Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Page 1

2013

Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer?


Det nye StatoilHydro-bygget p책 Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim


Forord

B

yggevaremarkedet er et omfattende marked som består av de aller fleste produkter som skal bygges inn i bygninger og anlegg, alt fra trevirke, betong, stål, isolasjonsprodukter, bjelker, dører, vinduer, VVS-produkter.

Etter 01.07.2013 blir det endring i reglene som regulerer produktdokumentasjon av byggevarer, som følge av implementereringen av den nye byggevareforordningen. Byggevareforordningen kommer til å erstatte byggevaredirektivet, som ble implementert i byggteknisk forskrift i 1995. Hvordan skal egenskapene til disse produktene dokumenteres og deklareres? Må jeg CE-merke byggevarene mine? Hva skal jeg se etter som importør eller distributør? Denne orienteringen gir deg svar på sentrale spørsmål rundt den nye byggevareforordningen og det nye nasjonale kravet til dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merket. Med implementeringen av byggevareforordningen settes det et klart skille mellom CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer. Mens markedsføring av CE-merkede byggevarer reguleres av byggevareforordningen, reguleres markedsføring av byggevarer som ikke er CE-merket på nasjonalt nivå i en ny forskrift. Denne orienteringen fremstiller på en forenklet måte de nye reglene for omsetning av byggevarer i Europa og i Norge. Den er rettet mot produsenter, importører og distributører slik at de skal være kjent med sine forpliktelser. Prosjekterende og entreprenører vil også få nødvendige opplysninger for å kunne velge de riktige produktene, slik at de tekniske kravene til byggverk som er fastsatt i byggteknisk forskrift kan oppfylles. Du finner også nyttig informasjon på våre nettsider http://www.dibk.no/no/Tema/Produkter/ God lesning!

3


01

Forord 3 Helt grunnleggende om produktdokumentasjon av byggevarer 6 1.1 Hva er en byggevare? 6 1.2 Produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon 6 1.3 Krav til byggevarer og krav til byggverk 6 1.4 Bærekraftighet: Nytt grunnleggende krav 6

CE-merking og ytelseserklæring etter 01.07.2013 02 Obligatorisk 2.1 Obligatorisk CE-merking for mange byggevarer 2.2 Obligatorisk ytelseserklæring om CE-merking 03 Nærmere 3.1 Hva betyr CE-merkingen? 3.2 Hvordan skal jeg påføre CE-merkingen? 3.3 Hva gjør jeg når mitt produkt er dekket av flere EU-direktiver/forordninger? forpliktelser for markedsaktører 04 Felles 4.1 Felles forpliktelser for alle ledd 4.2 Samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet

8 9 10 14 15 15 16 18 19 21

forpliktelser 05 Produsentens 5.1 Produsentens rolle

22 23 5.2 De ulike trinn for å markedsføre en byggevare 23 5.3 Identifisere alle EU-direktiver/forordninger som gjelder for byggevaren 23 5.4 Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard 23 5.5 Se etter krav til byggevaren som beskrevet i den harmoniserte standarden 23 5.6 Sjekke om standarden åpner for nasjonale tillegg 24 5.7 Europeisk teknisk vurdering der det ikke finnes harmoniserte produktstandard 24 5.8 Utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen 24 5.9 Sikre produksjonskontroll i fabrikk 25 5.10 Der det er nødvendig, sørg for at et teknisk kontrollorgan involveres 25 5.11 Hvilke tredjepartsorganer skal jeg ta kontakt med? 26 5.12 Hvilke egenskaper skal produsenten deklarere? 26 5.13 Utarbeide ytelseserklæringen og CE-merke produktene 26 5.14 Angivelse av farlige stoffer 26 5.15 Utarbeide anvisninger og sikkerhetsinformasjon 27 5.16 Oppbevare den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen i 10 år 27

for importør/distributør 06 Forpliktelser 6.1 Større ansvar til importør og distributør 6.2 Hvem er importør og hvem er distributør? 6.3 Importørens forpliktelser 6.4 Distributør 6.5 Tilfeller der importør/distributør sammenlignes med produsent regler gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket? 07 Hvilke 7.1 Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer

30 31 31 31 31 31

7.2 Hovedelementer til dokumentasjonskravet

32 33 33

Vedlegg I modell for ytelseserklæringen

35


Innhold

Nye Bjørvika Foto: Laila Meyrick/Velour.no


01

Helt grunnleggende om produktdokumentasjon av byggevarer


1.1

Hva er en byggevare

Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Varer som er en del av et større system (brannsikring- eller ventilasjonssystemer) anses også som en byggevare. Byggesett som byggmoduler og prefabrikerte våtrom er også byggevarer.

1.2

Produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon

Alle byggevarer skal ha produktdokumentasjon som dokumenterer hvilke egenskaper og ytelser en byggevare har. Produktdokumentasjonen er noe annet enn den tekniske dokumentasjonen. Hva er forskjellen mellom de to? Den tekniske dokumentasjonen er grunnlaget for produktdokumentasjon. Den består av rapporter fra blant annet innledende typeprøving, beregninger, og beskrivelse av byggevarer. Den tekniske dokumentasjonen eies av produsent, og det er ikke meningen at den skal sirkulere med byggevaren. Den skal imidlertid være tilg jengelig for Direktoratet for byggkvalitet, som er tilsynsmyndigheten for byggevarer i Norge. Produktdokumentasjon er en fremstilling av informasjon om produktets egenskaper og ytelser, og produktets samsvar med krav som settes til byggevarer. Denne skal ledsage byggevaren. Ytelseserklæring (se del 2) og CE-merking (jf. del 2 og 3) er eksempel på produktdokumentasjon.

1.3

reguleres av de tekniske krav til byggverk (jf. byggteknisk forskrift, TEK). Det er derfor ingen garanti for at et produkt som omsettes i utlandet eller i Norge kan brukes i et byggverk. De ansvarlige i byggesaken skal påse at byggevarens egenskaper og ytelse er slik at de tekniske krav til byggverket, som er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK), blir oppfylt.

1.4

Bærekraftighet: Nytt grunnleggende krav

Med Byggevareforordningen innføres et nytt krav: Bærekraftighet, dvs. bruk av miljøvennlige materialer i byggverk, slik at materialer og deler i byggverk skal kunne brukes på nytt eller gjenvinnes etter riving. Hvordan skal jeg forholde meg til det kravet? Nok en gang må man skille mellom krav til byggevarer og bruk av krav til byggverk. Når det gjelder krav til byggevarer (omsetning), legger byggevareforordningen til rette for at det skal tas hensyn til bærekraftighet. Når det gjelder krav til byggverk vil byggteknisk forskrift etter hvert revideres for å ta hensyn til dette kravet.

Krav til byggevarer og krav til byggverk

Det er en klar sammenheng mellom byggevarer og byggverk, i og med at byggevarer skal bygges inn i et byggverk: F.eks. skal et hus være lufttett, og dette forutsetter at vinduer er lufttette. Men det er også en forskjell mellom krav til byggevarer (som gjelder for omsetning av byggevarer) og krav til byggverk (som gjelder bruk av byggevarer i et byggverk). Byggevareforordningen og det nasjonale kravet om produktdokumentasjon regulerer krav til omsetning av byggevarer. Bruk av byggevarer i byggverk derimot,

7


Foto: Thomas Tryti Pilgrim

02

Obligatorisk CE-merking og ytelseserklĂŚring etter 01.07.2013


2.1

Obligatorisk CE-merking for mange byggevarer

2.1.1 For byggevarer dekket av en harmonisert produktstandard Det blir obligatorisk CE-merking for byggevarer der det finnes en harmonisert produktstandard. Det er tilfelle for eksempelvis, takstoler, betongelementer, påhengsfasader, gipsplater, vinduer, EPS, mineralull, sementbaserte blokkprodukter, innblåst isolasjon, fugemasse, sandwichelementer, med mer.

Hvordan kan jeg vite om mitt produkt er dekket av en harmonisert produktstandard?

Du kan finne relevante harmoniserte produktstandarder på det danske kontaktpunktet for byggevarer (http://www.danishcprcontactpoint.dk/). Du kan der søke etter produktgrupper og få opp lister med gjeldende harmoniserte produktstandarder. Disse standardene kan kjøpes hos Standard Norge (http://www.standard.no/sn). Det er også utgitt en liste over alle harmoniserte produktstandarder på NANDO-basen: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs.

En harmonisert produktstandard er en standard som er laget på mandat fra Europakommisjonen med tanke på CE-merking av byggevarer. Harmoniserte produktstandarder inneholder et såkalt tillegg ZA.

2.1.2 Skjematisk oversikt Byggevarer etter 1. juli 2013

Produkt som dekkes av en harmonisert standard

Andre produkter

Produkt som har en europeisk teknisk vurdering (ETA)

Ønsker produsent å få en europeisk teknisk vurdering?

JA

Yrkeserklæring +

NEI

Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer

9


2.2

2.1.3 Obligatorisk CE-merking av byggevarer på basis av en europeisk teknisk vurdering I mangel av harmoniserte standarder kan produsenter CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering. Denne tilsvarer dagens europeiske tekniske godkjenninger og er en dokumentert vurdering av den spesielle byggevarens ytelser.

Obligatorisk ytelseserklæring

2.2.1. Ytelseserklæring Dette er nytt krav sammenlignet med byggevaredirektivet og byggteknisk forskrift, kapittel 3. I tillegg til CE-merking skal produsenter utarbeide en såkalt ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er et dokument som gir informasjon om produsent, byggevaren, dens egenskapene, beskrivelse av tilsiktet bruk, med mer.

Hvordan kan jeg skaffe meg en europeisk teknisk vurdering? Medlemsstatene i Europa må utnevne et såkalt teknisk vurderingsorgan som har myndighet til å utstede europeiske tekniske vurderinger av spesifikke produkter. Listen over utnevnte tekniske vurderingsorganer skal være tilg jengelig på www.eota.eu. I Norge vil SINTEF etter all sannsynlighet utnevnes som teknisk vurderingsorgan, og kan da utstede europeiske tekniske vurderinger.

Ytelseserklæringen skal alltid inneholde følgende opplysninger: • identifikasjonskode for produkttypen (beskrivelse av byggevaren) • type-, parti-, eller serienummer (identifikasjon av byggevaren)

10


> • byggevarens tilsiktede bruksområder (for eksempel takvindu) • navn, registrert varemerke, adressen til produsent • hvilket attestasjonssystemet som er benyttet • identifikasjonsnummer til sertifiserings- eller prøvingsorganer, når det er krav om bruk av slike organer • henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden eller til den europeiske tekniske vurderingen • byggevarens ytelser Modell for ytelseserklæringen er vist til sist i denne orienteringen.

2.2.2 Skal jeg utarbeide ytelseserklæringen for enhver byggevare? Produsent skal utarbeide en ytelseserklæring for hver produkttype. En produkttype er en byggevare med gitte egenskaper. Endrer produsent disse egenskapene så endrer produsent produkttypen. I ytelseserklæringen skal produsent angi produkttype og typenummer. I tillegg skal produsent angi serienummer eller partinummer, eller andre former for angivelse som g jør det

CE-merkede produkter kan fritt omsettes i hele EØSområdet, som dette takvinduet er et eksempel på.

mulig å identifisere byggevaren. Det betyr at produsent skal utarbeide en ny ytelseserklæring for hver produkttype og for hvert serie- eller partinummer. Ytelseserklæring skal følge byggevaren.

2.2.3 Hvordan skal jeg meddele ytelseserklæringen? Kopi av ytelseserklæringen skal g jøres tilg jengelig enten i papirform eller i elektronisk format (for eksempel som vedlegg i pdf-format til en e-post, eller via elektroniske systemer i byggenæringskjeden). Når produsent leverer et parti av byggevarer til en enkelt bruker, vil det være tilstrekkelig med en enkelt kopi av ytelseserklæringen. Byggevareforordningen åpner for at produsent skal kunne g jøre ytelseserklæringen tilg jengelig på internett, men det forutsetter at Europakommisjonen treffer vedtak om dette (etter 01.07.2013). Produsenten kan også før vedtaket fattes g jøre ytelseserklæringen tilg jengelig på sin nettside, men det kan ikke erstatte angivelse av ytelseserklæringen i papirform eller i elektronisk format før det er vedtatt av Europakommisjonen.

11


YTELSESERKLÆRING Nr. 001CPR-2013-07-14 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke satt sammen med spikerplater brukt i bygninger 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Angis av produsent 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: For bruk i bygninger 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: Alle AS, 0028 Oslo, Norge 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V : System 2 + 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: NS-EN 14250:2010 Norsk Treteknisk Institutt nr. 1070, har har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2 +, og har utført førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk samt fastsettelse av produktegenskapene 8. Angitt ytelse Vesentlige egenskaper

Ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon

Mekanisk motstandsevene som bærende kapasitet og stivhet

• Produksjonstegning 14665/2010-11-20 • Bestilt av Building Timber Company Ltd • Basert på prosjektering 14666/ Buidling Design Comp. Ltd C24

Trevirkets styrkesortering

NS-EN 14250:2010

Egenskaper ved brannpåvirkning

D-s2, d0

Brannmotstand

R30

Angivelse av farlige stoffer

NPD

Holdbarhet Naturlig holdbarhet

Holdbarhetsklasse 2

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Ola Nordmann, daglig leder Oslo, 01.07.2013

12


Foto: Thomas Tryti Pilgrim


03

NĂŚrmere om CE-merking


3.1

Hva betyr CE-merkingen?

Ved å CE-merke sine produkter tar produsent ansvar for at byggevaren er i samsvar med ytelsene angitte i både CE-merkingen og ytelseserklæringen. Det finnes derfor ingen CE-godkjente byggevarer, kun CE-merkede byggevarer. CE-merkede produkter kan fritt omsettes i hele EØSområdet. CE-merking sier allikevel lite om produktets kvalitet, og derfor lite om hvorvidt CE-merkede byggevarer kan brukes i byggverk. CE-merkingen er heller ikke et kvalitetsstempel. Ansvarlig prosjekterende eller utførende, som entreprenører og håndverkere, må vurdere i hvert tilfelle hvorvidt et CE-merket produkt kan brukes i et byggverk på bakgrunn av de tekniske krav som er lagt til grunn i TEK.

De harmoniserte europeiske standardene som angir hvordan byggevarers egenskaper og ytelser skal bestemmes, gjelder over hele Europa. Men ytelseskrav til byggverk, angitt i hvert enkelt lands tekniske byggforskrifter, er ikke harmoniserte og vil derfor være forskjellige. Dette betyr for eksempel at en italiensk vindusprodusent vil kunne CE-merke et vindu med ett lag glass, men dette produktet tilfredsstiller likevel ikke den norske byggteknisk forskrift med hensyn til U-verdien.

3.2

Hvordan skal jeg påføre CEmerkingen?

CE-merking skal påføres byggevaren eller en etikett som er festet på den. Er dette ikke mulig, skal produsent påføre CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument. CE-merking skal inneholde: • de to siste sifrene i det årstallet da merkingen først ble g jort • produsentens navn og registrerte adresse eller et identifikasjonsmerke • produkttypens identifikasjonskode • ytelseserklæringens referansenummer • nivå eller klasse for den angitte ytelse • henvisning til den harmoniserte tekniske spesifikasjonen • om nødvendig identifikasjonsnummer til tredjepartsorganer • tilsiktet bruk som fastsatt i den harmoniserte tekniske spesifikasjoner. CE-merking skal være synlig, lett leselig (minst 5mm høyde) og skal ikke kunne fjernes.

15


← CE-merking 1071

← Identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet

Takvindu AS, Postboks 28 XXX, NO-YYYY

← Navn og registrert adresse til produsent

13

← To siste sifrene i det årstallet CE-merking ble påført byggevaren

00001-CPR-2013/05/12

← Referansenummer til ytelseserklæringen

NS EN 14351-1:2006+A1:2010 Produkt XYZ Takvindu for bruk i bolig og næringsbygg Motstand mot vindlast: Vindlastklasse 5 Nedbøying: Klasse B Motstand mot snølast: 2 x 4 mm forseglet rute Egenskaper ved brannpåvirkning: Klasse D Ytelse ved ekstern brannpåvirkning: NPD Regntetthet: Klasse 8A Motstand mot støt: Klasse 3 Bæreevne for sikkerhetsutstyr: Terskelnivå Lydisolering: Rw 33dB (-1;-5) U-verdi: 1,7 W/m2K Solfaktor: 0,55 Lystransmisjonsfaktor : 0,75 Lufttetthet: Klasse 4

← Harmonisert teknisk spesifikasjon ← Identifikasjonskode for produkt ← Beskrivelse av produktet og produktets tilsiktede bruk ←Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper

3.3

Hva g jør jeg når mitt produkt er dekket av flere direktiver/ forordninger? En byggevare kan være underlagt flere lovgivninger som krever CE-merking. Et eksempel er motoriserte garasjeporter, der byggevaredirektivet/byggevareforordningen, lavspenningsdirektivet og maskindirektivet får anvendelse. Ved å CE-merke disse byggevarene påtar produsent seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med alle relevante direktiver/forordninger. Dette er logisk fordi alle disse direktivene regulerer og krever CE-merkingen. For mer informasjon om mulige relevante direktiver, og regler om CE-merking, se http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/ index_no.htm.

16


17


04

Felles forpliktelser for markedsaktører


4.1

Felles forpliktelser for alle ledd

En byggevare kan kjøpes og selges flere ganger før sluttbrukeren bygger den inn i et byggverk. I omsetningskjeden finnes det flere markedsaktører:

Produsent, importør, distributør. Alle har et ansvar for at byggevarer som ikke i samsvar med byggevareforordningen, eller dokumentasjonskravet for ikke CE-merkede byggevarer, ikke omsettes eller brukes i byggverk.

ULIKE AKTØRER I OMSETNINGSKJEDEN

Importør

Produsenter utenfor EØS

Distributør Produsenter i EØS

Brukere (entreprenører, næringsdrivende, forbrukere,...)

19


Foto: Scanpix

20


4.2

Samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet

Hvis en byggevare utgjør en risiko for helse og sikkerhet, eller ikke er i samsvar med byggevareforordningen (for CE-merkede byggevarer) eller det nasjonale kravet om dokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer, skal alle markedsaktører informere Direktoratet for byggkvalitet som er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge (www.dibk.no). I tillegg skal markedsaktører umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak, noe som kan innebære å trekke tilbake eller tilbakekalle byggevaren. Alle markedsaktører har plikt til å gi Direktoratet for byggkvalitet alle opplysninger og dokumentasjon som direktoratet ber om. Markedsaktører skal også samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet for å fjerne risikoen forbundet med byggevarer som de har gjort tilgjengelig på markedet. Ved tilsyn kan Direktoratet for byggkvalitet kreve fra markedsaktører at de oversender lister over markedsaktører de har kjøpt varen fra og som de har solgt byggevarer til. Dette er opplysninger som er nødvendige for at Direktoratet kan føre tilsyn på en effektiv måte.

«Alle markedsdeltakere har plikt til å gi Direktoratet for byggkvalitet alle opplysninger og dokumentasjon som Direktoratet ber om.»

21


Foto: Thomas Tryti Pilgrim

05

Produsentens forpliktelser


5.1

Produsentens rolle

Produsenter er primært ansvarlig for å utarbeide den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen. Grunnen er at det er de som produserer byggevarer, og som normalt omsetter disse under sitt navn eller varemerke. De sentrale forpliktelser til produsenter er å: • utarbeide den tekniske dokumentasjonen • utarbeide ytelseserklæring og CE-merke byggevarene der det er påkrevd (jf. del 2 og del 3) • sørge for at byggevaren ledsages av anvisninger og sikkerhetsinformasjon • sørge for at påkrevde fremgangsmåter for å markedsføre byggevaren er overholdt • sørge for at produksjonen i fabrikk opprettholder byggevarens ytelser

5.2

De ulike trinn for å markedsføre en byggevare

De ulike trinn for å markedsføre en byggevare er: 1. Identifisere hvilke EU-direktiver eller EU–forordninger som gjelder 2. Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard for produkttypen 3. Sjekke krav til byggevaren i den harmoniserte standarden 4. Utføre typetesting av byggevaren for å sjekke at den er i samsvar med harmoniserte standarder og bestemme relevante ytelser 5. Sikre produksjonskontroll i fabrikk 6. Der det er nødvendig, sørge for at riktig teknisk kontrollorgan involveres 7. Utarbeide og oppbevare den tekniske dokumentasjonen 8. Utarbeide ytelseserklæringen 9. CE-merke byggevaren, eller dokumentere i henhold til nasjonalt krav for ikke CE-merkede produkter 10. Angivelse av farlige stoffer, sikkerhetsdatablad og relevante opplysninger 11. Lage anvisninger og sikkerhetsinformasjon

5.3

Identifisere alle EU-direktiver /forordninger som gjelder for byggevaren Produsent kan få informasjonen om de ulike direktiver/ forordninger som setter vesentlige egenskaper til produkter på følgende nettside: http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/ professionals/manufacturers/index_no.htm.

5.4

Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard

Søk på det danske kontaktpunktet for byggevarer (http://www.danishcprcontactpoint.dk/) eller i NANDO-basen (jf. del 2). Harmoniserte produktstandarder kan kjøpes hos Standard Norge.

For hver harmonisert produktstandard gjelder to viktige datoer: «Publiseringsdato» og «tilbaketrekningsdato av nasjonale standarder». Etter 1. juli 2013 kan produsent legge standarden til grunn for utarbeidelse av ytelseserklæring. Etter tilbaketrekningsdato av eventuelle nasjonale standarder vil den harmoniserte standarden være eneste grunnlag for utarbeidelse av produktdokumentasjon

5.5

Se etter krav til byggevaren som beskrevet i den harmoniserte standarden I alle harmoniserte produktstandarder finner man et såkalt tillegg ZA, som gir alle relevante opplysninger som er nødvendig for å utarbeide den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen med CE-merkingen. Anneks ZA er obligatorisk, og produsent skal følge den. Det er flere deler i tillegg ZA. Tillegg ZA. 1 beskriver de relevante krav til byggevaren, tillegg ZA.2 beskriver hvilket system for samsvarsbekreftelse (eller attestasjonssystemet) som g jelder, og tillegg ZA.3 beskriver hvordan produsent skal CE-merke byggevarene.

23


Eksempel fra Anneks ZA.1 til NS-EN 1916 Rør og rørdeler av uarmert betong, stålfiberarmert betong og armert betong

5.6

Sjekke om standarden åpner for nasjonale tillegg

produsent muligheten til å CE-merke produktene sine ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering. Produsent kan skaffe seg en europeisk teknisk vurdering ved å ta kontakt med et teknisk vurderingsorgan (f.eks. SINTEF Byggforsk). Kostnadene for utarbeidelse av europeiske tekniske vurderinger bæres av produsent, mens kostnader for utarbeidelse av retningslinjer som er grunnlag for den europeiske tekniske vurderingen, bæres av paraplyorganisasjonen for alle tekniske vurderingsorganer i Europa (se, www.eota.eu).

Noen ganger åpner harmoniserte produktstandarder for nasjonale tillegg. For eksempel åpner NS-EN 13240 (ildsteder for romoppvarming i boliger fyrt med fast brensel) for at medlemsstatene kan kreve egne målinger for partikkelutslipp. I Norge skal utslipp av partikler fra ildsteder ikke overstige verdier som er gitt i Norsk Standard NS-3059 (lukkede vedfyrte ildsteder – Røykutslipp – Krav), basert på en særnorsk testmetode som er representativ for hvordan vi fyrer i Norge. Et annet eksempel er bruk av farlige eller regulerte stoffer (f.eks. formaldehyd i tregulv; NS-EN 14342, eller PCB i vinduer). Det er derfor viktig å sjekke om det finnes noen særnorske krav til enkelte stoffer i REACH-forordningen eller produktforskriften.

5.8

Utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen

Produsent skal sørge for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen, dvs. testrapporter fra typeprøving, beregninger, og beskrivelse av byggevarer, som er nødvendig grunnlag for produktdokumentasjonen (jf. punkt 1.2).

5.7

Europeisk teknisk vurdering der det ikke finnes harmoniserte produktstandard Der det ikke finnes harmoniserte standarder, har

24


5.9

Sikre produksjonskontroll i fabrikk

Alle systemer for samsvarsbekreftelse (jf. punkt 5.10) krever at produsent har en produksjonskontroll i fabrikk. Dette for å sikre at byggevaren som produseres virkelig har de egenskapene som er deklarert i produktdokumentasjonen.

5.10

Der det er nødvendig, sørg for at et teknisk kontrollorgan involveres

Avhengig av byggevarens betydning i byggverk kan det være nødvendig at et tredjepartsorgan utfører en rekke oppgaver i forbindelse med den tekniske dokumentasjonen og/eller produktdokumentasjonen. For CE-merkede byggevarer er det Europakommisjonen som bestemmer hvilket system for samsvarsbekreftelse som gjelder for en type byggevare.

Systemene angir når det er nødvendig å ta kontakt med tredjepartsorganer, hvilke oppgaver tredjepartsorganer skal utføre, og når. Byggevarer med størst betydning faller inn i system 1+, som er det strengeste.

Eksempler på byggevarer som er i ulike systemer: • System 1+: Drikkevannsrør- og tanker • System 1: Vinduer med deklarert brannmotstand (EN 14351) • System 2+: Prefabrikkerte takstoler med spikerplater (EN 14250) • System 3: Vanlige vinduer og ytterdører (EN 14351) • System 4: Tilslagsmaterialer til byggearbeider (EN 13242) Harmoniserte produktstandarder og tekniske spesifikasjoner som er grunnlag for europeiske tekniske vurderinger beskriver hvilket system for samsvarsbekreftelse som skal brukes.

OPPGAVER

System for samsvarsbekreftelse 1+

1

2+

3

4

Utføres av produsent Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon

X

Produksjonskontroll i fabrikk

X

X

X

Ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk iht. fastsatt prøvingsplan

X

X

X

Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon

X

X

Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

X

X

Kontrollprøving av stikkprøver tatt før varen markedsføres

X

Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

X

X

X

Uføres av tredjepart Produktsertifiseringsorgan (sertifikat for varens ytelse)

Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll (samsvarssertifikat for produksjonskontroll)

Prøvingslaboratorium

X

Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

X

Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

X

Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon for varen

25

X

X


5.11

Hvilke tredjepartsorganer skal jeg ta kontakt med?

muligheten der ytelser er angitt som terskler (absolutte minstekrav), eller når det følger av byggteknisk forskrift eller andre forskrifter at egenskapene må være deklarerte.

Systemene for samsvarsbekreftelse (jf. punkt 5.10) beskriver hvilke organer produsent skal ta kontakt med. Det finnes tre typer:

5.13

Utarbeide ytelseserklæringen og CE-merke produktene

1. Produktsertifiseringsorganer som utsteder sertifikater for varens ytelse (system 1+ og 1 krever dette) 2. Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll, som utsteder sertifikat for produksjonskontroll (system 2+ krever dette) 3. Prøvingslaboratorium, som måler, undersøker, prøver, kalibrerer eller på annet vis fastslår materialers eller byggevarers egenskaper eller ytelser (system 3 krever dette).

Produsent skal utarbeide ytelseserklæring (jf. del 2) på bakgrunn av malen som du finner til sist i veiledningen. I tillegg finnes det en mal for ytelseserklæringen på direktoratets nettside i Word-format (http://www.dibk.no/ no/Tema/Produkter/). I tillegg til ytelseserklæring skal produsent også CEmerke produktene (jf. del 2 og 3). Tillegg ZA.3 i harmoniserte produktstandarder og tekniske spesifikasjoner som er grunnlag for europeiske tekniske vurderinger, gir utfyllende informasjon om CE-merking. Retningslinjer for europeiske tekniske godkjenninger (ETAG), offentliggjort før 1. juli 2013, skal kunne brukes for utstedelse av europeiske tekniske vurderinger. Produsenter kan bruke dagens europeiske tekniske godkjenninger (ETA) utstedt før 1. juli 2013 for å utarbeide ytelseserklæringen. Dette forutsetter at gyldighetsperioden til europeiske tekniske godkjenninger ikke er utløpt. Produsenter som vurderer å få utarbeidet en europeisk teknisk godkjenning (tilsvarende europeiske tekniske vurderinger) før 1. juli 2013, bør drøfte overgangen med SINTEF Byggforsk.

Som det fremgår av tabellen på forrige side skal produktets ytelser bestemmes av produsenten når det g jelder system 2+ og 4. Derimot skal dette g jøres av et tredjeparts prøvningslaboratorium for system 3 og et sertifiseringsorgan for system 1+ og 1. Aktuelle tekniske kontrollorganer finnes i den europeiske NANDO-databasen. De tekniske kontrollorganene er kategorisert etter direktiver og land. Der kan man finne ut hvilke tekniske spesifikasjoner tekniske kontrollorganer er kvalifiserte for, og hvilken rolle tekniske kontrollorganer har.

5.12

Hvilke egenskaper skal produsenten deklarere?

5.14

Harmoniserte produktstandarder fastsetter hvilke egenskaper som er relevante å deklarere, noe som avhenger av byggevarens tilsiktede bruk. For eksempel kan EPS-produkter (ekspandert polystyren) brukes på flere områder. Den europeiske produktstandarden NS-EN 13163 – Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren – angir 14 vesentlige egenskaper, blant annet varmemotstand og -konduktivitet, brannmotstand, vannabsorpsjon vanndampdiffusjon, vanndampgjennomgang, m.m. Skal produsenten deklarere alle vesentlige egenskaper? Produsenten skal alltid deklarere minst en av byggevarens egenskaper, og egenskapene som er relevante for byggevarens tilsiktede bruk. Forutsatt at minst én av byggevarens egenskaper er deklarert, kan produsent bruke NPD-muligheten (no performance determined), dvs. ingen ytelse angitt, for andre egenskaper til byggevaren som man ikke ønsker å deklarere. Imidlertid kan produsent ikke bruke NPD-

Angivelse av farlige stoffer

Sammen med ytelseserklæringen, skal produsent gi informasjon om byggevarens innhold av farlige stoffer i henhold til REACH-forordningen, registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Produsent skal derfor, i tillegg til sikkerhetsdatablad, angi byggevarens innhold av farlige stoffer samtidig og i samme form som ytelseserklæringen. Med farlige stoffer menes det stoff som er farlige, bioakkumulerende eller giftige, og/eller som finnes i en konsentrasjon på over 0,1 % masse/masse. Informasjon om REACH-forordningen finnes på Klimaog forurensningsdirektoratets nettside (http://www.klif. no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverket-REACH/ REACH-regelverk). På nettsiden til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) finner man en oversikt over REACH-regelverket og alle rettsakter tilknyttet til REACH (http://echa. europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation).

26


5.15

Utarbeide anvisninger og sikkerhetsinformasjon

ninger, m.m), samt ytelseserklæringen i 10 år etter den første markedsføring av byggevaren.

Med anvisninger siktes det blant annet til bruks- eller monteringsanvisninger, som også skal inneholde sikkerhetsinformasjon. Dokumentasjonen skal være på norsk eller på et skandinavisk språk.

5.16

Oppbevare den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen i 10 år Produsent skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen (testrapporter, beskrivelse av byggevaren, bereg-

«I tillegg til ytelseserklæring skal også produsent CE-merke produktene.»

Prosedyrer for ytelseserklæring og CE-merking av byggevarer

Er byggevaren dekket av en harmonisert produktstandard?

JA

NEI

NEI

Har produsent en europeisk teknisk vurdering?

Ønsker produsent å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering?

JA

JA Finnes det et europeisk vurderingsdokument?

JA

Utarbeidelse av en europeisk teknisk vurdering

Byggevaren er i samsvar med en europeisk teknisk vurdering

Ytelseserklæring + CE-merking med system for samsvarsbekreftelse og eventuell tredjepartsvurdering

NEI

Utarbeidelse av et europeisk vurderingsdokument

Nasjonalt krav om produktdokumentasjon

27

NEINye DNB-bygget i Bjørvika Arkitekt: Dark Arkitekter Foto: Laila Meyrick/Velour.no


Foto: Scanpix

06

Forpliktelser for importør/distributør


6.1

Større ansvar til importør og distributør

Importør og distributør markedsfører byggevarer produsert av andre, og de har et selvstendig ansvar for å sikre at produsent har oppfylt sine forpliktelser. Importør og distributør kan derfor ikke nøye seg med å kjøpe byggevarer og omsette disse videre. De må sjekke om byggevarene de omsetter er i samsvar med byggevareforordningen eller dokumentasjonskravet for ikke CE-merkede byggevarer. Å omsette produkter som ikke oppfyller disse kravene er en alvorlig overtredelse som kan sanksjoneres av Direktoratet for byggkvalitet. Det er derfor viktig at importør og distributør forstår produsentens forpliktelser (jf. del 5).

6.2

Hvem er importør og hvem er distributør?

Importør markedsfører byggevarer produsert utenfor EØSområdet (dvs. land utenfor Europa). Hvis du markedsfører eller omsetter en byggevare som lovlig omsettes i Sverige eller Tyskland er du ikke importør, men distributør. Importør har et større ansvar enn distributør. Årsaken er at importør markedsfører for første gang på det europeiske eller norske markedet, et produkt som er produsert utenfor Europa.

6.3

Importørens forpliktelser

Importøren skal: 1. Sjekke at produsent har utarbeidet ytelseserklæringen og at ytelseserklæringen foreligger med byggevaren 2. Sjekke at byggevarene er CE-merket der det er påkrevd (harmoniserte produktstandarder eller europeiske tekniske vurderinger foreligger) 3. Sjekke at anvisninger og sikkerhetsinformasjon følger med byggevarene 4. Sikre at produsent har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen 5. Sikre at produsenten har brukt det riktige systemet for samsvarsbekreftelse 6. Sørge for gode lagrings- og transportvilkår 7. Angi sitt navn, firma, varemerke og kontaktadresse på byggevarens emballasje eller i et dokument som følger varen (i tillegg til produsentens navn, firma, varemerke og kontaktadresse)

6.4

Distributørens forpliktelser

Distributører har færre forpliktelser enn importører. Dette er forståelig siden distributør omsetter produkter som allerede har blitt markedsført på byggevaremarkedet innen EØS-området. Distributører skal sikre at CE-merket er påført byggevarer og at ytelseserklæring følger med byggevaren der dette er påkrevd. I tillegg skal distributøren sørge for at bruks- eller monteringsanvisninger (og sikkerhetsinformasjon) finnes på et skandinavisk språk. Distributører skal også sørge for at lagrings- og transportvilkår ikke endrer byggevarens ytelser.

6.5

Tilfeller der importør/ distributør sammenlignes med produsent

I to tilfeller blir importør eller distributør likestilt med produsent fordi de foretar noe med byggevaren som gjør det nødvendig å pålegge dem de samme forpliktelsene som produsenter:

1. Importører eller distributør som omsetter et produkt med sitt firmanavn eller varemerke anses som en produsent, med tilsvarende forpliktelser. Eksempel: En kinesisk bedrift produseres røykvarslere for en svensk bedrift som omsetter disse røykvarslerne under sitt varemerke. Den svenske bedriften anses som produsent. 2. Det samme gjelder for importører eller distributører som endrer et produkt som allerede er markedsført slik at det kan påvirke produktets eksisterende ytelseserklæring. Eksempel: En bedrift kjøper XPS-plater for å lage våtromsplater ved å legge på en laminering på begge sider. Dette fører til et nytt produkt som påvirker ytelseserklæringen til det opprinnelige produktet (XPS-platene).

I disse tilfeller har importør og distributør de samme forpliktelser som produsent, Dette innebærer blant annet at importør/distributør da må CE-merke produktene og utarbeide en ytelseserklæring med sitt eget navn eller varemerke, sørge for at anvisninger og sikkerhetsinformasjon, samt informasjon om farlige stoffer, ledsager byggevaren.

31


07

Hvilke regler gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket?


7.1

Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer

Produsent kan alltid CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering for produktet (jf. punkt. 2.1.3). Dette er imidlertid en frivillig ordning. Direktoratet for byggkvalitet kan derfor ikke kreve at produsent skal skaffe seg en europeisk teknisk vurdering, men direktoratet kan kreve at byggevarer som ikke er CE-merket også har dokumenterte egenskaper. Direktoratet for byggkvalitet foreslår derfor å innføre et dokumentasjonskrav for å sikre at ikke CE-merkede byggevarer har tilfredsstillende dokumentasjon før omsetning og bruk i byggverk. Vær oppmerksom på at vi her beskriver forslaget til dokumentasjonskravet. Det kan hende at kravet blir endret etter innspill fra høringsinstansene. Følg derfor med på direktoratets nettsider.

7.2

Hovedelementer til dokumentasjonskravet

7.2.1 Produksjonskontroll i fabrikk Det settes krav om at produsenten skal ha en produksjonskontroll i fabrikk for å sikre at byggevarer som markedsføres og omsettes på det norske markedet virkelig har de egenskapene som er deklarert.

7.2.2 Tilg jengelige opplysninger om byggevaren En rekke opplysninger må følge byggevaren: Produsentens navn og registrert adresse, varemerke, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som eventuelt er lagt til grunn, og der det er relevant, navnet på tredjepartsorgan som har utført oppgaver, hvilke oppgaver som ble utført, og når disse ble gjennomført.

7.2.3 Språk Produktdokumentasjonen, samt anvisninger og sikkerhetsinformasjon, skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.

7.2.4 Erklæring av visse egenskaper Før omsetning og markedsføring av en byggevare, skal en rekke produktegenskaper være dokumentert, avhengig av produkttypen. Dette kan eksempelvis være egenskaper ved brannpåvirkning, brannmotstand, mekanisk styrke, termisk motstandsevne, lydisoleringsevne, lufttetthet, regntetthet, damptetthet, utlekking av metaller til drikkevann, emisjon av forurensende stoffer, innhold av farlige stoffer, jf. artikkel 57 i REACHforordningen (EF) nr. 1907/2006. Slike egenskaper skal dokumenteres i den grad de er påkrevd for vurdering av byggevarens egnethet til bruk i byggverk. Minst én egenskap skal alltid dokumenteres ved markedsføring, men hvilke produktegenskaper som minimum kreves dokumentert før markedsføring og omsetning avhenger av byggevarens tiltenkte bruk i et byggverk.

7.2.5 Bruk av testmetoder Ved utarbeidelse av både den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen skal produsent benytte relevante beregnings-, prøvingseller klassifiseringsstandarder for å kunne dokumentere produktegenskaper.

7.2.6 Om nødvendig: Tredjepartvurdering for fastsettelse av produktets egenskaper Avhengig av byggevarens betydning for byggverk, skal et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert sertifiseringsorgan fastsette byggevarers mekaniske styrke, egenskaper ved brannpåvirkning, brannmotstand, termiske motstandsevne, lydisoleringsevne, luft- og damptetthet, vann- og regntetthet, og utlekking av metaller til drikkevann. Det er først og fremst produsent som har det primære ansvaret for å bestemme hvorvidt et tredjepartsorgan skal bekrefte byggevarens egenskaper, i tillegg til produsentens egne beregninger og prøvinger.

33


7.2.7 Produktsertifisering for brannsikkerhet og utlekking av metaller til drikkevann

Hvordan kan jeg vite når et tredjepartsorgan skal bekrefte egenskapene for en byggevare? Produsenter bør ta utgangspunkt i Europakommisjonens vedtak om system for samsvarsbekreftelse (attestation of conformity), som er tilgjengelig på Direktoratets nettside eller på NANDO-basen (jf. punkt 2.1.1), og som fastsetter hvilket system som er relevant for en bestemt byggevare. Hvis byggevaren ligner på en byggevare eller faller inn i samme grupperingen der Europakommisjonen allerede har bestemt at byggevarens egenskaper skal bekreftes av et tredjepartsorgan, eller produksjonskontrollen skal sertifiseres, bør produsent ta kontakt med et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert organ.

Dersom byggevaren har betydning for byggverkets brannsikkerhet eller utlekking av metaller til drikkevann, kreves det alltid at et akkreditert sertifiseringsorgan utfører en produktsertifisering.

Utsnitt av det nye StatoilHydro-bygget Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim

34


Vedlegg I modell for ytelseserklæringen YTELSESERKLÆRING Nr. ______________ 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: __________________________________________ 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen ____________________________________________________________________________________ 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: ____________________________________________________________________________________ 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): ____________________________________________________________________________________ 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, ____________________________________________________________________________________ 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: det meldte organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter – alt etter som hva som er relevant) 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: (det tekniske vurderingsorgans navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utstedt (referansenummer for den europeiske tekniske vurdering) på grunnlag av (referansenummer for det europeiske vurderingsdokument) har utført _____________ i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter – alt etter som hva som er relevant) 9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper

Ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: 10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

navn og stilling sted og utstedelsesdato

underskrift


Design: Marianne Eidal, Rim design

Telefon: +47 22 47 56 00 E-post: post@dibk.no Besøksadresse: Oslo: Mariboes gate 13, 0183 Oslo Gjøvik: Hunnsvegen 5, 2821 Gjøvik


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.