Page 1

Roessingh BELEEF HOE HET IS OM TE REVALIDEREN

Zaterdag r 12 oktobe

DAG OPEeN ssingh Ro ot Van 10.00 t 16.00 uur

Wat is er te beleven tijdens de open dag?

5

65 jaar Roessingh, 65 jaar revalidatie

11

Het gebruik van robots tijdens de revalidatie

13

Roessingh | 1


Inhoudsopgave

11 65 jaar Roessingh

13 en 15 Roessingh Concern

Het laatste nieuws ontvangen? Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Roessingh Concern? Meld u dan via de onderstaande link aan voor onze digitale nieuwsbrief. www.roessingh.nl/nieuwsbrief

Colofon Deze uitgave van het huis-aan-huisblad is gewijd aan Roessingh Concern. Het is een eenmalige uitgave van circa 120.000 stuks. Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgenomen zonder bronvermelding en schriftelijke toestemming van Roessingh. Redactie Femke van Rijn Renée Sleegers Fotografie Ramona Brand en archief Roessingh Vormgeving Chris Nijhof; Romeo Delta MultiMedia Acquisitie Ivonne Tutert; Romeo Delta MultiMedia Druk Sattler Opmerkingen of suggesties? Stuur een e-mail naar marketing@roessingh.nl

Vernieuwend, Attent en Samen Veel revalidatiecentra zijn ontstaan vlak na de Tweede Wereldoorlog, zo ook Roessingh. In 1948 is Roessingh begonnen als kleine loopschool voor oorlogsslachtoffers. In de afgelopen decennia is Roessingh uitgegroeid tot één van de grootste en meest toonaangevende revalidatiecentra met een landelijke en internationale reputatie. Dat is iets waar we met ons allen trots op mogen zijn. Dagelijks staan 1000 medewerkers klaar om cliënten de best denkbare zorg te leveren. Binnen de muren word ik zelf enthousiast van de betrokkenheid van de medewerkers. Met hart en ziel zetten zij zich in om mensen weer zinvol te laten participeren in de samenleving (school, werk, gezin, vrije tijd). Vaak ondersteund door de meest moderne methoden en technieken. Hier dragen alle bedrijfsonderdelen van Roessingh samen aan bij. We laten ons leiden en inspireren door onze kernwaarden: Vernieuwend, Attent en Samen. Zo krijgt onze organisatie letterlijk en figuurlijk haar gezicht. Om onze doelstellingen te bereiken werken wij nauw samen met universiteiten en collega-zorgaanbieders, want ook in de toekomst willen wij ons graag verder ontwikkelen langs de lijnen van Zorgaanbieder, Expert en Samenwerkingspartner. Nadrukkelijk kiezen wij ervoor onze kennis en ervaring te delen met anderen, zodat onze cliënten niet alleen binnen onze muren, maar ook daarbuiten de beste revalidatiezorg krijgen, zo dicht mogelijk bij hun eigen woonomgeving. Het centrum blijft daarbij de spil van expertise voor hoogcomplexe en intensieve revalidatie. Wij zijn nieuwsgierig naar de volgende 65 jaar, want als je ziet wat er de afgelopen 65 jaar is opgebouwd aan kennis en expertise, en daarbij het enthousiasme en betrokkenheid van onze medewerkers ervaart, dan geeft dat veel vertrouwen in de toekomst. Het jubileum willen we graag samen met u vieren en daarom gunnen wij u graag een kijkje achter de schermen op 12 oktober tijdens onze open dag. In dit magazine proberen we een impressie te geven van wat er allemaal te beleven is. Hopelijk inspireert het u en maakt het u nieuwsgierig. We zien u graag op 12 oktober bij Roessingh.

Pieter Windt, Bestuurder Roessingh Concern

www.roessingh-concern.nl

Roessingh | 3

Pieter Windt

5, 7 en 9 Open dag


Opt Opti Op Optimale zorg Op Optimale zorg zorg in een prettige sfeer bij Augenklinik Ahaus! Optimale een sfeer bij Augenklinik Ahaus! Op Optimale zorg in prettige Op zorg in een prettige in sfeer Optimale een prettigesfeer sfeer ee zorg prettige sfeer Optimale zorg in een een prettige

6611 Optimale een prettige prettigesfeer sfeer InInNeder Optimale zorg in een Nede handelce handelc technische apparatuur voor diagnostiek In Nederland al jare technische apparatuur voor diagnostie techn In Nederland al jaren technische techn Ahaus! male techni bij Augenklinik Augenklinik Ahaus! prettige sfeer male zorg zorg in in een een prettige sfeer bij Optimale zo Optimale zo technisc techni Nederlandalaljaren jarenbekend bekendvanwege vanwegehaar haarruime ruimeervaring ervaring op het gebied van de oogheelkunde en uitgebreid tot een modern beop het gebied van de oogheelkunde en uitgebreid tot een beInIn bekend vanwege haar ruime ervaring op het gebied van de oogheelkunde uitgebreid tot eenmodern modern beInNederland Nederland al jaren bekend vanwege ervaring op het gebied van de oogheelkunde enen uitgebreid tot een modern behandelcentrum met ultramoderne technische apparatuur voor diagnostiek en preventieve onderzoeken. Thema spreekuren voor: voor: handelcentrum ultramoderne technische apparatuurvoor voordiagnostiek diagnostieken enpreventieve preventieveonderzoeken. onderzoeken.Thema Themaspreekuren spreekuren voor: handelcentrummet metultramoderne ultramodernetechnische technischeapparatuur voor diagnostiek en preventieve onderzoeken. Thema spreekuren voor:

Nederland vanwege ruime ervaring op oor en onderzoeken. Thema voor: In Nederland alal jaren bekend vanwege ruime Invoor: Nederland apparatuur voor en preventieve onderzoeken. ederland al jaren vanwege haar ruime ervaring ophe oor diagnostiek preventieve onderzoeken. Thema spreekuren voor: Nederland al jarenbekend bekend vanwegehaar haar ruimediagnostiek ervaring he voor diagnostiek enpreventieve preventieve onderzoeken. spreekuren voor: In Nederland jaren bekend vanwegehaar haar ruimeervaring ervaring he spreekuren technische apparatuur voor diagnostiek enspreekuren preventieve onderzoeken. spreekurenvoor: In Nederland vanwege haar ruime ervaring he technische apparatuur voor preventieve onderzoeken. Thema spreekuren voor: 1op 1ophe 1opThema 6Thema In Nederland alal jaren vanwege ruime op he diagnostiek en onderzoeken. spreekuren In Nederland jarenbekend bekend vanwegehaar haar ruimeervaring ervaringThema op66 he technische apparatuur voor diagnostiek preventieve onderzoeken. Thema spreekurenvoor: voor: Invoor Nederland vanwege haar ruime ervaring op he technischeapparatuur apparatuur voor diagnostiek enpreventieve preventieve onderzoeken. Thema spreekuren voor:

al jaren

Cosmetische chirurgie Refractiechirurgie Conventionele oogheelkunde Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie Conventionele oogheelkunde Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie oogheelkunde Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie Conventionele oogheelkunde al jaren bekend vanwege haar ruime ervaring van en tot behandelcentrum met ultramoderne vanwege haar ruime ervaring op het gebied vande deoogheelkunde oogheelkunde enuitgebreid uitgebreid toteen eenmodern modern behandelcentrum met ultramoderne unde Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie dal aljaren jarenbekend bekend vanwege haar ruime ervaringop ophet hetgebied gebied oogheelkunde en uitgebreid tot een modern behandelcentrum met ultramoderne Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie oogheelkunde Refractiechirurgie kunde Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie * botulinum (botox) “Zien zonder bril” * cataract (grijze staar) Conventionele oogheelkunde Refractiechirurgie Conventionele oogheelkunde Refractiechirurgie In• Nederland alaljaren bekend vanwege ruime op paratuurIn diagnostiek en preventieve onderzoeken. voor: Conventionele oogheelkunde Refractiechirurgie (ooglaserbehandelingen •••botulinum (botox) •voor cataract (grijze Nederland al jaren bekend vanwege haar ruime ervaring op he spreekuren paratuur voor diagnostiek en preventieve onderzoeken. Thema spreekuren voor: In Nederland al jaren bekend van In Nederland jaren bekend vanwegehaar haar ruimeervaring ervaringThema ophe oogheelkunde Refractiechirurgie apparatuur voor diagnostiek enstaar) preventieve onderzoeken. voor: (ooglaserbehandelingen botulinum (botox) cataract (grijze staar) Conventionele oogheelkunde Refractiechirurgie (ooglaserbehandelingen botulinum (botox) • cataract (grijze staar) In Nederland jaren bekend va In Nederland allaeral jaren vanw se nd (ooglaserbehandelingen • botulinum (botox) er se bekend se * ooglidchirurgie (ooglaserbehandelingen en *•• glaucoom (groene staar) ed nd (ooglaserbehandelingen • botulinum (botox) N nd la (grijze staar) (ooglaserbehandelingen (ooglaserbehandelingen • botulinum (botox) erla Ned cataract staar) (ooglaserbehandelingen Ned cataract (grijze staar) (ooglaserbehandelingen on fo en lenzenchirurgie) • ooglidchirurgie glaucoom (groene staar) • cataract (grijze staar) (ooglaserbehandelingen le te on en on Invoor Nederland lenzenchirurgie) ooglidchirurgie (groene staar) technische apparatuur voor diagn nt •(groene cataract (grijze (ooglaserbehandelingen lefo In en lenzenchirurgie) ••ooglidchirurgie glaucoom (groene staar) •glaucoom cataract (grijzestaar) staar) (ooglaserbehandelingen tië tefo tele pa In Nederland en e oogheelkunde oogheelkunde Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie technische voor diaaa nten Nederland staar) en lenzenchirurgie) technische apparatuur diagn ntapparatuur tië r) en lenzenchirurgie) lenzenchirurgie) * o uderdomsafhankelijke tië papa eaucoom Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie• ele oogheelkunde Refractiechirurgie Cosmetische chirurgie aucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) glaucoom (groene staar) (groene lenzenchirurgie) •••glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) r) en lenzenchirurgie) ooglidchirurgie ar) lenzenchirurgie) ••ooglidchirurgie ooglidchirurgie •ouderdomsafhankelijke glaucoom staar) en lenzenchirurgie) glaucoom (groene en lenzenchirurgie) glaucoom staar) en lenzenchirurgie) glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) •ouderdomsafhankelijke glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) •maculadegeneratie glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) ••• glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) jze staar) staar) (ooglaserbehandelingen • botulinum (botox) • glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie • glaucoom (groene en lenzenchirurgie) maculadegeneratie • glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) glaucoom (groene staar) en lenzenchirurgie) jze (ooglaserbehandelingen • botulinum (botox) rijze staar) (ooglaserbehandelingen • botulinum (botox) maculadegeneratie en diabetes egroene maculadegeneratie eke maculadegeneratie maculadegeneratie •en ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie (groene lenzenchirurgie) staar) en lenzenchirurgie) •••ooglidchirurgie •en ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie •en ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie ••staar) (groene staar) en lenzenchirurgie) •glaucoom glaucoom (groenestaar) staar) en lenzenchirurgie) diabetes gerelateerde aandoeningen roene staar) en lenzenchirurgie) ooglidchirurgie (groene enen lenzenchirurgie) ooglidchirurgie •glaucoom ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie Conventionele oogheelkunde diabetes gerelateerde aandoeningen diabetes gerelateerde aandoeningen gerelateerde aandoeningen •• glaucoom (groene st st • ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie • ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie Conventionele oogheelkunde Conventionele oogheelkunde de aandoeningen glaucoom (groene afhankelijke maculadegeneratie de aandoeningen rde aandoeningen afhankelijke safhankelijkemaculadegeneratie maculadegeneratie en diabetes gerelateerde aandoeningen en diabetes gerelateerde aandoeningen en diabetes gerelateerde aandoeningen haar ruime eee en diabetes gerelateerde aandoeningen haar ruime haar ruime • cataract (grijze staar) gerelateerde aandoeningen en diabetes gerelateerde aandoeningen en diabetes gerelateerde aandoeningen haar ruime ee ••cataract (grijze staar) cataract (grijze s gerelateerdeaandoeningen aandoeningen gerelateerde haar ruime haar ruime haar ruime ee staar) haar eee haar ruime haar ruime e •e glaucoom haar ruime haarruime ruime Afspraken binnen 10 dagen, indien gewenst met Nederlandse begeleiding in de spreekkamer. Augenklinik Ahaus heeft Afspraken binnen 10 dagen, indien gewenst met Nederlandse begeleiding in de spreekkamer. Augenklinik Ahaus heeft contracten (gr • glaucoom (groene staar) Afspraken binnen 10 dagen, indien gewenst Nederlandse begeleiding in de spreekkamer. Augenklinik Ahaus heeft contracten Afspraken binnen 10 dagen, indien gewenst met Nederlandse begeleiding in de spreekkamer. Augenklinik Ahaus heeft contracten •staar) glaucoom (gr • glaucoom ••CZ/Ohra glaucoom (groene staar) glaucoom (groene nen 1010dagen, dagen, indien met Nederlandse begeleiding ininde spreekkamer. Augenklinik Ahaus contracten met DeltaLloyd en Multizorg; nnen10 dagen, indiengewenst gewenst metDeltaLloyd Nederlandse begeleiding spreekkamer. Augenklinik Ahaus heeft contracten met Menzis, CZ/Ohra DeltaLloyd enen Multizorg; nen indien gewenst met Nederlandse begeleiding de spreekkamer. Augenklinik Ahausheeft heeft contracten metMenzis, Menzis, CZ/Ohra DeltaLloyd Multizorg; contracten met Menzis, CZ/Ohra Delta Lloyd en Multizorg; voor patiënten van niet-gecontracteerde zorgverzekeraars met Menzis, CZ/Ohra en Multizorg; voor patiënten van niet-gecontracteerde zorgverzekeraars vragen wij na een eerste consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan.eenaan. •••ouderdomsafhankelijke maculad nenvan van niet-gecontracteerde zorgverzekeraars vragen wij consult vergoedingen voor aan. sult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen metvergoedingen Menzis, CZ/Ohra DeltaLloyd envergoedingen Multizorg; patiënten van niet-gecontracteerde zorgverzekeraars vragen eerste met Menzis, CZ/Ohra DeltaLloyd en Multizorg; voor patiënten van niet-gecontracteerde zorgverzekeraars vragenwijwijnanaeen een eerste maculad consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan.eeneerste ouderdomsafhankelijke van niet-gecontracteerde zorgverzekeraars vragen wijna na eerste consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan. vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan. consult voor eventuele vervolgbehandelingen aan. ouderdomsafhankelijke macu nnsult niet-gecontracteerde zorgverzekeraars vragen wij na consult vergoedingen vooreventuele eventuelevervolgbehandelingen vervolgbehandelingen aan. sult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen consult voor eventuele vervolgbehandelingen aan. consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan. consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen vragenvergoedingen wij na een eerste consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen consult vergoedingen eventuele vervolgbehandelingen aan.aan. consult voor eventuele vervolgbehandelingen aan. consult vergoedingen eventuele vervolgbehandelingen aan. consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan.aan. en diabetes gerelateerde aando consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan. consult vergoedingen voor eventuele vervolgbehandelingen aan. en diabetes gerelateerde aando en diabetes gerelateerde aand onden ininAhaus Ahaus (duitstalig) genoemde thema’s. vonden Ahaus(duitstalig) (duitstalig)en enDelden Delden(nederlandstalig) (nederlandstalig)over overde thema’s. nden in en Delden (nederlandstalig) over de genoemde thema’s. aus (duitstalig) en Delden (nederlandstalig) over de genoemde thema’s. nen en data zie www.augenklinik.de of laat u informeren via de Nederlandse patiëntentelefoon. (duitstalig) enDelden Deldenin(nederlandstalig) (nederlandstalig) de genoemde thema’s. aus (duitstalig) en over genoemde thema’s. data zie www.augenklinik.de oflaat laat informeren viaDelden de Nederlandse patiëntentelefoon. Informatieavonden in Ahaus (duitstalig) en Delden (nederlandstalig) over de genoemde thema’s. nhaus enendata zie www.augenklinik.de of uu informeren patiëntentelefoon. Informatieavonden in Ahaus (duitstalig) en Delden (nederlandstalig) de thema’s. Informatieavonden Ahaus (duitstalig) en (nederlandstalig) over de over genoemde thema’s. Informatieavonden in Ahaus (duitstalig) en Delden (nederlandstalig) over de genoemde thema’s. Informatieavonden in Ahaus (duitstalig) en Delden (nederlandstalig) over de genoemde thema’s. Informatieavonden in Ahaus Delden (nederlandstalig) over de genoemde thema’s. Informatieavonden in Ahaus (duitstalig) enNederlandse Delden (nederlandstalig) over de genoemde thema’s. Informatieavonden in Ahaus (duitstalig) Delden (nederlandstalig) over degenoemde genoemde thema’s.

Conventi Conventionele Conventioneleoogheelkunde oogheelkunde Conven Conventionele Conv Conve •Conve catarac • Conven •••cataract cataract(grijze (grijzestaar) staar) 6 077 766116•1•catara cata cat glaucoo 0 0 • catara 4 3 6 6 2 glauco • glaucoo • catar 4 4 3 6 3 0 2 2 6 6 0 0 •••glaucoom (groene staar) • glaucoom (groene glaucoom (groene staar) •ouderd glau •ouder gla • glauco • ouderd • glau •••ouderdomsafhankelijke maculadegen ouderdomsafhankelijke maculadege •en oud oude •en oud diab • ouder en diab dia • oude en diabetes gerelateerde aandoening en endiabetes diabetesgerelateerde gerelateerdeaandoening aandoenin en d en dia en dia enen d

Afsprake

Afsprake Afsprak InformatieavondenininAhaus Ahaus (duitstalig) (nederlandstalig) over genoemde binnen 10 dagen, indie Informatieavonden (duitstalig) en Deldenvia (nederlandstalig) overde de genoemdethema’s. thema’s. Afspraken www.augenklinik.de of laat uuuinformeren de Nederlandse patiëntentelefoon. Afspraken binnen 10 dagen, indie Afspraken binnen 10 dagen, ind zie www.augenklinik.de of laat via de Nederlandse patiëntentelefoon. ee www.augenklinik.de of laat informeren Nederlandse patiëntentelefoon. Aanmeldingen en data zie www.augenklinik.de Aanmeldingen en data zie www.augenklinik.de of of laat uu informeren via de Nederlandse patiëntentelefoon. Aanmeldingen en data zie www.augenklinik.de laat informeren via de Nederlandse patiëntentelefoon. Aanmeldingen en data zie www.augenklinik.de of laat u informeren via de Nederlandse patiëntentelefoon. met Men Aanmeldingen en data zie www.augenklinik.de Aanmeldingen en data www.augenklinik.de Aanmeldingen enen data zie www.augenklinik.de of laat de patiëntentelefoon. Aanmeldingen en data ziezie www.augenklinik.de of informeren via Nederlandse patiëntentelefoon. consult vergoe Aanmeldingen en data zie met Men voor patiënten van niet-gecontrac www.augenklinik.de laat uu informeren informeren via deNederlandse Nederlandse patiëntentelefoon. consult vergoedingen Aanmeldingen data zie www.augenklinik.de of laat laatuuvia informeren viade de Nederlandse patiëntentelefoon. met Me consult vergoe voor van niet-gecontrac consult vergoedingen consult verg voorpatiënten patiënten van niet-gecontr consult vergoedinge

Augenklinik Augenklinik Ahaus Als uw uw ogen ogen Augenklinik Ahaus -- Als ogenuulief liefzijn! zijn!

consult Augenklinik Ahaus Als uw ogen u lief zijn! consult consultvv Augenklinik Ahaus Als uw ogen u lief zijn! Augenklinik Ahaus Als uw ogen u lief zijn! Informatieavonden in Ahaus (duit Augenklinik Ahaus - Als uw ogen u lief Augenklinik zijn! Informatieavonden ininAhaus (duit Informatieavonden Ahaus (du

Informatieavonden (duitstalig Informatieavonden ininAhaus Ahaus www Informatieavondenin Ahaus(duitstalig (duitstali www www Inform Informa Inform Informati Infor Informa Inform Informati Informa Aanmeldingen en data zie www.aug Aanmeldingen Aanmeldingenen endata datazie zie www.aug Aanm Aanmeld Aanmel Aanm Aanm Aanmeld Aanmel Aanme Aanme Telefoon: 0049 2561 95555 Telefoon: 0049 2561 95555 Telefoon: 0049 2561 95555

Am Schloßgraben 13, D-48683 Ahaus Am Schloßgraben Schloßgraben13, 13,D-48683 D-48683Ahaus Ahaus Aanmeldingen ziezie Aanmeldingen enendata data Aanmeldingenen datazie Telefoon: 0049 2561 95555 Telefoon: 0049 0049 2561 256195555 95555 info@augenklinik.de Am Schloßgraben 13, D-48683 Ahaus Am D-48683 Ahaus info@augenklinik.de AmSchloßgraben Schloßgraben 13, D-48683 Ahaus info@augenklinik.de Schloßgraben13, 13, D-48683 Ahaus Am Schloßgraben 13, D-48683 Ahaus Schloßgraben 13, D-48683 Ahaus www.augenklinik.de www.augenklinik.de www.augenklinik.de Telefoon:0049 00492561 256195555 95555 Telefoon:

Telefoon: 0049 2561 95555 info@augenklinik.de info@augenklinik.de info@augenklinik.de info@augenklinik.de info@augenklinik.de info@augenklinik.de www.augenklinik.de www.augenklinik.de www.augenklinik.de www.augenklinik.de www.augenklinik.de www.augenklinik.de


Roessingh opent haar deuren In 2013 bestaat Roessingh 65 jaar en daarom opent zij zaterdag 12 oktober haar deuren. Iedereen is welkom om het revalidatiecentrum en de andere bedrijfsonderdelen te bezoeken. Tijdens de open dag kunt u allerlei aspecten van revalidatie ervaren. Alle bedrijfsonderdelen van Roessingh dragen hun steentje bij aan deze dag. Dat betekent dat er van alles te beleven is op het gebied van revalidatietherapieën, maar ook op het gebied van revalidatietechnologie en revalidatietechniek.

Beleef hoe het is om te revalideren Tijdens de open dag kunt u beleven hoe het is om revalidant te zijn. Hoe maakt u zich verstaanbaar als u niet kunt praten? En bent u in staat om een parcours af te leggen met een beenprothese? Nieuwsgierig geworden? Op de volgende pagina’s vindt u een greep uit de belevingen die worden aangeboden tijdens de open dag. Naast ervaren hoe het is om revalidant te zijn, is er nog meer te doen: • Voor de kinderen is er een springkussen. • Er zijn optredens van het afasiekoor en de Nationale Reisopera. • Wethouder Wallinga van de Gemeente Enschede komt een jubileumboom planten.

Beeld: Ingmar Timmer

Op onze website www.roessingh.nl vindt u de actuele informatie over het programma.

Speurtocht Er is ook een speurtocht georganiseerd, voor jong en oud. Op het terrein van Roessingh hangen letters die samen een woord vormen. Raadt u het goede woord, dan maakt u kans op een mooie prijs, en misschien wel de hoofdprijs: een videocamera!

Zaterdag 12 oktober Van 10.00 uur tot 16.00 uur Roessingh Roessinghsbleekweg 33 7522 AH Enschede www.roessingh.nl Roessingh | 5 ANBO | 5


ProďŹ ciat met het 65-jarig jubileum! Wij kijken uit naar nog vele jaren samenwerking.

Z Zorg Zo & Welzijn W l ijjn - op Welzij o eigen g kra kracht acht Je werkt graag met mensen, wilt voor ze zorgen, ze helpen en ondersteunen om op eigen kracht verder te kunnen gaan. Saxion Zorg & Welzijn brengt de opleidingsmogelijkheden binnen het werkveld op een eenvoudige manier binnen je bereik. Ook voor zorginstellingen, -professionals en bedrijven hebben we een passend aanbod.

Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht. Met onze 800 thuiszorg specialisten zijn wij altijd bij u in de buurt. Zorg nodig? Bel Livio.

0900-9200

saxion.nl/zorgenwelzijn

www.livio.nl

03-0476 Advertentie op eigen kracht GW 94x137.indd 1

65 jaar

T 053 434 38 88

revalidatie

www.smaoostnederland.nl Spor t M edisch Adviescentrum Oost Nederland

29-08-13 14:47

van harte

Almelo - Apeldoorn - Deventer - Enschede

gefeliciteerd A6

A5

A4

Raad van Bestuur en medewerkers MST A6

A5

A4

Van harte gefeliciteerd A3

Voor al uw blessureconsulten, preventieve- en verplichte sportmedische onderzoeken

A3

Op weg naar het beste verbeterziekenhuis van Nederland! www.mst.nl


tbal rolstoelbaske je d ij tr s d e w le. Speel een handbikebatt e d n a a e e m of doe Loop zonder uw been volledig te belasten.

Bel met een beeldtelefoon.

Ervaar hoe het is als p raten en schrijven n iet meer va nzelf gaat. uithouDoe een conditietest en meet uw gewicht. en e dingsvermogen, vetpercentag

et ernissen m Neem hind rothese. een beenp

Wat is er te beleven tijdens de Open Dag van Roessingh? Leg met be hulp van se nsoren uw bewegin gsbeeld va st.

Bent u opgewas sen tegen een neuropsycholog ische test? aar od als u m ro b u t r e e ? Hoe sm t gebruiken n u k d n a h ĂŠĂŠn

Trotseer onze klimwand.

Hoe voert u uw dagelijkse handelingen uit als u niet kunt bewegen? Roessingh | 7 ANBO | 7


Hulp en aandacht bij het huishouden

U wilt zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen. Gelukkig kan dat, ook al kunt u thuis niet alles zelf meer doen. Tzorg is aanbieder van hulp bij het huishouden en ook bij u in de regio kunt u gebruik maken van onze diensten. Bij Tzorg zijn geen wachtlijsten en persoonlijke aandacht voor onze cliënten staat centraal. kleuren opgebouwd uit cmyk: groen: 76 cyan / 91 yellow paars: 70 cyan / 100 magenta

Interesse? Wilt u meer informatie of hulp aanvragen? Bel dan naar Tzorg, tel. 088-0025500 of kijk op www.tzorg.nl Wij helpen u graag!

Al bijna 10 jaar werpen Bartiméus en Roessingh samen een blik op uw visuele mogelijkheden. Vernieuwend attent en samen: dat is Roessingh. Wij kijken uit naar vele jaren gezamenlijk ‘zicht’ op revalidatie! Bartiméus beantwoordt dagelijks snel en efficiënt vele vragen van mensen die slechtziend of blind zijn. Als grootste organisatie voor mensen met een visuele beperking biedt Bartiméus ondersteuning aan iedereen met een visuele beperking van 0 tot 100 jaar.

www.tzorg.nl / T 088-0025500

Roessingh, van harte gefeliciteerd met 65 jaar revalidatiezorg 40 JAAR

www.deposten.nl

Welkom!

Ervaar onze gastvrijheid!

Enschede Beltstraat 43a, 7512 AC Enschede tel. 053-431 4664

www.apotheekcentrum.nl Voor spoedrecepten ook na normale openingstijden bereikbaar

• • • •

ZorgThuis Zorg en Behandeling Wonen Extra services

feliciteert feliciteert feliciteert het Roessingh het Roessingh het Roessingh www.arienszorgpalet.nl

053 - 482 66 88 | download onze gratis App.


l van Loop door midde . elek trostimulatie

kijken bij n? Wat komt er e handelinge h c is n h c te g e verple

Zelf een brandje blussen.

Bekijk een rob die de grijp otische handschoen kracht vers terk t.

Praten tegen ee n computer, om dat u uw handen en armen niet meer kunt ge bruiken.

line Doe mee met on en. therapieoefening als een Aan de slag in de fitnessruimte putatie. revalidant met een bovenbeenam

Wat is er te beleven tijdens de open dag van Roessingh? Volg ademhaling-ontspanningstherapie of psychomotorische therapie.

Hoe voelt ieman d met hersenlets el zich? Ervaar hoe u zou reager en op prikkels na hersenletsel.

auto. aangepaste Rijd in een

Roessingh | 9 ANBO | 9


Rabobank feliciteert Roessingh met haar Jubileum ent ZorgAcc ms a beste te 2012 g r o z is u Th ARK BENCHM G R IN DE ZO

Kemperink Autoaanpassingen houdt u mobiel! Bezoek ons op: Buurserstraat 194, 7544 RG Enschede T (053) 475 18 18 Of bekijk onze uitgebreide mogelijkheden op: www.kemperinkombouw.nl

Thuiszorg

Persoonlijke zorg bij u thuis door een vast klein wijkteam

Huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging. Zorg bij u aan huis op tijden dat het u uitkomt. Een vast klein wijkteam. Een vast aanspreekpunt voor al uw zorgvragen. Personenalarmering voor een veilig gevoel thuis.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Bel 053 - 30 30 600 of bezoek www.zorggroep-manna.nl

Uw zorg in goede handen


65 jaar Roessingh, 65 jaar revalidatie Roessingh is in 1948 ontstaan, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het is begonnen als een kleine loopschool voor oorlogsslachtoffers. We bestaan ondertussen al 65 jaar en zijn uitgegroeid tot een organisatie die zich met allerlei verschillende aspecten van revalidatie bezighoudt. Roessingh is niet alleen een revalidatiecentrum. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan bij Roessingh Research and Development op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine (zorg op afstand). Er worden revalidatieartikelen en orthopedische hulpmiddelen gemaakt en geleverd door Roessingh Revalidatie Techniek. Roessingh Arbeid levert een bijdrage aan een optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. En rdgKompagne is onder andere marktleider in Nederland als het gaat om communicatiehulpmiddelen voor mensen met een handicap. Dit is allemaal in de oude villa aan de Hengelosestraat begonnen met de verzorging van oorlogsslachtoffers.

Beeld: Ingmar Timmer

Revalideren in een oude villa zonder lift De oude villa vereiste een hoop improvisatietalent van de drie medewerkers waarmee het centrum begon. Er waren bijvoorbeeld geen liften zodat de cliënten ‘s ochtends van de slaapzaal op de eerste verdieping naar de therapiezaal op de begane grond gedragen moesten worden. In de loop van de tijd werden er steeds meer bouwdelen op de begane grond toegevoegd. Tijd voor meer ruimte Na 25 jaar Roessingh aan de Hengelosestraat, werd het tijd om te verhuizen naar een nieuw gebouw met meer ruimte. Het revalidatiecentrum verhuisde naar landgoed Het Roessingh. Het nieuwe pand was meer dan tien keer zo groot als het oude onderkomen. Op 28 mei 1974 werd het nieuwe centrum officieel geopend door Prinses Beatrix.

De groei van Roessingh Begin jaren tachtig werd de afdeling ‘Research & Innovation’ van opgezet. Het belangrijkste doel van deze afdeling was de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verhogen en revalidatie van cliënten te verbeteren door middel van wetenschappelijk onderzoek. In 1991 werd vanuit deze afdeling Roessingh Research and Development opgericht en verhuisde het naar het huidige gebouw, dat onder andere uitgerust is met een onderzoekslaboratorium voor gangbeeldanalyse. De Orthopedische instrumentenmakerij van Roessingh is begonnen in 1960. De afdeling is gestart in een barak achter de oude villa van Roessingh aan de Hengelosestraat. In 2001 is de naam Roessingh Revalidatie Techniek ontstaan. Eind jaren negentig is Roessingh Dienstengroep opgericht en zo vormde zich Roessingh Concern. Een organisatie met verschillende specialisaties die allemaal bijdragen aan de best mogelijke revalidatiezorg voor onze cliënten.

Ruim 20 jaar samenwerking voor optimaal herstel patiënt Goed kunnen revalideren na bijvoorbeeld een zware operatie is van groot belang voor het herstel van de patiënt. Door de nauwe samenwerking van Medisch Spectrum Twente met Roessingh streven we naar snelle behandeling en revalidatie voor onze patiënten. In 1990 is er een polikliniek Revalidatie gestart in Medisch Spectrum Twente. Patiënten uit het ziekenhuis die in aanmerking kwamen voor revalidatie werden vanaf die tijd doorverwezen naar het revalidatieteam in MST. Het team revalidatieartsen is zowel in MST werkzaam als in Roessingh. De revalidatieartsen hebben veel contact met de meeste specialismen en de paramedische dienst en participeren in verschillende multidisciplinaire overleggen zoals bij het handenteam, pijnteam, kinderteam en team wervelletsels. De revalidatieartsen in MST bepalen in welke setting de patiënt het beste kan revalideren na ontslag. In veel gevallen wordt de behandeling voortgezet bij Roessingh.

De longartsen zijn bijvoorbeeld al jarenlang verbonden aan een revalidatieprogramma in Roessingh. Longverpleegkundigen van MST geven inhalatie-instructie bij Roessingh voor COPDpatiënten. Door veel onderling overleg tussen longartsen, fysiotherapie en revalidatie is er ook in MST een poliklinisch revalidatieprogramma opgezet. Dit programma richt zich op fysiotherapie, ergotherapie zelfmanagement van de patiënt. De korte lijnen met Roessingh zijn belangrijk voor een snelle doorstroom, waardoor de patiënten eerder aan revalidatie kunnen beginnen en daardoor meer mogelijkheden hebben voor herstel. Tevens zijn MST, Roessingh en ZGT bezig met de de implementatie van het landelijke protocol voor Oncologische revalidatie. De flexibiliteit van de samenwerking zorgt voor een harmonieuze relatie tussen Roessingh en MST.

Roessingh Roessingh| 11 | 11


Soepele Soepele overgang overgang naar naar huis huis voor voor mensen mensen met met hersenletsel hersenletsel

InteraktContour InteraktContouren enRoessingh Roessingh werken werkenintensiever intensieversamen samen

ADVERTORIAL ADVERTORIAL

InteraktContour InteraktContour en en revalidatiecentrum revalidatiecentrum Roessingh Roessingh in Enschede in Enschede werken werken nauwer nauwer samen samen omom de de overovergang gang vanvan revalidatiecentrum revalidatiecentrum naar naar huis huis soepel soepel te laten te laten verlopen. verlopen. Prettig Prettig voor voor de de cliënt cliënt met met hersenletsel hersenletsel diedie zo sneller zo sneller kankan integreren. integreren. Sinds Sinds dit voorjaar dit voorjaar worden worden medewerkers medewerkers huisvesting. huisvesting. Ook Ook kan een kan een cliënt cliënt terecht terecht in het in het InteraktContour: InteraktContour: “Uit“Uit ervaring ervaring weten weten we dat we dat van van Interakt Interakt Contour Contour al tijdens al tijdens de revalidatie de revalidatie trainingshuis, trainingshuis, een een gezamenlijk gezamenlijk initiatief initiatief van van mensen mensen metmet hersenletsel hersenletsel thuisthuis tegen tegen veelveel in Roessingh in Roessingh ingeschakeld ingeschakeld om de omovergang de overgang InteraktContour InteraktContour en Roessingh. en Roessingh. HierHier wonen wonen problemen problemen aanlopen. aanlopen. De meesten De meesten kunnen kunnen naarnaar de thuissituatie de thuissituatie makkelijker makkelijker te maken. te maken. cliënten cliënten maximaal maximaal drie drie maanden maanden onder onder nietniet meer meer terug terug in hun in hun oudeoude baan, baan, hebben hebben Zij helpen Zij helpen bijvoorbeeld bijvoorbeeld metmet het organiseren het organiseren begeleiding, begeleiding, om te omonderzoeken te onderzoeken of zelfstandig of zelfstandig concentratieproblemen concentratieproblemen en ervaren en ervaren problemen problemen van van mantelzorg, mantelzorg, aanpassingen aanpassingen in huis, in huis, wonen wonen tochtoch weerweer mogelijk mogelijk is. is. in hun in hun relatie. relatie. Na een Na een hoopvolle hoopvolle revalidatie, revalidatie, dagbesteding dagbesteding of vrijwilligerswerk. of vrijwilligerswerk. waarwaar gewerkt gewerkt is aan is aan lichamelijk lichamelijk en psychisch en psychisch Meedoen Meedoen In deze In deze periode periode blijftblijft het Roessingh het Roessingh ook ook herstel, herstel, volgtvolgt er thuis er thuis vaakvaak een een terugval.” terugval.” Samen metmet cliënten cliënten bepalen bepalen InteraktContour InteraktContour MetMet betrokken, betrokken, zodat zodat de ondersteuning de ondersteuning thuisthuis goedgoedSamen goede goede begeleiding begeleiding kan kan dezedeze terugval terugval en Roessingh en Roessingh welke welke zaken zaken geregeld geregeld moeten moeten voorkomen aansluit aansluit op de oprevalidatie. de revalidatie. voorkomen worden. worden. VoorVoor cliënten cliënten een een Wanneer Wanneer een een cliënt cliënt niet niet meermeer thuisthuis kan wonen, kan wonen,worden worden om het om leven het leven thuisthuis weerweer op teop te opluchting, opluchting, op deze op deze manier manier kunnen kunnen zij actief zij actief helpthelpt InteraktContour InteraktContour met met het zoeken het zoeken naarnaar pakken. pakken. Leoni Leoni Eusterbrock, Eusterbrock, manager manager bij bij het leven het leven oppakken oppakken en weer en weer ‘meedoen’. ‘meedoen’.

InteraktContour InteraktContour feliciteert feliciteertRoessingh Roessingh met methaar haarjubileum! jubileum! KijkKijk voor voor meer meer informatie informatie op www.interaktcontour.nl op www.interaktcontour.nl of bel of bel 0341 0341 255255 777.777.


Roessingh Concern Roessingh Concern is de overkoepelende organisatie van de verschillende onderdelen van Roessingh. Hieronder vallen behalve Roessingh, Centrum voor Revalidatie, ook Roessingh Research and Development, Roessingh Revalidatie Techniek, Roessingh Arbeid en rdgKompagne. Deze combinatie van specialistische behandeling en zorg, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten is uniek in Nederland.

Roessingh Research and Development

Kernwaarden De gedeelde waarden van Roessingh Concern laten zien waar wij voor staan en klinken door in onze bedrijfsstrategie: • vernieuwend; • attent; • samen. Voor meer informatie: www.roessingh-concern.nl.

Roessingh Research and Development is het grootste wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor revalidatietechnologie in Nederland en werkt nauw samen met de Universiteit Twente. Roessingh Research and Development is internationaal erkend als kennisinstituut op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine (zorg op afstand). Voor meer informatie: www.rrd.nl.

Revalidatiecentrum Roessingh Steun Roessingh Bankrekeningnummer: 65.32.94.255 Door toenemende bezuinigingen en de stijgende kosten in de zorgsector wordt het voor zorginstellingen steeds moeilijker om extra’s te financieren. Met een donatie aan Roessingh draagt u bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze revalidanten. Op de website kunt u alle projecten bekijken, op die manier doneert u aan datgene wat u zelf belangrijk vindt. Bij elk project ziet u hoeveel geld er nog nodig is. Als u een donatie heeft gedaan, ziet u direct de teller aflopen. De projecten zijn aangedragen door medewerkers van Roessingh.

www.steunroessingh.nl

Revalidatiecentrum Roessingh is gespecialiseerd in revalidatiekundige behandeling en zorg. Wij hebben behandelprogramma’s voor allerlei diagnosegroepen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij Roessingh klinisch en poliklinisch behandeld worden. Voor meer informatie: www.roessingh.nl.

Roessingh werkt, al 65 jaar Dit jubileumjaar is er een filmproject geweest, waar de medewerker en het werk van alledag centraal staan. De medewerkers zijn hierin zelf producent en hoofdrolspeler geweest. De film gunt een blik binnen Roessingh op de dag dat zij 65 jaar is geworden. Scan de QR-code om de film te bekijken. Roessingh | 13


SamenGezond: SamenGezond: het het spaarprogramma spaarprogramma van van Menzis Menzis

SamenGezond is is voor voor iedereen: iedereen: ziek ziek of SamenGezond of gezond, gezond, rijkof ofarm, arm,jong jong of of oud. oud. Door Door gezond gezond gedrag rijk gedrag spaart spaart alsMenzis-klant Menzis-klant punten punten die die u u kunt kunt besteden uuals besteden aan aan gezonden enleuk leuk voordeel. voordeel. Bent Bent u u al al aangemeld? gezond aangemeld? www.menzis.nl/samengezond www.menzis.nl/samengezond


Roessingh Revalidatie Techniek Roessingh Revalidatie Techniek vervaardigt en verstrekt prothesen, orthesen, orthopedisch schoeisel, therapeutische elastische kousen en mammacare-producten. Ruim 100 medewerkers bedienen de klant in de vestigingen in Enschede, Almelo, Amersfoort, Zwolle, Harderwijk en Doetinchem. Daarnaast zijn er vele spreekuurlocaties in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland en in diverse aan deze provincies grenzende gebieden.

Roessingh to go! Roessingh to go! is een samenwerkingsvorm tussen gespecialiseerde orthopedische schoenmakers van Roessingh Revalidatie Techniek en de podotherapeuten van Podotherapie Oost Nederland. Deze unieke samenwerking biedt het beste van beide werelden onder één dak. Roessingh to go! beschikt over alle benodigde vakdisciplines om alle voetproblemen te verhelpen, uiteenlopend van relatief onschuldige ongemakken tot ingewikkelde kwesties. Binnen ons expertisecentrum vinden er een gedegen analyse en triage tijdens de intake plaats, waarbij wordt bepaald waar de patiënt het best terecht kan met zijn hulpvraag.

De gespecialiseerde en gediplomeerde medewerkers leveren maatproducten, afgestemd op de individuele wensen van onze klanten, en in overeenstemming met de huidige mogelijkheden die de revalidatietechniek biedt.

Roessingh Arbeid

Voor meer informatie: www.rrt.nl en www.roessinghtogo.nl.

rdgKompagne rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen, aangepaste bedieningen, pc- en werkplekaanpassingen, omgevingsbediening, planningshulpmiddelen en spelmaterialen voor mensen met een handicap. rdgKompagne geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen en werkt samen met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland, met gemeentes en met het UWV. Voor meer informatie: www.rdgkompagne.nl.

Werken bij Roessingh Werken bij Roessingh Concern betekent werken voor de ander vanuit jezelf. Je wilt excelleren vanuit jouw deskundigheid en betrokkenheid en ontdekt nieuwe mogelijkheden. Dus deel je kennis en lever met jouw inzichten een bijdrage in het waarmaken van onze ambities. Kijk voor meer informatie en actuele vacatures op:

www.werkenbijroessingh.nl

Roessingh Arbeid levert een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Daarbij ligt de focus altijd op de mogelijkheden in arbeid en niet op eventueel bestaande beperkingen. Roessingh Arbeid levert diensten op het gebied van: • fysiek en mentaal belastbaarheidonderzoek; • beroepskeuze en perspectiefontwikkeling; • arbeidstraining; • ergonomische, medische en/of arbeidsdeskundige advisering; • personal coaching; • jobcoaching; • jobhunting; • re-integratie. Roessingh Arbeid heeft dit jaar voor het vierde jaar op rij het Blik op Werk keurmerk ontvangen. Voor meer informatie: www.roessingharbeid.nl. Roessingh | 15


PROTHESEN

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

ELASTISCHE KOUSEN

BORSTPROTHESEN

ORTHESEN

REDRESSIEHELMEN

PROFICIAT! Roessinghsbleekweg 167 | 7522 AH Enschede | www.rrt.nl | T 088 999 0 777

Ook namens onze voorkeursleveranciers

Roessingh Revalidatie Centrum Jubileum-magazine  

Roessingh bestaat 65 jaar en staat daarom het hele jaar stil bij haar verleden en heden, maar heeft ook vooral een sterke blik vooruit. Re...