Page 1

Cy k e l udl e j ni ng•F ahr r adv e r l e i h•F i e t s v e r huur•Bi k er e nt al •Bowl i ngGol f•Bi l l ar dGol f Vok s enc y k l er E r wa c hs enenr ä der

1Da g/T a g 1Ug e/Woc he

( 24 mer / 24S t unden)

( 57Da g e/ T a g e)

7g e a r/7Ga ng(26”/28”)

75k r/10€

375k r/50€

3g e a r/3Ga ng(26”/28”)

60k r/8€

300k r/40€

Mount a i nbi k e(27, 5” )

90k r/12€

450k r/60€

E Bi k e(26”/28”)

r/125€ 185k r/25€ 925k

3hj ul e tc y k e l /Dr e i r a d

60k r/8€

300k r/40€

S e ni or/T i e f e i ns t e i g e r

60k r/8€

300k r/40€

Bør nec y k l er Ki nder f a hr r ä der

1Da g/T a g 1Ug e/Woc he

( 24 mer / 24S t unden)

( 57Da g e/ T a g e)

12”/16“/18“/20”/24“ 4 5k r/6€

225k r/30€

L øbe c y k e l /L a uf r a d

75k r/10€

Bør neuds t y r Z ubehör

15k r/2€

1Da g/T a g 1Ug e/Woc he

( 24 mer / 24S t unden)

( 57Da g e/ T a g e)

T r a i l e r/Ki nde r a nhä ng e r

60k r/8€

300k r/40€

We be rBa by s c ha l e

1 Dk a g/ / T a g 57 Da g e / T a g e 15 r 2 € 75 k r /1 0 €

Bør ne s t ol /Ki nde r s i t z

15k r/2€

75k r/10€

T r æk v og n/Bol l e r wa g e n

45k r/6€

225k r/30€

L øbe v og n/Ki nde r wa g e n

45k r/6€

225k r/30€

Bur l e yJ og g e r

75k r/10€

375k r/50€

T a ndems T a nde m(2voksne/2Erw.)

Gr at i sbr i ngeoghent eser vi ce. Nårdul ej erdi nec y k l eri mi ni mum 5dage, k anv i br i ngec y k l er neudt i l di nf er i eadr es s epåRømø.Vedk or t er el ej eper i oder erderetgeby rpå75k r . Vor escykelser vi ce: Al l ev or esc y k l erbl i v ernøj eef t er s pændtog s er v i c er et–s k ul l euhel detv ær eude,en k ædes pr i ngerel l erdækpunk t er e,k ommer v i medenny–hur t i gs tmul i gt !Erdi neget c y k el punk t er et ,gear enehopper ,s k ær men k næk k etos v . ,s ås t årv i k l arpåv or es v ær k s t edett i l athj æl pedi gogdi nc y k el . Dami t ' sgl ei chl osgehenkann: UnserBr i ng-undHol ser vi ce Abei nerLei hdauerv on5T agenbr i ngen wi rdi eFahr r äderaufWuns c hk os t enl osz u I hr erUnt er k unf taufRømø.Bei ei nerMi et e v onweni geral s5T agenber ec hnenwi r ei nGebührv on75k r . Pannenser vi ce: I m Fal l ei nerPanner uf enSi eunsei nf ac h anunddasFahr r adwi r dumgehendv or Or taus get aus c ht .I nuns er erWer k s t at t k önnenal l eSc hädengl ei c hr epar i er t wer den.Ger nes t ehenwi rnat ür l i c hauc h f ürI hr eei genenRäderz urVer f ügung.

1Da g/T a g 1Ug e/Woc he

( 24 mer / 24S t unden)

( 57Da g e/ T a g e)

r/100€ 150k r/20€ 750k

XLT a nde m(1voksen/1barn) 150k r/100€ r/20€ 750k XXLT a nde m(1voksen/2børn) 185k r/25€

925k r/125€

XXLT a nde m(2voksne/1barn) 185k r/25€

925k r/125€

. Al l epr i s e re ri nc l . momsoge rg æl de ndei nd l 31. 12. 2017F or be hol df orf e j l ogændr i ng e r

RømøCy k l e r Nør r eF r a nk e l 1B Ha v ne by + 4588935040 / r omoc y k l e r . i nf o@r omoc y k l e rdk

Foronl i nebooki ngogvor esåbeni ngst i derse:www. r omocykl er . dk


Cy k e l udl e j ni ng•F ahr r adv e r l e i h•F i e t s v e r huur•Bi k er e nt al •Bowl i ngGol f•Bi l l ar dGol f Vok s ne E r wa c hs ene

Bør n* Ki nder *

45k r/6€

30k r/4€

45k r/6€

30k r/4€

. Kombi bi l l e tl 1r undeBi l l a r dGol f&1r undeBowl i ngGol f 75k r/10€ . Da sKombic k e ti s tg ülgf ür1RundeBi l l a r dGol f&1RundeBowl i ngGol f

45k r/6€

Bi l l a r dGol f

Pr i s er1r undePi t Pa t

Pi t P a te l l e rBi l l a r dGol fe re nk ombi naona fmi ni g ol fogbi l l a r d. Bi l l a r dGol fi s te i neMi s c hunga usMi ni g ol fundBi l l a r d.

Bowl i ngGol f

Pr i s er1r undeBowl i ngGol f

. Bowl i ngGol fe re nme g e ts j ovk ombi naona fmi ni g ol fogBowl i ng Bowl i ngGol fi s twi eBowl i ngmi tv e r s c hi e de ne nHi nde r ni s s e n.

Kombic k e tBi l l a r dGol f&Bowl i ngGol f

*Bør ni nd l 12å r/Ki nde rbi s12j a hr e

F a mi l i ec y k l er/GoKa r t/T r e t mobi l e

Pr i s er/Pr ei s e

110k r/15€ 1 me/S t unde 2v ok s neog2bør n( ma x225k g ) 85k r/25€ unde n 1 2E r wa c hs e ne&2Ki nde r( ma x225k g ) 2 mer/St 3 me r/S t unde n 2 60k r/35€ 4 me s/S t unde n 3 35k r/45€ 1da g( ma x8 me r ) 50k r/75€ 1T a g( ma x8S t unde n) 5 . Al l epr i s e re ri nc l . momsoge rg æl de ndei nd l 31. 12. 2017F or be hol df orf e j l ogændr i ng e r

Nør r eF r a nk el 1BHa v neby SHOP

RENTAL

UDLEJNI NG

VERLEI H

VERHUUR

Rømø Cykeludlejning 2017  

Rømø Cykeludlejning Römö Fahrradverleih Rømø FIetsverhuur Rømø Bike rental

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you