮผรตรฆยฒยฎ Cยขvยฏรต, รถuร˜S B]ยฏรตรธรa รท\ยบยขu ยฃยปยจยฃยป รทฮผรตmhโ€บยฏรŸPร’ Phยขu โ€ฐรŸร– ยฉรตu[PรรตP G[Pร’ ยซx รถยฃรตรˆยขxร’ร, Pร˜ยฃรธรšUSยฎ Gmhรตu AรŸยฆ, รท|\zxUPรตP AรยบPรUS ยชPร„ยฎ PhรธยฉยจยฃmiยธยจยฃuรตPU 5ยฉ}yOJรŠย Esรธยฉยฐร€, Aรยบ RI Wรยย–ยŠรŠ2mยดรย–72}xOJyยจ5 ยฃยป ยฉรตรmh[PรŽร€ |hzuยจยฃmh ยฃร€รทรร– ยฃรตฮผรตmkU Tmh[PรŽร€ Aรยบยซx รถยฃรตรˆยฏยจยฃmh Eยฏยบยขu ยฃรตฮผรตmkPรธรยจยฃร˜ร”UTh Aรยบ รทยฃ\ ร‚ร€รธยป. Cรธร ]ยป รท|ฮผ[PรŽร€ ยชP AvPยฉรตQร‚kQรŸร“รš (ยฉUPร’ Aรร„US ยซร”ยจ ยฆPร‡UTkยฎ). }[Pร’ CยขuU TmhzxUPรตP GรŸรธรš CยขuU ThzxUS Aรธร‡zxรยขuรทยฃรตx, GรŸรธรšยจ รทยฃฮผฮผ\ยบ รทยฃรตร€ |hzvรœยบPร’. โ€ขยขรธuยฏ |รตร’ Jยธรยบ รถ\รตร€Qร“รตยบ, }[Pร’ รทยฏรตPรต \รšยฎ รถ\#ยฒ[Pร’, รท\Pรธฮผ ยฉรšzvร€ รธรzx vยฏรตรšยฎ รถ\#ยฒ[Pร’. Cรถuร€ยปรตยฎ รถPรตg\ยฎ AvPยชร€รธยปยฏรต? (Gร€ยปรตรร˜ร–USยฎ Jยธ รฮผยฎยฆ CยธUPรทรskยฎ), GรŸร– PยปPยปยจยฃรตPa ]โ€บzuยฃi รถ\รตรŸรšรตยบ Aรยบ. yยดยฏย#ย–ยร‹WรŠJยwZ 5ยฉ}yOJZ%ยดยซ_=2ยง GรŸรธรšU Phร„ร’ ฮผรตยฉยธhรยฎ 3ยยฝPยJยฒยƒ,}yOMยงยคย2ยง Cรร˜รธร“รถยฏร€ยปรตยฎ AยขuU Phร„ร’ Hร˜ร–UรถPรตร’รรตฮผรต Bรšรตร€, Cรธร Aรธรšzxยฎ AรŸยฃรตยพยฎ รท|\zuรตยพยฎ รยธQรŸร“รš GรŸยฃx GรšUSยจ ยฆโ€บQร“x!โ€™โ€™ \ร˜ร–z wร‚ฮผยฉรตรš รถuรตร›ยฐร€ รถuรตhยบยขx รทยฃ]ยฏ รทยฉzuรต, BPรฌm ยฉรตuzvร€ Aรยธรธhยฏ รทรmยฆ ยฉรร„US โ€ขรŸยฃรตP รทฮผรตmhโ€บยฏรŸPร’ |hzvยฏ รรˆยฃรตkPรŽรŸ Aรร„ ยฉร˜ร–ยฎ wร‚ฮผzรธu Gsoz uรตรŸ vรธPzxยจ รทยฃรตรšuรตPa รถ\รตรŸรšรตยบ.

RIPN @ยฉzuรตร„hรŸ TRF Aร“[Pรตรยปยบ Sยปรตยฎ รรญรŸรv, PDG Aรซรฌ @ยฉยฉรŸ, RIDs ยฃฮผz ยฃรตsiยฏรต ยฉร˜ร–ยฎ Pยฉร€ ล’[ร‚.

|รตรŸ รทuยบยขรถukUPยจยฃkรuร˜S โ€ขรŸรšรตร€ GรšUS BยฐฮผUPnUPรตรš รถ\#vPร’ รยขuรš. Aรธร Aรธรšzxยฎ, |รต[Pร’ E[PรUPรตPU Phร„รŽhยฎ รรˆยฃkQรทร“รตยฎ GรŸร“รš. Jยธ |รตร’, ฮผรตรฆยฒยฎ |รตรยฎ Jยธ vรธฮผยจยฃhzรธuยจ ยฃรตยบzxU รถPรตsiยธยขรทuรตยฎ. Aยจรทยฃรตx, PDG Aรชรฌ รทยฉยฉรŸ (TRF Aร“[Pรตรยปยบ รทรmยฃรตรยบ) GรŸรธรš Aรธร‡zuรตยบ. ^รŠยด#ย–รยŠ}yยดยฏย#รยœ}xWรŠ2C รถ\รตรŸรทรšรŸ. Bรšรตร€ Aรรทฮผรต, uยฏร„รถ\#x Jยธ {ยชhยฎ รถรรŽยฐร€ รรตยธ[Pร’ GรŸร“รตยบ. AuรŸยฃi |รตรŸ รถรรŽยฐร€ รยขรทuรŸ. รทยฉยฉรŸ GรŸร›hยฎ รถuรตhยบยขx รทยฃ]รšรตยบ. ยฃรตQรฌuรตร›ร€ รทยฃรตยผรทยฏรต โ€ขรŠรxยฉรตP APร˜ร“ยจยฃh รทรskยฎ GรŸยฃuร˜PรตPz uรตรŸ CฮผshรตskPรรตP |รตร’รทuรตร–ยฎ รรˆยฃmkรยธรuรตPa รถ\รตรŸรšรตยบ. Cยจรทยฃรตx, Phยขu 15 |รตmPรรตPz uรตรŸ CรŸรถรšรตยธ รรˆยฃรตmรธhยฒยฎ รถuรตh[QยฐยธยจยฃuรตP Aรยบ รถ\รตรŸรšรตยบ. Cยจรทยฃรตx, }[Pร’ E[Pรรธhยฏ XรยŠ}xJ\Z75\XยยƒyCร‹>ย•ยยรŠยƒ GรŸร“รตยบ Aรยบ.

รทรmยฃรตรยบ รทuยบรรตรšx BPรฌm 5 ยฉร˜ร–ยฎ 6 Cฮผร‚ร€ (Cยขvยฏรตร‚ร€) |รธhรถยฃร˜ร“uรตร€, BPรฌm 5, 6 ยฉร˜ร–ยฎ 7 รทuvPรŽร€ uรตรŸ Jยธ ]ร“ยจยฆ รรˆยฃรตmkUS Hร˜ยฃรตk รถ\#vยธยขuuรตP PDG K A Sโ€บยฏa\รŸ (RID 3201) 5ยฉ}yOJรŠย#ย–ยWรยย–ยŠรŠ2\ รทuยบยขรถukUPยจยฃmhรตร€, vยธยจยฃv ยฉรธยปUS |hยขรทu รถ\ร€รuรตP CรŸรถรšรตยธ รทฮผรตmhโ€บยฏรŸ Eร–v Tร”ยฐยธยขuรตยบ. CรŸรถรšรตยธรยบ, uรŸรรธhยฏ |รŸร”ยฒnยบรธร รถรรŽยจยฃkzxรuร˜PรตP รฆยบiUSa รถ\ร€รuรตP Eร–vยงsiยธยขuรตยบ. GรšUS Cยขuยจ รถยฃรตร–ยจยฆ QรธhUPรทรskยฎ GรŸยฃuร˜PรตP |รตรŸ Jรทฮผ Jยธโ€ขรธร“Th รรˆยฃhร‚ร€รธยป. Bรšรตร€, BยฐฮผUPnUPรตรš รทฮผรตmhโ€บยฏรŸPร’ GรšUPรตP รรˆยฃmhรตยบPร’, AรยบPรรธhยฏ รรˆยฃรตkPรรตร€uรตรŸ |รตรŸ C[S {ร˜Qรทร“รŸ GรŸร– |รตรŸ Eร–vยฏรตP |ยฎยฆQรทร“รŸ. Cยจรทยฃรตx |รตรŸ รรˆยฃรตmiรŸ Bร˜ร“รธยป |ยฎยฃz รถuรตh[Qร‚mรทhรŸ.

iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 25

Group dynamics work best in Rotary Shekhar Mehta - Tamil.indd 25

02-Dec-19 6:18:13 PM


%–ƒ,xŠÁxŠ*­«7 öPõÒÍø», ¯zuø», ©v¨ø£ ÁͺzxUöPõshõºPÒ, Ax 2ʕv­¨ÊUM75_K\Z§¢Z

 Akzu £» BskPÎÀ, C¢u CøÍbº öÁÖ® _Ö_Ö¨ £õÚ SvøμUSmi CÀø», ªP |À» £¢u¯U Svøμ GßÖ |õß öu›¢xöPõs÷hß GßÖ ËWÊJwZ5©}yOJʏÌx¯· #–2}xJ~­¨ [„~Š{75X͊‡ƒ6J AÁμõÀ G¢u¨ £¢u¯zøu²® ˖•%„“ƒ)´«^Ê´ 'PwÌW´

 ußÝøh¯ vÓø©ø¯ AÁº ^´5]Žy\Zƒ2ÊOK¯Ê •u¼À, RI C¯US|μõÚõº, y´¯)Ÿ\W©™%„72 zøua ö\¯ÀvÓÝhß ÁÈ|hzvÚõº, C¨÷£õx RIß ªP E¯º¢u ö£õÖ¨¦USa ö\ •3¨Ê%–­Í¨Ë„•Êƒ Ë>ZË2ÊUK73¨#ÌW ÷|μzvÀ, AÁº £» ©UP ¥75}x…­?„£\Wʏ2C? Ó¢u SÊUPøÍU Pmhø©zuõº, {X„W͐–2Í¢'–Ê73¯Ê ŠÊ»Í„~3¡C?„Ê2}xʏ\Z7 Ë2ÊUJʏËxƒxʐʯ ÷|μ[PÎÀ AÁº {øÚzux ^J75ƒxK#²~X\Wʏ ußÝøh¯ J÷μ ÷Áø» uß Ëx­Ì¨Ê͊72–°\Z7Ë2ʧ–Z uõß Gߣx÷£õÀ AÁºPøÍU PÁÛzxUöPõshõº. 2021–22UPõÚ RI uø»ÁμõPz ÷uº¢öukUP¨£mkÒÍ ÷©zuõøÁ¨ £õμõmi¯ RI C¯US|º £μz £õsm¯õ, 2004À uõß •uß•øÓ¯õP ÷©zuõøÁa >wX\WÌxÊZƒ#W´y¨5#– 2}Ëxr„]2¡C?2¥75*­xÊM ö\#ÁøuU PÁÛzu÷£õx®, AÁ¸øh¯ {ºÁõPz vÓø©PÒ ªPa ]Ó¢uøÁ GßÖ PsköPõs÷hß. #–)W­Ì2²ƒ*­xÊM Ë>3¨Ê)´¨Ê•W´²ÍJ„ •Ê EøǨø£²® AvÀ Ë2ÊOM3¨ÊY—Š\XOJJ• ÷£μõºÁ®, _Ö_Ö¨¦, ªS¢u PiÚ '͜}y´–„Ê2'´¯W\ÍW )OJmͯ3¨Ê)´¨Ê öPõÀPzuõ Cßìim³miÀ

RCxʃØx'«}y¯X‘}yŠÊ~• RIPN @©zuõÂh® $120,000-ØPõÚ

Põ@Œõø» ÁÇ[SQÓõº. ÷©zuõ ÷£]¯÷£õx, PÊSPÒ )X“ƒZQwZ%¨=53´¨¯ )´«5©}yOKwWʏ#–757 PÊøP¨÷£õßÓ uø»ø©¨ £s¦PÒ %73´¨¯)´«^Ê´^ƒ{3̨´ #WʖZY—Š~ʯ~­«ƒ ËWÊ͐Ì^Ê75}xʏ͖2'„Š\v¼¸¢x ªPa]Ô¯ Cøμø¯UTh¨ xʏ73¨X¨Í~4̜x¨wZ–wZ #ÍW}yK73¨X¨Í~ PÊSPÒ ªP E¯μzxUS¨ x¨73¨Í–10,000 Ai E¯μzvÀ x¨wZË>•3¨Í–Ì~\Wʙƒ, PÊøP¨÷£õßÓÁºuõß. ö£›¯ 2¯™2Í¢72ÊU3¨Ëxr„ >ÊWͯ2Í¢]2¡\Z3¨ZQC>• AÁ¸US EÒÍx. PÊSPÒ #C>~­¨Í–{„•–ƒÌxÊZ #͖{„“75Ì~•x¨73´¨¯ A÷u÷£õÀ, ÷\P¸® \ÁõÀPøÍ Ì^75Ì^>wX7276K„– WÊ´ËWÊJ=53¨)X“ƒ˖­© Ëx¨76K„–

%wW'–Í~̈́Ì~“ƒ —r–Ê73}Ìx?„xÊUO„Ê PÊSPÒ u[PÐUSz uõ[P÷Í

~«–K–ƒWwZË2ʧ3´¨¯ u[PÐøh¯ CÍ® PÊSPøÍ –^J\X–¢73´¨¯)´¨Ê Ì>2ƒ#ÍW̄Ë>3¨Ê *˯°•%´²ƒ#X2} y´x­«Ì–Ê͊'–Ê753¨ uø»ÁºPÍõÀ £¯ÛÀø» GßÖ®, u[Pøͨ÷£õÀ CßÝ® AvPz uø»ÁºPøÍ '–Ê753¨–2§WÊ´ Esø©¯õÚ uø»ÁºPÒ GßÖ® #–^ƒ{3¨Ê

 C¯US|º P©À \[ P»P»¨£õÚ•øÓ°À ÷£] Úõº. CxÁøμ ÷£]¯ÁºPÒ GÀ»õ¸® ªPa]Ó¢u uø»ø©U 5P=2§*­xÊMË>‡ƒ X¨´ÌxÊ´¨–­Í¨7Ë2ÊUJ J¸ ªPz wÂμ©õÚ ©ÛuμõP C¢uz uø»ÁøμU Põm]¨£kzX…73¨Ê2§)´¨Ê$¯Ê• |õß AÁ¸hß £» Bsk2§xQ„Ê­©…73̨´ AÁ¸hß ªP ö|¸UP©õP¨ xQ„Ê­©…73̨´%wW ©Ûu¸US CßöÚõ¸ ©õÖ£mh •P•® Esk GßÖ GßÚõÀ ö\ ʕ%„“ƒ#–,2C?¨wW ^Ux

 E¸x ö©õÈ°À GÊu¨£mh Dμi¨ £õhÀPÎß«x ÷£μõºÁ® öPõsh \[Â, A¢u ¸¨£zøu |ßS öÁΨ£kzv¨ £» E¸x¨ xÊJ•2Í¢}xÊK¯Ê#–­©• ]», C¢u {PÌa]UPõP, AvÀ £õμõmh¨£k® uø»Á¸UPõP Ì~ƒxM\W}xOKwW¯%–­©´ ‰»®, ÷©zuõ |®•øh¯ ªPa ]Ó¢u |mø£, Aßø£, Â_Áõ\z ÍW}Ëx­«7Ë2ÊUM^ƒJƒ )}ÌxÊZƒ_K\WWÊ72\ÍW 'UJÊ753¨Ê)´«2ÊOK¯Ê ÷\Pº G¨£i¨£mhÁº GßÖ )´°JƒxƒÌ2O3¨Ê2§ |õß AÁ¸hß £» BskPÒ xQ„Ê­©…}xWʕ%´« Põø»°¼¸¢x C¨£i¨ £» Ì2§—2Í¢^Ê´)XË2ʧ3̨´ %W­Ë2•Êƒ^Ê´Ë>ʕ76K„ J÷μ £vÀ, ÷\Pº GßÝøh¯ |s£ºPÎö»À»õ® ]Ó¢u |s£º, )¯75)•Êƒ#–WÊ´

÷©zuõÂß uø»ø©¨ £s¦PøÍ Á¼²Özv¨ ÷£]¯

26 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Group dynamics work best in Rotary Shekhar Mehta - Tamil.indd 26

02-Dec-19 6:18:14 PM


TRF Aร“[Pรตรยปยบ Sยปรตยฎ ย–รŠร‚ยดย–X#ย–ยรJย„>=2~รŠ3ย„ RC รถPรตร€Pzuรต ยฉPรต|Pยบ รถ\#xร’ร ยชPa]ร“ยขu vmh[Pรธรยฒยฎ, Cยขuยจ x5Xย…ย•%ย„ยญร2}รŒxยŠยย™2ยขรŠย• ยฃรตvUPยจยฃmhรยบPรUS {รรตฮผnยจ รถยฃรตยธmPร’, รท\รธรPรธร ร‚รธฮผร‚ร€ ร‹2รŠUMร‹>ย•ย–Wยญ2รŠ2#ย–ย uรŸรรธhยฏ SรŠร‚รšยธhรŸ รŒ>ยwZ'รยœ73ยจย—W\รWย‡ยƒ $ยŠรŠ3ยจ)ย–ยยƒ%รW\ รถuรŽรรตPยจ ยฆโ€บยขxรถPรตร’รรตยบPร’ GรŸร“รตยบ. GรŠzuร”ร‚รŸรธยฉรธยฏ 202575ยงร‹Wยญ5$?ย„รŠย—ย‘ยwZ ร‚ฮผmhรทรskยฎ GรŸร“ ยฃoยฐร€ RILM+\[UMยƒ%ย„wXยŠ~รŠ2 $73ย„Zmยญยฉย“ยƒรŒ~\WรŠย—ยด uรธยปรธยฉuรตรŸ. รทฮผรตmhโ€บ รท|รตยฃร€ ยฃโ€บ_ รถยฃร“ รทรskยฎ GรŸร“ รทยฉzuรตร„รธhยฏ CยปUรธPยจ ยฃรตฮผรตmiยฏ รรตรญรŸรv, Aรโ€บhยฎ CรŸรถรšรตยธ รทPรตโ€บUรธPรธยฏ รย–\WรŠยxย2รŠยŠQ2ยขรŠย•รŒยŠรŠOJr #ย›ย–ยขย–รŠ2}xยŠย–รŠW%J=2ยฃย“ยƒ รทฮผรตmhโ€บรธยฏยจ ยฃฮผยจยฃยจ ยฃรตkยฃkยฎยฃi AรรธฮผU รทPmkU รถPรตshรตยบ. GkzxUPรตmhรตP, ^รšรต, Aฮผยฆ 'ย3ย•xย^รŠM2ยง%wW%ย x5X2ยฃย“ยƒ5ยฉ}yJ\W72ร‹>ย•ย–ยƒ 'ยงยขZ%wW^รŠM2ยฃย•'ยซ}yยฏย GsoUรธPรธยฏ AvPโ€บzuรตร€, TRFยฎ xยยดร‹xยซยƒ'ย3ย•%ยดยฒยƒ#X2 ^ย•ยย–ยญรยจCร‹>ย„%Z'Wย—ย„รŠ2 %ย75ยƒ)ยดยซ5ยฉ}yOJรŠย#ย–ย รถยฃยธรธยฉUSโ€บยฏ Cยขuยจ ร‹xรŠยซ}รx}ร‹xยญยซยงยขรŒ~\WรŠรย–} ยฃรตฮผรตmiยฏ PRID Aรท\รตU ยฉPรตรกรŸ, #ย–ยรJย„Wรยร~ย…ยด4ยกRI CรŸรยฎ ]ร“ยขu Eยฏฮผ[PรUSa ร‹>ย•ย“ยƒ)ยดยจรŠย#ย–รยŠ}xย BskPรรตP Aร”ยขxร’ร Aรท\รตU ยฉPรตรกรŸ, รทยฉzuรต Jยธ 2C?ยจwW^O>\XยŠยƒ'PยC? PรUS AiรธยฉยฏรตPรตu, \ยฉ{รธยป ~ยฏยƒร‹2รŠUJWรยย–ย,ย รŒxรŠZยƒ#X2รŠยŠ\XยดyยดยฏรŠย• -JรŠWย–ย#รยฏ\ZยƒWยดยฒรJย„ 2OM}xรŠOKย•%ย73ยดยจยฏ GรŸร“ Enยบรธร Gยจรทยฃรตxยฎ 'ยย–รŠ753ยจย–ยร‹WรŠรยรŒ^รŠ75} ยฃรตยบรธรยฒยฎ Gsnz รถuรŽร„ยฎ ร‹2รŠUJ,ย~ยฐWยWยดยฒรJย„ ยฃรตยบรธรPรธร ยฏรตโ€บhโ€ขยฎ voUPรตuรยบ, Auรšรตร€ ยฉรตร–ยฃmh

Aโ€บuรตQยจรทยฃรตรš รถuรตรธยปรทยฃ] Aรธร‡ยจยฆPร’ uรตรŸ Gmiยฒร’ร Ea\zxUS รทฮผรตmhโ€บยฐร€ uรตรŸ ยชPร„ยฎ PhรธยฉยจยฃmiยธUQร“ Jยธรยบ, RI โ€ขรŸรšรตร’ uรธยปรยบ Pร€ยฏรตs รทยฃรšยบรขuรตรŸ GรŸร“รตยบ RIPN รท\Pยบ รทยฉzuรต. AรยธhรŸ Jร†รถรรตยธโ€ขรธร“ รทยฃ_ยฎรทยฃรตxยฎ, |รตรŸ Huรตรx Jยธ ยฆvยฏ ร‚รฅยฏzรธuU Pร˜ร–U รถPรตร’Qรทร“รŸ. Aรรธฮผยจรทยฃรตร€ ยฏรตฮผรตยพยฎ รถ\รตร˜Pรธร, รถ\รตร˜ รถร“รตhยบPรธร ยชPa]ร“ยจยฃรตPยจ ยฃยฏรŸยฃkzu Cยฏยปรตx; Aรโ€บhยชยธยขx |รตรŸ {รธร“ยฏ ร‚รฅยฏ[PรธรU Pร˜ร–UรถPรตskร’รทรรŸ.โ€™โ€™ Aรยธรธhยฏ รรตรŒUรธPยฐรŸ Jร†รถรรตยธ โ€ขUQยฏยฉรตรš {PรŒร‚ยพยฎ รทยฃรšยบรข Cยธยขxร’รรตยบ. GรŸรšรตร€ Gยจรทยฃรตxยฎ ยฉร“UP Cยฏยปรตu Jยธ ร‚รฅยฏยฎ, |รตรŸ (DGยฏรตP) GรŸรรธhยฏ Pยธzuฮผ[Pzรธu |hzvยฏรทยฃรตx, Aรยธรธhยฏ ยฉPรUSz vยธยฉnยฎ |รธhรถยฃร“ร‚ยธยขux. Bรšรตร€, Cฮผshรตรx |รตรŽร€, ร‚ยธยขvรšยบPร’ Gร€ยปรตรธฮผยฒยฎ รƒmiรทยปรทยฏ ร‚mkร‚mk, Jยธ ยฉรตรธยป รŒ^ยŠย—~รŠยฏ\รW}yK\Z7 รถPรตร€Pzuรต รยขuรตยบ Aรยบ, ~ยฐWย2ยฅJยด#ย–ยŠรŠย•xQย„รŠยญยจ %ย„ย“3ยจZ)ยดยซ'ยซX6ยฉยฏรŠย TRF Aร“[PรตรยปฮผรตPz รทuยบยข ร‹WM72}xOMยงยขxรŠ3รWรŠยด RID 3271Ia รท\ยบยขu PDG Aรชรฌ รทยฉยฉรŸ, ยฃยป BskPรรตPz uรตรŸ รทยฉzuรตร„hรŸ ยฃยป {รธยปPรŽร€ xQย„รŠยญยฉย…ย}xWรŠ275ยฉ}yOJรŠย Aรยบ Jยธ ยชPa]ร“ยขu uรธยปรยบ, ยชPa]ร“ยขu รถuรตรธยปรท|รตUSยฎ, W2ย–ย•2รยข76ยwZ2ย–ยฐ73ยจ ยฃรตยบรธรยฒยฎ รถPรตshรยบ GรŸร“รตยบ. รถรร†รทรร– {รธยปPรŽร€ E[PรhรŸ xQย„รŠยญยซย–Z)ยฏ75,ย ร‹xยร~ย„รŠ2%ย75ยƒ#ย–ยญยฉย• JรŸร–, 40 BskPรUSโ€ขรŸ |รตยฎ AรŽzu Jยธ รรตUSร–v: รทยฃรตยผรทยฏรตรธรยจรทยฃรตรŸร“ Jยธ โ€ขhUSยฎ รท|รตยฏรตร€ GยขuU Sร‡ยขรธuยฒยฎ xรŸยฆร“รตx. E[Pรรธhยฏ Wรยร~ย…ยด4ยก^รŠยƒ%ยดยฒยƒ PiรšยฉรตP Eรธร‡ยจรทยฃรตยฎ. รทยฃรตยผรทยฏรต

uรŸรรธhยฏ รถ\รตร˜รถยฃรตรˆรธร ]2ยก\XยฏรŠยyยดยฏยย€UMยƒ ยฃร“ยขx รถ\รŸร“รตยบ. uรšUSยจ รทยฃรšยบรข รร‡[Qยฏ รรˆPรตmkuร€ Gยจรทยฃรตxยฎ AรŠzuยฎ EshรตUSรuรตP Cยธยขuvร€รธยป GรŸยฃuร˜S Kยบ GkzxUPรตmรธha รถ\ รตรŸรšรตยบ รทยฉzuรต. ยฃยป BskPรรตP, รทยฃรšยบรขยฒยฎ Aรยธยฎ Cฮผsk Aร€ยปx โ€ฐรŸร– |รตmPรUS Jยธโ€ขรธร“ รถuรตรธยปรทยฃ]ยฐร€ รทยฃ_Qรทร“รตยฎ. 80 \uร‚Qu รท|ฮผ[PรŽร€ AรยบuรตรŸ GรŸรธรš Aรธร‡ยจยฃรตยบ. Bรšรตร€, |รตรŸ รทuยบยขรถukUPยจ ยฃmh |รตรŽร€ รถuรตh[Q, Aรยธรธhยฏ รถuรตรธยปรทยฃ] Aรธร‡ยจยฆPร’ Aโ€บuรตQร‚mhรš. Cยขua รถ\ยฏร€, Aยขu ยฉร›uรธฮผยจยฃร˜ร”ยจ ยฃยป ร‚รฅยฏ[Pรธรa รถ\รตร€Qร“x. ยฉร˜ร“รยบPร’ รถuรตรธยปรทยฃ] Aรธร‡ยจยฆPรŽรŸ GsoUรธPรธยฏ AvPยจยฃkzvยฐยธยจ ยฃรตยบPร’; Bรšรตร€ Aรรทฮผรต, Aรร˜รธร“U Sรธร“zxUรถPรตshรตยบ. Pรตฮผnยฎ, Aรยบ uรŸรรธhยฏ Cยธยจรธยฃ GรŸ ยซx Kยบ AรŠzuยฉรตPa _ยฉzu ร‚ยธยฎยฃร‚ร€รธยป. Cuร˜PรตP |รตรŸ Aรรธฮผ รn[SQรทร“รŸ!โ€™โ€™ %ย•ยรŠW'ยร2'ยซXร‹>รŒย–รŠยƒ

โ€ขยฎรธยฃUS RIPNรŸ รยธรธPรธยฏU รถPรตshรตkยฎรรธPยฐร€, RC xยƒxรŠรย„CรŒ>ยwWXย’}yยŠรŠ~ย• รทยฉzuรตร„US 120,000UPรตรš 2รŠรŒ>รŠรยรย„ย–ยœ=3ยฏรŠย DGUPร’ รญยบรขz ][ uร€รรตยบ (D 3141), รทยฉรตPรŸ \ยขuรยบPยบ (D 3142), _รญรตรฌ รธรzยฏรต (3132), 3tยฝ~Aย2ย(3170), ฮผรตรทรกยขvฮผ ยฃรตยฎรทฮผ (D 3030)~ยญยซยƒPDG yยŠ>รŠw\รŒWยฝm7(3131)$3รŒย„รŠย รŒ~\WรŠย—ยด?ยจwWmยดรŒยฏยญยจ\รW} ยฃรตฮผรตmiรšรตยบPร’. DG uร€รรตยบ รถPรตskรยขu GMLI รทยฉzuรต รถรรŽยฐmhรตยบ. RCxยƒxรŠย…ยดWรยย–ย}t\X รŒ~\WรŠ>=2'ยซ}yยฏย>wY} #2ยย–รŠยรŠ$3รŒย„รŠย%76OJ\Xย• รทยฃ]รšรตยบPร’. ยฆรธPยจยฃh[Pร’: ฮผรงuรต ยฃPz รiรรธยฉยจยฆ: N.3ยยฝPiย\X iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 27

Group dynamics work best in Rotary Shekhar Mehta - Tamil.indd 27

02-Dec-19 6:18:14 PM


÷£õ¼÷¯õÂß Pøh] ø©¾UPõP, $2.6y•‘„ͯ–œ=5–WÊ2 '«X6«3¨Ê2§'2\W͐–2§ Š¼WÊx2\

Ø2OÁ.Ëx¢UØJº´]«–¯y•Ø2OÁ~­«ƒTRFß Á¸[Põ»z uø»Áº K RŠ˜wXŠ´#{WÊy…•^ÍJ}Ëx­¨Øxʑ؄Ê,}{~Ê^ÊOK•

C

¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW #2­«–W­2ʯ '2#¢—Ê¯, XOJ\Z72Ê2x'2#Š>Ê= 2=2¥ƒË2ÊÍJ„Ê£2¥ƒ $2.6y•‘„´–œ=5–WÊ2 '«X6©…73¨Ê2§x $UM2¢Ê2^ÍJËx­«–ƒ %wW\XOJƒ%}ÌxÊZ2ÍJ? Í~͐)OK—OJWÊ2}x´¯ÊOM ^–•“¯2§ËWr—73¨Ê2§ %¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍWm­©“~Ê2 #2­«–W¨Ê¯—ˆ2\ÍW$Wr72\ ÌW͖}xMƒË~Ê\W\ËWÊÍ2 $3.27y•‘„´ Ì2OÁ#¨72OJÍ¢–œ=5ƒ $1.08y•‘„´^´Ë2ÊÍJ̈́‡ƒ

Ø֏\Z,›Ì–ÊŠÊUMƒ450 •‘„´5œwÍW2¥75 %¢ƒy§Í¢–ÊW\WM}{~wZ –œ=2}x„´xM\W}xMƒ x´¯ÊOM\W͐–2§ x=5Ëx­¨%wW]2¡C?̈́ #{WÊy…´3tJ%¢–Š>̺7 m2ƒ~Zy´¶Ê˄\y•~­«ƒ Ë~‘UJÊÌ2OÁ#¨72OJÍ¢ %ÍPwZ–œ=3¯Ê2§ #̊y„\Yx2­x\X•'§¢ 2}Ëxr„2͐~­«ƒxUxÊOM #=2ÊO?„2~ʯyŠ~ÊUJ~ʯ .yˊIA%”–Ê™J´%ÍPwZ 2OJ}xOJ%”–Ê —•%w]2¡C? ^ÍJËx­¨Z2ÍJ?Í~͐ )OMW• )´¨W͐}yÊ¯

'͊„ÊJ•~´¨\X´–„Ê2 %¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW#}xW­5 -'«X„ʯmͨ…• $WŠÍ–˖£}xM\Z–W­2Ê2 %wW76OJ\Z75*­xÊM Ë>„}xOKwWZ %Z,W°\Z–~ʯ, ^ʧ]2¡C?#͜}yW¡ Ëx­¨–2§~OMÌ~%X• 2wZË2ʧ¢%„´¨ZËxʟZÌxÊ75y¨2–¯C?W¨•2§ ÌxÊ´¨$JƒxŠ=2Ë¢•Êƒ %•Ê~•%w]2¡C?^ÍJ Ëx­¨Z^ʧmŸ–ZƒÍ~„\ W͐}y•~OMÌ~mŸ72–¯mƒ Ë>“\W}xOJZ^}xŠÊ~r}{ ~­«ƒ%¢ƒy§Í¢–ÊWƒËWÊJ

28 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

World leaders pledge 2.6 billion for polio's last mile - Tamil.indd 28

02-Dec-19 4:25:51 PM


xʯZͨ2Í¢CÌ>wWx´¯ÊOM –•“¯2§#X2ʊ}|–~ʯ –œ=2•2Í¢‡ƒ—–ÊW=2Í¢‡ƒ ]2¡\X¯Ê2§)´¨ÊPRIP ~­«ƒ̊ÊOJr#¨72OJÍ¢…´ W͐–ŠÊ2\ÌWwËWM72}xOM§¢ K RŠ˜wXŠ´%wW]2¡C?…• RI…´yŠX]X2§5Ÿ™75%– W͐Í~WÊ=3¯Ê%–J´ IPPCW͐–Í~7Ë~72–´ ~­«ƒ'«}y¯¶ÏK\KË~´O %¢ƒy§Í¢–ÊW%„75^Ì2Š• xÊUJ7$3̄ʍƒ%w]2¡C?…• 2wZË2ÊUJʏ2§ 2™ƒ)Xxʏ72}xOJ '«X6«W•2P\X´ÌxÊZ '2\W͐–2§Ë~Ê\Wƒ $2.6y•‘„´ËWÊÍ275 '«X6©¯Ê2§)´«ËWÊJwZ 6©¯Ê#–Ì2OÁ#¨72O JÍ¢$1.08y•‘„´–œ=5–WÊ2 '«X6©„Z̺7¶Ê˄\ $160•‘„´–œ=5–WÊ2 '«X6©¯Ê%ÌWÌxʕËxr„ ËWÊÍ22Í¢–œ=3„~­¨–2§ UK#Š>Ê=2ƒ$514.8•‘„´ –œ=5–WÊ2'«X6©„ZUS #Š>Ê=2ƒ$215.92•‘„´ –œ=5–WÊ2'«X6©„Z%wW Ì^Ê72\ÍW}x#Š>Ê=2=2§ $Wr\X73´¨¯]X2Í¢ –œ=5–WÊ2'«X6©…73´¨¯ )´¨Ê•#–2Í¢%W­5C >ƒ~X72CË>–X•̊ÊOJr…´ $̐Ê>ͯ2§,m73„} x=Í2$­©‡§¢¯)´«̊ÊOJr Ë>X2£Jƒ6©¯ÊŠ˜wXŠ´ %¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW m­©“~Ê2#75ƒm„­?…• ̊ÊOJr$­©–ƒm73„} x=Í2y•Ì2O̾xʊÊOK} Ìx?‡§¢Ê.Ìxʏ}Á%W¡ #–ÍŠ%¢ƒy§Í¢–ÊW\Z75 )XŠÊ¯W͐Í~]X„£\W– ~­«ƒ]XXŠOK„–)´« xʊÊOK„ÌxÊZ#wW%WŸ75 #––œ=3„ÌxOK…• %ÍW75©}yOK73¨Ê %¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW m­©“~Ê2#}xW­2Ê2} x´¯ÊOJ¢—•]XXŠOMƒ m„­?̈́–^J\X„W­2Ê2 RḮ5©}yOM}xʊÊOK„ Ì2OÁ#Ì^2~Ê2,›Ë–ʍ

#{WÊy%¢–ŠÖ˺7m2~Zy´օZJ´y•Ø2OÁ ^ÊOK“ƒ̊ÊOJr75'«}y¯2§ '§¢Ê2§#Z)=2¥75 22'W—„Ê2#Í~wWZ #wW'«}y¯2§1988 mW̐ %wWÌ^Ê72\Z72Ê2\W=2Í¢ #}xQ\Z7Ë2ÊUK73¨Ê2§ #WʖZÌ2OÁ#¨72OJÍ¢ %¢ƒy§Í¢–ÊW\Z7Ë2XŠÊ¯ ÌxÊr•&MxM–W­Ë2•Êƒ m´xÊ2̖#–2§%X•&MxOM –wZ§¢Ê2§)´¨Ê5©}xÊ2 %wX„ÊxÊ3ÁWÊ´$ÁX̊‘„Ê 2¯JÊ#Ë~r72Ê~­«ƒ+73„ #Š>Ê=2ƒ$3„x5X2£•'§¢ ̊ÊOJr„´2§W=2¥ÍJ„ #Š?„•W͐–2¥75)ŸZ–Z #–2Í¢C>wX\Z}ÌxA–Z $3„–­©•Ë>„•X¨²J´ Ë>„•xOM§¢Ê2§mW• ?$UM2£•—º„=2§ 2™ƒ^´¨Ê2^JwW¯ ^ʃ%¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW m­©“~Ê2#2­«ƒ]͐̈́ Ë^=3—OÌJʃ)´«~72§ ]ͯ\Wʏ2§%W¯Ê•#–2§ %ÍW\ËWÊJwZ2–¯~Ê2C Ë>WZ^•—º„ƒ*˯°• ^ʃËWÊJ72\X•)Xxʏ\WÍW—J %W­5#X2$UM2§$5ƒ )´xZ%}ÌxÊZ^~75}{r3¨Z )´¨Ê

RI>ʏy•$150•‘„´ –œ=5–WÊ2'«X6©„ Š˜wXŠ´x´¯ÊOJ¢—Ê¯ %¢ƒy§Í¢–ÊW,}{ m´Ë¯M}y´m´Ì¯ÊK7 6OM]«–¯=2£•,´¨Ê¯ ̊ÊOJr30$UM2¥75Ì~Ê2 %¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW _72}xQ„Ê­©–3¨Z122 ^ÊM2£•$2.5y•‘„²75ƒ Ì~­xOJ5œwÍW2¥75 %¢ƒy§Í¢–ÊW\WM}{ ~wZ2Í¢–œ=5–W­2Ê2 ̊ÊOJr„´2§$2y•‘„²75 Ì~•x=2£\Z§¢Ê2§ ̊ÊOJr„´2§#ͯ–ÍJ„ >ʏy•%¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW m­©“~Ê2#75ƒm„­?72Ê2 )=2¥ÍJ„ËWÊJwW-—•ÊW $WŠÍ–}ËxÍ~‡J´ #©—73̨´%W­2Ê2$150 •‘„´6MW•ËWÊÍ2̈́ –œ=2™ƒ'«X6«3̨´)´¨Ê %W­5m´Ì^Ê72OM}xÊM ~­«ƒWM}{Í~„\X´ %„75^ŠÊ¯JÊ7JŠÊxO̊ ˊO.z•O#Ë~r72#Š>Ê=2\X´ >ʏy•Ìx?„ÌxÊZ̊ÊOJr̈́ 2™ƒxʊÊOK¯Ê#}ÌxÊZ #–5©}yOJZ1985• '3•,›Ë–ʍ5œwÍW75ƒ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 29

World leaders pledge 2.6 billion for polio's last mile - Tamil.indd 29

02-Dec-19 4:25:51 PM


PRIP K RŠ˜wXŠ´

%¢ƒy§Í¢–ÊW\Z75)XŠÊ¯ WM}{~wZË2ÊM72̖UMƒ %¢ƒy§Í¢–ÊWƒ%•ÊW- '575§`͜„Ì–UMƒ )´xW­2Ê2RI…•W´Í¯ #}xQ\Z7Ë2ÊUJZ #}ÌxÊZ#wW#Í~}{ >Ê\X„\ÍW72UJZ%¢ƒ y§Í¢–ÊW\ÍWm­©“~Ê2 #72̖UMƒ)´¨ ÌWJ‘•'Í2–^J\X„Z ~°W2¥ÍJ„–Ê¡7Í2 ]͐…•,Ëxʍ¥§¢ WÊ72\ÍW\W=2¢Ê•'UJÊ72 %„“ƒ)´«^ƒy¯Ê2§ #–2Í¢}ËxÊ«\W–ÍŠ%Z ˖«ƒ$Í>%75%•Í %Z,~¯]͐%ÍWCË>Z—JÊƒ)´3¨'«X„ʯ ^ƒy7Í2 Š˜wXŠ²ƒ#–ÍJ„ 5Ÿ—¯ƒm73„~ʯ%wW ]2¡C?…•2wZË2ÊUJZJ´ )X–ƒ>–Ê•2Í¢}x­©7 Ì2OÁ#¨72OJÍ¢75Ÿ—¯ WHOËxÊZ%„75^xÊ3ÁWÊ´ (%w^ÊOM#ŠA2ÍJ?Í~•75 $160 •‘„´ËWÊÍ2̈́ –œ=5–WÊ2'«X6©‡§¢Z) $.}2Ê°ÁWÊ´^#Í~C >2§˶~°2¯JÊ~­«ƒ $ÁX̊‘„}yŠX]X2¥J´ x$̐Ê>ͯ2Í¢‡ƒ ^J\X¯Ê2§

%W­5m´xÊ2%¢ƒy§Í¢ –ÊW͖Š¾ÏÍJ„i´« –Í22£•%ŠUJʖZ–Í2 x´¯ÊOJ¢—•m­©“~Ê2 #2­¨}xOM—OJZ)´«WHO #©—\WZ%Zx­©#–2§ ˖£…OJ,x\XrÍ27 5©}{%›–Ê«ËWr—\WZ 1988 mW•$UM75350,000 %¢ƒy§Í¢–ÊW]2¡™2§ 2UJ©„}xOM–wW¯#\ZJ´ ,}yMƒÌxÊZx´¯ÊOJ¢—• %¢ƒy§Í¢–ÊW]2¡™2£´ )UQ7Í299>W—3W\Z75Ì~•5ͨwZ—OJZ)°²ƒ xÊ3ÁWÊ´$.}2Ê°ÁWÊ°• –Í21%¢ƒy§Í¢–ÊW͖ŠÁ %´²ƒÌWÊ´©–3¨Z#=5 %wW͖ŠÁ%wW$UK•102 Ìx͊}xÊX\Z§¢Z2017• xX™Ë>„}xOJx´¯ÊOM $UM}{§£—–Š~ʯ22 ]2¡™2§)´3¨5ͨwW )UQ7Í2C>ÊWͯ‡J´ ,}yMƒÌxÊZ%Z#X2~Ê5ƒ $}yr72ʗ•͖•O %¢ƒy§Í¢–ÊW]2¡™2Í¢7 Ë2ÊUK73¨2ÍJ?^ÊJÊ3„ Í^¸r„Ê—•201675}y´ ͖•O%¢ƒy§Í¢–ÊWƒ 2ÊP}xJ—•Í2020•,OM Ë~Ê\W$}yr72}x5X‡ƒ ͖•O%¢ƒy§Í¢–ÊWƒ%•ÊW x5X„Ê2C>Ê´¨£72}xMƒ

'3´2}Ëxr„^} xQ„Ê¢5Ÿ72£•,´Í¨ $Wr}xX•ËWÊJ=3#ͯ\Z7 5œwÍW2¥75ƒWM}{ ~wZ2Í¢73ÍJ72CË>–Z–ÍŠx´¯ÊOM%¢ƒy§Í¢–ÊW #2­¨•m´Ë¯M}xʯZ^ƒÍ~ %¢ƒy§Í¢–ÊWƒ%•ÊW'Í2 Ì^Ê73%´²ƒ#3•#͜\ZC Ë>•–ZJ´x—W~ʯ^\ ÌW͖2Í¢‡ƒÍ2„ʧ–W­5\ ÌW͖„ʯ~\Z–'§ 2OJÍ~}Íx‡ƒ'–Ê753¨Z )´¨ÊWHOËxÊZ%„75^ JÊ7JËJOŠÊÁ#OÂʯƒ 3}ˊ˄>Á #{WÊy]2¡—•W´²ÍJ„ ^ÊOÍJCÌ>wW–ƒ )\X̄Ê}y„Ê—´˖­©2Š~ʯ ~ʊ\WÊ´-OJ72ʊ~ʯ#ËxËx y3Ê͖CAOK72ÊOK}Ìx?„ #–~ʊ\WÊ°•2ÍJ?Í~•WÊ´ )}ÌxÊZƒ272K¯~ʯZ)´« 5©}yOJʏ%¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW #2­«–X“ƒ%Z'UÍ~^ʃ #wW72ÍJ?Í~‘•%}ÌxÊZ %73̨ʃ)´¨Ê GPEI'«X6«W•]2¡Í– #{WÊy…•^J\X„ÍW)UQ ^Ê=2§2™ƒËxÍ~} xM3̨ʃ%X•2wZË2ÊUJ #ͯ–ÍŠ‡ƒ%¢ƒy§Í¢ –ÊW\ÍW#2­«–W­2Ê2#–2§ –œ=3–ƒ#}xQ}{72Ê2} xʊÊOM3̨ʃ)´¨Ê x´¯ÊOM,\Z͜}{72ʯ UAE,´©„#Í~C>tƒ #•»)̊OÁ%¢ƒ y§Í¢–ÊW}xŠ}{͊„ʯZ 2014•ËWÊJ=2}xOJZ#}ÌxÊZ ËWÊJ=3430•‘„²75ƒ Ì~­xOÌJʍ75%¢ƒy§Í¢–ÊW\ WM}{~wZ2Í¢–œ=3‡§¢Z xÊ3ÁWÊ°´2'§x5X 2¥7576J%wW\WM}{ ~wZ2Í¢–œ=3‡§Ì¢Êƒ ,›Ë–ʍ5œwÍẄ́‡ƒ Ë>´¨ÍJ„Ì–UMƒ)´¨ )=2¥ÍJ„%73•^Ê=2§ '«X„Ê2'§Ì¢Êƒ^ʃ ,´¨Ê2CÌ>wZ˖«~̯ –ŠÊ­©•%JƒËx«3¨, —º„~Ê2%¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW ~Ê­©—JÊƒ)´«^ƒ{3̨ʃ„

30 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

World leaders pledge 2.6 billion for polio's last mile - Tamil.indd 30

02-Dec-19 4:25:51 PM


iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 31

B2B Meet - Advt -Tamil.indd 31

02-Dec-19 11:55:32 AM


Œmh Â@μõu©õÚ Si÷¯ÔPøÍ UKUSU PhzxuÀ

A

U÷hõ£º 23 AßÖ, GìöéUêÀ ö£›¯ ö£mi°À 39 ÷£º CÓ¢x Qh¢uõºPÒ GßÓ ÷\õP©õÚ ö\#v, Psh¨ £Sv°¼¸¢x UKUSa \mh Â÷μõu©õPU Si÷¯ÔPøÍU Phzv Á¸Áx CßÝ® öuõhºQÓx GߣuØPõÚ J¸ {øÚÅmh»õS®. Ca÷\õPzøu¨ £ØÔU ÷PÒ¨£mh ÷£õx, Gß ©Ú® 25 BskPÐUS •ß |øhö£ØÓ {PÌÄPøÍ ÷|õUQa ö\ßÓx. A¨÷£õx |õß J¸ ÷Áø» Â審õP UK ©ØÖ® ¨μìöéÀêÀ C¸¢÷uß. C¨£i¨ ö£›¯ ö£miPøͨ £¯ß£kzv ©UPøÍU Phzx® ö\¯¼ß y´¯Q…‘73¨~¯C>ÊO?„­¨ S®£ø»¨£ØÔ Bμõ#Áxuõß A¢u ÷Áø». Ax 1995® Bsk. SU AÔUøPø¯¨£ØÔ |õß A¨÷£õx ÷PÒ¨£mi¸UPÂÀø»; UKÀ £» ªÀ¼¯ß ÷£º —ƒy*­«7Ë2ÊUJ, {¯Ê™\ËWÊ͐72ÊO? ]2¡C?#Z)´«)¯75\

Sºvè APvPøÍ @Œº¢u CÍ® B»ß Sºv°ß EhÀ x¸UQ°À ©zv¯ uøμUPhÀ PhØPøμ°À Jx[Q¯x.

ÂÚ# Põ©z ËWrwX72—•Íy=2Í~ Ai¨£øh¯õPU öPõsh TV ö\#va\õÚ¾®, _u¢uμz ËWÊ͐72ÊO?–͐}y´¯‘´ (ITN) J¸ £Sv²©õÚ ©zv¯z ËWÊ͐72ÊO?„Ê•,£xŠ}x}xOJ ]2¡C?#Z#ÍW–œ=3„– ÷μõẠSU. AÁ¸øh¯ Aøμ ~QÌ^Š]2¡C?2Í¢}x xʏ͖„Ê¢2§—ƒy} £õºzuõºPÒ. ÷|μi¯õÚ ©ØÖ® $­¨•5wWËWÊ͐72ÊO? –œ=5^ŠÊ¯57WÊ̯2¢\X• %¨=3CË>„•xMƒ#©7Í22Í¢ Á¼²ÖzvÚõº. CuØPõP¨ £» Ì^Š=2£•̖JƒÌxÊOM7Ë2ÊUM ^K72̖UK…wWZŠ2?„ ~Ê272ÊO?2Í¢}xJ~Ê72 ÷Ási°¸¢ux. {øÓÁõP, £h©õP¨ £vÄ ö\#¯¨£mh AøÚzxa \õßÖPÐhß, ‘I¯zxUS Ch©õÚ |£øμ’ ÷|μi¯õP GvºöPõÒÁõº SU. A¨÷£õx C¢v¯õ k÷h %W•xQ„Ê­©7Ë2ÊUKwW 훢uº £÷ÁáõÄ® |õÝ® A¢u Ì^Š\X•yrOK½˖£^ÊOM A¾Á»P EuÂzöuõøP°ßRÌ UKÀ C¸¢÷uõ®. I@μõ¨@£õ 2UJ\X•?x5X2£• C¸¢x UKUSa \mhÂ÷μõu©õP Á¸QÓ Si÷¯ÔPøͨ£ØÔ SU

AÔUøP E¸ÁõUQUöPõsi¸¢u ]2¡C?…•'W™–W­2Ê2^Ê=2§ ITN75]„72}xOÌJʃ3œ75 +̊Ê}xʗ‘wZƒ5©}yJ\W72 )UQ7Í2…Ê¯–2§ %wWʏ2§$=372J­2͊ °¾ÒÍ ÷hõÁº ÁȯõP, ªP¨ ö£›¯ ö£miPøÍU öPõsh Oˊ–UK2£´–„Ê2%wW7 Si÷¯ÔPÒ Phzu¨£mhõºPÒ. C¢u Oˊ2£•yrOK½-OM^2§ Gs £»øPPÒ C¸UP÷Ásk®. JÆöÁõ¸ |õЮ B°μUPnUPõÚ OŠ752§m´²ƒy´²~Ê2C ö\ßÖ Á¸QÓ `Ì{ø»°À, CÁºPÒ {Özu¨£kÁuØPõÚ Áõ#¨¦PÒ ªPU SøÓÄ. y=2•'§¢ $=3ÌÊ 2ty„,–ÌŠÊMƒ C¢v¯º J¸Á÷μõk® öuõhº ¦øh¯ A¨£i¨£mh J¸ –͐}y´¯Í}x­©%wW ]2¡C?…´$ŠÊC?„Ê¢2¥75\ öu›¯Á¢v¸¢ux. GÀø»U÷Põmiß –„Ê2,OŠ7Í2-OJ\ W„ÊŠÊ2%75ƒ-OM^2¢Ê2 Cμsk ÷£øμ {ÖzvøÁzux ITN. #–2¥ÍJ„̄Ê>ͯŠ2?„7 ÷Pö©μõUPøÍU öPõsh J¸ mμUøP Aø©¨£x, Jmkö©õzua ö\¯À£õkPøͲ® £vÄö\#Áx, yrOK½#X2Êr2¥75

32 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Smuggling immigrants in containers to UK Flashback to 25 years ago - Tamil.indd 32

02-Dec-19 4:30:48 PM


Aรธuยจ รทยฃรตmkUPรตmkรx. CuรŸโ€ฐยปยฎ, Pshร”ยฏยจยฃhรตยฉร€ {PรŒยขxรยธยฎ ยฉร›u รยบzuPzรธu ร‹ย–ยฃ}xM\Zย–Z-OM^ย2ยง Jร†รถรรตยธรยธUSยฎ Qmhzumh ยฃ6,000 ย–ยœ=2}xOJZ Siรทยฏร”Pร’ Phzuยจยฃkรuร˜PรตP ยฃ1,800โ€“2,000 GรŸQร“ ยชPยจรถยฃโ€บยฏ รถuรตรธPรธยฏz uฮผรทรsiยฐยธยขux. Cยจยฃi ยกร˜ร–UPnUPรตรทรšรตยบ Phzuยจยฃkรuรตร€, CยขuU Sยฎยฃรธยปa รท\ยบยขuรยบPรUS |ร€ยป ยปรตยฃยฎ uยธยฎ รถuรตรˆยปรตP Cx Aรธยฉยขx ร‚mhx. ยจยธรฌรถรฉร€รชร€ xoPฮผยฎ Gร€ยปรตยฎ \โ€บยฏรตP รฮผรทรskยฎ GรŸยฃuร˜PรตPU SU Aร”UรธPU SรŠร‚รšยบ Gร†รรร„ รถ\ยปรรˆUPร„ยฎ uยฏรตฮผรตP CยธยขuรตยบPร’. AรยบPร’ Jยธ ยชPยจรถยฃโ€บยฏ mรถฮผ#ยปยบ รsiรธยฏ รรตhรธPUS GkzvยธยขuรตยบPร’; #ย–ย2ยง]ย„\W-OM^ย2ยง AรธuU Phzuร€ Sยฎยฃยผhยฎ -OKCร‹>ย•ย–รŠย2ยง#wW OยŠ73ย•ยŠ2?ย„รŒ2ร‹~ยŠรŠ72ยฅยƒ ร~7รŒยŠรŠ.รŒxรŠยด,ย‘ย–รŠ=32ยฅยƒ รถยฃรตยธzuยจยฃmhรš. Eร’รทร GรŸรš ^J73ยจZ)ยดxรW-OM^ย2ยง รถuโ€บยขxรถPรตร’รuร˜PรตP, โ€ขรŸรšรตร€ vรธฮผPรยฎ รถยฃรตยธzuยจยฃmhรš. CยขuU 5KรŒย„ยฉ2ยฃย•ร‹xยยƒxรŠยรŠรŒยฏรŠย ยฃรตQรฌuรตร›ยฏยบPร’, CยขvยฏยบPร’. Auรšรตร€uรตรŸ รญโ€บยขuยธยฎ |รตรยฎ %Xย•%รP72}xOรŒJรŠยƒ^รŠ=2ยง Siรทยฏร”PรรตP |iUPรทรskยฎ; รŒ2ร‹~ยŠรŠ,ย‘ย–รŠ=3ร‹xรŠย\W}xOJ %wWOยŠ73ย•`รยœย„รŒย–UMยƒ yยจรยŠ}รŒxOKร‹ย„M72รŒย–UMยƒ %รย–#รยฏ\ZยƒXรยŠ}xJCAยยฃย• ยฃvรรตQร‚kยฎ. Cยขuz vmhzvรŸ รท|รตUPยฎ, ยฃรตQรฌuรตรŸ ยฉร˜ร–ยฎ Cยขvยฏรตรรธฮผ }sk ร‚โ€บยขvยธยขu AยขuU Phzuร€ ย–รย}yยดยฏรย}xยญยฉย„6MWย• uPรร€Pรธรz รถuโ€บยขxรถPรตร’รxuรตรŸ. ^รŠ=2ยง}ยรร‹ยพย•ยฟยญ5 3ยขยƒyรŒยฏรŠยƒร‹xยยƒxรŠยรŠยฏ 5KรŒย„ยฉ2รยข'ยงรŒยข-OKC ร‹>ย•ย–Wยญ5mยดยฏรŠย•#=5WรŠยด vฮผmiรธรzvยธยขuรตยบPร’. %ย–ย2ยฃย•xยย%ยŠย™72รJ2รยข {ยบรQUQร“รตยบPร’. CยขuU PรธhPร’ Cฮผร„ รถ|kรท|ฮผยฎ vร“ยขvยธUQรŸร“รš.

ITN ยฆยปรšรต#ยขx Pshร”ยขvยธยขu #wWย–รย}yยดยฏย‘ยดWรยย–ย รถยฃร€รขยฏzรธua รท\ยบยขuรยบ. Aรโ€บhยฎ uรตรŸ Gร€ยปรตยจ ยฃnโ€ขยฎ รท\ยบยขux. ยจยธรฌรถรฉร€รชร€ Cยธยขu Jยธ ย–รŠยŠmยƒ^รŠ=2ยง-ย%ยŠOรJ รรตรŒUรธP รรตรŒยขรทuรตยฎ. Jยธ ย–รŠยก7ร2^รŠ=2ยง^รŠ=2ยขรŠ2รŒย– Cยธยจยฃx, Jยธ ร\vยฏรตรš ย—MXย…ย•W=5ย–Z#=3ยwZ ร‹ย–ยฃย…ย•ย–ยยƒรŒxรŠZ^รŠ=2ยง *รยœ75KรŒย„ยฉ2ยขรŠ3ย—MรŒย–รŠยƒ Gยจยฃiยฏรตรx Gร€รธยปรธยฏU Phยขx UK ร‹>ย•ยรŒย–UMยƒ#=5)=2ยฅรJย„ Eร“ร‚รšยบPร’ Eร’รรตยบPร’, AรยบPร’ )=2ยฅ75'Wย™ย–รŠย2ยงรŒย–รย ร‹xยญยซ\Wยย–รŠย2ยง)ยดยซรŒx? |iยจรทยฃรตยฎ.

Hร˜ร–UรถPรตร’รUTiยฏ AรŠรธPU Pรธu )=2ยฅรJย„2รWย…ย•^รŠยด รถuรŸร›ยขvยฏรตร‚ยผยธยขx รยธQรทร“รŸ; Xย•ย‘ย…ย“ยงยขยŠรŠรŒยถwXยŠรŠรŒxยข?ย• Jยธ uฮผPยบ AยพรยปPzvร€ xQ{rwรŒWยดร‚rwWยxI>รŠรxC รท\ยบยขuรยบ, Aรทu AยพรยปPzvร€ WOJC>รŠยขย)=2ยฅรJย„Xย~Pzรธuยจ รถยฃร˜รทร“รตยบ GvยบzuรตยบPร’. $ยฏรŠย“ยƒ^รŠ=2ยง~PwZ รถPรตsรทhรตยฎ; AรยบPรรธhยฏ Zยด{ยซ\Wย‘ย‘ยwZW}y}xWยญ2รŠ2 ^รŠ=2ยงย˜OรJย—OM -JรŒย–UKย…ยwWZUKร‚ยพร’ร )=2ยง^Uxย)=2ยฅ75รŒย–รย Wยย–WรŠ2ย–รŠ72ยฃ\Xย73ยจรŠย )=2ยฅรJย„ย—>รŠย—UP}x=2ยง {ฮผรตPโ€บUPยจยฃmkร‚mhรš. BPรทร, ^รŠ=2ยง2J\Wย•ย–ยย…ย•'ยงรŒยข `รยœย„\Yย~รŠยฐ\Zย—OรŒJรŠยƒ ^รŠ=2ยงC>รŠWรŠ)ยดยจ2ยญxรยฏ โ€ขPรรธฮผ EยธรรตUQรทรšรตยฎ. รทยฃรตยปยขรธua รท\ยบยขu CฮผUPยฉร˜ร“ %wW}xI>รŠyร‹ยŠรŠ~รŠยฐย„รŠย—ย• ย–wXยจ=3ย…ยwW)=2รยข7 Pshยฎ uรตsiU PhzvU รถPรตskรยขvยธยขuรตยบ. }ยรร‹ยพย•ยฟย•)=2ยฃJยwW ยฃnzรธuยฒยฎ, Phร„a^mkPรธรยฒยฎ #ย–ยxยฉ\Z7ร‹2รŠUM)=2รยข ,ยย—MXย…ย•W=2Cร‹>Zย—OM7 Pรตnรตยฉร€ รทยฃรต#ร‚mhรตยบ. )=2ยฅรJย„#ยŸร27 Pรธu |รŸS รทรรธยปรถ\#ux.

ยจยธรฌรถรฉร€รชร€, CยขvยฏยบPรรตP %ย73ยจ2รŠยŠP\WรŠรŒยรŒย„W=2รยข m2ย–ย2ยง)ยดยซ#รยœ\Z7ร‹2รŠUJ ยฉUPรธร UKUSร’ Phzvaรถ\ร€ยป mยดย–wWxยรยŠ^รŠ=2ยง>wX72 CยฏรŸร“x. CรยบPร’ ยฉUPรธร Jยธ mรถฮผ#ยปโ€บร€ Phzvaรถ\ร€รรตยบ Pร’, Aร€ยปx, Jยธ รถยฃรต#ยฏรตรš 2Jย™C@OรJ*ยญxรŠMร‹>ย–รŠย2ยง |รตรŸ Jยธ รธยฉUรทฮผรตLรทยฃรตรŸ ,ย‘ย–รŠ=3รย„ร˜xยฏรŠร˜xรŠย• \mรธhยจรธยฃยฐร€ Cยฏร€ยฃรตPU Szv รธรzvยธยขรทuรŸ. GรŸรรธhยฏ รŒ~ย=3ย…ย•,ย?ยฉย„,ย‘^รŠJรŠ} xXย™72ยย—รย„,ยฃ\Zรย–\Xยw รทuรŸ. Ax Eรธฮผยฏรตhร€Pรธรยจ ยฃvร„รถ\#xรถPรตshx. ^รŠ=2ยง2UQร~}xWยญ5ยง Jยธรยบ ยฉร˜ร“รโ€บhยฎ รทยฃ\, Aรยบ %ยดร‹ยฏรŠยย–rJยƒรŒx>ร‹WรŠรยรŒx? GsPร’ ยฃโ€บยฉรตร”UรถPรตร’รยจยฃh, ^รŠ=2ยงm2ย–ย2ยฅJยดรŒx>\ ร‹WรŠJ=3รŒยฏรŠยƒ^รŠ=2ยงยฃ1,800 WwWรŠย•)=2รยข)ย•รยWรŠUK7 Phzvaรถ\ร€รuร˜S AรยบPร’ ยชP BรยปรตP CยธยขuรตยบPร’. UKร‚ยผยธUQร“ ยฏรตฮผรตรx, Aยขuยจ รถยฃโ€บยฏ รถuรตรธPรธยฏz uฮผ ร‚ยธยฎยฆรuรตP โ€ขPรโ€บhยฎ Eร–vยจยฃkzuรทรskยฎ. Ehรทรš, Aยขu โ€ขPรยบ Siรทยฏร”Pรธร ,ยxรŠZ2รŠ}xรŠยฏย˜OKย• Aรธhzx รธรยจยฃรตยบ, AยจรทยฃรตxuรตรŸ #ย–ย2ยง)=5ยƒW}y-Kย—JรŠ~ย• CยธยจยฃรตยบPร’. Gร€รธยปรธยฏz uรตsiยฏร„hรŸ, UK |sยฃยบ ยฃnzรธuz uยขx, Siรทยฏร”รธยฏ #รยœ\Z7ร‹2รŠUMร‹>ย•ยรŒย–UMยƒ Jยธรทรรธร, Aยขuz รถuรตhยบยฆ |ยฃยบ ยฃnzรธuz uฮผรตร‚mhรตร€, AยขuU Siรทยฏร”รธยฏยจ ยฃร˜ร”ยฏ W2ย–ย•2รยขm2ย–ย2ยง#ยŠ>รŠ=2 \Z75ร‹ย–ยฃ}xM\Xย—Mย–รŠย2ยง yยดยฏย#ย–ย^รŠOKย‘ยwZ ร‹ย–ยฃรŒย„ยญยจ}xOMย—Mย–รŠย ฮผP]ยฏz vmhยฎ x\รตรยบ รฅรต GรŸQร“ BรŸmรถรยบยจ m2ย–ย)=2รยข)ยฃXย•UKUS #รยœ\ZCร‹>ยดยซย—Mย–WรŠ2 )=2ยฃJยƒร‹>รŠยดยฏรŠย^รŠ=2ยง Jยธ Pรตโ€บร€ ยจยธรฌรถรฉร€รชยผยธยขx BรŸmรถรยบยจยฆUS ร‚รธฮผยขรทuรตยฎ. Aรธu รรตhรธPUS Gkzuรยบ, SU Aร”UรธPยฐรŸ B#รรตรยบ iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 33

Smuggling immigrants in containers to UK Flashback to 25 years ago - Tamil.indd 33

02-Dec-19 4:30:55 PM


?•—„Ê̶ʴÁ#ÌW^Ê£´ •ß£Sv°À, ÷hÂm GßÓ J¸ öuõÈÀ~m£ ÁÀ¾Úº y=2‘wZ–wZ)´Í¯ C¢u ÷Áø»USz u¯õºö\#uõº. ÌJ—O)´²ÍJ„Ë^I?•- ,‘–Ê=3̈́^ÊJʖʕ,OK¯Ê ÷hÂm J¸ ÷uõÀ ø£ø¯U öPõskÁ¢v¸¢uõº. A¢uz ÷uõÀ ø£°À J¸ ÷Pö©μõ, ©ØÖ® £vÄ öŒ#²® P¸Â ,£\Z͖72}xOKwWZ2Êr• #~wWxKÌJ—O)=2¥ÍJ„ Eøμ¯õhø»U ÷PmP»õ®. 훢uº CUP¸Â²hß {¨}xOJʏ^Ê=2§ BßmöÁº¨¦US Á¢ux®, Põºz ËWÊ͐Ìx?…‘wZm2–ÍŠ #͜\Wʏ^Ê=2§#–ÍJ„ AkUPPzxUSa ö\ß÷Óõ®. EÒ÷Í `͜–W­5C?•—„ÊÌJ—O C¸Á¸® _®©õ A¢u¨£UP® ]­x–2Í¢}Ìxʕ˖£…• Põzv¸¢uõºPÒ. “*WʖZyŠCͯ )´¨Ê•,‘–Ê=3…•>\W~Ê27 PzvÚõÀ ÷£õx®” GßÖ GßÛh® Ë>Ê´¯Ê2§^Ê=2§'§Ì¢ Ë>´¨Zƒ)=2¥75ƒ#wW •PÁ¸US® ªPÄ® £h£h¨£õÚ Eøμ¯õhÀ |øhö£ØÓx. åõ uøμ°À J¸ ö©zøu°À A©º¢v¸¢uõº. uõß £õQìuõß $73Š\W2ʽ€x5X…‘wZ –wWWÊ2™ƒ?$UM2¥75 •ßÚõÀ ¨¸ìöéÀêÀ ¦P¼hzøu |õi¯uõPÄ® åõ ö\õßÚõº. UK•'§¢)=2§ ^UxxPƒWwWʕ)=2Í¢ )•Í2JwZ#͜\ZCË>• ÁuØSz uõß ªPÄ® ¸¨£zxhß C¸¨£uõP AÁº ö\õßÚõº. v‘Íœ…•W}y̯ʃ ^Ê=2§}Á˾•¿•)=5 W=3…wÌWʃ)´xÍW\ËWrwZ öPõÒÍ÷Ásk® GßÖ åõ ÁئÖz v¯÷£õx, `Ì{ø»°À >­«#Ÿ\Wƒ6K„Z}Á˾•Á —MX72OJP=2Í¢}x­© ^Ê=2§,Ÿ=2Ê2\ËWrwZ Ë2ÊUK72—•Í$2̖*ÌWÊ Ë>ʕ‘Í–\ZCË>ÊW}y̯ʃ ¨¸ìöéÀêÀ CÆÁÍÄ SøÓ¢u 2OJP\X•)=2¥75,—MX

3ÍJ\WÍW)UQ#–—„wWʏ #ÌWÌ^Šƒ^Ê=2§)wW} yŠCͯ‡ƒ%•Ê~•#=3wZ )}xK̄ÊW}y—OÌJʃ ˖£…•–wWZƒ—ÍŠ–Ê2 ,–ÊJÍ272Ê͊}yK\Z {ø»¯zxUS Á¢÷uõ®. ÷©¾® £» £vÄö\#¯¨£mh ËWÊ͐Ìx?'͊„ÊJ•2§~­«ƒ 6OJ=2¥75}y¨55©}yJ\W72 AÍÄ |ßÓõPa `Ì¢v¸¢u J¸ 5ƒx“72ʯ–2Í¢^Ê=2§ 2UJ©wÌWʃxI>ÊÍxC Ì>wW#›Wʏ?=ŠÊPÊ)´x– “C¢v¯a \÷PõuμºPÍõQ¯ _=2§ËxÊ„ʯ2J™C@OMP÷Íõk GÀø»ø¯U Ph¢x ö\À Áøu |õß EÖv¨£kzx÷Áß” )´«)=2¥75'«XË>Ê´¯Ê ºÊ*­xÊMË>3¨,Ëxr„ ËxOK…•^Ê=2§UKUSa Ë>•Ì–UMƒ)´«?•—„Ê –­{«\X¯Êy´¯#=5 åõ ö\õÀ¾® •PÁ¸US¨ £n® ö\¾zv ITN)=2Í¢—M—75ƒ )´¨Ê^Ê=2§#ÍWCË>„ —ƒx—•Í*˯°• ^Ê=2§yrOK½#Š>Ê=2\X´ FCO EuÂzöuõøP°À C¸¢÷uõ®, ö£Àâ¯zxUPõÚ )=2§—>Ê72§3OJ\WOJ Põ»õÁv¯õS® {ø»°À %wW¯#W´y¨5^Ê=2§ Esø©°÷»÷¯ \mhÂ÷μõu©õÚ Si÷¯ÔPÍõQÂk÷Áõ®! #W´y¨5ITN *­xÊM Ë>WyrOK½5K~2¯Ê¯ J¸ £õQìuõÛ¯¨ ö£õÔ¯õͺ )=2¥ÍJ„5©}{2Í¢} y´x­©$´O˖}y•ºÊ™J´ öuõhº¦öPõshõº. AÁ¸® J¸ |s£¸® J¸ mμUQÀ UKUSU Phzu¨£mhõºPÒ. |•zx }Ìxʯx͜„XOJ\X´xK )=2Í¢72J\X––W­2Ê2ITN ÷Pö©μõUPÒ ÷£õßÓÁØøÓ¨ ö£õ¸zv¯ mμUøP¨÷£õ»÷Á C¢u mμUS® C¸¢ux. uõ›U GßÓ A¢u¨ £õQìuõÛ¯º ußÝhß ,Š2?„7Ì2Ë~ŠÊ͖7 öPõskö\ßÔ¸¢uõº. BÚõÀ, ZŠX½J–>~Ê2#X‘wW ´2´2§YwZ—OJ¯$2̖ mμU GÀø»ø¯U PhUS® A¢uU

2ÊO?̈́#–ŠÊ•xX™Ë>„ C¯»ÂÀø». BÚõÀ, AÁº J¸ mμUQÀ 22~QÌ^Šƒ'P̖Ê usp÷μõ CÀ»õ©À AøhzxøÁUP¨£mhõº. AÁ¸hß J¶´2P72ʯy¨5K̄©2¥ƒ %wWʏ2§~\X„\ËWÊ͐72ÊO? UKÀ J¸ öuõhº¦|£øμ Aø©zux, m2–2£JwZ#–ÍŠ Âk¨£uØPõP £2,000–œ=3„Z £» ªÀ¼¯ß £õºøÁ¯õͺPÐUS JÎ£μ¨¦ Si÷¯ÔPøͨ£ØÔ¯ SUQß ]2¡C?UKÀ ÷© 23, 1995 AßÖ ITN–͐}y´¯‘•,£xŠ}x} £mhx. UK•#w]2¡C?̈́ Gmhøμ ªÀ¼¯ß £õºøÁ¯õͺPÒ PshõºPÒ. SU ußÝøh¯ –œ72~ʯmͨ…•y=2 ‘wW#wW$=3ÌÊ  2ty„ÍŠ‡ƒ%wX„ÍŠ‡ƒ vøμ°À GvºöPõshõº. •uÀ |£º ªPÄ® C¯À£õÚ•øÓ°À GvºÂøÚ¯õØÔÚõº. SU øÁzv¸¢u \õßøÓ¨£ØÔa ?wX\Z}xX•Ë>ʕ–WÊ2C ö\õßÚõº. (AÁºPÒ C¸Á¸® ITN #²}y„%-OM^2¥J´ ÌxŠƒÌx?„ÌxÊZ575Ÿ—¯ #ÍWŠ2?„~Ê2}xJƒyK\X ¸¢uõºPÒ). A¢u C¢v¯º “EßøÚ GßÚ ö\#Q÷Óß £õº” GßÖ SUøP ªμmiÚõº. Z¾Ê–ºÊ˜OK•^Ê´ )M\XwWŠ2?„˜K̄Ê72£• ?™ƒ]2¡C?…•2ÊOJ}xOJ¯ ö£Àâ¯a \mh¨£i PõÁÀ Zͨ…¯(J2=2¥75 ,\Z͜72̖Ê(J2#©7Í2 PøÍU P¸zvÀ öPõÒÍ÷Áõ AÝ©v°Àø». x\õÁº åõ ÷£õß÷Óõ¸US GvμõP AÁºPÒ —>ʊÍP2Í¢\ËWÊJ=3¯Ê2¢Ê GßÖ GÚUS CxÁøμ öu›¯ÂÀø». AÁº CßÝ® Si÷¯ÔPøÍU Phzx® öuõȼÀ C¸UQÓõº GßÓõÀ, AÁ¸øh¯ øPPÒ C¢v¯õÁøμ }Íõx GßÖ |®¦Q÷Óß! © X%wZy¿¯Á͐´ )Ÿ\WÊ¢%wWCË>X\WÊ£• i\WZÍP$?r„

34 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Smuggling immigrants in containers to UK Flashback to 25 years ago - Tamil.indd 34

02-Dec-19 4:30:59 PM


ยฃรตmรšรตร‚ร€ ยฆร˜ร–รท|รต# ยฃโ€บรท\รตuรธรš ]ร“ยจยฆ รธยฉยฏยฎ vร“ยจยฆ รทฮผรตmhโ€บ รถล’#vUSรŠ Pรตยบ ยฉรต{ยปยฎ ยฃรตmรšรตร‚ร€ Eร’ร \รทรฮผรต รทPรŸรฉยบ ยฉร˜ร–ยฎ ~ย•OKyยงรร‹xยบรŠย‘OK~ย\Zย– ยฉรธรšยฐร€, ยฃรตmรšรต ยชmhร„รŸ รทฮผรตmhโ€บ \[Pยฎ RID 3250>รŠยyย• R S รทPรŸรฉยบ hยฏรšรตUรฌiU รถ\รŸhยบ Gรšยจยฃkยฎ ยฆร˜ร–รท|รต# ]ร“ยจยฆ ยฃโ€บรท\รตuรธรš รธยฉยฏยฎ vร“UPยจ ยฃmkร’รx. Cยขu รธยฉยฏzรธu RID Pยฉร€ ล’[ร‚ AรยบPร’, Asรธยฉยฐร€ รถuรตh[Q รธรzuรตยบ. Aยจรทยฃรตx Aรยบ รทยฃ_รธPยฐร€, ""รถยฃรตยธรรตuรตฮผzvร€ |ยผรรธhยขuรยบPรUS, CxรทยฃรตรŸร– ยฆร˜ร–รท|รตรธยฏU Pshร”ยฒยฎ ]ร“ยจยฆยจ ยฃโ€บรท\รตuรธรšPร’ Cxรรธฮผ Jยธ PรšรรตPzuรตรŸ Cยธยขux. Aยจยฃiยจ ยฃmhรยบPรUS, Cยขu รธยฉยฏยฎ ]C>ย„~รŠ2,ยย–ยŠ}yยŠ>รŠW~รŠ2

y

RID Pยฉร€ ล’[ร‚ยฒhรŸ โ€ร›z ล’ยขvฮผรต PDG ร‚@รU Sยฉรตยบ, DG @Pรตยฃรตร€ รถPยฎPรต, Aร‚hรต รถPยฎPรต, ล’[Pzuรธยปรยบ ยฉ@รšรตรค Sยจuรต ยฉร˜ร–ยฎ Dr R N ][.

ร‚ร[Sยฎโ€™โ€™ GรŸร– ยฃรตฮผรตmi รทยฃ]รšรตยบ. |รŸร”ยฒรธฮผ Bร˜ร”ยฏ DG รทPรตยฃรตร€ รถPยฎPรต รทยฃ_รธPยฐร€, โ€œCยขu Pรšร„ รธยฉยฏzรธu |รšรรตUQยฏ รถยฃยธรธยฉ PDG ร‚รทรUSยฉรตยบ AรยบPรธรยฒยฎ,

\[PzvรŸ โ€ขยขรธuยฏ uรธยปรยบ ยฉรทรšรตรค Sยจuรต AรยบPรธรยฒรทยฉ \รตยธยฎ. Auร˜S AรยบPร’ รถยฃยธยฎ ยฃ[S AรŽzuรšยบโ€, Gรš ยฉQรŒa]ยฒhรŸ 5ยฉ}yOJรŠยย„

vzvUSยฎ wร„ รญรต

รšยพยพร‚ร€ รกรผรŸ 6โ€“10 |รธhรถยฃร“ร„ร’ร RI ยฉรต|รตmkUS }[Pร’ รยธรธP uยธยฎ รทยฃรตx uรร“รตยฉร€ IรฌQลธยฎ _รธรยจยฃuร˜Sยฎ รท|ฮผยฎ JxUS[Pร’. Bยฎ, รญรรต# wร„Pร’ E[PรUPรตP Cร›ยจยฆ ร‚ยธยขxPรhรŸ PรตzvยธUQร“x. รทรฅร† Iรฌ (Cรธu รทรฅร†k Iรฌ Aร€ยปx รฌรทรšรต รทPรตรŸ GรŸร– รถ\รตร€ยผร‚hรตwยบPร’, Ehรทรš }[Pร’ รถรรŽ|รตmkUPรตฮผยบ )ยดxรW72UMyK\Zร‚kรรตยบPร’) GรŸยฃx รญรรต# wร„PรŽร€ Siรทยฏร”ยฏ รกยจยฃรตร›ยฏยบPรรตร€ Aร”โ€ขPยฎ รถ\#ยฏยจยฃmhx. PQรทPรต&โ€บ GรŸร“ Eรธร“ยขu Iรฌ ยฃยปPรตฮผzvรŸ uรตUPz uรตร€ Cx EยธรรตUPยจ

รญรต[U ล’รตยบiรŸ ยฃmhx. Iรฌ PmiPรธร รธPPรรตร€ wmi ยชยธxรรตรš Iรฌ ]ร€ยพ PรŽรŸ Sร‚ยฏร€PรรตP 'ยย–รŠ75ย–รŠย2ยงyยจ5 รถรยจยฃ ยฉshยป ยฃร‡a\รตร– Pรรตร€ Auร˜S _รธรยฒยฎ ยฉnโ€ขยฎ FmkรรตยบPร’. Cยจรทยฃรตรถuร€ยปรตยฎ Cx รถยฃรตxรรตP Gยขvฮผz uรตรทยปรทยฏ wmhยจยฃkQร“x,

yยจ5รŒ~ย“ยƒ,ยxK vzvยจยงmkยฎ รรธPยฐร€ Aรธu IรฌQลธโ€ขhรŸ รท\ยบzx รร‡[SQร“รตยบPร’. _รธรยณmiPรรตP ยฃยจยฃรตรŽ, ยผa], AรŸรšรต] รทยฃรตรŸร“ 'ยงยฆยyยŠxย=2ยงmWย• ^ย–รŠ}xยœยƒ$}yยง \รตUรทยปm รทยฃรตรŸร“ \ร˜ร– ร‚]zvฮผยฉรตรšรธร (รญรรต# wร„PรŽร€)

รรธฮผ ยฃยป รรธPPร’ ยฃยฏรŸยฃkzuยจยฃkQรŸร“รš. รถยฃรตร”zu รทhรต|m E[PรUS รถฮผรตยฎยฃยจ yK75~รŠ"#}xK รถยฏรŸร“รตร€, ยฉยปรตรฉuรตรธรฉ _รธรzxยจ ยฃรตยธ[Pร’. Cx, Cยขuz wร„PรUS รยขx Siรทยฏร”ยฏ รทยฃรตยบa_R]ยฏยบPรรตร€ รถPรตskรฮผยจยฃmhx. รญรรต# wร„PรŽร€, Ga]ร€ Fร“รธรUSยฎ Pรตi รท\ยบzu รทhรต|mPรร’ Pรฌhยบm, รทu[Pรต# ยฆmi[, \รตUรทยปm ยฆmi[, รถPรต#ยฏรต รทยฃรตรŸร“รธร voUPยจยฃmiยธUSยฎ. E[Pร’ ร‚ยธยจยฃยฎ Gร†รรธPa _รธรยณmiยฐร€ Cยธยขuรตยพยฎ \โ€บ, รถรร†รทรร– PรธhPรUSa รถ\รŸร– ยฃยปuฮผยจยฃmh รรธPPรธร ยธ]zxยจ ยฃรตยบยจยฃvร€ uรร”ร€รธยปรทยฏ.ย„ iล’ยฎยฃยบ 2019 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ 35

Cancer diagnostic facility in Patna + Convention - Tamil.indd 35

02-Dec-19 3:14:15 PM


$?ย„x?.y7รŒยŠรŠOJr%Wยก $?rย„ย2ยงร–wX}{ V

E

ร’ร‘ยบ รทฮผรตmhโ€บ CuรŒPรŽรŸ Eร’รhUPยฎ, รiรรธยฉยจยฆ ยฉร˜ร–ยฎ Pรตm]ยจยงยบรยฉรตรš รทuรตร˜ร“ยฎ BQยฏรธรยฃร˜ร”ยฏ Jยธ uoUรธP Aร”UรธPยฏmรธh ร‚รธฮผร‚ร€ รถรรŽยฏรตPร„ร’รx. รทฮผรตmhโ€บยฏรŸPร’, ยฉร˜ร“รยบPร’ยฉzvยฐร€ Eร’ร‘ยบ รทฮผรตmhโ€บ CuรŒPรรธhยฏ รƒaรธ\ ร‚โ€บรรตUSรuร˜S Cx Euร„ยฎ. Cยขu Bshร”UรธPยฏรตรšx, \ยขuรตuรตฮผยบPรรธhยฏ |รตizxiยจรธยฃ, PยธzxPรธรยจ ยฆโ€บยขxรถPรตร’รuร˜PรตP 2020โ€“21ร€ {PรŒzuยจยฃhรทรsiยฏ Jยธ ย–รŠ>2ย2P7ร‹2M}yย•ร‹xยจ}xMยƒ yยดยณOJ=2รยขย‡ยƒ2ย\Xย• รถPรตร’รยฎ GรŸร“รตยบ RIรŸ ยฃรŸรšรตmkz uPรร€ รถuรตhยบยฆU SรŠz uรธยปรยบ รทhร‚m AรถยปUรฉรตshยบ. รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ CuรŒ รถ\รŸรธรšยฐร€ |hzvยฏ Cฮผsk ^รŠยง$?ย„ x?.y7ร˜ยŠรŠOJr B]โ€บยฏยบPร’ Pยปยขxรธฮผยฏรตhยผร€ #ย–ยย–ยœ=3ย„'รยŠย…ย•)Xยย–ยยƒ Eร’ร‘ยบ CuรŒPรUPรตรš Eโ€บยฉ B#ร„, รทฮผรตmhโ€บยฐรŸ รถยฃรตxz รทuรตร˜ร“zรธu CuรŒPร’รรˆยฏรตP รทยฉยฎยฃkzxรuร˜Pรตรš รถPรตร’รธP รรˆPรตmkuร€Pร’, โ€ขรŸรถรškยจยฆPรธรU Pshร”รuร˜PรตP, CฮผshรตskPร’ รถยฃรตร–ยจยฆรQUSยฎ Kยบ Bรทยปรต\Pยบ รรตโ€บยฏzรธu โ€ขรŸรธรUSยฎ GรŸร“รตยบ. รทฮผรตmhโ€บยฐรŸ ยฆvยฏ ร‚ยณPa รถ\ยฏร€ vmhzรธu รถรรŽa\ยฎรทยฃรตmkU PรตmkQร“ Jยธ uPรร€ รถuรตhยบยฆa รถ\#vzรถuรตSยจรธยฃ ย–ยœ=3ย„#ย–ย%Wยก2ยงxยŠย–ยรŠยฏ ยฉร˜ร–ยฎ }izu uรตUPzรธuU รถPรตsh XOJ=2รยขร‹ย–ยฃC>ยƒรŒxรŠOM7 PรตmkQร“ Eร’รhUPzvรŸโ€ฐยปยฎ ร‹ย–ยฃ}xรŠยรย–ย„รŠยขย2รยขย‡ยƒ &ย}xWยดiยยƒW=2ยฅรJย„ uรตUPzรธu AvPโ€บUPรทรskยฎ,

โ€ขzxUSยฉฮผรŸ

รƒaรธ\ ร‚โ€บรรตUPรทรskยฎ GรŸร“รตยบ. รทฮผรตmhโ€บ CuรŒPรธร โ€ขรŸรถรškzxaรถ\ร€รuร˜S, ร‹xรŠZย–รŠยฏm73ย„\Zย–=2ยฃยด ยฃmiยฏยพhรŸ Tiยฏ Jยธ \โ€บยฏรตรš uPรร€ รถuรตhยบยฆ AqSโ€ขรธร“, Eร’รhUP ร‚ยณPยฎ |ยฉUSz รทuรธร. รถuรตรˆร€~mยฃยฎ, ยฉUPร’ รถuรตรธP, \โ€ฐP ยฉร˜ร–ยฎ รทยฃรตmiU PรตฮผoPร’ รทยฃรตรŸร“ รถรรŽU 2รŠยŠQ2ยงรŒW=3ย—OJ'ยซ}yยฏย GsoUรธP, ]UPยปรตรš Jยธ ยฃi{รธยป, รถยฃรตร–ยจยฆUPรตยปยฎ Aiยจยฃรธhยฐยปรตรš รท\รธร Vs vร“รธยฉ Aiยจยฃรธhยฐยปรตรš รร€ยปรธยฉ BQยฏรร˜ร”รŸ Cยธรธยฉz

uรŸรธยฉ, รถuรตhยบa]ยฐรŸรธยฉ, รทยฃรตยผรทยฏรตร‚ยผยธยขx ร‚kuรธยป รถยฃร˜ร– ร‚mh EยปPยฎ BQยฏ Eร’ ysiPร’ |ยฎรธยฉ GรŠยขx AยฉฮผรธรUQรŸร“รš; Gvยบรยธยฎ \รรตร€PรUSz uยฏรตฮผรตUSQรŸร“รš GรŸร– ร‚รโ€บzuรตยบ AรถยปUรฉรตshยบ. ร‚ยณP โ€ขUQยฏzxร[Pร’ Gvยบรยธยฎ \รรตร€PรŽร€ Pรรšยฎ รถ\ยพzvยจ รทยฃ]ยฏ AรถยปUรฉรตshยบ, #ย–ยญรยจ}yยดย–ย~รŠยซxOKย„ ย‘OJรŠย'ยซ}yยฏย)UQ7ร2รย„ AvPโ€บzuร€, รทยฃรตยผรทยฏรตร„US GvฮผรตPa รถ\ยฏร€ยฃmh Aรยฃรzรธuยจ

36 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ iล’ยฎยฃยบ 2019

Asia Pacific Rotary magazine Editors discuss strategic issues - Tamil.indd 36

02-Dec-19 4:52:38 PM


Kiran Zehra

£¯ß£kzvUöPõÒÐuÀ, WÊ72m§¢XOJ=2Í¢}x­© GÊxuÀ, £ß•Pzußø©ø¯z ysi Ãaø\ ›ÁõUSuÀ, '«}y¯2£´x=2£}{ ÷μõmh›°À ¦v¯ ÁÈPøÍ E¸ÁõUSuÀ ©ØÖ® Bμõ#a], ¦xø©a ]¢uøÚPøÍ HØÖU öPõÒÐuÀ, B£zxPÐUSz u¯õμõP C¸zuÀ. ÷©¾®, |®•øh¯ •uÀ Bsk •ßöÚk¨¦PÒ ÷μõmhμõUøh ̊ÊOJŠÊ7J2Í¢‡ƒ '„\ZW• C¢u ÷μõmh› BskUSÒ £°Ø]UPõÚ Cøn¯U P¸ÂPøÍ E¸ÁõUSuÀ BQ¯ÁØÔÀ #Í~‡ƒ̊ÊJŠÊ7J2¥ÍJ„ ö\¯ÀvÓߪUP J¸ uμÄz W¢\ZJ´̊ÊOJr>=2#¢—• AÁºPÎÀ _©õº 250,000 ÷£¸hß |õ® Fhõh÷Ásk® GßÖ® AÁº P¸zxz öu›Âzuõº. EÒѺ CuÌPÒ ö£õxz ÷uõØÓU SÊøÁ {¯ªUP ̖UMƒW=2¥ÍJ„ PmkøμPÎÀ ö\¯ÀÃμºPÒ GßÓ ö\#vø¯ J¸ •UQ¯¨ £o¯õP

RIW2–•ËWÊJ{#X2ÊrØJ—O#ː7¾Ê´J~­«ƒ؊ÊOJryŠÊwX„

£zv›UøPPÒ J¸[Qøn¨£õͺ @hõÚõ Põmhº. *­«7Ë2ʧ¢Ì–UMƒyŠÊUO ø©¯zv¾ÒÍ Cøn¯U P¸ÂPøÍ |ßS £¯ß£kzvUöPõÒÍ ÷Ásk® GßÓõº AÁº. ÷Pmì AÓUPmhøÍ°ß ÷μõmh› EÓøÁ ›ÁõUSÁx£ØÔ¯ ÷£a_PÒ |øhö£ØÖÁ¸QßÓÚ; Akzu £ßÚõmkU TmhzvÀ Cx£ØÔ¯ Kº AÔ¨¦ öÁΰh¨£k®. ÷©¾®, 2020ß |kÂÀ,

@hÂm Aö»Uéõßhº ©ØÖ® @hõÚõ Põmhº AÁºPÐhß £zv›UøP B]›¯ºPÒ μæuõ £Pz (@μõmh› {³ì), @¯õuºÁm ÁÛz (@μõmh› uõ#»õ¢x), öíß› åõÆ (uõ#Áõß @μõmh›), @P# QiÀ (@μõmh› hÄß Aßhº, Bìv@μ¼¯õ), ©ØÖ® RISAO ‰zu PR J¸[Qøn¨£õͺ @áõv μõ#, @μõmh› {³ì A¾Á»ºPÒ K öŒ¢vÀ S©õº, K ÂìÁ|õuß, V •zxS©μß ©ØÖ® Qμs öáíμõ.

$}yr72Ê͖}Ìxʑ̄Ê AØÓ Psh©õP AÔÂUPÄÒÍx WHO̊ÊOJr>=2=2§ ÷£õ¼÷¯õ öÁØÔUPøuPøÍz W=2§>i2=2¥J´x3wZöPõÒÍ÷Ásk®. ¦v¯ E›© B#Ä ¦v¯ E›© B#Âß •UQ¯ #ƒ>=2£•,´«xX}xÊ¢2§ RIØxʏK´#²~Ẍ́} Ëx­¨y´?•Í¨—­xͯ ]͐„=2£•%W¡2Í¢—­2 #²~X–œ=2}xMƒ%W´ uμzøu ÷©®£kzxÁuØPõÚ ÁÈPõmkuÀPÒ, SÔ¨¦PøÍ B÷»õ\Pº Áõ›¯® E¸ÁõUS®. öhõø©ßPÒ, URLPÒ J÷μ ~ÊXr„Ê2,Ÿ=5xM\W}xMƒ’’ Áø»¨ £vÄPÒ, ö\#v %ÍP„\W¢=2§ÌxÊ´¨ ˖£(J2=2£‘wZ '§¢J72=2Í¢}x„´xM\Zƒ ÷£õx, E›ø©xÓ¨¦PøÍa ÷\ºUP÷Ásk® GßÓõº EÒѺ %W¡2¥72ʯ,=3ÍP}xÊ¢ ÷hõßÚõ Põmöhº. {X„yŠÊUK=WŠ]͐2§ ö\¯¾US Á¸®÷£õx, '§¢J72\ÍW–œ=5W•~­«ƒ ÁiÁø©¨¦a ö\¯À•øÓPÐUPõÚ uμ AÍÄ÷PõÀPøÍ CuÌPÒ Gmh÷Ásk®.’’ CuÌPÎß uμzøu ÷©®£kzxÁuØPõP, 6–7 ÷PÒÂPÐUS ÷©Ø£hõu J¸ Áõ\Pº PnUöPk¨¦ AøÚzx CuÌPÐUS® |hzu¨£k®. iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 37

Asia Pacific Rotary magazine Editors discuss strategic issues - Tamil.indd 37

02-Dec-19 4:52:43 PM


Jmkö©õzu ÁiÁø©¨£õÚx, ÷μõmh›°ß ³Pz öuõø» ÷|õUøP Bu›UP÷Ásk®, AuÝhß Jzvø\¯÷Ásk® GßÓõº AÁº. uPÁÀöuõhº¦U SÊ ÂÁõvzx E¸ÁõUQUöPõsi¸UQÓ C¢uU PnUöPk¨¦, \¢uõuõμºPÎhª¸¢x 2\Z2§y´³OJ=2Í¢} ö£ÖÁuØPõÚ Aa_Özu»ØÓ J¸ ÁȯõS®. Cu߉»®, CuøÇ ÷©®£kzxÁuØPõÚ ÁÈPøͨ£ØÔa \¢uõuõμºPÒ W=2¥ÍJ„2\Z2Í¢ öÁΨ£kzu J¸ Áõ#¨¦ #Í~‡ƒ2P7Ë2M}{2Í¢C ö\¯ÀvÓÝÒÍøÁ¯õP BUSÁuØS GßöÚßÚ ÷PÒÂPøÍU ÷PmP»õ® Gߣx£ØÔ |®•øh¯ Bμõ#a] SÊ ]¢vzxUöPõsi¸UQÓx. C¢u B#Âß •iÄPÒ EÒѺ B]›¯ºPÐhß £Qº¢xöPõÒͨ £k® GßÓõº ÷hõßÚõ. Aa_ Vs iâmhÀ C¢v¯õÂß GÊzuÔÄ ÂQu® 74 \uÂQu®; |õmiß £» Qμõ©¨¦Óa >wÍW2Í¢#CA(J2=2§%´²ƒ Bμõ¯÷Ási°¸UQÓx. C¢u¨ y´¯Q…•xʏ75ƒÌxÊZ ö\#vzuõÒPЮ CuÌPЮ C¢v¯õÂÀ SøÓ¢u£m\® 20–30 BskPÐUSz öuõh¸®. £» ^Ê£W¡2§W=2¥ÍJ„—­xͯ GsoUøP AvP›zv¸¨£uõPa \«£zvÀ öu›ÂzxÒÍõºPÒ. CuÚõÀ, Aa_ CuÌPÒ AÈ¢x ÷£õS® GßÖ FQzuÁºPÐøh¯ ÷£a_ Ai£mkÂmhx GßÓõº ÷μõmh› {³ì B]›¯º μçuõ £Pz. FhõhÀ \õzv¯•ÒÍ Kº Cøn¯zuÍ® |®•øh¯ Aa_¨£v¨ø£ •Êø©¯õUSQÓx. C¢u Cøn¯zuÍzvÀ W°}xOJ2OM͊2§xJ=2§ £vÄö\#¯¨£kQßÓÚ. PDF ÁiÂÀ J¸ ªß £v¨¦ öÁΰh¨£kQÓx. Rotary. org~­«ƒy¨%J=2£• Cøn¯ ÷©®£õkPÒ öuõhº¢x öÁΰh¨£kQßÓÚ. 1.28 O>ƒyŠX2§ Aa]h¨£kQßÓÚ. Azxhß ,}yMƒÌxÊZ˖«ƒi´«>W

Qμs öáíμõ, @hõÚõ Põmhº, @áõv μõ#, öíßÔ åõÆ, K öŒ¢vÀS©õº ({Ø@£õº) @åμß íº¼, V •zxS©μß, @P# QiÀ, μæuõ £Pz, öá#ÿ ©ØÖ® K ÂìÁ|õuß. ÂQuzvÚº (4,000ˊÊOØJr„´2§) ©mk÷© iâmhÀ £v¨ø£z ÷uº¢öukzxÒÍõºPÒ. Cu߉»®, Aa_ÁiÁ®uõß CßÝ® Bm]|hzxQÓx Gߣøu¨ ¦›¢xöPõÒÍ»õ® GßÓõº AÁº. Czxhß, CuÈÀ Ch®ö£Ó %„ÊWXOJ=2§%}ÌxÊZ ,W°\Z–~ʯ´xX}y• öÁΰh¨£kQßÓÚ. “÷μõmh› {³ì ¨Íì” GßÓ C¢u ªß£v¨¦, JÆöÁõ¸ ©õu•® 15® ÷uv öÁΰh¨£kQÓx. |õ® ÷μõhμõUm ö\#vPÒ GßÓ %W͜‡ƒ,›Ë–ʍ2ʐÊUMƒ öÁΰkQ÷Óõ®. C¢u CuÌ ]» v«yŠX2§#C?J}xM3¨Z %W´yŠX2§%wX„Ê—“ƒ GÁßìhõÛ¾® EÒÍ DRRPÒ, DGUPÒ ©ØÖ® ‰zu ÷μõmh›z uø»ÁºPÐUS Aݨ£¨£kQßÓÚ. Cx Cøn¯zvÀ QøhUQÓx.’’ ©õºa 2019¼¸¢x BPìm 2019USÒ, C¢v¯a ö\#vzuõÒPÒ ©ØÖ® CuÌPÎÀ }º ©ØÖ® [Í~}yŠCͯ2Í¢}x­© 13,500 PøuPЮ PmkøμPЮ öÁΰh¨£mi¸¨£uõP Kº FhPU PnUöPk¨¦ öu›ÂUQÓx GßÓõº RISAO ¦x vÀ¼°ß ‰zu PR,=3ÍP}xÊ¢ ä÷¯õv μõ#. ©Ûu Áͺa] ©ØÖ® Z´x=2Í¢}x­©„2ÍW2§ |ßS GÊu¨£mhõÀ, ©UPÍõÀ #–­«J´Ì^ŠK„Ê2\W=2Í¢\

öuõhº¦£kzv¨£õºUP C¯¾® GßÓ Esø©ø¯ Cx _miUPõmkQÓx.” GÀ»õ B]›¯ºPЮ \¢vUQÓ ö£›¯ \ÁõÀPÎÀ JßÖ, ¦v¯ AÀ»x »Q¯ '«}y¯2Í¢}x­©„W2–•2§ CuÌPÎÀ \›¯õÚ ÷|μzvÀ öÁΰh¨£kÁvÀø». RI C¯US|ºPÒ £μz £õsm¯õ ~­«ƒ2~•>=—–œ=3„ Ãi÷¯õ ö\#vPÎÀ ÷μõmh› CuÌPÎß •UQ¯zxÁzøua _miUPõmiÚõºPÒ. AøÁ J¸ •UQ¯©õÚ uPÁÀöuõhº¦U P¸ÂPÍõP¨ £¯ß£kÁuõÀ, B]›¯ºPÒ AÁØÔß uμzøuz öuõhº¢x ÷©®£kzu÷Ásk® GßÖ ÷PmkUöPõshõºPÒ. Bìv÷μ¼¯õøÁa ÷\º¢u ÷μõmh› hÄß Aßhº ö£õx ÷©»õͺ ÷P QmiÀ, øuÁõß ÷μõmh› B]›¯º öíßÔ Y T åõÆ ©ØÖ® ÷μõmh› uõ#»õ¢vß uø»ø© B]›¯º ö¯õuºÄm ÁõÛm BQ÷¯õº W=2¥ÍJ„2\Z2Í¢x3wZöPõshõºPÒ, ÷μõmh›¯ßPÒ WÊ=2§Ë>“\W̖UK„ öuõøPPøÍa ö\¾zuõ©À, '«}y¯W2–•2Í¢C>r„ʯ ÷|μzvÀ öu›ÂUPõ©À C¸US® `Ì{ø»°À CuÌPøÍ ^J\Z–X‘75ƒ?Š~=2Í¢7 5©}yOJʏ2§ ÁiÁø©¨¦: S Q¸èn¨μwè

38 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Asia Pacific Rotary magazine Editors discuss strategic issues - Tamil.indd 38

02-Dec-19 4:52:46 PM


RI öuØPõ]¯ A¾Á»P AÔ¨¦PÒ @©áº @hõÚº A[RPõμ®/ E»PÍõ¯ ©õÛ¯ £¯ÚõÎPÐUPõÚ ÁÈPõmhÀPÒ •UQ¯©õP |ßöPõøh ÁÇ[S£Áº ©ØÖ® •UQ¯©õÚ £›_PÒ ÁÇ[Q¯ÁºPÐUS •UQ¯zxÁ® ÁÇ[SÁvÀ ÁÈPõmiPÒ £i PÁÚ® ö\¾zu¨£hõuuõÀ öPõÒøP C[÷P Á¼²Özu¨£kQÓx. z Á¸hõ¢vμ {v, Gs÷hõÆ ö©ßm L£sm ©ØÖ® ÷μõmh› £Äs÷håÝUPõÚ y¨WÍJË>„}xOJ £›_PÒ EÒÎmh uÛ¨£mh £[PΨ¦PÒ ©mk÷© •UQ¯ |ßöPõøh¯õͺ A[RPõμzvØS uSv ö£ÖQßÓÚ. z @©áº @hõÚº A[RPõμ® uÛ|£ºPÒ, u®£vPÒ, ÷μõmh› AÀ»õu CønUP¨£mh Lö£Ís÷håßPÒ ©ØÖ® {ÖÁÚ[PÐUS JxUP¨£mkÒÍx. |ß öPõøh¯õͺ ÁõÌUøPz xønÁºPÎhª¸¢x £[PΨ¦PÒ ö£õxÁõP @©áº @hõÚº A[RPõμ ÷|õUP[PÐUPõP CønUP¨£kQßÓÚ, AÁºPÒ Aøu GÊzx¨§ºÁ©õPU ÷Põ¸® £m\zvÀ C¢u A[RPõμzvØS J¸ Qͨ AÀ»x ©õÁmh® uSv ö£ÖÁvÀø». •UQ¯©õÚ |ßöPõøh £[PΨ¦PÒ, AKS £[PΨ¦PÒ Em£h |ßöPõøh ¯õͺPÎß uÛ¨£mh £›\Ψ¦PÍõS®. ©õÁmh {vPÒ, £¯ÚõÎPÒ/ JzxøÇUS® {ÖÁÚ[PÒ BQ¯ÁØÔ¼¸¢x Á¸® {vø¯ @©áº @hõÚº A[RPõμ® AÀ»x E»PÍõ¯ vmh[PÐUS ÁÇ[SÁuØS/ ö\¯À£kzxÁuØS £¯ß£kzuUThõx. QͨPÒ ©ØÖ® ©õÁmh[ PЮ E»PÍõ¯ ©õÛ¯zvØS

—UP}y75ƒÌxÊZ £¯ÚõÎPÎß uSv, ö\¯À£õkPÒ, vÓß {ø» ÷£õßÓÁØøÓ¨ x­©„y´–ƒW2–•2Í¢ ©ÚvÀ øÁzv¸UP ÷Ásk®: „ ÷μõmh› Qͨ¦PÒ ©ØÖ® ©õÁmh[PÍõÀ \©º¨ y72}xOJ'2¢Ê—„ ©õÛ¯[PÐUPõÚ £[PΨ¦ PøÍ TRF HØÖU öPõÒЮ, ©ØÖ® ÷μõmh› AÓUPmhøÍ Ë2ʧÍ22£•yr™ 10.030°À Áøμ¯ÖUP¨ £mkÒÍ£i Ámi ÷©õuÀ CÀ»õu Áøμ ÷μõmh› AÀ»õu {ÖÁÚ[PÒ AÎUS® £[PΨ¦ HØÖU öPõÒͨ£k®. BÚõÀ A¢u {vPÒ £¯Úõ롧 AÀ»x JzxøÇUS® {ÖÁÚzvÀ C¸¢x Á¸ÁuõP C¸UPUThõx. „ '«}y¯#•ÊW–xP x=2£}{72Í¢CË>„ & vmh® PnUS AÀ»x £õºmiUS |ßöPõøhPÒ ©ØÓ {ÖÁÚ[Pμ¸¢x (JzxøÇUS® {ÖÁÚ[PÒ AÀ»x vmhzvß £¯ÚõÎPÒ ÷\ºUP¨£hÂÀø») TRFØS ÁÇ[P, E»P {v¯® ‰»® 50 \uÃu® Cøn¯õP ÁÇ[P¨£h uSv¯õÚøÁ AøÁ ÷μõmh› Qͨ¦PÒ ©ØÖ® ©õÁmh[PÍõÀ ÁiÁø©UP¨£mk ö\¯À£kzu¨£kQßÓ vmh[PÍõP C¸zuÀ ÷Ásk®. „ yr™26.080À ÷PõimkU Põmh¨£mkÒÍ uÛ¨£mh uμÄPÐUPõÚ ÷μõmh›°ß uÛ²›ø© #©7Í2̈́}y´x­«=2§ .Ëx¢UÌJº´5©}yOM ÷Pmhõ÷»õ AÀ»x £¯ÚõͺPÒ (AÀ»x AÁºPÒ ö£Ø÷Óõº \mh Põ¨£õͺ) ÷PmkU öPõshõ÷» uÂμ, |ßöPõøh

£¯ÚõͺPÎß ö£¯º, –„Z#•Zy¨wWÌWX #•Zy¨#ÍJ„Ê¢ ªk® uPÁÀ AÀ»x £h[PÒ ©ØÖ® AÔUøPPÒ BQ¯ÁØøÓ ÷\ºUPõwºPÒ. „ Qμõsm {v Qμõsm ö\ßh›À EÒÍ £mi¯¼h¨ xOJ2P73­5#²}y øÁUP¨£k® ©ØÖ® vmha ö\»ÄPÐUS ÷|›øh¯õP Ë>™Ë>„}xMƒ–ÍŠ A¢uU PnUQ÷»÷¯ C¸UP ÷Ásk®. AuõÁx J¸ Pmhn® J¸ vmh® ÂØ£øÚ¯õͺ AÀ»x JzxøÇUS® {ÖÁÚ® AÀ»x £¯Úõ롧 {ÖÁÚzvØS ÷|μi¯õP ö\¾zu¨£h ÷Ásk®. Esø©¯õÚ ö\»ÄPÒ Ë>„}xJÊW]͐…̐Ê AÀ»x ÷\øÁPÒ •Êø©¯õP ÁÇ[P¨£hõu {ø»°÷»õ vmh {vPÒ ÁÇ[P¨£hUThõx. vmh® ö\»ÄPÐUPõÚ ©Ö Dk ÁÇ[P¨£k® ÷£õx AÁºPÒ öμõ÷h›¯ß vmh ì£õß \ºPÎh® A\À Âø»¨ £mi¯À AÀ»x μ^x yŠX2Í¢Ë2ÊM72 ÷Ásk®. Á[QU PnUQÀ øPö¯Êzvk® AvPõμ® EÒÍÁºPÒ ì£õß\º Qͨ AÀ»x ©õÁmhzvß '«}y¯2¢Ê2%72 ÷Ásk®. {Í2}xJ=2§Ë>X\ uõÒPμ¸¢x GkUP¨£mh Pmi[SPÒ, AÀ»x Piu[PÒ AÀ»x £¯ÚõÎPÎß AÀ»x £¯ÚõÎ {ÖÁÚ[PÎß CÖv AÔUøP²hß ÁÇ[P¨£h ÷Ásk®. ø£»m vmh® & SøÓ¢u Âø» u[Sªh® AÀ»x Gί £ÒÎPÒ PmkuÀ 31.12.2019 AßÖ •iÁøhQÓx. „ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 39

From RI South Asia Office desk - Tamil.indd 39

02-Dec-19 2:46:32 PM


h¯õ¼]ì ÷\øÁUPõP L÷£ºL@£Uì AÓUPmhøͲhß Kº MoU μçuõ £Pz

C

¢v¯õ¾ÒÍ ÷μõmh›, L÷£ºL@£Uì C¢v¯õ öuõskAÓUPmhøÍ ²hß Kº MoUÀ øPö¯ÊzvmkÒÍx. Cu߉»®, |õk •ÊÁx•ÒÍ Aμ_ ©¸zxÁ ~ͯ2£•^‘wWyr—¯75C ÷\øÁ ¦›ÁuØPõÚ h¯õ¼]ì C¯¢vμ[PÒ 75:25 Tmho°ß RÌ Aø©UP¨£k®. \«£zvÀ, •®ø£°À AÓU PmhøÍ°ß CEO B¨μíõ®

A»£m, ©Põμõèiμ ©õ{»zvß yŠX]X2¢Ê¯~ʖOJ$¥^2§ C¢u MoUÀ øPö¯ÊzvmhõºPÒ. öuõØÓõu ÷|õ#PøÍz (NCD) uk¨£uØ PõP |õkuʯ ªP¨ö£›¯ C¯UP ö©õßøÓz öuõh[Q²ÒÍ RI%„75^ £μz £õsm¯õ, L÷£ºL@£Uì AÓUPmhøͯõÚx £» —­xͯ„Ê¢2¥J´'͊„ÊK J„Ê‘?Á%„wXŠ=2¥75^• Âø»ø¯¨ ö£ØÔ¸¨£uõPU

5©}yOJʏ%W´4¡, h¯õ¼]ì C¯¢vμ® I¢uõsk _K\W'\WŠ–ÊW\ZJ´Ž O>\Z7573ÍJ75ƒ B쮣zvÀ, ©Põμõèiμ ©õÁmh[PÒ L÷£ºL@£Uéúhß %ÍPwZW=2¥ÍJ„~Ê]\X• h¯õ¼ì C¯¢vμ[PøÍ Aø©¨£õºPÒ; CuØPõÚ öuõøP°À 75 \uÂQuzøu ÷μõmh› vμmk®, «vzöuõøPø¯ .Ìx.Øx7ÁÌ>75ƒ

40 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Rotary signs MoU with Fairfax Foundation for expanding dialysis service - Tamil.indd 40

02-Dec-19 6:29:49 PM


h¯õ¼]ì C¯¢vμ[PÐUPõÚ £nzøu ÷μõmh›¯ßPÒ vμmi¯Ähß, AvÀ ÷μõmh›°ß ŒUPμa ]ßÚ® ö£õÔUP¨£k®. J¸ \[PzuõÀ ÁÇ[P¨£mhõÀ, A¢u ø©¯zvß ~øÇÁõ°¼¾® Auß ö£¯º Põm]¨£kzu¨£k®.

£μz £õsm¯õ RI C¯USÚº

TRF AÓ[PÁ»º S»õ® ÁíßÁv, DG @©õPß Œ¢uÁõºPº, RIPN @ŒPº @©zuõ, RID £μz

£õsi¯õ, L@£ºL@£Uì Lö£Ís@håß uø»Áº B¨μíõ® B»¨£m, DGs ”íõì øÁz¯õ, Q›è ©‹ºUPº ©ØÖ® RID P©À Œ[Â. EmPõº¢v¸¨@£õº: DGs íºâz ][ uÀÁõº, μõ@á¢vμ £õ®@μ ©ØÖ® PDG ¨μåõ¢z @uè•U.

\«£zvÀ, L÷£º L@£Uì C¢v¯ CEO, yŠW~^̊wXŠ Ì~ÊK̈́C>wX\Wʏ A¨÷£õx, C¢v¯õÂÀ h¯õ¼]éúUPõÚ ÌW͖75ƒ3ÍJ75ƒ –>X2¥75ƒ,Ëxr„ CøhöÁÎ C¸¨£uõPU 5©}yOJPM, AÁº ,J„Ê‘?ÁXOJ\ÍW

HØÖ |hzu÷Ásk® GßÖ AÁøμU ÷PmkU öPõshõº. Cøu¯kzx, C¢v¯õ•ÊÁx® 1,000 h¯õ¼]ì C¯¢vμ[PøÍ #Í~75ƒ%wWÌ^Ê72\ xhß AÓUPmhøÍ C¯[QU öPõsi¸UQÓx GßÖ ÂÍUQÚõº A»£m. |õ[PÒ |õk•ÊÁx® _©õº 500 C¯¢vμ[PøÍ

HØöPÚ÷Á Aø©zxÂm÷hõ®; |õ[PÒ ©zv¯ ^#Í~C>2\ZJ´ £o¯õØÔ, ©õÁmh ©¸zxÁ©øÚPÎÀ C¯¢vμ[PøÍ Aø©zxÒ ÷Íõ®. C¢u ©õv›, ö£õx&uÛ¯õº Tmho „Ê2CË>„•xM3¨Z Aμ\õ[P® CuØPõÚ 2OJJ\ÍW–œ=53¨Z |õ[PÒ C¯¢vμ[PøÍ –œ=53̨ʃ’’ ,W°„ʏ~\Z– ~ͯ…•5ͨwWxO>ƒ Ž2,000 AÀ»x #W­5Ì~•Ë>–Ê5ƒ h¯õ¼]ì, PMß Põ¨¥mkz vmhzvß RÌ *͜Ì^ʄʣ2¥75 •ØÔ¾® C»Á\©õPU QøhUQÓx. ö£õxÁõP, %ÍWC>Ê\X„~Ê72 ̖UMË~´¨Ê•, yr™75C5 C¯¢vμ[PÒ ÷uøÁ. CzvmhzvßRÌ HØöPÚ÷Á 90 ø©¯[PÒ C¯[Q Á¸QßÓÚ GßÓõº AÁº. uØ÷£õx ©PõμõèiμõÂÀ _©õº 3,600 C¯¢vμ[PÒ %}xWÊ2™ƒ%–­©• ö£¸®£õ»õÚøÁ ö£›¯ |Pμ[PÒ ~­«ƒÌxŽ2£• %}xWÊ2™ƒDr xÊUO„Ê5©}yOJʏ %\XOJ~ʯZ%C Ì>͖5ͨxOK75ƒ

x5X2£•'§¢*͜ Ì^ʄʣ2¥75J„Ê‘? ;73ÍJ72CË>‡ƒ |õ[PÒ Czvmhzøu C¢v¯õ •ÊÁx® ö\¯À £kzu ¸®¦Q÷Óõ®. ~2ʊʽKŠÊ͖C ÷\º¢u DG72§%=5 C¸UQÓõºPÒ. BP÷Á, C¢u ©õ{»zvÀ |õ[PÒ £oø¯z ËWÊJ=5̖ʃ’’ h¯õ¼]ì C¯¢vμ[ 2¥72ʯxP\ÍW ÷μõmh›¯ßPÒ XŠOK„™J´#X• ̊ÊOJr…´Ö72ŠC ]ßÚ® ö£õÔUP¨£k®, ,Í~„\X“§¢ ö£¸®£õ»õÚ AÀ»x #ͯ\Z%„wXŠ=2¥ƒ ÷μõmh›¯õÀ, AÀ»x RC xƒxÊÌxÊ´¨,̊ ,>=2\Wʕ–œ=2} £mhõÀ, A¢u ø©¯zvß ~øÇÁõ°¼¾® Auß ö£¯º Põm]¨ £kzu¨£k®.’’ C¢u MoUUPõÚ Ai¨ xÍJ}xQ2Í¢CË>W RID 3131+CÌ>wWRtn ŠÊÌ2½xʏ2™75#– |ßÔ öu›Âzuõº. MoU øPö¯ÊzuõÚ ÷£õx, RIPN ÷\Pº ÷©zuõ, RI %„75^2~•>=— ©ØÖ® TRF AÓ[PõÁ»º 5Êƒ–Ê´–X‡ƒ A[Q¸¢uõºPÒ.„ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 41

Rotary signs MoU with Fairfax Foundation for expanding dialysis service - Tamil.indd 41

02-Dec-19 6:29:49 PM


RIPN

@ŒPº @©zuõÂØS £õμõmk ©øÇ

öPõÀPzuõÂÀ RIPN @ŒPº @©zuõ uß uõ¯õº ÁÀ»¨ S©õ›, ©øÚ μõæ, ©¸©PÒ RuõÄhß. PRIP PÀ¯õs £õÚºâ, RID P©À Œ[Â, TRF AÓ[PõÁ»º S»õ® ÁíßÁv ©ØÖ® PRID ©@Úõä @uŒõ# AÁºPЮ EÒÍÚº.

öPõÀPzuõÂÀ RID £μz £õsi¯õ ©ØÖ® ©õu RIPN @©zuõ ©ØÖ® μõæ AÁºPÐUS ÁõÌzxz öu›ÂUQßÓÚº.

42 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Rotary India celebrates Shekhar Mehta - Picture Page - Tamil.indd 42

02-Dec-19 2:31:27 PM


PRID Y P

uõì ©ØÖ® ©g” RIPN @©zuõ ©ØÖ® μõæ²hß.

RID 3240 ÂÀ RIPN @©zuõ

|ßÔ²øμ¯õØÖQÓõº. ”£õæè Œõmhºâ AÁºPЮ EÒÍõº.

DGE

|¯ßuõμõ ©íõáß, PRIP PÀ¯õs £õÚºâ, PDG Aëì @©©ß, PRID A@åõU ©íõáß ©ØÖ® PDG μõSÀ i®£õi¯õ •®ø©°À. iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 43

Rotary India celebrates Shekhar Mehta - Picture Page - Tamil.indd 43

02-Dec-19 2:31:35 PM


@©@»: W͐}xÊÍ2̈́2œOK„}y´2͐wWW͐mK̈́ Œ›öŒ#²® RIPN @©zuõ. Á»x: TRF AÓ[PõÁ»º S»õ® ÁíßÁv²hß RIPN @©zuõ ©ØÖ® μõæ. 44 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Rotary India celebrates Shekhar Mehta - Picture Page - Tamil.indd 44

02-Dec-19 2:31:37 PM


@©@»: PDG Âá# á»õÝhß RIPN @©zuõ ©ØÖ® μõæ. Chx: öá#¨§›À RIPN @©zuõ ©ØÖ® μõæ. PDGs Aá# P»õ, A@åõU S¨uõ, PRID ©@Úõä @uŒõ#, DGN A@åõU ©[PÀ, DG ¥Úõ @uŒõ# ©ØÖ® DGE μõ@áè APºÁõÀ AÁºPЮ EÒÍÚº.

@£èÁõ £õâμõÆ Eøh°À RIPN @©zuõ. μõæ²® Ehß EÒÍõº.

iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 45

Rotary India celebrates Shekhar Mehta - Picture Page - Tamil.indd 45

02-Dec-19 2:31:46 PM


RIPN @©zuõ, μõæ, PDGs J B Põ©uõº, ©õuÆ @£õμõz@u

©ØÖ® Aªuõ v®£õi¯õ AÁºPÐhß.

¦@ÚÂÀ RIPN @©zuõ, μõæ, RID P©À Œ[Â, @ŒõÚÀ, ©@íè @Põm£õQ ©ØÖ® AÁº ©øÚ Aªuõ.

vÀ¼°À DG w£U S¨uõ ©ØÖ® ŸÚõ S¨uõÄhß RIPN @©zuõ ©ØÖ® μõæ.

£h[PÒ: μæuõ £Pz, öá#ÿ ©ØÖ® ]Ó¨¦ HØ£õk ÁiÁø©¨¦: S Q¸èn¨μwè 46 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Rotary India celebrates Shekhar Mehta - Picture Page - Tamil.indd 46

02-Dec-19 2:31:48 PM


BSF ĂĄĂ ĂľĂ&#x;PĂ?hĂ&#x; Οù£¢uĂ&#x; QÎźs ÜåíΟþ

RCĂŒJĂŠÂƒy—•‘OJ™´ RID 3141,ĂŒÂŠĂŠOJr„Â?2§2OC 5œŠÊ\X´BSF#™OĂŒxĂŠĂ K•

%Â?75ƒœ–Ê´2ÂĽJ´ŠÆÊxwW´ Â—ÂœĂŠĂ?–7Ă‹2ĂŠUJĂŠKÂŻĂŠÂ?2§ Ă‹xU2§ˊÊOĂŒJr„´2§ 12575ƒ#X2~ĂŠÂŻœ–Ê´2ÂĽ75 ŠÊ732OKÂŻĂŠÂ?2§#X•,Â?˜ŠÂ? W´²Ă?J„>ĂŒ2ʊWrÂ…JÂ?wZ

WxʕiÂ?ƒ–wWŠÊ3Ă?„2OJC Ă‹>ʕ‘,Â?–rJƒĂŒ2OJZ-Â? 'PÂ?C?2Š~ĂŠÂŻ]J~ĂŠ2%Â?wWZ )´¨ÊÂ?XOJ\X´ĂŒ>Â?~´Â?ZœÊ xĂŠOK•Ă‹xÂ?ƒxĂŠÂ?ĂŠÂŻœ–Ê´2§ ^ĂŠOĂ?J72ĂŠ75ƒ{°WxQ…• &MxOKÂ?75ƒĂŒxĂŠZ)wW} xUKĂ?2Ă?„Ă‹2ĂŠUJĂŠJ™ƒW=2§ Ă‹>ĂŠwW˜M2ÂĽ75Ă‹>•–X•Ă?Â?

)´xĂ?W#ŠwWĂ‹xU2§ $C>r„~Ă?JwWÂŻÂ? xĂ?JÂ…ÂŻĂ?ŠC>wX\Z #–Â?2ÂĽJ´,Â?XÂ?Â—ÂœĂŠĂ?–7 Ă‹2ĂŠUJĂŠM–Z)=2ÂĽ75 ,Â?Ă‹xr„xĂŠ73„ƒ$5ƒ #–Â?2£´{´¯Ă?2Ă?„xĂŠÂ?\WZƒ 2O?‘Â?wZmƒĂ?x–Ă?Š850 Ă?~•x„PƒĂ‹>WZmÂ&#x;Ă?~„Ê2 x„²§¢WĂŠ2)=2ÂĽ75 ĂŒWÊ´Š„Z

)´3¢}WĂ?Â?–Â? #°•5•2Â?°6Š¯ÊÂ?~Â­ÂŤÂƒ 3¢}Ă‹xU2ÂĽ75ŠÊ732Ă?Â˘Â‡Âƒ %°}{2Ă?Â˘Â‡ÂƒW„ÊÂ?Ă‹>WW­5ƒ x§£75ÂœwĂ?W2Ă?¢—OM œ–Ê´2ÂĽ75^´Š72KW=2§ )Â&#x;WĂ?–\WW­2ĂŠ2™ƒ^´Š Ă‹Wr—\Z7Ă‹2ĂŠUJĂŠÂ?%72KW=2§ BSFœ–Ê´2ÂŁJƒ,}xĂ?J72} xOJĂŒxĂŠZ#–Â?2§ ˊÊOĂŒJr„´2£´%wW#´xĂŠÂŻ Ă‹>Ă?2„Ê•2™ƒ'PÂ?C? –>}xOJÂŻÂ?„

Help us in our campaign against cancer We seek your generous contribution to support our Dharmasala that provides food and shelter for patients and attenders. y  It sees 160-180 inmates a day. y  Our monthly expenses Rs 6 lakh y  Exemption for donations under 35 (I) (ii) (Research); 80 G

Dr V Shanta, Chairman Dr G Selvaluxmy, Director Cancer Institute (WIA) Adyar, Chennai – 600 020. Phone: +914424910754. Email: caninst@md2.vsnl.net.in

iŒŽ£º 2019 áΟþmh› {³Ï 47

Women Rotarians celebrate Rakhshabandhan with BSF jawans - Tamil.indd 47

02-Dec-19 5:14:37 PM


RC |õ]U75

ÂÁ\õ°PÐUPõÚ ÷μõmh›a \¢øu μçuõ £Pz

DG μõ@á¢vμ ©õ®@μ, RC |õæU uø»Áº ©Ûè ]ßuõ@u, ©ØÖ® Œ[PzvÚº @μõmh› Põ#PÔ Œ¢øu°À.

]U £Sv°¾ÒÍ ÂÁ\õ°PÐUS C¯ØøP ÂÁ\õ¯zøu »õ£ Pμ©õPÄ® }izv¸UPUTi¯ vmhö©õßøÓ öÁØÔ Pμ©õPz öuõh[Q²ÒÍx RC |õ]U, RID 3030. Cu߉»®, ÷μõmh›°ß ø©¯¨ £SvPÎÀ CμshõÚ ÁõÌUøPPøÍ ÷©®£kzxuÀ ©ØÖ® _ØÖa`Çø»¨ £õxPõzuÀ BQ¯ÁØøÓ J÷μ vmhzvÀ Cønzx, Azxhß, x¯μzvÀ EÒÍ C¢v¯ ÂÁ\õ°PÐUS •UQ¯©õÚ J¸ ‰ßÓõ® £›©õnz øu²® CÁºPÒ ÷\ºzxÒÍõºPÒ. C¢ua \[P® uØ\©¯® ußÝøh¯ 75Áx BsøhU öPõshõkQÓx. ö\ßÓ Bsk, %75Ÿ—´-'«}y¯ƒ ÂÁ\õ¯ {¦n¸®, EÒѺ ÷ÁÍõsø©¨ £ÀPø»UPÇPzvÀ J¸ ÷£μõ]›¯¸©õÚ öí®μõä μõä¦z AÁºPÐøh¯ uø»ø©°ß RÌ C¢uU SÊ J¸ "÷μõmh› C¯ØøPa \¢øu'ø¯ AÔ•P¨£kzv¯x. C÷u |P›¾ÒÍ ÷μõmh›USa ö\õ¢u©õÚ ThzvÀ Cx |øhö£ØÓx. \[Pa ö\¯»õͺ, uø»Áº £u ÷Ám£õÍμõÚ èŸ¯õ SÀPºo Cx-

x­©75©}yMƒÌxÊZ^ƒmÍJ„ ÂÁ\õ°PÐUS |ßø© uμUTi¯ J¸ ÷\øÁz vmhzøu |õ[PÒ Ë>„—ƒy̯ʃ)´3¨Ê HöÚÛÀ, ÂÁ\õ¯® uõß C¢v¯¨ ö£õ¸Íõuõμzvß •xöP¾®¦. ÂÁ\õ°PÒ ÂøÍÂUS® £°ºPÐUPõÚ »õ£zvÀ ö£¸® £Svø¯ CøhzuμPºPÒ öPõsk Ë>´«—M3¨Ê2§)´xÍW^ʃ )•Êƒ#©Ì–ʃ%\ZJ´ %wX„Ê—•—–>ʄƒ)´xZ ö£¸®£õ¾® £¸Á ©øÇø¯a \õº¢v¸UQÓx; Av¼¸¢x Á¸® Á¸Áõ# {a\¯©ØÓuõPÄ®, FQUP C¯»õuuõPÄ® EÒÍx. Põ#PÔPÒ, £Ç[PÒ ÷£õßÓ £n¨£°ºPÐUS ÷Áv¨ö£õ¸mPÒ, §a]UöPõÀ¼Pøͨ £¯ß£kzuU 6JÊZ)´«—–>ʅ2Í¢ (75—72̖UMƒ)´¨Ê CzxøÓ°À ÁÀ¾ÚμõÚ μõä¦z. CuÚõÀ, C¯ØøP ÂÁ\õ°PøÍz ÷uº¢öukzx, AÁºPÒ u[PÐøh¯ Á¸Áõø¯ CøhzuμPºPÎh® CÇUPõ©À u[PÐøh¯ ÂøÍa\ø» ÂØ£uØPõÚ \¢øu¨ £kzuÀ Aø©¨ø£ ÁÇ[P»õ® )´«Y~Ê°72}xOJZ \‰P FhP[PÒ, xsk¨

yŠAŠ=2§~­«ƒ?­Ì¨M2£´ ÁȯõP ÷μõmh› C¯ØøPa \¢øu ÂÍ®£μ¨£kzu¨£mhx; öuõhUPzvÀ \¢øu¯õÚx J¸ Áõμ® Âmk J¸ Áõμ® ö\ÆÁõ#U QÇø©PÎÀ |øhö£ØÓx. Cøu CßÝ® xi¨£õP BUQ, ÷©¾® AvP ÂÁ\õ°PøÍ Dk£kzv, AÁºPÐUS |ßø© ÷uiz u¸ÁuØPõPÄ®, C¢u •¯Ø] ø¯ }izv¸UPa ö\#ÁuØPõPÄ® C¢uz vmhzxUPõPz xåõº EPõö» uø»ø©°ßRÌ J¸ SÊ Aø©UP¨£mhx. C¢u •ßöÚk¨ø£ CßÝ® AvP öÁØÔö£Óa ö\#ÁuØPõP, ÁõiUøP¯õͺPÐUS ÷©¾® )£Wʯ^2r´m´¯Q} £Svö¯õßÖUS Cøu ©õØÓ Ì–UMƒ)´«ƒ,›Ë–ʍ ©õu•® CμshõÁx, |õßPõÁx bõ°ØÖUQÇø©PÎÀ CuØS HØ£õk ö\#¯÷Áskö©ßÖ® %wW75ŸY~Ê°\WZ%W­2Ê2 |P›ß ø©¯¨£Sv°À EÒÍ J¸ ¦PÌö£ØÓ Thzøu ÷μõmh›¯ßPÒ ÷uº¢öukzuõºPÒ. |õ[PÒ A[SÒÍ Põº {Özxªhzøu ¹.5000US ÁõhøPUS

48 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

A Rotary bazaar for farmers - Tamil.indd 48

02-Dec-19 2:13:04 PM


)M\ÌWʃ—–>ʅ2§ u[PÐøh¯ u¯õ›¨¦PøÍU Põm]¨£kzx® Kº Ch©õP Aøu ©õØÔ÷Úõ®.'' AÁº £Qº¢xöPõÒЮ J¸ _øÁ¯õÚ xqUS, ©Põμõèiμõ¾® C¢v¯õÂß ©ØÓ £Sv Pξ® öÁ[Põ¯zvß Âø» AvP›zu ÷£õx, ö\ßÓ Áõμ® ÂÁ\õ°PÒ C¯ØøP öÁ[Põ¯zøuU öPõskÁ¢uõºPÒ; AuØPõÚ Âø», Q÷»õÄUS ¹.30 )´«Y~Ê°\Wʏ2§#͖ ªP |À» uμzvÀ C¸¢uÚ. ö©õzu öÁ[Põ¯•® 30 ]J=2£•—­«\YwZ Âmhx!'' C¢u ChzvÀ Qmhzumh 80>W—3Wƒ$UM'«}y¯ Ai¨£øh°À •ßTmi÷¯ £vÄö\#¯¨£mkÂkQÓx, )´3¨Ê>i2CÌ>͖%„75^ -ƒyŠ2ʽŠÊ–\ —–>ʅ2§)•Ê—W~ʯ Põ#PÔPÒ, £Ç[PøͲ® öPõskÁ¸QÓõºPÒ. 蟯õ J¸ _øÁ¯õÚ uPÁø»¨ £Qº¢xöPõÒQÓõº: ö\¨h®£º&AU÷hõ£º ©õu[PÎÀ, £Ç[Si°Ú ÂÁ\õ°PÒ μß £ä¯õ (©μõzv ö©õÈ°À PõmkU

2Ê2©2§ )´¨,2Ê̈́ ÂøÍÂUQÓõºPÒ. Cx ªPÄ® Fmha\zxªUPx; C¸®¦a\zx® PõÀ]¯•® {øÓ¢ux. BÚõÀ, %Z)£X•3ÍJ}xX•Í%ÍW )}xK\W„Êr}xZ)´«x ©UPÐUSz öu›¯õx. BP÷Á, C¢uU Põø¯ ÂøÍÂUQÓ £Ç[Si°Ú —–>ʅ2§%ÍW)}xK\ W„Êr}xZ)´«>wÍW^ÊO2£• ö\#xPõmiÚõºPÒ. ÂÁ\õ¯zvÀ Dk£k® ©Pκ _¯ EuÂU SÊUPÒ u[PÐøh¯ C¯ØøP¨ ö£õ¸mPøÍ, A¨£Í®, FÖPõ# ÷£õßÓ

Œ[PzvÚº ö£s SÇ¢øuPÐUS øŒUQÒ ÁÇ[SQßÓÚº.

E»º ö£õ¸mPøÍU öPõskÁ¸©õÖ FUSÂUP¨ xM3¨Ê2§Yxʖ£7 Põ»PmhzvÀ, ÃmiÀ ö\#u £õ쮣›¯ CÛ¨¦PøÍU Põm]¨£kzx©õÖ |õ[PÒ AÁºPøÍU ÷PmkUöPõs÷hõ®, £»ÁøP¯õÚ >ʐO2Í¢)}xKC Ë>–Z)´xW­2ʯ J¸ ö\#•øÓ ÂÍUP {PÌa]ø¯²® AÁºPÒ ^J\X¯Ê2§)´3¨Ê 蟯õ. \[Pz uø»Áº ©Ûè ]¢uõöh Cx£ØÔ ÷©¾® 5©}yMÍ2…•%„­Í2C>wÍW °ß öÁØÔø¯U Psh \[P '«}y¯2§#ÍW–ÊŠwÌWÊ«ƒ |øhö£ÖQÓ J¸ {PÌa]¯õP $72\XOJOM§¢Ê2§)´¨Ê ©õnÂPÐUS ªvÁsiPÒ C¢ua \[P® |hzx® CßöÚõ¸ Ì>͖\XOJƒ%2O{r)´¨ yŠÌW>\X“§¢ËWÊ͐[Š} x5X„ʯJÊˊ–ÊK)´¨ Qμõ©zvÀ |øhö£ØÖÁ¸QÓx. Kº Aønø¯U PmkÁuØPõP, C[Q¸¢u Qμõ©Áõ]PÒ Ch® ©õØÓ¨£mhõºPÒ. C¨÷£õx, C¢u¨ £Sv°¾ÒÍ ©õnÂPÒ £ÒÎUSa ö\ÀÁuØPõP Ca\[P® ªvÁsiPøÍ ÁÇ[QÁ¸QÓx. ö£sPÐUPõÚ ©øÇU÷PõmkPÒ, Põ»oPÒ, PoÛPÒ, ªvÁsiPÒ BQ¯ ÷uøÁPøÍa \[P '«}y¯2§#ÍJ„Ê¢ƒ PshõºPÒ. 75 ªvÁsiPÒ, 75 PoÛ Aø©¨¦PÒ ©ØÖ® 25 £øǯ ªvÁsiPøÍ xŸZxʏ72}xOM}{Z}y72} £mhøÁ) Â{÷¯õQ¨£uõPz Y~Ê°72}xOJZ%ŠUM PoÛ Aø©¨¦PÒ, Põ»oPÒ, ©øÇU÷PõmkPÒ, ‰zu Si©UPÐUPõÚ Ìxʏ͖2§Yxʖ£…´ÌxÊZ CÛ¨¦PÒ BQ¯øÁ²® ÁÇ[P¨£mhÚ.„ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 49

A Rotary bazaar for farmers - Tamil.indd 49

02-Dec-19 2:13:04 PM


RC Pร€Pzuรต @100

รถPรตร€Pzuรตร‚ร€ 100 BskPรรตPz รถuรตhยธยฎ |รŸรธยฉPร’ ร‹ยถร”

P

ร€Pzuรต รทฮผรตmhโ€บ \[Pยฎ, RID 3291, uรŸรรธhยฏ 100รx

ยฃmhยฏ ร‚ร‡รตรธร รกรšรโ€บ

2020ร€ รถPรตshรตhร„ร’รx.

Cรธu โ€ขรŸร›mk, Ca\[PzvรŸ 'ยซ}yยฏย2ยง2รŠย\Xย• yยดรŒยฏรŠ73}xย„Pยƒร‹>3ยจรŠย2ยง 2JwW,ยvยญยจรŠUJรŠ2} xยย—W~รŠยฏXOJ=2ยฃยดย–ยย„รŠ2\ WรŠ=2ยงร‹WรŠOMยงยขย–รŠยก7ร22รยข Xยยƒy}xรŠย73ยจรŠย2ยง Cยขua \[Pยฎ รถ\ยจhยฎยฃยบ 1919ร€ {ร–รยจยฃmhx, รกรšรโ€บ 1920ร€ xOJย„~รŠ72}xOJZ21'ยซ}yยฏย PรhรŸ รถuรตh[Pยจยฃmh Ca\[Pยฎ, CรŸร– 240'ยซ}yยฏย2ยง)ยดยจ )UQ7ร275ย–ยขยwZยงยขZ

%wXย„รŠxรŠ3รWรŠยดx=2ยขรŠรŒWยปย• 28รŒยŠรŠOJr>=2=2ยฅ75 $WยŠย–ยฃ\ZยงยขZ%wXย„รŠย—ย‘ยwZ โ€ขuร€ RIWรยย–รยŠ ]Yยฝยร‚รŠยr  ย–ยœ=3ย„Wยฐ}ร‹xยร~%wWC >=2\Z75'UM~2รŠ\~รŠ2รŠwX WยรŠยรŠ~รŠรŒxรŠยดยจWรยย–ย2ยง %wWC>=2\Xย•รŒx?ย…ย73ยจรŠย2ยง )ยดยจร‹xยร~ย‡ยƒ%Wยญ5UM xยยรJย„ย–รŠยก7ร2รย„~รŠยญยฉย„ Cยขua \[PzvรŸ รถ\ยฏร€ยฃรตkPรธร %=5Aย72~รŠ2}xรŠย}รŒxรŠยƒ %=5ร‹^M^รŠO2ยขรŠ2\ ร‹WรŠJยwZย–ยยƒXOJ=2ยฃย• ,ยดยซ$UMรŒWรŠยซยƒ^รJร‹xยซยƒ 5ยœwรW2ยงXยย—ยœรŠ ย• รถuรตh[Pยจยฃmh Cยขuz vmhzvรŸ

รŒ^รŠ72ยƒร‹2รŠย•2\WรŠmยŸย–Zmยงยข ย—ยฃยƒ{]รย75Mยƒx=2รยขC รŒ>ยwW5ยœwรW2ยฅ75,ย ^รŠยงmยŸ72CBrย„ร‹ย–รŠยฃ รย„} xr>ยฃ}xZ $WยŠย–ยญรŒยจรŠย%ย•ย=2ยง Iยขรธua รท\ยบยขu 2005ยœwรW2ยฅJยด ร‹WรŠJ=3ย„%wW\XOJยƒ ยฃiยจยฃiยฏรตP รรยบยขux. $WยŠย–ยญรŒยจรŠย%ย•ย=2ยงNGO72ยง ~ยญยซยƒyยจ#ร~}{2ยงxยย–ยญรยจC รท\ยบยขu 1,7505ยœwรW2ยฅ75} xยยดWยŠ\ร‹WรŠJ=3ย‡ยงยขZ %wW~3ยกC?}xย„Pยƒ #ย–ย2ยฅรJย„~ยฏ'ยซXรย„ย‡ยƒ Wยดยฏยƒy7ร2รย„ย‡ยƒ'ย„ย\Zยƒ )ยดยซ^รŠ=2ยง^ยƒ{3รŒยจรŠยƒ)ยด3ยจรŠย >=2'ยซ}yยฏย#\รŒ2รŠยฝ

รถPรตร€Pzuรต @ฮผรตmhโ€บ ล’uรŸ {zvรจ ยปรญโ€บ Sร‡ยขรธuPร’ ยกยปPzvร€ @ฮผรตmhโ€บยฐรšยบ.

5500 รท รทฮผรตmhโ€บ รทฮผ รทฮผรต ฮผฮผรตรตm mh mhโ€บ hโ€บ h โ€บ{ {ยณ {ยณรฌ ยณรฌ ยณ รฌ i iล’ยฎยฃยบ iล’ iล’ยฎ ล’ยฎยฃยบ ล’ยฎ ยฃยบ 2 2019 20 019 19

100 years of doing good in Kolkata - Tamil.indd 50

02-Dec-19 11:11:30 AM


,›Ì–ÊŠÊUMƒ]7Ì2Ê |=2ʗ•2Ê͐mW• ~Ê͐–ÍŠ#–2§$¯wW~Ê2 —Í¢„ÊM3¨Ê2§#\ZJ´ #–2¥752C?¨wW—wZƒ 'UMx—W~ʯ'P™ –Í22Í¢7Ë2ÊUJ~X„ 'P͖‡ƒX´xUJ=2Í¢‡ƒ ?\ZC>Ê}yM3¨Ê2§*ŠÊ¢~ʯ ^•]ͯ™2§̊ÊOJr„´2§ –œ=5ƒ,xrA}ËxÊX‡J´ #–2§˜MXƒ{3¨Ê2§ 40 *72xŠ}y•352C ?¨wW&}{2Í¢7Ë2ÊUJ %wW}|=2Ê>=2'«}y¯ ŠÊ¸›Ë2¢“75CË>ÊwW~ʯZ 5œwÍW2¥72ʯ%wW\ vmhzøua C¢ua \[P® CzuøÚ BskPÍõPz öuõhº¢x ^J\Z–W­5#–ÍJ„xŠwW ~¯ƒ'W™3¨Z%wW]2¡—´ ÌxÊZ%wW}|=2ʗ•˖£ ^x2§#²~X72}xM–X•Í Ë~Ê\W}|=2ʙƒ%wW7 5œwÍW2¥72Ê2~OMÌ~ 5œwÍW2¥75\WM}|?ÌxÊMƒ XOJƒ•Ë¢ŠÊ—“§¢

{°WWÊ~Á %•\X• ËWÊJ=3„Z $300,000~X}{§¢ xx´¯ÊOM ^•Í22£´–„Ê2 20Ì^Ê2¥7 öPvμõÚ uk¨§] PøÍ 75,000 5œwÍW2¥75 –œ=3‡§¢Z ^Ê=2§%wW Bsk 25,000 5œwÍW2¥75\ uk¨§] ÷£õhz XOJOM§Ì¢Êƒ PõŒ@|õ¯õÀ £õvUP¨£mh @áõ¯õ A¼. )´3¨ÊÌ2ʽ uk¨§]a ö\¯À xÊJʯZ%ŠUM~ÊW=2¥75 –¢Ê2\Z75§`͜‡ƒÌxÊÌW ,mͨË>„•xM\W}xM3¨Z ?«5œwÍW2§xÊMƒ–=2Ê¢} W=2¥ÍJ„5Mƒx\X¯ŠÊ• xÊJ•2§^ƒÍ~–ŠÌ–­3´¨¯ øPÂh¨£mh TBÌ^ʄʣ2§ %=5W=3‡§¢~Ê­«\X¨¯Ê£7 W=3…75ƒ%•\X• 5œwÍW2¥75%wWC>=2ƒ %Z^ÍJËx«3¨Z%wW ~\Z–}xŠÊ~r}x£73¨Z Ì^ʄʣ2¥ÍJ„5œwÍW2¥75\ W´²ÍJ„v­¨ÊUM\XOJ\X´ WM}|?ÌxÊM–X•^Ê=2§2–¯ƒ ,x5X„Ê2%=5§¢ Ë>“\Z3̨ʃ8–14 Á¯xÒÍ ^‘wW5Mƒx\ÍWCÌ>wW ?«2¥7572}x}Íx–Ê} 5œwÍW2¥72Ê2,xʐ} {­«Ì^Ê\WM}|?̈́‡ƒ%X• x§£Í„72OJ\ËWÊJ=3‡§¢Z Ì>72™§Ì¢Êƒ

 %wWC>=2ƒ,˶~´>=2\X´ %wW%•\X“§¢ËxU2¥7 x´¯ÊOM^•Í2˄ʴ©´–Ì„ 2Ê2}xQ>ʏwWx…­?2Í¢‡ƒ %wW\XOJƒ^ÍJËx«3¨Z >=2ƒ^J\Z3¨Z$100,000 %´«Ë¢ŠÊ}xʐƒ x´¯ÊOM^•Í2˄ʴ©´–„Ê2 )´«#͜72}xMƒ{2¡Ëx­¨ %}xQ^ÍJËx«3¨Z xʐ\ÍW#ͯ–ƒ#©–ʏ2§ %wW%•\X‘75ƒ BÚõÀ, 1927•%wW}xʐ\ÍW7 ̶ʄÊ#‘W´²ÍJ„ 2OM–W­2Ê2#Š>Ê=2\ÍW xM7Í2…‘wZ)ŸwZ^ƒÍ~ %P=2͖}xX•%wWC>=2ƒ ~3¡C?„Ê2–ŠÌ–­3¨Ê^Ê´, ,x=2Ê­©‡§¢Z)´«AOK7 ËWʝ•mͨ72͐D͊}Ìxʕ 2ÊOM3¨ÊÌ2ʽ#W­5m´¯Ê• ÍW7272­«7Ë2ÊUM§Ì¢´^Ê´ C¢u ChzvÀ J¸ £õßlß ,.Ìxº´–K–Í~}xÊ¢ŠÊ2 xʐƒWÊ´%wWZ#Z™ƒ2™ƒ —ƒ{3̨´)´3¨Ê £õÇøh¢x÷£õ°¸¢ux. $«~ÊW=2¥75m´¯Ê• %wW^2Š\X•}Š7Ì2ʑ̈́ #–75TB–wWZ#}ÌxÊZ #©m2}xM\Z–X“ƒ%wWC #–ÍJ„5Mƒx\X¯ >=2ƒ,m73„}x=2Ê­© #–ÍŠ7Í2—OM—OJʏ2§ ‡§¢Z•%wWC>=2\X´ %C>=2\X´'W—‡J´ÍW„­ '«}y¯2§Ìx2ƒ|r• 2͐̈́72­«7Ë2ÊUM§¢Ê ,=3ÍPwW3ŠÊ~Ì~ƒxÊOM\ %–ÍŠ}Ìxʕ%´²ƒx XOJË~ʴͨ\ËWÊJ=3„ÌxÊZ Ì^ʄʣ2§%72͐̈́72­«7 WÊ´%=5}Š7Ì2ʑ öPõskÒÍõºPÒ. #©m2~ʯZ Ë¢ŠÊ֙\xÊ´O %ÌWÌxÊ´¨,XOJƒ %•\X´xŠwZ—rwW y½S|r“ƒ^´5'–Ê72} iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 51

100 years of doing good in Kolkata - Tamil.indd 51

02-Dec-19 11:11:32 AM


íÆμõ ŒÄz £õ#ßiÀ SÇ¢øuPÐhß @μõmh›°Úº. xOM§¢Z-RCC'W—‡J´ ^ÍJËx«ƒ%\XOJƒ#=5 mŸÍ~„ʯm´Ì¯­¨\ÍW7 öPõsk Á¸ÁuØPõP¨ xQ„Ê­«3¨Z ̊ÊOJr>W´ )´xZ, {2¡Ëx­¨]ͯ™C?´¯~Ê5ƒ 1992À PRIPŠÊ̶wXŠ>Ê|%W­5 #K72•^ÊOK¯Ê%=5WÊ´]Y½ Âʏr?«–v2ƒ'§¢Z %=5§¢2Ê}x2}yr—•2JwW x$UM2¢Ê2\XŠOJ}xOJ ÷μõmh› {øÚĨö£õ¸mPÒ £õx 2Ê72}xOM§¢¯%=5xQ>ʏwW x…­?Í~„Ë~Ê´«ƒ'§¢Z %Z—£ƒ{]͐75Mƒx=2Í¢C Ì>wWËxU2¥75}x…­? –5}{2Í¢–œ=53¨Z %W„#©—„“72ʯ Š˜wXŠ^Ê\WÊ6x´¯ÊOM7 2•—„Í~}{ƒ,x´¯ÊOM ^•Í2‡ƒÌ>wZ%Z–ÍŠ700 %W„Ì^ʄʣ2Í¢72Ê}xÊ­¨ %wWC>=2\Z75'W—‡§¢¯ C¢u Bsiß÷£õx, 1,000 '…2Í¢72Ê72̖UMƒ)´xZ WÊ´)=2§%75)´3¨Ê v­¨ÊUM75Ÿ\W͐– Ë>¢Ë~´ŠÊ %wWÍ~•2•$UÍJ7 Ë2ÊUJÊM–W­2Ê2\XOJJ} xOM§¢~­¨XOJ=2Í¢‡ƒ %–xOK„‘M3¨Ê)M\Z7 2ÊOJÊ2xœ=5K…¯72ʯ x§£Ë„Ê´©•—MX˄ʴͨ7 PmkÁx, 10,0005œwÍW2¥75\

2Uxʏ͖…œ}{}yŠCͯ2§ '§¢¯–Ê)´«xrÌ>ÊX} £x, 1,000 5œwÍW2¥75 #«Í–C?3CÍ>Ë>–Z1,000 –„Z–wÌWÊ͊72•—„©™ Ëx­¨–2¢Ê2$75–Z x$UM2£• %C>=2ƒx§£2£• 2}xͨ2Í¢72OK‡§¢Z 2OJPƒË>“\X}x„´xM\W 6K„i´«2}xͨ2Í¢ ^2ˊ=5ƒ#Í~\X73¨Z

200$¡ZÍ¢73P«2Í¢\

ÌWÊUK‡§¢Zv¨Ê–Z $UK•%wW)UQ7Í2̈́ 1,0002}xͨ2§10ËxÊZ7 2}xͨ2§ 300$¡ZÍ¢7 3P«2§)´«#X2r}xZWÊ´ %–2¥ÍJ„%75 x´°ŠUM3ŠÊ~=2§ X¨wW˖£…•~ƒ275ƒ xœ72•ÊW%J=2¢Ê2$72} xOM§¢¯%wW$UMÌ~“ƒ 123ŠÊ~=2Í¢%›–Ê«~Ê­¨\ XOJJ}xOM§¢Z )=2§>=2\Z75100 –„WÊ3¨Z)´¨'UÍ~)=2§ #ͯ–75ƒ{\ZPC?̈́ –œ=3‡§¢Zx•Ì–«'«} y¯2§,›Ë–ʍ^Ê¥ƒ{X„ ̄Ê>ͯ2Í¢)=2¥75C Ë>ʕ3¨Ê2§#–­©•? ̄Ê>ͯ2§2™ƒ^•Í– #–­Í¨7Ì2OM—OMC Aƒ~Ê%72%„ÊZ'J̯ Ë>„•xM\W̖UMƒ)´« ÌWÊ´«ƒ%wW$UM)•Ê\ XOJ=2¥ƒ,ËW´¨Í}Ìxʕ %W~Ê2^ÍJËx­«–3´¨¯ %ÌW$UK•%´²ƒx XOJ=2Í¢^Ê=2§–rÍ>„Ê2C ö\¯À£kzuÄÒ÷Íõ®. BÚõÀ, %͖#ͯ\Zƒ>=2\W͐– {Ì¯wZ™ÍJ„A«A«}xʯ (72\X¯Ê•WÊ´>Ê\X„~Ê3´¨¯ #–ÍŠ„ÊŠÊ“ƒ˖•%„ÊZ )´¨Ê̊ {Í2}xJ=2§˶Ô

52 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

100 years of doing good in Kolkata - Tamil.indd 52

02-Dec-19 11:11:35 AM


¨ŹƵöƟǜ UŮĚŊö ġŮƵġŮŮŊöţӊ °ƽŬŬŊƵӊ ЂЀЂЀ

,1',$

<($56

‚ƽƟӊ-ƧƵġġŬġĚӊGƽġƧƵƧ

%ġöƟӊFƟŊġŮĚƧѽ ¨ŹƵöƟǜӊUŮĚŊöӊġŮƵġŮŮŊöţӊ°ƽŬŬŊƵӊЂЀЂЀӊŊƧӊƵńġӊēġţġĒƟöƵŊŹŮӊ ŹĻӊēŹŬƜţġƵŊŹŮӊŹĻӊЁЀЀӊǜġöƟƧӊŹĻӊ¨ŹƵöƟǜӊŊŮӊUŮĚŊö҂

uöƟşӊuöţŹŮġǜ

°ńġşńöƟӊuġńƵö

¥ƟġƧŊĚġŮƵ ¨ŹƵöƟǜӈUŮƵġƟŮöƵŊŹŮöţ

¥ƟġƧŊĚġŮƵӈwŹŬŊŮġġӈ ¨ŹƵöƟǜӈUŮƵġƟŮöƵŊŹŮöţ

¨ŹƵöƟǜӊ ƧƵöƟƵġĚӊ ŊŮӊ UŮĚŊöѽӊ ŊŮӊ Ƶńġӊ ēŊƵǜӊ ŹĻӊ hŹţşöƵöӊ ŹŮӊ ЁƧƵӊ eöŮƽöƟǜѽӊЁЉЂЀ҂ ¾ńŊƧӊ ƧƽŬŬŊƵӊ ǖŊţţӊ Ēġӊ Ƶńġӊ ēġţġĒƟöƵŊŹŮӊ ŹĻӊ ¨ŹƵöƟǜ҆Ƨӊ ŬŹƵƵŹӊ ҆°ġƟǕŊēġӊöĒŹǕġӊ°ġţĻ҆ӊöŮĚӊǖġӊƧńöţţӊĚŹӊƵńŊƧӊĒǜӊƧńŹǖēöƧŊŮļӊ ƵńġӊǖŹƟşӊŹĻӊ¨ŹƵöƟǜӊŊŮӊUŮĚŊöӊŊŮӊƵńġӊƧŊǛӊöƟġöӊŹĻӊĻŹēƽƧ҂ӊ-ǕġŮӊöƧӊ ǖġӊ ĚŹӊ ƵńöƵӊ ǖġӊ Ƨńöţţӊ öţƧŹӊ ĻŊļƽƟġӊ ŹƽƵӊ Ƶńġӊ ƜţöŮƧӊ ĻŹƟӊ Ƶńġӊ ĻƽƵƽƟġ҂ ¨ŹƵöƟǜӊ UŮĚŊöӊ ġŮƵġŮŮŊöţӊ °ƽŬŬŊƵӊ ŊƧӊ ġǛƜġēƵġĚӊ ƵŹӊ ńöǕġӊ ЅѽЀЀЀӊ ĚġţġļöƵġƧӊ Ļ ƟŹŬӊ ŬŹƟġӊ ƵńöŮӊ ЂЅӊ ēŹƽŮƵƟŊġƧ҂ӊ ¾ńġӊ ƜƟŹļƟöŬӊǖŊţţӊńöǕġӊēġţġĒƟŊƵǜӊƧƜġöşġƟƧӊöŮĚӊƵŹƜӊţġöĚġƟƧńŊƜӊ ŹĻӊƵńġӊ¨ŹƵöƟǜӊǖŹƟţĚ҂ӊUƵӊǖŊţţӊĒġӊöŮӊġǛēġţţġŮƵӊŹƜƜŹƟƵƽŮŊƵǜӊƵŹӊ ŬġġƵӊ ĻƟŊġŮĚƧӊ ĻƟŹŬӊ öēƟŹƧƧӊ Ƶńġӊ ļţŹĒġѽӊ Ŭöşġӊ Ůġǖӊ ĻƟŊġŮĚƧѽӊ ƧńöƟġӊƧƽēēġƧƧӊƧƵŹƟŊġƧӊöŮĚӊƵöşġӊĒöēşӊļƟġöƵӊŊĚġöƧӊĻƟŹŬӊƵńġӊ ġǕġŮƵ҂

höţǜöŮӊöŮġƟśġġ ¥öƧƵӈ¨Uӈ¥ƟġƧŊĚġŮƵ

¥¨U¥ӊGöƟǜӊOƽöŮļ

¥¨U¥ӊhӊ¨ӊ¨öǕŊŮĚƟöŮ

¥¨U¥ӊeŹńŮӊGġƟŬ

¨öĻöġţӊGöƟēŊö

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġӈńöŊƟӈЀϾҞЀϿ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġӈńöŊƟӈЀϿҞЀЀ

¨Uӈ%ŊƟġēƵŹƟ

eġŮŮŊĻġƟӊeŹŮġƧ

¥%GӊGƽţöŬӊÝöńöŮǕöƵŊ

°öŮļşŹŹӊäƽŮ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġ

¨öśöӊ°öĒŹŹ ¥öƧƵӈ¨Uӈ¥ƟġƧŊĚġŮƵ

¾ńġӊţöǕŊƧńӊĻŹŹĚӊēŹƽƟƵӊöŮĚӊƵńġӊŹƽƵƧƵöŮĚŊŮļӊġŮƵġƟƵöŊŮŬġŮƵӊ ǖŊţţӊöĚĚӊƽƜӊƵŹӊŬöşġӊƵńŊƧӊöӊw‚¾ӊ¾‚ӊ-ӊuU°°-%ӊġǕġŮƵ҂ äŹƽӊńöǕġӊƵŹӊĒġӊƵńġƟġ҂ӊ

¾¨Fӈ¾ƟƽƧƵġġӈńöŊƟ

°ŊŮēġƟġţǜѽ

¨U%ӊhöŬöţӊ°öŮļńǕŊӊ

¨U%ӊ%Ɵ҂ӊńöƟöƵӊ¥öŮĚǜö

ŹŮǕġŮŹƟѻӈ¨U°ӈЀϾЀϾӈ

ŹҞēŹŮǕġŮŹƟѻӈ¨U°ӈЀϾЀϾ

ŮŮġӊuöƵƵńġǖƧ

eŹńŮӊOġǖşŹӊ

¥öƧƵӈ¨Uӈ%ŊƟġēƵŹƟ

GġŮġƟöţӈ°ġēƟġƵöƟǜѻӈ¨U

¾ńġӊÝġŮƽġ

¾ńġӊOŹƽƧġӊŹĻӊFƟŊġŮĚƧńŊƜ

¾ġƟŬġĚӊöƧӊŹŮġӊŹĻӊƵńġӊţöƟļġƧƵӊēŹŮǕġŮƵŊŹŮӊēġŮƵġƟƧӊŊŮӊ°ŹƽƵńӊƧŊöѽӊ ŊƧǖöӊöŮļţöӊŹŮǕġŮƵŊŹŮӊġŮƵġƟӊŊŮӊhŹţşöƵöѽӊÞġƧƵӊġŮļöţӊŊƧӊ öţţӊƧġƵӊƵŹӊńŹƧƵӊ¨U°ӊЂЀЂЀ҂ӊ¾ńġӊŬöļŮŊĻŊēġŮƵӊƜƟŹƜġƟƵǜӊŊƧӊöӊńŹŬġӊ ƵŹӊ öӊ ēŹŮǕġŮƵŊŹŮӊ ēġŮƵġƟӊ ǖńŊēńӊ ēöŮӊ ġĻĻŊēŊġŮƵţǜӊ öēēŹŬŬŹĚöƵġӊ ŬŹƟġӊƵńöŮӊЄѽЀЀЀӊļƽġƧƵƧӊöŮĚӊöӊēţƽƧƵġƟӊŹĻӊţŹǕġţǜӊĒöŮƞƽġƵӊńöţţƧ҂

-ŮśŹǜӊöӊēŹŮǕġŮƵŊŹŮӊƧƵǜţġӊO‚FѽӊǖńġƟġӊ¨ŹƵöƟǜӊǖŹƟţĚӊ ēŹŬġƧӊ ƵŹļġƵńġƟӊ öŮĚӊ ŊĚġöƧѽӊ ƧġƟǕŊēġƧӊ öŮĚӊ ƧƽēēġƧƧӊ ƧƵŹƟŊġƧӊ öƟġӊ ƜƟŹƽĚţǜӊ ƧńöƟġĚ҂ӊ GġƵӊ öӊ ēńöŮēġӊ ƵŹӊ ŮġƵǖŹƟşӊǖŊƵńӊƵŹƜӊ¨ŹƵöƟǜӊţġöĚġƟƧӊǖńŊţġӊġŮśŹǜŊŮļӊ ĚŊǕġƟƧġӊēƽŊƧŊŮġӊԡӊǖŹƟţĚӊēţöƧƧӊġŮƵġƟƵöŊŮŬġŮƵ҂

‡Ž…‘‡–‘‘Žƒ–ƒ ‘͕͘–Šǡ͕͙–ŠƬ͕͚–Š ‡„”—ƒ”›͖͔͖͔

¥%GӊÝŊŮŹĚӊ öŮƧöţ

¥%GӊŮŊƟƽĚńöӊ ¨ŹǜӊńŹǖĚńƽƟǜ

¥%GӊhŊƧńŹƟġӊhƽŬöƟ ńġƟƽşƽŬöţţŊ

ńöŊƟŬöŮ ¨U°ӈЀϾЀϾ

ŹҞńöŊƟŬöŮ ¨U°ӈЀϾЀϾ

°ġēƟġƵöƟǜ ¨U°ӈЀϾЀϾ

ӊkŹļӊŹŮӊƵŹӊǖǖǖ҂ƟŊēƧЂЀЂЀ҂ŹƟļӊĻŹƟӊŹŮţŊŮġӊƟġļŊƧƵƟöƵŊŹŮ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 53

RILM Centennial Summit 2020 - Advt - Tamil.indd 53

02-Dec-19 4:38:12 PM


A Nigerian child thanks RC Belur - Tamil.indd 54

03-Dec-19 12:27:17 PM


£¯n® ö\#÷uß.' GßÖ uÚx ÌxÁ{7xX—•5©}yOM§¢Ê ªμõUQÎß u¢øu. BÚõÀ öPõÀPzuõ ©õÚ {ø»¯ Áμ÷ÁØ£øÓ°À R K ¦¨Úõ #–2Í¢–ŠÌ–­«ÌxyŠÊ73§ GßÖ PÛ÷Áõk AøÇzu÷£õx A¢u ö£Ø÷Óõº ©ÚvÀ C¸¢u PÁø»PÒ GÀ»õ® £Ó¢÷uõi ÂmhÚ. ÷μõmh› •zvøμ H¢v¯ AÁºPøÍ ÷μõmh›°ß £μ¢u Sk®£® Áμ÷ÁØÓ÷£õx A[S {»Â¯ £μÁ\zøu ÂÁ›UP C¯»õx. BÚõÀ A¢u ö£Ø÷Óõ›ß |ßÔ²nºøÁ AÁºPÍx ÷£ì¦U £vÂÀ £Îaö\Ú |®©õÀ Enμ•iQÓx. A¢u¨ £vÂÀ, ªμõUQÎß ö£Ø÷ÓõºPÒ, G[PøÍ Kº Aμ\ Sk®£zøu¨ ÷£õ» öPõÀPzuõ ÷μõmh› '«}y¯2§^J\X¯)=2¥75 ©¸zxÁ©øÚ°À ]Ó¨¦ Á\v öPõsh Áõºøh ö£ØÖzu¢uÚº. |õ[PÒ ÷PmS®÷£õöuÀ»õ® E¯ºuμ©õÚ ]Ó¨¦ EnÄPøÍ u¢u÷uõk AøÚzx ©¸zxÁa ö\»ÂÚ[PøͲ® HØÖU Ë2ÊUJ¯)´«5©}yOM§¢¯ C¢u{ø»°À 2019 áÚÁ› ÷μõmh› {³ì CuÈÀ öÁίõÚ J¸ Pmkøμø¯ «sk® {øÚÄ£kzu ¸®¦Q÷Óß. AvÀ, ø|㛯õøÁ ÷\º¢u J¸ ]ÖªUS ©¸zxÁ ]Qaø\²uÂø¯ AÎUP Aö©›UPõ¼¸¢x ö\ßÓ ©¸zxÁU SÊÂÚ¸US A¢u ]Qaø\USz ÷uøÁ¯õÚ E£Pμn[PЮ ÷£õv¯ Á\vPЮ ø|㛯 ©¸zxÁ©øÚPÎÀ CÀ»õuuõÀ EuÁ •i¯ÂÀø» GßÖ® A¢ua ]ÖªUS EhÚi¯õP AÁ\μ ©¸zxÁ EuÂø¯ ÁÇ[SÁuØS AÎUP HØ£õk ö\#²©õÖ Aö©›UPõÂß íüìhß ÷μõmh› \[Pzvß (Houston, US, D 5450), >ʏy• ÷μõmh› E-3¢},´'«}y¯ íºåz μõ÷Áæ¯õÂh® J¸ ÷Ásk÷PõÒ ÂkUP¨£mhx. C¢u¨ £vøÁ ÷£ì¦UQÀ Pshx® EhÚi¯õP ÷£¿º ÷μõmh› \[P® 'W–m´–wWZ5©}yJ\W72Z Cøuz öuõhº¢x ¦¨Úõ,

μõ÷Áæ¯õ AÁºPøÍ EhÚi¯õPz öuõhº¦ öPõsk A¢ua ]Öª°ß ©¸zxÁ BÁn[Pøͨ ö£ØÖ Aøu íÄμõÂÀ EÒÍ |õμõ¯nõ `¨£º ìö£åõ¼mi ©¸zxÁ ©øÚ ©¸zxÁºPÎh® öPõsk PõmiÚõº. HøÇ GίÁºPÒ ©ØÖ® SÇ¢øuPÐUS Cu¯ ]Ó¨¦ ]Qaø\PøÍ ÷©ØöPõÒÁuØPõP A¢u ©¸zxÁ©øÚ²hß HØöPÚ÷Á ÷£¿º ÷μõmh› \[P® Kº J¨£¢uzøu ö\#x øÁzxÒÍx. AuÚi¨£øh°À, ]Öª ªμõUQÐUS Cu¯zvÀ ]Ö xøÍ C¸¨£uõ¾®, Chx μzu u©Û°À £À÷ÁÖ ÷PõÍõÖPЮ

C¸¨£øuU PshÔ¢u ©¸zxÁºPÒ EhÚi¯õP ªμõUQÐUS u[PÍõÀ ]Ó¨£õÚ ©¸zx ]Qaø\ø¯z uμ•i²® GÚU TÔÚº. %W´y´¯ŠÊ73¥75 Ph¢u 2018B® Bsk |Á®£º 2B® ÷uv¯ßÖ AÖøÁa]Qaø\ öÁØÔPμ©õP |hzu¨£mk ©¸zxÁ©øÚ°¼¸¢x |Á®£º 8B® ÷uv iì\õºä ö\#¯¨£mhõº. öPõÀPzuõÂÀ AÁÍx ö£Ø÷Óõº E›¯ Á\v²hß u[Q°¸¨£uØPõÚ AøÚzx HØ£õkPøͲ® \[P '«}y¯2§ŠÌ~½X–Êr‡ƒ —½SWwWÊQ„Ê™ƒË>W¯ C¢u ]Qaø\ HØ£õkPøÍ ÷μõmh› E-Qͨ Jß ©ØÖ® Q÷μmhº ø|㛯õ ÷μõmh› \[P•® D 9125 Cøn¢x TRFß E»PÍõ¯ ©õÛ¯z vmhzvß ‰»® ÷©ØöPõshÚ. C¢u EuÂUPõP ]Öª ªμõUQÎß ö£Ø÷Óõº, ©ÓUPõ©À u[PÍx |ßÔPøͲ® £õμõmkPøͲ® '«}y¯2£´Ëx„2Í¢\ uÛ¨£mhÁøP°À _miU Põmi²ÒÍÚº. ªμõUQÒ C¨÷£õx §μn EhÀ|»z÷uõk C¸UQÓõÒ Gߣx ©mk©À»õ©À £ÒÎUSa ö\À»z öuõh[Q ÂmhõÒ )´«ƒ#–¥75,Wƒy} xÊ}xÊy¨wX73¨Ê´)´«ƒ AÁºPÒ TÔ²ÒÍÚº. ªμõUQÎß Cu¯U÷PõÍõÖ Põμn©õP uõ[PÒ ©ØöÓõ¸ SÇ¢øuø¯¨ ö£ØöÓkUPz uÒΨ÷£õmhuõPÄ® C¨÷£õx ªμõUQÒ EhÀ |»® ö£ØÓuõÀ C¢u Bs SÇ¢øuø¯ C¨÷£õx ö£ØöÓkzuuõPÄ® ö|g\® ö|QÇz öu›ÂzxÒÍÚº. Az÷uõk, E[PÒ AøÚÁ¸US® |ßÔ. AÁÒ uß ÷uõǺPÐhß £ÒÎUSa ö\À QÓõÒ. BshÁß Q¸ø£²® B]PЮ E[PÒ Sk®£zuõº AøÚÁ¸US® E›zuõP ÷Ásk® GßÖ ö|US¸Q²ÒÍÚº. Cøu ö|QÌa]²hß ¦¨Úõ TÖøP°À, |õß ÷μõmh› \[PzvÀ 30 BskPÐUS Ì~Ê2'«}y¯ŠÊ2%73̨´ C¢u ÷\øÁø¯ |õß ÁõÌ|õÎÀ ©ÓUP ©õm÷hß GßÓõº.„ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 55

A Nigerian child thanks RC Belur - Tamil.indd 55

28-Nov-19 5:24:11 PM


÷μõmh› C¢v¯õ E»P ÷£õ¼÷¯õ vÚzøu AÝ\›UQÓx

k •ÊÁx® EÒÍ ÷μõmh› Qͨ¦PÒ E»P ÷£õ¼÷¯õ vÚzøu (AU. 24) AÝ\›zuÚ. C¢u |õÎÀ C¢v¯õ ußøÚ ÷£õ¼÷¯õ CÀ»õu |õhõP AÔÂzxÒÍ ÷£õv¾® ÷£õ¼÷¯õÄUS GvμõP

÷μõmh› ö\#vUSÊ

Ì^Ê\WM}y­2ʯ AøÚzx ö\¯ÀPøͲ® •ßöÚkzxa ö\À Á÷uõk ÷μõmh› Qͨ¦PÒ E°¸US B£zuõÚ ÷|õ#PøÍz WM}xW­2Ê25œwÍW PÐUS ÷|õ#zuk¨¦ F] ÷£õh ÷Ási¯ uß AÁ]¯zøu

@íõæ¯õº§›À @£õ¼@¯õ @£μo.

RID 3190-À @£õ¼@¯õ £ØÔ¯ ÁøμuÀ @£õmi.

ö£õx©UPÐUS EnºzxQÓx. vÀ¼°À, RI ËW­ Põ]¯õ A¾Á»P®, RC öhÀ¼ Ÿöáß] ö|Uìm, RID 3011 Ehß Í2Ì2ʏ\ZyŠÊwX„=2§ •ÊÁx® ÂȨ¦nºøÁ *­xM\Wº´%wXŠ

uõÝè ö\#v Ásiø¯ öPõi Aø\zx xÁUQ øÁzux. C¢v¯õ ÷u]¯ Ìxʑ̄Êy¢Á5Ÿ (INPPC) uø»Áº w£U P§º RISAO A¾Á»Pzv ¼¸¢x, DG _÷μè £õ]ß ~­«ƒy¨̊ÊÌJr„´2§ •ßÛø»°À Ásiø¯

56 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Rotary India observes World Polio Day - Tamil.indd 56

02-Dec-19 6:03:24 PM


SºPõÄÛÀ @£õ¼@¯õ vÚzøuö¯õmi J¸ ©¸zxÁ •Põ®. Ë2ÊK#Í>\Z#²}y øÁzuõº. SºPõÛÀ EÒÍ ÷μõmh› Qͨ¦PÒ, RID 3011, DLF ø\£º ]mi°À ÷μõmh› öíÀz PõºÛÁø» *­xÊMË>W¯#wW yŠƒ~ÊUJ~ʯ—œÊ—•

A2ÊWʊ2ʃ}*­xÊM ö\#¯¨£mk AvÀ Ì~Ì~Ê3ŠÊ.y~­«ƒ {­«Ì^Ê2UJ©W• x•_r™~­«ƒ2U xrÌ>ÊWͯ~­«ƒ Cμzu uõÚ •Põ® BQ¯øÁ C¸¢uÚ. PDG Dr. _æÀ SμõÚõ, DGE

\g^Æ μõ# ö©ðμõ , uø»ø©&TRF \g\# xʏ~~­«ƒÌxʑ̄Ê ¨Íì vmhzvß ,=3ÍP}xÊ¢>wY} Põ诨 RISAOÂß ,=3ÍP}xÊ¢ \¢w¨ Põ诨 SºPõÛÀ ^ÍJËx­¨%wW

RC iÀ¼ ›öáßê ö|Uìm, RID 3011, ©ØÖ® RISAO, INPPC

uø»Áº w£U P§º uø»ø©°À J¸ Põº @£μo |hzvÚº.

yŠƒ~ÊUJ]2¡C?…• P»¢x öPõshÚº. DG Dr \«º 훯õÛ ~­«ƒ~ʖOJÌxʑ̄Ê ¨Íì SÊÂß uø»Áº K7~Ê=2Wʗ´ W͐Í~…•%„=5ƒ RID 3190 E»P ÷£õ¼÷¯õ X¯\ÍW,OKi´« m73„]2¡™2Í¢ |hzv¯x. 4,5005œwÍW2§ ©õÁmh® •ÊÁx•ÒÍ 30 ÷μõmh› Qͨ¦ 2£¯Ê•*­xÊM ö\#¯¨£mh K¯ ÷£õmi¯õÚ ÷£õ¼÷¯õ Color-a-thonÛÀ P»¢x öPõshÚº. ÷£õ¼÷¯õ WM}|?2UMyK\W Dr ÷áõÚõì \õÀU ~­«ƒDr$•xO>y´ BQ÷¯õ›ß E¸Á¨ xJ=2§Ëx=2¦ Áõo»õì ©¸zxÁ ~ͯ…´5œwÍW yr—•X¨wZ͖72} £mhÚ. hõºaø»m Aø©v TmhzvÀ |PμU PõÁÀxøÓ Bøn¯º £õìPº μõÆ ]Ó¨¦ ¸¢vÚμõP P»¢x öPõshõº, CvÀ ÷μõmh› uø»ÁºPÒ, ̊ÊOJŠÊ7J2§~­«ƒ ö£õx©UPÒ BQ÷¯õº XŠ¢Ê2x=Ì2­¨¯ ,.y¢Ê½5ƒx• |hÚ®, ÷μõmh› Ë>X̖´2§~­«ƒ ö©ÊSÁºzv ÂÍUSPÒ Aø©v ©õ|õmiÀ •UQ¯ ?¨}xƒ>=2¢Ê2%wW¯ ÷íõæ¯õº§º, xI>Ê}y•'§¦ _Põuõμ xøÓ°ß Eu ̄ÊM'§¦3¢}2§ *­xÊMË>XwW £ÒΨ ö£sPÎß Kmhzøu DG _ÛÀ |õU£õÀ, RID 3070, öPõi Aø\zx xÁUQ øÁzuõº. ÁiÁø©¨¦: L Sn@ŒPμß iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 57

Rotary India observes World Polio Day - Tamil.indd 57

02-Dec-19 6:03:24 PM


¦v¯ TmhoPÒ/|m¦PøÍ EÖv¨£kzxÁuØPõÚ ¦xø©¯õÚ ÷¯õ\øÚ

á

ÚÁ› 2019À, RID 3201ß DGE GßÓ•øÓ°À, J¸ ÷μõmh› uø»Á›ß ÁõÌUøP°À ÁμUTi¯ ªPÄ® ©QÌa]¯ÎUQÓ £¯n[PÎÀ JßøÓz öuõh[Pz u¯õμõQUöPõsi¸¢uõº ©õuÆ \¢vμß. AuõÁx, \õßi÷¯õPõÂÀ |øhö£Ö® £ßÚõmka \¢v¨¦USz u¯õμõQUöPõsi¸¢uõº. A¨÷£õx, C¢u {PÌÂÀ P»¢xöPõÒЮ _©õº 500 DGEUPÐUS GßÚ £›ø\U öPõsk Ë>•–Z)´«#–5œƒy¯Ê ö£¸®£õ»õÚ ÷uº¢öukUP¨ £mh BÐ|ºPЮ C¨£iuõß 5œƒy¯Ê2§ •u¼À, ÷PμÍzxhß öuõhº¦øh¯ ÁÇUP©õÚ {øÚĨ£›_PøÍuõß AÁº ]¢vzuõº. AuõÁx, ¯õøÚPÒ, £hS ÃkPÒ ÷£õßÓøÁ.'' BÚõÀ, GßÝøh¯ ö£miø¯ ªPÄ® PÚ©õUPUTi¯ Gøu²® |õß öPõsk ö\À» ¸®£ÂÀø». HöÚÛÀ, A¶ÊWʙƒ^ʲƒ,5©}yOJ AÍÄ Gøh²ÒÍ ö£miPøÍuõß öPõskö\À» C¯¾® GßÓ Pmk¨£õk Esk. Akzx, A[S Á¸QÓ GÀ»õ¸US® J¸ {øÚĨ£›ø\z u¸ÁøuÂh, GsoUøPø¯U SøÓzuõÀ GßÚ GßÖ ]¢vz÷uß. AuõÁx, G[PÒ ©õÁmhzxhß öuõhº¦øh¯ÁºPÐUS©mk® {øÚĨ£›_ ÁÇ[P Gso÷Úß.” ÷μõmh›°À ªPa]Ó¢u Cøn¨¦ Gߣx, ÷\øÁz vmh[PÒuõ÷Ú? BP÷Á,

μçuõ £Pz vÀ¼°À EÒÍ RISAOøÁz öuõhº¦öPõshõº \¢vμß; ußÝøh¯ ©õÁmh® (A¨÷£õx RID 3201) £ßÚõmk \[P[PÒ ©ØÖ® ©õÁmh[PÐhß ö\#v¸UQÓ AøÚzxz vmh[PÎß uPÁÀPøͲ® ö£ØÓõº.''AÁºPÒ ªPÄ® JzxøǨ£õP |h¢xöPõshõºPÒ, GÚUS J¸ •Êø©¯õÚ Excel sheetÀ u¢uõºPÒ. 1990À öuõh[Q G[PÒ ©õÁmhzxhß (320) Cøn¢x vmh[PøÍa ö\#xÒÍ

\[P[PÒ, ©õÁmh[PÎß ö£¯ºPÒ AvÀ Ch® ö£ØÔ¸¢uÚ'' GßÖ ]›UQÓõº AÁº. Esø©°À, AÁ¸USU Qøhzux J¸ ¦øu¯À. E»P AÍÂÀ 104 ©õÁmh[PÐhß Cøn¢x 313 vmh[PÒ ö\#¯¨£mi¸¢uÚ. ö©õzu® ö\»ÁÈUP¨£mh öuõøP ªP¨ö£›¯uõP C¸¢ux: 0.84 ªÀ¼¯ß! C¨÷£õx AÁ›h® 104 ©õÁmh[PÎß £mi¯À C¸¢ux. A[Q¸¢x Á¸QÓ BÐ|ºPÐUS

58 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

A novel idea to forge new partnerships friendships - Tamil.indd 58

02-Dec-19 12:49:08 PM


J¸ uß©¯©õUP¨£mh £›ø\z uμ÷Ásk® GßÖ wº©õÛzuõº AÁº. •u¼À, DGEUS ]Ôx y´¯Q̈́\WŠÌ–UMƒ CÀ»õÂmhõÀ, GßÚ |hUQÓx Gß÷Ó AÁ¸US¨ ¦›¯õx.'' Akzx, |õß £›ø\z uß©¯©õUP÷Ásk®. A¨÷£õxuõß AÁºPÒ Aøu Âkv AøÓPÎÀ Ã] GÔ¯õ©À, ÃmkUSU öPõsk ö\ÀÁõºPÒ. BP÷Á, DGE°ß ö£¯¸® ¦øP¨ £h•® £›]À C¸UP÷Ásk®, ©õÁmh[PÎß ö£¯ºPÒ, ö\#¯¨ £mh vmh[PЮ C¸UP÷Ásk®, A¨÷£õxuõß Ax AÁºPÐøh¯ ÃmkUSa ö\À» AvP Áõ#¨¦ C¸US® GßÖ |õß wº©õÛz÷uß. \¢vμÝøh¯ ©õÁmhzxhß Cøn¢x vmh[PøÍa ö\#xÒÍ ©õÁmh[PÐøh¯ DGEUPÒ JÆöÁõ¸Á¸US® J¸ uß©¯©õUP¨£mh' ö£¸ø©a _¸øÍ' ÁÇ[SÁuõPz wº©õÛUP¨£mhx. Cuß ö£õ¸Ò,

RID 3201 DG ©õuÆ Œ¢vμß ©ØÖ® AÁº ©øÚ ”áõuõ, DG ö£z E m@μõ»º ©ØÖ® AÁº ©øÚ @μõmÛ²hß.

DGE, AÁ¸øh¯ xønÁ¸øh¯ £hö©õßÖ® _¸ÎÀ Ch®ö£Ó ÷Ásk®. Cøua ö\õÀÁx GÎx; ö\#Áx PiÚ®.'' GßÝøh¯ ©õÁmha ö\¯»õͺ ÷áõ÷áõ ÷áUP¨ J¸ Áõμ® •ÊUP GßÝøh¯ A¾Á»PzvÀ A©º¢x £o¯õØÔÚõº, Á¸QÓ BÐ|ºPÒ, AÁºPÐøh¯ xønÁºPÐøh¯ ¦øP¨ £h[PøÍ |õ[PÒ TSÎÀ ÷ui÷Úõ®'' GßÖ ]›UQÓõº AÁº. ]» ©õÁmh[PÒ, SÔ¨£õP USÀ EÒÍ ©õÁmh[PÒ, RID 3201 Ehß 10¼¸¢x 14 vmh[PÒÁøμ ö\#v¸¨£øuU Psk AÁº ¯¢uõº. {øÓÁõP, ªPÄ® Gvº£õºUP¨ £mh BÐ|ºPÒ £°Ø]zvmh® \õßi¯õ÷PõÂÀ öuõh[Q¯x. DGE ©õuÆ \¢vμÝ® AÁ¸øh¯ ©øÚ _áõuõÄ® 104 uß ©¯©õUP¨£mh |ßÔa _¸ÒPÐhß Â©õÚzvÀ HÔÚõºPÒ. Aøu DG CÆÁõÖ {øÚÄ TºQÓõº: IA Esø©°÷»÷¯ {øÚÂÀ {ØQÓ, {øÚzx AÝ£ÂUPUTi¯ Kº AÝ£Á©õP C¸¢ux. ö£›¯ |hÚ AøÓ°ß AÇS, P®¥μ©õÚ ÷©øh, PiPõμz xÀ¼¯zxhß |øhö£ØÓ {PÌÄPÒ £» £s£õkPÒ, EøhPÒ ©ØÖ® EnĨ£ÇUP[PÒ J¸[Qøn¢u ø©¯©õP Ax Aø©¢ux. BÚõÀ, G[PÐUS Aøu CßÝ® ]Ó¨£õUQ¯ Â寮, 100&US® ÷©Ø£mh DGEUPÐhß CønuÀ. •¢øu¯ Põ»PmhzvÀ |®£z uS¢u Tmk Aø©¨¦PÍõP C¸¢u ©õÁmh[PÐøh¯ DGEUPøÍ C¢uz u®£v¯º JÆöÁõ¸ÁμõPU PshÔ¢x _¸ÒPøÍ ÁÇ[Q¯ ÷£õx, £øǯ EÓÄPÒ EÖv¨ £mhxhß, ¦v¯ EÓÄPЮ E¸ÁõQÚ. _¸ÒPøͨ£ØÔ¯ J¸ £μ£μ¨£õÚ ÷£a_ A[S öuõh[Q¯x! SÇ¢øuPøÍU Sn¨£kzv¯, •v¯ÁºPÐUS BuμÁÎzu, |»¨£μõ©›¨¦, PÀ ©ØÖ® _Põuõμzøu¨ £»ÁøP¯õÚ £¯ßö£Ö÷Áõ¸US

RISAOøÁz öuõhº¦öPõshõº

\¢vμß; ußÝøh¯ ©õÁmh® (A¨÷£õx RID 3201) £ßÚõmk

\[P[PÒ ©ØÖ® ©õÁmh[PÐhß ö\#v¸UQÓ AøÚzxz vmh[PÎß uPÁÀPøͲ® ö£ØÓõº.

ÁÇ[Q¯ CzuøÚz vmh[Pøͨ£ØÔz öu›¢xöPõsk GÀ»õ¸® ¯¢uõºPÒ GßQÓõº \¢vμß. Qmhzumh 2000 £[÷PØ£õͺPøÍU öPõsh IA19À 104 •P[PøÍ Aøh¯õÍ® Põs£x GuõºzuzvÀ öPmh PÚøÁ¨÷£õÀuõß C¸¢ux. BÚõÀ, Auß £»ßPÒ ©¢vμ®÷£õmhx÷£õÀ ]Ó¨£õP Aø©¢uÚ.'' Aö©›UPõøÁa ÷\º¢u J¸ DG, 15,000 ©v¨¦ÒÍ |h©õk® Ps ©¸zxÁ©øÚz vmhö©õßøÓa ö\#ÁuØPõP HØöPÚ÷Á ußøÚz öuõhº¦öPõsi¸¨£uõP DG öuõhº¢x TÔÚõº. Azxhß, ©v¨¦ªUP ^O{}yÍP}{2¥ƒ E¸ÁõQÚ. \«£zvÀ, Kn® £siøP°ß÷£õx, GÚUSa ]Ôx K#Ä Qøhzux. Gß Sk®£zxhß ö©õŸæ¯éúUS Âk•øÓUSa ö\À»z wº©õÛz÷uß. A¨÷£õx, C¨£i¨£mh J¸ _¸Îß ‰»® |õß ö£¸ø©¨£kzv¯ J¸ DGø¯ AøÇz÷uß. AÁº G[PøÍ Áμ÷ÁØ£uØPõPz ußÝøh¯ DGE ©ØÖ® DGN Ehß Â©õÚ{ø»¯zxU÷P Á¢x GßøÚz vøPUP øÁzuõº. |õß AÁ¸øh¯ \[PzxUS® ö\ßÖ A[SÒÍ '«}y¯2£JƒÌx?̯´

„ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 59

A novel idea to forge new partnerships friendships - Tamil.indd 59

02-Dec-19 12:49:09 PM


©õu»US£ØÔ¯ Kº Eøμ¯õhÀ öá#ÿ RC ö\Áß îÀì uõºÁõm, RID 3170, HØ£õk ö\#u ©õu»USa _Põuõμ ÷©»õsø©U (MHM)

P¸zuμ[öPõßÔÀ |õßS ~ʖOJ=2£‘wZyŠX]X2§ x=Ì2­¨Ê2§*ŠÊ¢~ʯ ̄Ê>ͯ2Í¢—–ÊX\Wʏ2§ %wW—–ÊW=2§x —W=2£•#Í~wW¯ BsPЮ ©õu»UøP¨£ØÔ¨ {rwZË2ʧ¢Ì–UK„Z*´ )´xX•ËWÊJ=3ËxU2¥75 %ÍW)£WÊ75–W­5#–2§ )}xK'W–Êƒ~ÊW—73• C¸US® PõμnzuõÀ©mk® ËxU2§W=2¥ÍJ„˜M2£• mJ=373J72̖UK„X•Í ÌxÊ´¨W͐}{2§–ÍŠx™ƒ Ìx>}xOJ¯ 6OJ\X•x=Ì2­¨$U yŠX]X,–%ÍW}zr„OÁ )´«5©}yM–Z*´)´« Ì2OJʏ%Zx­©,ËxU yŠX]X%›–Ê«5©}yOJʏ

~ÊW—7Í2}x­©\WÍJ2§ CÀ»õ©À öÁΨ£øh¯õP —–ÊX}xX•^ʃË^MwËWÊ͐™ –wZ§Ì¢Êƒ)´xÍW%Z 2ÊOM3¨Z5ͨwWxO>ƒ̊ÊOJr…Ê–Z%Z]2¡3¨Z %\Wͯ$U2¥J´%=5 %ÍW—–ÊX75ƒÌxÊZ^Ê=2§ 2™ƒ–>X„Ê2'P3̨ʃ %wWË~¢¯\ÍW)=5ƒ 'ÍJ72̖UMƒ

©õu»UøP |øh•øÓU Ì2­x™ƒ$̊Ê73„~ʯ mͨ…“ƒÍ2„ʧ–W­5 ©õnÂPÐUS¨ £°Ø]¯Î¨ £uØPõP B]›¯ºPÐUS¨ £°Ø] WŠÌ–UMƒ)´xX•%wW76OJƒ 2–¯ƒË>“\X„ZWʏ–ÊÍJC A­©‡§¢#ŠA}x§£2Í¢C Ì>wW$?r„2§~ÊP–2§ %X•x=Ì2­¨Ê2§ 5œwÍW2¥75~3¡C?} ËxÊX 2§–œ=2}xOJ¯%͖ ,›Ë–Ê´©“ƒxI>ʕ$¯

«sk® £¯ß£kzuUTi¯ Cμsk Sanitary Pads, øPø¯U 2Ÿ™ƒ̐ʺ´,xÊOK• ,Ì>Ê}~­«ƒ?>Ê7ːO2§ %JƒËx­©wW¯ PDG P÷nè £m C¢uU 6OJ\Z75*­xÊMË>XwWʏ DG3t½~B2ÍJ„ ~ͯ—>wX„Ê~B2%ÍW\ ËWÊJ=3͖\Wʏ]2¡C?75 *­xÊMË>W>=2\X´W͐– Ë2¢rW–3ryŠX]X2Í¢ –ŠÌ–­¨ÊDG~B2DGND öÁ[P÷hè ÷uè£õsöh ©ØÖ® DG |¯ß £õiÀ (RID 3160)%X• x=Ì2­¨Ê2§ ©õu»US Gߣx G¨÷£õx® W–¨Ê¯^ƒy7Í22¢Ê• 5œ}x}xOM§¢Z%͖x W͐mͨ2¢Ê2]͐\Z—OJ¯ ©õu»UøP¨£ØÔ¨ ÷£_ –W­2ʯWÍJ2§'2ƒmŸ72 '§¢¯)´¨ÊË2¢r~Ê—…• ~ÊW—72Ê2'§¢ËxU2§'}{}

RID 3170ß ©õuÂhõ# B@μõUQ¯® SÔzu £°Ø] TmhzvÀ £ÒÎ ]ÖªPÐhß Dr «ÚõUæ £μz, PDG P@nè £m, RCË֖´ÕÁWʏ–ʏOËքÊ¢yŠºÊwXˊOKW͐–Ë2¢rW–Š3rÖwX„Ê~Տ2DG |¯ß £õmjÀ, æPõ £õmjÀ, DGND˖=2ØJ½ØW½xÊUØJ–ÊQ%2•~­«ƒ~͐—ØW½xÊUØJ 60 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Starting a dialogue on menstruation - Tamil.indd 60

02-Dec-19 6:39:50 PM


ÌxÊOMC>Í~7276JÊZ*˯°• A¨£ia ö\#uõÀ, AÁºPÐøh¯ x­2§Ë2ÊOK—JÊƒ)´« ^ƒx}xOJZ^ƒ^ÊOK•#–2§ ©õu»US |õmPÎÀ SÎUPU Thõx AÀ»x FÖPõø¯z öuõhU Thõx GßÖ |®£¨£mhx GßÖ ËWÊJwZË>Ê´¯Ê#– ©õu»UShß CønUP¨ xOM§¢2¢=2™P–ʯZ )•Ê%J=2£“ƒ'§¢ 3ŠÊ~}{¨~­«ƒy´W=3„x5XC >i2=2Í¢\ËWÊJwZy´²75\ W§£–3¨Z %Z,Ëxr„x°}xÊͨ…´ `°WÊ´~ÊW—75CA2ÊWʊ\ÍW7 Í2„ʧ–ÍWÌ^Ê73^ʃ xQ„Ê­¨̖UMƒ#W´iƒ ~ÊW—7Í2C>wX73¨2ʊP\ Wʕ)wW}ËxUSƒW´²ÍJ„ ˜OK•mJ72}xJÊ~‘}xÍW '«XË>„Ì–UMƒ˜M2£• Í22Ÿ™3¨2}xͨ2Í¢} x„´xM\Z3¨xœ72\ÍW^ʃ ËWÊJ=3͖\WZÌxʐ̖%wW ~Ê­¨\Z72ʯ—ͯˆ732¢Ê2} ö£s SÇ¢øuPÐUS¨ x…­?WŠ̖UMƒ#–2§ W=2¥ÍJ„˜M2¥75\ XƒyCË>´«W=2¥ÍJ„ WÊ~ʏ2§'¨—¯2§~­«ƒ #72ƒx72\X•'§¢–2§ W=2¥ÍJ„~ÊW—752Í¢}

xÊZ2Ê}xÊ2™ƒA2ÊWʊ~Ê2™ƒ Í2„Ê¢72­«\W–ʏ2§)´¨Ê ̊ÊOJr%wX„ÊWinS A[RPõμU 5Ÿ—´-'«}y¯ŠÊ¯xO MHM Gߣx, |»ß ©ØÖ® _Põuõμ¨ yŠCͯ2£•2–¯ƒË>“\Z–Wʕ Ax WinS´x5X„Ê5ƒ)´«#– 5©}yOJʏ ,ËxUW´²ÍJ„~ÊW —7Í2CA2ÊWʊ~Ê2™ƒ 2UQ„ƒW´¯ƒy7Í2‡J²ƒ Í2„ʢ̖UMË~´¨Ê•#–75 -$WŠ™#Í~}{ÌW͖ #–)´¯'P3¨Ê)´xÍW #©wX73¨$WŠ™#Í~}xÊ2 Cx C¸UP÷Ásk® GßÓõº hõUhº €¯ÊO?xʊ\~2}Ìx«~\Z– –•“¯ŠÊ¯%–RC ö£[PѸ ÷©ØS, RID 3190´'«}y¯ŠÊ–ʏ Xƒx\Xƒx}x„´xM\W7 Tøh¯ Pads, ©õu »USU Ì2Ê}Íx2£´–„Ê2} y´x­¨}xMƒ_K\X75ƒ ©õu»US¨ £ÇUPzxUSU SμÀ Ë2ÊM\Wʏ#–%}ÌxÊZ^ʃ £¯ß£kzx® Pads ÷©Ø£õºøÁUS¨ yŠCͯ„­¨Í–„Ê2\ÌWÊ´¨Êƒ $¯Ê•'UÍ~…•#͖x $x\Z2Í¢7Ë2ÊUK73´¨¯ #͖^C>ʯ͖)´¨Ê#– %W¯Ê•,mͨx„´xM\X —OM\[73)©„76K„Sanitary Napkin2Í¢–œ=5ƒ%„wXŠ=2§ )r75ƒ%„wXŠ=2Í¢m´͖72 ̖UJʃ)´«>=2=2Í¢7 Ì2OM7Ë2ÊUJʏ#–Xƒx\ Xƒx}x„´xM\W76K„xIA Pads, 2–3$UM2¥75_K73´¨¯ %–­©•̖X}Ëxʍ§2§%•Í %͖A­«CBœ“75%W~ʯ͖ %–­©´—͐Ž%–­Í¨} x„´xM\ZƒÌxÊZ_=2§ A­«CBœ“75)›–¢™^´Í~ Ë>˜2§)´«2­xͯË>Z xʍ=2§#ÌWÌ^Š\X•^‘wW ËxUËPʍ–75ƒ_=2§ 'W™˜2§ ~72£ÍJ̄—}{PÍ– '–Ê75–W­2ʯ?¨wW Ë>„•xÊM2Í¢}x­©„, SÊ ÂÁõu®, BºÁ‰mk® £» )UP=2Í¢'–Ê73„Z PDG$¯w\5•2°…´ ~ͯ—JÊ7JŠÊ̶Á–r

5•2°2017–18À, ÷μõmh›¯ß 2¥ÍJ„ZÍP–2Í¢ '«}y¯2¢Ê27Ë2ÊUM WÊ´#Í~\W-$´Á  >=2\ÍW]ͯ™6wWʏ^Ê=2§ ~ʖOJ\X•xx§£2¥75C Ë>´Ì¨Êƒ$?r„2§–¢ %¢ƒx–\X‘75ƒËxU2£Jƒ MHM x­©}Ìx?̯ʃx x§£2£•,PTA>wX}{75 HØ£õk ö\#x, ©¸zxÁºPÐøh¯ $WŠ™J´Ëx­Ì¨Ê75$̐Ê> ͯ#£\ÌWʃ

#–2§ 3ŠÊ~=2¥75CË>´«#=5§¢ ö£sPÐUS Sanitary Napkinsß mͨ„ʯx„´xÊM#–­Í¨ A¨¦Ó¨£kzxuø»¨£ØÔa Ë>ʕ‘\WwWʏ2§x§£2£• x–]͐̈́)OJ™§¢?« SÇ¢øuPÐUS ©õu»USa _ÇØ], Auß ÷©»õsø©ø¯¨£ØÔ¯ W͐}{2Í¢#©m2}xM\ZÁuØS ‰zu SÇ¢øuPÐUS¨ x…­?„£72}xOJZ MHM£ØÔ¯ PTA ]2¡™2£•WwÍW~ʏ2Í¢} £[÷PØPa ö\#Áx, E°›¯À Ë>„•mͨ̈́%´²ƒ^´¨Ê2} {rwZË2ʧ–W­5#–2¥75 )wW#¢™'W—‡§¢Z 5Mƒx\X•'P™}yÍP}Íx )›–Ê«Ì~ƒxM\X‡§¢Z)´xZ x­©„W´²ÍJ„#²x–\ÍW- $?r̈́x3wZË2ÊUJʏ ~ÊW—752Í¢}x­©7 3A3A}xʯ5Š‘•ÌxA–ÍW ]«\Z̖ʃ$U2¥75 %ÍW}x­©CË>ʕ̖ʃ %W´iƒ#–2§ËxU2¥ÍJ„ '¢—„͐}{rwZË2ʧ–ʏ2§ #–2Í¢~X}{J´xʏ}xʏ2§ )´«ËWÊJwZ6©¯ÊJÊ7J €¯ÊO? RID 3160 DG |¯ß £õi¾øh¯ ~ͯ—»2ÊxÊK•MHM ,{X„2\WÊ72ƒ)´«ƒ W´²ÍJ„~ʖOJ\X•x –2£• ~ÊW—752Í¢7 Í2„ʧ–W­2ʯ,Ë>„•X¨´ 72–„Ê2~ÊW—757 ÷Põ¨ø£ø¯¨ £¯ß£kzx® 2\WÊ72ƒ'§xJ %wW} yŠCͯ̈́7Í2„ʧ–W­2ʯ öuÎøÁ C¢uU P¸zuμ[P® iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 61

Starting a dialogue on menstruation - Tamil.indd 61

02-Dec-19 6:39:50 PM


{Í2}xJ=2§˶Ô x…­?m2ʃ$WŠ–Ê¢3غʏ“•Ê~­«ƒ#–~ͯ—×°WÊ D 3170 DG3t½~Տ72rJƒTRF-ÂØS `Oփ2ÊØÖÊ͐̈́–œ=53¨Ê W¯75\WwZ§¢Z)´«ƒ ,}{7Ë2ÊUJʏ 3ŠÊ~}{¨~72¥75%Zx­©„2•—Í„–œ=5–X• RCCUPÐ øh¯ £[S® _miU2ÊOJ}xOJZRCC'«}y¯2§ %´²ƒÌ~ƒxOJ#S2͐7 Ë2ÊUM§¢Ê2§~72¥J´ ,^•'¨Í–}x3wZË2ʧ3¨Ê2§5©}xÊ27 3ŠÊ~–Ê?2¥J´%W´iƒ #–2¥ÍJ„Ë>X2§ $̐Ê>ͯ2§~72¢Ê•'J̯ *­«7Ë2ʧ¢}xM3´¨¯ ̊ÊJŠÊ7J2¢Ê2™ƒ'§¢ %–2§ËxU2§~\X…•MHM XOJ\Z72ʯ^•[Z–2¢Ê2 %}xʏ2§)´¨Ê]2¡C?̈́ ^J\X„>=2\X´'«}y¯JÊ7J 4WÊ ~ÊW—75}yK}{2Í¢ )£WÊ75ƒ~wZ2Í¢}x­©„ öuÎøÁ ©P¨÷£Ö ©¸zxÁ –•“¯JÊ7J.xÊ\X~Ê #Â~\–œ=3¯Ê^Ê´%wW ~wZ2Í¢}xrwZ͊\Wʓƒ %wW~wZ2Í¢)M\Z7 Ë2ʧ–Zx­©}x~72¥75} x—W~ʯW„72=2§'§¢¯ %ÍWC>Ê}yOJʕ5œwÍW

y¨72ÊZ)´xZÌxÊ´¨W–¨Ê¯ ^ƒy7Í22§Ëx3‡§¢¯ ~ÊW—75}yK}{2¢Ê•ËxU2§ x§£75CË>•Ê~•%wZ—J ̖UK„X•Í)´¨Ê#– ©u ÂÇõUPÎß÷£õx, ~wZ2Í¢}x„´xM\X ©õu»USa _ÇØ]ø¯z W§£}ÌxÊMƒxœ72ƒ ^ÍJmͨ…•'§¢ÍW- $?r„5©}yOJÌxÊZ xʏ͖„Ê¢2¥ƒ#wW —–ÊW\X•2wZË2ÊUJʏ2§ %wW72ʐ\X•%}xK˄ʍ £ÇUP® Hß? Cx Kº E°›¯À ö\¯À•øÓ, ©ua ö\¯À£õkPÎÀ %Z5«73J̖UK„X•Í )´3¨'UÍ~̈́^ʃ*­«7 Ë2ʧ¢Ì–UK„Ì^Š~•–Ê%Z" )´¨Ê#– DGE \[Uμ® £õi¾øh¯ ~ͯ—'\2ºÊxÊK•MHM —}{PÍ–}xŠ}{–X•%´¯ ˜•W͐–)´¨mͨ…•W¯757 3ÍJ\W#²x–\ÍW}x3wZË2ÊUJʏ)=5ƒ'§¢ËxU2§ ~\X…•,Ë>„•X¨´72WÊ72zøu EshõUP÷Áskö©ßÓõÀ, %´¯˜“J´̊ÊOJrÍ2 Ì2Ê72̖UMƒ)´¨Ê#–

Xƒx\Xƒx}x„´xM\W7Ti¯ Sanitary Pads+}ËxU2§ ?«2§~\X…•—]̄Ê3} xW­2ʯËx]«–¯$WŠÍ– ̊ÊOJr)M\Z7Ë2ʧ¢Êƒ %W´iƒA2ÊWʊ~ʯ~ÊW—75 Ì~ÊUÍ~'«X„Ê5ƒ)´« $̐Ê>ͯËWr—\WʏJÊ7J €¯ÊO? ~ÊW—75x­©„—}{P™ %•ÊWWʕxËxU2§ ~ÊW—75Ì^Š\X•x§£75C Ë>•Ê~•%wZ—M3¨Ê2§ )´«ƒ%ZÌxÊ´¨2\WŠ=52§ #X2ƒ^ÍJËx­¨Ê•>r„ʯ Ë>Ẍ́}xŠ}{–W­5 #Z'W™ƒ)´«ƒ]2¡C? uø»Áº ÷μqPõ \õ¾[öP 5©}yOJʏ^Ê=2§5ͨwWZ 10,000ËxU2Í¢CË>´¨ÍJ„ —ƒ{3̨ʃ)´«ËWÊJwZ 5©}yOJʏ#– C¢u¨ £°»PzxUS RC >=7‘'«}y¯2£•,–ŠÊ¯ 3̺ʏ“•Ê$WŠ–£\XwWʏ {PÌa]°ß÷£õx, TRF72ʯ ŽO>ƒ2ÊÌ>Ê͐̈́#– DG~B2rJƒ–œ=3¯Ê ZÍP$¥^>I>%=2Êː ^´©‡ÍŠ–œ=3¯Ê„

62 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Starting a dialogue on menstruation - Tamil.indd 62

02-Dec-19 6:39:51 PM


CßhμõUhºPÍõÀ FUP® ö£ØÓ ÷μõmh›°Úº öá#ÿ

CßhμõUm uø»Áº uμpuμß @£õ¼@¯õ {vUPõÚ Põ@Œõø»ø¯ PDG ]ßÚxøμ A¨xÀ»õÂh® ÁÇ[SQÓõº. PDG K μõá@Põ£õÀ AÁºPЮ Ehß EÒÍõº. IPDG ]ßÚxøμ A¨xÀ»õ,

μõ©|õuß ö\mi¯õº |Pμõm] E¯º{ø»¨ £ÒÎ (RMHS) ~ÊP–2£Jƒ%¢ƒy§Í¢–ÊW {vUS ¹.1 AÎUS©õÖ ÷Põ›¯÷£õx, A¢u {PÌa]°À Cu߉»® ¹.76,000 (1,070) vμmh¨£k® GßÖ AÁº Gvº£õºzv¸UP©õmhõº. A¨xÀ»õ ARRFC¯õP C¢u¨ £Ò롧 ¦v¯ CßhμõUm \[Pzvß öuõhUP {PÌa]USz uø»ø©uõ[QÚõº. 1,300 ©õnÁºPøÍU öPõsh C¢u¨ £ÒÎ ¹.1,500 £[PÎzuõÀ, A÷u÷£õßÓ J¸ öuõøPø¯z uõÝ® £[PΨ£uõPÄ®, A¢u¨ £[PΨ¦ CßhμõUm \[Pzvß Ëx„r•%¢ƒy§Í¢–ÊW]X} £[PΨ£õP ÁÇ[P¨£k® GßÖ® AÁº ö\õßÚõº. BÚõÀ, ÷μõmh›¯ßPÒ Â¯¢x{ØS®£i, CßhμõUm ÁÀ¾|ºPÒ ¹.35,000 vμmiÚõºPÒ. ¦v¯ \[P® GßÓ •øÓ°À, G[PÐøh¯ •uÀ £oø¯¨£ØÔ |õ[PÒ ªS¢u BºÁzxhß C¸¢÷uõ®. ]ßÚxøμ I¯õ G[PÎh®

%¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW}x­©} ÷£]Úõº; C¢v¯õÂÀ %¢ƒy§Í¢–ÊW\ÍW#}xX• ÷μõmh› G¨£i J¸ •UQ¯¨ £[PõØÔ¯x GßÖ ÂÍUQÚõº. AÁ¸øh¯ ÷£a\õÀ FUP® ö£ØÓ |õ[PÒ C¸ SÊUPøÍ Aø©z÷uõ®, AøÚzx ÁS¨¦PÐUS® ö\ß÷Óõ®. |õ[PÒ ~ÊP–2£Jƒ%¢ƒy§Í¢ Áõuzøu¨£ØÔ¨ ÷£]÷Úõ®, E»P #¢—•%wWÌ^Ê̈́#72]X ÷Põ›÷Úõ®. G[PÒ |s£ºPÒ AÁºPÍõÀ C¯ßÓ AÍÄ £[PÎzuõºPÒ; |õ[PÒ vμmi¯ öuõøPø¯ Gso¨£õºzu÷£õx, |õ[PÒ Â¯¢÷uõ®, •uÀ •¯Ø]°÷»÷¯ C¢u¨ ö£›¯ öuõøPø¯z vμmi¯øu Gso ©QÌ¢÷uõ® GßQÓõº IX ÁS¨¦ ©õnÁº, RC PõøμUSi @£ºÀ \[P©®, RID 3212BÀ Bu›UP¨£k® RMHS CßhμõUm \[Pzvß uø»ÁμõÚ uμpuμß. £ÒÎz uø»ø© B]›¯μõÚ ¥mhº μõáõ, uõ# ÷μõmh›a \[Pz uø»Á¸® BÁõº. AÁ¸®,

%´Ì¯Ê'«}y¯ŠÊ¯PAG •zxUS©õ¸® CßhμõUhºPÐUS u[PÐøh¯ £[PΨ¦PÎß ‰»® FUP©ÎzuõºPÒ. CUPøu C[S •i¯ÂÀø». CßhμõUhºPÒ u[PÐøh¯ vμmhø» ARRFC A¨xÀ»õÂh® ÁÇ[Q¯÷£õx, ÷μõmh›¯ßPÒ `Ì{ø»U ÷PØ£a ]Ó¨£õPa ö\¯À£mkz u[PÐøh¯ £[øP ÁÇ[QÚõºPÒ. Cuß ‰»® ö©õzuz öuõøP ¹.48,000 BÚx. A¨xÀ»õ AuØS Cøn¯õÚ J¸ öuõøPø¯z u¢uõº, C¢uU Tmk •¯Ø]°ß‰»® Qøhzu ö©õzuz öuõøP¯õÚ ¹.96,000 TRF´%¢ƒy§Í¢–ÊW]X75 ÁÇ[P¨£mhx. BºÁ® öPõsh C¢u CßhμõUhºPÒ, C¨÷£õx ö£›¯ AÍÂÀ J¸ £_ø©z vmhzvØS HØ£õk ö\#xÁ¸QÓõºPÒ; C¢uz vmhzvߣi, £ÒÎ ÁÍõPzv¾® AÁºPÐøh¯ Ãmiß AUP® £UP[Pξ® EÒѺa ö\iPøÍ |hzvmh ªmkÒÍõºPÒ.„ iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 63

When Interactors inspired Rotarians - Tamil.indd 63

02-Dec-19 2:58:38 PM


@μõmhμõUm E»Q¼¸¢x

]Ó¨¦U SÇ¢øuPÐUPõÚ Bsk ÂÇõøÁz öuõhº¢x 19 BskPÍõP |hzvÁ¸® ÷μõmhμõUm \[P®

B

μçuõ £Pz

Põè ÷μõmhμõUm \[PzxUS J¸ ªPa ]Ó¢u £›_ u쨣h÷Ásk®. HöÚÛÀ, RC ö\ßøÚU L@£õºm, RID 3232, BuμÄhß C¯[QÁ¸® C¢ua \[P® Kº A›¯ \õuøÚø¯ {PÌzvUöPõsi¸UQÓx. C¢ua \[PzvÀ 45'«}y¯2§ '§¢Ê2§%–2£•Ëxƒ xʐÊ̯ʏ%¢ƒËWʝ• –•“¯2§%wX„#¢—• %›—W\X•#Í~wW2C? ̊ÊOJŠÊ7O>=2=2£•%Z™ƒ JßÖ. 24 BskPÐUS•ßÚõÀ #Í~72}xOJ%wWC>=2ƒ ËWÊJwZx$UM2¢Ê2C Ë>´Í¯…•-$UM—œÊ͖ |hzvÁ¸QÓx. £»μõÀ ªPÄ® —ƒx}xMƒ%wW]2¡™ \«£zvÀ 19Áx BshõP ^ÍJËx­¨Z'J¢—“ƒ ~¯\W¢—“ƒxÊX}Íx7Ë2ÊUJ ~Ê­«\X¨¯Ê£75œwÍW2§ W=2¥ÍJ„X¨Í~̈́7 2ÊOMƒ,W¢\ÍW%wW—œÊ –œ=53¨Z –œ72ƒÌxʕ%wW $UMƒ%wW—œÊ?¨}xÊ2 HØ£õk ö\#¯¨£mi¸¢ux. —œÊ^Ê¢Ê3„#7ÌJÊx #´«Ë>´Í¯…“§¢i\W ~ÊP–2¥72ʯ$>Ê´ ]ͯ™Ì~•]͐}x§£…•x Ë>„•xÊM2§]ͨwXwW¯ )=5xʏ\Wʓƒ~3¡C?„ʯ —Í¢„ÊOM2§)•Ê\XÍ>…“ƒ $¯wWƒxŠ—…wWZ 2ʊPƒ^2r“§¢ ?¨}{75œwÍW2¥72ʯ ˖›Ì–«x§£2£‘wZ %¢ƒxʏ͖„Ê¢2§ 64 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

A Rotaract club sustains an annual event for special children for 19 year - Tamil.indd 64

28-Nov-19 4:51:44 PM


%=5–wXwWʏ2§#–2§ £õkÁuØPõPÄ®, BkÁuØPõPÄ®, £h® ÁøμÁuØPõPÄ®, )•Ê—W~ʯË>„•xÊM2Í¢‡ƒ —Í¢„ÊOM2Í¢‡ƒ]2¡\Z–W­2Ê2™ƒ–wXwWʏ2§A72~Ê2CË>Ê´¯Ê•~3¡C?„Ê2Ì^Šƒ

Ë>—J–wXwWʏ2§ {´¯Í2 )´¨#œ2ʯ uªÌ¨ö£¯›À |øhö£ØÓ C¢u {PÌa]ø¯¨£ØÔ ÷μõmhμõUm \[Pz W͐–|Q~ÊAwWŠŠÊ~°Jƒ ÷Pmh÷£õx, K›¸ uPÁÀPЮ ]» ªPa]Ó¢u ¦øP¨£h[PЮ

3ÍJ\W¯Ì~“ƒW2–•2¥72Ê2 C¢ua \[Pzvß L÷£ì¦U £UPzxUS |õß ö\ß÷Óß. A[S, Cμsk ¦øP¨£h[PЮ J¸ Ãi÷¯õz xsk® GßÝøh¯ PÁÚzøu DºzuÚ. AÁØÔÀ JßÖ, §U÷Põ»®, #WʖZ|72Í¢7Ë2ÊUM –K–Í~72}xOJÌ2ʐƒ?–}{ ~I>§xCÍ>$ŠIAÌxÊ´¨ ZK}xʯ–UP=2¢Ê•%wW7 ÷Põ»® Áøμ¯¨£mi¸¢ux. Auß W͐}{)´Í¯72Ê}xÊ­«=2§

 |®•øh¯ C¢v¯õøÁzuõß Ì2ʐ~Ê2–ÍŠwX73¨Ê%wW7 5œwÍW72͐D#–2Ê}xÊ­¨ —ƒ{–Zƒ%wX„Ê͖\WÊ´ %´Ë¯ÊxÍJ}y´ uø»¨¦, "C¯ØøPø¯U 2Ê}xÊ­«=2§|̈́7 2Ê}xÊ­«=2§ A­«CBœ•x­© %¢ƒW͐mͨ…¯~¯\X• %75ƒ2–͐2§%wW %xJ=2£´iƒ^´5 2ÊO?}xM\W}xOM§¢¯ ^Ê´5©}yOJ˜K̄ʗ• 2Êːʴͨ%œwW%Í¢D ,–Ì~ÍJ…•2C?¨}xÊ2 ^J¯~ÊM3¨Ê^£¯~ʯ#Í> ™2Í¢]2¡\X72ÊOM3¨Ê #–ÍJ„W´¯ƒy7Í2‡ƒ $OJ}xÊQ‡ƒ^ƒÍ~ —„72͖73´¨¯ uØ÷£õx USÀ C¸US® |Q~Ê%wW75Ÿ—•45 '«}y¯2§'§¢WÊ2™ƒ AvÀ 30ÌxWÊ´'UÍ~…• A«A«}xÊ2CË>„•xM3¨Ê2§ GßÖ® TÖQÓõº. ¦ßÚøP Gߣx, Bsk÷uõÖ® |øhö£ÖQÓ J¸ ]2¡™%X•%wWC>=2\X´ ̊ÊOJŠÊ7J2§mŸÍ~„Ê2 &MxM3¨Ê2§^2r•'§¢ ˖›Ì–«x§£2£‘wZA~ʏ 500 •uÀ 6005œwÍW2§%wW ]2¡™72Ê2–3¨Ê2§)´3¨Ê >=2CË>„Ê¢#¶Ï´S. ^ʧmŸ–Zƒ^ÍJËx«ƒ %wW]2¡—´ÌxÊZ5œwÍW2§ AøÚÁ¸® G[PÐøh¯ ËxÊ«}y•%}xʏ2§ ˖›Ì–«x§£2£‘wZ 5œwÍW2Í¢#͜\Z7Ë2ÊUM Á¸Áx, AÁºPÐUSU Põø» iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 65

A Rotaract club sustains an annual event for special children for 19 year - Tamil.indd 65

28-Nov-19 4:51:49 PM


'Pย™~Xย„'Pย™ย–ยœ=5ย–Z รร‚ L)ยฏ}xMยƒรŒW_ยย—ยwZ ย–ยœ=5ย–Zย€UMยƒ#ย–ย2รยข} ยฃรตxPรตยจยฃรตP AรยบPรรธhยฏ xยงยฃ2ยฅ75#รยœ\ZCร‹>ย•ย–Z)ยฏ #รยฏ\Zยƒ)=2ยฅรJย„xQ2ยง %รWร‹ย„ย•ยรŠยƒร‹>ย‡ยƒรŒxรŠZ 5ยœwรW2ยงm2\Xย•%ย75ยƒ ยฆรŸรšรธPรธยฏz รถuรตรธยปzxย—J76JรŠZ#Zย™ยƒ)=2ยฅรJย„ รถยฃรตร–ยจยฆuรตรŸ GรŸQร“รตยบ Cรยบ. CรธuU Pร€ยฟโ€บ Aiยจยฃรธhยฐยปรตรš >=2ยƒ)ยดยซร‹>รŠย•ย–รWย—J>i2 Aiยจยฃรธhยฐยปรตรš \[Pยฎ GรŸร– รถ\รตร€รx uรตรŸ \โ€บยฏรตP %ย75ยƒ%Wยด'ยซ}yยฏย2ยฃย• รถยฃยธยฎยฃรตยปรตรทรšรตยบ ยฃoUSa ร‹>ย•3ยจย–ย2ยง|ยQ~รŠ,ย WยŠย™$ย–รŠยขย#ยยถรยด,ย รถยฃยธ{ร–รรšzvร€ ยฃoยฆโ€บQร“รตยบ. Jร†รทรรตฮผรตskยฎ, Cยขu {PรŒรธรz WรŠ=2ยงyยŠ~รŠUJ~รŠยฏmรยจย…ย• Hร˜ยฃรตk รถ\#รuรตPร„ยฎ, Cยขu Bsk {PรŒa]UPรตรš รถ\ยปร„ ยน.4 ยปm\ยฎ GรŸร–ยฎ Cรยบ รถ\รตร€Qร“รตยบ. ร‹xย]ยซย–ยฏ$WยŠย™2ยง~ยญยซยƒ รทฮผรตmhโ€บยฏรŸPรรธhยฏ |รŸรถPรตรธh2ยฃยดย–ยย„รŠ2^รŠ=2ยง%wW} xP\รW\XยŠOKรŒยฏรŠยƒ)ยด3ยจรŠย #ยยถรยด 'Jยยขย—ย•xรŠX72} xOJย–ย2ยง~ยฏ\Wยขย—ย•xรŠX72} xOJย–ย2ยง)ยฏ%ยย–ร2ย„รŠยฏ ~รŠยญยซ\XยจยฏรŠยฃ2ยฅยƒ %wW,ย^รŠยงxUxรŠOM ]2ยกC?ย…ย•x=รŒ2ยญ3ยจรŠย2ยง GรŸร– รถuรตhยบยขx Tร–Qร“รตยบ |ยQ~รŠ,ย›รŒย–รŠยŠรŠUMยƒ %wW^รŠยฃย•^รŠ=2ยง%wW7 5ยœwรW2ยฅ75,ยWยขยƒ #ร~\Z7ร‹2รŠM73รŒยจรŠยƒ #=5#ย–ย2ยงย—ย}xยƒรŒxรŠย• $JยรŠยƒxรŠJยรŠยƒ~3ยกC?ย„รŠ2 รŒ^ยŠ\รWCร‹>ยย—JยรŠยƒ %w]2ยกC?ย…ย•2ยwZร‹2รŠยงยฅยƒ 5ยœwรW2ยง%ร>^Jยฏยƒ -ย—ย„ยƒยŠ=รŒ2รŠย‘รŒ2รŠยยƒ %ยดยฒยƒxยย—W~รŠยฏ]2ยกC? 2รยข}xรJ}{Pยย™ยงยข ~ยญยซยƒ{Zร~C?wWรยฏย‡ยงยข ,ยmรยจย…ย•ย—Wย—W~รŠ2 ]2ยก\X72รŠOM3ยจรŠย2ยง#ย–ย2ยง W=2ยฅรJย„Xยจร~2รยข EยปSUSU Pรตmkรuร˜Pรตรš,

xยงยฃ2ยฅ73รJย…ยรŠยฏ,ย Wยข\รW%Zย–ยœ=53ยจZ%Wยด iยยƒ#ย–ย2ยฅรJย„~ยฏ'ยซX รŒ~ยƒxM3ยจZ#ย–ย2ยฅรJย„ xรJ}{'Pยย™[UJ}xM3ยจZ GรŸQร“รตยบ Cรยบ. Jรทฮผ Jยธ รทฮผรตmhฮผรตUm \[Pยฎ Jยธ vmhzรธu 19$UM2ยขรŠ2(OK ย–ยขย\Z_K72Cร‹>Xย73ยจZ )ยดxZย—ย„}{WรŠยด#รWย—J ย—ย„}xรŠยฏ%ยดรŒยฏรŠย'Uร~

Pรธยป, ยฃsยฃรตmk EยปรธPa รŒ>ยwWmยดยฏQ\Xยจร~ย„รŠยขย2รยข %ย–ย2ยง%wW]2ยกC?75 #รยœ73ยจรŠย2ยง#wW$ยฅร~2ยง %wW75ยœwรW2ยฅรJย„Xยจร~รย„7 Pรตqยฎรทยฃรตx, รยธ[Pรตยปzvร€ CยขuU 5ยœwรW2ยฅ75%ยดยฒยƒร‹xrย„,ย Wยข\รW,ยย–รŠยกย–รŠWรŠยŠ\รW76J #ย–ย2ยขรŠย•ย–ยœ=2%ย„ยยรŠยƒ |ยQ~รŠร‹WรŠJยwZ รถ\รตร€Qร“รตยบ, G[PรUSยฎ \โ€บ, 5ยœwรW2ยฅ75ยƒ>r%wW]2ยกC? 2ย™ยƒร‹xรŠยยฅยงยขZ2ย™ยƒ yK\Xย73ยจZ%WยฏรŠย• {ยดยฏร2รย„~ยญยจ^2ยŠ=2ยฅ75ยƒ รถPรตskรถ\ร€ยปรทรskยฎ, AuรŸ iยยƒ%ยดยฒยƒ#X2C?ยจ}{7 5ยœwรW2ยฅ75%wW\Wยขยƒ 3รJ72รŒย–UMยƒ)ยดยซ^รŠ=2ยง ย—ยยƒ{3รŒยจรŠยƒ >i2รŒ>รย–ย…ย•5wW $ยย–\รW7ร‹2รŠUMยงยข%wW รทฮผรตmhฮผรตUm \[Pยฎ CรŸรยฎ ?ย?ยจ}xรŠยฏ]2ยกย™2รยขย‡ยƒ |hzvรยธQร“x. Aรร˜ร”ร€ ?ย>=2~ยƒ)ยดยจร‹xย„rย• #ยŠA}xยงยฃ2ยฃย•xย…ย“ยƒ ~รŠPย–ย2ยง~\Xย…ย•Wรยร~} xU{2รยขย–ยขย}xWยญ2รŠยฏ รธฮผยปรต&รทยฃรตรŸร“ Jยธ vmhยฎ, 3ยŠรŠ~}{ยจ75ยœwรW2ยฅ72รŠยฏ ,ยย—รยขย„รŠOM} รทยฃรตmizรถuรตhยบ. ย–Kย–ร~}{N.3ยยฝPiย\X

66 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ iล’ยฎยฃยบ 2019

A Rotaract club sustains an annual event for special children for 19 year - Tamil.indd 66

28-Nov-19 4:51:49 PM


RC Qsi,@25

CÀ»® @ui Á¸® Ps £μõ©›¨¦ öá#ÿ RC Qsi, RID 3232, Auß öÁÒÎ ÂÇõ BsøhU öPõshõkøP°À, '«}y¯2§W=2§XOJ~ʯÍ>O Ë^¢5©\Z'­>Ê2~Ê2'§¢¯ Cx Cμsk BskPÐUS •ß¦ 9002U{͊#«Í–?3CÍ> 2¥75]X‡W—Ë>„87,500 Jʐ~X}{§¢'2¢Ê—„ ~Ê°„XOJ~Ê2ËWÊJ=2} £mhx. RCÍ^•Á.}t~ÊUO RID 5170, US~­«ƒTRF>– ÌW>x=2Ê¢2¢Ê5ƒ~­«ƒ Ë>„•xM\Zƒ~\Z–~ͯ„Ê2 >=2Ì^\ŠÊ„Ê'§¢Z IIT Ë~OŠÊ¾Ê•?¨}xÊ2–K– Í~72}xOJ%ŠUM–Ê2¯=2§ ~\Z––>X2§%•ÊW 3ŠÊ~}{¨~­«ƒy´W=3„ x5X2£•'§¢~72¥75?3C Í>„£72x„´xM\W}xM3´¨¯ ^Ê2ƒ~ʧ(65) Põg]¦μ® #Ì2~—­xͯ„Ê¢ŠÊ2 '§¢Ê2JwW,–J~Ê2 #–ŠZ%2U2£“ƒ2U{͊ %wWWʕ#–˜OK̐̄ Aøh£mk, GÀ»õÁØÔØS® uß ~2°´5Mƒx\ÍW^ƒy…wWʏ ~2°´5Mƒx\ÍW^ƒy…wWʏ )´Í¯%wWxÁ¿•?3CÍ>7 )´Í¯%wWxÁ¿•?3CÍ>7

2Ê2#͜\ZCË>´¨ÌxÊZ^Ê´ 2™ƒxW­¨~ÍJwÌW´$¯Ê• %}ÌxÊZ%wW̊ÊOJr…¯75 ^´©)´¯Ê•€UMƒ̖͐75C Ë>•mK3¨ZA„~Ê2)´Í¯7 2–°\Z7Ë2ʧ¢mK–X•^Ê´ ~3¡C?„ÍJ3̨´#–~•‘Í §UPøÍ PmiUöPõs@h CÆÁõÖ 6«3¨Ê 2ÊI?{Š\X•A~ʏ#«Í– ?3CÍ>2§Ë>„}xOJ¯#M\WZ 2J”^Ê2}xOK¯\X•'§¦ ÷μõmh› Qͨ, RC^Ê2}xOK¯ƒ RID 2981, Ehß Cøn¢x 10 ^ÊO2§2Um2ʃ^J\X̯ʃ %X•1,000Ì^ʄʣ2§x„´ Ëx­¨¯)´¨Ê3¢}W͐– R?–ŠÊ~´ A~ʏ150#«Í–?3CÍ>2§ Ë>„}xOJ¯Ì~“ƒ$UM %«X75§457#«Í–?3CÍ>2§ Ë>„XOJJ}xOM§¢¯)´¨Ê %ŠUMÌxwZ2§ ,´« Ì^ʄʣ2Í¢\xrÌ>ÊX}xW­5ƒ ~­Ë¨Ê´«'§¢Í~72}xOJ $x̊º´X̄OJ $x̊º´X̄OJJ´ m2ʃ '§¢%J\X­5JÊ7J '§¢%J\X­5JÊ7J2¥J´ %„72}xM–WÊ23¢ %„72}xM–WÊ23¢}y´˖5

¶¯ËWÊJxÊ¢xX—…•%75ƒ )´«3\X2Ê~Z5~ʏ6«3¨Ê ̐>?3CÍ>…´iƒ 2U{͊#2­¨}xM3¨ZËxÊZ –Ê2,#«Í–?3CÍ>75 ¹.30,000–40,000–ÍŠË>–Ê5ƒ $¯Ê•̊ÊOJr…•%Z5,750 ŽxÊ~Ê°„2OJP\X•'§¢Z %wWXOJƒ$wXŠÊ~­«ƒ 2^ÊJ2ʗ´x5X2§'OxJ600– 7003€A­¨¢—•x„¯Ê£2Í¢ '§¢J73„Z#«Í–?3CÍ>75 y´€UMƒxrÌ>ÊWͯË>„ ,2U~\Z–2§5Ÿ, –ÊŠƒ2\Z%}x5X75Ë>•3¨Z 7ŠÊƒ}J´3t›¿´$WŠÌ–ÊM Ë>„•xJÊWx§£Í„RC Qsi '„]͐}x§£„Ê23¢} ~Ê­©‡§¢Zƒ$UK• ]«–}xOJËWʝ­x…­?Í~„ƒ %wW–J=2£•%CÖ=2ƒ, £ÒÎUThzøu Œ› öŒ#xÒÍx. Ø~“ƒËWʝ­x…­?Í~„ƒ ,´Í¨]«—‡§¢ZË2ÊOK–Ê72\ X•Ö=2\X´x~\Z–~ͯ…• 75ƒØ~­xOJØ^ʄʣ2§ x„´Ëx­«§¢¯)´3¨Ê Ö=2\W͐–„

RC Qsi uø»Áº R ]Áμõ©ß |õP¨£min® Ps £›@ŒõuøÚ •PõªÀ DG G Œ¢vμ@©õPß (D 3232) ©ØÖ® N ©o©õμß (D 2981) •ßÛø»°À @£”QÓõº.

iŒ®£º i iŒ iŒ® ŒŒ® ®£º £º 2 20 2019 01 0 19 1 9 ÷ ÷μõmh› ÷μ ÷μõ μõ μõõm mh mh› m h› h ›{ {³ì {³ ³ì ³ ì 67 67

Eyecare at their doorstep - Tamil.indd 67

02-Dec-19 11:13:41 AM


รถยฃรตรŸร‚ร‡รต Bร|ยบ

Aร›รจ รฅรต, ยฃรตยผยฉยบรฌ ร‚{รทยฏรตQยจยฃรตรยบ RC

ยฃร€\รตยบ, RID 3060

C

รยบ Kยบ Cฮผshรตยฎ uรธยปโ€ขรธร“ รถฮผรตm@hโ€บยฏรŸ. Cรยธรธhยฏ uยขรธu ยจฮผzยฒยฉรŸ รฅรต, 40 BskPร’ รถฮผรตm@hโ€บยฏรšรตP Cยธยขuรยบ. Cรยธรธhยฏ uรต# รญรŸรฉรตรถยฃรŸ 1987โ€“88ร€ ยฉรตรmh CรŸรšยบ รƒร€ uรธยปรฮผรตPยจ ยฃoยฏรตร˜ร”ยฏรยบ. โ€œ80PรŽร€ |รตรŸ GรŸ uยขรธuยฒhรŸ \[PU Tmh[PรUSa รถ\รŸร– รยขx รถPรตsiยธยขu รทยฃรตx, Bรถรšm GรŸร“โ€ขรธร“ยฐร€, ยชP Cรธรยฏ PRIP Pร€ยฏรตs รทยฃรšยบรขรธยฏยจ ยฃรตยบzu {รธรšร‚ยธUQร“x GรŸQร“รตยบ Aร›รจ รฅรต. รถuรตhยบยขx, Bร|ยบPรŽรŸ รโ€บรธ\ โ€ขรŠรxยฎ uรŸรรธhยฏ uยขรธuUSz รถuโ€บยขvยธยขuรธuยฒยฎ รถ\รตร€Qร“รตยบ. 2010ร€ Aรยบ Cร“ยขuรทยฃรตx, Cร–va\h[SUS PRIP รทยฃรšยบรข (Aรรธฮผ |รตรŸ ~รŠ~รŠ)ยดยซยƒyรŒยฏรŠJรŠKรย„#\รW)ยดยซยƒ#รยœ}รŒxยด ย–wXยwWรŠย Aยจรทยฃรตx Aรยบ RIPEยฏรตP Cยธยขuรตยบ. Bร|ยบ GรŸร“ โ€ขรธร“ยฐร€ GรŸ uยขรธu Aรยธรธhยฏ รทยฃรตmiยฏรตรยบ GรŸร– Aรยบ รถ\รตร€รรตยบ. Aรทuรทยฃรตร€, PRID ยฉรทรšรตรค รทu\รตยฒยฎ G[Pร’ SkยฎยฃzxUS รถ|ยธUPยฉรตรšรยบ. Cรยธรธhยฏ uยขรธu Bร|ฮผรตPรทรskยฎ GรŸร“ CยปUรธPU รถPรตsiยธยขuรตยบ; uยขรธuยฐรŸ Pรšรธร |รšรรตUSรรธu Gso รฅรต ยฉQรŒQร“รตยบ. WยดยฒรJย„~รŠย–OJยƒร‹xรŠยดย—ยœรŠรย–7ร‹2รŠUJรŠMย–รW)UQ Aรยบ ยฉQรŒQร“รตยบ; Cยขu BskUPรตP, ยน.100 รทPรตi ยฉvยจยฆร’ร 5,000 รท\รธรz vmh[PรUS รโ€บรธ\ยฏรตP Hร˜ยฃรตkรถ\#xร’รรตยบ. Cxรรธฮผ |รต[Pร’ 1,500 vmh[Pรธร {รธร“รทรร˜ร”ยฒร’รทรรตยฎ, Sรธร“ยขuยฃm\ยฎ 15 ยปm\ยฎ ยฉUPร’ Cรร˜ร“รตร€ ยฃยปรŸรถยฃร˜ร–ร’รรตยบPร’. |รต[Pร’ uรต# ยฉร˜ร–ยฎ รท\#ยจ ยฃฮผรตยฉโ€บยจยฆ, WinS ยฉร˜ร–ยฎ GรŠzuร”ร‚ร€ Pรรšยฎ รถ\ยพzxQรทร“รตยฎ. #ย–ยรJย„~รŠย–OJ\Xย•'ยซ}yยฏย2ยฅรJย„)UQ7ร24,045BP Eร’รx; Cยขu Bsk {รธร“ร„USร’ Cรธu 5,000BP AvPโ€บUP Cยฏยพยฎ GรŸร– Aรยบ |ยฎยฆQร“รตยบ. \[P[Pร’ 600{Xย„'ยซ}yยฏย2รยขCรŒ>ย\Zยงยขยฏ Bรšรตร€, AรยบPร’ โ€œGรŸ รทฮผรตmhโ€บโ€ยฐร€ CรŸรยฎ ยฃvร„รถ\#ยฏยจยฃhร‚ร€รธยป. TRF ยฃ[PรŽยจยฆUPรตรš Aรยธรธhยฏ CยปUS, $1.5 ยชร€ยผยฏรŸ. ยฃ[PรŽยจรธยฃยจ รถยฃรตร–zuรรธฮผ, รถฮผรตm@hโ€บยฏรŸPรŽร€ 100 \uร‚Quยจ รทยฃยธยฎ Cvร€ ยฃ[รทPร˜Pรทรskยฎ GรŸร“ CยปUShรŸ |รตรŸ รถ\ยฏร€ยฃkQรทร“รŸ. รถ\รŸร“ Bsk, รถรร–ยฎ 39 \uร‚Qu รถฮผรตm@hโ€บยฏรŸPร’uรตรŸ TRFUSยจ ยฃ[PรŽzuรตยบPร’. Cยจรทยฃรตรถuร€ยปรตยฎ Jยธรยบ SkยฎยฃzxhรŸ รถรรŽยฐร€ รถ\รŸร– Cฮผร„ Enร„ >รŠ}yM3ยจรŠย)ยดยจรŠรŒย5รยจwWxO>ยƒ$25 รถ\ยปรรตQร‚kQร“x GรŸQร“รตยบ #ย–ย,ย›รŒย–รŠย'ยซ}yยฏยยƒ#wW75รยจwWxO>\ร‹WรŠร2รย„ |รŸรถPรตรธhยฏรตP AรŽzuรตรทยป รทยฃรตxยฎ, |ยฎโ€ขรธhยฏ ยฉรตรmhยฎ \รตuรธรšPรธรz uรตsiยฏ \รตuรธรš ยฃรธhzxร‚kยฎ. Aรยธรธhยฏ ยฉรธรšร‚ รฌรรตv, RC รร€\รตรธua รท\ยบยขu รถฮผรตm@hโ€บยฏรŸ, ย—รยŠย—ย•#wWC>=2\รW\Wรยร~รŒย„ยญยซ^J\Zยƒ^ยƒy7ร2ย‡Jยด Eร’รรตยบ.ย„

Bร‘|ยบPรhรŸ ล’ยขvยจยฆ รถรก#รฟ 68 รทฮผรตmhโ€บ {ยณรฌ iล’ยฎยฃยบ 2019

Meet your Governors - Tamil.indd 68

02-Dec-19 2:26:00 PM


£_ø© öμõm@h›¯Ýøh¯ }sh £¯n®

μg^z ][ ø\Û, ªß ö£õ¸mPÒ RC μõ#¨§º μõ¯À, RID 3261

C

Áº 1996À ÷μõmh›°À Cøn¢uõº. ußÝøh¯ ©õÁmh Gs÷nõ, \[Pzvß ö£¯÷μõ Thz öu›¯õu J¸ £_ø© öμõm@h›¯ß {ø»°¼¸¢x öuõh[Q, CßÖ BÐ|μõP¨ £uÂ÷¯Ø£x Áøμ uÚUSÒ {PÌ¢v¸US® ©õØÓ[PøÍ μg^z ][ ø\Û {øÚÄTºQÓõº. CÁº ußÝøh¯ ÷uۻĨ £¯nzxUPõP hõºâ¼[ ö\ßÔ¸¢u÷£õx CÁ¸øh¯ ©øÚ μä÷áõÄhß øPÂøÚ¨ö£õ¸mPÒ Pøhö¯õßÖUSa ö\ßÔ¸¢uõºPÒ. A[Q¸¢u _Á›À J¸ |õßS&ÁȨ £›÷\õuøÚa _Áöμõmi Jmh¨£mi¸¢uøu¨ £õºzuõº CÁº. PøhUPõμ›h®, “}[PÒ öμõm@h›¯Úõ?” GßÖ ÷Pmhõº. ©QÌa]¯øh¢u PøhUPõμº ø\Û°h® AÁ¸øh¯ \[Pzvß ö£¯øμ²® ©õÁmh Gsøn²® Â\õ›zuõº. \[PzxUS AÀ»x ©õÁmhzxUS¨ ö£¯º Esk GßÓ P¸zuõUPzøu÷¯ |õß AxÁøμ AÔ¢v¸UPÂÀø». GÚUSz öu›¢uöuÀ»õ®, |õß J¸ öμõm@h›¯ß Gߣxuõß GßÖ ]›UQÓõº CÁº. #W´y¨5#wW72ÍJ72ʊ%wW\WƒxX„ÍJ„ Põ[hõU £¯nzxUS HØ£õk ö\#uõº. öμõm@h›¯ßPÒ ö\#²® PÍ{ø»¨ £oø¯ ø\Û ªPÄ® ¸®¦QÓõº, ¦PÊUPõP÷Áõ ö£¯¸UPõP÷Áõ xQ2Í¢CË>„ÊWy´¯Q]͐ˊÊOØJr„´2§ £»º EÒÍõºPÒ. AÁºPÒ ÷\øÁz vmh[PøÍa ö\#¯U Põμn®, AÁºPÐUS ©UPÒ «x £a\õzuõ£® C¸¨£xuõß GßQÓõº CÁº.

12 \uÂQu¨ ¦v¯ '«}y¯2Í¢CÌ>\WW´ iƒ'«}y¯)UQ7Í2 °À ußÝøh¯ ©õÁmh® ]Ó¨£õPa ö\¯À£mi¸¨£øu Gso AÁº ö£¸ø©¨£kQÓõº. BÚõÀ, ]» >=2=2§'«}y¯2¥ÍJ„)UQ7Í2̈́7 SøÓzx¨ £vÄö\#Áøu Gso AÁº 2–͐}xM3¨Ê?'«}y¯2§$UM2¢Ê2 AÀ»x AuØS ÷©¾® öμõm@h›¯ßPÍõP C¸UQÓõºPÒ; BÚõÀ, AÁºPÐUS J¸ £vöÁs %•Í%wW}yŠCͯ̈́C>rË>„2C ]Ó¢u ÁÈ, öμõm@h›¯ßPÒ JÆöÁõ¸Á¸®, RI–œ=5ƒxX˖UW=2¥75̖UMƒ)´« Á¼²Özu÷Ásk®. TRF75–œ=5W͐}ËxÊ«\W–ÍŠ%wW ©õÁmhzvß C»US $120.000. BÚõÀ, |õ[PÒ HØöPÚ÷Á CxÁøμ $300,000US÷©À vμmiÂm÷hõ®. C¢u BskUPõÚ AÁ¸øh¯ vmh[PÎÀ ]», ¹.4 ÷Põi ©v¨¦ÒÍ Ps ¦øμ AÖøÁa]Qaø\PøÍ {PÌzxÁx, μõ#¨§›¾ÒÍ \z¯ \õ# ©¸zxÁ©øÚ°À ¹.2.9 ÷Põi ©v¨¦ÒÍ AÖøÁa]Qaø\ Aμ[Pzøu Aø©¨£x. Cμsk÷© £ßÚõmk |ÀøPPÎß ‰»® {øÓ÷ÁÓÄÒÍÚ. RAHAT ©¸zxÁ •Põ®PøÍ |hzxÁx® AÁ¸øh¯ £ozvmhzvÀ EÒÍx. CÁ¸øh¯ ©øÚ μä÷áõ RC μõ#¨§º UÃßêÀ -'«}y¯„

÷μõmhμõUmøh Áͺ¨£xuõß CÁ¸øh¯ •UQ¯ ÷|õUP® \g\# AUμÁõÀ, ªß ö£õ¸Ò Â{÷¯õQ¨£õͺ, RC Põ], RID 3120

÷μõ

mhμõUm CøÍbºPÐøh¯ ÁõÌUøPPøÍ ÁÍ©õUSQÓx; Cøu AÝ£Âzx AÔ¢x öPõÒÍ ÷Áskö©ßÓõÀ, CøÍbºPÒ ÷μõmhμõUiÀ Cøn¯÷Ásk®. GßÝøh¯ CßhμõUm ©ØÖ® ÷μõmhμõUm |õmPμ¸¢÷u |õß C¢u AÝ£Ázøu 2#œ2Ê2CË>Z73‡§Ì¢´%´Í¨75ƒ, öμõm@h›¯ß GßÓ•øÓ°À |õß öuõhº¢x £» Âå¯[PøÍU PØÖUöPõskÁ¸Q÷Óß” GßÖ BºÁzxhß ö\õÀQÓõº \g\# AUμÁõÀ. 1970PÎÀ CÁº Kº CßhμõUhμõP C¸¢uõº, 1982À öuõh[Q 1988Áøμ ÷μõmhμõUhμõP C¸¢uõº, 1989À ußÝøh¯ ÷μõmh› \[PzvÀ Cøn¢uõº. –„Z–wÌWʏ)Ÿ\W©™~­«ƒ5œwÍW2§ ÷©®£õmøh •ßÛÖzxÁvÀ AUμÁõÀ BºÁ©õP EÒÍõº. ªß PØÓÀ ÁS¨£øÓPøÍ Aø©¨£v¾® |õ[PÒ {øÓ¯ £oPøÍa ö\#Q÷Óõ® GßQÓõº CÁº. ,›Ì–ʏ'«}y¯ƒ5ͨwWxO>ƒ J¸Áøμ¯õÁx ÷μõmh›US AÔ•P¨£kzu÷Ásk® GßÖ CÁº ¸®¦QÓõº. G[PÎh® HØöPÚ÷Á 3,478

'«}y¯2§'§¢Ê2§ Cøu Cμmi¨£õUP |®©õÀ EÖv¯õP C¯¾® GßQÓõº. TRFUS {v vμmkÁuØS CÁº Aø©zv¸US® ³P•® C÷u ©õv›¯õÚxuõß: JÆöÁõ¸ ÷μõmh›¯Ý® 100 £[PÎUP÷Ásk® GßÖ |õß ÷PmkU öPõskÒ÷Íß.’’ \«£zvÀ Áõμnõ]°À |hzu¨£mh TRF P¸zuμ[QÀ 130,000 vμmh¨£mhx GßÖ ©QÌa]²hß £Qº¢xöPõÒQÓõº CÁº. CÁ¸øh¯ ©øÚ §Ú®, RC Áõμnõ] ›rwWÊ'«}y¯m´¯Ê§ZÍP BÐ|º. öμõm@h›¯ßPÐøh¯ xønÁºPÒ ÷μõmh›°À Cøn¯÷Ásk® GßÖ §Ú® FUSÂzxÁ¸QÓõº.„

iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 69

Meet your Governors - Tamil.indd 69

02-Dec-19 2:26:02 PM


©Ûuzußø© {øÓ¢u vmh[PÍõÀ öμõm@h›¯ßPÒ FUP® ö£ÖÁõºPÒ YŠ´W\WÊy´¯ÊÍJ–Q2 RC

QÇUS ÷£õ£õÀ, RID 3040

C

Áº CxÁøμ 16 RI ©õ|õkPÐUSa ö\ßÖÒÍõº; AÁØÔÀ Jߣx ©õ|õkPÎÀ uß ©øÚ _ÛuõÄhß Cønz öuõshμõPa ÷\øÁ¦›¢v¸UQÓõº. ußÝøh¯ ÷©»[Q 380xW72=2¢Ê•#œ5xM\W}xOK}xWÊ2} ö£¸ø©²hß ö\õÀQÓõº wμß uzuõ. ÷μõmh›°À ÷\ºÁuØPõÚ FUP®, G[PÒ Ãmi¼¸¢÷u GÚUSU Qøhzux GßQÓõº. öμõm@h›¯ÚõÚ CÁ¸øh¯ WwÍW%–ÍŠ%´JŠÊ7K“ƒy´¯̊ÊOJŠÊ7K“ƒ Ì>ƒxK(72}xM\X¯Ê#W´y¨51991À %–%wWC>=2\X•Ì>wWʏ%wW#Í~}y´ £ßÚõmkzußø©ø¯²®, ÷uøÁ²ÒÍÁºPÐUS ^•–­Í¨CË>–W­5%Z–œ=5ƒ–Ê}{2Í¢‡ƒ |õß ªPÄ® ¸®¦Q÷Óß.’’ CÁº GSE ©ØÖ® GFE uø»ÁμõP C¸¢xÒÍõº; C»[øPUS Kº IYE SÊøÁ ÁÈ|hzvaö\ßÖÒÍõº. ÷μõmh›²øh¯ ö£õxz ÷uõØÓ® ÷©®£k®÷£õx, öμõm@h›¯ßPÒ TRFUSz uõμõÍ©õP |ßöPõøh¯ÎUP FUP® ö£ÖÁõºPÒ GßÖ P¸zxz öu›ÂUQÓõº uzuõ. \«£zvÀ ÷£õ£õ¼¾® »UöÚ;® |øhö£ØÓ LN4 ö\¯ØøPU øP, PõÀ •Põ®PÒ |®•øh¯ '«}y¯2¥ÍJ„~¯]͐̈́Ì~ƒxM\X‡§¢¯ C¢u •Põ®PÎÀ £vÄö\#xöPõsh 358 ÷£›À _©õº 320 ÷£º CuÚõÀ £»ß ö£ØÖÒÍõºPÒ. ªPa ]Ó¢u

C¨£oø¯ Gso |õ® GÀ»õ¸® ©QÌQ÷Óõ®. |À» EnºøÁz u¸® C¢u ©Ú{ø», CßÝ® ö£›¯ \‰PzxUS |ßø© HØ£kÁuØPõP |ßöPõøh AÎUQÓ xœ72~Ê2~Ê«ƒ)´«^Ê´'«X„Ê2^ƒ{3̨´’’ TRF–œ=2“75%–ÍJ„%75$80,000. J¨¥mhÍÂÀ MP-*͜~Ê]~Ê2%wWʓƒ C¢u C»UøP Gmh C¯¾® GßÖ |®¦QÓõº. ~ʖOJ\X´'«}y¯)UQ7Í2…•20 \uÂQu Áͺa]US CÁº vmhªkQÓõº; I¢x ¦v¯ \[P[PÒ ©ØÖ® 10 ÷μõhμõUm \[P[PøÍa ÷\ºUP÷Ásk® GßÓ vmhzøu •ßøÁUQÓõº. CxÁøμ, ‰ßÖ ÷μõmh› \[P[PÒ £mh¯©õUP¨£mkÒÍÚ. 40 ¦v¯ ËxU'«}y¯2Í¢CÌ>}xZƒ%–ÍJ„Ë>„• vmhzvÀ EÒÍx. Ph¢u I¢uõskPÍõP C¢u ©õÁmhzvÀ £ÒÎU 5œwÍW2¥72Ê2^J\W}xOM–ƒ2}Ëxr„%Í>} ÷£õmiø¯ Gso CÁº BºÁ©õP EÒÍõº; C¢u Bsk, öÁÎ|õmi¼¸¢x® £[÷PØ£õͺPÒ £vÄ ö\#x öPõskÒÍuõÀ, C¢u¨ ÷£õmi CßÝ® ]Ó¨£õP Aø©¯ ¸UQÓx. CÁ¸øh¯ ©øÚ _ÛuõÄ® C÷u \[PzvÀ '«}y¯$–ʏ„

ÃnõS® ö£õ¸mPøÍa \›¯õPU Í2„ʧ–ZWÊ´%–ÍJ„2–¯ƒ

æŸè ÷P\Áß, {ºÁõP®&ö£õxzxøÓ, RC7—Ê´RID 3211

÷P

μÍzvß £» £SvPøÍa ÷\u¨£kzv¯ 2018 öÁÒÍzuõÀ £õvUP¨£mhÁºPÐøh¯ ©ÖÁõÌÂÀ AUPøÓ öPõskÒÍõº æŸè ÷P\Áß. A¨÷£õx u[PÐøh¯ ÃkPøÍ %œwW–2¥75^Ê=2§%´²ƒ˜M2Í¢7 PmiUöPõsi¸UQ÷Óõ® GßQÓõº CÁº. ußÝøh¯ ©õÁmhzvÀ G¢u¨ ö£õ¸Ð® ÃnõPõ©¼¸¨£øu EÖv ö\#¯ ¸®¦QÓõº; C¢u¨ £Sv°¾ÒÍ 200 |Pμõm]z öuõSvPÎÀ E¸ÁõS® ÃnõÚ ö£õ¸mPøÍ ©õØÔU øP¯õÍ÷Ásk®, AuØPõP RCCUPøͨ ö£¸® GsoUøP°À £[S ö£Óa ö\#¯÷Ásk® GÚa \[P[PøÍ FUSÂUQÓõº. CÁº PÁÚ® ö\¾zx® CßöÚõ¸ Â寮, WinS vmhzvß RÌ PȨ£øÓPøÍU PmkÁx. '«}y¯)UQ7Í2̈́}ËxÊ«\W–ÍŠ ÷P\Áß 40 \uÂQu E¯ºÄUSz vmhªkQÓõº; ÷μõmhμõUm ©ØÖ® CßhμõUm \[P[PÎß

GsoUøPø¯ AvP›UPÄ® vmhªkQÓõº. C¢u ©õÁmhzvÀ Cμs÷h Cμsk ÷μõmhμõUm \[P[PÒuõß EÒÍÚ. CÁº AÓUPmhøÍUPõP $10 ªÀ¼¯ß vμmk® C»UShß ö\¯À£mkÁ¸QÓõº. 1996 •uÀ CÁº öμõm@h›¯ÚõP EÒÍõº; £ßÚõmhÍÂÀ W¯75}x^Ux2Í¢–œ=3„%wW#Í~}{75 |ßÔ öu›ÂUQÓõº.„ ¦øP¨£h[PÒ:

K

ÁiÁø©¨¦:

Q¸èn‰ºzv

N

ÂìÁ|õuß;

70 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Meet your Governors - Tamil.indd 70

02-Dec-19 2:26:03 PM


On the racks

Pangat, a Feast: Food and Lore from Marathi Kitchen Author

The Lean and Happy Home Author : Eva Jarlsdotter Publisher : Yellow Kite Pages : 128; `399

Nail in the pillow: Collection of Twisted Tales Author : Mohan Menon Publisher : Notion Press Pages : 200; `299

S

hock and surprise are the riveting guns of this short story collection. While the sun is shining and the birds are singing, you are abducted and plunged into a journey through the shadowy, quirky side of human nature. Complacency goes out of the window as you are swept along helplessly. Mohan Menon’s slim volume of short stories is a page-turner and comes with a caution ‘Do not Read After Dark’. All the 25 stories are relatable in terms of the scene and context in which they are set and have an unexpected twist in the end. Covered succinctly in 198 pages, these tales will leave you in a state of heightened surprise and uneasiness. Written in a simple style, the book is eminently readable.

I

n seven simple steps this book will help you remove waste: wasted money, energy and resources give you the gift of time. The book lists a set of principles embraced by the most creative and dynamic organisations around the world, and for the first time, Swedish social entrepreneur Eva Jarlsdotter applies them to family life. Embracing the Japanese ‘stream’ technique, the author shows you how to systematically create and maintain order. From kaizen (continuous improvement) to kanban (visual planning), these principles will bring harmony and a sense of flow to your home. No more time wasted searching for your keys, important paperwork or your internet banking password; no more throwing away food past its shelf life or arguing about the mess; no more feeling on the backfoot all the time. This transformative book will also empower children to take responsibility for their belongings and follow their schedules, thus lessening the burden on parents.

: Saee Koranne-Khandekar Publisher : Hachette India Pages : 360; `599

B

ringing together over 200 traditional recipes, this enriching book introduces food enthusiasts to special masalas, cooking techniques and elaborate meal spreads using a range of produce. Its delightful stories and anecdotes vividly detail the characteristic food traits of the several communities that inhabit the region. From the deeply-spiced Kolhapuri mutton sukka to the tamarind-based thecha, from a never-fail formula for frying fish to the wholesome chakolya ‘pasta’ and variants of karanji, the recipes in this book will at once enhance your culinary skills and palate. In this delectable compendium of recipes and stories, culinary researcher Saee Koranne-Khandekar debunks the myths surrounding the foods of Maharashtra and reveals the versatility and sheer variety of its food traditions. Endorsed by noted food writer Kunal Vijayakar and celebrated chef Ranveer Brar, the book is a treasure trove on the traditional recipes of the region. Compiled by Kiran Zehra Designed by Krishnapratheesh S iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 71

On the Racks - Tamil - Common Page.indd 71

02-Dec-19 3:36:25 PM


EhÀ B@μõUQ¯®

÷|

ØÖ, E[PÐøh¯ ö\¨¦»ß Á¯x GßÚ? Gߣøu UÎU ö\#x £õºz÷uß. E[PÐøh¯ ö\À L÷£õÝUS® Ax Á¢v¸UP»õ®. }[PÒ Aøu UÎU ö\#¯÷Ásk®. Eh÷Ú, J¸ ¦»®£À \zu® ÷PmS®. AøuU ÷Pmhx®, }[PÒ «sk® Aøu UÎU ö\#¯÷Ásk®. Eh÷Ú, A¢ua \zu® {ßÖÂk®. ©ÖÂ|õi, E[PÐøh¯ ö\¨ ¦»ß Á¯x vøμ°À ÷uõßÖ®. GßÝøh¯ vøμ C¨£ia ö\õßÚx: 52. Gß Á¯x 65 GߣuõÀ, Cøu¨ £izux® Gß •PzvÀ Kº APßÓ ]›¨¦ ÷uõßÔ¯x. AÁºPÒ GßøÚ GÎvÀ H©õØÔ°¸UP»õ®; BÚõÀ, #wW—ÍJ)¯75}yK\XwWZ £nzuõÀ ©QÌa]ø¯ Áõ[P C¯»õx. BÚõÀ, ö\¯¼PÍõÀ E[PøÍ ©QÌa]¯õP Enμaö\#¯ C¯¾®. ÁÍø©, ©Ú •Êø© ÷£õßÓÁØøÓ¨£ØÔ B[Põ[÷P ö£›¯ AÍÂÀ |hzu¨£kQÓ £°Ø]ÁS¨¦PЮ A¨£iuõß. ©UPÒ ªPÄ® AÊzuzøu AÝ£ÂUQÓõºPÒ, ªPÄ® öuõø»¢x ÷£õ°¸UQÓõºPÒ, ªPÄ® xߣzvÀ C¸UQÓõºPÒ, BP÷Á, J¸ |õÒ v¯õÚ®, ©Úzøu ©õØÖ® EÖvö©õÈPÒ, u[PÐøh¯ £øǯ ÁõÌUøPPÐU Sz v¸®£aö\ÀÁx, u[PÐøh¯ •hUP¨£mh \UPμ[PøÍz vÓ¨£x ÷£õßÓÁØÖUPõP |À» £nzøua ö\»ÁÈUPz u¯õμõP C¸UQÓõºPÒ £» ÷|μ[PÎÀ, A¢ua ö\¯À mͨ2¥75#–2§Xƒy Á¸QÓõºPÒ, Au߉»® u[PÒ

©QÌa]ø¯¨ ö£¸USQÓõºPÒ, #•Z€UMƒXƒy–wZ—OJ ÷\õPzøuU SøÓUQÓõºPÒ. ÁÇUP©õÚ EͯÀ, ©¸¢xPÐhß CzuøÚ EzvPÒ •øÍzv¸¨£x GÚUS ©QÌa]¯ÎUQÓx. GßÝøh¯ ÁÈPõmi¯õÚ öμÁμßm |õº©ß Âßö\ßm ¥ö»uõß ÷|ºÂua ]¢uøÚ°ß J÷μ B]›¯º GßÖ |õß G¨÷£õx® {øÚzv¸¢÷uß; C¨÷£õx, 19 BskPÐUS •ß E»SUS ÷|ºÂu Eͯø» AÔ•P¨£kzv¯ Dr ©õºmiß ö\¼U©ß GßÓ Eͯ»õÍø쨣ØÔU ÷PÒ¨ £mk |õß ©QÌQ÷Óß. |À» ©¸zxÁº ©QÌa]ø¯ |®¦QÓõº; ©QÌa]£ØÔ¯ B#ÄPÒ J¸ uÛz xøÓ¯õP E¸ÁõQ²ÒÍÚ; A¢u B#ÄPøÍ Eͯ¾hß CønzxÂhUThõx. ©QÌa] Gߣx |»ß öuõhº£õÚx, {øÓÄ öuõhº£õÚx, J¸Âu©õÚ ©»ºa]²nºÄ®Th. JÆöÁõ¸ |õЮ, ÁõÌuÀ GÎuõP C¸UP ÷Ásk®. EͯÀ Gߣx ©õzvøμPÒ, AÔÁõØÓø» «Íø©zuÀ ÷£õßÓøÁ öuõhº£õÚx; BÚõÀ, ÷|ºÂu EͯÀ CßÝ® £μ¢u J¸ £õºøÁø¯U öPõsi¸UQÓx. J¸Áº ußÝøh¯ Ph¢uPõ»zøu HØÖUöPõÒÍ÷Ásk®, Gvº 2ʐ\ÍW]ͯ\Z^ƒy7Í2̄ÊM C¸UP÷Ásk®, {PÌPõ»zvÀ |»ÛÀ Põ¿ßÔ°¸UP ÷Ásk® GÚ Ax FUSÂUQÓx.

Á¼ø©¯õP C¸¨£øuÂh, Á¼ø©¯õP EnºÁx uõß |®ø©a ö\¯À£haö\#QÓx. Á¼ø© Gߣx, E[PÐøh¯ uß •øÚ¨ø£ ~so¯uõP AÀ»x ]Ô¯uõP BUS® vÓø©, {ø»ø© ]Ó¨£õP CÀ»õu ÷£õx ¦Põº ö\õÀ»õ©¼¸zuÀ, {ø»ø© ]Ó¨£õP C¸US®÷£õx BnÁ® öPõÒÍõ©¼¸zuÀ, vÓ¢u ©Ú¨£õßø©, ö£õÖø©, HØÖUöPõÒÐuÀ, E[PÐøh¯ £õºøÁU÷Põnzøu {ø»{Özu÷Ási¯x AÁ]¯ ªÀø» GßÖ ÂmkUöPõkzuÀ, E[PøÍ CßÝ® AÔÁõίõUP E[PÒ AÝ£Á[PøÍ AÝ©vzuÀ ]» ÷|μ[PÎÀ, E»P® E[PÐøh¯ SøÓPøͲ® –‘Í~…´Í~2Í¢‡ƒyŠX £¼UQÓx. E[PøÍ ©QÌa]¯õP FUSÂUS® J¸ SÊ C¸¢uõÀ, CuÚõÀ }[PÒ ÷\õº¢x÷£õP©õmjºPÒ. GkzxUPõmhõP, E[PøÍ FUSÂUQÓ, E[PÐøh¯ Á¼ø©PÒ, E[PÐøh¯ ÷|ºÂu©õÚ, EÖv¯õÚ Sn[PøÍ E›¯ ÷|μ[PÎÀ AiUPi _miU Põmk® Sk®£zvÚº, |s£ºPÒ C¸¢uõÀ, C¢uU SøÓPÒ E[PøÍa ÷\õºÁõUPõx. JÆöÁõ¸ |õЮ E[PøÍa _ØÔ¨ £» Âå¯[PÒ \›¯õP |hUQßÓÚ. AÁØøÓ¨ £õμõmk® £ÇUP® E[PÐUS

|À» EnºÄ, Á¼ø©¯õÚ EnºÄ £μz & å»ß \ź 72 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Feel good, feel strong - Health - Tamil.indd 72

02-Dec-19 4:16:04 PM


Á¢uõÀ, }[PÒ E[PÐøh¯ AÔÂß AÍøÁ (HQ) AvP›zxU öPõs÷h ö\ÀQÕºPÒ GßÖ ö£õ¸Ò. E[PÐøh¯ HQ AvP›UP AvP›UP, }[PÒ E[PÐøh¯ ©Úzv¼¸¢x ö£õ¸ÍØÓÁØøÓU PÈUP÷Ásk®. CøuU PØÖz u¸QÓ Kº AÇQ¯, ]Ô¯ Pøu C÷uõ: Kº B]›¯º, ußÛh® ¦vuõPa ÷\º¢u J¸ ©õnÁ›h® Cμsk ö£miPøÍz u¢uõº. EßÝøh¯ AøÚzx Gvº£õº¨¦PøͲ® P¸¨¦¨ ö£mi°À ÷£õk. EßÝøh¯ ©QÌa]PÒ AøÚzøu²® u[P¨ ö£mi°À ÷£õk GßÓõº. ¦v¯ ©õnÁº C¢uU SÔ¨¦PøÍ —A–Ê>~Ê2}y´x­©¯Ê _øÁ¯õÚ Â寮, AÁ¸øh¯ u[P¨ ö£mi PÚ©õQUöPõs÷h ö\ßÓx, P¸¨¦¨ ö£mi PÚªÀ»õ©À C¸¢ux, Cøu AÁº PÁÛzuõº. Cx Hß GßÖ öu›¢xöPõÒÁuØPõP, AÁº P¸¨¦¨ ö£miø¯z vÓ¢x £õºzuõº. A¢u¨ ö£mi°ß R÷Ç Kº Kmøh C¸¢ux, AußÁȯõP AÁ¸øh¯ Gvº£õº¨¦PÒ AøÚzx® R÷Ç ö\ßÖÂmhÚ. Cøu¨£ØÔz ußÝøh¯ B]›¯›h® ÷Pmhõº AÁº. B]›¯º ö\õßÚõº, SÇ¢uõ#, } EßÝøh¯ Áμ[PøÍ Gso ©QÌÁuØSuõß u[P¨ ö£mi; ÷uøÁ¯ØÓÁØøÓ ÂmkU öPõk¨£uØSuõß P¸¨¦¨ ö£mi. C¢uU Pøu°À J¸ ªPa] Ó¢u £õh® C¸UQÓx: |®•øh¯ Gvº£õº¨¦PÒuõß |®ø© Eu¯ØÓ {ø»US® G›a\¾US® öPõskö\ÀQßÓÚ. ¯õμõÁx Ë^}y•,—ŠÍ_OK—OM "GßÝøh¯ ÂμÀ Hß G›QÓx? GÚUS Hß Á¼UQÓx?' GßÖ ÷Pm£õºPÍõ? |®•øh¯ Gsn[PЮ £øh¨¦nºÄ® Gvº£õº¨¦PÎß Áø»°À ]UQUöPõÒQßÓÚ. |õ® H÷uÝ® JßøÓa ö\#²®÷£õx |©USU QøhUS® ©QÌa] ø¯, ©Ú {øÓøÁ, |®•øh¯ Gvº£õº¨¦PÒ £ÔzxÂkQßÓÚ. AuÚõÀuõß, A¢u B]›¯º ußÝøh¯ ¦v¯ ©õnÁ›h®,

EßÝøh¯ ÷\õP[PøÍU P¸¨¦¨ ö£mi°À ÷£õk GßÖ ö\õÀ» ÂÀø», Gvº£õº¨¦PøÍuõß ÷£õhaö\õßÚõº. GßÝøh¯ u¢øu GÚUSa ö\õÀ¼z u¢u Â寮, EßÝøh¯ J¸ Ps ÷Áø»°ß«x®, CßöÚõ¸ Ps AuÚõÀ QøhUP¨÷£õÁuõP } |®¦QÓ £›]ß«x® C¸¢uõÀ, EßÝøh¯ ÷Áø» öPmk¨ ÷£õS®. AuØS¨£v»õP, Cμsk PsPøͲ® EßÝøh¯ ÷Áø»°ß «x øÁ, A¨÷£õx } ªPa]Ó¢u ÷Áø»ø¯a \õv¨£õ#. C¢u¨ £õøu°¼¸¢x |õß J¸÷£õx® »PÂÀø». CUPmkøμ, JÆöÁõ¸ |õЮ |®ø© ©QÌa]¨ £Sv°À uUP øÁUS® ÷|õUPzxhß GÊu¨ £mkÒÍx. A¢u ©QÌa]US ©v¨ ö£s ÷£õhaö\õßÚõÀ, ]» |õmPÒ 10US 7 ©v¨ö£s u¸÷Áõ®, ]» |õmPÒ 2 ©v¨ö£suõß u¸÷Áõ® Ax £μÁõ°Àø». JÆöÁõ¸ |õЮ 10US 10 ©v¨ö£s Áõ[P÷Ásk® GßÖ AÁ]¯ªÀø». ]» ÷|μ[PÎÀ, }[PÒ ªP ©QÌa]¯õP CÀ»õ©¼¸UP»õ®, BÚõÀ, Aø©v¯õP C¸UP»õ®. AxÄ® |À» Â寮 uõß. }[PÒ PØÖU öPõÒЮ ÷£õx, E[PÐøh¯ •vºa] ÁͺQÓx. E»P® G¨£i C¯[SQÓx Gߣøu }[PÒ ¦›¢xöPõÒЮ÷£õx, E[PÐUSÒ J¸ ¦›¢xöPõÒÍÀ ªßÚÀ AiU 3¨Zy´¯Ê̐̄,]͐„ʯ ÁøP ©QÌa]²® Aø©v²® Á¸QßÓÚ, AÁØøÓ GuÚõ¾® GÎvÀ Aø\UP C¯»õx. CuØPõÚ ÁÈ, öuõhº¢x ÷Áø»ö\#¯÷Ásk®, AßÓõh ÁõÌUøPø¯ GÎuõUSQÓ ]Ô¯ Âå¯[PøÍa ö\#¯÷Ásk®. P¸øn¯õÚ •øÓ°À ÷£_[PÒ, C¢u Gsnzxhß, ÁõÌUøPø¯ ÁõÌÁuØPõÚ ]» AÔÁõº¢u ©ØÖ® ªPa]Ó¢u ÁÈPøÍ |õß ÁÇ[SQ÷Óß: z ÷\õP®, ©ÚUSøÓPÒ, Pǫ̃ ¦nºa]PøÍ •izxøÁ²[PÒ. z ©QÌa] uμõu, ÷uøÁ¯ØÓ £ÇUP[PøÍ {Özx[PÒ. ©ÚzöuÎÄ J¸ Áμ®.

z H÷uÝ® JßøÓ¨£ØÔ

z

z

z

z z

z

‰ßÖ |õmPÒ E[PÐUS I¯[PÒ C¸¢uõÀ, Ax E[PÐUPõÚx CÀø» GßÖ ö£õ¸Ò. }[PÒ E[PÐUPõP Aø©UP¨£mh \›¯õÚ £õøu°À |hUS® ÷£õx, GuÚõ¾® E[PøÍz ukzx{Özu C¯»õx. CßöÚõ¸Áº«x SØÓ® _©zxÁøu Âh, }[P÷Í ö\õ¢u©õP ©»μz wº©õÛ ²[PÒ. E[PÐUS BºÁ•ÒÍ Âå¯zvÀ ÁÀ¾ÚμõS[PÒ. PØÖUöPõÒÐuÀ Gߣx J¸ ªPa]Ó¢u, E[PøÍ EÒÎÊzxUöPõÒQÓ ÁõÌUøP {ø»¯õS®. ÁõÌUøP°À AøÚzøu²® \Áõ»õP¨ £õºUPõwºPÒ; AuØS¨£v»õP, £øh¨ ¦nºÄhß C¸¨£uØPõÚ J¸ ÷|μ©õP¨ £õ¸[PÒ. E[PÒ Eh¾US¨ ö£õ¸¢x® EnÄPøÍ EmöPõÒÐ[PÒ. E[PÐøh¯ EÒÐÖ¨¦PøÍ ÁÍ©õPÄ® Cu©õPÄ® øÁ²[PÒ. ËxÊ«Í~̈́72ÍJ}yK}xZ GßÖ wº©õÛzxU öPõÒÐ[PÒ. y¨ÍŠ}x­©\Y}{C ö\õÀÁx Gߣx, CßöÚõ¸ Á¸øh¯ ChzvÀ E[PÐøh¯ Ásiø¯ {ÖzxÁøu¨÷£õßÓx. C¢u Âå¯zvÀ AøÚzxz wº¨¦PЮ uÁÓõÚøÁuõ®. ÁõvhõwºPÒ. Áõu® Gߣx, J¸ ÷£õº. ©Ú®uõß AuØPõÚ ÷£õºUPÍ®. ¯õμõÁx '=2Í¢CAOJʕX}yC _hõwºPÒ. E[PÐøh¯ uØö£¸ø©, BnÁ®, |õß GßQÓ EnºøÁö¯À»õ® Pmk¨£kzx[PÒ. Pmkøμ B]›¯ºPÒ C¸Á¸® Fitness for Life ©ØÖ® Simply Spritiual — You Are Naturally Divine

GßÓ B[Q» ¡ÀPÎß GÊzuõͺPÒ. ÁiÁø©¨¦:

N.

Q¸èn‰ºzv

iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 73

Feel good, feel strong - Health - Tamil.indd 73

02-Dec-19 4:16:04 PM


Wordsworld

|À» ¦zuP[PøÍ G¨£i AÔÁx? Œ¢v¯õ μõÆ

K

|õß £i¨£vÀø». AuõÁx, Cx ÷|μzøu ÃniUS® ö\¯»õS®. ¨÷μõ, ¯õº £iUS® ÷Áø»ø¯a ö\#QÓõºPÒ! C¢u ÁõUQ¯zøu |õß Ph¢u ]» BskPÎÀ GÆÁÍÄ AvP©õPÄ® J¸ Âu©õÚ A»m]¯ £õÁzxhß ö\õÀ»U ÷Pmi¸UQ÷Óß GßÓõÀ GÊu÷Ásk® GßÓ GßÝøh¯ BºÁzøu÷¯ Ax Sø»zv¸UP ÷Ásk® BÚõÀ GßÝÒ C¸US® ^ƒy7Í2'P™#›–Ê« HØ£hõ©À ukzv¸UQÓx. BÚõÀ CøÍbºPÒ J¸Áº ©õØÔ J¸Áº ¦zuP[PÒ AÀ»x PÀ¿›/£ÒÎ ¦zuP Ai¨£øh°»õÚ Aø\ ßö©skPÒ £ØÔ¯ ÂÁõu[PÎÀ •ßÝøμ GÊx® ÷£õx #–2§'x̄Ê375ƒ Ë>Ê­2§xÊJ}{\W2=2§~­«ƒ AvP£m\©õP ]» •ß÷ÚØÓ yskuÀ ¦zuP[PøÍz uÂμ ̖«)ÍW‡ƒxK72̖6JÊZ Gߣøu÷¯ _miU PõmkQßÓÚ. Ax {a\¯©õP ÷ÁiUøP¯õP CÀø». ¦zuP® £iUP ¸®£õu CøÍbºPÎß C¢u Sn® GßøÚ ÌxÊ´«$œ~Ê2^ƒy7Í25wW |£¸US ©Ú Á¸zuzøu AÎUQÓx. CvÀ |À» Â寮 GßÚöÁßÓõÀ, ¦zu[PÒ ©Ú AÊzuzøu 5ͨ73´¨¯)´«$ŠÊC?2§ 5©}yM3¨Z _=2§,5©}yOJ{\W2zøu¨ £iUP ¸®¦QÕºPÒ Gߣx '=2¥75)}xK\ËWr‡ƒ 2™ƒ˖£}xÍJ„ʯZ{\W2 ©v¨¦øμPÒ. ©v¨£õ#ÁõÍ›ß uÛ¨£mh ¸¨£z÷uºÄPÒ

C¢u ÷|õUPzvÀ £õºzuõÀ J¸ ]Ô¯ AvPõμ® ö\¾zxuÀ J¸ ÷©õ\©õÚ Põ›¯©õP C¸UPõx

'OxJ#–2£JwZ _=2§]ͨ„2­«7Ë2ʧ¢Êƒ *˯°•_=2§Ë>‡ƒÌW™2§ AÁμÁºPÎß ö\õ¢uU P¸zxPÒ BS®. {a\¯©õP, u[PøÍ _¯©õP xrwZ͊\Z7Ë2ʧ¥ƒ*ŠÊ¢~ʯ {\W2=2¥ƒ'§¢¯*˯´¨Ê• #͖yŠ~ÊW~Ê2%}xÌWÊM G¢uÂu©õÚ ö\õ¢uU P¸zx® Auß ]Ó¨¦z ußø©ø¯ ©øÓUP C¯»õx. {a\¯©õP ¦zuP ©º \Ú[PÒ |À» ¦zuP[PøÍ Psk yK}xW­2ʯ,?¨wW–„Ê5ƒ öÁαmhõͺPÍõÀ öÁΰh¨ xOJ—¢ƒxŠ—xŠ=2§'§¢¯ %}y²ƒ)C>r7Í2„Ê2 C¸[PÒ. ¦zuPzøu ÂØP CøÁ GÀ»õ® ö\#¯ ÷Ásk®, GÚ÷Á H©õÓ ÷Áshõ®. A¢u ÂÍ®£μ[PÎÀ Á¸® '§¢J72\X´A72ƒ#•Z ?Ì^Š=2£•{\W2\X•'§¢ —º„ƒx­©„,5«3„A72ƒ BQ¯øÁ A¢u ÂÍ®£μ[PÎß |À» Âå¯[PÍõS®. }[P÷Í £izx ¦zuPzøu £ØÔ¯ •iÄUS

Áμ»õ®. ö£õ¸mPøÍ Âg_® ÂÍ®£μ[PÎß {PÌÄPÒ '§¢¯#WʖZ{\W2=2£´ >wÍW}xM\W•#OÍJ2¥75 %ÍJ…Ê¯—º„=2Í¢—J2 '„wW—º„~Ê5ƒ%}y²ƒ •UQ¯©õÚx GßÚöÁßÓõÀ, Cx {\W2=2Í¢–Ê?72––573¨Z ]» ÷|μ[PÎÀ, x¨¦ ¦zuPzv¼¸¢÷u Á¸QÓx. •uÀ ]» £UP[Pøͨ ÷©÷»õmh©õP xK‡=2§)Ÿ\Z'=2§ BºÁzøu yskQÓuõ? ]» ÷|μ[PÎÀ •uÀ Á›¯õÀ Aøua Ë>„mK‡ƒ$¯Ê•%W­2Ê2 _=2§{\W2\X´'§Ì¢ xʏ72̖UMƒ~«xK‡ƒ J¸ ¦zuPzøu Auß Amøh £h® ‰»® |õ® J¸÷£õx® Y}x£7276JÊZ)´« ö\õÀ»¨£kÁx GÚUSz ËWr‡ƒ$¯Ê•?>~„=2£• Amøh¯õ¾® ¦zuPzøu £ØÔ¯ ,Z}{Ë2ÊM72mK‡ƒ ]» ¦zuPU PøhPÎÀ, A»©õ›PÒ ‘(„2§ £›¢xøμPÒ’)´« 5©}yJ}xOK}xÍW7^Ê´ Psi¸UQ÷Óß, AuõÁx Pøh°À ̖͐Ë>‡ƒ~72§xK\W Š?\W{\W2=2§v2=2¥ƒ Cøua ö\#¯ •øÚQßÓÚ, BÚõÀ Ax ö£¸®£õ¾® {¯õ¯©õÚ ~­«ƒÌ^Í~„ʯÌWÊM ö£¸®£õ¾® P¸¨ö£õ¸øͨ ËxÊ«\WWÊ2̖%75ƒ 'WʊP~Ê2^–ƒx5œwÍW2§ X¯~Ê2%}xWʕ5œwÍW2§ ¦zuP[PøÍ Áõ[P ©UPÒ PÁÚzøu DºUP |Á®£º ©õuzøu Aº¨£oUP»õ®; A÷u ÷£õÀ

74 ÷μõmh› {³ì Kփx

WordsWorld - What not to like about reading - Tamil.indd 74

02-Dec-19 3:15:42 PM


AU÷hõ£º ©õuzøu ©Põz©õ 2ÊwẌ́}x­©„{\W2=2§~­«ƒ #–)ŸX„{\W2=2¥75 m73„\Z–ƒ–œ=2ÊƒK>ƒx )´xZ3©ÁZ~Á'­>Ê2ƒ#•Z W­ÌxÊÍW„Bœ‘•#̄Ê\X xÊx~BX~­«ƒŠÊ~x­©„WÊ2 C¸UP»õ®. Põμn® GxÁõP %wWʓƒ%«XmK™,´«WÊ´ £iUP |À» ¦zuP[PøÍU Psk yK72m„­?}xZ)´xÌW#Z %}y²ƒ–Ê–ʏ\ÍW ‰»® QøhUS® £õμõmkP@Í ]Ó¢ux. ö£¸®£õ¾® J¸ |s£º, AÁº £izu J¸ ¦zuPzøu¨ £ØÔ '=2¥75CË>ʕ‘'=2Í¢‡ƒ #ÍWCxK75~Ê«#©™«\Z3¨Ê#•Z'=2§^Ux '=2Í¢}Ìxʐ̖'=2£Jƒ 'UÍ~„Ê2%wWʕ#wW} {\W2\ÍW'=2§Í22£• voUQÓõº. Cx J¸ •øÓ |h¢ux. #WʛÌ2Ê»´X3¢ÊÁ ÷£»øé J¸ AߣõÚ £ÒÎ |s£›ß «x Pmhõ¯¨£kzv÷Úß, #–ËxÊZ–Ê2{\W2}yr„ #•$Šƒx\X•#–'­>Ê P©õP C¸¢uõº, BÚõÀ |õmPÒ Áõμ[PÍõP Áͺ¢uuõÀ, AÊzu•® #X2r\WZ%«X„Ê2–ÊŠ=2§ ©õu[PÍõP ©õÔ¯÷£õx, |õ[PÒ >wX\W,›Ë–ʍmͨ‡ƒ ¦zuP® AøÓ°À ¯õøÚ¯õP ~Ê©„Z%«X…•#–#ÍW\ X}y„£\WÌxÊZ,x72\ÍW7 6JX}xÊ~•#–#›–Ê« ö\#uõº! “#ÍW%œ72Ì^rMƒ )´«^Ê´2™ƒx„wÌW´’’ Gߣx AÁº uõß ¦zuPzøu v¸®£ AÎzuuØS AÁº AÎzu \õUPõP C¸¢ux. uØö\¯»õP, ÷Põè GÚUS yK\W)Ÿ\WÊ¢2£•,– GÚ÷Á, }[PÒ HØPÚ÷Á AÁøμ¨ AªuÆ @Põè

£iUPÂÀø» GßÓõÀ, }[PÒ AÁ¸øh¯ ¦zuP[PøÍ øP°À )M}z2§)´«^ƒ{3̨´ &Gkzx uÁÓõ©À £UP[PøÍz v¸¨¦[PÒ! |õß £iUP ¸®¦ÁuõÀ £iUQ÷Óß. Ax uÛ¨£mh ¸¨£®. G¢u Ai¨£øh°À |õß #wWxœ72\ÍW~­¨–2¥75 £›¢xøμUP ÷Ásk®? C¢u —º„\X•'W—72Ê2^Ê´ %ÍP„\ÍW}xʏ\ÌW´–Ê?}y´ •UQ¯zxÁzøu¨ £ØÔ ÷£_® xW¢=2§'§¢¯^Ê´, uÍzøu G¢uU SÔ¨£õÚ Põμn•® CÀ»õ©À ÷uº¢x Gkz÷uß. C¢u W¢ƒ–Ê?}y´^´Í~2¢Ê2 xOK„‘J}xOM§¢Z%Z'=2§ {\Ẍ́76Í~}xM\Z3¨Z %Z'=2§Ë>Ê­2¢I?„\ÍW #X2r73¨Z%Z'=2§~¯ AÊzuzøu SøÓUQÓx; Cx '=2§~¯CÌ>ʏ͖75ͨ73¨Z %Z'=2§]ͯ–2\ÍW‡ƒ 2–¯\ÍW‡ƒÌ~ƒxM\Z3¨Z %Z'=2§2­xͯ̈́Ì~ƒ xM\Z3¨Z%Z'=2§[72\ÍW #X2r73¨Z#Z'=2Í¢ ~3¡—73¨Z~­«ƒ'=2¥75§ Aø©vø¯U öPõskÁ¸QÓx; %Z'=2§^ÊÍ¢yŠ2Ê>~Ê75 QÓx. AøÚzx÷© £iUPz yskÁuØPõÚ Pmhõ¯ Põμn[P÷Í. ©ØöÓõ¸ Áø»zuÍzvÀ ÌWÊ´©„—º„=2§%͖ %Z'=2Í¢_=2Ì¢2UJ©„ 'W™3¨Z%Zx–J #²x–=2£‘wZ~X}{72 #²x–=2Í¢'=2¥75 #£73¨Z%Z'=2§'P™

öuõhº£õÚ B÷μõUQ¯zøu Ì~ƒxM\Z3¨Z%Z'wZW‘´ ?¨wW$Wʊƒ$3¨Z%Z'=2§ #©Í–—r™xM\Z3¨Z~­«ƒ '=2Í¢?¨wW~°WŠÊ753¨Z '=2§xÍJ}xÊ­¨ÍÌ~ƒxM\Z QÓx. C¢uU Pmkøμø¯ •i¨£uØS m´%=Ì2#W›Ì2Ê»´ “÷å÷hõ ø»ß”꼸¢x ]» Z£2§'=2¥72Ê2W3̨´ %Z)´²ÍJ„%W„\X­52™ƒ ö|¸UP©õÚ CßöÚõ¸ Â寮 ¦øP¨£h[PÒ £ØÔ¯x. “A¢u¢u Põ»UPmhzvß ¦øP¨£h[PÎß uμ® £ØÔ £Îaö\Ú Âzv¯õ\©õP *WʖZ'§¢Z%W­5ƒ#wW ¦øP¨£hzvß Á¯x AÀ»x {Ó®, #•Z2Ê3W'PÌ–ÊM)wW öuõhº¦® CÀø». |ÃÚ Sk®£ ¦øP¨£h[PÎÀ, ÷P©μõ J¸ ^Ux͊}Ìxʐ{œ=5–ÍW} ÷£õ» |izx, A¢u u¸n[PÎÀ #wW]2¡™2Í¢3£7Ë>‡ƒ ÷£õx, A¢uU Sk®£ |£ºPÒ uõ[PÒ C¯À£õP C¸¨£x ÌxʕÌWÊ´«ƒm„­?…• A¢u ©õv› u[PøÍ ©õØÔ Aø©zxU öPõÒQÓõºPÒ. BÚõÀ AUPõ»zvÀ {»Â¯ £h[PÎÀ, Ì2~ŠÊ%´²ƒËxÊZ–ʯ~­«ƒ ‰ßÓõÁx PsnõP P¸u¨£mhx, ÷P©õμUPÒ •ßÚõÀ {ßÓ ©UPÒ £õºUPÁºPøÍ ]›UP øÁUS® Âu©õP ÷uõßÔÚõºPÒ, AÀ»x W=2§m2=2Í¢‡ƒÌWʧ2Í¢‡ƒ %«72~Ê2͖\Z7Ë2ÊUJʏ2§ G¨÷£õx® •øÓ¯õP CÀ»õ©À ,—W~ʯ%«72~ʯm2\ZJ´ ÷uõßÔÚõºPÒ. ^ƒ•ËxƒxÊ̐ÊrJƒ A¢uU Põ»zvß ¦øP¨£h[PÒ %73´¨¯^ƒ•xËWÊJwZ xJ=2Í¢)M\Z7Ë2ʧ3̨ʃ AÁº SÔ¨£õP GßÚ ö\õÀ» Á¸QÓõº Gߣøu |õ[PÒ ¦›¢xöPõÒQ÷Óõ®.Czxhß. GÚx Áõu® •i¢ux. 2OM͊„Ê¢5œwÍW2§ )Ÿ\WÊ¢~­«ƒi\W £zv›øP¯õͺ. –K–Í~}{S Q¸èn¨μwè Kփx ÷μõmh› {³ì 75

WordsWorld - What not to like about reading - Tamil.indd 75

02-Dec-19 3:15:43 PM


@μõmh› RC ÷\»® ö©m@μõ@£õ¼ì — RID 2982 ö£›¯¦yº Qμõ©zvÀ EÒÍ J¸ Aμ_¨ £ÒΰÀ Põx öuõsøh ‰US ÷|õ# öuõhº£õÚ •Põ® HØ£õk ö\#¯¨£mhx, CvÀ 120US® ÷©Ø£m÷hõº £›÷\õvUP¨ £mhÚº. Cøuz öuõhº¢x ÷\»zvÀ EÒÍ ÷μõmh› íõ¼À 80US® ÷©Ø£mh ÷|õ¯õÎPÐUS ö\¨¦»ß C¯¢vμ® Â{÷¯õP® ö\#¯¨£mhx.

RC ©xøμ ÁhUS — RID 3000 ‰ßÖ |õÒ ÷μõmhμõUm RYLA {PÌÄz uø»Áº D ©ø»¯μ\ß uø»ø©°À |øhö£ØÓx. _©õº 60 £[÷PØ£õͺPÒ £[÷PØÓÚº. PDG R ås•P_¢uμ® {PÌÂøÚ vÓ¢x øÁUP, DG ᫺ £õåõ •iÄøμø¯ ÁÇ[QÚõº.

RC |õU§º Âåßì — RID 3030 J¸ ø©U÷μõ Phß vmhzvß RÌ, ÷hõ[PºPõß Qμõ©zvÀ 15 ö£sPÐUS u»õ ¹£õ# 20,000 ÁÇ[P¨£mhx. ö£sPÒ u[PÒ ö\õ¢uz öuõÈø»z öuõh[P EuÄÁuØPõP C¢u vmhzøu {μ©# £íú&E÷uæ¯õ ÷\Áõ \ßìuõ ‰»® Qͨ |hzv Á¸QÓx.

RC SºPõß Põì÷©õ£õ¼mhß — RID 3011 Œ[P® |õzx§º Qμõ©zvÀ J¸ B쮣¨ £ÒΰÀ ¡»Pzøu {Ö²ÒÍx. _©õº 135 SÇ¢øuPÒ C¢u Á\v¯õÀ £¯ÚøhÁõºPÒ.

76 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Club Matters - Tamil.indd 76

28-Nov-19 4:31:13 PM


› Œ[P @ŒøÁPÒ RC C¢yº ÷©Uyz — RID 3040 ÷|£õÛ¯õÂß Aμ_¨ £ÒΰÀ £À £›@ŒõuøÚ •Põ® |øhö£ØÓx, CvÀ 350US® ÷©Ø£mh SÇ¢øuPÒ £›÷\õvUP¨£mhÚº.

RC

A»Põ£õz μõ¯Àì — RID 3120

DG \g\# APºÁõÀ ÷μõmh› μÄßhõÚõ JßøÓ

vÓ¢x øÁzuõº. ÷μõmh› \UPμ® JßøÓ |Pμ ©õÚ {ø»¯zvÀ CaŒ[P® Aø©¢xÒÍx. RC PºÚÀ ªm hÄß — RID 3080 %¢Í~}x–?«2¥72Ê2¶ÏUOÊ—´yŠWÊ} £¨ÎU £ÒΰÀ _¯ _Põuõμ® SÔzu P»¢xøμ¯õhÀ |øhö£ØÓx. C¢u £ÒΰÀ J¸ ¦v¯ CßhμõUm Qͨ {ÖÁ¨£mhx. MDD £õÀ £Áß AÚõz B]μ©zvÀ ©õnÁºPÒ uøμ°À A©ºÁuØPõÚ £õ#PøÍ £›\õP Œ[P® ÁÇ[Q¯x.

RC £ßöÁÀ Cø»m — RID 3131 '§¦W´¯Ê–ËWÊUM]«–¯~ʯŠÊy´ÂÑO Bºª²hß Cøn¢x C¢u Qͨ EnÄ |ßöPõøh ÁÇ[S® •¯Ø]ø¯ HØ£õk ö\#ux. ö£ß uõ¾PõÂÀ EÒÍ 30 £Ç[Si Qμõ©[PÐUS _©õº 10,000 Q÷»õ ©ÎøP \õ©õßPÒ, öPõ_ _¸ÒPÒ ©ØÖ® LED £À¦PÒ Â{÷¯õQUP¨£mhÚ. C¢u vmhzuõÀ 1,000US® ÷©Ø£mh £Ç[Si Sk®£[PÒ £¯Úøh¢uÚ. RC _Ú® — RID 3090 y͊ƒ~\Z–~ͯ…•XOJ\X´W͐––±\ PõºUQß uø»ø©°À G¾®¦ PÚzvß ußø©ø¯ £›÷\õvUS® •Põ® |øhö£ØÓx, AvÀ ÷μõm÷h›¯ß hõUhº ÷μõîz S¨uõ ©ØÖ® AÁμx 150 ©¸zxÁºPÒ öPõsh SÊ 120 ÷|õ¯õÎPøÍ £›÷\õuøÚ ö\#uÚº. iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 77

Club Matters - Tamil.indd 77

28-Nov-19 4:31:13 PM


@μõmh› RC •®ø£ QŸß]mi — RID 3141 £õÀPº ©õÁmhzvÀ \®£õ Qμõ©zvÀ £Ç[Si SÇ¢øuPÐUPõÚ £ÒÎ uzx GkzxU öPõÒͨ£mhx. ÷μõm÷h›¯ßPÒ ©õnÁºPøÍ ÁÍõPzvÀ ©μ[PøÍ |hÄ®, uspøμ ÷\ªUPÄ®, y¢ÊÁK7ËxʍO2£´x„´xÊOÍJ\W—72™ƒ FUSÂzuÚº. xo ø£PЮ Â{÷¯õQUP¨£mhÚ.

RC Ca\ÀPμg] — RID 3170 y#ø©ø¯¨ ÷£n EuÄ® S¨ø£ }US® öuõÈ»õͺPÒ AÁºPÒ •¯Ø]PÐUPõP Œ[P® £õμõmi¯x. @©¾®, _ØÖa`ǾUS A£õ¯Pμ©õÚ ªßÚq PÈÄPøÍ ÷\P›UP Siø© Aø©¨¦PÐUS ªß PÈÄz öuõmiPÒ ÁÇ[Q¯x.

RCÌJʃy›‘%´JÁKr„• *r„Ê— RID 3142

v»U |Pº u£õÀ {ø»¯zvÀ 25 u£õÀPõμºPÐUS J¸ |Àö»sn ö\#øP¯õP SøhPÒ Â{÷¯õQUP¨£mhÚ. C¢u vmhzvØPõÚ ö\»øÁ ~ʖOJË>„Ê¢yŠ2ʽºÊ*­«7Ë2ÊUJʏ

RC ÷PõøÁ¦yº — RID 3201 Œ[P® £ÒÎUS ö£›¯ }º ÷\ª¨¦ öuõmi ©ØÖ® A»©õ›ø¯ |ßöPõøh¯õP ÁÇ[Q¯x. Cuß ‰»® £ÒΰÀ }º £ØÓõUSøÓø¯ AÁºPÒ AÝ£ÂUP ©õmhõºPÒ GߣuõÀ ©õnÁºPÒ ©QÌa] Aøh¢uÚº.

SshPÀ — RID 3160 ̊ÊOJŠÊ7J2§~­«ƒ%´¯˜•'«}y¯2¥J´ Qͨ øP÷Põºzx, ©μUPßÖPøÍ |hÄ ö\#ÁuØPõP ÷μõ÷h›¯ß v®©μõáúÂß ÷uõmhzvÀ Âøu £¢x u¯õ›¨¦ •Põø© |hzv¯x. RC

78 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Club Matters - Tamil.indd 78

28-Nov-19 4:31:14 PM


› Œ[P @ŒøÁPÒ RCW‘CÌ>r— RID 3202 ©μ® |k® vmh® AUP® £UPzvÀ EÒÍ £ÒÎPÎÀ ÷©ØöPõÒͨ£mhx. £_ø©¯õÚ `ǼÀ Dk£kÁuØS 500 ©μUPßÖPøÍ ö£õx©UPÐUS® £ÒÎ AvPõ›PÐUS® Qͨ ÁÇ[Q¯x.

RC ©õºzuõsh® — RID 3212 C¢v¯õÂÀ ÷μõmh› ¡ØÓõskU öPõshõmh[PÎß J¸ £Sv¯õP, Qͨ Azv¯õÁ]¯ ö£õ¸mPÍõÚ EnÄ, ©¸¢xPÒ ©ØÖ® ÷£õºøÁPøÍ ©Ú ÁÍ® £õvUP¨£mhÁºPÐUS BuμÁÎUS® AߣP® •v÷¯õº CÀ»zvØS ÁÇ[Q¯x. A[S J¸ ©¸zxÁ •Põ® HØ£õk ö\#¯¨£mhx.

RC ~ÃwXŠÊ%´JÁKr„• ]mi — RID 3231 ,­Í¨x„´xÊOMy¢ÊÁK73­5)XŠÊ¯ ÂȨ¦nºÄ C¯UP® ö\ßøÚ A¸Q¾ÒÍ ~2Êx‘{Š\X•^ÍJËx­¨Zy¢ÊÁK7~ÊAxÊOK´ w¯ ÂøÍÄPøÍ ÂÍUP ÷μõmh›°Úº ö£õx~72¥75ZUMyŠAŠ=2Í¢—]̄Ê3\W¯

RC ö©mμõì ö\ßÚ¨£mÚõ — RID 3232 ÁÚ Áõo ö©m›U ÷©À {ø»¨ £ÒÎ ©ØÖ® C¢x ^Û¯º ö\Psh› £Ò롧 CßhμõUm Œ[P[PÒ Cμsk ö\õmk ÷£õ¼÷¯õÂØS 2 hõ»º vmhzvØPõP ¹£õ# 25,000 Áøμ {v vμmiÚº. C¢u öuõøP Qͨ uø»Áº `›¯£õìP›h® J¨£øhUP¨£mhx.

PÄíõzv öÁìm — RID 3240 ÁhUS »UQ®§º ©õÁmhzvÀ EÒÍ Qμõ©[PÎÀ EÒÍ öÁÒÍzuõÀ £õvUP¨£mhÁºPÐUS 200 £õxPõ¨¦ ö£miPÒ ÁÇ[P¨£mhÚ. C¨ö£miPÎß Âø» ¹.12 »m\® BS®, JÆöÁõ¸ ö£mi°¾® |õßS |£ºPÐUPõÚ ©ÖÁõÌÂØSz @uøÁ¯õÚ 50 ö£õ¸mPøÍU EÒÍx. RC

J¸[Qøn¨¦: V •zxS©μß ÁiÁø©¨¦: L Sn@ŒPμß iŒ®£º 2019 ÷μõmh› {³ì 79

Club Matters - Tamil.indd 79

28-Nov-19 4:31:16 PM


Rotary News Subscription Remittances You can pay the Rotary News / Rotary Samachar subscription online Our Bank details: Bank

: HDFC Bank SB Account

Branch

: Montieth Road Egmore, Chennai

A/c Name

: Rotary News Trust

A/c No.

: 50100213133460

IFSC Code

: HDFC0003820

E mail us following details: Name of Club President/Secretary’s name Amount/Date of transfer/UTR Number For physical payment by cheque or cash in bank, write Club Name only without prefixing “Rotary club of”. Eg. Rotary Club of Delhi Central should be written: Delhi Central.

Rotary at a glance Rotarians

: 1,221,067

Clubs

:

36,082

Districts

:

525

Rotaractors

: 165,900

Clubs

:

Interactors

: 245,755

Clubs

:

10,685

RCC

:

10,770

10,015

As on Nov 15, 2019 Please note Interact clubs that have not reported Interact Adviser in the past two Rotary years, are placed in “Suspended” status effective Oct 1, 2019. They will have until Dec 31, 2019 to report an Interact club adviser online or the Interact club will be automatically “Terminated”.

Membership Summary RI District

2981 2982 3000 3011 3012 3020 3030 3040 3053 3054 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3131 3132 3141 3142 3150 3160 3170 3181 3182 3190 3201 3202 3211 3212 3231 3232 3240 3250 3261 3262 3291 India Total 3220 3271 3272 3281 3282 3292 S Asia Total

Rotary Clubs

113 68 134 87 95 72 92 94 66 127 99 106 85 81 79 132 81 137 96 104 99 97 77 129 86 84 126 145 130 141 100 91 127 89 103 73 95 150 3,890 73 92 146 212 167 122 4,702

As on Nov 1, 2019

No of Women Rotarians Rotarians

4,878 3,204 5,789 3,695 3,850 4,250 4,974 2,132 2,854 5,952 4,383 3,187 3,538 2,026 1,982 4,175 3,428 5,535 3,751 5,766 3,442 3,773 2,676 5,764 3,815 3,230 5,100 5,580 5,182 4,596 4,139 4,091 5,292 3,135 3,975 2,694 3,455 3,799 153,087 2,089 1,483 1,903 5,896 5,294 4,843 174,595

246 168 570 897 983 239 661 239 493 1,018 610 445 345 57 119 437 462 1,217 400 1,365 699 390 187 700 387 240 721 429 301 336 331 507 906 418 699 414 429 782 19,847 294 256 326 911 682 741 23,057

Rotaract Clubs

Interact Clubs

RCC

43 76 181 47 51 53 94 32 15 76 53 42 82 36 12 27 38 100 32 108 77 55 27 66 59 36 129 98 72 8 96 49 123 48 59 14 42 84 2,340 79 60 51 220 134 126 3,010

0 41 118 53 45 14 80 40 35 88 39 16 49 0 0 0 14 102 48 78 44 70 0 120 141 36 76 0 0 0 55 56 103 355 26 14 27 41 2,024 73 5 7 27 24 48 2,208

220 55 210 25 57 350 261 143 96 475 141 58 111 122 146 105 53 97 157 88 64 116 83 165 115 97 58 50 47 131 145 355 86 190 181 43 77 614 5,587 73 18 43 193 44 115 6,073

Source: RI South Asia Office

Membership Details - Tamil.indd 80

02-Dec-19 11:52:41 AM


öuõÀø» u¸® |ÒÎμÄ Â©õÚ[PÒ TCA Ô]–ÊÖŠÊ2–´2C?¨wW$­¨•Ë2ÊUJ ^ÊM)´¨Ê•)´¯" –•“¯2§%ÍW}x —W~Ê2–ÍŠ„«\Z§¢Ê2§ xPƒ'J•–‘Í~xUxÊM %´²ƒx$¯Ê•)´Í¯} ËxÊ«\W–ÍŠ2C?¨wW$­¨• )´¨Ê•,̊,—º„ƒWÊ´ %wX„Ê—‘wZ3¢ƒ{ƒ '=2¥ÍJ„x´¯ÊOM—~ʯƒ )wWÌ^Š\X•Ì~̐«3¨Z" %wW–ÍŠ„ͨ…´xK%wX„Ê $­¨Í}Ëx«–W­Ì2%´²ƒ ˊʃx^Ê¢Ê5ƒ2C?¨wW $­¨Ë•Êƒ%}ÌxÊÍW757 2¯™WÊ´^Ê´*ÌWÊ^Í2CA͖ Ë>ʕ–WÊ2]ͯ\Z—JÊY2§ %W­5,2ʊPƒ%73¨Z %wX„—~ʯ]͐„=2£‘wZ 3¢ƒ{ƒx´¯ÊOM—~ʯ=2£• >W—3W—~ʯ=2§%Š™ ~Q…‘wZ#X2Ê͐ ~Q75§3¢ƒ{3´¨¯%W´ Ëxʍ§_=2§Ëxƒxʓƒ %OK•~=2Ê¯,£‡§¢ —~ʯ\X²§x„Pƒ Ë>˜2§A­©‡§¢)•Êƒ %Š™'P͖CË>r\Z7Ë2ÊUK}xʏ2§ 2Ê͐—\WZƒ_=2§ #?=2~ʯ2}xͨ2Í¢} x„´xM\W̖UMƒ _=2§—~ʯ\X•*©„™J´ #X2Ê͐A~ʏ~Q„¢—• #–2§'=2¥75~Z͖‡ƒ 'P͖‡ƒ–œ=5–ʏ2§ *˯°•x´¯ÊOM75KÍ~…„• —~ʯ—Xmͨ2§%ÍW\WÊ´ –‘‡«\Z3´¨¯~Q3OJ\ WOJ#X2Ê͐Ë^MÌ^Šƒ ?Š~}xOMCË>7 %´Ë>Z xÊZ2Ê}{}xrÌ>ÊWͯ̈́‡ƒ mK\W2Í¢}y•_=2§[=2\ ËWÊJ=53ª2§#ÌWÌ^Šƒ #ÌW#¢™Y—Šm§¢—~ʯ} xQ„Ê¢,–'=2Í¢

)Ÿ}y—M3¨ÊËxÊ„ʯ {´¯Í2W~ʯËWÊ°…• Ì2O3¨Ê*WʖZ>Ê}yM3ª2¢Ê #•Z5K73ª2¢Ê+„Ê" #W´y¨5_=2§[=5–W­5 %´²ƒ#͊~QÌ^Šƒ $3¨ZØ~“ƒ~Z͖‡ƒ, Ë2ÊMÍ~„ʯ̊Ê͐‡ƒxr~Ê© i´«~QÌ^Š\Z75}y¨52Ê͐ ~Q75#–2§,mŸ7 2Ê͐‡P͖}xr~Ê«3¨Ê2§ %wW'2\X•^Š2ƒ)´«,´« %wWʕ%ZWÊ´#Z

)¯75}x2•Ì^Š—~ʯ} x„P=2§yK75ƒ*˯°• —~ʯ\X²§%OJÊ2%72ÊZ 2}xͨ2§[Í~„Ê2%75ƒ _=2§'=2¥ÍJ„xʯ=2Í¢‡ƒ 'P͖‡ƒxJ=2Í¢‡ƒŠ?\Z #²x—72Êƒ—~ʯƒ4¨=2\ ËWÊJ75m´5OK\[72ƒ ÌxÊJÊƒ#–2§ÌW_~­«ƒ 2Ê.y~­«ƒ,Ë^Ê«75\Y°Í„ –œ=5–ʏ2§#ͯ\Zƒ 2™ƒ^Ê2r2~Ê2^ÍJËx«ƒ Ì^Š\X•—MX75#•Z ˜OM75CË>´«BJʯ˖w_r• 5£72Êƒ*WʖZ5K72Êƒ ^•%Š™'P͖C>Ê}yOM —OM%Š™^´¨Ê2\[=2Êƒ Ì~­2\X„^ÊM2£“§¢ x„Q2£•3OJ\WOJ )•ÊÌ~x´¯ÊOM—~ʯ\X• {¨}xMƒÌxÊZ%ÍW˄•Êƒ #²x—73¨Ê2§ #ÌW>~„ƒ~­¨^ÊM2£• %ZÌxÊ´¨%Š™—~ʯ=2§ %•Í)´«)UQ—J76JÊZ #Ë~r72ʗ•%–­Í¨C ?–wW2U—~ʯ=2§ )´xʏ2§*˯°•_=2§ W͊…¨=5ƒÌxÊZ'=2§ 2U2£•)rC>•'P™%75ƒ [72´Í~„Ê•#͖ ?–wX75ƒ 'UÍ~)´¯Ë–´¨Ê•

~­¨^ÊM2§%wW—º„\X• 2UK}xÊ2'§¢¯#–2§ W=2¥ÍJ„5K~72¥75 –>X…•ÊW—~ʯ=2Í¢7 5ͨ73¨Ê2§$¯Ê• %wW—º„\X•^ʃ –“–­©73̨ʃ^ƒmÍJ„ —~ʯ]͐„=2§%Š™ ~QmW•2Ê͐~Q–ÍŠ iJ}xJ̖UMƒ)´«^ʃ –‘‡«\Z–X•Í)=2¥ÍJ„ —~ʯ]«–¯=2§)=2¥ÍJ„ 5K~72¥75}ËxʍwZƒ Ì^Š=2£•WÊ´—~ʯ=2Í¢ %„75ƒ'=2¥ÍJ„ 5K~72¥75}ËxʍwZƒ Ì^Š\X•%•Í)´«^ʃ Ë>ʕ–X•Í#Z^J75ƒ–ÍŠ %wX„Ê5ͨwW$­¨•Ë2ÊUJ ^ÊJÊ2̖%75ƒ5ͨwWxO>ƒ )´²ÍJ„xʏ͖#ZWÊ´ x$UM2¥75m´¯Ê• —~ʯ}ÌxÊ75–Š\Z #Í~C>rJƒ%Z*´%}xK %72̖UMƒ)´« —>Êr\ÌW´%wX„2§'3´ i´¨Êƒ]͐75K~72¢Ê )´¯"#–ÍJ„xX•)´Í¯\ XÍ272͖\WZ %ÍW%}xK} xʍ=2§ %W´iƒ—MX…• -%Š™W=53¨Ë>Í–_=2§ Ì>73ª2§#\ZJ´_=2§ #=5Ë>´¨y¨5̖͐75C Ë>•–W­5m´¯Ê•3OJ\WOJ ,mŸ^ʧ3ÍJ73¨Z %ZWÊ´%wX„Ê—´)UPƒ )´¨Ê•'3“§¢~­¨ ^ÊM2Ë¢•Êƒ*´%}xK ]ͯ72—•Í"#–2Ë¢•Êƒ mOJʧ2¢Ê"‘$~ʃ’)´¨Ê #– %wX„2§2™ƒ #©–Ê£2§

%ÍW—JÌ~Ê>~ʯ Ë2OJ2¯Ë–ʴͨ_=2§ Ì2§—}xOKwWʕW„™Ë>Z )¯75CË>ʕ“=2§„

81 ̊ÊOJr ̊ÊOJr]ˆÁ ]ˆÁ Kփx

Ouch… those late night flights! - LBW - Tamil.indd 81

02-Dec-19 2:08:13 PM


82 ÷μõmh› {³ì iŒ®£º 2019

Tirupur Elite - Tamil - Advt.indd 82

02-Dec-19 11:58:22 AM


Cß@hõº ©sh» ©õ|õmiÀ ”øÁUP...

ÁiÁø©¨¦:

Wrapper Back and B Inside Page - Tamil - December 2019.indd 83

S

Q¸èn¨μwè

02-Dec-19 4:27:57 PM


Regn. No. – TN/CCN/677/2019–2021 Licensed to post WPP No.TN/PMG(CCR)/WPP-611/2019–2021 Registered with Registrar of News Papers for India TNTAM/2018/76372

Wrapper Back and B Inside Page - Tamil - December 2019.indd 84

Total number of pages in this monthly issue, including cover, 84. Price: `35 Rotary News Tamil published on 1st of every month

02-Dec-19 4:28:14 PM

Profile for Rotary News

Rotary News Tamil - December 2019  

Rotary News Tamil - December 2019  

Advertisement