Page 1

! e d io r e p s r a ja e d in e e n wenst je een f ij bestuur

vrije tijd

burgerzaken

technische dienst

ruimtelijke ordening & milieu

financiĂŤle dienst

. . . 3 1 0 2 ig en een geweld www.arendonk.be | nummer 4 | jaargang 2 | december 2012


Contactgegevens & openingsuren Gemeentehuis Vrijheid 29 T 014 40 90 60 - F 014 67 88 58 E info@arendonk.be

Bibliotheek Vrijheid 56a T 014 67 16 14 E arendonk@bibliotheek.be

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Openingsuren tijdens de maanden juli en augustus: Maandag 15.30 u - 20.00 u Dinsdag 09.00 u - 12.00 u 15.30 u - 20.00 u Woensdag 13.00 u - 17.00 u Donderdag 15.30 u - 20.00 u Vrijdag 15.30 u - 20.00 u Zaterdag 10.00 u - 12.00 u

09.00 09.00 09.00 09.00 09.00

u u u u u

-

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

u u u u 18.00 u - 20.00 u u

Het gemeentehuis is gesloten op volgende dagen: 25 en 26 december en 1 en 2 januari.

De bibliotheek is gesloten op volgende dagen: 1 en 2 november, 24, 25 en 26 december.

Containerpark Hoge Mauw 980 T 014 67 17 26 Maandag 09.00 u - 11.50 u 12.30 u - 15.50 u Woensdag 13.00 u - 19.50 u Donderdag 15.00 u - 19.50 u Zaterdag 07.00 u - 12.50 u Het containerpark is gesloten op volgende dagen: 26 december en 2 januari. Zwembad Van Eycklaan 7 T 014 67 89 34 E zwembad.arendonk@skynet.be Maandag Dinsdag 09.00 11.30 Woensdag 07.15 Donderdag Vrijdag 07.15 Zaterdag

u - 10.00 u - 12.30

u - 08.15

u - 08.15

16.30 u - 17.45 u 17.45 u - 18.45 u 18.45 u - 21.00 u u u 16.30 u - 17.45 u 17.45 u - 18.45 u 18.45 u - 20.00 u u 13.00 u - 17.30 u 17.30 u - 19.00 u 19.00 u - 21.00 u 16.30 u - 17.30 u 17.45 u - 18.45 u 18.45 u - 21.00 u u 16.15 u - 17.15 u 17.30 u - 19.00 u 19.00 u - 21.00 u 13.00 u - 17.00 u 17.00 u - 19.00 u 19.00 u - 21.00 u

(enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub) (enkel groot bad open - enkel met abonnement) (enkel met abonnement) (kinderzwemles van 16.30 u tot 17.30 u) (enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub) (enkel met abonnement) (kinderzwemles van 15.30 u tot 17.30 u) (2 banen groot bad training zwemclub) (kinderzwemles van 16.30 u tot 17.30 u) (enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub) (enkel met abonnement) (senioren) (1 baan groot bad training zwemclub) (pretbad) (baantjes zwemmen in groot bad) (pretbad)

Het zwembad is gesloten op zon- en feestdagen. Gesloten tijdens de Kerstvakantie op 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.

Colofon

2

2370 wordt gratis verspreid in Arendonk

Redactieraad: Tom Severijns, Pascal Thijs, Niels Bosmans,

Oplage: 5500 exemplaren

Aline Hens, Dirk Sterckx, Mia Noyens, Bart Vosters

VU: Gemeentebestuur Arendonk

Vormgeving, prepress, druk: Drukkerij Meeus, Retie

Vrijheid 29, 2370 Arendonk

Fotografie: Mino


O ND ARE NK

Geen Gezever! 112 en 101 - alleen noodoproepen Noodnummers in België

Wanneer mag je niet bellen?

In België zijn er twee belangrijke noodnummers

• Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.

voor dringende hulp:

• Om een grap uit te halen.

• 112 voor ambulance en brandweer

• Als je algemene informatie nodig hebt, zoals

• 101 voor politie

iemands telefoonnummer of adres.

112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen

Nog enkele tips

voor zowel de brandweer, een medisch team als

• Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want

de politie.

daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan.

Wat zeg je als je een noodnummer belt? Als

je

een

• Als je per ongeluk een noodnummer hebt ge-

noodnum-

beld, hang dan niet op, maar zeg

mer moet bellen, ben je

de operator dat alles in orde is. Zo

meestal in een stress-

is de operator er zeker van dat er

volle situatie. Toch is het

geen sprake is van een noodgeval.

belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt

Wat gebeurt er als je geen

meedelen aan de opera-

dringende hulp nodig hebt en

tor en dat je zijn vragen

je toch een noodnummer belt?

kunt beantwoorden. Dit

Mensen bellen om de meest uit-

wil de operator van je ho-

eenlopende

ren:

noodcentrale: omdat ze echt drin-

• de juiste locatie

gend hulp nodig hebben, maar

• wat er gebeurd is

ook om een taxi te bestellen of

• of er gewonden zijn

per ongeluk omdat het toetsen-

• wie je bent

redenen

naar

een

bord van iemands gsm niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar

Wat is het verschil tussen een dringende en

een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep.

een niet-dringende oproep? Enkele voorbeelden.

Als je de hulpdiensten zonder geldige reden op-

Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend

belt, kunnen de operatoren in de noodcentrales

de brandweer, een medisch team of de politie

de oproepen van mensen die echt in nood zijn

nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter

niet aannemen. Deze mensen moeten dus lan-

de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren

ger wachten op een antwoord en dus ook op de

de wachtdienst van huisartsen) of de lokale po-

hulpdiensten. Daarom stellen personen die op-

litie. Er zijn ook nog andere noodnummers voor

zettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap

specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of

zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan

het antigifcentrum.

leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

Wanneer mag je wel bellen?

Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is?

• Als een gebouw, bos of auto in brand staat.

Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt drin-

• In geval van een ernstig ongeval met gewon-

gend hulp nodig hebt van de brandweer, een

den of doden. • Wanneer je slachtoffer of getuige bent van

medisch team of de politie. Met andere woorden ‘Noodoproepen: geen gezever’.

een gevecht. • Als je iemand ziet inbreken in een huis.

Meer info www.sos112.be

3


O ND ARE NK

Je bent een rund als je met vuurwerk stunt Vuurwerk is voor velen het echte startschot van

oproepen om zijn of haar gezond verstand te

het nieuwe jaar. Maar wist je dat vuurwerk af-

gebruiken. Het afsteken van vuurwerk moet ge-

schieten bijna altijd verboden is in Arendonk?

beuren door professionals in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Steeds meer mensen steken vuurwerk af om de overgang van oud naar nieuw te vieren. De

Inwoners die zonder vergunning vuurwerk afste-

kracht en de grootte van de pijlen groeit elk jaar.

ken en hiermee zichzelf of anderen verwonden,

Het gemeentebestuur waardeert de pracht van

riskeren grote juridische gevolgen. Het ongewild

dit kleurrijke spektakel op oudejaarsnacht, maar

veroorzaken van een brand kan bovendien on-

maakt zich ook zorgen dat deze groeiende tra-

overkomelijke financiële consequenties krijgen.

ditie stilaan uit de hand loopt. Het respecteren

Wanneer er in woongebieden massaal vuurwerk

van de nodige voorzorgsmaatregelen en het af-

wordt afgestoken, is het brandrisico niet on-

steken van de pijlen op een veilige manier wordt

denkbaar!

immers niet altijd gerespecteerd. Het risico dat een beschonken feestvierder zichzelf of omstan-

Ook het gemeentebestuur organiseert wel eens

ders ernstig of zelfs dodelijk kwetst, is reëel en

een

stijgt elk jaar.

steeds door een erkende en gespecialiseerde

vuurwerkspektakel.

Dit

gebeurt

echter

firma en in aanwezigheid van de brandweer. Zo Bovendien is het wettelijk gezien verboden om

wordt op 30 december 2012 vuurwerk afgescho-

vuurwerk af te steken. Enkel met een persoonlij-

ten op de Voorheide naar aanleiding van het ein-

ke toelating van de burgemeester mag het wel.

de van 800 jaar Arendonk. Iedereen van harte

In onze gemeente verstrekt de burgemeester

welkom!

deze vergunning alleen maar aan organisatoren die een professionele vuurwerkmaker inschakelen. Hiermee wil de gemeente Arendonk een duidelijk signaal de wereld insturen en iedereen

ISPAHAN vzw zoekt vrijwilligers lend op de andere hulpverleners zoals huisarts, thuisverpleegkundige, gezinshulp … Een vrijwilliger van Ispahan komt bij de patiënt thuis en biedt steun in de vorm van een luisterend oor en gezelschap. Dit gebeurt in samenwerking met de palliatief verpleegkundige. Een kandidaat-vrijwilliger beschikt over een groot Ispahan is een vzw die palliatieve thuiszorg biedt

hart, inlevingsvermogen, leergierigheid en zelf-

in het arrondissement Turnhout. We begeleiden

kennis. Je kan discreet zijn, woont in ons arron-

patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en thuis ver-

dissement en beschikt over voldoende vrije tijd

blijven in hun laatste levensfase. Er wordt ge-

(ongeveer 6 uur per week). Een vooropleiding is

streefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van

niet nodig, wel moet je gemotiveerd zijn om bij

leven voor de patiënt en diegenen die voor hem/

ons opleiding te volgen.

haar zorgen. Onze organisatie biedt praktische,

4

emotionele en psychosociale ondersteuning op

Meer info

maat en werkt hiervoor met palliatief verpleeg-

www.ispahan.be - ispahan@ispahan.be

kundigen én vrijwilligers. Ispahan werkt aanvul-

014 42 66 02


O ND ARE NK

Merel gaat NOOIT scheiden! Merel had met grote overtuiging in haar toekomstbrief geschreven dat ze NOOIT zou scheiden, maar de zetduivel van onze feestkrant heeft er OOIT van gemaakt. Dit geeft natuurlijk een heel ander verhaal, dat niet Merels toekomstdroom is. Dit wilden we toch wel aan heel Arendonk laten weten.

Opgepast voor internetfraude De laatste tijd krijgen veel mensen e-mails in hun postvak die zogezegd afkomstig zijn van een bank. In de mails wordt gevraagd naar bankgegevens. Je mag echter nooit vertrouwelijke gegevens doorgeven via e-mail of telefoon. De e-mails zijn een vorm van internetfraude die bekendstaat als phishing. Via een link in het e-mailbericht lokken oplichters je naar een valse website, die een kopie is van de echte bankwebsite. Als je daar inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord of je kredietkaartnummer beschikken de oplichters over deze gegevens, met alle gevolgen van dien.

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn! AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Zij staat

bijdragen. AA is niet gebonden aan enige sekte,

open voor elke vrouw en man die niet ten onder

genootschap, politieke partij, organisatie of in-

wil gaan aan de lichamelijke en mentale afhan-

stelling, wenst zich niet te mengen in enig ge-

kelijkheid van alcohol. Alcoholisme is een versla-

schil, steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons

ving, doch tegelijkertijd een ziekte die verholpen

hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholis-

kan worden.

ten helpen nuchterheid te bereiken.’

‘Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep van

Bedenk dat er bij AA Vlaanderen alleen al 9000

mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en

AA-leden zijn die de keuze hebben tussen 400

hoop met elkaar delen om hun gemeenschappe-

vergaderingen wekelijks, ook in Arendonk. Laat

lijk probleem op te lossen en anderen te helpen

je dus niet weerhouden beroep te doen op AA

bij het herstel van hun alcoholisme.’

met de gedachte dat jij de enige zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen heeft.

‘Enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen gel-

Meer info

delijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap;

www.aavlaanderen.org

wij voorzien in onze eigen behoeften door eigen

03 239 14 15

5


O ND ARE NK

Optische rookmelders huurwoningen Het decreet betreffende de beveiliging van woningen door optische rookmelders treedt op 1 januari 2013 in werking. Het bijhorende uit-

Bovenop deze algemene bepaling is een gefa-

voeringsbesluit van 6 juli 2012 wordt dan ook

seerde invoering van de verplichting voorzien

van kracht. Dat brengt met zich mee dat alle

afhankelijk van de ouderdom van de woning.

huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

Meer info rookmelders@rwo.vlaanderen.be

Sociale huurwoningen Woning gebouwd vóór 1950

rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2014

Woning gebouwd tussen 1950 en 1969

rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2015

Woning gebouwd tussen 1970 en 1979

rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2016

Woning gebouwd vanaf 1980

rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2017

Private huurwoningen

6

Woning gebouwd vóór 1945

rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2016

Woning gebouwd vanaf 1945

rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2019


O ND ARE Verantwoordelijke uitgever: Tamara De Bruecker, directeur Marketing & Communicatie, Motstraat, 20, 2800 Mechelen – gedrukt op milieuvriendelijk papier.

NK

Onze chauffeurs brengen je veilig thuis op oudejaar! Bekijk onze dienstregelingen op www.delijn.be /oudejaar

Veilig van oud naar nieuw met de feestbus Tijdens oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag

het openbaar vervoer te bereiken zijn, worden

brengen de bussen van De Lijn fuifbeesten veilig

hierbij verbonden door provinciale feestbussen.

en kosteloos van de ene party naar de andere!

Gratis vervoer op maandag 31 december 2012

Je hoeft niet meer te ruziën over wie het nieuwe

vanaf 18.00 u tot dinsdag 1 januari 2013 mid-

jaar met de auto zal inrijden en je hebt geen

dernacht (24.00 u) op alle bestaande tram- en

parkeerproblemen. De chauffeurs van De Lijn

busdiensten van De Lijn in heel Vlaanderen.

staan de ganse nacht paraat om jullie Bob te zijn.

Het enige wat je zelf moet doen, is vooraf een geldig vervoersticket gaan ophalen in jeugdhuis

Ook de gemeente Arendonk werkt enthousiast

’t Onkrooid, aan het onthaal van het gemeente-

mee aan deze provinciale feestbusactie en deelt

huis of in de bibliotheek.

gratis biljetten uit. Let op! Enkel inwoners van de deelnemende geWat je moet weten en hoe je kan deelne-

meenten hebben recht op een gratis ticket. Wie

men?

een ticket komt ophalen, kan gevraagd worden

Je kan als inwoner van Arendonk, ongeacht je

om zijn identiteitskaart te tonen.

leeftijd, gebruik maken van de volgende moge-

Abonnees rijden sowieso gratis op vertoon van

lijkheden:

hun Omnipas of Buzzy Pazz.

Gratis vervoer op maandag 31 december 2012 vanaf 22.00 u tot dinsdag 1 januari 2013

Meer info

06.00 u ’s ochtends op niet-bestaande trajec-

www.delijn.be/oudejaar

ten. Verschillende locaties, die anders niet met

070 220 200 (€ 0,30/minuut)

Wedstrijd Kempen Kookt! In de vorige editie van 2370 vroegen we of je de bijnaam van onszelf, Arendonkenaren, nog kent. Gelukkig kon een heel aantal mensen ons vertellen dat dat ‘teljoorlekker’ is. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Zij kunnen een mooi doosje met 46 postkaarten van typische historische culinaire taferelen uit de Kempen komen halen op het secretariaat van het gemeentehuis.

7


O ND ARE NK

Met pensioen In de vorige edities van 2370 kon je lezen dat

jarenlang voor het gemeentebestuur. Bert was de

we ook in 2012 enkele nieuwe personeelsleden

vaste schrijnwerker van de gemeente, en heeft

hebben verwelkomd. Nu willen we diegenen die

heel wat kasten en ander houtwerk vakkundig

het afgelopen jaar met pensioen gingen even

in elkaar getimmerd. Lea ken je wellicht van

in de kijker zetten. Zo nemen we afscheid van

de speelpleinwerking, het toerismekantoor of

stielmannen Victor Geerts en André Mariën.

de seniorenwerking. In de loop der jaren nam

Als werklieden hadden zij hun stek in de

zij heel wat taken voor de dienst vrije tijd op

gemeentelijke werkplaats in de Brandstraat,

zich, zo ondersteunde zij enkele gemeentelijke

en

van

adviesraden in hun werking. Bert is ondertussen

zorgden

o.a.

wegen, waterlopen,

voor

het

onderhoud

gemeentelijke gebouwen,

al een jaartje aan het genieten van zijn

speelterreinen en plantsoenen … Victor zorgde

welverdiend pensioen, Lea zal hem einde deze

er ook voor dat Arendonk bespaard bleef van

maand vergezellen.

een rattenplaag. Een welgemeende dankjewel aan Victor, André, Toch extra speciaal is het afscheid van Bert

Bert en Lea voor de vele jaren trouwe dienst!

Blockx en Lea Jonkers. Het koppel werkte

Ballonnen vliegen tot 212 km ver Ook dit jaar konden de kinderen een ballon de lucht inlaten tijdens de Teljoorlekkersdag. Ondanks het regenachtige weer legden de ballonnen een erg lange reis af, maar slechts enkele kaartjes vonden de weg terug naar Arendonk. Zo weten we dat de ballon van Mathias het verst is gevlogen, maar liefst helemaal tot in Warendorf, een dorp in Duitsland. De winnaars van de ballonwedstrijd kwamen einde september hun prijs in ontvangst nemen tijdens de plechtige receptie in het gemeentehuis.

8


O ND ARE NK

Sportlaureatenviering 2013 Voor een antwoord op deze vragen kom je op vrijdag 18 januari naar feestzaal De Garve voor de huldiging van de sportlaureaten en de bekendmaking van de Sportfiguur 2012. De feestavond start om 20.00 u. Wie wordt de Sportfiguur 2012 van Arendonk?

Iedereen van harte welkom!

Wie volgt wielrenster Liesbet De Vocht op? Benieuwd hoeveel kampioenen Arendonk wel niet

Meer info

telt?

Dienst vrije tijd / sportdienst

Arendonk: wielerdorp bij uitstek Om een of andere reden zit wielrennen blijkbaar

maar ook provinciale en Belgische kampioen-

in de Arendonkse genen. Of wat denk je van

schappen.

dit lijstje? Dries Van Gestel, Kenneth Van Rooy, Ruben Boons, Wim De Vocht, Liesbet De Vocht,

Einde november bijvoorbeeld werd het Belgisch

Inge Roggeman, Peter Wuyts, Rik Van Steenber-

Kampioenschap Veldrijden voor Aspiranten ge-

gen ‌ Allemaal bekende namen in de wielerwe-

houden in de omgeving van het zwembad. On-

reld. En dan vergeten we er wellicht nog enke-

danks het ruige weer was het een zeer geslaagd

len. Zowel de kampioenen uit het verleden als

evenement.

de huidige aankomende talenten maken duidelijk dat er heel wat fietsbloed in onze gemeente

Ten slotte willen we het recreatieve fietsen nog

aanwezig is.

even in de kijker zetten. Ontelbare mensen springen vandaag op de fiets: of het nu op de

Niet

staat

weg, in het veld of in het bos is, fietsen is erg

Arendonk op de kaart als wielerdorp, maar ze-

enkel

qua

sportieve

prestaties

populair. Getuige daarvan zijn de vele wielertoe-

ker ook qua organisaties en wedstrijden die er

ristenclubs die als paddenstoelen uit de grond

plaatsvinden. Ieder jaar worden er heel wat

rijzen. Niet enkel wielertoeristen, maar ook an-

wedstrijden georganiseerd door verschillende

dere fietsgroepen malen wekelijks hun kilome-

wielerclubs. Niet enkel regionale wedstrijden,

ters af. Jong en oud, iedereen fietst graag.

In 2013 staan volgende wielerwedstrijden alvast op het programma: 2 maart: nieuwelingen en junioren, De Daries, organisatie: KSV Sport en Steun 5 mei:

provinciaal kampioenschap nieuwelingen, Hoge Mauw, organisatie:

Kon. Arendonkse Wieler- en Supportersclub

19 mei:

miniemen, aspiranten en G-renners, Hoge Mauw, organisatie:

KSV Sport en Steun

10 juli:

amateurs en masters + dames elite, De Daries, organisatie:

KSV Sport en Steun

9


Aankomst Sinterklaas


laas op de Voorheide


O ND ARE NK

1ste Winterfeest De traditionele kerstboomverbranding wordt omgedoopt tot ‘Winterfeest Arendonk’. Maar liefst 28 Arendonkse verenigingen stellen hun kraampje op rond talrijke vuurkorven. Een ideale gelegenheid om je buur, kennis … een gelukkig nieuwjaar te wensen. Je bent van harte welkom op zaterdag 12 januari vanaf 18.00 u op parking Deroissart.

Kerstbomen niet meer opgehaald! Opgelet, sinds vorig jaar worden kerstbomen niet meer opgehaald in de Arendonkse straten. Je mag de bomen wel gratis naar het containerpark brengen tot 31 januari. Na die datum betaal je het normale tarief.

Fabian naar Eurosong for Kids 2012 Op zaterdag 1 december zorgde Fabian Feyaerts (14) uit Arendonk voor een geweldige prestatie op Eurosong for Kids 2012. De jongeman werd in september verrassend winnaar van de voorrondes. Dat zorgde voor een golf van sympathie onder de hele bevolking! Iedereen schaarde zich achter Fabian, en dat zag je tijdens de grote show! Onder luid gejuich ter plaatse en in z’n woonplaats zette de jongeman een prachtige prestatie neer. Proficiat, Fabian!

Zwemmen tijdens de kerstvakantie Het zwembad is geopend op 27, 28 en 29 december 2012, alsook op 3, 4 en 5 januari in het nieuwe jaar, telkens van 13.30 u tot 21.00 u. Er kan niet gezwommen worden op 24, 25, 26 en 31 december en op 1 en 2 januari. December

is

traditioneel

zwemmaand

met

de

organisatie van Arendonk Zwemt. Er valt dan een heleboel te beleven. Zo staat op 21 en 28 december het discozwemmen op het programma, telkens van 19.00 u tot 21.00 u.

Foto Nathalie Dolmans

Meer info Zwembad


O ND ARE NK

Sporterfgoed gezocht Welk sporterfgoed is nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank Vlaanderen wil ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk over het roemrijke Vlaamse sportverleden verloren gaat voor volgende generaties. In de Archiefbank wordt daarom informatie opgeslagen over elders bewaard sporterfgoed, zoals diploma’s, clubverslagen, foto’s, trofeeën, films, wedstrijdverslagen, medailles, enzovoort. Het erfgoed zelf, blijft ter plaatse. Sport is een oud fenomeen. Denk bijvoorbeeld

Bewaar je thuis of in het lokaal van de vereniging

aan de oorsprong van de Olympische Spelen in

nog

Griekenland. Het is in de loop van de tijd een

Geef dan informatie hierover door via info@

prominentere rol gaan spelen in de maatschap-

archiefbank.be.

pij. In de 19de en vooral de 20ste eeuw ontston-

je

den een heleboel verenigingen, clubs en koe-

bewaarwijze van het erfgoed, zodat ook de

pels. Ook in onze huidige samenleving is sport

volgende generaties kunnen snuisteren in de

een niet weg te denken factor. Sporterfgoed

foto’s en verhalen van vroeger. Op de website

behoort tot het collectieve sociale geheugen.

www.archiefbank.be

Toch blijven er niet veel verenigingsdocumen-

bewaarde

ten bewaard. Dit komt onder andere omdat er

bekend sporterfgoed verzameld.

oude

meer

documenten

en

Daarnaast

informatie

beeldmateriaal? kan

geven

zijn

sportarchieven

Archiefbank

over

de

juiste

voorbeelden en

artikelen

van over

weinig wordt opgetekend op papier en omdat de nalatenschap van een vereniging vaak verspreid

Meer info

bewaard wordt bij privépersonen waar het uit-

dienst vrije tijd / sportdienst

eindelijk verloren gaat.

www.archiefbank.be

Omnipas 65+ blijft langer geldig Elke 65-plusser in Vlaande-

Omdat de leverancier, waarmee De Lijn samen-

ren heeft recht op een gratis

werkt voor dit project, vertraging heeft opgelo-

vervoerbewijs van De Lijn.

pen, is het onmogelijk om nog dit jaar alle kaarten

De 65+-kaarten die normaal

van de 65-plussers te vervangen. Het streefdoel

gezien eind dit jaar allemaal

is nu om de vervanging van de 65+-kaarten vol-

vervangen zouden zijn, wor-

gend jaar af te ronden. De 65-plussers mogen

den pas in de loop van volgend jaar (2013) ver-

hun huidige kaart gebruiken tot op het moment

nieuwd. Hierdoor blijven de huidige kaarten lan-

dat De Lijn hen via een persoonlijke brief vraagt

ger geldig.

om hun nieuwe MOBIB-kaart aan te vragen.

De Lijn werkt aan de invoering van de MOBIBkaart, een slimme kaart die reizen in de toekomst makkelijker zal maken. De eerste grote

Meer info

groep die deze nieuwe kaart ging krijgen waren

015 40 89 39

de 65-plussers.

filip.brutsaert@delijn.be

13


O ND ARE NK

Woar is da? Maak kans op een echt Arendonks geschenk! Herken jij waar deze foto is genomen? Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 31 januari aan het secretariaat. Dat kan in een envelop (Secretariaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via info@arendonk.be. Vermeld je naam en adres, zodat we contact kunnen opnemen als jij de gelukkige winnaar bent.

Altijd stoppen voor een stopbord Wie met de fiets van Vrijheid naar Begijnhof rijdt

en voorrang verlenen. Je moet dus volledig tot

heeft het al wel meegemaakt. Niet alle voertui-

stilstand komen en de wielen mogen niet meer

gen komende van Wezenstraat stoppen aan het

bollen. Ook als er geen weggebruikers zijn!

kruispunt en geven voorrang aan de tweewielers. Een herinrichting van het kruispunt (voor-

Een stopbord (voorrangsbord B5) staat meestal

sorteerstrook verwijderen, de wegas afbuigen

op kruispunten waar er meer gevaar is. Slecht

‌) werd onderzocht en kan de situatie er veiliger

uitzicht, fietsers in beide richtingen ‌ Met an-

maken.

dere woorden: als er een stopbord staat, is er goede reden waarom je volledig moet stoppen

Maar infrastructuuraanpassingen helpen niet

en de tijd nemen om extra aandachtig te kijken.

als bestuurders de basisverkeersregels aan hun laars lappen. Op het kruispunt staan stopbor-

Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn al-

den. Het verkeersreglement is duidelijk. Als je

len aan!

aan een stopbord komt, moet je altijd stoppen


O ND ARE NK

Een propere gemeente: door en voor iedereen geveer vijftig bladkorven op diverse locaties in de gemeente gezet. Deze worden om de twee weken leeggemaakt. Netheidsconvenant Ten slotte werd sinds 1 januari 2012 een overeenkomst (netheidsconvenant) afgesloten met de Vlaamse Overheid. Dit houdt onder meer in dat de gemeente vanaf nu ook tweemaal per jaar het zwerfvuil gaat opruimen langs de geDe gemeente verricht jaarlijks verschillende

westwegen en de vrij liggende fietspaden er-

werkzaamheden om het straatbeeld proper te

langs.

houden. Zo worden de straten en pleinen van Arendonk volgens een bepaald schema schoon-

Ook jij kan je steentje bijdragen!

gemaakt met de veegwagen. Niet alleen worden

Maar het straatbeeld netjes houden kan uiter-

goten, fietspaden, parkings, stoepen en pleinen

aard niet de taak zijn van het gemeentebestuur

gereinigd. Ook het kleine zwerfvuil wordt mee

alleen. In eerste instantie moet ook de burger

opgezogen.

zelf verantwoordelijkheid opnemen. Dat betekent: klein afval mee naar huis nemen, daar al-

Vegen en ruimen

les in de juiste inzamelrecipiënten stoppen en

De nadruk van de veegactiviteiten ligt op het

dan meegeven met de huis-aan-huisinzameling.

centrumgebied, maar ook de woonwijken in de buitengebieden komen aan bod. De frequentie van het vegen wordt afgestemd op de behoefte. Vorig jaar telden we in totaal 103 volledige veegdagen. Eén veegdag komt ongeveer overeen met vijf uur effectief vegen. Bovendien wordt elk jaar wordt gedurende een periode van drie maanden door twee personen zwerfvuil geruimd over heel de gemeente, inclusief de gemeentebossen. Sluikstorten? In de gemeente Arendonk staan 71 vuilnisbakken met vernauwde inwerpopening op openbaar domein en die worden minstens wekelijks leeggemaakt volgens een welbepaald schema. Na een melding van sluikstort of zwerfvuil wordt er onmiddellijk opgetreden. Dit gebeurt aan een gemiddelde van ongeveer drie keer per week. Als we de dader te pakken krijgen wordt een PV opgemaakt. Herfstbladeren Het plaatsen van bladkorven is een ander initiatief van de gemeente om het straatbeeld netjes te houden. Er worden in de herfstperiode on-

15


O ND ARE NK

Winterdienst Arendonk is klaar voor nieuwe winterprik Ten slotte vestigen we nog even de aandacht dat elke inwoner de verplichting heeft het voetpad voor zijn woning/handelszaak sneeuw- en ijsvrij te maken. Inbreuken worden gestraft met de gemeentelijk administratieve geldboete van maximaal 250 euro. Wij danken alvast diegenen die steeds opnieuw hun steentje bijdragen om de voetpaden sneeuwvrij te houden. Hoe voetpaden sneeuw- en ijsvrij maken? Laat voor je woonst of perceel een doorgang van tenminste 1,20 meter voor de voetvangers. Op Gemeentelijke prioritaire strooiroute

het voetpad moeten sneeuw en ijs langs de rand

Gewestelijke strooiroute

worden opgehoopt, maar laat wel de goten en straatkolken vrij.

De afgelopen winters hebben bewezen dat bij

Bij vriesweer is het verboden op de openbare

een langdurige sneeuw- en ijzelperiode de zout-

weg water te gieten of te laten lopen.

voorraden in snel tempo opgebruikt raken. Bij

Het is verboden sneeuw en ijs dat geruimd wordt

zoutschaarste moeten dan ook prioriteiten wor-

voor een ander gebouw te vegen of op straat te

den gesteld. In onze gemeente werd daarom

kieperen.

beslist om eerst de grote toegangswegen vrij te

Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen en

maken en pas daarna de minder druk bereden

aangeduide haltes voor openbaar vervoer, moet

straten. Bovendien is strooien op plaatsen waar

de rand van het voetpad eveneens worden vrij-

amper verkeer komt, niet zinvol omdat het zout

gehouden.

onvoldoende wordt ingereden en zo haar effect mist. Het gemeentebestuur vraagt daarom be-

Meer info

grip als door uitzonderlijke weersomstandighe-

www.arendonk.be

den niet alle wegen (onmiddellijk) goed berijdbaar kunnen worden gemaakt.


O ND ARE NK

Bescherm ook waterleidingen tegen de kou Mutsen, sjaals en handschoenen beschermen

laat, draai je best de hoofdkraan dicht.

ons extra tegen het koude weer. Maar heb je ook

Laat de buitenleidingen leeglopen. Stilstaand

al eens aan de watermeter gedacht?

water bevriest immers sneller.

Water zet immers uit bij bevriezing, wat ver-

Leiding toch bevroren?

strekkende gevolgen kan hebben voor water-

Is de waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan

meters en waterleidingen die in de winter niet

geleidelijk aan te ontdooien (bv. met een haar-

beschermd zijn. Door de uitzetting van het ijs

droger), want te hevige opwarming kan de lei-

ontstaan scheurtjes in de leidingen. Na ontdooi-

ding nog doen barsten.

ing zien we pas de schade: lekken in de water-

Bij een leidingbreuk sluit je onmiddellijk de

leiding met eventueel waterschade als gevolg.

hoofdkraan af Raadpleeg een loodgieter voor de herstelling van

Enkele tips

de binnenleiding.

Scherm de leidingen af van de tocht van ramen,

Is er schade aan de watermeter zelf of de lei-

deuren of kelderluiken.

ding van de meter naar de hoofdleiding, bel dan

Breng beschermende isolatie aan tussen de bui-

Pidpa.

tenmuur en de waterleiding. Bij extreme koude breng je best isolatie aan rond de leidingen zelf.

Meer info Pidpa Contactcenter (gratis): 0800 90 300

Als je de woning voor een langere periode ver-

www.pidpa.be

Fiets kwijt? snel nagaan of jouw fiets ook al werd teruggevonden. Herken je je fiets, dan kun je meteen online een aanvraag doen om hem terug te krijgen. Gelukt? Gelukkig! Laat je fiets graveren Voor politie en andere vinders van een vreemde fiets is het altijd even zoeken naar de eigenaar. Draagt je fiets je rijksregisternummer, dan is het duidelijk dat jij de rechtmatige eigenaar bent. Je stapt van de bus, uit het restaurant, komt

Wordt je fiets dan onbeheerd teruggevonden,

van de bank … en je fiets is weg. Niet leuk! De

dan komt hij vrijwel automatisch weer bij jou

meeste mensen denken in zo’n geval dat ze hun

terecht. Wil je dat, als jouw fiets gestolen is, de

fiets nooit meer zullen terugzien. Maar wist je

zoektocht snel en vlot verloopt? Laat dan je fiets

dat veel gestolen/verloren fietsen ook effectief

graveren in de gemeentelijke werkhal.

worden teruggevonden? Meteen aangeven bij de lokale politie is dus de boodschap.

Elke laatste woensdag van de maand van 13.30 u tot 15.30 u zorgen de werkmannen van de

Is je fiets al langer verdwenen? Neem dan eens

gemeente ervoor dat je fiets voor eeuwig aan

een kijkje op www.gevondenfietsen.be. Zo’n

jou gelinkt wordt. Aan de hand van je rijksre-

5800 fietsen staan op dit moment op de web-

gisternummer wordt een gravure aangebracht in

site te wachten op hun eigenaar. Met een handig

het kader van je kostbare fiets. Vindt iemand je

zoekformulier kun je deze lijst doorzoeken en

fiets, dan word je meteen gecontacteerd!

17


O ND ARE

NK

18


Dhr. en mevr. Meeuwes-Nys

Dhr. en mevr. Van Bergen-Hendrickx

Nick Meeuwes ° 26.11.1984

50 jaar getrouwd

Evelien Nys ° 20.01.1987

Jan Van Bergen ° 03.07.1940, Arendonk

Gehuwd op 20 oktober 2012

Maria Hendrickx ° 07.09.1944, Arendonk Gehuwd op 1 september 1962

Dhr. en mevr. Blockx- Meeus

Dhr. en mevr. Van Herck-Borgers

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Leo Blockx ° Arendonk 08.06.1941

Florent Van Herck ° Oud-Turnhout 08.06.1929

Maria Meeus ° Oud-Turnhout 29.06.1941

Julia Borgers ° Retie 22.04.1929

Gehuwd op 15 september 1962

Gehuwd op 27 september 1952

Doar was da …

De Duiveltjes U9

In de vorige editie zochten we naar de zitbank

zien er misschien nog geen vijftig uit,

hoek Watering/Neerbiezen.

maar KFC Vrij is het wel!

Magda Claessen nam een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.

19


O ND ARE NK

Geboorten 01.05 Lucas, zoon van Antoine Gremmen en Lenka Haskova

05.10 Lieke, dochter van Raf Aerts en Natalie Allaert

09.05 Juul, zoon van Sven Smits en Dorien Buijs

08.10 Mien, dochter van Bert Vleugels en Sarah Vromans

10.05 Jolina, dochter van Angelique Faasen

10.10 Cis, zoon van Jeroen Martens en An Heymans

16.05 Torre, zoon van Joris Van Mechgelen-Claessen en Liesbeth

15.10 Stijn, zoon van Ben Helsen en Kristine Nijs

Boesmans

18.10 Marie, dochter van Ken Van Steenbergen en Inge Carpentier

18.05 Seppe, zoon van Koen Mathues en Inge Van Och

18.10 Ellis, dochter van Wouter Vervecken en Arcia Segers

19.05 Axel, zoon van Agostinho Lopes Valadares en Tinne De Witte

23.10 Luwe, zoon van Davy Verwaest en Pam Dielis

25.05 Mila, dochter van Jan Coemans en Els Van den Maegdenbergh 30.05 Ella, dochter van Pieter Porto-Carrero en Ils Verheyen

Huwelijken

06.06 Amber, dochter van Jos Lauwers en Natalie Nijs

08.09 Jonas Van de Pol (1987) en Tinne Lenaerts (1989)

11.06 Daan, zoon van Jef Van Gauwbergen en Tanja Dickens

15.09 Bart Kempenaers (1972) en Creuza Auxiliadora Medeiros

02.07 Mats, zoon van Bert Schellekens en Joke Breugelmans

(1971)

21.07 Mathijs, zoon van Paul van der Loop en Dorien Faes

28.09 Jonas Wouters (1984) en Inne Dekort (1983)

26.07 Lisa, dochter van Tom Van Steenbergen en Evelien Suply

20.10 Dean de Winter (1969) en Tong Sun (1983)

30.07 Emma, dochter van Kenneth Verheyden en Sofie Van

20.10 Nick Meeuwes (1984) en Evelien Nys (1987)

Hoyweghen

03.11 Bernard Rutten (1984) en Joyce Groen (1993)

09.08 Kobe, zoon van Stijn Wens en Ils Pijpers

10.11 Bruno Leysen (1982) en Debbie Vinck (1988)

14.08 Arwen, dochter van Wout Claessen en Lynn Huysmans

24.11 Jan Ruts (1974) en Jes Van Iseghem (1976)

17.08 Lotte, dochter van Thomas Boogers en Astrid Boenders 18.08 Amelie, dochter van Ludwig Goetelen en Danielle Vanpeel

Overlijdens

20.08 Liv, dochter van Bert Segers en Annemie Van Ceulen

14.09 Anna Wouters (1924)

21.08 Dillen, zoon van Johannes De Paauw en Isabel Segers

16.09 Maria Turelinckx (1946)

22.08 Jayden, zoon van Lesley Kerseboom en Aïsha Stoffels

18.09 Marianne Verhoeven (1957)

23.08 Korneel, zoon van Pieter Stevens en Els Berrens

27.09 Ivonne Van Beers (1940)

24.08 Fenna, dochter van Carl Smets en Mieke Raeymaekers

29.09 Louisa De Wachter (1930)

30.08 Sem, zoon van Jan Van Lieshout en Jennyfer Van Thillo

01.10 August Torfs (1951)

31.08 Névé, dochter van Tycho Neijts en Gitte Segers

03.10 Roger Aerts (1938)

03.09 Linde, dochter van Marc Wuyts en Esther Hamers

14.10 Fred Wouters (1945)

04.09 Aiden, zoon van Robin Hakkens en Eveline Staes

21.10 Anna Broeckx (1926)

05.09 Nora, dochter van Jan Van Hout en Melanie Erpels

24.10 Frans Van Deun (1927)

05.09 Floor, dochter van Steven Gielis en Katrien Theys

24.10 Jeanne Witvrouwen (1922)

07.09 Liam, zoon van David Gökce en Caroline Swaans

25.10 Gust Van Beers (1931)

09.09 Sem, zoon van Inge Daems

28.10 Maria Leysen (1933)

12.09 Dina, dochter van Rafik Belgharbi en Ibtissam Belgharbi

01.11 Aloysia Wouters (1918)

12.09 Mauro, zoon van Nick Vansweevelt en Kim Slootmans

05.11 Louis Thijs (1942)

14.09 Fil, zoon van Tom Vervecken en An Jacobs

05.11 Marcel Van Steenbergen (1936)

17.09 Yenthe, dochter van Gandert Roosen en Marthe Knarren

07.11 Kees Hermans (1924)

17.09 Nell, dochter van Jeroen van der Loop en Femke Hendrickx

08.11 Rik Wouters (1942)

18.09 Zeïnab Oumoe Doumbia, dochter van Mariama Touré

10.11 Clara Raets (1936)

20.09 Matthis, zoon van Koen Roeymans en Suzanne Schreurs

23.11 Emma Gilis (1927)

20.09 Ancelina, dochter van John Paridaans en Yvon Verhoeven

28.11 Jan Kuystermans (1931)

01.10 Lucas, zoon van Henricus van Herk en Bieke Byns 02.10 Kato, dochter van Pieter Lavrysen en Nadia Van der Elst 03.10 Owen, zoon van Jef Janssens en Shana Berings 03.10 Sten, zoon van Dimitri Van Ael en Sarah Meeus 04.10 Matisse, zoon van Larris Hendrickx en Kirsten Lambrechts 04.10 Nena, dochter van Glenn De Proost en Stefanie Vandepaer 05.10 Siebe, zoon van Sietske Wijling

2370 Arendonk magazine, december 2012  

2370 Arendonk magazine, december 2012