Page 1

UČNI PREDMET: SLOVENŠČINA  RAZRED: 4.                                                                                            UČITELJICA: Slavka Crljen  TEMATSKI SKLOP: POGOVOR                                                         ČASOVNI OKVIR: 4 ure  UČNA ENOTA: LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE  FUNKCIONALNI CILJI • učenci simulirajo pogovarjanje v uradnih in neuradnih okoliščinah • sprejemajo posneta besedila • opazujejo, interpretirajo in vrednotijo nebesedne spremljevalce govorjenja • vrednotijo svoje ravnanje in ravnanje drugih • upoštevajo okoliščin pri ogovarjanju in pozdravljanju naslovnika • imena jezikov pišejo z malo začetnico • prepoznavajo razlike med knjižnim in neknjižnim jezikom in  • upoštevajo načela uspešnega pogovarjanja 

• • • •

IZOBRAŽEVALNI CILJI razumejo rabo izrazov materni in tuj jezik razumejo pojme sogovorca, poslušalec, govorec poznajo pravila vodenja pogovora in pravila pogovarjanja v uradnih in neuradnih okoliščinah  ločujejo med knjižnimi in neknjižnimi besedami

METODE UČENJA razgovor, razlaga, diskusija, raziskava, praktično delo, delo z besedilom, individualizacija

OBLIKE DELA  skupinsko delo, sodelovalno učenje, delo v parih, delo z učnimi listi, razgovor, pisanje, individualno  delo

KOGNITIVNI KONFLIKT Učenci nizajo asociacije v zvezi z besedo bonton. Igra vlog: zaigrajo pogovor med mamo/očetom in sabo, ko  v šoli dobijo dobro/slabo oceno.  

1. ura 

AKTIVNOST UČENCEV Učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah v pogovarjanju, svoje odgovore pojasnjujejo, utrdijo znanje  o nebesednem sporočanju. Utrdijo znanje o povezovalnih prvinah pogovora v uradnih in neuradnih  okoliščinah. Vrednotijo primernost ogovora in pozdrava. Posameznim naklonskim besedam določajo  sporočevalno vlogo. 

2. ura 

3. ura 

Po  ogledu videoposnetka pogovora  ustno odgovarjajo na vprašanja (SDZ), spoznajo oz. opazujejo  določene prvine pogovora. Povedi berejo v različnih čustvenih stanjih. Spoznajo, da se imena  jezikov posameznih narodov pišejo z malo začetnico. Razmišljajo o izrazu materni jezik, rešijo vaje  v SDZ.  Usvojeno znanje prikažejo v obliki miselnega vzorca. Vaje za ponavljanje: Priročnik za učitelje. Zaigrajo vljudni in nevljudni pogovor. 

4. ura 

Ugotovijo, da so nebesedni spremljevalci pri pogovarjanju zelo pomembni in da na govorjenje  vplivajo različna čustvena stanja. Utrjujejo zapis poimenovanj jezikov; spoznajo še ostale evropske  jezike.   DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI učbeniški komplet Gradim slovenski jezik 4 z delovnim zvezkom oz. samostojnim delovnim  zvezkom (SDZ) in videokaseto, učni listi, ilustracije/fotografije prazničnih dogodkov (poroka, krst  …)  VIRI IN LITERATURA


D. Kapko …(2007): Gradim slovenski jezik 4, Priročnik za učitelje, Založba Rokus Klett

REFLEKSIJA Z učenci se pogovorimo o vsebini učnega sklopa, učenci povedo, kaj je bilo zanimivo.  Učitelj opravi samovrednotenje (kaj je bilo pri  izvedbi dobro, kaj bi še lahko izboljšal in kako). 

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/6_  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/6_  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/6_Lepa_beseda_lepo_mesto_najde.doc

Advertisement