Page 1

LETNA PRIPRAVA

SLOVENŠČINA 2. razred 245 ur

- BESEDE GRADIJO SVET 2 – učbenik - BESEDE GRADIJO SVET 2 – delovni zvezek - BESEDE GRADIJO SVET – delovni zvezek za opismenjevanje - JAZ PA BEREM 2 – berilo - JAZ PA BEREM 2 – delovni zvezek k berilu


UVOD 1. Letna priprava za slovenščino vsebuje: • razporeditev vsebin za - Besede gradijo svet 2 – učbenik - Besede gradijo svet 2 – delovni zvezek - Besede gradijo svet – delovni zvezek za opismenjevanje - Jaz pa berem 2 – berilo - Jaz pa berem 2 – delovni zvezek k berilu • predlog razporeditve ocenjevanja ciljev oz. standardov znanja jezikovnega in književnega pouka. 2. Letna priprava za slovenščino je načrtovana po mesecih. Cilji in vsebine so razdeljeni na jezikovni pouk in književni pouk. 3. Cilji in vsebine jezikovnega pouka so načrtovani po sporazumevalnih dejavnostih: • poslušanje, gledanje • pogovarjanje, govorjenje • branje, pisanje 3.1. V rubriki sporazumevalna dejavnost poslušanje, gledanje so načrtovani cilji in vsebine - razločujočega poslušanja. - razčlenjujočega poslušanja. - poslušanja z razumevanjem. - poslušanja/gledanja posnetih neumetnostnih besedil – Tomažev svet na DVD-ju ali videokaseti. 3.2. V rubriki sporazumevalna dejavnost pogovarjanje, govorjenje so poleg vsebin za govorjenje načrtovane tudi vsebine za razvijanje jezikovnih zmožnosti. 3.3. V rubriki sporazumevalna dejavnost branje, pisanje je poleg vsebin za branje in pisanje neumetnostnih besedil načrtovano tudi opismenjevanje. Opismenjevanje je načrtovano v letni pripravi za 2. razred (velike in male tiskane črke) in v letni pripravi za 3. razred (velike in male pisane črke). V primeru, da se učitelj odloči za drugače načrtovano obravnavo črk, v letno pripravo sam umesti vsebine in cilje opismenjevanja. 4. Iz predloga razporeditve ocenjevanja ciljev oz. standardov znanja si učitelj v letni pripravi v rubriko ocenjevanje sam določi čas ocenjevanja. 5. Dnevne priprave za jezikovni pouk so razvrščene po mapah: • poslušanje • poslušanje/ gledanje – Tomažev svet • pogovarjanje, govorjenje • branje, pisanje • opismenjevanje - velike tiskane črke - male tiskane črke - male in velike pisane črke Avtorice Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan


SEPTEMBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GLEDANJE

POGOVARJANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

• razumejo govorjena navodila in jih upoštevajo • ugotavljajo položaj predmetov/bitij glede na druge predmete/bitja • v besedi prepoznajo zloge in njihovo zaporedje • prepoznajo začetni/končni zlog v besedi in navajajo besede na isti začetni/končni zlog • zaznajo in prepoznajo začetni/končni glas v besedi in navajajo besede na isti začetni/končni glas • poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje • pripovedujejo o svojih počitniških doživetjih; opazujejo sliki in pripovedujejo s pomočjo vprašanj ali samostojno • pogovarjajo se s sošolci, z učiteljem in drugimi sogovorci; pogovor začnejo oz. se smiselno odzovejo na govorjenje drugega • govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo • utrjujejo pojme levo – desno • ugotavljajo položaj predmetov/bitij glede na druge predmete/bitja • v besedi prepoznajo glasove in njihovo zaporedje • z gibalno-grafičnimi vajami utrjujejo prvine črk • glasove zapisujejo z ustreznimi velikimi tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti • vežejo glasove v besedi • iz besed tvorijo poved, spoznajo končno ločilo piko

• GOVORJENA NAVODILA • NAŠA UČILNICA – DZ, str. 10, 11 • • • •

ZLOGI V BESEDI ZAČETNI ZLOG V BESEDI KONČNI ZLOG V BESEDI ZAČETNI IN KONČNI GLAS V BESEDI

• SAŠO - DZ, str. 63, 64 • • • • •

SPET V ŠOLI – U, str. 5, 6 POGOVOR GOVORNI NASTOP – predstavim se LEVO - DESNO – DZ, str. 7 – 9 KJE JE? – DZ, str. 12

• BESEDO SESTAVLJAJO GLASOVI – DZ opis., str. 5 • KOLIKO GLASOV IMA BESEDA? – DZ opis., str. 6, 7 • ČRTE - ponovitev • VELIKE TISKANE ČRKE - I, A, N, T, M – DZ opis., str. 9 -13 • POVED IN KONČNO LOČILO - DZ opis., str. 14

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE

• • • • • •

sproščeno doživljajo pesem prepoznavajo komunikacijske situacije ponovnega branja literarnega besedila uzaveščajo subjektivne miselne sheme odkrivajo vrata za identifikacijo memorirajo in deklamirajo pesem zaznavajo razliko med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu

• • • • •

TRI LUŽE – B, str. 6, 7; DZ, str. 6, 7 POLETNA – B, str. 8; DZ, str. 8, 9 NOVA PRAVILA – B, str. 8; DZ, str. 8, 9 VELIKA ŽLICA – B, str. 9; DZ, str. 8, 9 MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB (branje v nadaljevanjih) – B, str. 20, 21; DZ, str. 20, 21

OCENJEVANJE

OPOMBE


OKTOBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GLEDANJE

• • • • •

POGOVARJANJE GOVORJENJE

• • • • •

BRANJE PISANJE

zaznavajo, prepoznavajo in poimenujejo zvoke v bližnji okolici in zvoke predmetov iz iste snovi poimenujejo povzročitelje zvokov oz. predmete, s katerimi ustvarjamo zvok, zvoke tudi poimenujejo zaznavajo, prepoznavajo in poimenujejo zvoke, ki jih ustvarjajo osebe prepoznajo in navajajo število besed v povedi poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje utrjujejo načine izrekanja vljudnostnih izrazov utrjujejo načine ogovarjanja oseb, vikanja/tikanja in načel dialoškega sporazumevanja natančno opazujejo sliko, poimenujejo predmete/bitja na sliki, odgovarjajo na vprašanja ob nizu sličic tvorijo besedilo; besedilu določijo naslov; govorno nastopijo natančno opazujejo sliko, berejo nebesedna sporočila (piktograme), prepoznajo njihovo vlogo, pomen in rabo

• glasove zapisujejo z ustreznimi velikimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti • vadijo pisanje z velikimi tiskanimi črkami • vadijo glasno branje besed, enostavčnih povedi

• • •

ZVOKI V BLIŽNJI OKOLICI ZVOKI PREDMETOV iz iste snovi ZVOKI, KI JIH USTVARJAJO OSEBE

• •

ŠTEVILO BESED V POVEDI ROJSTNI DAN – DZ, str. 60

• •

PROSIM, HVALA, OPROSTI – DZ, str. 16 VIKANJE, TIKANJE – DZ, str. 17

V GOZDU – U, str. 14; DZ, str. 13

ZGODBA BREZ NASLOVA – U, str. 9

V MESTU – U, str.15

VELIKE TISKANE ČRKE - E, J, V, O, K, L, R, U – DZ opis., str. 15 - 26

• • •

SLADKOSNED - B, str. 11; DZ, str. 11 DVOJČKA - B, str. 10; DZ, str. 10 MAJA PRINCESKA – B, str. 24, 25; DZ, str. 24, 25 DVANAJST SLONOV - B, str. 22, 23; DZ, str. 22, 23 PIKA NOGAVIČKA (branje v nadaljevanjih) - DZ, str. 71 - 78

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • • • •

uzaveščajo subjektivne miselne sheme »rad bi« se identificirajo s književno osebo zaznavajo kraj dogajanja poslušajo, razumejo in vrednotijo pesem zaznavajo razliko med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu razvijajo domišljijskočutne predstave

• •

OCENJEVANJE

OPOMBE


NOVEMBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GLEDANJE

POGOVARJANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

• • • • • • • • •

prepoznavajo nepravilnosti v povedi, razvijajo logično mišljenje poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje v igri vlog uporabljajo vljudnostne izraze in upoštevajo načela dialoškega sporazumevanja samostojno govorno nastopijo z vnaprej pripravljeno temo v igri vlog vadijo pogovarjanje po telefonu in upoštevajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja tvorijo pripoved ob nizu sličic glasove zapisujejo z ustreznimi velikimi tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti vadijo pisanje z velikimi tiskanimi črkami vadijo glasno branje besed, enostavčnih povedi

• •

NAROBE ZGODBA MED DVEMA OGNJEMA – DZ, str. 61, 62

LEPO JE, ČE SMO VLJUDNI – U, str. 7, 8

• • •

GOVORNI NASTOP TELEFONSKI POGOVOR - DZ, str. 18 NA IZLETU - U, str. 10

VELIKE TISKANE ČRKE - D, C, Č, S, Š, P, B – DZ opis., str. 27 - 37

KAJ SEM PRISLUŽIL – B, str. 12, 13; DZ, str. 12, 13 KATARINA BARBARA, MAJHNA SEM BILA, IZIDOR – B, str. 14 IZŠTEVANKE – B, str. 15; DZ, str. 14, 15 ŠIVILJA IN ŠKARJICE – B, str. 46 KAJ JE MAJHNO IN KAJ VELIKO – B, str. 16, 17; DZ, str. 16, 17 ŠALICA (ali MALA ŠALA) – B, str. 18; DZ, str. 18 ZZZBUDILKA – B, str. 19; DZ, str. 19

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE PISANJE

• zaznavajo in doživljajo zvočnost pesmi • prepoznajo in čustveno reagirajo na čustvene sestavine besedila • postajajo del slovenske kulture in tradicije preko literarno estetskega in glasbeno estetskega doživljanja • razvijajo zmožnost zaznavanja rime in ritma • se identificirajo z glavno književno osebo • spoznajo pesnika Toneta Pavčka • zaznavajo pravljično dogajanje in vlogo čudežnih predmetov • ločijo dobre in slabe književne osebe

• • • • • •

OCENJEVANJE

OPOMBE


DECEMBER SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GLEDANJE

• • •

POGOVARJANJE GOVORJENJE

• BRANJE PISANJE

• • • • • •

Zaznavajo, razločujejo in poimenujejo zvoke; navajajo izvor zvoka prepoznavajo različen tonski potek v povedi in vlogo le tega; tvorijo ustrezno zvočno oblikovane povedi poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje Berejo enopovedne zapovedi, prepovedi in opozorila; navedejo čimveč povedi za dano zapoved, prepoved ali opozorilo; določijo tvorca in naslovnika ter predvidijo naslovnikov odziv vadijo pravilno rabo predlogov v – iz

• •

POIMENOVANJE ZVOKOV TVORJENJE USTREZNO ZVOČNO OBLIKOVANIH POVEDI

PRESENEČENJE ZA BABICO - DZ, str. 74, 75

PREPOVED, OPOZORILO, ZAPOVED DZ, str. 19, 20

KJE JE PUNČKA? - DZ, str. 21

glasove zapisujejo z ustreznimi velikimi tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti vadijo pisanje z velikimi tiskanimi črkami vadijo glasno branje besed, enostavčnih povedi sledijo počasnemu nareku besed in enostavčnih povedi berejo in prepišejo preproste slikopise vadijo branje z razumevanjem

VELIKE TISKANE ČRKE - H, G, Z, Ž, F– DZ opis., str. 38 – 47

• • •

NAREK ŽE BEREM - U, str. 16 - 19 ŽIVALI V NAŠIH GOZDOVIH - U, str. 22 – 24

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• razvijajo sposobnost odkrivanja vrat za identifikacijo • identificirajo se z osebami, ki so vpletene v književno dogajanje • razvijajo zmožnost zaznavanja rime • razvijajo sposobnost doživljanja in razumevanja besedilne stvarnosti • razvijajo zmožnost izražanja besedilne stvarnosti v domišljijskem svetu. • ustvarjajo domišljijskočutne predstave književne osebe • v mislih oblikujejo domišljijskočutno sliko dogajalnega prostora • zaznavajo motive v pesmi

• BELI MEDVEDEK, KAM GREŠ?- B, str. 26; DZ, str. 28, 29 • TRNULJČICA – B, str. 40, 41; DZ, str. 54 57 • OSTRŽEK (branje v nadaljevanjih) – DZ, str. 79, 80

OCENJEVANJE

OPOMBE


JANUAR SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GLEDANJE POGOVARJANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje

ZAKLAD V STARI HIŠI - DZ, str. 67 - 69

• •

besedam iščejo sopomenke sličice razvrstijo v pravilni vrstni red, tvorijo zgodbo

• •

sledijo počasnemu nareku enostavčnih povedi z velikimi tiskanimi črkami prepisujejo s table/knjige; upoštevajo prva pravopisna pravila; pazijo na čitljivost in estetskost zapisa vadijo branje z razumevanjem berejo in prepišejo slikopis berejo z razumevanjem, pisno odgovarjajo na vprašanja berejo pripoved o dogodku, pisno odgovarjajo na vprašanja

BESEDE Z ENAKIM POMENOM - DZ, str. 48 SNEŽAK - DZ, str. 14 PTIČJA KRMILNICA - DZ, str. 15 NAREK PREPIS MAČKA IN PTICA - U, str. 20 BIVALIŠČA ŽIVALI - U, str. 20 V DNEVNI SOBI - DZ, str. 22, 23 NAJDENČEK – U, str. 25; DZ, str. 24

• • • • • •

glasove zapisujejo z ustreznimi malimi tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti vadijo pisanje in branje malih tiskanih črk

• • • • • • • • • •

DODAJ BESEDO/POVED K ILUSTRACIJI – DZ opis., str. 48, 49 MALE TISKANE ČRKE – c, č, o, s, š, v, z, ž, u, i, n, m, r, a, e - DZ opis., str. 52 – 58

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • •

oblikujejo domišljijskočutno sliko dogajalnega prostora zaznavajo motive v pesmi poslušajo in doživijo novo besedilo povežejo literarna svetova mačka Murija

• HUDA MRAVLJICA – B, str. 27; DZ, str. 30, 31 • MAČJI SEJEM – B, str. 28; DZ, str. 32, 33 • ŽABECEDA – B, str. 29; DZ, str. 34, 35 • PRIGODE KOZE KUNIGUNDE (branje v nadaljevanjih) – B, str. 33; DZ, str. 42, 43

OCENJEVANJE

OPOMBE


FEBRUAR SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GLEDANJE POGOVARJANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje

VIOLINE MOJSTRA DEMŠARJA - DZ, str. 70 - 72

• •

nizajo asociacije na izbrano besedo govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo

• •

ASOCIACIJE - DZ, str. 46 GOVORNI NASTOP

berejo in prepišejo slikopis

berejo pripoved o dogodku, odgovarjajo na vprašanja

• • •

DEKLICA IN DEŽ – U, str. 21 V TELOVADNICI – U, str. 21 TINA GRE V KNJIŽNICO – U, str. 26; DZ, str. 25

• • • •

glasove zapisujejo z ustreznimi malimi tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti vadijo pisanje in branje malih tiskanih črk vadijo branje z razumevanjem

MALE TISKANE ČRKE – l, t, k, h, b, f, d, p, j, g - DZ opis., str. 59 – 70 DODAJ BESEDO/POVED K ILUSTRACIJI - DZ opis., str. 50, 51

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • • • •

oblikujejo svojo domišljijsko podobo književne osebe odkrivajo vrata za identifikacijo opazujejo besedilno stvarnost s svojega zornega kota poslušajo in doživljajo novo besedilo zaznavajo in razumejo književno dogajanje zaznavajo in razumejo dve skupini motivov za ravnanje književnih oseb – dobra in slaba oseba • razvijajo sposobnost zaznavanja književnega dogajanja in dogajalnega časa

• JEŽ – B, str. 30; DZ, str. 36, 37 • VEVERICA PEKARICA – B, str. 31; DZ, str. 38, 39 • MIŠKA SPI (branje v nadaljevanjih) – B, str. 34; DZ, str. 44, 45 • POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM – B, str. 35; DZ, str. 46, 47

OCENJEVANJE

OPOMBE


MAREC SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE GLEDANJE POGOVARJANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje

KAKO RASTE DRUŽINA - DZ, str. 73

• • •

tvorijo zgodbo ob nizu sličic, govorno nastopajo besedam iščejo protipomenke po analogiji tvorijo ženski par moškemu

• •

vadijo branje berejo z razumevanjem, tvorijo povedi

TEKMA V MALEM NOGOMETU – U, str. 11 BESEDE NASPROTNEGA POMENA DZ, str. 47 PO POKLICU BOM … - DZ, str. 49 DODAJ BESEDO/POVED K ILUSTRACIJI - DZ opis., str. 71, 72

berejo povezovalna besedila, odgovarjajo na vprašanje o bistvenih podatkih

• • •

VABILO – DZ, str. 28, 29 NAČRT PRAZNOVANJA - DZ, str. 30 VOŠČILO - DZ, str. 31

• • •

berejo besedilo, iščejo podatke berejo besedilo, pisno odgovarjajo na vprašanja berejo, odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje o besedilu

ŽIVALSKE ZANIMIVKE – U, str. 27, 28; DZ, str. 32 BREZDOMČKI – DZ, str. 26, 27 NASILJE BOLI – U, str. 36 ALI SI ŽE KDAJ KOMU PRIVOŠČIL NESREČO? – U, str.37 MOJE, TVOJE, NAJINO – U, str. 38

• • •

• • •

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• zaznavajo, razumejo in podoživijo pesemsko sliko • razvijajo sposobnost zaznavanja vzročno-posledične povezanosti literarnih motivov • zaznavajo in razumejo književno dogajanje • zaznavajo in razumejo dve skupini motivov za ravnanje književnih oseb • izdelajo lutke, sodelujejo v skupinski dramatizaciji besedila

• LESTEV IN SIRČEK – B, str. 32; DZ, str. 40, 41 • SOVICA OKA – B, str. 36; DZ, str. 48 • TEŽAVE IN SPOROČILA PSIČKA PAFIJA (branje v nadaljevanjih) – B, str. 37; DZ, str. 49

OCENJEVANJE

OPOMBE


APRIL SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE

POGOVARJANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

• • • • • •

poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje

tvorijo zgodbo ob nizu sličic; povedo konec zgodbe; govorno nastopajo tvorijo manjšalnice, bogatijo besedni zaklad tvorijo pridevniške izpeljanke iz samostalnika

ZBIRAMO PAPIR – U, str. 12

• • •

MANJŠALNICE – DZ, str. 50 SLADOLED – DZ, str. 51 ČIGAVO JE KAJ – DZ, str. 52

berejo postopek izdelave, izdelajo izdelek berejo z razumevanjem berejo besedilo, odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje o besedilu

• •

• • • •

SMETI V PRAVO VREČO - DZ, str. 78, 79 NA KMETIJI - DZ, str. 80, 81

IZDELEK IZ TETRAPAKA – DZ, str. 39 UMETNO GNEZDO ZA MALO UHARICO – U, str. 29; DZ, str. 33 DEŽELA BELEGA MEDVEDA - U, str. 30; DZ, str. 34 ZANIMIVI NOVIČKI - U, str. 31 O DENARJU - U, str. 39, 40; DZ, str. 40 TILEN - U, str. 47; DZ, str. 41

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• dopolnijo pravljično književno dogajanje z dialogi • oblikujejo domišljijskočutno predstavo dogajalnega prostora • prepoznavajo pravljico po treh prvinah: formalnem začetku in koncu, pretekliku, pripovednem tonu • prepoznajo književne osebe, njihove lastnosti • se identificirajo s književno osebo • poslušajo radijsko igro

• ZGODBA O FERDINADU – B, str. 38, 39; DZ, str. 50, 51 • KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA – B, str. 43; DZ, str. 60, 61 • POLJUB ZA PRINCESKO KVAKICO – B, str. 42; DZ, str. 58, 59 • ŽOGICA NOGICA – B , str. 44; DZ, str. 62, 63

OCENJEVANJE

OPOMBE


MAJ SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE

POGOVARJANJE GOVORJENJE

• • •

BRANJE PISANJE

poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje

• •

DOGOVOR Z ZOBOZDRAVNICO - DZ, str. 76, 77 DOBER TEK - DZ, str. 65, 66

berejo sliko, tvorijo pripoved; govorno nastopajo opazujejo bitja/predmete na sliki in vadijo stopnjevanje pridevnika opazujejo bitja/predmete na sliki in vadijo rabo glavnih in vrstilnih števnikov

• • • •

PRI KOSILU – U, str. 13 MLAD, MLAJŠI, NAJMLAJŠI – DZ, str. 53 KOLIKO JE UR? – DZ, str. 54 TEKMOVANJE V TEKU – DZ, str. 55

berejo neumetnostna besedila; ustno in pisno odgovarjajo na vprašanja; povedo svoje mnenje o besedilu

• •

RAZVOJ ZOB – U, str. 32; DZ, str. 35 PRI ZOBOZDRAVNICI – U, str. 33; DZ, str. 36 MARTIN JE ZBOLEL -– U, str. 34; DZ, str. 37 MLEKO – U, str. 35; DZ, str. 38 PIKAPOLONICA – U, str. 48; DZ, str. 42, 43

• • •

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• • • • •

prepoznavajo pravljico po treh prvinah prepoznavajo književne osebe ogledajo si gledališko in lutkovno predstavo primerjajo prebrano pravljico in predstavo po isti predlogi povezujejo v bogatejše domišljijske podobe vsebino govora, način govora in zvočno opremo v radijski igri • zaznavajo dogajanje na dogajalnih prostorih

• ZVEZDICA ZASPANKA – B, str. 45; DZ, str. 64 • PLAŠČEK ZA BARBARO – B, str. 47; DZ, str. 68 • HIŠICA IZ KOCK – B, str. 48; DZ, str. 69

OCENJEVANJE

OPOMBE


JUNIJ SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

VSEBINE

JEZIKOVNI POUK POSLUŠANJE

POGOVARJANJE GOVORJENJE

BRANJE PISANJE

poslušajo in gledajo posneto neumetnostno besedilo povezano s temami iz spoznavanja okolja; odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje

MAMI, OČI, OGLASITA SE - DZ, str. 82, 83

pogovarjajo se o svojem jezikovnem okolju z učiteljem in sošolci opazujejo slike dejanj in vadijo rabo časovnih prislovov

• • •

berejo neumetnostna besedila; ustno in pisno odgovarjajo na vprašanja; povedo svoje mnenje o besedilu

• •

KNJIŽNI IN NEKNJIŽNI JEZIK VČERAJ, DANES, JUTRI – DZ, str. 56, 57 NAJPREJ, POTEM, NAZADNJE – DZ, str. 58, 59 LJUDJE PO SVETU – U, str. 41 – 46 PETRINA PISALNA MIZA – U, str. 49; DZ, str. 44 STRIČEV ČEBELJNAK - U, str. 50; DZ, str. 45

• •

KNJIŽEVNI POUK POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

• prepoznajo pravljico po elementih, ki so značilni za pravljico • prepoznavajo književne osebe in njihove lastnosti • iz svojih pravljic sestavijo razredno pravljično drevo

• PRAVLJIČNO DREVO – B, str. 49; DZ, str. 70

OCENJEVANJE

OPOMBE


SLOVENŠČINA 2. razred PREDLOG RAZPOREDITVE OCENJEVANJA CILJEV OZ. STANDARDOV ZNANJA JEZIKOVNEGA POUKA Cilji oz. standardi znanja

1. ocenjevalno obdobje

Smiselno sodeluje v pogovoru. Obvlada temeljna načela vljudnega pogovarjanja. Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo. Samostojno glasno bere krajše neumetnostno besedilo in ga obnovi. S tiskanimi črkami samostojno zapiše posamezne besede. S tiskanimi črkami samostojno zapiše enostavčne povedi. Pri samostojnem zapisu upošteva prva pravopisna pravila. S tiskanimi črkami samostojno zapiše enostavčne odgovore na učiteljeva vprašanja. Pri samostojnem zapisu upošteva prva pravopisna pravila. Sledi počasnemu nareku posameznih besed.

Ustno preverjanje in ocenjevanje skozi celo leto. Ustno preverjanje in ocenjevanje skozi celo leto. • • •

• •

Sledi počasnemu nareku enostavčnih povedi. Prepiše krajše tiskano besedilo. (Opomba: Preverja se vsaka abeceda posebej.) Pazi na čitljivost in estetskost zapisanih besedil. Prepozna okoliščine za rabo knjižnega in neknjižnega jezika. Ustrezno uporablja izraze knjižni in neknjižni jezik. Ustrezno uporablja izraze materni in tuji jezik.

2. ocenjevalno obdobje

Cilj se preverja in ocenjuje skozi celo leto pri vseh oblikah pisanja. • •


SLOVENŠČINA 2. razred PREDLOG RAZPOREDITVE OCENJEVANJA CILJEV OZ. STANDARDOV ZNANJA KNJIŽEVNEGA POUKA Cilji oz. standardi znanja

1. ocenjevalno obdobje

2. ocenjevalno obdobje

Loči umetnostno besedilo od neumetnostnega.

Samostojno glasno prebere krajše umetnostno besedilo in ga obnovi. Prepozna lastnosti književne osebe.

• •

V lastnosti književne osebe se vživi in jo zaigra. Pozna značilnosti pravljice.

• •

Loči pravljico od realistične pripovedi.

Zazna zvočnost pesmi in niza asociacije ob tematski besedi.

Zazna osnovno razpoloženje besedila in ga ilustrira.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/le  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/letna_priprava_za_slovenscino_2_razred.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you