Page 1

ֵ̖੣б


ֵ̖ᔴ‫ډ‬

‫ܫ‬ၸႂຸጆፑ

ᤋଋ٧

ஷᡸᦠ͇

నҫˀ੾శஂ૆


ᭆˬ‫ܢ‬ႂߔᬶ‫੆ڃ‬በ̅ʼ˓ˆጡ80ࣱ̼Ḟூʽߔ МՂፂᖸᔴ‫ډ‬๯ᄥᑞຸḞᒬҮӐˀ߶᫸Չᮖ۪nj МՂ‫ڙ‬ၶ̖҃ᤴʿᫍறႂຸ˧ґḞ҃ᤴधСႂ ຸnj 1995ࣱḞᭆˬ‫ܢ‬ႂߔᬶ‫ڃ‬Ԧࡘ੆˿ඞၸԢࢹˉႂ ߔֵ̖Ḟ᝹‫߶ܫ‬ᜈࢹርḞζো੾శḞ߶᫸ˀఄᑞ ࠑࡏጆፑ̾ԢࣂХ᜺ഴᄉʿᫍறႂຸ҃ᤴ˝ʶͳ ᄉଌᐦМՂnjФੌ႔ᄫಕ˧ʶ௦‫ڙ‬ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМ Ղᄉࣛᮖʽុஞ᧗ጷᬶ‫ڃ‬ᑞຸᮖ۪ᄰС̂ࠁnj

ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂ˞ᖸʿᫍறႂຸḞ๯ᄥֵ̖ᆐԦḞ᝹᝟Ḟ ҃ᤴḞᩘ‫׫‬Ԣ‫׫‬Րనҫnjֵ̖ᤉᩘˆႌՉ‫ڠ‬Ḟ˝Չ‫ڠ‬ஜ૵ ˖ॶḞITᎩፎḞंੜኍζো‫ᦉူܪ‬᫂ଡΘ૆፝ሶϣᄉႂҦ γᬩḞనҫ̅᧚ᚷḞ̓᤯Ḟࢹˉၶ̖҃ᤴḞӝႤኍՉ᧗᜵ С᪃ᮖ۪nj ˗ࠜᄉ˃ˉፂᰍḞ͕ሑᄉᆐԦઅᠪ‫ڃ‬᫲̾Ԣᝧࠆਖ਼໗਒ᤇ ʶබ়ᄉᤜයᆷγᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂሶࡏൖฮUPSࣉ‫ڣ‬ᄉᴜ ܿ͌ˉḞͮࡏˆႌґ̊njᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂԺଡΘКழͮႂ ຸᝌфழ಴ḞӉહ˝ள‫ۋ‬ᡓጞ᝟ኪ఺̾Ԣॱ‫̠˓ۋ‬ႂᑧଡ Θႂຸγએnjᭆˬ‫ܢ‬ႂຸาᡣ‫ʹ͉ڙ‬థᭉ᜵ႂҦγᬩᄉ‫ڣ‬ ‫ڠ‬Ḟ‫ݟ‬ḬᩏᛠḞӝᬒḞ఺‫ڣ‬ኍnj ᭆˬ‫ܢ‬ԺଡΘӬʻᄰḞҩည˝400VAᒯ6.4MVAᄉʶጆѴ ᰳֵ᠎ʿᫍறႂֵຸ̖nj

͕᠎ႂຸ૆ˣሶ߿Θႂ ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂᒰҦ̅˝͉ʹࠬයႂҦγᬩᄉࠆਖ਼ଡΘ૆ ፝ሶϣᰳ஌ᓫᑞᄉᰳֵ᠎௃෉౿ֵ̖nj

ႂຸ᠎᧙Ժၿ̾ʽˏԟஜႌ߿Ḭ eሶ߿ব—— Ժၸব֖Ժ᭤ব eจ्——ၿႂԌ֖ႂึྱड़ԥ௡ᄉจ्ጥऎ ᭆˬ‫ܢ‬UPS๗Ԣᔴ‫ࣸډ‬ḞᆷγԺଡΘ͉ʹథᭉӬ఺੊ࣲ఺ UPSḞ᭡খᣀ૰धСḞᤣԪ٧̾ԢФ̴ႂֵຸ̖ᄉКழͮ ႂຸᝌфழ಴nj

͌ˉ஠Ӑ ᭆˬ‫ܢ‬UPS̼ᛪ˿ణЎᤈణᰳቪႂֵຸ̖ᄉԦࡘழՓnjᄫ ґᄉ15ሗUPSၶ̖ጲଡΘ˿ՉሗʿՎᄉୱͺન੧ፆౝ֖ ᦠᎵḞ“૆ˣʿறႂ”௦۲ఴԓѶḞᆷγ˿‫ᦉڙ‬ѫ੊Кᦉࣉ ႂΘः˖றௐḞଡΘᰳֵ᠎૆፝ʿᫍறႂຸnjᤜයӫᡔֵ ᠎௦ᭆˬ‫ܢ‬МՂನॶ஠ӐူএḞМՂᄉʶѬၶ̖నҫาҮ ᦏ‫ډ‬ፈ൤˖ॶᏪࡘधnj̾᠎˝ఴЩᮎ̠஠ḞࠃဗМՂ͈Ϙ ణܷӐnjʿ᝶ᢵ‫ڠʹܪ‬Ḟᭆˬ‫ܢ‬Кͳտࢹᦏ͗ՎॶӨҦК ᢵॶઅЙḞ˝МՂᄉԦࡘ࿸ఄ࿸ንnj‫ڃ‬᫲Ջͺ௦ᆷγᰳֵ ᠎ᄉС᪃Ḟࠆਖ਼֖ܰᦉ఺ౝᄉᝢԺˀ‫ݑى‬᜸᝼˿ᭆˬ‫ܢ‬ UPSࠬයֵ̖᠎᧙ᄉфॶˀ੆஌nj


ѸளḬМՂᯪ᜵ᄫಕ ᭆˬ‫ܢ‬UPS‫ڙ‬਒ܷѽ᝹థˏ˓ᆐቂ˖ॶḬʶ˓ͮ̅Ҿಪጩ ಪࣉḚ᭤ᤂ፤ᎬጩḛḞᆐቂ120KVA̾ʽ௃ԪԌ٧UPSԢ ᄰ С ̖ ֵ ḭ Բ ʶ ˓ ͮ̅ዚПḞᆐቂҩည˝ 120KVA ᒯ 800KVAࣛԪԌ٧UPSԢ᧙ᢵ߿ֵ̖҃nj‫ڙ‬ዚПᤆథʶ࿗ በ‫ڃ‬᫲ḞᒰҦ̅ᆐቂधԦЏ͑ᤣԪ٧njʻ˓ᆐቂ˖ॶ᠆᠉ ʻ˓ʿՎᮖ۪ᄉளֵ̖धԦḞ᣾ር˝Ḭ በᮉḬഏএ᝹Ꮅnj ណᰍḬഏএ೜฽Ḟ‫ࠃڙ‬ᰍ్͇ʽḞϡԺᛠবѫౡnj ฽ណḬഴ‫ࠃۋ‬ဗ ඇʶ᫼ൿᦏ௦ʶʿறѸளᄉ᣾ርḞ˝ᄉ௦᧪ࠪॆ̬ᑞຸ᫇ ᮤḞᑞଡΘ߸Ꮎᄉႂຸᝌфழ಴nj

ൖฮֵ̖ú‫ڍ‬ᬄֵྠ ॆܷᦉѫМՂྲྯֵ̖֖నҫ᠎᧙ḞΙ૵ҶҮҦ੆ఴᤤસ ၶ̖۲‫ڠ‬ௐḞᭆˬ‫̮ܢ‬ʶ‫ݟ‬௄ज़ᄉ‫૆ڱ‬અᠪൖฮၶ̖ͳ ጆnjၿ൤्੆ˏழ᭦͕ҸḬኃʶḞԺζᏬᄉֵ᠎Ḟᤇ३ᄝ ̅МՂ‫ڙ‬ᆐԦḞၶ̖Ḟᩘ‫׫‬Ԣనҫᮖ۪੝᧓ԨᄉЎᤈழก ֖ʶͳӐᄉஞՋழयnjኃ̃Ḟ‫˿ुܘ‬γ૆“૆፝ᤈ൥”ᤇʶ ူএḞᆷγԀ΍‫҃ڙ‬ᤴ֖ጷᜈ᣾ርḞζো˶ᑞԢௐԥᯟnj ణጻ्੆ӫᡔᄉֵ̖ͳጆࣲଡᰳᭆˬ‫ܢ‬UPS‫ڙ‬஌ညḞԺ᭤ ব֖᠎᧙ழ᭦੝̙థᄉζ᝗nj


ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂˀဖܑ

Сซల౎ ᬣᅋࠪဖܑᄉСซḞᭆˬ‫ܢ‬UPSМՂ‫૆ڱ‬ᡋԺ૆֖፝ͯᏱ ᑞᄉԦࡘ᥊ᡸḞ‫ڙ‬ᓫᑞဖγʼᡐҁ˿ሤ౜ͺၸḞӉહतበ ဖγᮉᄫḭܷ᧙અᠪᆐቂဖܑԣ‫ۋݝ‬ள੾శḭ̾ၶ̖ளʶ ̼“ຌผ௃෉౿ᰳᑞ஌”ᑞຸ˝ᄫಕnjγએဖܑ௦Кᇪ͗ᄉ ᠉͉Ḟ௄థѽ̅ဗ‫˶ڙ‬ᤴለల౎njᭆˬ‫ܢ‬UPSဖܑክူͳ ጆளᤂ᤯᣾ISO14001ᝢ᝼Ḟвʶ൒᝼௙ᭆˬ‫ܢ‬МՂᒰҦ ̅ဖܑγએᄉфॶˀ੆஌nj

ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂˀဖܑ त᝹ဖܑԣ‫ˉ͌ۋݝ‬௦ᭆˬ‫ܢ‬КͳտࢹᄉРՎॶ‫ܥ‬njᭆˬ ‫ܢ‬௦ǑൖᄩС̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэѶǒᄉ˞᜵᠇࿸М ՂḞ˶௦ᯪ˓̾ၶখဖγ߿ጞᄉൖฮ҃ᤴ‫׷‬nj ǑൖᄩС̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэѶǒၿൖฮܷ‫ۋ‬UPSၶ ̖‫׷‬ኣᎷၶ஌Ḟ᜺߿˿ҩည˝10-800KVAḞ᠆ᣑ˝ 25%-100%ᄉUPS੝ॸᮋ᣹ҁᄉᑞ஌۲эnj‫ݟ‬Ḭ200KVA ‫ڙ‬ጲयUPS ໗ᣑௐᄉ۲э˝93%nj ˝΍ֵ̖᣹ҁణܷᑞ஌Ḟᭆˬ‫ܢ‬ᤆᒰҦ̅ᆐቂधԦॕֽဖ ܑᄉФ̴੾శnj 噝Ўᤈᄉႂ෈ክူḞԺढ᫁ႂ෈ఝ૰ֆయḞ‫ܘ‬Ҫႂ෈థ஌ నҫ࠮֐Ḟђ࠵ࠪФ̴ጷ͇ᄉॕֽ‫ݟ‬ႂࠓ٧ኍnj 噝ᬋͯᣤЙះจḞଡᰳᣤЙҩည‫ځ‬ገḞ‫ ݟ‬THDi<3%, PF> 0.99nj

噝ఄᑞഴयḞUPS‫ڙ‬γ᝼໗ᡛ᠆ᣑᭉයᄉ᜵යʽḞణܷርऎ

‫ڠ‬ଡᰳUPS஌ညnj

ၶখဖγጆѴ ᭆˬ‫ܢ‬UPSֵ᠎ᡓѢ˿ǑൖᄩС̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэ Ѷǒᄉ᜺߿Ḟࣲ˄ᭆˬ‫ܢ‬3KVA̾ʽֵ̖˶ԟཱ൤ᓫᑞಕ э—ԀၶখဖγጆѴḞФᄫᄉ௦˝˿ᓫጝᑞຸḞଡᰳ஌ ညḞΒ‫ݟ‬Ḭॆ௃᠆ᣑ֖ᣤѢḞUPSՎࣉႂᄰᤋௐʿᏱᑞnj


ၶখဖγᑞጞ

ၶখဖγᑞጞ ᭆˬ‫ܢ‬UPSనҫ̅ॆ̬ʶ̎ణ˝С᪃Ḟᑞຸክူᡐᅋф ߿বͺၸᄉஜ૵˖ॶḞ˝ФଡΘႂҦγᬩnj‫ڙ‬ʿॕֽԺ ᭤বḞΘႂҦ̾Ԣనҫ᠎᧙ᄉґଡʽḞᭆˬ‫ֵ̖ܢ‬Ҧ́ ͯ੆ఴḞͯॕֽḚࠪࣉႂԢֆ‫ډ‬ဖܑᄉॕֽḛḞᰳᑞ ஌nj ၶখဖγጞѾႌ߿ૈӮЌѫឬ௙˿ᭆˬ‫ֵ̖ܢ‬੯ᛠǑൖᄩ С̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэѶǒᄉҦऎnjΙ૵VFI-SS-111Ḟ UPS‫ڙ‬ጲഴयԺࠃဗణᰳጞѾ˝6ᄉᑞ஌nj“ఄᑞഴय”௦ʶ ఄᑞᄉፂ฿ഴयḞԺࠃဗఝᰳጞѾᄉᑞ஌nj ᭆˬ‫ܢ‬ဖγᑞጞႌ߿҃ऎͳဗ˿ᭆˬ‫ܢ‬ᒰҦ̅ဖܑत᝹ᄉ фॶḞ̾धஉᄉழयΧ΍ၸਖ਼̯ђ࠵ᤁᛠᑞᏱḞᬋͯབ᧙ ̖ၶԢᇎՋ੆ྫྷழ᭦౎ᓫጝ໷‫ڙ‬ᄉधஂnj ᭆˬ‫ܢ‬UPS௦ᯪࠑ̾ဖγᑞጞႌ߿ૈӮͺ˝Ӝѫֵ̖ᑞ஌ ᄉ͌ˉnjᭆˬ‫ܢ‬3KVA̾ʼֵ̖эԟཱ൤ಕэḚൖᄩ̨᜵ ය10KVA̾ʼֵ̖ԟཱḛḞҦය΍КጆѴֵ̖ࠃဗဖγnj

ᑞጞ

੯ᛠ$P$ಕэᄉ 614ᑞ஌ඊᣖ ఝᰳ

ఄᑞഴयʽ ᑞՠࠃဗ ᑞ

ఝᰳᄰॆ

ᄰॆఝͯ

ఝͯᭆˬ‫ܢ‬ᒰҦ̅त᝹ဖγᑞጞUPSʿԵ௦ԯՁnjҦ΍Кͳ տࢹሤ౜˞Ү‫ࣸڠ‬คԟˀᤇʶ఺҃ᡛ̾ឬ௙ᭆˬ‫ܢ‬UPS ‫ࠃڙ‬ဗᬋͯᇎՋ੆ྫྷ֖΍ֵ̖᣹ҁᑞ஌ಕэᄉᑞҦḞន ॶḞζॶ̾ԢфॶḞᤇʶѬᦏథᄝ̅К̠ዜణ˝Сซᄉဖ γˀᑞຸ̂ࠁnj Ժ΍ၸᭆˬ‫ܢ‬UPSᎩቢ(www.riello-ups.com) ᄉᓫᑞ᝟ኪ ٧౎᝟ኪᭆˬ‫ܢ‬ဖγֵ̖˝৥ђ࠵ᄉᓫᑞ֖ᔈ᠟Ḟឞ᝟ኪ ٧˶௬ᇧ˿ඇʶ‫ۋ‬Ձ੝ђ࠵ᄉCO2 ଅஉ᧙nj


˓̠ ᝟ኪ఺

Ӭᄰ

iPlugጆѴ௦γએࠑၸԢ࠴‫ۋ‬ҨМጆፑᄉူਆႂຸᝌфழ ಴nj߱ͳሤ࠴ࢻ˄ҩᑞᴎК——૊ᨍୱͺḞLED௬ᇧ᭦౛ ֖ၸਖ਼Ժఝ૰ႂ෈——΍iPlug᭣࣡᤟ՋࠑၸဖܑḞБᬓ˿ ጆፑԩႂํ֖Ϣႂᄉ‫੷ڇ‬njࣉႂ஋ᬩௐḞၿᤣԪ٧֖ЮᎵ ႂ෈Փ᠆ᣑΘႂnjPowerShield3ᄢଌᣃ͇ḚԺ̯www.riello -ups.comʽᣑḛԺ‫ڙ‬ဗ‫ڣ‬௃̠ୱͺௐథࣿС᫆ITጆፑnj

᠆ᣑጷ੆ ᠆ᣑዜ‫ۋ‬

ҩည 7"

ྱব ‡ဖγᓫᑞᰳ஌ֵ̖ ‡ͳሤ࠴ࢻḞ̠বӐ᝹᝟ ‡˓‫ܫ‬ၸႂ෈ଢए ‡˓ํ๘γએଢए ‡чըҮḞ௃ᭉࣉႂ̕ԺըҮ ‡ၸਖ਼Ժఝ૰ႂ෈ ‡86%ᤉርᄢଌଋԯ ‡ႂ፵ ‡ᆀᡸγએ ‡ᒬҮ᧗ը- ႂ෈உႂጻൢՐࣉႂু‫ܬ‬ ‡*61HPNR߶Кಕং ‡᤟ၸ̅ก‫ڍ‬Ḛ2P+EḛḞᔭ‫ڍ‬Ḟ6FKXNR֖਒ܷѽଢܿ

˓̠ႂᑧ LCD ᄢ᜼٧ 15 ᔭࠩᄢ᜼٧ ੲଠ̀Nj੩Ӿ఺ ModemNjTVNjDVD ឳӴ఺Nj୦உቢ ༎Џ੩Ӿ఺** * ࣰ‫ͤڨ‬᝟Ϙ **᧓ၸiPLUG໙จᣤѢ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ PowerShield3 ᄢଌС఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸጆፑḬWindows 7, 9LVWD;3/LQX[0DF26;֖6XQ6RODULV ୱͺጆፑ ‡ԀଢԀၸҩᑞ

2ࣱ᠎᧙ઝγ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 HzᒬҮ᤟ः

ᣤѢ ႂԌ ࣉႂᤁᛠ

ႂԌ ႂ෈ᤁᛠ

ᮟည ႂ෈ᤁᛠ

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) Ӊᜈࡆࠩ(hwd)(mm) ᤯ᝬ ߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᝢ᝼ಕং

CE; GS/NEMKO థСSchukoྟ

ᤁᛠຝऎ ᳫᓣ

ᮧᓣ ᰳऎԢᄰࠪາऎ

ణᰳ๑઩6000ዚḞḮ95%௃ѕፆ

ᬃ͇ଡΘ

ʶ಩ᣤЙႂ፵Ḟၸਖ਼੣б

Րᦉសৰ

UPS γએଢएܿ (ࣉႂறႂௐΘႂ)

γએଢܿ γᬖˌ

໙จ٧ଢܿĮ̰ଡΘ᣾Ԍγએ

USBଋԯ

សৰ LED សৰ

Ժᤤଢए

SCHUKO ଢए

ก‫ڍ‬ ଢए

਒ܷѽ ଢए

ᔭ‫ڍ‬ ଢए


˓̠ ᝟ኪ఺

࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

Ӭᄰ

iDialog UPS ၸ̅γએࠑऐ֖࠴‫ۋ‬ҨМဖܑ˖ᄉPC̾Ԣ᧗ ᜵ܰઅnjiDialog߶ᜈኤΦḞࣲ˄Ժ̾ଡΘुܷథ஌ᄉγ એḬ eIT᝹‫ܫ‬ḞӉહPCḞ޴ͳ˖ॶḞPoEḞVolp̾ԢФ̴ܰ᝹ eTVḞࠑऐॕᬒḞӻ௠ஜߙ‫ڠ‬᭦ଋஅ٧ḞDVDឳз᝹‫ܫ‬ eុ҃ᝌុ٧Ḟ̾ԢxDSLᡸၿ٧ e࠴‫ࠑۋ‬ၸႂ٧

ྱব ePowerShield3 UPSᄢଌ/С఺ᣃ͇ଡΘణܷᬌऎᄉႂຸ γએḞԺ̯̾ੇ͂ᄉᎩቢwww.riello-ups.cnБ᠟ʽᣑnj

e᤟ၸ߶ᜈ̅ᤁᛠWindows 7Ḟ2008ḞVistaḞ2003ḞXPḞ LinuxḞMac OSX֖Sun SolarisୱͺጆፑᄉPCʼnj eጊѓᄉࡆࠩ̾Ԣ̠বӐᄉ᝹᝟ḬiDialogԺᎵ̅ಷ᭦੊Ф ̴ழΦᄉ‫ڠ‬ழḞ௛̅ଋጲ֖᭦౛ζোᄉឳԨnj e᭡ᮂᤁᛠḬiDialogԺ̾ၸ౎γએФ̴ஏਕႂߔ᝹‫ܫ‬ḬΒ ‫ݟ‬ḬࠑऐॕᬒḞ҈े఺ḞDVD୦உ٧Ḟӻ௠ஜߙ‫ڠ‬᭦ଋ அ٧nj

2ࣱ᠎᧙ઝγ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 HzᒬҮ᤟ः

ᣤѢ ႂԌ ࣉႂᤁᛠ

ႂԌ ႂ෈ᤁᛠ

ᮟည ႂ෈ᤁᛠ

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) Ӊᜈࡆࠩ(hwd)(mm) ᤯ᝬ ᣤѢଢए ߶Кၶ̖ಕэ ᝢ᝼ಕং

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC CE; GS/NEMKO

ᤁᛠຝऎ ᮧᓣ ᰳऎԢᄰࠪາऎ ᬃ͇ଡΘ

ᳫᓣ ణᰳ๑઩6000ዚḞḮ95%௃ѕፆ 2಩ᣤѢႂ፵Ḟʶ಩USBႂ፵Ḟၸਖ਼΍ၸ੣б

UPS γએଢएܿ (ࣉႂறႂௐΘႂ)

LED សৰ

USBଋԯ γᬖˌ

໙จ٧ଢܿḬ ̨ଡΘ᣾Ԍγએ

សৰ


˓̠ ᝟ኪ఺

࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

Ӭᄰ

WIN DIALOG ጆѴӉહ 400-600-800VA ఺‫ۋ‬Ḟ᧓ၸஜߙ੾ శnj᤯᣾ʶ˓ AVR ࠪࣉႂᄉͯႂԌNjႂԌʽᬝNjํ๘ᤈᛠ ሶ߿ុᓫḭ᤯᣾EMI໙จ٧ં҃࠸ࢎႂԌ֖ᅮখԪ૰njॆࣉ ႂ஋ᬩௐḞᤣԪ٧ᣤѢഴ઱ൣहจፋ᠆ᣑḞଡΘᡛܴᄉ‫ܫ‬ၸ ௐᫍnjԺ᧓ၸPowerShield3 ಕэᦠᎵ ᝹Ꮅ᝟ኪ఺ጆፑС ఺ҩᑞnj

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ

ྱব

2 ࣱ᠎᧙ઝγ

‡ ࠪࣉႂᤈᛠሶԌ֖໙จḚХథAVR֖ܷච੷Ү໙จᜈᎵḛ ‡ чըҮবᑞḬ௃ࣉႂৰхʽ˶Ժ̾ըҮ UPS ‡ ᰳԺ᭤বḬЮᎵႂ෈฽ណҩᑞ ‡ ˏ్ᣤѢႂ፵

‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉહ PowerShield3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7Ḟ2008Ḟ VistaḞ2003ḞXPḭMac OS XḞLinux֖Sun Solarisୱͺ ጆፑnj ‡ Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞḚಕэUSBଋԯḛ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 HzᒬҮ᤟ः

ᣤѢ ႂԌ ࣉႂᤁᛠ

ႂԌ ႂ෈ᤁᛠ

ᮟည ႂ෈ᤁᛠ

จ् ႂ෈ᤣԪ٧ᤁᛠ

ഴ઱ൣहจ

ႂ෈ ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ۋ‬Ձ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤯ᝬ ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

߶Кၶ̖ಕэ ᤁᛠຝऎ ᮧᓣ

ຆ༥ᓣ RAL 7016 ణᰳ๑઩6000ዚḞḮ95%௃ѕፆ

ᰳऎԢᄰࠪາऎ ᬃ͇ଡΘ

಩ᣤѢႂ፵Ḟ᤯ᝬᣃ͇Ḟၸਖ਼΍ၸ੣б

USB

ࣉႂᣤЙଢए

ᣤѢଢए

សৰ


࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

ࡌ۪Ꭹ

ࢹͺቢ

నҫ٧

ႂߔஅᩏ ጆፑ EPOS

Ӭᄰ

DIALOG VISION ጆѴӉહDVT(Իय)NjDVR(఺౵य) ֖DVD(Dual఺౵य/Իय)Ḟ‫ۋ‬Ձ˝500VA-3000VAḞ ΍ၸൣहஜߙ੾శnj DIALOG VISION ጆѴ઴థЎᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ֖ᤋଋᤤ ͇Ḟ᤟Ջ᜵යణᰳၸਖ਼ࠪణ͕γએ֖ܲҩᑞবᭉයᄉ ူਆᝌфழ಴nj 1. ૊Ͱેᨈ΍ၸ᭦౛ґϙ

2. ஼ᣀ᭦౛ࣲՓՐ੭ጊ

DIALOG VISION ጆѴ˝Ꭹፎనҫ٧Nj఺౵यనҫ٧Nj ͛ፑ఺౵य੊Իयనҫ٧֖ᎩፎϱߚጆፑଡΘణ͕γ એnj

3. ஼ᣀUPS 90ऎ

4. ໎ҮUPSஉЙ఺಄˖


К᭦γએ ᒬҮႂԌុᓫҩᑞԺᮔ᫸ႂԌʽᬝḞકઇํ๘nj EMI ໙จ٧γએ᠆ᣑક҃࠸ࢎႂԌ֖ႂԌᅮԪnj ॆࣉႂܾ஌ௐḞᤣԪ٧Փ᠆ᣑΘႂḞᣤѢൣहจፋ̀᠆ᣑ ణܷᑞ᧙ᄉ૆፝ႂຸγએ֖ణܷԺ᭤বnj

ႂຸѫᦠଢए ᣤѢ ଢए

ᰳథ஌ব ႂᑞᣤѢଢएԺ˝ణːᔡనҫ٧Ḟѫึ᠆ᣑ˖൒С᪃᠆ᣑ ଡΘణܷᄉՐ‫ܫ‬ௐᫍγએnj Ժ̯ UPS ґᦉབଢ઩ႂ෈ḞழΦ፤એḞᬋͯ፤એ᮲ᬖnj ࣛЮᎵЌႂ٧ႂ෈಄‫ڙ‬DVD 220 ֖300 ‫ۋ‬Ձ˖ःၸḞᖌ३ ఝ᫁ᄉՐ‫ܫ‬ௐᫍnj ႂ෈ᒬ฽ࢹХԺԢௐࠢ᜿͉ʹᤁᛠ᣾ርᄉႂԌᡧᖿ੊Ꮷܾ ஌ဗ៵nj ຆऎஉႂγએḬ‫ڙ‬᫁ௐᫍͯ᠆ᣑஉႂৰх˖Ḟႂ෈ጻൢႂ Ԍ࠱͗ଡᰳḞ‫ݟ‬ႂ෈҃ᤴ‫׷‬ᄉ੝੽ឲḞᤇಧԺᥗБࠪႂ෈ ᄉ૮ࠎnj

˘ᐎ RS232 ଋԯ

USB ଋԯ

EPO

བγᬖˌ

ᣤѢ ଢए

ࣉႂᣤЙ *&$

ႂពጲᎩጲ ଋԯ

ܲҩᑞব Dialog Vision Dual ጆѴ఺‫ۋ‬ḚDVD 150ǃ220ǃ300ḛԺ ᄯଋஉᎵ‫ڠڙ‬౛ʼ੊Ꮷ19 ࠩ఺಄˖nj ґ᭦ᄉஜߙ௬ᇧ᭦౛ʼԺᣏౚઙѢḞ஼ᣀՐ᤟ः߶ᜈဖܑ ᜵යnj DVD ֖DVRጆѴЮᎵEPO ᣤЙଋԯnj чըҮҩᑞԺ΍Dialog Vision‫ڙ‬௃ࣉႂৰхʽըҮnj

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હ PowerShield3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7Ḟ 2008ḞVistaḞ2003ḞXPḭMac OS XḞLinuxḞNovell ֖ ణึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ USB ੊RS232 ˘ᐎଋԯḚԺᤤḛ ‡ SNMP Ꭹፎଋԯଢമ ‡ LCD ௬ᇧࡕ

2ࣱ᠎᧙ઝγ

ᣤѢଢए IEC 16A

ܰᎵႂ෈ጷ ଢए

USBଋԯ

˘ᐎ RS232 ଋԯ

ᎩӴଢമ

ႂពጲ Ꭹጲ ଋԯ

ᣤѢଢए IEC

ࣉႂᣤЙ *&$

ѫᦠ ଢए

សৰ


‫ۋ‬Ձ ҩည ࡆࠩ(hwd)(mm) ᧗᧙(kg) IEC ࣉႂᣤЙ IEC ࣉႂଢए

఺౵य1U֖Իय/఺౵य Dual 2U‫ۋ‬Ձ ҩည ࡆࠩ(hwd)(mm) ᧗᧙(kg) IEC ࣉႂᣤЙ IEC ࣉႂଢए

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

230 Vac(Ժᤤ200Ḟ208Ḟ220Ḟ240 V)

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 Hz ᒬҮ᤟ः

ᮟညᔴ‫ډ‬

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

230 Vac(Ժᤤ200Ḟ208Ḟ220Ḟ240 V)

ᮟည

50/60 Hz ᒬҮ᤟ः

จ‫ۋ‬

ൣहจ

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ γએ

᣾ᣑ-ᆀᡸ-᣾Ԍ-ͯԌ-ຝऎ-ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ

USB / RS232 ᤯ᝬଋԯଢമ

߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

বᑞ ᤁᛠຝऎ ϱߚຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

٩ᮂ ᮧᓣ

ຆ༥ᓣRAL 7016

B.B.‫ۋ‬Ձ DVD ‫ۋ‬Ձ

ࡆࠩ(mm)


࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

ࡌ۪Ꭹ

ࢹͺቢ

నҫ٧

ႂߔஅᩏ ጆፑ EPOS

Ӭᄰ

PREMIUM PRO ௦ᭆˬ‫ܢ‬Dialog Plus ‫ڙ‬ጲयUPS ᄉ ణளྟఴnjឞֵ̖፫ՋᏥᘼဖܑ‫ځ‬ገḞ௦ᭆˬ‫ܢ‬ဖγ ጆѴֵ̖˧ʶnj PREMIUM PRO ௦‫ڙ‬ጲԤԪ૰UPSḞᑞ˝С᪃నҫ٧Ḟ ឥᮂ֖ITஜߙ‫ူܪ‬ጆፑଡΘణԺ᭤ႂຸγᬩnj ᧪ࠪᤁᛠௐᫍ᫁ᄉ᝹‫ܫ‬ḞPREMIUM PRO ER‫ۋ‬Ձ Ժ ᦠᎵᦠ‫ݒ‬ᄉդЌႂ٧ᄉႂ෈ੰࡘ኷nj ‫ڙ‬᤯ᝬழ᭦Ḟඇ˓PREMIUM PRO థʶ˓ЮᎵᄉࣛLCD ᄉഴ͋᭦౛ḞԺ௬ᇧᣤЙ/ᣤѢႂԌ֖ႂ෈Ќႂ࿃খnjᤣ Ԫ٧᧓ၸКள᝹᝟ḞКॱ‫ူܪ‬٧ଌ҃Ḟ̾යࠃဗణᰳ஌ ည֖ణ͕ᦠᎵnjPREMIUM PRO ᤆథಕэᄉUSB ᤯ᝬଋ ԯḞЮᎵੰࡘଢമ̾Φ‫ܘ‬Ҫ᤟ᦠ٧ḞӨᝫᣀ૰٧ԢᄰС ᤯ᝬӴnj

PREMIUM PRO UPS ஌ည౜ᰳḞФ᝹᝟ை‫ڙ‬ᓫጝᑞຸḞХథ றႂ૊ᨍҩᑞḞ௃᠆ᣑ੊᠆ᣑறधௐḞС᫆UPSḞࠃဗᭅ๖ Ᏹnj PREMIUM PRO Ӊહ700VA, 1000VA, 1500VA, 2200VA ֖ 3000VA ጆѴֵ̖nj

ྱड़ ‡ሶ߿ḞԺ᭤˄ፂ᣾໙ᄉᣤѢႂԌḬ‫ڙ‬ጲԤᣀ૰੾శ VFI ቿՋIEC 62040-3 ḞЮᎵEMI᣾໙٧ ‡ᰳ᣾ᣑᑞҦḞԺ᣹150ḗ ‡ࣉႂু‫ܬ‬ௐḞԺᎃርᒬҮ᧗ը ‡Ժᎃርႂ෈чըҮ ‡ҩည‫ځ‬ஜνൣ UPSᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1

‡ᣤЙႂԌᔴ‫ ࣸډ‬120 - 280Vac Ḟႂ෈ʿஉႂ ‡Ր‫ܫ‬ௐᫍԺ᣹ஜ࠴ௐ ‡΍ၸUPS5PPMTᣃ͇ԺࠃဗК᭦ᦠᎵ


┬Зс░│╘║сндржмсВВр╖Ис╕ЪсТм╥о╓Црйг╥осВВр╖Ир╕╜сЮОс╕Ы ┬Зс░│╘║сндржмUPSс╕Ъ╨Ъре▒тАлсА░▄ктАм┘зрмМ╥Гс╕Ы ┬ЗракргЙсВВреХ╓╜═пс╕Ър╡грд╣╒нроЕс╕Ы ┬Зсгд╨ЩргЫ╬│смЦ╦М╬│ркПс╕Ю╘║тАл═о▄мтАм╟М

рпмсЗзснжр▒Ы

╨ОсдИсДЙсдпсЭм╥йсСЮ ┬Зс░│сМЮ▄▓рг░╘╗сдпсЭмс╕ЮсдЯсБ╕╠ЕрйЭр░ерн▒═║сМЖсНС╓ЦсОйсНОсАЦ▄Сс╕м ╙Йрк╣PowerShield3сДврмМ/╨бр░║сгГ═Зс╕ЮсдЯсБ╕╠Е:LQGRZV  9LVWD;30DF26;/LQX[6XQ6RODULV 90ZDUH(6;рн▒═║сМЖсНС╓Ц╨д╠┤8QL[рн▒═║сМЖсНС╟М ┬З р▓Хсжа8367RROVсжасО╡╓Ц╦Уржм╙РсгГ═З ┬З56╦ШсЫармЛ╘п╓Ц╨ПсВВсмесИОрмЛсЭО┘з ┬ЗUSBрмЛ╘п ┬ЗсдпсЭм╙┤рмвр┤о

2рг▒саОсзЩркЭ╬│

USBрмЛ╘п

сдпсЭмрмвр┤о

╦ШсЫасдпсЭм сВВр╖И рй░рбШр▓Д рмЛ╘п сгд╤вр╜Ц╬│ркП

сгд╤в рмврдП сгд╨Щр╜Ц╬│ркП сгд╨ЩраЪрап рмврдП

сЮЯрз░


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬Ḛʿ᝟ႂ෈ḛ

᠆ᣑ7BDḮ7JOḮ7BD᠆ᣑ7BDḮ7JOḮ7BD

ణܷႂԌ ᮨ߿ᮟည ᮟညᔴ‫ډ‬ ҩည‫ځ‬ገ ႂึܾᄽ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟညᔴ‫ډ‬

ԺᤤᮟညḚ±0.Hzᒯ±5 Hzḛ

ᣤѢ ጲব᠆ᣑ᭣ጲব ᠆ᣑʽႂԌ႙Ԫ ᮟည

Ժᤤ50 Hz੊60 Hz੊ᒬ᤟ः

᭡খԪӐᔴ‫ډ‬ ҮখԪӐᔴ‫ډ‬ จ्

ൣहจ

ႂึࢎϘ ‫ڙ‬ጲഴयဖγഴय ֖ఄᑞഴय஌ည

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

Ќႂௐᫍ

᣾ᣑௐᫍ 2ѫ᧾

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ(mm) Ӊᜈࡆࠩ(mm) ᣾Ԍγએ γએዜѾ

᣾ึ- ᆀᡸ- ᣾Ԍ- ͯԌ- றᡸ- ႂ෈౜ऎͯԌ

᤯ᝬ

USB / DB9 RS232 ଋԯ / ᤯ᝬଢമ

ಕэ

߶КḬEN 62040-1֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽

᤟ࠁຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ᳫᓣ

٩ᮂ

1ዚ‫ ܪ‬Ḯ40 dBA

ಕᦠ

ႂຸጲḞ˘ᐎႂ፵ḞUSB ႂ፵Ḟ ߶К੣бḞঋᤳըҮ ḞCD-ROMᣃ͇


ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ ҩည

ࡆࠩ(mm)


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ࢹˉ 1-$T

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

Ӭᄰ

PREMIUM DUAL ࡚Premium Pro ԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శጆѴ UPS ᄉᰳጞྟఴnjPREMIUM DUAL Ժ˝С᪃᠆ᣑ‫ݟ‬న ҫ٧ḞߚϱጆፑḞႂពᜈᎵḞӝႤጆፑ֖ࢹˉःၸଡΘ ႂҦγᬩnj ឞ UPS ௦ѧྞనҫ٧ᄉణူਆᤤસḞᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ 1njథ‫܈‬यUPS ੊࠱Фᜈ‫఺ڙ‬౵ЮḞᰳऎ̨˝2Unj 1. ሧҮഴ઱ႂᡸଌ҃᭦౛

2. ஼ᣀଌ҃᭦౛ࣲଢЙФͮᎵ

PREMIUM DUAL ᧓ၸဗ̼Ӑ᝹᝟ḞԺᤤୱͺഴयḞ̼ ᛪᭆˬ‫ ܢ‬UPS ᆐԦ‫ڃ‬᫲ᄉణள੾శnjФ‫ڙ‬ጲᤁᛠ஌ညᰳ ᣹92%nj

3. ࠱UPS஼ᣀ90º

4. Վஂ౵ᄰଋ


ࠪ᜵යௐᫍ᫁ᄉ᧗᜵᠆ᣑḞPremium DualԺଡΘੰࡘ ႂ෈ഴ‫( ڰ‬ER‫)ۋ‬njੰࡘႂ෈ഴ‫ڰ‬ЮᎵႂ෈Ќႂ٧Ḟ Ժ ໗ᡛ᜵යᄉЌႂௐᫍnj Premium Dual UPS ̕ӉહᒬҮறႂҩᑞḞ‫ڙ‬෤థ᠆ᣑ ᄉৰхС᫆UPSḞ௦Rielloᓫᑞֵ̖˧ʶnj

ᰳবႂԺ᭤෈

߶ᜈኤΦ

‡ԺᤤᣤѢႂԌḬ220-230-240Vac ‡ࣉႂু‫ܬ‬ḞᒬҮ᧗ըḞԺ᤯᣾UPS ᎃርᣃ͇᝹߿ ‡ஷᡸ‫ܫ‬ၸḬUPSС఺ௐḞᒬҮѬ૰ҁஷᡸࢹͺഴयḞࣲ ፘ፝˝ႂ෈Ќႂnj ‡ቆᣑᒬҮС఺ҩᑞ ‡ႂ෈ͯႂ᧙ᮔ᝜ ‡ढᤌध఺ ‡Кॱଌ҃nj ‡ᒬҮஷᡸḞʿᫍறΘႂ ‡ഴ઱᭦౛֖LCD௬ᇧ࿃খḞ฽᧙֖ઐ᝜ҩᑞ ‡836Ժ᤯᣾ႂᑧᤈᛠӣጞ ‡ᣤЙγએḞӉહབ‫ͮܬ‬धСḚᰳ᣹1500VAḛ ‡‫ٿ‬ᯟγએ ‡੣ҮஷᡸधС

‡ ‫܈‬य੊఺౵यUPSḬPREMIUM DUALଡΘ‫܈‬य੊19” ఺౵यUPSḞ௬ᇧ᭦౛Ժ஼ᣀ90ऎḞ̾Φ̅߶ᜈnj ‡ ͯ٩ᮂᤁͺḚ<40dBAḛḬPWMஜߙଌ҃ᰳᮟᤣԪ٧ Ժ΍UPS߶ᜈ‫ʹ͉ڙ‬ဖܑʽnj ‡ ᰳຝࢹͺḬUPSЊ͇Ժ੽ԩᰳ᣹40ąᄉᰳຝḞ‫ځ‬൤Ḟ ࣡ຝဖܑʽᤁᛠḞʿԩ͉ʹॕֽnj ‡ ጊপ‫ူܪ‬Ḭ᤯᣾ᎃርḞPremium DualᣤѢଢएԺ‫ࣉڙ‬ ႂܾ஌ௐறध᭣С᪃᠆ᣑnj

ክူ੆ఴᬋͯ Premium Dual Ժ᤯᣾ᣃ͇ᥐଌ᝹Ꮅ੊᤯᣾௬ᇧ᭦౛੣ Ү᝹ᎵʶጆѴᓫᑞᤁᛠഴयḬ ‡ ‫ڙ‬ጲयḬణܷҩညγએḞᰳᣤѢႂԌจ्᠎᧙ ‡ ፂ฿ഴयḬ஌ညᰳ᣹98ḗḞࣲଡΘ‫ڙ‬ጲ̈Үγએ ‡ ఄᑞഴयḬUPSᒬҮᤤસୱͺഴय – Ι૵ࣉႂԺ᭤ ব֖ࣉႂ᠎᧙ᤤસ‫ڙ‬ጲय੊ፂ฿ഴयnj ‡ Ր‫ܫ‬यĮ̰ࣉႂܾ஌ௐࢹͺ ‡ ԪᮟഴयḬ̯50ҁ60Hz੊60ᒯ50Hznj

‡ᒬҮ֖੣Үႂ෈฽ណ ‡µབଢ઩’֖ၸਖ਼Ժఝ૰ႂ෈ ‡ႂ෈ੰࡘӉԺ௃ᬌ҃ढ᫁ႂ෈ᤁᛠௐᫍ

Ф̴ྱব

2ࣱ᠎᧙ઝγ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ Premium DualЩࠓ੝థ᤯ᝬጆፑ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉહ PowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7,2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Sun Solaris, VMware ESX ୱͺጆፑ֖Ф̴ Unix ୱͺጆፑnj ‡ ಕᦠUPS5PPMTᦠᎵ֖˓বӐᣃ͇ ‡ RS232 ˘ᛠଋԯ֖Џႂᬥሎଋᝎ٧ ‡ USBଋԯ ‡ ᤯ᝬӴଢമḞ‫ݟ‬Modbus/JbusḞTCP/IPӨᝫᄉSNMP᤯ᝬ Ӵ֖ፘႂ٧ଋԯ౛

ᣤЙଢԯ

ᣤЙབγએ

ጊপधС᝹‫ܫ‬ ႂ෈ ੰࡘ಄ ଋԯ

ᣤѢଢए

ᣤЙ ଢए

ᰳ᠎᧙ᣤѢႂԌ ‡ Ԁ΍௦᭣ጲবIT᠆ᣑḞࢎϘ‫ځ‬ገᰳ᣹3:1 ‡ ‫ुܘ‬ஷᡸઇᆀᡸႂึᑞҦ ‡ ᰳ᣾ᣑᑞҦḬᤣԪ٧ഴय˝150ḗḚԀ΍෤థࣉႂḛnj ‡ ፂ᣾໙จḞሶ߿ḞԺ᭤Ḛ‫ڙ‬ጲԤᣀ૰੾శVFIḞቿՋ EN62040-2ḞC1ዜḛḞ໙จ٧Ժં࣯҃੷nj ‡ ᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜνൣḬUPSᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1Ḟൣहจᣤ Йႂึnj

ႂ෈ᄣ

RS232 ˘ᛠ

USB ଋԯ

សৰ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬Ḛʿ᝟ႂ෈ḛ

᠆ᣑ 50% 140 Vac<Vin<276 Vac ᠆ᣑ 100%:184 Vac<Vin<276 Va

ణܷႂԌ ᮨ߿ᮟည ᮟညᔴ‫ډ‬ ҩည‫ځ‬ገ ႂึܾᄽ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟညᔴ‫ډ‬

ᣤѢ ጲব᠆ᣑ᭣ጲব ᠆ᣑʽႂԌ႙Ԫ ᮟည

Ժᤤ50 Hz੊60 Hz੊ᒬ᤟ः

᭡খԪӐᔴ‫ډ‬ ҮখԪӐᔴ‫ډ‬ จ्

”PVЮ ൣहจ

ႂึࢎϘ ‫ڙ‬ጲഴयဖγഴय ֖ఄᑞഴय஌ည

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

Ќႂௐᫍ

᣾ᣑௐᫍ 100%Ḯ᠆ᣑḮ110%

1ѫ᧾

110%Ḯ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑḰ150%

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ KZG PP

Ӊᜈࡆࠩ KZG PP

᣾Ԍγએ γએዜѾ

᣾ึ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - றᡸ - ႂ෈౜ऎͯԌ

᤯ᝬ

USB / DB9 RS232 ଋԯ / ᤯ᝬଢമ

ಕэ

߶КḬEN 62040-1 ֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽

ᣤѢଢܿ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ᳫᓣ

٩ᮂ

1ዚ‫ ܪ‬Ḯ40 dBA

ಕᦠ

ႂຸጲḞ˘ᐎႂ፵ḞUSB ႂ፵Ḟ ߶К੣бḞঋᤳըҮ ḞCD-ROMᣃ͇

ᬃซḬឯᐎጆᆷᝢ௦ՠథ᠍


сВВр╖Ир▓ДтАл█ЛтАм╒Б ╥йсАК

рбЖрай(mm)

сдд═З р░║р▒╡р▓ДсдпсБ╕▀╢сЬИрансв╜ Multipass 16 р╢ТсЛЪ/╨Ьром 2Ux 438 ├Ч 360 - р░║р▒╡рдпр╛Яр░┤с╕ЮсзЧ6.8


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

Ӭᄰʻᄰ֖ʻᄰӬᄰ

ಕᦠ

1. ૊Ͱેᨈ΍᭦౛ґϙ

2. ஼ᣀ᭦౛ࣲՓՐ੭ጊ

3. ࠱UPS஼ᣀ90º

4. ໎Ү UPS உЙ఺಄˖


߶ᜈኤΦ ‡ UPSԺ̾߶ᜈ‫ڠڙ‬౛ʼ੊Ꮷ19ᔭࠩ఺಄˖njԵᭉ࠱௬ᇧ ᭦౛ડѢв஼ᣀҁ᤟ՋͮᎵԀԺ(΍ၸᬣ఺ᨄӒ) ‡ ͯ٩ᮂ(Ḯ40dBA)Ḟ३ᄝ̅ஜߙӐPWMଌ҃ᄉ᤯᮲ጆ ፑḞ᤯᮲᧙಩૵᠆ᣑ֖ຝऎុஞnjःၸᰳᮟᤣԪ٧(Ḱ 20 kHzḞᰳ̅ե᜿ᔴ‫)ډ‬ ‡ Ժᤤᄉ፤νஷᡸ(DLD 5-6-8-10 kVA)Ժ̾‫ڙ‬ʿᫍற᠆ᣑ Θႂᄉৰхʽᤈᛠ೜ν ‡ ຝऎᰳ᣹40ąௐḞ̮Ժᆷγ᝹‫ܫ‬বᑞ ‡ ԤIECᣤѢଢܿᦠ‫ܫ‬བγએ(DLD 5-6-8-10 kVA) ‡ ᑞ᧙ѫᦠᣤѢଢए(2×10A IEC)(DLD 5-6-8-10 kVA)

Ժᤤᄉୱͺഴय ‡ ‫ڙ‬ጲഴय ‡ ፂ฿ഴयḬ஌ညԺӣᰳᒯ98%Ḟᤁၸ‫ڙ‬ጲ̈ҮVI੾శΘ ႂፋ᭣С᪃᠆ᣑḞ ‡ ఄᑞഴयḬ಩૵ࣉႂ᠎᧙ḞUPSԺᒬҮᤤસᤁᛠഴय (‫ڙ‬ጲഴय੊ፂ฿ഴय) ‡ ःপഴयḬUPSԺ᝹߿˝̨‫ܾڙ‬Ԝࣉႂௐࢹͺ(Ե᤟ၸ ̅ःপഴय) ‡ Ԫᮟഴय(50 ੊60 Hz)

‡ ႂ෈བఝ૰ ‡ ˃ၸᄉഴ‫ڰ‬ႂ෈಄Ժੰࡘ‫ܫ‬ၸௐᫍ ‡ γ૆ௐᫍढ᫁nj‫ࣉڙ‬ႂறႂ40msNjจҮᔴ‫ډ‬ 84-276VacௐḞ௃ᮋႂ෈Θႂ

Ф̴ྱব ‡ ᣤѢႂԌḬ220-230-240Vac ‡ ࣉႂু‫ܬ‬ḞᒬҮ᧗ըḞԺ᤯᣾UPS ᎃርᣃ͇᝹߿ ‡ ஷᡸՐ‫ܫ‬ḬॆUPSС఺ௐḞᒬҮᣀ૰ஷᡸࢹͺഴयḞࣲ γ᝼ႂ෈Ќႂ ‡ ቆᣑᒬҮС఺ҩᑞ ‡ உႂ߸උᮔઐ᝜ ‡ ढᤌध఺ ‡ Кஜߙଌ҃ ‡ ᒬҮஷᡸʿᫍறΘႂ ‡ ΍ၸIMS(ᬥሎ᧚࡚ѫࡎ)ഴ‫ڰ‬ ‡ ಕэᐿЏ௬ᇧࡕḬ࿃খNjᄢ฽ϘԢઐ᝜ζো ‡ Ժஜߙӣጞ(᫄ߚ) ‡ ᣤЙγએ˝Ժ‫ͮܬ‬བஏधС ‡ ‫ٿ‬ᯟγએḬ᫸ൢႂึ‫ٿ‬ᯟҁࣉႂ ‡ ੣ҮѬ૰ஷᡸ

ᆷγᣤѢ᠎᧙ ‡ Ԁ΍௦Ц‫ۋ‬ᄉIT᠆ᣑ႙ԪḞࢎϘ‫ځ‬ஜᰳ᣹3Ḭ1˶ᑞ γ᝼ᰳ᠎᧙ႂԌ ‡ ‫ुܘ‬ஷᡸᆀᡸႂึҩᑞ ‡ ‫ܘ‬Ҫ᣾ᣑবᑞḬࣉႂܾ᠋ௐ᣾ᣑԺ᣹ҁ150% ‡ Ժ᭤ᄉNjሶ߿ᄉNjፂ᣾໙จ֖ុᓫᄉൣहจᣤѢ(Ԥ Ԫ૰‫ڙ‬ጲ੾శVFIḞቿՋIEC 62040-3)ḞХథ੷Үં ҃໙จ٧ ‡ UPSࠪ᠆ᣑᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1ḞൣहจᣤЙႂึ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬ ӉહPowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Novell ֖ ణ ึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ UPS ˝ԀଢԀၸ˓̠ႂᑧᄉᤋଋଡΘ᤯ᝬႂ፵ ‡ USB ଋԯ ‡ RS232 ˘ᛠଋԯ ‡ ଋԯമ

Ўᤈႂ෈ክူጆፑ 2ࣱ᠎᧙ઝγ

‡ ᒬҮ֖੣Үႂ෈฽ណ ‡ ͯጮจႂึЌႂ(LRCD)Ժढ᫁ႂ෈࠮֐

USBଋԯ ˘ᛠଋԯ

SNMPᎩፎ᤟ᦠ٧ ଋԯӴଢമ੊ᮨܰ ᄉRS232ଋԯ ᣤЙབγએ‫ͮܬ‬ ᣤЙࠚ࠯ଢए

ᣤѢࠚ࠯ଢए

ႂ෈ ੰࡘ಄ ଋԯ

ᣤЙႂ፵ଋԯ ᣤѢႂ፵ଋԯ

សৰ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ 100%᠆ᣑ-164 Vac / 50%᠆ᣑ-84 Vac

ణ࠴ႂԌ ᮨ߿ᮟည ҩည‫ځ‬ገ ႂึ႙Ԫ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬

180-264 Vac (Ժᤤፂ฿ഴ‫֖ۋ‬Smart Activeഴय)

ᮟညᔴ‫ډ‬

Ժᤤᮟည±5% (ၸਖ਼Ժ᝹Ꮅ)

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

220-234-240 Vac Ժᤤ

ႂึ႙Ԫ

Ḯ3% ጲব᠆ᣑ / Ḯ6% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည

50/60 Hz Ժᤤ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ൣहจ

จ् ࢎϘ

ႂ෈ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

᣾ᣑᑞҦ 100%Ḯ᠆ᣑḮ110% 110%Ḯ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑḰ150%

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm)

455×175×520Իय 175(4U)×483×520఺౵य

455×175×660Իय 175(4U)×483×660఺౵य

‫ڙ‬ጲ஌ည

ᰳ᣹98%

γએ

᣾ᣑ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - ຝऎ - ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ ߶Кၶ̖ಕэ

2×455×175×660Իय 2×175(4U)×483×660఺౵य

USB/RS232 + ᤯ᝬଋԯଢമ ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

ᮧᓣ ٩ᮂ ᬃ͇ଡΘ

ຆ༥ᓣ 1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ40 dBA

1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ45 dBA

2 × 10A ႂ፵; 1 × IEC-16A plug; ᣃ͇ḭ˘ᐎႂ፵; ᨄӒḭࢹХ

2಩࠭ጲ;ጻቪ᭦౛ᤋଋጲ; ᣃ͇; ˘ᐎႂ፵; ᨄӒḭࢹХ

ᤤ͇ ੰࡘՐ‫ܫ‬ௐᫍ

௦ ЮᎵЌႂ٧Ժᤤ

఺಄ͨ᎕੹੣


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ణ࠴ႂԌ(PH+N)

400 Vac ʻᄰ + N 100%᠆ᣑ164 Vac / 50%᠆ᣑ84 Vac

ᮨ߿ᮟည ҩည‫ځ‬ገ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬

180-264 Vac (Ժᤤፂ฿ഴ‫֖ۋ‬Smart Activeഴय)

ᮟညᔴ‫ډ‬

Ժᤤᮟည±5% (ၸਖ਼Ժ᝹Ꮅ)

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

220-234-240 Vac Ժᤤ

ႂึ႙Ԫ

Ḯ3% ጲব᠆ᣑ / Ḯ6% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည

50/60 Hz Ժᤤ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ จ्

ൣहจ

ࢎϘ

ႂ෈ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

᣾ᣑᑞҦ 100%Ḯ᠆ᣑḮ110% 110%Ḯ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑḰ150%

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm)

2×455×175×660Իय2×175(4U)×483×660఺౵य

ఄᑞഴयʽ஌ည

ᰳ᣹98%

γએ

᣾ᣑ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - ຝऎ - ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ

USB/RS232 + ᤯ᝬଋԯଢമ

߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ ٩ᮂ ᬃ͇ଡΘ

B.B.‫ۋ‬Ձ DLD ‫ۋ‬Ձ

ࡆࠩ(mm)

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016 1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ45 dBA 2಩ႂ፵ḭጻቪ᭦౛ᤋଋጲḭᣃ͇ḭ˘ᐎႂ፵ḭ‫܇‬஧ᨄӒḭࢹХ


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ӬᄰӬᄰ

ӬᄰӬᄰ֖ʻᄰӬᄰ

Power Dialog3ᑞ˝С᪃ஏਕ᠆ᣑ‫ݟ‬ḬӝႤႂචᜈᎵኍḞ ଡΘణူਆణԺ᭤ᄉႂຸγᬩnj Power Dialog3ጆѴӉહḬ5kVA-6kVAӬᄰ/ӬᄰḞ6.5kVA -8kVA-10kVAӬᄰ/ Ӭᄰ֖ʻᄰ/ Ӭᄰ‫ۋ‬ՁḞࣲ˄΍ၸԤ Ԫ૰‫ڙ‬ጲ੾శ VFI njᤣԪ٧Փ᠆ᣑଡΘ໙จᄉNjሶ߿ ᄉNjፂ᣾ុᓫᄉᤋ፝ൣहจnj

ᣤЙ֖ᣤѢ໙จ٧౜ܷ‫ڠ‬ଡᰳ˿᠆ᣑઇࣉႂ࣯੷֖᫸ ႂᑞҦnj њύЎᤈ੾శḞ͕ᡔবᑞ Ժᤤᄉፂ฿ഴय֖ఄᑞഴय

̾Ԣᒬងறҩᑞ ಕэLCD௬ᇧNjRS232֖USBଋԯNj Power Dialog3 ᣃ͇NjEPO ᣤЙᤋଋNjᎩፎଋԯമ , Power Dialog3 ੆˝ॆ̬ࣉ‫˧ॆڣ‬௃ਚᄉణ·UPS˧ʶnj


ᐿ᭦ܰ᜹

߶ᜈኤΦ ‡ ԀԺӬᄰᣤЙ˶ԺʻᄰᣤЙ ‡ ᣤѢጻቪ᭦౛+2˓IECଢएΘႂఴ‫ڠ‬᝹‫(ܫ‬ႂᑧḞ Modemsኍ) ‡ Φ̅ሧҮḚࢥЙयᑭᣂḛ

ᰳႂ෈Ժ᭤ব ‡ ‡ ‡ ‡

ᒬҮ֖੣Үႂ෈฽ណ ͯጮҮႂึЌႂጆፑḚLRCDḛԺढ᫁ႂ෈࠮֐ ˃ၸᄉഴ‫ڰ‬ႂ෈಄Ժੰࡘ‫ܫ‬ၸௐᫍ γ૆ௐᫍढ᫁nj‫ࣉڙ‬ႂறႂ40msNjจҮᔴ‫ډ‬84V-276V ௐḞ௃ᮋႂ෈Θႂ

ࠪࣉႂͯуѣ ‡ Ӭᄰ/ӬᄰጆѴᄉൣहจᣤЙԺᆷγࠪࣉႂᣖͯᄉуѣ

Ф̴ྱड़ ‡ Ժ᭤Njሶ߿˄ፂ᣾໙จᄉႂึ(ԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శVFIḞቿ ՋEN62040-3ಕэḞХథઇဖܑ࣯੷໙จ٧ḛҮં҃໙ จ٧nj ‡ ᰳපࣰᒬងҩᑞḬ࿃খḞ฽᧙֖ઐ᝜ζোᦏԺ‫ڙ‬LCDʼ ௬ᇧ ‡ ͯ٩ᮂ <40dBA Ḭ३ᄝ̅PWMஜߙଌ҃᤯᮲֖ᰳᮟᤣ Ԫ٧(>20kHz, ᰳ̅ե᜿ᔴ‫)ډ‬Ḟ᤟Ջ߶ᜈ‫ڠʹ͉ڙ‬ழ ‡ ࣉႂু‫ܬ‬ௐᒬҮ᧗ըḞԺၿᣃ͇ᎃር᝹߿੊‫ڙ‬ஜߙ᭦౛ ௬ᇧʼᤤ߿nj ‡ ःপഴयḬUPSԺ᝹߿˝̨‫ܾڙ‬ԜࣉႂௐࢹͺḚԺၸ̅ ጊপཱ௙ḛ ‡ ಕэ‫ٿ‬ᯟγએḬᥗБႂึ‫ٿ‬ᯟҁࣉႂ ‡ ஜߙఝளUPSḚ᫄ߚḛ

ᰳԺ᭤ব ‡ Кॱ‫ူܪ‬٧ଌ҃ ‡ ʿᫍற᭡খ֖፤νஷᡸ ‡ ͕ᡔবᑞԺᆷγᰳ᣹40°CᄉᤁᛠຝऎḚ૊ᰳຝᤁᛠಕ э᝹Ꮅᄉᭅ͇Ḟђ࠵˿࣡ຝʽຝऎࠪФᤴ੆ᄉॕֽḛ

Ժᤤᄉୱͺഴय ୱͺഴयԺၿᣃ͇ᎃር᝹߿੊‫ڙ‬ஜߙ᭦౛௬ᇧʼ੣Үᤤ߿nj ‡ ‫ڙ‬ጲഴय ‡ ፂ฿ഴयḬ஌ညԺӣᰳᒯ98%Ḟᤁၸ‫ڙ‬ጲ̈ҮVI੾శ Θႂፋ᭣С᪃᠆ᣑḞ ‡ ఄᑞഴयḬ಩૵ࣉႂ᠎᧙ḞUPSԺᒬҮᤤસᤁᛠഴय Ḛ‫ڙ‬ጲഴय੊ፂ฿ഴयḛ ‡ ःপഴयḬUPSԺ᝹߿˝̨‫ܾڙ‬ԜࣉႂௐࢹͺḚԵ᤟ ၸ̅ःপഴयḛ ‡ ԪᮟഴयḚ50 ੊60Hzḛ

ᰳ᠎᧙ᣤѢႂԌ ᤟ՋՉሗ᠆ᣑḞ‫ݟ‬IT᠆ᣑḞࢎϘ‫ځ‬ஜԺᰳ᣹3ı1 ᰳஷᡸᆀᡸႂึᑞҦ ᰳ᣾ᣑবᑞ;Ԁ΍ࣉႂ˖றḞ᣾ᣑԺ᣹ҁ150% Ժ᭤Njሶ߿˄ፂ᣾໙ᄉႂԌḚԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శVFIḞቿ ՋEN62040-3ಕэḞХథઇܷච࣯੷໙จ٧ḛ ‡ ൣहจᣤЙḞUPSᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1 ‡ ‡ ‡ ‡

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ Щࠓᭆˬ‫ܢ‬TeleNetGuard ᤉርஂ૆ጆፑ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હPowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Novell ֖ ణึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ RS232 ˘ᛠଋԯ ‡ ԀଢԀၸ᤯ᝬႂ፵ ‡ ᤯ᝬଋԯӴଢമ ௬ᇧ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ణ࠴ႂԌ ႂ෈ʿஉႂ

220-230-240 Vac Ӭᄰ

220-230-240 Vac Ӭᄰ੊380-400-415 Vac ʻᄰ ˖ጲ 100%᠆ᣑ170 Vac / 50%᠆ᣑ140 Vac

ᮨ߿ᮟည

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬

180-264 Vac (Ժᤤፂ฿ഴ‫֖ۋ‬Smart Activeഴय)

ᮟညᔴ‫ډ‬

੝ᤤᮟည±5 Hz

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

220-234-240 Vac

ႂԌ႙Ԫ

Ḯ3% ጲব᠆ᣑ / Ḯ6% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည

50/60 Hz Ժᤤ੊ᒬҮ᤟ः

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ จ्

”Ժ‫ڙ‬20msЮ ൣहจ

ࢎϘ

ႂ෈ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

᣾ᣑᑞҦ 100%Ḯ᠆ᣑḮ125% 110%ĸ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑĹ150%

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ఄᑞഴयʽ஌ည

ᰳ᣹98%

γએ

᣾ᣑ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - ຝऎ - ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ

USB/RS232 + ᤉርଌ҃ଋԯ+ ᤯ᝬଋԯଢമ

߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

ᮧᓣ

ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ

1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ45 dBA

ᤤ͇ ੰࡘՐ‫ܫ‬ௐᫍ ᬥሎԪԌ٧ᄣߔ(hwd)mm/kg Ժ಩૵ࠆਖ਼᜵ය᝹Ꮅֵ̖ྱব

థ థ௃ႂ෈Ќႂ٧


B.B.‫ۋ‬Ձ

धС

᤯ᝬଋԯ ጊপС఺

˘ᛠ᤯ᝬଋԯ *&$ଢԯ

ᣤЙधС

64#ଋԯ

፤એஷᡸ ᣤѢधС

ႂ෈γᬖˌ‫߿ڌ‬٧

សৰ

ࡆࠩ(mm) h × w × d


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

Ӭᄰ

ʻᄰ

MULTI PLUS᤟Ջγએ᧗᜵ᄉḞᭉ᜵ᰳ᠎᧙ႂຸᄉζো֖ ᤯ᝬᎩፎ᝹‫ܫ‬nj MULTI PLUSጆѴӉહ10-12-15-20kVAʻᄰ֖ӬᄰᣤЙ ӬᄰᣤѢ఺‫ۋ‬Ḟ10-12-15-20-30-40kVA੠L7"ʻ ᄰᣤЙᣤѢ఺‫ۋ‬nj΍ၸԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శḞቿՋ VEI-SS-111ᝢ᝼ḞIEC EN 62040-3ಕэnj

MULTI PLUSᄉ᝹᝟֖ၶ̖ͳဗ˿ဗ̼ᰳ੾శԦࡘපࣰḞ ˝ːᔡᄉၸਖ਼ଡΘ˿ణ߶КᄉγએḞՎௐࠪࣉႂуѣ࠴Ḟ ࣲ˄ᰳ஌ညᤁᛠnj‫ڙ‬᝹᝟ူএʼḞ᧓ၸʻᄰᣤЙ֖Ӭᄰᣤ Й߸КЩࠓḞ‫ڙ‬ΘႂጆፑˀUPSᤋଋௐࡂ౜˝༦าḞழΦ ΍ၸnj


ࠪႂຸуѣ࠴ ‫ࣉڙ‬ႂΘႂࠓ᧙థᬌḞԦႂ఺ଡΘႂຸ੊᠆ᣑ̖ၶܷ᧙ះจ ᄉࢹͺဖܑʽḞЎᤈᄉMulti Plus UPS΍Ф͕Ҹࡉ௬nj Multi Plusᄽൣࠃဗ˿ࠪΘႂႂຸᄉᭅуѣḚࣉႂ੊Ԧႂ఺ḛ ‡ᣤЙႂึ႙Ԫ࠴̅3% ‡ᣤЙҩည‫ځ‬ገ0.99 ‡ᣃըҮҩᑞγ᝼ஞึ٧‫ڙ‬ըҮௐխЙႂึᄉᤩຑྒྷӣḞђ ࠴уѣnj ‡ढௐըҮҩᑞḞԺ᝹Ꮅࣲ఺ጆፑ˖ᄉՉԻUPSథࣿըҮḞ ᥗБՎௐըҮࣛ౎ᄉуѣnj ‡Multi Plus ̕Ժͺ˝໙จ֖ᄰሧγએᜈᎵḞ᫸ൢ᠆ᣑ̖ၶ ᄉះจ֖௃ҩҩညԥᯟҁႂᎩnj

ᰳ஌ ᤁᛠ஌ညԺᰳ᣹96.5%ḞՎ͛ፑUPS (92%)ᄰඊḞඇࣱԺ ᓫᄴʶӦᄉᑞຸnjᤇʶӫᡔᄉবᑞԺ΍ѹ‫ݼ‬અᠪ੆ఴ‫ڙ‬ʻ ࣱ˧ЮКᦉஅ‫ٿ‬nj஌ညϘၿॳ‫ڍ‬TüV࿗ࠑ฽ណᝢ᝼nj

ࠔคႂԌᔴ‫ډ‬Ḭஞึ٧Ժ̾‫ࠔڙ‬คᄉᣤЙႂԌᔴ‫ډ‬Юథ஌ᤁ ᛠ ᠆ᣑௐᰳ᣹40% ђ࠵ႂ෈உႂḞढ᫁ႂ෈࠮֐nj

ణܷԺ᭤ব֖థ஌ব Љ᝴ʿՎҩࠓ᧙ᄉUPSౝ੆6Իࣲᐎ੊Ꮷn+1жͷnjUPS ࣲᐎጆፑԺ̾‫ڙ‬᤯ᝬႂ፵ʶ‫ܪ‬றधᄉৰхʽ̮ཨʿᫍறᤁ ᛠnjḚ᫆Ջဖᡸḛ

ణͯ๖Ᏹ Ўᤈጷ͇ˀ੾శ΍३Multi Plus Ժᖌ३ᮨܰᄉᰳবᑞ֖థ ஌বnjӳ‫ڠ‬᭦ሤ࠴ ‫ڙ‬ᤇ˓ጆѴ˖ӳ‫ڠ‬᭦ሤణ࠴ᄉ௦Multi Plus 20kVA఺‫ۋ‬Ḟ Ӊહႂ෈‫ڙ‬ЮḞ̨˝0.26ࣰழዚnj ᣤЙᦉѫ௃ᭉᮨܰ‫ܘ‬Ҫ௔᠛Ḟኀ᧗ᄉ໙จ٧ḞԺ̾γ᝼ଋ ᤂ1ᄉҩည‫ځ‬ஜ֖᭣࣡ͯᄉႂึ႙Ԫ ᣤѢҩည‫ځ‬ገ0.9ḞథҩҩညඊФ̴Վዜ௾᤯UPSֵ̖ఝ ଡᰳ15%njᆷγ˿UPSԺ˝ఝܲ᠆ᣑΘႂ

ႂ෈γએጆፑ L7"͛ፑ‫ۋ‬614 ஌ည

ႂ෈ክူጆፑͺ˝614ክူጆፑ˖ʶᮉ۲ఴҩᑞḞФᄫᄉ ௦ణܷርऎγ᝼ႂ෈ጆፑᄉԺၸবnj.VMUJ 1MVTႂ෈γએ ጆፑХథʶጆѴᑞܴᆷγႂ෈ൣ࣡ᤁᛠᄉҩᑞnj ႂᡸ‫ٿ‬уḬ.VMUJ 1MVT ᤟ՋᤋଋՉሗႂ෈ḞӉહᨤᦺБ፤ એႂ෈Ḛ"(.(&-ḛḞधԯᨤᦺႂ෈Ḟ̾Ԣ᪝᪚ႂ෈ ኍnj಩૵ʿՎႂຸዜ‫ۋ‬Ḟ614Ժ᝹ᎵʿՎᄉЌႂழ಴Ḭ ‡ʶጞЌႂႂԌḬ᤟ՋܷܲஜᨤᦺБ፤એႂ෈ ‡̃ጞЌႂႂԌḬቿՋ*6ྱব ‡Ќႂଌ҃ጆፑḞђ࠵ႂᝌ๮ᄉ๖ᏱḞढ᫁VRLAႂ෈࠮֐ ‫ٿ‬ЌႂԌᄉຝऎᛩϩԺᥗБႂ෈᣾Ќ֖໷‫ڙ‬᣾བ᫇ᮤ ႂ෈ᒬ฽Ժࠢ᜿ႂ෈ᤁᛠ˖ᑞ᧙ʽᡧ֖ܾ஌ ႂ෈ຆऎஉႂγએ‫ڙ‬᫁ௐᫍͯ᠆ᣑஉႂৰхʽḞጻൢஉႂḞ ႂԌ࠱͗‫ܘ‬ҪḞ‫ݟ‬ႂ෈҃ᤴ‫׷‬੝੽ឲḞᤇಧԺᥗБࠪႂ ෈᝹‫ܫ‬ᄉ૮ࠎ ႂึᑡҮ‫ٿ‬ЌႂึጮจḚ൴႐ᄉ̓ึႂ੆ѫḛ௦ॕֽႂ෈ ᄉԺ᭤ব֖࠮֐ᄉ᧗᜵‫ځ‬ገ˧ʶnjMulti PlusᦠᎵ˿ᰳ஌ညႂ ෈Ќႂ٧Ḟ੝̖ၶᄉ౜࠴ᄉႂึጮจḞԺ̾ࣞүढ᫁ႂ෈ ࠮֐nj

᠆ᣑ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ MLT 10-20௬ᇧ

Multi Plusᦠ‫्ڎܫ‬௬ᇧḞၸ̊ሗឥᝒଡΘଏஶḞ࿃খḞᤁ ͺ̾Ԣઐ᝜ζো ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હPowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Novell ֖ ణึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ ЩࠓTeleNetGuard ᤉርనҫᄢଌጆፑ ‡ RS232 ੊USB ˘ᐎଋԯ ‡ 3 ˓˝߶ᜈᮨܰᬃ͇ᄉଢԯḞ‫ݟ‬ᎩԯNjᭅଋཁኍ ‡ ᤉርጊপС఺ḚREPOḛԺᤉርଌ҃UPS С఺ ‡ ੣ҮஷᡸᣘүᝎཁᣤЙଋԯ ‡ ܰᦉႂຸՎ൥ᣤЙଋԯ ‡ ˝ᤉርᤋଋଡΘ‫्ڎ‬ഴ઱௬ᇧ٧


ᰳ༦าব ‡ Multi Plusःၸᮖ۪ࣸคḬԺᤤᄉবᑞපࣰ̾Ԣܲ߶ᜈ֖ ᬃ͇ᤤԨழयԺଡΘ༦าܲಧᄉᤤસ ‡ ᤟Ջႂࠓ᠆ᣑḞ‫ݟ‬Ḭbladeనҫ٧Ḟᰳҩည‫ځ‬ஜḚ̯ᡓґ 0.9ҁ໔Ր0.9 ḛ ‡ ܲᤁᛠഴयḬ‫ڙ‬ጲयḞፂ฿यḞఄᑞय֖य़఺य ‡ ᮟညᣀ૰ഴय ‡ ႂҦѫᦠଢएԺ̾ᦠᎵ੆˝ణС᪃᠆ᣑढ᫁Ր‫ܫ‬ௐᫍ੊ Ե‫ࣉڙ‬ႂ஋ᬩௐΘႂ ‡ чըҮԺᆷγ‫ڙ‬௃ࣉႂৰхʽըҮUPS ‡ MLT/MLM Xྟఴ(1320x440x850 HWD)˝ᭉය˖᫁యୱ ͺௐᫍଡΘణ·ழ಴ ‡ Ժᤤᄉੰࡘႂ෈಄ຝऎ͛ਕ٧Ḟథү̅ᛩϩ‫ٿ‬ЌႂԌNj ‡ ᮨܰᄉႂ෈Ќႂ٧Ժ͕Ӑ‫ٿ‬Ќௐᫍ ‡ ԺᤤԤࣉႂᣤЙ ‡ ᬥሎԪԌ٧ḞᣤЙᣤѢႂචᬥሎḞ੊‫ڙ‬Ԥႂ෈ᣤЙᄉৰх Ԫఝ˖ጲᤋ፝nj ‡ Θᤤસᄉܲࠓ᧙֖ࡆࠩႂ෈಄ḞԺᆷγढ᫁Ր‫ܫ‬ௐᫍ

ࠓবᄉ ᡓґᄉ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

ਕবᄉ ໔Րᄉ

ࣲᐎᤋଋԯ ᤯ᝬଋԯଢമ

ᤉርጊপறႂAS400-USB RS232 ଋԯ ᤉርጊপறႂAS400-USB - R S232 ଋԯ

᤯ᝬଋԯଢമ

᤯ᝬଋԯଢമ ѫึଢߗ ႂ෈γᬖˌ

ᤉርଌ҃ ࣯੷ཁζՁ

ࣲᐎᤋଋԯ ˘ᛠ᤯ᝬଋԯ

USBଋԯ ᣤЙधС

ᣤѢधС

ஷᡸγᬖˌ ‫߿ڌ‬٧

፤એஷᡸ

ᣤѢधС ፤એஷᡸ ஷᡸधС

MULTICOM 382 ଋԯ

ᣤЙधС

ѫึଢߗ

សৰ


тАл█ЛтАм╒Б сгд╨Щ сои▀┐сВВ╘М

380-400-415 Vac ╩╗сД░ + ╦ЦсМ▓ / 220-230-240 ╙мсД░

сои▀┐соЯсАК соЯсАКраУсзЩ р╗ЧсаЖсгС╥йсАКтАл┌БтАмроЬ сВВр╕╢сВЩ╘к

ро╖сб╕ сои▀┐сВВ╘М сД░роЬ сВВ╘МсФ┤тАл┌ЙтАм

180 ├╖ 264 V ╘║сдд

сои▀┐соЯсАК

50 / 60 Hz ╘║сдд

соЯсАКсФ┤тАл┌ЙтАм

┬▒5 ╘║сдд

сгд╤в сои▀┐╥йсАК(kVA) р░ероМ╥йсАК(kW) сгд╤в╥йсАКтАл┌БтАмроЬ сД░роЬ сои▀┐сВВ╘М(V)

220-230-240 Vac ╘║сдд

снбржЦсИ╢▀┐рдО ╥оржЦсИ╢▀┐рдО рвО╧Ш(lpeak/lrms) сВВ╘МсВЩ╘к

┬ФсМ▓ржмсаЖсгС┬ФснгсМ▓ржмсаЖсгС

соЯсАК сВВр╖Ир┤┤рдпсоЯсАКсИ╢▀┐рдО сг╛сгС pF 0.8

сВВр╖И сЛЬтАл█ЛтАм

сидсж║сВВр╖И

тАл┘┐тАм╨МрпРслН

сАЦ▄С ╨осО╡сВВр╖ИсзЧсзЩ рбЖрай(hwd)(mm) сдпсЭм

╩╗╦УсдпсЭмрмвр┤о/RS232/USB

сдБсЫар║ЭрдО сД░ракр║▓рдО

рпГ╤ХсНЖ

созсУг

р║Жр╝есУг RAL 7016

┘йсоВ

1сЛЪсФ┤тАл┌ЙтАм╨ос╕Юс╕о52 dBA

╬│ркПсКНсМЮ роМсАК

сЙ┐╒Лр▓Х╤Н

┬ХсНВр╕┐р┤┤рдп р╡Цр╕орлИ╠╜: L V 2006/95/CE═псВВ╘МрлИ╠╜ EMC 2004/108/ECсВВсЗТ╨йраУрлИ╠╜ ▀╢╨Ър▓Х╤Н: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2; IEC 62040-3с╕ЪсВВ╘МсоЯсАКр┐ЧсЙас╕ЫVFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ᣤЙ 380-400-415 Vac ʻᄰ

ᮨ߿ႂԌ ᮨ߿ᮟည ᮟညࠓ᧙ ໗᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜ ႂึ႙Ԫ

ஷᡸ ᮨ߿ႂԌ ᄰஜ ႂԌᔴ‫ډ‬

180 ÷ 264 V Ժᤤ

ᮨ߿ᮟည

50 / 60 Hz Ժᤤ

ᮟညᔴ‫ډ‬

±5 Ժᤤ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᣤѢҩည‫ځ‬ஜ ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ(V)

380-400-415 Vac Ժᤤ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ࢎϘ(lpeak/lrms) ”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ႂԌ႙Ԫ ᮟည ႂ෈ഴयᮟညሶ߿ऎ ᣾ᣑ pF 0.8

ႂ෈ ᨤᦺႂ෈

ዜ‫ۋ‬ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ЮᎵႂ෈᧗᧙ ࡆࠩ(hwd)(mm) ʻ˓᤯ᝬଢമ/RS232/USB

᤯ᝬ ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

௃ѕፆ

ᮧᓣ ٩ᮂ

ຆ༥ᓣ RAL 7016 1ዚ̾ЮḮ52 dBA

1ዚ̾ЮḮ48 dBA

γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည

ቿՋಕэ

ʿ᝟ႂ෈᧗᧙

ᰳ᣹ ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CEͯႂԌૈ̽ EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽ ߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2; IEC 62040-3ḚႂԌᮟည࿗በḛVFI-SS-111

1ዚ̾ЮḮ65 dBA


௬ᇧ

ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ

ҩည

ࡆࠩ(mm)


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ʻᄰʻᄰ

MULTI DIALOGጆѴӉહ60-80 kVAʻᄰ఺‫ۋ‬Ḟ΍ၸԤԪ ૰‫ڙ‬ጲ੾శḚVFIḛnj ᤣԪ٧Փ᠆ᣑଡΘፂ᣾໙จNjሶԌ֖ុᓫᄉൣहจḞᣤЙ ֖ᣤѢ໙จ٧౜ܷ‫ڠ‬ଡᰳ˿᠆ᣑࠪࣉႂ࣯੷֖ํ๘ᄉકઇ ᑞҦḞၴᒯ‫ڙ‬ஷᡸ˶‫ݟ‬൤nj

ణᰳᄉԺ᭤ব֖ࠃ஌ব ‡ Ժࠃဗܲ᣹8Իࣲ఺੊Ꮷၸ̅N+1жͷጆፑḞԀ΍௦ʿՎ ࠓ᧙ᄉUPS఺‫ۋ‬ ႂ෈಄ ‫ۋ‬Ձ

ͯᑞ᧙๖Ᏹ ‡ ‫ڙ‬ጲഴयḬIGBT੾శᄉᤁၸ΍३஌ညᰳ᣹92%ḞФ߱ഴ यఝ᣹ҁ98% ‡ ፂ฿ഴयḬ΍ၸ‫ڙ‬ጲ̈Ү੾శḞ‫ڙ‬౼̎ௐϊၿࣉႂՓ᭣ С᪃᠆ᣑΘႂ ‡ Smart ActiveḬ‫ݟ‬౦ࣉႂᡓѢᔴ‫ډ‬ḞUPS̾‫ڙ‬ጲय᤯᣾ ᤣԪ٧Փ᠆ᣑΘႂnjॆࣉႂু‫ܬ‬ḞUPS‫ڙ‬ᄢ฽ʶൿௐᫍ ՐḞ࠱ᤤસ̈Үഴय

ࡆࠩ


сВВр╖ИсКнсА░сМЖсНС ┬ЗсТм╥осВВр╖Ир╕╜сЮО╥йсСЮ ┬ЗсВВр╖ИтАл┘┐тАм╨Мр║ЭрдОсЫй╧й ┬ЗсТм╥орйКрйг╥осг╜сд│╨МсВВ(реБ╨М ╘║сОГсИнсЭ╣сО╡рпРслН

тАл█ЛтАм╒Б сгд╨Щ сои▀┐сВВ╘М

╨йраУроПриХржмсВВр║╕

сВВ╘МсФ┤тАл┌ЙтАм

рак╠Есеж╠ОраксЯЗр╕Ир╛▒╤╛роПриХсДЙсВВр║╕с╕ЮтАл▌ЯтАм╘жсВВр░║сМ╖рйКсПз╦АUPS сД░сдЛсДЙ═п╥йсАК╘к╘М┘зс╕ЮсмМ╥ГсЯЗр╕ИтАл┘┐тАмр╝Ю╨ЩргЙсВВрпжребре╕сЬ╡сДЙ╟М 08/7, ',$/2* $)сМЖ╤┤сжасО╡р░ер║╕р╗Щр╕И┘зс╕Юрг▓сдБсБ╕роЬ▀Щ╬╢ ╒БтАл' сА░▄ктАм63  рмМ╥Гс░│соЯсДЙ,*%7рй╛р░╢╟Мр╗Щр╕И┘з╘║╤Тра╡UPS сгд╨Щ╦Ц╠ЦсБ╢сДЙсЯЗр╕Ис╕Юсл╕р╡врак╩╝р║гсжасО╡сДЙ╘жсВВр░║╓Ц╘к╘М┘з╠Ц сБ╢ргпрй╖

соЯсАКсФ┤тАл┌ЙтАм

┬З╨ОсдИсДЙрй╛р░╢

сД░роЬ

0XOWL 'LDORJ $)сМЖсНС╤Тра╡сД░сМ▓╓Ц╦ЦсМ▓╦ЦсВВр╕╢сДЙсЯЗр╕ИсВЩ ╘к╟МроЬ▀Щ╬╢╒БтАлсА░▄ктАм┘з '63 ╓ЦтАЬсВВр╕╢р┤┤рдптАЭ╩┐ро▒тАл┌атАмсДврмМсгд ╨ЩсВВр╕╢р▒ОсНдркП▀╕сО╛сДЙр╡грд╣р╕Исгд╨Щс╕Ю╬НсЯЗр╕ИсВЩ╘кс╕о4%╟М

┬Зр░г▄╖роМсАК 0XOWL'LDORJ$)сМЖсНСсБ┤сТптАл┌ЩтАмсгПсгСрпР╦╢╬│рлЖсЕЛ═псгд╨ЩсЯЗр╕И сВЩ╘кс╕Юрг▓╦ДроЮр░║роМсАК╩┐╘й╘жсВВр░║соЯсАК╘к╙РрйКсПзсМ▓сН╡сл╜ ркЗсДЙреХ╓╜╟М

┬З╤Тра╡╦ЦсМ▓сВВр╕╢ 0XOWL 'LDORJ $)сМЖсНСсмЛ═псгд╨Щ╦ЦсМ▓сВВр╕╢сг╣3.5╧Ес╕Ю╘║╠╛ сеЧ╨Ссгд╨Щ╬│ркПрдз╨б╓ЦсВВсН╡сМ▓реЮсг╛▄╖╟М

┬Зр░гс░│╘║сндржм 0XOWL'LDORJ$)сМЖсНСрпжсНПрак╘║снд▀╢╨ЪсДЙс╕Ю╘А╬НUPSсДЙсЯЗ р╕Ир╗Щр╕И┘з▄╛роМ╦╢╩┐═ЧреХ╓╜роЮр░║сДЙржмсСЮ╟М

┬З╙лсбФсДЙржмсСЮ

9DF╩╗сД░1

╥йсАКтАл┌БтАмроЬ сВВр╕╢сВЩ╘к

ро╖сб╕ сои▀┐сВВ╘М

╨ЙсЭ┤сВВ╘МсФ┤тАл┌ЙтАм

┬У ╘║сдд┬У╥Б┬У

сои▀┐соЯсАК ╨ЙсЭ┤соЯсАКсФ┤тАл┌ЙтАм

┬У ╘║сдд┬У╥Б┬▒5%)

сгд╤в сои▀┐╥йсАК N9$

р░ероМ╥йсАК(kW) сД░роЬ сои▀┐сВВ╘М(V)

9 ╘║сдд)

сВВ╘МсЮ╗сУлсФ┤тАл┌ЙтАм рвО╧Ш OSHDNOUPV

р╕ИреН

р╡грд╣р╕И

сМ▓ржмсаЖсгСсВЩ╘к

сгд╨ЩсВЩ╘кс╕м 7+'L с╕о4% сгд╨Щ╥йсАКтАл┌БтАмроЬс╕мс╕░0.99

снбржЦсИ╢▀┐рдО

тАл▌ЯтАмр▒жраксВВр╕╢сЯЗр╕И╩┐роПриХс╕ЮMulti dialog╦╢╘║╠╛рмб╬Шр╖др░е AFсМЖсНСсДЙр░║тАл█ЛтАм╟М

соЯсАК

+] ╘║сдд)

сг╛сгС

сои▀┐сВВр╕╢╤л╤╛╦Э├╜├╜

╥оржЦсИ╢▀┐рдО

╨д╠┤р╛▒ржм

сВВр╖И

┬З╥йсАКтАл┌БтАмроЬ╬Н0XOWL'LDORJсдЯсБ╕╠Е╒УICT╓Црв╣╦ЙсаЖсгС╬ШсВВ ┬Зс░│сТмсЮД╥йсСЮс╕мр▒Н▄╖╠В═ЗсЭнреЗ╟Лр┐ГржЦ╟Лр╕╜сЮО╓ЦркРсЭЬ╥й сСЮс╕Ю╘║тАл┌ЩтАм/&'╦ЦсБ╕▄▓сИЧсЮесЭТсддрк╕сЭ╣сО╡ ┬З═п┘йсоВр╢┤рг░с╕мсзУсБ╕с░│соЯсдг╘кр│Г ┬ЗтАл┘┐тАмспЯ╬│ркПр▓Х╤Нс╕мсеЧ╨СсСЮсзЩтАл┘┐тАмспЯ╥БргЙсВВ сЙ┐╒Л&(, ╟Л '.р▓Х╤Н) ┬З╥йсАКтАл┌БтАмроЬ╬╜р╡г сгд╨Щ╥йсАКтАл┌БтАмроЬрмЛсдВ1) ┬Зсдпсг╛ро╖сб╕▄╛роМс╕Ю╘║╠╛ра▒UPSсБ╕═║╘ксоЯ┘з +]рйК+]

┬ЗсМКржкрн▒═║с╕м╘╡р░ереЖргЙсВВ▄╛саЛрпРUPSрйердзтАл▌╝тАмсдБсЫа тАл▌ЯтАмсМКржкр╜▒ рпЩ)

тАл█ЛтАм╒Б

╨ОсдИсДЙсдпсЭм╥йсСЮ

сдпсЭм

┬З ╨йраУ7HOH1HW*XDUGсдЙсИнсНдркП ┬З с░│сМЮ▄▓рг░╘╗сдпсЭмс╕ЮсдЯсБ╕╠ЕрйЭр░ерн▒═║сМЖсНС╓ЦсОйсНОсАЦ▄Сс╕м╙Й рк╣3RZHU6KLHOG3сДврмМ/╨бр░║сгГ═Зс╕ЮсдЯсБ╕╠Е:LQGRZV 9LVWD;30DF26;/LQX[1RYHOO╓Цр░гр╕╢сЫасДЙ 8QL[рн▒═║сМЖсНС╟М ┬З 836╦Э╘Армв╘АсБ╕╦У╠асВВсСзсДЙсдЛрмЛрмб╬ШсдпсЭмсВВсН╡ ┬З ╘д56╦ШсЫармЛ╘п ┬З 6103сОйсНОсдЯсжа┘зрмвр┤о ┬З сМКржк╨бслЖсгд╨ЩсдЛрмЛ ┬З сдЙсИнрмМ╥Гр┤┤рк▒р▒Ы

┬▒5%тАл┌ЩтАмPV

╨СсНдркПсидсж║сВВр╖И╟ЛскЭскЪсВВр╖И

тАл┘┐тАм╨МрпРслН

сАЦ▄С сзЧсзЩ NJ

рбЖрай KZG PP

сгд╨Щ

╩╗сД░1

сдЙсИнркР╒╢

ргпрмЛр╜Б

сдЙсИнрмМ╥Г

сМКржк╨бр░║╓Цро╖сб╕ ╘д5686%сдЙсИнрмЛ╘п сдпсЭмрмЛ╘пр┤о

сдБсЫар║ЭрдО сД░ракр║▓рдО

95%рпГ╤ХсНЖ

созсУг

р║Жр╝есУг5$/

┘йсоВ

1сЛЪ╠╛╨ос╕оG%$ 1сЛЪ╠╛╨ос╕оG%$

╬│ркПсКНсМЮ р░ДсСЮр┤┤рдп╩╜сДЙроМсАК сЙ┐╒Лр▓Х╤Н

сЙ┐╒Л(1с╕Ю(0&(1 (1р▓Х╤Н


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ᣾ር

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ʻᄰʻᄰ

ʻᄰӬᄰ

᠆ᣑᄉК᭦γએ Master PlusጆѴUPS᧓ၸ‫ڙ‬ጲԤԪ૰੾శḞ(VFIቿՋIEC EN 62040-3ḞSS 111᜵ය)ḞಕᦠᤣԪ٧ᬥሎԪԌ٧nj Master Plusጊѓᄉౝᤴ֖ᰳ᠎᧙ᣤѢ᤟ၸ̅᧗᜵С᪃᠆ ᣑᄉణጻγએḞӉહḬஜ૵‫ူܪ‬NjႂζNjࢹˉርࣿNj߶᫸ ֖ӝႤႂච᝹‫ܫ‬nj Master PlusጆѴUPSӉહ̯10ҁ800kVAʻᄰᣤѢ఺‫ۋ‬Ḟ 10ҁ100kVAᄉʻᄰᣤЙӬᄰᣤѢ఺‫ۋ‬nj10ҁ200kVAԺ ᤤၸ6੊12ᑡуஞึᄉ఺‫ۋ‬nj̯50kVAҁ800kVAḞ Master PlusጆѴ࠱ፑʶ᧓ၸ12ᑡуஞึ٧nj ̯100kVAҁ400kVA˶ԺᤤၸMaster Plus HIPጆѴḚHIP ૈᰳᣤЙবᑞḛḞឞጆѴ᤯᣾IGBTஞึԺଡΘఝͯᄉᣤ ЙះจḚTHDiḛ֖ʶᒰᄉᣤЙҩည‫ځ‬ஜnj

ႂҦᤋ፝ব ࠪႂຸуѣ࠴ Master Plusጆᝌф˿Θႂ᝹‫ܫ‬ᭉҪܷᤤ‫ۋ‬ᄉ᫇ᮤḞஇؒ ˿᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜ֖ႂึ႙Ԫnj᧓ၸణளᄉះจં҃੾శḞ ̾ԢЎᤈᄉஞึ٧ᣃըҮ֖ႂ෈Ќႂଌ҃੾శnjᤇ̎ྱཁ ΍Master Plus ੆˝Ԧႂ఺ణ‫ݝ‬ᄉЩࠓ᝹‫ܫ‬Ḟ֖፮ᓣဖܑ ᄉᎁᤴᏧnj

ᭆˬ‫ܢ‬UPSࣱܲ౎‫ڙ‬Кီᔴ‫ډ‬ᆐቂ֖धԦС᪃ःၸᄉUPS ੾శnj઴థ༦าᄉᝌфழ಴ḞଡΘణᰳපࣰᄉࠃၸবḞՎ ௐᬋͯᤁᖸ੆ఴnj ᭆˬ‫ܢ‬UPS᝹᝟༦าḞС᪃Њ͇᧓ၸЮᎵжͷ᝹᝟njᭆˬ ‫ܢ‬UPS߶ᜈ֖፤νழΦḞԺଡΘʼᤈጲ಄ᦠᎵḞଋጲቪ᝹ ᝟ୱͺኤӬ߶КḞ᤯ᝬଋԯ˗ࠜḞ௛̅ୱͺnj


ᤤ͇

ణܷᄉԺ᭤ব֖ࠃၸব ಩૵‫͊ܫ‬ḚN+1ḛ੊ႂࣲຸᐎ᜵යḞԺѫ࣊य੊ᬶ˖ࣲᐎҁ 8 Ի఺٧njʿՎҩည‫ۋ‬Ձ˧ᫍ˶Ժࣲ̾ᐎnj ‫ڙ‬ጲੰࡘḚHSEḛḬ‫ڙ‬ጲੰࡘЉ᝴‫ڙ‬ဗథጆፑ˖‫ܘ‬ҪʶԻள ᄉ UPSḞʿᭉ᜵Ѭறᤁᛠ˖ᄉ UPS ੊࠱ФᣀЙஷᡸഴयnj ၴᒯ‫ڙ‬፤νయ֖ᫍੰतయᫍ˶Ժᖌ३ణܷᄉ᠆ᣑγએnj ࠓᩱጆፑḬॆࣲ఺ጆፑ˖᤯ᝬጲ፵ԦၶӬཁ᤯ᝬ஋ᬩௐḞ ʿ͗ॕֽࣲ఺ጆፑᄉࢹͺnjጆፑՎௐԦѢᄰःઐ᝜ζোnj ᰳ஌ࣲ఺ጆፑḚHEPSḛḬឞጆፑԺ̾಩૵᠆ᣑॆௐ੝ᭉᄉ ႂҦ͕Ӑࣲ఺ጆፑ‫ڠ‬஌ညnjN+1 жͷ̮ཨ௦γ᝼ᄉḞͭ௦ ඇ˓ࣲ఺ጆፑᄉᤁᛠ‫ڙ‬Ժᑞᄉణ·᠆ᣑපࣰ̾᣹ҁణᰳᄉ ஞͳ஌ညnj

‡8*6836Վ൥ଌ҃٧ Љ᝴᭣ࣲ఺ᄉˏԻ੊ܲԻUPSᣤѢγ૆Վ൥ḞӉહ UPSႂຸ஋ᬩௐnj UGS˶Ժ΍ᭆˬ‫ܢ‬UPSˀԲʶ࿗በႂຸᣤѢՎ൥Ḟ ࠓ᧙ʿՎ̕Ժnj

‡36-ႂຸጆፑࣲଋᜈᎵ ᤯᣾ʶ˓ႂຸጆፑࣲଋᜈᎵԺ࠱ˏԻUPSౝ੆ࣲ ᐎḞ̯UPS‫ݼ‬ጻՎ˞UPSጆፑγ૆Վ൥nj‫ݟ‬౦Ф˖ ʶጷUPSѢဗ஋ᬩḞPSJ᤯᣾ᮨܰᄉஷᡸጆፑᒬҮ ᤋଋԲʶጷUPS

ஷᡸ

ஷᡸ

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

፤νஷᡸ಄

᠆ᣑ

᠆ᣑ

ᰳ᣹ 8 Ի 836 ࣲ఺ՉᦠᎵ࿗በᄉႂ෈ጷ

ᰳ᣹ 8 Ի 836 ࣲ఺ᦠᎵРၸႂ෈ጷ

γ᝼ႂຸжͷᄉࣲ఺ፆౝnj ༦าব֖ഴ‫ڰ‬ব

γ᝼ႂຸжͷᄉࣲ఺ፆౝḞԢᒬҮஷᡸክူnj

ᒬҮஷᡸഴयᄉᤤસবʽຣ஋ᬩ

ࣉႂ

ஷᡸ 

ጆፑ #

ஷᡸ 

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ࣉႂ

ࣉႂ

ႂ෈

ጆፑ "

ஷᡸ 

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ጆፑ #

ஷᡸ 

ࣉႂ

ႂ෈

ጆፑ "

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ  ᠆ᣑ 

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ 

᠆ᣑ 

᠆ᣑ 

ҮখԤ঳ጲᦠᎵ

Ԥ঳ጲጆፑᦠᎵ

ᆷγႂຸΘःҁ᠆ᣑᄉжͷᝌфழ಴ ʽຣ஋

ᆷγႂຸԀ΍‫ڙ‬፤νయᫍ˶Ժγ᝼жͷᄉᝌф

ᬩᣱѾ

ழ಴ ᰳපࣰᄉ᠆ᣑγએ֖жͷ

᠆ᣑ 


༦าব Master Plus Ժःၸ̅Չሗᮖ۪Ḟ̯IT ᛠˉҁࢹˉःၸᛠ ˉnjMaster Plus ᤟ՋՉሗ᠆ᣑ᜵යḞ‫᠆ڙ‬ᣑҩည‫ځ‬ஜ̯ 0.9Ḛᡓґḛҁ0.8Ḛ໔ՐḛḞUPS ‫ڨ‬ԺКҩညᣤѢnj˗ࠜ ᄉᤤ͇֖ᬃ͇ᤤસḞఝԺࠃဗՉሗ‫ఽܬ‬ᄉUPSႂຸᦠᎵழ ಴Ḟᆷγ᧗᜵᠆ᣑᄉΘႂԺ᭤Ḟఝ௛̅ల౎ˉҫӣጞnj Riello (਒ܷѽᭆˬ‫ )ܢ‬UPSՎ൥ଌ҃٧ (UGS) ֖ႂຸጆፑ ࣲଋᜈᎵ(PSJ)ᄉःၸᣏౚࠃဗUPSጆፑᄉӣጞ֖жͷḞ ᣹ҁణܷርऎᄉԺ᭤ব֖ࠃၸবnj

‡ ႂ෈๎Ќఄᑞଌ҃Ḟђ࠵᫘ଌᨤᦺᗧႂ෈ (VRLA) ᄉ ႂᝌ๮๖ᏱḞढ᫁ႂ෈࠮֐nj ‡ ᤯᣾ႂ෈฽ណ౎ងறႂ෈௦ՠథ஋ᬩnj Master PlusጆѴUPSԺᤋଋՉሗ्यᄉႂ෈Ḭधԯᨤᦺ ႂ෈ḞAGM/GEL᫘ଌႂ෈֖NiCdႂ෈

߶ᜈኤΦ Master Plus᝹᝟ጊѓḞ200 kVAᄉUPS̨ӳ‫ڠ‬0.64m2nj Ф੝థ᧗᜵ᦉ͇‫ڨ‬Ժၿൣ᭦ԨѢḞUPSΞ᭦௃ᭉ፤એቆ ᫍnjՎௐḞʼ᤯᮲ྱব΍UPSԺ̾᠚‫߶ܖ‬ᜈḞ௃ᭉUPS ‫ځ‬ᭉ᜵Ր᭦᤯᮲Ꮺᮔ႐ቆᫍnj

ྱ൳ᝌфழ಴ UPSԺ಩૵৥ᄉᭉයᦠᎵnj ឯˀTECᐎጆḞᖌᅻఝܲសৰnj

ࠓবᄉ ᡓґᄉ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

ਕবᄉ ໔Րᄉ

ႂ෈γએጆፑḬణ᫁໷‫֐࠮ڙ‬ ᤯࣡ḞUPSஞึ٧ࠪᗧႂ෈૆፝ЌႂḞॆࣉႂ˖றௐḞ UPSѽၸᗧႂ෈ፘ፝Փ᠆ᣑΘႂnj˝γ᝼UPS‫ڙ‬ጊপৰ хʽൣ࣡ࢹͺḞUPSࠪᗧႂ෈ᄉክူᒯС᧗᜵njႂ෈γ એጆፑःХ‫̾ܫ‬ʽྱཁ֖ҩᑞ̾Ԣγ᝼ႂ෈Х‫ܫ‬ణ͕ᄉ বᑞ֖ࡉԺᑞढ᫁Ф࠮֐nj ‡ 2ጞЌႂႂԌḞ͕Ӑႂ෈ЌႂႂึḞђ࠵ႂ෈Ќႂௐᫍnj ‡ ႂ෈ЌႂႂԌຝऎᛩϩ֖ႂ෈ຆऎஉႂγએḞᬋͯ˿ဖ ܑࠪႂ෈ᄉॕֽḞढ᫁ႂ෈࠮֐nj

ࡆࠩ(mm)

‡ ЩࠓTeleNetGuardᤉር፤એ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬ᤟Ջ̅੝థᄉୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હPowerShield 3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟಕэᬶ੆SNMP̼ ူḞ᤟ၸ̅Windows2008NjVistaNj2003NjXPNjMac OS XNjLinuxNjNovellୱͺጆፑnjUPS˝ԀଢԀၸ˓̠ ႂᑧᄉᤋଋଡΘ᤯ᝬႂ፵ ‡ RS232Ԥ˘ᛠଋԯ ‡ ࣉႂ߶ᜈଢԯമḬEPOጊপᤉርС᫆UPSधС ‡ Ԧႂ఺ႌ᭦Ḭ‫ݟ‬౦Ԧႂ఺ᣤѢႂຸᄉ఺֖ͮᮟညʿܴሶ ߿ḞUPSԺ᝹Ꮅ˝ሄൢՎ൥Ԧႂ఺ᣤѢḞՎௐԦႂ఺ࢹ ͺௐḞԺఝҪፂ฿ᄉ΍ၸႂ෈Ќႂ٧


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

220-230-240 VacӬᄰ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ ԺЮᎵႂ෈

ᬃซḬឯᐎጆᆷᝢ௦ՠథ᠍

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ ԺЮᎵႂ෈

ᬃซḬឯᐎጆᆷᝢ௦ՠథ᠍

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ൣ࣡ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ ႂึ႙Ԫ ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ࣯ፆཁ

ᤉርζՁ ᤉር֐̽ ᤯ᝬ

EPO֖ஷᡸ ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

ᮧᓣ ٩ᮂ

ຆ༥ᓣ RAL 7035 1ዚ̾ЮḮ75 dBA

1ዚ̾ЮḮ78 dBA

γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111

ᤤ͇ ᬥሎԪԌ٧

Ԧႂ఺ႌ᭦

UPSՎ൥ଌ҃٧ (᜸UGS)

ࣲ఺౛‫(͇ݒ‬ԺՎUPSʶᡐᝠ᠓)

‫ڙ‬ጲᤋଋᜈᎵ(᜸PSJ)

ੰࡘႂ෈಄(ቆ಄੊ЮᎵႂ෈౛)


ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ

ҩည

ࡆࠩ(mm)

ʼᤈጲ಄ ҩည

ࡆࠩ(mm)

ᬥሎԪԌ٧

ࡆࠩ(mm)


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ᣾ር

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ʻᄰʻᄰ

ࡆࠩ(mm)

Msater Plus HIPጆѴள‫ܘ‬100ᒯ400kVA఺‫ۋ‬nj ३ᄝ̅ԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శḞIGBT֖ஜߙζՁ‫ူܪ‬٧Ḟ Master Plus HIPጆѴԺᆷγ˝͉ʹIT֖ࢹˉᮖ۪ᄉ᠆ᣑଡ Θᰳ᠎᧙ᄉႂຸγᬩḞ࠾Ф᤟ၸ̅γએ᧗ܷС᪃᠆ᣑnj VFI SS 111ḚႂԌḞᮟည࿗በḛ ቿՋIEC EN 62040-3ಕ эnjᤇʶጆѴᄉ᝹᝟᧓ၸ˿ளᄉᦠᎵḞФ˖Ӊહᆷγൣह ᣤЙႂึᄉIGBTஞึ٧Ḟ̾Ԩ̼͛ፑᄉం᫑ክஞึ٧nj


ࠪႂຸᭅуѣ Master Plus HIPၿMaster PlusጆѴ‫ܘ‬Ҫʶ˓IGBTஞึ٧ ЎᤈҩᑞஇᤈᏪ੆njᤇʶྱব౜ܷ‫ڠ‬ђ࠵˿UPSࠪࣉႂ ᄉуѣḭ‫ࣉڙ‬ႂࠓ᧙੊Ԧႂ఺ࠓ᧙థᬌᄉৰхʽḞԺኤ௛ ߶ᜈnjMaster Plus HIP᣹ҁ˿ࠪΘႂႂຸᭅуѣᄉবᑞnj ‡ ͯᣤЙႂึ႙Ԫḟ࠴̅2.5% ‡ ᰳᣤЙҩည‫ځ‬ஜ0.99 ‡ ஞึ٧ᤩ൥ըҮ ‡ ढௐध఺ҩᑞḞԺ‫߶ڙ‬ᜈࣲᐎጆፑௐథࣿ‫᧗ڠ‬ըUPS Master Plus HIPᤆЩథᰳবᑞ᣾໙٧ᄉҩᑞḞγએʼຣ ႂຸБԩ᠆ᣑ̖ၶᄉះจ֖௃ҩҩညᄉॕֽnj

ႂ෈γએጆፑ Master Plus HIPႂ෈ጆፑ˶Ժၸ̅Master Plus‫ۋ‬ՁḞ͕ Ӑ˿ႂ෈বᑞḞࡉԺᑞᄉढ᫁ႂ෈΍ၸ࠮֐nj

༦าব Master Plus‫ۋ‬ՁḚդHIPྟḛࣛᣤѢᬥሎԪԌ٧Ḛͮ̅ ᠆ᣑ֖ႂ෈˧ᫍḛ̾ଡΘఝܲҩᑞ֖߶ᜈᤤᮉnjឞ‫ۋ‬Ձ UPSథˏ˓࿗በᄉႂҦ౎ຸ(ࣉႂ֖ःপ‫ܫ‬ၸຸ)Ḟ‫ܘ‬Ҫ ˿ࣲᐎጆፑᦠᎵᄉԺ᭤বnj

˞᜵ྱব ‡஌ညᰳ᣹98 % ‡ፆౝጊѓḬ250kVA UPS‫ۋ‬ՁԵӳ0.85 m2 ‡᧗᧙ђ࠵ ‡ଡΘ᠆ᣑΞˀᄯึΞᄉႂߔˀႂචԤ᧗γએ ༦าᄉᦠᎵḞܲಧᄉᬃ͇Ԣᤤ͇֖Ժᤤᄉবᑞ΍३ Master Plus HIPጆѴःၸᔴ‫ډ‬౜ࣸḬ Щࠓႂࠓব᠆ᣑḞ‫ݟ‬ḬBladeనҫ٧nj᧪ࠪС᪃ःၸᄉႂ ຸ᤯᣾ѫ࣊੊ᬶ˖य8Իࣲ఺γ᝼Ժ᭤ব֖ࠃၸবḞ΍ Master PlusጆѴ᤯᣾Չሗ࣊ࡌḞࠃဗ (N+1) жͷ੊ႂຸ ࣲᐎnj

ᤤ͇ ᬥሎԪԌ٧ Վ൥ଌ҃٧ (᜸Master Plus UGS) ࣲᐎጆፑᤋଋᜈᎵ(᜸Master Plus PSJ) Ԧႂ఺ጷଋԯ ࣲᐎጷ͇ (ᬣUPSᝠ᠓) ቆႂ෈಄੊ढ᫁Ր‫ܫ‬ௐᫍᄉ఺಄ (ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ BB 480 A0) (Master Plus)


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂ෈ʿஉႂௐḞႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ ႂึះจܾᄽ ᣃըҮ ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэᦠᎵ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±1% - ±5%̯ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ጮจႂึ

ЌႂႂԌᛩϩ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ႂ෈ഴयᮟညሶ߿ऎ ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርઐն ᤉር֐̽ ᤯ᝬ

࣯ፆཁ ԺᦠᎵ

ጊপС఺֖ஷᡸ ԺᦠᎵ

ԤRS232 + USB + ᤉርଋԯ + 2᤯ᝬଋԯമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ ٩ᮂ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7035 1ዚ̾ЮḮ63 ÷ 68 dBA

1ዚ̾ЮḮ70 ÷ 72 dBA

γએૈஜ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ߶Кၶ̖ಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

ᰳ᣹98% ߶КḬEN 62040-1֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽ IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


ࢹˉ 1-$T

ࢹˉ᣾ር

ʻᄰӬᄰ

ࢹˉःၸᮖ۪γએ Master Plus Industrial᧓ၸ‫ڙ‬ጲԤԪ૰੾శḞ (VFIቿՋ IEC EN 62040-3ḞSS 111᜵ය)ḞಕᦠᣤЙᣤѢᬥሎ ԪԌ٧njMaster PlusጆѴUPS઴థጊѓᄉౝᤴ֖ᰳ᠎ ᧙ᄉᣤѢ᤟ၸ̅С᪃᠆ᣑᄉγએḞӉહḬࢹˉःၸNj ᆂӐNjሗೱNjᑞຸᤁᣤጆፑኍnj

ࢹˉဖܑ Master Plus Industrial᤟ၸ̅᜵යːᔡᄉ߶ᜈဖܑḞ‫ݟ‬ ߚ‫ڙ‬૜ҮḞ఺೙ःҦ੊Ꮷ༥࠹ᄉ‫ڠڣ‬njᏪᤇಧᄉᤁᛠ ဖܑʿ௦ࣉ‫ڣ‬ʼಕэֵ̖ᄉူਆᤁᛠဖܑnj(ԺଡΘՉ ሗIPγએኍጞ)

ᰳ*DD ᰳᆀᡸႂึ(Icc=3ln)Ḟ᤟ः̅ଋЙ੊Ѭ૰ௐ̖ၶᰳႂ ึࢎϘᄉ᠆ᣑ᜵යnj

7EDႂԌ ᣤЙԪԌ٧ḞˀᄯึΞԢႂ෈ᬥሎᄉᤣԪ٧Ḟ૊ཱ220 VdcႂԌ᝹᝟(̯108ҁ114˓ႂ෈ӬЊ)Ḟ௦ᄫґࢹˉᮖ ۪ࣸคᝢԺᄉಕэnj

ࡆࠩ(mm)


жͷ᤯᮲᝹‫ܫ‬ 100%ᄉжͷ᤯᮲᝹᝟njγ᝼50%᮲੠ൣ࣡ࢹͺԀԺ໗ ᡛᮨ߿᠆ᣑᄉᤁᛠnjԲܰḞඇԵ᮲੠߶ᜈ˿ଌ҃ζՁḞ ‫ڙ‬᮲੠Ϣᣀ੊Ѣဗ஋ᬩௐௐԦѢઐ᝜nj

௛̅ΘႂḞႂ෈γએጆፑḞ༦าবԢ᤯ᝬҩᑞՎ͛ፑ‫ۋ‬ .BTUFS1MVTጆѴʶᒰḞឯԟᄹᄰСឬ௙nj

‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ ႂึ႙Ԫ ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±1% - ±5%̯ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ႂ෈ᓫஜ ణܷႂԌ ຝऎᛩϩ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᮨ߿ႂԌ

230 VacӬᄰ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ ᮟည

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ 50 ੊60 Hz Ժᤤ

ࢎϘ ᣾ᣑ ᆀᡸႂึ

ጆፑ ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርଋԯ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

বᑞ

ᰳ᣹94%

ࡆࠩ (hwd)(mm) ᧗᧙ (kg) ٩ᮂ

1ዚ̾ЮḮ63 ÷ 68 dBA

᤯᮲

жͷ᮲੠

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

᫸એኍጞ ᮧᓣ ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

߶КḬEN 62040-1֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽ IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


ࢹˉ 1-$T

ࢹˉ᣾ር

ʻᄰӬᄰ

Master Plus FC 400ጆѴᮟညᣀ૰٧۲̅Master Plus UPSḞ Ժଋԩ50/60HzᣤЙᮟည֖400HzᣤѢᮟညnjឞᦠᎵ΍ၸԤ Ԫ૰‫ڙ‬ጲ੾శḚVFI SS 111ቿՋIEC EN 62040-3ಕэḛ˄ ࣛᬥሎԪԌ٧nj ᣤѢႂԌ˶Ժ᝹߿˝208Vac੊200VacḞ115VacᣤѢ఺ ‫ۋ‬ᭉ߿҃nj Master Plus FC 400᧓ၸPWMଌ҃੾శḞ۲̅IGBTᤣԪ٧ Master Plus FC 400ጆѴ௦ᓇቆႂߔ᝹‫ܫ‬፤νᢻᫍḞ఺ ंḞඞၸ఺‫֖ڣ‬и̂۲‫ڠڠ‬᭦ႂຸᄉణူਆᤤસnj

ణ࠴ႂຸуѣú௛̅Θႂ MP FC 400੾శஇؒ˿᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜ֖ႂึះจ᫇ᮤḞ˶ Ժᬋͯʼຣႂຸࠓ᧙nj MP FC 400 UPSᄉྱᓣ௦ణளᄉᣤЙႂึះจխஅ੾శḞ ӉહЎᤈᄉஞึ٧ըҮ֖ђ࠴ႂ෈Ќႂႂึᄉᤤᮉnj ᤇ̎ྱᓣ΍३MP FC 400੆˝ˀԦႂ఺Щࠓ֖ဖܑԣ‫ݝ‬ᄉ ణ·ᤤસ˧ʶnj

ࡆࠩ(mm)


߶ᜈኤΦ

ᤤ͇

MP FC 400᝹᝟ጊѓḞ̨ӳ‫ڠ‬0.64m2njґ᭦ୱͺ፤એЮ ᦉ٧͇֖ʼ᤯᮲Ժ˝థᬌᄉஜ૵˖ॶ఺ੜᓫᄴቆᫍnj MP FC 400 UPS‫ځ‬௃ᭉ̯Ր᭦੊Ξ᭦፤એˀ᤯᮲Ḟ‫ځ‬൤ Ժ᠚‫߶ܖ‬ᜈnj

‡ᣤЙᬥሎԪԌ٧ ‡2˓Ժᎃርፘႂ٧Ӵ ‡LCDᤉርଌ҃᭦౛ ‡ᤉር‫्ڎ‬௬ᇧ౛ ‡γએጞѾᰳ̅IP20 ‡ࣲ఺/N+Xжͷୱͺ

ःၸᮖ۪ ‡ᓇቆ‫ڠ‬᭦ႂຸ ‡఺‫ڣ‬ ‡๑и ‡иၸ᝹‫ܫ‬ ‡฽ណࠃᰍࠈ

‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ

• HCԺᤤ

ႂึ႙Ԫ

<5% C HCԺᤤ

ᣃըҮ

0 ÷ 100% in 120” Ժᤤ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᮨ߿ႂԌ

230 Vac ʻᄰ+˖ጲ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

<3% ጲব᠆ᣑ<4% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည ࢎϘ ᣾ᣑ

ጆፑ ᤉርζՁ ᤉር֐̽

࣯ፆཁ ጊপС఺֖धС఺

᤯ᝬ

ԤRS232 + USB + ᤉርଋԯ + 2᤯ᝬଋԯമ

஌ည

ᰳ᣹

ͳሤ ᧗᧙ (kg) ٩ᮂ

1ዚ̾ЮḞ61 ÷ 63 dBA

ᤁᛠຝऎ

0ą ÷ 40ą (᠆ᣑ˝75%ௐḞԺ᣹50ą)

ᄰࠪາऎ

Ḯ௃ѕፆ

γએኍጞ

IP20(Ф߱Ժ߿҃)

ᮧᓣ

ุ༥ᓣRAL 7035

߶Кၶ̖ಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

߶КḬEN 62040-1֖(&ૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽ IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


నҫ٧

IRMS System

IRMS System

ᣤѢ

ᣤѢ

*3.44ZTUFN˝఺౵यᣀ૰धСḞΙ᭤ˏ̓ึႂຸԺ˝ ˓᠆ᣑՎௐΘႂḞኃʶᡸႂຸԦၶ஋ᬩௐḞኃ̃ᡸႂຸ ᒬҮѬ૰ፋ᠆ᣑΘႂnjˏᡸႂຸԺ̾௦࿗በᄉ̓ึႂḞ Ӊહࣉႂ֖614Ḟ੊ᏧˏᏧᄉጷՋnj

ᣤѢ

ࢹͺԓူ ᣤѢ ᣤЙ ᣤѢ ᣤЙ

IRMS SystemܲᡸѬ૰धСԺ˝ܲ᣹8ԻᄉᎩፎ᝹‫ܫ‬ଡΘ ᦠႂ֖ᤉርክူḞᣤЙႂຸԺ̾௦ˏᡸࣉႂḞ੊ˏᡸ UPSႂຸḞ੊ᏧˏᏧፆՋnj IRMS SystemԺ̾࠱ඇ˓ၸႂ᝹‫ܫ‬Ḛܲ᣹8ԻḞඇԻణܷ ႂึ᜵යʿᡓ᣾4AḛᤋଋҁᣤЙႂຸ͉ʹʶᡸḚA੊ Bḛnj᠆ᣑႂึ‫ڙ‬LCDʼ௬ᇧnjԟ᜸þࢹͺԓူÿ‫ڎ‬nj

ᣤѢ

᧪ࠪႂຸ஋ᬩᄉγએ

ᣤѢ

‫ݟ‬౦Фʶႂຸ஋ᬩ੊ᏧᡓѢᔴ‫ډ‬ḞIRMS System࠱Ѭ૰ ᠆ᣑᤋଋҁԲʶᡸႂຸʼnjḚѬ૰‫ڙ‬ᅮᫍ߸੆ḞԀ΍ˏ ᡸႂຸʿՎᄰḛ

᧪ࠪ᠆ᣑ஋ᬩᄉγએ ᣤѢ

‫ݟ‬౦Фʶ᠆ᣑ᝹‫ܫ‬Ԧၶ஋ᬩḚΒ‫ݟ‬ᆀᡸ੊ᡓᣑḛḞIRMS System࠱Ѭற൤᠆ᣑḞ̾᫸ൢФ̴᝹‫ܫ‬ᄉ˖றnjIRMS Systemγએஏਕ‫᠆ۋ‬ᣑᤉሎႂຸ֖ᆵ͇஋ᬩnj


р╛▒ржм

.48 сгд╨Щсгд╤в

┬З сзкракргЙсВВ╓ЦсаЖсгСроЛсмйсДЙ▀╕╨Ъ╬│ркП ┬З р╝жр╕▓сДЙсВВр║╕с╕мIRMS System╘║╠╛╬НсБ╕╩┐╒ОсДЙсВВр║╕ (2сб╕ргЙсВВ╟Л2╘╗UPSрйКсПз╦ПсПзсДЙсНЖ╒Л╟Мр╕ЛриТс╕Ю UPS╘║╠╛рпж╩┐╒ОраУсзЩсДЙ) ┬З 19сФнрайр░║р▒╡▀╢сЬИсЭ╣сЭЯ ┬З LCD╘║рпмсЗзр╕╜сЮО╟ЛсЭЬркР╟Лр┐ГржЦ╬╢рзЛ ┬З сКнсА░сгГ═З ┬З сдЙсИнсДврмМ╦ШсЫармЛ╘п ┬З тАл┌ЩтАмIRMS System╓ЦсВВр║╕рйКсПзсЖ╡═ЗсЭ╣тАл╦з▄лтАмслН╩┐ре╕сЬ╡ р░е╬╢╒БсдЛрмЛ ┬З р▓ХсжасжасО╡сгГ═З ┬З SNMP╙┤рмвр┤о

╥СсжЙ

╠╛▄╣сОйрмЛ╘п

сгд╤врмврдП

╒РсжЙ

сгд╨Щр╜Ц╬│ркПтАл═о▄мтАм

╦ШсЫармЛ╘п RS232

сгд╨ЩрмврдП

сЮЯрз░

тАл█ЛтАм╒Б 8├Ч4A сгд╤врмврдП

сгд╨Щ сгд╨ЩсВВ╘М сои▀┐соЯсАК р╢Зсб╕сгд╨Щр░г▄╖саЖсгС (A) сгд╨ЩрмврдП

сгд╤в сгд╤всВВ╘М

сгд╨ЩсВВр║╕╘║╦Псдд╩╢

р╢Зсб╕сгд╤вр░г▄╖саЖсгС (A)

IRMS System

сгд╤врмврдП

сАЦ▄С сзЧсзЩ(kg) рбЖрай(hwd)(mm) сдБсЫар║ЭрдО сД░ракр║▓рдО ╬│ркП

с╕о95%рпГ╤ХсНЖ сг╛р╕╢ - сг╛╘М - ═п╘М - тАл┘┐тАмспЯ╬│ркП

▀╢╨Ър▓Х╤Н р░г▄╖с░│рдО р░г▄╖с░│рдО ╧▒▀Ър▒Н═З

сдпсЭм

MSW-S RS232 / MSW-N╠╛▄╣сОй

╬│ркПсКНсМЮ созсУг

р║Жр╝есУг RAL 7035

┘йсоВ

1сЛЪ╠╛╨ос╕о35 dBA

╠Ц╓╡р╛▒ржм╘║р▓йрл╡раЖрйЩсЬ╡р╢║сПк╬╜роЗ


నҫ٧

MASTER SWITCH ௦᭡খᣀ૰धСḞࣸคၸ̅ᭉය૆ ፝ႂຸγᬩᄉᮖ۪ၸ౎ଡᰳႂຸᄉԺၸবnjԺˀUPSࣲ ၸ੊ѫध΍ၸnj

Йႂຸ᣹ʿҁ᠆ᣑᭉයௐḞᒬҮѬ૰ႂຸḞ˶Ժ᤯᣾੣ Ү‫ڙ‬᭦౛᝹Ꮅ੊Ꮷ᤯᣾Ꭹፎ᤯ᝬᤈᛠᤉርଌ҃Ѭ૰nj

ႂຸ஋ᬩγએ ࢹͺԓူ MASTER SWITCH ࠃဗᒬҮ‫ˏڙ‬࿗በ̓ึႂຸ˧ᫍѬ ૰ፋ᠆ᣑΘႂḞ˝С᪃ၸႂ᝹‫ܫ‬ଡΘ˿Θႂжͷnjॆᣤ

‫ݟ‬౦Ф˖ʶΘႂႂᡸ௃ก᣹ҁФ᠆ᣑ੝Љ᝴ᔴ‫ډ‬Ḟ MASTER SWITCH࠱ឞ᠆ᣑᒬҮѬ૰ҁኃ̃ᡸႂຸΘႂ Ḛ‫ݟ‬౦ˏᡸႂຸՎᄰḞѬ૰Ժ‫ڙ‬ᅮᫍ߸੆ḛnj


ࠪဖܑ࣯੷Nj᣾ᣑ֖᠆ᣑ஋ᬩᄉγએ ‫ݟ‬౦᣾ᣑ੊Ꮷ᠆ᣑԦၶ஋ᬩḞ᭡খᣀ૰धСЮᦉγએጆ ፑԺ૊᜵ය᝹Ꮅ˖றឞ᠆ᣑnjॆԦၶ᠆ᣑᆀᡸᤇሗ౜ቪ ৰ्ௐḞMASTER SWITCH Ժறध᠆ᣑ౎γએጆፑnj

3P + N S2ᣤЙ

3P + N S1ᣤЙ

ྱཁ

MCCB 1 ᣤЙ

‡ ᑞ˝ࢹˉ֖ITС᪃ᮖ۪ଡΘ᧪ࠪࣉႂ֖᠆ᣑ஋ᬩᄉК᭦γ એ ‡ Кॱ‫ူܪ‬ଌ҃ԺᆷγḬ - ঋᤳ߶К‫ڠ‬Ѭ૰ႂຸ - ᄢଌLCD௬ᇧࡕʼ੝థᄉᤁᛠԟஜ - ᤋ፝ଌ҃SCR٧͇ - Ўᤈᄉᤉርងறҩᑞ ‡ жͷႂຸႂᡸ - ᠆ᣑၿˏ࿗በႂᡸଡΘḞབଢ઩Ḟᆷγʿறႂ - ‫ݟ‬౦ˏᡸႂຸᦏԦၶ஋ᬩḞܰᦉ࿗በᄉ‫ܫ‬ၸႂຸՓႂ ᡸΘႂḞᆷγ᠆ᣑൣ࣡ᤁᛠnj ‡ ᰳγએবᑞ - ‫ݟ‬౦ᣤѢᆀᡸḞMASTER SWITCH ጻൢˏᡸႂຸᄉ Ѭ૰Ḟ๖ᬓᆀᡸ᮲ᬖ̾᫸ൢࠪФ̴᠆ᣑᤴ੆ॕֽ - ᯟଌ҃ႂᡸ࠱ᝎԦᒬҮγએᜈᎵ̾᫸ൢႂຸԥᯟᣤЙ Ξnj - MASTER SWITCHԤжͷ᤯᮲᝹Ꮅnjၿ̅ᤇʶҩᑞḞ Ԁ΍ˏ᮲੠ՎௐԦၶ஋ᬩௐḚԺᑞব౜࠵ḛḞФ߱᮲ ੠˶ᑞ࠱ᮨ߿᠆ᣑ੝̖ၶᄉབ᧙߸КଅѢnj‫ڙ‬ጲ᮲੠ ఝ૰ᆷγ˿‫ڙ‬፤એ᣾ርḞጆፑᤁᛠʿᫍறnj ‡ Φ̅ୱͺ - ႂຸጲଋԯͮ̅ʽᦉḞΦ̅ଋЙ - ႂᡸ౛ͮ̅ૈ߿Ӝ۪ḞΦ̅ঋᤳងறˀఝ૰ - ʶѬᦠᎵన̯̅ଌ҃Nj፤ν੊Ꮷఝ૰ᄉΦ૸

ࡆࠩ(mm)

MCCB 2 ᣤЙ

፤νၸधС2

፤νၸधС1

ᣤѢधС1

3P + N ᣤѢ

សৰ

ҩᑞ ႂຸS1 ႂຸS2 S1థ஌ S2థ஌ ᭡খधСSS1᫆Ջ ᭡খधСSS2᫆Ջ ઐ᝜ૈᇧ ᣤѢᤤસ ध/С 5ҩᑞ᪃֖LCDୱͺ


."45&348*5$)

жͷഴय Եథ˶̨థ˞Θႂႂຸ(PS)Ԧၶ஋ᬩௐḞԺ᭤ᄉ ኃ̃ᡸႂຸ[AS]੥Փ᠆ᣑΘႂḞᤇಧԺᆷγ˝᠆ ᣑଡΘణܷжͷᰳ᠎᧙Ժ᭤ᄉႂຸγએnj ᣘү ͕Ў

."45&348*5$)

̓ԡ̈ᛩഴय ˏᡸႂຸՎௐՓܲ˓᠆ᣑΘႂḞၸMASTER SWITCH࠱Ф˖ʶᡸႂຸ᝹Ꮅ˝˞Θႂႂຸ(PS)nj ‫ݟ‬౦Ф˖థʶᡸႂຸԦၶ஋ᬩḞԲʶᡸႂຸᑞ˝੝ థᤋଋᄉ᠆ᣑΘႂnj

ᣘү ͕Ў

࿗በᄉ‫ܫ‬ၸႂຸ

."45&348*5$)

Ր‫ܫ‬ഴय MASTER SWITCH Ι᭤˞Θႂႂຸፋ᠆ᣑΘႂ(PS)nj ॆ˞ΘႂႂຸԦၶ஋ᬩௐḞܰᦉ࿗በᄉ‫ܫ‬ၸႂຸՓ ႂᡸΘႂnj

ᣘү ͕Ў

ҮখԤ঳ጲ࣊ࡌ ஷᡸ 

ࣉႂ

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ጆፑ#

ஷᡸ 

ࣉႂ

ႂ෈

ጆፑ"

UGS Վ൥٧

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ  ᠆ᣑ 

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ 

᠆ᣑ 

३ᄝ̅UGSᤤ͇ᑞᆷγጆፑA֖B߸КՎ൥Ḟᭆˬ‫ܢ‬ ḚRIELLO UPSḛଡΘᄉᝌфழ಴Ժᆷγ‫ʹ͉ڙ‬ୱͺ ్͇ʽଡΘణܷᬌऎᄉႂຸγᬩḞγ૆ႂຸʿறႂnj UGSጆፑᄉ༦าবᑞᆷγႂຸΘႂՎ൥Ԁ΍Ф˖ᄉʶ ˓௦ၿФ߱҃ᤴ‫҃׷‬ᤴᄉ᭣ᭆˬ‫ܢ‬ḚRIELLO UPSḛ ጆፑ੊Ꮷ௦᭣ᭆˬ‫ܢ‬ḚRIELLO UPSḛᣤЙႂຸnj


‫ۋ‬Ձ 

ᮨ߿ႂึ(A)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ+ ˖ጲ

ᣤЙႂԌᔴ‫ډ‬

180÷264 VacḚԺᤤḛ

Ѭ૰ᣤЙᄰஜ

3+N (4౜) - 3 (3౜)

ᮨ߿ᮟည ᣤЙᮟညᔴ‫ډ‬

+/-10% (Ժᤤ)

ଋጲழय

ࢹͺழय Ѭ૰ழय

ЎறՐ᤯

Ѭ૰ഴय

ᒬҮ/੣Ү/ᤉርୱͺ

Ѭ૰ௐᫍ

< 4ඒሙ (S1/S2 Վ൥)Ḟ10ඒሙ (S1/S2 ʿՎ൥)

ဖܑ ໗ᣑௐ஌ည(%) ሎ᭦౛1ዚᤉḞ٩ᮂ᧙ ߚϱຝऎ ᤟ࠁࢹͺຝऎ ᄰࠪາऎ

90% ௃ѕ᭚

߶ᜈᰳऎ

ᮨ߿ҩညḞ1000ዚḚᰳ̅1000ዚḞඇӣᰳ100ዚḞҩညђ࠵1%ḛ-ణᰳ4000ዚ

߶Кಕэ

ဖܑ ࡆࠩ(mm) ᧗᧙(kg) ᮧᓣ ᫸એኍጞ 1)X= 3Ḟ3౜Ѭ૰(3ᄰ ḭX=4Ḟ4౜Ѭ૰(3ᄰ+˖ጲ

ႂᇒЩࠓ


‫ܫ‬ၸႂຸጆፑ

Riello UPS (਒ܷѽᭆˬ‫ )ܢ‬ʿᫍறႂຸᄉዴᓡ᝹᝟֖҃ ͺḞ΍ФԺःၸ̅ᬶ˖ΘႂጆፑḞ‫ݟ‬ጊপཱ௙Ḟ߶᫸Ḟ ᝜ઐ֖ႂචӝႤ᝹‫ܫ‬nj ᤇ̎ጆፑ᜵යUPSቿՋCEI 64-8 V2ḞEN 50171ಕэ֖ Ф̴ૈಕnj˞᜵‫ݟ‬ʽḬ

‡ᰳපࣰᒬងҩᑞḬ̯ґଌ҃᭦౛ಉ᫝ ‡ᤉርଋԯ᤯࣡˝࣯ଋཁ ‡ઇᰳᆀᡸႂึᑞҦ

‡ᰳ᣹3࠴ௐᄉՐ‫ܫ‬ௐᫍ ‡ႂ෈Ќႂௐᫍͯ̅12࠴ௐ ‡ᣤЙ/ᣤѢᬥሎԪԌ٧

‡ʶԻХథᰳࠓ᧙ႂ෈ЌႂᑞҦᄉಕэUPS ‡ԺᤤસʶԻᬥሎԪԌ٧ ‡ʶ˓ˀܰ‫ډ‬᝹‫ܫ‬ᐎፎᄉᤉር᤯ᝬଋԯ

ᭉ᜵ᤋ፝Θႂᄉःၸጆፑౝ੆‫ݟ‬ʽḬ

Dialog CSSᦠᎵ ‫ۋ‬Ձ Ր‫ܫ‬ௐᫍढ᫁ᒯ3࠴ௐ Ժ᣹ҁᄉ᠆ᣑҩည Ր‫ܫ‬ௐᫍढ᫁ᒯ1࠴ௐ Ժ᣹ҁᄉ᠆ᣑҩည

ྱব ‡Кॱ‫ူܪ‬٧ଌ҃ḬఝԺ᭤Ḟఝጊѓ ‡΍ၸIGBT੾శ-‫ڙ‬UPSʼःၸࣂᡓ᣾10ࣱḞӫᡔᄉ͕Ӑব ᑞ (᣾ᣑ) ΍UPSͳሤఝ࠴ ‡Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ-ᦠథ࣯ଋཁ֖RS232/485˘ᛠଋԯḞԺ ᤋଋҁఴ‫ڠ‬PC఺੊ႂᑧᎩፎၸ̅᤯ᝬ ‡TeleNetGuardᤉርஂ૆నҫЩࠓᤉርᒬង֖ଌ҃ҩᑞ ‡ґ᭦౛LCD௬ᇧୱͺ࿃খNjઐ᝜Nj฽ណ֖௅ং஠͇ ‡Ժᤤႂຸ‫੊ࠓܘ‬᤯᣾ࣲ఺‫ܘ‬ҪጆፑԺ᭤ব-8kVA੊Ф̾ʼ ఺‫ۋ‬

ᤤ͇ ‡᤯ᝬଋԯḬ᜸Չ఺‫ۋ‬ᄉᬃ͇ᛪಪ

‡ᬥሎԪԌ٧ ‡ጊপ࿃খௐኃ2˓Θႂ‫ٿ‬ᡸ

Ўᤈᄉ᤯ᝬࣰԻ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ࠁ ֖̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬ Ӊહ Powershield3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7Ḟ 2008ḞViataḞXPḞlinuxḞMac OS XḞSun SolairsḞ VMware ESXୱͺጆፑ֖Ф߱Unixୱͺጆፑnj

ቿՋก᜺ Dalog CSSጆѴቿՋᄰСᄉൖฮก᜺nj(֖౼̎‫҃ुࠑڍ‬ ੯ᛠᄉ᜺߿Ḟ‫˖ݟ‬ӧ̠ඞР֖‫)ڍ‬


КጆѴCSS఺‫ۋ‬Ӊહ700VAҁ200kVA Dialog CSS఺‫ۋ‬Ӊહ̯̾ʽጷ͇Ḭ

ᤣԪ٧Ḭ࠱ᄯึႂԌᣀ૰˝̓ึႂԌnjˀᣤЙႂ ԌᄰඊḞᣤѢႂԌፂ᣾໙จ֖ሶԌnj

ഴयḞԵ௦‫ࣉڙ‬ႂ஋ᬩௐḞ੥ၿᤣԪ٧Θႂnjᭉ᜵ௐḞ ᤣԪ٧ᄉᣃ͇ըҮবԺ̾᤯᣾ᬌ҃ႂຸႂึ౎ᝌфըҮ ႂึํ๘᫇ᮤnj“૆፝Θႂ/ःপΘႂ”Ժ̾ၸ̅ˏሗ᠆ ᣑḬ૆፝Θႂ (‫ݟ‬᝟ኪ఺᠆ᣑᄉΘႂ) ֖௃ࣉႂௐᄉःপ Θႂnj(‫ݟ‬ःপཱ௙ḞЉ᝴ణ᫁థ0.5ሙᄉ˖ற)

ஷᡸḬԺ̾‫ڙ‬ᤣԪ٧֖ࣉႂᫍѬ૰nj‫ڙ‬þ૆፝Θ ႂÿᤁᛠഴय˖Ḟ$44ᄉ᠆ᣑ঳௦ၿᤣԪ٧ΘႂḞԵ‫ڙ‬ Ԧၶ஋ᬩௐѬ૰ҁஷᡸΘႂnj‫ڙ‬þࣉႂΘႂÿഴय˖Ḟ Ե௦‫ࣉڙ‬ႂ஋ᬩௐḞѬ૰ҁᤣԪ٧ΘႂnjþःপΘႂÿ

ႂ෈ጷḬၸ̅፤૆᜺߿ᄉ3࠴ௐ(‫ݟ‬౦෤థԦႂ఺) ᤣԪ٧ᣤѢnjᨤᦺႂ෈௦ణ·ᤤસḞ‫˝ځ‬௃ᮋ፤એ˄‫ڙ‬ ྱ൳ဖܑḞචͳ෹໣᭣࣡࠴nj

ஞึ٧Ḭ࠱ࣉႂ੊౎ᒬ̅Ԧႂ఺ᄉ̓ึႂԌᣀ૰ ˝ᄯึႂԌnj

Չሗጆፑᝌфழ಴‫ڎ‬

1. ૆፝Θႂ

2. ࣉႂΘः

3. ጊপΘႂ

4. ૆፝ΘႂጊপΘႂ


ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ࢹˉ 1-$T

ࢹˉ᣾ር

ӝႤႂ චᜈᎵ

Sinux௦12/23/48/110 VdcḞ230 Vac 50HzൣहจᣤѢ ᤣԪ٧nj ЮᎵᣤѢᬥሎԪԌ٧nj ᤣԪ٧Ӡѫథ஌ḞᣤЙႂԌࠔคḞԺ̾ᄯଋၸ̅Џႂ ܹ᫹ᑞ ԦႂᜈᎵnj

˘ᛠ᤯ᝬଋԯ ᣤЙγએ

ᣤЙᣤѢᤋଋ

សৰ

ྱব ‡ ಕᦠᣤѢᬥሎԪԌ٧ḬጆፑЮᎵԪԌ٧Ժᆷγႂචᄉ ᬥሎ ‡ ࠔคᄉᣤЙႂԌᔴ‫ډ‬ḬᤣԪ٧ᣤЙᔴ‫ࠔډ‬คḞЩࠓܹ ᫹ᑞԦႂጆፑḞࣲ˄ʿᭉ᜵இҮᆵ͇ ‡ КᒬងҩᑞḬᤣԪ٧ଡΘԺ᜼եᄉ࿃খ֖ᒬងζো ‡ ЮᦉγએḞӉહḬᰳͯႂԌNjԥ౜বNj᣾ᣑNjᆀᡸ֖ ᰳຝ ‡ ᒬҮ᧗ըḬઐ᝜࿃хᝌфՐḞᤣԪ٧ᒬҮ᧗ը ‡ Ժᤤஷᡸ ‡ ԺᤤLCD௬ᇧࡕ ‡ ࣯ଋཁႌ᭦౛Ḭ - ಕэḬᄯึႂԌNjͯႂԌ - ԺᤤḬ᣾ᣑNjᤣԪ٧஋ᬩNjᰳຝ ‡ ྱ൳ᦠᎵḞ಩૵ၸਖ਼᜵ය ‡ ЩࠓᤤᮉḞ಩૵ၸਖ਼᜵ය


‫ۋ‬Ձ

ҩည (W)

ᣤЙ ᮨ߿ ႂԌ

ᣤЙ

ᣤЙ

ᣤЙ

ᣤЙ

ֵ̖ྱবԺ಩૵ࠆਖ਼ᄉᭉයុஞ

ᣤѢ ႂԌ ᔴ‫ډ‬

ᣤѢႂึ (A)

ဖܑ ᣾ᣑ5ሙ (W)

᧗᧙ (kg)

ࡆࠩ (hwd)(mm)

Ժ᠓ᣃ͇ ஷᡸ

LCD ௬ᇧ

ᤉር ᤋଋ


Ꭹፎᤋଋ


᤯ᝬᣃ͇ PowerShield3௦ᰳ஌ᄉNjၸਖ਼௛ୱͺᄉUPSክူᣃ͇Ḟѽၸ్्֖‫ڎ‬ᛪ௬ᇧ˞᜵ᄉᤁᛠζোḞ‫ݟ‬ᣤЙႂԌNjUSP᠆ᣑᄇ ѫඊNjႂ෈Ќႂᄇѫඊnjᣃ͇Ժ̾ଡΘសጹᄉ஋ᬩζো֖UPSᤁᛠবᑞζোnjPowerShield3Хథࠆਖ਼/నҫ٧ፆౝḞ᭣ ࣡༦าḞΦ̅΍ၸḞࣲଡΘܲឥᝒ֖‫ڙ‬ጲஂ૆nj

PowerShield3ᣃ͇Ժ̯www.riello-ups.cnБ᠟ʽᣑ ੝థ‫׷‬ಕ‫ాྟ˝ڨ‬੝థ

UPS࿃খᄉ‫्ڎ‬ᄢଌ̾Ԣဖܑ͛ਕ٧࿃খ PowerShield3௦ʶ˓ኤӬᄉͭҩᑞुܷᄉᭆˬ‫ܢ‬UPSክူࢹХḞࠪ੝థ ᄉୱͺጆፑᦏథᄰःᄉ‫्ڎ‬ᄢଌnj

௬ᇧសጹᄉUPSԟஜ̾Ԣဖܑ͛ਕ٧ PowerShield3ଡΘʶጞងற੝ᭉᄉ੝థζোnj

͇̂᝭ेԢ‫्ڎ‬௬ᇧ ᝭े੝థUPSᤁᛠ࿃খᄉᄰС͇̂Ḟ̾Φၸਖ਼೜ಉࣉႂԟஜᄉᤁᛠᡕ Ҹnjᤇ̎ԟஜ˶Ժ̾ၸఛጲᄉ्यᛪᇧnj

UPSԟஜᎃር ၸਖ਼Ժ̾ࠪUPSᤈᛠୱͺḬध఺NjС఺Nj᧗ըNjႂ෈฽ណኍnj

MAC OS Xጆፑ PowerShield3௦ᄫґ‫׬‬ʶԺ̾ᤁᛠ‫ڙ‬MachintoshጆፑʽNjХథࠆਖ਼/నҫ ٧ᡴࣰԻፆౝᄉଌ҃С఺ᣃ͇nj߱Ժ̾᤯᣾TCP/IPӨᝫˀWindowsNj NovellNjIBM OS/2 Ԣ࣡ၸᄉUNIXୱͺᬶ੆‫ڙ‬ʶᡐnjPowerShield3 ஂ૆ NetManጆѴᎩፎ̼ူࣲଡΘܲឥᝒஂ૆nj

ҩᑞ‫ڰڎ‬ PowerShield3Ժ̾ҩᑞ‫ڰڎ‬ழय௬ᇧUPSᄰСᄉᤁᛠ࿃খnj

ઐ᝜ଡᇧḬE-mialNjSMSNjFAX֖‫ܥ‬ᝬ PowerShield3Ժ̾᝹Ꮅ˝ѽၸE-mailNjSMSNjfaxNj‫ܥ‬ᝬোኍᒬҮԦᤞ ઐ᝜ζোnj

ྱব ‡ ۲̅ᮊ֖͕ࣿЎጞᄉС఺ḬPowerShield3ଡΘၸ̅ӬԻPC֖Ꭹፎܲ ԻPCᄉ௃̠ϘߵС఺ҩᑞḞԺᒬҮߚϱ͉ʹาҮርࣿԢWindows ˖ణ࣡ၸᄉःၸርࣿnjၸਖ਼Ժ̾ᒬࣁ߿˦С఺൥ᰠḞᆷ߿С᪃(‫ݟ‬న ҫ٧) ᄉС఺ᮊࣿ ‡ ࣰܲԻЩࠓবḬPowerShield3᧓ၸTCP/IP᤯ζӨᝫḞణܷርऎ‫ڠ‬ᡴ ᡔՉሗୱͺࣰԻḞ᣹ҁಕэӐክူ֖ᄢଌᄉᄫᄉnjᤇಧ᤯᣾Ӭʶᄉ ᄢଌ٧Ժ̾ᄢଌʿՎୱͺጆፑᄉ᝟ኪ఺Ḟ‫̯ݟ‬ʶԻWindowsጆፑᄉ PCᄢଌፋUNIXనҫ٧ΘႂᄉUPSḞ੊᤯᣾˃ၸᎩፎ(ࡌ۪Ꭹ)੊ InternetᄢଌʿՎ‫ͮူڠ‬ᎵᄉUPS ‡ ߿ௐ͇̂Ḭ᤯᣾PowerShield3ၸਖ਼Ժ̾ᎃ҃ᒬࣁᄉС᪃൥ᰠḞសጹ ᄉС఺֖ըҮ᝹߿Ḟ̾‫ܘ‬Ҫጆፑᄉ߶Кব֖Վಧ᧗᜵ᄉၸႂፂ฿ব ‡ ζোክူḬPowerShield3Փၸਖ਼ଡΘఴ‫੊ڠ‬ᎩፎUPS੊ဖܑ͛ਕ٧ ᄉ૆፝ζোnjॆϢႂ੊஋ᬩԦၶௐḞԺ᤯᣾E-mailNjFaxNjSMS࠱ ζোԦᤞҁᮔЎ᝹Ꮅᄉၸਖ਼ᥦ᧖ ‡ ᬶ੆SNMP̼ူḬPowerShield3ᬶ੆˿ၸ̅UPSክူᄉSNMP̼ူ ҩᑞḞԺ̾Ԧᤞ੝థᜁ᜵යᄉζোḞࣲ̖ၶቿՋRFC 1628 MIBಕ э֖ဖܑ͛ਕ٧ᄉζোnjˀHPNjViewNjNovellNjManagewiseNj IBM NetViewЩࠓ

‡ ᬶ੆Wapనҫ٧ḬPowerShild 3 Љ᝴ၸਖ਼᤯᣾WAPሧҮႂពᄢଌ UPS ‡ ߶КḞ௛̅ᤋଋ΍ၸnj᤯ᝬԩࠚᆉγએḞ̾ᆷγUPSጆፑᄉ߶ Кnj΍ၸளᄉ଼ጉ֖เ᜾ҩᑞḞ੝థᤋଋ̅ԩγએPC੊Ꭹፎᄉᭆ ˬ‫ܢ‬UPSḞ‫ڨ‬Ժ̾Ѵᛪ्य௬ᇧnj‫ڙ‬௃ᎩፎԺၸௐḞԺ̾ଡΘ۲ ̅ុ҃ᝌុ٧ᄉ᤯ᝬ

ஂ૆ᄉୱͺጆፑ ‡ Windows2000Nj 2003 NjXPNjVistaNjServer 2008ḞX86, X86_64 e IA64 ‡ Linux X86NjX86_64 e IA64 ‡ Novell Netware 3.xNj 4.xNj5.xNj6 ‡ Mac OS X ‡ ࣡ၸUNIX ୱͺጆፑḬ IBM AIXNjHPNjSUN Solaris INTEL ֖SPARCNjSCO UnixWare֖ Openనҫ٧NjSilicon Graphic IRIXNjCompaq Tru64 UNIX ֖DEC UNIXNjOpen BSD UNIX ֖FreeBSD UNIXNjNCR UNIX ‡ HP OPEN VMS


ᄢଌክူᣃ͇

PowerNetGuardᣃ͇᤯᣾SNMPӨᝫࠪUPSᄉᬶ˖ክူ ௦ஜ૵˖ॶNj˖ܷ᜺ഴᎩፎᄉူਆᤤસnjˀRFC 1628ክ ူஜ૵ं (MIB) ᄰፆՋḞԺ͉ࠪͮ̅ʹ‫ڠ‬ழᄉᥕ̯ᤇ˓ಕ эᄉUPSᤈᛠፑʶክူnj

ྱব ‡᤯᣾ХథSNMPӨᝫᄉܹ̾ᎩࠪᤉርUPSᤈᛠᬶ˖ଌ҃ ‡ܲጞ௬ᇧḬ‫ڠ‬ӜNjतኒ‫ڎ‬Nj‫ڎڠ‬ኍ ‡ʿՎγࠚጞѾᄉܲၸਖ਼ଋЙ ‡ЩࠓNetMan֖REC 1628ಕэᄉSNMP̼ူ ‡ᣤЙ/ᣤѢஜ૵ఛጲᄉ̖ၶԢ஠͇‫͊ܫ‬ ‡ၸE-mail֖SMSԦѢઐ᝜ଡᇧ ‡Wapనҫ٧ (98NjMENjNTNj2000Nj ‡ஂ૆ᄉୱͺጆፑḬWindows 2003NjXP֖Vista)NjLinuxNjMac OSXNjSolaris 8Nj 9Nj10֖Silicon Graphics IRIX

ᤉር614ଌ҃˖ॶ

Ꭹፎ̼ူ


Ꭹፎ᤟ᦠ٧

Netman Plus Ꭹፎ᤟ᦠ٧Љ᝴᤯᣾LAN΍ၸ͉ʹ˞᜵Ꭹፎ᤯ᝬӨᝫ - TCP/IPNjHTTPNjSNMP ࠪUPS ᤈᛠክူnjNetman Plus΍UPSԺ̾᭣࣡ࠓ௛‫ڠ‬ᬶ੆ҁܷ˖‫ۋ‬Ꭹፎ˖ḞଡΘUPS֖ˀФᄰСᄉክူጆፑᄉԺ᭤᤯ζζোnj

ྱব ‡᤯᣾TELNET੊˘ᛠቪԯᤈᛠᦠᎵ ‡ЩࠓPowerShield3֖PowerNetGuardଌ҃ᣃ͇ ‡ஂ૆RFC 1628֖MIBᄉSNMPಕэ᤯ζӨᝫ ‡ᬶ੆˿۲̅เ᜾٧௬ᇧᄉWebనҫ٧

‡ˀTeleNetGuardុ҃ᝌុ٧Щࠓ ‡Ժ̾᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ ‡᤯᣾SMTPనҫ٧ԦᤞE-Mail

Ꭹፎ᤟ᦠ٧

Netman Plus Ꭹፎ᤟ᦠ٧Љ᝴᤯᣾LAN΍ၸ͉ʹ˞᜵Ꭹፎ᤯ᝬӨᝫ - TCP/IPNjHTTPNjSNMP ࠪUPS ᤈᛠክူnjNetman Plus΍UPSԺ̾᭣࣡ࠓ௛‫ڠ‬ᬶ੆ҁܷ˖‫ۋ‬Ꭹፎ˖ḞଡΘUPS֖ˀФᄰСᄉክူጆፑᄉԺ᭤᤯ζζোnj

ྱব ‡᤯᣾TELNET੊˘ᛠቪԯᤈᛠᦠᎵ ‡ЩࠓPowerShield3֖PowerNetGuardଌ҃ᣃ͇ ‡ஂ૆RFC 1628֖MIBᄉSNMPಕэ᤯ζӨᝫ ‡ᬶ੆˿۲̅เ᜾٧௬ᇧᄉWebనҫ٧

‡ˀTeleNetGuardុ҃ᝌុ٧Щࠓ ‡Ժ̾᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ ‡᤯᣾SMTPనҫ٧ԦᤞE-Mail


ဖܑ͛ਕ٧

ॆUPS߶ᜈ̾ՐḞNetmanဖܑ͛ਕ٧࠱ᄢଌࣲ᝭ेဖ్ܑ͇Ԣ੝‫ڙ‬Ӝ۪ᄉาҮnj ͛ਕ٧ࠪဖܑᤈᛠК᭦ᄉଌ҃ˀክူḞࣲ˄᤯᣾ᎩፎḞSNMP̾ԢPowerShield3ᣃ͇౎ᤈᛠஜ૵᤯ᝬnjPowerShield3ᣃ ͇Ժ̾ၸ౎ክူ͛ਕ٧ᄉ࿃хḞԦᤞζোnjఝܲសৰឯԟᏥPowerShield3ᣃ͇njNetMan Plus ణܲᑞܴѫѾଌ҃НԻ͛ ਕ٧nj ၿ̅ဖܑ͛ਕ٧ᄉ्ܰ࠴ࢻḞ੝̾߶ᜈᡐ౎ࡂఝኤӬḞঋ૸njࣲ˄ʿᭉ᜵ܰᦉᄉႂຸஂ૆nj ᤋଋᄉ͛ਕ٧ᒬҮុஞḞ΍ФᦠᎵఝҪ᣽ᤳ֖ᄯ᜹nj

ྱব ‡ຝऎ˝-55+125୉ගऎᄉ͛ਕ٧ ‡ຝऎ˝-55+125୉ගऎᄉ͛ਕ٧າऎ˝0-100% ‡ຝऎ˝-55+125୉ගऎᄉ͛ਕ٧shuju 1/0:0-12 Vdc

Өᝫᣀ૰٧

MultiCOM 301/302 Өᝫᣀ૰٧ḞԺ̾᤯᣾RS485੊RS232˘ᛠଋԯ̾MODBUS/JBUSӨᝫࠪUPSᤈᛠᄢଌnjՎௐଡΘ ኃ̃˓࿗በᄉRS232˘ᛠጲḞԺ̾ၸ̅ᤋଋФ̴ᜈᎵḞ‫ݟ‬Netman Plus101੊ʶԻᜈథPowerShield3ᣃ͇ᄉPC఺nj

ྱব ‡࠱MODBUS/JBUSԯᦠᎵ˝RS232੊RS485 ‡ክူˏ్࿗በᄉ˘ᛠጲ ‡᤟ၸ̅˞᜵ᄉBMSᬶ੆ክူᣃ͇

‡LEDૈᇧ᤯ᝬึ ‡Ժ᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ


˘ᛠᤋଋԤࢹ఺

MultiCOM 351/352 ௦࠱ˏԻ᝹‫ܫ‬ᤋଋҁӬ˘ᛠ UPS ᄉ˘ᛠԤࢹ఺nj ߱Ժ̾ःၸ‫ڙ‬੝థᭉ᜵ܷ᧙˘ᛠᤋଋᄉUPSܲ᧗ᄅेʼḞ௦Хథ᫸༡‫ܖ‬ᄉࡌ۪Ꭹᄉူਆᝌфழ಴nj

ྱব ‡ణܲԺ̾ࡎԮᦠᎵ4˓˘ᛠ᤯ζԯ ‡LEDૈᇧ᤯ᝬึ ‡Ժ᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ

˘ᛠ/USBଋԯ

MultiCOM 362 ˝ UPS ଡΘʶ˓ᮨܰᄉ RS232 ˘ᛠԯ੊Ꮷ USB ଋԯ nj᤯᣾USBଋԯḞЉ᝴Apple Macintosh᝟ኪ఺Ϸ΍ ၸWindows ֖ Linux ୱͺጆፑʶಧˀ UPS ᤈᛠ᤯ᝬnj

ྱব ‡ЩࠓUSB1੊2 ‡ЩࠓPowerShield3

˘ᛠ/ESDଋԯ

MultiCOM 372 ˝ UPS ଡΘʶ˓ᮨܰᄉ RS232 ˘ᛠԯnjХథጊপС఺ (EPO) ֖ᤉርС఺ (RSD) ᣤЙቪԯnj

ྱব ‡EPO֖UPSС᫆ଋԯ ‡Ժᤤ12Vdc 80mAଋཁ


ଋཁ/ESD᭦౛

MultiCOM 382 ᤯᣾ʶጷፘႂ٧ଋཁଡΘUPSઐ᝜֖࿃খ௬ᇧnjଋཁ᤯᣾ቪߔᤋଋnjζՁଋཁӉહጊপС఺ (EPO)Njᤉር С఺ (RSD)Njႂ෈NjஷᡸNjઐ᝜֖ႂ෈ͯႂԌnjଋཁ˝࣡ध੊࣡᫆nj

ྱব ‡ణܷႂึ3A,250Vac ‡ζՁଋཁԺ߿҃

Өᝫᣀ૰٧

Multi I/O ᦠᎵᣤЙ֖ᣤѢζՁଋཁḞЉ᝴UPSᬶ੆ҁଌ҃ጆፑnjԺ̾᤯᣾Multi I/Oᤋଋˏ˓᝹‫ܫ‬ҁUPS˘ᛠ᤯ᝬԯḞ˶Ժ ̾‫ڙ‬RS485ʼ΍ၸMODBUS/JBUSӨᝫnj

ྱব ‡8ͮஜߙᣤЙ ‡8ጷፘႂ٧ᣤѢḞᄢଌUPS֖ࣉႂ࿃খ ‡΍ၸMODBUS/JBUSӨᝫḞԺ̾࿗በଌ҃2˓RS232/RS485˘ᛠ౎ᄢଌUPSୱͺ࿃খ ‡᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ

ੰࡘӴ

I/O ੰࡘӴ᤟ၸ̅Master PlusጆѴḞᦠ‫ܫ‬Ḭ ‡6˓௃ႂԌNC/NOଋཁ (250V/5A)Ḟग़൤ႂፏᎅḞ˄ˀФ̴ႂᡸႂፏᎅnj ‡2˓ᒬΘႂᣤЙ ඇ˓ᣤЙ੊ᣤѢԺ̾᤯᣾ᄰСҩᑞᛪḞ̾ʿՎᄫᄉ࣊ࡌnj


Өᝫᣀ૰٧

᤯᣾ Multicom 401 ᎩСḞԺ̾࠱UPSᤋଋҁProfibus DpᎩፎnjUPSᄉክူ֖ᄢଌԺ̾ᬶ੆ҁʶ˓۲̅ဗ‫ڣ‬঳ጲᄉଌ҃ጆ ፑḞఝࣸคःၸ̅ࢹˉ˖ᄉଌ҃/ᒬҮጆፑ֖ѫ࣊यI/O˧ᫍᄉ᤯ᝬnj

ྱব ‡PROFIBUS DP-V1Өᝫ ‡ጷখ‫̯ڦڠ‬0ҁ99

‡Profidrive V2 PP05 ‡ጷখจྱည̯9.6kจྱҁ12จྱ ‡/('ૈᇧ᤯ᝬึ

᤯ᝬጷ͇

IBM AS/400 ઴థӬԢߚϱክူᄉྱཁḞ߱᜵යጆፑ‫ڙ‬ԺଌNjథࣿ࿃খʽС఺nj‫ݟ‬౦෤థUPSḞAS400‫ࣉڙ‬ႂறႂᄉௐϊ ௃ก३ҁγએḞறႂ࠱࠭ᒰᆵᄧԩ૮Ḟஜ૵ˎܾḞ(఺٧) ᧗ᡐᎀਤnj

ྱব ‡ణЩࠓ੝థAS/400ጆፑ ‡ஂ૆੝థRiello UPSᔴ‫ډ‬

ᤉርଌ҃᭦౛

Multi ଌ҃᭦౛௦ᤉርᄢଌᜈᎵḞԺࠃௐଡΘសጹᄉUPS࿃খஜ૵njЩࠓՉሗRiello UPS ‫ۋ‬ՁḞࣲ˄Ժ௬ᇧUPSᣤЙᣤѢ ዴᆷஜ૵֖ႂ෈࿃খnj Multi ᭦౛௦ᰳຌ‫्ڎ‬௬ᇧࡕḞԺ᝹ᎵʸሗឥᝒḬලឥNjᔭឥNj਒ܷѽឥNjॳឥNjกឥNj᜴ာྤឥNjΨឥnj3˓࿗በᄉ˘ ᐎଋԯḞФʶԺ᤯᣾MODBUS-JBUS ӨᝫࠃဗUPS ᄢଌ (RS485 ੊ᏧRS232 ᦏԺ˘ᐎ)njФ̴ˏ˓ଋԯԺᤋଋNetman 101੊ᏧPC ఺Ḟ΍ၸPowershiled3ᣃ͇nj

ྱব ‡ᰳຌLCD௬ᇧ ‡3˓࿗በ˘ᐎଋԯ ‡ణܷርऎЩࠓBMSክူርࣿ

‡ζোึ/('࿃খૈᇧ٧ ‡᤯᣾˘ᐎԯ‫͇ڌ‬ӣጞ


ᣃ͇

᤯᣾˘ᛠጲ ཁࠪཁᤋଋ

Б᠟ ఴ‫ڠ‬

ᣃ͇ ൣयྟా ఴ‫ڠ‬

ᣃ͇ Б᠟ ఴ‫ڠ‬

᤯᣾˘ᛠጲ ཁࠪཁᤋଋ

ክူ᝟ኪ఺

ఴ‫ڠ‬

ክူ᝟ኪ఺


᤯᣾5$1*1ܹ̾Ꭹᤋଋ ࡌ۪Ꭹ۪ࣸᎩ

ᣃ͇ ൣयྟా

धС

ࡌ۪Ꭹ

̈ᐎᎩ

۪ࣸᎩ

ᣃ͇ ᤉር

ᣃ͇ ᤉር

Б᠟

᤯᣾5$1*1ܹ̾Ꭹᤋଋ ۪ࣸᎩ धС

̈ᐎᎩ

۪ࣸᎩ

ᣃ͇ ᤉር

धС

᤯᣾1-$ᤋଋ

ክူ᝟ኪ఺

ఴ‫ڠ‬


Щࠓব‫ڎ‬ᛪ ಕэᦠᎵ

ᣃ͇֖Ժᤤᬃ͇


፤એஷᡸ

˞ႂຸ

MBB థ10Ḟ16֖32 Ampʻሗዜ‫ۋ‬Ḟ፤એ/ఝ૰6KVA̾ЮUPS ௐḞࠪ᠆ᣑΘႂḞᆷγʿறႂnjଡΘ‫ஂ࡚᧚ેܝ‬౵nj

᠆ᣑ UPSᣤѢ

Multi PASS 16 ‫ેܖ‬य

Multi PASS 16 ఺౵य

੣Үஷᡸ

Multi PASS௦፤νஷᡸḞЉ᝴UPS‫ڙ‬ʿᫍறΘႂᄉৰхʽС఺֖ሧᬓnjMulti PASSՎௐథ੣Ү֖ᒬҮѬ૰ˏሗҩᑞnj‫ݟ‬౦ UPS቉ཨறध੊Ꮷܾ஌Ḟᤋଋ‫ڙ‬Multi PASSʼᄉ͉ʹ᠆ᣑᦏᒬҮѬ૰ҁࣉႂʼnjMulti PASSԺ̾ેᎵ‫ܖڙ‬ʼḞ੊உᎵ‫ڙ‬19 ᔭࠩ఺಄˖nj

ྱব ‡ેᎵ‫ܖڙ‬ʼ੊உᎵ‫఺ڙ‬಄˖ ‡‫ٿ‬ᯟγએ

‡੣Ү֖ᒬҮѬ૰ҩᑞ ‡LED௬ᇧࣉႂ࿃খ ‡ԺᤤIECḞUKḞSchuko֖ᆵጲᤋଋ

Եథʶ˓ྟఴḞЉ᝴੣Үஷᡸୱͺ͉ʹ10~20kVAӬᄰUPS֖ 10~40kVAʻᄰUPSnj‫ݟ‬ᬃ‫ڎ‬ḞMBB100Aథʻ˓றᡸधСḞԺ̾ ᆷγ‫ڙ‬፤એ/ఝ૰ୱͺௐ߸КᬥሎUPSḞγ᝼૆፝Փ᠆ᣑΘႂnj ఴ᝹‫ܫ‬ʼథʶˀࠪःᄉUPSᣤЙᤋଋᄉॱᝎधСḞ௬ᇧ੣Үஷᡸ С᫆Ḟ᫸ൢᤣԪ٧ˀஷᡸՎௐΘႂnj ᭆˬ‫ڗ‬МՂ RIELLO UPS  ଡΘКᔴ‫ډ‬ᄉܰᎵஷᡸ֖᤟ၸ̅Ӭ఺ ҁ800KVAḞࣲ఺ҁ6.4MKVA UPSᄉ᭡খधСnj

˞ႂຸ

ᣤЙधС

੣Үஷ ᡸधС

ᣤЙ੊UPS ஷᡸᣤЙ

ᣘ͇

ᤉር፤એஷᡸ Ḛ࣡᫆ᝎཁḛ

ᣘ͇

᠆ᣑ

ᣤѢधС

UPSஷᡸᣤѢ


నҫˀ੾శஂ૆

TEC௦Riello(਒ܷѽᭆˬ‫)ܢ‬UPS‫׫‬ґ֦លనҫḞႂຸ ੾శᮎ᫇ࢹር࣍‫ڙڨ‬ႂຸᛠˉࢹͺࣱܲḞథຆԑᄉ੾ శᐿ௿nj


ᐎፎழय

$)*/" ᭆˬ‫ ܢ‬ʼ๑ ႂຸጆፑథᬌМՂ Riello UPS (Asia) Co., Ltd ˖‫ڍ‬ʼ๑ᰳೃγሯӜࠜྱˋ̃ᡸ500Ձ28Ձ഍ऄࡎFᦉͮ 28F, No. 500 Fute Dong Er Road, Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131, CHINA Tel : +86-21-50464748 - Fax: +86-21-50464648 www.riello-ups.cn


CATGENX0110RUCN

In the interests of product improvement Riello UPS reserves the right to change specifications without notice.

General Catalogue 01. 2010

General Catalogue 2010  

General Catalogue 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you