Page 1

van jouw ijzersterke toekomst

VOOR JOUW IJZERSTERKE TOEKOMST

KIES

SMEOT

SMEOT - Stichting Metaal en Elektro Opleiding Twente - Sportlaan Driene 2 - 7552 HA Hengelo (Ov.) - tel. (074) 85 25 888 - info@smeot.nl - www.smeot.nl


• Outplacement • Re-integratietrajecten • Verzuimmanagement • Assessment • Schoolverlatersproject*

Wat kan Metalektro Personeelsdiensten voor bedrijf en leerling betekenen? *kijk voor meer info op www.schoolverlatersprojecttwente.nl

www.mepd.nl

BEZIG met verbeteren.

steeds Van de

PROCESSEN en van MEZELF

Dit is Wilbert Hij is werkzaam als maintenance cöordinator bij AkzoNobel in Hengelo. Hier bevinden zich drie fabrieken die nauw samenwerken; het Zoutproductiebedrijf, het Zoutverwerkingsbedrijf en een Energiebedrijf. “Mijn team is verantwoordelijk voor het preventieve en correctieve onderhoud”, vertelt hij. “We calculeren, begroten en coördineren onderhoudsprojecten. Een goede planning is essentieel, maar onverwachte gebeurtenissen houden ons werk gevarieerd en dynamisch. Ik heb de opleiding metaaltechniek bij de SMEOT gedaan. De praktische kennis komt goed van pas bij het voorbereiden van projecten. Ook heb ik de kans gekregen en gegrepen om me verder te ontwikkelen. Na mijn opleiding Middle Management start ik binnenkort met de HBO-opleiding Technische Bedrijfskunde.” AkzoNobel biedt regelmatig leer-werkplekken aan studenten van de SMEOT om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goed opgeleide medewerkers. Where your ideas go far www.akzonobel.nl/careers

501.10.160 AN ad Wilbert_ned 258x192.indd 1

27-02-14 14:05


dertigjaar Ing. Rob Swennenhuis MBA, directeur SMEOT:

'SMEOT staat voor praktisch opleiden, vormen, trainen en begeleiden' SMEOT is dertig jaar geleden opgericht op initiatief van

Werken aan een nieuwe huisvesting

het bedrijfsleven. In die economisch slechtere tijd werden

"Na ruim dertig jaar is het SMEOT-pand niet meer de

onder andere de bedrijfsscholen van Stork, Signaal,

juiste afspiegeling van het bedrijfsleven", vervolgt

Heemaf, Hazemeijer en Dikkers opgeheven. Daarom

de directeur. "We werken dan ook aan een nieuwe

werd met name in Hengelo als metaalstad het initiatief

huisvesting, die functioneel, modern en eigentijds is, en

genomen voor een andere invulling van de opleiding

vooral een afspiegeling is van het bedrijfsleven; met een

voor de metaal- en elektro-industrie. Intussen is SMEOT

modern machinepark en met veel licht. Onze voorkeur

een begrip bij de bedrijven en het voortgezet onderwijs

gaat uit naar een nieuw gebouw op een nieuwe locatie.

in Twente.

De architect is er volop mee bezig."

Jongeren die van het VMBO komen en een baan zoeken

Gouden taak

in de metaaltechniek, kunnen bij SMEOT terecht. Rob

"Ook willen we in de nabije toekomt de VMBO-

Swennenhuis, directeur van SMEOT: "Als een leerling

scholen behulpzaam zijn met het ondersteunen van

zich aanmeldt, volgt er een uitgebreide intakeprocedure,

praktijkprogramma's. SMEOT wil haar machinepark en

waarna wij op zoek gaan naar een match met een bedrijf

menskracht ook beschikbaar stellen aan het VMBO. Deze

waar de leerling het best in past. We hebben een prima

ambitie om samen te werken hebben we uitgesproken in

relatie met zo’n 250 Twentse metaalbedrijven en met

een convenance met het VMBO-onderwijs.

vele andere organisaties." Hoe werken wij? Rob Swennenhuis: "Samen met het ROC van Twente bieden wij de opleidingen aan op de locatie van SMEOT: zij geven de theorie, SMEOT de praktijklessen. De leerling komt in dienst van een bedrijf, dat een deel van de opleiding door SMEOT laat uitvoeren. De kwaliteit van onze opleiding is ontzettend belangrijk. Wij conformeren ons aan landelijke opleidingsprogramma’s,

'De invloed van de bedrijven zorgt ervoor hoe onze opleiding wordt vormgegeven. Dit bepaalt de kwaliteit.'

maar daarnaast zorgt de invloed van de bedrijven er

We zien de toekomst van SMEOT rooskleurig tegemoet

ook voor hoe onze opleiding wordt vormgegeven. We

in een nieuwe huisvestingsomgeving. Daarin zal ook het

luisteren naar hun specifieke wensen, bijvoorbeeld over

ROC van Twente zijn opgenomen, zodat we gezamenlijk

bijzondere lastechnieken of machinebesturingen. Daar

het hele metaalonderwijs ten behoeve van Twente van

kunnen we prima rekening mee houden.

dienst kunnen zijn.

We zijn heel trots op ons opleidingsrendement, een

SMEOT biedt een aantrekkelijke scholing voor de

slagingspercentage van veelal meer dan 90%. Uitvallers

leerlingen. We zijn leerling-vriendelijk en praktijkgericht,

zijn hier een uitzondering."

en bieden gelijktijdig de ondersteunde theorie. Deze gouden taak willen we blijven uitvoeren, nu en in

Bedrijfscultuur

toekomst."

"We hebben bij SMEOT veel aandacht voor bedrijfscultuur", vervolgt Rob Swennenhuis. "We creëren omstandigheden die de leerling het gevoel geven dat hij ’s morgens om acht uur naar zijn werk gaat en tot half vijf al werkend zijn opleiding volgt. Zo willen we de jongeren, die tot nu toe alleen de schoolbanken gewend waren, direct aan de regelmaat van het bedrijfsleven laten wennen. Ze hebben hier geen mobieltjes, geen petjes, en we letten vooral op collegiale omgangsvormen met de docenten en de andere leerlingen. Dat willen we wél op een aantrekkelijke manier aanbieden door hen te ondersteunen en naar hen te luisteren. Muziek op achtergrond mag, dat hebben de meeste bedrijven immers ook. Vorming die aansluit bij de bedrijfscultuur is dus essentieel. We hebben het gevoel dat we daar goed in slagen, want uit peilingen blijkt dat de leerlingen heel enthousiast zijn."

3


www.kenteq.nl 088 - 444 99 00

“Samen ons kennisniveau verhogen. Ook dat is Kenteq.” “Onze hoefijzers gaan over de hele wereld. Een prachtig, maar complex product. Adequaat vakmanschap is daarom cruciaal. Kenteq maakte via EVC een scherpe, actuele foto van alle kennis en talenten die we in huis hebben. Iedere medewerker stelde een eigen ervaringsprofiel op. Vervolgens hebben we gekeken waar we over enkele jaren willen staan met onze vakkennis. Dat hebben we vertaald naar nieuwe functieprofielen. Nu ligt er een stevige basis voor de verdere scholing en ontwikkeling van onze mensen.” Kenteq helpt je verder.

Christel Werkman Directeur Werkman Horseshoes in Groningen

Ga voor uitgebreide interviews naar: www.kenteq.nl/indepraktijk


SMEOT-bestuur

SMEOT-bestuur: dé samenwerking van werkgevers en vakorganisaties SMEOT heeft als stichting (Stichting Metaal- en

Eigentijds praktisch onderwijs

Elektro- Opleidingen Twente) een paritair bestuur. Dit

SMEOT wil op een moderne, eigentijdse wijze het

betekent dat werkgeversorganisaties (branches) en

praktijkdeel in het onderwijs verzorgen. Hiervoor is

werknemersorganisaties (vakbonden) op basis van

SMEOT met haar omvangrijke inventaris thans prima

gelijkwaardigheid SMEOT samen besturen.

toegerust in de afdelingen Verspaning, Mechatronica en Constructie-/las-/plaatwerktechnieken. SMEOT wil de

Werkgevers en vakorganisaties hebben hetzelfde belang

ontwikkelingen in het bedrijfsleven op de voet volgen.

waar het gaat om opleiding, ontwikkeling, vorming en

Investeringen in moderne apparatuur zijn een must voor

training. Samen komen zij de CAO’s overeen waarin de

ons. De medewerkers van SMEOT zijn minimaal HBO-

opleiding van werknemers een belangrijk onderwerp is.

opgeleid en kennen het vakgebied en de bedrijfscultuur

Wanneer er sprake is van opleidingen bij onder andere

vanuit hun eigen ervaring in het bedrijfsleven.

SMEOT, komen er subsidies in beeld vanuit de overheid en de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (bijvoorbeeld

Bedrijfscultuur belangrijk

OOM en A+O fonds). Ook dit hebben werkgevers- en

De bedrijfscultuur staat centraal tijdens de opleiding bij

werknemersorganisaties samen geregeld.

SMEOT. We leiden de leerlingen immers op voor de be-

Mede hierdoor hecht SMEOT grote waarde aan haar

drijven. Dit betekent dat we hen naast het opleiden moe-

paritaire bestuursvorm.

ten vormen, trainen en begeleiden om zich de vereiste bedrijfscultuur eigen te maken. De vereiste competenties

De voorzitter is de heer L. Wilbrink. (lid Koninklijke

zoals communicatie, omgang, discipline en naleving

Metaalunie)

van regels zijn hierbij uitermate belangrijk. Hierin vervult SMEOT voor het bedrijfsleven een belangrijke taak.

Bestuursleden die namens de vakorganisaties zijn

Dit staat het leerlingvriendelijke en aantrekkelijke

vertegenwoordigd, zijn de heren:

onderwijs zeker niet in de weg. De genoten lerarenop-

- F. Vosman (bestuurder van FNV)

leidingen van de praktijkdocenten komen hierbij goed

- G. Kruithof (bestuurder van De Unie)

van pas. Zij kunnen dit opleidingsproces prima uitvoeren

- Th. Katerberg (bestuurder van CNV)

op een manier die leerlingen en bedrijven aanspreekt. Zij leren je en begeleiden je in het vak!

Bestuursleden die vanuit de werkgevers (branches) zijn vertegenwoordigd, zijn de heren:

Kwaliteitsborging

- T. Janssen (lid FME-CWM en Koninklijke Metaalunie)

De kwaliteit van opleiden en organisatie van SMEOT wordt

- G.Heerink (lid Koninklijke Metaalunie)

geborgd door handhaving van de kwaliteitszorgsystemen

- J. Veenhoven (lid FME-CWM en Koninklijke

ISO 9001-2008, INK, NIL en Inspectie-audits van het

Metaalunie)

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

- F. Lamers (lid FME-CWM)

Door een goede greep op deze processen scoort SMEOT jaar op jaar met extreem hoge slagingspercentages van

Kerndoel: goede en voldoende vakmensen opleiden SMEOT

heeft

als

opleidingsinstituut

haar leerlingen (veelal boven 90%!). Aan excellente geen

leerlingen wordt op voordracht van de praktijkdocenten

winstoogmerk en is aangemerkt als 'Algemeen Nut

ook nog een SMEOT-certificaat uitgereikt. Dan heb je het

Beogende Instelling' (ANBI). Dit hangt samen met haar

over échte vakkanjers.

maatschappelijke functie. Winst is namelijk voor SMEOT geen doel. Wel het 'zorgen

Huisvesting: afspiegeling van bedrijfsleven

voor het afleveren van voldoende en prima opgeleide

SMEOT is momenteel nog gehuisvest aan de Sportlaan

vakmensen aan de Twentse bedrijven'. Dat is het kerndoel

Driene te Hengelo. Door stijging van het leerlingenaantal,

van SMEOT!

werkgarantie tijdens de opleiding en door de prima samenwerking met ROC van Twente en de VMBO-scholen

Samenwerking met ROC van Twente

in Twente groeien we uit ons jasje. Tevens willen we, nu

SMEOT werkt nauw en vruchtbaar samen met ROC

we bezig zijn met huisvestingsonderzoek, straks in een

van Twente. SMEOT verzorgt en organiseert de

situatie opleiden die een afspiegeling moet zijn van het

praktijk, ROC de theorie. In deze samenwerking

huidige moderne bedrijfsleven. We willen een afgeleide

hebben beide organisaties hun eigen afzonderlijke

zijn van het bedrijfsleven qua organisatie, huisvesting en

verantwoordelijkheid.

cultuur. We voorzien dat we door vergrijzing, toename

Beide zijn gehuisvest op de locatie van SMEOT.

van arbeidsvraag in de metaalsector, samenwerking met

SMEOT hecht er grote waarde aan dat de organisatie,

ROC van Twente en met VMBO-scholen een groter pand

medewerkers, huisvesting en inventaris blijven voldoen

nodig hebben. Dit pakken we meteen goed aan voor de

aan de eisen van de tijd. De directeur, de heer Rob

toekomst van SMEOT voor Twente.

Swennenhuis, is hiervoor verantwoordelijk. Hierover heeft hij zijn duidelijke visie die ondersteund wordt door het bestuur.

5


Werken en leren bij GERIMEX GERIMEX als het om precisie gaat 50 jaar na oprichting is GERIMEX uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende producenten in Europa, als het gaat om producten voor de stans-, vervorm en/of kunststoftechniek. GERIMEX richt zich vooral op de productie van speciale ponsnippels, snijbussen en kernpennen ten behoeve van de stempelmakerijen en matrijzenbouw. Veelal gaat het daarbij om relatief kleine series in complexe vormen en maatvoeringen. Het productenscala is veelomvattend en bestaat uit profiel- en flesnippels, snij- en boorbussen, kernpennen en geleidepennen. De opdrachtgevers van GERIMEX bevinden zich in de wereld van de automotive, elektronica, medische sector, kunststofverwerking en bouwtechniek. Vacatures Door groei en/of pensionering heeft GERIMEX de komende tijd regelmatig vacatures. Een afgeronde opleiding in de fijnmechanica is een pré maar mocht je een andere opleiding hebben gevolgd dan hoeft dat geen probleem te zijn. GERIMEX verzorgt interne opleidingen op maat. Het machinepark bestaat uit draai-, frees- en slijpbanken zowel CNC als conventioneel. Daarnaast beschikken we over diverse vonkmachines. GERIMEX een bedrijf met een eigen cultuur GERIMEX is altijd een typisch familiebedrijf geweest dat zich kenmerkt door een grote betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zeer gering verloop van de medewerkers, evenals een zeer laag ziekteverzuim. Zo is zorgvuldig omgaan met de omgeving en het milieu verweven in het productieproces. Er is daarvoor een centraal filtersysteem geïnstalleerd, waarop alle slijpmachines zijn aangesloten. Dit heeft geresulteerd in een sterk verminderde afvoer van slijpafval. Werken en leren en daarnaast goed verdienen GERIMEX betaalt haar medewerkers goed, het salaris ligt ruim boven het CAO-loon. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij GERIMEX in alle opzichten prima. Er zijn volop mogelijkheden om door te groeien en medewerkers krijgen alle steun bij het volgen van opleidingen. Geïnteresseerd? Denk je te passen in een professionele organisatie met een prima werksfeer en ben je geïnteresseerd in een nader gesprek? Bel (074) 243 66 55 en vraag naar Anneke Wilbrink of stuur je sollicitatie per e-mail naar info@gerimex.com onder vermelding van 'Werken en leren bij GERIMEX'. Kijk voor meer informatie op onze website www.gerimex.com

OM PRECIES TE ZIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERIMEX

TEXTILE MACHINERY  THE NETHERLANDS

Groot in verspanen www.bauhuis.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van machines voor digitaal druk, coaten & lamineren, thermo- bonding & fusing. Onze machines worden gebruikt voor het bedrukken van o.a. banners, kleding- en huishoudelijk textiel en voor het vervaardigen van technisch textiel met toepassing in verschillende sectoren. Wereldwijde export en service.

Vervaardigen en bewerken van grote formaten.

FREZEN 6000mm x 2100mm DRAAIEN ø 1950 mm x 1250 mm lang

Wheedwarsweg 4 7471 GG Goor T +31 (0) 547 28 10 01 F +31 (0) 547 27 26 99 E verspaning@bauhuis.nl

Als erkend leerbedrijf op gebied van Mechatronica, kunnen wij begeleide leerplekken aanbieden op Niveau 3. Voor meer informatie, mail naar: henk.laarman@klieverik.com

Klieverik Heli BV | Edisonstraat 8 | 7575 AT Oldenzaal | 0541-511155 | info@klieverik.com www.klieverik.com


WieWatWaar De heer L. Wilbrink, bestuursvoorzitter:

'SMEOT kan goed inschatten welke leerling bij ons past!' Mede door mijn achtergrond en als directeur van Gerimex

SMEOT ons in rekening brengt, worden bijna afgedekt

bv vind ik het belangrijk dat leerlingen goed opgeleid

door subsidies van de overheid en het opleidingsfonds.

zijn. Als we ruimte hebben voor een leerling, bellen we

Op deze praktische manier voorziet SMEOT ons van

SMEOT. Zij kennen de ingeschrevenen en komen met

medewerkers die het best bij ons passen zonder dat we

een voordracht op basis van gesprekken die zij hebben

hier zelf veel bemoeienis mee hebben.

gevoerd met leerling, ouders en leraren. Een voorselectie

Als SMEOT-bestuursvoorzitter verricht ik met veel plezier

heeft dus al plaatsgevonden. SMEOT kan heel goed

en enthousiasme mijn bestuursdiensten aan SMEOT. Ik

inschatten welke leerling het best bij ons past.

heb daarbij het gevoel dat ik dit voor Twente, de bedrijven

Op de werkvloer komen we zelf weinig toe aan het

en de leerlingen doe. Hierdoor heb ik een prima kijk op

opleiden. Wij laten de opleiding door SMEOT verzorgen

Twente gekregen en van de vele netwerken waarin ik

en geven aan welke aspecten voor de leerling extra

mij met de directeur van SMEOT begeef. Een prachtig

aandacht moeten krijgen. De opleidingskosten die

werkveld!

De heer F. Vosman, vice-voorzitter:

'Aandacht, ook in CAO's, voor continue scholing' Ik zit sinds vele jaren in het SMEOT-bestuur vanuit mijn

Ik zie dat SMEOT dit actief uitdraagt in onder andere het

dagelijkse baan als vakbondsbestuurder van de FNV Metaal.

vak Burgerschapskunde. SMEOT hecht grote waarde

Als vakbondman wil ik vernemen en waarnemen dat

aan correct en eerlijk werkgeverschap. In de relatie

het randvoorwaardelijk voor leerlingen en medewerkers

die SMEOT heeft met haar bedrijven en organisaties

geregeld is zoals we dit in de CAO’s hebben vastgelegd. Bij

komen deze randvoorwaardelijke zaken ter sprake bij

het verrichten van diensten hoort een afgesproken salaris met

het afsluiten van overeenkomsten. Uiteraard hebben

regelingen op het vlak van verlof, ziekte, salaris enzovoort.

werknemers en leerlingen rechten en plichten. Dat is

Dit geldt dus ook voor de leerlingen. De vakorganisaties

wederzijds.

vinden ontwikkeling van mensen belangrijk. Bedrijven

Met bedrijven die laconiek omgaan met HR-beleid doet

ontwikkelen zich, techniek ontwikkelt zich. Leerlingen en

de directeur van SMEOT geen zaken. Dit juich ik zeer toe!

medewerkers moeten in die ontwikkeling meegaan. Dit

Persoonlijk zie ik dit ook als de kracht van onze paritaire

betekent dat scholing een continu proces is. Vandaar onze

bestuursvorm. Werkgevers- en werknemersorganisaties

aandacht daarvoor in de CAO’s.

besturen sámen SMEOT.

Kernwaarden van SMEOT - Uitstekend praktijkgericht en vakkundig opleiden (MBO niveaus 1 t/m 4) binnen

Kon. Metaalunie, FME-CWM, VMO

Gemeenten, Regio Twente, UWV, Provincie, Inspectie

- Organisatie:

TechWise Twente, OBM Twente

regels, communicatie, werktijden enz.).

kleinschalig, persoonlijk, gemoedelijk

Vereniging Technische Bedrijfstakscho-

respect voor ieder

len (een onlangs opgerichte landelijke

doel: 100% diplomeren / certificeren

vereniging van vergelijkbare vakscholen

teamgeest, onderling respect, sociale

korte communicatielijnen / snel

metaaltechnieken en/of elektro- en

betrokkenheid, onderling vertrouwen,

schakelen, géén bureaucratie

installatietechniek. Rob Swennenhuis is

leerlingen moeten graag naar SMEOT

Uitstekende samenwerkingsrelaties met:

gaan, SMEOT is veilig, SMEOT is

- Bedrijven:

leerlingvriendelijk.

directie, HR-medewerkres, leermeesters

OOM, A + O

- Scholen:

- Vakorganisaties:

integreren in het praktijkdeel van de

ROC (MBO), VMBO’s / Praktijkscholen

- SMEOT wil géén activiteiten verrichten in de sfeer van productie. metaalbedrijven, zijnde SMEOT-

- Fondsen:

- Paritaire bestuursvorm

(uitsluiten van concurrentie met

secretaris)

integriteit, trots op wat we doen;

- Theoriedeel van de opleiding slim

- Branches:

centraal.

'bedrijfscultuur' (discipline, omgang,

- Collegiale omgang, gezonde

- Overheden:

opleiding, maar het praktijkdeel staat

FNV, CNV, De Unie

klanten)

7


Een bedrijf waar je met Een bedrijf waar je met zúlke geavanceerde technologie zúlke geavanceerde technologie kunt werken. kunt werken.

[ Waar jenog? dat nog? ] [ Waar vindvind je dat ]

Werken bij URENCO. Werken bij URENCO. Dat betekent een unieke baan bij een uniek bedrijf.

Dat betekent een unieke baan bij een uniek bedrijf.

Als je bij URENCO komt werken, krijg je te maken met unieke technologie en met unieke

Als je bij URENCO komt is werken, krijg je teinmaken metdat unieke technologie faciliteiten. Want URENCO het enige bedrijf Nederland uranium verrijkt enen met unieke faciliteiten. Want URENCO is het enige bedrijf in Nederland dat uranium daarmee de splijtstof levert voor kernenergie. URENCO is ook de enige westerseverrijkt en daarmee van de splijtstof levert voor kernenergie. is ook geneeskunde. de enige westerse producent stabiele isotopen die worden ingezetURENCO in de nucleaire producent stabiele isotopen die worden in de nucleaire geneeskunde. Enriching thevan future is onze missie. URENCO biedtingezet je daarom veel mogelijkheden om te investeren defuture toekomst; zowel in die URENCO van jezelf biedt als diejevan onze planeet. Op jouw eigen, Enrichinginthe is onze missie. daarom veel mogelijkheden om te unieke manier. investeren in de toekomst; zowel in die van jezelf als die van onze planeet. Op jouw eigen,

unieke manier. Werken bij URENCO betekent ook: geweldige opleidings- en ontwikkelingsmogelijk-heden. Arbeidsvoorwaarden om u tegen te zeggen. Jezelf geen zorgen hoeven te maken over de

Werken bij URENCO betekent ook: geweldige opleidings- en ontwikkelingsmogelijk-heden.

toekomst. Collega’s die nog echt collega’s zijn. Letterlijk en figuurlijk een verrijking van je

Arbeidsvoorwaarden om u tegen te zeggen. Jezelf geen zorgen hoeven te maken over de

wereld. Op www.verrijkjewereld.com hoor, zie en lees je daar alles over.

toekomst. Collega’s die nog echt collega’s zijn. Letterlijk en figuurlijk een verrijking van je

Laat je er uitgebreid inspireren.

wereld. Op www.verrijkjewereld.com hoor, zie en lees je daar alles over. Laat je er uitgebreid inspireren.

Verrijk je wereld.

Verrijk je wereld.

URENCO Nederland B.V. | Postbus 158 | 7600 AD Almelo | www.verrijkjewereld.com

URENCO Nederland B.V. | Postbus 158 | 7600 AD Almelo | www.verrijkjewereld.com


netwerk250bedrijven Ing Han Slots: Manager Opleidingen, Plv. Directeur

'Elke leerling krijgt de juiste plek, elk bedrijf de juiste leerling' Welke leerling past het best bij welk leerbedrijf? SMEOT heeft goede contacten met bedrijven. Om tot een optimale match te komen, wil SMEOT weten welke interesses, vaardigheden en persoonlijkheid de nieuwe leerlingen hebben. Overleg met hun VMBO-docenten en een uitgebreide test geven duidelijkheid, én een aanzienlijk grotere kans op succes. Han Slots, manager Opleidingen,

Werkgevers

onderhoudt de contacten met de

Tegelijkertijd inventariseert Han de vacatures bij

VMBO-scholen in een straal van 30

bedrijven en zoekt hij een match met een leerling.

km rond Hengelo. "Mijn voornaamste

Zodra die er is, brengt hij hen met elkaar in contact.

taak is het vak te promoten, onder

"Als er ook een proefperiode mogelijk is, bijvoorbeeld

andere door voorlichting te geven

vakantiewerk, is het helemaal mooi", vindt hij.

op

vertelt

Deze zorgvuldige selectie duurt van februari tot en

Han. "Leerlingen kunnen vanaf de

met de zomervakantie. Het blijkt een stevige basis.

basisberoepsgerichte

bij

Dat is belangrijk, want werkgevers gaan een BBL/

SMEOT terecht. Als de aanmeldingen

Leer-werkcontract aan met een leerling (BBL =

binnen zijn, doe ik de intake, in

Beroepsbegeleidende Leerweg). Han: "Het voordeel dat

samenwerking met het ROC van

een leerling bij een bedrijf op de loonlijst staat, is dat de

Twente."

onderneming invloed heeft op de opleiding. Dit geeft

de

VMBO-scholen",

leerweg

'Een bedrijf dat een leerling door SMEOT laat opleiden, investeert in een medewerker'

het bedrijf het gevoel dat ze hun eigen werknemers laten opleiden. Tevens krijgt de onderneming alle tijd en energie zelf terug in het bedrijf."

Daarnaast heeft Han contact met een netwerk van zo’n 250 bedrijven in Twente en de Achterhoek. Uitgebreide test Na de intake volgt de zogenoemde 'warme

overdracht'.

Han:

"Dit

betekent dat wij willen weten wat voor mensen we krijgen en wat hun kwaliteiten zijn. Die informatie krijg

ik

van

de

metaaldocenten

van de VMBO's. Verder worden de leerlingen

uitgebreid

getest,

iets

waarmee SMEOT zich onderscheidt. Heeft iemand een goed technisch en ruimtelijk inzicht, leervermogen en rekenkundige vaardigheden? Houdt hij of zij van grof of van fijn werk en kán die persoon dat ook? Een leerling die mechatronica kiest, kan bijvoorbeeld service- of onderhoudsmonteur worden, maar moet dan ook met klanten kunnen omgaan, rapportages schrijven, onderhoudsadvies geven en Duitse en Engelse handleidingen kunnen lezen. Ook is het afhankelijk van de persoonlijkheid of iemand beter in een groot of een klein bedrijf past. Op al deze eigenschappen selecteer ik de leerlingen."

9


SPECIALIST IN INDUSTRIEEL ONDERHOUD www.htm-nederland.nl

www.htm-deutschland.de

Schoonmaak Catering Groenvoorziening Receptie Beveiliging

COMPLEET IN FACILITAIRE DIENSTEN

Visschedijk Facilitair is een regionale facilitaire aanbieder. Van schoonmaak tot catering en van groenvoorziening tot receptie en beveiligingsdiensten. Onze opdrachtgevers waarderen onze klantgerichte houding en de inspanningen Welbergweg 30 7556 PE Hengelo 074 - 30 30 800 info@visschedijk.nl www.visschedijk.nl

voor en door onze medewerkers. We zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en daarin gaan we proactief te werk. Onze MVO inspanningen worden gezien als de top in Nederland.


kennen en voelen Johan Hage, praktijkdocent Verspaning:

'Het gaat om kwaliteit en luisteren naar de klant' Wie voor het vak Verspaning kiest, begint aan een

Luisteren naar de klant

conventionele opleiding aan de frees- of draaibank.

Om de kwaliteit te waarborgen, heeft een bedrijf mensen

Praktijkdocent Johan Hage: "Hier leer je de basis kennen

nodig die goed zijn in hun vak. Johan: "Daarom sturen

en voelen wat je maakt voordat je aan een CNC-machine

veel werkgevers hun leerlingen naar SMEOT. Om meer

kunt werken. Maar we hebben bij SMEOT nu ook een

inzicht te krijgen in waar de leerling werkt en wat hij

tussenstap: de Teach-in.

doet, bezoeken de praktijkdocenten minimaal twee keer per jaar alle leerbedrijven; dit zijn onze klanten.

Johan: "De Teach-In zou je een tussenstap kunnen

Naar de nieuwe bedrijven gaan we wat vaker. Vooral

noemen van conventioneel naar CNC. Je ziet de Teach-

de speciale wensen zijn erg belangrijk, bijvoorbeeld als

In ook steeds meer in bedrijven. Afhankelijk van de

een bedrijf meervlaksbewerkingen (vierassig frezen) wil,

producten die ze maken, kopen ze deze vaker in plaats

of simultaanbewerkingen (vijfassig) of alle ruimtelijke

van een nieuwe CNC-machine."

vormen bewerken (3D). Daarnaast gaan we naar beurzen,

zoals de TechniShow, om nieuwe gereedschappen,

Draaien, frezen of allebei

spanmiddelen en trends te bekijken en bij SMEOT te

"Het overbrengen van kennis aan jonge mensen doe ik

implementeren."

graag", vertelt Johan, die zelf in zijn lange loopbaan met alle besturingssystemen heeft gewerkt. "Bij Verspaning komt het aan op nauwkeurigheid, maar ook rust en denkwerk. Je krijgt eerst de basiskennis over draaien en frezen. Daarna kun je kiezen, in nauw overleg met het bedrijf waar je werkt. Je kunt ook met draaien en frezen tegelijk verder gaan zodat je sneller door de opleiding kunt lopen; dan ben je eerder aan niveau 3 toe. Bij SMEOT hoef je niet te wachten tot september, maar kun je direct doorstromen. Ook heeft het bedrijf er voordeel van als een leerling eerder de opleiding heeft afgerond en breder inzetbaar is. We streven ernaar om ook niveau 4 te gaan aanbieden en ik kijk vooral uit naar de aanschaf van een vijfassige machine!

'Je hoeft niet te wachten tot september maar kunt direct doorstromen' De jongelui kunnen hier veel over het vak leren, maar we letten ook op een goede beroepshouding en dat ze zich correct en netjes gedragen."

Remco: 'Ik houd van draaien en frezen' Remco Goering is leerling Verspaning niveau 2. Omdat hij van draaien ĂŠn frezen houdt, volgt hij beide opleidingen. Remco: "SMEOT is gezellig en er is een goede sfeer. Ik leer hier vooral veel praktijk, met de theorie. Toch leer ik het meest bij mijn werkgever, GSM in Haaksbergen. De combinatie leren en werken bevalt me heel goed. Het is fijn om een salaris te hebben, maar de hoofdzaak is dat ik veel plezier in mijn werk heb. Na dit jaar ga ik verder met CNC-draaien en -frezen, grotendeels in de avonduren."

11


Groot in metaalbewerking POWERFUL SOLUTIONS – PASSIONATE PEOPLE

STRAALMACHINES & VERFSYSTEMEN

Machines zeggen niet alles. Die bereiken alleen het gewenste resultaat als er mensen zijn die hun vak verstaan. En de apparatuur optimaal kunnen bedienen. Machinefabriek Tjonk investeert daarom in haar medewerkers. Is zelfs een erkend leerbedrijf. Haar medewerkers zijn vakbekwaam, gericht op de wensen van de klant en volgen voortdurend cursussen om steeds bij te zijn. De precisie geldt daarom ook de levertijden. De kring van opdrachtgevers uit Nederland en Duitsland blijft dan ook groeien. Bijvoorbeeld bedrijven in de chemische- en de voedingsmiddelenindustrie. Machinefabriek Tjonk is reeds 10 jaar ISO gecertificeerd. Dat zegt genoeg.

KALTENBACH SHOTBLAST AND PAINTING SYSTEMS B.V. PRUISISCHE VELDWEG 20 7552 AC HENEGLO THE NETHERLANDS WWW.KALTENBACH.COM

Plesmanweg 15a 7602 PD Almelo T 0546 870 814 I www.tjonk.nl E info@tjonk.nl 011B14 Advertentie 128x192.indd 1

17-02-14 08:58

 .

 TANK- EN APPARATENBOUW Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van RVS tanks & apparaten. Onze hoogwaardige producten worden overal ter wereld gebruikt voor diverse toepassingen bij o.a. milieutechnologie, chemische-, petrochemische-,voedings- en andere industrieën. Kwaliteit is onze kracht.

Het unieke Thermplate® systeem garandeert een warmteoverdracht met bijzonder hoog rendement.

  

Meer weten? Bezoek dan onze website of vraag naar onze brochure tank- en apparatenbouw.

WWW.LEERING-ENSCHEDE.NL

METAALBEWERKING • PLASMA- EN LASERSNIJDEN • LASERWELDING • TANK- EN APPARATENBOUW

Nijverheidsstraat 11 7482 GZ Haaksbergen (053) 850 77 70 | www.busschers.nl


stormachtige groei Ing Michiel Bron, praktijkdocent Mechatronica:

'Stormachtige ontwikkeling van de afdeling Mechatronica' Mechatronica heeft raakvlakken met werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Dat wil zeggen dat vooral de besturingstechnieken heel belangrijk zijn bij dit vak. Denk hierbij aan pneumatiek, hydrauliek, PLC- en regeltechniek. De afdeling heeft een stormachtige groei meegemaakt van leerlingen en mogelijkheden. Er zijn niet alleen veel leerlingen die deze beroepsrichting kiezen, maar gelukkig ook veel bedrijven in de regio die hen graag willen hebben. Praktijkdocent Michiel Bron: "Bij Mechatronica niveau 2 proberen we zo breed mogelijk op te leiden. De nadruk

Kwaliteit

ligt op het zelf fabriceren, monteren en samenstellen.

"We willen onze aankomende vaklieden zoveel mogelijk

Dit vraagt veel vaardigheden met je handen. Bij niveau 3

bagage meegeven", zegt Michiel. "SMEOT werkt op

gaan we dieper in op de materie. We richten we ons dan

basis van een kwalificatiedossier dat met brancheorgani-

meer op zelfstandig werken en op werkzaamheden in

saties, bedrijven en de ROC's is opgesteld. Daarin staan

de buitendienst (service- en onderhoudwerkzaamheden

de kwaliteitseisen omschreven, met de vereiste kennis en

en Technische Diensten).

vaardigheden van de opleiding Mechatronica.

'In de lessen spelen we in op nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven'

Verder verwachten we natuurlijk dat de leerlingen zich goed gedragen en stipt zijn. In het begin van het schooljaar moet dat soms worden bijgesteld, maar de jongelui ontwikkelen zich snel en positief, zeker ook doordat ze bij hun werkgever in de wereld van de volwassenen komen. Ze krijgen een salaris en moeten daarvoor wel de vereiste tegenprestatie leveren."

Naast technische kennis en vakvaardigheid heb je ook andere vaardigheden nodig, onder andere op het ge-

Kijkje in de keuken

bied van rekenen en taal. Het zoeken van storingen ver-

In het kader van beroepspraktijkvorming (BPV) brengen

eist immers systematisch denken. Maar misschien is het

de docenten regelmatig bezoeken aan de leerbedrijven.

belangrijkste wel de juiste attitude en beroepshouding.

Michiel: "Naast de verslaglegging en beoordeling vind

Dit schooljaar hebben de leerlingen zelf een 3D-printer

ik het heel interessant om bij fabrieken in de keuken te

gebouwd, en - als project - worden zes PLC-trainers

kijken. Zo zie ik nieuwe ontwikkelingen en daar speel

ingezet voor hun eigen lessen. Het is een vakgebied van

ik in de lessen weer op in. Door zoveel mogelijk aan te

onbegrensde mogelijkheden, waarmee je veel kanten

sluiten op de praktijk zijn we in staat om uiteindelijk

op kunt."

goed gekwalificeerde vaklieden af te leveren."

Frank: 'Bij de Technische Dienst los ik problemen op' Frank Lansink zit in het tweede jaar Monteur Mechatronica niveau 2. Ook werkt hij al bijna twee jaar bij de Technische Dienst van Bons & Evers in Borne. "Daar ben je de hele dag bezig met het oplossen van problemen", vertelt hij. "Je moet ook flexibel voor dit werk zijn." Over SMEOT is Frank dik tevreden: "Ik vind het een goede opleiding. Je krijgt duidelijke uitleg en instructies, en de sfeer is goed. Ik zit in de 20+-klas; dat is leuk, met leeftijdgenoten. Ik ga straks door naar niveau 3, en als niveau 4 er op tijd komt, ga ik daar ook naar toe. De combinatie van leren en werken vind ik heel mooi. Op het werk leer ik minstens evenveel als op school."

13


Het tot stand brengen van een goede verbinding tussen het

WERKPLEIN TWENTE VERBINDT ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

onderwijs en de arbeidsmarkt is hierbij een belangrijk doel.

Leerwerktrajecten en de Werkcarrousel

De gemeente Enschede werkt onder de vlag van Werkplein Twente samen met de andere Twentse gemeenten en UWV aan het versterken van de regionale arbeidsmarkt.

In een leerwerktraject werkt de jongere bij een bedrijf en volgt daarnaast een opleiding. Een instrument dat goed in te Matchen naar de juiste arbeidsplaats

zetten is in deze trajecten, is de Werkcarrousel. De werkgever dient in dat geval in het bezit te zijn van een BBL-accreditatie.

Jongeren zijn hard nodig op de arbeidsmarkt. Op de middellange

In de Werkcarrousel is de jongere elke drie maanden werkzaam bij een ander bedrijf uit bijvoorbeeld de metaal- en

en lange termijn zal een structurele krapte ontstaan aan goed

elektrobranche. Jongeren krijgen zo de kans hun talenten te ontplooien en werkervaring op te bouwen.

opgeleide technisch geschoolde werknemers in Twente.

Voor de werkgever biedt de Werkcarrousel extra handen en draagt deelname bij aan sociaal ondernemerschap.

Werkplein Twente vindt het belangrijk dat het aanbod van banen en leerbanen op peil blijft zodat jongeren een passende

Meer weten?

baan vinden. De gemeente Enschede kan hierbij ondersteunen,

Kijk op www.werkpleintwente.nl.

met bijvoorbeeld leerwerktrajecten en de Werkcarrousel.

Of neem contact op met branchecoĂśrdinator Coloma Ebbes via 053 481 7123 / c.ebbes@enschede.nl.

Assink_SMEOT_2014_Opmaak 1 21-02-14 09:04 Pagina 1

uitdagend

verrassend

verrijkend

oog voor elkaar, visie op de toekomst

7LPPHULMHLVHHQ,6276JHFHUWL‍ۋ‏FHHUG)XOO6HUYLFH SURGXFHQWYDQNXQVWVWRIVSXLWJLHWRQGHUGHOHQHQJHVSHFLDOLVHHUG LQSURGXFWHQPHWHHQWHFKQRORJLVFKFRPSOH[NDUDNWHU +HWPDFKLQHSDUNLVXLWJHUXVWPHWWDOVSXLWJLHWPDFKLQHV YDULsUHQGYDQ7WRW7VOXLWNUDFKWHQVWDWHRIWKHDUW. VSXLWJLHWJDVLQMHFWLHLQVHUWPROGLQJHQLQPRXOGGHFRUDWLH WHFKQLHNHQ $OVœ&XVWRP0RXOGHU¡PHWUXLPJHGUHYHQPHGHZHUNHUVHHQ HLJHQHQJLQHHULQJDIGHOLQJHQJHUHHGVFKDSPDNHULMUHDOLVHUHQ]LM KHWRQGHUVFKHLGHQGYHUPRJHQYRRUGHNODQW

1(;7/(9(/,13/$67,&6 vmbo-b/k/gt bovenbouw Eibergen Techniek - Zorg en Welzijn Economie - Landbouw

www.hetassink.nl tel. 0545-477182

6FKRROZHJ  ‡  3. 1HHGH ‡ 7    ‡ ( LQIR#WLPPHULMHQO ‡ ZZZWLPPHULMHQO


feeling met de werkvloer Judith Schasfoort en Willie Nales, praktijkdocenten Constructieplaatbewerker, Constructiebankbewerker en Lasser:

'Binnenkort geven we ook praktijklessen voor niveau 3' De CNC-kantbank valt direct op bij de afdeling

en

Constructie. Hier zijn 32 werkplekken: zestien lascabines,

SMEOT. Er kwam een waardevolle respons vanuit de

drie boormachines, een profiel- en platenwals en nog

bedrijven en het was ook leerzaam om te weten wat wij

diverse andere machines waarmee de leerlingen leren

kunnen verbeteren. We zijn volop aan de slag met de

werken.

kwaliteitsverbetering."

In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen de basisvaar-

Een stap hoger

digheden. Daarna kiezen ze voor constructieplaatwerker

Er komen nog meer uitdagingen. De directie van SMEOT

of constructiebankwerker. Praktijkdocent Willie Nales:

wil de niveau 3-opleiding een push geven. Judith is

"In beide lesprogramma’s kun je diverse BMBE-, MAG- of

gevraagd om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.

TIG-lasdiploma’s behalen. Snelle leerlingen kunnen beide

Hierin kan de leerling de projecttaak bij SMEOT uitvoeren

opleidingen naast elkaar volgen en daarnaast diverse las-

en daarnaast extra lasdiploma’s behalen.

diploma’s behalen.

Judith: "Ook gaan we kijken of het praktijkprogramma

'Door verder onderzoek naar de gewenste bedrijfscultuur wil SMEOT de kwaliteit verbeteren'

nog aantrekkelijker gemaakt kan worden door functionele

SMEOT wil leerlingen opleiden binnen een bedrijfscultuur

‘Lascoördinator’ aan de opleiding te voegen worden

met een praktijksituatie zoals die zich ook in het

momenteel nog onderzocht.

tien

directiemedewerkers/praktijkdocenten

van

of operationele praktijkopdrachten aan te bieden. Het zijn ambitieuze doelen, maar dat past bij SMEOT. In de bedrijven worden de projecttaken uitgevoerd. Omdat dit voor de bedrijven mankracht, energie en geld kost, gaat SMEOT het praktijkdeel ook binnenkort op niveau 3 aanbieden. Dit op een heel aantrekkelijke manier." De eventuele mogelijkheden om een extra diploma

bedrijfsleven voordoet. We schuiven waar dat mogelijk is om de leerling in de gewenste richting op te leiden.

Vrouw in de techniek

Tijdens onze bezoeken aan de leerbedrijven houden

Het bedrijfsleven zou graag meer vrouwen in de techniek

we feeling met de werkvloer, zien we wat de leerlingen

zien. Judith is een uitzondering als vrouw in de constructie-

maken en hoe ze dat doen. We horen dan ook of de

technieken. Ze is met 'de metaal' opgegroeid, doorliep de

werkgevers tevreden zijn en of ze bepaalde dingen liever

VMBO (destijds LTS), kwam bij SMEOT - waar ze les kreeg

anders zien. En daarmee hebben ze dus invloed op de

van Willie - en deed vervolgens de MTS. "Daarna werkte ik

opleiding."

twaalf jaar in het bedrijfsleven", vertelt ze. "Het werd steeds leuker. Nu werk ik inmiddels vier jaar bij SMEOT en ben ik

Kwaliteit en cultuur

HBO-gediplomeerd." Een prachtige leerroute.

Behalve vakmanschap leren de jongelui bij SMEOT al vroeg hoe ze zich moeten gedragen zoals een bedrijf dat van hen verwacht. Praktijkdocent Judith Schasfoort is vorige maand aan de Pedagogische Technische Hogeschool afgestudeerd op een onderzoek bij SMEOT naar de gewenste bedrijfscultuur bij BBL-niveau 2 opleiding Metaalbewerker. Ze heeft onderzocht in hoeverre de huidige SMEOT-bedrijfscultuur aansluit bij de kwaliteitseisen die SMEOT stelt aan leerlingen en bij de behoefte uit het bedrijfsleven. Judith: "Hiervoor heb ik zo’n zestig praktijkopleiders vanuit bedrijven geïnterviewd

Marc: 'De school is leuk, de praktijk is nog mooier' Marc Pieper is halverwege het schooljaar ingestroomd

bedrijf, Busschers Staalwerken in Haaksbergen, nog het

op niveau 2 bij Constructie. "Hiervóór leerde ik voor

allermooiste. Daarbij vind ik de combinatie school en

Bedrijfswagentechniek", vertelt hij. "Omdat daar geen

werk, met een salaris, ideaal. Dat was ook de reden dat ik

werk meer voor mij was, ging ik naar SMEOT.

voor BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) heb gekozen."

Ik houd van de metaal en heb het hier erg naar mijn zin. De school is leuk en leerzaam. Je bent met z'n allen met hetzelfde bezig en je kunt elkaar er ook mee helpen. Ook de sfeer is goed. Toch vind ik de praktijk in het

15


Maak gebruik van de kennis van uw OpleidingsBedrijf Metaal over opleidingszaken in de regio.

opleiden zoals WIJ het doen:

Het OpleidingsBedrijf Metaal staat voor:

Werken Leren Poen

- Instroom (Werven van leerlingen en voorlichting) - Afstemming (Stemt opleiding af tussen het leerbedrijf en opleider) - Ontzorging (Ontzorgt op het gebied van opleidingskeuzes en in te zetten regelingen) Het OBM concept is geregistreerd en erkend als mbo-scholingspool (Bedrijven die kiezen voor de opleiding via het OBM kunnen rekenen op een ruimere subsidie vanuit OOM) Het OBM werkt hierin samen met het lokale beroepsonderwijs, en instroom- en opleidingsorganisaties. Betere kwaliteit van uw personeel Het OBM helpt om de kwaliteit van uw medewerkers op peil te houden. Wij organiseren cursussen en opleidingen of maken voor u afspraken met regionale opleiders. Qua opleidingen kunt u denken aan BHV, VCA, NIL lastrainingen, trainingen verspanen en praktisch leidinggeven op de werkvloer. Ook helpen wij u als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft op het gebied van scholingssubsidies, stages en alles wat verder met opleiden verband houdt. Oefen zelf invloed uit Word aandeelhouder bij OBM en profiteer van gekwalificeerd personeel. Zo wordt OBM Twente dus ook een beetje van u: - voortaan belt u met uw eigen bedrijf voor gedegen adviezen en de antwoorden op al uw opleidingsvragen. Het OBM is een initiatief van de Koninklijke Metaalunie.

NIJVERHEIDSSTRAAT 5 7482 GZ HAAKSBERGEN

WWW.MENZINGMIM.NL

KlantTevredenheid

99,2% voor maatwerk tijk Veel prak

(Bron: Cedeo)

STODT, de complete bedrijfsopleider

Het praktijkgerichte

STODT verzorgt meer dan 250 verschillende (BBL-) opleidingen op

applicatiecentrum

MBO en HBO-niveau. De opleidingen zijn kortlopend, praktijkgericht

van STODT helpt

en aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

klanten in de industrie met het verbeteren van

● MBO

productie- en engi-

● HBO

neeringprocessen,

● Maatwerk

om te komen tot Sprint-BBL in 1 jaar!

088 011 23 45 www.stodt.nl

verspaning ● mechatronica ● productie-automatisering ● bedrijfsvoering

een blijvend hoger rendement.


structuur en regels Praktijkdocent Ruben Liedenbaum:

'Ook Niveau 1 biedt mooie kansen op werk' Sinds drie jaar verzorgt SMEOT ook BOL- en BBL-

ten slotte praktijkbegeleider van leerlingen in het bedrijf

opleidingen metaalbewerker Niveau 1. Omdat het voor

werd. Hij volgde het ROC, de avond-MTS en studeert nu

deze leerlingen belangrijk is dat ze in kleine groepjes

aan de Pedagogische Technische Hogeschool Windes-

werken, is er destijds een apart lokaal voor ingericht.

heim.

Hier worden ook bijzondere doelgroepen opgeleid.

In april 2011 kwam hij bij SMEOT en startte de nieuwe

Deze leerlingen Niveau 1 hebben bijvoorbeeld autisme

opleiding Niveau 1. "Dit jaar heb ik maar drie leerlingen,

of ADHD of komen uit een moeilijke thuissituatie. Ze

maar met tien heb ik mijn handen best vol", zegt hij. "Je

hebben vaak een 'rugzakje' en hebben daardoor extra

moet niet te snel in de stress schieten. Het is belangrijk

begeleiding en aandacht nodig.

om structuur en regels te geven en een zo rustig mogelijke omgeving te creëren. Het is prachtig werk en er zijn

Praktijkdocent Ruben Liedenbaum: "We begonnen met

geen twee dagen hetzelfde."

uitkeringsgerechtigden en langdurig werklozen, om

Ook op zijn werkplek heeft de leerling een intensievere

hen met deze opleiding aan een baan te helpen. Bij een

begeleiding nodig. Ruben: "Daarom ga ik regelmatig

aantal is dat ook gelukt en één van hen volgt hier nu

kijken wat de leerling in het bedrijf doet en wat de wen-

nog aanvullende cursussen. De leerlingen Niveau 1 die

sen van het bedrijf zijn. Is er bijvoorbeeld extra las- of

we hier hebben, komen vaak uit het voortgezet speciaal

plaatwerk nodig, dan gaan we de leerling daar extra op

onderwijs (VSO), het Praktijkonderwijs, leerwerktrajec-

trainen."

ten of ze hebben hun VMBO-diploma niet behaald." Kleine groepjes Na de intake kunnen leerlingen op deze eenjarige opleiding terechtkomen. Ruben: "Om hen de nodige aandacht te geven, werken we met een groep van maximaal twaalf personen. Net als leerlingen op hogere niveaus leren ze hier een vak en verwachten we dat ze goede kwaliteit leveren; zonodig moeten ze een product overmaken. De BBL-SMEOT-leerlingen zijn in dienst van het bedrijf en volgen hier de theorie en praktijk. De criteria zoals motivatie, houding, gedrag en op tijd komen zijn hier heel belangrijk. De leerlingen stromen niet automatisch door naar niveau 2, maar het is mooi om te zien dat sommigen dat toch doen, en een enkeling zelfs naar niveau 3 gaat. Door selectief te zijn bij de doorstroming houd je de kwaliteit in stand." Rustige omgeving Ruben begon zelf als lasser en constructiebankwerker, waarna hij naar de werkvoorbereiding doorstroomde en

Sascha: 'In de metaal maak je iets nieuws' Sascha Koopman komt uit de autotechniek. Zijn eerste stage liep hij in de autotechniek, zijn tweede bij Hogeling Metaal in Denekamp. "Dat beviel me zo supergoed dat ik voor de metaal koos", vertelt hij. "Bij auto's gaat het vooral om reparaties, in de metaal maak je iets nieuws en is er meer variatie. Na overleg met mijn leraar en mijn ouders heb ik eerst het diploma autotechniek behaald. Daarna ben ik bij SMEOT op Niveau 1 begonnen, omdat dit vak nieuw voor me was. De docent legt alles duidelijk uit en ik heb hier meer tijd en rust dan de groep van niveau 2. Onze klas is klein, we hebben goed contact met elkaar en de sfeer is prima. Als alles goed gaat, wil ik wel graag door naar niveau 2. Op het werk ben ik wat vrijer dan op school. Hier maakt iedereen hetzelfde, in het bedrijf mag ik zelf wat meer uitzoeken of dingen aan mijn collega's vragen."

17


ben jij de

aanpakker

die wij zoeken? Steek jij graag je handen uit je mouwen? Denk je regelmatig dat zaken slimmer aangepakt kunnen worden? Kom stage lopen bij de Rouweler Groep en laat zien wat je waard bent! Rouweler Beton en TuinVisie zijn onderdelen van de Rouweler Groep waar eigen productie en import de basis vormen van een gezond bedrijf. Om deze processen soepel te laten verlopen zijn wij regelmatig op zoek naar enthousiaste mensen die met groeie Schrijf je daarom in bij SMEOT en mรกรกk dat verschil! ons mee willen groeien.

Het is echt leuk hoor! www.tuinvisie..nl

Leverancier van:

Turbine huizen Offshore producten Gieterijmachines Big-Bag installaties Algemene apparaten & machinebouw Gecertificeerd laswerk o.a. messing/alu/alu-brons/enz.


een uitermate mooie kans

Bedrijfsopleidingen, cursussen en bijscholing Naast de reguliere vakopleidingen biedt SMEOT ook maatwerkopleidingen. Gezien de toenemende vergrijzing zijn om-, her- en bijscholingscursussen van werknemers nuttig en noodzakelijk. Han Slots, manager Opleidingen: "Om mensen beter inzetbaar te maken, bieden we scholing in opdracht van gemeenten en het UWV en werken we samen met Metalektro Personeelsdiensten en OpleidingsBedrijfMetaal (OBM). Zo vragen bedrijven ons bijvoorbeeld om een frezer te leren draaien, een lasser op een hoger niveau te brengen of iemand tekeningen te leren lezen. We kunnen bedrijven voor scholing ook ondersteunen bij het aanvragen van aanvullende subsidies bij OOM (Kleinmetaal) of A+O (Grootmetaal)." Zij-instromers SMEOT biedt ook maatwerk voor zij-instromers. Zo gaf de afdeling onlangs een kortdurende cursus van tien dagen voor zij-instromers. “Cursisten kunnen na deze intensieve praktijkcursus draaien of frezen doorstromen naar niveau 3. De deelnemers worden door hun werkgever geselecteerd op kennis, inzet en motivatie. Voor deze cursisten is dit een uitermate mooie kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de verspaning.� Ook hierover kan Han Slots alle informatie geven.

(Bijscholings) cursussen op het gebied van: - lastechnieken, constructietechniek, plaatwerken - verspanen, conventioneel en cnc-draaien/frezen - mechatronica, hydrauliek, pneumatiek, montage - bedradingstechnieken, panelenbouw, besturingstechnieken Elke cursus kan individueel of in een groep worden gevolgd, zowel overdag als 's avonds, bij SMEOT of op locatie. De cursusduur is afhankelijk van de vooropleiding en de ervaring van de cursist(en). Alles is mogelijk bij SMEOT.

Samir: 'Ik heb mijn vaardigheden vergroot' Een ander voorbeeld van bijscholing is een cursus op Niveau 1 en daarna een aanvullende cursus die Samir Poles (58) volgde in opdracht van zijn werkgever. Samir komt uit Irak en woont inmiddels achttien jaar in Nederland. Drie jaar geleden kwam hij samen met andere uitkeringsgerechtigden via de gemeente Hengelo bij SMEOT. Hij volgde Niveau 1 en kreeg aansluitend een proefstage van drie maanden Bij Eaton. Daarna kreeg Samir een tijdelijk contract. Eaton bood hem daarbij een aanvullende cursus van vijftig dagen bij SMEOT aan. "Ik heb hiermee mijn vaardigheden vergroot op het gebied van plaatwerken, lassen en tekeninglezen", vertelt hij. "Inmiddels heb ik een prachtig certificaat, en daar ben ik trots op!"

19


achinefabriek

esterhof BV Voor verrassend veelzijdig technische oplossingen!

WWW.DITMETAAL.NL Machinefabriek Westerhof bv is een dynamisch en modern geoutilleerde machinefabriek. Onze specialisaties zijn:     

Nauwkeurig CNC draai- freeswerk. Mig-Mag/Tig lassen en alle andere bewerkingsdisciplines. In- en externe montage en onderhoudswerkzaamheden. Het vervaardigen van speciaal-machines. Apparaten voor productautomatisering.

k i j k o o k o p w w w. w e s t e r h o f b v. n l Parallelweg 10 7591 BN Denekamp

SPIT electrical mechanics is een trendsetter van kwaliteitsservice op het gebied van statische- en roterende elektrische machines en bijbehorende apparatuur. Opgericht in 1936 en sinds die tijd verbonden aan het leveren van een hoge kwaliteit service en producten. Stelt u zich alle vitale bewegende delen die uw proces succesvol maken eens voor. Zij geven u optimale performance en staan zelden stil. En als ze het onverhoopt toch een keer niet doen, worden ze efficiĂŤnt vervangen of probleemloos gerepareerd.

Telefoon: +31(0)541-222680 E-mail: info@westerhofbv.nl Internet: www.westerhofbv.nl Fax +31(0)541-353773

Wanneer ook u de betrouwbaarheid of de technische integriteit van uw equipement wilt verhogen, neem dan contact op met een van onze vestigingen. Wij garanderen u resultaat!

We've got the power

www.spit.nl


vakkanjer-wedstrijden Vakkanjer Richard Roolvink:

'Ik wil vooral leren van de ervaring' 82 jonge techneuten, die in totaal zestien vakgebieden

Momenteel volg ik bij SMEOT een avondcursus voor het

vertegenwoordigden, bereikten in december vorig jaar de

lasdiploma TIG niveau 3 RVS. De theorie is moeilijk, maar

finale van de Vakkanjer-wedstrijden. Jeffrey Wiecherink,

de praktijk lukt me wel. Ik ben super-enthousiast!"

Dik Vaanholt en Richard Roolvink, zijn SMEOT-leerlingen. Deze maand hebben ze gestreden voor het Nederlands

Van NK naar EK?

Kampioenschap. De winnaars gaan door naar de

Van de vijftien deelnemers aan de voorrondes mochten

EuroSkills 2014, die in oktober in Lille worden gehouden.

er vier, waaronder Richard, door naar het Nederlands kampioenschap TIG-lassen. Op 17, 18 en 19 maart

Richard

Roolvink

is

tweedejaars

niveau

2

vonden de wedstrijden plaats in Rotterdam.

constructiebankwerker. Het vak trok hem al vroeg: "Bij

Op het moment dat dit artikel geschreven werd, had

het Twickel College heb ik de basis van het lassen geleerd.

Richard dit nog voor de boeg. "Van de drie dagen heb

Op mijn 14e had ik al een bijbaantje in een metaalbedrijf,

ik twee dagen TIG-lassen", vertelde hij. "De derde dag

waar ik vooral materiaalkennis en gevoel voor meten heb

komen er andere lasprocessen aan bod. Ik streef naar het

geleerd. Nog steeds ben ik met mijn 17 jaar de jongste

Europees Kampioenschap, maar wil vooral veel leren van

van de klas."

de ervaring: wat kun je op je vakgebied, en hoe ga je om met tijdsdruk? Ik denk dat dit wel lukt door rustig

Mooi vak

te blijven en goed mijn best te doen. We krijgen een

Richard: "Ik vind de metaal een mooi vak, en het lassen

goede begeleiding, inclusief een psychologische test en

ging me vanaf het begin goed af. Bij SMEOT leer ik veel.

mediatraining. Het is al met al een leerzame ervaring,

Het is een goede school, we worden goed begeleid en

maar het staat bovendien straks goed op mijn CV."

de relatie tussen de school en het werk is ook prima.

Bij het verschijnen van deze krant is waarschijnlijk al

Als Eaton, mijn werkgever, bijvoorbeeld geen plaatwerk

volop in het nieuws geweest wie er doorgaan naar Lille.

heeft, mag ik dat van school meebrengen om ermee te oefenen. Ook leer ik veel bij Eaton, waar ik al met vier lasprocessen werk, zoals met RVS en aluminium.

Colofon Deze krant is bedoeld om VMBOleerlingen en bedrijven te informeren over SMEOT. Voor vragen kun jij / kunt u terecht bij Han Slots, manager Opleidingen. Aan deze krant werkten mee: Redactie en foto`s: Smeot, Middelbare praktijkopleidingen Metaal en Elektro Twente www.smeot.nl Met medewerking van: Taal Effect, Gerda Nater, Hengelo Uitgever/Advertenties: Romeo Delta, Lichtenvoorde www.romeodelta.nl Projectmanager: DaniĂŤl Schmitz Vormgeving: Chris Nijhof Drukwerk: Drukkerij Noord Holland, Alkmaar

21


www.kors.nl

verspanen

spuitgieten

Beleef Pius X

engineering

De school die je uitdaagt!

for fast and reliable performance

www.piusx.nl

Metaalperswerk

Bons &Evers

Overal kom je precisiewerk van BONS & EVERS tegen: bijvoorbeeld in personenauto’s, HR ketels, luxe kranen maar ook in verwarmingssystemen, industriele en andere hoogwaardige toepassingen. Metaalperswerk Bons & Evers B.V. Postbus 3, 7620 AA Borne Telefoon : 074-2663333 E-mail : info@bons-evers.nl Internet : www.bons-evers.nl

Toch zie je onze messing onderdelen vaak niet, omdat ze meestal binnenin zitten. www.bons-evers.nl

BONS & EVERS Al 60 jaar leverancier van kwaliteit,1 van de marktleiders rond messing persdelen, bedenker van talloze technische vernieuwingen, 5 vestigingen in Europa met veel grote klanten in Europa en Amerika. Het vak Metaal bewerken is bij BONS & EVERS een heel ander vak dan vroeger; in de hele fabriek doen robots en visionsystemen nu het werk, aangestuurd door een nieuwe generatie vakmensen. Deze programmeurs met metaalkennis werken in de gereedschapmakerij, engineering, perserij en verspaning en zorgen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit.


geoutilleerde werkplaatsen

Pieter van Schilt, directeur VMBO Pius X College:

'De kennis van onze leerlingen zit in hun handen' De praktijkruimtes van het VMBO Pius X College aan

VMBO'ers bij SMEOT en in bedrijven

Kiezen aan de keukentafel

de Van Renneslaan in Almelo zijn goed geoutilleerde

Pieter van Schilt: "SMEOT stelt ook ruimte beschikbaar

"Verder willen we de ouders betrekken bij de schoolkeuze

werkplaatsen. "Onze opleidingen moeten

naadloos

voor onze leerlingen, zodat ze al kennis kunnen maken

van hun kind, als het nog op de basisschool zit. Om de

aansluiten op het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven",

met hun eventuele vervolgopleiding. Fijn dat we gebruik

techniek onder hun aandacht te brengen, organiseren

stelt VMBO-directeur Pieter van Schilt. "Daarom werken

kunnen maken van de SMEOT-faciliteiten!"

alle VMBO-scholen in Almelo Techniekdagen. Want de

we nauw samen met deze partijen. Zo leggen we ook samen met SMEOT het fundament voor een goede beroepsopleiding."

'Wij willen de leerlingen de techniek laten beleven!'

keuze voor een beroep en opleiding wordt vooral aan de keukentafel gedaan. Daarom is de warme overdracht tussen ons en SMEOT zo belangrijk."

Pieter van Schilt (op de foto met een leraar en leerling): "Onze leerlingen zijn doeners en hebben gouden handen.

"Ook bij bedrijven zijn we welkom. We zijn bezig met een

Daarom richten we de opleiding zo praktisch mogelijk in.

project waarbij de leerlingen een deel van de opdracht

Omdat er ook steeds meer vaardigheden voor rekenen,

op school maken en een deel bij een bedrijf mogen

Nederlands en Engels worden gevraagd, streven we naar

doen. Het is belangrijk dat ze met nieuwe machines leren

een goede mix van theorie en praktijk.�

werken. Zo kunnen we samen goed onderwijs neerzetten en de leerlingen de techniek laten beleven; wij leiden hen

De leerling centraal

tenslotte niet op voor gisteren, maar voor morgen."

"Evenals SMEOT is onze school kleinschalig en staat de leerling centraal", zegt de VMBO-directeur. "Afhankelijk

Samenwerken

van zijn of haar talent en belangstelling hebben we

"Er is nog steeds een tekort aan technici, maar gelukkig

verschillende leerroutes. Een breed pakket is prima voor

zit er groei in de metaaltechniek", vervolgt Pieter van

leerlingen die nog geen beroepskeuze hebben gemaakt.

Schilt. "Dat komt ook doordat metaalbedrijven met

Voor jongeren die al vroeg voor de metaal hebben

elkaar en met scholen samenwerken. De Technetkring

gekozen, bieden we de opleidingen smal aan, zodat zij

Almelo is zo'n samenwerkingsverband, waarbij SMEOT,

zich direct kunnen specialiseren.

het bedrijfsleven en onze school zijn aangesloten. Door

Ook SMEOT biedt langere en kortere trajecten, waardoor

het technische onderwijs op de praktijk af te stemmen

onze leerlingen in een doorlopende leerlijn verder

en aantrekkelijk te maken, vergroten we de instroom

kunnen. We stemmen onze programma's op elkaar af,

en doorstroom van leerlingen en kunnen we hen goed

zodat de leerlingen straks verder kunnen en talentvolle

opleiden."

werknemers in de techniek worden."

23


Jeuken je handen!

3 opleidingsprofielen binnen Techniek Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) • • • •

Bouwproces en maatvoeren Bouwen vanaf de fundering Hout- en meubelverbinding Design en decoratie

Produceren, Installeren en Energie (PIE) • • • • •

Ontwerpen en maken producten en installaties Bewerken en verbinden van metalen Besturen en automatiseren Installeren in Elektro en Sanitair Metaaltechniek

Mobiliteit en Transport (M+T)

Sector Techniek

• • • •

Motorconditie testen Wielophanging en carrosserie Verlichting en comfortsystemen Transport

Een goede voorbereiding op een mooie toekomst in techniek Informatie? Twents Carmel College locatie Potskampstraat Potskampstraat 2 7573CC Oldenzaal Tel: 0541- 532333

STORK INVESTEERT IN JOUW TOEKOMST Dat betekent investeren in getalenteerde en gemotiveerde jonge professionals. Daarom bieden wij op onze locatie in Hengelo interessante mogelijkheden voor aankomend talent, starters en leerwerktrajecten. Praktijkgerichte opleidingen en aansprekende werkzaamheden met de focus op vakmanschap, kwaliteit en veiligheid. De omgeving Hengelo is de bakermat van Stork. In 150 jaar zijn wij van hieruit gegroeid naar een wereldspeler van formaat. In Hengelo bedenken, maken, monteren en onderhouden we vernieuwende en hoogwaardige oplossingen en toepassingen in energietechnologie. Dit doen wij met trots voor klanten over de gehele wereld.

In 2014 zullen wij binnen Hengelo verhuizen naar de Kanaalzone. Op deze geheel nieuwe locatie willen wij investeren in jouw toekomst en samen verder groeien als hoogwaardig technologisch bedrijf. Benieuwd naar welke mogelijkheden dit biedt voor jou? Kijk op www.werkenbijstork.nl of neem contact op met onze Recruiter John Ouwerkerk, +31 (0)6 1092 3871.

ASSET LIFECYCLE INTEGRITY PARTNER


uitstekende aansluiting

Tonnie Franke, plv.-directeur VMBO Twents Carmel College:

'VMBO'ers hebben een prima aansluiting op SMEOT' De samenleving zit al jaren te springen om meer

Van VMBO naar HBO

nieuwe opzet kunnen de leerlingen nog meer kanten op

technische mensen. Voor VMBO'ers in de techniek zijn

Vanuit de VMBO kun je prima doorgroeien naar hogere

en kan ieder zijn eigen leerlijn kiezen. Over drie jaar werkt

er talloze mogelijkheden. Om de diverse opleidingen

opleidingen. "Je kunt een prachtige weg bewandelen naar

heel Nederland met de nieuwe profielen."

goed op elkaar af te stemmen, werkt het Twents Carmel

een mooie carrière", stelt Tonnie Franke. "De 'koninklijke

In januari dit jaar is het Twents Carmel College samen

College in Oldenzaal nauw samen met SMEOT.

route' voor een technische loopbaan is VMBO > MBO >

met het Almere College tot beste VMBO-K school van

'De koninklijke route voor een technische loopbaan is VMBO > MBO > HBO. SMEOT is hierin de MBO-optie.'

Nederland uitgeroepen door Elsevier, die elk jaar de

Met VMBO kun je veel kanten op, bijvoorbeeld productie, installatie, energie, transport of de bouw. Ook is er een uitstekende aansluiting op MBO en HBO. Om de diverse opleidingen goed op elkaar af te stemmen, heeft het Twents Carmel College goede contacten met vakopleidingen voor de bouw, mobiliteit, installatietechniek en SMEOT.

resultaten van alle scholen met VWO, HAVO en VMBO vergelijkt. Een geweldige prestatie, waar de school terecht trots op is!

HBO. We zien onze leerlingen terug in leidinggevende Feilloos doorstromen

functies of bijvoorbeeld als docent. Ook Judith Schasfoort,

Tonnie Franke, plaatsvervangend directeur VMBO (op

docente bij SMEOT, is op onze school begonnen."

de foto met een toekomstige SMEOT-leerling): "Al sinds

Tonnie Franke, die zelf begon op de - toen nog - Lagere

de oprichting van SMEOT hebben we een prima relatie

Technische School (LTS), weet uit eigen ervaring hoe je

en samenwerking. Door elkaar goed voor te lichten en

je in de techniek kunt ontplooien. "Onze uitdaging blijft

trajecten door te spreken, stemmen we onze opleidingen

om onderwijs neer te zetten waarmee we voor jongeren

op elkaar af, zodat onze leerlingen feilloos kunnen

kansen creëren om zich optimaal te ontwikkelen. Dat

doorstromen. Dat biedt een mooi perspectief voor hun

doen we door mee te denken en hen goede tips te

carrière. Als ze op het VMBO een goede start maken,

geven. Want er zijn veel kansen in de techniek: in Twente,

kunnen ze hun eigen ontwikkellijn uitzetten en van

Nederland en in andere werelddelen."

niveau 1 tot en met 4 instromen." Evenals SMEOT zoekt ook het Twents Carmel College

Nieuwe onderwijsprofielen

voor elke leerling een goede stageplek met baangarantie.

De VMBO-locatie Potskampstraat van het Twents

Tonnie Franke: "Onze docenten weten precies welke

Carmel College, met 1300 leerlingen, blijft ook zichzelf

stageplek het best bij een leerling past en adviseren

ontwikkelen. Tonnie Franke: "Er loopt momenteel een

veelal SMEOT."

pilot voor de

nieuwe onderwijsprofielen. Met deze

25


Kies voor techniek!

Wist je dat? Er veel werkgelegenheid is in de technische branche? Je volop doorgroeimogelijkheden hebt? Techniek afwisselend en boeiend is? Meisjes ook goed zijn in techniek?

Kijk op onze website voor meer informatie over onze technische opleidingen. Parallelweg 50 7161 AG Neede Tel.: 0545 291 909 Fax: 0545 295 164

Parallelweg 50 7161 AG Neede Tel.: 0545 291 909 Fax: 0545 295 164

www.rocvantwente.nl

machine reparatie onderhoud geometrische metingen machine verhuizingen slijpen op lokatie van SK40 SK50 machinehandel

Gespecialiseerde partner in de olie- en gasindustrie

advisering aan- en verkoop

Hoogwaardig Hengelo Van detailontwerp tot installatie on site: Siemens biedt in Hengelo al vier decennia lang complete oplossingen voor de exploitatie van olie- en gasvelden. Gespecialiseerde engineers en servicetechnici ontwerpen, bouwen en transporteren hoogwaardige compressorinstallaties en gasturbines. Daarmee is Siemens in Hengelo hĂŠt gespecialiseerde competence center voor de olie- en gassector.

SIE Energy Hengelo 128x192.indd 1

Siemens Nederland N.V. Vestiging Oost Industrieplein 1 7553 LL Hengelo T 074 240 2000 welcome-hengelo.energy@siemens.com www.siemens.nl

Transformatorhof 17-19 7556 RA Hengelo tel: 074-2781545 fax 074-2781568 e -mail info@machinereparatie.nl ook voor bemiddeling klik voor meer informatie op: www.machinereparatie.nl voor machine's kijk op www.beijen-machines.nl

14-01-14 15:53


korte lijnen Jos Toebes, directeur MBO College voor Metaal, Elektro- & Installatietechniek bij ROC van Twente:

'Theorie en praktijk onder één dak verhoogt de kwaliteit van het onderwijs' Op de locatie van SMEOT geven docenten van ROC van Twente de theorielessen voor metaal en mechatronica. Dankzij de korte lijnen werken zij goed samen met de praktijkdocenten van SMEOT. Dit is praktisch en plezierig, en het verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. We maken vooral een efficiencyslag door het wederzijds benutten van machines, middelen en mankracht. Op dit vlak hebben SMEOT en het ROC van Twente zich aan elkaar verbonden.

ROC van Twente biedt middelbaar

Nieuwe ontwikkelingen

beroepsonderwijs

volwassenen-

"Onze samenwerking is een natuurlijk proces, waarbij

educatie aan zo'n 23.000 studenten

we ieder onze verantwoordelijkheid hebben, vertelt Jos

en cursisten. Behalve op vijf hoofd-

Toebes. "Ook de voorlichting pakken we samen aan,

locaties in Almelo, Hengelo en Ensche-

zoals de open dagen. SMEOT heeft een goede naam in

de is ROC 'in-company' bij bedrijven

Twente en vervult een prominente rol in de contacten

en instellingen en op verscheidene

met de studenten. Verder maken we samen nieuwe

kleinere onderwijslocaties in Twente.

ontwikkelingen door. Dat geldt voor de techniek, en we

en

'Onze samenwerking werpt vruchten af voor de Twentse samenleving. Hiervan profiteren de bedrijven en hun medewerkers.'

schuiven aan bij het overleg over de nieuwbouwplannen van SMEOT. En als er eens problemen zijn, weten we elkaar te vinden om die samen op te lossen." ROC van Twente hoopt dat ook STODT in deze ontwikkeling meegaat. TechWise Twente Op 4 oktober vorig jaar werd TechWise Twente opgericht, waarin hightech-metaalbedrijven, Metaalunie, VMO en beroepsopleidingen samenwerken om de kwaliteit van het technisch onderwijs te bevorderen. Onder andere zijn ook SMEOT en ROC hierin vertegenwoordigd. Vanwege de dreigende tekorten van gekwalificeerd hightechpersoneel wil TechWise de technische opleidingen en de arbeidsvraag stroomlijnen, topopleidingen organiseren, productie- en onderzoeksfaciliteiten van regionale partners inzetten en innovatieprojecten in Twente

Het MBO College voor Metaal, Elektro

coördineren als onderdeel van het opleidingstraject.

& Installatietechniek van ROC heeft tien teams, onder andere voor ICT,

Naar een hoger niveau

Engineering en Elektrotechniek. Het

Jos Toebes, die penvoerder bij TechWise is: "In deze

team voor Metaal en Mechatronica

coöperatie willen de gezamenlijke opleidingen en het

geeft bij SMEOT de theorielessen

bedrijfsleven meer mensen in de techniek en technologie

voor de niveaus 1, 2 en 3, en SMEOT

ondersteunen, meer doorstroming naar het HBO realiseren

verzorgt de praktijk.

en studenten opscholen naar een hoger niveau. Ook SMEOT laat hier zien wat ze doet om de opleiding verder

Onder één dak

uit te bouwen en aan te laten sluiten bij het bedrijfsleven.

Jos Toebes, directeur MBO College voor

Met de bedrijven stemmen we af welke apparatuur en

Metaal, Elektro- & Installatietechniek

machines er nodig zijn en hoe we efficiënter en effectiever

van ROC van Twente: "In het begin

kunnen werken. De samenwerking die er al was, is nu bij

van onze samenwerking met SMEOT

TechWise gebundeld om nog slagvaardiger te werken."

was

er

een

duidelijke

scheiding

tussen theorie en praktijk. In het kader van

competentiegericht

onderwijs

hebben we de samenwerking verder uitgebouwd door bij SMEOT onder één dak te gaan werken. De theorie- en praktijkdocenten zien elkaar dagelijks, hebben gezamenlijk overleg en stemmen daardoor de begeleiding van leerlingen gemakkelijk op elkaar af. Ook hanteren wij dezelfde regels voor theorie en praktijk als SMEOT. Het is duidelijk, waardevol en plezierig voor de studenten en docenten. We verhogen door deze werkwijze het rendement van het onderwijs, dat je ziet aan het percentage geslaagden. Dit werpt ook vruchten af voor de Twentse samenleving."

Herman Tijhuis, teamcoordinator

27


KEN JIJ DE KRACHT VAN METAAL? WIJ WEL ! Kom leren in onze bedrijven. Wij laten jou ervaren hoe krachtig metaal is. Steggink Metaal in Oldenzaal specialiseert zich in buigen en lassen van materialen (blank staal, rvs en aluminium) voor verschillende jaaropdrachten. De producten die Steggink Metaal levert zijn fietsen (bakfiets.nl en driewielfietsen), onderdelen voor revalidatie, voedingsmiddelen en medische sector.

Apparatenbouw Ootmarsum concentreert zich op gekwalificeerd laswerk voor de chemische, petrochemische industrie en waterleidingbedrijven. Producten van ABO zijn drukvaten, drukleidingen, gasskids en aanverwant gekwalificeerd laswerk.

stegginkmetaal.nl

abo-ootmarsum.nl

Presentatiekrant SMEOT  

SMEOT verzorgt praktijkopleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg voor bedrijven in de metaal- en elektrobranche. Om dit onder de aandac...

Advertisement