Page 1

panel1.eps 1 08/09/2011 14:50:23

ເມືອງວັງວຽງທີ່ງົດງາມ Stunning Vang Vieng

Looking for outdoor fun? Stay a few days and discover Vang Vieng’s impressive nature and culture while enjoying the thrill of soft and hard adventure activities for the young and young at heart as well as families.

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຄວາມມ່ວນຊືນ ່ ຢູໃ ່ ນຍາມກາງເວັນບໍ? ່ ພຽງແຕ່ທາ່ ນພັກຜ່ອນບໍເ່ ທົາ່ ໃດວັນ ແລະ ຄົນ ້ ຫາ ຄວາມປະທັບໃຈໃນທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍເ່ ພີດເພີນນຳກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຜະຈົນໄພທີເ່ ບົາບາງ ແລະ ຢ່າງທໍລະຫົດອົດທົນ ສຳລັບໄວໜຸມ ່ ສາວ ແລະ ຄອບຄົວໜຸມ ່ ຢູເ່ ມືອງວັງວຽງ.

Vang Vieng has plenty to offer – river tubing, kayaking, rafting, caving, trekking to mountains and waterfalls, mountain biking, rock climbing, ballooning, off-road trike riding and swimming – and the choice keeps locals and foreign residents coming back for more.

ເມືອງວັງວຽງ ມີຫາຼ ຍສິງ່ ຫຼາຍຢ່າງ ທີຢ ່ າກນຳສະເໜີຕນ ່ໍ ກ ັ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົນ ້ ການລ່ອງກົງເບັງ, ການພາຍເຮືອກາຢັກ, ການທ່ຽວຊົມ ແລະ ສຳຫຼວດຖ້ຳ, ການຍ່າງຂຶນ ້ ພູ ແລະ ໄປທ່ຽວນ້ຳຕົກຕາດ, ການຂີລ ່ ດ ົ ຖີບ, ການປີນໜ້າຜາ, ການຂຶນ ້ ນັງ່ ບາລູນຊົມທິວທັດເມືອງວັງວຽງ ແລະ ການລົງຫຼນ ້ິ ນໍາ້ . ທັງໝົດນີ້ ເຮັດໃຫ້ນກ ັ ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢາກຫວນຄືນກັບມາທ່ຽວອີກ.

How about a half-day cultural tour of Vang Vieng Town, and take in its major Buddhist temples: Vat Mahathat, Vat Kang, Vat Sisoumang, and Vat Meuang Xong (Mixay)? Further a field, stop at a handicraft village selling a variety local products created before your eyes.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

You’ll find plenty of registered tour operators offering itineraries, and for those wishing to venture out at their own pace, loads of shops rent bicycles and motorcycles. All this action can build a hearty appetite, and Vang Vieng offers plenty of restaurants serving local and Western dishes. However, for a true taste of Vang Vieng, try some of the local organic produce, which is good for your health and the health of the area’s environment. Outside of restaurants, you can purchase the area’s distinct food at the night market, where you’ll also find a range of local handicrafts.

ຄັນຈັງ່ ຊັນ ້ ລອງມາທ່ຽວແບບວັດທະນະທຳເຄິງ່ ວັນ ຄື: ທ່ຽວຊົມ ຕົວເມືອງວັງວຽງ ແລະ ໃຫວ້ພະຕາມວັດຕ່າງໆ ເຊັນ ່ : ວັດມະຫາທາດ, ວັດກາງ, ວັດສີສມ ຸ ງັ ແລະ ວັດເມືອງຊອງ (ວັດມີໄຊ). ນອກຈາກນີ,້ ຍັງທ່ອງທ່ຽວໄປຕາມກຸມ ່ ບ້ານຫັດຖະກຳ ທີຊ ່ າວບ້ານຂາຍກັບທີ່ ຊຶງ່ ທ່ານເອງກໍເ່ ຫັນການຜະລິດ ດ້ວຍຕາຂອງທ່ານເອງ. ທ່ານຈະພົບພໍ້ ບໍລສ ິ ດ ັ ທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີລ ່ ຖ ໍ າ້ ບໍລກ ິ ານລູກຄ້າ ດ້ວຍລາຍການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆນາໆ ແລະ ສຳລັບບັນດາຜູທ ້ ປ ່ີ ະສົງ ຢາກຮ່ວມກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວທີທ ່ າ້ ທາຍ ຄືການທ່ອງທ່ຽວ ນອກຈາກຕຳລາຄວາມຮູ້ ທີຕ ່ ນ ົ ເອງມີນນ ້ັ ທ່ານກໍສ ່ າມາດເຊົາ່ ລົດຖີບ ແລະ ລົດຈັກ ຕາມຮ້ານຄ້າທົວ ່ ໄປ ແລ້ວຂັບຂີໄ່ ປເລືອ ້ ຍໆ ເພືອ ່ ຊອກຫາ ປະສົບການໃໝ່ໆ.

ກິດຈະກຳທັງໝົດເຫຼາ່ົ ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜມ ູ້ າທ່ອງທ່ຽວກິນເຂົາ້ ແຊບ-ຫິວໄວ ແລະ ຢູເ່ ມືອງວັງວຽງ ກໍມ ່ ຮ ີ າ້ ນອາຫານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີບ ່ ລ ໍ ກ ິ ານ ທັງອາຫານທ້ອງຖິນ ່ ແລະ ອາຫານຕ່າງປະເທດນຳອີກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ ່ າມ ເມືອ ່ ທ່ານໄດ້ຊມ ິ ລົດຊາດອາຫານທ້ອງຖິນ ່ When it comes to spending the night, you’ll find a range of ຂອງເມືອງວັງວຽງແລ້ວ ກໍຄດ ິ ຢາກຈະລອງຊິມອາຫານທີປ ່ ງຸ ແຕ່ງ accommodation from Nam Xong riverside and city-center hotels ມາຈາກພືດຜັກທີປ ່ ກ ູ ຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ປອດສານພິດ ຊຶງ່ ມັນມີ and guesthouses to quieter and more relaxing bungalows and ຄຸນປະໂຫຍດຕໍສ ່ ຂ ຸ ະພາບ ແລະ ທັງເປັນມິດຕໍສ ່ ງ່ິ ແວດລ້ອມນຳອີກ. eco-lodges in nearby rural settings. ນອກຈາກນັນ ້ , ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຊືອ ້ າຫານ ຊຶງ່ ບໍມ ່ ຂ ີ າຍ ຕາມຮ້ານອາຫານທົວ ່ ໄປ ທີຕ ່ ະຫຼາດກາງຄືນໄດ້ ຊຶງ່ ເປັນ ບ່ອນທີທ ່ າ່ ນຈະພົບເຫັນ ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະ ດຖະກຳພືນ ້ ເມືອງ ອງ ທ້ອງຖິນ ່ ນຳອີກ. ກ.

Climb Vang Vieng’s cliffs for the ultimate thrill

Jump into a stunning stunning unde undergrou underground rground nd adventu ad adventure venture re at Vang Vieng’s most important cave, Tham Chang.

ເມືອ ່ ຕອນແລງຄໍາ່ ລົງ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ສະຖານທີ ນທີ່ ພັກເຊົາໄດ້ຢາ່ ງສະດວກສະບາຍ ເພາະມີທພ ່ີ ກ ັ ແຮມ ຕັງ້ ລຽບແຄມແມ່ນຳ້ ຊອງ ແລະ ບັນດາເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມຢູໃ ່ ນເມືອງ ລວມທັງ ບັນດາທີພ ່ ກ ັ ເຊົາ ເປັນຕູບ ູ ແລະ ເຮືອນພັກແບບທຳມະຊາດ ທີງ່ ຽບສະຫງົບ ເໝາະສຳລັບການພັກຜ່ອນຫລາຍກວ່າ, Enjoy a stu nning Vang Vieng cultur al tour by bik ຊຶງ່ ຕັງ້ ຢູບ ່ ລ ໍ ເິ ວນໃກ້ກບ ັ ທຳມະຊາດ. e or foot wit h

For more information, please contact the Visitor Information Center staff.

Relaxing accommodation, stunning river views and outdoor activities is what Vang Vieng is about.

a stop at Vat

Kang.


panel2.eps 1 08/09/2011 14:51:17

ບັນດາຖ້ຳທີ່ສວຍງາມ Stunning Caves

If you enjoy exploring caves, Vang Vieng holds the mother lode. Most are easy to access and many are clustered together, making it simple to see several in a single trip. And all have interesting histories and legends, adding more interest to your visit.

Located some 10 km north of Vang Vieng Town just off Route 13, you’ll find the Ban Tham Xang Group, with Tham Xang (Elephant Cave) at its gateway. While there, take a short hike to Tham Nam (Water Cave), Tham Hoy (Shell Cave), and Tham Loup (Hole Cave).

ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງວັງວຽງ ຈາກເສັນ ້ ທາງ ເລກທີ 13 ທ່ານຈະສາມາດເຫັນບັນດາຖ້ຳ ຢາຍເປັນກຸມ ່ ກ້ອນ ເຊັນ ່ : ຖ້ຳຊ້າງ ຊຶງ່ ຈາກບ່ອນນີ້ ທ່ານສາມາດຍ່າງປ່າຕໍໄ່ ປ ໃນໄລຍະສັນ ້ ໆ ຫາ ຖ້ຳນ້ຳ, ຖ້ຳຫອຍ ແລະ ຖ້ຳຫລຸບໄດ້.

A couple of kilometers south of the Ban Tham Xang Group, stop at the Ban Pha Thao Group and see Tham Pha Thao (Thao Cliff Cave) and Tham Keo (Glass Cave).

ປະມານບໍເ່ ທົາ່ ໃດກິໂລແມັດທາງໃຕ້ຂອງຖ້ຳຊ້າງ ຢຸດແວ່ພກ ັ ຜ່ອນ ຢູບ ່ າ້ ນຜາເທົາ ກໍຈ ່ ະສາມາດແນມເຫັນ ຖ້ຳຜາເທົາ ແລະ ຖ້ຳແກ້ວ ໄດ້ເລີຍ. ເດີນທາງອີກປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງເມືອງວັງວຽງ ຜ່ານບ້ານຫ້ວຍແຍ້ ຕາມເສັນ ້ ທາງ ຈົນກ່ວາຈະເຖິງ ພູອວ ້ົ ແລະ ສາຍນ້ຳແລ້ງ ຊຶງ່ ຊີທ ້ າງໄປຫາ ຖ້ຳຄານ. ຕໍໄ່ ປອີກ 1 ກິໂລແມັດ ກໍຈ ່ ະຜ່ານບ້ານນາທອງ ຊຶງ່ ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຖ້ຳປູຄຳ.

Travel about 3 km southwest of Vang Vieng Town past Houay Nyae Village on the Long Kouang Route until you reach Oua Mountain and Laeng Stream that leads to Tham Khan. Further along, and about 1 km past Nathong Village you’ll find Tham Pou Kham (Golden Crab Cave). C

M

Y

CM

MY

CY

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມມ່ວນຊືນ ່ ກັບການສຳຫຼວດຖ້ຳ ເມືອງວັງວຽງກໍແ ່ ມ່ນບໍເ່ ກີດຂອງຄວາມສຸກນີ້ ເພາະມີ ຖ້ຳຫຼາຍໆແຫ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂົາ້ ເຖິງໄດ້ງາ່ ຍ ແລະ ຢາຍຢູບ ່ ລ ໍ ເິ ວນອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງ ເຮັດໃຫ້ແນມເຫັນ ຫຼາຍຖ້ຳໄດ້ງາ່ ຍໃນເວລາເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຄັງ້ ດຽວ. ບັນດາຖ້ຳມີປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເປັນມາ ທີໜ ່ າ້ ສົນໃຈ ແຕກຕ່າງກັນ ຊວນໃຫ້ຢາກທ່ຽວຊົມ ແລະ ສຳຫຼວດຄົນ ້ ຫາ.

West of Vang Vieng, visit the Pha Pheung (Bee Cliff) Cave Complex, a group of four caverns starring the 70-meter-long Tham Phou Thong, through which the Ka River runs.” And Vang Vieng’s most important cave, sitting south of town near Meuang Xong Village, is Tham Chang (Can’t Walk Cave) named after its waters that, according to legend, were once so cold as to render bathers unable to walk.

ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງວັງວຽງ ໄປຢ້ຽມຊົມຜາເຜິງ້ ທີສ ່ ະຫຼບ ັ ຊັບຊ້ອນກັນເປັນກຸມ ່ ເປັນກ້ອນ ຊຶງ່ ແມ່ນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງຖ້ຳ 4 ແຫ່ງ, ມີຄວາມຍາວ 70 ແມັດ ທີສ ່ ະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍາວ ຂອງຖ້ຳພູທອງ ຊຶງ່ ມີແມ່ນຳ້ ກາໄຫຼຜາ່ ນຖ້ຳ. ຖ້ຳທີມ ່ ຄ ີ ວາມສຳຄັນທີສ ່ ດ ຸ ຂອງເມືອງວັງວຽງ ແມ່ນຖ້ຳຈັງ ຕັງ້ ຢູທ ່ າງໃຕ້ຂອງເມືອງ ແລະ ຢູໃ ່ ກ້ກບ ັ ບ້ານເມືອງຊອງ. ຊືຖ ່ ຳ້ ຈັງນີ້ ແມ່ນຕັງ້ ມາຈາກເຫດການໜຶງ່ ທີເ່ ກີດຂຶນ ້ ໃນອະດີດຜ່ານມາດົນນານ ່ ແມ່ນຳ້ ມີຄວາມເຢືອກເຢັນຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜຄ ູ້ ນ ົ ທີລ ່ ງົ ໄປອາບນ້ຳ ເມືອ ແຂງກະດ້າງ ແລະ ບໍສ ແຂງ ່ າມາດເໜັງຕີງໄດ້.

Tham Chang reveals a wonderland of rock formations on a hillside overlooking Vang Vieng.

CMY

K

B. Tham Xang (Nadao)

Tham Hoy

Ban Nong Bua (Soksay)

Tham Xang Tham Mai Pha

B. Pha Thao

LEGEND

Combine your visit to Tham Khan (Silver Bowl Cave) with water fun in front of nearby Tham Pou Kham (Golden Crap Cave).

To Kasi, Phoukhoun, Luang Prabang and Xieng Khouang

B. Nadao B. Somsinxay (Nadao)

Tham Loup Tham Nam

Village Gas Station

Tham Keo

B. Phoxai

Cave Waterfall 13

Road number 13

B. Vieng Samai Na m

Nam P o

Xo

ng

B. Pakpo

B. Nakhae

13

Tham Lom

Kaeng Nyui Waterfall Kenlon Waterfall

B. Phoudindeng

B. Houay Sa Ngao

ຖ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຂົາ້ ຢ້ຽມຊົມໄດ້ໂດຍບໍມ ່ ພ ີ ະນັກງານນຳທ່ຽວ ແລະ ມີຄາ່ ທຳນຽມໃນການເຂົາ້ ຊົມ ພຽງເລັກນ້ອຍເທົາ່ ນັນ ້ .

For more information on individual caves, please contact the Visitor Information Center staff. Travel to the Ban Tham Xang Cave Group and float through Tham Nam (Water Cave), once the source of an intricate wooden irrigation system.

Tham Khan Hou a y

Pha Ngeun

ng

B. Naduang

Vang Vieng Town

B. Phone Ngeun

B. Nathong Neua B. Nathong Nathon Tai N

Most caves can be visited without a guide, but there is an entrance fee. Accessing some caves requires crossing bridges, which may also charge a toll.

Le

Tham Pou Kham Kha

B. Naboua

Pha Pheung Tham Chang

13

You can find plenty of stunning caves to explore all around Vang Vieng.


panel3.eps 1 08/09/2011 14:53:38

າງໆທີ່ ອາຮາມຕາງໆທ ວັດວາອາຮາມຕ່ ຍັງຮັກສາຄວາມເປັນດັງ້ ເດີມ

Stunning tunning Temples

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Immerse yourself in Vang Vieng’s culture by visiting the town center’s four Buddhist temples, each with its own distinct history and architecture, on a short walking or cycling tour of town.

ຊືນ ່ ຊົມກັບວັດທະນະທຳເມືອງວັງວຽງ ໂດຍການເຂົາ້ ຢ້ຽມຊົມ ແລະ ໃຫວ້ພະ ຢູ່ 4 ວັດ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ສະຖາປະຕິຍະກຳ ຂອງໃຜລາວ ດ້ວຍການຍ່າງ ຫຼື ຂີລ ່ ດ ົ ຖີບ ອ້ອມເມືອງວັງວຽງ.

Begin your cultural adventure at Vat Mahathat in Ban Vang Vieng located in the town’s north. Originally built in 1880 as Vat Siviengxong, the temple was moved to its present location shortly after and renamed Vat Don Hor before today’s title of Vat Mahathat or simply Vat That.

ເລີມ ່ ຕົນ ້ ການພະຈົນໄພທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງທ່ານ ທີວ ່ ດ ັ ມະຫາທາດ ຊຶງ່ ຕັງ້ ຢູທ ່ າງເໜືອຂອງບ້ານວັງວຽງ ຖືກສ້າງຂຶນ ້ ໃນປີ 1880 ຊຶງ່ ແຕ່ກອ ່ ນມີຊວ ່ື າ່ ວັດສີວຽງຊອງ. ແຕ່ຫງັຼ ຈາກຖືກຍົກຍ້າຍ ມາຕັງ້ ຢູ່ ສະຖານທີປ ່ ດ ັ ຈຸບນ ັ ກໍໄ່ ດ້ປຽ່ ນຊືເ່ ປັນວັດດອນຫໍ ກ່ອນທີຈ ່ ະປ່ຽນ ຊືມ ່ າເປັນ ວັດມະຫາທາດ ຫຼື ວັດທາດ ໃນປັດຈຸບນ ັ .

Constructed with money donated by Lord Isan Outhaidesanasongkham, Vat That’s original plans called for a three-room temple with a small stupa inside. However, as the building began, a man named Duangsi suggested to Lord Isan that the temple’s 18 pillars be made of rock.

ວັດທາດນີ້ ສ້າງຂຶນ ້ ມາດ້ວຍເງິນບໍລຈ ິ າກຂອງ ພະຍາອີສານ ອຸໄທເດຊະນະສົງຄາມ ຊຶງ່ ແຜນການກໍສ ່ າ້ ງໃນເບືອ ້ ງຕົນ ້ ແມ່ນມີພຽງ 3 ຫ້ອງ ແລະ ທາດນ້ອຍຢູຂ ່ າ້ ງໃນ. ແຕ່ຍອ ້ ນມີຊາຍຜູໜ ້ ງ່ຶ ມີນາມວ່າ ດວງສີ ຊຶງ່ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພະຍາອີສານ ໃສ່ເສົາຫີນ 18 ເສົາ ຈຶງ່ ຈະເຮັດໃຫ້ສວຍງາມ.

Though Vat Mahathat, with its brick floor and crocodile and dog statues at the stair’s base, suffered damage over the years, the temple was restored in the 1990s with roof ornaments added around the turn of the century. Just south of Vat Mahathat sits the 5,272-sqm Vat Kang in Savang Village. Constructed in 1900 under the patronage of Xieng Tii, Phiaphommaline, Meuan Souvanh, Mr Phoma and Mr Chanphenxay, Vat Kang today houses four monks, 21 novices, and three nuns.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ວັດມະຫາທາດ ມີພນ ້ື ເປັນດິນຈີ່ ແລະ ມີຮບ ູ ປັນ ້ ເປັນຮູບແຂ້ ແລະ ໝານັງ່ ຢູຕ ່ ນ ີ ຂັນ ້ ໄດກໍຕ ່ າມ ຕົວອາຄານກໍໄ່ ດ້ຮບ ັ ຄວາມເສຽຫາຍ ເປ່ເພຫຼາຍ. ຈົນມາເຖິງປີ 1990 ຈຶງ່ ໄດ້ມກ ີ ານປະຕິສງັ ຂອນ ໂດຍການ ປະດັບປະດາຕົບແຕ່ງຫຼງັ ຄາ ດ້ວຍເຄືອ ່ ງເອ້ທມ ່ີ ສ ີ ສ ີ ນ ັ ງົດງາມ ແລະ ປະດັບດ້ວຍຍອດຊໍຟ ່ າ້ ໃໝ່. ທາງໃຕ້ຂອງວັດມະຫາທາດ ມີວດ ັ ແຫ່ງໜຶງ່ ຊື່ ວັດກາງ ທີກ ່ ວມເອົາເນືອ ້ ທີ່ ເຖິງ 5,272 ຕາແມັດ. ວັດນີຖ ້ ກ ື ສ້າງຂຶນ ້ ໃນປີ 1900 ໂດຍການອຸປະຖຳ ຈາກ ຊຽງຕີ, ເພຽພົມມະລິນ, ໝືນ ່ ສະຫວັນ, ທ່ານ ພົມມາ ແລະ ທ່ານ ຈັນເພັງໄຊ. ປັດຈຸບນ ັ ມີ ພະສົງ 4 ອົງ, ສາມະເນນ 21 ອົງ ແລະ ແມ່ຂາວ 3 ອົງ ພັກອາໄສຢູ.່

Vat Sisoumang, in the southern end of Vang Vieng in Ban Vieng Keo, was built in 1944 by a local named Chanthao. Upon his death, ວັດສີສມ ຸ ງັ ຕັງ້ ຢູໃຕ້ສດ ຸ ຂອງເມືອງວັງວຽງ ຢູໃ ່ ນບໍລເິ ວນບ້ານວຽງແກ້ວ. the temple was renamed Vat Thao Sao before it was changed to ວັດໄດ້ຖກ ື ສ້າງຂຶນ ້ ໃນປີ 1944 ໂດຍຊາວບ້ານ ຜູມ ້ ຊ ີ ວ ່ື າ່ ຈັນເທົາ. Sisoumang Temple. ໃນເມືອ ່ ລາວເສຽຊີວດ ິ ກໍເ່ ລີຍປ່ຽນຊືເ່ ປັນ ວັດທ້າວເສົາ ກ່ອນທີຈ ່ ະປ່ຽນ Vat Meuang Xong (Vat Mixay) in Vang Vieng’s southernmost Ban ເປັນ ວັດສີສມ ຸ ງັ ໃນປັດຈຸບນ ັ . Meuang Xong was built in 1889 by Ta Saeng Koum Mane, and was ວັດເມືອງຊອງ ຫຼື ວັດມີໄຊ ອີກວັດໜຶງ່ ທີຢ ່ ໃ ູ່ ຕ້ສດ ຸ ຂອງເມືອວັງວຽງ. originally named Vat Khoua Phane. However, once the French colonialists left, the name was changed to its present Vat Meuang Xong. ຖືກສ້າງຂຶນ ້ ໃນປີ 1889 ຢູບ ່ າ້ ນເມືອງຊອງ ໂດຍ ຕາແສງ ກຸມມານ ຊຶງ່ ແຕ່ກອ ່ ນ ແມ່ນຊື່ ວັດຂົວພານ. ຫຼງັ ຈາກພວກລ່າເມືອງຂຶນ ້ ຝຣັງ່ ໜີໄປ ກໍໄ່ ດ້ປຽ່ ນຊືມ ່ າເປັນ ວັດເມືອງຊອງ ຈົນເຖິງປັດຈຸບນ ັ . To bus station & market and direction Kasi, Phoukhoun, Luang Prabang & Xieng Khouang

LEGEND i

Khampaseuth Hotel

B. Houay Sangao

Tourist Information Centre Village Hotel or Resort Hospital

$

Bank Gas Station

ATM

ATM Bridge Temple Phou Angkham Hotel

Post Office

13

To B. Naduang (4km) & Kaeng Nyui Waterfall (6km)

Road number 13

D’Rose Resort Vat Mahathat

B. Vang Vieng

Tubing

BCEL $

pavilion The ground g roundss of 100-y 100-year-old, ld, cobble ccobblestone obblestone Vat Kang house a pavilio vilion n with with golden golden Buddha Buddha statues ues in i various ious postures grounds

ATM

B. Phonpheng 13

Night Market

Vansana Hotel

B. Savang Inthira Hotel ATM

Ban Sabai Bungalows

a Hou

i $

Agriculture Promotion Bank

ATM

yL

en

The Elephant Crossing Hotel

g

Please dress appropriately when entering the vats. For more information on individual temples, please contact the Visitor Information Center staff. ກະລຸນາແຕ່ງກາຍສຸພາບແລະເໝາະສົມໃນເວລາເຂົາ້ ວັດ. ຂໍມ ້ ນ ູ ເພີມ ່ ເຕີມກ່ຽວກັບວັດ ແຕ່ລະແຫ່ງນັນ ້ ໃຫ້ພວ ົ ພັນນຳພະນັກງານຫ້ອງຂໍມ ້ ນ ູ ຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ.

Former runwa ay

Nam Xong

Vat Kang

ATM

B. Houay Nyae

Thavonsouk Resort Villa Nam Song

B. Vieng Keo Vat Sisoumang Villa Vangvieng River Side Thavisouk Hotel & Resort Vat Meuang Xong (Vat Mixay)

B. Meuang Xong 13

To Vientiane

Vang Vieng Resort

Tham Chang

Colorful murals cover the walls of Vat Mahathat in northern Vang Vieng.


panel4.eps 1 08/09/2011 14:54:19

ບັນດານ້ຳຕົກຕາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ

Stunning Waterfalls

Take a spin on the Kaeng Nyui Waterfall loop and marvel at cascades that have been plunging over Vang Vieng’s limestone karsts for millions of years, visit the traditional village of Ban Naduang, and enjoy a relaxing swim in one of Nam Lao Stream’s water holes.

Located east of Vang Vieng Town, the Kaeng Nyui Waterfall group consists of three cataracts: Kenlon’s five-meter tumble into a pleasant swimming pool, Kaeng Nyui’s 34-meter drop into a fine mist, and the inaccessible Kaeng Nyeang. Kick off your Kaeng Nyui tour on a rented bicycle or motorcycle from Vang Vieng, or arrange a tuk-tuk or van, and head to the northern end of the old airstrip, where an eastbound road travels some 4 km to Ban Naduang, a village of about 750 Khmu and Tai ethnics who act as caretakers of the falls and trails, and charge a small entrance fee.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

From Ban Naduang, continue 1,400 meters to a right-hand turn, and follow this track for about 900m to the parking area and walking trail to the waterfalls. A 400-meter stroll leads to Kenlon Waterfall and swimming hole, and a further 400-meter along the stream ends at Kaeng Nyui’s magnificent chute. On your return trip, stop for a rest at Ban Naduang, purchase some local delicacies from the food stalls, and enjoy a picnic alongside the stream. Remember, Ban Naduang villagers constructed the paths and bridges you’ll take to reach the falls, and they manage the picnic area and surrounding nature reserve. A portion of the small fee they collect goes into a management and village development fund.

K

ໃຊ້ເວລາວົນໄປວຽນມາຕາມແກ້ງຍຸຍ ້ ແລະ ພົບກັບຄວາມປະຫຼາດໃຈຂອງນ້ຳຕົກຕາດ ທີໄ່ ດ້ຮບ ັ ການຂະໜານນາມວ່າ ຫີນລ້ານໆປີ ຖືກຊຸກຊ້ອນໄວ້ຢໃ ູ່ ຕ້ນຳ້ ຊອງ, ການຢ້ຽມຊົມບ້ານບູຮານເກົາ່ ແກ່ແລະດັງ້ ເດີມ ຂອງບ້ານນາດ້ວງ ແລະ ເພີດເພີນກັບການລົງຫຼນ ້ິ ນ້ຳ ຢູໜ ່ ງ່ຶ ໃນບັນດາແມ່ນຳ້ ທີເ່ ປັນຂຸມ ຂອງປະເທດລາວ.

ກຸມ ່ ນ້ຳຕົກແກ້ງຍຸຍ ້ ປະກອບມີນຳ້ ຕົກຕາດໃຫຍ່ 3 ແຫ່ງ ຄື: ນ້ຳຕົກແກ່ນຫລ້ອນ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມສູງ ເຖິງ 5 ແມັດ ໄຫຼຕກ ົ ໃສ່ອາ່ ງນ້ຳ ອັນເໝາະສົມ ແກ່ການລົງອາບ ຫຼື ລອຍໄດ້. ຕໍມ ່ າແມ່ນ ນ້ຳຕົກແກ້ງຍຸຍ ້ ທີສ ່ ງູ ເຖິງ 34 ແມັດ ໄຫຼຕກ ົ ໃສ່ພນ ້ື ເຮັດໃຫ້ເກີດອາຍໝອກ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນ ແກ້ງເຍືອງ ທີຍ ່ ງັ ບໍສ ່ າມາດເຂົາ້ ເຖິງໄດ້. ເລີມ ່ ອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕາດແກ້ງຍຸຍ ້ ດ້ວຍການເຊົາ່ ລົດຖີບ ຫຼື ລົດຈັກ ຂັບຂີອ ່ ອກໄປນອກເມືອງ ຫຼື ຈະເໝົາລົດຕຸກໆ ຫຼື ເຊົາ່ ລົດຕູ້ ຂັບຂີຂ ່ ນ ້ຶ ເໜືອສຸດຂອງເດີນ ່ ບິນເກົາ່ ຊຶງ່ ເປັນເສັນ ້ ທາງໄປຫາ ບ້ານນາດ້ວງ ປະມານ 4 ກິໂລແມັດ ຊຶງ່ ມີ ເຜົາ່ ຂະມຸ ແລະ ເຜົາ່ ໄຕ ອາໃສຢູ່ ປະມານ 750 ຄົນ ແລະ ພວກເຂົານີເ້ ອງ ເປັນຜູຮ ້ ກ ັ ສາ ນ້ຳຕົກຕາດ ແລະ ເຮັດເສັນ ້ ທາງເຂົາ້ ໄປ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ ທຳນຽມ ເລັກນ້ອຍໃນການຜ່ານເຂົາ້ ໄປຫາແຫຼງ່ ທ່ອງທ່ຽວ. ເດີນທາງຕໍໄ່ ປຈາກບ້ານນາດ້ວງ ປະມານ 1,400 ແມັດ ແລ້ວລ້ຽວຂວາ. ສືບຕໍເ່ ດີນທາງໄປອີກປະມານ 900 ແມັດ ກໍຈ ່ ະເຖິງລານຈອດລົດ ແລະ ລົງຍ່າງເຂົາ້ ໄປຫານ້ຳຕົກຕາດ ພຽງແຕ່ 400 ແມັດ ກໍຈ ່ ະເຖິງ ນ້ຳຕົກຕາດແກ່ນລ້ອນ ແລະ ຂຸມນ້ຳ. ສາຍນ້ຳນຳທາງຕໍໄ່ ປອີກ 400 ແມັດ ພວກເຮົາກໍຈ ່ ະໄປເຖິງ ຕາດແກ້ງຍຸຍ ້ ທີສ ່ ວຍສົດງົດງາມ. ໃນເວລາເດີນທາງກັບນັນ ້ , ໃຫ້ພກ ັ ຜ່ອນຢູບ ່ າ້ ນນາດ້ວງ ເພືອ ່ ຊືອ ້ າຫານສຳລັບກິນເຂົາ້ ແບບປິກນິກ (ກິນເຂົາ້ ປ່າ) ຈາກຮ້ານອາຫານແຄມແມ່ນຳ້ . ທ່ານຄວນນຶກເຖິງວ່າ ຊາວບ້ານນາດ້ວງ ເປັນຜູສ ້ າ້ ງທາງ ແລະຂົວຕ່າງໆ ເພືອ ່ ເຂົາ້ ໄປຫາແຫຼງ່ ທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງການຈັດສັນ ບ່ອນພັກຜ່ອນ ກິນເຂົາ້ ແລະ ທຳມະຊາດອ້ອມແອ້ມ. ສະນັນ ້ , ການທີທ ່ າ່ ນຈ່າຍຄ່າ ທຳນຽມພຽງເລັກນ້ອຍ ກໍເ່ ປັນການປະກອບສ່ວນ ເຂົາ້ ໃນກອງທຶນ ພັດທະນາຂອງບ້ານຂອງພວກເຂົາ. Kaeng Nyui plu nges some 30 meters off a cliff

The short hike along the Kaeng Nyui Waterfall loop follows the Houay Nyui and Nam Lao Streams.

ed. Please dress modestly while swimming, and nude bathing is strictly prohibited. There is no overnight camping, and the site closes at sunset. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດຕ່າງໆ ໃຫ້ພົວພັນນຳພະນັກງານຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສອບຖາມຫາແຜ່ນພັບໂຄສະນານ້ຳຕົກຕາດແກ້ງຍຸ້ຍ.

For more information on the falls, please contact the Visitor Information Center staff and ask for a copy of the brochure “Kaeng Nyui Waterfall”.

Cap your stunning adventure on the Kaeng Nyui loop in Kenlon Waterfall’s basin.

just east of Van g Vieng.


panel5.eps 1 08/09/2011 14:56:31

ດແລະທຳມະຊາດ ະບດແລະທຳມະຊາ ຊົນນະບົ ທີສ ່ ວຍສົດງົດງາມ

unning Rurall Se Stunning Serenity

Embark on a pleasant pedal or casual motorbike ride through the rural surroundings of northern Vang Vieng with plenty to see and do along the way.

ເລີມ ່ ຕົນ ້ ທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍການຂີລ ່ ດ ົ ຖີບ ຫຼື ລົດຈັກ ແບບສະບາຍ ຜ່ານທຳມະຊາດທາງເໜືອຂອງເມືອງວັງວຽງ ທີສ ່ າມາດເຫັນຄວາມສວຍງາມ ຂອງທຳມະຊາດ ຢ່າງເຕັມຫູເຕັມຕາ ແລະ ມີຫາຼ ຍສິງ່ ຫຼາຍຢ່າງ ທີສ ່ າມາດເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆນາໆ ຕະຫຼອດເສັນ ້ ທາງທ່ອງທ່ຽວ.

The 20-plus km roundtrip tour along Route 13 mostly follows the Nam Xong River as the river and road weave their way through flat rice plains with massive limestone cliffs serving as the back drop.

ການເດີນທາງໄປ-ກັບ ທີເ່ ກີນກ່ວາ 20 ກິໂລແມັດ ຕາມເສັນ ້ ທາງ ເລກທີ 13 ເໜືອ ນັນ ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຕາມລຳນ້ຳຊອງ ທີໄ່ ຫຼຄດ ົ ລ້ຽວ ລຽບເລາະຕາມເສັນ ້ ທາງ ຜ່ານທົງ່ ນາຂອງຊາວບ້ານ ທີມ ່ ພ ີ ເູ ຂົາໃຫຍ່ ຕັງ້ ຢູກ ່ າງ ສູງຊັນເປັນໜ້າຜາທີໃ ່ ຫຍ່ໂຕມະໂຫລານ ເບິງ່ ເໝືອນກັບວ່າ ເປັນກຳແພງທຳມະຊາດ.

The ride kicks off at KM 158 and within a kilometer at Ban Phoudindeng, take a left to visit the Organic Farm and its café. Back on the highway, stop for a glimpse of tiny Vat Poklamai at Ban Pakpo just before KM 161 before a stop at the Po River Bridge, where you can wade in its cool waters and have a refreshment at the roadside stall. Just past the bridge on the right is an alternative route to the Kaeng Nyui Waterfall. But for those continuing north, you’ll find Vat Vieng Samai and the Ethnic School on the left-hand side of the road between KM 162-163.

C

M

Continue north to KM 166, where the Nam Xong borders the road, cross a small bridge, and at Vat Ban Sok Sai, you’ll find a trail veering to the left through rice fields. Follow the trail to a walking bridge and the gateway to Keo and Mai Pha Thao Caves around Ban Pha Thao.

Y

CM

MY

Return to Route 13 and continue north past Vat Boua and Vat Vimok Khathan at Ban Nadao (KM 167-168), cross Houay Nampat Stream before taking a left at KM 169 and the road to the Ban Tham Xang Cave Group and the starting point for kayaking trips downriver.

CY

ການເດີນທາງເລີມ ່ ຕົນ ້ ທີ່ ກິໂລແມັດ ທີ 158 ແລະ ເດີນທາງຕໍໄ່ ປອີກ ປະມານ 1 ກິໂລແມັດ ລ້ຽວຊ້າຍທີບ ່ າ້ ນພູດນ ິ ແດງ ເພືອ ່ ຢ້ຽມຊົມ ການປູກຜັກທຳມະຊາດປອດສານພິດ ແລະ ນັງ່ ພັກຜ່ອນດືມ ່ ກາເຟ ປອດສານພິດນຳອີກ. ຫຼງັ ຈາກນັນ ້ , ເຂົາ້ ມາຄືນຕາມທາງໃຫຍ່ ແລະ ແວ່ຈອດລົດ ສັງເກດເບິງ່ ວັດໂປກລະໄມ ທີແ ່ ນມເຫັນໄກໆ ຢູບ ່ າ້ ນປາກເປາະ ກ່ອນ ກິໂລແມັດທີ 161 ແລະ ກ່ອນຈອດລົດ ຢູຂ ່ ວ ົ ນ້ຳເປາະ ຊຶງ່ ເປັນບ່ອນທ່ານສາມາດລົງລອຍນ້ຳເຢັນໆ ແລະ ພັກຜ່ອນດືມ ່ ນ້ຳແລະກິນອາຫານຫວ່າງ ຕາມຮ້ານຂາຍເຄືອ ່ ງແຄມທາງ. ພຽງແຕ່ຂາ້ ມຂົວໄປເລັກນ້ອຍ ກໍສ ່ າມາດແນມເຫັນເສັນ ້ ທາງ ເຂົາ້ ໄປຕາດແກ້ງຍຸຍ ້ ຢູທ ່ າງຂວາມື. ສຳລັບຜູທ ້ ຈ ່ີ ະເດີນທາງຕໍໄ່ ປ ທາງເໜືອ ທ່ານຈະແນມເຫັນວັດວຽງສະໄໝ ແລະ ໂຮງຮຽນຊົນເຜົາ່ ຢູດ ່ າ້ ນຊ້າຍມື ລະຫວ່າງ ກິໂລແມັດທີ 162-163. ສືບຕໍເ່ ດີນທາງຂຶນ ້ ເໜືອຫາກິໂລແມັດທີ 166 ບ່ອນທີນ ່ ຳ້ ຊອງໄຫຼລອດ ຜ່ານຂົວນ້ອຍ ແລະ ຢູທ ່ າງຊ້າຍມື ທ່ານຈະແນມເຫັນຄວາມສວຍງາມ ຕາມເສັນ ້ ທາງຜ່ານທົງ່ ນາຂອງປະຊາຊົນ. ຍ່າງຜ່ານຂົວແລະເຂົາ້ ໄປຫາ ຖ້ຳແກ້ວ ແລະ ຖ້ຳຜາເທົາ ໃກ້ໆກັບບ້ານຜາເທົາ.

ກັບຄືນຕາມເສັນ ້ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ໄປຕໍທ ່ າງເໜືອ ກໍຈ ່ ະຜ່ານ ວັດບົວ ແລະ ວັດວີໂມກຄະທານ ຂອງບ້ານນາດາວ (ກິໂລແມັດ ທີ 167-168), ຂ້າມຫ້ວຍປາດໄປ ກ່ອນຈະລ້ຽວຊ້າຍ ທີ່ ກິໂລແມັດ On the ride back, turn east at Km 158 to the “Water Fun Park”, a ທີ 169 ແລະ ໄປຕາມທາງຈົນເຖິງບ້ານຖ້ຳຊ້າງ ເພືອ ່ ລົງພາຍເຮືອກາຢັກ stop on the river tubing run, where you can ride zip lines over the Nam Xang to plunge into the cool river or sit at the bar for a ລ່ອງຕາມນ້ຳຊອງ. refreshing drink before the short ride back to town. ເວລາເດີນທາງກັບຄືນ ໃຫ້ລຽ້ ວຕາມທາງຕາເວັນອອກທີ່ ກິໂລແມັດ ທີ 158 ເຂົາ້ ໄປສວນສະໜຸກທາງນ້ຳ ຊຶງ່ ສາມາດລົງລອຍກົງເບັງ Most caves can be visited without a guide, but villages charge ລ່ອງລົງມາຕາມລຳນ້ຳຊອງ ຫຼື ຈະເລືອກນັງ່ ພັກຜ່ອນ an entrance fee to upkeep the area. Accessing some caves ່ ເຄືອ ່ ງດືມ ່ ເຢັນໆ ກ່ອນຈະອອກເດີນທາງກັບ. requires crossing bridges, which also charge a toll. When inside ດືມ the caves, please be careful as the wet floor can get ຖ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຂົາ້ ຢ້ຽມຊົມໄດ້ໂດຍບໍມ ່ ພ ີ ະນັກງານນຳທ່ຽວ ແລະ slippery…and don’t forget your torch as some caves are not well lit. ມີຄາ່ ທຳນຽມໃນການເຂົາ້ ຊົມ ພຽງເລັກນ້ອຍເທົາ່ ນັນ ້ ເພືອ ່ ການຮັກສາ s. paddie rice of plenty Route 13 north passes ອະນາໄມ. ມີບາງຄັງ້ ທີຕ ່ ອ ້ ງໄດ້ຍາ່ ງຜ່ານຂົວ ສະນັນ ້ ກໍຕ ່ ອ ້ ງໄດ້ເສຍຄ່າ A cycle or motor scooter ride along ຂ້າມຂົວເຊັນ ່ ກັນ. ເມືອ ່ ເຂົາ້ ໄປໃນຖ້ຳ ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເພາະພືນ ້ ຖ້ຳ ປຽກຊຸມ ່ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ມນ ່ື ລົມ ້ ແລະ ກໍຄວນຖືໄຟສາຍພົກພາ ຕິດຕົວຕະຫຼອດເວລາຢູໃ ່ ນຖ້ຳ.

CMY

K

B. Nadao

B. Tham Xang (Nadao) Tham Hoy

To Kasi, Phoukhoun, Luang Prabang & Xieng Khouang t am

Ho

Kayaking

Tham Loup Tham Xang

ua

pa

yN

B. Somsinxay (Nadao)

Tham Nam

For more information on sites along this circuit, please contact the Visitor Information Center staff.

B. Nong Bua (Soksay) To Ban Nakhae (bicycle and motorbike only)

Tham Mai Pha Thao

B. Pha Thao Tham Keo

Much of the tour in Vang Vieng’s northern environs follows the Nam Xong River.

LEGEND

B. Phoxa Phoxai

Village Gas Station Bus Station Bridge

13

Cave Hotel or Resort Road number 13

B. Vieng Samai

To Kaeng Nyui Waterfall (alternative access via Ban Nakhae)

m

Po

B. Pakpo Na

13

Phalay Resort

B. Phoudindeng Organic Farm Water Fun Park Tham Lom Pha Daeng Resort

Vang Vieng District Tourist Office

Market

B. Houay Sa Ngao

To Vang Vieng town

VangViengNorth Caption: There are plenty of places to stop as you tour the stunning rural serenity north of Vang Vieng


panel6.eps 1 08/09/2011 14:57:11

ນໄພທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ຈນໄພທໜ ຽວພະຈົ ການທ່ອງທ່ຽວພ ແລະ ປະທັບໃຈ

Stunning ng A Adventures dventures

Get active, try new things, and enjoy the thrill of ຕ້ອງເປັນຄົນແຂງແຮງ, ມັກທົດລອງສິງ່ ໃໝ່ໆ ແລະ soft and hard adventure activities in Vang Vieng, ເພີດເພີນກັບຄວາມຕືນ ່ ເຕັນ ້ ຈາກກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ where the choices are almost endless. ແບບພະຈົນໄພພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼື ຢ່າງທໍລະຫົດອົດທົນ, ທັງໝົດນີ້ ບໍມ ່ ສ ີ ງ່ິ ໃດທີທ ່ າ່ ນຈະເຮັດບໍໄ່ ດ້ຢເູ່ ມືອງວັງວຽງ. ກິດຈະກຳທີເ່ ປັນທີນ ່ ຍ ິ ມ ົ ທີສ ່ ດ ຸ ແມ່ນ ການພະຈົນໄພລ່ອງກົງເບັງ ຢູລ ່ ຳນ້ຳຊອງ. ເປັນພຽງທຳມະດາ ແລະ ງ່າຍດາຍ ທີຈ ່ ະເຂົາ້ ຮ່ວມ ກິດຈະກຳດັງ່ ກ່າວ ເພາະຜູປ ້ ະກອບການທຸລະກິດທຸກໆພາກສ່ວນ ັ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ບໍວ ່ າ່ ທ່ານຈະເລືອກໃຊ້ການບໍລກ ິ ານ Kayaking and rafting are another pair of hits, with registered tour ຈະໄດ້ຮບ ຂອງໃຜກໍຕ ່ າມ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາມີສນ ັ ຍາຜູກພັນນຳກັນ companies offering trips from a half-day to two days or more. ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດນີ.້ With 17 caves in the area, you’ll find plenty of caverns to ກິດຈະກຳທີເ່ ປັນທີນ ່ ຍ ິ ມ ົ ຕໍມ ່ າ ແມ່ນ ການພາຍເຮືອກາຢັກ ແລະ explore, and many are managed by the local communities, so ການລ່ອງແກ້ງຢູຕ ່ າມລຳນ້ຳຊອງ ຊຶງ່ ມີບນ ັ ດາບໍລສ ິ ດ ັ ທ່ອງທ່ຽວ your fee directly benefits the villagers. ຫ້າງຫາກະກຽມອຸປະກອນໄວ້ຄອຍຖ້າບໍລກ ິ ານລູກຄ້າປະເພດນີ້ Trekkers will find tour companies operating a range of guided ບໍວ ່ າ່ ຈະເປັນລາຍການໄລຍະສັນ ້ ເຄິງ່ ວັນ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ 2 ວັນກໍຕ ່ າມ. expeditions along mountain trails, or you can enjoy self-guided ບັນດາຖ້ຳທັງ 17 ແຫ່ງ ຂອງເມືອງວັງວຽງ ກໍພ ່ ຽງພໍ ສຳລັບ ບັນດາ walking tours closer to Vang Vieng town. ນັກສຳຫຼວດຖ້ຳທັງຫຼາຍ. ຖ້ຳເຫຼາ່ົ ນີ້ ແມ່ນຖືກອະນຸລກ ັ ແລະ ຮັກສາ Plenty of shops around town rent mountain bikes and motorໂດຍຄົນທ້ອງຖິນ ່ . ສະນັນ ້ , ການເກັບຄ່າທຳນຽມພຽງເລັກນ້ອຍ cycles for self-exploring Vang Vieng’s trails, or sign up for an ໃນການເຂົາ້ ຊົມ ກໍເ່ ປັນເລືອ ່ ງທຳມະດາ ທີພ ່ ວກເຂົາຄວນໄດ້ຮບ ັ organized trip. ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ. Rock climbers of all abilities will find plenty of cliffs to tackle, ບັນດານັກຍ່າງທົນທັງຫຼາຍ ກໍຈ ່ ະໄດ້ພບ ົ ກັບການບໍລກ ິ ານທ່ອງທ່ຽວ with Green Discovery and Adam’s Climbing School offering ິ ດ ັ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື rock-climbing excursions up some 98 climbing routes on eight ທຳມະຊາດ ຕາມພູຜາເມືອງວັງວຽງ ຂອງບັນດາບໍລສ ສາມາດເຂົາ້ ປ່າດ້ວຍຕົນເອງຢູບ ່ ລ ໍ ເິ ວນໃກ້ໆໄດ້. crags around Vang Vieng.

The hottest activity is tubing with a group down the Nam Xong. It’s easy to sign on and all businesses benefit regardless of which company you choose due to a cooperative agreement.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Whatever your choice of adventure, Vang Vieng is where to make it happen, and it’s worth spending a few more days in the area for thrill-seekers of all levels to get your adrenaline pumping while having the time of your life.

K

ບັນດານັກປີນຜາທີແ ່ ຂງແຮງທັງຫຼາຍ ກໍຈ ່ ະໄດ້ນຳໃຊ້ທກ ຸ ປະສົບການທີມ ່ ີ ຮ່ວມກັບ ບໍລສ ິ ດ ັ ກຣີນດິສໂຄບເວີຣີ ແລະ ໂຮງຮຽນອາດາມ ສອນປີນ ໜ້າຜາ, ທ່ານຈະໄດ້ສຳພັດກັບເສັນ ້ ທາງປີນຜາທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນໜຶງ່ ຂອງ 98 ເສັນ ້ ທາງປີນ, ຊຶງ່ ເປັນເສັນ ້ ທາງທີນ ່ ອນຢູໃ ່ ນຜາ 8 ແຫ່ງ ອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງວັງວຽງ. ບໍວ ່ າ່ ທ່ານຈະເລືອກການທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈົນໄພ ຫຼື ອັນໃດກໍຕ ່ າມ, ເມືອງວັງວຽງ ແມ່ນເປັນບ່ອນທີສ ່ າມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທກ ຸ ຢ່າງ ແລະ ຄຸມ ້ ຄ່າທີສ ່ ດ ຸ ໃນການໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນຫຼາຍໆວັນຢູທ ່ ນ ່ີ ້ີ ແລະ ສຳລັບ ຜູທ ້ ຊ ່ີ ອກຫາຄວາມຕືນ ່ ເຕັນ ້ ທຸກລະດັບ ໃນການເຮັດໃຫ້ຫວ ົ ໃຈເຕັນ ້ ແຮງ ແລະ ຖີນ ່ ນ ້ັ ເຮັດໃຫ້ມຄ ີ ວາມສຸກ ໃນແຕ່ລະວັນ. ບໍລສ ິ ດ ັ ທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູເ່ ມືອງວັງວຽງ ມີການບໍລກ ິ ານທ່ອງທ່ຽວ ແບບພະຈົນໄພແບບເລັກນ້ອ ້ ຍ ແລະ ແບບທໍລະຫົດອົດທົນ.

Caving is king aroun around d Vang Vang Vieng. Vieng. Caving Thrill seekers can clamber up Vang Vieng’s cliffs.

Many registered tour operators in Vang Vieng offer safe soft or hard adventures. res. For more information, please contact the Visitor Information Center staff. ຂໍມ ້ ນ ູ ເພີມ ່ ເຕີມນັນ ້ , ສາມາດຕິດຕໍພ ່ ະນັກງານຫ້ອງຂໍມ ້ ນ ູ ຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ.

Tackle the rapids on a kayaking tour. is about.

Vang Vieng Tourist Information Center Panels  

Vang Vieng information provided by the Lao National Tourism Authority

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you