Page 1

Učna priprava: KAKŠNI SO BILI ZAČETKI RIMSKE DOBE

IME IN PRIIMEK ________________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Priročnik za učitelje: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2007.


Raziskujem preteklost 7: učna priprava OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: Zgodovina DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: RIMSKI IMPERIJ: mogočna vojaška moč in tehnika Učna enota: Kakšni so bili začetki rimske dobe Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda grafičnih izdelkov, metoda izkustvenega učenja, metoda dela z zgodovinskimi besedili, metoda dela s slikovnim gradivom Učne tehnike: Motivacijske tehnike: slikovna demonstracija Učna sredstva: računalnik, platno, tabla, grafoskop, učbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, zgodovinski viri, slike, prosojnice, zemljevid Učna načela: nazornost, postopnost, sistematičnost, aktualizacija, vzgojnost, ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost Medpredmetne povezave: geografija, slovenski jezik Novi pojmi: ► Etruščani ► republika ► konzul ► senat ► ljudski tribun Domače delo:

2


Raziskujem preteklost 7: učna priprava ► dopolnijo časovni trak.  Literatura: ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: učbenik, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: priročnik za učitelje, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: ► Tabela UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: ► Učenec zna našteti in opisati najstarejše prebivalce Apeninskega polotoka, nastanek rima in obdobje republike. Vsebinski: Učenec: ► opiše značilnosti Apeninskega polotoka, ► opiše najstarejše prebivalce Apeninskega polotoka, s posebnim poudarkom na Etruščanih, ► opiše nastanek Rima, ► pojasni značilnosti republikanske ureditve. Delovni (procesni): Učenci: ► komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, ► aktivno poslušajo, opazujejo in pišejo, ► izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ► uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ► rešujejo različne tipe nalog, ► razvijejo sposobnost uporabljanja različnih virov in razbiranja informacij v njih. Vzgojni: Učenci: ► se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, ► se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti, ► znajo vrednotiti kulturno dediščino in preteklost, ► pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, države in narodov, ► se pripravljajo na demokratično sodelovanje in državljanstvo.

3


Raziskujem preteklost 7: učna priprava POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci UVODNA MOTIVACIJA: fotografija ali kip - Učitelj pokaže kip ali fotografijo volkulje in jih vpraša: - Koga upodablja kip/fotografija? - s pomočjo slikovnega gradiva - Simbol katere svetovne prestolnice je odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo v volkulja? pogovoru - Kdo sta dva otroka? - Ali poznajo legendo o Romulu in Remu? - O čem govori legenda? 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci 1. poudarek: KDO SO BILI ETRUŠČANI -

-

učitelj na tablo pripne listke z imeni ljudstev, ki so poseljevala Apeninski polotok pred nastankom Rima: Galci, Etruščani, Latini, Grki, Feničani. vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve učitelj vodi razgovor

učenci rešijo nalogo 1 v delovnem zvezku (str. 51) Nato na zemljevid dopišejo ime dela Apeninskega polotoka, ki ga je poseljevalo posamezno ljudstvo. zraven imena ljudstva narišejo eno od značilnosti omenjenega ljudstva. Pomagajo naj si z besedilom v učbeniku (str. 59).

-

učenci si ogledajo podobo Etruščanke v učbeniku (str. 59) in jo analizirajo: - Kakšna je njega obutev? - Kakšna je njena obleka? - Kako ima urejene lase? - Kaj ima v roki? - Spremno besedilo govori o tem, da so Etruščanke posvetile veliko pozornosti posvetile svoji obleki. Ali upodobljena Etruščanka potrjuje to trditev?

-

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 59) odgovorijo na vprašanje: Kaj so prevzeli Rimljani od Etruščanov?

učitelj jih pozove k razmisleku, kakšno -

učenci s pomočjo učbenika (str. 60)

2. poudarek: KAKO JE BILO USTANOVLJENO MESTO RIM -

4


Raziskujem preteklost 7: učna priprava uporabnost za poznavanje zgodovine imajo legende.

obnovijo legendo o nastanku mesta Rim . Pri tem učenci razmišljajo o: - vzroku za nastanek legende, - pomenu legende v antičnem času, - sporočilu legende v današnjem času. -

Preberejo zgodovinsko besedilo v učbeniku (str. 60) in odgovorijo na vprašanje: Kako je rimski zgodovinar Livij označil položaj mesta Rim?

-

s pomočjo učbenika (str. 60) izdelajo kronološki pregled obdobja, ko je bilo mesto Rim kraljevina

-

s pomočjo slikovnega gradiva, učbenik (str. 60), razloži pomen foruma za Rimljane

sodelujejo v pogovoru

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 51)

-

3. poudarek: KAKO JE DELOVALA RIMSKA REPUBLIKA -

učitelj na tablo napiše pojme: - republika, - konzul, - senat, - diktator, - ljudski tribun, - rimski državljan.

-

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str. 61) v kratkih povedih pojasnijo pojme v dvojicah preverijo svoje zapise

-

preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

učenci s pomočjo tabele (glej Prilogo) primerjajo rimsko in današnjo parlamentarno republiko.

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

učenci s pomočjo učbenika (str. 61 in 62) rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 52)

učitelj da navodila za skupinsko delo in jih vodi pri izvedbi

učitelj učence razdeli v skupine po 5 učencev, v katerih vsak učenec predstavlja enega od naslednjih

-

5


Raziskujem preteklost 7: učna priprava predstavnikov: konzul, senator, patricij, plebejec in ljudski tribun. Na podlagi besedila v učbeniku (str. 61 in 62) učenci v skupini napišejo kratko dramatizacijo, v kateri se na rimskem forumu srečajo navedeni predstavniki. Ostali učenci si med izvajanjem dramatizacije zapisujejo, kaj je zgodovinsko pravilno (+) in kaj je narobe (-). 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci Učitelj na tablo nariše miselni vzorec z - učenci hodijo k tabli in dopolnjujejo naslovom: ZAČETKI RIMSKE DOBE in miselni vzorec opornimi točkami - Kdaj? - Kako? - 7 Kraljev - Kdo so bili Rimljani? - Republika - Zastavi jim vprašanja za ponovitev -

Razmisli: Ali je bilo delovanje rimske republike podobno delovanju atenske demokracije? Svoj odgovor utemelji.

-

Zapiši argumente za ali proti trditvi, da so Etruščani bolj vplivali na Rimljane kot pa Grki.

odgovarjajo na vprašanje

PRILOGA: Tabela RIMSKA REPUBLIKA

SODOBNA REPUBLIKA

Pravica do volitev Vodja države Vojaški voditelj Sprejemanje zakonov

6

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaks  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaks  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaksni%20so%20bili%20zacetki%20rimske%20dobe...

Advertisement