Page 1

Učna priprava:

KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE V RIMSKEM IMPERIJU

IME IN PRIIMEK ________________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009.


Raziskujem preteklost 7: učna priprava Priročnik za učitelje: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2007.

2


Raziskujem preteklost 7: učna priprava OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: Zgodovina DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: RIMSKO IMPERIJ: mogočna vojaška moč in tehnika Učna enota: Kakšno je bilo življenje v rimskem imperiju Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda grafičnih izdelkovmetoda dela z zgodovinskimi besedili, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Učne tehnike: Motivacijske tehnike: miselni vzorec, risanje, slikovna demonstracija Učna sredstva: računalnik, platno, tabla, grafoskop, učbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, zgodovinski viri, slike, prosojnice Učna načela: nazornost, postopnost, sistematičnost, aktualizacija, vzgojnost, ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost Medpredmetne povezave: likovna vzgoja, slovenski jezik Novi pojmi: ► pater familias ► femina ► rimski sužnji ► gladiatorji Domače delo: ► dopolni časovni trak. 3


Raziskujem preteklost 7: učna priprava  Literatura: ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: učbenik, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: priročnik za učitelje, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: ► Učenec pozna značilnosti vsakdanjega življenja v rimskem imperiju. Vsebinski: Učenec: ► opiše vsakdanjik rimske družbe, ► opiše življenje različnih socialnih skupin, ► opiše življenje sužnjev. Delovni (procesni): Učenci: ► komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, ► aktivno poslušajo, opazujejo in pišejo, ► izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ► rešujejo različne tipe nalog, ► uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ► razvijejo sposobnost uporabljanja različnih virov in razbiranja informacij v njih. Vzgojni: Učenci: ► se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, ► se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti, ► znajo vrednotiti kulturno dediščino in preteklost, ► pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, države in narodov, ► se pripravljajo na demokratično sodelovanje in državljanstvo.

4


Raziskujem preteklost 7: učna priprava POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci UVODNA MOTIVACIJA: odlomek iz filma -

učitelj učencem prikaže odlomek iz enega - učenci gledajo odlomek iz filma in filma (npr. Gladiator), ki prikazuje zapisujejo, katere sloje prebivalstva so rimsko zgodovino. V odlomku naj bodo prepoznali v filmu predstavljeni različni sloji rimske družbe, še posebej bo učinkovit prikaz iger. 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci 1. poudarek: RIMSKI VSAKDANJIK -

učitelj s pomočjo slikovnega gradiva o mestu Rim vodi razgovor

sodelujejo v razgovoru in odgovarjajo na vprašanja

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo 1. nalogo v delovnem zvezki (str. 65)

učitelj da učencem navodila in jim pomaga pri delu

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 83) primerjajo opremljenost hiš premožnih ljudi in revežev ter sodobnih hiš

-

s pomočjo učbenika in spletne strani narišejo skico rimske vile učenci obiščejo spletno stran www.channel4.com/history in izberejo okno Games, nato naslov How Roman you are?, v njem pa 3-D VILLA, v katerem si ogledajo razkošno rimsko vilo

-

-

učitelj vodi razgovor o opremljenosti vile Kateri materialni vir priča o kopeli? Kaj je upodobljeno na mozaikih? Ali so v hiši imeli centralno ogrevanje? Kje se je nahajal vrt?

-

učitelj s pomočjo slikovnega gradiva vodi razgovor o prehrani v rimski državi

sodelujejo v razgovoru in odgovarjajo na vprašanja

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo nalogo 2. in 3. v delovnem zvezku (str. 65)

-

-

2. poudarek: KDO JE ODLOČAL V RIMSKI DRUŽBI

5


Raziskujem preteklost 7: učna priprava -

učitelj na tablo nariše dva kroga, ki se v enem delu sekata. V prvi krog zapiše svobodni, v drugega pa nesvobodni. V presek učitelj vpiše tiste sloje (plebejci, ženske), ki so sicer bili svobodni, a niso mogli odločati o političnih zadevah.

učenci ugotavljajo, katere sloje, ki so jih videli v odlomku filma, vpisati v katerega od krogov. Pri tem jim učitelj pomaga tako, da popravi morebitno nepravilno poimenovanje katerega do slojev.

-

učitelj na tablo nariše miselni vzorec in ob predstavitvi učencev dopisuje ključne besede

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 84) izdelajo miselni vzorec, s pomočjo katerega predstavijo vlogo moških, žensk, otrok in sužnjev v rimski družbi

-

učenci preberejo pisni vir v učbeniku (str. 84) in odgovorijo na vprašanje

-

vodi učence skozi reševanje nalog v - rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 65) delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore - preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci Učitelj jim zastavi vprašanja za ponovitev: - odgovarjajo na vprašanja - Opiši mesto Rim. - Opiši tipično rimsko hišo. - Katera so bila tipična živila v prehrani Rimljanov? - Kakšen je bil položaj žensk v rimski dobi? - Kako so otroci preživljali otroštvo v rimski dobi? - Zakaj so bili gladiatorski boji priljubljena zabava Rimljanov? -

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo poglavje Ponovimo v delovnem zvezku (str. 66 in 67), kar ne uspejo rešiti v šoli, rešijo za domačo nalogo

6

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaks  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaksno%20je%20bilo%20zivljenje%20v%20rimskem...