Page 1

.FSDSFEJKFVEJTFQUFNCSFo/¡

+RFNH\VXUJODFH

+DUFªOHPHQWGHUXH

$OöDXEHGHODUHSULVH GXFKDPSLRQQDWOH SRLQWDYHF(WLHQQH )URLGHYDX[QRXYHDX FDSLWDLQHGX/+&

/HVHSWHPEUHOD 9LOOHFRQYLHOHVIHP PHV¢GUHVVHUXQ ELODQmDXI«PLQLQ} GXFÈXUGHODFLW«

SDJH

SDJH '5

'5

%RXUGRQQHWWH

'5

7PJFWFSUFMFCFM FYFNQMFMBVTBOOPJT

7URLVQRXYHOOHVLQVWDOOD WLRQVGHPXVFXODWLRQHQ SOHLQDLUVRQWLQDXJXU«HV FHWWHVHPDLQH SDJH

2/,9,(5*5,9$7

5HFRUGGHORQJ«YLW«

5RGROSKH%X[FHOYLHQWGH I¬WHUVHVDQV,OHVW DXMRXUGöKXLOHSOXVYLHX[ 9DXGRLVVXUWHUUHSDJH

3DJH 38%

-BVTBOOF4PSUJFT 'XDXVHSWHPEUH/DXVDQQHYD YLYUH¢OöKHXUHGXH&RPSWRLU 6XLVVH$QLPDX[GHODIHUPH SURGXLWVGXWHUURLU(VSDFHDX I«PLQLQQRXYHOOHVWHFKQROR JLHVFRQFHUWVU\WKP«V7RXWHV OHVJ«Q«UDWLRQV\WURXYHURQW OHXUFRPSWHSDJH '5

Contrôle qualité

'5

9(5,66,023+2720217$*(

+PVF[ (BHOF[ (

-HDQ0DULH%LJDUGVHUD¢ /DXVDQQHOHVHSWHPEUH SRXUSU«VHQWHUVRQXOWLPH VKRZSDJH 38%


www.coop.ch

50% –.95 à partir de 2

HIT DE LA SEMAINE

au lieu de 1.90

12. 9-15. 9. 2018 dans la limite des stocks disponibles Avocats (sauf bio et Coop Primagusto), Afrique du Sud/Pérou, la pièce

Superprix

40%

54%

le cabas

2.95

Bananes bio Coop Naturaplan, Fairtrade Max Havelaar, Pérou/ République Dominicaine/Equateur, en vrac, le kg

8.95

au lieu de 14.95

Le cabas à remplir soi-même: tomates grappes, courgettes, aubergines, oignons jaunes, poivrons rouges, jaunes et verts (sauf bio, tomates cerises et ProSpecieRara), en vrac (pour un poids minimum de 3 kg: 1 kg = 2.98)

42% au lieu de 19.–

Blancs de poulet Coop, Autriche/Slovénie, en libre-service, env. 900 g

au lieu de 4.25

Steaks de porc dans le filet Coop Naturafarm, Suisse, décongelés, en libre-service, 4 pièces

5.–

4.65

au lieu de 5.85

Mozzarella Galbani, 3 × 150 g, trio (100 g = 1.03)

4.25

au lieu de 4.95

12.40

40% 35.80

au lieu de 15.60

au lieu de 59.70

Crème entière UHT Coop, 3 × 2,5 dl, trio (1 dl = –.57)

SR W37/18

Lait drink UHT Coop, 12 × 1 litre (1 litre = 1.03)

1.95

20%

Beefburgers Coop, Suisse, en libre-service, 4 × 100 g (100 g = 1.25)

20%

HIT DE LA SEMAINE

Superprix

le kg

11.–

les 100 g

Vous trouverez ces actions, ainsi que plus de 17’000 autres produits, sur www.coopathome.ch Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Alsace AOC Gewurztraminer Baron de Hoen 2016, 6 × 75 cl (10 cl = –.80)


L

‹&/$,5$*( )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH

-B7PJFWFSUF VOCPVMFWBSE DZDMJTUFBVD”VSEFMBWJMMF

‹',725,$/ 3KLOLSSH.RWWHODW U«GDFWHXUHQFKHI

9RLHVGH G«JDUDJH

/RQJXHGHNLORPªWUHVHQWUH/XWU\HW6W3UH[OD9RLHYHUWH RIIULUDXQHYRLHGHPRELOLW«GRXFHDX[SL«WRQVHWF\FOLVWHVGH WRXWHOöDJJORP«UDWLRQ

(Q6XLVVHOHY«ORHVWWUªVXWLOLV« SDUWRXWHODSRSXODWLRQ6HORQOHV HVWLPDWLRQVTXHOTXHPLOOLRQV GHELF\FOHWWHV\FLUFXOHQWHWOHV YHQWHVGHFHVGHUQLªUHVDQQ«HV VRQWUHVW«HV¢GHVQLYHDX[«OHY«V $YHFXQHFDW«JRULHTXLVRUWGH SOXVHQSOXVGXORWFHOOHGHVH ELNHVGRQWOHVYHQWHVSUHQQHQW OöDVFHQVHXU

$/DXVDQQHVRQWUDMHWFRXUWVXUHQYLURQNLORPªWUHVOHORQJ GHVYRLHV&))HWGHYUDLW¬WUHILQDOLV«HQ &HSURMHWYRLWOHMRXUDORUVTXHOHVHSWHPEUHSURFKDLQOH SHXSOHVXLVVHVHUDDSSHO«¢YRWHUVXUXQHLQLWLDWLYHYLVDQW¢ LQVFULUHOHVSLVWHVF\FODEOHVGDQVOD&RQVWLWXWLRQ

9RLHmH[SUHVV} /D 9RLH YHUWH FH QöHVW GRQF ULHQ GöDXWUHTXöXQHYRLH GH PRELOLW« GRXFH U«VHUY«HDX[SL«WRQV HW F\FOLVWHV VXU XQH ORQJXH GLVWDQFH XQH VRUWHGHYRLHH[SUHVVSRXU Y«ORV SRXUYXH GH GHVVHUWHV GöDFFªVWRXWDXORQJGHVRQFKHPLQH PHQWHWTXLSHUPHWWUD¢WRXWXQFKD FXQ GöHPSUXQWHU OH WURQ©RQ TXöLO VRXKDLWHHQWRXWHV«FXULW«

m([SUHVV QöLQGLTXH SDV TXöLO VöDJLUD GöXQHYRLHUDSLGHSRXUY«ORVDYHUWLW 6W«SKDQH%RORJQLQLG«O«JX«Y«ORGH OD9LOOHGH/DXVDQQHPDLVSOXW¶WTXH JU¤FH ¢ XQH PHLOOHXUH IOXLGLW« OHV XVDJHUVSRXUURQW\«YROXHUSOXVYLWH TXHVöLOVDYDLHQWUHFRXUV¢XQHURXWH GHWUDILFQRUPDO}

m&\FOLVWHVSL«WRQVHW

XVDJHUVYRQW\JDJQHU HQWHUPHVGH QXLVDQFHVVRQRUHVGH EUXLWGHVWUHVVGH SROOXWLRQHWGH V«FXULW«} 6W«SKDQH%RORJQLQLG«O«JX« Y«OR¢OD9LOOHGH/DXVDQQH

(WGöHQ«JUHQHUOHVDYDQ WDJHVm&\FOLVWHV SL« WRQV HW XVDJHUV YRQW \ JDJQHU HQ WHUPHV GH QXL VDQFHV VRQRUHV GH EUXLW GH VWUHVV GH SROOXWLRQ PDLV DXVVL GH V«FXULW«ELHQV½U} 8QSURMHWLG«DOSRXUOD9LOOHTXLGH ORQJXHGDWHDVRXKDLW«VöHQJDJHUHQ IDYHXU GH OD PRELOLW« GRXFH DYHF

-FWŸMPEBOTMB$POTUJUVUJPOTVJTTF 1SPNPVWPJSMBNPCJMJU¥DZDMJTUFFODS¥BOUEFTJOGSBTUSVDUVSFTBE¥RVBUFT DōFTUMōPCKFDUJGEFMōJOTDSJQUJPO BVN¦NFUJUSFRVFMFTDIFNJOTFUMFT TFOUJFSTEFSBOEPOO¥FT EFTQJTUFTDZDMBCMFTEBOTMB$POTUJUVUJPO TVJTTF RVJTFSBTPVNJTFBVWPUFMFTFQUFNCSFQSPDIBJO "SS¦U¥ G¥E¥SBMEVNBSTDPODFSOBOUMFTWPJFTDZDMBCMFTFUMFTDIFNJOTFU TFOUJFSTQ¥EFTUSFT 4FMPOMFTJOJUJBOUT hMōBEBQUBUJPOEFMB$POTUJUVUJPO TPVNJTFBVWPUFQFSNFUUSBEōBN¥MJPSFSMBDPIBCJUBUJPOFOUSFMBWPJUVSF MFTUSBOTQPSUTQVCMJDT MFTE¥QMBDFNFOUTœQJFEFUœW¥MP-FTSPVUFT EFWJFOESPOUQMVTT·SFTQPVSUPVUFTFUQPVSUPVTw&OEFIPSTEFMō6%$ MF DPOUSFQSPKFUTPVNJTBVWPUFGBJUDPOTFOTVTFOUSFMōFOTFNCMFEFTQBSUJT

9(5,66,02

(OOHIHUDDXWRWDOSDVPRLQVGHNLOR PªWUHVNLORPªWUHVSUHVTXHVDQV GLVFRQWLQXLW« GDQV WRXWH OöDJJORP« UDWLRQ ODXVDQQRLVH HQWUH /XWU\ HW 6DLQW3UH[ U«VHUY«V DX[ SL«WRQV Y«ORV HW WURWWLQHWWHV (OOH FöHVW OD IDPHXVH9RLHYHUWHLPDJLQ«HHQ HWGRQWXQSUHPLHUSHWLWWURQ©RQ¢ SHLQHPªWUHVD«W«LQDXJXU«¢ /DXVDQQHDXWRXWG«EXWGHOö«W« 3OXVTXHVDORQJXHXUOD7UDQFK«HGX /DQJXHGRF HQWUH OH FDUUHIRXU GH 6«YHOLQHWOH3RQW0DUF'XIRXUPDU TXHDLQVLXQSDVLPSRUWDQWHWV\P EROLTXHGDQVODPLVHHQSODFHGHOD SDUWLH ODXVDQQRLVH GH FHWWH 9RLH 9HUWH TXL ¢ OöKRUL]RQ GHYUDLW UHOLHUVXUSUªVGHNLORPª WUHV0DOOH\¢3XOO\

/D7UDQFK«HGX/DQJXHGRFSUHPLªUH«WDSHGöXQHJLJDQWHVTXH9RLHYHUWHOHORQJGHVYRLHV&))

OöDUULªUHSHQV«HGö\UDOOLHUXQPD[L PXPGH/DXVDQQRLV m1RXVFRQVWUXLVRQVXQHLQIUDVWUXF WXUH G«GL«H ¢ OöXVDJH XQLTXH GH OD PDUFKH HW GX Y«OR VH U«MRXLW )ORUHQFH*HUPRQGODPXQLFLSDOHHQ FKDUJHGHODPRELOLW«8QHIRLVU«DOL V«V FHV WURQ©RQV SHUPHWWURQW GH UHOLHUOHTXDUWLHUGH0DOOH\¢ODJDUH GH/DXVDQQHHQPLQXWHV¢Y«ORRX HQFRUH GöDFF«GHU DX[ QRXYHDX[ PXV«HVGH3ODWHIRUPH¢SLHGHQ PLQXWHVGHSXLVODIURQWLªUHFRP PXQDOHGH3XOO\$LQVLOD9RLHYHUWH DXUD XQ LQW«U¬W SRXU OHV G«SODFH PHQWV XWLOLWDLUHV FRPPH SRXU OHV G«SODFHPHQWV GH ORLVLUV ¢ SLHG FRPPH¢Y«OR} &DU ¢ /DXVDQQH VHORQ XQ VRQGDJH W«O«SKRQLTXHHIIHFWX«HQVHSWHPEUH GDQVOHFDGUHGHOö«WXGHm9LOOHV F\FODEOHV} VHXOV GHV KDELWDQWV VH G«SODFHQW SDUIRLV RX U«JXOLªUH PHQW¢Y«OR(QFUHX[LOH[LVWHGRQF XQYLYLHUGHGHSHUVRQQHVVXV FHSWLEOHVGHVHFRQYHUWLUDX[DYDQWD JHV GH OD PRELOLW« GRXFH HQ OHXU RIIUDQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVTXLDOOLHQW IDFLOLW« GöDFFªV HW V«FXULW« /D 9RLH YHUWHVöLQVFULWGDQVFHJUDQGGHVVHLQ DYHF SRXU RULJLQDOLW« WHFKQLTXH GH VXLYUH OH WUDF« GHV YRLHV &)) WUªV LQW«UHVVDQWHQUDLVRQGHOöKRUL]RQWD OLW« TXöLO SURSRVH GDQV XQH YLOOH FRPPH/DXVDQQHRXODG«FOLYLW«HVW ODUJHPHQWODUªJOH 0DLVKRUL]RQWDOLW«QHYHXWSDVGLUH PRQRWRQLH/HVGLII«UHQWVWURQ©RQV GHODIXWXUH9RLHYHUWHODXVDQQRLVH HWHQIRQFWLRQGHVFRQWUDLQWHVWHFK

QLTXHVRXO«JDOHVUHY¬WLURQWHQHIIHW GLYHUVDVSHFWVFHUWDLQV«WDQWH[FOX VLYHPHQW LQG«SHQGDQWV GX WUDILF DXWRPRELOH GöDXWUHV «WDQW SDUWDJ«V DYHFOHVY«KLFXOHVLQGLYLGXHOVGRQW ODYLWHVVHVHUDQ«DQPRLQVOLPLW«H¢ NLORPªWUHVKHXUHV 'DQV FHUWDLQV FDVGHVDP«QDJHPHQWVGHFDUUHIRXUV VHURQW Q«FHVVDLUHV VDQV FRPSWHU OD PLVHHQSODFHJ«Q«UDOLV«HGHJDELRQV GHEDQFVGHERUQHVUHODLVHWGHGLV SRVLWLIVGö«FODLUDJH

6\QFKURQLVHUOHVFKDQWLHUV m$/DXVDQQHODSULQFLSDOHGLIILFXOW« TXHQRXVUHQFRQWURQVGDQVOöDP«QD JHPHQW GH OD 9RLH YHUWH HVW OD V\Q FKURQLVDWLRQ GHV GLII«UHQWV FKDQ WLHUVDILQGöRSWLPLVHUOöXWLOLVDWLRQGHV UHVVRXUFHV ILQDQFLªUHV} H[SOLTXH 6W«SKDQH%RORJQLQL$LQVLODU«DOLVD WLRQ GH OD WUDQFK«H GX /DQJXHGRF VöHVWLQW«JU«HDXSURJUDPPHGHVWUD YDX[ GH FRQVWUXFWLRQ SDU OHV &)) GöXQH H YRLH IHUURYLDLUH HQWUH /DXVDQQH HW 5HQHQV DYHF ¢ OD FO« XQH«FRQRPLHGHöIUDQFV (QILQDILQGHFRQI«UHUXQHLGHQWLW« GHm9RLHYHUWH}¢OöHQVHPEOHGHV NLORPªWUHVSU«YXVGDQVOHGLVSRVLWLI GHWRXWHOöDJJORP«UDWLRQXQHFKDUWH GöDP«QDJHPHQWD«W««ODERU«HHQWUH OHV GLII«UHQWHV FRPPXQHV LPSOL TX«HVSRXUJDUDQWLUXQHXQLW«GHWUDL WHPHQWHQPDWLªUHGHJDEDULWWUDLWH PHQW SD\VDJHU PDUTXDJH VLJQDO«WLTXHHWPRELOLHUXUEDLQ„ &KDUDI$EGHVVHPHG

0DOJU«FHODOHSRWHQWLHOGöXWLOLVD WLRQGXY«ORGDQVOHVG«SODFH PHQWVTXRWLGLHQVHVWORLQGö¬WUH SOHLQHPHQWH[SORLW«3RXUTXRL" 3DUFHTXHOHVLQIUDVWUXFWXUHVTXL SHUPHWWUDLHQWGHOHVDVVXUHUHQ WRXWHV«FXULW«VRQWLQVXIILVDQWHV /D6XLVVHQöHVWGHWUªVORLQSDV OHV3D\V%DVODU«I«UHQFHHQOD PDWLªUHR»OHY«ORUHSU«VHQWH GHVPR\HQVGHWUDQVSRUWHW E«Q«ILFLHGHSLVWHVF\FODEOHVVXU öNLORPªWUHVFHTXLSHUPHW ¢XQ1«HUODQGDLVGHSDUFRXULUHQ PR\HQQHNP¢Y«ORFKDTXH DQQ«H 3RXUHQFRXUDJHUVRQXWLOLVDWLRQ HQ6XLVVHLOHVWGRQFLQGLVSHQVD EOHGHFU«HUGHVSLVWHVF\FODEOHV V½UHVHWGHTXDOLW«&öHVWOHEXW SRXUVXLYLSDUODYRWDWLRQGX VHSWHPEUHSURFKDLQTXLDSSHOOH OHSHXSOH¢VHSURQRQFHUVXU OöLQVFULSWLRQGHVYRLHVF\FODEOHV GDQVOD&RQVWLWXWLRQ/HWH[WH SURSRV«HVWXQFRQWUHSURMHWGX &RQVHLO)«G«UDO¢OöLQLWLDWLYH ODQF«HSDUOHVPLOLHX[SURY«OR TXLOöRQWILQDOHPHQWUHWLU« HVWLPDQWTXHVHVDVSHFWV HVVHQWLHOV«WDLHQWVDXYHJDUG«V SDUOHWH[WHGX&RQVHLO)«G«UDO$ OöH[FHSWLRQGHOö8'&WRXVOHV SDUWLVOHSO«ELVLFLWHQW $MXVWHWLWUH&DUXQRXLSHUPHW WUDQRQVHXOHPHQWGHIDYRULVHUOD PRELOLW«GRXFHGRQFGHP«QDJHU QRWUHHQYLURQQHPHQWPDLVDXVVL GHUHQIRUFHUOHVLQIUDVWUXFWXUHV XWLOHVDXG«YHORSSHPHQW WRXULVWLTXH7RXWHQDVVXUDQWHQ P¬PHWHPSVODV«FXULW«GHWRXWHV HWWRXVVXUOHVURXWHVHQSHUPHW WDQWXQHPHLOOHXUHV«SDUDWLRQGX WUDILFF\FOLVWHSL«WRQQLHUHW PRWRULV«/HSURMHWGH9RLHYHUWH G«YHORSS«SDUOD9LOOHGH /DXVDQQH OLUHFLFRQWUH HWOHV FRPPXQHVDYRLVLQDQWHVHQHVWOH SDUIDLWH[HPSOH

*OWJUÏ E EFMBTFNBJOF 38%

5«FKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHUHWURXVVRQVQRXVOHVPDQFKHV

'5

/ö«W«UHVWHUDGDQVOHVP«PRL UHVSRXUVDORQJXHS«ULRGHGHFKD OHXUFDQLFXODLUHHWSRXUVHVRUDJHV WRUUHQWLHOV &HV SK«QRPªQHV P«W«RURORJLTXHV H[WU¬PHV ULV TXHQWPDOKHXUHXVHPHQWGHGHYHQLU OD QRUPH GDQV TXHOTXHV DQQ«HV VL ULHQ QöHVW IDLW SRXU DUU¬WHU XQ U«FKDXIIHPHQW FOLPDWL TXH GRQW OHV FDXVHV VRQW¢FKHUFKHUGDQVOHV DFWLYLW«V KXPDLQHV HW WRXW SDUWLFXOLªUHPHQW GDQV OD FRPEXVWLRQ Gö«QHUJLHV IRVVLOHV WHO OHVTXHOHS«WUROHRXOH JD],OQRXVDSSDUWLHQW DXMRXUGöKXL GöDJLU GH Contrôle qualité

PDQLªUHUDSLGHHWG«FLG«HDYDQWTXöLOQH VRLWWURSWDUG /HV9HUWVGHPDQGHQWTXHODOXWWHFRQWUHOH U«FKDXIIHPHQW FOLPDWLTXH GHYLHQQH XQH SULRULW«SRXUOHVSRXYRLUVSXEOLFVHWTXH OH mSODQ FOLPDW} DQQRQF« SDU OH &RQVHLO Gö(WDWGDQVVRQSURJUDPPHGHO«JLVODWXUH SURSRVHGHVPHVXUHVDPELWLHX VHV GH U«GXFWLRQ GHV «PLVVLRQV GH &2 &HODSDVVHSDUH[HPSOHSDUGHVLQYHVWLVVH PHQWV LPSRUWDQWV GDQV OHV «QHUJLHV UHQRXYHODEOHVOöDVVDLQLVVHPHQW«QHUJ«WL TXHGHVE¤WLPHQWVRXHQFRUHOHG«YHORSSH PHQWGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQHWGHOD PRELOLW«GRXFH /HVYLOOHVRQW«JDOHPHQWXQU¶OHLPSRU WDQW¢MRXHUHQSUHQDQWGHVPHVXUHVSRXU FRPEDWWUH OH U«FKDXIIHPHQW PDLV DXVVL

SRXU HQ DWW«QXHU OHV HIIHWV 8QH ERQQH Y«J«WDOLVDWLRQ GHV UXHV HW DXWUHV HVSDFHV SXEOLFVSHUPHWDLQVLGHU«GXLUHODWHPS« UDWXUHGHSOXVLHXUVGHJU«VORUVGHVIRUWHV FKDOHXUV HVWLYDOHV 3ODQWHU GHV DUEUHV HW SU«VHUYHUFHX[H[LVWDQWVQöDGRQFMDPDLV «W«DXVVLLPSRUWDQW 1RXV SRXYRQV «JDOHPHQW WRXWHV HW WRXV DSSRUWHUQRWUHSHWLWHSLHUUH¢Oö«GLILFHHQ SULYLO«JLDQW SDU H[HPSOH OHV SURGXLWV ORFDX[HWGHVDLVRQGDQVQRWUHDOLPHQWD WLRQRXHQFKRLVLVVDQWOHY«ORRXODPDUFKH SRXUFHUWDLQVFRXUWVWUDMHWV$ORUVUHWURXV VRQVQRXVOHVPDQFKHVSRXUQRWUHTXDOLW« GHYLHHWFHOOHGHVJ«Q«UDWLRQVIXWXUHV $OEHUWR0RFFKL 3U«VLGHQWGHV9HUWVYDXGRLV

XXXMBVTBOOFDJUFTDI
Ma région, mon magasin, mon fromage. Gilda T., propriétaire de Migros

Migros appartient à tout le monde. C’est pourquoi elle soutient l’agriculture régionale comme nulle autre et propose dans toute la Suisse plus de 9000 produits régionaux, élaborés par plus de 10 000 producteurs régionaux. delaregion.ch


L

/$86$11( )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH

j-F-)$QFVUรUSFVO KPVSDIBNQJPOTVJTTFx6OFNBSDIFEFTUJOรF FOQSJPSJUรBVYGFNNFT

+2&.(<685*/$&(รฝ/HVHSWHPEUHOHKRFNH\VXUJODFHUHSUHQGVHVGURLWVHQ6XLVVH DYHFOHGยซEXWRIILFLHOGHODVDLVRQGHOD1DWLRQDO/HDJXH/HQRXYHDXFDSLWDLQHGX /+&(WLHQQH)URLGHYDX[DDFFHSWยซGHQRXVOLYUHUVRQDQDO\VHDYDQWFHWWHUHSULVH VDLHQW$VDSODFHMHIHUDLVSDUHLOXQV RQGDJH-HYRXVGLVยฉDRULOVHSHXW TXH9LOOH3HOWRQHQQรถDLWULHQIDLWGX WRXW LOVRXULW  &RPPHQWSHUFHYH]YRXVOHUยถOHGH FDSLWDLQH" 7RXWGยซSHQGGHVDSHUVRQQDOLWยซ8Q JURXSHGRLWยฌWUHYLYDQWVHSDUOHUVH GLUH GHV FKRVHV ,O IDXW ODLVVHU OHV MRXHXUVVรถH[SULPHU&รถHVWยฌWUHยขOHXU ยซFRXWHVHQWLUFHGRQWFKDTXHMRXHXU DEHVRLQSRXUTXรถLOYLYHELHQMRXHยข VRQPHLOOHXUQLYHDX&รถHVWDXVVLRUJD QLVHU GHV ยซYยซQHPHQWV GรถยซTXLSH 8Q FDSLWDLQH" &รถHVW XQ WHDP PDQDJHU $YHFODQXDQFHVXLYDQWHPHFRQFHU QDQWMHQHYHX[SDVWRXWFRQWUยถOHUMH QHSHX[SDVWRXWFRQWUยถOHU &RPSWHWHQXGHODVDLVRQGHUQLยชUH SDUWLFLSDWLRQDX[SOD\RXWHQWDPH UH]YRXV OH SUยซVHQW FKDPSLRQQDW DYHFXQFยถWยซSOXVMDPDLVยฉD" 2XL$YHF/DQJQDXMรถDYDLVFRQQXOD UHOยซJDWLRQ HQ 2Q VรถยซWDLW GLW Oยข DXVVLSOXVMDPDLVยฉD0DLVGDQVODYLH GDQVOHVSRUWRQQHIDLWSDVWRXMRXUV FRPPHRQYHXW,FLยขODILQGHODVDL VRQGHUQLยชUHMรถDLGLVFXWยซDYHFEHDX FRXSGHSHUVRQQHVGHVXSSRUWHUVHW RQ PรถD WRXMRXUV UยซSRQGX m693 SOXVMDPDLVยฉDPDLVRQFURLWWRX MRXUV HQ YRXV} &รถHVW WUยชV PRWL YDQWFรถHVWFHTXLQRXVIDLWDXVVL DYDQFHU 3RXUYLYUHXQERQFKDPSLRQ QDW Rยป IDXWLO ยฌWUHIRUWVXUWRXW" ,O\DGHX[VDLVRQVRQ DYDLW WHUPLQยซ H GX FKDPSLRQQDW QRU PDODYDQWGรถยฌWUHยซOL PLQยซ UDSLGHPHQW HQSOD\RII2QSUยซ VHQWDLW XQ VSHFWD FOHRIIHQVLI0DLVOH FKDPSLRQQDWHWOHV SOD\RII VRQW GHX[ DYHQWXUHV GLIIยซUHQ WHV TXL RIIUHQW GHX[ VW\OHVGHKRFNH\ &RPPHDXIRRWEDOORXDX EDVNHWSDUH[HPSOHXQH JUDQGH ยซTXLSH VH FRQV WUXLWGHSXLVGHUULยชUH"

-BVTBOOFTVS *OTUBHSBN *O

#85%$1B52%,1621

&KDTXHVHPDLQH XQPHPEUHGHV #,*HUV/DXVDQQH ,QVWDJUDPHUVGH /DXVDQQH VยซOHFWLRQQHXQH SKRWRSDUPLOHV SKRWRVWDJJXยซHV ,*HUV/DXVDQQH VXU,QVWDJUDP

/HFKRL[GH%ยซD #RIMXQHB /รถH[SRVLWLRQ%DOWKXV8QILQLVKHG GDQVOHVORFDX[HQWUDYDX[GXIXWXU0XVยซH&DQWRQDOGHV%HDX[$UWV Contrรดle qualitรฉ

(IIHFWLYHPHQW VL RQ QรถHVW SDV ERQ GยซIHQVLYHPHQW RQ QรถD DXFXQH FKDQFH $X UHJDUG GH YRWUH YยซFX DX /+& FRPPHQWMXJH]YRXVOHSRWHQWLHOGH OรถยซTXLSHFHWWHVDLVRQ" ,OQรถDMDPDLVยซWยซDXVVLKDXW6LDXSDUD YDQW RQ QรถDYDLW ULHQ ยข SHUGUH 4XHOVVRQWOHVOLHX[V\VWยซPDWLTXHPHQWยซYLWยซVSDUOHVIHPPHVยข/DXVDQQH"'5 DXMRXUGรถKXL RQ D EHDXFRXS GH MRXHXUVWDOHQWXHX[GรถยซOยซPHQWVDYHF +$5&ยŠ/(0(17รฝ /รถHVSDFHSXEOLFGRLWยฌWUHDFFHVVLEOHHWDFFXHLOODQWSRXU GHVUHVSRQVDELOLWยซV&รถHVWLPSRUWDQW WRXVHWSRXUWRXWHV&HWWHYLVLRQGHODYLOOHFRUUHVSRQGHOOHยขODUยซDOLWยซGX SRXUยฌWUHELHQGXUDQWWRXWOรถH[HUFLFH WHUUDLQ"$ILQGHGUHVVHUXQELODQmDXIยซPLQLQ}GXFรˆXUGH/DXVDQQHOD 9LOOHRUJDQLVHXQHPDUFKHH[SORUDWRLUHOHVHSWHPEUHGHKยขK 'DQV TXHO ยซWDW GรถHVSULW ยฌWHVYRXV ยข &HW ยซYยชQHPHQW VรถLQVFULW GDQV OH FDGUH GH OD 6HPDLQH GH OD PRELOLWยซ HW OรถDXEHGHGยซPDUUHUFHWWHVDLVRQ" VรถDGUHVVHยขWRXWHVOHVXWLOLVDWULFHVDXTXRWLGLHQGXFHQWUHGH/DXVDQQH -HQHSHX[SDUOHUTXHSRXUPRLSDUFH 3RXUOD9LOOHOรถDFFHVVLELOLWยซXQLYHUVHOOHHVWDXFรˆXUGHVSUยซRFFXSDWLRQV TXHFHUHVVHQWLHVWSHUVRQQHO,O\DGHV DFWXHOOHVGHVYLOOHVVXLVVHV/รถDPยซQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVQยซFHVVLWH MRXUV Rยป WRXW YD YUDLPHQW ELHQ XQHDSSURFKHJยซQยซUDOHHWVDQVGLVFULPLQDWLRQOรถLQWยซJUDWLRQUยซFHQWHGHOD GรถDXWUHVRยปGHVยซOยซPHQWVGHODVDLVRQ GLPHQVLRQGXJHQUHGDQVOHGยซYHORSSHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVGRQQHXQ SDVVยซHUHVXUJLVVHQW/HPHQWDOGDQVOH QRXYHDXOHYLHUGรถLQQRYDWLRQGDQVODFRQFHSWLRQGHVDPยซQDJHPHQWV'รถRยป VSRUWHVWGยซWHUPLQDQW,O\DXQWUXFTXL OรถLGยซHGรถRIIULUGHVHVSDFHVDFFXHLOODQWVHWGHIDYRULVHUODGLYHUVLWยซGHVXVDJยช DFKDQJยซLO\DXQSHXSOXVGรถXQPRLV UHVHWXVDJHUVTXLSDUWLFLSHQWDXG\QDPLVPHGรถXQHYLOOH3RXUWDQWFHUWDLQV WRXWH OรถยซTXLSH HVW DOOยซH MRXUV ยข OLHX[VRQWV\VWยซPDWLTXHPHQWยซYLWยซVSDUOHVIHPPHVRXQรถLQYLWHQWSDVยขOD %DUFHORQH,GยซDOSRXUODVRXGHUHWLQWยซ IOยคQHULH4XHOVVRQWFHVOLHX[TXLQHIRQFWLRQQHQWSDVHWSRXUTXRL"4XHOV JUHUOHVQRXYHDX[MRXHXUV'รถKDELWXGH VRQWHQUHYDQFKHOHVOLHX[DSSUยซFLยซVGHV/DXVDQQRLVHV"4XHOGLDJQRVWLFHW FH JHQUH GH YR\DJH VH IDLW ยข OD ILQ TXHOVHQVHLJQHPHQWVSHXWRQHQWLUHU"/DPDUFKHH[SORUDWRLUHGXVHS 4XDQGRQVรถHVWUHWURXYยซDSUยชVVXUOD WHPEUH FRQWULEXHUD ยข IRXUQLU GHV ยซOยซPHQWV GH UยซSRQVH VรถLQWยซUHVVDQW ยข JODFHOHVUHODWLRQVยซWDLHQWDXWRS OรถH[SHUWLVHGรถXVDJHGHVSULQFLSDOHVLQWยซUHVVยซHVOHVIHPPHVย„JยซHVRXMHX QHVPLJUDQWHVRXKDELWDQWHVDXORQJFRXUVWRXWHVOHVXVDJยชUHVVRQWOHV 4XHSRVVยชGHOH/+&TXHOHVDXWUHV ELHQYHQXHVย„ FOXEVQรถRQWSDV" 9* &HWWH YRORQWยซ GH WRXMRXUV DOOHU ยข OD ,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV UHFKHUFKHGXWRS -HXGLVHSWHPEUHKรณK 5HQGH]YRXVVXUOHSDUYLVGHOรถยซJOLVH6W)UDQยฉRLV 4XHSRVVยชGHQWOHVDXWUHVFOXEVTXH OH/+&QรถDSDV" /RQJXHUยซIOH[LRQSXLVDYHFXQVRX ULUH -RNHU %'),/ /H/+&SHXWLOยฌWUHXQMRXUFKDP SLRQGH6XLVVH" /DHยซGLWLRQGH%'),/ 2XL &RXUWHSDXVH 'DQVFHWWHRSWL )HVWLYDOGHEDQGHGHVVLQยซH TXHRQHVVD\HGHPHWWUHHQSODFHXQH /DXVDQQHDOLHXDXFรˆXUGH FXOWXUH GH OD JDJQH XQH FXOWXUH GH /DXVDQQH SODFHGHOD YDLQTXHXUGDQVOรถยซTXLSHGDQVWRXWOH 5LSRQQHFLQยซPD FOXE%RQRQQHVHUDSDVIRUFยซPHQW 5RPDQGLH)RUXPGH FKDPSLRQFHWWHVDLVRQ4XDQG"2Q Oรถ+ยถWHOGH9LOOHWKยซยคWUH YHUUD 2Q VรถHQWUDยฐQH RQ MRXH SRXU %RXOLPLH0XVยซH ยฌWUHPHLOOHXUFKDTXHMRXU6รถLOH[LVWH +LVWRULTXH GXDX XQHFHUWLWXGHHOOHHVWOยข VHSWHPEUH3OXVLQWHUQDWLR QDOTXHMDPDLVHOOH /HWLWUHFHVHUDDYHFYRXV" DFFXHLOOHHQWUHDXWUHV -รถHVSยชUH -H VXLV KDELWยซ SDU FHWWH FHWWHDQQยซHOรถDUWLVWHDQJODLVGHUHQRPPยซHPRQGLDOH'DYH0F.HDQSLRQQLHU TXยฌWH(OOHDXQVHQV&รถHVWHOOHTXLPH GHVHIIHWVSLFWXUDX[GDQVODEDQGHGHVVLQยซHยขTXLRQGRLWHQWUHDXWUHVFKHIV SRXVVH ยข TXLWWHU PRQ OLW WRXV OHV GรถรˆXYUH%DWPDQ$UNKDP$V\OXP&DJHVRXOHUยซFHQW%ODFN'RJ PDWLQVย„ 3URSRVUHFXHLOOLVSDU 3URJUDPPHFRPSOHWVXUZZZEGILOFK -DFTXHV:XOOVFKOHJHU

/D%'GDQVWRXVVHVยซWDWV

'5

'5

/DXVDQQH&LWยซV(VWFHODSUHPLยชUH IRLV TXH YRXV ยฌWHV FDSLWDLQH GรถXQH ยซTXLSH" (WLHQQH)URLGHYDX[2XLGXUDQWOHV TXDWUH GHUQLยชUHV VDLVRQV MรถยซWDLV OH FDSLWDLQHDVVLVWDQWGH-RKQ*REELย‚ /DQJQDXMรถยซWDLVDXVVLYLFHFDSLWDLQH ยŒWUHFDSLWDLQHFรถHVWXQHUHVSRQVDEL OLWยซย‰DPHUHQGILHUPDLVSDVIRUFยซ PHQW SRXU OรถRUJDQLVDWLRQ -H VXLV OH SUHPLHUFDSLWDLQHGDQVODFDUULยชUHGH 9LOOH3HOWRQHQQRWUHQRXYHOHQWUDยฐ QHXUHWยฉDPHUHQGKHXUHX[ $X/+&VDYH]YRXVFRPPHQWVรถHVW GยซURXOยซYRWUHQRPLQDWLRQ" 1RUPDOHPHQW FรถHVW OH FRDFK TXL GยซFLGH DX VHLQ GรถXQ JURXSH GDQV OHTXHOLO\DTXHOTXHVOHDGHUVVXVFHS WLEOHVGHGHYHQLUFDSLWDLQH'DQVOH FRXUDQWGXSULQWHPSVHWFHWยซWยซ9LOOH 3HOWRQHQVรถHVWORQJXHPHQWHQWUHWHQX DYHFPRL2QVรถHVWELHQHQWHQGX2QD OD PยฌPH SKLORVRSKLH XQH RSWLTXH GX IXWXU LGHQWLTXH -รถLPDJLQH DXVVL TXรถLODHQWUHSULVXQHRXGHX[UHFKHU FKHVPHFRQFHUQDQW 'HVUHFKHUFKHV" LO D WUDYDLOOยซ DX &3 %HUQH -รถ\DLMRXยซGXUDQWVDLVRQV GHยข ,ODGRQF Gยฝ VH UHQVHLJQHU -H PH GRXWHTXรถLODGยฝVรถHQWUHWH QLU ยซJDOHPHQW DYHF PHV FDPDUDGHV SRXU VDYRLU FH TXรถLOV HQ SHQ

$MรNFOUJOF$รMBSJรร‹-BVTBOOF 7+ย‹ย„75( รฝ m3RXU LQFDUQHU XQ SHU

VRQQDJH MรถDL EHVRLQ GรถHQ WRPEHU DPRXUHXVH} /H PRLQV TXH OรถRQ SXLVVH GLUH FรถHVW TXH &OยซPHQWLQH

&ยซODULยซ HVW WRPEยซH DPRXUHXVH GH )UDQFHVFD(SRXVHHWPยชUHPRGยชOH )UDQFHVFD-RKQVRQHVWXQHยซSRXVHHW PยชUH PRGยชOH TXL XQ MRXU GH 

DORUV TXรถHOOH VH UHWURXYH VHXOH SRXU TXHOTXHV MRXUV WRPEH ยซSHUGXPHQW DPRXUHXVHGH5REHUWXQMRXUQDOLVWH &RPPHQFH DORUV XQH LG\OOH DXVVL LQWHQVH TXรถยซSKยซPยชUH 6L FHWWH KLV WRLUHYRXVGLWTXHOTXHFKRVHFรถHVWQRU PDOSXLVTXรถLOVรถDJLWGรถXQHUHSULVHGH m6XUODURXWHGH0DGLVRQ}XQEHVW VHOOHUPRQGLDOHWVXUWRXWXQILOPFXOWH LQFDUQยซSDUOHGXR&OLQW(DVWZRRNHW OรถLQFUR\DEOH0HU\O6WUHHS&HWWHIRLV FรถHVW&OยซPHQWLQH&ยซODULยซTXLUHSUHQG OHUยถOHGDQVXQHPLVHHQVFยชQHVLJQยซH $QQH%RXYLHUHWTXHOHV/DXVDQQRLV YRQW SRXYRLU GยซFRXYULU ยข Oรถ(VSDFH FXOWXUHOGHV7HUUHDX[GXDXVHS WHPEUHSURFKDLQVย„ &K$ m6XUODURXWHGH0DGLVRQ}(VSDFH FXOWXUHOGHV7HUUHDX[OHVHW VHSWHPEUH5HQVZZZWHUUHDX[RUJ


 3(7,7(6$1121&(6 )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH4PNNBJSF1"

DIVERS

$'5(66(687,/(6 (03/2, (16(,*1(0(17 ,002%,/,(5 9$&$1&(6 $8726 6$17Â&#x2039; %,(1Â&#x152;75( &217$&76

    

Tableau Paul Aymon dit Paul Sierre. candidat au conseil national. CHF 650 millions. TĂŠl. 077.424.41.79

ANIMAUX " SĂ?TFSWFS QPVS MB  BEPSBCMFT DIJPUT GFNFMMFT $IJIVBIVB QPJMT SBT JEFOUJGJĂ?FT QVDĂ?FT MJWSĂ&#x2019;FT HSBUVJUFNFOU Ă&#x2039; WPUSFEPNJDJMF $ISJTUJBO%JEFSPODIFNJO EFMBWJMMF$PNNFMMF OĂ?FTFUĂ?MFWĂ?FT FO'SBODF5Ă?M

-"45.*/65& IMMO VENTE

4VJTTF

CHERCHE Ă&#x20AC; ACHETER 1SJWĂ? SFDIFSDIF HSBOEFT WJFJMMFT NBMMFT CBHBHFT-PVJT7VJUUPO5Ă?M "DIBU BDUJG BOUJRVBJSF 4VDDFTTJPOT FTUJNBUJPOT QBSUBHF EĂ?QBSU "DIBU BV DPNQUBOUBOUJRVJUĂ?T4UĂ?QIBOF7JFOOF 5Ă?M  FNBJM BSUBOUJRVF!IPUNBJMGS

Achat bijoux, or, argenterie Lâ&#x20AC;&#x2122;or 24 carats (lingots) = Frs. 37.- Ă Frs. 38.-. Lâ&#x20AC;&#x2122;or 18 carats (bijoux) = Frs. 25.- le gramme net, tous frais inclus, soit le poids de vos bijoux multipliĂŠ par Frs. 25.- toutes taxes comprises. 14 carats = Frs. 19.- le gramme.

Chaleureux appartement 3 1/2 pièces, 65 m2 en duplex dans une maison villageoise à Ayent avec petite terrasse, coin pelouse, carnotzet, place de parc privÊe. CHF 305'000.-. TÊl. 079.688.61.65

Ă&#x20AC; VENDRE 5PVU EPJU Ă?USF MJRVJEĂ? NFVCMFT WBJTTFMMFT CJCFMPUT FUD$BVTFEĂ?QBSUĂ&#x2039;MhĂ?USBOHFS5Ă?M 

Achetons tous bijoux or, pièces, vrenelis, diamants et argenterie Ă prix compĂŠtitif, (argenterie = Frs. 430.- le kilo pur). Lors du test comparatif Ă  la TV, nous sommes sortis 1er au niveau prix, sĂŠrieux et honnĂŞtetĂŠ en Suisse Romande. RĂŠsultat sur www.bijouxor.ch. Les bijoux sont testĂŠs et pesĂŠs devant vous, vous constatez le poids sur la balance. A votre service depuis 28 ans. Atelier de recyclage = Pas dâ&#x20AC;&#x2122;intermĂŠdiaire.

Atelier de bijouterie, Yves Rochat TĂŠl. 021 981 2001 - www.bijouxor.ch "DIBU MB NBJTPO $PRVP[ SFDIFSDIF UPVT UBCMFBVY EhĂ?DPMFT TVJTTFT FU Ă?USBOHĂ&#x2019;SFT PFVWSFTEhBSU TDVMQUVSFT Ă?HBMFNFOUFYQFSU QPVSUPVUFIPSMPHFSJF NPOUSFTCSBDFMFUTFU NPOUSFT EF QPDIF QFOEVMFT QFOEVMFUUFT "UNPT GPVSOJUVSFTIPSMPHĂ&#x2019;SFT UPVTCJKPVY FOPS BSHFOUFSJF NPOOBJFTFUNĂ?EBJMMFTPS FU BSHFOU FUD 3BQJEF TĂ?SJFVY EJTDSFU 1BJFNFOU DBTI . $PRVP[ 5Ă?M "DIFUPOT FU EĂ?CBSSBTTPOT BQQBSUFNFOUT DPNQMFUTBQSĂ&#x2019;TTVDDFTTJPOT EĂ?DĂ&#x2019;T &.45Ă?M "DIĂ&#x2019;UF EF UPVU BODJFO FU EĂ?CBSSBTTF "SHFOUFSJF CJCFMPUT UBCMFBVY GPOET EhBQQBSUFNFOUT FUD $BTI 5Ă?M 

COLLECTION Ă&#x20AC; ACHETER TFVMFBESFTTF"DIBU7FOUFUJNCSFTQPTUF TVJTTFT Ă?USBOHFST DPMMFDUJPOT DBSUFT QPTUBMFTBODJFOOFT$MFSD1IJMBUĂ?MJF -PVWF -BVTBOOF5FM "DIĂ&#x2019;UF DPMMFDUJPO NJMJUBJSF NĂ?EBJMMFT QJĂ&#x2019;DFT PS BSHFOU BSNFT VOJGPSNFT FUD 5Ă?M "DIĂ&#x2019;UF DPMMFDUJPO JNQPSUBOUF EF UJNCSFT QPTUFT5Ă?M Roche Bobois, meuble "la Route du ThĂŠ" bois merisier, haut. max.: 176 cm, min.: 41 cm, prof.: 55 cm, larg.: 300 cm. Bon ĂŠtat. Prix Ă discuter. TĂŠl. 078.752.93.59 Lausanne

COLLECTION Ă&#x20AC; VENDRE $PMMFDUJPO NPOUSFT 4XBUDI DISPOP OFVWF BWFD Ă?UVJ EhPSJHJOF QJĂ&#x2019;DFT $)' h 5Ă?M

" TBSM XXXEFNFOBHFNFOUHFOFWF WBVEDI %Ă?CBSSBT  MJWSBJTPO OFUUPZBHFT $)'5Ă?M " WPUSF TFSWJDF EĂ?CBSBTTF WJMMBT BQQBSUFNFOUT DBWFT HBMFUBT HBSBHFT EĂ?NĂ?OBHFNFOUT FO4VJTTFFUĂ&#x2039;MhĂ?USBOHFSFU OFUUPZBHF USBOTQPSUTFOUPVTHFOSFT+FNF EĂ?QMBDF EFWJT HSBUVJU 3FZ 4PMVUJPOT 5Ă?M "CB EĂ?NĂ?OBHFNFOU EĂ?CBSSBT EĂ?DĂ&#x2019;T MJWSBJTPO OFUUPZBHF $)' 5Ă?M "CCFM%Ă?CBSSBT OFUUPZBHFTBQQBSUFNFOUT DBWFT HSFOJFST5Ă?M "ESJFO EĂ?DIFUUFSJF EĂ?NĂ?OBHFNFOU EĂ?CBSSBT OFUUPZBHF $)' IFVSF XXXEEOFMDI5Ă?M %Ă?CBSSBT BQQBSUFNFOU WJMMBT DBWFT HSFOJFST 1PTTJCJMJUĂ?T EhBDIBU 5Ă?M "QQBSUFNFOUT NBJTPOT Ă&#x2039; WJEFS EFWJT HSBUVJU5Ă?M $IFSDIF FOUSFUJFO KBSEJOT SĂ?HVMJFS PV PDDBTJPOOFM Ă?MBHBHFEhBSCSFT WĂ?IJDVMFQPVS EĂ?CBSSBT NBUĂ?SJFM Ă&#x2039; EJTQPTJUJPO QSJY BUUSBDUJGT5Ă?M %Ă?NĂ?OBHFNFOU EĂ?CBSSBT OFUUPZBHF $BNJPO$)'IFVSF IPNNFT (BSEF NFVCMFT $)' N 5Ă?M  %Ă?NĂ?OBHFNFOU EĂ?CBSSBT OFUUPZBHF CSJDPMBHF NPOUBHF QFJOUVSF BTTVSBODF3$ $)' IFVSF %FWJT HSBUVJU XXXQI MVNCFMBDI5Ă?M %Ă?NĂ?OBHFNFOUT MJWSBJTPOT 5SBWBJM JNQFDDBCMF1SJYBCPSEBCMF-&( -BVTBOOF 5FM +FDIFSDIFĂ&#x2039;FNQSVOUFS$)'h BWFD DPNNF HBSBOUJF VOF DĂ?EVMF IZQPUIĂ?DBJSF TVSVOJNNFVCMFEFBQQBSUFNFOUT&DSJSF TPVT DIJGGSF Ă&#x2039; -BVTBOOF $JUĂ?T BW E&DIBMMFOT -BVTBOOF .POUBHFEFNFVCMFĂ&#x2039;EPNJDJMF SBQJEF5Ă?M 1MĂ&#x2030;USFSJFQFJOUVSF QBQJFSQFJOU JTPMBUJPO QĂ?SJQIĂ?SJRVF GBĂ&#x17D;BEF EFWJT HSBUVJU 5Ă?M JOGP!BEQFJOUVSFDI

IMPĂ&#x201D;TS "ENJOJTUSBUJPO DPNQUBCJMJUĂ? GJTDBMJUĂ? 4PDJĂ?UĂ?T FU *OEĂ?QFOEBOUT  5Ă?M XXXBWBOUJDI %Ă?DMBSBUJPO EhJNQĂ&#x2122;U 'S  'JEVGBDU 5Ă?M  %Ă?DMBSBUJPOT EhJNQĂ&#x2122;U FU QFUJUFT DPNQUBCJMJUĂ?T 3VUI .PSG GJEVDJBJSF 5Ă?M 

INFORMATIQUE "TTJTUBODF "QQMF Ă&#x2039; EPNJDJMF .BD J1IPOF J1BE $PVST EĂ?QBOOBHFT *OGPT XXXBVDPFVSEVNBDDPN 5Ă?M "EPNJDJMF DPVSTQSJWĂ?T1SPGFTTFVSQBUJFOU 1$ .BD 5Ă?M  XXXDPVSTJOGPSNBUJRVFDI %Ă?QBOOBHF JOGPSNBUJRVF  QSJY BCPSEBCMF BV 5Ă?M  EĂ?QMBDFNFOU-BVTBOOFDFOUSFWJMMFHSBUVJU

MANIFESTATION hMJWSFTEFRVBMJUĂ?'PJSFBVY-JWSFTEF 3PNBJONĂ&#x2122;UJFS EV BV TFQUFNCSF EF I Ă&#x2039; I WFOESFEJ EF I Ă&#x2039; I 3FTUBVSBUJPO BWFD Mh"TTPDJBUJPO #SĂ?TJM EF %FNBJO QSĂ?TFODF EF (Ă?SBSE 5PV[Ă? DBMMJHSBQIFFOMVNJOFVS5Ă?M

$'5(66(687,/(6 BQQBSFJMTNĂ?OBHFST "QQBSFJMTNĂ?OBHFSTUPVUFTCPOOFTNBSRVFT BV NFJMMFVS QSJY -JWSBJTPO *OTUBMMBUJPO &ODBTUSFNFOU %Ă?QBOOBHF -B RVBMJUĂ? TF USPVWF DIF[ MF TQĂ?DJBMJTUF 1BIVE .BHJD .Ă?OBHFS'SBODF-BVTBOOF XXXNBHJDNFOBHFSDI 1PVSRVPJ DIFSDIFS BJMMFVST 

QBZTBHJTUF +(PNFT1BZTBHJTUF EFQVJTQMVTEFBOTĂ&#x2039; CJFO TFSWJS $SĂ?BUJPO FOUSFUJFO UBJMMF HĂ?OĂ?SBMEFTBSCSFT IBJFTFUEĂ?OFJHFNFOU .BĂ&#x17D;POOFSJF FYUĂ?SJFVSF FU QPTF EFT USFJMMJT DPODJFSHFSJF EFWJT HSBUVJU 5Ă?M HPNFTQBZTBHJTUF!IPUNBJMDPN

TBOUĂ? 1PVS UPVT QSPCMĂ&#x2019;NFT EF QSPUIĂ&#x2019;TF EFOUBJSF %&/5"-456%*0 5Ă?M  1POUBJTF-BVTBOOF"WPUSFTFSWJDF EFQVJT 1SJY BWBOUBHFVY FU EFWJT HSBUVJU

ContrĂ´le qualitĂŠ

85*(1&(6(73(50$1(1&(60Â&#x2039;',&$/(6 6HUYLFHGXIHX 3ROLFHVHFRXUV $PEXODQFHVFDUGLRPRELOHV /DPDLQWHQGXH 5HJD

$LU*ODFLHU /LJQHGĂśDLGHDX[HQIDQWVHWDX[MHXQHV ,QWR[LFDWLRQV 3HUPDQHQFHGHV$OFRROLTXHV$QRQ\PHV K

85*(1&(6$17Â&#x2039; &+89 8UJHQFHVDGXOWHV%XJQRQ 8UJHQFHVHQIDQWV0RQWÂŤODQ 8UJHQFHVSV\FKLDWULTXHV%XJQRQ 8UJHQFHVJ\QÂŤFRORJLTXHV $YHQXH3LHUUH'HFNHU 8UJHQFHVDFFRXFKHPHQWV $YHQXH3LHUUH'HFNHU +ÂśSLWDOGHOĂś(QIDQFH0RQWÂŤWDQ $UGHQWLV&OLQLTXHGHQWDLUHGX

)/216HUYLFHGĂśXUJHQFHV +ÂśSLWDO2SKWDOPLTXH-XOHV*RQLQ $YHQXHGH)UDQFH 0ÂŤGHFLQHWGHQWLVWHGHJDUGH 3+$50$&,(6'(*$5'( 3KDUPDFLH6$/DXVDQQH $YHQXH0RQWFKRLVL 3KDUPDFLH%HQX2XFK\$YHQXHGH 5KRGDQLHKK 3KDUPDFLH6XQ6WRUH*DUH&)) 4XDL3ODFHGHOD*DUHKK VDQVWD[HQLWD[HGĂśXUJHQFH 

PETITES ANNONCES DANS LAUSANNE-CITĂ&#x2030;S

(JOURNAL + WEB COMPRIS)

L

3FUSPVWF[ DIBRVFTFNBJOF -BVTBOOF$JUĂ?T TVSMFTPOEFT EFMBSBEJP-'.

POUR INSĂ&#x2030;RER

vos petites annonces au mot: Site internet: www.lausannecites.ch Mail: petites-annonces@lausannecites.ch TĂŠlĂŠphone: 021 555 05 05 A nos bureaux: avenue dâ&#x20AC;&#x2122;Echallens 17, 1004 Lausanne, ouvert du lundi au vendredi, de 8h Ă 17h30 non-stop

TARIFS:

Pour les particuliers: CHF 1.30 TTC le mot (min. 8 mots) Pour les professionnels: CHF 1.77 HT le mot (min. 8 mots) DĂŠlai (hors jours fĂŠriĂŠs): le lundi prĂŠcĂŠdant la parution Ă 12 heures.

5PVTMFTNFSDSFEJT Ă&#x2039;I VOKPVSOBMJTUFEF -BVTBOOF$JUĂ?TQSĂ?TFOUF FOFYDMVTJWJUĂ?MBDUVBMJUĂ? RVJDPNQPTFWPUSF IFCEPNBEBJSF #SBODIF[WPVTTVS MBGSĂ?RVFODF FUOFNBORVF[QBT j"MBVOFEVKPVSOBM -BVTBOOF$JUĂ?Tx

JeĂťne FĂŠdĂŠral En raison du lundi du JeĂťne, le dernier dĂŠlai pour la remise des annonces publicitaires et des petites annonces pour lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠdition du jeudi 20 septembre est fixĂŠ au

vendredi 14 septembre Ă 16h30 Le matĂŠriel dâ&#x20AC;&#x2122;impression complet peut nous ĂŞtre adressĂŠ jusquâ&#x20AC;&#x2122;au mardi 18 septembre Ă  9h

PUBLI-INFO

RĂ&#x2030;NOVE-CUISINES

FĂŞte ses 20 ans en fanfare

C

lients, partenaires, famille... ils ĂŠtaient tous lĂ , celles et ceux qui depuis, 20 ans, ont accompagnĂŠ RĂ&#x2030;NOVE-CUISINES dans sa formidable aventure entrepreneuriale et familiale. Le 6 septembre dernier en effet, lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise fĂŞtait en fanfare ses 20 ans dâ&#x20AC;&#x2122;existence au cours dâ&#x20AC;&#x2122;une sympathique soirĂŠe festive qui sâ&#x20AC;&#x2122;est tenue Ă  Crissier, au Castel de Bois Genoud, en prĂŠsence dâ&#x20AC;&#x2122;un très grand nombre de clients, amis et partenaires. Lâ&#x20AC;&#x2122;occasion de les honorer pour leur ďŹ dĂŠlitĂŠ et leur conďŹ ance. ÂŤCâ&#x20AC;&#x2122;est avec ĂŠmotion et grande ďŹ ertĂŠ que RĂ&#x2030;NOVE-CUISINES, grâce Ă  vous tous, fĂŞte ses vingt ans a dĂŠclarĂŠ Christophe CharpiĂŠ le directeur et fondateur de lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise. Je tiens Ă  remercier tous nos clients de leur conďŹ ance et leurs commandes, mes partenaires et collaborateurs de leurs prestations, ainsi que mon ĂŠpouse et ma famille pour leur soutien sans failleÂť. Un soutien qui remonte Ă  loin: en 1998 en effet, lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠpouse de Christophe CharpiĂŠ qui trouvait lâ&#x20AC;&#x2122;agencement de sa cuisine dĂŠsuet et peu pratique, demanda alors Ă  son mari, menuisier de formation qui travaillait depuis plusieurs annĂŠes dans ce domaine si particulier, de relooker sa cuisine. Lâ&#x20AC;&#x2122;aventure de RĂ&#x2030;NOVE-CUISINES est nĂŠe ainsi, dâ&#x20AC;&#x2122;un besoin particulier et dâ&#x20AC;&#x2122;une passion. Celle dâ&#x20AC;&#x2122;un mĂŠtier fascinant qui allie travail bien fait Ă  des compĂŠtences techniques incontestables. Car il en faut des compĂŠtences, lorsque

lâ&#x20AC;&#x2122;on souhaite redonner une nouvelle jeunesse Ă sa cuisine, avec Ă  la clĂŠ bien sĂťr, des ĂŠconomies substantielles puisquâ&#x20AC;&#x2122;un grand nombre dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠlĂŠments sont conservĂŠs, mais aussi la satisfaction de contribuer Ă  la lutte contre le gaspillage. Câ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtait le but visĂŠ lors de la crĂŠation de lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise dâ&#x20AC;&#x2122;oĂš le nom ÂŤRENOVEÂť. Evidemment, le sĂŠrieux du travail a très vite fait fonctionner le bouche Ă  oreille, car est-il un meilleur ambassadeur quâ&#x20AC;&#x2122;un client satisfait ? Très vite aussi, la vente de cuisines neuves a rapidement pris le dessus et lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise offre dĂŠsormais toute une gamme de larges prestations, allant de la rĂŠnovation, Ă  la conception et Ă  la rĂŠalisation dâ&#x20AC;&#x2122;agencements neufs. RĂŠsultat: chaque annĂŠe, ce sont aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui, quelque 450 Ă  500 cuisines qui sont posĂŠes, dans tous les styles et Ă  la grande satisfaction des clients.

RĂŠnove-Cuisines SĂ rl

Route de Renens 12 Sous lâ&#x20AC;&#x2122;Arc-en-Ciel Case postale 411 -1030 Bussigny. Rens. 021 633 20 60 et www.renovcuisines.ch


L

9,('(648$57,(56 )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH-FTUSFFUXPSLPVUGMFVSJUQBSUPVUFOWJMMF /HVMHXQHVGXTXDUWLHUVRQWVRXODJ«V m,OV«WDLHQWXQSHXVFHSWLTXHV}DYRXH /LRQHO *XH[ PRQLWHXU GX &HQWUH VRFLRFXOWXUHO TXL D UHSULV FH SURMHW GHSXLVVRQDUULY«HOöDQQ«HGHUQLªUH /DGHPDQGHGHVMHXQHVDHQHIIHW«W« IDLWHLO\DDQVm3RXUHX[FHODPRQ WUHTXHOöRQSHXWIDLUHGHVFKRVHVDYHF OD9LOOHHWTXHOD%RXUGRQQHWWHQöHVW SDVODLVV«HGHF¶W«FRPPHLOVHQRQW SDUIRLVOöLPSUHVVLRQ}

%285'211(77(ý&öHVWODPRGHGXPRPHQW5LHQ TXöHQWUHVHSWHPEUHHWRFWREUHWURLVQRXYHOOHVLQVWDOODWLRQVGH mVWUHHWZRUNRXW} PXVFXODWLRQ VHURQWLQDXJXU«HV&HOOHGHOD %RXUGRQQHWWHDXUDOLHXOHVHSWHPEUH

$WWHQWLRQ¢ODPL[LW« m1RXVUHFHYRQVSDVPDOGHSURSRVL WLRQVSRXUGHVLQVWDOODWLRQVVSRUWLYHV GH FH W\SH FRQILUPH )ORUHQFH *HUPRQGPXQLFLSDOHHQFKDUJHGHV ILQDQFHV HW GH OD PRELOLW« ,O HVW LPSRUWDQW GöDPHQHU GHV «O«PHQWV TXL IDYRULVHQW OöDFWLYLW« SK\VLTXH PDLV«JDOHPHQWGHOHIDLUHHQSDUDO OªOH¢GHVLQIUDVWUXFWXUHVLQWHUJ«Q« UDWLRQQHOOHVHWPL[WHV}

/D%RXUGRQQHWWHVHUDGRW«HGªVFHZHHNHQGGöLQVWDOODWLRQVGHmVWUHHWZRUNRXW}3KRWR GöLOOXVWUDWLRQ5)

&DU OHV LQVWDOODWLRQV GH VWUHHW ZRU NRXWVRQWSOXW¶WOöDSDQDJHGHVMHXQHV KRPPHV3RXU«YLWHUOöDFFDSDUDWLRQ GöXQOLHXSDUXQVHXOJURXSHGHSHU VRQQHV OHV SURMHWV VRQW VRXYHQW UHPDQL«V GH PDQLªUH ¢ \ LQW«JUHU GöDXWUHVVWUXFWXUHVSOXVYDUL«HV $ OD %RXUGRQQHWWH OHV HQJLQV GH VWUHHWZRUNRXWRQW«W«SODF«V¢F¶W«

GXWHUUDLQPXOWLVSRUWVHWGHVLQVWDOOD WLRQVGHILWQHVVXUEDLQRQW«W««JDOH PHQW DMRXW«HV 3OXV SURFKHV GH OD SODFHGHMHX[FHVGHUQLªUHVSHUPHW WHQW SDU H[HPSOH DX[ PDPDQV GH IDLUH GX VSRUW WRXW HQ VXUYHLOODQW OHXUVHQIDQWV„ -R­OOH0LVVRQ

-F$FOUSFTPDJPDVMUVSFMG UFTFTBOT 7RXWOHZHHNHQGGXDXVHSWHPEUHOH&HQWUHVRFLRFXOWXUHOGHOD %RXUGRQQHWWH I¬WH VHV DQV $X SURJUDPPH GDQVHV FRQFHUWV WURF VSRUWHWUHVWDXUDWLRQ$FHWWHRFFDVLRQOD79%RXUGRQQHWWHUHVVRUWVHV ILOPVHWDUFKLYHVGXUDQWWURLVMRXUV/öLQDXJXUDWLRQGHOöHVSDFHVWUHHWZRU NRXWDOLHXVDPHGL¢K8QHIUHVTXHFROOHFWLYHSRXUPDUTXHUFHWDQQLYHU VDLUHVHUDDXVVLU«DOLV«H ZZZERXUGRQQHWWHRUJ

$&/53& -FT7FSUT TRVBUUFOUMFT QMBDFTEFQBSD

'5

1SÒT EFDIF[WPVT E 7&//&4 -À&UBUSBDIžUFEFTUFSSBJOT

-B7JMMFMōBWBJUBOOPOD¥BVYSJWF SBJOT DōFTU NBJOUFOBOU DIPTF GBJUF-FDIEV#PJTEF7BVY RVJ DPVQF MF DJNFUJ¤SF FTU QBTT¥ œ LNI BQS¤TQMVTJFVSTNPJTEF USBWBVYQBTUPVUœGBJUUFSNJO¥T -FTTJHOBMJTBUJPOTBVTPMPOU¥U¥ NPEJGJ¥FTFODPOT¥RVFODFFUMFT [POFTCMFVFTMFMPOHEFMBSPVUF M¥H¤SFNFOUS¥BN¥OBH¥FT

.0/5$)0*4* $PBDIJOHHSBUVJUBV$BGŸEFT"WFOVFT -F$BG¥EFT"WFOVFTBDDVFJMMFGPJTQBSBOTh-FTTBNFEJTEVDPBDIJOHw-F DPODFQU B ¥U¥ MBOD¥ DFUUF BOO¥F œ -BVTBOOF QBS $SJTUJOB .BSUJOVDDJ *M TōBHJU EōVOF T¥BODF EF DPBDIJOH QFSTPOOBMJT¥F FU HSBUVJUF EōVOFIFVSF TVSJOTDSJQUJPO -BQSPDIBJOFTFTTJPOBVSB MJFVMFTFQUFNCSF

%BOT MF DBESF EF #%'*- #FMMFWBVYBDDVFJMMFSBMBEFTTJOB USJDF EF CBOEFEFTTJO¥F .JSJPO .BMMF OPUSF QIPUP MF TFQ UFNCSFEFIœNJEJEBOTMFT MPDBVY EV DPMM¤HF Eō&OUSF#PJT &MMFZUJFOESBVOFDPOG¥SFODFTVS MBNBOJ¤SFEPOUMFTGFNNFTTPOU QS¥TFOU¥FT EBOT MFT GJMNT FU MFT T¥SJFT1VJT EFIœI FMMF BOJNFSB VO BUFMJFS BV DFOUSF TPDJPDVMUVSFM &OUSFCPJT TVS MBGB£POEFGBJSFQBTTFSVONFT TBHFœUSBWFSTMFEFTTJO

,QVFULSWLRQREOLJDWRLUH ¢LQIR#EHOOHYDX[FK 

ZZZFRDFKODXVDQQHFK '5

$FTBNFEJTFQUFNCSF MBTFD UJPO MBVTBOOPJTF EFT 7FSUT SFOPVWFMMFTPOhQBSLJOHEBZw-F CVU PDDVQFS FO MB QBZBOU VOF QMBDF EF QBSD FO MB S¥BN¥OB HFBOUEFGB£PODPOWJWJBMF QPVS TVTDJUFSMBEJTDVTTJPOTVSMBQMBDF EFMBWPJUVSFFOWJMMF$FUUFBOO¥F JMTPDDVQFSPOUVOFPVQMVTJFVST QMBDFTEFMB1MBDFDFOUSBMF BWFD MFVST QBSUFOBJSFT "5& 7BVE FU "DUJGUSBGJD EFIœI-ōBQ¥SJ UJGFTUPGGFSU

."--&: LNITVS MFDIFNJOEV #PJTEF7BVY

'5

'5

-F$POTFJMEō…UBUEFNBOEFBV(SBOE$POTFJMVODS¥EJUEōJOWFTUJTTFNFOUEF NJMMJPOTEFGSBODTBGJOEFGJOBODFSMBSFQSJTFQBSMō&UBU BVQS¤TEFMBTPDJ¥U¥#JPQ°MF EōFOWJSPO  IFDUBSFT EF UFSSBJO TJUV¥T FOUSF MFT DPNNVOFT Eō&QBMJOHFT FU EF -BVTBOOF%BOTMFDBESFEōVOFS¥GMFYJPOTVSMōBWFOJSEVTJUFEF7FOOFT MFHPVWFSOF NFOUBE¥DJE¥ FO MFUSBOTGFSUEFTUFSSBJOTDPSSFTQPOEBOUœMBNPJUJ¥EVQPUFO UJFMœCžUJS OPODPOTUSVJU EF#JPQ°MF4"œMō&UBUEF7BVE DFMVJDJ¥UBOUQBSBJMMFVST BDUJPOOBJSFNBKPSJUBJSFEFMBTPDJ¥U¥$FUUFPQ¥SBUJPOFTUFOWPJFEFS¥BMJTBUJPO&MMFS¥QPOE BVYCFTPJOTFODPOTUSVDUJPOBDUVFMTFUGVUVSTEV$)67FUEFMō6/*-EBOTMFEPNBJOFEFTTDJFODFTEFMBWJF

#&--&7"69 #%'*-TÀJOWJUF –#FMMFWBVY

$**/20‹5$7,21

-0VFTUMBVTBOOPJTGÐUFMBNPCJMJUÏEPVDF &$3685/ö28(67ý/HVHSWHPEUHSURFKDLQOö2XHVW ODXVDQQRLVYLYUD¢OöKHXUHGHODPRELOLW«GRXFHGDQVOHFDGUH GHODH«GLWLRQGH&DSVXUOö2XHVWTXLPDUTXHUDSDUDLOOHXUV DXVVLOHVDQVGXGLVWULFW 2UJDQLV«H¢OöLQLWLDWLYHGHVFRPPX QHV GH %XVVLJQ\ &KDYDQQHVSUªV 5HQHQV &ULVVLHU (FXEOHQV 3ULOO\ 5HQHQV 6DLQW6XOSLFH HW 9LOODUV 6DLQWH&URL[ FHWWH PDQLIHVWDWLRQ VHUDFRPPHGHFRXWXPHSODF«HVRXV OHWULSOHVLJQHGHODFRQYLYLDOLW«GHOD GLYHUVLW«HWELHQV½UGHODPRELOLW« WURLVPDUTXHXUVIRUWVGHOöLGHQWLW«GH FHWHUULWRLUHGHTXHOTXHöKDEL WDQWVHWö«WXGLDQWVm$FKDTXH «GLWLRQ&DSVXUOö2XHVWIDLWODMRLHGH WRXVSHWLWVHWJUDQGV/HVHSWHP EUH FKDFXQ SRXUUD GH QRXYHDX DUSHQWHUVRQGLVWULFW¢SLHG¢Y«ORHQ UROOHU RX HQ WURWWLQHWWH VXU XQ SDU Contrôle qualité

FRXUVVDQVYRLWXUHGHNPHWFHOD HQWRXWHV«FXULW«SHQGDQWXQHMRXU Q«H HQWLªUH 8QH EHOOH RFFDVLRQ GöHQFRXUDJHUODPRELOLW«GRXFH}VH U«MRXLW$QQH0DULRQ)UHLVV3U«IªWH GX GLVWULFW HW FRRUGLQDWULFH GX FRPLW«GöRUJDQLVDWLRQ

8QHPDQLIHVWDWLRQJUDWXLWH m&DS VXU Oö2XHVW U«XQLW WRXV OHV LQJU«GLHQWV GöXQH I¬WH SRSXODLUH HW FLWR\HQQHF«O«EUDQW¢ODIRLVODGLYHU VLW«HWOHG\QDPLVPHGHOö2XHVWODX VDQQRLV /ö«GLWLRQ RIIUH GRQF OöRFFDVLRQ LG«DOH GH PDUTXHU OH H DQQLYHUVDLUH GH QRWUH GLVWULFW}

H[SOLTXH SRXU VD SDUW -HDQ3LHUUH 5RFKDW6\QGLFGH&KDYDQQHVSUªV 5HQHQVHWSU«VLGHQWGX%XUHDXLQWHU FRPPXQDOGHOö2XHVWODXVDQQRLV $XSURJUDPPHGHFHWWH«GLWLRQ TXHOTXHVSRLQWVIRUWV¢UHWHQLUDYHFOD m)ODPPH GH Oö2XHVW} XQH WRUFKH HQIODPP«HTXLVLOORQQHUDOHGLVWULFW HQY«ORFDUJR«OHFWULTXHXQJ¤WHDX GöDQQLYHUVDLUHJ«DQW¢G«JXVWHU¢K ¢5HQHQVHWXQFRQFRXUVSRXUWHQWHU GHSHUFHUOHVP\VWªUHVGHVDUPRLULHV GHVFRPPXQHV6DQVRXEOLHUELHQ V½UOHVKDOWHVIHVWLYHVWUDGLWLRQQHO OHVTXLDFFXHLOOHURQWOHVSDUWLFLSDQWV WRXWHODMRXUQ«H/öDFFªV¢FHWWHPDQL IHVWDWLRQHVWWRWDOHPHQWJUDWXLW„ 3KLOLSSH.RWWHODW &DSVXUOö2XHVWVHSWHPEUH ZZZFDSRXHVWODXVDQQRLVFK

&DSVXUOö2XHVWXQ«Y«QHPHQWSODF«VRXVOHVLJQHGHODFRQYLYLDOLW«$85(/,(6&+23)(5


 (03/2,(16(,*1(0(17 )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUHOFFRES 3FTUBVSBOU SFDIFSDIF BJEF EF DVJTJOF QMFJO UFNQT&OWPZFS$7JOGP!TVTIJUSBJODI "TTJTUBOUQFSTPOOFMQPVS4VJTTFSĂ?TJEBOUFO 5IBĂ&#x2022;MBOEFNPJTEĂ&#x2019;TFSOPWFNCSF'SBJT EF WPZBHF MPHFNFOU SFQBT FU BMMPDBUJPO PGGFSUT 0SJHJOF FVSPQĂ?FOOF GSBODPQIPOF  Ă&#x2039; BOT BOHMBJT DPVSBOU CPOOFT DPOOBJTTBODFT JOGPSNBUJRVFT USĂ&#x2019;T CPOOF Ă?EVDBUJPO BVDVO BOUĂ?DĂ?EFOU KVEJDJBJSF MBSHFT EJTQPOJCJMJUĂ?T EFNBOEĂ?FT &OWPZFS $7 SĂ?GĂ?SFODFT QIPUP DPQJFTEFTDFSUJGJDBUT Ă&#x2039;TUBHJBJSFUIBJMBOEF!HNBJMDPN $IFSDIF DIBVGGFVST QSPGFTTJPOOFMT IPNNFT GFNNFT FU SFUSBJUĂ?T USBOTQPSU QFSTPOOFT5Ă?M 6SHFOU 3FTUBVSBOU *OEJFO DIFSDIF VO DVJTJOJFS FYQĂ?SJFODF BOT NJOJNVN 5Ă?M %JTUSJCVUJPO GMZFST FU DPOTUJUVUJPO EF HSPVQFT EF TQFDUBUFVST 5Ă?M  DPODFSUTE!CMVFXJODI .POUBOB 74 $IFSDIF KFVOF GJMMF BV QBJS QBSMBOU GSBOĂ&#x17D;BJT OPVSSJF MPHĂ?F %F TVJUF Ă&#x2039; GJOPDUPCSF5Ă?M 0QQPSUVOJUĂ? QSPGFTTJPOOFMMF )FSCBMJGF OVUSJUJPO TQPSU DPBDIJOH 5FNQT QMFJO QBSUJFM IUUQGPSNFPUPQDPN 5Ă?M ).PUUJFS $IFSDIF TFSWFVTF KFVOF BTJBUJRVF BWFD FYQĂ?SJFODF QPVS SFTUBVSBOU *OEJFO 5Ă?M 

Venez nous rejoindre et contribuez ainsi au dĂŠveloppement de Radikal.

RADIKAL LIQUIDATIONS est devenu avec ses 20 succursales la plus grande entreprise de liquidation de fins de sĂŠries et de marchandises en provenance de faillite de la Suisse. Nous devons notre succès entre autres Ă notre personnel des plus motivĂŠs. Câ&#x20AC;&#x2DC;est pourquoi nous soutenons et encourageons en permanence les aptitudes de nos collaborateurs. Nous recherchons Ă  convenir pour lâ&#x20AC;&#x2DC;ouverture de notre succursale Gland

Vendeur auxiliaire (f/m) 50-80% Votre futur domaine dâ&#x20AC;&#x2DC;activite â&#x20AC;˘ DĂŠballage des marchandises et garnissage de lâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠtalage â&#x20AC;˘ PrĂŠsentation des marchandises â&#x20AC;˘ ContrĂ´le et ĂŠtiquetage de la marchandise â&#x20AC;˘ Encaissement et gestion de lâ&#x20AC;&#x2DC;administratif qui y est liĂŠ Votre profil dâ&#x20AC;&#x2DC;exigences â&#x20AC;˘ Plusieurs annĂŠes dâ&#x20AC;&#x2DC;expĂŠrience professionnelle dans le commerce de dĂŠtail ou le secteur de prestations de services â&#x20AC;˘ CapacitĂŠ Ă travailler en ĂŠquipe â&#x20AC;˘ Aisance dans les contacts humains â&#x20AC;˘ RĂŠsistance en moments agitĂŠs â&#x20AC;˘ FlexibilitĂŠ par rapport aux horaires de travail changeant â&#x20AC;˘ Bonnes connaissances de la langue française

DEMANDES

GĂŠrant (f/m) 100% Votre futur domaine dâ&#x20AC;&#x2DC;activite â&#x20AC;˘ Surveillance permanente de la vente et de lâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠcoulement des marchandises de la succursale â&#x20AC;˘ Conduite de la succursale axĂŠe sur la satisfaction des clients et participation quotidienne au travail de la vente â&#x20AC;˘ Atteinte et observation des budgets fixĂŠs et des objectifs â&#x20AC;˘ Gestion optimale des stocks de marchandises de la succursale Votre profil dâ&#x20AC;&#x2DC;exigences â&#x20AC;˘ Formation achevĂŠe dans le commerce de dĂŠtail â&#x20AC;˘ ExpĂŠrience professionnelle et de conduite de personnel avĂŠrĂŠe comme gĂŠrant(e) â&#x20AC;˘ Une formation complĂŠmentaire de spĂŠcialiste du commerce de dĂŠtail serait souhaitable â&#x20AC;˘ De lâ&#x20AC;&#x2DC;expĂŠrience dans le secteur de lâ&#x20AC;&#x2DC;ameublement serait un atout â&#x20AC;˘ RĂŠsistance et flexibilitĂŠ en moments agitĂŠs â&#x20AC;˘ Sens des affaires et pensĂŠe ĂŠconomique â&#x20AC;˘ Aisance dans les contacts humains

L

%BNF TZNQB SBQJEF FU FGGJDBDF DIFSDIF IFVSFT EF NĂ?OBHF SFQBTTBHF 5Ă?M %BNF BWFD FYQĂ?SJFODF DIFSDIF IFVSFT EF NĂ?OBHF QFSNJT$5Ă?M %BNF BWFD QFSNJT # HFOUJMMF SFTQPOTBCMF EZOBNJRVF TPJHOĂ?F DIFSDIF IFVSFT EF NĂ?OBHF SFQBTTBHF HBSEFQFSTPOOFTĂ&#x2030;HĂ?FT FNQMPZĂ?FEFNBJTPO5Ă?M %BNF QPSUVHBJTF BWFD QFSNJT EF USBWBJM DIFSDIFIFVSFTEFNĂ?OBHF SFQBTTBHF5Ă?M %BNF SFTQPOTBCMF QPODUVFMMF FYQĂ?SJNFOUĂ?F CPOOFT SĂ?GĂ?SFODFT DIFSDIF IFVSFTNĂ?OBHFPVBJEFĂ&#x2039;QFSTPOOFTĂ&#x2030;HĂ?FT EVMVOEJBVWFOESFEJ5Ă?M %BNF QFSNJT $ FYQĂ?SJFODF SĂ?GĂ?SFODFT DIFSDIFIFVSFTNĂ?OBHF RVBSUJFS#FSHJĂ&#x2019;SFT #Ă?UIBOJF5Ă?M +FVOFGFNNFTĂ?SJFVTF SFTQPOTBCMFDIFSDIF IFVSFT NĂ?OBHF SFQBTTBHF &YQĂ?SJNFOUĂ?F 5Ă?M %BNF QPSUVHBJTF DIFSDIF IFVSFT NĂ?OBHF 5Ă?M +BSEJOBHF NBĂ&#x17D;POOFSJF SĂ?OPWBUJPO QFJOUVSF QPTFQBWĂ?T5Ă?M +BSEJOBHF EĂ?NĂ?OBHFNFOUT EĂ?CBSSBT OFUUPZBHFT EJWFST QFJOUVSF NPOUBHF MVNJOBJSFT XXXCVEHFUNVMUJTFSWJDFDI 5Ă?M +BSEJOJFSDIFSDIFUSBWBJMQPTFEBMMFT UBJMMFT IBJFT QFJOUVSF5Ă?M +BSEJOJFS QBZTBHJTUF DSĂ?BUJPO FU FOUSFUJFO EF KBSEJOT UBJMMF EF IBJFT QFUJUF NBĂ&#x17D;POOFSJF USBOTGPSNBUJPOT 5Ă?M )PNNF DIFSDIF USBWBJM KBSEJOJFS QPTF EBMMFT NBĂ&#x17D;POOFSJF QFJOUVSF 5Ă?M +FVOF IPNNF DIFSDIF QMBDF EhBQQSFOUJTTBHF DPNNF Ă?MFDUSJDJFO PV NJDSPUFDIOJRVF EF-BVTBOOFĂ&#x2039;(FOĂ&#x2019;WF5Ă?M  .BĂ&#x17D;PODIFSDIFUSBWBJM QFUJUFTSĂ?OPWBUJPOT QPTFEBMMFT QFJOUVSF5Ă?M (FOUJMMFEBNFFTQBHOPMFDIFSDIFNĂ?OBHF OFUUPZBHFCVSFBVY#POOFTSĂ?GĂ?SFODFT5Ă?M  1BZTBHJTUF QSJWĂ? DIFSDIF QFUJUT USBWBVY NBĂ&#x17D;POOFSJF5Ă?M %BNF BGSJDBJOF DIFSDIF SFQBTTBHF NĂ?OBHF HBSEFFOGBOUT5Ă?M

%BNFEFDPOGJBODF FYQĂ?SJNFOUĂ?F QBUJFOUF DIFSDIF USBWBJM NĂ?OBHF BJEF QFSTPOOFT Ă&#x2030;HĂ?FTFUQMVT5Ă?M %BNFBWFDWPJUVSFQPVSBDDPNQBHOFNFOU BJEFQFSTPOOFTĂ&#x2030;HĂ?FTFUQMVT8FFLFOEPL 5Ă?M )PNNF DIFSDIF USBWBJM BJEFNBĂ&#x17D;PO KBSEJOJFS OFUUPZBHFT QFJOUVSF EĂ?NĂ?OBHFNFOUT5Ă?M "JEFTPJHOBOUF USĂ&#x2019;T BJNBCMF DFSUJGJDBUT FYQĂ?SJFODF CPOOFT SĂ?GĂ?SFODFT QFSNJT DPOEVJSF DIFSDIF WFJMMFT DIF[ QSJWĂ?T %F TVJUF5Ă?M $IFSDIF FNQMPJ DVJTJOF PV BVUSF DIF[ QBSUJDVMJFS BWFDQFSNJTMBDNPUFVSFUWPJMF 1FVY HĂ?SFS FU FOUSFUJFO CBUFBV 5Ă?M 1FJOUSF JOEĂ?QFOEBOU FYQĂ?SJNFOUĂ? DPOTDJFODJFVY 3Ă?OPWBUJPO EĂ?DPSBUJPO NBĂ&#x17D;POOFSJF QBSRVFU DBSSFMBHF "QQBSUFNFOUT WJMMBT FU SĂ?HJFT 5Ă?M $PVSTEh"MMFNBOE.PEFSOF EFQVJT %JTQPOJCMF RVFMRVFT IFVSFT QBS TFNBJOF TPVUJFO TDPMBJSF EF Ă&#x2019;NF )BSNPT BV QPVSTPVUJFOBENJOJTUSBUJGFUDPNQUBCMFEF (ZNOBTF BMMFNBOE FO FOUSFQSJTF QFUJUFTFOUSFQSJTFT5Ă?M %BNF CPOOFT SĂ?GĂ?SFODFT DIFSDIF USBWBJM QSĂ?QBSBUJPO BVY FYBNFOT PGGJDJFMT BUFMJFST HBSEF QFSTPOOFT Ă&#x2030;HĂ?FT FOGBOUT FNQMPZĂ?F EF DPOWFSTBUJPO DPVSBOUF $SPJTFUUFT EF NBJTPO OPVSSJF MPHĂ?F PV QBT 5Ă?M &QBMJOHFT 5Ă?M  JOGP!BMMFNBOEDIXXXBMMFNBOEDI %BNF BWFD SĂ?GĂ?SFODFT DIFSDIF USBWBJM #SJEHF TĂ?BODF EhJOJUJBUJPO HSBUVJUF Ă&#x2039; NĂ?OBHF SFQBTTBHF NJUFNQT IFVSFT 5Ă?M -BVTBOOFPVĂ&#x2039;7FWFZ5Ă?M $PVST UBSPU EF NBSTFJMMF QPVS EĂ?CVUBOUT 'FNNF TĂ?SJFVTF DIFSDIF USBWBJM HBSEF EFOGBOUTUPVTMFTNBUJOTPVNFSDSFEJTUPVUF 5Ă?M MBKPVSOĂ?F5Ă?M %BNF BWFD FYQĂ?SJFODFT QBSMBOU FTQBHOPM GSBOĂ&#x17D;BJT DIFSDIF HBSEF FOGBOUT IFVSF EF NĂ?OBHF SFQBTTBHF5Ă?M %BNF SFTQPOTBCMF QPMZHMPUF GSBOĂ&#x17D;BJT BOHMBJTSPVNBJOSVTTF DIFSDIFUSBWBJM 1PVSWPT HBSEF QFSTPOOFT BHĂ?FT BJEF Ă&#x2039; EPNJDJMF /PUSFDFOUSBMUĂ?MĂ?QIPOJRVFFTUPVWFSU CBCZTJUUJOH QMFJO UFNQT NJUFNQT 5Ă?M TBOTJOUFSSVQUJPOEFIĂ&#x2039;IBV %BNF QPSUVHBJTF DIFSDIF IFVSFT EF NĂ?OBHF5Ă?M

ENSEIGNEMENT

Ce que nous pouvons vous offrir â&#x20AC;˘ Des conditions dâ&#x20AC;&#x2DC;emploi ĂŠquitables â&#x20AC;˘ Climat de travail familier dans un environnement dynamique et passionnant â&#x20AC;˘ Des perspectives dâ&#x20AC;&#x2DC;avenir rĂŠalistes â&#x20AC;˘ Des conditions dâ&#x20AC;&#x2DC;achat attrayantes

QFUJUFTBOOPODFT

Candidatures Online,002%,/,(5 LOCATION

9$&$1&(6 VENTE

9$8'

9$8'

1VMMZ QSPDIF .POUDIPJTJ -VNJOFVY BQQBSUFNFOUQJĂ&#x2019;DFT N FOUJĂ&#x2019;SFNFOU SĂ?OPWĂ?"SNPJSFTJOUĂ?HSĂ?FT TBMMFEFEPVDIF DBWF 4BOT CBMDPO $)' h DIBSHFT DPNQSJTFT-JCSFEFTVJUF5Ă?M -BVTBOOF QJĂ&#x2019;DFT$)'h 5Ă?M $IBNCSFĂ&#x2039;&QBMJOHFT NJOVUFTEVNĂ?USP QPVS Ă?UVEJBOUF $)' QBS NPJT 5Ă?M "MPVFSĂ&#x2039;.JFT 7% KPMJ QJĂ&#x2019;DFT SF[EF DIBVTTĂ?F BDDĂ&#x2019;T KBSEJO USĂ&#x2019;T DBMNF DVJTJOF Ă?RVJQĂ?F DBWF QBSLJOH  JOUĂ?SJFVS FU FYUĂ?SJFVS EĂ&#x2019;TMF$)'h5Ă?M &DIBMMFOT Ă&#x2039; MPVFS JNNĂ?EJBUFNFOU QMBDF QBSD FYUĂ?SJFVSF $)' NPJT 5Ă?M -PDBUJPO TBJTPO BQQBSUFNFOU NFVCMĂ? QJĂ&#x2019;DFT HBSBHF KBSEJO N 7JMMBSTTVS 0MMPO $)' h NPJT "DDĂ&#x2019;T EJSFDU QJTUFT 5Ă?M 7PVT SFDIFSDIF[ VO MPHFNFOU MPDBUJPO BDIBU OPVT MF USPVWPOT XXXDIBTTFVSJNNPDI5Ă?M

7BMMĂ?F EF +PVY -F -JFV DIBMFU QJĂ&#x2019;DFT  N Ă&#x2039; SĂ?OPWFS UFSSBJO N 1SĂ&#x2019;T UPVUFT DPNNPEJUĂ?T $)' h 5Ă?M SĂ?QPOEFVS 

*(1Â&#x160;9(

)5$1&(

Â&#x2039;75$1*(5

*(1Â&#x160;9(

68,66(

4BWPOB *U NQMBHF BQQBSUFNFOUN OFVG NFVCMĂ? DVJTJOF BHFODĂ?F HSBOE CBMDPO 1SPDIF UPVUFT DPNNPEJUĂ?T FU NBSDIĂ? MPDBM ĂŠ h Ă&#x2039; EJTDVUFS 5Ă?M 

4PVT-PDBUJPO CVSFBVY Ă?RVJQĂ?T FTQBDF PVWFSU CPSE 3IĂ&#x2122;OF $)' NPJT UPVU DPNQSJT 5Ă?M PV TFMEPCZ!CMVFXJODI

$SBOT.POUBOBDFOUSF MVNJOFVY TQBDJFVY QJĂ&#x2019;DFT (BSBHF CJQMBDF 1SPDIF UĂ?MĂ?DBCJOFT FU DPNNFSDFT 5Ă?M  -PĂ&#x2019;DIFMFT#BJOT Ă&#x2039; MPVFS KPMJ TUVEJP QFSTPOOFT HSBOEF UFSSBTTF TVE 57 8JGJ HBSBHF$)'TFNBJOFOFUUPZBHF UBYF TĂ?KPVS UPVU DPNQSJT -JCSF EF TVJUF 5Ă?M 1PSUFT EV 4PMFJM .PSHJOT 7BMBJT  DIBMFU DPOGPSUBCMFQFSTPOOFT QSĂ&#x2019;TDFOUSFFU QJTUFT HBSBHFT MJCSF /PĂ&#x2018;M /PVWFM BO 5Ă?M 1PSUFT EV 4PMFJM .PSHJOT 7BMBJT BV WJMMBHF  QJĂ&#x2019;DFT NFVCMĂ? QMBDF EF QBSD QSĂ&#x2019;T EFT QJTUFT$)'NPJTPVTBJTPO$)'h 5Ă?M

CHERCHE Ă&#x20AC; ACHETER 9$8' $IFSDIF Ă&#x2039; BDIFUFS EV TUVEJP BV QJĂ&#x2019;DFT SĂ?HJPO-BVTBOOF5Ă?M

XXXMBVTBOOFDJUFTDI

Ferney-Voltaire centre-ville: Pour investisseur bonne rentabilitĂŠ, T3 meublĂŠ 88 m2, 2 chambres, 2 balcons, lumineux, 2ème sur 4 ĂŠtages. Ascenseur. Cave. Parking privĂŠ, sĂŠcurisĂŠ. LouĂŠ jusqu'Ă mai 2019. â&#x201A;Ź 350'000.-. NĂŠgociable. TĂŠl. 0033.685.61.36.30

AFFAIRES COMMERCIALES 9$8' "VDFOUSFEF-BVTBOOF EĂ?QĂ&#x2122;UTBOTGFOĂ?USF BVSF[EFN$)'Ă?MFDUSJDJUĂ?JODMVTF 1MBDF $IBVEFSPO XXXTUVU[JNNPDI 5Ă?M

 QJĂ&#x2019;DFT (SBOE4BDPOOFY CBMDPO DBMNF QSPDIF UPVUFT DPNNPEJUĂ?FT $)' h QBSLJOH

DIBSHFT DPNQSJTFT 5Ă?M 

68,66( -PĂ&#x2019;DIFMFT#BJOT UPVUDPOGPSU EĂ&#x2019;T$)' TFNBJOF5Ă?M .PSHJO7BMBJT$IBMFUNJUPZFODPOGPSUBCMF QJĂ&#x2019;DFTNFVCMĂ?T HBSBHF QSĂ&#x2019;TEFTQJTUFT $)' h NPJT DIBSHFT DPNQSJTFT

&MFDUSJDJUĂ? PV TBJTPO $)' h 5Ă?M 

ContrĂ´le qualitĂŠ

68,66(

    

  

     

!"# $ 

%& # # # !#

'( # # # !

Chailly, ĂŠpicerie Ă remettre, bonne rĂŠputation, affaire Ă  saisir. #BS FO TUBUJPO BVY $PMMPOT JOWFTUJTTFVST $)' h 

)5$1&( $BQ Eh"HEF NFS QJTDJOF QBSLJOH 5Ă?M 

QPVS 5Ă?M

Â&#x2039;75$1*(5 #FOJEPSN "MJDBOUF TVQFSCF WJMMB HSBOEF QJTDJOF5Ă?M

&EJUFVS -$ -BVTBOOF $JUĂ?T 4" 3Ă?EBDUJPO BENJOJTUSBUJPO SĂ?HJF EFT QFUJUFT BOOPODFT FU QVCMJDJUBJSF  BW E&DIBMMFOT -BVTBOOF%JSFDUFVSHĂ?OĂ?SBM1BTDBM'MFVSZ 3Ă?EBDUFVSFODIFG1IJMJQQF,PUUFMBU%JTUSJCVUJPO&QTJMPO4" 1BSBĂ&#x201D;U UPVT MFT NFSDSFEJTKFVEJT 1SĂ?QSFTTF 4PDJĂ?UĂ? EF 1VCMJDBUJPOT/PVWFMMFT BWEV.BJM $1 (FOĂ&#x2019;WF *NQSFTTJPO$*--BVTBOOF"CPOOFNFOU$)'oBO$$1 5JSBHFFYFNQMBJSFT

-BVTBOOF$JUĂ?T NFNCSFEVQPPM


L

$**/20‹5$7,21 )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH-FQMVTWJFVY7BVEPJTTVSUFSSFBBOT $11,9(56$,5(ý2ULJLQDLUHGH5RPDLQP¶WLHU5RGROSKH%X[FHOYLW¢ %DURGDQRQORLQGH&KLFDJR,OYLHQWGHI¬WHUVHVDQV0¬PHVöLOQöDTXH WUªVSHXKDELW«GDQVOHFDQWRQLOHVWDXMRXUGöKXLOHSOXVYLHX[9DXGRLVVXU WHUUH8QY«ULWDEOHSK«QRPªQH¢OöKLVWRLUHLQFUR\DEOH m0RQSªUHYDELHQ,OHVWWRXWHODMRXUQ«H¢PRL WL« FRXFK« VXU XQH FKDLVH HW GRUW EHDXFRXS 0DLVVDW¬WHIRQFWLRQQHELHQHWLOPDQJHGHERQ DSS«WLW} FRQILH (ULND 6SLW]NH OD ILOOH GH 5RGROSKH%X[FHOTXLYLW¢%DURGDDXERUGGX ODF0LFKLJDQ6RQSªUH HVW XQ SK«QRPªQH LO YLHQW GöHQWUHU GDQV VD HDQQ«HXQDQQLYHU VDLUH F«O«EU« HQ DOODQW WDTXLQHUOHJRXMRQGDQV XQ «WDQJ SURFKH GX KRPH SRXU SHUVRQQHV ¤J«HVGH%ULGJPDQR»LO YLW GHSXLV G«FHPEUH GHUQLHU $XSDUDYDQW LO KDELWDLW VHXO ¢ %DURGD GDQVVDPDLVRQQHWWHGH ERLVEODQFm-HQöDLMDPDLVSHQV«TXöLOYLYUDLW DXVVL ORQJWHPSV DMRXWH (ULND 3OXV MHXQH LO VRXIIUDLWWRXMRXUVGHOöHVWRPDF}

1«DXERUGGHODPHU1RLUH (WRQQDQWHGHVWLQ«HTXHFHOOHGHFHFHQWHQDLUH YDXGRLV1«OHVHSWHPEUHHQ5XVVLHWVD ULVWH 5RGROSKH %X[FHO «WDLW XQ 6XLVVH GH &KDEDJODFRORQLHGHYLJQHURQVFU««HHQ SDU OH ERWDQLVWH YHYH\VDQ /RXLV9LQFHQW 7DUGHQW ¢ NP Gö2GHVVD m1RXV «WLRQV ULFKHVPDLVQRXVQöDYLRQVSDVGöDUJHQWVHVRX YLHQWOöD±HXO1RXVDYLRQVGHVGRPHVWLTXHVUXV

VHV HW GH EHOOHV PDLVRQV PDLV SHX GöDUJHQW 0RQSªUHSRVV«GDLWKHFWDUHVGHYLJQHVHW KHFWDUHVGHWHUUHVDUDEOHV,OHPSOR\DLWSDVPDO GH GRPHVWLTXHV HW VHUYDQWHV ,O FXOWLYDLW GX PD±VHWSRVV«GDLW¢FRFKRQVRQIDLVDLWGH ODERXFKHULHGHVVDXFLV VHVHWGHVMDPERQV/RUV GXEDWWDJHGXEO«DYHFOD PDFKLQH ¢ YDSHXU RQ HPSOR\DLW XQH YLQJ WDLQH GöRXYULHUV RQ OHV QRXUULVVDLW DYHF GX ERUWVFK 3RXU OH WUDYDLO GHODYLJQHRQSRXYDLW FRPSWHU VXU GHV RXYULHUV HQJDJ«V ¢ OD GHPDQGH,OVKDELWDLHQW OH YLOODJH UXVVH YRLVLQ 0RQSªUHDYDLWGHX[«FXULHVSRXUOHVFKHYDX[ HW OHV YDFKHV XQH SRXU Oö«W« HW XQH SRXU OöKLYHU}UDFRQWHXQSHWLWILOPTXLOXLHVWFRQVD FU«

0DUL« ¢ XQH 0L«YLOOH Gö(VVHUWLQHVVXU <YHUGRQ5RGROSKH%X[FHOYDUHVWHUDQVGDQV GHV FDPSV HQ $OOHPDJQH SRXU SDUYHQLU ¢ /DXVDQQH¢ODILQGHODJXHUUH(QLOG«FLGH GH JDJQHU Oö8UXJXD\ SRXU \ UHSODQWHU GHV YLJQHVDXERUGGX5LR1HJURm$SUªVDYRLUIXL OHVFRPPXQLVWHVMöDYDLVSHXUTXH6WDOLQHHQYD KLVVHOD6XLVVH}H[SOLTXHWLOHQMRQJODQWHQWUH IUDQ©DLV UXVVH URXPDLQ XNUDLQLHQ HW DOOH PDQG DSSULV ¢ Oö«FROH GH 6LHEHQEXUJHU HQ 7UDQV\OYDQLHDXMRXUGöKXL6LELX,OSDUOHFRX UDPPHQWOöHVSDJQRODSSULVHQ8UXJXD\PDLV SDV OöDQJODLV DSUªV DQV DX[ 86$ m-ö\ VXLV DUULY« ¢ DQV WURS YLHX[ SRXU XQH QRXYHOOH ODQJXH} 

m7RXWHPDYLHMHPHVXLVFRXFK«HWOHY«W¶W H[SOLTXHFHOXLTXLYLWXQHYLHGöDVFªWHDYHFVRQ $96¢GROODUVSDUPRLV(QIUDQ©DLVWHLQW« GöDFFHQWUXVVHLOUDFRQWHVRQHQIDQFH¢&KDEDJ R»OHVGLQGRQVJULPSDLHQWVXUOHWRLWSLFRUHUOH FKDXPHRXODQR\DGHGDQVXQHEDVVLQHGHOöXQ GHVHVWURLVIUªUHV6RQSªUH(PLOH%X[FHODHX HQIDQWVJDU©RQVHWILOOHV,O«WDLWOHFDGHW /HV DXWRULW«V FRQVXODLUHV VRQW DX FRXUDQW GH OöDQQLYHUVDLUH0DLV&KLFDJRDIHUP«OHFRQVX ODWHWG«SHQGGH1HZ<RUN,ODFRQWDFW«(ULND HQGHPDQGDQWXQQXP«URSRXUOHI«OLFLWHUOH MRXU - 6D ILOOH D VXJJ«U« GöHQYR\HU XQH FDUWH SRVWDOH„ 

2OLYLHU*ULYDW

5RGROSKH%X[FHOHQFRPSDJQLHGHVD ILOOH(ULND2/,9,(5 *5,9$7

'öRULJLQHYDXGRLVH 2ULJLQDLUHV GH 5RPDLQP¶WLHU GöR» OöDQF¬WUH -DFTXHV)UDQ©RLV%X[FHO«WDLWSDUWLVXUXQFKDU HQDYHFVL[HQIDQWVHWVRQ«SRXVHJHQH YRLVH*DEULHOOH$FKDUOHV%X[FHORQWSURVS«U« GDQVODFRORQLHMXVTXöDXMXLQMRXUGH OöDUULY«HGHV6RYL«WLTXHVSHUGDQWOHXUVWHUUHVHW WRXVOHXUVELHQV 38%

Parce qu’entendre mieux est synonyme de joie de vivre. Nous devenons en tant qu’audioprothésistes Neuroth votre fidèle accompagnateur sur la voie d’une meilleure audition. L’équipe du centre auditif de Lausanne vous offre :

Votre équipe Neuroth à Lausanne

> un test auditif gratuit > des conseils sans engagement sur les appareils auditifs à la pointe du progrès > des services individuels & complets

LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’AUDITION DEPUIS 1907

Contrôle qualité

Centre Acoustique Tissot Lausanne Rue Pichard 13 • Tel 021 323 12 26 Lu à Ve 8h30 à 12h00 & 13h00 à 17h30 Sa sur rendez-vous www.neuroth.ch


 6$9(856'87(552,5 )

L

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH16#-**/'0

j%FMBSรHJPOx MFOHBHFNFOU.JHSPT QPVSMFTQSPEVJUTMPDBVY 352;,0,7ย‹ รฝ $ 0LJURV OHV SURGXLWV ODEHOOLVยซV m'H OD UยซJLRQ}FRQQDLVVHQWXQVXFFยชVFURLVVDQWV$XMRXUGรถKXLLOV VRQWSUยชVGHยขยฌWUHGRWยซGHFHORJR8QUยซHOHQJDJHPHQW &HTXLDGยซEXWยซHQFRPPHVLP SOHLGยซHFKH]OD&RRSยซUDWLYH0LJURV /XFHUQH VรถHVW SURJUHVVLYHPHQW LPSRVยซ SDUWRXW HQ 6XLVVH m'H OD UยซJLRQ} WHO HVW OรถHQJDJHPHQW GH 0LJURVTXLVRXKDLWHSURSRVHUGDQV

FKDTXHUยซJLRQXQYDVWHFKRL[GHSUR GXLWV ORFDX[ YHQGXV H[FOXVLYHPHQW GDQV OHXU FDQWRQ GรถRULJLQH $XMRXUGรถKXLSUยชVGHรถSURGXLWV VRQWGRWยซVGHFHORJR /H EOยซ GRQW HVW IDLW OH SDLQ m'H OD UยซJLRQ}SRXVVHGDQVOHVFKDPSVGX *URVGH9DXGOHODLWยขODEDVHGHVIUR PDJHVSURYLHQWGHVYDFKHVTXLEURX WHQWGDQVOHVFDPSDJQHVGHOD%UR\H HWOHSRLVVRQHVWSยฌFKยซGDQVOHVHDX[ GXODF/ยซPDQ,OHVWSDUDLOOHXUVDLVยซ GHOHYยซULILHUVRLPยฌPHVXUFKDTXH HPEDOODJH m'H OD UยซJLRQ} OรถRULJLQH GX SURGXLW HW OH SURGXFWHXU \ VRQW FODLUHPHQWLQGLTXยซV 'DQVOHFDQWRQGH9DXGDUWLFOHV VRQWHVWDPSLOOยซVm'HODUยซJLRQ}2U DYDQWTXรถXQSURGXLWSXLVVHยฌWUHGRWยซ GH FH ODEHO LO GRLW VDWLVIDLUH ยข XQH VยซULHGรถH[LJHQFHVSRLQWXHV$LQVLOHV

FRQVRPPDWHXUVRQWODFHUWLWXGHTXH OHSURFHVVXVGHSURGXFWLRQHVWDQFUยซ ORFDOHPHQWHWGรถXQHWUDยฉDELOLWยซVDQV

IDLOOHV7RXWHVOHVGHQUยซHVIRQWOรถREMHW GรถXQVXLYLDWWHQWLIHWGHFRQWUยถOHVWUยชV SRLQWXV HIIHFWXยซV ยข OรถLQWHUQH PDLV

ยซJDOHPHQWGHPDQLยชUHLQGยซSHQGDQWH SDUOรถ2IILFHLQWHUFDQWRQDOGHFHUWLIL FDWLRQ 2,& 

%,6&277()58,76(7/ย‹*80(66$

687(59,$1'(66$ย‚9,//(1(89(

$IBTTFMBTEF-B$ร™UF MFSBJTJO EFUBCMFj%FMBSรHJPOx

+BNCPOT TBVDJTTFTTร’DIFTFU TBVDJTTFTร‹Sร™UJS

6DYLH]YRXVTXHOHVSDUFHOOHVGHYLJQHVTXLSURGXLVHQWFH&KDVVHODVVRQWFKRLVLHVSDUPLOHVSOXV GRUยซHVGHVWURLVGRPDLQHVSURGXFWHXUV"8QHIRLVOHVSDUFHOOHVGยซVLJQยซHVOHVSOXVEHOOHVJUDSSHV VRQWPLQXWLHXVHPHQWVยซOHFWLRQQยซHVSXLVยซJUHQยซHVรพ 3URSRVยซXQUDLVLQGHWDEOHYDXGRLVFDSDEOHGHULYDOLVHUDYHFOHVPHLOOHXUVFKDVVHODV/DXUHQW =Z\JDUW&(2GHODVRFLยซWยซ%LVFRWWHOรถXQGHVSOXV JURV SURGXFWHXU GH OยซJXPHV HQ 6XLVVH HW *DE\ %HQVLPRQVRQ'LUHFWHXU&RPPHUFLDOHQUยฌYDLHQW GHSXLV ORQJWHPSV 3RXU UHVSHFWHU OH WHUURLU GH /D &ยถWHLOVVHVRQWDVVRFLยซVยขWURLVYLJQHURQVUHQRPPยซV GHV FRPPXQHV GH 9LQ]HO HW GH /XLQV -HDQ0DUF 6RUGHW -HDQ'DQLHO 0RQDFKRQ HW 'DPLHQ 'XWUX\ 3RXU VรถDVVXUHU TXรถLO SRVVยชGH OHV TXDOLWยซV JXVWDWLYHV HVFRPSWยซHV OH WDX[ GH VXFUH GX UDLVLQ HVW DQDO\Vยซ DYDQWODFXHLOOHWWH8QWUDYDLOGรถH[FHOOHQFHUยซD OLVยซ SDU OHV YLJQHURQV HW XQH ยซTXLSH GH XLSH GH FXHLOOHXUVDJXHUULVFDSDEOHVGรถDVVXUHU VXUHU XQKDXWVWDQGDUGGHTXDOLWยซ &XHLOOLVOHPDWLQFHUDLVLQGRUยซHW HW VXFUยซXQLTXHHQ6XLVVHHVWHQVXLWH OLYUยซยขOD0LJURVVRXVOHODEHOm'H ODUยซJLRQ},OHVWGLVSRQLEOHGH VHSWHPEUHยขPLRFWREUH

&8/785(60$5$ย&+ยŠ5(6*58%(5

-BDIPVDSPVUFEFTGSร’SFT (SVCFSร‹1BJMMZ 6DYLH]YRXV TXรถXQ FKRX EODQF ยข FKRX FURXWH SHXW SHVHU MXVTXรถยข NLORV" ย‚ 3DLOO\ $UQDXG *UXEHU HW VRQ IUยชUH OHV SODQWHQW OHV FXOWLYHQW HW OHV WUDQVIRU PHQWGHSXLVSRXUSURSRVHUGDQV OHVยซWDOVGH0LJURVXQHFKRXFURXWHYDX GRLVH FUXH RX FXLWH ODEHOOLVยซH m'H OD UยซJLRQ} )RQGยซHVSDUOHXUSยชUH-HDQ/XF *UXEHU HQ SXLV UHSULVHV SDU VHV GHX[ ILOV HQ OHV FXOWXUHV PDUDยฐFKยชUHV *UXEHU SURGXLVHQW XQH YยซULWDEOH FKRXFURXWH YDXGRLVH GX SODQWRQ GH FKRX DX SURGXLW ILQL3ODQWยซVHQPDUVDYULO OHVFKRX[VRQWUยซFROWยซVGHILQ MXLOOHW ยข GยซFHPEUH 8QH IRLV QHWWR\ยซVยขODPDLQHWGยซEDUUDV VยซV GH OHXU WURJQRQ LOV VRQW GยซFRXSยซV HQ ODPHOOHV GH PPVDOยซVSXLVPLVHQFXYHHW WDVVยซV PDQXHOOHPHQW SRXU HQ Contrรดle qualitรฉ

H[WUDLUHXQPD[LPXPGHMXVHWGรถR[\JยชQH /HVFXYHVVRQWHQVXLWHKHUPยซWLTXHPHQW IHUPยซHVSHQGDQWยขPRLVOHWHPSVTXH OD IHUPHQWDWLRQ QDWXUHOOH VรถRSยชUH GH PDQLยชUHFRPSOยชWH 8QH SDUWLH GH OD FKRXFURXWH HVW DORUV HPEDOOยซHHWOLYUยซHFUXHGLUHFWHPHQWยขOD 0LJURVDORUVTXรถXQHVHFRQGHSDU WLHVHUDWRXWGรถDERUGFXLWHGDQV XQEDLQGH&KDVVHODVYDXGRLV GรถยซSLFHV GH YLQDLJUH HW GH *HQLยชYUH SXLV ยซJRยฝWยซH HW HPEDOOยซH ยข VRQ WRXU DYDQW GรถยฌWUHOLYUยซHยขOD0LJURVVRXV OHODEHOmGHODUยซJLRQ}9RXV UHWURXYHUH]WRXVOรถKLYHUGDQV YRV0LJURV9DXGFHWWHGยซOL FLHXVH FKRXFURXWH YDXGRLVH HQVDFKHWVSDVWHXULVยซVFUXHยข FXLUHยขYRWUHJRยฝWHWFXLWHSUยฌWH ยขOรถHPSORL

6DYLH]YRXV TXH OHV (GHOZHLVV FXOWLYยซV HQ 9DODLVVHUYHQWยขODFRPSRVLWLRQGHVVDXFLVVHV VยชFKHVยขOรถ(GHOZHLVVHWDX[KHUEHVGHVPRQWD JQHVGH6XWHU9LDQGHV"8QHMROLHPDQLยชUHGH UยซFRQFLOLHU9DXGHW9DODLVยขOรถDSยซUR )RQGยซHยข0RQWUHX[HQSDU&KDUOHV6XWHU OD ERXFKHULH 6XWHU VรถLQVWDOOH HQ ยข 9LOOHQHXYHHWSUHQGGHOรถDPSOHXUDYDQWGรถยฌWUH UHSULVHHQSDU8HOL*HUEHU0ยซGDLOOยซHGH PXOWLSOHVIRLVSRXUVHVSURGXLWVGHWUDGLWLRQHW GLULJยซHDXMRXUGรถKXLSDUOHVWURLVILOVGรถ8HOL 0LFKHO3KLOLSSHHW3DVFDO6XWHU9LDQGHV SURGXLWSRXUOD0LJURVGHVMDPERQV VDXFLVVHVยขUยถWLUHWVDXFLVVHV VยชFKHV JJDUDQWLHV SXU VยชFKHV SRUFYDXGRLV SRUF Y /H mMDPERQ /H 5LYLHUD} 5LY QRPPยซDLQVLHQ Q OOรถKRQQHXU GH OD m5LYLHUD YDX GRLVH}HWVRXYHQW

SULPยซHVWXQMDPERQLVVXGHSRUFVYDXGRLVHW FXLVLQยซ ยข OรถDQFLHQQH VDQV SRO\SKRVSKDWHV DORUVTXHOHmMDPERQEUDLVยซ}EHVWVHOOHUGHOD PDLVRQHVWOXLSDVVยซDXIRXUSRXUOXLGRQQHU XQH EHOOH FURยฝWH UยถWLH DX JRยฝW ERLVยซ/DVDXFLVVHยขUยถWLUSXUSRUF YDXGRLVHVWUยซDOLVยซHDYHFODUHFHWWH KLVWRULTXHHWFRQVWLWXยซHGHPRU FHDX[ QREOHV HW GH ODUG KDFKยซV MXVWH DVVDLVRQQยซV GH VHO HW GรถXQH UHFHWWH VHFUยชWH GรถยซSLFH SXLV HPERVVยซH GDQV XQ ER\DX QDWXUHO 4XDQW ยข OD VDXFLVVH VยชFKH ยข OรถDLO RX ยข Oรถ(GHOZHLVV FรถHVW OD VWDU LQFRQWHVWยซH GHV SHWLWV FUHX[HWGHOรถDSยซUR 'HV SURGXLWV SODLVLU ยข UHWURXYHU GยชV PDLQWHQDQW GDQVYRV0LJURVVRXVOHODEHO m'HODUยซJLRQ}

)520$*(5,($1'5ย‹6$

-FWBDIFSJO.POUE0S"01 3P 3PNBOFMTVS.PSHFT 6DYLH]YRXVTXHOHVVDQJOHVGX9DFKHULQ0RQW Gรถ2UGRLYHQWYHQLUGรถยซSLFยซDVGHOD]RQH$23" 3UยซOHYยซHVHQWUHOรถยซFRUFHHWOHERLVHOOHVVRQW DVVRXSOLHVHWVWยซULOLVยซHVKHXUHยขGDQVXQHHDX ยขrDYDQWGHmVDQJOHU}OHYDFKHULQ )RQGยซHHQOD)URPDJHULH$QGUยซ6$WUD YDLOOHDYHFSURGXFWHXUVGHODLWVLWXยซVGDQVXQ UD\RQGHNPDXWRXUGH5RPDQHOSRXUIDEUL TXHUVHVIDPHXVHVWRPPHVYDXGRLVHVHWVRQ YDFKHULQ0RQWGรถ2U$23HW$23%LR /D WRPPH YDXGRLVH ยข OD FURยฝWH IOHXULH VH PDQJHWRXWHOรถDQQยซHQDWXUHFKDXGHRXIURLGH RXIRXUUยซHGรถXQHSยคWHGรถDLOGHVRXUVGHWUXIIHV GHILJXHV(OOHVHIDEULTXHDYHFGXODLWSDVWHX ULVยซHWUHVWHMRXUVHQFDYH /HYDFKHULQ0RQWGรถ2UOXLHVWIDEULTXยซVHORQ OHFDKLHUGHVFKDUJHVGHOรถ$23DYHFGXODLWGH YDFKHVQRXUULHVH[FOXVLYHPHQWGรถKHUEHHWGH IRLQIUDLV/HODLWWKHUPLVยซยขrHVWPRXOยซVDQ JOยซSXLVSORQJยซGDQVXQEDLQGHVHO0LVVXU SODQFKHLOVHUDUHWRXUQยซWRXVOHVMRXUVMXVTXรถยข OรถDSSDULWLRQGรถXQHFURยฝWHEODQFKHSXLVEURVVยซยข OรถHDXVDOยซHHQFDYHSHQGDQWDXPRLQVMRXUV

6HUJH $QGUยซ HVW OH VHXO SURGXFWHXU 0LJURV 9DXGยขOHIDLUHยซJDOHPHQWHQ%LRGDQVVDYHU VLRQJ 9RXVUHWURXYHUH]ELHQHQWHQGXOHVIURPDJHV GH6HUJH$QGUยซGDQVYRV0LJURVVRXVOHODEHO m'HODUยซJLRQ}


+PVF[ (BHOF[ (

$PVWHUGDPODPDJLH HQWUHS«QLFKHVHWY«ORVSDJH

ý'HVSODFHVSRXUOHVKRZ%LJDUG¢OD6DOOH0«WURSROH ý8QHHQFHLQWH656;%GH6RQ\SRXUIDLUH ODI¬WHVDQVOLPLWH ý'HVELOOHWVSRXUOHVSHFWDFOHGH1DWKDOLH 'HYDQWD\¢5HQHQV ý'HVURPDQVm/XFN\%R\}

'5

'5

SDJH

.FSDSFEJKFVEJTFQUFNCSFo/¡

&LQ«PD

F$PNQUPJS4VJTTF

'5

5SBEJUJPOFUJOOPWBUJPO m6HDUFKLQJSRUW«HGLVSD UXH}XQHLQWULJXHVROLGHHW GHVSHUVRQQDJHVELHQ LQWHUSU«W«VSDJH

'5

6DQW«

IRLVFRH[LVWHUGXUDQWOHVGL[MRXUVGHFHUHQGH] YRXV $XSURJUDPPHOH)DPLO\:RUOGDYHFXQHIHUPH «SK«PªUHTXLYDSUHQGUHVHVTXDUWLHUVHQYLOOHHW VHUDOöHVSDFHR»OHVHQIDQWVVRQWURLVOHVSURGXLWV GXWHUURLUXQ(VSDFHDXI«PLQLQTXLPHWWUDHQ DYDQW OHV WHQGDQFHV HQ PDWLªUH GH PRGH GH EHDXW« GH ELHQ¬WUH GH G«FRUDWLRQ RX HQFRUH

GöDYHQWXUHOHVGHUQLªUHVQRXYHDXW«VWHFKQRORJL TXHVDYHFOH/DEXQHH[SRVXUOH-DSRQGHVFRQ FHUWVU\WKP«VRXHQFRUHOHWUDGLWLRQQHOFRQFRXUV -HDQ/RXLV %UHI XQ UHQGH]YRXV R» WRXWHV OHV 9«ULWDEOH«SXLVHPHQW J«Q«UDWLRQV GHYUDLHQW WURXYHU OHXU FRPSWH Â&#x201E;           SURIHVVLRQQHOOHEXUQRXW 3K. SHXWFRQGXLUH¢XQHWUªV &RPSWRLU6XLVVH%HDXOLHX/DXVDQQHGXDX VHSWHPEUHZZZFRPSWRLUFK JUDQGHVRXIIUDQFHSDJH '5

'X DX VHSWHPEUH %HDXOLHX /DXVDQQH YD YLYUH ¢ OöKHXUH GH OD H «GLWLRQ GX &RPSWRLU 6XLVVH/DSOXVJUDQGHIRLUHDQQXHOOHGXFDQWRQGH 9DXGVDLWVXEOLPHUOHVULFKHVVHVGHQRWUHSDWUL PRLQHWRXWHQYDORULVDQWOHVGHUQLªUHVWHQGDQFHV 6\PEROLV«HVXUOöDIILFKHSDUGHVVÃ&#x2C6;XUVMXPHOOHVDX ORRN GLVVHPEODEOH PDLV FRPSO«PHQWDLUH 7UDGLWLRQHW,QQRYDWLRQYRQWDLQVLXQHQRXYHOOH

38%

Pas besoin dâ&#x20AC;&#x2122;attendre la hausse inéluctable des primes dâ&#x20AC;&#x2122;assurance maladie pour faire baisser la vôtre:

www.reseau-delta.ch la santé intelligente

Contrôle qualité


 $*(1'$ )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH7PVTPSHBOJTF[

VOFNBOJGFTUBUJPO

Casino de Montbenon - Lausanne

5 - 6 - 7 octobre 2018

-BVTBOOF$JUĂ?TTPVUJFOU MFTBTTPDJBUJPOTMPDBMFT vendredi 5 octobre 2018

Sandrine Viglino Pur Sang

/PVTWPVTQSPQPTPOTĂ&#x2039;UJUSF HSĂ&#x2030;DJFVYBGGJDIFUUFT 1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOT WFVJMMF[OPVTDPOUBDUFSBVsamedi 6 octobre 2018

Marzella Phanee de Pool GiedRĂŠ

MALADIE DE CROHN-COLITE ULCĂ&#x2030;REUSE

dimanche 7 octobre 2018

SoirĂŠe dâ&#x20AC;&#x2122;information aux patients souffrant de maladies inďŹ&#x201A;ammatoires chroniques de lâ&#x20AC;&#x2122;intestin (MICI).

Marina Rollman Ă&#x2030;lodie Poux

Mardi, 18 septembre 2018, au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), Lausanne, Ă partir de 18 h suivi dâ&#x20AC;&#x2122;un apĂŠritif Programme â&#x20AC;˘ Impact de lâ&#x20AC;&#x2122;environnement Dr. N. Aslan

SoirĂŠe DJ - Exposition

â&#x20AC;˘ La dĂŠcouverte du monde intĂŠrieur continue: le Microbiome PD Dr. M. Maillard

â&#x20AC;˘ Les Nouvelles approches crĂŠent de nouveaux rĂŠseaux: Lâ&#x20AC;&#x2122;arrivĂŠe des thĂŠrapies cellulaires billeterie:

â&#x20AC;˘ Surveillance endoscopique et options thĂŠrapeutiques Dr. S. Godat

â&#x20AC;˘ La CommunautĂŠ scientiďŹ que: La Swiss IBD Cohort et la tĂŠlĂŠmĂŠdecine Pr P. Michetti

â&#x20AC;˘ Impact ĂŠconomique des MICI en Suisse Pr. A. Schoepfer

Prs D. Hahnloser et P. Michetti

www.ainsisoitl.ch

EntrĂŠe gratuite.

Organisation Association Suisse de la Maladie de Crohn et Colite ulcĂŠreuse, www.asmcc.ch

Lâ&#x20AC;&#x2122;inscription nâ&#x20AC;&#x2122;est pas requise. Nous nous rĂŠjouissons de votre visite!

Avec lâ&#x20AC;&#x2122;aimable soutien de AbbVie ¡ Ewopharma ¡ Ferring ¡ Janssen-Cilag ¡ MediService ¡ MSD ¡ PďŹ zer ¡ Shire ¡ Takeda ¡ UCB-Pharma ¡ Vifor

partenaire presse

Le m2 autrement,

pour vous ! Le 15 septembre, pour ses 10 ans, le m2 vous dĂŠvoile ses coulisses lors dâ&#x20AC;&#x2122;une journĂŠe â&#x20AC;&#x153; portes ouvertes â&#x20AC;? exceptionnelle. De 9h Ă 17h, venez dĂŠcouvrir lâ&#x20AC;&#x2122;envers du dĂŠcor au Garage-Atelier de Lausanne-Vennes et fĂŞter cet anniversaire avec un programme plein de surprises !

25.09.2018 ThÊâtre du LĂŠman, Genève 26.09.2018 Salle MĂŠtropole, Lausanne PRĂ&#x2030;LOCATIONS

TICKETCORNER.CH COOP CITY LIVEMUSIC.CH

PRODUCTEUR

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES MĂ&#x2030;DIAS

t-l.ch/10ansm2 Ă&#x20AC; pied: Station m2 â&#x20AC;&#x201C; Vennes En voiture: Chemin de Valmont 37, 1010 Lausanne, parking P+R de Vennes


$*(1'$ )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH

4QFDUBDMFT

FยŸEJUJPOEร€"MUFSOBU:W

0,&$ย/&+(9$//(<

$OWHUQDW<YHVWXQIHVWLYDO\YHUGRQQRLV SRXUUยซIOยซFKLUDX[SUREOยซPDWLTXHVHQYL URQQHPHQWDOHVHWKXPDLQHVFRQWHPSR UDLQHVSRXUFยซOยซEUHUOรถยซFRORJLHHWSUR PRXYRLU GHV VROXWLRQV ORFDOHV HW JOREDOHV HQ GRQQDQW HQYLH GรถDJLU /D ยชPHยซGLWLRQGX)HVWLYDO$OWHUQDW<YVH GยซURXOHUDOHVHWVHSWHPEUH 3DUWDJH HW FยซOยซEUDWLRQ VHURQW OHV PDยฐ WUHVPRWVGHFHWยซYยซQHPHQWGHVVWDQGVSURMHFWLRQVFRQIยซUHQFHVDWHOLHUV DFWLYLWยซVSRXUHQIDQWVFRQFHUWVHWDXWUHVDQLPDWLRQV 'ยชVKOHHWGยชVKOHGDQVGLYHUVOLHX[ยข<YHUGRQOHV%DLQV GรถHQWUยซHSRXUOHVFRQFHUWVGXVDPHGLVRLU 3URJUDPPHHWLQIRUPDWLRQVVXUZZZDOWHUQDW\YFK

'ยชVOHVHSWHPEUHรณ m5ยฌYHVGH9RO}

/รถ(*5$3 (VSDFH*DOHULH 5DPHOOรถ $UWV3ODVWLTXHV HVSDFHGHFUยซDWLRQHW GรถH[SRVLWLRQVLWXยซGDQVOD]RQHLQGXV WULHOOHGH3UยซYHUHQJHVDFFXHLOOHUDXQH H[SRVLWLRQLQVWDOODWLRQWKยซPDWLTXH DXWRXUGHVUยฌYHVGHVยซWDWVPRGLILยซV GHFRQVFLHQFHHWGXGยซVLUGHYROHUTXL FRPSRUWH GHV WDEOHDX[ GH -HDQ &ODXGH %RVVHO HW GHV 3KRWRJUDSKLHV DยซULHQQHV Gรถ$QGUยซ /RFKHU $YLDWHXU SKRWRJUDSKH/HYHUQLVVDJHSXEOLFD OLHXPHUFUHGLVHSWHPEUHGยชVK (VSDFH*DOHULH(*5$35RXWHGH 'HQJHV3UยซYHUHQJHV ZZZMFERVVHOFUHDWLRQVFRP

'ยชVOHVHSWHPEUH/H FLQHร›PDVรถDIILFKH

&XOWHGรถDXWHXUGHVHร›ULH%RXGรถDQLPD WLRQFKDTXHILOPSRVVHรšGHVRQDIILFKH 2VFLOODQWHQWUHRXWLOSURPRWLRQQHOHW FUHร›DWLRQ DUWLVWLTXH OHV DIILFKHV GH ILOPVUHWUDFHQWOรถHร›YROXWLRQGXH$UWHW WHร›PRLJQHQW GH OรถKLVWRLUH GX FLQHร›PD DLQVLTXHGHVDSODFHGDQVODVRFLHร›WHร›DX FRXUVGXGHUQLHUVLยชFOH$OรถRFFDVLRQ GX H DQQLYHUVDLUH GH OD &LQHร›PDWKHรšTXHVXLVVHOH0XVHร›HGรถDUW GH3XOO\VรถDVVRFLHDรšOรถLQVWLWXWLRQQDWLR QDOHSRXUPHWWUHHQYDOHXUHWLQWHUUR JHU XQH VHร›OHFWLRQ GรถDIILFKHV LFRQL TXHV /H YHUQLVVDJH SXEOLF GH FHWWH QRXYHOOHH[SRVLWLRQDOLHXOHVHS WHPEUHDรšK 0XVHร›HGรถDUWGH3XOO\&KHPLQ'DYHO 3XOO\ ZZZPXVHHGDUWGHSXOO\FK .VTJRVF

-XVTXรถDXVHSWHPEUH 'DQV/D7ยฌWH

4XรถHVWFHTXHODFRQVFLHQFH"4XDQG FRPPHQFHWHOOHHWTXDQGILQLWHOOH" m'DQVOD7ยฌWH}HVWXQSDUFRXUVGDQV OHVPยซDQGUHVGXFHUYHDXSRXUPLHX[ FHUQHU FRPPHQW ยซPHUJHQW QRV SHU FHSWLRQVQRVLOOXVLRQVRXQRVUยฌYHV 'HVLQVWDOODWLRQVDUWLVWLTXHVGHVGLV SRVLWLIV LQWHUDFWLIV GH OรถLPDJHULH VFLHQWLILTXHHWGHVWยซPRLJQDJHVSHU PHWWURQWGHPLHX[VDLVLUOHVPXOWLSOHV SURFHVVXV GH OD SHQVยซH LQGLVSHQVD EOHV GDQV OD FRQVWUXFWLRQ GH QRWUH LGHQWLWยซ&HWWHH[SRVLWLRQHVWSURORQ JยซH MXVTXรถDX VHSWHPEUH DILQ GH YRXV SHUPHWWUH GH OD GยซFRXYULU RX UHGยซFRXYULU 0XVยซHGHODPDLQ81,/&+895XHGX %XJQRQ/DXVDQQH ZZZPXVHHGHODPDLQFK

/D EDQGH ยข 5HYR[ HVW XQ VSHFWDFOH GยซMDQWยซ FDXVWLTXH HW SRยซWLTXH XQ YR\DJHDX[FDUUHIRXUVGHOรถKXPRXUHW GH OรถH[FHOOHQFH PXVLFDOH UHQGDQW KRPPDJH DX[ JUDQGHV KHXUHV GH OD 5DGLR(FULWHWLQWHUSUยซWยซSDU9LQFHQW .RKOHUHWPLVHQVFยชQHSDU$QWKRQ\ 0HWWOHULOHVWยขGยซFRXYULUDX7KยซยคWUH %RXOLPLHยข/DXVDQQHGXDXVHS WHPEUHย‚YRLUDEVROXPHQW VHSWยขKVHSWยข KDX7KยซยคWUH%RXOLPLH3ODFH $UODXG/DXVDQQH ZZZWKHDWUHERXOLPLHFRP

'XDXVHSWHPEUH /HV,GROHV

$XGยซEXWGHVDQQยซHVGHVDUWLVWHV GUDPDWXUJHV ยซFULYDLQV RX FLQยซDVWHV GLVSDUXUHQW IDXFKยซV SDU OH VLGD DX PRPHQWPยฌPHRยปOHXUVรˆXYUHVPDU TXDLHQWOรถยซSRTXH/HFLQยซPDGH&\ULO &ROODUGRX-DFTXHV'HP\OHWKยซยคWUH GH-HDQ/XF/DJDUFHHW%HUQDUG0DULH .ROWยชVOHVWH[WHVGรถ+HUYยซ*XLEHUWRX OHVFULWLTXHVFLQยซPDGH6HUJH'DQH\ SDUPL GH QRPEUHX[ DXWUHV GHYH $POGรSFODF

2UODQGRSDUWDJHVDYLHDYHF0DULQDVDFRPSDJQHWUDQVJHQUHFKDQWHXVH GDQVXQFDEDUHW3RXUVRQDQQLYHUVDLUHLOOรถLQYLWHDX[FKXWHV,JXD]ยผOรถXQHGHV VHSW PHUYHLOOHV QDWXUHOOHV GX PRQGH VLWXยซHV DX 1RUG GH Oรถ$UJHQWLQH &HSHQGDQWOHVRLUPยฌPH2UODQGRIDLWXQPDODLVHTXLOXLHVW IDWDO/DIDPLOOHGXGยซIXQWPDLVDXVVLODSROLFHVรถHQSUHQQHQW ยข0DULQD&HILOPGH6HEDVWLยฃQ/HOLRm8QHIHPPHIDQWDV WLTXH} 9267)5 VHUDGLIIXVยซPHUFUHGLVHSWHPEUHยข OรถRFFDVLRQGHODUยซRXYHUWXUHGXF\FOHGHFLQยซPDODWLQR DPยซULFDLQGH3ยถOH6XG$YDQWODSURMHFWLRQEDUHWHPSD QDGDVGยชVKSUยซVHQWDWLRQGX)HVWLYDO2QLULTXHGHVOLEHU WยซVยขKHWXQLQWHUPยชGHPXVLFDOSDU5REHUWR7RUUHV (QWUยซHOLEUHย„JHOยซJDODQV &HQWUHVRFLRFXOWXUHOGHOรถ8QLRQ6\QGLFDOH9DXGRLVH$Y-HDQ -DFTXHV0HUFLHU/DXVDQQHKWWSSROHVXGFK

'XDXVHSWHPEUH $SSRORQ

3LยชFH FKRUยซJUDSKLTXH SRXU VL[ IHP PHV QXHV $SROORQ HVW XQ PDVVDFUH MXWHX[TXLTXHVWLRQQHOHFXOWHQยซROL EยซUDO GX FRUSV &RQYRTXDQW EDOOHW FODVVLTXH IUHDNVKRZ HW %RG\ $UW )ORUHQWLQD +RO]LQJHU UDLOOH OD FKRUยซ JUDSKLH GH %DODQFKLQH GH TXL H[DOWDLWODGDQVHPDVFXOLQH,FLPXVHV HWGLHX[VRQWWRXWHVIHPPHVHWG\QD PLWHQWOHVHQMHX[GHOรถDOLยซQDWLRQHWGH OรถLGHQWLWยซHQOLHQDYHFODSHUIHFWLRQHW

-FTFQUFNCSFFORVFTUJPO

'XDXVHSWHPEUHรณ 'DQLHO+DUULHW

'HVVFXOSWXUHVVXUPDUEUHHWDUGRLVH GH'DQLHO+DUULHWVHURQWH[SRVยซHVGX DXVHSWHPEUHยขOรถ(VSDFH&HW DUWLVWH SXLVH VRQ LQVSLUDWLRQ GDQV OรถREVHUYDWLRQ VDQV MXJHPHQW $X PR\HQGHPXOWLSOHVSURMHWVPDTXHW WHVHWGHVVLQVLOLQVFULWGDQVOHPDUEUH HWOHJUDQLWGHIDFรจRQGXUDEOHOรถREMHWGH VRQ Hร›WRQQHPHQW &HWWH H[SRVLWLRQ FRPSRUWH ยซJDOHPHQW VRQ SRUWUDLW PXVLFDOSDU9HUHQD%RVVKDUW IOXWH HW $QQH%DVVDQW KDUSH /HYHUQLVVDJH HVW SUยซYX OH MHXGL VHSWHPEUH Dรš (VSDFH5XHGXFHQWUH6DLQW 6XOSLFHZZZVGGVDLQWVXOSLFHFK

6OFGFNNFGBOUBTUJRVF

'XDXVHSWHPEUH /D%DQGHยข5HYR[

'5

&YQPTJUJPOT

1SPKFDUJPO

'5

'FTUJWBM

'HSXLVODGยซPROLWLRQGHVWRXUVMXPHOOHVHWODWRXUGX :RUOG7UDGH&HQWHUOHVJRXYHUQHPHQWVLQYRTXHQWOD PHQDFHWHUURULVWHSRXUMXVWLILHUOHVQRXYHOOHVPHVXUHV GHVXUYHLOODQFHGHOHXUSRSXODWLRQ(WVLODPHQDFHWHUUR ULVWHยซWDLWHQSDUWLHXQHILFWLRQ"(OLDV'DYLGVVRQFKHU FKHXUHWDXWHXUGDQVOHVGRPDLQHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO HWGHVTXHVWLRQVOLยซHVยขODPHQDFHGXWHUURULVPHLQWHUQD WLRQDOHQIHUDOรถDQDO\VHยขOรถRFFDVLRQGรถXQGยซEDWRUJDQLVยซ SDUOรถDVVRFLDWLRQm/HVHSWHPEUHHQ4XHVWLRQ} 6DPHGLVHSWHPEUHยขKยขOรถ(VSDFHยข/DXVDQQH ZZZVHSWHPEUHFK

QDLHQWGHVUHSยชUHVSRXUODMHXQHVVHHW OHPRQGHDUWLVWLTXHGรถDORUVFKDFXQยข OHXUPDQLยชUH6XUVFยชQH&KULVWRSKH +RQRUยซ IDLW UHYLYUH OLEUHPHQW FHV DUWLVWHVLGROHVGHVDMHXQHVVHLQFDU QยซHV SDU GHV DFWULFHV HW GHV DFWHXUV VDQVVRXFLGHUHVVHPEODQFH 7KยซยคWUHGH9LG\6DOOH&KDUOHV $SRWKยซOR]$YHQXH(PLOH-DTXHV 'DOFUR]H/DXVDQQH ,QIRUPDWLRQV YLG\VKRSVHFXWL[FRP

/PVWFMBMCVNEร€)FNMPDL4NJUI

ODEHDXWยซ(QWUHYXOQยซUDELOLWยซHWDUWLIL FLDOLWยซ FHWWH FUยซDWLRQ WUDVK PHW HQ H[HUJXHOHSRXYRLUHWODSXLVVDQFHGX PRW OLEHUWยซ GDQV XQ PยซODQJH GH GDQVH GH SHUIRUPDQFH HW GรถRUJLH WKยซยคWUDOH $56(1,&&HQWUHGรถDUWVFยซQLTXH FRQWHPSRUDLQ5XHGH*HQยชYH /DXVDQQHZZZDUVHQLFFK &RQWHQXH[SOLFLWHDQVUยซYROXV

'BNJMMFT -XVTXรถDXVHSWHPEUH %HVWLDV

6(9(5,1(*21=$/(=

+HPORFN6PLWKHVWOHSURMHWGXFKDQWHXUDXWHXUHWFRPSRVLWHXUODXVDQQRLV0LFKDHO)UHL'HSXLV HQWRXUยซGรถXQFROOHFWLIยขHIIHFWLIYDULDEOHLOIDLWSUHXYHGรถXQVRQJZULWLQJGยซOLFDWHW RULJLQDOยขODIURQWLยชUHHQWUHSRSGHFKDPEUHIRONยซWKยซUยซHHWORILDVVXPยซ$XWHXUยซJDOH PHQWGHPXVLTXHVGHILOPVHWGHFROODERUDWLRQVDYHFGรถDXWUHVDUWLVWHV 5LSSHUWRQ %DUERX]HGHFKH])LRU2VFDU/RXLVHHW7KH:RUVW +HPORFN6PLWKVRUWVRQVL[LยชPH DOEXPRIILFLHOm7KH*KRVW3DUDGH}8QFRQFHUWVHUDGRQQยซOHVHSWHPEUHยขOD VDOOHGX%RXUJยขOรถRFFDVLRQGXYHUQLVVDJHGHOรถDOEXP6XUVFยชQH0LFKDHO)UHL )UHG0HUNHW(PLOLH5RXOHWVHURQWDFFRPSDJQยซVGH)DEUL]LR'L'RQDWRHW HQmVSHFLDOJXHVW}GHOรถDOWLVWH/DXUHQFH&UHYRLVLHU K/H%RXUJ5XHGH%RXUJ/DXVDQQH$GXOWHV&+)รณ ,QIRUPDWLRQVKWWSVDORSDUGFKHYHQWKHPORFNVPLWK&LUTXH DFUREDWLH GDQVH SDUROHV PXVLTXHVรพ%HVWLDVOHGHUQLHUVSHFWD FOHGรถXQHGHVFRPSDJQLHVOHVSOXVSUR PHWWHXVHVGXMHXQHFLUTXHHXURSยซHQ OH FLUTXH %DUR Gรถ(YHO DUULYH ยข /DXVDQQH SRXU RXYULU OD VDLVRQ GH 9LG\HQIDPLOOH3RUWยซVU\WKPยซVHWULV TXยซVGDQVHVGXIRLQRLVHDX[FRTXLQV RXFKHYDX[OLEUHVHWPDOLQVDQLPHQWOH FKDSLWHDXDXU\WKPHGHVPXVLTXHVHW GHVFKDQWV%HVWLDVHVWXQHVRUWHGH

FยซUยซPRQLHXQFLUTXHTXLLQYLWHยขFยซOยซ EUHUODYLHHQVHPEOHTXRLTXรถLODUULYH GDQVXQHVRFLยซWยซFKDQJHDQWHHWFKDR WLTXH 4XL PยชQH OD GDQVH TXL VRQW YUDLPHQWOHVEยฌWHV" 'ยชVDQV 7KยซยคWUHGH9LG\$YHQXH(PLOH-DTXHV 'DOFUR]H/DXVDQQH 3URJUDPPHHWELOOHWHULHVXU YLG\VKRSVHFXWL[FRP

-XVTXรถDXVHSWHPEUH m1RQPDLVWรถDVYXPDWยฌWH}

1RQ PDLV WรถDV YX PD WยฌWH HVW XQH SLยชFHGHOD&LH/XFDPRURVยขGยซFRXYULU HQ IDPLOOH DX 3HWLW 7KยซยคWUH GH /DXVDQQH &รถHVW XQ FORZQSHLQWUH VHXOVXUODVFยชQHIDFHDXSXEOLFDYHF VDJUDQGHWRLOH,ODQQRQFHGDQVXQH ODQJXHLQYHQWยซHHWSRXUWDQWIDPLOLยชUH TXรถLOYDWHQWHUGรถH[ยซFXWHUVRQDXWRSRU WUDLWSXLVOHSRUWUDLWGรถXQVSHFWDWHXU YRORQWDLUH HW HQILQ FHOXL GX SXEOLF WRXW HQWLHU 0DLV FรถHVW VDQV FRPSWHU VXUOHSRXYRLUSDUWLFXOLHUGHVLPDJHV TXLYRQWยขFKDFXQHGHVHVWHQWDWLYHV LPPDQTXDEOHPHQW ยซFKDSSHU ยข VRQ FRQWUยถOH 8QH GยซPRQVWUDWLRQ YLU WXRVH HW IยซURFHPHQW GUยถOH TXL QRXV LQWHUURJH VXU OรถLPDJH TXH OรถRQ YHXW GRQQHU GH VRL HW FHOOH TXH OรถRQ D GH OรถDXWUH DVVRFLยซH ยข XQH SHUWLQHQWH UยซIOH[LRQVXUOHSDVVDJHGXWHPSV 'ยชVDQV /H3HWLW7KยซยคWUH3ODFHGHOD &DWKยซGUDOH/DXVDQQH ZZZOHSHWLWWKHDWUHFK

VHSWHPEUHรณ KLVWRLUHVHQODQJXHDOEDQDLVH &HWWH VHPDLQH XQH DQLPDWULFH YRXV LQYLWHยขYHQLUFKDQWHUGHVFRPSWLQHV SDUWDJHU GHV KLVWRLUHV HW GยซFRXYULU GHVOLYUHVDYHFYRVHQIDQWVHQODQJXH DOEDQDLVH 8QH DFWLYLWยซ RUJDQLVยซH HQ FROODERUDWLRQDYHFOHm%XUHDXODXVDQ QRLV SRXU OHV LPPLJUยซV} %/, HW Oรถm,QVWLWXWVXLVVH-HXQHVVHHW0ยซGLDV} ,6-0 'ยชVODQDLVVDQFH 'HKยขKDX[%LEOLRWKยชTXHVGHOD 9LOOHGH/DXVDQQHรณ-HXQHVVH$YHQXH Gรถ(FKDOOHQVD/DXVDQQH ZZZODXVDQQHFKELEOLRWKHTXHV

(BHOF[ ร‹Mย”JM 4PSUF[ /H 3DUF GH Oรถ,QGยซSHQGDQFH ยข 0RUJHV DFFXHLOOHUD GX DX VHSWHPEUHOH3DLOORWH)HVWLYDOTXL SURSRVHFRQFHUWVHQWLยชUHPHQW JUDWXLWV HQ SOHLQ DLU GXUDQW MRXUV$XSURJUDPPHGHODFKDQ VRQIUDQยฉDLVHGHODSRSHQSDV VDQWSDUOHURFNOHVNDHWELHQSOXVHQFRUH8QHFKRVHHVWFHU WDLQHLO\HQDXUDSRXUWRXVOHVJRยฝWV3DUPLOHVQRXYHDXWยซVGH FHWWHยซGLWLRQXQMRXUGHSOXVOHGLPDQFKH8QGLPDQFKH TXL VHUD SODFยซ VRXV OH VLJQH GHV PXVLTXHV GรถLFL DYHF HQWUH DXWUHV(PLOH *LQHWWHTXLUHYLVLWHURQWDXVRQGHOรถDFFRUGยซRQ OHVSOXVJUDQGVVXFFยชVGXVLยชFOHSDVVยซHWYHQXVWRXWGURLWGX 3D\VGรถ(QKDXW6RQDOSTXLDOOLHUDOHVWUDGLWLRQVPXVLFDOHVGHV $OSHVVXLVVHVDX[UDFLQHVGรถDXWUHVSHXSOHV ,QIRUPDWLRQ HW SURJUDPPH VXU ZZZSDLOORWHIHVWLYDOFK RX ยข LQIR#SDLOORWHIHVWLYDOFK

$OOLDQFH 6XG ,QIR'RF SUR SRVHยข/DXVDQQHHWยข%HUQH XQH VยซULH GH FRQIยซUHQFHV GHSURMHFWLRQVHWXQHH[SR VLWLRQDXWRXUGHVPLJUDWLRQV HWGHVGLIIยซUHQFHV/HMHXGL VHSWHPEUH ยข K VHUD GLIIXVยซXQGRFXPHQWDLUHGH-HQQ\0DJJLHW'DPH6DUUVXUOD PDQLยชUHGRQWODGLDVSRUDVยซQยซJDODLVHYLHQWHQDLGHยขVRQSD\V &HOOHFLJDUGHXQHQUDFLQHPHQWGDQVOHSD\VGรถRULJLQHWRXWHQ VรถLQYHVWLVVDQWGDQVOHOLHXGรถDFFXHLO/HVDVVRFLDWLRQVVยซQยซJDODL VHVVRQWOรถH[SUHVVLRQGHFHWWHGRXEOHSUยซVHQFH3URWDJRQLVWHVยข ODIRLVGHOรถLQWยซJUDWLRQHWGXFRGยซYHORSSHPHQWHOOHVLOOXVWUHQW TXHFHODVRLWยข3DULVยข*HQยชYHRXยข0LODQOHVDWRXWVHWOHVGยซILV GHVPLJUDWLRQVWUDQVQDWLRQDOHVFRQWHPSRUDLQHV $OOLDQFH6XG,QIR'RF$YGH&RXU/DXVDQQH ,QVFULSWLRQVJUDWXLWHVยขGRF#DOOLDQFHVXGFKRXDX

-D\%D[DLPHOรถLPDJHODEHOOH OD FRQWHPSODWLYH FHOOH TXL SURFXUHXQHยซPRWLRQ$YHF HOOHRQVHEDODGHHQWUHGRX FHXUHWFROยชUHHQWUHGXVXJ JHVWLIHWGXEUXW$YHFOXLRQ YRLW GLIIยซUHPPHQW GรถXQH IDยฉRQQRXYHOOHGHFHOOHTXL QRXVSHUPHWGHSUHQGUHOHWHPSV$ORUVOHWHPSVGรถXQHH[SRVL WLRQOHMHXQHDUWLVWHODXVDQQRLVSUยซVHQWHXQยซYHQWDLOGHVRQWUD YDLO6SRQWDQยซORUVTXHODVLWXDWLRQOHGHPDQGHSRLQWXORUVTXรถLO VรถDJLWGHPLVHVHQVFยชQHFRPSOH[HVRQ\YHUUDWRXWHVOHVGLPHQ VLRQVGHVRQWUDYDLODUWLVWLTXH/HYHUQLVVDJHSXEOLFGHOรถH[SRVL WLRQDXUDOLHXOHPHUFUHGLVHSWHPEUHยขK ([SRVLWLRQGXDXDX['RFNV$YHQXHGH6ยซYHOLQ /DXVDQQHHQWUยซHOLEUHHQVHPDLQHGHKยขK KWWSMD\ED[FRPZZZGRFNVFK

Contrรดle qualitรฉ

k-$<%$;

-D\%D[ยซFULYDLQGHOXPLยชUH

'5

$XGLDSDVRQGHODGLDVSRUD

5$28/3ย‹5(=

3DLOORWH)HVWLYDO


 9,(' ,&, )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH6XUODURXWH

0DJLN*DUGHQ

98))/(16/$9,//(ý3OXVGH«OªYHVMHXGLHWSUªVGH öSHUVRQQHVVDPHGLOHVMRXUQ«HVmSRUWHVRXYHUWHV} GHODQRXYHOOHURXWHFDQWRQDOHHQWUHOD]RQHLQGXVWULHOOH GH9XIIOHQVOD9LOOH$FOHQVHWODMRQFWLRQDXWRURXWLªUHGH &RVVRQD\ 5& RQWDWWLU«XQSXEOLFQRPEUHX[HWWUªV LQW«UHVV«SDUOHVH[SRVLWLRQVG«PRQVWUDWLRQVHWDQLPD WLRQVOXGLTXHV,QJULG5RVVHOV\QGLTXHGH9XIIOHQVOD 9LOOHHW1XULD*RUULWH&RQVHLOOªUHGö(WDW«WDLHQWDXVVLGH ODSDUWLHÂ&#x201E;

/$86$11(ý/DH«GLWLRQGHOD0DJLN*DUGHQDHXOLHX VDPHGL GHUQLHU DX '&OXE ¢ /DXVDQQH HW D DWWLU« FRPPHGöKDELWXGHXQHIRXOHGHI¬WDUGV/DVRLU«HD G«EXW«SDUXQV\PSDWKLTXHFRFNWDLOG°QDWRLUHÂ&#x201E;

38%

140 sélec vins tionn és

Des c on dâ&#x20AC;&#x2122;exp seils er ts

R ABAIS DE DE QUANTITÃ&#x2030;

20%

à par tir de s* 12 bouteille

3KRWRV9DOGHPDU9HULVVLPRSRXUWRXWHFRPPDQGH 7RXWHVOHVSKRWRVGHFHV«YªQHPHQWV VRQW¢G«FRXYULUVXUZZZODXVDQQHFLWHVFK 38%

AISON 8-2019 Championnat de Football

  

  

 MÃ&#x153;NSINGEN Au cÅ&#x201C;ur du Stade

Contrôle qualité

Suivez-nous sur www.fcslo.ch

* sauf vins rares

  

  SAMEDI 15 SEPTEMBRE ,17


6257,(6 )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH

$JOÏNB5ÏMÏMFQJSFFUMFNFJMMFVS

SDU7KRPDV/HFX\HU

4FBSDIJOH1PSUÏFEJTQBSVF

$QFLHQFDGUHFKH]*RRJOH¢1HZ<RUN$QHHVK&KDJDQWLG«FLGH XQMRXUGHWRXWSODTXHUSRXUU«DOLVHUVRQU¬YHIDLUHGXFLQ«PD 1RQFHQöHVWSDVOHSLWFKGXILOPPDLVEHOHWELHQOHGHVWLQKRUV QRUPHGHFHMHXQHU«DOLVDWHXUDP«ULFDLQGöRULJLQHLQGLHQQHTXL YLHQWGHVLJQHU¢YLQJWVHSWDQVXQSUHPLHUILOPWRXWDXVVLKRUV QRUPHm6HDUFKLQJ}UDFRQWHODTX¬WHGöXQSªUHGHIDPLOOHSRXU UHWURXYHUVDILOOHGHVHL]HDQVVRXGDLQHPHQWGLVSDUXHXQLTXH PHQW¢WUDYHUVOHVRXWLOVQXP«ULTXHV¢VDGLVSRVLWLRQ/HILOPEDVH GRQFWRXWHVDQDUUDWLRQVXUODWHFKQRORJLHUDFRQWDQWVRQKLVWRLUH ¢WUDYHUVGHVILOVGHFRQYHUVDWLRQ0HVVHQJHUGHVSXEOLFDWLRQVVXU OHVU«VHDX[VRFLDX[GHVDSSHOV)DFHWLPHGHVUHFKHUFKHVGDQV OöKLVWRULTXHGXQDYLJDWHXU,QWHUQHWHWF6XUOö«FUDQGHFLQ«PD G«ILOHQWHQSHUPDQHQFHOHV«FUDQVGöRUGLQDWHXUHWGHVPDUWSKR QHVI«EULOHPHQWDXVFXOW«VSDUXQSªUHSU¬W¢WRXWSRXUUHWURXYHU VRQHQIDQW3DVVLRQQDQWGHSDUVDIRUPHQDUUDWLYHQRYDWULFHOH ILOP OLYUH HQ SOXV XQH LQWULJXH VROLGH HW GHV SHUVRQQDJHV ELHQ «FULWVHWELHQLQWHUSU«W«V2QOLNH

" WPJS WP

1FQQFSNJOU /RUJQDQWDXVVLELHQGXF¶W«GHVm-RKQ:LFN}TXHGHVm7DNHQ} m3HSSHUPLQW}WHQWHHQYDLQGHI«PLQLVHUOHVW\OHm9HQJHDQFH GDQVODSHDX}-HQQLIHU*DUQHULQFDUQHXQHPDPDQEDGDVVTXLD JUDQGHVRLIGHYHQJHDQFHDSUªVTXöXQJDQJGHYLODLQVSDVEHDX[DLW O¤FKHPHQWDVVDVVLQ«VRQPDULHWVDSHWLWHILOOHSHQGDQWXQHI¬WH IRUDLQHTXLVHQWDLWERQOHERQKHXUIDPLOLDOHWODEDUEH¢SDSD 3DWDWUDVOHVYLODLQVVRQWDUU¬W«VPDLVYLWHUHPLVHQOLEHUW«¢FDXVH GöXQHMXVWLFHWRXWFDIIRXLOORX[HWFöHVWWDQWSLVSRXUHX[FDUOD PDPDQ«QHUY«HYLHQWOHXUU«FODPHUYHQJHDQFH6LXQWHOVFULSW VLPSOLVWHHWYHQJHXUSHXWGHYHQLUXQFKHIGöÈXYUHHQWUHOHVPDLQV H[SHUWHVGöXQ4XHQWLQ7DUDQWLQR PDLVVLm.LOO%LOO} LOVHQWYLWHOH SODQIRLUHX[TXDQGLOHVWFRQIL«¢XQH[«FXWHXUGHOö«FXULH%HVVRQ 3LHUUH 0RUHO U«DOLVH GRQF XQH ERXUULQDGH G«F«U«EU«H GDQV ODTXHOOH -HQQLIHU *DUQHU HVW XQH VRUWHGH&KDUOHV %URQVRQ HQ PRLQV PRXV WDFKXH

" ÏWJUFS Ï

(QXQDQDSUªVm,PSLWR\DEOH}HWXQDQDYDQWm/D5RXWHGH 0DGLVRQ}&OLQW(DVWZRRGVLJQHXQDXWUHLPPHQVHILOP(QQRXV SORQJHDQWGDQVOH7H[DVGXG«EXWGHVDQQ«HVSRXUQRXVUDFRQ WHUODFDYDOHGöXQGDQJHUHX[YROHXUU«FLGLYLVWHHWGHVRQRWDJHXQ MHXQHJDU©RQGöXQHGL]DLQHGöDQQ«HVTXLOHWHPSVGHFHWWHIROOH «TXLS«HYDGHYHQLUVRQDPLOHFLQ«DVWHRIIUHXQGHVHVSOXVEHDX[ U¶OHV¢.HYLQ&RVWQHU'HVVFªQHVGöDQWKRORJLHHQWUHOHMHXQHJDU ©RQHWOHEDGER\HQWUHOHEDGER\HWOHYLHX[IOLF LQWHUSU«W«SDU &OLQW(DVWZRRG PRPHQWVGHGLDORJXHVWRXFKDQWVSURIRQGVHW FLVHO«VVXUOHVHQVGXPRQGHHWGHODYLHGHVSD\VDJHVVXEOLP«VSDU XQH SKRWRJUDSKLH PDJQLILTXH XQH PXVLTXH LQRXEOLDEOHXQHILQTXLVHUUHODJRUJHHWUHVWHJUD Y«HGDQVOHVFÈXUVHWOHVP«PRLUHV DWWHQWLRQFKHIGöÈXYUH

+ÀBSS UFEFTVCJS NPOQBTTŸ

$FMJWSF JOWJUFMF MFDUFVS– TFSFDPO OFDUFS– TFT BOD USFT FUQSFO ESFTBWJF FONBJO FOEŸCVTRVBOUMFT[POFT EÀPNCSFTFUMFTGBOUªNFTEV QBTTŸ$ŸMJOF5BEJPUUP JOGJSNJžSFFUDPOGŸSFODJžSF GPSNŸF–MBQTZDIBOBMZTF USBOTHŸOŸSBUJPOOFMMFFUBV DIBNBOJTNF QSPQPTFVOF NŸUIPEFFOŸUBQFTQPVS JEFOUJGJFSMFTCMPDBHFT TF MJCŸSFSEFTDPNQPSUFNFOUT JODPOTDJFOUTFUEFTSŸQŸUJ UJPOTUSBOTHŸOŸSBUJPOOFM MFT TFGPSHFSEFTSBDJOFT TBJOFTFUUSBOTNFUUSF–TFT EFTDFOEBOUTEVQPTJUJGFUEF MÀ"NPVS

-FTUSPJTTJOHFT

"OUJHBOH KFVEJ I . &öHVWELHQEHDXGHYRXORLULPLWHU$O3DFLQRPDLVFöHVWPRLQVELHQ TXDQG©DILQLWSDUUHVVHPEOHU¢XQPDXYDLV1DYDUURJRQIO«DX[ KRUPRQHV&öHVWOHFDVGHFHSRODUER°WHX[ODUJHPHQWLQVSLU«GX FKHIGöÈXYUHm+HDW}GH0LFKD­O0DQQTXLQöDUULYHK«ODVSDV¢OD FKHYLOOHGHVRQJORULHX[D°Q«HWVHFRQWHQWHGöHQFKD°QHUVFªQHV GöDFWLRQPXVFO«HVHWWUDLWVGöKXPRXUSDWDXGV4XDQWDXPRQROL WKLTXH-HDQ5HQRTXLWLHQWOHU¶OHGXK«URVYLHX[IOLFERXUUXHW O«JHQGDLUHLODELHQGXPDO¢WURXYHUVDSODFHDXPLOLHXGHWRXWH OöDJLWDWLRQGXILOP

wMÀBQQSPDIF EFTPO NBSJBHF #SJBOSŸVOJU TFTBNJT .JLF MFWPZBHFVSFU 3VGGZ MÀ"CPSJHžOF %VGFVEBOTMF DJFMEF4ZEOFZBVCMFVEFT WBHVFTEFMB(SFBU0DFBO 3PBE FOQBTTBOUQBSMFT BSUžSFTQMFJOFTEFWJFEF .FMCPVSOF MFTUSPJTDPNQž SFTUSBDFOUMFVSTTJMMPOTBWFD MŸHžSFUŸ½TBOTTFEPVUFS RVFDFQŸSJQMFTPVGGMFSBTVS EÀBODJFOOFTCSBJTFT -PSTRVFMFDPSQTEÀVOF NZTUŸSJFVTFKFVOFGFNNF FTUEŸDPVWFSUTVSMBQMBHFEF %FWJMÀT&MCPX MFUSJPTF SFUSPVWFBDDVTŸEFNFVSUSF QBSMFDPNNJTTBJSF 3FEOFDL )ORULDQ6¦JHVVHU (GLWLRQV/ö„JHGö+RPPH

-F8FFLFOEEF 7JODFOU,PIMFS

(QWUHQRVWDOJLHWHQGUHVVHHWLQYHQWLYLW«

-B.JRVFUUF DÀFTUMFOPNEVQFUJULJPTRVFEF#VTTJHOZEBOTMFRVFM,SZTUFM'B[[JGJMBJUFO EPVDFBWFDTFTDPQJOFTBDIFUFSEFTCPOCPOT–MBSŸDSŸRVBOEFMMFŸUBJUNªNF6OMJFV NBHJRVF EPVCMŸEFTPVWFOJSTJOPVCMJBCMFTRVJPOUGJOJQBSQPVTTFSDFUUFKFVOFNBNBO EFBOTFMMFBEFVYFOGBOUTFUUSBWBJMMFQBSBJMMFVST–UFNQTQBSUJFM–MÀ6OJWFSTJUŸEF -BVTBOOFBDSŸFSTBQFUJUFFOUSFQSJTF VOLJPTRVFFOMJHOF P¯FMMFQSPQPTFUPVUFVOF HBNNFEFTVDSFSJFTBCTPMVNFOUEŸMJDJFVTFTCPOCPOTFOWSBD CPOCPOTOBUVSFMTBVY GSVJUT GSVJUTDBOEJFT OBUVSBMDBOEZ 5PVUBVMPOHEFMÀBOOŸF ,SZTUFMQSPQPTFEFTSFDFUUFTEJGGŸSFOUFTFOGPODUJPOEFTGSVJUTEF TBJTPORVÀFMMFUSPVWFEBOTMBSŸHJPOMBVTBOOPJTFFUTÀFTTBJF–EJWFSTNŸMBOHFTFUQSJWJMŸHJF VOQSPDŸEŸEFEŸTIZESBUBUJPO–CBTTFUFNQŸSBUVSFRVJQFSNFUEFDPOTFSWFSVONBYJ NVNEFOVUSJNFOUTTBJOTOBUVSFMMFNFOUQSŸTFOUTEBOTMFTGSVJUTGSBJT-FTQFUJUTCPDBVY OPUBNNFOU RVJSŸTVMUFOUEFTFTSFDIFSDIFTTPOUGPSUTBMMŸDIBOUTFUBVUBOUEFQFUJUT DBEFBVY–PGGSJS

6LWHZHEODPLNHWWHHWV\FRP

(QSOHLQHVU«S«WLWLRQVSRXUODSURFKDLQH5HYXHGH*HQªYHOHFRP«GLHQGLFRGHXUHWKXPRULVWH 9LQFHQW.RKOHUHQFKD°QHGDQVHFKDQWHWFRP«GLHGDQVGHVMRXUQ«HVWHUULEOHPHQWFKDUJ«HV$ OöHQWHQGUHFHQöHVWSOXVXQP«WLHUDUWLVWHPDLVEHOHWELHQXQVDFHUGRFH,OWUDYDLOOHWDQWTXöLOHQD RXEOL«ODVLJQLILFDWLRQGHFHPRWDQJODLVEL]DUUHTXLIDLWFRPPHXQFKLFOHWGDQVODERXFKHTXDQG RQOHSURQRQFHmZHHNHQG} 'HZHHNHQGSRLQWGRQFPDLVGHEHDX[VSHFWDFOHVGHPXVLFKDOORXL $YDQWOD5HYXHGH*HQªYHFöHVWODUHSULVHGHVRQVSHFWDFOHm/D%DQGH¢ 5HYR[}GXDXVHSWHPEUHDX7K«¤WUH%RXOLPLH¢/DXVDQQHXQ VHXOHQVFªQHH[WUDRUGLQDLUHHWPXOWL.KROHUSXLVTXHOöDUWLVWHSUR W«LIRUPH \ LQWHUSUªWH WRXV OHV SHUVRQQDJHV OHV FKDQVRQV HW MRXHP¬PHGHODEDWWHULH $SUªVDYRLUSURSRV«XQIDVFLQDQWGU¶OHHWSR«WLTXHm$OOHU 6LPSOH SRXU 0DUV} DYHF VRQ SU«F«GHQW VHXO HQ VFªQH 9LQFHQW.RKOHUUHVVXVFLWHFHWWHIRLVODPDJLHVXUDQQ«HGHV UDGLRV GöDQWDQ $FFRPSDJQ« VXU VFªQH SDU GHX[ PXVLFLHQV LO UHFU«HXQYUDLVWXGLRUDGLRTXLGHYLHQGUDOHWK«¤WUHGöXQHGU¶OH Gö«PLVVLRQYLQWDJHSRXUPHFRQILHWLOmUHQGUHKRPPDJHDX[ «PLVVLRQVUDGLRSKRQLTXHVGHOö«SRTXHR»Mö«FRXWDLV2XLQ2XLQHQIDL VDQWODVLHVWHDYHFPRQSDSD}(QWUHQRVWDOJLHWHQGUHVVHHWLQYHQWL YLW« GH 0DFKD %«UDQJHU ¢ (PLOH *DUGD] HQ SDVVDQW SDU OHV DSSHOV YLEUDQWVGH5DGLR/RQGUHVFöHVWXQYUDLUHWRXUYHUVOHIXWXUDQW«ULHXUFH ZHHNHQGSRXU9LQFHQW.RKOHU¢%RXOLPLH 7KRPDV/HFX\HU '5

-¿"NJ,FUUF

,JPTRVF–CPOCPOTFUBVUSFT EPVDFVST

Contrôle qualité

-FTCPVRVJOT EVXFFLFOE

&«OLQH7DGLRWWR(GLWLRQV(\UROOHV

.POEF1BSGBJU NFSDSFEJ I 354%FVY

2VPJ EF OFVG
 $8726 )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH-FMVYFTFQSÏTFOUFTPVTVOF GPSNFTDVMQUVSBMF

/$1'529(5&257(;

/HWRXWWHUUDLQVH G«EURXLOOHVHXO

&DGLOODF D G«FLG« GH UHSUHQGUH OD FRQTX¬WHGHQRXYHDX[FOLHQWV+XLW PRGªOHV VHURQW UHQRXYHO«V GöLFL OD ILQGHODG«FHQQLH$XVRPPHWLOIDXW WRXMRXUVXQHLF¶QHSRXUWLUHUWRXWHOD JDPPHFöHVWOHU¶OHG«YROX¢OD&7

$:'HWURXHVDUULªUHGLUHFWULFHV

UHV/HVSDV VDJHUV DUULªUH SHX YHQW DYRLU GHV VLªJHV «OHFWUL TXHV HW OHXU «FUDQ LQGLYL GXHO /HV DWRXWV VRQW U«XQLV UHVWH ¢ V«GXLUHOHVDPD WHXUV GöRULJLQD OLW«ODOLJQHHVWKRUV GXFRPPXQ„

/PUSFBWJT 5RXWLªUHIDEXOHXVH '«VDFWLYDWLRQGH F\OLQGUHVHQFURLVLªUH 9LVLRQQRFWXUQH V«FXULVDQWH (FUDQWDFWLOHVDOLVVDQW XWLOLVHUOHWRXFKSDG '«FRULQW«ULHXUXQSHX FKDUJ« 3DVVDJHUVDUULªUHWUªVVRLJQ«V *LO(JJHU

3+2726'5

/DVWUDW«JLH«WDLWFODLUHIRXUQLUXQH JUDQGHYRLWXUHGHOX[HTXLSURFXUH XQ SODLVLU GH FRQGXLUH FHUWDLQ &K¤VVLVHQSDUWLHHQDOXPLQLXPVXV SHQVLRQV SLORW«HV TXDWUH URXHV PRWULFHV TXDWUH URXHV GLUHFWULFHV PRWHXU SXLVVDQW PDLV «FRQRPH JU¤FH¢ODG«VDFWLYDWLRQGHVF\OLQGUHV HQFURLVLªUHWRXWFRQWULEXH¢DWWHLQ GUHOHEXW(IIHFWLYHPHQWSRXUDYRLU HIIHFWX«GHORQJVWUDMHWVQRXVDYRQV SXDSSU«FLHUVHVTXDOLW«VGHURXWLªUH $SOXVGHNPKHQFURLVLªUHHOOH

HVWLPSHUWXUEDEOH7URLVPRGHVGH FRQGXLWH OöDGDSWHQW DX WHU UDLQ 7RXU 6SRUW HW 1HLJH*ODFH /öLQW«ULHXU UHVSLUH DXVVLOHOX[HTXHOTXHV G«WDLOVIRQWIURQFHUOH VRXUFLO FRPPH Oö«FUDQ WDFWLOH VL EULOODQW TXöLO JDUGH WRXWHV OHV WUDFHV GH GRLJWV ,O IDXW VöKDEL WXHU ¢ XWLOLVHU OH WRXFKSDG HQWUH OHV VLªJHV ELHQ FRQ©X /H FHUFODJH GX KDXWSDUOHXU %RVH3DQDUD\ H[FHOOHQWH KLIL VXU SORPEDQW OD SODQFKH GH ERUG VH UHIOªWHGDQVOHSDUHEULVHFHQöHVWSDV JUDYHPDLVLODXUDLWSX¬WUHQRLUPDW /HVDSSOLFDWLRQVUHQGHQWWRXVOHVVHU YLFHV SRVVLEOHV /öDIILFKDJH W¬WH KDXWH PDLQWLHQW OH UHJDUG VXU OD URXWH (Q IDFH GX FRQGXFWHXU GH QXLWXQ«FUDQU«YªOHOHVVLOKRXHWWHV G«WHFW«HVSDUOHFDSWHXULQIUDURXJH HQWRXUDQW SL«WRQV HW F\FOLVWHV SRXU DYHUWLU OH SLORWH /D YHUVLRQ OD SOXV FRPSOªWH3ODWLQXPSHXWHQFRUH¬WUH GRW«HGö«TXLSHPHQWVVXSSO«PHQWDL

'5

&$',//$&&7ý/DPDUTXHGHSUHVWLJHDP«ULFDLQHVHUHQRXYHOOH6RQ IOHXURQVöDSSHOOH&7XQHEHUOLQHGHJUDQGOX[H(OOHFXPXOHOHVERQV SRLQWVSRXUXQSD\VFRPPHOD6XLVVH

$BSUFEFWJTJUF 9ELWXUERFPER°WHDXWR UDSSRUWV$:'N:FK FRXSOH1P¢NPKVHF &RQVRONPJNPGH &2 /RQJPODUJPKDXW P&RIIUHO3RLGVNJ 3UL[3ODWLQXPöIU/X[XU\ $:'öIU

VÉHICULES $8726

7RXWOHPRQGHSDUOHGHFRQGXLWH DXWRQRPHPDLV/DQG5RYHUHVWOH SUHPLHUFRQVWUXFWHXU¢G«YHORS SHUODWHFKQRORJLHSRXUOHWHUUDLQ 6RQSURMHW&RUWH[FRPELQHGHV FDSWHXUVLQ«GLWVLQW«JUDQWHQ WHPSVU«HOGHVGRQQ«HVDFRXVWL TXHVYLG«RUDGDUHW/LGDU G«WHFWLRQHWHVWLPDWLRQGHOD GLVWDQFHSDUODOXPLªUH ,OVYRQW ODLVVHUOHFRQGXFWHXUOLEUHGHVRQ LPSOLFDWLRQ/öLQWHOOLJHQFH DUWLILFLHOOHDMRXWHXQDSSUHQWLV VDJHSHUPDQHQWTXLSUHQGHQ FRPSWH«JDOHPHQWWRXWHVOHV FRQGLWLRQVP«W«RURORJLTXHV

$11,9(56$,5(

)RUGI¬WHVHV DQVHQ6XLVVH 6RXYHQH]YRXVm1LNLWD .KURXFKWFKHYHW&KDUOHVGH *DXOOHGHYLHQQHQWFKHIVGö‹WDWOD UDGLRMRXHø2QH1LJKWùGö(OYLV 3UHVOH\HWOHV«OHFWHXUVVXLVVHV SRVHQWODSUHPLªUHSLHUUHGHOHXU U«VHDXGöDXWRURXWHV}&ö«WDLWHQ OöDQQ«HGHODIRQGDWLRQ RIILFLHOOHGH)RUG0RWRU&RPSDQ\ 6ZLW]HUODQG 6$$XSDUDYDQW )RUGFRPPHUFLDOLVDLWVHVYRLWXUHV SDUOöLQWHUP«GLDLUHGöXQEXUHDX G«SHQGDQWGHOD%HOJLTXH 'LII«UHQWHVPDQLIHVWDWLRQVHWGHV RIIUHVDX[FOLHQWV«PDLOOHQWFHWWH DQQ«HVS«FLDOH

; $ISZTMFS 7PZBHFS  (SJT GPODÏ Y hLN ËFYQFSUJTFS1SJYËEJTDVUFS5ÏM 

.FSDFEFT "  h LN $)' hDVJSBMDBOUBSB5ÏM

AMAGCentreoccasionCrissier

Nous

NISSAN X-TRAIL SWISS EDITION AVEC FR.

6400.–

D‘AVANTAGE CLIENT

• 7 places • ALL-MODE 4x4i intelligent • Dispositifs intelligents d’aide à la conduite

achetons

...au meilleur prix (toutes marques)

votre voiture... Route de l’Arc-en-Ciel 1, 1023 Crissier 021 637 20 30, occasion.crissier.amag.ch 1FVHFPU   h LN UPVUFT PQUJPOT$)'h5ÏM

NISSAN X-TRAIL Swiss Edition, 2.0 l dCi 4x4, 7 places avec toit ouvrant électrique coulissant et peinture métallisée ; consommation 6.1 l/100 km ; équivalent essence 7.0 l/100 km ; émissions de CO₂ 162 g/km ; émissions de CO₂ générées par la production de carburant 27 g/km ; catégorie de rendement énergétique F ; prix catalogue Fr. 48 980.–, moins avantage client de Fr. 6400.–, prix Fr. 42 580.–. Ø de toutes les voitures neuves vendues en Suisse : 133g/km. Offre valable jusqu’au 31.10.2018 ou jusqu’à nouvel ordre.

RRG NISSAN ECUBLENS, Route de Reculan 11 • 1024 Ecublens • 0844 774 774

et son réseau d’agents: Auto-La Côte SA à BEGNINS, 022 366 86 00 - Garage CHALLENGE à LAUSANNE, 021 661 30 10 - Garage du RISOUD J-R VIACCOZ au BRASSUS, 021 845 55 71 - Garage SPORT AUTO J-F SA à LAUSANNE, 021 647 31 84 - Garage CROIX BLANCHE-COPPOZ au MONT-SUR-LAUSANNE, 021 652 68 83 Garage AUTOCARREFOUR NYON SA à NYON, 022 361 62 75 - Garage DES LOVATS à YVERDON - LES -BAINS, 024 424 60 60

Contrôle qualité

Suzuki Grand Vitara DDIS 4x4, 66'000 km, diesel, 2013, manuel, gris, navigation, tél. main libre. 1'870 cm3. CHF 14'900.double emploi. Tél. 079.450.64.24

&+(5&+(‚$&+(7(5 "DIBU "VUPNPCJMFT 1BTDBM %FNJFSSF /PVT BDIFUPOT EFT WÏIJDVMFT SÏDFOUT UPVUFT NBSRVFT 1BJFNFOU BV DPNQUBOU 5ÏM PV XXXWFOEF[WPUSFWPJUVSFDI "DIBUEFWPJUVSFT UPVUFTNBSRVFT#POQSJY 5ÏM "DIBU EÏCBSSBTWPJUVSFTQPVSDBTTFFYQPSU 5ÏM "DIÒUF DBTI UPVUFT NBSRVFT BVUPNPCJMFT ÏUBU LJMPNÏUSBHFT JOEJGGÏSFOUT 5ÏM $PMMFDUJPOOFVS SFDIFSDIF 0MEUJNFST FU :PVOHUJNFST EÏQMBDFNFOU QBJFNFOU SBQJEF5ÏM "DIÒUF WPJUVSFT NÐNF BDDJEFOUÏFT GPSU LJMPNÏUSBHF5ÏM

DEUX-ROUES 7PUSF1VCMJDJUÏ

BVUPT  WFOUF!MBVTBOOFDJUFTDI

02726 .PUP(V[[J$BMJGPSOJB**EFDPMMFDUJPO  hLN $)'h5ÏM

&<&/(6(79‹/2027(856 7ÏMPT ÏMFDUSJRVFT OFVGT $)' h WFOEV $)' h 3FUPVST MPDBUJPO $)' h5ÏM


6$17‹ )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH

$YLVGHODVS«FLDOLVWH $ L G O « L OL W $BUIFSJOF7BTFZ 1TZDIPMPHVFFU HFTUBMUUI¥SBQFVUF 4Q¥DJBMJTUFEV CVSOPVUFUBVUFVSF EVMJWSFh$PNNFOU SFTUFSWJWBOUBV USBWBJMw

$PNNFOUÏWJUFSMFCVSOPVU 75$9$,/ý9«ULWDEOH«SXLVHPHQW SURIHVVLRQQHOOHEXUQRXWSHXW FRQGXLUH¢XQHWUªVJUDQGHVRXIIUDQFH SK\VLTXHHW«PRWLRQQHOOHDORUVTXHVRQ FR½WKXPDLQHW«FRQRPLTXHHVW FRQVLG«UDEOH$SSUHQGUH¢VHSU«VHUYHU HVWLQGLVSHQVDEOHGDQVXQPRQGH GRPLQ«SDUOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV HWR»WRXWWHQG¢VöDFF«OªUHU

:BUJMVOQSPGJMEFQFSTPOOF QMVTFYQPT¥FBVCVSOPVU 0VJ JMTōBHJUEFTQFSTPOOFT EPU¥FTEōVOQSPGJMEFUZQFhGPSUw DōFTUœEJSFEFTQFSTPOOFTRVJPOU EFCPOOFTDBQBDJU¥TœH¥SFSMF TUSFTT VOFBUUJUVEFWPMPOUJFST DPNCBUUJWFFURVJUFOEFOUœ GPODFSQPVSUSBWFSTFSMFTEJGGJDVM U¥T TBOTQFOTFSœEFNBOEFSEF MōBJEF%VDPVQ GBDFœMō¥QVJTF NFOUQSPGFTTJPOOFM FMMFTFOGPOU FODPSFQMVTBVMJFVEFQFOTFSœ MFWFSMFQJFE DFRVJBVCPVUEV DPNQUF OFGFSBRVōBHHSBWFSMF QSPCM¤NF -FNPOEFEVUSBWBJMBDUVFM H¥O¤SFUJMQMVTEFCVSOPVURVF EBOTMFQBTT¥ "QSJPSJPVJ NBJTDFMBOōFTUQBTTJ TJNQMF$FRVJœNPOTFOTKPVF VOHSBOES°MFDōFTUMōBDD¥M¥SBUJPO MJ¥FBVYOPVWFMMFTUFDIOPMPHJFT RVJBQQPSUFOUCFBVDPVQFO UFSNFTEFQSPEVDUJWJU¥FU EōFGGJDBDJU¥ NBJTH¥O¤SFOUEF OPVWFMMFTFYJHFODFTFONBUJ¤SF EōJNN¥EJBUFU¥FUEōBUUFOUFT DPMMFDUJWFT0SOPVTBWPOTBQQSJT œH¥SFSDFTOPVWFBVU¥TUFDIOJ RVFNFOUNBJTQBTTVSMFQMBO IVNBJO"WPJSTPOCVSFBVEBOT TBQPDIFHSžDFœTPO TNBSUQIPOFFTUMFHSBOEE¥GJ EōBVKPVSEōIVJ&UQVJTFOGJO JMGBVU DPNQSFOESFRVFMFTTFSWJDFTPOU QSJTVOFJNNFOTFQMBDFEBOTMF NPOEFEVUSBWBJMBVE¥USJNFOU EFTTFDUFVSTQSJNBJSFFUTFDPO EBJSF-FS¥TVMUBUDōFTURVFOPUSF NFOUBMFTUCJFOQMVTTPMMJDJU¥RVF OPUSFDPSQT FURVFMōPOTF T¥EFOUBSJTFBVNPNFOUN¦NF PµJMGBVESBJUKVTUFNFOUBWPJSQMVT EōBDUJWJU¥QIZTJRVFQPVSNJFVY H¥SFSOPUSFTUSFTT

/DERXOHDXYHQWUHDYDQWGöDOOHUDXWUDYDLO/HV VRXFLV SURIHVVLRQQHOV TXL YRXV SRXUVXLYHQW P¬PHXQHIRLVUHQWU«¢ODPDLVRQHWSLUHHQFRUH GXUDQWGHVYDFDQFHVTXHYRXVFUR\LH]ELHQP«UL W«HV)DLWHVDWWHQWLRQFHVV\PSW¶PHVVRQWSHXW ¬WUHDQQRQFLDWHXUVGöXQ«SXLVHPHQWSURIHVVLRQ QHO0DLVDWWHQWLRQLOQHVöDJLWSDVGöXQHIDWLJXH RX GöXQ FRXS GH VWUHVV SDVVDJHU &H TXH OöRQ DSSHOOHEXUQRXWHVWGöDERUGODFRQV«TXHQFHGöXQ VWUHVVFKURQLTXHDXWUDYDLOTXL«YROXHVXUODORQ JXHGXU«HóDXGHO¢GHVL[PRLVHWTXLILQLWSDU FRQGXLUH¢XQY«ULWDEOH«SXLVHPHQWFDXVHGöXQH JUDQGHVRXIIUDQFHFKH]OHVSHUVRQQHVTXLHQVRQW DWWHLQWHV 'DQVFHFDVOHFRUSVVHPHW¢mSDUOHU} WHQVLRQV PDX[ GH W¬WH WURXEOHV GLJHVWLIV OöLQWHOOHFW DXVVL SHUWHVGHP«PRLUHGLIILFXOW«VGHFRQ FHQWUDWLRQ OHV«PRWLRQVVRQWH[DFHUE«HV LUULWDELOLW« KXPHXU Q«JDWLYH HW OHV UHOD WLRQVSHUVRQQHOOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVHQ S¤WLVVHQWWDQWOHWUDYDLOHQYDKLWODYLHSUL Y«H HW OHV UXPLQDWLRQV PHQWDOHV VRQWRPQLSU«VHQWHV'HVV\PSW¶ PHV TXL SHXYHQW GHYHQLU WUªV KDQGLFDSDQWV SURFKHV GH OD G«SUHVVLRQ PDLV TXL QöHQ UHOª YHQW SDV FDU FRQ WUDLUHPHQW ¢ OD G«SUHVVLRQ OH EXUQRXW HVW VWULFWH PHQWOL«DXVWUHVVSUR IHVVLRQQHOHWQHVHVRL JQH GöDLOOHXUV SDV SDU GHV

5HFRQQD°WUHOHVVLJQHVDYDQWFRXUHXUVGXEXUQRXWXQY«ULWDEOHHQMHX5)

DQWLG«SUHVVHXUVP¬PHVöLOUHOªYHGDQVOHVFDV JUDYHVGöXQHSULVHHQFKDUJHVS«FLDOLV«H

*HVWLRQGXVWUHVV &RPPHQWGRQFSU«YHQLUODVXUYHQXHGöXQ «SXLVHPHQWSURIHVVLRQQHOTXLSHXWP¬PH GDQV FHUWDLQV FDV H[WU¬PHV FRQ GXLUH¢GHVLG«HVVXLFLGDLUHV"6L OHVHQWUHSULVHVSHXYHQWHWHOOHV OHIRQWGHSOXVHQSOXVPHWWUH HQSODFHGHVPHVX UHV DILQ GH SHU PHWWUH ¢ OHXUV HPSOR\«V GH OLPLWHUOHVULVTXHV GöDSSDULWLRQ GöXQ EXUQRXWLODSSDU

WLHQW¢FKDFXQGHSHQVHU¢VHSU«VHUYHUHQXWLOL VDQWVDSURSUHPDUJHGHPDQÈXYUHSRXUDGRS WHUXQHDWWLWXGHGLII«UHQWHHWGHVSUDWLTXHV¢ P¬PHGHOHSURW«JHU 'öDERUG HQ VDFKDQW HQ UHFRQQD°WUH OHV VLJQHVDYDQWFRXUHXUVY«ULWDEOHLQYLWDWLRQ ¢mOHYHUOHSLHG}HW¢FRQVHUYHUXQHVDLQH GLVWDQFHDYHFVRQWUDYDLOPDLVDXVVLHQ D\DQW UHFRXUV ¢ OöH[HUFLFH SK\VLTXH U«JXOLHUTXLIDFLOLWHFRQVLG«UDEOHPHQWOD JHVWLRQGXVWUHVV (QILQ LO HVW LPSRUWDQW GH UHVWHU WUªV DWWHQWLI ¢ PDLQWHQLUGöLQGLVSHQVDEOHVS«ULRGHVGHUHSRVHW GHU«FXS«UDWLRQ&DUVLOHVWUHVVHQOXLP¬PHQöHVW SDVIRUF«PHQWQ«JDWLIóLOSHXWP¬PHSDUIRLV¬WUH VWLPXODQWóFöHVWVDU«S«WLWLRQSHUPDQHQWHHWVRQ PDLQWLHQ¢GHVQLYHDX[«OHY«VTXLFRQGXLVHQW¢ Oö«SXLVHPHQW„ &KDUDI$EGHVVHPHG 

$YHFODFROODERUDWLRQGX3¶OHSU«YHQWLRQHW SURPRWLRQGHODVDQW«5«VHDX6DQW«'HOWD ZZZUHVHDXGHOWDFK

BEAUFORT

www.beaufortplus.ch

FEMMES HOMMES

PROBLÈME DE CHEVEUX

Bilan Santé - Devis -RDV Sans engagement

Perruques, Prothèses, Div. Traitements, Greffes

N° 1 en Suisse romande pour toutes les solutions

STOP! Bilan Santé - Devis -RDV Sans engagement

GENÈVE -- rue 33 rue du du Pont Port 8-10 8-10 -- tél. tél. 022 022 310 87 33

EXIGEZ WELLNESS pour une piscine toute l’année CHF 89.-/mois* sans engagement

SANTÉ & BIEN-ÊTRE "DDPNQBHOFNFOU

QTZDIPMPHJRVF

FU

TQJSJUVFM FO DBT EF EFVJM TÏQBSBUJPO 

Uncontacthumainet unetechnologiedepointequifont ladifférencedepuis3ans.

NBMBEJF RVÐUF EF TFOT EÏQSFTTJPO 3FOTFJHOFNFOUT XXXBDDPNQBHOFNFOUT TQJSJUVFMDI "SSÐU UBCBD EÏQSFTTJPO NJODJS EPVMFVST QIPCJF DPOGJBODF XXXEIZQOPTFDI 5ÏM 1SPCMÒNF EF TBOUÏ (VÏSJTTFVTF TQJSJUVFMMF NBHOÏUJTFVTF5ÏM .BTTFVTF MJCÒSF EPT UFOTJPOT NVTDVMBJSFT $IBWBOOFT3FOFOT5ÏM

Technologie rechargeable

1SPUIÒTFTEFOUBJSFTSÏQBSBUJPOTFUSFNJTFT

PHONAK Audéo™ BR

Ë OFVG QBS QSPUIÏTJTUF QSPGFTTJPOOFM TF SFOEËEPNJDJMF5ÏM 5IÏSBQFVUF "4$" QSPQPTF 3FJLJ NBTTBHFT BZVSWÏEJRVFT BSPNBUIÏSBQJF -VUSZ 5ÏM 7PVT ÐUFT BOYJFVY TF %FT EJGGJDVMUÏT Ë EPSNJS 7PTQFOTÏFTUPVSOFOUFOSPOETBOT DFTTF -F NBTTBHF DSÉOJFO WPVT TPVMBHFSB EFDFTNBVYQPVSSFUSPVWFSWPUSFCJFOÐUSF .JOVUFT $)' 6OJRVFNFOU TVS SFOEF[WPVT 

Ë1VMMZ 

 XXXVOQBTWFSTTPJDI

Contrôle qualité

5ÏM

7PUSF1VCMJDJUÏ

TBOUÏCJFOÐUSF WFOUF!MBVTBOOFDJUFTDI

Rue du Valentin 30, 1004 Lausanne

Tél : 021 320 56 76

wellness-sportclub.ch

Création : melbourne.fr *Voir conditions à l’accueil des clubs. **Avantages exceptionnels sur votre abonnement Fitness - offre soumise à conditions - renseignements à l’accueil des clubs.
 &217$&76

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH"ESJBOBFYDFMMFOUFNĂ?EJVNTQJSJUF SĂ?QPOTF KVTUF FU GJBCMF BV 5Ă?M $)' NJO

Amandine mĂŠdium spirite, onirologue, cartes et pendule ĂŠclaircit votre horizon sans dĂŠlai TĂŠl. 0901.123.915 CHF 2.50 /min. 7j/7.

,SJTUJOB WJTJPOTEĂ?UBJMMĂ?FT5Ă?M $)'NJO .BSD SĂ?QPOTFT QSĂ?DJTFT 5Ă?M $)'NJO

Nina voyante et authentique cartomancienne gitane! Appelez TĂŠl. 0901.061.061 CHF 2.-/ min.

"NCSFSĂ?WĂ&#x2019;MFWPUSFGVUVS5Ă?M $)'NJO

Stella clairvoyante et experte Tarot de Wirth, rÊvèle votre destinÊe et vous libère du moindre doute. TÊl. 0901.123.913 CHF 2.50 /min. 7j/7. Anna voyante à l'ancienne et tarologue! TÊl. 0901.501.501 CHF 2.- /min.

ALEXANDRA parapsychologue synthÊtise et rÊsoud vos problèmes (amour, santÊ, finances)

7/7 0901.577.900 CHF 2,70/min

Pure Medium

Jâ&#x20AC;&#x2122;ai un don Vision Flash RĂŠponse rapide et sincère

ANA

AurĂŠlia mĂŠdium au don de famille vous dĂŠlivre ses prĂŠdictions Ă travers le Tarot de Marseille et le pendule. TĂŠl. 0901.123.926 CHF 2.50 /min. 7j/7.

AMOUR COUPLE TRAVAIL 0901 36 0901 Fr. 2.50/min Pour une rĂŠponse sur votre avenir amoureux: 0901 598 223 frs 2.50/min www.loveavenir.ch

VĂŠronique CAUQUIL %BNJFO 7PZBODF SBQJEF FU QSĂ?DJTF $)' NJO5Ă?M .BSZ%P WPZBODF TĂ?SJFVTF PSBDMFT UBSPU 5Ă?M$)'NJOII %PSPUIZ EF SFUPVS WPZBODF TĂ?SJFVTF PSBDMFT UBSPU 5Ă?M $)' NJOII 'BCJFOOF DBSUPNBODJF SĂ?QPOTFT SBQJEFT FU TĂ?SJFVTFT5Ă?M$)'NJO 'MP WPZBODF 5Ă?M $)' NJOVUFII

ÂŤGuide des Meilleurs Astrologues et VoyantsÂť de S. Gaudin et Dr Rappaz

RĂŠponses prĂŠcises Ă toutes vos questions 0901 902 111 â&#x20AC;&#x201C; Fr. 2.50/min.

Christine

7j/7

7/7 7h22h

TĂŠl. 0901 212 103 CHF 2.50/min.

Medium Pure

Retour de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŞtre aimĂŠ, renfort des sentiments, affection, dĂŠsenvoĂťtement, etc... Paiement après rĂŠsultat.

TĂŠl. 079 314 56 85

$PNNFOUSĂ?QPOESF Ă&#x2039;VOFBOOPODFTPVTDIJGGSFT $FTUTJNQMF WPVTJOTDSJWF[EJSFDUFNFOU TVSMFOWFMPQQFRVFWPVTBESFTTF[Ă&#x2039; -BVTBOOF$JUĂ?TMFOVNĂ?SPDPSSFTQPOEBOU Ă&#x2039;MBOOPODF $FUUFQSPDĂ?EVSFOPVTĂ?WJUFEBWPJSĂ&#x2039; PVWSJSMFOWFMPQQFFUBTTVSFBJOTJ MBOPOZNBUMFQMVTDPNQMFUFUVO BDIFNJOFNFOUSBQJEF &YFNQMF 4PVTDIJGGSFTjYYYYYYx -BVTBOOF$JUĂ?T "WE&DIBMMFOT -BVTBOOF /PVTWPVTSFDPNNBOEPOTEFOFQBT KPJOESFEFEPDVNFOUTPSJHJOBVY DBSOPVT OFQPVWPOTFOHBSBOUJSMBSFTUJUVUJPO

XXXMBVTBOOFDJUFTDI

&OJHNF

Les flèches du cĹ&#x201C;ur

2.#0 3

  

(TOKP

Des filles dÊlurÊes, sexy et mignonnes pour des moments très sexe:

0906 069 342 Frs 1.49/min. "MMP4FYF5Ă?M$)'NJOFO UPVUBOPOZNBU $ISJTUJOF5Ă?M$)'NJO %PNJOBUSJDF 5Ă?M $)' NJO /BUIBMJF5Ă?M$)'NJO 4FYZHJSM5Ă?M$)'NJO

-FNPU DBDIĂ? D 8QPRWFRPSRVÂŤGHOHWWUHV $FWHXU $UWLVWH &RPÂŤGLHQQH &RPSDJQLH &RVWXPH &KĂ&#x2C6;XU &KDQWV 'ÂŤELWÂŤ 2UFKHVWUHV

(FULW (WDSH )RUPÂŤ )RUPDWÂŤ *HVWH 3URMHFWHXUV 3HUFKH 5ÂśOH 5ÂŤSÂŤWLWLRQ

6RXEUHWWH 6FªQH 7K¤WUH 7URXSH 9HGHWWHV 9DOHW 9DLQFUH

-"45.*/65&

Mr. BAYO

Voyant mĂŠdium rĂŠsout vos problèmes, guĂŠrisseur spĂŠcialiste des travaux sentimentaux, retour immĂŠdiat de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŞtre aimĂŠ, dĂŠsenvoĂťtement, chance aux affaires clientèle, pour toute question me contacter au 077 508 77 35

Mr Madou MĂŠdium, voyant, spĂŠcialiste des relations amoureuses, de la santĂŠ etcâ&#x20AC;Ś 077 817 53 47 Prof. TALI voyant mĂŠdium GuĂŠrisseur exorciste traditionnel. Don de naissance infaillible, transforme votre vie dans le bon sens, amour, retour de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŞtre aimĂŠ, professionnellement, sentimentalement. Payement après rĂŠsultat, quel que soit votre problème. RĂŠsultats 100% garantis. RĂŠussit lĂ oĂš les autres ont ĂŠchouĂŠ. Rdv, dĂŠplacement possible. TĂŠl. 077 999 30 66

Mr MOMO Grand voyant mĂŠdium RĂŠsout tous vos problèmes, amours, chance aux jeux, protection, dĂŠsenvoĂťtement, impuissance sexuelle, retour immĂŠdiat de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŞtre aimĂŠ, amaigrissement, mĂŞme les cas les plus difficiles. 100% garantie - RĂŠsultat dans 3 joursâ&#x20AC;Ś Paiement après rĂŠsultat.

ContrĂ´le qualitĂŠ

+PMJFCMBDL SPOEF GPOUBJOF%Ă?QMBDFNFOUT 5Ă?M -BVTBOOF 4BCSJOB QPJUSJOF 999- QPJMVF NBTTBHFT SFMBYBOUT $)' 5Ă?M -JTB QVMQFVTF  DIFSDIF QBQZ %Ă?QMBDFNFOU5Ă?M -ZMZ CFMMF GFNNF QPJUSJOF 999-  MĂ&#x2019;WSFT QVMQFVTFT5Ă?M .PNFOU EF QMBJTJS USBORVJMMF TF EĂ?QMBDF OVJUPL5Ă?M /FX3FMBY 4BVOB MJCFSUJO KPMJFT GJMMFT UFSSBTTF OBUVSJTUF KBDV[[J IBNNBN CBS DBCJOFT  EF I Ă&#x2039; I I EV NBUJO WFOESFEJ FU TBNFEJ $PVQMFT CJFOWFOVT (BMFSJF 4U'SBOĂ&#x17D;PJT -BVTBOOF XXXOFXSFMBYDI 5Ă?M 1BZTBOOF Ă&#x2030;HĂ?F DBNCSĂ?F TFJOT Ă?OPSNFT QMBJTJS QBSUBHĂ? 4FVMFNFOU EĂ?QMBDFNFOU OVJU5Ă?M

CXGE QW HKNNGU

Mary-Do

PROF. : LAYE VOYANT-MEDIUM SPĂ&#x2030;CIALISTE DES PROBLĂ&#x2C6;MES DE COUPLE, EFFICACE, RAPIDE, PUISSANT, EN 3 JOURS, GARANTIE 100%

Contact:

CONTACTS EXPRESS

Des petites nanas sexy sympa et ouvertes Ă toutes les propositions

30 ans dâ&#x20AC;&#x2122;expĂŠrience - Ne pose aucune question Tel. 022 501 15 06

Jeanne Chatelain et Myriam. TĂŠl. 0901.430.430 (CHF 2.50 /min) www.voyancepro-suisse.ch

#FBV DPVQMF UPVT GBOUBTNFT QPVS QMBJTJST JOUFOTFT DBSEJBRVFT ThBCTUFOJS QJNFOUCMFV!ZBIPPGS &DSJSF TPVT DIJGGSF Ă&#x2039;()*DBTFQPTUBMF(FOĂ&#x2019;WF 

0906 069 391 Frs 2.50/min.

0901.000.747 CHF 2.50 /min. voyance sĂŠrieuse, oracles, tarot

3FOFOT(BSF KPMJF,BUUZ WĂ?OĂ?[VĂ?MJFOOF  USĂ&#x2019;T QPJMVF DPRVJOF DIBVEF NBTTBHF  MhBNPVS DPNQMFU $)'  EJNBODIF BVTTJ 5Ă?M -BVBOOF WJFOT EĂ?DPVWSJS VO DPSQT TFOTVFM FUJSSĂ?TJTUJCMF5Ă?M

RENCONTRES COQUINES

ExpĂŠrience et intuition Des rĂŠponses claires Ă vos questions www.christine-votreviesillumine.com

ANA

Isamarie, juste la vĂŠritĂŠ TĂŠl. 0901.901.022 (CHF 2.80 /min).

"HFODF SFODPOUSFT $)' o BOOVFM 3FODPOUSFT TĂ?SJFVTFT VOJRVFNFOU 6MUJNB $POUBDU -BVTBOOF 5FM XXXVMUJNBDPOUBDUOFU #FM IPNNF BOT CPOOF TJUVBUJPO MJCSF SFDIFSDIFGFNNFTVJTTFTTF BOT #$#( QPVSBNJUJĂ? TPSUJFTFUQMVTTJFOUFOUF1IPUP FYJHĂ?F &DSJSF TPVT DIJGGSF Ă&#x2039; -BVTBOOF $JUĂ?T BW E&DIBMMFOT  -BVTBOOF 7PVT BMMF[ DPOOBĂ&#x201D;USF MB UFOESFTTF BWFD MB KPMJF $BSJOF  BOT 5BJMMF GJOF DPRVFUUF QMVTHFOUJMMFJNQPTTJCMFĂ&#x2039;USPVWFS&MMFBJNF MB DBNQBHOF DVJTJOFS DPOEVJSF FMMF TBVSB QSFOESF TPJO EF WPVT &MMF BUUFOE WPUSF BQQFM5Ă?M7JFĂ&#x2039; %BNFBOTDIFSDIFVOBNJQPVSTPSUJFTFU QMVTTJFOUFOUF&DSJSFTPVTDIJGGSFĂ&#x2039; -BVTBOOF $JUĂ?T BW E&DIBMMFOT  -BVTBOOF %BNF DIFSDIF DPQJOFT EĂ&#x2019;T  QPVS TPJSĂ?F EJTDP WPZBHFT&DSJSFTPVTDIJGGSFĂ&#x2039; -BVTBOOF $JUĂ?T BW E&DIBMMFOT  -BVTBOOF 'FNNF TĂ?SJFVTF MB RVBSBOUBJOF Ă&#x2039; MB SFDIFSDIF EhVO IPNNF NVTVMNBO PV DPOWFSUJ QPVS NBSJBHF &DSJSF TPVT DIJGGSF Ă&#x2039;-BVTBOOF$JUĂ?T BWE&DIBMMFOT -BVTBOOF )PNNFBOT QPTJUJG DIFSDIFBNJUJĂ?TBOT DPOUSBJOUFNBJTTVJWJFBWFDGFNNNF BOT MJCSF PV QBT " EJTDVUFS BV FSJDQ!HNBJMDPN )PNNF SFDIFSDIF FYDMVTJWFNFOU GFNNF DIJOPJTF SĂ?HJPO (FOĂ&#x2019;WF -BVTBOOF QPVS SFMBUJPO TĂ?SJFVTF TUBCMF FU EVSBCMF .FSDJ &DSJSF TPVT DIJGGSF Ă&#x2039; ()* DBTF QPTUBMF(FOĂ&#x2019;WF )PNNF MB TPJYBOUBJOF EJWPSDĂ? BJNBOU MB OBUVSF MF TLJ WPZBHFT SFTUP CBMBEFT FO NPUP SFODPOUSFSBJUKFVOFGFNNFPVNPJOT KFVOF GĂ?NJOJOF BZBOU VO QFV MFT NĂ?NFT NPUJWBUJPOT QPVS VOF SFMBUJPO FU BNJUJĂ? EVSBCMFT 1IPUP TPVIBJUĂ?F &DSJSF TPVT DIJGGSF Ă&#x2039; -BVTBOOF $JUĂ?T BW E&DIBMMFOT -BVTBOOF )PNNF BOT DIFSDIF DPNQBHOF QPVS SPNQSF TPMJUVEF &VSPQĂ?FOOF NJOJNVN BOT&DSJSFTPVTDIJGGSFĂ&#x2039;-BVTBOOF $JUĂ?T BWE&DIBMMFOT -BVTBOOF )PNNF DIFSDIF GFNNF QPVS TPSUJFT CBMMBEFT5Ă?M )PNNF TVJTTF  BOT MJCSF EJTQPOJCMF DIFSDIFDPNQBHOF5Ă?M 7PVTĂ?UFTWFVG WF EJWPSDĂ? F TFVM F "WFD XXXTVJTTFNBUSJNPOJBMDIWPVTOhBMMF[QBT MFSFTUFSMPOHUFNQT

EBNFTZNQB EPVDF CFMMFQPJUSJOFDIFSDIF Ă&#x2019;NF Ă&#x2030;HF GFMMBUJPO NBTTBHF 5Ă?M 

charme

CABINET WIL Occultisme de lâ&#x20AC;&#x2122;amour pour le retour de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŞtre aimĂŠ. CĂŠlèbre voyant mĂŠdium Ă votre ĂŠcoute. RĂŠsultat efficace et garanti sous 72h. DiscrĂŠtion assurĂŠe, DĂŠplacement possible. TĂŠl. 077.998.32.92

Allo Voyance, Claudia, juste la vĂŠritĂŠ TĂŠl. 0901.902.903 CHF 2.- /min.

AMITIĂ&#x2030;S RENCONTRES

079 650 92 67

RĂ&#x201E;CHEL Voyance prĂŠcise et sĂŠrieuse. Vos rĂŠponses sont au bout du ďŹ l. <wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyN7a0MAMApzH6oQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18toObYdKgiMIgh9D0Oxf8XGIq-5ZlhwKvqZ53ectGRAhcW1h6ShhxhkP0FYT-kxwjNzUEa7y88QxVAH6awhKkM6N1Khyd-NyHecNfxVeP HIAAAA=</wm>

0901 909 910 Fr. 2.80/min. 7/7j - 24/24h

RELAX DĂ&#x2030;TENTE " (MBOE CFMMF GFNNF  BOT PDDBTJPOOFMMF EPVDF TFOTVFMMF SFĂ&#x17D;PJU HFOUMFNBODPVSUPJTFUEJTUJOHVĂ?EĂ&#x2019;TI  DBESF TĂ?MFDU FU EJTDSFU 1MBJTJS QBSUBHĂ?5Ă?M

RELAX DĂ&#x2030;TENTE "HFNĂ&#x;S "GSJDBJOF LH TFEĂ?QMBDF UPVT GBOUBTNFT EPVDF 5Ă?M -BVTBOOF #FMMF SVTTF TFYZ DPRVJOF QPJUSJOF99-5Ă?M #FMMFGFNNF TVQFSTFYZ USĂ&#x2019;TDPRVJOF UPVT GBOUBTNFT 6OJRVFNFOU EĂ?QMBDFNFOU 5Ă?M 7% "EPSBCMF DPRVJOF TFOTVFMMF HSPTTF QPJUSJOF SPOEF NBTTBHF QMBJTJS BTTVSĂ? 5Ă?M

6ROXWLRQ&RPÂŤGLHQ

ASTROLOGIE CONSULTATIONS

6ROXWLRQ 3RXUJDJQHU$LJOHYDLOODQWGRLWUHPSRUWHUODHIOªFKHFHTXLFRQWUDLQGUD&KLHQGHQXDJH ¢WLUHUODHDXWRXUVXLYDQW,OODLVVHGRQFVRQDGYHUVDLUHFRPPHQFHUODSDUWLHHWFRPSOªWH ¢FKDTXHWRXUOHQRPEUHGHIOªFKHVUHWLU«HVSRXUDUULYHU¢6L&KLHQGHQXDJHHQSUHQG LOHQSUHQGVL&KLHQGHQXDJHHQSUHQGLOHQSUHQGþHWDLQVLGHVXLWH¢FKDTXHWRXU,O HVWDLQVLFHUWDLQGHUHWLUHUODHODHODHHWVXUWRXWODHIOªFKHTXLOXLDVVXUHOD YLFWRLUH0DOLQFHW$LJOHYDLOODQW

)


-28(= *$*1(= )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUH

-VMUJNFTIPXEF#JHBSE

.FUUF[MBNCJBODF PáRVFWPVTTPZF[

m&HVHUDPRQGHUQLHUVSHFWDFOH,OHVW WHPSVTXH©DVHWHUPLQHMöDLDQV} &ö«WDLWHQPDUVGHUQLHU-HDQ0DULH %LJDUGDQQRQ©DLWVXUVRQVLWHLQWHU QHW TXöLO DOODLW ELHQW¶W PHWWUH XQ WHUPH¢VDFDUULªUHGöKXPRULVWH,QIR RXLQWR["

'5

/HVSHFWDFOHGHVDYLH1 1-"$&4

3RXUJDJQHU;SODFHVHQYR\H]/&%,*DXRXDSSHOH]OHFRGH IU606RXDSSHO GHSXLVXQHOLJQHIL[H MXVTXöDXOXQGLVHSWHPEUH¢PLQXLW2XHQQRXVHQYR\DQWXQHFDUWHSRVWDOH¢$Y Gö(FKDOOHQV/DXVDQQH

VSHFWDFOH GH PD YLH WRXV OHV PHLOOHXUVPRPHQWVGHPDFDUULªUH PHVPHLOOHXUHVEODJXHV}8QHVRUWH GHFRPSLODWLRQGHVHVPHLOOHXUVVNHW FKHV HW GH VHV SOXV JURV ELGHV TXL

IHURQWVDQVGRXWHDXFXQOHERQKHXU GHWRXVVHVDILFLRQDGRV„ m,O«WDLWXQHIRLV-HDQ0DULH%LJDUGOH VSHFWDFOHGHPDYLH}6DOOH0«WURSROH VHSWHPEUHK

*U¤FH¢VDWDLOOHU«GXLWHOD656;%VHJOLVVH IDFLOHPHQW GDQV YRWUH VDF &¶W« VRQ HW OXPLªUHVHVKDXWSDUOHXUVRQW«W«VRLJQHXVH PHQWFRQ©XVSRXUYRXVRIIULUXQHH[S«ULHQFH DXGLRHQWURLVGLPHQVLRQV'HX[OLJQHVGH /('V SDUFRXUHQW OöHQFHLQWH HOOHV FOLJQR WHQW HW VH V\QFKURQLVHQW VXU OH U\WKPHGHODPXVLTXH&¶W«3OD\OLVW OH6RQ\0XVLF&HQWHUYRXVSHUPHW GHV«OHFWLRQQHUYRVOLVWHVGHOHFWXUH SU«I«U«HV SURJUDPPHU OD FKDQVRQ VXLYDQWHHWP¬PHFKDQJHUOHVPRWLIVOXPL QHX[RXPRGHVVRQRUHV/D656;%HVWFRQQHFW«H¢ YRWUH6PDUWSKRQHRX3&HQ%OXHWRRWKHWYRXVSRXYH]P¬PHODUHOLHU¢ GöDXWUHVHQFHLQWHVVDQVILOSRXUV\QFKURQLVHUPXVLTXHHW«FODLUDJH/DIRQF WLRQ3DUW\%RRVWHUTXDQW¢HOOHYRXVSHUPHWGHSUR GXLUHXQHYDUL«W«GHVRQV VFUDWFKFDLVVHFODLUH JURVVHFDLVVHFORFKH GöXQHVLPSOHSUHVVLRQ GXGRLJWDLQVLTXHGHFRQWU¶OHUOHYROXPH (QWLªUHPHQW«WDQFKHODYDEOHLQR[\GD EOH U«VLVWDQWH ¢ OD SRXVVLªUH DLQVL TXöDX[FKRFVHWGLVSRVDQWGHKHXUHV GöDXWRQRPLH OD 656;% HVW ¢ FRXS V½UOö«O«PHQWLQGLVSHQVDEOHGHYRVVRL U«HVGö«W«HQSOHLQDLU„ ZZZVRQ\FK '5

21(0$16+2:ý-HDQ 0DULH%LJDUGVHUD¢OD6DOOH 0«WURSROHOHVHSWHPEUH SURFKDLQSRXUSU«VHQWHUVRQ GHUQLHUVSHFWDFOHTXöLO SU«VHQWHDXVVLFRPPHVRQ XOWLPHVKRZ,QIRRXLQWR["

4XRLTXöLOHQVRLWVHVIDQVRQWOöRFFD VLRQGHOHUHWURXYHUORUVGöXQHXOWLPH WRXUQ«H LQWLWXO«H m,O «WDLW XQH IRLV -HDQ0DULH%LJDUGOHVSHFWDFOHGHPD YLH}TXLYLHQWGHG«EXWHUm9RXVDYH] «W«PLOOLRQVGHFRSDLQV¢YHQLUPH YRLUHQVSHFWDFOHHWPLOOLRQV¢DYRLU DFKHW« PHV '9'V ‚ PRL GH YRXV RIIULU XQ FDGHDX -H SDUV YRXV UHQ FRQWUHUR»TXHYRXVVR\H]} (W LO WLHQW SDUROH SXLVTXöLO VHUD QRWDPPHQWGHSDVVDJH¢/DXVDQQH OHVHSWHPEUHSURFKDLQ¢OD6DOOH 0«WURSROH m-H YDLV YRXV RIIULU OH

& &ODFJOUF

3RXUJDJQHUHQFHLQWHHQYR\H]/&621DXRXDSSHOH]OHFRGH IU606RXDSSHO GHSXLVXQHOLJQHIL[H MXVTXöDXOXQGLVHSWHPEUH¢PLQXLW2XHQQRXVHQYR\DQWXQHFDUWHSRVWDOH¢$Y Gö(FKDOOHQV/DXVDQQH

&MMFWPVTEÏWPJMF UPVUPVQSFTRVF

4VQFSNVSHFNBO VOTVQFSBOUJIÏSPT

520$1ý/DSUHVVHDP«UL FDLQHDHQFHQV«OöRXYUDJH &RPPH VRQ DXWHXUH 6KDQWL6HNDUDQTXLHQDHX OöLG«HHQUHWUDQWFKH]HOOHHW HQ«FRXWDQW¢ODUDGLROöKLV WRLUH GöXQH IHPPH JXDW« PDOWªTXH HPSULVRQQ«H DSUªVXQUDLGGXVHUYLFHGH OöLPPLJUDWLRQVXUXQHSODQ WDWLRQGX0LVVRXUL/HILOV GH FHWWH GHUQLªUH ¤J« GH PRLV D DORUV «W« SODF« HQ G«WHQWLRQ DYDQW Gö¬WUH DGRSW«SDUXQFRXSOHGöDP« ULFDLQV0DLVULHQQöDUU¬WHUD VDPªUHELRORJLTXHGDQVVRQ G«VLUGHOHUHWURXYHUm/XFN\%R\}QRXVUDPªQHGRQF¢XQH WULVWH U«DOLW« FHOOH GH OD SROLWLTXH GH mWRO«UDQFH ]«UR} GH :DVKLQJWRQ¢Oö«JDUGGHVIDPLOOHVTXLWUDYHUVHQWLOO«JDOHPHQW ODIURQWLªUHHQWUHOHV(WDWV8QLVHWOH0H[LTXHDYHFGHVHQIDQWV GHPLJUDQWVV«SDU«VGHOHXUVSDUHQWV8QHPHVXUHGLVVXDVLYH G«QRQF«HSDUOH+DXW&RPPLVVDULDWDX[GURLWVGHOöKRPPH„ /XFN\%R\6KDQWKL6HNDUDQ(GLWLRQV0LODG\6RUWLHQOLEUDLULHOH VHSWHPEUH

1$7+$/,('(9$17$<ý 9RXVYRLO¢DYLV«VOHRFWREUH¢OD

%$1'('(66,1‹(ý6XSHUPXUJHPDQHVWXQMXVWLFLHUHWVXSHU EDOª]H,OSHXWSDUOHUVDQVRXYULUODERXFKHHWVXUWRXWLODXQ VXSHUSRXYRLU LO YRPLW VXU VHV DGYHUVDLUHV mEORXDUJXH} SRXU OHV U«GXLUH ¢ OöLPSXLVVDQFH 0DLV YRLO¢ TXH 6KHLOD VD ILDQF«HSDUWLHGDQVXQJUDQG«ODQGö«PDQFLSDWLRQI«PLQLQH «WXGLHUOöDVWURSK\VLTXHDX[‹WDWV8QLVOXLDGHPDQG«GöDUU¬ WHU GH YRPLU VXU OHV JHQV (OOH WURXYH TXH mFöHVW SDV MROL} &RPPHQW YRXOH]YRXV GDQV FHV FRQGLWLRQV TXöLO VDXYH OH PRQGH",OQöDSOXVTXö¢UHQWUHUFKH]OXLHWPDQJHUGHVSODWV VXUJHO«V DX ULVTXH GH SUHQGUH TXHOTXHV NLORV ,O DWWHQG VD ELHQDLP«HVXUVRQ°OHþSHQGDQWXQWHPSV0DLVOöLPSDWLHQFH JDJQHELHQW¶WOHVXSHUK«URVTXLFRPPHQFH¢JDPEHUJHU 4XL HVW GRQF FH P\VW« ULHX[5LFDUGRTXLU«SRQG DX W«O«SKRQH TXDQG LO DSSHOOH 6KHLOD" (W VL VRQ HQQHPL MXU« «WDLW GDQV OH FRXS" ,O G«FLGH DORUV GH ILOHU ¢ OD UHQFRQWUH GH VD EHOOH m2S«UDWLRQ 6KHLOD} HVW OD VXLWH GH OD V«ULH GH 0DWKLHX6DSLQ„ m2S«UDWLRQ6KHLOD}OHWRPH GHm6XSHUPXUJHPDQ} (GLWLRQV'DUJDXGL’AVENTU RE

Jean-Marie

Fleury

3RXUJDJQHUOLYUHHQYR\H]/&520DXRXDSSHOH]OHFRGH IU606RXDSSHOGHSXLVXQHOLJQHIL[H MXVTXöDXOXQGLVHSWHPEUH¢PLQXLW2X HQQRXVHQYR\DQWXQHFDUWHSRVWDOH¢$YGö(FKDOOHQV/DXVDQQH

Fleury

L’AVENTUR E Un contre -pouvoir g enevois

Contrôle qualité

'5-*73&4

Jean-Marie

6DOOH GHV 6SHFWDFOHV GH 5HQHQV 1DWKDOLH 'HYDQWD\ YRXV G«YRLOHUDWRXWRXSUHVTXH (OOHYDGRQFWRXWEDODQFHU(QFRPPHQ©DQWSDUVRQSªVHSHU VRQQH 0DLV HQ G«YRLODQW XQ SHX GöHOOHP¬PH 1DWKDOLH 'HYDQWD\YDVXUWRXWSDUOHUGHQRWUHTXRWLGLHQSRXUHQVRUWLU WRXWFHTXöLODGHFRPLTXH/öKXPRULVWHYRXVHPPªQHUDHQWUH DXWUHVDVVLVWHU¢XQHVRLU«HGHSDUHQWVGö«OªYHVWUDQVSLUHUDX ILWQHVVYRXVG«WHQGUHDX63$VXLYUHXQSDUFRXUVGXFRPEDW WDQWFKH],NHDG«FRXYULUOHV«PRLVGHVSUH PLHUVUHQGH]YRXV $XWDQW GöKLVWRLUHV VDYRXUHXVHV HW S«WLOODQWHVHPSUHLQWHVGöXQHIRUWHGRVH GöDXWRG«ULVLRQ UDFRQW«HV SDU XQH FRP«GLHQQH VLQFªUH HW J«Q«UHXVH R» Oö«PRWLRQ VöLQYLWH SDUIRLV DX G«WRXU GöXQVRXULUH„ 6DOOHGHVVSHFWDFOHV 5XHGH/DXVDQQH 5HQHQV RFWREUHK#*--&54

3RXUJDJQHU;ELOOHWVHQYR\H]/&1$7DXRXDSSHOH]OHFRGH IU606RXDSSHOGHSXLVXQHOLJQHIL[H MXVTXöDXOXQGLVHSWHPEUH¢PLQXLW2X HQQRXVHQYR\DQWXQHFDUWHSRVWDOH¢$YGö(FKDOOHQV/DXVDQQH

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE AUX ÉDITIONS FAVRE

Un pamphlet qui relate un demi-siècle de la vie de l’hebdomadaire GHI. En lisant ce livre, vous apprendrez comment son auteur a réussi à implanter à Genève, contre vents et marées, le premier journal gratuit de Suisse romande

# #%

'5

6OSFHBSE ÏNPVWBOU

3RXUJDJQHU%'HQYR\H]/&%$1DXRXDSSHOH]OHFRGH IU606RXDSSHOGHSXLVXQHOLJQHIL[H MXVTXöDXOXQGLVHSWHPEUH¢PLQXLW2X HQQRXVHQYR\DQWXQHFDUWHSRVWDOH¢$YGö(FKDOOHQV/DXVDQQH

Le pari fou d’un jeune entrepreneur très téméraire !

Bon de commande à retourner à GHI Editions 22 avenue du Mail - 1211 Genève 4 Je commande ........... exemplaire(s) du livre «L’AVENTURE GHI» au prix de CHF 15.– l’exemplaire + CHF 5.– de port (payable à réception de la facture). Nom: __________________________ Prénom:_____________________ Adresse: ____________________________________________________ NP/Localité: _________________________ Signature:


 ‹9$6,21 )

0HUFUHGLMHXGLVHSWHPEUHJRVF

U &OQSB

"NTUFSEBN

<$//(5 -XVTXö¢ YROVTXRWLGLHQV *HQªYH$PVWHUGDP8QH Y«ULWDEOHQDYHWWH /öD«URSRUWGH6FKLSKROVHWURXYH ¢HQYLURQKHXUHGHYRLWXUHGHOD YLOOH %213/$1 8QHFURLVLªUHUHSDVGHGHX[ KHXUHV2QG«FRXYUHODFLW«VDQV VHIDWLJXHUYLDVHVFDQDX[ /öRFFDVLRQ«JDOHPHQWGöDVVLVWHU ¢XQHWUDQFKHGHYLHGHVKDELWDQWV D\DQW«OXGRPLFLOHVXUOHV S«QLFKHV /(48$57,(5528*( $YRLUSRXUVRQF¶W«VXOIXUHX[HW VHVILOOHVHQYLWULQHVGRQWRQVH GHPDQGHVLFHUWDLQHVQHVRQWSDV SD\«HVVLPSOHPHQWSRXUOH mVSHFWDFOH}'DQVOHVUXHVRQ VHQWOHKDVFKLFK¢SOHLQQH]$ FHUWDLQHVKHXUHVGHODQXLWOH ZHHNHQGVXUWRXWODIRXOHHVWVL GHQVHTXöLOHVWLQGLVSHQVDEOHGH VHPHWWUHGDQVODERQQHILOHVRXV SHLQHGö¬WUHEORTX« ,1)26 2IILFHQ«HUODQGDLVGXWRXULVPH UXHGHV3HWLWV+¶WHOV 3DULV 7«O HPDLOLQIR#KROODQGFRP ZZZKROODQGFRPIU

'HSXLVODILQGHOD'HX[LªPH*XHUUHPRQGLDOHOHVS«QLFKHVVRQWGHYHQXHVOHVPDLVRQVGH QRPEUHX[KDELWDQWV3,;$%$<0(',(16(59,&(

&OUSFQÏOJDIFTFUWÏMPT 8QV«MRXUGDQVODFDSLWDOH GHV3D\V%DVHVWXQFRQGHQV« GHPRPHQWVDJU«DEOHVHQ VODORPDQWHQWUHFDQDX[HW SLVWHVF\FODEOHVGDQVXQH DWPRVSKªUHGHJUDQGH V«U«QLW«

8

QHGHVSDUWLFXODULW«VGHODYLOOH FöHVW GH VH VLWXHU PªWUHV HQ GHVVRXV GX QLYHDX GH OD PHU 2QFRPSUHQGODSHXUóU«HOOHóGHV KDELWDQWVGHILQLUXQMRXUQR\«V /öHDXHVWXQ«O«PHQWFHQWUDOLFL3DV PR\HQ Gö\ «FKDSSHU 'öDLOOHXUV DX ;9,,HVLªFOH$PVWHUGDP«WDLWOHSUH PLHUSRUWGHODSODQªWH /D FDSLWDOH HVW DXMRXUGöKXL FRQQXH SRXUVHVQRPEUHX[FDQDX[óOHVWURLV SULQFLSDX[IRUPDQWXQGHPLFHUFOHó

VXUOHVTXHOVIORWWHQWGHVS«QLFKHVTXL IRQW RIILFH GöKDELWDWLRQV (OOHV WURX YHQW XQH H[SOLFDWLRQ GDQV OHV ERP EDUGHPHQWVGHOD'HX[LªPH*XHUUH PRQGLDOH D\DQW G«WUXLW TXDQWLW« GH PDLVRQV /HV $PVWHOORGDPRLV GX QRPGHODULYLªUH$PVWHOTXL\FRXOH RQW GRQF FRPPHQF« GH WURXYHU UHIXJHVXUOö«O«PHQWOLTXLGH'HVYRL WXUHV DPSKLELHV GH WRXWHV OHV FRX OHXUV\YRJXHQWP¬PH 2QQRWHUDHQFRUHTXHSOXVLHXUV°OHV TXL DEULWHQW GHV TXDUWLHUV FRPSOHWV FHLQWXUHQWODFLW«

'L[KXLWPLOOLRQVGHY«ORV 'HVIORWVDXSODQFKHUGHVYDFKHVLO Qö\DTXöXQSDVRXSOXW¶WXQFRXSGH S«GDOH/HSD\VGDQVVRQHQVHPEOHHW FöHVWSDUWLFXOLªUHPHQWYLVLEOHGDQVOD FDSLWDOHVHVLQJXODULVHSDUVRQDPRXU

8QHPDQLªUHRULJLQDOHGHG«FRXYULU$PVWHUGDPSDUOHVFDQDX[5),11$)(/.(5 Contrôle qualité

LPPRG«U« GX Y«OR /HV 3D\V%DV FRPSWHQWPLOOLRQVGöKDELWDQWVHW PLOOLRQV GH SHWLWHV UHLQHVþ (W OH PRLQVTXHOöRQSXLVVHGLUHGHOöDYHX P¬PHGHVJXLGHVFöHVWTXHOHVF\FOLV WHVQHURXOHQWSDVWRXMRXUVWUªVSUX GHPPHQW'HVXUFUR°WVDQVFDVTXH,O IDXW¬WUHFRQVWDPPHQWVXUVHVJDUGHV FDU LOV G«ERXFKHQW GH WRXV F¶W«V P¬PHVLGHVIHX[GHVLJQDOLVDWLRQRQW «W«LQVWDOO«VWRXWH[SUªVSRXUHX[ 8QHYLOOHDXYHUW &HOD YD GH SDLU DYHF XQH FHUWDLQH IRUPHGHTXL«WXGHG«JDJ«HSDUODSUD WLTXHGHODELF\FOHWWHOHVSDUFVDERQ GHQW &KDTXH DUURQGLVVHPHQW D OH VLHQRXSUHVTXH(QU«VXOWHXQVHQWL PHQWGHGRXFHXUGHYLYUHHQG«DPEX ODQW GDQV OHV QRPEUHX[ IDXERXUJV WUDQTXLOOHV

2QUHPDUTXHUDHQOHYDQWOHV\HX[ TXHGöXQSRLQWGHYXH DUFKLWHFWX UDOOHVPDLVRQVDXVXGGDWHQWVXU WRXWGXG«EXWGX;;HVLªFOH $SUR[LPLW«GXFHQWUHR»OHFR½WGH ODSLHUUHGHYLHQWWRXMRXUVSOXV«OHY« FH VRQW OHV FRQVWUXFWLRQV GX ;,;H VLªFOHTXLVöLPSRVHQW/HYLHX[FHQ WUHOXLGDWHGX;9,,HVLªFOHHWDUERUH

GH VSOHQGLGHV E¤WLVVHV DX GLDSDVRQ GHFHWWH«SRTXH (QU«VXP«HWSRXUXQHP«WURSROHGH FHWWH HQYHUJXUH LO HVW «WRQQDQW GH FRQVWDWHU¢TXHOSRLQWHOOHUHVSLUHOD V«U«QLW« HW VHPEOH «WUDQJªUH DX EUXLW„ 'LGLHU:DO]HU

-ÀŸDSJUVSFDPNNFFYVUPJSF -B.BJTPO NVT¥F "OOF'SBOLFTUVOJOEJTQFOTBCMFWPZBHFWFSTMFTPVWFOJS RVJTFWJTJUFEBOTVOQSPGPOESFTQFDUFUEPOUCFBVDPVQTPSUFOUMFTMBSNFT BVYZFVY -PSTEFMB%FVYJ¤NF(VFSSFNPOEJBMF UPVUFMBGBNJMMFEFMōBEPMFTDFOUFFTU SFTU¥FDBDI¥F EFVYBOTEVSBOUFUTBOTGBJSFEFCSVJU EBOTMBNBJTPOPµFMMF ¥UBJUI¥CFSH¥FFUE¥TPSNBJTUSBOTGPSN¥FFON¥NPSJBM QPVS¥DIBQQFSBVY OB[JT 1FOEBOUTBDBQUJWJU¥GPSD¥F MBKFVOF+VJWFUSPVWBEBOTMō¥DSJUVSFVOFYVUPJSF +VTRVōBVKPVSPµMFTFOWBIJTTFVSTMFTUSPVW¤SFOUFUMFTE¥QPSU¤SFOUWFSTMF DBNQEFDPODFOUSBUJPOEō"VTDIXJU[4FVMMFQ¤SF 0UUP FOS¥DIBQQB "TPOSFUPVSœ"NTUFSEBN JME¥DPVWSFMFTGFVJMMFTS¥EJH¥FTQBSTBGJMMF "OOF *MOōFOSFWJFOUQBTEFMō¥NPUJPORVōFMMFTE¥HBHFOU$FRVJMVJGBJUEJSFh-B QMVQBSUEFTQBSFOUTOFDPOOBJTTFOUQBTWSBJNFOUMFVS T FOGBOU T w *ME¥DJEFEFGBJSFQVCMJFSDFKPVSOBMJOUJNF RVJEFWJFOUMFCFTUTFMMFSRVFMōPO DPOOBªU

/DFKDPEUHVHFUªWHGö$QQH)UDQN$//$5'%29(1%(5*

Lausanne Cités - 12.09.2018  
Lausanne Cités - 12.09.2018