2 minute read

Skogfinneforeningen

PÅ BARRIKADENE FOR MINORITETEN

TEKST: RUNE H BJERKE FOTO: STATSSKOG, DAGFINN HOLTET, OSKAR AANMOEN

Da skogfinnene innvandret til Norge fra begynnelsen av 1600-tallet, bosatte de seg etter hvert over hele Østlandet – noen reiste seinere videre til Trøndelag. I åra som fulgte vokste antall etterkommere av de første skogfinnene, og det finnes anslag på at vi i dag teller en halv million i Norge. Det har ikke alltid vært stas å ha røtter i den skogfinske minoriteten, og storsamfunnets undertrykking og assimilering – du skal bli som oss – har gjort at mange tiet om sitt opphav. Skogfinneforeningen ble stifta i januar 2021 for å bidra til å gjøre skogfinnene hørt og sett.

ØNSKER Å FREMME SKOGFINNER

Foreningen jobber for å inkludere alle gamle skogfinske bosettingsområder i det skogfinske fellesskapet. Formålsparagrafen slår fast at vi vil fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette. Vi vil få skogfinnene ut av skapet! Årsmøtet i foreningen i februar 2022 vedtok to resolusjoner: • Vi ber Stortinget sørge for at Norsk Skogfinsk Museum snarest blir sikret et så romslig driftsgrunnlag at institusjonen kan oppfylle sitt formål som kjerneinstitusjon for skogfinnene som nasjonal minoritet, og • Vi ber Språkrådet se nærmere på muligheten for en begynnende revitalisering av skogfinsk språk, etter at dette falt helt ut av den nye Språklova.

NORSK SKOGFINSK MUSEUM

En av de viktigste kampene for skogfinnene de siste åra, har vært å øve press på myndighetene, slik at Norsk Skogfinsk Museum kan bygges opp til å bli et felles kompetanse- og forskningssenter for hele minoriteten. Ingen annen sak har noensinne bidratt til å styrke den skogfinske selvfølelsen mer enn museumssaken. Kulturdepartementet har holdt igjen bevilgede midler, men er endelig i ferd med å åpne pengesekken. Nå skal museet bygges og fylles med innhold. Gjennom Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker Stortinget å få gransket fornorskingspolitikken og urett som er begått overfor urfolk og nasjonale minoriteter i Norge. Det er viktig at skogfinnenes historier og forslag til forsoningstiltak bidrar til å prege rapporten som kommisjonen skal levere sommeren 2023.

MER OM FORENINGEN

Skogfinneforeningen er en medlemsorganisasjon som rekrutterer bredt blant alle som har skogfinsk blod i årene eller som støtter minoritetens sak. Vi er synlige der vi mener at skogfinnene skal være synlige i norsk offentlighet. Vi ønsker å motivere til at det gror fram lokallag i distrikter med skogfinsk bosetting og kulturminner, gjerne ved å etablere kontakt med lokale historielag. Vi ser også gjerne at skogfinsk ungdom finner hverandre i organisasjonsfellesskapet.

VIL DU BLI EN AV OSS OG BIDRA?

Meld deg inn via styrepost@skogfinneforeningen.no Hold deg oppdatert: www.skogfinneforeningen.no