Page 1

Recenzija u nega gradiva:

SKRI VNOSTI

Recenzent/-ka:

Ema Maver

TEVI L I N OBLIK 6

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega rokopisa u nega gradiva: Pred nami je u benik v e ne oblike, lepo urejen in pregleden. S tevilnimi slikami oz. fotografijami, z lepo urejenimi preglednicami, z veliko zanimivostmi iz vsakdanjega ivljenja bo pritegnil pozornost tudi kak nega u enca, ki mu matematika sicer ni ravno najljub i predmet. Vsebina sledi u nemu na rtu, cilji so primerno zastopani, naloge so izbrane tako, da jih je dovolj za najzahtevnej e matemati no usmerjene esto olce, pa tudi za tiste otroke, ki se zelo te ko lotijo matemati nih nalog, ker je njihovo ra unanje po asno, po tevanka e delno pozabljena ali pa celo nikoli povsem utrjena. V u beniku najdemo dovolj nalog, kjer je treba poleg preprostih postopkov ter razumevanja matemati nih pojmov in dejstev uporabiti tudi kompleksnej e postopke. Vpletena sta tudi re evanje in raziskovanje problemov, skratka, zajete so tudi vi je taksonomske kategorije. Kot smo pri Rokusovih u benikih e navajeni, je tudi to pot vsak sklop vpeljan z zgodovinskimi zanimivostmi ter drobnimi utrinki in slikami oz. fotografijami iz vsakdanjega ivljenja, ki dodatno osmislijo posamezno poglavje in ga naredijo otroku, u itelju, pa tudi star em, ki morda spremljajo delo svojega otroka, razumljivej ega in sprejemljivej ega. Hvalevredna so problemsko zastavljena besedila na za etku posamezne enote, ki pomenijo dobro motivacijsko sredstvo za razumevanje nadaljnjega dela. Sledi natan na razlaga, ki tako podrobno vpelje dolo en postopek ali pojem, da ga lahko z zelo malo dodatne razlage morda razume tudi otrok, ki je bil dalj asa odsoten. Zelo koristna so preverjanja na koncu posameznega sklopa, saj otroku omogo ajo samokontrolo in samooceno. U benik pa je zelo uporaben tudi za u itelja, saj mu daje dovolj motivacijskih primerov, problemov, s katerimi lahko vpelje nove pojme, pa tudi dovolj zelo pestrih nalog za vajo in utrjevanje. Ema Maver


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/skrivnosti_stevil_in_oblik_6_maver  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/skrivnosti_stevil_in_oblik_6_maver.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you