Page 1

Uč na priprava:

GOSPODARSKI RAZCVET RIMSKEGA IMPER I JA

IME IN PRI I M EK ________________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik : Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek : Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009.


Raziskujem preteklost 7: učna priprava  Priro č nik za uč itelje : Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2007.

2


Raziskujem preteklost 7: učna priprava  OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: Zgodovina

DIDAKTIČNO­METODIČNI PODATKI: Učna tema: RIMSKO IMPERIJ: mogočna vojaška moč in tehnika Učna enota: Gospodarski razcvet rimskega imperija Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda grafičnih izdelkov, metoda  dela z zgodovinskimi besedili, metoda dela s slikovnim gradivom Učne tehnike: Motivacijske tehnike: miselni vzorec, slikovna demonstracija Učna sredstva: računalnik, platno, tabla, , učbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, zgodovinski viri, slike Učna načela: nazornost,   postopnost,   sistematičnost,   aktualizacija,   vzgojnost,   ustreznost,   socializacija,  ekonomičnost, aktivnost Medpredmetne povezave:  geografija, slovenski jezik Novi pojmi: ► limes ► romanizacija Domače delo:

3


Raziskujem preteklost 7: učna priprava  ► dopolni časovni trak. Literatura:  ► Jelka   Razpotnik,   Damjan   Snoj,  Raziskujem   preteklost   7:   učbenik,   Rokus,   Ljubljana,  2009. ► Jelka   Razpotnik,   Damjan   Snoj,  Raziskujem   preteklost   7:   delovni   zvezek,   Rokus,  Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj,  Raziskujem preteklost 7: priročnik za učitelje, Rokus,  Ljubljana, 2009. ► Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge:

UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: ► Učenec pozna značilnosti gospodarskega razvoja v rimskem imperiju. Vsebinski: Učenec: ► razloži vlogo obrambnih sistemov v rimskem imperiju, ► opiše širjenje romanizacije, ► opiše značilnosti gospodarskega razvoja rimskega imperija. Delovni (procesni): Učenci: ► komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja,  ► aktivno poslušajo, opazujejo in pišejo, ► izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ► rešujejo različne tipe nalog,  ► razvijejo sposobnost uporabljanja različnih virov in razbiranja informacij v njih. Vzgojni: Učenci: ► se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, ► se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti, ► znajo vrednotiti kulturno dediščino in preteklost, ► pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje  drugih, primeren odnos do sebe, okolja, države in narodov, ► se pripravljajo na demokratično sodelovanje in državljanstvo.

4


Raziskujem preteklost 7: učna priprava   POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj UVODNA MOTIVACIJA: 

Učenci

učitelj na   tablo   napiše   iztočnico   za  ­ učenci   sodelujejo   v   pogovoru   in  odgovarjajo na vprašanja  pogovor:  (DRŽANE)   MEJE   NEKOČ  IN DANES ter vpraša učence: ­ Kaj ločujejo meje? ­ Kakšno vlogo imajo danes? ­ Kakšno vlogo so imele nekoč? ­ Kako so izgledale nekoč in kako danes? 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci 1.  poudarek:   BREZMEJNI     RIMSKI   IMPERIJ ­

­

učitelj s pomočjo zemljevida v učbeniku  ­ (str.   57   in   58)   vodi   razgovor   o   obsegi  rimskega   imperija   v   času   cesarja  Oktavijana

sodelujejo v razgovoru

­

vodi učence   skozi   reševanje   nalog   v  ­ delovnem   zvezku,   preverja   in   popravlja  njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne  rešitve

rešijo naloge v delovnem zvezki (str. 64)

­

2. poudarek: ROMANIZACIJA  ­

učitelj vodi razgovor o širjenju rimskega  ­ načina   življenja   po   imperiju   ter   jih  vzpodbudi   k   razmisleku:  Zakaj   se  rimski   način   življenja   ni   uveljavil  ­ povsod v enaki meri?

­

vodi učence   skozi   reševanje   nalog   v  delovnem   zvezku,   preverja   in   popravlja  njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne  rešitve

­

učenci na zemljevidu v učbeniku (str. 57  in   58)   poiščejo   province,   kjer   se   je  romanizacija širila hitro oz. počasi. odgovarjajo na vprašanja

­

rešijo naloge v delovnem zvezku (str. 63)

­

učenci s pomočjo besedila v učbeniku (str.  82) izdelajo miselni vzorec

3. poudarek: GOSPODARSTVO  ­

učencem da   navodila   za   delo   in   jim 

5


Raziskujem preteklost 7: učna priprava  pomaga

­

­

oporne točke:  gospodarski   razcvet,  kmetijstvo, obrt, trgovina, ceste.

­

učenci na tablo narišejo miselni vzorec in  ga dopolnjujejo s ključnimi  besedami

­

učenec s pomočjo pisnega vira (spodaj) v  učbeniku (str. 82) ovrednoti pomen morja  za razvoj trgovine ter ga primerja z vlogo,  ki ga je imelo morje za Grke

­ učitelj pokaže   fotografije   ostankov  rimskih cest in vodi razgovor ­

učenci primerjajo   današnje   in   rimske  ceste: Kaj   jim   je   skupno   in   po   čem   se  razlikujejo? Kdo jih je uporabljala takrat in kdo danes?

­

­ reši naloge v delovnem zvezku (str. 64) vodi   učence   skozi   reševanje   nalog   v  delovnem   zvezku,   preverja   in   popravlja  njihove odgovore ­ preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne  rešitve 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci Učitelj jim zastavi vprašanja za ponovitev: ­ odgovarjajo na vprašanja ­ Čemu je služil limes? ­ Kaj je spodbujalo romanizacijo? ­ Zakaj so bile pomembne ceste? ­ Kako   se je pokazal  gospodarski razcvet  rimskega imperija? ­

­

­

Naloga:   postavi   se   v   vlogo   vodje   ene   izmed   provinc   (npr.   Egipta),   ki   je   bila   pod   rimsko   oblastjo.   Če   bi   se   moral  odločiti   za   prevzem   rimskega   načina   življenja v svoji deželi, katere elemente iz   rimske bogate kulture bi izbral in zakaj? Postavi se v vlogo cesarja, ki želi na vsak  način   razširiti   rimski   vpliv,   kakšno  strategijo bi ubral?

6

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Gosp  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Gosp  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Gospodarski%20razcvet%20rimskega%20imperija....

Advertisement