__MAIN_TEXT__

Page 1

ได้มากกว่าการเป็นสมาชิก สานสัมพันธ์เพื่อสิ่งดีๆ ร่วมกับผู้น�ำ มากมาย

|

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | ลงมือปฏิบัติ : www.rotary.org


หนทาง สู่ สันติสุข

สมาชิกภาพในโรตารีของท่านเริ่มต้นขึ้นในสโมสรของท่านเอง การมีส่วนร่วมจะพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น�ำรวมทั้งความรู้ และสร้างมิตรภาพที่ยาวนานไปชั่วชีวิต โรตารีน�ำพาให้ผู้น�ำมากมายมาอยู่ร่วมกัน – ผู้คนดังเช่น ตัวท่านเองที่ต้องการท�ำให้เกิดความแตกต่าง เราอยู่ ณ ที่นี้เพื่อจัดเตรียมทรัพยากร รวมทั้งโอกาสต่างๆ มากมาย เพื่อให้ท่านได้ปรับปรุงชุมชนของท่านให้ดีขึ้นและสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงในโลกนี้


เชื่อมสัมพันธ์เพื่อชุมชน

เหตุผลหลัก 2 ประการ ทีผ ่ คู้ นเข้ามาร่วมในโรตารีกค็ อื เพือ่ ตอบแทนชุมชน ของพวกเขาและเพือ่ สร้างสัมพันธ์กบั ผูน้ ำ� และมิตรสหายทีม่ จี ติ ใจเหมือนๆ กัน สมาชิกของเราอยู่กับโรตารีปีแล้วปีเล่าด้วยเหตุผลที่เหมือนๆ กัน อะไร ที่จูงใจให้ท่านเข้ามาร่วมกับโรตารี อะไรที่ท่านก�ำหนดเอาไว้ว่าจะต้องบรรลุ ผลส�ำเร็จร่วมกับสโมสรของท่าน รวมทั้งในฐานะที่เป็นโรแทเรียน

ผลที่ ได้รับร่วมกัน

โรตารีน�ำผู้คนเฉกเช่นเดียวกับท่านมารวมกัน – ผู้นำ� จากทุกๆ วัฒนธรรม และอาชีพทีต่ อ้ งการใช้ความช�ำนาญเฉพาะตัวเพือ่ ท�ำความดี ผูค้ นซึง่ มีความ รู้สึกรับผิดชอบจะมีแรงบันดาลใจที่จะตอบแทนชุมชนของตน ผู้ที่ก้าวไป ข้ า งหน้ า เพื่ อ จั ด การกั บ สิ่ ง ท้ า ทายที่ ย ากที่ สุ ด และมี ค วามอุ ต สาหะที่ จ ะ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนตลอดไปให้แก่ชุมชนต่างๆ ทั่วโลก เราร่วมกันให้แรงบันดาลใจแก่เยาวชน ปรับปรุงด้านสุขภาพให้ดขี นึ้ ส่งเสริม สันติภาพ และพัฒนาชุมชนของเราในทั่วทุกมุมโลก การมีสมาชิกทั่วโลก 1.2 ล้านคน ท�ำให้เกิดผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อชุมชน ทั่วโลกอย่างที่ ไม่เคยเป็นมาก่อนและยังคงแผ่ขยายต่อไปอีก เมือ่ โรแทเรียนมาอยูร่ วมกันและอุทศิ ตนในเรือ่ งหนึง่ ๆ เช่น ความคิดริเริม่ ใน เรือ่ งโปลิโอพลัส ความยิง่ ใหญ่ของผลกระทบทีเ่ ราก่อขึน้ นัน้ เห็นได้ชดั เจน และด้วยการสนับสนุนที่ด�ำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจากโรแทเรียนเช่นตัวท่าน เราจะยังคงต่อสู้เพื่อโครงการ “หยุดโปลิโอเดี๋ยวนี้” ท่านเข้ามาร่วมกับโรตารีเพราะท่านต้องการท�ำให้เกิดความแตกต่าง เพราะ ท่านเชื่อมั่นในค�ำขวัญของเรา ซึ่งก็คือ บริการเหนือตนเอง เพราะท่านมี คุณธรรมและอุทศิ ตนในการท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ และเป็นเพราะ ว่าเรื่องที่เราเน้นความส�ำคัญ เป็นเรื่องที่สำ� คัญส�ำหรับท่านเช่นกัน

ทุนสนับสนุนระดับโลกเพือ่ โครงการน�ำ้ และการสุขาภิบาล ช่วยจัดหาส้วมและ อุปกรณ์เกี่ยวกับน�้ำสะอาด รวมทั้งส่ง เสริมสุขอนามัยและการป้องกันโรค ให้แก่นักเรียน 2,500 คน ในโรงเรียน 4 แห่งในเมืองอะดานา ประเทศตุรกี ผู้อุปถัมภ์ : สโมสรโรตารี Adana – Cukurova ประเทศตุรกี และสโมสรโรตารี Frutal ประเทศบราซิล

การทดสอบ 4 แนวทาง ในทุกสิ่งที่เราคิด พูด หรือ กระท�ำ

เป็นจริงหรือไม่? เป็นธรรมไหมต่อทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง?

จะสร้างเสริมไมตรีจิตและ มิตรภาพหรือไม่? เป็นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง?

สันติภาพและการป้องกัน/ การแก้ไขข้อขัดแย้ง

การป้องกันและ การรักษาโรค


สมาชิกของโรตารี 1.2 ล้านคน รวมทรัพยากรของพวกเขา เข้าด้วยกัน และสานสัมพันธ์กันไปทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนชุมชน ไปข้างหน้าโดยจัดท�ำโครงการน�ำ้ สะอาด ความคิดริเริ่มด้านสุขภาพ การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ทุนสนับสนุนระดับโลกเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนแผนงาน ของผู ้ รั บ ทุ น ในการขยาย ‘จู ล ’ ซึ่ ง เป็นธุรกิจเสื้อผ้าที่ไม่หวังผลก�ำไรที่เธอ ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อช่วยช่างทอผ้าสตรี ยากจนในอินเดีย ผู้อุปถัมภ์ : สโมสรโรตารีคริสตัลพาเลซและนอร์วดู เกรทเทอร์ลอนดอน อังกฤษ และภาค 6420 (รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา)

โครงการทุนสนับสนุนระดับโลกเพื่อช่วยดูแลหมู่บ้านแห่งหนึ่ง บูรณะซ่อมแซม ห้องเรียน จัดหาหนังสือ คอมพิวเตอร์ และเฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งระบบเก็บกักน�้ำ สนับสนุนทีมฝึกอบรมด้านอาชีพซึ่งเน้นไปในประเด็นของสุขภาพ รวมทั้งการก่อตั้ง และอบรมกลุ่มสินเชื่อรายย่อย 25 กลุ่ม ที่เมือง Nkondo ประเทศอูกันดา ผู้อุปถัมภ์ : สโมสรโรตารี Kampala-North ประเทศอูกันดา และภาค 5340 (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)

น�้ำและการสุขาภิบาล

สุขภาพของแม่และเด็ก

แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ การสานสัมพันธ์ของสโมสรของท่าน ได้ที่ www.blog.rotary.org

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการรู้หนังสือ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และชุมชน


มีส่วนร่วม

เมื่อท่านมีส่วนร่วม ไม่เพียงแต่ชุมชน สโมสรและโครงการของท่าน เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ ตัวท่านเองก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน ในฐานะ ทีเ่ ป็นโรแทเรียนทีม่ คี วามกระตือรือล้น ท่านจะได้พฒ ั นาทักษะในด้าน ต่างๆ เช่น การพูดในทีส่ าธารณะ การบริหารโครงการและการวางแผนงาน ต่างๆ ได้พบปะกับผู้คนที่น่าสนใจจากชุมชนของท่านและจากทั่วโลก สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาในท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญส�ำหรับ ท่านและเพื่อนสมาชิกในสโมสรของท่าน ท่านจะรู้สึกถึงการ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันจากการท�ำงานร่วมกันเพื่อ ท�ำให้ชุมชนดีขึ้น เมื่อเป็นโรแทเรียนที่มีความกระตือรือล้น ก็จะมี โอกาสต่างๆ อย่างไม่มวี นั สิน้ สุด ต่อไปนีเ้ ป็นแนวทาง บางประการในการเข้าไปมีส่วนร่วม

เริ่มต้นในท้องถิ่นและ ช่วยเหลือชุมชนของท่าน

อาสาช่วยในโครงการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของสโมสร มีส่วนร่วมในโปรแกรมที่สโมสรของท่านอุปถัมภ์ สรรหาความต้องการในชุมชนของท่านและออกแบบโครงการทีต่ อ้ ง ลงมือท�ำเองเพื่อสนองความต้องการนั้น ร่วมมือกับสโมสรอื่นในพื้นที่ของท่าน รวมทั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์ และโรทาแรคท์ในการท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือจัดงานร่วมกัน

แบ่งปันความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายของโครงการร่วม กับผู้นำ� สโมสร และเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินงาน ข้อเสนอแนะของท่านอาจ จะกลายเป็นความคิดริเริ่มที่ส�ำคัญต่อไปในชุมชน

ท่องโลกไปกับโรตารี

มีสว่ นร่วมในโครงการบริการระหว่างประเทศของโรตารี ดูโครงการของสโมสรอื่นที่ Rotary Showcase บนเว็บไซต์ www.rotary.org เพื่อสร้างแรง บันดาลใจเกี่ยวกับความคิดริเริ่มในท้องถิ่น สนับสนุนมูลนิธิโรตารีซึ่งให้ทุนสนับสนุน นับล้านๆ เหรียญแก่ความพยายามใน การบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ของโรตารี

เข้าร่วมในงานกิจกรรมต่างๆ ของโรตารี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วม เฉลิมฉลองกับสมาชิกทั่วโลก เป็นเจ้าภาพรับนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีที่มาเยือน ภาคของท่าน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอื่น เรียนรู้จากโรแทเรียนอื่นๆ โดยการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปี ของโรตารีสากล บริจาคให้แก่โปรแกรมโปลิโอพลัสและเข้าร่วมในการขับเคลือ่ นโครงการ “หยุดโปลิโอเดี๋ยวนี้” (End Polio Now) ด้วยเงินเพียง 60 เซ็นต์ (18.60 บาท) ท่านก็สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กได้หนึ่งคน


สานสัมพันธ์

โรตารีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างมิตรภาพ ที่ยืนยาวไปชั่วชีวิต เป็นการสร้างสัมพันธ์กับมิตร โรแทเรียนในชุมชน เมือง ประเทศและวัฒนธรรม ต่างๆ การสร้างสัมพันธ์เพียงหนึ่งครั้งสามารถน�ำ ไปสู่การเป็นผู้ร่วมงานที่ยอดเยี่ยมได้

www.rotary.org/grants เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธี การสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grants) และทุนสนับสนุนแบบจัดสรรส�ำเร็จ (Packaged Grants) เพื่อท�ำโครงการเพื่อ เพื่อนมนุษย์ระหว่างประเทศ

ของโครงการที่เราจะท�ำให้เกิดขึ้นได้

ใช้การเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online) จัดท�ำประวัติข้อมูลโรตารีให้เป็นปัจจุบันได้ที่ www.rotary.org เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่จัดท�ำให้ เหมาะกับความสนใจของท่านและสร้างสัมพันธ์กับ สมาชิกที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน

ใช้สื่อทางสังคมเพื่อเข้าถึงและเริ่มต้นการ สนทนา ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นเพื่อให้ท�ำตาม อย่างและเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับโรตารี

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ไปพักอยู่กับ ครอบครัวโรแทเรียนในประเทศอื่นผ่านโปรแกรม การแลกเปลี่ยนมิตรภาพของโรตารี

ใช้ประวัติในโรตารีของท่านเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับ ผู้น�ำสโมสรและหาข้อมูลที่ท่านต้องการเพื่อการมี ส่วนร่วมในโครงการต่างๆ และชุมชนของท่าน

ไม่ต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ทำ� ด้วยตนเอง (Offline and in-person) ท่านไม่จ�ำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง สัมพันธ์ มีโอกาสมากมายที่จะได้พบปะกับ โรแทเรียนอื่นๆ ด้วยตนเองนอกห้องประชุม สโมสร แนวทางในการเริ่มต้นมีอาทิเช่น

ไปร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีอื่นๆ ที่ใดก็ได้ใน โลกเพื่อพบเจอเพื่อนผู้ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์และ สร้างมิตรใหม่ๆ

เข้าร่วมกลุ่มมิตรภาพโรตารีหรือโรแทเรียน ปฏิบัติการ พบปะกับโรแทเรียนมีความสนใจและ ความชอบเหมือนๆ กัน ทรัพยากรอื่นๆ ดูวิดีโอนิตยสารโรตารีและอ่านนิตยสารโรตารี ข่าวโรตารี และจดหมายข่าวที่มีเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่น่าสนใจ ค�ำแนะน�ำที่เป็น ประโยชน์และความคิดเห็นที่ให้แรงบันดาลใจ

ค้นพบเรื่องราวต่างๆ ของมิตรโรแทเรียนได้จาก ท�ำโรตารีให้เป็นเรื่องของครอบครัว Rotary Voices ซึ่งเป็นบล็อก (blog) ทางการของ โดยเรียนรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับโอกาสในการ โรแทเรียน ร่วมโปรแกรมต่างๆ ส�ำหรับบุตรหลาน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก อินเทอร์แรคท์ ไรลา รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่สนใจเป็น เยาวชนของโรตารี และเชิญคู่ครองมาร่วม จาก Rotary Showcase และจัดให้มีการแสดง พิเศษได้ที่ shop.rotary.org/ การประชุมสโมสรด้วย โครงการของท่านด้วย เริ่มสานสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ�ำปีของโรตารี ศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับทุนสนับสนุนของ สากล พบปะและร่ ว มเฉลิ ม ฉลองกั บ โรแทเรี ย นอื น ่ ๆ ตั้งแต่วันนี้! โรตารีได้ที่ จากทั่วโลก และเรียนรู้ถึงวิธีการขยายผลกระทบ

มาร่วมพูดคุยกัน! www.rotary.org /socialnetworking

เฟสบุ๊ค

ลิงค์อิน

ยูทูป

บล็อก

อาร์เอสเอส

ฟลิคเกอร์

ทวิตเตอร์

พินเทอเรสต์

วิมิโอ

อินสตาแกรม


นอกเหนือจากสโมสร คือ ครอบครัวโรตารี โรตารีประกอบขึ้นด้วยส่วนต่างๆ ที่มากกว่าสโมสรของเรา การบ�ำเพ็ญประโยชน์สามารถเริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุเท่าใดก็ได้ ดังนั้นเราจึงมีโปรแกรมส�ำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว ที่ต้องการค้นพบวัฒนธรรมใหม่ๆ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ� และการให้กลับคืนแก่ชมุ ชน เรายังให้โอกาสแก่ผคู้ นไม่เลือกวัย และภูมิหลังที่ต้องการจะช่วยเหลือชุมชนของพวกเขาด้วย โรแทเรียนจัดการและอุปถัมภ์โปรแกรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ผ่าน สโมสรต่างๆ เช่นสโมสรของท่าน อินเทอร์แรคท์ (Interact) เป็นโปรแกรมการเป็นผู้นำ� ส�ำหรับ ผูท้ มี่ อี ายุ 12-18 ปีทสี่ โมสรโรตารีอปุ ถัมภ์ มีสโมสรอินเทอร์แรคท์ มากกว่า 12,300 สโมสรใน 133 ประเทศ โรตารี ให้แรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นต่อไปในการที่จะเป็นผู้น�ำ ที่รับผิดชอบทางสังคมและมีจิตส�ำนึกต่อโลกของเรา โรทาแรคท์ (Rotaract) ก่อตั้งโดยสโมสรโรตารีเพื่อส่งเสริม ความเป็นผู้น�ำ พัฒนาวิชาชีพ และการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในหมู่ ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18-30 ปี มีสโมสรโรทาแรคท์มากกว่า 8,000 สโมสรใน 167 ประเทศ สมาชิกโรทาแรคท์มีส่วนช่วยในการ เป็นผู้นำ� ที่ท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั่วโลก กลุ่มบ�ำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (Rotary Community Corps – RCCs) เป็นกลุ่มของผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียนซึ่งท�ำงาน ร่วมกับโรตารีเพื่อปรับปรุงชุมชนของพวกเขาโดยท�ำโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่หลากหลาย มีกลุ่ม RCC มากกว่า 6,800 กลุ่มใน 78 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดก่อตั้งและอุปถัมภ์โดยสโมสร โรตารี โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Exchange) เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนอายุ 15-19 ปี ได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม มีนักเรียนกว่า 8,000 คนเข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละปี จากการร่วมโปรแกรมซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ไป จนถึงหนึ่งปีการศึกษา เหล่านักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้เข้าใจในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลาย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันทั่วโลก รางวัลผู้น�ำเยาวชนของโรตารี – ไรลา (Rotary Youth Leadership Awards - RYLA) เป็นโปรแกรมการอบรม ผู้น�ำของโรตารีสำ� หรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวซึ่งเน้นความ ส�ำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นพลเมืองของโลก และการพัฒนาตนเอง ทุนการศึกษาสันติภาพของโรตารี (Rotary Peace Fellowships) ให้โอกาสในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพ ศูนย์สันติภาพโรตารี (Rotary Peace Center) ทุนการศึกษา สันติภาพของโรตารีเน้นความส�ำคัญของการศึกษาระหว่าง ประเทศและการแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาชีพ ของเหล่านักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพ

595-TH-913 (613) ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

Profile for Rotary Centre in Thailand

2013-14 Rotary Basics-TH  

2013-14 Rotary Basics-TH  

Advertisement