Page 1

Rosborg Gymnasium & HF tilbyder spændende kontorelevstilling Er d u klar t il n ye u d f o r d r in g er i sam ar b ejd e m ed g o d e ko lleg er i et u f o r m elt m iljø? Har d u HHX, HG, HF eller STX m ed HGs? Er d u u d ad ven d t , selvst æ n d ig o g h ar g o d t h u m ør ? … Så er d et d ig , vi m an gler ! Din d ag lig d ag p å ko n t o r et vil i h øj g r ad b live p r æ get af ko n t akt m ed sko len s elever o g læ r er e. Vi læ gg er væ g t p å, at elever o g m ed ar b ejd er e t r ives i et m iljø, h vo r f o r n yelse, en g ag em en t o g m an g f o ld ig h ed p r æ g er h ver d agen . Ko n t o r elevu d d an n elsen m ed sp eciale i ad m in ist r at io n er h o s o s m eg et alsid ig. Du vil b l.a. b live o p læ r t in d en f o r o m r åd er n e elevad m in ist r at io n , løn o g an sæ t t else sam t øko n o m i. Du kan læ se m er e o m d en 2-år ige ko n t o r u d d an n else m ed sp eciale i ad m in ist r at io n p å w w w .u d d an n elsesgu id en .d k. Ro sb o r g Gym n asium & HF lig ger cen t r alt i Vejle m ed g o d e t r an sp o r t m u lig h ed er . Ved år sskif t et af slu t t er vi en t o år ig p r o ces m ed r en o ver in g o g u d b yg n ing af sko len som er Syd jyllan d s st ør st e g ym n asium m ed ca. 1330 elever o g 145 an sat t e, h er af 11 i led else o g ad m inist r at io n . På vo r es h jem m esid e, w w w .r o sb o r g -g ym .d k, kan d u f in d e m an g e f ler e o p lysn in g er om o s. Du er o g så velko m m en t il at ko n t akt e Han n e Bjør klu n d p å t lf . 7583 2322. Løn o g an sæ t t elsesf o r h o ld sker i h en h o ld t il g æld en d e o ver en sko m st . Er d u in t er esser et i en sp æ n d en d e ko n t o r u d d an n else m ed st ar t 1. n o vem b er 2013, g læ d er vi o s t il at m o d t ag e d in an søg n in g p r . e -m ail t il ko n t o r elevjo b @r o sb o r g g ym .d k sen est d en 4. o kt o b er 2013. Sen est d en 9. o kt o b er 2013 vil vi in d kald e t il sam t ale r n e som f o r ven t es af h o ld t d en 11. o kt o b er 2013.

[Title will be auto-generated]  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Kontorelev.pdf

[Title will be auto-generated]  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Kontorelev.pdf