Page 1

Thuiszorg

Mei 2010

Palliatieve zorg. Een hele geruststelling Thuis sterven vraagt veel van de patiënt

Informatiekrant

Thuisbegeleiders geven Het dorpsteam in Aldeboarn structuur

Met zorg geregeld. Ook op Schiermonnikoog

Huishouden, rekeningen betalen, kinderen

Nog maar één stap is Klaske Visser (42)

“Kijk vanaf het eiland eens over het wad

opvoeden. Het is een hele klus. Zeker als je

buiten de deur van haar kantoor of een me-

richting vaste wal. Dan voel je het. Het is

allemaal zal gaan en verdriet over het af-

autistisch bent of wanneer je een verstan-

neer springt van zijn fiets om haar te spre-

anders op een eiland. Daarom is de zorg

scheid dat gaat komen. Er zijn zorgen: ligt

en zijn omgeving. Er is angst over hoe het

delijke beperking hebt. Betty van Oosten is

ken. Klaske is wijkverpleegkundige van het

ook anders,” zegt Tineke Mozes, wijkver-

de patiënt er wel lekker bij? Is ze benauwd

thuisbegeleidster van Thuiszorg Het Friese

dorpsteam in Aldeboarn. De voorbijganger

pleegkundige op Schiermonnikoog. Zij

of heeft hij pijn? Overdag zijn familie en

Land. Zij helpt onze cliënten in hun dage-

vertelt haar hoe het met zijn vader in het

levert samen met haar collega’s zorg aan

lijkse leven.

verzorgingshuis gaat.

bewoners én badgasten.

pagina 4

pagina 5

pagina 5

vrienden druk met regelen en verzorgen. ’s Nachts komt slapen er vaak niet van. Je houdt toch je oren open. Zo raken mantelzorgers oververmoeid. Daarom is er palliatieve zorg.

pagina 3

Met Thuiszorg Het Friese Land, wat kan ik voor u doen? Lukt het huishouden u niet meer? Wilt u op vakantie

De zorg gaat verder

naar een eiland en heeft u zorg nodig? Wilt u krukken

Ook de gespecialiseerde verpleegkundige zorg rond het

lenen of een kraambed? Voor dit en veel meer bent u

sterfbed thuis neemt Het Friese Land op zich. U leest daar-

bij Thuiszorg Het Friese Land aan het juiste adres. Wij

over in deze informatiekrant. Het Friese Land verzorgt

bieden het breedste pakket aan zorg in onze regio. Van

zwangerschapscursuss en themabijeenkomsten voor man-

nachtzorg tot personenalar-mering, van zorg op afstand

telzorgers. Heeft u graag een kapper of pedicure aan huis,

tot cursussen voor mantelzorgers: wij bieden het alle-

dan belt u daarvoor met de dames van Het Friese Land.

maal. Bel voor al uw vragen 0900-8864 en wij regelen

Leg hen uw vraag voor en zij vinden iemand in uw buurt

het voor u. Met zorg.

om u te helpen. Voor informatie over de cursussen en diensten belt u 0900-8864 of u kijkt op www.thfl.nl.

Vragen “Waar haal ik krukken?” “Ik heb dringend thuishulp nodig,

Thuiszorg Het Friese Land biedt:

hoe regel ik dat?” “Mijn moeder wil graag thuis sterven,

• Huishoudelijke verzorging

kunnen jullie mij helpen?” Allemaal vragen die Imelda Pun-

• Persoonlijke verzorging

ter (53) beantwoordt. Zij is één van de stemmen aan de

• Verpleegkundige zorg

telefoon van Thuiszorg Het Friese Land.

• Thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) • Cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn,

Zorg nodig? Wij regelen het!

zoals ‘Stoppen met roken’ en ‘Slapen kun je leren’ of

Heeft u zorg nodig? Imelda en haar collega’s weten precies

hebben allemaal een verpleegkundige of paramedische

hoe u dat aanvraagt. Heeft u huishoudelijke hulp nodig, dan

achtergrond. Ze ontvangen telefoontjes en bellen zelf cli-

verwijst ze u naar het Wmo-loket van uw eigen gemeente.

ënten. Met de zorgtelefoon herinneren ze cliënten er op

“Wij hebben de telefoonnummers van alle Wmo-loketten

vaste tijden aan hun medicijnen in te nemen of ze contro-

in ons werkgebied”, vertelt Imelda. Heeft u persoonlijke

leren het bloedsuiker. Met de beeldtelefoon zien ze onze

verzorging of verpleegkundige hulp nodig, dan geeft zij dit

clienten zelfs. Ze zien hoe het gaat met de cliënt. Ze maken

door aan de wijkverpleegkundige in uw buurt. De wijkver-

een praatje en vragen of ze nog iets kunnen doen.

pleegkundige bezoekt u om te kijken wat u precies nodig

thema-bijeenkomsten voor mantelzorgers. • Extra korting en service, zoals diensten aan huis: de pedicure, kapper of hovenier • Uitleen van hulpmiddelen, zoals krukken, hoog-, laagbedden In deze informatiekrant leest u over diverse manieren van zorg en wat we nog meer te bieden hebben. Staat er niet

heeft. Zij zorgt ook voor de indicatie van het CIZ. Een tele-

Personenalarmering

bij wat u zoekt? Bel dan 0900-8864. De dames aan de te-

foontje met Imelda of haar collega’s en u weet hoe het zit.

Medewerkers van Het Friese Land maken dagelijks hun

lefoon van Thuiszorg Het Friese Land helpen u graag een

rondes om zorg te verlenen. Ook ’s nachts waken ze over

oplossing te zoeken. Kijkt u ook op www.thfl.nl voor meer

Zorg- en beeldtelefoon

u. Een verpleegkundige of verzorgende komt een aantal

informatie.

Thuiszorg Het Friese Land maakt op allerlei manieren ge-

keren per nacht bij u langs of blijft zelfs de hele nacht als

bruik van de telefoon. De dames die de telefoon bedienen,

dat nodig is. Daarnaast bieden wij personenalarmering. Gebeurt er iets waardoor u hulp nodig heeft, dan drukt u

Voor informatie belt u 0900-8864 (10 ct pm) of kijkt u op www.thfl.nl.

op de alarmknop. Een medewerker van Het Friese Land komt naar u toe om te kijken wat er aan de hand is. Een veilig idee.


Op zoek naar een woning? Het begint bij WoonFriesland Samen bouwen aan beter wonen, daar staat WoonFriesland voor. Met ruim 20.000 huurwoningen in Friesland kunt u bij ons altijd een passende woning vinden. In Burgum, Drachten, Heerenveen, Koudum, Leeuwarden en Oosterwolde vindt u onze vestigingen. U kunt er terecht voor het zoeken naar een woning of informatie over huren in het algemeen. Ook is er informatie over de diverse nieuwbouwprojecten die wij ontwikkelen (koop en huur). Wilt u meer informatie? Loop dan gerust eens binnen, bel of kijk op www.woonfriesland.nl. U bent van harte welkom bij WoonFriesland. www.woonfriesland.nl

WoonFriesland Vestiging Leeuwarden De Eenhoorn 4 Postbus 931 8901 BS Leeuwarden Telefoon (058) 234 71 71

Samen bouwen aan beter wonen • adv Lwd krant 128x95.indd 1

10-11-09 10:30

MCH+, gewoon beter! Ook Thuiszorg Het Friese Land maakt gebruik van de oplossingen van MCH+ om de zorgverlening aan haar cliĂŤnten volgens afspraak te plannen en de verleende zorg nauwkeurig te registreren.

Maaltijdservice Noord brengt lekker en gezond eten dichtbij! - koelverse maaltijden

Camstrastrjitte 10 9036 MC Menaldum t (0518) 45 35 35 info@maaltijdservicenoord.nl www.maaltijdservicenoord.nl

- biologische maaltijden - catering

- diepvriesmaaltijden

- boodschappenservice - bezorging aan huis

Wilt u meer weten over deze service en diensten? Neem dan contact op met Maaltijdservice Noord op telefoonnummer (0518) 45 35 35.

CARE ON THE MOVE

Lekker dichtbij!

MCH+ Schipholweg 111 2316 XC Leiden www.mchplus.nl


0900-8864

24 uur per dag (10ct pm)

Palliatieve zorg. Een hele geruststelling Thuis sterven vraagt veel van de patiënt en zijn om-

of alleen maar te kijken of luisteren. Je ziet het als iemand

geving. Er is angst over hoe het allemaal zal gaan en

onrustig is of pijn heeft. We geven medicijnen of bellen de

verdriet over het afscheid dat gaat komen. Er zijn zor-

dokterswacht als het nodig is.”

gen: ligt de patiënt er lekker bij? Is ze benauwd of heeft hij pijn? Overdag zijn familie en vrienden druk met

“Voor de mantelzorgers is het een hele geruststelling dat

regelen en verzorgen. ’s Nachts komt slapen er vaak niet

ik er ben. Ook al slapen ze niet, ze kunnen in ieder geval

van. Je houdt toch je oren open. Zo raken mantelzor-

even de zorg overdragen. Ik heb wel eens de Camera Ob-

gers oververmoeid. Daarom is er palliatieve zorg.

scura voorgelezen. Als iemand ’s nachts nog wat wil eten, dan maak ik dat. Maar soms hoef ik ook alleen maar een

Simone Witteveen is verpleegkundige bij Thuiszorg Het

hand vast te houden, dat maakt iemand vaak rustig.”

Friese Land. Zij komt bij mensen thuis in die laatste fase van hun leven. Tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends neemt zij de zorg over. In de nachtelijke uren is Simone in alle rust in het huis van een terminale patiënt: “Ik trek mijn jas uit, ik ben er

Simone Witteveen

Medewerkers van de Palliatieve Zorg zorgen ’s nachts voor mensen in de laatste fase van hun leven.

en ik blijf er. ’s Nachts heb ik alle tijd om rustig te praten

Onder de indruk van nachtzorg

“Als wijkverpleegkundige

Alleen in de auto ’s nachts rondrijden in Noord-Fryslân. Sleutels uit kluisjes halen en bij cliënten in huis stappen.

voor alle inwoners in mijn

Zelfstandig situaties inschatten en beslissingen nemen. Nooit precies weten wat je tegenkomt. Het hoort allemaal

werkgebied. Het mooie

bij nachtzorg. Als nieuwe directeur van Thuiszorg Het Friese Land mocht ik een nacht mee om deze bijzondere

van mijn werk is dat we

wereld te ervaren.

er met elkaar voor zorgen dat mensen zo lang moge-

De Donger

Onder de indruk

Ik meld me ’s avonds om elf uur bij De Donger, de uitval-

Ik ben zeer onder de indruk van de warmte, professiona-

basis van Thuiszorg Het Friese Land in Dokkum. Een ver-

liteit en organisatie van de nachtzorg. Helaas staat deze

pleegkundige en verzorgende leggen me uit dat er twee

vorm van zorg voortdurend onder druk van bezuinigin-

routes gereden worden vannacht: een verpleegkundige

gen, omdat het een relatief dure vorm van thuiszorg is.

en een verzorgende route. We beginnen met bezoeken

Wat doen we thuiswonende cliënten tekort als we deze

aan cliënten in een verzorgingshuis. Ze hebben deze

vorm van zorg niet langer bieden op het Friese platteland!

nachtelijke zorg uitbesteed aan Het Friese Land. De werk-

Ik neem me dan ook stellig voor om deze vorm van zorg

zaamheden bestaan uit helpen met naar het toilet gaan,

zo lang mogelijk overeind te houden.

iets eten en het weer goed aansluiten van de beademing. Dan verder de regio

Knikkebollend van de slaap stap ik om acht uur ’s och-

in, naar kleine dorp-

tends moe maar voldaan in mijn bed. En dit was nog maar

jes waar veelal oude

één nacht…

mensen

in

lijk thuis kunnen blijven wonen. Doordat wij 24 uur per dag bereikbaar zijn en veel verschillende vormen van zorg leveren, komen wij zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de klant.” Ingeborg Bonnema (29), Wijkverpleegkundige in Dantumadeel. 4 jaar bij Het Fries Land. Is er voor de verpleegkundige zorg in Dantumadeel en rijdt ’s morgens haar routes. Daarnaast is ze voor het hele werkgebied van Het Friese Land hét aanspreek-

kleine

punt voor de mensen van de intensieve thuiszorg.

huisjes wonen: zelfstandig met enige

Klaas Kuilman

ondersteuning

van

Directeur-bestuurder Thuiszorg Het Friese Land

de

ook

thuiszorg,

ben ik het aanspreekpunt

‘s nachts. Zetpillen, incontinentie, beginnende dementie met bijbehorende

Klaas Kuilman

wardheid,

verallerlei

situaties doen zich voor. Ook jongeren met een handicap of ziekte hebben in de nacht bepaalde behandelingen of verzorging nodig. Alarmoproep Helemaal alleen zijn de medewerkers in de nachtzorg niet. In Leeuwarden zitten professionele collega’s dag en nacht aan de telefoon. Tijdens de route belt een collega uit Leeuwarden: aan de andere kant van het werkgebied is een alarmoproep gedaan. Een andere collega bezoekt onze laatste cliënt en wij gaan naar de mevrouw die een alarmoproep deed: ze werd wakker en was helemaal in de war. De verpleegkundige stelt de mevrouw op haar gemak, waarna ze weer naar bed gaat. Na 23 cliënten en 160 kilometer zit de dienst er op.

“Het

dorpsteam

van

Aldeboarn is klein. We zijn met z’n negenen. De mensen in het dorp zeggen: de wiksuster is wer

“Ik geef een themacursus ‘Help mijn ouders worden

werom.”

oud’ voor kinderen, maar ook voor de buurvrouw. Want als je begrijpt wat ouder worden inhoudt, dan

Janke Eizema (56) Ver-

kunnen ouders en kinderen het de laatste jaren nog ge-

zorgende D, Dorpsteam

zellig hebben samen.”

Aldeboarn. 22 ½ jaar bij het Friese

Hannie Meersma (42), geriatrisch verpleegkundige in

Land. Janke is er voor de

Leeuwarden.

persoonlijke verzorging van haar cliënten.

Hannie is verpleegkundige van het geriatrisch team. Zij ondersteunt mensen met dementie en hun partners of mantelzorgers.

3


0900-8864

24 uur per dag (10ct pm)

Thuisbegeleiders geven structuur Huishouden, rekeningen betalen, kinderen opvoeden. Het is een hele klus. Zeker als je autistisch bent of wanneer je een verstandelijke beperking hebt. Betty van Oosten is thuisbegeleidster van Thuiszorg Het Friese Land. Zij helpt onze cliënten in hun dagelijkse leven. “Samen de afwas doen, zo maken we heel praktisch een begin”, vertelt Betty, “Als we voor het eerst bij iemand komen, luister ik wat een cliënt van ons vraagt. Is er nog meer hulp nodig? Moet ik contact opnemen met Jeugd“Wij begeleiden mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wij ontzorgen. We luisteren wat iemand met dementie of de mantelzorger nodig heeft. Dan zoeken we de zorg die bij de cliënt en zijn of haar omgeving past.” Karen Voetberg (50) Sinds 2000 bij Thuiszorg Het Friese Land. Sinds 2006 wijkverpleegkundige geriatrie, sinds 2009 casemanager dementie bij TinZ, een samenwerkingsverband van Noorderbreedte, Palet, het MCL en de GGZ ouderen.

zorg? Moeten er dingen veranderd? En wat kan ik zelf voor deze mensen betekenen?” Een cliënt beschrijft: “Ergens raakte ik mezelf kwijt. De wasmand was overvol. Op het aanrecht was geen leeg plekje meer te vinden, de keukenkasten waren leeg. Ik verwaarloosde mijn zoon. Ik voelde me zo eenzaam. De huisarts zag de ernst van de situatie en binnen 24 uur stond er een thuisbegeleider op de stoep. Ze liet mij praten, verzorgde mijn zoon en regelde hulp om mijn boekhouding weer overzichtelijk te maken. Toen alles weer op orde was, kwam ze nog wekelijks om mij te leren huishouden. Met die één keer in de week ondersteuning houd ik de regelmaat erin en gaat het goed met mij en mijn zoon.” “Wij nemen het absoluut niet over”, maakt Betty duidelijk. “We staan naast iemand. Als er meer instanties hulp bieden, zoals jeugdhulp of verslavingszorg, dan houden we contact met hen en coördineren het. We kunnen in een gezin bijvoorbeeld samen de dag starten. Wat doe je? Waar begin je? Hoe laat moet je opstaan? We plannen met de moeder de tijd tot de kinderen naar school gaan. Het is heel fijn te horen als een cliënt vertelt: “Omdat jij iedere week komt, hoef ik niet opgenomen in een psychiatrische kliniek.”

Betty van Oosten

Thuisbegeleiding is onder andere bedoeld voor mensen

Thuisbegeleiding geeft bijvoorbeeld:

met:

• Opvoedingsondersteuning

Coba Fennema (47): B-hulp bij doarpsteam Wergea.

• een verstandelijke beperking

• Hulp bij de organisatie van het huishouden

Ze komt langs voor persoonlijke verzorging, onder an-

• dementie

• Mantelzorg ondersteuning

dere hulp bij douchen en het aan- en uittrekken van

• een psychiatrische aandoening

• Budgetbegeleiding

steunkousen.

• autisme of iets dergelijks

• Begeleiding bij het opbouwen van dag- en vrijetijdsbe-

“Dertig jaar geleden kwam iemand op de huishoudschool vertellen over de thuiszorg. Toen dacht ik ‘dat ga ik doen!’.”

• verslavingsproblemen

steding

Specialistische verpleging

Sterven in je eigen huis Het is geen gemakkelijk onderwerp om over te praten

medische apparatuur. Wat is het mooi om gewoon thuis te

of zelfs maar over na te denken. Over hoe je wilt ster-

zijn, ook al heb je elke dag een half uur antibiotica nodig

ven. Toch hoor je vaak: “Ik wil in mijn eigen huis ster-

via een infuus. Niet naar het ziekenhuis, geen gedoe met

ven.” Met de geluiden van je eigen huis, je familie en je

parkeren en wachten, maar gewoon thuis op de bank op

spullen om je heen. En weet u: dat kan. Het Specialis-

de afgesproken tijd. En niks is heerlijker dan je kindje mee

tisch Team van Thuiszorg Het Friese Land maakt het u

te nemen uit het ziekenhuis. Als dat kan omdat Adriaan

thuis die laatste dagen zo comfortabel mogelijk, samen

en zijn collega’s helpen met de sondevoeding, is de keuze

met uw huisarts.

gauw gemaakt.

Adriaan Stork is verpleegkundige van het Specialistisch

Adriaan werkt graag voor de thuiszorg: “Het Friese

Adriaan Stork

Team. Zijn telefoon gaat. Een huisarts vraagt of hij bij een

Land streeft naar het beste voor de patiënt. Onze or-

Het Specialistisch Team van Thuiszorg Het Friese Land

patiënt een infuus voor morfine kan aanleggen. Ze over-

ganisatie geeft ons de gelegenheid een goede kwaliteit

helpt u thuis bij:

leggen over de medicijnen en spreken samen bij de pa-

zorg te geven. We letten op elkaar, leren van elkaar en

• Infuusbehandelingen

tiënt af. Niet voor te stellen dat hij nu nog op het kantoor

krijgen de kans onze kennis op peil te houden. Het is

• Injecties

van Thuiszorg Het Friese Land zit en over een uur iemand

soms best heftig. Vooral als je de laatste dagen van ie-

• Sondevoeding

helpt de laatste periode van zijn leven zonder pijn of be-

mand begeleidt. Dan ben je je bewust: ‘dit was het dan’.

• Katheters

nauwdheid door te brengen.

Daar komen we allemaal voor te staan. Dan hoop je op

• Stomaverzorging

de beste zorg. Ik ook. En ik weet dat we daar heel veel

• Nierdialyse

aan kunnen doen.”

• Pijnbestrijding

Gelukkig is dit niet het enige wat Adriaan doet. Hij is helemaal thuis in de techniek van infusen, katheters en andere

4

• Palliatieve sedatie


0900-8864

24 uur per dag (10ct pm)

“Een beetje van het dorp”

Het dorpsteam in Aldeboarn Nog maar één stap is Klaske Visser (42) buiten de deur van haar kantoor of een meneer springt van zijn fiets om haar te spreken. Klaske is wijkverpleegkundige van het dorpsteam in Aldeboarn. De voorbijganger vertelt haar hoe “De ene ochtend is de andere niet. Er is zo’n verschei-

het met zijn vader in het verzorgingshuis gaat.

denheid aan cliënten. Bij de één maak je een praatje, de

De dorpsteams van Thuiszorg Het Friese Land verzorgen

kan het weten, want zij fietst het hele dorp door op weg

ander was je helemaal en bij een stervende patient heb

alle zorg met een kleine, vaste groep mensen. In Alde-

naar haar cliënten. Ze zwaait tegen iedereen, want ieder-

je contact met de familie.”

boarn zijn ze met z’n negenen. Maar hoe klein ook, er is

een kent haar. “Het is gezellig bij het dorp te horen. Het

heel veel mogelijk.

dorpsteam is toch een beetje van het dorp. Je krijgt veel achtergrond informatie, daarom weet je wat er speelt.”

Susan van Oorschot (36), Verzorgende Damwoude Zes jaar bij Thuiszorg Het Friese Land.

Klaske is coördinator van het dorpsteam in Aldeboarn. Ze deelt de werkzaamheden en de mensen in. Ze krijgt vra-

Wijkverpleegkundige Klaske belt op kantoor met het spe-

gen en opmerkingen van cliënten graag rechtstreeks via

cialistisch team om te overleggen over het zwachtelen

haar eigen telefoonnummer. Wel zo direct.

van een been. Ze vertelt wat ze al gedaan heeft. Soms schakelt ze collega’s in voor advies of hulp. Met vereende

“In in doarp kin je moai oersicht hâlden,” zegt Janke Ei-

krachten is zeer veel mogelijk.

zema (56), verzorgende-D bij hetzelfde dorps-team. Zij • Hulp bij algemene dagelijkse levensactiviteiten (adl) • Terminale zorg • Stomazorg • Katheterzorg • Wondzorg • Medicatie overhandigen “Binnenkort ga ik een week op vakantie. Eén cliënt zei

• Diabetes zorg

dat hij geen invaller hoeft in die week, omdat hij geen

• Zwachtelen van benen

‘vreemden’ in huis wil. Ik ben dus geen vreemde. Dat

• Psychische ondersteuning tijdens ziekteproces

vind ik een compliment.”

• Begeleiding dementerende ouderen • De zorg rond oncologie • Huishoudelijke verzorging

Sieneke Haanstra (50), huishoudelijk verzorgende, dorpsteam Grou. Sieneke doet uw huishouding als u

Coba Fennema, Klaske Visser en Janke Eizema

dat zelf niet meer kunt.

Met zorg geregeld. Ook op Schiermonnikoog. “Kijk vanaf het eiland eens over het wad richting vaste wal. Dan voel je het. Het is anders op een eiland. Daarom is de zorg ook anders,” zegt Tineke Mozes, wijkverpleegkundige op Schiermonnikoog. Zij levert samen met haar collega’s zorg aan bewoners én badgasten. Op een eiland hebben bijna alle thuiszorgmedewerkers

contacten, eilanders kunnen niet zonder. En wij zijn me-

een dubbele pet op. Thuiszorg en supermarkt, thuiszorg

disch technisch goed, zodat we een snelle thuiskomst

en huifkarrenverhuur of thuiszorg en doktersassistente.

naar het eiland voor elkaar krijgen.”

Eerste een cliënt helpen met kousen aandoen en vervolgens werken in de winkel is heel gewoon. “Voor veel cliënten ben je de enige die bij hen langs-

Maar ook voor badgasten, zoals de toeristen hier heten, zet de thuiszorg het hart open. Er zijn doodzieke mensen

Op een eiland zijn privé en werk voor de thuiszorgmede-

die graag nog een keer op vakantie willen. De medewer-

wereld.”

werkers veel meer met elkaar verbonden. Je moet er reke-

kers van de thuiszorg adviseren dan over het verblijf, zo-

ning mee houden en je kunt er gebruik van maken. Omdat

dat je zeker weet dat je vanuit je bed de zee kunt zien.

Trynke Brolsma (55), verzorgende IG in Leeuwardera-

iedereen elkaar kent, weet je wanneer iemand naar het

Maar ze vangen ook met liefde het jonge gezin uit het mid-

ziekenhuis gaat. Dan kun je alvast rekening houden met

den van het land op met een zieke vader. De familie kreeg

de terugkomst. “Mensen willen na een ziekenhuisopname

de thuiszorg niet georganiseerd en door die warboel kwa-

snel weer naar huis. Heimwee naar het eiland, de sociale

men ze niet meer aan zichzelf toe. “Wij vinden het bijzon-

komt op een dag. Je bent de verbinding met de buiten-

deel. Behalve dat Trynke op haar route helpt douchen, kousen aan- en uittrekken en oogdruppelen verzorgt zij ook wonden, begeleidt diabetici en helpt bij katheteri-

der als mensen dit nog ondernemen, dan zetten wij graag

seren.

de kracht van onze organisatie in. En we zijn hartstikke vindingrijk.”

“Wij zijn onderdeel van de De

“Op het eiland hebben we de hele zorg zoals je in een

cliënt kan mij rechtstreeks

verpleeghuis of verzorgingshuis biedt. Je moet er soms

telefonisch bereiken.”

wat voor ondernemen. Je moet de deur uit voor de dagop-

dorpsgemeenschap.

vang, maar dat regelen we. We hebben op het eiland alles en dat hoeft niet beslist binnen één gebouw”

Klaske Visser (42), wijkverpleegkundige

Dorps-

team Aldeboarn. 19 jaar bij het Friese Land. Klaske is verantwoordelijk voor de totale zorg in Aldeboarn. Zelf is ze er voor de verpleegkundige zorg zoals wonden verbinden en stoma’s verwisselend.

Eilandcoördinatoren Ineke van Dartel (50), Vlieland, Tineke Mozes (53), Schiermonnikoog en Elly Westenenk (55), Terschelling. Niet op de foto Remco Visser, Ameland.

Wijkverpleegkundigen van de eilanden coördineren de thuiszorg voor bewoners en badgasten.

5


0900-8864

24 uur per dag (10ct pm)

Maak kennis met Maaltijdservice Noord en proef een gratis maaltijd Eten is belangrijk. Eten is hét moment om nieuwe ener-

Gratis maaltijd proeven

gie op te doen. Even een moment van rust of gezellig

U mag eenmalig een gratis maaltijd proeven van Maal-

samen zijn. Maaltijdservice Noord begrijpt hoe belang-

tijdservice Noord. Mocht u daarna besluiten klant

rijk een maaltijd voor u is. Daarom koken ze niet alleen

te worden, dan ontvangt u als lid van Het Friese Land

gezond, maar ook lekker.

€ 0,15 korting op een koelverse maaltijd en € 0,50 korting op een diepvriesmaaltijd.

Maaltijdservice Noord voor iedereen Maaltijdservice Noord bezorgt de maaltijden bij u thuis.

Boodschappen thuis bezorgd

Dat is niet alleen handig en makkelijk als u zelf niet meer

Maaltijdservice Noord heeft ook een boodschappenser-

in staat bent om te koken, maar ook prima geschikt als

vice. U heeft de keuze uit een ruim assortiment en maakt

u het druk hebt of geen zin hebt uw maaltijd zelf te be-

gebruik van de wekelijkse aanbiedingen van de COOP. Als

reiden.

lid van Het Friese Land ontvangt u € 1,00 korting op de bezorgkosten en betaalt u € 4,00 per bezorging. Indien u

Eenvoudig bestellen

naast u boodschappen ook maaltijden afneemt betaalt

Maaltijden bestellen is eenvoudig. Elke week ontvangt u

u slechts € 3,00 bezorgkosten voor de boodschappen.

een menukaart waaruit u een voor- en hoofd-gerecht en dessert kiest. De keuze is groot en het aanbod gevari-

Meer informatie

eerd. Maaltijdservice Noord brengt de maaltijden gratis

Voor meer informatie kijkt u op

bij u thuis.

www.maaltijdservicenoord.nl of belt u met de klantenservice van Maaltijdservice Noord, telefoonnummer

“Niet alleen het verzorook alles er omheen. De

Het Friese Land Voor Leden in 2010

wisseldiensten,

gen vind ik leuk, maar bloed-

Als lid van Het Friese Land Voor Leden maakt u tegen aantrekkelijke kortingen gebruik van cursussen, informatie

suikers doorbellen naar

en service op het gebied van gezondheid, comfort, ontspanning, preventie, veiligheid en onderhoud van huis en

de huisarts, helpen met

tuin. Het lidmaatschap kost u slechts € 17,50 per jaar. Betaalt u met automatische incasso dan krijgt u maar liefst

wassen. En steeds weer

€ 2,50 korting en betaalt u € 15,-.

andere mensen.” Bianca ten Hoonte (39), Verzorgende IG, Doarpsteam VeenwoudenZwaagwesteinde. 4 jaar bij Het Friese Land. Eigenlijk zit Bianca tussen de verzorging en verpleging in. Ze helpt met wassen, maar komt ook langs om medicijnen te geven of insuline te spuiten en ze belt zonodig de bloedsuikers door aan de huisarts.

Een greep uit de mogelijkheden:

• Korting op de cursus Babymassage, Eerste hulp bij kinder-

• Informatie over wonen, zorg en welzijn, dag en nacht.

• Korting op themabijeenkomsten over diverse onderwer-

ongelukken, Slapen kun je leren of Stoppen met roken. pen (vallen, ouder worden, mantelzorg, eenzaamheid).

• Gratis het magazine Thuisleven.

• Leden ontmoeten leden op de gezellige koffieochtenden

• Korting en bemiddeling opticien en audicien aan huis. • Korting en bemiddeling op de kapper en pedicure aan huis.

(gratis voor leden). • Workshops, activiteiten, sauna, zwembaden of uitstapjes,

• Korting en bemiddeling op de klussendienst en hovenier.

gratis of met korting voor leden.

• Hulp aan huis bij uw financiële administratie. • 3% korting op uw ziektekostenverzekering bij De Friesland

• Gratis maaltijd proeven en korting op maaltijden aan huis. • Korting op de zorgtelefoon en personenalarmering.

Zorgverzekeraar. Meer info: (058) 291 31 31.

Colofon

Word nu lid van Het Friese Land Voor Leden Ja ik word lid van Het Friese Land Voor Leden en betaal nu slechts

BON

€ 7,50 voor dit jaar. Eind- en hoofdredactie: Gerry Hoekstra

Ik machtig Het Friese Land jaarlijks tot automatische incasso.

Teksten en fotografie: Astrid Talsma-Schoenmaker

Naam

Uitgever: Romeo Delta, Lichtenvoorde

Adres

T: 0544 - 35 22 35 W: www.romeodelta.nl

Postcode

Reacties:

Telefoon

Thuiszorg Het Friese Land

Rekeningnummer

Redactie informatiekrant

E-mailadres

Postbus 417

Aantal personen thuis

8901 BE Leeuwarden

e-mail: communicatie@thfl.nl

Stuur deze bon op naar: Het Friese Land Voor Leden Antwoordnummer 6039, 8900 VC LEEUWARDEN (een postzegel is niet nodig).

6

Voorletter

Woonplaats

Geboortedatum

m/v

Handtekening

Die fikse collectiviteitkorting bij De Friesland Zorgverzekeraar is mooi meegenomen, dat scheelt ons tientallen euro’s per jaar.


0900-8864

24 uur per dag (10ct pm)

Krukken of een rolstoel nodig? De Cliëntenraad van Thuiszorg Het U leent het bij Het Friese Land Friese Land

Waar ga je heen voor het lenen van krukken? Natuurlijk naar Thuiszorg Het Friese Land. Kleine hulpmiddelen zoals een antidecubituskussen, een bedleestafel, bedverhogers, douchestoel of toiletverhoger leent u via één van de

De taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliën-ten van Het

Friese Zorgwinkels of één van de dertien uitleenpunten van Thuiszorg Het Friese Land. Marijke Lanting en Tjikkie de Vries van de Friese Zorgwinkel helpen u graag.

Friese Land. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd

Heeft u uw enkel verstuikt? Dan leent u met uw zorgpas-

over allerlei zaken die be-langrijk zijn voor cliënten.

je en BSN nummer elleboogkrukken of een rolstoel bij

Ook adviseert de Cliëntenraad de directeur-bestuurder

de Zorgwinkel in de winkelstraat van het MCL of aan de

over het be-leid.

Kelvinstraat. Maar u kunt ze ook ophalen bij één van de

Contacten Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de thuiszorg onderhoudt de Cliëntenraad contact met andere thuiszorgorganisaties, Zorgbelang Fryslân en het Zorgkantoor. Daarnaast gaan leden van de Cliëntenraad regelmatig mee met verpleegkundigen en verzorgenden. Ze krijgen daardoor een goede indruk van de vakkennis en van de respectvolle wijze waarop de medewerkers hun werk doen. Bovendien komen ze zo in contact met verschillende cliënten. Open voor suggesties De informatie die de Cliëntenraad verzamelt door contact met de achterban, is zeer waardevol. Thuiszorg Het Friese Land komt zo te weten hoe cliënten in het algemeen over de instelling denken. De Cliëntenraad zoekt actief contact met cliënten, maar hoort ook graag van u welke onderwerpen u graag behandelt ziet. Neemt u contact op met de Cliëntenraad van Thuiszorg Het Friese Land, ook als u vragen of opmerkingen heeft. Bel 0900-8864. Nieuwe leden gezocht! De Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. Heeft u een brede belangstelling voor zorg? Onderhoudt u contacten met belangenorganisaties als ouderbonden en patiëntenverenigingen? Dan is de Cliëntenraad op zoek naar u! De Cliëntenraad biedt een enthousiast team om goed mee samen te werken en een leuke functie waarbij u vanuit een positieve sfeer invloed kunt uitoefenen op de positie van cliënten. Kijk op www.thfl.nl voor de volledige functieomschrijving.

andere uitleenpunten van Het Friese Land. Kleine hulpmiddelen leent u daar ook. Voor drie maanden. Die drie maanden kunnen verlengd tot zes. Kleine hulpmiddel lenen Medewerkers van de Zorgwinkel vullen een uitleenbon in en declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Grote hulpmiddelen, zoals een hoog-laag bed, worden bij u thuis bezorgd. Kleine artikelen die niet onder de uitleen vallen,

huisarts een standaard rollator of elleboogkrukken bij de

zoals een bloeddrukmeter, urinaal of gipshoezen voor het

Zorgwinkel. Wilt u een ander model, dan krijgt u met het-

douchen met een gipsenbeen, schaft u in de winkel aan.

zelfde aanvraagformulier een aantrekkelijke vergoeding.

Daar kunt u terecht voor aangepast bestek en voor een

Bent u elders verzekerd, informeert u dan bij uw eigen

babyweegschaal, een borstkolf of een kraammand. Het

verzekeraar over de vergoeding. Informeer bij de uitleen-

maakt de Zorgwinkel tot een winkel voor jong en oud.

punten of in de Friese Zorgwinkel naar de vergoeding voor andere producten. Natuurlijk mag u ook bellen naar

Blijvende voorzieningen

0900-8864. Wij helpen u graag.

Heeft u na een half jaar nog hulpmiddelen nodig, dan

Streep de woorden die in het lijstje staan weg uit de mengelmoes van letters. De woorden kunnen er Bel met 0900-8864 voor regels over het lenen van hulpin alle richtingen in voorkomen, dus ook diagonaal en achterstevoren. Sommige letters worden voor Zorgverzekeraar halen met een aanvraagformulier van de middelen en de adressen waar u ze op kunt halen. meerdere woorden gebruikt. Als alle woorden zijn weggestreept, blijven er letters over die, in leesrichting, de oplossing vormen. moet u deze aanschaffen. Verzekerden bij de Friesland

Streep de woorden die in het lijstje staan weg uit de mengelmoes van letters. De woorden kunnen er in alle richtingen in voorkomen, dus ook diagonaal en achterstevoren. Sommige letters worden voor meerdere woorden gebruikt. E T S E O T S S E N T I F E AANDACHT Als alle woorden zijn weggestreept, blijven er letters over die, in leesrichting, de oplossing vormen. ALARM H U I S B E Z O E K R L G T ARTS BRIL L E T S E O T S S E N T I F E N E Z E L C A S M E G I D U AANDACHT CONSULT ALARM O H U I S B E Z O E K R L G T ARTS DEELTAXI K R U K O T U L V R D R IJ E DIEETMAALTIJD BRIL O N E Z E L C A S M E G I D U CONSULT DOUCHESTOEL R L I N R O F A L N A B T P DEELTAXI EHBO P K R U K O T U L V R D R IJ E DIEETMAALTIJD FITNESSTOESTEL DOUCHESTOEL R E S I K O L I U E M L L A FYSIOTHERAPEUTE R R L I N R O F A L N A B T P EHBO HUISBEZOEK FITNESSTOESTEL X OI L L I K U L E AM TL U RFYSIOTHERAPEUTE KRAAMHULP E O R U E KS NI K L AA HUISBEZOEK KRUK K L O WU UK V N D X IA LG K L L A A LT H U AI RA E KRAAMHULPLEZEN KRUK LOOPREK L S L EW EU AV D LEZEN E AE GT L N A A L MH II A S EM H LUISTEREN LOOPREK MITELLA T S E E A E E T N A M I S M H LUISTEREN T E T L E R D L A T P T T T REKVERBAND MITELLA REVALIDATIE Z T E T L E R D L A T P T T T REKVERBAND ROLLATOR O I H L Z A B A E O O E E O REVALIDATIE ROLLATOR S O I H L Z A B A E O O E E O ROLSTOEL E R P B C IJ R A R E C R E I ROLSTOEL SPORT SPORT A E R P B C IJ R A R E C R E I STEUNKOUSEN STEUNKOUSEN TILLIFT L R G H O K N T N T D E I S TILLIFT H L R G H O K N T N T D E I S VERPLEEGKUNDIGE VERPLEEGKUNDIGE VOEDINGSADVIES E HH CC U U O OD DS SN D N YD Y VOEDINGSADVIES L E E OO TT SS E WELZIJN WELZIJN ZORG ZORG V O O E E DD II N N GG SS A A D D V VI IE S E FS F

PUZZEL

L

O

O P R E K L T Z S A H L V

Thuiszorg Het Friese Land vindt u in Noord en Midden Friesland

Marijke Lanting en Tjikkie de Vries van de Friese Zorgwinkel

Streep de woorden die in het lijstje staan weg uit de mengelmoes van letters. De woorden kunnen er in alle richtingen in voorkomen, dus ook diagonaal en achterstevoren. Sommige letters worden voor meerdere woorden gebruikt. Als alle woorden zijn weggestreept, blijven er letters over die, in leesrichting, de oplossing vormen.

Stuur de oplossing van de puzzel voor 1 augustus naar: Thuiszorg Het Friese Land Redactie informatiekrant Postbus 417 8901 BE Leeuwarden Onder de juiste inzenders verloten wij zeven roestvrijstalen isolatiekannen.

7


‘Op mijn werk houdt niemand rekening met mijn ziekte. Wat zijn mijn rechten?’ ‘Ik heb moeite om de

MEE Friesland biedt informatie, advies en onder-

trap op te komen.

steuning aan mensen met een beperking en hun

Kom ik in aanmerking

omgeving. Onze deskundige consulenten gaan

voor een traplift?’

Hebt u diabetes? En wilt u één contactpersoon die al uw zorg regelt, bewaakt en op elkaar afstemt? Heeft uw organisatie preventie hoog in het vaandel? En wilt u gezondheidsrisico’s van uw medewerkers of scholieren beperken met vaccinatie? Of de gezondheid van uw medewerkers verhogen met gezondheidverbeterprogramma’s? Wilt u de deskundigheid van uw (para)medisch personeel verhogen? En denkt u hierbij aan een op maat gesneden opleiding?

Uw vraag staat centraal

‘De ontwikkeling van onze dochter verloopt anders dan bij andere kinderen. Bij wie kan ik terecht?’

samen met u op zoek naar antwoorden op vragen op het gebied van leven, wonen, onderwijs, opvoeding, werk en vrije tijd. MEE Friesland heeft bureau’s in Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Heerenveen en Drachten. De diensten van MEE zijn kosteloos en er is geen verwijzing voor nodig. Heeft u vragen? Bel (058) 284 49 11 of kijk op www.meefriesland.nl

‘Ik zoek een maatje om leuke dingen mee te doen, waar vind ik zo iemand?’

Ondersteuning bij leven met een beperking

Of, wilt u (tijdelijk) ondersteuning van hoog gekwalificeerd (para)medisch personeel? Medewerkers die onmiddellijk inzetbaar zijn als verpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, doktersassistenten of ander paramedisch personeel?

Fier Fryslân biedt hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Dan is de Attint Zorggroep voor u hét adres waar u moet zijn!

Het Behandelcentrum Fier Fryslân biedt traumabehandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen die getraumatiseerd zijn als gevolg van misbruik en mishandeling of omdat ze getuige zijn (geweest) van geweld tussen hun ouders. Ook bieden wij hulp aan getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel. Wij zijn een erkend Top Referent Trauma Centrum voor de Jeugd. Wij ontwikkelen behandelprogramma’s en werken veel samen met de opvangvoorzieningen van Fier Fryslân en met het Top Referent Trauma Centrum voor Volwassenen van GGZ Friesland. Voor het behandelcentrum en het kinder- en jeugdtraumacentrum van Fier Fryslân zoeken wij een resultaatgerichte:

Dicht bij huis, binnen het gezondheidscentrum De Zwaaij in Leeuwarden, krijgt u antwoord op uw vraag! Attint Zorggroep is een multidisciplinaire en innovatieve zorgorganisatie die uw vraag centraal stelt en die uw vraag snel, adequaat en deskundig oppakt. Wilt u meer weten? Bezoek onze site www.attint.nl of kom langs: ons adres is Coopmansstraat 44 in Leeuwarden. Bellen kan ook via 06 34 76 43 20. … Attint Zorggroep ontzorgt!

U weet niet wat u hoort! Doe de gratis hoortest bij Dantuma, uw hoorspecialist. Dantuma Leeuwarden Borniastraat 125

☎ �

Psychiater en Kinder- en Jeugdpsychiater Minimaal 8 uur per week

Ervaren GZ – psycholoog/psychotherapeut 24-36 uur per week

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 24-36 uur per week

Wij bieden een zelfstandige functie in een zich ontwikkelende en ambitieuze organisatie. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en afhankelijk van ervaring.

• Gratis hoortest

• Hoortoestellen • Hoorhulpmiddelen • Zwem en slaapdopjes

0800 - 280 04 09 info@dantuma.com www.dantuma.com

Meer informatie werkt met zorg

Leeuwarden, Heerenveen, Alkmaar, Emmeloord

Voor meer informatie kunt u kijken op www.fierfryslan.nl Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Wall, Hoofd Behandelcentrum op telefoonnummer 06-30417202

Het Friese Land  

Het Friese Land zorgkrant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you