Page 1

De

Graafschap zakelijk

ATAG CV Trots op zijn roots PINCVISION

gaat voor kampioenschap

DE DE DEGRAAFSCHAPPERS GRAAFSCHAPPERS GRAAFSCHAPPERS P PRPROROGOGRGRARAMAMM MMAMABABL BA L LADADD V VAVANANN D DEDE G E GRGRARAAAAFAFS FSCSCHCHAHAPAP P

DE GRAAFSCHAPPERS PROGRAMMABLAD VAN DE GRAAFSCHAP

PRIJS PRIJS PRIJS 1,-1,-1,OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL SPORTDRANK: SPORTDRANK: SPORTDRANK: KLEDINGSPONSORS: KLEDINGSPONSORS: KLEDINGSPONSORS:

HOOFDSPONSOR: HOOFDSPONSOR: HOOFDSPONSOR: OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL PARTNERS: PARTNERS: PARTNERS: HOOFDSPONSOR:

OFFICIAL PARTNERS:

OFFICIAL SPORTDRANK:

A DD

dienstverlening op maat

dienstverlening op maat

PRIJS 1,KLEDINGSPONSORS:

MEDISCH MEDISCH MEDISCH PARTNER: PARTNER: PARTNER: MEDISCH PARTNER: dienstverlening dienstverlening dienstverlening op maat op maat op maat

dienstverlening dienstverlening dienstverlening op maat op maat op maat


MET EEN GOEDE COACH STA JE ER NOOIT ALLEEN VOOR Iedereen heeft weleens een steuntje in de rug nodig. Of je nou wilt leren voetballen of met geld moet leren omgaan. Bij het eerste kunnen we niet helpen. Maar in het tweede geval staat de bank natuurlijk wel klaar. Met een prima rekening voor jonge klantjes ĂŠn ouders. Meer weten? Ga naar abnamro.nl of bel 0900-0024 (EUR 0,10 per min).


I N H O U D

3

9

Carl BerlO Van aTag CV heefT VerTrOuwen in de graafsChap. waar TeKenT in de huidige eCOnOMisChe Crisis een hOOfdspOnsOr nOg VOOr drie seiZOenen? Jawel,

29

BiJ de graafsChap. aTag CV KeTels sTaaT VOOr KwaliTeiT en BeTrOuwBaarheid, nieT alleen MeT de VerwarMingsKeTels

piM sTeVerinK, hOOfd hOreCa BiJ

Maar OOK MeT

de graafsChap wil iedere dag

spOnsOring.

KwaliTeiT leVeren. BiJ winsT Of Verlies, BiJ de graafsChap is alTiJd waT Te BeleVen. piM gunT u een KiJKJe aChTer de sCherMen Van de afdeling hOreCa.

en Verder:

19

5

Voorwoord

6

Henk Bloemers: samen werken aan de toekomst

10

Nieuws

11

SPIEL MIR EINER een bedrijf van formaat

13

Nieuws

14

Switch geïnfecteerd met het De Graafschap-virus

15

Business Club lidmaatschap

pinCVisiOn heefT in Tien Jaar haar spOren

16

Poster Selectie 2012-2013

Verdiend. nu is heT TiJd OM Op ZOeK Te

21

Nieuws

gaan naar een parTner die Kan BiJdragen

22

Happy Hours meer dan netwerken alleen

aan eXpOsure. direCTeur edO BOsga weeT

24

Sponsorniveaus

ZeKer daT diT Via de graafsChap Kan. “de

25

Super Talentenmuur

graafsChap ZiT nu eVen in Zwaar weer, Maar

27

De Graafschap maatschappelijk

daT heT weer gOed KOMT weeT iK ZeKer. JuisT

31

Theo Zwarthoed over voetbal en golf

nu willen wiJ een BiJdrage leVeren.”

33

Sponsoren

34

Alle Business Club Leden op een rij

www.degraafsChap.nl


Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen. Dat is de opdracht die Estinea zich heeft gesteld. We ondersteunen cliënten in de Achterhoek en Twente. Die kunnen daardoor zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken en hun leven zo zelfstandig mogelijk inrichten.

werken is meer dan geld verdienen

motivatie en begeleiding verzekerd

Voor mensen met een verstandelijke beperking is werken vaak veel meer dan een mogelijkheid om inkomen te verwerven. Het is allereerst de erkenning van het feit dat zij mensen zijn met mogelijkheden. Onze cliënten kiezen steeds vaker voor een begeleid werkplek buiten de traditionele werk- en activiteitencentra. Logisch, want een baan in een regulier bedrijf zorgt voor nieuwe contacten, biedt meer eigenwaarde, werkt statusverhogend en maakt werknemers tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. In uiteenlopende bedrijven, op maneges, in supermarkten, scholen, kapsalons, zorgcentra’s en winkels vinden steeds meer cliënten een zinvolle maatschappelijke

De mogelijkheden, voorkeuren en interesses van onze cliënten vormen het uitgangspunt, maar vanzelfsprekend hebben wij ook werkgevers iets te bieden. De motivatie van onze clienten is bijzonder goed. Daarnaast zorgen wij voor uitstekende begeleiding.

positie.

wij willen graag eens met u praten Misschien heeft u binnen uw organisatie wel een plek voor één van onze cliënten. Uiteraard wilt u als ondernemer eerst de risico’s inschatten, wat het u kost en wat het u oplevert. Daarom willen wij graag met u in gesprek. Ziet u binnen uw bedrijf kansen om iemands bestaan te verrijken, door hem of haar een werkplek te bieden? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers begeleid werken komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden en voorwaarden met u door te spreken.

Stichting Estinea

www.estinea.nl • info@estinea.nl

tel.: 088-49 50 500 • fax: 088-49 50 550


V O O R W O O R D

COLOFON De Graafschap Zakelijk is een uitgave van De Graafschap Publishers in opdracht van De Graafschap Doetinchem 6e jaargang november 2012 Betaald Voetbal De Graafschap Stadion De Vijverberg Postbus 249 7000AE Doetinchem Tel: 0314-368450 Fax: 0314-368451 info@degraafschap.nl www.degraafschap.nl www.twitter.com/degraafschap www.twitter.com/degraafschapbc Opgericht: 1954 Clubkleuren: blauw-wit Raad van Commissarissen Voorzitter: vacant Vice-voorzitter: Henk Zweers Leden: Henk van Braak, Wiet ten Brinke, Rob Holtslag, George de Jong

ZaKen gaan alTiJd dOOr

Directie: Henk Bloemers algemeen directeur Redactie: Hidde Veltkamp, Huub Kerkhoffs, Marc Teloh Fotografie: Joop Kappert, Theo Kock, Carlo Stevering, Johan Wissing, Andre Kaal Coördinatie: Martine Zuil Acquisitie: De Graafschap Publishers tel: 0314 333453

Ook in deze tijd dat de conjunctuur tegenwind vertoont, is het belangrijk je bedrijf te blijven promoten. Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren: via radio of tv, via advertenties of mailings, maar ook steeds vaker via de digitale weg, denk aan internet en de vele social media kanalen (LinkedIn, twitter etc.). In deze mix van communicatie-uitingen kan eigenlijk uw lidmaatschap van het grootste regionale businessplatform niet ontbreken. Vele bedrijven gingen u al voor en werden lid van de Business Club van De Graafschap. Men is niet alleen lid geworden om betaald voetbal in onze regio te ondersteunen, maar vooral ook om er zakelijk de revenuen van te kunnen plukken. Uiteraard vraagt dit voor uw bedrijf een investering. Maar telkens als u de balans opmaakt, moet de wijzer wel de goede kant op slaan. Doordat u bijvoorbeeld met

uw relaties een bijzondere avond hebt gehad, eventueel nieuwe contacten heeft kunnen leggen, net die ene persoon heeft kunnen spreken waar u al jaren tracht om mee aan tafel te komen. Of nog concreter, handel mee heeft kunnen drijven.

Vormgeving: www.goedkoopstevormgevers.nl Drukkerij Westerlaan Lichtenvoorde Druk: Drukkerij Westerlaan Lichtenvoorde Oplage: 1.500

Een speciaal zakelijk hoogtepunt is de tweejaarlijkse Zakenmanifestatie, waar sponsoren (gemiddeld 100 deelnemende bedrijven!) zich presenteren aan het Oost-Gelderse bedrijfsleven. Iedere editie trekt meer dan 7.500 bezoekers. De eerstvolgende editie, inmiddels de 8e, is op dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2013. Zet deze datum in ieder geval nu al in uw agenda, want deze bijeenkomst mag u zeker niet missen! Rest mij u nog goede zaken toe te wensen…

Eindredactie en coördinatie De Graafschap: Marc Teloh Verantwoording: Deze De Graafschap Zakelijk is een uitgave van De Graafschap Publishers in opdracht van Betaald Voetbal De Graafschap en verschijnt eenmaal per seizoen. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Betaald Voetbal De Graafschap.

Vincent Immink Voorzitter Business Club

www.degraafsChap.nl

5


6

I N T E R V I E W

HENK BLOEMERS, ALGEMEEN DIRECTEUR DE GRAAFSCHAP:

‘saMen werKen aan een sTaBiele TOeKOMsT’ VOOruiTKiJKen. daT is heT CredO waarMee de graafsChap dOelBewusT heT nieuwe seiZOen insTapTe. aanpaKKen en welOVerwOgen BliJVen BOuwen aan een sTaBiele en suCCesVOlle VOeTBalOrganisaTie. de BliK geriChT Op de TOeKOMsT. Maar nieT ZOnder lering Te TreKKen uiT heT Verleden.

www.degraafsChap.nl


I N T E R V I E W

Algemeen directeur Henk Bloemers is overtuigd van de koers die de club vaart. “Maar het is wel zaak dat iedereen (sponsor, vrijwilliger, supporter, speler of medewerker) de rijen sluit en de club op een positieve manier steunt.”

Het is, volgens Haank, belangrijk dat eventuele transferinkomsten, buiten de nog lopende transferpools, nu weer volledig aan de club ten goede komen. “Hierdoor wordt de club ook gestimuleerd te blijven inzetten op de eigen jeugdopleiding.”

“Met de steun van ieder met een blauwwit hart kunnen we werken aan het verder versterken van onze club. Weloverwogen, niet overhaast. Maar wel met het doel om op sportief gebied stappen te maken. Bouwen aan een stabiele organisatie waarin medewerkers en spelers zich ontwikkelen. Dit seizoen is het belangrijk om de play-offs te halen. En als er dan na een of twee seizoenen een gedegen fundament ligt zou een terugkeer naar de Eredivisie verantwoord zijn.”

ATAG CV-KETELS Toekomstgericht is ook de langdurige verbintenis die de club kon aangaan met ATAG CV-ketels. De multinational uit Lichtenvoorde verbond zich als hoofdsponsor voor drie jaar aan De Graafschap. “Ook daaruit spreekt vertrouwen in onze toekomst”, aldus Bloemers. Stabiel blijven ook de activiteiten van de Business Club van De Graafschap, het grootste zakelijke platform van Achterhoek en Liemers. “Natuurlijk speelt het voor een aantal sponsoren een rol dat hun club sportief op een lager niveau acteert. Maar voor veel leden van de Business Club staat het rendement van hun sponsorschap los van de prestaties op het veld. Ondernemers willen zakelijk resultaat zien van het BC-lidmaatschap. Met het grote aantal activiteiten en het maatwerk dat wij bieden, slagen velen daarin.”

UIT HET DAL Bloemers windt er geen doekjes om. “De degradatie was voor iedereen verschrikkelijk. Voor staf, spelers, medewerkers en zeker ook voor supporters en sponsoren. Maar met z’n allen klimmen we uit het dal. Waar nodig is orde op zaken gesteld. We hebben pijnlijke ingrepen, in bijvoorbeeld de personele organisatie, moeten doen. “We moesten flink reorganiseren en zwaar bezuinigen. Maar wel met een duidelijk doel voor ogen. We zijn een gezonde organisatie en willen dat blijven. Het vertrek van Clémence Ross als voorzitter, door druk van buitenaf, was tevens een zwarte bladzijde in de historie. Toch respecteer ik haar besluit.”

MAATSCHAPPELIJK Ook op maatschappelijk en sociaal gebied blijft De Graafschap zich profileren. Sterker: het aantal activiteiten onder de noemer ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ groeit gestaag.

“En niet alleen op papier”, zo benadrukt Bloemers. “Het gaat erom dat je als club concreet bijdraagt aan het verbeteren van de samenleving. De Graafschap wil de betrokkenheid bij de regio versterken.” In dat kader gaat in januari ‘Playing for Success’ van start. Leerlingen die op school wat achterblijven, krijgen in hun vrije tijd steun bij het spelenderwijs verbeteren van hun kwaliteiten. In de ambiance van het stadion werken ze samen aan opdrachten. Docenten, vrijwilligers, voetballers en trainers dragen hun steentje bij. Nieuw in het scala van mvo-activiteiten wordt het project dat zich richt op jonge meisjes die als alleenstaande moeders een weg moeten vinden. Samen met het ROC Graafschap College en de gemeente Doetinchem wil De Graafschap de tienermoeders wegwijs maken in de maatschappij en hen zo leren zichzelf beter te redden. Bloemers: “Ook dit soort projecten past in onze toekomstvisie. De Graafschap is een bron van velerlei activiteiten die er op gericht zijn mensen zich te laten ontwikkelen. Zakelijk, maatschappelijk, cultureel, recreatief, educatief of sportief. Het grijpt allemaal ineen. Die dwarsverbanden wil De Graafschap verstevigen. Met het oog op de toekomst van onze regio èn onze mooie club.”

CLUBCULTUUR Het is volgens Bloemers noodzakelijk dat de vele positieve krachten binnen de club worden versterkt. “We moeten onze historie, de clubcultuur, blijven koesteren. We werken aan een stevig fundament onder een club die attractief voetbal, liefst op het hoogste niveau, wil spelen. Een club waar iedereen trots op is en die steunt op trouwe supporters en loyale sponsoren.” INVESTEERDERS Dat De Graafschap op de goede weg is, werd recent onderstreept door een groep investeerders met een blauwwit hart. Zij besloten om hun club een extra financiële stimulans te geven door geen claim te leggen op uitbetaling van hun aandeel uit de toekomstige verkoop van spelers. Het gaat daarbij om een bedrag van rond anderhalf miljoen euro. Volgens Derk Haank, woordvoerder van de investeerders, heeft “de club de afgelopen jaren een solide financieel beleid gevoerd”. “Met deze extra ruggensteun willen wij de nu ingezette sportieve koers ondersteunen en uitbouwen.”

www.degraafsChap.nl

7


en

n

nl

UW VEILIGHEID, ONZE ZORG AVDD is een zeer ervaren beveiligingsbedrijf met gecertificeerde beveiligers die aan de strengste criteria voldoen. Door onze flexibiliteit en grote wagenpark kunnen we onze vakkundige beveiligers 24 uur per dag, 7 dagen in de week door heel Nederland inzetten.

Service, prijs en kwaliteit maken het verschil! AVDD doet in: • Alarmopvolging • Surveillancediensten • Hondenbeveiliging • Havenbeveiliging

• Evenementenbeveiliging • Objectbeveiliging • (VIP) Transport etc. • Verkeersregelaars

onderdeel van The Wiendels Group

Goorsestraat 20 ’s-Heerenberg • T 0314-674036 • info@avdd.nu • www.avdd.nu Filialen in: Doetinchem • Arnhem • Didam • Winterswijk • Deventer • Meppel • Groningen • Rijswijk

9HUOLHVFPYDQXZ RPYDQJLQEHKDQGHOLQJ

Erkenning Ministerie van Justitie

Print, Sign en interieur projecten

0HWKHW9,3&KURPRV\VWHPNXQQHQZH YHUVFKLOOHQGHEHKDQGHOLQJHQXLWYRHUHQ &RPELQDWLHYDQGH]HEHKDQGHOLQJHQ OHLGWWRWVFKLWWHUHQGHUHVXOWDWHQYRRU ]RZHOOLFKDDPDOVJHHVW  'HYROJHQGHEHKDQGHOLQJHQ]LMQ PRJHOLMNPHWKHW9,3&KURPRV\VWHP $IVODQNHQ &RXSHURVH $FQH 6WULDH &HOOXWOLWLV /LWWHNHQV %HOYRRUHHQYULMEOLMYHQGDGYLHVHQ SURHIEHKDQGHOLQJ

Fotodoeken Fotowanden Raamdecoratie Print op panelen Daglicht plafond LED Print op sanitairwanden www.tachup.nl info@tachup.nl


S P O N S O R E N

A A N

H E T

W O O R D

TOPMAN CARL BERLO VAN ATAG CV-KETELS:

‘VerTrOuwen in TOeKOMsT Van de graafsChap’ weinig CluBs in heT BeTaald VOeTBal Kunnen BOgen Op een hOOfdspOnsOr die VOOr Maar liefsT drie Jaar TeKenT. de graafsChap is er sinds diT seiZOen ÉÉn Van. in aTag VerwarMing VOnd Men een parTner VOOr de lange TerMiJn. “een heel BewusTe Keus, die VerTrOuwen in de graafsChap uiTsTraalT.” Carl Berlo, CEO van de multinationale maar rasAchterhoekse onderneming, hoeft er niet lang over na te denken. “De Graafschap en ATAG Verwarming hebben veel overeenkomsten met hun degelijke Achterhoekse roots. Wij passen bij elkaar.” “Belangrijk is dat De Graafschap ook qua filosofie bij ons past nu de club actief bouwt aan een stevig fundament voor de toekomst. Ik ben er heilig van overtuigd dat De Graafschap daarin slaagt. Daarom kozen wij bewust voor een meerjarige verbintenis. Ik ben er, net als onze medewerkers, trots op dat ‘ATAG CV-KETELS’ op de borst van de spelers staat.” EXPOSURE Voor ATAG Verwarming past de sponsoring in de bedrijfsstrategie. Om de naamsbekendheid en exposure verder te vergroten. Maar ook als doelmatig middel bij de relatiemarketing. Het concern is frequent met gasten op De Vijverberg aanwezig en actief bij activiteiten van de Business Club. De betrokkenheid van ATAG-directeur Berlo bij De Graafschap is groot. Hij kent het wel en wee van de club en praat graag mee. “Als ik een visie heb, deel ik die graag op de juiste plek. Ik ben echter niet iemand die hard roept voor de bühne en zich overal mee wil bemoeien.” PSV Van kinds af aan is de Brabander Berlo PSVsupporter. Hij voetbalde er in jeugdteams en speelde ooit tegen technisch manager Roland Vroomans van De Graafschap, die toen voor FC Eindhoven uitkwam.

“Ik ben PSV’er, maar ook een beetje Achterhoeker geworden. De Graafschap is nu ook mijn club. Serieus, ik heb een slecht weekend als De Graafschap niet, of minder, presteert. Ik voel me verbonden met deze mooie club. Zeker als ik zie hoe er nu op alle fronten gewerkt wordt aan een nieuwe toekomst.” BEKENDE NAAM ATAG Verwarming BV uit Lichtenvoorde is al vele jaren een bekende naam op De Vijverberg. Ontvangstruimten, kantoren, kleedkamers en douches in het stadion worden verwarmd door ATAG cv-ketels met ondersteuning van een zonneenergiesysteem. Het bedrijf telt rond tweehonderd

medewerkers, opereert in elf Europese landen alsmede in de Verenigde Staten en heeft vestigingen in Duitsland, België, Groot-Brittannië en Italië. Het concern fabriceert en verhandelt cv-ketels en zonne-energiesystemen voor zowel zakelijke als consumentenmarkt. “ATAG wil koploper blijven als vernieuwer in techniek, prestaties en design en zo uitsluitend systemen van topkwaliteit leveren.” Dat men daarin slaagt blijkt uit het feit dat de Consumentenbond al drie jaar op rij ketels van ATAG uitriep tot ‘Beste’ en ‘Zuinigste’ uit de test. “En daar zijn wij uitermate trots op”, aldus Berlo. “Een trots die wij graag ook tot in lengte van jaren willen uitstralen bij De Graafschap.”

www.degraafsChap.nl

9


10

N I E U W S

V a K C O l u M n

spOnsOr lOunge KriJgT naaM Jpr lOunge

ruiMTe VOOr nieuwe ideeËn Wanneer krijg je de beste ideeën? Tijdens het werk? Als je je ontspant? Onder de douche? Of juist tijdens het sporten? Iedereen heeft daar een eigen antwoord op. Voor mijzelf geldt dat ik de beste ideeën krijg als ik ruimte maak. Letterlijk, in mijn hoofd. Wanneer ik even niet meer vasthoud aan de gekte en drukte van de dag. Soms doe ik dat te weinig. Gewoon omdat ik maar blijf doorrennen. Van afspraak naar afspraak en van het ene project naar het andere. Het kost me dan moeite mijn eigen dieseltrein te stoppen. Maar - door schade en schande wijs geworden - dwing ik mezelf af en toe ruimte te maken. Een stukje lopen, een paar tellen zomaar naar buiten kijken, even helemaal niets. Alles is goed. En daar zijn ze, de ideeën. Ze komen zo maar binnen. Over nieuwe ontwikkelingen, een ontwerp dat er al een paar dagen ligt… Gewoon door alles even los te laten. Klinkt makkelijk, gaat loslaten dan zo eenvoudig? Nee. Want je moet er echt even de tijd voor nemen. En dan nog kan het voorkomen dat het niet helemaal lukt. Dan kom ik er bijvoorbeeld na een paar dagen achter dat ik me weer teveel vastbijt in een project. Ook hierover moet je dan eigenlijk weer denken: ‘het is goed, dat mag.’ Als je je er maar van bewust bent – en vervolgens start met relativeren. Maar let op de valkuil: relativeren en loslaten betekent niet dat je alles maar op zijn beloop laat, alles weg wil relativeren. Want dat is juist niet de bedoeling. Niets komt vanzelf; je moet er wel iets voor doen. Bewust ruimte maken in je hoofd bijvoorbeeld. En dan het liefst met volle overtuiging en inzet. Zo kom je tot de beste ideeën. Probeer het maar eens! René Teloh qlant imagoadvies & ontwerp

www.degraafsChap.nl

De Sponsor Lounge op de tweede etage van stadion De Vijverberg heet de komende drie seizoenen de JPR Lounge. Het advocatenkantoor JPR met vestigingen in Deventer, Enschede en Doetinchem is al enkele seizoenen huisadvocaat van De Graafschap en wil zich ook in mindere tijden profileren als trouwe partner. Uit de duur van het contract spreekt dan ook vertrouwen. Bij JPR Advocaten werken ruim 120 enthousiaste medewerkers, waaronder zo’n 55 advocaten. Zij begeleiden zakelijke en particuliere cliënten bij hun juridische uitdagingen. JPR Advocaten doet dat op een heel eigen, ondernemende manier: persoonlijk betrokken, praktisch, creatief en oplossingsgericht. Eigenzinnig professioneel. David Vrijbergen, advocaat bij JPR Advocaten, legt uit: “Juist in een periode dat het sportief minder goed ging met de club, hebben wij aan De Graafschap onze steun willen laten blijken door de sponsoring uit te breiden. Het resultaat daarvan is naamgeving aan de Sponsor Lounge”

de graafsChap ZaKenManifesTaTie Op dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2013 vindt er op het grote parkeerterrein voor stadion De Vijverberg de Zakenmanifestatie 2013 plaats. Net als de afgelopen zeven edities, kunnen leden van de Business Club zich laten zien aan een groot en veelal zakelijk publiek. Wilt u ook zeker zijn van een mooie stand op de Zakenmanifestatie 2013, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw accountmanager.


S P O N S O R E N

A A N

H E T

W O O R D

spiel Mir einer een rOTTerdaMse duiZendpOOT, die ZiJn sTeKKie in de aChTerhOeK heefT geVOnden Maar neT ZO MaKKeliJK funCTiOneerT in duiTsland, OOsTenriJK Of ZwiTserland. Zie daar, wiJBrand Van der sande, heT CreaTieVe, COMMerCiËle en energieKe Brein Van spiel Mir einer. heT BedriJf aChTer diVerse radiOen TV-prOgraMMa’s, grOTe TheaTershOws, arTiesTenManageMenT en MuZieKreiZen. BeKend gewOrden dOOr de grOTe liefde VOOr en Kennis Van de VOlKsMusiK. Gezeteld in een kantoorpand in s-Heerenberg, waar de uitstraling heerst van thuiskomen. “Ik vind het belangrijk dat mijn personeel en ik een goede comfortabele werkplek hebben. Je moet er goed kunnen zitten om te brainstormen of om gesprekken te voeren met de grote jongens uit de wereld van de Volksmusik”, aldus Wijbrand van der Sande. In de negen jaar dat het bedrijf bestaat heeft het een reputatie hoog te houden in de entertainmentbranche. Het radioprogramma dat Spiel mir einer produceert, wordt op 23 radiostations gedraaid. Het bereikt ruim 700.000 luisteraars. Het TV programma, met prachtige beelden en muziek uit de Duitstalige landen wordt uitgezonden in Nederland, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en binnenkort ook in Canada en Amerika, is goed voor 2 miljoen kijkers. “Als ik iets doe, doe ik het goed. Ik streef naar perfectie. Per jaar ben ik ongeveer 140 dagen in het buitenland, het woord nee ken ik niet. Zo gaan wij ook om met onze klanten. We hebben alleen in Nederland al een database met 7000 liefhebbers van Volksmusik. We proberen hen te koesteren”.

Dat Wijbrand een grote jongen is in deze markt, blijkt uit het feit dat de crème de la crème uit de Volksmusik op 1 september jl. aanwezig was op het door Spiel mir einer georganiseerde Jubiläumsgala in een uitverkocht Amphion. Zo ook de Oostenrijker Karl Moik, al 25 jaar de presentator van het beroemde programma Musikantenstadl. “Dat was een complete verassing, ik ken Karl al vele jaren en beschouw hem als een soort mentor. Mijn medewerkers hadden dit geregeld. Het was die avond echt een feest. Zoveel buitenlandse artiesten waar we al jaren mee werken, kwamen even langs. Het publiek was razend enthousiast. Daar doe ik het voor.”

wedstrijd met mijn dochter Liesl. Geweldig als ze naast je zit met een blauwwitte sjaal en plots roept “Kom op Superboeren”. Ach ja en mochten andere Business Club Leden een leuk feestje willen, dan kunnen wij dat bieden. Of het nu voor 30 personen is of voor een vol stadion, wij leveren maatwerk”.

Spiel mir einer is al vier seizoenen verbonden aan De Graafschap. “Qua product is De Graafschap het mooiste wat De Achterhoek te bieden heeft. Voor mij is het ontspanning, even mijn hoofd leeg maken. Natuurlijk ontmoet ik ook ondernemers, die ik later zakelijk weer eens tegenkom. Dan is het makkelijk dat je een band hebt. Het mooiste moment in het stadion was toch wel de eerste

www.degraafsChap.nl

11


IK zeg gROen!

agem

aCHTeRHOeKSe gROene eneRgIemaaTSCHaPPIJ io.

www.agem.nu

Mogen we ons opnieuw aan u voorstellen: Padbergkliniek. Vanaf heden presenteren wij ons, Psoriasisdagbehandelingscentrum, Kliniek voor Cosmetische Dermatologie en 2Care4Skin, onder één naam: Padbergkliniek. Met één gezicht en een nieuwe naam treden wij naar buiten. Wel zo helder voor u. U vindt ons aan de Padberglaan in Ede.

Voor meer informatie: www.padbergkliniek.nl

191112_PAD_Adv 128x192mm.indd 1

19-11-2012 21:39:27


N I E U W S

V a K C O l u M n

de fleX BV-updaTe aVdd Op MOuw Van shirT de graafsChap Het bedrijf AVDD (algemene veiligheidsdiensten Didam) B.V. is de rest van het seizoen mouwsponsor op het wedstrijdshirt van De Graafschap. Het Achterhoekse bedrijf heeft een optie voor het verlengen van deze overeenkomst. AVDD is gespecialiseerd in onder andere alarmopvolging, evenementenbeveiliging, hondenbrigade en surveillancediensten. Tevens kan AVDD ook verkeersregelaars leveren. Gerard en Wim Wiendels runnen het snelgroeiende beveiligingsbedrijf dat deel uit maakt van The Wiendels Group. AVDD heeft vestigingen in ‘s-Heerenberg, Doetinchem, Didam, Winterswijk, Arnhem, Enschede, Meppel, Groningen en Rijswijk. “Wij zijn er trots op dat we bij De Graafschap op het shirt staan. Wij zijn net als De Graafschap ambitieus. We willen graag een toonaangevende partij op het gebied van beveiliging zijn. AVDD heeft alle vertrouwen in een goede afloop van het seizoen.”, aldus Gerard Wiendels.

A DD

Op 19 september 2012 heeft Apple het iOS 6.0 besturingssysteem gelanceerd. Om gebruik te kunnen maken van nieuwe gebruiksmogelijkheden die Apple had gecreëerd, moeten de gebruikers van apparaten als de iPhone een update installeren. Apple maakte 3 dagen na de lancering bekend dat de update al op 100 miljoen apparaten was uitgevoerd. Op 1 oktober 2012 is de Wet Flexibilisering van het BV-recht (de Flex BV) ingevoerd en voor alle BV‘s gaan gelden. Om gebruik te kunnen maken van nieuwe ‘gebruiksmogelijkheden‘ die de wetgever creëerde voor de BV en haar organen, moeten aandeelhouders de statuten van bestaande BV‘s ‘updaten’. Ondanks de aandacht die aan de Flex BV is geschonken, wordt de update van statuten naar verhouding niet zoveel uitgevoerd als de iOs 6.0 update. Die update van statuten van de BV moet wel uitgevoerd worden. Waarom? Omdat de statuten van de BV die zijn opgesteld naar het tot 1 oktober 2012 geldende recht, de BV en haar organen in de praktijk zullen beperken in hun mogelijkheden. Vaak wordt geschreven over het vervallen van de regels omtrent kapitaalbescherming. Dat die regels vervallen, is al genoeg reden om de statuten te wijzigen; al is het alleen maar om ervoor te zorgen dat het minimumkapitaal, vrijwel in zijn geheel belastingvrij kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). De wijzigingen zien echter ook op praktische zaken zoals besluitvorming door de aandeelhoudersvergadering. Zo gold voorheen een oproepingstermijn voor vergaderingen van 15 dagen, welke termijn met de invoering van de Flex BV is verkort naar 8 dagen. De termijn van 15 dagen zal echter ongetwijfeld nog in uw statuten staan. Wijzigt u uw statuten niet, dan blijft u gebonden aan de termijn van 15 dagen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de versoepeling van de regels door de invoering van de Flex BV. U moet er nu alleen nog voor zorgen dat die soepelere regels ook voor uw BV gaan gelden. Zorg er daarom snel voor dat ook u de Flex BV-update van de statuten uitvoert! Marjolein van Leeuwen is advocaat ondernemingsrecht bij JPR Advocaten te Doetinchem

www.degraafsChap.nl

13


14

S P O N S O R E N

A A N

H E T

W O O R D

swiTCh GEÏNFECTEERD MET GRAAFSCHAP-VIRUS

TuKKers en aChTerhOeKers. dOOrgaans een gOede COMBinaTie. MarThiJn eKKerinK, aCCOunTManager Van swiTCh iCT prOfessiOnals, weeT daar alles Van. heT TwenTse BedriJf is Vanaf diT seiZOen Business CluB-lid BiJ de graafsChap. de in ZelheM wOOnaChTige eKKerinK, geBOren TuKKer, had daar een grOOT aandeel in. “iK Ben geÏnfeCTeerd geraaKT MeT heT de graafsChap-Virus.” VIRUSSEN EN ICT Een alleszins opvallende uitspraak. Virussen en ICT-bedrijven? Dat gaat niet samen. Gelukkig is dit virus goedaardig. “Vijf jaar geleden zijn we naar Zelhem verhuisd. Ik ben echt een voetbalgek en in Zelhem is natuurlijk iedereen voor De Graafschap. Zodoende bezocht ik wedstrijden en door die wedstrijdbezoeken ben ik geïnfecteerd geraakt met het De Graafschap-virus”, begint Ekkerink.

GROTE BETROKKENHEID “Mijn eerste indrukken zijn dus hartstikke positief. Ik wil graag bij alle netwerkbijeenkomsten aanwezig zijn. Natuurlijk heb je met de ene avond meer affiniteit dan met de andere, maar over het algemeen is de sfeer heel goed. Er komen ook veel mensen op af. Wat mij vooral is opgevallen? De grote betrokkenheid. Andere Business Club-leden willen je graag helpen”, vervolgt Ekkerink.

PERFECT PLAATJE Van het één kwam het ander. “We zijn vanaf het begin van dit seizoen Business Club-lid. Dat is door mij geïnitieerd. Een accountmanager moet zijn netwerk verbreden. Dan ga je automatisch op zoek naar een businessclub. Door de combinatie met voetbal past de Business Club van De Graafschap natuurlijk perfect in dat plaatje. Het is een heel waardevolle gelegenheid om contacten op te doen.” GEZELLIGE AMBIANCE Inmiddels is Ekkerink namens Switch op diverse bijeenkomsten geweest. Hoe bevalt het? “De mentaliteit van Achterhoekers en Tukkers is bijna hetzelfde. We passen er dus goed tussen. De gezellige ambiance van De Graafschap brengt mensen bij elkaar. Je raakt gemakkelijk aan de praat met personen die je niet kent. Het is ook leuk dat enkele klanten van Switch ICT professionals al geruime tijd lid zijn bij De Graafschap.”

SWITCH ICT Andersom is dat ook het geval. Switch helpt bedrijven met de gehele ICT infrastructuur. Van het ontwerpen van computer infrastructuren, het leveren de benodigde producten, tot het aanleggen, onderhouden en beheren van deze producten. “In de breedste zin van het woord”, vult Ekkerink aan. Het bedrijf met vestigingen in Oldenzaal en Duiven heeft op elk ICT-vraagstuk binnen haar vakgebied een antwoord. “Zoals de Business Club-leden openstaan voor allerlei vragen, staan wij dat ook”, besluit de accountmanager.

www.degraafsChap.nl

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een babbeltje maken met Marthijn? Surf dan naar www.switch.nl of spreek Marthijn tijdens een volgende bijeenkomst aan.


Business Club lidmaatschap

De Business Club van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. is met ruim 350 leden het grootste zakelijke platform van Oost-Gelderland. Dé plek om nieuwe klanten en relaties te scoren. Tijdens de 17 thuiswedstrijden, maar ook tijdens de vele zakelijke bijeenkomsten (meer dan 25 per seizoen), zoals de Happy Hours en de Workshop Hours. U kunt kiezen voor Business Seats in de Business Club Lounge en / of Super Business Seats in de Sponsor Lounge, waar de consumpties bij de prijs inbegrepen zijn.

Tarieven

Business Club faciliteiten

Business Seats en Super Business Seats

n

Een parkeerkaart P-2

n

Toegang tot de Business Club Lounge

n

Deelname aan externe activiteiten

n

Zakelijke bijeenkomsten Business Club (Happy Hour, Workshop Hour, Power Hour, Breakfast Hour, Meeting Lunch Hour, zakenmanifestatie)

n

Vermelding in het digitale sponsorvademecum op www.degraafschap.nl

n

Naamsvermelding op het sponsortableau in de Business Club Lounge

n

Mogelijkheid tot aankoop van Seizoen ClubCards met korting (5%) voor het personeel (op vertoon van loonstrookje)

n

Maandelijkse e-mailnieuwsbrief met Business nieuws

n

Mogelijkheid tot aankoop van extra dagkaarten voor thuiswedstrijden

Indien uw sponsorpakket een waarde vertegenwoordigt vanaf € 16.000,- bent u Official Sponsor (zie leaflet ‘Sponsorniveaus’ voor de extra faciliteiten) Business Seats Business Club Lounge 2 seats € 4.900,3 seats € 6.650,4 seats € 8.350,5 seats € 9.850,6 seats € 11.250,-

Super Business Seats Sponsor Lounge (incl. consumpties) 2 seats € 9.200,3 seats € 13.300,4 seats € 16.000,5 seats € 18.650,6 seats € 21.100,-

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en voor het seizoen 2012/2013.

Meer informatie:

Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Afdeling Commercie T. 0314 – 368 458 info@degraafschap.nl / www.degraafschap.nl


Naast het verzorgen van de totale systeemintegratie en elektrotechniek in de industrie, verzorgt Stork E&I ook complete gebouwgebonden installaties in de utiliteit en industrie. Daarnaast beschikt Stork E&I over een 24/7 service & onderhoudsafdeling .

Fabriekstraat 17c

Fax: 0314-683242 7005 AP DOETINCHEM Postbus 285 oster@stork.com

7000 AG DOETINCHEM

T: +31 (0)314 - 68 45 45 F: +31 (0)314 - 68 32 42 E: doetinchem@stork.com I: www.storktechnicalservices.com

Het regionale opleidingencentrum voor beroepsonderwijs en educatie in Oost-Gelderland Sectoren: Techniek & Informatica Economie & Dienstverlening Zorg & Welzijn Educatie & Participatie www.graafschapcollege.nl

Je weet het, je kunt het !


S P O N S O R E N

A A N

H E T

W O O R D

pinCVisiOn gOOiT de BesCheidenheid Van haar af pinCVisiOn heefT lef en is VOOruiTsTreVend. daT MOgen we wel sTellen. heT BedriJf daT ZiCh speCialiseerT in inTernaTiOnale weT- en regelgeVing rOndOM iM- & eXpOrT is de nieuwe rugspOnsOr Van de graafsChap. Vanaf 9 nOVeMBer sierT de uiTing ‘pinCVisiOn’ Op de aChTerZiJde Van heT wedsTriJdshirT. “waarOM we KieZen VOOr de graafsChap? pinCVisiOn BesTaaT Tien Jaar, is al die TiJd geVesTigd in dOeTinCheM, Maar er ZiJn genOeg Mensen in de regiO die Ons nOg nieT Kennen.” Daarmee verklapt algemeen directeur Edo Bosga van Pincvision de hoofdreden achter het sponsorschap. “We hebben als doel om onze naamsbekendheid in de regio te vergroten. We zijn een bedrijf dat staat voor kwaliteit en innovatie. We gaan voor ‘best-in-class’, zoals wij dat noemen. Ook de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. ” TIENJARIG BESTAAN “Na 10 jaar vonden we het tijd worden om de bescheidenheid van ons af te gooien. We willen uitstralen dat we er zijn. In dat kader willen we ons bedrijf promoten. De uiting 10jaarcompliance.nl was een bewuste trigger om nieuwsgierigheid naar de naam van de nieuwe rugsponsor te wekken.” VERHAAL ACHTER LOGO Vanaf 9 november siert voor de rest van het seizoen het logo van Pincvision op de shirts. Een

logo met een krachtig verhaal. “In het beeldmerk zie je een oog met wimpers, maar ook een kroontje, als je het logo draait. Daarmee willen we onze visie en kwaliteit benadrukken. Noodzakelijk als je met wet- en regelgeving werkt. Van bovenaf gezien is het een vogel, die boven de materie vliegt en een goed totaaloverzicht heeft,” geeft Bosga aan. REGIONAAL IMAGO Pincvision is in het westen inmiddels een bekende naam en zelfs internationaal een bekende speler aan het worden. “Nu willen we ons ook regionaal op de kaart te zetten. De deal met De Graafschap was heel snel beklonken. Het klikte meteen en het voelde goed.”

sparringpartner zijn voor ondernemers. We zijn een bedrijf dat de afgelopen 10 jaar is gegroeid, ook in economisch mindere tijden. We weten hoe belangrijk het is om in goede en slechte tijden elkaar te steunen.” DE GRAAFSCHAP EN PINCVISION Over De Graafschap: “De Graafschap zit nu in zwaar weer. Een moment om te laten blijken dat we de club steunen en er samen voor willen gaan. Wat wij mooi vinden aan De Graafschap is dat zij altijd streven naar het kampioenschap. Pincvision wil ook kampioen zijn binnen haar vakgebied”, is het streven van Bosga. “Samen met De Graafschap hopen we Doetinchem op de kaart te zetten.”

BRUGGEN SLAAN De directeur laat weten dat hij graag een brug slaat tussen bedrijven en internationale weten regelgeving. “Daarnaast willen we een

www.degraafsChap.nl

17


18

seleCTie de graa

Bovenste rij v.l.n.r.: Rogier Meijer, Adil Auassar, Piotr Parzyszek, Jordy van de Kracht,

Middelste rij v.l.n.r.: Caner Cavlan, Jochem Jansen, Soufian El Hassnaoui, Jeroen Drost, Dennis te Braak (assistent-trainer), Pieter Huistra (hoofdtrainer

Onderste rij v.l.n.r.: Theo Vergeer (materiaalbeheerder), Sander Hollmann (sportverzorger), Edwin Susebeek (keeperstrainer), Karim Tarfi, Santy Hulst, Anco

www.degraafsChap.nl


19

afsChap 2012-2013

Joost Terol, Theo Zwarthoed, Ted van de Pavert, Harrie Gommans, Robin Prรถpper

r/coach), Richard Roelofsen (assistent-trainer), Jan Vreman (assistent-trainer), Timothy van der Meulen, Vlatko Lazic, Tim Vincken, Gregor Breinburg

o Jansen, Frank van Kouwen, Jordan Garcia- Calvete, Carlo Monasso (teammanager), Frank Renzenbrink (fysiotherapeut), Henri Karman (sportverzorger)

www.degraafsChap.nl


Maak kennis met het Sportspreekuur van het SKB Als sporter stel je continue nieuwe doelen. Weer fit worden, je prestaties verbeteren of winnen. Het Sportspreekuur van het SKB ondersteunt recreatieve sporters, beginnende sporters maar ook topsporters bij het behalen van deze doelen. Een team van in sport gespecialiseerde chirurgen, artsen, fysio- en manueel therapeuten en podologen behandelt en adviseert sporters met blessures, klachten of vragen. Het Sportspreekuur van het SKB heeft een lange historie. Zo waren wij ĂŠĂŠn van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat zich in de behandeling van sportblessures is gaan specialiseren. Met onze jarenlange ervaring kunnen we amateursporters en topsporters op de juiste manier behandelen en begeleiden. Het SKB is niet voor niets medisch partner van De Graafschap.

Meer informatie kun je vinden op onze speciale website: www.sportspreekuur.nl

SKB, het ziekenhuis van de Achterhoek!

SKB Bezoekadres: Beatrixpark 1 7101 BN Winterswijk Postadres: Postbus 9005 7100 GG Winterswijk T 0543 54 44 44 F 0543 52 23 95 info@skbwinterswijk.nl www.skbwinterswijk.nl


N I E U W S

21

V a K C O l u M n

MKB KriJgT lasTiger KredieT dan grOTe OnderneMing De prijs van risico is fors gestegen. Banken zijn strenger geworden voor het mkb. Ook betaalt het mkb een hogere rente dan grote bedrijven. Dat meldde De Volkskrant op 10 oktober jongstleden, op basis van een rapport van De Nederlandsche Bank. Kleine bedrijven betalen bovendien meer rente over hun bancaire leningen.

daMes Business CluB gaan naar KersTMarKT dÜsseldOrf Op dinsdag 18 december 2012 vindt het jaarlijkse kerstuitstapje voor de dames van de Business Club Leden plaats. De reis dit jaar gaat traditiegetrouw naar Düsseldorf. Op de Schadowplatz is de kerstmarkt te bewonderen, een bonte verscheidenheid aan kerstcadeaus en tips variërend van houtsnijwerk uit het Erzgebergte tot glaskunst uit het Beierse woud. De geur van glühwein en andere lekkernijen trekt door de straten en laat merken, dat ook aan de inwendige kerstmarktbezoeker is gedacht. PROGRAMMA: Vertrekdatum dinsdag 18 december 2012 Vanaf 08:00 uur wordt u in Club Aktief ontvangen, waar een kopje koffie/ thee voor u klaar staat. Vervolgens vertrekken wij om 08:30 uur vanaf De Vijverberg per touringcar naar Düsseldorf. Aankomst Düsseldorf Vertrek uit Düsseldorf Terugkomst Doetinchem

± 10:30 uur ± 17:00 uur ± 19:00 uur

Het renteverschil tussen kleine en grote leningen (groot = meer dan 1 miljoen euro) is nu gemiddeld 1,75 procentpunt, blijkt uit de cijfers van DNB. Banken vinden de kredietverlening aan kleine bedrijven riskanter dan aan grote ondernemingen. In 2011 hebben de banken de acceptatiecriteria voor grote ondernemingen versoepeld, maar niet voor mkb’ers. “Als de groei van het mkb wordt belemmerd doordat kleine bedrijven moeilijk krediet kunnen krijgen, zal dat de hele economie schaden. “ aldus DNBpresident Knot. Voor kleinere bedrijven is het moeilijk alternatieven te vinden voor bancaire kredietverlening. De aandacht voor de structuur die nodig is voor een financiering is meer dan ooit cruciaal. Het begint bij een goed businessplan waarin de financiering is opgenomen. En dan komt u bij Lodder-Dales Accountants & Adviseurs terecht: met onze Ratingdiensten bent u in staat om inzicht te krijgen in uw risicoprofiel en daarmee in uw financiële en financieringspositie. De Rating classificeert de kwaliteit van een onderneming en geeft een oordeel over de risico’s en het risicomanagement. Op basis van dat profiel kunnen wij u handvatten geven om die positie te verbeteren. Op basis van de rating kunnen wij uitspraken doen over de continuïteit van uw onderneming, de positie ten opzichte van concurrenten en de positie in de eigen branche ten opzichte van andere mkbondernemingen. De rating biedt de mogelijkheid om bestaande kredieten, voorwaarden en rentetarieven te beoordelen: loopt de financiering van het huidige krediet nog in de pas met het actuele risicoprofiel van de onderneming? Een lager risico betekent wellicht een lager tarief. Vanzelfsprekend komt de rating goed van pas bij het aanvragen of het herzien van financieringen: u kunt de aanvraag voorzien van een transparant ratingadvies! Denny ten Camp

Dit kerstuitstapje wordt u aangeboden door het Business Club bestuur van De Graafschap.

LODDER-DALES ACCOUNTANTS

Aanmelden kan t/m 10 december 2012 via de site www.degraafschap.nl of door een mail te sturen naar: judith.christant@degraafschap.nl

www.degraafsChap.nl


22

Villa Ruimzicht, prachtige locatie

happY hOurs

MEER DAN NETWERKEN ALLEEN de happY hOurs Van de graafsChap ZiJn VOOr de Vele hOnderden BeZOeKers nieT alleen heT ideale MOMenT OM Te neTwerKen. OOK de Carl Berlo trots op ATAG CV en De Graafschap

Smakelijke binnenkomer

randaCTiViTeiTen, de spreKers en de Meer dan uiTsTeKende BuffeTTen VOrMen een weZenliJK Onderdeel Van deZe suCCesVOlle fOrMule. Het seizoen werd in augustus afgetrapt met het voorstellen van de selectie en de staf. De spelers waren er ditmaal niet fysiek bij aanwezig, daar een dag later een competitiewedstrijd stond gepland. Echter, trainer Pieter Huistra en zijn staf konden de selectie toch voorstellen aan de hand van de portretten op het megadoek. Zo kregen ook de nieuwe spelers de nodige aandacht. Na de presentatie was het tijd voor een geweldige BBQ. In september was het Happy Hour bij Villa Ruimzicht. Een prachtig statig pand met een heerlijke ambiance. De grote zaal puilde uit door de vele aanwezige leden van de Business Club. Gerard Sanderink, eigenaar van onder andere Centric, vertelde zijn levensverhaal. Daarna was het tijd voor het buffet.

www.degraafsChap.nl

Een Happy Hour met gastsprekers als Michiel van der Kuip en Sanne Keizer, kan niet anders dan gaan over topsport. De bijeenkomst van oktober stond dan ook in het teken van voeding, mentale druk, fysieke gesteldheid en natuurlijk emotie. Want topsport gaat gepaard met emotie, in positieve en negatieve zin. Business Club-voorzitter Vincent Immink opende de avond onder meer met het voorstellen van nieuwe sponsoren. Daarnaast maakte hij naar aanleiding van de recente acties van supporters een statement. Dat deed Immink namens het bestuur van de Business Club. “Wij staan achter de ingeslagen weg van De Graafschap.�


23

Vincent Immink opent de avond

Super buffet

Narell en Sanne Keizer BBQ op De Vijverberg

Michiel van der Kuip, Sanne Keizer en Jan Bouwman Bijna gaar

www.degraafsChap.nl


Sponsorniveaus

Betaald Voetbal De Graafschap B.V. is met ruim 350 leden het grootste zakelijke platform van Oost-Gelderland. Dé plek om nieuwe klanten en relaties te scoren. Tijdens de thuiswedstrijden, maar ook tijdens de vele zakelijke bijeenkomsten. Voor sponsors of partners wordt een pakket op maat gemaakt met een optimale mix tussen relatiemarketing en exposure. Er zijn drie verschillende sponsorniveaus, die bepaald worden door de hoogte van het sponsorbedrag. Elk sponsorniveau heeft naast de Business Club faciliteiten verschillende extra faciliteiten.

Official Sponsor vanaf € 16.000,Extra faciliteiten n Een parkeerkaart P-1 (uitsluitend i.c.m. Business Seats)

Official Stersponsor vanaf € 27.000,Extra faciliteiten n Toegang tot de Sponsor Lounge (incl. consumpties) en de Business Club Lounge n Twee parkeerkaarten P-1 (uitsluitend i.c.m. Business Seats) n Uitnodiging sponsordag

Official Partner vanaf € 50.000,Extra faciliteiten n Toegang tot de Sponsor Lounge (incl. consumpties) en de Business Club Lounge n Drie parkeerkaarten P-1 n Uitnodiging sponsordag n Gebruik maken van alle ruimten in het stadion tijdens dagen waarop geen wedstrijd gespeeld wordt

Lounge én de n Uitnodiging sponsordag Business Club Lounge n Gebruik maken van alle ruimten in n Naamsvermelding in / op: het stadion tijdens dagen waarop - Scorebord/lichtkrant geen wedstrijd gespeeld wordt - Presentatiegids n Logovermelding op: - Sponsortableau in de Sponsor n Gebruik maken van alle ruimten in het stadion tijdens dagen waarop geen wedstrijd gespeeld wordt n Logovermelding op: - Sponsortableau in de Sponsor Lounge én de Business Club Lounge - Presentatiegids n Naamsvermelding op: - Scorebord/lichtkrant

n Eenmaal per wedstrijd aankondiging via omroep n Ingelijst shirt met handtekeningen n Fotosessie met de spelersgroep n Gebruik van het De Graafschap logo, in overleg n Gratis gebruik van het adressenbestand van de Business Club leden

n Logovermelding in / op: - Sponsortableau in de Sponsor Lounge én de Business Club Lounge - De Graafschap Media-uitingen n Naamsvermelding op: - Scorebord/lichtkrant n Eenmaal per wedstrijd aankondiging via omroep n Ingelijst shirt met handtekeningen n Fotosessie met de spelersgroep n Gebruik van het De Graafschap logo, in overleg

n Gratis gebruik van het adressenbestand van de Business Club leden én supporters n 7 meter vaste boarding op trainingsen jeugdcomplex ‘De Bezelhorst’ n Logovermelding op: - Interviewbackdrops (TV Exposure) - Persborden (TV Exposure) - Opstellingsformulier - Briefpapier - Elftalposters - Handtekeningkaarten - Spelersbus

Genoemde prijzen zijn voor seizoen 2012/2013 en exclusief BTW, aanmaak- en verwijderingskosten

Meer informatie:

Betaald Voetbal De Graafschap B.V. Afdeling Commercie T. 0314 – 368 458 info@degraafschap.nl / www.degraafschap.nl


V O E T B A L A C A D E M I E

de ‘super’ TalenTenMuur inVesTeren in de TOeKOMsT u heefT heM VasT wel eens geZien in heT sTadiOn. de Muur Op de eersTe Verdieping MeT daarOp alle Jeugdspelers Van de graafsChap. wiJ ZiJn er TrOTs Op daT we nOg sTeeds in de gelegenheid ZiJn OM ZelfsTandig OnZe Jeugdspelers Op Te leiden. BEDRIJF

De ‘Super’ Talentenmuur is een fotomuur die op stadion De Vijverberg en het jeugd/ trainingscomplex ‘De Bezelhorst’ waarop alle jeugdspelers van De Graafschap staan afgebeeld met daaronder naam en logo van hun sponsor/ investeerder. Voor bedrijven is het mogelijk een speler te ‘adopteren’ voor € 250 per seizoen. Hiermee laat het bedrijf zien dat het de Voetbalacademie van De Graafschap een warm hart toe draagt, maar het krijgt er ook iets voor terug: • Het bedrijfslogo van de sponsor prijkt voor één seizoen onder het portret van de door het bedrijf geadopteerde speler zowel op ‘De Bezelhorst’ als op stadion De Vijverberg. • De sponsor krijgt een vermelding op de website van De Graafschap en in het blad De Graafschap Zakelijk. Er wordt onder andere geïnvesteerd in de uitbereiding van het kader van het de Voetbalacademie. Tevens komt de investering ten goede aan het materiaal (kleding, ballen etc.) en het vervoersplan van De Graafschap. Kort samengevat: wij investeren het geld om de Voetbalacademie op allerlei fronten te verbeteren en te optimaliseren.

HEEFT U INTERESSE IN EEN BIJDRAGE AAN DE ‘SUPER’TALENTENMUUR? U kunt contact opnemen met De Graafschap. supertalentenmuur@degraafschap.nl

ITB-Kwadraat Bellnovski Katja Fassin BV Woonwinkel Zevenaar Woonwinkel Zevenaar Hulkenberg BV Unica Installatiegroep Fysiotherapie Beatrixpark Leo van Ussen Tweewielerservice J. van der Ploeg Dienstverlening European Distrade / www.logobedrukken.nl Vense Projecten BV Sport2000 Remon Sport Perfect Kappers hair en make-up Prinzen BV Wezendonk zand & grind Loonbedrijf Westerveld BDO Accountants & Belastingadviseurs BV Alfa Accountants & Adviseurs Tatelaar Olie & gas Van Bentum Schoonmaak BV Overkamp Lucky Cranes & Spelbrink Pusher World Fresena Consultancy & Interim Solutions BV Hotel Café Restaurant De Gouden Karper Automobielbedrijf Ten Have Doetinchem B.V. Deltics Handelsonderneming Peters VOF Novum Pharma Magistor BV Advanced Tissue Culture Techniques Timmermans & Partner BV R. Spetgoor A. te Kulve installatie en montage Harrie Arendsen Doetinchem Oud.Zuid Ontwerp Indoor Kartbaan Winterswijk Rompelaar installatiebedrijf VOF Blue Wave Wissink’s Bakkery & Lunchroom BV RTI Transport installaties BV R. Ijzereef Afbouw & Tegelwerken Oswald Hoveniers Betere Banen Zuid Veluwe Telecom Service Leek B.V. SOS Alarmcard Thebo BV Wheeltrader BV Bredenoord aggregaten I&G Events I&G Events I&G Events H.I.M. Interieurbouw Wim Bosman Wim Bosman

PLAATS

Apeldoorn Heesch S’Heerenberg Zevenaar Zevenaar S’Heerenberg Arnhem Winterswijk Lobith Zutphen Rheden Apeldoorn Arnhem Ulft Aalten Zevenaar Breedenbroek Zutphen Zelhem Didam Hengelo (GLD) Varssevelder Winterswijk Hummelo Doetinchem Hengelo S-Heerenberg Noordwijk Haaksbergen Arnhem Neede Zieuwent Winterswijk-Woold Doetinchem Dieren Winterswijk Didam Zutphen Groenlo Lichtenvoorde Zieuwent Lichtenvoorde Apeldoorn Leek Capelle a/d Ijssel Lichtenvoorde Deventer Apeldoorn Elst Elst Elst Doetinchem S-Heerenberg S-Heerenberg

www.degraafsChap.nl

SPELER

Mats Hegman Jan Lammers Kees Mijnen Cas Cornelissen Paco Geutjes Lars Hekkers Koen Huntelaar Jasper te Kolste Robin van Ussen Sedat Demirel Ferron van Heerde Juri Joosten Jardell Kruidbos Daan Mennink Guus Vaags Toby Albers Jan Willem Bauhuis Jarne Dekker Rik Vlutters Yoek Verheij Niek Garritsen Bas van Ringelenstijn Lars Dijkstra Gloria Langeweg Steven Theunissen Matthijs van Nispen Kyarmen Heering Nick van den Dam Niek Oonk Jochem Raemakers Guus Slaats Harm Dieker Mark te Kulve Pim Lukassen Jonne Olijslager Max Rensink Siep Rompelaar Benjamin Roters Mick Wissink Steffen Ijzereef Steffen Ijzereef Lowie te Dorsthorst Thijs Udink Lennart oukes Jeremy Jonker Rolf Kruip Mert Okatan Thijs Udink Hidde Jurjus Belend Shekho Jeroen Kraaijenvanger Dean Koolhof Pepijn Teloh Jurre Vreman

25


n j i z j Wi

! u r o o drukker... V

SPIEGEL december 2012

HET MA GAZI

NE VOO R DE KA RPER

/ januari 2013

€ 7,95

VISSER

BTW: Les Graviers Hans van Keijzerswaard

38

Fit & Fun

Michiel Pilaar

Voertactiek

Etienne Gebel

SP-38_01.indd

1

Vier maal een

nachtje vissen

Winterkost Oosterhoff André Akker mans ★ Intie Op zoek m in Itali naar ‘De ë Leon Hooge Leder’ Andy Queen Bart ndijk Caeckaert van den Hurk ★ Quest ★ Majesteit Gebruik van for the de karpervis maden Dave ser Cor Hendr Lane ★ Vera Erwin Vos ★ iks ndering van De omgekee spijs doet eten rde Gedreven naja combi rig Hans van den Brink arspassie Mark Pansar Erwin

vrijdag 11:26

November / Dezemb

er 2012

„Mequin enza Gold Rush “:

Je 10 DV Ds und Kinoka zu gewinnrten en!

Erfolgs-Takt ik im Herbst

Wer mobil angelt

, fängt!

Der perfekte

Boilie

„Mequinenza Gold Rush“

Rezepte, Fakten

, Geheimnisse

Das Making-Off Außerdem: Frust statt Lust: Die Fallen beim Shoppin Wettangeln auf g im Internet • Karpfen • „Golden Gewässertipp e Herbst“: nur • Mit der Feederin Frankreich: noch ein fauler Rute auf Karpfen Etang de Mont ? • Benimm-Regeln Mythos? • So • Enduros: tief stehen die am Wasser: So Fische im Winter kommen wir besser miteinander aus CIF38_01.indd

1

vrijdag 09:56

Lichte nvo ord e. nl 3

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde Tel: 0544 371207 - Fax: 0544 376525 info@drukkerij-westerlaan.nl - www.drukkerij-westerlaan.nl

visitekaartjes posters foliedruk

-

-

briefpapier

flyers -

-

-

enveloppen

periodieken

bidprenten

-

-

-

rapporten

prijslijsten

ansichtkaarten

-

-

-

boeken

uitnodigingen

kettingformul

ieren

-

-

leaflets

-

folders

geboortekaart

jaarverslagen

Wij zijn dr ukker...

www.westerlaan-publisher.com

SPIEGEL

en

-

-

brochures

trouwkaarten

stickers

-

catalogi

LONGA

INSIDE jaargang 14 - voorjaar seditie seizoen

www.mcwindos.nl

2010-2011

Voor u!

magazine

www.spiegelmagazine.nl

-

Drukkerij

:HVWHUODDQBD

In deze editie o.a.:

Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstra at 1 - 7131 EN Lichtenvoorde info@drukker - Tel: 0544 ij-westerlaan. 371207 - Fax: nl - www.drukker 0544 376525 ij-westerlaan. nl

GYB[B

)&LQGG

www.carpinfocus.de

• ALLE KAMPIO ENEN van dit seizoen • Bein...bedankt! • Meidenvoetbal nog steeds in de lift • Uit de oude doos • (Voetbal)ouders langs de lijn


M A A T S C H A P P E L I J K

seleCTie BeZOeKT paTiËnTen ZieKenhuis winTerswiJK de seleCTie en sTaf Van de graafsChap BeZOChTen in OKTOBer heT sTreeKZieKenhuis KOningin BeaTriX in winTerwiJK. een hele Zaal VOl Kinderen, ZOwel paTiËnTen Van heT ZieKenhuis als Kinderen Van diVerse BasissChOlen, waren aanweZig.

Het ziekenhuis had voor alle bezoekers drinken en iets lekkers geregeld. Na de vragenronde gingen de kinderen met de spelers en trainers naar buiten. Daar kon worden gevoetbald op speciale veldjes. Ook waren er spelers en kinderen die een wedstrijd tafelvoetbal afwerkten. Ondertussen vertrokken Pieter Huistra, Ted van de Pavert en Jochem Jansen naar een zeer speciale patiënt. De Graafschap supporter Theo van Mun bezocht iedere wedstrijd van De Graafschap tot hij ernstig ziek werd. Theo had die ochtend nog tegen een verpleegkundige gezegd dat De Graafschap zijn club was. Deze attente medewerkster van het ziekenhuis bedacht zich geen moment en legde het verzoek neer bij De Graafschap. “Daar was geen twijfel over, natuurlijk gaan we dan bij de heer Van Mun op bezoek. Pieter, Ted en Jochem waren direct te porren. Theo en zijn vrouw waren prettig verrast toen wij binnenkwamen. Heel

even vergat hij de zware behandeling en genoot van het bezoek. Pieter Huistra en Theo van Mun gingen kort in gesprek. Op de achtergrond genoot de verpleegkundige, die verantwoordelijk was voor deze ontmoeting, samen met haar collega’s ook”, aldus Marc Teloh, die namens De Graafschap de maatschappelijke bezoeken coördineert. De middag werd afgesloten met een groepsfoto in de grote hal van het ziekenhuis en daarna kregen alle kinderen een grote poster en een handtekeningenkaart van De Graafschap. Het jagen op handtekeningen kon beginnen. Een leerzame en waardevolle middag die de kinderen, de spelers en staf en natuurlijk Theo niet snel gaan vergeten. Pieter Huistra overhandigde Maarten ten Voorde van het SKB nog een ingelijst shirt met handtekeningen als blijvende herinnering

3,6 '(*5$$)6&+$ 7%$/ 0((5'$192(

www.degraafsChap.nl

27


‘Ik zie scherper dan ooit’

Staar: u heeft keuzes Oogziekenhuis Zonnestraal biedt u keuzes wanneer u méér wilt met een nieuwe kunstlens bij een staarbehandeling. Bijvoorbeeld de multifocale kunstlens: hiermee ziet u zonder bril zowel dichtbij als veraf weer uitstekend.

Bij ons draait het om u Oogziekenhuis Zonnestraal werkt met de beste en nieuwste typen kunstlenzen. Bij ons vindt u een prettige en veilige omgeving waar persoonlijke aandacht voorop staat. Onze oogchirurgen hebben jarenlange ervaring en behoren tot de absolute top. Oogziekenhuis Zonnestraal heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Bel voor een persoonlijk advies

08 88 77 77 77

www.oogziekenhuiszonnestraal.nl

Goed zien, is beter leven


I N T E R V I E W

“wiJ willen KwaliTeiT Bieden aan spOnsOren” de Business CluB Van de graafsChap sTaaT garanT VOOr geZelligheid. BiJ winsT Of Verlies, alTiJd is er waT Te BeleVen. hOreCaManager piM sTeVerinK geefT een KiJKJe in de KeuKen. “VOOral als heT VOeTBal waT Minder is, is heT BelangriJK daT Je KwaliTeiT leVerT.” STAPPEN MAKEN De Graafschap heeft in de afgelopen drie jaar flinke stappen gemaakt op het gebied van horeca en faciliteiten voor sponsoren. Telkens moet het beter, vindt Steverink. “We gaan vaak op bezoek bij Eredivisieclubs. Dan delen we de kennis die we hebben opgedaan. Dat levert leuke verbeterpunten op. We willen daarin nog meer, maar soms houdt het gebouw ons tegen. Je probeert eigenlijk van alle kanten slagen te maken. Ook wat betreft horecapersoneel.” PUBLIEKSCATERING “Want we bieden natuurlijk niet alleen voor sponsoren horeca aan, maar ook voor de supporters. De publiekscatering loopt goed. We kijken tot in detail wat beter kan. Een voorbeeld daarvan is dat we hebben onderzocht dat je met de invoering van munten per verkooppunt 30 seconden wint. En dat is erg belangrijk als je binnen een kwartier je slag moet slaan. KWALITEIT BIEDEN “We vinden het erg belangrijk om kwaliteit te bieden aan sponsoren. Vooral als het voetbal even niet loopt. Natuurlijk probeer je altijd kwaliteit te leveren, maar men is minder tevreden als de prestaties op het veld niet goed zijn”, vervolgt Steverink. Sponsoren genieten bij De Graafschap

van enkele voordelen. “Sponsoren mogen gebruikmaken van ruimtes, mits deze beschikbaar zijn. Het enige dat zij moeten afnemen is de catering. Veel bedrijven maken daar ook gebruik van. ATAG CV, bijvoorbeeld. Als zij een cursus, vergadering of grotere bijeenkomst hebben, zitten ze vaak bij ons.” GEZELLIGE BIJEENKOMSTEN Binnen de Business Club van De Graafschap is gezelligheid het toverwoord. “Ook na de degradatie is de sfeer in de Business Club goed gebleven. Het is wel rustiger. Maar je ziet dat de gezelligheid er altijd is , ongeacht het vertoonde spel. Sponsoren zijn over het algemeen erg trouw en vasthoudend. Dat is onze kracht.” TAKENPAKKET STEVERINK Het takenpakket van Steverink is erg breed. “Het mooie aan mijn vak is dat het allesomvattend is. We doen hier alles behalve slapen, zeg ik altijd”. Slapen gebeurt zeker niet, vooral niet op wedstrijddagen. “Dan begin ik om 10.00 uur en eindig ik rond 03.30 uur. We beginnen natuurlijk al geruime tijd voor de wedstrijd met de voorbereiding en ruimen na afloop alles op. Tijdens wedstrijden maak ik mijn rondjes langs de horeca, om te kijken of alles goed gaat. Lange dagen. Maar erg leuk.”

www.degraafsChap.nl

29


Print, Sign en interieur projecten

Fotodoeken Fotowanden Raamdecoratie Print op panelen Daglicht plafond LED 0900 - 24 24 24 1 Cliëntenservicebureau: Print op sanitairwanden

www.riwis.nl

www.tachup.nl info@tachup.nl Advertentie.indd 1

04-09-12 09:13

Uw kerstdiner Verras uw medewerkers met een heerlijk kerstdiner of een kerstbuffet. Dit kan bij ons in een sfeervolle ambiance of op uw bedrijf, niet minder sfeervol, worden opgediend. Uw oudejaarsborrel of nieuwjaarsreceptie Klinkende champagneglazen en toasten op een goed jaar. Informeel samenzijn met relaties en collega’s en even tijd voor een terugblik en een kijkje in de toekomst. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Het spreekt voor zich dat uw bedrijfsfeest volledig naar uw persoonlijke wensen georganiseerd wordt. Mocht u geadviseerd willen worden, dan delen wij graag onze kennis met u. Wij zijn u graag tot uw dienst.

Uitspanning ’t Peeske Hotel Restaurant Catering ‘t Heuveltje Peeskesweg 12 St. Jansgildestraat 27 7037 CH Beek 0316 - 532804 7037 CA Beek 0316 – 532041 info@peeske.nl www.peeske.nl info@heuveltje.nl www.heuveltje.nl


I N T E R V I E W

31

V a K C O l u M n

anTiCYClisCh inVesTeren THEO ZWARTHOED:

“naasT heT VOeTBal gOlf iK graag” spelers Van de graafsChap Brengen geregeld een BeZOeK aan de lOdder- dales lOunge Of de Jpr lOunge. TheO ZwarThOed heefT Onlangs OOK KennisgeMaaKT MeT de Business CluB Van de graafsChap. heT was een preTTige OnTMOeTing, ZO VerTelT de dOelMan Van de CluB. “leuK daT er Op de eersTe eTage OOK liVeBands spelen.” MUZIEK EN VOLENDAM Als echte Volendammer heeft Theo natuurlijk direct oog voor de livebands die in de Lodder Dales Lounge spelen. “Muziek, hè”, knipoogt de doelman. “Daar ben ik in Volendam mee opgegroeid. Van wat voor soort muziek ik houd? Dat maakt me eigenlijk niet veel uit. Ik luister naar van alles wat. Ik vind het erg leuk dat er verschillende soorten livebands langskomen bij De Graafschap.” PRETTIGE KENNISMAKING “Ik zit pas kort bij de club, maar heb op een prettige manier kennisgemaakt met de Business Club. Op beide etages is er veel ruimte en gezelligheid. Leuk dat de club zo leeft onder sponsoren uit de regio”, laat Zwarthoed weten. “Af en toe knoop ik al een praatje aan met sponsoren. Omdat ik hier nieuw ben, moet dat nog groeien. Je moet elkaar een beetje leren kennen.” NAAST HET VOETBAL… We weten inmiddels dat Zwarthoed keept, maar wat doet hij graag naast het voetballen? “Ik ben wel iemand die leuke dingen onderneemt. Onlangs

is ons dochtertje Tess geboren. Daar zijn we erg druk mee. Ik doe ook graag dingen met vrienden, zoals een hapje eten. En als ik tijd heb, dan golf ik graag.” Het is duidelijk: Zwarthoed houdt van gezelligheid en golfen. GOLFEN MET SPONSOREN Wat dat betreft zit hij gebeiteld bij De Graafschap. Golfen is het volgende onderwerp van het gesprek. “Een mooie manier om zakelijke relaties op te doen. Ik heb nog niet kunnen golfen met sponsoren. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar bij AZ, waar ik in het verleden speelde, hebben we een aantal keer gegolfd. Dat gaan we vast ook doen bij De Graafschap.” TWEEDE DOELMAN Tot slot komt natuurlijk ook het voetbal ter sprake. “Het gebroken middenvoetsbeentje heeft een streep door de rekening gezet. Ik wist dat ik tweede doelman zou worden. Je hoopt dan fit te blijven om een eventuele kans te pakken. Helaas is die droom vervlogen. Nu ga ik keihard revalideren en probeer dan alsnog iets te laten zien. Ik zou graag een aantal wedstrijden willen keepen op De Vijverberg.”

Sla een willekeurige krant open en je vindt vast en zeker een nieuwsitem dat gaat over de crisis die ons economische landschap op dit moment treft. Bedrijven in diverse sectoren hebben te maken met tegenvallende verkoopcijfers en zijn genoodzaakt om maatregelen te nemen. Als antwoord gaan bedrijven vaak vergaande maatregelen doorvoeren die over het algemeen als doel hebben het verlagen van de bedrijfskosten. Ook de detailhandel in Nederland heeft te maken met tegenvallende verkopen als gevolg van het feit dat de consument de hand op de knip houdt. Ook deze ondernemers gaan vervolgens over tot het verlagen of zelfs schrappen van hun kosten. Eén van de eerste budgetten die vaak in aanmerking komen tot saneren zijn de reclame- en/of presentatiekosten. Echter kan deze maatregel ook averechts werken voor de betreffende detaillist. Immers als detailhandel is één ding belangrijk en dat is het creëren van winkeltraffic, zorgen dat zoveel mogelijk consumenten jouw winkel bezoeken en bereid zijn om hun aankopen bij jou te doen. Consumenten willen verleid worden en daarbij is het creëren van een juiste beleving van product of dienst van groot belang. Dat vraagt van de ondernemer om anticyclisch investeren dus, investeren tegen de stroom van de economische cyclus. Door met beschikbare middelen nu te investeren in de juiste reclame en/of productpresentatie kan de detaillist een gewenste beleving oproepen. Door op de juiste manier de boodschap te verkopen zal de consument enthousiast worden en bereid zijn om over te gaan tot aankoop. Natuurlijk moeten er financiële middelen beschikbaar zijn om nu te investeren maar door de hedendaagse moderne productietechnieken is het al mogelijk om met beperkte middelen een eerste stap te zetten. Anticyclisch investeren dus, de ondernemers die deze kans nu durven te nemen zijn straks de onbetwiste winnaars! Elwin Bullée Directeur Operations Virupa b.v.

www.degraafsChap.nl


DE GRAAFSCHAPPERS PROGRAMMABLAD VAN DE GRAAFSCHAP

HOOFDSPONSOR:

OFFICIAL PARTNERS:

PRIJS € 1,-

OFFICIAL SPORTDRANK:

KLEDINGSPONSORS:

MEDISCH PARTNER:

ADVERTEREN Graafschap IN DE ZAKELIJKE ADVERTEREN UITGAVES? IN DE ZAKELIJKE dienstverlening op maat

dienstverlening op maat

HOOFDSPONSOR:

De

zakelijk

AANBOD 2013 De Presentatiegids: UITGAVES? verschijnt september 2013 Zo bereikt u uw (zaken)relaties van De Graafschap Zo bereikt u uw (zaken)relaties van Het programmaboekje: De Graafschap in 2013 17 x, voor elke thuiswedstrijd NU ADVERTEREN IN: Cliëntenservicebureau: 0900 - 24 24 24 1 www.riwis.nl De Presentatiegids: De Graafschap Zakelijk: verschijnt september De Graafschap verschijnt februari, mei en november De Het programmaboekje: DE GRAAFSCHAPPERS PROGRAMMABLAD VAN DE GRAAFSCHAP

HOOFDSPONSOR:

OFFICIAL PARTNERS:

OFFICIAL SPORTDRANK:

PRIJS € 1,-

KLEDINGSPONSORS:

Hoofdsponsor:

Kledingsponsors:

Shirtsponsors:

MEDISCH PARTNER:

dienstverlening op maat

dienstverlening op maat

09-05-12 15:34

HOOFDSPONSOR:

De Graafschap Presentatiegids is gratis voor alle De Graafschap Seizoen Club Card-houders. Losse verkoopprijs € 3.50

Graafschap zakelijk

17 x, voor elke thuiswedstrijd De Graafschap Zakelijk:

Cliëntenservicebureau: 0900 - 24 24 MEER INFORMATIE EN24 1 www.riwis.nl

Presentatiegids 2011 - 2012 22e jaargang - september 2011 www.degraafschap.nl

verschijnt november, februari en mei MOGELIJKHEDEN: 04-09-12 09:13 ADVERTEREN DE GRAAFSCHAP PUBLISHERS MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN tel. 0544 35 22IN 35 DE ZAKELIJKE BIJ DE GRAAFSCHAP PUBLISHERS: 1 info@degraafschappublishers.nl 04-09-12 09:13 tel. 0544 35 22 35

Advertentie.indd 1

Advertentie.indd

DE GRAAFSCHAPPERS PROGRAMMABLAD VAN DE GRAAFSCHAP

UITGAVES?

info@degraafschappublishers.nl

Cliëntenservicebureau: - 24 1 1 www.riwis.nl Cliëntenservicebureau:0900 0900Zo -bereikt 24242424 www.riwis.nl u 24 uw (zaken)relaties van De Graafschap HOOFDSPONSOR:

OFFICIAL PARTNERS:

OFFICIAL SPORTDRANK:

PRIJS € 1,-

KLEDINGSPONSORS:

Hoofdsponsor:

MEDISCH PARTNER:

Kledingsponsors:

Shirtsponsors:

dienstverlening op maat

Hoofdsponsor:

Official Partners:

Kledingsponsors:

Shirtsponsor:

dienstverlening op maat

dienstverlening op maat

09-05-12 15:34

NU ADVERTEREN IN:

Shirtsponsor:

Hoofdsponsor:

HOOFDSPONSOR:

De Presentatiegids: verschijnt september 04-09-12PUBLISHERS.indd 09:13 120605_PROGRAMMABOEKJE.indd GRAAFSCHAP 1 24 De 04-09-12 09:13 Adverteren zakelijke uitgaves.indd 16 Het programmaboekje: 17 x, voor elke thuiswedstrijd zakelijk De Graafschap Zakelijk: verschijnt november, februari en mei

22e

Graafschap

De

Graafschap

Presentatiegids

2011

-

2012

G r a a f s c h a p

Scheiden

Advertentie.indd 1 Advertentie.indd 1

www.degraafschap.nl jaargang september 2011

Presentatiegids

D e

is

gratis

voor

alle

De

Graafschap

Seizoen

Club

Card-houders.

Losse

verkoopprijs

3.50

De Graafschap Presentatiegids is gratis voor alle De Graafschap Seizoen Club Card-houders. Losse verkoopprijs € 3.50

De Graafschap

09-08-12 09-08-12 12:06 09:37 vrijdag 15:49

Presentatiegids 2011 - 2012 22e jaargang - september 2011 www.degraafschap.nl

ADVERTEREN MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN BIJ DE GRAAFSCHAP PUBLISHERS: IN DE ZAKELIJKE UITGAVES? tel. 0544 35 22 35 info@degraafschappublishers.nl

is ook een nieuw begin Zo bereikt u uw (zaken)relaties van De Graafschap

Hoofdsponsor:

Hoofdsponsor:

Official Partners:

Kledingsponsors:

Kledingsponsors:

Shirtsponsor:

Shirtsponsors:

dienstverlening op maat

Shirtsponsor:

Hoofdsponsor:

09-05-12 15:34

NU ADVERTEREN IN:

22e

120605_PROGRAMMABOEKJE.indd verschijnt september GRAAFSCHAP PUBLISHERS.indd 1 24 Adverteren zakelijke uitgaves.indd 16 Het programmaboekje:

De

Graafschap

Presentatiegids

De Graafschap Presentatiegids is gratis voor alle De Graafschap Seizoen Club Card-houders. Losse verkoopprijs € 3.50

17 x, voor elke thuiswedstrijd De Graafschap Zakelijk:

Presentatiegids 2011 - 2012 22e jaargang - september 2011 www.degraafschap.nl

verschijnt november, februari en mei

tel. 0544 35 22 35 info@degraafschappublishers.nl

Hoofdsponsor:

Official Partners:

Kledingsponsors:

Meer informatie? Gozien Vossen, 06-46630121 g.vossen@scheidingsmakelaar.nl Peter Vossen, 06-83533644 p.vossen@scheidingsmakelaar.nl www.scheidingsmakelaar.nl Shirtsponsor:

dienstverlening op maat

Shirtsponsor:

Hoofdsponsor:

22e

www.degraafschap.nl jaargang september 2011

Presentatiegids

D e De

Graafschap

Presentatiegids

2011

-

2012

G r a a f s c h a p

is

gratis

voor

alle

De

Graafschap

Seizoen

Club

Card-houders.

Losse

verkoopprijs

2011

-

2012

G r a a f s c h a p

is

gratis

voor

alle

De

Graafschap

Seizoen

Club

Card-houders.

Losse

verkoopprijs

3.50

09-08-12 09-08-12 12:06 09:37 vrijdag 15:49

De Graafschap

We begeleiden u met: • de gehele financiële en juridische afhandeling MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN BIJ DE GRAAFSCHAP PUBLISHERS: • het ouderschapsplan voor de kinderen

120605_PROGRAMMABOEKJE.indd GRAAFSCHAP PUBLISHERS.indd 1 24 Adverteren zakelijke uitgaves.indd 16

www.degraafschap.nl jaargang september 2011

Presentatiegids

D e

De Presentatiegids:

3.50

09-08-12 09-08-12 12:06 09:37 vrijdag 15:49


33

spOnsOren HOOFDSPONSOR:

OFFICIAL PARTNERS:

OFFICIAL SPORTDRANK:

A DD

PRIJS € 1,KLEDINGSPONSORS:

MEDISCH PARTNER: dienstverlening op maat dienstverlening dienstverlening opop maat maat

dienstverlening op maat

PRIJS € 1,-

OFFICIAL STERSPONSORS:

OFFICIAL SPONSORS:

Voor een glashelder advies kijk op w w w.benschop.nl

Het Ritme van de Achterhoek. www.optimaal.fm

www.degraafsChap.nl


Business Club Leden A.J. van der Mark Holding Aannemingsbedrijf Jan van Dulmen bv Aarnink Kunststof Ramenfabriek ABAB Groep B.V. ABC Hekwerk Abcom ITServe ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO MeesPierson Achterkamp Bedrijfsopleidingen Administratie en Advies WFP Adplan Geurts Consultancy B.V. Adviesbureau Bongers/Jansen Aerofitt Sportcentrum Agelink Uitvaartzorg Agrio Uitgeverij Alferink B.V. Installatietechniek Alfun Alwood Ambius B.V. Amerongen Schilderwerken BV Ancoor BV Andriessen Bedrijfswagens B.V. Arbo Unie B.V. Arendsen Machinefabriek AtmR Kantoorverandering Auto Palace Doetinchem B.V. Auto Venderbosch Totaal Service B.V. Autobedrijf C.H. Dales Automobielbedrijf Ten Have Doetinchem B.V. Autoshop Dick Wisselink AV Media B.V. Aviko B.V. Bakkerij Holleman Basil B.V. BAX advocaten belastingkundigen Ben Melgers BeSite B.V. Bloemsierkunst Terry Hecker Boco-keukens Boerstal Bouw BV Bordbusters BV Brasserie Picknick Broederij ter Heerdt B.V. Bulsink Meubelen Bulten-Ketz Beheer B.V. Burgers van der Wal B.V. Buro Achterhoek Zaken voor elkaar Cafe Hattrick Carwash & Co Cohen Machineverhuur Color up B.V. Contour Advanced Systems Cosmo Trucks Doetinchem B.V. CPS Interieur Crown East Group B.V. Cynthor Beheer B.V. De Bont Advocatuur De Groenmakers De Heide Smid B.V. de Jong & Laan accountants belastingadviseurs De Klok dranken BV De Kruyf beheer bv De Lepper Staalconstructie De Ruijter Business Center De Ruiter Putman Meijer Bouw De Strang Vleesprodukten De Veldhof Dijkema ramen & deuren Ditech Machinefabriek b.v. Dobrefa Nederland B.V. Do-it Presentations Dorset Group B.V. Drankenhandel Terborgse Wijncentrale B.V. Drukkerij Loor B.V. Drukkerij Westerlaan Dumphuis Doetinchem BV Dunnink Bouwmanagement Ebbers Holding BV Eggink Maalderink Garantiemakelaars Eggink Verpakkingen Eisma Media Groep BV Elektro Service Doetinchem Elite Salades & Snacks B.V. Elsinghorst Vastgoed B.V. Enzerink BV Esso Lukassen BV Estimate Euro Planit Personeelsdiensten

Euro Techniek B.V. Exploitatie Herwers Hengelo BV Fair Groep Fastfloor B.V. Fatima Zorg Fides Uitzendgroep Finnwood B.V. Focuz.tv Framo cv Frans Miggelbrink Frappant B.V. GEA Polacel Cooling Towers BV Gebr. Van Beek Gelderse Klasse! Gelderse Sport Federatie GGN Tijhuis & Partners GiftHouse Glaspunt Globe Security Golfclub ‘t Zelle Gotink Installatie Grafistar Green M2 Grip Accountants en Adviseurs N.V. HD Entertainment Heilbron VOF Helmink Woontechniek Het Hele Arsenaal BV Het Onland Hof van Eckberge Holding A.A.P. Vierwind Houthandel Het Anker HSF Logistics ING Bank - Regiokantoor Arnhem-Nijmegen Innotec Scorpion Nederland B.V. Intermeco B.V. Interovo Egg Group B.V. Interprimeur Interieurbouw Intervracht Nederland BV I-Real B.V. Isosystems b.v. Itenz J. Arendsen Holding B.V. Jaartsveld Infra B.V. Jac Hensen Mannenmode Jan Verhaegh Metaalrecycling B.V. Jansen Terborg Aannemingsbedrijf B.V. Janssen Interim Services BV JVH Gaming & Entertainment B.V. Kaak Party Verhuur B.V. Kab Accountants & Belastingadviseurs Kampioensbakker Paul Berntsen Kemper Kip Kemperman Verzekeringen Kenneth Smit Rene van Velsen Keppelse Golfclub Klaassen Bouwmaatschappij Dinxperlo BV Klein Poelhuis Konstruktie BV Kleurmeesters Schildersbedrijf Doetinchem KlimaVisie Klompenfabriek Nijhuis B.V. Kolibri Labels bv Koninklijke BDU Holding BV Koos Prins B.V. Koupa B.V. KremerGroep B.V. Krifa Connects KroeseWevers Kuehne + Nagel Logistics BV Kuppens Kunststoffen en Aluminium B.V. Kwaliteitsstomerij De Waskuip Kwerreveld dakbedekkingen BV Leemrijse Dak- en Wandtechniek Liemers Infragroep Logisz BV Lohmankliniek voor Mondzorg M&N Techniek M.P.M. Mabeon Achterhoek Schoon b.v. Martin Moorman Marketing & Communicatie Mecon Groep MediaCows Meeks Meubelen Meeùs Assurantiën B.V. Mekers Auto's BV Metaalbedrijf Kaal B.V. Metalektro Personeelsdiensten Mercachem

www.degraafschap.nl

Mido het autohuis MIVIKO Mombarg Beton BV MP Consultancy Multi Ratio NDC Radio Netterden Zand en Grind B.V. Nijman Administratie& Belastingadviseurs Now Online NV Nuon Oost-Gelderland Business Oranje Select Oscar's Groen Partycentrum Plok PHC Van Londen BV Playseat BV. Praktijk Jansen van den Berg Preduxion PrintX.nl Pro M&P Management & Participaties Profilers Communicatie B.V. Psychologisch Adviesbureau Impulz Putman Security qlant ontwerp & reclame REBOgroep BV Reclamestudio Zelhem Recreatiecentrum Scholtenhof RJ Safety & Security Roelofswaard Beletteringen Ross Advocaten Rouwmaat Groep Rozengaarde Apotheek Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders & incasso Slaapspecialist Drempt Sloot en Sessink Installatietechniek SNS REAAL SPI TECHNOLOGIES INC Spiel mir einer Steakhouse Vivaldi Steenvisie b.v. Stell Sign-Projects Stichting Riwis Zorg & Welzijn Stolwijk Kelderman Stork Technical Services Nederland B.V. Switch Automatisering B.V. t Wassinkhuys Doetinchem B.V. Technisch bureau Pola Technisch Handelsbureau Rensa B.V. Tekdaflex BV Temmink Bouwprojekten B.V. Ten Hag Makelaars Doetinchem Tomesen uitvaartverzorging B.V. Tragter Brandbeveiliging Tribute Clothing Tuenter Infra Projectmanagement Ubbink bv Ulamo B.V. Univé Oost van Asselt Schilderwerken B.V. van Bentum Schoonmaak B.V. Van Campen Bouwgroep B.V. Van Dam Verhuizingen Van der Poel Consult BV Van der Reijt en Reijenga Netwerk Notarissen Van Egmond Groep Van Lanschot Bankiers Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Varwijk Interieurbouwers B.V. Versto B.V. Villa Ruimzicht VitaMee Vrumona VTC Travel Solutions Wanders Holding Wassink Installatie Wassink Opgenoort Wedeo Wensink Automotive B.V. Werkgeversservicepunt Achterhoek-West Westerveld en Vossers Accountantskantoor Wolbrink Nederland B.V. Woondecoratie Rob Besselink Woonwinkel Zevenaar WPG Research BV Zandberg advocaten Zandvoort Draadindustrie B.V. Z-Press Sport & Media


Sponsoren doen we met ons hart. Dat is ons idee voor De Graafschap. De Rabobank draagt sport een warm hart toe. Omdat sport mensen samenbrengt; voor hun club, voor de overwinning, voor het succes. Samen zetten zij zich in voor één doel: hun sport verder brengen. Dat sluit naadloos aan bij onze eigen filosofie. Daarom dragen wij graag ons steentje bij. Met de lokale Rabobanken en Corporate Clients van Rabobank Nederland vormen we een team om de voetbaltrots van de Achterhoek te sponsoren. Als één man staan wij achter De Graafschap, net als de supporters. Dat doen wij van harte, vanuit de gedachte 'samen staan we sterk'.

WELKE???

Rabobank sponsor van De Graafschap. Rabobank. Een bank met ideeën.

rabobank.nl/graafschap-midden rabobank.nl/graafschap-zuid rabobank.nl/graafschap-noord rabobank.nl/corporateclients


Als ik groot ben wil ik ook zo’n auto als mijn papa!

HELDER EN DUIDELIJK Leasemaatschappij WagenPlan biedt duidelijke oplossingen voor wagenparkbeheer, leasing en mobiliteit. En als dochter van de grootste autoverzekeraar van Nederland, bevindt onze leasemaatschappij zich in de unieke positie om de professionele dienstverlening van een grote aanbieder te combineren met de persoonlijke aandacht van een kleiner bedrijf. Wij bieden voor alle merken en typen, voor zowel personenals bestelauto’s, alle denkbare vormen van leasing en mobiliteit. CO2- neutraal. Met leasemaatschappij WagenPlan bent u zeker onderweg!

Autolease van Centraal Beheer Achmea

Uw accountmanager: Sander Voolstra telefoon: 06-10094288 www.wagenplan.nl

De Graafschap Zakelijk - november 2012  

De Graafschap is een betaald voetbalclub uit Doetinchem, in het hart van de Achterhoek. De Businessclub van De Graafschap is met ruim 450 le...

De Graafschap Zakelijk - november 2012  

De Graafschap is een betaald voetbalclub uit Doetinchem, in het hart van de Achterhoek. De Businessclub van De Graafschap is met ruim 450 le...

Advertisement