Page 1

Učna priprava:

KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE NA DANAŠNJEM SLOVENSKEM OZEMLJU V RIMSKI DOBI

IME IN PRIIMEK ________________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Priročnik za učitelje: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2007.


Raziskujem preteklost 7: učna priprava OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: Zgodovina DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: RIMSKO IMPERIJ: mogočna vojaška moč in tehnika Učna enota: Kakšno je bilo življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna, skupinska Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda grafičnih izdelkov, metoda izkustvenega učenja, metoda dela z zgodovinskimi besedili, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Učne tehnike: asociacije Motivacijske tehnike: slikovna demonstracija, zapisovanje zamisli Učna sredstva: TV ali računalnik, platno, tabla, učbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, zgodovinski viri, učni listi, knjige, slike, zemljevidi Učna načela: nazornost, postopnost, sistematičnost, aktualizacija, vzgojnost, ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost Medpredmetne povezave: geografija, likovna vzgoja, slovenski jezik Novi pojmi: ► Norik ► Panonija ► Emona ► Celeia ► Poetovio Domače delo: 2


Raziskujem preteklost 7: učna priprava ► dopolni časovni trak. ► ogled spletne strani: http://aveteromani.antika-si.com  Literatura: ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: učbenik, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: priročnik za učitelje, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: ► Učenec pozna značilnosti življenja na slovenskem ozemlju v rimski dobi. Vsebinski: Učenec: ► navede vzroke za rimsko širjenje na današnji slovenski prostor, ► navede upravne enote, med katere je bilo razdeljeno današnje slovensko ozemlje, ► opiše gospodarski razvoj vzhodnoalpskega prostora v rimski dobi, ► navede nekaj sledov zapuščine rimske dobe na današnjem slovenskem ozemlju. Delovni (procesni): Učenci: ► komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, ► aktivno poslušajo, opazujejo in pišejo, ► izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ► rešujejo različne tipe nalog, ► razvijejo sposobnost uporabljanja različnih virov in razbiranja informacij v njih. Vzgojni: Učenci: ► se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, ► se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti, ► znajo vrednotiti kulturno dediščino in preteklost, ► pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, države in narodov, ► se pripravljajo na demokratično sodelovanje in državljanstvo.

3


Raziskujem preteklost 7: učna priprava

POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci UVODNA MOTIVACIJA: slike - učitelj učencem pokaže sliko z rimskimi - učenci gledajo slike in odgovarjajo na ostanki iz domačega ali bližnjega kraja. vprašanja ter sodelujejo v pogovoru Ob tem jim zastavi vprašanja: - Kaj je na sliki? - Kdo je to zgradil? - Kako staro je? - Ali poznate še kakšen predmet/stavbo na Slovenskem iz rimske dobe? 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci 1. poudarek: ZAKAJ JE BILO DANAŠNJE SLOVENSKO OZEMLJE POMEMBNO ZA RIMLJANE -

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 70 in 71) rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 58)

-

učitelj jim da navodila za delo in jim pomaga pri delu

učenci na podlagi opisov rimskih postojank na slovenskem ozemlju narišejo tloris ene od postojank, na primer Emone.

-

učitelj priskrbi knjige (Pozdravljeni, prednamci! Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka (stran 67, 69 in 73), s pomočjo katerih učenci preverijo, ali so pravilno narisali tloris

V primeru Emone svojo risbo primerjajo s tlorisom v knjigah

-

učitelj jim da navodila za delo

-

učenci se vživijo v vlogo oglednika rimske vojske, ki ga je cesar poslal na ozemlje vzhodnih Alp, da mu poroča o prebivalcih, razvitosti pokrajine, prometnih zvezah, rudnih bogastvih … Oglednik svoje poročilo cesarju zapiše.

vodi učence skozi reševanje nalog v -

učenci preberejo poglavje v učbeniku (str.

-

2. poudarek: KAKO ŽIVAHEN JE BIL GOSPODARSKI RAZVOJ -

4


Raziskujem preteklost 7: učna priprava

-

-

-

delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

71). V tabeli v prvi stolpec razvrstijo izdelke in surovine, ki so prihajali na območje Vzhodnih Alp (uvoz) in v drugi stolpec tiste izdelke in surovine, ki so od tu odhajali (izvoz).

učitelj spodbudi učence k razmisleku o pomenu slovenskega ozemlja v evropskih trgovskih poteh, na primer v okviru prometnih smeri Barcelona-Kijev, AlpeJadran … Kako se Slovenija vključuje v omenjene prometne smeri? Katere vrste promet se navezuje na omenjene smeri: avtomobilski, železniški? Kakšen vlogo v trgovini ima dejstvo, da je Slovenija članica Evropske zveze?

odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo v pogovoru

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 59)

učitelj priskrbi literaturo ali jim pripravi fotokopijo poročila iz razstave: Rimljani v Mali Aziji na Dunaju. Poročilo o njej je mogoče prebrati na spletni strani RTV Slovenije: www.rtvslo.si/kultura/modload.php? &c_mod=rnews&c_param=tlp&op=sect ions&func=read&c_menu=6&c_id=336 62

s pomočjo literature in spletnih strani učenci poiščejo podatke o rimskem denarju.

3. poudarek: KAJ NAS ŠE DANES SPOMINJA NA RIMSKI IMPERIJ - učitelj vodi razgovor o tema, kaj nas še spominja na rimski imperij

-

učenci hodijo k tabli in nanjo zapisujejo stvari, ki jih v Sloveniji še danes spominjajo na rimski imperij. Na koncu lahko razvrstijo asociacije glede na to, ali gre za predmete, naselja, dosežke v znanosti …

-

učenci preberejo besedilo v učbeniku (str. 72) in ugotovijo, katere asociacije so pravilne

-

rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 59)

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja

5


Raziskujem preteklost 7: učna priprava

-

njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve -

-

učitelj vsakemu učencu priskrbi kopijo zemljevida Slovenije

-

-

-

učenci v 3 skupinah naredijo vodnik po zapuščini rimske dobe na Slovenskem: - označijo kraje, kjer so našli rimske ceste (a), - označijo kraje, kjer so našli materialne vire: hiše, posode, orodje, orožje, denar (b), - označijo kraje, kjer so našli rimske delavnice (c). Vsaka skupina na zemljevidu označi le eno vrsto krajev (a, b ali c). Ob poročanju vsake skupine učenci vrišejo v zemljevid kraje, o katerih skupina poroča. Ko vse skupine zaključijo s poročanjem, imajo tako učenci označene na zemljevidu vse kraje

-

učenci sodelujejo v pogovoru

-

učenci si ogledajo posnetek Učenci s pomočjo video posnetka ugotovijo: Kaj je mitrej? Kdo je bil bog Mitra? Kdaj je bil mitraizem najbolj razširjen? Kaj so žrtvovali bogu Mitri? Kaj je posebnost mitreja v Beli Krajini?

Učitelj se z učenci pogovori o ravnanju z arheološkimi najdbami s posebnim poudarkom na najdbah v domačem kraju ter najdbah, ki so jih našli ob gradnji avtocest. Pri tem za iztočnico lahko uporabi rubriko Aktualno v učbeniku (str. 72) ali katerega od časopisnih člankov. Nekaj novic o najnovejših odkritjih je objavljenih tudi na spletni strani RTV Slovenije: www.rtvslo.si → Kultura → Drugo → Ostale novice, na primer (išče se po datumih objave): Avtocesta, ki pelje v zgodovino (22. avgusta 2006), Kranjski arheologi v bran antične vile (4. aprila 2007), Na Darsu čakajo na vris v načrte (5. aprila 2007), Nova iskanja rešitev za najdbe v Mošnjah (26. julij 2007) … Učitelj poišče video posnetek iz oddaje RTV Slovenija Mitrej, eden od biserov Bele Krajine. Posnetek je dostopen na spletni strani RTV Slovenija www.rtvslo.si → Video/Audio → Video na zahtevo. Video posnetki so razvrščeni glede na čas predvajanja; oddaja o mitreju je bila predvajana 19. junija 2007.

-

6


Raziskujem preteklost 7: učna priprava 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učencem postavi vprašanja za ponovitev: -

Učenci - odgovarjajo na vprašanja

Kakšen je bil vojaški pomen vzhodnoalpskega ozemlja za Rimljane? Kdaj so si Rimljani podredili vzhodnoalpski prostor? Katere so bile najpomembnejše rimske naselbine na vzhodnoalpskem prostoru? Kakšno vlogo je imela trgovina v sodelovanju vzhodnoalpskega prostora z Rimljani? Po kopanju katere rude je bilo poznano slovensko ozemlje? Kateri kulturni spomeniki iz rimske dobe so najbolj poznani? Kateri spomeniki, povezani z različnim verovanjem, so se ohranili? Razmisli: Kako je rimska oblast v današnjem slovenskem prostoru spodbujala kulturni razvoj?

7

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaks  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaksno%20je%20bilo%20zivljenje%20na%20danasn...