Page 1

Rokusovo Rokusova

fran ina coščina francošč vvS S RR EDNJI oo l il i EDNJIš š 10 š oš o l slks ok ol el teot o2 02 00 90 /91/ 0

Znanje nas dela velike

www.rokus-klett.si www.praktik.org www.knjigarna.com www.devetletka.net


Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji!

Založniški hiši Difusión in Presses Universitaries de Grenoble sta se pred nekaj leti povezali, da bi učiteljem in njihovim učencem ponudili kakovostna gradiva za poučevanje in učenje francoščine. Rezultat njihove povezave je učbeniška serija Rond-point, ki uporablja pristop, ki temelji na različnih dejavnostih in vse didaktične novosti, sprejete v Skupnem evropskem referenčnem okviru za učenje in poučevanje jezikov. Z vstopom Založbe Rokus Klett v založniško skupino Klett, v katero sodi tudi Difusión, je nova metoda hitro prišla v slovenske srednje šole. Dosedanji odzivi dijakov in učiteljev na učbeniški komplet so odlični, kar nas je opogumilo, da smo učbenik in delovni zvezek Rond-point 1 prilagodili slovenskemu uporabniku z vključitvijo slovenskih navodil. Dijaki največkrat pohvalijo privlačen videz (veliko barv, fotografij, zemljevidov in avtentičnih dokumentov), nato jih navdušita še obe zgoščenki, ki sta priloženi učbeniku in delovnemu zvezku. Če je dijak odsoten, lahko prav tako samostojno doma naredi vse vaje, ki zahtevajo poslušanje. Sicer so tudi pri drugih učbeniških kompletih dijaki lahko dokupili kaseto ali zgoščenko, vendar to ni bilo tako pogosto. Večina ljudi je vizualnega tipa in si slišano sporočilo težje zapomni, zato je večkratno poslušanje (torej tudi doma) ne le priporočljivo, temveč nemalokrat celo nujno potrebno. Poslušanje zgoščenk Rond-point dijakom omogoča, da lažje prevzamejo pravilno izgovorjavo in se navadijo na različne izgovorjave (ne le Francozov iz Pariza, ampak tudi Kanadčanov, Afričanov, Provansalcev), da ni edina francoščina, ki jo slišijo, tista, ki jo govori njihov učitelj. Kar dolgo bi lahko naštevali vse prednosti učbeniškega kompleta Rond-point, saj je njegov pristop zelo svež in učinkovit. Sicer je to isti pristop, ki ga že zelo dobro poznajo učitelji španščine, ki poučujejo po učbeniku Gente založbe Difusión. Prav gotovo učbenik in delovni zvezek nista vse, vendar sta lahko učitelju in dijaku v veliko pomoč pri delu. Vabimo vas, da se v katalogu seznanite z zasnovo kompletov Rond-point, jih ob obisku naših zastopnikov tudi prelistate in se sami prepričate o vsem naštetem. Z odličnimi pozdravi,

Maruša Kmet, glavna direktorica Založba Rokus Klett, d.o.o.

Rond-point 1

Rond-point 2

Rond-point 3

Učbenik z zgoščenko

Delovni zvezek z zgoščenko Jezikovni listovnik (portfolio)

Priročnik za učitelje

DVD

v pripravi

Rond-point 1

Rond-point 2

Rond-point 3

A1-A2

B1

B2

Nivo Sveta Evrope

2


ČITELJA a pojasnjuje metodične ga različne postopke pri iz učbenika. Vsebuje tudi ika in delovnega zvezka posnetkov vaj slušnega

osameznih enot in predenjske situacije. Posneli delih Francije in v drugih lah. Dopolnjuje ga knjinapotki in didaktičnimi

OVNI LISTOVNIK FRANCOŠČINO adu s temeljnimi principi cami Evropskega jezikovortfolia). Učencem pomaov napredek pri učenju izkušnje pri učenju jezika ulture ter izdelati mapo

SLOVENS KA IZDAJA

RONDROND POINTPOINT O O 1 ROND-POINT

ROND-POINT

1

- UČBENIK Z AVDIO ZGOŠČENKO Učbenik obsega devet tematskih enot in pregled slovnice. Vsaka enota je razdeljena na pet rubrik, ki pomagajo pri pripravi in reševanju ciljnih nalog. Zgoščenka ponuja slušno razumevanje jezikovno in kulturno raznolike avtentične sodobne francoščine.

Delovni zvezek

- DELOVNI ZVEZEK Z AVDIO ZGOŠČENKO Delovni zvezek vzpodbuja učenčevo samostojnost. Cilj nalog je utrjevanje jezikovnih spretnosti, še posebej pisnih, ki jih je učenec razvijal z reševanjem nalog v učbeniku. V delovnem zvezku so številne naloge, ki jih učenec rešuje individualno, in testi za pripravo na izpite DELF-a. Zgoščenka vsebuje vaje iz fonetike in slušnega razumevanja.

- PRIROČNIK ZA UČITELJA Priročnik za učitelja pojasnjuje metodične pristope in predlaga različne postopke pri izvajanju aktivnosti iz učbenika. Vsebuje tudi rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka ter zapise zvočnih posnetkov vaj slušnega razumevanja.

- DVD Povzema teme iz posameznih enot in predstavlja pristne življenjske situacije. Posneli

ga v različnih predelih Francije učenje in v drugih za začetno francoščine Tečaj frankofonskih deželah. Dopolnjuje so

ga knjižica s pedagoškimi napotki in didaktičnimi aktivnostmi.

1

Tečaj francoščine za začetno učenje

Josiane Labascoule Christian Lause Corinne Royer

1

Josiane Labascoule Philippe Liria María Rita Rodríguez Corinne Royer

- EVROPSKI JEZIKOVNI LISTOVNIK (PORTFOLIO) ZA FRANCOŠČINO Zasnovan je v skladu s temeljnimi principi in glavnimi smernicami Evropskega jezikovnega listovnika (portfolia). Učencem pomaga ocenjevati njihov napredek pri učenju francoščine, zbrati izkušnje pri učenju jezika in spoznavanja kulture ter izdelati mapo opravljenih nalog.

16,70 EUR ISBN: 978-961-209-678-6

9

789612 096786 4.001,99 SIT

A V C DIO D

Z AVDIO ZGOŠČENKO odbuja učenčevo samoje utrjevanje jezikovposebej pisnih, ki jih z reševanjem nalog v nem zvezku so številne nec rešuje individualpravo na izpite DELF-a. vaje iz fonetike in slu.

Delovni zvezek

Učbeniški komplet ROND–POINT 1 sestavljajo:

Učbenik

Učbenik

OND–POINT 1

ZGOŠČENKO vet tematskih enot in aka enota je razdeljena omagajo pri pripravi in log. Zgoščenka ponuja jezikovno in kulturno sodobne francoščine.

Sestavni deli učbeniških kompletov

IO D V A CD

Rond-point je prvi učbeniški komplet za francoščino, ki je pisan na osnovi tako imenovanega »na dejavnostih temelječega pristopa«. Primeren je za dijake in nasploh mlajše odrasle, ki se želijo učiti francoščine na aktiven, zanimiv in sodoben način. Prek nalog in dejavnosti, tematsko povezanih z resničnim življenjem, lahko spoznavajo Francijo in frankofonske države, njihovo kulturo in civilizacijo ter se učijo predstaviti Slovenijo z različnih vidikov. Učbeniški komplet sestavljajo učbenik z zgoščenko, delovni zvezek z zgoščenko, priročnik za učitelje in DVD s priloženo didaktično brošuro. Dijaki lahko spremljajo svoj napredek v jezikovnem listovniku (portfolio), ki je priložen učbeniku. Učitelji si lahko izmenjujejo izkušnje in priprave tudi prek spletnih strani www.diffusion.com/fle (razdelek Idées pour la classe).

Iz recenzij

»Avtorji izhajajo iz potreb učečega se subjekta, da se čim prej sooči s konkretnimi situacijami, zato izhajajo iz avtentičnih sporazumevalnih situacij in uporabijo pragmatičen pristop k poučevanju. Osrednja točka je prav dijak in njegove potrebe. Največja prednost učbenika so avtentične sporazumevalne in izrazito ciljno usmerjene situacije, na podlagi katerih dijakov ne bo težko motivirati za učenje. Pomembno je tudi dejstvo, da avtorji poleg predstavljanja same Francije gradijo tudi na spoznavanju frankofonskega sveta.« dr. Meta Lah, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani »Zelo primerno se mi zdi vključevanje različnih »francoščin« (kanadska, afriška različica) in predstavitev frankofonskih držav. Pohvalila bi tudi poglavja, namenjena fonetiki, ki je v francoščini ključnega pomena za razumevanje, in tista poglavja, ki opozarjajo na razlike med pogovorno in standardno francoščino, saj se tako dijaki seznanijo tako z jezikom iz knjig kot z jezikom, ki ga bodo slišali na ulici. Posebej bi pohvalila zgoščenko z besedili, ki jo lahko dijak uporablja in ponovno posluša tudi doma, pregled slovnice na koncu učbenika in izbor tem, ki zaradi svoje aktualnosti in uporabnosti dodatno pripomorejo k motiviranemu delu dijakov.« mag. Petra Hrovat, Gimnazija Poljane, Ljubljana

Učbeniški komplet Rond-point 1 je potrjen za pouk francoščine kot drugega oz. tretjega tujega jezika v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja.

Učbeniški komplet Rond-point 2 je potrjen za pouk francoščine kot drugega oz. tretjega tujega jezika v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja.

Primerno za evropske oddelke.

Rond-point odlikujejo: • dvojezična navodila v učbeniku in delovnem zvezku Rondpoint 1, • skladnost s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za učenje in poučevanje tujih jezikov, • obravnava različnih frankofonskih držav in njihovih jezikovnih ter kulturnih posebnosti, • sistematična in pregledna zasnova, • raznolike vaje za urjenje vseh štirih jezikovnih spretnosti, • bogat izbor avtentičnih besedil, • privlačen videz in bogato dodatno gradivo, • spletna podpora za učitelje.

Učbeniška serija Rond-point je primerna tudi za jezikovne tečaje za mladino in odrasle v jezikovnih šolah. Za tečajnike, ki potrebujejo nadgradnjo svojega znanja, je na voljo tudi nadaljevanje – Rond-point 3. 3


Učbenik z avdio zgoščenko

ROND POINT O

1

Učbenik

Učbenik

ROND-POINT

SALÉ OU SUCRÉ ?

1

ANCRAGE

Josiane Labascoule Christian Lause Corinne Royer

A V C DIO D

Nous allons faire un recueil de cuisine avec nos meilleures recettes.

Učbenik z avdio zgoščenko

obravnava življenjske in za dijaka aktualne teme: življenjski slog mladih, preživljanje prostega časa, popularno francosko literaturo in glasbo, potrošništvo, poklice, delo, francosko kulturo in način življenja ter frankofonske države.

Nous allons apprendre :

Učbenik sestavlja 9 enot. Vsaka enota je razdeljenih na pet sklopov, predstavljenih na petih zaporednih dvojnih staneh, ki postopno uvajajo besedišče in slovnična znanja, potrebna za komunikacijo:

Et nous allons utiliser :

à commander le menu ou un plat à la carte dans un restaurant � à demander des renseignements sur un plat � à expliquer comment préparer un plat �

le lexique des aliments (ingrédients et saveurs) les poids et les mesures � les quantificateurs du nom : trop de/d’, beaucoup de/d’, assez de/d’, pas assez de/d’, très peu de/d’ � d’abord, ensuite, puis, enfin � �

• Ancarage – prvi stik z novim besediščem, • En contexte – novo besedišče v sobesedilu, • Formes et ressources – sistematizacija besedišča in slovnice, • Tâche ciblée – naloga, ki jo dijaki lahko naredijo z novim znanjem, • Regards croisés – primerjava pogledov različnih kultur na določeno temo.

7

Zgoščenka je sestavni del vsakega učbenika. Vsebine in cilji enote so jasno predstavljeni. Dijaki vedo, kaj se bodo v enoti naučili in kako bodo to znanje uporabili v praksi.

66

Unité 7

soixante-six

ROUND 5.3.indd 66

1/8/07 5:

A. Julie in Amadou imata zvečer goste. Dogovarjata se o jedilniku in sestavita spisek za nakupe. Poslušaj, oglej si fotografije ter napiši ime in količino stvari, ki jih morata kupiti. Kakšen bo jedilnik?

EN CONTEXTE

Rond-point sistematično razvija vse štiri jezikovne kompetence, med njimi tudi slušno razumevanje. Vsak učbenik vsebuje zgoščenko, na kateri so avtentični pogovori na določeno temo. Tako učenec novo besedišče in jezikovne strukture spozna in utrdi tudi v govorjenem sobesedilu.

4. UN BON PETIT-DÉJEUNER POUR BIEN COMMENCER LA JOURNÉE DOBER ZAJTRK ZA DOBER ZACˇETEK DNEVA

Preberi članek o prehranjevalnih navadah Francozov ter predlagaj petkov, sobotni in nedeljski zajtrk, upoštevajoč priporočila strokovnjakov za prehrano.

ET LE PETIT-DEJ’ ?

LA PYRAMIDE DE L’ALIMENTATION Chaque section donne le type d’aliment et le nombre de fois que l’on peut en manger chaque jour

� Les nutritionnistes considèrent que les Français ont de bonnes habitudes alimentaires. Les repas (déjeuner et dîner) sont en général équilibrés et répondent aux besoins essentiels : un hors-d’œuvre, un plat principal avec des légumes et de la viande, suivi de fromage et de fruits comme dessert. Par contre, seulement 8% des Français prennent un petit-déjeuner équilibré. D’après le docteur Chéreau, ce repas doit couvrir 15 à 20% des apports énergétiques de la journée et un petitdéjeuner idéal doit comporter : un laitage, un fruit frais, une boisson et des céréales ou du pain.

B. V parih razmislite, katero jed imate radi, in zanjo napišite seznam sestavin. Določite tudi količino.

sucre 0-1 huile, graisse, fruits secs 0-1 viande rouge, poisson, viande blanche 2-3

laitages 2-4

fruits 3-5

légumes 3-5

Les glucides

3. CUISINE SÉNÉGALAISE SENEGALSKA KUHINJA

I Cuisine sénégalaise I

comme dessert,

Les lipides Ce sont les graisses présentes, entre autres, dans les pâtisseries, les beignets, les frites. Ils doivent être consommés avec modération.

comme plat principal,

à 20 F* MENU DU JOUR 20 h)

comme dessert,

(à partir de

Salade exotique Le melon au Bissap __

__________

Le maffé de viande Poulet yassa _____

__________

et glace La pirogue de fruits au Bissap ou L’ananas frais nature _____

__________ ____ * Deux plats à choisir,

Dakar

68 ROUND 5.3.indd 68

soixante-huit

N

Les protéines B. Bi znal/-a ugotoviti sestavine teh jedi?

Elles se trouvent dans les produits laitiers, la viande, le poisson et les œufs.

C. V to restavracijo gre ves razred. Eden od učencev igra natakarja in zapisuje naročila. Katero jed največkrat naročite? � � �

M CO

Lundi

Mardi

Un jus de fruit Du riz au lait

Un jus d’orange Un petit sandwich au jambon Une tasse de lait au chocolat

Jeudi

PE

Mercredi

Un œuf à la coque avec une tranche de pain grillé Un yaourt et un fruit

N ER JEU

Et Rachid, que prend-il ? Rachid prend, comme entrée,

DÉ T-

Restaurant

pain, riz, céréales, pâtes 6 - 11

R LA JOURNEÉ, UN BO NCE N ME

TI

le Dakar

Il s’agit du carburant des muscles et du cer veau. Ils sont présents dans le pain, les céréales, les féculents, etc. Mais attention à ne pas abuser des glucides rapides, qui se trouvent dans la pâtisserie, la confiserie, les boissons sucrées, etc.

Amandine prend, comme entrée, comme plat principal,

BI E

A. Amandine in Rachid sta v senegalski restavraciji. Ker te kuhinje ne poznata, jima svetuje natakar. Preberi jedilni list, poslušaj posnetek in povej, kaj sta izbrala.

1/4 de vin, café, is. pain, TVA compr

4

P O RT F O L I O

2. LA LISTE DES COURSES NAKUPOVALNI SEZNAM

POU R

Tečaj francoščine za začetno učenje

Des céréales avec du lait Une pomme

Vendredi Dimanche

Samedi

Qu’est-ce que vous avez choisi ? Moi, comme entrée, une salade exotique. Et comme plat principal ?

Unité 7

Unité 7

1/8/07 5:26:35 PM

ROUND 5.3.indd 69

soixante-neuf

69 1/8/07 5:26:40 PM


:26:31 PM

1. CUISINES FRANÇAISES FRANCOSKE KUHINJE

Prvi stik z novim besediščem. Dijaki najprej usvojijo ključne besede obravnavane tematike.

A. V resnici ne obstaja ena sama francoska kuhinja, ampak jih je več. Vsaka pokrajina ima svojo in uporablja različne pridelke in proizvode. Nekaj jih je na sliki. Ali veš, kako se imenujejo? Na spisku poišči izraze zanje in jih preglej skupaj s sošolcem ali učiteljem. � �

Qu’est-ce que c’est, ça ? Des haricots.

� �

Comment on dit « beans » en français ? Des haricots.

F F F F F F F F F F F

Jezikovne strukture, pomembne za določeno enoto, so sistematično predstavljene najprej skupaj z vajami, nato pa še na koncu učbenika v preglednem slovničnem poglavju (memento grammatical).

de la moutarde du poisson des pommes des huîtres du poulet des pommes de terre du chou du raisin FORMES ET RESSOURCES

F des haricots blancs F des oignons F de l’ail F des escargots F du beurre F des carottes F des moules F du saucisson F du jambon F de la viande F des tomates

du fromage de chèvre

5. ACHATS POUR LE MENU DU JOUR NAKUPI ZA DANAŠNJE KOSILO

� �

baj. Nato se pogovori s sošolcem.

du poivron de la crème chantilly de la farine de la salade

Et ensuite / comme plat principal ? � Du poulet basquaise. � �

– –– ?

� �

Vous prendrez un café ? Oui, un café noir / un crème / un noisette.

quq

V 8.8. VIV N NA

Družin Družina dva ot dva otro pome pomemb spisek spisek a

grammes 100100 grammes de de …… 200 grammes 200 grammes de de …… grammes 300300 grammes de de …… demi (1/2) de… un un demi (1/2) kilokilo de… de… un un kilokilo de… et demi un un kilokilo et demi de de ... ...

Dans les crêpes, il y a de la farine, des œufs et du lait, n’est-ce pas ? Oui, et dans le cassoulet je crois qu’il y a…

Dans l’usage officiel encore souvent Dans l’usage nonnon officiel on on ditdit encore souvent livre de…, trois livres de… Une livre uneune livre de…, trois livres de… Une livre estest uneune mesure ancienne correspond à 489,5 grammesure ancienne quiqui correspond à 489,5 grammes. mes. MODES DE CUISSON ET DÉGUSTATION

On aime tous les trois le fromage de chèvre, le raisin et les pommes. Qu’est-ce qu’il y a dans la salade de gésiers ? L’aligot, qu’est-ce que c’est ? On n’aime pas le chou. La ratatouille, c’est quoi ? Une entrée, un plat principal... ? On n’a jamais mangé d’huîtres. Salade de gésiers Ratatouille Chou farci garniture aligot

C’est cuit au four / au barbecue / à la poêle / à la casserole.

soixante-dix

Vous la voulez comment, la viande ? Bleue / saignante / à point / bien faite.

paquet / sucre / pâtes / sel un un paquet de de riz riz / sucre / pâtes / sel sachet fromage râpé / noix coco râpée un un sachet de de fromage râpé / noix de de coco râpée bouteille / d’eau minérale uneune bouteille de de vinvin / d’eau minérale boîte sauce tomate uneune boîte de de sauce tomate crème fraîche un un potpot de de crème fraîche cuillère à soupe farine / d’huile uneune cuillère à soupe de de farine / d’huile

Unité 7

ROUND 5.3.indd 70

soixante-sept

ROUND 5.3.indd 67

quatre centilitres de… quatre centilitres de… litre de… un un litre de… demi (1/2) litre de… un un demi (1/2) litre de… tiers (1/3) de… un un tiers (1/3) de… quart (1/4) de… un un quart (1/4) de…

grillé/e/s/es frit/e/s/es à la vapeur bouilli/e/s/es

in razmisli, ali jih želiš pokusiti ali ne.

1/8/07 5:26:42 PM ROUND ROUND 5.3.indd 5.3.indd 71 71

67 1/8/07 5:26:33 PM

Slikovna iztočnica omogoča, da dijaki ponovijo, kar že znajo, in ugotovijo, katera znanja in veščine še potrebujejo.

MÉMENTO GRAMMATICAL

Besedila v učbeniku so dovolj dolga in zahtevna, da mora učenec uporabiti novo znanje, da jih razume, in da lahko že po prvem branju izlušči ključne informacije. Hkrati besedilo omogoča dovolj iztočnic za zahtevnejše dijake.

� � MM � � MM

POIDS MESURES POIDS ET ET MESURES

Charlotte aux fraises Crêpes flambées au Grand Marnier

U n ité 7

Kat B. B. Kater

trop trop de de selsel beaucoup d’épices beaucoup d’épices assez beurre assez de de beurre assez sucre paspas assez de de sucre très poivre très peupeu de de poivre

Dessert

70

?

C’est (très) salé / sucré / amer / acide C’est (très) salé / sucré / amer / acide / / piquant / épicé / gras. piquant / épicé / gras. QUANTITÉS QUANTITÉS

Cassoulet Bœuf bourguignon

je n’aime pas du tout / je déteste

carc Crème Crème R R É É

?

� Qu’est-ce qu’il a dans la ratatouille � Qu’est-ce qu’il y aydans la ratatouille ? �yIlay a � Il . .

L’addition, s’il vous plaît !

C. Primerjaj svoj okus z dvema sošolcema, nato pa/ KAJ JE TO? 6. C’EST QUOI? Včasih je pomembno, da znaš v restavraciji vprašati po jedeh, razložite ostalim v razredu, kakšen je vaš skupni okus. sestavinah in načinu priprave. Učitelja povprašaj o naslednjih jedeh

� �

� Qu’est-ce c’est gésiers � Qu’est-ce queque c’est desdes gésiers ? � C’est � C’est . .

Plat principal

je ne sais pas, je n’en ai jamais mangé

� La salade gésiers, qu’est-ce c’est � La salade de de gésiers, qu’est-ce queque c’est ? ? � C’est salade avec � C’est uneune salade avec . .

Et comme boisson ? � Du vin blanc / rosé / rouge. De l’eau minérale / gazeuse / une carafe d’eau. Une bière. Un jus de fruits.

Assiette de crudités Salade niçoise

je n’aime pas

Pom A. A. Pomis s pom s pomoč slane slane in

sucr sucrés lesles S S U U

C’est la viande poisson C’est de de la viande ou ou du du poisson ? ?

Et comme dessert ? Une charlotte aux fraises.

j’adore j’aime

C 7.7. C’E K KA

mangetrèstrès chaud. Ça Ça se se mange chaud. boit trèstrès froid. Ça Ça se se boit froid. bien frais. bien frais.

du concombre des pommes de terre du lait du riz du thon des haricots blancs

Entrée

+

Vous avez choisi ? Oui, comme entrée je vais prendre une salade niçoise.

INGRÉDIENTS SAVEURS INGRÉDIENTS ET ET SAVEURS

des œufs des oignons des olives des saucisses des tomates du bœuf

des biscuits B. Znova preglej spisek. Kaj imaš rad/-a? des carottes des fraises du canard Označi z naslednjimi znaki.

++

AU RESTAURANT

Kuhar iz restavracije L’Eau Vive je nakupil sestavine za današnje de la salade kosilo. Kaj misliš, da je v posameznih jedeh? Poglej v slovar in ugi-

SALÉ OU SUCRÉ-? POIDS ET MESURES / TEŽA IN MERE un kilo de viande un demi-kilo de viande* un kilo et demi de viande* cent grammes de viande deux cent cinquante grammes de viande

Dijaki takoj uporabijo novo znanje v resnični situaciji in hkrati spoznajo življenjske navade in potrebe sošolcev, kar pripomore k povezanosti skupine in k dobremu delovnemu vzdušju.

(1 kg) (1/2 kg) (1,5 kg) (100 g) (250 g)

* V neformalni rabi je še vedno pogost izraz une livre de …, trois livres de … (funt, tri funte). La livre (funt) je stara mera in znaša natančno 489,5 grama. un litre d’eau un demi-litre d’eau un tiers de litre d’eau un quart de litre de vin

(1 l) (1/2 l) (1/3 l) (1/4 l)

une douzaine d’œufs une demi-douzaine d’œufs

(= 12) (= 6)

PAS DE, PEU DE, UN PEU DE, BEAUCOUP DE, QUELQUES NE, MALO, NEKOLIKO, VELIKO, NEKAJ Pas, peu, un peu in beaucoup so količinski prislovi. Če jim sledi samostalnik, jim moramo dodati predlog de/d’. Je n’ai pas de voiture. Le poisson est un aliment sain qui contient peu de graisses. Nous avons un peu de temps devant nous. Timothée a beaucoup d’amis. Je n’ai pas d’argent. � J’ai peu d’argent. �� J’ai un peu d’argent. ��� J’ai beaucoup d’argent. Izraza un peu de ne uporabljamo s števnimi samostalniki. Nous avons un peu d’amis. Quelques označuje majhno števno količino. Nous avons quelques amis. J’ai fait quelques courses au supermarché.

PAS ASSEZ DE/D’, ASSEZ DE/D’, TROP DE/D’ NE DOVOLJ, DOVOLJ, PREVEČ Pas assez de/d’, assez de/d’ in trop de/d’ izražajo subjektivno stališče. Govorec pove svoje mnenje o količini, ki se mu zdi nezadostna (pas assez de/d’), zadostna (assez de/d’) ali pretirana (trop de/d’). Il n’y a pas assez de sucre dans le café, c’est amer ! Dix exercices à faire pour demain ! Le professeur de math nous donne trop de devoirs. � Est-ce que tu as assez � Oui, j’en ai assez.

de farine pour faire des crêpes ?

Unité 7

ROUND 5.3.indd 125

cent vingt-cinq

125 1/8/07 5:27:59 PM

5

gr 100100 gram litred 10 10 litres 1 litre 1 litre d’hd 2 kilos 2 kilos de 3 kilos 3 kilos de bo uneune boîte yao 24 24 yaour 7 kilos 7 kilos de gra 50 50 gramm kilod 12 12 kilos gr 100100 gram 1 bout 1 bouteill 2 litres 2 litres de


Učbenik z avdio zgoščenko

Poleg razumevanja receptov se morajo dijaki tudi naučiti, kako tujcu razložiti pripravo značilne slovenske jedi. Tako novo znanje uporabijo v situaciji, v kateri se bodo kot francosko govoreči Slovenci zelo verjetno znašli.

Aktivno učenje vključuje konkretne primere, kjer lahko učenec novo znanje uporabi. Naloge so tesno povezane s frankofonsko kulturo in civilizacijo ter upoštevajo učenčevo starost in interese.

P O RT F O L I O

9. LA QUICHE LORRAINE / LORENSKA POGACˇ A

TÂCHE CIBLÉE

A. Quiche je slana pogača s koščki slanine ali sirom. Preberi recept in razvrsti fotografije v pravilen vrstni red.

LA QUICHE LORRAINE

10. VOS RECETTES / VAŠI REC

A. V manjših skupinah napišite nekaj receptov jed, ki jo imate radi in ki jo znate pripraviti. To preprosta jed, kot npr. sendvič ali solata. Najp nite ta listek.

Notre recette

dans Tout d’abord, mettez les lardons Ensuite, une poêle et faites-les revenir. à mettez la pâte brisée dans un moule la pâte. tarte et disposez les lardons sur puis sel, le et lait le Battez les œufs avec de noix ajoutez une pincée de poivre ou crème de muscade. Versez les œufs et la z sur la pâte. Ajoutez le gruyère. Chauffe quiche la mettez et degrés 200 à four le s. au four pendant 25 minute

s Temps de préparation : 20 minute Cuisson : 25 minutes : es Ingrédients pour 4 personn 3 œufs 1/2 litre de lait entier 125 g de lardons 1/2 cuillère à café de sel e) 2 pincées de poivre (ou noix muscad 100 g de gruyère râpé farine de g 200 pâte brisée avec

Temps de préparation : Cuisson : Ingrédients pour 4 personnes :

B. Zdaj napišite recept. Zgledujte se po recept pogačo. Lahko si pomagate s slovarjem.

Poleg bralnega razumevanja Rond-point poudarja tudi slušno razumevanje. Dijak se nauči v daljšem pogovoru poiskati ključne informacije, prepoznati nove izraze in ločevati med francosko, afriško, kanadsko in provansalsko francoščino.

Préparation : Préparation-:

B. Pogačo lahko pripravimo na več načinov. Poslušaj, kako jo naredi Virginie, in ugotovi razlike v primerjavi z našim receptom.

La recette de Virginie Elle ne met pas de lait. Elle remplace le lait par

Elle ne met pas de

Elle fait des trous dans la pâte avec

Elle recommande de servir la quiche avec

Elle met des lardons et

72

soixante-douze

Unité 7

ROUND 5.3.indd 72

1/8/07 5:26:44 PM

9. VACANCES EN GROUPE / SKUPINSKE POCˇITNICE

DJERBA

TÂCHE CIBLÉE

A. Označi svojo izbiro.

Moyen de transport

Hébergement

Lieu

Intérêts

� en voiture � en train � en avion � en auto-stop � à moto

� l’hôtel � le camping � la location meublée � l’auberge de jeunesse � le gîte rural

� la plage � la montagne � la campagne � la ville

� la nature � les sports � les musées et la culture � la vie nocturne

Découvrez la Tunisie, découvrez l’île de Djerba !

P O RT F O L I O

¶ Hôtel

la lumière

IMAN

L’été, l’automne, l’hiver, le printemps : quatre saisons au soleil ! À seulement 3 heures d’avion de l’Europe, Djerba est une station de tourisme à 350 km au sud de Tunis. Djerba est équipée de toutes les infrastructures modernes. À Djerba, vous avez tous les plaisirs de la plage, mais, si vous le souhaitez, il y a aussi un monde d’aventures à votre portée : le grand désert saharien !

'-5

B. Povej, kaj te veseli, in prisluhni sošolcem. Zapiši si imena sošolcev, ki jih veselijo iste stvari. Moi, j’aime la nature et les sports. Alors, je veux passer mes vacances à la campagne. Je préfère voyager en voiture et dormir dans un camping.

10. GROSPIERRES OU DJERBA? / GROSPIERRES ALI DJERBA?

SITUATION : Situé directement sur la plage, l’hôtel Iman se trouve à environ 25 km de l’aéroport international de Houmt Souk.

HÉBERGEMENT : 110 Chambres (15 suites) avec balcon ou terrasse, air conditionné, mini bar. 20 bungalows tout confort, aménagés pour 4 à 6 personnes. Accès direct à une plage privée. RESTAURATION : Restaurant, crêperie, bar-pizzeria.

AUTRES SERVICES : Grande piscine extérieure, piscine couverte, centre fitness, sauna, salon de coiffure et boutiques. 3 courts de tennis, minigolf, sports aquatiques, terrain de golf de 18 trous à 2 km de l’hôtel.

Poleg bralnega razumevanja Rond-point poudarja tudi slušno razumevanje. Dijak se nauči v daljšem pogovoru poiskati ključne informacije, prepoznati nove izraze in ločevati med francosko, afriško, kanadsko in provansalsko francoščino.

Adresse de l'hôtel : rue Iman, 4180 - Djerba Pour réservation : Tél. (+2 16 75) 630 186

B. Za svoje skupne počitnice lahko izbirate med vasjo Grospierres in Djerbo. Preberite oba oglasa in izberite počitniški cilj.

A. Sestavite skupine na podlagi izbire iz prejšnje vaje.

� � � �

Moi, je préfère le voyage à Djerba. J’aime beaucoup les plages et le soleil. Moi, je préfère aller à Grospierres, là il y a le soleil et le calme. Moi aussi, je préfère Grospierres. Eh bien, allons à Grospierres.

POMNI Moi, je préfère partir en avril parce que j’ai une semaine de vacances au printemps. � Moi, j’ai des vacances en août. �

C. Strinjati se morate glede datumov, nastanitve in dejavnosti.

L’AUTOMNE

L’ÉTÉ

LE PRINTEM

PS

L’HIVER janvier février mars

avril mai juin

juillet août septembre

� �

Moi, je préfère loger / dormir dans un hôtel. Moi, je préfère aller dans un camping.

faire du sport (du tennis, J’ai envie de de la randonnée...). faire une sortie dans le désert. visiter un château fort.

octobre novembre décembre

D. Vsaka skupina predstavi razredu, kaj je izbrala in zakaj.

32

6

ROUND 5.3.indd 32

trente-deux

Notre projet est

d’aller à de partir le

Nous voulons

loger / dormir dans passer un jour / ... jours à

Nous préférons

visiter / connaître

… parce que

nous aimons nous avons envie de

et de revenir le

Un i t é 3

Unité 3

1/8/07 5:24:57 PM

ROUND 5.3.indd 33

ROUND 5.3.indd 73

trente-trois

33 1/8/07 5:24:58 PM


P O RT F O L I O

REGARDS CROISÉS

UN REPAS À LA FRANÇAISE

U

n repas à la française est toujours structuré de la même manière : un apéritif, une entrée, un plat principal avec sa garniture (des légumes, du riz…), une salade verte, du fromage et un dessert.

v. Izberite o je lahko prej izpol-

Æ 4

Apéritif

Apéritifs Kir (vin blanc + cassis) Kir royal (champagne + cassis)

Salade Salade verte

Frontignan (vin sucré) Pastis

(alcool anisé avec de l’eau)

Entrée

Généralement on présente sur la table un plateau de fromages avec différents types de fromages. Vous pouvez prendre un petit peu de chaque fromage si vous le voulez.

Dessert Tarte aux pommes Mousse au chocolat Salade de fruits Crème caramel

Entrées Crudités Salade de tomates et oeufs durs Salades de pâtes fraîches et saumon Pâtés de campagne

Plat principa l Salade

Le dessert est toujours servi en dernier lieu. Suivant la saison et le type de repas, il est chaud ou froid, à base de fruits ou de pâtisserie.

Le plat principal ou plat de résistance est toujours chaud. C’est un plat de poisson ou de viande servi avec des légumes, du riz, de la purée, etc.

Ensuite tu coupes les légumes en petits morceaux.

A. Preberi besedilo na prejšnji strani, potem pa pomagaj hotelirju in na jedilni list napiši jedi, ki so najbolj prilagojene tvojemu okusu in letnemu času.

On mange la salade (en général une salade verte sans autres ingrédients) après le plat principal, pour ses valeurs digestives.

L’entrée ou hors-d’œuvre est généralement froid. Ça peut être de la charcuterie, des crudités, du saumon fumé, etc.

CEPTI

12. UN BON REPAS / DOBER OBED

Plateau de fromage

rt, Emmental, Roquefort, Chèvre, Camembe Chaumes Cantal, Fromage des Pyrénées,

Dessert

Cafés Noir Café au lait Petit crème ou noisette Viennois

Plat principal Bœuf bourguignon Civet de sanglier Lapin à la moutarde Rôtis de veau + un ou plusieurs légumes

B. In pri vas? Koliko jedi jeste pri običajnem kosilu? Jih servirate drugo za drugo ali hkrati? Zaključite s poobedkom? Jeste sir, meso, ribe?

Café

13. DES CONSEILS SI VOUS ÊTES INVITÉ CHEZ DES FRANÇAIS NASVETI, Cˇ E STE POVABLJENI K FRANCOZOM Katere nasvete bi dal/-a tujcu, ki ga povabiš k sebi na kosilo?

L

es Français ont autant de plaisir à parler de nourriture qu’à manger. D’ailleurs, ils font le plus souvent les deux choses en même temps et ça peut durer des heures ! Si vous êtes invité chez des Français, n’hésitez pas à parler de ce que vous êtes en train de manger. Vos hôtes apprécieront cette attention. Il y a certaines règles d’étiquette à suivre. Par exemple, vous ne devez pas servir le vin vous-même ; attendez que l’on vous serve.

POMNI

74

soixante-quatorze

U n ité 7

Unité 7

ROUND 5.3.indd 74

1/8/07 5:26:51 PM

RÉDIGER UNE RECETTE Laver Lavez Mettez Mettre

tu za

75

soixante-quinze

ROUND 5.3.indd 75

1/8/07 5:26:53 PM

V poglavju Regards Croisés dijaki podrobneje spoznajo frankofonske dežele, značilnosti le-teh pa potem primerjajo z lastno kulturo in s slovenskimi navadami.

les légumes le lait dans la casserole

Laver, éplucher, couper, ajouter, mélanger, verser, frire, faire cuire, mettre au four, tartiner… avec du beurre sans matière grasse

V določenih zvrsteh besedila se vedno znova pojavljajo nekateri izrazi in jezikovne strukture. Antisèche nanje opozori in pomaga dijaku, da jih lažje osvoji.

EXPLIQUER ORALEMENT UNE RECETTE D’abord tu épluches / vous épluchez / on épluche les légumes. Ensuite, tu coupes / vous coupez / on coupe les légumes en petits morceaux. Puis, tu verses / vous versez / on verse de l’eau sur les légumes. après, … enfin, …

Za dobro delovno vzdušje je zelo pomembno, da se dijaki med seboj poznajo in upoštevajo različna mnenja. Dijaki zato naredijo skupen projekt, kot je na primer turistični vodič po francoskih mestih ali razredna kuharska knjiga.

11. LE RECUEIL DE RECETTES DE NOTRE CLASSE / ZBIRKA RECEPTOV NAŠEGA RAZREDA

Vsaka skupina razloži razredu, kako se jed pripravi. Za zaključek lahko recepte izobesite v razredu kot plakat ali pa jih fotokopirate in izdelate knjižico svojih specialitet.

Un i té 7

73

soixante-treize

Dijaki se urijo v debati in se naučijo zagovarjati svoje mnenje. V skupini se morajo na primer odločiti, kakšno darilo bi kupili sošolcu in zakaj.

REGARDS CROISÉS

1/8/07 5:26:49 PM

LA CONSOMMATION DES FRANÇAIS

12. LA FÊTE D’ANNIVERSAIRE ZABAVA ZA ROJSTNI DAN

14. FÊTES ET CONSOMMATION PRAZNIKI IN NAKUPOVANJE

A. Zamislite si, da bo vaš razred priredil zabavo. V majhnih skupinah ugotovite, kaj potrebujete, in naredite spisek.

Imate pri vas iste praznike? Imate še druge? Zapiši jih na koledar.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

� � �

JUIN

Qu’est-ce qu’on apporte ? Du coca. Des jus de fruits...

B. Kdo je za kaj zadolžen?

L

� �

a consommation des Français a presque doublé depuis la Deuxième Guerre Mondiale. La priorité est bien sûr à la nourriture, aux vêtements, au logement et aux loisirs, mais la France est l’un des pays d’Europe où l’on dépense le plus pour les cadeaux, environ 2,5% du revenu annuel moyen.

� �

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Qui apporte le gâteau ? Je l’apporte. Qui apporte les jus de fruits ? Moi, je les apporte.

DÉCEMBRE

POMNI DIREKTNI IN INDIREKTNI PREDMET

P O RT F O L I O

le

15. QU’EST-CE QU’ON ACHÈTE COMME CADEAU? KAKŠNA DARILA KUPUJEMO?

En France quand...

64 ROUND 5.3.indd 64

soixante-quatre

lui �

B. Zastavite jima vprašanja in izberite darila. Mislite tudi na ceno. Ko se odločite, na listek napišite darilo in ime obdarovanca. � �

On lui offre un disque. = Nous lui offrons un disque. OFFRIR � Tiens, c’est pour toi.

Tenez, c’est pour vous.

� � �

Qu’est-ce que nous offrons à Valentina ? Nous lui offrons un CD d’Eros Ramazzoti parce qu’elle aime beaucoup la musique italienne. Combien ça coûte ? Vingt euros plus ou moins. D’accord.

C. Zdaj darila razdelite.

REMERCIER � Merci c’est très/trop gentil ! Merci beaucoup.

U ni té 6

ROUND 5.3.indd 65

Tu aimes la musique italienne ? Est-ce que tu fais du sport ? …

V pogovornem jeziku ON nadomešča NOUS.

on veut remercier quelqu’un pour un service rendu, on lui offre une plante, une bonne bouteille, des chocolats…

1/8/07 5:26:20 PM

leur Et à Maria et Marc, qu’est-ce que tu leur achètes ?

ON

des amis se marient, on leur offre quelque chose pour la maison ou même de l’argent.

Unité 6

plastique ?

� À Maria je lui offre un livre et à Marc je lui offre un CD.

on va voir quelqu’un à l’hôpital, on lui apporte des fleurs, des chocolats, un livre…

Source : Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)

les

Indirektni predmet

Dans mon pays quand...

des amis nous invitent à manger, on apporte des fleurs, du vin, des chocolats ou une pâtisserie…

Mais pendant toute l’année il y a aussi les anniversaires, les naissances, les mariages et autres petites fêtes qui sont autant d’occasions d’acheter et d’offrir un cadeau.

l’

� Qui achète les couverts en � Moi, je peux les acheter.

V vseh kulturah se ljudje obdarujemo, le da so morda darila ob enakih priložnostih različna. Izpolni razpredelnico in se pogovori s sošolci.

Ces cadeaux sont répartis tout au long de l’année selon les fêtes. En février, on fête la SaintValentin. En mai, c’est la fête des mères. En juin, on célèbre la fête des pères. Et la fête la plus importante, c’est sans aucun doute Noël, en décembre.

la

13. UN CADEAU POUR CHACUN DARILO ZA VSAKOGAR

A. V parih boste obdarili dva sošolca. Pripravite štiri vprašanja, da boste bolje spoznali, kaj ju zanima, kaj potrebujeta itd.

Direktni predmet

soixante-cinq

65

U ni t é 6

1/8/07 5:26:29 PM

ROUND 5.3.indd 63

soixante-trois

63

7

1/8/07 5:26:20 PM


UNITÉ 7 � EXERCICES

DELOVNI ZVEZEK z avdio zgoščenko

ROND POINT O Delovni zvezek

ROND-POINT

1

Delovni zvezek

1

Josiane Labascoule Philippe Liria María Rita Rodríguez Corinne Royer

Da bi ti bretonske palačinke dobro uspele, poveži stolpec A (že v pravem vrstnem redu) s stolpcem B (pomešan vrstni red). A

C

A V

D D IO

začetno učenje Tečaj francoščine za

6.

Ordre des opérations

B

1. Mélangez

a. les ingrédients (sucre, chocolat…) de votre choix

2. Laissez 3. Graissez 4. Versez 5. Étalez

b. la billig* avec du beurre et mettez-la à chauffer. c. la pâte. d. la crêpe quand elle n’est plus liquide. e. les deux farines avec les œufs, le sucre, le beurre fondu,

6. Retournez 7. Ajoutez

f. reposer quelques heures (toute une nuit, par exemple). g. une louche de pâte sur la billig.

avant de plier la crêpe et de la servir bien chaude.

le sel et le lait jusqu’à obtention d’une pâte fluide.

* Une billig est une poêle spéciale pour les crêpes. Vous pouvez bien entendu utiliser une poêle normale.

Delovni zvezek z avdio zgoščenko

La recette des crêpes bretonnes

je nepogrešljivo dopolnilo k učbeniku, s katerim učenec utrjuje znanje in spretnosti, ki jih je pridobil pri pouku. Vaje so namenjene utrjevanju jezikovnega sistema (oblikoslovja, skladnje, besedišča, struktur, pravopisa, komunikacijskih funkcij), ki ga dijaki spoznajo v učbeniku. Tipi nalog so različni in primerni za razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti.

� � �

500g de farine de fromen t 1 cuilléré e à soupe de farine de sarrasin (option nel mais si vous en avez, c’est mieux) � 1 pincée de sel � 240g de sucre

Si vous préférez les crêpes salées, ne mettez pas de sucre.

� �

7.

Vsaka enota delovnega zvezka ponuja posebej prirejene aktivnosti za utrjevanje jezikovnih veščin, ki so se jih učili v učbeniku, in vaje za pripravo na izpite DELF.

Da bi ti ta recept dobro uspel, moraš delati po korakih. V naslednja navodila vstavi besede: enfin, puis, après, avant de, d’abord, ensuite.

Les ananas au CURRY

:

Ingrédients : � 2 gros ananas � 50g de beurre � 100g de sucre � 1 cuillère à café de poudre de curry � 20cl de lait de coco

Tako kot v učbeniku so tudi v delovnem zvezku izpostavljene naloge in dejavnosti, ki jih priporoča Skupni evropski referenčni okvir za učenje in poučevanje tujih jezikov. Del nalog je na zgoščenki, ki je sestavni del delovnega zvezka. V delovnem zvezku Rond-point 1 je veliko pozornosti namenjene pravilni izgovorjavi, 68 zato vsebuje veliko fonetičnih vaj.

3 œufs 50g de beurre 1,75l de lait

Si vous voulez essayer de la faire chez vous, voici les ingrédie nts pour 4 personn es :

soixante-huit

:

Une recette facile à faire pour 4 personnes

, vous pelez les ananas à vif vous retirez les cœurs. Vous les découpez en tronçons les déposer dans un grand plat avec le sucre et le beurre coupé en morceaux. , vous mettez le plat au four (210ºC) pour colorer les ananas pendant 25 minutes environ. Vous devez les arroser régulièrement avec le jus de la cuisson. , vous saupoudrez les ananas avec le curry et, une fois qu’ils sont dans les assiettes, vous versez du lait de coco par-dessus.

:

Salé ou sucré ?

V francoščini obstajajo trije nosniki. Za začetek jih poskusi razlikovati in poslušaj tri primere, ki jih bo izgovoril učitelj. chanson

canadien

allemand

13. A. Spodnje besede razvrsti v tri skupine glede na nosnik, ki ga vsebujejo. étudiante

gens

vin allemande

~ [ε] comme canadien

danser italien

français natation

~ [o] comme chanson

un oncle

quinze ans

trompette

LES SONS [S] ET [Z] / GLASOVA [S] IN [Z] V francoščini je razlika med [s] in [z] zelo pomembna. Ne smemo pomešati le désert in le dessert ter le poisson in le poison!

12. A. Za dobro izgovarjavo [s] oponašaj kačo. Poslušaj in ponavljaj poved: Lucille sort sans

P O RT F O L I O

Vos stratégies pour mieux apprendre

15. A. Pozorno si oglej Martino in Jean-Louisa. Kako si predstavljaš njune počitnice? Zraven aktivnosti, ki jima jih pripisuješ, zapiši M ali JL.

son sac..

brun

Laffont

~ [a] comme allemand

UNITÉ 7 � PHONÉTIQUE

UNITÉ 2 � PHONÉTIQUE

LES NASALES / NOSNIKI

1/8/07

UNITÉ 3 � STRATÉGIES

delovni zvezek 4.7.indd 68

accordéon canadien soixante

B. Poslušaj in označi s križcem, ko slišiš glas [s]. 1

4

2

5

3

6

B. Kaj si opazil/-a? Pogovori se z učiteljem. C. Zdaj si na vrsti ti. Poslušaj besede in označi, katere nosnike slišiš (pozor, včasih ni nosnika). ~ [o]

~ [a]

~ [ε]

Spomnimo se: po splošnem pravilu se s na koncu besede ne izgovarja. Seveda pa obstajajo izjeme. To so pogosto izposojenke iz drugih jezikov, npr. couscous.

Pas de nasale

13. A. Za dobro izgovarjavo [z] oponašaj muho. Poslušaj in ponavljaj poved:

nom

Stratégie

Isabelle et Lise adorent Zidane.

cent

da ti Pravkar si ugotovil/-a, in besedilo in védenje o ljudeh

cinq Justin Justine bien bon

H

B. Poslušaj in označi s križcem, ko slišiš glas [z].

main

4

peinture

1

vingt

2

5

3

6

vin pain américaine

njega.

svojih počitnicah. So bile tvoje domneve pravilne?

[Z] se pojavlja v vezanju (glej enoto 6): 1) med členi des/les in samostalnikom, če se ta začenja s samoglasnikom, kot npr. des enfants/les animaux; 2) med osebkom v množini in glagolom, ki se začenja na samoglasnik, npr. ils habitent à Lyon, elles aiment le chocolat.

voisin voisine

Elle est très sympa

delovni zvezek 4.7.indd 17

ali bereš v razredu in zunaj

B. Poslušaj, kaj Martina in Jean-Louis pripovedujeta o

américain

8

kaj o svetu pomagata ugibati, ti bodo boš slišal/-a. Te domneve kar slišiš pomagale razumeti to,

dix-sept

17 1/8/07 5:35:22 PM

Salé ou sucré ?

delovni zvezek 4.7.indd 71

soixante-onze

71 1/8/07 5:35:59 PM

30 delovni zvezek 4.7.indd 30

trente

En route !

1/8/07 5:35:29 PM


UNITÉ 7 � EXERCICES

8.

A. V besedilu poišči izraze za obroke in dopolni tabelo.

E

n France, les repas sont le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. En général, on prend le petit-déjeuner entre 6 h 30 et 8 h 30 ; on déjeune entre midi (12 h) et 13 h ; on goûte vers 16 h et on dîne entre 19 h et 20 h 30. Dans beaucoup de régions de France et dans de nombreux pays francophones (Belgique, Suisse, etc.), c’est un peu différent : on dit qu’on dîne le midi et qu’on soupe le soir. Repas dans d’autres pays francophones Repas en France Horaires (la Suisse et la Belgique, entre autres)

Poleg bralnega razumevanja dijaki razvijajo tudi pisno izražanje. Sestavki so vezani na resnične situacije, vključujejo poznavanje frankofonske kulture in civilizacije ter predstavitev slovenske kulture.

6 h 30 – 8 h 30 Dîner

Midi (12 h) – 13 h 16 h

Souper

19 h – 20 h 30

B. Primerjaj čas obrokov s Slovenijo: so navade enake? C. Napiši, kaj si včeraj jedel/-a. Nekatera imena jedi se ne dajo prevesti – naj ostanejo v slovenščini, na kratko pa opiši sestavine. Hier, comme petit-déjeuner, j’ai mangé

9.

Poslušaj, kako vam glavni kuhar razlaga recept za piščanca po baskovsko: v naslednjem seznamu poišči sestavine in določi količine. tomates pommes de terre poireaux cuillères à café d’épices verre de vin rouge oignons verre de vin blanc sec

Delovni zvezek vsebuje tudi naloge za razvijanje slušnega razumevanja. Naloge lahko dijaki naredijo samostojno doma, saj je zgoščenka priložena.

crème fraîche poivrons gousses d’ail de beurre poulet fermier carottes cuillères à soupe d’huile d’olive

farine, sel, poivre.

Salé ou sucré ?

7 5:35:57 PM

1/8/07 5:35:58 PM

Auto-évaluation / Samovrednotenje

LE DELF A2. COMPRÉHENSION D’UN DOCUMENT DELF A2 – RAZUMEVANJE BESEDILA

1.

Les jeunes et la bouffe Rachid, 17 ans : « Moi, ce que j’adore, ce sont les plats que me prépare ma grand-mère.

C’est très différent des choses qu’on mange habituellement en France. Elle fait des tajines et puis son couscous est excellent. J’aime bien ce qui est épicé. De temps en temps, je vais dans les fast-foods avec mes copains, mais je n’aime pas trop ça. »

Giulia, 17 ans : « Moi, c’est un peu comme Amandine. Souvent, je prends un paquet de chips et je m’installe devant la télé. Mes parents supportent vraiment pas ça. À mon avis, ils n’ont pas complètement tort mais je m’ennuie quand je mange avec eux. Et puis, je ne mets jamais les pieds dans la cuisine. » Cyrille, 18 ans : « Je suis d’accord avec les filles mais j’apprécie aussi les bons petits plats que ma grand-mère cuisine. Quand on se retrouve le week-end chez les amis, j’essaye de préparer des recettes. Je sais que certains trouvent ça ridicule mais j’aime bien cuisiner de temps en temps. J’adore faire les sauces. »

Ã

Gilles, 17 ans : « Cyrille a raison. En plus, les boîtes de conserve, je n’aime pas ça du tout.

Fatiha, 18 ans : « Je déteste faire la cuisine. Heureusement, il y a les copains. Ma mère

trouve ça bizarre : c’est toujours elle qui a fait à manger et maintenant elle voit que ce sont les hommes qui cuisinent. Mes amis sont d’excellents cuisiniers. Ils préparent des plats de viande ou de poisson délicieux. Dommage qu’ils mettent trop de sauce ! »

2.

Géraldine, 18 ans : « Tout le monde parle de plats salés ici ! Moi, mon truc, c’est les pâtisseries. J’en raffole ! Les gâteaux au chocolat sont mes desserts préférés. J’en fais de temps en temps. Par contre, il faut faire attention à la ligne ! Je fais donc du sport et je mange aussi des fruits. Mais qu’on ne m’oblige pas à manger de la viande. Je déteste ça ! »

1. Je m’achète chaussures vertes ou chaussures bleues ? 2. Je fais exercice de verbes ou exercice de pronoms ? 3. Nous jouons avec cartes-ci ou cartes-là ? 4. Monsieur, nous prenons ligne-ci ou ligne-là ? 5. J’utilise téléphone-ci ou téléphone-là ? 6. Pour jouer au Seigneur des Anneaux,

je joue avec

On ne sait pas

Amandine

Ã

Giulia Cyrille

Maintenant je sais...

delovni zvezek 4.7.indd 63

Géraldine 0,5 točke za pravilen odgovor: _______________/3,5 Največ 7 odgovorov (–0,5 točke za odvečen odgovor)

74

soixante-quatorze

delovni zvezek 4.7.indd 74

Peu

Assez bien

Bien

Très bien

BILAN AUTO-EVALUATION REZULTAT SAMOVREDNOTENJA Auto-évaluation

parler de mes habitudes quotidiennes et leur influence sur ma santé donner des conseils, faire des suggestions et des recommandation s parler de mon parcours de vie : ma formation et mes expériences évaluer des qualités, des aptitudes et des compétences exprimer et confronter mes opinions décrire des objets faire des courses

Gilles Fatiha

dés-là ?

Ã

Rome. le lexique des professions aller chez toi. le lexique des vêtements qui est ta copine. j’ai un, une, des/ je n’ai pas de, d’ la Belgique. il faut / il est nécessaire / avoir besoin la recette de la crème les anglaise. adjectifs et les pronoms démonstratifs l’adresse de Sophie. (ce, cette, etc. ; celui-ci, etc.) les pronoms compléments nager. (le,la,l’,les, lui, leur) Sabine. la question est-ce que pourquoi il n’est pas venu. l’impératif où est la boulangerie.

Rachid

dés-ci ou

Je sais ali je connais? Pravi stolpec označi s križcem. Razmisli, kaj si se naučil/-a v enotah 4, 5 in 6, o poglavjih, ki si jih obdelal/-a, si jih pravilno rešil/-a. in vajah, ki Je sais Je connais Je sais utiliser :

B. Označi okence, ki za vsako osebo izraža njen način kuhanja: Il/Elle n’aime pas cuisiner

Hier matin, Nathalie s’est levée à 7 heures. 7. S kazalnim pridevniškim zaimkom odgovori na vprašanje, kot kaže primer. Oceni, kako znaš uporabljati naslednje pojme. Ponovi točke, ki ti delajo težave. Je prends ce pull gris ou ce pull marron ? Je sais utiliser : Peu Assez bien Bien Très bien Prends celui-ci. le présent (en général) le présent des verbes pronominaux le passé composé les participes passés les adverbes (leur position) les prépositions

Par contre, il faut avoir le temps de cuisiner. Chez moi, c’est toujours ma mère qui le fait. Mon père ne fait jamais rien. Moi, j’aimerais bien savoir faire autre chose que des pâtes : les spaghettis à la carbonara, c’est ma recette favorite quand on va en camping avec les copains. »

UNITÉS 4 � 5 � 6

Amandine, 16 ans : « J’ai beaucoup de mal à manger des légumes verts. Ma mère m’oblige des fois à manger des épinards. C’est vraiment pas bon. De toute façon, mon truc à moi, c’est grignoter. Je déteste m’asseoir à table ! »

Il/Elle aime cuisiner

A. Nathalie je računalničarka v velikem podjetju. V opisu njenega delavnika prazna mesta dopolni z glagoli v sedanjiku in izberi ustrezne predloge.

(se lever) à 7 heures. Je (prendre) un grand Le matin, je (boire) un grand jus d’orange. Je (ne bol de corn-flakes et je (partir) fatiguée et pas avoir) beaucoup de temps pour faire ma toilette. Je (s’endormir) dans le bus. Je (commencer) chez le / dans je le / au bureau à 8 heures 30, mais mes collègues (arriver) à 9 heures. (avoir) le temps de vérifier tout le système informatique avant leur J’ (réparer) des ordinateurs en panne. À midi, arrivée. Dans la matinée, je (rester) avec des collègues. Nous (manger) mal à la / je chez la / dans la cantine de la société, mais ça (ne pas coûter) cher et nous (parler) de tout et de rien. L’après-midi, je (travailler) beaucoup : (faire) des programmations (élaborer) des instructions à je 6.et j’ Dopolni povedi. (finir) ma journée à 17 utiliser aux / chez les / dans les différents services. Je (aller) faire un peu de sport dans le / chez le / au gymnase avant heures. Je 1. Est-ce que vous le la livre de français ? Non, nous ne l’avons acheté chez la / à la / dans de rentrer à / dans / chez moi. Mon dîner, c’est un2.sandwich pas acheté. Est-ce que tu as le dernier CD de Bénabar ? Non, je ne boulangerie du coin. Après, je (sortir)3.prendre un verre avec des amis dans le pas. Est-ce que tu à Sandrine ? Non, je ne lui ai pas téléphoné. / chez le / au Café des Arts. 4. Est-ce que ton frère prend le bus pour aller à la fac ? Oui, il près d’ici. 5. Est-ce que vous regardez la télé tous les soirs ? Non, nous ne pas souvent. 6. Est-ce que vous êtes restés tard B. Isto besedilo postavi v preteklik za 3. osebo ednine. Pazi na mesto prislovov in chez ujemanles Renaud ? Oui, nous jusqu'à l’aube. je deležnikov. Ne pozabi na ujemanje svojilnih pridevnikov.

17. A. Preberi naslednja besedila.

V delovnem zvezku so tudi vaje, ki dijake pripravijo na mednarodno priznan izpit DELF. Vaje so hkrati podobne tistim na slovenski maturi.

UNITÉS 4 � 5 � 6

UNITÉ 7 � DELF

Entraînons-nous au DELF A1

Na straneh Stratégies dijaki razvijajo učne strategije, ki jim pomagajo pri reševanju zahtevnejših nalog.

69

soixante-neuf

delovni zvezek 4.7.indd 69

Na koncu 3., 6. in 9. enote so ponovitvene vaje za zadnje tri enote, vključno z nalogami, kjer dijaki sami ocenijo svoj napredek.

Peu

soixante-trois

Assez bien

Bien

63

Très bien

1/8/07 5:35:50 PM

S a l é o u s u cré ? Auto-évalua tion

1/8/07 5:36:01 PM

soixante-cinq

65

delovni zvezek 4.7.indd 65 1/8/07 5:35:51 PM

9


Video DVD • Jezikovni listovnik • Priročnik za učitelje • La minute FLE

Video DVD vsebuje posnetke situacij iz resničnega življenja, ki so povezane z glavnimi temami vsakega poglavja. Posnetki so nastali v različnih francoskih regijah, kot tudi v različnih frankofonskih državah. Med gledanjem je mogoče vključiti podnapise v francoščini. K vsakemu video DVD-ju spada še knjižica, ki vsebuje navodila za dodatne aktivnosti pred ogledom, med ogledom in po ogledu posnetkov.

Jezikovni listovnik (portfolio) je

brezplačna priloga za dijake, v kateri beležijo opravljene naloge in svoj napredek ter ga tudi sami ocenijo. Z listovnikom lahko dijaki dobijo tudi povratno informacijo od učitelja. Zasnovana je v skladu s temeljnimi principi in glavnimi smernicami Evropskega jezikovnega listovnika.

Priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje razlaga metodološki koncept učbenika in delovnega zvezka ter ponuja različne prijeme, s katerimi lahko učitelj motivira dijake v razredu. V priročniku se nahajajo tudi rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka, transkripcije besedil z obeh zgoščenk in izvirne ideje za delo v razredu. Nekatere vaje je dovoljeno fotokopirati.

La minute FLE je brezplačni bilten, na katerega se je mogoče naročiti na spletni strani www.difusion.com/fle. Bilten prihaja po elektronski pošti in vsak mesec prinaša uporabne informacije za profesorje francoščine kot tujega jezika – navedbe kulturnih in izobraževalnih dogodkov v Franciji in drugod, obvestila o novih izdajah in praktične ideje za popestritev pouka.

10


Znanje nas dela velike Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 Brezplačni telefon: 080 1990 www.rokus-klett.si www.devetletka.net www.praktik.org www.knjigarna.com

Zastopniki Založbe Rokus Klett

Ljubljana z okolico, Gorenjska in Notranjska

Naročila in informacije Telefon: 01 513 46 45, 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Prodaja vodja prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71, matic.karlovsek@rokus-klett.si Prekmurje in Maribor

koordinatorka za prodajo Nika Mikyška, tel.: 01 513 46 73, nika.mikyska@rokus-klett.si

Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

referentka za podporo kupcem Renata Odlazek, tel.: 01 513 46 46, renata.odlazek@rokus-klett.si Skladišče vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91, tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Celje z okolico, Koroška in Zasavje Marko Hanuš GSM: 041/426 627 E-pošta: marko.hanus@rokus-klett.si

Uredništvo Telefon: 01 513 46 10 Telefaks: 01 513 46 99 Raziskave in razvoj Telefon: 01 513 46 31 Telefaks: 01 513 46 99

Bela krajina in Dolenjska Ksenija Šimnovec GSM: 031/649 783 E-pošta: ksenija.simnovec@rokus-klett.si

Promocije Telefon: 01 513 46 40 Telefaks: 01 513 46 99

Primorska

Založba Rokus Klett

www.devetletka.net/katalogi

Ta katalog je objavljen na spletni strani www.devetletka.net/katalogi. Če želite tiskano različico kataloga, nam to sporočite na telefonsko števiko 01 513 46 40 (ga. Teja Jesenko) ali nam pišite na naslov seminarji@rokus-klett.si.

11

DN090152

Miran Domajnko GSM: 041/734 603 E-pošta: miran.domajnko@rokus-klett.si


priporočamo Slovenske izdaje revij National Geographica 8-14 let

National Geographic Junior Revija za mlade raziskovalce in pustolovce

Revija povezuje različna področja zanimanja vsakega mladega radovedneža, pritegne pozornost z nenavadnimi podatki in rekordi ter očara z odličnimi fotografijami iz Slovenije in sveta! Mladi radovedneži se s prebiranjem revije tako imenitno zabavajo, da se sploh ne zavedo, kako ves čas pridobivajo nova znanja in hkrati urijo svoje bralne navade. V vsaki številki revije čaka bralce poster živali, nalepke za album živali, občasno pa tudi zgoščenke, koledar, shranjevalnik za revije, zemljevid in druge priloge.

MEHIKA Izgubljena Skrivnost dna MAJEVSKA GLINENIH Nagra IGRA in mesta bojevnikov kuhar ski eksperimenti

52 barvnih strani, format 20,5 x 26,6 cm, 10 številk na leto 9

naslovka 57.indd 1

2/17/09 9:50:22 AM

NATIONAL GEOGRAPHIC MAREC 2009

National Geographic Slovenija Najbolj brana poljudnoznanstvena revija

WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.SI | MAREC 2009 | ŠT. 3 | 4,59 EUR

Varcˇevanje

KANADSKA NAFTA • VAR»EVANJE Z ENERGIJO • MISTI»NA KITAJSKA • SINAJ • JAGUARJI • SINJI KITI

z energijo

SLOVENIJA ZACˇNIMO DOMA!

Stopite v svet revije National Geographic Slovenija – revije za vse, ki se želite učiti, širiti svoja obzorja, odkrivati čudežni svet rastlin in živali, spoznavati daljne in neznane kraje, ljudi in običaje, pa tudi Slovenijo. Kar v reviji najbolj navdušuje, so gotovo vrhunske fotografije, ki pripovedujejo zgodbe, kot jih je videl objektiv priznanih fotografov z vsega sveta. Revija pokriva širok spekter znanosti, opisuje zanimiva potovanja, dogodke in pojave. Članki so napisani v poljudnem jeziku in so dostopni bralcem najrazličnejših poklicev in starosti. Vsaj trikrat na leto je reviji priložena tematska karta ali zemljevid. Najmanj 132 barvnih strani, format 17,5 x 25,5 cm, 12 številk na leto

Kanadski naftni bum Mistična Kitajska Sinaj, oaza miru Po sledeh jaguarja Orjaški sinji kiti 9

03-09 COVER.indd 1

Več o reviji na www.junior.si

771581 686013

Več o reviji na www.ngm.si

771854 485008

2/16/09 10:18:46 AM

National Geographic Popotnik | Odslej s prilogo NG Adventure! Revija za popotnike, turiste in avanturiste

Revija National Geographic Popotnik je najbolj brana popotniška revija na svetu. Je izčrpen vir podatkov za aktivne in radovedne popotnike. Njeno poslanstvo je navdihniti bralce k potovanjem s pomočjo skrbno napisanih besedil in vrhunskih fotografij ter priskrbeti zanesljive, bralcu koristne informacije, ki omogočajo, da se odpravi v nove kraje preudarno in dobro pripravljen. Od marca 2009 v vsaki številki najdete dodatno prilogo NG Adventure. Vsaki številki revije je priložen tudi zemljevid. Najmanj 112 barvnih strani, format 20,5 x 26,6 cm, 4 številke na leto

Več o reviji na www.ng-popotnik.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Tel.: 01 513 46 00, faks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si Založba Rokus Klett je član Evropskega združenja šolskih založnikov (EEPG).

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/DN090151%20katalog%20FRANCOSCINA%2020091  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/DN090151%20katalog%20FRANCOSCINA%2020091  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/DN090151%20katalog%20FRANCOSCINA%20200910%20webA4.pdf

Advertisement