Page 1

July-August 2017 กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐


โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่ง การบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี ณ ุ ค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าใน การประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจใน อาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

งานประชุม บรรณาธิการนิตยสารโรตารี ระดับภูมิภาค

สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทัว่ โลก ทีม่ อี ดุ มการณ์ในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์อย่างเดียวกัน The Object of Rotary The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society;

๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service.

นิตยสารโรตารีประเทศไทย เจ้าภาพ At a Glance

สถิติถึง 31 มีนาคม 2017 ที่มา : the rotarian ( 31 March 2017)

Host by The Rotary Thailand Magazine

ROTARY Members :1,233,172 Clubs :35,533

INTERACT Members: 495,880 Clubs: 21,560

Thailand, Japan, Korea, Philippines, Taiwan, India, Australia 1-4 November 2017 @ Rotary Centre in Thailand, Bangkok

ROTARACT Members: 233,450 Clubs: 10,150

RCCS Members: 210,500 Corps: 9,452


สารประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส.ไรซ์ลีย์ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มิตรโรแทเรียนที่รัก มีเหตุผลหลายประการส�ำหรับพวกเราโรแทเรียนที่ เข้ามาอยู่ในโรตารี แม้ว่าจะมีเหตุผลอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็ตาม แต่ เราอยู่กันด้วยเหตุผลที่โรตารีช่วยเพิ่มบางสิ่งอาจบางอย่างใน ชีวิตของเรา โดยเหตุที่โรตารีนั้นท�ำให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ ในโลก เมื่อเรามีส่วนร่วมด้วยกันมากขึ้นเท่าใด โรตารี ก็ยิ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่เราแต่ละคนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น โรตารี ท้าทายพวกเราให้เป็นคนดียงิ่ ขึน้ เพือ่ มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ในทุกสิง่ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น และผนึกรวมคติพจน์ บริการเหนือตน ไว้ในชีวิตประจ�ำวันของเราด้วย สิ่งที่บรรดาโรแทเรียนแต่ละคน และสโมสรโรตารี ต่างๆ ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ให้เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของพวกเรานั้น ย่อมเกิดจากสิ่งที่พวกเราตัดสินใจ ท�ำขึ้นเองเสมอ แต่ในฐานะองค์กรโรตารี พวกเรามีงานส�ำคัญ ๓ ประการที่ต้องมุ่งด�ำเนินการในล�ำดับแรกๆ ดังที่คณะ กรรมการบริหารฯ ได้ก�ำหนดไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์ คือ ก.สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้แก่สโมสรของเรา ข.มุ่งเน้น บริการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่มวลมนุษย์ให้เพิม่ ขึน้ และ ค.เสริม สร้างภาพลักษณ์และความตระหนักโรตารีในชุมชนสาธารณะ ในปีต่อไปข้างหน้านี้ สโมสรของเราจะได้รับการ สนับสนุนด้วยเครื่องมือทางออนไลน์ที่มีหลากหลายมากขึ้น รวมถึงเว็บไซด์โรตารีสากลทีป่ รับปรุงใหม่ มีลำ� ดับขัน้ ตอนการ ขอรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ รตารีทที่ ำ� ง่ายขึน้ เราพัฒนาเว็บ My Rotary ให้ทนั สมัย และพัฒนาเว็บ Rotary Club Central ให้ดียิ่งขึ้น เราหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สโมสรของ เรา มีสิ่งท้าทายส�ำคัญ ๒ ประการด้านสมาชิกภาพของเราคือ การจัดสมดุลของสมาชิกชายและหญิง และอายุเฉลี่ยของ สมาชิก ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สโมสรของเรา จ�ำเป็น

ที่เราจะต้องมีสมาชิกภาพที่สะท้อนจากชุมชนที่เราให้บริการ ซึ่งจะช่วยสานต่อการพัฒนาผู้น�ำในอนาคตให้มีความรู้ทวียิ่ง ขึ้นด้วย หลายปีมาแล้ว ที่เรามีความคิดข้อหนึ่งที่อยู่ในหัวใจ ของงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ทงั้ หมดของเรา ก็คอื ความยัง่ ยืน การ บ�ำเพ็ญประโยชน์ทมี่ คี วามยัง่ ยืนหมายถึงว่า ผลงานของเราจะ ต้องด�ำรงอยูต่ อ่ ไปโดยมีผลกระทบในด้านบวก หลังจากทีค่ วาม เกี่ยวข้องโดยตรงของโรตารีได้สิ้นสุดลง เราจะไม่ไปขุดบ่อน�้ำ แล้วเดินจากไป แต่เราต้องแน่ใจว่าชุมชนจะสามารถรักษาและ ซ่อมแซมบ่อน�้ำนั้นต่อไป หากว่าเราสร้างสถานพยาบาล เรา ต้องแน่ใจว่าสถานพยาบาลนัน้ สามารถด�ำเนินการเองต่อไปได้ โดยมิตอ้ งรอการสนับสนุนจากเรา และเมือ่ มาพูดถึงเรือ่ งโปลิโอ เราจะไม่ทำ� งานเพือ่ ให้มนั่ คงอยูต่ อ่ ไป แต่เราต้องท�ำงานเพือ่ ให้ มันสิ้นไปจากโลกจริงๆ การกวาดล้ า งโปลิ โ อ คื อ ที่ สุ ด ของการบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์แบบยั่งยืน นี่คือการลงทุนที่จะให้ผลมิใช่เพียงแต่ ในระยะยาว แต่จะเป็นผลดีที่ถาวรยั่งยืนในระดับโลก ดังนั้น นี่คือสิ่งส�ำคัญที่เราคงต้องรีบท�ำเป็นล�ำดับที่หนึ่งไปจนกว่าจะ เสร็จสิ้นภารกิจนี้ ตลอดเวลาที่ ผ ่ า นมา ๑๑๒ ปี โรตารี ไ ด้ มุ ่ ง มั่ น สร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ แก่ชวี ติ มนุษย์อย่างมากมาย ในรูปแบบต่างๆ เกินกว่าคณานับ หรือเกินกว่าทีเ่ ราทราบ ทุกวันนีเ้ ราแต่ละคน ถือคบเพลิงที่ท่านพอล แฮริส ได้จุดไว้ให้เรา คบเพลิงนี้ได้ถูก ส่งผ่านต่อๆ กันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่า โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สิ่งดีๆ ในโลก เอียน เอช. เอส.ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑ On the Web Speeches and news from RI President Ian H.S. Riseley at www.rotary.org/office-president


สารประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส.ไรซ์ลีย์ สิงหาคม ๒๕๖๐

มิตรโรแทเรียนที่รัก เวลามีคนมาถามท่านว่า “โรตารีคืออะไร?” ท่านจะ ตอบว่าอย่างไร? ผมคิดว่าเราทุกคนมีประสบการณ์เคยถูกถาม ด้วยค�ำถามที่ดูเหมือนธรรมดาๆ แล้วพบว่า ไม่รู้จะตอบอย่างไร แม้แต่คนที่พูดเก่งที่สุดท่ามกลางพวกเราก็ยังยากที่จะพูดถึง องค์กรของเราในข้อส�ำคัญๆ เพียงไม่กี่ประโยคได้ ในฐานะองค์กร โรตารีก็มีเวลาที่ยากล�ำบากในการ สือ่ สารขอบเขตการท�ำงานของเราอยูเ่ สมอ มิใช่ในสิง่ ทีเ่ รากระท�ำ แต่ในวิธกี ารด�ำเนินงานของเราเอง ตลอดจนคุณค่าของสิง่ ทีพ่ วก เราเสียสละอุทิศแก่โลกของเราด้วย ในฐานะนักบัญชี ผมชอบตัวเลข ทุกภาษาต้องใช้ ตัวเลขและบ่อยครั้งที่เราใช้ตัวเลขสื่อสารข้อมูลที่สลับซับซ้อน ได้ผลดีกว่าใช้ตัวหนังสือ นี่คือเหตุผลว่าในปีโรตารีนี้ ผมจะขอ แต่ละสโมสรจัดท�ำตัวเลขส่งให้ส�ำนักงานใหญ่โรตารี กล่าวคือ จ�ำนวนเงินที่เป็นเงินสดและมูลค่าสิ่งของที่ใช้ในโครงการเพื่อ เพื่อนมนุษย์ และจ�ำนวนชั่วโมงที่ใช้ท�ำงานในนามของโรตารี หากต้องการให้ตวั เลขเหล่านี้มปี ระโยชน์ เราก็จะต้อง ท�ำให้ถูกต้องแม่นย�ำ ซึ่งหมายความว่าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้ เพือ่ ติดตามนับชัว่ โมงท�ำงานและจ�ำนวนเงินทีถ่ กู ต้อง เมือ่ สโมสร ของเราใช้ในกิจการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ส�ำหรับสโมสร วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดท�ำข้อมูลตอน ปลายปี ก็คือกรอกข้อมูลตัวเลขต่างๆ ลงใน Rotary Club Central ทุกเดือน – เครื่องมือนี้ (Rotary Club Central) เรา ได้จัดท�ำขึ้นใหม่ทั้งหมดและน�ำออกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดและ

02 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

ใช้งา่ ยมากขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา หากว่าสโมสรท่านไม่สามารถติดต่อ เข้า Rotary Club Central ด้วยเหตุใดก็ตาม (เช่น อินเตอร์เน็ท ขัดข้อง) โปรดติดต่อกับผูว้ า่ การภาคของท่าน เพือ่ รีบจัดส่งข้อมูล ของท่านโดยวิธีการอื่นต่อไป ผมไม่อาจเน้นให้จริงจังได้มากเพียงพอว่า จุดมุง่ หมาย ในความพยายามนี้ มิใช่ว่าจะได้ตัวเลขมากที่สุดหรือน่าประทับ ใจมากทีส่ ดุ เราจะไม่มกี ารแข่งขันหรือยกย่องสโมสรใด หรือเผย แพร่ตัวเลขของสโมสรใดให้สาธารณชนทราบ แต่จุดประสงค์ คือตัวเลขรวมที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อเราจะใช้น�ำเสนอในงาน สร้างภาพลักษณ์สาธารณะ ในเอกสารสมาชิกภาพของเรา และ ส�ำหรับหุ้นส่วนของเรา โดยจะเป็นตัวเลขที่มีข้อมูลสนับสนุน จริงๆ และส�ำหรับระดับสโมสรแล้วค�ำตอบมิใช่ใช้ตอบค�ำถาม ที่ว่า “โรตารีคืออะไร?” แต่ใช้ตอบค�ำถาม “โรตารีท�ำอะไร?” ผมมั่ น ใจว่ า ด้ ว ยตั ว เลขเหล่ า นี้ เราจะสามารถใช้ แ สดงถึ ง คุณค่าของโรตารีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ซึ่งในเวลาอีกไม่นานนัก จะสามารถช่วยให้เราสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ในโลกทีแ่ ตกต่างกันมาก ขึ้น เพิ่มจ�ำนวนเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น และด้วยวิธีการที่หลาก หลายกว่าที่เคยใช้มาด้วย

เอียน เอช. เอส.ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล กรกฎาคม ๒๕๖๐

มูลนิธิโรตารีและพลังแห่งความคิด ดูเหมือนเมื่อวานนี้เอง เมื่อผมอายุ ๒๖ ปี และเป็น สมาชิกใหม่ของโรตารี เมื่อถึงการประชุมสโมสรครั้งที่ ๓ ผม ขาดประชุมและมิได้ไปประชุมทดแทนทีใ่ ด สมาชิกพีเ่ ลีย้ งของ ผมก็จับผมมานั่งคุย อธิบายถึงคุณค่าโรตารีให้ผมฟังเป็นครั้ง แรกและผมก็จ�ำใส่ใจไว้ ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่พลาดการประชุม ทดแทนแม้แต่ครั้งเดียว เวลานี้ผ่านไปเกือบ ๔๙ ปีแล้ว ผมยัง เป็นสมาชิกที่น่าภูมิใจของสโมสรโรตารีลอสแองเจลิส (LA5) และได้รับเกียรติให้ท�ำหน้าที่ประธานทรัสตีของมูลนิธิโรตารี ในปีนี้ มูลนิธฯิ ของเราเริม่ ต้นขึน้ มาจากแนวคิดธรรมดาคือ ท�ำสิง่ ดีๆ ในโลก วันนีไ้ ด้ครบหนึง่ ร้อยปีของการก่อตัง้ พวกเรา ก็ได้ทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเราท�ำการเฉลิมฉลอง การครบรอบร้อยปีของมูลนิธิฯ เมื่อเดือนที่ผ่านมา ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรแทเรียนได้ระดมทุนและ ลงทุนไปมากกว่า ๔.๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ ในโปรแกรม โครงการต่างๆและทุนการศึกษาต่างๆ พูดสั้นๆ มูลนิธิฯ ของเราคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตด้วยพลังแนวคิดเดียวกันที่ โรแทเรียนคนหนึ่งจะแบ่งปันให้กับสโมสรของเขาหรือเธอ ผูน้ นั้ และด้วยเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธฯิ สิง่ มหัศจรรย์ตา่ งๆ ก็บังเกิดขึ้น นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นส�ำหรับโรแทเรียน เพราะ นี่คือปีแรกในศตวรรษที่สองของมูลนิธิ โรตารีและพวกเรา

ได้ร่วมงานกันอยู่ที่ชายขอบของความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ คือ การกวาดล้าง โปลิโอ เมื่อเราเริ่มต้นโครงการโปลิโอพลัสขึ้นมา ๓๒ ปีก่อน นี้ โครงการนี้ได้ท�ำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างโรแทเรียน กับหุ้นส่วนโครงการทั่วโลก ทุกวันนี้โรคโปลิโอก�ำลังเป็นโรค ร้ายล�ำดับที่สองที่จะถูกกวาดล้างให้สิ้นไปในประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ สถานีโทรทัศน์ CNBC สื่อชั้นน�ำระดับโลกได้จัด ให้มูลนิธิโรตารีอยู่ในล�ำดับที่ ๓ ใน “สุดยอด ๑๐ องค์กรการ กุศลที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก” ในเดือนต่อไป ผมหวังว่าจะได้กล่าวถึงเป้าหมายของ มูลนิธิในปีต่อๆ ไป โปรดแบ่งปันข้อคิดของท่านกับผมได้ทาง อีเมล paul.netzel@rotary.org ลองตั้งค�ำถามว่า “ผมจะ ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่ใกล้ๆ ตัวผมเรื่องหนึ่งได้อย่างไร?” หรือ “ท่านจะร่วมมือกับมูลนิธิฯ ให้ช่วยเหลือท่านได้อย่างไร ?” และระลึกด้วยว่า ทุกๆ เรื่องต้องอาศัยข้อคิดจากคนๆ หนึ่ง พร้อมกับองค์กรของเราและแนวคิดเรื่องคุณค่าโรตารีที่ไร้ กาลเวลา ซึ่งผมได้เรียนรู้เมื่อก่อนดูเหมือนวันวานนี้เอง

พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล สิงหาคม ๒๕๖๐

ท่านพูดมา เราจะรับฟัง ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ท่านท�ำอะไรบ้าง? คณะ ทรัสตีฯ ท�ำอะไรบ้าง? ผมถูกถามด้วยค�ำถามเหล่านี้บ่อยๆ ใน รูปแบบต่างๆ กัน บอร์ดคณะทรัสตีฯ จะบริหารธุรกรรมของ มูลนิธฯิ เป็นแขนขาด้านการกุศลขององค์กรของเรา ซึง่ จัดการ เปลี่ยนเงินบริจาค (ของขวัญ) จากท่านทั้งหลายให้กลับเป็น ผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืน เพือ่ เปลีย่ นแปลงชีวติ ในชุมชนทัง้ ใกล้หรือ ไกลในทั่วโลก สิ่งหนึ่งที่เราท�ำก็คือการรับฟัง เรารับฟังเสียงของ ท่านสมาชิก เสียงของท่านมาถึงเราในหลายช่องทางและเชือ่ ม ต่อด้วยเสียงตอบรับ แนวคิด ความห่วงใยและค�ำแนะน�ำต่างๆ เรารั บ ฟั ง คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีข องเรา เรารับฟังผู้ ประสานงานภาคพืน้ ทวีปและทีป่ รึกษาของเรา ประธานคณะ กรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคต่างๆ และรับฟังผูว้ า่ การภาคต่างๆ ของเราด้ ว ย และเรายั ง รั บ ฟั ง ผู ้ ช ่ ว ยมู ล นิ ธิ โรตารี ข องเรา ผู้จัดการผลประโยชน์ด้านภาษีในท้องถิ่นอีก ๗ ประเทศด้วย เรารับฟังมิตรสหายของเราในคณะกรรมการบริหาร โรตารี ส ากล และคณะท� ำ งานผู ้ ซื่ อ สั ต ย์ ข องโรตารี คณะ กรรมการโปลิโอพลัสที่น่านับถือและบรรดาหุ้นส่วนโครงการ โปลิโอของเรา กลุ่มโรแทเรียนผู้ปฏิบัติการของเรา และกลุ่มที่ ปรึกษาฝ่ายเทคนิคของเรา และเรายังรับฟังเสียงตอบรับจาก ศูนย์สนั ติภาพของโรตารีในมหาวิทยาลัยต่างๆ รอบโลกทัง้ หก ศูนย์อีกด้วย โรแทเรียนทุกคนคือกระดูกสันหลังของมูลนิธิ ดังนัน้ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องรับฟังท่านด้วย ยกตัวอย่าง การรับฟังข้อคิดเห็นจากโรแทเรียนใน การประชุมสภานิติบัญญัติ (โรตารี) ปี ๒๐๑๖ น�ำไปสู่การ เปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ๆ หลายประการเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

ประสบการณ์สมาชิกภาพ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ช่วยท�ำให้ สโมสรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบทีน่ า่ ตืน่ เต้น คือ อนุญาตให้นบั (การประชุม) โครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นการประชุมสโมสรได้ และข้อส�ำคัญอีก ประการหนึ่ง คือ โรทาแรคเทอร์สามารถเป็นสมาชิกสโมสร โรตารี ขณะที่ เขาเหล่ า นั้ น ยั ง คงสมาชิ ก ภาพในสโมสร โรทาแรคท์ ได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลดีต่อมูลนิธิโรตารี อย่างไรบ้าง? ความเข้มแข็งของมูลนิธฯิ นัน้ เริม่ ต้นจากสมาชิก ของเรา เราเชื่อว่าข้อเสนอหรือออปชั่นใหม่ที่ยืดหยุ่นได้ของ สโมสรเหล่านีจ้ ะจูงใจและรักษาสมาชิกไว้ได้มากยิง่ ขึน้ มีสงิ่ ใด ที่โรตารียังคงจ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องเพื่อความส�ำเร็จในทุกวันนี้ และส�ำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปอีกหรือไม่? นี่คือโอกาสของท่าน ในการประชุมสภานิติบัญญัติ (โรตารี) รอบสามปี/ครั้ง ที่จะ ได้น�ำเสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อสืบสานพัฒนาโรตารี ต ่ อ ไป เส้นตายหรือวันสุดท้ายในการน�ำเสนอญัตติเปลี่ยนแปลง (ข้อบังคับ) ส�ำหรับการประชุมสภานิตบิ ญ ั ญัตโิ รตารีปี ๒๐๑๙ คือวันที่ ๓๑ ธันวาคมปีนี้ ดังนั้น โปรดส่งข้อเสนอของท่านไป ที่ on.rotary.org/COL.proposals ผมหวังว่าจะได้รับฟังเสียงของท่านด้วย เพราะท่าน คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ติดต่อผมได้ที่ paul.netzel@ rotary.org

พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


บทบรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360 RI มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

แต่ละประเทศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิด หาแนวทางในการปรับปรุง เนื้อหา สาระ ตลอดจนรูปแบบของนิตยสารฯ ในปีนี้ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน เป็นวาระของประเทศไทย ที่จะได้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุม บรรณาธิการนิตยสาร ระดับภูมิภาค ประจ�ำปี 2017 ณ ศูนย์โรตารีใน ประเทศไทย คาดว่าจะมีบรรณาธิการจากประเทศ ต่างๆ ในภูมิภาคนี้ทั้ง 6 ประเทศมาเข้าร่วมประ ชุมสัมนา ระดมความคิดเห็น และมีผู้แทนจาก เดอะโรแทเรียนมาร่วมเป็นวิทยากรด้วย เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ จ ะได้ พ บปะพู ด คุ ย ระหว่ า งบรรณาธิ ก ารในภู มิ ภ าคพร้ อ มกั บ คาดหวังว่าจะมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระดับภูมิภาค ในโอกาสต่อไป

กลุ่มนิตยสารโรตารีโลก อันประกอบ ด้วยนิตยสารในระดับภูมิภาคอีก 32 ประเทศ มี การตีพมิ พ์เป็นภาษาต่างๆ ถึง 24 ภาษา มีจำ� นวน พิมพ์รวมๆ กันแล้วกว่า 872,000 ฉบับ เมื่ อ 35 ปี ที่ แ ล้ ว ในปี พ.ศ.2526 นิตยสารโรตารีประเทศไทยได้ทำ� การตีพมิ พ์ฉบับ แรก (ใช้ชื่อว่า “โรตารี่”) โดยมี อผภ.นพ.สุมิน พฤกษิกานนท์ (3360) เป็นบรรณาธิการ นิตยสารโรตารีประเทศไทยเป็นหนึ่ง ในกลุ่มของนิตยสารโรตารีโลก เป็นสิ่งพิมพ์ราย 2 เดือน สองภาษา สี่สีทั้งเล่ม จ�ำนวนที่ตีพิมพ์ 8,500 เล่มต่อฉบับ เนื้อหาสาระของนิตยสารฯ บางส่วน ก�ำหนดโดยกองบรรณาธิการ “เดอะ โรแทเรียน” และบางส่วนโดยกองบรรณาธิการ ประเทศไทย มีการพบปะหารือ พูดคุยทั้งในระดับ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี โลกและระดับภูมภิ าค ระหว่างบรรณาธิการ ของ อน.วาณิช โยธาวุธ


จูเลียต และ เอียน เอช เอส ไรซลีย ปลูกดอกไม ไมผล และ พืชสมุนไพรในสวน ภาพถายโดย โมนิกา โลซินสกา

06 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปที่ 34 ฉบับที่ 171 กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ July-August 2017

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ สารบัญ สนเทศโรตารี

1-2 3-4 6-7 8-9

สกูปพิเศษ “นักสรางสรรคสื่อสังคม”

10-19

Insider 20-22 “กรรมการบริหารคนใหมเขารับตําแหนง”

กองบรรณาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.นพ.พีระ ฟารมไพบูลย (3330) ผวภ.อรอนงค ศิริพรมนัส (3340) ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวภ.นิธิ สูงสวาง (3360) อผภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ (3330) อผภ.เอกณรงค กองพันธ (3340) อผภ.เจสัน ลิม (3350) อผภ.อนุศิษฏ ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340) อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330)

อผภ.สุพงศ ชยุตสาหกิจ (3350) อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.อนุรักษ นภาวรรณ (3360) บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผูชวย อผภ.สมภพ ธีระสานต (3330) นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร (3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลยมา (3350) อน.ณรัทฐา สีนํ้าเงิน (3360)

สถานที่ติดตอ ศูนยโรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


โรตารี ระลึกถึง ‘ความเชื่อมั่นที่ไม่อวดอ้าง’ มั่นคงในคุณงามความดี และมิตรภาพของ แซม โอโวรี่ ธงทุกผืนของโรตารีหน้าส�ำนักงานใหญ่ของโรตารีสากล ใน เมืองอีแวนสตัน มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาและส�ำนักงาน ของโรตารีทั่วโลกถูกลดลงครึ่งเสา ในสัปดาห์นี้เพื่อแสดงความเสียใจ และระลึกถึงแซม เอฟ โอโวรี่ ประธานโรตารีสากลรับเลือกซึ่งจากไป ในวันที่ 13 กรกฎาคมจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ด้วยรอยยิ้มที่มีเสน่ห์และน�้ำเสียงที่นุ่มนวล แซมท�ำให้ทุก คนที่เขาพูดคุยด้วยรู้สึกสบายใจเสมอ เป็นค�ำกล่าวถึงแซมโดยฮิลด้า ทาเดรีย สมาชิกของสโมสรโรตารีกาบ้า ประเทศอูกานดา เพื่อนสนิท ของแซมและนอร่าภรรยา “ฉันเรียกรอยยิม้ นัน้ ว่า รอยยิม้ ของแซม” ซึง่ รอยยิม้ นัน้ ท�ำให้แซมเป็นบุคคลทีน่ า่ เข้าใกล้และน่าพูดคุยด้วย ฉันเชือ่ ว่า รอยยิม้ ของแซมเป็นหนึง่ ในหลายสิง่ ทีโ่ รตารีและผองเพือ่ นจะคิดถึงเขา มากที่สุด” ทาเดรียกล่าว แซม เอฟ โอโวรี่ ประธานโรตารีสากลรับเลือก ผู้ที่มองโลก ในแง่ดีอย่างมีความหวังเสมอ ทั้งยังเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นต่อส�ำนึกถูก ผิดในงานที่รับผิดชอบ โอโวรี่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

RIP President-elect Sam Owori แซมเป็นสมาชิกโรตารีชาวแอฟริกันคนที่สอง และ เป็นคนแรก ของประเทศอูกานดา ที่ได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน โรตารีสากล ในปี ค.ศ.2018-2019 แซมเข้าร่วมกับ โรตารีในปี 1978 ในฐานะสมาชิกของสโมสรโรตารี แคมพาล่า ประเทศอูกานดา โมนิก้า โลซินสก้า/โรตารีสากล ผู้แปล: อผภ.นพ.วีระชัย จ�ำเริญดารารัศมี สร.เชียงใหม่

08 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

“ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร แซมร่าเริงเสมอ พูดคุย หยอกล้อเสมอ ท�ำให้ทกุ คนอารมณ์ด”ี หนึง่ ในหลายสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชมเกีย่ ว กับแซม คือความรักและอุทิศตนต่อภรรยา “นอร่า โอโวรี่” ทั้งสองคน พบรักกันในโรงเรียนประถมที่เมืองโทโรโร่ ประเทศอูกานดา แซมพูด ถึงภรรยาว่าเป็นคนสวย มีการศึกษาที่ดี เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และแซม ยกย่องให้ภรรยามาก่อนเสมอ” ทาเดรียกล่าว ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่ดี ที่สุดต่อกันและเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันและกัน ทั้งสองคนไม่เคยห่างจาก กันและเป็นภาพทีส่ วยงามเมือ่ เห็นทัง้ สองคนอยูด่ ว้ ยกัน แซมได้รบั การ เคารพยกย่องอย่างมากในประเทศอูกานดา เนื่องมาจากความเป็นคน สัตย์ซื่อ เป็นผู้ที่ท�ำตามค�ำพูด และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมเสมอ คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนส�ำคัญต่อการด�ำรงต�ำแหน่งประธานโรตารีสากล ทาเดรีย กล่าวเสริมว่า “แซมเป็นบุคคลทีท่ กุ คนสามารถเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ ได้ แซมชอบฟังมากกว่าพูด และคงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้แซมเป็น ที่รัก”

เส้นทางสู่ประธานโรตารีสากลรับเลือก เช่นเดียวกับสมาชิกโรตารีหลายๆ ท่าน แซมได้รับเชิญเข้า ร่วมโรตารีโดยเพื่อนสมาชิกโรตารีผู้มุ่งมั่น แม้ในตอนแรกแซมยังไม่มี ความสนใจในโรตารีก็ตาม แต่ด้วยความเคารพในเพื่อน จึงยอมรับเข้า ร่วมประชุมกับสโมสรโรตารี และเมื่อได้เข้ามาร่วมประชุมก็รู้สึกตกใจ


สนเทศโรตารี

โดย ไรอัน ไฮแลนด์ และ แอ๊บบี้ ไบรทสไตน์

ในห้องประชุมเต็มไปด้วยบุคคลที่แซมรู้จักทั้งสิ้น ยิ่งแซมรับทราบผลงาน และประโยชน์ของโรตารีที่ช่วยชุมชนมากเท่าไหร่ แซมก็ยิ่งมีศรัทธาอย่าง แรงกล้าต่อการเป็นสมาชิกโรตารีมากเท่านั้น ซึ่งต่อมาแซมก็ได้รับความ น่าเชื่อถืออย่างมาก จากหลายสโมสรในประเทศอูกานดา ซึ่งมี 9 สโมสร โรตารีในปี 1988 จนถึงปีทแี่ ซมด�ำรงต�ำแหน่งผูว้ า่ การภาค มีสโมสรเพิม่ เป็น 89 สโมสร ในปัจจุบนั ผองเพือ่ นต่างเรียกขานความศรัทธาอย่างแรงกล้าของ แซมว่าเป็น “ความบ้าคลัง่ ของโอโวรี”่ ซึง่ แซมก็ตอบเพือ่ นอย่างอ่อนโยนว่า “หากศรัทธาอย่างแรงกล้าเป็นความบ้าคลัง่ แล้ว ผมจะดีใจอย่างยิง่ ถ้าจะมี มากคนจ�ำนวนมากขึ้นไล่ตามความบ้าคลั่งที่สร้างประโยชน์” แซมอธิบายตนเองว่าเป็น “ผู้มองโลกในแง่ดีอย่างล้นเหลือ” ที่ เลือกจะมองเฉพาะด้านดีของทุกคนและโอกาสในทุกสถานการณ์ ด้วยกริยา มารยาทที่สุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนสม�่ำเสมอ และยิ้มแย้มแจ่มใส แซมถูกจดจ�ำว่าเป็น “แซมผู้ยิ้มแย้ม” เอียน ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล กล่าว จอร์จ สมาร์จ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกโดยแซมให้เป็นผูช้ ว่ ยประธาน โรตารีสากล สมาร์จเรียกแซมว่าเป็น “ดาวเด่น” ท่ามกลางสมาชิก โรตารีทั้งหลาย “ในเวลาเพียงสองสัปดาห์เขาได้รับเลือกเป็นประธาน โรตารีสากลรับเลือก ก็เป็นข้อพิสจู น์ได้อย่างชัดเจนว่าแซมเป็นทีร่ กั มากมาย เพียงใด ชาวโรแทเรียนในประเทศอูกานดามองแซมเสมือนเป็นสมบัติของ ชาติ” สมาร์จเพิม่ เติมว่า “เขาพูดด้วยความมัน่ ใจทีถ่ อ่ มตนไม่โอ้อวดและ ท�ำให้ความซับซ้อนเป็นความเรียบง่าย” แซมท�ำงานในต�ำแหน่งประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของสถาบันการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ห่งประเทศอูกานดา ด้วยส�ำนึกรู้ผิดชอบและยืนหยัดในส�ำนึกนั้นอย่างหนักแน่น ทั้งงานหน้าที่ ในปัจจุบันและงานก่อนหน้านี้ที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา สถาบัน หลายต่อหลายแห่ง รวมถึงงานโรตารีด้วย แซมเป็นบุตรคนหนึง่ ใน 15 คนของครอบครัว ซึง่ ได้รบั การปลูก ฝังด้านจริยธรรมอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคุณพ่อซึ่งเป็นครูใหญ่ ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง และยังเป็นหัวหน้าเขตปกครองในประเทศอูกานดา แซมกล่าวถึงคุณพ่อว่าเป็นผู้ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เมื่อรับ ต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตปกครอง คุณพ่อของแซมบริหารเขตปกครองใน ความดูแลเสมือนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และยืนหยัดในวิถีแห่งความถูก ต้องเสมอ เส้นทางโรตารีของแซมทอดข้ามช่วงเวลาอันยากล�ำบากของ อูกานดาอยู่หลายปี รวมถึงในช่วงอ�ำนาจของอีดี้ อามิน ผู้น�ำเผด็จการของ ประเทศอูกานดา ผู้ซึ่งหวาดระแวงต่อโรตารีและมักส่งสายลับมาสอดส่อง สืบข่าวในการประชุมของโรตารีหลายต่อหลายครั้ง “บางครั้งผู้คนเข้ามา ร่วมประชุมในฐานะแขก คุณไม่อาจรู้ได้ชัดเจนว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจาก ไหนและใครเชิญพวกเขามา” แซมกล่าว “พวกเราจะต้อนรับพวกเขาเสมอ เพราะเราไม่มีสิ่งใดต้องปิดบังซ่อนเร้น” สมาชิกโรแทเรียนชาวอูกานดาผู้โดดเด่นหลายต่อหลายคน รวมถึงผู้จัดการของแซมที่เป็นนายธนาคารถูกน�ำตัวออกไปจากธนาคาร

ที่เขาท�ำงานอยู่เพื่อน�ำไปฆ่าทิ้งที่ถนนโดยกองก�ำลังของอีดี้ อามิน สโมสร โรตารีหลายแห่งจึงปิดตัวลงและสมาชิกส่วนใหญ่ถอนตัวออกจากการเป็น โรแทเรียน จากจ�ำนวนสมาชิกสูงสุดมากสุดถึง 220 คน ลดลงเหลือเพียง 20 คนเท่านั้น ในวันหนึ่ง แซมระลึกถึงสมาชิกคนหนึ่งถูกน�ำตัวไปที่หน้า สโมสรของเขา “พวกเราเพิ่งประชุมสโมสรกันเสร็จและก�ำลังยืนอยู่หน้า ทางเข้าโรงแรม ต่อหน้าต่อตาพวกเรา มีชายสองคนจับสมาชิกของเราโยน เข้าไปในรถและพวกเราก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลย” แต่ด้วยความมุ่งมั่นแซม ยังคงจัดให้มีการประชุมสโมสรโรตารีในสัปดาห์ถัดไป แซมผู้ที่ช่ืนชอบในการเรียนรู้ ได้รับปริญญาโทด้านกฎหมาย แรงงานจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรีด้านการ บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโคสท์ แคลิฟอร์เนีย และปริญญาโทด้านการ บริหารจากโรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา แซมท�ำงานให้กับโรตารีในหลายด้าน รวมถึงเป็นกรรมการ บริหารโรตารีสากล กรรมการมูลนิธโิ รตารี ผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีระดับ ภูมภิ าค ผูป้ ระสานงานสมาชิกโรตารีสากลระดับภูมภิ าค ผูแ้ ทนโรตารีสากล ในแผนงานด้านสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และแผนงานการตัง้ ถิน่ ฐาน มนุษย์แห่งสหประชาชาติ แซมยังเป็นสมาชิกและประธานให้กบั หลากหลาย คณะกรรมการของโรตารีสากล รวมถึงคณะกรรมการโปลิโอพลัสระดับ สากล คณะท�ำงานเฉพาะกิจด้านการป้องกันยาเสพติด และคณะกรรมการ ตรวจสอบบัญชีของโรตารีสากล แซมและนอร่าได้รับการยกย่องเป็นพอล แฮริส เฟลโลที่ได้รับ การแสดงความขอบคุณในฐานะผู้ที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนประจ�ำปีของ มูลนิธโิ รตารี ชีวติ แซมได้ดจี ากการช่วยเหลือของภรรยา นอร่า บุตรชายทัง้ สาม อดริน สตีเฟ่น, บอนนี่ แพทริก และแดเนียล ทิมโมที่ รวมถึงหลานทั้ง สามคือ ไคทลีน แซม และอดัม ท่านที่ต้องการหนังสือแสดงความรู้สึกความเสียใจจากการจาก ไปของแซมสามารถส่งถึง นอร่า แอกเนส โอโวรี่ ตามที่อยู่ดังนี้ Institute of Corporate Governance of Uganda, Crusader House, Plot 3 Portal Avenue, Kampala ประเทศอูกานดา หรือทางอีเมลที่ sam. owori@rotary.org การบริจาคท�ำบุญเพื่อระลึกถึงและยกย่องเชิดชูแซม สามารถส่งตรงไปยังกองทุนแซม เอฟ โอโวรี่ เพื่อโปลิโอ คณะกรรมการเสนอชื่อประธานโรตารีสากลในปี 2017-2018 จะคัดเลือกประธานโรตารีสากลรับเลือกคนใหม่เพิ่มเติมจากผู้ถูกเสนอชื่อ (นอมินี) ไปแล้ว ระหว่างการประชุมที่ก�ำหนดจัดขึ้น ต้นเดือนสิงหาคม 2560 “การมองโลกในแง่ดีอย่างมีความหวัง เป็นสิ่งที่น�ำพวกเรามาสู่ โรตารี แต่โรตารี ไม่ใช่สถานทีส่ ำ� หรับคนช่างฝันเพียงเท่านัน้ โรตารี เป็นสถานทีส่ ำ� หรับบุคคลทีม่ คี วามสามารถ มีศกั ยภาพ และมีความ เห็นอกเห็นใจเพื่อมอบการบริการที่เกิดผลลัพธ์ที่ดี”

แซม เอฟ โอโวรี่ ค.ศ. 1941-2017


นักสร้างสรรค์สื่อสังคม เอียน ไรซ์ลยี ์ อาศัยวิชาชีพของตัวเองในการสร้างเครือข่ายเพือ่ นสนิท เพือ่ นร่วมงาน และมิตรสหายในโรตารี ของขวัญแห่งการสร้างสรรค์เครือข่าย ของคนคือสิง่ ทีไ่ รซ์ลยี ใ์ ช้เป็นหลักในการทำ�งานในหน้าทีป่ ระธานโรตารีสากล

10 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


เขียนโดย แฮงค์ ซาร์ติน | ภาพโดย มอนนิก้า โลซินสกี้ ผู้แปล: อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน


12 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


“ตามธรรมเนียมแล้ว ผมต้องเป็นคน จ่ายค่ากาแฟ” เอียน เอช. เอส ไรซ์ลีย์ เปล่งเสียงหนักแน่นจริงจัง แบบที่คุณเชื่อว่าจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ จน กระทั่งเพื่อนของเขา เควิน แฮร์ริสันต้องยอมปล่อยเสียงฮาลั่นออกมา เพียงแค่ใครเป็นคนจ่ายค่ากาแฟ ก็เป็นเรื่องจริงจังที่ไม่เคยมีใครยอมใคร แต่เรื่องชวนขันดี ๆ มักสร้างบรรยากาศให้ดียิ่งขึ้นเวลาชวนกัน เดินริมฝั่งแม่น�้ำแพทเตอร์สันชานกรุงเมลเบอร์นของประเทศออสเตรเลีย ตลอดเวลาห้าปีที่ผ่านมา การเดินเล่นแบบนี้ท�ำกันอาทิตย์ละสองครั้งเป็นประจ�ำส�ำหรับกลุ่ม เพื่อนโรตารีขนาดย่อมนี้ มันเป็นวิธีที่ “ตอบสนองความต้องการการออกก�ำลังกายของร่างกาย มิหน�ำซ�้ำ ยังช่วยให้เราสามารถพูดคุยหาทางออกให้กับปัญหาของโลกด้วย” แฮร์ริสันกล่าว ใครก็ตามที่มาสมทบกับกลุ่มนี้ในวันที่พวกเขาเดิน เช่น ริชาร์ด การ์เนอร์ จอห์น วิลเลี่ยมส์ นิคและมารี วินโนคูรอฟฟ์ ก็จะได้โอกาสเก็บตกความคิดดี ๆ ของคนในกลุ่ม และที่ส�ำคัญก็จะได้รู้ว่า เอียนคิดอะไร “เขาจะเป็นคนชอบฟังความเห็นคนอื่น” แฮร์ริสันกล่าว “แล้วพอเดินกันไปสัก ๕ - ๖ ครั้ง พวกเราก็จะได้การบ้านเป็นโครงการไปท�ำ” เช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาคมที่สบาย ๆ พวกเขาพูดคุยกันหลายเรื่อง ทั้งเรื่องเกี่ยวกับข่าว แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์ เรื่องกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรโรตารี เช่น สโมสรแซนด์ดริงแกม สโมสร โนเบิ้ลพาร์ค-คีย์โบโรห์ และสโมสรเชลซี ในขณะที่สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันไรซ์ลีย์จะเป็นคนฟัง ตลอดชีวิตของเขาเกิดมาเพื่อพาคนมา รวมกัน บ่มเพาะความคิดดี ๆ แนะน�ำแนวทางและวิธีการปรับปรุงท�ำให้ความคิดเป็นจริงได้ ประธาน โรตารีสากลคนใหม่นี้ปฏิบัติตัวเช่นนี้ด้วยอากัปกริยาที่เป็นมิตรและถ่อมตนมาก จนครั้งแรกที่รู้จักกันคุณ อาจสังเกตไม่เห็นว่าเขาเป็นคนตั้งใจท�ำงานอย่างจริงจัง ตอนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกไรซ์ลีย์ก็เป็น เหมือนสมาชิกใหม่คนอื่น ๆ เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะ ต้องท�ำอะไร ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ เขาเป็นเจ้าของ ส�ำนักงานบัญชี แล้วมีลกู ค้ารายหนึง่ เชิญให้ไปพูดที่ สโมสรโรตารีเชลเท้นแฮม ค�ำถามแรกคือ “จะให้ พูดเรือ่ งอะไร” ไรซ์ลยี ห์ วนคิดถึงเหตุการณ์นนั้ และ จ�ำได้ว่าค�ำถามที่สองคือ “แล้วอะไรคือโรตารี” สุดท้ายเขาพูดเรือ่ งภาษีรายได้ “พวกเขา เป็นคนน่ารัก หัวเราะบ้างตามโอกาส ตื่นตัวอยู่ ตลอดเวลา” เขากล่าว อีกสองสามสัปดาห์ลกู ค้าโทร เชิญให้ไปร่วมประชุมวางแผนเปิดสโมสรใหม่ใน เมืองแซนดริงแกม “ผมบอกว่า ผมไม่แน่ใจว่ารู้จักโรตารีดี หรือยัง แต่ก็ยินดีไปร่วมประชุมด้วย” ไรซ์ลีย์กล่าว “ความจริงผมไม่ได้ไปร่วมประชุมครัง้ แรก แต่เขาก็ ยังโทรตามอีก ผมจึงไปประชุมในครั้งต่อมา คราว นีม้ ที งั้ นักโน้มน้าวและนักหว่านล้อมจนผมเริม่ สนใจ

ที่จะเข้าร่วมด้วย” ก่อนตัดสินใจเขาได้ปรึกษากับจูเรียต ภรรยาของเขา ด้วยเหตุที่เพื่อน ๆ ของเอียนหลาย คนเป็นนักบัญชี เธอจึงเห็นว่าโรตารีอาจให้โอกาส เขาในการคบเพือ่ นใหม่นอกวงการบัญชีมากขึน้ เขา จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตัง้ สโมสรโรตารีแซนดริง แกมในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ไรซ์ลีย์ชอบแนวความคิดที่ว่าโรตารีเป็น ทีร่ วมเครือข่ายของคนเข้าด้วยกัน จากหลากหลาย อาชีพที่อาจช่วยเหลือกันและกันได้ และสามารถ บ�ำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับโลกนี้ “ผมอยากพูด ว่าโครงการต่าง ๆ และกิจกรรมที่ท�ำในโรตารี คือ สิ่งที่ชนะใจผม แต่นั่นก็ไม่ตรงเสียทีเดียว” เขาตั้ง ข้อสังเกต “เหตุผลที่แท้จริงคือ การได้เข้าไปสัมผัส กับคน ซึ่งเป็นคนที่นับได้ว่ามีบทบาทส�ำคัญ ๆ ใน พื้นที่นั้น”

หน้าก่อน : จอห์น วิลเลี่ยม (จากซ้าย) เอียน ไรซ์ลีย์, เควิน แฮร์ริสัน, ริหชาร์ด การ์เนอร์ และมารีกบั นิค วิโนคูรอฟฟ์ พูดคุยกันถึงเรือ่ งของโรตารี ขณะที่ เดินไปตามริมฝัง่ แม่นำ�้ แพทเตอร์สนั ภาพตรงข้ามตามนาฬิกา ไรซ์ลีย์ (ขวา) และบ๊อบ ริชาร์ดส์ (ที่ สองจากขวา) รับเงินบริจาคจากผู้ มาเยี่ยม จากตลาดเกษตรกรเบย์ ไซด์ อุ ป ถั ม ภ์ โ ดยสโมสรโรตารี แฮมป์ต้นั และสโมสรโรตารีแซนดริง แกม ตลาดนี้ขายผลิตภัณฑ์เกษตร เนื้อสัตว์ ดอกไม้ และอาหารกูร์เมท์ จากเกษตรกรในพืน้ ทีแ่ ละผูผ้ ลิตงาน ศิลปกรรม


เมื่ อ ได้ เข้ า ผู ก พั น ในโรตารี โรตารี ก ลายเป็ น กรรมการบริ ห ารโรตารี ส ากลเอง พยายาม ศูนย์กลางการดำ�รงชีวิตของทั้งไรซ์ลีย์และจูเรียต เปลี่ยนแปลงธรรมนูญ และข้อบังคับของทั้งสโมสร “บางทีอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ผมอาจไปเรียนต่อ และโรตารีสากล โดยให้ตัดคำ�ว่า “บุรุษ” ออกจาก คุณสมบัติการเป็นสมาชิก แต่ก็ไม่ประสบความ สำ�เร็ จ ทำ�ให้ เ ป็ น ประเด็ น ขึ้ น มาในระดั บ โลก สำ�หรับไรซ์ลีย์แล้ว นี่เป็นวิกฤติศรัทธาเลยทีเดียว “ย้อนไปในปีที่ผมเริ่มเป็นสมาชิก พ.ศ.๒๕๒๑ ผม ไม่ได้สังเกตว่าสมาชิกต้องเป็นเพศชายเท่านั้น” เขาหวนคิดถึงวันเก่า แต่เมื่อประเด็นการรับผู้หญิง เป็นสมาชิกกลายเป็นเรื่องต้องห้ามขึ้นมา เขากล่าว “ผมคิดกับตัวเองว่า นี่มันบ้าไปแล้ว องค์กรอะไร ที่จะกล้าปฏิเสธคนที่มีอยู่อีกครึ่งหนึ่งในโลก ผม ถึงกับขอลาออกเลย ผมให้เหตุผลตรงๆ ว่า ไม่ ปริญญาโท” เขากล่าว “ผมคุยกับจูเรียตว่า คุณ สามารถเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่กีดกัน (ทาง คิดยังไง เธอตอบว่าผมก็จะได้พบกับเพื่อนใหม่อีก เพศ) ได้” มากมาย ตอนนี้ก็มีมากอยู่แล้วในโรตารี มันเป็น แทนที่จะยอมให้ลาออก นายกสโมสร สัจธรรมในโรตารี ตรงข้ามกับเมื่อก่อนที่มีแต่เพื่อน แนะนำ�ให้เขาเลือกอีกทางหนึ่ง “เขากล่าวว่า ขอ เป็นนักบัญชี นี่แหละ โรตารี องค์กรที่ครอบครอง แนะนำ�ว่า ผมอย่าเพิ่งลาออก เขาอยากให้ผมใช้ ชีวิตของคุณ ลูกสาวผมเรียกความผูกพันแบบนี้ว่า พฤติกรรมตะแบงในสโมสรนี้ โดยเชิญสุภาพสตรี โรตารามา เธอกล่าวว่า “โรตารามาควบคุมคุณพ่อ มาเป็นสมาชิกในสโมสร ข้อเสนอนี้หยุดความคิด ไว้แล้ว” ซึ่งก็เป็นจริง และผมคิดว่าพวกเราส่วน ลาออกของผม” จากนั้นก็มีการออกเสียงลงมติใน ใหญ่เป็นเช่นนั้น” สโมสร ปรากฏว่าสมาชิกลงคะแนนสนับสนุนเขา นอกเหนือจากผลที่เป็นโรตารีมาแล้ว ล้นหลาม บ๊อบ ริชาร์ดเพื่อนสนิทคนหนึ่งในสโมสร ไรซ์ลีย์ ก็ยังทำ�กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมที่ไม่จำ�กัด แซนดริแกม จำ�ได้ดีว่าเอียนมีบทบาทเป็นอย่าง แค่ในโรตารี เพราะเขาอุทิศเวลาและความสามารถ มากในการนำ�อภิ ป รายประเด็ น นี้ “เราจะได้ ให้ กั บ กิ จ กรรมลู ก เสื อ สมุ ท ร (sea scouts) ประโยชน์มากจากความหลากหลาย ทั้งความคิด กิจกรรมสมาคมกีฬา เป็นกรรมการสภาโรงเรียน และวิสัยทัศน์” ริชาร์ดกล่าว ไม่นานนักโรตารีก็ และยังเป็นคณะที่ปรึกษาชุมชนอีกด้วย ในปี พ.ศ. เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รั ฐ บาลออสเตรเลี ย มอบเครื่ อ งราช ๒๕๓๒ และสโมสรแซนดริแกม ก็ได้มีการต้อนรับ อิสริยาภรณ์แก่เขาในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนบำ�เพ็ญ สุภาพสตรีเข้าเป็นสมาชิกหลายคน ประโยชน์หลากหลายประการเพื่อชุมชน สุ ภ าพสตรี ท่ า นหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าเป็ น ความกระตือรือร้นกับงานในโรตารีของ สมาชิกของสโมสรโรตารีแซนดริแกมคือ จูเรียต ไรซ์ลีย์เกือบถึงทางตัน ครั้งหนึ่งเมื่อโรตารีประสบ ไรซ์ลีย์ แต่เธอได้ไปเป็นนายกก่อตั้งของสโมสร กับประเด็นการรับสตรีเข้าเป็นสมาชิก ในช่วงปี โรตารีแฮมป์ตัน ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ นำ�เอาทักษะ ทศวรรษ ๑๙๘๐ ตอนนั้นสโมสรโรตารีดูอาร์ต รัฐ การจัดองค์กร และความทรงจำ�ดี ๆ ที่สั่งสมมา แคลิฟอร์เนีย รับสตรีเข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. ระหว่างที่เธอเคยปฏิบัติหน้าที่บรรณรักษ์และ ๒๕๒๐ เป็นครั้งแรก (ขัดต่อข้อบังคับในขณะนั้น) ศาสตร์แห่งสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสโมสร โรตารีสากลจึงเพิกถอนสมาชิกภาพของสโมสรนั้น อะไรที่เพิ่งได้เรียนรู้มาสด ๆ ใหม่ ๆ จาก ในปีถัดมา ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ สโมสรหลายแห่งและ โรตารี ก็ได้รับมาปรับใช้ในสโมสรด้วย “ตอนที่

“ทั้งสองคนช่วยเหลือ สนับสนุนกันและกัน และเท่าเทียมกัน”

ภาพตรงข้าม: เอียนกับจูเรียต ไรซ์ลยี ช์ อบนัง่ ทีม่ า้ นัง่ เพือ่ ชืน่ ชมสวนของตน ทีส่ ง่ กลิน่ หอมของดอกไม้และ เสียงนกร้องยามเย็น ที่น่ีคือ ทีพ่ กั ผ่อนทีด่ ที ส่ี ดุ และที่ ๆ จะ สรุปเรือ่ งราว ทีเ่ กิดขึน้ ตลอด วันได้ดที ส่ี ดุ

14 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


16 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


ดิฉันเป็นนายกสโมสร เอียนก็เพิ่งผ่านพ้นจากการ เป็นนายกที่สโมสรของเขา และได้เข้ารับผิดชอบ ในกิจกรรมเยาวชนแลกเปลี่ยนด้วย” จูเรียตลำ�ดับ ให้ฟัง “เราได้ไปร่วมประชุมใหญ่ภาคหลายครั้ง ทุกครั้งคุณจะค่อย ๆ ซึมซับข้อมูลเรื่องราวใน โรตารี ดังนั้นตอนเป็นนายกสโมสร สำ�หรับดิฉัน จึงทำ�ได้ง่าย ๆ “ และเมื่ อ บทบาทในโรตารี ข องเอี ย น ก้าวหน้าสูงขึ้น จูเรียตก็สูงตามเช่นกัน ตอนที่เขา เป็นผู้ว่าการภาคโรตารี ๙๘๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒๔๓ จูเรียตได้เป็นผู้ว่าการภาคในปี พ.ศ.๒๕๕๔๕๕ ทั้งสองต่างไปร่วมกิจกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อ อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผู้นำ�ในโรตารีมิได้ขาด “ทั้งสองคนช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน และ เท่าเทียมกัน” แครอล ลอว์ตัน ผู้ว่าการภาคเพิ่ง ผ่านพ้นกล่าว แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ตารางนัด ของทั้งสองจะเป็นไปอย่างเรียบง่าย “เขาสองคน มักมาร่วมงานโดยต่างคนต่างมา” ริชาร์ดกล่าว “เราชอบแซวพวกเขาว่าเอียนคุณรู้รึเปล่าว่าจูเรียต จะมา หรือไม่ก็แกล้งถามจูเรียตว่ารู้ไหมว่าเอียน จะมา” ในช่วงตกเย็นในบ้านที่มูรูดอคซึ่งอยู่ใน ชนบท ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต ไวน์ ชั้ น เลิ ศ ของ ออสเตรเลีย ครอบครัวไรซ์ลีย์มักพาแขกไปที่สวน โดยจูเรียตเป็นคนแนะนำ�ชื่อของดอกไม้ที่ปลูก ที่ นี่ปลูกผลไม้และเลี้ยงแพะที่พวกเขาเคยช่วยชีวิต ไว้สองตัวด้วย ชื่อวินด้ากับลูลู่ “เราไม่ได้ตั้งชื่อพวก มัน” เอียนรีบชิงขยายความ เขามักบ่นเกี่ยวกับ การเลี้ยงแพะสองตัวนี้ แต่ใจจริงก็รักมันอยู่ แม้ พวกมันจะมีนิสัยก้าวร้าวชอบกัดแทะต้นไม้ในบ้าน ตอนเย็น ๆ เอียนกับจูเรียตชอบนั่งที่ม้านั่งคุยกับ เพื่อน ๆ จิบไวน์ที่ที่เป็นผลผลิตไร่องุ่นใกล้ ๆ บ้าน เพื่อนคนหนึ่งชื่อ เดวิด ลอยด์ มีไร่องุ่นชื่อ เอลด ริดจ์เอสเตท เขาสร้างชื่อเสียงจากการทำ�เหล้าองุ่น ปิโนนัวร์และชาร์ดอเน แต่ครอบครัวไรซ์ลีย์มีความ รู้เกี่ยวกับไวน์อย่างผิวเผิน ชั้นเก็บไวน์ก็มีขวดไวน์ ราคาถูกปนเปอยู่กับวินเทจอย่างดี พวกเขามีนิสัยชอบเล่าเรื่องสนุก ๆ แบบ หยอกล้อกัน แก้ต่างกัน ยกยอกัน และบางทีก็ขัด แย้งกัน “สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการครองคู่” จูเรียตเริ่ม “ก็คือเมื่อคนสองคนแต่งงานอยู่กินกัน มานาน พวกเขาก็จะ..” เอียนแทรกตรงนี้ “เลือก จำ�เฉพาะเรื่องที่อยากจำ�” จูเรียตเสริม “ความจริง ก็คือ เราสองคนเล่าเรื่อง ๆ เดียวกัน ด้วยวิธีอธิบาย

ที่แตกกัน โชคดีที่มันไม่ต่างกันมากนัก” เรื่องที่เล่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องลูก ๆ และหลาน จิลล์คือลูกสาวที่อาศัยอยู่ที่เมลเบอร์น กับสามีที่ชื่อสก๊อต มีลูกชายสองคน ชื่อวิลล์และ แจ็ค สก๊อตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบ ทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) และเรียนจบปริญญา โทจากเคมบริดจ์ ส่วนลูกชายของครอบครัวไรซ์ ลีย์นั้นคือแอนดรูว์ เป็นนักกฎหมายแต่งงานแล้ว กับบรอนวิน หลังจากที่คบหากันตั้งแต่สมัยเรียน ปริญญาโทที่ลอนดอนสคูลออฟอิโคโนมิกส์ มีลูก ด้วยกันสองคนคือเนฟกับแลชแลน พวกเขาเพิ่ง ย้ายจากสิงคโปร์ไปเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ แต่ทั้งจูเรียตกับเอียนก็ชอบฟังเรื่องเล่า ของคนอื่นเช่นกัน “เมื่อใดก็ตามที่คุณพบเอียน เขา จะตั้งใจฟังเรื่องของคุณ” กีออฟ ทิคเนอร์กล่าว เขาเป็นทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนในโรตารี “การ สนทนามักจะเริ่มต้นด้วยคำ�ทักทายว่า “ไม่เจอกัน นานเลย คุณเป็นอย่างไรบ้าง” ถ้าคุณคุยกับเพื่อน ๆ ของเขา คุณจะ ได้ยินซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าว่า ไรซ์ลีย์คือนักฟังที่ดีคนหนึ่ง ใครก็ตามเมื่อไปขอคำ�แนะนำ� “หากคุณมีความคิด ดี ๆ ลองไปคุยกับเอียน เพราะเขาจะเอาความคิด นั้นไปเข้าที่ประชุมบอร์ด” เฮเลน แร้กก์ นายก สโมสรโรตารีแฮมป์ตันปี พ.ศ.๒๕๕๙-๖๐ กล่าว “ถ้าความคิดนั้นยังไม่ดี เขาจะบอกคุณตรง ๆ” จอห์น บาร์นส์ สมาชิกสโมสรโรตารี เครตัน กล่าวว่าหากมีโอกาสสมาชิกก็อยากขอคำ� ชี้แนะแนวทางจากไรซ์ลีย์ “เวลาอยู่ในที่ประชุม คุณจะจะได้ยินสมาชิกคุยกันว่า “ไม่รู้เอียนคิดยัง ไงกับเรื่องนี้” หรือไม่ก็ “มีใครเอาเรื่องนี้ไปคุยกับ เอียนหรือยัง” ทั้งนี้เพราะเขาให้คำ�ปรึกษาดี ๆ กับ พวกเรา” บาร์ น ส์ จำ�ได้ ว่ า เคยขอคำ�ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โครงการอินเตอร์พลาสต์ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา กำ�ไร ให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ที่เป็นโรคปากแหว่ง เพดานโหว่และผู้ที่ถูกไฟลวกผิวหนัง บาร์นส์มาพบ ไรซ์ลีย์เพื่ออธิบายว่าเขา “มีความทะเยอะทะยาน ที่ ฟั ง ดู ไ ม่ น่ า เป็ น ไปได้ ที่ อ ยากให้ ทุ ก สโมสรใน ออสเตรเลียช่วยกันหาทุนบริจาคก้อนใหญ่เข้า ลงทุนในโครงการอินเตอร์พลาสต์” หากไรซ์ลีย์ซึ่งเป็นผู้ว่าการภาคในขณะ นั้นมีความแครงใจในโครงการของคุณ เขาจะไม่ แสดงออกให้คุณรู้ “ผมคิดว่าเขาคงไม่อยากให้ ลูกโป่งแตกทันที เขาจึงพูดว่า “ผมจะช่วยคุณ” บาร์นส์ทบทวนควาทรงจำ� “เขาจะไม่ทำ�ให้คุณ

ภาพตรงข้ า ม (ตามเข็ ม นาฬิกา) บน : จูเรียตและเอียน เลี้ยง อาหารแพะ ลู ลู่ ครอบครั ว ไรซ์ลยี ภ์ าคภูมใิ จกับต้นผลไม้ ในสวนของพวกเขา เอียนอวด ภาพเก่าของลูกๆ ทีช่ อ่ื แอนดรู และจิลล์


18 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


ท้อใจตั้งแต่เริ่มแรก” ไรซ์ลีย์แนะนำ�โครงการนี้ และเสนอจะ เป็นที่ปรึกษาให้ สุดท้ายบาร์นส์ได้รับการสนับสนุน จากสโมสร ๒๑ แห่งในภาคต่าง ๆ ของออสเตรเลีย และยั ง มี อี ก ๖ สโมสรในนิ ว ซี แ ลนด์ ร่ ว มด้ ว ย โครงการนี้โรตารีจัดเตรียมกองทุนและอาสาสมัคร และวิ ท ยาลั ย ศั ล ยกรรมโรยั ล ออสตราเลเชี ย น สนั บ สนุ น ด้ า นแพทย์ ผ่ า ตั ด ที่ ร่ ว มอุ ทิ ศ เวลาให้ บริการ “โครงการอินเตอร์พลาสต์คือตัวอย่างที่ดี ที่โรตารีร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการตอบ สนองความต้องการของชุมชน” ไรซ์ลีย์กล่าว “บ่อยครั้งเขามักสนใจและอยากรู้ว่า โครงการดำ�เนินไปอย่างไรบ้าง มีความก้าวหน้า เช่นไร” บาร์นส์พูดถึงไรซ์ลีย์ “หากเขาเห็นอะไรที่ เริ่มไม่ถูกต้อง เขาจะถามผมด้วยวิธีสุภาพ และเขา มักมีหนทางให้คำ�ตอบกับการเดินหน้าทำ�งานต่อ ไป” โรแทเรียนในภาค ๙๘๑๐ จำ�ได้ดีถึงการ ประชุมใหญ่ภาคปีที่ไรซ์ลีย์เป็นผู้ว่าการภาค ว่าเขา รู้สึกอยากสร้างความตื่นเต้น ให้กับการเปิดประชุม ดังนั้นเขาจึงขับรถแข่งขึ้นไปบนเวที และนับจาก นั้นเป็นต้นมา ผู้ว่าการภาคทุกคนพยายามหาวิธี การแปลกใหม่ ในการมาเปิดประชุมให้ทัดเทียมปี ของไรซ์ลีย์ เช่น ริชาร์ดก็ขี่ม้าควอเตอร์มาที่ประชุม ไรซ์ลีย์ เน้นให้ฟังว่าถึงแม้ความสนุกจะ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการทำ�งานกับองค์กรต่าง ๆ ใน โรตารี เราจะต้องทำ�อะไรที่แตกต่างเพื่อทำ�ให้โลก ดีขึ้น ในการอบรมผู้ว่าการภาคเดือนมกราคมที่ ผ่านมา เขายกเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทราม ลงว่ามันคุกคามมนุษยชาติ เขาจึงฝากให้ทุกสโมสร นำ�สมาชิกปลูกต้นไม้กันคนละต้น เพื่อให้เกิดผล เชิงสัญลักษณ์ในสังคม โรตารียังต้องทำ�งานหนักขึ้น เพื่อต้อนรับ สมาชิกที่เป็นคนหนุ่มสาว ผู้ซึ่งไรซ์ลีย์กล่าวว่ากำ�ลัง เผชิญกับแข่งขันกันของทางเลือกมากมายในชีวิต พวกเขาสนใจในกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์และการ ทำ�ดี แต่มันมีตัวเลือกสำ�คัญพวกเขามากมายเหลือ เกิน “เราต้องนำ�เสนอทางเลือกให้เขาเข้ามาร่วม กับเรา แบบที่จะไม่ทำ�ให้เขาต้องเสียเวลามาก” เขากล่าว นั่ น คื อ สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ เขากระตื อ รื อ ร้ น เหลื อ เกิ น ในการให้ ก ารสนั บ สนุ น มติ ข องสภา นิติบัญญัติ เพื่อให้สโมสรมีความยึดหยุ่นในเรื่อง

ของสมาชิ ก ภาพและการจั ด ประชุ ม สโมสร “หากคุณต้องการประชุมทุกสัปดาห์ นั่นเป็นสิ่งที วิเศษที่สุด” เขากล่าว “แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ทำ�อย่าง นั้นไม่ได้ ไม่ว่าจะเหตุผลอะไร สำ�หรับผมแล้วเรา ต้องมีความยึดหยุ่นให้”

คุณมักจะได้ยินคนพูดกันว่า “ผมอยากรู้ว่าเอียนจะคิดยัง ไงกับเรื่องนี้ เพราะเขาให้คำ� ปรึกษาดีๆ กับพวกเรา” การสื่อสารกับองค์กรต่าง ๆ นอกโรตารี ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไรซ์ลีย์มีความห่วงใย “องค์กร ของเราเติ บ โตขึ้ น มาโดยมี ก ารพู ด กั บ ตั ว เองถึ ง บรรทัดฐานใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม แต่เราไม่ได้ ทุ่มเทความพยายามในการให้ความสำ�คัญกับความ คิดที่พูดคุยกันนั้นมากนัก” เขาตั้งข้อสังเกต “เรา ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านการตลาดให้กับองค์กร ของเราแก่โลกภายนอก “สิ่งหนึ่งที่ผมหวั่นวิตก เหลือเกินคือ เมื่อเราขจัดโปลิโอจนหมดไปจากโลก ได้สำ�เร็จแล้ว โลกจะไม่ได้รับรู้ถึงโรตารีว่าเป็น ผู้ทำ�สิ่งนี้ให้เกิดขึ้น” เพราะมีวิชาชีพเป็นนักบัญชี ไรซ์ลีย์คิด ว่าทางหนึ่งที่แสดงถึงผลการทำ�ความดีของ โรตารี คือการแสดงออกเป็นตัวเลข “สิ่งที่โรตารี ยังไม่ เคยทำ�คือลองคำ�นวณคุณค่าของผลงานเป็นตัวเลข เพราะเรามีสโมสรอยู่ทั่วโลกถึง ๓๕,๐๐๐ แห่ง และทุ ก แห่ ง ก็ มี ผ ลงานการบำ�เพ็ ญ ประโยชน์ ทั้งสิ้น” เขามองว่าหากทุกสโมสรช่วยกันรายงาน ยอดเงินที่บริจาคและที่ใช้ไปในโครงการ ตลอดจน จำ�นวนชั่วโมงที่พวกเราอุทิศให้กับการปฏิบัติงาน ในโครงการ เราจะสามารถคำ�นวณตัวเลขรวมของ ผลงานทั่วโลกได้ “ผมเชื่อว่าไม่เพียงโลกทั้งโลก เท่านั้น แต่คนในโรตารีเองก็จะตื่นเต้นกับคุณค่า รวมของสิ่งที่เราทำ�”

ภาพตรงข้าม: จูเรียตและเอียนชืน่ ชอบความ งดงามของเมืองเมลเบอร์น ซึง่ รวมถึงหาดทรายในแถบ ท่าเรืออ่าวฟิลลิป ตอนทีพ่ วก เขาอาศัยอยูใ่ กล้นำ�้ แบบนี้ พวก เขามักใช้เวลาเดินสบาย ๆ ไป ตามชายทะเลเป็นประจำ�


Insider

ผู้แปล : อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

กรรมการบริหารคนใหม่เข้ารับต�ำแหน่ง คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ชุ ด ใหม่ เข้ า รั บ ต�ำแหน่ง คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากล ประกอบด้วยกรรมการ 19 คน ได้แก่ ประธานโรตารีสากล ประธานโรตารีสากลรับเลือก และ กรรมการ อีก 17 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสโมสร และได้รับการเลือกตั้งในการประชุม ใหญ่ของโรตารี คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลกิจการและการเงินของโรตารี สากล ให้เห็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากล คณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่ทั้ง 10 คน และประธานโรตารีสากลรับเลือก ได้เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิโรตารีเป็นผู้ดูแลธุรกิจของมูลนิธิ ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลของโรตารีที่ให้บริการด้านเงินทุนส�ำหรับกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ ประธานโรตารีสากลรับเลือกเป็นผู้เสนอขื่อกรรมการมูลนิธิ ซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง โดยคณะกรรมการโรตารี ส ากลให้ ท� ำ หน้ า ที่ มี ว าระสี่ ป ี ประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการใหม่ 3 คน ได้เข้ารับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

คณะกรรมการบริหาร (Directors) แซม เอฟ โอโวริ ประธานโรตารีสากล รับเลือกปี 2017-18 (Sam F. Owori) สโมสรโรตารีกัมปาลา ประเทศยูกันดา

ประโยชน์ระดับภูมิภาคเพื่อให้โลกปลอดโรคโปลิโอ และเป็นผู้บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ของมูลนิธิโรตารี และเครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ (Order of Merit) และได้รับเกียรติบัตรส�ำหรับการบ�ำเพ็ญประโยชน์ จากประธานาธิบดีโอมาร์ บองโก แห่งประเทศ เกียรติคุณของมูลนิธิด้วย กาบอง ส�ำหรับการอุทิศท�ำงานให้แก่ธนาคารเพื่อ การพัฒนาแอฟริกัน เจมส์ โรนัลด์ เฟอร์ริลล์ โอโวริและภรรยานอร่าเป็นผู้บริจาคเมเจอร์ (James Ronald โดนเนอร์ และพอลแฮริส เฟลโลว์ ของมูลนิธิ และ Ferrill) แซม เอฟ โอโวริ เป็นซีอีโอ ยังเป็นผู้อุปถัมภ์กองทุนถาวรของมูลนิธิ (เบเนแฟค สโมสรโรตารีมาร์ตินส์ ของสถาบันบรรษัทภิบาลของประเทศยูกันดา ซึ่ง เตอร์) ด้วย พวกเขามีลูกชายสามคนและหลานสาม วีลล์ รัฐเวอร์จิเนีย มีภารกิจในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการ คน รอน เฟอร์ริลล์ เกษียณ ก�ำกับดูแลและปฏิบัติการในภูมิภาค ก่อนหน้านี้เขา หลังจากท�ำงานกับบริษัท เป็นผู้อ�ำนวยการบริหารของธนาคารเพื่อการพัฒนา แบสเกอร์ ชอคคาลิงแกม ดู ป องท์ มากว่ า 33 ปี ที ่นั่นเขาด�ำรงต�ำแหน่งด้าน แอฟริกา เป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์ (Basker Chockaวิ ศ วกรรมและการจั ด การ เขามีส่วนร่วมในกิจกรรม ยูกันดาจ�ำกัด และเป็นผู้อ�ำนวยการธนาคารเพื่อ lingam) ทางศาสนา เทศบาล และชุ มชนหลายกิจกรรม การพัฒนายูกันดา นอกจากนี้เขายังด�ำรงต�ำแหน่ง สโมสรโรตารีคารู เขาเป็ น โรแทเรี ย นตั ้งแต่ปี 1967 ได้เคยเป็น เลขานุการของธนาคารแห่งประเทศยูกันดาซึ่งเป็น ประเทศอินเดีย ผู แ ้ ทนประธานโรตารี ส ากล ผู้แทนสภานิติบัญญัติ ธนาคารกลางของประเทศ แบสเกอร์ ชอคคาลิ ง แกม ผู ป ้ ระสานงานมู ล นิ ธ โ ิ รตารี ร ะดั บ ภูมิภาค และเป็น โอโวริ เ ป็ น สมาชิ ก และประธานคณะ เป็ น หุ ้ น ส่ ว นผู ้ จ ั ด การของ ผู ว ้ า ่ การภาค และยั ง เคยเป็ น ผู้น�ำกลุ่มศึกษาแลก กรรมการบริหารหลายแห่ง รวมถึงบริษัทการเงิน บริ ษ ท ั VNC ผู แ ้ ทนจ� ำ หน่ า ยของบริ ษ ท ั ทาทา สตี ล เปลี ย ่ นไปประเทศเกาหลี Faula Uganda (ปัจจุบันคือ Opportunity Bank), สถาบันหัวใจยูกันดา, ศูนย์การศึกษาครับครัว (Tata Steel) ในรัฐทมิฬ นาดู (Tamil Nadu) เขา เฟอร์ริลล์ได้รับเกียรติบัตรส�ำหรับการบ�ำเพ็ญ แอฟริกัน ศูนย์โรงพยาบาลมูลาโก วิทยาลัยศาสน ได้รับการยกย่องจากรัฐบาลส�ำหรับการมีส่วนในการ ประโยชน์เกียรติคุณของมูลนิธิ รางวัลในการบ�ำเพ็ญ สร้างความเติบโตให้แก่วงการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประโยชน์ดีเด่น และรางวัลผู้บริการเหนือตนเองของ ศาสตร์ในเมืองมูโกโน และสภาเมืองกัมปาลา เขาเป็นรองประธานขององค์กรไม่แสวงก�ำไร โดยได้รับรางวัลผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยม โรตารีสากล เขาเป็นผู้บริจาคพอลแฮริส เฟลโลว์ และเป็นเบเนแฟคเตอร์ เขาและภรรยาอีเลนเป็น Hopice Africa Uganda และเป็นกรรมการบริหาร ที่สุดในปี 1986 ชอคคาลิ ง แกม มี ต ำ � แหน่ ง ระดั บ สู ง ในหลาย ผู้บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ (เฟอร์ริลล์ก�ำลังจะหมด และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของโครงการ กลุ ม ่ อุ ต สาหกรรมและสมาคมกี ฬ า เขาได้ ร บ ั รางวั ล วาระท�ำงานกับโจเซฟ มัลเคอริน) PACE (โครงการเพื่อการเข้าถึงสุขภาพ การสื่อสาร เกี ย รติ ย ศรวมทั ง ้ รางวั ล ไวเจชรี (Vijay Shree และการศึกษา) ในยูกันดา Peter Iblher ตั้งแต่เป็นโรแทเรียนในปี 1978 โอโวริได้ Award) รางวัลเนชั่นแนล ยูนิตี้ (National Unity Award) รางวั ล ไชโรมานิ วิ ก ส ั (Shiromani Vikas) สโมสรโรตารี Nürnท�ำงานให้โรตารีโดยเป็นกรรมการบริหาร กรรมการ และรางวั ล Hindu Gaurav ส� ำ หรั บ ผลงานยอดเยี ย ่ ม berg-Reichswald มูลนิธิ ผู้ประสานงานมูลนิธิระดับภูมิภาค ผู้ประสาน ในสาขาที ่ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ กและในการให้ บ ริ ก าร ประเทศเยอรมนี งานสมาชิ ก ภาพของโรตารี ส ากลระดั บ ภู มิ ภ าค ของสั ง คม ประธานและกรรมการ และผู้แทนโรตารีสากลใน Peter Iblher เป็นที่ปรึกษา โครงการสิ่งแวดล้อม และการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของ เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1988 และเคยด�ำรง ที่เกษียณอายุแล้ว เขาเคย ต�ำแหน่งผู้ประสานงานโรตารี กรรมการและผู้ว่า สหประชาชาติ (UN-HABITAT) เป็นกรรมการผู้จัดการของ รางวัลที่โอโวริได้รับได้แก่รางวัลในการบ�ำเพ็ญ ภาค กลุ ม ่ โรงพยาบาลในนู เ รมเบิ ร์ก เป็นอาจารย์ประจ�ำ ชอคคาลิงแกมเป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์

20 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


ที่มหาวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนบาวาเรีย เป็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเมือง Fürth และเป็น ซี อี โ อของบริ ษั ท ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาที่ เ มื อ งบาเซิ ล และ มิวนิค เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1990 ได้ท�ำงาน ให้ โรตารี โ ดยเป็ น ผู ้ แ ทนของประธานโรตารี ส ากล ผู้ประสานงานโรตารี ผู้แทนสภานิติบัญญัติ ผู้น�ำ การอบรมของโรตารีสากล ผู้ว่าการภาค ผู้จัดการ โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อินเดีย และเป็นประธานบริการอาชีพของภาค เขาเป็นผู้บริจาคพอลแฮร์ริส เฟลโลว์หลายครั้ง และเป็นผู้บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ให้แก่มูลนิธิโรตารี

นาย เคอิชิ อิชิกูโร (Keiichi Ishiguro) สโมสรโรตารีซุรุโอ กะเวสต์ (Tsuruoka West) ประเทศญี่ปุ่น เคอิชิ อิชิกูโร เป็นประธาน บ ริ ษั ท ค ลิ นิ ก ทั น ต ก ร ร ม และจัดฟันอิชิกูโร (Ishiguro Dental and Orthodontics Clinic) ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานและ เลขานุการสมาคมทันตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น และ ในฐานะกรรมการบริหาร, ประธาน, และที่ปรึกษา ของสมาคมทันตกรรมยามากาตะ เขาเป็นประธาน สภาการวางแผนแบบเบ็ดเสร็จของเมืองซุรุโอกะ ใน ปี 2014 เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (Order of the Rising Sun) ส�ำหรับความส�ำเร็จ ด้านสุขภาพและสุขศาสตร์ด้านทันตกรรม เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1985 อิชิกูโรเคย ท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนประธานโรตารีสากล ประธาน อนุกรรมการและกรรมการ ผู้แทนสภานิติบัญญัติ ผู้น�ำการอบรม ผู้ว่าการภาค และประธานคณะ กรรมการมูลนิธิภาค เขาเป็นผู้บริจาคพอลแฮร์ริส เฟลโลว์ และเป็น เบเนแฟคเตอร์ของมูลนิธิโรตารี Robert C. Knuepfer Jr.

สโมสรโรตารีชิคาโก

Robert C. Knuepfer Jr. เกษียณจากต�ำแหน่งในฐานะ หุ ้ น ส่ ว นอาวุ โ สฝ่ า ยปฏิ บั ติ การของบริ ษั ท กฎหมาย ระดับโลกชื่อเบเกอร์ แมค เคนซี (Baker McKenzie) เขาเป็นผู้ถือหุ้น เป็น ผู ้ อ� ำ นวยการและผู ้ บ ริ ห ารอาวุ โ สของบริ ษั ท ฮอล สตาร์ (Hallstar) ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะและมีสาขาทั่วโลก เขาเป็นผู้อ�ำนวย การขององค์กรภาครัฐและองค์กรหลายแห่ง ได้เข้า มาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1982 เคยท�ำหน้าที่ใน ฐานะผู้แทนประธานโรตารีสากล กรรมการ ผู้แทน สภานิติบัญญัติ ผู้ว่าการภาค และเป็นนายกสโมสร เขาและภรรยาแนนซี่เป็นผู้บริจาคเมเจอร์ โดนเนอร์ ของมูลนิธิโรตารี

จอห์น ซี. แมทธิวส์ (John C. Matthews) สโมสรโรตารีเมอร์เซอร์ ไอแลนด์, วอชิงตัน จอห์น ซี. แมทธิวส์ เป็นรอง ประธานอาวุ โ สของบริ ษั ท ขายส่งคอสโค (Costco Wholesale) เป็นเวลา 25 ปี นอกจากนี้เขายังเคย รับใช้กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นเวลา 20 ปีก่อนที่จะ เกษียณจากต�ำแหน่งผู้บัญชาการกองก�ำลังจัดหา แมทธิวส์อยู่ในคณะกรรมการขององค์กรและ ชุมชน รวมทั้งหอการค้าซีแอตเติล คณะกรรมการ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันโบเธล โบสถ์ คริสตจักรเพรซบี้เทอเรี่ยนในเมอร์เซอร์ ไอซ์แลนด์ โรตารีเฟอร์สฮาร์เวสต์ และบริษัทประกันภัย NW Reinsurance แมททธิวส์เป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1988 ได้ เคยท�ำหน้าที่ในโรตารีในฐานะผู้แทนประธานโรตารี สากล, กรรมการ, ผู้น�ำการอบรม, ผู้จัดการประชุม โรตารีอินสตีติวท์ (Rotary Institute) และเป็น ผู้ว่าการภาค เขาและภรรยา แมรี่ แอลเลน เป็น ผู้บริจาคพอลแฮริส เฟลโลว์ ผู้บริจาคเมเจอร์ โดน เนอร์ และเป็นผู้บริจาคระดับอาร์คคลัมฟ์ (Arch Klumph Society) และผู้บริจาคจากผลประโยชน์ (Bequest Society) ของมูลนิธิโรตารี ทั้งสองคนได้ ก่อตั้งกองทุนจอห์นและแมรี่ แอลเลน แมทธิวส์ เพื่อ โปรแกรมการศึกษาสันติภาพของโรตารี

ยูนซู มูน (Eunsoo Moon) สโมสรโรตารีเชียวนาน โดโซล (CheonanDosol) ประเทศเกาหลี ยูนซู มูน เป็นทันตแพทย์, เป็ น ซี อี โ อของโรงพยาบาล ทันตกรรมเชียวนาน โดโซล และเป็นประธานมูลนิธิ การแพทย์ฮานา (HANA Medical Foundation) เขาเป็นผู้อ�ำนวยการและประธานของหลายองค์กร ในเกาหลี มูนได้ท�ำหน้าที่ในโรตารีเป็นผู้แทนประธาน โรตารีสากล ผู้น�ำการอบรม ผู้ประสานงาน และผู้ ช่วยประสานงานของโรตารี เป็นกรรมการในคณะ ปฏิบัติการกลุ่มโรแทเรียน และผู้ว่าการภาค เขาและภรรยาฮยอนจุว ยาง (Hyunjoo Yang) เป็นผู้บริจาคระดับอาร์ค คลัมฟ์ เขาได้รับรางวัล การบริการเหนือตนของโรตารีสากล รางวัลบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ดีเด่นและเกียรติบัตรส�ำหรับการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์เกียรติคุณของมูลนิธิโรตารี

ไบรอัน เอ.อี. สโตเยล (Brian A.E. Stoyel) สโมสรโรตารีซอลทาช (Saltash) ประเทศอังกฤษ

ไบรอัน สโตเยล เป็นครูสอนดนตรีก่อนย้ายไปรับ ต�ำแหน่งที่เมืองสลัฟ (Slough) จากนั้นเขาย้ายไป เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่เมือง นิวเบอรี่ ต่อมาเขาได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการ ศึกษาเพื่อดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ทั่ว สหราชอาณาจักร เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1981 สโตเยลได้ ท�ำหน้าที่ประธานโรตารีสากลในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ นอกจากนี้เขายังเคยเป็นผู้แทน ประธานโรตารีสากล กรรมการและประธาน และ ผู้ว่าการภาค เขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรแทเรียนก�ำจัด โรคมาลาเรียในแทนซาเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติการ โรแทเรียน และผู้ดูแลโครงการผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการ เดินในเมืองชัยปุระ เขาได้ตั้งโครงการโรทาแรคท์ในประเทศโรมาเนีย แทนซาเนีย กานา บัลแกเรีย ยูกันดา มาลาวี และ เบนิน สโตเยลและภรรยาอดีตผู้ว่าการภาคแมคซีน (Maxine) เป็นผู้บริจาคพอลแฮร์ริส เฟลโลว์ เบเนแฟค เตอร์ เป็นผู้บริจาคเมเจอร์ โดนเนอร์ และผู้บริจาค จากผลประโยชน์ (Bequest Society) เขาได้รับ รางวัลบริการเหนือตน รางวัลเกียรติบัตรส�ำหรับการ บ�ำเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณของมูลนิธิโรตารี รางวัล ในการการบ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น และเป็นผู้น�ำการ อบรมของโรตารีสากล

เกรกอรี่ เอฟ แยงค์ (Gregory F. Yank) สโมสรโรตารีโอ ฟอล ลอน (O’Fallon) รัฐอิลินอย เกรก แยงค์ เป็นโค้ชด้าน ธุ ร กิ จ ให้ กั บ เจ้ า ของธุ ร กิ จ ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่จ�ำนวน 6 ราย เขาอยู่ใน ต�ำแหน่งผู้น�ำและผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพเป็น เวลา 25 ปี โดยรับหน้าที่สองอย่างคือซีอีโอของ โรงพยาบาล และประธานของระบบสุขภาพสากล เขาเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ด้านฝึกอบรมและ ผู้บริหารให้ค�ำปรึกษาที่เรียกว่า The Alternative Board (TAB) เป็นเวลา 11 ปี เป็นอาจารย์ใหญ่ ของ GY Consulting and Facilitation Services ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสอนธุรกิจ กลยุทธ์ การอ�ำนวย ความสะดวก การจัดการด้านยุทธศาสตร์ และการ พัฒนาคณะกรรมการและการศึกษา แยงค์ ท�ำงานให้กับชุมชนของเขา เป็น กรรมาธิการของเขต Metro East Park and Recreation District, เป็นกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มดูแล สุขภาพเนลเซนในเมืองเซนต์หลุยส์ เป็นกรรมการ บริหารของหอการค้า O’Fallon-Shiloh และเป็น ประธานของคณะกรรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1978 เคยท�ำ หน้าที่เป็นผู้จัดการประชุมโรตารีอินสติติวท์ (Rotary Institute) โซน 30 และ 31 เป็นผู้น�ำการอบรมของ โรตารีสากล ผู้ประสานงานสมาชิกภาพ และเป็นผู้ ว่าการภาคสองครั้ง เขาเคยเดินทางไปยังประเทศ มาลาวี เอกวาดอร์ อินเดีย และเบลีซ ในเรื่อง


คณะกรรมการมูลนิธิ โครงการของโรตารี แยงค์ ได้รับรางวัลบริการเหนือตน เขาและ ภรรยาอดีตผู้ว่าการภาคแคทเธอรีนเป็นผู้บริจาค เมเจอร์ โดนเนอร์ และผู้บริจาคระดับอาร์คคลัมฟ์ ผู้บริจาคพอลแอริส เฟลโลว์ และผู้บริจาคจากผล ประโยชน์ (Bequest Society) เปาโล ออกัสโต ซานาร์ดิ

(Paulo Augusto Zanardi) สโมสรโรตารี Curitiba-Cidade Industrial บราซิล

เปาโล ออกัสโต ซานาร์ดิ เป็นผู้อ�ำนวยการ บริษัทขนส่ง Zalog Operadora Logística ตั้งแต่ปี 1984 และยังเป็นผู้อ�ำนวย การ บริษัทธรณีฟิสิกส์ ชื่อว่า WS do Brasil InovaçõesTecnológicas Ltda เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1988 ได้ท�ำหน้าที่ ในฐานะผู้แทนประธานโรตารีสากล ผู้ประสาน งานโซน ผู้ประสานงานศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี ที่ ปรึกษาโครงการโปลิโอพลัสระดับชาติของบราซิล ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีระดับภูมิภาค ผู้แทน สภานิติบัญญัติ ผู้น�ำการอบรมของโรตารีสากล และ ผู้ว่าการภาค เขาได้รับรางวัลรางวัลเกียรติบัตรส�ำหรับการ บ�ำเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณของมูลนิธิโรตารี และ รางวัลในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น เขาและภรรยา ลูลี่เป็นผู้บริจาคเมเจอร์ โดนเนอร์ และเบเนแฟค เตอร์ของมูลนิธิ

รอน ดี.เบอร์ตัน ประธานกรรมการรับ เลือกปี 2017-18 สโมสรโรตารีนอร์แมน โอคลาโฮมา รอน ดี.เบอร์ตัน เกษียณใน ขณะด�ำรงต�ำแหน่งประธาน มูลนิธิของมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาในปี 2007 เขา เป็นสมาชิกของคลีฟแลนด์เคาน์ตี้ และเนติบัณฑิต ยสภาอเมริกัน และได้เข้าฝึกปฏิบัติในโอคลาโฮมา และก่อนไปศาลสูงสุดของสหรัฐ เป็นผู้ก่อตั้งและ อดี ต ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ โรงเรี ย นรั ฐ นอร์ แ มน และเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการบริหารของมูลนิธ ิ ชุมชนนอร์แมน เบอร์ตันเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1979 และเคย เป็นประธานโรตารีสากล กรรมการบริหาร รอง ประธานและกรรมการมูลนิธิ กรรมการของคณะ กรรมการบริหารโรตารีสากล ผู้ช่วยประธานโรตารี รองประธานและประธานกรรมการ กรรมการเฉพาะ กิจ และเป็นผู้น�ำกลุ่มอภิปรายในการประชุมอบรม ผู้ว่าการภาครับเลือก ผู้ช่วยผู้ด�ำเนินการอภิปราย และผู้ด�ำเนินรายการ เขาเคยเป็นผู้ประสานงานมูลนิธิ โรตารีระดับภูมิภาค (RRFC) และที่ปรึกษาแห่งชาติ ของกองทุนถาวร และเป็นผู้ช่วยผู้ด�ำเนินรายการและ ผู้ด�ำเนินการอบรมผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีระดับ ภูมิภาค (RRFC) เขาได้รับรางวัลบริการเหนือตนของโรตารีสากล นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รส� ำ หรั บ การ บ�ำเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณของมูลนิธิโรตารี รางวัล ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น และรางวัลบริการ ระหว่างประเทศเพื่อให้โลกปลอดโรคโปลิโอ

เบรนดา เอ็ม เคร็สซี

(Brenda M. Cressey)

สโมสรโรตารีปาโซ โร เบิลส์ (Paso Robles) แคลิฟอร์เนีย เบรนดา เอ็ม เคร็สซี เป็น ประธานและซี อี โ อด้ า น ระบบส�ำนักงาน ซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมในรัฐเมน เธอเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรภาครัฐหลายแห่ง เช่น สมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน (American Cancer Society) เธอเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1989 เคยด�ำรง ต�ำแหน่งผู้ประสานงานมูลนิธิและสมาชิกภาพระดับ ภูมิภาค และผู้ด�ำเนินการอบรมผู้ประสานงาน มูลนิธิโรตารี (RRFC), เป็นที่ปรึกษาด้านการบริจาค กิตติมศักดิ์กองทุนถาวร ผู้แทนสภานิติบัญญัติ ผู้แทน ประธานโรตารีสากล ผู้ด�ำเนินรายการคู่และกรรมการ การในการประชุมอบรมผู้ว่าการภาครับเลือกปี 2012 ผู้น�ำการอบรม ผู้ว่าการภาค เธอได้รับรางวัลสูงสุดของโรตารีส�ำหรับผู้ให้ บริการเหนือตน และเกียรติบัตรส�ำหรับการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของมูลนิธิโรตารีและรางวัลบริการดีเด่น

22 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

เบรนด้าและสามีดิกค์ เป็นผู้บริจาคเมเจอร์ โดนเนอร์ สมาชิกชมรมผู้บริจาคจากผลประโยชน์ และพอลแฮริส และล่าสุดเป็นสมาชิกผู้บริจาคระดับ Arch Klumph

เค อาร์ ราวินดรัน สโมสรโรตารีโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เค อาร์ “ราวี”ราวินดรัน เป็ น ซี อี โ อและเป็ น ผู ้ ก ่ อ ตั้ง บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ด ้ า นการ พิมพ์, บรรจุภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลูกค้าทั่วโลก บริษัท มหาชนพรินท์แคร์ของเขาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตถุงบรรจุ ชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับรางวัลยอดเยี่ยมใน ระดับประเทศและนานาชาติ เขาเป็นกรรมการ บริหารให้แก่บริษัทมากมายและกรรมการด้านการ กุศลต่างๆ ในศรีลังกาและอินเดีย เป็นประธานก่อตั้ง ของสมาคมต่อต้านยาเสพติด (โครงการของสโมสร ของเขา) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1973 ได้ด�ำรง ต�ำแหน่งเป็นประธานโรตารีสากล เหรัญญิก กรรมการบริหาร และกรรมการมูลนิธิ ในฐานะ ประธานกรรมการโปลิโอพลัสแห่งชาติของศรีลังกา เขาเป็นหัวหน้าคณะท�ำงานเฉพาะกิจร่วมของรัฐบาล ศรีลังกา ยูนิเซฟ และโรตารี และท�ำงานร่วมกันอย่าง ใกล้ ชิ ด กั บ องค์ ก ารยู นิ เซฟในการเจรจาหยุ ด ยิ ง กั บ กองทหารทางภาคเหนือในช่วงที่มีวันให้ภูมิคุ้มกัน โรคเป็นผลส�ำเร็จ หลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2004 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 35,000 คนในศรีลังกา เขา เป็นประธานโครงการฟื้นฟูโรงเรียน ซึ่งได้รับการ สนับสนุนจากสโมสรโรตารีทั้งหมดในศรีลังกาเพื่อ สร้างโรงเรียนใหม่ 25 แห่ง ท�ำให้เด็กๆ 15,000 คน ได้มีที่เรียนโดยใช้จ่ายไป 12,000 เหรียญ ในปี 2017 รัฐบาลศรีลังกาได้มอบบรรดาศักดิ์สิกขมณีศรีลังกา ให้แก่เขา (อัญมณีแห่งศรีลังกา)

ไมเคิล เอฟ เว็บบ์ (Michael F. Webb) สโมสรโรตารีเมนดิพ (Mendip) ประเทศอังกฤษ ไมค์ เวบบ์ เป็นสมาชิกของ สถาบั น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญาตตามกฏหมายในประเทศอังกฤษและแคว้น เวลส์ และเป็นหุ้นส่วนอาวุโสด้านบัญชีที่เมืองเวลล์ ในอังกฤษตะวันตกเฉียงใต้ เขายังเป็นเหรัญญิกระดับ ท้องถิ่นและระดับประเทศขององค์กรการกุศลและ กีฬาหลายแห่ง เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 1976 เคย ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารโรตารีสากล, เป็นผู้ แทนประธานโรตารีสากล กรรมการและประธาน คณะกรรมการ รองประธานสภานิติบัญญัติและสภา มติ ผู้น�ำการอบรม และผู้ว่าการภาค เป็นประธาน และเหรัญญิกของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เวบบ์และภรรยาอลิสัน เป็นผู้บริจาคเมเจอร์ โดน เนอร์ และพอลแฮริส เฟลโลว์ และผู้บริจาคจากผล ประโยชน์


Our Districts

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

Our District 3330 Our District 3340 Our District 3350 Our District 3360 Our Guest Rotary Thai @ Atlanta Our District Calender Our Centre

บรรณาธิการบริหาร

หน้า 24-26 หน้า 27-29 หน้า 30-32 หน้า 33-35 หน้า 36-37 หน้า 38-39 หน้า 40-41 หน้า 42-44

อน.วาณิช โยธาวุธ

(สร.แม่สาย 3360)

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน

(สร.กาญจนบุรี 3330) (สร.แหลมฉบัง 3340) (สร.สาทร 3350) (สร.แพร่ 3360)

บรรณาธิการผู้ช่วย


D.3330 RI

โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ สร.กาญจนบุรี

ผวภ.นพ.พีระ โรตารีแอนน์ อน.จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์ สร.กระบี่

วิสัยทัศน์ของผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การบันทึกแผนงาน ส�ำหรับปิ 2560-2561 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 โครงการ ตลอดจนเป้าหมายในทุกด้าน ลงใน Rotary Club Central นั้น ในฐานะผู้ว่าการภาค ผมมีความตั้งใจที่จะน�ำกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน มีความส�ำคัญมาก และทางภาคเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัด ของโรตารีสากลมาใช้ขับเคลื่อนสโมสรในภาค 3330 อย่างเป็นรูป ตั้งทีมงาน ชือ่ ว่า My Rotary District Committee เพื่อให้เป็นพี่ ธรรม เลีย้ งให้กบั ทุกสโมสรในภาค กระจายไปในพืน้ ที่ ต่างๆ ของภาค และมีการอบรมถึงระดับพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง และระดับสโมสร ให้สโมสร โดยการเพิ่มสมาชิกที่มีอุดมการณ์ “การบริการผู้อื่นเหนือตน” ส�ำหรับโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่ กลยุ ท ธ์ ที่ 2 เพิ่ ม การบ� ำ เพ็ ญ แล้ว ซึ่งได้เพิ่มการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประโยชน์เพื่อมนุษยชาติ และมีส่วนร่วมทั้ง ระยะสั้น 2-4 อาทิตย์ ไปยังประเทศต่างๆ ก็ การบริ จ าคและใช้ เ งิ น มู ล นิ ธิ โรตารี เพื่ อ ท� ำ ยังคงด�ำเนินการต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการ โครงการ ที่มีประโยชน์ กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์ สาธารณะที่ดีให้กับสโมสร โดยให้ความส�ำคัญ และในปี นี้ ก็ ยั ง มี โ ครงการอี ก 2 ในการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังของมวลมิตร โครงการคือ โครงการ Drop to Zero ในการ โรแทเรียน ขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกในปี 2563 นี้ และ โครงการรณรงค์ ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการให้สมาชิกทุกคนปลูกต้นไม้คนละ จากการอบรม District Training Assembly 3330 ปี 1 ต้น ส�ำหรับภาค 3330 ก็ได้ท�ำโครงการ 1+2 = Trees (One 2560-2561 เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการลง Two Trees) ให้ทุกสโมสรเชิญชวนสมาชิก ครอบครัวโรตารี ตลอด ทะเบียนมากถึง 700 กว่าคน ในทุกต�ำแหน่งหน้าทีผ่ นู้ ำ� และเจ้าหน้าที่ จนองค์กรภายนอกหรือประชาชนทั่วไปปลูกต้นไม้คนละ 2 ต้น เพื่อ ของสโมสร ท�ำให้มั่นใจได้ว่าผู้น�ำทุกระดับในเกือบทุกสโมสรมีความ ให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้น เข้าใจที่จะด�ำเนินงานและท�ำกิจกรรมในปีนี้ ตามแนวทางเดียวกับ ภาคและโรตารีสากล

“ตั้งใจที่จะน�ำ กลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน ของโรตารีสากล มาใช้ขับเคลื่อน สโมสรในภาค”

24 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


สโมสรโรตารีทุ่งคา

สโมสรโรตารีควนลัง หาดใหญ่

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

สโมสรโรตารีนครปฐม

สโมสรโรตารีปราณบุรี

สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล

สโมสรโรตารีภูเก็ต

สโมสรโรตารีลัดหลวง

สโมสรโรตารีหัวหิน

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

26 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


D.3340 RI

โดย นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร สร.แหลมฉบัง

ผวภ.อรอนงค์ สุภาพบุรุษ ประดิษฐ์ ศิริพรมนัส สร.พลูตาหลวง ในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรโรตารี ภาค 3340 ทุกสโมสรโรตารีปลูกต้นไม้อย่างน้อยหนึง่ ต้น ต่อหนึง่ คน ภาค 3340 เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จึงมอบมอบนโยบาย 1-1-Tree (113) เริม่ ปลูกได้ตงั้ แต่เริม่ ต้นของปี จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้เข้าอบรมครั้งนี้คือผู้น�ำสโมสรและ โรตารีจนถึงวันต้นไม้โลก 22 เมษายน 2018 ถือว่าเป็นกิจกรรมสื่อ คณะกรรมการสโมสรของปี 2560-2561เข้ารับฟังผูว้ า่ การภาคมอบ คุณลักษณะแท้จริงของโรตารีใน 2017-18 นโยบายของภาค 3340 โดยให้ความส�ำคัญในเรื่องของสมาชิกภาพ ในด้านกิจกรรมความร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาคนัน้ ได้เน้น เป็นพิเศษ ให้เป็นโรแทเรียนทั้งใจและกาย ย�ำ้ การหาทุนก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย บ้านเสาวัด หมู่ โดยเฉพาะด้านความเข้มแข็งของสโมสร มวลสมาชิกมี 2 ต�ำบลโพนงาม อ�ำเภออากาศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร โครงการใน ความรู้เรื่องโรตารีอย่างถ่องแท้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ แนวพระราชด�ำริเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ “บริการผู้อื่นเหนือตน” ซึ่งเป็นปัจจัยในการ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็นองค์ พัฒนาความเข้มแข็งของสโมสร อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทยและเพื่อ “อยากให้เพิ่ม อีกประการหนึ่ง ที่อยากให้เพิ่ม เป็นการด�ำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ สมาชิกโรแทเรียนสตรีในปีนี้ ประธานโรตารี สมาชิกโรแทเรียนสตรี พระองค์ท่าน สากลกล่าวว่า “เป็นเวลาผ่านมา 28 ปีแล้ว ตามที่อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ถึ ง วั น นี ม ้ ส ี มาชิ ก หญิ ง ที่โรตารี ยอมรับเพศสตรีเข้าเป็นสมาชิก แต่ น�ำเสนอ การขอรับบริจาคเพือ่ การนี้ ผูว้ า่ การภาค จนถึงวันนี้มีสมาชิกหญิงเพียงร้อยละ 20 และอดีตผู้น�ำภาคท่านอื่นๆ ร่วมกันใช้เวลากล่าว เพี ย ง 20% เพิ ม ่ ขึ น ้ เท่านั้น เพิ่มขึ้นมาจาก 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อ สุนทรพจน์ในโอกาสที่ สโมสรโรตารีในภาค 3340 10 ปีที่แล้ว ถ้าอัตราการเติบโตของสมาชิก จาก 13% เมื่อ 10 ปี จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร มี หญิงเป็นดังนี้ เราคงต้องใช้เวลาอีกสามสิบ ผู้บริจาคทั้งรายบุคคลและรายสโมสร ปัจจุบัน ที่แล้ว” ปีเพื่อให้ได้สัดส่วนที่สมดุล ในส่วนที่ได้รับบริจาค เป็นเงิน 2,446,970 บาท ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกิน (ข้อมูล วันที่ 14 กรกฎาคม 2560) ไป ที่โรตารีจะรอเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ดังนั้น ในปัจจุบัน ภารกิจของนายกและคณะกรรมการสโมสร ประเด็นนี้ต้องถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เรามีผู้ว่าการภาครับเลือกที่นี่ ครอบคลุมหลายด้านซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการบริหารสโมสร โดย 539 คน ในจ�ำนวนนี้มีสุภาพสตรี 103 คน ต้องยอมรับว่าทุกคนเป็น เฉพาะการเข้าถึง Rotary Club Central จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ตัวอย่างผู้หญิงที่เยี่ยมยอดมากในโรตารี” การปรับตัวและพัฒนาในทุกมิติ ตามยุคสมัยที่มีความก้าวหน้าทาง ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� ลังส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ เทคโนโลยี เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ภาค 3340 ต้องเร่งพัฒนาให้ก้าวหน้า อยู่นี้ เดิมเราไม่ได้บรรจุไว้ ในนโยบายของโรตารีสากล จวบจนปีนี้ อย่างรวดเร็ว ภาค 3340 จึงตัง้ เป้าหมายให้โรแทเรียนหันมาปรับปรุง โรตารีสากลมีอายุ 113 ปี ประธานโรตารีสากล เอียนส์ ไรส์ลยี ์ ขอให้ ข้อมูลสโมสรของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


สโมสรโรตารีอุบล มูลริเวอร์ เมืองวาริน โลตัลซิตี้ ศรีอุบล ศรีสะเกษ และกันทรลักษ์

สโมสรโรตารีอิสเทอร์นซีบอร์ด

สโมสรโรตารีเมืองโขง

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด อ�ำนาจเจริญ ยโสธร และเมืองมุกดาหาร

28 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


สโมสรโรตารีสกลนคร

สโมสรโรตารีนครราชสีมา สุรนารี โคราช คุณหญิงโม-โคราช บัวใหญ่-นครราชสีมา ประทาย-นครราชสีมา ครบุรี-โคราช และปักธงชัยและวังน�้ำเขียว


D.3350 RI

โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา สร.สาทร

ผวภ.มารศี สกุลหลิว สร.พระศรีสุริโยทัย อยุธยา นโยบายและเป้าหมายภาค 3350 ปี 2560-61 พัฒนาสมาชิกภาพ - เพิ่มสมาชิกจากปีที่ผ่านมาจ�ำนวน 15% - ให้ทุกสโมสรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสโมสร ใหม่ โดยตั้งเป้าก่อตั้งสโมสรใหม่ 5 สโมสร โครงการบริการ - รณรงค์ให้ทุกสโมสรก่อตั้งชุมชนโรตารี (RCC) - ให้ทุกสโมสรมีส่วนร่วมในโครงการ Global Grant / District Grant อย่างน้อย 1 โครงการ - ให้สโมสรท�ำโครงการอย่างน้อยหนึ่ง โครงการที่เน้นความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือออนไลน์ - ก�ำหนดเป้าหมายอย่างน้อย 10 เป้าหมายลงใน Rotary Club Central - รณรงค์ให้สมาชิก 100% ลงทะเบียนใช้บริการใน My Rotary - เขียนโครงการของสโมสรอย่างน้อย 1 โครงการลงใน Rotary Showcase, Rotary Ideas

“ใช้ตราสัญลักษณ์ ของโรตารีในการ สื่อสารทุกประเภท เพื่อ สร้างความเข้มแข็งใน ภาพลักษณ์ ของโรตารี”

ภาพลักษณ์สาธารณะ - ส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะของ สโมสรและสร้างความตระหนักในโรตารีของ ชุมชนและบอกเรื่องราวที่น่าสนใจของสโมสร ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น - ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรตารี ในการสื่อสารทุกประเภทเพื่อ สร้างความเข้มแข็งในภาพลักษณ์ของโรตารี - ปรับปรุงเว็บไซต์และบัญชีสื่อทางสังคมของสโมสรให้ทันสมัย อยู่เสมอ เพื่อเผยแพร่ข่าวโครงการ งานกิจกรรมของสโมสรมูลนิธิ โรตารี - นายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาค บริจาค 1000 USD - รณรงค์ให้สมาชิกทุกท่านบริจาค EREY (100 USD)

30 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

บริการสโมสร - ช�ำระค่าบ�ำรุงโรตารีสากล และ ค่า บ�ำรุงภาค 3350 ตรงเวลา - เพิ่มคะแนนการประชุมสโมสรประจ�ำ สัปดาห์มากขึ้น 5% จากคะแนนการประชุม ปีที่ผ่านมา - สมาชิกอย่างน้อย 50% มีส่วนร่วม ในกิจกรรมของสโมสร

โครงการที่ด�ำเนินการต่อหรือสานต่อจากปี ที่ผ่านมา - สานสัมพันธ์ภาคคู่มิตรในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี โครงการความร่วมมือระหว่างภาคหรือสี่ภาค - การรณรงค์บริจาคโครงการหนองโนนต่าย - โครงการรณรงค์การปลูกต้นไม้ เพื่อสิ่งแวดล้อม - ประสานความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ


สโมสรโรตารีบางคอแหลม

สโมสรโรตารีธนบุรี

สโมสรโรตารีพระนคร

สโมสรโรตารีสาทรและ Eclub ภาค 3350


32 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


D.3360 RI

โดย อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน สร.แพร่

ผวภ.นิธิ โรตารีแอนน์ ไศลทิพย์ สูงสว่าง สร.น่าน

ท่านประธานโรตารีสากล ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล กล่าวว่า โครงการ Love Reading Love Rotary โครงการรณรงค์ป้องกัน “ ทุกครัง้ ทีเ่ ราดืม่ น�ำ ้ เราต้องไม่ลมื ต้นน�ำ้ แห่งล�ำธารนัน้ ” ไข้เลือดออกในชุมชน โครงการประปาภูเขาในชุมชน โครงการน�ำ้ ดืม่ สะอาดโครงการหม้อก๋วยเตีย๋ วไร้สารตะกัว่ และโครงการร่วม 4 ภาค เมื่อเราพูดถึงเรื่องโรตารี เราต้องไม่ลืมต้นน�้ำความเป็นมา “รวมใจทั่วไทย เทิดไท้ราชาแห่งราชัน สู่สวรรคาลัย” และโครงการ ของโรตารี แก้มลิงหนองโนนต่าย การเข้าร่วมกับองค์กรโรตารี เปิดโอกาสดีดใี ห้เรามากมาย โครงการดังกล่าวอาจไม่ใหญ่เท่าโครงการอื่น ในเขตอื่นที่ จากประสบการณ์ตรงในการเป็นโรแทเรียน 25 ปีของผม ผมได้ ใหญ่กว่า แต่เราต้องจ�ำไว้วา่ สิง่ ทีเ่ ราท�ำมีความส�ำคัญต่อคนทีเ่ ราช่วย รับโอกาสดีเหล่านั้น และที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือช่วงเวลาที่ผมและ เหลือและตั้งใจจะช่วยไม่ว่าโครงการเล็กหรือใหญ่ ทุกอย่างที่เราท�ำ แอนน์ได้เข้าร่วมอบรม INTERNATIONAL คือสิ่งส�ำคัญ เพราะเราท�ำงานร่วมกัน ด้วย ASSEMBLY ที่เมืองซานดิเอโก้ ท�ำให้ผม การอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และทรัพยากร “ไม่ ว า ่ โครงการเล็ ก นึกถึงข้อความของท่านประธานโรตารีสากล ทีเ่ รามี โรตารีเป็นหนึง่ ในสือ่ น�ำทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ ดอง เคิร์น ลี “สานฝันให้เป็นจริง” ที่ว่า หรือใหญ่ ทุกอย่างที่เรา บุคคลที่สร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกหรือเป็นพันธมิตร เราแต่ละคนมีของ “เป็นเรื่องยากที่จะบรรยาย ท�ำคือสิ่งส�ำคัญ เพราะเรา ขวัญของเราเอง ของขวัญเหล่านีม้ าในรูปแบบ ความตื่นเต้นและพลังของการประชุม ต่างๆ เช่น ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และ ใหญ่ โรตารีสากลได้ทั้งหมด เพราะการ ท�ำงานร่วมกัน ด้วยการ ความรู้ เราสามารถแบ่งปันของขวัญของเรา ประชุมใหญ่เป็นงานที่ผมรอคอย นับแต่ และตัวเราเองก็เป็นของขวัญผ่านโรตารีให้กบั การประชุมใหญ่แต่ละครั้งสิ้นสุดไปจนถึง อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ มนุษยชาติ โดยการสร้างความแตกต่างให้กับ วันเริ่มประชุมใหญ่ครั้งต่อไป ผมทราบดี และทรัพยากรที่เรามี” คนอืน่ และในโลกของเรา ดังค�ำกล่าวของท่าน ว่าผมจะได้พบกับเพื่อนเก่าๆ และเพื่อน ประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส.ไรซ์ลีย์ ใหม่ๆ ได้เรียนรู้โครงการ โรตารีทั่วโลก ปี 2560-2561 ที่ว่า และค้นหาวิธีให้สโมสรของผม ได้ให้บริการเหนือตนเอง” “ไม่วา่ งานจะใหญ่หรือเล็กก็เพือ่ ให้ดขี นึ้ กว่า ผมได้ประจักษ์พลังแห่งการประชุมเช่นกัน ผมได้เพื่อน เดิม ไม่ว่าแรงจูงใจใดๆ ก็ตามที่เรามีในการมาร่วมองค์กรโรตารี ใหม่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการโรตารีที่หลากหลาย และวิธีคิด เราพบความพึงพอใจใน โรตารีที่เป็นสาเหตุให้เรายังคงยืนหยัด ที่ดีกว่าส�ำหรับโครงการในภาคของผม เราท�ำโครงการดูแลแบบ อยู่ได้ ซึ่งนับเป็นความพึงใจที่รู้ว่า ไม่ว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือปี ประคับประคอง โครงการปลูกต้นไม้รกั ษาสิง่ แวดล้อม พร้อมต่อเนือ่ ง ต่อปี เราคือส่วนหนึ่งของ โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ นั่นเอง”


สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงรายและพะเยา

สโมสรโรตารีสันป่าตอง

สโมสรโรตารีในจังหวัดน่าน

สโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรีและก�ำแพงเพชร

สโมสรโรตารีในจังหวัดล�ำปาง

สโมสรโรตารีในจังหวัดพิษณุโลก

34 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่

สโมสรโรตารีจอมทอง

สโมสรโรตารีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝาง ไชยปราการและเชียงดาว

สโมสรโรตารีแพร่ สอง เวียงโกศัย

สโมสรโรตารีในจังหวัดอุตรดิตถ์


RIP Youth Exchange นายสิรวิชญ์ จันทบุรานนท์ นักเรียนแลกเปลี่ยน ภาค 3360 สโมสรโรตารีพุทธชินราช มิถนุ ายน เป็นเดือนสุดท้ายของปีของโรตารี และเป็นเดือน ทีเ่ ศร้าทีส่ ดุ ส�ำหรับทุกคนในโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นทัว่ โลก ทีม่ ี การสูญเสียอันใหญ่หลวงของภาค 3360 ของเรา ได้สูญเสียน้องโจ หรือ นายสิรวิชญ์ จันทบุรานันท์ ที่ได้เดินทางออกไปแลกเปลี่ยน เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2016 ยังภาค 7360 รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และจวนจะได้กลับบ้านในเดือนกรกฎาคม ปี 2017 แต่มาเกิดอุบัติเหตุจมน�้ำเสียชีวิต ที่ Frisco Beach รัฐ North Carolina นับเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวง น้องโจเป็นเด็กดี ทุกคนในสโมสรอุปถัมภ์ R.C. of State College Downtown ตลอด จนพ่อแม่ และเพื่อนๆ ได้จัดงานไว้อาลัยให้อย่างสมเกียรติ คุณพ่อ Todd Costello เดินทางมาส่งน้องโจถึงจังหวัดพิษณุโลก สโมสร R.C. of State College Downtown ได้มอบเงิน จ�ำนวน $8,500 เหรียญสหรัฐ ให้แก่มูลนิธิโรตารีสากล เพราะน้อง โจมีส่วนร่วมในการระดมทุนนี้ เมื่อมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของมูลนิธิโรตารีสากล นับว่าเป็นเกียรติแก่น้องโจ และภาค 3360 เป็นอย่าง ยิ่ง “สิ่งที่น้องโจได้ท�ำไปนั้น ถือได้ว่าเป็นการบริการเหนือตนอย่าง แท้จริง” ตามคติพจน์ของโรตารีที่ว่า Service Above Self พวก เราจะไม่ลืมน้องโจ และน้องโจจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป หลับให้สบาย และขอให้ผลบุญ คุณความดีทนี่ อ้ งโจได้ทำ� ในครั้งนี้ จงพาดวงวิญญาณของน้องโจไปสู่สุคติ และภพภูมิที่ดีด้วย เถิด รักและอาลัยยิ่ง อน.นัยนา คมสัน ประธานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3360 โรตารีสากล

36 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


Our Guest

โดย กองบรรณาธิการ

7 มิถุนายน 2560 โรแทเรียน นัยนา คมสัน 254 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง ​52000 ประเทศไทย เรียนประธานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนนัยนา : เราสองคนขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง กับการจากไปของนักเรียนแลกเปลี่ยนขาออกของท่าน นายสิรวิชญ์ จันทบุรานนท์ ข่าวนี้เป็นข่าวสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งต่อ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนและครอบครัวโรตารีของเรา เราเข้าใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการบรรเทาความสูญเสีย ที่ท่านจะต้องเริ่มนับจากวันนี้ เราขอให้ท่านทราบไว้ว่า บนเส้นทางแห่งความโศกเศร้าที่ท่านก�ำลังเดินอยู่นี้ ท่านมีเราอยู่ข้างๆ ท่านเสมอ ขณะที่ท่านและภาคของท่านก�ำลังน�ำความสงบกลับคืนมาสู่ตนนั้น เราขอให้คุณค่าของการบ�ำเพ็ญประโยชน์และมิตรภาพที่ท่านเคยได้สร้างไว้ ได้น�ำท่านไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยเทอญ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า นายสิรวิชญ์ จันทบุรานนท์ จะได้รับการจดจ�ำไว้ในใจของทุกคน เราทุกคนที่ส�ำนักเลขาธิการใหญ่โรตารีสากลรู้สึกโศกเศร้ากับการสูญเสียในครั้งนี้ ในนามของโรตารีสากล, คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล, โรแทเรียน และเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีจากทั่วโลก เราขอแสดงตวามเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ท่าน ครอบครัวของ นายสิรวิชญ์ และสมาชิกของภาค 3360 และ 7360 หัวใจของเราสองคนอยู่กับท่านในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ ด้วยความเคารพ

จอห์น เอฟ. เจิร์ม ประธานโรตารีสากลปี 2559-60

จอห์น ฮิวโก้ เลขาธิการ

ส�ำเนา : อโนมา มากลิ่น นายกสโมสรโรตารีพุทธชินราช ปี 2559-60 อนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ ผู้ว่าการภาค 3360 ปี 2559-60


Rotary

38 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


Thai @ Atlanta


Our District Calender ก�ำหนดการประชุมปี 2560-61 ภาค 3330

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 การประชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคและสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 16-30 จ.ราชบุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 การประชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคและสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15 และ 31 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 5 สิงหาคม 2560 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ภาค และการอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร จ.นครปฐม วันที่18-22 ตุลาคม 2560 การอบรมผู้น�ำเยาวชน (RYLA) ภาค 3330 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-15 และ 31 จ.กระบี่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 การอบรมความรู้พื้นฐานส�ำคัญเกี่ยวกับโรตารีครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-6 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 การอบรมความรู้พื้นฐานส�ำคัญเกี่ยวกับโรตารีครั้งที่ 2 พื้นที่ 7-14 และ 31 จ.ภูเก็ต วันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 GETs & Zone Institute กรุงไทเป, ไต้หวัน วันที่ 9 ธันวาคม 2560 การอบรมความรู้พื้นฐานส�ำคัญเกี่ยวกับโรตารี ครั้งที่ 3 พื้นที่ 15-22 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 การอบรมความรู้พื้นฐานส�ำคัญเกี่ยวกับโรตารี ครั้งที่ 4 พื้นที่ 23-30 จ.นครปฐม วันที่ 27 มกราคม 2561 การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 2 พื้นที่ 16-30 จ.สุพรรณบุรี วันที่ 6-8 เมษายน 2561 การประชุมใหญ่ประจ�ำปี ภาค 3330 (DC) จ.สุราษฎร์ธานี วันที 23-27 มิถุนายน 2561 ประชุมใหญ่โรตารีสากล เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา

ก�ำหนดการประชุมปี 2560-61 ภาค 3340

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 การสัมมนาสมาชิกภาพและมูลนิธิโรตารี โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น วันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 การอบรมผู้น�ำเยาวชน (RYLA) ภาค 3340 หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 การประชุมระหว่างเมือง เกาะช้าง จ.ตราด วันที่ 2-4 มีนาคม 2561 การประชุมใหญ่ประจ�ำปี ภาค 3340 (DC) จ.บุรีรัมย์

ก�ำหนดการประชุมปี 2560-61 ภาค 3360

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 สมาชิกภาพ มูลนิธิและภาพลักษณ์โรตารี โรงแรมสิงหราช จ.เชียงใหม่ วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 การอบรมผู้น�ำเยาวชน (RYLA) ภาค 3360 ศูนย์ฝึกเยาวชนค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 การประชุมระหว่างเมือง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 การประชุมใหญ่ประจ�ำปี ภาค 3360 (DC) จ.เชียงใหม่

40 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560


ก�ำหนดการประชุมปี 2560-61 ภาค 3350

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประชุมสภาอดีตผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรตารีร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ ห้างเซ็นทรัล สาขาพระราม9 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 งานสัมมนาสมาชิกภาพ ปี 2560-61 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 YE. INBOUND ORENTATION ณ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย วันที่ 27 สิงหาคม 2560 กิจกรรมโครงการบริการ ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ วันที่ 1-3 กันยายน 2560 อบรมคณะกรรมการสโมสร (DTA) สโมสรโรตารีในกัมพูชา วันที่ 16 กันยายน 2560 ผวภ.พบนายกและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเวสท์เกท ถ.กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560 การอบรมผู้น�ำเยาวชน (RYLA) ภาค 3350 ณ โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ผวภ.พบนายกและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2561 งานเดิน-วิ่ง เพื่อขจัดภัยโปลิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 การประชุมใหญ่ประจ�ำปี ภาค 3350 (DC) ณ ร.ร.แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 21 เมษายน 2561 ผวภ.พบนายกและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม2561 ประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากลและผู้ว่าการภาค วันที่ 23-27 มิถุนายน 2561 ประชุมใหญ่โรตารีสากล เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา


ความคืบห รายชื่อของผู้ประสานงานโครงการ “โรตารีทั่วไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน สู่สวรรคาลัย” ผู้ว่าการภาค 4 ภาค ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส ผวภ.มารศี สกุลหลิว ผวภ.นิธิ สูงสว่าง

ภาค 3330 ภาค 3340 ภาค 3350 ภาค 3360

ร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานจาก 4 ภาค เข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อถวาย ดอกไม้จันทน์ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ส�ำนักพระราชวัง ถ.เสือป่า รายชื่อของผู้ประสานงานโครงการ

ภาค 3330

ประธานด�ำเนินงาน อน.อรอนงค์ กูลแก้ว 089-4662953, 097-3565353 ประธานใหญ่จัดการปั่นพื้นที่ 17-30 รวม 48 สโมสร ผวล.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา 081-9265800 เลขานุการภาค อน.พัชรา พูลโภคผล 081-8938611

ภาค 3340

ประธานด�ำเนินงาน นย.เดชวิชัย เดชบุรัมย์ สร.ศรีสะเกษ 085-2011769 ผู้ประสานงาน อน.สุนาฐ ทองสลับ (สร.กันทรลักษณ์) 085-7726983 ผู้รับจองเสื้อ นย.ญาณิพัชญ์ บุญด�ำรงค์ศักดิ์ สร.ศรีราชา 092-9295642

ภาค 3350

ประธานด�ำเนินงาน นย.วิชัย ชีวกนิษฐ์ สร.ธนบุรี 080-565551 ผู้ประสานงาน นายก 113 ภาค 3350 นย.วิรัตน์ งามข�ำ (113 สร.พระนคร) 089-826 3355 email : 99virat3350@gmail.com

ภาค 3360

ประธานด�ำเนินงาน นย.วิวัฒน์ พานิชอัตรา สร.แม่สาย 098-2143211 ผู้ประสานงาน รทร.บุษยรัตน์ ญาณหาร 085-8672002

42 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

ถนนทางเข้าแก้มลิงท การผนึกหัวใจเป็นดวงเดียวกันของโรแทเรียนไทย เพื่อท�ำ โครงการที่ส�ำคัญและมีคุณค่ายิ่งในโอกาสที่เราจะได้ถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ สืบสานพระ ราชปณิธานในการแก้ปญ ั หาขาดน�ำ้ ในการท�ำการเกษตร และแก้ปญ ั หา น�้ำท่วม ในโครงการท�ำแก้มลิงที่หนองโนนต่าย อ�ำเภออากาศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร เกิดผลให้ยอดการบริจาคมีเข้ามาที่มูลนิธิภาคโรตารี ไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) มียอดเงินถึง 24,887,572.02 บาท กรมชลประทาน ได้เห็นความตั้งใจและการร่วมมือร่วมใจ ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคเอกชนรายเดียว ที่ได้ท�ำ โครงการเช่นนี้ จึงจะสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการท�ำโครงการ นีร้ ว่ มกับโรตารี ท�ำให้เรามัน่ ใจได้วา่ เราจะเริม่ ขุดดินทีห่ นองแห่งนีอ้ ย่าง แน่นอนในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ โดยจะเริ่มด�ำเนินการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และจะเสร็จทันก่อนหน้าฝนในปีหน้า เรายังมีความมั่นใจว่า จะมีงบประมาณเหลือพอที่จะท�ำ


หน้าโครงการแก้มลิงที่หนองโนนต่าย

การช่วยเหลือประชาชนของภาค 3340 ที่ จ.สกลนคร

ที่หนองโนนต่ายยังมีน�้ำท่วมขัง โครงการที่จะต่อยอดให้ได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าที่ได้ตั้งเป้า หมายไว้แต่แรก ในที่ประชุมสภาอดีตผู้ว่าการภาคร่วม 4 ภาค เมื่อวัน จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีการปรึกษากันทีจ่ ะจัดภูมทิ ศั น์บริเวณโดย รอบให้เหมาะสม เป็นทีร่ ม่ รืน่ สวยงาม ท�ำศาลาอเนกประสงค์ให้ชมุ ชนได้ ใช้ประโยชน์ ภายในศาลาสามารถใช้ประชุม ท�ำกิจกรรม และฝึกอาชีพ ได้ ซึง่ โรแทเรียนก็สามารถเข้าไปส่งเสริมอาชีพช่วยประชนในโอกาสต่อ ไป นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในบริเวณนี้อีกด้วย ภาค 3340 โดยผูว้ า่ การภาคอรอนงค์ ศิรพิ รมนัส ยังได้นำ� เสนอ โครงการธนาคารน�้ำใต้ดินเพื่อให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้ประโยชน์จากน�้ำ มากขึ้นอีกหลายร้อยหลังคาเรือน โดยขุดหลุมทรงกรวยลึก 7-8 เมตร เป็นสะดือลงไปถึงชัน้ น�ำ้ ใต้ดนิ ประมาณ 3จุด เพือ่ สะสมน�ำ้ ไว้ในหน้าแล้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดประโยชน์ให้ชาวบ้านอีกไกลถึง 4-5 กิโลเมตร ธนาคาร น�ำ้ ใต้ดนิ นีไ้ ด้ทดลองท�ำมานานแล้วหลายแห่งในจังหวัดภาคอีสานและได้ ผลดีมาก โดยสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ มูลนิธิหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ถุงน�้ำใจไปถึงที่ จ.สกลนคร

น�้ำท่วมยิ่งมากเท่าใด น�ำ้ ใจโรแทเรียนไทยยิ่ง มากกว่านั้น ...

สถานการณ์ น�ำ้ ท่วมจังหวัดสกลนคร จากพายุ”เซินกา” ท�ำให้ น�้ำท่วมเขตเทศบาลนครสกลนคร รวมทั้งหมู่บ้านรอบตัวเมือง คันอ่าง เก็บน�้ำห้วยทรายแตกน�้ำทะลัก ท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ผู้ ว่าการภาค 3340 และโรแทเรียนในพื้นที่ รวมถึงโรแทเรียนต่างภาค ได้ ร่วมใจส่งเงินบริจาคและสิง่ ของ ไปช่วยอย่างเต็มที่ รวมทัง้ ศูนย์โรตารีใน ประเทศไทย โดยอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ได้ส่งถุงน�้ำใจ ไทย-ญี่ปุ่น ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โรแทเรียนในจังหวัดสกลนครยังได้ช่วยเหลือราษฎรที่อ�ำเภอ อากาศอ�ำนวยในพืน้ ทีใ่ กล้หนองโนนต่าย โดยเก็บภาพน�ำ้ ท่วมล้นบริเวณ รอบแก้มลิงมา หวังไว้ว่า เมื่อแก้มลิงของโรตารีเสร็จในปีหน้า จะช่วย บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มากทีเดียว


สารจากประธาน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก

Sub Editor นิตยสาร Rotary Thailand

D.3330

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

เกิดที่ จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง: รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.กาญจนบุรี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี และยังเป็น อาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีกาญจนบุรีเป็นตั้งแต่ปี 2539 ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการภาค 3330 เมื่อปี 2555-56 ด�ำรงต�ำแหน่งงานหลากหลายทั้งในด้านการอบรม การส่งเสริม ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และด้านพัฒนาสมาชิกภาพ ปัจจุบันท�ำหน้าที่ International Assembly Training Leader ปี 2016 และ 2017 ปีน้ีมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพ ลักษณ์ภาค 3330 มีการตั้งเป้าหมาย การให้ความรู้และสร้างทีมงาน เครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ

ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ (ของโรตารี) แก่เพื่อนสมาชิกทุกท่าน และ D.3340 ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร โรตารีผู้เริ่มท�ำหน้าที่ในปีนี้ ขอให้ทุกๆ สโมสรมุ่งมั่น ตั้งใจในการท�ำ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และประสบความส�ำเร็จ สมความตั้งใจด้วยครับ

ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรโรตารีแหลมฉบัง ในปี 2559-61 และยัง เป็นประธานรุ่นในปี 2560-61 นี้อีกด้วย

ในขณะนี้ ศูนย์โรตารีฯ ก�ำลังปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อให้ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ กี่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมอย่างมาก นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร (มด) ในปัจจุบัน ได้แก่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ Tablet โดยได้ออนไลน์ สโมสรโรตารีแหลมฉบัง แล้วในบางส่วน และจะทยอยปรับปรุงให้เสร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบต่อ D.3350 ไป

คติพจน์ประจ�ำใจ “พอเป็นก็เย็นใจ” คือ รู้จักค�ำว่าพอให้เป็น ..พอแล้ว มีแล้ว.. ใจเรามันก็จะเย็น

ปิดท้ายด้วยข่าว โรตารีสากลได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Rotary.org ใน ส่วน Rotary Club Central สโมสรใดที่ยังมีปัญหาไม่สามารถด�ำเนิน การกรอกเป้าหมายของสโมสรได้ ขอให้ติดต่อเข้ามายังศูนย์ฯ เพื่อขอ ค�ำแนะน�ำ เรายินดีให้ค�ำปรึกษาแก่ทุกท่านครับ

ด้วยไมตรีจิต

(ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ตัวเลข (25 ส.ค. 60 - www.rotary.org) ภาค สมาชิก สโมสร

3330 2,407 101 3340 1,675 67 3350 2,897 110 3360 1,379 68 รวม 8,358 346

44 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา สโมสรโรตารีสาทร

D.3360

อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน สโมสรโรตารีแพร่

เพิ่งเข้ามารับต�ำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทย ปีนี้เป็นปีแรก โดยท่านผู้ว่าการภาคขอให้มาช่วย มี อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล เลขาฯ ภาค 3340 จากสโมสรโรตารีมูลริเวอร์เป็น เรี่ยวแรงส�ำคัญในการประสานข้อมูลให้ ปีนี้มีเรื่องโครงการแก้มลิง ที่หนองโนนต่ายเป็นโครงการส�ำคัญ และตั้งแต่น�้ำท่วมอีสานก็ยุ่งๆ กันไปหมด ปัจจุบันประกอบธุรกิจ น�ำเข้า-ส่งออกสินค้าจากจีน

สถาปนิกผู้มากความสามารถทางดนตรี เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลงโรตารี และจัดท�ำซีดีเพลง Rotary Theme ประจ�ำปี ตั้งแต่ปี 2544-45 เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบัน รับงานด้านครีเอทีฟ เอนเตอร์เทน และก�ำกับเวที งาน Bangkok RI Convention และ Bangkok Rotary Institute 2 ครั้ง เป็นนายกสโมสรโรตารีสาทร ปี 2545-46 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นผู้ช่วย ผู้ว่าการภาค 5 ครั้ง ปีนี้นอกจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการเพลง โรตารีประจ�ำปี 2017-18 แล้ว ยังเป็นกรรมการจัดงานอบรมเยาวชน ผู้น�ำ RYLA ของภาค 3350 และกรรรมการฝ่ายอื่นๆ “เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากมาย แต่โรแทเรียนไทย ท�ำงานอาสาสมัครยังขาดความใส่ใจในการบริหารจัดการ จัดระเบียบ ข้อมูลที่ล�้ำค่าที่มีอยู่มากมาย 87 ปีของโรตารีประเทศไทย ควร พิจารณาปรับปรุงเรื่องนี้ให้มาก มิฉะนั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆ ก็จะ อยู่แต่ในความทรงจ�ำของแต่ละท่านเท่านั้น” นายกสโมสรโรตารีแพร่ปี 2557-58 ผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในการลดอายุ เฉลี่ยของสมาชิกในสโมสร จนได้รับรางวัลสโมสรที่มีคนรุ่นใหม่ % สูงสุดของภาค 3360 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง: ประธานโรทาแรคท์ภาค, ประธานอินเทอร์ แรคท์ภาค, กองเลขาภาค, กรรมการ My Rotary Trainer, กรรมการ Public Image และ SAA ภาค 3360 แต่ก็ยังเหลือเวลาให้งานที่ โรงเรียนกวดวิชาดรุณี “ With great power comes great responsibility – หน้าที่อัน ยิ่ ง ใหญ่ ม าพร้ อ มความรั บ ผิ ด ชอบอั น ใหญ่ ยิ่ ง ”เมื่ อ ได้ รั บ มอบหมาย จากท่าน บก.วาณิช ให้เป็น Sub-editor ภาค 3360 สิ่งแรกที่คิดคือ จะท�ำได้ไหม แต่ด้วยความช่วยเหลือและประสานงานจากทุกๆ ท่าน ก็ท�ำให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดมา และยัง ท�ำให้เกิดความภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นนิตยสาร Rotary Thailand ใน แต่ละฉบับ หนึ่งปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณมวลมิตร โรแทเรียนทุก ท่านในภาค 3360 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งข่าวสารบทความต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับมิตรภาพดีๆ และความร่วมมือเช่นนี้ต่อไปนะคะ If there’re no people, there’s no party. If there’re no Rotarians, there’s no Rotary.


โครงการ 1-1-Tree

Doing Good

in the world.

ท�ำดีในโลก

โครงการ 1-1-Tree ซึ่งเป็นโครงการเด่นของภาค 3340 โดยมีสโมสรโรตารีศรีสะเกษ สโมสร โรตารีร้อยเอ็ดและสโมสรโรตารีน�้ำพอง ได้ร่วมกันน�ำร่องปลูกต้นไม้ไปแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกของ ประเทศ


Bill & John Gates Germ 11-25 กันยายน 2017

กิจกรรมปั่นจักรยานร่วม 4 ภาค D.3330, D.3340, D.3350, D.3360 จากแต่ละสโมสรฯ แต่ละภาค เดินทางเข้ามารวมตัวกัน เพื่อเข้าถวายความอาลัย ถวายดอกไม้จันทน์ ณ ส�ำนักพระราชวัง ถนนเสือป่า

ก.ค.-ส.ค.60  
ก.ค.-ส.ค.60  
Advertisement