Page 1

CORPORATE DESIGNMAUAL LOGOTYPE

PERSONAL SERVIS

®

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ ALL RIGHTS RESERVED Všetky práva spojené s týmto dielom sa riadia v zmysle Autorského zákona SR; Zákon č.383/1997 a 234/2000 Z.z. §28a: Nakladanie s dielom podľa §21 až 28 nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neoddôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora. © 2010 • AVIS1ON, s.r.o. • Mgr. Roman Valent


Autorský komentár

Vážení priatelia, Corporate Identity patrí k najvýznamnejším devízam akejkoľvek spoločnosti a tvorí jednu z najvyšších hodnôt jej portfolia. Logotyp ako grafické vyjadrenie firemnej identity je preto základom tvorby a budovania značky. Cieľom tohto projektu je vytvorenie CI spoločnosti Personal Servis modernizáciou existujúcej vizuálne identity. CI má zdôrazňovať benefity a základné hodnoty formou originálnej a nezameniteľnej grafickej značky. Základom projektu firemného dizajnu je vytvorenie logotypu, ktorý optimálne vyjadruje benefity spoločnosti, má vysokú obchodnú, estetickú a duchovnú hodnotu, ktorej posolstvo sa prenesie na všetkých, ktorí s novým vizuálnym stvárnením značky prídu do styku.

PERSONAL

Základom fundamentu nového logotypu je prísľub, ktorým sa hodnoty a filozofia spoločnosti transformujú do osobnosti značky. Dôležitou súčasťou tohto procesu je i oblasť marketingovej komunikácie, v ktorej významnú časť tvorí firemná identita, kultúra a dizajn.

S ON SERVIS

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Logotyp Personal servis, ktorý tento designmanual prezentuje má svojim charakterom ambície osloviť cieľové skupiny zákazníkov spoločnosti a byť prostriedkom na tvorbu a utužovanie lojality k spoločnosti u partnerov, zákazníkov a zamestnancov. Zjednodušený a zrozumiteľnejší štýl oproti pôvodnej značke zaručuje perspektívu dlhoročnej aktuálnosti zvoleného designu. Grafika loga symbolicky vyjadruje zástup ľudi zastrešený inštitúciou. Táto symbolika je uzatvorená do kompaktného celku zdynamizovaného oblúkovou líniou, ktorá opticky vytvára perspektívu a hĺbku loga. Vďaka tomu nesie prísľub stability, prosperity a hrdosti na svoju firmu.

www.avis1on.eu www.euricms.eu

Mgr. Roman Valent (autor)

2


ZÁKLADNÝ VZOR LOGOTYPU PANTONE 280 CV CMYK (C 100%, M 93%, Y 2%, K 7%) RGB (R 39%, G45 %, B 128%) web #033181 RAL 1005 PANTONE 425 C CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K77%) RGB (R 94%, G 94%, B 93%) web #5e5e5d RAL 5002

PERSONAL SERVIS

S ON Písmo1 logotyp „PERSONAL“: HelveticaNeue Lt 53 Ext Bold Písmo2 logotyp „SERVIS“: HelveticaNeue Lt 53 Ext Bold Písmo-texty: Myriad Pro / Tahoma

®

•logotyp: HelveticaNeue Lt 53 Extended BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyz (!?:;{%§+-/&@#€$) •logotyp: HelveticaNeue Lt 53 Extended REGULAR ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyz (!?:;{%§+-/&@#€$) • texty - Myriad Pro: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyz @#$€(!?:;{%§+-/&) • texty - substitučné písmo: Tahoma ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ ÁČĎÉÍĹĽŇÓŠŤÚÝZŽ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóšťúýzž @#$€(!?:;{%§+-/&)

www.avis1on.eu www.euricms.eu

3


LOGOTYP PERSONAL SERVIS - Ochranná zóna Ochranná zóna je min. čistý priestor okolo logotypu. V ochrannej zóne sa nesmú nachádzať iné grafické prvky s výnimkou claimu (®). Ochrannú zónu tvorí obdĺžnik, ktorého okraje sú od obvodu logotypu vo vzdialenosti 1/5 výšky logotypu. Logotyp nesmie byť umiestnený v menšej vzdialenosti od okrajov strany ako je vzdialenosť tvorená ochrannou zónou logotypu. Rešpektovanie kánonu ochrannej zóny je základnou zásadou pre budovanie značky a CI. Porušovanie tejto zásady môže nielen negatívne ovplyvniť estetický vzhľad logotypu a jeho proporcie, ale môže spôsobiť jeho optickú deformáciu, čím sa logotyp znehodnocuje.

1/5A 1/5A

PERSONAL SERVIS

S ON

A

®

Minimálna veľkosť použitia logotypu PERSONAL SERVIS 12 x 5mm

PERSONAL SERVIS

®

PERSONAL

Minimálna veľkosť použitia loga PERSONAL SERVIS 3 x 3mm

SERVIS

®

®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

4


LOGOTYP a jeho časti, grafický symbol logo

Základný LOGOTYP s ochrannou zónou a claimom

Použitie logotypu je možné v jeho základnej podobe a pre budovanie CI a uplatňovanie firemného designu v marketingovej komunikácii je možné a odporúčané používať a základný nosný grafický prvok logotypu - grafickú značku - logo. Pokiaľ je použité samostatné logo ako dominanta grafického layoutu platia rovnaké zásady ako pri logotype o ochrannej zóne. V prípade použitia loga ako textúry (alebo podkladovej vodotlače) zásady o ochrannej zóne neplatia. Dodržiavajte však zásadu, že textúra loga nesmie potláčať logotyp, ak je pri grafickom spracovaní na jednom motíve tiež použitý.

PERSONAL SERVIS

®

Ak budete používať vodotlač snažte sa vyhnúť prekrytia logotypu a podkladovej textúry (vodotlače) tvorenej logom. Pri použití čistého loga s claimom, umiestňujte claim zarovnaný na logo vľavo s pravým okrajom claimu na hranicu ľavej strany loga a spodnej časti claimu zarovnanej na spodný okraj loga.

Základný LOGOTYP s ochrannou zónou, claimom a popisom

S ON Ďalším vhodným používaním logotypu je zobrazenie s popisom spoločnosti „PESONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA na spodnej strane (zarovnané pod okraj ochrannej zóny, na jej hranici) . Veľkosť popisu - písma (firemný font Helvetica, resp. Arial) prispôsobte šírke logotypu.

Základné LOGO s ochrannou zónou a claimom

1/5A

PERSONAL SERVIS

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

www.avis1on.eu www.euricms.eu

1/5A

® 5


LOGOTYP, LOGO na podklade korporátnej farby Použitie logotypu a loga na podklade korporátnej farby je jednou zo základných foriem optimálnej grafickej prezentácie firemnej identity.

PODKLAD: PANTONE 280CV

0% až 100%

PODKLAD: PANTONE 425C 0% až 100%

0%

Pri použití logotypu a loga na podklade korporátnej farby je potrebné dodržať zásady, ktoré sú prezentované vpravo.

PERSONAL SERVIS

Úroveň nasýtenia podkladovej korporátnej farby určuje, či je možné použiť logotyp, logo vo farbe, resp. od akej hranice nasýtenia je potrebné tento prezentovať v bielej, resp. čiernej farbe.

®

PERSONAL ®

PERSONAL

V špecifických prípadoch je možné postupovať alternatívne avšak vždy je nutné dbať na to aby neboli porušené zásady uvedené v tomto manuáli.

SERVIS

®

SERVIS

®

PERSONAL ®

SERVIS

®

Náročnejšie kompozície zverte profesionálovi z oblasti grafiky a designu (poskytnite tento designmanual).

PERSONAL

S ON SERVIS

®

®

PERSONAL SERVIS

®

60 %

PERSONAL SERVIS

®

®

PERSONAL SERVIS

®

80 %

PERSONAL

100 %

www.avis1on.eu www.euricms.eu

SERVIS

®

®

PERSONAL SERVIS

®

6


Rotovanie časti logotypu - názov spoločnosti je prípustný v oboch pravouhlých smeroch. Logo (samostatný grafický symbol) nie je možné rotovať. Zložitejšie layouty a kompozície zverte profesionálom z oblasti grafiky a designu, poskytnite mu tento designmanual.

S ON Pri špeciálnom použití loga (napr. ako textúra) sú prípustné výnimočne i iné rotácie - navrhnuté profesionálom.

®

PERSONAL SERVIS

®

90°

-90°

®

SERVIS

-90°

®

®

PERSONAL

SERVIS

PERSONAL

90°

www.avis1on.eu www.euricms.eu

®

PERSONAL SERVIS

Rotácia logotypu spolu rotáciou loga je možné použiť len výnimočne - v prípadoch kedy kompozícia nie je jednoznačne orientovaná (napr. vlajky). Takéto varianty však zverte na posúdenie a spracovanie len profesionálom, vychádzajúc z tohto dsignmanualu.

®

PERSONAL SERVIS

Logotyp je možné rotovať v oboch pravouhlých smeroch tj. 90° a - 90°. Rotovanie logotypu - 90° používame ak nie je možné logotyp rotovať 90°, alebo kompozícia grafiky takúto rotáciu vyžaduje. Pri rotácii loga s názvom spoločnosti LOGO NEROTUJEME!

-90°

90°

®

LOGOTYP, LOGO - rotácia

7


LOGOTYP, LOGO - zakázané použitie Lototyp používajte v základnej farebnej variante tvorenej firemnou farbou. Logotyp je možné používať i v bielej, alebo čiernej farbe (s rôznym nasýtením čiernej). Tieto možnosti využívame pokiaľ nie je možné, alebo je kompozične vhodnejšie požitie bielej alebo čiernej namiesto korporátnej farby Pantone 280CV, alebo 485C. Nie je prípustné zamieňať farebnosť jednotlivých grafických prvkov!

PERSONAL SERVIS

®

®

Logotyp ani logo nie je možné použiť inými farbami ani iným spôsobom ako deklaruje tento designamnual. Logo nie je možné zobrazovať vypustením akéhokoľvek z jeho grafických prvkov! Akákoľvek deformácia logotypu a loga je NEPRÍPUSTNÁ!

PERSONAL SERVIS

S ON ®

PERSONAL SERVIS

www.avis1on.eu www.euricms.eu

®

®

8


LOGO - technické proporcie Technické proporcie - prenosová mriežka loga pre účely vyhotovenia makety ap.

S ON www.avis1on.eu www.euricms.eu

9


Korporátne písmo a typografia Používanie písma pri komunikácii firmy je dôležitým aspektom Corporate Indentity. Hlavným korporátnym písmom firmy, je HelveticaNeueLT + rezy tohto písma (Regular, Bold). Substitučným firemným písmom je Arial + rezy (Regular, Bold) . Firemné písmo HelveticaNeue LT Ext - je bezpätkových písmom s optimálnym kerningom (medzery medzi znakmi), ktoré sa vyznačuje veľmi dobrou čitateľnosťou a elegantným vzhľadom. Dôležitou devízou tohto fontu v substitučnom variante (Arial bold/black) je jeho 100% kompatibilita pre rôzne systémy (Mac, PC, Linux). Taktiež ho podporujú najpoužívanejšie prehliadače internetu (IE, Google Chrome, Opera, Firefox, Safari ap.). Toto písmo je určené v komunikácii firmy PERSONAL SERVIS na upútanie a zvýraznenie. Na bežný text slúži doplnkové písmo Myriad Pro (Tahoma), ktoré je je jednoduchým bezpätkovým písmom, vyznačujúcim sa vysokou čitateľnosťou. Substitučným písmom fontu Myriad Pro je Tahoma, ktoré ho nahrádza (v prípade, že Myriad Pro nie je k dispozícii).

min. veľkosť použitia fontov - 6pt:

Myriad Pro veľkosť 6pt

HelveticaNeuLt Ext 6pt

• Základné písmo a typografia firemného textu: ADRESA a VLASTNÉ MENÁ HelveticaNeueLT Ext Bold HelveticaNeueLT Ext Reg Myriad Pro

PERSONAL SERVIS

substitučné písmo Arial

PERSONAL SERVIS

Kapitulská 26 917 00 Trnava

substitučné písmo Tahoma

Kapitulská 26 917 00 Trnava

• Základné písmo a typografia firemného textu: NADPISY

A TITULKY TEXTU

HelveticaNeueLT Ext Bold

kapitálky veľkosť +20 až 40%

NADPIS A TITULKA

• Základné písmo a typografia firemného textu: PODNADPISY A TITULKY TEXTU HelveticaNeueLT Ext Reg

S ON Doplnkovým písmom je HelveticaNeue LT Ext (Arial). Je určené na popisné texty a iné druhy zvýraznenia.

kapitálky veľkosť +20 až 40%

PODNADPIS A PODTITULKA

• Základné písmo a typografia firemného textu: BEŽNÝ TEXT Myriad Pro

veľkosť + - 0% (10pt)

Bežný text

• Základné písmo a typografia firemného textu: ZVÝRAZNENIE v BEŽNOM TEXTE Myriad Pro Bold

veľkosť + - 0% (10pt)

zvýraznený, bežný text, zvýraznený

HelveticaNeueLT Ext Bold

veľkosť - 10% až -20% (8pt)

www.avis1on.eu www.euricms.eu

zvýraznený, text, zvýraznený

10


A (napr. šírka formát A4 =210mm)

Umiestnenie loga - hárok na výšku Na hárkoch štandardu „A“ formát na šírku umiestňujeme logo vždy vľavo hore, v špecifických prípadoch vľavo dolu. Veľkosť logotypu cca 1/4 šírky formátu. Na hárkom propagačného charakteru je vhodné používať textúru vytvorenú logom. a 5%

PANTONE 425C

PERSONAL SERVIS ®

B

(napr. výška formát A4 = 297mm)

textura: 3%

PERSONAL SERVIS ®

S ON

PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

!

www.avis1on.eu www.euricms.eu

PERSONAL SERVIS ®

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

11


Umiestnenie loga - hárok na šírku Na hárkoch štandardu „A“ formát na šírku umiestňujeme logo vždy vľavo hore, v špecifických prípadoch vľavo dolu. Veľkosť logotypu cca 1/4 výšky formátu. Na hárkom propagačného charakteru je vhodné používať textúru vytvorenú logom. a 5%

PERSONAL SERVIS ®

PANTONE 425C

PERSONAL SERVIS ®

A

(napr. výška formát A4 = 210mm)

textura: 3%

B (napr. šírka formát A4 =297mm)

S ON PERSONAL SERVIS ®

!

PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

www.avis1on.eu www.euricms.eu

PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

12


A (šírka formát A4 =210mm)

35

10

Firemný hlavičkový papier 60

Firemný hlavičkový papier je jednnou zo základných foriem firemnej korešpondencie.

PERSONAL SERVIS ®

Obsah (text) hlavičkového papiera píšte doplnkovým firemným písmom Myriad Pro (Tahoma), v zmysle zásad uvedených v tomto manuáli. VEC: Hlavičkový papier PERSONAL SERVIS ®

Hlavičkový papier je základným prostriedkom firemnej korešpodencie. Prezentuje nielen pisateľa, ale aj firmu.

B

Dbajte preto okrem kvalitnej štylistiky a správnej gramatiky textov aj na zásady používania písma uvedené v tomto desigmanuale.

(výška formát A4 = 297mm)

S pozdravom,

S ON PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk

20

PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

40

Súčasťou tohto designamnualu je okrem súboru pre offsetovú tlač i dokument masky hlavičkového papiera pre MS_Word. Pre použitie masiek pre Windows najskôr nainštalujte fonty dodané s týmto designmanualom.

www.avis1on.eu www.euricms.eu

20

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

35

10% PANTONE 280 CV CMYK (C 12%, M 7%, Y 1%, K 0%) RGB (R 229, G 233, B 243) web #e5e9f3

Mgr. Roman Valent Trnava, 15. november 2010

10

Nastavenie stránky A4: • horný okraj 10mm • dolný okraj 10mm • ľavý okraj 20mm • pravý okraj 20mm • hlavička 60mm • päta 40mm

13


A (šírka formát A4 =210mm)

Firemný hlavičkový papier s textúrou Firemný hlavičkový papier je jednnou zo základných foriem firemnej korešpondencie.

PERSONAL SERVIS ®

Obsah (text) hlavičkového papiera píšte doplnkovým firemným písmom Myriad Pro (Tahoma), v zmysle zásad uvedených v tomto manuáli. VEC: Hlavičkový papier PERSONAL SERVIS ®

Hlavičkový papier je základným prostriedkom firemnej korešpodencie. Prezentuje nielen pisateľa, ale aj firmu.

B

(výška formát A4 = 297mm)

Nastavenie stránky A4: • horný okraj 10mm • dolný okraj 10mm • ľavý okraj 20mm • pravý okraj 20mm • hlavička 60mm • päta 40mm

Dbajte preto okrem kvalitnej štylistiky a správnej gramatiky textov aj na zásady používania písma uvedené v tomto desigmanuale.

S pozdravom,

S ON 10% PANTONE 280 CV CMYK (C 12%, M 7%, Y 1%, K 0%) RGB (R 229, G 233, B 243) web #e5e9f3

PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

Súčasťou tohto designamnualu je okrem súboru pre offsetovú tlač i dokument masky hlavičkového papiera pre MS_Word. Pre použitie masiek pre Windows najskôr nainštalujte fonty dodané s týmto designmanualom.

www.avis1on.eu www.euricms.eu

Mgr. Roman Valent Trnava, 15. november 2010

PERSONÁLO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava IČ DPH: SK 2020165048 • IČO: 36 236 217 tel.: 033/ 5511 111 • fax : 033/ 5513 513 • mobil: 0903 727040, 0918 538055 bankové spojenie: Poštová banka Trnava • č. účtu: 20210494/6500 personalservis@personalservis.sk • www.personalservis.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 11919/T

14


Firemná zmluva - A4 na výšku Súčasťou tohto designamnualu je súbor pre tlač vo formáte PDF.

PERSONAL SERVIS

ZMLUVNÁ OBJEDNÁVKA

®

Dodávateľ

Odberateľ

Názov: Personal servis , s.r.o.

Názov:

Adresa: Kapitulská 26, 917 01 Trnava

Adresa:

Zodp.pracovník: Mgr. Mária Hirschnerová

Zodp.pracovník:

Telefón: 0905/657 154

Tel./Fax:

Fax:

033 55 13 513

E-mail:

IČO:

36 236 217

IČO:

IČ DPH: SK 2020165048

IČ DPH:

DIČ:

DIČ:

2020165048

Banka: Poštová banka, Trnava

Banka:

Bankové spojenie: 20210494/6500

Bankové spojenie:

Objednávame si u Vás vyhľadanie a výber pracovníkov na požadované miesto Funckia:

Počet pracovníkov:

Pracovisko:

Vzdelanie:

Dĺžka praxe:

Pracovná doba:

S ON

Dátum nástupu:

Ponúkaný príjem: Druh pracovného pomeru:

Požadované schopnosti

Poznámka

Zmluvné podmienky

V prípade, že objednávateľ prijme niektorého z ponúkaných pracovníkov na danú, prípadne inú vhodnú funkciu, je povinný za každého prijatého pracovníka uhradiť agentúre Personal servis poplatok za personálne služby vo výške 2 násobku predpokladaného platu + 19% DPH. Faktúra bude dodávateľom vystavená po uzavretí pracovného, alebo hospodárskeho vzťahu medzi objednávateľom a vybraným pracovníkom a bude splatná do 7 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti je dodávateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ak bude na základe tejto objednávky sprostredkovaný zmluvný vzťah ukončený do 6 mesiacov odo dňa nástupu pracovníka, vznikne objednávateľovi nárok na bezplatné vyhľadanie nového vhodného uchádzača, maximálne však do jedného roka odo dňa nástupu prvého pracovníka. Po tomto termíne nárok na bezplatné vyhľadanie uchádzača na dohodnutú pozíciu objednávatelovi zanikne. Ak objednávateľ príjme iného pracovníka na požadovanú funkciu ako odporúčaného uchádzača, je povinný informovať o tejto skutočnosti dodávateľa. Ak objednávateľ uzavrie pracovný, alebo hospodársky vzťah s kandidátom dodávateľa bez jeho vedomia v čase do jedného roka po podpise tejto objednávky je povinný uhradiť dodávateľovi trojnásobok dohodnutej ceny. Táto objednávka má charakter zmluvy medzi agentúrou Personal servis, s.r.o. a objednávateľom.

Dátum:

Objednávateľ:

www.avis1on.eu www.euricms.eu

Dodávateľ:

15


Použitie logotypu - navštívenka Navštívenka je zvyčajne prvým osobným priamym prezentačným predmetom nesúcim firemnú identitu. Preto je dôležité dbať na to aby bola nielen kvalitne navrhnutá ale aj realizovaná. Tento designamnual ponúka navštívenky štandardného formátu 90mm x 50mm.

PERSONAL SERVIS

®

Farby pre offsetovú tlač: Pantone 280CV + 10% 280CV + 425C.

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava tel. : 033 / 5511 111 fax : 033 / 5513 513 mobil : 0903 763 339 ondrejickova@personalservis.sk www.personalservis.sk

PhDr. Eva Ondrejičková

Pre realizáciu (offsetom, alebo digitálnou tlačou) navrhujeme tlač na kvalitný biely vizitkový papier (od 250g/m2) Bright White, alebo podobný.

konateľka

S ON PERSONAL SERVIS

®

Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava tel. : 033 / 5511 111 fax : 033 / 5513 513 mobil : 0903 727 040 personalservis@personalservis.sk www.personalservis.sk

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

www.avis1on.eu www.euricms.eu

16


Použitie logotypu - firemná pečiatka • Pečiatka - COLOP Printer 30 [veľkosť raznice 47x18] (odporúčaná farba strojčeka lightblue)

Pečiatka č.1

PERSONAL

IČO: 36 236 217 www.personalservis.sk ® Personal servis, s.r.o., Kapitulská 26, 917 00 Trnava

SERVIS

alebo

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

• Pečiatka - TRODAT Printy 4912 [veľkosť raznice 47x18] (odporúčaná farba strojčeka blue) Pečiatka č.2

PERSONAL

IČO: 36 236 217 www.personalservis.sk ® Personal servis, s.r.o., Kapitulská 26, 917 00 Trnava

SERVIS

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

www.avis1on.eu www.euricms.eu

17


Použitie logotypu - obálka DL

PERSONAL SERVIS

®

Personal servis, s.r.o., Kapitulská 26, 917 00 Trnava

Váž. pán

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

www.avis1on.eu www.euricms.eu

Ing. Augustín Vzor Vzorná ulica 96 060 90 Príkladné mesto nad Vzorom 6

18


Použitie logotypu - obálka DL s okienkom

PERSONAL SERVIS

®

Personal servis, s.r.o., Kapitulská 26, 917 00 Trnava

Váž. pán Ing. Augustín Vzor Vzorná ulica 96 060 90 Príkladné mesto nad Vzorom 6 PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

www.avis1on.eu www.euricms.eu

19


Informačný systém: interiérové tabule Informačný systém - označenie kancelárie. Pre vyhotovenie odporúčame požiť metalické podkladové materiály, pripomínajúce hliníkový kovový vzhľad. Logotyp je umiestnený na 1. hornej menovke (bez podkladovej farby) vľavo. Menovky realizujeme na podkladovej farbe Pantone 10% 280CV, texty sú realizované vo farbe Pantone 280CV - centrované v 2 riadkoch: • meno (font HelveticaNeue LT Ext) • funkcia (font Myriad) Tabuľky sa umiestňujú do výšky očí, vedľa dverí, na stranu ich otvárania. Návrh korešponduje so štandardnými typmi clip-systémov, ktoré umožňujú variabilnú výšku a počet menoviek nad sebou.

PERSONAL SERVIS

®

Mgr. Mária Hirschnerová

S ON

riaditeľka

www.avis1on.eu www.euricms.eu

20


Informačný systém: interiérové tabule Informačný systém - svetelná tabuľa (omniboard) • použitie do hál, nákupných centier, pred budovy, zastávky MHD apod. Ukážka layoutu pre omniboard. Pri realizácia prezentačných boardov je dôležité zachovávať čistý priestor okolo logotypu, správne umeistnenie a kompozíciu korenšpondujúcu so zásadami uvedenými v tomto designmanuale. Zložitejšie layouty a kompozície zverte profesionálom z oblasti grafiky a designu (poskytnite tento designmanual).

PERSONAL SERVIS

®

Permanent placement Anal my Psychodiagnostika Recruitment support Tréningové vzdelávacie programy

S ON Outsourcing

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA Personal servis, s.r.o. Kapitulská 26, 917 00 Trnava tel.: 033 / 5511 111, fax: 033 / 5513 513 personalservis@personalservis.sk, www.personalservis.sk

www.avis1on.eu www.euricms.eu

21


Informačný systém: smerové tabule Informačný systém - smerový systém pre aplikovanie na príjazdové komunikácie. Pri riešení veľkosti treba klásť dôraz na vysokú čitateľnosť a prehľadnosť i pri vyššej rýchlosti a z väčšej vzdialenosti.

PERSONAL SERVIS

Všetky návrhy smerových tabúľ sú v pomere strán 6:3,5 Grafické prvky sú centrované a sú na bielom podklade vo firemných farbách.

®

Kapitulská 26

Je nutné dodržať ochrannú zónu (čistý priestor) okolo logotypu.

S ON PERSONAL SERVIS

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

1200 m

www.avis1on.eu www.euricms.eu

22


Informačný systém: vlajky Vlajky sú veľmi vhodným prostriedkom budovanie CI. Exteriérové, okrem toho, že nesú firemnú identitu, sú dobre pamätateľné ako orientačný bod (plnohodnotne, možno i vhodnejšie nahrádzajú navigačnú tabuľu).

PERSONAL SERVIS

Interiérové, okrem toho, že vhodne dopĺňajú firemné priestory firemnou identitou, sú vhodným darčekovým a prezentačným predmetom.

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

PERSONAL SERVIS

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Návrh - firemné vlajky • s logom alebo úplným logotypom • interiérové (stolové), alebo exteriérové • na bielom podklade, alebo podklade firemnej modrej Pantone 280CV

®

S ON

PERSONAL SERVIS

®

PERSONAL SERVIS

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

23


Logotyp: aplikácia na biele tričká Firemné tričko biele - dvojfarebná potlač (Pantone 280CV + 480C + textura 10% a 15% Pantone 280CV)

PERSONAL SERVIS

www.personalservis.sk

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

predná strana

zadná strana

www.avis1on.eu www.euricms.eu

24


Logotyp: aplikácia na modré tričká Firemné tričko modré - jednofarebná biela potlač

PERSONAL SERVIS

www.personalservis.sk

®

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

predná strana

zadná strana

www.avis1on.eu www.euricms.eu

25


Logotyp: aplikácia na darčekové predmety • exkluzívne modré pero Parker Esprit logo gravírované

• modrý hrnček s potlačou logotyp + popis + kontakt (biela potlač)

• modré pero s potlačou logotyp + kontakt (biela potlač) AL N ® SOV I S R E

P ER S

va na k Tr vis.s 0 r 7 0 lse 91 na 6, rso 2 e á p lsk w. itu w ap 1 • w K , 1 .o. 1 s.r 11 is, / 55 v r se 33 al : 0 on tel. rs

Pe

www.avis1on.eu www.euricms.eu

26


Logotyp, logo: súhrn variánt základného použitia • základný logotyp s popisom

• základný logotyp B/W

PERSONAL

PERSONAL

®

®

SERVIS

SERVIS

• základné logo

• základné logo B/W

®

®

• logo - textúra šedá

• logo - textúra modrá

PERSONÁLNO-VZDELÁVACIA AGENTÚRA

• základný logotyp

• základný logotyp v šedej škále

PERSONAL

PERSONAL

®

®

SERVIS www.avis1on.eu www.euricms.eu

SERVIS

27

Personal servis  

Designmanual k logu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you