RiPSiläinen 2022

Page 1

RiPSiläinen Paikallista perheyrittäjyyttä vuodesta 1951 Riihimäki: Herajoentie 13, puh. 019 7421, Palvelemme: ma–pe 8–18, la 9–15 rtv.store KAIKKI KODIN UPEAT PINNAT! Maalit ∙ Tapetit ∙ Lattiat ∙ Laatat ∙ Keittiö- ja kylpyhuonekalusteet

RiPSiläinen 2022

Ilmestymispäivä 23.11.2022

Päätoimittaja: Lauri Salovaara Toimituskunta: Eero Hynynen Mikko Suomalainen

Kuvat: Aamuposti, Kuvaverkko, Jonna Hiltunen, Hanna Västilä, Jere Jaakkola, Anssi Kemppi, Madonna Heletsalo, Piritta Mattila

Taitto: TammiViestintä Paino: Lehtisepät Oy Jakelu: Suomen Suoramainonta Oy Painosmäärä: 17 000 kpl

Riihimäen Palloseura, RiPS ry

Palstakatu 7–9 11100 Riihimäki info@riihimaenpalloseura.fi www.riihimaenpalloseura.fi facebook.com/ riihimaenpalloseura

Hallitus

Puheenjohtaja Mikko Suomalainen Varapuheenjohtaja Hanna Västilä Rahastonhoitaja Veijo Saastamoinen Hallituksen sihteeri Anne Kihlman-Kitinoja Hallituksen muut jäsenet Anssi Kemppi Jonna Hiltunen

Seuran toimihenkilöt Toiminnanjohtaja Lauri Salovaara Valmennuspäällikkö Jyrki Ahola Valmennuskoordinaattori Timo Vanninen Yhteystiedot etunimi.sukunimi @riihimaenpalloseura.fi

Joukkueenjohtajien ja valmentajien yhteystiedot: riihimaenpalloseura.fi

Puheenjohtajan tervehdys

Vapaaehtoiset mukana suurella sydämellä

Riihimäkeläisessä jalkapallossa on vaiherikas pelikausi jälleen vaih tumassa. Maailmalla sekä seu rassa on tapahtunut monenlaista, mut ta jalkapalloa pelatessa voimme keskit tyä vain pelaamaan ja nauttimaan peli kavereiden seurasta.

Itselläni on nyt vuosi takana seuran hallituksen puheenjohtajana. Tulin tä hän tehtävään vähän yllättäen ja äärim mäisen lyhyellä perehdytyksellä. Kau den alku menikin asioiden selvittelyyn ja toimintojen peruspyörittämiseen. Seuran toiminta on kuitenkin varsin va kiintunutta ja seurassa on erittäin suu rella sydämellä toimivia vapaaehtoisia toimijoita. Hallituskumppaneilta olen saanut suurta tukea tehtävän hoitami seen. Seurakoordinaattorin palkkaus toi toimintaan uutta ryhtiä ja nopeasti tote

simmekin, että Laurista saadaan seuralle loistava toiminnanjohtaja.

Vuoden 2022 merkittävimpiä asioi ta on ollut edustusjoukkueen toimin nan jatkuminen haastavien vaiheiden jälkeen. Jyrkin sairastuminen oli meil le kaikille vaikeaa aikaa. Joukkueen jä senten toiminta näissä tapahtumissa oli esimerkillistä joukkuetoimintaa. Täs tä oikeutettuna osoituksena on vuoden RiPSPECT-teko palkinto.

Seuran yksi suurimmista yksittäisis tä toiminnoista on kesäsarja, joka kerä si tänä vuonna paljon osallistuvia jouk kueita ja myös runsaasti yleisöä. Oli ilo seurata lasten riemua kentän laidalla.

Vuoden aikana on koulutettu uusia pelinohjaajia ja tuomareita enemmän

Panostus pelinohjaajiin palvelee kaikkia Riihimäellä hyvä tilanne

Jalkapalloerotuomareista ja pelinoh jaajista on valtakunnallisesti huu tava pula – vaan ei Riihimäellä. Pe linohjaajatoimintaan on panostettu vii meisten kausien ajan merkittävästi ja se on kantanut hedelmää. RiPSin omat ju niorit toimivat pelinohjaajina omassa Kesäsarjassamme, nuorten ikäluokkien harkkapeleissä ja 10–11-vuotiaiden Pal loliiton sarjoissa, joissa he saavat harjoi tusta ja taskurahoja. Omista nuorista pe linohjaajista on jo koulutettu tuomareita ja ensi vuoden koulutuksiinkin on näillä näkymin menossa useampia nuoria.

Pelinohjaajatoiminnan suosion ja on nistumisen taustalla on monia syitä, mutta selkeimmäksi niistä voidaan lu kea Vuoden RiPSiläisenäkin palkitun Jonna Hiltusen työ pelinohjaajavastaa vana. Hän on toiminut pelinohjaajavas taavana nuorten tukena ja edunvalvojana ja ollut aidosti läsnä monen nuoren elä mässä. Tehtävä on kuitenkin muotoutu nut tehdessä.

– Pelinohjaajavastaavan ohjekirjaa ei ole olemassakaan. Nuoret kuitenkin vei vät mennessään ja antoivat voimakkaan palon kehittää meidän toimintaa vielä enemmän. Nuoret ovat aidon iloisia ja suoran rehellisiä. Se tässä hommassa on parasta.

Pelinohjaajat pystyvät yhdistämään pelaamisen ja tuomaritoiminnan sau mattomasti. Niin myös Altti Västilä, 15, joka on tuomaroinut jo kaikkia ikä luokkia 6-vuotiaista 15-vuotiaisiin asti.

kuin koskaan seuran historiassa. Tästä voimmekin lukea tämän lehden sivuil ta lisää. Myös seuran vapaaehtoisia val mentajia on koulutettu suunnitelmal lisesti useissa eri koulutustapahtumissa vuoden aikana.

Olen erityisen iloinen uuden tyttö joukkueen (T2014-2015) perustami sesta. Tässäkin aktiivisten ja toimeliai den vapaaehtoisten panos oli alulle pa neva voima ja toiminnan perusta.

Uusi strategiakausi saatiin hyvin käyn tiin ja työ jatkuu suunnitelmallisesti täs tä eteenpäinkin. Näkisin, että seuran toi minta on hyvillä raiteilla ja vuoteen 2023 voidaan lähteä luottavaisin mielin.

Mikko Suomalainen Hallituksen puheenjohtaja

Pelinohjaamisen aloittaminen on myös tehty helpoksi, kun seuran nuoril le pelaajille suunnattuja koulutuksia jär jestetään tiiviissä yhteistyössä Riihimä en erotuomarikerhon kanssa. Altti Väs tilän tapauksessa kipinä on syttynyt jo aiemmin.

– Minua pyydettiin joukkueen kaut ta pelinohjaajaksi. Aina pienempänä ha lusin olla pelinohjaaja, koska se vaikut ti minusta siistiltä. Tuomariksi halusin ihan itse. Halusin kehittyä ja tienata vie lä vähän enemmän rahaa kuin pelinoh jaajana.

Pelinohjaajista ja nuorista tuomareis ta on kasvanut tiivis yhteisö, jossa kaik ki voivat kannustaa ja kysyä askarrutta vista kysymyksistä toinen toisiltaan. Tä män yhteisön luonnissa Jonna Hiltusel la on ollut oleellinen rooli. Tulevaisuu teen löytyy vielä tavoitteita.

– Haluan nähdä vielä tiiviimmän po rukan, minkä kanssa työskennellä. Ha luan myös edistää sitä, ettei pelinoh jaajana oleminen taistele pelaajapolun kanssa vaan ne voivat kulkea rinnakkain toinen toisilleen antaen.

– Pelaamisen ja tuomaroinnin yhdis täminen on helppoa. Pitää vain huolen siitä, että viheltää sen verran, kun jak saa ja ehtii. Jonna on myös auttanut mi nua paljon tuomarointihommissa. Hän on ehdottanut minua tuomariksi pelei hin, joista on puuttunut tuomareita ja auttanut tarvittaessa, jos on ollut joskus jotakin kysyttävää.

Pelinohjaajatoiminnan kehittyminen on herättänyt myös Palloliiton kiinnos tuksen, kun jalkapallossa etsitään kuu meisesti ratkaisuja akuuttiin erotuoma ripulaan. Seuraavaksi Jonna Hiltunen pääsee jakamaan kokemuksiaan Seu rojen Ääni -seminaarissa, jossa jaetaan parhaita käytänteitä eri seuroista.

RiPSiläinen 2022 2
• Pelaaja, pelinohjaaja ja erotuomari Altti Västilä

RiPSin toimiston esittely

Pitkän ja lyhyemmän linjan RiPSiläisyyttä toimistolla

Palstakadun toimistolla hallinnollista pääkallopaikkaansa pitävä Riihimäen Palloseura pitää seuran ihmisten toimesta sisällään erilaisia muistoja, merkityksiä ja tarinoita pitkässä historiassaan. Yhdelle kenties suuria voittoja tai tappioita, toiselle elämän mittaisia ystävyyssuhteita ja kolmannelle satoja makkaroita erilaisten tapahtumien yhteydessä. Päätimme kysyä seuran toimistolta ensimmäisiä muistoja RiPSistä ja kuten arvata saattaa, vastaukset olivat monenkirjavia.

Pitkän linjan RiPSiläisyyttä toimistolla edustavat seuran valmennuspäällikkö Jyrki Ahola ja valmennuskoordinaattori Timo Vanninen, joiden molempien ensimmäiset muistot sijoittuvat 1970-luvun puolelle.

Kuluneella kaudella RiPSin miesten edustusjoukkuetta valmentanut ja vanhempien ikäluokkien valmennuspäällikkönä toiminut Ahola verestää muistojaan:

– Ensimmäiset muistot RiPSistä ovat Urheilutalolta, kun Seppo Munnukan johdolla aloitettiin talven harjoittelua kahdeksalta aamulla 70–80-lukujen taitteessa. Samaisissa harjoituksissa tutustuin myös Timppaan (valmennuskoordinaattori Vanninen). Munnukka ja Raimo Tiainen vetivät myös kesällä Pallokoulua, joka viimeistään sytytti kipinän jalkapalloon. Asuin lähellä kenttää ja tuli notkuttua paljon kentällä pelaillen ja pelejä katsellen. Kavereiden kanssa pelattiin pihapelejä ja myös RiPSissä, joka oli jo silloin siisti juttu.

Huippuvalmentaja Ahola aloitti RiPSissä työskentelyn joulukuussa 2021 ja siirtyy nyt joulukuussa 2022 uusiin tehtäviin. Tässä ajassa Ahola on lyönyt oman leimansa toimintaan, joka jatkaa porskuttamistaan yhä laadukkaammin eteenpäin. Vaikka Aholan työnan-

Jos haluat jakaa oman muistosi RiPSistä, voit lähettää sen RiPSin Facebookissa (Riihimäen Palloseura - RiPSPECT since 1928) yksityisviestinä.

Tarinoita julkaistaan ja paras palkitaan #RiPSPECT -huivilla ennen joulua.

taja vaihtuu, RiPSiläisyys ja sen tuomat muistot eivät katoa.

Valmennuskoordinaattori Vannisen ensimmäiset muistot ulottuvat vieläkin varhaisemmaksi:

– Ensimmäinen hämärä muisto on edustusjoukkueen linja-autosta, kun olin mukana isän pelimatkalla. Isä pelasi silloin RiPSissä.

Timo arvelee olleensa tällöin 4–5-vuotias. Muiston on kenties jättänyt mieleen linja-auton tapahtumat:

– Leikittiin piiloleikkiä toisen mukana olleen lapsen kanssa.

Nykyisin Timo leikkii vähemmän piiloleikkejä, kun hän vastaa nuorempien ikäluokkien valmennuksesta, valmentaa kesällä aloittanutta 2016-ikäluokkaa, jakaa vuoroja ja asettelee kesän pelejä. Erittäin pitkän linjan RiPSiläinen on työskennellyt nykyisessä tehtävässään toukokuun alusta, mutta seurassa hän on ollut aktiivisena ensin juniorina ja pelaajana ja toista kymmentä vuotta omien lapsiensa valmentajana.

Toimiston täydentää maaliskuussa RiPSissä aloittanut Lauri Salovaara, josta nimitettiin seuran toiminnanjohtaja syyskuun alussa. Kysymys ensimmäisestä RiPS-muistosta punastuttaa toden teolla:

– Kehtaanko tätä edes myöntää. Ennen kuin hain tänne töihin, minulla ei ollut juuri tietoa RiPSistä eikä erityisiä muistijälkiä. Ajoin Lahdesta erittäin huonossa ajokelissä työhaastatteluun Riihimäelle ja kertasin asioita, joita halusin tuoda esille ja sain onnekseni paikan. Minut on otettu erinomaisesti vastaan ja viihdyn tosi hyvin RiPSissä. Omaan RiPSiläisyyteeni on nyt rakennettu hyvät perustukset, joiden päälle on mielekästä rakentaa.

Toiminnanjohtajana Salovaara johtaa seuran operatiivista toimintaa ja toimii tiiviissä yhteistyössä seuran hallituksen kanssa. Liikuntatieteiden maisteri ohjaa myös Perhefutista, hoitaa esimerkiksi seuran laskutusta ja muita juoksevia asioita.

Toimiston kolmen henkilön otanta pitää sisällään jo kolme erilaista tarinaa Riihimäen Palloseurasta. Jos haluat jakaa oman muistosi RiPSistä, voit lähettää sen RiPSin Facebookissa (Riihimäen Palloseura - RiPSPECT since 1928) yksityisviestinä. Tarinoita julkaistaan ja paras palkitaan #RiPSPECT -huivilla ennen joulua.

RiPSiläinen 2022 3
• Valmennuspäällikkö Jyrki Ahola ja valmennuskoordinaattori Timo Vanninen sekä toiminnanjohtaja Lauri Salovaara kertoivat ensimmäisiä RiPS-muistojaan.

K-Market Ruokasaari Kesäsarja 2022

Ilo näkyi kentällä

Toukokuun 18. päivä K-Market Ruokasaari Kesäsarja käynnistyi uusitulla mallilla, jossa pelipäivät järjestettiin joka toinen viikko keskiviikkoisin Riihimäen Raviradalla.

Ilo näkyi kentällä heti avauskierroksella. Olimme juuri päässeet eroon koronarajoituksista ja vapautuminen näkyi ihmismääränä kentällä ja sen laidalla. Lapsia saapuivat kannustamaan niin vanhemmat, isovanhemmat kuin kummitkin. Kioskin äärellä päästiin seurustelemaan ja ikisuosikki, mokkapalat, syötiin monena iltana loppuun.

Kesäsarjan huipensi päätösturnaus

Kesä kului nopeasti ja pelit olivat tiukkoja. Päätösturnaukseen päästiin sumuisena lauantaina 17.9. Va-

paaehtoiset olivat laittamassa kenttiä valmiiksi jo ennen kahdeksaa aamulla. Miesten kakkosjoukkue organisoi pysäköintiä iloisella ja pirteällä otteella.

F8-sarja startattiin klo 9.00 eikä sumuinen ja aikainen aamu junioreita haitannut, joista nopeimmat ehtivät kokeilla laukaisututkaa jo ennen pelejä. Mitaleita pienille junioreille saapui jakamaan miesten edustusjoukkue. Päivä huipennettiin E10-sarjan finaali- ja pronssiotteluihin sekä huikeisiin yhteiskuviin.

Järjestäjä voi nyt vain kiittää ja kumartaa kaikille vapaaehtoisille, joukkueiden taustahenkilöille, pelinohjaajille ja erityisesti pelaajille!

Kiitos huikeasta kesästä!

Jonna Hiltunen

K-Market Ruokasaari Kesäsarja pähkinänkuoressa:

• 40 joukkuetta

• 436 ottelua

• Noin 11 000 otteluminuuttia!

• Yli 400 pelaajaa

• Yli 25 pelinohjaajaa

• Yli 50 vapaaehtoista!

RiPS kiittää tuesta Harrastamaan jalkapalloa

Pappa Soccerin perimmäisenä tarkoituksena edistää jäsentensä terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja muille innokkaille erilaisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Tapahtumista kertyvät varat ohjataan riihimäkeläisen junioriurheilun tukemiseen. www.pappasoccer.fi

Tervetuloa maksuttomaan kokeiluun! Ilmoittautuminen riihimaenpalloseura.fi/ilmoittautuminen Lisätietoja saa joukkueiden johtajilta tai toiminnanjohtajalta lauri.salovaara@riihimaenpalloseura.fi tai 045 213 0880 www.riihimaenpalloseura.fi

RiPSiläinen 2022 4
11 seuraa: RiPS, HyPS, Hyvinkään Saukot, FC Loppi, HausPa, Pato, Jäppärä, FC Reipas, Kiekko-Nikkarit, FC Kuusysi, IceHearts

Läpiajoja ja liukutaklauksia

– Uudella tyttöjen joukkueella upea alku

Menossa on Tampereen Vuorek sen kaupunginosassa pelatta va Ilves-turnaus ja sen toinen ottelu FC Nokiaa vastaan. Eräs joukku eemme pelaaja, joka on ollut mukana jo suunnilleen RiPSin 2014-ikäluokan pe rustamisesta lähtien, kuljettaa palloa. Kun tila kentällä loppuu, hän pysäyttää sekä kuljetuksen että pallon jalkapohjal laan ja nostaa katseensa ylös havainnoi dakseen kenttää. Tässä ikäluokassa suori tus on jo sellaisenaan hieno ja harvinai nen. Sitten pelaaja potkaisee pallon vip paamalla sen taitavasti kahden vastusta

tenkin vain ajan kysymys, milloin tyt töjen osuus pienenisi entisestään. Eh kä jotkut viisikosta jatkaisivat jalkapal lon parissa pitkäänkin, mutta mahdol lista olisi sekin, että muutaman vuoden kuluessa Riihimäellä jalkapalloa pelai sivat 2014-ikäluokasta ainoastaan po jat. Vuotta vanhemmissa niin jo mel kein oli.

Kahden valmennusvuoden aikana minulle oli käynyt selväksi, että tyttöjen oma ikäluokkajoukkue ei odottamal la synny. Sen, ja ylipäätään nuorimpien

Muistan elokuulta elävästi het ken uuden joukkueemme ensimmäis ten harjoitusten jälkeen. Heitin ravira dan parkkipaikalla treenikassin autooni ja istahdin kuskin paikalle. Joukkuees samme pelaava tyttäreni tupsahti het keä myöhemmin viereeni etupenkille. Sanaakaan emme hetkeen vaihtaneet, mutta vilkaisimme hetken ajan toisiam me. Apukuskini hymyili kuin aurinko. ”Iskä, me onnistuttiin!” hän tuntui viestivän koko olemuksellaan.

si joukkuetta ja oppineet vauhdilla. La jin pariin palanneet ovat löytäneet uu delleen jalkapallon ja joukkueurheilun ilon, ja moni pidempään pelanneista – kuten pelaaja, joka vippasi Ilves-tur nauksessa syötöllään joukkuekaverinsa läpiajoon – on ottanut tyttöjen ryhmäs sä lyhyessä ajassa hurjan kehitysloikan.

Tyttöjen innostus on ollut käsinkos keteltavaa. Kotiovemme taakse on il mestynyt iltahämärissä ja vesisateen vih moessa kaksi pelaamaan pyytävää tyt töä pallo kainalossaan. Harjoitusten al

FAKTA

• Joukkue: RiPS T2014–15

• Perustettu: elokuussa 2022

• Lempinimi: Tähdet

• Maskotti: Tähti-heppa

• Pelaajia: 27

• Ikäluokat: 2014–2015, myös 2013 syntyneet tervetulleita mukaan joukkueeseen

• Joukkueenjohtajat: Taru Ahoniemi ja Heini Salo-Vihra

• Vastuuvalmentaja: Jere Jaakkola

• Valmentajat: Ville Linden, Niko Vakkuri, Samuel Okunoye, Jenni Ruotsalainen, Osmo Tuomi, Suvi Virtanen

• Huoltajat: Petri Pirttisalo, Minna Virtanen

jan välistä ja vapauttaa joukkuekaverin sa läpiajoon. Vaihtopenkkimme on hal tioissaan. Meidän turnauksemme upein yksittäinen peliteko.

Hienointa tilanteessa ei kuitenkaan ole itse suoritus, vaan se, että hetki on kuin symboli sille, mitä joukkueessam me on loppukesän ja syksyn aikana ta pahtunut.

Kesäkauden käynnistyessä 2014 syn tyneet tytöt harjoittelivat vielä saman ikäluokan poikien kanssa sekajoukku eessa. Ryhmässä oli sen parin toimin tavuoden aikana käynyt kokeilemassa toistakymmentä tyttöä, mutta monille harjoittelu poikien kanssa, joilla on esi koulun ja alakoulun taitteessa menossa vilkas fyysisen toiminnallisuuden kehi tysvaihe, ei sopinut.

Jäljellä oli viisi tyttöä, jotka kyllä se kä tulivat toimeen että pärjäsivät ken tällä poikien kanssa, mutta oli ehkä sit

tyttöjen jalkapalloharrastuksen edistä misen, eteen oli tehtävä jotain.

Puhuin asiasta seuran toimihenkilöil le ja vastaanotto oli heti suopea ja läm min. Päätimme kokeilla yhdistää kak si ikäluokkaa (2014 ja 2015), joissa oli yhteensä yksitoista pelaajaa. Sen lisäk si rakensimme uusille pelaajille markki nointikampanjan, ja teimme elokuusta ilmaisen kokeilukuukauden.

Kolme minuuttia sen jälkeen, kun markkinointivideomme oli julkaistu RiPSin Facebook-sivuilla, tuli ensim mäinen ilmoittautuminen, hetkeä myö hemmin toinen, sitten kolmas, neljäs, viides…

Kaikki aiemmin pelanneet liittyivät joukkueeseen, samoin moni tyttö, joka oli aiemmin pelannut jalkapalloa, mut ta syystä tai toisesta ehtinyt jo lopettaa. Toista kymmentä kokonaan uutta pe laajaa liittyi ryhmään.

Nyt seuran uusin tyttöjen joukkue, RiPS T2014-15, on ollut olemassa kol me kuukautta, eikä joukkueen tarina olisi voinut juuri paremmin enää al kaa. Harjoitukset ovat olleet täynnä iloa ja innostusta, yhdessä yrittämistä ja yh dessä onnistumista. Peleissä ja turnauk sissa on huokunut joukkueen mahtava yhteishenki. Kannustukset ovat raiku neet vaihtopenkeiltä pelikentille, ja ty töt ovat heti oivaltaneet, että jalkapallo on joukkuepeli.

Ryhmä on saanut taakseen myös erinomaisen toimihenkilöryhmän. Joukkuetta ohjataan tällä hetkellä kuu den valmentajan, kahden joukkueen johtajan ja kahden huoltajan osaavalla ja hyväntuulisella kokoonpanolla.

Se, mitä joukkueessa on lyhyessä ajas sa tapahtunut, on ollut meille valtavan palkitsevaa. Arastellen mutta rohkeas ti jalkapalloa kokeilemaan tulleet uudet pelaajat ovat sulahtaneet nopeasti osak

kua odotellessa yksi on halunnut esitel lä, kuinka on oppinut pomputtelemaan palloa jo kaksi kertaa ja harjoitusten päätyttyä toinen kertoo harjoitelleen sa kotona liukutaklauksia. Joukkue on sen jokaista lenkkiä myöten täynnä iha nia, persoonallisia lapsia, joita ehtii tulla kahden viikon syyshuilin aikana jo ikä vä.

Tähän päivään mennessä ryhmäs sämme on käynyt kokeilemassa jalka palloa yhteensä 27 tyttöä. 27 on myös ryhmämme tämänhetkinen vahvuus. Jokainen lajia kokeillut tyttö on halun nut jatkaa harrastusta.

Futis on kaikkien laji.

Jere Jaakkola RiPS T2014-15 -joukkueen vastuuvalmentaja

RiPSiläinen 2022 5
T2014-15 osallistui syksyn Kesäsarjaan kahdella joukkueella. Kuvassa on toinen peliryhmä, kuva toisesta peliryhmästä on joukkuesivulla.

Vuonna 2017 RiPSissä aloitettu Perhefutis saatiin taas pitkän koronatauon jälkeen käyntiin, kun kesän jakso saatiin leikittyä ja pelattua Raviradalla läpi yli 40 osallistujan vahvuudella. Syksyn sateiden saapuessa siirryttiin sisätiloihin Kalevantalolle, jonka tilavaan saliin on mahtunut myös yli kaksikymmentä innokasta pientä liikkujaa vanhempineen. Perhefutiksen aikuiset ovat olleet pääsääntöisesti lasten vanhempia, mutta tuurausreissuilla on myös nähty isovanhempia ja kummeja.

Jututimme Perhefutikseen osallistunutta kaksikkoa, Eliania ja Tuomasta, joista 3-vuotiaan Elianin isä Tuomas Aapro otti päävastuun kysymyksiin vastaamisesta.

– Vaimon kaveri oli ollut aiemmin siellä lapsensa kanssa ja hän mainitsi siitä. Eli toisin sanoen löydettiin Perhefutis “puskaradion” kautta. Siellä pääsee harrastamaan lapsen kanssa ohjatusti, ettei tarvitse itse keksiä aina tekemistä. Perhefutiksessa on myös matala kynnys lähteä mukaan, koska ei siellä koulita lapsista ammattifutareita, vaan pidetään hauskaa porukassa lasten kanssa mukavien aktiviteettien parissa.

Ohjeellisena ikärajana lapsille on pidetty 3–6-vuoden ikää, mutta myös innokkaat ja halukkaat 2-vuotiaat tai yli 6-vuotiaat ovat mahtuneet mukaan erinomaisesti. Jokaisen lapsen mukana harrastaneet aikuiset ovat saaneet myös halutessaan itse liikuntaa peleihin, leikkeihin ja temppuihin heittäytymällä. Perhefutiksen vetovastuussa on ollut seuran toiminnanjohtaja Lauri Salovaara, jonka apuna ovat toimineet seuran omat B-pojat Nooa Isoaho ja Arttu Jumppainen sekä Minka Jumppainen. Tarkoituksena on todella pitää hauskaa yhdessä.

Perhefutis järjestetään muutaman kuukauden jaksoissa, johon aina ilmoittaudutaan erikseen. Se mahdollistaa myös ympärivuotisen osallistumisen tai osallistumisen vain yhdelle jaksolle kerrallaan. Seuraava jakso käynnistyy taas tammikuussa ja sen ilmoittautuminen avautuu RiPSin nettisivuilla joulukuun puolenvälin tietämillä.

Perhefutiksen ohjaaja Lauri Salovaara on myös ollut innoissaan.

– Ohjaajallekin tulee hyvä mieli, kun huomaa, että osallistujilla on mukavaa. Jaksojen alussa on ollut jännittävää, kun on huomannut, että myös osallistujia hieman jännittää. Siitä se rohkeus on pikkuhiljaa kasvanut ja taidotkin kehittyneet. Hetkellisiltä suruiltakaan ei aina pystytä välttymään, mutta sekään ei ole onneksi vaarallista. Toivotan kaikki lämpimästi terve-

RiPSiläinen 2022 6
pidetään
Mukavaa tekemistä koko perheelle
tulleeksi RiPSin Perhefutikseen!
Perhefutiksessa
hauskaa porukassa
Joulumyyjäiset T O I M I N T A K E S K U S R I V A K A S S A M u k a n a R i i h i m ä e n K e h i t y s v a m m a t u k i r y j a K e v a r i t A R P A J A I S E T J O U L U K O R T T E J A K Ä S I T Ö I T Ä T U O R E T T A P U L L A A Lauantaina 26. marraskuuta 2022, klo 10 14 Käpälämäenkatu 14 Tervetuloa! RiPS kiittää tukijoita ja sponsoreita!
Seuraava Perhefutis-jakso käynnistyy tammikuussa. Sen ilmoittautuminen avautuu RiPSin nettisivuilla joulukuun puolessa välissä.

Uusi jalkapallolaji lisää yhteisöllisyyttä

RiPSin Kävelyfutisjoukkue RiPS4Ever

Riihimäen Palloseura perusti maaliskuun alussa uuden jouk kueen. RiPSin Kävelyfutiksessa voivat jatkaa entiset pelaajat ja varsinkin uudet pelaajat, joilla ei ole mitään koke musta jalkapallosta.

Kävelyfutis kehitettiin vuonna 2011 Isossa-Britanniassa ja sitä käytetään kuntoutujien, työyhteisöjen ja eläke läisten joukkueliikuntamuotona. Käve lyfutiksessa olennaista ovat muunnellut säännöt: ei juoksua, ei päällä pelaamista eikä fyysistä kontaktia. Sääntömuutok set tekevät kävelyfutiksesta astetta lem peämmän palloilulajin, jossa päätarkoi tuksena on yhteisöllisyys ja liikkuminen ylipäänsä. Matalan sykkeen liikunta muoto ja pienempi kenttä antavat myös heikompikuntoiselle mielekkään koke muksen lajista. Alkupotkut riihimäke läiseen kävelyfutikseen potkaisi RiPSin hallituksen jäsen ja Eläkeliiton toimin nanjohtaja Anssi Kemppi

Riihimäen Palloseuran arvot ovat yh teisöllisyys, urheilullisuus ja tasapuo lisuus. Toiminta-ajatuksena on tarjo ta jalkapallon harrastusmahdollisuus lapsille, nuorille ja aikuisille osaamista sot huomioiden. Riihimäen Palloseuran puheenjohtaja Mikko Suomalainen li puttaa kävelyfutiksen puolesta.

– Kävelyfutis sopii erittäin hyvin edellä mainittuihin seikkoihin. Uskon, että uusi jalkapallolaji lisää yhteisöl lisyyttä ja laajentaa jalkapalloyhteisöä Riihimäen alueella mm. Lopen ja Haus järven eläkeläisten piiriin.

Talvella on myös tarkoitus järjestää paikallisille päihde- ja mielenterveyspo

Kevarit

Kevarit pelasivat kaudella 2022 touko kuun lopussa Porvoon turnauksessa ja elokuussa Hämeenlinnan SM-turnauk sessa voittaen pronssimitalit. Kevarit pe lasivat myös perinteisen ystävyysottelun Lions Club Riihimäkeä vastaan syys kuun lopussa. RiPSin Kevarit treenaa vat ympärivuotisesti ja ovat aktiivisia talkoolaisia esimerkiksi miesten edus tusjoukkueen peleissä, jossa pelaajat toi mivat pallonpalauttajina, esitteiden ja kajina ja jälkisiivoojina.

rukoille tutustumistilaisuus kävelyfutik seen. Kävelyfutiksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistukea.

RiPSin Legenda Eero ”Hyny” Hyny nen koutsaa joukkuetta ja kävelyfutaajia on tällä hetkellä reilu kymmenen peluria.

– Mukaan mahtuu hyvin! Totean myös, että lähes kaikkien kävelyfutaa jien kokemus alkupotkuissa oli lähellä nollaa, mutta kesää kohti mentäessä se kasvoi huimalla vauhdilla ja kaikki oli vat erittäin tyytyväisiä ja treenejä jatket tiin syyskuussa.

RiPS4Ever Kukunori Cupissa 2022

Riihimäen Palloseuran keväällä pe rustettu matalan kynnyksen kävelyfu

tisjoukkue RiPS4Ever on ehtinyt osal listua myös viralliseen turnaukseen Myyrmäkihallissa marraskuun alussa. RiPSin joukkue sijoittui kuuden jouk kueen turnauksessa neljänneksi, kun pronssiottelussa hävittiin KF Kotkat -joukkueelle 5-0. Historian ensimmäi sessä ottelussa RiPS4Everin avausmaa lin teki Soile Sallinen. Joukkueen ”kap teeni” Eero ”Hyny” Hynynen tasoit ti pelin rangaistuspotkusta, joka tuomi taan vastustajalle aina, jos joukkueelle tuomitaan kolme juoksuvaroitusta. Vas tustaja oli kuitenkin parempi pelissä lu vuin 4-2.

Seuraavassa pelissä käveltiin 4-1 voit toon Lahden Hattiwateista. Armisen Raija ja Heinämäen Reijo tekivät ko meat maalit ja kaksi maalia potkaisi Hy nynen. Pronssipeli hävittiin 5-0 KC Kotkaa vastaan ja on todettava, että tur

nauksen vastustajajoukkueet olivat kes ki-iältään vähintään puolet RiPS4Ever pelureista eli kävelyfutis sopii niin elä keläisille kuin nuorille päihde- ja mie lenterveystoipujille ja tällekin kohde ryhmälle pyritään tarjoamaan tulevai suudessa futiksen ilosanomaa.

RiPS4Ever-joukkueessa pelasivat edellisten lisäksi Risto Arminen, Tapio Mäkelä ja Eeva ja Asko Paavola. Jouk kueeseen kuuluvat myös Martti Siirola, Sirpa Rapo ja Liisa Tamminen, jotka eivät päässeet tällä kertaa mukaan tur naukseen. Joukkueen pelaajat toteavat yhteen ääneen, että tämä uusi harrastus on ollut erittäin hyvä, hauska ja ylittä nyt monet niin henkisesti kuin fyysises ti jokaisella harjoituskerralla ja sopii hy vin naisille ja miehille samalla kentällä.

Tervetuloa Kävelyfutaan!

Kävelyfutis harjoittelee tiistai sin klo 15–15.45 Ilves-hallilla, ja mukaan pääsee vaikka vain yhdeksi kerraksi kokeilemaan. Riittää, että laitat Hynylle etu käteen viestin, niin osaa odot taa. Ilves-halli on kylmä halli, jo ten tarvitset mukaan liikuntaan sopivat riittävän lämpimät vaat teet ja mukavat kengät, esimer kiksi lenkkarit.

Hyny: kevaritjojo @riihimaenpalloseura.fi puh. 050 384 2515

Pelaajat: Ahola Elias, Haglund Tuo mas, Hanka Jani, Jauhiainen Mirkka, Jaurimaa Meri, Järviö Ilona, Laakko nen Mika, Leino Niko, Nissinen Juha, Norolehto Eemil, Nuutinen Jari, Ny man Arttu, Pellikka Jani, Piipponen Aapeli, Salmi Niko, Saloranta Harro, Sotku Hannu, Sotku Jussi, Tilli Nea, Virtanen Petri

Valmentaja: Hynynen Eero GM, huoltaja: Loive Olli

RiPSiläinen 2022 7

Miesten edustusjoukkueen kausi oli vaiherikas

Erikoinen jalkapallokausi 2022 on saatu päätökseen ja on aika vetää sitä yhteen. Harjoitukset uuden päävalmentajan Jyrki Aholan alaisuudessa käynnistyivät marraskuussa 2021. Odotukset ja fiilikset olivat korkealla monen paluumuuttajan ja uuden valmennuksen johdosta.

Jykän sairasloman ajaksi edustusjoukkueen päävalmentajaksi palkattiin vanha RiPSiläinen Mika ”Hale” Halmetniemi. Halen ensimmäinen ottelu RiPS-valmentajana osui maaliskuulle RiPSin matkustaessa Lappeenrantaan Kotajärven Palloa vastaan. Suomen Cupin ensimmäisen kierroksen ottelu päättyi RiPSin vakuuttavaan 0–7 vierasvoittoon.

Seuraavalla kierroksella tuli noutaja Hypsiä vastaan ja edustusjoukkue pääsi keskittymään huhtikuussa alkaneeseen sarjakauteen. Talven vaihtelevasti menneistä harjoituspeleistä huolimatta, sarjakauteen lähdettiin tavoitteena sarjan kärkipää.

Koronapandemia sotki kaikkien joukkueiden harjoittelemista joulukuussa ja tämä kosketti myös RiPSiä ja harjoitukset vaihtuivat lenkkeihin ja muuhun oheistoimintaan. Tammikuussa Jykän sairaskohtaus toi stopin joukkueen toiminnalle. Harjoituspelit talvella vietiin pelaajiston voimin läpi, sillä joukkue uskoi Jykän toipumiseen ja hän olisi varmasti halunnut näin tehtävän kaikesta huolimatta.

Kevätkausi alkoi kotivoitolla NouLaa vastaan tekonurmella, missä kapteeni Kasimir ”Kassu” Arminen huudatti kotiyleisöä lisäajan voittomaalilla. Kauden edetessä joukkue alkoi löytämään oman paikkansa sarjataulukossa voittaen alapuolella olleet joukkueet ja kärsimällä tappioita lohkon kärkijoukkueita vastaan.

Kesätauolla joukkue oli sarjan keskikastissa ja tavoitteeksi syyskaudelle asetettiin kevätkauden tuloksien parantaminen. Tavoitteeseen ei aivan päästy ja sarjan loputtua sijoitus oli seitsemäs. Parhaita maalintekijöitä RiPSillä oli kaksi kappaletta: Pietari Palomäki ja Joona Dyster viimeistelivät molemmat 11 maalia.

– Vauhdissa olleeseen junaan mukaan ja operaatio ”Jykälle pelataan” tulille! Joukkue koostui hyvin erilaisista pelaajista: konkareita, nuoruutta ja taustaa kakkosesta sekä kolmosesta. Joukkueessa oli opiskelijoita ja työssäkävijöitä, niin luonnollisesti ei aina saatu kaikkia kokoon, mutta kokonaisuudessa täytyy kyllä sanoa, että aika hyvin me treenattiin. Otettiin väliin kehityksen askelia, mutta myös taka-

Kevättä ja sarja-avausta odotellessa cup-juna lähti vauhdilla liikkeelle Lappeenrannassa ja kun selvisi, että seuraavana oli ra-

danvarsi Derby, niin suuret odotukset kokivat kovan kolahduksen, kun hävisimme Hypsille. Sarja-avauksessa sattui ja tapahtui ja muistui ainakin itselleni, että millaista se 3. divari on, kun Kapteeni Arminen ratkaisi ottelun lopussa.

Sarja jatkui ja häntäpään joukkueet voitimme ja sarjan kärkipäälle hävisimme, eli kyllä me rehellisesti sanottuna löysimme oman paikkamme sarjassa sijalta 7. Tämä kokemus ei hevillä unohdu ja aina silloin tällöin miettii, että suuressa kuvassa tämä oli vaan futista, kyllä Jykän operaatio oli suuri voitto ja mielestäni pelaajat ottivat hyviä askelia pelitavallisesti tällä kaudella, jona halusimme, että pelaamme ja hallitsemme palloa. Kiitos koko joukkueelle ja taustoille, oli erilainen vuosi kuin koskaan aiemmin.

puute harjoittelussa sekä muussa toiminnassa. Tätä pitää kehittää tulevaisuudessa. Ennen kautta puhuttiin paljon tavoitteista ja tavoite tosiaan oli kärkipäässä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen pitäisi kuitenkin konkretisoitua toiminnalla, johon joukkue ei vielä tällä kaudella ollut valmis sitoutumaan. Toivon ja uskon kuitenkin kaikkea hyvää tulevaisuudessa RiPSille.

Jyrki Ahola kommentoi kautta seuraavasti:

– Vaikka kausi ei mennyt kuten toivottiin ja kaikenlaista tapahtui, positiivisia asioita myös löytyi. Nuorten pelaajien sisäänajo edustusjoukkueen toimintaan onnistui ja sitä myötä tulevaisuus näyttää valoisalta. Sarjapaikka varmistui hyvissä ajoin (6 kierrosta ennen loppua). Joukkueen sitoutuminen oli pääosin hyvää koko kauden ajan. Haluan erityisesti kiittää runsaslukuista kotiyleisöä tälläkin kaudella – kiitos kannattajille siitä.

Myös paljon kehitettävää löytyy. Koko kautta kuvasti pelilliset ailahtelut: näitä tapahtui jopa pelien sisällä. Ailahtelun yksi syistä on varmasti jatkuvuuden

Edustusjoukkue haluaa kiittää Jykää ja Halea kaikesta työstä ja sitoutumisesta joukkueen eteen ja toivottaa onnea uusiin haasteisiin elämässä ja jalkapallossa. Kiitos myös Joukkueenjohtajille Eero Hynyselle ja Veijo Saastamoiselle pyyteettömästä työstä joukkueen eteen kentällä ja sen ulkopuolella. Kiitos myös monivuotiselle huoltajalle Tuomas Haglundille ja fysioterapeutti Timo Heinolle

Kaikista isoimmat kiitokset kuuluvat yhteistyökumppaneille ja faneille, joita ilman joukkuetta ei olisi. Teidän avullanne ja kannustuksellanne joukkueen toiminta mahdollistetaan ja Teidän vuoksenne on ilo pelata kentällä.

Joukkue alkaa valmistautua ensi kauteen marraskuussa Antti Santamäen johdolla. Joukkueen tulevaisuuden suunnitelmista ja ajankohtaisista asioista voit lukea RiPS Edustuksen Instagramista.

Nähdään jälleen Pallokentällä vuonna 2023!

Eelis Juonela, Miika Santamäki & Valtteri Paananen

RiPSiläinen 2022 8
HERMOSTUTTAAKO HIDAS NETTI? Valokuituliittymän avulla saat kotisi laajakaistayhteyden aivan uudelle tasolle: jopa 10 000 Mbit/s yhteys ja kiinteistön arvo nousuun! Palvelumaksut alk 29 90 €/kk (100/100 Mbit/s) Lisäpalveluina saatavana myös WiFi ja TV palvelut WI FI TV Asiakaspalvelu Lisätietoja: 020 768 9470 fibernet fi ILMOITA KIINNOSTUKSESI FIBERNET.FI

Joukkueet 2022

Miehet edustus

Pelaajat: Aalto Joona, Arminen Kasimir C, Arponen Teemu, Dyster Joona, Eskolin Riku, Haaranen Mikael, Huhtala Juho, Jokela Joona, Jormanainen Lauri, Juonela Eelis, Kankaanpää Samuli, Koskelo Aatu, Lehtola Jasperi, Lehtola Kasperi, Leiponen Joose, Loukojärvi Jeremias, Mäyränen Miiko, Nieminen Sami, Paakkonen Marko, Paananen Valtteri, Palomäki Pietari, Puisto Joona, Pukki German, Pulliainen Anton, Santamäki Miika, Tiilola Daniel, Wälläri Phondo

Mukana myös: Sund Kaapo, Puolanne Veikko, Leinonen Joonas, Jouttunpää Toni, Riskumäki Tero

Miehet 2

Pelaajat: Ekström Jesper, Niskanen Risto, Karvinen Santtu, Pekonen Unto, Laurikainen Veikko, Juselius Ilppo, Häti Jaakko, Kallava Jussi, Siivonen Onni, Viitala Tapani, Höynälä Olli-Pekka, Siltanen Henri, Santanen Miikka, Mustakoski Joonas, Karlsson Rasmus, Varis Valtteri, Kalliolähde Kim, Rönkä Akseli, Leinonen Mikael, Nurminen Juho, Kinnunen Konsta, Riskumäki Tero, Pekonen Toivo, Larkovuo Onni, Lindholm Kimmo, Mustakallio Joonatan, Ontronen Leevi, Puolanne Veikko, Korkalo Ilari, Luode Antti, Harnoster Henrico

B-pojat

B-pojat ovat pelanneet kaudella 2022 Eteläisen alueen P17-sarjassa kevään kakkosta ja syksyn kolmosta.

Pelaajat: Alanko Konsta, Atak Hasan, Berg Rido Alexsander, Huhtala Juho, Isoaho Nooa, Jumppainen Arttu, Kinnunen Konsta, Lehtola Jasperi, Lehtola Kasperi, Leinonen Joonas, Puolanne Veikko, Saari Ville, Suominen Lauri, Sund Kaapo, Tiilola Daniel, Vanninen Tommi, Vettenterä Osse, Voutilainen Aapo, Walldén Samu

Valmentajat: Ahola Jyrki, Halmetniemi Mika

Fysiikkavalmentaja: Heino Timo Joukkueenjohtajat: Hynynen Eero, Saastamoinen Veijo Huoltaja: Haglund Tuomas

Videokuvaus: Hellsten Timo

Valmentaja: Anttila Sami

Joukkueenjohtaja: Hynynen Eero Huoltaja: Nurminen Mikko

Vastuuvalmentaja: Lindholm Kari Joukkueenjohtajat: Hynynen Eero, Vettenterä Ari

Valmentajat: Vanninen Timo, Vettenterä Ari

RiPSiläinen 2022 9

RiPS 2016

RiPS 2016 -joukkue on vuonna 2016–2017 syntyneiden lasten ikäkausijouk kue. Joukkue on perustamiskaudellaan harjoitellut 1–2 kertaa viikossa.

Joukkueen tavoitteena on kasvattaa tai tavia jalkapalloilijoita, joilla on kipinä lajiin sekä hauskaa yhdessä. Toimintam me on suunnitelmallista, opimme ja ke hitymme yhdessä. Pelaajat opettelevat toimimaan ryhmässä yhteisten pelisään töjen mukaan ja joukkueen harjoituk sissa sekä peleissä on myönteinen ja tur vallinen ilmapiiri. Joukkueemme jokai nen pelaaja on yhtä tärkeä ja tasa-arvoi nen. Joukkue ottaa mukaan uusia pelaa jia koko ajan, tervetuloa mukaan!

Pelaajat: Aalto Jose, Alho Antton, As lan Murat Aden, Auvinen Ilmari, Berg Nana, Forsman Sakari, Grönvall Konsta, Hagert Benjamin, Haikonen Eeli, Harjula Konsta, Heikkilä Ras

mus, Heikkilä Seela, Hinkkala Onni, Huotari Pihla, Häkli Leevi, Jaakkola Touko, Jokinen Salla, Juhola Aarni, Junes Eveline, Karjalainen Leo, Kes ti Erik, Komppa Rasmus, Koskivuori Aliisa, Kuittinen Ossi, Kuntonen Ei

no, Kuntonen Väinö, Lastunen Sisu, Latva Pessi, Leppikoski Pietu, Levä nen Manu, Mielikäinen Konsta, Nie minen Nuutti, Nikander Eetu, Nikki nen Ilmari, Nummela Anni, Nuutinen Noel, Oravala Eino, Pasila Eero, Piis

Tupola Noomi, Uusimäki Matias, Vakkuri Felix, Vilja Vilho, Virtanen Hugo, Virtanen Ras mus, Vuorela Toivo, Väisänen Lucas

Vastuuvalmentaja: Timo Vanninen Joukkueenjohtaja: Milla-Riina Nikkinen

Valmentajat: Haikonen Petri, Jaakkola Jere, Mielikäinen Jarkko, Nuutinen Juho, Oravala Ville, Pasila Tuukka, Vakkuri Niko Varustevastaavat: Häkli Anna-Mari, Härmä Petra

Huoltajat: Jantunen Maiju, Levänen Tanja

RiPS P2015

RiPS 2015 on aktiivisten ja reippaiden vuonna 2015 syntyneiden poikien ikä kausijoukkue.

Joukkueella on mahtava valmennustii mi, jonka johdolla joukkue harjoitte lee kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden. RiPS 2015 -joukkueella on noin kerran kuukaudessa pelivuoro, jolloin joukkue pelaa joko omien pelaajien kesken tai vierasjoukkuetta vastaan. Tämän lisäk si joukkue osallistuu vuonna 2023 kah desta kolmeen turnaukseen sekä kesä sarjaan. Tervetuloa mukaan!

Pelaajat: Asikainen Kaius, Degerth Robin, Deiro Aleksander, Elomaa Ur ho, Hallikainen Peetu, Harju Arvi, Harjula Manu, Holappa Viliam, Hän ninen Verneri, Jokinen Okko, Jout tunpää Lukas, Jouttunpää Jasper, Ju

T2014–15 -joukkueessa pelaa lähes 30 innostunutta ja iloista tyttöä, joihin jal kapallo on tehnyt suuren vaikutuksen. Joukkueen yhteishenki on omaa luok kaansa, pelaajat kannustavat ja tukevat toisiaan. Joukkue harjoittelee kaksi ker taa viikossa ja osallistuu kesäsarjan lisäk si miniturnauksiin talvella sekä useam paan turnaukseen vuoden aikana.

Suurin osa pelaajista on tullut mukaan joukkueeseen kokeilujakson kautta, jo kainen kokeilija on halunnut jatkaa jal kapalloharrastusta joukkueessa. T2014–15 -joukkueessa jokainen pelaaja pääsee loistamaan.

Pelaajat: Ahoniemi Aino, Hakonen Sinna, Jaakkola Seela, Jouttunpää Minea, Kaitanen Venla, Kinnunen

mi Pyry, Nikander Aleksi, Okkonen Nilo, Pitkänen Lauri, Puisto Arttu, Päivänen Eelis, Ratilainen Ami, Ris sanen Emil, Ruusunen Rasmus, Sa lo Aarne, Sankila Eino, Tiilola Minea, Vahos Leo, Valjakka Daniel, Virtanen Jooa, Väisänen Jasper, WalldenSanteri

Vastuuvalmentajat heinäkuuhun asti: Laurila Reija, sen jälkeen Tiilola Mika, Laurila Tero

Joukkueenjohtaja: Riikka Vanamo Valmentajat: Elomaa Kai, Jouttunpää Jarno, Karjalainen Ari, Kilpinen Matti, Mäkinen Ilkka, Nikander Janne, Pitkänen Mikko, Väisänen Markus

Huoltajiksi ensi kautta varten mukaan ovat tulleet: Komonen Hanna, Lindsten Anni, Ratilainen, Jenna, Ryhänen

Tiilola

Joukkueenjohtajat: Taru Ahoniemi, Heini Salo-Vihra

Valmentajat: Jaakkola Jere, Linden Ville, Okunoye Samuel, Ruotsalainen Jenni, Tuomi Osmo, Vakkuri Niko, Virtanen Suvi

Huoltajat: Pirttisalo Petri, Virtanen Minna

RiPSiläinen 2022 10
panen Eemi, Pitkämäki Saku, Pitkä nen Saimi, Pollari Elmeri, Rahkonen Ilari, Rantanen Amanda, Rautkos ki Reino, Salonen Aatu, Salonen Leo, Sarrola Pihla, Selin Tuukka, Sinisalo Oliver, Tupola Nooa, Olivia, Kivistö Elli, Koivula Essi, Ko lehmainen Kiira, Koskinen Amanda, Linden Amanda, Linden Ilona, Moi lanen Elli, Nieminen Amalia, Okuno ye Sarah, Pirttisalo Lilja, Sievälä Lil ja, Sihvonen Siiri, Tamminen Minttu, Minea, Tulirinta Elsi, Tuomi Elsa, Turunen Minja, Vakkuri Sofia, Valo Sofia, Vihra Ada, Virtanen Enni RiPS T2014–15 kola Milo, Karjalainen Atte, Kilpinen Eemeli, Kilpinen Nuutti, Komonen Aarni, Kotro Lenni, Lahtinen Len ni, Laurila Vilho, Laurila Kalle, Lep pikoski Peetu, Lindsten Veikko, Mä kinen Daniel, Mäkitalo Leevi, Nie Jonna

RiPS P2014

RiPS 2014 on vuonna 2014 syntynei den poikien joukkue. Joukkueessamme on vuodenajasta riippuen 35–45 inno kasta palloilijaa. Jalkapallotaitojen lisäk si harjoittelemme toimimista ryhmässä ja kanssapelaajien kunnioittamista se kä pyrimme nauttimaan jalkapallon rie musta tuuletuksia unohtamatta. Otam me mukaan uusiakin pelaajia.

Pelaajat: Aitamaa Niklas, Anttila Elias, Auvinen Santtu, Bitter Manuel, Elo maa Eino, Harinen Miro, Heikki nen Onni, Helen Lassi, Holma Aapo, Honkanen Niklas, Hyppönen Vil le, Kaisla Otto, Kaitera Vili, Kanta nen Samuel, Kotonen Akseli, Lahti nen Lassi, Lappalainen Lauri, Lastu nen Vili, Lehtimäki Tomas, Littunen Emil, Mäenpää Vilmeri, Mäenpää

RiPS 2013 on ikäkausijoukkue, johon kuuluu noin 60 pelaajaa. Joukkue har joittelee 3 kertaa viikossa ja osallistuu tulevalla kaudella Jalkapalloliiton sar jaan sekä RiPSin kesäsarjaan ja turnauk siin.

Harjoittelussa otetaan huomioon pelaa jien erilainen taitotaso ja mahdolliste taan harrastaminen kaiken tasoisille pe laajille. Toiminnan tavoitteena on mah dollistaa lapsille jalkapallosta elinikäi nen harrastus.

Pelaajat: Aakala Niko, Aarnio Kaapo, Ahlqvist Tuomas, Ainola Aku, Ant tila Veeti, Anttila Väinö, Arminen Otto, Elomaa Martti, Elomaa Ola vi, Fröberg Niklas, Grönberg Samu, Hansen-Haug Alex, Harjunpää Jon ne, Heinonen Alvar, Helander Rafu, Hilonen Eino, Hintsala Touko, Hur tén Jemina, Hyytiäinen Ilari, Hyy tiäinen Niilo, Ihajärvi Roni, Istsuk Niklas, Jokihaara Kaapo, Jouttun

pää Justus, Kaitanen Valtteri, Kin nunen Alex, Kojo Sakari, Komonen Eeli, Kosenius Juho, Kosonen Nii lo, Kostjukovs Leonid, Kuittinen Ii vari, Kuusiniemi Julius, Kärnä Topi, Laukkanen Tuomas, Laurikainen Toi vo M., Lepp Kasper, Leppänen Olli,

Lihtmaa Niklas, Liimatainen Ilmari, Luoma-Kyyny Samu, Mattheiszen Al bert, Mikkonen Väinö, Musakka Kas peri, Ojala Otso, Pikkarainen Kons ta, Pohjavirta Ilmari, Polviander Ar mas, Saari Daniel, Salmela Iiris, Sal minen Hertta, Siljamo Veikka, Sisto

Vastuuvalmentaja: Rasehorn Pauli Joukkueenjohtajat: Lastunen Jaana, Raivio Tuomas

Valmentajat: Anttila Jaakko, Honkanen Miika, Lastunen Kyösti, Nyyssönen Janne, Zweygberg Anton Varustevastaava: Ruuskanen Joona Huoltajat: Harinen Janita, Lehtimäki Tuire, Nummela Sami, Palomäki Jenni, Piirainen Krista

nen

Vastuuvalmentajat: Hilonen Timo, Ojala Tommi Joukkueenjohtajat: Laukkanen Sari syyskuuhun asti, sen jälkeen Arminen Noora, Helander Mikko, Viitanen Reetta-Liisa

Valmentajat: Ahlqvist Juha, Ainola Janne, Anttila Marko, Fröberg Janne, Hyytiäinen Miikka, Jouttunpää Jarno, Kosonen Ville, Leppänen Jarkko Tapio, Mikkonen Teemu, Siljamo Jaakko, Sormunen Pasi, Tuunainen Jarno

Varustevastaava: Musakka Hanni Huoltajat: Hyytiäinen Jenni, Laukkanen Sari, Leponiemi Tarja, Tuunainen Maria

RiPS 2012

RiPS 2012 -joukkue on 2012- syntynei den poikien ja 2013–2011 syntyneiden tyttöjen joukkue. Joukkueen toiminta perustuu sekaharjoitteluun, josta kentil le on siirrytty pelaamaan sarjajoukkuei siin, tarvittaessa myös sekajoukkueena.

Tarkoituksenamme on ohjata lapsia kohti liikunnallista elämäntapaa, sekä ohjata toimimaan ja kanssakäymiseen erilaisten ihmisten kanssa. Joukkueessa on paljon energiaa, menoa ja meininkiä.

Pelaajat: Ahoniemi Emil, Ahoniemi Emilia, Ahoniemi Lukas, Alkhalil Ah med, Baldschun Fenja, Berglund Joa kim, Dunne Eevi, Emeka Daniel, Es selström Saara, Halvari Iida, Hiltu nen Luukas, Hyytiäinen Lumi, Hä mäläinen Akseli,

Olshansky Robert, Palmu Johan, Pa tala Lukas, Pellikka Helmi, Pitkänen Veera, Posio Emilia, Puhakainen On ni, Pöllänen Kristiina, Ranki Tiitus, Ranta Helmi, Rautio Nuutti, Rytkö nen Roni, Salminen Hertta, Sievälä Leevi, Tammelin Ida, Tiainen Eemeli, Tulirinta Armi, Tuomi Miksu, Tuomi nen Eikka, Uotila Roni, Vesanen Aa da, Wunsch Tobias

Vastuuvalmentaja: Hämäläinen Teemu Joukkueenjohtaja: Hiltunen Jonna Valmentajat: Ilo Johanna, Ilo Tuomo, Liikanen Jenni, Palmu Heikki, Pitkänen Tomi, Sormunen Pasi, Tuominen Tomi

Somevastaavat: Hyytiäinen Jenni, Ruotsalainen Jenni

RiPSiläinen 2022 11
Amos, Nieminen Lukas, Nummela Jasper, Palmu Nooa, Palokangas Max, Palomäki Eemil, Pohjavirta Rasmus, Raivio Eemeli, Ranta Eero, Rase horn Aarno, Rogenbaum Max, Ruus kanen Tatu, Räihä Sasu, Salin Niilo, Selin Aleksi, Siltakoski Anton, Simo la Santtu, Spillane Oliver, Suilo Elmo, Supanic Ethan, Talja Oiva, Timoskai nen Daniel, Viitanen Leevi, Viremo Leo, Virtanen Otso, Vähäkainu Luca, Väisänen Alex, Zweygberg Daniel Ilo Eino, Jouttun pää Niklas, Karala Jenny, Ketonen Sofia, Kinnunen Kaarlo, Kurvinen Pietari, Lievonen Aatos, Mahmoud Jasmin, Maninen Emiliia, Mashiman go Sifa, Mattheiszen Alvar, Mild Val to, Nurminen Sylvi, Okunoye David, Niklas, Sundström Hannu, Taski nen Onni, Tikkanen Pekko, Turkulai nen Joel, Tuunainen Daniel, Ventola Joonatan, Virtanen Hilja, Vähämäki Urho, Vänttilä Lukas, Zotti Ryukichi RiPS 2013

RiPS P2011

RiPS P2011 on vuonna 2011-synty neiden poikien ikäkausijoukkue, jos sa on vuonna 2022 pelannut 36 pelaa jaa. Joukkue harjoittelee seuran valmen nuslinjan mukaisesti 3 kertaa viikos sa ja osallistuu palloliiton sarjaan kah della eritasoisella joukkueella. Lisäksi joukkue osallistuu turnauksiin sekä pe laa harjoituspelejä lähialueen joukkueita vastaan. Joukkueeseen mahtuu mukaan uusia pelaajia.

Pelaajat: Aaltonen Urho, Enqvist To pias, Ghazali Adam, Haapanen At te, Hakonen Konsta, Hänninen Joel, Kerko Kristian, Koyuncu Akif Ilyas, Lehtokoski Otso, Luhanskyi Olek sandr, Meronen Veikka, Muldma Ja kob, Mäkelä Oskari, Niittymäki Ro

RiPS P2010

RiPS P2010 -joukkue on treenannut kolme kertaa viikossa ja harjoitusten lisäksi pelaa myös piirisarjassa. Jouk koomme mahtuu hyvin uusia pelureita.

Pelaajat: Arminen Atso, Chornyi De nys, Chursinov Nazar, Dinc Mehmet Ilker, Glad Samuel, Hietanen Jesse, Hinkkala Joonas, Kaartinen Nooa, Kallio Hermanni, Kiviharju Tuomas, Laanterä Sebastian, Liimatta On ni, Majaniemi Michael, Malin Max, Mattila Urho, Nora Niclas, Oksanen Eemeli, Okunoye Michael, Pasanen Niklas, Polviander Aatos, Rahkonen Sulo, Rantanen Jere, Riihelä Helmer, Salminen Eeli, Siren Oskari, Toffe ri Joonas, Turunen Juho, Vilenius Se

Olemme 25 innokkaan tytön futisjouk kue ja meille mahtuu aina uusia tyttö jä joukkueeseen mukaan. Harjoittelem me vuoden ympäri kolme kertaa viikos sa, sekä hallissa sisällä että ulkona sääs tä riippumatta. Lisäksi pelaamme kesäl lä piirisarjaa ja osallistumme myös eri laisiin turnauksiin emmekä pelkää pela ta myös poikajoukkueita vastaan. Meil le kelpaavat vastustajaksi kaikki!

Joukkuetta valmentaa innokas ja yh teen hiileen puhaltava valmennustiimi, johon kuuluu vastuuvalmentajan lisäk si viisi omistautunutta valmentajaa, joil ta löytyy laajasti osaamista. Joukkuee seen pääsee mukaan matalalla kynnyk sellä, arvostamme jokaista pelaajaa omi ne taitoineen.

Joukkueenjohtaja: Mikko Suomalainen Varajoukkueenjohtaja: Hanna Hänninen

Valmentajat: Aaltonen Mika, Ghazali Bassem, Niittymäki Tero, Tuominen Teemu, Tuomisto Mikko

Varustevastaava: Meronen Heidi Huoltajat: Grönroos Minna, Otava Niko

veri, Vilja Aatos, Vähämaa Arvi, Vähä nen Veikka, Väisänen Luka

Vastuuvalmentaja: Kostiainen Tero Joukkueenjohtajat: Laanterä Kalle, Siren Juho

Valmentajat: Arminen Jari, Kiviharju Tapio, Oksanen Jesse, Vilenius Marko

Varustevastaava: Riihelä Satu Huoltajat: Glad Susanna, Hietanen Mika, Kallio Annika, Kotamaa Riina, Salminen Jussi, Siren Niina

mosa, Liljegren Venla, Lindberg Mii da, Linden Nea, Loikala Matilda, Me ronen Pipsa, Niittymäki Lotta, Palmu Helmi-Sofia, Patja Roosa, Pöllänen Kristiina, Rantanen Alisa, Ruuskanen Kaisla, Saraneva Lili, Selin Anette, Sokka Elle, Tiilola Aleksandra, Tuli rinta Iita, Tulirinta Armi, Valo Aman da, Virtanen Myrtti

Vastuuvalmentaja: Palmu Markku Joukkueenjohtaja: Kallio Heidi Valmentajat: Kaasalainen Tommi, Loikala Sami, Pöllänen Sami, Tulirinta Janne

Varustevastaava: Kaasalainen Jaana Huoltajat: Ahoniemi Marjo, Bengtsson Ann-Sofia, Niittymäki Salla, Rantanen Saija, Virtanen Kalle

RiPSiläinen 2022 12
ni, Nummela Onni, Nwaeze David, Otava Oliver, Piispanen Miro, Ryhä nen Artturi, Salonen Maxveli, Suoma lainen Aaron, Tamminen Elias, Thind Robin, Toivonen Joona, Tuominen Johannes, Tuomisto Leo, Österman Lassi Pelaajat: Aho Ellen, Ahoniemi Ma tilda, Alastalo Kaisa, Auresto Lotta, Halvari Iida, Kaasalainen Rosaliina, Kantanen Jasmin, Kilpeläinen Mi
RiPS T2009–10

RiPS P2009

RiPS P2009 on noin 35 pojan iloinen joukko, josta löytyy taitoa, tahtoa ja in toa sekä ennen kaikkea hyviä juttuja, huumorintajua ja roppakaupalla jouk kuehenkeä. Kaudella 2022 joukkueem me pelasivat P13 ykkös-, nelos- ja ku tosdivaria. Treenaamme noin 3 kertaa viikossa. Meidän joukkueemme tunne taan muun muassa siitä, että pelaajat tu levat kentälle usein tunnin tai pari en nen treenien alkua – ja 1,5 tunnin tree nit loppuvat aina liian lyhyeen!

Pelaajat: Ahola Emil, Anttila Milo, Es kola Julius, Hintsala Eelis, Holopai nen Aatos, Hovi Antto, Huhtala Ot so, Hurme Sauli, Istsuk Andres, Jul kunen Uuno, Kantanen Daniel, Ka taja Noel, Kemppi Toivo, Kinnu nen Topias, Kokkinen Kevin, Korho nen Eetu, Kotovainio Peetu, Kurvi

P2007–08 on kaudella 2022 45 aktii visen pojan joukkue, joka on treenan nut säällä kuin säällä! Kuntarajat ylitty vät kevyesti: Meillä on ollut pelaajia Rii himäen lisäksi Hyvinkäältä, Hausjärvel tä sekä Lopelta.

Pelaajat: Aalto Roope, Aaltonen Aaro, Ahola Joel, Ahoniemi Aleksi, Auranen Eetu, Heikkilä Valtteri, Holopainen Alvar, Honkaniemi Felix, Hämäläi nen Rasmus, Ikonen Olli, Iso-Koi visto Juhani, Järvinen Jooa, Kaaki nen Aaron, Kiviharju Nuutti, Koivis to Kalle, Koskinen Eetu, Kurkela Ni ko, Liitola Iikka, Lilius Veeti, Löfberg Luukas, Malm Samuli, Mattila Oska ri, Mertanen Julius, Mäkelä Eelis, Oi vo Patrik, Paajanen Eemu, Palmu Oli ver, Prokopenko Mykyta, Raitaoja

RiPS T2007–08 -joukkueessa pelaa in nokkaita tyttöfutareita, jotka ovat syn tyneet vuosina 2007–2008. Osa tytöistä on pelannut jo vuosia, mutta joukossa on myös muutaman kuukauden pelanneita. Joukkue harjoittelee yhdessä B-tyttöjen kanssa 3–5 kertaa viikossa ympäri vuo den. Lisäksi pelaamme piirisarjaa, talviliigaa, harjoituspelejä ja turnauksia.

Pelaajat: Backberg Nelli, Friström Miina, Heikkilä Heidi, Islander Var pu, Jouttunpää Nea, Kaasalainen Em maliina, Kashkina Anastasiia, Kauki nen Erika, Koppel Helena, Korpisaa ri Aino-Emilia, Laakso Seela, Lepistö Mindica, Lindholm Liisa, Mielikäi nen Tilda, Mikkola Matilda, Myllylä Sofia, Nummenpää Sanni, Pylkkänen Siiri, Ritakallio Lotta, Santos Ame lia, Savulahti Eerika, Soininen Pih la, Tallberg Stella, Tran Haidi, Tuo mola Noora, Utterström Jonna, Vest man Verna

Vastuuvalmentaja: Linden Ville Joukkueenjohtaja: Mielikäinen Jarkko Valmentajat: Elo-Korpisaari Niina, Kaasalainen Tommi, Lindholm Osmo, Ritakallio Mikko,

Utterström Petri Huoltaja: Savulahti Johanna

Somevastaava: Heikkilä Virpi

Vastuuvalmentaja: Vanninen Timo Joukkueenjohtaja: Rauhala Tuomas Valmentajat: Ahola Janne, Kinnunen Riku, Lilli Mika, Lindholm Kimmo, Saari Niko Varustevastaava: Iso-Oja Anu Huoltajat: Kallio Heidi, Lipaeva Julia, Martikainen Anni, Tirkkonen Teppo

minen Iivo, Santamäki Samu, Schul man Rasmus, Sillanpää Miro, Thurén Aaron, Tilanterä Eemeli, Tilanterä Luka, Vanninen Lasse, Varonen Juu so, Västilä Altti

Vastuuvalmentaja: Heikki Palmu Joukkueenjohtaja: Hanna Västilä Valmentajat: Ahoniemi Esa, Kiviharju Tapio, Koivisto Antti, Lilius Petri, Salama Kari, Vanninen Jukka

Varustevastaava: Ahola Satu myClub, varusteet: Kujala Tiina Huoltajat: Aalto Teemu, Holopainen Jarkko, Masalin Niko, Sillanpää Timo

Lisäksi joukkueessa on ollut mukana tällä kaudella pelaajina tai toimihenki löinä: Backberg Nelli, Backberg Tiina, Chineye Chukwu, Forsberg Helmi, Ojala Peppi, Parkkisenniemi Menni, Rästas Claudia, Ventola Julia

Kaudella 2022 pelanneet B-tytöt: Arkiomaa Alisa, Fyhrqvist Anni, Grönberg Nerissa, Grönqvist Veera, Hakala Iina, Hatanpää Carita, Heik kilä Laura, Heiskanen Emma, Kaik konen Juliana, Kainulainen Nea, Ki tinoja Kerttu, Kitinoja Reetta, Määt tä Enni, Okkolin Anna, Olli Emmi, Rantanen Neea, Ronkainen Janna, Salmela Oona, Vesamäki Martta

Valmentajat: Grönberg Teemu, Kainulainen Tuomo Joukkueenjohtaja: Kihlman-Kitinoja Anne

RiPSiläinen 2022 13
nen Samuel, Kuza Radislav, Lautta mus Aaron, Lilli Jesse, Lindholm Sa muel, Lipaev Kristian, Makaroff Aab raham, Malin Oula, Martikainen Vee ti, Nwaeze Daniel, Ojala Eelis, Piilo nen Elias, Piiroinen Elias, Pyyhtiä Ee ro, Rantamäki Aleksi, Rauhala Re ko, Rikkinen Elias, Rommel Lukas, Saari Lauri, Sachse Eemi, Sokka Aa tu, Tirkkonen Tatu, Vanninen Topias, Ventola Miro, Vuorinen Ville, Wun sch Matthias Anton, Riikonen Aaron, Rissanen Jas per, Salama Eeka, Salastie Tomi, Sal RiPS P2007–08
RiPS T2007-08 ja B-tytöt

Riihimäen Palloseuran kauden päättäjäiset Urheilutalolla

Moi RiPSiläiset, mitä kuuluu? – Hyvää!

Näin kajahtivat aloituksen tahdit juontaja Veli-Mat ti Viitasen johdolla kauden päättäjäisten aluksi. Vaik ka seremoniamestarina toiminut Viitanen tervehdyksen olikin etukäteen masinoinut, kaikuivat hyvän kuulumi set ilahduttavan riehakkaina pitkin Urheilutaloa, jonka miltei RiPSin väreissä sinisenä loistava lattia oli istutet tu täyteen pelaajia omat pelipaidat päällänsä. Urheilu talon katsomoon oli kutsuttu pelaajien vanhemmat ja mukaan oli päässyt myös jokunen tuleva RiPSiläinen.

Jylhistä alkutahdeista päästiin tervetulosanoihin, jot ka tulivat yhden kielen sijaan kahdesta. Kaksipäisen ter vetulopuhehirviön muodostivat tuore toiminnanjohta ja Lauri Salovaara ja hallituksen puheenjohtaja Mik ko Suomalainen. Kumpainenkin kiitti pelaajien koti väkiä arvokkaasta kannustamis-, kustantamis- ja kuljet tamistyöstä ja vapaaehtoisia toimihenkilöitä ylipäätään kaikesta mittaamattoman arvokkaasta työstä, jota kukin tahollaan on tehnyt tärkeimpien henkilöiden, pelaajien, eteen. Suomalainen kannusti myös tulevia palkintojen

saajia riehakkaisiin tuuletuksiin ja muiden kannustami seen palkintojenjaon aikana.

Päättäjäistilaisuuden suoraviivaista läpivientiä hel pottaakseen palkintojen jakajiksi oli kutsuttu edustus joukkueen Pietari Palomäki ja pitkän pelaajauransa tä hän kauteen päättänyt Marko Paakkonen. Kumpai nenkin hoiti leiviskänsä rautaisen ammattimaiseen tyy liin ja yhteistyössä tirehtööri Viitasen kanssa tilaisuus saatiin vietyä niin jouhevasti läpi, että jopa RiPSin nuo rimmaiset, 5-vuotiaat, jaksoivat keskittyä olennaiseen liki koko päättäjäisten ajan.

Palkintojen jako vietiin läpi ikäluokka kerrallaan nuorimmista vanhimpiin. Joukkueiden pelaajia pal kittiin OP Etelä-Häme tsempparipalkinnoin. OP Ete lä-Hämeen kanssa solmittu yhteistyösopimus mah dollisti tsempparipalkintojen jakamisen, joiden arvo on suurempi pienille pelaajanaluille, kun aikuisten sil min aina osataan ymmärtääkään. Nuorimmille, 2016 ja 2015-ikäluokan pelaajille, jaettiin tsempparitarrat hienosti sujuneesta kaudesta ja siitä eteenpäin OP Ete lä-Häme tsempparit aina kaudella ansioituneille. Pal

kinnon ohjeelliseksi kriteeriksi oli määritelty positiivi sen ilmapiirin luominen joukkueen toiminnassa.

OP Etelä-Häme tsempparien lisäksi päättäjäisissä jaettiin palkinnot vuoden poikajuniorille ja -pelaajalle ja vuoden tyttöjuniorille ja -pelaajalle. Vuoden pelaajien palkinnot sponsoroi yhteistyökumppanimme Adidas. Myös RiPS Kevarit palkittiin kimmeltävin kultamita lein hienosti sujuneen kauden johdosta ja myös mies ten edustusjoukkue ja miesten kakkonen saivat palkin tonsa. Kuluneen kauden aikana Helmari- tai huuhkaja polulla olleet RiPSiläiset palkittiin kuten myös vuoden huoltaja, joukkueenjohtaja, valmentaja RiPSPECT-te ko ja RiPSiläinen.

Riihimäen Palloseuran palkitut: 2016, Koko joukkue P2015, Koko joukkue T2014/15, Koko joukkue tsempparitarroin, OP Ete lä-Häme Tsempparit: Venla Kaitanen, Elsi Tulirinta, Minttu Tamminen

P2014 OP Etelä-Häme Tsempparit: Aapo Holma, Vi li Kaitera, Sasu Räihä ja Daniel Zweygberg Erityismaininnat: Max Rogenbaum, väsymätön puur taja, jolla kova palo olla kentällä. Emil Littunen, vas ta keväällä joukkueeseen liittynyt, mutta heti paikkan sa lunastanut konkari.

2013 OP Etelä-Häme Tsempparit: Niilo Kosonen, Hertta Salminen, Ilmari Pohjavirta, Eino Hilonen, Leonid Kostjukovs, Konsta Pikkarainen Erityismaininnat: Niilo Hyytiäinen, erittäin aktiivises ti mukana joukkueen tapahtumissa ja jalkapallon paris sa vapaa-ajalla. Otso Ojala, luottomaalivahtimme tur nauksissa.

P2010

RiPSiläinen 2022 14
2012 OP Etelä-Häme Tsempparit: Fenja Baldschun, Sylvi Nurminen, Lukas Ahoniemi, Leevi Sievälä P2011 OP Etelä-Häme Tsempparit: Oleksandr Lu hanskyi, Oliver Otava, Joel Hänninen OP Etelä-Häme Tsempparit: Jesse Hietanen, Hermanni Kallio ja Severi Vilenius

B-pojat

08-ikäluokan Alvar Holopainen ja 2010-ikäluokan Helmi-Sofia Palmu, Emil Ahola ja Aatos Holopai nen ovat pelanneet neljä kierrosta huuhkaja- ja helma riliigaa.

RiPS Kevarit: tsempparimitalit kaikille pelaajille.

Miehet 2: Palkinnot menestyksekkään kauden johdos ta: Onni Siivonen ja Ilppo Juselius

Miehet Edustus: Vuoden yllättäjä: German Pukki Vuoden pelaaja: Phondo Wälläri

Vuoden huoltaja: Jenni Hyytiäinen

Jenni on aina positiivinen, aktiivinen ja valmis autta maan. Jenni on joukkueensa tärkeä tukipilari!

Vuoden joukkueenjohtaja: Hanna Västilä Hanna on onnistunut löytämään joukkueen johtami sen syvimmän olemuksen: hän jakaa ja organisoi tehtä vät niin, ettei tarvitse itse tehdä niin paljoa. Yhtenä iso na osatekijänä hyvin toimineessa joukkueessa.

Vuoden valmentaja: Jere Jaakkola

Valtava työmäärä tyttöfutiksen eteen tämän kauden ai kana. Jeren lempeän päättäväinen ja osaava ote on saa nut tytöt innostumaan jalkapallosta. Hän ottaa jokai sen pelaajan yksilöllisesti huomioon ja havaitsee tarkka näköisesti heidän kehitystään. Hänellä on terveet arvo pohjat lasten liikunnan edistämiseen, mikä nojaa turval lisuuteen, hauskuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Vuoden RiPSPECT-teko: Miesten edustusjoukkueen toiminnan jatkuminen Joukkueen toiminta oli vaakalaudalla keväällä. Yhdessä toimimalla toiminta kuitenkin jatkui hienolla tavalla ja kausi saatiin vietyä läpi.

Palkinnon noutaa: Marko Paakkonen, Pietari Palo mäki ja Eero Hynynen

Vuoden

Vuoden

Vuoden

Vuoden RiPSiläinen: Jonna Hiltunen Pelinohjaajatoiminnan kehittäminen ainutlaatuiselle ta solle ja Kesäsarjan uudistaminen ja järjestäminen ovat jo itsessään perusteet palkinnolle. Tämän lisäksi on myös uskomattoman omistautunut omalle joukkueelleen, ai na ajattelee jengin parasta, on taitava lasten kanssa, lem peän vaativa, ja aina mukana peleissä ja harkoissa!

RiPSiläinen 2022 15
T2007-08 OP Etelä-Häme Tsempparit: Liisa Lind holm, Seela Laakso, Helena Koppel B-tytöt OP Etelä-Häme Tsempparit: Nea Kainulainen ja Nerissa Grönberg OP Etelä-Häme Tsempparit: Jasperi Lehtola ja Hasan Atak RiPSiläiset Huuhkaja- ja Helmaripolulla -palkinnot: Etelän alueleirille valitut 08-ikäluokan Aino-Emilia Korpisaari ja Amelia Santos T2009/10 OP Etelä-Häme Tsempparit: Lotta Niitty mäki, Iita Tulirinta, Pipsa Meronen, Alisa Rantanen P2009 OP Etelä-Häme Tsempparit: Elias Piilonen, Kristian Lipaev, Oula Malin, Radislav Kuza P2007-08 OP Etelä-Häme Tsempparit: Juhani Iso-Koivisto, Aaron Riikonen, Valtteri Heikkilä Vuoden poikajuniori: Adam Ghazali tyttöjuniori: Lumi Hyytiäinen poikapelaaja: Juho Huhtala tyttöpelaaja: Emma Heiskanen
RiPSiläinen 2022 16 - myynti - huollot - varaosat - ilmastoinninhuollot - korjaukset www.autosorsa.fi Tehtaankatu 6, Riihimäki Puh. (019) 268 0800 RiPS kiittää tukijoita ja sponsoreita! Vuokraamme mm. Teollisuuskatu 28, 11100 Riihimäki • puh. 0400 285 081 • avoinna ark. 7–17, la suljettu Myymme myös nestekaasua ja Sencon kiinnitystarvikkeita. • Henkilönostimet 8 21 m • Teollisuusimurit • Hiomakoneet • Tekstiilipesuri • Halkaisukone • Naulaimet • Rakennustelineet • Maantiivistäjät 70-450 kg • Poraus- ja piikkauskalusto • Kosteuden erottimet • Puutarhan hoitokoneet mm: pensasleikkurit, nurmikonleikkurit, lehtipuhaltimet ja raivaussahat MEILTÄ KAIKKI RAKENTAMISEEN JA REMONTOINTIIN HÄMEEN VUOKRAKONE OY OY www.hameenvuokrakone.fi Kurvaa kahville Kulmalan Nesteelle Kauppakatu 6, Riihimäki
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.