Page 1

KAKO JE BILA ORGANIZIRANA SREDNJEVEŠKA DRUŽBA Učb. str. 93

Sestavi stavke z zgodovinsko vsebino s pomočjo zgoraj predstavljenih predmetov


Kaj je bil fevd Zemlja, največje bogastvo Kralji so želeli nagraditi svoje pomočnike in vojaške poveljnike, so jim zato podelili zemljo. Fevd (zemljiško gospostvo) je bila posest, ki je pripadala fevdalcu (zemljiškemu gospodu). • Fevd so obdelovali kmetje. • Letno so oddajali del svojega pridelka (dajatve) in nekaj dni na teden delali na tistem delu fevda, ki je pripadal fevdalcu (pridvorna posest).. • Obseg dajatev so fevdalci popisali v knjigah, ki jih imenujemo urbarji. Trije stanovi: • tisti, ki se bojujejo (plemiči), • tisti, ki molijo (duhovniki in drugi, ki so pripadali cerkvi), • tisti, ki delajo (kmetje).


FEVDALNI DRUŽBENI RED PLEMSTVO Posvetna gospoda

CERKEV Cerkvena gospoda KRALJ Podeljuje zemljo NOVA FEVDALNA GOSPODA Živi na račun kmetov

Cerkev se kralju oddolži tako, da s pomočjo vere obvladuje podložnike (oblast prihaja od boga).

KMETJE, podložniki so podrejeni, vezani na zemljo, ne smejo se odseliti. Morajo dajati dajatve in hoditi na tlako.

Plemiči (vazali) se kralju oddolžijo z udeležbo na vojnih pohodih.


Kako je bila urejena fevdalna dru탑bena ureditev?


POLOŽAJ KMETOV v fevdalizmu Fevdalci so zaradi povečanih stroškov opuščali pridvorno posest in delili zemljo kmetom - kmet je moral dajati dajatve. URBARIJ - knjiga, v kateri so bile zapisane podložniške dajatve in bremena. VELIKA PRAVDA, tisto, kar je kmetija večinsko pridelala (žito, vino, živino...) MALA PRAVDA, za potrebe grofove kuhinje (jajca, sir, bob, gos, prašič, kokoš, mleko...) DESETINA, dajatev za cerkev ODŠKODNINA, za uporabo fevdalčeve zemlje, pašnikov, potokov, gozdov, mlinov… POSMRTNINA, ob smrti gospodarja kmetije je šla od hiše najboljša žival (vol). OBRTNI IZDELKI, vrata, orodje, popravila.. Podložniki niso imeli nobene pravice in vpliva na višino dajatev; za vsak prestopek so bili strogo, srednjeveško - telesno kaznovani.


Opiši življenje v fevdalni družbeni ureditvi!


Pobarvaj in kaj doriši!

1. Kako se je delil fevd? 2. Katere so bile značilnosti fevdalne družbe? 3. Kakšna je bila moč kralja v fevdalni družbi?


A S B Z N E D K M O G U V O G U

B Ž E K V A M O T E J A K A K Ž

C A S E J E Č E D L S P B E I F

O P N B T L A K A E K J O V N I

R L I J E D E A J P O E I P O Ž

O N E A R O N M A S T N L R V O

D A J N U G I E T A O V J E I F

J V C J V A J M V R I A E U V E

E J R A J D A I E L M O B D I V

D S R L E I S J S I T E S A C D

F L E O M L A L V T A L E R T A

G O B D O C I R A L O B J I O L

R V M C A M A J B T I O E T R I

A G E I R O P U I K Č E M K I Z

D D Ž S M J O A L M D O S T A E

Š Č K E I O N D I E O V I V A M

T E M P E R E A D T V N A M F A

P O D L O Ž N I K I A B O I R V

A F N A L E Z B V J O J R B O G

D G A C C D J V I S V A L A D I

C P S G E B L G D T A N J M K A

B R Š K R N A E B V G D Ž B E U

V O T A K F R C I O M E D A T Z

G A U D E A K M U S I G I T O S

D A V T V V I E B A C D U G U V

Ž P O L J E D E L S T V O B O G

REŠITEV

V spodnji tabeli poišči 16 besed, ki se nanašajo na fevdalizem in jih obkroži! Išči v vseh smereh! A S B Z N E D K M O G U V O G U

B Ž E K V A M O T E J A K A K Ž

C A S E J E Č E D L S P B E I F

O P N B T L A K A E K J O V N I

R L I J E D E A J P O E I P O Ž

O N E A R O N M A S T N L R V O

D A J N U G I E T A O V J E I F

J V C J V A J M V R I A E U V E

E J R A J D A I E L M O B D I V

D S R L E I S J S I T E S A C D

F L E O M L A L V T A L E R T A

G O B D O C I R A L O B J I O L

R V M C A M A J B T I O E T R I

A G E I R O P U I K Č E M K I Z

D D Ž S M J O A L M D O S T A E

Š Č K E I O N D I E O V I V A M

T E M P E R E A D T V N A M F A

P O D L O Ž N I K I A B O I R V

A F N A L E Z B V J O J R B O G

D G A C C D J V I S V A L A D I

C P S G E B L G D T A N J M K A

B R Š K R N A E B V G D Ž B E U

V O T A K F R C I O M E D A T Z

G A U D E A K M U S I G I T O S

D A V T V V I E B A C D U G U V

Ž P O L J E D E L S T V O B O G

Grad, orodje, podložnik, zemlja,kmetijstvo, fevdalizem, kmečki upori sejem,dajatve, živinoreja, vas, kmetje,alod, kralj,poljedelstvo, cerkev

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/5%20SRED  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/5%20SRED  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/5%20SREDNJI%20VEK/31%20ORGANIZACIJA%20SREDNJEVES...

Advertisement