Page 1

Twintiufa illt

an Annihilator lol lnliulhile,

tlalt uhscuur lnt tnlol'olilbel'oemd Het platenlabel Roadrunner bestaat twintigjaar. 0ntstaan vanuit een oer-Hollandse mentaliteit geen gelul, hard werken! Niemand kon in in

het begin van dejaren tachtig bevroeden dat een man die in 1967 als labelmanager bii Polygram een ambtelijke relveroorzaakte in de Drentse gemeente Zweelo bij het maken van een lP-hoes voor Cuby And The Blizzards, zou uitgroeien tot een hoofdrolspeler van wereldformaat in de ontwikkeling van hardrock en metal in al zijn varianten.

[..-

*i

-- ----r-"'+

I l

í

in 1982 als veertiger, na zijn tijd bij onder andere RCA, Phonogram en Polygram. Roadrunner werd een label dat via licentiedeals, maar later ook met eigen producties, zorgde voor onder andere: Anthrax, Annihilator, Bathory, Cannibal Corpse, Carnivore, Coal Chamber, Corrosion Of ConÍormity, Crimson Glory, Dark Angel, Death, Deicide, Discharge, Dog Eat Dog, DRI, Exploited, Exodus, Fates Warning, Fear Factory, Flotsam & Jetsam, Forbidden, GBH, Girlschool, Ill Niío, King Diamond, Life Of Agony, Loudness, Machine Head, Madball, Manowar, Mercyful Fate, Megadeth, Metallica, Motórhead, Mucky Pup, Pestilence, Possessed, ProPain, Racer X, Raven, Riot, Sacred Reich, Satan, Sepultura, Slayer, Slipknot, SOD, Testament, Tygers OÍ Pan Tang, Trouble, Twisted Sister, Type O Negative, Venom, UFO, Uriah Heep, Vicious Rumors, Voivod, Y&T en Znówhite. Cees Wessels startte Roadrunner Records


Totdat Slayer uitkwam. Haast maandelijks mg je progressie ín die tijd. Dat ís tegenwoor

genre wilde opbouwenvoor Roadrunner. Dus

voeg daar nog maar gerust een

lange

rij aan toe. Schrap ACIDC, Iron

Mai-

niet alleen metal, mlaf ook altemative of

dance. Logisch omdat je je risíco wílt spreiwerken heel veeL mensen met heel veel kenden en niet enkel en alLeen von één doe\den, pantera en Black Sabbath uit nts. Het is gaan rollen met TruisÍed Slster in groep wilt ziin. Als metal irvakt, afhankelíjk hardrock-encyclopedie en de catalogus die tíjd. Dat ww zíjn eerste band op het goed. van Roadrunner is bij wijze van spre- dan gaat het met Roadrunner níet zo hardrockvlak dte heel succesvol was. Een tiidie teruS wa dat ook zo. Maor ze ken in zicht. Is Roadrunner een Omdat ze in Ameika doorgebrokenwtren kwamen weer terug, nog, sterker dan daarvalstreffer of zit er meer achter? en Roadrunner voor, met echtehits, Aan het woord komen een een ploat van.díe (ex-) medewerkers, waaronder g6 oun Nickelback met name jongens uitbracht Type en destijds O Zijl, Niels Jansen, Alain Verhave, PercÍ dte naar Ameika Schaap, Michel Tio, Frank Stróbele en Negatiue' Hiiwude geëxpoteerd een catalogus oPbou-

de

toe-

aantal

Siuul

Kok.

De heer Wessels zei het

in

een eerder

wen. Dte hod. híj

maar

werd."

aL,

slechts op één

Amerikaans interview zelf als volgt: ,,We vlak. Enmet het oog hebben alttjd geweten dat er geld te op de toekomst, als maken uiel door deze platen uit te brenalles verkríjgbaar zaL gen. Ik wil ntet zeggen dat ík verstand van de muztek heb, maar het ís belongnjk om van díchtbíj te uolgen wat de

zijnuiaintemet, is het prima als je veel

qrf

díg heel anders. Iedereen doet eLkaar na. Het gebeurt zelden dat je nog iets oigineels

hoort." Niels Jansen, als gevatte rnetalfan sprak hij zijn kersverse buurman aan met de

woorden: ,,dus u werkt bij Roadrunner, dan kent u Cees Wessels wel?" ,,lk bén Cees Wessels" antwoordde Cees en sindsdien werkte hii zich vanaf 1991 op van inpakker tot perspromoter en international promotion manager. i:a

u.t;1 tJtr

ry

títels tlebt."

'kids'wíIlen."

Peter Schaap,

van

VISIE?

l99l tot

2000 werk-

Michel Tio, werkzaam bii Roadrunner van 1986 tot 1997 als distributiemanager, medewerker/oprichter van de royaltie- en copyrightaideling, controller, financieel directeur en business development manager, kan dat beamen: ,,cees heeft altijd de strategie

zaam bij

runner als distributiemedewerker, international promotion mana8er en

gehad íntematíonaal te willen gaan. HeeI

zelfs A&R-

Iogisch ook wont hoe meer je de kosten

manager:

kunt spretden over meerdere landen je een plaat uítbrengt, des te kleiner

de , .

..Zoals

ffi;*r-ígá.

ikhet

gehad om de

AlÍie Falkenbach, de oprichter van Mauso- ,Dat er sprake was uan een echte bedrtjfsftloleum Records, beweert dat hij het was die sofie zou ík niet duruen zeggen. Roadrunner in het begin van de jaren tachtig Cees heeft zich oltijd sterk gemoakt voor de vríjWessels wees op Twisted Sister: ,,Daarmee heíd van meníngsuíting. Door bíjvoorbeeld creëerde ik welíswaar een mncurrent voor een ortíest aLs Deicide te handhaven, die mijn eígen Mawoleum, maar ach, ík mag zwaar omstreden was uoor die tijd met heLe Cees en ik heb er nooit een nacht

isico's natuurlijk zijn. Maar ook i, htt grootrt, metarmoatschappíj op te ichten. Dot "is beleid van het tekenen van artiesten heeft per ongeluk zo Eegroeíd. Cees wu een van híi altíid gtobaliteit voor ogen gehad Hrt di ,rrrtrn díe inzag dot je een hoop geld kon ging hem níet om ortíesten die verdienen met metal of harde muziek en dat maar inNederland of België gesleten heefthíj heel slim aangepakt en aítgeurerkt. minder om geslapen." konden worden. Met aítzondeing Ma.ar nooit met dte initeek. Hij heeft altijd. een Bram Vermeulen, die destiids Ed van Zijl: ,,1e proat over twintig een algemene moatschopptj willen hebben een persoonlijke kennís van hem was. met ein hele hooo vormen uan muziek. In jaar geleden. Een hele andere sita-

alleen van ook

hebben we nauweliiks iets

natíonoak ,rn

gedaan, zeker niet als het ftíet

in

het

Engels was."

atíe. Roadrunner had geen eigen heel vroeg sndium, rond 1992 of 1993, heeft hii aI Seprobeerd danr íets mee te doen, bonds onder contract. le pruat maar toen is het niet van de grond gekomen. meer over licentiedeals met andere labels. Je had Attíc, Metal Blade, Pas Later toen het Boudisque-LabeL failliet gíng, is Fred Berkhout btj Roadrunner gaan Megaforce, Neat - rvaar Venom op

Frank Stróbele, een Duitser die van 1989 tot 1994 werkzaam was bii Road- werken, de man achter verscttillende dance- zat - en voordot ie het wtst had ie runner als hooïd marketing Duitsland labels zools Mokam. Een heel groot deeL van een aantal labels met een eigen stijl. De een en hoofd international op het kantoor zijn catalogus succesvoller dan de andere. Dacrno tekende

in Amsterdam: ,,Toen ík bij Roadrunner

ts toen inge-

Roadrunner pas zelf bands, zo vanaf eind

líjfd door

1983. Satan en

twee dingen. Het eerste was: laat ons pro-

Roadrunner.

de eerste. Door al heel vroeg de stap naar

beren een band heel groot te maken. Dan

En daaruit zijn Ameika te maken, ín 1986, heeft RoadrunThe Pafty Ani- ner veel lef getoond. Ameikaanse maat-

wos, speelden er

ging het ouer Sepultara, Type O Negative

Merqful

Fate waren denk ík

mals, Tecltno-

schappíjen trokken hun neus nog op 1)oor

heod en Hak-

metal, maar Roadranner

ktthbar ont-

wist wel beter. Men had

staan."

bouendien ook een neusje

satanísche teksten. Dan hod je notuurlíjk ook

nog Type O Negatíve. Zwoar omstreden vanOm, zoals ín die tijd gebeurde, de band maar af te schildearcge het Carnivore-verleden.

ren als extreem-rechts, vond ik wot oveftrokken. Het brengen van nieuwe dtngen, dat is a\tíjd een streven van Roadrunner geweest.

Toen 'Beneath The Remaíns' van Sepultura

voor de juiste bands. RoadEd van

Zijl,

via tournees

runner beschikte ouer King Diamond, Merqfal Fate,

SIay er, Met alliu, M ot órmet Venom en Metallica bij Road- head, Possessed, Flotsam & runner terechtge- J ets am, Girlschool, Exo dus. komen, weÍkte er AlLemaal b ands díe p opuvan 1985 tot 1992: lair waren in de anderground en dat was in die ,,,Lees ls meer een tiid van levensbelang. Als morketingman.

Muztkale kennis. of Dog Eat Dog, díe had-den het Brootste potentieel. En het tweede dot híj probeerde èn wat mísschíen nog steeds níet hele-

maa\ gelukt is, is dat hij een tweede

heeft híjheLemaal niet nodtg. Híj weet de juiste man op de juiste plek te zeuen. En er

íets echt goed wu dan werd daarover gespro- aítkwam, was dat ecltt grensverleggend. We ken en zag je de tnteresse groeien. Al maan- mochten dan wel Slayer kennen en dot sooft

den uantevoren, uoordat een plaat ín de win- bands, maar SepuLtura wu wel net effe een keL Lag. En laten we de razendsneLle muzika- stapje verder. Dat was een openbaing. Zo'n vol, breed" geluid." Le ontwikkelíng níet vergeten. Venom en Metallico waren het heftigste dat er was.

#


uit.

De Leidse Sleutelties, Abba Voor Kin-

deren, Maja de Bij?

Michel Tio: ,Dat is [n de tíjd geweest van het aLlereerste begín, begin jaren tachtí4. Díe dingen waren allang niet meer in de cataloten. We gebruík-

gus lpgenomen toen

ten in die tijd

Ik kan me

sowieso

v eel

s

ublab els. begint.

je

ergens mee

Híj is natuurlijk dírecteur geweest van

Alternotteue platen brachten',).)e uit op Emer Polygram en als je stukjes catalogus of ideeën go en ntet op Roadrunner omdat we dan wis- in de schoot geworpen kríjgt, ja, btj gebrek

Michel Tio: ,,Er bestonden, in de begtndagen van Road'

runner, een heleboel kleíne labe[tjes die

ten dat de platenboeren, die alleen ktjken naar het label, de platen toch gewoon in de

de macht en kennis niet hadden om een

metaLb akken zouden p laatsen.

eigen netwerk op te zetten, orn

ik daar kwam werken.

voorstellen dat

zaken k zag ook dat er een heleboel níeuwe label-

íntemationaal zo breed mogelijk

onder

de aandacht te brengen. Dus wat

deden

en

aan duideltjke andere zaken ga je don proberen en hobbyen. le moet ook ergens beginnen. Ik denk wel dat Cees heel snel heeft gezten dat heavy metal een níche-markt was

ues begonnen. Toen het o"llemaal veel heaviër waar seieus geld

werd. brachten we bijvoorbeeld

obituary uit.

in

te verdtenen was. De

allereerste release [s RR9999 geweest:

lim

wíj. Wij haalden ze voor een appel Daormee kwam díe hele death metalscene op Croce! Maar bij de eerste uitgaves zoten lok een ei binnen. En meestal met de rechten gang. Toen kwamen Relativíty, Nuclear The Exploited, de Letdse Sleuteljes, een of uoor heel Europa of in het geual B:LrLst, Century Media en nog een paar ande- andere talencursus, Venom, UI( Sub.s... "

van

Motórheadvoor half Europa. Maar

toch

ren. Die waren ergens ingesprongen, op

altijd wel tueet met díe vtsie: we hebben muzi.ek die toch wel heel erg goed uerkocht. [nitië]e kosten en we mleten dat In de jaren negentíg zagen we gebeuren dot terug kunnen verdíenen. Er

Ls

wel een

Ed van

Zijl: ,,lim

Croce was inderdaad de

Daor stond, geran1schikt 0p bestelnummer, precies in wat Roadrunner allemaal in huis lnd-. Met al dte labek en nummers u)as nummers raden een ftjn tijdverdrijf . Wat ís RR9328?

'Arise' van Sepultura. 9200?

SimpeL,

Annihilators 'Set The World 0n Fire',"

eerste. In d.e allereerste fase denk ík niet dat Cees ooit gedacht had dat metal zo gtoot zou Niels Jansen:,,' CharLotte Aordbet En De Viede majors wakker werden en beseften d.ot ze worden, dus deed hij er von aLLes bij. Metal rentwtntí"g Wentelteefjes' , cassettes 'Hoe Leet

moment Seueest dat we serteus noar 1ns zích ook wel eens bezig konden gaan houden nam echter aL snel de overhand. vir1tn SteeIk Frans?' met de boekjes erbij, punk- en oi!'roster' hebben moeten kijken omdat met díe metalplaten díe tweehonderdduizend le, Raven, Rtot, Venom, Bhtz, Loudness, Lee bands. In het begin had Cees ook geen enkel anders gewoon zouden verzuipen. Wat er stuks verkochten. Toen werd, de spoelíng Aaron, Víbrators, Satan, Tokyo Blade, Bou) tdee wat hij eigenLijk wíIde met Roadrunner. toen gebeurde was dat Metal Blode d.unner. Hoewel Roadrunner inmid.dets Wow..." Door de juiste contacten en het juíste inzicht voorbeeld een voorschot wilde dat natuurlijk wel het voordeel had uan een is hij ín een gat ín de markt gestapt en kon absurdwos dat uij dat no}it terugkon' goede reputotíe ínhet genre. zetfs de death- Sjuul Kok, binnengehaald door Frank hij ineens ols eerste ín Europa platen uan den uerdíenen. Het 8in8 met name en thtashhoek heeft bij ons goed gewerkt. Stróbele als nummer 13 op de loonliist en Meto"llica, Megad.eth, Slayer en Tr"uÍsted Sister Slayer en Lizzy Borden. Wij Obftuary verkocht op een gegeuen moment van 1993 tot aan 1996 logistiek planner bij Iícenseren. Het is geen mazzel geweest dat Metal Blade toen uriendelíjk zelfs meer 1an honderddutzend platen in Roadrunner: het toevallig met n'Letol zo uitpakte. Het uas Even later waren ze Sloyer Europa. De black en gothíc goed zakelijk tnzicht. Cees struinde zelf geen

we

bii' zo

om hebben

bedankt. trouwens

kwíit. Mike Varney's Shrapnel-label heb- metal lrcbben we beaust ben we gehandhaafd, maar uan een oan- links laten liggen. le groeit tal andere labek hebbenwe afscheid ob maatschappíj steeds grogenomen. Ook omdat je ols label ter en je legt d.e 1at steeds

zelf

bekender wordt en meet artiesten

bij Roadrunner wilden

ditect

tekenen."

hoger.

le bent met

metalclncerten af, Daar had hij mensen voor om zích heen, zeg maar sptonnen, zoals díe jongen uan Kerrang!, ene Bonuoj,

banrl.s

beztg als Fear Fact,ry, díe ín

#ï:::,::':riti";:i::

Alain verhave weet niet meer wanneer hii precies bij Roadrunner terecht- opbouwen. Met black metal, kwam, wel zijn functies: parttime pÍo- met alle respect, ben je bezig motie, RTV-perspromotie,

labelma-

voor eenbepaakLe scene, en nagement van labels als Taang! en Tri- 1ry d.aar no.,it buiten "o1 ple X, labelmanager Roadrunner, maÍ- komen. Met alle d1ngen die

we doen zijn we bezíg met een hardcore- f anb w e, de doelgroep beretken, maar

uit

ís wel het doel om

bond vanuit díe fanbase te laten breken nlar een

den uertellen wat er oan de hand was en wat et stond te gebeuren. Dat is zíjn kracht

met Nickelback ls, mel Sllp-

getueest, dat hij een goed netwerk om zich

of met Stone Sour. We

zijn altjd. beztg geweest met 'artist buíIdtng' naat een no{ hog,er ntveau. Ik zie

dat niet

ren met een black Is Metollica kan worden.

Stiekem hesrhík ken we toch over de grootste

naam. Roadracer was het alternatief. In Europo werd Roadracer een sublabeL

rr

#roor

thrashbands op uitbrach-

house kunnen

zijn

als

dat

des-

had gespeeld. Dan was Roadrunner nu ptoníershouselabel geweest.

0f

het groot

Dat had ook gekund'"

lk

vínd het ook níet jammer dat we niet ín de gotlttc zíjn

het tekenfi[mf lguurtje met dezelfde

had. Dat ís zo gegroeid. Het had net zo

ste independent taleninstítuut met cassettes.

metalband die íneens zo groot

begin geen Roadrunner heten uanwege

helemaal ín dat wereldje zaten en hem kon

nog groter publiek. Of dat nu

i:..:knot

keting manager Benelux, vice-president international marketing en nu marketing manageÍ CNR Music. ,,Roadrunner mocht ín Amerika in het

en notuttrltjk Monte Connor. Mensen dte

band op dat gebíed: Type

0

Negatíve. Wat dat betreft

zijn

we er ook wel goed bij

heeft het eigenlijk altiid moe stellen zonder Nederlandse A&R, zeg maar de persoon die verant-

woordelijk is voor het ontdekken van ieuw talent. Monte ConnoÍ, de naam is al , zetelt in New York en bekleedt ruim vijftien iaar die positie, Als stude-

+eweest."

rend iochie draaide hii veel bands zonder op een lokale schoolradiozender:

In het begin bracht Road-

, Testament, Metallica, Exodus en Anthrax. Via een klein platenlabeltje dat ging, kwam hij bij Roadrunner

runner van alles en nog wat


terecht in 1987. Vier maanden later

Miin eerste contact met Roadrunner dateert van

hij Sepultura.

tekende

za.l

tn

l

1981. f was in Engeland bij een distribureur op iachl naar NW0BHIV singles op het moment dat daar'vers van de pers' de elpee 'Hard 'N' Heavy' van het Canadese

1994 1995 geweest

. , .:gete,. z[in. en toen ben ik heel Kena. aues Saat ula connecues 0u raato-

,,lk

heb nog nooit iets uia de post

Ánvil binnenkwam. Ik vond dat album te gek en belde naar Alexander Majr, de eigenaar van het platenlabel Attic, of hij ervoor kon zorgden dat die plaat ook in Europa uitkwam (Canadese inportplaten waren in die tijd stukken duurder dan de

bezig geweest met statíIns, uinkels of fanzines. Heí gaat fanatiek e1,n alntal bands corefest' erom d.at ie echte bands tekent dií Th'!lt!e,ríng' Donor' hele Iiue kunnen speLen en ze moeten oru orr

ook

&natuett

DescntKKen en utrnouatnq,sver-

mogen om na een eerste, ook eeniweede en derde goede ploat te kunnen

Kijk naar

Type

o

maken.

Negative."

moest brengen, want die meneer daar zou dat album wel uitbrengen. Z0 stapte ik

m,aar h.et probleem was dot

"

kwam' hij uond dat ik dat

dus een kant0ortje binnen waar Cees Wessels 'Hard 'N' Heavy' in ontvangst nam. Ik had in die tijd het b0ekingskanto0r DRM (Dutch Rock Management) waarmee ik concerten in de Benelux en Duitsiand regelde voor onder andere Raven en Bodine.

door moest sturen naar

Raven zat bij Neat Records, en toen R0adrunner dal label licenseerde kwam ik auto-

Monte en d'an deed ik dat'

matisch meer en meer in cOniact met Roadrunner. Ik bezocht Cees op het kantoor

ak ik daarmee bii

Monte connor is in de ogen van Type. Monte o Negative's peter steele aan oot een van ziin beste vrienden. Iemand

die

k.ttt

cees

aan de Willems Parkweg in Amsterdam. Aangezien ik via Aardschok sowieso alle

het alle.mnnl

"uond was

e,n

hardrockacts van Roadrunner promootte, stelde Cees voor dat ik één dag per week

[s de

in Amsterdam voor hem kwam werken. Ik schreef biografieên voor de pers en ging op zoek naai 'eigen' bands voor Roadrunner, maar ook naar belangijke labels die Roadrunner in Europa kon license

^Monte die had toch &R,8oeroe'

over humor en relativeringsvermogen f sepuft-uro beschikt getuige de song: ,,1 Can't Lose

te

Europese releases). Hij gaf me een adres in Hilversum waar ik dat album naafioe

Roede Nederlandse bands,

u.oou:'y-':

Deicide getekení?

ren, De eerste verzamelelpee die ik voor Roadrunner samenstelde was'12 Commandments In Metal'met daarop bands

hoe

ie You" op 'Bloody Kisses' waar valt ,En het ook,wendt of er horen hoe steele ,,Monfe connor sucks ,kee,rt' was inderdaad alttjd wel cock" grunt,met c.o.c.k., aldus steele

als Bitches Sin, Slayer, Weapon en Hellion. De ee$te echle band die ik binnenhaalde was Détente en het eerste label dat ik over de streep trok was Shrapnel; het label van Mike Varney waarop alie gitaargoden zaten. Naarmate Aardschok steeds groter werd had ik weinig tijd meer voor Roadrunner. Wel ben ik tien jaar lang voor Roadrunner naar Midem [vakbeurs voor de plate-

u)at op aan te merken.

zelf.

Amerikaons e b ands

Frank stróbere: ,,Monte is

vroeger

zeer

sucrcsuot Seweest. ue eerste paar lare moet tees uel Scepllscn naor ztln werK

,

gekeken hebben. wat tekent 'ie

w aren

de enige leuke band die daar getekend werd was Cilmson Clory. De Roadrun-

Monte neipde rcch naar

ner-stand 'waar al die herrie vandaan kwam' stond daar ingeklemd tussen de

Amerikaanse bands. En

stands van Vader Abraharn (net smurfen) en Two Unlimited. In 1985, R0adrunner was inmiddels verhuisd naar de van Eeghenstraat, kreeg ik een echt Aardschokkantoor, de hele eerste etage van het Roadrunner-pand.

omdat hii vaak,samen met

Maar was werd de med"edeik denk d,at htj, zeker nu, redelijk de vnie ll's nng oL Eauw:..staur molr hand heeft. Míts de deals níet te nu?

nindustrie in Cannes, Frankrijk) gegaan om nieuwe bands te tekenen, maar

u,aak wat strakker en beter'

duur naar Monte " het vetïroawen in word.en. AIs Roadrunner' iemand heeft, dan taat hij je gewoon je ïuul L?k' " Fran.krtlk heeft wel eens wat Cees

gang gaan. zeker in lrct begtn heeft éees

zíjn het

tnvLoed laten

op

gelden

moest gaan.

Hij

over

welíe kant

heeli altijd,

g.uekend'

Pal

,Treponem Thugs.' dín

grrrga i'dnloll;^Les

, ,: I s,en die 200 stuks uerkochaal nLl Eeen sope muzteK Kon uerKoDen. " , Len. DirN' Hands en net moest nara zlln. tn aat voor lemana De,main,s L,es Poulpes die zelf al achrerin de ueertig tiep.' alleen die bandnatm aL " sjuul Kok: 'Er braken gouden tijden Peter schaap: aan. zotussen lgg3

eft i9gz. Montecln-

de en

nor was toen waarsclijnlijk uan Irouw af . Hij bleek zo geit als boter

irírni

"ur"stíi

ii"ï*

rtf, óí

a-sony.

"Hetfrap-

ynt: h.rer

dt'

Nee, huur hoefde ik niet te betalen, als ik maar aí en toe wat promotionele werkzaamheden voor Roadrunner verrichtte. Waren het Engelse Ace Lane en Twisted Sister de eerste hardrockbands op het label, met de iicensiedeals van Attic (Lee Aaron, Anvil), Neat (Raven, VenomJ, Shrapnel (Exciter, The Rods), Metal Blade fSlayer, Flotsam And Jetsam) en Megalorce (Anthrax, Meta]lica) kwam er steeds meer metal bij. Met Duitsland als belangrijkste aÍzetmarkt moest er [in Keulen) een buitenlandse vestiging komen. Om de promotieman, die van metal nog geen kaas gegeten had, in te werken begeleidde ik hern tijdens het Duitse gedeelte van Metallica's 'Ride The

Lighlning' toer. Ach, er zijn er$ere dingen. Zoals de eerste Europese toer van Slayer. Slayer had een hekel aan platenmaatsctrappijen omdat ze vaak hun aíspraken niet nakwamen. Ik mocht van Cees Slayer begeleiden en moest ervoor zorgen dat de band zich bij het label op zijn gemak voelde. Door ze elke avond een maaitijd van hamburgers en frlet v00r te schotelen en ze kennis te laten maken met de Nederlandse 'rookcultuur', was er geen onveriogen woord te horen op de 'Hell Awaits'-toer. Roadrunner groeide steeds groter en aangezien Aardschok ook steeds gr0ter werd stopte

ik mijn werkzaamheden voor het labei in 1987.

/ve+il/,IIKR

w:s dot onze bands

in

Eu.rop.a beter scoor

dan in Amerika zelf ' Lífe 0f Agonv

wu

meg,ahiel maar [n Amer[ka helemaat niets. Dog Eat Fear Factory

in

Dog,,

het begin, Bioha'

zard, al die bands waren hier tten keer gtoter. Pas Later, en

-

dan moet je denken aan Type O Negattve en

in

tets mindere mote

Fear Factory, zíjn bands ook in

Ameika

echt gaan doorbreken.

We waren nataurlíjk ook wel

díe maakten toch vaak als eerste

het beste platform ter wereLd om die bands aan de man te brengen: Dynamo

)pen

Aír. Dynamo Leek destijds weL een

Roadrunner-festival. En Ameika begon ook eindelíjk te lopen. Met'Bloody Kís-

Cees Wessels

zít je in een opwaartse sptraal, zeg maar." Alain Verhave: ,,Btj de gemiddelde Líefteb-

Qua uerkoop en qua fanbase. Within Temptati1n ts daar de grote nitzondering op. A|les

wordt bíj ons afgewogen tegen hetgeen we in Amerika tekenen. ALs je doar íets tekent dot

naam in Europa. Ik denk das

in hetzelfde straatje

ue[ dat Monte erg goed- op de

beter is, waarom dan dte andere band teke-

mond) in 1983 als een van de eerste Road-

hoogte was uan de scene hier.

nen die voor ueel mensen net e1)en iets min-

runner-bands omdat het destijds, ondanks

Ltgt, maar twee keer

Wat het uithaudingsl)errnogen betreft: bands der is. En we kíjken wat de exploitatíe van een band in andere landen kan betekenen. als Crtmson Glory en Anntlttlator, dat zijn de bands die met hun derde aLbum enorm hadden moeten knallen moar dat niet deden. Het zogenaamde mmmerctëLe sausje over de

plaat dat niet gelnerkt heeft, dot zijn uel jammerlijke voorbee\den van hoe het fout

Een band moet Europees, en wereldwijd kun- Fate uit elkaar, maar King Diamond bleef bij

nen verkopen. Dat zíjn afwegingen dte altíjd Roadrunner en werd de 'grootste' artiest die gemaakt ztjn. Vroeger en nu nog." Roadrunner 0p dat moment zelf onder conEd van Zijl: ,,8én uan de gaven uon Mlnte is tract had. heeft de gave om te zíen wat verkoopt. Sepul- hetd met Ktng Diamond is gekomen. Sepultu-

je ztln wel meer voorbeel- tura btjuoorbeeld. Maar noem tn ztjn btjzíjn Stor Star dan voelt hij het akof je hem den te bedenken uan bands die niet die enorAmerika zelf . Amenka liep tot dan toe hard tn zijn ballen schopt. Ook daar zwoer me sprong hebben gemaakt díe er van hen nooit ecllt. Totdat het tegendeel bewezen geflopt. nier normaol! verwacht werd. Life Of Agony met 'SouI Sear- hij bij. WaI zijn die er

werd met Type O Negative." ching Sun' bijvoorbeeLd. Dat kwam uoorÍ Peter Schaap: ,,lk had een tijdje 'A&R' monager' staan op mijn visítekaartje, dat

het extreme imago, veelvuldig bij de BBC te horen was. Twee jaar later viel Mercyful

dat híj heel veel kent. Híj heeft de kennis. Hij Michef Tio: ,,Ik denk dat de echte bekend-

kan gaan. Kijk, een derde plaot is cruciaol

band als Type voor een band. En 0 Negatíve voor het eerst ook populair in ses' was een Amerikannse

richting de Verenigde Staten.

als htj ín één jaar ttjd meer dan tíen goede

ber werkt het zo dat wat uit Amertka komt,

op vooruitstrevende bands. En

het het label mogelijk maakte uit te breiden

dingen tekende. En na een tijdje herkenden platenboeren, pubLíek en ortiesten dat, d"aft

honderd keer beter is. Voor ueel mensen staat metal uit Nederlond toch op een lager plan.

geweldtg. Monte's uisíe lag ook

mond als de eerste artiest 0p Roadrunner die

g,eluk hebben met een band, alleen níet twin- tekende Mercyful Fate fmet zanger King Diatig jaar Lang. Monte Connor had geen geluk

ook op Landen als Indonestë,

want daar deden dingen als

Sepultura. En we hadden in Nederlond

te wiLlen maken. Dat wil zo'n band toch graog, een stukje erkenning." Sjuul Kok: ,,Áls Á&R en platenlabel kun je

heel erg geíocust op Europa. En

Sepultura en )bituary het ook

Dog Eat Dog, Machtne Head, Madball,

de wtl van de band om het per se in Ameríka Monte Connor beschouwt zelf King Dia

uit

Vergtssen ís menselíjk en gelukkíg heeft ook

Monte het niet altíjd bíj het rechte etnd."

ra ís wel mega gegaan, maar van King Día mond hebben we er ook serteus wat uon verkocht. Wel[swaar geen miljoenen, maar dat komt wurschijnltjk door het stemmetje von die man."


dat díngen uít zijn zicht gebeuren, en dat ís ook zijn kualített. Hij

TwinliUiaat

merkt het, hij ruikt het. Hij controIeert alles. maar wel op een prett[, relaxte maníer. Dat heb tk nog

Peter Schaap: 1995

nooít íemand hem na zten doen.

,,1n

of 1996 wer-

Qua humor ís het een moeilíjke. le zult je niet doodlachen om

den er hot shots btnnengehaald.

hem, maar htj is wel alttjd zich-

Mensen als Louis Spiel-

zelf.

mann, dat was dan ooit de gTote man uan

Eigenlijk heeft Cees zich altijd weten te omringen met mensen met een goede neus vooÍ muziek. Wás het niet als medewerker, dan wel eigenaar van een eigen label. Varney bijvoorbeeld met ziin Shrapnel-label, maar ook een producer als Ross Robinson die ver voordat zijn eigen I Am-label oprichtte bene met de band Détente al Roadrunner gecontracteerd

als Mike eigen

hij nota door was. Ed van Ziil: ,,Mike Vomq heeft een

ei6en label, Shrapnel, dat tn licentíe werd

binnengehaald door Roadrunner.

Dus

cees wessers is niet helemaar in zijn eenPolygrom geweest. Díe werd danbij Roadrun. tje met Roadrunner begonnen' Jan van der grote ner Duítsland.btnnengehaald als de nàt ann. tk vínd lrcm dat sieren. le weet wat Linden was zijn compagnon in de begin- je aanhemhebt. Welíswaar de nukken, man die het helemaal ging maken. Cees had die dagen van het echt díe enorm grote expansiedrift. Wnt had ie in die tijd heel ery, maar altijd zích. .. Michel Tio: ,,Tussen die twee bestond.altiid eigenltjk ontstondRoadrunner heel ergorgaze[. Never noiit niet in pak. Hij gíng ín een

f,i:ir'"'r::;:rt#t;íïtr iy,;*::ii

label'

nisch. HeeI erg van btnnenu[t. Het waren

oltijd

mensen die vríj blanco bij Roadrunner

begonnen,

vanuithet

ntets zogezegd..

geen ervaring, Michel Tio niet, Ed. van

níet volgens mij, Alainniet, Ntek niet. Het

zijn olttjd

.

weleenseieusspanningsveld.&r:'dr.... sptlkerbroeknooreenkerstblrrelbtj Sonyof mogeliik iii pin., niet.',

entrepreneur. wilde zo snel en ueel

Ikhad zaken d.oen en lan. [k zou b[jna zeggen de centjes Niels ftnanciëIe mierenneuker, wílde op ZijI Jansen: .de

mensen geweest zonder enige

entertainment- of platenmaaxchappijerva-

letten. Beiden met zeer eigengereíde

gen en dat botste regelmatig mtsschien wel een beetje té

menin-

,,Cees kon

op ieder gewenst

moment oan iedere gewenste medewerker

lan probeerde vragen stelLen en dan verwachtte htj antwoor-

zuiniï.te.zijn.en dei. ufi zou in staat zijn om aan íemand. je onderhandelt van d.e promotieofdettng te vrogen hoeveel

dat werkt tegen je wanneer we met ortiesten. Daardoor hebben we wel eens van een benaald album hebben 1)etkocht of groeíde waardoor alles heel organísch binnen goede, grote bands aan orue neus het bedrijf . En toen ineens vond Cees dat hij aan iemand van de verkoopafdeling te vra-

ing. Daardoor

moest

je

alles zelf Leren,

je een hele stal van artiesten. Heel anders dan wat we gewend waren. Alles toppers van buitenaf moest binnenhalen. uas gttaargeoriënteerd. Vinnte Moore, Binnen een half jaar waren ze aeer tueg kreeg

0f híj nu een speech moet

Tony MocAlpine, Marty Fríedman, Chos- omdat ze zelf niet konden wennen aan de

tain, et ceteru. Vomel dlet lok ntet onder Roadrunner-cultuar of omd.at Cees bíj ztchvoor de artiesten uan ztjn label. Hij is zelf zelf moet hebben gedacht d.at die gaten net zo'n goede gitarist, en hij heeft eigenlíjk niets toeuoegden. Ze hebben alleen

een

zien

voorbij

gaan."

Ed van

Zijl:

,,Cees deelde de lakens uit. en

denk dat ze utt elkaar gegaan zijn o_mdat

gen met wie er interuiews zijn gedaan, omdat ik "hti grroo, uan mening ww dat je dat aIIe-

ze

uerschíIlende opvattingen hodden. Jan ts een

lundelsman'

de Híj ís altijd ín staat

Cees ook, maor meer [n

morketíngwereld.

maát hoorde te weten. op zich is dat ook lrcel goed. Het

is ottijd fijn wanneer de rechter-

íand weet

wat de ltnker doet. Het ís een groot

professtoneel bedrijf geworden, maar voor de

'aonschaf

geweest ombands door te latenbreken. AIs column ín Cuítar Player. Die hoef je níets maar veel geld uítgegeven. En het waren ook van faxapparaat voor een band goed was, en Roadrunner over mraiek te vrogen, dte weet mensen van grote bedijven, de Polygroms het kant:oor in Brazilië is nog altíjd wel cees' altíjd bands gehad die'cutttng edge.' waren Een wandelende encyc[opedie. En don van deze wereld, die gpwend waren om met hondtekentng nodíg. Dat vind ik heel mooi op dat momenL don had híj alttjd het lef en het logisch dat zo'niemand in staat enorme budgettente werken envee[ gelduit en dat is heà karakteriserend voor [emond om oan specífiek moteríoal te komen." te geven. Zo werkte dat bij Roadrunner niet. de kennis om baníères te slechten, om n[eu- die een eigen bednjf heeft natuurlijk.,, Peter Schaap: ,,Ross Roblnson is volgens De budgetten woren altíjd minimoal. Maar we bands met extremere vormen verder door Alain veihave: ,zo'n antt-drugssttcker op te doen stoten. En Jan was op dat moment míj via Sepulturo, uia Max of lgor bíj Roadrunner was dat normaal.. Dat was de Lp_hoes. Dat d.eed Cees, dat vond. hij der_ meer handelaor, inkoop-verkoop. Heel zwa.nMonte terecht gekomen en natuurlíjk ook voor een groot gedeelte ook de kracht uan mate belangijk omdat l|/j zo6 d.at veeljeugd

heeft

alles. is

rrríbu,

ís

bij

omdot htj de eerste Kom-ploat produceer- Roadrunner: met minímole míddelen het de. Met de band Amenis híj zijn eigen maimale bereiken. We waren [ndependent

wít,bereídt,tweinígrísíco's.Daarom.it..dt. d.ooroonoidlrdoorgingendatwastocheen

,t

samenwerkíng spaakgelopen. Maar.ols tk dorlgrorp dte je met de muztek probeerde te jaren ontlabel begonnen: I Am Ruords en daar ís en zo voeld.en we ons ook. Vríj, en een beetje hoe Roadranner zich de afgelopen berifken. Het i,s een gemo,kkelijke maníer om wikkeld heeft' dan kun je niet andus zeggen een deal mee gesloten. Ten tijde van tegendraads. Anders dan anderen. En daar de jeugd d"aarop attent te maken en je hebt dan dat Cees het schip uitstekend sruun. gekoSlipknot-releae ís er onenigheid waren we heel erghappy mee." de mipeliikheien. VeeI later wíIde d.e band. ís de enige kapitein op het schip. cees. men over die deal waarop deze werd ont- Niels Jansen: ,pp mijn eerste werkdag btj Bhckirain lack uplicíet dat logootje terug ztclt suf en werkt op ztjn vrtje dag op bonden en er afgesproken is dat Stípknot Roadrunner moest ík me gaan melden bij Ed on de hoes hebben. Vonden ze coo[.,, kantoor [n Du[tsland. Dat reizen [s heel bij Roadrunner zou blijuen en Amen van ZtjI. Die had" ik oan de telefoon gehod en I Am dat vta Vtrgin in Ned.erland. tn míjn perceptie wa dat kantoor von Road-

de

Ht reist

het

op

ver-

krijgbaar is."

runner een stattg gebouw van veertig uerdiepíngen met bovenin een penthouse en bub-

ROADRUNNER: GROTE INDEPENDENI OF KTEINE MAIOR?

belbadwaar de directeur zat. Roadrunner moest wel zo'n maotschappij zijn want ztj waren toch de maatschappij van zeer grote

'.Y::;';,!#:;ï:';';,:!,f"'#l;,n;::;o' hebt. Dat is cees

ts

ziin kick. Díe gedrevenheid

voor Roodrunner heel erg

Dat ís net zo'n betangríjk deeL van van het bedrijf

ots

de

ron

belangríjk.

bands.

AMBTANcET

Fltnk,sltobele:

"De sfeer ruas uítstekend' Hoewel het een grote mannenbende wdf, keiEen rare ervaing voor mtj als Duitser. Het Sing er niet al te zakeliik

hetiuce, harde.metalfans ,ook'

oan toe' Iedereen gtng ecltt voor de muzíek Die New shit-campagne, da's cees ten iJoeten AIs er meningsverschillen waren' dan werden uit. Htj zal het misschien niet verzonnen 1116wa Roodrunner toen nog op ze meteen uitgesproken' ceen spelletjes, ben, maar het is hem. Het doorzetten d.oarde Baarsjesweg gevesttgd in Amsterdam, maar recht uoor zíjn raap Dat ís beter en het guíen als een van de die toplabels van, het onderscheíden von het label, de boven de Aldi-supermarkt! Sowieso al een spaarÍ ttjd Effecttever"' wereldwíjd. le kon geen metalhead uinnen uitzetten, Iaat iedereen maar uolgen, dat B-Locatie, maar zeg nu zelf, bouen de AIdí? Peter.schaap: den die niet minimaal een paor Roodrun"we werkten toch vooral op ís Cees. Het uerwoordt in eIk geual zàIs Het kantoor besloeg slechts één verdteping en hetzelfde niueau als de bands zelf' overdog ner-elpees ín zijn callectie had staan. De is. Net cls dat antt-drugslogootje op de wos opgedeeld in acht kleine kamertjes en ' meeste waren wel in licentte, maar dat . Hti wa f alieiant ,rgrn dtdtn .". promotíe en s avond gingen we dat was het! Hiet waren Roadrunner lntema- hoezen van vroeger ae zuipen' lk heb ook yal maakte niet uit. Roadrunner hod en heeft drugs. Een uiting om absoluut niet te geíruifges' 3el.biertie tional, Roadrunner Benelut en Blue Grape neej v.aa! aa1allti mii thuis ovet de uloet een heel erg goede naam." ziin ken. Dat vond hii beiangiik. (de merchandisetak) gehuísvest. Het Amertgehad. Dan hod.den we in een weekend [nter' 'Frank Striibele: ,.Toen ik terugg[ng naar ,;t;no kaanse kantoor in New York was aI niet veel Duitslond om het Duitse kantoor voor Michel Tio: bonds

ak

Kíng Diamond en Sepultara. In

Michel Tio: ,,lk ben niet echt een metalwerkelijkheíd. head maar vanaf 1985 werd Roadrunner

tti-

hij LP:

..

Roadrunner op te zetten kon en mocht

ik

groter. Er werkten daar ook maar íets van

,,Afgezien van vijftíen man. Enfin, ík heb moar naor Ed vanuit het niets iets opbouwen. Om uer- gevraagd de grootte kun en van alles gedaan. 'Hter is de je een link volgens na een paar maanden de aLbums kaanenbak, daar staat de telefoon. Ga maar in de hittíjsten te zíen opduiken. Dat gaf naar Freddie een ongelofelíjke voldoentng. En dat kon

LUot

mensen bellen voor een persdag met

Phantom BLue.' Ik heb dat kaanenbakje keu-

allemaal met slechts dríe mensen. Cees ríg afgehandeld, tot aan alle bladen toe. Líet me míjn gang gaan. Hij kwam om de Zelfs líp Colsteíjn van De Telegraaf nog paar maanden naor Keulen en dat wu gebeld want tja, hij was tenslotte joumalist. het, hij wilde niet elke dag een rapEn zo begon je." ínzíen. Híj zei:'doemaar!"'

H-

Heineken leggen, want wot er ook gebeart, Cees weet

entan. Ook al

lijkt het erop

etgin "


views 0p de rol staon en dan konden we of op het kantoor gaan zttten of btj míj

met de hele groep. En juist daarom kon je er

thuis. lk kan me nog heel goed heinneren dot Ní.els een spelcomputer had

ook met de hele groep om Lachen en's ovonds een biertje pokken. Manr wel de uolgende

gehaald en dat we met Rob F|ynn van

dag er weer staan. Dat heb ik in díe vorm

Peter Schaap: ,,Róadrunner heeft zelfs nog over een echte fanclub beschikt, als een van de weinige platenlabels. Wat ik thuis nog heb ts een of andere Roadrunnerkrant met Lee Aaron op de voorkant en uolgens mij ís

Machíne Head spelletjes speelden en bier- maar weínig meer gezien. Er werd ook niet tjes dronken. Af en toe moest híj bellen moeiLijk gedaan. Voor Pro-Pain kwomen er

er ook nog ooít een tweede gemaakt met King

Diamond op de voorkant. Geleíd door een

als promomateriaal

Dattser, Frank Stóvet, en volgeschreven door

honkbalknuppels bín-

Mike van Rijswijk, André Verhuysen, Mtchel

nen. Dezelfde maand

uan de Moosdijk en Stefan Rooijakkers. Zeg

moest er íets gebeuren

maar de oude Aardschok-stal. Het is echter

met de nieuwe Madball.

een zachte dood geston)en."

Danmaakte ík Madboll Niels Jansen: ,,le ging van acht naar veefttg mensen, dan merk je wel dat er hectíek is. honkballen. Dan harlden tue een mooí pak-

Maar we hebben het kunnen boLwerken

ketje. Dat soort ideeën

omdat de grleí uan de omzet evenredig was

ontstonden echt met

aan de groeí van het personeel. Het mooiste

was nog wel de rel bti Radto 3 rondom dírect uít te uoeren. Pro- BLoody Root{' . Ik weet nog dat we op een motie, marketing, mer- dtnsdagmiddag naar Henk Westbroek mten te laisteren en dat dte zeí: 'Wat we zo chandise, alles zat bij

elkaar. En dat viel ook

elkaar. Dat was mooi.

ondertussen !9 algi\lnse

p

president-directeur van Island/Dei Jam Lyor Cohen verwoordde je aan díe gasten van natuurlijk wel eens gezeík met een band het als volgt: ,,Ak Roadrunner zou vragen of ze zich wtllen uitols ze íets niet willen doen of als ze kleden, dan komen de Roadrannertattoos te eens niet hun nest uit willen komen ols naor ltalië of spanje en

speelden we space Invad.ers. Je

hebt

*rq

i,

een promotiedag hebt. Dan

zijn ze of

te

uoors.chíjn' Ze leven',,ademen en eten de

stoned, te dronken of te geil omd.at

meteen gaan draaien is woar een hoop men

werkte met vffiíen man sen allergísch voor zijn, maar waar ook heel veel mensen in Nederland fan van ztjn, dus echt aan een producL" ak je ntet uan henie houdr, zet dan maar een panr minaten de radto uit. Dít ís een

ze eenloadrynne.rcult2ar:;. Peter Steele stak zijn haat/liefde-verhouvriendinnetie hebben opgedoken.

band die respect verdient en waar een hele- en bíj ,,Roots B\oody Roots" stond dat hele boel mensen fan von zíjn, dit is Sepultura.' veld uit zijn dak te gann. ook op Pinkpop Toen stond.en we met zijn allen te spingen was het ongekend dat et zjiets extreem hards

in het kantoor. Een enorme bak heme schaL op het podium stond. en dat zoveel mensen de door de ether. Dat was uniek. Vertolgens daarop reageerden. En echt niet alleen maar metalheads . Dat was maar tíen prlcent. En kwam die single binnen in de chafts .

Bij

Radio 3 vondenze dathelemaalniets.

Eén

datvoor een single díe geenszins eencom-

ols

merciële insteek harl " ding met Roadrunner niet onder stoelen oÍ En d,e sterollures hè. Ik herínner me SEuLteríngherríe, een halve mínuut von goedDog Eat Dog. Ze waren met hun ier- bankenloen hii een Roadrunner-medenummer gedraaid en toen verderSeSam met jaar geleden cNR Road.uno., ko.ht werker begÍoette: ,,Áre you st|l worktng for ste plaat al doorgebroken en líepen b4 ds de charts. op zondagmiddaghad lay ." rr..i ,.igineel, cNR-RoadrunRoadrunner? My sympothies " ' !ow:]e tweede plddt al ndnst hun schoenen.' Kroeske een programma en dte vond da.t n"t "", n.. r, uut i.u. wessels het altijd "' Maar toen het snel heel wat mtnder ging, kunnen. lnlem wu er al een enorme ;. "out, Alain Verhave: ,,Wat bij Roadrunnér altiid *,"*ut kwamen ze met hangende pooties sie op gang gekomrn of ,, at Ïï:,t-",t::J:.* platenuoo.rop heeft gestaan ts de relatie met de ' een votwaardise terug. Dat uJas wel een typisch voorbeeld niet konden draaíen. Gaan genres De tot can de promomensen van een band. die het te hoog ín zíin bol lrtiest, raars verriezen? tan Douwe t :::.verschíttende 'Moot ww Díe rijd' We zijn er altijd' voor ze' Bij shows, intersingte nos eens gearaara met ae Koos Albens' zo veetziiu.tews, reízen van hot naar lunr, tot en met Niels Jansen: ,,vrij reLaxed. CLiché om rc dat deze spectaat ro, ,oo, a, :,: het moment op.schiphol af scheíd van zeggen, maar het ís een gegeven dat er bij vandetitlijstdiewtsthoettiptáïen'ïïftt l':-í.":,.',':..1t.!.!'.:!:\?:ï:::::::::::: -d'at.w.e o^o,'"0,'^'!,!o!l^'":^:o' on uers(nPlaennet0' ze ne.m:n'-Het.is h.eel belangijk om die pereen independent, zeker bíj een klei4 team sionee[ moesr aankondigen. En nog een t Ak je ztet hoe Cees het heeft opgebouwd' met soonliike ban.d te kweken' goed 1)oor ze te ueel vríjheid heerst en niet zo'n hokjesdoor de ether. Henk westbroek;:;-;;;;, dat ís niet te setoven' zorSen en.ook veel uoo.r ze te regelen Het is geest. 10. en met cees heb ik het om sepultura moar d,e hete weeiiir"aiàrl"ï twínti+ iaar bezis ztet' hard werken, maar ochteraf zíin ze altijd' altijd heel goed kunnen vínd"en. AIs Ars zíjn enise persoonlijke vrije ian te.uleden Soms brenlt d'ot problemen met het ergens niet mee eens wls, dan r,ep Lk G ew o on ots statement. nr ziin à zí.ch mu' Je.kunt niet met iedereen vrienden dat galoon. En d.at kon ook. Een d.at willen horen. En veruolgens is het no+, i.::::":::":::'::industie seuerkt Hii teest zíjn sommtge mensen lisgen ie na eenmaal een hitstnste voorbeeld. wu , dat er een bluesrockdine seworden ook. d.o." anderen' uit was vía het shrapnellabel en dat de eerste metalpLaat, a, rittt !:.n'. We hebben orae bands altijd faír behondeld plaat had tk naar de ín de chans rcrechr kwam. nen gewitdige i:,y:::::?.i::.,':.::"r;^*^oÍ?L^'Í!^!u" AmenKaanse e: ye hebbm altiid wel laten zíen hoeueeL gestuurd. cees ziet die recensie staan en ptaat, Iaren we eertijk zíjn. In maan i,to. ,p mar,Kl i:',Y:::' uat s00n zaKen' ttid en yoette yte een hand steken En dat hij komt naar mij toe en vraagt waaro* nummer 38. Tot dan toe waren het ttedies;. ln hebben we een catalogus Ítoudt dus in dat je er in Hardmberg en Grobluesrock in de Aardschok moest. en dit was weinig riedje *rr, * noiÀï." '::'*':.':.!i.'.:are.n nu noor kíiken' wetlicht ,het ningen ook bent. Bíohazard en Dog Eat Dog zeí ik is dan wel een metalblad. heeft er maar twee ,,r,,n t sPeelden in Sneek En daar gingen we naor moar die lezers houd.en best weL ron toch. D.orsestesen door atlet ly:^Y:,'::':':T:!^i."7,ï.:^?':son,Glor!' tÏÏ!'ï)o^n,."t Lteuen' s,'cted kijken. Bíohazard zat toen niet meer bij ons, soorÍ blues, en dat vulde ik aan met wat uolgens weer uit Bedonderd. De eníge single Retch' sadw' shelter' saffocatíon' Toxik' getekend, en toen die hadden bij wamer "^r'^LracK' argumenten. vond- cees oké. Hij is weL in de charÍs. veruolgens ,p pi"kp;;';;';r'.net Whiplah. Xentnx, du soort dingen. jongens van hoorde je die urc.rutL'ctL.è Biohazard.: 'Godv temand díe die discussie hoofdpodium verdomme' d'aar heb ie dte ga siuul Kok: 'lk komuit de kLeí. Mensen belangrtjk medíum dat eigenlijk nog te.n van Roadrunner' wanr in de platentndustrie zijn in het steeds tn de kinderschoenen staat. zlln de mensenvan onze meentochblaoskaken met veel poeha. Niemand ín de muziekindustrie lijkt die ztjn Behatve btj Roadrunner. Met het 'Roots Platenmaatschwii' te weten hoe er het beste gebru[k er weer.niet'?!' Dan merk ie Bloody Roots'-succes ging iedereen van te kunnen maken. Ja, sites dus w-el dat ze da.t woardezijn dak. Als de nieuwe Type o-tape binmaken doet iedereen, maar muzíek dnt ren Er moet bij nen kwam, dan gingen alle spullin aon .soort verkopen via intemet ís een ond.er mens.en nog !e.lu$t' de kant en met tíen mon tegetíjk doken .steed's.' verhaal." worden omdat je desttjds een we in een hok om emaar te luisteren. Dat verhaal vertellen we over relatie met ze hebt opgeboawd' heerste een teamgevoel. cees is niet twintig iaar! je bent Ze weten.hoe belangríjk makkeltjkste en soms kon je je behoorlijk in de opbouw van hun Seu|est je oan hem ergeren, maar dat d.eed. d.ai carríère." ní.euw

Dl

heeft die plaat zelfs aangekondigd

nr*

dat

EN NU? t*..

ir.

wíei

*" +!l

kreeg."

discus- , ,irs,I";;il r, ,ïr* tï*í' lYlllt*:ï* ::::::y!:: 'ii;r;';; riea'"ir"r *:y;!:::^:'::'"' prr,,rïrii"

:::.|y'::y:.e'

r*

zetLf tk

klein

die Aordschok

- 1':::!:'::'::.::íng' k;;;.*'- !::l: .:::::! nX ate':r:ï ;;i ;:: r!'i"f;i;?: r!:^Ï:;'i::o

,t arï'ràrï^ iiorïït '::'::::ï:t..:ï',::j;.*!::::: ::1* tÍ^ii

n

::::^*

Dan

6u

r, g,,tàï,';;;: :::?.:-"::i::":' yp;-;;;;;,

aangaaL"

alge-

aít

t de

'

A

Artikel 20 jaar Roadrunner Records  

Bijna alle spelers van Roadrunner heb ik aan de tand mogen voelen over hun specifieke rol van betekenis bij een typisch Hollands platenlabel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you