Page 1

DELOVNI ZVEZEK | POSODOBLJENA IZDAJA

znanje nas dela velike

znanje nas dela velike ŠKO KOLOŠ EK GRADIVO

Delovni zvezek je posodobljen na isti način kot učbenik. Poudarek je na spodbujanju različnih učnih slogov in kreativnosti, zato so naloge raznolike in pogosto zahtevajo skupinsko delo.

2. IZDAJA

a Bratož Opaškar Gregor Torkar in Polonc

Gospodinjstvo EK DELOVNI ZVEZ DU OSNOVNE ŠOLE VO V PETEM RAZRE ZA GOSPODINJST

5

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

Naloge so obogatene s fotografijami, skicami, kvizi, križankami, igrami in številnimi napotki za nadaljnje raziskovanje ter poglabljanje znanja.

ŠOLSKO LETO 2010/11

Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 Brezplačni telefon: 080 1990

Avtorja sta prisluhnila učiteljem, staršem in zdravstvenim delavcem, ki opozarjajo na prekomerno težo šolskih torb, in sta delovni zvezek opremila z dodatnimi praznimi listi, ki naj nadomestijo dodaten zvezek za zapisovanje učiteljeve razlage.

Rokusovo

www.rokus-klett.si www.devetletka.net www.praktik.org www.knjigarna.com

gospodinjstvo V OSNOVNI ŠOLI

ŠOLSKI ZASTOPNIKI ZALOŽBE ROKUS KLETT

Kaj v se potre bujem za življe nje Kaj vse potrebuješ kot brodolomec na samotnem otoku? Svoj seznam primerjaj s seznami sošolcev. Potrebuješ nove športne copate? Porabi 5 cekinov ali pojdi 3 polja nazaj.

Potrebuješ nov pulov er za zimske dni? Porabi 5 cekinov ali se vrni 3 polja naza j.

Želiš novo računalniško igrico ? Porabi 5 cekinov ali pojdi 1 polje nazaj.

Nariši preglednico s štirimi stolpci in razvrsti svoj seznam želja in potreb za življenje na samotnem otoku na fizične, čustvene, intelektualne in socialne potrebe. Pomagaj si z razlago v učbeniku. Svoj seznam potreb primerjaj s seznami sošolcev.

Potrebe ljudi se spreminjajo. Kaj potrebujejo posamezne osebe na slikah? Poveži.

Želiš nove rolerje? Porabi 5 cekinov ali pojdi 1 polje nazaj.

Želiš nove igrače? Porabi 3 cekine ali pojdi 1 polje nazaj.

Želiš nov lopar za namizni tenis? Porabi 3 cekine ali pojdi 1 polje nazaj.

Potrebuješ sadje s tržnice? Porabi 3 cekine ali pojdi 5 polj nazaj.

D

o se Igrajm UŽINSKI DR MESEČNI N P R O R AČ U

Telefon: 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Prekmurje in Maribor Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

10 1 1

7 NED

ČET

Želiš na lutko vno predstavo? Porabi 3 cekine ali TOR pojdi 3 polja naza j.

9

ČE T Želiš obiskati cirku s? Porabi 3 cekine ali pojdi 1 polje nazaj.

8

PON

NED

14

2 TOR

TOR

15

1

PON

PON

PON

Primorska TOR

NE E VIŠI ČANJ HODKA DOLO DO NEGA OSEB

16

29

START

SR

17

E

NED

Ksenija Šimnovec GSM: 031/649 783 E-pošta: ksenija.simnovec@rokus-klett.si

SOB

SRE

EDO DEN VAN AR

POD

28

Bela krajina in Dolenjska

12 13

3 SRE

Marko Hanuš GSM: 041/426 627 E-pošta: marko.hanus@rokus-klett.si

Želiš veliko porcijo sladoleda s smetano? Porabi 2 cekina ali pojdi 1 polje nazaj.

PET

4

CILJ

30 31

Koroška in Zasavje

SRE

Potrebuješ novo zobno ščetko? Porabi 1 cekin ali pojdi PET 5 poljSOB nazaj.

5 6

DOBITEK NA SREČO V 5 CEKINO

PET

SRE

22 23 4 25 2

BANKRO

TOR

N

19

I

M

PON

H

L

SOB

G

K

20

F

Želiš s prijatelji v kino? Porabi 3 cekine ali pojdi 1 polje nazaj.

Potrebuješ par nogavic za planinske čevlje? Porabi 2 cekina ali pojdi 3 polja naza j.

ČET

¨

Želiš nove moderne hlače? Porabi 5 cekinov ali pojdi 3 polja nazaj.

18

C

Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

Miran Domajnko GSM: 041/734 603 E-pošta: miran.domajnko@rokus-klett.si

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

2. IZDAJA

Gospodinjstvo UČBENIK

Potrebuješ denar za šolsko malico? Porabi 5 cekinov ali pojdi 5 polj nazaj.

NED

B

Naročila in informacije

17

Želiš nova smučarska očala? Porabi 5 cekinov ali pojdi 1 polje nazaj.

21

16

Potrebuješ živila iz trgovine? Porabi 4 cekine ali pojdi 5 polj nazaj.

Potrebuješ učbenik za gospodinjstvo? Porabi 4 cekine ali se vrni 1 polje naza j.

Ljubljana z okolico, Gorenjska in Notranjska

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Prodaja vodja prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71 matic.karlovsek@rokus-klett.si

5

2. IZDAJA

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

Gospodinjstvo DELOVNI ZVEZEK ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

prenova 2010

5

prenova 2010

podpora kupcem Anja Potočnik, tel.: 01 513 46 46 anja.potocnik@rokus-klett.si

Skladišče vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91 tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Uredništvo Telefon: 01 513 46 94 Telefaks: 01 513 46 99

delovni zvezek

Seminarji

Gospodinjstvo

delovni zvezek

Gregor Torkar Polonca Bratoæ Opaπkar

Stojan Kostanjevec

Gospodinjstvo za 6. razred osnovne πole

za 5. razred osnovne πole Telefon: 01 513 46 53 Telefaks: 01 513 46 99

T

ČET

SO

B

26 27 PET

ŠTIP EN 5 CE DIJA KIN OV

Računalniška zgoščenka za učence e

Didaktična igra

K učbeniškemu kompletu je na voljo tudi računalniška zgoščenka za učence, ki vsebuje videoposnetke, animacije, didaktične igre, elektronske prosojnice in kuharske recepte.

Delovnemu zvezku je priložena didaktična igra Igrajmo se družinski proračun. Igro sestavlja igralna ploskev, igralni lističi in enostavna pravila. DN100022

Gospodinjstvo 6 DZ naslovka 02.i1 1

DN100023 letak gospodinjstvo 4.indd 1

7/24/08 8:57:26 AM

18.1.10 10:42


UČBENIK | POSODOBLJENA IZDAJA

Umetnost vsakdana

AV T O R J A P O S O D O B L J E N E I Z D A J E G O S P O D I N J S T V O 5

»Uf. Ne. A prav berem? Kaj je zdaj to? Slikarstvo ali gospodinjstvo?« Kar brez panike! Predstavljamo vam posodobljen učbeniški komplet za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole. KO ŠKO KOLOŠ EK V VO GRADIVO

IZDAJA

2. 2010 prenova

a Bratož Opaškar go Torkar in Polonc Greg Gregor

IZDAJA

5

Gospodinjstvo o Gospodinjstv

Gospodinjstvo 5 | Posodobljena izdaja

Učbenik

EK DEEL VNI ZVEZ DELO DU OSNOVNE ŠOLE VO V PETEM RAZRE DINJST O GOSPO ZA G

UČBENIK

Avtorja: Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

ZA GOSPODINJST

Umetnost vsakodnevnega bivanja je vse prej kot enostavna in gospodinjstvo vse bolj postaja (in mora postati) umetnost krmarjenja med čermi vsakdana. Zato so potrebna socialna, čustvena in kognitivna znanja ter praktične spretnosti, ki jih mora predmet gospodinjstvo razvijati, preučevati in spoštovati. To je vizija avtorjev posodobljenega kompleta Gospodinjstvo 5.

VO V PETEM RAZRE

DU OSNOVNE ŠOLE

55

Učbeniška kompleta na ta preprost način spodbujata k samostojnemu in aktivnemu pridobivanju znanja in veščin ter k širšemu razmišljanju. Vsebine so podane na enostaven način in s številnimi popestritvami, kot so rubrike Naredi in izdelaj, Premisli, Za radovedne, nazorne fotografije ter ilustracije. V besedilo so vključene tudi informacije, ki učence posredno vzgajajo tudi v smislu sodobnih načel prehranjevanja in ekologije.

Zapri oči in premisli! Kaj si v tem trenutku najbolj želiš?

Kaj potrebuješ kot brodolomec na samotnem otoku? Svoja razmišljanja zapiši v delovni zvezek.

Gospodinjstvo

Gregor je urednik, avtor in soavtor učbenikov, priročnikov in drugih vzgojnoizobraževalnih gradiv. Po izobrazbi je profesor biologije in gospodinjstva ter doktor znanosti na področju varstva naravne dediščine. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je habilitiran kot asistent za področji gospodinjskega in biološkega izobraževanja. Sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V tem duhu vodi tudi poletne raziskovalne tabore za mlade. V prostem času rad potuje, fotografira in bere.

Ponovi 1. Kaj je potreba? rebe so 2. Katere naštete pot ja, fizične potrebe: televizi kruh, rolerji, jabolko, počitek, teniški lopar?

Če to resnično potrebuješ za svoje preživetje in delo, potem je to tvoja potreba.

POLONCA BRATOŽ OPAŠKAR, soavtorica Polonca je ustvarjalka, večino njenega dela je povezanega s tekstilom. Po izobrazbi je industrijska oblikovalka, univerzitetna diplomirana inženirka tekstilstva in diplomirana inženirka oblikovanja tekstilij. Več kot desetletje se je ukvarjala z oblikovanjem tekstilij, kot vodja razvoja v tekstilni tovarni pa tudi z marketingom in oblikovanjem notranje opreme. Po opravljeni specializaciji iz pedagogike in andragogike je nekaj let poučevala gospodinjstvo in tehniko in se ukvarjala z mentorstvom pri raziskovalnih nalogah osnovnošolcev. Ves čas je tudi vodila tekstilno-likovni krožek, s čimer se kot zunanja sodelavka šole ukvarja še danes. Z veseljem sodeluje tudi pri posebnih naravoslovnih in raziskovalnih dnevih. Doma se rada posveča svojima že skoraj odraslima otrokoma, rada zapleše s svojim možem, smuča in hodi na sprehode s psom.

Razmisli rebe Zakaj so razkošne pot manj nujne kot fizične potrebe?

Vrste potreb

Avtorja gradiva sta poskušala vzpostaviti čim bolj oseben stik z učenci. Na zanimiv in duhovit način jim poskušata približati učne teme, ki so večinoma povzete iz vsakdanjega življenja. Avtorja vabita učence, naj izhajajo iz svojih izkušenj in nato eksperimentirajo, zbirajo podatke, načrtujejo, raziskujejo, rezultate pa analizirajo ter vrednotijo.

Kaj vs e potre bujem z a živ lje nje

2.

ŠKO KOLOŠ EK GRADIVO

DR. GREGOR TORKAR, urednik in soavtor

Povzetek za Vse, kar potrebujemo naše preživetje in delo kdo imenujemo potrebe. Vsa vene, ima svoje fizične, čust intelektualne in socialne potrebe, ki se od človeka do človeka razlikujejo. tudi Potrebe se spreminjajo orni s starostjo. Posebej poz rebe pa moramo biti na pot ljudi v stiski in ljudi s posebnimi potrebami.

14

15 anja Brez hrane, kisika, toplih oblačil, počitka, stanov čajo nam in zdravega okolja ne moremo živeti. Omogo fizične preživetje, zato jih imenujemo osnovne ali so najbolj nujne. potrebe. Za fizične potrebe je značilno, da e in želje. Ko jih zadovoljimo, se pojavijo nove potreb

Posodobljeni učbenik ne postavlja dosedanje prakse na glavo. Pri posodobitvi sta avtorja upoštevala najnovejša didaktična in strokovna spoznanja ter prisluhnila pripombam in predlogom številnih učiteljev, ki so s svojimi izkušnjami pomembno prispevali k številnim oblikovnim in vsebinskim izboljšavam.

Potrebe po skrbi za druge in druženju s prijatelji, sošolci in z družino imenujemo socialne potrebe.

Svoj seznam želja in potreb za življenje na samotnem otoku razdeli na fizične, intelektualne, socialne, čustvene in razkošne potrebe. Nariši preglednico. Ali si pomislil(a) na vse vrste potreb?

Potrebe po razmišljanju, učenju in znanju imenujemo intelektualne potrebe.

oblači l Vzdrže vanje in drugih ov izdelk tekstil nih

Ljudje imamo različne potrebe

Besedila so napisana v preprostem in razumljivem jeziku ter didaktično podprta z nalogami in slikovnimi ponazoritvami. Pri oblikovanju poglavij so avtorji bili pozorni na njihov obseg, ki časovno predstavlja eno ali dve šolski uri. Vsebina je razdeljena na štiri tematske sklope: • Dom in družina • Ekonomika gospodinjstva • Od vlakna do oblačila • Tekstilni izdelki, obutev in njihovo vzdrževanje

Naše potrebe so različne in se z leti spreminjajo. Novorojenček je povsem odvisen od ljudi, ki skrbijo zanj. Odrasli so večinoma sposobni skrbeti sami zase. Starejši ljudje pa potrebujejo pomoč, ko jim moči pešajo in ne morejo več skrbeti sami zase.

rih Nekatere potrebe, o kate druge pa so razmišljamo, so nujne, o počakajo. manj nujne, zato lahk e za življenje Najmanj nujne potreb potrebe, kot ne koš raz o imenujem m nakitu, ene goc dra po a so potreb vrtu, dragem diamantih, bazenu na košne potrebe avtomobilu, jahti ... Raz Za naše . jajo min spre a se sčasom televizija dedke in babice je bila nepogrešljiva razkošje, danes pa je skoraj v vsakem domu.

in spoštovanje v družini Medsebojna ljubezen čustvene potrebe. e kov poskrbita za otro

Vsak tematski sklop ima svoj uvod in zaključek ter sočno jedro, ki ga sestavljajo poglavja. Vsako poglavje ima uvodna motivacijska vprašanja ali misli ter na koncu kratek povzetek z vprašanji za ponavljanje in razmislek.

Kako moranjihove všite etikete! tri oblačila in si oglej V svoji omari poišči v delovnem zvezku. ? Izpolni preglednico mo vzdrževati oblačila š svoja oblačila? umažeš in popacka S čim najpogosteje

LK I, TE KS TI LN I IZ DE OVO OB UT EV IN NJ IH E NJ VA ŽE DR VZ

e Vzd rževa nj ug ih ob la či l in dr te ks ti ln ih iz d el kov

je povezana tudi obuizdelek. Z obleko o tudi razširjen tekstilni poleg oblačil najdem Obleka je najbolj bosi. V svojem domu h dejavnouporabljajo v športni i izdelki tev, saj le redko hodimo Tekstilni izdelki se tekstiln druge tekstilne izdelke. in padala, za balone. V industriji so akih, pregrinjala na tovornj stih, kot jadra za jadrnice očljiva neprem , podložke, lahko uporabljamo tudi vrvi, jermeni … Tekstilne izdelke bilih avtomo v oblazinjeni sedeži , negi in zdravljenju. tudi pri prehranjevanju

Ne pozabi na ljudi s posebnimi potrebami, ki so telesno ali duševno prizadeti ali oboje. Potrebujejo posebno nego in skrb. Poskusi jih razumeti in jim ponudi pomoč, da bodo čim bolj srečno živeli. Včasih tudi sami nismo kos svojim stiskam, zato iščemo pomoč pri prijateljih in znancih. Ne pozabi, da pravega prijatelja spoznaš v nesreči.

jemo in naj izdelek vzdržu sporočijo blago, vedo, kako Tisti, ki naredijo uporabljali. To nam stni bomo lahko dolgo negujemo, da ga spoznaš njihov skrivno i. V nadaljevanju na etiketah s simbol

navadno znak

je sporočajo, kje se njegovi mami vedno je popackana s Igorjeva oblačila je počel v njih. Majica zaradi plazenja e potepal in kaj vse e so zelene in raztrgan sladoledom. Hlačnic prečkanja potoka. zaradi neprevidnega Žna po travi ter mokre igrišču. Znoj in ko po tekanja zaradi Majica je preznojena neprijeten vonj. Čeprav a, zato ima majica huda mama ni preveč maščoba sta razpadl zelo umazana, njegova pri kateri ni mogoče so Igorjeva oblačila hudo resna stvar, da je otroška igra v igro. nanj, saj se zaveda, preveč zatopljeni otroci ste ker paziti na čistočo oblačil, o čiščenje v kemičn na š ali jih odnese ajo v zrak. očistiš s pranjem a sredstva izhlapev Umazana oblačila ne čisti, ker kemičn čistilnico. Doma izdelkovnevarno in zdravju škodljivo. lahko Tako delo je za vse

z pralni prašek je označen sredstva – vsestranska pralna za mehčanje za mehčanje perila, tudi pripomočke ljamo mo pred pranjem uporab Za pranje madežev. Te namaže o odstranjevanje in 40˚C). (30 aturi vode in za dodatn temper ga peremo pri nižji jo naravi škodljive zlasti na perilo, ki dobro operejo, vsebuje teh sredstev po perilo ki a, Mnoga pralna sredstv pralnega stroja skupaj z ostanki iz Zato v skrbi za snovi. Umazana voda cjo v reke in morja. odteka skozi kanaliza izbereš okolju končanem pranju sredstva. Lahko pa uporabljaj pralna čistejše okolje varčno in tako prispevaš k čistejšim vodam. o prijazno pralno sredstv in ugotovi, pri kateri pranje za perila pri razvrščanju o vrsto periDoma opazuj starše m operejo določen sredstvo pralnim temperaturi in s kakšnim izdelkov • pranje vseh vrst

72

71 SIMBOLI ZA PRANJE

VZDRŽEVA

NJE IN NEGO

a temperatura 95˚ Najvišj je 40˚C. ratura pranja Najvišja tempe 40˚ količini vode. Prati v večji no. OŽemati previd . le ročno pranje Dovoljeno je ne ročno. eno ne v stroju Pranje ni dovolj

Reši nalogo v delovnem zvezku.

SUŠENJE

stroju e v sušilnem Dovoljeno sušenj z bobnom. ˚C). raturi (do 50 pri nižji tempe Sušenje v bobnu ˚C). raturi (do 70 pri višji tempe bobnu v e Sušenj eno. m stroju ni dovolj Sušenje v sušilne perila na e obešenega sušenj eno i). Dovolj le redko v uporab vrvi (simbol šnjega je brez poprej Previdno obešan l le redko v uporabi). ožemanja ((simbo na suš sušimo dovoljeno, izdelekv uporab i). up Obešanje ni i (simbol le redko ravni podlag

i izdelki za dom Oblačila in tekstiln čil označevanje oblačil Nakupovanje in ih izdelkov tilnih tekstiln va j oblačil in drugih Vzdrževanje

Pranje LIKANJE

pranja je 95˚C.

raturi pri najvišji tempe (bombaž, Likamo lahko prej navlažimo 200˚C, izdelek lan). raturi do pri srednji tempe er). Likamo lahko a, poliest , svila, viskoz (volna 150˚C raturi do pri nižji tempe Likamo lahko acetat). ril, poliamid, 110˚C (poliak eno. Likanje ni dovolj

BELJENJE

ga uporaba katere Dovoljenja je sredstva. koli belilnega

Če tekstilne izdelke uporabljamo.

bombažnih in Belo perilo iz raturi 95˚C peremo pri tempe ž. Tako p sredstvom za bomba posteljn prte, spodnje perilo,

Temno obarvano perilo lanenih ali sintetičnih vlak temperaturi 40˚C z vsestra sredstvom za barvasto pe svetlo obarvana občutljiva bombažnih ali sintetičnih

la peremo Svilena oblači previdno kot volnena zelo voln sredstvom za pranje

la. Zakaj?

jih lahko dolgo o, ostanejo lepi in pravilno negujem

krila, peremo. , srajce, majice, hlače, iz teŽjih laŽja vrhnja oblačila nih materialov. Oblačil Spodnje perilo in e in plašče iz sintetič pa ne peremo. Po uporabi jih , Peremo tudi vetrovk so obleke, plašči, kostimi e na obešalniku. Temeljitejše volnenih tkanin, kot o. Hranimo jih obešen skrtačim in imo prezrač i. v kemični čistilnic čiščenje opravijo ne splesni. , da zaradi vlage o v zračnih košarah amo navodila Umazano perilo hranim mo po skupinah, pri čemer upoštev razvrsti enakih ali soroPred pranjem ga peremo izdelke iz všitih etiketah. Skupaj za vzdrŽevanje na ih barv. enakih ali podobn dnih materialov in

Ročn o pranje iz Večino tekstilnih nem stroju. Če pere no sredstvo za pra prijaznejše kot sred nem pranju je prav vamo temperaturo v stva za določeno izdelek po pranju

le uporaba Dovoljena je klora. a belila brez oksidativneg

dne Za radove že, madeže Krvave made kave in sadja od čokolade, is takoj sprat poskušamo sicer se ne hladno vodo, izperejo.

eno. Beljenje ni dovolj

P

ali ČISTA RUNSKA VOLNA

ih izdelkov; lanenih in viskozn • pranje bombažnih

pomen.

70

pralna sredstva. praške ali tekoča ljamo milo, pralne Za pranje uporab a za: na pralna sredstv Po sestavi jih ločimo ; in sintetičnih izdelkov vih volnenih, svilenih občutlji pranje • na embalaži pralni prašek ima

NJE KEMIČNO ČIŠČE je. kemično čiščen Prepovedano ijo vrsto in črte pomen jene Vpisane črke postopek. Namen kemikalije in im čistilnicam. so le kemičn

volnen oprala vsak svoj se Polona in Igor sta stroju. Polonin pulover pulover v pralnem pa ne. Kaj je naredila je močno skrčil, Igorjev kot Igor)? Kako iz e Polona narobe (drugač polst? Spomni se na naredijo volnenih vlaken izdelavo vlaknovin.

Sušenje v senci.

Obutev

Glavne značilnosti učbeniškega kompleta:

SRE

30 31 TOR

PON

29 28

NED

21

SRE

TOR

24

BANKROT

B

PON

22 23

ČET

25

SO

20

27

NED

SOB

PET

PET

26

novo Potrebuješ ? zobno ščetko pojdi cekin ali Porabi 1 5 polj nazaj.

Prejemki (+)

proračun

Osebni dohodek

30 cekinov

38

Izdatki (–) Ogrevanje

37 – 10 cekinov

lopar za Želiš nov tenis? namizni cekine ali Porabi 3 nazaj. pojdi 1 polje

štipendija, Osebni dohodek, od par a, obresti pokojnin žepnina, Potrebuješ ke za planins druge denarne nogavicvlog2in cekina denarnih čevlje? Porabi nazaj. o v stolpec zapisujem 3 polja prejemke ali pojdi prejemki.

Želiš s v kino? prijatelji cekine ali Porabi 3 nazaj. pojdi 1 polje

ŠTIP 5 CEK ENDIJA INO V

sadje Potrebuješ ? s tržnice pojdi cekine ali Porabi 3 5 polj nazaj.

19

Želiš nove

hlače? moderne ali cekino v Porabi 5 nazaj. pojdi 3 polja

Želiš nova očala? smučarska ali cekino v Porabi 5 nazaj. pojdi 1 polje

ČET

igrače? Želiš nove cekine ali Porabi 3 nazaj. pojdi 1 polje

živila Potrebuješ e? iz trgovin cekine ali Porabi 4 nazaj. pojdi 5 polj

rolerje? Želiš nove ali cekino v Porabi 5 nazaj. Družinski pojdi 1 polje

18

Delovni zvezek: Oblike

Želiš novo igrico? računalniško v ali cekino Porabi 5 nazaj. pojdi 1 polje

učbenik Potrebuješ injstvo? za gospod cekine ali Porabi 4 polje nazaj. se vrni 1

JE VIŠINE A DOLOČAN A DOHODK OSEBNEG

denar Potrebuješ malico? za šolsko ali cekino v Porabi 5 nazaj. pojdi 5 polj

EDO DEN VAN AR

prek spleta.

r nov pulove Potrebuješ dni? za zimske ali cekino v Porabi 5 polja nazaj. se vrni 3

nove Potrebuješ ? športne copatev ali cekino Porabi 5 nazaj. pojdi 3 polja

POD

Ali veš, kje je nastal prvi denar? Prvi kovani denar so izdelali v Lidiji v Mali Aziji že v 7. stoletju pred našim štetjem. Izdelan je bil iz zlitine zlata in srebra. Kovani denar je bil zelo težek, zato ga je zamenjal priročnejši in lažji papirnati denar. Prvi papirnati denar, imenovan keš, so uporabljali že Kitajci v 10. stoletju, ki so namesto težkih železnih kovancev majhne vrednosti naokrog raje prenašali potrdila o hrambi denarja. Prve prave bankovce je izdala Stockholmska banka leta 1661.

o tudi knjiin kovancev poznam Poleg bankovcev m računu. Za hranimo na osebne izumili žni denar, ki ga cev in kovancev, so vse, ki ne marajo bankov kartice, s To so različne plačilne plastični denar. ter dvigaš izdelke in storitve katerimi lahko plačaš atih lahko atih. Na bankom gotovino na bankom š stanje na svopreverja in ce plačuješ tudi položni med mlaboj priljubljen, zlasti plačuješ jem računu. Čedalje nski denar, s katerim dimi, je tudi elektro

em zvezku, najdete v delovn proračun, ki jo Igrica Družinski anja, premišljenega seštevanja in odštev zahteva veliko sreče. ravnanja in kanček injki, ki jih ima gospod m zbrani denarni prejem so nu proraču v članov nekem časovne V družinskem jevanje potreb svojih na voljo stvo na voljo za zadovol – to je kupček denarja, ki ga ima družina rečeno kega proračuna obdobju. Preprosto Pri vodenju družins članov. kih ejšega družins ki člani brez najnujn za vse izdatke svojih ti, sicer ostanejo družins zmanjka sme ne denarja za življenje.

START

E

n Biti urejen in odloče časa Gospodar svojega ti Kje in kako kupova

Za radovedne

Oblike dena rja

36

PON

SR

za življenje Kaj vse potrebujem m telesu Zdrav duh v zdrave no za življenje Kje dobim vse potreb

ejo denar za stvari.

1

TOR

Danes ljudje izmenjuj

Zakaj imamo banke? na bančnem prihranke varčuje Plačajo Veliko ljudi svoje denar oplemenitijo. začasno računu. V banki naš estilo (obresti) za nam denarno nadom ga denarja. Tako varčevauporabo našega vložene t. imenujemo depozi a sredstv a na denarn i skladi. so delnice in vzajemn kot nja, oblike varčeva Kdor kupi delPoznamo tudi druge i se trguje na borzi. od njene tni papirji, s katerim delnice je odvisna Delnice so vrednos deleža podjetja. Cena delnicami lahko naš denar a. Z nico, postane lastnik na borzi vrednosti podjetj cene na borzi oziroma pa tudi veliko izgubimo, če cena delnici je zdrulahko ni sklad zelo oplemenitimo, nimi skladi. Vzajem je vloženi trguje tudi z vzajem pade. Na borzi se ljev. V vzajemnih skladih . večjega števila vlagate ženo premoženje vrednostnih papirjev večje število različnih denar razpršen na ti odprejo Starše poprosi, da s privarčevati denar v banki. prihranke. Igor si bo Tudi ti lahko začneš lahko shranjuješ svoje bančni račun, kamor pa ti? hranki kupil kolo, kaj

35

in okolje. higieno, redna telesna • Skrb za osebno in počitek nam aktivnost ter spanje ti naše zdravje. pomagajo ohranja o zdravnika, Ob hudi bolezni obiščempomaga z nam ki nas pregleda ter nasveti in zdravili.

TOR

1 16 7

). Najbolje c vrednosti (zaklad Denar je tudi hranile potrebujeki ga trenutno ne je prihranjeni denar, mo, varčevati pri banki.

2 PON

34

V bank i

Igraj mo se i dr už in skor pr ačun

Ponovi nski proračun? 1. Kaj je druži o med razlik 2. Opredeli izdatki. prejemki in

15

izmenjavali stvari.

o lahko denarja, se s trgovin kar imenunakupu nimajo dovolj oziroma obrokih, Če starši ob večjem vanje zneska po delih dogovorijo za odplače evanje. jemo obročno odplač plačevanje. sko in negotovinsko Gotovin zvezek: Delovni

PON

SRE

jemo za naše • Vse, kar potrebu imenujemo preživetje in delo, viri za potrebe. Osnovni potreb so čas, zadovoljevanje naših denar, energija, hrana

NED

Nekoč so si ljudje

plačaš o sredstvo, s katerim Denar ni le plačiln i časi lju. Pred davnimi davnim ki so jih izdelke in storitve ljali denarja. Stvari, dje sploh niso uporab evali s sosedi. Kmalu so zamenj potrebovali, so si preprosto, evanje ni zmeraj ti. spoznali, da zamenj vrednos nimajo vedno enake platno, saj različne stvari pšenico, sol, bisere, Uporabljati so začeli sredstva za pozneje denar kot niki. školjke, zlato in mo jih menjalni posred zamenjavo – imenuje o, ampak tudi menjalno sredstv vonja, Denar pa ni samo izdelka. Ocena videza, merilec vrednosti kakovosti uporabnosti in okusa, oblike, barve, v denarju. a v ceno, izraženo izdelka je združen

Plačevanje s ta. pomočjo bankoma

TOR

8

NED

Zdaj vem in znam

14

Funkcije dena rja

9

7

SOB

preprosto je, kot Kaj je to? Veliko bolj ke potrebe besede ekonomika. Nikar se ne ustraši in manj nujne življenjs za svoje u izveš, kaj so nujne skrbeti se sliši. V tem poglavj kako je potrebno oz uresničiš. Izveš tudi, ampak kako moram ter kako jih lahko potrebujemo denar, zakaj veš, vanju. že vo odkrivali v nadalje zdravje. Zagoto in še več bomo skupaj njim ravnati? Vse to

z bankovci in s kovanPlačevanje zneska sko plačevanje. ci imenujemo gotovin in s kreditnimi i Plačevanje z bančnim in elektronskim cami karticami, položni emo negotovinposlovanjem imenuj o dobijo starši Navadn sko plačevanje. k nakazan na osebni svoj osebni dohode lahko dvignejo gotoviračun, s katerega izda čeke in plačilno, ali pa jim banka s kartico banka z ne kartice. Pri nakupu a nakaže znesek plačnik računa ga osebne trgovini.

SRE

SOB

ČET

13

denar. kupujemo, če imamo V trgovini lahko a poznamo? Kakšno ati? Kakšne oblike denarj Zakaj moramo varčev vanju. vlogo ima denar? lahko izveš v nadalje Vse to in še več

PET

4

PET

Dena r

EKON OM IK A A GO SP OD IN JS TV

10

5 6

DOBITEK NA SREČO 5 CEKINOV

3

CILJ

12

uporabljajo Kakšne oblike plačila e v trgovini? tvoji starši, ko kupujet

ajmo se Igra DRUŽINSKI MESEČNI PRORAČUN

T

mo Kako lahko plača

Povzetek o sredstvo, Denar je plačiln mo izdelke s katerimi plačuje o in storitve. Poznam vci, gotovinsko (banko vinsko negoto in i) kovanc icami in (s karticami, položn anjem) elektronskim poslov lahko Znesek njem. plačeva po delih, plačujemo tudi obročno kar imenujemo Denar . evanje odplač na banki lahko varčujemo delnic (depozit), v obliki v. ali vzajemnih sklado Ponovi e ima 1. Kakšne funkcij denar? denarja? 2. Naštej oblike

ČE

celostni pristop aktivno vključevanje učencev v učni proces povezanost vsebin z vsakdanjim življenjem pregledno oblikovana poglavja fotografije in ilustracije, ki čustveno motivirajo, sporočajo in pojasnjujejo

11

• • • • •

k Povzete proračunu V družinskem prejemki so zbrani vsi ni članov (oseb družinskih pokojnina, dek, doho ). žepnina … štipendija, i prejemki člani Z družinskim oljujejo svoje be, družine zadov nujne potre e nujne in manj , oblačila, knjig kot so hrana avtomobil. in bencin za

lutkovno Želiš na predstavo? ali cekine Porabi 3 nazaj. pojdi 3 polja

nujne izdelke in Vse nujne in manj z denarjem, storitve, ki jih kupimo izdatki. zapisujemo v stolpec

vrstah prodajaln • V trgovinah in drugih kupujemo izdelke s pomočjo denarja naših potreb. za zadovoljevanje , kot sta Nekatere naše potrebe a avtomobilskih striženje ali menjav opravijo druge gum, lahko za nas plačilo. To osebe v zameno za . imenujemo storitve s o, smo potrošniki • Kadar kupujem mi. Oglaševanje potrošniškimi pravica pomaga pri nam izdelkov in storitev le-teh. načrtovanju in izbiri zadovoljimo • Največ naših potreb denarja v okviru družine. Porabo načrtovati. o in drugih virov moram skrbno V pomoč nam je lahko ki proračun. pripravljen družins

porcijo Želiš veliko o? s smetan sladoleda cekina ali Porabi 2 nazaj. pojdi 1 polje

ti cirkus? Želiš obiska cekine ali Porabi 3 nazaj. pojdi 1 polje

se Preizkusi re in izberi najbolj Preberi vse odgovo pravilnega. sta ravnokar pojedla ljila? 1. Polona in Igor potrebo sta zadovo Katero zajtrk. potrebo a. intelektualno o potrebo b. fizično ali osnovno potreb o razkošn c. v? storite ni ga 2. Kaj od naštete a. striženje b. taksi služba c. čokolada obila d. popravilo avtom o zadovoljuje večino 3. Kdo običajn naših potreb? a. šola b. prijatelji c. družina s jemo plačevanje 4. Kako imenu mi in položnicami? plačilnimi kartica plačevanje a. gotovinsko plačevanje b. negotovinsko

Dosedanje izdaje Dosedanji komplet Gospodinjstvo 5 bo še vedno na voljo. Njegova potrditev bo veljala brez omejitve, razen če pride do spremembe učnega načrta. V tem primeru bo njegova potrditev veljala še dve leti po objavi spremembe. Podobno bo s sedanjim kompletom za 6. razred, ki bo posodobljen v naslednjem šolskem letu.

kupce jemo oglase, ki 5. Kako imenu eznem izdelku obveščajo o posam ali storitvi? oglasi a. zavajajoči oglasi b. primerjalni oglasi c. informativni jemo besedo imenu ek 6. Kako z eno o, osebni dohod štipendijo, žepnin srečo? na in dobitek od iger a. prejemki b. izdatki n c. družinski proraču

delovni zvezek

delovni zvezek

Gregor Torkar Polonca Bratoæ Opaπkar

Stojan Kostanjevec

Gospodinjstvo

Gospodinjstvo

za 6. razred osnovne πole

za 5. razred osnovne πole

Skupaj (vsota)

igralno n, skupaj s pravili igre, Igrico družinski proraču v delovnem zvezku. nimi lističi, najdeš

ploskvijo in igral-

učbenik

delovni zvezek

Gospodinjstvo 6 DZ naslovka 02.i1 1

učbenik

delovni zvezek

7/24/08 8:57:26 AM

. in funkcije denarja

Denar ki proračun Igrajmo se družins

DN100023 letak gospodinjstvo 4.indd 2

18.1.10 10:42

Preskusi prav pranje volne ustreznim in po navodilih

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100022%20letak%20gospodinjstvo201  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100022%20letak%20gospodinjstvo201011low.pdf

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100022%20letak%20gospodinjstvo201  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100022%20letak%20gospodinjstvo201011low.pdf

Advertisement