Page 1

Učna priprava:

DOSEŽKI V UMETNOSTI IN DUHOVNI SVET

IME IN PRIIMEK ________________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2009.


PriroÄ?nik za uÄ?itelje: Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7, Rokus, Ljubljana, 2007.

2


OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: Zgodovina DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN: rojstvo človeka Učna enota: Dosežki v umetnosti in duhovni svet Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda dela z zgodovinskimi besedili, metoda dela s slikovnim gradivom Učne tehnike: Motivacijske tehnike: slikovna demonstracija Učna sredstva: platno, tabla, grafoskop, učbenik, delovni zvezek, slike ali fotografije na prosojnici Učna načela: nazornost, postopnost, sistematičnost, aktualizacija, individualizacija, vzgojnost, ustreznost, socializacija, ekonomičnost, aktivnost Medpredmetne povezave:

diferenciacija,

likovna vzgoja, slovenski jezik Novi pojmi: ► jamske slike ► vrači ► situlska umetnost Domače delo: ► dopolni časovni trak.  Literatura: ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: učbenik, Rokus, Ljubljana, 3


2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Raziskujem preteklost 7: priročnik za učitelje, Rokus, Ljubljana, 2009. ► Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: ► Učenec pozna značilnosti prazgodovinske umetnosti, verovanja in situlske umetnosti. Vsebinski: Učenec: ► opiše prve oblike izražanja prazgodovinske umetnosti, ► opiše začetke verovanja, ► opiše razvoj in pomen situlske umetnosti. Delovni (procesni): Učenci: ► komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, ► aktivno poslušajo, opazujejo in pišejo, ► izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ► rešujejo različne tipe nalog, ► razvijejo sposobnost uporabljanja različnih virov in razbiranja informacij v njih. Vzgojni: Učenci: ► se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, ► se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti, ► znajo vrednotiti kulturno dediščino in preteklost, ► pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, države in narodov, ► se pripravljajo na demokratično sodelovanje in državljanstvo.

4


POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE URE: 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj UVODNA MOTIVACIJA: fotografija -

Učenci

pokaže fotografijo ali sliko vaške situle in zastavi vprašanja: Kaj je na sliki? Kaj se vidi na situli? Po čem je še znan kraj, kjer so odkrili ta predmet? Pojasnijo, za kaj so uporabljali takšen in podobne predmete?

gledajo fotografijo in odgovarjajo na učiteljeva vprašanja

2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci - s pomočjo slikovnega gradiva v učbeniku - sodelujejo v pogovoru (str. 13) in delovnega zvezka (str. 14) razloži: 1. poudarek: ZNAČILNOSTI PRAZGODOVINSKE UMETNOSTI -

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

rešujejo naloge v delovnem zvezku (str. 14)

2. poudarek: DUHOVNI SVET -

učitelj da učencem navodila za delo in jim pomaga -

s pomočjo besedila v učbeniku (str. 13) v kratkem sestavku razložijo značilnosti verovanja v prazgodovini, pri čemer naj odgovorijo na vprašanja: Zakaj so se ljudje bali naravnih pojavov? Kje so po verovanju ljudi bivali duhovi? Kdo so bili dobri in kdo zli duhovi? Kakšna je bila naloga vračev in svečenikov?

3. poudarek: SITULSKA UMETNOST -

vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore - preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve 3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut)

s pomočjo učbenika rešijo nalogo 6 v delovnem zvezku (str. 15).

5


Učitelj Učencem postavi vprašanja za ponovitev: -

Učenci - odgovarjajo na vprašanja

Razložijo, kaj so upodabljali prazgodovinski ljudje? Pojasnijo, zakaj so ljudje uporabili ravno tovrstno tematiko? Razmisli, kaj je želel slikar Picasso, s stavkom »Ničesar se nismo naučili.«, povedati o jamskih slikah. Zakaj so ljudje verjeli v duhove? V čem je bil duhovni svet ljudi v prazgodovini drugačen od današnjega? Opiše situlsko umetnost. vodi učence skozi reševanje nalog v delovnem zvezku, preverja in popravlja njihove odgovore preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne rešitve

učenci rešijo poglavje Ponovimo delovnem zvezku (str. 16 in 17)

v

6

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Dose  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Dosezki%20v%20umetnosti%20in%20duhovni%20sve...

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Dose  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Dosezki%20v%20umetnosti%20in%20duhovni%20sve...

Advertisement