Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: OD ZNAKA DO ZNAKA – poslušanje zaporednih navodil Cilji: • Sledijo zaporednim navodilom. • Razvijajo orientacijo na listu. • Razvijajo grafomotoriko. Čas za izvedbo: Večkrat – kratek čas Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 24; barvice in brezčrtni zvezki IZVEDBA UČNE URE

RISANJE VZORČKOV PO NAVODILIH Dejavnosti pred  poslušanjem 

Usmerjamo pogovor o risanju, risarjih … Učenci sodelujejo v pogovoru in predstavijo svoje izkušnje. Preverimo, ali učenci poznajo pojme črta, ravna črta, navpična črta,  poševna črta.

Učencem naročimo, naj pripravijo brezčrtne zvezke in barvice. Učencem napovemo, da bodo poslušali navodila za risanje vzorčkov in jih  prosimo, naj se ravnajo po navodilih. Še enkrat se pogovorimo o  pomembnosti natančnega poslušanja. Dejavnosti Počasi in razločno govorimo kratka navodila. Sproti se z učenci  med poslušanjem  pogovarjamo, kaj mislijo, da bo nastalo. PRIMER NAVODIL – učencem jih govorimo po delih (odvisno od sposobnosti učencev)

a) Na sredino lista narišite manjši krog z rumeno barvico in ga pobarvajte  rumeno. Iz zunanjega dela kroga potegnite poševne črte, ki naj bodo  približno enako dolge. Poševne črte povežite, kakorkoli želite. Kaj je  nastalo? b) Narišite ravne črte. Od zgoraj navzdol potegnite valovite črte. Pobarvajte 

1


Dejavnosti po  poslušanju 

toliko prostorčkov, kot imate prstov na eni roki. c) Narišite velik krog. V sredino kroga naredite vijolično piko. Od pike do  zunanjega roba kroga narišite zelene krive črte. č) Narišite 5 ravnih črt. Med črtami naj bodo nekoliko večji prostorčki. V  prvo vrsto narišite modre kroge. V drugo vrsto narišite oranžne poševne  črte. V tretji vrsti naj bodo modri valovi. V četrto vrsto narišite krive črte s  svinčnikom. d) Vzemite zeleno barvico. Od leve proti desni strani povlecite ravno črto.  Pod črto narišite še tri ravne črte, med črtami naj bo dovolj prostora (za  prst). Vzemite rdečo barvico. Čez zelene ravne črte povlecite navpične  rdeče črte. Med rdečimi črtami naj bo prostor (za prstek). Prostorčke, ki so  nastali, boste pobarvali. V prvi vrsti jih pobarvajte oranžno, modro,  oranžno, modro … V drugi vrsti jih pobarvajte … e) Vzemite vijolično barvico. Povlecite ravno črto od leve proti desni  strani. Pod narisano črto narišite poševne črte z oranžno barvico. Pod  poševne črte narišite ravno črto z modro barvico. … Učencem naročimo, naj v dvojicah primerjajo svoje slike, poiščejo razlike  in ugotovijo, zakaj so nastale. Z učenci se pogovarjamo o pomenu natančnega poslušanja. OD ZNAKA DO ZNAKA

Dejavnosti pred poslušanjem 

Učencem povemo, da bodo poslušali navodila, zato naj pripravijo DZ in  barvice. Vzpodbudimo jih, naj v DZ poiščejo besedilo z naslovom OD ZNAKA DO  ZNAKA (lahko napišemo na tablo). Pokažemo jim stran v DZ, katero  iščejo  (stran 24). Ogledamo si stran 24 v DZ in poimenujemo znake. Preverimo razumevanje navodil: »Poveži.«, »Potegni črto.«, »Uporabite.«,  »Povlecite črto.«  Opozorimo jih, naj natančno poslušajo navodila.  Dejavnosti Počasi, razločno, postopno korak za korakom, govorimo posamezna  med poslušanjem  navodila. Učence sproti sprašujemo, kaj mislijo, da bo nastalo. Reševanje naloge  v DZ, stran 24

NAVODILA ZA REŠEVANJE naloge v DZ, stran 24

          

Z modro barvo povežite telefon in uho. Oko in uho povežite z rdečo črto. Rdečo črto potegnite od zvonca do očesa. Zvonec in luno povežite z modro barvico. Svečo in tulipan povežite z oranžno barvico. Od tulipana do letala potegnite oranžno črto. Svečo in škarje povežite z oranžno barvo. Z oranžno barvo povežite škarje in steklenico. Za črto od steklenice do ključa uporabite oranžno barvico. Črta od ključa do piščanca je tudi oranžna. Povlecite zeleno črto od lune do cveta.

2


      

Dejavnosti po  poslušanju  Nasveti

Telefon in kolo povežite z zeleno črto. Črta med letalom in avtom je vijolična. Cvet in pismo povežite z vijolično barvo. Povlecite vijolično črto med kolesom in knjigo. Vijolično črto potegnite med avtom in knjigo. Za črto od piščanca do smrečice uporabite vijolično barvico. Pismo in smrečico povežite z vijolično črto.

Učence vprašamo, npr.: »Kaj je nastalo?/Kaj ste narisali?« Učencem naročimo, naj v dvojicah primerjajo svoje slike, poiščejo razlike  in ugotovijo, zakaj so nastale. Z učenci se pogovarjamo o pomenu natančnega poslušanja. Pred poslušanjem navodil lahko z učenci opravimo sledečo gibalno vajo: PRAVILA VAJE Vsak učenec ima svoj trak iz blaga (lahko je debelejša volna), po možnosti daljši. Trakovi  naj bodo v različnih barvah. Učenci se razporedijo po prostoru. Prvi učenec da drugi konec traku učencu, ki ga določi učitelj in se postavi nazaj na svoje  mesto. Učenca sta tako povezana s trakom. Povezovanje nadaljujemo tako dolgo, da so  povezani in prepleteni vsi učenci. Nastane vzorec, ki je sestavljen iz raznobarvnih trakov –  črt.  Učencem povemo pravilo, po katerem bomo izbirali naslednjega igralca. Za pravila lahko  izbiramo začetne glasove imen, priimkov, barvo las, oblačil … Primer: »Učenec, katerega ime se začne na glas B, naj nese trak učencu, katerega ime se  začne na glas Z, in se vrne nazaj na svoje mesto. Učenec, ki je prejel trak, naj svoj trak  odnese sošolcu, katerega ime se začenja na glas N … (Pazimo, da učenci že prepoznavajo  začetni glas.) Učenci se po oddaji traku vedno vrnejo na svoje mesto. Spreminjamo lahko način oddajanja trakov. Namesto da jih nosijo, jih kotalijo po tleh. V  tem primeru jih morajo zviti v klopko.

3

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/od  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/od  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/od_znaka_do_znaka_risanje_vzorckov_po_navo...

Advertisement