Page 1

Schoolgids CNS-basisschool

"Cavaljé" 2009-2010

CNS-basisschool "Cavaljé" Veenderweg 2 6712 AB Ede tel. 0318 613462 e-mail: directie@cavalje.nl


-2-


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD ................................................................................................................................................ - 5 1.

DE SCHOOL ........................................................................................................................................ - 6 1.1 WAAR STAAN WE VOOR? ....................................................................................................................... - 6 1.2 IDENTITEIT ........................................................................................................................................... - 6 1.3 VISIE EN ALGEMENE DOELSTELLINGEN ............................................................................................... - 7 -

2.

HET ONDERWIJS ............................................................................................................................ - 8 2.1 BASISVAARDIGHEDEN GROEP 1 EN 2 .................................................................................................... - 8 2.1.1 Werken met ontwikkelingsmateriaal ..................................................................................... - 9 2.1.2 Expressieactiviteiten ............................................................................................................... - 9 2.1.3 Taalactiviteiten ......................................................................................................................... - 9 2.1.4 Bewegingsactiviteiten .............................................................................................................. - 9 2.1.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling ............................................................................................ - 9 2.1.6 Muzikale- en dansante vorming ............................................................................................ - 10 2.2 BASISVAARDIGHEDEN GROEP 3 - 8 .................................................................................................... - 10 2.2.1 Lezen ......................................................................................................................................... - 10 2.2.2 Schrijven.................................................................................................................................. - 10 2.2.3 Rekenen/wiskunde .................................................................................................................. - 10 2.2.4 Taal.............................................................................................................................................- 11 2.3 WERELDORIËNTERENDE VAKKEN ........................................................................................................ - 11 2.3.1 ICT. .............................................................................................................................................- 11 2.4 EXPRESSIEACTIVITEITEN .................................................................................................................. - 12 2.4.1 Tekenen ..................................................................................................................................... - 12 2.4.2 Muzikale en dansante vorming ............................................................................................. - 12 2.4.3 Dramatische expressie ......................................................................................................... - 12 2.5 BEWEGINGSONDERWIJS .................................................................................................................... - 12 -

3

DE ZORG VOOR KINDEREN........................................................................................................ - 13 3.1 DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL ...................................................................... - 13 3.2 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN DE SCHOOL ........................................ - 13 3.3 DE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN .................................................................. - 14 3.4 LGF ...................................................................................................................................................... - 16 3.5 AAN WELKE VOORWAARDEN MOET EEN RUGZAKLEERLING VOLDOEN? ............................................ - 16 3.6 DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS........................................................................ - 17 3.7 ONDERSTEUNENDE INSTANTIES ....................................................................................................... - 17 -

4

DE ORGANISATIE ......................................................................................................................... - 19 4.1 GROEPERING ......................................................................................................................................... - 19 4.2 TOELATINGSBELEID............................................................................................................................ - 19 4.3 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN ..................................................................................................... - 20 4.4 HET TEAM ............................................................................................................................................ - 20 4.5 VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN LEERKRACHT .................................................................. - 21 4.6 STAGIAIRES ........................................................................................................................................ - 21 4.7 SCHOLING VAN HET TEAM .................................................................................................................. - 21 4.8 DE BETROKKENHEID VAN OUDERS ...................................................................................................... - 21 -

5

DE INSPRAAK .................................................................................................................................. - 22 5.1 GMR...................................................................................................................................................... - 23 5.2 HET BESTUUR ...................................................................................................................................... - 23 5.3 CONTACTEN MET DE OUDERS.............................................................................................................. - 23 -3-


5.4 KLACHTENPROCEDURE ......................................................................................................................... - 24 6

DE PRAKTIJK ................................................................................................................................... - 26 6.1 SCHADE, ONGEVALLEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING .................................................... - 26 6.2 OUDERRAAD EN OUDERBIJDRAGE....................................................................................................... - 28 6.3 GELD VOOR EEN ANDER ....................................................................................................................... - 28 6.4 BRIGADIERS......................................................................................................................................... - 28 6.5 OVERBLIJVEN ...................................................................................................................................... - 29 6.6 SCHOOLREGELS.................................................................................................................................... - 29 6.7 FIETSEN............................................................................................................................................... - 29 6.8 SPONSORING ....................................................................................................................................... - 30 6.9 BUITENSCHOOLSE OPVANG ................................................................................................................ - 30 6.10 ZIEKTE EN VERZUIM ......................................................................................................................... - 30 6.11 LEERPLICHT EN VERLOFREGELING ..................................................................................................... - 30 6.13 FOTO‟S IN SCHOOLGIDS EN OP DE WEBSITE ................................................................................... - 31 6.14 COMPUTERGEBRUIK OP SCHOOL ........................................................................................................ - 32 6.15 CONTROLE SPEELTOESTELLEN .......................................................................................................... - 32 6.16 SCHOOLZWEMMEN ............................................................................................................................ - 32 6.17 VEILIGHEID ....................................................................................................................................... - 32 6.18 INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE SCHOOL AAN GESCHEIDEN OUDERS .................................. - 33 -

7

HET RESULTAAT ............................................................................................................................ - 34 7.1 ALGEMEEN ............................................................................................................................................ - 34 7.2 KWALITEITSZORG ............................................................................................................................... - 34 -

BIJLAGE 1: BEMENSING VAN DE GROEPEN BIJLAGE 2: SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIEROOSTER BIJLAGE 3: NAAM EN MAILADRESSEN TEAMLEDEN BIJLAGE 4: NAAM EN ADRESSEN MR/AB BIJLAGE 5: NAAM EN ADRESSEN OR BIJLAGE 6: NASCHOLING BIJLAGE 7: VERWIJZINGS GRAFIEK VO BIJLAGE 8: SPECIALE REGELINGEN VOOR KINDEREN VANUIT DE GEMEENTE BIJLAGE 9: LEERLINGENLIJST PER GROEP BIJLAGE 10: JAARKALENDER

-4-


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van onze school. In een maatschappij waarin alles voortdurend in beweging is en de school daar middenin staat, willen wij u informeren door middel van deze schoolgids. Het onderwijs bij ons op school is ook in beweging en verandert mee. Er is nog veel hetzelfde zoals de leerkrachten voor de groep, kinderen, schoolborden, boeken en krijtjes. Wat is er dan anders op de huidige school en hoe geven we dat vorm. Dat is waar deze schoolgids u bij wil helpen. Wij willen een school zijn waar je kunt leren wat belangrijk is en waar je kennis maakt met elkaar. Wij willen een omgeving zijn waar kinderen tot hun recht komen. Waar ze leren, spelen en leven. Omdat iedereen op zijn eigen tempo, manier en vorm kan kiezen. Waar kinderen gezien en gehoord worden. Omdat vertrouwd wordt op hun vermogen. Omdat ze mogen stralen. Omdat ze zich veilig en verbonden voelen. Omdat ze mogen zijn zoals ze zijn. Wilt u dat ook? Veel is er aan het veranderen, het aanbieden van de leerstof is meer kindgericht geworden en meer op niveau, kinderen nemen bij ons een centrale plek in en wij passen ons onderwijs bij hen aan. Onze doelstelling is en activiteiten zijn er op gericht goed onderwijs te bieden aan kinderen van vier tot twaalf jaar. Goed onderwijs in een veilige omgeving. In dit boekje willen we hier nader op ingaan om zo de ouders van onze leerlingen te informeren. Naast onderwijskundige keuzes treft u ook de nodige zakelijke informatie aan. Een andere functie van deze gids is om ouders die bezig zijn een schoolkeuze voor hun kinderen te maken, daarbij te helpen. Wij willen dat doen door een indruk te geven van onze school. Niet om de school mooier af te spiegelen dan hij is, maar door reële informatie te verschaffen.

Elke vier jaar verschijnt er een vernieuwde schoolgids, elk jaar ontvangen de ouders een apart katern met de specifieke jaargegevens. Wij willen op deze manier verantwoording afleggen over onze manier van werken. U kunt lezen wat u van ons mag verwachten, als u uw kind aan ons heeft toevertrouwd of gaat toevertrouwen. In deze gids kunnen wij toch niet helemaal actueel zijn en wij verwijzen u hiervoor naar de nieuwsbrief die elke maand verschijnt. We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen en mocht u verdere informatie nodig hebben, dan zijn wij steeds bereid om uw vragen te beantwoorden. De directie.

-5-


1.

De school

CNS-organisatie De CNS-basisschool Cavaljé maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ede e.o. De vereniging is in 1950 opgericht met als doel het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk onderwijs in Ede e.o. De grondslag van de vereniging is verankerd in de statuten, waarbij de Bijbel uitgangspunt is. De vereniging heeft 16 basisscholen in Ede, Bennekom en Doorwerth, waaronder één Speciale School voor Basisonderwijs (SBO De Regenboog). CNS-basisschool "Cavaljé" is een middelgrote basisschool met een rijke historie in het centrum van Ede. De geschiedenis van de school begint op 6 januari 1890. Toen werd de eerste school geopend. Deze school had een totaal ander aanzicht dan de huidige, maar stond wel op dezelfde plaats. In de loop van de jaren zijn er veel veranderingen en verbouwingen geweest om de school aan de moderne eisen aan te passen. De naam van onze school "Cavaljé" is geen fantasienaam. De naam herinnert aan de oprichter en voorvechter van christelijk onderwijs in Ede, de heer G.J.C. Cavaljé. Deze uit Amsterdam afkomstige welgestelde zakenman in deftige dameshoeden, vestigde zich in 1876 in Ede. Hij was een warm voorstander van het christelijk onderwijs. Hij heeft de grond geschonken waarop de school staat. Ook heeft hij de bouw van de eerste school en de daarbij behorende onderwijzerswoning voor zijn rekening genomen. Als herinnering aan zijn enorme inzet draagt de school zijn naam.

1.1 Waar staan we voor? Wat voor ons de uitgangspunten zijn op school staat beschreven onder het kopje identiteit en visie. Daarin geven wij de basis weer van onderwijs op de Cavaljé.

1.2 Identiteit Onze school is een protestants-christelijke school. We zien de school als een leefgemeenschap van leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur. Belangrijk is dat allen zich sterk betrokken voelen bij de school. We proberen een veilige, geborgen en "zekere" omgeving te creëren, waarin iedereen zich prettig kan voelen en waarin iedereen zichzelf kan zijn. We zien ieder mens, elk kind, als een uniek schepsel van God. Ieder mens is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Niet van gelijkheid. Ieder mens is immers uniek. Zo ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elk kind gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zijn zelfvertrouwen beschermd maar ook opgebouwd worden. Heel belangrijk vinden we de goede sfeer op school. We willen proberen open te staan voor elkaar, elkaar te ondersteunen, elkaar serieus te nemen. Dit vraagt om een voortdurend actieve houding van alle betrokkenen. We willen de kinderen een veilige plek geven. Dit betekent onder meer dat we met de kinderen samen goede afspraken maken en dat we bijvoorbeeld elke vorm van pesten serieus willen nemen.

-6-


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé” Elke morgen beginnen we samen met de kinderen in de kring. We geven zo veiligheid en betrokkenheid aan. We praten, bidden, zingen en twee of drie keer in de week wordt er een bijbelverhaal verteld. We houden ons hierbij aan een bijbelrooster. Zo ervaren de kinderen dat verhalen van vroeger ons ook nu wat te zeggen hebben. De christelijke feestdagen hebben een bijzondere plek op school. We geven hier ruim aandacht aan door met de kinderen uiting te geven aan feestdagen in de vieringen die we met de school hebben. Elke maandag kunnen de kinderen geld mee naar school nemen voor een project wat we samen hebben uitgekozen. We denken dat het belangrijk is dat kinderen al vroeg leren delen. We proberen projecten te kiezen die dicht bij het belevingsniveau van de kinderen liggen. Zo mogelijk nodigen we iemand uit om op school te vertellen over het project. We proberen als school een goed contact met de verschillende kerken in de wijk op te bouwen. Zo hebben we, samen met verschillende andere scholen, elk jaar een gezin-school-kerkdienst.

1.3 Visie en algemene doelstellingen In de afgelopen jaren zijn we als team bezig geweest om onze visie op onderwijs opnieuw te formuleren om zo ons onderwijs te kunnen aanpassen aan de huidige onderwijsideeën. Van deze visie gaat een sturend effect uit en zij dient als uitgangspunt voor de onderwijspraktijk en het toekomstig beleid van onze school.  We willen ons richten op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. We proberen zo aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden van ieder kind.  We willen kinderen stimuleren tot actief en probleemoplossend leergedrag. De eigen inbreng van elk kind is daarbij belangrijk.  We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Ook samenwerkend leren wordt gestimuleerd. Met deze uitgangspunten hebben we samen geformuleerd wat wij belangrijk vinden als uw zoon of dochter onze school verlaat. Als een leerling onze school verlaat is hij/zij in staat om zelf antwoord te vinden op vragen. Hij weet welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om oplossingen te vinden. Hij/zij verstaat de kunst om mensen te benaderen en te ondervragen en is vervolgens in staat om uit een hoeveelheid van informatie de essentie te destilleren ( kan hoofd- en bijzaken onderscheiden). Weet zijn of haar kennis ook te presenteren. Kan goed lezen en analyseren, maar ook rekenen en calculeren. Maar heeft vooral plezier in leren en het zoeken naar oplossingen. Hij/zij ziet het vergaren van kennis als een uitdaging. De kinderen kunnen vakoverstijgend werken waardoor ze elementen uit verschillende vakgebieden kunnen combineren. Ze leren vanuit een betekenisvolle context waardoor de theoretische stof gecombineerd wordt met de praktijk. Door uitvoerend en ontdekkend bezig te zijn, zijn ze in staat praktijk te koppelen aan de theorie. Om dit alles te kunnen realiseren is daar een bepaalde schoolcultuur voor nodig. Zo wordt er binnen de school gewerkt en veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen of problemen. Zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij belangrijk. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden, in de school ( via computer/internet en bibliotheek ) of buiten de school. We houden rekening met de verschillende leerstijlen van de kinderen en waarderen kinderen ook naar inzet. Verschillende oplossingsstrategieën worden gestimuleerd en gewaardeerd waarbij inzet en prestatie evenredig gewaardeerd worden door leerkrachten en leerlingen onderling. Vanzelfsprekend voldoen we daarbij aan de ministeriële eisen en kerndoelen en kunnen we hen een goede voorbereiding bieden op het vervolgonderwijs. -7-


2.

Het onderwijs

Inspectie van het Onderwijs en ouders Het toezicht op onderwijs wordt, zoals in de Grondwet is verankerd, uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs met als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs in Nederlandse onderwijsinstellingen. De Inspectie van het Onderwijs bezoekt scholen en rapporteert hierover aan de betrokken scholen en het schoolbestuur. De meest recente resultaten van onze school kunt u vinden op de website van de inspectie: www.owinsp.nl (basisonderwijs > naam school >). Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één „loket‟ binnen te laten komen. Dat loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen van ouders. Heeft u toch vragen over onderwijs dan kunt u het nummer bellen van Postbus 51: 0800 – 8051 (gratis) of de site van de inspectie bekijken: www.onderwijsinspectie.nl

2.1 Basisvaardigheden groep 1 en 2 Op onze school werken we met de kleuters in heterogene groepen, d.w.z. dat jongste en oudste kleuters samen in een groep zitten. Voor deze keuze hebben we o.m. de volgende argumenten: Door de heterogene samenstelling van de groepen kan de instroom van nieuwe leerlingen gespreid worden over de groepen, zodat zij in grootte niet veel van elkaar zullen verschillen. De oudste kleuters voelen zich mede verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de jonge kinderen. De jongste kinderen zien en horen voorbeelden van hoe je iets zegt, hoe met het materiaal gespeeld kan worden en wat je er allemaal van leert. De instromende kleuters acclimatiseren vlugger; er is een kern in de groep die de gedragsregels al kent. Een oudste kleuter kan een jonger kind vaak goed helpen; hierdoor ondervindt zo‟n oudste kleuter een versterking van het gevoel van eigenwaarde. (rijke sociale context) Een “pientere” 4-jarige kleuter kan vooruit: hij/zij kan met de groep 5/6-jarigen meedoen. Terwijl een oudere kleuter die nog niet zo ver is in zijn/haar ontwikkeling geholpen kan worden door het geven van materiaal van een jongere groep. Oudere kinderen kunnen meer zelfstandig werken dan de jongere, waardoor de leerkracht meer tijd heeft om de jongste kleuters te begeleiden. Er is in ruime mate materiaal op verschillend niveau voorhanden. Hierdoor meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. De leerkrachten kunnen samen overleg plegen m.b.t. het uitzetten van leerlijnen, het volgen van leerprocessen, het aanpassen en aanvullen van materialen…etc. Activiteiten kunnen gezamenlijk worden gepland (projecten, vieringen..etc). Gevolgen hiervan kunnen zijn: meer eenheid (doorgaande lijn), maar ook bijvoorbeeld werkdrukvermindering. Uniformiteit voor de onderwijsassistente. Op onze school is het onderwijs in de groepen van de onderbouw erop gericht kinderen ervaringen, kennis en vaardigheden te helpen verwerven die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Deze kunnen verworven worden door o.a. handelend bezig te zijn, door experiment en spel, door de dialoog tussen leerkracht en kind. Willen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, dan is het heel belangrijk dat ze:  vrij zijn van emotionele belemmeringen; -8-


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”  zelfvertrouwen hebben en over een stabiel, gezond zelfbeeld beschikken;  nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn. We stimuleren het kind op zijn/haar niveau zo zelfstandig mogelijk te zijn, zodat het eigen verantwoordelijkheid leert dragen. De basis van ons onderwijs aan het jonge kind is de methode Piramide. Dit is een educatieve methode voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Naast de pedagogische component is er een speciale uitwerking voor kinderen die extra steun nodig hebben zoals taalstimulering, extra spel of tutoring. De kinderen werken met thema‟s die gemiddeld 3 weken duren waarbij u als ouder betrokken wordt middels een themabrief die aangeeft waar de kinderen mee bezig gaan, welke woorden, boeken, liedjes en spelactiviteiten centraal staan. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u als ouder kunt meewerken met de ontwikkeling van uw kind op school. Ook bieden we de kinderen structuur door te werken met dagritmekaarten en het kiesbord. Deze vorm van werken start in de onderbouw en vindt zijn weg in de hogere groepen in een aangepaste vorm. Maar zo dat kinderen aandacht aan hun werk kunnen geven omdat de structuren helder zijn. 2.1.1 Werken met ontwikkelingsmateriaal De kinderen krijgen verschillende materialen en activiteiten aangeboden om hun ontwikkeling te stimuleren. Er wordt gewerkt met expressiemateriaal (bijvoorbeeld zand, water, klei, verf) en met ontwikkelingsmateriaal (waaronder vormspelen, gezelschapsspelen, puzzels, lotto's, etc). Daarnaast wordt gewerkt in hoeken zoals bouwhoek, huishoek, lees- en luisterhoek, constructiehoek, etc. Soms zijn er hoeken die er maar tijdelijk zijn. Vaak hebben deze te maken met een bepaald thema. 2.1.2 Expressieactiviteiten We kennen een belangrijke plaats toe aan het rollenspel. "Het rollenspel is de hoogste vorm van spelen". Het is het spel waarin de kinderen de rol van volwassenen in sociale situaties spelen. Het rollenspel roept de behoefte op aan kennis en vaardigheden om het spel te kunnen spelen. Zo gaan spel en leren samen. In verschillende hoeken is volop ruimte voor rollenspel. Door de inbreng van andere kinderen, maar ook van de leerkracht, kunnen kinderen hier hun kennis en vaardigheden uitbreiden. Verder besteden we natuurlijk veel aandacht aan tekenen, knutselen, schilderen, etc. 2.1.3 Taalactiviteiten We vertellen verhalen, lezen voor en bekijken samen prentenboeken. Ook doen we taalspelletjes en kijken we video of schooltelevisie. Op deze manier wordt de woordenschat enorm uitgebreid en ervaren kinderen dat taal je veel kan leren en dat je er plezier aan kunt beleven. 2.1.4 Bewegingsactiviteiten Jonge kinderen hebben veel beweging nodig. In de klas worden vaak bewegingsspelletjes tussen de activiteiten door gedaan. Daarnaast hebben we een prachtige gymzaal met veel materialen. Hier worden gym- en spellessen gegeven. Het vrij buitenspelen neemt ook een belangrijke plaats in. 2.1.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling Deze ontwikkeling wordt door alle activiteiten heen gestimuleerd. Daarnaast plannen we ook specifieke activiteiten, waar verschillende gevoelens zoals angst, verdriet, blijdschap en boosheid aan de orde komen. Hierbij maken we gebruik van prentenboeken en spelletjes.

-9-


2.1.6 Muzikale- en dansante vorming We willen de kinderen leren omgaan met muziek en bewegen op muziek. Er worden veel liedjes gezongen en opzegversjes aangeleerd, maar ook begrippen als hoog-laag, snel-langzaam, etc. Verder improviseren we op ritme en tekst en komen dramatiseren van versjes, ritmeoefeningen en instrumentgebruik aan de orde.

2.2 Basisvaardigheden groep 3 - 8 2.2.1 Lezen Voor het aanvankelijk lezen gebruiken we de nieuwe versie van de methode "Veilig leren lezen". De methode sluit aan bij de ontwikkeling van het kind en start in groep 3. Naast het technisch lezen wordt de nadruk steeds meer gelegd op het begrijpend en studerend lezen. Om op een goede en effectieve manier leesproblematiek bij kinderen te signaleren werken we met het protocol dyslexie. We toetsen en onderzoeken met een vaste regelmaat of kinderen achterstand dreigen op te lopen en gaan dan systematisch werken om het kind zo snel mogelijk weer op niveau te krijgen. Waarbij we het vooral belangrijk vinden dat juist deze kinderen plezier in lezen houden. Daarom zijn er verschillende werkvormen en activiteiten in samenwerking met de bibliotheek (tegenover de school). Tijdens de kinderboekenweek staat in de hele school natuurlijk het kinderboek centraal. 2.2.2 Schrijven In groep 3 starten we met het methodische handschrift. De kinderen schrijven eerst met een driekantig (triple)potlood. In de loop van groep 3 gaan we over op de vulpen. Niet alleen een goede pen, maar ook bijvoorbeeld de juiste schrijfhouding en penvoering zijn van belang. Ook hier volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook typles, zij leren op deze manier blind typen als voorbereiding op hun ict vaardigheden. 2.2.3 Rekenen/wiskunde Voorbereidend rekenen en wiskunde begint al in de kleutergroepen. Begrippen als meer/minder, veel/weinig, etc. krijgen spelenderwijs betekenis. Ook beginnen kinderen te tellen en te sorteren. In de methode die we in de hele school gebruiken, spelen contexten een belangrijke rol. Door middel van probleemsituaties, die voor kinderen herkenbaar zijn, worden leer- en denkprocessen op gang gebracht. Ook bieden contexten mogelijkheden om verworven vaardigheden toe te passen. Contexten kunnen verhaaltjes, kleine gebeurtenissen, tekeningen, situaties of plaatjes zijn. Deze kunnen ontleend zijn aan de werkelijkheid, maar ook aan een fantasiewereld. In bijvoorbeeld het project "De verborgen stad" verkennen de kinderen een fantasie-eiland. Meetopgaven (lengte,oppervlakte,inhoud), het zoeken van wegen, het lezen van plattegronden en het onderzoeken van bouwsels behoren tot de zoektocht. Een belangrijk uitgangspunt is dat de kinderen gelegenheid krijgen en gestimuleerd worden om zelf hun wiskunde op te bouwen. Niet door voordoen-nadoen-oefenen, maar op basis van eigen activiteiten worden kennis, inzicht en vaardigheden verworven. Daarbij heeft de leerkracht afwisselend een sturende, begeleidende en ondersteunende rol. Natuurlijk spelen ook het sommen maken, het cijferen, het hoofdrekenen, etc. een rol. Omdat de kinderen met name bij het vak rekenen/wiskunde regelmatig zelfstandig werken, heeft de leerkracht gelegenheid om kinderen die moeite hebben met de opgaven extra te begeleiden. Leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling wordt extra leerstof aangeboden, zodat ook zij zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

- 10 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé” 2.2.4 Taal Na jaren van voorbereidende taalactiviteiten in de kleutergroepen vindt er in groep 3 een integratie van taal- en leesactiviteiten plaats. We richten er ons op dat de taal aangeboden wordt in een betekenisvolle context, d.w.z. kinderen leren niet alleen de regels hanteren maar kunnen ze toepassen in de realiteit. Vanaf groep 4 komen alle taalaspecten aan de orde: luisteren, spreken, lezen, stellen, creatief spel, etc. In de hoogste groepen is er hiernaast veel aandacht voor werkwoordspelling en grammatica. Ook krijgen de kinderen in deze groepen Engelse les.

2.3 Wereldoriënterende vakken Met dit begrip bedoelen we aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie en verkeer. Voor elk vak hebben we een aparte methode. Belangrijk is de actieve inbreng van de kinderen bij deze vakken. Bij natuurkunde helpen de kinderen mee om materialen te verzamelen, doen de leerlingen zelf verschillende proefjes en gaan we naar buiten om de werkelijkheid te observeren. Bij het vak aardrijkskunde staat in elk lesblok een bepaald thema centraal. Aan de hand van een modelregio wordt het thema behandeld. Zo behandelt groep 7 bij het onderwerp "vrije tijd" bijvoorbeeld het “Middellandse-Zeegebied”. Groep 8 behandelt hier het onderwerp "Kenia, vakantieland?". We laten deze vakken ook geïntegreerd terug komen in 2 projecturen per week waarbij leerlingen worden uitgedaagd zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Ze doen onderzoek naar sportgewoontes en verwerken dit in tabellen of bestuderen de bouw van plaggenhutten en bouwen dit op schaal na. Alles in een vaste cyclus van een aantal weken waarna er een presentatie aan de groep plaats vindt. De opbouw hiervan vindt plaats vanaf groep 5. Hierdoor vinden we het ook erg belangrijk dat de kinderen zelf de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Daarom geven we vanaf groep 5 het vak informatiekunde. Hier leren kinderen omgaan met allerlei informatiebronnen zoals telefoonboek, gouden gids, verschillende soorten woordenboeken, encyclopedieën, atlassen, het documentatiecentrum, etc. Al deze vaardigheden kunnen kinderen gebruiken bij een onderzoek het houden van een spreekbeurt of presentatie. 2.3.1 ICT. De laatste jaren is het werken met ICT (computers) steeds belangrijker geworden. We werken aan de hand van ons ICT-beleidsplan. Hierin staat beschreven welke stappen we deze jaren nemen om ons ICT-onderwijs te ontwikkelen. Belangrijke keuzen zijn: Alle groepen 2 computers in/bij het lokaal voor dagelijks gebruik. Hier kunnen de kinderen werken met programma‟s die behoren bij de reken-, de taal- of de aardrijkskundemethode. Ook zijn er programma‟s voor kleuters. In de aula zijn moderne werkplekken ingericht die met een groep of individueel gebruikt kunnen worden. We leren de kinderen omgaan met de computer als tekstverwerker. De kinderen in groep 5 krijgen een speciale cursus (blind) tienvingertypen. We leren de kinderen omgaan met internet en e-mail en powerpoint.

- 11 -


2.4 Expressieactiviteiten 2.4.1 Tekenen Kinderen tekenen graag. Soms verwerken we een verhaal met een tekening. Ook bij vakken als natuurkunde, biologie of aardrijkskunde kunnen tekeningen een rol spelen. Daarnaast krijgen de kinderen ook creatieve tekenlessen. We maken gebruik van verschillende materialen (verf, ecoline, houtskool, etc). Zo leren de kinderen omgaan met verschillende technieken. Regelmatig maken de kinderen een groepswerkstuk, waarbij elk kind zijn/haar eigen inbreng heeft. Voor handvaardigheid geldt hetzelfde als voor tekenen. We vinden het belangrijk de kinderen verschillende materialen en technieken aan te reiken. Ook hier wordt vooral de eigen inbreng van de kinderen gewaardeerd en willen we hun creativiteit stimuleren. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een aantal creatieve keuze- middagen. Kinderen kiezen dan zelf een techniek/activiteit en gaan daar in groepen mee aan het werk. Behalve handvaardigheidstechnieken zoals boetseren, figuurzagen of origami kunnen de kinderen ook bijvoorbeeld kiezen voor drama, koken, dansen of bloemschikken. 2.4.2 Muzikale en dansante vorming Het is prachtig om met kinderen samen te musiceren. Uiteraard zingen we veel, in de bovenbouw ook meerstemmig. Het werken met bijvoorbeeld klankspelen, ritmische oefeningen is ook een onderdeel. Muziek beluisteren/beleven maken deel uit van de muzieklessen. We hebben voor de hele school een prachtige moderne methode muzikale- en dansante vorming aangeschaft. Waar mogelijk proberen we gebruik te maken van de eigen instrumenten van de kinderen, bijvoorbeeld bij de gezamenlijke maandelijkse viering. 2.4.3 Dramatische expressie Binnen onze school wordt er naast het muziek onderwijs structureel les gegeven in dramatische vorming met behulp van een moderne methode. Naast deze geplande activiteiten komen kinderen ook zelf tot expressie. Kleuters doen het voortdurend: het spelen van een rollenspel. Zij verkennen de wereld door de "grote mensen" na te doen. Zo zijn ze vader, moeder, of brandweerman of, zoals ze zelf zo prachtig kunnen zeggen, werkmeneer. Ook oudere kinderen spelen graag toneel. We willen hen de gelegenheid bieden om met verschillende vormen kennis te maken. Naast toneelstukjes, die de kinderen in groepjes zelf voorbereiden, zijn er mogelijkheden voor poppenspel, pantomime, dans, etc. Om al deze lessen meer te delen met elkaar houden wij op de vrijdag een viering met de hele school waarin de kinderen van groot tot klein voor elkaar optreden.

2.5 Bewegingsonderwijs Het vak bewegingsonderwijs beoogt het aanleren van motorische vaardigheden. De lessen worden gegeven in de gymzaal die door de gemeente elk jaar wordt aangewezen. Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen een turnpakje of een t-shirt met korte broek. In de zaal zijn gymschoenen met een witte zool verplicht. De kleuters hebben een eigen speellokaal in school. Vanzelfsprekend worden ook veel lessen buiten gegeven. We boffen met het grote plein bij de school. Daar is volop ruimte. Naast deze lessen zijn er ook sportdagen en doen de kinderen mee aan verschillende, door sportverenigingen georganiseerde, sporttoernooien.

- 12 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

3

De zorg voor kinderen

Voordat uw kind vier jaar wordt bent u op zoek naar een school. Veel ouders kiezen er voor een aantal scholen te bezoeken om zo te kunnen vergelijken. We denken dat een goede werkwijze is, tenslotte gaat het hier om een belangrijke beslissing. Uw kind, maar ook uzelf zal zich op school moeten thuis voelen. Ook op de "Cavaljé" bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Als u een afspraak maakt met de directie van de school, kunt u al uw vragen rustig voorleggen en informatie krijgen over onze school. U zult in de school worden rondgeleid en een paar groepen bezoeken. Vanzelfsprekend is uw kind bij dit bezoek ook van harte welkom. Wilt u een afspraak maken? Komt u gerust even langs of maak een telefonische afspraak of via ons mailadres.

3.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Om alvast aan de groep, de juf en de school te wennen, mogen alle kinderen, nog voor ze vier jaar zijn, een aantal dagdelen "meedraaien". Vanzelfsprekend heeft dit plaats in de laatste weken voor de vierde verjaardag. De leerkracht van uw kind nodigt u dan eerst uit voor een kennismakingsbezoekje. Uw zoon of dochter ziet dan bij welke leerkracht hij/zij in de groep komt maar ook staat zijn stoeltje al klaar en ziet hij de naam op de kapstok etc. Zo voelt hij zich al meer vertrouwd en zeker heel welkom. Daarna kunt u met de leerkracht overleggen voor een kennismaking met de hele groep. Kinderen die in de andere groepen binnenkomen krijgen in de eerste periode extra zorg. Het is belangrijk dat ze zich snel op onze school thuis voelen. Ook daarom is het zeker in deze fase van belang dat school en ouders elkaar goed op de hoogte houden.

3.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Omdat kinderen op verschillende niveaus functioneren, en omdat wij het belangrijk vinden daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten, is het heel belangrijk de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Niet alleen op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen, maar ook bij de sociaalemotionele ontwikkeling. We gebruiken hiervoor een zgn. leerlingvolgsysteem. Alle kinderen worden een aantal keren per jaar getoetst op de basisvaardigheden. Door deze toetsgegevens zo nauwkeurig mogelijk te registreren, kunnen we mogelijke achterstanden signaleren (maar ook bijvoorbeeld meerbegaafdheid). In speciale klassenmappen worden alle toets- en observatiegegevens zo geregistreerd dat de ontwikkeling van groep 1 t/m 8 te volgen is. We hanteren hiervoor o.m. het CITO-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen nemen we 2 of 3 keer per jaar af. Daarnaast gebruiken we toetsen die bij een methode horen. Deze worden met grotere regelmaat afgenomen. In de klassenmappen worden behalve toetsuitslagen ook andere belangrijke gegevens bewaard (sociaal-emotionele gegevens, verslagen van oudergesprekken, speciaal geboden hulp, medische gegevens, etc).

- 13 -


3.3 De zorg voor kinderen met specifieke behoeften Zorgplan De aanpak van speciale zorg op het gebied van leerlingenzorg op onze school staat beschreven in het zorgplan. Er vinden regelmatig leerlingenbesprekingen plaats waarin we kijken hoe we leerlingen met een extra zorgbehoefte kunnen helpen. Leerkracht en Intern Begeleider stellen een plan op om het onderwijs aan de behoefte van de leerling aan te passen. Wanneer dit na een vastgestelde periode niet genoeg resultaat oplevert, kunnen we een beroep doen op de schoolbegeleider van het SWV of een schoolbegeleidingsdienst. Indien nodig volgt een observatie of onderzoek. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om specifieke hulp in de klassensituatie te geven. Voordat de school een leerling aanmeldt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Liggen de problemen hoofdzakelijk in de thuissituatie dan zal aanmelding niet mogelijk zijn. De ouders worden dan via de huisarts naar een andere instantie doorverwezen of zij nemen zelf contact op met Bureau Jeugdzorg Gelderland, Regio West-Veluwe, Oude Bennekomseweg 3, 6710 BR Ede. Tel. 0318 - 691252 De school maakt deel uit van het PC-samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Ede/Wageningen e.o. Alle scholen in Nederland maken deel uit van een samenwerkingsverband, dat tot doel heeft de leerlingen binnen het samenwerkingsverband zo optimaal mogelijk te begeleiden op school. Bij het geven van zorg aan de leerlingen in de school speelt de groepsleerkracht de centrale rol. Hij/zij gaat dagelijks om met de kinderen en zal in de klassensituatie de zorg en begeleiding zoveel mogelijk vorm en inhoud geven. Aan de hand van observaties en toetsgegevens (ons leerlingvolgsysteem) kunnen we snel reageren als het met een kind wat minder goed gaat. In de eerste plaats zal de groepsleerkracht zoveel mogelijk extra aandacht geven binnen de eigen groep. Er kan hier gebruik gemaakt worden van materialen uit de orthotheek. We kunnen dit organiseren doordat we gekozen hebben voor de werkvorm "Zelfstandig werken". Hierbij werken de kinderen een aantal momenten per week volledig zelfstandig, dus zonder directe inbreng van de leerkracht. Op deze momenten heeft de leerkracht alle gelegenheid om individuele kinderen te begeleiden. Kinderen die zelfstandig werken helpen vooral elkaar. Voor zowel de helper als het kind dat geholpen wordt, zijn dit bijzondere leerervaringen. Omdat we willen werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen van de school, houden we 6 keer per jaar een leerlingbespreking. Hier bespreken we de ontwikkeling van de kinderen en proberen we samen de juiste begeleidingsvorm te vinden. We kijken hierbij naar leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben. Dit geldt voor leerlingen die meer begaafd zijn en voor leerlingen die extra zorg behoeven. Als de begeleiding in de eigen groep niet voldoende resultaat oplevert, wordt het kind aangemeld bij de intern begeleider. Zij zal in dat geval nader onderzoek doen en in overleg met de leerkracht en de ouders zoeken naar de juiste begeleiding. Het kan zijn dat de eigen leerkracht met ander materiaal gaat werken, of dat het kind een bepaalde periode remedial teaching zal krijgen. Ook de ouders kunnen in de begeleiding een belangrijke rol spelen. In deze gevallen maken leerkrachten en/of intern begeleider een handelingsplan. Hierin staat beschreven welke extra hulp er geboden gaat worden. Dit wordt met u besproken zodat u volledig op de hoogte bent en blijft rond de vorderingen van uw zoon of dochter.

- 14 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé” Mocht ook deze begeleiding onvoldoende rendement opleveren, dan wordt contact gelegd met een externe hulpverlener van de schoolbegeleidingsdienst. In een consultatiebespreking worden alle beschikbare gegevens geanalyseerd en besproken. Indien er een vervolgonderzoek moet plaatshebben, uitsluitend na instemming van de ouders, zal dit veelal van didactisch-pedagogische of psychodiagnostische aard zijn. Deze onderzoeken staan ten dienste van het verder optimaliseren en maximaliseren van de zorg van de leerling door de groepsleerkracht en/of remedial teacher op school. Ook kan het SBO (speciale school voor basisonderwijs "De Regenboog") geraadpleegd worden door de school. Met name de leerkracht en de intern begeleider stellen specifieke vragen aan de deskundigen binnen de speciale school voor basisonderwijs om de zorg voor de leerling te optimaliseren. We spreken dan van preventieve ambulante begeleiding. De school kan verder een aanvraag doen bij de speciale school voor basisonderwijs "De Regenboog" om aanvullend onderzoek. Mocht na alle zorg en inspanning van de school blijken dat de school haar grenzen v.w.b. de zorg heeft bereikt en het kind het meest gebaat is bij een plaatsing binnen het SBO dan dient de volgende procedure gehanteerd te worden: Verwijzing naar de Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) Indien blijkt dat alle extra zorg niet leidt tot de gewenste resultaten wordt een kind, middels een aanmeldingsformulier, aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband Ede/Wageningen. De basisschool verstrekt het daarbij behorende onderwijskundig rapport, model SWV 17:02. De PCL beoordeelt op grond van de verstrekte informatie of de leerling toelaatbaar is tot de SBO. Na een positieve indicatie melden de ouders/wettelijke vertegenwoordigers hun kind aan bij een speciale school voor basisonderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband gaat het om de CNS-SBO De Regenboog in Ede. In uitzonderlijke gevallen kan de PCL ook tot een ander advies komen: een specifiek andere vorm van speciaal onderwijs of een andere basisschool. Wanneer u meer wilt weten van het WSNS-proces en de zaken die hiermee samenhangen, dan is op school het Zorgplan 2009 – 2010 aanwezig. U kunt zich hiertoe wenden tot de directie of de IB-ers.  Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Postbus 8109, 6710 AC Ede Tel. 0318 – 67 51 68 e-mail: pclede@hotmail.com Voorzitter: mevr. R. van Roekel-Overeem Secretariaat: mevr. H. Honders Tel. spreekuur: maandag van 13.00 – 13.30 uur.  SBO – expertise SBO De Regenboog, Generaal Spoorlaan 4, 6711 LX Ede Tel. 0318 – 658770 Contactpersoon: mevr. J. Kamps – Kuiken  Centrale Dienst van het PC Samenwerkingsverband WSNS Ede – Wageningen e.o. 17:02 (Brinnr: 20551 – 26 WD) Postbus 8109, 6710 AC Ede Tel. 0318 – 418390 antwoordapparaat is ingeschakeld e-mail: hlkrikke@gmail.com Coördinator: dhr. H.L. Krikke Op woensdag werkzaam voor WSNS. - 15 -


3.4 LGF De Wet Leerling-gebonden Financiering (LGF) regelt dat ouders ervoor kunnen kiezen een kind met een stoornis of handicap aan te melden op een reguliere basisschool. Deze kinderen krijgen hiervoor een leerling-gebonden budget mee, in de volksmond ook wel „het rugzakje‟ genoemd. Dit geld is bedoeld voor extra leermiddelen, extra formatie (RT), ambulante begeleiding en zo nodig medische begeleiding op school. De hoogte van het budget hangt af van de indicatie die de Commissie van Indicatiestelling het kind geeft. Na toelating stelt de ambulant begeleider een begeleidingsplan op. De Intern Begeleider maakt een handelingsplan. Bent u het eens met dit plan en kunnen wij als school de noodzakelijke ondersteuning bieden, dan wordt uw kind toegelaten. Aan welke voorwaarden moet een rugzakleerling voldoen? - De leerling moet in principe in het voedingsgebied van de school wonen. - De leerling mag geen gevaar vormen voor zichzelf en/of zijn of haar omgeving. - De leerling mag geen belemmering voor het onderwijsproces vormen.. - Indien nodig moeten de ouders praktische hulp bieden (bijvoorbeeld zindelijkheid). - Er moet een redelijke verwachting zijn dat de leerling onderwijsinhoudelijk en sociaalemotioneel kan voldoen aan minimale doelstellingen (ontwikkelingsdrang, kunnen ontwikkelen van een relatie, minimale intellectuele capaciteiten). - De zorgbreedte van de school moet toereikend zijn. Wij juichen het toe dat kinderen zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving naar school gaan. We moeten echter wel realistisch blijven en de aanvraag van ouders van geval tot geval beoordelen, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van het kind, de groep / school, de leerkrachten en de ouders. In de wet is geregeld dat voor ieder kind dat geïndiceerd is door de Commissie van Indicatiestelling (CvI) een voorlopig handelingsplan gemaakt wordt, waarin wordt beschreven welke speciale hulp het kind behoeft en wat dit van de leerkrachten / school vraagt. De school dient zich qua uitvoering in het plan te kunnen vinden. Het handelingsplan wordt door school en ouders voor akkoord getekend. Pas dan is de leerling officieel toegelaten. Deze afspraak geldt voor één jaar en wordt als zodanig ieder jaar opnieuw vastgesteld. Er wordt op voorhand afgesproken welke overlegmomenten de status van „beslissingsmoment‟ krijgen over het al dan niet continueren van de plaatsing. Bij aanmelding overleggen directie en IB-er over alle instroomgegevens. Zij toetsen de aangeleverde gegevens aan het beleid van de school. De directie kan besluiten een leerling te laten testen. De directeur beslist uiteindelijk over plaatsen of niet plaatsen. Bij plaatsing anders dan groep 1 worden de volgende factoren in overweging genomen:  leeftijd van de leerling;  sociaal – emotionele ontwikkeling;  bevindingen uit onderzoek;  advies van de toeleverende school / instantie;  wens van de ouders;  groepssamenstelling.

3.5 Aan welke voorwaarden moet een rugzakleerling voldoen? -

De leerling moet in principe in het voedingsgebied van de school wonen. De leerling mag geen gevaar vormen voor zichzelf en/of zijn of haar omgeving. De leerling mag geen belemmering voor het onderwijsproces vormen..

- 16 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé” -

-

Indien nodig moeten de ouders praktische hulp bieden (bijvoorbeeld zindelijkheid). Er moet een redelijke verwachting zijn dat de leerling onderwijsinhoudelijk en sociaalemotioneel kan voldoen aan minimale doelstellingen (ontwikkelingsdrang, kunnen ontwikkelen van een relatie, minimale intellectuele capaciteiten). De zorgbreedte van de school moet toereikend zijn.

3.6 De overgang naar het voortgezet onderwijs De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is vaak een hele stap. Hoewel de kinderen eraan toe zijn, zien ze er toch vaak wel een beetje tegenop. We proberen de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze stap. Door er veel samen over te praten, maar ook door een aantal scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. Naar welke school het kind gaat, is afhankelijk van een aantal factoren. Natuurlijk spelen schoolvorderingen een rol, maar ook factoren als werkhouding, concentratie, zelfvertrouwen en motivatie. Dus niet alleen de CITO-uitslag is bepalend. Aan het begin van het jaar wordt op school een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8 gehouden. Hier zal voorlichting gegeven worden over het voortgezet onderwijs en onder meer een toelichting op de procedure van aanmelding. In de maanden hierna organiseren de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen en informatieavonden. In deze periode vinden ook de gesprekken met de ouders plaats (een eerste gesprek in november, een eindgesprek in maart). In de maand februari zal de Cito-eindtoets basisonderwijs worden afgenomen. In maart wordt definitief besloten waar de kinderen kunnen worden aangemeld.

3.7 Ondersteunende instanties Hulpverlening Gelderland Midden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD) onderzoekt kinderen op 5 / 6 jarige leeftijd en op 10 / 11 jarige leeftijd. De JGZ werkt preventief, dat wil zeggen dat alle kinderen op verschillende leeftijden gezien worden om mogelijke problemen bij het opgroeien op het spoor te komen. Daarnaast helpt de JGZ bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd. Hulpverlening Gelderland Midden heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven. Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en /of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 026 – 377 3805. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere nabij gelegen locatie. Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij / zij dit doorgeven aan Hulpverlening Gelderland Midden. De leerkracht zal dit altijd eerst met u overleggen. Heeft u een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, dan kunt u op maandag t/m donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur bellen naar een jeugdverpleegkundige van Hulpverlening Gelderland Midden via 026 – 377 5289. - 17 -


Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op www.HulpverleningGelderlandMidden.nl. Logopedie Op alle basisscholen in de gemeente Ede worden indicatiescreeningen uitgevoerd door een logopedist. De Gemeente Ede heeft een contract afgesloten met LLB - Landelijk Logopedie Bedrijf. De werkwijze is als volgt: wanneer een leerkracht signaleert dat er wellicht problemen zijn in de taal- of spraakontwikkeling van een kind in groep 1 of 2 kan hij / zij vragen of de logopedist een screening uitvoert. Datzelfde kan gebeuren op aanraden van het consultatiebureau of indien ouders signalen uiten. De indicatiescreening wordt zonodig gevolgd door een informatie-, adviserings- en / of verwijzingstraject voor de betreffende kinderen en hun ouders. LLB Landelijk Logopedie Bedrijf Mevr. A. Schoonen De Veste 9 6983 DA Doesburg Tel. 0313 – 484660 info@landelijklogopediebedrijf.nl

- 18 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

4

De organisatie

De school gaat uit van jaargroepen waarin de kinderen op leeftijd en op niveau bij elkaar zitten We streven ernaar dat in elke groep niet meer dan twee leerkrachten les geven. We werken met een managementteam. Waarbij de directeur volledig ambulant is, de MT-leden ieder een dag amulant zijn. Deze bouwcoördinatoren ondersteunen en coördineren de onderwijspraktijk in de verschillende bouwen. Een deel van de week hebben de intern begeleider en de remedial teacher geen groep om hun werk als resp. intern begeleider/ remedial teacher te doen. Ook de ICT-er heeft extra ambulante tijd om de ontwikkeling van ICT in de school handen en voeten te geven en tevens om ons netwerk draaiend te houden zodat er geen stagnaties optreden. Voor het hele jaar is een vergaderrooster opgesteld. Naast organisatorische komen vooral onderwijskundige onderwerpen aan de orde. Een aantal vergaderingen wordt gehouden in de vorm van een onder- en bovenbouwvergadering (bijvoorbeeld de leerlingbesprekingen). Verder werken we met een aantal werkgroepen in de school (bijvoorbeeld de werkgroep sociaal-emot. ontwikkeling, taal- leesgroep. Zij werken aan de inhoudelijke kant van ons onderwijs. De commissie kinderboekenweek, sinterklaas en kerst etc werken vooral aan de organisatorische zaken van de school.

4.1 Groepering Zoals vermeld telt de school groepen. Deze groepen zijn verdeeld volgens het zg. jaarklassensysteem. Dit houdt in dat de kinderen op basis van leeftijd in groepen zijn verdeeld. Het betekent niet dat alle kinderen in de groep steeds hetzelfde werk doen. Kinderen zijn immers verschillend. Wij willen proberen daarbij aan te sluiten. In de groepen wordt op verschillende manieren gewerkt. Afhankelijk van de activiteit zitten de kinderen verder in rijen, groepen of in tweetallen. Werken de kinderen zelfstandig, samen,in de klas of in de aula. We streven ernaar de groepen niet te groot te maken. Dit kan betekenen dat we er soms voor kiezen groepen te combineren. De school telt tien lokalen, een speellokaal en een grote aula. Het speellokaal wordt met name gebruikt door de kleutergroepen. De aula heeft meerdere functies. Er is een hoek waar video/televisie kan worden gekeken, er staan handvaardigheidstafels die o.m. bij de creatieve keuzemiddagen worden gebruikt en het documentatiecentrum staat er. Ook de overblijvers eten er tussen de middag. De laatste jaren kreeg de aula er nog een functie bij: die van informatiecentrum. Een groot aantal computers heeft in de aula een vaste plek gekregen. Verder werken de leerlingen hier zelfstandig of onder begeleiding aan hun projecttaken. Verder heeft de school een orthotheek. Hier zijn materialen verzameld die leerkrachten, maar ook de intern begeleider en/of remedial teacher kunnen gebruiken bij de individuele begeleiding van kinderen. Ons documentatiecentrum staat in de vorm van de bibliotheek aan de overkant van de straat en onze leerlingen zijn daar met zeer grote regelmaat te vinden om relevante informatie op te zoeken of nieuwe leesboeken te zoeken.

4.2 Toelatingsbeleid CNS Ede e.o. wil christelijk onderwijs aanbieden, waar alle kinderen welkom zijn. De vormgeving van de identiteit van elke school wordt mede bepaald door de context waarin de school staat. Dit houdt in dat er diversiteit in de identiteitsvorming van de verschillende scholen bestaat. - 19 -


Voor alle scholen geldt dat zij een open toelatingsbeleid voor leerlingen hanteren. Van de ouders wordt verlangd dat zij de grondslag van de vereniging onderschrijven of respecteren. Tevens dienen ouders zich te realiseren wat de consequenties zijn van hun keuze voor de betreffende school, zowel wat betreft waarneembare uitingen van de christelijke identiteit als de impliciet aanwezige uitingen (zoals bijbellezen of bidden). Ook nemen alle kinderen deel aan alle activiteiten die op het gebied van identiteit op schoolniveau worden georganiseerd.

4.3 Buitenschoolse activiteiten We vinden het belangrijk kinderen ook te confronteren met de "echte" wereld om hen heen. Daarom maken we regelmatig uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, het bos of een museum. Ook maken we graag gebruik van het aanbod van de Stichting Kunstzinnige Vorming. Zij organiseert schoolconcerten, voorstellingen met poppenspel, bezoeken aan kunstenaars, theateren dansvoorstellingen, etc. Verder doen we enthousiast mee aan een aantal sporttoernooien en natuurlijk de avondvierdaagse. Elk jaar is er een schoolreis voor de kinderen van groep 1 - 7. Groep 8 gaat drie dagen op kamp.

4.4 Het team Het team kent verschillende taken en functies. De dagelijkse leiding in handen van het Managementteam. De directeur geeft leiding aan het MT en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Belangrijke taken zijn met name het voeren van personeelsbeleid en het onderwijskundig leiderschap in de school. De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in hun groep. Heel belangrijk vinden we het dat bewust wordt gewerkt aan een goede sfeer en een veilige omgeving. Verder is het een belangrijke taak te zorgen dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en dat elk kind de juiste zorg krijgt. Wanneer twee leerkrachten samen een groep hebben, voeren zij wekelijks overleg. Zo is de continuĂŻteit in de groep gewaarborgd. Verder hebben alle leerkrachten verschillende taken in de school, zoals het meedenken en voorbereiden van onderwijskundig beleid, het organiseren van evenementen, het zitting hebben in werkgroepen, etc. De intern begeleider heeft als taak het coĂśrdineren van de leerlingenzorg in de school. De ene kant van haar werk is een managementkant: het bewaken van procedures, de kwaliteitszorg rond zorgverbreding en het nemen van initiatieven. De andere kant is een ondersteunende taak: het begeleiden van leerkrachten bij het hele zorgproces in de klassen. De remedial teacher werkt met individuele kinderen of met groepjes. Dit gebeurt nadat de groepsleerkracht een kind bij haar heeft aangemeld. In de onderbouw werkt de onderwijsassistente. Zij ondersteunt het werk van de leerkrachten. De ICT-er geeft handen en voeten aan de ontwikkeling van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) in de school. Onze conciĂŤrge houdt zich bezig met ondersteunende taken voor de hele school. - 20 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

4.5 Vervanging bij afwezigheid van een leerkracht Door ziekte of andere omstandigheden, kan de directie soms op zeer korte termijn met een situatie geconfronteerd worden, waarbij vervanging voor een groep nodig is. Dit kan een invalleerkracht zijn. Groepen kunnen verdeeld worden bij gebrek aan een vervanger, of in een enkel geval wordt een groep naar huis gestuurd.

4.6 Stagiaires Elk jaar komt een aantal studenten van de Christelijke Hogeschool Ede of van de MarnixAcademie te Utrecht praktijkervaring opdoen op onze school. De kinderen vinden het vaak leuk om ook eens van een andere juf of meester les te krijgen. Het is de taak van de groepsleerkracht om deze studenten te begeleiden. Vanzelfsprekend blijft de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de gang van zaken. Hiernaast kennen we ook de LIO-stage (Leraar in Opleiding). Een LIO-stagiaire is een vierdejaars student, die zelfstandig het onderwijs aan een groep kinderen verzorgt, terwijl hij/zij op afstand wordt begeleid door de groepsleerkracht. Aan de plaatsing van een LIO-student gaat een sollicitatieprocedure vooraf.

4.7 Scholing van het team Als team willen we gericht zijn op verbetering. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat we onze kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Hiervoor stellen we elk jaar een nascholingsplan op. De nascholing waar we voor kiezen kan team of individueel gericht zijn. Maar staat altijd in verbinding met de onderwijsvernieuwingsplannen voor dat schooljaar. Hierdoor nemen alle leerkrachten regelmatig deel aan bij- en nascholingscursussen.

4.8 De betrokkenheid van ouders We hechten sterk aan een goed contact tussen ouders en leerkrachten. Hierbij proberen we open te staan voor de inbreng van ouders, omdat we ons met hen verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kinderen. We vinden het belangrijk dat school en ouders elkaar aanvullen. Daarom is een goed samenspel tussen thuis en school wezenlijk. We vragen ouders de identiteit van de school en de daaruit voortkomende keuzen te respecteren. Onze school wil open staan voor een actieve inbreng van ouders. Zij kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen. Veel activiteiten binnen de school zouden niet mogelijk zijn zonder hen. De ouderraad bestaat uit ouders die zich in de praktijk bij veel activiteiten rond het schoolgebeuren onmisbaar maken. Zij helpen bij het opzetten en uitwerken van activiteiten zoals schoolreizen, sinterklaasfeest, kerstviering, paasfeest, etc. Ongeveer één keer per maand wordt een bespreking gehouden over komende festiviteiten of andere vormen van hulp op school. Verder zijn er veel ouders op verschillende andere manieren actief betrokken bij de school. We zijn daar erg blij mee. De klasse-ouders helpen de leerkrachten met allerlei kleine organisatorische activiteiten zoals verjaardagen, vervoer en kunnen betrokken zijn bij zieke kinderen in de groep.

- 21 -


5

De inspraak

De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs is een zgn. democratische rechtspersoon: de leden van de vereniging kiezen een bestuur. Dit bestuur is bevoegd gezag van de CNS-basisscholen. Door de rechtsverhoudingen is het bestuur steeds meer in de rol van werkgever terecht gekomen. Door deze rol is zij voorwaardenscheppend voor:  Protestants-Christelijk Onderwijs  het personeel Dit voorwaarden scheppen heeft als gevolg: beheer van de gebouwen, nascholingsmogelijkheden bieden, het financieel mogelijk maken van de aanschaf van voldoende leermiddelen, personeelsbeleid, ondersteuning bieden aan de school, etc. Deze voorwaarden worden ontwikkeld en vastgesteld door het bestuur. Ouders en leerkrachten willen graag meedenken en adviezen geven aan directie en bestuur. De overheid heeft dit meedenken en adviseren bij wet geregeld in 1992: De Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs. Deze wet is voor school en CNS uitgewerkt in een tweetal reglementen (op school aanwezig):  medezeggenschapsreglement  gemeenschappelijk medezeggenschapsreglement Op schoolniveau is het medezeggenschapsreglement van toepassing en op CNS-niveau het gemeenschappelijk medezeggenschapsreglement. Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Beide bestaan voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De MR houdt zich vooral bezig met nieuw en veranderend beleid op schoolniveau. De GMR doet hetzelfde voor alle scholen die zijn aangesloten bij de vereniging. Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) van kracht. In de reglementen van de MR en de GMR staat omschreven op welke punten de school of het bestuur de MR of GMR van tevoren om advies moet vragen en op welke punten instemming van de MR of GMR nodig is. Het medezeggenschapsraadreglement vindt u op de website van CNS (www.cnsede.nl) onder >Beleid en regelingen> documenten >medezeggenschapsraad. Op school richt de MR zijn aandacht op diverse zaken zoals:  inzet ouderbijdrage  activiteitenplan  Weer Samen Naar School  schoolplan  ouderbetrokkenheid  deelname in/aan een sollicitatiecommissie  begroting van de school  vakantieregeling, etc. Op CNS-niveau richt de GMR zijn aandacht op diverse beleidsaangelegenheden die binnen CNS aan de orde zijn. Elke school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit een aantal ouders en leerkrachten. Vanuit elke school nemen één ouder of één leerkracht zitting in de GMR. De directeur van de school spreekt, namens het bestuur, met de MR. De directeur van CNS en het dagelijks bestuurslid met de portefeuille GMR spreken met de GMR. - 22 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

5.1 GMR De MR en de GMR brengen gevraagde of ongevraagde adviezen uit aan het bestuur en/of directie. Naast deze adviezen heeft het bestuur of de directie ook wel eens instemming nodig van de MR of GMR. Dit gaat met name over belangrijke zaken die direct de ouders, de kinderen en/of personeelsleden aangaan. Op bepaalde gebieden is het zo dat de ouders instemmingsrecht hebben en personeelsleden adviesrecht en omgekeerd (zie hiertoe de reglementen). Sinds jaar en dag worden de MR-/GMR-activiteiten als een waardevolle aanvulling gezien op het werk dat gebeurt op school en binnen de vereniging.

5.2 Het bestuur Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, waar in verdeling gezocht wordt naar specifieke deskundigheid op het gebied van identiteit, financiën, bouw en beheer en personeelszaken. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen vanuit het Strategisch Beleidsplan en vergadert maandelijks. De dagelijkse leiding van de vereniging is gemandateerd aan de algemeen directeur. Ledenraad De ledenraad behartigt de belangen van de organisatie namens de achterban. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de 16 afdelingen/CNS-basisscholen. Elke afdeling (dit is het voedingsgebied van iedere afzonderlijke school) vaardigt één vertegenwoordiger af naar de ledenraad. De ledenraad kent een vijftal bevoegdheden:  benoemen, ontslaan en schorsen van bestuursleden  goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening  goedkeuren van de begroting  goedkeuren meerjaren strategisch plan  wijzigen van de statuten Statuten en lid worden van CNS Op de website www.cnsede.nl vindt u de statuten (onder „Beleid en regelingen‟- documenten – vereniging). U kunt uw betrokkenheid voor de vereniging en het christelijk onderwijs tonen door lid te worden van de vereniging. Leden ontvangen het jaarverslag en u kunt als lid uw stem laten gelden bij voordracht van ledenraadsleden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Een aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de directie van de school of te downloaden via de website > Beleid en Regelingen > documenten > 01 Vereniging.

5.3 Contacten met de ouders We hechten sterk aan een goed contact met de ouders. Als u één van de leerkrachten of directieleden wilt spreken, dan bent u altijd welkom. Meestal is er wel even tijd voor of na schooltijd. Anders is het altijd mogelijk een afspraak te maken. Vanuit school hechten we ook aan een aantal structurele contacten per jaar. We bieden daarvoor de volgende mogelijkheden: - 23 -


Aan het begin van elk schooljaar houden we een informatieavond in elke groep. Drie keer per jaar is er een spreekavond voor groep 1 t/m 8. De eerste keer in november, de tweede keer na de uitreiking van het eerste rapport in januari en de derde keer in april/mei. Verder is er de mogelijkheid van een huisbezoek.. We brengen een huisbezoek op verzoek van ouders en/of de leerkracht. Elke maand geven we een nieuwsbrief uit. Hierin kunt u de laatste onderwijskundige ontwikkelingen van de school lezen en ook de dagelijkse activiteiten en de agenda . Ook brengen wij een schoolkrant uit. Hierin worden bepaalde thema's wat uitgebreider weergegeven. Er is veel aandacht voor leerlingenwerk. Een speciale jeugdredactie, bestaande uit kinderen van groep 6, 7 en 8 verzorgen de krant en werken systematisch het hele jaar door aan de kranten die zij uitgeven . Op de jaarlijkse schoolkalender worden alle evenementen en data vermeld. (zie bijlage) Ook is alle informatie terug te vinden op onze website.

5.4 Klachtenprocedure Onze school werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling en we zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Want hoe we ook ons best doen, waar gewerkt wordt kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Voor alle klachten is ruimte, zij worden niet onder de tafel geschoven. Dit is niet alleen goed voor de openheid op school, maar ook voor de kwaliteit van de school/het onderwijs. Wanneer zich problemen voordoen en u wilt uw ongenoegen hierover uiten, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Indien u het gevoel heeft niet voldoende gehoord te worden of de problematiek wordt niet opgelost dan is de volgende stap altijd een gesprek met de directie. Is er nog steeds geen oplossing voor het probleem dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van school, Marianne van Ravenswaaij of u stelt zich in verbinding met de algemeen directeur van CNS. Hebben de voorgaande stappen geen oplossing voor het probleem gebracht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE. Het adres is bij de directie te verkrijgen. De klachtenregeling heeft betrekking op: agressie, geweld en pesten, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik. Op basis van uw klacht kunnen de klachtencommissie en vertrouwenspersoon onze school aanbevelingen doen. Op de website van CNS (www.cnsede.nl) vindt u de klachtenregeling onder > Beleid en regelingen > documenten > klachtenregeling. Het adres van de klachtencommissie is: Landelijke Klachtencommissie christelijk onderwijs Postbus 694 2270 AR Voorburg Contact- en vertrouwenspersonen Wanneer u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over mogelijke vormen van discriminatie of machtsmisbruik en u wilt dat niet doen met een leerkracht of de directeur van de school, dan kunt u de contactpersoon van de school benaderen: Marianne van Ravenswaaij. Zij is aangesteld door de Vereniging CNS en kan u, als u dat wilt, in contact brengen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op de website van CNS (www.cnsede.nl) vindt u meer informatie onder >Beleid en regelingen > documenten > contactpersoon.

- 24 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé” De onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn:  Mevr. H.H.S. Jagtenberg - Alkema Stationsweg 21, 6711 PJ Ede. Tel. 0318 – 610126  De heer K. Jagtenberg Stationsweg 21, 6711 PJ Ede. Tel. 0318 – 610126

- 25 -


6

De praktijk

6.1 Schade, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering Schade die moedwillig door leerlingen aan materialen van school wordt toegebracht zal tegen kostprijs vergoed dienen te worden. Voor al onze leerlingen hebben wij een schoolongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een belangrijk deel van de dag brengt uw zoon/dochter de tijd door op school. Gedurende deze tijd draagt de school de verantwoordelijkheid voor uw kind. Ondanks alle goede zorgen en voorzorgsmaatregelen die de school heeft genomen, zijn ongelukken niet altijd te voorkomen. Als gevolg van een ongeluk kunnen er voor uw zoon/dochter geneeskundige/ tandheelkundige kosten ontstaan en zelfs in het ergste geval kan er sprake zijn van overlijden of blijvende invaliditeit. De financiĂŤle gevolgen van een ongeluk zijn vooraf nooit te overzien. De school heeft, gezien haar verantwoordelijkheid, in samenwerking met de Vereniging voor CNS te Ede voor alle leerlingen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Ongevallenverzekering Verzekerd zijn alle, bij de activiteiten in en rond de school betrokken, personen (leerlingen, personeel en vrijwilligers) gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel van de school. De dekking voor de schoolongevallenverzekering bedraagt 24 uur. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten. Indien u van mening bent dat de verzekerde bedragen niet voldoende zijn, kunt u zelf een aanvullende ongevallenverzekering afsluiten. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

- 26 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, zodat bij schade aan materiële zaken een beroep gedaan kan worden op de aansprakelijkheidsverzekering van betrokkene die de schade veroorzaakt heeft.

Leerlingen die overblijven zijn eveneens meeverzekerd. Uw kind is niet bij ons verzekerd tegen diefstal van bijvoorbeeld kleding of materiële schade aan brillen, vervoermiddelen enz. Met vragen of een schademelding kunt u contact opnemen met de directie of informatie inwinnen via www.cnsede.nl onder > Beleid en regelingen >- documenten > ouders. Vervoer van kinderen bij excursies e.d. In Europa is afgesproken dat er strengere regels nodig zijn voor het vervoer van kinderen in de auto. Kinderen kleiner dan 1,35 meter met een maximaal gewicht van 36 kilo moeten vanaf 1 maart 2006 in een kinderzitje met het ECE-keurmerk 44/03 of 44/04 worden vervoerd. Ook moeten kinderen op de achterbank de autogordels gebruiken. We hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:  ouders die kinderen rijden moeten altijd een ongevallen-inzittendenverzekering hebben;  er worden géén kinderen op de voorstoel naast de bestuurder vervoerd;  drie kinderen op de achterbank en in de autogordels (of vier als de auto daartoe is uitgerust); waarbij het eigen kind als het kleiner dan 1,35 meter is in een kinderzitje wordt vervoerd;  kinderen zitten zodanig in de autogordel dat deze niet snijdt in de hals;  autogordels mogen niet achter de rug worden gedaan;  de leerkracht maakt vooraf afspraken met de kinderen over in- en uitstappen, het aanhouden van de gordel en het gedrag in de auto;  bij vertrek worden deze afspraken door de ouders in de auto nog eens herhaald. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Onderwijsinstellingen sluit schade door en met motorrijtuigen uit. Op grond van de Wegenverkeerswet (WVW) is de eigenaar of houder van een motorrijtuig aansprakelijk voor schade die met zijn motorrijtuig wordt veroorzaakt. Het betreft hier risicoaansprakelijkheid die niet overdraagbaar is aan derden (de onderwijsinstelling). Bij gebruik van uw eigen motorrijtuig tijdens schoolse evenementen bent u dus zelf aansprakelijk voor de schade die u aan derden veroorzaakt. - 27 -


De Schoolongevallenverzekering die voor alle scholen is afgesloten is ook van kracht tijdens het vervoer per auto. Deze verzekering staat los van de schuldvraag (aansprakelijkheid) en keert conform de voorwaarden en verzekerde bedragen uit. Daarnaast kunnen (mede)inzittenden een beroep doen op de ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder die het ongeluk heeft veroorzaakt. N.B. Schade aan vervoermiddelen die tijdens het vervoer van kinderen van en naar activiteiten optreedt valt niet onder de dekking van de schoolongevallenverzekering!

6.2 Ouderraad en ouderbijdrage De ouderraad, die bestaat uit ouders van leerlingen, bevordert de samenwerking tussen ouders en school. De ouderraad is aangesloten bij de overkoepelende protestants christelijke oudervereniging „Ouders en Coo‟. Zij ondersteunt de school bij activiteiten als vieringen, sportdagen, schoolreisjes en excursies. Wij vragen van u jaarlijks een ouderbijdrage voor het schoolfonds. De ouderbijdrage is op basis van vrijwilligheid, maar dankzij deze bijdrage kunnen uitgaven worden gedaan, die niet uit de normale exploitatievergoeding bekostigd kan worden. In overleg met de medezeggenschapsraad mag de directie geld gebruiken uit het schoolfonds voor genoemde activiteiten. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af van het gevoerde beleid. Ouderbijdrage Voor het schooljaar 2009-2010 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 24. Het ouderraadreglement en de afspraken rond de vrijwillige ouderbijdrage vindt u op de website van CNS (www.cnsede.nl) onder > Beleid en regelingen > documenten > ouderraad of ouders.

6.3 Geld voor een ander Het is fijn als uw kind op maandagmorgen geld voor een ander meebrengt. Dit geld is bestemd voor diverse projecten in de wereld. Wij houden u op de hoogte van de projecten waar het geld heengaat en laten u de reacties van de betreffende instanties weten. Voor de kinderen heeft het ook een andere functie: door elke maandag iets mee te brengen voor een ander leert een kind al vroeg dat het belangrijk is aan anderen te denken en met anderen te delen.

6.4 Brigadiers Om de kinderen veilig de Veenderweg te laten oversteken, heeft de school in samenwerking met de Gemeentepolitie te Ede verkeersbrigadiers aangesteld. Volgens een vast rooster staat telkens één leerling van groep 8 samen met één ouder aan de Veenderweg. Medewerking van ouders is hier uiterst belangrijk. Al in groep 7 heeft voorlichting plaats over taken en bevoegdheden. We willen u vragen om:  met uw kinderen over te steken bij de brigadiers;  uw auto niet op de Veenderweg te parkeren; (parkeerverbod!!)  met uw fiets achter de witte lijn op het schoolplein te gaan staan.

- 28 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

6.5 Overblijven Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind tussen de middag bij ons overblijven. Er wordt gezamenlijk, onder leiding van één of meer professionele geschoolde overblijfkrachten/ouders, gegeten. Overblijven is meer dan gezamenlijk een boterham eten. Tijdens het overblijven is er ruimte voor creativiteit, beweging, spel en contacten. De overblijfkrachten staan garant voor het waarborgen van de veiligheid van uw kind. Bij de kleutergroepen vragen we u de leerkracht op de hoogte te stellen van het overblijven van uw kind. De kosten van het overblijven zijn: Incidenteel per keer € 1,40 Komt een kind vaker dan dient u een 10 ritten kaart te kopen, kosten hiervan zijn € 12,50 Coördinator van het overblijven op school is: Mevr M.van Kruistum

6.6 Schoolregels Om het fijn met elkaar te hebben, zijn er regels nodig. In de groep, maar ook daarbuiten. Wij maken deze afspraken samen met de kinderen. Enkele regels die in de hele school gelden zijn:  Vanaf een kwartier voor schooltijd loopt er op het plein een juf of meester. Vanaf dat tijdstip ben je dus welkom op school.  Op de gangen en in de aula zijn we rustig. Hollen en schreeuwen op de gang is gevaarlijk en hinderlijk. Een ongeluk (botsen, uitglijden) is zo gebeurd.  In de pauze gaan we allemaal naar buiten. Je hebt hard gewerkt. Het is dan belangrijk om even een frisse neus te halen. Alleen als je toestemming van je juf of meester hebt, mag je binnen blijven. Ook tijdens de pauze blijven we buiten. Moet je om een dringende reden toch naar binnen, vraag dat dan even aan de juf of meester op het plein.  Voor jullie eigen veiligheid zijn op het schoolplein rolschaatsen, rollerskates en skateboards niet toegestaan.  Het schoolplein is er om samen te spelen. Probeer rekening met elkaar te houden. We doen geen wilde of ruwe spelletjes.  We fietsen niet op de stoep of op het plein. Bij de verkeersbrigadiers steken we lopend over. De brigadiers zorgen ervoor dat je veilig aan de overkant komt.  Laten we de school en het plein netjes houden en de bakken gebruiken als dat nodig is.  Als je aardig bent voor een ander, is die ander het meestal ook voor jou. Schelden, pesten en grove taal vermijden we dus. Laten we respect voor elkaar en elkaars spullen hebben.  Kun je problemen met andere kinderen niet samen oplossen, ga dan naar je juf of meester (of naar de juf of meester die dan op het plein is). Om vijf voor half negen en om tien over één gaat de bel. Vijf minuten later willen we graag met de lessen beginnen. Wilt u er naar streven dat uw kind op tijd op school is?

6.7 Fietsen We hebben een fietsenstalling met een beperkt aantal plaatsen. Om alle fietsen een goede plaats in de fietsenstalling te garanderen, hebben we de regel dat kinderen die verder dan 1 kilometer van school wonen, met de fiets mogen komen. Deze kinderen krijgen ook allemaal een nummer in de fietsenstalling, zodat ze een eigen plek hebben.

- 29 -


6.8 Sponsoring Onder sponsoring verstaan we geld, goederen of diensten die ter beschikking worden gesteld door bedrijven of instellingen in ruil voor naamsbekendheid. Het sponsorbeleid van onze school valt onder het sponsorbeleid van CNS, waarbij het convenant van de Besturenraad uitgangspunt is. In het convenant staan onder meer de grenzen van de wijze van reclamemaken omschreven. Het beleid richt zich op inzet van sponsorgelden voor de financiering van een aantal schoolse activiteiten. Uit sponsoring verkregen gelden worden besteed in overleg met de medezeggenschapsraad.

6.9 Buitenschoolse opvang Basisscholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden als ouders dit vragen. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de vakanties. Het bestuur van CNS heeft er, op basis van gepeilde wensen bij ouders, voor gekozen de buitenschoolse opvang uit te besteden aan een professionele kinderopvangorganisatie die de volledige eindverantwoordelijkheid voor de buitenschoolse opvang draagt. CNS heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met Welstede Kinderopvang B.V., Postbus 8028, 6710 AA Ede, tel. 0318 – 641616. Voor nadere informatie zie www.welstede.nl. Ouders zijn niet verplicht om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang die door de school geboden wordt, maar zij kunnen ook van andere mogelijkheden en organisaties gebruikmaken. Onze school heeft met Welstede Kinderopvang specifieke afspraken gemaakt over de organisatie, tijden, locatie enz. Formulieren en informatie over buitenschoolse opvang kunt u verkrijgen bij de directie. De kosten van de opvang komen geheel voor rekening van de ouders. Wanneer u arbeid en zorg combineert is het mogelijk een gedeelte van de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst terug te ontvangen. Via de website www.toeslagen.nl kunt u berekenen wat u terugkrijgt.

6.10 Ziekte en verzuim Bij ziekte van uw zoon of dochter worden wij graag vóór half 9 op de hoogte gesteld. Bezoek aan huisarts en tandarts ed. dienen bij voorkeur niet onder schooltijd plaats te vinden. Mocht dit echter niet mogelijk zijn verzoeken wij u te overleggen met de leerkracht voor geschikt tijdstip.

6.11 Leerplicht en verlofregeling Leerplicht Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Uw kind mag naar school als het 4 jaar is. Voor de vierde verjaardag mag uw kind al een aantal keren komen kennismaken. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Tot de 18e verjaardag valt uw kind onder de leerplichtwet.

Extra verlofdagen In bijzondere/specifieke gevallen en slechts met schriftelijke toestemming van de directie kan een extra vrije dag worden verleend.

- 30 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé” Een aanvraag voor een vrije dag moet tijdig bij de directie van de school worden aangevraagd en minstens zes weken van te voren. De directie moet zich bij dat besluit houden aan de regels van de leerplichtwet.

Vakantie buiten de schoolvakanties Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties met vakantie te gaan. Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Op ongeoorloofd verzuim voor vakanties, zogenaamd „luxe-verzuim‟, wordt streng toezicht gehouden. Wanneer een leerling ongeoorloofd verzuimt, moet de directie daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar. Bij de afdeling leerplicht van de Gemeente Ede kunt u meer informatie krijgen: Gemeente Ede Afdeling leerplicht Raadhuisstraat 117, Ede Telefoon: (0318) 68 03 98 E-mail: leerplicht@ede.nl Websites: www.ede.nl of www.postbus51.nl (onderwijs) of www.minocw.nl/leerplicht www.onderwijsinspectie.nl

6.12 Verwijdering en tijdelijke verwijdering (schorsing) van leerlingen Op elke school, dus ook bij ons, kunnen zich met een leerling problemen voordoen, die er toe kunnen leiden dat het bevoegd gezag met toepassing van artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) uiteindelijk besluit tot het (tijdelijk) verwijderen/schorsen van de betreffende leerling. De verwijdering/schorsing van leerlingen valt volgens de WPO onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Verwijdering:

Tot verwijdering kan worden overgegaan wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling. Verwijdering kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders van een leerling (verstoorde relatie ouders en school).

Tijdelijke verwijdering:

Een tijdelijke verwijdering is aan de orde wanneer het bestuur of directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Voor de volledige procedure kunt u zich richten tot de directie.

6.13 Foto’s in schoolgids en op de website Regelmatig worden er foto‟s gemaakt tijdens lessen en projecten die we ouders en belangstellenden graag willen laten zien. De foto‟s worden zonder naam gepubliceerd. De foto‟s kunnen toegepast worden voor publicaties van de school en/of gebruikt worden voor publicaties van CNS. Wanneer ouders / verzorgers bezwaar hebben tegen publicatie kunnen zij dit doorgeven aan de directie.

- 31 -


6.14 Computergebruik op school Ten aanzien van het computergebruik hanteert onze school de „Gedragscode voor het gebruik van computervoorzieningen‟ zoals die te vinden is op de website van CNS www.cnsede.nl. Deze gedragscode geldt voor iedereen die binnen de school een functie vervult, als leerling bij de school staat ingeschreven of anderszins voor of in opdracht van de school een taak verricht en is in beginsel van toepassing op elke vorm van computergebruik binnen de school. Wilt u hierover meer informatie kijk dan onder > Beleid en Regelingen > documenten > leerlingen.

6.15 Controle speeltoestellen De speeltoestellen worden jaarlijks aan een controlebeurt onderworpen en zonodig aangepast wanneer de veiligheid dit vraagt.

6.16 Schoolzwemmen In groep 5 krijgen de leerlingen schoolzwemmen. Het schoolzwemmen wordt verzorgd door zweminstructeurs van zwembad „De Peppel‟ en begeleid door de groepsleerkracht van de betreffende groep. In de gemeentelijke opzet voor het schoolzwemmen wordt gedurende een half jaar zwemles gegeven gedurende 1 uur per week. Per schooljaar wordt bekend gemaakt welke periode het schoolzwemmen plaatsvindt. De leerlingen worden per bus naar het zwembad vervoerd. De ouders moeten hiervoor een bijdrage betalen die jaarlijks wordt vastgesteld

6.17 Veiligheid Ontruimingsoefeningen Om in geval van brand of bij een andere calamiteit op de juiste wijze te kunnen handelen, heeft de school een schoolnoodplan of ontruimingsplan opgesteld. In het plan wordt onder meer aangegeven op welke wijze kinderen en medewerkers bij een calamiteit het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten. Ook staat aangegeven hoe hulpdiensten worden gealarmeerd en wie welke taken uitvoert bij de ontruiming van het gebouw. In ieder lokaal is een exemplaar van het ontruimingsplan aanwezig. De leerkrachten kennen de inhoud van het ontruimingsplan, zodat bij een calamiteit adequaat wordt gehandeld. Minimaal een keer per jaar organiseert de school een ontruimingsoefening. De ontruiming wordt geleid door een coördinator en de bedrijfshulpverleners (BHV-ers).. BHV-ers De BHV-ers hebben naast het verlenen van hulp bij ontruimingen ook tot taak het verlenen van eerste hulp en het beperken en bestrijden van een beginnende brand. Elke BHV-er is in het bezit van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener. RI&E’s Elke vier jaar vindt binnen de school een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) plaats. Met de RI&E wordt in kaart gebracht welke knelpunten zich mogelijk voordoen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin aangegeven hoe geconstateerde knelpunten kunnen worden verbeterd c.q. opgelost. - 32 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

6.18 Informatieverstrekking door de school aan gescheiden ouders We vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de vorderingen van hun kind en zaken die op school spelen. Alle belangrijke informatie vanuit het management en de groep wordt daarom op de site van de school gezet. Informatie die niet op de site staat wordt in tweevoud meegegeven aan het kind. Bij de contactgesprekken en bij informatieavonden is het van groot belang dat beide ouders aanwezig zijn. Kinderen, waarvan de ouders gescheiden zijn, krijgen een dubbele uitnodiging mee, waarin beide ouders gelijktijdig voor het gesprek worden uitgenodigd. Beide ouders krijgen op deze wijze dezelfde informatie over hun kind. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of ze beiden aanwezig zijn, of dat de keus wordt gemaakt dat een van de ouders het gesprek met de leerkracht voert.

- 33 -


7

Het resultaat

7.1 Algemeen We streven ernaar dat kinderen met respect voor hun persoonlijke mogelijkheden een hoog niveau van kennis en vaardigheden verwerven. Dit betekent dus niet dat we vinden dat elk kind naar het HAVO/VWO zou moeten na groep 8. Het betekent wel dat alles erop gericht moet zijn, dat elk kind op zijn/haar eigen niveau kan werken. Als we het hebben over zaken als de kwaliteit van ons onderwijs en de resultaten daarvan, dan bedoelen we daarmee een aantal factoren: Kwaliteit betekent hier de manier waarop we met kinderen willen omgaan, de kinderen een veilige plek willen geven. De laatste jaren hebben we m.n. gewerkt aan de uitbreiding van ons leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kwaliteit betekent ook dat we tegemoet kunnen komen aan verschillen tussen kinderen. We hanteren verschillende werkvormen, stellen kinderen in de gelegenheid om samen te werken, kunnen extra aandacht geven aan de wat zwakkere leerlingen en extra uitdagingen bieden aan kinderen die meer aankunnen. Om ons onderwijs goed te houden werken we systematisch vanuit een beleidsplan. Dit plan geeft richting aan onze ontwikkeling voor de komende vier jaar. Beschreven is op welke punten we ons onderwijs willen verbeteren, welke scholing we daarbij wenselijk vinden, etc. Om de resultaten van ons onderwijs te kunnen meten, hanteren we verschillende toetsen (CITOleerlingvolgsysteem, CITO-entreetoets, Cito-eindtoets, AVI-leestoets, SEO, Schoolvragenlijst, etc. ) De uitslag van de toetsen wordt met de ouders besproken. Op basis van toetsuitslagen kunnen we beslissingen nemen t.a.v. de begeleiding van de kinderen. Ook kunnen toetsuitslagen leiden tot beleidswijzigingen/-aanpassingen. De onderwijsinspectie kan de school bbezoeken in het kader van een periodiek kwaliteitsonderzoek. De inspecteur doet daarbij onderzoek naar de zorg voor de kwaliteit van de school, naar de kwaliteit van het onderwijs en leren en naar de opbrengsten die de school realiseert. Vanuit het laatste verslag van de inspectie kunnen we u melden dat de school op alle indicatoren voldoende of goed scoort. Bij het kwaliteitsaspect “schoolklimaat” schrijft de inspecteur o.m.: “Op basis van observaties en gesprekken die zijn gevoerd met leraren, leerlingen en ouders, stelt de inspectie vast dat de sfeer op de Cavaljé school goed is. Leraren hebben het gevoel dat zij deel uitmaken van een hecht team waarin een open collegiale sfeer heerst. Leerlingen voelen zich doorgaans prettig en veilig in de klas. Incidenten worden bespreekbaar gemaakt, de omgangsregels liggen vast en zijn ook regelmatig onderwerp van gesprek. Ouders ervaren de school als laagdrempelig met een herkenbaar christelijk karakter. De schoolleiding wordt door leraren en ouders als zeer ondersteunend en stimulerend ervaren.”

7.2 Kwaliteitszorg Zoals elke school wil ook de Cavaljé streven naar kwaliteit maar tegelijkertijd realiseren we ons dat kwaliteit een erg ruim en subjectief begrip kan zijn. Daarom willen wij duidelijk beschrijven vanuit onze visie wat voor ons kwalitatief goed onderwijs is en hoe wij denken dit te gaan realiseren. De Cavaljé wil: - 34 -


Schoolgids CNS-basisschool “Cavaljé”

     

Eigen doelstellingen realiseren Werken aan optimaal onderwijs resultaat Professioneel werken Aansturen op kwaliteit Duidelijke keuzes over beschikbare middelen Concurrerend zijn op basis van onderwijskwaliteit

Kwaliteit is voor ons de mate waarin wij onze eigen doelstellingen realiseren. Bij deze formulering is het van belang te weten welke doelstellingen we willen bereiken, met welke middelen we dat gaan doen en te bewaken of we de doelstellingen ook realiseren. Gevaar bestaat dat we alleen kijken naar kennis en vaardigheden, die eenvoudig meetbaar zijn, terwijl kwaliteit naar ons idee meer inhoudt. Wat het denken over kwaliteit vooral interessant maakt is, dat wat we vandaag kwaliteit noemen, dat morgen misschien niet meer is. Kwaliteit is geen statisch begrip. Voor ons een teken dat de kwaliteit van ons onderwijs een voortdurende en systematische zorg en aandacht behoeft. In onze onderwijsvernieuwing zal de zorg voor kwaliteit daarom niet alleen voorop staan maar ook een cyclisch proces zijn dat zich uitstrekt over de verschillende onderwijs aspecten. Basis hierbij is dat de kwaliteit van onderwijsvernieuwing waarin gewerkt wordt gewaarborgd blijft. Duidelijk moet echter wel zijn dat niet de mate van veranderen de kwaliteit van het onderwijs aangeeft maar dat het slechts dient om doelmatiger te kunnen zijn en kwalitatief verhogend moet zijn. De verandering zit in de mensen zelf en zal zijn weerslag krijgen op de leerlingen van de Cavaljé.

- 35 -

Schoolgids 2009-2010  
Schoolgids 2009-2010  

Gids met informatie voor de Cavaljé

Advertisement