Page 1

Učna priprava:

KAKŠEN JE BIL RIMSKI IMPERIJ V ČASU CESARSTVA

IME IN PRIIMEK ________________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009.


Raziskujem preteklost 7: učna priprava Delovni zvezek: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Priročnik za učitelje: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2007.

2


Raziskujem preteklost 7: učna priprava OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: Zgodovina DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: RIMSKO IMPERIJ: mogočna vojaška moč in tehnika Učna enota: Kakšen je bil rimski imperij v času cesarstva Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna, skupinska Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda grafičnih izdelkov, metoda dela z zgodovinskimi besedili, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Učne tehnike: Motivacijske tehnike: slikovna demonstracija Učna sredstva: TV ali računalnik, platno, tabla, učbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, film Učna načela: nazornost, postopnost, sistematičnost, aktualizacija, vzgojnost, ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost Medpredmetne povezave: geografija, slovenski jezik, angleški jezik Novi pojmi: ► Julij Cezar ► Gaj Oktavijan Avgust ► cesarstvo Domače delo: ► dopolni časovni trak.  Literatura: ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: učbenik, Rokus, Ljubljana, 2009. 3


Raziskujem preteklost 7: učna priprava ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: priročnik za učitelje, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: ► Učenec pozna potek širjenja rimskega imperija po Sredozemlju in njegove posledice. Vsebinski: Učenec: ► navede, do kod je segal rimski imperij v času cesarstva, ► navede politične posledice, ki so sledile uvedbi cesarstva, ► opiše posledice Cezarjevih in Avgustovih reform. Delovni (procesni): Učenci: ► komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, ► aktivno poslušajo, opazujejo in pišejo, ► izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ► rešujejo različne tipe nalog, ► razvijejo sposobnost uporabljanja različnih virov in razbiranja informacij v njih. Vzgojni: Učenci: ► se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, ► se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti, ► znajo vrednotiti kulturno dediščino in preteklost, ► pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, države in narodov, ► se pripravljajo na demokratično sodelovanje in državljanstvo.

4


Raziskujem preteklost 7: učna priprava

POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci UVODNA MOTIVACIJA: mreža - učitelj razdeli delovne liste z vprašanji in - učenci odgovarjajo mrežo (glej Prilogo), ki jo morajo učenci izpolnjujejo mrežo izpolnit - rešitev mreže je hkrati tudi naslov učne ure 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci 1. poudarek: ŠIRJENJE JE POVZROČILO POLITIČNE SPREMEMBE

na

vprašanja

in

-

po navodilih učencev oblikuje miselni 3. učenci s pomočjo učbenika (str. 66) v vzorec obliki miselnega vzorca predstavijo rimski imperij pod vodstvom Julija Cezarja

-

učitelj na tablo nariše tabelo, v kateri v en 4. v stolpca učenci zapisujejo pristojnosti, ki stolpec zapiše republika, v drugega pa jih je prej imela republika (senat), nato pa Cezar. jih je prevzel Cezar. Ob tem učitelj razloži, da Julij Cezar ni bil rimski cesar.

-

vodi učence skozi reševanje nalog v 5. učenci rešijo prvo in drugo nalogo v delovnem zvezku, preverja in popravlja delovnem zvezku (str. 55) njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve učitelj učencem razdeli kopije izbranih 6. učenci pripravijo dramsko izvedbo odlomkov iz drame Julij Cezar, ki jo je napisal William Shakespeare. Pred tem učence razdeli v skupine in vsaka skupina dobi drugi odlomek.

2. poudarek: ZAKAJ JE BIL POMEMBEN GAJ OKTAVIJAN AVGUST -

učitelj jih vodi pri reševanju naloge in 7. učenci preberejo poglavje Zakaj je bil preverja ali zapisujejo pravilne rešitve pomemben Gaj Oktavijan Avgust v učbeniku (str. 66 in 67) in izpolnijo tabelo o Avgustovih ukrepih. V prvi stolpec napišejo ukrepe, ki so izboljšali položaj plebejcev, v drugega ukrepe, ki so 5


Raziskujem preteklost 7: učna priprava zmanjšali moč senata in v tretji stolpec ukrepe, ki so zagotovili učinkovitejše delovanje države. 8. učenci primerjajo oblast Julija Cezarja in Oktavijana Avgusta. Narišejo dva kroga, ki se sekata, v vmesni prostor zapišejo značilnosti, ki so bile skupne obema voditeljema. -

učitelj učencem razdeli kopijo karte sveta 9. učenci z modro barvo pobarvajo države, ki z označenimi državami. so še danes monarhije. Tiste, ki bi jih lahko označili za absolutne, pobarvajo rdeče. Pomagajo si s knjigo Države sveta.

-

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešijo nalog1 tri in štiri v delovnem zvezku (str. 55)

učitelj s pomočjo slikovnega gradiva in besedila v učbeniku (str. 67) vodi razgovor o »dobrih« in »slabih« vladarjih

sodelujejo v razgovoru in poskušajo za vsakega cesarja navesti eno značilnost, ki ga uvršča v eno ali drugo skupino

-

1. vodi učence skozi reševanje naloge v - rešijo peto nalogo v delovnem zvezku (str. delovnem zvezku, preverja in popravlja 55) njihove odgovore 2. preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci Učencem postavi vprašanja za ponovitev: - odgovarjajo na vprašanja -

Kje se je Julij Cezar izkazal kot dober vojaški poveljnik? Katere reforme je uvedel Julij Cezar? Kaj pomeni izraz »pax romana«? Kakšen je bil odnos Gaja Oktavijana do senata? Poimenuj najvplivnejše rimske cesarje in njihove dosežke. Razmisli: Kateri dejavniki so vplivali na to, da je Rim postal cesarstvo?

6


Raziskujem preteklost 7: učna priprava PRILOGA: Vprašanja in mreža Odgovori na vprašanja in svoje odgovore vpiši v mrežo. Med seboj poveži črke v odebeljenih kvadratkih in dobil boš rešitev. 1. Kako se imenuje gora na kateri naj bi po prepričanju Grkov živeli bogovi? 2. Kako se je imenovala družbena skupna v rimski državi, v kateri so prevladovali obrtniki, trgovci in kmetje? 3. Kako se imenuje zelo priljubljen grški bog vina in veselja? 4. Kako se je imenovalo največje mesto v Mezopotamiji, ki je poznano tudi po zgodbi o nikoli dokončanem stolpu? 5. Katera so najbolj znana prva umetniška dela iz prazgodovine, ki so bila odkrita v različnih delih sveta? 6. Katera kultura se je razvila ob perujski obali, v času od 1. do 8. stoletja po Kristus? 7. Kdo se skriva pod naslednjim opisom? Gre za zbor izkušenih starejših mož iz najuglednejših rimskih družin. 8. Kako se imenuje matematik iz obdobja helenizma, ki je s pomočjo kraljeve krone odkril zakon vzgona? 9. Kako se imenuje eden najbolj prepoznavnih predmetov iz železne dobe, ki so ga našli v Vačah pri Litiji? 10. Kako še z drugim imenom pravimo rodovnim starešinam, ki so v prazgodovini opravljali daritve duhovom? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. REŠITVE: 1. Olimp 2. Plebejci 3. Dioniz 4. Babilon 5. Jamske slike 6. Moche 7. Senat 8. Arhimed 9. Vaška situla 10. Vrači Rešitev mreže: OBDOBJE CESARSTVA

7

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaks  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaks  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaksen%20je%20bil%20rimski%20imperij%20v%20c...

Advertisement