Page 1

RenaRum Nr 5-2013

Månadens tema:

VÄVNaDSINRÄTTNINGaR


ESCO Mobila renrum • Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. • Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. • Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål, med låsbara hjul och transparenta flikväggar.

ESCO NordicSafe ”Super Silent” • Världens absolut tystaste säkerhetsbänk BSC Class II. • Extremt låg ljudnivå med bibehållen säkerhet. D.v.s att inte som flertal andra tillverkare ha minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån. • Utvändigt bredd 1200 mm – anpassad till svensk laboratoriestandard. • Certifierad enligt EN 12469.

ESCO Mobil renluftsgarderob • Sterilförvaring av renrumskläder. • HEPA-filtren garanterar säker och steril förvaring av renrumskläderna. • Lätt att hålla rent och organiserat. • Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål. LabRum, LabRum Klimat och AssabLab har gått tillsammans och heter nu LabRum. LabRum AB, SOLNA / STOCKHOLM - LabRum AB, MEDICON VILLAGE / LUND Tel: 08- 50 55 78 00 - mail@labrum.se - www.labrum.se


INNEHÅLL RenaRum

NR 5

Nr 5-2013

20

ledare sid 5 Nyheter i korthet sid 7–15

ma: Månadens te

TEMA: Vävnadsinrättningar

VÄVNADSAR INRÄTTNING

sid 20–25 Nordic Hygiene expo 2013 sid 26

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum. Rentforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan Rentforum´s medgivande.

CHeFReDaKTÖR OCH aNSVaRIG UTGIVaRe: Matts Ramstorp matts@rentforum.net Mobil: 0708 - 13 05 65 GRaFISK FORM OCH laYOUT: Charlotta Behrens, www.lime.nu aNNONSeR: Binh Tan binh@rentforum.net 0708 – 25 44 77

Nyheter i korthet sid 27–37 Kalendarium sid 37 Månadens produkt: Renrum sid 38–39

30

Nyheter i korthet sid 40–44

OctaSoft® LÅGLUDDANDE TORKDUK

KONTaKT: Rentforum AB, Norrbäcksgatan 19, 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50

RenaRum 5/2013

3


Ericsson bygger ”rena” arbetsplatser!

BeMicron – en tidsbesparande dräkt för renrum Innovation på marknaden Berendsen introducerar en revolutionerande dräkt, BeMicron. Den unika designen gör det möjligt att minska omklädnings-tiden till 30 sekunder.

Ventilator har fått i uppdrag av Ericsson att skapa arbetsstationer med förhöjda renhetskrav. Stationerna används vid arbete med elektronik då det är av största vikt att miljön är så partikelfri som möjligt. Vi tackar Ericsson för uppdraget. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav!

www.youtube.com

BeMicron

Berendsen Textil Service AB

Sweden Tel. 0155-20 96 00 kundservice.nykoping@berendsen.se www.berendsen.se

Hygienkrav? Att arbeta med miljöer som har förhöjda renhetskrav ställer höga krav på helhetsperspektiv och förståelse för användare och dess behov. Hos oss samverkar allt från projektledare, arkitekter och teknikkonsulter till mikrobiologer och experter inom skyddsventilation och hygienisk design för att vidga erbjudandet inom hygienklassade miljöer. Har du hygienfaktorer att ta hänsyn till? Prata med oss på Projektengagemang Energi & Klimatanalys.

Daniel Laggar 073-901 29 81

daniel.laggar@projektengagemang.se

www.projektengagemang.se

4

RenaRum 5/2013

Lars Jansson 073-901 29 88

lars.jansson@projektengagemang.se

Kontakta oss så berättar vi mer! Växel: 08–681 14 40 • Mobil: 070–971 14 54

www.ventilator.se


LEDAR E

Sommar och sol … … inte riktigt än, men snart! Våren övergår snart till sommar och det enda sättet att märka detta är via TV. Ishockey VM är slut, likaså Eurovision och alla serier tar nu slut en efter en för att ersättas av repriser.

Vävnadsinrättningar Detta nummer av tidningen RenaRum fokuserar på Vävnadsinrättningar. Alla dessa är sedan ett antal år styrda av ”samma” regelverk som den läkemedelstillverkande industrin, nämligen EU­GMP:n, och speciellt volym 4, annex 1. De allra flesta kliniker är på god väg och många är redan klara, men de allra mest k ritiska, de som rör ortopediska operations­ salar, har lång väg kvar att vandra. livsmedel, återigen på tapeten! Jag har ställt frågan förr och vill återigen ta upp den: Vart är livsmedelsindustrin på väg? Vad är det som gör att många inte ser samma allvar vid tillverkningen av livsmedel som då man hanterar och tillverkar läkemedel. Båda dessa produkter används och konsumeras av oss människor. Risker för akuta såväl som lång­ siktliga skador och åkommor är stora, både vid konsumtion av livsmedel som vid användning av medicin och läkemedel, om dessa inte håller rätt kvalitet. Branschriktlinjer för livsmedelshantering säger att man i vissa fall ska använda handskar för att skydda produkterna. Jag var på ett café häromdagen där personen i kassan hade en (!)

handske på sig. Denna hand använde hon för att skära och lägga upp tårtor och smörgå­ sar med. Helt ok om man bara ser till detta. Sedan gick hon vidare till kassan där hon, med samma handskbeklädda hand, hanterade pengar, bankkort och kvitton. Är detta sunt förnuft? Vem är ansvarig för hennes agerande? Jo den som är livsmedels­ producent, i detta fall ägaren till caféet. Vem kontrollerar då detta? Jo, de kommunala tjäns­ temännen, som har så mycket att göra att de inte hinner med. Skapa en central myndighet som har totalt ansvar för denna kontroll! Det är tur att vi människor i de allra flesta fall är så starka i vårt immunsystem som vi är! Många säger att man aldrig ska titta in i ett restaurangkök. Mitt råd – Gör det och säg till om det är något som ni tycker är fel! Allt blir bra om vi stannar upp och tänker logiskt. Matts

RenaRum 5/2013

5


Att bygga renrum och kontrollerade lokaler 27augusti, Stockholm

Renrum och kontrollerade lokaler är viktiga redskap för att skapa rätt renhet för produkt, process och (eller) personal. I denna kurs tas alla de olika moment upp som har med byggnation att göra: Introduktion Grundläggande renhetskrav – Olika verksamheter och krav Lokalutformning, layout, golv, väggar, tak, fönster, dörrar Ventilation – systemutformning, omsättningstal, differenstryck Att bygga för städning och rengöring Provtagning/mätning/validering/dokumentation Att skriva en kravspecifikation (URS)

Syfte Att ge en grundläggande bakgrund till alla de väsentliga delar som har en påverkan då man vill bygga nytt eller bygga om ett renrum eller en kontrollerad lokal. Deltagarna ska efter kursen slut ha en fördjupad insikt i hur man kan formulera en kravspecifikation (URS – User Requirement Specification), vilka krav som kan och bör ingå i denna.

Kursavgift Anmälan

Målgrupp Projektledare, entreprenörer, produktionsledare, driftsledare, mellanchefer som påverkas i samband med byggnation, som t ex produktion, QC, rengöringspersonal, etc. Generellt sett alla som på ett eller annat sätt kan ha en påverkan på renrummet, eller som påverkas av lokalen (lokalerna) då allt är färdigbyggt.

SEK 6.450:- (ex moms) inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe BioTekPro AB, - matts@biotekpro.se, Tel: +46 (0)40 - 13 82 50, www.biotekpro.se

www.biotekpro.se


FORSKNING

Magsårsbakterien Helicobacter pylori

orsakar celldöd Små blåsor, så kallade vesiklar, som släpps från cellytan hos bakterien Helicobacter pylori orsakar celldöd i magsäcksslemhinnan och kan vara en viktig förklaring till utveckling av både magsår och magcancer. Det visade Annelie Olofsson i en avhandling som hon försvarade vid Umeå universitet den 17 maj.

B

akterien Helicobacter pylori beräknas infektera hälften av jorden befolk­ ning. De flesta som infekteras får inte några symtom, även om alla får en lokal inflammation där bakterien fått fäste. Magsår uppkommer hos cirka 10–15 procent av de infekterade och en långvarig infektion med H. pylori är en riskfaktor för att magsäcks­ cancer ska utvecklas. Antalet personer som drabbas av mag­ säckscancer minskar i Sverige, men trots detta är cancerformen en av de vanligaste i världen och den näst vanligaste orsaken till död på grund av cancer. Det är inte helt klarlagt varför magsår och magsäckscancer uppkommer hos vissa individer men inte hos andra.

Helicobacter pylori Precis som många andra bakte­ rier knoppar H. pylori av små blåsor från cellytan. Dessa blåsor kallas vesiklar och är betydligt mindre än bakteriecellen själv, 20­300 nanometer i diameter. Med molekylära termer kan man ännu inte beskriva hur det går till när vesiklarna bildas och vad det är som gör att de lossnar från bakterierna. Ytan hos vesiklarna liknar bakterieytan och därför har vesiklarna och bakterien många gemensamma egenskaper. Det

betyder att vesiklarna, precis som bakterien själv, bär på sjukdoms­ framkallande faktorer. I vävna­ der där bakterier finns ser man vesiklarna men det är ännu rela­ tivt outforskat hur dessa vesiklar påverkar de omgivande cellerna i vävnaden.

NMR-baserad forskning Annelie Olofsson visar i sin avhandling att vesiklar från H. pylori påverkar magsäckens celler på olika sätt och att de kan orsaka celldöd. I sitt arbete kartlade hon inledningsvis RenaRum 5/2013

7


NANOTEKNIK kompositionen av vesiklarna från H. pylori och hittade en rad proteiner som är associerade till sjukdomsutveckling. Däribland ett protein som har en stark koppling till magcancerutveck­ ling, liksom proteiner som gör att vesiklarna kan fästa till cellerna i magsäcken. För att kunna bestämma fosfolipidsamman­ sättningen hos dessa vesiklar utvecklads även en ny NMR­ baserad metod. Dessutom beskriver avhand­ lingen att de aktuella vesiklarna tar sig in i cellerna genom att kidnappa några av de vägar som används av cellen för att ta upp andra faktorer, samt att vesiklarna påverkar magepitel­ cellernas förmåga att hålla ihop yttersta magepitelcellslagret. Några av de signalvägar som cel­ len använder för kommunikation påverkades också av vesiklarna. Dessutom har vesiklarna förmå­ gan att inducera reaktioner som är typiska då en inflammation uppkommer och antagligen spe­ lar de en viktig roll i den kroniska inflammation som uppkommer vid en H. pylori infektion och bidrar till sjukdomsutveckling. • Källa: Umeå Universitet

8

RenaRum 5/2013

Nanologica Årets Nanoföretag Nanologica tog hem utmärkelsen ”Årets Nano­ företag” i hård konkurrens. Juryns motivering lyder ”Ett företag med förankring i svensk universitetsforskning, som med en tydlig affärsidé och ett smart och drivet team lyckats lösa kunders problem genom styr­ ning av materialegenskaper på nanonivå.” Nanologica utvecklar nano­ porösa material för användning i allt från läkemedel till kroma­ tografi. I början av året teck­ nade företaget avtal med ryska Nanolek om att omformulera fyra kända läkemedel, genom att innesluta dem i Nanologicas porösa mikropartiklar av kisel­

dioxid med nanostora porer. Juryn, som har bestått av Anders Eliasson, Business Swe­ den, Åsalie Hartmanis, Swed­ NanoTech, Björn O Nilsson IVA samt Tord Lendau, CytaCoat AB har gjort bedömningen utifrån vilket problem som kan lösas, om tekniken funkar, hur affärsplanen ser ut och vilken roll nanoteknik har i lösningen. Bolaget ska också ha försäljning. Utmärkelsen Årets Nano­ företag delades ut vid SwedNanoTech:s event Nano­ Forum på Näringslivet Hus den 15 maj. • Källa: SwedNanoTech

Fakta SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profi l för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 40 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.


How to use your old Particle Counter. Step into the future with Brookhaven!

Like us on Facebook and win a new iPad mini!

Visit our new homepage! www.brookhaven.se

RenaRum 5/2013

9


LÄKEMEDEL

Recept i mobilen Apoteket är först i Sverige med att ge kunderna en unik möjlighet att se recept i mobiltelefonen. Kun­ derna kan samti­ digt se om den receptförskrivna medicinen finns i lager på Apoteket. Det finns även möjlig­ het att se recept för barn och anhöriga via fullmakt.

Underlättar i vardagen ”Vi är glada att vi kan för­ enkla för våra kunder och ge dem denna unika möjligheten att se recept i mobiltelefonen. Det är en tjänst som underlättar i vardagen eftersom det enkelt går att se om receptet kommit in till apoteket, exempelvis när man är på väg hem från sitt läkarbesök”, säger Eva Fernvall, Kommunika­ tionsdirektör i Apoteket. Mobilanpassad webb ”För att göra tjänsten tillgänglig för så många som möjligt har vi valt att bygga den som en mobil­ anpassad webb. Tjänsten nås via mobiltelefonens webbläsare på mobil.apoteket.se. För en säker inloggning använder vi mobilt BankID, som idag används av många myndigheter och ban­ ker”, säger Henrik Tingwall, Försäljningschef digitala kanaler i Apoteket.

Detta kan du göra med mobilt BankID på mobil.apoteket.se: • Se dina aktuella recept • Se om ditt läkemedel finns i lager* hos lokalt apoteket (direkt från receptet) • Se ditt högkostnadssaldo • Tidigare receptuttag • Mina beställningar (på apoteket.se) • Se recept för barn och anhöriga via fullmakt Källa: Apoteket AB

10

RenaRum 5/2013

Detta kan du göra utan mobilt BankID på mobil.apoteket.se: • Få information om läkemedel • Se om läkemedel finns i lager* hos lokalt apotek (lagersaldo uppdateras varje timma mellan klockan 06.00 och 18.00) • Hitta närmaste Apoteket • Öppettider *Information om lager av narkotikaklassade mediciner visas inte i mobiltelefonen.


m u r n e r å p t s Stör

OctaSoft

®

LÅGLUDDANDE TORKDUK


SJUKVÅ RD

Nytt ventilationslaboratorium i Lund Avidicares nya ventilationslaboratorium invigdes med inbjudna deltagare och föreläsare den 26 april i Lund.

D

agen inleddes med ett antal aktuella föredrag som belyste dagens krav på sjukvårdshygien, mini­ meringen av luftburna partiklar och mätmetoder. Även aspekter och trender rörande sjukhuskon­ struktion (med fokus på ope­ rationsavdelningar) och opera­ tionsmetoder belystes. Det nya hypermoderna labo­ ratoriet invigdes av Avidicares styrelseordförande Erik von Schenck. Deltagarna fick bl.a. ta del av rökdemonstrationer med Opragon® systemet. Dagen avslutades med ett besök på Lunds Universitets­ sjukhus där deltagarna fick se installationer av Opragon i hybridsalen, ortopedoperations­ rum såväl som uppdukningsrum för sterila instrument. ”Det nya laboratoriet är en nödvändig komponent för vidareutvecklingen av Opragon och nya framtida Avidicare produkter. Det första målet är att Opragon ska uppfylla den

Fakta

Fakta tyska DIN 1946­4 standarden och labbet gör det möjligt för oss att genomföra samma mätningar som då nya operationsrum i Tyskland valideras enligt stan­ darden.” säger Peter Ekolind, VD, Avidicare. ”Vi har använt oss av den senaste tekniken och detta är med största sannolikhet det modernaste ventilationslabo­ ratoriet i Europa.” • Källa: Avidicare AB

Avidicare AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen inom forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Företagets främsta produkt är Opragon. Avidicare har sitt säte i Medicon Village, Lund.

12

RenaRum 5/2013

Föreläsningar och talare: Nya projekt, nya tankar kring logistiken av patienter, personal och material Ia Belfrage arkitekt SAR/ MSA, White Arkitekter AB Clinical Trends and Developments in Surgery: Challenges and Impact on Ventilation Technology Clemens Bulitta Prof. Dr.Med., Hochschule Amberg-Weiden, Germany Luftburna biologiska partiklar Jakob Löndahl, PhD, EAT Lunds Universitet Virtual engineering av luftrörelser i operationsrum med hjälp av CFD modeller Olof Dahlberg M.Sc., FS Dynamics AB


Airsonett Operating Room Innovation AB byter företagsnamn till

UNIK TEKNIK FÖREBYGGER INFEKTIONER Besök vår nya hemsida www.avidicare.se


D SJUKVÅR Hud från avlidna donatorer är en viktig resurs vid svåra brännskador. Huden används som biologiskt förband för att gynna sårläkningen, minska risken för infektioner och dämpa infl ammation. Från 1 maj fi nns en hudbank knuten till vävnadsinrättningen/ brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset. Sedan 2010 har Landstinget i Uppsala tillsammans med Östergötlands läns landsting nationellt ansvar för vård av patienter med svåra brännskador.

Nationell hudbank Fakta

gynnar svårt brännskadade

14

Huddonation • Samma regelverk som för annan vävnads- och organdonation. Först görs kontroll i Donationsregistret om den avlidnes inställning. Man kontrollerar också om det fi nns någon begränsning i vad som får doneras. Om en avliden person inte registrerat sin vilja tillfrågas anhöriga/konsensusförfarande • Blodprov ska tas inom ett dygn för att utesluta smitta, då främst HIV, hepatit och syfi lis • Donatorn får inte ha hudcancer, tatueringar, ärr eller någon aktiv hudsjukdom i hudområdet som är lämpligt för tillvaratagande • Huden tillvaratas inom R ättsmedicin i samband med obduktion. Huden tas som r egel från d onatorns rygg. Varje donator bidrar i genomsnitt med 3 500 kvadratcentimeter hud

RenaRum 5/2013

”Hittills har två patienter fått donatorhud från vår egen bank, och resultaten är goda. För 30­40 procent av de 300 patienter som vårdas på sjukhus för svåra brännskador i Sverige per år är sådana förband livsnöd­ vändiga. Det handlar oftast om personer med över 60 procentiga brännskador som helt saknar skyddande läderhud”, säger Fredrik Huss, läkare på bränn­ skadecentrum.

Beroende av hudimport Fram till början av 2000­talet försåg det privat företaget Karocell, knutet till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, brännskadekliniker i Sverige med donatorhud. Efter att företaget avvecklades har Sverige i princip varit beroende av hudimport från organisationen Euroskin Bank/ Euro Tissue Bank i Holland. ”Vi har haft planer på en egen hudbank en tid och successivt

byggt upp ett hudlager i Upp­ sala. Målet är att Sverige ska vara självförsörjande. För det krävs cirka hundra inhemska donatorer per år, eller cirka 200 om huden ska ges till fler patient­ grupper än svårt brännskadade. Vi räknar vi med att kunna halv­ era kostnaden för donatorhuden vilket gynnar patientens hem­ landsting. Importerad donator­ hud från Holland kostar i cirka 12 kronor per kvadratcentimeter. Brännskadecentrum i Uppsala använder cirka 130 000 kvadrat­ centimeter donatorhud per år”, säger Fredrik Huss. Donerad hud kan förvaras i kylutrymme i glycerol upp till tre år. Med bättre tillgång, och lägre kostnad, kan fler patienter behandlas. Donatorhuden kan också vidareförädlas till så kall­ lad cellfri dermis som används som en biologiskt nedbrytbar byggnadsställning för att stimu­ lera läderhuden att nybildas.


Fakta Rikssjukvård

Nationellt ansvar Tack vare ett nära samarbete med Rättsmedicinalverket och vävnadsinrättningen i Lund och snart även Stockholm och Uppsala räknar man med ett gott inflöde av donatorhud. Hud­ banken har ett nationellt ansvar att vid behov leverera hud till andra behövande sjukhus. Förutom ekonomiska fördelar, menar Fredrik Huss att en hud­ bank i egen regi minskar sår­ barheten och ger verksamheten bättre kontroll över kvalitet och spårbarhet. Enligt EU:s vävnads­ direktiv måste den som ansvarar för en vävnadsinrättning som en hudbank garantera spårbarhet under 30 år. Av kostnadsskäl används donerad hud framförallt efter svåra brännskador. Men Fredrik Huss ser flera potentiella använd­

• Infördes 2007 och innebär att en centralisering av viss högspecialiserad vård i syfte att ge högre vårdkvalitet och bättre resursutnyttjande • Hittills har 12 områden definierats som rikssjukvård, förutom svåra brännskador exempelvis viss kraniofacial kirurgi, hjärt-, lever- och lungtransplantation. Socialstyrelsen beslutar vilken vård som ska bli rikssjukvård. Formellt är det sedan landstingen som söker och som erhåller tillstånd • De landsting som tilldelas uppdraget har nationellt upptag av patienter

ningsområden i framtiden, till exempel efter svåra trafikolyckor, vid svårläkta bensår och andra k­roniska sår. På sikt kan biolo­ giska förband även ersätta gris­ hud som förband efter skållska­ dor, något som främst drabbar barn. En fördel är lägre risk för avstötning. • Källa: Akademiska sjukhuset

Fakta Fördelar med biologiska förband från donerad hud • Stimulerar sårläkningen • Kan även användas vid skållningsskador som framförallt drabbar barn - där man i dag ofta använder grishud. • Den donerade huden sitter fast

• • • •

under några veckor Bidrar till god sårläkningsmiljö Minskar infektioner Ger smärtlindring Bidrar till vätske- och värme­ reglering

RenaRum 5/2013

15


FORSKNING

Skelettproteiner hjälper celler att växa åt rätt håll F

Ett bakteriellt protein, FilP, som är en viktig del i uppbyggnaden av bakteriens cellskelett, kan förklara hur celler fungerar mekaniskt, hur de får stabilitet och elasticitet, så att de kan växa åt ett bestämt håll. Det v isar en studie som forskare från Umeå universitet, i ett stort svenskt samarbete, p ublicerar i tidskriften PNAS.

Fakta Umeå universitet Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här fi nns internationellt väletablerad forskningoch ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

16

RenaRum 5/2013

ör att celler med olika funktioner ska fungera i en organism behöver de ofta ha en specifik form och funktion, och de blir därför ofta polarise­ rade i en viss riktning. Polariteten hos individuella celler, exempel­ vis i ett organ, är dessutom ofta koordinerade så att de fungerar tillsammans med andra. Hur cellens utveckling, när det gäller form och polaritet, går till i detalj har dock hittills varit oklart.

Skelettproteinet FilP För att undersöka detta närmare har Linda Sandblad, forskar­ assistent vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå univer­ sitet, tillsammans med bland annat kollegor i Lund, undersökt skelettproteinet FilP hos bakterien Streptomyces coelicolor. Det är en bakterie som formar långa celltrå­ dar med förgreningar, så kallade hyfer, med en tydlig polaritet. Stabiliserar bakteriens nya tillväxt Det är känt sedan tidigare att FilP spelar en viktig roll för hur bak­ teriecellernas form ska utvecklas,

samt hur stabila och flexibla cel­ lerna ska vara. Nu har forskarna, enligt studien som de publicerar i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, visat att proteinet speci­ ellt stabiliserar bakteriens nya tillväxt och kan påverka i vilken riktning bakterien ska växa. ”Resultatet visar att skelett­ proteinet FilP kopplas samman till nätverket i bakteriens utstick­ ande delar, apikala zoner. Funk­ tionen med ett nätverk av skelett­ proteiner, som ger celler stabilitet och styr cellers polära tillväxt, utgör en gemensam tillväxtsstra­ tegi för ett stort antal celltyper, som till exempel mycelbildande bakterier och jästceller, men har sannolikt också grundläggande likheter med utveckling av polära celler hos människa, som nervcel­ ler”, säger Linda Sandblad.

Ökad lärdom FilP har många likheter med skelettproteiner hos människa och alla djur. Hos människor leder defekter i skelettproteiner också till avsaknad av hållfast­ het i celler och vävnader, vilket i


sin tur orsakar allvarliga ärftliga sjukdomar. Utöver att ge ökade lärdomar om cellernas uppbyggnad anser Linda Sandblad att de aktuella forskningsresultaten även kan

komma till nytta när det gäller utveckling av nya läkemedel. ”Kunskaper om hur bakterie­ cellerna i den aktuella studien växer till kommer att även leda till ökad förståelse för infektions­

Handskar Skor Kläder

Svabbar Torkdukar Moppar

08 - 590 807 20 • info@inrem.se • www.inrem.se

Källa: Umeå Universitet

DITT LAB - VÅRT JOBB

Rekvisita till Renrum!

INREM AB

sjukdomar och hjälpa oss att hitta nya angreppspunkter för utveckling av antibiotika”, säger Linda Sandblad. •

BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer

Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: 08-625 18 50 Fax: 08-625 18 70 www.bergmanlabora.se info@bergmanlabora.se

85 x 57 mm.indd 1

RenaRum 5/20132010-10-05

17

15:55:32


RENRUM

LAF- och säkerhetsbänkar Konflikten mellan renhet och akustik Det ställs allt högre krav för god ergonomi och användarvänlighet i säkerhetsbänkar, vilket är viktigt för en trivsam och säker arbetsplats. De senaste åren har det framför allt varit stort fokus kring låga ljudnivåer, vilket är viktigt då man i många fall arbetar under långa perioder i säkerhetsbänkar. Hög ljudnivå är tröttande och minskar koncentrationsförmågan. Av Tommy Tärnsten, LabRum AB

L

judkraven har tyvärr med­ fört att ett flertal produ­ center minimerar säker­ hetsbänkarnas luftflöden för att kunna presentera låga ljudvär­ den, vilket minskar bänkarnas säkerhet. Enligt EN 124 69 skall Down Flow eller det vertikala luftflödet genom huvudfiltret vara mel­ lan 0,25 till 0,50 m/sek. För att minimera bänkarnas ljudnivå är fabriksinställningen hos ett flertal leverantörer endast kring 0,26 till 0,28 m/sek. Visserligen klarar man precis det nedre gränsvärdet, men det innebär inte att bänken är en säker arbetsplats. Risken för kontamination är uppenbar om operatören gör någon större armrörelse, om någon passerar bänken eller om en dörr öppnas till laboratoriet.

Svensk vägledning De låga luftflödena i EN12469

18

RenaRum 5/2013

har uppmärksammats tidigare och år 2005 utarbetades en svensk vägledning med egna rikt­ linjer i samråd med Arbetsmiljö­ verket. I den har minimikravet för Down Flow höjts från 0,25 m/s till 0,35 m/s. Vid jämförelse av säkerhetsbänkars ljudnivå är det därför viktigt att veta vid vilka luftflöden ljudmätningen har utförts. Med anledning av ett projekt och leverans av fler än 100 säker­ hetsbänkar till Karolinska sjukhu­ set har den svenska leverantören LabRum AB och producenten av säkerhetsbänkar Esco haft ett intensivt samarbete för att uppnå låga ljudvärden i kombination med säkra luftflöden. Fokuserade krav hos Karolin­ ska sjukhuset var Down Flow min. 0,4 m/s, In­Flow 0,5 m/s i kombination med maximal ljudnivå 48 dBA samt utvän­ digt breddmått 1,2 meter, så att

säkerhetsbänkarna är måttan­ passade till svensk standard för laboratorieinredning. För Karolinska sjukhuset konstruerades specialmodel­ len Nordic Safe – Super Silent, som uppfyller de ställda kraven. Nordic Safe – Super Silent tillver­ kas och levereras numer även till andra än Karolinska sjukhuset. I samband med projektet fram­ ställdes även en standardversion av Nordic Safe, där flertalet av modifieringarna och förbättring­ arna finns.

Var ska man mäta ljud? I samband med projektet utför­ des mängder av ljud­ och luft­ flödesmätningar. Det visade det sig vara stor variation om uppgiften för mikrofonplacering vid ljudmätning. Ett besked från TÜV NORD var att mätpunkten skall vara 1 m från bänkens front och 1 m upp från golv. Eftersom denna position inte motsvarar operatörens huvudplacering vid arbete, krävde Karolinska sjuk­ huset att ljudmätningen istället skulle utföras vid en mer naturlig punkt, som är 0,5 m från bän­ kens front och 1,5 m över golv. Vid jämförelse av ljudvärden vid de två mätpunkterna visade sig


att Karolinskamätpunkten ger 1,9 till 3,0 dBA högre värde än EN­mätpunkten. D.v.s. att även det blev ett utökat krav. Enligt kravspecifikationen kalibrerades bänkarnas down­ flow till min. 0,4 m/s. och in­flow: 0,5 m/s. Vid dessa luftflöden uppmättes ljudnivåer under 48 dBA.

Många förbättringar Andra förbättringar som gjordes i samband med projektet var bl a förenklad invändig rengöring av bänkens motordrivna glaslucka, som numer sker uppifrån efter att luckan sänkts under arbetsytan (Cleaning Mode). Därmed und­ viker man tunga lyft av luckan och framför allt hälsorisker med att stå direkt under en kontami­ nerad lucka och andas in hälso­ farliga partiklar i samband med rengöringen. En ytterligare förbättring var

att vi flyttade ut arbetsbelys­ ningen från innerkammaren, vil­ ket innebär att man inte behöver dekontaminera bänkens arbets­ utrymme vid byte av ljuskälla. Placeringen av belysningen är också sådan att man undviker besvärande reflexer från bänkens innerrygg och arbetsyta. • DF = Down Flow är det vertikalt luftfl ödet genom huvudfi ltret som är 70% av bänkens totala luftfl öde. Den skyddar prover som fi nns i bänken. IF = In Flow, är den inkommande l uften vid lucköppningen som är 30% av totalfl ödet. Den skapar en b arriär som s kyddar operatören. OF = Out Flow är den utgående luften från bänken, som givetvis är 30% eftersom vi tar in 30% med den inkommande luften.

CLEAN AIR SOLUTIONS

RenaRum 5/2013

19


Övervakning av

kritiska parametrar

inom vävnadsinrättningar 20

RenaRum 5/2013


Tema Vävnadsinrättningar

Den 15 december 2008 kom Socialstyrelsens föreskrifter för vävnadsinrättningar inom Hälso- och Sjukvården, SOSFS 2008:24. Dessa ska tillämpas på vävnadsinrättningar, när vävnader, eller celler ska användas på människor. I föreskriften behandlas bl a hur lokalerna ska designas samt hur man säkerställer att hanteringen sker under rena förhållanden. Den här artikeln behandlar hur man på olika sätt kan säkerställa att den önskade partikelnivån och de kritiska miljöparametrarna kan verifi eras med hjälp av ett automatiserat övervakningssystem.

Av Thomas Lööf, Brookhaven Instruments AB

I

bilaga 2 till SOSFS 2008:24 står det under kapitel C, ”Utrustning och Material”: § 2 ­ ”All kritisk utrustning, dvs. utrustning som kan påverka vävnadernas och cellernas kvalitet och säkerhet, och teknisk apparatur måste kartläggas, valideras och inspekteras regelbundet samt underhållas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Utrustning eller material som påver­

kar kritiska parametrar vid bearbetning eller förvaring (t.ex. temperatur, tryck, antal partiklar, mikrobiell kontaminering) ska identifieras. De kritiska parametrarna ska övervakas med varningssystem, larm och korrigerande åtgärder för att säkerställa att värdena alltid håller sig inom godtagbara gränser. All utrustning med en kritisk mätningsfunktion ska kalibreras mot en spårbar standard, om en sådan finns att tillgå”. § 3 ­ ”Ny och reparerad utrustning ska testas vid installationen och ska valideras före använd­ ning. Testresultaten ska dokumenteras”. I bilaga 2 till SOSFS 2008:24 står det under Kapitel D, ”Utrustning och Material”: § 2 ­ ”Om verksamheten omfattar bearbetning av vävnader och celler i ett system som inte är slutet, ska bear­ betningen genomföras i en miljö med specifikt angiven luftkvalitet och renhet. På så vis mins­ kar risken för kontaminering, inklusive konta­ minering mellan donerade vävnader och celler. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa luftkvaliteten ska valideras och övervakas”. § 3 – ”Om inte annat framgår av § 4 ska luftkvaliteten vid bearbetning enligt § 2 utan en påföljande inaktivering av mikroorganismer, motsvara klass A i bilaga 1 till den europeiska vägledningen för god tillverkningssed (European Guide to Good Manufacturing Practice) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel”. § 4 – ”Bakgrundsmiljön ska vara lämplig för bearbetningen men ska i fråga om partiklar och mikroorganismer minst motsvara klass D i vägledningen”. § 8 – ”Kritiska parametrar (t.ex. temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet) ska kontrolleras och övervakas regelbundet samt dokumenteras för att säkerställa att de fastställda kraven uppfylls”.

Olika lösningar Vad betyder nu alla dessa föreskrifter i verklig­ heten? Vi ska försöka att reda ut det i den här artikeln och presentera olika lösningar för att uppfylla kraven. Låt oss börjar med § 3 under Kapitel D, ”Utrustning och Material”. Där står det att luftkvaliteten där vävnader och celler bearbe­ tas ska uppfylla klass A enligt bilaga 1 till den europeiska vägledningen för god tillverkningssed (European Guide to Good Manufacturing Prac­ tice). Vad innebär då Klass A? Tabell 1 anger antalet tillåtna partiklar i luften/ RenaRum 5/2013

21


Max antal tillåtna partiklar/m3 lika med eller större än den angivna partikelstorleken I vila

I vila

Klass

0,5 µm

5,0 µm

0,5 µm

5,0 µm

A

3 520 (ISO 5)

20 (ISO 4.8)

3 520 (ISO 5)

20 (ISO 4.8)

3 520 (ISO 5)

B

*

C

*

D

352 000 (ISO 7)

3 520 000 * (ISO 8)

29 (ISO 5)

*

352 000 (ISO 7)

*

2 900 (ISO 7)

3 520 000 * (ISO 8)

29 000 (ISO 8)

Ej definierat

*

2 900 (ISO 7)

*

29 000 (ISO 8)

*

Ej definierat

*

Tabell 1. Antalet tillåtna partiklar och CFU i olika renrumsklasser enligt EC-GMP Annex 1. Anger motsvarande renhetsklass enligt ISO 14644-1.

*

Klass

Max Intervall

Test Metod

=< ISO 5

6 månader

Annex B ISO 14644-1

=< ISO 5

12 månader

Annex B ISO 14644-1

Re-klassificeringen utförs normalt sätt i ” in Operation” men kan också utföras i ” At rest”. Tabell 2. Intervall för re-klassificering utav ett renrum enligt ISO 14644-1.

m3 som mäts med en partikelräknare. Hur appli­ cerar man då dessa gränser i det verkliga livet? EC-GMP Annex 1 ger en viss vägledning men det är långt ifrån en komplett guide. Enligt ECGMP Annex 1 så ska partikelnivån i Klass A övervakas kontinuerligt. Vad innebär då detta? För klass A ska renheten påvisas under för­ beredelser, under själva arbetet och en tid efter avslutat arbete.

Bärbara Partikelräknare Kontinuerlig partikelövervakning kan utföras med en bärbar partikelräknare som placeras utanför LAF-bänken eller inuti LAF-bänken beroende på vilket utrymme som erbjuds och om partikelräknaren har ett HEPA- filtrerat utblås eller inte. Dom flesta bärbara partikelräknare på marknaden idag kan sätta larmgränser direkt i instrumentet och även skriva ut data direkt via en inbyggd skrivare. Data kan också över­ föras till en extern mjukvara för arkivering eller presentation i grafer mm. Det viktiga att tänkta på är att partiklar ska mätas varje gång ett arbete utförs i LAF-bänken och att en bärbar partikel­ räknare innebär ett visst manuellt arbete. Har man flera LAF-bänkar och många rum så tar det väldigt mycket tid att utföra partike­ lövervakningen.

22

RenaRum 5/2013

Partikelsensorer för kontinuerlig övervakning Ett vanligare alternativ till traditionella, bär­ bara partikelräknare är mindre partikelsensorer. Dessa utför samma sak som en bärbar partikel­ räknare, fast saknar display och inbyggd pump (kräver externt vakuum). Oftast mäter dessa enbart de partikelstorlekarna som är av intresse, vilket i detta fall är 0,5 µm samt 5.0 µm. Fördelen med partikelsensorerna är att de monteras på fasta punkter och detekterar par­ tiklar kontinuerligt. Erhållna data skickas till ett överordnat övervakningssystem som har förin­ ställda larmgränser enligt EC-GMP Annex 1. Operatörerna kan koncentrera sig på själva verksamheten och behöver bara agera om ett larm uppstår. Klassificering respektive Monitorering Många förstår inte skillnaden mellan klassifice­ ring och monitorering av ett renrum eller rent utrymme. Klassificering är att bevisa att ett renrum eller rent utrymme möter partikelkraven enligt EC GMP Annex 1. Metoden att utföra klassifice­ ringen finns beskriven i ISO 14644-1 vilket är en internationell standard för renrumsklassificering. EC-GMP Annex 1 är den europeiska föreskriften för övervakning av bl a partiklar vid tillverkning av läkemedel. I ISO 14644-1 beskrivs hur man beräknar antalet mätpunkter, vilken volym som ska ana­ lyseras, var man ska mäta, hur man bestämmer renhetsklass och vad acceptanskriterierna är för att renrummet eller utrymmet ska uppfylla en viss renhetsklass. Klassificering av ett renrum eller ett rent utrymme utföres enligt ISO 14644-1. Skillnaden mellan ISO 14644-1 och EC GMP Annex 1 är


att i ISO 14644-1 räcker det att välja en partikel­ storlek för klassificeringen och det görs heller ingen skillnad på renrummets eller det rena utrymmets status, At Rest eller In Operation (då man utför klassificeringen). Vidare är partikel­ gränserna något lägre i EC-GMP Annex 1. Intervallen för dessa klassificeringar anges i ISO 14644-2, som anger hur ofta man ska testa ett renrum för att visa att man fortfarande upp­ fyller renhetskraven. Där anges att intervallet för re-klassificeringen av renrummet är 6-12 måna­ der beroende på renhetsklass, Tabell 2. Monitorering är att övervaka renrummet under den dagliga driften för att säkerställa att partikelnivåerna inte överskrider de fastställda gränserna och eventuellt kan påverka den p­roducerande produkten. Ett vanligt misstag är att man slaviskt använ­ der partikelgränserna i EC-GMP Annex 1 även för monitorering. EC-GMP Annex 1 hänvisar till ISO 14644-1 när det gäller arbetsmetoden för klassificering, men anger egna gränser för partikelnivåerna. För monitorering eller kontinuerlig uppföljning av att renrummet eller det rena utrymmet fortfa­ rande håller sina partikelgränser gäller att man fastställer vilka nivåer man kan uppnå under produktion och sätter sedan egna larmgränser, efter sina egna förhållanden. Det kan innebära att gränserna kan vara både högre eller lägre beroende på omständigheterna. Har man konti­ nuerligt för höga värden under själva produktio­ nen så kan det vara själva produktionsprocessen som tillför partiklar, men som inte är farliga. Detta kan accepteras om man kan påvisa att man håller sin renhet före och efter produktionen. Normalt sätt klarar dock de flesta att hålla lägre gränser än vad som finns angivet i Tabell 1. Monitoreringen syftar till att upptäcka variationer i luftkvaliteten utifrån en etablerad basnivå som kan ligga betydligt lägre än angiven partikelgräns för klassificeringen av renrummet. Antalet mätpunkter vid monitorering behöver inte vara samma antal som vid klassificering. Det är viktigt att poängtera är att man inte använ­ der ett kontinuerligt övervakningssystem för att kvalificera sitt renrum enligt ISO 14644-1. Här används bärbara partikelräknare. Vid klassifice­ ring placeras mätpunkterna ut jämt i renrummet, men vid monitorering väljer man den punkten där det är störst risk att produkten utsätts för kontaminering.

Placering av mätpunkter för klassificering av renrum enligt ISO 14644-1. Röda ringar= Klass B (ISO 7), Blåa Ringar= Klass A(ISO 5).

Exempel på antalet mätpunkter vid ISO klassificering & GMP Monitorering. Röda & Blåa ringar=ISO , Gröna ringar=Monitorering enligt EC-GMP Annex 1.

I Figur 1 visas ett exempel på hur många moni­ toreringspunkter ett Klass B renrum med en klass A LAF-bänk kan ha vid kontinuerlig övervak­ ning respektive vid klassificering.

Hur väljer man klass? I § 4 under ”Kapitel D - Utrustning och Mate­ rial” nämner man också att bakgrundsmiljön till ett klass A utrymme ska vara minst klass D. Här ges utrymme för egen tolkning. Det nor­ mala inom läkemedelsindustrin är dock att man använder sig av klass B utrymme i anslutning till RenaRum 5/2013

23


Renhetsklass

Monitoreringsfrekvens

A

Kontinuerligt( före, under och efter aktivitet)

B

Kontinuerligt alternativt dagligen

C

1 gång/vecka

D

1 gång/månad

Renhetsklass

Monitoreringsfrekvens

A

Kontinuerligt( före, under och efter aktivitet)

B

Kontinuerligt alternativt dagligen

C

1 gång/vecka

D

1 gång/månad

Tabell 3. Monitoreringsfrekvens för partiklar i GMP renrum

ett klass A utrymme om inte speciella åtgärder ha vidtagits för att minimera risken för kontami­ nering från den intilliggande renhetsklassen. En sådan åtgärd kan t ex vara att man använder en isolator istället för en öppen LAF-bänk. Vanligt förekommande inom vävnadsinrätt­ ningar är också klass C som bakgrund till en klass A LAF-bänk. Argumentet för detta är t ex att det inte är praktiskt möjligt för operatören att utföra sitt arbete i en klass B klädsel. EC-GMP Annex 1 säger att ett utrymme som har klass B ska monitoreras med en liknande utrustning som i klass A, men att frekvensen kan vara något mindre. Vanligt är dock att företag som installerar ett kontinuerligt partikelövervak­ ningssystem för klass A också installerar samma system för klass B. Man erhåller då samma frekvens på partikelprovtagningen som i klass A och kostnaden blir i många fall lägre jämfört med att använda sig av en portabel partikelräk­ nare för klass B. Vad gäller då för ett klass C eller D utrymme. Tabell 3 ger en vägledning om hur frekvent man bör monitorera de olika renhets­ klasserna. För klass C och D används oftast portabla par­ tikelräknare för monitorering. Beroende på anta­ let klass C och D rum man har, kan man även fundera på att installera en fast givare för dessa klasser. Om man även här mäter kontinuerligt minskar det tidskrävande jobbet att varje vecka, till månad, gå runt i alla rummen och utföra par­ tikelmätning med en bärbar partikelräknare. Har man dessutom en öppen LAF-bänk i ett klass C utrymme bör frekvensen för partikelmätning öka i bakgrundsmiljön.

24

RenaRum 5/2013

Antalet punkter kan drastiskt minskas om man har ett kontinuerligt övervakningssystem. Enligt ISO 14644-2, som beskriver hur ofta man ska re-kvalificera och monitorera ett renrum för att påvisa att man fortfarande uppfyller renhets­ kraven, så ska intervallet för re-klassificeringen av renrummet utföras enligt Tabell 3. Det finns dock angivet i ISO 14644-2 att om ett kontinu­ erligt övervakningssystem är installerat och att man kan påvisa godkända värden för partiklar så kan intervallet för en re-klassificering förlängas. I § 8 under Kapitel D – ”Utrustning och Material” står det följande: ”Kritiska parametrar (t.ex. temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet) ska kontrolleras och övervakas regelbundet samt dokumenteras för att säkerställa att de fast­ ställda kraven uppfylls”. Vidare så står det i § 2 i samma kapitel att: ”Utrustning eller material som påverkar kritiska parametrar vid bearbetning eller förvaring (t.ex. temperatur, tryck, antal partiklar, mikrobiell kontaminering) ska identifieras. De kritiska parametrarna ska övervakas med varnings­ system, larm och korrigerande åtgärder för att säkerställa att värdena alltid håller sig inom godtagbara gränser”.

Övervakning av andra kritiska parametrar I en modern vävnadsinrättning finns idag en mängd olika kritiska parametrar som behöver övervakas och registreras, t ex: • Differentialtryck mellan olika klassade r­enrum • Temperatur och fukt • Kylar och frysar • Inkubatorer • Kvävgasfrysar -80C° eller -183 C° • Koldioxid • Syre • Luftflöde Listan kan göras lång, men det som oftast är ännu längre är tiden det tar för att manuellt logga dessa parametrar genom att fylla i checklis­ tor. Om man glömmer detta, blir det en avvikelse som tar lång tid att utreda. Alla parametrar ovan kan integreras i samma system som för partikelövervakningen. Indivi­ duella larmgränser och larm kan programmeras. Larmlampor och operatörspaneler i renrum kan installeras för att göra operatören uppmärksam på att någon av de kritiska parametrarna är


utanför önskat värde och operatören kan direkt interagera med det övervakande systemet och kvittera larm samt ange orsak till larmet. Rapporter som automatisk sammanställer en ”Compliant Report” kan skrivas ut enligt förbe­ stämd tidpunkt. En snabb översiktsbild genere­ ras som visar om några av sensorerna har varit utanför larmgräns. Det är inte ovanligt att ett vanligt GMP-lab har ca 30-50 kritiska punkter som ska övervakas förutom partiklar och mikro­ organismer och dessa glöms oftast bort. I § 3 under Kapitel 2 – ”Utrustning och Mate­ rial” står det ”Ny och reparerad utrustning ska testas vid installationen och ska valideras före användning. Testresultaten ska dokumente­ ras”. I § 2 i samma kapitel anges också att ”All utrustning med en kritisk mätningsfunktion ska kalibreras mot en spårbar standard, om en sådan finns att tillgå”. Att dokumentera och testa utrustning som installeras i GMP styrda verksamheter är idag oftast inget konstigt. Det som dock oftast glöms bort är att hålla utrustningen i sitt validerade skick. Vad innebär det? Om vi tar ett övervakningssystem för partik­ lar och omgivande kritiska miljöparametrar så kan Tabell 4 vara en bra start när det gäller re-­ klassificering av systemet. Dessa saker glöms ibland bort och systemet blir inte uppdaterat och ej längre i ett validerat skick.

Sammanfattning De nya renhets- och övervakningskraven spe­ cificerade av Socialstyrelsen för hantering av vävnader ställer högre renhetskrav på rummen där dessa vävnader ska hanteras, mer kontroll på partiklar och kritiska parametrar behövs vilket potentiellt kräver alltmer tid för att hantera. Med lite planering och hjälp från kunniga leverantörer inom området så kan dock många av tidsfällorna och missförstånden rätas ut så att den dagliga verksamheten kan fokusera på sin kärnverksam­ het och låta ett automatiskt system ta hand om övervakningen av verksamheten. •

Funktion

Intervall

Kommentar

Kalibrering av sensorer och givare

6 - 12 mån

Beror på hur kritisk den övervakade parametern är och hur stabil den ö­vervakande sensorn är

Uppgradering av Mjukvara

24 - 36 mån

Nya versioner av mjukvaror innebär oftast stabilare och bättre funktioner

Test av disaster recovery plan

12 mån

Är alltid bra att öva på så att rutinen fungerar om det skulle inträffa att datorn kraschar

Funktionskontroll av larmgränser och larmlampor

12 mån

Verifiera att larmgränser fungerar och att lampor tänds när larm genereras

Kontroll av behörighetsnivåer och dess rättigheter

12 mån

Har personer slutat eller börjat. Har alla personer rätt behörighet till s­ystemet mm

Uppdatering av design dokument & Ritningar

24 mån

Har systemet ändrats i storlek, sensorer lagts till eller tagits bort, då ska den bakomliggande design- och ritningsdokumentationen uppdateras

Planerad och kontrollerat utbyte av server

36 - 48 mån

En dator fungerar inte för alltid och det är bra att planera för när den ska bytas ut innan den går sönder

Tabell 4. Underhållsplan för övervakande system för kritiska parametrar.

RenaRum 5/2013

25


e n e i g y H c i d r No

26

RenaRum 5/2013


Expo 2013

RenaRum 5/2013

27


LIVSMEDEL

Kompakt skumrengöringsenhet Den nya skumrengöringsenheten LWP 1020 CB från Lagafors är speciellt utvecklad för mindre produktionsanläggningar där hög hygien erfordras.

Vatten- och utrymmesbesparing Det tryckförhöjda vatten som LWP 1020 CB erbjuder, ger en bättre mekanisk effekt jämfört med en traditionell vattenslang, som är den vanligaste städutrust­ ningen i många mindre produk­ tionsanläggningar. Det högre trycket i kombination med den kemiska lösningen ger ett klart bättre hygienresultat, samtidigt som det bidrar till att spara vat­ ten. Ungefär 40 % mindre vatten behövs när man städar med tryckförhöjt vatten jämfört med en vanlig vattenslang. Enheten är ca 50 % mindre än en klassisk LWP CB enhet och är väggmonterad för att spara värdefullt utrymme i produk­ tionsanläggningen. Vid behov kan en extern VMS­satellitstation kopplas till enheten vilket tillåter rengöring även i ett separat rum i anslutning till den huvudsakliga

28

RenaRum 5/2013

produktionshallen. Alla komponenter i enheten är gjorda av rostfritt stål och reflek­ terar Lagafors hygieniska design för bättre rengöringsresultat i en förbättrad arbetsmiljö. ”Vi kan varmt rekommendera LWP 1020 CB för alla mindre produktionsanläggningar, t ex för HORECA­segmentet, inte så stora slakterier, ostproducenter och mejerier, vilka idag städar med sitt vanliga kranvatten”, säger Gerhard Barthold, försälj­ ningsansvarig för den tyska mark­ naden. ”LWP 1020 CB enheten

Fakta

LWP 1020 CB är en allt­i­ ett­enhet. Den består av en LWP lågtryckspump som levererar ett 10­bars vattentryck med inbyggd injektor för blandning av kemi­ kalier och desinfektionsmedel. Kemikaliedunkarna är placerade direkt under enheten. Använda­ ren behöver bara koppla slang och spolpistol till enheten och börja städa.

Lagafors utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta rengöringssystem och skräddarsydda hygienlösningar till livsmedelsindustrin. Företaget erbjuder ett brett sortiment av patenterade egenutvecklade produkter, t.ex. centrala doseringssystem för kemikalier, centrala variabla pumpsystem, automatiserade rengöringssystem, specialkemikalier, mobila tryckenheter, diskmaskiner, sprutpistoler och munstycken.

förser dem med ett professionellt rengöringssystem till ett konkur­ renskraftigt pris och säkerställer en hög hygiennivå i produktions­ anläggningen”, avslutar han. • Källa: Lagafors


LIVSMED EL

Livsmedelsverket tar över kontrollen Regeringen har beslutat att Livsmedelsverket ska ta över kontrollen av bland annat småskaliga charkuterier, fi skrökerier och mejerier. Målet är att kontrollen ska vara likvärdig i hela landet. Många småskaliga livsmed­ elsproducenter är så specialiserade att den som kontrollerar verksam­ heten behöver specialistkompe­ tens. Det gör det svårt för många kommuner – speciellt små kom­ muner med enstaka anläggningar – att bygga upp den erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra kontrollerna.

mejerier, fiskproducenter och kött­ och charkföretag. Kontroll­ organisation är uppdelad i regio­ ner över landet, vilket ger bra förutsättningar för en likvärdig kontroll även av de småskaliga tillverkarna av till exempel mjölk ost, korv och rökt fisk. Livsmedelsverket kan komma överens med de kommuner som har den kompetens som krävs om att återföra ansvaret till dem. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2014. • Källa: Livsmedelsverket

Rauni Niskanen, chef för kontrollavdelningen på Livsmedelsverket

en likvärdig kontroll ”Det är orimligt att kräva att samtliga landets kommuner ska ha den specialistkompetens som krävs. Att Livsmedelsverket nu tar över kontrollen innebär att dessa företag kan få en likvärdig kontroll oavsett var i landet de finns”, säger Rauni Niskanen, chef för kontrollavdelningen på Livsmedelsverket. ”Ytterst hand­ lar det om livsmedelssäkerhet och trygghet för konsumenterna”. livsmedelsverket har förutsättningarna Livsmedelsverket har redan idag kontrollansvaret för större RenaRum 5/2013

29


NS E D A N Å M OFIL R P A M E T

Bernt Karlsson, Ventilator Hej Bernt Karlsson, nestor i branschen med över trettio års erfarenhet. Hur hamnade du där? Jag var chef för drifts­ och projektavdelning inom IBM Järfälla fabriken, som bland annat byggde skrivare. Det här var på den tiden en laserskrivare kunde vara sex meter lång och nära två meter hög och kostade upp till en miljon kronor styck. Skrivarna byggdes delvis i ren­ rum och 1979 köpte vi det första renrummet direkt från USA, Silicon Valley. Under de år jag var på IBM genomförde vi därefter ett flertal olika renrumsprojekt. 1992 började vi med riktigt stora projekt på upp till 1000 kvm renrum i klass 100 enligt Federal Std 209 E som gällde då. Det motsvarar idag ISO 5. Hur såg branschen ut på den tiden i Sverige? På den tiden var jag på kund­ sidan. Jag projekterade och inhandlade renrum. Branschen var inte lika utvecklad som i dag och därför kom IBM´s första renrum direkt från USA. efter IBM började du själv sälja och bygga renrum? Jag hade skaffat mig en gedigen renrumskunskap som jag först tog med mig till BPA, därefter arbe­

30

RenaRum 5/2013

tade jag som egen renrumskonsult några år innan jag anställdes på Bravida och startade Bravida Tech. Sedan tio år är jag enhets­ chef på Ventilator Renrum.

Hur har branschen förändrats? Vi har gått från färre större pro­ jekt till flertalet mindre. Tidigare var det några företag som t ex AstraZeneca och Ericsson som byggde få men stora renrum. I dag har branschen breddats. Många mindre och medelstora företag står idag för flertalet projekt. Hur ser framtiden ut för branschen? Min bedömning är att expan­ sionen sker inom vårdsektorn där jag ser en ökad efterfrågan och behov av rum med förhöjda renhetskrav. Du arbetar på Ventilator – kan du berätta lite om er verksamhet? Vi är rikstäckande och speciali­ serade på renrumsentreprenad, konsultverksamhet samt försälj­ ning av renrumsprodukter. Vi har stor erfarenhet av rum med förhöjda renhetskrav och har installerat renrum inom olika branscher såsom biotech­, elek­ tronik­, läkemedel­ och livsmed­ elsindustrin. Ventilator Renrum ingår i företagsgruppen Energi­

värden med ca 150 anställda. Vår stora fördel är att vi kan renrumsteknik i grunden; vi vet hur man bygger ett renrum men också hur man stöttar och hjäl­ per kunden fram till rätt produkt genom att hjälpa till att ta fram kravspecifikationer. Vi hjälper även till med att ta fram utbild­ ning för hur kunden ska arbeta i sitt renrum och hur drift och skötsel ska genomföras löpande.

Vad är den vanligaste frågan du får av köparna? Vad kostar ett renrum? Vi förstår frågan men det är svårt att svara direkt på. Innan vi kan svara på det måste kraven på renrum­ met definieras och det hjälper vi gärna kunden med. Därefter kan vi räkna fram ett pris. Det är oer­ hört viktigt, av flera anledningar, att rätt kravbild har definierats från början. Kravspecifikationen ska leva genom hela projektet fram till och med validerad och i drifttagen anläggning. Vad är ditt viktigaste råd till en köpare? Ge dig själv tid att tänka efter före och definiera noga kraven på ditt framtida renrum eller andra lokaler med förhöjda renhets­ krav, samt verifiera och förankra kraven inom företaget. •


Välkommen till BioTekPro´s kurser

Renrumsteknik

17 - 18 september 26 - 27 november

Grundkurs - Stockholm Grundkurs - Malmö

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer

19 september Grundkurs - Stockholm 28 november Grundkurs - Malmö Frågor och anmälan

www.biotekpro.se

Kontakta BioTekPro AB Norrbäcksgatan 19, S-216 24 Malmö, Sverige e-post: matts@biotekpro.se, Tel: 040 - 13 82 50 www.biotekpro.se

www.biotekpro.se


RENRUM

QleanSpace™ –

instant clean environment

Fakta The QleanAir Scandinavia QleanSpace™ is designed to atmospherically control the environmental qualities using advanced technologies to filter out dust, bacteria, aerosol partic­ les and chemical vapors. Through constant monitoring, Qlean­ Space™ provides an efficient and effective means of creating a clean environment. QleanSpace™ can be delivered, installed, calibrated and validated within a day (down to ISO Class 5) and is designed for maximum flexibility.

32

RenaRum 5/2013

Intelligent design incorporates two individual filter systems that communicate with each other. By working in tandem, they offer a level of fail­safe functionality that ensures the cleanroom envi­ ronment is always operating at its highest possible capacity. Intelligent technologies con­ stantly monitor the level of airborne particles, the air pres­ sure, temperature and humidity. Warning signals are issued at pre­set levels when approaching the cleanroom rating limits. QleanSpace™ was launched

QleanAir Scandinavia develops, d esigns and sells solutions for protection from passive smoking. We aim to create smoke free environments without any smell or smoke, to contribute to a better social climate in the workplace as well as contributing to reduce smoking in the workplace. The main product is a QleanAir Cabin where the contaminated air is captured and returned 100% clean to the environment.

and presented at the Swedish Medtech annual meeting in Stockholm, April 24, 2013. • Källa: QleanAir Scandinavia


Rentforum AB presenterar tillsammans med BioTekPro AB

Tema Renrum 2013

Nordens ledande fortbildning inom renrumsteknik!

19 - 20 november

2 Heldagar

Scandic Infra City

Föreläsningar - Utställning - Mingel

Upplands Väsby Stockholm

3

betala för

12 Föreläsningar • Green Aspects on Cleanrooms • Aseptisk tillverkning • Personalens roll i renrum • Mikrobiologiska sanningar – del 2 • Development of ISO 14644, ISO 14698 and EU GMP, Annex 1

2

Rabatt vid anmälan före den 18 oktober Läs mer och anmäl dig på

Utställare TR2013

Rentforum.se AB Ninolab ADDvise Lab Solutions AB Berendsen Textil Service AB BioTekPro AB bioMérieux Sweden AB Brookhaven Instruments AB Caml Svenska AB FLAB Merck Millipore Miclev AB Mikrolab Stockholm AB

M+W Process Industries Nordic Biolabs AB Particle Measuring Systems Nordic Rentforum AB QleanAir Scandinavia AB Vaisala OY Ventilator Renrum VILEDA PROFESSIONAL Vita Verita AB VWR International AB YIT Sverige AB Cleanroom

Välkommen till årets renrumsupplevelse!


QleanSpace – ISO klass 5 på nolltid! ™

Vi har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar som renar luft från föroreningar. Vår senaste innovation, QleanSpace™, skapar ett utrymme där miljön kontrolleras med hjälp av HEPA-filter, automatiskt styrda fläktar samt vårt unika övervakningssystem. QleanSpace™ kan enkelt konfigureras till att passa just dina behov av kvalitet, yta och tid.

ƒ

Funktioner  QleanSpace™ levereras, installeras, kalibreras och valideras på en dag.  Konstant monitorering av tryck, temperatur, fuktighet och partikelhalt i rummet.

 Energisnål och miljövänlig.  Eluttag på insidan.  Flexibel design för att passa just dina behov

 Info på skärm kan enkelt avläsas både utanför och inne i rummet.

 Alla dörrar har automatisk stängning som förhindrar att de lämnas öppna av misstag.

 Produktsluss för att fylla på förråd eller för att lasta på eller av vagnar.

 Unikt hyresupplägg gör att du inte behöver låsa in dig i stora investeringar.

Kontakta oss för mer information

QleanAir Scandinavia AB

Högbergsgatan 26B

116 20 Stockholm

Tel: 08 545 788 00

E-mail: info@qleanair.com


HYGIEN

Antalet saneringar på grund av vägglöss och kackerlackor har mer än fördubblats det s enaste året. Störst är ö kningen i storstäder och det är i Stockholm som problemet är allra störst. Det visar ny statistik från TryggHansa och saneringsföretaget Nomor.

Vägglöss och kackerlackor tar över Stockholm 2012 genomförde sanerings­ företaget 6 414 vägglussane­ ringar och 8 523 saneringar av kackerlackor, en drygt hundra­ procentig ökning jämfört med 2011. Prognosen för 2013 tyder på en fortsatt stor ökning av insatserna. ”Vi reser mer och mer, vilket innebär att många tar med sig vägglöss eller kackerlackor till sina bostäder utan att veta om det. Dessa skadedjur kan för­ flytta sig mellan lägenheter, något vi alltid vetat gäller kackerlackor men när det gäller vägglöss är det relativt ny kunskap”, säger Håkan Franzén, specialist på hus­ och hemförsäkring på Trygg­Hansa.

Skadestatistiken från Trygg­ Hansa visar att det är flest lägenheter i storstäder som drab­ bas och det är i Stockholm som problemet är mest utbrett.

Regionala topplistor för antalet skadedjurssaneringar 2012 Vägglöss, topp­10 orter gällande saneringar, 2012: Stockholm 1 780 Malmö 639 Sundsvall 557 Umeå 398 Uppsala 322 Karlskrona 204 Gävle 194 Göteborg 132 Falun 90 Borlänge 75

Fakta Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 2 000 medarbetare på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder både privatförsäkringar och företagsförsäkringar med fl era typer av lösningar på bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, hemförsäkring, gravidförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Våra personförsäkringar inkluderar även barnförsäkring där vi är marknadsledande. Trygga Firman är vår skräddarsydda försäkringslösning för småföretagare. Trygg-Hansa är sedan 1999 ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. RSA-koncernen har 20 miljoner kunder och omkring 24 000 medarbetare och räknas som ett av de sex ledande försäkringsbolagen i världen.

RenaRum 5/2013

35


Fakta Vägglus • Vägglusen fi nns i hela Europa samt Asien, USA och i många andra länder. • En lus lever cirka ett år och blir 5 – 8 mm. • De är rödbruna i färgen och mörknar när de sugit blod. • Lössen gömmer sig i sängen, sängbord, väggsprickor och bakom tapeter under dagen. Äggen läggs på mörka ställen. • Nattetid kommer lusen fram och suger blod. • Bettet ger upphov till en rodnad som vanligtvis försvinner ganska snabbt. Vissa kan drabbas av en svag allergisk reaktion, men även om betten kan vara obehagliga så sprider vägglusen vad man vet idag inga sjukdomar. Kackerlackor, mjölbaggar och pälsänglar är än så länge vanligare än vägglöss i hemmen.

expertens tips:

Så undviker du vägglöss att tänka på inför en resa: • Vägglöss kan inte ta sig igenom plast så ta med dig några plastpåsar att lägga kläder och attiraljer i. • Ta med en fi cklampa och ett förstoringsglas, med hjälp av dem kan du enkelt kontrollera säng och textilier på din destination.

När du kommer fram till resmålet: • I väntan på att du kontrollerat r ummet, öppna ej bagaget. • Titta noga under sängen, syna s ömmar och skrymslen – 90 procent av vägglössen fi nns runt sängen. Upptäcker du små svarta fl äckar av spillning eller ser en lus, be genast att få byta rum. • Lägg aldrig väskan på eller under sängen, placera den istället högt och långt borta från sängen. • Låt dina kläder ligga kvar i väskan, packa inte upp dem. • Kläder som du använt lägger du t illbaka i väskan i en försluten plastpåse, sprid dem inte i rummet. När du kommer hem, eller har köpt kläder ”second hand”: • Ta ALDRIG in väskan i sovrummet, placera den utomhus om du kan, e ller i badrummet/duschen. • Tvätta alla kläderna i 60 grader, t orktumla eller använd torkskåp. • Det du inte kan tvätta lägger du i en plastpåse i frysen i tre dygn (-18 grader). • Dammsug resväskan, dammsugarpåsen lägger du sedan i en platspåse som ska ligga i frysen i tre dygn (-18 grader). Därefter kastas dammsugarpåsen. • Har du haft otur och fått vägglöss med dig hem, är det viktigt att du börjar sanera omedelbart då vägglöss förökar sig relativt snabbt.

Kackerlackor, topp-10 orter gällande saneringar, 2012: Stockholm 5 715 Malmö 553 Göteborg 511 Eskilstuna 142 Västerås 133 Umeå 82 Sundsvall 65 Borlänge 42 Gävle 32 Fagersta 31 ”Dagens saneringsmetoder inne­ bär ofta att det inte räcker med en sanering, utan fler behövs. Vi ser nu ett ökat problem i student­ boenden, men även generellt för flerbostadshus, så det gäller att vara på hugget för att få bukt med detta växande problem”, säger Håkan Franzén. Skaffa mer kunskap om vägg­ löss och kackerlackor: Ladda ner Trygg­Hansas och Nomors rapport ”Det är dags att tala om vägglöss och kackerlackor” som innehåller frågor och svar om skadedjur, samt tips om hur du undviker att drabbas www. trygghansa.se/skadedjur • Källa: Trygg Hansa

Together we can do it...

YIT OFFERS COMPLETE CLEANROOM SOLUTIONS YIT Cleanroom has more than 20 years experience of cleanroom contracts all over the world for customers with tough requirements on cleanliness levels and room climate. All these contracts, complex and dense with installations, have taught us how to achieve a perfect result.The limits of our scope can span from simple product deliveries to turnkey contracts, were we together with the customer develop the project with full responsibilities and guarantees, making us an excellent partner for successful projects and long term commitment. We work in the fields of semiconductors, nanotechnology, pharmaceutical/biotech, food and surgical/infection control. Togeth er w e can do it.

Contact YIT Cleanroom: Phone +46 8 705 90 31 www.yit.se

36

RenaRum 5/2013


KALE NDAR IUM

Juni 2013

4 – 8 juni ECSITE 2013 – Vetenskapskommunikation. Svenska Mässan, Göteborg 12 – 15 juni NML-kongress, Trondheim, Norge

Fakta Kackerlackor • Kackerlackor är allätare och förstör matvaror genom att äta av dem. De smutsar ner och luktar illa då de avsöndrar ett sekret från bakkroppen. Detta kan i vissa fall leda till allergiska reaktioner. • De kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka. • De är aktiva på natten och gömmer sig dagtid. • Kackerlackan söker sig till någon form av värmekälla för att trivas och föröka sig, vilket innebär att de nästan alltid trivs bäst i köket under kyl och frys. Värmen kommer från kompressorn och de har nära till föda. • Kackerlackor förökar sig snabbt och man bör vidtaga åtgärder snarast om man fått dom.

expertens tips: Så stoppar du kackerlackan • Sprid inte ut dina kläder på hotellrummet när du är ute och reser, och håll väskan stängd. • Brukar du köpa mat med dig hem när du är utomlands; var extra uppmärksam så att du inte även får kackerlackor med dig hem. • Med rent hemma kommer du långt eftersom du tar bort föda för kackerlackorna. • Förvara livsmedel i tättslutande b ehållare. • Töm soppåsen ofta så att inte lukten av mat drar till sig insekter. • Undvik att låta husdjurens mat stå framme för länge. • Se upp för fuktskadade områden i ditt hus, där trivs nämligen kackerlackorna

VINNARE Den stolta vinnaren av IPad-en vid Nordic Hygiene Expo 2013 – Carina Forslund, V ävnadskliniken i Lund.

September 2013 4 – 5 september Livsmedelsdagarna, Tylösand 16 – 17 september Spårbarhet och produktsäkerhet i livsmedelskedjan, Stockholm 18 – 20 September Nordic Blood Bank Meeting 2013, Helsingfors, Finland 24 september Forskning & Utveckling i morgondagens life science, Stockholm

Oktober 2013 1 – 3 oktober Diagnostikforum 2013, Jönköping 2 – 3 oktober KEMI & LAB 2013, Kistamässan, Stockholm 16 – 17 oktober Pack och Emballage Stockholm 2013, Stockholm 20 – 21 oktober New organic food, Malmö

November 2013 19 – 20 november Tema Renrum, Scandic Infracity, Stockholm

RenaRum 5/2013

37


Månadens produkt

Renrum R

enrum, eller kontrollerade lokaler som de också kallas, används för att skapa en tillräckligt ren omgivning till det som ska hanteras. Detta innebär rent praktiskt att det rena rummet ska vara så rent så att man inte förorenas produkter, processer och (eller) människor i lokalen.

Vad är ett renrum? Rent definitionsmässigt kan man läsa om detta i den standards som idag används inom ISO­ sfären. Ett renrum definieras här som ”ett rum i vilket koncentrationen av luftburna partiklar styrs, och att rummet ska byggas och användas på ett sådant sätt så att man minimeras inför­ sel, bildandet samt kvarhållande av partiklar”. Dessutom strå det i standardens definition att det kan finnas andra parametrar som kan vara viktiga att styra, t ex tryck, temperatur samt luftfuktighet. Vad är ett renrum sett ur ett praktiskt perspektiv? Definitionen ovan anger endast att man ska styra koncentrationen av partiklar i den

38

omgivande luften. Den tar överhuvudtaget inte upp ytor i renrummet eller hur dessa ska vara beskaffade. Ur ett praktiskt perspektiv skulle jag nog vilja säga följande: Ett renrum är en lokal där man styr renheten med avseende på partiklar, dvs döda partiklar såväl som mik­ roorganismer mot givna gränsvärden. För att detta ska låta sig göras måste renrummet efter att det är färdigställt vara hygieniskt, vilket i praktiken innebär att det ska vara enkelt att rengöra (desinficera) till önskad renhetsnivå, samt att denna renhetsnivå ska existerar under den tidsperiod som man vill använda rummet.

att bygga renrum Att bygga ett renrum eller en kontrollerad lokal är inte svårt, det är bara en massa saker som man måste hålla ordning på. Det viktigaste i detta fall är att man skrivit en vettig kravspeci­ fikation innan man inhämtar offerter på bygg­ jobbet. Ju mer man kan specificera i förhand och ju mer detaljerad specifikationen är, desto bättre blir det färdiga renrummet. • Matts Ramstorp


Dina leverantรถrer INREM AB Kontakt: agneta lundqvist Tel: 08-59080720/Mob. 0735-150557 info@inrem.se www.inrem.se

Berendsen Textil Service AB Kontakt: egle Dirsyte Tel: +45 23 73 85 26 degl@berendsen.com www.berendsen.com

Bergman Labora AB, Kontakt: Carina eckhardt Tel. 08-625 18 81, carina.eckhardt@bergmanlabora.se, www.bergmanlabora.se

CRC Clean Room Nils-Johan Bjรถrklund tel.018-246460 / Fax 018 26 28 90 nils-johan@cr-control.se/ info@cr-control.se www.cr-control.se

Octanorm Nordic AB Bjรถrn Pettersson tel. 08-621 65 24 bjorn.pettersson@octanorm.se www.octanorm.se

YIT Sverige AB Tomas Hรถrman tel.0706-18 80 52 tomas.horman@yit.se www.yit.se

Ventilator AB Bernt S Karlsson bernt.karlsson@ventilator.se Mobil. 070-971 14 54 www.ventilator.se

RenaRum 5/2013

39


PERSON AL

Personalrekrytering Att välja personal är ett kapitel för sig. Först ska man intern formulera vad man vill ha för egenskaper och kvalifika­ tioner hos den individ som man önskar anställa. Dessa krav ska sedan omformuleras till en vettig beskrivning på utbildning och erfarenhet samtidigt som man ska försöka sälja in tjäns­ ten till potentiella sökande. Processen att rekrytera kan ta lång tid. Den ska ta lång tid, för det är otroligt viktigt att man

anställer rätt person för jobbet, inte bara sett ur företagets per­ spektiv utan även för den som man har för avsikt att anställa. Rentforum erbjuder nu till­ sammans med branschtidningen RenaRum, ett nytt forum för platsannonser. Ni som vill annonsera kan välja att annon­ sera i tidningen, i tidningen samt på hemsidan samt även att göra separata utskick till alla våra prenumeranter om plats­ annonser. •

En verklig hygienfaktor? Vi växer och behöver bli fler. Är du renrumskonsult med lika stor nyfikenhet på verkliga behov som kreativ förmåga att tänka visionära lösningar? Då är det kanske dig vi söker. Hos oss samverkar projektledare, arkitekter och teknikkonsulter med mikrobiologer och experter inom skyddsventilation och hygienisk design för att vidga erbjudandet inom hygienklassade miljöer. Alla frågeställningar och synpunkter är lika viktiga – från planering till validering. Projektengagemang är en konsultkoncern i stark tillväxt. Många medarbetare är delägare, vi ser partnerskap som en intressant samarbetsform, och vi är många som bidrar till koncernens fina utveckling. Ge dig själv möjligheten att arbeta tillsammans med kollegor som har samma driv som du själv.

Scanna QR-koden eller läs mer om tjänsterna på www.projektengagemang.se.

40

RenaRum 5/2013


Vi är med på marknaden på Rentforum.se AB Ninolab

FOOD DIAGNOSTICS AB

PB Teknik AB

ADDvise Lab Solutions AB

Food Hygiene AB

Pharmaclean AB

AirSon Engineering AB

Fristads AB

PharmaControl MQL AB

Avidicare AB

Frohe AB

Polymed Hygienic AB

Berendsen Textil Service AB

Gentus AB

BergmanLabora AB

Hagmans Kemi AB

Projektengagemang Energi & K­limatanalys AB

bioMérieux Sweden AB

INREM AB

BioTekPro AB

K UNGH AB

BioThema AB

Kemwell AB

Borago AB

Key2Compliance AB

Brookhaven Instruments AB

Kojair Tech Oy Sverige

Camfil Svenska AB

LaboRen Aps

CRC Clean Room Control AB

LabRum AB

De Forenede Dampvaskerier

Lamidoors AB

Domnick Hunter AB

LRG Systems AB

Drivdon AB

Miclev AB

Electrolux Laundry Systems Sweden AB

Mikrolab Stockholm AB

Esgard Inc. AB ExIS AB Filtac AB FLAB

NNE Pharmaplan Nordic Biolabs AB Octanorm Nordic AB Oxoid AB, ThermoFisher Scientific Particle Measuring Systems Nordic

QleanAir Scandinavia AB Resema AB Samhall Renrum Sartorius Serviceföretaget PIMA AB SIK AB Solveco AB Sterisol AB Toul Meditech AB Ultramare AB Vaisala OY Ventilator Renrum Vileda Professional VitaVerita AB VWR International AB YIT Sverige AB Cleanroom

Ta kontrollen över dina fiender! Med en barriärtvättmaskin löser ni renrumstvätten i egen regi. Ni sparar både pengar och miljön samtidigt som ni får en mycket bättre kontroll över era textilier!

www.electrolux.se/laundrysystems • 0372-665 00

RenaRum 5/2013

41


Getinge Infection Control – vi tar

sterilisationstekniken ett steg längre Torsdagen den 11 april 2013 invigde Getinge I nfection C ontrol sin senaste i nvestering vid företagets huvudproduktionsanläggning i Getinge: en ny produktionslinje som tar sterilisationstekniken ett steg längre. Den nya produktionslinjen kommer mer än fördubbla produktions kapaciteten och förkorta leveranstiden a vsevärt. “Med den nya produktions­ linjen kommer delar till utrust­ ningen in i ena änden, och de fär­ diga enheterna lämnar fabriken på den andra sidan. Detta opti­ merar och förenklar produktio­

42

RenaRum 5/2013

nen”, förklarar Stefan Nybonn, VD för Getinge Sterilization AB. ”Alla arbetsstationer är försedda med hjul för att ytterligare öka flexibiliteten, hålla arbetsmiljön ren och förbättra kvaliteten. Alla arbetsinstruktioner och beställningar finns elektroniskt, så att de anställda har tillgång till informationen direkt på datorer som finns installerade utmed produktionslinjen”.

Fördubbla produktionskapaciteten Stora TV­skärmar på väggarna ger all arbetande personal en överblick över det aktuella arbetsflödet minut för minut. Den nya flexibla och systema­ tiska tillverkningsstrategin för­ väntas fördubbla produktions­

kapaciteten för medelstora och stora autoklaver. Leveranstiderna kommer att förkortas avsevärt, och kunderna kan förvänta sig pålitlig och snabb service. ”Med den nya produktionslin­ jen kommer vi att kunna korta leveranstiderna, samtidigt som vi fortfarande kan erbjuda kunderna specifika produkter. Det stan­ dardiserade arbetsflödet plus det faktum att alla delar och moduler är förvaliderade innan montering kommer också att leda till stora förbättringar vad gäller produkt­ kvalitet. Kunderna kan förvänta sig såväl bättre kvalitet som bättre service”, säger Stefan Nybonn.

Center of excellence I Getinge Sterilizations Center of Excellence arbetar 65 kunniga


STERILI SERING

ingenjörer med att ta fram mor­ gondagens banbrytande sterili­ sationsutrustning. Här utvecklas nästa generation autoklaver, med fokus på större användar­ vänlighet och effektivare teknik. Sverige har en lång tradition av ingenjörskonst i världsklass, och

vi på Getinge är stolta över att vara en del av denna tradition genom vår prioritering av forsk­ ning och utveckling. Samtidigt är detta rätt väg för att säkra Getinges ledande position på marknaden. Center of Excel­ lence i Getinge är beläget sida vid

sida med vår fabrik i Getinge, vilket innebär att forsknings­ och utvecklingsavdelningen aldrig är långt borta från den verkliga produktionen och från kunder­ nas verklighet. • Källa: Getinge AB

New method for Rapid Microbial Testing

on Water! The Real-Time Microbial System for Water (RMS-W) from Instant BioScan is an innovation that instantly detects and quantifies the presence of viable microorganisms in water. Traditional methods of testing water require gathering samples, sampling preparation, delayed test results, human interaction and follow up for the entire process. RMS-W does all that instantly, by offering a continuous sampling mode with no reagents or human interaction required. Test results are returned in real-time for each particle and each cell and are saved for later analysis. Contact us to find out more.

your partner in industrial microbiology M icLev AB

• +46 40 36 54 00 • miclev.se

RenaRum 5/2013

43


Nästa månads tema är

Läkemedel

Nästa månads produkt är

Partikelräknare

Rentforum på Twitter Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på Rentforum: 7 av 10 nöjda med Livsmedelsverkets kontrollbesök och inspektörer Att det ska vara så svårt! Fler i vården följer basala hygienregler Sahlgrenska har minst vårdrelaterade infektioner Hospital's golden staph infection rate drops

Patients leave a microbial mark on hospitals Food Hygiene Standards 'A Postcode Lottery' Improving Hand Hygiene Compliance Reduces MRSA Jordgubbar bakom hepatitsmitta

More about bacteria and poo

Classifi cation of Surface Cleanliness by Chemical Concentration

Can kidneys be recycled?

New Food Handling Safety Laws

Framtidens operationsavdelningar ny och o mbyggnation

Färre kliniska studier görs i Sverige

Affi body får SwedenBIO Award Skalliga bakterier blir ofarliga Längre hållbarhet på köttfärs

Plasminogen kan bota kroniska sår Netto återkallar fryst oxfi lé Tweeting Diapers - kanske något för äldrevården?

Inhalationsföretag går ihop

Debatterade detta för 20 år sedan - fi ck mycket "stryk"

Varning för bantningsprodukter med dinitrofenol

Dödsstraff för matfusk

Följ oss på: www.twitter.com/rentforum

44

RenaRum 5/2013

RenaRum 5 2013  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you