Katalizator-díj 2013 kiadvány / Catalyst Award 2013 Guide

Page 1BEVEZETŐ

INTRODUCTION

2013-ban a tranzit.hu negyedik alkalommal adta át a Katalizátor-díjat. A díj a magyarországi kortárs művészeti színtér azon szereplőire hívja fel a figyelmet, akik tevékenységükkel, katalizátor szerepet betöltve segítik a kritikai gondolkodás és gyakorlat kibontakozását. Katalizátor lehet személy és csoport, akik intézménytől függetlenül vagy annak keretei között aktívan részt vesznek a kultúráról alkotott kép formálásában, kritikus szűrőn át szemlélve annak társadalmi és politikai beágyazottságát.

tranzit.hu handed out the Catalyst Award for the fourth time in 2013. The award endeavors to draw attention to those members of the contemporary art scene in Hungary, who, as catalysts, facilitate with their activities the development of critical thinking and practice. Catalysts can be individuals and groups, who, independently or within an institutional framework, are active in shaping the meaning of culture through the critical analysis of its socio-political contexts.

Hosszú múltra visszatekintő, jól bevált gyakorlatok és friss kezdeményezések egyaránt betölthetnek katalizátor szerepet, ennél fogva az első három évben a „Motor” és az „Újdonság” volt az a két kategória, amelyben egy-egy győztest díjjal jutalmaztunk. Az elmúlt évek „Motor”-jai között szerepel a Liget Galéria (2010), a Krétakör (2011) és a Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató (2012), az „Újdonság” kategória nyertesei pedig a Crosstalk Video Art Festival (2010), a Nemzeti Művészetért Alapítvány Napidíj című projektje (2011) és 2012-ben a Hallgatói Hálózat (HaHa) voltak.

The catalyst’s role can be filled by long-standing, well-established practices, as well as by new initiatives. Consequently, in the first three years of the Catalyst Award, winners were awarded in two categories, in the “Motor” and the “Novelty” category. In recent years, “Motors” have been the Liget Gallery (2010), Krétakör theatre (2011), and the Lumen Vegetable and Community Provider (2012). Winners of the “Novelty” category were the Crosstalk Video Art Festival (2010), the Napidíj (Per Diem Award) project of the Nemzeti Művészetért Alapítvány (Foundation for National Art) group (2011), and the Student Network (HaHa) in 2012.

3


A nyeremény kategóriánként 500.000 Ft, amelyet minden évben más művész által kigondolt díj egészít ki. A 2013-as díj Stephan Dillemuth, Maxi Baumgartner, Mirja Reuter és Florian Gass performansza volt, korábban Beöthy Balázs (2010), Komoróczky Tamás és a PR csoport (2011), továbbá a Société Réaliste (2012) készítették el a díjat. Két évben nemzetközi zsűritagok is részt vettek a nyertesek kiválasztásában, Jelena Vesić független kurátor (2011) és Anne Szefer Karlsen kurátor (2012). A művészet társadalmi szerepének állandó változásával a katalizátorság, így a díj fókusza is évről-évre változik. A hagyományos művészetfogalom folyamatos tágításával a tranzit.hu a magyarországi politika és a közélet antidemokratikus tendenciáira is reagált: ennek értelmében a kortárs képzőművészet számára is hasznosítható módszereket emelt be a képzőművészeti párbeszédbe a színház eszköztárát megújító, komplex kultúrpolitikai átalakulást követelő Krétakör 2011-es díjazásával. A fiatal aktivistákból álló Hallgatói Hálózat 2012-es díjazása pedig az önszerveződés és az aktivista stratégiák művészi gyakorlatba ültetésének növekvő fontosságát jelezte.

4

The money prize in each category is HUF 500 000, which is accompanied by a prize created by a contemporary artist each year. The prize in 2013 was a performance conceptualized by artists Stephan Dillemuth, Maxi Baumgartner, Mirja Reuter, and Florian Gass, previously, the prizes were created by artist Balázs Beöthy (2010), artist Tamás Komoróczky and artist group the PR group (2011), and the artist duo Société Réaliste. On two occasions, international jury members also took part in selecting the awardees: independent curator Jelena Vesić (2011) and curator Anne Szefer Karlsen (2012). As the social role of the arts is perpetually in change, the focus of the award and the interpretation of the catalyst likewise differ from year to year. tranzit.hu also reflected with the Catalyst Award on the anti-democratic developments of politics and public life in Hungary by the continuous expansion of the classical concept of art. Hence, in 2011 with the awarding of Krétakör theatre— which renewed theatrical methodology and called for a complex remodeling of cultural policy—the Catalyst Award involved in the contemporary art discourse practices that could also be realized


Azóta a helyzet fokozódott: a Katalizátor-díj 2013-as kiírása a hangsúlyt a művészet társadalmi cselekvőképességére helyezte. A díj átadásának legutóbbi évében a társadalmi problémákra megoldást kereső „Motor” kategória győztese a Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti Tér, a felelősségvállalást segítő és előmozdító, újonnan bevezett „Művészet” kategória nyertese a Hiányzó padtárs című társadalmi színházi programja volt.

within contemporary art. Awarding the Student Network of young activists in 2012 indicated, furthermore, the growing importance of implementing self-organized and activist strategies in art. Since then, the situation has intensified: in 2013 the Catalyst Award emphasized art’s social commitment. Last year the Gallery8 Roma Contemporary Art Space won the award in the “Motor” category for seeking solutions to social problems, while the winner in the newly introduced “Art” category for supporting and facilitating social responsibility was the Missing Classmate Social Theatre Program.

5


KÜLDETÉS, IDEI FÓKUSZ

MISSION, CURRENT FOCUS

Ma úgy tűnik, Magyarországon kevés dologban osztozunk egymással olyan mélyen, mint az eszköztelenség tapasztalatában. A legtöbben úgy érezzük, nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, amelyekkel valóban alakítani tudnánk

It seems that today there is one thing we share deeply in Hungary: the experience of having no tools at our disposal. Most of us feel that the tools which could really change our closer and wider contexts are not available. Furthermore, in the

szűkebb és tágabb környezetünket. A művészeti szakmák az elmúlt években ezenfelül azzal szembesülhettek, hogy a kultúrpolitikusok – sokszor a művészeti autonómiát sértő – rendelkezései következtében szűkültek azok a lehetőségek, amelyek révén a művészet kifejtheti társadalomformáló hatását.

last couple of years, the art professionals have had to face—due to cultural policy measure which frequently violate professional autonomy—that the possibilities where art could exert its potentials for social change have become scarcer.

A negyedik alkalommal meghirdetett, 2013-as Katalizátor-díj a képzőművészeti szakma kísérlete volt arra, hogy megvizsgálja, milyen eszközök állnak

6

The Catalyst Award 2013, announced for the fourth time, was an attempt within the field of contemporary art to examine what tools and possibilities are available to socially-engaged art. It is the task of socially conscious art to listen to voic-


rendelkezésére, illetve milyen lehetőségei vannak a társadalmilag elkötelezett művészetnek. A társadalmilag tudatos művészetnek feladata, hogy meghallgassa a szakma keretein kívülről érkező hangokat is, nyitott legyen a szakmán

es—observations and critique—arriving from outside the field of contemporary art. For this reason, an open process of self-examination preceded the selection of the winner, during which participants professionals could, together with inter-

túlról jövő észrevételekre, kritikákra. Ezért a díjazott kiválasztásához nyitott önvizsgálati folyamat vezetett, amelynek során a folyamatba bevont szakemberek az érdeklődőkkel együtt vizsgálták a társadalmi ügyekkel foglalkozó művészet lehetőségeit.

ested individuals, examine the possibilities of art engaged in social issues.

KAMPÁNYVIDEO CAMPAIGN VIDEO

7


KATEGÓRIÁK, FÓRUM, ELŐVÁLOGATÁS

CATEGORIES, FORUM AND PRE-SELECTION

KÉT KATEGÓRIA: MŰVÉSZET ÉS MOTOR

TWO CATEGORIES: ART AND MOTOR

Két kategóriát hirdettünk. A Művészet kategóriába társadalmilag tudatos projektek jelentkezését vártuk, a Motor kategóriában olyan kezdeményezéseket kívántunk díjazni, amelyek modellként vagy platformként szolgálnak a társadalmilag elkötelezett projektek számára.

Two categories were announced. In the Art category, we were expecting the application of socially conscious projects. Through the Motor category, we wished to recognize initiatives that served as a model or platform for socially engaged projects.

FÓRUM ÉS ELŐVÁLOGATÁS

FORUM AND PRE-SELECTION

A Katalizátor-díj díjazottjainak kiválasztása többlépcsős folyamatban történt. Az első lépcső egy Nyitott fórum volt, amelyen a résztvevők – művészek, kulturális szakemberek, társadalomtudósok, kulturális újságírók, művészeti hallgatók és más érdeklődők – játékos formában határozták meg azokat a szempontokat, amelyek alapján a fórum önkénteseiből szerveződő előválogató csapat kijelölte azt a négy projektet, amelyek a Művészet kategóriában részt vettek a Díjátadón.

The selection of the Catalyst Award winners involved a multi-step process. The first stage consisted of an Open Forum, in which participants—artists, cultural professionals, sociologists, cultural journalists, art students, and other interested members of the public—defined in a playful manner the criteria based on which the pre-selection team, which had formed from forum volunteers, selected the four projects that would be invited to the Award Ceremony in the Art category.

A fórum célja nem az volt, hogy a megjelentek általánosan érvényesnek gondolt, kizárólagos kritériumokat fogalmazzanak meg, hanem az, hogy egy játékos folyamatban gondolják végig, milyen esz-

Rather than seeking to articulate an absolute criteria thought to be generally valid by those present, the objective of the forum was to reflect, in a playful fashion, on the tools available to artists

8


közök állnak a társadalmi átalakulásokra tudatosan hatni kívánó művészek rendelkezésére, és felállítsanak egy egyszeri kritériumrendszert, amelyet a társadalmilag elkötelezett művészeti projektekre érvényesnek gondolnak.

who deliberately want to influence social transformation. Furthermore, it aimed to formulate a one-time system of criteria, which they regarded as valid for socially-engaged art projects.

A fórum körülbelül 90 résztvevője kiscsoportos, moderált beszélgetések keretében, külföldi példák elemzésével állapította meg a társadalmilag elkötelezett művészet szemszögéből relevánsnak gondolt kritériumokat. A résztvevők feladata a továbbiakban az volt, hogy eldöntsék, melyik szempontokat tartják hangsúlyosnak, és erről meggyőzzék egymást.

The (approximately) 90 participants of the forum, established—in moderated, small-group discussions, through analyzing international examples—the principles considered relevant for socially-engaged art. Participants were then to decide which criteria they felt pertinent. Finally, they had to convince one another of their positions.

9


A megjelentek többsége a legfontosabbnak azt ítélte, hogy a projekt legyen kritikus a társadalmi problémák létező megközelítéseivel szemben; a második legfontosabb szempontnak azt tartották, hogy a projekt által felvetett kérdések társadalmi szempontból mennyire relevánsak; a harmadik helyen a hozzáférés kérdése végzett, vagyis az, hogy az adott projekt mennyire megközelíthető a társadalom szélesebb rétegei számára.

The majority of forum participants felt it most important for the project to be critical with regards to current approaches to social problems. The second most important consideration was thought to be the social relevance of the questions posed by the project. Third place was accorded to the issue of access, looking at the extent to which the given project is approachable by various social groups.

A fórum által meghatározott és fontossági sorrendbe állított szempontok alapján később az előválogató csapat választotta ki azt a négy projektet, amelyek részt vettek a Díjátadón.

Based on the criteria defined and ranked according to importance by the forum, the pre-selection team chose four projects that would participate at the Award Ceremony.

10


DÍJÁTADÓ

AWARD CEREMONY

A Díjátadó célja az volt, hogy a jó gyakorlatok és fontos célkitűzések elismerése mellett teret adjon a nyilvános párbeszédnek is.

The aim of the Award Ceremony, in addition to recognizing good practices and important objectives, was to create an opportunity for public discourse.

A Nyitott fórum és az előválogatás eredményeképpen a Díjátadón a Művészet kategória jelöltjei közül a következők vettek részt: A hiányzó padtárs, A város és a lakói, az Open Doors Hungary és a 20 forintos operett. A négy projektet egy-egy, a Katalizátor-stábbal közösen készített filmen keresztül ismerhette meg a Díjátadó közönsége. A projekteket a zsűri, a közönség és a projekt alkotói nyilvánosan értékelték. A zsűri rövid, zárt

As a result of the Open Forum and the pre-selection process, the following Art Category nominees participated in the Award Ceremony: The Missing Classmate, The City and Its Dwellers, Open Doors Hungary, and 20 Forint Operetta. Each of the four projects was introduced to the Trafó audience by showing a film made in collaboration with the Catalyst staff. The projects were publically assessed by the jury, audience, and project members. After a short,

11


körű tanácskozás után A hiányzó padtárs díjazása mellett döntött. A Motor kategória jelöltjei közül a zsűri a Gallery8,

closed session of deliberation, the jury decided to award The Missing Classmate. Of the nominees in the Motor Category, the

a Gólya Közösségi Ház és Szövetkezeti Presszó, a Káva Kulturális Műhely és a Város és a Folyó projekteket választotta ki, és a Díjátadón a zsűri egy-egy tagja mutatta be őket röviden. A Motor kategória győztese a Gallery8 lett.

jury selected the following projects: Gallery8, Gólya Community Center and Cooperative Café, Káva Drama/Theatre in Education Association, Valyo – City and River Group. At the Award Ceremony, a member of the jury introduced each project, and Gallery8 was selected as the winner.

A Díjátadó folyamata során és mint a díj része Stephan Dillemuth, a müncheni képzőművész és alkotótársai rövid performanszokat mutattak be. Ők adták át a nyerteseknek a díjjal járó 500-500 ezer forintos díjazást is.

12

During the course and as part of the prize of the award ceremony, Munich-based artist Stephan Dillemuth and his fellow artists gave short performances. They also presented each of the two winners with HUF 500 000 that is part of the prize.


PERFORMANSZ ÉS A DÍJAK ÁTADÁSA

PERFORMANCE AND HANDING OUT THE AWARDS

„A pénz: kényes dolog egy társadalomkritikus projektben. Szükség van rá, persze, jobb bele se gondolni. Ha viszont mégis belegondolunk, a legdurvább kirekesztést, a legkategorikusabb uniformizációt, vagy, Alain Badiou fogalmával: a hamis univerzalitást látjuk meg benne. (Ha nem gondolunk bele, akkor jó, viszont akkor ugyanolyan gépies alattvalói attitű-

“Money is a delicate matter in a project of social critique. It is necessary, of course, but it is better not to even think about it. If we do think about it, however, we see in it the toughest discrimination, the most categorical uniformization, or, in the words of Alain Badiou: false universality. (If we do not think about it, great, but in that case, we produce the same

döt produkálunk, mint amivel szemben valami egészen mást próbálunk megvalósítani.) A performerek gépies mozgást produkálva mintegy pénzátadó géppé álltak össze, ment egyik alkatrésztől a másikig a sok drága 20.000 forintos, igazi húszezresek, időnként egy-egy lehullott a földre, nem számított, majd mielőtt az összeset átadták volna a Gallery8-esek-

mechanistic attitude of dependence, against which we are trying to realize something entirely different.) The performers, imitating machinelike movements, formed a banknote transmitting device. While real HUF 20,000 notes were passed from one “component” to the next, occasionally a note fell on the floor, but it did not matter. Before all of them

13


nek, egyik performer jött a seprűvel meg a lapáttal, fölseperte a lehullott nagy címletű bankjegyeket, és odacsapta a többihez. Minden patetikus komolyságát elveszítette ezzel a pénzösszeg. Odalett a vágy titokzatos tárgya, maradt a hasznosítható eszköz és a fellélegzést okozó vicc.

were handed over to the Gallery8 group, a performer came with a broom and a dustpan, swept up the bank notes and added them to the rest. In this manner, the sum of money lost all seriousness and pathos. The secret object of desire vanished, and a utilizable tool—and a relieving joke—remained.

A Művészet kategóriához – amelynek végső győztesét, A hiányzó padtársat a helyszínen választották ki, és az is számított, hogy ott, helyben, hogyan és mit válaszolnak a projektek résztvevői a kérdésekre – egy nagy, közös örömünneplést csináltak, zene, tánc, konfettik,

For the Art category—whose final winner, The Missing Classmate was selected on the spot, partly based on how the project participants answered the questions—a great, shared celebration was held with music, dancing, and confetti. The audience was also invited to join, but

14


hívták a közönséget is, de alig néhányan bátorkodtak beszállni (bezzeg Berlinben mekkora buli lett volna), adott ponton azt láttam, hogy Stephan tüllszoknyája a 20 forintos operett egyik mókusán van már, közben meg szólt a techno-zouk-kuduro fúzió:

only a few dared (what a great party it would have been in Berlin!). At a certain point, I saw that Stephan’s tulle skirt was on one of the squirrels of the 20 Forint Operetta, while techno-zouk-kuduro fusion was booming from the speakers:

money honey workers we need your idealism, your love, your pain we need new politcs that don’t create that shame”

money honey workers we need your idealism, your love, your pain we need new politics that don’t create”

(Selyem Zsuzsa: Money Honey Workers – a 2013-as Katalizátor-díj átadójáról. Megjelent a tranzitblogon)

(Zsuzsa Selyem: Money Honey Workers – On the Award Ceremony of the Catalyst Award 2013. Published on tranzitblog)

16


2

6

7

9

1

Catalyst Award 2013 Socially-Engaged Art as Method

4

2

Socially-committed art projects nominate themselves.

5

Creating the criteria during the Open Forum, based on which the shortlisted are selected.

6

3

Open debate, at the end of which we award the projects, according to the jury’s decision. HUF 500 000 and a prize created by a contemporary artist. A - Art


1

3

4

5

8

Anyone can nominate! Nominees can be: spaces, festivals, blogs, social researches, social movements, etc.

problems it engages with, and takes into account

7

the effect it has on its surrounding. •• The project aims to step out of the classical space of artistic discourse.

8

Broad criteria •• The project should be critical towards its contexts. •• The project should be socially engaged. •• The project endeavors to understand the social

9

B - Motor


MOTOR RÖVIDLISTÁSOK

MOTOR SHORTLIST

KÁVA KULTURÁLIS MŰHELY

KÁVA DRAMA/THEATRE IN EDUCATION ASSOCIATION

A Káva magas szakmai színvonalon, elismerten működő, hazai és nemzetközi programokat bonyolító színházi és drámapedagógiai műhely. Fő tevékenységünk színházi nevelési (Theatre in Education – TIE) előadások készítése és rendszeres megvalósítása általános és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor elkötelezettek vagyunk drámaprogramok és hosszabb távú drámaprojektek megvalósításában is. Az ország különböző pontjain főként 7-18 éves, sok esetben hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok csoportjaival dolgozunk, de kísérleti előadásokat felnőttek számára is létrehozunk. Programjaink során magas esztétikai minőségre és a tanulási formák komplex alkalmazására törekszünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a hazai és a nemzetközi szakmai együttműködésekre és a disszeminációra. (kavaszinhaz.hu)

„Abból a szempontból példaértékű, hogy hogyan lehet társadalmi problémákra társadalomtudományos eszközökkel, előkészületek nyomán, alaposan átgondolva, módszertanilag kidolgozva, a drámapedagógia eszközeivel reagálni. (...) A projekt pedagógiai részét szintén nagyon fontosnak tekintem: elmenni a tanárképzés helyszíneire, és ott előadni, szemléletet formálni. Azt is kiemelném, mennyire demokratikus ez a művészeti modell. Illetve azt, hogy ezeket a történeti jellegű kérdéseket hogyan ragadják meg, hogyan próbálnak meg arra ösztönözni, hogy ki-ki akár a családján keresztül, szűkebb környezetén belül ezt feldolgozza, ki- és megbeszélje a saját múltját”. (K. Horváth Zsolt, zsűritag)

18

Káva is a highly recognized theatrical and drama pedagogy studio, which organizes Hungarian and international programs. While our main activity consists of putting on theatre pedagogical performances for school groups (Theatre in Education – TIE), we are also committed to realizing drama programs and longer-term drama projects. Throughout various locations in Hungary, we work with groups of children and youth mostly between the ages of 7 and 18, many of whom are from a disadvantaged background. We also create experimental performances for adult audiences. Great emphasis is placed on professional collaboration and dissemination both internationally and in Hungary. (kavaszinhaz.hu)

“Káva is a good example of how to react to— and shape attitudes toward—social problems by employing the tools of sociology and drama pedagogy, by thoroughly thinking through the issues, and utilizing proper methodology and preparation. . . I also regard the pedagogical aspect of the project as very important: to go to locations where teacher training takes place, perform there, and shape students’ outlook. I would also like to stress how democratic this art model is and the manner in which these historical-type questions are tackled: Káva seeks to motivate youth to process these and discuss their past in their more immediate, familial environment.” (Zsolt K. Horváth, jury member)


VÁROS ÉS A FOLYÓ

VALYO – CITY AND RIVER

A Valyo 2011 óta foglalkozik Budapest és a Duna összekapcsolásával. Célunk, hogy a Duna felkerüljön a budapestiek mentális térképére, hogy a lakosok magukénak érezzék ezt a természeti értéket. Felhívjuk a figyelmet a jelenleg rendelkezésre álló Duna-parti helyszínekre és újakat teremtünk. A kiválasztott helyszínekre eseményeket, rendezvényeket szervezünk, ahol interaktív, játékos formában irányítjuk a figyelmet a budapesti Duna-part szépségeire. Szeretnénk, ha munkánk nyomán hosszútávon a pesti rakpart egy élhető, rekreációra és sportra használt zöldövezetté, ezáltal a lakosok mindennapjainak természetes részévé válna. Ez egy lassú, átfogó szemléletváltásra épülő folyamat, aminek három fő lépése: megismertetni az itt élőkkel a Dunát, megszerettetni velük és cselekvésre bírni őket érte. (katalizatordij2010.blog.hu)

Valyo has been working on linking Budapest with the Danube River since 2011. Our objective is to place the Danube on the mental map of Budapest’s residents, so that they think of this natural treasure as their own. We draw awareness to existing riverside locations and also create new venues. We organize events and programs at chosen locations, during which we direct attention to the beauty of the Danube bank in an interactive, playful manner. In the long run, the aim of our work is to convert the waterfront of Pest into a liveable green belt suitable for recreational and sports activities, thereby rendering it a part of the everyday lives of local residents. This is a slow process which requires a comprehensive change in attitude, the three steps of which are: familiarizing locals with the Danube, aiding them in developing an appreciation for it, and in taking action. (katalizatordij2010. blog.hu)

„A természetvédelmet és a közterek használatát kötik bele egy projektbe. És azt a kérdést teszik fel, hogy kinek van joga használni a Duna-menti partszakaszokat, illetve hogyan tehetnénk tisztábbá a Dunát. A projekt egy nagyobb ideológiai koncepcióba illeszkedik: a városhoz való jog gondolatához, ami több különböző társadalmi csoport érdekeit fogalmazza meg egy ideológiában a hajléktalan emberektől kezdve a városi bicikliseken keresztül a házfoglaló művészekig. Azt a kérdést teszi fel, hogy kinek van joga használni a város tereit és hogyan van joga azokat használni. A projekt azt üzeni, hogy hatással kell lenni az urbanizációs folyamatokra és a duna-menti partszakaszokat vissza kell szerezni az autósoktól, amik pedig még szabadok, azt pihenésre, szórakozásra kellene használni. Olyan művészeti elemeket használ, amik mások által is könnyen alkalmazhatóak vagy adoptálhatóak. Fontos, hogy a Valyo nem nem ragadt le a szemléletformálásnál, hanem az is célja volt, hogy közéleti részvételre sarkallja a résztvevőket, például azáltal, hogy maga is szervezett akciót a római-parti fák védelmében”. (Sebály Bernadett, zsűritag)

“Two topics are engaged in this project: environmental protection and the use of public spaces. Valyo asks the questions: who has the right to use the segments of the Danube bank and how could we make the Danube a cleaner river? The project fits into the larger ideological concept of one’s right to the city, which articulates the values of a number of various social groups in a single ideology, from the homeless people to urban bikers and squatting artists. It raises the problem of one’s right to the use of the city’s public spaces: who is entitled to use these spaces and how? The message of the project is that we must influence the processes of urbanization, take back certain sections of the Danube bank from the cars, and use the still free segments of the waterfront for recreation and relaxation. It uses artistic elements that can easily be employed or adapted by others. It is important to note that Valyo did not get stuck at the stage of raising awareness, but also sought to urge towards participation in public life by organizing actions to protect the trees of the Római-part.” (Bernadett Sebály, jury member) 19


GÓLYA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS SZÖVETKEZETI PRESSZÓ

GÓLYA COMMUNITY CENTER AND COOPERATIVE CAFÉ

„Építve a Gólya kultikus történetére, a kerület életébe szervesen beágyazódva szeretnénk dolgozni, elősegítve a mozgalmi mező és a létező társadalmi valóság közötti kölcsönhatást. (...) A szövetkezet mint társadalmi vállalkozás és mint a kölcsönös, szolidáris együttműködés kerete válasz a piacgazdaság negatív jellemzőire. Együttműködésünk alapja, hogy az intézményi célok jólléte, illetve az intézmény fenntartásához szükséges profit elérése egymással összehangolandók és összehangolhatóak. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének alapján bérezésünk a munkánkkal arányosan történik. A szövetkezet hierarchiamentes szervezet: minden tag egyenlő beleszólási joggal rendelkezik az intézményt, munkakörülményeket, a bérezést, az elvárt munkát érintő döntésekbe, mindenki képességeihez mérten felelősséget vállal a vállalkozás sikerét illetően. A Gólya kísérlet egy példaértékű projekt megvalósítására, amely alternatívát mutat fel Budapest kulturális életében arra, hogy hogyan érdemes és lehetséges egy közösségi és kulturális teret hosszútávon, fenntartható módon működtetni”. (katalizatordij2010.blog.hu)

“Building on the cultic history of the Gólya, our work is embedded in the life of the district, facilitating the interchange between the sphere of a movement and the existing social reality . . . The coop, as a social enterprise and a framework of mutual and solidary cooperation, is an answer to the negative characteristics of the market economy. The conviction that meeting institutional goals and reaching the profits necessary for sustaining the institution can and should be brought into harmony lies at the very heart of our cooperation. Based on the principle of equal pay for equal work, we are paid our salary in proportion to the work we each do. The cooperative is a hierarchy free organization. Each member has equal rights to contribute to the decisions that influence the institution, working conditions, remuneration, and what is expected in terms of work. Furthermore, each member takes responsibility to the best of his or her ability for the success of the enterprise. The Gólya is an exemplary experiment in realizing a project that offers an alternative in the cultural life of Budapest for the possibility and worthwhileness of operating a community and cultural space in the long run and in a sustainable manner.” (katalizatordij2010.blog.hu)

„Se rom, se kocsma. Nem árad a helyiségből az az ígéretes romlottság, ami egy rendes romkocsmának alapvető követelménye. Meglepő módon ártalmatlanság árad belőle. Egy érdekes közösségi hely, a városnak egy érdekes metszéspontján, zseniális a hely, a Corvin-negyednek ez az újjáépített és hidegre dizájnolt világa: józsefvárosi panel lakótelep, régi, városias pesti házak és Szolnok-külváros hangulatú részek találkozásánál. Van egy tisztaság ideálja, ami abban is megnyilvánul, hogy szövetkezeti alapon működik”. (Birkás Ákos, zsűritag)

20

“There are no ruins, there is no pub. The place does not ooze the kind of promising decadence that is mandatory for a ruin pub. Instead, surprisingly, there is a milieu of harmlessness. It is an interesting community space in one of the most fascinating intersection points of the city. The site, in fact, is ingenious. This is the world of the rebuilt and coldly designed Corvin Quarter: the meeting point of the microdistrict of Józsefváros, the old, traditional residential buildings of Pest, and parts that have the atmosphere of suburban Szolnok. It has an ideal of purity, which also manifests in the fact that it operates on a coop basis.” (Ákos Birkás, jury member)


GALLERY8

GALLERY8

A Gallery8 a Mátyás téren található, Budapest 8. kerületének szívében, vagyis a fővárosnak túlnyomórészt romák által lakott részén. Galériánkat – egyéb projektjeinkhez hasonlóan – egy valódi interkulturális tér, ahol a romák és nem-romák közti kísérletezés, kreativitás, együttműködés, eszmecsere helyet kaphat, új alkotásokat és megoldásokat eredményezve ezzel egy jövőbeni békés együttélés érdekében. A Gallery8 célja továbbá, hogy fiatal romák innovatív projektjeit és kísérleti jellegű, interdiszciplináris munkáinak kidolgozását segítse elő. Reményeink szerint a Gallery8 olyan térré válik majd, melyben a roma kortárs művészet legújabb gondolatai, diskurzusai, trendjei kellőképpen kibontakozhatnak. (gallery8.org)

Gallery8 Roma Contemporary Art Space is located on Mátyás Square, in the heart of Budapest’s 8th District—the dominantly Roma-inhabited area of the capital. Similarly to our other projects, our gallery is an intercultural space in the true sense of the word, where experimentations, creativity, collaboration, and exchange of ideas between the Roma and the non-Roma can take place, resulting in new artworks and solutions in the spirit of a peaceful future co-existence. As a further objective, Gallery8 aims to facilitate the development of innovative projects and experimental, interdisciplinary works by Roma youth. It is our hope that Gallery8 will become a space where the freshest thoughts, discourses and trends of contemporary Roma art can flourish. (gallery8.org)

„Számomra azért modellértékű, mert egy olyan kezdeményezés, amely a meglehetősen beszűkült magyarországi művészeti intézményrendszerben teljesen távol tudja tartani magát a hivatalos csatornáktól. Magánkezdeményezésre jött létre és egy nagyon határozott misszióval bír, ez pedig az, hogy a kortárs roma művészetet a kortárs magyar és nemzetközi művészeti világ evidens részévé tegye. És azt hiszem, hogy ezt nagyon magas színvonalú kiállítási programmal, nagyon jól felépített kommunikációval és kiváló szakemberekkel teszi”. (Székely Katalin, zsűritag)

“The reason this is exemplary for me is because it is an initiative that is able, in Hungary’s rather constrained art institutional system, to keep its distance from official channels. It was created on a private initiative and has a very well-defined agenda, which is to make contemporary Roma art an evident part of the Hungarian and international contemporary art scene. And, in my opinion, it does so with an excellent exhibition program, well-structured communication, and brilliant professionals.” (Katalin Székely, jury member)

21


MŰVÉSZET RÖVIDLISTÁSOK

ART SHORTLIST

A HIÁNYZÓ PADTÁRS

THE MISSING CLASSMATE

A hiányzó padtárs társadalmi színházi programot társadalomkutatók (Anblokk, Parforum), drámatanárok (Káva) és amatőr roma színészek hozták létre 2012-ben (...) Ez a színház nem színház. Inkább művészeti beavatkozás, amely a társadalomtudományi kutatás és a részvételi színház formáit használva közös gondolkodásra, a másként gondolkodás közös terének kialakítására törekszik. A program egyetlen témára összpontosít: a magyar oktatási rendszer visszásságaival, annak a társadalmi egyenlőtlenségeket fenntartó és megerősítő szelekciós mechanizmusaival foglalkozik. (katalizátordij2010.blog.hu)

The Missing Classmate Social Theatre Program was established in 2012 by sociologists (Anblokk, Parforum), drama teachers (Káva) and amateur Roma actors . . . This theatre is not really a theatre. Rather, it is an artistic intervention, which utilizes the forms of sociological research and participatory theatre towards common thinking, and seeks to create a shared space of alternative reasoning. The program focuses on a single theme: the absurdities of the Hungarian educational system and its mechanisms of selection, which sustain and reinforce social inequalities. (katalizátordij2010.blog.hu)

„Egy nagyon fontos, nagyon aktuális társadalmi problémához hozzárendelt művészeti eszközökkel próbál megjeleníteni valamit, és ehhez hozzáadódik egy harmadik szempont, amit szintén nagyon fontosnak tartok, ez pedig a projekt pedagógiai része. Vagyis az, hogy a probléma hogyan adódik át, hogyan jelenik meg az oktatásban. A társadalomtudományos kutatásból szerzett tudást forgattátok bele a fórumszínházba, és a fórumszínházból szerzett tudást pedig visszaforgattátok a társadalomtudományos kutatásba.” (Sebály Bernadett, zsűritag)

“The Missing Classmate seeks to bring to light through artistic means a very important and timely social problem. There is a third, added, aspect, which I consider rather crucial: the pedagogical part of the project. In other words, how the problem is passed into—and manifested in—education. You applied your knowledge derived from the field of sociology to forum theatre, and then applied the knowledge acquired through forum theatre to social research.” (Bernadett Sebály, jury member)

22


OPEN DOORS HUNGARY

OPEN DOORS HUNGARY

Az Open Doors Hungary egy olyan művészeti projekt, amely az országba felnőtt kísérő nélkül érkezett menekült és menedékkérő fiatalok számára állít össze komplex programot a vizuális kommunikáció, az építészet és a design eszközeivel. Programunk célja, hogy a menekült fiatalok sikerrel illeszkedjenek be a magyar társadalomba, önkifejezési eszközeik és minőségi kapcsolataik fejlődjenek. A tevékenység során a fiatalok maguk is a tervezési folyamat részeseivé válnak, az ő döntéseik nyomán születik meg a végeredmény. A “design” mint problémamegoldó módszer ezáltal modellt állíthat más problémák megoldására is. A problémafelvetés, tervezés, kivitelezés munkafolyamata arra tanítja a résztvevőket, hogy a felvetett kérdések megfelelő eszközök segítségével megoldhatóak. (katalizatordij2010.blog.hu)

Open Doors is an art project, which offers a complex program to underage refugees and asylum seekers arriving to Hungary without adult accompaniment, through the means of visual communication, architecture, and design. The goal of the program is to aid young refugees in successfully integrating into Hungarian society and to aid in the development of their self-expression skills and social relationships. During the process, the youth themselves become part of the planning process, with the end result being produced based on their decisions. “Design” as a problem solving method can thus provide a model for resolving other issues as well. The work process of problematizing, planning, and implementing teaches participants that issues can be solved, given the proper tools. (katalizatordij2010.blog.hu)

„Hogy egy Afganisztánból ide kerülő srác mit csinál nyelv nélkül, ezt el sem tudjuk képzelni. És ezen a ponton található az Open Doors munkájának egy zseniális magja: a művészetet nyelvként használják. Egy száraz, racionális művészeti nyelvet, a belső építészet és design nyelvét alkalmazzák. És tudatosan koncentrálnak is a nyelvjellegű struktúrák kialakítására”. (Birkás Ákos, zsűritag)

“We can not even begin to imagine how this young guy from Afghanistan, without any knowledge of the language, is getting on here. And therein lies the ingenious seeds of the Open Doors project and the work that they do: they use the language of art. This is the dry, rational language of art that is utilized in interior design. A conscious effort is made to formulate language-like structures.” (Ákos Birkás, jury member)

„Modellértékűnek látom, hogy olyan emberekkel foglalkoztok, akik teljesen el vannak zárva más csoportoktól”. (Székely Katalin, zsűritag)

“I think it is exemplary that you deal with people that live in total isolation from other groups.” (Katalin Székely, jury member)

23


20 FORINTOS OPERETT

20 FORINT OPERETTA

A 20 forintos színház célja, hogy a monetáris peremvidékek művészeit a középosztály számára fenntartott terekbe, zónákba hívja, hangjukat hallhatóvá tegye, és a közös alkotási folyamaton keresztül megtapasztalhatóvá, kézzelfoghatóvá tegye egy új, nyitott társadalom lehetőségét. Az eldobott gondolatok, tárgyak és helyek tömegesen újratermelődő hulladékaiból épül fel a 20 forintos operett szegény színháza. A projekttel ideológiákon és a társadalmi polarizáción túlmutatóan olyan közeget és közösséget keresünk, amelyben élni szeretnénk. A bizalmatlansággal bizalmat helyezünk szembe, a szabályokkal a játékot és az alkotás örömét. A művészet számunkra nem eszköz egy cél elérésére, hanem az a terep, ahol valami új jöhet létre. (pneumaszov.org)

The aim of the 20 Forint Operetta is to invite artists on the periphery into the spaces and zones reserved for the middle class in order to render their voices audible and to make tangible through a joint artistic creation process the possibility of a new open society. The poor theatre of the 20 Forint Operetta is built from the regenerated debris of cast away thoughts, objects, and places. Through the project, pointing beyond ideologies and social polarization, we seek a milieu and a community in which we would like to exist. We set trust against mistrust, play and the joy of creation against rules. Art, for us, is not a means to an end, but a domain where something new can come into being. (pneumaszov.org)

„Ezek az utcai akciók hangosak, vidámak, feltűnést keltőek, több generáció vesz részt bennük (....) Alkalomadtán egyes akcióknál sok embert mozgatnak meg. Igazi karneválszerű eseményekre kerül sor, és ez az az elem, ami engem a legjobban érdekel. A város nyilvános tereiben kezdenek el anarchikus szerepeket játszani, anarchikus módon önkifejezést gyakorolni. Ennek az ősformája a karnevál, a budapesti tradícióból hiányzik, de Nyugat-Európa igazi városi lélekkel rendelkező nagyvárosaiban megvan. (...) A kezdeményezést mérhetetlenül ünneplem, hiszen lehet, hogy ebből fejlődik majd egy eredeti, budapesti módon kitalált karnevál-hagyomány”. (Birkás Ákos, zsűritag)

“These street actions are loud, carefree, and create quite a stir, with the participation of multiple generations . . . Occasionally, certain actions mobilize a lot of people. These events resemble carnivals, and it is this element that is the most interesting to me. They start playing anarchical roles and express themselves in an anarchical fashion in the public spaces of the city. Carnival, which is the ancient form of this kind of activity, is missing from the traditions of Budapest, while it is present in those metropolises of Western Europe which have the real city spirit . . . I celebrate this initiative, perhaps this too will lead to something original—a carnival tradition “the Budapest way”. (Ákos Birkás, jury member)

24


A VÁROS ÉS A LAKÓI

THE CITY AND ITS DWELLERS

A székelyudvarhelyi Albert Schweitzer Alapítvány kezdeményezésére létrehozott teljes mértékben önkéntes alapon működő A város és a lakói projekt célja az előítéletek megszüntetése, a Budvár Szociális Központ hajléktalanszállójában élők társadalomba történő reintegrációja. (...) A projekt a hajléktalanság, tágabb értelemben pedig az otthon és otthontalanság kérdéskörét vizsgálja egy szűkebb közösség életében úgy, hogy a városban élő hajléktalanok és önkéntesek bevonásával közösen hozunk létre olyan nyilvános eseményeket, amelyek során lehetőség nyílik arra, hogy a témát jobban megértsük, ez által pedig a hajléktalanszálló működtetőivel, a későbbiekben pedig a város vezetőivel közösen a valós problémákra hosszú távon megoldási javaslatokat keressünk.

The aim of the fully volunteer-based project The City and Its Dwellers—established on an initiative by the Albert Schweitzer Foundation of Székelyudvarhely/Odorheiu Secuiesc—is to do away with prejudices and to facilitate the social reintegration of those who live in the homeless shelter of Budvár Social Centre . . . The project explores the issues of homelessness—and, in the broader sense, the themes of home and being without a home—in a close community by involving homeless people and volunteers living in the city. Participants jointly create public events that foster a better understanding of the issues at hand, and thus make it possible to formulate long-term solutions to problems in collaboration with the operators of the homeless shelter, and, at a later stage, with

A projekt hatására Székelyudvarhelyen fókuszba került a hajléktalanság kérdése, ugyanakkor a hosszabb előkészítő fázisnak köszönhetően több civil szervezet és önkéntes is bekapcsolódott az eseményekbe. (katalizatordij2010.blog.hu)

city leaders. As a result of the project, the issue of homelessness has been brought to the forefront in Székelyudvarhely. At the same time, thanks to the longer preparation phase, a number of civil organizations and volunteers also joined the events. (katalizatordij2010.blog.hu)

„Ami nagyon tetszett a projektben, az az eszköztelensége, szerénysége, a szó legnemesebb értelmében vett, vállalt egyszerűsége”. (K. Horváth Zsolt, zsűritag) „Ebben a projektben éreztem egyrészt azt a nagyon fontos célt, hogy egy város teljes közösségét meg akarja mozgatni, másrészt azt, hogy valóban segít”. (Székely Katalin, zsűritag)

“What I really like about the project is its humility and lack of means—its owned simplicity in the noblest sense of the word.” (Zsolt K. Horváth, jury member) “I sensed in this project that, on the one hand, it seeks to realize the truly important objective of mobilizing the entire city as a single community, and, on the other, it truly makes a difference.” (Katalin Székely, jury member) 25


MŰVÉSZET KATEGÓRIA ÖSSZES JELÖLT ART CATEGORY ALL NOMINEES OO OO OO OO OO OO

OO OO OO

OO

OO OO OO OO OO OO OO

OO OO

OO

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

OO

20 FORINTOS OPERETT AUTISTIC ART A VÁROS ÉS A LAKÓI A HIÁNYZÓ PADTÁRS A HULLÁM MUSICAL ÁMOS IMRE ÉS A 20. SZÁZAD KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ATELIER PROPELLER ÁTLÁTÁS 2.0 BÓDVALENKE - FRESKÓFALU PROJEKT BÚÉK - EGY KÖZÖS FILM MAGYARORSZÁGRÓL CALTROPE - A ZÖLD CSIPKE COLLECTIVE PLANT CSAKAZOLVASSA BLOG CSIPKEKÉSZÍTÉS TOVÁBB ÉLTETÉSE „EASTER ISLAND” EDUTRAIN EGER A GRAFIKUS SZEMÉVEL 1965 ÉS 1985 KÖZÖTT EGYEDÜL 2013 ÉLETOSZTÁS/ HAJLÉKTALANDFREESTYLE „SZÍNHÁZ” EMBERI JOGI RÉSZVÉTELI SLAM POETRY FÉNYKÉPÉSZNÉL VOLTAM FÉNYÚJSÁG - KÖZÖSSÉGI KÉPREGÉNY FREEDOC / FOTÓZÁS ÉS AKTIVIZMUS FREE OSTÁSTKA GALLERY8 GLOKÁLIS INTEGRÁL GRAFFITI MŰVÉSZEK „HANGSZERELJÜNK!” HUNNIA CSIPKE KIBÉKÍTHETETLEN BELSŐ ALAPTULAJDONSÁGAINK KISS-VÉGH EMŐKE - ÖRDÖG TAMÁS: ONE IN ONE : BUDAPEST

OO OO OO OO OO OO OO OO OO

OO OO OO OO OO OO OO OO OO

OO

OO

OO

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

OO

KÖZÉPSZERIZMUS KÖZÖSSÉGI MÉZ KULTÚRGORILLA MAGYAR FILMHÍRADÓ PROJEKT MARRIAGE 082910 MENTÉS MÁSKÉNT MI EZ? MI EZ? MIKRO MAGDOLNA MINDENKI TUD RAJZOLNI MŰVÉSZETI PROJEKT - BARABÁS ZSÓFI ÉS MOIZER ZSUZSA NAPLÓM LAPJAI NEMMA (NO MMA) NKDESIGN OLVASÁSRA SZOKTATÁS OPEN DOORS HUNGARY ORBIS PICTUS „ÖRS VEZÉR” POZITÍV PSZICHOLÓGIA SOROZAT RÉSZVÉTELI EMBERI JOGI SLAM POETRY {ROMA} THE CONTRACT TO SELL THE ETHNICITY SCULTURE KORTÁRS SZOBRÁSZATI PROGRAM SONG-ÓRA - RÁHANGOLÁS AZ ÖSSZEHANGOLÓDÁSRA SZERESS. SZOBOR TERMINI TEXTPERVERSION THE COLD CALLS TUDÁSGYÁR TV MEDITÁCIÓ TWOHEADS VÁROSI FERENC ÉLETE ÉS HALÁLA VIKTÓRIA PROFILJA VITASZÍNHÁZ -A KEREKASZTAL SZÍNHÁZ PROJEKTJE ZALUBEL ISTVÁN


MOTOR KATEGÓRIA ÖSSZES JELÖLT MOTOR CATEGORY ALL NOMINEES OO

OO OO OO

OO OO

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

OO OO

OO OO OO OO OO OO OO OO

OO

10. CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA SÁROSPATAK A KLUB ART&ME GALÉRIA ÉS ÉLMÉNYTÉR ARTPOOL MŰVÉSZETKUTATÓ KÖZPONT A JELEN INTEGRÁL SZEMLÉLETE (2012-TŐL) INTEGRÁL JELEN GYAKORLATOK ASZPIK- ALKOTÓI SZOMBATI PIAC A KERTBEN ÁTLÁTÁS 2.0 ÁTLÁTSZÓ OKTATÁS AUTISTIC ART A VÁROS MINDENKIÉ BAGÁZS EGYESÜLET BÁNKITÓ FESZTIVÁL BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK BETON - GONDOLKODJ KEMÉNYEN! BÓDVALENKE FRESKÓFALU BOH ART PROJECT BUDAPEST100 CSAKAZOLVASSA BLOG CSAKODA „CSIPKEFESZTIVÁL PALÓCFÖLDÖN” FEMINSITA ANYAKÖR FÜGGETLEN SZÍNHÁZ MAGYARORSZÁG GALLERY8 GÓLYA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS SZÖVETKEZETI PRESSZÓ HÁTSÓ KAPU HORVÁTH ANDRÁS - NAV ÜGY INDEX-LINK – HELYSZÍNI KÖZVETÍTÉS INNEN KIADÓ / ZUG MAGAZIN KATALIZÁTOR HÁLÓZAT KÁVA - AZ EMLÉKEZÉS DRÁMÁI KINOFLOW KLIT - A RADICAL QUEER AFFINITY COLLECTIVE PROJEKTJE KOLDULÓ JÓGA

OO OO

OO OO OO OO OO OO

OO OO

OO OO OO OO OO OO OO OO

OO OO OO OO OO OO

OO OO

LATARKA GALÉRIA LIFT - LESZBIKUS IDENTITÁSOK FESZTIVÁLJA LOLLIPOP FACTORY BP LUDWIG-LÉPCSŐ MAGYARHANGYA MÉREI FERENC SZAKKOLLÉGIUM MŰVELŐDÉSI SZINT MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETELMÉLETI SZAKKOLLÉGIUM NEM PRIVÁT SZÍNHÁZ NŐKONGRESSZUS - A NŐI ÉRDEK PROJEKTJE PANODRÁMA PARTIZÁN MŰTEREM ÉS GALÉRIA PR CSOPORT ROMAKÉP MŰHELY SIRÁLY VISSZAFOGLALÁSA SRLY KÖZÖSSÉGI TÉR SZABAD MŰVÉSZEK SZÍNHÁZI NEVELÉS ÉS DRÁMAPEDAGÓGIA – A HAZAI SZÍNHÁZI ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉLET MOTORJA SONG-ÓRA SZIVÁRVÁNYERDŐ PROJEKT SZÍNHÁZ+ SZÖVETSÉG KISHANTOSÉRT TWOHEADS ÜVEGPLAFON - MEDDIG TERJED A NŐK SZABADSÁGA? VALYO - VÁROS ÉS FOLYÓ CSOPORT VIRÁGBOLT


Nyitott fórum Művelődési Szint (MÜSZI), 2014. január 17.

Open Forum Művelődési Szint (MÜSZI), January 17, 2014

Díjátadó Trafó Kortárs Művészetek Háza, 2104. február 9.

Award Ceremony Trafó House of Contemporary Arts, February 9, 2014

Projektkoordináció / Project coordinated by PAPP Gáspár

Fórumstáb / Forum staff BALÁZS Anna, ERLICH Gábor, JUHÁSZ Anna, KARAS David, KERÉNYI Máté, NAGY Edina, NAGY Gergő, LŐDI Virág

Konzulens / Consultant HEGYI Dóra, SÜVECZ Emese A füzetet szerkesztette / Booklet edited by PAPP Gáspár Fordította / Translated by RUDNAY Zsófia, SZAKÁCS Eszter Szöveggondozás / Proofreading HEGYI Dóra, SEBES Katalin, SZAKÁCS Eszter Grafika / Graphic design RÓNAI Péter Katalizátor-díj blog szerkesztése / The Catalyst Award blog edited by LŐDI Virág, MUSKOVICS Gyula, KERÉNYI Máté

Előválogatás / Pre-selection BALÁZS Anna, JUHÁSZ Anna, KERÉNYI Máté, LŐDI Virág, MILE Szandra, MUSKOVICS Gyula, MÜLLNER András, NAGY Edina, NAGYOVÁ Terézia Videó és fotódokumentáció / Videos and photos by BOGYÓ Virág, KOZMA Zsuzsi, NYUSZTAY Máté, SZABÓ Péter, VISKY Ábel Fórumvideó / Forum video by SZABÓ Péter


Rövidlista filmek / Films on the shortlisted nominees by KARAS David, KERÉNYI Máté Kampányvideó / Campaign video by TÓTH RIDOVICS Máté Kampányvideó asszisztens / Campaign video assisted by CSÁNYI Krisztina Sajtókapcsolat / Press relations NYUSZTAY Máté A Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola keretében zajlott workshopon létrejött performansz résztvevői / Participants of the performance created in the workshop of the Free School for Art Theory and Practice Maximilliane BAUMGARTNER Stephan DILLEMUTH DUDÁS Barbara Florian GASS HAMRÁK Dóri Iga KOSICKA MADARAS Ágica MUSKOVICS Gyula Mirja REUTER Maria VÄRENDH

A létrehozásban segítettek / Realized with the help of BOGYÓ Virág HEGYI Dóra HÓDI Csilla Zsűri / Jury members BIRKÁS Ákos, K. HORVÁTH Zsolt, LÁSZLÓ Zsuzsa, SEBÁLY Bernadett, SZÉKELY Katalin Külön köszönet / Special thanks to HARASZTI Zsolt - Trafó, SZABÓ György Trafó, Krétakör Kiadó / Published by tranzit.hu


A tranzit fő partnere az ERSTE Alapítvány ERSTE Foundation is main partner of tranzit2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.