Page 1

LETNIK 17 - ŠT VGUST 2009 - 4,50 € ŠT.. 193 - A AVGUST

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Zvok vra~a voljo in energijo Misel preoblikuje kamen Je transpermija mo‘na? Zdravilni atom kisika Nizozemski glasbenik Peter J. Gouw zdravi po svojih izvirnih metodah

Kristale kalcijevega karbonata bioterapevt preoblikuje s svojo energijo oziroma informacijami

Misija Fobos-Grunt bo ugotovila, ali je mogo~ prenos ‘ivljenja med planeti

Imunski sistem potrebuje vodikov peroksid

Test delovanja informacij - Kako sami doma preizkusimo, ali kozarec informira oziroma o‘ivi vodo • Ne prihajamo izza Karpatov - Jo‘ko [avli pravi, da smo Slovenci avtohtoni in nasledniki Venetov • Z energijo nad to~o - Vse ve~ ljudi tudi v Sloveniji postavlja chembustre, uni~evalce oblakov • Orgonski top – chembuster - Kako sami naredimo napravo, ki naj bi med drugim prepre~evala to~o • Nas programirajo Nezemljani? - Napovedi jasnovidke Marjete Zupan~i~ iz Radomelj • Je Stonehenge pristajali{~e? - Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise • Edgar E. Cayce - Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino • Energije za in zoper zdravje - Preiskave ‘ivljenjskih prostorov • Vitamin D zoper raka - Pomanjkanje vitamina D je vzrok za gripo, diabetes, sr~no‘ilne bolezni in raka • Ni ve~ bergel! - Zdravilne energije premagale bole~ine v nogah • Marsov kompostni preparat - Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane • Razbiranja revije Misteriji • Horoskop za avgust 2009 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Nagradna kri`anka 174


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

PO

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

T NA

IS N

ZAKON PRIVLA^NOSTI

O

V

O

DENAR IN ZAKON PRIVLA^NOSTI

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Avtorja sta pripravila to knjigo zato, da bi se nau~ili v svoje ‘ivljenje privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o. Med branjem se bo va{e razmi{ljanje spremenilo in dobili boste mo~, da naredite spremembo.

18,90 €

22,90 €

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

POTOVANJE DU[

SRE^ANJA Z DU[AMI

USODA DU[

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

15,00 €

24,00 €

24,90 €

18,00 €

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

14,90 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................... 9,90 € ^ESEN, ^UDE@NO ZDRAVILO ......................................... 7,93 € ^ESNOVE JEDI ........................................................................ 12,10 € ^UDE@ OLJ^NEGA OLJA .................................................... 7,93 € JABOL^NI KIS ............................................................................. 7,93 € KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU .... 15,00 € RI@ NA 100 NA^INOV ............................................................. 7,93 € RIBE NA 150 NA^INOV ...................................................... 12,10 € ZDRAVILNA MO^ GOB .......................................................... 7,93 € PARAZITI ...................................................................................... 19,50 € NAPOVEDOVANJE USODE Z IGRALNIMI KARTAMI ....................................................... 12,10 € HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE . 12,10 € ZDRAVA SREDOZEMSKA HRANA .............................. 12,10 €

-10 %

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

ZAPOSLENI V CONI

KUHARICA V CONI

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

Kako imeti ve~jo delovno sposobnost, manj zdravstvenih te‘av in bolj{e med~love{ke odnose? Skrivnost je v na{i vsakodnevni prehrani. Knjiga pove, kako lahko ‘ivimo v »coni« in se zdravo prehranjujemo na delu, v hotelu, na potovanju …

S pomo~jo 150-ih receptov v tej knjigi, zasnovanih na podlagi revolucionarnega sloga prehranjevanja, lahko trajno shuj{amo brez stradanja, zmanj{amo tegobe PMS, uravnovesimo sladkor, zmanj{amo ma{~obe v krvi, zmanj{amo porabo zdravil ...

7,93 €

19,90 €

trda vezava 23,90 €; bro{irano 19,90 €

JI D@ING – KNJIGA PREMEN Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj. 15,90 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta.

-

AVGUST

09 -

Misteriji 2


LETNIK 17 - [T. 193

avgust 2009

13

9

Misel preoblikuje kamen Kristale kalcijevega karbonata bioterapevt preoblikuje s svojo energijo oziroma informacijami

Zvok vra~a voljo in energijo Nizozemski glasbenik Peter J. Gouw zdravi po svojih izvirnih metodah

33

15

Je Stonehenge pristajali{~e?

Zdravilni atom kisika Delovanje imunskega sistema je pogojeno z zadostno koli~ino vodikovega peroksida

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

21

39

Vitamin D zoper raka

Jo‘ko [avli pravi, da smo Slovenci avtohtoni in nasledniki Venetov

Pomanjkanje vitamina D je vzrok za gripo, diabetes, sr~no‘ilne bolezni in raka

Ne prihajamo izza Karpatov

27

Z energijo nad to~o Vse ve~ ljudi tudi v Sloveniji postavlja chembustre, uni~evalce oblakov

30

Nas programirajo Nezemljani? Napovedi jasnovidke Marjete Zupan~i~ iz Radomelj

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Test delovanja informacij ...................................................................... 19 Je transpermija mo‘na? ......................................................................... 24 Orgonski top – chembuster ............................................................... 28 Edgar E. Cayce .................................................................................................. 35 Energije za in zoper zdravje ............................................................... 37 Ni ve~ bergel! ....................................................................................................... 41 Marsov kompostni preparat ............................................................... 43 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za avgust 2009 ...................................................................... 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 174 ............................................................................. 54

-

AVGUST

09 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27

misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec

joze@misteriji.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj

andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar

luka@misteriji.si Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 ursa.stranjak@zalozba-ara.si Prodaja po po{ti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 aratrgovina@siol.com Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 8000 izvodov Distribucija: Delo prodaja d. d., Ljubljana V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Jo‘e Vetrovec, Amedeja Li~en, Taja Vetrovec, Sa{ko Djura{evi~, Peter Amalietti, Andreja Paljevec, Aleksej Metelko, Meta Kumer, Pavel [kofic, Igor Ziernfeld, Donald Miller, Meta Vrhunc, Stane Pade‘nik,

BRALCEV

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

ATLAS V zadnjem ~asu sem redna bralka va{e revije, hvala za odli~ne teme in ves trud, ki ga vlagate, da bi nam dolo~ene vsebine pribli‘ali in nas informirali o manj znanih stvareh, dogodkih, pojavih … V dana{njem ~asu je prava informacija na pravem mestu in ob pravem ~asu {e kako pomembna. Tega se zavedam tudi sama, {e posebej z va{o pomo~jo. V junijski {tevilki Misterijev sem prebrala ~lanek o naravnanju atlasa in {e isti dan kontaktirala g. Tomljenovi}a. Tudi sama imam zdaj naravnan atlas. Za tako dragoceno informacijo vam iskrena hvala! Zelo sem vam hvale‘na! Z ‘eljo, da Slovenci postanemo bolj zdrav in vesel narod, sem se dogovorila z g. Tomljenovi}em, da mu organiziram predavanje in terapije v Sloveniji. Vljudno vas prosim, ~e morda lahko ljudem podate {e informacijo o prihodu g. Tomljenovi}a v Ljubljano. Ljudje vam bodo hvale‘ni, kot sem vam sama! Sandra Lamut

NAGRADE ZA NARO^NIKE Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Vinku Mahni~u iz Diva~e. Vse nove naro~nike v avgustu bomo nagradili z lepo knjigo Kuhinja zlatega polja.

Prav vsega, kar objavljamo na spletu, ni v nobeni trgovini. [e najve~ pa boste na{li v ^opovi knjigarni v ^opovi ulici; tu so na voljo vse na{e knjige in tudi najbolj iskani izdelki: informirani kozarci, vr~i, lon~ki in telefonska za{~ita Norad. @al je ve~ina izdelkov naprodaj le preko spleta.

ZAKLADNICA NEZAVEDNEGA Zanimivo branje prispevka »Zakladnica nezavednega« v julijski {tevilki Misterijev me je prevzelo in spodbudilo, da opi{em svoj primer zame nenavadnih sanj, ki so se dobesedno uresni~ile le nekaj ur kasneje. Bilo je pred {tirimi desetletji, v soparnem avgustovskem popoldnevu. Med opoldanskim dreme‘em pred odhodom v popoldansko izmeno terenske policijske

NARAVNANJE ATLASA

KJE V LJUBLJANI …?

^estitam vam za spletno stran. Sem Ljubljan~an in bi rad va{e izdelke kupil v trgovini, da ne bi ~akal na pismono{o, pa {e ceneje je brez po{tnine. V kateri trgovini v Ljubljani, najraje v centru, je dosegljivo to, kar nuNaslovnica foto Tone ^esnovar dite v spletni trgovini? Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja Jaka, Ljubljana v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - AVGUST 09 -

30

31

1 23:32

2

slu‘be se mi je ‘ivo sanjalo, da sem iz Savinje re{il utapljajo~ega mo{kega. @eni sem sanje povedal in odpotoval v slu‘bo. Ja in zgodilo se je. [e isti dan, le nekaj ur od omenjenih sanj. V kraju Ljubija pri Mozirju se je med kopanjem v mrzli Savinji utapljal mo{ki, jaz pa sem ga re{il, oble~en v uniformi, ker ni bilo ~asa, da bi se slekel; treba je bilo hitro ukrepati. Kasneje sem o celi stvari razmi{ljal. Kakor da bi mi nekaj podzavestno (iz nezavednega!) naro~alo, ukazovalo … Saj sem se s slu‘benim policijskim vozilom zaustavil prav tam, ne da bi vedel, zakaj … Na cesti ob Savinji, kjer se je osamljen plavalec boril za ‘ivljenje … Da sem prav tedaj pogledal tja in ga opazil … Stekel v hitrici k reki, oble~en sko~il

Avgusta si lahko atlas naravnate tudi v Ljubljani. Brezpla~no uvodno predavanje bo v ~etrtek 13. avgusta ob 19. uri v Tehnolo{kem parku Ljubljana Brdo (Tehnolo{ki park 19, stavba B). Med vikendom od 14. do 16. avgusta so predvidene individualne terapije. Predhodna rezervacija termina je zaradi velikega zanimanja priporo~ljiva. Za informacije pokli~ite 041/675 927 (Iztok) ali 031/767 545 (Sandra), ali pa pi{ite na e-naslov sandra.lamut@gmail.com.

3

4

5

6 02:54

7

8

9

10 03:18

11

12


PPISMA ISMA BRALCEV BRALCEV

SLIKA ZA NARO^NIKA

ODPRLI SMO SPLETNO TRGOVINO Sprehodite WWW.MISTERIJI.SI se po na{ih spletnih oddelkih: • Informirani izdelki • Osebna za{~ita • Energetski nakit • Prijeten dom • Osebna nega • Radiestezijski pripomo~ki • Zdravstveni pripomo~ki • Knjige in CD-ji …

Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Juleju Lenasiju iz Portoro`a. ^estitamo!

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji v vodo do utapljajo~ega in ga re{il … Bil je moj tedanji delovni kolega. Tako sem {e isti dan po do‘ivetih sanjah tudi resni~no, fizi~no iz reke Savinje re{il odraslega mo{kega in tako otel smrti kolega, dvema h~erama o~eta, ‘eni mo‘a in tukaj{nji policijski postaji mo‘a postave. Ja, ja, zakladnica nezavednega v ~loveku je neka neizmerno ~udovita prostranost, velikost, uganka, ki se nam lahko ponudi, da tudi brez na{ega zavestnega vedenja lahko postorimo kaj dobrega. Va{ naro~nik in zvesti bralec Vlado iz Mozirja

ZGODBA Ogla{am se Vam, ker moram. Namre~, sicer sem bila redna bralka »Misterija«, svoj ~as celo naro~nica. A ker se v reviji ni kaj posebej spremeni13 20:54

14

15

16

17 06:41

lo, sem naro~nino odpovedala. No, roko na srce, ni bil kriv samo kontekst revije, temve~ tudi cena. In naslednje, kar je doprineslo k temu, da nisem ve~ redna bralka »Misterijev«, je to, da pogre{am rubrike, kot so mnenja in predlogi bralcev ter na splo{no stiki z njimi. Ne morem pa mimo tega, da Vam ne bi omenila {e, kako sem bila razo~arana, ko moja zgodba ni bila objavljena. Zgodba je resni~na, pa ~eprav se je zgodila moji mami pred pribli‘no {estdesetimi leti, in ~e jo primerjam z zgodbo v aprilski {tevilki – celo solidna. Namre~, mislim, da zgodba v aprilski {tevilki preprosto ne sodi v kontekst revije, ki naj bi se dotikala misti~nega, neznanega, nerazlo‘ljivega. Mi lahko poveste, prosim, kaj je v tej zgodbi nenavadnega, duhov18

19

20 12:02

21

22

prosim, brez zamere ali negativnih ~ustev! Simona, [o{tanj Hvala za pismo, povratnih informacij smo zmeraj veseli. Nenavadna zgodba »Jezik sveta« v aprilski {tevilki v sebi skriva zelo globoko in misti~no notranje do‘ivetje; pozorno jo preberite {e enkrat, do konca … Va{o zgodbo bomo objavili; tega nismo storili prej, ker so nekatere druge va{e zgodbe ‘e iz{le v Misterijih in ‘elimo dati mo‘nost za objavo ~im {ir{emu krogu bralcev.

nega? Prebrala sem jo najmanj trikrat, a niti kan~ka misterioznega ni v njej … Samo {e nekaj me zanima glede revije. Vem, da propaganda mora biti, toda mar je potrebno, da zavzema po dve strani in {e ve~? Vem, da iz mojega pisma kar kipi kritika, a moje mi{ljenje je tak{no in sem se drznila, da Vam ga prinesem na papir; ~eprav sem se k pisanju spravljala kar nekaj ~asa, je sedaj pismo pred Vami in

Misterije Misterije!

Naro~ite

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov. In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 ali obi{~ete www.misteriji.si in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e {estnajst let.

23 20:04

24

25

26

27

28

29

30

13:43

31

1

16:06

-

AVGUST

09 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

Foto splet

enavadno obna{anje mravelj, ki o~itno vedno vedo, kam gredo, je znanstvenike pripeljalo do zaklju~ka, da imajo v svojih tipalkah mikroskopsko majhne koli~ine magnetov, ki so klju~nega pomena pri sofisticiranem naravnem GPS-u. Mravlje, ki so jih prou~evali, bivajo na tropskih tleh, kjer ne primanjkuje drobnozrnatih ‘elezovih mineralov. Kot ka‘e, se minerali za~nejo nabirati na mravljinih tipalkah, kakor hitro te pridejo v stik z zemljo. Ti minerali v tipalkah pa ustvarijo »biolo{ko kompasno iglo«, s pomo~jo katere mravlje zaznavajo geomagnetne informacije. High tech lastnosti pa imajo tudi pu{~avske mravlje, ki lahko s svojimi o~mi zaznajo svetlobno polarizacijo, ki jih vodi po pe{~enem okolju. D

P

o podatkih Mense iz leta 2006 je razvidno, da so med najbolj inteligentnimi narodi na svetu Slovenci na drugem mestu, takoj za Izraelci. Mensa je dru{tvo, ki zdru‘uje ljudi z visoko nadpovpre~nim inteligen~nim koli~nikom. Pogoj je starost nad 16 let in rezultat na testiranju, ki uvr{~a testiranca med zgornja dva odstotka vsega prebivalstva na Zemlji. Preizkus vsebuje le grafi~ne simbole in testira logi~no razmi{ljanje; znanje matematike, jezikov in razgledanost niso pomembni. Treba pa je tudi vedeti, da v vzorec ni bila zajeta celotna populacija, temve~ le testiranci, ki so se sami prijavili in opravili test. D

BATERIJA NA ZRAK

JUTRANJI IN VE^ERNI TIP

ritanski znanstveniki so predstavili revolucionarno baterijo, ki deluje na zrak. Baterija se polni sama in sicer tako, da vase vsrkava zrak, ki reagira z ogljikom znotraj baterije. Izum naj bi postavil temelje novim generacijam elektri~nih avtomobilov. Baterije zdr‘ijo desetkrat dlje kot obi~ajne, so pa tudi la‘je in cenej{e. Peter Bruce, profesor kemije, ki vodi 1,5 milijona funtov vreden projekt razvoja baterije, pravi, da so dosedanji rezultati mo~no presegli pri~akovanja. Bo to res mejnik alternativne energije, ali bo kot mnogi drugi uporabni izumi, ki bi lahko pripomogli k {irjenju alternativnih virov energije, kmalu za{el v pozabo? D

nanstveniki z ameri{ke Univerze Alberta so opazili razlike pri delovanju mo‘ganov med »jutranjimi« in »ve~ernimi« ljudmi. S pomo~jo napredne magnetno resonan~ne preiskave so opazovali delovanje mo‘ganov in ugotovili najbolj pospe{eno delovanje »jutranjikov« ob devetih zjutraj, nakar je aktivnost skozi dan padala. Ravno nasprotno pa so ugotovili pri ve~ernih ljudeh, kjer so zabele‘ili najve~jo aktivnost ob devetih zve~er. Izsledki raziskave ka‘ejo tudi na pove~evanje fizi~ne energije skozi dan pri ve~ernih ljudeh, medtem ko je le ta pri jutranjih ljudeh ostala skozi ves dan enaka. D

B

DESNO UHO JE POSLU[NEJ[E

K

Foto splet

o boste naslednji~ nekoga prosili za pomo~ ali kaj podobnega, se posku{ajte pribli‘ati njegovemu desnemu u{esu. Kot sta namre~ prepri~ana dr. Luca Tommasi in Daniele Marzoli, profesorja z univerze Gabriele d’Annunzio v italijanskem Chietiju, je ~lovek veliko bolj poslu{en, ~e prejme impulz skozi desno uho. Profesorja sta po treh obse‘nih raziskavah z ve~ kot 600 preiskovanci ugotovila, da temu mora biti tako zaradi navzkri‘ne povezanosti leve poloble mo‘ganov, ki med drugim nadzira komunikacijo, z desno polovico telesa. D

6 - AVGUST 09 -

Foto splet

N

NAJINTELIGENTNEJ[I NARODI SVETA

Z

VASICA Z 250 DVOJ^KI

V

vasici Kodinhi v indijski pokrajini Kerala so vsako leto pri~a nenavadno velikemu {tevilu rojenih dvoj~kov. Vsaki osmi dru‘ini se namre~ rodijo dvoj~ki, kar je skoraj {estkrat pogosteje od svetovnega povpre~ja. Nenavadno pa je, da trend {e nara{~a in dr. Krishnan Sribiju, lokalni zdravnik, ki ‘e dve leti budno spremlja in analizira ta pojav, meni, da je realna {tevilka {e veliko ve~ja, namre~ 300 do 350 dvoj~kov v vsega skupaj 2000 dru‘inah. [tevilo dvoj~kov se je v zadnjih desetih letih podvojilo, vse skupaj pa se je za~elo pred sedemdesetimi leti. Dr. Sribiju stavi na povezavo med u‘ivanjem hrane in pija~e, kaj pa je resni~en razlog, zaenkrat ne zna povedati nih~e. D

Foto splet

MRAVLJE IMAJO VGRAJEN GPS


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Med resni~nostjo in domi{ljijo

DEBELOST S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo tudi pri ~ezmerni te‘i. Namesto da bi v akupunkturne to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah) zabadali iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

TE@AVE NA NEBU

N

ebo nam dan za dnem uprizarja nova presene~enja. Danes zima, jutri pomlad; hitre spremembe nas silijo, da bomo {tiri dobre stare letne ~ase zabrisali v pozabo. Da pa imajo po oseminpetdesetih letih meteorologi prilo‘nost poimenovati povsem novo vrsto oblakov, so poskrbeli slikoviti nebesni pojavi, ki jih zadnje mesece opa‘ajo na ve~ koncih sveta – asperatusi. ^e malo osve‘imo {olska znanja: dve mo‘ni razlagi: »Morda so ti oblaki oblake razvr{~amo v tri skupine glede produkt me{anja dveh zra~nih mas, zena vi{ino, na kateri nastajajo: na visoke, lo tople in vla‘ne ter hladne in suhe, ki srednje visoke in nizke. se slabo me{ata kakor olje in voda. LahPo obliki lo~ujemo ciruse – neizra- ko pa da nastajajo na turbulentnem dnu zite oblake, podobne ov~icam; stratuse velikega nevihtnega oblaka. Edini na– plastovite dolge oblake, ki so v eni ali ~in, da se prepri~amo, je meteorolo{ko ve~ plasteh ozra~ja; in kumuluse – kopa- spremljanje.« ste oblake z izrazito ravnim spodnjim robom, podobne cveta~i. NE PRINESEJO DE@JA Oblaki so razdeljeni v deset rodov, Poro~ila opazovalcev drugo mo‘nost da jih la‘je razlikujemo, a so izrazite zavra~ajo. ^eprav asperatusi obljubljajo oblike oblakov redke. Ne dr‘e se dode- dramati~ne nevihte, nikoli ne prinesejo ljenih vi{in in zna~ilnih oblik, kakr{nih de‘ja. Tu in tam je mo~ zaslediti teorijo, bi si ‘eleli opazovalci. Vremenoslovci raz- da jih povzro~a magnetno nihanje zemeljmr{enemu nebu pravijo kaoti~no nebo, skega polja, ki se zadnje ~ase obna{a kamor pa nove oblake ne moremo uvrs- kaj nenavadno, a o tem kdaj drugi~. titi, saj gre za ponavljajo~e se vzorce. Odlo~itev o mo‘ni klasifikaciji ali Asper latinsko pomeni oster, hrapav; podklasifikaciji asperatusov bo padla v te‘aven, pa tudi razburkan, vznemirjen. Svetovni meteorolo{ki organizaciji v Rimski pesnik Vergil je s to besedo opi- @enevi. Morda bo v letu ali dveh latinski soval povr{ino nemirnega morja in Ga- rek Per aspera ad astra – Skozi trnje do vin Pretor-Pinney, ustanovitelj Dru{tva zvezd dobil novo dodano vrednost. za priznanje oblakov, bi te‘ko predlaStrokovnjak za opisovanje morske gal bolj primerno ime. gladine Vergil je med drugim rekel: »Sre»Videti so precej divje, kot da bi z ~en tisti, ki je zmogel spoznati vzroke dna morja gledal na razburkano povr- stvari.« {ino,« pravi. Sre~en ‘e, a bolj prikladen je slovenMeteorolog BBC-ja Michael Fish pa ski pregovor: »Kar ne ve{, te ne boli.« je po Pinneyevi prezentaciji ponudil Amedeja

Foto S. Atkinson

Akupunkturno pero in knji‘ico z navodili naro~ite na: www.misteriji.si ali 01/549 17 92.

Foto Jane Wiggins

D

Levo: Asperatus, posnet pred tremi leti v Iowi. Desno: Je ~uden oblak nad Bohinjem asperatus?

-

AVGUST

09 -

Misteriji 7


KOZMOBIOLO[KI KOLEDAR

ZANIMIVOSTI

NARAVNEGA NA^RTOVANJA ROJSTEV IN DOLO^ANJA SPOLA NOVOROJEN^KA

ZA AVGUST 2009 S tem koledarjem dolo~amo dneve velike verjetnosti zanositve in spol novorojen~ka. Uporabljamo ga s knji`ico Kozmobiolo{ki koledar, ki jo lahko naro~ite na 01/549 17 92. Navodila za uporabo koledarja so v 176. in 177. {tevilki Misterijev v ~lankih »Sami dolo~imo spol otroka« in »Dolo~anje (ne)plodnih dni«. Osnovne izra~une lahko izdelate tudi sami na http://lunarium.co.uk/jonas.php Sre 19.08. ^et 20.08.

22.07.09

^et 23.07. ob 04,35

ob 12,02

Sob 22.08.

Pet 24.07.

Ned 23.08.

Sob 25.07. Ned 26.07. 25.07.09 Pon 27.07.

Pet 21.08. 20.08.09

ob 10,16

Pon 24.08.

23.08.09

Tor 25.08. ob 20,04 Sre 26.08.

Tor 28.07.

29.07.09

Pet 28.08.

27.08.09

^et 30.07. ob 00,00

Sob 29.08. ob 13,41

Pet 31.07.

Ned 30.08.

Sob 01.08.

Pon 31.08.

Ned 02.08.

Tor 01.09.

Tor 04.08.

Sre 02.09. ob 16,05 ^et 03.09.

01.08.09 Pon 03.08. ob 23,32 Sre 05.08.

Pet 04.09. Sob 05.09.

06.08.09 Sob 08.08. ob 02,55

Ned 06.09. ob 18,02

Ned 09.08.

Pon 07.09.

Pon 10.08.

Tor 08.09.

Tor 11.08. 10.08.09 Sre 12.08.

ob 03,19

04.09.09

Sre 09.09.

08.09.09

^et 10.09. ob 14,05 Pet 11.09.

^et 13.08.

13.08.09 Sob 15.08. ob 20,55

Ned 13.09. 12.09.09

ob 04,16

Pon 14.09.

Ned 16.08.

Tor 15.09.

Pon 17.08. Tor 18.08. 17.08.09

Sre 16.09.

15.09.09

ob 06:42

^et 17.09. ob 13,28

^et 20.08. 20.08.09

Pet 18.09. 18.09.09

Sre 19.08.

ob 12:02

Pet 21.08. pun~ka fantek

8 - AVGUST 09 -

V KUHINJI LOVI RIBE

Sob 19.09.

K

itajski kmet Li Huiyan je v svoji kuhinji skopal 16 metrov globoko luknjo in tako se mu na ribolov sploh ni treba odpraviti iz svoje hi{e. Trideset va{~anov je pol leta kopalo luknjo, da je pri{lo do podzemne reke, za katero je Li sumil, da mu bo nudila bogat ulov. Pred tremi desetletji je bila reka {e na povr{ju, nato pa je med bombardiranjem bli‘nje gore zaradi logisti~nih potreb izginila v podzemlje. S prodajo rib, ki jih ulovi v posebej pripravljeno mre‘o 16 metrov pod kuhinjskimi tlemi, je kmalu zaslu‘il 2500 evrov. D

BBC-JEV NOVINAR POSNEL DUHA

Sob 12.09.

Pet 14.08.

ralj popa je ‘al prehitro zapustil svet. Vendar, ~e gre verjeti pred kratkim objavljenemu posnetku, morda njegov duh {e vedno tava po Neverlandu. CNN je objavil na prvi pogled pristen posnetek premikajo~e se neznane sence, ki jo je med intervjujem v sklopu Larry Kingove oddaje ~isto slu~ajno posnel nek kamerman. Med intervjujem kamera poka‘e dolg hodnik, na koncu katerega se zdi, kot da bi se neznan obris sprehodil po sobi. Posnetek si lahko ogledate na internetu. D

31.08.09

^et 06.08. Pet 07.08.

JACKSONOV DUH V NEVERLANDU?

K

^et 27.08.

Sre 29.07

@

ob 20,45

M

ed obiskom Muzeja Edwarda Jennerja v angle{kem Berkeleyju je Chris Sandys, 30-letni novinar BBC-ja, posnel nekaj slik tudi v predelu, ki do tedaj {e nikoli ni bil odprt za obiskovalce. Ko je na zaslonu svojega fotoaparata zagledal sliko s skrivnostno ~love{ko postavo, ki je stala med vrati, ni mogel verjeti svojim o~em. Takoj je preveril, ali je kdo resni~no tam, a bilo ni nikogar. »Kot zaposlen pri BBC-ju si ne bi drznil retu{irati fotografij, saj lahko izgubim slu‘bo,« je izjavil Sandys. Sodelavci in pristojni iz muzeja so nad fotografijo osupli. D

Foto splet

Sre 22.07.

Osve‘ilna delavnica za odkrivanje va{e neodvisne, ustvarjalne narave. ivite v oceanu vibracij, ki jih med sabo zdru‘uje osnovni zakon Vesolja, Zakon privla~nosti: zdru‘uje vse ljudi, okoli{~ine in dogodke, ki se med sabo vibracijsko ujemajo in dr‘i stran vse, ki se vibracijsko ne ujemajo. Preko prakti~nega razumevanja Zakona privla~nosti boste spoznali ali poglobili ve{~ino zavestnega ustvarjanja ‘elenega. Osredoto~ili se bomo na ljubezen oziroma odnose, po koncu delavnice pa boste to ve{~ino s pridom uporabili ne le v ljubezni, ampak na vseh podro~jih ‘ivljenja. Delavnica bo potekala 1. in 2. avgusta (sobota in nedelja) na Duj~evi doma~iji, [koflje 33. Lokacija je popolna za oddih na obrobju Krasa; oddaljena je le nekaj minut od [kocjanskih jam. Voditeljica delavnice bo Nata{a Martin~i~, prevajalka knjig o Zakonu privla~nosti in trenerka za zavestno ustvarjanje. Za informacije pi{ite na info@ashvata.si ali pokli~ite 041/393 652. D

Foto splet

Tor 21.07.

ZAKON PRIVLA^NOSTI IN LJUBEZEN


ZVO^NA TERAPIJA

Nizozemski glasbenik Peter J. Gouw zdravi po svojih izvirnih metodah

Zvok vra~a voljo in energijo P

eter Johannes Gouw* je glasbenik in terapevt, ki je na Nizozemskem ‘e ve~ kot petnajst let predan zdravljenju z zvokom. Zdravi po svojih izvirnih metodah. Svoj dar zdravljenja, v sebi ga je zaznaval ‘e v otro{kih letih, je izpopolnjeval pri mojstrih v budisti~nem samostanu, pa v indijanskem plemenu Lakota in na {tevilnih poteh po svetu. Nau~il se je svoj glas in {tevilne in{trumente razli~nih duhovnih tradicij, tibetanske pojo~e posode, indijanske pi{~ali, {amanske bobne in gonge … uporabljati za zdravljenje, spro{~anje, odpiranje ~aker in ustvarjanje pozitivne skupinske avre. Zadnjih deset let ima na Nizozemskem ordinacijo naravnega zdravljenja Praktijk Positief. Od lani zdravi v Sloveniji. Na{o de‘elo, k nam ga je pripeljala du{a dvoj~ica, ob~uti kot polje ~iste in mo~ne energije. Glasbena, to je zvo~na terapija, je uveljavljena metoda izbolj{evanja po~utja in zdravja. Zvok je energija, ki {iri vibracijo in prehaja preko energijskega v ~lovekovo fizi~no telo. Uravnove{a energijo v ~love{kem organizmu in tako odpravlja vzroke napetosti, utrujenosti, ~ustvene blokade in bolezni; je ugla{evanje oslabelih in razgla{enih ~lovekovih frekvenc. Z izbiro pravih tonov in in{trumentov zaznava subtilno energijo ~loveka ali skupine in soustvari tak{ne vibracije, da vplivajo na pravilno izravnavo energijskih polj v ~love{kem telesu. S tem odpre ~ustvene in energijske blokade, to pa v telesu spro‘i obnovo in samozdravljenje.

Med zvo~no masa‘o pridejo na povr{je potla~ena ~ustva in telesne te‘ave. Spoznali ste, da zvok tudi vpliva na barve? Od nekdaj se zavedam dolo~enih energij in s tem povezanih zdravilskih sposobnosti. Te se v dru‘ini, ki je tudi glasbeno navdihnjena, prena{ajo iz roda v rod; moj o~e je bil glasbenik in tudi jaz sem ‘e zelo zgodaj igral razli~ne in{trumente. Spoznal sem, da glasba blagodejno vpliva na moje po~utje. Kadar sem bil slabe volje, sem si kaj zaigral in barva v

moji sobi se je »spremenila«, s tem pa tudi moje po~utje. Barva je bila druga~na, ko sem igral trobento in spet druga~na, ko sem udarjal po bobnih. Zavedel sem se, da vidim razli~ne barve ob razli~nih zvokih. A {e nisem vedel, kaj to pomeni. Kasneje sem doumel, kak u~inek povzro~i dolo~en zvok na ~love{ko telo. Je branje avre ljudi, »reading«, osnova zvo~nih terapij? Da. Najprej vzpostavim energetsko povezavo s ~lovekom in podo‘ivim dogajanje v njem, nato pa s pravim zvokom energijskim sredi{~em-~akram, vsaka ima svojo barvo, dovajam pravilne vibracije. Z njimi omogo~am vzpostavitev

Foto T. ^esnovar

Peter Gouw na skupinskih sre~anjih ustvarja skupinsko harmonijo – »To je moje delo,« pravi, »da zdru‘ujem ljudi s pomo~jo glasbe.«

-

AVGUST

09 -

Misteriji 9


Z VOK

VRA ~ A VOLJO IN ENERGIJO

energijskega ravnovesja v telesu, to pa spro{~a blokade in odplavlja toksine. Naju~inkovitej{a je kombinacija readinga s tremi zaporednimi terapijami za celostno zdravljenje. Vsaka posamezna

seansa ob~utno izbolj{a po~utje in vra~a ‘ivljenjsko voljo in energijo. Kak{ni so u~inki zvo~nih terapij? Telo in um se globoko sprostita, s ~imer se omilijo napetosti in bole~ine. Leva in

desna mo‘ganska polovica se uravnovesita, kar spodbudi optimalno delovanje uma. Ve~ pozitivne energije odpre ~ustvene in energijske blokade, tako se sprostijo tudi bolezenska ‘ari{~a v telesu. Z odprtim pretokom energije se iz telesa odplavijo strupi in pospe{i ~i{~enje miselnih in ~ustvenih vzorcev. In pomembno je, da vse to krepi imunski sistem ter pospe{uje samozdravljenje organizma. Na zdravilnem koncertu sem ob~utila, da se nekateri zvoki nemoteno pretakajo skozi moje telo, nekateri pa se »zatakajo«. Zaradi blokad? Med zvo~no masa‘o se, v~asih, potla~ena ~ustva ali telesne te‘ave dvigne-

Foto T. ^esnovar

Zvoki zvene~ih vilic, ugla{enih na frekvence ~aker, te vzpodbujajo, da bolje prevajajo energijo.

TIBETANSKE POJO^E SKLEDE Zvo~na masa‘a s tibetanskimi pojo~imi posodami temelji na starodavnih modrostih izpred 5000 let. Tibetanske pojo~e sklede (singing bowls) izvirajo iz Tibeta in v svojem izvoru zdru‘ujejo {amanske verske obrede in budisti~no meditacijo. Pripadajo dru‘ini zvonov in se ponekod imenujejo tudi »po~ivajo~i zvonovi«. Prvotno je bilo igranje na sklede del verskih obredov; v budizmu in hinduizmu je bilo bogastvo zvoka pojo~ih skled del vsakdanjih molitev in eden izmed na~inov doseganja duhovne ~istosti in samospoznanja. Uporabljale so se tudi kot glasbeni in{trumenti ter v vsakdanji rabi. Lame so uporabljali pojo~e sklede pri skrivnih, tajnih obredih, ki so jih vodili priznani mojstri zvoka. Uporabljali so jih zase, ne javno, na potovanjih duha, da bi dosegli duhovno ~istost in samospoznanje ter pri{li v stik z drugimi razse‘nostmi, planeti, duhovi in celo z mitsko de‘elo nesmrtnosti, [ambalo. Med kitajsko invazijo na Tibet leta 1959 je pobeg tiso~ev Tibetancev pripomogel k {irjenju pojo~ih skled izven Tibeta. Podobno kot planetarni gongi so sklede narejene iz zlitin obi~ajno petih do sedmih kovin: zlata, srebra, ‘ivega srebra, bakra, ‘eleza, kositra in svinca; vsaka od njih predstavlja enega od planetov na{ega oson~ja. Njihovo razmerje vpliva na kakovost zvoka. Razen tibetanskih skled obstajajo tudi japonske, nepalske, bengalske sklede in kristalne sklede, narejene iz stekla.

10 - AVGUST 09 -

jo na povr{je. Tedaj morda ob~utimo jezo ali napetost, nas zaboli nekje v telesu … A blokade popustijo, strupi in tujki se odplavijo iz energijskega in fizi~nega telesa; ~lovek je kasneje manj napet in do‘ivlja globlji mir. Zdravilni zvoki resonirajo in delujejo na celice osemin{tirideset ur. Po zvo~ni terapiji u‘ivamo veliko vode, da pospe{i prenos in namestitev vibracij v celice. Celice, napolnjene z vi{jimi energijskimi vibracijami, kot so ob~utki miru, ljubezni, povezanosti s sabo in drugimi, sprejemanje in hvale‘nost, so zdrave celice, ki nam ohranjajo zdravje na vseh ravneh bivanja. Katera glasbila uporabljate? Uporabljam najrazli~nej{e in{trumente v kombinaciji z reikijem, ajurvedsko masa‘o in drugimi tehnikami, ki sem jih povzel od mojstrov v Tibetu in ameri{kih staroselcev. Pomembna je uporaba zdravilnih zvene~ih vilic. Kako zvok vpliva na telo? Vibracije in zvok zvene~ih vilic, ugla{enih na frekvence na{ih ~aker in planetov, ki vplivajo nanje, vzpodbujajo ener-


Z VOK gijska sredi{~a v telesu, da bolje prevajajo energijo. Tako dovolj dobro oskrbim celice z ‘ivljenjsko pomembno prano, kar je pomembno za spro{~anje napetosti, za pospe{evanje zdravljenja. Mi smo

pravzaprav voda, v nas je je kar tri ~etrtine … zvok pa najbolj blagodejno vpliva prav na vodo. O tem prepri~ljivo govori knjiga japonskega zdravilca Emota Sporo~ilo vode, ki s fotografijami doka-

KAKO zdravimo z zvokom

KONCERT ZDRAVLJENJA Z ZVOKOM

Foto T. ^esnovar

Vishuddha Sound Touch (Peter J. Gouw, Marija Sko~ir, Sergeja Grögl, Mario in Petra Per~ini}) je mednarodna glasbena zasedba pod vodstvom Petra Gouwa, ki je nastala iz ljubezni do glasbe in ‘elje po predajanju njenih blagodejnih u~inkov ljudem. Njihovi zdravilni koncerti v improvizaciji z in{trumenti, kot so pi{~ali severnoameri{kih Indijancev Lakota in Navahov, {amanski bobni, kitajski gongi, tibetanske posode, avstralski didgeridooji, afri{ki bobni, indijski sruti ter {tevilna druga tolkala in brenkala, so ugla{eni na tiste frekvence, ki jih poslu{alci v tistem trenutku potrebujejo. To omogo~a poglobljeno poznavanje psihologije ~aker in avre ter zavest o u~inkih instrumentov, ki so ve~ kot le glasbila – so terapevtski pripomo~ki, ki po principu u~inka zvoka delujejo na DNK in celice ~love{kega telesa. In{trumenti, ki jih Peter kot glasbenik pretanjenega posluha vedno i{~e v njihovih izvornih okoljih, so pozorno izbrani, kajti le zares kvalitetni, ro~no izdelani in pogosto zelo stari in{trumenti lahko prina{ajo blagodejni zvok. Peter pri zdravljenjih z zvokom vedno uporablja tudi svoj glas, kakor se je nau~il pri budisti~nih mojstrih in indijanskih {amanih. Koncert traja pribli‘no dve uri in je vedno prilagojen skupinski energiji, ki jo ustvarja skupina poslu{alstva. Peter obi~ajno povabi k sodelovanju {e nekaj glasbenikov, ki z igranjem na razli~ne tradicionalne in{trumente raznolikih duhovnih tradicij ustvarjajo {irok spekter barv zvoka, ki ima na poslu{alce zdravilen u~inek.

VRA ~ A VOLJO IN ENERGIJO

Vsako bitje, tudi ~lovek, je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. Z uporabo zvokov, glasbe in lastnega glasu lahko uravnove{amo oziroma zdravimo sebe in druge. Napotki iz knjige nam med drugim omogo~ajo, da odkrijemo lastni naravni glas, zdravimo z zvoki in kristali, uporabljamo tibetanska in druga glasbila za ugla{evanje telesa in duha … Zvok lahko tudi spreminja vzorce mo‘ganskih valov, zato ga uporabljamo za koncentracijo, spro{~anje, u~enje, ustvarjalnost ter povi{ano zavedanje du{evnih in duhovnih stanj. Knjigo KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92, e-po{ti aratrgovina@siol.com in na spletu www.misteriji.si. Cena je 13,77 €.

-

AVGUST

09 -

Misteriji 11


Z VOK

VRA ~ A VOLJO IN ENERGIJO

Foto osebni arhiv

pa zapusti sliko made‘a … Zato ni neva‘no, s kak{nimi glasovi in zvoki se obdajamo.

Peter Gouw* ob~uti Slovenijo kot de‘elo ~iste in mo~ne energije. Sem ga je pripeljala njegova du{a dvoj~ica. Marija Sko~ir je nosilka aktivnosti in koncertov, ki potekajo po Sloveniji, in tudi ~lanica glasbene zasedbe Vishuddha SoundTouch. Edinstvena energija, s katero sta povezana, jima daje mo‘nost, da pomagata tudi drugim, hkrati pa ju vodi v vedno nove ‘ivljenjske lekcije.

zuje, da celice v telesu sprejemajo vibracije zvoka in da razli~ne frekvence razli~no vplivajo na njihovo spremembo. ^e je frekvenca ustrezna, 472 Hz, ustvarja krasne kristale vode, frekvenca 440 Hz, kakr{no je uporabljal Hitler,

Skupine ljudi zdravite kar na koncertih … Da. Na njih s skupino glasbenikov ustvarjamo pozitivno skupinsko avro. Tako kot ste se z lahkoto vklju~ila vi, se na koncertih preda ve~ina poslu{alcev. Glasba je na~in komunikacije. Ko za~utim skupinsko avro ljudi, se pove‘em z njimi in s skupno energijo {e ostalih sodelujo~ih glasbenikov ustvarim prave zvo~ne vibracije. Na skupinskih sre~anjih ustvarjam skupinsko harmonijo in udele‘enci si med sabo izmenjujejo energije. Ko igram glasbo, se te energije enakomerno porazdelijo in uravnovesijo. To je moje delo – da zdru‘ujem ljudi s pomo~jo glasbe. Taja Vetrovec

D

* 041/528 183 - Peter Johannes Gouw www.praktijkpositief.nl praktijk.positief.slo@gmail.com

Prihajamo vam naproti knjige iz ARA zalo‘be informirani kozarci informirani lon~ki

Foto L. Z.

za{~ita pred sevanji telefonov NORAD (NO RADiation), katere u~inkovitost je znanstveno preverljiva z biolo{kimi testi

Na zgo{~enki zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa je dobra ura glasbe, izvedene s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo pri meditaciji, ob regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, ljubezni in transformacije.

12 - AVGUST 09 -

ekolo{ki ~istilec zraka Biofresh Prodajni stebri ARE so v trgovinah TU[:

v Planetu Celje, v Planetu Studenci Maribor, v Planetu Kranj, v BTC-ju v Ljubljani.


BIOENERGIJA

Kristale kalcijevega karbonata bioterapevt preoblikuje s svojo energijo ali informacijami

Misel preoblikuje kamen Ker same molekularne strukture vode ni mogo~e fotografirati, raziskovalci ugotavljajo vpliv informacij od bioenergetikov posredno, na kalcijevem karbonatu. Du{ko Pra{talo, ki v Ljubljani z

Foto L. Z.

V vodi so se razvili zapleteni, a lepo oblikovani kristali vseh mogo~ih oblik.

Du{ko Pra{talo

bioenergijo pomaga ljudem do bolj{ega zdravja, takole opisuje svoje delo: ÂťUravnove{am energijsko polje ali avro. Avra je glavni del obrambnega sistema. V avri so tudi informacije. Terapevt je medij, ki zna tisto, kar bolniku manjka, vzeti od drugod. To je edina metoda, ki je „enosmerna“. V terapijo ne vpletam ni~esar, kar je obarvano z mojo informacijo, razen `elje, da poma-

Fotografije osebni arhiv

D

u{ko Pra{talo, bioenergetik, ki dela po metodi Zdenka Doman~i}a, je z informacijami vplival na kapljice posebno pripravljene vode. Pred nami so posnetki, narejeni z elektronskim mikroskopom. Fotografije so del {tudije, ki {e ni dokon~ana. Same po sebi nazorno pri~ajo, kako je mogo~e na daljavo, brez dotika kake snovi, zgolj z informacijami, vplivati na vodo. Te je telesu ve~ kot 60 odstotkov.

-

AVGUST

09 -

Misteriji 13


PREOBLIKUJE KAMEN

Fotografije osebni arhiv

M ISEL

gam. Zato moram mo`gane izklopiti in se priklopiti na tisto, kar nas je ustvarilo, na{ega stvarnika, univerzum, brezmejno zavest. Sodelujem tudi pri poskusih na In{titutu Jo`ef Stefan. V filmu Think About It je dr. Anton Jegli~ pokazal diagram, na katerem demonstriram, kako znam nadzirati energijo; kadar `elim, jo oddajam, po `elji jo prekinem, pa spet nadaljujem z njenim oddajanjem …« Najbolj nazoren vpliv energije oziroma informacij, ki jih oddaja Du{ko Pra{talo, so fotografije sprememb oblike kalcijevega karbonata. »V destilirano vodo so dali kalcijev karbonat. Na kapljice tak{ne vode, {tiri

14 - AVGUST 09 -

Fotografije, ki so bile posnete v Ljubljani, {e pregledujejo. A ‘e sama oblika kalcijevih kristalov ka‘e na zanimivo dogajanje pod vplivom informacij, ki jih je Du{ko Pra{talo namesto v telo usmeril v kapljice vode.

naenkrat, sem vplival podobno kot na ljudi, ki prihajajo k meni. Kalcijev karbonat ima v vodi, na katero nisem vplival, obliko kvadrov z lepimi, ravnimi stranicami. V vodi, na katero sem vpli-

val, pa se je iz kvadrov razvilo mnogo zapletenih, a lepo oblikovanih kristalov vseh mogo~ih oblik …« Zaenkrat znanstvenih razlag, kaj se dogaja z vodo med informiranjem in kako iz geometri~no pravilnih oblik nastanejo zelo lepo oblikovani in razvejani kristali, ni. Raziskovanja bodo {e nadaljevali in ko bodo znane ugotovitve, bomo o njih poro~ali. Jo‘e Vetrovec

D


SAMOZDRAVLJENJE

Delovanje imunskega sistema je pogojeno z zadostno koli~ino vodikovega peroksida

Zdravilni atom kisika Z vodikovim peroksidom ustvarjamo okolje, v katerem ne morejo ‘iveti {kodljive bakterije, virusi, patogeni. hitro razkroji v vodo H2O in en atom kisika O, ki kot oksidant potuje po krvi do celic, jih oksidira in odplakne ven vse ne~isto~e. V telesu koristne bakterije »u‘ivajo« v prisotnosti kisika, {kodljive bakterije, ki so anaerobne, pa v okolju z obilico kisika ne pre‘ivijo. In to je bistvo njegovega delovanja.

dodajali vodi in s to vodo zdravili vse od prehladov do virusnih obolenj, tudi kolero in malarijo. Med prvo svetovno vojno so plju~nico zdravili z intravenoznim vodikovim peroksidom. V dvajsetih letih prej{njega stoletja je vodikov peroksid v Indiji uporabljal britanski zdravnik T. H. Oliver. V {tiridesetih letih pa je Richard Willhelm, ki je z vodikovim peroksidom med drugim zdravil ko‘ne bolezni, bakterijske oku‘be

NAJPREJ ZOPER TUBERKULOZO V prej{njem stoletju je nad petnajst tiso~ zdravnikov po Evropi pomagalo ve~ kot deset milijonom ljudi z vodikovim peroksidom zdraviti bolezni, ki se primarno razvijajo v anaerobnih pogojih. Obstaja tudi preko sedem tiso~ objavljenih dokumentov o koristnosti vodikovega peroksida. Prvi zapisi o njegovi medicinski uporabi segajo v leto 1783, ko je francoski zdravnik Caillens s kisikovimi inhalacijami zdravil tuberkulozo. V 19. stoletju so vodikov peroksid s pridom uporabljali v Indiji. Tega so

Foto L. Z.

P

opite kapljice vodikovega peroksida, nakapljane v destilirano vodo, omogo~ijo telesu, da opravi z vrsto bolezni. To dve stoletji staro in tiso~krat in tiso~krat preizku{eno znanje na veliko o‘ivlja; v korist zdravja vse ve~ ljudi spet sega po »dodatnem atomu kisika«. Ob pomo~i zdravnikov v Nem~iji, Rusiji, na Kubi, v Avstriji, Italiji, Mehiki in {e kje. V Sloveniji je mogo~e 3-odstotni vodikov peroksid za zunanjo rabo kupiti v lekarni, tistega za u‘ivanje pa v lekarnah ni. Naprodaj je le v nekaterih trgovinah z barvami. In drugje, ‘e nato~en v manj{e stekleni~ke med drugimi podobnimi izdelki. A naj takoj poudarimo: pri u‘ivanju je potrebna dobra, dobra pou~enost. Vodikov peroksid je voda, ki ima kisikov ion ve~ kot navadna voda. Je torej H2O2. V naravi nastaja v spodnjem delu atmosfere, kjer vodne molekule reagirajo z ozonom. Najdemo ga skoraj povsod, v sve‘em sadju, rastlinah, kjer nastaja s pomo~jo fotosinteze. Je tudi v zdravilni vodi Lurda, kjer ga je nekako 0,25 odstotka. Zato tudi ni ~udno, da ta voda ‘e dolgo velja za zdravilno. Najve~ ga je v materinem mleku – kolostrumu. Nekaj ga nastaja tudi v tankem ~revesu, kjer prepre~uje razmno‘evanje kandide. Delovanje imunskega sistema je pogojeno z zadostno koli~ino vodikovega peroksida in posledi~no kisika. Levkociti ga proizvajajo kot sestavni del imunskega sistema in je bistven za pre‘ivetje. Celice granulociti, ki se borijo proti infekcijam, proizvajajo vodikov peroksid kot prvo obrambo pred vsemi napadalnimi mikroorganizmi. H2O2 se zelo

Razku‘evanje z vodikovim peroksidom je enostavno in v ~asih nove gripe mo~no priporo~ljivo. Pr{ilko s 3% vodikovim peroksidom naro~ite na www.misteriji.si.

-

AVGUST

09 -

Misteriji 15


ATOM KISIKA

mo‘ganov in otro{ko paralizo, ustanovil koncern za {irjenje informacij o zdravilnih u~inkih vodikovega peroksida.

TUMORJI IZGINILI V petdesetih letih je zdravnik Reginald Holman opravil ve~ poskusov. Komaj 0,45-odstotno koncentracijo je dodajal vodi in to vodo dajal piti podganam s tumorji. Vsi tumorji so po nekaj tednih popolnoma izginili. In zdravniki v Nem~iji so za~eli predpisovati ozonske terapije za zdravljenje rakavih obolenj. Kasneje so se osredoto~ili na hiperbari~ne komore, v katerih bolniki pod pritiskom vdihavajo 100-odstotni kisik. Še dandanes kisikove komore uporabljajo za zdravljenje razli~nih obolenj, kot so alzheimerjeva in parkinsonova bolezen, diabetes, mo‘ganska kap, multipla skleroza, ALS, po{kodbe mo‘ganov, paraliza, avtizem. Najprej so vodikov peroksid predpisovali zdravniki v Nem~iji, oksidacijsko metodo so zatem sprejeli tudi v Rusiji in na Kubi. Danes je uporaba vodikovega peroksida v medicini {e vedno v eksperimentalni fazi navkljub dolgoletnim raziskavam in registriranim uspehom zdravljenja. O njegovi uporabi se govori potihoma. Metoda je enostavna in u~inkovita in prepoceni za kakr{no koli zanimanje farmacevtske industrije.

RAZLI^NE KONCENTRACIJE Vodikov peroksid prodajajo v {tevilnih razli~icah in koncentracijah. Najpogosteje ga uporabljajo v raznih vejah industrije, tudi v voja{ki in za pogon raket. Doma pa ga lahko uporabljamo za zelo razli~ne namene: • za dezinfekcijo v kuhinji, kopalnici, strani{~u (3-odstotna raztopina kot razpr{ilo) • za dezinfekcijo zelenjave in mesa (3-odstotna raztopina z dodano himalajsko soljo; hrano na hitro po-

16 - AVGUST 09 -

nato speremo s hladno vodo)

U‘ivanje vodikovega • za odstranjevanje plesni v vla‘nih peroksida pride prav tudi prostorih • za zobno pasto (zme{amo ½ enote pri alkoholizmu. topimo v to raztopino) • kot dodatek pri strojnem pranju posode (v pomivalni stroj dodamo 60 mililitrov 3-odstotne raztopine) • kot ustno vodico (3-odstotno raztopino dodamo v vodo v razmerju ena proti ena) • kot nosno in u{esno razpr{ilo (3-odstotno raztopino dodamo v vodo v razmerju ena proti ena) • kot belilo za posteljnino (v pralni stroj dodamo 2 decilitra 3-odstotne raztopine) • kot belilo za lase (3-odstotni raztopini dodamo destilirano vodo v razmerju ena proti ena) • za odstranjevanje krvnih made‘ev (3-odstotno raztopino popr{imo na krvne made‘e, po~akamo minuto in

pecilnega pra{ka s ¼ enote 3-odstotne raztopine) • za razku‘evanje nog, odstranjevanje nadle‘nih glivic (nekaj ‘lic himalajske soli zme{amo z decilitrom 3-odstotne raztopine v lavorju tople vode; noge namakamo nekaj minut) • za o~i{~evalno kopel (3 do 5 decilitrov 3-odstotne raztopine zame{amo s ½ skodelice himalajske soli v vro~o kopel in se v njej nekaj ~asa namakamo; po tej kopeli smo nekaj ~asa zelo budni) • za dezinfekcijo vode (30 do 50 mililitrov 35-odstotne raztopine dodamo petim litrom vode; ta ohrani sve‘ino in uporabnost tudi ve~ mesecev)

NESKON^NA VRSTA BOLEZNI …

Vodikov peroksid generalno velja za varno snov. Vse kisikove terapije temeljijo na domnevi, da je primarni vzrok bolezni pomanjkanje kisika. Na teh izhodi{~ih slonijo tudi nekatere terapije rakavih bolezni; tako denimo verteporfin, novi kemoterapevtik, pove~a koli~ino kisika v tumorjih, kar ubija rakave celice mnogo bolj uspe{no kot obsevanje. Pomembno dejstvo je, da z vodikovim peroksidom ne zdravimo bolezni, temve~ ustvarjamo okolje, v katerem ne morejo ‘iveti {kodljive bakterije, virusi, patogeni. Telo se, kot je mogo~e razbrati iz {tevilnih poro~il, sâmo pozdravi brez stranskih u~inkov. Oksidacijsko metodo z vodikovim peroksidom uporabljajo pri naslednjih boleznih: aids, alergije, vi{inska bolezen, alzheimerjeva bolezen, anemija, angina, ateroskleroza, artritis, astma, bakterijske infekcije, bronhitis, opekline, rak, kandida, Vodikov peroksid je poceni naprodaj v trgovinah z kardiovaskularne bolezni, vaskubarvami, nekateri pa ga za pitje to~ijo v priro~ne male stekleni~ke; le za sebe in prijatelje. larne bolezni, visok holesterol, Foto L. Z.

Z DRAVILNI


ZDRAVILNI Oksidacija povzro~a rjavenje ‘eleza, zaradi oksidacije prerezano jabolko porjavi … Celice naj bi se starale in po{kodovale zaradi oksidacije. Zato jemljemo antioksidante. Znano je, da imajo vse zdrave celice encimski pla{~, ki jih {~iti pred oksidacijo. Škodljive bakterije, virusi in drugi mikroorganizmi tega pla{~a nimajo in zato podle‘ejo oksidacijskemu napadu. Vodikov peroksid pove~a u~inkovitost encimskega pla{~a. kroni~ne bole~ine, ciroza jeter, glavoboli, kolitis, kroni~na obstruktivna plju~na bolezen, cistitis, diabetes II, diabeti~ne gangrene, diabeti~na retinopatija, prebavne motnje, ekcemi, emfizem, alergije na hrano, vse vrste infekcij, gangrena,

Uporaba vodikovega peroksida v medicini je {e vedno v eksperimentalni fazi, ker je prepoceni za zanimanje farmacevtske industrije.

ATOM KISIKA

je namenjena zgolj zunanji uporabi; za u‘ivanje vsebuje preve~ dodanih stabilizacijskih snovi (acetanilid, fenol, tetranatrijev fosfat …) • 6-odstotna frizerska raztopina, namenjena zgolj beljenju las • 30-odstotna reagen~na raztopina, namenjena znanstvenim eksperimentom • 30- do 32-odstotna elektronska raztopina, namenjena za ~i{~enje elektronike • 35-odstotna tehni~na raztopina, ki dodatno vsebuje fosfor za nevtralizacijo klora v vodi • 90-odstotna raztopina, namenjena raketnemu pogonu V medicinske namene je uporabna samo 35-odstotna prehrambna raztopina. V Sloveniji jo prodajajo po naro~ilu v trgovinah Merkur in Mavrica z oznako »35% medicinsko in prehrambno ~ist 013«. Ta vodikov peroksid je edini prav{nji za u‘ivanje. Kot antiseptik

gingivitis, hepatitis, vse vrste herpesa, influenca, piki ‘u‘elk, vse vrste ran, levkemija, lupus eritematosus, limfom, karcinom, mononukleoza, multipla skleroza, parazitske infekcije, parkinsonova bolezen, periodontalne bolezni, proktitis, prostatitis, revmatoidni artritis, vse vrste izpu{~ajev, mozolji, sinusitis, zama{ene arterije, vaskularne bolezni, virusne infekcije, glivi~ne infekcije. Uporaba vodikovega peroksida ni priporo~ljiva za ljudi s presajenim organom.

www.misteriji.si/kat/Dianetika

Knjige o dianetiki so celostne ugotovitve o ~love{kem umu in predstavljajo pot do popolne duhovne svobode.

Ni~ ne more bolje predstaviti L. Rona Hubbarda kot njegova preprosta izjava: »Rad pomagam drugim in si {tejem v svoje najve~je `ivljenjsko zadovoljstvo videti osebo, kako se osvobaja senc, ki so mra~ile njene dneve.« Z ve~ kot dvesto milijoni izvodov njegovih del v obtoku in desetinami mednarodnih uspe{nic je navdihnil gibanje, ki se razprostira po vseh dr‘avah sveta. V celoti ta dela zajemajo okoli pet tiso~ rokopisov in tri tiso~ posnetih predavanj. Izstopajo kot celostne ugotovitve o ~love{kem umu in duhu nasploh ter predstavljajo pot do popolne duhovne svobode.

DIANETIKA - IZVORNA TEZA ...............

275 strani, 24,90 €

DIANETIKA - RAZVOJ ZNANOSTI ...............

197 strani, 24,90 €

DIANETIKA - SODOBNA ZNANOST O UMSKEM ZDRAVJU ...............

SAMOANALIZA ...............

681 strani, 34,90 € 383 strani, 28,90 €

PRIRO~NIK ZA PRECLEARJE ...............

425 strani, 24,90 €

SCIENTOLOGIJA - OSNOVE MI{LJENJA ...............

231 strani, 24,90 €

PROBLEMI DELA ...............

Foto L. Z.

UPORABA Preden za~nemo uporabljati vodikov peroksid, se moramo prepri~ati, da imamo ustreznega. Naprodaj je ve~ vrst: • 3-odstotna farmacevtska raztopina, ki

KNJIGE O DIANETIKI NA SPLETU

Namesto v destilirano vodo lahko peroksid nakapamo v mleko ali v alojin in melonin sok.

291 strani, 24,90 €

SCIENTOLOGIJA - NOV POGLED NA ‘IVLJENJE ...............

POT DO SRE~E ...............

-

AVGUST

347 strani, 24,90 € 234 strani, 24,90 €

09 -

Misteriji 17


Z DRAVILNI

ATOM KISIKA

ga uporabljajo pri proizvodnji mle~nih izdelkov. Pred uporabo moramo 35odstotno prehrambno raztopino vodikovega peroksida pravilno razred~iti. Pri u‘ivanju moramo biti skrajno previdni. Nikoli ne zau‘ijemo nerazred~enega vodikovega peroksida!

23-DNEVNA TERAPIJA Prehrambno 35-odstotno raztopino vodikovega peroksida jemljemo po kapljicah tako, da natan~no dolo~eno {tevilo kapljic nakapljamo v dva decilitra destilirane vode in to spijemo. Me{anico popijemo na prazen ‘elodec, eno uro pred obrokom ali tri ure po njem. ^e nam je po pitju slabo, naslednji~ ne pove~a-

Na spletu kar mrgoli podatkov o uporabi H2O2 (www.1minutecure.com, www.earthclinic.com/Remedies/hydrogen_peroxide.htm), cenenega pripravka, ki ga v Sloveniji izdeluje Belinka. mo {tevila kapljic, ampak nekaj dni pijemo me{anico z enakim {tevilom kapljic. Lahko se pojavi tudi driska, bruhanje … To je zaradi ~i{~enja, ker odmrle patogene bakterije, glive in odmrle celice na hitro zapu{~ajo telo. Ena terapija traja 23 dni. Za~nemo s tremi kapljicami 35-odstotnega prehrambnega vodikovega peroksida. Kanemo jih v dva decilitra destilirane vode. To me{anico popijemo. Trikrat na dan. Nato vsak dan pove~amo {tevilo kapljic za eno, tako da 23. dan pridemo na 25 kapljic trikrat dnevno. Nato naslednji dan za~nemo zni‘evati

{tevilo kapljic. Po 23-ih dneh spet pridemo na tri kapljice trikrat dnevno. In kuro kon~amo. ^e imamo kako resno bolezen, lahko za~nemo kar s 25-imi kapljicami. Trikrat na dan. Tri tedne. Nato pijemo 25 kapljic dvakrat dnevno od enega do {estih mesecev, odvisno od bolezni in stanja izbolj{anja. Število kapljic lahko tudi zmanj{amo do 15 kapljic dnevno. To naj bi bila vzdr‘evalna doza. Vodikov peroksid ima neprijeten zoprn okus. Po pitju ga popravimo z ‘ve~ilnim gumijem, v katerem ne sme biti sladkorja in umetnih okusov. Okus lahko popravimo tudi tako, da namesto destilirane vode uporabimo mleko, sok aloe vere ali melone, ali pa preprosto uporabimo ve~ vode.

VLA@ENJE, INHALIRANJE Vodikov peroksid lahko tudi vdihavamo: v 4,5 litra vode damo 3 centilitre 35-odstotnega prehrambnega peroksida in me{anico nalijemo v vla‘ilec. Uporabimo ga lahko tudi kot pr{ilo za nos ali za inhalacije. Dobro dene pet do deset inhalacij naenkrat, zjutraj in zve~er. Uporabimo 3-odstotno raztopino peroksida, zme{ano z destilirano vodo v razmerju ena proti ena. Ob virusni oku‘bi pove~amo {tevi-

18 - AVGUST 09 -

lo inhalacij na vsaki dve uri. ^e je virus ‘e dalj ~asa prisoten, inhaliramo ve~ dni, tudi kak teden ali dva. 1,5-odstotno (nekateri priporo~ajo celo 3-odstotno) me{anico lahko uporabimo kot ustno vodico, s katero zdravimo bolezni dlesni in zobno gnilobo. Na obolela mesta lahko dvakrat dnevno polagamo gazo, namo~eno v 3-odstotno raztopino. Vsaj pol ure po uporabi ne speremo ust, niti ne jemo niti ne pijemo. Glivi~ne in bakterijske infekcije lahko odstranimo z vodo, v katero dodamo 3-odstotno raztopino. Tri ‘lice 3odstotne raztopine zme{amo z litrom vode in s to me{anico spiramo vagino, danko. U‘ivanje vodikovega peroksida pride prav tudi pri alkoholizmu. Tri ‘lice 3-odstotne raztopine zme{amo z litrom destilirane vode in to pijemo ~ez dan; tako odpravimo stanje histitoksi~ne hipoksije, ko celice zaradi alkohola ne morejo izrabiti kisika iz krvi. Alkoholik po dolo~enem ~asu izgubi ‘eljo in predvsem potrebo po u‘ivanju alkohola. Obetavni so tudi rezultati pri zdravljenju mo‘ganskih po{kodb, ki nastanejo zaradi pomanjkanja kisika, in pri vseh vrstah ko‘nih anomalij. Vodikov peroksid uspe{no uporabimo tudi pri ‘ivalih in rastlinah. Pri psih so uspe{no zdravili pasjo kugo (par kapljic v vodo za pitje), kmetje dodajajo vodikov peroksid v vodo za ‘ivino, rastline pr{ene s tako vodo so bolj zdrave in mo~nej{e. S. D.

D


VODA IN INFORMACIJE

Kako sami doma preizkusimo, ali kozarec informira oziroma o‘ivi vodo

Test delovanja informacij vseh vrst gliv, torej mora zaustaviti tudi

Z informacijami iz kozarca rast kvasovk. @iva voda je okolje, v katerem naj se kvasovke ne bi mogle razvise je raztopina tako jati. In to je jedro poskusa. spremenila, da v njej Za poskus, ki ga z lahkoto izvedemo razmno‘evanje kvasovk doma, potrebujemo: • dve epruveti s premerom 15 milini mo‘no. TEST S KVASOM Izvedli smo zelo enostaven test, s katerim se lahko vsakdo sam prepri~a, ali informirani kozarec, pa tudi informirani lon~ek ali vr~, deluje. Poskus smo oprli na dejstvo, da voda iz informiranega kozarca, torej ‘iva voda, med drugim zavira rast organizmu {kodljivih bakterij in rast

• • • • • •

metrov, dolgi 10 centimetrov (prodaja Sanolabor po ceni 0,12 €) dve {~ipalki, ki jih uporabimo kot stojalo za epruvete 1 vre~ko kvasa v prahu (cena 1,10 €) 1 vre~ko sladkorja informirani kozarec posodo, v katero gre kaka dva decilitra vode 1 ‘lico za me{anje

NAJPREJ SI PRIPRAVIMO EPRUVETE Na obe epruveti kake dva centimetra pod robom nari{emo ~rto, do katere bomo vanje nalili raztopino sladkorja in kvasa. Potem vsako posebej damo, spodnji del epruvete, v {~ipalko, ki se tako spremeni stojalo. In se lotimo priprave kvasne raztopine.

Po pribli‘no treh minutah se vodna raztopina kvasa in sladkorja v epruveti mo~no dvigne (leva epruveta), v isti informirani me{anici se kvasovke skoraj ne razvijajo (desna epruveta).

PRIPRAVA RAZTOPINE

Foto L. Z.

Z

a odgovor na vpra{anje, ali informirani kozarec po nekaj letih {e vedno deluje, teh vpra{anj je pri{lo v zadnjih mesecih v uredni{tvo kar nekaj, smo kar sami preizkusili delovanje nekaj let starega informiranega kozarca. Pri testiranju smo si pomagali z navadnim suhim pekovskim kvasom. Informirani kozarci, kot vemo, vodo o‘ivijo, u~inki tak{ne vode pa so mnogovrstni: ima bolj{i okus, je bolj bistra, pri pitju vode iz informiranega kozarca telo za preoblikovanje v sebi primerno vodo porabi manj energije kot za preoblikovanje neinformirane vode ter mu zato ostaja ve~ energije za samozdravljenje, zunanja uporaba o‘ivljene vode izbolj{a po~utje in ugodno vpliva na ko‘o, z ‘ivo vodo zalivane vrtnine razvijejo ve~ energije, o‘ivljena voda ugodno vpliva na doma~e ljubljence … Zaradi izredno ugodnega vpliva informiranega kozarca na vse teko~ine v njem, spremeni se tudi okus vode in vseh pija~, ki jih vanj nato~imo, je {lo med ljudi ‘e skoraj 250.000 modrih, rde~ih in zelenih informiranih kozarcev. Prvi so pri{li iz laboratorija pred desetimi leti. [e delujejo? So informacije, ki so bile z orgonskimi sevalniki pred leti vtisnjene v steklo ro~no napihanih kozarcev {e u~inkovite? Po zagotovilu Vilija Poznika, ki je vse kozarce informiral, se informacije ne izgubijo niti po desetih letih. V uredni{tvu smo preizkusili delovanje nekaj let starega modrega kozarca.

-

V posodo vlijemo pribli`no 1,5 decilitra vode, ogrete na 30 do 35 stopinj Celzija. V bolj vro~i kvasovke odmro, v hladnej{i

AVGUST

09 -

Misteriji 19


DELOVANJA INFORMACIJ

Foto L. Z.

TEST

Enostaven poskus, ki traja kake tri minute (toliko ~asa potrebujejo kvasovke, da se povsem razmno‘e), je popoln dokaz delovanja informacij iz vode, o‘ivljene v informiranem kozarcu. Na fotografijah na levi strani se zgoraj za~enja poskus, na desni spodaj je eksperiment kon~an.

POLNJENJE EPRUVET Raztopino najprej nalijemo v levo epruveto do ~rtice, ki smo jo zarisali nanjo. Potem preostanek raztopine vlijemo v informirani kozarec. Iz informiranega kozarca vlijemo kvasovko nazaj v poso-

Foto L. Z.

Informacije se ne izgubijo niti po desetih letih.

20 - AVGUST 09 -

do, v kateri smo naredili raztopino. Pa spet prelijemo iz posode v informirani kozarec in nazaj v posodo. In nato raztopino vlijemo do ~rtice v desno epruveto in opazuje-

mo, kaj se bo dogodilo v naslednjih treh minutah.

OPAZOVANJE V levi epruveti, v katero smo nalili neinformirano raztopino, se bo ta za~ela po~asi dvigati in polniti z mehur~ki plina. Dosegla bo rob epruvete in se dvignila {e ~ez rob. V desni epruveti se bo kvasovka morda dvignila za kak milimeter in obstala. Z informacijami iz kozarca se je raztopina tako spremenila, da v njej razmno‘evanje kvasovk ni mo‘no, torej so v informiranem kozarcu informacije, ki delujejo na vodo tako, da ta spremeni svojo molekularno strukturo oziroma o‘ivi. In kadar vam kdo prodaja karkoli, kar naj bi vodo o‘ivilo, spremenilo … u~inek preizkusite s kvasom. @iva voda vedno zavre rast kvasovk in tako lahko sami preverite delovanje in ne kupite ma~ka v ‘aklju. S kemi~nimi in fizikalnimi postopki ni mogo~e dokazati tovrstnih sprememb vode, ki pa mo~no delujejo na vse ‘ive organizme. Jo‘e Vetrovec

D

Foto L. Z.

se razvijajo, mno‘ijo, po~asneje. In ker pri tem potrebujejo hrano, jim damo sladkor. Vre~ico navadnega servirnega sladkorja, v njej je 5 gramov sladkorja in jo lahko dobimo ob vsaki kavi, raztopimo v topli vodi. Potem v oslajeno vodo stresemo vre~ko, navadno je v njej 7 gramov, suhega kvasa. Kvasno raztopino napravimo tako, da je v njej ~im manj grudic.


NOVA ZGODOVINA

Jo‘ko [avli pravi, da smo Slovenci avtohtoni in nasledniki Venetov

Ne prihajamo izza Karpatov

^e za~nemo kar s priimkom, odkod [avli? Priimek [avli izvira od o~eta, ki se je k hi{i pri‘enil. Izviren pomen priimka se nana{a na sonce in je dokaj star. V litvan{~ini je »{aule« sonce. Priimek o~itno pomeni kmetijo na son~nem kraju. Tukaj pa ‘e tr~imo na predzgodovinsko kme~ko kulturo, o kateri bi bilo treba {e marsikaj odkriti. Predvsem to, da Slovenci z na{o kme~ko kulturo nikakor nismo bili ve~ni hlapci, kot nam ideologi dopovedujejo, sklicujo~ se navadno na Ivana Cankarja. Tak{no hlap~evstvo, ki ima o~itno ‘e zna~aj neke uro~enosti, naj bi trajalo vse od leta 820, ko so Franki porazili kneza Ljudevita v Slavoniji. Ker naj bi se njegovemu uporu pridru‘ili tudi Karantanci, naj bi jim Franki vsled tega odstavili njihovega kneza in plemst-

Nekatere plemenite dru‘ine, ki so bile katoli{ke, ali pa so se spet vrnile v katoli{tvo, so ostale. Nekateri njihovi pripadniki so bili naravnost fantasti~ni ljudje. Znana je {e zlasti rodbina dolenjskih grofov in knezov Turja{kih. Nekoliko manj znana, vendar ne manj pomembna, je bila gorenjska rodbina Lamberg. Iz nje izhajata dva {kofa v mestu Passau, oba kardinala … Na{e plemi{ke rodbine imajo navadno nem{ke priimke, ker so bili zapisani {e preden je sloven{~ina postala pismen jezik. Nekatere imajo priimke od pri‘enjenih o~etov, npr. kranjski Valvasor, pa primorski Lanthieri, Coronini … Zaradi teh priimkov nas prav po osnovno{olsko goljufajo, da smo imeli za vratom kar cela stoletja »Nemce«. Tudi sam sem si v osnovni {oli predstavljal, da so Nemci vsi, ki imajo nem{ki priimek.

Korenina na{ega alpsko slovanskega jezika sega dale~ nazaj, vse do nekega prajezika. vo. Toda v zgodovinskih virih tega ni. Niti nem{kutarsko usmerjena koro{ka zgodovinarka Claudia Fräß Ehrfeld tega ne navaja. V Ljubljani pa nam ‘e od prve vojne dalje nenehno trobijo, da smo takrat izgubili svoje plemstvo in kneza in padli za tiso~ let pod »nem{ki jarem«, izpod katerega naj bi nas odre{ila {ele Jugoslavija leta 1918. Na{ zadnji veliki plemi~ je bil menda grof Celjski. V ~asu protireformacije pa smo izgubili prav vse doma~e plemstvo, ki se je kot protestantje moralo izseliti. V tistem ~asu so Slovenijo morali zapustiti skoraj vsi slovenski plemi~i.

Saj sem tudi jaz Amalietti, a nisem Italijan. Kdaj ste prvi~ podvomili v {olsko zgodovino? V osnovni {oli. In zakaj sem podvomil? Zato, ker sem bil dosleden. [olska razlaga je namre~ bila tak{na: »Veste, Karantance so ogro‘ali Obri in so se morali obrniti po pomo~ k Bavarcem. Bavarci so pri{li pomagat pod pogojem, da na{i predniki sprejmejo kr{~anstvo. Ko so Obre premagali, so k nam v de‘elo za~eli prihajati nem{ki duhovniki.« V moji otro{ki glavi se je pojavilo vpra{anje: Kak{ni Nemci, ~e pa so bili {e malo prej samo Bavarci?

Foto osebni arhiv

S

lovenci ne izhajamo ne iz Rusije in ne z Balkana, ampak smo avtohtoni in nasledniki ter potomci Vendov, trdi Jo‘ko [avli, ki dokazuje tudi, da so na{i predniki »izna{li« ‘arni pokop, torej upepeljevanje pokojnikov, pa tudi prvo hi{o. Jo‘ko [avli je prvi Slovenec, ki je v minulem stoletju objavljal knjige o dolgo zatajevani, zamol~ani in prikriti zgodovinski resnici o Slovencih. Je prvi, ki je zgodovinsko in topografsko pojasnil, zakaj sta si sanskrt in sloven{~ina, ki jo povezuje venet{~ina, najbli‘ja jezika; je ~lovek, ki nam je vrnil karantanski grb – ^rnega panterja, nam spet pribli‘al vlogo in pomen Kne‘jega kamna in Vojvodskega stola. [avlijevi pogledi na{im prednikom pripisujejo odlo~ilno vlogo na samem za~etku evropske civilizacije v ~asu ‘arnodobnih selitev, nato pa tudi v prvih in najstarej{ih evropskih venetskih in etru{~anskih kulturah: hal{tatski, estenski in villanovski.

[avli na{im prednikom pripisuje odlo~ilno vlogo na za~etku evropske civilizacije.

Saj takrat Nemcev sploh ni bilo in jih ni vse do 19. stoletja, kot tudi Italijanov ni bilo pred 19. stoletjem. Ja, res. In tako za~nejo ‘e leta 745 kar z Nemci. In v moji otro{ki glavi je bil tukaj nek vozel, in sam pri sebi sem rekel: To ne dr‘i! Vse to mi je ostalo potem v spo-

-

AVGUST

09 -

Misteriji 21


PRIHAJAMO IZZA

KARPATOV

minu in postopoma so se nizale {e druge {olske nedoslednosti. Posku{ali so vcepljati v slovensko mi{ljenje kompleks manjvrednosti in {e zlasti zanikanje obstoja slovenske zgodovinske dr‘ave Karantanije, ki so jo preprosto ukinili z letom 820. Bistveno je bilo izrazoslovje. Neto~ne navedbe odkrijem ‘e v zgodovinski knjigi Milka Kosa Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije (Ljubljana 1933). Naselitev je seveda izmi{ljena, plod obvezne panslovanske in ju‘noslovanske ideologije. Navadno re~ejo v takih primerih, ko ni nikakih virov – ex silentio (mol~e poro~a). V omenjeni knjigi nas med drugim preseneti navedba »ogrsko-hrva{ko kraljestvo«. Gre za o~itno provokacijo, ~e{ Hrvati so imeli svojo dr‘avo v okviru ogrskega kraljestva, vi Slovenci pa ste bili pod nem{kim jarmom. In tak{nih sugestij je kar nekaj. Zgodovinar France Kos, o~e zgodovinarja Milka Kosa, ni znal ali pa ni hotel lo~iti med Slovani in Slovenci. V tem primeru je {lo za avtohtonost Slovencev, zakaj Slovani kot nekak{en skupen pranarod so ~isto navaden jezikovni akademski konstrukt. O njih za Karpati ni prav nobenega sledu. France Kos je pobijal {e zlasti na{o avtohtonost, ki jo je v drugi polovici 19. stoletja odkrival Davorin Trstenjak. Na{i predniki so kot Slovani pri{li izza Karpatov preko Balkana v Alpe …? Tega v virih ni. Res je, da so slovanski narodi neka jezikovna skupnost, kar pa ne pomeni, da izhajajo iz skupnega pranaroda. V etnolo{kem pogledu so si popolnoma razli~ni. Mi, Slovenci, imamo popolnoma drugo kulturo, navade in ~ustva kot balkanski Slovani. Tukaj se o~itno preliva ve~ sestavin. Tudi Bolgari niso enaki kot Srbi, potem ^rnogorci, ki sicer govorijo srb{~ino, a so o~itno ilirskega porekla. Hrvati nimajo izvirnega hrva{kega jezika, kar pa za status naroda ni bistveno. Kako ste odkrili, da so na{i predniki izna{li ‘arni pogreb in hi{o? Iskal sem po arheolo{kem gradivu in po

22 - AVGUST 09 -

Foto splet

NE

V knjigi Jo‘ko Šavli razgrinja dokaze o Karantaniji, ki je temeljila na »karantanskoslovenskem« pravu, ki ga je priznavala tudi takratna Evropa.

drugih virih, tudi jezikoslovnih. Vendar pa arheologi nikoli ne navajajo drugega kot ‘arnodobno ljudstvo in ‘arnodobne selitve. Prav tako ne navedejo, da so bili to Veneti. Pa~ pa nam to odkrito pove italijanski jezikoslovec Giacomo Devoto. Ne pa nem{ki znanstveniki, ki so ‘arnodobne selitve {e najve~ raziskovali. ^eprav so sicer na sploh zelo prizadevni. Po nekem ~asu so ‘arnodobna ljudstva za~eli imenovati Kelte. Pri tem pa navajali, da so kulturo Keltov nasledili Germani. O tem {e danes norijo na Koro{kem. Kaj so sploh Kelti? V veliki Britaniji danes {e naletimo na Kelte in njihov irski jezik, ki naj bi bil kelt{~ina. Vendar ne gre za izvirne Kelte. S celine so namre~ selitve Venetov v ‘arnem in bronastem obdobju zajele tudi britansko oto~je, kjer se je nahajalo prebivalstvo. Atlantske kulture, menhirji, dolmeni … Veneti se v tej kulturi zlijejo, vendar zapustijo kar nekaj imen:

Posku{ali so vcepljati v slovensko mi{ljenje kompleks manjvrednosti.

Ventnor, Windsor … [e v Hadrijanovem zidu je bila trdnjava, ki se je imenovala po Venetih. Sam odkrivam, da so Kelti narod s pribli‘no istim jezikom kot Veneti, vendar so izhajali iz obmo~ja jezikov kentum, ki je obsegalo zahodno Afriko in zahodno Evropo. Venetski jezik pa je pripadal jezikom satem, ki so bili raz{irjeni v ju‘no vzhodni Evropi in na Bli‘njem vzhodu. Zna~ilna razlika med temi jeziki sta glasova K in S, ki se v besedah pojavljata, eden ali drugi, na istem mestu. Pri Keltih je bil to glas K, ki je ostajal nezmeh~an. Pa tudi Rimljani so od za~etka izgovarjali v takih besedah {e K, npr. Kikero, ki je {ele v pozni latin{~ini postal Cicero. Po mojem mnenju pod venetskim vplivom. Kdaj ste prvi~ javno predstavili svoja zgodovinska odkritja? Svoje poglede sem prvi~ predstavil v knjigi Veneti – na{i davni predniki, ki jo je leta 1985 izdal p. Ivan Toma‘i~, rektor doma Korotan na Dunaju. Ob tem je zavr{alo po Sloveniji, saj sem prvi~ postavil ugotovitev, da Slovenci ne izhajamo ne iz Rusije ne z Balkana, ampak smo avtohtoni in nasledniki ter potomci Vendov, Venetov, kakor nas {e dandanes naziva sosednji nem{ki svet. Izhodi{~e vsega je bila raziskava, kje vse se, predvsem v Srednji Evropi, pojavljajo imena Vend, Windische, Venden ipd. Odkril sem, da se na obmo~ju teh imen pojavljajo tudi arheolo{ka najdi{~a, ‘arni grobovi iz ‘arnodobnih selitev, ki izhajajo iz Lu‘ic oziroma iz lu‘i{ke kulture. Nekateri jezikoslovci in arheologi to tudi omenijo. Z arheolo{kega stali{~a pa jih navajajo vsi. Vendar do tega, da bi nosilce ‘arne kulture prikazali kot Venete ali celo kot na{e prednike, katerih nasledniki bi bili lahko Vendi - Slovenci, tujci ne pridejo. Pri nas pa tudi ne, zaradi ideologije panslavizma, po kateri moramo izhajati izza Karpatov. Naselitveni tok na{ih prednikov naj bi pri{el v Alpe samo preko Balkana. To je {e danes nekak{en postulat vse na{e univerze.


NE

Kako razlagate, da ima gr{~ina veliko besed, ki so skupne s sloven{~ino? To gre pripisati dejstvu, da so Pelazgi, praprebivalci Gr~ije, bili v jezikovnem smislu »na{i predniki«. Sre~amo pa toliko slovenskih imen po [vici in Tirolskem in {e drugod. Sedaj sem na internetu (www.carantha.net – Julijske Alpe in njihova imena) prikazal eno serijo tak{nih imen. Imena je moralo zapustiti neko ljudstvo, ki je govorilo tudi tak{en jezik, saj jih je ob~utno preve~, da bi lahko rekli, da gre za nekaj sporadi~nega, naklju~nega. Imena so ostala. Ljudstvo je sicer prevzelo postopoma nem{~ino ali italijan{~ino, ostala pa je tudi etnologija: njegove navade, melodika, pesmi. Potemtakem lahko interdisciplinarni pristop {e ugotovi identiteto nekega naroda tudi po tem, ko je ta ‘e izgubil

Naselitev je plod ju‘noslovanske ideologije. svoj jezik, zakaj narod s svojo kulturo in identiteto ‘ivi naprej. In ta narod niso Kelti, temve~ na{i skupni predniki Veneti, Vendi. Ti so se naselili v Srednji Evropi, ki jo je po letu 1200 pred na{im {tetjem preplavil naselitveni tok iz lu‘i{ke kulture, kjer je bilo njeno sredi{~e in kjer so bila tudi ‘arna grobi{~a. Vendar pa prostor, ki so ga zasedli, ni bil prazen. Veneti so pripojili prej{nje prebivalstvo. S kulturnega vidika se zdi, da je bil jezik starih prebivalcev venetskemu zelo podoben. Zakaj korenina na{ega alpsko slovanskega jezika sega dale~ nazaj, vse do nekega prajezika. Vi ste prvi razgrnili tan~ico skrivnostnosti, ki je zakrivala Etru{~ane, da o Venetih, ki so bili {e manj znani, niti ne govorimo. Kako razlikujete Etru{~ane in Venete? Ne, o Etru{~anih kot »Slovanih« je prvi pisal pokojni Anton Berlot. On in kolega Ivan Rebec sta izdala o tem tudi knjigo. Razre{itve napisov v venetici se je na slovanski osnovi lotil Matej Bor. Sam sem odkril Venete, ne kot prebivalce dana{nje Bene~ije (Veneto), temve~ kot nosilce kulture ‘arnih grobi{~. @arnodobne selitve so zajele tudi Apeninski

Foto splet

Torej slovanstva ni? Pri Slovencih je temelj dru‘bene organizacije in skupnosti ‘e od nekdaj vas. Vas tvorijo posamezne dru‘ine, mi jim pravimo hi{e, in vsaka ima v lasti dolo~en kos zemlje. Skupni so bili gozdovi in pa{niki, obdelovalna zemlja ne. Torej, prav tukaj vidimo razlike v dru‘beni organizaciji med slovensko tradicijo in ju‘nimi Slovani. Ker pa~ ne verjamem v »slovanstvo«, to je, da je neko~ obstajal nek narod Slovanov za Karpati, iz katerega naj bi izhajali vsi slovanski narodi. Bilo bi nekaj podobnega, ~e bi rekli, da vsa {pansko govore~a Ju‘na Amerika izhaja iz nekega pranaroda [pancev. In podobno. To, da jezik ni edino merilo za status nekega naroda, nam je danes razumljivo. Razen v primeru »Slovanov«. So tudi narodi, ki tudi potem, ko spremenijo svoj jezik, ohranijo staro dru‘beno organizacijo. To velja za Avstrijce, ki so po izvoru Karantanci. Vsi smo mislili, da je na Koro{kem pri{lo do velike naselitve iz Bavarske. In tudi sami avstronem{ki nacionalisti so tako trdili. V resnici so le nem{ko govore~i Karantanci. Nem{ki jezik se je {iril spontano, germanizacija se je za~ela {ele z 19. stoletjem. Od tedaj smo za~eli izgubljati Koro{ko.

V srednjeve{ki Evropi je vsak narod imel svoj grb kot viden znak svoje politi~ne osebnosti – znak Karantanije je bil ~rni panter.

PRIHAJAMO IZZA

K ARPATOV

polotok. V srednji Italiji so se izoblikovali potem Etru{~ani, v severni Veneti v o‘jem pomenu. Jezik obeh ljudstev je bil venetski, pri Etru{~anih pa je bila kultura dokaj druga~na. Villanovska kultura, pri Bologni, je bila sprva venetska, kasneje jo je nekako pre‘ela etru{~anska. V lu~i va{ega odkritja o povezanosti besed Vindija in Indija smo se Slovenci lahko prvi~ zavedli svojih pravih korenin. Venete ste odkrili tudi v Indiji, vse skupaj pa ste povezali z nosilci ‘arne kulture, ki je uvedla ‘arni pokop. Zdaj {ele razumem, zakaj se vselej, ko pridem v Indijo, po~utim, kot bi se vrnil domov. V arheolo{kih spisih navajajo, da so nosilci ‘arne kulture, o katerih zdaj vemo, da so to bili Veneti in na{i predniki, pri{li do Perzije. Vpra{al sem se: Zakaj samo do Perzije? Mehi{ki antropolog Pere Bosch-Gimpera opisuje v svoji knjigi Les Indo-Européens (Pariz 1961) takratne arijske selitve. Na strani 223 sem na{el tudi poglavje o selitvah v 12. stoletju pred na{im {tetjem. To je bil tisti ~as, ko je padla Troja, za katero se zdi, da je bila venetska. Vsekakor pa so ji med gr{kim obleganjem pri{li na pomo~ tudi Veneti iz Paflagonije. Po padcu Troje so nekateri Veneti od{li na sever, v Evropo. Drugi pa naokoli po Mali Aziji in nato ~ez severno Asirijo. V zapisih Asircev so navedeni kot »mu{ki«, kar je skoraj slovensko. Na vzhodu Perzije, v poznej{i pokrajini Ekbatani, so ustanovili svojo kne‘evino. Omenjeni arheolog jih navede z imenom Hindous (Hindi). Kak{ni so va{i sedanji delovni pisateljski na~rti? Pred nedavnim je iz{la moja nova knjiga Zlati cvet, o slovenskem karantanskem bajeslovju. V njej predstavljam na{e najstarej{e ljudsko izro~ilo. Zdaj pripravljam knjigo o na{ih poganskih bogovih. Nanje naletimo ‘e pri na{ih prednikih Nori~anih, kjer so med drugim zabele‘ena tudi obpotna bo‘anstva, ~uvarji poti, po latinsko Quadrubie, ki so stala na kri‘i{~ih. Mogo~e je bil naziv tak{nega varuha poti Trojan? Peter Amalietti, Andreja Paljevec

D

-

AVGUST

09 -

Misteriji 23


SKRIVNOSTI VESOLJA

Misija Fobos-Grunt bo ugotovila, ali je mogo~ prenos ‘ivljenja med planeti

Je transpermija mo‘na? D

eset trdo‘ivih organizmov bo med ve~letnim potovanjem skozi medplanetarni prostor izpostavljenih neusmiljenim vesoljskih razmeram. Eksperiment, ki se imenuje LIFE, bo posku{al ugotoviti, ali je mogo~ prenos ‘ivljenja med planeti. Poskus transpermije, hipoteze o potovanju ‘ivljenja med planeti, bo potekal v okviru misije Fobos-Grunt; ruska vesoljska ladja bo ponesla deset najbolj trdo`ivih organizmov do Marsove lune Fobos in nazaj. Da bi se ‘ivljenje lahko {irilo med

pre‘iveti tudi neprestano bombardiranje z visokoenergijskimi delci galakti~nega in son~nega sevanja dale~ od {~ita Zemljinega magnetnega polja. V tak{nih razmerah mora organizem pre‘iveti ne samo nekaj dni ali tednov, temve~ ve~ let ali desetletij.

Organizmi morajo pre‘iveti razmere v vesolju in obdr‘ati zmo`nost razmno‘evanja. planeti, morajo biti organizmi sposobni pre‘iveti ve~letno izpostavljenost nemogo~im razmeram v vesolju in hkrati obdr‘ati sposobnost razmno‘evanja, ko prispejo na cilj. Ne samo, da bi morali obstati v mikrogravitaciji pri skoraj popolnem vakuumu vesolja in ekstremno nizkih temperaturah, ampak bi morali

BAKTERIJE • Bacillus safensis so odkrili {ele pred nekaj leti, in sicer v centru za sestavljanje vesoljskih vozil (Space-craft Assembly Facility ali SAF) v laboratoriju Jet Propulsion Laboratory. Ko so sestavljali vozilo Odyssey, ki je bilo namenjeno na Mars, so kljub rigoroznim protokolom za ~isto~o na{li kolonije omenjene bakterije. • Deinococcus radiodurans ali »grozovita jagodica« lahko pre‘ivi radioaktivno sevanje. Da bi si la‘je predstavljali odpornost te bakterije, se spomnimo, da je doza 10 Gy (Gray je mednarodna enota za absorbirano dozo sevanja) radioaktivnega sevanja za ~loveka smrtna, medtem ko omenjena bakterija lepo

uspeva tudi pri 5000 Gy, ve~ kot tretjina njenih celic pa pre‘ivi celo dozo 15000 Gy! • Bacillus subtilis je mnogokrat uporabljena bakterija v razli~nih vrstah biolo{kih eksperimentov. V vesolje bosta poleteli podvrsti 168 in MW01, ki sta obe odporni na sevanje, {e pomembneje pa je, da je bila bakterija vklju~ena v obeh eksperimentih Biostack, tako da bo mo-

Bacillus safensis

Deinococcus radiodurans

TRANSPERMIJA Veliko zemeljskih organizmov je ‘e potovalo v vesolje in tudi razmeroma nepo{kodovano pre‘ivelo svojo pot. Vsi dosedanji eksperimenti so potekali v okviru {~ita Zemljinega magnetnega polja, go~e primerjati vpliv potovanja skozi medplanetarni prostor z vplivi veliko kraj{ih potovanj.

Fotografije splet

Bacillus subtilis

24 - AVGUST 09 -

ARHEJE Arheje so odkrili v sedemdesetih letih prej{njega stoletja, ko so na{li organizme na mestih, kjer poprej ‘ivljenje ni bilo pri~akovano. • Haloarcula marismortui je halofilna bakterija, kar pomeni, da uspeva v izjemno slanih okoljih. Razlog za uporabo tega organizma so pogoji, ki so v davnih ~asih prevladovali na Marsu. ^e so na Marsu kdaj obstajale ve~je koli~ine vode, na kar namigujejo zadnje raziskave, potem je bila voda po vsej verjetnosti zelo slana. ^e je na Marsu obstajalo ‘iv-


JE ki je mnogo prijaznej{e okolje kot medplanetarni prostor. Samo dvakrat so organizme poslali zunaj Zemljine nizke orbite, in sicer v eksperimentih Biostack 1 in Biostack 2 na misijah Apollo 16 in 17, danes ‘e davnega leta 1972. Ker so organizmi potovali le do Lune in nazaj, je bila njihova izpostavljenost medplanetarnemu prostoru razmeroma kratka, misiji sta namre~ trajali manj kot dva tedna. Modul LIFE (Living Interplanetary Flight Experiment) nevladne organizacije Planetary Society bo predvidoma za~el svoje triletno popotovanje skozi vesolje oktobra letos. V titanovem oklepu eksperimentalnega modula bodo zape~ateni po trije vzorci desetih vrst organizmov. ^e bo po vrnitvi ugotovljeno, da noben organizem ni pre‘ivel potovanja, bodo imeli znanstveniki upravi~en razlog za dvom o sposobnosti {irjenja ‘ivljenja ljenje, je moralo biti halofilno. • Methanothermobacter wolfeii pripada dru‘ini metanogenov, ki proizvajajo metan in jih pogosto najdemo v prebavilih ljudi in ‘ivali ter v kanalizaciji. Med nedavnimi opazovanji so v Marsovi atmosferi zaznali sledove metana, kar je presenetljivo, saj je metan nestabilen

Pyrococcus furiosus

TRANSPERMIJA MO‘ NA?

med planeti. In obratno, ~e bo kateri izmed organizmov vendarle pre‘ivel, bo popolnoma jasno, da je potovanje ‘ivljenja med planeti mogo~e. Potemtakem bi se lahko na primer ‘ivljenje, ~e je le to neko~ obstajalo na Marsu, preselilo na Zemljo ali obratno.

IZBRANIH DESET Strokovnjaki so bili postavljeni pred pomembno odlo~itev, katere organizme poslati v vesolje. Bili so si edini, da mora izbor vrst pokrivati vse tri glavne veje ‘ivljenja; evkarionte (‘iva bitja, ki imajo jedro s kromosomi), bakterije in arheje (bakterije, ki ‘ivijo v skrajnih razmerah). Vrste so morali dobro prou~iti (npr. njihov genom v ve~ drugih eksperimentih), da bi kar najbolje ocenili u~inke dolgotrajne izpostavljenosti razmeram v vesolju. Upo{tevali pa so tudi sposobnost organizmov, da uspevajo v te‘kih pogojih. Saccharomyces cerevisiae

plin; njegova prisotnost v atmosferi ka‘e, da nekaj na Marsu proizvaja metan, ena izmed mo‘nosti za ta »nekaj« pa so organizmi, ki proizvajajo metan – podobni tistim, ki bodo poslani na Fobos. • Pyrococcus furiosus odli~no uspeva v zelo vro~ih okoljih, recimo pri temperaturah od 70 pa do ve~ kot 100 stopinj Celzija. ^e bo edini, ki bo pre‘ivel, potem bo to pomenilo, da za ostale organizme niso bile usodne razmere v medplanetarnem okolju, temve~ pregrevanje pri povratku na Zemljo.

KNJIGE, KI NISO PREVEDENE V SLOVEN[^INO Zanimive hrva{ke knjige s podro~ja zdravja, alternativne arheologije, popularne znanosti, duhovnosti in skrivne zgodovine ~love{tva si lahko ogledate in kupite v spletni trgovini www.misteriji.si

• Najve}a tajna (David Icke) – Kaj

~e je slika sveta, ki nam jo vsiljujejo mediji in {ola, la‘na? 25,90 € • NLP (Joseph O’Connor & John Seymour) – Uvod v nevrolingvisti~no programiranje 20,00 € • Zemlja Ozirisova (Stephen S. Mehler) – Poljudno znanstvena uspe{nica 20,00 € Pri~e iz vremenske om~e (David • Icke) – Poro~ilo o globalni zaroti 25,90 € • Beskrajna ljubav jedina je istina, sve ostalo je opsjena (David Icke) – Odkrivanje sveta sanj, za katerega smo prepri~ani, da je resni~en 20,45 € • Istina }e vas osloboditi (David Icke) – Odkritje skrivnih na~rtov v ozadju svetovnih dogodkov 25,90 € • Gnosti~ka evan|elja (Elaine Pagels) – Najbolj znan svetovni pogled na misterij gnosticizma 16,20 € Skrivena istina – zabranjeno zna• nje (Steven Greer) – Transcendentalne resnice, poziv k spremembi paradigme zemeljske tiranije 20,00 € Dvanaesti planet (Zecharia Sitchin) • – Sumerske plo{~ice odkrivajo, kak{ne spremembe, zlasti klimatske, povzro~a novoodkriti planet 20,45 €

Te knjige in {e ve~ drugih na www.misteriji.si

-

AVGUST

09 -

Misteriji 25


JE

TRANSPERMIJA MO ‘ NA ?

Deset najbolj trdovratnih vrst, ki jih je mogo~e najti na Zemlji, bo tako kmalu odpotovalo na epsko potovanje med dvema svetovoma. Bo kateremu uspelo pre‘iveti pot in ponovno za‘iveti na Zemlji? Nestrpno od{tevamo dneve do leta 2012, ko nam bodo znanstveniki postregli z rezultati. Aleksej Metelko

D

Eksperimentalni modul LIFE (levo) se bo oktobra podal v vesolje na plovilu Phobos-Grunt (zgoraj). V titanovem oklepu modula bodo zape~ateni vzorci desetih najbolj trdo`ivih organizmov. ^e bo po vrnitvi kak{en pre`ivel, bo potrjena teorija, da `ivljenje lahko pre`ivi vesoljsko potovanje, za{~iteno v skalah, ki jih ob trkih odnese z enega planeta na drugega.

EVKARIONTI • Saccharomyces cerevisiae, znana kot pivski kvas, pekovski kvas in podobno, je gliva kvasovka, ki jo ‘e tiso~letja uporabljamo za peko kruha in fermentacijo

Arabidopsis thaliana

26 - AVGUST 09 -

piva. Zaradi njene osrednje vloge v proizvodnji hrane je ena najbolj prou~evanih vrst. Je »temeljni organizem«, ki bo raziskovalcem slu‘il za primerjavo med zemeljskimi in medplanetarnimi vplivi. • Arabidopsis thaliana ali navadni repnjakovec je edina rastlina, vklju~ena v LIFE. Je priljubljena rastlina znanstvenikov, saj jim slu‘i kot merilo pri raziskavah rastlin in je bila prav tako vklju~ena v eksperimentih Biostack. Znanstveniki bodo s pomo~jo te rastline dobili enkraten vpogled v sposobnost rastlin za pre‘ivetje v medplanetarnem prostoru. • Tardigrada ali po~asniki, znani tudi kot vodni medvedki, so organizmi, ki pripadajo ‘ivalskemu kraljestvu. Njihova telesa so sestavljena iz {tirih segmentov, vsak s po dvema nogama, zaklju~enima s krempljema. Pre‘ivijo segrevanje na 150 stopinj Celzija za ve~ minut in ohlajanje na vsega nekaj stopinj nad absolutno ni~lo, pre‘ivijo pritisk 6000 atmosfer in vakuum, odporni pa so tudi na radioaktivno sevanje. PERMAFROST [e zadnja vrsta potnikov v modulu LIFE

Tardigrada ali po~asnik

so mikrobni prebivalci permafrosta iz Sibirske Arktike, ki ga bodo prispevali ruski znanstveniki. Ko se bodo grudice te zamrznjene zemlje vrnile z dolgega potovanja po vesolju, bodo znanstveniki primerjali pre‘ivele organizme v njih z identi~nimi kontrolnimi vzorci, ki bodo ostali na Zemlji. D


ORGONSKI GENERATORJI

Vse ve~ ljudi tudi v Sloveniji postavlja chembustre, uni~evalce oblakov

Z energijo nad to~o Ti topovi ne streljajo, marve~ v nebo po{iljajo zgo{~eno orgonsko energijo. staj, s katerih so sredi {tajerskih vinogradov veselo pokali, pospravili. Po ukazu poljedelskega ministrstva na Dunaju. Leta 1907. Potem smo v Sloveniji, pred kakimi tridesetimi leti, med oblake ali prav vanje po{iljali rakete. Pa so spet ugotovili, da to~e ne pre‘enejo. Zadnja leta letajo med oblaki majhna letala in stresajo kemijo, ki naj bi prepre~ila to~o. Dokazov za to ni, zavarovalnici pa sta investirali. Morda pa le pomaga. In v to kategorijo, mor-

Tu so ozna~ene nam znane lokacije orgonskih generatorjev. ^e morda veste {e za kak{no lokacijo, nam jo prosimo sporo~ite.

Ilustracija arhiv Misteriji

P

red to~o se sedaj mnogi branijo z orgonskimi topovi. V uredni{tvu imamo naslove ve~ kot dvajsetih ljudi, ki so si v bran pred to~o postavili na poseben na~in sestavljene cevi. Vemo pa, da je v Sloveniji takih topov vsaj {e enkrat toliko in da so jih nekateri izdelali sami, mnogi pa kupili v tujini. Skoraj vsi, ki so si top postavili, poro~ajo, kot nam je podatke posredovala Meta Kumer, ki se s topovi ukvarja ‘e leta, da jih je letos to~a doslej ob{la. V Sloveniji so se pred to~o branili s topovi ‘e v ~asu Marije Terezije. Tedaj so s posebnih strelnih postaj streljali v oblake, v katerih naj bi zra~ni vrtinec, ki nastane ob streljanju, razgnal oblake. Nikoli ni bilo dokazano, da tako streljanje prepre~i to~o in so zato vseh 879 po-

da pa le pomaga, lahko uvrstimo tudi orgonske topove. Ti seveda ne streljajo, marve~ v nebo po{iljajo zgo{~eno orgonsko energijo. Od lastnikov osemnajstih topov, ki jim pravijo chembustri – njih osnovni namen pa je delovanje na oblake, ki nastanejo zaradi posipanja neba, ki ga opravljajo letala – smo izvedeli, da le enemu, in sicer tistemu, ki ima svoje cevi uperjene v nebo v Zgornjih Pirni~ah, ni uspelo prepre~iti to~e. Lastnik topa v Kranju je povedal, da je pri njem padala le drobna to~a, v okolici pa je klestilo. Podobno je bilo v Ru{ah. Vsi ostali lastniki naprav poro~ajo, da to~e pri njih ni bilo. Orgonski generatorji ali topovi, chembustri, to je uni~evalci oblakov, spreminjajo koncentracijo orgona v atmosferi. Z njimi je mogo~e spreminjati vreme, namensko ustavljati in ustvarjati de‘ in se boriti proti to~i. Wilhelm Reich je ugotovil, da oblake »nekaj dr‘i skupaj« in da to niso le drobni pra{ni delci in kapljice vode, kot so nas u~ili v {oli. Tisto »nekaj« je orgonska energija ali OR. Za orgonsko bogate ekosisteme je zna~ilno, da prekipevajo od bujnosti in ‘ivljenja. Po podatkih iz ZDA, kjer se s temi topovi na veliko ukvarja Don Croft, poro~ajo, da v nekajkilometrskem polmeru okoli orgonskega topa ne udari strela in da je na tem podro~ju ‘ivahnej{a rast rastlin. Na podro~ju, kjer je postavljenih ve~ orgonskih topov, ni to~e, padavine so bolj enakomerno razporejene in omo~enost zemlje je enakomernej{a. Ponekod v Zdru‘enih dr‘avah so lahko celo opustili namakanje podro~ij, kjer neko~ brez tega ni {lo. J. V. Ve~ o tem na: www.educate-yourself.org.

D

-

AVGUST

09 -

Misteriji 27


ORGONSKI GENERATORJI

Kako sami naredimo napravo, ki naj bi med drugim prepre~evala to~o

Orgonski top – chembuster K

er je zanimanje za orgonske topove vse ve~je, ponovno ob javljamo navodila, kako si lahko napravo sami izdelamo. Deluje tako, da vpija DOR (deadly orgone = smrtni orgon) in ga pretvarja v vitalno orgonsko energijo. DOR je negativna oblika orgonske energije, ki nastaja ob njeni zlorabi oziroma njenemu izpostavljanju {kodljivim vplivom. Veliko koncentracijo DOR najdemo okoli jedrskih elektrarn, televizijskih in radijskih oddajnikov, oddajnikov za mobilno telefonijo in raznih industrijskih obratov.

SESTAVNI DELI ORGONSKEGA TOPA:

»Top« vpija negativno energijo in jo pretvarja v orgonsko energijo. •

• • •

Plasti~no vedro z volumnom pribli‘no 8 litrov (premer 23 do 25 centimetrov in enake vi{ine), ki ga z notranje strani nama‘emo z oljem ali WD-40. 6 bakrenih cevi, dolgih pribli‘no 1,8 metra, s pribli‘nim premerom 2,5 centimetra 6 bakrenih cevi, dolgih pribli‘no 40 centimetrov, z enakim premerom, kot ga imajo dalj{e cevi 6 kristalov kamene strele z dvema konicama, dolgih od 5 do 7 centimet-

• plasti~no vedro poliestrska smola

dolge (140 cm) in kratke (40 cm) bakrene cevi s spojkami matrice za pritrditev cevi

lepilni trak ali lepilo za name{~anje kristalov

28 - AVGUST 09 -

kristali kamene strele z dvema konicama, dolgi od 5 do 7 centimetrov

Foto arhiv Misteriji

bakreni ~epi za cevi

rov in takega obsega, da jih zlahka spravimo v cev, pri ~emer moramo upo{tevati {e prostor za Samolepilni okenski izolirni trak, ki ga navijemo okoli kristala, da stoji pokon~no v cevi in dovolj tesni, da ga lahko namestimo na poljubni najbolj ustrezni vi{ini. Kovinski ostru‘ki, dobimo jih v kaki strugarski delavnici; primerna je katera koli kovina: baker, jeklo (inoks), aluminij, medenina … pomembno je, da so pribli‘no veliki od 0,5 do 12 milimetrov. Iverna plo{~a za matrico 1 – navadno uporabimo iverico debeline pribli‘no 2 centimetra in v njo izvrtamo luknje, ki fiksirajo cevi na pravo mesto, na stran cevi s kapicami in kristali. Matrica 2 – to je le za~asna matrica, ki zagotavlja vzporedno in pravokotno postavitev cevi v vedru in jo po vlivanju smole odstranimo; ta matrica mora nale~i na notranjo stranico vedra in mora biti z dveh strani prirezana, da lahko pridemo zraven s prsti, da lahko v vedro zlijemo teko~o smolo in matrico kasneje snamemo. Matrica 3 – to je okrogla matrica, ki jo nataknemo z vrhnjega konca, da vzporedno dr‘i cevi in olaj{a upravljanje z njimi. Smola – lahko uporabimo poliestrsko smolo za izdelovanje in popravljanje ~olnov, epoxy smolo in podobno (prodajajo tudi ve~je koli~ine, 20-kilogramski hobuk ali boben). Kupiti morate tudi pospe{evalec in sredstvo za strjevanje ali katalizator. Pospe{evalec je potrebno zame{ati v smolo posebej in posebej katalizator, ker sta med seboj mo~no reaktivna in ne


O RGONSKI

Foto arhiv Misteriji

bakrene spojke

TRI FAZE IZDELAVE PRVA FAZA Pripravimo dovolj smole in strjevalca, da v vedro vlijemo prvo plast, ki naj bo debela pribli‘no 2,5 centimetra. Vedro moramo namazati s strojnim ali jedilnim oljem ali z WD-40. V vedro nasujemo kovinske opilke v debelini 2,5 centimetra in jih poravnamo v enakomerno plast. Preden se smola strdi, vstavimo matrico 1 in to tako, da samo nale‘e na ‘e vlit material. Nato vstavimo v odprtine kraj{i konec cevi s kapico, ki jo ‘e prej z lepilnim trakom zalepimo na cev, da tako prepre~imo vdiranje teko~e smole v cevi. Postavitev je razvidna s spodnje fotografije.

Foto arhiv Misteriji

matrica na dnu vedra

Opomba: kratke cevi z vrha za~asno pokrijemo z lepilnim trakom, da med polnjenjem vedra s kovinskimi delci leti ne bi za{li v cevi; ko je vedro polno in zalito, lepilni trak snamemo. DRUGA FAZA Dodamo kovinske ostru‘ke in vlijemo pribli‘no 2 litra smole s katalizatorjem. Nato za~asno namestimo matrico 2, da

CHEMBUSTER

lja kar dve funkciji: ~isti nebo nad nami in zrak okoli nas, hkrati pa spodbuja tudi rast rastlin na na{em vrtu. Orgonitni del zakopljimo v gredico in po~akajmo rezultate! Razen omenjenih vplivov ustvarja harmonijo med nebom in zemljo, kar pomeni, da je manj mo‘nosti za to~o in pretirano ‘ivahno vremensko dogajanje, ki nam lahko povzro~i {kodo. ^e ste pa bolj zagreti za

cevi namestimo v pravilen polo‘aj. Pustimo, da se masa strdi. TRETJA FAZA Matrico 2 odstranimo in dodamo kovinske delce, tako da njihova raven se‘e nekako 2 do 3 centimetre pod vrhom. Dodamo {e preostalo smolo, da popolnoma prekrije kovinske ostru‘ke. Pustimo, da se vse skupaj strdi in ohladi. ^e strjena masa nekoliko razpoka, ni to ni~ hudega. Da prepre~imo prodiranje vode v orgonitno maso, razpoke popravimo z nanosom manj{e koli~ine smole. Kot je razvidno iz fotografij, so zaradi la‘jega transporta cevi lahko v ve~ delih in jih spojimo s spojnimi elementi. Kristale je najbolje vstaviti v kraj{i konec cevi brez lepljenja, saj jih tako lahko (z malo iznajdljivosti) po potrebi premikamo navzgor in navzdol. ^e opazimo, da top deluje v predolgih intervalih, moramo kristale potegniti do 30 centimetrov nad raven orgonitnega materiala. In kako vemo, da so intervali predolgi? V trdovratno obla~nem, a suhem vremenu opazimo, (1) da se nebo nad topom ne o~isti popolnoma in (2) da se od ~asa do ~asa obla~nost popolnoma zapre, torej da ni videti nobene modrine.

SPODBUJA RAST RASTLIN Tako! Orgonski top je narejen. Ostane nam le {e, da zanj najdemo primerno mesto v vrtu ali pa na terasi, balkonu, kjer koli na prostem. Najbolje, da oprav-

Foto arhiv Misteriji

smeta priti neposredno v stik. Shranjevanje v lo~enih prostorih! Pripravljena masa se relativno hitro strdi; pribli‘no v 15 minutah se pri~ne toplotna reakcija, lahko tudi prej. Razmerje med smolo in kovinskimi ostru‘ki naj bo pribli‘no 1 : 1 oziroma naj bo smole toliko, da ravno ‘e dobro prekrije raven ostru‘kov.

TOP

poizku{anje in vam ni mar, da ste kdaj mokri, poizkusite v nevihti usmeriti cevi v najbolj ~rn oblak. Tisti, ki to delajo, pravijo, da se nebe{ko razgrajanje uti{a najkasneje v minuti ali dveh. Meta Kumer

D

-

AVGUST

09 -

Misteriji 29


NAPOVEDI

Napovedi jasnovidke Marjete Zupan~i~ iz Radomelj

Nas programirajo Nezemljani? G

lobalna kriza, ki se zdaj dogaja, se bo {e poglabljala. Razmere se bodo slab{ale, nezaposlenost pove~evala, naravne nesre~e bodo uni~ile razpolo‘ljivo hrano, ne bo denarja. Vidim tudi, da se bodo raz{irile bolezni, tudi nove … napoveduje jasnovidka Marjeta Zupan~i~ iz Radomelj, ki je prepri~ana, da ~love{tvo ni edina rasa v vesolju in da poleg nas obstaja v na{em oson~ju {e dvanajst {kodljivih tujih ras, ki so utele{ene v ~love{ka bitja …« Te ~love{tvo vodijo prek uma na podzavestni ravni, ko so aktivirane ~asovne zanke. In samo kadar te ~asovne zanke ne delujejo, ima ~love{tvo mo‘nost za osvoboditev. Marjeta Zupan~i~ je pred desetimi leti za~ela telepatsko prejemati duhovne podatke in znanja tujih civilizacij ter jih zapisovati v posebnem energetskem jeziku. Zatrjuje, da ta pomaga prek kodnih zapisov razre{evati blokade ljudi na podzavestni ravni. @e v srednji {oli je raziskovala zdravilne u~inke rastlin, barv in poldragih kamnov, se vse ‘ivljenje poglabljala v knjige z razli~nih podro~ij in v okultne vede. Razkril se ji je sistem tako imenovane notranje poti, to je sistem raziskovanja osebnosti, s katerim pomaga sebi in drugim ljudem razre{evati energetske karmi~ne navezave za osebno rast. Za energetsko navezavo pravi, da je ‘ivljenjska lekcija, ki jo mora vsak ~lovek razre{iti tako na materialni kot na energetski ravni. Kaj je notranja pot? Notranja pot je sistem ‘ivljenja, ki se mi je razkril na koncu tretje stopnje reikija. Sprva sem mislila, da je to sistem, ki ga lahko logi~no opredelim, potem pa se je izkazalo, da ni tako. Ko denimo zjutraj

30 - AVGUST 09 -

la, za njim pa je pri{el ve~ni mo‘ Zaiman, s katerim sva razpravljala prav o vsem. Kasneje se je duhovno vodstvo raz{irilo.

Prek kodnih zapisov razre{uje blokade ljudi na podzavestni ravni.

Kako je potekala ta komunikacija? Komunikacija poteka telepatsko, kot bi se z nekom pogovarjala v mislih. Sporo~ila Zaimana so bila tako druga~na od mojih misli, da sem takoj dojela, da je to miselnost druge inteligence. Potem sem za~ela te misli zapisovati. Naredila sem tudi celo vrsto kart in narisala {e veliko drugih stvari. Uvidela sem, da je to sistem kod in mandal (besedni kodirani zapisi, narisane slike) za odpiranje duhovne energije.

vstanem, se lahko udarim v nogo, ves dan preklinjam, zamudim avtobus, v slu‘bi me {ef nadere, otroci mi nagajajo … To je sistem dnevnih opravkov, ki lahko te~ejo mimo posameznikov, ne da bi se posebej ukvarjali z njimi. Lahko pa jih podrobno raz~lenijo in iz njih izlu{~ijo sporo~ila. Sama zve~er naredim miselno rekapitulacijo dneva in po intuiciji dobim podatek, ki mi sporo~a, kaj moram ozavestiti. Najprej sem imela notranjo komunikacijo z angelom Simonom. Sedem let po o~etovi smrti pa se je pojavila njegova du{a in mi veliko razjasni-

Komunicirate z ve~ mojstri? Da. Vsi ti mojstri, s katerimi se sporazumevam, se imenujejo vi{ja nebe{ka hierarhija, vsak razlaga neko podro~je. So mojstri zdravilstva, reikija, barv in drugi. [ele danes vem, da ‘ivijo na zvezdah in planetih. Povedali so mi, da me vodijo zato, ker gre Zemlja v uni~enje, da se bomo lahko na to pripravili. Kdaj naj bi se to ~asovno zgodilo? Na to te‘ko odgovorim, ker v duhovnih ravneh ~as ni pomemben. ^e bi mojstri napovedali to~en ~as uni~enja, bi to bilo enako smrtni obsodbi. ^lovek ne more biti pripravljen na smrt, ~etudi je {e tako visoko razvit. Na splo{no opa‘am, da se moje napovedi uresni~ijo pribli‘no po enajstih mesecih. Foto A. Paljevec

»

Jasnovidka Marjeta Zupan~i~ je na podlagi telepatskih komunikacij z drugimi inteligencami odkrila sistem kod in mandal za odpiranje duhovne energije.

Ste jasnovidni? Imam eno od petih oblik jasnovidnosti. Obstajajo jasnovidnost z ob~utki, jasno~utnost, jasnosli{nost, jasnovidnost s sliko in {e globinski uvid (vpogled). Sama imam najbolj razvit globinski uvid. Kadar me posameznik vpra{a, zakaj ga je ne~esa strah ali zakaj se mu nekaj doga-


N AS ja, mu re~em, naj mi prinese eno leto staro sliko, ker lahko vidim nazaj, kaj se je takrat dogajalo. Ali pa vzrok razberem iz imena in priimka, to je psihometrija (branje energije zapisov s prsti). A vedno povem le odgovor, ki ga je posameznik sposoben sprejeti. Kako dobite informacije o posameznem ~loveku? Informacije dobim vnaprej, ko se mi posameznik najavi na terapijo. Ta poteka z branjem zapisov, ki so jih narekovali mojstri. Pomembno je ~lovekovo ime, ki odpre energijo, da lahko v zvezkih zanj intuitivno izberem zapis. Moj sistem zajema prakti~no vse: {olstvo, zdravstvo, politiko, socialo, naravo, miselnost … Ko ljudje ne najdejo re{itve za svoje te‘ave in tr~ijo ob zid, je ~as, da me obi{~ejo. Pogoj za rast je, da je ~lovek resen in pripravljen zavestno delovati. Ljudje smo vpeti v delovanje karme … Obstaja ve~ na~inov razre{evanja programirane karme, s katero se ukvarjam: poravnave, odpla~evanja, u~enja in ozave{~anja. Programirana karma je zakon enega vzroka in ve~ posledic. Vsak zakaj ima svoj zato. Da karma postane programirana, je kriva ~asovna zanka, ki je tudi programirana in traja 36.000 let. Sestavljajo jo tri dobe po 12.000 let, ki se imenujejo eoni. V njih se razvijejo in uni~ijo po tri civilizacije. Obstaja eon matere, eon o~eta in eon sina. V ~em se eoni razlikujejo med seboj? V eonu matere deluje najmo~nej{a bo‘ja energija in so ljudje v vseh treh civilizacijah zelo povezani z naravo. Proti sredini eona o~eta, to je v drugi civilizaciji, se ta bo‘ja energija popolnoma iz~rpa in za~ne se udejanjati vrsta slabih energij. Od sredine do konca eona o~eta se aktivira najslab{a energija, ki vodi do

Blokade se pojavijo, kakor hitro posameznik za~ne raziskovati svoj obstoj.

PROGRAMIRAJO

N EZEMLJANI ?

razvrata in uni~enja civilizacije. Tretje obdobje sina pa je za ‘ivljenje najbolj{e. To je prihajajo~a zlata doba, ker bodo takrat pozitivne vesoljske rase – nebe{ka vojska – premagale negativne. Na nek na~in bo potekala energetska bitka. ^asovna zanka nastopi, kadar imajo Zemljo v oblasti tuje, {kodljive rase. Te imajo na Zemlji del predstavnikov utele{enih v ~love{kih telesih za la‘ji in u~inkovitej{i nadzor in obvladovanje. Kako prepoznamo tuje utele{ene vesoljske rase? Tega ni mogo~e kar tako prepoznati. Le po ob~utku lahko dolo~im, s kom imam opravka. Tuje rase so brez ~ustev, ob~utkov, brez morale, etike, vrednot. Ko naredijo kaj slabega, jim je to programsko izbrisano iz spomina. Poleg ~love{ke obstaja veliko drugih ras. [kodljive tuje rase ‘ivijo na planetih na{ega oson~ja samo, kadar ~asovna zanka deluje. Glavna rasa so reptilnjaki, ki nadzirajo Zemljo. Samo reptilnjaki lahko s pomo~jo zemeljske vibracije zamenjajo svojo obliko in si privzamejo ‘eleno. O tem je prvi~ spregovoril {aman iz plemena Zulu v intervjuju z Davidom Ickeom. Kaj je ~asovna zanka? ^asovna zanka je sistem, po katerem delujeta programirana karma in nere{ljiva usoda. O tem tudi pi{em v svojih zapisih. Zato je ta karma razli~na od tiste, ki jo poznamo, in deluje zunaj ~asovnih zank. Zakaj je nere{ljiva? Nere{ljiva je bila do zdaj. Zato ker je ~lovek programiran, programiran je njegov um na podzavestni ravni. To pomeni, da nima svobodne volje. Utvara je vera ljudi, da imajo svobodno voljo. Vse je dolo~eno. Veliko primerov iz prakti~nega ‘ivljenja pri~a o tem. Lahko imamo veliko znanja, ki ga zaradi programov ne moremo uporabljati in predstaviti v javnosti. Ker smo blokirani na vseh ravneh ‘ivljenja: v komunikaciji, pri u~enju, raziskovanju, pri zdravju in nenazadnje pri denarju. Blokade se pojavijo takoj, ko posameznik za~ne raziskovati svoj obstoj.

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali obi{~ite v na{ih poslovalnicah: [kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31 (od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

Solkan, Ulica IX. Korpusa 55, 031/371 618 (od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure)

-

AVGUST

09 -

Misteriji 31


N AS

PROGRAMIRAJO

N EZEMLJANI ?

So tudi tak{ne blokade delo tujih ras? Ja, ker se samo ~lovekova rasa lahko duhovno ozavesti in osvobodi, ~esar tuje rase no~ejo, saj bi tako njihovi programi postali neu~inkoviti. Kon~na razre{itev ~love{tva ni razsvetljenje, kot to navaja strokovna literatura, ampak preobrazba fizi~nega telesa v osvobojeno telo. Iz programiranega, robotiziranega telesa se pozitivna bitja (tudi pozitivne ‘ivali, rastline in druga energetska bitja) po~asi re{ijo in dobijo osvobojeno obliko. Na{a programirana telesa v resnici niso {e nikoli videla, sli{ala, ~utila, zaznala … Dejansko informacije o delovanju ~util dobimo neposredno v mo‘gane in zaznamo le to, kar je programirano. Mislimo, da ‘ivimo realnost, v resnici pa ‘ivimo v iluziji. Kak{en naj bi bil namen negativnih ras? Nadvlada in uni~enje vsega. Oni sicer imajo znanja, nimajo pa mo~i, da bi se duhovno osvobodili, kar lahko stori le

~love{ka rasa. Zanje ni nobenih kompromisov, z njimi se ne da pogajati, ker vse obljubijo, a delajo le v svoj prid. Je vse na{e ‘ivljenje programirano od za~etka do konca? V delujo~i ~asovni zanki ja. Druga~e pa obstajata tudi neprogramirani karma in usoda, in sicer v enem eonu, v presledku med ~asovnima zankama. Ta traja 12.000 let in takrat se du{e lahko ozavestijo. V na{em ~asu ni veliko razsvetljenih ljudi. To me je presenetilo, glede na razpolo‘ljivo duhovno literaturo, ki navaja druga~e. Razsvetljenega ~loveka prepozna{ po miselnosti, na~inu delovanja, govorjenja. Je po{ten, iskren, se zna nadzirati, ima vest in globino, etiko in moralo, ~esar negativne rase nimajo. Obstajajo tudi kak{ne pozitivne rase? Da, ampak z njimi ljudje {e ne moremo priti v stik, zaradi delovanja negative. Najprej mora pozitiva uni~iti negativno. Doslej sem pri{la v stik le z eno med njimi – Anunaki. Ti so neko~ ‘iveli na planetu Nibiru. Preden je ta planet razneslo – kar se ni zgodilo samodejno, temve~ so ga uni~ile tuje rase, ker so bili Anunaki na{i pravi bogovi in stvarniki – so se pravo~asno re{ili. Ker je bil njihov duhovni, tehnolo{ki in energetski razvoj zelo visok, so se lahko energetsko preselili v sredi{~e Zemlje. Ker pa ~asovna zanka na Zemlji deluje kot gravitacija, ki jim prepre~uje delovanje, Zemlje ne morejo zapustiti. Lahko pa posredujejo znanja in tudi mo~i, da se negativne rase in njihove sile razbijejo, pozitivne pa za~no delovati. Bo na{a civilizacija obstala? Kljub delovanju pozitivnih ras so negativne rase naravnale program za uni~enje civilizacije. Do uni~enja civilizacije bo zagotovo pri{lo. Samo deset odstotkov ljudi bo pre‘ivelo. Za to bodo poskrbele naravne katastrofe, ki jih skupaj s podnebnimi spremembami v resnici spro‘ajo tuje rase z vrhunsko tehnologijo. ^loveku so programirali um zato, da ne vidi, kako dejansko poteka sistem uni~evanja. Nanj delujejo tri stvari na

32 - AVGUST 09 -

Kon~na razre{itev ~love{tva ni razsvetljenje, ampak preobrazba fizi~nega telesa v osvobojeno telo. podzavestni ravni: dvanajst {kodljivih ras iz planetov na{ega oson~ja, bitja iz NLP-jev (inteligence, ki niso v fizi~nih telesih in bivajo v podzemnih mestih in podmorskih bazah) ter sovra‘niki in {kodljivci, ki so utele{eni v ~love{kih telesih na Zemlji. Pregovor sicer pravi, da je strah v sredini votel, okoli pa ga ni~ ni. A ni ~isto tako. Strah je {e kako resni~en in {e kako upravi~en. Posledica so psihosomatske bolezni, pri katerih medicina ne more pomagati, ker jih sploh ne identificira. Kaj se nam obeta v bli‘nji prihodnosti? Globalna kriza, ki se zdaj dogaja, se bo {e poglabljala. Razmere se bodo slab{ale, nezaposlenost pove~evala, naravne nesre~e bodo uni~ile razpolo‘ljivo hrano, ne bo denarja. Vidim tudi, da se bodo raz{irile bolezni, tudi nove. Letala so namre~ pod pretvezo, da {~itijo ozonski pla{~, v svojih izpuhih izpu{~ala barij. Tako so povedali mojstri. Barij pa je klju~en za uni~enje imunskega sistema. Ko ta oslabi, je telo toliko bolj dovzetno za obi~ajne viruse, ki jih bodo namerno {irili. ^e smo ljudje programirani, kako se lahko sploh osvobodimo? To je skoraj nemogo~e. Zato je pomembno, da re{uje vsak sebe. In to tako, da ne sodeluje v nobenem sistemu – da ni niti za, niti proti. Sistemi silijo v dvojnost in v uni~enje. Sistemi za obvladovanje dru‘be so na primer dru‘bene norme, novi socialni mediji, razli~ne oblike zdru‘enj … Ko bo kolektivna miselnost vi{ja, sistemi sami po sebi ne bodo ve~ mogli delovati. Andreja Paljevec

D

041/579 322 - Andreja Paljevec


NOVA ZGODOVINA

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

Je Stonehenge pristajali{~e? S

Foto English Heritage

temo, ki jo obravnavamo, je poveTo~nega namena ZA BOLJŠE @IVLJENJE? zano tudi angle{ko kultno mesTo~nega namena te gradnje ne upa to Stonehenge. Ta megalitska Stonehengea ne upa zapisati nih~e. Da je bil to neke vrste gradnja je po uradnih datiranjih podobzapisati nih~e. observatorij, bi bilo najbr‘ za kameno ne starosti kot Velika piramida, obe sta dobo malo ~udno. Kamnito povezani z znanjem astronoorodje, borba za golo pre‘ivetmije, najdemo pa tudi druge je, zraven pa observatorij za sti~ne to~ke. »Pristajalna steopazovanje neba? Zadeva bi {e za« in zna~ilne gomile na tem bila sprejemljiva, ~e bi sklepapodro~ju nam dajo misliti, da li, da so si od opazovanja zvezje bil najbr‘ tudi Stonehenge dnega neba obetali mo‘nost namenjen privabljanju »bomnogo bolj{ega ‘ivljenja. gov«. Stonehenge je za~el nastajati V prej{njem razmi{ljanju pred pet tiso~ leti. Na za~etku sem predstavil svoj pogled na je bil le okrogel jarek z nasipom nastanek prvih religij na Bli‘in leseno konstrukcijo v sredinjem vzhodu po umiku Anuni. Premer kroga z jarkom je nakov po jedrski vojni. Ljudje pribli‘no sto metrov. Postoposo bili pripravljeni storiti marma so leseno konstrukcijo zamesikaj, da bi svoje »bogove« prinjevali s kamnito in po osemklicali nazaj. @ivljenje z njihosto letih dosegli kon~no obliko vim znanjem je bilo neprimerz vhodno avenijo. no bolj{e kot brez njega. Na primeru Stonehengea vidimo Gre za gradnjo z uporabo zelo preprosto in zelo ~love{ko velikih kamnitih monolitov. logiko takega boja za bolj{e Ve~ji monoliti z maso do 40 ton ‘ivljenje. so prispeli iz 30 kilometrov oddaljenega kamnoloma, do 5 Svetovno znana kamnita ton te`ki manj{i monoliti pa iz struktura je nastala {ele dobrih kamnoloma, oddaljenega 240 500 let po prvih gradnjah na kilometrov. En mo`en na~in tem obmo~ju. Za~elo se je z transporta takih blokov smo si 2700 metrov dolgim in 100 do `e ogledali. 150 metrov {irokim poravnanim zemlji{~em, ki je bilo obNa~in gradnje je izjemno zarobljeno z jarkom in nasipom nimiv. Mnogi najve~ji monoliti kot sam Stonehenge. Da so to so skrajno natan~no obdelani in dosegli, so na nekaterih mestih se spajajo s sistemom ~epov in izkr~ili gozd. Zakaj bi kdo polukenj (tega je na Bli‘njem vzho~el kaj takega? Meni najprej du malo, ve~ pa v Ju‘ni Ameripade na misel planota Nazca z ki), nekateri manj{i pa komaj ka‘ejo znamenja obdelave. Kot Skoraj tri kilometre dolgo, z jarkom obrobljeno poravnano zemlji{- risbami in poravnanimi vzletve~ina podobnih gradenj tudi ~e, ki se razteza slab kilometer od Stonehengea, zelo spominja na nim stezam podobnimi povr{iStonehenge ka‘e na visoko stop- letali{ko stezo. Ob okroglih tvorbah pri stezi pa bi le ste‘ka pomislil nami. Zakaj so se tam mu~ili s njo poznavanja astronomije. na kaj drugega kot na lete~e kro‘nike ali njihove pristajalne plo{~adi. takim po~etjem?

-

AVGUST

09 -

Misteriji 33


JE STONEHENGE

PRISTAJALI {~ E ?

Ogledali smo si ‘e slike letalnih naprav na starodavnih zgradbah. Iz zapisov vemo, da nismo prvi, ki letimo po zemeljskem nebu. Vemo, da so Nefilimi leteli z zelo naprednimi napravami, ki so presegale na{e trenutno znanje, ljudem pa omogo~ili letenje z zrakoplovi, ki so bili mnogo manj izpopolnjeni in so delovali po zakonih aerodinamike. Lete~i kro‘niki ne potrebujejo vzletno pristajalne steze, klasi~na letala pa jo. Na{i davni predniki so torej morali zgraditi letali{ke steze, ~e so hoteli uporabljati ponujeno znanje. Na planoti Nazca so ljudje v ‘elji, da bi privabili »bogove«, poleg letali{kih stez pokrajino opremili {e s slikovnim gradivom, da bi pokazali, da ne gre za naklju~je, ampak za inteligentna bitja, ki si ‘elijo dru‘be. In kaj so naredili iznajdljivi Oto~ani? Kaj pri~akuje{ v okolici letali{ke steze? Mene osebno opice, pajki in podobna umetni{ka dela ne prepri~ajo. Veliko bolj bi me prevzelo, ~e bi ob stezi zagledal kak{en zrakoplov ali plo{~ad za parkiranje. Natanko to so naredili graditelji »letali{ke steze«, ki so jo odkritelji poimenovali Cursus, ker so nastanek datirali v ~as rimskih osvajanj in so verjeli, da je bila ta povr{ina namenjena konjskim dirkam.

da bodo tako prvi pri{li do ve~nega ‘ivljenja. Po tej logiki je jasno, zakaj si je nekdo vzel ~as in izdelal »letali{ko stezo« ter ‘e zgrajeno po najbolj{ih mo~eh vzdr‘eval (pravi ~ude‘ je, da so te strukture po tiso~letjih {e vedno tako pravilne oblike). To upanje in vera sta o~itno pritegnila mnoge, saj bi tak{no delo sicer te‘ko opravili. Ena mo‘nost je, da so stezo skupaj zgradili in uporabljali ljudje in njihovi mentorji. V nekem trenutku so se mentorji umaknili (razlog je bila lahko jedrska vojna, kot na Bli‘njem vzhodu), nakar so ljudje v upanju na njihovo vrnitev celoten kompleks {e naprej vzdr‘evali, pomembne pokojnike pa pokopavali v kopije lete~ih kro‘nikov. Je to delo obrodilo sadove? So se »bogovi« prikazali? V obdobju 500 do 1000 let po tem so gradili Stonehenge s 40-tonskimi bloki. Ali so to delali ljudje sami? Le zakaj bi neka visoko razvita bitja

34 - AVGUST 09 -

Foto English Heritage

GOMILE KOT NLP-JI 100 do 200 metrov ju‘no od steze sta {e danes vidni dve plo{~adi. Na eni je dvoje, na drugi pa troje gomil, ki po obliki {e po tiso~letjih spominjajo na neznane lete~e predmete. Poleg teh plo{~adi pa so tri kro‘ne tvorbe podobne velikosti, ki so iz zraka videti, kot da je tam pristalo nekaj okroglega. To so dosegli s kombinacijo jarka in nasipa, ki so jo pozneje uporabili tudi za Stonehenge. Po okolici je raztresenih {e kar nekaj podobnih gomil. Nekatere so tudi podolgovate. Ve~ina teh tvorb so grobnice. Ali so bile grobnice ‘e od za~etka, je te‘ko re~i. Morda je bil v za~etku na~rt le preslepitev mimolete~ih »bogov«, pozneje pa so za~eli v »lete~e kro‘nike« pokopavati umrle pomembne‘e, v veri,

Skica prikazuje razli~ne oblike, ki so prisotne na celotnem podro~ju Stonehengea. Jasno je viden na~in ustvarjanja vizualnega u~inka s kombinacijo jarka in nasipa. Po moji logiki so strukture 1, 2 in 3 posnetki lete~ih kro‘nikov, oblike 4, 5 in 6 pa predstavljajo pristajalne plo{~adi oziroma vizualne posledice pristanka na ravni travnati podlagi.

‘elela postaviti Stonehenge? Na tak na~in bi zelo nevsiljivo povedali kasnej{im rodovom, da so bili tam in da bodo ostali nekje v bli‘ini. Tako bi ~love{tvo prisilili, da raziskuje nastanek te gradnje in se po~asi zave, da ni vi{ek stvarstva in edino inteligentno ob~estvo v vesolju. Temu bi lahko slu‘ile tudi mnoge druge impozantne stvaritve po vsem svetu. Gre torej za na{e ozave{~anje in pripravo za sre~anje. Okolica Stonehengea je glede na najdbe o~itno slu‘ila zabavam, na katerih je bilo hrane v izobilju in marsikatera kost je bila zavr‘ena s precej ostanka mesa. Kak{ne lakote torej takrat ni bilo. Je bila osnova vsega skupaj ustvarjanje pozitivnega odnosa? Po drugi strani je ta teorija nesmiselna – zakaj bi nekoga pripravljal na sre~anje, ~e pa skupaj z njim gradi{ sporo~ilo, in zakaj bi potem Stonehenge gradili po fazah? Edini smisel bi bil, da ljudem da{ le osnovne napotke, se umakne{ in opazuje{, kako se bodo zna{li. Obstaja teorija o nastanku Stonehengea, ki mi je manj simpati~na, glede na ~love{ko naravo pa najbr‘ bolj verjetna. Nekdo je pa~ upanje na ponovni prihod prilagodil po svojem okusu, da bi obvladal ljudske mno‘ice. S primerno oblikovano in predstavljeno vero ter malo dobrega starega terorja do neverujo~ih se da mirno vladati. Tedaj lahko za ohranjanje lastnega ugleda in mo~i izpelje{ tudi zelo velike in zahtevne projekte, ne glede na stro{ke in ‘rtve. V tem primeru bi bilo to podro~je raj le za pripadnike vladajo~e elite, ki se je gostila na ra~un zaslepljenih vernikov. Celovit pogled na zgodovino postavlja pred nas razlage, ki so ljudem brez teh podatkov popolnoma utopi~ne. [e enkrat pa se izka‘e, da je mo~ z upo{tevanjem starosumerskih in drugih »pastirskih bajk« zelo logi~no pojasniti pojave, ki so sicer na meji nesmiselnosti, {e bolj nesmiselni pa postanejo zaradi popolnoma nelogi~nih razlag uradne zgodovine. Pavel [kofic

D


PREROKI

Posebne‘i, ki so zaznamovali zgodovino (6)

Edgar E. Cayce S

pe~i prerok« je v svojem spanju podal preko {tirinajst tiso~ »branj«, s katerimi je odgovarjal na vsa mogo~a vpra{anja, predvsem zdravstvene narave. Kasneje pa tudi s podro~ij preteklih ‘ivljenj, reinkarnacije, prihodnosti, sanj, politike, gospodarstva, naravnih pojavov in drugih. Pred svojo smrtjo je napovedal, da se na Zemljo kmalu zopet vrne. Edgar Evans Cayce se je rodil 18. marca 1877 v Hopkinsvilleu v ameri{ki dr‘avi Kentucky. Njegove nenavadne sposobnosti je za~el razodevati ‘e v zgodnjem otro{tvu, saj je lahko videl in se pogovarjal s pokojnim dedkom, pogosto pa se je tudi igral z imaginarnimi prijatelji, za katere je pravil, da so du{e z druge strani. V ~asu {olanja si je zapomnil u~no snov tako, da je dobesedno zaspal na knjigah. Kasneje v ‘ivljenju je ugotovil, da lahko sam sebe spravi v stanje nekak{nega globokega spanca, hipnoti~nega transa, v katerem lahko njegov um dostopa do vsega mo‘nega znanja sveta, in tako je vedno imel odgovor na skoraj vsako vpra{anje. V tem relaksacijskem, meditativnem stanju je spontano dosegel zunajtelesno stanje, sicer zna~ilno za obsmrtna do‘ivetja, govoril pa je z globokim in spremenjenim avtoritativnim glasom. Pri starosti enaindvajsetih let mu je pretila izguba glasu zaradi napredujo~e paralize grla, in ker mu zdravniki niso mogli pomagati, je pomagal sam sebi. Potonil je v sen in dobil recept za zdravilo, ki mu je dejansko pomagalo preboleti bolezen. Kmalu je ugotovil, da lahko na ta na~in pomaga tudi drugim. Cayce je po dveh odmevnih ~lankih, ki sta pisala o najbolj skrivnostnem ~lo-

ki se je posvetoval glede svojega zdravstvenega stanja in porajajo~e se ideje Lige narodov. Kako je lahko postavljal tako neverjetno to~ne diagnoze (tudi ljudi, ki jih sploh ni nikoli videl) in predpisoval tedanji medicini povsem neznane zdravilne u~inkovine in metode zdravljenja, {e danes ni znano. Ve~ina njegovih »branj« je bila namre~ namenjena bolnim in zdravja potrebnim. V budnem stanju se ve~ine svojih odgovorov ni spominjal. Na drugo stran, od koder se ni ve~ vrnil, je od{el 3. januarja 1945, star sedemin{estdeset let.

V stanju globokega spanca je njegov um lahko dostopal do vsega mo‘nega znanja sveta. veku na svetu, ~ez no~ postal slaven. Skoraj vsak dan je triin{tirideset let s svojimi odgovori vedno znova osupljal tudi najve~je ume svojega ~asa.

PREDSEDNIK GA JE PROSIL ZA POMO^ Med drugimi so mu pisali, ga klicali ali prihajali k njemu po nasvet {tevilni prominentni ljudje, od igralcev in filmskih producentov do raznih strokovnjakov in politikov. Med ‘eljnimi njegovega odgovora je bil celo predsednik Zdru‘enih dr‘av Amerike Woodrow Wilson,

PONOVNO ROJSTVO 2100

Foto splet

»

Spe~i prerok je napovedal svojo ponovno inkarnacijo leta 2100.

Cayce je neko~ napovedal tudi lastno prihodnost, oziroma svoj ponovni prihod, svojo ponovno inkarnacijo na Zemljo: »Spet se bom rodil leta 2100 v Nebraski. O~itno je morje ‘e zalilo zahodne dele dr‘ave, saj je mesto, kjer bom ‘ivel, obalno mesto. Dru‘insko ime je zelo nenavadno. [e kot otrok bom razkril, da sem reinkarnacija Edgarja Caycea, ki je ‘ivel pred dvesto leti. Znanstveniki, ljudje z dolgimi bradami, kratko pristri‘enimi lasmi in debelimi o~ali, me bodo obiskovali in opazovali. [li bodo obiskat kraje, za katere bom trdil, da sem se tam rodil, neko~ ‘ivel in delal: Kentucky, Alabamo, New York, Michigan in Virginijo … Skupina znanstvenikov me bo vzela s sabo. Vse te kraje bomo obiskali v dolgih, cigari podobnih lete~ih plovilih, ki bodo letela z neverjetno hitrostjo … Zbrani in ohranjeni so {tevilni zapiski mojega dela kot Edgar Cayce. Ko se s skupino vrnemo v Nebrasko, znanstveniki zapiske zadr‘ijo za nadaljnje raziskave …«

-

AVGUST

09 -

Misteriji 35


EDGAR E. CAYCE Zadnja kategorija pa so vsa ostala branja o izginulih osebah, zakladih, svetovanjih duhovnim skupinam, o avri, prerokbah, geologiji in {e mnoga druga.

Cayce je imel v triin{tiridesetih letih (od 1901 do 1944) svojih nenavadnih aktivnosti preko {tirinajst tiso~ branj, od leta 1925 naprej jih je za~ela njegova tajnica Gladys Davis zapisovati, seanse pa je vodila Gertrude Cayce, njegova ‘ena.

Napovedal je veliko gospodarsko krizo, borzni zlom, ki se je dogodil leta 1929. Napovedal je za~etek in konec obeh svetovnih vojn, vstop Zdru‘enih dr‘av Amerike v vojno ter to~en prihod in vzpon Hitlerja. Govoril je o neodvisnosti Indije od Velike Britanije, ustanovitvi Izraela, smrti ameri{kega predsednika Franklina D. Roosevelta in Johna F. Kennedyja, razpadu Sovjetske zveze in propadu komunizma, obstoju planeta Plutona ter

BRANJA Cayceova branja lahko razdelimo v ve~ kategorij. Ve~ina seans je bila kot ‘e omenjeno zdravstvene narave, pri katerih je diagnosticiral bolezen in predpisal zdravilo. Nekatera branja so bila posve~ena opisom trenutnega fizi~nega, ~ustvenega in mentalnega stanja osebe glede na njena pretekla ‘ivljenja. Ob~asno je svetoval tudi poslovne‘em glede njihovih poslovnih modelov, borznih poslov in podobno. Sem in tja je tudi razlagal sanje, za katere je v nasprotju z Jungom in Freudom zanemarjal simbole in se bolj posve~al posamezniku. Menil je namre~, da ima vsak intelekt svoje unikatne simbole in da preko sanj lahko komuniciramo z ljubljenimi osebami, mrtvimi ali ‘ivimi, se spomnimo prej{njih ‘ivljenj, vidimo prihodnost in do‘ivimo mnoge druge psiholo{ke fenomene.

Velika arheolo{ka odkritja v prihodnosti naj bi v razkrila izredno dolgo preteklost ~love{tva. {tevilnih tehnolo{kih in znanstvenih odkritjih. Najbolj srhljivo napoved pa je izrekel nekaj dni pred svojo smrtjo, ko je napovedal lasten pogreb.

Foto splet

KAJ NAS ^AKA?

Edgar Cayce v mladih letih

36 - AVGUST 09 -

Cayce je govoril o sodnem dnevu, a ne v splo{no veljavnem pomenu; pravil je, da se armagedon ne bo dogajal na fizi~ni ravni, temve~ bo {lo za boj v duhovni realnosti. [lo naj bi za borbo za prepre~itev reinkarniranja du{ iz pekla v naslednjih tiso~ letih, katere rezultat bo tiso~letje miru in blagostanja. Vse skupaj se menda ‘e dogaja tako na kolektivni kot tudi na individualni ravni, kjer vsak ~lovek bije boj v samem sebi, med svojim vi{jim jazom in svojo ni‘jo naravo. Konflikt, ki lahko prerase v tretjo svetovno vojno, je videl, ko bo zavrelo v Libiji, Egiptu, Ankari in Siriji, tudi na podro~jih nad Avstralijo, v Indijskem oceanu, in se bo konflikt raz{iril na Per-

Foto splet

URESNI^ENE PREROKBE

Atlantidi, ki so se po potopu zatekli v Egipt, so po Cayceovih besedah zgradili Veliko piramido in Sfingo, pod katero so v posebno sobano zakopali in shranili svoje zapise o Atlantidi in tedanjem znanju.

zijski zaliv. Pri~akujemo lahko tudi {tevilne naravne katastrofe, nevarnost pa preti tudi zahodnemu delu Amerike, ve~jemu delu Japonske in severnemu delu Evrope, saj naj bi zaradi topljenja polarnega ledu na te~ajih in deloma zaradi spremembe zemeljskega magnetnega polja mo~no narasel nivo morske vode. Velika arheolo{ka odkritja v prihodnosti naj bi razkrila izredno dolgo preteklost ~love{tva, ~emur bo sledila prava revolucija razumevanja izvora ~loveka, kozmologije in religije. Vendar lahko to pri~akujemo {ele, ko se bo ~love{tvo kolektivno dvignilo na vi{jo duhovno raven. Nova oblika kr{~anstva, s posebnimi, do tedaj skritimi nauki Jezusa, ki jih le ta ni javno oznanjal, bo prevladalo na tleh Kitajske, ki bo tako postala nekak{na zibelka prerojenega kr{~anstva. Cayce je ve~krat poudaril, da so njegove napovedi samo zelo verjeten scenarij prihajajo~ih dogodkov, ne pa tudi neizbe‘na resnica. Vedno je govoril, da ~love{tvo poseduje mo~, da svojo prihodnost spremeni: »Niti najvi{ji med najvi{jimi ne bi mogel povsem natan~no napovedati prihodnjih dogodkov, saj je ~loveku dana svobodna volja in z njo zagotovilo, da prihodnost ni nikoli do konca zakoli~ena.« Kar seje{, to ‘anje{, bi lahko rekli. Aleksej Metelko

D


RADIESTEZIJA

Preiskave ‘ivljenjskih prostorov (1)

Energije za in zoper zdravje Energije, ki jih povzro~i nepravilen odnos do ‘ivljenja, pripeljejo do poslab{anja zdravja. sevanja, ne razni elementali, ter da smo lahko zdravi, sre~ni in uspe{ni, ~e le ohranjamo pravilen odnos do ‘ivljenja – ~e smo vedno pozitivno naravnani ter redno skrbimo za telesno, mentalno in duhovno higieno. Po drugi strani pa energije, ki jih povzro~i nepravilen odnos do ‘ivljenja, pripeljejo do poslab{anja zdravja, zato bomo prvi prispevek posvetili tej temi.

FIZI^NA RAVEN Ste ‘e kdaj pomislili, da na zdravje vpliva na{e vsakodnevno po~etje, ~isto~a, obla~enje, govorjenje? Vsako na{e dejanje ustvari neko energijo oziroma spro‘i neke energetske tokove, katerih posledica so tudi na{a razmi{ljanja. Razli~ne energije, ki se pri tem spro{~ajo in tvorijo, pa ne delujejo samo na nas, ampak tudi na na{o okolico, na ljudi, s katerimi prihajamo v stik v dru‘ini, na cesti, na delovnem mestu. Ob~utek osebne ~isto~e, ko zjutraj opravimo jutranjo toaleto, se sve‘e oble~emo, ustvari v nas dobro po~utje. Kaj se je zgodilo? Ta dober ob~utek spro‘ijo blagodejno polarizirani nevrini v na{ih mo‘ganih, kar povzro~i valo-

vanje blagodejnih energij. Zato je {e kako pomembno, da vsakodnevno skrbimo za osebno ~isto~o, urejenost v obla~enju, urejenost na{ih prostorov in njihovo ~istost. V sozvo~ju naj bodo tudi vse stvari v vseh prostorih, ki jih uporabljamo, da se bomo prijetno po~utili. Opremljenost prostorov naj ne bo prenapolnjena, da bomo lahko spro{~eno dihali, pa tudi za prezra~enost prostorov redno poskrbimo. Ko odpremo katero koli omaro, naj se nam oko »spo~ije« ob pogledu na notranjost, pa naj bo to omara, kjer shranjujemo steklenino in porcelan ali pa na{e perilo in ostalo garderobo, ali kopalnica, ki jo redno ~istimo, zlasti umivalnik in ostale sanitarije. Tako naj bo urejeno vse okoli nas, najsibo to na{a soba, v kateri pre‘ivimo precej ur, ali stanovanje ali hi{a z vsemi pritiklinami v njej. In ~e imamo vrt, naj bo tudi ta prijeten, naj nam ne bo v breme, ampak tak, da z veseljem stopimo nanj. Za zgled naj nam bo neoskrunjena narava, kamor ~lovek {e ni posegel s svojim nesmotrnim ravnanjem. Kaj nimate prijetnega ob~utka, ko

-

Foto arhiv Misteriji

V

se ve~ ljudi, ki ~utijo, da energije v njihovem domu nekako »niso prave«, ker jim morda pe{a zdravje, slabo spijo ali pa nimajo prave volje, razmi{lja o radiestezijskem pregledu svojega doma. O tem bo v nekaj prispevkih spregovoril Igor Ziernfeld, avtor knjige Osnove radiestezije in bioenergije, ki opravlja radiestezijske preiskave v hi{ah, stanovanjih, ustanovah in podjetjih ‘e dvajset let. V svoji praksi je dodobra spoznal delovanje {kodljivih zemeljskih in tehni~nih sevanj, raziskal pa je tudi {kodljive dinami~ne energije ali »blode~e elementale«, ki naseljujejo na{a domovanja ali vdirajo v na{o avro. V seriji ~lankov, ki so bili objavljeni pred tremi leti v Misterijih ({tevilke 150 do 153), sem podrobno opisal vse znane radiestezijske {kodljivosti – {kodljiva zemeljska sevanja, {kodljiva tehni~na sevanja in {kodljive vibracije predmetov – pa tudi ve~ini radiestezistom in bioenergetikom neznana delovanja {kodljivih elementalov in {kodljivih dinami~nih energij. Sedaj si bomo ogledali {e same preiskave stanovanja ali hi{e oziroma poslovnih prostorov, v nadaljevanju pa {e iskanje zdravilnih mest. Najprej se moramo zavedati, da nam ne bodo {kodovala ne zemeljska ne tehni~na

Radiestezist Igor Ziernfeld

se na izletu zazrete v ~isto nebo, na gozd, na gore ali simpati~ne gorice in dole? Pa kako silen ob~utek neke radosti nas prevzame, ~e zagledamo pred seboj gorsko dolino, v katero civilizacija {e ni posegla in ko lahko polno in globoko zadihamo. Te ob~utke moramo iz narave prinesti v na{ dom, ga urediti tako, da bodo energije podobne onim v naravnem okolju. Tudi prehrana je eden pomembnih dejavnikov na{ega naravnega ravnote‘ja. Vsaka ‘ivljenjska doba zahteva svojo vrsto prehrane v raznoterosti in koli~ini. Sicer pa poslu{ajmo svoje telo in ne u‘ivajmo jedi, po katerih se ne po~utimo dobro, pijmo pija~e, ki ugodno vplivajo na nas, sicer pa pijmo dovolj ~iste vode. To je fizi~na raven bivanja. ^e se zgoraj opisanega ne dr‘imo, pride do pomanjka-

AVGUST

09 -

Misteriji 37


ZA IN ZOPER ZDRAVJE

nja energij na fizi~ni ravni. Posledica je padec energij v prvi, drugi in tretji ~akri, energetsko oslabijo prvi trije avri~ni sloji in tako seveda pride do vdorov razli~nih {kodljivih energij (ne pa {e do izgube vitalne in za{~itne energije). Po dolo~enem ~asu se razvijejo infekcijska stanja v telesu.

^USTVENA RAVEN Kaj si mislimo, ko se zjutraj v kopalnici zazremo v ogledalo? Smo zadovoljni s svojim videzom? ^e smo imeli dovolj po~itka in smo dovolj zgodaj vstali, da imamo {e ~as pripraviti zajtrk zase in morda za otroke, se urediti, bo kar {lo; zlasti ~e si zamislimo, da nas ~aka prijeten, pa ~eprav naporen delovni dan. ^e kanimo dan uspe{no pre‘iveti, smo ‘e ustvarili ugodno energetsko podlago in nas tudi ne bo strah te‘av, s katerimi se bomo soo~ili. Se imamo dovolj radi, da smo s svojim trenutnim videzom zadovoljni? ^e to ni tako, spremenimo, popravimo ali sklenimo, da bomo {e kaj storili, pa ~eprav ne takoj. Vsak dan posebej bodimo zadovoljni sami s seboj, si znajmo tudi odpustiti in si ne bremeniti dneva, ki je {e pred nami, z mislimi, ki bi zmanj{evale na{ polet tistega dne. Imejmo se resni~no radi, to smo si dol‘ni, saj ne ‘ivimo le zase, ampak je okoli nas {e mnogo ljudi, ki nas vidijo in ocenjujejo, nas imajo radi, in to ljubezen, ki jo ~utimo do sebe, prena{ajmo naprej. Naj bo to na{a dru‘ina, sosedi, ljudje na cesti, na{i kolegi, vsi naj za~utijo v na{ih dejanjih, da jih cenimo in nesebi~no ljubimo, kajti

38 - AVGUST 09 -

to so izredne energije, ki lahko premagajo vse. Pa ta na{a ljubezen naj ne bo namenjena le ljudem, to ~utímo tudi do narave, do ‘ivali, do vsega okolja, in ~e mislimo, da lahko kaj spremenimo na bolje, ne odla{ajmo in storimo, kar je v na{i mo~i tisti trenutek ali ~im prej. Z nesebi~no ljubeznijo spreminjajmo svet okoli sebe, pustimo, da v nas vdrejo dobre misli in nasveti drugih, kar po~nimo tudi mi. Pa ne, da za to pri~akujemo kako korist, ker to ni ve~ nesebi~na ljubezen, temve~ le sprenevedanje, da bi nekaj iztr‘ili za svoj ego. To je ~ustvena raven. In ~e se opisanega ne dr‘imo, pride do padca energij na ~ustveni ravni, v ~etrti in peti ~akri, do na~etosti ~etrtega in petega avri~nega sloja, posledice pa so poslab{anje zdravstvenega stanja v podro~ju prsnega ko{a in vratu. Pri na~etosti avre pa pogosto pride tudi do vdora blode~ega elementala v ~lovekov energetski sistem.

MENTALNA RAVEN Kak{ne so na{e misli o nas samih in o drugih ljudeh? Vse na{e misli so energije, blagodejne ali {kodljive. Vse, kar dobro mislimo o sebi, nam koristi. In vse, kar dobrega mislimo o drugih, jim bodo to koristne energije, nam pa se vse dobronamerne misli tako ali druga~e povrnejo v obliki dobrih energij. Ni pa dobro za nas, ~e slabo mislimo o sebi, kako smo iz dneva v dan nesre~ni, kako nas je strah prihodnosti, kako smo nezadovoljni s svojim

nega sloja. Po dolo~enem ~asu se razvijejo bolezenska stanja v podro~ju vrata in glave.

DUHOVNA RAVEN

Foto arhiv Misteriji

ENERGIJE

V knjigi so napotki, kako uporabljamo nihalo in druge radiestezijske instrumente, da sebi in drugim pomagamo z energijami. Naro~ite jo na 01/549 17 92 ali www.misteriji.si.

delom ali poklicem, s svojimi odnosi do najbli‘jih v dru‘ini in v slu‘bi. Tudi te energije bomo dobili povrnjene, a z vso svojo {kodljivostjo. Intenzivno negativno razmi{ljanje o sebi je posledica tvorbe energetskega elementala negativnega razmi{ljanja, ki spro{~a izredno mo~ne {kodljive energije. [e kako negativno ob~utimo tudi posledice {kodljivih energij, ki jih povzro~imo z negativnim razmi{ljanjem o drugih. Ljudje, ki se ukvarjajo z energijami in znajo manipulirati z njimi, lahko ustvarijo {kodljiv vizualiziran energetski elemental, ki je ena najmo~nej{ih {kodljivih energij. To je mentalna raven. Pri padcu energij na mentalni ravni ne moremo ve~ realno presojati o pravilnosti svojih odlo~itev, ali pa o sovra‘nem odnosu nekoga drugega do nas, zaradi ~esar do njega zavzamemo nepravilen odnos. Pogosto pride do padca energij v peti in {esti ~akri ter slabenja petega in {estega avri~-

Duhovnost je lahko dvoli~na. Nobena religija in podrejenost njej, ne la‘no priznavanje pripadnosti, ki jo nekdo ka‘e le na zunaj, ne more biti tisto, kar je po mojem neka vzvi{ena prepri~anost in priznavanje Univerzuma, ki deluje v vesolju z energijami, ki pa jih ~love{tvo le malo pozna. Hierarhija v vesolju nam je malo poznana, nekaterim so se eteri~na energetska bitja vesolja dala spoznati v meditacijah in imajo z njimi stike, vendar mora ~lovek dose~i dolo~eno duhovno raven, da to zmore in zna te stike tudi ve~krat vzpostavljati. Lahko re~emo, da je Univerzum neko eteri~no bitje najvi{jih duhovnih in inteligen~nih razse‘nosti, ki dopu{~a ni‘jim energetskim eteri~nim strukturam prena{ati navzdol inteligentne energije. Do nekaterih teh energij imajo dostop ljudje, ki so pokazali dolo~eno mero pravilnega in nesebi~nega odnosa do okolice. ^e priznavamo ta energetski sistem, bomo znali bolj ceniti svoj obstoj in svoje mesto v okolju, v katerem ‘ivimo. To je duhovna raven. ^e zavestno ne priznavamo zgoraj opisanih energetskih veli~in, pride do padca energije na duhovni ravni, to pa spro‘i pomanjkanje energije v sedmi ~akri in sedmem avri~nem sloju. In zaradi tega ne bomo prejemali energij, ki bi jih sicer. Igor Ziernfeld

D


NEXUS

Pomanjkanje vitamina D je vzrok za gripo, diabetes, sr~no‘ilne bolezni in raka

Vitamin D zoper raka L

judje za svojo rast, razvoj in ohranjanje dobrega zdravja potrebujemo trinajst vitaminov. A ~love{ko telo teh esencialnih biomolekul ne more proizvajati sámo. Dobiti jih moramo prek hrane ali prek bakterij v na{em ~revesju. Izjema je le vitamin D. Vitamin D proizvaja ko‘a, kadar je izpostavljena ultravijoli~ni son~ni svetlobi UVB. Telo ~loveka svetle polti med dvajsetimi minutami son~enja na karibski pla‘i sintetizira 20.000 IU (mednarodnih enot) vitamina D. V 19. stoletju, preden je bila ugotovljena pomembnost izpostavljanja otrok soncu, je ve~ina otrok, ki so ‘iveli v onesna‘enih mestih z mra~nimi, ozkimi uli~icami, trpela za rahitisom. V za~etku 20. stoletja pa je nek znanstvenik odkril, da olje polenovke prepre~uje rahitis pri psi~kih. Hranilo v olju, ki spodbuja nalaganje kalcija v kosteh, so poimenovali »vitamin D«, slede~ abecednem redu po ‘e poimenovanih vitaminih A, B in C. Menili so, da je rahitis {e ena bolezen, povezana s pomanjkanjem vitaminov, zato so njegovo zdravilo, steroidni hormon, napa~no poimenovali »vitamin«.

Danes cela vrsta dokazov govori o tem, da je rahitis zgolj najbolj izstopajo~a pojava pomanjkanja vitamina D, kakor vrh ledene gore. Pomanjkanje vitamina D lahko spro‘i tudi infekcije (gripo in tuberkulozo), avtoimunske bolezni (multiplo sklerozo, diabetes tipa 1 in revmatoidni artritis), sr~no‘ilne bolezni in raka. Zdravniki konvencionalne medicine {ele za~enjajo upo{tevati pravi vpliv pomanjkanja vitamina D. Leta 1990 je bilo v medicinskih revijah

objavljenih manj kot dvajset ~lankov o vitaminu D, lani pa ‘e ve~ kot tristo. Vse do leta 1980 so zdravniki menili, da je vitamin D vklju~en le v metabolizem kalcija, fosforja in kosti. Potem pa sta dva znanstvenika ugotovila, da vitamin D in son~na svetloba lahko zmanj{ata tveganje za raka debelega ~revesa. Vse ve~ dokazov govori, da sta imela prav in da vitamin D lahko prepre~i celo vrsto rakov, kot so rak debelega ~revesa, dojke, plju~, trebu{ne slinavke, jaj~nikov in prostate. Pogostnost raka debelega ~revesa je {tiri- do {estkrat ve~ja v Severni Ameriki in Evropi, kjer Sonce sije z manj{o mo~jo, zlasti v zimskih mesecih, kakor v podro~jih okoli ekvatorja. Ljudje z nizkimi ravnmi vitamina D v krvi ter tisti, ki ‘ivijo na vi{jih geografskih {irinah, imajo ve~je tveganje, da zbolijo za razli~nimi vrstami rakov.

[tevilne raziskave so pokazale, da dodatki vitamina D in primerno izpostavljanje soncu zelo verjetno igrajo pomembno vlogo pri prepre~evanju raka. Danes obstajajo trdni znanstveni dokazi, da vitamin D zmanj{uje tveganje za rakom. To trditev, vsaj glede raka dojke, je potrdila dobro zastavljena, randomizirana in dvojno slepa raziskava s placebo kontrolo, ki so jo opravili na ameri{ki univerzi Creighton. V tej {tudiji se je izkazalo, da je pri skupini nad 55 let starih ‘ensk, ki so {tiri leta jemale 1100 IU dnevnega dodatka vitamina D, pri{lo do statisti~no zelo pomembnega, 75odstotnega zmanj{anja obolevnosti za rakom dojke (diagnosticiranega v prvih dvanajstih mesecih). Nekateri geni, ki jih aktivira vitamin D, proizvajajo proteine, ki s spro‘anjem apoptoze (programirane celi~ne smrti) zaustavijo raka; apoptoza uni~i atipi~ne celice, preden postanejo kancerogene, kot so na primer celice adenoma v kolonu in danki. Drugi spodbujajo celi~no delitev in zaviranje nekontrolirane rasti rakavih celic (denimo celic raka prostate). Raziskave raka na plju~ih in raka dojke pa so pokazale, da vitamin D spodbuja delovanje genov, ki zavirajo angiogenezo, ustvarjanje novih krvnih ‘il, potrebnih za rast malignih tumorjev.

VITAMIN D IN GRIPA

Foto splet

VITAMIN D IN RAK

Dodatki vitamina D in primerno izpostavljanje soncu so klju~ni pri prepre~evanju raka.

Novej{a raziskava je pokazala, da je pomanjkanje vitamina D krivo tudi za gripo.

Novej{a raziskava je pokazala, da je pomanjkanje vitamina D krivo tudi za gripo. ^eprav je virus gripe prisoten med ljudmi celo leto, do epidemij gripe prihaja le pozimi (na severnih geografskih {irinah), ko so ravni vitamina D v krvi najni‘je. Geni, ki jih aktivira vitamin D, dajejo navodila makrofagom, prvim

-

AVGUST

09 -

Misteriji 39


V ITAMIN D

INTERVJU – DANIEL ESTULIN: Resni~na zgodba o Bilderber{ki skupini GOSPODARSTVO: Novi finan~ni svetovni red (2. del) ZDRAVJE: Poletje, vitamin D in ~love{ko zdravje ZNANOST: Prosta energija v ritmu bossa nove REINKARNACIJA: Smrt, ponovno rojstvo in vse, kar je vmes FELJTON: Nekdo drug je na Luni Hrva{ki mese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

40 - AVGUST 09 -

ZOPER RAKA

branilcem notranjega imunskega sistema, za proizvodnjo antimikrobnih peptidov, ki delujejo kot antibiotiki. Ti peptidi napadajo in uni~ujejo viruse gripe in tako branijo svojega ~love{kega nosilca. Nevtrofilci in naravne celice ubijalke v notranjem imunskem sistemu ter epitelne celice, ki oblagajo dihala, prav tako sintetizirajo tovrstne peptide. Drugi geni, ki jih aktivira vitamin D, pa brzdajo makrofage, ki se borijo z infekcijo, da ne bi proizvedli preve~ citokinov, vnetnih agentov, ki bi lahko po{kodovali inficirano tkivo. V pandemiji {panske gripe leta 1918, ki je pomorila petdeset milijonov ljudi, so se mladi in zdravi odrasli ljudje zjutraj {e dobro po~utili, ~ez dan so se za~eli du{iti v lastnih vnetjih, do ve~era pa so bili ‘e mrtvi. Avtopsije so odkrile popolno uni~enje epitelnih celic, ki oblagajo dihalne poti, ker so makrofagi, kar znanstveniki danes vedo, spro‘ili pretirano vnetno reakcijo na virus. Te ‘rtve gripe je napadel in ubil njihov lasten imunski sistem, znanstveniki pa so odkrili, da vitamin D to lahko prepre~i. Opraviti je potrebno randomizirane klini~ne {tudije, ki bi potrdile teorijo o vplivu vitamina D na zavrtje gripe. Na podlagi dana{njega vedenja bi bila letna injekcija s 600.000 IU vitamina D pri prepre~evanju gripe u~inkovitej{a od injekcije cepiva proti gripi.

JE IZPOSTAVLJANJE SONCU RES [KODLJIVO? Zmerno izpostavljanje soncu bi morali spodbujati, ne pa ga prikazovati v slabi lu~i. ^e ne pretiravamo, tako da nas sonce ne ope~e, so koristi od izpostavljanja soncu za na{e zdravje veliko ve~je od {kodljivih u~inkov. [tevilne ugotovitve dokazujejo, da son~na svetloba ne povzro~a najsmrtonosnej{e oblike ko‘nega raka, malignega melanoma. Raziskava Ameri{ke mornarice je pokazala, da je bil melanom pogostej{i pri mornarjih, ki so bili celoten delovni ~as v zaprtem prostoru. Melanom pa je bil najredkej{i pri tistih, ki

Koristi sonca so ve~je od {kodljivih u~inkov. so delali na prostem. Poleg tega se ve~ina melanomov pojavi na delih telesa, ki so redko izpostavljeni son~ni svetlobi. Izpostavljanje soncu je povezano z vi{jo stopnjo pre‘ivetja melanoma. Neka druga {tudija je pokazala, da je pri ljudeh, ki so se v ‘ivljenju bolj izpostavljali soncu, manj{a verjetnost, da bodo dobili melanom, kot pri ljudeh z manj{o izpostavljenostjo soncu. Ve~ja pogostnost ko‘nega raka v zadnjih petindvajsetih letih pa gre v{tric s pove~ano uporabo krem za son~enje, ki blokirajo UVB ‘arke – ti spodbujajo proizvodnjo vitamina D – ne pa tudi kancerogene ultravijoli~ne ‘arke UVA. (Novej{e za{~itne kreme blokirajo tudi UVA.) Dr. John Cannel, direktor Sveta za vitamin D, nepridobitne ameri{ke organizacije, pravi, da nemelanomski ko‘ni rak povzro~i 1500 smrti vsako leto, medtem ko druge vrste rakov, ki bi jih optimalne doze vitamina D lahko prepre~ile, povzro~ijo 1500 smrti vsak dan. Ameri{ka vlada in njeni dr‘avljani sedaj letno porabijo 2000 milijard dolarjev za »zdravstveno skrbstvo«, oziroma skrbstvo za bolezni. Stro{ek dnevnega u‘ivanja 5000 IU dodatka vitamina D je 22 dolarjev na leto. ^e bi tristo milijonov Ameri~anov jemalo ta dodatek, bi bil stro{ek 6,6 milijarde dolarjev. Vitamin D v tem odmerku pa bi lahko prepre~il ogromno {tevilo razli~nih bolezni, za~en{i s 50-odstotnim zmanj{anjem pogostnosti raka. ^e bi vsakdo u‘ival 5000 IU vitamina D dnevno, bi se ameri{ka industrija »zdravstvenega skrbstva« znatno zmanj{ala in ne bi bila ve~ odgovorna za {estnajst odstotkov bruto doma~ega proizvoda. Donald Miller

D

Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.


POTI DO ZDRAVJA

Zdravilne energije premagale bole~ine v nogah

Ni ve~ bergel! Veliko je naredila Marinka, ki ji je po{iljala energijo in jo tudi obiskala v bolni{nici. vi~ne sredice – so vstavili nefrostomo v levo ledvico, da je se~ odtekal v vre~ko. Ko so ji vstavljali stomo, se je zgodila {e majhna nev{e~nost, ki pa je imela sila neprijetne posledice. Pri pregledu je pri vzpenjanju na mizo padla in se udarila ob ‘elezno ogrodje ter po{kodovala desno golen. Nastal je hematom, ki se je spremenil v zatekel mehur. Noga je postajala ~edalje bolj temno plavkasta in grozilo je, da se bo razvila gangrena.

DVA DNI V KOMI 2. marca so ji pri splo{ni anesteziji nogo operirali, opravili nekrektomijo in izpraznili hematom, da so po~istili krvne strdke in jo odpustili domov. Na kontroli marca v ambulanti za kirur{ke infekcije je zdravnica nato ugotovila, da

odmrlo tkivo niso dobro o~istili in da je treba {e enkrat operirati nogo pod lokalno anestezijo. Injekcija ji ni prijela, zato je bil poseg zelo bole~. Nesre~a spet ni po~ivala. 27. marca je Nedi med hospitalizacijo zaradi noge izpadla nefrostoma. »Te niso takoj vstavili nazaj, rekli so, po~akajmo, da vidimo, kaj bo, in naj povem, ~e se bom slabo po~utila. Ni~ nisem ~utila, da bi se slabo po~utila. Tudi ko sem padla, se nisem slabo po~utila. Pri{lo je ~isto iznenada. Tisti dan sem {la normalno na strani{~e, ko sem se vra~ala nazaj, pa sem padla. Sploh ne vem, kako sem padla na ravnem hodniku. Takrat {e nisem bila v komi, od takrat, ko sem pri{la do postelje, pa se ne spomnim ve~. Potem sem se zbudila v prvem nadstropju klini~nega centra na oddelku za intenzivno internisti~no medicino. Dva dni je trajalo, preden sem se zbudila iz kome,« pravi Neda, ki verjame, da ni pristala na dializi ali celo @alah tudi po zaslugi svojega mo‘a Iva, ki ji je na dalja-

Neda Muhvi~* Spol: ‘enski Starost: roj. 30. 7. 1949 Za~etek te‘av: letos februarja Znaki: bole~ine v ledvicah Diagnoza: hidronefroza, ledvi~ni kamen Zdravljenje: klasi~na medicina, zdravilne meditacije pri Marinki Mikelj Po~utje danes: dobro se po~uti, lahko hodi normalno brez bergel

Foto A. Paljevec

N

eda Muhvi~ iz Ljubljane je letos prestajala zdravstveno te‘avno in burno obdobje, saj je pre‘ivela komo, zaradi udarca v golen skoraj dobila gangreno in zaradi dolgotrajnega le‘anja v bolni{nici, kjer so ji zdravili ledvice, naposled ni ve~ mogla hoditi brez bergel, mi{ice so ji namre~ povsem atrofirale. Po enem skupinskem zdravljenju pri Marinki Mikelj v Kamniku, na katerem je ~utila mo~ne bole~ine v nogah, bergel ne potrebuje ve~ in lahko spet normalno hodi. Nedine te‘ave z ledvicami se pravzaprav vle~ejo ‘e od otro{tva, ko je imela kroni~no vnetje ledvi~nih ~a{ic. Veliko je prebolevala angine in to kar stoje, pove. Svojo slu‘bo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje je namre~ imela zelo rada in si skoraj nikoli ni vzela bolni{ke. Pred petimi leti se je s te‘kim srcem upokojila, potem pa se je navadila na novo poglavje svojega ‘ivljenja brez slu‘benih obveznosti. Lani so se ji znova vnele ledvi~ne ~a{ice in zato je morala na punktiranje. Stanje se je potem za nekaj ~asa umirilo, letos februarja pa je zaradi ledvic morala v bolni{nico. Na oddelku za urologijo so opravili ultrazvok, ki je pokazal odto~no motnjo razmeroma dobro ohranjene leve ledvice, vendar vzroka odto~ne motnje niso opredelili. Viden je bil velik ledvi~ni kamen v ledvi~ni ~a{ici leve ledvice in kroni~no okvarjena majhna desna ledvica. Ker ji desna ledvica deluje samo 25odstotno, se zdravniki niso odlo~ili za razbijanje kamna, da bi to ledvico ohranili ~im bolj zdravo. Zaradi hidronefroze – bolezni, ki povzro~i degeneracijo led-

* 041/515 871

-

AVGUST

09 -

Misteriji 41


NI

VE~ BERGEL !

vo po{iljal pozitivne zdravilne misli. Po njenih besedah je veliko naredila Marinka, ki ji je po{iljala energijo in jo tudi obiskala v bolni{nici. Zaupa tudi svojemu zdravniku, mlademu urologu, ki jo je pri{el obiskat po komi. Zaradi kome in dolgotrajnega le‘anja ni bila ve~ sposobna samostojno hoditi in je morala po odhodu iz bolni{nice uporabljati bergle. »Dva meseca le‘anja mi je pustilo posledice. Na hrbtu sem dobila majhno prele‘anino in ko sem se prhala, sem podrgnila ko‘o stran. Zaradi le‘anja sem bila {ibka, skoraj brez mi{ic. Ko sem le‘ala na intenzivnem oddelku za o‘ilje, sem prosila, da pride fizioterapevtka, da mi je pomagala pri razgibavanju. Prvi dan sem lahko samo sedla na posteljo in spustila noge dol. Drugi dan sem samo vstala. Tretji dan sem naredila par korakov po sobi. To mi je bila tak{na muka, da sem mislila, da bom kar omedlela. S sestrami smo hodile gor in

»V Ljubljani sem komaj pri{la iz bloka do avta, ko pa sem se vrnila nazaj, sem bergle odlo‘ila!« dol, enkrat smo {le na hodnik. To je trajalo {tiri dni, potem pa so rekli, da me bodo preselili na urologijo in so sestre nehale delati z menoj. Po velikono~nih praznikih pa sem kon~no {la na urologijo. Tam pa sem morala sama razgibavati. Bila sem povsem nemo~na, sestre so me morale pospremiti tudi v kopalnico.« Na oddelku za urologijo so Nedi odstranili nefrostomo tik preden je {la domov. Prej so naredili {e cistoskopijo in vstavili splint v levi se~evod, ki ga ima {e vedno, z namenom, da raz{iri se~evod od ledvice do mehurja, da se ledvi~ni kamen ne bi kje zataknil. Domov se je vrnila sredi aprila in mo‘ ji je prinesel bergle, da je lahko hodila.

MO^NE BOLE^INE NA SEANSI Z mo‘em ‘e tri leta hodita na seanse zdravilke Marinke Mikelj, ki sta jo zasledila v Misterijih. 8. maja sta {la prvi~ po Nedinem bivanju v bolni{nici na skupinsko meditacijo v knji‘nico v Kamnik, ki jo zdravilka Marinka vodi vsak prvi petek v mesecu. Na seansi sem ~utila zelo mo~ne bole~ine v obeh nogah, tako da sem ve~krat morala noge dvigniti in jih zmasirati. »Kar ne morem verjeti! Tja sem komaj pri{la z berglami. [e prijateljica mi je rekla: „Neda, pazi, da ne bo{ padla,” ker sem bila tako nestabilna. V Ljubljani sem komaj pri{la iz bloka do avta, ko pa sem se vrnila nazaj, sem bergle odlo‘ila; pred blokom sem hodila gor in dol, medtem ko se je mo‘ pogovarjal s prijateljem, in ko sem pri{la gor v stanovanje, sem lahko normalno hodila po stanovanju brez bergel. Tako sem hvale‘na Marinki! Takoj sem jo poklicala, postali smo namre~

42 - AVGUST 09 -

osebni prijatelji, in je bila zelo zadovoljna. Naslednji~ ko smo pri{li, 5. junija, me je Marinka takoj vpra{ala, kje imam bergle. In sem rekla: „Ni ve~ bergel!”« navdu{eno pripoveduje Neda. Ko je bila drugi~ spet na meditaciji pri Marinki, ni bilo tako hudo kot prvi~. ^utila je sicer bole~ine v levi nogi, v desni nogi pa ne. Bergle je zdaj odstranila, hodi lahko ‘e zelo dobro, gre tudi na sprehod in se na splo{no v redu po~uti, samo {e ledvico mora urediti, pravi. Z mo‘em ‘e tri leta hodita k Marinki. Neda opa‘a, da je po vsaki seansi pri njej vedno zelo umirjena in da se dobro po~uti. Mo‘ je sicer zdrav, veliko dela na sebi, a ~uti, da mu seanse pri Marinki dobro denejo. Teden dni po skupinski meditaciji Neda ~uti delovanje zdravilnih energij na daljavo tudi doma, kjer poteka seansa od 20. do 21. ure. »Ob sebi imam kozarec vode in oble~ena sem v svetlo. ^utim, da res delujejo neke energije, {e zlasti, ko se seansa kon~a. Zdaj se zbudim in odprem o~i minuto ~ez devet zve~er, to~no takrat, ko se zdravljenje neha, prej pa sem si morala nastaviti uro.« Z mo‘em sta u‘ivala tudi naravno zdravilo, pripravljeno iz pelina, nageljnovih ‘bic in orehove tinkture za uni~evanje parazitov, ki ga izdeluje Marinka. Neda je zdaj doma, sre~na, da se lahko giblje. Tudi glede ledvi~nega kamna je optimisti~na. Ima vstavljen splint in ~aka, da se kamen dokon~no izlo~i. Po skupinski seansi na daljavo je ledvi~ni kamen zlezel iz ledvice v se~evod in ji ne povzro~a nobenih bole~in. Zdaj ga raztaplja z granulatom, zato je za~el kamen po~asi drseti naprej, ko pa bo v mehurju, ga bodo lahko potegnili ven. Rana na goleni, ki je bila velika sedem krat pet centimetrov, se zdaj lepo celi, patrona‘na sestra jo vsake dva, tri dni previja. Da se dobro po~uti, v smehu potrjuje tudi mo‘, ki zase hudomu{no pravi, da »‘e trpi«, Neda pa {e doda: »Kolikor je bilo hudo, je zdaj dobro.« Andreja Paljevec

D


BIODINAMIKA

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (20)

Marsov kompostni preparat B

iodinamiki izdelujemo po Steinerjevem nasvetu kompostne preparate, ki so koncentrati energij nadson~nih in podson~nih planetov; v duhu Steinerjeve zahteve »gnojiti pomeni zemljo o‘ivljati« jih kot energije ‘ivljenja preko kompostov dajemo zemlji, s tem pa rastlinam in prehranski verigi. Tretjo stopnjo stvarjenja Zemlje in ~loveka, za katero so odgovorna duhovna bitja gibanja, imenuje Steiner stopnjo stare Lune ali ‘ivalsko stopnjo. Po tem, ko so kot dar hierarhij pritekli v stvarjenje toplota ter svetloba in zrak, prite~e element voda in z njo astralnost. V prvi stopnji je ustvarjen temelj mineralnega sveta, v drugi s svetlobo in zrakom eteri~nost in pogoji za razvoj rastlinskega sveta, v tretji pa je z elementom vode in astralnostjo podan temelj razvoja ‘ivalskega sveta. Kot spomin na to stopnjo ostane v kozmosu nadson~ni vodni planet Mars, na katerem je bivali{~e JAZov ‘ivali. Energije ‘ivljenja, ki jih pre‘ete s svojimi ritmi posreduje na Zemljo, prina{ajo rastlinam zdravje in sposobnost oblikovanja najodli~nej{ih substanc, prek rastlin pa so tudi energije na{ega zdravja.

Marsov preparat prepre~uje bolezni zaradi prehitre rasti in ureja procese kalcija. Zakaj vse to? Za izdelovanje preparatov je Steiner predlagal postopke, v katerih je iz {tirih kraljestev narave – mineralnega, rastlinskega, ‘ivalskega in kraljestva ~loveka – izbral elemente, v katerih so zelo mo~no zastopane ~isto dolo~ene kvalitete energij. Posku{ajmo jih razumeti na primeru Marsa. Kaj si predstavljamo pod Marsom? Je bil kar tako in brez razloga pri Rimljanih bog vojne? Je kar tako in brez razloga planet, ki ima za svoje orodje ‘elezo, iz katerega so kovali ne le pluge, temve~ tudi me~e? In kaj nam govori Marsovo drevo, hrast? Ali ni njegova v stoletjih rasti mogo~no oblikovana postava en sam simbol mo~i in nekaj podobnega temu, kar za~utimo pri Marsu?

Marsov kompostni preparat je pripravek iz grobega zunanjega lubja doba ali pecljatega hrasta, ki ima sede~e liste, ‘elod pa na dolgem peclju. Zdrobljeno lubje, ki ga nastrgamo na dan za korenino v septembru, zori v glavi doma~e ‘ivali, zakopano ~ez zimo v mo~virski zemlji.

D

Foto L. Z.

ZORI V GLAVI DOMA^E @IVALI

In zakaj za zorenje hrastovega lubja glava doma~e ‘ivali? Me{~ani nimate doma~ih ‘ivali in iz neposrednih izku{enj ne morete vedeti, kak{no mo~ nosijo ‘ivali v glavi. Zamislite si ovna ali kozla: en sam sunek zado{~a, da se zlomi veja, se polomijo vrata ali kosti nepozornega obiskovalca. Kaj pa bikoborba? Kje predvsem ‘ivi borbenost in mo~ bika? Marsove energije pre‘emajo pri ‘ivalih glavo. Kako nedol‘no zveni potem izpoved, da Marsov preparat prepre~uje bolezni, ki nastajajo zaradi prehitre rasti, in ureja procese kalcija. Mar ni tako, da tisto, kar ho~e v rastlini podivjati, Mars v preparatu energi~no vzame na vajeti? Marija Thun je raziskovala, ali lahko nadomestimo ‘ivalske ovojnice. Ugotovila je, da preparat iz hrastovega lubja lahko zori tudi v delu hrastove veje. Odprto ostaja vpra{anje dele‘a, ki naj bi ga imele v preparatu ‘ivali. Kakorkoli ‘e sku{amo narediti preparat, pripravljeno lobanjo ali vejo z zmletim lubjem okoli mihelovega zakopljemo in prepustimo delovanju ‘ivljenja v zemlji do pomladi, ko preparat izkopljemo in spravimo v {oto. Kompostu dodamo energije Marsa tako, da dodamo toliko preparata iz hrastovega lubja, kolikor ga primemo z dvema prstoma. Za tri kubi~ne metre komposta je to dovolj. Meta Vrhunc Informacije: 01/754 07 43 www.ajda-vrzdenec.si

Odpiranje lobanje, v kateri je `e zrel preparat.

-

AVGUST

09 -

Misteriji 43


za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Pri Barvnem razbiranju izpolnite tudi prilo‘en vpra{alnik z Va{imi barvnimi izbirami, za Grafolo{ki portret pa prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.

44 - AVGUST 09 -


Solarno-karakterni horoskop za Marsovo leto in leto Bivola

Horoskop za avgust 2009 OVEN – ^udili se boste sebi in drugim, kako hitro lahko poteka sporazumevanje, spogledovanje in navezovanje vsaj povr{nih stikov z novimi ljudmi, kadar ste od doma, brezskrbni in niste vezani ne na ~as ne na tiste, ki vas bi nenehno ovirali. Partner ali ~ustvena in dru‘inska oseba bo imela svojo dru‘bo, pridru‘ili se ji boste zadnji teden. Vrhunec poletne sezone bo primeren za branje, potovanja, raziskovanje in izdelovanje podrobnosti v doma~em ali slu‘benem prostoru. @e po 20. boste naleteli na prometne in vremenske nev{e~nosti. BIK – Va{a ~ustvena barka naj bi mirno plavala, zato le u‘ivajte na zaslu‘enih po~itnicah na de‘eli ali morju z ljubljeno osebo, hkrati pa ne pozabite na doma~e in nara{~aj. ^e ste {e samski, bo ~as za predporo~no praznovanje in na~rtovanje dru‘ine vsaj po mlaju 20. v neobi~ajnih okoli{~inah. Vzemite si ~as za doma~e, pomo~ star{em, ukvarjanje z mladino ter obiskovanje kulturnih prireditev in obi~ajev. Nau‘ili se boste kozmi~ne energije, ki vam bo dala polet v poslovnem svetu, da boste znali zaslu‘iti najpozneje zadnjih deset dni. DVOJ^KA – S spro{~enim klepetanjem z doslej nepoznanimi osebami pod {irnim nebom ali na ve~ernih dru‘abnostih in potovanjih boste pritegnili veliko pozornosti ob~udovalcev in kritikov. Razpetosti med dvema ljubimcema se ne boste mogli znebiti do 25., dotlej pa le i{~ite tudi kompromise. Va{a radovednost in kriti~nost vas utegneta privesti v nevarne okoli{~ine, kar morate pravo~asno zaznati, sicer boste imeli {kodo in do‘iveli pretres. Na potovanju v tujini bi lahko dobili poslovne ideje ali poslovne partnerje. Ra~unajte s poletnimi nenadnimi spremembami! RAK – Z manj{o dru‘bo, dru‘inico ali samo s partnerjem bi na samotnej{em oto~ku, lahko tudi manj{em poletnem taboru, bilo tri tedne nebe{ko lepo. Razne‘eni boste in pripravljeni ‘iveti v so‘itju z naravo. Nekateri boste poglobili stike z osebo, ki jo ‘e nekaj ~asa poznate. Za obnavljanje ali novogradnjo nepremi~nine, ustvarjanje v materialih in restavriranje bo idealen ~as muhasti avgust, kot tudi za spoznavanje nekdanjih kultur ter obi~ajev. Iz prikritega vira bo prispel denar! LEV – Med poletne {portne aktivnosti v dvoje se vam bo prikradla ponavljajo~a se ‘elja, da bi se ljubili v neobi~ajnih okoli{~inah. Do 25. boste za to ve~inoma imeli primernega ljubimca, kasneje pa boste ‘e morali poka-

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. zati ve~ resnosti v ljubezni in zanesljivosti. ^e nimate rednih prihodkov, boste zmogli poiskati ob~asni vir zaslu‘ka od polne do prazne lune 20., ali pa boste ves mesec po malem zabavali dru‘bo. V zadnjem tednu se vam obeta denar, lahko tudi dragoceno darilo. DEVICA – V prvih treh tednih boste razvneli svoje jezi~ne, razumske in gibalne sposobnosti, najbolj na prostem, obdani z ljubljenimi in ~ustveno inteligentnimi osebami. Predajajte se razvedrilu, objemom in ljubljenju v vodi, na ~olnu ali seniku. Kljub ob~asnim zameram in tihim uricam bi va{e po~itnice bile prete‘no osre~ujo~e. Dodatni ali osnovni vir zaslu‘ka boste {tevilni dobili pri sezonskem delu. ^e ne boste dovolj aktivni sami, si boste za slabo voljo in morebitno {kodo sami krivi. Kljub preudarno na~rtovanemu dopustu se ne bo mogo~e izogniti pastem, oviram, vremenskim in hudo ~ustvenim izbruhom! TEHTNICA – Va{e visoke star{evske ali ljubezenske cilje bi to poletje morali uresni~evati do vsaj 25. avgusta. Prijetni intimni dnevi v razli~nih po~itni{kih krajih, tudi na ustvarjalnih delavnicah, vam bodo prinesli obilo prijateljskih zvez, ki jih {e dolgo ne boste mogli pozabiti. Veselje nad dose‘enimi cilji, spoznavanjem preteklosti in nekdanjimi vrednotami, povezanimi s posebnim verovanjem, vas bo obogatilo in spremenilo. Utrjujte odpornost s fizi~nimi aktivnostmi na prostem, saj bo zadnji teden precej stresen! [KORPIJON – Vse do zadnjega tedna boste razdvojeni med dvema skrajnostma ali dvema mo{kima, medtem ko vas bo ves ta ~as ~akal nekdo iz preteklosti, ki premore globoka ~ustva in neizmerno ne‘nost, dokler se ne bo vdal bolj sprejemljivemu odnosu. Va{e zakasnelo tekanje za njim bo polno ob‘alovanja. Nevarna potepanja z motorjem, gliserjem ali adrenalinskim {portom vas bodo navdu{evala, a lahko tudi drago stala, ~e bodo potekala ob nepravih dnevih ali s predrznimi ljudmi.

STRELEC – ^e boste ubrali ‘e znane na~ine osvajanja novega partnerja ali ponovnega pridobivanja zaupanja trenutnega, s katerim bodo ob~asna trenja, tega ne po~nite na preve~ obrabljen na~in, da ne bo huda kri {e ve~ja. Dolgo~asnost branja na pomolu ali pla‘i bo spravila druge v depresijo. Dopustni{ke dneve popestrite s strokovnimi ogledi, prou~evanji izkopanin, zastojev v prometnih tokovih ali s {tudijem jezikov v tujini. Pridru‘ite se vsaj znancem na po~itni{kem delu na planta‘ah, ~e vas ‘e igre na pesku ne privla~ijo. KOZOROG – Za dru‘ino, prijatelje ali vsaj otroke si bo vredno vzeti ~as in aktivno pre‘iveti po~itnice. So~utna, ljube~a in ne‘na du{a vas vabi v svoj objem, zato jo opazite in povabite v svoj koti~ek, preden odideta v globine njene skrivnostnosti. Sredina avgusta je najbolj{a za zdru‘evanje interesov, prenavljanje stanovanja ali po~itni{kega zato~i{~a ob morju, morda v gorah. Tudi zaslu‘iti bo mogo~e lepe denarce tistim, ki ste pripravljeni na projektno naporno delo. VODNAR – Veliko ali preve~ se boste ukvarjali sami s seboj, kar bo sicer pritegovalo pozornost, a premalo, da bi bilo zadovoljeno va{e samoljubje. Namesto poudarjanja protokola odnosov do va{ega ne‘nega spola raje pojdite v »napad« z neposrednim izra‘anjem in organiziranjem strastnih poletnih no~i, ki se morajo pri~eti ‘e med zajtrkom! Va{e »zmage« na rekreativnem prizori{~u, pri igrah z nara{~ajem in v besednih spopadih vam bodo prinesle trenutno zadovoljstvo, a tudi mrke trenutke. Potrebovali boste duhovni tabor s partnerjem ali brez njega. RIBI – Potovanje med realnostjo in sanjskim svetom bo pljuskalo ~ez rob va{e zavesti in odnosov z najbli‘jimi in zasilnim partnerjem, ob hkratni krepitvi simpatije s starej{im skrivnostnim ~lovekom, s katerim boste sko~ili v valove strasti na skrivaj, ko bo najhuje. Mre‘aste nogavice in pentlja v laseh bosta znamenje spogledljivosti! Po ve~kratnih poskusih in popravnih izpitih boste le zgradili poslovno sodelovanje na prilo‘nostnem projektu, ki ste ga ‘eleli pridobiti dalj ~asa. Stresom, pa ~eprav na pla‘i ali za volanom, se ne boste mogli povsem izogniti, zato nanje ra~unajte in se pred huj{imi udari primerno za{~itite. Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

-

AVGUST

09 -

D

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

Mo~ blagoslovljene vode nekaj »‘egnane« vode ter z njo po{kropili okoli Tonetove glave. V trenutku je Tone snel kapo z glave, jo vrgel na klopco ter se pokri‘al in pri~el z molitvijo. Vsa prestra{ena sem spra{evala mamo, kaj so mu vendar storili, ona pa mi je za{epetala:

»Po{kropila sem ga z ‘egnano vodo, kar umiri se in bodi tiho, saj bo vse v redu.« Tone pa se je, ko je kon~al z molitvijo, obrnil, pogledal po hi{i ter dejal: »Prosil bi, ~e mi dobite duhovnika, toda ne tistega mladega, temve~ onega, s katerim sem bil v sporu vsa ta leta.« Res so ga poklicali. Opravil je dolgo – ‘ivljenjsko spoved. Tone je od takrat svoj preostanek ‘ivljenja (po tem dogodku je ‘ivel le {e nekaj mesecev) pre‘ivel v molitvi in spokori za D storjene grehe. Skoraj neprenehoma je molil. »In ko je pri{la njegova zadnja ura, je umrl mirno ter v spokoju, spravljen s sabo in ljudmi okoli sebe,« se spominja mama. Kako rada mama {e dandana{nji pove to do‘ivetje kak{nemu neverne‘u-dvomljivcu ter zraven doda: »Ve{, jaz sem to na lastne o~i videla, mo~ ‘egnane vode je resni~no izjemna!« Posamezniki do‘ivljamo stik z vi{jo silo. Je‘i se nam ko‘a, otrpnemo ali nas obliva mrzel znoj, toda vsakemu, ki ima tak{no do‘ivetje, se ‘ivljenje korenito spremeni – na lep{e, bolj{e! Mo~ vere pa je opazna na vsakem koraku in ob vsakem dotiku … Si. A. Ilustracija Milo{ Lukman

O

pisala Vam bom resni~ni dogodek, ki ga je do‘ivela moja mati pred nekaj desetletji, takrat je bila stara kak{nih dvanajst let. Spominja se, da so pri hi{i imeli hlapca, Tone mu je bilo ime. Po naravi je bil samotar ter bolj redkobeseden. Ko je mamin o~e resneje zbolel, so k hi{i poklicali duhovnika, da opravi sveto spoved. Seveda so tudi Toneta povpra{ali, ~e se ‘eli spovedati, a je jezno odvrnil: »Nikakor ne, kajti s tem duhovnikom sem v sporu ‘e trideset let, ravno tako dolgo tudi pri ma{i nisem bil!« Doma~i so njegovo odlo~itev spo{tovali, niso ga ve~ prigovarjali k spovedi. ^ez nekaj ~asa pa se je pri~elo dogajati! Mati se spominja: »Kamorkoli je Tone {el ali gledal, povsod je videl – hudi~a! Prinesla sem mu hrano, pa jo je odklonil, reko~, da bi sicer jedel, a kaj, ko v juho vrag rep namaka! Niti pono~i nismo imeli miru, Tone je namre~ vstajal, blodil po hi{i s palico v roki ter tolkel z njo povsod, reko~, da preganja hudi~a!« Nek popoldan je Tone sedel na klopci ob kru{ni pe~i. Znova je imel napad hudega duha, toda tokrat so se mati odlo~ili, da ga bodo pokropili z ‘egnano vodo. Vzeli so steklenico, stopili na klopco, si v dlan vlili

D

obi{~ite nas na spletni strani

www.misteriji.si 46 - AVGUST 09 -

D


Bo‘ji kod Avtor: Gregg Braden Prevedla v hrva{~ino: Radha Rojc-Bel~ec Zalo‘ba: VBZ, Zagreb Obseg: 256 strani Format: 15,5 cm × 23,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 20,60 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Za ljubitelje prepletanja znanosti in duhovnosti – v ‘ivih molekulah, globoko v DNK vsake celice na{ega telesa, je skrito kodirano sporo~ilo. Jezik ‘ivljenja lahko beremo kot starodavne ~rke brez~asnih sporo~il. Knjiga je iz{la ‘e pred ~asom, a je pomembna njena brez~asnost, ki stopa iz vsakega poglavja. Gregg Braden je avtoriteta na podro~ju povezovanja modrosti iz na{e preteklosti s sodobno znanostjo. Knjiga je nastala po tem, ko je avtor opustil tehni~no kariero v aeronavtiki in obrambni industriji ter po dvanajstletnem prou~evanju najbolj svetih in spo{tljivih tradicij, tudi v {tevilnih svetih hramih in samostanih po svetu. V knjigi avtor odgovarja tudi na ve~ni vpra{anji: Kdo smo? Kdo je ustvaril vesolje? Med nenavadnimi spoznanji avtor navaja, da temeljne elemente na{e DNK – vodik, du{ik, kisik in ogljik – lahko prevedemo v glavne ~rke hebrejske in arabske pisave, da se genetska koda v teh jezikih bere kot starodavno Bo‘je ime in da to ime prebiva v vseh ljudeh, ne glede na raso, na~in ‘ivljenja, vero … Bralci, ki jih zanima, kako lahko molekulo DNK preberemo kot jezik, ki ga je mogo~e prevesti, bodo na{li napotke v drugem delu knjige, kjer so natanko opisani ozadje, zgodovina, pa tudi podrobnosti tega odkritja.

Zanimivi so podrobni opisi, kako nekateri stari zapisi posku{ajo odgovoriti na najstarej{a vpra{anja ~lovekovega obstoja … Knjigo je mogo~e brati na ve~ na~inov. Nekaterim bo zanimiva vsebina sama po sebi, drugi se bodo morda po~utili kot na potovanju, ki pelje iz davnine v jutri{nji dan. Avtor poudarja, da je knjigo napisal z namenom, da jasno in enostavno izpostavi na~elo skupnosti, ki prera{~a vsako razdvojenost ~love{ke dru‘ine, utemeljeno na medsebojnih razlikah; razumevanje knjige naj bi pomagalo pri re{evanju sporov, predvsem tistih, ki temelje na verskih in etni~nih razlikah.

Kabala v teoriji in praksi Avtor: Goran Sarvan Zalo‘ba: Babun, Beograd Obseg: 286 strani Format: 14,5 × 20,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 22,90 € Jezik: srb{~ina Informacije o prodaji: 01/549 17 92 Knjiga Kabala v teoriji in praksi je eno izmed redkih del o kabali, ki najde zlato sredino v razmerju med teorijo, ta daje bralcu temeljno orodje za spoznavanje kabale, in med uporabno-prakti~nimi razlagami, te mu omogo~ajo, da jo vklju~i v svoje ‘ivljenje. Goran Sarvan predstavlja kabalisti~no dogmo, razlago ureditve univerzuma, hkrati pa pojasnjuje, kako se ta ka‘e v vsakdanjem ‘ivljenju. Vsak pojav, dogodek, ~loveka, celo pojem, je mogo~e prav s pomo~jo kabale osvetliti z vseh zornih kotov, demistificirati in raz~leniti. Univerzalni model vesolja ~loveku odkriva, kdo je in kje je prav zdaj. Kabala, kot jo je predstavil Goran Sarvan, je na eni strani orodje za spoznavanje sveta, v katerem ‘ivimo – z njegovo pomo~jo, denimo, odkrijemo, zakaj je nekaj ravno tako ali se je zgodilo prav tako in ni~ druga~e – na drugi pa pripomo~ek, ki ~loveku pomaga spoznati se in se tako spremeniti, da ‘ivi polno in z zavedanjem, kdo je in kje je. Bralcu za tako rabo kabale daje bodisi neposredna navodila bodisi z napisanim namiguje, kako naj to naredi. Vsak dogodek ali okoli{~ina, v kateri se kdo znajde, je s stali{~a kabale splet ve~ dejavnikov v ~loveku (njegovi zavesti) in univerzumu. Na makrokozmos, vesolje,

ne more vplivati, lahko pa na mikrokozmos, torej sebe. Bolj ko ozavesti dejavnike v sebi in univerzumu, ki so ga vodili do nekega dogodka, ve~ ko o njih ve – denimo kateri so bolj in kateri manj pomembni – bolj lahko z njimi manipulira oziroma sebe tako spremeni, da se razmere, naj so {e tako izzivalne ali celo problemati~ne, razpletejo njemu v prid. Avtor se je razlage in analize desetih ravni zavesti – vsaka sovpada z eno izmed sefir na drevesu ‘ivljenja in silami univerzuma, ki z njo upravljajo – lotil tako, da je za vsako sefiro navedel njene zna~ilne predstavnike na materialni ravni. Iz odnosa, ki ga ima ~lovek do nosilcev posameznih sil univerzuma na snovni ravni, je namre~ mogo~e odkriti, koliko dobro jih je ‘e ozavestil oziroma kolik{na je njegova zavest na ravni posamezne sefire. Bralca k ‘lahtenju zavesti ne spodbuja le s teoreti~no razlago, ampak tudi tako, da mu predlaga meditacije na posamezne sefire in {e pojasni, katere sile univerzuma naj prikli~e in kako, da bi svojo zavest raz{iril oziroma spremenil. To pa je nujno, ~e ‘eli kabalo uporabiti z namenom, da izbolj{a svoje ‘ivljenje. V delo, ki je, resnici na ljubo, vse prej kot lahkotno branje, saj bralcu sicer daje odgovore na temeljna vpra{anja o ‘ivljenju, a ga hkrati napeljuje, da si zastavi {e nova in nanje tudi sam izbrska odgovore, je avtor strnil bogato znanje o kabali in izku{nje z njo, ki jih je nabiral ve~ desetletij. Predvsem brez zadnjih ne bi zmogel sestaviti priro~nika, ki ni samo {e eden v nizu mnogih, osredoto~enih na brisanje prahu s starega duhovnega izro~ila in prepisovanje starih dogem, ampak je sodoben priro~nik o kabali za sodobnega ~loveka.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

AVGUST

1. Denar in Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

2. Prva kuharica v coni dr. Vanja Grbac Gredelj

3. Zaposleni v coni dr. Vanja Grbac Gredelj

4. Ozdravite lahko karkoli dr. Martin Brofman

5. Svetlobne krogle Diana Cooper

6. Osma ~akra Jude Currivan

7. Karmi~ne in astrolo{ke karte Monte Farber

8. Glina zdravi Mo~ ‘ive zemlje Raymond Dextreit

9. Osupljiva mo~ ~ustev Esther in Jerry Hicks

10. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

09 -

Misteriji 47


Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev imate 10 % popusta pri storitvah na{ih ~lanov

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda, tel. 031/616 351

MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650

»ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340

ZA^UTITE SVOJ PRISTNI JAZ IN ZA@IVITE V SKLADU Z NJIM! Individualno svetovanje s pomo~jo tarota, angelov in vodnikov; strokovno svetovanje, meditacija in delavnice na temo osebnostne in duhovne rasti. Info in prijave: Lea 031/442 197 Celestina, Lea O{abnik s. p., Savska cesta 11a, 1230 Dom‘ale Spletna stran: www.jasnovidnostcelestina.com

BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOEKOLOGIJA BIV ANJA BIVANJA T.i. »‘ivi prostor« podpira ‘ivljenje in delo ljudi v njem. Omogo~a nemoten po~itek in regeneracijo, zbranost in u~inkovitost ali stabilno psihofizi~no vzdr‘ljivost posameznika brez dodatnega naprezanja in, kar je najpomembnej{e – brez ogro‘anja zdravja. Storitve zdravilstva: REFLEKSOTERAPIJA in BIOTERAPIJA EKODOMUS Miran [trakl s. p., Ob ribniku 69a, Maribor; tel: 040/799 992; www.ekodomus.si BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM ! Terapije samo individualno! HUJ[ANJE PO OSEBNEM BIORITMU s svojo osebno dieto! POMO^ pri motnjah hranjenja in pomanjkanju volje do ‘ivljenja! Obi{~ite na{o spletno stran MOJAXXLLINIA.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana QUANTEC – INSTRUMENT ALNA BIOKOMUNIKACIJA INSTRUMENTALNA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com

48 - AVGUST 09 -

NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE Sedemdnevno ~i{~enje in razstrupljanje telesa ob sokovih in spro{~anju, tudi vikend te~aji prehranjevanja v Zoni v prelepi okolici Bohinjskega jezera. Info: Telefon 041/204 648 ali na e-mail albina.solomun@gmail.com Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov. VRHUNSKA HIPNOZA.COM Vse, kar ste do sedaj samo brali v knjigah dr. Goldberga o ~asovnih potovanjih in odkrivanju preteklih in prihodnjih ‘ivljenj (zalo‘ba Ara), je zdaj mo‘no tudi pri nas: www.vrhunskahipnoza.com ali 040/777 749. Imamo tudi nekaj lastnih novitet. Vabljeni! ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00 WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave tel. 00385 91 254 36 98


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

FROLOVOV DIHALNIK

MAGNETI PROTI BOLE^INAM

Dihanje z dihalnikom pospe{uje presnovo, spodbuja telesno in du{evno u~inkovitost ter pove~uje telesne energijske rezerve odraslih in otrok 49,90 € od petega leta dalje. Kot zdravilni pripomo~ek ga v Znanstvenem centru za klini~no in eksperimentalno medicino v Novosibirsku priporo~ajo pri indikacijah za kroni~ni bronhitis, bronhialno astmo, nevrovegetativno distonijo, visok krvni tlak, angino pektoris; kot dopolnilno terapijo pri bronhitisu, plju~nici, plju~ni tuberkulozi, plju~nem emfizemu, psihosomatskih motnjah, po sr~nem infarktu, mo‘ganski kapi in operacijah.

19,90 €

19,90 €

Neodim magnet omili, lahko pa tudi povsem odpravi fizi~no bole~ino. Polo‘imo ga na bole~e mesto in pritrdimo z obli‘em. Nosimo ga nekaj ur dnevno, dokler se bole~ina ne zmanj{a ali ne izgine. Ovalni so namenjeni za bole~e sklepe. Poseben ~rni magnet pa je namenjen odpravljanju bole~in v kolenu. 24,90 € Pas za pritrditev kolenskega magneta 9,90 € Pas za pritrditev magnodiska 19,90 €

ZA[^ITNA PIRAMIDA KERROCK Z za{~itno piramido, tetraedrom s stranico 12 cm, ki ima na spodnji stranici natisnjenih dvanajst enakostrani~nih trikotnikov, je mogo~e pred petimi vrstami zemeljskih sevanj, pred tehni~nimi sevanji in sevanji kozmi~nega ter zemeljskega izvora dobro za{~ititi vse prostore. Piramida deluje blagodejno na splo{no po~utje. Postavimo jo na sredo stanovanja ali hi{e, nekateri jo postavijo v bli‘ino postelje. 37,90 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A

Kodirane magnete damo v pralni ali pomivalni stroj, da zmanj{amo porabo pralnih pra{kov in elektrike, odstranjujemo vodni kamen, podalj{ujemo ‘ivljenjsko dobo pralnega ali pomivalnega stroja, zmanj{ujemo onesna‘enost okolja in energiziramo perilo. 19,90 €

OSEBNI ANGEL^EK

RADIESTEZIJSKA NIHALA

ZA[^ITA PRED ENTITETAMI Z univerzalno za{~ito pred {kodljivimi energijskimi entitetami se za{~itimo pred blode~imi elementali, ki se pojavijo v ~love{kem energetskem sistemu neodvisno od njegove volje. Za{~ita deluje pred enostavnimi blode~imi elementali, du{ami in implantati, da ne morejo ve~ ~rpati ~lovekove energije. 11.90 €

Magnodisk zmanj{uje bole~ine v hrbtenici, ker mo~no stati~no magnetno polje pospe{uje obnavljanje vezivnega tkiva med medvreten~nimi plo{~icami. Magnodisk z obli‘em nalepimo na tisti del hrbtenice, za katerega je zdravnik ugotovil, da je vzrok bole~in v dolo~enem delu telesa. 44,90 €

PRALNI MAGNETI

Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila. 24,90 €

Za uspe{no radiestezijsko delo so na a voljo: nevtralni nihali Kaplja (a) in Leseno nihalo (b), kovinska egiptovska nihala c Karnak (c), Izis-4 (d) in Izis-6 (e) ter Biotenzor (f). Uporaba je razlo‘ena v knjigi Osnove radiestezije in bioenergije. e Cene: a in b 13,90 €, c, d in e 18,90 € in d biotenzor 16,90 €. f

MAGNODISK

b

V Braziliji ro~no narejen osebni angel~ek iz kamene strele si lahko programiramo sami (napotki prilo‘eni), da nas varuje in nam pomaga pri razre{evanju te‘av. Sicer pa nam prina{a dolgo‘ivost, pomaga proti bole~inam pri srcu, v trebuhu in ‘elodcu. Lahko si izberete tudi angel~ka iz ametista in ga programirate za pritegnitev partnerja. Prav tako lahko programirate angel~ka iz ro‘natega kremena, kristala, ki odpravlja vrsto te‘av. Ve~ na www.misteriji.si. Darilo: mo{nji~ek 15,90 €

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 5,90 €

-

AVGUST

09 -

Misteriji 49


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

INFORMIRANI ZAŠ^ITNI KLJU^ USB

V USB-vti~nico vtaknjen informirani Za{~itni klju~ USB in bakrena samolepilna plo{~ica zmanj{ujeta negativne vplive sevanja ra~unalnikov, zaslonov in usmerjevalnikov na ~loveka in njegovo zdravje. Delovanje je preverjeno z GDVelektrografijo in mikroskopiranjem ~love{kih rde~ih krvni~k. 39,90 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70 odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 699,90 €

INFORMIRANI LON^EK Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe. 20,90 €

50 - AVGUST 09 -

aratrgovina@siol.com

VR^ ZA DOBRO VODO Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 54,90 €

INFORMIRANI OBESEK LU^KA V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 69,90 €

ATLANTIDSKI KRI@

Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme.

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 49,90 € plo{~ica 49,90 €

69,90 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

INFORMIRANI KOZARCI

GLINENI INFORMIRANI VR^

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 20,90 €

20,90 €

20,90 €

Voda v njem o‘ivi; informacije, ki so vtisnjene v glino, spremenijo vodi molekularno strukturo tako, da je v skupkih manj molekul. Tak{na voda je bolj pitka in telesu olaj{a samozdravljenje. V vr~u se spremenijo tudi vse druge pija~e, pa tudi mleko, ki se v vr~u kisa dlje ~asa in ima bolj{i okus. 39,90 €

20,90 €

BIOMODULATOR ZA KMETIJSTVO Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 49,90 €

NORAD

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,90 €

Voda, ki jo biomodulator spremeni tako, da jo rastline la‘je vsrkajo, zagotovi pove~anje pridelka za kakih 20 do 40 odstotkov ob zmanj{ani porabi gnojil, plodovi pa so bolj polnega okusa in trajajo dalj ~asa. Biomodulator je mogo~e uporabiti tudi v ‘ivinoreji in pri ~i{~enju onesna‘enih voda. Enostaven priklop na cevi, enostavna uporaba, ni vzdr‘evalnih stro{kov. Pred naro~ilom je mo‘en posvet: 051/307 777. Osnovni model zmore 4 kubi~ne metre pretoka na uro, najve~ji pa 70 kubi~nih metrov. Ve~ na www.misteriji.si. Cena (4 m3): 599,90 €

NORAD PLUS

Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,90 €

MAGIC LIFE Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 5,90 €

-

AVGUST

09 -

Misteriji 51


PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777, 01/549 17 92; NA SPLETU - www.misteriji.si

Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

[TIRJE LETNI ^ASI

PRIPRAVA NA POROD IN SPRO[^ANJE V HIPNOZI

Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje.

Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med. Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

24,90 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo. Izberete lahko: Amulet za za{~ito in obilje Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva … Runski amulet za plodnost, dovr{itev, izpolnitev Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni. Cena posameznega amuleta:

19,90 €

23,90 €

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo. 29,90 €

NE KADIM VE^

PROGRAM ZA SPROSTITEV

Poslu{anje tega avtosugestivnega programa vas vodi med nekadilce! Da bi se lahko odrekli tobaku, program poslu{ajte vsaj tridesetkrat zapored.

Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo.

Cena zgo{~enke: 11,90 Cena kasete: 5,90 €

Cena zgo{~enke:

11,90 €

POSITIVE INSPIRATIONS – pozitivni navdihi Zgo{~enka zdravilnih zvokov Petra J. Gouwa, glasbenega terapevta iz Nizozemske, prina{a dobro uro glasbe s tradicionalnimi in{trumenti razli~nih duhovnih tradicij. Priporo~ljiva je za uporabo ob meditaciji, regresivnih terapijah in za sprostitev. Ugla{ena je na frekvenco sr~ne ~akre, ki je frekvenca planeta Venere, Ljubezni in transformacije.

TEST ZAKISANOSTI Specialni pH listi~i za meritev pHja v urinu ali slini. Sprememba barve na testnem listi~u vam pove,

kolik{en je pH va{ega urina ali sline, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - AVGUST 09 -

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN

Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, Cena zgo{~enke: 19,90 € masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov Kako naro~amo? Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in tako odpravljajo bole~ino. 33,90 € in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777,

faksu: 01/230 16 27; siol.com aratrgovina@siol.com siol.com; e-po{ti: aratrgovina www.misteriji.si www.misteriji.si; ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

BAKRENE ZAPESTNICE Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € b) posrebrena 27,96 € c) pozla~ena 40,06 €


Mali oglasi

Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 173

@ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0,5 min

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) Franja Lebari~, Kraigherjeva 28, 3000 Celje

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL. Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465. Marjetica vede‘evanje s. p.

VEDE@EVALKA MARTA – Veseli me, da vam lahko pomagam. Telekom 090/44 61 – 1,05 €/min (251 SIT) Mobitel 090/142 488 – 1,04 €/min (249 SIT) GSM 040/305 298 – 0,50 €/min (119 SIT)

Pomagajmo s. p., Zre~e

IZDELUJEM OSEBNE ENERGETSKE SLIKE za zdravljenje psihi~nih ter ~ustvenih te‘av. Toma‘, GSM 041/534 674 MED POKOJNIKOM IN VAMI posredujemo za vas pomembne informacije. E-naslov: kontakt.pokojni@gmail.com Excellentia viva d. o. o.

NAJ VAM SVETUJEJO NADANGELI, BOGINJE IN DELFINI. Dopustite in prepustite se ~istim angelskim energijam, ne‘nemu vodstvu in iskrenim nasvetom na va{i poti. Naro~anje po telefonu 051/385 903. BoAnDelfina, svetovanje iz angelskih kart, Patricija Kolari~ s. p.

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Da ne smrdi, Biofresh poskrbi @e v mnogih domovih ne poznajo ve~ neprijetnih vonjav ne v kopalnici, ne v strani{~u, ne v kuhinji, ne v sobi z novim pohi{tvom, ne v omari s ~evlji, ne v avtomobilu, ne v gara‘i, ne ob kletki z morskimi pra{i~ki … Blazinice Biofresh potegnejo vase molekule mote~ih vonjav; le te niso prekrite z umetnimi di{avami, tako da blazinice ne povzro~ajo alergij in so povsem ne{kodljive vsem ‘ivim bitjem. Blazinice so obnovljive: delujejo dve leti.

Marjana ^an‘ek, Vodnikova 5, 3000 Celje TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Ljudmila Laznik, Gr~a 23, 1431 Dol pri Hrastniku

Naprodaj v trgovinah Sanolaborja po vsej Sloveniji, v trgovinah Tu{ planet v Kranju, Celju, Mariboru in v trgovini Tu{ v ljubljanskem BTC-ju, v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v biooddelku Maximarketa v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet, v trgovinah KGZ [kofja Loka in v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju. Naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu 051/307 777, e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali spletu www.misteriji.si

Hotel Izvir Manzato Roga{ka Slatina Program za avgust in september 2009 OBLETNICA ROJSTVA IVICE v torek 4. avgusta – avtobusni prevoz na posebno prireditev na Srebrnjaku v Zagrebu

SRE^ANJE Z BRACOM v sredo 2. septembra

PROGRAM ZA SAMSKE 7., 8. in 9. avgusta

AKCIJA ZA DRU@INE ves avgust – 100 €, otroci brezpla~no

VIKEND SRE^ANJA (petek popoldne, sobota,

Janez Stare, V. Vlahovi}a 65, 2000 Maribor Janja Letnikoska, Balinarska pot 14, 1260 Ljubljana-Polje Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 173: VODORAVNO: novum, baza, upadek, otok, mol, Jaubert, renesan~ni prerok, Kazan, Unac, Varese, Nast, kor, mir, biolog, Balzac, GE, ambasador, Germani, tarot, I~a, ale, sad, Uri, Renato, Anita, meskalin, prelom, IT, Ude, ester, ni{a, Magic life, sluz, mik, okov, Tani, ujeda, {alotka, sarin, knap, AT Nagradni pojmi: RENESAN^NI PREROK, NOSTRADAMUS, MAGIC LIFE

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. avgusta 2009 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 174 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

nedelja) delavnice, kulturni dogodki, filmi o Bracu

Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea in na spletni trgovini www.misteriji.si. Cena: 3,60 €

DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji):

IZREDNO UGODNE CENE 5-dnevni paket (nedelja ve~erja – petek kosilo): 133 € + tt

I@ 2009 – ODDIH ZA DU[O katalog na spletni strani!

Informacije, rezervacije, prijave: Izvir @alec, tel.: 03/71 33 100, 041/769 686 (Janko Ka~) hotel Izvir Roga{ka Slatina, tel.: 03/58 16 140; info@izvir.com; www.izvir.com

-

AVGUST

09 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 4 n Nagradna 7 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Naslov: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - AVGUST 09 -

kri`anka (174) e-naslov:


ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

HRANA ZA @IVLJENJE

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

S spremenjenim na~inom prehranjevanja lahko vplivate na svoje zdravstveno stanje. Knjiga vsebuje poleg receptov tudi razumljivo razlago, zakaj in kako naj bi hranili svoje telo, da bi se lahko uprlo bolezni in jo premagalo.

Vonjajte in oku{ajte popke in drevesni sok, prislanjajte u{esa in poslu{ajte notranji {epet debel. Spoznajte na~ine in vaje za zajemanje zdravilne energije dreves v gozdu, go{~avi ali na vrtu, ne glede na to, kje ‘ivite.

KAKO VEDE@UJEMO IZ CIGANSKIH KART

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Knjiga z barvnimi podobami ciganskih kart nam bo v pomo~ kot oseben vodnik, pa tudi za poslovno vede‘evanje. V priro~niku nas slovenska avtorica u~i o umetnosti vede‘evanja ter razlaga pomen vsake od {estintridesetih kart.

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

19,90 € (+ {op kart)

15,90 €

13,90 €

13,77 €

19,90 €

Trda vezava 22,90 € bro{irano 19,90 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,90 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

9,90 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si e-po{ti: aratrgovina aratrgovina@siol.com www.misteriji.si.

Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.


Nau~ite se privla~iti bogastvo, zdravje in sre~o

Knjiga nas u~i, da je na{e ‘ivljenje vedno lahko {e bolj{e ne glede na to, kako dobro se ‘e po~utimo. Mo‘nost in mo~ izbolj{anja ‘ivljenja je v va{ih rokah! Kako ‘ivimo bogato, zdravo in sre~no ‘ivljenje, kar je na{a pravica, nam sporo~a knjiga. Poleti beremo, da lahko jeseni ‘e ‘anjemo …

Cena: 22,90 € Prodaja in informacije - 051/307 777; 01/549 17 92 in www.misteriji.si ARA zalo`ba d. o. o. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

Revija Misteriji 193  

Revija Misteriji 193