Page 1

Recenzija u nega gradiva:

SLOVEN

I NA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 8

Recenzent/-ka:

mag. Mateja Ho evar Gregori

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega rokopisa u nega gradiva: U benik Sloven ina za vsakdan in vsak dan 8, napisale so ga N. Drusany, N. Cajhen, D. Kapko, M. Kri aj Ortar in M. Be ter Turk, je namenjen pouku sloven ine v osmem razredu devetletne osnovne ole. Delo kot tako je po slovenskih olah e znano, saj u itelji in u enci e precej let uporabljajo samostojni delovni zvezek z istim naslovom. Tokrat so se avtorice odlo ile, da ga v skladu s pri akovanji tistih, ki u benike in olska gradiva potrjujejo, predelajo v »pravi« u benik, torej »knjigo«, iz katere se bomo le u ili, vanjo pa ni pisali, da bo uporabna e za zanamce.

U benik je sestavljen iz 13 enot, ve ina od njih se za enja z izhodi nim neumetnostnim besedilom. V 8. razredu bodo u enci spoznali intervju oz. raziskovalni pogovor, pripoved o ivljenju osebe, reklamo, opis postopka, opis naravnega pojava, nasvet, zahvalo in razli ne obrazce. Prek na tetih besedilnih vrst, ki ponujajo odli no povezavo z drugimi olskimi predmeti, pa tudi ob olskimi dejavnostmi, bodo u enci posegali v slovnico, besedje, pravopis in stilistiko. Tako se bodo u ili o slengu, subjektivnem in objektivnem besedilu, lo evali umetnostno besedilo od neumetnostnega, nau ili se bodo navajati vire, spoznali bodo definicijo in prevzete besede, veliko asa pa posvetili vejici in veliki za etnici. Posebej bodo opozorjeni na mesta, kjer mora namesto velike stati mala. Od slovnice pa bo zanje nov glagolski vid, posegli bodo v zlo eno poved in se lotili podredij, nekaj asa pa posvetili besedotvorju in vezniku. U enci bodo sledili vsem tirim sporazumevalnim dejavnostim: tako bodo besedila brali, jih gledali oz. poslu ali, se o njih pogovarjali in jih tudi sami pisali.

Vse enote so napisane z ob utkom, kakr nega ka ejo avtorice v vseh doslej napisanih gradivih za pouk sloven ine v osnovni oli. Zanimiva so besedila, do znanja u enci ne prihajajo mukoma, ampak z veseljem. Pozna se, da je gradivo sestavljeno tako, da je primerno za u ence te starosti, hkrati pa v popolnosti sledi stroki in njenim spoznanjem. Tudi nebesedilni del, torej fotografije in predvsem ilustracije, je prisr en, posebej tam, kjer je snov najbolj »zate ena«, v asih simpati na karikatura da u encu dodatno motivacijo za delo.

al se s predelavo iz samostojnega delovnega zvezka v u benik izgublja tesna povezava z nalogami za ponavljanje in utrjevanje. V u beniku jih je malo, saj so u enci prisiljeni prav


vsako poved najprej prepisati v zvezek in se ele potem lotiti re evanja. To seveda pomeni ogromno izgubo asa in vzbuja velik dvom, da se bodo u itelji ogreli za tovrstno ina ico pou evanja. Naloge bodo nabrane v dodanem delovnem zvezku, ki pa ga vsi u enci verjetno ne bodo kupili, saj bodo stro ki za potreb ine pri sloven ini potem vi ji, kot so zdaj, ko imajo vse v enem: u benik, delovni zvezek in (tako reko ) e zvezek. Verjetno bo ve ina u encev, predvsem pa tisti iz 1. in 3. nivoja, prikraj ana za marsikaj: prvi za dodatne vaje, ki bi jih pripeljale do doseganja minimalnih standardov, drugi za nadgradnjo, saj bodo eni in drugi odvisni le od dobre volje u iteljev, da jim bodo dodatne vaje nosili na listih, kopiranih od »kjer si e bodi«. Obstaja pa bojazen, da bo ta dobra volja u iteljev hitro plahnela, ko bodo ugotovili, da so, s tem ko so izbrali u benik namesto samostojnega delovnega zvezka, pri li, kot pravi lep pregovor, s konja na osla.

Seveda je treba pri vsem tem avtorice le pohvaliti, da so zmogle predelavo, ki vsaj pri razlagalnem delu ni utrpela nobene kode. Ve kot toliko pa »navaden« u benik pa ne more dati. Da pa pouk sloven ine ni pouk npr. naravoslovja in da je delo pri tem predmetu pa druga no, bodo morali najprej spoznati na »vi jih mestih«. Do takrat pa si bo vsak u itelj pomagal malo po svoje, upajmo, da v korist u encev.

mag. Mateja Ho evar Gregori


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/szvd_8_hocevar_gregoric  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/szvd_8_hocevar_gregoric.pdf

Advertisement