Issuu on Google+

ֵ̖੣б


ֵ̖ᔴ‫ډ‬

‫ܫ‬ၸႂຸጆፑ

ᤋଋ٧

ஷᡸᦠ͇

నҫˀ੾శஂ૆


ᭆˬ‫ܢ‬ႂߔᬶ‫੆ڃ‬በ̅ʼ˓ˆጡ80ࣱ̼Ḟூʽߔ МՂፂᖸᔴ‫ډ‬๯ᄥᑞຸḞᒬҮӐˀ߶᫸Չᮖ۪nj МՂ‫ڙ‬ၶ̖҃ᤴʿᫍறႂຸ˧ґḞ҃ᤴधСႂ ຸnj 1995ࣱḞᭆˬ‫ܢ‬ႂߔᬶ‫ڃ‬Ԧࡘ੆˿ඞၸԢࢹˉႂ ߔֵ̖Ḟ᝹‫߶ܫ‬ᜈࢹርḞζো੾శḞ߶᫸ˀఄᑞ ࠑࡏጆፑ̾ԢࣂХ᜺ഴᄉʿᫍறႂຸ҃ᤴ˝ʶͳ ᄉଌᐦМՂnjФੌ႔ᄫಕ˧ʶ௦‫ڙ‬ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМ Ղᄉࣛᮖʽុஞ᧗ጷᬶ‫ڃ‬ᑞຸᮖ۪ᄰС̂ࠁnj

ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂ˞ᖸʿᫍறႂຸḞ๯ᄥֵ̖ᆐԦḞ᝹᝟Ḟ ҃ᤴḞᩘ‫׫‬Ԣ‫׫‬Րనҫnjֵ̖ᤉᩘˆႌՉ‫ڠ‬Ḟ˝Չ‫ڠ‬ஜ૵ ˖ॶḞITᎩፎḞंੜኍζো‫ᦉူܪ‬᫂ଡΘ૆፝ሶϣᄉႂҦ γᬩḞనҫ̅᧚ᚷḞ̓᤯Ḟࢹˉၶ̖҃ᤴḞӝႤኍՉ᧗᜵ С᪃ᮖ۪nj ˗ࠜᄉ˃ˉፂᰍḞ͕ሑᄉᆐԦઅᠪ‫ڃ‬᫲̾Ԣᝧࠆਖ਼໗਒ᤇ ʶබ়ᄉᤜයᆷγᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂሶࡏൖฮUPSࣉ‫ڣ‬ᄉᴜ ܿ͌ˉḞͮࡏˆႌґ̊njᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂԺଡΘКழͮႂ ຸᝌфழ಴ḞӉહ˝ள‫ۋ‬ᡓጞ᝟ኪ఺̾Ԣॱ‫̠˓ۋ‬ႂᑧଡ Θႂຸγએnjᭆˬ‫ܢ‬ႂຸาᡣ‫ʹ͉ڙ‬థᭉ᜵ႂҦγᬩᄉ‫ڣ‬ ‫ڠ‬Ḟ‫ݟ‬ḬᩏᛠḞӝᬒḞ఺‫ڣ‬ኍnj ᭆˬ‫ܢ‬ԺଡΘӬʻᄰḞҩည˝400VAᒯ6.4MVAᄉʶጆѴ ᰳֵ᠎ʿᫍறႂֵຸ̖nj

͕᠎ႂຸ૆ˣሶ߿Θႂ ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂᒰҦ̅˝͉ʹࠬයႂҦγᬩᄉࠆਖ਼ଡΘ૆ ፝ሶϣᰳ஌ᓫᑞᄉᰳֵ᠎௃෉౿ֵ̖nj

ႂຸ᠎᧙Ժၿ̾ʽˏԟஜႌ߿Ḭ eሶ߿ব—— Ժၸব֖Ժ᭤ব eจ्——ၿႂԌ֖ႂึྱड़ԥ௡ᄉจ्ጥऎ ᭆˬ‫ܢ‬UPS๗Ԣᔴ‫ࣸډ‬ḞᆷγԺଡΘ͉ʹథᭉӬ఺੊ࣲ఺ UPSḞ᭡খᣀ૰धСḞᤣԪ٧̾ԢФ̴ႂֵຸ̖ᄉКழͮ ႂຸᝌфழ಴nj

͌ˉ஠Ӑ ᭆˬ‫ܢ‬UPS̼ᛪ˿ణЎᤈణᰳቪႂֵຸ̖ᄉԦࡘழՓnjᄫ ґᄉ15ሗUPSၶ̖ጲଡΘ˿ՉሗʿՎᄉୱͺન੧ፆౝ֖ ᦠᎵḞ“૆ˣʿறႂ”௦۲ఴԓѶḞᆷγ˿‫ᦉڙ‬ѫ੊Кᦉࣉ ႂΘः˖றௐḞଡΘᰳֵ᠎૆፝ʿᫍறႂຸnjᤜයӫᡔֵ ᠎௦ᭆˬ‫ܢ‬МՂನॶ஠ӐူএḞМՂᄉʶѬၶ̖నҫาҮ ᦏ‫ډ‬ፈ൤˖ॶᏪࡘधnj̾᠎˝ఴЩᮎ̠஠ḞࠃဗМՂ͈Ϙ ణܷӐnjʿ᝶ᢵ‫ڠʹܪ‬Ḟᭆˬ‫ܢ‬Кͳտࢹᦏ͗ՎॶӨҦК ᢵॶઅЙḞ˝МՂᄉԦࡘ࿸ఄ࿸ንnj‫ڃ‬᫲Ջͺ௦ᆷγᰳֵ ᠎ᄉС᪃Ḟࠆਖ਼֖ܰᦉ఺ౝᄉᝢԺˀ‫ݑى‬᜸᝼˿ᭆˬ‫ܢ‬ UPSࠬයֵ̖᠎᧙ᄉфॶˀ੆஌nj


ѸளḬМՂᯪ᜵ᄫಕ ᭆˬ‫ܢ‬UPS‫ڙ‬਒ܷѽ᝹థˏ˓ᆐቂ˖ॶḬʶ˓ͮ̅Ҿಪጩ ಪࣉḚ᭤ᤂ፤ᎬጩḛḞᆐቂ120KVA̾ʽ௃ԪԌ٧UPSԢ ᄰ С ̖ ֵ ḭ Բ ʶ ˓ ͮ̅ዚПḞᆐቂҩည˝ 120KVA ᒯ 800KVAࣛԪԌ٧UPSԢ᧙ᢵ߿ֵ̖҃nj‫ڙ‬ዚПᤆథʶ࿗ በ‫ڃ‬᫲ḞᒰҦ̅ᆐቂधԦЏ͑ᤣԪ٧njʻ˓ᆐቂ˖ॶ᠆᠉ ʻ˓ʿՎᮖ۪ᄉளֵ̖धԦḞ᣾ር˝Ḭ በᮉḬഏএ᝹Ꮅnj ណᰍḬഏএ೜฽Ḟ‫ࠃڙ‬ᰍ్͇ʽḞϡԺᛠবѫౡnj ฽ណḬഴ‫ࠃۋ‬ဗ ඇʶ᫼ൿᦏ௦ʶʿறѸளᄉ᣾ርḞ˝ᄉ௦᧪ࠪॆ̬ᑞຸ᫇ ᮤḞᑞଡΘ߸Ꮎᄉႂຸᝌфழ಴nj

ൖฮֵ̖ú‫ڍ‬ᬄֵྠ ॆܷᦉѫМՂྲྯֵ̖֖నҫ᠎᧙ḞΙ૵ҶҮҦ੆ఴᤤસ ၶ̖۲‫ڠ‬ௐḞᭆˬ‫̮ܢ‬ʶ‫ݟ‬௄ज़ᄉ‫૆ڱ‬અᠪൖฮၶ̖ͳ ጆnjၿ൤्੆ˏழ᭦͕ҸḬኃʶḞԺζᏬᄉֵ᠎Ḟᤇ३ᄝ ̅МՂ‫ڙ‬ᆐԦḞၶ̖Ḟᩘ‫׫‬Ԣనҫᮖ۪੝᧓ԨᄉЎᤈழก ֖ʶͳӐᄉஞՋழयnjኃ̃Ḟ‫˿ुܘ‬γ૆“૆፝ᤈ൥”ᤇʶ ူএḞᆷγԀ΍‫҃ڙ‬ᤴ֖ጷᜈ᣾ርḞζো˶ᑞԢௐԥᯟnj ణጻ्੆ӫᡔᄉֵ̖ͳጆࣲଡᰳᭆˬ‫ܢ‬UPS‫ڙ‬஌ညḞԺ᭤ ব֖᠎᧙ழ᭦੝̙థᄉζ᝗nj


ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂˀဖܑ

Сซల౎ ᬣᅋࠪဖܑᄉСซḞᭆˬ‫ܢ‬UPSМՂ‫૆ڱ‬ᡋԺ૆֖፝ͯᏱ ᑞᄉԦࡘ᥊ᡸḞ‫ڙ‬ᓫᑞဖγʼᡐҁ˿ሤ౜ͺၸḞӉહतበ ဖγᮉᄫḭܷ᧙અᠪᆐቂဖܑԣ‫ۋݝ‬ள੾శḭ̾ၶ̖ளʶ ̼“ຌผ௃෉౿ᰳᑞ஌”ᑞຸ˝ᄫಕnjγએဖܑ௦Кᇪ͗ᄉ ᠉͉Ḟ௄థѽ̅ဗ‫˶ڙ‬ᤴለల౎njᭆˬ‫ܢ‬UPSဖܑክူͳ ጆளᤂ᤯᣾ISO14001ᝢ᝼Ḟвʶ൒᝼௙ᭆˬ‫ܢ‬МՂᒰҦ ̅ဖܑγએᄉфॶˀ੆஌nj

ᭆˬ‫ܢ‬ႂຸМՂˀဖܑ त᝹ဖܑԣ‫ˉ͌ۋݝ‬௦ᭆˬ‫ܢ‬КͳտࢹᄉРՎॶ‫ܥ‬njᭆˬ ‫ܢ‬௦ǑൖᄩС̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэѶǒᄉ˞᜵᠇࿸М ՂḞ˶௦ᯪ˓̾ၶখဖγ߿ጞᄉൖฮ҃ᤴ‫׷‬nj ǑൖᄩС̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэѶǒၿൖฮܷ‫ۋ‬UPSၶ ̖‫׷‬ኣᎷၶ஌Ḟ᜺߿˿ҩည˝10-800KVAḞ᠆ᣑ˝ 25%-100%ᄉUPS੝ॸᮋ᣹ҁᄉᑞ஌۲эnj‫ݟ‬Ḭ200KVA ‫ڙ‬ጲयUPS ໗ᣑௐᄉ۲э˝93%nj ˝΍ֵ̖᣹ҁణܷᑞ஌Ḟᭆˬ‫ܢ‬ᤆᒰҦ̅ᆐቂधԦॕֽဖ ܑᄉФ̴੾శnj 噝Ўᤈᄉႂ෈ክူḞԺढ᫁ႂ෈ఝ૰ֆయḞ‫ܘ‬Ҫႂ෈థ஌ నҫ࠮֐Ḟђ࠵ࠪФ̴ጷ͇ᄉॕֽ‫ݟ‬ႂࠓ٧ኍnj 噝ᬋͯᣤЙះจḞଡᰳᣤЙҩည‫ځ‬ገḞ‫ ݟ‬THDi<3%, PF> 0.99nj

噝ఄᑞഴयḞUPS‫ڙ‬γ᝼໗ᡛ᠆ᣑᭉයᄉ᜵යʽḞణܷርऎ

‫ڠ‬ଡᰳUPS஌ညnj

ၶখဖγጆѴ ᭆˬ‫ܢ‬UPSֵ᠎ᡓѢ˿ǑൖᄩС̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэ Ѷǒᄉ᜺߿Ḟࣲ˄ᭆˬ‫ܢ‬3KVA̾ʽֵ̖˶ԟཱ൤ᓫᑞಕ э—ԀၶখဖγጆѴḞФᄫᄉ௦˝˿ᓫጝᑞຸḞଡᰳ஌ ညḞΒ‫ݟ‬Ḭॆ௃᠆ᣑ֖ᣤѢḞUPSՎࣉႂᄰᤋௐʿᏱᑞnj


ၶখဖγᑞጞ

ၶখဖγᑞጞ ᭆˬ‫ܢ‬UPSనҫ̅ॆ̬ʶ̎ణ˝С᪃Ḟᑞຸክူᡐᅋф ߿বͺၸᄉஜ૵˖ॶḞ˝ФଡΘႂҦγᬩnj‫ڙ‬ʿॕֽԺ ᭤বḞΘႂҦ̾Ԣనҫ᠎᧙ᄉґଡʽḞᭆˬ‫ֵ̖ܢ‬Ҧ́ ͯ੆ఴḞͯॕֽḚࠪࣉႂԢֆ‫ډ‬ဖܑᄉॕֽḛḞᰳᑞ ஌nj ၶখဖγጞѾႌ߿ૈӮЌѫឬ௙˿ᭆˬ‫ֵ̖ܢ‬੯ᛠǑൖᄩ С̅ᑞ஌֖ʿᫍறႂຸэѶǒᄉҦऎnjΙ૵VFI-SS-111Ḟ UPS‫ڙ‬ጲഴयԺࠃဗణᰳጞѾ˝6ᄉᑞ஌nj“ఄᑞഴय”௦ʶ ఄᑞᄉፂ฿ഴयḞԺࠃဗఝᰳጞѾᄉᑞ஌nj ᭆˬ‫ܢ‬ဖγᑞጞႌ߿҃ऎͳဗ˿ᭆˬ‫ܢ‬ᒰҦ̅ဖܑत᝹ᄉ фॶḞ̾धஉᄉழयΧ΍ၸਖ਼̯ђ࠵ᤁᛠᑞᏱḞᬋͯབ᧙ ̖ၶԢᇎՋ੆ྫྷழ᭦౎ᓫጝ໷‫ڙ‬ᄉधஂnj ᭆˬ‫ܢ‬UPS௦ᯪࠑ̾ဖγᑞጞႌ߿ૈӮͺ˝Ӝѫֵ̖ᑞ஌ ᄉ͌ˉnjᭆˬ‫ܢ‬3KVA̾ʼֵ̖эԟཱ൤ಕэḚൖᄩ̨᜵ ය10KVA̾ʼֵ̖ԟཱḛḞҦය΍КጆѴֵ̖ࠃဗဖγnj

ᑞጞ

੯ᛠ$P$ಕэᄉ 614ᑞ஌ඊᣖ ఝᰳ

ఄᑞഴयʽ ᑞՠࠃဗ ᑞ

ఝᰳᄰॆ

ᄰॆఝͯ

ఝͯᭆˬ‫ܢ‬ᒰҦ̅त᝹ဖγᑞጞUPSʿԵ௦ԯՁnjҦ΍Кͳ տࢹሤ౜˞Ү‫ࣸڠ‬คԟˀᤇʶ఺҃ᡛ̾ឬ௙ᭆˬ‫ܢ‬UPS ‫ࠃڙ‬ဗᬋͯᇎՋ੆ྫྷ֖΍ֵ̖᣹ҁᑞ஌ಕэᄉᑞҦḞន ॶḞζॶ̾ԢфॶḞᤇʶѬᦏథᄝ̅К̠ዜణ˝Сซᄉဖ γˀᑞຸ̂ࠁnj Ժ΍ၸᭆˬ‫ܢ‬UPSᎩቢ(www.riello-ups.com) ᄉᓫᑞ᝟ኪ ٧౎᝟ኪᭆˬ‫ܢ‬ဖγֵ̖˝৥ђ࠵ᄉᓫᑞ֖ᔈ᠟Ḟឞ᝟ኪ ٧˶௬ᇧ˿ඇʶ‫ۋ‬Ձ੝ђ࠵ᄉCO2 ଅஉ᧙nj


˓̠ ᝟ኪ఺

Ӭᄰ

iPlugጆѴ௦γએࠑၸԢ࠴‫ۋ‬ҨМጆፑᄉူਆႂຸᝌфழ ಴nj߱ͳሤ࠴ࢻ˄ҩᑞᴎК——૊ᨍୱͺḞLED௬ᇧ᭦౛ ֖ၸਖ਼Ժఝ૰ႂ෈——΍iPlug᭣࣡᤟ՋࠑၸဖܑḞБᬓ˿ ጆፑԩႂํ֖Ϣႂᄉ‫੷ڇ‬njࣉႂ஋ᬩௐḞၿᤣԪ٧֖ЮᎵ ႂ෈Փ᠆ᣑΘႂnjPowerShield3ᄢଌᣃ͇ḚԺ̯www.riello -ups.comʽᣑḛԺ‫ڙ‬ဗ‫ڣ‬௃̠ୱͺௐథࣿС᫆ITጆፑnj

᠆ᣑጷ੆ ᠆ᣑዜ‫ۋ‬

ҩည 7"

ྱব ‡ဖγᓫᑞᰳ஌ֵ̖ ‡ͳሤ࠴ࢻḞ̠বӐ᝹᝟ ‡˓‫ܫ‬ၸႂ෈ଢए ‡˓ํ๘γએଢए ‡чըҮḞ௃ᭉࣉႂ̕ԺըҮ ‡ၸਖ਼Ժఝ૰ႂ෈ ‡86%ᤉርᄢଌଋԯ ‡ႂ፵ ‡ᆀᡸγએ ‡ᒬҮ᧗ը- ႂ෈உႂጻൢՐࣉႂু‫ܬ‬ ‡*61HPNR߶Кಕং ‡᤟ၸ̅ก‫ڍ‬Ḛ2P+EḛḞᔭ‫ڍ‬Ḟ6FKXNR֖਒ܷѽଢܿ

˓̠ႂᑧ LCD ᄢ᜼٧ 15 ᔭࠩᄢ᜼٧ ੲଠ̀Nj੩Ӿ఺ ModemNjTVNjDVD ឳӴ఺Nj୦உቢ ༎Џ੩Ӿ఺** * ࣰ‫ͤڨ‬᝟Ϙ **᧓ၸiPLUG໙จᣤѢ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ PowerShield3 ᄢଌС఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸጆፑḬWindows 7, 9LVWD;3/LQX[0DF26;֖6XQ6RODULV ୱͺጆፑ ‡ԀଢԀၸҩᑞ

2ࣱ᠎᧙ઝγ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 HzᒬҮ᤟ः

ᣤѢ ႂԌ ࣉႂᤁᛠ

ႂԌ ႂ෈ᤁᛠ

ᮟည ႂ෈ᤁᛠ

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) Ӊᜈࡆࠩ(hwd)(mm) ᤯ᝬ ߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᝢ᝼ಕং

CE; GS/NEMKO థСSchukoྟ

ᤁᛠຝऎ ᳫᓣ

ᮧᓣ ᰳऎԢᄰࠪາऎ

ణᰳ๑઩6000ዚḞḮ95%௃ѕፆ

ᬃ͇ଡΘ

ʶ಩ᣤЙႂ፵Ḟၸਖ਼੣б

Րᦉសৰ

UPS γએଢएܿ (ࣉႂறႂௐΘႂ)

γએଢܿ γᬖˌ

໙จ٧ଢܿĮ̰ଡΘ᣾Ԍγએ

USBଋԯ

សৰ LED សৰ

Ժᤤଢए

SCHUKO ଢए

ก‫ڍ‬ ଢए

਒ܷѽ ଢए

ᔭ‫ڍ‬ ଢए


˓̠ ᝟ኪ఺

࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

Ӭᄰ

iDialog UPS ၸ̅γએࠑऐ֖࠴‫ۋ‬ҨМဖܑ˖ᄉPC̾Ԣ᧗ ᜵ܰઅnjiDialog߶ᜈኤΦḞࣲ˄Ժ̾ଡΘुܷథ஌ᄉγ એḬ eIT᝹‫ܫ‬ḞӉહPCḞ޴ͳ˖ॶḞPoEḞVolp̾ԢФ̴ܰ᝹ eTVḞࠑऐॕᬒḞӻ௠ஜߙ‫ڠ‬᭦ଋஅ٧ḞDVDឳз᝹‫ܫ‬ eុ҃ᝌុ٧Ḟ̾ԢxDSLᡸၿ٧ e࠴‫ࠑۋ‬ၸႂ٧

ྱব ePowerShield3 UPSᄢଌ/С఺ᣃ͇ଡΘణܷᬌऎᄉႂຸ γએḞԺ̯̾ੇ͂ᄉᎩቢwww.riello-ups.cnБ᠟ʽᣑnj

e᤟ၸ߶ᜈ̅ᤁᛠWindows 7Ḟ2008ḞVistaḞ2003ḞXPḞ LinuxḞMac OSX֖Sun SolarisୱͺጆፑᄉPCʼnj eጊѓᄉࡆࠩ̾Ԣ̠বӐᄉ᝹᝟ḬiDialogԺᎵ̅ಷ᭦੊Ф ̴ழΦᄉ‫ڠ‬ழḞ௛̅ଋጲ֖᭦౛ζোᄉឳԨnj e᭡ᮂᤁᛠḬiDialogԺ̾ၸ౎γએФ̴ஏਕႂߔ᝹‫ܫ‬ḬΒ ‫ݟ‬ḬࠑऐॕᬒḞ҈े఺ḞDVD୦உ٧Ḟӻ௠ஜߙ‫ڠ‬᭦ଋ அ٧nj

2ࣱ᠎᧙ઝγ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 HzᒬҮ᤟ः

ᣤѢ ႂԌ ࣉႂᤁᛠ

ႂԌ ႂ෈ᤁᛠ

ᮟည ႂ෈ᤁᛠ

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) Ӊᜈࡆࠩ(hwd)(mm) ᤯ᝬ ᣤѢଢए ߶Кၶ̖ಕэ ᝢ᝼ಕং

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC CE; GS/NEMKO

ᤁᛠຝऎ ᮧᓣ ᰳऎԢᄰࠪາऎ ᬃ͇ଡΘ

ᳫᓣ ణᰳ๑઩6000ዚḞḮ95%௃ѕፆ 2಩ᣤѢႂ፵Ḟʶ಩USBႂ፵Ḟၸਖ਼΍ၸ੣б

UPS γએଢएܿ (ࣉႂறႂௐΘႂ)

LED សৰ

USBଋԯ γᬖˌ

໙จ٧ଢܿḬ ̨ଡΘ᣾Ԍγએ

សৰ


˓̠ ᝟ኪ఺

࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

Ӭᄰ

WIN DIALOG ጆѴӉહ 400-600-800VA ఺‫ۋ‬Ḟ᧓ၸஜߙ੾ శnj᤯᣾ʶ˓ AVR ࠪࣉႂᄉͯႂԌNjႂԌʽᬝNjํ๘ᤈᛠ ሶ߿ុᓫḭ᤯᣾EMI໙จ٧ં҃࠸ࢎႂԌ֖ᅮখԪ૰njॆࣉ ႂ஋ᬩௐḞᤣԪ٧ᣤѢഴ઱ൣहจፋ᠆ᣑḞଡΘᡛܴᄉ‫ܫ‬ၸ ௐᫍnjԺ᧓ၸPowerShield3 ಕэᦠᎵ ᝹Ꮅ᝟ኪ఺ጆፑС ఺ҩᑞnj

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ

ྱব

2 ࣱ᠎᧙ઝγ

‡ ࠪࣉႂᤈᛠሶԌ֖໙จḚХథAVR֖ܷච੷Ү໙จᜈᎵḛ ‡ чըҮবᑞḬ௃ࣉႂৰхʽ˶Ժ̾ըҮ UPS ‡ ᰳԺ᭤বḬЮᎵႂ෈฽ណҩᑞ ‡ ˏ్ᣤѢႂ፵

‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉહ PowerShield3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7Ḟ2008Ḟ VistaḞ2003ḞXPḭMac OS XḞLinux֖Sun Solarisୱͺ ጆፑnj ‡ Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞḚಕэUSBଋԯḛ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 HzᒬҮ᤟ः

ᣤѢ ႂԌ ࣉႂᤁᛠ

ႂԌ ႂ෈ᤁᛠ

ᮟည ႂ෈ᤁᛠ

จ् ႂ෈ᤣԪ٧ᤁᛠ

ഴ઱ൣहจ

ႂ෈ ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ۋ‬Ձ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤯ᝬ ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

߶Кၶ̖ಕэ ᤁᛠຝऎ ᮧᓣ

ຆ༥ᓣ RAL 7016 ణᰳ๑઩6000ዚḞḮ95%௃ѕፆ

ᰳऎԢᄰࠪາऎ ᬃ͇ଡΘ

಩ᣤѢႂ፵Ḟ᤯ᝬᣃ͇Ḟၸਖ਼΍ၸ੣б

USB

ࣉႂᣤЙଢए

ᣤѢଢए

សৰ


࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

ࡌ۪Ꭹ

ࢹͺቢ

నҫ٧

ႂߔஅᩏ ጆፑ EPOS

Ӭᄰ

DIALOG VISION ጆѴӉહDVT(Իय)NjDVR(఺౵य) ֖DVD(Dual఺౵य/Իय)Ḟ‫ۋ‬Ձ˝500VA-3000VAḞ ΍ၸൣहஜߙ੾శnj DIALOG VISION ጆѴ઴థЎᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ֖ᤋଋᤤ ͇Ḟ᤟Ջ᜵යణᰳၸਖ਼ࠪణ͕γએ֖ܲҩᑞবᭉයᄉ ူਆᝌфழ಴nj 1. ૊Ͱેᨈ΍ၸ᭦౛ґϙ

2. ஼ᣀ᭦౛ࣲՓՐ੭ጊ

DIALOG VISION ጆѴ˝Ꭹፎనҫ٧Nj఺౵यనҫ٧Nj ͛ፑ఺౵य੊Իयనҫ٧֖ᎩፎϱߚጆፑଡΘణ͕γ એnj

3. ஼ᣀUPS 90ऎ

4. ໎ҮUPSஉЙ఺಄˖


К᭦γએ ᒬҮႂԌុᓫҩᑞԺᮔ᫸ႂԌʽᬝḞકઇํ๘nj EMI ໙จ٧γએ᠆ᣑક҃࠸ࢎႂԌ֖ႂԌᅮԪnj ॆࣉႂܾ஌ௐḞᤣԪ٧Փ᠆ᣑΘႂḞᣤѢൣहจፋ̀᠆ᣑ ణܷᑞ᧙ᄉ૆፝ႂຸγએ֖ణܷԺ᭤বnj

ႂຸѫᦠଢए ᣤѢ ଢए

ᰳథ஌ব ႂᑞᣤѢଢएԺ˝ణːᔡనҫ٧Ḟѫึ᠆ᣑ˖൒С᪃᠆ᣑ ଡΘణܷᄉՐ‫ܫ‬ௐᫍγએnj Ժ̯ UPS ґᦉབଢ઩ႂ෈ḞழΦ፤એḞᬋͯ፤એ᮲ᬖnj ࣛЮᎵЌႂ٧ႂ෈಄‫ڙ‬DVD 220 ֖300 ‫ۋ‬Ձ˖ःၸḞᖌ३ ఝ᫁ᄉՐ‫ܫ‬ௐᫍnj ႂ෈ᒬ฽ࢹХԺԢௐࠢ᜿͉ʹᤁᛠ᣾ርᄉႂԌᡧᖿ੊Ꮷܾ ஌ဗ៵nj ຆऎஉႂγએḬ‫ڙ‬᫁ௐᫍͯ᠆ᣑஉႂৰх˖Ḟႂ෈ጻൢႂ Ԍ࠱͗ଡᰳḞ‫ݟ‬ႂ෈҃ᤴ‫׷‬ᄉ੝੽ឲḞᤇಧԺᥗБࠪႂ෈ ᄉ૮ࠎnj

˘ᐎ RS232 ଋԯ

USB ଋԯ

EPO

བγᬖˌ

ᣤѢ ଢए

ࣉႂᣤЙ *&$

ႂពጲᎩጲ ଋԯ

ܲҩᑞব Dialog Vision Dual ጆѴ఺‫ۋ‬ḚDVD 150ǃ220ǃ300ḛԺ ᄯଋஉᎵ‫ڠڙ‬౛ʼ੊Ꮷ19 ࠩ఺಄˖nj ґ᭦ᄉஜߙ௬ᇧ᭦౛ʼԺᣏౚઙѢḞ஼ᣀՐ᤟ः߶ᜈဖܑ ᜵යnj DVD ֖DVRጆѴЮᎵEPO ᣤЙଋԯnj чըҮҩᑞԺ΍Dialog Vision‫ڙ‬௃ࣉႂৰхʽըҮnj

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હ PowerShield3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7Ḟ 2008ḞVistaḞ2003ḞXPḭMac OS XḞLinuxḞNovell ֖ ణึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ USB ੊RS232 ˘ᐎଋԯḚԺᤤḛ ‡ SNMP Ꭹፎଋԯଢമ ‡ LCD ௬ᇧࡕ

2ࣱ᠎᧙ઝγ

ᣤѢଢए IEC 16A

ܰᎵႂ෈ጷ ଢए

USBଋԯ

˘ᐎ RS232 ଋԯ

ᎩӴଢമ

ႂពጲ Ꭹጲ ଋԯ

ᣤѢଢए IEC

ࣉႂᣤЙ *&$

ѫᦠ ଢए

សৰ


‫ۋ‬Ձ ҩည ࡆࠩ(hwd)(mm) ᧗᧙(kg) IEC ࣉႂᣤЙ IEC ࣉႂଢए

఺౵य1U֖Իय/఺౵य Dual 2U‫ۋ‬Ձ ҩည ࡆࠩ(hwd)(mm) ᧗᧙(kg) IEC ࣉႂᣤЙ IEC ࣉႂଢए

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

230 Vac(Ժᤤ200Ḟ208Ḟ220Ḟ240 V)

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည

50/60 Hz ᒬҮ᤟ः

ᮟညᔴ‫ډ‬

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

230 Vac(Ժᤤ200Ḟ208Ḟ220Ḟ240 V)

ᮟည

50/60 Hz ᒬҮ᤟ः

จ‫ۋ‬

ൣहจ

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ γએ

᣾ᣑ-ᆀᡸ-᣾Ԍ-ͯԌ-ຝऎ-ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ

USB / RS232 ᤯ᝬଋԯଢമ

߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭ ൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

বᑞ ᤁᛠຝऎ ϱߚຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

٩ᮂ ᮧᓣ

ຆ༥ᓣRAL 7016

B.B.‫ۋ‬Ձ DVD ‫ۋ‬Ձ

ࡆࠩ(mm)


࠴‫ۋ‬ ᝟ኪ఺Ꭹፎ

ࡌ۪Ꭹ

ࢹͺቢ

నҫ٧

ႂߔஅᩏ ጆፑ EPOS

Ӭᄰ

PREMIUM PRO ௦ᭆˬ‫ܢ‬Dialog Plus ‫ڙ‬ጲयUPS ᄉ ణளྟఴnjឞֵ̖፫ՋᏥᘼဖܑ‫ځ‬ገḞ௦ᭆˬ‫ܢ‬ဖγ ጆѴֵ̖˧ʶnj PREMIUM PRO ௦‫ڙ‬ጲԤԪ૰UPSḞᑞ˝С᪃నҫ٧Ḟ ឥᮂ֖ITஜߙ‫ူܪ‬ጆፑଡΘణԺ᭤ႂຸγᬩnj ᧪ࠪᤁᛠௐᫍ᫁ᄉ᝹‫ܫ‬ḞPREMIUM PRO ER‫ۋ‬Ձ Ժ ᦠᎵᦠ‫ݒ‬ᄉդЌႂ٧ᄉႂ෈ੰࡘ኷nj ‫ڙ‬᤯ᝬழ᭦Ḟඇ˓PREMIUM PRO థʶ˓ЮᎵᄉࣛLCD ᄉഴ͋᭦౛ḞԺ௬ᇧᣤЙ/ᣤѢႂԌ֖ႂ෈Ќႂ࿃খnjᤣ Ԫ٧᧓ၸКள᝹᝟ḞКॱ‫ူܪ‬٧ଌ҃Ḟ̾යࠃဗణᰳ஌ ည֖ణ͕ᦠᎵnjPREMIUM PRO ᤆథಕэᄉUSB ᤯ᝬଋ ԯḞЮᎵੰࡘଢമ̾Φ‫ܘ‬Ҫ᤟ᦠ٧ḞӨᝫᣀ૰٧ԢᄰС ᤯ᝬӴnj

PREMIUM PRO UPS ஌ည౜ᰳḞФ᝹᝟ை‫ڙ‬ᓫጝᑞຸḞХథ றႂ૊ᨍҩᑞḞ௃᠆ᣑ੊᠆ᣑறधௐḞС᫆UPSḞࠃဗᭅ๖ Ᏹnj PREMIUM PRO Ӊહ700VA, 1000VA, 1500VA, 2200VA ֖ 3000VA ጆѴֵ̖nj

ྱड़ ‡���߿ḞԺ᭤˄ፂ᣾໙ᄉᣤѢႂԌḬ‫ڙ‬ጲԤᣀ૰੾శ VFI ቿՋIEC 62040-3 ḞЮᎵEMI᣾໙٧ ‡ᰳ᣾ᣑᑞҦḞԺ᣹150ḗ ‡ࣉႂু‫ܬ‬ௐḞԺᎃርᒬҮ᧗ը ‡Ժᎃርႂ෈чըҮ ‡ҩည‫ځ‬ஜνൣ UPSᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1

‡ᣤЙႂԌᔴ‫ ࣸډ‬120 - 280Vac Ḟႂ෈ʿஉႂ ‡Ր‫ܫ‬ௐᫍԺ᣹ஜ࠴ௐ ‡΍ၸUPS5PPMTᣃ͇ԺࠃဗК᭦ᦠᎵ


┬Зс░│╘║сндржмсВВр╖Ис╕ЪсТм╥о╓Црйг╥осВВр╖Ир╕╜сЮОс╕Ы ┬Зс░│╘║сндржмUPSс╕Ъ╨Ъре▒тАлсА░▄ктАм┘зрмМ╥Гс╕Ы ┬ЗракргЙсВВреХ╓╜═пс╕Ър╡грд╣╒нроЕс╕Ы ┬Зсгд╨ЩргЫ╬│смЦ╦М╬│ркПс╕Ю╘║тАл═о▄мтАм╟М

рпмсЗзснжр▒Ы

╨ОсдИсДЙсдпсЭм╥йсСЮ ┬Зс░│сМЮ▄▓рг░╘╗сдпсЭмс╕ЮсдЯсБ╕╠ЕрйЭр░ерн▒═║сМЖсНС╓ЦсОйсНОсАЦ▄Сс╕м ╙Йрк╣PowerShield3сДврмМ/╨бр░║сгГ═Зс╕ЮсдЯсБ╕╠Е:LQGRZV  9LVWD;30DF26;/LQX[6XQ6RODULV 90ZDUH(6;рн▒═║сМЖсНС╓Ц╨д╠┤8QL[рн▒═║сМЖсНС╟М ┬З р▓Хсжа8367RROVсжасО╡╓Ц╦Уржм╙РсгГ═З ┬З56╦ШсЫармЛ╘п╓Ц╨ПсВВсмесИОрмЛсЭО┘з ┬ЗUSBрмЛ╘п ┬ЗсдпсЭм╙┤рмвр┤о

2рг▒саОсзЩркЭ╬│

USBрмЛ╘п

сдпсЭмрмвр┤о

╦ШсЫасдпсЭм сВВр╖И рй░рбШр▓Д рмЛ╘п сгд╤вр╜Ц╬│ркП

сгд╤в рмврдП сгд╨Щр╜Ц╬│ркП сгд╨ЩраЪрап рмврдП

сЮЯрз░


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬Ḛʿ᝟ႂ෈ḛ

᠆ᣑ7BDḮ7JOḮ7BD᠆ᣑ7BDḮ7JOḮ7BD

ణܷႂԌ ᮨ߿ᮟည ᮟညᔴ‫ډ‬ ҩည‫ځ‬ገ ႂึܾᄽ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟညᔴ‫ډ‬

ԺᤤᮟညḚ±0.Hzᒯ±5 Hzḛ

ᣤѢ ጲব᠆ᣑ᭣ጲব ᠆ᣑʽႂԌ႙Ԫ ᮟည

Ժᤤ50 Hz੊60 Hz੊ᒬ᤟ः

᭡খԪӐᔴ‫ډ‬ ҮখԪӐᔴ‫ډ‬ จ्

ൣहจ

ႂึࢎϘ ‫ڙ‬ጲഴयဖγഴय ֖ఄᑞഴय஌ည

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

Ќႂௐᫍ

᣾ᣑௐᫍ 2ѫ᧾

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ(mm) Ӊᜈࡆࠩ(mm) ᣾Ԍγએ γએዜѾ

᣾ึ- ᆀᡸ- ᣾Ԍ- ͯԌ- றᡸ- ႂ෈౜ऎͯԌ

᤯ᝬ

USB / DB9 RS232 ଋԯ / ᤯ᝬଢമ

ಕэ

߶КḬEN 62040-1֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽

᤟ࠁຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ᳫᓣ

٩ᮂ

1ዚ‫ ܪ‬Ḯ40 dBA

ಕᦠ

ႂຸጲḞ˘ᐎႂ፵ḞUSB ႂ፵Ḟ ߶К੣бḞঋᤳըҮ ḞCD-ROMᣃ͇


ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ ҩည

ࡆࠩ(mm)


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ࢹˉ 1-$T

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

Ӭᄰ

PREMIUM DUAL ࡚Premium Pro ԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శጆѴ UPS ᄉᰳጞྟఴnjPREMIUM DUAL Ժ˝С᪃᠆ᣑ‫ݟ‬న ҫ٧ḞߚϱጆፑḞႂពᜈᎵḞӝႤጆፑ֖ࢹˉःၸଡΘ ႂҦγᬩnj ឞ UPS ௦ѧྞనҫ٧ᄉణူਆᤤસḞᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ 1njథ‫܈‬यUPS ੊࠱Фᜈ‫఺ڙ‬౵ЮḞᰳऎ̨˝2Unj 1. ሧҮഴ઱ႂᡸଌ҃᭦౛

2. ஼ᣀଌ҃᭦౛ࣲଢЙФͮᎵ

PREMIUM DUAL ᧓ၸဗ̼Ӑ᝹᝟ḞԺᤤୱͺഴयḞ̼ ᛪᭆˬ‫ ܢ‬UPS ᆐԦ‫ڃ‬᫲ᄉణள੾శnjФ‫ڙ‬ጲᤁᛠ஌ညᰳ ᣹92%nj

3. ࠱UPS஼ᣀ90º

4. Վஂ౵ᄰଋ


ࠪ᜵යௐᫍ᫁ᄉ᧗᜵᠆ᣑḞPremium DualԺଡΘੰࡘ ႂ෈ഴ‫( ڰ‬ER‫)ۋ‬njੰࡘႂ෈ഴ‫ڰ‬ЮᎵႂ෈Ќႂ٧Ḟ Ժ ໗ᡛ᜵යᄉЌႂௐᫍnj Premium Dual UPS ̕ӉહᒬҮறႂҩᑞḞ‫ڙ‬෤థ᠆ᣑ ᄉৰхС᫆UPSḞ௦Rielloᓫᑞֵ̖˧ʶnj

ᰳবႂԺ᭤෈

߶ᜈኤΦ

‡ԺᤤᣤѢႂԌḬ220-230-240Vac ‡ࣉႂু‫ܬ‬ḞᒬҮ᧗ըḞԺ᤯᣾UPS ᎃርᣃ͇᝹߿ ‡ஷᡸ‫ܫ‬ၸḬUPSС఺ௐḞᒬҮѬ૰ҁஷᡸࢹͺഴयḞࣲ ፘ፝˝ႂ෈Ќႂnj ‡ቆᣑᒬҮС఺ҩᑞ ‡ႂ෈ͯႂ᧙ᮔ᝜ ‡ढᤌध఺ ‡Кॱଌ҃nj ‡ᒬҮஷᡸḞʿᫍறΘႂ ‡ഴ઱᭦౛֖LCD௬ᇧ࿃খḞ฽᧙֖ઐ᝜ҩᑞ ‡836Ժ᤯᣾ႂᑧᤈᛠӣጞ ‡ᣤЙγએḞӉહབ‫ͮܬ‬धСḚᰳ᣹1500VAḛ ‡‫ٿ‬ᯟγએ ‡੣ҮஷᡸधС

‡ ‫܈‬य੊఺౵यUPSḬPREMIUM DUALଡΘ‫܈‬य੊19” ఺౵यUPSḞ௬ᇧ᭦౛Ժ஼ᣀ90ऎḞ̾Φ̅߶ᜈnj ‡ ͯ٩ᮂᤁͺḚ<40dBAḛḬPWMஜߙଌ҃ᰳᮟᤣԪ٧ Ժ΍UPS߶ᜈ‫ʹ͉ڙ‬ဖܑʽnj ‡ ᰳຝࢹͺḬUPSЊ͇Ժ੽ԩᰳ᣹40ąᄉᰳຝḞ‫ځ‬൤Ḟ ࣡ຝဖܑʽᤁᛠḞʿԩ͉ʹॕֽnj ‡ ጊপ‫ူܪ‬Ḭ᤯᣾ᎃርḞPremium DualᣤѢଢएԺ‫ࣉڙ‬ ႂܾ஌ௐறध᭣С᪃᠆ᣑnj

ክူ੆ఴᬋͯ Premium Dual Ժ᤯᣾ᣃ͇ᥐଌ᝹Ꮅ੊᤯᣾௬ᇧ᭦౛੣ Ү᝹ᎵʶጆѴᓫᑞᤁᛠഴयḬ ‡ ‫ڙ‬ጲयḬణܷҩညγએḞᰳᣤѢႂԌจ्᠎᧙ ‡ ፂ฿ഴयḬ஌ညᰳ᣹98ḗḞࣲଡΘ‫ڙ‬ጲ̈Үγએ ‡ ఄᑞഴयḬUPSᒬҮᤤસୱͺഴय – Ι૵ࣉႂԺ᭤ ব֖ࣉႂ᠎᧙ᤤસ‫ڙ‬ጲय੊ፂ฿ഴयnj ‡ Ր‫ܫ‬यĮ̰ࣉႂܾ஌ௐࢹͺ ‡ ԪᮟഴयḬ̯50ҁ60Hz੊60ᒯ50Hznj

‡ᒬҮ֖੣Үႂ෈฽ណ ‡µབଢ઩’֖ၸਖ਼Ժఝ૰ႂ෈ ‡ႂ෈ੰࡘӉԺ௃ᬌ҃ढ᫁ႂ෈ᤁᛠௐᫍ

Ф̴ྱব

2ࣱ᠎᧙ઝγ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ Premium DualЩࠓ੝థ᤯ᝬጆፑ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉહ PowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7,2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Sun Solaris, VMware ESX ୱͺጆፑ֖Ф̴ Unix ୱͺጆፑnj ‡ ಕᦠUPS5PPMTᦠᎵ֖˓বӐᣃ͇ ‡ RS232 ˘ᛠଋԯ֖Џႂᬥሎଋᝎ٧ ‡ USBଋԯ ‡ ᤯ᝬӴଢമḞ‫ݟ‬Modbus/JbusḞTCP/IPӨᝫᄉSNMP᤯ᝬ Ӵ֖ፘႂ٧ଋԯ౛

ᣤЙଢԯ

ᣤЙབγએ

ጊপधС᝹‫ܫ‬ ႂ෈ ੰࡘ಄ ଋԯ

ᣤѢଢए

ᣤЙ ଢए

ᰳ᠎᧙ᣤѢႂԌ ‡ Ԁ΍௦᭣ጲবIT᠆ᣑḞࢎϘ‫ځ‬ገᰳ᣹3:1 ‡ ‫ुܘ‬ஷᡸઇᆀᡸႂึᑞҦ ‡ ᰳ᣾ᣑᑞҦḬᤣԪ٧ഴय˝150ḗḚԀ΍෤థࣉႂḛnj ‡ ፂ᣾໙จḞሶ߿ḞԺ᭤Ḛ‫ڙ‬ጲԤᣀ૰੾శVFIḞቿՋ EN62040-2ḞC1ዜḛḞ໙จ٧Ժં࣯҃੷nj ‡ ᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜνൣḬUPSᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1Ḟൣहจᣤ Йႂึnj

ႂ෈ᄣ

RS232 ˘ᛠ

USB ଋԯ

សৰ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ႂԌᔴ‫ډ‬Ḛʿ᝟ႂ෈ḛ

᠆ᣑ 50% 140 Vac<Vin<276 Vac ᠆ᣑ 100%:184 Vac<Vin<276 Va

ణܷႂԌ ᮨ߿ᮟည ᮟညᔴ‫ډ‬ ҩည‫ځ‬ገ ႂึܾᄽ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟညᔴ‫ډ‬

ᣤѢ ጲব᠆ᣑ᭣ጲব ᠆ᣑʽႂԌ႙Ԫ ᮟည

Ժᤤ50 Hz੊60 Hz੊ᒬ᤟ः

᭡খԪӐᔴ‫ډ‬ ҮখԪӐᔴ‫ډ‬ จ्

”PVЮ ൣहจ

ႂึࢎϘ ‫ڙ‬ጲഴयဖγഴय ֖ఄᑞഴय஌ည

ႂ෈ ‫ۋ‬Ձ

ࠚ࠯Б፤એᨤᦺႂ෈

Ќႂௐᫍ

᣾ᣑௐᫍ 100%Ḯ᠆ᣑḮ110%

1ѫ᧾

110%Ḯ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑḰ150%

ဖܑ ы᧗(kg) ඏ᧗(kg) ࡆࠩ KZG PP

Ӊᜈࡆࠩ KZG PP

᣾Ԍγએ γએዜѾ

᣾ึ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - றᡸ - ႂ෈౜ऎͯԌ

᤯ᝬ

USB / DB9 RS232 ଋԯ / ᤯ᝬଢമ

ಕэ

߶КḬEN 62040-1 ֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽

ᣤѢଢܿ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ᳫᓣ

٩ᮂ

1ዚ‫ ܪ‬Ḯ40 dBA

ಕᦠ

ႂຸጲḞ˘ᐎႂ፵ḞUSB ႂ፵Ḟ ߶К੣бḞঋᤳըҮ ḞCD-ROMᣃ͇

ᬃซḬឯᐎጆᆷᝢ௦ՠథ᠍


сВВр╖Ир▓ДтАл█ЛтАм╒Б ╥йсАК

рбЖрай(mm)

сдд═З р░║р▒╡р▓ДсдпсБ╕▀╢сЬИрансв╜ Multipass 16 р╢ТсЛЪ/╨Ьром 2Ux 438 ├Ч 360 - р░║р▒╡рдпр╛Яр░┤с╕ЮсзЧ6.8


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

Ӭᄰʻᄰ֖ʻᄰӬᄰ

ಕᦠ

1. ૊Ͱેᨈ΍᭦౛ґϙ

2. ஼ᣀ᭦౛ࣲՓՐ੭ጊ

3. ࠱UPS஼ᣀ90º

4. ໎Ү UPS உЙ఺಄˖


߶ᜈኤΦ ‡ UPSԺ̾߶ᜈ‫ڠڙ‬౛ʼ੊Ꮷ19ᔭࠩ఺಄˖njԵᭉ࠱௬ᇧ ᭦౛ડѢв஼ᣀҁ᤟ՋͮᎵԀԺ(΍ၸᬣ఺ᨄӒ) ‡ ͯ٩ᮂ(Ḯ40dBA)Ḟ३ᄝ̅ஜߙӐPWMଌ҃ᄉ᤯᮲ጆ ፑḞ᤯᮲᧙಩૵᠆ᣑ֖ຝऎុஞnjःၸᰳᮟᤣԪ٧(Ḱ 20 kHzḞᰳ̅ե᜿ᔴ‫)ډ‬ ‡ Ժᤤᄉ፤νஷᡸ(DLD 5-6-8-10 kVA)Ժ̾‫ڙ‬ʿᫍற᠆ᣑ Θႂᄉৰхʽᤈᛠ೜ν ‡ ຝऎᰳ᣹40ąௐḞ̮Ժᆷγ᝹‫ܫ‬বᑞ ‡ ԤIECᣤѢଢܿᦠ‫ܫ‬བγએ(DLD 5-6-8-10 kVA) ‡ ᑞ᧙ѫᦠᣤѢଢए(2×10A IEC)(DLD 5-6-8-10 kVA)

Ժᤤᄉୱͺഴय ‡ ‫ڙ‬ጲഴय ‡ ፂ฿ഴयḬ஌ညԺӣᰳᒯ98%Ḟᤁၸ‫ڙ‬ጲ̈ҮVI੾శΘ ႂፋ᭣С᪃᠆ᣑḞ ‡ ఄᑞഴयḬ಩૵ࣉႂ᠎᧙ḞUPSԺᒬҮᤤસᤁᛠഴय (‫ڙ‬ጲഴय੊ፂ฿ഴय) ‡ ःপഴयḬUPSԺ᝹߿˝̨‫ܾڙ‬Ԝࣉႂௐࢹͺ(Ե᤟ၸ ̅ःপഴय) ‡ Ԫᮟഴय(50 ੊60 Hz)

‡ ႂ෈བఝ૰ ‡ ˃ၸᄉഴ‫ڰ‬ႂ෈಄Ժੰࡘ‫ܫ‬ၸௐᫍ ‡ γ૆ௐᫍढ᫁nj‫ࣉڙ‬ႂறႂ40msNjจҮᔴ‫ډ‬ 84-276VacௐḞ௃ᮋႂ෈Θႂ

Ф̴ྱব ‡ ᣤѢႂԌḬ220-230-240Vac ‡ ࣉႂু‫ܬ‬ḞᒬҮ᧗ըḞԺ᤯᣾UPS ᎃርᣃ͇᝹߿ ‡ ஷᡸՐ‫ܫ‬ḬॆUPSС఺ௐḞᒬҮᣀ૰ஷᡸࢹͺഴयḞࣲ γ᝼ႂ෈Ќႂ ‡ ቆᣑᒬҮС఺ҩᑞ ‡ உႂ߸උᮔઐ᝜ ‡ ढᤌध఺ ‡ Кஜߙଌ҃ ‡ ᒬҮஷᡸʿᫍறΘႂ ‡ ΍ၸIMS(ᬥሎ᧚࡚ѫࡎ)ഴ‫ڰ‬ ‡ ಕэᐿЏ௬ᇧࡕḬ࿃খNjᄢ฽ϘԢઐ᝜ζো ‡ Ժஜߙӣጞ(᫄ߚ) ‡ ᣤЙγએ˝Ժ‫ͮܬ‬བஏधС ‡ ‫ٿ‬ᯟγએḬ᫸ൢႂึ‫ٿ‬ᯟҁࣉႂ ‡ ੣ҮѬ૰ஷᡸ

ᆷγᣤѢ᠎᧙ ‡ Ԁ΍௦Ц‫ۋ‬ᄉIT᠆ᣑ႙ԪḞࢎϘ‫ځ‬ஜᰳ᣹3Ḭ1˶ᑞ γ᝼ᰳ᠎᧙ႂԌ ‡ ‫ुܘ‬ஷᡸᆀᡸႂึҩᑞ ‡ ‫ܘ‬Ҫ᣾ᣑবᑞḬࣉႂܾ᠋ௐ᣾ᣑԺ᣹ҁ150% ‡ Ժ᭤ᄉNjሶ߿ᄉNjፂ᣾໙จ֖ុᓫᄉൣहจᣤѢ(Ԥ Ԫ૰‫ڙ‬ጲ੾శVFIḞቿՋIEC 62040-3)ḞХథ੷Үં ҃໙จ٧ ‡ UPSࠪ᠆ᣑᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1ḞൣहจᣤЙႂึ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬ ӉહPowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Novell ֖ ణ ึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ UPS ˝ԀଢԀၸ˓̠ႂᑧᄉᤋଋଡΘ᤯ᝬႂ፵ ‡ USB ଋԯ ‡ RS232 ˘ᛠଋԯ ‡ ଋԯമ

Ўᤈႂ෈ክူጆፑ 2ࣱ᠎᧙ઝγ

‡ ᒬҮ֖੣Үႂ෈฽ណ ‡ ͯጮจႂึЌႂ(LRCD)Ժढ᫁ႂ෈࠮֐

USBଋԯ ˘ᛠଋԯ

SNMPᎩፎ᤟ᦠ٧ ଋԯӴଢമ੊ᮨܰ ᄉRS232ଋԯ ᣤЙབγએ‫ͮܬ‬ ᣤЙࠚ࠯ଢए

ᣤѢࠚ࠯ଢए

ႂ෈ ੰࡘ಄ ଋԯ

ᣤЙႂ፵ଋԯ ᣤѢႂ፵ଋԯ

សৰ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ 100%᠆ᣑ-164 Vac / 50%᠆ᣑ-84 Vac

ణ࠴ႂԌ ᮨ߿ᮟည ҩည‫ځ‬ገ ႂึ႙Ԫ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬

180-264 Vac (Ժᤤፂ฿ഴ‫֖ۋ‬Smart Activeഴय)

ᮟညᔴ‫ډ‬

Ժᤤᮟည±5% (ၸਖ਼Ժ᝹Ꮅ)

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

220-234-240 Vac Ժᤤ

ႂึ႙Ԫ

Ḯ3% ጲব᠆ᣑ / Ḯ6% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည

50/60 Hz Ժᤤ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ൣहจ

จ् ࢎϘ

ႂ෈ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

᣾ᣑᑞҦ 100%Ḯ᠆ᣑḮ110% 110%Ḯ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑḰ150%

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm)

455×175×520Իय 175(4U)×483×520఺౵य

455×175×660Իय 175(4U)×483×660఺౵य

‫ڙ‬ጲ஌ည

ᰳ᣹98%

γએ

᣾ᣑ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - ຝऎ - ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ ߶Кၶ̖ಕэ

2×455×175×660Իय 2×175(4U)×483×660఺౵य

USB/RS232 + ᤯ᝬଋԯଢമ ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

ᮧᓣ ٩ᮂ ᬃ͇ଡΘ

ຆ༥ᓣ 1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ40 dBA

1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ45 dBA

2 × 10A ႂ፵; 1 × IEC-16A plug; ᣃ͇ḭ˘ᐎႂ፵; ᨄӒḭࢹХ

2಩࠭ጲ;ጻቪ᭦౛ᤋଋጲ; ᣃ͇; ˘ᐎႂ፵; ᨄӒḭࢹХ

ᤤ͇ ੰࡘՐ‫ܫ‬ௐᫍ

௦ ЮᎵЌႂ٧Ժᤤ

఺಄ͨ᎕੹੣


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ణ࠴ႂԌ(PH+N)

400 Vac ʻᄰ + N 100%᠆ᣑ164 Vac / 50%᠆ᣑ84 Vac

ᮨ߿ᮟည ҩည‫ځ‬ገ

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬

180-264 Vac (Ժᤤፂ฿ഴ‫֖ۋ‬Smart Activeഴय)

ᮟညᔴ‫ډ‬

Ժᤤᮟည±5% (ၸਖ਼Ժ᝹Ꮅ)

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

220-234-240 Vac Ժᤤ

ႂึ႙Ԫ

Ḯ3% ጲব᠆ᣑ / Ḯ6% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည

50/60 Hz Ժᤤ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ จ्

ൣहจ

ࢎϘ

ႂ෈ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

᣾ᣑᑞҦ 100%Ḯ᠆ᣑḮ110% 110%Ḯ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑḰ150%

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm)

2×455×175×660Իय2×175(4U)×483×660఺౵य

ఄᑞഴयʽ஌ည

ᰳ᣹98%

γએ

᣾ᣑ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - ຝऎ - ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ

USB/RS232 + ᤯ᝬଋԯଢമ

߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ ٩ᮂ ᬃ͇ଡΘ

B.B.‫ۋ‬Ձ DLD ‫ۋ‬Ձ

ࡆࠩ(mm)

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016 1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ45 dBA 2಩ႂ፵ḭጻቪ᭦౛ᤋଋጲḭᣃ͇ḭ˘ᐎႂ፵ḭ‫܇‬஧ᨄӒḭࢹХ


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ӬᄰӬᄰ

ӬᄰӬᄰ֖ʻᄰӬᄰ

Power Dialog3ᑞ˝С᪃ஏਕ᠆ᣑ‫ݟ‬ḬӝႤႂචᜈᎵኍḞ ଡΘణူਆణԺ᭤ᄉႂຸγᬩnj Power Dialog3ጆѴӉહḬ5kVA-6kVAӬᄰ/ӬᄰḞ6.5kVA -8kVA-10kVAӬᄰ/ Ӭᄰ֖ʻᄰ/ Ӭᄰ‫ۋ‬ՁḞࣲ˄΍ၸԤ Ԫ૰‫ڙ‬ጲ੾శ VFI njᤣԪ٧Փ᠆ᣑଡΘ໙จᄉNjሶ߿ ᄉNjፂ᣾ុᓫᄉᤋ፝ൣहจnj

ᣤЙ֖ᣤѢ໙จ٧౜ܷ‫ڠ‬ଡᰳ˿᠆ᣑઇࣉႂ࣯੷֖᫸ ႂᑞҦnj њύЎᤈ੾శḞ͕ᡔবᑞ Ժᤤᄉፂ฿ഴय֖ఄᑞഴय

̾Ԣᒬងறҩᑞ ಕэLCD௬ᇧNjRS232֖USBଋԯNj Power Dialog3 ᣃ͇NjEPO ᣤЙᤋଋNjᎩፎଋԯമ , Power Dialog3 ੆˝ॆ̬ࣉ‫˧ॆڣ‬௃ਚᄉణ·UPS˧ʶnj


ᐿ᭦ܰ᜹

߶ᜈኤΦ ‡ ԀԺӬᄰᣤЙ˶ԺʻᄰᣤЙ ‡ ᣤѢጻቪ᭦౛+2˓IECଢएΘႂఴ‫ڠ‬᝹‫(ܫ‬ႂᑧḞ Modemsኍ) ‡ Φ̅ሧҮḚࢥЙयᑭᣂḛ

ᰳႂ෈Ժ᭤ব ‡ ‡ ‡ ‡

ᒬҮ֖੣Үႂ෈฽ណ ͯጮҮႂึЌႂጆፑḚLRCDḛԺढ᫁ႂ෈࠮֐ ˃ၸᄉഴ‫ڰ‬ႂ෈಄Ժੰࡘ‫ܫ‬ၸௐᫍ γ૆ௐᫍढ᫁nj‫ࣉڙ‬ႂறႂ40msNjจҮᔴ‫ډ‬84V-276V ௐḞ௃ᮋႂ෈Θႂ

ࠪࣉႂͯуѣ ‡ Ӭᄰ/ӬᄰጆѴᄉൣहจᣤЙԺᆷγࠪࣉႂᣖͯᄉуѣ

Ф̴ྱड़ ‡ Ժ᭤Njሶ߿˄ፂ᣾໙จᄉႂึ(ԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శVFIḞቿ ՋEN62040-3ಕэḞХథઇဖܑ࣯੷໙จ٧ḛҮં҃໙ จ٧nj ‡ ᰳපࣰᒬងҩᑞḬ࿃খḞ฽᧙֖ઐ᝜ζোᦏԺ‫ڙ‬LCDʼ ௬ᇧ ‡ ͯ٩ᮂ <40dBA Ḭ३ᄝ̅PWMஜߙଌ҃᤯᮲֖ᰳᮟᤣ Ԫ٧(>20kHz, ᰳ̅ե᜿ᔴ‫)ډ‬Ḟ᤟Ջ߶ᜈ‫ڠʹ͉ڙ‬ழ ‡ ࣉႂু‫ܬ‬ௐᒬҮ᧗ըḞԺၿᣃ͇ᎃር᝹߿੊‫ڙ‬ஜߙ᭦౛ ௬ᇧʼᤤ߿nj ‡ ःপഴयḬUPSԺ᝹߿˝̨‫ܾڙ‬ԜࣉႂௐࢹͺḚԺၸ̅ ጊপཱ௙ḛ ‡ ಕэ‫ٿ‬ᯟγએḬᥗБႂึ‫ٿ‬ᯟҁࣉႂ ‡ ஜߙఝளUPSḚ᫄ߚḛ

ᰳԺ᭤ব ‡ Кॱ‫ူܪ‬٧ଌ҃ ‡ ʿᫍற᭡খ֖፤νஷᡸ ‡ ͕ᡔবᑞԺᆷγᰳ᣹40°CᄉᤁᛠຝऎḚ૊ᰳຝᤁᛠಕ э᝹Ꮅᄉᭅ͇Ḟђ࠵˿࣡ຝʽຝऎࠪФᤴ੆ᄉॕֽḛ

Ժᤤᄉୱͺഴय ୱͺഴयԺၿᣃ͇ᎃር᝹߿੊‫ڙ‬ஜߙ᭦౛௬ᇧʼ੣Үᤤ߿nj ‡ ‫ڙ‬ጲഴय ‡ ፂ฿ഴयḬ஌ညԺӣᰳᒯ98%Ḟᤁၸ‫ڙ‬ጲ̈ҮVI੾శ Θႂፋ᭣С᪃᠆ᣑḞ ‡ ఄᑞഴयḬ಩૵ࣉႂ᠎᧙ḞUPSԺᒬҮᤤસᤁᛠഴय Ḛ‫ڙ‬ጲഴय੊ፂ฿ഴयḛ ‡ ःপഴयḬUPSԺ᝹߿˝̨‫ܾڙ‬ԜࣉႂௐࢹͺḚԵ᤟ ၸ̅ःপഴयḛ ‡ ԪᮟഴयḚ50 ੊60Hzḛ

ᰳ᠎᧙ᣤѢႂԌ ᤟ՋՉሗ᠆ᣑḞ‫ݟ‬IT᠆ᣑḞࢎϘ‫ځ‬ஜԺᰳ᣹3ı1 ᰳஷᡸᆀᡸႂึᑞҦ ᰳ᣾ᣑবᑞ;Ԁ΍ࣉႂ˖றḞ᣾ᣑԺ᣹ҁ150% Ժ᭤Njሶ߿˄ፂ᣾໙ᄉႂԌḚԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శVFIḞቿ ՋEN62040-3ಕэḞХథઇܷච࣯੷໙จ٧ḛ ‡ ൣहจᣤЙḞUPSᣤЙҩည‫ځ‬ஜଋᤂ1 ‡ ‡ ‡ ‡

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ ‡ Щࠓᭆˬ‫ܢ‬TeleNetGuard ᤉርஂ૆ጆፑ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હPowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Novell ֖ ణึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ RS232 ˘ᛠଋԯ ‡ ԀଢԀၸ᤯ᝬႂ፵ ‡ ᤯ᝬଋԯӴଢമ ௬ᇧ


‫ۋ‬Ձ ҩည

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ ణ࠴ႂԌ ႂ෈ʿஉႂ

220-230-240 Vac Ӭᄰ

220-230-240 Vac Ӭᄰ੊380-400-415 Vac ʻᄰ ˖ጲ 100%᠆ᣑ170 Vac / 50%᠆ᣑ140 Vac

ᮨ߿ᮟည

ஷᡸ ႂԌᔴ‫ډ‬

180-264 Vac (Ժᤤፂ฿ഴ‫֖ۋ‬Smart Activeഴय)

ᮟညᔴ‫ډ‬

੝ᤤᮟည±5 Hz

ᣤѢ ᮨ߿ႂԌ

220-234-240 Vac

ႂԌ႙Ԫ

Ḯ3% ጲব᠆ᣑ / Ḯ6% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည

50/60 Hz Ժᤤ੊ᒬҮ᤟ः

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ จ्

”Ժ‫ڙ‬20msЮ ൣहจ

ࢎϘ

ႂ෈ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

᣾ᣑᑞҦ 100%Ḯ᠆ᣑḮ125% 110%ĸ᠆ᣑḮ150% ᠆ᣑĹ150%

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ఄᑞഴयʽ஌ည

ᰳ᣹98%

γએ

᣾ᣑ - ᆀᡸ - ᣾Ԍ - ͯԌ - ຝऎ - ႂ෈ͯႂԌ

᤯ᝬ

USB/RS232 + ᤉርଌ҃ଋԯ+ ᤯ᝬଋԯଢമ

߶Кၶ̖ಕэ

ቿՋEN 62040-1-1ḞEN 62040-3ḞEN 62040-2ಕэḭൖᄩႂᇒЩࠓૈ̽2006/95/ECḞ2004/108 EC

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

ᮧᓣ

ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ

1ዚᔴ‫ډ‬ЮḞḮ45 dBA

ᤤ͇ ੰࡘՐ‫ܫ‬ௐᫍ ᬥሎԪԌ٧ᄣߔ(hwd)mm/kg Ժ಩૵ࠆਖ਼᜵ය᝹Ꮅֵ̖ྱব

థ థ௃ႂ෈Ќႂ٧


B.B.‫ۋ‬Ձ

धС

᤯ᝬଋԯ ጊপС఺

˘ᛠ᤯ᝬଋԯ *&$ଢԯ

ᣤЙधС

64#ଋԯ

፤એஷᡸ ᣤѢधС

ႂ෈γᬖˌ‫߿ڌ‬٧

សৰ

ࡆࠩ(mm) h × w × d


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

Ӭᄰ

ʻᄰ

MULTI PLUS᤟Ջγએ᧗᜵ᄉḞᭉ᜵ᰳ᠎᧙ႂຸᄉζো֖ ᤯ᝬᎩፎ᝹‫ܫ‬nj MULTI PLUSጆѴӉહ10-12-15-20kVAʻᄰ֖ӬᄰᣤЙ ӬᄰᣤѢ఺‫ۋ‬Ḟ10-12-15-20-30-40kVA੠L7"ʻ ᄰᣤЙᣤѢ఺‫ۋ‬nj΍ၸԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శḞቿՋ VEI-SS-111ᝢ᝼ḞIEC EN 62040-3ಕэnj

MULTI PLUSᄉ᝹᝟֖ၶ̖ͳဗ˿ဗ̼ᰳ੾శԦࡘපࣰḞ ˝ːᔡᄉၸਖ਼ଡΘ˿ణ߶КᄉγએḞՎௐࠪࣉႂуѣ࠴Ḟ ࣲ˄ᰳ஌ညᤁᛠnj‫ڙ‬᝹᝟ူএʼḞ᧓ၸʻᄰᣤЙ֖Ӭᄰᣤ Й߸КЩࠓḞ‫ڙ‬ΘႂጆፑˀUPSᤋଋௐࡂ౜˝༦าḞழΦ ΍ၸnj


ࠪႂຸуѣ࠴ ‫ࣉڙ‬ႂΘႂࠓ᧙థᬌḞԦႂ఺ଡΘႂຸ੊᠆ᣑ̖ၶܷ᧙ះจ ᄉࢹͺဖܑʽḞЎᤈᄉMulti Plus UPS΍Ф͕Ҹࡉ௬nj Multi Plusᄽൣࠃဗ˿ࠪΘႂႂຸᄉᭅуѣḚࣉႂ੊Ԧႂ఺ḛ ‡ᣤЙႂึ႙Ԫ࠴̅3% ‡ᣤЙҩည‫ځ‬ገ0.99 ‡ᣃըҮҩᑞγ᝼ஞึ٧‫ڙ‬ըҮௐխЙႂึᄉᤩຑྒྷӣḞђ ࠴уѣnj ‡ढௐըҮҩᑞḞԺ᝹Ꮅࣲ఺ጆፑ˖ᄉՉԻUPSథࣿըҮḞ ᥗБՎௐըҮࣛ౎ᄉуѣnj ‡Multi Plus ̕Ժͺ˝໙จ֖ᄰሧγએᜈᎵḞ᫸ൢ᠆ᣑ̖ၶ ᄉះจ֖௃ҩҩညԥᯟҁႂᎩnj

ᰳ஌ ᤁᛠ஌ညԺᰳ᣹96.5%ḞՎ͛ፑUPS (92%)ᄰඊḞඇࣱԺ ᓫᄴʶӦᄉᑞຸnjᤇʶӫᡔᄉবᑞԺ΍ѹ‫ݼ‬અᠪ੆ఴ‫ڙ‬ʻ ࣱ˧ЮКᦉஅ‫ٿ‬nj஌ညϘၿॳ‫ڍ‬TüV࿗ࠑ฽ណᝢ᝼nj

ࠔคႂԌᔴ‫ډ‬Ḭஞึ٧Ժ̾‫ࠔڙ‬คᄉᣤЙႂԌᔴ‫ډ‬Юథ஌ᤁ ᛠ ᠆ᣑௐᰳ᣹40% ђ࠵ႂ෈உႂḞढ᫁ႂ෈࠮֐nj

ణܷԺ᭤ব֖థ஌ব Љ᝴ʿՎҩࠓ᧙ᄉUPSౝ੆6Իࣲᐎ੊Ꮷn+1жͷnjUPS ࣲᐎጆፑԺ̾‫ڙ‬᤯ᝬႂ፵ʶ‫ܪ‬றधᄉৰхʽ̮ཨʿᫍறᤁ ᛠnjḚ᫆Ջဖᡸḛ

ణͯ๖Ᏹ Ўᤈጷ͇ˀ੾శ΍३Multi Plus Ժᖌ३ᮨܰᄉᰳবᑞ֖థ ஌বnjӳ‫ڠ‬᭦ሤ࠴ ‫ڙ‬ᤇ˓ጆѴ˖ӳ‫ڠ‬᭦ሤణ࠴ᄉ௦Multi Plus 20kVA఺‫ۋ‬Ḟ Ӊહႂ෈‫ڙ‬ЮḞ̨˝0.26ࣰழዚnj ᣤЙᦉѫ௃ᭉᮨܰ‫ܘ‬Ҫ௔᠛Ḟኀ᧗ᄉ໙จ٧ḞԺ̾γ᝼ଋ ᤂ1ᄉҩည‫ځ‬ஜ֖᭣࣡ͯᄉႂึ႙Ԫ ᣤѢҩည‫ځ‬ገ0.9ḞథҩҩညඊФ̴Վዜ௾᤯UPSֵ̖ఝ ଡᰳ15%njᆷγ˿UPSԺ˝ఝܲ᠆ᣑΘႂ

ႂ෈γએጆፑ L7"͛ፑ‫ۋ‬614 ஌ည

ႂ෈ክူጆፑͺ˝614ክူጆፑ˖ʶᮉ۲ఴҩᑞḞФᄫᄉ ௦ణܷርऎγ᝼ႂ෈ጆፑᄉԺၸবnj.VMUJ 1MVTႂ෈γએ ጆፑХథʶጆѴᑞܴᆷγႂ෈ൣ࣡ᤁᛠᄉҩᑞnj ႂᡸ‫ٿ‬уḬ.VMUJ 1MVT ᤟ՋᤋଋՉሗႂ෈ḞӉહᨤᦺБ፤ એႂ෈Ḛ"(.(&-ḛḞधԯᨤᦺႂ෈Ḟ̾Ԣ᪝᪚ႂ෈ ኍnj಩૵ʿՎႂຸዜ‫ۋ‬Ḟ614Ժ᝹ᎵʿՎᄉЌႂழ಴Ḭ ‡ʶጞЌႂႂԌḬ᤟ՋܷܲஜᨤᦺБ፤એႂ෈ ‡̃ጞЌႂႂԌḬቿՋ*6ྱব ‡Ќႂଌ҃ጆፑḞђ࠵ႂᝌ๮ᄉ๖ᏱḞढ᫁VRLAႂ෈࠮֐ ‫ٿ‬ЌႂԌᄉຝऎᛩϩԺᥗБႂ෈᣾Ќ֖໷‫ڙ‬᣾བ᫇ᮤ ႂ෈ᒬ฽Ժࠢ᜿ႂ෈ᤁᛠ˖ᑞ᧙ʽᡧ֖ܾ஌ ႂ෈ຆऎஉႂγએ‫ڙ‬᫁ௐᫍͯ᠆ᣑஉႂৰхʽḞጻൢஉႂḞ ႂԌ࠱͗‫ܘ‬ҪḞ‫ݟ‬ႂ෈҃ᤴ‫׷‬੝੽ឲḞᤇಧԺᥗБࠪႂ ෈᝹‫ܫ‬ᄉ૮ࠎ ႂึᑡҮ‫ٿ‬ЌႂึጮจḚ൴႐ᄉ̓ึႂ੆ѫḛ௦ॕֽႂ෈ ᄉԺ᭤ব֖࠮֐ᄉ᧗᜵‫ځ‬ገ˧ʶnjMulti PlusᦠᎵ˿ᰳ஌ညႂ ෈Ќႂ٧Ḟ੝̖ၶᄉ౜࠴ᄉႂึጮจḞԺ̾ࣞүढ᫁ႂ෈ ࠮֐nj

᠆ᣑ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ MLT 10-20௬ᇧ

Multi Plusᦠ‫्ڎܫ‬௬ᇧḞၸ̊ሗឥᝒଡΘଏஶḞ࿃খḞᤁ ͺ̾Ԣઐ᝜ζো ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ၸ̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હPowerShield3ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux, Novell ֖ ణึᛠᄉ Unix ୱͺጆፑnj ‡ ЩࠓTeleNetGuard ᤉርనҫᄢଌጆፑ ‡ RS232 ੊USB ˘ᐎଋԯ ‡ 3 ˓˝߶ᜈᮨܰᬃ͇ᄉଢԯḞ‫ݟ‬ᎩԯNjᭅଋཁኍ ‡ ᤉርጊপС఺ḚREPOḛԺᤉርଌ҃UPS С఺ ‡ ੣ҮஷᡸᣘүᝎཁᣤЙଋԯ ‡ ܰᦉႂຸՎ൥ᣤЙଋԯ ‡ ˝ᤉርᤋଋଡΘ‫्ڎ‬ഴ઱௬ᇧ٧


ᰳ༦าব ‡ Multi Plusःၸᮖ۪ࣸคḬԺᤤᄉবᑞපࣰ̾Ԣܲ߶ᜈ֖ ᬃ͇ᤤԨழयԺଡΘ༦าܲಧᄉᤤસ ‡ ᤟Ջႂࠓ᠆ᣑḞ‫ݟ‬Ḭbladeనҫ٧Ḟᰳҩည‫ځ‬ஜḚ̯ᡓґ 0.9ҁ໔Ր0.9 ḛ ‡ ܲᤁᛠഴयḬ‫ڙ‬ጲयḞፂ฿यḞఄᑞय֖य़఺य ‡ ᮟညᣀ૰ഴय ‡ ႂҦѫᦠଢएԺ̾ᦠᎵ੆˝ణС᪃᠆ᣑढ᫁Ր‫ܫ‬ௐᫍ੊ Ե‫ࣉڙ‬ႂ஋ᬩௐΘႂ ‡ чըҮԺᆷγ‫ڙ‬௃ࣉႂৰхʽըҮUPS ‡ MLT/MLM Xྟఴ(1320x440x850 HWD)˝ᭉය˖᫁యୱ ͺௐᫍଡΘణ·ழ಴ ‡ Ժᤤᄉੰࡘႂ෈಄ຝऎ͛ਕ٧Ḟథү̅ᛩϩ‫ٿ‬ЌႂԌNj ‡ ᮨܰᄉႂ෈Ќႂ٧Ժ͕Ӑ‫ٿ‬Ќௐᫍ ‡ ԺᤤԤࣉႂᣤЙ ‡ ᬥሎԪԌ٧ḞᣤЙᣤѢႂචᬥሎḞ੊‫ڙ‬Ԥႂ෈ᣤЙᄉৰх Ԫఝ˖ጲᤋ፝nj ‡ Θᤤસᄉܲࠓ᧙֖ࡆࠩႂ෈಄ḞԺᆷγढ᫁Ր‫ܫ‬ௐᫍ

ࠓবᄉ ᡓґᄉ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

ਕবᄉ ໔Րᄉ

ࣲᐎᤋଋԯ ᤯ᝬଋԯଢമ

ᤉርጊপறႂAS400-USB RS232 ଋԯ ᤉርጊপறႂAS400-USB - R S232 ଋԯ

᤯ᝬଋԯଢമ

᤯ᝬଋԯଢമ ѫึଢߗ ႂ෈γᬖˌ

ᤉርଌ҃ ࣯੷ཁζՁ

ࣲᐎᤋଋԯ ˘ᛠ᤯ᝬଋԯ

USBଋԯ ᣤЙधС

ᣤѢधС

ஷᡸγᬖˌ ‫߿ڌ‬٧

፤એஷᡸ

ᣤѢधС ፤એஷᡸ ஷᡸधС

MULTICOM 382 ଋԯ

ᣤЙधС

ѫึଢߗ

សৰ


тАл█ЛтАм╒Б сгд╨Щ сои▀┐сВВ╘М

380-400-415 Vac ╩╗сД░ + ╦ЦсМ▓ / 220-230-240 ╙мсД░

сои▀┐соЯсАК соЯсАКраУсзЩ р╗ЧсаЖсгС╥йсАКтАл┌БтАмроЬ сВВр╕╢сВЩ╘к

ро╖сб╕ сои▀┐сВВ╘М сД░роЬ сВВ╘МсФ┤тАл┌ЙтАм

180 ├╖ 264 V ╘║сдд

сои▀┐соЯсАК

50 / 60 Hz ╘║сдд

соЯсАКсФ┤тАл┌ЙтАм

┬▒5 ╘║сдд

сгд╤в сои▀┐╥йсАК(kVA) р░ероМ╥йсАК(kW) сгд╤в╥йсАКтАл┌БтАмроЬ сД░роЬ сои▀┐сВВ╘М(V)

220-230-240 Vac ╘║сдд

снбржЦсИ╢▀┐рдО ╥оржЦсИ╢▀┐рдО рвО╧Ш(lpeak/lrms) сВВ╘МсВЩ╘к

┬ФсМ▓ржмсаЖсгС┬ФснгсМ▓ржмсаЖсгС

соЯсАК сВВр╖Ир┤┤рдпсоЯсАКсИ╢▀┐рдО сг╛сгС pF 0.8

сВВр╖И сЛЬтАл█ЛтАм

сидсж║сВВр╖И

тАл┘┐тАм╨МрпРслН

сАЦ▄С ╨осО╡сВВр╖ИсзЧсзЩ рбЖрай(hwd)(mm) сдпсЭм

╩╗╦УсдпсЭмрмвр┤о/RS232/USB

сдБсЫар║ЭрдО сД░ракр║▓рдО

рпГ╤ХсНЖ

созсУг

р║Жр╝есУг RAL 7016

┘йсоВ

1сЛЪсФ┤тАл┌ЙтАм╨ос╕Юс╕о52 dBA

╬│ркПсКНсМЮ роМсАК

сЙ┐╒Лр▓Х╤Н

┬ХсНВр╕┐р┤┤рдп р╡Цр╕орлИ╠╜: L V 2006/95/CE═псВВ╘МрлИ╠╜ EMC 2004/108/ECсВВсЗТ╨йраУрлИ╠╜ ▀╢╨Ър▓Х╤Н: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2; IEC 62040-3с╕ЪсВВ╘МсоЯсАКр┐ЧсЙас╕ЫVFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ᣤЙ 380-400-415 Vac ʻᄰ

ᮨ߿ႂԌ ᮨ߿ᮟည ᮟညࠓ᧙ ໗᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜ ႂึ႙Ԫ

ஷᡸ ᮨ߿ႂԌ ᄰஜ ႂԌᔴ‫ډ‬

180 ÷ 264 V Ժᤤ

ᮨ߿ᮟည

50 / 60 Hz Ժᤤ

ᮟညᔴ‫ډ‬

±5 Ժᤤ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᣤѢҩည‫ځ‬ஜ ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ(V)

380-400-415 Vac Ժᤤ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ࢎϘ(lpeak/lrms) ”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ႂԌ႙Ԫ ᮟည ႂ෈ഴयᮟညሶ߿ऎ ᣾ᣑ pF 0.8

ႂ෈ ᨤᦺႂ෈

ዜ‫ۋ‬ ‫ٿ‬Ќௐᫍ

ဖܑ ЮᎵႂ෈᧗᧙ ࡆࠩ(hwd)(mm) ʻ˓᤯ᝬଢമ/RS232/USB

᤯ᝬ ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

௃ѕፆ

ᮧᓣ ٩ᮂ

ຆ༥ᓣ RAL 7016 1ዚ̾ЮḮ52 dBA

1ዚ̾ЮḮ48 dBA

γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည

ቿՋಕэ

ʿ᝟ႂ෈᧗᧙

ᰳ᣹ ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CEͯႂԌૈ̽ EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽ ߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2; IEC 62040-3ḚႂԌᮟည࿗በḛVFI-SS-111

1ዚ̾ЮḮ65 dBA


௬ᇧ

ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ

ҩည

ࡆࠩ(mm)


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

"5.

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ʻᄰʻᄰ

MULTI DIALOGጆѴӉહ60-80 kVAʻᄰ఺‫ۋ‬Ḟ΍ၸԤԪ ૰‫ڙ‬ጲ੾శḚVFIḛnj ᤣԪ٧Փ᠆ᣑଡΘፂ᣾໙จNjሶԌ֖ុᓫᄉൣहจḞᣤЙ ֖ᣤѢ໙จ٧౜ܷ‫ڠ‬ଡᰳ˿᠆ᣑࠪࣉႂ࣯੷֖ํ๘ᄉકઇ ᑞҦḞၴᒯ‫ڙ‬ஷᡸ˶‫ݟ‬൤nj

ణᰳᄉԺ᭤ব֖ࠃ஌ব ‡ Ժࠃဗܲ᣹8Իࣲ఺੊Ꮷၸ̅N+1жͷጆፑḞԀ΍௦ʿՎ ࠓ᧙ᄉUPS఺‫ۋ‬ ႂ෈಄ ‫ۋ‬Ձ

ͯᑞ᧙๖Ᏹ ‡ ‫ڙ‬ጲഴयḬIGBT੾శᄉᤁၸ΍३஌ညᰳ᣹92%ḞФ߱ഴ यఝ᣹ҁ98% ‡ ፂ฿ഴयḬ΍ၸ‫ڙ‬ጲ̈Ү੾శḞ‫ڙ‬౼̎ௐϊၿࣉႂՓ᭣ С᪃᠆ᣑΘႂ ‡ Smart ActiveḬ‫ݟ‬౦ࣉႂᡓѢᔴ‫ډ‬ḞUPS̾‫ڙ‬ጲय᤯᣾ ᤣԪ٧Փ᠆ᣑΘႂnjॆࣉႂু‫ܬ‬ḞUPS‫ڙ‬ᄢ฽ʶൿௐᫍ ՐḞ࠱ᤤસ̈Үഴय

ࡆࠩ


сВВр╖ИсКнсА░сМЖсНС ┬ЗсТм╥осВВр╖Ир╕╜сЮО╥йсСЮ ┬ЗсВВр╖ИтАл┘┐тАм╨Мр║ЭрдОсЫй╧й ┬ЗсТм╥орйКрйг╥осг╜сд│╨МсВВ(реБ╨М ╘║сОГсИнсЭ╣сО╡рпРслН

тАл█ЛтАм╒Б сгд╨Щ сои▀┐сВВ╘М

╨йраУроПриХржмсВВр║╕

сВВ╘МсФ┤тАл┌ЙтАм

рак╠Есеж╠ОраксЯЗр╕Ир╛▒╤╛роПриХсДЙсВВр║╕с╕ЮтАл▌ЯтАм╘жсВВр░║сМ╖рйКсПз╦АUPS сД░сдЛсДЙ═п╥йсАК╘к╘М┘зс╕ЮсмМ╥ГсЯЗр╕ИтАл┘┐тАмр╝Ю╨ЩргЙсВВрпжребре╕сЬ╡сДЙ╟М 08/7, ',$/2* $)сМЖ╤┤сжасО╡р░ер║╕р╗Щр╕И┘зс╕Юрг▓сдБсБ╕роЬ▀Щ╬╢ ╒БтАл' сА░▄ктАм63  рмМ╥Гс░│соЯсДЙ,*%7рй╛р░╢╟Мр╗Щр╕И┘з╘║╤Тра╡UPS сгд╨Щ╦Ц╠ЦсБ╢сДЙсЯЗр╕Ис╕Юсл╕р╡врак╩╝р║гсжасО╡сДЙ╘жсВВр░║╓Ц╘к╘М┘з╠Ц сБ╢ргпрй╖

соЯсАКсФ┤тАл┌ЙтАм

┬З╨ОсдИсДЙрй╛р░╢

сД░роЬ

0XOWL 'LDORJ $)сМЖсНС╤Тра╡сД░сМ▓╓Ц╦ЦсМ▓╦ЦсВВр╕╢сДЙсЯЗр╕ИсВЩ ╘к╟МроЬ▀Щ╬╢╒БтАлсА░▄ктАм┘з '63 ╓ЦтАЬсВВр╕╢р┤┤рдптАЭ╩┐ро▒тАл┌атАмсДврмМсгд ╨ЩсВВр╕╢р▒ОсНдркП▀╕сО╛сДЙр╡грд╣р╕Исгд╨Щс╕Ю╬НсЯЗр╕ИсВЩ╘кс╕о4%╟М

┬Зр░г▄╖роМсАК 0XOWL'LDORJ$)сМЖсНСсБ┤сТптАл┌ЩтАмсгПсгСрпР╦╢╬│рлЖсЕЛ═псгд╨ЩсЯЗр╕И сВЩ╘кс╕Юрг▓╦ДроЮр░║роМсАК╩┐╘й╘жсВВр░║соЯсАК╘к╙РрйКсПзсМ▓сН╡сл╜ ркЗсДЙреХ╓╜╟М

┬З╤Тра╡╦ЦсМ▓сВВр╕╢ 0XOWL 'LDORJ $)сМЖсНСсмЛ═псгд╨Щ╦ЦсМ▓сВВр╕╢сг╣3.5╧Ес╕Ю╘║╠╛ сеЧ╨Ссгд╨Щ╬│ркПрдз╨б╓ЦсВВсН╡сМ▓реЮсг╛▄╖╟М

┬Зр░гс░│╘║сндржм 0XOWL'LDORJ$)сМЖсНСрпжсНПрак╘║снд▀╢╨ЪсДЙс╕Ю╘А╬НUPSсДЙсЯЗ р╕Ир╗Щр╕И┘з▄╛роМ╦╢╩┐═ЧреХ╓╜роЮр░║сДЙржмсСЮ╟М

┬З╙лсбФсДЙржмсСЮ

9DF╩╗сД░1

╥йсАКтАл┌БтАмроЬ сВВр╕╢сВЩ╘к

ро╖сб╕ сои▀┐сВВ╘М

╨ЙсЭ┤сВВ╘МсФ┤тАл┌ЙтАм

┬У ╘║сдд┬У╥Б┬У

сои▀┐соЯсАК ╨ЙсЭ┤соЯсАКсФ┤тАл┌ЙтАм

┬У ╘║сдд┬У╥Б┬▒5%)

сгд╤в сои▀┐╥йсАК N9$

р░ероМ╥йсАК(kW) сД░роЬ сои▀┐сВВ╘М(V)

9 ╘║сдд)

сВВ╘МсЮ╗сУлсФ┤тАл┌ЙтАм рвО╧Ш OSHDNOUPV

р╕ИреН

р╡грд╣р╕И

сМ▓ржмсаЖсгСсВЩ╘к

сгд╨ЩсВЩ╘кс╕м 7+'L с╕о4% сгд╨Щ╥йсАКтАл┌БтАмроЬс╕мс╕░0.99

снбржЦсИ╢▀┐рдО

тАл▌ЯтАмр▒жраксВВр╕╢сЯЗр╕И╩┐роПриХс╕ЮMulti dialog╦╢╘║╠╛рмб╬Шр╖др░е AFсМЖсНСсДЙр░║тАл█ЛтАм╟М

соЯсАК

+] ╘║сдд)

сг╛сгС

сои▀┐сВВр╕╢╤л╤╛╦Э├╜├╜

╥оржЦсИ╢▀┐рдО

╨д╠┤р╛▒ржм

сВВр╖И

┬З╥йсАКтАл┌БтАмроЬ╬Н0XOWL'LDORJсдЯсБ╕╠Е╒УICT╓Црв╣╦ЙсаЖсгС╬ШсВВ ┬Зс░│сТмсЮД╥йсСЮс╕мр▒Н▄╖╠В═ЗсЭнреЗ╟Лр┐ГржЦ╟Лр╕╜сЮО╓ЦркРсЭЬ╥й сСЮс╕Ю╘║тАл┌ЩтАм/&'╦ЦсБ╕▄▓сИЧсЮесЭТсддрк╕сЭ╣сО╡ ┬З═п┘йсоВр╢┤рг░с╕мсзУсБ╕с░│соЯсдг╘кр│Г ┬ЗтАл┘┐тАмспЯ╬│ркПр▓Х╤Нс╕мсеЧ╨СсСЮсзЩтАл┘┐тАмспЯ╥БргЙсВВ сЙ┐╒Л&(, ╟Л '.р▓Х╤Н) ┬З╥йсАКтАл┌БтАмроЬ╬╜р╡г сгд╨Щ╥йсАКтАл┌БтАмроЬрмЛсдВ1) ┬Зсдпсг╛ро╖сб╕▄╛роМс╕Ю╘║╠╛ра▒UPSсБ╕═║╘ксоЯ┘з +]рйК+]

┬ЗсМКржкрн▒═║с╕м╘╡р░ереЖргЙсВВ▄╛саЛрпРUPSрйердзтАл▌╝тАмсдБсЫа тАл▌ЯтАмсМКржкр╜▒ рпЩ)

тАл█ЛтАм╒Б

╨ОсдИсДЙсдпсЭм╥йсСЮ

сдпсЭм

┬З ╨йраУ7HOH1HW*XDUGсдЙсИнсНдркП ┬З с░│сМЮ▄▓рг░╘╗сдпсЭмс╕ЮсдЯсБ╕╠ЕрйЭр░ерн▒═║сМЖсНС╓ЦсОйсНОсАЦ▄Сс╕м╙Й рк╣3RZHU6KLHOG3сДврмМ/╨бр░║сгГ═Зс╕ЮсдЯсБ╕╠Е:LQGRZV 9LVWD;30DF26;/LQX[1RYHOO╓Цр░гр╕╢сЫасДЙ 8QL[рн▒═║сМЖсНС╟М ┬З 836╦Э╘Армв╘АсБ╕╦У╠асВВсСзсДЙсдЛрмЛрмб╬ШсдпсЭмсВВсН╡ ┬З ╘д56╦ШсЫармЛ╘п ┬З 6103сОйсНОсдЯсжа┘зрмвр┤о ┬З сМКржк╨бслЖсгд╨ЩсдЛрмЛ ┬З сдЙсИнрмМ╥Гр┤┤рк▒р▒Ы

┬▒5%тАл┌ЩтАмPV

╨СсНдркПсидсж║сВВр╖И╟ЛскЭскЪсВВр╖И

тАл┘┐тАм╨МрпРслН

сАЦ▄С сзЧсзЩ NJ

рбЖрай KZG PP

сгд╨Щ

╩╗сД░1

сдЙсИнркР╒╢

ргпрмЛр╜Б

сдЙсИнрмМ╥Г

сМКржк╨бр░║╓Цро╖сб╕ ╘д5686%сдЙсИнрмЛ╘п сдпсЭмрмЛ╘пр┤о

сдБсЫар║ЭрдО сД░ракр║▓рдО

95%рпГ╤ХсНЖ

созсУг

р║Жр╝есУг5$/

┘йсоВ

1сЛЪ╠╛╨ос╕оG%$ 1сЛЪ╠╛╨ос╕оG%$

╬│ркПсКНсМЮ р░ДсСЮр┤┤рдп╩╜сДЙроМсАК сЙ┐╒Лр▓Х╤Н

сЙ┐╒Л(1с╕Ю(0&(1 (1р▓Х╤Н


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ᣾ር

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ʻᄰʻᄰ

ʻᄰӬᄰ

᠆ᣑᄉК᭦γએ Master PlusጆѴUPS᧓ၸ‫ڙ‬ጲԤԪ૰੾శḞ(VFIቿՋIEC EN 62040-3ḞSS 111᜵ය)ḞಕᦠᤣԪ٧ᬥሎԪԌ٧nj Master Plusጊѓᄉౝᤴ֖ᰳ᠎᧙ᣤѢ᤟ၸ̅᧗᜵С᪃᠆ ᣑᄉణጻγએḞӉહḬஜ૵‫ူܪ‬NjႂζNjࢹˉርࣿNj߶᫸ ֖ӝႤႂච᝹‫ܫ‬nj Master PlusጆѴUPSӉહ̯10ҁ800kVAʻᄰᣤѢ఺‫ۋ‬Ḟ 10ҁ100kVAᄉʻᄰᣤЙӬᄰᣤѢ఺‫ۋ‬nj10ҁ200kVAԺ ᤤၸ6੊12ᑡуஞึᄉ఺‫ۋ‬nj̯50kVAҁ800kVAḞ Master PlusጆѴ࠱ፑʶ᧓ၸ12ᑡуஞึ٧nj ̯100kVAҁ400kVA˶ԺᤤၸMaster Plus HIPጆѴḚHIP ૈᰳᣤЙবᑞḛḞឞጆѴ᤯᣾IGBTஞึԺଡΘఝͯᄉᣤ ЙះจḚTHDiḛ֖ʶᒰᄉᣤЙҩည‫ځ‬ஜnj

ႂҦᤋ፝ব ࠪႂຸуѣ࠴ Master Plusጆᝌф˿Θႂ᝹‫ܫ‬ᭉҪܷᤤ‫ۋ‬ᄉ᫇ᮤḞஇؒ ˿᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜ֖ႂึ႙Ԫnj᧓ၸణளᄉះจં҃੾శḞ ̾ԢЎᤈᄉஞึ٧ᣃըҮ֖ႂ෈Ќႂଌ҃੾శnjᤇ̎ྱཁ ΍Master Plus ੆˝Ԧႂ఺ణ‫ݝ‬ᄉЩࠓ᝹‫ܫ‬Ḟ֖፮ᓣဖܑ ᄉᎁᤴᏧnj

ᭆˬ‫ܢ‬UPSࣱܲ౎‫ڙ‬Кီᔴ‫ډ‬ᆐቂ֖धԦС᪃ःၸᄉUPS ੾శnj઴థ༦าᄉᝌфழ಴ḞଡΘణᰳපࣰᄉࠃၸবḞՎ ௐᬋͯᤁᖸ੆ఴnj ᭆˬ‫ܢ‬UPS᝹᝟༦าḞС᪃Њ͇᧓ၸЮᎵжͷ᝹᝟njᭆˬ ‫ܢ‬UPS߶ᜈ֖፤νழΦḞԺଡΘʼᤈጲ಄ᦠᎵḞଋጲቪ᝹ ᝟ୱͺኤӬ߶КḞ᤯ᝬଋԯ˗ࠜḞ௛̅ୱͺnj


ᤤ͇

ణܷᄉԺ᭤ব֖ࠃၸব ಩૵‫͊ܫ‬ḚN+1ḛ੊ႂࣲຸᐎ᜵යḞԺѫ࣊य੊ᬶ˖ࣲᐎҁ 8 Ի఺٧njʿՎҩည‫ۋ‬Ձ˧ᫍ˶Ժࣲ̾ᐎnj ‫ڙ‬ጲੰࡘḚHSEḛḬ‫ڙ‬ጲੰࡘЉ᝴‫ڙ‬ဗథጆፑ˖‫ܘ‬ҪʶԻள ᄉ UPSḞʿᭉ᜵Ѭறᤁᛠ˖ᄉ UPS ੊࠱ФᣀЙஷᡸഴयnj ၴᒯ‫ڙ‬፤νయ֖ᫍੰतయᫍ˶Ժᖌ३ణܷᄉ᠆ᣑγએnj ࠓᩱጆፑḬॆࣲ఺ጆፑ˖᤯ᝬጲ፵ԦၶӬཁ᤯ᝬ஋ᬩௐḞ ʿ͗ॕֽࣲ఺ጆፑᄉࢹͺnjጆፑՎௐԦѢᄰःઐ᝜ζোnj ᰳ஌ࣲ఺ጆፑḚHEPSḛḬឞጆፑԺ̾಩૵᠆ᣑॆௐ੝ᭉᄉ ႂҦ͕Ӑࣲ఺ጆፑ‫ڠ‬஌ညnjN+1 жͷ̮ཨ௦γ᝼ᄉḞͭ௦ ඇ˓ࣲ఺ጆፑᄉᤁᛠ‫ڙ‬Ժᑞᄉణ·᠆ᣑපࣰ̾᣹ҁణᰳᄉ ஞͳ஌ညnj

‡8*6836Վ൥ଌ҃٧ Љ᝴᭣ࣲ఺ᄉˏԻ੊ܲԻUPSᣤѢγ૆Վ൥ḞӉહ UPSႂຸ஋ᬩௐnj UGS˶Ժ΍ᭆˬ‫ܢ‬UPSˀԲʶ࿗በႂຸᣤѢՎ൥Ḟ ࠓ᧙ʿՎ̕Ժnj

‡36-ႂຸጆፑࣲଋᜈᎵ ᤯᣾ʶ˓ႂຸጆፑࣲଋᜈᎵԺ࠱ˏԻUPSౝ੆ࣲ ᐎḞ̯UPS‫ݼ‬ጻՎ˞UPSጆፑγ૆Վ൥nj‫ݟ‬౦Ф˖ ʶጷUPSѢဗ஋ᬩḞPSJ᤯᣾ᮨܰᄉஷᡸጆፑᒬҮ ᤋଋԲʶጷUPS

ஷᡸ

ஷᡸ

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

፤νஷᡸ಄

᠆ᣑ

᠆ᣑ

ᰳ᣹ 8 Ի 836 ࣲ఺ՉᦠᎵ࿗በᄉႂ෈ጷ

ᰳ᣹ 8 Ի 836 ࣲ఺ᦠᎵРၸႂ෈ጷ

γ᝼ႂຸжͷᄉࣲ఺ፆౝnj ༦าব֖ഴ‫ڰ‬ব

γ᝼ႂຸжͷᄉࣲ఺ፆౝḞԢᒬҮஷᡸክူnj

ᒬҮஷᡸഴयᄉᤤસবʽຣ஋ᬩ

ࣉႂ

ஷᡸ 

ጆፑ #

ஷᡸ 

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ࣉႂ

ࣉႂ

ႂ෈

ጆፑ "

ஷᡸ 

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ጆፑ #

ஷᡸ 

ࣉႂ

ႂ෈

ጆፑ "

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ  ᠆ᣑ 

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ 

᠆ᣑ 

᠆ᣑ 

ҮখԤ঳ጲᦠᎵ

Ԥ঳ጲጆፑᦠᎵ

ᆷγႂຸΘःҁ᠆ᣑᄉжͷᝌфழ಴ ʽຣ஋

ᆷγႂຸԀ΍‫ڙ‬፤νయᫍ˶Ժγ᝼жͷᄉᝌф

ᬩᣱѾ

ழ಴ ᰳපࣰᄉ᠆ᣑγએ֖жͷ

᠆ᣑ 


༦าব Master Plus Ժःၸ̅Չሗᮖ۪Ḟ̯IT ᛠˉҁࢹˉःၸᛠ ˉnjMaster Plus ᤟ՋՉሗ᠆ᣑ᜵යḞ‫᠆ڙ‬ᣑҩည‫ځ‬ஜ̯ 0.9Ḛᡓґḛҁ0.8Ḛ໔ՐḛḞUPS ‫ڨ‬ԺКҩညᣤѢnj˗ࠜ ᄉᤤ͇֖ᬃ͇ᤤસḞఝԺࠃဗՉሗ‫ఽܬ‬ᄉUPSႂຸᦠᎵழ ಴Ḟᆷγ᧗᜵᠆ᣑᄉΘႂԺ᭤Ḟఝ௛̅ల౎ˉҫӣጞnj Riello (਒ܷѽᭆˬ‫ )ܢ‬UPSՎ൥ଌ҃٧ (UGS) ֖ႂຸጆፑ ࣲଋᜈᎵ(PSJ)ᄉःၸᣏౚࠃဗUPSጆፑᄉӣጞ֖жͷḞ ᣹ҁణܷርऎᄉԺ᭤ব֖ࠃၸবnj

‡ ႂ෈๎Ќఄᑞଌ҃Ḟђ࠵᫘ଌᨤᦺᗧႂ෈ (VRLA) ᄉ ႂᝌ๮๖ᏱḞढ᫁ႂ෈࠮֐nj ‡ ᤯᣾ႂ෈฽ណ౎ងறႂ෈௦ՠథ஋ᬩnj Master PlusጆѴUPSԺᤋଋՉሗ्यᄉႂ෈Ḭधԯᨤᦺ ႂ෈ḞAGM/GEL᫘ଌႂ෈֖NiCdႂ෈

߶ᜈኤΦ Master Plus᝹᝟ጊѓḞ200 kVAᄉUPS̨ӳ‫ڠ‬0.64m2nj Ф੝థ᧗᜵ᦉ͇‫ڨ‬Ժၿൣ᭦ԨѢḞUPSΞ᭦௃ᭉ፤એቆ ᫍnjՎௐḞʼ᤯᮲ྱব΍UPSԺ̾᠚‫߶ܖ‬ᜈḞ௃ᭉUPS ‫ځ‬ᭉ᜵Ր᭦᤯᮲Ꮺᮔ႐ቆᫍnj

ྱ൳ᝌфழ಴ UPSԺ಩૵৥ᄉᭉයᦠᎵnj ឯˀTECᐎጆḞᖌᅻఝܲសৰnj

ࠓবᄉ ᡓґᄉ

Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

᠆ᣑ

ਕবᄉ ໔Րᄉ

ႂ෈γએጆፑḬణ᫁໷‫֐࠮ڙ‬ ᤯࣡ḞUPSஞึ٧ࠪᗧႂ෈૆፝ЌႂḞॆࣉႂ˖றௐḞ UPSѽၸᗧႂ෈ፘ፝Փ᠆ᣑΘႂnj˝γ᝼UPS‫ڙ‬ጊপৰ хʽൣ࣡ࢹͺḞUPSࠪᗧႂ෈ᄉክူᒯС᧗᜵njႂ෈γ એጆፑःХ‫̾ܫ‬ʽྱཁ֖ҩᑞ̾Ԣγ᝼ႂ෈Х‫ܫ‬ణ͕ᄉ বᑞ֖ࡉԺᑞढ᫁Ф࠮֐nj ‡ 2ጞЌႂႂԌḞ͕Ӑႂ෈ЌႂႂึḞђ࠵ႂ෈Ќႂௐᫍnj ‡ ႂ෈ЌႂႂԌຝऎᛩϩ֖ႂ෈ຆऎஉႂγએḞᬋͯ˿ဖ ܑࠪႂ෈ᄉॕֽḞढ᫁ႂ෈࠮֐nj

ࡆࠩ(mm)

‡ ЩࠓTeleNetGuardᤉር፤એ ‡ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬ᤟Ջ̅੝థᄉୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬӉ હPowerShield 3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟಕэᬶ੆SNMP̼ ူḞ᤟ၸ̅Windows2008NjVistaNj2003NjXPNjMac OS XNjLinuxNjNovellୱͺጆፑnjUPS˝ԀଢԀၸ˓̠ ႂᑧᄉᤋଋଡΘ᤯ᝬႂ፵ ‡ RS232Ԥ˘ᛠଋԯ ‡ ࣉႂ߶ᜈଢԯമḬEPOጊপᤉርС᫆UPSधС ‡ Ԧႂ఺ႌ᭦Ḭ‫ݟ‬౦Ԧႂ఺ᣤѢႂຸᄉ఺֖ͮᮟညʿܴሶ ߿ḞUPSԺ᝹Ꮅ˝ሄൢՎ൥Ԧႂ఺ᣤѢḞՎௐԦႂ఺ࢹ ͺௐḞԺఝҪፂ฿ᄉ΍ၸႂ෈Ќႂ٧


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

220-230-240 VacӬᄰ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ ԺЮᎵႂ෈

ᬃซḬឯᐎጆᆷᝢ௦ՠథ᠍

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ ԺЮᎵႂ෈

ᬃซḬឯᐎጆᆷᝢ௦ՠథ᠍

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7016

٩ᮂ γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ൣ࣡ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ ႂึ႙Ԫ ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±2% - ±5%ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ACጮจ ຝऎᛩϩ Ќႂႂึ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ᮟညሶ߿ऎ ႂ෈ഴय

ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ࣯ፆཁ

ᤉርζՁ ᤉር֐̽ ᤯ᝬ

EPO֖ஷᡸ ԤRS232 + ᤉርᤋଋ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

ᮧᓣ ٩ᮂ

ຆ༥ᓣ RAL 7035 1ዚ̾ЮḮ75 dBA

1ዚ̾ЮḮ78 dBA

γએኍጞ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

ᰳ᣹98% ൖฮૈ̽: L V 2006/95/CE;ͯႂԌૈ֖̽EMC 2004/108/ECႂᇒЩࠓૈ̽;߶Кಕэ: IEC EN62040-1:EMC IEC EN 62040-2 C2 IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111

ᤤ͇ ᬥሎԪԌ٧

Ԧႂ఺ႌ᭦

UPSՎ൥ଌ҃٧ (᜸UGS)

ࣲ఺౛‫(͇ݒ‬ԺՎUPSʶᡐᝠ᠓)

‫ڙ‬ጲᤋଋᜈᎵ(᜸PSJ)

ੰࡘႂ෈಄(ቆ಄੊ЮᎵႂ෈౛)


ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ

ҩည

ࡆࠩ(mm)

ʼᤈጲ಄ ҩည

ࡆࠩ(mm)

ᬥሎԪԌ٧

ࡆࠩ(mm)


ࡌ۪Ꭹ

నҫ٧

ஜ૵˖ॶ

ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ႂߔ‫׷‬ҫ నҫ٧Nj *41"41 101

ࢹˉ᣾ር

ࢹˉ 1-$T

ӝႤႂ චᜈᎵ

ःপःၸ ཱ௙ઐ᝜

ʻᄰʻᄰ

ࡆࠩ(mm)

Msater Plus HIPጆѴள‫ܘ‬100ᒯ400kVA఺‫ۋ‬nj ३ᄝ̅ԤԪ૰‫ڙ‬ጲ੾శḞIGBT֖ஜߙζՁ‫ူܪ‬٧Ḟ Master Plus HIPጆѴԺᆷγ˝͉ʹIT֖ࢹˉᮖ۪ᄉ᠆ᣑଡ Θᰳ᠎᧙ᄉႂຸγᬩḞ࠾Ф᤟ၸ̅γએ᧗ܷС᪃᠆ᣑnj VFI SS 111ḚႂԌḞᮟည࿗በḛ ቿՋIEC EN 62040-3ಕ эnjᤇʶጆѴᄉ᝹᝟᧓ၸ˿ளᄉᦠᎵḞФ˖Ӊહᆷγൣह ᣤЙႂึᄉIGBTஞึ٧Ḟ̾Ԩ̼͛ፑᄉం᫑ክஞึ٧nj


ࠪႂຸᭅуѣ Master Plus HIPၿMaster PlusጆѴ‫ܘ‬Ҫʶ˓IGBTஞึ٧ ЎᤈҩᑞஇᤈᏪ੆njᤇʶྱব౜ܷ‫ڠ‬ђ࠵˿UPSࠪࣉႂ ᄉуѣḭ‫ࣉڙ‬ႂࠓ᧙੊Ԧႂ఺ࠓ᧙థᬌᄉৰхʽḞԺኤ௛ ߶ᜈnjMaster Plus HIP᣹ҁ˿ࠪΘႂႂຸᭅуѣᄉবᑞnj ‡ ͯᣤЙႂึ႙Ԫḟ࠴̅2.5% ‡ ᰳᣤЙҩည‫ځ‬ஜ0.99 ‡ ஞึ٧ᤩ൥ըҮ ‡ ढௐध఺ҩᑞḞԺ‫߶ڙ‬ᜈࣲᐎጆፑௐథࣿ‫᧗ڠ‬ըUPS Master Plus HIPᤆЩథᰳবᑞ᣾໙٧ᄉҩᑞḞγએʼຣ ႂຸБԩ᠆ᣑ̖ၶᄉះจ֖௃ҩҩညᄉॕֽnj

ႂ෈γએጆፑ Master Plus HIPႂ෈ጆፑ˶Ժၸ̅Master Plus‫ۋ‬ՁḞ͕ Ӑ˿ႂ෈বᑞḞࡉԺᑞᄉढ᫁ႂ෈΍ၸ࠮֐nj

༦าব Master Plus‫ۋ‬ՁḚդHIPྟḛࣛᣤѢᬥሎԪԌ٧Ḛͮ̅ ᠆ᣑ֖ႂ෈˧ᫍḛ̾ଡΘఝܲҩᑞ֖߶ᜈᤤᮉnjឞ‫ۋ‬Ձ UPSథˏ˓࿗በᄉႂҦ౎ຸ(ࣉႂ֖ःপ‫ܫ‬ၸຸ)Ḟ‫ܘ‬Ҫ ˿ࣲᐎጆፑᦠᎵᄉԺ᭤বnj

˞᜵ྱব ‡஌ညᰳ᣹98 % ‡ፆౝጊѓḬ250kVA UPS‫ۋ‬ՁԵӳ0.85 m2 ‡᧗᧙ђ࠵ ‡ଡΘ᠆ᣑΞˀᄯึΞᄉႂߔˀႂචԤ᧗γએ ༦าᄉᦠᎵḞܲಧᄉᬃ͇Ԣᤤ͇֖Ժᤤᄉবᑞ΍३ Master Plus HIPጆѴःၸᔴ‫ډ‬౜ࣸḬ Щࠓႂࠓব᠆ᣑḞ‫ݟ‬ḬBladeనҫ٧nj᧪ࠪС᪃ःၸᄉႂ ຸ᤯᣾ѫ࣊੊ᬶ˖य8Իࣲ఺γ᝼Ժ᭤ব֖ࠃၸবḞ΍ Master PlusጆѴ᤯᣾Չሗ࣊ࡌḞࠃဗ (N+1) жͷ੊ႂຸ ࣲᐎnj

ᤤ͇ ᬥሎԪԌ٧ Վ൥ଌ҃٧ (᜸Master Plus UGS) ࣲᐎጆፑᤋଋᜈᎵ(᜸Master Plus PSJ) Ԧႂ఺ጷଋԯ ࣲᐎጷ͇ (ᬣUPSᝠ᠓) ቆႂ෈಄੊ढ᫁Ր‫ܫ‬ௐᫍᄉ఺಄ (ႂ෈಄‫ۋ‬Ձ BB 480 A0) (Master Plus)


‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂ෈ʿஉႂௐḞႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ ႂึះจܾᄽ ᣃըҮ ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэᦠᎵ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±1% - ±5%̯ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ዜ‫ۋ‬

Б፤એᨤᦺႂ෈Nj᪝᪚ႂ෈

ጮจႂึ

ЌႂႂԌᛩϩ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᄰஜ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vacʻᄰ+ N

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ

ࢎϘ(lpeak/lrms) ႂ෈ഴयᮟညሶ߿ऎ ᮟည

50 ੊60 Hz Ժᤤ

᣾ᣑ

ဖܑ ᧗᧙(kg) ࡆࠩ(hwd)(mm) ᤉርઐն ᤉር֐̽ ᤯ᝬ

࣯ፆཁ ԺᦠᎵ

ጊপС఺֖ஷᡸ ԺᦠᎵ

ԤRS232 + USB + ᤉርଋԯ + 2᤯ᝬଋԯമ

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ ᮧᓣ ٩ᮂ

Ḯ95%௃ѕፆ ຆ༥ᓣ RAL 7035 1ዚ̾ЮḮ63 ÷ 68 dBA

1ዚ̾ЮḮ70 ÷ 72 dBA

γએૈஜ ఄᑞഴयʽᄉ஌ည ߶Кၶ̖ಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

ᰳ᣹98% ߶КḬEN 62040-1֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽ IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


ࢹˉ 1-$T

ࢹˉ᣾ር

ʻᄰӬᄰ

ࢹˉःၸᮖ۪γએ Master Plus Industrial᧓ၸ‫ڙ‬ጲԤԪ૰੾శḞ (VFIቿՋ IEC EN 62040-3ḞSS 111᜵ය)ḞಕᦠᣤЙᣤѢᬥሎ ԪԌ٧njMaster PlusጆѴUPS઴థጊѓᄉౝᤴ֖ᰳ᠎ ᧙ᄉᣤѢ᤟ၸ̅С᪃᠆ᣑᄉγએḞӉહḬࢹˉःၸNj ᆂӐNjሗೱNjᑞຸᤁᣤጆፑኍnj

ࢹˉဖܑ Master Plus Industrial᤟ၸ̅᜵යːᔡᄉ߶ᜈဖܑḞ‫ݟ‬ ߚ‫ڙ‬૜ҮḞ఺೙ःҦ੊Ꮷ༥࠹ᄉ‫ڠڣ‬njᏪᤇಧᄉᤁᛠ ဖܑʿ௦ࣉ‫ڣ‬ʼಕэֵ̖ᄉူਆᤁᛠဖܑnj(ԺଡΘՉ ሗIPγએኍጞ)

ᰳ*DD ᰳᆀᡸႂึ(Icc=3ln)Ḟ᤟ः̅ଋЙ੊Ѭ૰ௐ̖ၶᰳႂ ึࢎϘᄉ᠆ᣑ᜵යnj

7EDႂԌ ᣤЙԪԌ٧ḞˀᄯึΞԢႂ෈ᬥሎᄉᤣԪ٧Ḟ૊ཱ220 VdcႂԌ᝹᝟(̯108ҁ114˓ႂ෈ӬЊ)Ḟ௦ᄫґࢹˉᮖ ۪ࣸคᝢԺᄉಕэnj

ࡆࠩ(mm)


жͷ᤯᮲᝹‫ܫ‬ 100%ᄉжͷ᤯᮲᝹᝟njγ᝼50%᮲੠ൣ࣡ࢹͺԀԺ໗ ᡛᮨ߿᠆ᣑᄉᤁᛠnjԲܰḞඇԵ᮲੠߶ᜈ˿ଌ҃ζՁḞ ‫ڙ‬᮲੠Ϣᣀ੊Ѣဗ஋ᬩௐௐԦѢઐ᝜nj

௛̅ΘႂḞႂ෈γએጆፑḞ༦าবԢ᤯ᝬҩᑞՎ͛ፑ‫ۋ‬ .BTUFS1MVTጆѴʶᒰḞឯԟᄹᄰСឬ௙nj

‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ ႂึ႙Ԫ ᣃըҮ Љ᝴ᮟညᔴ‫ډ‬ ಕэҩᑞ

0 ÷ 100% in 30” Ժᤤ

±2% Ժᤤ±1% - ±5%̯ґ᭦౛᝹Ꮅ

‫ٿ‬ᯟγએḭ࿗በஷᡸ

ႂ෈ ႂ෈ᓫஜ ణܷႂԌ ຝऎᛩϩ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᮨ߿ႂԌ

230 VacӬᄰ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ���Ԫ ᮟည

”ጲব᠆ᣑ”᭣ጲব᠆ᣑ 50 ੊60 Hz Ժᤤ

ࢎϘ ᣾ᣑ ᆀᡸႂึ

ጆፑ ᤉርζՁ

࣯ፆཁ

ᤉር֐̽

EPO֖ஷᡸ

᤯ᝬ

ԤRS232 + ᤉርଋԯ + 2᤯ᝬଋԯଢമ

বᑞ

ᰳ᣹94%

ࡆࠩ (hwd)(mm) ᧗᧙ (kg) ٩ᮂ

1ዚ̾ЮḮ63 ÷ 68 dBA

᤯᮲

жͷ᮲੠

ᤁᛠຝऎ ᄰࠪາऎ

Ḯ95%௃ѕፆ

᫸એኍጞ ᮧᓣ ቿՋಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

߶КḬEN 62040-1֖2006/95/ECૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽ IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


ࢹˉ 1-$T

ࢹˉ᣾ር

ʻᄰӬᄰ

Master Plus FC 400ጆѴᮟညᣀ૰٧۲̅Master Plus UPSḞ Ժଋԩ50/60HzᣤЙᮟည֖400HzᣤѢᮟညnjឞᦠᎵ΍ၸԤ Ԫ૰‫ڙ‬ጲ੾శḚVFI SS 111ቿՋIEC EN 62040-3ಕэḛ˄ ࣛᬥሎԪԌ٧nj ᣤѢႂԌ˶Ժ᝹߿˝208Vac੊200VacḞ115VacᣤѢ఺ ‫ۋ‬ᭉ߿҃nj Master Plus FC 400᧓ၸPWMଌ҃੾శḞ۲̅IGBTᤣԪ٧ Master Plus FC 400ጆѴ௦ᓇቆႂߔ᝹‫ܫ‬፤νᢻᫍḞ఺ ंḞඞၸ఺‫֖ڣ‬и̂۲‫ڠڠ‬᭦ႂຸᄉణူਆᤤસnj

ణ࠴ႂຸуѣú௛̅Θႂ MP FC 400੾శஇؒ˿᠆ᣑҩည‫ځ‬ஜ֖ႂึះจ᫇ᮤḞ˶ Ժᬋͯʼຣႂຸࠓ᧙nj MP FC 400 UPSᄉྱᓣ௦ణளᄉᣤЙႂึះจխஅ੾శḞ ӉહЎᤈᄉஞึ٧ըҮ֖ђ࠴ႂ෈Ќႂႂึᄉᤤᮉnj ᤇ̎ྱᓣ΍३MP FC 400੆˝ˀԦႂ఺Щࠓ֖ဖܑԣ‫ݝ‬ᄉ ణ·ᤤસ˧ʶnj

ࡆࠩ(mm)


߶ᜈኤΦ

ᤤ͇

MP FC 400᝹᝟ጊѓḞ̨ӳ‫ڠ‬0.64m2njґ᭦ୱͺ፤એЮ ᦉ٧͇֖ʼ᤯᮲Ժ˝థᬌᄉஜ૵˖ॶ఺ੜᓫᄴቆᫍnj MP FC 400 UPS‫ځ‬௃ᭉ̯Ր᭦੊Ξ᭦፤એˀ᤯᮲Ḟ‫ځ‬൤ Ժ᠚‫߶ܖ‬ᜈnj

‡ᣤЙᬥሎԪԌ٧ ‡2˓Ժᎃርፘႂ٧Ӵ ‡LCDᤉርଌ҃᭦౛ ‡ᤉር‫्ڎ‬௬ᇧ౛ ‡γએጞѾᰳ̅IP20 ‡ࣲ఺/N+Xжͷୱͺ

ःၸᮖ۪ ‡ᓇቆ‫ڠ‬᭦ႂຸ ‡఺‫ڣ‬ ‡๑и ‡иၸ᝹‫ܫ‬ ‡฽ណࠃᰍࠈ

‫ۋ‬Ձ ҩည(kVA)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ

ႂԌᔴ‫ډ‬ ᮟည ҩည‫ځ‬ஜ

• HCԺᤤ

ႂึ႙Ԫ

<5% C HCԺᤤ

ᣃըҮ

0 ÷ 100% in 120” Ժᤤ

ᣤѢ ᮨ߿ҩည(kVA) థ஌ҩည(kW) ᮨ߿ႂԌ

230 Vac ʻᄰ+˖ጲ

᭡খሶ߿ऎ Үখሶ߿ऎ ႂԌ႙Ԫ

<3% ጲব᠆ᣑ<4% ᭣ጲব᠆ᣑ

ᮟည ࢎϘ ᣾ᣑ

ጆፑ ᤉርζՁ ᤉር֐̽

࣯ፆཁ ጊপС఺֖धС఺

᤯ᝬ

ԤRS232 + USB + ᤉርଋԯ + 2᤯ᝬଋԯമ

஌ည

ᰳ᣹

ͳሤ ᧗᧙ (kg) ٩ᮂ

1ዚ̾ЮḞ61 ÷ 63 dBA

ᤁᛠຝऎ

0ą ÷ 40ą (᠆ᣑ˝75%ௐḞԺ᣹50ą)

ᄰࠪາऎ

Ḯ௃ѕፆ

γએኍጞ

IP20(Ф߱Ժ߿҃)

ᮧᓣ

ุ༥ᓣRAL 7035

߶Кၶ̖ಕэ ಩૵IEC62040-3ѫዜ

߶КḬEN 62040-1֖(&ૈ̽ḭEMC: EN 620040-2 C2 ዜѾ ֖ 2004/108/EC ૈ̽ IEC 62040-3 ႂԌᮟည࿗በ VFI-SS-111


నҫ٧

IRMS System

IRMS System

ᣤѢ

ᣤѢ

*3.44ZTUFN˝఺౵यᣀ૰धСḞΙ᭤ˏ̓ึႂຸԺ˝ ˓᠆ᣑՎௐΘႂḞኃʶᡸႂຸԦၶ஋ᬩௐḞኃ̃ᡸႂຸ ᒬҮѬ૰ፋ᠆ᣑΘႂnjˏᡸႂຸԺ̾௦࿗በᄉ̓ึႂḞ Ӊહࣉႂ֖614Ḟ੊ᏧˏᏧᄉጷՋnj

ᣤѢ

ࢹͺԓူ ᣤѢ ᣤЙ ᣤѢ ᣤЙ

IRMS SystemܲᡸѬ૰धСԺ˝ܲ᣹8ԻᄉᎩፎ᝹‫ܫ‬ଡΘ ᦠႂ֖ᤉርክူḞᣤЙႂຸԺ̾௦ˏᡸࣉႂḞ੊ˏᡸ UPSႂຸḞ੊ᏧˏᏧፆՋnj IRMS SystemԺ̾࠱ඇ˓ၸႂ᝹‫ܫ‬Ḛܲ᣹8ԻḞඇԻణܷ ႂึ᜵යʿᡓ᣾4AḛᤋଋҁᣤЙႂຸ͉ʹʶᡸḚA੊ Bḛnj᠆ᣑႂึ‫ڙ‬LCDʼ௬ᇧnjԟ᜸þࢹͺԓူÿ‫ڎ‬nj

ᣤѢ

᧪ࠪႂຸ஋ᬩᄉγએ

ᣤѢ

‫ݟ‬౦Фʶႂຸ஋ᬩ੊ᏧᡓѢᔴ‫ډ‬ḞIRMS System࠱Ѭ૰ ᠆ᣑᤋଋҁԲʶᡸႂຸʼnjḚѬ૰‫ڙ‬ᅮᫍ߸੆ḞԀ΍ˏ ᡸႂຸʿՎᄰḛ

᧪ࠪ᠆ᣑ஋ᬩᄉγએ ᣤѢ

‫ݟ‬౦Фʶ᠆ᣑ᝹‫ܫ‬Ԧၶ஋ᬩḚΒ‫ݟ‬ᆀᡸ੊ᡓᣑḛḞIRMS System࠱Ѭற൤᠆ᣑḞ̾᫸ൢФ̴᝹‫ܫ‬ᄉ˖றnjIRMS Systemγએஏਕ‫᠆ۋ‬ᣑᤉሎႂຸ֖ᆵ͇஋ᬩnj


р╛▒ржм

.48 сгд╨Щсгд╤в

┬З сзкракргЙсВВ╓ЦсаЖсгСроЛсмйсДЙ▀╕╨Ъ╬│ркП ┬З р╝жр╕▓сДЙсВВр║╕с╕мIRMS System╘║╠╛╬НсБ╕╩┐╒ОсДЙсВВр║╕ (2сб╕ргЙсВВ╟Л2╘╗UPSрйКсПз╦ПсПзсДЙсНЖ╒Л╟Мр╕ЛриТс╕Ю UPS╘║╠╛рпж╩┐╒ОраУсзЩсДЙ) ┬З 19сФнрайр░║р▒╡▀╢сЬИсЭ╣сЭЯ ┬З LCD╘║рпмсЗзр╕╜сЮО╟ЛсЭЬркР╟Лр┐ГржЦ╬╢рзЛ ┬З сКнсА░сгГ═З ┬З сдЙсИнсДврмМ╦ШсЫармЛ╘п ┬З тАл┌ЩтАмIRMS System╓ЦсВВр║╕рйКсПзсЖ╡═ЗсЭ╣тАл╦з▄лтАмслН╩┐ре╕сЬ╡ р░е╬╢╒БсдЛрмЛ ┬З р▓ХсжасжасО╡сгГ═З ┬З SNMP╙┤рмвр┤о

╥СсжЙ

╠╛▄╣сОйрмЛ╘п

сгд╤врмврдП

╒РсжЙ

сгд╨Щр╜Ц╬│ркПтАл═о▄мтАм

╦ШсЫармЛ╘п RS232

сгд╨ЩрмврдП

сЮЯрз░

тАл█ЛтАм╒Б 8├Ч4A сгд╤врмврдП

сгд╨Щ сгд╨ЩсВВ╘М сои▀┐соЯсАК р╢Зсб╕сгд╨Щр░г▄╖саЖсгС (A) сгд╨ЩрмврдП

сгд╤в сгд╤всВВ╘М

сгд╨ЩсВВр║╕╘║╦Псдд╩╢

р╢Зсб╕сгд╤вр░г▄╖саЖсгС (A)

IRMS System

сгд╤врмврдП

сАЦ▄С сзЧсзЩ(kg) рбЖрай(hwd)(mm) сдБсЫар║ЭрдО сД░ракр║▓рдО ╬│ркП

с╕о95%рпГ╤ХсНЖ сг╛р╕╢ - сг╛╘М - ═п╘М - тАл┘┐тАмспЯ╬│ркП

▀╢╨Ър▓Х╤Н р░г▄╖с░│рдО р░г▄╖с░│рдО ╧▒▀Ър▒Н═З

сдпсЭм

MSW-S RS232 / MSW-N╠╛▄╣сОй

╬│ркПсКНсМЮ созсУг

р║Жр╝есУг RAL 7035

┘йсоВ

1сЛЪ╠╛╨ос╕о35 dBA

╠Ц╓╡р╛▒ржм╘║р▓йрл╡раЖрйЩсЬ╡р╢║сПк╬╜роЗ


నҫ٧

MASTER SWITCH ௦᭡খᣀ૰धСḞࣸคၸ̅ᭉය૆ ፝ႂຸγᬩᄉᮖ۪ၸ౎ଡᰳႂຸᄉԺၸবnjԺˀUPSࣲ ၸ੊ѫध΍ၸnj

Йႂຸ᣹ʿҁ᠆ᣑᭉයௐḞᒬҮѬ૰ႂຸḞ˶Ժ᤯᣾੣ Ү‫ڙ‬᭦౛᝹Ꮅ੊Ꮷ᤯᣾Ꭹፎ᤯ᝬᤈᛠᤉርଌ҃Ѭ૰nj

ႂຸ஋ᬩγએ ࢹͺԓူ MASTER SWITCH ࠃဗᒬҮ‫ˏڙ‬࿗በ̓ึႂຸ˧ᫍѬ ૰ፋ᠆ᣑΘႂḞ˝С᪃ၸႂ᝹‫ܫ‬ଡΘ˿Θႂжͷnjॆᣤ

‫ݟ‬౦Ф˖ʶΘႂႂᡸ௃ก᣹ҁФ᠆ᣑ੝Љ᝴ᔴ‫ډ‬Ḟ MASTER SWITCH࠱ឞ᠆ᣑᒬҮѬ૰ҁኃ̃ᡸႂຸΘႂ Ḛ‫ݟ‬౦ˏᡸႂຸՎᄰḞѬ૰Ժ‫ڙ‬ᅮᫍ߸੆ḛnj


ࠪဖܑ࣯੷Nj᣾ᣑ֖᠆ᣑ஋ᬩᄉγએ ‫ݟ‬౦᣾ᣑ੊Ꮷ᠆ᣑԦၶ஋ᬩḞ᭡খᣀ૰धСЮᦉγએጆ ፑԺ૊᜵ය᝹Ꮅ˖றឞ᠆ᣑnjॆԦၶ᠆ᣑᆀᡸᤇሗ౜ቪ ৰ्ௐḞMASTER SWITCH Ժறध᠆ᣑ౎γએጆፑnj

3P + N S2ᣤЙ

3P + N S1ᣤЙ

ྱཁ

MCCB 1 ᣤЙ

‡ ᑞ˝ࢹˉ֖ITС᪃ᮖ۪ଡΘ᧪ࠪࣉႂ֖᠆ᣑ஋ᬩᄉК᭦γ એ ‡ Кॱ‫ူܪ‬ଌ҃ԺᆷγḬ - ঋᤳ߶К‫ڠ‬Ѭ૰ႂຸ - ᄢଌLCD௬ᇧࡕʼ੝థᄉᤁᛠԟஜ - ᤋ፝ଌ҃SCR٧͇ - Ўᤈᄉᤉርងறҩᑞ ‡ жͷႂຸႂᡸ - ᠆ᣑၿˏ࿗በႂᡸଡΘḞབଢ઩Ḟᆷγʿறႂ - ‫ݟ‬౦ˏᡸႂຸᦏԦၶ஋ᬩḞܰᦉ࿗በᄉ‫ܫ‬ၸႂຸՓႂ ᡸΘႂḞᆷγ᠆ᣑൣ࣡ᤁᛠnj ‡ ᰳγએবᑞ - ‫ݟ‬౦ᣤѢᆀᡸḞMASTER SWITCH ጻൢˏᡸႂຸᄉ Ѭ૰Ḟ๖ᬓᆀᡸ᮲ᬖ̾᫸ൢࠪФ̴᠆ᣑᤴ੆ॕֽ - ᯟଌ҃ႂᡸ࠱ᝎԦᒬҮγએᜈᎵ̾᫸ൢႂຸԥᯟᣤЙ Ξnj - MASTER SWITCHԤжͷ᤯᮲᝹Ꮅnjၿ̅ᤇʶҩᑞḞ Ԁ΍ˏ᮲੠ՎௐԦၶ஋ᬩௐḚԺᑞব౜࠵ḛḞФ߱᮲ ੠˶ᑞ࠱ᮨ߿᠆ᣑ੝̖ၶᄉབ᧙߸КଅѢnj‫ڙ‬ጲ᮲੠ ఝ૰ᆷγ˿‫ڙ‬፤એ᣾ርḞጆፑᤁᛠʿᫍறnj ‡ Φ̅ୱͺ - ႂຸጲଋԯͮ̅ʽᦉḞΦ̅ଋЙ - ႂᡸ౛ͮ̅ૈ߿Ӝ۪ḞΦ̅ঋᤳងறˀఝ૰ - ʶѬᦠᎵన̯̅ଌ҃Nj፤ν੊Ꮷఝ૰ᄉΦ૸

ࡆࠩ(mm)

MCCB 2 ᣤЙ

፤νၸधС2

፤νၸधС1

ᣤѢधС1

3P + N ᣤѢ

សৰ

ҩᑞ ႂຸS1 ႂຸS2 S1థ஌ S2థ஌ ᭡খधСSS1᫆Ջ ᭡খधСSS2᫆Ջ ઐ᝜ૈᇧ ᣤѢᤤસ ध/С 5ҩᑞ᪃֖LCDୱͺ


."45&348*5$)

жͷഴय Եథ˶̨థ˞Θႂႂຸ(PS)Ԧၶ஋ᬩௐḞԺ᭤ᄉ ኃ̃ᡸႂຸ[AS]੥Փ᠆ᣑΘႂḞᤇಧԺᆷγ˝᠆ ᣑଡΘణܷжͷᰳ᠎᧙Ժ᭤ᄉႂຸγએnj ᣘү ͕Ў

."45&348*5$)

̓ԡ̈ᛩഴय ˏᡸႂຸՎௐՓܲ˓᠆ᣑΘႂḞၸMASTER SWITCH࠱Ф˖ʶᡸႂຸ᝹Ꮅ˝˞Θႂႂຸ(PS)nj ‫ݟ‬౦Ф˖థʶᡸႂຸԦၶ஋ᬩḞԲʶᡸႂຸᑞ˝੝ థᤋଋᄉ᠆ᣑΘႂnj

ᣘү ͕Ў

࿗በᄉ‫ܫ‬ၸႂຸ

."45&348*5$)

Ր‫ܫ‬ഴय MASTER SWITCH Ι᭤˞Θႂႂຸፋ᠆ᣑΘႂ(PS)nj ॆ˞ΘႂႂຸԦၶ஋ᬩௐḞܰᦉ࿗በᄉ‫ܫ‬ၸႂຸՓ ႂᡸΘႂnj

ᣘү ͕Ў

ҮখԤ঳ጲ࣊ࡌ ஷᡸ 

ࣉႂ

ࣉႂ

ႂ෈

ࣉႂ

ႂ෈

ႂ෈

ጆፑ#

ஷᡸ 

ࣉႂ

ႂ෈

ጆፑ"

UGS Վ൥٧

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ  ᠆ᣑ 

᭡খᣀ૰ धС

᠆ᣑ 

᠆ᣑ 

३ᄝ̅UGSᤤ͇ᑞᆷγጆፑA֖B߸КՎ൥Ḟᭆˬ‫ܢ‬ ḚRIELLO UPSḛଡΘᄉᝌфழ಴Ժᆷγ‫ʹ͉ڙ‬ୱͺ ్͇ʽଡΘణܷᬌऎᄉႂຸγᬩḞγ૆ႂຸʿறႂnj UGSጆፑᄉ༦าবᑞᆷγႂຸΘႂՎ൥Ԁ΍Ф˖ᄉʶ ˓௦ၿФ߱҃ᤴ‫҃׷‬ᤴᄉ᭣ᭆˬ‫ܢ‬ḚRIELLO UPSḛ ጆፑ੊Ꮷ௦᭣ᭆˬ‫ܢ‬ḚRIELLO UPSḛᣤЙႂຸnj


‫ۋ‬Ձ 

ᮨ߿ႂึ(A)

ᣤЙ ᮨ߿ႂԌ

380-400-415 Vac ʻᄰ+ ˖ጲ

ᣤЙႂԌᔴ‫ډ‬

180÷264 VacḚԺᤤḛ

Ѭ૰ᣤЙᄰஜ

3+N (4౜) - 3 (3౜)

ᮨ߿ᮟည ᣤЙᮟညᔴ‫ډ‬

+/-10% (Ժᤤ)

ଋጲழय

ࢹͺழय Ѭ૰ழय

ЎறՐ᤯

Ѭ૰ഴय

ᒬҮ/੣Ү/ᤉርୱͺ

Ѭ૰ௐᫍ

< 4ඒሙ (S1/S2 Վ൥)Ḟ10ඒሙ (S1/S2 ʿՎ൥)

ဖܑ ໗ᣑௐ஌ည(%) ሎ᭦౛1ዚᤉḞ٩ᮂ᧙ ߚϱຝऎ ᤟ࠁࢹͺຝऎ ᄰࠪາऎ

90% ௃ѕ᭚

߶ᜈᰳऎ

ᮨ߿ҩညḞ1000ዚḚᰳ̅1000ዚḞඇӣᰳ100ዚḞҩညђ࠵1%ḛ-ణᰳ4000ዚ

߶Кಕэ

ဖܑ ࡆࠩ(mm) ᧗᧙(kg) ᮧᓣ ᫸એኍጞ 1)X= 3Ḟ3౜Ѭ૰(3ᄰ ḭX=4Ḟ4౜Ѭ૰(3ᄰ+˖ጲ

ႂᇒЩࠓ


‫ܫ‬ၸႂຸጆፑ

Riello UPS (਒ܷѽᭆˬ‫ )ܢ‬ʿᫍறႂຸᄉዴᓡ᝹᝟֖҃ ͺḞ΍ФԺःၸ̅ᬶ˖ΘႂጆፑḞ‫ݟ‬ጊপཱ௙Ḟ߶᫸Ḟ ᝜ઐ֖ႂචӝႤ᝹‫ܫ‬nj ᤇ̎ጆፑ᜵යUPSቿՋCEI 64-8 V2ḞEN 50171ಕэ֖ Ф̴ૈಕnj˞᜵‫ݟ‬ʽḬ

‡ᰳපࣰᒬងҩᑞḬ̯ґଌ҃᭦౛ಉ᫝ ‡ᤉርଋԯ᤯࣡˝࣯ଋཁ ‡ઇᰳᆀᡸႂึᑞҦ

‡ᰳ᣹3࠴ௐᄉՐ‫ܫ‬ௐᫍ ‡ႂ෈Ќႂௐᫍͯ̅12࠴ௐ ‡ᣤЙ/ᣤѢᬥሎԪԌ٧

‡ʶԻХథᰳࠓ᧙ႂ෈ЌႂᑞҦᄉಕэUPS ‡ԺᤤસʶԻᬥሎԪԌ٧ ‡ʶ˓ˀܰ‫ډ‬᝹‫ܫ‬ᐎፎᄉᤉር᤯ᝬଋԯ

ᭉ᜵ᤋ፝Θႂᄉःၸጆፑౝ੆‫ݟ‬ʽḬ

Dialog CSSᦠᎵ ‫ۋ‬Ձ Ր‫ܫ‬ௐᫍढ᫁ᒯ3࠴ௐ Ժ᣹ҁᄉ᠆ᣑҩည Ր‫ܫ‬ௐᫍढ᫁ᒯ1࠴ௐ Ժ᣹ҁᄉ᠆ᣑҩည

ྱব ‡Кॱ‫ူܪ‬٧ଌ҃ḬఝԺ᭤Ḟఝጊѓ ‡΍ၸIGBT੾శ-‫ڙ‬UPSʼःၸࣂᡓ᣾10ࣱḞӫᡔᄉ͕Ӑব ᑞ (᣾ᣑ) ΍UPSͳሤఝ࠴ ‡Ўᤈᄉ᤯ᝬҩᑞ-ᦠథ࣯ଋཁ֖RS232/485˘ᛠଋԯḞԺ ᤋଋҁఴ‫ڠ‬PC఺੊ႂᑧᎩፎၸ̅᤯ᝬ ‡TeleNetGuardᤉርஂ૆నҫЩࠓᤉርᒬង֖ଌ҃ҩᑞ ‡ґ᭦౛LCD௬ᇧୱͺ࿃খNjઐ᝜Nj฽ណ֖௅ং஠͇ ‡Ժᤤႂຸ‫੊ࠓܘ‬᤯᣾ࣲ఺‫ܘ‬ҪጆፑԺ᭤ব-8kVA੊Ф̾ʼ ఺‫ۋ‬

ᤤ͇ ‡᤯ᝬଋԯḬ᜸Չ఺‫ۋ‬ᄉᬃ͇ᛪಪ

‡ᬥሎԪԌ٧ ‡ጊপ࿃খௐኃ2˓Θႂ‫ٿ‬ᡸ

Ўᤈᄉ᤯ᝬࣰԻ ᰳጞࣰܲԻ᤯ᝬḞ᤟ࠁ ֖̅੝థୱͺጆፑ֖ᎩፎဖܑḬ Ӊહ Powershield3 ᄢଌ/С఺ᣃ͇Ḟ᤟ၸ̅Windows 7Ḟ 2008ḞViataḞXPḞlinuxḞMac OS XḞSun SolairsḞ VMware ESXୱͺጆፑ֖Ф߱Unixୱͺጆፑnj

ቿՋก᜺ Dalog CSSጆѴቿՋᄰСᄉൖฮก᜺nj(֖౼̎‫҃ुࠑڍ‬ ੯ᛠᄉ᜺߿Ḟ‫˖ݟ‬ӧ̠ඞР֖‫)ڍ‬


КጆѴCSS఺‫ۋ‬Ӊહ700VAҁ200kVA Dialog CSS఺‫ۋ‬Ӊહ̯̾ʽጷ͇Ḭ

ᤣԪ٧Ḭ࠱ᄯึႂԌᣀ૰˝̓ึႂԌnjˀᣤЙႂ ԌᄰඊḞᣤѢႂԌፂ᣾໙จ֖ሶԌnj

ഴयḞԵ௦‫ࣉڙ‬ႂ஋ᬩௐḞ੥ၿᤣԪ٧Θႂnjᭉ᜵ௐḞ ᤣԪ٧ᄉᣃ͇ըҮবԺ̾᤯᣾ᬌ҃ႂຸႂึ౎ᝌфըҮ ႂึํ๘᫇ᮤnj“૆፝Θႂ/ःপΘႂ”Ժ̾ၸ̅ˏሗ᠆ ᣑḬ૆፝Θႂ (‫ݟ‬᝟ኪ఺᠆ᣑᄉΘႂ) ֖௃ࣉႂௐᄉःপ Θႂnj(‫ݟ‬ःপཱ௙ḞЉ᝴ణ᫁థ0.5ሙᄉ˖ற)

ஷᡸḬԺ̾‫ڙ‬ᤣԪ٧֖ࣉႂᫍѬ૰nj‫ڙ‬þ૆፝Θ ႂÿᤁᛠഴय˖Ḟ$44ᄉ᠆ᣑ঳௦ၿᤣԪ٧ΘႂḞԵ‫ڙ‬ Ԧၶ஋ᬩௐѬ૰ҁஷᡸΘႂnj‫ڙ‬þࣉႂΘႂÿഴय˖Ḟ Ե௦‫ࣉڙ‬ႂ஋ᬩௐḞѬ૰ҁᤣԪ٧ΘႂnjþःপΘႂÿ

ႂ෈ጷḬၸ̅፤૆᜺߿ᄉ3࠴ௐ(‫ݟ‬౦෤థԦႂ఺) ᤣԪ٧ᣤѢnjᨤᦺႂ෈௦ణ·ᤤસḞ‫˝ځ‬௃ᮋ፤એ˄‫ڙ‬ ྱ൳ဖܑḞචͳ෹໣᭣࣡࠴nj

ஞึ٧Ḭ࠱ࣉႂ੊౎ᒬ̅Ԧႂ఺ᄉ̓ึႂԌᣀ૰ ˝ᄯึႂԌnj

Չሗጆፑᝌфழ಴‫ڎ‬

1. ૆፝Θႂ

2. ࣉႂΘः

3. ጊপΘႂ

4. ૆፝ΘႂጊপΘႂ


ႂᝬ‫ܥ‬ᝬ ஜ૵ጆፑ

ࢹˉ 1-$T

ࢹˉ᣾ር

ӝႤႂ චᜈᎵ

Sinux௦12/23/48/110 VdcḞ230 Vac 50HzൣहจᣤѢ ᤣԪ٧nj ЮᎵᣤѢᬥሎԪԌ٧nj ᤣԪ٧Ӡѫథ஌ḞᣤЙႂԌࠔคḞԺ̾ᄯଋၸ̅Џႂ ܹ᫹ᑞ ԦႂᜈᎵnj

˘ᛠ᤯ᝬଋԯ ᣤЙγએ

ᣤЙᣤѢᤋଋ

សৰ

ྱব ‡ ಕᦠᣤѢᬥሎԪԌ٧ḬጆፑЮᎵԪԌ٧Ժᆷγႂචᄉ ᬥሎ ‡ ࠔคᄉᣤЙႂԌᔴ‫ډ‬ḬᤣԪ٧ᣤЙᔴ‫ࠔډ‬คḞЩࠓܹ ᫹ᑞԦႂጆፑḞࣲ˄ʿᭉ᜵இҮᆵ͇ ‡ КᒬងҩᑞḬᤣԪ٧ଡΘԺ᜼եᄉ࿃খ֖ᒬងζো ‡ ЮᦉγએḞӉહḬᰳͯႂԌNjԥ౜বNj᣾ᣑNjᆀᡸ֖ ᰳຝ ‡ ᒬҮ᧗ըḬઐ᝜࿃хᝌфՐḞᤣԪ٧ᒬҮ᧗ը ‡ Ժᤤஷᡸ ‡ ԺᤤLCD௬ᇧࡕ ‡ ࣯ଋཁႌ᭦౛Ḭ - ಕэḬᄯึႂԌNjͯႂԌ - ԺᤤḬ᣾ᣑNjᤣԪ٧஋ᬩNjᰳຝ ‡ ྱ൳ᦠᎵḞ಩૵ၸਖ਼᜵ය ‡ ЩࠓᤤᮉḞ಩૵ၸਖ਼᜵ය


‫ۋ‬Ձ

ҩည (W)

ᣤЙ ᮨ߿ ႂԌ

ᣤЙ

ᣤЙ

ᣤЙ

ᣤЙ

ֵ̖ྱবԺ಩૵ࠆਖ਼ᄉᭉයុஞ

ᣤѢ ႂԌ ᔴ‫ډ‬

ᣤѢႂึ (A)

ဖܑ ᣾ᣑ5ሙ (W)

᧗᧙ (kg)

ࡆࠩ (hwd)(mm)

Ժ᠓ᣃ͇ ஷᡸ

LCD ௬ᇧ

ᤉር ᤋଋ


Ꭹፎᤋଋ


᤯ᝬᣃ͇ PowerShield3௦ᰳ஌ᄉNjၸਖ਼௛ୱͺᄉUPSክူᣃ͇Ḟѽၸ్्֖‫ڎ‬ᛪ௬ᇧ˞᜵ᄉᤁᛠζোḞ‫ݟ‬ᣤЙႂԌNjUSP᠆ᣑᄇ ѫඊNjႂ෈Ќႂᄇѫඊnjᣃ͇Ժ̾ଡΘសጹᄉ஋ᬩζো֖UPSᤁᛠবᑞζোnjPowerShield3Хథࠆਖ਼/నҫ٧ፆౝḞ᭣ ࣡༦าḞΦ̅΍ၸḞࣲଡΘܲឥᝒ֖‫ڙ‬ጲஂ૆nj

PowerShield3ᣃ͇Ժ̯www.riello-ups.cnБ᠟ʽᣑ ੝థ‫׷‬ಕ‫ాྟ˝ڨ‬੝థ

UPS࿃খᄉ‫्ڎ‬ᄢଌ̾Ԣဖܑ͛ਕ٧࿃খ PowerShield3௦ʶ˓ኤӬᄉͭҩᑞुܷᄉᭆˬ‫ܢ‬UPSክူࢹХḞࠪ੝థ ᄉୱͺጆፑᦏథᄰःᄉ‫्ڎ‬ᄢଌnj

௬ᇧសጹᄉUPSԟஜ̾Ԣဖܑ͛ਕ٧ PowerShield3ଡΘʶጞងற੝ᭉᄉ੝థζোnj

͇̂᝭ेԢ‫्ڎ‬௬ᇧ ᝭े੝థUPSᤁᛠ࿃খᄉᄰС͇̂Ḟ̾Φၸਖ਼೜ಉࣉႂԟஜᄉᤁᛠᡕ Ҹnjᤇ̎ԟஜ˶Ժ̾ၸఛጲᄉ्यᛪᇧnj

UPSԟஜᎃር ၸਖ਼Ժ̾ࠪUPSᤈᛠୱͺḬध఺NjС఺Nj᧗ըNjႂ෈฽ណኍnj

MAC OS Xጆፑ PowerShield3௦ᄫґ‫׬‬ʶԺ̾ᤁᛠ‫ڙ‬MachintoshጆፑʽNjХథࠆਖ਼/నҫ ٧ᡴࣰԻፆౝᄉଌ҃С఺ᣃ͇nj߱Ժ̾᤯᣾TCP/IPӨᝫˀWindowsNj NovellNjIBM OS/2 Ԣ࣡ၸᄉUNIXୱͺᬶ੆‫ڙ‬ʶᡐnjPowerShield3 ஂ૆ NetManጆѴᎩፎ̼ူࣲଡΘܲឥᝒஂ૆nj

ҩᑞ‫ڰڎ‬ PowerShield3Ժ̾ҩᑞ‫ڰڎ‬ழय௬ᇧUPSᄰСᄉᤁᛠ࿃খnj

ઐ᝜ଡᇧḬE-mialNjSMSNjFAX֖‫ܥ‬ᝬ PowerShield3Ժ̾᝹Ꮅ˝ѽၸE-mailNjSMSNjfaxNj‫ܥ‬ᝬোኍᒬҮԦᤞ ઐ᝜ζোnj

ྱব ‡ ۲̅ᮊ֖͕ࣿЎጞᄉС఺ḬPowerShield3ଡΘၸ̅ӬԻPC֖Ꭹፎܲ ԻPCᄉ௃̠ϘߵС఺ҩᑞḞԺᒬҮߚϱ͉ʹาҮርࣿԢWindows ˖ణ࣡ၸᄉःၸርࣿnjၸਖ਼Ժ̾ᒬࣁ߿˦С఺൥ᰠḞᆷ߿С᪃(‫ݟ‬న ҫ٧) ᄉС఺ᮊࣿ ‡ ࣰܲԻЩࠓবḬPowerShield3᧓ၸTCP/IP᤯ζӨᝫḞణܷርऎ‫ڠ‬ᡴ ᡔՉሗୱͺࣰԻḞ᣹ҁಕэӐክူ֖ᄢଌᄉᄫᄉnjᤇಧ᤯᣾Ӭʶᄉ ᄢଌ٧Ժ̾ᄢଌʿՎୱͺጆፑᄉ᝟ኪ఺Ḟ‫̯ݟ‬ʶԻWindowsጆፑᄉ PCᄢଌፋUNIXనҫ٧ΘႂᄉUPSḞ੊᤯᣾˃ၸᎩፎ(ࡌ۪Ꭹ)੊ InternetᄢଌʿՎ‫ͮူڠ‬ᎵᄉUPS ‡ ߿ௐ͇̂Ḭ᤯᣾PowerShield3ၸਖ਼Ժ̾ᎃ҃���ࣁᄉС᪃൥ᰠḞសጹ ᄉС఺֖ըҮ᝹߿Ḟ̾‫ܘ‬Ҫጆፑᄉ߶Кব֖Վಧ᧗᜵ᄉၸႂፂ฿ব ‡ ζোክူḬPowerShield3Փၸਖ਼ଡΘఴ‫੊ڠ‬ᎩፎUPS੊ဖܑ͛ਕ٧ ᄉ૆፝ζোnjॆϢႂ੊஋ᬩԦၶௐḞԺ᤯᣾E-mailNjFaxNjSMS࠱ ζোԦᤞҁᮔЎ᝹Ꮅᄉၸਖ਼ᥦ᧖ ‡ ᬶ੆SNMP̼ူḬPowerShield3ᬶ੆˿ၸ̅UPSክူᄉSNMP̼ူ ҩᑞḞԺ̾Ԧᤞ੝థᜁ᜵යᄉζোḞࣲ̖ၶቿՋRFC 1628 MIBಕ э֖ဖܑ͛ਕ٧ᄉζোnjˀHPNjViewNjNovellNjManagewiseNj IBM NetViewЩࠓ

‡ ᬶ੆Wapనҫ٧ḬPowerShild 3 Љ᝴ၸਖ਼᤯᣾WAPሧҮႂពᄢଌ UPS ‡ ߶КḞ௛̅ᤋଋ΍ၸnj᤯ᝬԩࠚᆉγએḞ̾ᆷγUPSጆፑᄉ߶ Кnj΍ၸளᄉ଼ጉ֖เ᜾ҩᑞḞ੝థᤋଋ̅ԩγએPC੊Ꭹፎᄉᭆ ˬ‫ܢ‬UPSḞ‫ڨ‬Ժ̾Ѵᛪ्य௬ᇧnj‫ڙ‬௃ᎩፎԺၸௐḞԺ̾ଡΘ۲ ̅ុ҃ᝌុ٧ᄉ᤯ᝬ

ஂ૆ᄉୱͺጆፑ ‡ Windows2000Nj 2003 NjXPNjVistaNjServer 2008ḞX86, X86_64 e IA64 ‡ Linux X86NjX86_64 e IA64 ‡ Novell Netware 3.xNj 4.xNj5.xNj6 ‡ Mac OS X ‡ ࣡ၸUNIX ୱͺጆፑḬ IBM AIXNjHPNjSUN Solaris INTEL ֖SPARCNjSCO UnixWare֖ Openనҫ٧NjSilicon Graphic IRIXNjCompaq Tru64 UNIX ֖DEC UNIXNjOpen BSD UNIX ֖FreeBSD UNIXNjNCR UNIX ‡ HP OPEN VMS


ᄢଌክူᣃ͇

PowerNetGuardᣃ͇᤯᣾SNMPӨᝫࠪUPSᄉᬶ˖ክူ ௦ஜ૵˖ॶNj˖ܷ᜺ഴᎩፎᄉူਆᤤસnjˀRFC 1628ክ ူஜ૵ं (MIB) ᄰፆՋḞԺ͉ࠪͮ̅ʹ‫ڠ‬ழᄉᥕ̯ᤇ˓ಕ эᄉUPSᤈᛠፑʶክူnj

ྱব ‡᤯᣾ХథSNMPӨᝫᄉܹ̾ᎩࠪᤉርUPSᤈᛠᬶ˖ଌ҃ ‡ܲጞ௬ᇧḬ‫ڠ‬ӜNjतኒ‫ڎ‬Nj‫ڎڠ‬ኍ ‡ʿՎγࠚጞѾᄉܲၸਖ਼ଋЙ ‡ЩࠓNetMan֖REC 1628ಕэᄉSNMP̼ူ ‡ᣤЙ/ᣤѢஜ૵ఛጲᄉ̖ၶԢ஠͇‫͊ܫ‬ ‡ၸE-mail֖SMSԦѢઐ᝜ଡᇧ ‡Wapనҫ٧ (98NjMENjNTNj2000Nj ‡ஂ૆ᄉୱͺጆፑḬWindows 2003NjXP֖Vista)NjLinuxNjMac OSXNjSolaris 8Nj 9Nj10֖Silicon Graphics IRIX

ᤉር614ଌ҃˖ॶ

Ꭹፎ̼ူ


Ꭹፎ᤟ᦠ٧

Netman Plus Ꭹፎ᤟ᦠ٧Љ᝴᤯᣾LAN΍ၸ͉ʹ˞᜵Ꭹፎ᤯ᝬӨᝫ - TCP/IPNjHTTPNjSNMP ࠪUPS ᤈᛠክူnjNetman Plus΍UPSԺ̾᭣࣡ࠓ௛‫ڠ‬ᬶ੆ҁܷ˖‫ۋ‬Ꭹፎ˖ḞଡΘUPS֖ˀФᄰСᄉክူጆፑᄉԺ᭤᤯ζζোnj

ྱব ‡᤯᣾TELNET੊˘ᛠቪԯᤈᛠᦠᎵ ‡ЩࠓPowerShield3֖PowerNetGuardଌ҃ᣃ͇ ‡ஂ૆RFC 1628֖MIBᄉSNMPಕэ᤯ζӨᝫ ‡ᬶ੆˿۲̅เ᜾٧௬ᇧᄉWebనҫ٧

‡ˀTeleNetGuardុ҃ᝌុ٧Щࠓ ‡Ժ̾᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ ‡᤯᣾SMTPనҫ٧ԦᤞE-Mail

Ꭹፎ᤟ᦠ٧

Netman Plus Ꭹፎ᤟ᦠ٧Љ᝴᤯᣾LAN΍ၸ͉ʹ˞᜵Ꭹፎ᤯ᝬӨᝫ - TCP/IPNjHTTPNjSNMP ࠪUPS ᤈᛠክူnjNetman Plus΍UPSԺ̾᭣࣡ࠓ௛‫ڠ‬ᬶ੆ҁܷ˖‫ۋ‬Ꭹፎ˖ḞଡΘUPS֖ˀФᄰСᄉክူጆፑᄉԺ᭤᤯ζζোnj

ྱব ‡᤯᣾TELNET੊˘ᛠቪԯᤈᛠᦠᎵ ‡ЩࠓPowerShield3֖PowerNetGuardଌ҃ᣃ͇ ‡ஂ૆RFC 1628֖MIBᄉSNMPಕэ᤯ζӨᝫ ‡ᬶ੆˿۲̅เ᜾٧௬ᇧᄉWebనҫ٧

‡ˀTeleNetGuardុ҃ᝌុ٧Щࠓ ‡Ժ̾᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ ‡᤯᣾SMTPనҫ٧ԦᤞE-Mail


ဖܑ͛ਕ٧

ॆUPS߶ᜈ̾ՐḞNetmanဖܑ͛ਕ٧࠱ᄢଌࣲ᝭ेဖ్ܑ͇Ԣ੝‫ڙ‬Ӝ۪ᄉาҮnj ͛ਕ٧ࠪဖܑᤈᛠК᭦ᄉଌ҃ˀክူḞࣲ˄᤯᣾ᎩፎḞSNMP̾ԢPowerShield3ᣃ͇౎ᤈᛠஜ૵᤯ᝬnjPowerShield3ᣃ ͇Ժ̾ၸ౎ክူ͛ਕ٧ᄉ࿃хḞԦᤞζোnjఝܲសৰឯԟᏥPowerShield3ᣃ͇njNetMan Plus ణܲᑞܴѫѾଌ҃НԻ͛ ਕ٧nj ၿ̅ဖܑ͛ਕ٧ᄉ्ܰ࠴ࢻḞ੝̾߶ᜈᡐ౎ࡂఝኤӬḞঋ૸njࣲ˄ʿᭉ᜵ܰᦉᄉႂຸஂ૆nj ᤋଋᄉ͛ਕ٧ᒬҮុஞḞ΍ФᦠᎵఝҪ᣽ᤳ֖ᄯ᜹nj

ྱব ‡ຝऎ˝-55+125୉ගऎᄉ͛ਕ٧ ‡ຝऎ˝-55+125୉ගऎᄉ͛ਕ٧າऎ˝0-100% ‡ຝऎ˝-55+125୉ගऎᄉ͛ਕ٧shuju 1/0:0-12 Vdc

Өᝫᣀ૰٧

MultiCOM 301/302 Өᝫᣀ૰٧ḞԺ̾᤯᣾RS485੊RS232˘ᛠଋԯ̾MODBUS/JBUSӨᝫࠪUPSᤈᛠᄢଌnjՎௐଡΘ ኃ̃˓࿗በᄉRS232˘ᛠጲḞԺ̾ၸ̅ᤋଋФ̴ᜈᎵḞ‫ݟ‬Netman Plus101੊ʶԻᜈథPowerShield3ᣃ͇ᄉPC఺nj

ྱব ‡࠱MODBUS/JBUSԯᦠᎵ˝RS232੊RS485 ‡ክူˏ్࿗በᄉ˘ᛠጲ ‡᤟ၸ̅˞᜵ᄉBMSᬶ੆ክူᣃ͇

‡LEDૈᇧ᤯ᝬึ ‡Ժ᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ


˘ᛠᤋଋԤࢹ఺

MultiCOM 351/352 ௦࠱ˏԻ᝹‫ܫ‬ᤋଋҁӬ˘ᛠ UPS ᄉ˘ᛠԤࢹ఺nj ߱Ժ̾ःၸ‫ڙ‬੝థᭉ᜵ܷ᧙˘ᛠᤋଋᄉUPSܲ᧗ᄅेʼḞ௦Хథ᫸༡‫ܖ‬ᄉࡌ۪Ꭹᄉူਆᝌфழ಴nj

ྱব ‡ణܲԺ̾ࡎԮᦠᎵ4˓˘ᛠ᤯ζԯ ‡LEDૈᇧ᤯ᝬึ ‡Ժ᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ

˘ᛠ/USBଋԯ

MultiCOM 362 ˝ UPS ଡΘʶ˓ᮨܰᄉ RS232 ˘ᛠԯ੊Ꮷ USB ଋԯ nj᤯᣾USBଋԯḞЉ᝴Apple Macintosh᝟ኪ఺Ϸ΍ ၸWindows ֖ Linux ୱͺጆፑʶಧˀ UPS ᤈᛠ᤯ᝬnj

ྱব ‡ЩࠓUSB1੊2 ‡ЩࠓPowerShield3

˘ᛠ/ESDଋԯ

MultiCOM 372 ˝ UPS ଡΘʶ˓ᮨܰᄉ RS232 ˘ᛠԯnjХథጊপС఺ (EPO) ֖ᤉርС఺ (RSD) ᣤЙቪԯnj

ྱব ‡EPO֖UPSС᫆ଋԯ ‡Ժᤤ12Vdc 80mAଋཁ


ଋཁ/ESD᭦౛

MultiCOM 382 ᤯᣾ʶጷፘႂ٧ଋཁଡΘUPSઐ᝜֖࿃খ௬ᇧnjଋཁ᤯᣾ቪߔᤋଋnjζՁଋཁӉહጊপС఺ (EPO)Njᤉር С఺ (RSD)Njႂ෈NjஷᡸNjઐ᝜֖ႂ෈ͯႂԌnjଋཁ˝࣡ध੊࣡᫆nj

ྱব ‡ణܷႂึ3A,250Vac ‡ζՁଋཁԺ߿҃

Өᝫᣀ૰٧

Multi I/O ᦠᎵᣤЙ֖ᣤѢζՁଋཁḞЉ᝴UPSᬶ੆ҁଌ҃ጆፑnjԺ̾᤯᣾Multi I/Oᤋଋˏ˓᝹‫ܫ‬ҁUPS˘ᛠ᤯ᝬԯḞ˶Ժ ̾‫ڙ‬RS485ʼ΍ၸMODBUS/JBUSӨᝫnj

ྱব ‡8ͮஜߙᣤЙ ‡8ጷፘႂ٧ᣤѢḞᄢଌUPS֖ࣉႂ࿃খ ‡΍ၸMODBUS/JBUSӨᝫḞԺ̾࿗በଌ҃2˓RS232/RS485˘ᛠ౎ᄢଌUPSୱͺ࿃খ ‡᤯᣾˘ᛠԯᤈᛠ‫͇ڌ‬ӣጞ

ੰࡘӴ

I/O ੰࡘӴ᤟ၸ̅Master PlusጆѴḞᦠ‫ܫ‬Ḭ ‡6˓௃ႂԌNC/NOଋཁ (250V/5A)Ḟग़൤ႂፏᎅḞ˄ˀФ̴ႂᡸႂፏᎅnj ‡2˓ᒬΘႂᣤЙ ඇ˓ᣤЙ੊ᣤѢԺ̾᤯᣾ᄰСҩᑞᛪḞ̾ʿՎᄫᄉ࣊ࡌnj


Өᝫᣀ૰٧

᤯᣾ Multicom 401 ᎩСḞԺ̾࠱UPSᤋଋҁProfibus DpᎩፎnjUPSᄉክူ֖ᄢଌԺ̾ᬶ੆ҁʶ˓۲̅ဗ‫ڣ‬঳ጲᄉଌ҃ጆ ፑḞఝࣸคःၸ̅ࢹˉ˖ᄉଌ҃/ᒬҮጆፑ֖ѫ࣊यI/O˧ᫍᄉ᤯ᝬnj

ྱব ‡PROFIBUS DP-V1Өᝫ ‡ጷখ‫̯ڦڠ‬0ҁ99

‡Profidrive V2 PP05 ‡ጷখจྱည̯9.6kจྱҁ12จྱ ‡/('ૈᇧ᤯ᝬึ

᤯ᝬጷ͇

IBM AS/400 ઴థӬԢߚϱክူᄉྱཁḞ߱᜵යጆፑ‫ڙ‬ԺଌNjథࣿ࿃খʽС఺nj‫ݟ‬౦෤థUPSḞAS400‫ࣉڙ‬ႂறႂᄉௐϊ ௃ก३ҁγએḞறႂ࠱࠭ᒰᆵᄧԩ૮Ḟஜ૵ˎܾḞ(఺٧) ᧗ᡐᎀਤnj

ྱব ‡ణЩࠓ੝థAS/400ጆፑ ‡ஂ૆੝థRiello UPSᔴ‫ډ‬

ᤉርଌ҃᭦౛

Multi ଌ҃᭦౛௦ᤉርᄢଌᜈᎵḞԺࠃௐଡΘសጹᄉUPS࿃খஜ૵njЩࠓՉሗRiello UPS ‫ۋ‬ՁḞࣲ˄Ժ௬ᇧUPSᣤЙᣤѢ ዴᆷஜ૵֖ႂ෈࿃খnj Multi ᭦౛௦ᰳຌ‫्ڎ‬௬ᇧࡕḞԺ᝹ᎵʸሗឥᝒḬලឥNjᔭឥNj਒ܷѽឥNjॳឥNjกឥNj᜴ာྤឥNjΨឥnj3˓࿗በᄉ˘ ᐎଋԯḞФʶԺ᤯᣾MODBUS-JBUS ӨᝫࠃဗUPS ᄢଌ (RS485 ੊ᏧRS232 ᦏԺ˘ᐎ)njФ̴ˏ˓ଋԯԺᤋଋNetman 101੊ᏧPC ఺Ḟ΍ၸPowershiled3ᣃ͇nj

ྱব ‡ᰳຌLCD௬ᇧ ‡3˓࿗በ˘ᐎଋԯ ‡ణܷርऎЩࠓBMSክူርࣿ

‡ζোึ/('࿃খૈᇧ٧ ‡᤯᣾˘ᐎԯ‫͇ڌ‬ӣጞ


ᣃ͇

᤯᣾˘ᛠጲ ཁࠪཁᤋଋ

Б᠟ ఴ‫ڠ‬

ᣃ͇ ൣयྟా ఴ‫ڠ‬

ᣃ͇ Б᠟ ఴ‫ڠ‬

᤯᣾˘ᛠጲ ཁࠪཁᤋଋ

ክူ᝟ኪ఺

ఴ‫ڠ‬

ክူ᝟ኪ఺


᤯᣾5$1*1ܹ̾Ꭹᤋଋ ࡌ۪Ꭹ۪ࣸᎩ

ᣃ͇ ൣयྟా

धС

ࡌ۪Ꭹ

̈ᐎᎩ

۪ࣸᎩ

ᣃ͇ ᤉር

ᣃ͇ ᤉር

Б᠟

᤯᣾5$1*1ܹ̾Ꭹᤋଋ ۪ࣸᎩ धС

̈ᐎᎩ

۪ࣸᎩ

ᣃ͇ ᤉር

धС

᤯᣾1-$ᤋଋ

ክူ᝟ኪ఺

ఴ‫ڠ‬


Щࠓব‫ڎ‬ᛪ ಕэᦠᎵ

ᣃ͇֖Ժᤤᬃ͇


፤એஷᡸ

˞ႂຸ

MBB థ10Ḟ16֖32 Ampʻሗዜ‫ۋ‬Ḟ፤એ/ఝ૰6KVA̾ЮUPS ௐḞࠪ᠆ᣑΘႂḞᆷγʿறႂnjଡΘ‫ஂ࡚᧚ેܝ‬౵nj

᠆ᣑ UPSᣤѢ

Multi PASS 16 ‫ેܖ‬य

Multi PASS 16 ఺౵य

੣Үஷᡸ

Multi PASS௦፤νஷᡸḞЉ᝴UPS‫ڙ‬ʿᫍறΘႂᄉৰхʽС఺֖ሧᬓnjMulti PASSՎௐథ੣Ү֖ᒬҮѬ૰ˏሗҩᑞnj‫ݟ‬౦ UPS቉ཨறध੊Ꮷܾ஌Ḟᤋଋ‫ڙ‬Multi PASSʼᄉ͉ʹ᠆ᣑᦏᒬҮѬ૰ҁࣉႂʼnjMulti PASSԺ̾ેᎵ‫ܖڙ‬ʼḞ੊உᎵ‫ڙ‬19 ᔭࠩ఺಄˖nj

ྱব ‡ેᎵ‫ܖڙ‬ʼ੊உᎵ‫఺ڙ‬಄˖ ‡‫ٿ‬ᯟγએ

‡੣Ү֖ᒬҮѬ૰ҩᑞ ‡LED௬ᇧࣉႂ࿃খ ‡ԺᤤIECḞUKḞSchuko֖ᆵጲᤋଋ

Եథʶ˓ྟఴḞЉ᝴੣Үஷᡸୱͺ͉ʹ10~20kVAӬᄰUPS֖ 10~40kVAʻᄰUPSnj‫ݟ‬ᬃ‫ڎ‬ḞMBB100Aథʻ˓றᡸधСḞԺ̾ ᆷγ‫ڙ‬፤એ/ఝ૰ୱͺௐ߸КᬥሎUPSḞγ᝼૆፝Փ᠆ᣑΘႂnj ఴ᝹‫ܫ‬ʼథʶˀࠪःᄉUPSᣤЙᤋଋᄉॱᝎधСḞ௬ᇧ੣Үஷᡸ С᫆Ḟ᫸ൢᤣԪ٧ˀஷᡸՎௐΘႂnj ᭆˬ‫ڗ‬МՂ RIELLO UPS  ଡΘКᔴ‫ډ‬ᄉܰᎵஷᡸ֖᤟ၸ̅Ӭ఺ ҁ800KVAḞࣲ఺ҁ6.4MKVA UPSᄉ᭡খधСnj

˞ႂຸ

ᣤЙधС

੣Үஷ ᡸधС

ᣤЙ੊UPS ஷᡸᣤЙ

ᣘ͇

ᤉር፤એஷᡸ Ḛ࣡᫆ᝎཁḛ

ᣘ͇

᠆ᣑ

ᣤѢधС

UPSஷᡸᣤѢ


నҫˀ੾శஂ૆

TEC௦Riello(਒ܷѽᭆˬ‫)ܢ‬UPS‫׫‬ґ֦លనҫḞႂຸ ੾శᮎ᫇ࢹር࣍‫ڙڨ‬ႂຸᛠˉࢹͺࣱܲḞథຆԑᄉ੾ శᐿ௿nj


ᐎፎழय

$)*/" ᭆˬ‫ ܢ‬ʼ๑ ႂຸጆፑథᬌМՂ Riello UPS (Asia) Co., Ltd ˖‫ڍ‬ʼ๑ᰳೃγሯӜࠜྱˋ̃ᡸ500Ձ28Ձ഍ऄࡎFᦉͮ 28F, No. 500 Fute Dong Er Road, Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131, CHINA Tel : +86-21-50464748 - Fax: +86-21-50464648 www.riello-ups.cn


CATGENX0110RUCN

In the interests of product improvement Riello UPS reserves the right to change specifications without notice.

General Catalogue 01. 2010


General Catalogue 2010