Page 1

CORPORATE DESIGNMAUAL LOGOTYPE

LUKABETON ® VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ ALL RIGHTS RESERVED Všetky práva spojené s týmto dielom sa riadia v zmysle Autorského zákona SR; Zákon č.383/1997 a 234/2000 Z.z. §28a: Nakladanie s dielom podľa §21 až 28 nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neoddôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora. © 2010 • AVIS1ON, s.r.o. • Mgr. Roman Valent


Autorský komentár

Vážení priatelia, Corporate Identity patrí k najvýznamnejším devízam akejkoľvek spoločnosti a tvorí jednu z najvyšších hodnôt jej portfolia. Logotyp ako grafické vyjadrenie firemnej identity je preto základom tvorby a budovania značky. Cieľom tohto projektu je vytvorenie CI spoločnosti LUKABETON grafickou optimalizáciou a modernizáciou existujúcej vizuálne identity. CI má zdôrazňovať benefity a základné hodnoty formou originálnej a nezameniteľnej grafickej značky. Základom projektu firemného dizajnu je vytvorenie logotypu, ktorý optimálne vyjadruje benefity spoločnosti, má vysokú obchodnú, estetickú a duchovnú hodnotu, ktorej posolstvo sa prenesie na všetkých, ktorí s novým vizuálnym stvárnením značky prídu do styku. Základom fundamentu nového logotypu je prísľub, ktorým sa hodnoty a filozofia spoločnosti transformujú do osobnosti značky. Dôležitou súčasťou tohto procesu je i oblasť marketingovej komunikácie, v ktorej významnú časť tvorí firemná identita, kultúra a dizajn. Logotyp LUKABETON, ktorý tento designmanual prezentuje má svojim charakterom ambície osloviť cieľové skupiny zákazníkov spoločnosti a byť prostriedkom na tvorbu a utužovanie lojality k spoločnosti u partnerov, zákazníkov a zamestnancov. Proporcionálne vyváženejší a janse vymedzený štýl (oproti pôvodnej značke) zaručuje perspektívu dlhoročnej aktuálnosti zvoleného designu. Grafika loga, ktoré je tvorené zrkadlo obrátenými písmenami L sme usporiadali tak, aby vnútorný priestor tvoril ravidelný štvorec. Celý grafický objekt je obklopený väčším štvorcom, ktoré spodný okraj je eliptiycky vykrojený. Vykrojením je grafika loga výraznejšia a názov spoločnosti umiestnený pod logom týmto ziskava ďalší čistý priestor ktorý ho pozdvihuje. Vďaka novému stvárneniu nesie prísľub stability, prosperity a hrdosti na svoju firmu. V rámci tohto projektu bol navrhnutý firemný slogan: “...značková kvalita na celý život!“, ktorý vyjadruje základné benefity spoločnosti LUKABETON. Taktiež sme navrhli maskota spoločnosti LUKABETON, ktorým je ježko stavebník s menom „LUKI“.

S ON LUKABETON ®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

Mgr. Roman Valent (autor)

2


ZÁKLADNÉ VZORY LOGOTYPU PANTONE 2756 C CMYK (C 100%, M 100%, Y 5%, K 20%) RGB (R 18%, G 35 %, B 110%) web #12236e RAL 1005

LUKABETON ® LUKABETON ®

PANTONE 116 C CMYK (C 0%, M 20%, Y 95%, K 0%) RGB (R 254%, G 205%, B 0%) web #fecd00 RAL 5002

LUKABETON ®

S ON Písmo logotyp „LUKABETON“: Helvetic Písmo-texty: Myriad Pro / Tahoma

aNeue Lt 63 MdEx

LUKABETON ®

•logotyp: HelveticaNeue Lt 63 Medium Extended ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyz (!?:;{%§+-/&@#€$) • texty - Myriad Pro: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyz @#$€(!?:;{%§+-/&) • texty - substitučné písmo: Tahoma ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ ÁČĎÉÍĹĽŇÓŠŤÚÝZŽ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóšťúýzž @#$€(!?:;{%§+-/&)

www.avis1on.eu www.euricms.eu

3


LOGOTYP, LOGO LUKABETON - Ochranná zóna Ochranná zóna je min. čistý priestor okolo logotypu. V ochrannej zóne sa nesmú nachádzať iné grafické prvky s výnimkou claimu (®).

1/5A

1/5A

1/5A

1/5A

Ochrannú zónu tvorí obdĺžnik, ktorého okraje sú od obvodu logotypu vo vzdialenosti: • A variant: 1/5 šírky loga • B variant: 1/2 šírky loga Logotyp nesmie byť umiestnený v menšej vzdialenosti od okrajov strany ako je vzdialenosť tvorená ochrannou zónou logotypu.

LUKABETON ®

LUKABETON ®

Rešpektovanie kánonu ochrannej zóny je základnou zásadou pre budovanie značky a CI.

LUKABETON ® A

Porušovanie tejto zásady môže nielen negatívne ovplyvniť estetický vzhľad logotypu a jeho proporcie, ale môže spôsobiť jeho optickú deformáciu, čím sa logotyp znehodnocuje.

A

S ON 1/2B

Minimálna veľkosť použitia logotypu LUKABETON variant A: 8 x 10mm variant B: 3,5 x 25,8mm

LUKABETON ®

LUKABETON ®

1/2B

LUKABETON ®

Minimálna veľkosť použitia loga LUKABETON: 3,5 x 3,5mm

LUKABETON ®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

B

LUKABETON ®

4


LOGOTYP a jeho časti, grafický symbol logo Použitie logotypu je možné v jeho základnej podobe a pre budovanie CI a uplatňovanie firemného designu v marketingovej komunikácii je možné a odporúčané používať a základný nosný grafický prvok logotypu - grafickú značku - logo. Pokiaľ je použité samostatné logo ako dominanta grafického layoutu platia rovnaké zásady ako pri logotype o ochrannej zóne.

Základný LOGOTYP B s ochrannou zónou a claimom

LUKABETON ®

V prípade použitia loga ako textúry (alebo podkladovej vodotlače) zásady o ochrannej zóne neplatia. Dodržiavajte však zásadu, že textúra loga nesmie potláčať logotyp, ak je pri grafickom spracovaní na jednom motíve tiež použitý. Ak budete používať vodotlač snažte sa vyhnúť prekrytia logotypu a podkladovej textúry (vodotlače) tvorenej logom. Základný LOGOTYP A s ochrannou zónou, claimom

S ON

Základné LOGO s ochrannou zónou a claimom

Pri použití logotypu - variant A, B s claimom, umiestňujte claim vpravo od značky LUKABETON, s horným okrajom claimu zarovným na horný okraj značky LUKABETON. Pri použití čistého loga s claimom, umiestňujte claim vpravo od loga, na úroveň hranice ochrannej zóny loga, s dolným okrajom claimu zarovnanej na hranicu spodnej časti loga.

Náročnejšie kompozície zverte profesionálovi z oblasti grafiky a designu (poskytnite tento designmanual).

www.avis1on.eu www.euricms.eu

LUKABETON ®

®

LUKABETON ®

5


SLOGAN a umiestnenie k logotypu Pre spoločnosť LUKABETON bol navrhnutý slogan, ktorý vyjadruje základné benefity spoločnosti: ...certifikovaná kvalita na celý život! Slogan spoločnosti je veličonou, ktorú je možné obmieňať. Navrhnutý slogan je navrhnutý ako súčasť vety: LUKABETON, certifikovaná kvalita na celý život! Pre jeho umiestnenie na doplnenie logotypu je riešený tak, že začína tromi bodkami (symbolizujúcimi pokračovanie) s výkričníkom na konci pre upozornenie.

SLOGAN spoločnosti LUKABETON

základný variant - korporátne písmo: HelveticaNeue Lt 63 MdEx, korporátna farba: Pantone 116C

...certifikovaná kvalita na celý život! alternatívny variant - alternatívne písmo: Dad‘s Recipe, alternatívna farba: červená

...certifikovaná kvalita na celý život!

Slogan je navrhnutý v korporátnom písme: HelveticaNeue Lt 63 MdEx, vo farbe, ktorá korešponduje so sekundárnou farbou logotypu. Pri modrom logotype žltej farby a žltom logotype modrej farby. Základný LOGOTYP B s ochrannou zónou, claimom a sloganom v 2 možných variantoch umiestnenia Slogan umiestňujeme na spodný okraj ochranej zóny logotypu zhora (umiestnený v ochrannej zóne), alebo aj zdola (umiestnený pod ochrannou zónou). Pokiaľ nám tieto umietnenia kompozícia dovoľuje. Šírka sloganu (bez bodiek) je totožná so šírkou znaćky LUKABETON.

S ON Slogan je možné umiestniť i inak, iným spôsobom, pokiaľ je nutné jeho dominatné zvýrazneie (vhodným písmom /napr. DadsRecipe a vhodnej farbe / napr. červená). Náročnejšie kompozície zverte profesionálovi z oblasti grafiky a designu (poskytnite tento designmanual).

www.avis1on.eu www.euricms.eu

LUKABETON ®

...certifikovaná kvalita na celý život!

6


LOGOTYP, LOGO na podklade korporátnej farby Použitie logotypu a loga na podklade korporátnej farby je jednou zo základných foriem optimálnej grafickej prezentácie firemnej identity.

PODKLAD: PANTONE 2756C: 0% až 100% 0%

PANTONE 116C: 0% - 100%

LUKABETON ®

Pri použití logotypu a loga na podklade korporátnej farby je potrebné dodržať zásady, ktoré sú prezentované vpravo. Úroveň nasýtenia podkladovej korporátnej farby (Pantone 2756C alebo 116C) určuje, či je možné použiť logotyp, logo vo farbe, resp. od akej hranice nasýtenia je potrebné tento prezentovať v bielej, resp. čiernej farbe.

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

V špecifických prípadoch je možné postupovať alternatívne, avšak vždy je nutné dbať na to aby neboli porušené zásady uvedené v tomto manuáli. Náročnejšie kompozície zverte profesionálovi z oblasti grafiky a designu (poskytnite tento designmanual).

LUKABETON ®

S ON 60 %

80 %

100 %

www.avis1on.eu www.euricms.eu

LUKABETON ®

LUKABETON ® LUKABETON ®

7


-90°

LUKABETON ®

Pri špeciálnom použití loga (napr. ako textúra) sú prípustné výnimočne i iné rotácie - navrhnuté profesionálom.

LUKABETON ® ZAKÁZANÉ ROTÁCIE

LUKABETON ®

®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

S ON www.avis1on.eu www.euricms.eu

®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

Zložitejšie layouty a kompozície zverte profesionálom z oblasti grafiky a designu, poskytnite mu tento designmanual.

®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

Rotovanie zloženého logotypu - 90° používame ak nie je možné logotyp rotovať 90°, alebo kompozícia grafiky takúto rotáciu vyžaduje. Pri rotácii zloženého logotypu so značkou spoločnosti LOGO NEROTUJEME!

®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

Rotácia je možná len ak je tvorený ako zložený, kde logo zostáva nerotované a začku LUKABETON rotujeme v pravouhlých smeroch tj. 90° a - 90°.

LUKABETON ®

Logotyp abi logo (samostatný grafický symbol) nie je možné rotovať!

®

90°

LUKABETON ®

LOGOTYP, LOGO - rotácia

8


LOGOTYP, LOGO - zakázané použitie Lototyp používajte v základných farebných variantoch tvorených firemnou farbou. Logotyp a logo je možné používať i v bielej, alebo čiernej farbe (s rôznym nasýtením čiernej). Tieto možnosti využívame pokiaľ nie je možné, alebo je kompozične vhodnejšie požitie bielej alebo čiernej namiesto korporátnej farby Pantone 2756C, alebo 116C. Nie je prípustné zamieňať farebnosť jednotlivých grafických prvkov!

LUKABETON ® ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

Logotyp ani logo nie je možné použiť inými farbami ani iným spôsobom ako deklaruje tento designamnual. Logo nie je možné zobrazovať vypustením akéhokoľvek z jeho grafických prvkov!

LUKABETON ®

S ON POUŽÍVAJTE LEN varianty zobrazenia definované týmto designmanualom.

Akákoľvek deformácia, zámena farieb, alebo použitie iných farieb logotypu a loga je NEPRÍPUSTNÁ!

LUKABETON ®

ZAKÁZANÉ POUŽITIE

LUKABETON ®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

9


LOGO - technické proporcie Technické proporcie - prenosová mriežka loga pre účely vyhotovenia makety ap.

S ON www.avis1on.eu www.euricms.eu

10


Korporátne písmo a typografia Používanie písma pri komunikácii firmy je dôležitým aspektom Corporate Indentity. Hlavným korporátnym písmom firmy, je HelveticaNeueLT + rezy tohto písma (Regular, Bold). Substitučným firemným písmom je Arial + rezy (Regular, Bold) . Firemné písmo HelveticaNeue Lt 63 MdEx - je bezpätkových písmom s optimálnym kerningom (medzery medzi znakmi), ktoré sa vyznačuje veľmi dobrou čitateľnosťou a elegantným vzhľadom. Dôležitou devízou tohto fontu v substitučnom variante (Arial bold/black) je jeho 100% kompatibilita pre rôzne systémy (Mac, PC, Linux). Taktiež ho podporujú najpoužívanejšie prehliadače internetu (IE, Google Chrome, Opera, Firefox, Safari ap.). Toto písmo je určené v komunikácii firmy LUKABETON na upútanie a zvýraznenie. Na bežný text slúži doplnkové písmo Myriad Pro (Tahoma), ktoré je je jednoduchým bezpätkovým písmom, vyznačujúcim sa vysokou čitateľnosťou. Substitučným písmom fontu Myriad Pro je Tahoma, ktoré ho nahrádza (v prípade, že Myriad Pro nie je k dispozícii).

min. veľkosť použitia fontov - 6pt:

Myriad Pro veľkosť 6pt

HelveticaNeuLt Ext 6pt

• Základné písmo a typografia firemného textu: ADRESA a VLASTNÉ MENÁ HelveticaNeueLT Lt 63 MdEx

Myriad Pro

LUKABETON s.r.o.

substitučné písmo Arial

LUKABETON s.r.o.

Hornočepeňská 4394 926 01 Sereď

substitučné písmo Tahoma

Hornočepeňská 4394 926 01 Sereď

• Základné písmo a typografia firemného textu: NADPISY HelveticaNeueLT Lt 63 MdEx Heavy -

veľkosť +20 až 40%

A TITULKY TEXTU

kapitálky

NADPIS A TITULKA

• Základné písmo a typografia firemného textu: PODNADPISY A TITULKY TEXTU HelveticaNeueLT Lt 63 MdEx -

kapitálky

S ON veľkosť +20 až 40%

PODNADPIS A PODTITULKA

• Základné písmo a typografia firemného textu: BEŽNÝ TEXT Myriad Pro

veľkosť + - 0% (10pt)

Bežný text

• Základné písmo a typografia firemného textu: ZVÝRAZNENIE v BEŽNOM TEXTE Myriad Pro Bold

veľkosť + - 0% (10pt)

zvýraznený, bežný text, zvýraznený

HelveticaNeueLT Lt 63 MdEx

veľkosť - 10% až -20% (8pt)

www.avis1on.eu www.euricms.eu

zvýraznený, text, zvýraznený

11


Umiestnenie loga - hárok na výšku, varianty A/B (napr. šírka formát A4 =210mm)

Pre oba varianty použitia logotypu na hárkoch štandardu „A4“ formát na šírku umiestňujeme logotyp vždy vľavo hore, v špecifických prípadoch vľavo dolu.

LUKABETON ®

Variant A: šírka logotypu cca 1/6 šírky formátu. Variant B: výška logotypu cca 1/14 výšky formátu.

...certifikovaná kvalita na celý život!

(napr. výška formát A4 = 297mm)

LUKABETON ®

LUKABETON ®

S ON LUKABETON, s.r.o.

LUKABETON ® LUKABETON, s.r.o.

!

www.avis1on.eu www.euricms.eu

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

...certifikovaná kvalita celý život! ...certifikovaná kvalita na na celý život

LUKABETON, s.r.o.

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

...certifikovaná kvalita na celý život

A

B

12


Umiestnenie loga - hárok na šírku, varianty A/B Pre oba varianty použitia logotypu na hárkoch štandardu „A4“ formát na šírku umiestňujeme logo vždy vľavo hore, v špecifických prípadoch vľavo dolu.

(napr. šírka formát A4 =297mm)

LUKABETON ®

LUKABETON ® ...certifikovaná kvalita na celý život!

(napr. výška formát A4 = 210mm)

Variant A: šírka logotypu cca 1/6 šírky formátu. Variant B: výška logotypu cca 1/14 výšky formátu.

S ON LUKABETON ®

!

B

LUKABETON, s.r.o.

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

www.avis1on.eu www.euricms.eu

13


A (šírka formát A4 =210mm)

LUKABETON ®

VEC: Hlavičkový papier

Hlavičkový papier je základným prostriedkom firemnej korešpodencie. Prezentuje nielen pisateľa, ale aj firmu.

LUKABETON ®

B

Dbajte preto okrem kvalitnej štylistiky a správnej gramatiky textov aj na zásady používania písma uvedené v tomto desigmanuale.

(výška formát A4 = 297mm)

Nastavenie stránky A4: • horný okraj 15mm • dolný okraj 7mm • ľavý okraj 20mm • pravý okraj 20mm • hlavička 60mm • päta 40mm

60

Firemný hlavičkový papier je jednnou zo základných foriem firemnej korešpondencie. V tomto designamnuale sme pripravili 2 zakladné a rovnocenné varianty firmemného hlavičkového papiera.

39

15

Firemný hlavičkový papier - variant „A“

S pozdravom,

S ON

Mgr. Roman Valent Trnava, 15. november 2010

LUKABETON, s.r.o.

...certifikovaná kvalita na celý život

Obsah (text) hlavičkového papiera píšte doplnkovým firemným písmom Myriad Pro (Tahoma), v zmysle zásad uvedených v tomto manuáli.

Súčasťou tohto designamnualu je okrem súboru pre offsetovú tlač i dokument masky hlavičkového papiera pre MS_Word. Pre použitie masiek pre Windows najskôr nainštalujte fonty dodané s týmto designmanualom. www.avis1on.eu www.euricms.eu

20

20

LUKABETON, s.r.o.

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

...certifikovaná kvalita na celý život

37

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

30

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk

14


A (šírka formát A4 =210mm)

60

LUKABETON ® ...certifikovaná kvalita na celý život!

VEC: Hlavičkový papier

LUKABETON ® ...certifikovaná kvalita na celý život!

Hlavičkový papier je základným prostriedkom firemnej korešpodencie. Prezentuje nielen pisateľa, ale aj firmu.

B

Dbajte preto okrem kvalitnej štylistiky a správnej gramatiky textov aj na zásady používania písma uvedené v tomto desigmanuale.

(výška formát A4 = 297mm)

Nastavenie stránky A4: • horný okraj 20mm • dolný okraj 7mm • ľavý okraj 20mm • pravý okraj 20mm • hlavička 60mm • päta 40mm

48

Firemný hlavičkový papier je jednnou zo základných foriem firemnej korešpondencie. V tomto designamnuale sme pripravili 2 zakladné a rovnocenné varianty firmemného hlavičkového papiera.

20

20

Firemný hlavičkový papier - variant „B“

S pozdravom,

S ON

Mgr. Roman Valent Trnava, 15. november 2010

LUKABETON, s.r.o.

Obsah (text) hlavičkového papiera píšte doplnkovým firemným písmom Myriad Pro (Tahoma), v zmysle zásad uvedených v tomto manuáli.

Súčasťou tohto designamnualu je okrem súboru pre offsetovú tlač i dokument masky hlavičkového papiera pre MS_Word. Pre použitie masiek pre Windows najskôr nainštalujte fonty dodané s týmto designmanualom. www.avis1on.eu www.euricms.eu

20

20

LUKABETON, s.r.o.

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

37

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

30

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk

15


Kalkulácia - formulár Súčasťou tohto designamnualu je súbor masky MS_Excel. KALKULÁCIA

LUKABETON s.r.o. Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď IČO: 36 840 050 • IČ DPH: SK 2022452531 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 202603387 / 0900 tel.: +421 905 601 252 e-mail: lukabeton@lukabeton.sk

DÁTUM: 18.12. 2010

Kalkulácia pre:

Miesto a dátum dodávky:

Firma s.r.o. Ing. Vážny, riaditeľ Vzorová ulica 1, Vzorné mesto nad Vzorom IČO: 000000 IČ DPH: 000000 Banka: ČSOB, a.s, č.ú: 0000000000/0000

Firma s.r.o. Ing. Vážny, riaditeľ Vzorová ulica 1, Vzorné mesto nad Vzorom ŠPZ: TT 048DO 24.12.2010

ks

Popis

S ON

Cena za jednotku

Celkom

Medzisúčet Dodávka Medzisúčet Sadzba dane z predaja

20%

Daň z predaja pri nákupe Celkom

[Poznámka]

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto kalkulácie obráťte sa na: Ladislav Lukáč, Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, tel: +421 905 601 252, lukabeton@lukabeton.sk

www.avis1on.eu www.euricms.eu

16


Cenník LUKABETON Súčasťou tohto designamnualu je súbor na tlač (PDF).

LUKABETON ® ...certifikovaná kvalita na celý život! CENNÍK BETÓNOVÉ PLOTY LUKABETON® Betónové ploty výška 180cm: Cena za 1 bežný meter (hmotnosť bm = 230kg) pohľadový z jednej strany : pohľadový z oboch strán (farebná imitácia starej tehly, hladká):

bez DPH 25,- € 32,56 €

s DPH 29,75 € 38,75 €

bez DPH 29,- € 37,36 €

s DPH 34,51 € 44,46 €

bez DPH 33,- € 41,65 €

s DPH 39,27 € 49,56 €

bez DPH 13,90 € 18,10 €

s DPH 16,54 € 21,54 €

Betónové ploty výška 210cm: Cena za 1 bežný meter (hmotnosť bm = 270kg) pohľadový z jednej strany : pohľadový z oboch strán (farebná imitácia starej tehly, hladká): Betónové ploty výška 240cm: Cena za 1 bežný meter (hmotnosť bm = 300kg) pohľadový z jednej strany : pohľadový z oboch strán (farebná imitácia starej tehly, hladká): Betónové ploty (m2): Cena za 1 meter štvorcový pohľadový z jednej strany : pohľadový z oboch strán: (farebná imitácia starej tehly, hladká)

S ON CENNÍK

VODOMERNÉ ŠACHTY LUKABETON® bez DPH

s DPH

Betónová vodomerná šachta - výška 150 cm (celková hmotnosť 1 250kg): 199,- € 1300×1050 mm (vnútorná výška 150cm, výška s hrdlom a poklopom 170cm)

236,81 €

Betónová vodomerná šachta - výška 180 cm (celková hmotnosť 1 450kg): 1300×1050 mm (vnútorná výška 180cm, výška s hrdlom a poklopom 200cm) 234,- €

278,46 €

Betónová vodomerná šachta pre 2-3 vodomery - výška 150 cm (celk.hmotnosť 1 400kg): 234,- € 278,46 € 1300×1300 mm (vnútorná výška 150cm, výška s hrdlom a poklopom 170cm) Betónová vodomerná šachta pre 2-3 vodomery - výška 180 cm (celk.hmotnosť 1 600kg): 274,- € 326,- € 1300×1300 mm (vnútorná výška 180cm, výška s hrdlom a poklopom 200cm)

LUKABETON, s.r.o. Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia IČO: 36 840 050 • tel.: +421 905 601 252 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. • č. účtu: 202603387/0900 lukabeton@lukabeton.sk • www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • vodomernesachty.sk spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 20703/T

www.avis1on.eu www.euricms.eu

17


Použitie logotypu - navštívenka Navštívenka je zvyčajne prvým osobným priamym prezentačným predmetom nesúcim firemnú identitu. Preto je dôležité dbať na to aby bola nielen kvalitne navrhnutá ale aj realizovaná. Tento designamnual ponúka navštívenky štandardného formátu 90mm x 50mm.

...certifikovaná kvalita na celý život!

A

Ladislav Lukáč konateľ

LUKABETON ®

Navštívenka A - je určená pre personálne údaje a personálne použitie Navštívenka B - je určená pre firemné údaje a prezentáciu firmy LUKABETON, s.r.o.

Farby pre offsetovú tlač: Pantone 2756C + 116C.

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia tel.: +421 905 601 252 • lukabeton@lukabeton.sk www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • www.vodomernesachty.sk

Pre realizáciu (offsetom, alebo digitálnou tlačou) navrhujeme tlač na kvalitný biely vizitkový papier (od 250g/m2) Bright White, alebo podobný.

S ON

LUKABETON ®

B

...certifikovaná kvalita na celý život!

LUKABETON, s.r.o.

Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, Slovakia tel.: +421 905 601 252 • lukabeton@lukabeton.sk www.lukabeton.sk • www.betonoveploty.sk • www.vodomernesachty.sk

www.avis1on.eu www.euricms.eu

18


Použitie logotypu - firemná pečiatka • Pečiatka - COLOP Printer 30 [veľkosť raznice 47x18] (odporúčaná farba strojčeka: blue)

Pečiatka č.1

LUKABETON s.r.o. Hornočepeňská 4394, 92601 Sereď IČO: 36 840 050 IČ DPH: SK 2022452531 lukabeton@lukabeton.sk www.lukabeton.sk

alebo LUKABETON ®

• Pečiatka - TRODAT Printy 4912 [veľkosť raznice 47x18] (odporúčaná farba strojčeka: blue)

Pečiatka č.2

LUKABETON s.r.o. Hornočepeňská 4394, 92601 Sereď IČO: 36 840 050 IČ DPH: SK 2022452531 lukabeton@lukabeton.sk www.lukabeton.sk LUKABETON ®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

19


Použitie logotypu - obálka DL

LUKABETON ® Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď

Váž. pán

...certifikovaná kvalita na celý život!

www.avis1on.eu www.euricms.eu

Ing. Augustín Vzor Vzorná ulica 96 060 90 Príkladné mesto nad Vzorom 6

20


Použitie logotypu - obálka DL s okienkom

LUKABETON ® Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď

Váž. pán Ing. Augustín Vzor Vzorná ulica 96 060 90 Príkladné mesto nad Vzorom 6 ...certifikovaná kvalita na celý život!

www.avis1on.eu www.euricms.eu

21


Informačný systém: interiérové tabule Informačný systém - označenie kancelárie. Pre vyhotovenie odporúčame požiť metalické podkladové materiály, pripomínajúce hliníkový kovový vzhľad. Logotyp je umiestnený na 1. hornej menovke (bez podkladovej farby) vľavo. Menovky realizujeme na podkladovej farbe Pantone 116C, texty sú realizované vo farbe Pantone 2587C - centrované v 2 riadkoch: • meno (font HelveticaNeue LT Ext) • funkcia (font Myriad)

LUKABETON ®

Tabuľky sa umiestňujú do výšky očí, vedľa dverí, na stranu ich otvárania. Návrh korešponduje so štandardnými typmi clip-systémov, ktoré umožňujú variabilnú výšku a počet menoviek nad sebou.

Ladislav Lukác

S ON

konateľ

www.avis1on.eu www.euricms.eu

22


Informačný systém: smerové tabule Informačný systém - smerový systém pre aplikovanie na príjazdové komunikácie. Pri riešení veľkosti treba klásť dôraz na vysokú čitateľnosť a prehľadnosť i pri vyššej rýchlosti a z väčšej vzdialenosti. Všetky návrhy smerových tabúľ sú v pomere strán 6:3,5 Grafické prvky sú centrované a sú na bielom podklade vo firemných farbách.

LUKABETON ®

LUKABETON ®

Hornocepenská 4394

Hornocepenská 4394

Je nutné dodržať ochrannú zónu (čistý priestor) okolo logotypu.

S ON

LUKABETON ®

300 m

www.avis1on.eu www.euricms.eu

23


Informačný systém: vlajky Vlajky sú veľmi vhodným prostriedkom budovanie CI. Exteriérové, okrem toho, že nesú firemnú identitu, sú dobre pamätateľné ako orientačný bod (plnohodnotne, možno i vhodnejšie nahrádzajú navigačnú tabuľu).

LUKABETON ®

Interiérové, okrem toho, že vhodne dopĺňajú firemné priestory firemnou identitou, sú vhodným darčekovým a prezentačným predmetom.

...certifikovaná kvalita na celý život! Návrh - firemné vlajky • s logom alebo úplným logotypom • interiérové (stolové), alebo exteriérové • na bielom podklade, alebo podklade firemnej modrej Pantone 280CV

LUKABETON ®

LUKABETON ®

S ON

LUKABETON ®

...certifikovaná kvalita na celý život!

LUKABETON ®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

LUKABETON ®

24


Logotyp: aplikácia na modré tričká Firemné tričko modré - jednofarebná potlač (Pantone 116C)

ww

w. l u k a b e t o n . s k

LUKABETON ®

LUKABETON ®

...certifikovaná kvalita na celý život!

predná strana

zadná strana

www.avis1on.eu www.euricms.eu

25


Logotyp: aplikácia na žlté tričká Firemné tričko žlté - jednofarebná potlač (Pantone 2756C)

ww

w. l u k a b e t o n . s k

LUKABETON ®

LUKABETON ®

...certifikovaná kvalita na celý život!

predná strana

zadná strana

www.avis1on.eu www.euricms.eu

26


Logotyp: aplikácia na darčekové predmety • modrý hrnček s potlačou

• modrý hrnček s nalepenou etiketou

• modré pero s potlačou logotyp + kontakt (biela potlač)

N

TO ABE

®

LUK

reď 1 Se k 26 0 .s 94, 9 kabeton 3 4 á .lu sk epeň 2 • www č o n Hor 5 601 25 0 s.r.o., TON : +421 9 ABE l. e K t U L

www.avis1on.eu www.euricms.eu

27


Logotyp: etiketa a firemná čiapka Etika - plnofarebná tlač

Reklamná čiapka s 2 farebnou potlačou

chránené ochrannou známkou 227086 ÚPV SR, úžitkovým vzorom SK 3383 U

www.lukabeton.sk lukabeton@lukabeton.sk +421 905 601 252

LUKABETON ®

LUKI

STN12839

...certifikovaná kvalita na celý život!

www.avis1on.eu www.euricms.eu

28


Logotyp, logo: súhrn variánt základného použitia

LUKABETON ®

www.avis1on.eu www.euricms.eu

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ®

LUKABETON ® maskot ježko „LUKI“

LUKI

29

LUKABETON  

Designamnual k logotypu LUIKABETON

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you