Page 1

rotary Thailand

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 30 ฉบับที่ 145 มีนาคม - เมษายน 2556 March - April 2013

โ ร ต า รี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย w w w . r o t a r y t h a i l a n d . o r g

THE HAPPINESS YOU CAN READ


โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารี คือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจาก ทั่วโลก ซึ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริม มาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้าง ไมตรีจิต และสันติสุขในโลก

The Object of Rotary The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster :

“Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations, and help build good will and peace in the world”

FIRST. The development of acquintance as an opportunity for service; SECOND. High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD. The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life;

บททดสอบสี่แนวทาง The Four-Way Test Of the things we think, say or do

FOURTH. The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service. วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารีมวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อการบ�ำเพ็ญ

1) Is it the TRUTH?

ประโยชน์

สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับ

2) Is it FAIR to all concerned? 3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?

คุณค่าในการประกอบอาชีพทีย่ งั คุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียน ทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

4) Will it be BENEFICIAL to all concerned?

สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญ

“ไม่ว่าสิ่งใดที่เราคิด พูดหรือปฏิบัตินั้น 1. เป็นจริงหรือไม่ 2. เป็นธรรมไหมต่อทุกสิ่ง 3. จะสร้างเสริมไมตรีจิตและ มิตรภาพหรือไม่ 4. เป็นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝ่าย”

สี่ การเพิม่ พูนความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหว่างชาติ ด้วยมิตร

At a Glance ROTARY Members: 1,215,392* Clubs: 34,430*

ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน

สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

*สถิติ ถึง 31 ธันวาคม 2012

ROTARACT Members: 223,629* Clubs: 9,723*

INTERRACT Members: 351,325* Clubs: 15,275*

RCCs Members: 174,685* Clubs: 7,595*


Behind a good Editor in Chief are good editorials.

ช�ำนาญ

พิเชษฐ์

สุรกิจ

วาณิช

อภิศักดิ์

เกษมชัย

ปรีชา

ประดิษฐ์

อรุณวดี

จุฑาทิพย์ (เพชรเกษมการพิมพ์)

ศรัณย์

ศุภรี

ดนุชา

จิตราพร


สารประธานโรตารีสากล ซากุจิ ทานากะ มีนาคม 2556

มิตรโรแทเรียนที่รัก ในช่วงเวลาทีย่ งั เป็นคนหนุม่ ผมอยากเดินทางไปทัว่ โลก แต่ในยุคสมัยนัน้ ผมคงท�ำได้แค่ฝนั เท่านัน้ เอง โลกทีอ่ ยูภ่ ายนอก ประเทศญีป่ นุ่ นัน้ เปรียบเสมือนอยูห่ า่ งไกลมากเหลือเกิน ผมเริม่ ศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียน เหมือนกับนักเรียนญีป่ นุ่ ทุกคน ยัง จ�ำได้ว่าหนังสือเรียนอังกฤษเล่มแรกของผม ในหน้าแรกให้เราอ่านประโยคว่า “นี่คือปากกาด้ามหนึ่ง” – This is a pen บัดนี้เวลา ผ่านไปเกือบ 50 ปี โลกของเราได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมากมาย ในฐานะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานโรตารีสากลขณะนี้ ผมได้เดินทาง ไปยังที่ต่างๆ ในโลก มากกว่าที่ผมเคยฝันไว้ในสมัยโน้น ทุกหนทุกแห่งในสถานที่ใหม่ที่ผมได้ไปนั้น ผมมักจะพบภาษาใหม่อีกหนึ่งภาษา พบผู้คนและวัฒนธรรมแบบใหม่ๆ ผม จึงพยายามเรียนรู้จากทุกคนมากที่สุด เพราะเชื่อว่าบุคคลที่ผมได้พบทุกคนนั้น มีบางสิ่งที่สอนให้ผมเรียนรู้ได้อีก โดยเหตุนี้ ผมจึงเข้าใจโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีดีขึ้น และจากการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ จากโรตารีนนั้ ท�ำให้ผมมีความเข้าใจดียงิ่ ขึน้ เนือ่ งจากการแลกเปลีย่ นเยาวชนเป็นการเปิดใจ สร้างความเชือ่ มัน่ และรูจ้ กั ใช้การติดต่อ สื่อสาร ท�ำให้ผู้คนจากประเทศต่างๆ มีภูมิหลังที่แตกต่าง ได้มาอยู่ร่วมกันได้ เยาวชนหนุ่มสาวทุกคนที่ได้ไปในโครงการแลกเปลี่ยนของโรตารีนี้จะได้เรียนรู้อย่างมากมาย นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ เรียนรู้ว่า ผู้คนที่ดูเหมือนแตกต่างกันมากนั้น ที่จริงแล้วก็เป็นมนุษย์โลกเหมือนกัน ดังนั้น เยาวชนเหล่านี้จึงเริ่มเข้าใจและชื่นชม ในการที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกแห่ง พวกเขามีความเข้าใจในโลกกว้างมากยิ่งขึ้น และกลับมาบ้านโดยเป็นคนใหม่จริงๆ พวกเขาไม่เพียงแต่รู้จักเพียงแค่ภาษาเดียว วัฒนธรรมเดียวอีกต่อไป เขาจะติดต่อกับประเทศที่เป็นเจ้าภาพรับดูแลเขา และยังติดต่อเพื่อนเยาวชนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นด้วย เมื่อสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว อุปถัมภ์เหล่านั้น และยังเป็นสมาชิกในครอบครัวโรตารี ครอบครัวที่เป็นสากลที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นของโรตารีนี้ ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งมานานกว่า 40 ปี ด้วยความส�ำเร็จเป็นอย่างดี บัดนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการบ�ำเพ็ญประโยชน์ บริการที่ 5 – บริการชนรุ่นใหม่ บริการข้อนี้รวมถึงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสร อินเตอร์แรกต์ สโมสรโรตาแรกต์ การอบรมผู้นำ� เยาวชนโรตารี (ไรลา) และกิจกรรมเยาวชนโครงการต่างๆ ของสโมสรและภาค ส�ำหรับผู้มีอายุถึง 30 ปีด้วย เมือ่ เรามุง่ เน้นกับเยาวชนคนหนุม่ สาว เราก�ำลังมุง่ เน้นในการสร้างสันติสขุ และอนาคตของโรตารียงิ่ ขึน้ เมือ่ เราให้บริการ แก่คนหนุม่ สาวแล้ว เราจะช่วยน�ำโรตารีมาสูค่ นรุน่ ใหม่ โดยการแพร่ขยายความเข้าใจกันระหว่างประเทศและวัฒนธรรมต่างๆ สอน ให้เขารูจ้ กั ความส�ำคัญของการให้บริการผูอ้ นื่ ให้รถู้ งึ แก่นคุณค่าหลักของเรา เมือ่ ท�ำได้ดงั นีแ้ ล้ว เราจะช่วยสร้างสันติสขุ ให้เกิดขึน้ ได้ เยาวชนแลกเปลี่ยนจึงมีบทบาททีส่ �ำคัญส่วนหนึง่ ในภารกิจระดับโลกเพือ่ การสร้างสันติสขุ ของโรตารี โดยสนับสนุนช่วย ให้มีการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้ง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย

ซากูจิ ทานากะ ประธานโรตารีสากล ปี 2555-2556

02

Rotary Thailand


สารประธานโรตารีสากล ซากุจิ ทานากะ เมษายน 2556

มิตรโรแทเรียนที่รัก โรตารี เป็นองค์กรสากล เมื่อถึงเวลาเดินทางไปในกิจการของโรตารี ผมมักจะต้องพูดอังกฤษ ซึ่งผม ตระหนักดีวา่ ภาษาอังกฤษของผมนัน้ ผ่านการทดสอบครัง้ สุดท้ายมานานหลายสิบปีแล้ว ดังนัน้ เวลาท�ำงานอยูท่ ี่ ส�ำนักงานใหญ่ (Evanston) ผมจะต้องมีลา่ มภาษาญีป่ นุ่ คนหนึง่ เสมอ เพราะเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับผมทีต่ อ้ งเข้าใจ ทุกค�ำพูดในการประชุม และที่ส�ำคัญเช่นกันส�ำหรับเจ้าหน้าที่คณะท�ำงาน จะต้องเข้าใจทุกค�ำพูดของผมด้วย ดังนั้น จึงนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ส�ำหรับผม ในการพูดภาษาญี่ปุ่นกับหมู่คณะ และฟังค�ำพูดของ ผมที่แปลเป็นอังกฤษ แม้ว่าถึงเวลานี้แล้ว ผมยังคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ในการได้ฟังค�ำกล่าวของผมที่ล่าม แปลเป็นอังกฤษรูปแบบใหม่ๆ ท�ำให้ผมนึกภาพลางๆ ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น หากว่าผมมิได้พูดภาษาญี่ปุ่น โดยมิให้ล่ามแปลเสียก่อน แต่ผมคิดว่าช่วงเวลาทีน่ า่ สนใจมากทีส่ ดุ น่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ผมเป็นประธานโรตารีสากลรับเลือก ผมประชุม กับเจ้าหน้าทีค่ ณะท�ำงานของโรตารี ผมจะมีลา่ มสุภาพสตรีชาวญีป่ นุ่ ไปด้วยคนหนึง่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะสือ่ สารกัน ได้อย่างดี เมือ่ ผมพูดญีป่ นุ่ เธอก็จะแปลสิง่ ทีผ่ มพูด เป็นอังกฤษ ซึง่ ท�ำให้เรามีการประชุมทีร่ าบรืน่ ได้ผลดี หลังสิน้ สุดการประชุมแล้ว สุภาพสตรีในคณะท�ำงานคนหนึง่ เดินมาหาผมและถามว่า “มีคำ� พูดค�ำหนึง่ ที่ ดิฉันได้ยินท่านกล่าวในภาษาญี่ปุ่นหลายครั้ง ดิฉันอยากทราบความหมายของค�ำนั้น คือ ค�ำว่า “ichiban” แปล ว่าอะไรคะ? ผมจึงตอบเธอไปว่า อิชิบัน ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ท�ำดีที่สุด เป็นค�ำธรรมดาๆ มิได้เป็นปรัชญาหรือ มีความหมายอื่นแต่อย่างใด แต่เธอท�ำให้ผมฉุกคิดว่า ในค�ำพูดภาษาญีป่ นุ่ ทีผ่ มพูดไปทัง้ หมดนัน้ เธอได้ฟงั ค�ำๆ เดียวซ�ำ้ ๆ กันบ่อยครัง้ และเป็นค�ำที่เธอได้ยินมากที่สุด ตัวผมเองก็มิได้คิดว่า จะใช้ค�ำนี้บ่อยครั้งมากแต่ส�ำหรับผมแล้ว ค�ำว่า อิชิบัน ค�ำ นี้มีความส�ำคัญมาก ท�ำให้ผมคิดถึงหน้าที่ของโรแทเรียนและงานในต�ำแหน่งประธานโรตารีสากลของผมด้วย ส�ำหรับตัวผมแล้ว งานบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีหมายความว่า ท่านต้องท�ำให้ดีที่สุด และเป็นคนดี ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นได้ หมายถึงว่าท่านจะต้องท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ มิใช่ทำ� เพือ่ ตัวท่านเองแต่ทำ� เพือ่ ผูอ้ นื่ หมายถึงการหวังผลอย่างมากเท่าที่ท่านสามารถกระท�ำ เพื่อท�ำให้ผู้อื่นมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น ค�ำศัพท์ในพจนานุกรม ichiban - อิชบิ นั แปลว่า “ดีทสี่ ดุ ” แต่ในโรตารี “ดีทสี่ ดุ ” ความหมายอาจแตก ต่างกัน เพราะโรตารีหมายถึง การใช้บริการเหนือตนเองในทุกสิ่งที่ท่านคิด หมายถึงพิจารณาสิ่งที่ท่านได้กระท�ำ การไปแล้วนั้น เป็นอย่างไร มิได้แปลว่าท่านใช้เงินไปจ�ำนวนเท่าใด แต่หมายถึงว่า ท่านสามารถให้สิ่งใดแก่ผู้อื่น ได้อีก เมื่อใช้วิธีการนี้เราจะมีแรงจูงใจให้กระท�ำการได้มากยิ่งขึ้น นี่คืองานในหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยดูแลว่า การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารี เราต้องท�ำดีทสี่ ดุ ichiban – ท�ำดีให้มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ราสามารถในการสร้างผลงาน เพื่อสันติสุข ซากูจิ ทานากะ ประธานโรตารีสากล ปี 2555-2556


สารประธานทรัสตีฯ

วิลฟริด เจ. วิลคินสัน มีนาคม 2556

เดือนมีนาคม จุดเปลี่ยนให้ทบทวน มีนาคม เป็นเดือนทีใ่ ห้เราแต่ละคน มีโอกาสทบทวนผลงานทีผ่ า่ นมาของโรตารี และในเดือน นี้เช่นกัน เรามีการฉลองสัปดาห์โรตาแรกต์โลก วันสตรีสากล วันน�้ำโลก และเดือนแห่งการรู้หนังสือ วันและเดือนส�ำคัญที่กล่าวมานี้ จะช่วยเตือนให้เราคิดถึงกิจการดีๆ ในโลกที่บรรดาโรแทเรียนในโลก ได้ด�ำเนินการไปแล้ว ผมได้เดินทางไปรอบโลก มีความประทับใจกับบรรดาโรตาแรคต์เตอร์ ทีม่ สี ว่ นร่วมอย่างส�ำคัญ กับครอบครัวโรตารี ผมมีโอกาสร่วมงานกับสุภาพสตรีหลายท่านผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเด่นในคณะ กรรมการบริหารโรตารีสากล ได้เป็นประจักษ์พยานถึงความก้าวหน้าแบบไม่น่าเชื่อของมูลนิธิโรตารี ซึง่ จัดการในเรือ่ งน�ำ้ และการสุขาภิบาล ซึง่ เป็นเรือ่ งหนึง่ ในบรรดาเรือ่ งมุง่ เน้นของโรตารีทมี่ คี วามส�ำคัญ ต่อประชากรโลกของเราที่ก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ้นมาก ส�ำหรับกิจกรรมจัดฉลองการรูห้ นังสือในเดือนนีน้ นั้ ผมได้เห็นการท�ำงานของโรแทเรียนทีช่ ว่ ย เพิม่ พลังชุมชนในการปรับระบบวงจรการศึกษาทีย่ งั ไม่เหมาะสม ด้วยวิธคี ดิ สร้างสรรค์แบบง่ายๆ และ ยั่งยืน การเรียนรู้หนังสือมีบทบาทส�ำคัญส�ำหรับชีวิตที่ควรมีผลิตผลและสุขภาพที่ดี ซึ่งกระท�ำได้ด้วย การเป็นอาสาสมัครไปช่วยท�ำงานในโรงเรียนชุมชน หรือการจัดอบรมวิธกี ารสอนแบบมุง่ ประสบการณ์ ให้แก่บคุ ลากร ครูและนักเรียน หรือจัดระบบการเรียนรูแ้ บบใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือการท�ำให้มนั่ ใจ ว่า เด็กทุกคนมีหนังสือเรียนทีจ่ ำ� เป็น สิง่ ต่างๆ เหล่านีโ้ รแทเรียนได้จดั การช่วยเหลือเด็กๆ ไปแล้วอย่าง มากมายหลายแสนคน ค�ำมัน่ สัญญาและผลงานของเราได้มาถึงจุดเปลีย่ นทีเ่ ราต้องหันกลับมาทบทวนด้วยกัน บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองไปที่จุดหมายหรือเป้าหมายที่เราต้องการพิชิต ขอให้เร่งเครื่องเพิ่มพลังขึ้น เร่งแจ้งข่าวสารนีใ้ ห้สมาชิกสโมสรทุกคนทราบความส�ำคัญของเดือนโรตารีเดือนนี้ เพือ่ ว่าเมือ่ ถึงเดือน มีนาคมศกหน้า เราจะได้จัดฉลองความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน

วิลฟริด เจ.วิลคินสัน ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี 2555-2556

04

Rotary Thailand


สารประธานทรัสตีฯ

วิลฟริด เจ. วิลคินสัน เมษายน 2556

ท่านจะมีส่วนร่วมได้หรือไม่? เมือ่ เวลาทีผ่ มเป็นประธานโรตารีสากลนัน้ ผมเคยกล่าวว่าโรตารีเป็นเรือ่ งราวแห่งความรักของผูค้ น ทีม่ ารวมตัวกันด้วยไมตรีจติ มิตรภาพ และมีผลให้เกิดการกระท�ำสิง่ ดีๆ ในโลก ตลอดเวลาทีผ่ มได้เข้ามาอยูใ่ น โรตารีนี้ ผมได้สังเกตเห็นว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ชุมชนและบุคคลต่างๆ ได้รับผลดีที่สืบเนื่องจากกิจกรรมของ โรตารีอย่างไร กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลสิ่งที่ชุมชนขาดแคลนระหว่างการประชุม สโมสรและขยายงานออกไปอย่างกว้างขวาง เดือนเมษายนนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับสโมสรและโรแทเรียนจะได้ใช้ความสามารถ กระท�ำการเพือ่ ช่วยให้โลกดียงิ่ ขึน้ ในเดือนนีเ้ ราจะมีการฉลองสัปดาห์อาสาสมัครแห่งชาติ วันแห่งการตระหนัก เรือ่ งกับระเบิดระหว่างประเทศ วันสุขภาพโลก และวันโลก ทุกเรือ่ งทีก่ ล่าวมานีล้ ว้ นสัมพันธ์กบั เรือ่ งทีม่ งุ่ เน้น ของโรตารีอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบอกให้ผมทราบว่าสมาชิกสโมสรโรตารีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเป็น อาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพในวันส�ำคัญๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถใช้วันเหล่านี้ ส�ำหรับบอกกล่าวเรื่องราวของเราโรตารีให้แก่ชุมชนและ โลกของเราได้ตระหนักถึงการท�ำงานของเรา สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราให้บรรลุผลในเรื่องนี้ คือการสนับสนุน นิตยสารโรตารีของประเทศไทย โดยเฉพาะเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งนิตยสารโรตารี เรื่องราวทั้งหมดนี้มาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิโรตารีอย่างไร มีงานกิจกรรมน้อยครั้งที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ เงินสนับสนุน แต่มูลนิธิของเราจะสามารถช่วยเหลือได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุนระดับภาคหรือทุน สนับสนุนระดับโลกที่มีขนาดใหญ่กว่า การสนับสนุนของท่านต่อมูลนิธิจะช่วยจัดหาแหล่งทรัพยากรที่มีพลัง ทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสโมสรได้กระท�ำสิ่งดีๆ ในโลก เป้าหมายปีนี้ของผมคือประกาศข่าวเรื่องการประชุมใหญ่โรตารีสากล ณ กรุงลิสบอน ประเทศ โปรตุเกส ซึ่งผมหวังว่า โรแทเรียนทุกท่านจะได้มอบสิ่งดีๆ แก่โลกในปีโรตารี 2555-56 ต่อไป ผมจะหวังพึ่งท่านได้หรือเปล่า

วิลฟริด เจ.วิลคินสัน ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี 2555-2556


Letters to the Editor มาประชุม MultiPETS ในคราวนี้ ได้พบแต่ สิ่งดีๆ ที่หลากหลาย ทั้ง Service Fellowship ล้วนมากมาย นยล. 4 ภาคได้ ร่วมใจมา ห้องประชุม แอร์เย็น แสนชุ่มฉ�่ำ ทั้งอาหาร ก็อิ่มหน�ำ เป็นหนักหนา การแสดง สนุกสนาน ตระการตา ท่านทนงศักดิ์ บันดาลมา ให้เราชม วิทยากร หลากหลาย ให้ความรู้ เชื่อฟังครู ถ้าท�ำได้ คงสุขสม อีกเพื่อนใหม่ ทั้งหญิงชาย ล้วนเกลียวกลม สนิทสนม เหมือนรู้จัก มาหลายปี นยล. หนึ่งร้อยเก้า เราท�ำได้! ถ้าร่วมแรง ร่วมใจ โรตารี ชีวิตท่าน จะถูกเปลี่ยน จนได้ดี โลกใบนี้ คงสุขสันต์ ทุกวันไป ขอขอบคุณ ท่านไชยไว และทีมงาน ที่ประสาน จนจัดงาน อย่างยิ่งใหญ่ นยล. ขอสัญญา จะร่วมใจ Engage Rotary ไซร้ Change Lives เอย จากใจ นยล.109 โดย นยล.หมู-รวีวรรณ โควสุรัตน์ สโมสรโรตารีปทุมวัน เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ/บก.

06

Rotary Thailand

เรียน อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง สงสัยเรื่องการบริจาคเงินให้กับสโมสรโรตารีว่าจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะ หักลดภาษีได้ ต้องการให้ท่านเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องนี้ในหนังสือไทยโรตารี รทร.ธวัชชัย โสมะเกษตรินา สโมสรโรตารีแหลมฉบัง ภาค 3340 ตามปกติแล้ว การบริจาคให้แก่สโมสรหรือภาคหรือแม้แต่มลู นิธโิ รตารี ของโรตารีสากลจะไม่ได้รับการหักลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรของไทย อย่างไรก็ตาม ผู้บริจาคเงินให้สโมสรหรือภาคเพื่อท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ มีการวางแผนงานเอาไว้แล้วผ่านมูลนิธิภาคโรตารีไทย (ซึ่งเป็นเจ้าของและมีที่ตั้ง อยู่ที่ห้องชุดที่ท�ำการศูนย์โรตารีฯ) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่า เพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 391 ล�ำดับที่ 678 โดยมีแนวทางการ ปฏิบัติดังนี้ครับ 1. สโมสร/ภาคโรตารีจะต้องมีแผนงานโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์อยูก่ อ่ น แล้ว และมีผู้ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการนั้น 2. สโมสรส่งโครงการมายังมูลนิธิเพื่อพิจารณา ก่อนที่มูลนิธิจะรับเงิน บริจาค 3. เมื่อมูลนิธิฯ เห็นชอบโครงการ สโมสร/ภาค จะส่งเงินบริจาคในรูป แบบของเช็ค (ส�ำหรับสโมสรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) /ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค (ส�ำหรับสโมสรในต่างจังหวัด) สั่งจ่าย “มูลนิธิภาคโรตารีไทย” หรือ “Thai Rotary Districts Foundation” เพื่อน�ำเข้าบัญชีของมูลนิธิ 4. มูลนิธจิ ะออกใบเสร็จรับเงินให้ผบู้ ริจาคทัง้ ทีเ่ ป็นบุคคล/นิตบิ คุ คล ตาม ชือ่ และทีอ่ ยูซ่ งึ่ ได้รบั แจ้ง และส่งใบเสร็จให้ผบู้ ริจาคตามทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุในจดหมายน�ำ ส่งเช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ในช่วงเวลาเดียวกันกับการใช้จา่ ยเงินจ�ำนวนดังกล่าว ในโครงการของสโมสร/ภาค 5. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลกระบวนการและจัดท�ำเอกสารให้ถูกต้อง ตามระเบียบของกรมสรรพากร มูลนิธิภาคโรตารีไทยจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย โดยตรงและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 6. สโมสร/ภาคท�ำรายงานสรุปสัน้ ๆ พร้อมรูปถ่ายส่งให้มลู นิธเิ พือ่ รายงาน แก่หน่วยราชการต่อไป 7. ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลต้องการบริจาคสิ่งของหรือสินค้าที่ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหรือจ�ำหน่าย ให้แก่โครงการของสโมสร/ภาคโรตารี จะต้อง แจ้งมูลนิธิล่วงหน้าว่าเป็นสิ่งของประเภทใด มูลนิธิจึงจะพิจารณาออกใบเสร็จรับ เงินให้ โดยผูบ้ ริจาคจะต้องออกใบส่งของหรือหลักฐานโดยระบุรายละเอียดสิง่ ของ ทีบ่ ริจาค จ�ำนวน และราคา ส่งมายังมูลนิธเิ พือ่ ออกใบเสร็จรับเงินให้ตอ่ ไปครับ/บก.


บทบรรณาธิการ

ชำ�นาญ จันทร์เรือง

พบกันอีกเช่นเคยครับกับโรตารีประเทศไทยฉบับประจ�ำเดือนมีนาคม-เมษายน 2556 พร้อมกับหน้าปกที่เป็นรูปคนหอบหนังสือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาคนนั้นมีความชื่นชอบในการ ค้นคว้าและอ่านหนังสือเป็นอันมาก แต่เนือ่ งด้วยสภาพแวดล้อมของแต่ละท่านย่อมไม่อาจท�ำได้ อย่างนัน้ กันทุกคน นิตยสารโรตารีประเทศไทยจึงพยายามค้นคว้าข้อมูลข่าวสารและบทความดีๆ จากทั่วโลกมาน�ำเสนอนอกเหนือจากบทความภาคบังคับที่ก�ำหนดโดยโรตารีสากล ฉบับนี้มีเรื่องที่น่าสนในมากมายไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของประธานโรตารีสากล รับเลือก รอน เบอร์ตัน, สุนทรพจน์ของเลขาธิการโรตารีสากล จอห์น ฮิวโก, ความเป็นมาของ ผูก้ อ่ ตัง้ โรตารีสากลของเรา ฯลฯ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ก็คอื รูปภาพการอบรมสัมมนานายกรับเลือก ร่วมภาค (Multi PETS) ที่เจ้าภาพคือภาค 3350 ได้จัดงานได้อย่างเยี่ยมยอด สมกับที่หลายๆ ท่านเคยเป็นคณะท�ำงานในการประชุมใหญ่โรตารีสากลที่กรุงเทพฯ ในปีที่ผ่านมาจนได้รับค�ำ ชมเชยไปทั่วโลก (โรตารี) การแสวงหาความรูโ้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโลกของโรตารีนนั้ ต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ ง เพราะ ความเคลื่อนไหวของโรตารีนั้นมีอยู่ตลอดเวลา หากมวลมิตรโรแทเรียนท่านใดมีโอกาสและ มีเวลาก็ควรที่จะเข้าร่วมการประชุมต่างๆ นอกเหนือจากการค้นคว้าด้วยตนเอง ความคิดที่ว่า ไปประชุมคราวใดก็เหมือนๆ เดิมนั้นเปลี่ยนไปแล้ว การอบรมสัมมนานายกรับเลือกร่วมภาค (Multi PETS) เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าโลกของโรตารีเรานั้นหมุนเร็วมาก ขอให้มีความสุขในการอ่านนิตยสารโรตารีประเทศไทยครับ – The Happiness You Can Read ช�ำนาญ จันทร์เรือง บรรณาธิการ


rotary Thailand นิตยสารโรตารี ประเทศไทย

08

Rotary Thailand


นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 30 ฉบับที่ 145 มีนาคม-เมษายน 2556 MARCH - APRIL 2013

สารบัญ Content

สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ Letters to the Editor บทบรรณาธิการ สารบัญ สกู๊ปพิเศษ "ปฏิบัติการโปลิโอ" เวลาแห่งประวัติศาสตร์ รอน เบอร์ตัน นับถอยหลังประชุมใหญ่ สิ่งละอัน พันละน้อย สรุปข่าวโรตารีรอบโลก ความต่อเนื่องและความยั่งยืน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย Rotary in Action

2-3 4-5 6 7 9 10-17 18-20 22-30 31 32 35-37 38-42 43 44-45

กองบรรณาธิการ

สถานที่ติดต่อ 29/10 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 29/10 Mu2, Chang Puak, Muang, Chiang Mai, THAILAND 50300 Tel +668 1595 7999 Fax +66 5335 7345 Email: chamnan@rotarythailand.org ช�ำนาญ จันทร์เรือง Chamnan Chanruang

พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ Pichet Ruchirat

สุรกิจ เกิดสงกรานต์ Surakit Kerdsongkran

อภิศักดิ ์ จอมพงษ์ Apisak Jompong

ดนุชา ภูมิถาวร Danucha Bhumithaworn

จิตราพร สันติธรรมเจริญ Jittraporn Santithamcharoen


Special Scoop ถ่ายภาพโดย ชารานจิต ซิงห์ รทร.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ สร.แม่จัน ผู้แปล

ปฏิบัติการโปลิโอ การเดินทางของศัลยแพทย์ จากอินเดียสู่ไนจีเรีย ภารกิจรักษาแขนขา และเยียวยาชีวิต

10

Rotary Thailand


ในห้องผ่าตัด อดีตประธานโรตารีสากล ราเจนดรา เค ซาบู (ขวา) ช่วยประคองร่างของ อิบราฮิม ฮาฟซา เด็กน้อยวัยสามขวบ ขณะที่เธอก�ำลังเข้ารับการผ่าตัด เด็กหญิงคนนี้ได้รับความทุกข์ทรมานบริเวณข้อเท้า หลังจากที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอ เธอหวังเพียงว่าจะได้อยู่ในอ้อมแขนของเขาจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องเข้ารับการ ผ่าตัด หลังจากการผ่าตัดเธอฟืน้ ขึน้ มาอย่างสงบ และเข้าสูก่ ระบวนการฟืน้ ฟูรา่ งกายต่อไป ซาบูกล่าวว่าหมอได้ ต่อเอ็นร้อยหวายของเธอและคาดว่าเธอจะเดินได้เหมือนเด็กคนอื่น ๆ ในอีกไม่ช้า

12

Rotary Thailand


เมื่อถามเด็กชายวัย 14 ปี เกีย่ วกับกีฬาทีพ่ วกเขาโปรดปราน ส่วนใหญ่พวกเขามักจะตอบได้อย่างรวดเร็ว

ถึงชือ่ ทีมหรือชือ่ นักกีฬาทีพ่ วกเขาชืน่ ชอบ หรือการแข่งขันทีน่ า่ จดจ�ำ หรืออธิบายถึงต�ำแหน่งทีพ่ วกเขาอยาก ที่จะเล่นเมื่อพวกเขาโตขึ้น แต่ซามาลลา ฮัลลิดู เด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตจากโรคโปลิโอกลับมีค�ำตอบที่แตก ต่างออกไปต่ออดีตประธานโรตารีสากล ราเจนดรา เค ซาบู เมื่อครั้งที่ทั้งสองได้พบกันที่โรงพยาบาลนอก เมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรียว่า "ผมมีโอกาสทีจ่ ะยืนได้ไหม" ในเดือนธันวาคม ซาบูนำ� ทีมปฏิบตั กิ ารทางการ แพทย์จากประเทศอินเดียไปให้บริการที่ประเทศไนจีเรียเป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ เด็กหลายร้อยคนที่ประสบความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับฮัลลิดู โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนบางส่วน จ�ำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการแมทชิงแกรนท์ของมูลนิธิโรตารี ทีมแพทย์จ�ำนวน 19 คน และอาสาสมัครอีก 6 คน ได้ผ่าตัดผู้ป่วยกว่า 800 ราย เพื่อแก้ไขความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอ หลังจากที่ฮัลลิดูได้ผ่านขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพขาทั้งสองข้างแล้ว เขาจะ สามารถยืนและเดินได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยยึด และบางทีอาจจะเตะฟุตบอลได้ด้วย ไนจีเรีย ปากีสถานและอัฟกานิสถาน ทั้งสามประเทศนี้ยังไม่ปลอดจากโรคโปลิโอ อัตราการ ฉีดวัคซีนให้ภมู คิ มุ้ กันได้ชะลอตัวลงในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก อุปสรรคส่วนหนึง่ เกิดการต่อต้านของ ชุมชน เพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและข่าวลือเกี่ยวกับแผนการสมรู้ร่วมคิดที่ลอยสะพัดไปทั่วไนจีเรีย ราวกับพายุทะเลทรายจากซาฮารา ท�ำให้พ่อแม่ไม่กล้าให้เด็กรับการหยอดวัคซีน ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งเดียว ที่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้ ในผู้ป่วยโรคโปลิโอจ�ำนวน 121 รายที่ตรวจพบในปี 2012 ปรากฏว่าผู้ป่วย ที่พบในประเทศไนจีเรียมีจ�ำนวนมากกว่าที่ปากีสถานเป็นสองเท่า และมากกว่าที่อัฟกานิสถานถึงสามเท่า ซาบู ซึ่งเป็นผู้น�ำของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 1998 ก็ได้พบกับการต่อต้านในแบบ เดียวกันนี้จากชนกลุ่มน้อยในประเทศอินเดียในเดือนมกราคมของปีที่มีการรณรงค์การขจัดโรคโปลิโอเป็น ปีที่สอง แต่ในขณะที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย เขากลับมองว่าเป็นโอกาสมากกว่า "ถ้าอินเดียท�ำได้ ไนจีเรียก็ท�ำได้" เขากล่าว "เรามีปัญหาที่คล้ายกัน เงื่อนไขที่คล้ายกัน เราต่างมีความทุกข์จากความยากจน และการไม่รู้หนังสือ ด้วยความช่วยเหลือของทีมจากอินเดียประสานกับทีมของไนจีเรีย หากเราร่วมมือ กันก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้” ขณะที่เดินผ่านที่นั่งรอผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซาบูได้พูดคุยกับพ่อแม่ ของผู้ป่วย "เราถามพวกเขาว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อเด็กคนอื่น ๆ อย่างไร” เราบอกพวกเขาว่า “วัคซีนเพียง ไม่กี่หยดจะป้องกันโรคนี้ได้” พวกเขารับรู้และให้ค�ำมั่นกับเราว่าจะกลับไปอธิบายเรื่องนี้ในชุมชนของพวก เขา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กคนอื่นเป็นอีก" – ซัลลิยาน ไพรซ์ และ ไรอัน ไฮแลนด์


14

Rotary Thailand


"เมื่อเด็กเหล่านี้ได้รับการรักษาความ พิการจากโรคโปลิโอ เท่ากับว่าเราได้มอบศักดิ์ศรี ของความเป็นคนปกติคืนให้แก่พวกเขา" อดีตผู้ ว่าการภาค ดีปาค ปุโรหิต ศัลยแพทย์กระดูกและ หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการกล่าว "ในขณะ ที่พวกเขาท�ำได้เพียงแค่คลานตอนมาที่นี่ แต่กลับ สามารถที่จะยืนได้ในสัปดาห์ต่อมา มันคือความ ส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเรา" อดีตประธานโรตารี สากล 3 ท่านที่มีส่วนร่วมในความพยายามครั้งนี้ ราเจนดรา เค ซาบู (บนซ้าย) โจนาธาน บี มาจิยัคบี จากไนจีเรีย (บนขวา) และ กัลยัน บาเนอร์จี


16

Rotary Thailand


“เชือ้ โปลิโอสามารถเข้าไปโจมตีระบบประสาทส่วนกลางและสร้างความ เสียหายแก่เซลล์ประสาทในไขสันหลังหรือก้านสมองท�ำให้กล้ามเนื้อ เป็นอัมพาตและเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติในผู้ที่ติดเชื้อ ทีมแพทย์ จะด�ำเนินการผ่าตัดรักษาในสามแนวทางคือ การผ่าตัดเพื่อยืดขาของผู้ ป่วย การซ่อมแซมเนือ้ เยือ่ อ่อน และการแก้ไขความผิดปกติของกระดูก และเปลี่ยนเส้นเอ็น เด็กส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องรับการผ่าตัดมากกว่าหนึ่ง ครั้ง เพื่อแก้ไขความผิดปกติต่าง ๆ และบางคนต้องท�ำการผ่าตัดมาก ถึงหกครั้ง” ปุโรหิตกล่าว ซี.โอ.ออนเยบูชิ ชุควู รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขของไนจีเรียและศัลยแพทย์กระดูกทีผ่ า่ นการอบรม ช่วยท�ำงาน ในห้องผ่าตัด (ซ้าย)


เวลาแห่งประวัติศาสตร์ : โรแทเรียนสี่คนแรก โดย Susan Hanf and Jason Lamb ที่มาจาก Rotary News ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 อน.ศรัณย์ จันทร์ทะเล สร.เชียงใหม่เหนือ แปล

โรแทเรียนสีค่ นแรกประกอบด้วย-กุสตาวัส โลว์ (Gustavus Loehr) ซิสเวสเตอร์ ชีล (Silvester Schiele) ฮิรมั อี. โชเรย์ (Hiram E Shorey) และพอล พี. แฮริส (Paul P. Harris)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1905 พอล พี. แฮริส, กุสตาวัส โลว์, ซิสเวสเตอร์ ซีล, ฮิรัม อี.โชเรย์ ได้นัดรวมตัว กัน ณ ที่ทำ� งานของกุสตาวัส โลว์ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการประชุมสโมสรโรตารีเป็นครั้งแรก ด้วยความปรารถนาของพอล พี. แฮริส ที่จะสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มผู้ท�ำธุรกิจได้น�ำสุภาพบุรุษทั้งสี่ท่าน มารวมกันและในที่สุดเหตุการณ์นี้ได้นำ� ไปสู่องค์กรระดับนานาชาติที่ท�ำหน้าที่บ�ำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมมิตรภาพ

18

Rotary Thailand


บทความด้านล่างนี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลบางส่วนของโรแทเรียนทั้งสี่ท่านรวมถึง แฮรี แอล.รัก เกิ้ลส์ (Harry L. Ruggles) ผู้ซึ่งมักจะถูกขนานนามว่าเป็น “โรแทเรียนคนที่ห้า” พอล พี. แฮริส ผู้ก่อตั้งโรตารีเกิดที่รัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1868 เขาได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่ของเขาในรัฐเวอร์มอนต์ แฮร์ริสเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่ง เวอร์มอนต์ มหาวิทยาลัยพริ้นสตัน และมหาวิทยาลัยไอโอวา แฮร์ริสเป็นประธานโรตารี (Rotary president) ในปี ค.ศ.1910-1912 และสมาชิกสโมสรโรตารีชิคาโก จนกระทั่งเขาเสียชีวิตเมื่อ 27 มกราคม ค.ศ.1947 ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผูก้ อ่ ตัง้ โรตารีได้ใน “ชีวติ และช่วงเวลา ต่างๆ ของพอล แฮริส (The Life and Times of Paul Harris) ” กุสตาวัส โลว์ เป็นวิศวกรเหมืองแร่ เกิดวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1864 ในเมืองคาร์ลินวิลล์ รัฐ อิลลินอยส์ เขาเป็นโรแทเรียนเพียงสองสามปีและไม่เคยรับต�ำแหน่งทั้งในระดับสโมสรหรือ ระดับนานาชาติ แต่การประชุมโรตารีครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในที่ทำ� งานของเขาที่ห้องหมายเลข 711 ณ อาคารยูนิตี้ ในย่านธุรกิจในรัฐชิคาโก เขาเสียชีวิตในวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1918 ในชิคาโก ฮิรมั อี.โชเรย์ เป็นโรแทเรียนเพียงแค่สองสามปี เขาท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบันทึกการประชุมสโมสร ในปีแรก เขาเกิดที่รัฐเมน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1862 และเสียชีวิตในเดือนมีนาคม ค.ศ.1944 ซิสเวสเตอร์ ชีล เป็นพ่อค้าถ่านหิน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายกสโมสรคนแรกของสโมสรชิคาโก ในปี ค.ศ. 1905 และเป็นฝ่ายการเงินคนที่สามของโรตารีสากลในปี ค.ศ.1945 ซิสเวสเตอร์ ชีล เกิดที่เมือง เทอร์เร่ฮอเต้ รัฐอินเดียนา ในปี ค.ศ. 1870 เขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยธุรกิจในเมือง เทอร์เร่ฮอเต้ และรับราชการทหารในช่วงสงครามระหว่างอเมริกันกับสเปน เขาเป็นประธานบริษัทชื่อ ชิล โคล (Schiele Coal) ในช่วงปี ค.ศ.1902 จนเกษียณอายุในปี ค.ศ.1939 เขาและแฮร์ริสเป็นเพื่อน กันยาวนานและอาศัยอยู่ใกล้ๆกันในแถบทางใต้ของชิคาโก ซิสเวสเตอร์ ชีล เสียชีวิตในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1945 และร่างของเขาได้ถูกฝังใกล้กับแฮริสในสุสาน เมาท์โฮป (Mount Hope) จากถิน่ ฐานเดิมในรัฐมิชแิ กนนัน้ แฮรี่ แอล. รักเกิล้ ส์ ได้สำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอร์ทเวสเทิร์น ในเมืองอีแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ เขาได้เข้าร่วมการประชุมกับโรตารีในครั้งที่สอง เขาท�ำหน้าที่เหรัญญิกให้แก่สโมสรโรตารีชิคาโกในช่วงปีแรก และเป็นนายกสโมสรในปี ค.ศ. 1908-1910 และเป็นกรรมการบริหารโรตารี (Rotary director) ในปี ค.ศ.1912-1913 เขาเป็น ที่รู้จักกันในฐานะที่น�ำการร้องเพลงมาสู่การประชุมโรตารี บริษัทการพิมพ์ของเขาคือ เอช.แอล. รักเกิลส์ แอนด์ โค (H.L. Ruggles & Co.) ได้ตีพิมพ์วารสารโรแทเรียนแห่งชาติและหนังสือเพลง โรตารี (National Rotarian and the first Rotary songbook) เป็นครั้งแรก เขาเสียชีวิตในวัน ที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.1959 โดยได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิข์ องสโมสรต่างๆ ถึง 7 สโมสรรวมถึงสโมสร ชิคาโกซึ่งเป็นสโมสรบ้านเกิดของเขา


Historic Moments : The first four Rotarians By Susan Hanf and Jason Lamb Rotary News – 22 February 2013 O n 23 February 1905, Paul P. Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele, and Hiram E. Shorey gathered in Loehr’s office for what would become known as the first Rotary club meeting. Harris’s desire for camaraderie among business associates brought together these four men and eventually led to an international organization of service and fellowship. Read about each of the first four Rotarians below, and about Harry L. Ruggles, who is often called the "fifth Rotarian." Rotary’s founder, Harris , was born in Wisconsin, USA, on 19 April 1868. He was raised by his paternal grandparents in Vermont and attended the University of Vermont, Princeton, and the University of Iowa. He was Rotary president from 1910 to 1912 and a member of the Rotary Club of Chicago until his death on 27 January 1947. Learn more about the founder of Rotary in “ The Life and Times of Paul Harris .” Loehr , a mining engineer, was born on 18 October 1864 in Carlinville, Illinois. He was a Rotarian for only a few years, never holding office at the club or international level. But that first Rotary meeting was held in his office, Room 711 of the Unity Building in downtown Chicago. He died in Chicago on 23 May 1918. A Rotarian for only a few years, Shorey served as recording secretary during the club’s first year. He was born in Maine in August 1862 and died in March 1944. Schiele , a coal dealer, served as the Chicago club’s first president in 1905 and Rotary International’s third treasurer in 1945. Born in Terre Haute, Indiana, in 1870, Schiele attended Terre Haute Business College and served in the U.S. Army during the Spanish-American War. He was president of the Schiele Coal Company from 1902 until his retirement in 1939. He and Harris became lifelong friends and lived near each other on the South Side of Chicago. Schiele died on 17 December 1945 and is buried near Harris at Mount Hope Cemetery. Originally from Michigan, Ruggles was a graduate of Northwestern University in Evanston, Illinois, and joined Rotary at its second meeting. He was treasurer of the Chicago club during its first year, president from 1908 to 1910, and a Rotary director from 1912 to 1913. He is known for having introduced singing to Rotary club meetings. His printing company, H.L. Ruggles & Co., printed the first issue of The National Rotarian and the first Rotary songbook. He died on 26 October 1959, an honorary member of seven clubs in addition to his home club, the Rotary Club of Chicago. ------------------Source : http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/110210_news_history.aspx

20

Rotary Thailand


รอน เบอร์ตัน ร

ประธานโรตารีสากลรับเลือกของเราต้องการเสริมความเข้มแข็งให้สมาชิก และขจัดความกลัวที่จะไขว่คว้าความส�ำเร็จ อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน แปล

อน เบอร์ตนั ลุกจากโต๊ะท�ำงานทีต่ งั้ ประชิดมุมในส�ำนักงานชัน้ ๑๘ ของอาคารวันโรตารีเซ็นเตอร์ เขาฉีกยิม้ กว้าง ขณะที่จับมือทักทายแบบบีบแน่น และโอบไหล่ด้านหนึ่ง การทักทายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เบอร์ตันมีความถนัดเป็นเลิศ อาจเป็น เพราะเขาเป็นคนท�ำตัวสบาย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด น่าสงสัยว่าท�ำไมเขาจึงใจเย็นได้ในทุกสถานการณ์ มันยากยิ่งนัก ที่จะคงสภาพหน้าเครียดอยู่ได้เวลาที่คุณอยู่ใกล้เขา ความกระตือรือร้นและลิงโลดที่เขาแสดงออกมาอย่างจริงใจเป็นเสมือนโรค ติดต่อ การพูดนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายดายส�ำหรับเขา แม้เวลาที่นั่งสงบอยู่เขาก็เหมือนนั่งบนที่นั่งติดสปริงพร้อมตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้ทันทีอย่างไม่น่าเชื่อ เบอร์ตันเริ่มเข้าร่วมกับสโมสรโรตารีนอร์แมน รัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.๒๕๒๒ เขาเคยเป็น กรรมการบริหารโรตารีสากล เป็นรองประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี และเคยท�ำหน้าที่ผู้ด�ำเนินรายการในการประชุมอบรมผู้ว่าการ ภาครับเลือก เขาได้รับรางวัล "บริการเหนือตนเอง" ของโรตารีสากล รางวัล "บ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น" จากมูลนิธิโรตารี เขา เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตประธานมูลนิธิโรงเรียนนอร์แมน และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิชุมชนนอร์แมน และกรรมการในเนติบัณฑิต ยสภาอเมริกัน รวมทั้งเคยท�ำงานในศาลสูงสหรัฐด้วย ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ เขาเกษียณจากต�ำแหน่งประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา อิงค์ หลังจากอยู่ในต�ำแหน่งหลายปี เขาและเจตตา (ภริยา) มีลูกด้วยกัน ๒ คน และหลาน ๓ คน

บทสัมภาษณ์ประธานโรตารีสากลรับเลือกรอน เบอร์ตัน เดอะโรแทเรียน : ความสัมพันธ์ของคุณกับโรตารีเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร และงานในต�ำแหน่งประธานโรตารีสากลเข้ามาหาคุณ ตอนไหน? เบอร์ตนั : ผมเกือบลาออกจากการเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีนอร์แมนหลังจากเข้าร่วมกับสโมสรนีไ้ ด้ปคี รึง่ ผมบอกใคร ๆ ว่าไม่รู้จะไป สโมสรท�ำไม เพราะมันเป็นแค่การร่วมทานอาหารกลางวัน สมาชิกทีเ่ จอกันส่วนใหญ่กเ็ ป็นกรรมการด้วยกันในมูลนิธขิ องมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา มันเป็นการเสียเวลาอาทิตย์ละสองชัว่ โมงไปเปล่า ๆ อาหารก็ธรรมดา โปรแกรมการประชุมบางครัง้ ก็ธรรมดา ไม่มอี ะไร จูงใจให้ไปสโมสร แต่แล้ววันหนึง่ นายกรับเลือกของสโมสรก็ขอให้ผมรับหน้าทีเ่ ป็นประธานมูลนิธใิ นปีทเี่ ขาจะเป็นนายก เท่ากับเอา ผมไปวางบนหลังเสือเลย เพราะจากนั้นผมก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกสโมสรส�ำหรับปี ๒๕๒๖-๒๗ แม้ผมจะพยายามปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่ายังมีคนที่เหมาะสมกว่าอีกหลายคน แต่พวกเขาก็ยังเทคะแนนเลือกผม ต่อมาผมได้ไปร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลที่โตรอนโต จ�ำได้ว่าได้ที่พักที่โรงแรมรอยัลยอร์ค ตอนอยู่ในห้องโถงที่มีขนาดห้องใหญ่ กว่าส�ำนักงานนี้เล็กน้อย เห็นท่านบิลล์ สเกลตัน ประธานโรตารีสากลรับเลือกนั่งตรงข้าม ผมยังไม่กล้าแนะน�ำตัวในตอนนั้น แต่ ท้ายที่สุดก็ได้รู้จักท่านและเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังจากนั้นเป็นต้นมา สองปีต่อมาผมได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการภาค ซึ่ง ผมเกือบต้องบอกลาต�ำแหน่งนี้อีกเช่นกัน สาเหตุก็เป็นเพราะเกิดมีเรื่องฉาวในการใช้เงินของประธานมูลนิธิของมหาวิทยาลัยแห่ง หนึง่ ของรัฐ มิหน�ำซ�ำ้ ประธานท่านนัน้ ยังเป็นโรแทเรียนด้วย สือ่ มวลชนเล่นข่าวนีใ้ นท�ำนองว่ามีความเกีย่ วโยงกับมูลนิธมิ หาวิทยาลัย นอร์แมนด้วย

22

Rotary Thailand


คืนวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐ ตอนประมาณสี่ทุ่ม อีกสองชั่วโมงก็จะเป็นผู้ว่าการภาคอย่างเป็นทางการ ผมวางนิ้วมือไว้ ตรงโทรศัพท์แบบหมุน และผมวางนิ้วไว้อย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง รวบรวมความกล้าที่จะบอกผู้รับอีกปลายสายหนึ่งว่า ผมจะไม่เป็นผู้ว่าการภาคแล้ว สุดท้ายผมก็ไม่ได้โทร. ออกไป และนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้ท�ำในชีวิต เพราะต่อมาในปี ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๔๓ ผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการบริหารโรตารีสากล จากนั้นอยู่มาวันหนึ่งท่านอดีตประธานโรตารีสากลจิม แลสซีได้ทาบทามให้ผมรับต�ำแหน่งประธานโรตารีสากล นั่นคือค�ำตอบว่างานในต�ำแหน่งประธานโรตารีสากลโผล่เข้ามาใน ความคิดของผมก็ตอนนี ้ ซึ่งผมคิดว่าหากจิมเชื่อว่าผมท�ำงานในต�ำแหน่งนี้ได้ ผมก็เชื่อว่าผมท�ำได้ เดอะโรแทเรียน : ในรายการ "สิ่งที่ต้องท�ำ" ของคุณ มีอะไรที่ต้องท�ำก่อนบ้าง? เบอร์ตัน : ท�ำให้โรแทเรียนยุ่งกับงานโรตารีมากขึ้น ท�ำให้พวกเขามีส่วนร่วม เพราะมันถึงเวลาที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรนี้ไป ข้างหน้า ผมฝากผู้ว่าการภาคให้ทำ� เรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย เราต้องน�ำด้วยการท�ำให้ดู ผมเลือกค�ำขวัญประจ�ำปีว่า "ร่วมใจ โรตารี เปลี่ยนสิ่งดี ๆ แก่ชีวิต" หากคุณผูกพันตัวเองกับโรตารีอย่างจริงจัง ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป คุณห้ามการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้ เพราะในกระบวนการน�ำตัวเองผูกพันกับโรตารีนนั้ คุณได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ผูค้ นเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ก็เป็นสิง่ ทีห่ า้ มไม่ให้ เกิดขึน้ ไม่ได้เช่นกัน จ�ำนวนของชีวติ คนทีเ่ ข้าผูกพันและปรับเปลีย่ นไปตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาโดยโรแทเรียนมันมากมายเกินกว่า ที่ผมจะจินตนาการได้ แต่ชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดก็คือตัวคุณเอง เดอะโรแทเรียน : ทักษะของการเป็นผู้น�ำอย่างโรแทเรียนมีองค์ประกอบหลายประการ สิ่งไหนที่คุณคิดว่าเรายังขาดอยู่มาก? เบอร์ตนั : ทีข่ าดเยอะเลยคือความเชือ่ มัน่ - เชือ่ มัน่ แบบทีจ่ ะพูดได้วา่ "หากฉันท�ำอะไรสักอย่าง มันจะต้องเกิดการเปลีย่ นแปลง ขนานใหญ่" ผมคิดว่าโรแทเรียนกลัวความส�ำเร็จ และผมพยายามท�ำอะไรบางอย่างกับความกลัวนี ้ ผมพูดเรื่องนี้ในหลาย ๆ โอกาส ยกตัวอย่างเรือ่ ง "สมาชิกภาพ" เราคิดว่าไม่ใช่ปญ ั หาของฉัน มันเป็นปัญหาของจอห์น แต่จอห์นก็คดิ ว่าไม่ใช่ปญ ั หาของ เขา มันควรเป็นปัญหาของลินดา และลินดาก็ยกให้เป็นปัญหาของแลร์ร ี ความจริงก็คอื มันเป็นปัญหาของเราทุกคน เรือ่ งแบบ นี้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันพูด จากผู้ว่าการภาคสู่สโมสรและสมาชิกทุกคน อันนี้ไม่ได้หมายความว่าโรแทเรียนทุกคนต้องมี ทักษะความเป็นผู้นำ� ที่ล�้ำเลิศ แต่พวกเรามีความรับผิดชอบที่จะต้องแบ่งปันสิ่งที่พวกเราเคยได้รับมาให้แก่คนอื่น ๆ ในชุมชน เดอะโรแทเรียน : ประธานโรตารีสากลแต่ละท่านมีเวลา ๑๒ เดือนเท่ากัน คุณคิดว่าในเวลาเท่านี้คน ๆ หนึ่งจะท�ำความดีหรือ ความเสื่อมเสียได้มากแค่ไหน? เบอร์ตนั : พิจารณาจากโครงสร้างองค์กรทีม่ อี ยู่ ผมคิดว่าคน ๆ หนึง่ ท�ำความเสือ่ มเสียอะไรมากนักไม่ได้ คุณมีคณะกรรมการ บริหาร และมีสโมสร ๓๔,๐๐๐ แห่งที่เป็นหลักประกันที่ดีที่สุดในโลก เพราะไม่ว่าเราจะยอมรับข้อเท็จจริงนี้หรือไม่ สโมสร หลาย ๆ สโมสรมีอิทธิพลต่อความเป็นไปที่สำ� นักงานใหญ่อีแวนสตัน ในขณะที่บางส่วนลดขนาดลง บางส่วนก็ขยายตัวออก ผมเองไม่เชื่อว่าใครก็ตามเดินมาได้ไกลขนาดนี้แล้วจะคิดตั้งใจท�ำความเสื่อมเสียให้เกิดกับองค์กรได้ แต่ถ้าคิดจะท�ำความ ดีแล้วก็จะท�ำได้เยอะทีเดียว และผมยังเชือ่ ว่าค�ำพูดของผมจะช่วยให้คนตืน่ ตัวเกีย่ วกับสมาชิกภาพและกระตือรือร้นทีจ่ ะแบ่ง ปันให้กับผู้อื่นยิ่งขึ้น เดอะโรแทเรียน : โรตารีคุยไว้มากว่าโดดเด่นเรื่องมิตรภาพ แล้วท�ำได้แค่ไหนกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก? เบอร์ตัน : โอ้โฮ ค�ำถามหินมาก ดูประเด็นเรื่องศาสนา อันนี้จัดการยาก หรือจะประเด็นเรื่องการเมือง มันก็เกิดการแบ่ง


แยกอย่างชัดเจน ในการอบรมอินสติติวท์ผมเห็นการแยกกลุ่มกันของผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะ สะดวกใจที่จะท�ำอย่างนั้น แต่มันน่าพอใจไหมครับที่รู้ว่าโรตารีสามารถท�ำให้พวกเขารวมกันได้ในระหว่างทานอาหาร และ การท�ำกิจกรรมมิตรภาพ เดอะโรแทเรียน : ในต�ำแหน่งใหม่นี้อะไรคือสิ่งที่ท้าทายคุณในเรื่องความเป็นอยู่และการปรับตัว? เบอร์ตนั : คงเป็นเรือ่ งความพยายามทีจ่ ะสร้างสมดุลระหว่างสิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องท�ำภายในชัว่ ระยะเวลาทีเ่ ปิดโอกาสให้ปรับตัวอย่าง จ�ำกัด มวลมิตรโรแทเรียนมักตัง้ ความหวังไว้กบั ประธานฯ ของพวกเขามาก ไม่ได้หมายถึงตัวผม แต่หมายถึงต�ำแหน่งประธาน ผมเองเข้าใจความต้องการของพวกเขาดี ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ประธานฯ คงไปเยี่ยมทุกแห่งที่ส่งจดหมายเชิญมาไม่ได้ ครบ ยากที่จะตัดสินใจว่าจะไปบราซิลหรืออียิปต์ด ี ท�ำอะไรจึงจะดีที่สุดส�ำหรับองค์กร สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือตัดสินใจให้ได้ว่า จะท�ำอย่างไรผมจึงจะยกระดับโรตารีสากลให้สูงขึ้นต่อไปและท�ำสิ่งที่เกิดผลประโยชน์มากที่สุด เดอะโรแทเรียน : มีความคาดหมายอย่างไรหรือไม่ในต�ำแหน่งนี้ที่คุณจะต้องท�ำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง? เบอร์ตนั : งานหลักทีต่ อ้ งท�ำคือการเป็นหัวหน้าคณะเชียร์ลดี เดอร์ และส่งผ่านข้อความให้แก่บคุ คลส�ำคัญ ๆ ในองค์กร นัน่ คือ โรแทเรียนทั้งหลาย ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงคงเกิดขึ้นในระดับสโมสรเป็นหลัก โรตารีสากลไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการ รวมตัวกันของสโมสรโรตารีทั่วโลก เราต้องตอบสนองสโมสรต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ แม้จะต้องยอมรับความจริงที่ ว่าเราคงเอาใจทุกคนไม่ได้ ผมคิดว่างานของประธานฯ คือการรักษาความเป็นปริศนาเอาไว้ เพราะที่นี่คือสถานที่พิเศษ เมื่อ มาถึงที่นี่ แล้วเดินรอบ ๆ แวะเข้าไปดูที่ห้องประธานฯ มันท�ำให้รู้สึกเหมือนตอนได้พบกับบิลล์ สเกลตันที่ห้องโถงในโรงแรม อีกครั้งหนึ่ง เราต้องรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามานั่งท�ำงานในออฟฟิศนี้ เดอะโรแทเรียน : โรแทเรียนบางคน โดยเฉพาะที่เป็นคนรุ่นใหม่ทนไม่ได้กับธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่าง มีกรณีไหนที่คุณรู้สึก ว่ากวนใจคุณอยู่บ้าง? ขอตัวอย่างด้วย? เบอร์ตนั : โดยส่วนตัวผมไม่ชอบการปรับเงินในสโมสร ผมรูว้ า่ สโมสรใหญ่ ๆ หลายแห่งปรับสมาชิก (ส�ำหรับความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างประชุม หรือไม่ติดเข็มโรตารี - ผู้แปล) ซึ่งสามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นก�ำ แต่ถ้า มาปรับทีส่ โมสรของผม คุณจะถูกโยนออกนอกห้องไปเลย อีกเรือ่ งหนึง่ คือความยืดหยุน่ ในการจัดประเภทอาชีพสมาชิก ผมไม่ ได้หมายความว่าเราจะยอมให้ใคร ๆ มาเป็นสมาชิกง่าย ๆ แต่มนั น่าเสียดายไหมหากเราเกือบได้สมาชิกทีด่ มี าก แต่ตอ้ งเสียเขา ไปเพราะข้อก�ำหนดเรื่องประเภทอาชีพ ที่ผมอาจรับไม่ได้คือการเล่าเรื่องโจ๊กสกปรก ซึ่งน่าเสียดายที่ในบางประเทศ การเล่า เรื่องโจ๊กสกปรกกันอย่างเป็นปกติ เราเริ่มรับสมาชิกสตรีมาแล้ว ๒๖ ปี แต่ถึงวันนี้สัดส่วนสมาชิกสตรีมีเพียง ๑๘ เปอร์เซนต์ ภาพเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นการเหยียดผิวที่ยังมีอยู่ เราต้องคิดใหม่และยอมรับความแตกต่างมาก ขึ้น ไม่ใช่แบ่งแยกมากขึ้น ประเด็นเหล่านี้ยังติดค้างในใจผมอยู่ เดอะโรแทเรียน : ท�ำให้นึกถึงวิลล์ โรเจอร์ (ดาราตลกและนักการเมือง) - คุณเคยพบโรแทเรียนที่คุณไม่ชอบบ้างหรือไม่? เบอร์ตัน : ผมเจอบางคนที่ผมไม่ชอบและคนอื่น ๆ ก็ไม่น่าชอบ เช่นพวกที่ไม่ยึดหลักการทดสอบสี่แนวทางของโรตารี จริง อยูว่ า่ มันยากทีจ่ ะน�ำหลักการนีม้ าใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน คุณต้องค้นหาส�ำนึกส่วนลึกในตัวคุณเพือ่ ตอบค�ำถามในแบบทดสอบสี่ แนวทางด้วยความซื่อสัตย์ ผมคิดว่าเราคงต้องน�ำเอาหลักการนี้กลับมาใช้เวลาจัดการปัญหาของคน เดอะโรแทเรียน : เรื่องอะไรในโรตารีที่ยังพูดถึงกันน้อยมาก เบอร์ตนั : เมือ่ โปลิโอถูกขจัดไปจนหมดโลก วันนัน้ ข่าวนีจ้ ะเป็นข่าวหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์นวิ ยอร์คไทมส์ แต่อย่างทีเ่ รารู้ ข่าวดีมักไม่ค่อยมีคนสนใจ เรื่องที่คนทั่วไปยังไม่รู้จักโรตารียังมีอีก เช่นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียน การบริจาค

24

Rotary Thailand


รถเข็นคนพิการ การเติมหนังสือเข้าสู่ห้องสมุด การเป็นเพื่อนอ่านหนังสือให้เด็ก ๆ เหล่านี้รวม ๆ กันแล้วเป็นเรื่องราวที่ฟัง แล้วโดนความรู้สึกคน เดอะโรแทเรียน : คุณมีสุนทรพจน์สั้นแนะน�ำโรตารีของตัวเองหรือไม่? เบอร์ตนั : สุนทรพจน์สนั้ ของผมมีอยู่ แต่ไม่ใช่แบบทีจ่ บได้ในลิฟท์ภายใน ๓๐ วินาที ผมจะพูดว่า : ขอเล่าให้ฟงั เกีย่ วกับองค์กร หนึง่ ทีผ่ มร่วมเป็นสมาชิกด้วย องค์กรนีค้ อื โรตารีทซี่ งึ่ อาจเปลีย่ นชีวติ คุณได้ เพราะทีน่ คี่ ณ ุ จะได้พบกับคนทีอ่ ยูใ่ นท้องทีเ่ ดียวกับ คุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนท้องที่ไหน สโมสรโรตารีแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน แต่เมื่อมองในระดับโลกแล้ว เรามีจุดหมายร่วมกัน คือการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก ที่นี่คุณต้องมีเพื่อนแนะน�ำให้เข้าร่วม ผมสามารถแนะน�ำสโมสรที่ใกล้บ้านให้คุณได้ ไม่ใช่เรือ่ งแปลกหากคุณจะเอาผ้าปิดตาผมแล้วให้ขว้างลูกดอกไปบนแผนทีโ่ ลก แล้วถ้าลูกดอกปักบนพืน้ โลกจุดไหนก็ตามผม จะมีคนรู้จักอยู่ที่นั่น และเขาก็จะรู้จักผมด้วย ความเกี่ยวข้องกันของคนแบบนี้คุณจะหาได้จากที่ไหน เดอะโรแทเรียน : คุณพบโรแทเรียนมาทั่วโลก แต่คุณจะสื่อสารอย่างไรกับเขาหากใช้กันคนละภาษา? เบอร์ตัน : คุณต้องหาได้สักวิธี ไม่ว่าจะใช้ภาษามือ การแสดงออกทางสายตา ความจริงใจ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกให้ กับผู้คนที่คุณไปเยี่ยมพบ ส�ำหรับผมตอนนี้มักจะมีล่ามคอยแปลให้ ในการแสดงสุนทรพจน์ครั้งหนึ่ง ผมบอกกับผู้ฟังว่า ถึง เวลาที่จะทุ่มให้กับการตอบค�ำถาม (ask) แต่ผู้แปลฟังเป็นบั้นท้ายหรือก้น (ass) ก็เลยท�ำให้ผู้ฟังหัวเราะกันยกใหญ่ ปรากฏว่า พวกเขาชอบกัน ในโรตารีเราหาวิธีสื่อสารกันได้อยู่แล้ว เดอะโรแทเรียน : ในการไปเยี่ยมประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน บางทีท่านจะถูกขอให้สวมชุดประเพณีนิยมของท้องถิ่น นั้น ๆ หรือร่วมในกิจกรรมพื้นเมืองซึ่งอาจขัดกับความรู้สึกส่วนตัว คุณมีวิธีวางขอบเขตการให้ความร่วมมืออย่างไร? เบอร์ตนั : คุณเห็นผมเต้น "กังนัมสไตล์" ทีอ่ อสเตรเลียไหม คุณเห็นผมแต่งเป็นเช็คสเปียร์เพือ่ ส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่โรตารี ที่เบอร์มิงแฮมหรือเปล่า? ผมเป็นคนหนึ่งที่ใคร ๆ มักขอให้ท�ำเหมือนตัวตลกในโรตารี ผมอยากให้พวกเขาทราบว่าผมเอง ก็เหมือนกับพวกเขา ไม่ได้เป็นเทวดา แต่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง (ในส�ำนวน put on pants one leg at a time "สวม กางเกงได้ทีละขา" - ผู้แปล) เดอะโรแทเรียน : พอถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คุณจะทิ้งอะไรไว้บนโต๊ะให้กับประธานคนต่อไป? เบอร์ตัน : หวังว่าในแง่ที่จะท�ำให้ประหลาดใจคงไม่มี แต่ผมเชื่อว่าวันเวลาดี ๆ ของโรตารีคอยเราอยู่ข้างหน้า แต่เราจะอยู่ เฉย ๆ ไม่ได้ นับจากวันนี้จนถึงวันดี ๆ ข้างหน้าผมจะขอมอบทุกสิ่งที่ผมมีความสามารถท�ำได้ ผมหวังว่าองค์กรนี้จะเข้มแข็ง ขึ้นเมื่อผมพ้นหน้าที่ และท่านประธานรับเลือกแกรี ซี.เค.ฮวง สามารถรับต่อไปเพื่อท�ำให้ดียิ่งขึ้น อย่างที่ผมได้พูดให้ผู้ว่าการ ภาครับเลือกฟังแล้วว่าเราจะเป็นชัน้ เรียนแรกทีน่ ำ� การร่วมบริจาคให้มลู นิธโิ รตารี (ในระหว่างการอบรมผูว้ า่ การภาครับเลือก) เราขอฝากให้ชนั้ เรียนของแกรีทำ� สิง่ เดียวกันและโรแทเรียนทุกคนก็รว่ มกันท�ำด้วย เราหวังว่าชัน้ เรียนปีนจี้ ะไม่ใช่ชนั้ เรียนเดียว ที่ทำ� เรื่องนี้ แต่เราขอเป็นชั้นเรียนแรกที่ท�ำ เดอะโรแทเรียน : คุณอยากให้ผู้อ่านรู้จักคุณในด้านใด? เบอร์ตัน : หวังว่าทุกคนจะรู้จักผมอย่างที่ผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เป็นโรแทเรียนคนหนึ่งเหมือนพวกเขา มีสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ ในความเป็นตัวตนของผมคือ หากคุณขอความเห็นอะไรจากผมแล้ว คุณจะได้ความเห็นที่ผมจะไม่เปลี่ยนใจกลับค�ำทีหลัง ซึ่ง บางคนอาจไม่ถูกใจ แต่โปรดทราบว่าผมต้องมองหน้า ๆ นี้ทุกเช้าตอนโกนหนวด ผมต้องท�ำตัวให้อยู่กับหน้านี้ให้ได้ เพราะ ฉะนั้นคุณเห็นผมยังไงผมจะเป็นอย่างนั้นตลอด


Ron Burton

Our president-elect wants to energize members, and put an end to their fear of success

R

on Burton gets up from his desk in his pin-neat corner office on One Rotary Center’s 18th floor. He wears a wide grin and offers a firm handshake, just this side of a shoulder grasp. Burton is a master at greeting people. He puts them at ease. This may be because he is remarkably comfortable in his surroundings – no matter what surroundings he’s in, we suspect. His engaging and immediate familiarity is flattering and disarming. It is difficult to maintain a sour disposition in his presence. He has an ebullient and outsize enthusiasm that is, as he intends, infectious. He doesn’t fidget when he speaks, but there’s something like a spring-loaded kinesis lurking when he appears to be sitting still. Burton joined the Rotary Club of Norman, Okla., USA, in 1979 and has served as RI director, Rotary Foundation trustee vice chair, and International Assembly moderator. He has received the RI Service Above Self Award and the Foundation’s Distinguished Service Award. He is a founder and past president of the Norman Public School Foundation, and founder of the Norman Community Foundation. He is a member of the American Bar Association and is admitted to practice before the U.S. Supreme Court. In 2007, he retired as president of the University of Oklahoma Foundation Inc., where he served for many years. He and his wife, Jetta, have two children and three grandchildren. THE ROTARIAN : How did your involvement with Rotary grow, and did the job of RI president ever occur to you along the way? BURTON : I almost terminated my membership about a year and a half after I joined the Norman Rotary club. I tell people that it was because I didn’t have a reason to go. It was just a luncheon meeting, and I already knew everybody in the club through my work at the University of Oklahoma Foundation. It was sort of a waste of two hours on a Thursday. The food wasn’t that good, and sometimes the programs weren’t that good, and there was nothing that made me feel like I needed to go. But the incoming president asked me to chair the Rotary Foundation committee, and that was sort of a hot button for me. Then I was selected to be club president for 1983-84. I said there were more qualified candidates, but they still voted me in. Then I went to the international convention in Toronto. I remember going to the Royal York Hotel and being in a room a little bit bigger than this office. Diagonally across from me was the incoming president of Rotary, Bill Skelton, but I didn’t have the courage to introduce myself. I eventually got to know Bill personally, and we became good friends. Two years later, I was selected to be district governor,

26

Rotary Thailand


but I nearly turned that down too. There was a financial scandal involving the president of another state university foundation, who also was a Rotarian, and the media made the University of Oklahoma Foundation guilty by association. On 30 June 1987, at 10 p.m., two hours before I became district governor, I had my finger in my rotary-dial telephone, and I was poised to say I was not going to serve. I sat with my finger frozen there for 30 minutes, but I didn’t make the call. It was the best thing I ever did. I served as an RI director from 1998 to 2000, and after that, Past RI President Jim Lacy encouraged me to one day consider the job of president. That’s the first time I’d ever thought about the office. I thought, “If Jim thinks I can do that job, then I think I can do that job.” TR : What is at the top of your to-do list? BURTON : To get Rotarians busy doing the work of Rotary, to get them involved. It’s time to move this organization forward. I’m really putting this on my district governors. We’ve got to lead by example. The theme I’ve chosen is Engage Rotary, Change Lives. If you truly get involved in Rotary, it’s going to change


your life. You can’t stop that. In that process of engagement, you’re going to change a lot of lives, and you can’t stop that either. I can’t imagine how many lives have been touched and changed by Rotarians over the years, but the life that’s going to be changed most of all is your own. TR : There are many skills involved in being a leader in Rotary. Which ones are in short supply? BURTON : To some extent, confidence – in the sense of, “If I do something, it’s going to make a big difference.” I think Rotarians are afraid of success. I’m trying to do something about that. I say this from the stage a lot: Membership isn’t my problem, it’s John’s problem; but John thinks it’s not his problem, it’s Linda’s problem; and Linda thinks it’s Larry’s problem. The fact is, it’s a problem for all of us. We’ve got to get that message through, from district governors to club members. That doesn’t mean that all Rotarians have great leadership skills, but they do have a responsibility to share what they’ve been given with others in the community. TR : Every president has 12 months. How much good or harm can one person do in that time? BURTON : I’d like to think a person can’t do much harm from the simple standpoint of how the organization is structured. You’ve got a Board of Directors and 34,000 autonomous clubs, which is probably the greatest insurance policy in the world, because many of the clubs, whether we like to admit it or not, are oblivious to what happens in Evanston. While that has some downsides, it also has upsides. And I don’t think anybody who could get to this level would want to do intentional harm to the organization. But I think you can do a lot on the good side, and I’m hoping my message gets people excited about their membership and eager to share that with others. TR : Rotary puts a great premium on fellowship. What intensity of conflict between members is compatible with that? BURTON : Boy, that’s a tough question. You’ve got religious issues, which are difficult to deal with, and political issues, which are probably the most divisive. At the institutes, I have seen religious factions who are skeptical of one another, but the fact that they are having a meal together and enjoying fellowship speaks volumes as to what Rotary can do. TR : What is the most challenging accommodation or adjustment you have to make because of this job? BURTON : Trying to find a happy balance between what you can do within the time constraints you face. Rotarians put a lot of demands on their president. It’s not about me. It’s all about the myth of the office, and I understand that. Rotarians need to understand that while we would love to visit every place we’ve been invited to, there’s only so much time. Would it be better to visit Brazil or Egypt? What would do the most good for the organization? Deciding how I can continue to raise the bar of Rotary International and make the greatest impact – that’s the challenge. TR : Are there expectations for this office that you would change?

28

Rotary Thailand


BURTON : The job is to be the head cheerleader and get the message out to the most important people in the organization: average Rotarians. I think it all happens at the club level. Rotary International is nothing more than an association of Rotary clubs. We need to be as responsive as we can, realizing that we’re not going to please everybody. I think our job is to keep the myth. This is a special place. To come here, to take the tour, to walk into the president’s office, it’s like seeing Bill Skelton across the hall in Toronto again. We’ve got to preserve that, regardless of who’s sitting here. TR : Some Rotarians – particularly younger ones – chafe at some of the traditions. Are there any that bother you? Care to name some? BURTON : I personally don’t like fines. I know they’re accepted in clubs that are well established, and they raise a lot of money. If you tried that at my club, you’d be thrown out. I also think we need to be more flexible on classifications. That’s not to say we should let everybody in, but there are some qualified people we should try to reach. I think sexist jokes are highly inappropriate. Unfortunately, in some parts of the world, there’s still a lot of sexism. It’s been 26 years since Rotary first opened its membership to women, but only 18 percent of our members are women. What’s wrong with that picture? And racism is a concern. We need to be more inclusive than exclusive. Those are the things that bother me. TR : Calling Will Rogers to mind – have you ever met a Rotarian you didn’t like? BURTON : I’ve met some I don’t respect as much as others. I’ve met some who don’t follow The FourWay Test as much as I would hope. It’s a hard thing to live by. You have to search your soul sometimes to answer those four questions truthfully. I think we need to put that back out in front of people. TR : What’s the Rotary story least told? BURTON : When we eradicate polio, Rotary will make the front page of the New York Times, but good news doesn’t generally sell. Local efforts, like giving money to Meals on Wheels or buying library books and reading to children, are what we need to be doing. That’s the untold story – and that’s the collective impact of Rotary. TR : Do you have a recruitment speech? BURTON : My recruitment speech is not a 30-second elevator pitch. It’s this: Let me tell you about this wonderful organization that I happen to be a member of. Rotary can change your life, because it will put you in contact with people in your community, no matter where you live. No two clubs do exactly the same thing, but on an international level, we’re about to eradicate polio. You have to be invited to join, but I can put you in contact with someone in your community. You can blindfold me in front of a map of the world, and I can throw a dart, and if it hits any piece of land, I will know somebody there and somebody there will know me. Where else can you have that kind of a relationship?


TR : You meet Rotarians from all around the world. How do you communicate when you don’t share the language? BURTON : You find a way. It’s body language, it’s eye contact, it’s the sincerity that you feel and exude when you’re visiting people. In my case now, there’s usually an interpreter. In one speech, I told the audience that it’s time to get your “ask” in gear, but the interpreter didn’t hear the “k.” The audience died laughing. They loved it. In Rotary, you find a way to communicate. TR : When visiting other cultures, you must sometimes be asked to don native dress or engage in a local custom outside your comfort zone. Where do you draw the line? BURTON : Have you seen me dancing to “Gangnam Style” in Australia? Did you see me as Shakespeare, promoting the Birmingham convention? I’ve been known to do a bunch of pretty stupid things for Rotary. I want people to understand that I’m a Rotarian just like they are. I put my pants on one leg at a time. TR : It’s 30 June 2014. What are you leaving on your desk for the next president? BURTON : Nothing from the standpoint of surprises, I hope. I really believe the best days of Rotary are ahead, but we’ve got to start moving now. Between now and then, I’m going to give everything I have. I hope to leave a stronger organization to RI President-nominee Gary C.K. Huang, and he’ll take it higher. As I’ve said to the governors, if we become the first class in which each of us makes a contribution to the Foundation, we’re challenging Gary’s class to do the same and every Rotarian to join us. We hope we’re not the only class to do this, but we will always be the first class. TR : What should readers know about you? BURTON : I hope people see that I’m just an average guy, a Rotarian just like they are. There’s one thing about me that you have to understand: If you ask my opinion, you’re going to get it, and I don’t generally change my mind. That doesn’t always make everybody happy, but I have to look at this face every morning when I shave, and I have to live with myself, so what you see is what you get.

30

Rotary Thailand


นับถอยหลังการประชุมใหญ่ ผวล.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ สร.เชียงใหม่เหนือ แปล

เมืองต่าง ๆ ทีม่ ผี นังอาคารหรือก�ำแพงปูนสีขาว และหาดทรายสีทองทางชายฝั่งทางตอนใต้ของโปรตุเกส กลายเป็ น จุ ด หมายปลายทางที่ ชื่ น ชอบของชาวยุ โรป เขตอัลการ์ฟซึง่ แบ่งแยกออกจากพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศ โดยแนวสองภูเขา มีภมู อิ ากาศแบบเมดิเตอเรเนียนอันเป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งยังเคยเป็นเขตปกครองสุดท้าย ของชาวเผ่ามัวร์ ซึ่งสังเกตได้จากอิทธิพลของรูปทรงด้าน สถาปัตยกรรมและต้นอัลมอนด์ โรแทเรียนทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากล 2013 ที่ลิสบอน ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน จะอยู่ห่าง จากความแปลกตาในธรรมชาติของทิวทัศน์ทอ้ งทะเลแห่ง อัลการ์ฟ ราว 3 ชั่วโมงโดยรถบัส รถไฟ หรือ รถยนต์ แนว ชายฝั่ง Ponta da Piedade แถบทางใต้ของหมู่บ้านใน Lagos เต็มไปด้วยหินทีก่ อ่ รูปร่างขึน้ อย่างน่าทึง่ จุดเริม่ ต้น การส�ำรวจประวัติศาสตร์ทางทะเลของโปรตุเกส มักนิยม เริม่ กันที่ Lagos แห่งนี้ เนือ่ งเพราะเป็นทีซ่ งึ่ เคยเป็นจุดเริม่ ต้นของนักส�ำรวจหลายต่อหลายคณะในยุคแห่งการค้นพบ นั่นเอง บริเวณ Quinta do Lago, Almancil และ Quarteira เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “สามเหลี่ยมทองค�ำ” โดยฉพาะในเรือ่ งทีพ่ กั ทีห่ รูหรา สนามกอล์ฟชัน้ เยีย่ มหลาย แห่ง และแหล่งชอปปิ้งสุดหรู Vilamoura เป็นแหล่งที่มี รีสอร์ทใหญ่ทสี่ ดุ ในบริเวณ 4,000 เอเคอร์สมีสนามกอล์ฟ สามแห่ง สนามเทนนิสและร้านค้ามากมาย คาสิโนและ ท่าจอดเรืออันคึกคัก ลึกเข้าไปอีกนิด Silves เป็นสถานที่ ดัง้ เดิมของป้อมปราการของชาวเผ่ามัวร์ Silves ทีอ่ นุรกั ษ์ ไว้เป็นอย่างดี Sagres ตั้งอยู่ใกล้กับ Cabo São Vicente ที่ ซึ่งครั้งหนึ่งได้ถูกจัดว่าเป็นส่วนปลายสุดของโลก ที่คนยุค เก่าเชื่อว่าดวงอาทิตย์จมลงสู่ทะเลในแต่ละค�่ำคืน - Vanessa N.Glavinskas

กิจกรรมจัดโดยเจ้าภาพที่ลิสบอน

วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมอืน่ คือจากไกด์ ท้องถิ่น ดังนั้นโรแทเรียนชาวโปรตุเกสจึงได้วางแผนจัด

กิจกรรมต่างๆ มากมาย ไว้ส�ำหรับผู้เข้าประชุมใหญ่โรตารี สากล ระหว่าง 23-26 มิถุนายน ที่ลิสบอน ในวันที่ 24 มิถุนายน ปล่อยตัวปล่อยใจไปใน ค�่ำคืนแห่งการแสดงบทเพลงฟาโด้ได้ที่ Campo Pequeno ณ สนามแข่งชนวัวในอดีต ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นสถาน ที่จัดแสดงคอนเสิร์ต นักร้อง Carminho จะน�ำท่านเข้าสู่ บรรยากาศในช่วงค�่ำ ตามด้วยศิลปินเจ้าของแผ่นเสียงยอด ขายติดอันดับ เธอผู้ซึ่งได้รับการความนิยมจากการดัดแปลง เพลงพื้นบ้านฟาโด้ ผสมผสานเข้ากับแนวป๊อป ร๊อคและแจ๊ส ในแต่ละจังหวะและลีลาที่ลงตัว ความบันเทิงอีกแบบส�ำหรับผูห้ ลงใหลในดนตรีคอื การแข่งขันโอเปร่าสากล ทีโ่ รงละคร Teatro Camões ซึง่ จะ มีนกั ร้องโอเปร่า 20 คนจากทัว่ โลกเข้าแข่งขันชิงทุนการเรียน โอเปร่า โรงละครตั้งที่ Parque das Nações อยู่ไม่ห่างจาก สถานที่จัดประชุมฯ มากนักและสามารถเดินไปได้ ในวันที่ 25 มิถุนายน ยังคงมีการแสดงดนตรี และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอีกหลายรายการให้เลือก แบบ รายการชนรายการ ตามแบบฉบับงานเทศกาลของชาว โปรตุเกส ในกิจกรรม Experience Portugal ซึ่งจะจัดขึ้น ในห้อง Convento do Beato บริเวณอารามยุคศตวรรษที่ 15 ส�ำหรับบรรดาผูท้ อี่ ยากจะสัมผัสลิสบอน โปรตุเกส และสเปน มากยิ่งไปกว่านี้ ทางคณะกรรมการฝ่ายเจ้าภาพ ได้จดั เตรียมทัวร์ทงั้ แบบครึง่ วัน เต็มวัน และกระทัง่ โปรแกรม ทั้งก่อนและหลังวันประชุมฯ ไว้ให้เลือกอย่างหลากหลาย สามารถจองซื้อตั๋วได้ภายในวันที่ 7 มิถุนายน ที่ www. lisboa2013.org/events (คลิกที่ “Book Here” ส�ำหรับ ดูรายการทัวร์ชมรอบ ๆ เมือง) หลังจากนั้น สามารถซื้อตั๋ว ได้ในงานประชุมฯ ที่บูธ Host Events Ticket กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากล 2013 ได้ที่ www.riconvention.org แหล่งข้อมูล บอกว่าคืนแห่งฟาโด้ เป็นสุดยอด แห่งกิจกรรมที่จะตรึงใจเราในงานนี้ และยังได้ขอไม่ให้พูด ถึง Host Hospitality Night เพราะว่าขณะนี้ตั๋วจ�ำหน่าย ไปเกลี้ยงหมดแล้ว รายละเอียดของงานกิจกรรม : http:// lisboa2013.org/event/


สิ่งละอัน พันละน้อย

เกษมชัย นิธิวรรณากุล ผู้ว่าการภาคปี น�ำทาง สร้างผลงาน

กล่าวทักทายต่อที่ประชุมโรตารี ให้เหมาะสมกับที่ประชุมอย่างไร

หลักปฏิบัติของโรตารีตามประมวลนโยบายโรตารี ฉบับล่าสุดเดือนมกราคม 2556 (มาตรา 26.080.) (เป็ น มติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารโรตารี ส ากลเมื่ อ เดื อ น พฤษภาคม 2554 มติที่ 182 - บก.) โรตารีสากล (RI) แนะน�ำระเบียบการล�ำดับการแนะน�ำ รวม ถึงการจัดที่นั่งให้เจ้าหน้าที่ RI มูลนิธิโรตารี คณะกรรมการ RI และคู่ครองในงานประชุม พิธีการจัดแถวต้อนรับแขก และการ เรียงรายนามในสิ่งตีพิมพ์ของ RI ดังนี้ • ประธานโรตารีสากล (หรือผู้แทนประธานโรตารีสากล) • ประธานโรตารีสากลรับเลือก • ประธานโรตารีสากลนอมินี • รองประธานโรตารีสากล • เหรัญญิกโรตารีสากล • ประธานคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล • กรรมการบริหารโรตารีสากลท่านอื่น ๆ • อดีตประธานโรตารีสากล (เรียงล�ำดับอาวุโส) • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีรับเลือก • รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี • กรรมการมูลนิธิโรตารีท่านอื่น ๆ • เลขานุการทั่วไปโรตารีสากล • กรรมการบริหารโรตารีสากลรับเลือก • กรรมการมูลนิธิโรตารีผู้จะขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง • กรรมการบริหารโรตารีสากลนอมินี • อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล (เรียงล�ำดับอาวุโส) • อดีตกรรมการมูลนิธิโรตารี (เรียงล�ำดับอาวุโส) • อดีตเลขานุการทั่วไปโรตารีสากล (เรียงล�ำดับอาวุโส) • ประธาน ประธานเพิ่ ง ผ่ า นพ้ น รองประธาน และ เหรัญญิกกิตติมศักดิ์ของโรตารีสากลในประเทศอังกฤษและ ไอร์แลนด์ • ผู้ประสานงานโรตารี ผู้ประสานงานภาพลักษณ์โรตารี และผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีภาคพื้น

32

Rotary Thailand

• ผู้ว่าการภาค • ผู้ว่าการภาครับเลือก • ผู้ว่าการภาคนอมินี • อดีตผู้ว่าการภาค (เรียงล�ำดับอาวุโส) เจ้าหน้าที่ RI เหล่านีพ้ ร้อมคูค่ รองควรได้รบั การกล่าว ทักทายเพียงครัง้ เดียวในงานของ RI ตามหลักปฏิบตั ขิ า้ ง ต้น ผูใ้ ดทีด่ ำ� รงมากกว่าหนึง่ ต�ำแหน่งในปัจจุบนั หรืออดีต จะได้รับการเรียงล�ำดับตามต�ำแหน่งสูงสุดที่ผู้นั้นเคย ครองในปัจจุบันหรือในอดีต ขอแนะน�ำหลักปฏิบตั กิ ารเรียงล�ำดับอาวุโสเพิม่ เติม หรือปรับปรุงให้เหมาะกับจารีตประเพณีท้องถิ่นดังนี้ • กรรมการระดับภาคพื้น และโซน • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค • เลขานุการภาค/เหรัญญิกภาค • กรรมการภาค • นายกสโมสร • นายกสโมสรรับเลือก • อุปนายกสโมสร • เลขานุการสโมสร • เหรัญญิกสโมสร • ปฏิคมสโมสร • กรรมการบริหารสโมสรท่านอื่น ๆ • ประธานคณะกรรมการของสโมสร • อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค • โรแทเรียน • ศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี • ครอบครัวโรตารี ขอแนะน�ำให้เกียรติแก่โรแทเรียนผูม้ าเยือนจากต่าง ประเทศ โดยให้จัดล�ำดับก่อนโรแทเรียนท้องถิ่นผู้ครอง ต�ำแหน่งเดียวกัน แขกชั้นผู้ใหญ่ผู้ซึ่งมิได้เป็นโรแทเรียนอาจได้รับการ จัดอยูใ่ นล�ำดับเหนือกว่าตามขนบธรรมเนียมท้องถิน่ หาก หลักปฏิบัติจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับโรแทเรียนเหนือกว่าผู้ที่ มิได้เป็นโรแทเรียนแล้ว สโมสรและภาคควรเรียนให้แขก ผู้นั้นรับทราบก่อน


RI Meeting Protocol As quoted in Rotary Code of Policies January 2013 Issue (Article 26.080.)

(RI Board of Director's Resolution at May 2011,Dec 182 - editor) The following order of protocol is recommended for introducing, presenting, and seating all current, past, and future officers of RI and its Foundation, committee members, and their spouses at all RI meetings, functions, and receiving lines, and for listing in all RI publications: • President (or president’s representative) • President-elect • President-nominee • Vice-president • Treasurer • Director Executive committee chair • Other directors • Past presidents (in order of seniority) • Trustee chair • Trustee chair-elect • Trustee vice-chair • Other trustees • General secretary • Directors-elect • Incoming trustees • Directors-nominee • Past directors (in order of seniority) • Past trustees (in order of seniority) • Past general secretaries (in order of seniority) • President, immediate past president, vice-president, and honorary treasurer of RIBI • Rotary coordinators, Rotary public image coordinators, and regional Rotary Foundation coordinators • District governors • District governors-elect • District governors-nominee • Past district governors (in order of seniority) At Rotary functions, officers should be addressed according to protocol only once with spouses included at the time of introduction. Individuals holding more than one office or past office, shall be ranked by the highest current or past office held.


After the recommended order of protocol above, the following additional order of protocol is recommended and should be modified to fit local customs and practice: • • • • • • • • • • • • • • • •

Regional and zone-level committees members Assistant governors District secretaries/treasurers District committee members Club presidents Club presidents-elect Club vice-presidents Club secretaries Club treasurers Club sergeants-at-arms Other club board members Club committee chairs Past assistant governors Rotarians Rotary Foundation alumni Rotarians’ families

At district meetings, Rotarians visiting from a foreign country may be placed before local Rotarians of the same rank, as a courtesy. High-ranking non-Rotarians may be given precedence in ranking according to local custom. Clubs and districts are encouraged to advise guests if protocol places Rotarians before non-Rotarians.

เคล็ดลับการทักทายในที่ประชุม

• ก่อนอื่นต้องทักทายประธานในที่ประชุม • กรณีมพี ระสงฆ์องค์เจ้า หรือผูน้ ำ� ทางศาสนาอยูด่ ว้ ย ต้องทักทายพระสงฆ์กอ่ น เช่น “นมัสการพระคุณ เจ้าที่เคารพ” แล้วจึงกล่าวทักทายประธานในที่ประชุม (โดยการเอ่ยต�ำแหน่งเพียงอย่างเดียว หรือทั้งชื่อและ ต�ำแหน่ง)

Tips :

• Address the presiding officer verbally by their official title, thus, “Mr. Chairman,” or “Mr. President,” or “Mr. Moderator,” or, if a woman (married or single), “Madam Chairman,” or “Madam President.” • You may like to include the title before their last name. For example, "Chairman Goldwater" or "Good evening, Chairwoman Goldman.”

34

Rotary Thailand


อภิศักดิ์ จอมพงษ์ สร.แม่จัน แปล

สหรัฐอเมริกา เป็นปีทหี่ กแล้ว ทีส่ โมสรโรตารีในย่านชานเมืองของดีทรอยท์ จัดเกมส์การแข่งขันแบบรายการ Jeopardy! (รายการเกมส์โชว์ของอเมริกา) ขึ้น โดยเจ้าภาพในปีนี้คือสโมสรโรตารีรอยัลโอ๊ค โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน สามทีม (ทีมละ 5 คน) จากสโมสรโรตารีรอยัลโอ๊ค สโมสรโรตารีเบอร์มงิ แฮม และสโมสรโรตารีบลูมฟิลด์ฮลิ ล์ การแข่งขันใช้ค�ำถามที่น�ำมาจากนิตยสารเดอะโรแทเรียนเล่มล่าสุด กิจกรรมครั้งนี้สามารถระดมเงิน ได้ 600 ดอลลาร์ ส�ำหรับเข้าโครงการโปลิโอพลัส ผู้ชนะได้แก่สโมสรโรตารีเบอร์มิงแฮม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันในปี 2013 เม็กซิโก ในช่วงที่มีการรณรงค์ขจัดโปลิโอในทั่วโลก โรแทเรียนภาค 4170 ก็ได้มีส่วนร่วมด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่าง มาก และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของปีบริหารโรตารี 2012-13 ผู้ว่าการภาคเออร์เนส เบนิเตซ และโฮเซ เคลเมนเต อัลวาเรซ โซโต นายกสโมสรโรตารีติโอติฮัวกัน บินข้ามพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ โดย บอลลูนอัดอากาศร้อนทีป่ ระดับด้วยโลโก้ End Polio Now พีระมิดแห่งนีเ้ ป็นหนึง่ ในสิง่ ก่อสร้างทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอเมริกากลางซึ่งประกอบไปด้วยโบราณวัตถุมากมายอยู่โดยรอบ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สหราชอาณาจักร “Roll Out the Barrel” คือองค์กรการกุศลทีม่ อบถังน�ำ้ แบบกลิง้ ได้ ให้แก่เด็กและสตรีในประเทศประเทศ ก�ำลังพัฒนาเพือ่ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการล�ำเลียงน�ำ ้ ถังน�ำ้ ขนาดความจุ 30 และ 50 ลิตร ซึง่ ถูกออกแบบให้ สามารถใช้แรงดันหรือลากไปได้นผี้ ลิตขึน้ ในสหราชอาณาจักรทีร่ าคาต้นทุนถังละ 50 ดอลลาร์ โดยบิล เลสลี จากสโมสรโรตารีเอเลียสเมียร์พอร์ท เวอรัล และเอเดรียน บรูเออร์จากสโมสรโรตารีเวคติสซันไรซ์ ร่วมกันขับ เคลื่อนองค์กรนี้ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มสตรี กลุ่มคริสตจักร โรงเรียน และสโมสรโรตารีอื่น ๆ ปัจจุบัน หลาย ๆ ครอบครัวในประเทศเคนยา อูกนั ดา แซมเบีย และเซียร์ราลีโอน ได้ใช้ประโยชน์จากถังน�ำ้ ดังกล่าว อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย สโมสรโรตารีเคลียร์วอเตอร์บีช รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา และ สโมสรโรตารีบิโทลา สิร้อค สิกาก อดีต สาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย ได้ท�ำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพและน�ำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในวันสันติภาพสากลขององค์การสหประชาชาติในเดือนกันยายน สโมสรโรตารีร่วมกับกลุ่มเยาวชนแลก เปลีย่ นของโรตารีและโรงเรียนมัธยมในท้องถิน่ ในการวาดภาพทีส่ อื่ ถึงสันติภาพในเมืองของพวกเขา โดยใน เคลียร์วอเตอร์บีช นักเรียนได้ช่วยกันตกแต่งบานหน้าต่างหน้าร้าน ส�ำหรับที่อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมา ซิโดเนีย ภาพวาดและสิ่งของจ�ำเป็นอื่น ๆ เช่นดินสอสี สี และอุปกรณ์ศิลปะอื่น ๆ ได้ถูกส่งไปยังโรงเรียน ที่มีความต้องการ รัสเซีย สโมสรโรตารีมอสโคว-โปครอฟคาให้การสนับสนุนกลุม่ นักดนตรีเด็กด้อยโอกาสในการทัวร์คอนเสิรต์ พร้อม กับการฝึกฝนดนตรีในระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Talent in the Open World ในปีทผี่ า่ นมา สโมสรนีร้ ว่ มมือกับสโมสรโรตารีในอิตาลีจดั กิจกรรมในสถานทีอ่ นั ทรงเกียรติในปาดัว กาลยารี และครีโมนา โดยมีนักดนตรีสามคนได้แก่ นักร้องเมซโซ-โซปราโนวัย 22 ปี นักเปียโนวัย 15 ปี และ นักเปียโน นักไวโอลินและนักแต่งเพลงวัย 11 ปี คอนเสิร์ตสามารถดึงผู้เข้าชมเกือบ 1,200 คน สโมสร โรตารีครีโมนามอบรางวัลเป็นไวโอลิน 3 ตัว กับวิโอลาอีก 1 ตัว ที่ผลิตในอิตาลีแก่สโมสรโรตารีมอสโควโปครอฟคา ซึ่งเจ้าของโครงการจะน�ำไปใช้ในโครงการสอนดนตรีในมอสโคว


โกตดิวัวร์ ตั้งแต่ปี 2004 สโมสรโรตารีเยเรซ เดลา ฟรอนเทรา ประเทศสเปน ได้น�ำวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ B และ C และไข้ไทฟอยด์ไปฉีดให้กับเด็กที่อายุต�่ำกว่า 10 ขวบมากกว่า 50,000 คนในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ โดยมี สโมสรโรตารีจำ� นวน 25 สโมสร ที่ร่วมกันระดมทุนกว่า 262,000 ดอลลาร์ ส�ำหรับการฉีดวัคซีนในประเทศแถบ แอฟริกาตะวันตกในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการระบาดอย่างหนักของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในภูมิภาคนี้ โดยสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ถูกพบว่ามีอัตราการตายสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ศรีลังกา ในภาคเหนือของศรีลังกา แม่และเด็กอ่อนจะต้องเดินทางไกลมากเพื่อไปรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐบาล ด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้ที่เป็นแม่เหล่านี้ สโมสรโรตารีโคลัมโบรีเจนซี จึงได้สนับสนุนการตั้งศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่ ซึง่ ให้บริการเป็นเวลานานถึง 20 วัน ตลอดระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้การรักษาขัน้ พืน้ ฐาน และให้ขอ้ มูลเกีย่ ว กับสุขภาพ ครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นในเมืองจาฟนา โดยมีแพทย์อาสาสมัคร 5 คน และเภสัชกรหนึ่งคนไปให้บริการและ แจกจ่ายวิตามินรวม กรดโฟลิค อาหารเม็ดเสริมธาตุเหล็กและยาถ่ายพยาธิ ซึ่งมีมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ แก่ผู้ป่วย 500 คน พร้อมทั้งน�ำแว่นตาส�ำหรับอ่านหนังสือไปแจกอีกมากกว่า 200 อัน ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ในเมืองดาเวาทางตอนใต้ของประเทศฟิลปิ ปินส์ มักจะมีความจ�ำเป็นต้องหยุดท�ำการรักษาโรคมะเร็ง แก่เด็กที่ยากจน เพราะครอบครัวของพวกเขาไม่สามารถที่จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดได้ “บ้านแห่งความหวัง” โครงการที่เป็นจุดเด่นของสโมสรโรตารีวอลลิง วอลลิง (ดาเวา) ซึ่งได้สร้างที่พักส�ำหรับรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 25 คน พร้อมผู้ดูแลอีก 2 คน โครงการนี้ตั้งอยู่ในศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา โดยได้ ให้การรับรองผู้ป่วยมากว่า 1,800 ราย ออสเตรเลีย เครก อัลฟอร์ด, สมาชิกสโมสรโรตารีอามาเดล ได้ขบั รถตัดหญ้ารุน่ Hustler Super Z เป็นระยะทางมากกว่า 400 ไมล์ ข้ามภาคตะวันตกของประเทศออสเตรเลียจากเมืองเพิรธ์ ไปยังเมืองแคลโกอารีในฤดูใบไม้ผลิทผี่ า่ นมา โดยสามารถ ระดมทุนจากกิจกรรมนี้ได้กว่า 70,000 ดอลลาร์ โดยน�ำไปสนับสนุนแก่ Australian Rotary Health for Mental Illness Research and Wheels for Hope ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรที่ให้บริจาครถวีลแชร์ให้กับประเทศ ก�ำลังพัฒนา อัลฟอร์ดใช้เวลาเดินทางทัง้ หมดหกวันเพือ่ ไปยังจุดหมายทีส่ นามกอล์ฟแคลโกอารี และร่วมการประชุม ใหญ่ภาคได้ทันตามก�ำหนดเวลา แคนาดา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันแห่งสันติภาพโลก 21 กันยายน สโมสรโรตารีแห่งวินด์เซอร์-โรสแลนด์ ออนทาริโอ ร่วม กับสโมสรในภาค 6380 (บางส่วนในออนทาริโอ และรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเดินการ กุศลตอนกลางคืนระยะทาง 5 กิโลเมตร ไปตามแม่นำ�้ ดีทรอยต์ โดยที่เส้นชัยมีการจัดคอนเสิร์ตและบาบีคิว ปาร์ตี้ รอต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ที่มาจากทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพ สโมสรยังได้มีการมอบรางวัลให้โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการท�ำงานด้านส่ง เสริมสันติภาพดีเด่น ซึ่งเป็นเสาที่จารึกค�ำว่า " May Peace Prevail on Earth." หรือ “ขอให้สันติภาพจงบังเกิด ขึ้นบนโลก” สหรัฐอเมริกา ด้วยแรงบันดาลใจจากหนังสือเดอะโรแทเรียนฉบับการ์ตนู ตอน "เรือ่ งอัศจรรย์ของโรคโปลิโอ" ท�ำให้นกั เรียนจากโรงเรียน ธอมป์สนั มิดเดิลสคูลในอลาบาสเตอร์ รัฐอลาบามา ร่วมกันวาดภาพทีช่ ว่ ยสือ่ ให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับ โรคโปลิโอ โดยภาพแต่ละภาพบรรยายเรือ่ งราวของการพัฒนาวัคซีนเพือ่ ป้องกันโรคโปลิโอ และการต่อสูเ้ พือ่ ขจัดโรค โปลิโอให้หมดสิน้ ไป สโมสรโรตารีอลาบาสเตอร์-เพลเลฮ์มได้นำ� ภาพวาดไปแสดงในงานระดมทุนวันคริสมาสต์ของ สโมสรในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อให้ภาคธุรกิจในท้องถิ่นและโรงเรียนต่าง ๆ ได้มีโอกาสชื่นชมภาพเหล่านี้

36

Rotary Thailand


เฮติ สโมสรโรตารีเซนต์มาร์คในเฮติ และสโมสรโรตารีซานิเบล-แคปติวา รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ร่วมกันมอบ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลให้แก่โรงเรียนแมรีออสตินในเซนต์มาร์ค ซึง่ เป็นโรงเรียนทีม่ จี ำ� นวนนักเรียน 750 คน แต่ไม่มีห้องน�้ำในอาคาร จึงมีการสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อใช้เป็นห้องน�้ำพร้อมกับมีอ่างล้างมือและ ทีเ่ ก็บส�ำรองน�ำ ้ โดยได้รบั งบประมาณการก่อสร้างจากโครงการระยะ 3 ปีของสโมสรโรตารีซานิเบล-แคปติวา ภาค 6960 (ฟลอริดา) ที่ร่วมกับมูลนิธิโรตารี นอกจากนี้สถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่นยังได้ สนับสนุนการออกแบบและเขียนแบบแปลนให้ อาร์เจนตินา ภาค 4855 ได้เปิดตัวกิจกรรมเพือ่ การประชาสัมพันธ์ครัง้ ส�ำคัญเกีย่ วกับการขจัดโรคโปลิโอ กิจกรรมดังกล่าว ได้ลงหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นการรณรงค์การขจัดโรคโปลิโอในการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 2 ทีมในดีวิชั่นหนึ่งของอาร์เจนตินา คือสโมสรริเวอร์เพลทและสโมสรราซิงคลับ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยนัก เตะของทั้งสองทีมได้ชูป้ายที่เขียนว่า "ลาก่อนโปลิโอ" และในเดือนธันวาคม โรตารีภาค 4855 ได้มอบรางวัล “Peace Through Service” ให้แก่สโมสรราซิงคลับอีกด้วย แอฟริกาใต้ สโมสรโรตารีในเบลเยียม เยอรมัน และแอฟริกาใต้ ได้ร่วมกันมอบรถตู้ที่มีมูลค่าประมาณ 36,000 ดอลลาร์ ให้แก่ “Born in Africa” – องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นรถตู้คันที่สองที่สโมสรโรตารีได้ร่วมกันบริจาคให้กับองค์กรนี้ โดยจะได้น�ำไปใช้ส�ำหรับการเดินทาง ของเด็กมาที่ค่าย การไปท�ำกิจกรรมนอกสถานที่และการท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง สโมสรโรตารีที่ร่วมบริจาค ได้แก่ สโมสรโรตารีดีสเซิลลอเฟ-เชอลอสเทอม,ประเทศเยอรมัน สโมสรโรตารีแอนท์เวอร์เปน-แอเมอลู สโมสรโรตารีเอซ และสโมสรโรตารีเตอฟูเรน ประเทศเบลเยียม และสโมสรโรตารีเพลตเต็นแบรกค์ เบย์ ประเทศแอฟริกาใต้ อินเดีย เดือนตุลาคมชายหาดที่อ่าวเบงกอลในเมืองเชนไนถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมอาหาร เพื่อระดมเงิน สนับสนุนโครงการน�้ำสะอาดและสุขาภิบาล สุขภาพ การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ โรตารี ภาค 3230 เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นเป็นเวลาสามวัน โดยใช้ชื่องานว่า EAT: Enjoy Arusuvai Thiruvizha (หรือ "เทศกาลแห่งหกรสชาติ" ในภาษาทมิฬ) ซึ่งประกอบไปด้วยการสาธิตเมนูอาหารอินเดียที่หลากหลาย มากกว่า 100 รายการ โดยรายได้จากการจัดงานน�ำไปมอบให้โครงการ Happy Village, Happy India ของภาค 3230 เลบานอน ปราสาท Sea Castle ในไซดา เลบานอน ถูกส่องสว่างด้วยโลโก้ End Polio Now ในค�่ำคืนที่เต็มไปด้วย ดวงดาวของเดือนพฤศจิกายน ปราสาททีเ่ ป็นโบราณสถานซึง่ เคยเป็นป้อมปราการและทีม่ นั่ ส�ำคัญในศตวรรษ ที่ 13 แห่งนีต้ งั้ อยูบ่ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีเ่ ชือ่ มต่อกับแผ่นดินใหญ่โดยทางข้ามทะเล สโมสร โรตารีไซดาเป็นผู้จัดพิธีฉายไฟโลโก้นี้โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงาน 200 คน รวมทั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจ�ำเลบานอนตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีกหลายท่าน


ความต่อเนื่องและความยั่งยืน

โดย จอห์น ฮิวโก เลขาธิการโรตารีสากล อผภ.ปรีชา จาดศรี แปล

โรตารีสากลเป็นองค์กรหนึ่งที่ไม่เหมือนองค์กรอื่นๆ อย่าง แท้จริง มีองค์กรมนุษยชาติจำ� นวนมากและมีเอ็นจีโอทีม่ ภี ารกิจยิง่ ใหญ่ ทั้งหมดดังกล่าวต่างก็ทำ� ผลงานใหญ่หลวง-แต่โรตารีเป็นองค์กรเดียว ที่ให้โอกาสแก่คนในทุกภูมิหลังและวิชาชีพที่มีความสามารถพิเศษ และประสบความส�ำเร็จมาแล้วให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อใช้ ทักษะการ ท�ำงาน เพื่อสร้างความแตกต่างด้วยตัวของเขาเองอย่างแท้จริง มั น เป็ น จุ ด ยื น ที่ น ่ า สนใจส� ำ หรั บ แต่ ล ะคนและงานของผม ในฐานะเลขาธิการ- และงานของทุกคนทีท่ ำ� งานทีโ่ รตารีสากล-คือการ ช่วยโรแทเรียนทุกคนในโลก ในทุกสโมสรโรตารีในโลกให้ประสบความ ส�ำเร็จให้ได้มากเท่าที่พวกเขาจักท�ำได้ มิใช่เพียงในปีนี้แต่ตลอดเวลา อันยาวนานในอนาคต และนั่นคือเหตุผลท�ำไมผมอยากขอร้องท่าน ให้รักษาความคิดสองอย่างที่มีสัมพันธ์กันไว้ในใจ-สองค�ำที่ต้องระวัง ที่โรตารีสากล อันมีผลกระทบต่อเกือบทุกสิ่งที่ท่านและเราทั้งหมด ได้ท�ำ สองค�ำนั้นคือ ความต่อเนื่อง และ ความยั่งยืน

ความต่อเนื่อง

ความต่อเนื่องเป็นค�ำหนึ่งที่เราได้ใช้ติดต่อกันมาในโรตารีเป็น เวลาหลายปี โรแทเรียนทุกคน ผูน้ ำ� ในโรตารีทกุ คน เป็นตัวเชือ่ มในสาย โซ่ ความส�ำเร็จของเรามิสามารถวัดได้ดว้ ยความแข็งแกร่งของเราเพียง ล�ำพัง จะวัดได้โดย เราเชือ่ มได้ดเี พียงใดในสิง่ ทีเ่ ราท�ำขณะนี้ กับสิง่ ทีไ่ ด้ ท�ำมาก่อน และสิ่งทีเ่ ราจะท�ำได้ภายหลัง การสื่อสารระหว่างช่วงอายุของผู้น�ำหมายถึง การใช้บทเรียน ไม่มากมาเรียนรู้ใหม่ และจ�ำนวนน้อยจะตกผ่านรอยแยกการสื่อสาร ที่มีประสิทธิผล การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา แผนกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีด่ ำ� เนินไปสามถึงสีป่ ใี นอนาคต ไม่ได้หมายความว่า งานของผูน้ ำ� ปีทแี่ ล้วจะถูกละเลยเมือ่ มีคณะบริหารใหม่มารับต�ำแหน่ง ที่โรตารีสากลเราประจักษ์ว่าความต่อเนื่องในแผนกลยุทธ์เร่ง ด่วนของเราจะน�ำไปสู่ การบริการที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เราประจักษ์ ว่าความต่อเนื่องมิใช่เพียงแต่เราใช้ด�ำเนินกิจกรรมในองค์กรของพวก เรา แต่เรายังใช้บริการชุมชนของเราอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย นี่เป็นเหตุผลว่าท�ำไมผมเร่งให้แต่ละท่านใช้ บริการออนไลน์ Rotary Club Central เครื่องมือชิ้นใหม่ที่โรตารีสากลน�ำออกมาใช้ เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ภาคและสโมสรเข้าใจดีขึ้นและ จับใจความของตนในเรื่องเป้าหมายและความส�ำเร็จในอดีตที่ผ่านมา ได้ และ วางแผนอย่างมีกลยุทธ์สำ� หรับอีกหลายๆ ปีในอนาคต บริการออนไลน์นอี้ ยูบ่ นเว็บไซด์ rotary.org ที่ Member Access, และผมขอให้กำ� ลังใจทุกท่านได้ไปเข้าดู ใช้เวลาพอสมควรเรียนรูแ้ ละเริม่ ใช้

38

Rotary Thailand

การตั้งเป้าหมายใฝ่ฝันสูงแต่เป็นความจริง,และตามรอยความ ก้าวหน้าของเราตรงไปให้พบกับเป้าหมาย เป็นหลักส�ำคัญในการน�ำ สโมสรและภาคด�ำเนินไปตามเส้นทางในการบริการโรตารี เป้าหมาย มิใช่เพียงเพื่อท�ำให้ดี-เป็นการท�ำดีที่สุดเท่าที่เราจะท�ำได้ งานที่มีผล กระทบยิ่งใหญ่ที่สุด ยาวนานที่สุด และเป็นผลดี สิ่งนี้น�ำผมมายังความ คิดที่สอง – ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

ความต่อเนือ่ งเป็นค�ำทีค่ นุ้ เคยในโรตารีแต่ความยัง่ ยืนเหมือนจะ เป็นค�ำใหม่ตอ่ เรา มันเป็นค�ำหนึง่ ทีก่ ำ� ลังจะเป็นใจกลางส�ำคัญในขณะที่ เราก�ำลังเคลือ่ นไหวสูบ่ ทใหม่ของมูลนิธโิ รตารีของเราด้วยวิสยั ทัศน์เพือ่ อนาคต (Future Vision) และเป็นค�ำส�ำคัญส�ำหรับการคงอยูข่ องโรตารี ความยั่งยืน ที่แก่นกลางของค�ำ หมายความว่า งานที่ท่านท�ำมี ผลกระทบต่อเนื่อง โดยไม่มีการลงทุนต่อเนื่อง ส�ำหรับโครงการบริการ, ตัวอย่างทีด่ ตี ลอดกาล คือ การให้ปลา แก่ชายคนหนึง่ กับสอนให้ชายคนหนึง่ จับปลา การใช้ทรัพยากรของเรา แก้ไขปัญหาความต้องการระยะสัน้ จะไม่มผี ลและมีประสิทธิภาพเท่ากับ การลงทุนที่จะแก้ปัญหาความต้องการนั้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เรามองดูหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ว่าไม่มแี หล่งน�ำ้ สะอาด เป็นสถานการณ์ทที่ า่ นได้เห็นบ่อยมากในส่วนต่างๆ ของโลก สถานการณ์ ล่อใจให้เรามองดูและพูดว่า คุณรู้นะด้วยเงิน 2-3 พันเหรียญสหรัฐ เรา สามารถไปที่นั่นและขุดบ่อน�้ำและใส่เครื่องสูบน�้ำลงไป แล้วชาวบ้านก็ จะได้ใช้น�้ำ โดยความจริง คนส่วนใหญ่ท�ำเช่นนี้ และได้ท�ำมาแล้วทั้งใน โรตารีและองค์กรอื่นๆ และนี่เองเป็นเหตุให้หลายแห่งในโลกเป็นที่ ทิ้งขยะเครื่องสูบน�้ำมช�ำรุด, เครื่องสูบน�้ำถูกสร้างโดยผู้ที่มีเจตนาดีซึ่ง ไม่ค่อยคิดย้อนไปถึงรอยรั่วของน�้ำสะอาดซึ่งไม่วางแผนว่าอะไรจะเกิด ขึ้นเมื่อเครื่องสูบน�้ำช�ำรุดหรือต้องการอะไหล่ใหม่ หรือต้องการเพียง แค่ท�ำความสะอาด และรักษาให้น�้ำดื่มได้ นี่เป็นเหตุผลที่เรามาคุยกันถึงเรื่องความยั่งยืนและเหตุที่ความ ยัง่ ยืนเป็นกุญแจสูค่ วามส�ำเร็จของวิสยั ทัศน์เพือ่ อนาคต เพราะเมือ่ ท่าน มีความคิดในใจเรื่องโครงการที่ยั่งยืน ท่านก็จะได้เห็นว่าการที่จะแก้ไข ปัญหาของหมู่บ้านที่ไม่มีน�้ำนั้นจะใช้ความพยายามอีกเพียงเล็กน้อย การเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย ถ้าท่านต้องการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง และท�ำให้ถูกมันจะ ไม่ใช่เรื่องของงานในสอง-สามอาทิตย์และเงินสอง-สามพันเหรียญ :


* ถ้าท่านอุทิศตนท�ำให้ถูกต้อง ท่านจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ในชุมชน ท่านจะท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นเพื่อตกลงใจ ว่าอะไรถูกต้อง ว่าอะไรจ�ำเป็น,และอะไรคือความท้าทาย * ท่านต้องรู้แน่ว่าใช้กลวิธีอย่างไรส�ำหรับเงินทุนที่สงวนไว้เพื่อ การบ�ำรุงรักษาและ * ท่านต้องรูแ้ น่วา่ มีหมูค่ น-ไม่ใช่เพียงคนเดียวแต่ตอ้ งหลายคนผู้รับผิดชอบต่อเครื่องสูบน�ำ้ นั้น ใครรู้วิธีแก้ปัญหาเครื่องสูบน�้ำ ใครหา อะไหล่และติดตั้งลงไป ใครท�ำให้เครื่องท�ำงานได้ไม่เพียงสอง-สามวัน หรือเดือน แต่เครื่องท�ำงานได้เป็นเวลาหลายปี และเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน เครื่องสูบน�้ำก็สมควรท�ำได้ เพราะเหตุว่าน�้ำสะอาดที่สิ้นสุดภายในสอง-สามเดือนจะไม่ สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครได้เลย แต่น�้ำสะอาดที่มีให้ใช้อย่างเชื่อถือ ได้จะหมายถึงครอบครัวที่มีสุขภาพดีขึ้น เด็กที่ไปโรงเรียนได้ มารดา ที่ไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันไปเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของ ครอบครัว และผลกระทบทีด่ ที งั้ หมดนีจ้ ะต่อเนือ่ งไป-หลังจากสัมผัสมือ ครั้งสุดท้าย กระเป๋าใบสุดท้ายถูกจัดเรียบร้อย และดอลลาร์สุดท้ายได้ ถูกจ่ายไปในโครงการนั้น เมื่อเราคุยถึงความยั่งยืนในโรตารี เราจะไม่พูดเฉพาะการท�ำให้ การบริการของเราอยูย่ นื นาน แต่เราต้องการท�ำให้แน่ใจว่าโรตารีจะอยู่ ยืนนานด้วย และนั่นหมายความว่าท�ำให้แน่ใจว่าสโมสรของเรายั่งยืนสโมสรของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นเวลานาน * นั่นหมายความว่า มิใช่เพียงแต่น�ำสมาชิกใหม่เข้ามา แต่เรา เป็นพี่เลี้ยงเขาและท�ำให้แน่ใจได้ว่าเขาเป็นโรแทเรียนที่กระตือรือร้น มี ภาระหน้าที่แน่นอน * นัน่ หมายถึงการปรับแต่งสูค่ วามต้องการของสมาชิกทีอ่ ายุนอ้ ย เพื่อให้สโมสรโรตารีเป็นมิตรกับนักวิชาชีพอายุน้อยที่ยังคงท�ำงานอยู่ * นั่นหมายถึงการหาวิธีการที่ดีขึ้นเพื่อน�ำอดีต อินเตอร์แรกต์ เตอร์, โรตาแรกต์เตอร์, ไรล่า, ผู้เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เข้ามาสู่ สโมสรในฐานะโรแทเรียนเพื่อจะได้ไม่มีอดีตโรตาแรกต์เตอร์กล่าวเช่น นี้อีก “ผมอยากจะเข้าร่วมโรตารีแต่ไม่มีใครชวนผม” * นั่นหมายความว่า เราต้องท�ำให้แน่ใจได้ว่าทุกสโมสรปรากฏ อยู่บนอินเตอร์เน็ต เพื่อสมาชิกรุ่นเยาว์ที่โรตารีต้องการ จะพบเราได้ เมื่อเขาค้นหาเรา อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น ทางที่ ส ะดวกที่ สุ ด ส� ำ หรั บ สมาชิ ก ใหม่ ที่ มี ศักยภาพจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสโมสร-และเป็นวิธีที่ดีที่สุดและ

ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งส�ำหรับสโมสรที่จะแสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีอะไรจะ เสนอให้ เว็บไซต์ทดี่ ที สี่ ดุ ของสโมสรจะเป็นหน้าต่างเข้าดูชวี ติ ของสโมสร, จะเห็นรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องโครงการและองค์ปาฐก, ปฏิทินการ ประชุมของสโมสร และตารางเหตุการณ์ของสโมสรและเป็นวิธีที่ดีสุด เพื่อแสดงให้คนทั่วไปผู้ซึ่งไม่รู้มากนักในเรื่องโรตารีและต้องท�ำอย่างไร เมื่อเป็นโรแทเรียน ผมขอส่งเสริมให้ทา่ นคิดว่าอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึง่ ของเครือ่ ง มือสร้างภาพลักษณ์สาธารณะ ของท่าน ใช้สอื่ ทางสังคม ใช้ Facebook และ Twitter เพื่อการกระจายข่าวออกไปว่าภาคและสโมสรของท่าน ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ มิใช่เพียงแต่ชว่ ยให้เข้าถึงสมาชิกใหม่ แต่ชว่ ยให้โรแทเรียน เข้าถึงกันและกัน-ในเรื่องความคิดและแรงจูงใจและศักยภาพส�ำหรับ เพื่อนร่วมงาน ท่านจะเห็น เว็บไซด์โรตารีสากลที่ออกแบบใหม่ ที่จะช่วย ให้โรแทเรียนติดต่อกันได้สะดวกยิ่งขึ้น เราได้เพิ่มเรื่องน่าสนใจที่เป็น ประโยชน์ต่อท่านตั้งแต่บัดนี้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เริ่มให้ microsite เพื่อให้ท่านสมัครรับทุนของมูลนิธิทาง online ภายใต้ วิสัยทัศน์เพื่อ อนาคต และในการประชุมใหญ่ที่กรุงเทพฯ (Bangkok Convention) เราได้เปิดตัว Showcase (บนเว็บไซต์ของโรตารีสากล) ซึง่ เป็นทรัพยากร ที่ใช้เพื่อเน้นถึงงานอันยิ่งใหญ่ที่โรแทเรียนได้ท�ำทั่วโลก ผมขอเร่งเร้า ให้โรแทเรียนทุกท่านในภาคของท่านเผยแพร่โครงงานของท่านที่ป้าย แสดงเพื่อให้เราได้รู้จักใช้พลังของสื่อทางสังคม เพื่อแสดงให้โลกรู้ถึงถึง สิ่งใฝ่ฝันต่างๆที่โรตารีกระท�ำอยู่ ในฐานะเลขาธิการของท่าน เป้าหมายอย่างหนึง่ ของผมคือท�ำให้ แน่ใจว่างานของโรตารีเป็นที่ยอมรับ-โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ เราในการขจัดโปลิโอ ในปีที่ผ่านมา โรตารีเป็นเรื่องน่าสนใจของ BBC และวารสาร Economist และวารสารอื่นๆ อีกมากทั่วโลก เดือนนี้ วารสาร Time ได้ขึ้นปกเรื่องการขจัดโปลิโอโดยโรตารีเป็นเรื่องเด่นใน ฐานะผู้น�ำในความพยายามขจัดโปลิโอ ชื่นใจที่ได้เห็น เป็นขวัญและศรัทธาอันแรงกล้าระหว่างโรแท เรียนทีแ่ สดงให้โลกรูว้ า่ องค์กรโรตารีสามารถท�ำอะไรให้ส�ำเร็จลงได้ แต่ ส�ำคัญกว่านัน้ ,องค์กรนีช้ ว่ ยสนับสนุนทัว่ โลกในการขจัดโปลิโอเพือ่ แสดง ว่ามันเป็นทรัพยากรที่เราต้องการให้งานส�ำเร็จอีกครั้งและเพื่อทุกคน ขอบคุณส�ำหรับความตั้งใจและการกระท�ำ


CONTINUITY and SUSTAINABILITY by John Hewko, RI General Secretary

Rotary International truly is an organization unlike any other. There are plenty of humanitarian organizations out there, plenty of other service clubs, lots of nonprofit organizations and NGOs with great missions, all doing great work — but Rotary is the only one that gives talented and accomplished individuals, of any background and profession, the chance to step forward to put their skills to work, to really make a difference themselves. It is an amazing platform for each of us, and my job as general secretary — and the job of every- one who works at Rotary International — is to help every Rotarian in the world, in every Rotary club in the world, to achieve as much as they possibly can, not just this year but in all the years to come. And that is why I would like to ask you to keep in mind two related concepts — two watchwords at RI that impact nearly everything that you and all of us do. They are Continuity and Sustainability.

CONTINUITY

Continuity is a word that we've been using in Rotary for many years. Every Rotarian, and every Rotary leader, is a link in a chain. Our success can never be measured by only our own strength. It will be measured by how well we link what we do now with what was done before us and what can be done after us. Communication between generations of leaders means that fewer lessons will need to be relearned, and less will fall through the cracks. Effective communication, planning for each changeover, and developing strategic plans that go three to four years out into the future means that it is less likely that the work of last year's officers will be abandoned when a new (team) takes office. At RI, we recognize that continuity in our strategic priorities will lead to more effective service. We recognize that this not only applies to how we run our organization but also serving our communities more effectively. That is why I would urge each of you to utilize Rotary Club Central, a new tool that RI rolled out. It is designed to help districts and clubs to better understand and capture their past goals and achievements, and to plan strategically for several years into the future.

40

Rotary Thailand


It is on the rotary.org website under Member Access, and I encourage each of you to take a look, spend some time learning about it, . . . and then start using it. Setting ambitious but realistic goals, and tracking our progress toward meeting them, is essential to keeping clubs and districts on track in their Rotary service. The goal is not just doing good work — it's doing the best work we can, work that will have the largest, and longest-lasting, positive impact. This brings me to the second concept: sustainability.

SUSTAINABILITY

Continuity is a familiar word in Rotary, but sustainability is quite new to us. It is a word that is going to be absolutely central as we move into a new chapter of our Rotary Foundation, with Future Vision, and it is also essential for the survival of Rotary. Sustainability, at its core, means that the work that you do will have a continued impact, without continued investment. For service projects, the classic example is giving a man a fish, versus teaching him to fish. Using our resources to solve a short-term need is never as effective and efficient as making an investment that will continue to solve that need over time. For example, we might look at a village without a source of clean water — a situation that you see so often in so many parts of the world. It is tempting to look at this situation and say, you know, for a few thousand dollars, we could go in there and dig a well and put in a pump, and the villagers will have water. And in fact, that is exactly what many people do, and have done, in Rotary and in other organizations. And that is why many parts of the world are littered with broken pumps — pumps built by well-meaning people who did not think past that first gush of clean water, who did not plan for what would happen when

a pump breaks, or needs a new part, or just needs to be cleaned and maintained to keep the water drinkable. So that is why we're talking about sustainability, and why sustainability is going to be key to the success of Future Vision. Because when your mindset is on sustainable projects, you will realize that fixing the problem of that village without water is going to take a little more effort, a little more involvement. If you really want to fix the problem, and do it right, it might not be the work of a few weeks and a few thousand dollars: . If you are committed to doing it right, then you will involve the community. You will work with local stakeholders to determine exactly what is needed and what the challenges are. . You will make sure mechanisms are in place to provide a reserve fund for maintenance, and . You will make sure that there are people — not just one person, but multiple people — who are responsible for that pump, who know how to fix it, who can get spare parts and install them, who will make sure that the pump keeps working, not just for a few days or months, but for many years, and that when the pump needs to be replaced, it will be. Because clean water that lasts for only a few months is not going to change anyone's life. But clean water that is reliably available means families who are healthier, children who go to school, mothers whose days are not consumed by meeting their families' most basic needs. And all of this good impact will continue on — after the last hand is shaken, the last bag is packed, and the last Rotary dollar is spent on that particular project. When we talk about sustainability in Rotary, we are not just talking about making sure that our


service lasts : We also want to make sure that Rotary lasts. And that means making sure that our clubs are sustainable — that they are going to keep going strong for a long time. . That means, of course, not just bringing in new members, but mentoring them and making sure that they become active and engaged Rotarians. . It means adapting to the needs of younger members, so that Rotary clubs are friendly to younger working professionals. . It means finding better ways to bring past Interactors, Rotaractors, RYLA and Youth Exchange participants into our clubs as Rotarians, so that no former Rotaractor ever again can say, "I would have loved to join Rotary, but no one ever asked me." . It means making sure that every club has a presence on the Internet, so that the younger members that Rotary needs, can find us when they look for us. The Internet is the easiest way for a potential new member to get information about a club — and one of the easiest and best ways for a club to show what membership has to offer. The best club websites give a window into the life of a club, with details on projects and speakers, the club's calendar of meetings, and its schedule of events. It is the best way to show people who might not know much about Rotary what it is like to be a Rotarian. I also encourage you to think of the Internet as part of your public image toolbox. Use social media, use Facebook and Twitter, to get the word out about what your district and clubs are doing. Not only does this help Rotary reach new members, but it helps Rotarians reach each other — with ideas and inspiration, and the potential for new partnerships.

42

Rotary Thailand

You will see a redesigned RI website that will enable Rotarians to connect with each other even more easily. We have added some features that you can benefit from now. Just last week we launched a microsite that allows you to apply online for Foundation grants under Future Vision. And at the Bangkok convention we introduced Showcase as a resource to highlight the great work that Rotarians do around the world. I urge each of you to encourage the Rotarians in your district to post their projects on Showcase, so that we can use the power of social media to show the world the fantastic things that Rotary does. As your general secretary, one of my goals has been to ensure that Rotary's work is recognized — especially our role in the eradication of polio. In the past year, Rotary has been the subject of feature stories on the BBC and in The Economist magazine and in many other media outlets around the world. This month, Time magazine's international edition ran a cover story on polio eradication, with Rotary prominently featured as a leader in the eradication effort. It's great to see. It builds morale and enthusiasm among Rotarians and shows the world what an organization such as Rotary can accomplish. But, even more important, it helps build support worldwide for polio eradication so that we get the resources we need to finish the job once and for all. Thank you for your attention & action


ศูนย์โรตารีในประเทศไทย March-April 2013

มิตรโรแทเรียนทีร่ กั ทุกท่าน มีนาคม-เมษายน เป็ นเดือนทีพ่ วกเราชาวโรแทเรียน จะได้พบกับความสุข ความสนุ กสนานในบรรยากาศอันอบอุ่น แห่งไมตรีจิตมิตรภาพ โดยเฉพาะอย่า งยิง่ การพบกับ ความ สาเร็จของทุกๆ สโมสรและภาคทัง้ 4 ภาคในประเทศไทยเรา ในความสาเร็จแห่งการสร้างผลงาน เพื่อสันติสุข และเพิม่ พูน ความเข้มแข็งของมิตรภาพในงานการประชุมใหญ่ประจาปีของ ภาค แล้วเราก็พร้อมจะก้าวหน้าเดินต่อไปบนความสาเร็จให้ มากยิ่ ง ขึ้ น ในการสัม มนาอบรมนายกรั บ เลื อ กร่ ว มภาค (Multidistrict PETS) เตรียมความพร้อมและให้กาลังใจแก่ผนู้ า สโมสรคนใหม่ ท่ า นนายกรับ เลือ กจากทุ ก สโมสรคงได้ร ับ ความรู้ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ รวมทัง้ กาลังใจในการ ทางานในปีโรตารีทจ่ี ะมาถึงด้วยความมุ่งมันในความส ่ าเร็จ

ผม คณะกรรมการ และเจ้ า หน้ า ที่ศู น ย์ โ รตารีใ น ประเทศไทยทุกคน ขอแสดงความขอบคุณ ยินดีและชื่นชมใน ความสาเร็จของทุกสโมสรและทัง้ 4 ภาคในปี โรตารี 2555 ปี แห่งความสาเร็จในการสร้างผลงาน เพือ่ สันติสุข อีกทัง้ ขอเป็ น กาลังใจและพร้อมจะให้การสนับสนุ นทุกสโมสรและทัง้ 4 ภาค ที่เ ราจะร่ ว มกัน ก้า วเข้า สู่ค วามส าเร็จ ในการร่ ว มใจโรตารี เปลีย่ นสิ ง่ ดีๆ แก่ชีวิต (Engage Rotary, Change Lives) ด้วยไมตรีจติ แห่งโรตารี (อผภ.ไพโรจน์ เอือ้ ประเสริฐ) ผูว้ า่ การภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2544-45 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2555-57 อน.นัยนา คมสัน เลขานุการมูลนิธเิ ยาวชน แลกเปลีย่ นภาค 3360 นาคณะเยาวชน แลกเปลีย่ นของภาคเยีย่ มชมศูนย์โรตารีใน ประเทศไทย เมือ่ วันที ่ 1 มีนาคมทีผ่ า่ นมา โดยมี อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ ประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ และ อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์ ผูแ้ ทนดูแล การเงินโรตารีสากลในประเทศไทยให้การ ต้อนรับ 

ตัวเลขโรตารี ข้อมูล ผูแ้ ทนดูแลการเงินฯ (4 มี.ค. 56) หนังสือโรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ (The ABCs of รวม ภาค Rotary) ฉบับปรับปรุงล่าสุด รวมเรือ่ งราวน่ารู้ สมาชิ ก ของโรตารีเหมาะอย่างยิง่ สาหรับสมาชิกใหม่ เขียนโดย อดีตประธานโรตารีสากล คลิฟฟอร์ด สโมสร ดอคเตอร์แมน แปลโดยคณะกรรมการแปลของศูนย์โรตารี อัตราแลกเปลีย่ นโรตารีสากล ในประเทศไทย ราคาเล่มละ 60.- บาท  ชุดเอกสารสาหรับสมาชิกใหม่ เดือนมีนาคม 2556 ประกอบด้วยเอกสารความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับโรตารีและมูลนิธโิ รตารีรวมอยู่ ในแฟ้มสีขาวสวยงาม ในราคาชุดละ 100.- บาท ท่านสมาชิกสามารถ US$1 = 30.00 บาท สังซื ่ ้อ โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ และชุดเอกสารสาหรับสมาชิกใหม่ ได้ทศี ่ นู ย์ ชุดเอกสารสมาชิกใหม่ โรตารีในประเทศไทย  ศูนศูย์นโรตารี ในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี ่ยนทาวเวอร์ 2 ชั2้นชัน32 ฒฒนานาถ.อโศก ย์โรตารี ในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี ย่ นทาวเวอร์ ้ 32ซ.วัซ.วั ถ.อโศกวัฒ วัฒนานากรุกรุงงเทพฯ เทพฯ10110 10110 โทร. 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719; info@rotarythailand.org; www.rotarythailand.org; www.facebook.com/ThaiRotaryCentre โทร. 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719; info@rotarythailand.org; www.rotarythailand.org; www.facebook.com/ThaiRotaryCentre


Rotary in Action Multi PETS,2-3 March 2013

D3330

D3340

D3350

D3360

44

Rotary Thailand


Rotary in Action Multi PETS,2-3 March 2013


Profile for Rotary Centre in Thailand

Rotary Thailand Magazine  

March-April 2013

Rotary Thailand Magazine  

March-April 2013

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded