Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

1-72


UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

Elaborat Mercè Balaguer (DIR)

Revisat Coordinadora de qualitat (CQ)

Aprovat Consell Escolar (CE)

Control de canvis Núm. Revisió

Descripció de la modificació

Autoria

Data de la revisió

0

Creació del document Revisió general per tal d‟actualitzar-lo i adaptar-lo als llocs de treball específics estructurals.

Mercè Balaguer (DIR)

17/07/2013

Mercè Balaguer (DIR)

27/05/2014

Mercè Balaguer (DIR)

02/09/2014

Lluís Coll (CPED)

11/11/2014

1

Revisió dels criteris d‟avaluació de la Formació Professional

2

3

Revisió dels criteris d‟avaluació de BTX i ESO. Canvis en les reunions de nivell. Actualització de la secció 5 (guàrdies), capítol 3 (vagues) i correccions de petits detalls detectats en la versió 2.

Per veure el detall de les modificacions efectuades a cada revisió, consulteu el document “Control de canvis del NOFC”.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

2-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Índex de continguts TÍTOL I. INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................6 TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU.....................................7 Capítol 1. Per orientar l'organització pedagògica...............................................................................7 Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC...........14 Capítol 3. Per orientar l'aplicació dels acords de corresponsabilitat.............................................14 Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC.......................................................................14 TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE ....15 Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció......................................................................................15 Director/a................................................................................................................................................15 Cap d‟estudis ........................................................................................................................................16 Cap d‟estudis adjunt...............................................................................................................................16 Secretari/ària .........................................................................................................................................17 Coordinador/a pedagògic/a....................................................................................................................18 Coordinació de qualitat..........................................................................................................................18 Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació....................................................................................19 Consell Escolar......................................................................................................................................19 Claustre del professorat.........................................................................................................................20 Capítol 3. Equip directiu......................................................................................................................21 Capítol 4. Òrgans unipersonals de coordinació...............................................................................21 Cap de departament didàctic/seminari ESO/BAT..................................................................................21 Coordinador/a d'activitats extraescolars ...............................................................................................22 Coordinadors/es de nivell d‟ESO..........................................................................................................22 Coordinador/a de batxillerat...................................................................................................................23 Coordinador/a d'FP ...............................................................................................................................23 Coordinador/a d‟informàtica...................................................................................................................24 Coordinador/a lingüístic, intercultural i de cohesió social. (CLIC)..........................................................24 Coordinador/a de prevenció de riscos laborals......................................................................................24 Coordinador/a web.................................................................................................................................25 Càrrecs addicionals................................................................................................................................26 TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE ................................................................27 Capítol 1. Organització del professorat.............................................................................................27 Equips docents de cicle ESO/BATX......................................................................................................27 Equips docents d'FP .............................................................................................................................27 Departaments........................................................................................................................................28 Comissions.............................................................................................................................................29

Capítol 2. Organització de l'alumnat i de les famílies.......................................................................32 NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

3-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Organització de l‟alumnat.......................................................................................................................32 Organització de pares i mares...............................................................................................................32 Capítol 3. Avaluació.............................................................................................................................32 Capítol 4. Atenció a la diversitat.........................................................................................................33 Capítol 5. Acció i coordinació tutorial................................................................................................34 Capítol 6. Orientació acadèmica i professional................................................................................34 TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE .............................................................................36 Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals...........................................36 Mesures de promoció de la convivència................................................................................................36 Capítol 2. Mediació escolar.................................................................................................................36 Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat........................................................................................37 Faltes d‟assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores...........................................................42 Falta d‟assistència a classe per decisió col·lectiva de l‟alumnat............................................................45 TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR.............................................................................................................................................47 Capítol 1. Qüestions generals.............................................................................................................47 Capítol 2. Informació a les famílies....................................................................................................47 Capítol 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs).......................................................47 Capítol 4. Alumnes delegats. Consell de participació......................................................................47 Capítol 5. Relació amb altres centres de l'entorn.............................................................................47 Capítol 6. Carta de compromís educatiu...........................................................................................48 Capítol 7. Altres qüestions..................................................................................................................48

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE .......................................................................................49 Capítol 1. Aspectes generals..............................................................................................................49 Secció 1. Entrades i sortides del centre.................................................................................................49 Secció 2. Visites dels pares...................................................................................................................49 Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars............................................................................49 Secció 4. Vigilància de l ‟esbarjo .......................... ...............................................................................50 Secció 5. Guàrdies ................................................................................................................................51 Secció 6. De les absències....................................................................................................................52 Secció 7. Horaris del centre...................................................................................................................54 NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

4-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Secció 8. Utilització dels recursos materials..........................................................................................55 Secció 9. Actuacions en el supòsit d‟absentisme de l‟alumnat..............................................................55 Secció10. Admissió, matriculació i acollida d'alumnes..........................................................................55 Secció 11. Seguretat, comportament i, higiene i salut...........................................................................56 Secció 12. Puntualitat i retards..............................................................................................................59 Secció 13. Dels materials i bens personals...........................................................................................60 Secció 14. L'agenda de l'alumne a l'ESO..............................................................................................60 Capítol 2. De les queixes i reclamacions...........................................................................................60 Capítol 3. Serveis escolars..................................................................................................................61 Secció 1. Servei de cantina.................................................................................................................61 Secció 2. Servei de biblioteca.............................................................................................................61 Secció 3. Servei de taquilles...............................................................................................................62 Capítol 4. Gestió econòmica...............................................................................................................62 Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa....................................................................................62 Capítol 6. Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre...............63 Capítol 7. Gestió del manteniment i seguretat del centre................................................................63 ANNEX 1. Normativa per a l’organització de les activitats extraescolars.....................................64

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

5-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ Aquest NOFC recull els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no previst en la normativa general. Conté la concreció en regles i normes dels drets i deures dels diferents membres de la comunitat escolar i l'organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. El claustre de professors aporta criteris i propostes a l'equip directiu per a l'elaboració d'aquest document, el qual és aprovat pel Consell Escolar. El NOFC es caracteritza per ser participatiu, flexible i revisable, ja que vol regular la realitat, ha d'ajustar-s'hi i canviar quan aquesta es modifiqui. En la seva revisió periòdica és important que hi participin representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. El/la director/a és l'encarregat/da de vetllar pel compliment del NOFC del centre. L'actual equip directiu, amb la finalitat d'afavorir la participació de tot el professorat en la presa de decisions, es compromet a que tota aquella documentació i projectes que s'implantin al centre seran prèviament consultats al claustre, per tal que aquest òrgan doni el seu vistiplau, abans de ser aprovats pel Consell Escolar. Els casos no previstos en la present Normativa seran resolts pel Consell Escolar i si s‟escau s‟incorporaran en la següent edició de la Normativa. La present Normativa s‟aplicarà a l‟Institut La Romànica i tots els sectors que conformen la comunitat educativa del centre hauran de complir-lo. Aquesta normativa consisteix en una sèrie de disposicions basades en el diàleg, el respecte i la participació del professorat, dels pares i de les mares, de l‟alumnat i del personal no docent en el funcionament de l‟institut. Aquestes normes de convivència també es basen en el respecte a les coses: l‟edifici, les instal·lacions i el material. Tots els membres de la comunitat educativa i tothom que pugui fer ús de les instal·lacions de l‟institut haurà de respectar les normes que tot seguit s‟hi estableixen. El professorat és qui ha de garantir el seu compliment, vetllar pel bon funcionament del centre i pel manteniment de les seves instal·lacions. L‟incompliment, per part de l‟alumnat, del que s‟estableix en aquesta normativa serà considerat una falta de disciplina. Aquest reglament ha estat elaborat a l‟empar de:    

La Constitució L'estatut d'autonomia Llei orgànica 2/2006 d'educació – LOE Llei orgànica 8/1985 reguladora del dret a l'educació - LODE

(Text actualitzat en castellà,

7 de gener de 2008)

Llei d'educació de Catalunya Decret d'autonomia de centres  Sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006) 

i altres decrets, ordres o resolucions del departament d‟educació que despleguin les lleis anteriors.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

6-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU Capítol 1. Per orientar l'organització pedagògica. L‟Institut La Romànica és un centre escolar públic del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’Institut La Romànica té la funció de:

Formar, orientar i acreditar l‟alumnat per a l‟adquisició de les competències establertes en el disseny curricular de les diferents etapes educatives, contribuint a la seva integració familiar, social i laboral, i crear un entorn participatiu i motivador entre l‟equip humà que faciliti el funcionament del centre.

L’Institut La Romànica vol arribar a:

Ser un centre educatiu de qualitat, amb voluntat d'innovació i millora contínua, integrat a Barberà del Vallès. Un centre de referència al municipi, la comarca i al teixit cultural i empresarial més proper i afí.

1. Criteris per a l‟organització dels grups d‟alumnes Amb el que correspon a l'organització dels grups d'ESO, a principi de curs es tindran en compte els següents criteris:          

NOFC

Religió –Activitats educatives Alumnat repetidor Alumnat amb conductes disruptives Incompatibilitats entre alumnes Relacions de complementarietat entre alumnes Informes del centre d‟origen o de l‟informe de tutoria del curs passat Informes de l‟EAP Informacions facilitades per la família Equilibri nois noies Equilibri de resultats acadèmics

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

7-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

A 1r cicle, a cada nivell , l‟alumnat, es distribueix equitativament entre els grups perquè dins de tots els grups hi hagi una tipologia diversa d‟alumnat i alhora equilibrada. A 3r i 4rt d'ESO s'inicia la distribució de grups per itineraris intentant que els/les alumnes amb problemàtica conductual es puguin distribuir en els tres grups. A final de curs els equips docents fan les propostes de distribució de l‟alumnat i al setembre s‟acaba d‟ajustar segons l'avaluació extraordinària i amb les noves incorporacions. Tanmateix s‟han de proposar l‟alumnat que es tractaran a la CAD per PI‟s o atencions individualitzades, per tal de treballar-ho amb els alumnes i les famílies. 2.

Criteris per a la formació dels equips docents i mecanismes de coordinació

Criteris a l'ESO/BATX El principal criteri en l‟organització dels equips docents és la continuïtat del professorat amb el mateix alumnat i que el nombre de professorat per a cada grup sigui el mínim, especialment en els primers cursos, per evitar la dispersió i afavorir la coherència didàctica i l‟avaluació integrada. A l‟hora de repartir els grups s‟intentarà que els docents es vinculin més a un nivell o altre per tal de facilitar la coordinació. Tanmateix els departaments faran propostes d‟organització en funció del projectes que es plantegin per aquell curs. Els equips docents estaran conduits pels coordinadors/es de nivell i es reuniran de forma quinzenal. Criteris a l'FP: A banda dels que marqui la normativa en vigor, alguns dels criteris que s'aplicaran a l'hora de constituir els equips docents són: 

En la mesura que es pugui, un grup no hauria de rebre més de la meitat d'hores de docència d'un/a mateix/a professor/a

Prioritàriament, el/la professor/a d'FCT serà el tutor del grup.

3. Mecanismes d‟acció i coordinació de la tutoria L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup en la mesura que l‟activitat docent implica a més del fet d‟impartir els continguts propis de la matèria el seguiment i l‟orientació del procés d‟aprenentatge i l‟adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i les alumnes. Tanmateix, per coordinar l‟acció tutorial es designarà un tutor o tutora per a cada grup d‟alumnes i seguirà el Pla d'Acció Tutorial (PAT) corresponent al seu nivell.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

8-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

4. Aplicació del sistema global d‟orientació acadèmica i professional de l‟alumnat d‟ESO i Batxillerat. El cap de departament d‟orientació coordina el Pla d‟orientació i les Tutories d‟acompanyament per quart d‟ESO. A tercer i quart d'ESO es realitzen xerrades sobre les diferents possibilitats existents desprès de l'ESO dins de la tutoria (PAT). Pel que fa a Batxillerat l‟orientació es coordinarà amb els tutors i la coordinadora i es preveu fer xerrades específiques durant el curs. 5. Mecanismes i procediments d‟assignació dels recursos disponibles per a l‟atenció a les necessitats educatives específiques de l‟alumnat, el tractament de l‟alumnat amb trastorns d‟aprenentatge o de comunicació relacionats amb l‟aprenentatge escolar, i l‟atenció als alumnes amb altes capacitats. Des de La Comissió d‟Atenció a la diversitat es concreten els criteris i prioritats per a l‟atenció a la diversitat de l‟alumnat, l‟organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l‟evolució de l‟alumnat amb necessitats educatives especials i específiques, la proposta dels plans individualitzats i el seguiment de l‟absentisme. Per atendre a la diversitat, el centre ha previst unes mesures organitzatives i curriculars en una escala que van de la més ordinària a la més extraordinària: 

Conjunt d‟estratègies que ha d‟adoptar el professorat de les diferent matèries per ajustar la programació a les necessitats de tot l‟alumnat del grup (adaptacions curriculars, mesures de reforç dels aprenentatges i mesures d‟ampliació).

Desdoblaments d‟ESO a ciències, tecnologia i anglès amb la finalitat de treballar a l‟aula amb un nombre d‟alumnes més reduït.

Els desdoblaments a tercer i quart d‟ESO a totes les matèries per tal de reduir ràtios (grups de reforç)

. El desdoblament dels Grups de Reforç Global (GRG) a les àrees instrumentals, a primer i segon, atesos per professorat del Departament d'Orientació, per tal per tal de donar resposta a les necessitats dels alumnes amb més necessitats educatives. . L'atenció individualitzada, per part del professorat del Departament d'Orientació, a l'alumnat que mostra necessitats educatives, no només relacionades a dèficits cognitius, sinó també relacionades a alteracions conductuals, dificultats d'organització o situacions sociofamiliars de risc. Aquest alumnat és detectat pel professorat i, a demanda seva, el Departament d'Orientació avalua la necessitat i intervé donant suport a l'alumne, professorat o família si convé.

NOFC

Unitat de suport a l‟educació especial: Les unitats de suport a l‟educació especial (USEE) són unitats de recursos per facilitar que els alumnes amb manca d‟autonomia a causa de trastorns greus del desenvolupament i la conducta, susceptibles de ser escolaritzats en centres específics, puguin participar en entorns escolars ordinaris. Els professionals assignats a aquestes unitats han d‟atendre entre 5 i 8 alumnes També els correspon l‟acompanyament, quan calgui, d‟aquests alumnes en les activitats a Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

9-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

l‟aula ordinària, i la col·laboració en el procés educatiu de l‟alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho facin indispensable.

6. DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES: Les matèries optatives tenen per objectiu col·laborar en la millora de l'assoliment del les competències bàsiques pel que fa a aspectes transversals del currículum. Haurien d'incidir en les tècniques d'estudi, l'educació emocional, el gust per la lectura i escriptura, la segona llengua, l'orientació educativa i de forma prescriptiva la cultura clàssica i emprenedoria. Aquesta distribució ve reflectida, cada curs, al Pla General Anual (PGA). 7. MATÈRIES ATENCIÓ EDUCATIVA (alternativa a la religió) 

PRIMER D‟ESO: Educació en valors:

SEGON ESO: Història de les religions.

TERCER D‟ESO: Educació en valors: Mediació i gestió positiva dels conflictes

QUART D'ESO: Orientació educativa

8. PROFESSORAT D‟ORIENTACIÓ EDUCATIVA I DEPARTAMENT D‟ORIENTACIÓ El professorat d‟orientació educativa disposa d'hores de docència i atenció a l‟alumnat i hores de suport al professorat i a les tasques d‟orientació i suport a l‟acció tutorial. El número d'hores i el repartiment d'aquestes, ve marcat a la normativa. Les hores específiques que no són de docència directa s‟han de dedicar a les següents funcions :    

   

NOFC

Col·laboració en la Prevenció de conductes de risc i gestió dels conflictes: Servei de Mediació Coordinació de les actuacions dels serveis externs (EAP, Serveis Socials) Valoració de necessitats educatives de l‟alumnat en l‟àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d‟intervenció educativa. L‟atenció i el seguiment de l‟alumnat amb dificultats educatives específiques, de l‟alumnat amb escolarització compartida, i en general, dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. La planificació i el desenvolupament d‟activitats d‟orientació escolar i professional. Pla d‟orientació. Pla d‟Acció Tutorial: Acompanyament en les entrevistes a les famílies. Suport al professorat. Coordinació amb els departaments docents sobre els continguts de les matèries que imparteixen. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

10-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Impartir la docència i dur a terme l‟atenció directa amb les metodologies d‟aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes. Organitzar els recursos i les actuacions per a l‟atenció a la diversitat, en el context del centre. Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d‟estratègies i activitats relacionades amb el pla d‟atenció a la diversitat del centre.

  

El professorat de pedagogia terapèutica i de psicopedagogia, a més de la docència directa a alumnat amb necessitats educatives, dedica part del seu horari a l'atenció i seguiment de l‟alumnat amb dificultats específiques, a l'acompanyament en les entrevistes a les famílies i al Suport al professorat. El Psicopedagog de l'EAP col·labora en la valoració de necessitats educatives de l‟alumnat en l‟àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d‟intervenció educativa, en la coordinació de les actuacions dels serveis externs i en el suport al professorat i famílies en els cassos certificats amb dictamen. A més emet certificacions i dictàmens. Per tal de prioritzar aquestes funcions els equips docents i la CAD faran una anàlisi de les necessitats del centre i definiran les propostes d‟intervenció. El perfil de professional del membres del departament d‟orientació haurà d‟incloure les següents competències: 

Competència tècnica: -

Orientació acadèmica i professional Educació emocional i tècniques de control de l‟estrés Trastorns d‟aprenentatge i trastorns associats Mediació i gestió de conflicte Programes informàtics i NEE Treball per competències bàsiques. Competències transversals

-

Treball en equip i treball en xarxa Orientació de l‟alumnat i de les famílies Gestió i resolució de conflictes

9. CRITERIS DE CENTRE PER A L'AVALUACIÓ 

NOFC

A Llalumnat adjudicat a un grup ordinari se li haurà d‟aplicar els criteris generals d‟avaluació i pas de curs. Excepcionalment, si l‟alumnat tingués PI (pla individualitzat de treball) o bé altres mesures d‟atenció a la diversitat se li adaptaran els criteris de promoció. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

11-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

L‟alumnat que pertany a un grup de reforç (3r i 4t d‟ESO) serà avaluat seguint els criteris establerts en els àmbits curriculars, mesura de reforç, PI i altres mesures d‟atenció a la diversitat.

A l‟hora d‟avaluar els grups de reforç les qualificacions (juny i setembre) s‟obtindran tenint en compte l‟adaptació que s‟ha fet per els grups de reforç sense limitacions de notes. Si les qualificacions de l‟alumne/a es mantenen de forma contínua, com a mínim, en les matèries instrumentals per sobre del bé, l‟equip docent es plantejarà canviar aquests/es alumnes de grup passant-los a un grup ordinari.

En l‟avaluació extraordinària de setembre es tindran en compte els resultats obtinguts durant tot el curs. Per tant, cap alumne d‟ESO tindrà una qualificació inferior a l‟obtinguda en l‟avaluació final ordinària de juny.

Obtenció del graduat: 

Per tal de superar una matèria cal que l‟alumne assoleixi els objectius mínims i les competències bàsiques que cada matèria hagi establert (en especial atenció a les matèries de llengües catalana i castellana).

Es valorarà negativament la falta d‟assistència a alguna matèria.

Es valorarà negativament l‟acumulació de faltes d‟incidència disciplinàries obtingudes al llarg de l‟ESO. Si l‟alumne mostra una millora en l‟actitud i l‟acceptació de la normativa del reglament intern al llarg de la seva escolarització es valorarà positivament a l‟hora de lliurar el graduat.

Es valorarà positivament l‟elaboració de deures i tasques de l‟alumnat, així com l‟esforç dedicat a superar la matèria.

També es valorarà positivament la superació de la prova de competències bàsiques.

Pel que respecta a l'avaluació d'FP: El model actual de formació professional està basat en la formació presencial. Aquesta formació presencial s‟acredita a través de l‟avaluació continuada. Si no s‟avalua l‟alumne/a per aquesta via, existeix la via de l‟avaluació extraordinària. Per poder fer l‟avaluació continuada cal que l‟alumne tingui, com a mínim, presència ordinària al centre d‟un 80% de cada crèdit/unitat formativa per cada avaluació. S‟ha acordat que l‟alumnat no perdrà el dret a l‟avaluació continuada si deixa d‟assistir, com a màxim, un 20 % de les hores de cada crèdit per cada avaluació. Si no compleix aquest mínim d‟assistència establert haurà de demostrar els seus coneixements i destreses, en definitiva, la seva competència, en l‟avaluació extraordinària. L‟absència al centre és independent de si aquesta està justificada o no per poder seguir el procés d‟avaluació continua. Si l‟alumne/a no assisteix a classe no es pot conèixer el progrés d‟aquest/ta, especialment en cicles pràctics basat en experiències al laboratori. Si un alumne/a falta per motius justificats el centre li donarà les orientacions i ajut necessari per l‟avaluació extraordinària. Aquesta orientació evidentment serà personalitzada atenent a les característiques i situació de cada alumne/a concret. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

12-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Cicles LOGSE: 

Es valoren de forma separada els continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals (C) , els continguts de procediments (P) i els continguts d‟actituds (A). La nota final per a cada avaluació serà el resultat de la mitjana ponderada d‟aquests tres apartats, assignant un 10% a actituds i un 90% al conjunt de conceptes i procediments, en funció de les hores dedicades a cadascun. S‟indicarà el percentatge exacte de cada avaluació.

Per poder superar la part de fets conceptes i sistemes conceptuals caldrà tenir els controls corresponents aprovats. En el cas de que algun d‟ells no ho estigui la nota mínima per poder fer la mitjana serà de 3,5 sobre 10. Així mateix, la nota de procediments haurà de ser també de 3,5 per poder fer la mitjana ponderada dels procediments en la nota global.

Procediments i actituds: es valorarà l‟assistència i puntualitat, la realització correcta dels assaigs, identificació dels equips, resultats obtinguts, realització d‟informes, exercicis, el compliment de les normes, l‟ordre, la neteja, la col·laboració en les tasques comunes, la recopilació de dades a la llibreta, etc.

Cicles LOE: 

L‟avaluació es farà tenint en compte els resultats d‟aprenentatge (RA) i els criteris d‟avaluació (CA) de cada unitat formativa (UF).

La nota del mòdul serà la mitjana ponderada de totes les unitats formatives. Per aprovar el mòdul caldrà tenir totes les UF superades.

Criteris generals: 

Per poder aprovar una avaluació serà necessari: 

Assistir i lliurar com a mínim el 80% dels informes, exercicis o treballs demanats.

Cal venir a classe amb el material preparat (apunts, activitats, enunciats d'exercicis...) ja que aquest material no serà físicament subministrat pel professorat sinó que estarà penjat en Internet al lloc corresponent del crèdit.

Pel que fa a l‟avaluació de BTX, l‟alumnat serà avaluat de forma contínua sempre que la seva assistència a classe sigui superior al 80%, dins de cada matèria i per trimestre. Per tant, si les faltes d‟assistència, justificades o no justificades, superen el 20% de les hores lectives corresponents a una matèria durant un mateix trimestre, l‟alumne/a perdrà el dret a l‟avaluació contínua. Com a avaluació contínua, s‟entén el conjunt d‟activitats i/o exercicis que es realitzen a classe i els exàmens parcials que es proposen dins de cada àrea o matèria. En cap cas l‟alumne/a perdrà el dret a l‟examen final de trimestre. El professor/a de cada matèria serà responsable de controlar les faltes d‟assistència a la seva àrea. Si un alumne/a falta per motius justificats, el centre li donarà les orientacions i ajut necessari per poder recuperar l‟avaluació. Aquesta orientació evidentment serà personalitzada atenent a les característiques i situació de cada alumne/a concret. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

13-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC. El nostre centre està certificat per la norma ISO de qualitat i, per tant, compta amb els procediments de revisió per la direcció i el seu rendiment de comptes al consell escolar de tota la gestió del nostre pla educatiu de centre (PEC). A l'acabament de cada curs escolar (juny-juliol), s'obre el procés de recollida d'informes i valoracions de cada unitat de responsabilitat del centre així com la totalitat dels indicadors de centre i els resultats de les avaluacions globals, diagnòstiques i de competències realitzades i es confecciona l'informe de la revisió per la direcció en el que es detecten els aspectes susceptibles de millorar-se i es fan les propostes de millora que seran les bases per la confecció de la planificació del següent curs. Aquest procés es presenta a la aprovació tant del claustre com del nostre consell escolar.

Capítol 3. Per orientar l'aplicació dels acords de corresponsabilitat. El nostre centre, des del 2009, compta amb un pla estratègic d'autonomia de centre (PAC-09) que finalitza els curs 2013-14. Aquest acord de corresponsabilitat, donat que comptem amb la certificació de qualitat, ja el tenim integrat en la planificació anual i el seu seguiment, actualització i control està pautat en el propi sistema de qualitat. Com part de la nostra revisió per la direcció i planificació anual s'aprova per claustre i per consell escolar i correspon als departaments i a la direcció del centre assumir la realització, seguiment i valoració de totes les accions programades per cadascun dels cursos escolars.

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC. El PEC és un document de centre que, com la resta, està immers al nostre sistema de qualitat i aquest ja té prevista la seva revisió i actualització.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

14-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció. Director/a. Funcions: 

  

  

    

 

 NOFC

Representar el centre i representar l‟administració educativa en el centre, sense perjudici de les competències de la resta d‟autoritats educatives de l‟administració educativa. Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d‟acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general del centre conjuntament amb l‟equip directiu i vetllar per l‟elaboració, aplicació i revisió, quan s‟escaigui, del projecte curricular del centre i per a la seva adequació al currículum aprovat pel govern de la Generalitat. Col·laborar amb els òrgans superiors de l‟administració educativa. Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l‟Institut. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de govern del centre, visar les actes i executar els acords adoptats en l‟àmbit de la seva competència. Tenir cura de la gestió econòmica de l‟Institut i formalitzar els contractes relatius a l‟adquisició i lloguer de béns i els contractes d‟obres, serveis i subministraments, d‟acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, i autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d‟acord amb el pressupost del centre. Visar les certificacions i els documents oficials del centre. Designar els òrgans unipersonals de govern i proposar el seu nomenament al delegat o delegada territorial corresponent del Departament d‟Ensenyament. Nomenar els càrrecs de coordinació. Vetllar pel compliment de les NOFC del centre. Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient per a l‟ensenyament, tenint en compte l‟especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, un cop escoltada la proposta dels departaments. Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. Promoure plans de millora de la qualitat a l‟Institut, així com projectes d‟innovació i d‟investigació educativa. Elaborar, conjuntament amb l‟equip directiu, la memòria anual d‟activitats del centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament d‟Ensenyament, un cop el Consell Escolar del centre n‟hagi emès el corresponent informe. Promoure la consulta al professorat i al PAS, la formació, la informació i la comunicació en qualsevol matèria. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

15-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

 

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Comunicar al Departament d‟Ensenyament els accidents laborals i mediambientals que es produeixin. Comunicar-hi les malalties laborals, si s‟escau. Altres funcions que per disposicions del Departament d‟Ensenyament siguin atribuïdes als directors o directores dels centres.

Cap d’estudis Funcions: 

    

Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el mateix centre com amb els centres de procedència de l‟alumnat i els centres públics que imparteixen l‟educació secundària obligatòria de la zona escolar corresponent. Coordinar també, quan s‟escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l„elaboració de l‟horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, tot tenint en compte el parer del claustre. Exercir la prefectura immediata del personal docent. Substituir el director/a en cas d‟absència. Controlar l‟assistència del personal del centre i el règim general de l‟alumnat, vetllant per l‟harmonia de les relacions interpersonals. Coordinar la realització de les reunions d‟avaluació. Vetllar per l‟ordre i la tranquil·litat a l‟Institut a fi d‟aconseguir uns paràmetres adequats per desenvolupar una docència de qualitat, incloent-hi els relacionats amb el medi ambient i la prevenció de riscos laborals. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o atribuïdes per disposicions del Departament d‟Ensenyament.

Cap d'estudis adjunt Funcions:  Dur a terme la distribució d‟espais i confecció d‟horaris d'FP.  Supervisar i controlar els horaris i l'assistència del professorat d'FP, vetllant per l'assegurament del servei  Establir els horaris de totes les reunions que es realitzin a l'FP  Assistir a aquelles reunions que s'estimi adient.  Establir i coordinar els horaris de realització de les reunions d'avaluació, vetllar per la seva realització i controlar l'assistència  Informar dels terminis i la normativa per gestionar el sistema de qualificacions d'FP  Gestionar la semipresencialitat i les mesures flexibilitzadores de la FP que s'implantin.  Coordinar els horaris activitats extraordinàries: sortides, jornades, vagues,...  Recollida i supervisió dels indicadors marcats pel SGQ relatius a l'FP.  Informar al professorat d'FP de les normes de convivència del centre (NOFC) i vetllar pel seu compliment  Vetllar per l'acompliment de les normes de convivència del centre  Tramitar els acords de sanció i expedients disciplinaris a alumnes, proposats per l‟equip docent segons la normativa vigent.  Donar suport a totes les tasques que el cap d'estudis del centre li sol·liciti.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

16-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Secretari /ària Funcions:    

  

 

 

NOFC

Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin. Tenir cura de les tasques administratives de l‟Institut, tot atenent la seva programació general i el calendari escolar. Estendre les certificacions i els documents oficials de l‟Institut, amb el vist-i-plau del director. Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació de l‟alumnat, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. Tenir cura que els expedients acadèmics de l‟alumnat estiguin complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. Establir i documentar els principis i els objectius de l‟acció preventiva de riscos laborals. Determinar els procediments necessaris per tal d‟assegurar l‟activitat preventiva i de respecte al medi ambient. Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director o directora. Elaborar el projecte de pressupost del centre. Confegir i mantenir l‟inventari general del centre. Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director o directora i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició i lloguer de béns i als contractes d'obres, serveis i subministraments, d'acord amb la normativa vigent. Vetllar pel compliment dels procediments referents a la seva àrea de competències. Assignar els recursos necessaris per tal de desenvolupar l‟acció preventiva i de sostenibilitat mediambiental i comunicar al Departament d‟Ensenyament quan no estigui al seu abast.. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o directora de l‟Institut o atribuïdes per disposicions del Departament d‟Ensenyament.

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

17-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Coordinador/a pedagògic /a Funcions: 

  

   

 

 

Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la col·laboració i la participació de tot el professorat del claustre en els grups de treball. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que s'imparteixen a l‟Institut. Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge de l‟alumnat dels ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria els corresponents als del cicle superior d'educació primària en el si de la zona escolar corresponent. Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits a l‟Institut. Coordinar la programació de l‟acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a, especialment d'aquells i aquelles que presenten necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i la participació de tot el professorat del claustre en els grups de treball. Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d'Ensenyament quan s‟escaigui. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d‟Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. Coordinar, amb el Departament de Sanitat i d‟altres entitats, totes les activitats de prevenció de la salut, d‟acord amb el coordinador o la coordinadora de riscos. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge de l‟alumnat es dugui a terme en relació als objectius generals de l'etapa i als generals i terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els/les caps de departament, incloent-hi els relacionats amb el medi ambient i la prevenció de riscos laborals. Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre. Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen a l‟Institut, juntament amb els/les caps de departament. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l‟Institut, quan s‟escaigui. Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o directora o atribuïdes per disposicions del Departament d‟Ensenyament.

Coordinació de qualitat       NOFC

Vetllar per la implantació i el manteniment en el centre de la norma ISO 9001:2008. Controlar la correcta gestió documental del centre Informar i formar a tota la comunitat educativa de l'estructura i el funcionament del centre dintre del marc del PQiMC. Constituir, guiar i coordinar els equips de millora que estiguin oberts en un determinat moment Gestionar el pla d'auditories i tractar les No conformitats. Vetllar per la millora continua en la gestió del centre Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

18-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació. Consell Escolar. El consell escolar del centre està format per:          

El/la director/a de l‟institut, que n‟és el president. El/la cap d‟estudis. Un/una representant de l‟Ajuntament de Barberà Vuit professors/es escollits pel claustre del centre. Quatre representants escollits entre l‟alumnat del centre. Almenys dos d‟ells han de ser de cursos de l‟ESO. Un/una representant de l‟AMPA del centre. Quatre representants escollits entre els pares i mares dels alumnes. Un/una representant del personal d‟administració i serveis del centre. Un/una representant del món empresarial El/la secretari/a del centre amb veu però sense vot

Les competències/funcions del consell escolar són:        

  

   

NOFC

Elaborar informes, a petició de l‟Administració competent, sobre el funcionament de l‟Institut i sobre aquells aspectes relacionats amb l‟activitat del centre. Ser informat de les propostes a l‟administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l‟equip directiu. Participar en el procés d‟admissió de l'alumnat, dins el marc de la normativa vigent. Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris de l‟alumnat i vetllar perquè les sancions s‟ajustin a les normes que regulen els seus drets i deures. Establir les directrius per a l'elaboració del Projecte Educatiu de l‟Institut, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment. Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar la liquidació. Aprovar el Reglament de Règim Interior del centre. Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i els serveis, si escau, amb la col·laboració de les associacions de pares i mares de l‟alumnat. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l'execució. Avaluar i aprovar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l'equip directiu. Avaluar i aprovar la memòria anual d'activitats del centre. Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, un cop escoltades les associacions de pares i mares i les associacions d'alumnes. Establir les relacions de col·laboració amb altres centres, amb finalitats culturals i educatives. Promoure l'optimització de l'ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i elaborar-ne un informe que s'inclourà en la memòria anual. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d‟Ensenyament. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

19-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

   

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives. Promoure l‟optimització de l‟ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l‟evolució del rendiment escolar i elaborar un informe que s‟inclou en la memòria anual. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d‟Ensenyament.

En el si del consell escolar funcionen les següents comissions: 

Comissió econòmica: Formada pel director/a, que la presideix, el secretari/ària, un/a representant dels pares i mares, un/a de l‟alumnat i un/a del professorat. La seva funció consisteix a supervisar i a ajudar en la confecció de la liquidació i el pressupost anuals del centre.

Comissió permanent: Formada pel director/a, que la presideix, el/la cap d‟estudis, el secretari/ària i un/a representant dels pares i mares d‟alumnes, un/a de l‟alumnat i un/a del professorat, designats pel consell escolar del centre, entre els seus membres. Les seves competències són les que s‟estableixen al Reglament orgànic dels centres docents públics.

Comissió de convivència: Formada pel director/a, el psicopedagog/a, el/la cap d‟estudis, un/a representant dels pares i mares, un/a de l‟alumnat i un/a del professorat. La seva funció consisteix a resoldre, les conductes contràries a les normes de convivència al centre. Concretament aquells casos de: a) Faltes greu b) Faltes molt greus c) Expulsions del centre d) Expedients e) Altres casos que es considerin oportuns per tal de millorar les conductes Aquesta comissió es reunirà periòdicament per tal de fer el seguiment dels anteriors casos

Claustre del professorat. Funcions del claustre de professors  

 

NOFC

Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre. Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l'equip directiu sobre l'organització i la programació general del centre, i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les extraescolars. Establir criteris per a l'elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions. Elegir els seus/les seves representants al Consell Escolar del centre. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

20-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

     

 

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Conèixer les propostes fetes a l‟Administració educativa del nomenament i cessament de membres de l‟equip directiu, així com els nomenaments de càrrecs per completar l‟organització (Caps de departament, coordinadors/es, tutors/es...). Emetre un informe favorable sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació abans que el director o directora la presenti al Consell Escolar del centre. Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria de l‟alumnat. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògica, i en el de la formació del professorat de l‟Institut. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació de l‟alumnat i del centre en general. Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració del Reglament de Règim Interior. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general. Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats per les candidats/es. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d‟Ensenyament.

L'assistència als claustres de professorat és obligatòria per a tots els membres del claustre.

Capítol 3. Equip directiu. Els òrgans de govern unipersonals formen l‟equip directiu de l‟institut. L‟equip directiu assessora el director en matèries de la seva competència, elabora la proposta de programació general anual i el projecte de memòria anual d‟activitats. L‟equip directiu tindrà les hores de reducció que s‟estableixin a les instruccions d‟inici de curs. L‟equip directiu afavorirà la participació de la comunitat educativa, establirà els criteris per a l‟avaluació interna del centre i coordinarà les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. La Junta Ampliada, formada per l‟equip directiu, els coordinadors/es de nivell i el psicopedagog/a, es reunirà setmanalment per tal d‟assessorar i incidir en el funcionament del centre.

Capítol 4. Òrgans unipersonals de coordinació. Cap de departament didàctic/seminari ESO/BAT. Funcions:      

NOFC

Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual. Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents. Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i etapes. Vetllar per l'establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica docent. Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge dels/les alumnes en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent en el si del Departament. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

21-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Detectar la formació i informació necessària i establir els mecanismes adequats per tal d‟assegurar el treball en condicions de seguretat i salut en la seva àrea de responsabilitat. Formar i informar al professorat nouvingut dels riscos associats al seu lloc de treball. Controlar la documentació preventiva del seu departament: documents formatius, manuals de màquines, avaluació de riscos, etc. Elaborar conjuntament amb el coordinador de riscos la documentació pertinent per tal d‟impartir formació i informació al professorat del seu departament. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament i assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent. Vetllar pel compliment dels procediments referents a la seva àrea de competències. Elaborar i presentar la programació anual de sortides, i responsabilitzar-se del lliurament de tota la documentació requerida per a cadascuna d‟elles. Elaborar i presentar el projecte curricular del departament així com la memòria del departament al final de curs i vetllar pel compliment de les programacions En el cas del Departament d'Orientació: coordinació de les mesures específiques d'atenció a la diversitat, com ara les atencions individuals i accions de suport al professorat i les famílies i la coordinació amb els serveis externs relacionats amb la salut, els serveis socials i l'EAP Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director/a del centre o atribuïdes pel Departament d‟Ensenyament

       

Coordinador/a d'activitats extraescolars Funcions: 

Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. Donar a conèixer a l‟alumnat la informació relativa a les activitats escolars complementàries i a les activitats extraescolars. Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. Coordinar l'organització dels viatges i desplaçaments de l‟alumnat per realitzar les activitats programades. Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les activitats escolars complementàries i les activitats extraescolars. Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre.

     

Coordinadors/es de nivell d’ESO. Funcions    

  

NOFC

Formar part de la Junta Ampliada Entrevistar famílies nou alumnat. Traspàs documentació tutorial. Distribuir l‟alumnat 1r ESO en els grups corresponents, segons informacions de l‟escola de procedència o de les famílies i distribuir la resta de grups segons les propostes de l‟Edu del curs anterior. Revisar l‟assignació de les matèries optatives al llarg del curs. Coordinar les reunions de cicle, nivell,… Formar part, juntament amb altres membres, de la Comissió d‟Atenció a la Diversitat (CAD). Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

22-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

   

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Coordinar l‟aplicació del pla d‟acció tutorial. Seguiment de l‟alumnat; conducta, assistència..... juntament amb tutors. Gestionar i fer el seguiment de les incidències greus Col·laborar amb la professor/a de pedagogia terapèutica, amb l‟EAP i amb els serveis socials, en el temes d‟orientació personal, acadèmica i professional de l‟alumnat. Organitzar i coordinar les sortides de tutoria, colònies, treball de síntesi i projecte de recerca.

Coordinador/a de batxillerat. Funcions:           

Formar part de la Junta Ampliada Coordinar les reunions de cicle, nivell,… Formar part, juntament amb altres membres, de la Comissió d‟Atenció a la Diversitat (CAD). Hi assistirà només quan sigui necessari. Coordinar l‟aplicació del pla d‟acció tutorial de Batxillerat Seguiment de l‟alumnat; conducta, assistència..... Organitzar les tasques relacionades amb els treballs de recerca de batxillerat. Col·laborar amb la professora d'orientació educativa, amb l‟EAP i amb els serveis socials, en el temes d‟orientació personal, acadèmica i professional de l‟alumnat. Fer un dossier informatiu de batxillerat al principi de curs per pares i alumnes Fer el calendari d‟avaluacions de batxillerat Coordinar l‟IOC, seguiment de l‟alumnat i el professorat Coordinació i seguiment de les proves de selectivitat (PPAU)

Coordinador/a d'FP El/la coordinador/a de formació professional, nomenat d‟entre el professorat que pertany als cicles formatius, tindrà les hores de reducció, que s‟estableix a les instruccions d‟inici de curs, per fer el seguiment dels convenis de pràctiques a les empreses, coordinar els/les professors/es-tutors/es de pràctiques i coordinar el/la professor/a que faci l‟optativa de pràctiques a l‟empresa del batxillerat. El coordinador o coordinadora de formació professional, sota la dependència del cap o la cap d‟estudis adjunt:  

 NOFC

Vetllar per l'adequació de les accions dels tutors/es de practiques professionals. Coopera en l'apreciació de les necessitats de formació professional de l'àmbit territorial on és ubicat l‟Institut, d'acord amb la planificació, els criteris i programes del Departament d‟Ensenyament. Es relaciona amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les empreses de l'àrea d'influència i totes aquelles funcions que se li atribueixin segons la “Normativa de les pràctiques i de les estades a les empreses del curs vigent”. Revisar i actualitzar, si s'escau, amb una periodicitat anual (com a mínim), la documentació vinculada a la FCT en el centre marcada pel Sistema de Gestió de Qualitat. Fa l‟estudi de les ofertes de treball i gestionar la borsa d'estudiants. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

23-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

     

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Gestiona les enquestes del sistema de gestió de la FCT i fer el buidatge. Gestiona els indicadors de Sistema de gestió de la qualitat vinculats Organitza, convoca i presideix les reunions amb els tutors i tutores d‟FCT. Vetlla per la programació, el seguiment, el control i l‟avaluació de l‟FCT als cicles formatius Revisar, actualitzar i coordinar, amb col·laboració amb els tutors i tutores, el pla d'acció tutorial (PAT) als grups de CCFF, seguint el SGQ Gestionar la tramitació d‟exempcions d‟FCT.

Coordinador/a d’informàtica. Funcions:             

Gestionar la xarxa de centre i la seva infraestructura. Millorar i optimitzar, si s'escau, l'estructura i el funcionament de la xarxa de centre. Gestionar el servidor de centre i les aplicacions que sobre ell corren Gestionar les còpies de seguretat de tot el sistema informàtic del centre i de les aplicacions web de gestió administrativa, educativa i de comunicació Gestionar i administrar els enrutadors de centre i el correcte funcionament de les línies ADSL de centre. Controlar,i administrar els firewalls de centre. Vetllar pel correcte funcionament del les aules d'informàtica del centre. Comprovar periòdicament el funcionament del maquinari. Implantar les regles i normatives d'ús de les aules per al seu correcte manteniment. Resoldre, si és possible, les incidències que vagin apareixent . En cas contrari, comunicar-ho al servei d'assistència Revisar regularment les incidències informàtiques que vagin entrant en l'aplicatiu de gestió d'incidències informàtiques Actualitzar les informacions de l'aplicatiu web de control d'incidències Millorar, si s'escau, l'estructura i funcionament de la xarxa d'aula.

Coordinador/a lingüístic, intercultural i de cohesió social. (CLIC) Funcions: Elaboració, seguiment, avaluació i actualització del projecte LIC del centre, així com assessorament a l'equip directiu en aquesta matèria. Integrarà part de la comissió LIC del centre i participarà en les accions de coordinació lingüística amb els centres de primària adscrits al nostre centre. Coordinador/a de prevenció de riscos laborals. Funcions:      NOFC

Col·laborar amb la direcció del centre en l‟elaboració del pla d‟emergència, en la implantació, en la planificació i realització dels simulacres d‟evacuació. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d‟emergència amb la finalitat d‟assegurar la seva adequació i funcionalitat. Revisar periòdicament el pla d‟emergència per assegurar la seva adequació a les persones, els telèfons i l‟estructura. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, com també promoure i fomentar l'interès i la cooperació del personal del Centre en l‟acció preventiva, d‟acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

24-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

  

     

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Complimentar i trametre als serveis territorials el full de notificació d‟accidents d‟acord amb el director/a de l‟Institut. Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent. Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l‟avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. Coordinar la formació del personal del Centre en matèria de prevenció de riscos laborals. Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l‟alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. Supervisió del control de la documentació preventiva de l‟Institut: fitxes de seguretat de productes químics, instruccions de màquines, normatives preventives. Observacions periòdiques de l‟acompliment de les mesures de seguretat. Control de las operacions de manteniment i dels elements de seguretat col·lectiva i individual. Revisar trimestralment els equips de lluita contra incendis com activitat complementària a les revisions oficials. Promoure actuacions d‟ordre i neteja i realitzar les revisions periòdiques, d‟acord amb el/la cap de manteniment.

Coordinador/a web Funcions:   

Administració tècnica d'eines informàtiques sobre serveis web, de directa aplicació a la docència, informació del centre o difusió de les activitats del mateix. Millora de la imatge, comunicació i difusió com a entitat del centre. Dinamització de l'ús de les mateixes, per part del personal del centre.

Els càrrecs de coordinació i les seves hores de reducció seran revisades a començament de curs en funció de la normativa d'inici de curs i de les disponibilitats del centre.

Càrrec addicional d’activitats institut- entorn Funcions:     

NOFC

Coordinació de les activitats d‟organismes externs de la ciutat o comarca que realitzen activitats en el nostre centre. Organitzar i coordinar les activitats per alumnes a l‟hora de l‟esbarjo Coordinar les activitats extraescolars de tarda organitzades des de l‟AMPA. Control, seguiment i valoració de les activitats realitzades Foment de l‟obertura del centre a la societat.

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

25-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Càrrec addicional de comunicació Funcions:     

Difusió de la informació a les famílies, alumnat, professorat i ciutat. Elaborar els butlletins informatius trimestrals. Mantenir al dia les pantalles informatives del centre. Treballar de forma coordinada amb el/la responsable de la pàgina web del centre. Proveir d‟informació al responsable de la pàgina web del centre.

Càrrec addicional de seguiment d’indicadors Funcions:   

NOFC

Mantenir revisat el Manual d‟indicadors. Recollir, en els terminis fixats, els indicadors establerts. Difondre els resultats dels indicadors recollits entre els sectors interessats.

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

26-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE Capítol 1. Organització del professorat. Equips docents d’ESO/BATX L'equip docent de cada nivell d‟ESO i de Batxillerat el formen el professorat de les matèries comunes, i ens distribuïm en l'equip docent de nivell. El professorat que imparteixen docència a més d‟un nivell tindran adjudicat un únic nivell. Els /les professors/es tutors/es estaran adjudicats al nivell corresponent a la seva tutoria. És important que els departaments assignin les matèries al professorat per grups. Les seves funcions, que es coordinaran en els seves respectives reunions, són:           

Realitzar les programacions didàctiques. Fer propostes de l‟assignació de les matèries optatives al llarg del curs. Fer propostes pels agrupaments d‟alumnes. Proposar les mesures per a l‟atenció a la diversitat al llarg del curs. Coordinar i revisar el currículum i la seva aplicació. Fer el seguiment i fer propostes de cara al Pla d‟Acció Tutorial. Avaluar els alumnes Avaluar el funcionament general del curs i prendre les decisions oportunes per a la bona marxa del curs. Dissenyar i aplicar el treball de síntesi/projecte de recerca/treball de recerca. Proposar l‟obertura d‟expedients disciplinaris. Responsable: Coordinador/a de nivell convoca reunió i aixeca acta.

Equips docents d'FP A l'FP, hi ha tants equips docents com grups classe. Així, cada equip docent està format pel grup de professors d'un determinat grup i liderat pel tutor. En general, les seves funcions seran: 

Avaluar el funcionament del grup

Detectar i fer el seguiment dels casos particulars

Fer propostes de millora en el funcionament, documentació, organització i tot allò que afecti al grup classe

Fer el seguiment de l‟alumnat en les seves activitats en l‟empresa (formació dual)

Responsable: Tutor/a convoca reunió i aixeca acta

Departaments. Composició: El professorat del nostre centre, en funció de la seva especialitat, està agrupat en un dels departaments enumerats a sota Funcions de cada departament:   NOFC

Elaborar el projecte curricular del departament i la memòria final de curs. L‟organització del calendari de les actuacions del departament. Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

27-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

     

    

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Elaborar el Pla Anual tenint en compte els objectius del Pla estratègic en curs. L'elaboració i actualització de les programacions didàctiques, recursos didàctics i elements d‟avaluació. Coordinar les sortides i activitats extraescolars del Departament La gestió de les instal·lacions, aules i materials específics. El suport didàctic al professorat de nova incorporació. Col·laborar amb l‟equip directiu del centre en l‟elaboració, seguiment i avaluació de projectes específics relacionats amb el departament o interdisciplinaris i, quan escaigui, en l‟avaluació del professorat adscrit al departament. Fer el seguiment del Pla d‟Avaluació Interna pel que fa a l‟àmbit curricular Impulsar projectes d‟innovació pedagògica. Analitzar els resultats de les competències bàsiques i valorar l‟aplicació de les estratègies de cada departament i del centre en general. Transmetre la informació de les reunions de nivell a la resta del professorat del departament que no el té assignat. Responsable: Cap de departament convoca reunió i aixeca acta.

Existeixen 13 departaments didàctics, que són els següents:             

Departament de ciències Seminari de física i química Departament de ciències socials Seminari de filosofia i religió Departament de llengua catalana Departament de llengua castellana i seminari de clàssiques Departament d‟anglès i seminari d‟alemany Departament de matemàtiques i seminari d‟economia Departament de tecnologia Departament d'orientació Departament de visual i plàstica Departament d‟educació física i seminari de música Departament de formació professional

Departament de formació professional: El departament de cicles formatius disposarà d‟un/a professional, professor/a dels cicles formatius del centre, responsable de la formació dual. Aquest professional tindrà la missió d‟informar i difondre la modalitat de formació professional dual entre les empreses del sector per tal d‟aconseguir la implantació i arrelament d'aquesta modalitat en el nostre centre, que revertirà sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país. Funcions principals addicionals: -

NOFC

Permetre un procés simultani, integrat i coordinat de formació i treball de l‟alumnat de cicles formatius, entre el centre docent i les empreses, en els sectors productius on hi ha més desajust entre el nombre d‟estudiants matriculats i les necessitats laborals.

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

28-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

-

-

-

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves i les joves que inicien la seva professionalització en un camp determinat, alternant la formació en un cicle formatiu i el treball en una empresa. Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent corresponent als diferents sectors productius i de serveis de l‟economia catalana. Fomentar la participació de les empreses en la qualificació de persones en formació, tot facilitant la simultaneïtat en el temps de la formació inicial i l‟activitat laboral. Participar activament en la coordinació de qualsevol de les accions del grup classe dual per facilitar la simultaneïtat d‟aprenentatges en l‟escola i en l‟empresa.

Perfil de competències professionals del/de la responsable de FP dual 

Competència tècnica: - Conèixer l‟entorn laboral i social del territori. - Coneixements tècnics directament relacionats amb els cicles formatius que s‟imparteixen en el centre.

Competències transversals - Treball en equip i treball en xarxa. - Gestió i resolució de conflictes. - Capacitat de comunicació. - Motivació per la realització de les tasques a realitzar. - Mobilitat geogràfica i horària.

Comissions. Comissió d'atenció a la diversitat La seva finalitat és la d‟assegurar l‟atenció més adequada a tots els alumnes del centre. Prioritzarà la seva tasca sobre els alumnes amb dictamen, però també vetllarà per detectar aquells alumnes amb necessitats específiques. Aquesta comissió treballarà perquè s‟elaborin els plans individuals (PI) que siguin necessaris, així com de fer el seu seguiment i valoració.

La comissió d‟atenció a la diversitat està formada pel Director/a , el Coordinador/a Pedagògic/a, els Coordinadors de Nivell, professorat del departament d‟Orientació i USEE (professorat de psicologia i pedagogia i d‟atenció a la diversitat del centre), així com el o la professional de l‟equip d‟assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

29-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

La CAD intervindrà en:  Canvis d’alumnes de grups instrumentals o de grups tutoria.

Per dur a terme el canvi d‟un grup instrumental o tutoria d‟un alumne/a se seguirà el protocol corresponent descrit al PCC. La CAD podrà assessorar a coordinació pedagògica sobre la conveniència o no del canvi. Tot i això, encara que no intervingui la CAD, coordinació pedagògica lliurarà còpia del registre de canvis de grup de tots aquells alumnes que s‟hagin canviat des de l‟última reunió.  Plans individuals (PI)

Les propostes d‟adaptacions curriculars poden ser promogudes pel tutor/a, l‟equip docent, el departament d‟orientació o l‟equip directiu. En qualsevol cas, s‟hauran de comunicar sempre a coordinació pedagògica per tal de derivar-les a la CAD. La comissió seguirà el protocol descrit al PCC per l‟elaboració dels PI. Comissió de qualitat/pla estratègic La comissió de qualitat es reuneix sempre que el coordinador/a convoqui i està formada pel/per la Director/a, el/la Cap d‟Estudis, el/la Coordinador/a Pedagògic/a, 3 representants del professorat i el/la coordinador/a de qualitat. El/la coordinador/a de qualitat convoca la reunió i prepara l'ordre del dia i els documents i la informació necessària. L'acta es fa arribar a la comissió de qualitat i es valida o s‟esmena a la propera reunió.

Les funcions de la Comissió de Qualitat són:         

Establiment, aprovació i comunicació de la política i objectius de qualitat. Sensibilització i informació de l‟equip humà. Seguiment dels equips de millora. Elaboració, control i revisió de la documentació del SGQ. Revisió dels funcionament del SGQ. Assegurament de la disponibilitat de recursos per la implantació i desenvolupament del Sistema. Avaluació del SGQ. Seguiment dels objectius de qualitat i millora. Elaboració del Pla de Qualitat i fixació dels objectius anuals; estudi de les solucions adequades als problemes plantejats i emissió de les recomanacions necessàries per a la seva resolució. Augment de la satisfacció de les persones i institucions que reben el servei.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

30-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Comissió social Composició: La comissió social està formada pel/la coordinador pedagògic, el/la professional de l‟EAP, el psicopedagog/a, el professorat del departament d‟orientació i USEE, i un educador/a social municipal. Aquesta comissió actuarà en relació a casos d‟absentisme i de necessitats educatives, derivades de la situació socioeconòmica familiar, detectades pels equips docents. Aquesta comissió es reunirà mensualment. Funcions:    

Revisar els possibles absentistes del centre i elaborar pla de treball. Avaluar les necessitats dels alumnes amb risc social Reunir-se amb representats de l‟Ajuntament, EAP, UEC, per revisar els diferents casos que es puguin detectar en el centre Plantejar propostes de millora de la cohesió social

Comissió de convivència i mediació Composició: Mínim de 2 professors/es. Funcions: Elaboració i seguiment del Projecte de convivència i gestionar el servei de mediació del centre Funcions:            

Enfortir els lligams en el si de la comunitat educativa. Educar íntegrament l‟alumnat que conforma el nostre centre educatiu. Crear un bon clima per dur a terme l‟ensenyament- aprenentatge de qualsevol tasca educativa. Obrir canals de comunicació afavorint el diàleg. Explorar les posicions inicials de cada persona. Ajudar a comprendre les necessitats i interessos propis i dels altres. Fomentar el pensament creatiu. Valorar les manifestacions de reconeixement d‟una part envers de l‟altra. Ajudar a formular acords que resolguin els problemes actuals, que restaurin les relacions i previnguin necessitats futures. Enfortir les relacions afectives i d‟interrelació. Treballar l‟educació emocional. Preparar als participants per a un món divers i multicultural.

Les comissions es reuniran amb la periodicitat marcada en el calendari anual de reunions.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

31-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Capítol 2. Organització de l'alumnat i de les famílies Organització de l’alumnat L‟alumnat formarà una junta de delegats/des que està integrada pels representants d‟alumnes al consell escolar i les persones que actuen com a delegats dels diferents grups classe. Aquesta junta serà convocada pels representants de l‟alumnat al consell escolar o per l‟equip directiu i serà l‟òrgan representatiu i de diàleg de l‟alumnat amb l‟equip directiu. L‟alumnat que actuï com a delegat tindrà les següents funcions:      

Informar i transmetre als seus representants al consell escolar la problemàtica de cada curs o grup. Col·laborar en la planificació de les activitats extraescolars i en el bon funcionament del centre. Controlar i comunicar els desperfectes de material i instal·lacions que pugui patir la seva aula. Acompanyar els alumnes del seu grup classe convocats per la comissió de convivència. Fer arribar la informació de la junta de delegats al grup classe. Vetllar per la integració de l‟alumnat nouvingut.

Organització de pares i mares Els pares i mares d‟alumnes podran constituir una associació de pares i mares d‟alumnes a la qual podran associar-se lliurement aquells pares i mares que ho desitgin. Aquesta associació tindrà un/a representant en el consell escolar del centre i serà representativa dels pares i mares que la componen.

El centre fomentarà la figura del pare/mare col·laborador d‟entre els pares/mares d‟un grup/classe. S‟haurà d‟haver presentat de forma voluntària i, amés, haurà de ser membre de l‟AMPA del centre. Les seves funcions i atribucions seran les acordades entre en consell escolar prèviament acceptades pel claustre i l‟AMPA del centre

Capítol 3. Avaluació Criteris d'avaluació Els criteris generals d'avaluació, promoció i titulació de l'ESO, Batxillerat i CCFF estaran recollits a les programacions de cada assignatura. Les dates de les avaluacions estan concretades al calendari del curs escolar. Els criteris d'avaluació, els criteris de qualificació i els sistemes de recuperació de cada matèria seran proporcionats i explicats pel professorat en començar el curs.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

32-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Avaluacions El conjunt del professorat que forma la junta d‟avaluació de cada grup es reunirà quan sigui convocat pel cap d‟estudis. La sessió d‟avaluació podrà constar de dues parts: Una part general, on s‟estudiarà la marxa del grup i a la qual podran assistir, si ho desitgen, representants de l‟alumnat. Una part específica, on s‟estudiarà el rendiment escolar de cada alumne del grup. A aquesta part, no hi podrà assistir cap representant de l‟alumnat. Després de la sessió d‟avaluació, el tutor/a serà responsable de dur a terme els acords presos per la junta avaluadora, i lliurarà l‟acta a cap d‟estudis. També lliurarà els butlletins a l‟alumnat. Caldrà recollir els resguards dels butlletins degudament signats en el cas d'ESO/BATX/CCFF d'alumnat menor d'edat. Qualsevol manipulació o ocultació dels registres de qualificacions serà considerada conducta greument perjudicial per a la convivència del centre i, per tant, falta molt greu. És obligatòria l‟assistència de l‟alumnat a les activitats programades per a ells, mentre es realitzin les avaluacions. S'ha de realitzar una sessió d'avaluació inicial a principis de curs per a l' ESO, 1r de Batxillerat, i tots els CF excepte els de 2n curs, una avaluació trimestral (excepte cicles LOE), una darrera a final de curs i una avaluació extraordinària al setembre si s‟escau. 

En els CF l'avaluació es fa per unitats formatives seguint les instruccions d'inici de curs que marca el Dept. d'Ensenyament pels grups LOE. Els grups LOGSE faran les avaluacions trimestrals.

Capítol 4. Atenció a la diversitat. En l‟organització dels grups a principi de curs es tindran en compte els següents criteris: · Religió –Activitats educatives · Alumnat repetidor · Alumnat amb conductes disruptives · Incompatibilitats entre alumnes · Relacions de complementarietat entre alumnes · Informes del centre d‟origen o de l‟informe de tutoria del curs passat · Informes de l‟EAP · Informacions facilitades per la família · Equilibri entre nois i noies · Equilibri de resultats acadèmics NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

33-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

A 1r cicle, a cada nivell , els alumnes, es distribueix equitativament entre els grups perquè dins de tots els grups hi hagi una tipologia diversa d‟alumnat i alhora equilibrada. A 3r i 4rt d'ESO s'inicia la distribució de grups per itineraris intentant que els alumnes amb problemàtica conductual es puguin distribuir en els tres grups. A final de curs els equips docents fan les propostes de distribució de l‟alumnat i al setembre s‟acaba d‟ajustar segons l'avaluació extraordinària i amb les noves incorporacions. Tanmateix s‟han de proposar els alumnes que es tractarà a la CAD per PI‟s o atencions individualitzada, per tal de treballar-ho amb els/les alumnes i les famílies. Els equips docent estudiaran i presentaran propostes, un cop finalitzat el curs, sobre la distribució de grups.

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial. L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup en la mesura que l‟activitat docent implica a més del fet d‟impartir els continguts propis de la matèria el seguiment i l‟orientació del procés d‟aprenentatge i l‟adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i les alumnes. Tanmateix, per coordinar l‟acció tutorial es designarà un tutor o tutora per a cada grup d‟alumnes.

Capítol 6. Orientació acadèmica i professional. L'orientació professional que s'imparteix als alumnes que cursen els cicles formatius de grau mitjà o superior que es cursen en el centre té com a objectiu la realització de l'itinerari formatiu de l'alumne i les sortides acadèmiques i laborals que pot tenir una vegada hagi assolit la titulació corresponent. Dins del currículum de tots els cicles existeix el mòdul de Formació i Orientació Laboral que té com a part del seu contingut curricular l'orientació acadèmica i professional dels alumnes. Aquest mòdul té com a objectiu que cada alumne formi el seu itinerari formatiu i que, amb l'ajuda del professorat del mòdul, vagi fent el seu projecte professional. També cursen el mòdul d'empresa i iniciativa emprenedora en el qual es fa una orientació professional dels alumnes cap a l'emprenedoria i l'autoocupació com a part del seu contingut curricular. El professorat de l'especialitat fan a l'aula la tasca d'assessorament dels alumnes de cicles formatius respecte a les seves inquietuds i a les seves expectatives en matèria d'orientació, tan acadèmica com professional, i els adrecen a aquells organismes i institucions que tinguin potestat en aquestes qüestions. Apart del mòdul específic, els equips docents de cada curs, en el seu àmbit propi, assessoren i peten, els itineraris d'aquells alumnes que puguin tenir alguna dificultat en l'aprenentatge de l'especialitat. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

34-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

- Implantar als centres de Formació Professional, un servei d‟orientació professional sistemàtic. - Facilitar l‟aplicació de protocols d‟orientació professional per a cada situació-tipus detectada a partir de les diferents necessitats dels usuaris - Posar a l‟abast del sistema d‟orientació professional les informacions i recursos necessaris per a què els usuaris d‟un procés de reconeixement de l‟experiència professional: a) Disposin de la informació més completa sobre el procés, abans de participar en el mateix, així com per fer la tria del cicle formatiu i nivell per al qual han de participar. b) Disposin d‟un itinerari de qualificació, del que el procés de reconeixement de l‟experiència en forma part, de manera que puguin minimitzar el temps que triguen en obtenir una qualificació/titulació. c) Disposin d‟una pauta per completar l‟adquisició d‟una qualificació/titulació, una vegada han finalitzat el procés. - Establir els mecanismes necessaris per a incorporar, als itineraris de qualificació, les diferents opcions formatives de formació professional de què disposen les persones per tal de millorar la seva qualificació. - Proporcionar informacions i recursos per a què l‟alumnat de cicles formatius promocioni el seu procés formatiu tant des de la concepció vertical, com horitzontal. - Formar a persones del centre que coneguin els processos i els instruments de l‟orientació professional.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

35-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. Mesures de promoció de la convivència. El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d‟accions encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l‟alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l‟aula, al centre o a l‟entorn, en el ben entès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d‟intervenció afavoreix la transferència d‟aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l‟hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s‟ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable. El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne.

Capítol 2. Mediació escolar. El centre disposa d‟un servei de mediació escolar que pretén intervenir en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar. El procés de mediació, atenent el seu caràcter d‟estratègia preventiva, pot utilitzar-se per gestionar els conflictes interpersonals, en què hi hagi involucrat algun/a membre de la comunitat escolar, no necessàriament tipificat com a conducta contrària a la convivència en el centre. Per tant, qualsevol alumne/a pot sol·licitar, per iniciativa pròpia o per recomanació d‟altres persones del context on sorgeix el conflicte, el servei. Quan es produeixi un conflicte entre alumnes i sigui la primera vegada que s‟hagi desencadenat, cap d‟estudis o el tutor/a proposarà als/les alumnes implicats la participació en un procés de mediació. Només en els casos que s‟especifiquen a continuació i, segons el que disposa el Decret 279/2006 de Drets i Deures dels alumnes, un alumne/a del centre, no podrà acollir-se a la mediació: Quan s‟hagi produït una agressió física o amenaces a algun/a membre de la comunitat educativa. Quan s‟hagi produït la vexació o la humiliació a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexe, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l‟alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. Si es tracta d‟una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre. Quan ja s‟hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne/a, durant el mateix curs escolar independentment del resultat d‟aquests processos.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

36-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Funcionament del servei de mediació El tutor/a informarà i/o recordarà, a les primeres tutories del curs, de l‟existència i funcionament del servei. El procediment per sol·licitar un procés de mediació és el següent: L‟alumne/a ha de manifestar la seva voluntat de participació en una mediació, per això, s‟ha d‟omplir un Full de sol·licitud del servei de mediació. El Full de sol·licitud del servei de mediació està disponible a la sala de professors. El centre disposa d‟una bústia, col·locada davant de consergeria, on l‟alumne/a ha de dipositar el Full de sol·licitud del servei de mediació. El coordinador/a del servei estudiarà la sol·licitud i es posarà en contacte amb l‟alumne/a sol·licitant. Un cop estudiat el cas, el coordinador/a del servei iniciarà, si s‟escau, el procés. El desenvolupament i la finalització de la mediació es duran a terme segons el que s‟estableix als articles 27 i 28 del Decret 279/2006 de Drets i Deures dels alumnes. Si el procés de mediació s‟inicia durant la tramitació d‟un procediment sancionador, l‟alumne/a i, si és menor, els seus pares han de manifestar el desig de participació en la mediació, així com la seva voluntat a complir l‟acord a què s‟arribi, mitjançant un escrit, adreçat al director/a. En aquest cas, s‟atura provisionalment el procediment sancionador, els terminis de prescripció de conductes contràries a les normes de convivència i de faltes (o conductes greument perjudicials per la convivència del centre) i les mesures provisionals que s‟hagin pogut adoptar.

Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat. 1. Conductes contràries a les normes de convivència i la seva correcció (INCIDÈNCIES LLEUS) Poden ser considerades faltes lleus: A classe 1. Retardar-se sense motiu aparent. 2. Conversar assíduament amb companys o expressar-se improcedentment a classe. 3. Comportar-se ocasionalment de manera sorollosa o inadequada o utilitzar instruments (rellotges, mòbils, aparells de música, cartes...) que alteren el desenvolupament normal de la classe. 4. No portar diàriament l'agenda o no usar-la quan sigui necessari (alumnes d'ESO).

A l’aula/centre 5. Ocasionalment, desordenar i embrutar aules i passadissos, llençant papers, bosses, guixos, esborradors o qualsevol altre objecte que n‟alteri l'ordre i la neteja.

6. Menjar a l'aula. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

37-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

7. Cridar als passadissos, córrer i empènyer sense intenció de lesionar, alterant l'ordre. 8. Passejar-se pels passadissos entre classes. 9. Estar al passadís o al bar durant el període lectiu sense causa justificada. 10. La utilització dels ordinadors per utilitzar qualsevol aplicació sense autorització del professorat. Correccions Totes aquestes conductes impliquen una sanció adequada realitzada d'acord amb el codi de sancions que tingui estipulat cada professor/a, o que es consensuï en aquell grup al principi de curs en les primeres sessions de tutoria. Seran notificades, per escrit, en la pròpia agenda de l'alumne/a i en la matèria que s'hagi comès o bé mitjançant un Full d‟incidència lleu (groc), a la família, tenint en compte que aquestes faltes han d'implicar una sanció per part dels pares, prèviament notificats. Als 5 retards, el tutor/a farà una nota a l‟agenda als pares (perquè aquests col·laborin en el manteniment de la puntualitat dels seus fills). Un retard de primera hora, passats els 5 minuts de marge abans no es tanquen les portes, serà considerat falta d‟assistència i es comunicarà immediatament als seus pares o tutors/es mitjançant missatge SMS, per tal que n‟estiguin assabentats i adoptin les mesures correctores que considerin oportunes. Les conductes contra la neteja seran sancionades amb dos dies de recollida de papers, neteja de taules..., en els temps d'esbarjo i/o una hora en horari no lectiu (tardes a partir de les 16h)

2. Conductes contràries a les normes de convivència i la seva correcció (INCIDÈNCIES GREUS) La reiteració d‟incidències lleus (acumulació de 5 fulls d’incidència lleu en el cas d‟alumnes de l‟ESO, i de 3 incidències en el d‟alumnes de batxillerat i cicles formatius) serà considerada com a incidència greu.

A classe 1. Retardar-se contínuament sense motiu aparent. 2. Desobeir, contestar inadequadament el professor/a, comportar-se grollerament o impedir el treball del professorat i dels companys/es a l'aula. A companys/es 3. Provocar companys/es. 4. Amagar o manllevar objectes d'altres alumnes. 5. Burlar-se dels companys/es amb menyspreu, accentuant pejorativament aspectes físics i econòmics o socials. 6. Enrabiar-se, ofuscar-se amb pèrdua de control i ocasionar danys en els altres o en les instal·lacions del centre. 7. Baralles sense agressió (danys físics evidents). A l’aula/centre 8. Fer caure intencionadament cadires i taules i causar destrosses en el mobiliari de l'aula i passadissos. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

38-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

9. Pintar o embrutar parets, mobiliari i altres equipaments d'aules i passadissos. 10. Desobeir una indicació d'un membre del PAS o del professorat de guàrdia. 11. Fer malbé intencionadament papereres i altres elements del pati.

Correccions Als 10 retards, el tutor/a ho comunicarà a cap d‟estudis, que es posarà en contacte amb els pares o tutors/es legals per comunicar una sanció que consistirà en la realització de tasques escolars o comunitàries en horari no lectiu. L‟acumulació de 5 retards de primera hora del matí suposarà una amonestació de cap d‟estudis. La sanció consistirà en la realització de tasques escolars o comunitàries en horari no lectiu. Totes les faltes greus seran immediatament comunicades als pares o tutors/es legals de l‟alumnat, i en quedarà constància escrita mitjançant el Full d‟incidència greu o full d‟expulsió omplert pel professorat. Les conductes que comportin el deteriorament greu del mobiliari seran sancionades amb la seva reparació econòmica i/o amb la realització de tasques per a la comunitat. Les conductes contra la neteja seran sancionades amb una setmana de recollida de papers, neteja de taules..., fora de l‟horari lectiu. L‟alumnat implicat en les incidències greus relacionades amb problemes entre alumnes, si s‟escau, serà derivat al servei de mediació. Tres faltes greus durant el mateix trimestre (alumnes de l‟ESO) o dos faltes greus al llarg del curs (alumnes de batxillerat i cicles formatius), donaran objecte igualment a aplicar mesura d'expulsió, prèvia obertura d‟expedient, al marge d'altres sancions metodològiques que vulgui utilitzar el/la professor/a (treballs extra, neteja de dependències del centre i aula, reflexions per escrit, negatius, no participació en activitats extraescolars i complementàries per un període màxim d‟un mes, etc.).

3. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre (FALTES MOLT GREUS) La reiteració d‟incidències tipificades com a greus (tres en el cas d‟alumnes de l‟ESO i dos en el d‟alumnes de batxillerat i cicles formatius) serà considerada com a falta molt greu. A classe 1. Absentisme escolar sense motiu que el justifiqui. 2. Encarar-se amb el/la professor/a intervenint-hi insults. 3. Actes d‟injúria, ofenses greus i/o agressions físiques a qualsevol membre de la comunitat educativa del centre, tant en el recinte escolar com fora d‟aquest. 4. La suplantació de la personalitat en els actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents acadèmics.

A companys/es NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

39-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

5. Mantenir actituds xenòfobes, racistes o de falta de respecte de l'opció sexual i/o idees dels altres, utilitzant insults o malnoms triats a aquest efecte. Rebutjar o intimidar contínuament determinats companys/es. Acovardir companys de cursos inferiors o més febles.

6. Realitzar actes obscens, d'assetjament sexual o d'assetjament moral, incloent-hi el xantatge. 7. Baralles i/o agressions físiques amb danys evidents a companys/es. A l’aula/centre 8. Obstruir i entollar serveis i inodors. 9. La incitació a l'absentisme o la presa de decisions que tendeixen a alterar el funcionament del centre i de l'horari escolar. 10. La incitació sistemàtica a actuacions greument perjudicials per a la salut o per a la integritat física dels membres de la comunitat educativa de l'institut (entre elles fumar, prendre begudes alcohòliques o qualsevol tipus de substància abdicativa). 11. Realitzar sense autorització fotografies i/o gravacions a qualsevol membre de la comunitat educativa de l‟institut. 12. No dir la veritat a un/a professor/a del centre. 13. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material del centre o de la comunitat escolar. 14. Penjar o compartir a Internet sense autorització fotografies, vídeos o comentaris de qualsevol membre de la comunitat educativa de l‟institut. 15. L‟ incompliment reiterat de Ies mesures correctores proposades per l‟equip directiu.

Correccions Totes les faltes greus i molt greus seran immediatament comunicades als pares o tutors/es legals dels/les alumnes, i en quedarà constància escrita en el Full d‟incidència greu o full d‟expulsió omplert pel professorat. Les faltes considerades molt greus o l‟acumulació de tres faltes greus durant el mateix trimestre (alumnes d‟ESO) o de dos al llarg de tot l‟any (alumnes de batxillerat i cicles formatius), seran sancionades amb la prèvia instrucció d‟expedient. La direcció del centre, com a mesura provisional, procedirà a l‟expulsió de 5 dies immediatament després de realitzades i comunicat de l‟incident a les famílies. Si un mateix alumne/a és reincident en faltes considerades molt greus o en l‟acumulació de faltes greus, els dies d‟expulsió del centre com a mesura provisional s‟aniran incrementant. A partir de la tercera expulsió, no caldrà esperar a l‟acumulació de faltes, sinó que qualsevol falta greu serà considerada com a molt greu, per reincidència, i comportarà l‟expulsió automàtica de l‟alumne. En aquests casos, es garantirà el haver esgotat totes les vies a disposició del centre en l‟intent d‟ajudar l‟alumne a corregir la seva conducta (atenció per part del servei de mediació, del departament d‟orientació del centre, de l‟especialista de l‟EAP, i les corresponents propostes de derivació, si s‟escau).

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

40-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

4. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l'article 37.1 de la LEC es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient. La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l'actuació que se sanciona. De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor/a ha d'escoltar l'alumnat afectat, i també els progenitors, i els ha de donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar constància escrita, és de 5 dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de 5 dies lectius més. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la resta d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de 3 dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els ST corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als 3 mesos de la seva comissió i de la seva imposició. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolarització obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d‟Ensenyament ha de disposar NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

41-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l'alumnat en qüestió. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l'alumne/a, i la seva família en els i les menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

5. Altres conductes contràries a la convivència del centre Qualsevol altra actitud que vagi contra les normes del centre, serà comunicada a l‟equip directiu, que l‟analitzarà i en decidirà la sanció corresponent.

6. Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per a la convivència en els centres La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sense perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes en aquest Decret per a l'alumnat i en la regulació disciplinària d'aplicació als treballadors del centre d'acord amb el que preveuen les lleis.

Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, els menors afectats hagin manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal juvenil, la direcció del centre o la persona que designi ha d'assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per tal d'escoltar la proposta de conciliació o de reparació dels i de les menors i avaluar-la. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores.

L'assistència a les classes és obligatòria per a tot l‟alumnat matriculat en aquest centre En cas de malaltia justificada mitjançant document acreditatiu (justificant mèdic o similar), l'alumne/a rebrà l'orientació i ajuda pertinent del professorat de manera que no suposi un detriment en el seu rendiment escolar.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

42-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

És funció del professorat vigilar les faltes d'assistència de l‟alumnat de tots els nivells. La reiteració injustificada de faltes pot arribar a suposar la discussió del cas en el consell escolar, que decidirà l‟actuació i/o sanció que cregui convenient. Per al bon funcionament de les activitats del centre, cal que la puntualitat sigui respectada rigorosament per tothom. Aquells/es alumnes que per raons justificades hagin d‟entrar més tard a classe o sortir-ne abans, ho hauran d‟ensenyar per escrit al professorat de l‟aula i al de guàrdia. Es comptabilitzarà com a falta d‟assistència a classe l‟absència d‟aquell alumnat que no ha pogut entrar perquè ha arribat tard. En cap cas, l‟alumnat que no ha pogut entrar a classe pot quedar-se als passadissos, sinó que s‟ha de presentar al professorat de guàrdia, que els indicarà els llocs on poden estar-se.

Control de faltes : Tot el professorat passarà llista diàriament i registrarà les faltes a l‟aplicatiu informàtic de què disposa el centre. El justificant de les absències l‟haurà de lliurar l‟alumne al tutor/a l‟endemà de la falta o en un termini màxim d‟una setmana. Es poden fer servir els fulls que per a aquest efecte es troben a l‟agenda o sol·licitar-los al tutor/a corresponent. L‟alumnat que ha faltat s‟ha de responsabilitzar de recuperar la feina feta durant l‟absència i interessar-se per la informació donada a les classes (dates d‟exàmens, de lliurament de treballs,...).

La família tindrà l'obligació de comunicar al centre quan el seu fill/a no assistirà a les classes, si pot ser el mateix dia de la falta, i presentar, no més tard d‟una setmana, la corresponent justificació al tutor/a a través del seu fill/a. Cada tutor/a és responsable de justificar les faltes d'assistència de l‟alumnat del seu grup, una vegada rebuts els corresponents justificants i de comunicar als pares Ies absències que consideri problemàtiques. Aquesta comunicació es realitzarà preferentment a través de notes a l‟agenda. Setmanalment, el tutor/a farà una revisió de les faltes d'assistència i Ies comunicacions a pares realitzades. Segons el Decret 279/2006 de Drets i deures dels alumnes es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. Aquestes conductes seran sancionades seguint el següent procediment: NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

43-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

1. 5 faltes alternes o un dia sencer sense justificar, el/la tutor/a farà una amonestació oral a l‟alumne/a i es comunicarà amb la família per esbrinar el motiu de la no assistència. 2. A les 15 faltes injustificades, el/la tutor/a farà arribar a la família una amonestació per escrit (nota a l‟agenda). 3. A les 25 faltes, el/la tutor/a ho comunicarà a cap d‟estudis, des d‟on s‟enviarà als pares un Informe d'assistència i incidències que l‟alumne/a haurà de retornar signat pels seus pares. 4. Alumnes menors de 16 anys. A les 40 faltes cap d‟estudis enviarà una carta per citar els pares i informar-los que el cas passa a la comissió social, per aplicar les sancions pertinents, decidir l‟obertura o no d‟un expedient disciplinari i comunicar el cas als serveis socials municipals. 5. Alumnes que ja tenen 16 anys. En cas de no obtenir una millora en la conducta absentista, i amb la prèvia informació a l‟alumne/a i la família, es procedirà a obrir expedient disciplinari quan acumuli 40 faltes sense justificar. L‟expedient disciplinari implicarà una expulsió temporal del centre. Als alumnes de matèries soltes de BTX se‟ls calcularan les faltes de forma proporcional a les matèries que cursin. 6. En l‟etapa postobligatòria, s‟informarà la família (o directament els alumnes en cas de ser majors de 18 anys) que, en cas de no obtenir una millora en la seva conducta, s‟obrirà un expedient disciplinari. En cas de reincidir en la conducta l‟alumne/a podria perdre l‟escolaritat. Només seran justificables les següents faltes d‟assistència: a) Les que vagin acompanyades d‟un justificant mèdic. b) Les que vagin acompanyades d‟un justificant d‟un centre oficial. c) Les absències per causes de malaltia sense justificació mèdica, podran ser justificades per

la família excepcionalment, mitjançant l‟agenda, al tutor/a corresponent, sempre que la falta d‟assistència no sigui de més de dos dies per setmana. d) Quan l‟absència coincideixi amb un examen programat, l‟alumne/a haurà d‟adjuntar al

justificant patern o matern un document oficial que acrediti la justificació de l‟absència. En l‟etapa postobligatòria, 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius mitjà i superior, l‟alumnat serà avaluat de forma contínua. Sens perjudici del que preveu l‟article 37.4 de la Llei d‟educació en matèria de faltes d‟assistència i de puntualitat injustificades de l‟alumne/a, l‟absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l‟alumne/a de batxillerat i formació professional, durant 15 dies lectius, pot comportar l‟anul·lació de la matrícula de l‟alumne/a. En el moment que s‟arribi a acumular aquest període d‟absència, es notificarà aquesta circumstància a l‟alumne/a absentista i als seus pares/mares o tutors legals en el cas d‟alumnes menors d‟edat. Si en el termini d‟una setmana no justifica la seva absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

44-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

l‟alumne/a per absentisme continuat no justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de Qualsevol convocatòria de vaga per part de l'alumnat haurà de reunir els següents requisits: 

Reunió i deliberació prèvia del consell de delegats i delegades.  Informació dels delegats als seus respectius grups.  Votació, dins del grup, sobre la proposta reivindicativa. Aquesta votació ha de quedar reflectida per escrit i fer-la arribar, amb tres dies d‟antelació, a l‟equip directiu.  Comunicació per escrit del consell de delegats, amb tres dies d'antelació, a l'equip directiu.  Lliurar a cap d‟estudis un llistat de l‟alumnat que hi participarà, així com la relació d‟alumnes que s‟han abstingut o hi han votat en contra. En aquests dos darrers casos, caldrà fer-hi constar si aquest alumnat exercirà o no el seu dret a l‟escolaritat.  A més, en el cas d'alumnes menors d'edat, caldrà l‟autorització escrita dels pares que haurà de recollir el delegat/da del grup i fer-la arribar amb tres dies d‟antelació a cap d‟estudis, qui, prèviament, li haurà facilitat els impresos. Només en el cas que es compleixin els requisits anteriors, l‟absència a classe per motiu de vaga no serà considerada com a falta d‟assistència. L'alumnat que no participi en una vaga podrà exercir, en qualsevol circumstància, el seu dret a l'escolaritat. En el cas que l'alumne sigui menor d'edat haurà d'assistir obligatòriament a classe En tot cas, el professorat podrà avançar la matèria prevista per a la classe o classes afectades per la convocatòria de vaga quan tingui la meitat o més de la meitat d‟alumnes a la classe. Així mateix, haurà d'establir les oportunes mesures compensatòries per a l'alumnat que hagi exercit el dret de vaga. En el cas que coincideixi amb un examen programat, s‟intentarà consensuar una nova data de realització de l‟examen.

Conductes mereixedores d’elogi Mostrar interès pels estudis:     

NOFC

Esforçant-se en totes les àrees o matèries. Realitzant els exercicis proposats i demanant l‟aclariment de dubtes al professorat abans de corregir-los, si són tasques encomanades. Ajudant, sempre que puguin, el/la company/a que ho necessiti. Evitant burlar-se de preguntes que els companys facin, qualificant negativament Ies intervencions. Argumentant amb lògica la reclamació d'una nota (han de llegir o recordar els criteris d‟avaluació que va explicar el/la professor/a a principi de curs, demanant aclariments al professorat fora de classe i, quan no s‟entenguin els motius, dialogant).

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

45-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Mostrar habilitats socials:           

NOFC

Respectant i tractant adequadament al professorat i altres companys. Sent tolerant i comprensiu amb Ies idees dels altres. Donant Ies gràcies al professorat i als companys quan ho creguin oportú. Aixecant la mà quan vulguin interrompre una explicació, perquè els aclareixin algun dubte. Dialogant, sense perdre el bon to, quan tinguin discrepàncies amb el/la professor/a o amb els companys, sempre de forma oportuna. Propiciant temes de debat amb argumentacions lògiques. No posant malnoms. No fent el que no t'agradaria que et fessin a tu. Elogiant Ies actituds dels companys o professors/es que facin sentir més còmodes i a gust. Valorant les relacions entre companys i el bon ambient a l'aula. Ajudant a aconseguir un estil d'aprenentatge saludable.

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

46-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR Capítol 1. Qüestions generals. L‟Institut vetlla per a la màxima col·laboració entre els diferents sectors que el conformen, essent el Consell Escolar del centre l‟òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Vetlla alhora per la potenciació de les relacions amb serveis educatius externs i institucions. La col·laboració i relació entre els diferents sectors de la comunitat educativa queda recollida en la documentació bàsica de centre i específicament en aquest document.

Capítol 2. Informació a les famílies. El centre vetllarà per una correcta i fluida comunicació entre les famílies i el centre. Aquesta comunicació es vertebrarà en uns eixos principals que citem a continuació: 

Les jornades de portes obertes i d'inici de curs

La comunicació del tutor amb les famílies seguint les directrius del PAT per tots els estudis que es realitzen al centre

La comunicació d'assistència a través d‟SMS a les famílies

Les comunicacions generals que es puguin realitzar per SMS

La web del centre

Capítol 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs). Ja es troba desenvolupat en el Títol IV. capítol 2. Associacions de pare i mares d'alumnes

Capítol 4. Alumnes delegats. Consell de participació. Ja es troba desenvolupat en el Títol IV. capítol 2. Organització de l'alumnat

Capítol 5. Relació amb altres centres de l'entorn Des del INS La Romànica s'intenta mantenir una relació fluida amb els centre de primària i secundària del nostre entorn. Aquesta relació queda reflectida en 

Reunions amb els centres de primària de Barberà del Vallès de cara a les preinscripcions.

Tastets per als centres de primària de la zona d'influència

Projectes de col·laboració amb centres: Escola Bressol, centres de primària i secundària.

Reunions de directors d'altres centres de Barberà del Vallès

Reunions de traspàs de primària-secundària

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

47-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Capítol 6. Carta de compromís educatiu. A principi de curs i a tots els alumnes del centre se'ls lliura la carta de compromís educatiu disponible en la web del centre en la que es signen un acord de corresponsabilitat entre les famílies i el centre. Aquesta carta de compromís ha de ser retornada al centre i arxivada en el dossier tutorial de l'alumne Existeixen diferents models de carta de compromís depenent del estudis que es realitzin 

Carta de compromís de ESO/BAT/CAS

Carta de compromís per Cicles Formatius . Menors de 18 anys

Carta de compromís per Cicles Formatius . Majors de 18 anys

Capítol 7. Altres qüestions. També es va posar en marxa, dintre del projecte de millora continua, una bústia telemàtica de queixes i suggeriments. Aquesta bústia es troba visible a la web de centre i pretén ser un punt de recollida de suggeriments de tots els membres de la comunitat educativa: professorat, alumnes, pares,... La gestió d'aquesta bústia es troba detallada en el procediment corresponent

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

48-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE Capítol 1. Aspectes generals. Secció 1. Entrades i sortides del centre. Els conserges poden prohibir l‟entrada al centre de totes aquelles persones alienes a la comunitat escolar. L‟alumnat no pot sortir del centre durant els períodes de canvi de classe (a excepció de l‟alumnat dels nivells post obligatoris quan cursin assignatures soltes). L‟alumnat de l'ESO no podrà sortir del centre durant els esbarjos (la sortida del centre sense permís es considerarà falta greu). En el cas dels alumnes de postobligatòria (cicles formatius i batxillerat), si falta algun/a professor/a a primera o a última hora del seu horari, sense haver deixat feina, podran absentar-se del centre en aquestes hores. En el cas dels alumnes menors d'edat, hauran de tenir l'autorització escrita dels seus pares per exercir aquest dret. Si algun alumne ha d'abandonar el centre per causa justificada, posarà en coneixement del seu tutor aquesta circumstància i/o de l'equip de professorat de guàrdia. En aquests casos haurà de comptar amb un justificant dels seus pares o tutors legals que presentarà al professor/a amb el qual estigui fent classe en aquell moment, al seu tutor i al conserge. Els alumnes de l'ESO han d'esperar a que el vinguin a buscar els seus pares o tutors. Si algun familiar s'emporta el seu fill dins l'horari lectiu haurà de signar un full de “sortida del centre en horari lectiu”. Els conserges hauran de passar el full als tutors dels alumnes implicats En cas que un alumne no es trobi bé, el professorat de guàrdia avisarà els pares, els tutors legals o la persona de contacte (el telèfon de la qual ens hagin facilitat), per tal que vinguin a recollir-lo. Si no el poden venir a recollir, podran autoritzar telefònicament que pugui sortir del centre per anar cap a casa, sempre que hagi signat la corresponent autorització escrita. Cas de no ser així, un alumne d'ESO malalt no pot sortir del centre sol per anar a casa. Secció 2. Visites de les famílies. Els tutors hauran de realitzar una reunió d'inici de curs amb les famílies dels seus tutorands. A la reunió d‟inici de curs, els tutors/es informaran a els pares, mares o tutors/es legals de l‟hora pròpia d‟atenció a les famílies. S‟aconsella que es concerti prèviament entrevista. L‟alumnat serà atès pels seus corresponents professors/es per tractar del seu aprofitament acadèmic i del seu aprenentatge a les hores que aquests acordin amb ells. La relació entre les famílies i el centre està descrita al PAT.

Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars. A l'ESO, quan tinguin lloc sortides didàctiques, l‟alumnat que no hi participi no pot ser privat del seu dret a l'escolaritat i està obligat a assistir a les seves classes. Si l'escàs nombre d'alumnes que hagin d'assistir a classe així ho justifica i amb la finalitat d'una millor NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

49-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

organització del servei de guàrdia, l‟alumnat s‟agruparà en un o diversos grups, respectant l'horari corresponent d‟un d'ells. En aquest cas, el/la professor/a realitzarà tasques de reforç o repàs. (Aquesta circumstància es comunicarà al professorat i a l‟alumnat amb la corresponent antelació). Durant el temps de durada del viatge o la sortida, el professorat no podrà avançar matèria i es dedicarà aquest temps a activitats de repàs, resolució de dubtes, etc. Les sortides les aprovarà el consell escolar a principi de curs sempre que la organització del centre ho permeti. A l'ESO, mai s'aprovarà una sortida si no assisteix més del 50% de l'alumnat. A la resta de casos només es comunicarà al Consell Escolar per què s'aprovi. Aquesta esmena no s'aplicarà al viatge de fi de curs. En el cas d‟alumnat de batxillerat i cicles formatius, si l‟assistència a la sortida o al viatge del grup classe és inferior al 50% de l‟alumnat, es realitzaran les activitats lectives habituals. Sempre que s'avanci matèria, el professorat haurà d'establir les oportunes mesures compensatòries per a l'alumnat que hagi realitzat la sortida o el viatge. L'alumne menor d'edat no podrà assistir a las sortida sense una autorització del pare, mare o tutor. Les sortides didàctiques d‟un dia es concentraran, sempre que sigui possible, en quatre dies dins de cada trimestre, procurant que aquestes dates no coincideixin amb períodes de realització d‟exàmens. Es vetllarà perquè tinguin un marcat caràcter didàctic. Es procurarà que existeixi igualtat en l'assignació de sortides per grups i cursos i que siguin distribuïts per igual els diferents dies de la setmana. Totes les sortides programades per les diferents àrees es consideren part important del currículum i, per tant, són obligatòries. L‟alumnat que no pugui participar en l‟activitat ha d‟assistir al centre. Els departaments que organitzen la sortida han de preparar alguna activitat alternativa per a aquest alumnat. Cada curs, els pares signaran una autorització general per a totes les sortides didàctiques. Per cadascuna de les activitats que s‟hagin de realitzar s‟enviarà una notificació als pares com a recordatori. En cada sortida hi haurà un mínim de dos/dues professors/es acompanyants i, en general, un/a professor/a per cada fracció de 20 alumnes. El professorat i personal acompanyant serà el responsable del grup i tindrà la màxima autoritat. En les sortides didàctiques i les activitats extraescolars és vigent la mateixa normativa que regeix l‟activitat del centre. En cas que algun alumne pertorbi el funcionament de l‟activitat, per respecte a la resta del grup, podrà ser enviat a casa seva, amb un avís previ a la família. Les despeses ocasionades per aquesta incidència seran cobertes per la pròpia família. La gestió i documentació de les sortides està disponible en l‟annex 1 del present document. Secció 4. Vigilància de l’esbarjo. Els esbarjos es faran des de les 10:15 a les 10:35, des de les 12:30 a les 13:00 del matí a l‟ESO i Batxillerat i de les 18:25 a les 18:45 de la tarda per als Cicles formatius. Per a la realització de les guàrdies de pati es tindran en compte Ies següents observacions: L‟alumnat de Batxillerat i de Cicles formatius poden sortir del recinte escolar. Es considera que el període de pati, per als/les alumnes d'ESO, és un període educatiu i, per tant, formatiu de l'alumnat, per la qual cosa hauran de romandre obligatòriament al centre. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

50-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Normes bàsiques: a) Durant els períodes d'esbarjo, els/les alumnes d'ESO, haurien de respectar totes aquelles normes de convivència que, amb caràcter general, apareixen recollides en el Reglament de Règim Intern del centre. b) Cap alumne/a d„ESO podrà romandre a les aules o en els passadissos, durant el període de l‟esbarjo, tret dels casos que més endavant se citen. Per a afavorir aquesta mesura les aules restaran tancades durant el temps d'esbarjo. Serà el/la professor/a que hagi tingut classe abans dels patis qui s‟encarregui de tancar amb clau l‟aula corresponent. c) El bar restarà obert per als/les alumnes que desitgin anar-hi. Per qüestions d‟aforament i per afavorir la pràctica d‟activitats a l‟aire lliure, només poden romandre al bar els/les alumnes de Batxillerat i Cicles formatius. d) Tot l'alumnat haurà de seguir les indicacions del professorat de guàrdia durant el període d'esbarjo. e) Per accedir al pati es faran servir les dues portes d‟accés al pati. f) Durant l‟esbarjo, els/les alumnes només podran fer ús dels lavabos dels vestuaris del gimnàs. Si no estan oberts, els alumnes demanaran al professorat de guàrdia que els obri. g) Quan les condicions climàtiques desaconsellin la utilització del pati, l'esbarjo podrà fer-se als passadissos de la planta baixa i al porxo, respectant les condicions generals de normes bàsiques del centre. h) Solament podran romandre a l'aula aquells/es alumnes que hagin estat privats de gaudir de l'esbarjo per part d'algun/a professor/a, i els que tinguin permís d'algun/a professor/a. En aquests casos, el/la professor/a que va adoptar la mesura haurà de fer-se càrrec del control d'aquest alumnat i per tant haurà de romandre a l‟aula. Seran considerades faltes: a) Les manifestacions de conductes agressives físiques i verbals cap a companys/es en activitats lúdiques o recreatives. b) Fer malbé deliberadament els objectes que el centre deixa per ser utilitzats en els temps d'oci. c) Saltar la tanca del pati del centre. d) Llençar restes i desaprofitaments al pati. S'utilitzaran per a això Ies papereres instal·lades amb aquesta finalitat. e) Posar-se en contacte amb persones alienes a la comunitat educativa a través de Ies reixes. Al principi de curs el professorat de guàrdia de pati es repartirà les zones que s‟han de vigilar

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

51-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Secció 5. Guàrdies.

El professorat de guàrdia entrant es fara càrrec de l'ordre als passadissos, controlant que els alumnes romanen a l'aula, excepte durant un canvi d‟aula. Durant la jornada escolar hi haurà, almenys, dos/dues professors/es de guàrdia per període lectiu. Quan es produeixi l'absència d'algun/a professor/a i no acudeixi el/la professor/a de guàrdia a cobrir aquesta absència, el/la delegat/da o sotsdelegat/da del grup, passats 15 minuts del començament de la classe, acudirà a comunicar aquesta absència a la sala de professorat o, si no hi ha ningú, a cap d‟estudis. El professorat de guàrdia tindrà les funcions següents:  Controlar l‟assistència del professorat.  Comunicar a l‟alumnat les absències del professorat.  Després de fer la ronda pels passadissos i pel pati, haurà d‟estar-se durant tota l‟hora de guàrdia a la classe del professor/a absent. Si no hi ha professorat absent, haurà d‟estar a la sala de professors, per si es dóna qualsevol incidència.  Si hi ha més professorat absent que professorat de guàrdia, aquests prioritzaran la seva atenció als cursos de nivell més baix ( 1r d‟ESO, 2n d‟ESO, 3r d‟ESO i 4t d‟ESO).  Quan un/a professor/a absent/a no ha deixat cap feina, ni ha donat cap instrucció a consergeria en el moment d‟avisar de la seva absència, el/la 7/a de guàrdia decidirà la feina a fer amb el grup a l‟aula.  Si el/la professor/a absent/a ha previst la feina que l‟alumnat ha de fer durant la seva absència, el professorat de guàrdia vetllarà, sempre que sigui possible, perquè l‟alumnat la realitzi. Si és el cas, informarà al professor/a absent/a del motiu pel qual no s‟ha fet aquesta feina.  En cas de malaltia o accident d‟algun/a alumne/a, s‟avisarà la família i el personal de consergeria que s‟encarregarà, si és necessari, de conduir-lo a l‟Hospital de Sabadell. Si no se‟n pot fer càrrec el personal de consergeria, el/la professor/a de guàrdia haurà d‟assumir aquest trasllat, que es farà en taxi o en ambulància, segons la gravetat del cas.  Fer-se càrrec de l‟alumnat que hagi estat expulsat d‟alguna aula, adreçar-lo a la sala de professors.  Quan la guàrdia es produeixi en una aula específica que exigeixi especial vigilància i cura, el/la professor/a de guàrdia pot optar per enviar el grup a la seva aula normal, així com quan el/la professor/a absent sigui el d'educació física.  No es permetrà a l‟alumnat baixar al pati, ja que poden entorpir el desenvolupament de les classes d'educació física, excepte en els casos excepcionals. En aquest casos, se seguirà el següent protocol:  Sempre que es faci la guàrdia al pati hi ha d‟haver més d‟un grup per atendre i, per tant, s‟ha de baixar amb més d‟un/a professor/a de guàrdia.  En cap cas es deixarà baixar l‟alumnat abans que els/les professors/es. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

52-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

 S‟agruparan els alumnes al pati d‟entrada del centre i un cop agrupats un/a professor/a demanarà al professorat d‟Educació Física quina és la millor zona per situar els alumnes.  Si no hi ha cap pista lliure se‟ls acompanyarà a la zona de davant de l‟hort i la zona del costat del gimnàs per tal de no perjudicar ni interferir en les classes d‟Educació Física.  Els alumnes no podran ni entrar ni sortir del pati i, en principi,tampoc poden anar al lavabo fins que acabi l‟hora de classe.  Si els alumnes volen material per jugar al pati es demanarà el material a consergeria, en cap cas es demanarà al professorat d‟Educació Física. 

Quan es produeixi una falta d‟un/a professor/a de Batxillerat, els/les professors/es de guàrdia poden deixar sortir els alumnes, acompanyar-los i obrir-los la porta del carrer sempre i quan: 

Tot l‟alumnat que vulgui sortir del centre ho faci alhora. ( El professor/a de guàrdia només obrirà la porta un cop).

 Tornin a entrar quan soni el timbre de l‟acabament de la classe (han d‟esperar que el/la conserge els obri la porta sense trucar al timbre. La porta només s‟obrirà una vegada).  Si és a última hora del matí o de la tarda poden marxar cap a casa.

Secció 6. De les absències. L'assistència a les classes és obligatòria per a tot l‟alumnat matriculat en aquest centre. En cas de malaltia justificada mitjançant document acreditatiu (justificant mèdic o similar), l'alumne/a rebrà l'orientació i ajuda pertinent del professorat de manera que no suposi un detriment en el seu rendiment escolar. És funció del professorat vigilar les faltes d'assistència de l‟alumnat de tots els nivells. La reiteració injustificada de faltes pot arribar a suposar la discussió del cas en el consell escolar, que decidirà l‟actuació i/o sanció que cregui convenient. Per al bon funcionament de les activitats del centre, cal que la puntualitat sigui respectada rigorosament per tothom. Aquells/es alumnes que per raons justificades hagin d‟entrar més tard a classe o sortir-ne abans, ho hauran d‟ensenyar per escrit al professorat de l‟aula i al de guàrdia. Es comptabilitzarà com a falta d‟assistència a classe l‟absència d‟aquell alumnat que no ha pogut entrar perquè ha arribat tard.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

53-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

En cap cas, l‟alumnat que no ha pogut entrar a classe pot quedar-se als passadissos, sinó que s‟ha de presentar al professorat de guàrdia, que els indicarà els llocs on poden estar-se. El control de faltes de l’alumnat es farà de la manera següent: Tot el professorat passarà llista diàriament i registrarà les faltes a l‟aplicatiu informàtic de què disposa el centre. El justificant de les absències l‟haurà de lliurar l‟alumne al tutor/a l‟endemà de la falta o en un termini màxim d‟una setmana. Es poden fer servir els fulls que per a aquest efecte es troben a l‟agenda o sol·licitar-los al tutor/a corresponent. L‟alumnat que ha faltat s‟ha de responsabilitzar de recuperar la feina feta durant l‟absència i interessar-se per la informació donada a les classes (dates d‟exàmens, de lliurament de treballs,...). Els pares tindran l'obligació de comunicar al centre quan el seu fill/a no assistirà a les classes, si pot ser el mateix dia de la falta, i presentar, no més tard que al cap d‟una setmana, la corresponent justificació al tutor/a a través del seu fill/a. Cada tutor/a és responsable de justificar les faltes d'assistència de l‟alumnat del seu grup, una vegada rebuts els corresponents justificants i de comunicar als pares Ies absències que consideri problemàtiques. Aquesta comunicació es realitzarà preferentment a través de notes a l‟agenda. Setmanalment, el tutor/a farà una revisió de les faltes d'assistència i Ies comunicacions a pares realitzades. Segons el Decret 279/2006 de Drets i deures dels alumnes es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. Aquestes conductes seran sancionades seguint el següent procediment: a) 5 faltes alternes o un dia sencer sense justificar, el/la tutor/a farà una amonestació oral a l‟alumne/a i es comunicarà amb la família per esbrinar el motiu de la no assistència. b) A les 15 faltes injustificades, el/la tutor/a farà arribar a la família una amonestació per escrit (nota a l‟agenda). c) A les 25 faltes, el/la tutor/a ho comunicarà al coordinador de nivell, des d‟on s‟enviarà als pares un Informe d'assistència i incidències que l‟alumne/a haurà de retornar signat pels seus pares. Alumnes menors de 16 anys. A les 40 faltes cap d‟estudis enviarà una carta per citar els pares i informar-los que el cas passa a la comissió social, per aplicar les sancions pertinents, decidir l‟obertura o no d‟un expedient disciplinari i comunicar el cas als serveis socials municipals. Alumnes que ja tenen 16 anys. En cas de no obtenir una millora en la conducta absentista, i amb la prèvia informació a l‟alumne/a i als pares, es procedirà a obrir expedient disciplinari quan acumuli 40 faltes sense justificar. L‟expedient disciplinari implicarà una expulsió temporal del centre. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

54-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

En l‟etapa postobligatòria, s‟informarà els pares (o directament als alumnes en cas de ser majors de 18 anys) que, en cas de no obtenir una millora en la seva conducta, s‟obrirà un expedient disciplinari. En cas de reincidir en la conducta l‟alumne/a podria perdre l‟escolaritat. Només seran justificables les següents faltes d’assistència: Les que vagin acompanyades d‟un justificant mèdic. Les que vagin acompanyades d‟un justificant d‟un centre oficial. Les absències per causes de malaltia sense justificació mèdica, podran ser justificades pels pares excepcionalment, mitjançant l‟agenda, al tutor/a corresponent, sempre que la falta d‟assistència no sigui de més de dos dies per setmana. Quan l‟absència coincideixi amb un examen programat, l‟alumne/a haurà d‟adjuntar al justificant patern un document oficial que acrediti la justificació de l‟absència. En l‟etapa postobligatòria, 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius mitjà i superior, l‟alumnat serà avaluat de forma contínua. Sens perjudici del que preveu l‟article 37.4 de la Llei d‟educació en matèria de faltes d‟assistència i de puntualitat injustificades de l‟alumne/a, l‟absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l‟alumne/a de batxillerat i formació professional, durant 15 dies lectius, pot comportar l‟anul·lació de la matrícula de l‟alumne/a. En el moment que s‟arribi a acumular aquest període d‟absència, es notificarà aquesta circumstància a l‟alumne/a absentista i als seus pares o tutors legals en el cas d‟alumnes menors d‟edat. Si en el termini d‟una setmana no justifica la seva absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de l‟alumne/a per absentisme continuat no justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona.

Secció 7. Horaris del centre. L‟horari marc del centre és de 8:15 a 15:00 i de 15:30 a 21:30. L‟horari d‟ESO, batxillerat i a cicles formatius de matí és de 8:15 a 15:00. L‟horari dels cicles formatius tarda és de 15:30 a 21:30 de dilluns a divendres. Cada grup classe té un horari específic, on s‟indiquen les hores que cal estar al centre. Les classes tenen una durada de 1 hora. L‟alumnat ha de restar dins del centre durant tot el seu horari de classe. L‟alumnat podrà sortir del centre sempre que porti una justificació signada pels pares. En cas de qualsevol dubte sobre l‟assistència o no d‟un/a professor/a, l‟alumnat ha d‟esperar a l‟aula fins que arribi el/la professor/a o fins que el/la professor/a de guàrdia confirmi l‟absència i doni les instruccions pertinents. L'alumne no pot romandre sol dins l'aula. L'alumne no pot anar als WC si no és una urgència. Si l'alumne surt de l'aula haurà de portar un justificant per si algun/a professor/a li demana. En tocar el timbre anunciant el començament de la classe tots els alumnes hauran d‟estar a l‟aula que correspongui. A partir d‟aquest moment no pot haver-hi alumnes als passadissos ni NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

55-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

al vestíbul. El trasllat d‟alumnes a aules específiques, laboratoris, gimnàs o aules de desdoblament si és que el seu horari ho determina, s‟haurà de fer tan ràpid com sigui possible; altrament, hauran d‟estar-se a la seva aula i no sortir al passadís. Cal mantenir un comportament correcte als passadissos i aules durant els canvis de classe, evitant els crits, sorolls, i corredisses.

Secció 8. Utilització dels recursos materials. Aules d'informàtica L'ús de les aules d'informàtica que no corresponen als cicles formatius es farà seguint els següents criteris:      

L‟accés dels alumnes a l‟aula d‟informàtica es farà sempre en presència d‟un/a professor/a. La utilització de les aules d‟informàtica per part dels alumnes ha de ser amb finalitat pedagògica i de recerca. Quan els alumnes utilitzin Internet no podran accedir a pàgines de contingut violent, xenòfob, racista, eròtic o pornogràfic. Els alumnes no podran descarregar fitxers o programes des d‟Internet sense l‟autorització d‟un/a professor/a. Els alumnes només poden guardar els seus fitxers en els espais destinats a aquest efecte en l‟ordinador que s‟indiqui. Ningú no ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o desinstal·lar programes sense l‟autorització del coordinador d‟informàtica

Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. En el cas de l'alumnat d'FP, si l'alumnat és menor d'edat s'informarà als pares o tutors. Si no és possible contactar amb ells, s'informarà a Serveis Socials. Quant a l‟alumnat major d‟edat serà contactat pel tutor/a i en cas que no vingui a donar-se de baixa se‟l donarà d‟ofici per “Absentisme continuat”. Secció 10. Admissió, matriculació i acollida de l’alumnat El tràmit de la preinscripció d‟alumnes nous en el Centre es farà en les dates i els termes que indiqui el Departament d‟Ensenyament en la resolució al respecte. La matriculació es farà en els terminis i amb les formalitats requerides per les disposicions legals vigents. L‟alumne o família respectiva es comprometrà a lliurar a la secretaria del centre la documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula. La sol·licitud de canvi de matèries optatives i de modalitat en el batxillerat, un cop formalitzada la matrícula, s‟atendrà i es resoldrà favorablement si és raonada i si és compatible amb el currículum establert en el Centre i les seves disponibilitats. Els possibles canvis de matèries i/o de modalitat al batxillerat es podran sol·licitar dins del termini d‟un mes d‟iniciat el curs.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

56-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Per donar-se de baixa en el centre és necessari que els pares o tutors legals ho demanin. Si l‟alumne és menor de 16 anys hauran de justificar-ne l‟admissió a un altre centre d‟ensenyament. Els alumnes majors de 16 anys poden donar-se de baixa en qualsevol moment del curs si ho demanen els seus pares o tutors legals. Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, l‟administració estableix una data límit en què l‟alumne o els seus pares poden sol·licitar a la Direcció l‟anul·lació de matrícula per causes justificades documentalment. D‟aquesta manera, si es concedeix, s‟anul·la la matrícula i no comptabilitza la convocatòria actual a efectes del còmput de convocatòries consumides. En el cas dels cicles formatius es pot anul·lar la matrícula de forma total o parcial de determinats mòduls professionals o Unitats Formatives en qualsevol moment del curs, sent recomanable just abans de començar la Unitat Formativa de la qual es vol donar de baixa. Igualment, un alumne pot matricular-se d'una Unitat Formativa en qualsevol moment del curs. En quant a l'acollida En començar un curs acadèmic, l‟acolliment general dels alumnes en el centre es durà a terme:  

 

 

 

NOFC

S‟exposaran al vestíbul les llistes del cada grup classe indicant la seva aula. Els alumnes aniran a l‟aula corresponent i seran rebuts pel tutor. El primer dia lectiu, a l‟hora indicada, se‟ls lliurarà una guia o full informatiu que contindrà alguns aspectes del centre tant pel que fa al funcionament com a les normes de convivència. Els alumnes de nova incorporació al centre rebran un resum de l'organització i funcionament del centre i informació sobre on poder consultar aquesta documentació. A més, se‟ls donarà l‟horari de classes i els noms dels seu professorat. Específicament, els alumnes de 1r d‟ESO es convocaran una hora abans que la resta d‟alumnes, es cridaran els alumnes de cada grup i el tutor els acompanyarà l‟aula. A més de lliurar-los el full informatiu, se‟ls mostraran les dependències del centre i el professorat de l‟equip docent es presentaran. A principi de curs, l‟equip directiu farà arribar als pares o tutors legals de cada alumne el calendari escolar, l‟horari de classes dels alumnes i el nom del tutor. Els pares dels alumnes de 1r d‟ESO seran convocats a una reunió informativa abans de l‟inici de les classes, per tal d‟explicar el pla d‟estudis dels seus fills, i el funcionament del centre. L‟acollida de l‟alumnat nouvingut la realitzarà el tutor del grup assignat, seguint el Pla d‟Acollida de Centre En el cas d'alumnes de CCFF, serà el tutor assignat el que els informarà de tota la documentació d'inici de curs.

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

57-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Secció 11. Seguretat, comportament i higiene i salut. Tabac, alcohol i drogues Està totalment prohibit fumar en el centre. Tampoc no es pot consumir cap mena de beguda alcohòlica ni cap altra substància prohibida per la llei. L‟ incompliment d‟aquesta norma es considera una falta greu o molt greu.

Soroll S'evitarà tot soroll innecessari (crits, cops de porta, cops...) pel fet de ser un element pertorbador de l'atenció i concentració necessàries per a l'estudi, a les quals tenen dret tots els membres de la comunitat educativa. Menjar i beure No és permès de menjar (ni entrepans, ni pipes, ni llaminadures) o beure a les aules, als passadissos, al gimnàs, a la biblioteca, ni en altres llocs no autoritzats. No es podrà acudir al bar per a la seva adquisició entre classe i classe. És responsabilitat de tot el professorat vetllar pel compliment d'aquesta norma. Material i instal·lacions del centre Cal tenir una actitud de respecte total per les instal·lacions i el material del centre, vetllant per la seva neteja i conservació. Les deixalles (papers, plàstics,...) es llençaran sempre a la paperera. Es poden utilitzar els contenidors de paper que hi ha distribuïts pel centre. Cap professor/a ha de consentir fer classe en una aula que no estigui en condicions. Per facilitar la neteja diària de l‟aula cal deixar les cadires sobre la taula després de la darrera hora de classe del dia. El/la professor/a que sigui a l‟aula vetllarà perquè es faci. Si s‟ocasiona algun desperfecte cal notificar-ho per poder-ho solucionar al més aviat possible. El/la professor/a notificarà el desperfecte a consergeria que l‟apuntarà en el full de desperfectes. En cas que el desperfecte sigui intencionat, l‟alumnat responsable haurà de reparar econòmicament els danys causats i a més pot ser castigat a realitzar tasques per a la comunitat. Si el desperfecte és molt greu el director/a iniciarà el corresponent expedient disciplinari. En cas de desperfectes causats intencionadament, quan no puguem identificar a l‟individu en qüestió que els ha ocasionat, es podran prendre mesures excepcionals per a la reparació econòmica dels mateixos, com el pagament a parts iguals d‟un grup d‟alumnes, de tot un grup classe i, fins i tot, dels alumnes de tot el centre. L‟aparcament del centre és d‟ús exclusiu del professorat i personal d‟administració i serveis. Indumentària NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

58-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

No es permet dur gorres ni barrets, ni elements que puguin tapar la cara, durant les classes a les aules, ni en altres activitats lectives. Fóra d‟aquest espais, qualsevol alumne s‟haurà de treure aquesta indumentària si qualsevol treballador del centre així l‟indica. En el cas dels cicles formatius no es permetrà l‟entrada als laboratoris als alumnes que no duguin els equips de protecció individuals (EPI) adients, ni amb faldilles, pantalons curts o sabates no tancades.

Canvis de classe L‟alumnat no podrà passejar-se pels passadissos entre períodes lectius, llevat dels casos que hagin de fer canvis d‟aula, aquests canvis s‟esdevindran amb la màxima rapidesa, ordre i silenci. El professorat s‟encarregarà de la vigilància i de sancionar l‟alumnat que no compleixi aquesta norma. Entrades i sortides de l'aula Abans d‟entrar en una aula on s‟està fent classe, cal trucar a la porta i demanar permís per fer-ho. L'alumnat d‟ESO no podrà abandonar l'aula fins que finalitzi cada període lectiu, fins i tot si s'ha acabat de realitzar alguna prova, a fi d'evitar molèsties a la resta de la comunitat. Aparells electrònics Telèfons mòbils No és permès l‟ús de telèfons mòbils a les aules. No es poden efectuar ni respondre trucades, ni enviar ni llegir cap tipus de missatgeria o utilitzar xarxes socials. En cas que l‟aparell disposi de càmera per fer fotos i/o gravar vídeo, o de serveis d‟Internet (navegació, email, xarxes socials...) tampoc no es podrà fer servir amb aquestes finalitats i, encara menys, compartir-ho o penjar-ho. No és permès efectuar la càrrega de telèfons mòbils fent servir la xarxa elèctrica del centre, així com fer servir la xarxa WIFi de l‟institut pel telèfon mòbil Càmeres de fotos i càmeres de vídeo No és permès de portar al centre càmeres de fotos ni de vídeo sense l‟autorització explícita del professorat, que ho podrà fer amb finalitats didàctiques. Videoconsoles No es poden portar videoconsoles al centre llevat dels casos excepcionals degudament autoritzats per algun membre del professorat. Altres aparells No és permès portar ni fer servir al centre altres aparells electrònics com punters làser i similars, ni qualsevol altre tipus d‟aparell que pugin ser considerats com inapropiats en un centre educatiu.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

59-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

En cas d‟incompliment d‟alguna de les normes anteriors, el professorat que ho detecti requisarà l‟aparell i el portarà a cap d‟estudis, on serà retingut com a mínim durant un cap de setmana. Només en casos excepcionals, els pares podran demanar la devolució de l‟aparell abans de la data establerta. La reincidència en aquestes faltes serà considerada una falta molt greu i pot suposar fins i tot l‟obertura d‟un expedient a l‟alumne. Respecte entre els membres de la comunitat escolar Cap membre de la comunitat educativa pot ser objecte de tractes vexatoris o degradants, que atemptin contra la seva integritat física i moral i la seva dignitat personal. Tots els que formem la comunitat educativa procurarem mantenir les normes d'educació. Les faltes de respecte tenen la consideració de falta greu. La convivència s‟ha de basar en el respecte mutu entre les persones. Cal seguir les indicacions de qualsevol professional del centre (professorat, conserges, personal de secretaria, de neteja i de manteniment). Publicació d’imatges i/o comentaris a Internet Captar, publicar i/o compartir a Internet d‟imatges (fotos i vídeos) vinculats/des amb el centre, sense l‟autorització de la/les persona/es que hi apareixen, serà considerada una falta greu o molt greu. Si a més es considera que la finalitat amb què s‟han penjat o compartit és la de fer mal de forma intencionada a la imatge d‟aquesta/es persona/es, es considerarà falta molt greu i implicarà l‟obertura d‟un expedient disciplinari. La publicació de comentaris que es puguin considerar ofensius a imatges o comentaris penjades, amb o sense permís, a Internet, també serà considerada una falta greu.

Secció 12. Puntualitat i retards. Es considera retard la interrupció de l'activitat lectiva ja iniciada. El retard injustificat es considera una falta de respecte al professorat i als companys/es. Qualsevol retard serà registrat pel professorat a l‟aplicatiu corresponent. En el cas de batxillerat i cicles formatius cada tres retards seran comptabilitzats com una falta. En el cas de batxillerat, un cop el/la professor/a hagi passat llista, l‟alumnat no podrà entrar a classe i constarà com una falta. Les portes del centre s‟obriran a les 8.10 i es tancaran a les 8:20 (cinc minuts després de l'inici de la primera classe). Es tornaran a obrir a les 9:10 per a aquells alumnes que entrin a segona hora del matí i es tancaran, de nou, a les 9:20. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

60-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

A l‟alumnat d‟ESO que arribi després de les hores indicades anteriorment, se li permetrà l'accés al centre, però no a l'aula. L‟alumne/a haurà de presentar-se al professorat de guàrdia o a un membre de l‟equip directiu, que prendrà nota del seu retard i l‟acompanyarà a les dependències de l‟aula determinada, on haurà de restar la primera hora fent tasques educatives. Només en el cas que l‟alumne/a tingui un justificant del seu retard serà acompanyat/da a classe. En el cas de batxillerat, també a primera hora del matí, un cop el/la professor/a hagi passat llista, l‟alumnat no podrà entrar a classe i constarà com una falta. Cada matí, en acabar la primera hora, el professorat farà arribar a consergeria el llistat d‟alumnes que hagin faltat. Immediatament s‟enviarà als pares un missatge notificant-los aquesta falta. Si després d‟enviar-los 10 missatges, no hi ha hagut una correcció d‟aquesta conducta es deixarà de notificar-ho amb SMS, entenent que no s‟ha observat l‟eficàcia de la notificació immediata. Secció 13. Dels materials i bens personals El centre no es fa responsable dels furts i danys a les bicicletes que es dipositin en l'espai habilitat a l'interior del centre. No es podran dipositar motocicletes a l'interior del centre El centre no es farà responsable en cap cas de cap aparell que no sigui estrictament necessari pel desenvolupament de les activitats d'ensenyament aprenentatge Els llibres i materials curriculars seleccionats per a cada curs quedaran exposats al tauler d'anuncis de davant de consergeria no més tard del 30 de juny. Estaran també a la disposició de l‟alumnat i les seves famílies, i a la pàgina web del centre. Secció 14. L'agenda de l'alumnat a l'ESO A l‟alumnat d'ESO, se li proporcionarà a principi de curs una agenda escolar. El professorat recordarà a l‟alumnat la necessitat d‟utilitzar l'agenda. L‟alumnat té el deure d‟anotar les tasques a realitzar a casa, dates d'exàmens, etc. El professorat podrà utilitzar l'agenda per posar-se en contacte amb els pares o tutors de l'alumne. En aquest cas, l'alumne/a portarà signada, a l'endemà, aquesta comunicació pels seus pares o tutors.

Capítol 2. De les queixes i reclamacions. Si un/a alumne/a considerés que no està sent valorat al llarg del curs d'acord als procediments i criteris d'avaluació o de qualificació previstos en la programació de qualsevol matèria, podrà presentar reclamació escrita tal i com s'expliciti a les instruccions d'inici de curs. Si la discrepància fos col·lectiva, serà canalitzada a través del delegat del grup fins al tutor, i aquest la farà arribar, per escrit, al/la cap d‟estudis corresponent. Els pares, mares o tutors legals de l‟alumnat podran sol·licitar els aclariments que considerin oportuns sobre Ies valoracions que es realitzin sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills, així com sobre les qualificacions o decisions que s'adoptin com a resultat d'aquest procés. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

61-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Les reclamacions han de basar-se en:   

Inadequació dels objectius, continguts i criteris d'avaluació, tenint en compte els recollits en la programació. Inadequació dels procediments i instruments d'avaluació aplicats, tenint en compte els recollits en la programació. Incorrecta aplicació dels criteris de qualificació establerts en la programació.

Les reclamacions de qualificacions s‟han de dur a terme tal com s‟especifica a les instruccions d‟inici de curs corresponent. Exàmens i proves escrites Només tindrà opció a una possible repetició d'un examen o prova l‟alumnat que acompanyi al justificant patern un justificant oficial que acrediti la raó de força major o deure inexcusable que li va impedir realitzar la prova en el seu moment. En el cas de cicles formatius, la decisió de repetir un examen depèn del professor/a de la matèria. Funcionament del centre El centre disposa d'un procediment de gestió de les queixes i suggeriments relacionades amb el funcionament del centre pcd081_Gestio_queixes_suggeriments (Enllaç)

Capítol 3. Serveis escolars. Secció 1. Servei de bar. El centre disposa d‟un servei de bar obert de 7:45 a 16:00 i de 18:00 a 19:00. L‟alumnat d‟ESO, batxillerat i cicles formatius en pot fer ús durant les hores d‟esbarjo. Per qüestions d‟aforament i per afavorir la pràctica d‟activitats a l‟aire lliure, només poden romandre al bar els/les alumnes de batxillerat i cicles formatius. En el cas d‟existir servei de menjador les normes de convivència i de règim disciplinari seran les mateixes que les que existeixen per regular el funcionament del centre.

Secció 2. Servei de biblioteca. Biblioteca Antoni Rossell La biblioteca és un espai de treball individual, per això cal fer el màxim de SILENCI i no molestar els companys i les companyes. Al mateix temps, és un espai col·lectiu, i entre tots hem de vetllar pel seu manteniment i cura (tant del material bibliogràfic, com de la resta del material). El funcionament general de la biblioteca i el del servei de préstec es regulen en un document extern de Normes de funcionament de la biblioteca. A la biblioteca hi ha dos tipus de llibres, els de préstec i els de consulta. Els llibres de consulta (enciclopèdies, diccionaris...) són aquells que no es poden treure de la biblioteca. Les revistes són només de consulta. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

62-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Els llibres es tornaran en les mateixes condicions en què van ser lliurats en el moment del préstec. En cas de deteriorament o pèrdua, la persona causant del fet restituirà un exemplar nou o l‟import del seu valor. La biblioteca romandrà oberta durant l'esbarjo, sempre que sigui possible, per a préstec de llibres i ús d'Internet, sota la supervisió del professorat de guàrdia de pati encarregat. Es procurarà reduir l‟ús de la biblioteca com a aula, en la mesura que les necessitats del centre ho permetin. Atès que els serveis esmentats formen part del centre, les normes de convivència que s‟han de complir esdevenen les mateixes que a la resta d‟espais de l‟institut. Secció 3. Servei de taquilles L‟AMPA del centre ofereix un servei de taquilles, el funcionament d'aquest servei depèn dels acords de l‟AMPA

Capítol 4. Gestió econòmica. El/la secretari/a és el responsable de la gestió econòmica del centre. Les funcions d'aquest càrrec unipersonal es troben detallades en aquest mateix document en el títol III Capítol 1 Aquesta gestió econòmica està supeditada als procediments i documentacions corresponents que es poden trobar dintre del sistema de gestió de la qualitat implantat al centre. Més concretament: 

PROEG01.6 Elaborar el pressupost

PROSG05.1 Gestionar les compres

PROSG07.1 Portar la comptabilitat

PROSG07.2 Gestionar la tresoreria

PROSG07.3 Controlar el pressupost

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa. El/la secretari/a és el responsable de la gestió acadèmica i administrativa del centre. Les funcions d'aquest càrrec unipersonal es troben detallades en aquest mateix document en el títol III Capítol 1 Aquesta gestió acadèmica i administrativa està supeditada als procediments i documentacions corresponents que es poden trobar dintre del sistema de gestió de la qualitat implantat al centre. Més concretament:  NOFC

PROCG01.1 Atendre al públic Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

63-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

PROCG01.2 Informar as l‟alumnat i famílies

PROCG01.3 Preinscriure

PROCG01.4 Matricular

PROSG03.1 Gestionar l‟expedient de l‟alumne

PROSG03.2 Tramitar les titulacions

PROSG03.3 Resoldre exempcions i convalidacions

PROSG03.4 Tramitar anul·lació de matrícula

PROSG03.5 Arxivar documentació acadèmica

PROSG03.6 Gestionar baixes d‟alumnat

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Capítol 6. Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. El centre disposa d'un equip de membres de administració i serveis: 

Dos càrrecs administratius de jornada completa

Tres conserges que es distribueixen el marc horari del centre per donar-hi servei tenint en compte les hores de més requeriments d'organització i supervisió

Un/a educador/a d'educació especial.

Capítol 7. Gestió del manteniment i seguretat del Centre. El/la secretari/a, amb el suport del/a coordinador/a de riscos, és el responsable de la gestió del manteniment i seguretat del centre. Les funcions d'aquest càrrec unipersonal es troben detallades en aquest mateix document en el títol III Capítol 1 Aquesta gestió del manteniment i seguretat del centre està supeditada als procediments i documentacions corresponents que es poden trobar dintre del sistema de gestió de la qualitat implantat al centre. Més concretament:       NOFC

PROSG05.2 Gestionar el manteniment PROSG05.3 Gestionar la seguretat PROSG05.3.1 Pla d‟evacuació PROSG05.3.2 Actuar en cas d‟accident i incident PROSG05.4 Gestionar la neteja PROSG05.5 Gestionar l‟inventari Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

64-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

NOFC

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

65-72


UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

Annex 1. Normativa per a l‟organització de les activitats extraescolars 1. Normativa general Programació i aprovació Durant el mes de setembre cada departament, les coordinacions de nivell i la d‟extraescolars hauran d‟establir la relació d‟activitats anuals previstes, així com els objectius educatius de cada activitat, i passar-ho per escrit a cap d‟estudis. El consell escolar és el responsable de la seva aprovació. Ha de tenir coneixement dels objectius educatius previstos per a cada activitat, de manera que puguin ser avaluats en finalitzar el trimestre o el curs. Es procurarà que existeixi igualtat en la programació d‟activitats per grups i cursos. En casos excepcionals, quan es consideri la possibilitat de realitzar una activitat no programada a l‟inici del curs, s‟haurà de presentar la sol·licitud degudament justificada a la direcció del centre. Si la direcció del centre ho considera oportú i a l‟espera de la realització d‟un Consell Escolar, podrà convocar la Comissió Permanent del CE per a la seva aprovació, notificant-ho en la següent reunió del CE que es realitzi. Disciplina i comportament En les sortides didàctiques i les activitats extraescolars és vigent la mateixa normativa que regeix l‟activitat del centre. El professorat i personal acompanyant serà el responsable del grup i tindrà la màxima autoritat. A les sortides (tant les didàctiques, les lúdiques, com els viatges), en cas que algun alumne/a pertorbi el funcionament de l‟activitat, per respecte a la resta del grup, podrà ser enviat a casa seva, amb un avís previ a la família. Les despeses ocasionades per aquesta incidència seran cobertes per la pròpia família.

Liquidació de comptes A totes les activitats caldrà justificar la relació d‟ingressos i despeses, si n‟hi ha hagut, al/a la Secretari/ària. Per tal de complimentar i justificar aquestes despeses, es farà servir el model Liquidació de comptes d’una activitat. En el cas de les sortides i els viatges, aquesta justificació es recollirà a la memòria econòmica de l‟activitat, que s‟incorporarà al dossier de l‟activitat que es descriu més endavant.

2. Normatives específiques en funció del tipus d’activitat 2.1. Activitats extraescolars al centre Les activitats extraescolars al centre són les que es fan coincidint amb festes de caire tradicional o amb els finals de trimestre i del curs. Quedaran recollides a la programació general anual de centre (PGAC) i depenen de la coordinació d‟extraescolars.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

66-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Es farà el possible per implicar l‟alumnat en la programació, preparació i desenvolupament de les jornades. Les jornades amb activitats extraescolars al centre es desenvolupen amb un horari especial que serà comunicat prèviament a les famílies per a que en tinguin coneixement. L‟assistència de l‟alumnat a les mateixes és obligatòria. Des de cap d‟estudis, i en col·laboració amb la coordinació d‟extraescolars, s‟elaborarà un quadre de guàrdies per al professorat, que veurà afectat el seu horari habitual. Igualment, es podran assignar feines de control i/o col·laboració en les activitats al professorat, que serà informat amb suficient antelació de les tasques que haurà de desenvolupar.

2.2. Activitats extraescolars d‟un dia fora del centre Les activitats extraescolars d‟un dia fora del centre són: -

Les sortides didàctiques o curriculars, organitzades habitualment pels departaments didàctics, per les coordinacions de nivell o per les pròpies tutories. Es vetllarà perquè tinguin un marcat caràcter didàctic.

-

Les sortides de caire lúdic, organitzades normalment per la coordinació d‟extraescolars.

Calendari Les sortides didàctiques d‟un dia es concentraran, sempre que sigui possible, en tres o quatre dies dins de cada trimestre, procurant que aquestes dates no coincideixin amb períodes de realització d‟exàmens. Les dates es publicaran a començament de curs al PGAC. Organització Almenys una setmana abans de la sortida el/la responsable de la sortida lliurarà a cap d‟estudis el full informatiu de sortida on s‟indicarà: 

El lloc.

Els cursos que hi participaran.

El nombre d‟alumnes assistents previstos.

L‟horari previst de sortida i arribada al centre.

El nom del professorat acompanyant.

El/la cap d‟estudis assignarà el professorat que queda alliberat d‟hores lectives als cursos que resten sense professor/a (perquè participa a la sortida), aprofitant de manera prioritària el professorat que queda alliberat d‟hores lectives per la participació dels seus alumnes a la sortida, i elaborarà i penjarà amb aquesta informació el full de previsió de guàrdies per a la sortida. El/la cap d‟estudis penjarà, amb un mínim de 2 dies d‟antelació, una còpia d‟aquest full a l‟espai reservat per a sortides a la sala de profes per a la informació de tot el claustre. Farà arribar una còpia al professorat afectat a l‟hora de fer guàrdies. També lliurarà una còpia del full a secretaria per a què trameti la informació a L‟INSS juntament amb la diligència per lliurar a l‟assegurança escolar. Així mateix, no més tard de dos dies abans de la sortida, el/la responsable de la sortida presentarà a cap d‟estudis la llista de l‟alumnat que NO hi participa a la sortida (atesos els criteris de participació en aquests tipus d‟activitats) i es penjarà juntament amb el full de previsió de guàrdies a la sala de profes. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

67-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

El mateix responsable haurà de lliurar una còpia del contracte de transport, si s‟escau, com a molt tard el mateix dia de la sortida, per afegir-lo al dossier de la sortida.

Assistència L‟assistència a les sortides de caire lúdic és voluntària. Tanmateix, totes les sortides didàctiques programades pels diferents departaments i coordinacions es consideren part important del currículum i, per tant, l‟assistència és obligatòria (excepte les activitats que, tot i ser d‟un dia només, suposin una important despesa per a les famílies). L‟alumnat que no pugui participar en l‟activitat ha d‟assistir al centre. Els departaments que organitzen la sortida han de preparar alguna activitat alternativa per a aquest alumnat, i fer-la constar en el Full de tasques per als no assistents a l‟activitat. Des de cap d‟estudis s‟assignaran les aules necessàries i es designarà el professorat de guàrdia necessari per atendre aquest alumnat. La no assistència al centre serà registrada com una falta no justificada. Autoritzacions A principi de curs, els pares i mares signaran una autorització general per a totes les sortides d‟un dia del curs. Per a cadascuna de les activitats que s‟hagin de realitzar s‟enviarà una notificació a les famílies. El responsable de la sortida haurà de comprovar que tot l‟alumnat tingui signada aquesta autorització, i farà arribar un full d‟autorització per a la sortida a l‟alumnat que NO la tingui signada. De igual forma, si algun departament ho considera oportú, podrà exigir una autorització especial per alguna sortida en particular. En tots dos casos es lliurarà juntament amb la notificació de sortida. En cas de no estar d‟acord en la participació del seu fill/a, els pares ho comunicaran expressament al professorat d‟aquella matèria i/o al tutor (amb la justificació pertinent), que ho farà saber al responsable de la sortida per a que ho tingui present a l‟hora d‟elaborar el llistat de NO participants. Pagament de la sortida Per poder participar a la sortida l‟alumne/a haurà de poder justificar el seu pagament, o be l‟acord de finançament acordat amb el/la secretari/ària del centre, com a molt tard DOS dies abans de la sortida. En cas que la sortida formi part d‟un grup de sortides pagades en bloc, el responsable de la sortida comprovarà l‟alumnat que es troba al corrent de pagaments, i informarà als que no ho estan de la seva situació, per a que mirin de regularitzar-la dins el termini establert per tal de poder participar a la sortida. Si per algun motiu, sigui o no de força major, i després d‟haver efectuat el pagament, un alumne finalment no pot assistir a la sortida, se li hauran de retornar tots els diners que el centre encara no hagi pagat d‟aquella sortida. El responsable de la mateixa farà arribar un llistat detallat dels NO assistents i de l‟import que se‟ls ha de tornar. Aquests diners es retornaran a finals de curs i s‟informarà a les famílies del procediment i les dates en què poden passar a recollir-los. Professorat acompanyant En cada sortida hi haurà un mínim de dos/dues professors/es acompanyants i, en general, un/a professor/a per cada fracció de 20 alumnes (25 en el cas del batxillerat i el CF). La participació del professorat a les sortides és voluntària. El/la responsable de l‟activitat serà l‟encarregat/da de trobar un grup de professors/es acompanyants per a la sortida. A l‟hora de triar-los, es prioritzarà la participació del professorat segons els següents criteris: NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

68-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

-

professorat del departament organitzador;

-

professorat que tingui als grups implicats aquell mateix dia;

-

tutors i equips docents dels grups.

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Sempre que sigui possible, s‟evitarà la participació de professors/es que deixin molts grups per cobrir. Preferentment es demanarà la participació a professors/es amb poques hores lectives aquell dia. El professorat acompanyant és el responsable del grup. Per aquest motiu es compromet a no deixar sols als alumnes en cap moment. Per aquest motiu, i si és necessari, s‟haurà de preveure un sistema de torns a l‟hora d‟anar a dinar, si no es fa conjuntament amb l‟alumnat. Memòria de l’activitat Una vegada finalitzada la sortida, i en el termini màxim de 2 setmanes, el/la responsable de la mateixa haurà d‟elaborar i lliurar al cap d‟estudis una memòria de l‟activitat, a la que s‟hauran d‟incloure obligatòriament els següents apartats: -

Relació d‟assistents, NO convocats i absents, detallant el motiu de la NO assistència, i la quantitat de diners que s‟han de tornar, si s‟escau, a l‟alumne/a.

-

Memòria econòmica. Caldrà justificar, si s‟escau, la relació d‟ingressos i despeses de la sortida al/a la Secretari/ària. Per tal de complimentar i justificar aquestes despeses, es farà servir el model Liquidació de comptes d’una activitat.

El cap d‟estudis afegirà aquesta documentació al dossier de la sortida, al que també hi podrem trobar el Full informatiu de la sortida, una còpia del Full de tasques per als no assistents (lliurats ambdós pel responsable de la mateixa amb anterioritat) i el Full de previsió de guàrdies elaborat pel cap d‟estudis.

2.3. Activitats extraescolars fora del centre de més d‟un dia Les activitats extraescolars fora del centre de més d‟un dia són els viatges de final de curs, les esquiades, els treballs de síntesi en el cas que es facin fora del centre, i qualsevol altre viatge relacionat amb qualsevol dels projectes en què participa el centre, o amb qualsevol activitat proposada per algun departament del centre. La normativa general per aquest tipus d‟activitat és la mateixa que la descrita per a les activitats extraescolars fora del centre d‟un dia.

Calendari Les dates dels viatges es publicaran, si és possible, a començament de curs al PGAC. Organització Almenys una setmana abans del viatge el/la responsable del mateix lliurarà a cap d‟estudis el full informatiu de viatge on s‟indicarà: 

El lloc i/o itinerari.

Els cursos/grups que hi participen.

El nombre d‟alumnes previstos.

Les dates d‟inici i final del viatge.

NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

69-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

L‟horari i lloc previstos de sortida i arribada.

El nom del professorat acompanyant.

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

El/la cap d‟estudis assignarà al professorat que queda alliberat d‟hores lectives als cursos que resten sense professor/a (perquè participa al viatge), aprofitant de manera prioritària el professorat que queda alliberat d‟hores lectives per la participació dels seus alumnes al viatge, i elaborarà i penjarà amb aquesta informació el full de previsió de guàrdies pel viatge. El/la cap d‟estudis penjarà, amb un mínim de 2 dies d‟antelació, una còpia d‟aquest full a l‟espai reservat per a sortides a la sala de profes per a la informació de tot el claustre. Farà arribar una còpia al professorat afectat a l‟hora de fer guàrdies. També lliurarà una còpia del full a secretaria per a què trameti la informació a L‟INSS juntament amb la diligència per lliurar a l‟assegurança escolar. Així mateix, no més tard de dos dies abans del viatge, el/la responsable del mateix presentarà a cap d‟estudis la llista de l‟alumnat que assistirà i el que NO hi participarà al viatge (atesos els criteris de participació en aquests tipus d‟activitats) i es penjarà juntament amb el full de previsió de guàrdies a la sala de profes. El mateix responsable haurà de lliurar una còpia del contracte de transport, si s‟escau, com a molt tard el mateix dia d‟inici del viatge, per afegir-lo al dossier del mateix.

Assistència L‟assistència als viatges és voluntària. En el cas que no s‟arribi a una participació del 50% dels possibles assistents, les classes continuaran amb normalitat per a l‟alumnat que no hi vagi. Si es supera aquesta participació, es faran classes de repàs i reforç amb l‟alumnat que no hi participi al viatge. L‟alumnat que no pugui participar en l‟activitat ha d‟assistir al centre. Els departaments que organitzen la sortida han de preparar alguna activitat alternativa per a aquest alumnat, i fer-la constar en el Full de tasques per als no assistents a l‟activitat. Des de cap d‟estudis s‟assignaran les aules necessàries i es designarà el professorat de guàrdia necessari per atendre aquest alumnat. La no assistència al centre serà registrada com una falta no justificada. Autoritzacions El responsable de la sortida haurà de preparar i recollir una autorització especial per a l‟assistència al viatge. S‟intentarà també portar a terme com a mínim una reunió informativa sobre el viatge amb les famílies de l‟alumnat que hi vulgui participar. Pagament del viatge Per poder participar al viatge l‟alumne/a haurà de poder justificar el seu pagament, o be l‟acord de finançament acordat amb el/la secretari/ària del centre, amb l‟antelació que el responsable determini. A més, haurà d‟haver complert els terminis de pagament acordats i dels que s‟informarà puntualment a les famílies.. Si per algun motiu, sigui o no de força major, i després d‟haver efectuat el pagament, un alumne finalment no pot assistir al viatge, se li hauran de retornar tots els diners que el centre encara no hagi pagat. El responsable del viatge farà arribar un llistat detallat dels NO assistents i de l‟import que se‟ls ha de tornar. Aquests diners es retornaran el més aviat possible i s‟informarà a les famílies del procediment i les dates en què poden passar a recollir-los. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

70-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Professorat acompanyant Als viatges s‟intentarà incrementar amb un/a professor/a addicional el nombre d‟acompanyants, que segons els criteris oficials haurien de ser un mínim de dos/dues professors/es acompanyants i, en general, un/a professor/a per cada fracció de 20 alumnes (25 en el cas del batxillerat i el CF). La participació del professorat a les sortides és voluntària. El/la responsable de l‟activitat serà l‟encarregat/da de trobar un grup de professors/es acompanyants per a la sortida. A l‟hora de triar-los, es prioritzarà la participació del professorat segons els següents criteris: -

professorat del departament organitzador;

-

tutors i equips docents dels grups.

Sempre que sigui possible, s‟evitarà la participació de professors/es que deixin molts grups per cobrir. Preferentment es demanarà la participació a professors/es amb poques hores lectives. El professorat acompanyant és el responsable del grup. Per aquest motiu es compromet fer el possible per tenir-lo controlat i a donar als alumnes el suport necessari durant el viatge.

Memòria del viatge Una vegada finalitzat el viatge, i en el termini màxim de 2 setmanes, el/la responsable del mateix haurà d‟elaborar i lliurar al cap d‟estudis una memòria de l‟activitat, a la que s‟hauran d‟incloure obligatòriament els següents apartats: -

Relació d‟assistents, NO convocats i absents, detallant el motiu de la NO assistència, i la quantitat de diners que s‟han de tornar, si s‟escau, a l‟alumne/a.

-

Memòria econòmica. Caldrà justificar, si s‟escau, la relació d‟ingressos i despeses de la sortida al/a la Secretari/ària. Per tal de complimentar i justificar aquestes despeses, es farà servir el model Liquidació de comptes d’una activitat.

El cap d‟estudis afegirà aquesta documentació al dossier del viatge, al que també hi podrem trobar el Full informatiu del viatge (lliurat pel responsable del mateix amb anterioritat) i el Full de previsió de guàrdies elaborat pel cap d‟estudis.

3. Criteris de participació Els criteris de participació en les activitats són diferents segons el tipus d‟activitat. 3.1. Sortides de caire curricular d‟un dia Tot i que la participació a les sortides de caire curricular d‟un dia és de caràcter obligatori, no hi podrà participar: a) b) c) d)

L‟alumnat que no estiguin al corrent dels pagaments de les sortides; L‟alumnat al que se l‟hagi obert un expedient disciplinari; L‟alumnat que acumuli 2 o més fulls vermells (falta molt greu) al llarg del curs; L‟alumnat que hagi estat sancionat amb un full vermell (falta molt greu) durant el mes previ a la sortida.

En qualsevol cas, el departament que organitza la sortida tindrà l‟opció de permetre la participació a l‟alumnat afectat pels criteris anteriors sempre que ho consideri oportú, atenent al caràcter formatiu de la sortida. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

71-72


Generalitat de Catalunya Departament d‟Ensenyament

UnióUnió Europea Europea Fons Social Europeu Fons Social Europeu

Per altra banda, el/la responsable de la sortida serà l‟encarregat d‟informar els alumnes i, si s‟escau, les seves famílies, del motiu pel qual no poden assistir a la sortida. També s‟encarregarà de preparar un material de treball alternatiu per a l'alumnat que no participa a la mateixa.

3.2. Viatges (sortides de caire lúdic-cultural i/o curricular de més d‟un dia) i sortides de caire lúdiccultural. El caràcter no obligatori de les sortides de més d‟un dia i de les sortides de caire lúdic-cultural, així com la necessària confiança que els responsables/acompanyants han de tenir amb l‟alumnat que hi participa, especialment en el cas dels viatges, fan que els requisits per poder assistir a les mateixes siguin més estrictes. En aquestes sortides no podrà participar: a) L‟alumnat que, tot i haver manifestat el seu desig de participar, no hagi satisfet els pagaments corresponents en els terminis pactats; b) L‟alumnat amb faltes d‟assistència no justificades (més de 25); c) L‟alumnat que no hagi participat (sense justificació) en alguna de les sortides de caire curricular programades al llarg del curs; d) L‟alumnat que hagi mostrat reiteradament conductes contràries a les normes del centre, que hauran d‟estar recollides en forma de notes a l‟agenda o registre d‟incidències (tant lleus, greus o molt greus). En aquest sentit, 3 faltes lleus o 1 falta greu o molt greu, acumulades durant tot el curs llevat de casos molt excepcionals valorats per la comissió de convivència, suposaran la inhabilitació per poder participar en el viatge. El/la responsable de la sortida serà l‟encarregat/da d‟informar els alumnes i, si s‟escau, les seves famílies, del motiu pel qual no poden assistir a la sortida/viatge. En qualsevol cas, seran els/les professors/es acompanyants, com a responsables de l‟alumnat a la sortida, els que tindrà l‟última paraula per decidir sobre la participació de l‟alumnat en aquesta.

3.3. Casos excepcionals De forma excepcional, el tutor/a o les famílies de l‟alumnat afectat per les normes anteriors (excepte alumnat amb expedient), podran sol·licitar que una comissió valori la possible participació dels seus fills/es a l‟activitat programada. La comissió estarà formada per: -

Els responsable/organitzador de la sortida i el professorat acompanyant. El/la tutor/a de l‟alumne/a; El/la coordinador/a de nivell; Un membre de l‟equip directiu; El professorat que va tramitar la/les falta/es greu/s o molt greus que inicialment inhabiliten l‟alumne/a per assistir a la sortida.

La decisió d‟aquesta comissió (presa per majoria simple) serà inapel·lable i un membre de l‟equip directiu s‟encarregarà de comunicar-la a la família. NOFC

Versió 3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

72-72

Nofc versio3  
Advertisement