Ekonomija 7

Page 1

#07

ׂ‫ ׉‬ɈƊٚ wƵǯǯɐ ׂ‫ׁׂ׀‬

Ir-riperkussjonijiet f inanzjarji tal-pandemija p8 ‫ ے‬mǞ ɈǞɼȲƊٚ ɈƊǙȺƊƮ‫ خخخ‬ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊǶٌǏɐɈɐȲ p16

Nota mill-Edituri

ǿƊȲ ßƵǶǶƊ

Warren Farrugia

I

ǶȁƊ ǞȺȺƊ ǐǙƊǶ ƮƊɩȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ׁ‫ٌׅ‬ǞǶ ɮƊǘƊȲ ǐǙƊƮƮƵǯǯǞȁ ƦǞǶٌ ȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ɈƊǶٌ!ȌɨǞƮׁٌ‫ׁٌׅ خ׉‬ ǞǶ ɮƊǘƊȲ ǶǞ ˛ǘȌǿ DzɐǶǶ ɩǞƵǙƵƮ ɐ ɩƊǙƮƊ ǿǞȁȁƊ ٌ ǏƊǿǞǶǯǞ‫ ة‬ ǙƊƮƮǞƵǿƊ‫ ة‬ȁƵǐȌɹǯǞ‫ ة‬ƊȁɹǯƊȁǞ ɐ ƊȁDzƵ ɈǏƊǶ ٌ DzƵǶǶȁƊ ȁƊǐǙǿǶɐ ȺƊǐȲǞ˛ƭƭǯǞ DzƦƊȲ‫خ‬ ÀƊٚ ǿǞȁ ɩǞƵǙƵƮ ǯǞȁȁȌɈƊ ǞǶǶǞ ǶٌȯɐƦƦǶǞDzɐ ɩǞƵǕƵƦ ƦٚǿȌƮ ȱƊɩɩǞ ǐǙƊȺٌȺƵǯǙǞƵɈ ǶǞ ȺƊȲɐǶɐ ǿǞǶǶٌƊɩɈȌȲǞɈƊǯǞƵɈ ɈƊȺٌȺƊǙǙƊ ƦǞƵɮ ǯǞǿɮǞ ǿƊǶٌǿǞɼɐȲǞ ȺƊƦǞƵɮ ɈDzȌǿȯǶǞ ɈDzɐȁ ǞǿȲƊɼɼȁƊ ǶٌǞǿɮǞǯƊ ɈƊǶٌ !ȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ ǏٚȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ خ‬ (Ɗȁ ɩƊȺȺƊǶ ƦǞƵɮ ˜ٌƊǙǙƊȲ ǕǞǿǐǙƊɈ‫ ة‬ƦƮƵɩ ǯǞǕɐ ȲǞǶƊɮɮƊɈǞ ȁɐǿȲɐ ɈƊٚ ǿǞɼɐȲǞ ǶǞ ɈƊɩ ȁǞǏȺ ǕƮǞƮ ǶǞǶǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ɐ ƊȁDzƵ ǐǙƊǶǶٌǿȌƮ ɈƊٚ ǐǙƊǯɮǞƵȁ ɈƊȁٌȁǞƵȺ‫خ‬ ǙƊǶƊ ȯƊǯǯǞɼ‫ ة‬DzȌȁȁƊ ǐǙƊȱǶǞȁ ƦǞɼɼƵǯǯƵƮ ƦǞƵɮ ǞȁȺǞƦɐ ǶٌƦǞǶƊȁƭ ǿƵǙɈǞƵǕ ɐ DzȲɐƭǯƊǶǞ ƦƵǯȁ ǞȺٌȺƊǙǙƊ ɈƊȁٌȁǞƵȺ ɐ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ‫© خ‬ƊɈɈ ǿƊ ȁƊȱƊȺ ǞǶٌǙȺǞƵƦ ǶǞ ƮƊɩȁ ǯǞǿɮɐ ǞƮ ǏٚǞƮ ɐ ǶٌƵƦƮƊ ɩƊǙƮƊ ǿǞȁȁǘȌǿ ǿƊ ɈǐǙƊƮƮǞ ǿǞȁǐǙƊǯȲ ǶٌȌǙȲƊ‫ خ‬ IٚƮƊȁ ǞȲٌȲǞǐɩƊȲƮ‫ ة‬ȲƊǯȁƊ DzǞǏ ǞǶٌ JɨƵȲȁ ȁǞƵƮƊ ɩDzȌǶǶ ǞɈٌɈǞƵȁǞ ȺƵɈɈ ɈƊٚ ɨȌɐƧǘƵȲȺ ɈƊٚ ‫ ة׀׀ׁٿ‬ƦٚǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ǶǞ ǯǶƊǙǙƊȱ ǞǶٌ‫ ׀ׅٿ‬ǿǞǶǯɐȁ‫ خ‬ßȌɐƧǘƵȲȺ ǶǞ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ȱƵƮ ǯƊǐǙɈɐ ȺȯǞȁɈƊ ƦǶƊ ȯȲƵƭƵƮƵȁɈ ǶǞɈٌɈɐȲǞɼǿɐ ǞȁɈƵȲȁ‫ خ‬ Nemmnu li jekk inkomplu ǿƵɮǯǞȁ ǏٚƮǞȁ ǞɈٌɈȲǞȱ ǶǞ ȱƦƊƮȁƊ‫ ة‬ ƊȁDzƵ ˛ȺٌȺɐƭƭƵȺȺ ǶǞ ȱƵƮ ǯǞDzȺƵƦ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ˛ǶٌǕǶǞƵƮƊ DzȌȁɈȲƊ Ƕٌ!ȌɨǞƮׁٌ‫ ة׉‬ǿƊ ȁƮɐǿɐɮ ǿƊ ȁƵȲȺȱɐ ƊDzɈƊȲ ǶƵǯȁ ǞƮٌƮƊɩǶ ˜ٌ ƊǙǙƊȲ ɈƊǶٌǿǞȁƊ‫خ‬

Kif sejra Malta? Maria Briguglio

P. 5


2

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

Ir-Rapport Annwali Ŋ¾ēϒ ¾ěĐϰ!ãěŊľ¾ēÿ

Silvan Mifsud

XȁɈƊȁɈ ˜ٌƊǙǙƊȲ ƊȲɈǞDzǶɐ ǶǞ DzɈǞƦɈ Ǐɐȱ ƮƊȁ ǞǶٌǕɐȲȁƊǶ DzȌȁɈ ǐǙǞƮɈ ǘƵDzDz ‫ٲ‬hƵDzDz ǞȁǙƊȲȺɐ ǶƵǯȁ Ƕ٧ƊǙǙƊȲ ȺɈƊɈǞȺɈǞƭǞ ȯȯɐƦǶǞDzƊɈǞ ɈƊƮ٧ƮƵ˸ƭǞɈ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ǐǙƊǶǶ٧‫ لכםכם‬ȁƊȲƊɩ ǶǞ ȺƊǶ٧ ƊǙǙƊȲ ɈƊ‫ٵ‬yȌɨƵǿƦȲɐ ‫ כםכם‬ǞƮ٧ƮƵ˸ƭǞɈ ɈƊǶ٧JɨƵȲȁ DzǞƵȁ ƮǞǕƜ ǯǶƊǙǙƊȱ ǞǶ٧‫ ממىל ښ‬ƦǞǶǯɐȁ‫ ى‬ hƵDzDz ǞǶ٧§ȲȌƮȌɈɈ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ JȲȌȺȺ ǐǙƊȺ٧ȺƵȁƊ ‫ כםכם‬ȺƵȲ ǯǞȁɼƵǶ ǐǙƊǶ٧ǶǞɨƵǶǶ ɈƊ‫ ٵ‬ƦƵǯȁ ǞɈ٧‫ מىםלښ‬ɐ ‫ נىםל ښ‬ƦǞǶǯɐȁ ƵɩȲȌ‫ ل‬ƮƊȁ ǞǏ˸ȺƵȲ ǶǞ ǐǙƊȺ٧ȺƵȁƊ ‫ כםכם‬ǞȁDzɐȁɐ ȱƵǐǙƮǞȁ ǞȁǙƊȲȺɐ ǶƵǯȁ ƮƵ˸ƭǞɈ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ɈƊ‫ ٵ‬ƦƵǯȁ Ƕ٧‫ ۈכל‬ɐ Ƕ٧‫ ۈלל‬ɈƊǶ٧§ȲȌƮȌɈɈ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ JȲȌȺȺ‫ ٳى‬XǶٌIƊɈɈǞ ɩȲƵɩ ǶǞ ƦƊȺȺƊȲɈ ƦٚǿȌƮ ɈƊǯǯƵƦ‫ خ‬XǶٌ§ȲȌƮȌɈɈ JȲȌȺȺ (ƵǿȺɈǞDzɐ ǐǙƊǶǶׂٌ‫ ׀ׂ׀‬ ȁǞɼƵǶ ǐǙƊǶ ‫ ׃ׂ׈خׁׂٿ‬ƦǞǶǯɐȁ‫˛ ة‬ǶɩƊȱɈ ǶǞ ǶٌǞɼƦǞǶƊȁƭǞ ˛Ƕٌ˛ȁƊȁɹǞ ȯɐƦƦǶǞƧǞ ǐǙƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ ׀ׂ׀‬ DzǞƵȁ ɈƊٚ ׁ‫ ׃خ‬ƦǞǶǯɐȁ 0ɩȲȌ‫( خ‬Ɗȁ ǞǏ˛ȺƵȲ ǶǞ ƮٌƮƵ˛ƭǞɈ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ǐǙƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ ׀ׂ׀‬DzǞƵȁ ɈƊٚ ׁ‫ ڭׁخ׀‬ɈƊǶٌ§ȲȌƮȌɈɈ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ JȲȌȺȺ ɐ ǶǞ ǶٌƊǿǿȌȁɈ ɈƊٚ ƮƵǯȁ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ȱƵƮ ǞȱƊȲȲƵƦ ǞȺٌ‫ ׇٿ‬ƦǞǶǯɐȁ ȺƊǶٌƊǙǙƊȲ ɈƊٚ (ǞƧƵǿƦȲɐ ׂ‫ خ׀ׂ׀‬

²ȌȲȺ‫ ك‬ÇǏ˸ƭƭǯɐ yƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɈƊǶ٧XȺɈƊɈǞȺɈǞDzƊ

IɈǞɈ ɈƊǶٌǐȲƊȁƵɈ ǞǶɐ ǙƊȲƵǐ ǞȲٌȲƊȯȯȌȲɈ ƊȁȁɩƊǶǞ ɈƊǶٌ ƊȁDz 'ƵȁɈȲƊǶǞ‫ خ‬IǞǘ ǞȁȺǞƦɐ ɈǐǙƊȲǞǏ ǞȁɈƵȲƵȺȺƊȁɈǞ‫ خ‬XƮٌƮƵȯȌȺǞɈǞ ǿƊǶٌƦƊȁƵDz ǿǞȲٌȲƵȺǞƮƵȁɈǞ wƊǶɈǞȁ ɈƵǶƊٚ ǐǙƊǶ ‫ ׇخ׀ׄ׈ة׀ׂٿ‬ ǿǞǶǯɐȁ ȺƊ ǶٌƊǙǙƊȲ ɈƊٚ (ǞƧƵǿƦȲɐ ׂ‫ ة׀ׂ׀‬ɼǞƵƮƊ ȺǞȁǞ˛DzƊȁɈǞ ɈƊٚ ‫ ׈خ׆ׁ​ׁةׁٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǯƵɩ ‫ ڭׇخׅ‬ǿƵɈƊ ǿȱƊƦƦƵǶ ǿƊٚ (ǞƭƵǿƦȲɐ ɈƊǶׂٌ‫( خ׉ׁ׀‬Ǟȁ ǞɼٌɼǞƵƮƊ ɈǞȲȲǞ˜ƵɈɈǞ ǶٌƵǏǏƵɈɈǞ ɈƊǶٌ ȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ǏƵǯȁ ǞǶٌȯȌȺɈ ɈƊɮٌɮȌǐǘȌǶ ɐ ƮٌƮǙɐǶ ɈƊǶٌǏƊǿǞǶǯǞ ɩȲƵɩ ǶǞɨƵǶǶ ɈƊٚ ȲƵɼǞǶǯƵȁɹƊ ǿǞȁDzƵǯǯƊ ƮƊDz DzȌǶǶɐ ǶǞ ǕƊȲƊ ɐ ǿǞȁȁ ȁƊǙƊ ǶٌȌǘȲƊ ǶٌǏƊɈɈ ǶǞ ǙƊǏȁƊ ȁǞƵȺ ǐǙƊɼǶɐ ǶǞ ǯǏƊƮƮǶɐ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌǞȁƭƵȲɈƵɹɹƊ ǶǞ ǕƊƦƵɈ ǿƊǐǙǘƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ خ‬ ٚȲǞȺȯȌȺɈƊ ǐǙƊǶǶٌDzȲǞɹǞ ǶǞ ǕƊƦƵɈ ǿƊǐǙǘƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ ة‬ǞǶٌ ƊȁDz 'ƵȁɈȲƊǶǞ DzǞƵȁ ǙƊȲƵǐ ƮǞȲƵɈɈǞɨƊ ȺƊƦǞƵɮ ǯǞȲȲƵǐȌǶƊ ǞǶٌǿȌȲƊɈȌȲǞɐǿ Ǐɐȱ ǞȺٌȺƵǶǏ ǿƊǙȲɐǐ ǿǞǶǶٌƦƊȁƵDz‫( خ‬Ɗȁ ǞǶٌ ǿȌȲƊɈȌȲǞɐǿ DzǞƵȁ ǯǞȁDzǶɐƮǞ ȺٌȺȌȺȯƵȁȺǯȌȁǞ ɈƊٚ ǙǶƊȺ Ǐɐȱ ȺƵǶǏ ǿǞǶǶٌƦƊȁƵDz ȱƊƦƵǶ Ƕׁٌׄ ɈƊٚ ȯȲǞǶ‫ خ׀ׂ׀ׂ ة‬jǞǏ ȁǞȺɈǐǙɐ ȁƊȲƊɩ ȁɐǿȲǞ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁǞ ɐ ȁƵǐȌɹǯǞ DzƵǶǶǘȌǿ ȯȲȌƦǶƵǿǞ ƦǞƵɮ ǞǙƊǶǶȺɐ ǶٌȯƊǐƊǿƵȁɈǞ Ǐɐȱ ǞƮٌƮƵǯȁ ǶǞ DzƵǶǶǘȌǿ ɐ ƊǶǶɐȲƊ ƊȯȯǶǞDzƊɩ ǐǙƊǶ ƮƊȁ ǞǶٌ ǿȌȲƊɈȌȲǞɐǿ‫ خ‬ ²ƊǶٌƊǙǙƊȲ ɈƊٚ (ǞƭƵǿƦȲɐ ׂ‫ ׀ׂ׀‬DzǞƵȁ ǘƵǿǿ ׁ‫ ׈ׂ׉ة‬ɈǞȯ ɈƊٚ ȺƵǶǏ ǶǞ DzǞƵȁɐ ɈƊǙɈ ǿȌȲƊɈȌȲǞɐǿ‫ خ‬ (Ɗɩȁ DzǞƵȁɐ ǯƊǿǿȌȁɈƊɩ ǐǙƊǶ ‫ ׉خׅ׉׆ٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǯƵɩ ‫ ڭ ׉خׅ‬ɈƊȺٌȺƵǶǏ DzȌǶǶɐ ǿȌǐǙɈǞ ǶǞȲٌ ȲƵȺǞƮƵȁɈǞ wƊǶɈǞȁ‫ خ‬²ƊǶٌƊǙǙƊȲ ɈƊٚ (ǞƭƵǿƦȲɐ ɈƊǶׂٌ‫ ة׀ׂ׀‬ǞǶٌȯƵȲȺɐȁǞ ȯȲǞɨƊɈǞ wƊǶɈǞȁ DzƵǶǶǘȌǿ ‫ ׆خׅ׀ׁٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ɈƊٚ ȺƵǶǏ ɈƊǙɈ ǿȌȲƊɈȌȲǞɐǿ‫˛ ة‬ǶɩƊȱɈ ǶǞ ȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊǶٌƊDzDzȌǿȌƮƊɹɹǯȌȁǞ ɐ ȺƵȲɨǞɹɹǞ ɈƊǶٌǞDzƵǶ DzƵǶǶɐ ‫ ׉خׄ׀ׂٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǏٚȺƵǶǏ ɈƊǙɈ ǿȌȲƊɈȌȲǞɐǿ‫( خ‬Ɗȁ ɈƊǶٌƊǙǙƊȲ DzǞƵȁ ǶٌƊDzɈƊȲ ȺƵɈɈɐȲ ǿǞǶȱɐɈ ǙƊɼǞȁ ǿǞǶǶٌǿǞɼɐȲǞ DzȌȁɈȲƊ ɈٌɈǞɮȲǞƮ ɈƊǶٌɨǞȲɐȺ ɈƊǶٌ! ßX(ׁٌ‫ خ׉‬

²ȌȲȺ‫ ك‬ªƊȯȯȌȲɈ ȁȁɩƊǶǞ ƊȁDz 'ƵȁɈȲƊǶǞ ɈƊ‫ ٵ‬wƊǶɈƊ

²ƊƦǞƵɮ ǯǐǙǞȁ ǶǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ˛ɼٌɼǿǞƵȁ ǏƵǯȁ ǞǶٌǶǞDzɩǞƮǞɈƜ ǕǞƵɈ ȁǞƵȱȺƊ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ ة‬ǞǶٌJɨƵȲȁ ɨƊȲƊ ȺٌȺƵǶǏ ǶǞ DzǞƵȁ ǐƊȲƊȁɈǞɈ ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊǶٌwƊǶɈƊ (ƵɨƵǶȌȯǿƵȁɈ ƊȁDz ‫ـ‬w( ‫( خف‬Ǟȁ ǶٌǞȺDzƵǿƊ ɈǞȯȯȲȌɨƮǞ ǐƊȲƊȁɹǞǯǞ ǶǞǶǶٌ ƦƊȁƵDz DzɐǿǿƵȲƭǯƊǶǞ ȺƊƦǞƵɮ Ǟȁٌ ȁƵǐȌɹǯǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞȺȺƵǶǏɐ ǙƊǶǶǞ ǯDzȌǶǶǘȌǿ DzƊȯǞɈƊǶ ƊƮƮǞɹǯȌȁƊǶǞ ȺƊƦǞƵɮ ǯƊǙƮǿɐ ƦǞǘ‫ خ‬²ƊǶٌ ƊǙǙƊȲ ɈƊٚ (ǞƧƵǿƦȲɐ ɈƊǶׂٌ‫ ة׀ׂ׀‬ɈƊǙɈ ƮǞȁ ǶٌǞȺDzƵǿƊ DzǞƵȁɐ ǙƊȲǐɐ ‫ ׇ׃ׅ‬ǏƊƭǞǶǞɈƜ ɈƊٚ ȺƵǶǏ ǶǞ ǯDzȌȯȲǞ ȺƵǶǏ ɈȌɈƊǶǞ ɈƊٚ ‫ ׁخ׈׀ׄٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ɐ ǿǞȁȁ ƮƊɩȁ ‫ ׁخׇ׈ׂٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǿƊ ǕƵɩɮ ɐɼƊɈǞ‫ خ‬ yƊǐǙǶƊȱ ƦǞǶǶǞ ȁƵȲǕƊٚ ȁǞɈDzƵǶǶƵǿ Ǐɐȱ ǞƮٌƮƵǯȁ ȯɐƦƦǶǞDzɐ‫ خ‬jǞǏ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯǞǕǞ Ǐ˛ȁƊȁɹǯƊɈ ǞƮٌ ƮƵ˛ƭǞɈ DzƦǞȲ ǶǞ DzƵǶǶɐ ǶٌJɨƵȲȁ ˜ׂٌ‫( د׀ׂ׀‬Ɗȁ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯǞǕǞ Ǐ˛ȁƊȁɹǯƊɈ ƦǞǶǶǞ ǶٌJɨƵȲȁ‫ ة׀ׂ׀ׂٌ˜ ة‬ ǙƊȲƵǐ ǿƊǶ ‫ ׅ׃׃ةׁٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǏٚƦȌȁƮȺ ɈƊǶٌJɨƵȲȁ‫ ة‬ǏƵǯȁ DzǞƵȁ ǘƵǿǿ ׁ‫ ׇ‬ǞǶٌƦȌȁƮ ǿƊǙȲɐǕǞȁ ǕȌƮƮƊ ˜ׂٌ‫ ׀ׂ׀‬ƦǞǶٌǿƊɈɐȲǞɈƊٚ ɈƊǐǙǘȌǿ ɈɨƊȲǯƊ ƦƵǯȁ ǞǶٌ‫ ׅ‬ɐ Ƕׂٌ‫ ׅ‬ȺƵȁƊ‫ ة‬ǏƵǯȁ ‫ ڭׁخ׃׈‬ɈƊǶٌ ƦȌȁƮȺ ɈƊǶٌJɨƵȲȁ wƊǶɈǞ ǘɐǿƊ ǿǞɼǿɐǿƊ ǘƊɩȁ wƊǶɈƊ ɐ ׁ‫ ڭ ׉خ׆‬ǘɐǿƊ ǿǞɼǿɐǿƊ ǿǞȁȁ ȲƵȺǞƮƵȁɈ ƦƊȲȲƊȁǞȁ‫ خ‬jɩƊɼǞ ‫ ڭ׀ׅ‬ɈƊǶٌƦȌȁƮȺ ɈƊǶٌJɨƵȲȁ ǘɐǿƊ ǿǞɼǿɐǿƊ ǿǞǶǶٌ ƊȁƵDz ǘƊɩȁ wƊǶɈƊ‫ خ‬

²ȌȲȺ‫ ك‬ªƊȯȯȌȲɈ ȁȁɩƊǶǞ ƊȁDz 'ƵȁɈȲƊǶǞ ɈƊ‫ ٵ‬wƊǶɈƊ

²ȌȲȺ‫ ك‬ªƊȯȯȌȲɈ ȁȁɩƊǶǞ ƊȁDz !ƵȁɈȲƊǶǞ ɈƊ‫ ٵ‬wƊǶɈƊ

²ȌȲȺ‫ ك‬ªƊȯȯȌȲɈ ȁȁɩƊǶǞ ƊȁDz 'ƵȁɈȲƊǶǞ ɈƊ‫ ٵ‬wƊǶɈƊ


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

3

Dejn Pubbliku jew Tkabbir Ekonomiku? IǞɈׂٌ‫ ׃‬ɈƊٚ IȲƊȲ ǞǶٌwǞȁǞȺɈȲɐ ɈƊǶٌ IǞȁƊȁɹǞ‫ ة‬Ƕٌ ȁȌȲ‫! خ‬ǶɯƮƵ !ƊȲɐƊȁƊ ǕǞƵ ȲȲƊȯɐȲɈƊɈ ǶǞ ȱƊǶ ǶǞ ƮٌƮƵ˛ƧǞɈ ǐǙƊǶǶׂٌ‫ ׀ׂ׀‬ȺƵȲ ǞDzɐȁ ɩǞȺȱ ȯȲȌƦƊƦƦǶǞ ƊDzƦƊȲ ǿǞȁȁ ‫ ڭׄخ׉‬ɈƊǶٌ §ȲȌƮȌɈɈ JȲȌȺȺ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ‫ خ‬ XȁǏƊDzDzƊȲ ǶǞ ˛Ƕٌ ɐƮǐƵɈ ɈƊǶׂٌ‫ ׁׂ׀‬ ǞǶٌJɨƵȲȁ DzǞƵȁ ǞȯȯȲƵɨƵƮƊ ǶǞ ǐǙƊȺٌ ȺƵȁƊ ׂ‫ ׀ׂ׀‬DzǞƵȁ ȺƵȲ ǞDzȌǶǶɐ ƮƵ˛ƭǞɈ ɈƊٚ ‫ ׂ​ׂخׁٿ‬ƦǞǶǯɐȁ‫ خ‬

ǞɈٌɈDzƊƦƦǞȲ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ ǶƊƮƊȲƦƊ ƮǞȁ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ɈDzɐȁ ǙƊǐƊ ɈƊǶٌ ȯƊȺȺƊɈ‫ خ‬JǙƊǶǘƵDzDz ǘɐ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ǶǞ ǶٌJɨƵȲȁ ǯǞƦȱƊٚ ǯȺȌȺɈȁǞ ǶǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ǿǞǶȱɐɈǞȁ ǿǞǶǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ خ‬ §ƵȲȌ‫ ة‬ƊDzɈƊȲ ǿǞƮٌƮƵǯȁ ȯɐƦƦǶǞDzɐ‫ ة‬ Ǐ ٚƮƊȁ ǞǶٌȯɐȁɈ‫ ة‬ǞǶٌǙȺǞƵƦ ɈƊǐǙȁƊ ǐǙƊȁƮɐ ǯDzɐȁ ǞǏǏɐDzƊɈ Ǐɐȱ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲǞ ƵDzȌȁȌǿǞƭǞ ȯȲƵɼƵȁɈǞ ɐ ǶٌǕȌƮƮƊ ǶǞ ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊǐǙǘȌǿ ɈǞȺɈƊٚ ɈǞDzƦƵȲ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ‫ خ‬jǞǏ ȺƵȲ ǞDzɐȁ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ

hƵDzDz ǞȁǙƊȲȺɐ ǶƵǯȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ȺɈƊɈǞȺɈǞƭǞ ȯȯɐƦǶǞDzƊɈǞ ɈƊƮٌƮƵ˛ƭǞɈ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ǐǙƊǶǶׂٌ‫ ة׀ׂ׀‬ȁƊȲƊɩ ǶǞ ȺƊǶٌƊǙǙƊȲ ɈƊٚ yȌɨƵǿƦȲɐ ׂ‫ ׀ׂ׀‬ ǞƮٌƮƵ˛ƧǞɈ ɈƊǶٌJɨƵȲȁ DzǞƵȁ ƮǞǕƜ ǯǶƊǙǙƊȱ ǞǶٌ‫ ׃׃خׁ ٿ‬ƦǞǶǯɐȁ‫ خ‬

ɈɐȲǞȺɈǞDzɐ ɩƊȲƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ د‬ jǞǏ ɈǞȺɈƊٚ wƊǶɈƊ ɈǞȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁƊ ȲɐǙǘƊ ȺƊƦǞƵɮ ɨƵȲƊǿƵȁɈ ɈǞǕƦƵƮ ǶƵǯǘƊ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ˛ȺٌȺƵɈɈɐȲǞ ƮǞǕǞɈƊǶǞ‫ د‬jǞǏ ȺƵȲ ǯǞȁƦǞƮǶɐ ǞȺٌȺƵȲɨǞɹɹ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯǞ ǘƵDzDz DzǞǏ ǯǞƮǘƵȲ ǶǞ ǶٌǿƵɩǕƊ ɈƊǶٌɐɼɐ ɈƊٚ ɈƵDzȁȌǶȌǕǞǯǞ ǕȌƮƮƊ ǏٚƮƊȁ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ǿƊ ǯǞȺɈƊٚ ǯɩƊȱƊǏǏƊǘƊ ǙƊƮƮ‫ د‬XɈٌɈɩƵǕǞƦǞƵɈ ǐǙƊǶ ƮƊɩȁ ǞǶٌǿǞȺɈȌȱȺǞǯǞƵɈ ǯƵǙɈǞƵǕɐ ȺɈɐƮǯɐ‫ ة‬ȯȯǯƊȁƊȲ ȺƵȲǯɐ‫ خخخ‬ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ƊɹɹǯȌȁǞ ɐ ƮƵƭǞɼǯȌȁǞǯǞƵɈ

²ȌȲȺ‫ ك‬ÇǏ˸ƭƭǯɐ yƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɈƊǶ٧XȺɈƊɈǞȺɈǞDzƊ

hƵDzDz ǞǶٌ§ȲȌƮȌɈɈ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ JȲȌȺȺ ǐǙƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ ׀ׂ׀‬ȺƵȲ ǯǞȁɼƵǶ ǐǙƊǶٌ ǶǞɨƵǶǶ ɈƊٚ ƦƵǯȁ ‫ ׃خׁׂٿ‬ȺƊ ‫ ׅخׁׂ ٿ‬ƦǞǶǯɐȁ‫ ة‬ ƮƊȁ ǞǏ˛ȺƵȲ ǶǞ ǐǙƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ ׀ׂ׀‬ ǞȁDzɐȁɐ ȱƵǐǙƮǞȁ ǞȁǙƊȲȺɐ ǶƵǯȁ ƮƵ˛ƭǞɈ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ɈƊٚ ƦƵǯȁ Ƕׁٌ‫ ڭ׀‬ ɐ Ƕׁٌ​ׁ‫ ڭ‬ɈƊǶٌ§ȲȌƮȌɈɈ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ JȲȌȺȺ‫ خ‬ IǶٌȌȯǞȁǯȌȁǞ ɈǞƵǐǙǞ ȯƵȲȌ‫ ة‬ƊDzɈƊȲ ǿǞȁ DzƵǿǿ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯǞDzƦƵȲ ǞƮٌƮƵǯȁ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ǶٌǞȁDzɩǞƵɈ ɈƊǐǙȁƊ ǐǙƊȁƮɐ ǯDzɐȁ Ǐɐȱ DzƵǿǿ ȱǞƵǐǙƮƊ ɈǞƭDzǞƵȁ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ɐ DzƵǿǿ ser ikollna strutturi ekonomici ƦٚȺƊǙǙǞɈǘȌǿ ǶǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞɮȯȲɐȁƊɩ

IL-FAQAR IǞȺׂٌ‫ ׆‬Ɉٚ ȯȲǞǶ‫ ة‬ǶٌɐǏ˛ƭƭǯɐ ȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɈƊǶٌǞȺɈƊɈǞȺɈǞDzƊ‫ ة‬ ǞȯȯɐƦǶǞDzƊ ȲٌȲǞɼɐǶɈƊɈ ɈƊǶٌǞȺɈɐƮǯɐ ƵɩȲȌȯƵɩ Ǐɐȱ ǞƮٌ ƮǙɐǶ ɐ ǶٌǶǞɨƵǶǶ ɈƊٚ ǐǙƊǯɮǞƵȁ ǐǙƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ خ׀ׂ׀‬

ƮƊɩDz ǶǞ ȱƵƮ ǞƦƊɈɐ ǿǞȁȁ ȁɐȱȱƊȺǞǯǞƵɈ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ȺƵɨƵȲǞ DzǞƵȁƵɈ ɈƊٚ ‫( خڭ ׃خ׃‬Ɗɩȁ ǞȲٌȲƊɈǞ DzǞƵȁɐ ‫ ڭ ׃خ׀‬ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁ ƮƊɩDz ȲƵǕǞȺɈȲƊɈǞ ǐǙƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ خ׉ׁ׀‬

IȌȺɈ ǙƊǏ ȁƊ ƊǏǏƊȲǞǯǞƵɈ ȌǙȲƊǯȁ‫ ة‬ƮƊȁ ǶٌǞȺɈɐƮǯɐ ǯǞȁDzǶɐƮǞ ȺɈƊɈǞȺɈǞDzƊ ƮɩƊȲ ǞȲٌȲƊɈƊ ɈƊٚ ȁǞƵȺ ǶǞ ǯDzɐȁɐ DzǶƊȺȺǞ˛DzƊɈǞ ƦǙƊǶ ȱƵƮ ǞȺȌǏȲɐ ǿǞȁȁ ȁɐȱƊȺȺǞǯǞƵɈ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ǯƵɩ ǿǞȁȁ ȁɐȱƊȺȺǞǯǞƵɈ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ƦٚǿȌƮ ȺƵɨƵȲ‫ خ‬XǶٌǶǞɨƵǶǶ ɈƊٚ ȁɐȱȱƊȺ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ǘɐɩƊ ƦƦƊɼƊɈ Ǐɐȱ DzƵǿǿ ȯƵȲȺɐȁǞ ǶǞ ǯǐǙǞɮɐ ǏٚƮƊȲ ǞDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǙƊǶǶȺɐ ǐǙƊǶ ȁɐǿȲɐ ɈƊٚ ƊǏǏƊȲǞǯǞƵɈ‫ ة‬ǏƵǯȁ ǕƵɩ ǞƮƵȁɈǞ˛DzƊɈǞ ƮǞȺƊٚ ƊǏǏƊȲǞǯǞƵɈ‫ ة‬ǏƵǯȁ ǏȌȺɈǘȌǿ ǞȁȺǞƦɐ ȯƵȲƵɼƵǿȯǯɐ‫ ة‬ǯƵDzDz ǏƊǿǞǶǯƊ ɈǞ˜ƊǙɮ ɈǙƊǶǶƊȺ ǐǙƊǶ ǕǞǿǐǙƊ ƦɈƊǶƊ ǯƵɩ ǯƵDzDz ǏƊǿǞǶǯƊ ǘǞǯǞƵɮ DzƊȯƊƭǞ ǞɼȌǿǿ ǞƮٌƮƊȲ ɈƊǐǙǘƊ ȺǙɐȁƊ‫ ة‬ǏȌȺɈ ǶٌȌǙȲƊǯȁ‫ خ‬

hƵDzDz ɩǞƵǙƵƮ ǯƊȲƊ ȲٌȲƊɈǞ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁǞ ƦٚȁɐȱȱƊȺ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ǯƵɩ ƦٚȁɐȱȱƊȺ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ȺƵɨƵȲ Ǐ ٚƮƊɩȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ׁ‫ ׀‬ȺȁǞȁ‫ ة‬ǯǞȁȁȌɈƊ ǶǞ ȲٌȲƊɈƊ ɈȌȁȱȌȺ ǿƵɈƊ ǯDzɐȁ ǘƵǿǿ ɈDzƊƦƦǞȲ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ‫ س‬DzǞǏ wƊǶɈƊ DzƵǶǶǘƊ ǏٚƮƊɩȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ȺȁǞȁ ȺƊǶׂٌ‫ خ׉ׁ׀‬

ٚƮƊȁ ǞǶٌǿȌƮ ȯƵȲȺɐȁƊ ɈǞǕǞ ǿƵȱǯɐȺƊ ǶǞ ȱƵƮ ɈƦƊɈǞ ǿǞȁȁ ȁɐȱȱƊȺ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ‫ س‬ǯƵDzDz ȯƵȲȺɐȁƊ ǿƊ ɈǞ˜ƊǙɮ ɈǙƊǶǶƊȺ ǐǙƊǶ ɈǶǞƵɈƊ ǿǞƮٌƮǞȺƊٚ ƊǏǏƊȲǞǯǞƵɈ ǿƊǐǙɼɐǶǞȁ‫ خ‬wǞȁٌȁƊǙƊ ǶٌȌǙȲƊ ȯƵȲȺɐȁƊ ɈDzɐȁ ǿƵȱǯɐȺƊ ǶǞ ȱǞƵǐǙƮƊ ɈƦƊɈǞ ǿǞȁȁ ȁɐȱȱƊȺ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ȺƵɨƵȲ ǯƵDzDz ȯƵȲȺɐȁƊ ǿƊ ɈDzɐȁɮ ɈǞ˜ƊǙ ɈǙƊǶǶƊȺ ǐǙƊǶ ƵȲƦƊٚ ǯƵɩ ƊDzɈƊȲ ǿǞƮٌƮǞȺƊٚ ƊǏǏƊȲǞǯǞƵɈ ǿƊǐǙɼɐǶǞȁ‫ خ‬ IǶׂٌ‫ ة׀ׂ׀‬ǞǶٌȲƊɈƊ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁǞ ǶǞ ȱƵƮ ǞƦƊɈɐ ǿǞȁȁ ȁɐȱȱƊȺǞǯǞƵɈ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ DzǞƵȁƵɈ ɈƊٚ ‫ ڭ ׇخ׈‬ɐ ȲٌȲƊɈƊ ɈƊٚ

wƵɈƊ ǿƦƊǐǙƊƮ ɩǞƵǙƵƮ ǞǙƊȲƵȺ ǶƵǯȁ ǞƮٌƮǞȺƊٚ DzȲǞɈƵȲǯǞ ǶǞ ȺƵǿǿƵǯɈ ȱƊƦƵǶ ƦٚƊDzɈƊȲ ƮƵɈɈƊǶǶ‫ ة‬ǯǞȁȁȌɈƊ ǶǞ ǶٌȌǐǙǶƊ DzȲǞɈƵȲǯɐ ǶǞ ǶٌƊDzɈƊȲ ǞȲƵǕǞȺɈȲƊ ȁɐȱȱƊȺ DzǞƵȁ ǶǞ ɩǞƵǙƵƮ ǞDzɐȁ ǯǞȺɈƊٚ ǯǿɐȲ ƦɈƊǶƊ ɈƊٚ ǕǞǿǐǙƊ ٙǶ ƦȌǐǙȌƮ ǿǞƮٌƮƊȲ ‫ ى‬ƦٚȲƊɈƊ ɈƊٚ ‫ خڭ ׉خׂ׃‬àƊȲƊ ƮǞDz‫ ة‬ ǘƵǿǿ ǞȲٌȲƊɈƊ ɈƊٚ ׁ‫ ڭ׃خ׆‬ǏƵǯȁ ɩǞƵǙƵƮ ǿƊ ǯDzɐȁɮ DzƊȯƊƭǞ ǯǙƊǶǶƊȺ ǐǙƊǶ ȺȯǞɼƊ ǿǘɐɮ ǞȯȯǯƊȁƊɈƊ ɈƊٚ ‫ ׀ׇׄٿ‬ǯƵɩ ƊDzɈƊȲ‫ خ‬wǞȁȁ ȁƊǙƊ ǶٌȌǙȲƊ ǶٌDzȲǞɈƵȲǯǞ ɈƊٚ ǯƵDzDz ȯƵȲȺɐȁƊ ǘɐɩǞƵɮ ȱƵƮ ǯƊȱƊٚ ǶɐȲƊ ˛Ƕٌ ȯƊǐƊǿƵȁɈǞ ɈƊȺٌȺƵǶǏ Ǐɐȱ ǞƮٌƮƊȲ ǯƵɩ Ǐɐȱ ȺȯƵǯǯƵɼ ȌǙȲƊ‫ ة‬ǯƵDzDz ȯƵȲȺɐȁƊ ǯǞ˜ƊǙɮ ǯǞƵDzȌǶ ǶƊǙƊǿ ǯƵɩ ǙɐɈ DzɐǶǶ ǕǞǿǐǙƊ ǯƵɩ ǯƵDzDz ǯǞ˜ƊǙɮ ǞɼȌǿǿ ǞƮٌƮƊȲ ȺǙɐȁƊ ˛ɮٌɮǞɈɩƊ‫ ة‬DzȌǶǶǘƊ DzƵǶǶǘȌǿ ȲƊɈǞ ɈƊٚ ƦƵǯȁ ‫ ׆‬ ‫ ڭ‬ɐ ‫ خڭ ׇ‬XȁɈƵȲƵȺȺƊȁɈǞ ǶǞ DzɩƊɼǞ DzɐǶǙƊƮƮ ǯǞȺɈƊٚ ǯǞɮɈȲǞ DzƊȲȌɹɹƊ ‫ـ‬ȲƊɈƊ ƦƊɮɮƊ ǶǞ ǿƊ ǯǞ˛ǶǙɐɮ ǯǞɮɈȲɐ DzƊȲȌɹɹƊ ɈƊٚ ׂ‫ فڭׄخ‬ɐ ǿƊ ǯǞƮǘƵȲ ǶǞ ǘƵǿǿ ǙƊƮƮ ǶǞ ǿƊ ǯǞ˜ƊǙɮ ǯǞɮɈȲǞ ǿƊǐȁƊ ɈƊǶٌǙƊȺǞǶ‫ ة‬ɈƵǶƵɨǞɼǯȌȁǞ ǯƵɩ ǿȌɩƦƊǯǶ‫خ‬

ǏٚɩƊȱɈǘȌǿ‫ خ‬ yǞȺȯƵȲƊ ǶǞ ǿƊ ȁƊǐǙǿǶɐɮ ɼƦƊǶǯǞ ƦǙƊǶǿƊ ȺƊȲɐ ǏƵǯȁ ɈǞƮǙȌǶ ǶٌǞǿƦǞƵȲDzƊ ٗ ǶȌƧDzƧǘƊǞȁ XȺǶƊȁƮ٘‫ ة‬ǏƵǯȁ ǿȌȲȁƊ ȁǞȯȯȲȌɨƊɩ ȁǞȯȯƵȁƵɈȲƊɩ ȺƵɈɈɐȲ ǶǞ ȱƊɈɈ ǿƊ ǏǘǞǿȁƊ ɐ ǶǞ ȯȯȲȌɨƊǯȁƊ ȁǞȲȲƵǐȌǶƊɩ ƦٚǙƊǏȁƊ ȲƵǐȌǶǞ ǞƵƦȺƊ ǶǞ ɩƊȺȺƊǶ ƦǞƵɮ ƮƊȁ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ DzɩƊɼǞ ȱɈǞǶȁǞƵǘ ȱƊƦƵǶ ǿƊ ƦƵƮƊ‫ خ‬ JǙƊǶǶٌǏɐɈɐȲ ɈƊǐǙȁƊ ɐ ɈƊٚ ɩǶǞƵƮȁƊ

²ȌȲȺ‫( ك‬ǞȺDzȌȲȺ ɈƊǶ٧ ɐƮǐƵɈ ‫לםכם‬

ǿƊ ȁǞȺɈǐǘɐɮ ȁƊǐǙǿǶɐ ɼƦƊǶǯǞ ƊDzɈƊȲ ƦǙƊǶ ƮƊɩȁ‫خخخخ‬ɐ ǞȺȺƊ ǶǞ ƊȁDzƵ ǐǙƊȁƮȁƊ ǿǞȁǞȺɈƵȲɐ ȲƵȺȯȌȁȺƊƦƦǶǞ ǐǙƊǶǶٌDzȌȌȲƮǞȁƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌ ǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ǐǙƊǶ ɩƊȲƊ Ƕٌ! ßX(ׁٌ‫ ة׉‬ȁǞȺȯƵȲƊ ǶǞ ƮƊȁ ǿƊ ǯɩƊȺȺƊǶɮ ǐǙƊǶ ǘƊǏȁƊ ƮǞȺDzȌȲȺǞ ɐ ȲƊȯȯȌȲɈǞ ȺƦǞƵǙ ‫ـ‬ǶǞ ǯ˛ȺȺȲɐ ǙƊǏȁƊ ȺȯƵǯǯƵɼ ǏٚDzȌȁȺɐǶƵȁɹǞ‫ ف‬ǿǞȁǐǙƊǯȲ ȲǞɼɐǶɈƊɈǞ DzȌȁDzȲƵɈǞ‫( خ‬Ɗȁ ǘɐ ɼǿǞƵȁ ǏƵǯȁ ǶٌǞȺȯƊɹǯɐ ǶǞ ˛ǘ ȁƊǙǶɐ Ƕٌ˜ɐȺ ɐ ǶٌǙǞȁ ȺȯǞƭƭƊ‫خ‬


4

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

§ȲȌǕƵɈɈǞ ɈƊٚ ȲǞƭƵȲDzƊ ˜ٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ȺƊƦǞƵɮ ǞȁȺƊǙǙɐ ǶٌƵƮɐDzƊɹɹǯȌȁǞ ɐ Ƕٌɐɼɐ ɈƊǶٌǶǞȁǐɩƊ wƊǶɈǞǯƊ JȲƵɈƊ ɈɈƊȲƮ ˛ ǙƮƊȁ Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ wƊǶɈǞǯƊ ǐǙƊǶǶٌXȁȁȌɨƊɹɹǯȌȁǞ (ǞǕǞɈƊǶǞ ɈǞɈDzƵǶǶƵǿ ƮɩƊȲ ɈǶǞƵɈ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ǶǞ ȱƵƮ ǞȺǞȲɐ ǿǞǶǶٌÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ ɈƊٚ wƊǶɈƊ ɐ ǶǞ ȺƊƦɐ ȺٌȺȌȺɈƵȁȁ ǿǞǶǶٌǞȺɈƵȺȺ ƊɩɈȌȲǞɈƜ

Greta Attard

mٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɈƊǶٌǞȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ƊȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ‫ ة‬ǶǞ ǕǞƵɈ ǞȯȯɐƦƦǶǞDzƊɈƊ ˜ׂٌ‫ ة׉ׁ׀‬ ɈǞȯȯȲƵɼƵȁɈƊ ɨǞɼǯȌȁǞ ȺƊƦǞƵɮ wƊǶɈƊ ȺȺǞȲ ǶƊɐȁƧǘȯƊƮ ǐǙƊǶ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ɈƊǶٌǞȁɈƵǶǶǞǐƵȁٌ ɹƊ ƊȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ȺƊǶׂٌ‫ ة׀׃׀‬ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊٚ ȺƵȲǯƵ ɈƊٚ ȯǯƊȁǞǯǞƵɈ ɈƊٚ ƊɹɹǯȌȁǞ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǯǞǕɐ ǞǿȯǶǞǿƵȁɈƊɈǞ Ǐ ٚƮǞɨƵȲȺǞ ǏƊɼǞǯǞƵɈ ƮǞǏǏƵȲƵȁɈǞ‫ خ‬ XǶٌȯǯƊȁǞǯǞƵɈ ǶǞ ǯǞǕɐ ǞǿȯǶǞǿƵȁɈƊɈǞ ˜ٌƵɩɩƵǶ ǏƊɼǞ ȺƵ ǯȺƵȲɨɐ ƦǙƊǶƊ ȯƵƮƊǿƵȁɈ ǐǙƊǶ ǏƊɼǞǯǞƵɈ ɈƊǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ˛ǶٌǏɐɈɐȲ ǕƵǯǯǞƵȁǞ‫ خ‬ mٌǐǙƊȁ ɈƊٚ ƮǞȁ ǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ȁƊɹɹǯȌȁƊٌ ǶǞ ǘɐɩƊ ǶǞ ȁȌǙȌǶȱɐ ǞǿȯǯǞƵǐǞ ˛ȺٌȺƵɈɈɐȲ ɐ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ȁƊȲƊɩ ǞǶٌƦƵȁƵ˛ƭƭǯǞ ǿǞǕǯɐƦƊ ǿǞȁȁ ƮǞȁ ǞǶٌǿƵɩǕƊ ɈƊٚ ǞȁȁȌɨƊɹɹǯȌȁǞ ǶǞ ȱƵƮ ǯǞȁǙȌǶȱɐ ǞɼǯƵƮ ȺƵǐǿƵȁɈǞ ˛ȺٌȺȌƭǯƵɈƜ wƊǶɈǞǯƊ‫ خ‬jǞƵȁ ǐǙƊǶǘƵDzDz ǶǞ Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ wƊǶɈǞǯƊ ǐǙƊǶǶٌXȁȁȌɨƊɹɹǯȌȁǞ (ǞǕǞɈƊǶǞ ‫ـ‬w(X ‫ ف‬ ǕǞƵɈ ǿƊǐǙɼɐǶƊ ƦǙƊǶƊ ǶٌƵȁɈǞɈƜ ȯȲǞǿƊȲǯƊ ǶǞ ȺƵ ɈǞƵǙɐ ǙȺǞƵƦ ƮǞȁ ǶٌǞȁǞɹǯƊɈɈǞɨƊ‫ ة‬ƦٚDzȌǶǶƊƦȌȲƊɹɹǯȌȁǞ ǿƊȺٌȺƵɈɈɐȲǞ ȯȲǞɨƊɈǞ ɐ ƮƊɩDz ȯɐƦƦǶǞƭǞ‫ ة‬ɐ ƊǶǶȌDzƊɈ ǏȌȁƮǞ ȺƊƦǞƵɮ ɈȌǏǏȲǞ ƊȯȯȌǕǕ ǿƵǙɈǞƵǕ ƦǞƵɮ ɈǞȁɈǶƊǙƊȱ ǞǶٌǿǞȲƊ ɈƊǶٌǐɨƵȲȁ‫ ب‬ƮǞDz ǶǞ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ǯǞȁƦǞƮƵǶ ˜ٌƊȱɩƊ ǕɐȲǞȺƮǞɹɹǯȌȁǞ ǶǞ ǿǞȁȁǘƊ ǯǞǕɐ ɮȯȲɐȁƊɈǞ ǶٌǞƮƵƊɈ ȲƵǶƊɈƊɈǞ ǿƊǶٌ X‫ خ‬IǞǶǏƊɈɈ‫ ة‬Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ ȱƵƮ ɈƊǙƮƵǿ Ǐɐȱ ƮǞɨƵȲȺǞ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ǶǞ ǘɐǿƊ ǿǿǞȲƊɈǞ ȺƊƦǞƵɮ ǶٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ȺȺǞȲ ȯƊȲɈǞ ǿǞǶǶٌǙƊǯǯƊ ɈƊٚ DzɐǶǯɐǿ‫ خ‬

ƦǞƵɮ ǞǶٌǶǞȁǐɩƊ ǿǞɈDzƵǶǶǿƊ ɈǞǕǞ ǿǞǏɈǞƵǘǿƊ ǿǞȺٌȺǞȺɈƵǿǞ‫ ة‬ɐ ǐǙƊǶƮƊȱȺɈƊȁɈ ɈDzɐȁ ɈǞȺɈƊٚ ɈǞǕǞ ȯȲȌƭƵȺȺƊɈƊ‫ خ‬ٚƮǞȁ ǶٌǐǙƊǯȁɐȁƊ ȺƵ ɈǞȁǙȌǶȌȱ ٚǞǶ Ǐɐȱ ǿǞȁȁ ׁ‫ ׀׀‬ȺǞƵǐǙƊ ɈƊٚ ƮƊɈƊ ȺƊƦǞƵɮ ɈǐǙǞȁ ǶٌǞȯȯȲȌƭƵȺȺƊȲ ɈƊǶٌǶǞȁǐɩƊ‫ خ‬ (Ɗȁ ǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈ ȺƵ ǯǞȁDzǶɐƮǞ ɈٌɈƊǙȲǞǕ ɈƊȁٌ ȁǞƵȺ ˜ٌǞȺȯǯƵǐƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌǞȺȯƵƵƧǘ ƮƊɈƊ ȺƊƦǞƵɮ ƮǞȁ ɈDzɐȁ ɈǞȺɈƊٚ ɈǞǕǞ ȯȲȌƭƵȺȺƊɈƊ ƦǞǶٌDzȌǿȯǯɐɈƵȲ‫ خ‬

ǿƊɈٌɈƵDzȁȌǶȌǕǞǯƊ‫ ة‬ǏƵǯȁ ƮǞȁ ȺƵ ɈǐǙǞȁǘȌǿ ˜ٌǞɼɨǞǶɐȯȯ ƊDzDzƊƮƵǿǞDzɐ‫ ة‬ɐ ǐǙƊǶƮƊȱȺɈƊȁɈ ɈǞɼȲƊٚ ˛ǘȌǿ ǶٌǞǿȯȌȲɈƊȁɹƊ ɈƊǶٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁٌ ɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ǿǞȁȁ ƵɈƜ ƮƊȱȺǘƵDzDz ɹǐǙǞٌ ȲƊ‫ خ‬IٚƮƊȁ ǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈ ȺƵ ɈǞȁǙȌǶȌȱ ȯɐȯƊ ǶǞ ɈƊǙƮƵǿ ƦǶٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ‫ ة‬ȁɐǿȲɐ ɈƊٚ ǶȌǐǙȌƦ ɈƊǶٌǶǞɈɈƵȲǞɼǿɐ ɐ ȯȲȌٌ ǐȲƊǿǿǞ ɈƊٚ ɈƊǙȲǞǕ ǐǙƊǶǶٌǐǙƊǶǶǞƵǿƊ ɐ ǐǙƊǶǶٌƊȁǞǿƊɈɐȲǞ‫ خ‬

Iɐȱ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ǶǞȁǯƊ ɈƊٚ ɮȌǐǙȌǶ‫ ة‬ƦǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈ ƦǶٌǞȺƵǿ ɈƊٚ ÀƵɮɈ §ȲȌƧƵȺȺǞȁǐ‫ ة‬ǞȲٌȲǞƭƵȲٌ DzƊɈɐȲǞ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ȱƵƮ ǞȺƊǙǙɐ ǶٌǐǙȌƮٌ ƮƊ ɈƵDzȁǞDzƊ ȺƊƦǞƵɮ ǞǶٌwƊǶɈǞ ǿǞDzɈɐƦ ǯǞǕǞ ǿǞǏɈǞƵǘƵǿ ɐ ȯȲȌƭƵȺȺƊɈ‫ خ‬mٌǞȺǏȌȲɹǞ Ǐ ٚƮƊȁ ǞȲٌȲǞǐɩƊȲƮ ȺƵ ǯǞȁDzǶɐƮɐ ɈٌɈǞɈǯǞƦ ɈƊٚ ȲǞɼȌȲȺǞ ɐ ǐǙȌƮƮƊ ƵɼǞȺɈƵȁɈǞ ȺƊƦǞƵɮ ǞDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞȁɈɐɼƊɩ ǿǞȁȁ DzɩƊǶɐȁDzɩƵ ǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ǶǞ ɈǞɮɈǞƵȱ ɈǞȯȯȲȌƭƵȺȺƊ ǶٌDzǞɈƦƊ wƊǶɈǞǯƊ‫˛ ة‬Ƕٌ ɩƊȱɈ ǶǞ ǯǞȁǙȌǶȱɐ ǞDzɈƊȲ ǐǙȌƮȌƮ ǶǞ ǘɐǿƊ ǿƵǙɈǞƵǕƊ ȺƊƦǞƵɮ DzȌǿȯǯɐɈƵȲ ǞDzɐȁ DzƊȯƊƭǞ ǯǞǏǘƵǿ ɐ ǯǞǕǕƵȁƵȲƊ DzǞɈƦƊ ƦǞǶٌwƊǶɈǞ‫ خ‬

XǶٌȯȲȌǕƵɈɈǞ ɈƊٚ ÀƵɮɈ §ȲȌƧƵȺȺǞȁǐ ɐ ²ȯƵƵƧǘ §ȲȌƧƵȺȺǞȁǐ‫ ة‬ƦٚȲǞƭƵȲDzƊɈɐȲǞ ǿǞǶǶٌIƊDzɐǶɈƜ ɈƊǶٌX!À ˜ٌÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ ɈƊٚ wƊǶɈƊ‫ ة‬ȺƵ ǯDzɐȁɐ ȱƵƮ ǯǐǙǞȁɐ ȁɼȌǿǿɐ ǶٌǶǞȁǐɩƊ wƊǶɈǞǯƊ ǙƊǯǯƊ ǏٚƮǞȁ ǶٌƵȲƊ ƮǞǕǞɈƊǶǞ‫ خ‬JȲƊɹɹǞ ǐǙƊǶ ƮƊɩȁ ǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈǞ ǞȺȺƊ ǯǞȺɈƊٚ ǯǞƦƮƊ ǯDzȌǶǶȁƊ Ƕٌɐɼɐ ɈƊǶٌǶǞȁǐɩƊ wƊǶɈǞǯƊ ƊȁDzƵ Ǐ ٚƧǘƊɈƦȌɈ‫ خ‬ jɐǿȯƊȁǞǯǞ ǶǞ ǯDzȌǶǶǘȌǿ ȌȁǶǞȁƵ ƧɐȺɈȌǿٌ ƵȲٌƧƊȲƵ ƊɩɈȌǿƊɈǞɹɹƊɈ‫ ة‬ȺƊǶٌǶɐǿ ƮƵǯǯƵǿ DzǞƵȁƵɈ ɈǞȁɈɐɼƊ ǶǞȁǐɩƊ ƦƊȲȲƊȁǞǯƊ‫ خ‬IǞǶٌǏɐٌ ɈɐȲ ȺƵ ǯDzȌǶǶȁƊ ǶٌǐǙȌƮƮƊ ȺƊƦǞƵɮ ǞǶٌǶǞȁǐɩƊ wƊǶɈǞǯƊ ɈǞȺɈƊٚ ɩDzȌǶǶ ɈǞƦƮƊ ɈǞǕǞ ǞȁɈƵǐȲƊɈƊ ɐ ɐɼƊɈƊ ƦǙƊǶٌǶǞȁǐɩǞ ȌǙȲƊ ɐ ǐǙƊǶǘƵDzDz ƮƊDz ǶǞ ǯDzɐȁ‫ ة‬ǯƵDzDz ǯǞDzɈƵƦ ƦǞǶٌwƊǶɈǞ‫ ة‬ǞƭٌƧǘƊɈٌ ƦȌɈ ɈǞǏǘǿɐ ɐ ɈDzɐȁ ɈǞȺɈƊٚ ɈǞȲȲǞȺȯȌȁƮǞǘ ƦǞǶٌwƊǶɈǞ ɩDzȌǶǶ‫ خ‬0ɼƵǿȯǯɐ ǞƵǙȌȲ ǏƵǯȁ ƮǞȁ ȲٌȲǞƭƵȲDzƊ ɈƊٚ ɈƵɮɈ ƊȁƮ ȺȯƵƵƧǘ ȯȲȌƧƵȺȺǞȁǐ ɈǞȺɈƊٚ ɈǞǕǞ ɐɈǞǶǶǞɹɹƊɈƊ ǘǞǯƊ Ǐ ٚȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ǏƵǯȁ ɈDzɐȁ ȱƵƮ ɈƊȲƊ ˛Ƕǿ ɐ ɈDzɐȁ ɈȲǞƮ ǞȺٌȺȌɈɈȌɈǞٌ ɈȌǶǞ‫ خ‬²ƊǶٌǶɐǿ ǶٌǐǙƊɼǶƊ ǐǙƊȺٌȺȌɈɈȌɈǞɈȌǶǞ ƊɩɈȌǿƊɈǞƭǞ ǘǞǯƊ ƮǞDz ɈƊٚ ǶǞȁǐɩǞ ƦƊȲȲƊȁǞȁ ƦǙƊǶǶٌXȁǐǶǞɼ‫ ة‬ǞɈٌÀƊǶǯƊȁ ǯƵɩ ǞǶٌIȲƊȁƭǞɼ‫ ة‬ ɐ ȺǏȌȲɈɐȁƊɈƊǿƵȁɈ ǞǶٌwƊǶɈǞ ȱƊɈɈ ǿƊ DzǞƵȁ ǐǙƊɼǶƊ‫ خ‬JȲƊɹɹǞ ǐǙƊǶ ƮǞȁ ǶٌǐǙȌƮƮƊ‫˛ ة‬ǶٌǏɐɈɐȲ‫ ة‬ǞǶٌwƊǶɈǞ ǯǞȺɈƊٚ ǯǞƦƮƊ ǯǞǕǞ ǞȁɈƵǐȲƊɈ ƦǙƊǶƊ ɩƊǙƮƊ ǿǞǶٌǶǞȁǐɩǞ ǶǞ ǯǞȺɈƊٚ ǯǞȁɈɐɼƊ ƦǙƊǶƊ ȺȌɈɈȌɈǞɈȌǶǞ‫ خ‬

àƊǙƮƊ ǿǞǶǶٌƊɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ȯȲǞȁƭǞȯƊǶǞ ǶǞ ǘǞǯƊ ǿȺƵǿǿǞǯƊ ˜ٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ǘǞǯƊ ǶٌǞǿȯȌȲɈƊȁɹƊ ǶǞ ǶٌǶǞȁǐɩƊ ȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ‫ ة‬ǞǶٌwƊǶɈǞ‫ ة‬ ɈǞȁǐǙƊɈƊ ǞƮƵȁɈǞɈƊٚ ƮǞǕǞɈƊǶǞ ƮƊȱȺ ǶǞȁǐɩǞ ƦƊȲȲƊȁǞȁ‫ خ‬JǙƊǶƮƊȱȺɈƊȁɈ‫ ة‬ƦٚǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ɈƊٚ ǞDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ‫ ة׀׀׀ةׁ׆ׁٿ‬Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ wƊǶɈǞǯƊ ǐǙƊǶǶٌXȁȁȌɨƊɹɹǯȌȁǞ (ǞǕǞɈƊǶǞ ƦٚDzȌǶǶƊƦȌȲƊɹɹǯȌȁǞ ǿƊǶٌÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ ɈƊٚ wƊǶɈƊ‫ ة‬ȱƵƮ ɈƊǙƮƵǿ Ǐɐȱ ɈǶǞƵɈ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ǶǞ ƦǶٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ȺƵ ǯɩƊȺȺǶɐ ǐǙƊǶǶٌɐɼɐ ɈƊǶٌǶǞȁǐɩƊ wƊǶɈǞǯƊ ˛ȺٌȺƵɈɈɐȲǞ ɈƊǶٌƵƮɐDzƊɹɹǯȌȁǞ ɐ ƮǞDz ɈƊǶٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ‫خ‬ (Ɗɩȁ ǞɈٌɈǶǞƵɈ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ȺƵȯƵȲƊɈǞ‫ ة‬ƦǶٌǞȺƵǿ ɈƊٚ ²ȯƵƵƧǘ §ȲȌƧƵȺȺǞȁǐ‫ ة‬ÀƵɮɈ §ȲȌƧƵȺȺǞȁǐ ɐ 0Ʈɐ X‫ ة‬ȺƵ ǯƊǐǙɈɐ ȁɐǿȲɐ ɈƊٚ ƦƵȁƵ˛ƭƭǯǞ ǐǙƊǶٌǶǞȁǐɩƊ wƊǶɈǞǯƊ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ǶǞǶǶٌȯɐƦƦǶǞDzɐ‫ خ‬ ǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈ ɈƊٚ ²ȯƵƵƧǘ §ȲȌƧƵȺȺǞȁǐ‫ ة‬ ǞȲٌȲǞƭƵȲDzƊɈɐȲǞ ȱƵƮ ǞDzɐȁɐ ǿƵǐǙǯɐȁƊ ȺƊٌ

mٌƊǙǙƊȲ ȯȲȌǕƵɈɈ ǏȌȺɈ ƮƊɩȁ ǞɈٌɈǶǞƵɈƊ ǘɐɩƊ ǶٌȯȲȌǕƵɈɈ ǞǿȺƵǯǯƊǙ 0Ʈɐ X ǶǞ ǘɐɩƊ ǿǿƵɮɮǞ ǿǞƭٌ'ƵȁɈȲɐ ɈƊǶٌmǞɈɈƵȲǞɼǿɐ ˜ٌÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊٚ ɈƊٚ wƊǶɈƊ ƦٚDzȌǶǶƊƦȌȲƊɹɹǯȌȁǞ ǿƊǶٌ ǕƵȁɹǞǯƊ yƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɈƊǶٌmǞɈɈƵȲǞɼǿɐ‫ خ‬ (Ɗȁ ǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈ ȱƵƮ ǯƵȺȯǶȌȲƊ DzǞǏ ǶٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ɈǞȺɈƊٚ ɈDzɐȁ ǐǙȌƮƮƊ ƊȺȺǞȺɈǞɨƊ ˛ȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊǶٌƵƮɐDzƊɹɹǯȌȁǞ‫ خ‬XɈٌɈǏƊǶ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ȱƵƮ ǯǞȁɈƵǐȲƊɩ ƦٚǿȌƮ DzȌȁɈǞȁɩɐ

(Ɗɩȁ ǞɈٌɈǶǞƵɈ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ǘɐǿƊ ɮƵǿȯǯɐ ɈƊǶٌǿȌƮ ȯȲƊɈɈǞDzɐ ɈƊǶٌɐɼɐ ɈƊǶٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ˛ǶٌǙƊǯǯƊ ɈƊٚ DzɐǶǯɐǿ ɐ ǶٌƦǞƮɐ ɈƊٚ ȺƵȁȺǞƵǶƊ ɈƊٚ ȲǞɼɐǶɈƊɈǞ ɈƊȁǕǞƦƦǶǞ ɈƊǶٌXȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ yƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ǐǙƊǶǶٌXȁɈƵǶǶǞǕƵȁɹƊ ȲɈǞ˛ƭǯƊǶǞ ȺƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ خ׀׃׀‬


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA Maria Briguglio

Kif sejra Malta?

I

ȲٌȲǞȺȯȌȺɈƊ ȺDzȌȁɈ ǞȲٌȲǞǐƊ ǶǞ ɈɐɼƊ‫ خ‬ hƵDzDz ǞȲٌȲǞǐƊ ǘǞǯƊ ƮǞDz ǶǞ ɈDzƵǯǯƵǶ ǞǶٌ ǕǞƮ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ‫ ة‬ǞǶٌ˜ɐȺ ǶǞ ȁƊȱǞǶǐǙɐ ɐ ǶǞ ȁȌȁǏȱɐ DzɐǶǶ ȺƵȁƊ‫ ة‬ǯǞǕǞ˛ƵȲǞ Ƕٌ§ȲȌƮȌɈɈ JȲȌȺȺ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ‫ ة‬ƊǶǶɐȲƊ ȺƵǯȲǞȁ ɈƊǯǯƵƦ ٌ DzƵǿǿ ƦǙƊǶƊ DzɩƊȁɈǞɈƜ ƊȺȺȌǶɐɈƊ ɐ ƊȁDzƵ ǿǞȁȁ ȲƊȺ ǐǙƊǶ ȲƊȺ‫ ة‬ƦǙƊǶƊ ǿƵƮǯƊ‫ خ‬ ²ƵǯȲǞȁ ɈƊǯǯƵƦ Ǐ ٚƮƊDz ǶǞ ǘɐ ɈDzƊƦƦǞȲ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ ƊȁDzƵ ǿƵɈƊ ɈȱƊƦƦǞǶȁƊ ǿƊǶٌ ȯƊǯǯɼǞ ƊɨɨƊȁɹƊɈǞ‫© خ‬ƊƦƵǶ ǏƊȱȱǐǙƵɈ ǞǶٌ ȯƊȁƮƵǿǞǯƊ DzȌȁȁƊ ȺƵǯȲǞȁ ƊǙǯƊȲ ǿǞǶǶǞ ȱƊɈɈ ǿȌȲȁƊ ˜ٌǞȺɈȌȲǯƊ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ ɈƊǐǙȁƊ‫ خ‬ XǿǿƊ ǯƵDzDz ȁǞȺɈƊȱȺɐ ǯƵDzDz ɼƮǞƵƮɮ ǞǶٌǕǞƮ ɈƊٚ ǿǞȁ ǘɐ ǏȱǞȲ‫ ة‬ǞȲٌȲǞȺȯȌȺɈƊ ɈDzɐȁ ǞȁȱƊȺ ǏƵǶǞƭǞ‫ خ‬JǙƊǶDzƵǿǿ ɈƵɼǞȺɈǞ ǶٌǞƮƵƊ ǶǞ ǿƵɈƊ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈǞDzƦƵȲ ǞǐƊɩƮǞ DzɐǶǙƊƮƮ‫˛ ة‬Ƕٌ ɨƵȲǞɈƜ ƦǞƵɮ ǞǶٌǕǞƮ ǯǞɈȱƊȺȺƊǿ ɐ ǯƊȺƊǶ ƊȁDzƵ ǐǙƊȁƮ ǿǞȁ ǯǐǙǞɮ ˛ ȺɈƊɈ ɈƊٚ ǏƊȱƊȲ ǘƵǿǿ ƦɼȌȁȁ ȯȌǶǞɈǞDzƊ ȺȯƵƭǞ˛DzƊ‫ ة‬ǞǿǿǞȲǞƊɈƊ ǐǙƊǶ ƮƊɩDz ǞȺٌȺƵɈɈɐȲǞ ɈƊȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ǶǞ ǯǞDzƦƵȲ DzƵǿǿ ǯǞDzƦƵȲ ǞǶٌ§ȲȌƮȌɈɈ JȲȌȺȺ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ‫ ة‬ɮȌȲɈƊ ǿƊ ǯǿǞȺȺǘȌǿɮ‫ خ‬ hǞƮǘƵȲ‫ ة‬ǶǞ ǿǞȁDzƵǯǯƊ ƮƊDz DzȌǶǶɐ ǶǞ ȺƊȲ‫ ة‬Ǐ ٚƮƊɩȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ȺȁǞȁ‫ ة‬ǞȺٌȺǞȁǯɐȲ ȺɈƊǐǙȁƊ ɐ ǶٌǞǏȱƊȲ ǏȌȺɈ ǞǶٌǏȱƊȲ ɈǏƊȱȱȲɐ‫ خ‬²DzȌȁƮ ǶٌƊǙǙƊȲ ˛ǐɐȲǞ‫ ڭ ׅ ة‬ɈƊǶٌwƊǶɈǞȁ ǞȺȺƊ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ƦƵǯȁǞƵɈǘȌǿ ׄ‫ ڭ ׀‬ɈƊǶٌǕǞƮ ‫ ى‬ ǙƊǏȁƊ ǞDzɈƊȲ ǿǞǶǶǞ DzƵǶǶǘȌǿ ǐǙƊɮƊȲ ȺȁǞȁ ǞǶɐ‫ خ‬ XȺȺƊ ǯƵDzDz ɈƵȲǐƊٚ ˜ȌDz ǞȲٌȲǞǐƊ ɈƊǶٌ˜ɐȺ ȁƊȱƦƮɐ ƮǞDz ɈƊȺٌȺȌȺɈƵȁǞƦƦǞǶɈƜ ǯƵɩ DzƵǿǿ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈǞ˜ƊǙ ɈǞƦȱƊٚ ȺƵǯȲƊ ǘƵDzDz‫ ة‬ǘƵǿǿǘƵDzDz ǞȲٌȲǞȺȯȌȺɈƊ ǞɮƊȱȱǶƵƦ ǶƵǯȁ ǞǶٌǶƵ‫( خ‬Ɗȁ Ǟ˛ȺȺƵȲ ǶǞ ƦǞȲٌ ȲǞǐƊ ɈƊǶٌ §ȲȌƮȌɈɈ JȲȌȺȺ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ ȯȲƵɼƵȁɈǞ ȺٌȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ɈǞƮǘƵȲ ɈƊǯƦƊ‫ ة‬

ǞǿǿƊ ƦٚƮǞDz ɈƊȺٌȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶɈƜ ǿǘǞǯǞƵɮ‫ خ‬ ǞƵɮ ƮƊɩɩƊȲȁƊ ȺȌǶƮ ‫ ـ‬ǯƵɩ ǿǞǶǯɐȁ‫ ف‬ DzƵǶǶȁƊ ȁǞƦȁɐ ǶٌƊȲɈǞǯǞƵɈ ɐ ǶٌǕȌȁȁƊ‫ ة‬ȁǞȲǏƮɐ ǶٌǞȲǙɐǶƊ ƦǞǶٌƦǞȁǞ ǿȌƮƵȲȁ ɐ ȁȌǏɈȱɐ ǞɈٌ ɈƵȺȺɐɈ ɐȲƦƊȁ‫ ة‬ȁǞǕǕǞȺȁƊ ǶٌƊǿƦǯƵȁɈ ɮǞ ƮȲƊƦǞ ǐǙƊƮٌƮƊȁȁǞ ɈƊٚ ȺƊǙǙǞɈȁƊ ȺɈƵȺȺ‫ خ‬ XǶٌǕǞƮ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ǕǞƵ‫ ة‬ǞǿǿƊ ǕǞƵ ƦǞ ȯȲƵɹɹ ǐǙȌǶǞ ǙƊǏȁƊ DzƵǿǿ ǐǙƊǶǶٌDzƦƊȲ‫ ة‬ɐ ǏƵȲǿ ǞDzɈƊȲ ǐǙƊɼٌɼǐǙƊȲ‫ خ‬ÀƊȁɈ‫ ة‬ǶǞ ǿƵɈƊ ɈȱǞȺ DzȌǶǶȌɮ‫ ة‬ǐǙƊǶ ȺƵɹɹǯȌȁǞ DzƦǞȲƊ ɈƊȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ǶٌDzɩƊǶǞɈƜ ɈƊǶٌǙƊǯǯƊ ƊDzɈƊȲɮ ǶǞ ǿƊȲȲƵɈ ǶɐȲƊ‫ خ‬ ȁDzƵ ǯƵDzDz ȯƵȲȺɐȁƊ‫ ة‬ƦٚǿȌƮ ǞȁƮǞɨǞƮɩƊǶǞ‫ ة‬ ɼƮǞƵƮ ǞǶٌǕǞƮ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ɈƊǐǙǘƊ‫ ة‬ɈȲǞƮ ɈƊȲƊ ɮٚɈǞǶǏƵɈ‫ خ‬IȌȲȺǞ ǞǶٌǙǞȁ ǶǞ ɈǐƊɩƮǞ ǞǶٌǙƊǯǯƊ‫ ة‬ ǞǶٌ ȯȌȺɈ ǏƵǯȁ ɈǐƊɩƮǞƵǘƊ ɐ ǿƊ ǿǞȁ ɈɩƊǐƮǞƵǘƊ‫ خ‬mٌƊDzƦƊȲ ɈƵǶǶǞƵǏƊ ǘɐǿƊ ƮƊɩDz ǶǞ ǿƊ ǐƊɩƮƵɩɮ ǿǞǶǶٌǕǞƮ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ǞɼƮƊ ȱƵƮ ǞȺȌǏȲɐ ǞǶٌDzȌȁȺƵǐɩƵȁɹǞ ɈƊǶٌ ǐɩƊƮƊȁȁ ɈƊٚ ǙƊƮƮǞƵǙȌȲ‫ خ‬ hƵDzDz ȁǞɮɈƊȲȲɐ ǏɈǞɈ ǞƵǙȌȲ ɐ ȁɐɼƊɩ ǞȲٌ ȲǞǐƊ ɈƊǶٌDzɩƊǶǞɈƜ ɈƊٚ ǙƊǯǯƊ‫ ة‬ɈƊȺٌȺƵȲƵȁǞɈƜ‫ ة‬ DzɐȁɈƵȁɈǞɹɹƊ‫ ة‬ȺȌƮǞȺǏƊɹɹǯȌȁ ƦǞǶٌǙƊǯǯƊ‫ ة‬ ǙƊǯǯƊ ǏƵǯȁ ǘƵǿǿ ȺDzȌȯ‫ ة‬ɈDzƊƦƦǞȲ ȯƵȲȺȌȁƊǶǞ‫ ة‬DzƊȯǞɈƊǶ ȺȌƭǯƊǶǞ‫ ة‬ȺǞǐɐȲɈƜ ɐ ƮƊDz DzȌǶǶɐ ǶǞ ǯɩƊȺȺƊǶ ǐǙƊǶǶٌǕǞƮ ȺȌƭǯƊǶǞ‫ ة‬ ǘƵǿǿǘƵDzDz ǘƵǿǿ ǙƊǏȁƊ ǞDzɈƊȲ ɮǞ ɈǐǙǞƮ‫ خ‬hƵDzDz ɈǙƊȲƵȺ ǶƵǯȁ ǶٌǞȁƮǞƭǞ ɈƊٚ ǶٌǞɼɨǞǶɐȯȯ ɐǿƊȁ‫ ة‬ǯƵɩ ɈƊȺٌ²ɐȺɈƊǞȁƊƦǶƵ (ƵɨƵǶȌȯǿƵȁɈ JȌƊǶȺ‫ ة‬ǯƵɩ ǶٌǞȁƮǞƭǞ ɈƊǶٌ DzɐȁɈƵȁɈǞɹɹƊ ɈƊǶٌJƊǶǶɐȯ‫ ة‬ȺƵ ɈƊȲƊ ǶǞ wƊǶɈƊ ɈǞȁȺƊƦ ȱɐƮƮǞƵǿ ǏȌȺɈ ǞǶٌȯƊǯǯǞɼǞ DzȌǶǶǘƊ ɈƊƮٌƮǞȁǯƊ ‫ ى‬ǞǿǿƊ ǙƊǏȁƊ ǿǞȁȁ ƮƊɩȁ ǞǶٌȯƊǯǯǞɼǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǶǞɨƵǶǶ ɈƊٚ ɼɨǞǶɐȯȯ ƦƊɮɮ‫ خ‬hƵDzDz ǞȁDzƵǶǶƊ ɈȱƊƦƦƵǶ ǶǞǶ wƊǶɈƊ ǿƊǶٌȯƊǯǯǞɼǞ 0ɩȲȌȯƵǯ‫ ة‬ǘƵǿǿǘƵDzDz ȺƵ ȺȺǞƦȁƊ ǶƵǯȁ ǶٌƊǙǙƊȲ Ǐɐȱ DzɩƊɼǞ DzɐǶǶ ǞȁƮǞƭǞ ٌ ǐǙƊǯȲ ƮƊDz ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ‫ خ‬

IǞ ǏɈǞɈ DzǶǞƵǿ‫ ة‬ǞȲٌȲǞȺȯȌȺɈƊ ǐǙƊǶǶٌǿǞȺɈȌȱȺǞǯƊ ƮɩƊȲ DzǞǏ ȺƵǯȲǞȁ‫ ة‬ɈƵǙɈǞƵǐ ǿǞȺɈȌȱȺǞǯƊ ȌǙȲƊ‫ ب‬ ƦٚǶǞƵǿƊ ȲǞǐƊ‫ د‬²ٚǞȺȺƊ ǞȲٌȲǞǐƊ ǶǞ ȁɈɐɼƊɈ ǶٌǞDzɈƊȲ ǘƊɩȁ wƊǶɈƊ ‫ ى‬ƦǙƊǶ Ǐ ٚƦȌȺɈƊ ȯƊǯǯǞɼǞ ȌǙȲƊ ‫ ى‬ǘǞǯƊ ƮǞDz ɈƊǶٌ§ȲȌƮȌɈɈ JȲȌȺȺ (ȌǿƵȺɈǞDzɐ‫ خ‬XǿǿƊ ɩƊȺƊǶ ǞɼٌɼǿǞƵȁ ǶǞ ȁDzƵǯǶɐ DzǞǏ ȺƵǯȲǞȁ ǶǞǶ ǘǞȁȁ ǿǞǶǶٌȱǶǞǐǙ ɈƊٚ ˜ɐȺ ǿǞȲٌȲƊȺ ǐǙƊǶǶٌȲƊȺ‫ خ‬wǘɐɮ ƦǞȺȺ ǐǙƊɮ ǞǶٌǕǞƮ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ǿƊ ǯǞɈȱƊȺȺƊǿɮ ƦٚǿȌƮ ƵDzɩɐ‫ ة‬ǞǿǿƊ ƊȁDzƵ ǐǙƊɮ ǿǘɐɮ ǞDzƵǯǯƵǶ ǞǶٌ DzɩƊǶǞɈƊ‫ ݏ‬ɈƊǶٌǙƊǯǯƊ ɐ ǶٌǕǞƮ ȺȌƭǯƊǶǞ‫ خ‬ RɐɩƊ ǐǙƊǶǘƵDzDz ǶǞ ȱƵƮ ǞȺǞȲɐ ƊɈɈƵȁɈƊɈǞ ƦǞƵɮ ǯǞȁȺɈƊƦ ǞȁƮǞƭǞ ǶǞ ǯDzƵǯǯƵǶ ǞǶٌǕǞƮ ȺȌƭǯƊǶǞ ƦٚǿȌƮ ɈȲƊȺȯƊȲƵȁɈǞ‫ ة‬DzȌȁȺǞȺɈƵȁɈǞ‫ ة‬ DzȌǿȯƊȲƊƦƦǶǞ ɐ ƊDzDzȌȁɈƊƦƦǶǞ‫( خ‬Ɗȁ ȺƊƦǞƵɮ ǞȺٌȺɐƭƭƵȺȺ ɈƊǶٌȯƊǯǯǞɼ ǞDzɐȁ ǯǞȺɈƊٚ ǯǞɈDzƵǯǯƵǶ ɐ ǯǞɈȱƊƦƦƵǶ ƦٚȲǞǐƊ ٗȺɐȲƵɈ Ǟȁٌ ȁǞƵȺ٘‫ خ‬XǶٌȯȌǶǞɈǞDzƊ ɈDzɐȁ ɈǞȺɈƊٚ ɈǞȺȺƊɩɩƊȲ ƦٚɈƊǶǞ ǿȌƮ ǶǞ ɈɩƊȺȺƊǶ ǐǙƊǶ ɼǞƵƮƊ ˛ǶٌǕǞƮ ȺȌƭǯƊǶǞ ɐ ǿǘɐɮ ƦٚƵǿǏƊȺǞ ɼƵǯƮƊ Ǐɐȱ ǞǶٌ ˜ɐȺ‫ خ‬ٚǘƵDzDz ǞȁDzɐȁɐ ȁǞȺɈǐǙɐ ȁǞǏǘǿɐ ɈƊƦǞǶǙƊȱȱ DzǞǏ ȺƵǯȲǞȁ‫ خ‬ (Ȳ‫ خ‬wƊȲǞƵ ȲǞǐɐǐǶǞȌ ǘǞǯƊ ƵDzȌȁȌǿǞȺɈƊ ɐ ɈǿƵɮɮǞ ǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈ wƊǶɈƊ àƵǶǶƦƵǞȁǐ Xy(0å ǞǿȁǞƵƮǞ ǿǞǶǶٌIɐȁƮƊɹɹǯȌȁǞ JǙƊǶǶٌ OǞƮ ɈƊȺٌ²ȌƭǯƵɈƜ ƦǞ ȺǙƊƦ ǿƊǶٌÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ ɈƊٚ wƊǶɈƊ‫خ‬

…qed isiru attentati biex ČÿěłŊ¾ØϰÿěßÿÞÿϰ ēÿϰČĐãČČãēϰÿēϒûÿßϰ łĢÞČ¾ēÿϰØϞęĢßϰ trasparenti, konsistenti, ĐĢęĻ¾ľ¾ØØēÿϰ u akkontabbli

5


6

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

XȁɈȲƊȯȲǞɼǞ ªƵɼǞǶǯƵȁɈǞ Il-Manifattura: ²ɈȌȲǯƊ ɈƊٚ ²ɐƭƭƵȺȺ ǐǙƊǶٌƮƵƭƵȁǯǞ ȺǙƊǙ Ǐٚ wƊǶɈƊ Is-settur talę¾ěÿö¾ŊŊŏľ¾ϰęüŏţÿãŨϰ ţÿãýãßϰłŊ¾ŊÿĐŏϰÿŴß¾ϰ ؾĽ¾ϞϰČÿûûãßßãßμϰ ČÿěŢãłŊÿμϰČ¾ûûĢľě¾ϰ ŏϰ¾ěĐãϰØý¾ē¾ϰĻ¾ČČÿŴϰ ØĽ¾Čě¾ϰě¾ŊŊľ¾ŊŊ¾ţϰ ¾ŊŊÿŢÿŊ¾ČÿãŊϰûĢßß¾λϰ

ªǞƭƵȁɈƊǿƵȁɈ ȲƊǯȁƊ ƮǞɨƵȲȺǞ ƵɼƵǿȯǯǞ ɈƊٚ DzǞǏ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊǶٌǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ DzǞƵȁ ȲƵɼǞǶǯƵȁɈǞ ǿƊɈɐǶ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ خ‬JǙƊǶDzƵǿǿ ɮǞ ǞȁɈȲƊȯȲǞɼǞ ǙƊȺȺƵɩ ǞǿȯƊɈɈ‫ ة‬ǙƊǏȁƊ ƦƊȱǐǙɐ ǐǙƊƮƮƵǯǯǞȁ‫ ة‬ƊȁDzƵ ǯƵDzDz Ʀٚ ȲǞɈǿɐ ǞȁȱƊȺ ǿǐǙƊǕǕƵǶ‫ خ‬SƊǏȁƊ ɐDzȌǶǶ DzȌǿȯǶƵɩ ǯǞȁɨƵȺɈɐ‫ ة‬ǘƵDzDz DzǞǏ ǙƊƮɐ ƮǞȁ ǶٌȌȯȯȌȲɈɐȁǞɈƊ‫ ݏ‬ ɐ ɐɼƊɩ ǞǶٌǙǞȁ Ʀٚ ǿȌƮ ƮǞǏǏƵȲƵȁɈǞ‫ ة‬DzƵǿǿ ǯƵDzDz ǿƊȁɐɈƵȁɹǯȌȁǞǯǞƵɈ‫ ة‬ǯƵɩ ɈƊǙȲǞǕ ɈƊǶٌǞǿȯǯƵǐƊɈǞ ‫ ى‬ȌǙȲƊǯȁ ǿǞƮƮƵɩ ǞƮƵǯǘȌǿ Ǐɐȱ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ ǕȌƮƮƊ‫ خ‬XȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ ǶǞ ǙƊǏȁƊ ǿǞȁȁǘȌǿ DzǞƵȁɐ ǞǏǏɐDzƊɈǞ ƦǞƵɮ ɈǞȺȺƊǙǙƊǙ ǶٌƵǏ˛ƭǯƵȁɹƊ ɐ ȺȌȺɈƵȁǞƦƦǞǶǞɈƊ‫ خݏ‬ JǙƊǯȁɐȁƊ ɈɐǶ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ XǶٌwƊǶɈƊ 0ȁɈƵȲȯȲǞȺƵ DzǞƵȁƵɈ ǘƵǿǿ ƦǞƵɮ ɈȌǏǏȲǞ ǶٌƊȺȺǞȺɈƵȁɹƊ ɈƊǐǙǘƊ ǶǞǶ ȺƵɈɈɐȲ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ǶǞ ǯǙƊƮƮƵǿ ǞDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ǐǙȌɮȲǞȁ ƵǶǏ ȲɐǙ‫ ة‬ƵDzɩǞɨƊǶƵȁɈǞ ǐǙƊǶٌ ‫ ڭ׉‬ɈƊǶٌDzƵǯDz ȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɈƊǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ‫ خ‬ ȯȯƊȲɈǞ ǶٌàƊǐƵ ²ɐȯȯǶƵǿƵȁɈ‫ ة‬ǞǶٌwƊǶɈƊ 0ȁɈƵȲȯȲǞȺƵ ȯȌǕǕǞƵɈ ƦǞǶȱƵǐǙƮƊ ǿƊٚ ƮǞɨƵȲȺǞ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ˛ȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊǶٌǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ ǶǞ ǘɐ ȺƵɈɈɐȲ ɩǞƵȺǐǙƊ ǙƊǏȁƊ‫ خ‬XǶٌDzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǙƊȲȺɐ ǶƵǯȁ ȺDzƵǿǞ ȌǙȲƊ ɈƊٚ ƊȺȺǞȺɈƵȁɹƊ ǶǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯɐɼƊɩ ƦǙƊǶ ȁǐǙǞƮɐ ƊǙȁƊ ȺDzƵǿǞ ǶǞ ǯƊȺȺǞȺɈɐ ǶٌȱƊǶƦƊ ǐǙƊǶٌǿƊDzDzǞȁƊȲǯɐ ƵǏ˛ƭǯƵȁɈǞ ɐ ȺȌȺɈƵȁǞƦƦǶǞ‫ ة‬ȺDzƵǿǞ ǶǞ ǯƊȺȺǞȺɈɐ Ǐɐȱ ɈƊǙȲǞǕ ɈƊǶٌǞǿȯǯƵǐƊɈǞ ɐ ȺDzƵǿǞ ȌǙȲƊ ƊƮƊɈɈƊɈǞ ȺDzȌȁɈ ǞȺٌȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ȯƊȲɈǞDzȌǶƊȲǞ ɈƊٚ ƮǞDz ǞǶٌDzɐǿȯƊȁǞǯƊ‫ خ‬

ƵɈ‫ ة‬ƦǙƊǶ ǿƊ ǘɐǿƊ ǶٌDzƊȲȲǞƵȲǞ ˜ٌǞȁǕǞȁƵȲǞǯƊ‫ ة‬ ˛ǶٌƦǞȌٌDzǞǿǞDzƊ‫ ة‬ȺɈƊɈǞȺɈǞDzƊ ɐ ɮǯƵȁɹǞ ȌǙȲƊ‫ ة‬ ɐ ǯƊǙƮƵǿ Ǐٚ ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǯǞ ǶǞ ǯɩƵɈɈȱɐ ȲǞƭƵȲDzƊ ɐ ɼɨǞǶɐȯȯ‫ ة‬ƊȁƊǶǞɼǞ ɈƊٚ ȲǞɼɐǶɈƊɈǞ‫ ة‬ǯɐɼƊɩ ǿƊɈƵȲǯƊǶǞ ƮǞǏǏƵȲƵȁɈǞ ɐ ˛ȁƊǶǿƵȁɈ ǯȌǙȌȲǐɐ ƦǞ ȯȲȌƮȌɈɈ‫( خ‬Ɗȁ ǞǿǙƊǶǶƊɈ ǿƊǶٌǙǞǶǞƵɈ ɈƊٚ ƵǶɐǏ ɈƊٚ ǙƊƮƮǞƵǿƊ Ǐɐȱ ǶǞȁǯǞ ɈƊٚ ȯȲȌƮɐɹɹǯȌȁǞ ǶǞ ǙƊǏȁƊ ǿǞȁȁǘȌǿ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǙǞǶǞƵɈ ȺȯƵƭǞ˛ƭǞ ǙƊǏȁƊ‫خ‬ XǶٌȯȲȌƮȌɈɈǞ ǿǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊɈǞ ǘƊɩȁ wƊǶɈƊ ǘɐǿƊ ȯƊȲɈǞ ǿǞȁȁ DzƊɈǞȁƊ ǞȁɈƵȲȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ǘƵDzDz DzǞǏ ƮƊɩȁ ǯǞȺȯǞƭƭƊɩ ˛ ȯȲȌƮȌɈɈǞ ɈƊٚ ƮǞɈɈǞ ɈƊٚ ǏƊǿƊ ǿȌȁƮǯƊǶǞ ǿǞȁȁ DzɐǶǶ ȺƵɈɈɐȲ ‫ ى‬ȯȲȌƮȌɈɈǞ ɈƊٚ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ƦǙƊǶ ȯȯǶƵ‫ ة‬ ȌȺƧǘ‫§ ة‬ƵɐǐƵȌɈ‫! ة‬ǘƊȁƵǶ‫ ة‬ǞȲƦɐȺ ɐ ȌƵǞȁǐ‫ خ‬ yǞƭƵƭ ɨƊȲǯǞ §ȲȌƮȌɈɈǞ ǿƊǐǙǿɐǶǞȁ ǏٚwƊǶɈƊ ǿǞǶǶٌwƵɈǘȌƮƵ‫ ة‬ɐ ƊȁDzƵ ǏٚJǙƊɩƮƵɮ ǿǞȁȁ RɐɈƧǘǞȁȺȌȁ JȌɹȌ ǯǿȌȲȲɐ ǏٚȁǞƭƵƭ ɨƊȲǯǞ ɈƊȺٌȺɐȱ ɈƊǶٌDzȌǿȯȌȁƵȁɈǞ ɈƊǶٌDzƊȲȌɹɹǞ‫ خ‬jɐǿȯƊȁǞǯǞ ƦǙƊǶ ²À wǞƧȲȌƵǶƵƧɈȲȌȁǞƧȺ‫! ة‬ƊȲǶȌ JƊɨƊɹɹǞ‫ ة‬w²! ɐ ²ƵȁɈƵƧǘ‫ ة‬ǞȺƵȲɨɐ ǶǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƵDzȁȌǶȌǕǞDzɐ Ʀٚ DzȌǿȯȌȁƵȁɈǞ ƵǶƵɈɈȲȌȁǞƭǞ ǶǞ ǯǞȁɈɐɼƊɩ Ǐٚ ɈƊƦǶƵɈȺ ɐ ǿȌƦǞǶƵȺ‫ ة‬ȯȲȌƮȌɈɈǞ ǿǿƵDzDzƊȁǞɹɹƊɈǞ ƦǙƊǶ ǶǞǏɈȺ‫ ة‬ȺǞȺɈƵǿǞ ǶǞ ǯǞDzDzȌȁɈȲȌǶǶƊɩ ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲǞ‫ ة‬ȺƵȁȺȌȲȺ ɐ ǐɯȲȌȺƧȌȯƵȺ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ǿƊDzDzǞȁƊȲǯɐ ǶǞ ǯǞȁɈɐɼƊ Ǐٚ ǏƊƦƦȲǞDzǞ ȌǙȲƊ‫ خ‬ RƵǿǿ ɐDzȌǶǶ ǶٌƊɈɈǞɨǞɈƊ‫ ݏ‬ɈƊǶٌȯǶƊȺɈǞDz ɐ ȲɐƦƦƵȲ ǶǞ ǿǞȁȁǘƊ ǯȌǙȌȲǐɐ ƦǙƊǶ ȁǐǙǞƮɐ ƊǙȁƊ ȲǞȁǐȺ‫ ة‬ǶǞ ǯǞȺȯǞƭƭƊɩ ˛ǶٌDzƊȲȌɹɹǞ‫ ة‬ ɐ ǿƵɹɹǞ ȌǙȲƊ ɈƊٚ ɈȲƊȺȯȌȲɈ‫ ة‬ǿƊǐǙǿɐǶǞȁ ǿǞȁȁ ÀȲƵǶǶƵƦȌȲǐ‫ خ‬Iٚ ƭƵȲɈɐ DzƊɼǞǯǞƵɈ‫ ة‬ǞǶٌȯȲȌƮȌɈɈ ǯǞǕǞ ǿƊǙƮɐǿ DzȌǶǶɐ wƊǶɈƊ‫ ة‬ƦǙƊǶ DzƊɼ ɈƊǶٌ§ǶƊɯǿȌƦǞǶ ǶǞ ɈǶƵȺɈǞ ȺƵɈɈǞǯǞƵɈ ɈƊٚ ȯɐȯǞ ǐǙƊɈٌɈǏƊǶ‫ ة‬ɐ ÀȌǶɯ ǶǞ ȺȺƵȲɨǞ ǶٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ɈƊǶٌǿȌƮƊ Ʀٚ ȲǞƭǞȯǯƵȁɈǞ ƊƮƊɈɈƊɈǞ ȺDzȌȁɈ ǞǶٌȯȲȌƮȌɈɈ ɈƊǶٌǿƊDzƵɐȯ ǶǞ ȺƵ ǯƊDzDzȌǿȌƮƊ‫ خ‬

XȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊǶٌǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ ǯǞȁDzǶɐƮǞ ˛ǘ ƮǞɨƵȲȺǞ ƊɈɈǞɨǞɈƊǯǞƵɈ ƵDzȌȁȌǿǞƭǞ ǶǞ ǯȌǏǏȲɐ ɮȌǐǙǶǞǯǞƵɈ ɈƊٚ DzɩƊǶǞɈƊ‫ خݏ‬²ȯǞƭƭƊ ɼٌɼǿǞƵȁ ǶǞ ǶٌǏƊƦƦȲǞDzǞ ɈƊǐǙȁƊ ǯǞȺȺǞǿƦȌǶǞɹɹƊɩ ɮȌǐǙǶǞǯǞƵɈ ƦƊɼǞƭǞ‫ ة‬ɈƊٚ ɈƦƊɈǞǯƊ ˛ɼǞDzƊ ǯƵɩ ɈƊٚ ȯƊǐǞ ǞȁǏƵȲǯɐȲǞ‫ خ‬àǞƵǙƵƮ ǯǞȺɈƊٚ ǯǞǕǞ ƵȺȯȌȺɈ ǐǙƊǶ ƮǞɨƵȲȺǞ DzƊȲȲǞƵȲǞ‫ ة‬ǞDzɈƊȲ ǿǞǶǶǞ ɮȌǐǙǶǞǯǞ-

Is-settur tal-manifattura jinkludi ukoll ǞȁٌȁǞƭƭƊ ɈƊǶٌǏƊȲǿƊƭƵɩɈǞDzƊ‫ ة‬ǶǞ ˛ǘƊ ȁȺǞƦɐ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǶǞ ǯǞȯȯȲȌƮɐƭɐ ǶٌȯǞǶǶȌǶǞ ƦǙƊǶ ÀƵɨƊ‫§ ة‬ǘƊȲȌȺ‫! ة‬ȌǿƦǞȁȌ §ǘƊȲǿ ɐ ²ǞƵǐǏȲǞƵƮ‫ ة‬ǐǙƊǶٌDzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǶǞ ǯǞɈɈƵȺɈǯƊɩ ɐ ǯƊȁƊǶǞɹɹƊɩ ǞǶٌȯȲȌƮȌɈɈ ˛ȁƊǶǞ ȱƊƦƵǶ ǿƊ ǯǞƮǙȌǶ ˛ȺٌȺɐȱ 0ɩȲȌȯƵɩ ƦǙƊǶ ɐȲȌƦǞȁƮȌ‫ ة‬DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǶǞ ǯǞƦƦƊɼƊɩ Ǐɐȱ ȲǞƭƵȲDzƊ ɐ ɼɨǞǶɐȯȯ ɈƊٚ ȯȲȌƮȌɈɈǞ ƦǙƊǶ wƵƮǞƧǘƵǿ‫ ة‬ɐ ȌǙȲƊǯȁ ǶǞ ǯǞǿǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊɩ ǶٌǞȁǐȲƵƮǯƵȁɈǞ ȯȲǞȁƭǞȯƊǶǞ ƦǙƊǶ ǿǞȁȌ !ǘƵǿǞƧƊǶȺ‫ خ‬ yǞƭƭƊ ȌǙȲƊ ǘǞǯƊ ǶٌȯȲȌƮɐɹɹǯȌȁǞ ɈƊٚ ǿƵƮǞƧƊǶ ƮƵɨǞƧƵȺ ǿǞȁȁ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ƦǙƊǶ ƊɮɈƵȲ‫! ة‬ƊȲƮǞȁƊǶ RƵƊǶɈǘ ɐ wǞDzȲȌɈƵDz wƵƮǞƧƊǶ wƊǶɈƊ ǶǞ ǯȺƵȲɨɐ ƵǶɐǏ ɈƊٚ ȯƊɹǯƵȁɈǞ ǿƊƮɩƊȲ ǞƮٌƮǞȁǯƊ ǶǞ ǯDzɐȁɐ ȱƵƮ ǯǞȲƭǞƵɨɐ ɮǞ ɈǞȯ ɈƊٚ

DzɐȲƊ ǯƵɩ ȌǙȲƊ‫( خ‬Ɗȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ƮƊȁ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ƵȺȯƵȲǯƵȁɹƊ ɼɨǞǶɐȯȯ ǞƵǙȌȲ ƦǞɼٌɼǞƵƮƊ ɈƊٚ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǶǞ ǯǞȯȯȲȌƮɐƭɐ ȯȲȌƮȌɈɈǞ ǿǞǶǶٌDzƊȁȁƊƦǞȺ ǐǙƊǶ ȺDzȌȯǞǯǞƵɈ ǿƵƮǞƭǞȁƊǶǞ ɐ ɈƊٚ ȲǞƭƵȲDzƊ‫ ة‬ƦǶٌƵɩɩƵǶ ɼƵɩǕ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǯǕǞƦɐ ǶٌǶǞƭƵȁɹǯǞ ȁƵƭƵȺȺƊȲǯǞ ǿǞǶٌ ɩɈȌȲǞɈƊٚ ɈƊǶٌwƵƮǞƭǞȁƊ Ǐٚ wƊǶɈƊ‫ س‬²J §ǘƊȲǿƊ mɈƮ ɐ ðƵȁȯǘƊȲǿ‫خ‬ mٌƊɈɈǞɨǞɈƊ‫ ݏ‬ɈƊٚ ǿƊȁɐɈƵȁɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌƊǯȲɐȯǶƊȁǞ ǶǞ ǯǞȁDzǶɐƮǞ ˛ǘ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ƵɩǶƵȁǞȁ ƦǙƊǶ mɐǏɈǘƊȁȺƊ‫ ة‬²ª ÀƵƧǘȁǞƧȺ ɐ ȌǙȲƊǯȁ‫ ة‬ɩDzȌǶǶ ǘɐɩƊ ǞDzDzɐȁȺǞƮȲƊɈ ƦǙƊǶƊ ȯƊȲɈǞ ǿǞǶǶٌȱƊȺƊǿ ɈƊǶٌǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ‫( خ‬Ɗɩȁ ǞǶٌDzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǯȌǏǏȲɐ DzƊȲȲǞƵȲǞ ǏٚȱƊȺƊǿ ȯƊȲɈǞDzȌǶƊȲǞ ɐ ȺȯƵƭǞ˛Dzɐ‫˛ ة‬ɈٌɈƵDzȁǞDzƊ ɈƊǶٌƊǯȲɐȯǶƊȁǞ ǶǞ ˛ǘƊ ɩǞƵǙƵƮ ǯǞȺɈƊٚ ǯDzȌǿȯǶǞ ǯǞDzƦƵȲ ɐ ǯǞǕǞ ƵȺȯȌȺɈ ǐǙƊǶ ƮǞɨƵȲȺǞ ȌȯȯȌȲɈɐȁǞɈƊǯǞƵɈ ƊȁDzƵ ƦƊȲȲƊ ǿǞȁȁ wƊǶɈƊ‫ خ‬ ²ƵɈɈɐȲ ǶǞ ƦƊȱƊ ǯǞǕǕƵƮƮƵƮ (Ɗɩȁ ǶٌǞȺǿǞǯǞƵɈ ɈƊٚ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǞȁɈƵȲȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɐ ȌǙȲƊǯȁ ǿƊǐǙǘȌǿ‫˛ ة‬ǶٌǿƊǕǕȌȲ ȯƊȲɈǞ ǞǶǘȌǿ ǿƊǐǙȁƊ ǐǙƵɮǞƵȲƵȁ ɈƊٚ ȺȁǞȁ‫( خ‬Ɗȁ ǯɐȲǞ ƦǞƭٌƭƊȲ ǶǞ wƊǶɈƊ ɈǞƦȱƊٚ ƊɈɈȲƊƵȁɈǞ ǐǙƊǶٌǞȁɨƵȺɈǞɈɐȲǞ Ǐٚ ƮǞɨƵȲȺǞ ȺƵɈɈɐȲǞ ɈƊǶٌǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ‫خ‬ XȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊǶٌǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ ǿǘɐɩǞƵɮ ɩǞƵǙƵƮ ȺɈƊɈǞDzɐ ǞɼƮƊ ƦƊȱƊٚ ǯǞǕǕƵƮƮƵƮ‫ ة‬ ǯǞȁɨƵȺɈǞ‫ ة‬ǯƊǕǕȌȲȁƊ ɐ ƊȁDzƵ ƦǙƊǶƊ ȯƊǯǯǞɼ ƦȱƊǯȁƊ ȁƊɈɈȲƊɈɈƊɩ ƊɈɈǞɨǞɈƊǯǞƵɈ ǕȌƮƮƊ‫ خ‬ (Ɗȁ ǘɐɩƊ ȺƵɈɈɐȲ ǐǙƊǶ ȱƊǶƦȁƊ ǙƊǏȁƊ ǘƵDzDz DzǞǏ ǯǞƦȱƊٚ ǯȌǏǏȲǞ DzƊȲȲǞƵȲǞ ɐ ȌȯȯȌȲɈɐȁǞɈƊǯǞƵɈ ƊȁDzƵ ˛ ɼǿǞȁǞǯǞƵɈ ƮǞǏ˛ƭǶǞ ɐ ɈƊٚ Ⱥ˛ƮƊ‫( خ‬Ɗȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ɼȌȲȁƊ ɮǞ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǶǞ ƊȁDzƵ DzȌǿȯǶƵɩ ǯǞȁɨƵȺɈɐ ƦǞ ȺǙǞǙ ǶƵǯȁ ɈǞɈǯǞƦ ˛ȺٌȺǞȺɈƵǿǞ ɐ ǶٌȯȲȌƭƵȺȺǞ ɈƊǐǙǘȌǿ ɐ ˜ٌǞǿȯǯƵǐƊɈǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬IǞǶٌǙƊȲǕƊ ǶǞ ǯǿǞȺȺ ȁƊǐǙɈɐ ǙƊȲȺƊ ǶƵǯȁ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊǶٌǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ ǿǞȁȁ ǞȁɈȲƊȯȲǞɼǞ ǶȌDzƊǶǞ‫ ة‬Ʀٚ ƊɈɈǞɨǞɈƊǯǞƵɈ ƮǞɨƵȲȺǞ ɐ ǶǞ ɐDzȌǶǶ ǯǞDzDzȌȁɈȲǞƦɩǞɮɮɐ Ʀٚ ǿȌƮ ȺǞƵɩǞ ǶƵǯȁ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ‫ خ‬

Il-Malta Enterprise ĐÿãěãŊϰüãęęϰŊĢööľÿϰ ēϒ¾łłÿłŊãěű¾ϰŊ¾÷ýü¾ϰ ēÿēϰłãŊŊŏľϰãĐĢěĢęÿĐŏϰ ÿęĻĢľŊ¾ěŊÿϰēÿϰČý¾ßßãęϰ ÿĐŊ¾ľϰęÿěěϰ÷ýĢŨľÿěϰãēöϰ ľŏýμϰãĐţÿŢ¾ēãěŊÿϰ÷ý¾ēϒ 9% tal-GVA.


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

óǯƊȲƊɈ ȲǞƭƵȁɈǞ ǏٚǞȁɈȲƊȯȲǞɼǞ ȲƵɼǞǶǯƵȁɈǞ ǏٚwƊǶɈƊ ɐ JǙƊɩƮƵɮ RɐɈƧǘǞȁȺȌȁ JȌɹȌ IǞ ɼǯƊȲƊ ǶǞ ǐǙƊǿǞǶȁƊ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǿƊǶٌwǞȁǞȺɈȲɐ ǐǙƊǶٌXȁɈȲƊȯȲǞɼƊ wǞȲǞƊǿ (ƊǶǶǞ ɐ Ƕٌ§ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ªȌƦƵȲɈ ƦƵǶƊ‫ ة‬ȺǿƊǯȁƊ DzǞǏ RɐɈƧǘǞȁȺȌȁ JȌɹȌ DzƊƦƦȲƵɈ ǶٌȌȯƵȲƊɈ ɈƊǐǙǘƊ ɐ ǶٌƊǿǿȌȁɈ ɈƊٚ ǙƊƮƮǞƵǿƊ ǘƵDzDz DzǞǏ ȱƵƮ ɈǞȯȯȲƵȯƊȲƊ ƦǞƵɮ ɈǞƮǙȌǶ Ǐٚ ȁǞƭƵƭ ǕȌƮƮƊ ɈƊٚ ȯȲȌƮȌɈɈǞ ɐ ȺƵɈɈɐȲǞ ǶǞ ȺƵ ɈǞƦƮƊ ɈǞǿǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊ ǕƵɩɩƊ JǙƊɩƮƵɮ‫ خ‬RɐɈƧǘǞȁȺȌȁ JȌɹȌ ƦǙƊǶǞȺȺƊ ɈȌȯƵȲƊ ˜ٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ɈƊǶٌDzƊȲȌɹɹǞ ɐ ˛ɼٌɼǿǞƵȁ ǶǞ ǕƵǯ ȺƵ ɈDzɐȁ ȱƵƮ ɈǞƮǙȌǶ ˜ٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ɈƊǶٌƊɨǯƊɹɹǯȌȁǞ‫ خ‬RɐɈƧǘǞȁȺȌȁ JȌɹȌ ȺƵ ɈDzȌǿȯǶǞ ɈǞȁɨƵȺɈǞ ‫ ׆‬ǿǞǶǯɐȁ 0ɩȲȌ ƦǞƵɮ ǞȺȺƊǙǙƊǙ ǶٌȌȯƵȲƊɈ ɈƊǐǙǘƊ‫ ة‬ɈǞȁɨƵȺɈǞ ǏٚǿƊDzDzǞȁƊȲǯɐ ƊDzɈƊȲ ƵǏ˛ƭǯƵȁɈǞ‫ ة‬ɈȁƊȱȱƊȺ ǶٌƵǿǞȺȺǯȌȁǞǯǞƵɈ ɐ ɈȌǙǶȌȱ ȯȌȺɈǞǯǞƵɈ ɈƊɮٌɮȌǐǙȌǶ ǕȌƮƮƊ‫ خ‬

ÀȌǶɯ §ȲȌƮɐƧɈȺ mɈƮ ÀȌǶɯ §ȲȌƮɐƧɈȺ ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ ɈǞƭƭƵǶƵƦȲƊ ǶٌǙƊǿȺǞȁ ȺƵȁƊ ɈƊǐǙǘƊ Ǐٚ wƊǶɈƊ‫( خ‬Ǟȁ ǶٌǞȁɈȲƊȯȲǞɼƊ ǶǶɐǿ ɈǙƊƮƮƵǿ ǿƊǶٌׄ‫ ׀׀‬ȲɐǙ ǘƵDzDz DzǞǏ ɈȌǏǏȲǞ ȺƵȲɨǞɹɹ ǙȌǶǞȺɈǞDzɐ ǶǞǶٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ɈƊǶٌDzȌȺǿƵɈǞDzƊ‫ ة‬ǏȌȺɈǘȌǿ ƦǞǶǶǞ ǯǞƮƮǞȺǞȁǯƊɩ ɐ ǯǞǿǿƊȁǞǏƊɈɈɐȲƊɩ ǶٌǞȯȯƊDzǯƊȲ ɐ ȲٌȲƵƭǞȯǯƵȁɈǞ ɈƊǶٌǿƊDzƵɐȯ‫ ة‬ǶǞȯȺɈǞƧDzȺ ɐ ȯȲȌƮȌɈɈǞ ȌǙȲƊ ɈƊǶٌDzȌɼǿƵɈǞDzƊ‫ خ‬ÀȌǶɯ §ȲȌƮɐƧɈȺ ȱƵǐǙƮƊ ˛ǶٌȯȲȌƭƵȺȺ ǶǞ ɈDzȌǿȯǶǞ ɈǞƦƮƵǶ ǞǶٌǿƊDzDzǞȁƊȲǯɐ ɈƊǐǙǘƊ ǶƵǯȁ ǞDzɈƊȲ ƵǏ˛ƭǯƵȁɹƊ ˜ٌɐɼɐ ɈƊǶٌƵȁƵȲǕǞǯƊ‫ ة‬Ʀٚ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ɈƊٚ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ‫ ׃‬ǿǞǶǯɐȁ 0ɩȲȌ ˛ ɼǿǞƵȁ ǶǞ ǕƵǯ‫ خ‬

ÀȲƵǶǶƵƦȌȲǐ ²ƵƊǶǞȁǐ ²ȌǶɐɈǞȌȁȺ ÀȲƵǶǶƵƦȌȲǐ ǐǙƊƮƊ DzǞǏ ǞƭƭƵǶƵƦȲƊɈ ǞȺٌȺǞɈɈǞȁ ȺƵȁƊ ɈƊǐǙǘƊ Ǐٚ wƊǶɈƊ ƦǞ ɼǯƊȲƊ ǿǞǶǶٌ§ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ªȌƦƵȲɈ ƦƵǶƊ‫(ٶخ‬Ǟȁ ǞǶٌDzɐǿȯƊȁǞǯƊ ɈǞȯȯȲȌƮɐƭǞ ׂ‫ ׅ‬ǿǞǶǯɐȁ ٌªǞȁǐ ˛ǶٌǕǞǿǐǙƊ‫ خ‬ IǶٌƊǙǙƊȲ ǙƊǿƵȺ ȺȁǞȁ ÀȲƵǶǶƵƦȌȲǐ DzȌǿȯǶǞƵɈ ɈƵȺȯƊȁƮǞ ǶٌȌȯƵȲƊɈ ɈƊǐǙǘƊ‫ ة‬ǘƵDzDz DzǞǏ ǐǙƊǿǶƵɈ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ɈƊٚ ‫ׁٌׅٿ‬ǞǶ ǿǞǶǯɐȁ ɐ ǶǶɐǿ ɈǙƊƮƮƵǿ ǞɼǯƵƮ ǿǞȁȁ ‫ ׀׀ׅ‬ȯƵȲȺɐȁƊ ˛ȺٌȺǞɈǞ ɈƊǶٌȯȲȌƮɐɹɹǯȌȁǞ ǕƵɩɩƊ SƊǶ IƊȲ ɐ ǶٌwƊȲȺƊ‫ٶخ‬

7


8

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

Ir-riperkussjonijiet ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯǞ ɈƊǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ

mٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ƮǞȁǯǞǯƊ ǙƊƮƵɈ ƮƊȱȱƊ ɈƊٚ ǙƊȲɈƊ DzƦǞȲƊ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ خ‬XȺȺƊ ǶǞ ǙƊǏȁƊ ȯƊǯǯǞɼǞ ǐǙƊƮƮƵǯǯǞȁ ƦٚȲǞɈǿɐ ǿǐǙƊǕǕƵǶ ƦǞɈٌɈǞǶȱǞǿ DzȌȁɈȲƊ Ƕٌ!ȌɨǞƮׁٌ‫ ׉‬DzɐǶǶ ȯƊǯǯǞɼ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯƊǐǙǿƵǶ ƮƊDz DzȌǶǶɐ ȯȌȺȺǞƦƦǶǞ ƦǞƵɮ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊǿƵȁɈ ǯǞǕǞ ǶɐȲƊ Ǐɐȱ ȺƊȱƊǯǘ‫ خ‬mٌǞȺɈƵȺȺ ȁǞȺɈǐǙɐ ȁǐǙǞƮɐ ǐǙƊǶ wƊǶɈƊ‫ خ‬IٚOɐȁǯɐ ɈƊǶٌ ׂ‫ ׀ׂ׀‬ǞǶٌǐɨƵȲȁ ȱƊȺȺƊǿ ‫ ׀׀ׁٿ‬ƵɐȲȌ ǏٚɨȌɐƧǘƵȲȺ ǶǞǶ DzɐǶǶ ȲƵȺǞƮƵȁɈ wƊǶɈǞ ǶǞ DzƵǶǶɐ ܽǶ Ǐɐȱ ǿǞȁȁ ׁ‫ٌ׆‬ǞǶ ȺƵȁƊ‫( خ‬Ǟȁ ǶٌǞȁǞɹɹǯƊɈɈǞɨƊ ɈƊɈ ȺȯǞȁɈƊ ɈƊǯƦƊ ǶǞȲٌ ȲǞȺɈȌȲƊȁɈǞ‫ ة‬ǶɐDzƊȁƮǞ ɐ ǙɩǞƵȁƵɈ‫ خ‬ ÀƊǯǯƵƦ ǶǞ ǯǞȁǐǙƊƮ ǶǞ ˜ٌƵɩɩƵǶ ȺDzƵǿƊ ǶٌƵǏǏƵɈɈ ˜ٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ wƊǶɈǞǯƊ DzǞƵȁ ɈƊٚ ǿƊƮɩƊȲ ‫ ׀׉ٿ‬ǿǞǶǯɐȁ‫ خ‬XƮٌƮȌȯȯǯɐ ɈƊٚ DzƵǿǿ ǞȁɨƵȺɈƊ ǶٌJɨƵȲȁ ȺƊƦǞƵɮ ǞȁǞƵƮǞ ƮǞȁ ǞǶٌǿǞɼɐȲƊ‫خ‬

Krystabel Galea

XǶٌǐɨƵȲȁ ƊȁƊǶǞɹɹƊ ȺٌȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ɐ ȲƊ ǶǞ DzǞƵȁƵɈ ǞȁǞɹǯƊɈɈǞɨƊ ɈƊǯƦƊ ǙƊǏȁƊ ɐ ɈƊٚ ǐǙƊǯȁɐȁƊ DzƦǞȲƊ ǶǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ wƊǶɈǞȁ‫ خ‬JǙƊǶǘƵDzDz ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ ȁƵǿǿȁɐ ǶǞ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ɈƊٚ ‫ ׀ׅٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ȲƵƭǞȯȲȌDzƊɈǞ ƦٚɼǞƵƮƊ ˛ǶٌDzȌȁȺɐǿ ǞȁɈƵȲȁ‫ خ‬ǙƊǶǞȺȺƊ DzɐǶǙƊƮƮ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯǞȺɈƵȁȁƊ ǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ǙƊǶǶǞ DzǞǏ ˜ٌƵɩɩƵǶ ǕǞǿǐǙƊ ɈƊٚ Oɐȁǯɐ ǯƵȲǕǐǙɐ ǯǞǏɈǙɐ ǶٌǙɩǞƵȁƵɈ DzȌǶǶǘƊ ɐ ɈٌɈƵǿȯ ǞDzȌǿȯǶǞ ǯǞȺƦǞƵǙ DzɐǶǙƊƮƮ ǯȌǙȲȌǐ ǞǐƊɩƮǞ ǏɈǞɈ‫ خ‬XǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ǕƊƦȲƵɈ ǶǞǶ DzɐǶǙƊƮƮ ǞƮٌƮƊȲ ɐ ǐǙƊǶǶٌƦǞƮɐ DzɐǶǙƊƮƮ ǙƊ ǐȌȺɈ ƦǞǶٌǙƊǯǯƊ ǏɈǞɈ ǞɼǯƵƮ ȺƵǿȯǶǞƭǞ ȯƵȲȚ ƦǙƊǶǿƊ ǯǐǙǞƮɐ ɈƊٚ DzɐǶǯɐǿ ǞɩƵǕǕƊٚ ȲٌȲƊȺ ɐ ȁٌȁǞƵȺ ǞƮƮƵǯȱɐ ǕƵɩɩƊ‫ خ‬ƊȲȲƊ ǿǞȁȁ ǘƵDzDz ǙƊǏȁƊ ȁǞƵȺ ȱƵƮ ǞƦƊɈɐ ǿǞȁȁ ƮǞDz ǶǞ ɈǞȺȺƵǯǯƊǙ ȯƊȁƮƵǿǞƧ ǏƊɈǞǐɐƵ‫ خ‬RɐɩƊ ƵȺȺƵȁɹǯƊǶǞ ǶǞ ȁٌȁǞƵȺ ɈǞƦƮƊ ɈǞȺɈȲǞƵǙ ǐǙƊɮ ǘƊɩȁ ǐǙƵǯƊ ǿƵȁɈƊǶǞ DzƦǞȲƊ‫ خ‬ XǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ȺƵȲ ǯƵȲǕǐǙɐ ǯǞǕɐ ǿȱƊȺȺǿƊ ǶǞǶǶٌǏƊǿǞǶǯǞ ɐ ǞȁƮǞɨǞƮɩǞ ǶǞ ǐǙƊǶȱɐ ׁ‫ٌ׆‬ǞǶ ȺƵȁƊ ȺƊ ȯȲǞǶ ǶǞ ǐǙƊƮƮƊ‫( خ‬ƊɩDz ǞǶٌ ƦƊȲȲƊȁǞȁ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ȯƵȲǿƵȺȺ ǯȌȱȌǐǙƮɐ wƊǶɈƊ ǘɐǿƊ ƵǶƵǕǞƦƦǶǞ ɩDzȌǶǶ‫ خ‬mٌǞȺɈȲɐɈɈɐȲƊ ɈƊǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ɈƊٚ ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ ȺƵȲ ɈDzɐȁ ǏɈǞɈ ƮǞǏǏƵȲƵȁɈǞ‫( خ‬Ǟȁ ǞƮٌƮƊȲƦƊ ȺƵȲ ǞDzɐȁɐ ǏǏɐDzƊɈǞ ǏɈǞɈ ǞɼǯƵƮ Ǐɐȱ ǞǶٌǙɩǞƵȁƵɈ ǶǞ ˛ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ǕƵɩ ǞǿȺƵǯǙƊ ƦǙƊǶƊ ǿǘɐɮ ƵȺȺƵȁɹǯƊǶǞ ɐ ǐǙƊǶǘƵDzDz ƮƊǿɐ ǏɈǞɈ ǞɼǯƵƮ ǿƊǐǙǶɐȱǞȁ ǿǞȁȁ ǙɩǞƵȁƵɈ ȌǙȲƊǯȁ‫ خ‬ƊȲȲƊ ǿǞȁȁ ǘƵDzDz ǞǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ɈƊȺٌȺƵȁƊ ǶٌȌǙȲƊ DzǞƵȁɐ ɮǞ ǏɈǞɈ ǯƵɩ ɩǞȺȱ Ⱥ˛ƮƊ ƦǞƵɮ ǯǞȁǕƊƦȲɐ ȯƵȲȚ ƮǞȁ ǞȺٌ ȺƵȁƊ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞǕɐ ƊƭƭƵȺȺƊɈǞ ȌȁǶǞȁƵ ƦٚǿȌƮ ǙƊǏȁƊ ǞɼǯƵƮ ǏƊƭǶǞ‫خ‬


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

XǶٌǕȲƊȁƵɈ ɈƊȺٌ²ƊǯǏ ǞǕǞƦɐ ǙƊǏȁƊ ȺɈɐƮƵȁɈǞ ƦƊȲȲƊȁǞȁ ƦǞƵɮ ǯǞɈǐǙƊǶǶǿɐ ǶٌXȁǐǶǞɼ‫ خ‬ wƊǶɈƊ ȌǏǏȲǞƵɈ ɨƊɩƭƵȲȺ ǶǞǶ ƮƊȁ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ɐDzȌǶǶ ƦǞƵɮ ǞǙƵǕǕɐǘȌǿ ǞɼɐȲɐ ǶٌǐɼƵǯǯƵȲ ɈƊǐǙȁƊ ƦǙƊȺٌȺȁǞȁ ɈƊٚ ȱƊƦƵǶ‫( خ‬ƊɩDz ǶٌǞȺɈɐƮƵȁɈǞ ƦƊȲȲƊȁǞȁ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ܽǞǶ Ǐɐȱ ǿǞȁȁ ׁ‫ٌ׃‬ǞǶ ȺƵȁƊ ǶǞ ȺƵȲ ǞȱƊɈɈǐǙɐ ǿǞȁǞǿɐ ɈƊٚ ǙǿǞȺɈƊɮٌǞǶ ǶƵǯǶ ǘƊɩȁ wƊǶɈƊ ɐ ɈٌɈǞȲ ȯȲǞȁƭǞȯƊǶǞ ɈƊǐǙǘȌǿ ǘɐɩƊ ƦǞƵɮ ǯǞɈǐǙƊǶǶǿɐ ǶٌXȁǐǶǞɼ ȺƵȲ ǞDzɐȁɐ ƵǶƵǕǞƦƦǶǞ ǐǙƊǶ ‫ ׀ׁٿ‬DzɐǶǯɐǿ ǿƊɈɐǶ ǞǶٌǕȲƊȁƵɈ ǶǞ ȺƵȲ ǞȱƊɈɈǐǙɐ ǘƊɩȁǘƵDzDz‫ خ‬ XǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ƊǏǏƵɈɈɩƊɈ ǶǞǶ DzɐǶǙƊƮƮ DzƵǿǿ ǶǞǶ ǿǞȁ ǞǙƊƮƮƵǿ ɐ ƊȁDzƵ ǶǞǶǶٌ ǙƊƮƮǞƵǿƊ‫ خ‬RƵǿǿ ȁɐǿȲɐ DzƦǞȲ ɈƊٚ ǙƊƮƮǞƵǿƊ ǶǞ ȁƊȱȺɐǶǘȌǿ ǞȺٌȺǞǐǙƊɈ ɈƊɮٌɮȌǐǙȌǶ ɈƊǐǙǘȌǿ ɐ ǏȌȲȺǞ ƊȁDzƵ ǶٌȌɨƵȲɈǞǿƵ‫ خ‬JǙƊǶDzƵǿǿ ǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ȱƵǐǙƮǞȁ ǯǞǏɈǙɐ ȯƵȲȚ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ǙƊǶǶǞƵɈ ǙƵȲƦƊ ˛ȁƊȁɹǯƊȲƊ DzƦǞȲƊ ɐ ȲٌȲǞȯƵȲDzɐȺȺǯȌȁǞǯǞƵɈ ȺƵȲ ǯǞƦȱǐǙɐ ǯǞȁǙƊȺȺɐ ǐǙƊɮٌɮǘɐȲ ǶǞ ǕƵǯǯǞȁ‫ خ‬RƊɩȁ ǙƊǏȁƊ ǏƊǿǞǶǯǞ ǯǞɮɈǞƵȱɐ ǯȌǙȌȲǕɐ ǏɈǞɈ ȯƵȲȚ ȱƵƮ ǯƊȱɈǐǙɐ ǏɈǞɈ ȱƊǶƦǘȌǿ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ȺٌȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬ yɐǿƦȲɐ DzƦǞȲ ɈƊٚ ǏƊǿǞǶǯǞ ǐǙƊǿǶɐ ǕǞǿǐǙƊɈ ɈɩƊǶ Ǐɐȱ ǞǶٌ!ȌɨǞƮ àƊǐƵ

²ɐȯȯǶƵǿƵȁɈ ǶǞ ˛ǶɩƊȱɈ ǶǞ DzǞƵȁ ƵȺȺƵȁɹǯƊǶǞ ƦǞƵɮ ǯǞɈǙƊǶǶȺɐ ǶٌDzȌȁɈǞǯǞƵɈ ǞɼƮƊ ǿƊ ȺƵɈǐǙɐɮ ǯƊǏǏȌȲƮǯƊɩ ǶǞ ǯȌǙȌȲǕɐ ǯǞƵDzǶɐ ƦƊȲȲƊ‫ خ‬IǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ DzƵǶǶȁƊ ǙƊǏȁƊ ǙƊƮƮǞƵǿƊ ǿƵǿƦȲǞ ɈƊǐǙȁƊ ǶǞ ȲȲǞDzȌȲȲƵɩ ǐǙƊȁƮȁƊ ǐǙƊǶǶٌǐǙƊǯȁɐȁƊ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ƦǞɼƊٚ ǶǞ ǯǞȺȯǞƭƭƊɩ ƦǶƊ ǞǿȯǯǞƵǐ‫ خ‬²ƊȲɐ ǙƊǏ ȁƊ ǶƊȱǐǙƊɈ ǿƊٚ ȁɐǿȲɐ DzƦǞȲ ɈƊٚ DzɐǿȯƊȁǞǯǞ ǶǞ ȁƊǙƮǿɐ ǿƊǐǙǘȌǿ ƦǞƵɮ DzƵǿǿ ǯǞȺɈƊٚ ǯDzɐȁ ǞȁȺǞƦɐ ǶٌƊǙǯƊȲ ȺȌǶɐɹɹǯȌȁǞ ǐǙƊǶǶٌ ǙƊƮƮǞƵǿƊ ǿƵǿƦȲǞ ɈƊǐǙȁƊ ƦǞƵɮ ǿƊ ǯǞȺȯǞƭƭƊɩɮ ƦǶƊ ǞǿȯǯǞƵǐ‫خ‬ åǞ DzɐǶɈƊȁɈ ɈȲǞƮ ɈDzɐȁ ˛ȺٌȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ƦǞƵɮ ɈǞǏǘƵǿ DzƵǿǿ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ DzǞƵȁƵɈ ɐ ǐǙƊƮǘƊ ƮǞǏ˛ƭǶǞ ɐ ȺɈȲƵȺȺƊȁɈǞ Ǐɐȱ ƮǞɨƵȲȺǞ ǏƊǿǞǶǯǞ‫ خ‬XǶٌƦƵɼǐǙƊɈ DzƦƊȲ ǶǞ ǙƊ ǯǞȺȯǞƭƭƊɩ ƦǶƊ ǞǿȯǯǞƵǐ‫ ة‬ǞǶٌȯȲȌƦǶƵǿǞ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯǞ ǶǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯȌǶȱɈɐ ǶǞǶǶٌǏƊǿǞǶǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ة‬ǞǶٌǿƊȲƮ ǿƵȁɈƊǶǞ ǶǞ ǯǞȺɈƊٚ ǯɩƊȺȺƊǶ ǶٌǞȺɈȲƵȺȺ DzȌȁɈǞȁɩɐ ǘǞǯƊ ǕǶǞƵƮƊ ƦǶƊ ɈǿǞƵǿ‫خ‬ XǶٌǐɨƵȲȁ ȺƵȲ ǞDzɐȁ ȱǞƵǐǙƵƮ ǞȱƊȺȺƊǿ ƮƊɩȁ ǞǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ƦǞƵɮ ǞǶٌǏƊǿǞǶǯǞ ǯDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯȌǙȌȲǕɐ ǯǐƊɩƮɐ ǏɈǞɈ ǿǞȁǐǙƊǯȲ ǿƊ ǯȌȱȌǐǙƮɐ ǯǞȁDzɩƵɈƊɩ Ǐɐȱ ǞȺٌ ȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬

XȲٌȲȌɈƊ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ ƦƮǞƵɈ ƦǞǶٌǿȌƮ ǞƮƮɐȲ ȯƵȲȚ ƮƊȁ ǿƊ ǯƵȺDzǶɐƮǞɮ ǞǶٌǏƊɈɈ ǶǞ ǶٌȯȲȌƦǶƵǿǞ ǿƵȁɈƊǶǞ ɐ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯǞ ǶǞ ƊDzDzɐǿɐǶƊɩ ǿƊɈɐǶ ǞɮٌɮǘɐȲ ɈɩƊǶ ǶǞ ǐǙƊƮƮƵɩ ǐǙƊƮǘȌǿ ǿƊǐǙȁƊ‫ خ‬ wǞǶǶٌǞȺɈƊɈǞȺɈǞƭǞ ǶǞ ǕƵɩ ǞȯȯɐƦƦǶǞDzƊɈǞ ȲǞƭƵȁɈƊǿƵȁɈ ǯǞƮǘƵȲ ǶǞ ȺƊ wƊȲɹɐ ׂ‫ ڭ׉خ׉׃ ׁׂ׀‬ɈƊǶٌȯȌȯǶɐ wƊǶɈǞ DzǞƵȁɐ ǐǙƊƮǘȌǿ ǞƦƊɈɐ ǿǞȺٌȺȌǶǞɈɐƮȁǞ‫ ڭׅخ׀׃ خ‬ ǐǙƊƮǘȌǿ ǞȺǞƦɐ ƮǞǏ˛DzɐǶɈƊǯǞƵɈ ȲƵǶƊɈƊɈǞ ǿƊǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ Ǐɐȱ ǞǶٌȯȌȺɈǞǯǞƵɈ ɈƊɮٌ ɮȌǐǙȌǶ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ڭׇخׁ׆ خ‬ȱƵǐǙƮǞȁ ǞDzɐȁɐ ǞɼǯƵƮ ƊɈɈƵȁɈǞ ǿƵɈƊ ȁٌȁǞƵȺ ɈƊٚ ǿƊƮɩƊȲǘȌǿ ǯɐȲɐ ɮǞ ȺǞȁɈȌǿǞ ɈƊٚ ǿƊȲƮ‫ خ‬ ‫ ڭ׀خ׈ׇ‬ǐǙƊƮǘȌǿ DzȌȁɩǞȁɩƊǿƵȁɈ ǞȁDzɩƵɈƊɈǞ Ǐɐȱ ǞȺٌȺƊǙǙƊ ɈƊǶٌǏƊǿǞǶǯƊȲǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ڭׇخ׃׃ خ‬ǐǙƊƮǘȌǿ ǞȺǞƦɐǘƊ ƮǞǏ˛ƭǶǞ ƦǞƵɮ ǯǞȯȯȲȌɨƮɐ ǞDzƵǶ ɐ ƊǏǏƊȲǞǯǞƵɈ ƦƊɼǞƭǞ ǶǞǶǶٌǏƊǿǞǶǯǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬ (Ɗɩȁ ǶٌǞȺɈƊɈǞȺɈǞƭǞ ǯɐȲǞ ƦٚǿȌƮ ƭƊȲ DzƵǿǿ ƮƊɩȁ ǞǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ǘɐǿƊ ƵȺȺƵȁɹǯƊǶǞ DzƵǿǿ ǐǙƊǶǶٌǏƊǿǞǶǯǞ wƊǶɈǞ ɐ ƊȁDzƵ ǐǙƊǶǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ wƊǶɈƊ‫ خ‬JǙƊǶɮƵǯȁ ǯǞǏɈǙɐ ǶٌǙɩǞƵȁƵɈ ǯƵDzDz ǞȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ȱƵƮ ɈƦƊɈǞ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯƊǿƵȁɈ‫ خ‬àƊȲƊ ǶٌǙƵȲƦƊ ǶǞ ǙƊǶǶǞƵɈ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ǐǙƊȁƮǘƊ ƦɼȌȁȁ ǞǿƦɐɈɈƊɈɐȲƊ ƦǞƵɮ ɈƊǐǙǿƵǶ DzɐȲƊǕǕ ɐ ˜ǞǿDzǞƵȁ ȁǞƦƮƵɩ

ǿƵɮǯǞȁ ǐǙƊȁٌȁȌȲǿƊǶǞɈƜ ǕƮǞƮƊ‫ خ‬ (Ɗɩȁ ǞǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ǘɐǿƊ ǞȁƭƵȁɈǞɨ ɈƊǯǯƵƦ ǙƊǏȁƊ ƦǞƵɮ ǿƊ ǯǞɈǙƊǶǶƊ ǙƊƮƮ ƦƊȲȲƊ ǐǙƊɮ ƦǙƊǶǿƊ ƮƵǯǯƵǿ ƵǿǿȁƵɈ ǞǶٌJàÇ DzɐǶǙƊƮƮ ǘɐɩƊ ȁƮƊȱȺ ɐ DzɐǶǙƊƮƮ ǐǙƊȁƮɐ ǯǞǕǞ ɈȲƊɈɈƊɈ ǶٌǞȺɈƵȺȺ‫ خ‬ wƊ DzǞȁƵɈɮ ɈDzɐȁ ȺȌƭǯƵɈƜ ǕɐȺɈƊ ǶǞ DzǞƵDzɐ ǐǙǞƮȁƊ ǶǞ ǏɈƊǙȁƊ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ǐǙƊǶ DzɐǶǙƊƮƮ ȯƵȲȚ ȯƵȲƭƵȁɈƊǕǕ ȺȌȺɈƊȁɹǯƊǶǞ ɈƊȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ǿƊ ǯDzɐȁɐɮ ǯǞ˛ǶǙɐ ǯȌǙȌȲǕɐ ǿǞƮٌƮƊȲ ɐ ǯƊȯȯȲȌ˛ɈɈƊɩ ǿǞǶǶٌǏƊɈɈ ǶǞ ǶٌǙɩǞƵȁƵɈ ǏƵɈǙɐ‫ خ‬ǞǶٌǿȌƮ ǞǶٌǿȌƮ ɐ ƦǶٌǞƭDzƵȁ ǐǙƊǯȁɐȁƊ ǿǞȁȁ DzɐǶǶ ȺȌȲȺ ȯȌȺȺǞƦƦǶǞ ǯǞɈǏƊٚ ǶǞǶ wƊǶɈƊ Ǐ ٚȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯƊ ƊǙǯƊȲ ǶǞ ɈɈƵǯǯƵƦ ǶٌǞȺɈƊɈ ǿƵȁɈƊǶǞ ɈƊٚ ƦȌȺɈƊ‫( خ‬ƊǶƊǞ mƊǿƊ‫ ة‬DzǞƵȁ ǯƊǙƮƵǿ ǙƊǏȁƊ ǐǙƊǶǶٌɐǿƊȁǞɈƜ ɐ DzǞƵȁ ǯǐǙǞƮ‫ٗ ة‬RƵDzDz DzǞǏ ǞȲٌȲǞǿƊ ɈǞȁ˛ȲƵɮ ǿƊٚ DzɐǶǶ ƭƊǐǙȱƊ ǶǞ ɈƊȱǐǙƊ ˜ٌǞǶǿƊ ǶٌƊɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ǞȁƮǞɨǞƮɩƊǶǞ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǯǞȺɈƊٚ ǯǙƊǶǶɐ ƵǏǏƵɈɈǞ ƵȺɈƵȁȺǞɨǞ‫٘خ‬

9


10

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

Aēϒ ĢŢÿßϒ΋ΓμϰēϒãööãŊŊϰŊ¾ēϒŢ¾ÞÞÿěϰ u l-Ekonomija Maltija

F

tit anqas minn sena ilu, il-Kummissjoni &ţľĢĻã¾ϰؾłłľãŊϰēÿϰŽϒΌΊΌΊϰ Malta kienet ser tkun l-inqas Ļ¾ČČÿŴϰ¾ööãŊŊţ¾ŊϰęÿēēϒĐľÿŴÿϰ ãĐĢěĢęÿĐ¾ϰĐĐ¾ţŴ¾Ŋ¾ϰęÿēēϒ Ļ¾ěßãęÿČ¾μϰżŴϒŴĢě¾ϰãţľĢλ

Dr Jonathan Attard

DzɈƊȲ DzǿǞƵȁǞ ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ‫ ة‬ǞǶٌ ƊȁDz 'ƵȁɈȲƊǶǞ ɈƊٚ wƊǶɈƊ ƦƊȺȺƊȲ ǶǞ ɩƊȲƊ ɈȁƊȱȱǞȺ ɈƊٚ ǿƊƮɩƊȲ ‫ ة׀ׂ׀ׂٌ˜ ڭׂخ׈‬ǞǶٌȯȲȌƮȌɈɈ ƮȌǿƵȺɈǞDzɐ ǐȲȌȺȺ ‫(§ـ‬J‫ ف‬ɈƊٚ wƊǶɈƊ ȺƵȲ ǯǞDzƦƵȲ Ʀٚ‫ ةׁׂ׀ׂٌ˜ ڭ׀خׅ‬Ʀٚ‫ ةׂ​ׂ׀ׂٌ˜ ڭׅخׅ‬ ɐ Ʀٚׄ‫ خ׃ׂ׀ׂٌ˜ ڭׇخ‬ XɈٌɈȁƊȱȱǞȺ DzǞƵȁ ȯȲǞȁƭǞȯƊȲǯƊǿƵȁɈ ƊɈɈȲǞƦɩǞɈ DzƵǿǿ ǐǙƊǶǶٌ ƵǏǏƵɈɈǞ ȁƵǐƊɈɈǞɨǞ ǶǞ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ǙƊǶǶǞƵɈ ǐǶȌƦƊǶǿƵȁɈ‫ ة‬DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌǞǿȯƊɈɈ ɈƊٚ ǿǞɼɐȲǞ ȺɈȲƵɈɈǞ ɈƊٚ ɈȲƊɼɼǞȁ ǶǞ ƦƊȱǐǙɐ ˛Ⱥٌ ȺƵǙǙ ˜ׂٌ‫ خׁׂ׀‬

ɈƊǐǙȁƊ ɐ ɈƊǶٌǏƊǿǞǶǯƊȲǞ ɈƊǐǙȁƊ‫ ة‬ǞɼƮƊ ɼǐɐȲ ǶǞ ǿƊ ǙƊȺȺɮ ǞɈٌɈȌȱȌǶ ɈƊǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯǯƊ Ǐɐȱ ǞǶٌǶǞɨƵǶǶ ǐǙȌǶǞ ɈƊٚ ǐǙƊǯɮǞƵȁ‫ ة‬ǶǞ ɈƊǙɈ ǐɨƵȲȁ mƊƦɐȲǞȺɈƊ ȺƊȲ ǞȁٌȁȌȲǿƊǶǞɈƜ ǏٚɈƵȲǿǞȁǞ ˛ȁƊɹǯƊȲǯǞ‫ خ‬XɼƮƊ ȲٌȲƵƊǶɈƜ ɈƊǶٌ ǞȺɈȌȲǯƊ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ɈɐȲǞȁƊ ǶǞ ƮƊȁ ǿƊ DzǞƵȁɮ ǿǞȁȁ ƮƵǯǯƵǿ ǘƵDzDz‫ خ‬ ²Ɗ ǏɈǞɈ ȺȁǞȁ ǞǶɐ‫˛ ة‬ǶٌDzȲǞɼǞ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ ɈƊǶׂٌ‫ ة׉׀׀‬ǐǙƊǶǶٌDzɐȁɈȲƊȲǯɐ ɈƊٚ ƮƊDz ǞǶǶǞ ǐǙƊǿƵǶ ǞǶٌJɨƵȲȁ ȯȲƵɼƵȁɈǞ‫ ة‬JɨƵȲȁ yƊɹɹǯȌȁƊǶǞȺɈƊ ǿƊ DzǞƵȁ ǐǙƊǿƵǶ ɮƵǯȁ ǙǶǞƵǏ ǶǞ DzǞƵȁ ǐǙȌǶǶƊ ǶٌDzȌȁɈǞǯǞƵɈ ɈƊƮٌƮƊɩǶ ɐ ǶٌǞǶǿƊ ɐ ȱƊǶ ǶǞǶǶٌȯȌȯǶɐ ƦǞƵɮ ǯǞƮȲƊǘȌǿ‫ خ‬åٚƮǞǏǏƵȲƵȁɹƊ ǿǞȁȁ ǐɨƵȲȁ ǶǞ ƦƵƮƊ ǯǙƊǶǶƊȺ ɩƊǐƵ ȺɐȯȯǶƵǿƵȁɈ ɈƊٚ ‫ ة׀׀׈ٿ‬ɮƊǘƊȲ Ǐɐȱ ɮƊǘƊȲ ǶǞǶ DzɩƊɹǞ ȁȌǏȺ ǞǶٌǙƊƮƮǞƵǿƊ DzȌǶǶǘƊ ɈƊȺٌȺƵɈɈɐȲ ȯȲǞɨƊɈ‫ ث‬

wƊƮƊȁDzȌǶǶɐ‫ ة‬ǞɈٌɈDzƊƦƦǞȲ ˛Ƕٌ§(J ǕǞƵ ȲǞɨƵƮɐɈ ٚǞǶ Ǐɐȱ ǐǙƊǶǶׂٌ‫ ׂ​ׂ׀‬ ɐ Ƕׂٌ‫ ة׃ׂ׀‬ƦǞǶٌ§(J ˜ׂٌ‫ ׃ׂ׀‬ǿǞȺɈƵȁȁǞ ǶǞ ǯDzɐȁ ǏٚǶǞɨƵǶǶ ȺǞǿǞǶǞ ǐǙƊǶ ƮƊDz ȯȲƵɨǞȺɈ Ǐٚ(ǞƭƵǿƦȲɐ ׂ‫ خ׀ׂ׀‬ٚƮƊȁ ǞǶٌ ƊȁDz 'ƵȁɈȲƊǶǞ ȱƊǶǞǶȁƊ ǶǞ Ƕٌ ƊȁDz ȺƵȲ ǞɼȌǿǿ ǶٌƊȺȯƵɈɈƊɈɈǞɨƊ ɈǞƵǐǙɐ ǶǞ ǶٌǶǞɨƵǶǶǞ ɈƊǶٌ§(J ɈƊǶׂٌ‫ ׉ׁ׀‬ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǯǞǕɐ ȲDzɐȯȲƊɈǞ ǶƵǯȁ ɈǿǞƵǿ Ƕׂٌ‫ ةׂ​ׂ׀‬ƦǞǶٌ DzɐȁƮǞɹɹǯȌȁǞ ǶǞ Ƕٌɐɼɐ ɈƊٚ ɨƊƭƭǞȁ ǞDzɐȁ ɈƊٚ ȺɐƭƭƵȺȺ ˜ׂٌ‫ خׁׂ׀‬

ǞȺٌȺƊǙǙƊ ɈƊٚ ƮƵƭǞɼǯȌȁǞǯǞƵɈ ǐǙƊȱǶǞȁ ɐ ǏٚɩƊȱɈǘȌǿ‫ ة‬ǞǶٌǐɨƵȲȁ ǞǿǿƵɮɮǞ ǿǞȁȁ ªȌƦƵȲɈ ƦƵǶƊ ȲȁƵɮɮǞƵǶɐ ǯȺƊǶɨƊ ɮƵǯȁ ǞȁȱƊȺ ǿǞȁȁ ׁ‫ ׀׀׀ ة׀׀‬ǞǿȯǯǞƵǐ‫ ة‬ǏٚȺƵȁƊ ǏƵǯȁ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ ة‬ƦǙƊǶǶٌDzɐǿȯǶƊǿƵȁɈ ɈƊƮٌƮǞȁǯƊ‫ ة‬DzǞƵȁ ȱƵƮ ǯǞǏǏƊƭƭǯƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ɈƊǶٌ!ȌɨǞƮ ׁ‫ خ׉‬

IɈǞɈ ɈƊǶٌǯǞƵǿ ǞǶɐ ȺƊȲ ǿƊǐǙȲɐǏ ǶǞ ȺƊ ׁ‫ ׉‬ɈƊٚ wƵǯǯɐ ׂ‫ ׁׂ׀‬wƊǶɈƊ ȺƵ ɈDzɐȁ ǶƊǙȱƵɈ ǶٌǞǿǿɐȁǞɈƜ ɈƊǶٌǿƵȲǙǶƊ ‫ـ‬RƵȲƮ ǞǿǿɐȁǞɈɯ‫ خف‬ (Ǟȁ ǶٌƊǙƦƊȲ ǘǞǯƊ ɩƊǙƮƊ ȯȌɼǞɈɈǞɨƊ ǐǙƊǶ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ɐ ɈDzȌǿȯǶǞ ɈȯȌǕǕǞȁƊ Ǐɐȱ ȱɐƮƮǞƵǿ ɈƊǶٌȯƊǯǯǞɼǞ 0ɩȲȌȯƵǯ ǐǙƊǶǶٌǿȌƮ ɈƊٚ DzǞǏ ƮƊȁ ǞǶٌJɨƵȲȁ ǞȲȁƵɮɮǞƵǶɐ ǯƊǏǏƊƭƭǯƊ ƦٚȺɐƭƭƵȺȺ ƮǞȁ ǞǶٌDzȲǞɹǞ ǶǞ ǏٚȯƊǯǯǞɼǞ ȌǙȲƊ ǙƊǶǶǞƵɈ ǙƊǏȁƊ ǙȺƊȲƊ‫ ة‬DzƵǿǿ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ‫ ة‬DzǞǏ ɐDzȌǶǶ Ǐɐȱ ǞǶٌ ǙƊǯǯǞƵɈ ɈƊƭٌƭǞɈƊƮǞȁȁǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬

XǶٌwǞȁǞȺɈȲɐ ǐǙƊǶǶٌ0DzȌȁȌǿǞǯƊ ɐ XȁƮɐȺɈȲǞǯƊ‫ ة‬²ǞǶɨǞȌ ²ƧǘƵǿƦȲǞ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǿƊǶٌ§ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ªȌƦƵȲɈ ƦƵǶƊ ǙƊƦƦȲɐ ɈٌɈǞƵȁǞ ȲƊɩȁƮ ɈƊٚ ɨȌɐƧǘƵȲȺ ƦٚǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ɈƊٚ ‫ ׀ׅٿ‬ǿǞǶǯɐȁ‫ ة‬ǏƵǯȁ DzɐǶǶ ȯƵȲȺɐȁƊ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘƊ ٙǶ Ǐɐȱ ǿǞȁȁ ׁ‫ٌ׆‬ǞǶ ȺƵȁƊ‫ ة‬ȺƵ ɈǞȲƭǞƵɨǞ ‫ خ׀׀ׁٿ‬ §ƵȲǿƵɹɹ ɈƊٚ ƮƊɩȁ ǞǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ȺƵȲ ǞǐƊɩƮɐ ׂ‫ ׀׀׀ةׅ‬ȁƵǐȌɹǯɐ‫ ة‬ ˛ǶɩƊȱɈ ǶǞ ǯȁǞȺȺǶɐ DzɐȲƊǕǕ ǶǞȁٌȁǞƵȺ ˛ ɈȲǞȱ ǶɐȲƊ ǐǙƊȁٌȁȌȲǿƊǶǞɈƜ‫ ة‬ ȺƊƦǞƵɮ ǞȁDzȌǿȯǶɐ ȁǞDzȺƦɐ ǞȺٌȺɐƭƭƵȺȺǞ ƵDzȌȁȌǿǞƭǞ ǞǶǶǞ ȯȌǕǕƵɩȁƊ ˛ǶٌȱɐƭƭƊɈƊ ɈƊǶٌDzǶƊȺȺǞ˛DzƊ ǏȌȺɈ ǞǶٌȯƊǯǯǞɼǞ ǿƵǿƦȲǞ ɈƊǶٌÇȁǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ خ‬

(Ɗȁ DzȌǶǶɐ ɈƊǙɈ JɨƵȲȁ ǞǿǿƵɮɮǞ ǿǞǶǶٌ§ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ǕƮǞƮ‫ ة‬ ªȌƦƵȲɈ ƦƵǶƊ‫ ة‬ǞǶǶǞ ȺƊ ǿǞǶǶٌƵɩɩƵǶ ǕȲƊȁƵɈ ǶǞ ȁǐǙƊɈƊ Ƕٌ˛ƮɐƭǯƊ ɐ ȲٌȲƵȺȯȌȁȺƊƦƦǞǶǞɈƜ ɈƊɈٌɈǿƵɮɮǞǯƊ ǿƊ ƦƵɼǐǙƊɮ ǯǞƵǙɐ ƮƵƭǞɼǯȌȁǞǯǞƵɈ ƮǞǏ˛ƭǶǞ ǏٚDzɐȁɈƵȺɈ ɈƊٚ ȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ ة‬ǞȁDzǶɐɼ ǶǞ ǯȌǙǶȌȱ DzƊƦǞȁƵɈɈ ƦٚǿƵǿƦȲǞ ǕȌƮƮƊ ɐ ǿǞǿǶǞǯƊ ǿȌɈǞɨƊɹɹǯȌȁǞ ȺƊƦǞƵɮ ǯƊǙƮǿɐ ɐ ǯɐȲɐ ǶǞǶǶٌȯȌȯǶɐ ǶǞ ǘɐǿƊ DzƊȯƊƭǞ ǯɮƵȲȲƮɐ ǶٌǕǞƮ ɐ ǯƵȲǏǐǙɐ ȲٌȲƵȺȯȌȁȺƊƦƦǞǶɈƊǯǞƵɈ ƮƵǶƵǐƊɈǞ ǶǞǶǘȌǿ ǿǞǶǶٌDzȌȺɈǞɈɩƵȁɈǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬ RƊɩȁǘƵDzDz ǿƊ ȁǞȺɈǐǙɐɮ ǿƊ ȁƊǐǙȲǏɐɮ ǞǶٌDzȌȁɈȲǞƦɐɈ ȺǞƵɩǞ ɐ ǶٌƵǏǏƵɈɈ ȯȌɼǞɈɈǞɨ ǶǞ ǕǞƵ ǕǕƵȁƵȲƊɈ ˜ٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊٚ ȁɐǿȲɐ ɈƊٚ ǞȁƭƵȁɈǞɨǞ ɐ ǐǙƊǯȁɐȁǞƵɈ ǶǞ ȁǐǙƊɈƊɩ ǶǞȁٌ ȁƵǐȌɹǯǞ‫ ة‬ǶǞǶǶٌǙƊƮƮǞƵǿƊ ɐ ǶǞǶǶٌǏƊǿǞǶǯǞ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫( خ‬Ɗɩȁ ɩƊȺȺǶɐ ƦǞƵɮ ǞǶٌǿƊǕǕȌȲƊȁɹƊ ɈƊǶٌȯȌȯǶɐ‫ ة‬ǏȌȲȺǞ ȺƵɈƊٚ ǙƊȺȺ ǞǶٌƦǞƮǶƊ ˛ǶٌǿȌƮ DzǞǏ DzƵǶǶȁƊ ȁǞƦƮƵɩ ȁǐǙǞɮɐ ȺƊƦǞƵɮ ȁǞȺȺƊǶɨƊǐɩƊȲƮǯƊɩ ǞȺٌȺƊǙǙƊ

mٌǞȺDzƵǿƊ ɈƊǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ǘǞǯƊ ƦǞȺȺ ɩƊǙƮƊ ǿǞȁȁ ƮǞɨƵȲȺǞ ȺDzƵǿǞ ȌǙȲƊ ǞȁɈƵȁɹǯȌȁƊɈǞ ƦǞƵɮ ǯƊȯȯȌǕǯƊɩ ɐ ǯǐǙǞȁɐ ǶǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ‫ ة‬ǯȺƊǙǙɐ ǶٌǙƊƮƮǞƵǿƊ ɐ ǶٌǏƊǿǞǶǯǞ wƊǶɈǞȁ ȺƊƦǞƵɮ ǯǞƦȱǐǙɐ ǯǐǙǞɮɐ ǶٌǙƊǯǯƊ ǶǞ ɈǞɮǞȲȱǞǶǘȌǿ ǙƊǶǶǞ ǿƊǶǶǞ ȁDzɐȁɐ ȁǞȺɈǐǙɐ ȁƵȲǕǐǙɐ ȁǞȲȲǞɈȌȲȁƊɩ ǐǙƊȁٌȁȌȲǿƊǶǞɈƜ ƮƊɩȁ ǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ɐ ǶٌǙƊƮƮǞƵǿƊ ǶǞ ǘɐǿƊ ɈƊȁɈ ƵȺȺƵȁɹǯƊǶǞ ǐǙƊǶǶٌȌȯƵȲƊɈ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ة‬ǞDzɐȁɐ ȯȲƵȯƊȲƊɈǞ ƦǞƵɮ ǞDzȌǿȯǶǞ ǯǞDzDzȌȁɈȲǞƦɩǞɮɮɐ ƦǙƊǶƊ ǶٌȯȲȌɈƊǐȌȁǞȺɈǞ ɈƊǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ خ‬ XǶٌǏɐɈɐȲ ǘɐɩƊ ɩǞƵǙƵƮ ȯȌɼǞɈɈǞɨ ɐ ƭƵȲɈ ǶǞ ƦǞƮٌƮƵƭǞɼǯȌȁǞǯǞƵɈ ǏٚɩƊȱɈǘȌǿ ǶǞ ǙƊ ƮƊȁ ǞǶٌJɨƵȲȁ ǿƊ ȁƮɐǿɐɮ ǿƊ ȁƵȲǕǐǙɐ ȁǞƦƮƵɩ ȁƊȲƊɩ ǞǶٌǏȲȌɈɈ ɐ ȁDzȌǿȯǶɐ ȁǐƊɩƮɐ ǿǞǶǶٌǕǞƮ ǶǞ ȁǙȌǶȌȱ ǏٚƮƊɩȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ȺȁǞȁ ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊǶٌDzȌȁɈȲǞƦɐɈ ɈƊǶٌǙƊƮƮǞƵǿ ǶǞ ǐǙƊǶ ƮƊȁ ǞǶٌǐɨƵȲȁ DzǞƵȁ‫ ة‬ǐǙƊƮɐ ɐ ȺƵȲ ǯǞƦȱƊٚ ǞǶٌȯȲǞǯȌȲǞɈƜ‫ خ‬


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

ĐŊ¾ľϰûÿßϰŏϰýÿßę¾ϰ żēϒĐĢęŏěÿŊ¾ČÿãŊϰŊ¾÷ýě¾

11

Alex Muscat

ã÷ľãŊ¾ľČŏϰy¾ľē¾ęãěŊ¾ľÿ ÷ý¾Þϒ!ÿŊŊ¾ßÿě¾ěű¾ϰŏϰēϒPĢęŏěÿŊ¾ČÿãŊ

"ÿěϰÿēϒûÿę÷ý¾μϰŊěÿãß¾ϰēϒ8Ģěßϰ÷ý¾ēēϒAŴŢÿēŏĻĻϰŊ¾ēϒ ĐĐĢęĢß¾űűČĢěÿϰżϰýß¾ěϰēϒ ţŊĢľÿŊÎϰŊ¾ßϒ"Č¾ľϰØēϒãţţãēϰ ĐĢěŊľÿØŏűűČĢěÿČÿãŊϰŊ¾Ϟϰϻ΋λΏϰęÿēČŏěϰęÿŴϒŴãţûϰ¾ûãěűÿČÿϰēÿϰČÿãýßŏϰýłÿãØϰēÿϰČ¾ŊŊÿľ¾ţϰÿěŢãłŊÿęãěŊϰؾľľ¾ěÿϰßÿľãŊŊϰēãČěϰ Ļ¾ČČÿŴě¾μϰēϒ ûãěűÿČ¾ϰPĢęŏěÿŊÎϰX¾ēŊ¾ϰŏϰ|ãłÿßãěű¾ϰX¾ēŊ¾λϰ

D

Ɗȁ ǘɐɩƊ ɈƊٚ ȺȌƮǞȺǏƊɹɹǯȌȁ ƮȌȯȯǯɐ DzƵǿǿ ǐǙƊɮ ȁƊǏɐ ǶǞ ǶٌǙȌǶȱǞƵȁ ɈƊǶٌ Housing Development Fund se ǯDzɐȁɐ ȱƵƮ ǯǞƦƦƵȁƵ˛DzƊɩ ǙƊǏȁƊ ȁǞƵȺ ǿǞȁȁɐ‫ ة‬DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ǐǙƊɮ ƮǞȁ ǘǞǯƊ ȯƊȲɈǞDzȌǶƊȲǿƵȁɈ ɐȁǞDzƊ ǐǙƊǶǞȁƊ‫ خ‬ XȁǏƊɈɈǞ‫ ة‬ƮǞȁ ǘǞǯƊ ǶٌƵɩɩƵǶ ƮƊȲƦƊ ǶǞ ɼٌɼƵɩǕ ƊǕƵȁɹǞǯǞ jȌǿɐȁǞɈƜ wƊǶɈƊ ɐ ªƵȺǞƮƵȁɹƊ wƊǶɈƊ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǞȁǐǙƊȱƮɐ ȺƊƦǞƵɮ ǯǞDzDzȌȁɈȲǞƦɩǞɮɮɐ ǶƵǯȁ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ǐǙƊȁ‫ ة‬ƦٚǐǙȌɈǯƊ ɈƊٚ ȺƵƦǐǙƊ ǿǞǯƊ ɐ ǙƊǿȺǞȁ ƵǶǏ ƵɩȲȌ DzɐǶǶ ɩǞƵǙƵƮ ȺƊǶׂٌ‫ خ׃ׂ׀‬ÀȌɈƊǶ ɈƊٚ ǿǞǶǯɐȁ ɐ ȁȌǏȺ ƵɩȲȌ ǶƵǯȁ ƮƊȁ ǞǶٌǏȌȁƮ‫خ‬ XǶٌIȌȁƮ ǐǙƊǶǶٌXɼɨǞǶɐȯȯ ɈƊǶٌ DzDzȌǿȌƮƊɹɹǯȌȁǞ ˛ ǙƮƊȁ Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ ɈƊƮٌ(ǯƊȲ ǘɐɩƊ ǞȁɈƵȁɹǯȌȁƊɈ ǶǞ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǿƊɈٌɈǞȺǙǞǙ ɈƊȺٌȺȌǶɐɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ɈƊٚ ƊDzDzȌǿȌƮƊɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬ ǯǞɼƮǞƵƮɐ ȺٌȺƵȲɨǞɹɹǞ ɐ ǶٌǏƊƭǞǶǞɈƊǯǞƵɈ ǶǞ ǯɈƵǯƦɐ ǶٌǶǞɨƵǶǶ ɈƊǶٌǐǙƊǯɮǞƵȁ ˜ٌǞȲǙɐǶƊ‫خ‬ §ƵȲǿƵɹɹ ɈƊǶٌǏȌȁƮ Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ ɈƊƮٌ(ǯƊȲ ȺƵ ɈƊǿǿǞȁǞȺɈȲƊ ǏȌȁƮǞ ǿǞȁȁ ƵȁɈǞɈƊǯǞƵɈ‫ ة‬DzƵǿǿ ȯɐƦƦǶǞƭǞ ɐ ȯȲǞɨƊɈǞ‫ ة‬ǶǞ ȺƵ ǯǞǕɐ ǞȁɨƵȺɈǞɈǞ ǿǞǶǶٌ ǕƮǞƮ ƦǞƵɮ ɈǞɈǯǞƵƦ ǞǶٌȱƊǐǙƮƊ ɈƊٚ ƵǶɐǏ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁǞ ǶǞ ǯǐǙǞɮɐ ǏٚȌȱȺǿƊ ɈƊٚ ƊDzDzȌǿȌƮƊɹɹǯȌȁǞ ȺȌƭǯƊǶǞ ɐ ǶٌǞȁǙƊɩǞ ɈƊǶٌǿƊƮɩƊȲ‫ خ‬ mٌƵɩɩƵǶ ɼƵɩǕ DzȌȁɈȲǞƦɐɈɐȲǞ ɈƊǶٌIȌȁƮ‫ ة‬ jȌǿɐȁǞɈƜ wƊǶɈƊ ɐ ªƵȺǞƮƵȁɹƊ wƊǶɈƊ‫ ة‬ǞDzDzȌǿǿƵɈɈƵɩ ƮǞȁ ǞǶٌDzȌȁɈȲǞƦɐɹɹǯȌȁǞ ȺȌȺɈƊȁɹǯƊǶǞ‫( خ‬Ɗɩȁ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ȱƵƮ ǯǞǕɐ ɈȲƊȺǏƵȲǞɈǞ Ǐɐȱ ǿƵƮƮƊ ɈƊٚ ɈǶǞƵɈ ȺȁǞȁ‫ ة‬ƦٚȯƊǐƊǿƵȁɈ ɈƊٚ ‫ ׀׀׀ة׀ׂׅٿ‬DzɐǶǶ ɩǞƵǙƵƮ ˛ȺٌȺƵȁƊ ȺƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫ ׃ׂ׀‬ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊٚ ǏɈƵǘǞǿ ǶǞ ǕǞƵ Ǐ˛ȲǿƊɈ ƦƵǯȁ

ǞɼٌɼƵɩǕ ƵȁɈǞɈƊǯǞƵɈ ȯɐƦƦǶǞƭǞ ɐ Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ ɈƊƮٌ(ǯƊȲ‫ خ‬ §ƵȲǿƵɹɹ ɈƊǶٌIȌȁƮ ǐǙƊǶǶٌXɼɨǞǶɐȯȯ ɈƊǶٌ DzDzȌǿȌƮƊɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬Ƕٌ ɩɈȌȲǞɈƜ ɈƊƮٌ(ǯƊȲ ɈƊǿǿǞȁǞȺɈȲƊ ǏȌȁƮǞ ǿǞȁȁ ƵȁɈǞɈƊǯǞƵɈ ȯɐƦƦǶǞƭǞ ɐ ȯȲǞɨƊɈǞ‫ ة‬ƦǞƵɮ ɈǞɈǯǞƵƦ ǞǶٌȱƊǐǙƮƊ ɈƊٚ ƵǶɐǏ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁǞ ǶǞ ǯǐǙǞɮɐ ǏٚȌȱȺǿƊ ɈƊٚ ƊDzDzȌǿȌƮƊɹɹǯȌȁǞ ȺȌƭǯƊǶǞ ɐ ǶٌǞȁǙƊɩǞ ɈƊǶٌǿƊƮɩƊȲ‫ خ‬ XǶٌǏȌȁƮǞ ɈƊٚ jȌǿɐȁǞɈƜ wƊǶɈƊ ɐ ªƵȺǞƮƵȁɹƊ wƊǶɈƊ ǕƵǯǯǞȁ ǿǞȁȁ ǞȁǞɹǯƊɈɈǞɨǞ ɈƊٚ ƭǞɈɈƊƮǞȁƊȁɹƊ ɐ ȲƵȺǞƮƵȁɹƊ ƦٚǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ‫ خ‬ SƊǏȁƊ ǘɐǿƊ ƮƊɩDz ǶǞ ȱƵƮ ǯǐǙǞƮɐǶȁƊ ǶǞ ƦǞȺٌȺƊǙǙƊ ɈƊٚ ǏȌȁƮǞ ǿǞȁȁ ƮƊɩȁ ǶٌǞȁǞɹǯƊɈɈǞɨǞ‫ ة‬ǙƊǯǯǞɈǘȌǿ ǞȁƦǞƮǶƵɈ ǐǙƊǶǶٌƊǙǯƊȲ‫ خ‬SƊǏ ȁƊ ȱƵƮ ǯǞǏǘǿɐ ǶǞ ǶٌǞȁǞɹǯƊɈɈǞɨǞ ȲǞǐȌȲɐɼǞ ǞǿǿƵȁȺ ɈƊǐǙȁƊ ȱƵƮ ǞȺȺƊȲȲǏɐ ǏٚǕǞƮ ǶǞ ȱƵƮ ǯƊȺƊǶ ˛Ƕٌ DzȌٌ ǿɐȁǞɈƜ‫خ‬

XɼٌɼƵɩǕ ƊǕƵȁɹǞǯǞ ǘɐǿƊ ƮǞȺɈǞȁɈǞ ǿǞȁȁ ɮɐǶٌ ɮǞȁ ˜ٌȌȯƵȲƊɈ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ة‬ǞɼƮƊ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǙƊǏ ȁƊ DzȌǿɐȁǞ‫ خ‬XɈٌɈȁƵǯȁ ǶǞ ǘɐǿƊ ǏǏȌDzƊɈǞ ƦǞƵɮ ǯƊɈɈǞȲƊɩ ǶٌǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ƦƊȲȲƊȁǞ ƮǞȲƵɈɈ ǶƵǯȁ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ خ‬XɼٌɼƵɩǕ ƊǕƵȁɹǞǯǞ ǯƊǙƮǿɐ ƦǞƵɮ ǯƊɈɈǞȲƊɩ ǶǞǶ ƮƊɩDz ǞǶٌȯƵȲȺɐȁǞ ǕƵȁɩǞȁǞ ǶǞ ǶƵȺɈǞ ǯǞȁɨƵȺɈɐ ˛ƭٌƭǞɈɈƊƮǞȁƊȁɹƊ ǯƵɩ ȲƵȺǞƮƵȁɹƊ Ǐ ٚwƊǶɈƊ‫ خ‬XǶٌǙǞƮǿƊ ɈƊٚ ƮƊɩȁ ǶٌƵȁɈǞɈƊǯǞƵɈ ȱƵƮ ɈǙƊǶǶǞ ȲǞɼɐǶɈƊɈǞ ǶǞ ȱƵƮ ǞɈƵǯƦɐ ǶٌDzɩƊǶǞɈƜ ɈƊǶٌǙƊǯǯƊ ˛ǶٌDzȌǿɐȁǞɈƊǯǞƵɈ ɈƊǐǙȁƊ‫خ‬

wƊǶɈƊ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǶٌǞǿȯƵȁȁ ǶǞ ǯƊǶǶȌDzƊɩ ǏȌȁƮǞ ǐǙƊǶ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ɈƊٚ ȁƊɈɐȲƊ ȺȌƭǯƊǶǞ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǞǿȯƊɈɈ ȺǞȁǞ˛DzƊɈɈǞɨ Ǐɐȱ ǞǶٌǙƊǯǯƊ ɈƊƭٌƭǞɈɈƊƮǞȁǞ ɐ ȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ɈƊǐǙȁƊ‫ خ‬mٌǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ǶǞ ȱƵƮ ǞǙƊǶǶɐ ȯȲȌǐȲƊǿǿǞ ɈƊٚ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ƦƊȲȲƊȁǞ ƮǞȲƵɈɈ ȱƵǐǙƮǞȁ ǐǙƊǶǘƵDzDz ǯǞǕǕƵȁƵȲƊɩ ƦƵȁƵ˛ƭƭǯǞ DzȌȁDzȲƵɈǞ ǏٚƮǞɨƵȲȺǞ ȺƵɈɈɐȲǞ ɈƊǶٌDzȌǿɐȁǞɈƜ ɈƊǐǙȁƊ‫ ة‬ƊȯȯƊȲɈǞ ǶٌDzȌȁɈȲǞƦɐɹɹǯȌȁǞ ǕƵȁƵȲƊǶǞ ǶǞǶǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫خ‬

Ç ƮƊȁ‫˜ ة‬ǞǿDzǞƵȁ ǿƊٚ ƮǞɨƵȲȺǞ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ȌǙȲƊ ǘɐɩƊ ƵɼƵǿȯǯɐ ƭƊȲ‫خ‬

JǙƊǶ ƮƊȁ ǞǶٌǐǙƊȁ ȺƵ ȁDzȌǿȯǶɐ ȁƊɈɈǞȲƊɩ ƮƊȁ ǞɈٌɈǞȯ ɈƊٚ ǕǞƮ ǶƵǯȁ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ ة‬ǐǙƊɮ ƦٚȲǞɼɐǶɈƊɈ ɈƊǶٌǙǞƮǿƊ ǿɩƵɈɈȱƊ ȺٚǞȺȺƊ‫ ة‬ȱƵƮ ǞȺǞȲɐ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ǶǞ ǯǞȲȲǞDzǯƵƮɐ ˛ȁƊȁɹǯƊǿƵȁɈ ȱƊɩɩǞ‫ ة‬ɐ ǶǞ Ǐɐȱ DzȌǶǶȌɮ ǞƦǞƮƮǶɐ ǙƊǯǯƵɈ ǶٌƊDzɈƊȲ ȁǞƵȺ ɨɐǶȁƵȲƊƦƦǶǞ ˛ȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ɈƊǐǙȁƊ‫خ‬

mٌǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ˛ǶٌȱƊǶƦƊ ɈƊǶٌDzȌǿɐȁǞɈƜ ǘɐɩƊ ǶٌȌǐǙǶƊ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ǶǞ Ƕٌ ǕƵȁɹǞǯǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯƊǐǙǿǶɐ‫ ة‬ǐǙƊɮ ǞȺƊȲȲƊǏ ǏٚǕǞƮ ǞǶ ǯǞɈǐƊɩƮƊ ǐǙƊǶ ǕƵȁƵȲƊɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ȺǙƊǙ‫ خ‬mٌ ǕƵȁɹǞǯǞ jȌǿɐȁǞɈƜ wƊǶɈƊ ɐ ªƵȺǞƮƵȁɹƊ


12

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

L-Ekonomija Lokali u l-Pandemija tal-COVID-19 mٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ wƊǶɈǞǯƊ ǘǞǯƊ ǶٌȯƵƮƊǿƵȁɈ ɈƊٚ DzȌǶǶȌɮ‫ خ‬RǞǯƊ ǶٌȱƊǏƊȺ ǶǞ Ǐɐȱɐ ȺٌȺȌƭǯƵɈƜ wƊǶɈǞǯƊ ɈǞȺɈƊٚ ɈDzȌǿȯǶǞ ɈƊɨɨƊȁɹƊ ɐ ǶٌƦƊɹǞ ǶǞ Ǐɐȱɐ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ǯǞȺɈƊٚ ǯDzȌǿȯǶǞ ǯǞɼɨǞǶɐȯȯƊ‫ خ‬mٌȺ˛ƮǞ ǶǞ ǕƊƦƵɈ ǿƊǐǙǘƊ Ƕٌ§ƊȁƮƵǿǞǯƊ ɈƊǶٌ!ȌɨǞƮׁٌ‫ ׉‬ ǿƊɈɐǶ ƮƊɩȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ɮǘɐȲ ɈƵǏǐǙƊɈ ȯȲƵȺȺǯȌȁǞ ȱƊɩɩǞǯƊ Ǐɐȱ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ǐǶȌƦƊǶǞ‫ ة‬0ɩȲȌȯƵƊ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ƮǞDz ǶȌDzƊǶǞ‫خ‬ ÀƊȺȺƵɩ ǶٌǞǿȯǶǞDzƊɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ƵDzȌȁȌǿǞƭǞ ɐ ȲٌȲǞȯƵȲDzɐȺȺǯȌȁǞǯǞƵɈ ɈƊǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ǐǶȌƦƊǶǞ ɈƊǶٌ! ßX(ׁٌ‫ ׉‬DzǞƵȁɐ ȯȲȌǏȌȁƮǞ ɐ ƵȺɈƵȁȺǞɨǞ‫ ة‬ɐ ƊǏǏƵɈɈɩƊɩ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ DzɐǶǶ ȁƊɹɹǯȌȁ ˛ƮٌƮǞȁǯƊ‫ خ‬XǶٌɨǞȲɐȺ DzƵǶǶɐ ǞǿȯƊɈɈ ȺǞȁǞ˛DzƊȁɈǞ DzƵǿǿ Ǐɐȱ ǞƮٌƮȌǿƊȁƮƊ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ Ǐɐȱ ǞǶٌȯȲȌɨɨǞȺɈƊ ǏٚƦȌȺɈƊ ȺƵɈɈɐȲǞ‫ ة‬ǿǘɐɮ ƦǞȺȺ ƦǞǶǶǞ ȁƊȱȱƊȺ ǞƮٌƮǙɐǶ ƮǞȺȯȌȁǞƦƦǶǞ ɐ DzǞȺȺƵȲ ǞǶٌDzƊɈǞȁǞ ɈƊǶٌȯȲȌɨɨǞȺɈƊ‫ ة‬ǞɼƮƊ ɩDzȌǶǶ ƦǞǶǶǞ ƦǞƮƮƵǶ ǞȲٌȲȌɈȌɈ ǶǞ ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊǐǙǘȌǿ ǞǶٌȯȲȌƮȌɈɈǞ ɐ ȺٌȺƵȲɨǞɹɹǞ ǯǞȁƦǞƵǐǙɐ ɐ ǯǞȁɮɈȲƊɩ‫ خ‬XɈٌɈǞɮȲǞƮ ɈƊǶٌɨǞȲɐȺ DzƵǶǶɐ ɩDzȌǶǶ‫ٶ‬ǞǿȯƊɈɈ ȁƵǐƊɈɈǞɨ ǏٚȺƵɈɈɐȲǞ ƵɩǶƵȁǞȁ ƦǙƊǶǶٌǞɨɨǯƊǕǕƊȲ ɐ ɈٌɈɐȲǞɼǿɐ‫ ٶخ‬ ©ɐƮƮǞƵǿ ƮǞȁ ǞȺٌȺǞɈɩƊɹɹǯȌȁǞ ƦǶƊ ȯȲƵƭƵƮƵȁɈ‫ ة‬ǶٌÇȁǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ ȺƊƦƵɈ ȲɐǙǘƊ‫ ٶ‬ǿƊȱȺɐǿƊ ‫ ى‬DzǞǏ DzǞƵȁƵɈ ˛ǶٌDzȲǞɼǞ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ ɈƊǶׂٌ‫ ى ׉׀׀‬ƦƵǯȁ ǞǶٌȯƊǯǯǞɼǞ ǐǙȌȁǯƊ ˛ȁٌȁƊǙƊ ɈƊٚ Ǐɐȱ ɈƊǶٌ0ɩȲȌȯƊ ǶǞ ǿƊ ɈƊȁɈɮ ǞȁɈǶƊȱɈɐ ƮƊȱȺɈƊȁɈ ǙƊɼǞȁ ǿǞǶǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ɐ ƮƊɩDz ˛ȁٌ ȁƊǙƊ ɈٚǞȺǏƵǶ ‫ ى‬ƦǙƊǶ ²ȯƊȁǯƊ ɐ ǶٌXɈƊǶǯƊ ‫ ى‬ǶǞ ǕƵɩ ǿǞǶȱɐɈƊ ȺƵɩ ɐ DzƵǶǶǘȌǿ ƦɼȌȁȁ ǐǙƊǯȁɐȁƊ ȺȌȺɈƊȁɹǯƊǶǞ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯƊ‫ ٶ‬ƦǞƵɮ ǯƵȲǕǐǙɐ ǶɐȲƊ Ǐɐȱ ȺƊȱƊǯǘȌǿ‫خ‬ XǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ DzƵǶǶǘƊ ǞǿȯƊɈɈ Ǐɐȱ wƊǶɈƊ ɩDzȌǶǶ ƦǞǶǶǞ‫ ٶ‬ƮǞȁ ǞȯȯȲƵɼƵȁɈƊɈ Ⱥ˛ƮǞ DzƦƊȲ ɐ DzɐǿȯǶƵȺȺǞ ǶǞ ǙƊǏȁƊ ǿǞȁȁƊ ȱƊɈɈ ǿƊ DzƵǶǶȁƊ ȁƊǏǏƊƭƭǯƊɩ ǏٚǙƊǯǯǞɈȁƊ‫ ٶخ‬mٌƊDzɈƊȲ ǶǞ ǿƊȲȲɐ ǙƊɼǞȁ ǘɐǿƊ ƮƊɩDz ǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ǶǞ ǯǞƮƮƵȯƵȁƮɐ ɈȌɈƊǶǿƵȁɈ ǿǞɈٌɈɐȲǞɼǿɐ ƦǙƊȺٌȺƵɈɈɐȲǞ ɈƊɈٌɈȲƊȺȯȌȲɈ‫ ة‬ǶٌƊɈɈǞɨǞɈƊǯǞƵɈ

ȲǞDzȲƵƊɈɈǞɨǞ ɐ‫ ٶ‬ƵɨƵȁɈȺ‫( خ‬Ɗȁ ǐǙƊǶǞƵɮ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈƊɈٌɈɐȲǞɼǿɐ ǯƊǏǏƵɈɈɩƊ ƦٚǿȌƮ ƮǞȲƵɈɈ ɐ ǞȁƮǞȲƵɈɈ ȁɐǿȲɐ ɈƊٚ ȁǞƭƵƭ ɈƊǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ‫ٶخ‬ IȌȲɈɐȁƊǿƵȁɈ‫ ة‬wƊǶɈƊ ǿƊ ǕǞƵɈɮ ƊǏǏƵɈɈɩƊɈƊ ƮƊȱȺ ȯƊǯǯǞɼǞ ȌǙȲƊ ǿǞȁȁ ƮǞȁ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫( خ‬Ɗȁ ǐǙƵȁ ȺƊƦǞƵɮ ǞȁɼƊǿǿƵɈ ǞǶٌDzƊǶǿƊ ɐ ƭƵȲɈɐ DzȌȁȺɐǿ ƦƊȱƊٚ ǐǙƊƮƮƵǯ‫( خ‬Ǟȁ DzǞƵȁƵɈ ȯȌȺȺǞƦǶǞ ȯƵȲǿƵɹɹ ɈƊǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ƊƮƮȌɈɈƊɈƊ ǿǞǶǶٌJɨƵȲȁ ɈƊٚ ȯȲȌɈƵɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ǶȌDzƊǶǞ ɐ ǶٌǏƊǿǞǶǯǞ wƊǶɈǞȁ‫ خ‬RɐɩƊ ȺɈǿƊɈ ǶǞ ȁٌȁƵǏȱƊ ɈƊǶٌJɨƵȲȁ ǐǙƊǶǶٌǐǙƊǯȁɐȁǞƵɈ DzȌǶǶǘƊ ǿƊȲƦɐɈƊ ǿƊǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ DzɩƊɼǞ ɈȱƊȲȲƵƦ ǶƵǯȁ ǞǶٌƦǞǶǯɐȁ ƵɩȲȌ‫( خ‬Ǟȁ DzǞƵȁƵɈ ɈǞȁDzǶɐƮǞ ɈǶǞƵɈƊ ɐ ƵȲƦǐǙǞȁ ǿǞǶǯɐȁ ƵɩȲȌ ˛ǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ǶǞ ȁǐǙƊɈƊɩ ǶǞǶ DzɐǶǶ ǿǞȁ DzƵǶǶɐ ȺǞɈɈƊɮٌǞǶ ȺƵȁƊ ǯƵɩ ǞɼǯƵƮ‫ خ‬XǶٌɨȌɐƧǘƵȲȺ ɈƊɩ ǞȁǯƵɹɹǯȌȁǞ ȱƊɩɩǞǯƊ ǶǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ɈƊȁɈ ǶǞ ɼٌɼǞƵƮƊ ˛ƮٌƮȌǿƊȁƮƊ ƮȌǿƵȺɈǞDzƊ ǐǙƊǿǶƵɈ ɈƊǯǯƵƦ ǐǙƊǶ ȁɐȱȱƊȺ ˜ٌƊȁƮƊǿƵȁɈ ɈɐȲǞȺɈǞDzɐ DzDzƊɩɼƊɈ ǿǞǶǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫خ‬ mٌƊDzƦƊȲ ǿǞɼɐȲƊ ƊȁDzǞ ǏٚɈƵȲǿǞȁǞ ɈƊٚ ȁ˛ȱ ɐ ǶǞ ȺȺƊǶɨƊǐɩƊȲƮǯƊɈ ǞǶٌǙȌƦɼƊ ɈƊٚ DzɐǶǯɐǿ ɈƊٚ ƵǶɐǏ ɈƊٚ‫ٶ‬ǏƊǿǞǶǯǞ DzǞƵȁƵɈ ǶٌǐǙƊǯȁɐȁƊ ɈƊǶٌJɨƵȲȁ ˛ǶٌǙǶƊȺ ɈƊǶٌȯƊǐǞ‫ ٶخ‬IٚȺƵȁƊ ƦٚǿȌƮ DzȌǿȯȲƵȁȺǞɨ Ǐɐȱ ǞǶٌ!ȌɨǞƮ àƊǐƵ ²ɐȯȯǶƵǿƵȁɈ‫ ة‬ il-Gvern nefaq aktar minn tliet mija u tlieɈƊ ɐ ȺƵƦǐǙǞȁ ǿǞǶǯɐȁ ƵɩȲȌ‫خ‬ Rɐ ȺɈǿƊɈ ǶǞ DzɩƊɼǞ ǿƊǶׁٌ‫ ׀׀׀ة׀׀‬ ǞǿȯǯǞƵǐ ǕƵɩ ȺƊǶɨƊɈǞ ƦǞȺٌȺƊǙǙƊ ɈƊǶٌàƊǐƵ ²ɐȯȯǶƵǿƵȁɈ ƦǞȺȺ‫ ة‬ǏƵǯȁ ǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ƊǏǏƵɈɈɩƊɈǞ ȲƭƵɨƵɩ ȺƊ ǿƊȺȺǞǿɐ ɈƊٚ ‫˛ ׀׀׈ٿ‬ɮٌ ɮƊǘƊȲ ǐǙƊǶ DzɐǶǶ ǙƊƮƮǞƵǿ ǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɈ ǿƊǐǙǘȌǿ‫ ٶخ‬mٌǐǙƊǯȁɐȁƊ‫ ة‬ǶǞ ǐǙƊƮǘƊ DzƵǿǿ ǕǞƵɈ ƵȺɈǞɼƊ‫ ة‬ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ɈǶƊǙǙƊȱ ǞȺٌ‫ ׀׀׆ٿ‬ ǿǞǶǯɐȁ ȺƊ ɈǿǞƵǿ ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ‫ٶخ‬ (Ɗȁ ɩƊȺȺƊǶ ƦǞƵɮ wƊǶɈƊ ǏǏƊƭƭǯƊɈ ƦٚǿȌƮ ƵǏǏƵɈǞɨ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ! ßX(ׁٌ‫ ׉‬ɐ ǐǙƵȁƵɈ ƦǞƵɮ ǶٌǞǿȯƊɈɈ DzǞƵȁ ǏƵȲǿ ǞȁȱƊȺ

ǿǞȁȁ ƮƊDz ǿǞȺɈƵȁȁǞ‫( خ‬Ɗȁ ɩƊȺȺƊǶ ɐDzȌǶǶ ƦǞƵɮ ǞǶٌȯȲȌȺȯƵɈɈǞ ɈƊٚ ȲDzɐȯȲɐ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ ǐǙƊǶ wƊǶɈƊ‫ٶ‬ȺƵȲ ǞDzɐȁ ƊDzɈƊȲ ǿǐǙƊǕǕƵǶ ǿǞȁȁ ƮƊDz ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼǞ ǕǞȲǞƵȁ ɈƊǐǙȁƊ‫ ٶخ‬XǶٌjɐǿǿǞȺȺǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ ǙƊƦƦȲƵɈ ǶǞ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ wƊǶɈƊ ǐǙƊȁƮǘƊ ɈǞȲDzɐȯȲƊ ƦƵǯȁ Ƕׂٌ‫ ׁׂ׀‬ɐ Ƕׂٌ‫ ةׂ​ׂ׀‬ ǯƵDzDz ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈɐȲǞȺɈǞDzɐ ǯǞȁǏƵɈƊǙ ƦٚǿȌƮ ȺǞǐɐȲ‫ٶخ‬ XǶٌǏƊɈɈɐȲǞ ǶǞ ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ǯɩƊȺȺǶɐ ƦǞƵɮ ǞȺٌȺƵɈɈɐȲ ɈɐȲǞȺɈǞDzɐ ǯƊȱƦƊƮ ǞɈٌɈȲǞȱ ǶǞ ǯǞƦƮƊ ǯǞȲDzɐȯȲƊ ǘɐǿƊ‫ ة‬ǞȲٌȲƊɈƊ ɈƊٚ ɈǞǶȱǞǿ ǏٚwƊǶɈƊ‫ ة‬ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǿƊٚ ɈȁƊȱȱǞȺ ǐȲƊƮɩƊǶǞ ɈƊȲٌȲƵȺɈȲǞɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ˜ٌÇȁǯȌȁɐ 0ɩȲȌȯƵƊ ɐ ȲٌȲƊɈƊ ǐǙȌǶǯƊ ɈƊٚ ɈǞǶȱǞǿ ˛ȲٌªƵȁǯɐ ÇȁǞɈ‫ ٶخ‬XǶٌjɐǿǿǞȺȺǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ ɼǞƵƮƵɈ ǶǞ wƊǶɈƊ ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ɈǞƦƮƊ ɈǞȲDzɐȯȲƊ ǶٌƊDzɈƊȲ ˛ȺٌȺƵȲɨǞɹɹǞ ǶǞ ǘɐǿƊ ȲƵǶƊɈƊɈǞ ǿƊɈٌɈɐȲǞɼǿɐ‫ ة‬DzȌȁȺɐǿ ɈƊƮٌƮǯƊȲ ɐ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ‫خ‬ XǶٌDzɐǿǿǞȺȺǯȌȁǞ ȱǞƵǐǙƮƊ ɈƦƊȺȺƊȲ ǶǞ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ɈƊٚ wƊǶɈƊ ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ɈǞDzƦƵȲ Ʀٚׄ‫ ڭ׆خ‬ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ‫( ٶ‬Ɗȁ ǘɐɩƊ ɩDzȌǶǶ ٚǞǶ Ǐɐȱ ǿǞǶǶٌǿƵƮǯƊ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ ٶخ‬IǞǶٌOƵȲǿƊȁǯƊ‫ ة‬ǿƵȱǯɐȺƊ ƦǙƊǶƊ ǶٌǿɐɈɐȲ ɈƊǶٌ0ɩȲȌȯƊ‫ ة‬ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ȺƵ ɈǞDzƦƵȲ ǏƵȲǿ ǞȁȱƊȺ ǿǞȁȁ wƊǶɈƊ ɐ Ƕٌ ǶƊȁƮƊ‫( خ‬Ǟȁ ǞȲٌȲƊɈƊ ɈƊɈٌɈDzƊƦƦǞȲ ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ɈDzɐȁ ǞȁٌȁȌǏȺ ɈƊȲٌȲƊɈƊ ɈƊٚ ɈDzƊƦƦǞȲ ǏٚȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ ٶخ‬JǙƊȺٌȺƵȁƊ ƮٌƮǞƵǙǶƊ ǞǿƦƊǐǙƊƮ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ wƊǶɈǞǯƊ ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ǶǞ ɈǞDzƦƵȲ Ʀٚ‫ ةڭׁخ׆‬ƮƊȲƦƊ ɐ ȁȌǏȺ ƊDzɈƊȲ ǿǞǶǶٌǿƵƮǯƊ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ خ‬²DzȌȁɈ ǶٌƵȺȯƵȲɈǞ ɈƊǶٌjɐǿǿǞȺȺǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ ة‬ƮƊȁ ǘɐɩƊ ɈٌɈǞƵȁǞ ǶٌƊDzƦƊȲ ɈDzƊƦƦǞȲ ǏȌȺɈ ǶٌǞȺɈƊɈǞ ǿƵǿƦȲǞ‫خ‬ wǞȁǙƊƦƦƊ ɼٌɼǞƵƮƊ ˜ٌǞǿȯǯǞƵǐǞ ˛ȺٌȺƵɈɈɐȲ ȯɐƦƦǶǞDzɐ ɐ ˜ٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ɈƊǶٌDzȌȺɈȲɐɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬ǞǶٌȱǐǙƊƮ ǏٚwƊǶɈƊ ɼƮǞƵƮ ǐǙƊǶ ׄ‫ ڭ׃خ‬ƦǞȺȺ‫ خ‬XǶٌjɐǿǿǞȺȺǯȌȁǞ ȱƊǶƵɈ ǶǞ ˜ׂٌ‫ ةׂ​ׂ׀‬ ǞǶٌȱǐǙƊƮ ǿǞȺɈƵȁȁǞ ǯǞȁɼƵǶ ǐǙƊǶ ‫˛ ةڭ׈خ׃‬ǶɩƊȱɈ ǶǞ ǶٌǞȁ˜ƊɹɹǯȌȁǞ ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ɈƵȲǕƊٚ ɈǞƦƮƊ ɈǞɼƮ-

Chris Bonett

ǞƵƮ‫ خ‬mٌǞȁ˜ƊɹɹǯȌȁǞ ǐǙƊȁƮǘƊ ɈǞɼƮǞƵƮ ǐǙƊǶ ׁ‫ ڭׂخ‬ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ ɐ ׁ‫ ڭׅخ‬ȺٌȺƵȁƊ ƮٌƮǞƵǙǶƊ‫خ‬ wǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌǿǞɼɐȲǞ ɈƊٚ ǿǞɈǞǐƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ ة‬ƦǙƊǶ àƊǐƵ ²ɐȯȯǶǞǿƵȁɈ‫ ة‬ǞƮٌƮƵ˛ƭǞɈ ɈƊǶٌǐɨƵȲȁ ˜ׂٌ‫ ׀ׂ׀‬ɼƮǞƵƮ Ʀׁٚ‫ ڭ׀‬ɈƊǶٌ§J(‫ خ‬RɐɩƊ ǿǞȺɈƵȁȁǞ ǶǞ ƮٌƮƵ˛ƭǞɈ ǯǞɼƮǞƵƮ ǐǙƊǶ ׁ​ׁ‫ ׁׂ׀ׂٌ˜ ڭ׈خ‬ǿƊƮƊȁDzȌǶǶɐ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶǞ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ǘǞǯƊ ǿǞȺɈƵȁȁǞǯƊ ǶǞ ɈƵȲǕƊٚ ɈƊȱƦƊƮ ǞȲٌȲǞɈǿɐ‫ ة‬ǞǶٌǿǞɼɐȲǞ ɈƊٚ ƊȯȯȌǕǕ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ ǶǞ ȱƵǐǙƮǞȁ ˛ȺٌȺƵǙǙ ǯǞɈɩƊȱȱǏɐ ǐǙƊǶǘƵDzDz ǞƮٌƮƵ˛ƭǞɈ ǿǞȺɈƵȁȁǞ ǯǞȁɼƵǶ ǐǙƊǶ ‫خׂ​ׂ׀ׂٌ˜ ڭׅخׅ‬ wƵɈƊ ɩǞƵǙƵƮ ǯƊȲƊ DzǞǏ ǘɐɩƊ ǿǞȺɈƵȁȁǞ ǶǞ ɈǞDzƦƵȲ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ‫ ة‬ǿƵɈƊ DzDzɐǿȯƊȲƊɈ ǿƊȲٌȲƊɈƊ ɈƊǶٌȱǐǙƊƮ ɐ ǶٌǞȁ˜ƊɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬ ǯȌǙȲȌǕ ƦٚǿȌƮ ƭƊȲ DzƵǿǿ ǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ ǶǞ ƊƮȌɈɈƊ ǶٌJɨƵȲȁ DzǞƵȁƵɈ DzȌȲȲƵɈɈƊ‫ خ‬ (Ɗȁ ǐǙƊɮ ˛ǶɩƊȱɈ ǶǞ ǏٚȯƊǯǯǞɼǞ ȌǙȲƊ ǶٌǐɨƵȲȁǞǯǞƵɈ ǙƊǶǶƵɩ ǞƮٌƮƊȱȱƊ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ ɈƊǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ɈǞǕǞ ƊȺȺȌȲƦǞɈƊ ǿǞȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ɐ ǶٌǏƊǿǞǶǯǞ‫ ة‬ǏٚwƊǶɈƊ ǞǶٌJɨƵȲȁ DzȌȁɮǯƊǿƵȁɈ ǐǙƊɼƵǶ ǶǞ ƮٌƮƊȱȱƊ ǯƵǙȌƮǘƊ ǘɐ‫( خ‬Ɗȁ DzǞƵȁ ȯȌȺȺǞƦƦǶǞ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌǿȌƮ DzǞǏ ǕǞƵɈ ǞǿǏƊȺȺƊǶ ɐ ǞǿȯǶǞǿƵȁɈƊɈƊ ǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ɈƊǶٌǞȲDzɐȲȯȲɐ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ ȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ‫ ة‬DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌǐǙƊȱƊǶ ƵDzȌȁȌǿǞDzɐ ǶǞ ǿƵɮƊ ƦǞǘ ǞǶٌJɨƵȲȁ ƦƵǯȁ Ƕׂٌ‫ ׃ׁ׀‬ɐ Ƕׂٌ‫خ׉ׁ׀‬ mٌǞȲDzɐȯȲɐ ȲȌƦɐȺɈ ȯȲƵɨǞȺɈ ǐǙƊǶ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ƮǞȁ ǞȺٌȺƵȁƊ ɐ ˜ׂٌ‫ ׂ​ׂ׀‬ǘɐɩƊ ǞȁDzȌȲƊǕǕƊȁɈǞ ɐ ǐǙƊȁƮɐ ǯȺƵȲɨǞ ɈƊٚ ȺɈǞǿȌǶɐ ǐǙƊǶǶٌǞȁƮɐȺɈȲǞǯƊ ǶȌDzƊǶǞ‫ خ‬IٚƮƊȁ ǞǶٌȯȲȌƭƵȺȺ ɈƊٚ ȲDzɐȯȲɐ ƭƵȲɈƊǿƵȁɈ ǶǞ ȺƵȲ ǞDzȌǶǶǘƊ ȲɩȌǶ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ǐǙƊǶ ɩƊȲƊ ǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ ǶǞ‫ٶ‬ȺƵ ɈDzɐȁ ǞȯȯɐƦƦǶǞDzƊɈƊ ȱƊƦƵǶ ǶٌƊǙǙƊȲ ɈƊٚ Oɐȁǯɐ‫ ٶخ‬mٌǐǙƊȁ ɈƊǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ǘɐɩƊ ǶǞ ɈǞȲȲǞ˜ƵɈɈǞ ɮٚƮǞȲƵɹɹǯȌȁǞ ǐǙƊȁƮɐ ǯǞƵǙɐ ǶٌȯƊǯǯǞɼ ɩƊȲƊ ǶٌǞȺ˛ƮǞ ɐ ǶٌȌȯȯȌȲɈɐȁǞɈƊǯǞƵɈ ǶǞ ȺƵǙǙƵɩ ǿǞȁƮɐ ǏƵǕǕƵɈ ǞǶٌȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫خ‬


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

13


14 EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

‫ ڭׁ׈‬ɈƊǶٌ ǞȺɈƊƦƦǞǶǞǿƵȁɈǞ ɈƊǶٌǞDzƵǶ ǞǙȌȺȺɐ ǶǞ ǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ǘɐǿƊ DzȲɐƭǯƊǶǞ ǐǙƊǶǶٌ ǞȲDzɐȯȲɐ ɈƊȺٌȺƵɈɈɐȲ

XǶٌ§w ǞȁǞƵƮǞ ǞɈٌ ɈǞƵȁǞ ȲƊɩȁƮ ɈƊٚ ɨƊɩƭƵȲȺ‫ ت‬ ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ɈƊٚ ‫ ׀ׅٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ˜ٌ ƵDzȌȁȌǿǞǯƊ IǶٌƊǙǙƊȲ ǯǞƵǿ‫ ة‬ɈǙƊƦƦƊȲ ǶǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞɈȁǞɼɼǶɐ Ƕٌ‫ ׀׀ׁٿ‬ǏٚɨƊɩƭƵȲȺ ǶǞ ǶٌJɨƵȲȁ ȺƵ ǯDzɐȁ ȱƵƮ ǯƊǐǙɈǞ ƦǞƵɮ ǯǞȁƭƵȁɈǞɨƊ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ‫( خ‬Ɗȁ ǞɈٌɈǞƵȁǞ ȺƵɈɈ ɈƊٚ ɨƊɩƭƵȲȺ ȺƵ ǯDzɐȁ ƵǶƵǕǞƦƦǶǞ ǐǙƊǶ DzɐǶǶ ȯƵȲȺɐȁƊ ǶǞ ȺƊǶٌ ƊǙǙƊȲ ɈƊٚ ȯȲǞǶ ǐǙƊǶȱƵɈ ǞȺׁٌ‫ٌ׆‬ǞǶ ȺƵȁƊ ǯƵɩ ƊDzɈƊȲ‫ ة‬ǞȁDzǶɐɼǞ ƦƊȲȲƊȁǞȁ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ȯƵȲǿƵȺȺ ǯǐǙǞɮɐ wƊǶɈƊ‫خ‬ 0ȲƦƊٚ ɨƊɩƭƵȲȺ ɈƊٚ ‫ ׁׅٿ‬ƦٚɈȌɈƊǶ ɈƊٚ ‫ ׀׆ٿ‬ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞȁɈƵǏȱɐ ǏٚȲƵȺɈȌȲƊȁɈǞ‫ ة‬ ȺɈƊƦƦǞǶǞǿƵȁɈǞ ɈɐȲǞȺɈǞƭǞ ɐ ƦƊȲȺ ɐ ƵȲƦƊٚ ɨƊɩƭƵȲȺ ȌǙȲƊ ɈƊٚ ‫ ׀ׁٿ‬ƦٚɈȌɈƊǶ ɈƊٚ ‫ ׀ׄٿ‬ȺƵ ǯDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞȁɈƵǏȱɐ ˛ ǙɩǞƵȁƵɈ ǏȌȺɈǘȌǿ ƮƊɩDz ɈƊȺٌȺƦɐǙǞǯƊ‫ ة‬ɈƊɮٌɮƊǐǙƊȲ‫ ة‬

XǶٌǿƊǕǕȌȲƊȁɹƊ ƊȺȺȌǶɐɈƊ ɈƊǶٌǞȺɈƊƦƦǞǶǞǿƵȁɈǞ ‫ فڭׁ׈ـ‬ǯƵǿǿȁɐ ǶǞ ǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ǶǞ ȺƵ ǯƊǐǙɈɐ ǶٌJɨƵȲȁ ǘɐǿƊ ɈƊٚ ǞǿȯȌȲɈƊȁɹƊ ƵȺɈȲƵǿƊ ǐǙƊǶǶٌǞȲDzɐȯȲɐ ɈƊȺٌȺƵɈɈɐȲ‫خ‬ IǞ ȺɈǙƊȲȲǞǕ ǶǞ ȺƊȲ ǿǞǶǶٌ ȺȺȌƭǯƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌXȺɈƊƦƦǞǶǞǿƵȁɈǞ ɈƊǶٌXDzƵǶ ‫! ـ‬0‫ ةف‬ɩƊȲƊ ǶٌƵɩɩƵǶ ǕǞǿǐǙƊ ɈƊǶٌǏɈɐǙ ǿǞǶǶٌǕƮǞƮ‫ ة‬ǯǞȲȲǞɼɐǶɈƊ ǶǞ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ȁȌǏȺ ɈƊǶٌǞȺɈƊƦƦǞǶǞǿƵȁɈ ǶǞ ǙƊƮɐ ȺƵǘƵǿ ǏٚƮƊȁ ǶٌǞȺɈǙƊȲȲǞǕ ǿƊȲȲɐ ǏƵȲǿ ƊǙǯƊȲ ǿǞȺٌȺƵȁƊ ǶٌȌǙȲƊ ǿƵɈƊ ȲƵǕǐǙɐ ǏƵɈǙɐ ǿǞǶǶٌǕƮǞƮ ɩƊȲƊ ȯƵȲǯȌƮɐ ǶǞ

DzǞƵȁɐ ǿƊǐǙǶɐȱǞȁ‫خ‬ IǞǶٌǏƊɈɈ‫ ˛ ة‬ȺɈȱƊȲȲǞǯƊ‫ ة‬Ƕٌ !0 ȱƊǶƵɈ ǶǞ ɩǙɐƮ ǿǞȁȁǘȌǿ ǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ƦƵǯǐǙ ǶǞ DzǞƵȁ ɈǶǞƵɈ ƮƊȲƦǞƵɈ ǞDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ƮƊDz ɈƊȺٌȺƵȁƊ ǶٌȌǙȲƊ ɩƊȲƊ ǶǞ DzǞƵȁɐ ȲƵǕǐǙɐ ǏƵɈǙɐ‫خ‬ wƊɈɐǶ ǞǶٌȯƵȲǯȌƮɐ ǶǞ ˛ǘ DzǞƵȁɐ ǿƊǐǙǶɐȱǞȁ‫ ڭׁ׃ ة‬ɈƊǶٌǞȺɈƊƦƦǞǶǞǿƵȁɈǞ ǿƊ ȌǏǏȲƵɩɮ ȺƵȲɨǞɹɹ ɈƊٚ ƮƵǶǞɨƵȲɯ ˛ǶɩƊȱɈ ǶǞ ‫ ڭ׃׃‬ȱƊǶɐ ǶǞ ǶٌƦƵǯǐǙ DzǞƵȁ ƊǐǙƊȲ ǿǞȺٌȺƵȁƊ ǶٌȌǙȲƊ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶǞ ǶٌDzȌǿȯƵɈǞɹɹǯȌȁǞ DzǞƵȁƵɈ ƊDzƦƊȲ‫ خ‬IǶٌǞȺɈƵȺȺ

DzǶƊƦƦȺ ȺȯȌȲɈǞɨǞ‫ ة‬ǐɯǿȺ‫ ة‬ǿɐɼƵɩǞǯǞƵɈ‫ ة‬ ǙɩƵǯǯƵǕ ɐ ǕȌǯǯƵǶǶƵȲǞǯƊ‫خ‬ XǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞɈȁǞɼɼǶɐ ǿǞȺٌȺǞɈ ɩƊǶǶƵɈ‫خ‬ɨȌɐƧǘƵȲȺǿǞǿƧȌǶ‫خ‬ƧȌǿ ɐ ƮƊɩDz ǶǞ ǿƊ ǯƊǐǙǿǶɐɮ ƮƊȁ ȺƵ ǯǞȁɈƦƊǐǙɈɐǶǘȌǿ ǞƮٌ ƮƊȲ‫ خ‬XǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞƦƮƵɩ ǯǞȁɈƵǏȱɐ ǿǞȺٌ‫ ׇ‬ɈƊٚ Oɐȁǯɐ ǶǞ ǕƵǯ ɐ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞǕɐ ɐɈǞǶǞɹɹƊɈǞ ȺƊƮٌƮƊɈƊ ɈƊٚ ȺDzƊƮƵȁɹƊ ǶǞ ǘǞǯƊ Ƕׁٌ‫ ׅ‬ɈƊٚ ²ƵɈɈƵǿƦȲɐ‫ خ‬ àƊȱɈ DzȌȁǏƵȲƵȁɹƊ ɈƊǶٌƊǙƦƊȲǞǯǞƵɈ ǶǞ ˛ǘƊ ǕƵɩ ǞǿǙƊƦƦȲƊ ƮƊɩȁ ǞƮٌƮƵɈɈƊǶǯǞ‫ ة‬ǞǶٌ§ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ȱƊǶ ǶǞ ǐǙƊǶ ƮƊȁ ǞȺٌȺƵɈɈ ɈƊٚ ɨƊɩƭƵȲȺ ǞǶٌJɨƵȲȁ ƊǶǶȌDzƊ ‫ ׀ׅٿ‬ǿǞǶǯɐȁ‫ خ‬RɐɩƊ ǏƊDzDzƊȲ DzǞǏ ˜ٌƵɩɩƵǶ ȺƵɈɈ ɈƊٚ ɨƊɩƭƵȲȺ ǞǶٌJɨƵȲȁ ǙƊȲƵǕ ‫ ׅׄٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ɐ ȁɈƵǏȱɐ ‫ ׀׉ٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǘƵDzDz DzǞǏ ǐǙƊǶ DzɐǶǶ ƵɩȲȌ ǶǞ ȁǐǙƊɈƊɩ ǞȁٌȁǞƵȺ ȁƵǏȱɐ ƵɩȲȌ ǞƵǙȌȲ‫خ‬ XǶٌwǞȁǞȺɈȲɐ ²ƧǘƵǿƦȲǞ ǐǙƊǿǞǶǘƊ ƭƊȲƊ ǶǞ ˛ǶɩƊȱɈ ǶǞ ƮƊɩDz ǶǞ ǯȁǞɼɼǶɐ ǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ƦٚǿȌƮ ƮǞǕǞɈƊǶǞ ȺƵ ǯDzɐȁɐ ȱƵǐǙƮǞȁ ǯƊƭƭƵȺȺƊɩǘȌǿ ƦٚǿȌƮ ǞǿǿƵƮǯƊɈ‫ ة‬ƮƊɩDz ǶǞ ǿƊ ǯƊǐǙǿǶɐɮ ƮƊȁ ȺƵ ǯǞȁɈƦƊǐǙɈɐǶǘȌǿ ǞǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ǞƮٌƮƊȲ‫ خ‬RɐɩƊ ȺȯǯƵǐƊ ǶǞ ɩǞƵǙƵƮ ǞȲǞƮ ǯǞǏǘƵǿ ǶǞ ƮƊɩDz ǶǞ ǿƊ ǯƊȯ-

ɩƊȱɈ ׂׄ‫ ڭ‬ȱƊǶɐ ǶǞ ǿƊȲȲɐ ƊǙǯƊȲ ǿǞȺٌȺƵȁƊ ǶٌȌǙȲƊ ǿƊɈɐǶ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ȯƵȲǯȌƮɐ‫خ‬ ‫ ڭׁׅ‬ɈƊǶٌǞȺɈƊƦƦǞǶǞǿƵȁɈǞ ȱƊǶɐ ǶǞ ǶٌȯȲƵȺɈƊɹɹǯȌȁǞ ǿƊɈɐǶ ǶٌƵɩɩƵǶ ɮǘɐȲ ɈƊǶׂٌ‫ ׁׂ׀‬DzǞƵȁƵɈ ƦٚǿȌƮ ǕƵȁƵȲƊǶǞ ƊǐǙƊȲ ǿǞǶǶׂٌ‫ ة׀ׂ׀‬ɐDzȌǶǶ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌǏƊɈɈ ǶǞ ǶٌƵɩɩƵǶ ɮƊǘȲƵǯȁ ɈƊȺٌȺƵȁƊ ǶٌȌǙȲƊ DzǞƵȁɐ ȱƊƦƵǶ ǿƊ ǏƵǕǕƵɩ ǶٌƵɩɩƵǶ DzƊɼǞǯǞƵɈ ɈƊǶٌ!ȌɨǞƮׁٌ‫ خ׉‬IǶٌǞȺɈƵȺȺ ɩƊȱɈ ‫ ڭ׀׃‬ȱƊǶɐ ǶǞ ǶٌȯȲƵȺɈƊɹɹǯȌȁǞ ǕƵȁƵȲƊǶǞ DzǞƵȁƵɈ ˜ٌǞȺɈƵȺȺ ǶǞɨƵǶǶǞ ɐ ׁ‫ ڭ׉‬ȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ɼǞƵƮƊ ǕƵȁƵȲƊǶǞ

ȯǶǞDzƊɩɮ ƦٚǿȌƮ ƊɩɈȌǿƊɈǞDzɐ ǯǞȺɈƊٚ ǯƊǐǙɈǞ ǶٌDzƊɼ ǶǞ ǿƊ ǯǞȲƭƵɨɐɮ ǞǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ƦǞǶٌȯȌȺɈƊ ȺƊȺٌ‫ ׇ‬ɈƊٚ Oɐȁǯɐ‫ س‬ǞǶٌǕɐȲȁƊɈƊ ǶǞ ˛ǘƊ ȺƵ ǯǞƦƮƵɩ ǯǞǕɐ ƊƭƭƵɈɈƊɈǞ ƮƊɩȁ ǞǶٌɨƊɩƭƵȲȺ‫خ‬ IȌȺɈ ɨƊȁɈƊǕǕǞ ɈƊǶٌɨƊɩƭƵȲȺ ƦٚǿȌƮ ƮǞǕǞɈƊǶǞ ǘɐɩƊ ǶǞ ɈǞȺɈƊٚ ɈǞɈɈȲƊȺǏƵȲǞǘ ǶǞǶ ǙƊƮƮǞƵǙȌȲ ɐ ɈǞȺɈƊٚ ɈǙƊǶǶƊȺ ƦǞǘ ǙɩǞƵȁƵɈ ǶǞ ǿǞȁȁǘȌǿ ɈƊǐǙǿƵǶ ǶٌȌȲƮȁǞǯǞƵɈ ɈǞƵǐǙƵDz‫خ‬ JǙƊǶ ƮƊȁ ǞǶٌǐǙƊȁ ƦƵƮƊ ǯǞɈȱƊȺȺƊǿ ǏɐǶǯƵɈɈ ƦǶٌǞȺɈȲɐɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ǏƊƭǶǞ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ɈȁǞƵƮƊ ǶٌRƵǶȯǶǞȁƵ ‫ خׄ׀׉ׄ ׇ׀׀׈‬ yƵǐȌɹǯǞ ǶǞ ǙƊƮɐ ȺƵǘƵǿ ˜ٌƵɩɩƵǶ ȺƵɈɈ ɈƊٚ ɨƊɩƭƵȲȺ ǿٚǐǙƊȁƮǘȌǿ ǐǙƊǶǏƵǯȁ ǯƊǐǙǿǶɐ ɮƵǯȁ ǙǶǞƵǏ ǯƊȲƊɩ ǯƵDzDz ǞǶٌٙƧȲƵƮǞɈ ƧƊȲƮٚ ȺDzƊƮǞɈɮ ɩƊȱɈ ǶǞ ȁٌȁƵǐȌɹǯǞ ǶǞ ǿƊ ƮƊǙǶɐɮ ɐ ǯȲǞƮɐ ǯǞƮǙǶɐ ˛ȺٌȺǞȺɈƵǿƊ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯƊȲƊɩ ǞǶٌǏɐǶǯƵɈɈ ɈƊٚ ɮٚǐǙƊȁƮǘȌǿ ǯƊǐǙǿǶɐ‫خ‬ XȁɈƊȁɈ ǞǶٌ§ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ªȌƦƵȲɈ ƦƵǶƊ ˜ٌƊǙǙƊȲ ǯǞƵǿ ɼƊȲ ǞǶٌǏƊƦƦȲǞDzƊ ÀȲƵǶǶƵƦȌȲǐ‫ ة‬ ǏƵǯȁ ȲƊ ǶٌȌȯƵȲƊɈ ɈƊٚ ƮǞȁ ǞǶٌǏƊƦƦȲǞDzƊ ǶǞ ȱƵƮ ɈDzȌǿȯǶǞ ɈǞȁɨƵȺɈǞ Ǐ ٚȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ خ‬Rɐ ɈDzƵǶǶƵǿ ɐDzȌǶǶ ǿƊٚ ǙƊƮƮǞƵǿƊ ˛ƮٌƮǞɨƵȲȺǞ ȺƵɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ɈƊٚ ƮǞȁ ǞǶٌǏƊƦƦȲǞDzƊ‫ خ‬

˛ǶٌƦƵǯǐǙ‫ خ‬ ‫ ڭ׃׈‬ɈƊٚ ƮƊɩDz ǶǞ ȯȯƊȲɈƵƭǞȯƊɩ ˜ٌǞȺɈǙƊȲȲǞǕ ǯƵǿǿȁɐ ǶǞ ǶٌȯȲƵȺɈƊɹɹǯȌȁǞ ȺƵ ɈǞɈǯǞƵƦ ǿǞȁȁ ǿƵɈƊ ȺƵ ǯǞǏɈǙɐ ɩDzȌǶǶ ǐǙƊǶǶٌǞDzƵǶ ɈƊٚ ˛ǶǐǙƊɮǞǯƊ ɐ ǶǞ ǯǞȁȺƊƦɐ ȌɈɈǞǿǞȺɈǞ ǙƊǏȁƊ ǐǙƊɮٌɮǘɐȲ ǶǞ ǕƵǯǯǞȁ‫ خ‬ mٌ !0 ȱƊǶƵɈ ǶǞ ȺٌȺƵȁɈǞǿƵȁɈ ǕƵȁƵȲƊǶǞ ɈƊٚ ƮƊɩDz ǶǞ ǙƊƮɐ ȺƵǘƵǿ ǏٚƮƊȁ ǶٌǞȺɈǙƊȲȲǞǕ ǘɐɩƊ ƮƊDz ɈƊٚ ȌɈɈǞǿǞɼǿɐ‫خ‬

hȌȁȱȺɐ ƮƊɩDz ǯǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ǐǙƊɮٌɮȌǐǙȌǶ Ǐٚ ȯȲǞǶ mٌƊǿǿȌȁɈ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁǞ ǯǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ǐǙƊɮٌɮȌǐǙȌǶ Ǐٚ ȯȲǞǶ DzǞƵȁ ɈƊٚ ׂ‫ ة׈ׂׄة‬ǶǞ ǯ˛ȺȺƵȲ ɈȁƊȱȱǞȺ ɈƊٚ ׁ‫ ׁ׃ׇة‬ǿƵɈƊ ǿȱƊƦƦƵǶ ǿƊǶٌǞȺɈƵȺȺ ɮƊǘƊȲ ɈƊȺٌȺƵȁƊ ׂ‫خ׀ׂ׀‬ ²ɈƊɈǞȺɈǞDzƊ ǿƊǙȲɐǕƊ ǿǞǶǶٌÇǏ˛ƭƭǯɐ yƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɈƊǶٌXȺɈƊɈǞȺɈǞDzƊ ɈɐȲǞ ǶǞ Ǐٚ ȯȲǞǶ ǶǞ ǐǙƊƮƮƊ DzǞƵȁ ǘƵǿǿ ɈȁƊȱȱǞȺ ɈƊٚ ׁ‫ ׉׈׆ة‬ȯƵȲȺɐȁƊ ǯǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ɈƊǙɈ §ƊȲɈ ׁ‫ ة‬ɐ ɈȁƊȱȱǞȺ ɈƊٚ ׂׄ ȯƵȲȺɐȁƊ ǯǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ɈƊǙɈ §ƊȲɈ ׂ‫ خ‬XɈٌɈȁƊȱȱǞȺ ˛ǶٌȱǐǙƊƮ DzǞƵȁ ȲƵǕǞȺɈȲƊɈ ˛ǶٌǏƊɮƵɮ DzȌǶǶǘƊ ɈƊǶٌƵɈƊǯǞƵɈ‫خ‬ (ƊɩDz ǶǞ DzǞƵȁ ǞǶǘȌǿ ǯǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ǐǙƊɮٌɮȌǐǙȌǶ ǐǙƊǶ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ׁׂ ǕǞǿǐǙƊ‫ ة‬ȁƊȱȺɐ DzȌȁȺǞƮƵȲƵɨȌǶǿƵȁɈ ˛ǶɩƊȱɈ Ƕ ɼƮǞƵƮɐ ƮƊɩDz ǯǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ǐǙƊɮٌɮȌǐǙȌǶ ƦƵǯȁ ׁׂ ɐ ‫ ׂׅ‬ǕǞǿǐǙƊ‫خ‬ mٌǞȺɈƊɈǞȺɈǞDzƊ ɈɐȲǞ ɩDzȌǶǶ ǶǞ ǶٌƊǿǿȌȁɈ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁǞ ƦٚƮǞɼƊƦǞǶɈƜ ǯǞȲȲƵǕǞȺɈȲƊɩ ɼƮǞƵƮɐ Ʀٚ‫ ة׆‬ƦǞƵɮ ǞȺȺƊ ǯǶƊǙǙȱɐ Ƕׂٌ‫ ׉ׅ‬ȯƵȲȺɐȁƊ‫ خ‬mٌƊDzƦƊȲ ǐǙƊƮƮ ǿǞȁȁ ƮƊɩȁ DzǞƵȁɐ ȲǕǞƵǶ ‫خفڭ׃ׇـ‬ XȁɈƊȁɈ‫ ة‬ǶٌƊDzƦƊȲ ȺƵǘƵǿ ɈƊٚ ȲǕǞƵǶ ɐ ȁǞȺƊ Ǐɐȱ ǞȲٌȲƵǕǞȺɈȲɐ ɈƊǶٌȱǐǙƊƮ ˛ɈɈɮƵɩ ǞǿȯǯǞƵǐ ƦǙƊǶƊ ٙ!ǶƵȲǞƧƊǶ ȺɐȯȯȌȲɈ ɩȌȲDzƵȲȺٚ‫ ة‬Ʀׁׂٚ‫ ڭ׈خ‬ɐ ׄ‫ ڭ׀‬ȲǞȺȯƵɈɈǞɨƊǿƵȁɈ‫ خ‬

łłĢÙÿ¾ŊãłϰĢöϰ ¾Ŋãľÿě÷ϰ&łŊ¾ØēÿłüęãěŊł


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

15

It-Taiwan

ƦǶٌǞȺɈƵȺȺ ɮȌȲɈǞ ɈƊǶٌRȌȁǐ jȌȁǐ‫د‬

Xi Jinping

²ɈȌȲǯƊ ǶǞ ɈǿɐȲ ǶɐȲƊ ‫ ׀ׇ‬ ȺƵȁƊ mٌǞȁDzɩǞƵɈ ɈƊٚ ƦƵǯȁ Ǟƭٌ'ǞȁƊ ɐ ɈٌÀƊǞɩƊȁ ǯƊǏ ǞǶٌ ƦǞƮɐ ɈǞƵǐǙɐ ǶɐȲƊ ˜ׁٌ‫ ة׉ׄ׉‬ ǿƵɈƊ !ǘƊǞȁǐ jƊǞ ²ǘƵDz‫ ة‬ ǶǞ DzǞƵȁ ǞǿƵɮɮǞ ǶǞƭٌ'ǞȁƊ‫ ة‬ DzƵǶǶɐ ǯƊǙȲƊƦ ǿǞȁȁ ȯƊǯǯǞɼɐ ɩƊȲƊ ǶǞ ƭٌ'ǞȁƊ ɩƊȱǐǙƵɈ Ǐ ٚǞƮƵǯȁ ǞǶٌjȌǿɐȁǞȺɈǞ ɈƊٚ wƊȌ ðƵƮɐȁǐ‫ ة‬ɐ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǿƊٚ ƮǞɨƵȲȺǞ ƊǶǶƵƊɈǞ ɈǞƵǐǙɐ ǿƊȲ ǯǐǙǞɮ Ǐ ٚƮǞȁ ǞǶٌǐɼǞȲƊ ǶǞ ɈǞȁȺƊƦ ˛ȁٌȁȌǏȺǞȁǘƊȲ ɈƊƭٌ'ǞȁƊ ǿǞǏȲɐƮƊ ǿǞȁȁǘƊ ǿǞȁȁ ǿƊƮɩƊȲ ׂ‫ ׀׀‬jǞǶȌǿƵɈȲɐ ɈƊٚ ƦƊǙƊȲ‫ خ‬IٚƮƊɩȁ ǶٌƊǙǙƊȲ ȺȁǞȁ‫ ة‬DzƵǿǿ ǞǶٌDzɐǶɈɐȲƊ ɐ ǶٌǞȺɈǞǶ ɈƊٚ ǙƊǯǯƊ ɈƊɈٌÀƊǞɩƊȁǞɼǞ ɐ ɈƊƭٌ'ǞȁǞɼǞ ȺƊȲɐ ƮǞǏǏƵȲƵȁɈǞ ǙƊǏȁƊ‫ ة‬ ƦǞɈٌÀƊǞɩƊȁ ǞȲƊɩɩƵǿ DzɐǶɈɐȲƊ ƦƦƊɼƊɈƊ Ǐɐȱ ɈƊǙǶǞɈƊ ɈƊٚ ƮǞDz ǶǞ DzǞƵȁƵɈ ɈǙƊƮƮƊȁ Ǟƭٌ'ǞȁƊ ȱƊƦƵǶ ǞǶٌ ȱƊɩǿƊ ɈƊǶٌDzȌǿɐȁǞɼǿɐ ɐ ǶٌDzɐǶɈɐȲƊ ǶǞƦƵȲƊǶǞ ɐ ƮƵǿȌDzȲƊɈǞDzƊ ɈƊǶٌȯɐȁƵȁɈ‫ خ‬ Iɐȱ ǞȁٌȁƊǙƊ ǶٌȌǙȲƊ‫ ة‬Ǟƭٌ'ǞȁƊ ɩƊȲȲƦƵɈ ǙƊǏȁƊ ǿǞǶǶٌDzɐǶɈɐȲƊ ƊȁɈǞDzƊ ɈƊǐǙǘƊ ƊȁDzƵ ǏٚƮƊDz ǶǞ ǐǙƊȁƮɐ ɮٚǯƊȱȺƊǿ ǿƊٚ ȲƵǶǞǕǯȌȁ ɐ ƮƊǙǙǶƵɈ ȺɈǞǶ ɈƊٚ ǙƊǯǯƊ ƦƦƊɼƊɈ Ǐɐȱ ǶٌɐƦƦǞƮǯƵȁɹƊ ɈƊȁٌȁǞƵȺ ǶƵǯȁ ǞȲٌȲƵǕǞǿ DzȌǿɐȁǞȺɈƊ ɐ Ǐɐȱ ǞǶٌDzɐǿǿƵȲƭ ǞȁɈƵȲȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ‫خ‬ IǶٌƵɩɩƵǶ ȺȁǞȁ ɈƊٚ ɩƊȲƊ ɈٌɈǿǞƵǿ ɈƊɈٌÀǞƵȁǞ JɩƵȲȲƊ (ǞȁǯǞǯƊ‫ ة‬ǶٌXȺɈƊɈǞ ÇȁǞɈǞ ǿƊ DzƵǶǶǘȌǿ ǶٌƵƦƮƊ ǞȁɈƵȁɹǯȌȁǞ ǶǞ ǯǞȁƮƊǙǶɐ ˛ǶٌȯȌǶǞɈǞDzƊ ɈƊٚ ƮƊȁ ǞȲٌȲƵǕǯɐȁ‫§ خ‬ƵȲȚ‫ٌ˜ ة‬ ׁ‫ ةׁׅ׉‬ɩƊȲƊ ǶٌǞȁɨƊɼǯȌȁǞ ɈƊǶٌ

jȌȲƵƊ ɈٚXȺǏƵǶ ǿǞȲٌȲƵǕǞǿ jȌǿɐȁǞȺɈƊ ɈƊǶٌjȌȲƵƊ ɈƊٚ Iɐȱ‫ ة‬ǶٌXȺɈƊɈǞ ÇȁǞɈǞ ƦǞƮǶɐ kompletament il-politika ɈƊǐǙǘȌǿ ȲǞǐɩƊȲƮ ƮƊȁ ǞȲٌ ȲƵǕǯɐȁ ɐ ǙƊƮɐ ǶٌǞȲɩȌǶ ǶǞ ǯɩƊȱȱǏɐ ƊDzDzȌȺɈ ɈƊٚ DzȌǶǶȌɮ ǶٌǞǿɮǞǯƊ ɈƊǶٌjȌǿɐȁǞɼǿɐ ǶǞ ǏٚƮǞDz ǞǶٌǙƊƦɈƊ DzǞƵȁ ˜ٌƊȱɩƊ ɈǞƵǐǙɐ‫ خ‬ ٚǘƵDzDz ÀƊǞɩƊȁ ȺȯǞƭƭƊ ƦǙƊǶƊ ɩǞƵǙƵƮ ǿǞɈٌ ɈƵȲȲǞɈȌȲǯǞ ǶǞ ɩƊȱƊٚ ɈƊǙɈ il-protezzjoni tal-Istati ÇȁǞɈǞ DzȌȁɈȲƊ DzɐǶǶ ɈǞȯ ɈƊٚ ƊɈɈƵȁɈƊɈ ǿǞȁȁ ȯƊǯǯǞɼǞ ȌǙȲƊ ƦٚǞƮƵȌǶȌǕǞǯƊ DzȌǿɐȁǞȺɈƊ ȺƊƦǞƵɮ ǯǞǙƮɐǘ ɈƊǙɈ ǞƮƵǯǘȌǿ DzƵǿǿ ƦǞǶǶǞ ǯǞǕǞ ǿƊǙɈɐȲ ǐɨƵȲȁ DzȌǿɐȁǞȺɈƊ ǯƵɩ ƦǞǶǶǞ ǯǐǙƊȱȱƮɐ ǶǞɈٌÀƊǞɩƊȁ ˛ɼǞDzƊǿƵȁɈ ǿƊǐǙǘȌǿ‫خ‬ wǞȁȁ ƮƊDz ǞɼٌɼǿǞƵȁ ٙǶ ǘƊɩȁ‫ ة‬ ˛ǶٌƦƊǙƊȲ ɈƊٚ ƦƵǯȁ ǞɈٌÀƊǞɩƊȁ ɐ ƭٌ'ǞȁƊ ƦƮǞƵɈ ƊɈɈǞɨǞɈƜ ǿƊ ɈƊȱɈƊٚ ɮƵǯȁ ǿǞȁȁ ɨƊȯɐȲǞ ɈƊǶٌ˜ȌɈɈƊ 'ǞȁǞɼƊ ɐ ƮǞDz ǿƵȲǞDzƊȁƊ‫ ة‬ƦٚƮǞȁ ɈƊǶٌƊǙǙƊȲ ɈDzɐȁ ȱǞƵǐǙƮƊ ǘƵǿǿ ƦǙƊǶƊ ƮƵɈƵȲȲƵȁɈ DzȌȁɈȲƊ ɮǞ ǞȁɨƊɼǯȌȁǞ ǿǞƭٌ'ǞȁƊ ˛Ɉٌ ÀƊǞɩƊȁ‫خ‬ wƊɈɐǶ ƮƊɩȁ ǞȺٌȺȁǞȁ DzȌǶǶǘƊ‫ ة‬ DzǞƵȁ ǘƵǿǿ ƵȯǞȺȌƮǯǞ ǏƵǯȁ ǞɼٌɼƵɩǕ ȁƊǙƊɈ DzǞƵȁɐ ǏƵȲǿ ȱȲǞƦ ǶǞ ǯǞȲȲƊȁǕƊɩ ǞƮٌ ƮǞǏǏƵȲƵȁɹǞ ɈƊٚ ƦƵǯȁǞƵɈǘȌǿ‫ خ‬ mٌƊDzɈƊȲ ǶǞ DzǞƵȁɐ ȱȲǞƦ DzǞƵȁ ˜ׁٌ‫ ة׉ׇ׉‬ǿƵɈƊ ǶٌXȺɈƊɈǞ ÇȁǞɈǞ ȲȲǞDzȌȁȌɮɮǞƵɈ ǶǞƭٌ'ǞȁƊ jȌǿɐȁǞȺɈƊ ɐ ǕǞƵǐǙǶƵɈ ǶǞǶǶٌ JɨƵȲȁ ɈƊɈٌÀƊǞɩƊȁ ȺƊƦǞƵɮ ǞɩƊȱȱƊǏ DzɐǶǶ ɈǞȯ ɈƊٚ ƊɈɈǞɨǞɈƜ ǶǞ DzǞƵȁ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯƊǐǙǿƵǶ

DzȌȁɈȲƊ ƭٌ'ǞȁƊ‫ خ‬ÀƊȁɈ DzǞƵȁɐ ȱȲǞƦ ǶǞ ǯǞǶǙȱɐ ǏɈƵǘǞǿ ƦƵǯȁǞƵɈǘȌǿ‫ ة‬ǶǞ ǶٌȯȌǶǞɈƦɐȲȌ 'ǞȁǞɼ ǕǞƵ ƦǞƮƵǶ ǞǶٌǿȌɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌƊȁȁƵȺȺǯȌȁǞ ɈƊɈٌÀƊǞɩƊȁ ǿǞȁȁ ɩƊǙƮƊ ƦƦƊɼƊɈƊ Ǐɐȱ ǶٌƊǐǐȲƵȺȺǯȌȁǞ ǐǙƊǶ ɩƊǙƮƊ ȯƊƭǞ˛DzƊ‫ خ‬jǞƵȁ ȯȲȌȯȲǯɐ ǘƊɩȁ ǶǞ DzǞƵȁ ǞȁȺɈƵǿƊٚ ǐǙƊǶǶٌƵɩɩƵǶ ƮƊȲƦƊ ǶٌǿȌɈɈȌ ǶǞ ǯǙȌƦƦ ǯɐɼƊ ǶٌJɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ ȲǞǐɩƊȲƮ ȯȲȌɨǞȁƭǯǞ ɐ ɈƵȲȲǞɈȌȲǯǞ ǶǞ ǯǞɮɈǞƵȱ ǯǐǙƊȱȱƊƮǘȌǿ ǿƊƭٌ 'ǞȁƊ‫ ة‬ƦǙƊǶ RȌȁǐ jȌȁǐ ɐ ƊȯȯɐȁɈɐ ɈٌÀƊǞɩƊȁ‫ ة‬ǯǞǕǞ˛ƵȲǞ ƮƊDz ɈƊٚ ٗȯƊǯǯǞɼ ɩǞƵǙƵƮ‫ ة‬ ɼƵɩǕ ȺǞȺɈƵǿǞ ɈƊٚ ɈǿƵɮɮǞǯƊ٘‫خ‬ 0ȺDzƊǶƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌȌȺɈǞǶǞɈƜ ǞȺȺ‫ ة‬ƦǙƊǶǿƊ ǕƊȲƊ ˛ǶٌDzƊɼ ɈƊǶٌRȌȁǐ jȌȁǐ‫ ة‬ǞǶٌǐɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ ǯǞƮǘƵȲ ǶǞ ǿƊ ǐǙƊȁƮɐ ǶٌƵƦƮƊ ǞȁɈƵȁɹǯȌȁǞ ǶǞ ǯƊƭƭƵɈɈƊ ȺٌȺǞȺɈƵǿƊ ɈƊٚ ɈǿƵɮɮǞǯƊ ǶǞ ǘƵǿǿ ˛ɈٌÀƊǞɩƊȁ‫ خ‬ XƭٌƭƊǙƮƊ ɈƊǶٌȯƊɈɈ ǶǞ DzǞƵȁ ȺƊȲ ˜ׁٌ‫ ׉ׇ׉‬ǙƊȲǕƵɈ ƦٚǿȌƮ ǶٌƊDzɈƊȲ ȺǏƊƭƭƊɈ ˜ׁٌ‫ ة׆׉׉‬ǿƵɈƊ ɈٌÀƊǞɩƊȁ DzǞƵȁ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯȌȲǐƊȁǞɹɹƊ ǶٌƵɩɩƵǶ ƵǶƵɹɹǯȌȁǞ ǙǞƵǶȺƊ ɈǞƵǐǙɐ‫ خ‬²ƊƦǞƵɮ ǞƦƵɼɼƊٚ ǶǞǶǶٌ ƊɩɈȌȲǞɈƊǯǞƵɈ ÀƊǞɩƊȁǞɼǞ‫ ة‬ ǞǶٌ JɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ DzǞƵȁ ǿƵɮɮƊ ȺƵȁȺǞƵǶƊ ɈƊٚ ȯȲȌɨǞ ȁɐDzǶƵƊȲǞ ȱȲǞƦ ǞǶٌDzȌȁ˛ȁǞ ǿƊɈٌÀƊǞɩƊȁ‫ خ‬ §ƵȲȚ‫ ة‬ɩƊȲƊ ǞȁɈƵȲɨƵȁɈ ǿǞȁȁ ǞǶǶ !ǶǞȁɈȌȁ‫ ة‬ǞǶٌ§ȲƵȺǞƮƵȁɈ ǿƵȲǞDzƊȁ ɈƊٚ ƮƊDz Ǟɼٌ ɼǿǞƵȁ‫ ة‬ƦǞǶǶǞ ƦƊǐǙƊɈ ˜ȌɈɈƊ ȌǙȲƊ ɈƦƊǙǙƊȲ ˛ǶٌƦƊǙƊȲ

ƦƵǯȁ Ǟƭٌ'ǞȁƊ ɐ ɈٌÀƊǞɩƊȁ‫ ة‬ ƮƊɩȁ ǞǶٌȯȲȌɨǞ DzƵǶǶǘȌǿ ǯǞƵȱǏɐ‫ ة‬ƦǞǶٌǐɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ ǯǞǕǞ ɐǿǞǶǯƊɈ ɩƊȲƊ ƦǞƵƦɐ‫ خ‬SƊǏȁƊ ƵȺȯƵȲɈǞ ɈƊǶٌȯȌǶǞɈǞDzƊ 'ǞȁǞɼƊ jsostnu li kien proprju dan ǶٌƊɨɨƵȁǞǿƵȁɈ ǶǞ ɩƊȺȺƊǶ ǐǙƊǶǶٌƦǞƮɐ ɈƊٚ ƵȺDzƊǶƊɹɹǯȌȁǞ DzƦǞȲƊ Ǐ ٚƮƊDz ǶǞ ǘɐɩƊ ɮǞȲǞ ɈƊٚ ƊȲǿǞ ɐ ˛ɈٌɈDzƊƦƦǞȲ ƵȁȌȲǿǞ ˛Ƕٌ˜ȌɈɈƊ 'ǞȁǞɼƊ‫ خ‬ óǞƵƮƊ ɈƊٚ ƮȌɼƊ ǏƊɨɐȲ ǶٌƊȁȁƵȺȺǯȌȁǞ ɈƊɈٌÀƊǞɩƊȁ wǞȁȁ ǿƵɈƊ ǙƊ ȲٌȲǞƵƮȁǞ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼɐ ǏٚǞƮƵǯǘ‫ ة‬åǞ hǞȁȯǞȁǐ ǐǙƊǿǞǶǘƊ ƭƊȲƊ ǶǞ ǯȲǞƮ ƦǞȺٌ ȺƊǙǙƊ DzȌǶǶǘƊ ǶǞ ǯƵȲǕƊٚ ǯǐǙƊȱȱƊƮ ǶǞɈٌÀƊǞɩƊȁ ǿƊƭٌ 'ǞȁƊ ƦǙƊǶƊ ȯȲȌɨǞȁƭǯƊ ȌǙȲƊ ɈƊǐǙǘƊ‫ ة‬ƦǙƊǶǿƊ ǕƊȲƊ ˛Ƕٌ DzƊɼ ɈƊǶٌRȌȁǐ jȌȁǐ‫ خ‬RɐɩƊ ȱƊǶ ǶǞ ǯȲǞƮ ǶǞ ǯǿƵɮɮǞ ƮƊȁ ǞǶٌ ȯȲȌƭƵȺȺ ǘɐ ȯƵȲȺȌȁƊǶǿƵȁɈ‫خ‬ Dan id-diskors pjuttost ƊDzɈƊȲ ȺDzǯƵɈɈ ǿǞȁȁ ƮƊɩDz ɈƊǶٌȯȲƵƮƵƭƵȺȺɐȲǞ ɈǞƵǐǙɐ ȲǞǐɩƊȲƮ ƮǞȁ ǶٌǞȺȺɐƵ ˜ǞǿDzǞƵȁ ǿƊٚ ȺƵȁȺǞƵǶƊ ɈƊٚ ǿƊȁɐɨȲǞ ǶǞ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯƊǐǙǿƵǶ ǞǶٌJɨƵȲȁ ɈƊٚ åǞ hǞȁȯǞȁǐ ȱƵǐǙƮǞȁ ǯǞɈɈǞƵǙƮɐ ƦǙƊǶƊ ǞȁƮǞDzƊɹɹǯȌȁǞ ƭƊȲƊ ǶǞ åǞ hǞȁȯǞȁǐ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯǞȯȯǯƊȁƊ ɮǞ ǏȌȲǿƊ ǯƵɩ ȌǙȲƊ ɈƊٚ ǞȁɨƊɼǯȌȁǞ ɈƊɈٌÀƊǞɩƊȁ ˜ٌ ǞǿǿƵƮǯƊɈ‫ خ‬IȌȺɈ ǞǶٌǏƊɈɈɐȲǞ ǶǞ ȱƵǐǙƮǞȁ ǯǞȁDzɩƵɈƊɩ ǶǞǶǶٌ XȺɈƊɈǞ ÇȁǞɈǞ ǘƵǿǿ ǞɈٌɈǞȯ ɈƊٚ ƊȲǿƊǿƵȁɈǞ ǶǞ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯǞȁɨƵȺɈǞ ˛ǘȌǿ ǞǶٌJɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ‫ ة‬ǏȌȺɈǘȌǿ ƊǞȲƧȲƊǏɈ

(Ɗȁ ǶٌƊǙǙƊȲ‫ ة‬ǞǶٌǕɐȲȁƊǶǞ ǿƵȲǞDzƊȁǞ ȱƵǐǙƮǞȁ ǞDzɐȁɐ ǿǞǿǶǞǯǯƊ ƦٚƊȲɈǞDzǶǞ ȲǞǐɩƊȲƮ ǞǶٌǿȌƮ DzǞǏ ȱƵǐǙƮǞȁ ǯǞɼɨǞǶɐȯȯƊɩ ǞȲٌȲƵǶƊɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ɈƊǶٌǐɼǞȲƊ ɈƊٚ ÀƊǞɩƊȁ ǿƊƭٌ 'ǞȁƊ‫ خ‬wǞǶǶǞ ǯǞƮǘƵȲ‫ ة‬ǞǶٌǐɨƵȲȁ ǿƵȲǞDzƊȁ ǯǞȁȺƊƦ ǞȁDzɩƵɈƊɈ ǙƊǏȁƊ ȲǞǐɩƊȲƮ ǶٌƊǿƦǞɹɹǯȌȁǞ ɈƊٚ åǞ hǞȁȯǞȁǐ‫ ة‬ǞǶٌǿƵɮɮƵǯ 'ǞȁǞɼ‫ ة‬ǶǞ ǯǐǙƊȱȱƊƮ ǶǞɈٌ ÀƊǞɩƊȁ‫ ة‬ƦǶׂٌׄ ǿǞǶǯɐȁ ȲɐǙ ǶǞ ǯǐǙǞɮɐ ˛ǘƊ‫ ة‬ǿƊƭٌ'ǞȁƊ‫ خ‬

ƧƊȲȲǞƵȲȺ ɈƊǶٌǘƵǶǞDzȌȯɈƵȲȺ ǶǞ ǘɐǿƊ ƵȺȺƵȁɹǯƊǶǞ ȺƊƦǞƵɮ ɈǞǕǞ ƊɈɈƊDzDzƊɈƊ ǐɼǞȲƊ ǿɐȁɈƊȁǯɐɼƊ ƦǙƊǶǿƊ ǘǞǯƊ ƮǞDz ɈƊɈٌÀƊǞɩƊȁ‫ خ‬

ǘǞǯƊ ƮǞDz ǶǞ ƭٌ'ǞȁƊ ɈǞȺɈƊٚ ɈȌǏǏȲǞ Ⱥɐȱ ƵȁȌȲǿǞ ǐǙƊȁٌ ȁƵǐȌɹǯȌȁɈǞ ÀƊǞɩƊȁǞɼǞ ɩƊȲƊ ǶٌƦǞƵƦ ɈƊǐǙǘȌǿ ǏƵǯȁ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯƦǞǐǙɐ ǶٌȯȲȌƮȌɈɈǞ ɐ ȺٌȺƵȲɨǞɹɹǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬

JɩƵȲȲƊ Ǐɐȱ ǶٌǞǿǙɐǙ yƊɈɐȲƊǶǿƵȁɈ‫ ة‬ ǞǶٌJɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ ǯƊǏ ǶǞ ǶٌXȺɈƊɈǞ ÇȁǞɈǞ ɐ ǶٌƊǶǶƵƊɈǞ ɈƊǐǙǘƊ ɼǐɐȲ ǿǘɐǿǞƵɮ ȺƵȲǯǞȁ ǯȌȱȌǐǙƮɐ ƦٚǞƮƵǯǘȌǿ Ǐɐȱ ɼƊȱȱǘȌǿ DzƵǿǿٌǞǶ ƮƊȲƦƊ ǯȺǞȲ ɮǞ ƊɈɈƊDzDz Ǐɐȱ ÀƊǞɩƊȁ‫ خ‬ mٌƵɩɩƵǶ ɐ ȱƊƦƵǶ DzȌǶǶȌɮ‫ ة‬ ǯƵDzDz hȌƵ ǞƮƵȁ ǿƊ ǯǐǙǞȁɮ ǶǞɈٌÀƊǞɩƊȁ ˜ٌƵɨƵȁɈɩƊǶǞɈƜ ǶǞ ɈǞǕǞ ƊɈɈƊDzDzƊɈƊ ǿǞƭٌ'ǞȁǞɼǞ‫ ة‬ ƮƊȁ ǞDzɐȁ ȱǞƵǐǙƵƮ ǞɈƵǶǶƵǏ ǙƊǏȁƊ ǿǞǶǶٌȯȲƵȺɈǞǕǯɐ ǞȁɈƵȲȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ǶǞ ǞǶǘƊ ɈǐƊɩƮǞ Ƕٌ ǿƵȲǞDzƊ ƦǙƊǶƊ d-de-factum protettur ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼǞ ɼǐǙƊȲ ǿǞǶǶٌ ƊǐǐȲƵȺȺǯȌȁǞ ɈƊٚ ƭƵȲɈɐ ȯƊǯǯǞɼǞ‫§ خ‬ƵȲȚ‫ ة‬ǞȲٌȲƊǕɐȁǞ ȯȲǞȁƭǞȯƊǶǞ ǐǙƊǶǏƵǯȁ ǶٌXȺɈƊɈǞ ÇȁǞɈǞ ǘɐǿƊ DzȌȺɈȲƵɈɈǞ ǶǞ ǯǐǙǞȁɐ ǶǞɈٌÀƊǞɩƊȁ ǕƵǯǯƊ ǿǞǶǶٌǏƊɈɈ ǶǞ ɈٌÀƊǞɩƊȁ ǘɐɩƊ ǶٌƵɩɩƵǶ ˛ƮٌƮǞȁǯƊ ȲǞǐɩƊȲƮ ǞȲٌȲǞƭƵȲDzƊ ˛ɈٌɈƵDzȁȌǶȌǕǞǯƊ ɐ ǐǙƊǶǘƵDzDz ǞƮƵȁ ǿƊ ǯǞȺɈƊɮ ǯƊǏǏȌȲƮǯƊ ǶǞ ƮǞȁ ɈǞȺȯǞƭƭƊ ǏٚǞƮƵǯȁ ǞǶٌǐɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ‫خ‬ JǙƊǶǘƵDzDz‫ ة‬ ǶٌƊɩɈȌȲǞɈƊǯǞƵɈ 'ǞȁǞɼǞ ȱƵǐǙƮǞȁ ǯǞȯȯȲɐɨƊɩ ǯǞȲƦǙɐ ǶٌǕǶǞƵƮƊ ǿƊǶٌXȺɈƊɈǞ ÇȁǞɈǞ Ǐɐȱ ǞɈٌÀƊǞɩƊȁ ƦǞǶǶǞ ǯǞȁƮȌɈɈȲǞȁǞɹɹƊɩ ǶǞȁٌȁǞƵȺ ɈƊɈٌ ÀƊǞɩƊȁ‫ خ‬mٌƊȱɩƊ DzƊȲȲȌɈɈƊ ǶǞ ǐǙƊȁƮɐ ǐǙƊǶǞǘȌǿ

²ٚǞȺȺƊ ƮǞȁ ǶٌǞȺɈȲƊɈƵǕǞǯƊ ɈƊٚ ǞȁƮȌɈɈȲǞȁƊɹɹǯȌȁǞ ǿƊ ɈǞƮǘǞȲɮ ǶǞ ȱǞƵǐǙƮƊ ɈǙƊǶǶǞ ǶٌǏȲȌɈɈ ǿǞɮɈǞƵȱ ǐǙƊǶǶٌǐɨƵȲȁ 'ǞȁǞɼ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶǞ ȺDzȌȁɈ ȺɐȲɨƵɯ ǶǞ ȺƊȲ ǏɈǞɈ ɈƊǶٌǕǞǿǐǙƊɈ ǞǶɐ‫ ة‬ǿƊƮɩƊȲ ‫ ڭׅ‬ƦǞȺȺ ɈƊǶٌ ȯȌȯȌǶƊɹɹǯȌȁǞ ÀƊǞɩƊȁǞɼƊ ɈǞDzDzɐȁȺǞƮȲƊ ȲɐǙǘƊ ƦǙƊǶƊ 'ǞȁǞɼƊ‫ خ‬àǞƵǙƵƮ ǯǞɈɈƊǿƊ ǶǞ DzƵǿǿٌǞǶ ƮƊȲƦƊ ǿƊ ǯƊȺƊǶɮ ƦٚƮƊȁ ǞǶٌǿȌƮ‫ ة‬åǞ hǞȁǯǞȁǐ ǿƊ ǯǞɈǙƊǯǯƊȲɮ ǯɐɼƊ ǿƵɈȌƮǞ ȌǙȲƊ ȺƊƦǞƵɮ ǯƊȲƊ ǶٌǙȌǶǿƊ ɈǞƵǐǙɐ ˜ٌƊǙǙƊȲ ǞȺȺƵǙǙ‫خ‬


16

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

Aēϒ8Ģěßÿϰ&ţľĢĻãČν 17-il sena ta’ trasformazzjoni tan-nazzjon Malti ĐŊ¾ľϰĐęÿãěÿϰß¾ěϰ ix-xahar, Malta ÞÞãēãØľ¾Ŋϰÿłϒ΋Αϒ ÿēϰ¾ěěÿŢãľł¾ľČŏϰ ęÿłϒłýŏØÿČ¾ϰŽϒ ěČĢěÿϰ&ţľĢĻã¾λϰ Sa minn dak il-jum łŊĢľÿĐŏμϰĻ¾ČČÿŴě¾ϰ Ľ¾Ø¾ßϰÿŊϒŊľÿĽϰŊ¾Ϟϰ Ŋľ¾łöĢľę¾űűČĢěÿϰ politika, ekonomika ŏϰłĢÞČ¾ēÿϰēÿϰłãϰ ČĐĢēēü¾ϰÿęĻ¾ŊŊϰöŏĽϰ ÿēϒûãěãľ¾űűČĢěÿČÿãŊϰ Ŋ¾ēϒēŏęϰŏϰŊ¾Ϟϰ÷ý¾ß¾λ ²ǙɐƦǞǯƊ ˜ٌÇȁǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ ȯȌǕǕǞƵɈ ǶǞƭٌƭǞɈɈƊƮǞȁ wƊǶɈǞ Ǐɐȱ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ǶǞɨƵǶǶ ǿƊǶٌ0ɩȲȌȯƵǯ‫ خ‬ÀƊɈ ǶǞǶǶٌȯȌȯȌǶƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊٚ DzɩƊɼǞ ȁȌǏȺ ǿǞǶǯɐȁ ȲɐǙ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ƮȲǞɈɈǞǯǞƵɈ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ƮƊɩDz ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼǞ ǏƵȲǿ ƊDzƦƊȲ‫ خ‬IǞȺȺȲƵɈ ȲǞȺȯƵɈɈ ǐǙƊǶ ȺɈƊȁƮƊȲƮȺ ȌǐǙǶƊ ˛ǶٌǐȌɨƵȲȁƊȁɹƊ‫ ة‬ ȲǞȺȯƵɈɈ ɈƊٚ ƮȲǞɈɈǞǯǞƵɈ ǏɐȁƮƊǿƵȁɈƊǶǞ‫ ة‬ ȺɈƊƦƦǞǶɈƜ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ‫ ة‬ǞȁƮƊǏƊ ɈƊǶٌ ƊȲǯƊ ɐ ɈƊǶٌǞǶǿƊ‫ ة‬ɐ ƮȲǞɈɈ ǶǞ ȁƊǙƮǿɐ‫ ة‬ ȁǞȺɈɐƮǯƊɩ ɐ ȁǞɨɨǯƊǕǕƊɩ ǏٚDzɐǶǶ ɩǞƵǙƵƮ ǿǞȺׂٌ‫ ׇ‬²ɈƊɈ wƵǿƦȲɐ‫خ‬ ǙƊǶ ǏٚDzɐǶǶ ȲƵǶƊɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬ɮǞ DzɐǶɈƊȁɈ‫ ة‬ DzƵǶǶȁƊ ȲƊǕɐȁǞǯǞƵɈ ƦǞƵɮ ǿƊ ȁDzɐȁɐɮ DzɐȁɈƵȁɈǞ ƦǞǶٌǿȌƮ DzǞǏ Ƕٌ0ɩȲȌȯƊ ǞȁƮǞȲǞɹɹƊɈ ƭƵȲɈǞ DzɩǞȺɈǯȌȁǞǯǞƵɈ ǶǞ ǯǙƊȺȺƦɐȁƊ‫ ة‬ǏȌȺɈǘȌǿ ƮǞDz ǶǞ ǙƊǏȁƊ ǯȱǞȺɐ ƦǙƊǶƊ ȁɐȱȱƊȺ ɈƊٚ ǙǞǶƊ ɈƊǶٌÇ0 ǶǞ ɈǞȁƮǞȲǞɹɹƊ ǶٌǞȺ˛ƮǞ ɈƊǶٌ ǞǿǿǞǐȲƊɹɹǯȌȁǞ ˛ǶٌwƵƮǞɈƵȲȲƊȁ ƦٚǿȌƮ ǕɐȺɈ‫ خ‬XɼƮƊ ƊȁDzƵ ǘƊɩȁ‫ ة‬ǞǶٌ ǏƊɈɈ ǶǞ ȁǞȁȺƊƦɐ Ǐɐȱ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ǿƵǯƮƊ ǿƊǶٌ0ɩȲȌȯƵǯ ǯƊǐǙɈǞȁƊ ǏƵȲǿ ƊDzɈƊȲ ȺƊǙǙƊ ǿǞǶǶǞ DzǞƵDzɐ DzȌȁȁƊ ɩƊǙƵƮȁƊ‫خ‬ wƊƮƊȁDzȌǶǶɐ‫ ة‬ ǶٌǞǿȯƊɈɈ ǕƵȁƵȲƊǶǿƵȁɈ ȯȌɼǞɈɈǞɨ ɈƊȺٌȺǙɐƦǞǯƊ ǘɐɩƊ ȲǞ˜ƵȺȺ ˛ǶٌȯƵȲƭƵɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ǶǞ ǶٌwƊǶɈǞȁ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǶƵǯȁ ǶٌÇȁǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ خ‬ mٌƊDzɈƊȲ ȺɈǙƊȲȲǞǕ ȲǞƭƵȁɈǞ ɈƊǶٌ0ɐȲȌƦƊȲȌǿƵɈƵȲ ɩƵȲƊ ǶǞ ǶٌwƊǶɈǞȁ ǘɐǿƊ ǶٌƊDzɈƊȲ ȁƊɹɹǯȌȁ ǶǞ ǯƊȯȯȌǕǕǯƊ ȺٌȺǙɐƦǞǯƊ‫ ة‬ ƦٚȁȌǏȺ ǞǶٌȯȌȯȌǶƊɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬ǿǞȁȁ ǏƵǘǿǞƵɈ ȯȌǶǞɈǞƭǞ ƮǞǏǏƵȲƵȁɈǞ‫ ة‬ ǯǐǙǞƮɐ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǞƮƵƊ ٗȯȌɼǞɈɈǞɨƊ ǙƊǏȁƊ٘ ɈƊǶٌÇ0‫˛ ة‬ǶɩƊȱɈ

ǶǞ ǘɐǿƊ ƦǞȺȺ ȺǞɈɈƊ ˛ǶٌǿǞǯƊ ǶǞ ȱƊǶɐ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ȯƵȲƭƵɹɹǯȌȁǞ ٗȁƵǐƊɈɈǞɨƊ ǙƊǏȁƊ٘‫خ‬ wǞȁDzƵǯǯƊ ǶٌƦƵȁƵ˛ƭƭǯǞ ǿȺƵǿǿǞǯƊ ǘƊɩȁ Ǐɐȱ‫ ة‬ǶǞ ˛ǶٌɨƵȲǞɈƜ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǞDzɐȁɐ ǶٌɨƊȁɈƊǕǕǞ ȯȲǞǿƊȲǯǞ ɈƊٚ ȺǙɐƦǞǯƊ‫ ة‬ǿٚǘƵǿǿɮ ƮɐƦǯɐ ǶǞ ƦٚǿȌƮ ɨǞɼǞƦƦǶǞ‫ ة‬ǘɐǿƊ ǶٌǏȌȁƮǞ 0ɩȲȌȯƵǯ ǶǞ DzƵǶǶǘȌǿ ǶٌƊDzƦƊȲ ǞǿȯƊɈɈ‫ خ‬²Ɗ ǿǞȺٌȺǙɐƦǞǯƊ ɈƊٚ wƊǶɈƊ ˜ٌÇȁǯȌȁǞ ˜ׂٌ‫ ةׄ׀׀‬ǞǶٌ§ȌǶǞɈǞDzƊ ɈƊٚ jȌƵɼǯȌȁǞ ǞȁɨƵȺɈǞƵɈ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ‫ ׅخׁٿ‬ƦǞǶǯɐȁ ǏٚɨƊȲǯƵɈƜ ɈƊٚ ǞȁǞɹǯƊɈɈǞɨǞ ǶǞ ɈƵǯƦɐ ǶٌǏƊƭǞǶǞɈƊǯǞƵɈ ƵƮɐDzƊɈɈǞɨǞ ɐ ɈƊȺٌȺƊǙǙƊ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ ة‬ɈƊɩ ǙƊǯǯƊ ǕƮǞƮƊ ǶǞǶ ƦǞȁǞ ȺɈȌȲǞDzɐ‫ ة‬ǙƊȲȲǕɐ ƵǶɐǏ ɈƊٚ ǞȁƮǞɨǞƮɩǞ ɐ ƊȯȯȌǕǕǯƊɩ ȁɐǿȲɐ DzƦǞȲ ɈƊٚ ȁƵǐȌɹǯǞ ƦǞƵɮ ƮƊɩȁ ǞDzɐȁɐ ƊDzɈƊȲ ǞȁȁȌɨƊɈɈǞɨǞ‫ ة‬ǯǞDzƦȲɐ ɐ ǯǙƊƮƮǿɐ ƊDzɈƊȲ ȁǞƵȺ‫خ‬ ÀǞȺɈƊٚ ɈǐǙǞƮ ǶǞ ǿƊ ɈǞȺɈƊٚ ɈǿɐȲ ǞǿDzǞƵȁ ǏٚȯƊǯǯǞɼȁƊ ǶǞ ǿƊ ɈƊȲƊɮ ǞǶٌ ƦƵȁƵ˛ƭƭǯɐ ɈƊٚ ƮƊɩȁ ǞǶٌǏȌȁƮǞ‫ خ‬ XȲٌȲƵȺɈƊɩȲ ɈƊٚ ǏȌȲɈǞ˛DzƊɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ǿƊȺȺǞɨǞ‫ ة‬ǞǶٌƦǞȁǞ ɈƊٚ DzǞǶȌǿƵɈȲǞ ɈƊٚ ɈȌȲȌȱ ǕȌƮƮƊ‫ ة‬ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈ ˜ٌ ǞȺɈǞɈɐɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ƵƮɐDzƊɈɈǞɨǞ ɐ ˜ٌ ǞȺȯɈƊȲǞǯǞƵɈ‫ ة‬ȁƵǐȌɹǯǞ ǶǞ DzƊƦƦȲɐ ɐ ɈƊȁɈ ƊDzɈƊȲ‫خ‬ ÀƵȲǕƊٚ ɐ ɈǐǙǞƮ‫ ة‬ǙƊǏȁƊ ƮȲƊƦǞ ǘɐǿƊ

ȯȲȌȯȲǯɐ ǶٌȯȲȌǕƵɈɈǞ ǶǞ ȁǞɈDzƵǶǶǿɐ ƮɩƊȲǘȌǿ ǶٌƊȁȱƊȺ ǶǞ ǯǕǞƦɐ ƦǞƮǶǞƵɈ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ˛ɈٌɈƵȺȺɐɈ ɈƊȺٌȺȌƭǯƵɈƜ‫ خ‬wǞǯǞƵɈ ɈƊٚ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ǶǞ ǏȌȲȺǞ ǿǞȁǐǙƊǯȲ ɩǞȺȱ ƵȺȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ˛ǶٌǿƵƮǞƊ‫ ة‬ǯǞɼǐɐȲƊɩ ǶǞ ǙƊƮƮ ǿƊ ǯǞƦȱƊٚ ǶɐȲƊ‫ خ‬ 0ɼƵǿȯǯǞ ɈƊٚ ƮƊɩȁ ǞǶٌȯȲȌǕƵɈɈǞ ǘƵǿǿ ǙƊǏȁƊ‫ ة‬ƦǙƊǶ ȯƵȲƵɼƵǿȯǯɐ ǶٌȯȲȌǐȲƊǿǿ XȁɨƵȺɈ‫ ة‬ǶǞ ȯȯȲȌɨƮƊ ǐǙƊǯȁɐȁƊ ƦǞƵɮ ǞȁɮɈƊȲƊ ɈٌɈƊǐǙǿǞȲ ǐǙƊǶ ‫ ׇ​ׇ‬ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǯɐ ˛ ׁ‫ٌ׃‬ǞǶ ȺDzȌǶƊ ǏٚwƊǶɈƊ ɐ JǙƊɩƮƵɮ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ ǶٌǐǙƊȁ ǶǞ ǯǞȯȯȲȌɨƮɐ ɈƊǙȲǞǕ ɨȌDzƊɹɹǯȌȁƊǶǞ‫ خ‬ jɐǶǶ ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǯɐ ǯǞȁDzǶɐƮǞ ȲƵȯǶǞDzƊ ɈƊٚ ȯȌȺɈǞǯǞƵɈ ƮǞǏǏƵȲƵȁɈǞ ɈƊɮٌɮȌǐǙȌǶ‫ ة‬ ƦٚǿƊDzDzǞȁƊȲǯɐ ɐ ɈƊǐǙǿǞȲ ȺȯƵǯƭƊǶǞɹɹƊɈƊ‫ ة‬ƦǞƵɮ ǞɈٌɈǏƊǶ ɈƊǐǙȁƊ ǯDzȌǶǶǘȌǿ ȲȌɈȌɈ ƊǶɈƵȲȁƊɈɈǞɨǞ ƦǞƵɮ ǯǞǶǙȱɐ ǶٌǿǞȲǞ ƵƮɐDzƊɈɈǞɨǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫خ‬ wǞǶǯɐȁǞ DzƦƊȲ ɈƊٚ ǏȌȁƮǞ 0ɩȲȌȯƵǯ ǞȁɈɐɼƊɩ ɐDzȌǶǶ ƦǞƵɮ ǞȺȺǞȲ ȲǞǕƵȁƵȲƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊٚ DzȌǿɐȁǞɈƊǯǞƵɈ ǶǞ ǐǙƊǶ ȺȁǞȁ ɈɩƊǶ ǐǙƵɮɐ ǏٚɼȌȁǞ ǶǞ DzǞƵȁ ǯǞȺɈǙȌȱȱǞǶǘȌǿ ǏƵȲǿ ƊǙǯƊȲ‫ خ‬ IٚɩǞƵǙƵƮ ǿǞǶǶٌƊDzɈƊȲ ȯȲȌǕƵɈɈǞ ƵȺɈƵȁȺǞɨǞ Ǐ˛ȁƊȁɹǯƊɈǞ ǿǞǶǶٌȯȌǶǞɈǞDzƊ ɈƊٚ DzȌƵɼǯȌȁǞ‫ ة‬ƊDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ‫ ׇٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǿƊȲȲɐ ǏƊɨɐȲ ǞȲٌ ȲǞǕǞȁƵȲƊɹɹǯȌȁǞ ɐȲƦƊȁƊ ɐ ɈٌɈǞɈǯǞƦ

˛ǶٌDzɩƊǶǞɈƜ ɈƊǶٌǙƊǯǯƊ ˛ǶٌjȌɈɈȌȁƵȲƊ‫ خ‬ (Ɗȁ ǞȁDzǶɐƮƊ ɈٌɈǞɈǯǞƦ ɈƊٚ ɼȌȁǞ ɐȲƦƊȁǞ‫ ة‬ǞɈٌɈǞȺǙǞǙ ɈƊǶٌǞȁǏȲƊȺɈȲɐɈɈɐȲƊ ɈƊɈٌɈȲƊȺȯȌȲɈ‫ ة‬ǞȁDzǶɐɼ ǐǙƊɼǶǞƵɈ ɈƊٚ ɈȲƊȺȯȌȲɈ ƊDzɈƊȲ ȺȌȺɈƵȁǞƦƦǶǞ‫ ة‬ɈǞɈǯǞƦ ˜ٌƊǿƦǯƵȁɈ ɐ ɈǞƮȺƦǞǙ ɈƊƮٌƮƵǘȲƊ ǕƵȁƵȲƊǶǞ‫( خ‬Ɗɩȁ ǶٌǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ ȺƊǙǙƵɩ ǞǶٌDzȌǿɐȁǞɈƜ ɈƊɈٌɈǶƵɈɈ ǞƦǶǞƵɈ ɐ ɈɈȲƊȺǏȌȲǿƊɩ ǞǶٌDzɩƊǶǞɈƜ ɈƊǶٌǙƊǯǯƊ ˛ɼٌɼȌȁƊ‫خ‬ ȌȺɈƊ ǏȌȁƮǞ ȁɈɐɼƊɩ ɐDzȌǶǶ ƦǞƵɮ ǯǞȁǐǙƊɈƊ ɈƊǙȲǞǕ ǶǞǶ ȯƵȲȺɐȁǞ ǶǞ ǐǙƊȁƮǘȌǿ Ⱥ˛ƮǞ ȯƊȲɈǞDzȌǶƊȲǞ‫ ة‬ ǞȁDzǶɐɼ ɼǐǙƊɼƊǐǙ ǶǞ ɈƵǶȱɐ ǿǞǶǶٌ iskola kmieni kif ukoll persuni ƦٚƮǞɼƊƦƦǞǶǞɈƜ‫ ة‬ɐ ƦٚǘƵDzDz ƮƊɩȁ ǞȁǐǙƊɈƊɩ ƭƊȁȺ ƊǙǯƊȲ ǶǞ ǯȺǞƦɐ ɮȌǐǙȌǶ ɈƊǯǯƵƦ‫خ‬ (Ɗɩȁ ǘɐǿƊ ƦǞȺȺ ǏɈǞɈ ƵɼƵǿȯǯǞ ɈƊٚ DzǞǏ ǏȌȁƮǞ 0ɩȲȌȯƵǯ ǐǙƵȁɐ ƦǞƵɮ ɈǞȺȺƊǙǙƊǙ ǞǶٌDzȌƵɼǯȌȁǞ ȺȌƭǯƊǶǞ ǏٚȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ ة‬ǘǞ ɮٚǞȁǘǞ ƭٌƭǞȲDzȌȺɈƊȁɹƊ ȯƵȲȺȌȁƊǶǞ ɈƊǐǙǘȌǿ‫خ‬ ȁDzƵ ˛ǶٌǿɐǿƵȁɈǞ ƮǞǏ˛ƭǶǞ ɈƊǶٌ ȯƊȁƮƵǿǞǯƊ‫ ة‬ȯƊǯǯǞɼȁƊ ɐɼƊ ǏȌȁƮǞ ɈƊǶٌÇȁǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ ة‬ǘƵDzDz DzǞǏ ǿƊƮɩƊȲ ‫ ׀׆ٿ‬ǿǞǶǯɐȁ ǕƵɩ ǞȁɨƵȺɈǞɈǞ ˛ȺٌȺǞȺɈƵǿƊ ɈƊȺٌȺƊǙǙƊ ɐ ƦǞƵɮ ɈǞȁǐǙƊɈƊ ǐǙƊǯȁɐȁƊ ǶǞǶ ȁƵǐȌɹǯǞ ɐ ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ DzɐǿǿƵȲƭǯƊǶǞ

ȺƊƦǞƵɮ ǯǞɈǙƊȲȺɐ ǶٌǞǿȯǯǞƵǐǞ ˜ٌƊDzɈƊȲ ǞȁƮɐȺɈȲǞǯǞ ǿǞǶȱɐɈƊ‫خ‬ mׂٌ‫˛ ׁׂ׀‬ȺȺȲƵɈ ɐDzȌǶǶ ƦǞƮɐ ɈƊٚ ȯȲȌǐȲƊǿǿ ƦƊǕǞɈƊȲǯɐ ǕƮǞƮ‫ ة‬ ƦٚwƊǶɈƊ ɈǞɼǐɐȲƊ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ‫ ׂׄ׈ٿ‬ ǿǞǶǯɐȁ ǏٚǏȌȁƮǞ ɈƊٚ DzȌƵɼǯȌȁǞ‫( خ‬Ǟȁ ǶٌǐǙƊǯȁɐȁƊ ȺƵ ɈDzɐȁ ǏɐȁƮƊǿƵȁɈƊǶǞ ˜ٌǞȺǏȌȲɹǞ ɈƊٚ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ƦǞƵɮ ȁƊȱƦƮɐ ɈٌɈȲǞȱ ɈƊٚ ȲǞǕƵȁƵȲƊɹɹǯȌȁǞ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊ‫ ة‬ ƦٚƵȁǏƊȺǞ Ǐɐȱ ɈȲƊȺǏȌȲǿƊɹɹǯȌȁǞ ƮǞǕǞɈƊǶǞ ɐ ƊǿƦǯƵȁɈƊǶǞ‫ ة‬ƦǞǶٌǐǙƊȁ ǶǞ ȯƊǯǯǞɼȁƊ ǯǞDzƦƵȲ ƦٚǿȌƮ ȺȌȺɈƵȁǞƦƦǶǞ ǐǙƊǶ ǏɐɈɐȲ ƊǙǯƊȲ‫خ‬ DzɈƊȲ ǞȁǏȌȲǿƊɹɹǯȌȁǞ ƮɩƊȲ DzǞǏ ǞǶٌǏȌȁƮǞ ɈƊٚ DzȌƵɹǯȌȁǞ ǐǙƵȁɐ ǶǞǶ wƊǶɈƊ‫ ة‬ǞƮǙȌǶ ˛ȺٌȺǞɈ ɩɩɩ‫خ‬ȌɐȲƵɐ‫خ‬ ǿɈ ǯƵɩ ɼɐȲ ǞǶٌȯƊǕȁƊ ɈƊٚ IƊƧƵƦȌȌDz ‫ ـ‬ɐȲ0Ç‫ ف‬ǯƵɩ XȁȺɈƊǐȲƊǿ ‫ ـ‬ɐȲ0Ç‫خ‬ ǿɈ‫ ف‬ (Ɗȁ Ƕ٧ƊȲɈǞDzǶɐ ǘɐɩƊ ȯƊȲɈǞ ǿǞǶǶ٧DzƊǿȯƊȁǯƊ ɐȲ0Ç‫ى‬ǿɈ‫ ل‬ ƊǿǿǞȁǞȺɈȲƊɈ ǿǞȁȁ !ȌǿɐȁǞȱ0Ç ɈƊ‫ ٵ‬ !Ǟ!ȌȁȺɐǶɈƊ‫ ل‬ ƦǶ٧ƊȯȯȌǕǕ ˸ȁƊȁɹǯƊȲǯɐ ɈƊǶ٧ÇȁǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ ى‬ XǶ٧DzȌȁɈƵȁɐɈ ɈƊǶ٧DzƊǿȯƊȁǯƊ ǘɐɩƊ Ȳ٧ȲƵȺȯȌȁȺƊƦƦǞǶɈƜ ɈƊ‫! ٵ‬Ǟ!ȌȁȺɐǶɈƊ ɐ ǿǘɐɮ ȁƵƭƵȺȺƊȲǯƊǿƵȁɈ ǯǞȲȲǞ˹ƵɈɈǞ Ƕ٧ȌȯǞȁǯȌȁǞǯǞƵɈ ɈƊǶ٧ÇȁǯȌȁǞ 0ɩȲȌȯƵƊ‫ى‬


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

17


18

EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

Malta

A member of Reanda International

WE FOCUS ON BUILDING MUTUALLY BENEFICIAL CLIENT RELATIONSHIPS

Who we assist? What we do?

Audit & Assurance Accounting and book-keeping Taxation Payroll & Outsourcing Business Plans & Consultancy

Limited Liability Companies Partnerships Sole-Traders Business Start-Ups

A3 Towers, Block A3, Level 12 Triq il-Kanonku M Bologna, Paola PLA 1211, Malta. T: (+356) 2123 5064 - E: robert@reandamalta.com www.reandamalta.com


29 ta’ Mejju 2021 | EKONOMIJA

19

RÿϰŊÿŴľ¾ϞμϰŊ¾ýł¾ßλλλ ēϒãĐĢěĢęÿČ¾ϰŊ¾ēϒöŏŊŏľ

M

Ǟȁ ǯƊǏ DzƵǿǿ ǞǶٌƮƊȲƦƊ ȺǿƊǯȁƊ ƦٚƮƊȁ ǞǶٌȱƊɩǶ wƊǶɈǞ‫© خ‬ƊɩǶ ƊȁɈǞDz ǶǞ ˛ǘ ǙƊǏȁƊ ɮٚɈȌǿǐǙȌƮ‫ خ‬XǶǶɐǿ ȱƵƮ ȁɐɼƊǘ ȺƊƦǞƵɮ ǞȁɩƊȺȺǶǞǶDzȌǿ ǿƵȺȺƊǕǕ ɈƊٚ ǞǿȯȌȲɈƊȁɹƊ DzȌȁȺǞƮƵȲƵɨȌǶǞ‫ خ‬mٌǐǙƊȱƊǶ ˛Ɉٌ ɈȲȌƦƦǞǯƊ ɈƊǶٌɐǶǞƵƮ‫ خ‬XɈٌɈǏƊǶ DzȌǶǶǘƊ ǯȲǞƮɐ ǶǞǶ ǿǞȁȁ ˛ǶٌǙƊǯǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ة‬ ǯǞǐǐɩǞƮƊǘȌǿ ɐ ǯǿƵɮɮǞǘȌǿ ˛Ɉٌ ɈȲǞȱ ǞɈٌɈƊǯƦƊ‫ ة‬ȺƊƦǞƵɮ ǿƵɈƊ ǘɐǿƊ ǯǞDzƦȲɐ ɐ ǯǞƵǙƮɐ ǶٌǞȺɈƊɈ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ة‬ ǞDzɐȁɐ ǏٚȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ǶǞ ǯƊǏǏȲȌȁɈƊɩ ǞǶٌǙƊǯǯƊ ɩƊǙƵƮǘȌǿ‫ خ‬

§ƵȲǿƵɹɹ ɈƊٚ ƵƮɐDzƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊǯƦƊ‫ ة‬ɐǶǞƵƮȁƊ ǯDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǏƊȺȺǶɐ ȺƵɩɩƊ ǶٌǏɐɈɐȲ ɈƊǶٌ ǙƊǯǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬ǞǶٌǐǙƊȱƊǶ ɈƊٚ ǿǞȺȺǞȲǞǯǞƵɈȁƊ ɐ ɈƊǶٌ ǞɼɨǞǶǶɐȯȯ ǕƵɩɩƊ ȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ ة‬ǞǶǶɐǿ ǞǶٌ ǕɐȲȁƊɈƊ‫ ة‬ ɮȌǐǙȌǶ ǘɐɩƊ ǏƊƭǶǞ ǶǞ ȺȺǞƦ‫ ة‬ǞɼƮƊ ǞǶٌ DzɩƊǶǞɈƜ ɈƊɮٌ ɮȌǐǙȌǶ ǘǞǯƊ ǏɐȁƮƊǿƵȁɈƊǶǞ ǐǙƊǶǶٌǐǙƊǯɮǞƵȁ ɐ ǏɐɈɐȲ ƊǙǯƊȲ‫ خ‬ٚɈƊǐǙǶǞǿ ƊƮƵDzɩƊɈ ɐ DzɩƊǶǞ˛DzǞ ɩƊȲƊ ǶٌǞȺDzȌǶƊ ɈƵȲɹǯƊȲǯƊ‫ ة‬ǯɩƊȺȺƊǶ ǐǙƊǶ ǙƊǯǯƊ ƊDzɈƊȲ DzȌǿƮƊ ɐ ǐǙƊǯɮǞƵȁ ɮǞƵȲƊȱ‫( خ‬Ɗȁ ǘɐɩƊ DzƊɼ ȯƊȲɈǞDzȌǶƊȲǞ ɈƊٚ ǿƵɈƊ ȁǐǙǞƮɐ ǶǞ ɈǞɼȲƊٚ ɈƊǙȺƊƮ ɐ ƊȯȯƊȲɈǞ ǶٌǐǙƊǯɮǞƵȁ ɈƊǯǯƵƦ‫ ة‬ǞǶٌ ƦȁǞƵƮƵǿ ǘɐɩƊ ǿƊǙǶɐȱ ȺƊƦǞƵɮ ǯǞɈǐǙƊǶǶƵǿ‫ خ‬yƊǏɐ DzƵǿǿ ȁƊǏɐ‫ ة‬ ȱƊɈɈ ǿٚǘɐɩƊ ƦǞɼɼƵǯǯƵƮ‫ خ‬JǙƊǶǘƵDzDz ˛ɈٌɈȲȌƦƦǞǯƊ ǘɐɩƊ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞȺȺǿɐ ǶǞ ȁƊǐǙɈɐ ƊɈɈƵȁɹǯȌȁǞ ɐ ȺȌȺɈƵȁȁ ǶǞǶ ɐǶǞƵƮȁƊ‫ ة‬ȺƊƦǞƵɮ ƊȯȯƊȲɈǞ ǶǞ ǘɐǿƊ ǯǞǶǙȱɐ ǶٌǿǞȲǞ ˛ǶٌǙƊǯǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ ة‬ǐǙƊǶǞȁƊ ǶٌǕƵȁǞɈɐȲǞ ǯDzɐȁ ɐDzȌǶǶ ɈƊٚ ȺȌƮǞȺǏƊɹɹǯȌȁ ǶǞ ɩƊȺǶɐ ǏƵǯȁ ɮɈƊȱɐ‫ خ‬ XɼƮƊ ƊȯȯƊȲɈǞ ƮƊȁ‫ ة‬ƮƊDz ǶǞ ȱƵƮ ȁǞǏǏȌDzƊ Ǐɐȱɐ ǶǶɐǿ ǘɐɩƊ ǶٌǐǙƊȱƊǶ ɐ ɈٌɈǐǙƊǶǶǞǿ ɈƊɈٌɈǞǏƮǞǶ ɈƊǶٌ ˜ɐȺ ˜ٌɐǶǞƵƮ‫ ة‬ǿǞȁȁ ƭDzɐȁǞɈǘȌǿ‫( خ‬Ǟȁ ǞǶٌ ǏȌȲǿƊ ɈٚƵƮɐDzƊɹɹǯȌȁǞ DzɐǶɈƊȁɈ ǿƊ ȁƊǙȺƦɐɮ ǏɐȱǘƊ ȺƵɩ‫ ة‬ǐǙƊɮ ǏȌȲȺǞ ȁǞȲȲƊǕɐȁƊɩ ƦٚɈƊǶǞ ǿȌƮ ǶǞ ȁǐǙǞƮɐ‫ ة‬ɐ ǞɨƊ ǿƦƊǐǙƊƮ ǶƊ ǯǞDzƦȲɐ ǯƊȲƊɩ ǘɐǿƊ ɐ ǯƊȱƮǏɐ ǐǙƊǶ ȲƊȺǘȌǿ ǘɐǿƊ‫( خ‬Ɗȁ ǞɈٌɈǞȯ ɈƊٚ ȲƊǕɐȁƊȲ ǐǙƊǶDzƵǿǿ ǞDzɐȁ ǿƊǙȺɐƦ ƦٚǿȌƮ ǕƵȁɩǞȁ‫ ة‬ƦǶƊ ǿƊٚ ȁƊǏɐ ȁDzɐȁɐ ȱƵǐǙƮǞȁ ȁȌȁȱȺɐ ɮǞ ǏɈǞɈ ǶƵǯȁ ɐǶǞƵƮȁƊ‫ خ‬mٌƵƮɐDzƊɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶٌɐǶǞƵƮ ǏƵǯȁ ǯǞƮǙȌǶ ǞɈٌɈǞǏƮǞǶ ɐ ǐǙƊȱƊǶ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯɐ‫ ة‬ǘɐɩƊ ȺɈȲɐǿƵȁɈƊǶǞ ˛ɈٌɈǏƊȺȺǞǶ ɈƊǶٌ ǙƊǯǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬JǙƊǶDzƵǿǿ ƭƵȲɈɐ ǕƵȁǞɈɐȲǞ ǯǙȌȺȺɐ ǶǞ ƮƊȁ ǿǘɐɮ ǞǶٌDzƊɼ‫ ة‬ǞɼƮƊ ˛ǶٌɨƵȲǞɈƜ ǘɐɩƊ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ǙƊǏȁƊ ǶǞ ȁǞǐǐɩǞƮƊɩǘȌǿ ˛ɈٌɈȲǞȱ ɈƊɈٌɈǏƊȺȺǞǶ ɐ Ȳٌ ȲƵȺȯȌȁȺƊƦƦǞǶǞɈƜ ˛ȁƊȁɹǯƊȲǯƊ ɈƊǶٌ ǙƊǯǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬ mٌƵɩɩƵǶ ǙƊǕƊ ǶǞ ǘǞ DzȲɐƭǯƊǶǞ‫ ة‬ǶǞ ȁǐǙƊǶǶǿɐǘȌǿ‫ ة‬ ǯƵDzDz ǘƵǿǿ ǶٌƊǙɩƊ ˛ǶٌǏƊǿǞǶǯƊ‫ ة‬ǐǙƊȁƮȌǿ

ǯƊȱȺǿɐ ɐ ǶǞ ǿǘɐɮ DzȌǶǶȌɮ ǘɐɩƊ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁƊ ɩƊǙƮƊ‫§ خ‬ƵȲǿƵɹɹ ɈٚǘƵDzDz ȁDzɐȁɐ ȱƵƮ ȁƮƊǙǙǶɐ ǐǙƊȲ˛Ƶȁ ˛ǘȌǿ ǶǞ ƮƊDz DzȌǶǶɐ ǶǞ ǘƵǿǿ ǐǙƊƮٌ ƮǞȺȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ǿǘɐɮ DzȌǶǶɐ ɈƊٚ ȯƵȲȺɐȁƊ ɩƊǙƮƊ ǞɼƮƊ ǶǞ ǯȲǞƮ ǯǞȁȱƊȺƊǿ‫( خ‬Ɗȁ ǯǐǙǞȁ ǐǙƊǶ ǿƵɈƊ ǯDzɐȁɐ ȺƵ ǯǏƊȺȺǶɐ ǶٌǏƊǿǞǶǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫ خ‬ JǙƊǶƮƊȱȺɈƊȁɈ‫ ة‬ƮƊȁ ǐǙƊȁƮɐ ǯDzɐȁ ǞǶٌƦǞƮɐ ɈƊٚ ǞȁǏȌȲǿƊɹɹǯȌȁǞ ɐɈǶǞ ȺƊƦǞƵɮ ɈǞɈȲƊɩɩƵǿ ˛ɈٌɈǏƊǶ DzɐɮǯƵȁɹƊ ǶǞ ǯƵɼǞȺɈǞ ǐǙƊƮƊ‫ ة‬ǶǞ ȲȲǞƮɐ ȁƊǙȺƦɐ ǐǙƊǶǶٌ ǏɐɈɐȲ‫§ خ‬ƵȲǿƵɹɹ ɈƊٚ ƮƊȁ ǞɈٌ ɈƊǐǙǶǞǿ ȁDzɐȁɐ ȱƵǐǙƮǞȁ ȁȲƊɩǿɐ ˛ǘȌǿ ȲƵȺȯȌȁȺƊƦƦǞǶǞɈƊǯǞƵɈ‫ ة‬ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ǙǞǶǞƵɈ‫ خ‬²Ƶ ȁƊȱȺƊǿ ǿƊǐǙDzȌǿ DzƊɼ ȯƊȲɈǞDzȌǶƊȲǞ ɈƊٚ ˛Ƶɮ ǯǞȺɈƊٚ ǯɩƊȺȺƊǶ ȁɐȱȱƊȺ ɈƊٚ ǐǙƊȱƊǶ ˛ɈٌɈȱƊȺȺǞǿ ɈƊǶٌ˜ɐȺ‫ خ‬ÀƊǯǯƵƦ ȁǐǙǞƮ ǶǞ ǘƊɩȁ ǿǞȁ ǿƊٚ ǯƊǏɮ ǞǏƊƮƮƊǶ ɐ ǯȺǞƦ ȯȲȌƦǶƵǿƊ ǿƵɈƊ ǯǞȲƭǞƵɨǞ ȺٌȺƊǶƊȲǯɐ‫( خ‬Ɗȁ ǐǙƊǶǞƵɮ ǯȌȁǏȌȱ ǿǞȁǐǙƊǯȲ DzȌȁɈȲȌǶǶ‫( خ‬Ɗȁ ǞɩƊȺȺƊǶ ƦǞƵɮ ǕȲƊȁƵɈ ȱƊƦƵǶ ǯǞȲƭǞƵɨǞ ȺƊǶƊȲǯɐ ǞƵǙȌȲ ǞDzɐȁ ȁƵǏƊȱ DzȌǶǶȌɮ‫ ة‬ ǶٌƵɩɩƵǶ ȯȲȌƦǶƵǿƊ ǐǙƊǶǞǘȌǿ ɈDzɐȁ DzǞǏ ȺƵ ǯǐǙƊƮƮɐ ǶٌƊǙǙƊȲ ǕȲƊȁƵɈ ȺƊǶٌȯƊǐƊ ǶǞ ǯǿǞȺȺ‫ خ‬ RƊɩȁǘƵDzDz ǏƵǯȁ ǯǞƦƮƵɩ ǯǞƮǙǶɐ ȯȲȌƦǶƵǿǞ ƊƦƦǞȁƊɈǞ ǿƊǶٌǐǙƊȱƊǶ ǶǞ ǿƊ ǯDzɐȁɮ ǕǞƵ ǿǐǙƊǶǶƵǿ ǿƵɈƊ DzǞƵȁɐ ɈǏƊǶ ǐǙƊɮ ǿƊٚ DzǞƵȁɮ ǿǐǙƊǶǶƵǿ DzǞǏ ǯǞȯȯǯƊȁƊ Ƕٌ˛ȁƊȁɹǞ ɈǞƵǐǙɐ ƦٚǿȌƮ ƦǞǶƊȁƭǯƊȁɈ‫ خ‬ XǶٌƦǞǶƊȁƭ ˛ǶٌǙƊǯǯƊ ɈƊǐǙȁƊ ǘɐɩƊ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ǙƊǏȁƊ‫ خ‬hǞƦƮƵɩ ȯȲȌƦǶƵǿǞ‫ ة‬ɈƊٚ ȺƵǶǏ ǞǶǶƵǐƊǶǞ ƦٚȲƊɈǞ ɈƊٚ ȺƵǶǏ ǏƵȁȌǿƵȁƊǶǞ ǶǞ ǿƊٚ ǯɩƊȺȺǶɐ ǿDzǞƵȁ ǙǶǞƵǏ ǐǙƊɈٌɈDzǞȺȺǞȲ ɈƊٚ ƮƊDz DzȌǶǶɐ ɈƊǯǯƵƦ ǶǞ ǯDzɐȁ ƦƵȁƊ ǶٌȯƵȲȺɐȁƊ ǿƊɈɐǶ ǙƊǯɈɐ‫ خ‬mٌɐɼɐȲƊ ǘǞǯƊ ȯȲȌƦǶƵǿƊ ǶǞ ȱƊǯǶƊ ȁƊǐǙɈɐ DzƊɼ ǶǞ ɈǞȺɈƊٚ ɈɩƊȺȺƊǶȁƊ ȺٚǘƊɩȁ‫ ة‬ ǞɼƮƊ ǘǞǯƊ DzȌǿɐȁǞ ɐ ȺǏȌȲɈɐȁƊɈƊǿƵȁɈ ɈǞȁȺɈƊƦ ˛ȺٌȺȌƭǯƵɈƜ ɈƊǐǙȁƊ ɐ ɈǞȁǙƊȺȺ ȺƵɩɩƊ‫ خ‬RǞǯƊ ǙƊȺȲƊ ǶǞ ȯƵȲȺɐȁƊ ǿƊٚ ǯDzȌǶǶǘǞƵɮ ƮƊȁ ǶٌǐǙƊȲ˛Ƶȁ ǐǙƊǶǶٌǏƊɈɈ ǶǞ ǶٌDzȌȁȺƵǐɩƵȁɹǞ ǘɐǿƊ DzȌȲȌǘ ɐ ǶǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǙƊǶǶɐ ǿȯƊɈɈǞ DzȌȲȌǘ Ǐɐȱ ǞǶٌȯƵȲȺɐȁƊ DzǞǏ ɐDzȌǶǶ ǞǶٌǏƊǿǞǶǯƊȲǞ ɈǞƵǐǙɐ‫( خ‬Ɗȁ ǯǐǙȌƮƮ ɐDzȌǶǶ ǐǙƊǶٌǶȌǐǙȌƦ ɈƊǶٌ˜ɐȺ ǶǞ ǯǞȺɈƊٚ ǯɩƊȺȺƊǶ ƊȁDzƵ ǐǙƊǶǶٌȯȲȌƦǶƵǿǞ ǏƊǿǞǶǯƊȲǞ DzƦƊȲ‫ خ‬wǞȁ ǞDzɐȁ ǐǙƊƮƮƵǯ ǿǞȁȁ ƮƊɩȁ ǞǶٌȯȲȌƦǶƵǿǞ ȁǞȺɈǞƵƮȁɐ ǶǞ ǯƊǐǙǿƵǶ DzɐȁɈƊɈɈ ȺƊƦǞƵɮ ǯǞȲƧǞƵɨǞ ǶٌǐǙƊǯȁɐȁƊ ȁƵƭƵȺȺƊȲǯƊ‫ خ‬ JǙƊǶǘƵDzDz ǘɐɩƊ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ǶǞ ƮƊȁ ǞǶٌ ǿƵȺȺƊǕǕ ǶǞ ȱƵƮ ȁɩƊȺȺǶǞǶDzȌǿ‫ ة‬ȁƊǐǙɈɐǘ ǶٌǞǿȯȌȲɈƊȁɹƊ ǶǞ ǯǞȺɈǙȌȱȱǶɐ‫ ة‬ȺƊƦǞƵɮ ƊȯȯƊȲɈǞ ǶǞ ǘɐɩƊ ƮٌƮȌɨƵȲ ɈƊǐǙȁƊ ǶٌǕƵȁǞɈɐȲǞ ǶǞ ȁɈƵǶǶǐǙɐ ǶǞǶ ɐǶǞƵƮȁƊ ƦǶٌƊǙǯƊȲ ǿȌƮ ȯȌȺȺǞƦƦǶǞ‫ ة‬ȁDzɐȁɐ ɩDzȌǶǶ ȱƵƮ ȁƵɨǞɈƊɩ ȯȲƵƭƵƮƵȁɈ‫ ة‬ǶǞ ɼǐɐȲ ǿƊٚ ǯǕǞƦɮ ǿǞƵǐǙɐ DzȌȁȺƵǐɩƵȁɹǞ ȺƦǞƵǙ‫ خ‬ÀƊǯǯƵƦ ɐDzȌǶǶ ǶǞ ȁǐǙƊǶǶǿɐ ǶǞǶ ɐǶǞƵƮȁƊ ǶǞ ǿǘɐɮ DzƵǿǿ ǞDzȌǶǶȌDz‫ ة‬

Dr Katya De Giovanni

yłÿĐĢēĢ÷¾ϰŏϰĐ¾ěßÿß¾Ŋ¾ϰöŏĽϰÿľϒ|¾Ø¾Ϟϰ"ÿłŊľãŊŊ

ǞɼƮƊ DzƵǿǿ ɈǞƦɼƊٚ ǐǙƊǶ ƮƊDz ǶǞ ǯDzȌǶǶȌDz‫( خ‬Ɗȁ ǞǶٌ DzɐȁƭƵɈɈ ǘɐɩƊ ǏɐȁƮƊǿƵɈƊǶǞ ˛ǶٌǏƵǘǿƊ ɈǞƵǐǙǞ‫ خ‬ jǞǏ ƦƮƵǯɈ ƮƊȁ ǶٌƊȲɈǞDzǶɐ ƦٚȱƊɩǶ ƦǞǶٌwƊǶɈǞ‫ ة‬ǶǞ ɈǞɼȲƊٚ ɈƊǙȺƊƮ‫ ة‬ǶǞ ǘɐ ǶٌDzȌȁɈƵȁɐɈ ɈƊٚ ƮƊȁ ǞǶٌǿƵȺȺƊǕǕ‫ ة‬ ǶٌǞȺɈƵȺȺ ǙƊ ȁƊǐǙǶƊȱ ƦٚȱƊɩǶ ǞƵǙȌȲ‫ ب‬0ȲǏƊٚ ɐ ȺȌȲȲ ǐǙƊǶ ǿƵɈƊ ɈǞǕǞ ƦɼȌȁȁ‫( خ‬Ɗȁ ǘɐɩƊ ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ ǶǞ ȁƊǙȺƦɐ ǐǙƊǶ ǿƵɈƊ ǏɐȱȁƊ ǯǐǙƊƮƮǞ ɮǞ ǏȌȲǿƊ ɈƊٚ ɼǿǞƵȁ ǶǞ ǿƊ ȁDzɐȁɐɮ ȱƵǐǙƮǞȁ ȁǞȺɈƵȁȁƵɩǘ‫ ة‬ ǙƊǶǶǞ ȁDzɐȁɐ ȯȲƵȯƊȲƊɈǞ ɐ ȁDzɐȁɐ DzƊȯƊƭǞ ȁƊǏǏȲȌȁɈƊɩǘ‫خ‬

§ƵȲǿƵɹɹ ɈƊٚ edukazzjoni ɈƊǯƦƊ‫ ة‬ɐǶǞƵƮȁƊ ǯDzɐȁɐ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǏƊȺȺǶɐ ȺƵɩɩƊ ǶٌǏɐɈɐȲ ɈƊǶٌǙƊǯǯƊ ɈƊǐǙǘȌǿ‫خ‬


20 EKONOMIJA | 29 ta’ Mejju 2021

Ix-xenarju Tork: &ľßĢø¾ěμϰGę¾ęĢøēŏϰŏϰ§¾Ţ¾Ņ

Irrid nammetti li meta kellimni ǶٌƵƮǞɈɐȲ ƦǞƵɮ ȁǞDzɈƵƦ ƊȲɈǞDzǶɐ ǐǙƊǶ ƮǞȁ ǶٌƵƮǞɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬ǙƊƮɈ ǐȌȺɈ ƊDzɈƊȲ ǿǞȁȁ ƮȲƊƦǞ ȌǙȲƊǯȁ‫( خ‬ȲƊƦǞ ȌǙȲƊǯȁ‫ ة‬ ȁǞǕǞ ǿǞȺɈȌȱȺǞ ƦǞƵɮ ȁǞDzDzɐǿƵȁɈƊ Ǐɐȱ ǞǶٌȯȌǶǞɈǞDzƊ ǿƵȲǞDzƊȁƊ ǯƵɩ ǞǶٌ ȯȌǶǞɈǞDzƊ 0ɩȲȌȯƵƊ‫( خ‬Ǟȁ ǞƮٌƮƊȲƦƊ ǶٌƵƮǞɈɐȲ ǙƊǶǶƊ ǶٌǐǙƊɼǶƊ Ǐ ٚǞƮƵǯǯƊ‫ ة‬ ɐ ǐǙƊǶƮƊȱȺɈƊȁɈ ȺƵȲ ȁƊǐǙɼƵǶ ȺɐǕǕƵɈɈ ǶǞ ȲƊȲǞ ǯǞǕǞ ƮǞȺDzɐȺȺ Ǐ ٚȯƊǯǯǞɼȁƊ‫ خ‬XǶǶɐǿ ȺƵȲ ȁǞɈDzƵǶǶƵǿ Ǐɐȱ ǞɮٌɮƵȁƊȲǯɐ ȯȌǶǞɈǞDzɐ ÀȌȲDz‫ خ‬ÀǐǙǞƮɐǶǞ ǿǞȁȁ ƮƊȱȺɈƊȁɈ‫ ة‬ ˛ɈٌÀɐȲDzǞǯƊ ɩƊȱƊٚ ǙȺǞƵƦƵDz‫ د‬XɨƊ‫ ة‬ǐǙƊǶǞƵɮ ǞǶٌ ȯȌǶǞɈǞDzƊ ÀȌȲDzƊ ǘǞǯƊ ǞȁɈƵȲƵȺȺƊȁɈǞ ǿǿƵȁȺ‫ خ‬JǙƊȁƮǘƊ DzƊȲƊɈɈƵȲƵȺɈǞƭǞ ǶǞ ȺȺǞƦǘȌǿ Ǐ ٚƮƵǿȌDzȲƊɹǞǯǞ ǶǞƦƵȲƊǶǞ‫ ة‬ ȺɈǞǶ wƵƮǞɈƵȲȲƊȁǯɐ‫ ة‬ǞǿǿƊ ɩDzȌǶǶ Ǟȁ˜ɐɩƵȁɹƊɈƊ ǙƊǏȁƊ ǿǞǶٌmɨƊȁɈ yȌǏȺƊȁǞ‫ خ‬ ÀǞȺɈƊٚ ɈǐǙǞƮ ǶǞ ǶٌȯȌǶǞɈǞDzƊ ÀȌȲDzƊ ǿȌƮƵȲȁƊ ǘǞǯƊ ȺǞȁȌȁǞǿƊ ǿƊǶٌ §ȲƵȺǞƮƵȁɈ ªƵƧƵȯ ÀƊɯɯǞȯ 0ȲƮȌǑƊȁ‫ ة‬ ǶǞ ǞǶɐ ǶٌƊDzɈƊȲ ȯƵȲȺɐȁƊ ƦٚȺƊǙǙǞɈǘƊ ȺƊ ǿǞǶǶٌƦǞƮɐ ɈƊȺٌȺƵDzǶɐ ˛ɈٌÀɐȲDzǞǯƊ‫ خ‬ XȁǏƊɈɈǞ‫ ة‬ǞǶٌȯƊȲɈǞɈ Ɉٚ0ȲƮȌǑƊȁ ǶǞ ǯǕǞƦ ǶٌǞȺƵǿ ɈƊǶٌ j §ƊȲɈǞ ‫ـ‬ǞǶٌ §ƊȲɈǞɈ ɈƊǶٌOɐȺɈǞɹɹǯƊ ɐ ǶٌXɼɨǞǶɐȯȯ‫ ف‬ ɈɩǞƵǶƵƮ ˜ׂٌ‫ ةׁ׀׀‬ƦǞǶٌȯƊȲɈǞɈ ǯǞȲƦƊǙ ǶٌƵǶƵɹɹǯȌȁǞ ɈƊǶׂٌ‫ ׂ׀׀‬ɐ 0ȲƮȌǑƊȁ ȺɐȺȺƵǐɩƵȁɈƊǿƵȁɈ ǞȺǞȲ §ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ˜ׂٌ‫ خ׃׀׀‬yƊɈɐȲƊǶǿƵȁɈ ǿǞȁȁ ƮƊDz ǞɼٌɼǿǞƵȁ ٚǶ ǘƊɩȁ ǞǶٌ jȌȺɈǞɈɐɹɹǯȌȁǞ ÀȌȲDzƊ ǞȁƦǞƮǶƵɈ ɩƊȲƊ ȲƵǏƵȲƵȁƮɐǿ ǶǞ ǐȲƊɹɹǞ ǐǙƊǶǞǘ ǞǶٌ ȯȌɈƵȲǞ ɈƊǶٌ§ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ ǿɮƵɩ ǐǙƊǶ ǐǙƊȁƮ ǞǶٌ§ȲƵȺǞƮƵȁɈ‫ خ‬XǶǶɐǿ 0ȲƮȌǑƊȁ ǯȌDzDzɐȯƊ ǶٌDzƊȲǞǐƊ ɈƊٚ §ȲƵȺǞƮƵȁɈ ǞǿǿƊ ǏȌȲȺǞ ƊDzɐȁɈȲƊȲǯɐ ɈƊٚ ɼǿǞȁǞǯǞƵɈ ȌǙȲƊǯȁ‫ ة‬ȱƵƮ ǯƊǏǏƊƭƭǯƊ ǞȁƭƵȲɈƵɹɹƊ ȯȌǶǞɈǞDzƊ ǶǞƵǿƊ ƦǙƊǶƊ‫ خ‬ (Ɗȁ ǐǙƊǶǞƵɮ ɩƊȲƊ ǶٌƵǶƵɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ǶȌDzƊǶǞ ɈƊǶׂٌ‫ ة׉ׁ׀‬0ȲƮȌǑƊȁ ɈǞǶƵǏ ǞǶٌ kontroll tas-sindikat tal-kapitali ȁDzƊȲƊ ɐ ȺٌȺǞȁƮǞDzƊɈ ɈƊǶٌ ȱƊǶƦ DzɐǿǿƵȲƭǯƊǶǞ ɐ DzɐǶɈɐȲƊǶǞ XȺɈƊȁƦɐǶ ɐDzȌǶǶ‫ خ‬IǞǶٌDzƊɼ ɈٚXȺɈƊȁƦɐǶ‫ ة‬ǞǶٌ§ƊȲɈǞɈ Ɉٚ0ȲƮȌǐƊȁ ǿٚƊƭƭƵɈɈƊɮ ƮǞȁ ǞɈٌɈƵǶǏƊ ǐǙƊǶǞƵɮ ǞƮٌƮǞȺɈƊDzDz DzǞƵȁ ɩǞƵǙƵƮ ɈƊٚ ǏɈǞɈ ƵǶɐǏ‫ ة‬ɐ ɩƊȲƊ ȯȲȌɈƵȺɈǞ ȱɐƮƮǞƵǿ ǞǶٌ jɐȁȺǞǶǶ ²ɐȯȲƵǿ

Brendan Zerafa

ɈƊǶٌ0ǶƵɹɹǯȌȁǞǯǞƵɈ ȲƵǕǐǙƵɈ ȺƊȲƵɈ ƵǶƵɹɹǯȌȁǞ ȌǙȲƊ ǏɈǞɈ ɮǘɐȲ ɩƊȲƊ‫ خ‬XɈٌ ɈǞƵȁǞ ƮƊȲƦƊ ǞƭٌƭǞɈɈƊƮǞȁǞ ɈٚXȺɈƊȁƦɐǶ ǞɨɨɐɈƊɩ ǶǞǶǶٌDzƊȁƮǞƮƊɈ ɈƊǶٌ ȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ 0DzȲƵǿ `ǿƊǿȌǑǶɐ ƦٚȺƊǙǙƊ ǶǞƵǿƊ ƦǙƊǶƊ‫ ة‬ɈƊȁɈ ǘɐ ǘƵDzDz ǶǞ ƮƊȁ ȲƵƦƊǙ ǶǞǶǶٌDzƊȁƮǞƮƊɈ Ɉٚ0ȲƮȌǑƊȁ ǞȁƊǶǞ æǟǶƮǟȲǟǿ ‫ـ‬ǶǞ DzǞƵȁ ȺƵȲɨƊ ǐǙƊǶ ƭƵȲɈɐ ɼǿǞƵȁ ƦǙƊǶƊ §ȲǞǿ wǞȁǞȺɈȲɐ‫ ف‬ƦٚƮǞȺɈƊDzDz ɈƊٚ DzɩƊɼǞ ׁ‫ خڭ׀‬ ǞȺȺ ȯƵȲȌٚ‫ ة‬ǞȲٌȲǞɼɐǶɈƊɈǞ ɈƊǶׂٌ‫ ׉ׁ׀‬ ǿǘɐǿǞƵɮ ǶٌɐȁǞDzƊ ȯȲȌƦǶƵǿƊ ǐǙƊǶ 0ȲƮȌǑƊȁ‫ خ‬ §ȲȌƦǶƵǿƊ ȺƊٚ ƭƵȲɈɐ ȯɐȁɈ ǞDzƦƊȲ ǘǞǯƊ l-ekonomija Torka u anke ǶٌɨƊǶɐȲ ɈƊǶٌmǞȲƊ ÀȌȲDzƊ‫ خ‬IȌȲȺǞ ɈǐǙǞƮɐǶǞ ƦǙƊǶǞȺȺƊ ǿǘɐɮ DzɐǶǙƊƮƮ ȱǞƵǐǙƵƮ ǞƦƊɈǞ ƵDzȌȁȌǿǞDzƊǿƵȁɈ‫ د‬ ßƵȲɐ ǶǞ DzɐǶǙƊƮƮ ǙƊ ƮƊȱȱƊ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶٌƧȌɨǞƮׁٌ‫ ة׉‬ǞɼƮƊ ˛Ƕٌ DzƊɼ ɈƊɈٌÀɐȲDzǞǯƊ ƮǞȁ ǞƮٌƮƊȱȱƊ DzǞƵȁƵɈ ǞǶǘƊ ǕƵǯǯƊ ȺƊ ǿǞȁȁ ȱƊƦƵǶ ǞǶٌƧȌɨǞƮ ǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶǞ ǶٌǶǞȲƊ ɈǞǶǏƵɈ ǞǶٌ ɨƊǶɐȲ‫ خ‬ÀǞǿǿƊǕǞȁƊɩ ǶǞ ɈDzɐȁɐ ȱƵƮ ɈƊȱǞǶǐǙɐ ȯƊǐƊ Ɉٚ‫ ׀׀׀ׂٿ‬ǏٚɈƵȲǿǞȁǞ ǞȁɈƵȲȁƊɹɹǯȌȁƊǶǞ ɐ Ǐ ٚǙƊƦɈƊ ɐ ȺƊƦɈƊ ƮƊɩDz Ƕٌ‫ ׀׀׀ׂٿ‬ǯǞȁɼǶɐ ǐǙƊǶ ȯƵȲƵɼƵǿȯǯɐ ‫ د׀׀׈ٿ‬RƵDzDz ǕȲƊǶǘȌǿ ǙƊǏȁƊ ÀȌȲȌDz‫ ة‬ǿƵɈƊ ǶٌɨƊǶɐȲ ɈƊǶٌǶǞȲƊ DzȌȁɈȲƊ ǶٌƵɩȲȌ ɐ ƮٌƮȌǶǶƊȲɐ ǿƵȲǞDzƊȁ ȱƊƦƊƮ ǞɈٌ ɈȲǞȱ ǐǙƊȁٌȁǞɼǶƊ‫ خ‬JǙƊǶƮƊȱȺɈƊȁɈ‫ ة‬ 0ȲƮȌǑƊȁ ȺȯǞƭƭƊ ȱǞƵǐǙƵƮ ǯǞǕǕǞƵǶƵƮ Ǐɐȱ ɼƵɩǕ ƦǞȁƊȲǯǞ‫ خ‬Iɐȱ ȁƊǙƊ ǐǙƊȁƮɐ ȌȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ǶǞ ǐǙƊǶǶٌƵɩɩƵǶ ƮƊȲƦƊ Ǐ ٚƮǞɨƵȲȺǞ ȺȁǞȁ ɈǞȁȺƊƦ ǶƵȺɈƊ ƦǞƵɮ ɈǞǐǐɨƵȲȁƊ‫ ة‬ ɐ Ǐɐȱ ǞȁٌȁƊǙƊ ǶٌȌǙȲƊ ǐǙƊȁƮɐ ǶٌƵDzȌȁȌǿǞǯƊ ÀȌȲDzƊ‫ خ‬ mٌƊǙǙƊȲ ȯȌǶǶȺ ˛ɈٌÀɐȲDzǞǯƊ ǯɐȲɐ ǶǞǶǶٌ 0ȲƮȌǑƊȁ ǯǞɈǶƵǏ ǞɈٌɈǞƵȁǞ ȲƊɩȁƮ ɈƊǶٌ elezzjoni presidenzjali li jmiss DzƵǿǿ DzȌȁɈȲƊ 0DzȲƵǿ`ǿƊǿȌǑǶɐ ‫ـ‬ǞȺٌ²ǞȁƮDzɐ ɈٚXȺɈƊȁƦɐǶ‫ ةف‬ɐ ƊȁDzƵ DzȌȁɈȲƊ wƊȁȺɐȲ æƊɨƊɀ ‫ـ‬ǞȺٌ²ǞȁƮDzɐ Ɉٚ ȁDzƊȲƊ‫ ةف‬ɐ ƮǞȁ ǘǞǯƊ ǞȁDzɩƵɈƊȁɈǞ ǿǘɐɮ ǏɈǞɈ ǐǙƊǶǞǘ‫ خ‬mǞ ǘɐ ɼǐɐȲ ǘɐ ǶǞ ǶٌȌȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ǐǙƊȁƮǘƊ DzƊȁƮǞƮƊɈǞ ǶǞ ǯǞȺɈǐǙɐ ǯǞȲƦǙɐ Ƕٌ§ȲƵȺǞƮƵȁɹƊ‫ خ‬

IǞǶɩƊȱɈ ǶǞ `ǿƊǿȌǑǶɐ ǘɐ ƊDzɈƊȲ ȯȌǶǞɈǞDzɐ DzƊȲǞɼǿƊɈǞDzɐ ǶǞ DzƊȯƊƭǞ ǯǞDzDzƊǿȯƊȁǯƊ ƦǞ ȺɈƊǿǞȁƊ ǶǞƵǿƊ ƦǙƊǶƊ‫ ة‬æƊɨƊɀ ǘɐɩƊ ƊǿǿǞȁǞȺɈȲƊɈɐȲ ƊDzɈƊȲ ɈƊǯǯƵƦ‫ ة‬ ǞǿǿƊ ǯƊǏ ǞDzȌǶǶɐ ȯȲȌƦǶƵǿǞ ǿƊǶٌ ƦƊɼǞ ɈƊǶٌȌȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞǿǞȁǙƊƦƦƊ ǶǞ ȌȲǞǕǞȁƊȲǯƊǿƵȁɈ DzǞƵȁ ǯƊȯȯƊȲɈǯƵȁǞ ǿƊǶٌȯƊȲɈǞɈ ɈƊǶٌwR§ ‫ـ‬ȯƊȲɈǞɈ ɼǐǙǞȲ yƊɹɹǯȌȁƊǶǞȺɈ‫ خف‬XȲȲȲǞƮɐ ȁǐǙǞƮɐ ɩDzȌǶǶ ǶǞ ˛ǶɩƊȱɈ ǶǞ ǶٌȯȌȯȌǶƊȲǞɈƜ ɈƊٚ `ǿƊǿȌǑǶɐ ȁƊȱȺƵɈ ˜ٌƊǙǙƊȲ ɮǘɐȲ‫ ة‬ɈƊٚ æƊɨƊɀ DzȌǿȯǶǞƵɈ ɈǞɼƮǞƵƮ‫ ة‬ ǐǙƊǶDzƵǿǿ ǞȲȲǞƮɐ ȁDzɐȁɐ ȌȁƵȺɈǞ ɐ ȁǐǙǞƮɐ ǶǞ Ƕٌ Dz §ƊȲɈǞ ƊDzɈƊȲ ǞǏǏȌDzƊ ǶٌƊɈɈƊDzDz ɈǞƵǐǙɐ Ǐɐȱ `ǿƊǿȌǑǶɐ ǿǞȁ˜ȌDz Ǐɐȱ æƊɨƊɀ‫ خ‬ DzɈƊȲ ǿƊ ȁƵȲȺȱɐ ǶƵǯȁ ǶٌƵǶƵɹɹǯȌȁǞ §ȲƵȺǞƮƵȁɹǯƊǶǞ‫ ة‬ ƊDzɈƊȲ ǘƵǿǿ ƭƊȁȺ ǶǞ ǶٌƊɈɈƊDzDzǞ ǯDzȌǿȯǶɐ ǯǞɼƮǞƵƮɐ‫ خ‬ªǞǐɩƊȲƮ ǿǞȁ ȺƵȲ ǞDzɐȁ il-kandidat presidenzjali tal ȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ‫ ة‬ȁƵǿǿƵȁ ǶǞ ƮƊȁ ȺƵȲ ǯǞȁǐǙƊɼƵǶ ȺDzȌȁɈ ǿǞȁ ǞDzȌǶǶɐ ǶٌƊDzɈƊȲ ƭƊȁȺ ǶǞ ǯǞȲƦƊǙ Ǐ ٚƮƊDz ǞǶٌ ǿɐǿƵȁɈ ‫ـ‬ƦǙƊǶǞȺȺƊ ǯǞƮǘƵȲ ǶǞ ǐǙƊǶǶٌƵɩɩƵǶ ƮƊȲƦƊ Ǐ ٚȺƵȁɈƵǯȁ ƮƊȁ ǘɐɩƊ wƊȁȺɐȲ æƊɨƊɀ‫ خف‬wǞȁDzƵǯǯƊ ƮƊȁ‫ ة‬ǶٌȌȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ÀȌȲDzƊ ɈȲǞƮ ɈȌȱǐǙȌƮ ƊɈɈƵȁɈƊ ǙƊǏȁƊ ǿƵɈƊ ɈƊǐǙɼƵǶ DzƊȁƮǞƮƊɈ‫ خ‬hǞƮǘƵȲ ǶǞ ǐǙƊǶǶٌƵɩɩƵǶ ƮƊȲƦƊ ˛ ȺȁǞȁ ɈɩƊǶ ɐǙɐƮ ǿǞǶǶٌDzƊȁƮǞƮƊɈǞ ȯȲȌȺȯƵɈɈǞɨǞ ɈƊǶٌȌȯȯȌɼǞɹɹǯȌȁǞ ǯǞȁȺƊƦɐ Ǐɐȱ ȱɐƮƮǞƵǿ‫' خ‬ƊȁȺ ƦǙƊǶ ƮƊȁ ǯƊǏ ǿƊ ǯƵȲǕǐǙƊɮ ǯǞǕǞ‫ خ‬XȁDzȌǿȯǶɐ ȁȺƵǐɩɐ‫خ‬

5HFHS 7D\\LS (UGRáDQ

(NUHP òPDPRáOX

0DQVXU <DYDġ